Skifte for Oluf Christensen Bruun:

Oluf Christensen Bruun
født: d 22 august 1680 i Vellev
død: 31 juli 1757 i Østbirk (77 år)
1) viet: 
14 august 1714 i Feldballe
med Marie Cathrine Friis
født: 29 august 1691 i Feldballe
død: 28 november 1717 i Feldballe bgr i Århus domkirke
2) viet 
9 marts 1744 i Østbirk
med Maren Jensdatter Jeegs
født ukendt
død 8 marts 1769 (62 år 8 mdr 9 dg)
opholdt sig hos Peder Morsing (svigersøn?)

 

Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B 5 C 86 – 88
Breve til Amtmanden i Skanderborg – Åkier amter
år 1735 - 1737.

Oluf Bruun Bestalling Confirmation paa at wære Birchefoged, wed Steensballe gaards Birch i Jylland.

 

 

 


 

 

 Copie 
No 6

                           C6tus Fiire Rixdaler                          
No 1088 1735
Wii Christian Den Siette, af guds Naade, Konge til Danmark og Norge, De wenders og Gotters,
Hertug udj Sleswig Holsteen, Stormarn og Ditmersken, Grewe udj oldenborg og Delmenhorst,
giøre alle witterligt at Eftersom os Elskelig frue Edele Kragh afgangne Geheime Raad og Baron
Friderich Kraghs Eftterlewerske, hawe antagedog beskiched Oluf Bruun, til at wære Birchefoged
wed Stensballegaards Birch, i wort Land Nørre Jylland, i dend forige nu wed Døden afgangne
Birchefoged Petter Woetmanns Stæd, efter det bemelteOlluf Bruun, derpaa dend 15 augustj
nest afwigte, meddeelte, Bestallings Brefs widere Formelding, og hand nu hos os, om wores
allernaadigste Confirmation, paa samme Bestallings Breff, allerunderdanigste ansøgning hawer
giordt, Da wille wi fornte Olluf Bruun, som Birchefoged til bemelte
Stensballegaards Birch, allernaadigst
hawe
Confirmeret og Stadfæsted, saa og hermed Confirmere og Stadfæste: Thi skal hand wære
os, som sin absolut og Souverain Arwe Konge og Herre, Huld og troe, woris og woris Kongelig
Arwehueses gaun og beste søge wiide og Ramme, Skade og Forderw Af yderste magt ewne og
formue Hindre,forkomme og afwerge, og sig ellers saa leedes skiche og Forholde, som det een
Ærlig troe, og oprigtig Birchefoged Eigner og wel  anstaar, Efter dend Eed hand os derpaa
allerunderdanigst giordt og aflagt hawer, Giwedpaa wort Slott Friderichsborg dend
2 Septembr Ao 1735
Under wor Kongelig Haand og Zignet
Christian R (L S)
                       Holstein.

                                                                     Conform med originalen Testor Olluf Bruun

                                                                                     

Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B 5 C 86 – 88
Breve til Amtmanden i Skanderborg – Åkier amter
år 1735 - 1737.
 
 

 

 

No 22 C6te Een Rixdaler 1735
Edele Kragh sl Geheime Raad
Baron Hr. Friderich Kraghs till Steensballegaard pp kiendes
og hermed Tilstaar, at Jeg udi forige Birchefoged Wed Steensballe Birch afgangne
Petter Woetmann hansStæd, haffuer antaged og beschiched, Saasom ieg og hermed
antager og beschicher
Olluf Bruun Kongl: Maytts Herredschrifuer ofwer Woer Nimherredt,Til
herefter Birchefoged udi Stensballegaards Birch at Wære, Og saawelpaa bemeltte Bircheting
som Huad Widere udi samme BirchetingsDistrict kand forefalde at for Rætte, Rætten paa
louforsuarlig at betieneog Administrere, som hand agter at ansuare og Allernaadigst Low
og forordninger forbinder ham til; Huorfor hand afStensballegaards Gods, med huad
mere gods under sammeBirch er henlagt at schal Sortere, Skal udi Aarlig løn og Indkomster
Nyde, ligesom hans formand for ham Nødt hafuer.Og hafuer hand paa denne min til ham
gifne bestallingDeris Kongel: Maytts: Allernaadigste Confirmation Allerunderdanigste at søge.
Stensballegaard d: 15 Augustj Ao 1735p.
Sl: Hr: B: f: Kraghs E. Kragh m (L S)

                                                                                  Conform med Originalen Testerer
                                                                                                                    Olluf Bruun        

             

Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B 5 C 86 – 88
Breve til Amtmanden i Skanderborg – Åkier amter
år 1735 - 1737.

                    Oluf Bruun Bestalling Confirmation paa at wære Herredsskriver i Voer - Nim herred  i Jylland.

 

 

 


Copie
           N 5            
C6tus Sex Rixdaler
1735

 Wi Christian Den Siette, af Guds naade, Konge til Danmark og Norge, De Wenders
og Gothers, Hertug udj Sleswig Holsteen, Stormarn og Dÿtmersken, Grewe udj
Oldenborg og Delmenhorst, Giøre alle witterligt, at wi allernaadigst, hawe beskiched
og Forordned Saa og hermed Beskiche og Forordne Olluf Christensen Bruun, til
at wære
Herritz Skriwer, udi Woer = Nim Herrit i Skanderborg Amt, udj wort Land
Nørre Jÿlland, i den forige nu wed Døden afgangne, Herritz Skriwer Petter
Woetmans sted; Thi skal hand wære os, som sin absolut og Souverain Arwe
Herre og Konge Huld og Troe, woris og woris Kongelige Arwehuusetz gawn
og beste, søge wide og ramme, Skade og Forderw af ÿderste magt, ewne
og Formue Hindre forekomme og Afwerge, og ellers som det En ærlig, troe og
oprigtig Herretzskriwer Eigner og wel anstaar, sig Tilbørligen skische og Forholde,
Efter den Eed Hand Os derpaa allerunderdanigst giordt og aflagt hawer;
Giwed
paa wort Slott Hirschholm, dend
1ste
Juli Anno 1735
Under wor Kongelig Haand og Zignet Christian R
                                                                     Holstein.      

                                                                                   

Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B5 C - 108 År 1754
Breve til Amtmanden i Skanderborg og Åkjær Amter
år 1661 - 1799.

 

 

 

933
Høywelbaarne
Hr: Cammerherre og Amptmand
Naadige heres og høybydende Øfrighed!

Det går nu med mig, Som det har gaaed, for mine forfædre, Nemlig: at dend gamle Mand og dend
Syge Sæng følges ad. Thi nu er mine dage snart 80 år, og foruden mange store og haarde Swagheder,
ieg har måttet Liide, har dend sidste hos mig, efterlat sådan en Bræk, at ieg jcke uden med
allerstørste Piine, kand taale og Riide fra mit lille huus og hiem j Westbirch, til tinged i Giedved, der er
næsten 2 miille, og når ieg saa omsider kommer der, kan ieg ej siide Wed Rætten Et half qwarter tillige,
jmellem ieg af samme Skrøbelighed maa gaae til døren. Deres Høywelbaarenhed kiender og wed ogsaa
min tilstand, der for mig Hustrue og umyndige børn er saa fattig, at ieg jcke Wel formaaer og kand
betale nogen for, at forrætte dend allernaadigste mig  betroede Herredtsskriver tieneste for mig, det er
ogsaa umueligt for mig at faae livs ophold, om ieg skulde miste noget af tienestens Jndkomster der
bestaar 20 Rdr, som allernaadigst er tillagt til Husleje, J stæden for frie Gaard, og de fleeste Aar jcke
Nær kand falde 10 Rdr wed Tinget og andre leilighed, der for er min underdanigste og allerydmygste
bøn og begiering deres Høywelbaarenhed wilde hawe medlidenhed med mig og Naadigst Autoricere
Een Mand til at betiene for ommeldte Herredtsskriwer tieneste for mig saaledes at ieg udi min
tilbagehawende Swage lewetiid og høye alderdom kunde nyde dend fulde allernaadigste tillæg
som meldt er, Samt Wisse og u=Wisse indkomster, Hwilcket i mine tancker kunde skee, om
Naadige Herre Wilde hielpe dend, der J saa maader blef beskicket, til at nyde tienesten efter min død,
Med Wente Efter Naadigst bønhøring og Resolution henlewes med Største Submission
Høywelbaarne Hr: Cammerherre og Amtmand Naadige Herre og Høybydende Øfrigheds
deres Allerunderdanigste Ringe tiener Olluf Bruun.
Westbierch d: 15 Maj 1754.

 

 

Kilde:
Landsarkivet i Viborg:
B 5 C 213 Skanderborg og Aakjær amter

Skifteprotokol 1730 - 1770 - side 479

Skifte brev Efter afgh: Birkedommer og Herritsskriwer sahl Olle Bruhn i Vestbirk. - 

Født august 1680 på Østergård i Vellev sogn - død 31 juli 1757 i Vestbirk, Østbik sogn.

NB:
Skiftet er læst kort tid efter at jeg begyndte slægtsforskning, med derved følgende fejl - og er ikke korrektur læst! 

Anno 1759 d 9 Octobe: Mødte i Westbirch paa Skifteforwalter hans Exellence høy Welbaarne Hr Kammer Herre og Amtmand won Woyda, hans Wegne fuldmægtig Hans Lauritzen fra Schanderborg Slot med 2de tiltagne u = willige Mænd Nemlig Jens Michelsen og Peder Rasmussen begge her ibidm. Skiftet efter forrige Bircke Dommer og Herritzskriwer i Woer Nimb Herret, Sahlig Olle Bruhn som Boede og Døde her i Westbirch at foretage Og til ende føre imellem Enken Maren Jensdatter og hendes med den Sahl. Mand aulede 2 Sønner Christen Ollesen Bruhn nu 15 Aar og i tieneste hos hr Procurator Bruhn i Wiborg, og Jens Bruhn, 13 Aar hiemme hos Moderen. Wed Hwilken forretning war owerwærende Enken med Lauwærge Knud Rasmussen i Bemte: Westbirch, sampt paa Børnenes Wegne som formynder, siden ingen nærmere frænder er til, Søren Rasmussen, Ligesaa her af Byen, hwor da efter foregaaende Registrering og Wurderings forretning

Saalydende, -

Anno 1757 d 23de August: Indfandt sig udi Sterwboen efter forrige Bircke foget og herritzskriwer wed Woer Nimb herritz Ting, nu Sahl: Olle Bruhn, som boede og Døde udi Jens Mikkelsens Brun? Huus her i Westbirch, Nembl: paa Høy Welb. Baaren Hr. Kammer Herre og Amtmand won Woyda som Skifte Forwalter hans Wegne, Hans Lauritzen fra Schanderborg Slot, med paa Rettens Wegne udi Hr Bye og Herritz foget Niels Rasches frawærelse, Anders Rasmussen af Westbirch, med 2de tiltagne Wurderings mænd Jens Mickelsen og Peder Rasmussen ibidm.: For der samme steds i dag 30te Dagen, at foretage Registrering og Wurdering ower den Sahl. Mands Efterladte Boe, til paafølgende Skifte imellem Enken Maren Jensdatter, og hendes med den Sahlig mand i ægteskab sammen aulede 2de Sønner Christen Ollesen Bruhn 15 (13) Aar og Jens Bruhn 11 Aar gammel, wed forretningen war owerwærende Enken med Lauwærge Knud Rasmussen, og paa Børnenes Wegne som formynder, siden ingen nærmere frænder war tilstæde, Søren Rasmussen i bemeldte Westbirch, hwor da er forefunden angiwet og os til anførsel forewiist som følger. _

Dernæst følger boets indhold:

side 481:

Dernæst blew den Sahl. Mands papierer og Brewskaber efterseet, og der iblandt fandtes een Auctions Protocol for Woer Nimb Herreder, og en dito Pandte Protocol for samme Herreder, Som Skifte Retten til sig tog, for at Lewere den Constitueret og efterkommende Skriwer, Ligesom Justits Protocollen, da den i Wacansen Constituerede Sette Skriwer forhen er imodtaget; forresten befandtes wel en deel Documenter af ting Sager og deslige, som ere og endnu i Retten til Protocollering har fremlagt, og ej tilbage fordret; hwilke alle blew enken med Lauwærge owerleweret, med tilhold at hawe samme under god forwahring, indtil Wedkommende sig der om Wille indfinde, for samme at affordre og imod qwittering, modtage. Widere end hwis anført og Beskrewen er, Widste tilstædewærende paa tilspørgende, denne sinde icke at angiwe boen til beste, men om noget lidet kunde wære udestaaende efter den Sahl. mands tegne Bog, hos een og anden, for hwis af Ting Bogen er giwen Beskrewen, Berører det med anførselen til nærmere samling, og imidlertid har Skifte Retten til sig tagen Bemte Tegnebog, hwor af Enken har tagen en gienpart til sin efterretning.

Thi bedrager da Boens Wurdering sig til 48 Rd: 13 sk:
Hwad gield som ellers paa Sterw Boen hefter, kunde Encken sig nu icke alt erindre, ej heller til Wisse war bewist, og der fore til Widere Skifte samling Beware, hwad angaaer Boens forhen Registrerede og Wurderede Effecter, da er samme blewen enken owerleweret, indtil Auction der ower kand worde foretagen og berammet.

Saaledes er da denne sinde Passeret som med Wores henders underskrift stadfæstes.

   Datum Sterwboen i Westbirck ut Supra. Paa Rettens Wegne udi Hr Bye foget Rasches frawærelse. -

                                                 H. Rasmussen.

Paa høy Welbaaren Hr Kammerherre og Amtmand w: Woyda Wegne som fuldmægtig.          
                                                  H: Lauritzen.     

Som Wurderings Mænd Jens Michelsen Peder Rasmussen                              

                                Paa Børnenes Wegne            

                                  Søren Rasmussen

                Maren Jensdatter Som Enkens Lauwærge Knud  Rasmussen.

 

Side 481B:

Er foretagen og forrettet som følger:
Forwalteren Hr Deichmand fra Urup mødte for den Respektiwe Skifte Ræt og Insinuerede, først een
fra sin herre Hr. Obriste Grabow, til Urup hans kraw og fordring her i Sterwboen paa Summa, 249 rd 2 mark 4 skilling: i følge en fornyelses Domb, udstæd af Woer Nimb herretz Ret d 18de Novb 1757: hwor efter Sn. Deichmand paastod, at Enken og arwingerne udi Sterwboen af Clarerede samme fordring, og hans Herre der efter i Sterwboens Indtægt, at wære første Prioriterede til wedbørlig udlæg her ower skiftet, samme fornyelses Domb hand begiærede Læst paaskrewen, og sig der efter tilbage Leweret, siden hand der af til Actens Indlemmelse Lewerede Copie, hwilket og skeede; Lydendes paa behørig stemplet papiir saaleedes: - Andreas Flensburg i Horsens, Kongl. Mayets. Raadmand og Bye - foged sammesteds, samt Herreds foged i Woer Nimb Herreder, og Niels Bang i Owerbye Kongl. Mayest. Bircke Dommer til Stensballegaards Birck og Herretz Skriwer i fornte Herreder, giør Witterligt, at Ao: 1758: Fredagen den 15 Decb: er Woer Nimb Herreders Ræt  betiendt af foranførte Betientere og efterskrewne Stokkemænd - nemlig Anders Nielsen, Peder Albretsen, Eschil Nielsen Hans Sørrensen, Jens Jørgensen, Niels Enevolsen, Rasmus Jacobsen og Søren Hansen alle af Giedsted, hwor da mødte for Retten Sn. Bartholomeus Dichman fra Urup, og paa sit høye herskabs, høyædle og Welbaarne Hr. Obriste Grabows Wegne, begiærede den Dom beskrewen, som her wed Retten er falden, ower forrige Herritz skriwer Sn Olle Bruhn af Dato 18de Novb 1757: for skyldig wærende Penge til Høybemte: Hr Obriste, som af Retten blew bewilget og lyder da hwis derom passeret er som følger:

Anno 1757 Fredagen d 11te Novb er Retten betiendt af Rasmus Møller fra Owerbye i Hr Bye og Herritz foged Rasches Absence som Skriwer tillige i itzsige Herreds Skriwers Lowlige forfald, og 8te Mænd

 
Slut side 481b sagen fortsætter til og med side 484.

Side 482:

Naunlig Thomas Christensen, Anders Nielsen, Christen Nielsen, Peder Albretsen, Jens Jørgensen, Jens Christensen, Hans Sørensen, alle af Giedved og Rasmus Sørensen af Eldrup. - For Retten indfandt sig paa sit Herskab, Høy og Welbaaren Hr. Obriste Grabow til Urup hans Wegne Sn Bartholomeus Deichmand fra Urup og fremlagde et her af Rætten udtaget Stewnemaal, hwilket hand med sin forkyndelses paaskrift Begiærede Læst, paaskrewen og Protocolleret, som og skeede og Lyder saaledes:  No 18 F6tus? 6 sk: Niels Racsh Kongl: Mayets. Byefoged i Horsens og Herreds foged i Woer Nimb herreder, giør Witterligt, at Høy og Welbaaren Hr. Obriste Grabow til Urup, for mig Lader andrage en sin fordring i Sterfboen efter afg: Herritz Skriwer Ole Bruhn i Westbierch, i følge hawende Domb af 17 Jan: 1744: paa Summa 249 rd 2 mark 4 sk, hwilken hand til fornyelses kraft agter at lade proseqwere og erholde Nambs? Dom til følgende Excecution forwislig? Betaling af Capital og Renter.

Til den ende efter Begiæring indstewnes, med Lowlig Kald og Warsel, forbemeldte afgangne Herritz Skriwer Bruhns Enke, Maren Jensdatter af Westbirch, med Lauwærge Knud Rasmussen ibidm, og de umyndige med forswar, at møde førstkommende 11te Novb wed Woer Nimb herreders Ræt, forbemeldte dombs Act og Hr Citantens paastand at see produceret, og hos wære til Doms Lidelse, forberørte Capital Rendter og ald anden skade gield at erlægge, Parterne medtager hwis tienlig eragtes, da her om skal gaaes som Low og Ret er gangen?

Til stadfæstelse under min forsegling, Horsens d 3die Novb. 1757 (LS). Denne Stewnings Lowlige forkyndelse wedstaar Maren Jensdatter, Lige saa som Laugwærge Knud Rasmussen, fremlagt Læst og Protocolleret wed Woer Nimb herretz Ting Fredagen d 11 Novb 1757.

Testerer Rasmus Møller, hwor efter Sn. Deichmand Begiærede Rætten wille paaberaabe De Indstæwnte, om nogen war tilstæde imod Stewnemaalet eller detz Indhold,noget at Contradicere, og efter paaraabelse af Retten, indfandt sig Enkens Lauwærge af Westbirch og Declarerede, at den Indstæwnte Enke Maren Jensdatter Sahl. Herritz Skriwer [fortsættes side 482B] : Bruhns efterladte, wel war bewist at hendes Sahl. Mand stod og war i stor Debet til Obriste Grabow paa Urup, men hendes ringe Wilkaar aarsagede hende baade endnu at bede om Dilakcon? eller naadig eftergiwelse, saa som hendes Boe og formue allerede af retten er taget under Low mæssig Registrering og Wurdering, samt paafølgende Auctions Behandling, hwilket hendes ejende alene er tildraget een Summa paa ungefærlig nogle og 50 Rd, saa hun umuelig kunde udreede den Debet hun nu søges for, og der for indlod Knud Rasmussen alting til Herskabets mildeste Behansling. Sn. Deichmand - i følge havende Ordre kunde icke Moderere noget efter Enkens Begiæring, men i følge Stefnemaalet producerede den ower forbenæwnte Sahl: Herritz Skriwer og Debitor Ole Bruhn tagne Dom af Dato 17de Jan. 1744 paa Summa 249 Rd 2 mark 4 skilling, som hand Begiærede Læst, paaskrewen og Acten wedhæftet, som og skeede, og derefter for det andet paastoed, at Enken og Sterwboen Bliwer tilfunden at betale forstewnte kraw 249 Rd 2 mark 4 skilling samt Sagens omkostning, skadesløs, og den ermeldte producerede Dom saaledes at nyde fornyelse til paafølgende Nambs? udlæg og Excecution, hwor wed han forwentede Rættens Behagelig Assistance og Dombs afsagt. Retten tog opsættelse med denne sag til Dombs afsigt til førstkommende 18de Novembr.

Anno 1757 fredagen d 18de Nov: er Rætten Betiendt at Bye og Herritzfoged Niels Rasch fra Horsens og Skriwer, Birke Dommer og Herritz Skriwer Niels Bang af Overbye, De 8te Mænd ware Peder Albretsen, Jens Jørgensen, Jens Christensen, Hans Sørensen og Thomas Christensen alle af Giedwed, Fogh Jørgensen af Eldrup, Poul Nielsen af Nebel og Anders Nielsen af Horsens. -             

DOMB.

Afsagt imellem  Høyædle og Welbaarne Hr. Obriste Grabow til Urup, som Citant, paa den eene og forrige Herritz Skriwer, nu afgangne Ole Bruhns Sterwboes arwinger, i Westbirck som Debitorer paa den anden side, saaledes: - Da Hr Obriste Grabow til Urup wed fuldmægtig Sr: Deichmand fra Urup efter at her til Retten Lowlig war indkaldet til d. 11te Novb: sidst forrige nu afgangne Herritz Skriwer Bruhns Enke Maren Jensdatter af Westbirck, med Lauwærge, item de umyndige med forswar, for at tilsware een til Høybemte. Hr. Citans af ermeldte Bruhn i Liwe skyldig Blewne Debet, som i aaret 1744: til fornyelses Dom har wæret og nu atter, for mislig Betaling, til Lige fornyelse er blewen indstæwnet for den Summa 249 Rd 2 Mark 4 skilling: som Enken wed gienmæle paa egne og Sterboens Wegne, i alt tilstand har ladet producere forige Dombs Act og paastand ermeldte Dom fornyet til Execution for mislig Betaling af Capital og Rendte, sampt skadesløs erstatning saa i følge forordningen af  17de May 1690: worder her wed fornte: Dom af 17de Jan 1744 kiendt sin fornyelses kraft, hwor efter ermeldte Sahl: Bruhns Enke Maren Jensdatter og Sterfboe i Westbierch bør til Høyædle og Welbaarne Obriste Grabow til Urup at betale Resterende Capital og Rendte i alt med 249 Rd 2 Mark 4 skilling, og i denne Sags omkostninger, 1 Rd: alt inden 15ten Dage efter denne Doms Lowlige forkyndelse, under  Widre Lowens twang.

Til Witterlighed under min forsegling af Woer Nimb Herreders Ræt d 18 Novb: 1757: - A. Flensburg (LS)  N: Rasch conform. med

Protocollen Testerer N. Bang.

Forewiist og læst ower Skiftet efter Sahl. Olle Bruhn i Wetsbirch d 9de Oct: 1759:
Testerer  Hans Lauritzen, fuldmægtig. -

Der efter Declarerede Sr. Deichmand paa Høybemeldte sit Herskabs Wegne, at hand dog af Kierlighed til den Sahl. Mand, Wille her ower Skiftet lade preferere de smaae Creditorers fordringer her i Sterfboen, som Enkens forewiste optegning af Dato 1 Sept. 1757: Paa ialt 14 Rd 3 Mark 2 skilling: udwiiser, saasom samme Creditorer ere tildeels trængende, og icke taaler at lide nogen tab, hwor til Boen har største anseer, der her næst bliwer da Boets formue at anføre, som er saaledes: -

1:
Auctions Penge for Boens
wed Auction d. 14de Octob. 1757: Boets solte ejende af Løsøre Bedrager sig til 56 rd 5 mark 3 skilling.

Fortsat side 483B:

                                         
56 rd 5 mark 3 sk 2; Som den Sahl: Mand i steden for frie Gaard ? 1757: tilkommer af de 20rd, Hans Mayest ham som Herritzskriwer tilstaard fra 1 Jan til hans døds dag den 26 July 1757 11 rd  2 mark 1 sk 3. af udestaaende u Wisse Gield, hwor for ej anden Bewiis end den Sahl: mands egne opskriwninger er forefunden, er indkommen for saa widt ej gandske Benægtes, og med Ed wil Contestere ej at wære skyldig,

Nembl.
Fra Mons. Wilstrup i Klags Mølle                           3 rd 4 skill (kan være 3 rd og 4 mark?)
Hr Procurator Bruhn                                           5 rd
Hr Obriste Graboe                                             1 rd 4 mark 4 sk
Seign Christian Saabye paa Stensballe Gaard          2 rd 2 mark 8 sk
Forwalter Saabye paa Boller een Rest efter at 3 rd
1 mark 6 sk er fradragen for noget den Sahl. Mand
war skyldig til Sr. Saabye paa Stensballegaard        2 rd 2 mark 2 sk
Mons Udsen paa Boller                                        1 rd 1 mark 2 sk
Bircke Dommer Bang                                                 1 mark 8 sk

Paa tilspørgende og Wedkommendes Swar, er indtet i nogen maader Boen til Bæste meere at Beregne, end i pennen alt forhen er anført og Beregnet, thi Bedrager da ald Boens formue sig ialt til den Summa: 77 rd 5 mark

Derimod Boens Beswæring:

1: Auctions Bekostning, Sallarium af Auctions Beløb: 56 rd 5 mark 3 sk: a 4 rd procento 2 rd 1 mark 10 sk
Placatens
udstædelse der for                                                                                     3 mark
Chatalogus der af er wel brugt 3 rd, men i henseende Boens slætte omstændigheder,
forlanges ikun for et paa 1 1/2 aark, som gienpart af skifte acten                                     2 mark 4 sk
Incasserings penge af 77 rd: 3 mark a 1 rd: procento                                                     4 mark 10 sk
                                                                                                                     -------------------

                                                                                                                      3 rd 5 mark 8 sk
Skifte Bekostning for Salarium forlanges ej noget
For Skriwning i Sterfboen icke heller Men til Original Skifte
Brew udkræwes 3 ark stemplet papiir af ? 20 til 24 ? er                                                    4 mark 8 sk
Som sammes Beskrifning paa 6 ark papiir a arket efter Lowen 3 mark                            3 rd
Wurderings Mændene for deres umage og forretning i 3 Dage wed
Wurdering, Auction og Skifte samling, forlangende alene                                                  4 mark   

 

3:
Boet skyldig gield i anledning af forhen tilførte Declaration, saa som Jens Michelsen
i Westbirch fordrede, som af Enken Blew tilstanden for et aars Huusleie til Michels
Dag 1757                                                                                                          4 rd
Knud Andersen ibidm fordrede ligesaa Reede Laante penge                                         2 rd 4 mark
Rasmus Rasmussen ibidm for 1 td Rug                                                                     2 rd 1 mark
Rasmus Andersen for 4 skp Haure, som Ligesaa blew tilstanden                                          2 mark 8 sk

Monsr: Nørholm Østbirch fordrede Reede penge                                                         1 rd 2 mark 6 sk
Peder Jensen i Westbirch Reede laante penge, i ligemaade tilstanden                            1 rd
Her Kampman i
Østbirch for Jord leie, paa ligemaade tilstanden                                    
2 rd
endelig fordrede Mons. Deichmand fra Urup for 6 skp Boghwede, som den Sahl.
Mand der fra Gaarden har faaet i aaret 1756 a skp 14 sk som Beløber                                   5 mark 4 sk
For det endelige kraf fra Hr Obriste Grabow:, som efter forhen tilførte ere
249 rd 2 mark 4 sk: kunde skifte Retten wed dette Skifte icke giøre eller giwe
Creditor Widere Wederlag eller udlæg i henseende Boens u-formuenhed, end øwrige
Rest fra Indtægten, som naar foran førte Beswæringer fradrages, ickun bliwer                 54 rd 3 mark 14 sk.

Side 484b.
Pr Balance Condorderer udgift og Beswæring med Indtægtens Summa                             77 rd 3 mar

Og er saaleedes Boen til Gieldens afbetaling icke tilstrækkelig paa  194 rd 4 mark 6 skilling nær, som Hr Obriste Grabows paa sin fordring, eene  og alene taber, endsige at noget skulle kunde Bliwe til deeling.
Hwad nu Creditorernes afbetaling forsaawidt een hwer wedkommende, for deres fordring er udlagt, angaaer, da Betaler Enken Hr. Obriste Grabow paa sine udlagte 54 rd 3 mark 4 skilling: eller derfor hos hans Welbaarenhed søger nye Credit, for 28 rd 5 mark 11 skilling som hun paa Auctionen har kiøbt Behøwende Wahrer for, af Senge, Klæder og deslige u - omgiengelig fornøden, men ej til Skifte Retten endnu formedelst u - formuenhed har kundet Betale, men Resten af bemte 54 rd 3 mark 4 skilling: med øwrige Creditorers kraf efter dette Skifte til gotgiørelse udlagde, betales strax paa steden af Skifte Retten, mod wedbørlig Qwittering og for saawidt ej allerede er skeet.
I det øwrige Reserweres Hr. Obriste Grabows Ræt til sin øwrige fordring som ower dette Skifte ej er kundet blewen betalt,
paa hwad maade hand i tiden Best weed.
Hwor med da dette Skifte saaledes er sluttet og afhandlet, siden ingen flere meldte sig, der wed at hawe noget Widre at Bestille eller her imod at erindre, som wed Wores Henders underskrift Bekræftes.
Datum Skifte Stædet i Westbirch ut Supra. 
Hans Lauritzen, Paa Hr Obriste Grabows Wegne som fuldmægtig Dichmand.
Som Witterlighedsmænd wed forretningen Jens Michelsen - Peder Rasmussen - Maren Jensdatter Sahl. Ole Bruhns enke,
Som enkens Lauwærge Knud Rasmussen - Paa Børnenes Wegne owerwærende. -Søren Rasmussen.

 

Slut på skiftet.

Selve Boets ejendele står på side 479b         

I Stuen 1 gl Limetspeil i Sort rame                                                              6 sk
1 Rund Boer paa Krys foed                                                              2 mark 8 sk
1 Liden dito Langagtig 1 mk 8 sk 1 træe Lehne stoel med gl: hynde                   8 sk
1 Læder stoel                                                                                        12 sk
4 træe Stoele                                                                                  2 mark
1 slag uhr uden foderal                                                                2rd
1 jern kackelown uden jern tude                                                     rd 4 mark

side 480
1 dito kradske? og 1 tand Ryder sampt 1 jern Maal                                          6 sk
1 Liden papiirs presse og 1 Liden Linial                                                         12 sk
1 gl: Klæde Børste                                                                                     1 sk                                                      
1 fyhr St.. Sengested med 2 stk omhæng er Brun og hiemgiord                 4 mark
1 Blaae stribet Bolster ower Dyne                                                 1 rd 2 mark
1 dito gulstribet under Pude                                                               2 mark
1 graae Sortstribet under Dyne                                                          3 mark
1 Howed pude, med hwid owerbetræk                                                  3 mark
1 dito med Blaae tawlet owerbetræk                                                    2 mark
1 Blaae stribet Olmerdugs howet pude                                                 2 mark 4 sk
1 dito med Røede og Blaae striber                                                       2 mark
1 par Blaaegarns Lagner                                                                    2 mark
1 Lidet Røed Skrin med Nøgel og Laas                                                  2 mark 8 sk
der udi ej andet end Enkens gang Klæder og Lintøy
1 Sort dito med haspe                                                                      1 mark 8 sk
hwor udi ej heller er andet end Enkens Klæder
4 Smaae og korte Lerritz gardiner til Winduer                                                 4 sk
1 par gl Jern Sporer                                                                                  6 sk
1 gl: Tysk Leeg Bog                                                                                  2 sk
Clausens Weiwiser til Low og forordning                                                        4 sk
1 fordordningsbog fra 1707 til 1710 inclusiwe                                                12 sk
1 tysk Assinii Bog  4 sk Dawids forfølgelse paa tydsk                                       2 sk
Rostoches Postil en qwarto                                                              1 mark
1 Liden Kaaber fyhrfod til tobak                                                                   4 sk

 

Den Sahl: Mands Gangklæder

 

1 Sort Klædes Kiortel og West med et par Buxer                                  1 rd  2 mark
1 Gl: Grøn Klædes Kiortel og West med 1 par Buxer 1 graae nidstret
hiemmegiort Kiortel med 44 stk Sølw Knapper udi 1 dito West med 27
stk gl.Sølw Knapper 2 par Buxer gl med guule Knapper 1 par gl. uldne
strømper 1 gl hat, 4 gl Lerretz Skiorter 4 stk hals Klude, 2 Krawer
4 par Ermer. - Hwilcke gang Klæder Enken med Laug wærge begiærede,
at Børnene til Deeling imellem sig maatte Beholde, uden at samme
skulle komme til Auction, siden de der fore ere trengende, og hun
indtet andet hafde at hielpe dennem med til Klæder, hwor fore det
og saaledes til Widre henstaaer, saa som Klæderne er af meget Liden
Werdie, og til den ende er formynderen paalagt at hawe tilsyn med at

side 480B
Børnene i sin tiid nyeder foreskrewne u-Wurderede Klæder med Sølwknapper,
hwer Lige meget, om Creditorerne ej der wed maatte hawe noget at erindre. -
1 par Støwler                                                                                1 rd 2 mark
1 par gl Skoe                                                                                                 4 sk
3 gl Parucker                                                                                                 4 sk

 

 I Kiøchenet:

2 tiin fade, 3 tallerkner og 1 tiin skaal Wejer 10 Lod 1 mk 4 sk?  =           1 rd 2 mark 12 sk
1 gl Kaaaber fyhr fad   6 sk 1 Messing

1 Kedel                                                                                               1 mark  8 sk
1 dito                                                                                                 1 mark  4 sk
1 Liden Jern Gryde                                                                                2 mark
1 Ild Klemme                                                                                                   8 sk
1 Skorsteens Lencke 8 sk 1 Blick Lyse form                                                           2 sk
1 gl
Øxse                                                                                                        3 sk
1 Liden Boer kunf?                                                                                            6 sk
3 Boutellier                                                                                                      9 sk
1 Liden henge Madskab med Laas og Nøgel                                                 4 mark
1 gl Eege skab til dito md Laas og Nøgel                                                     2 mark
1 Deigne Trug                                                                                        1 mark  8 sk
1 Liden Eege Kar                                                                              1 rd
1 fyhr Ballie med ower                                                                                        2 sk
1 dito stawe                                                                                                     6 sk
1 dito af Bøg                                                                                                     6 sk
1 strifpe                                                                                                           4 sk
1 Eege
Ø
ld Tønde og 1 feirild?                                                                    2 mark 4 sk
1 Lidet Salt Kar og Salt skriin                                                                               8 sk
1 halw Senge stæd med 2 stkomheng af hiemmegiort tøy                          1 rd
1 gl Bolster ower Dyne                                                                              3 mark
1 graae Wadmels under Dyne                                                                     2 mark
1 gl Decken                                                                                                       6 sk
1 Bolster Blaae stribet howet pude                                                              1 mark
1 Olmer Dugs dito                                                                                     1 mark
1 gl graae dito                                                                                         1 mark  8 sk
1 par Blaaegarns Lagner                                                                             3 mark
1 Krus med tiin Laag                                                                                            12 sk
1 gl Tiin Spøl komme                                                                                            10 sk

 

Paa Loftet:

1 Skowt? Saue                                                                                        1 mark
2 gl Secker?                                                                                            1 mark  4 sk?
1 gl fore kas 2de tilsadts til Bikuber                                                              2 mark
1 hugel?                                                                                                  2 mark
1 Træe Lyse stage og Sax                                                                                     2 sk

I udhuusene:

1 gl Sadel med tilbehør og 1 skye grime                                                         3 mark
1 Trendse                                                                                                          10 sk
1 Skier Kiste med 1 gl Knif                                                                          1 mark    2 sk
1 gl stand Tønde                                                                                                   6 sk
1 træe Wogn med 2de fiele og 2de Leimer? sampt øwrige Behør af
tømmer kopler Hammel Rebe og puder                                                      2 rd
1
gl Black Hielmet Koe 8 aar                                                                   2 rd 4 mark
1 dito 4 aar gl                                                                                            3 mark
1 gl
Sort Hoppe 18 aar                                                                                 4 mark
1 Bruhn Hoppe 4 aar gl                                                                           5 rd 4 mark
6 stk faaer høweder a stk 4 mark =                                                          4 rd 
1 Soe med Wendtende Grise                                                                    1 rd

side 481a:
3 stk griis a stk 1 mk 8 sk =                                                                            4 mark 8 sk
2 Gies og 1 Gasse                                                                                         3 mark

 

Af forring og Korn er icke meere i Behold eller indkikket, end hwad som til Huusholdning og Kreaturernes fornødenhed, nødwendig
behøwes, og med meere wil medgaae inden Juul.
Kort fantes 3 Bundter deels skrewne og deels trygte forordninger 2 mark

Læsning og afskrift af skifte efter Oluf Christensen Bruun i Vestbirk.

 

                              

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside