Forskelligt om præsten Conrad Friderich Gerlach i Ry der blev afsat.


20 februar se nederst 5 bilag om/fra Gerlach og Stiftamtmanden i Århus stift.

Ekstrakt af samtlige bilag Skanderborg Akjær Amter

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg  B5C – 86 – 99 år 1735 - 1746.

Indkomne breve til Amtmanden i Skanderborg Åkjær amter - vedr. Hjelmslev - Gern - Vor

og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.

 [pakke no 21 til 34 af 115]


Wibergs omtale af Conrad Frederich Gerlach og efter hans afsættelse Johannes eller Hans Hansen Høyer: 


LAV:
B5C – 93 år 1742
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

Gerlach-78
Fr E Holst. Ved højesterets dom af 20 december 1742, er Conrad Friderich Gerlach, nu værende sognepræst til Rye menighed i Aarhus stift udj een sag contra degnen Samuel Hertel tildømt at betale til justits cassen 24 rd og een videre som Tabende udi samme sag 5 rd tilsammen som nu først af justits secretairen er angivet 29 rd.

Saaledes rigtig extraheret af de fra justitz secretairen indleverede designationer Testerer udi Kongl Maits Rente Cammer dend 31 martij 1742. EHolst.


 

597
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. For de 29 rdr som Præsten Hr Gerlach i Rye, efter Højesterets Dom af 20 december 1740 til Justitskassen, nu haver erlagt, sendes herudi, efter forlangende, Amtsforvalter Justsens qvittering. [Se næste].  5 Juli 1742.

598
Fra Conrad Friderich Gerlach, Ry.
[Se forrige]. Skriver:"Ieg Welplagede, fattige og Høystbedrøwede Præst, som efter Hands Kongl. Mayts allernaadigste Behag er fra Wester = Mariee Kald paa Borringholm efter de mange ower mig indløbne klager udi de Kongl. Collegier da ieg icke har nydt en Delinqwentes Lycke, at faae at wide Mine anklagere eller hworfor ieg er blewen anklaget, forflyttet til Rye kald, et kald hwor ieg med Hustrue og 5 u = Myndige Børn icke kand hafwe det nødtørftige Brød, endsige klæder med meere, som alle sande Christne som kiender det, maae wide, hwilcket Min Amptmand Woyda og Min Biscop udi seeniste Visitatz dj 12 hujus har lowet at attestere med mig til Min Konge thi Menigheden bestaar ickun af 24 Decimanter, som 2 undtagen ere mesten forarmede, Præstegaardens auling hafwes intet af, thi udi afwigte Aar blew ingen Waar Sæd lagt, og mueligt bliwer der ey heller udi Aar, thi hwerken har ieg Heste, Sæd, Penge eller formue til at driwe Den, saa ieg seer intet andet for mine Øyne, end at ieg med Mine maae Crepere, med mindre Min Gud wil bøye Min allernaadigste Konges aller Christeligste og aller mildelste Hierte  til Naade og Barmhiertighed mod mig nu som før, og lægge det til kaldet igien som  af Alders tid dertil ligget hawer, korteligen, Min tilstand er saa slet at Sande Christne der ower maatte græde, thi wi lide baade Hunger og Kuld, og dersom Guds Aand og Ord icke trøstede Os, maatte wi heller ønske Os Døden end Liwet og plat forsage. Men Gud tage aldrig Sin wærdige Hellige Aand fra Os, der kand trøste os i ald wor elendighed at Wi med taalmodighed maae Løbe [Søbe?] wor Kampes Kaal. Til at fyldestgiøre Min Konges Bud, skienkede Min Konge mig mit Kalds Brew gratis og 30 rdr udi afwigte aar til Min Reyses fortsættelse, hworfor Kongen wære welsignet! maae nu med største wæmodighed og Hierte = Sorrig udi denne Min store Nød og elendighed fornemme, hworledis Ds Excellence er blewen tilskrewet om at lade inddriwe de 29 Rdrs Bøder, som ieg til Justitz = Cassen er blewen dømt dj 20 Dec. 1740, af Høyeste Ræt, thi Birke Dommeren Snell kom til Mig dj 18 hujus, Mit Huus og forrewiste mig Sin ordre, begierende Betalingen strax, Men som ieg ey hafde Pengene /:thi Gud er mit Widne, at der war icke en Sdr i mit Huus til at købe føde for, end sige til andre udgifter:/ ieg  og 2de Børn ware Syge, Bordet wi spiser wed, Stoelene wi sidder paa ere laante, satte hand ald Christen kierlighed og Barmhiertighed, i Begyndelsen tilside og wilde strax giøre indførsel i Boet, tage Sengen bort under Os, matte ieg endelig op af Sengen, tage Aandsens Swerd at forfægte Mig med, hworwed hand omsider blew bewæget til af Medynk ower wores elendige Stand og tilstand at giwe mig nogle faa Dages dilation, nu weed ieg Mig ey Sicker for den gode Mand, og Gud weed at Sult, Sygdom og Sorg, Kuld og frost og bare Halm at ligge udi er tungt for en aldrende Swag Præst med mange nøgne Børn. Beder derfor med ald Devotion Ds Excel. for Guds inderlige Barmhiertigheds skyld, for Jesu blodige Sweds skyld wil ynkes ower Mig elendige Mand og med dette Bud meddeele Mig et par Ord til bemeldte Birkedommere Snell, at hand gir Mig respit til Michels Dag, da ieg imidlertid wil bede Min Konge om Naade og icke om Retten. Skulde ieg mod forhaabning icke finde Naade for min Herre Konge, da skal søges udweye, om ieg end skulde betle dem, hwilket ieg hwor høyligen ieg behøwer det blues wed nu i Min alderdoms 49 og Embedets 20de Aar, thi det er bedre at døe end at Betle. Lad Mig Naadigste Herre, for Jesu skyld finde Bønhørelse. Gud skal igien bønhøre Dem i ald Ds anliggende og da skal ieg icke aflade med Mine at bede Gud saadan Naade 1000 fold at welsigne og belønne og altid at lefwe til Min præmaturede Død.
Deris Excellences Høy = Welbaarne Min Naadige Herres u - afladeligste forbedere og underdanigste Tienere
Conrad Friderich Gerlach. Rye dj 23 Aprilis 1742.

599
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Efter Stiftamtmandens meget ærede af 10de April sidstleden, har han beordret Birkedommer Snell til hos Præsten Hr Conrad Friderich Gerlach i Ry, efter Højesterets Dom af 20 December 1740, at indfordre eller ved udlæg, at inddrive de 29 rdr som Gerlach efter Dommen skal betale til Justitskassen. Men som Birkedommeren derpå svarer, at intet eller lidet findes hos Præsten, til erstatning for Bøden, jvf kopi af samme, henstiller han til overvejelse om Præsten kan gives delation [udsættelse] af videre anfordring, i den tid han gør ansøgning til Kongen om eftergivelse. For de 2 rdr som Snell skal betale til Justitskassen, følger hermed Amtsforvalter Justsens kvittering. De indsendte Skolefundatzer bedes om muligt tilbagesendt, siden Skolernes fuldkomne istandsættelser på nogle steder mangler. Og om Provsten Assessor Glud ikke endnu har indsendt de fundatzer for Vor Herred, anmodes om at Biskoppen og Stiftamtmanden vil tilholde ham dette. [Se næste]. 7 Maj 1742.

930
Fra Benzon, Århus. Fra Kammer Koll har han modtaget en ekstrakt af Justits Protokollen, hvorefter Sogne Præsten i Ry, Conrad Friderich Gerlach, efter Højeste Rets dom i 1740 skal betale 29 rdr til Justits Kassen. Birkedommer Johs Snell, efter dom af 12 Februar 1742 2 rdr til samme kasse. Amtmanden bedes sørge for Bøderne bliver betalte til Amtstuen og original kvittering tilsendt. 10 April 1742

2 bilag hvoraf fremgår, at Præstens bøde vedrører en sag mellem ham, og Degnen Samuel Hertel, og Johs Snells bøde, en sag mellem Amtsforvalter Hans Justsen og Jens Rasmussens Enke.

931
Fra Benzon, Århus. [Se forrige]. Henviser til modtagne, ang inddrivelse af de Bøder til Justitskassen, som Birkedommer Johs Snell, og Præsten Gerlach i Ry er blevet pålagte. Men da dette, jvnf udgangne anordninger om disses betaling, skal ske til visse terminer, kan der ikke bevilges nogen udsættelse. 11 Maj 1742.

1039
Fra Conrad Frederich Gerlach, Ry. Henviser til de Fattiges Inspektørers tilsagn om, at Sognefogeden Peder Jensen skulle forestå delingen, om hvor hver fattig i Ry skulle nyde det tillagte, som også er sket. Nu har dels de fattige, dels indbyggerne i Emborg besværet sig over, at de ikke kunne få det tillagte, og indbyggerne over, at de ikke kunne tåle, at give det pålagte til Ry, idet de havde stor overløb af fattige, desuden en gammel Enke Maren Jensdatter 77 år, som er Vanfør og ikke selv kan fortjene sit Brød, endvidere har Christen Ifversen i Emborg en gl Moder i Ry, som han mener, det er hans Sønlige pligt, at gøre det for han formår, frem for fremmede. De har ikke kunnet fremkomme med dette ved Sessionen, idet de ikke vidste, hvornår inddelingen var sket, og ingen af dem, som sædvanligt, har været overværende de sidste 2 år. 25 Januar 1742.

1100
Fra Conrad Friderich Gerlach, Ry [Sognepræsten]. Den store nød driver ham, som en fattig Præstemand med Hustru og 5 umyndige og uopfødte Børn, til, at bede Amtmanden om hjælp, eftersom han ikke kan nyde sin ret af kaldet, så de nu snart er færdige til at crepere, hvis det skal vare længere, thi nu er det fortæret som de førte med sig. Deuden er det et lille og helt fattigt Sogn, udgifterne er store og indtægterne små, beder derfor om assistance, jvnf Lovens pag 302 art 6 og forordningen af 1ste August 1707. Nævner derefter, under 4 punkter, mere om kaldet, samt hvad formanden har oppebåret o s v. 23 Februar 1742.1101
Fra Conrad Friderich Gerlach, Ry [Sognepræsten]. Den modtagne skrivelse har han flittigt gennemlæst, og deraf erfaret, at den difference på de fattiges Almisse i dette år, fremfor forrige, dels hvorfor Bodil ikke i år har fået de sædvanlige 2 mk, som efter hans mening er utilstrækkelig, og det er en himmelråbende synd, som han ingen del vil have i. Det ses klarligt, at alle de andre fattige har fået forbedring af Kornet, nogle mere og nogle mindre end hun, og dog beholdt de sædvanlige penge, men hun intet. Omtaler en 77 år gammel vanfør Enke Maren Jensdatter af Emborg, såvel som Christen Iversens, gamle og halv blinde Moder af Ry, som desuden er Enke. 23 Februar 1742.
 

1125
Fra J H Snell, Høver. Efter Amtmandens befaling, har han i går været hos Præsten i Ry hr Gerlach, for at indkræve, eller udpante de 29 rdr, som han skylder til Justitzkassen. Da blev ham forevist hans Hustru og 5 nøgne og sultne Børn, som Snell kunne tage. Videre så han ikke, undtagen en Jern Kakkelovn som siges, at tilhøre en Mand i Byen. Gerlach oplyste, at han straks ville skrive til Kongen, og hans anden foresatte Øvrighed, for at blive befriet for gælden. Ønsker Amtmandens nærmere ordre. 19 April 1742.


 

LAV:
B5C – 94 år 1743
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

1179 - 24a-b-c
Fra Conrad Friderich Gerlach, Ry [Præsten - 3 sider]. Sender mange gode hilsener i anledning af det nye år. Dernæst falder hans ærbødigste, inderligste, hjerteligste, væmodigste og ydmygste bøn og begjæring, at Ds Høy Ædle Velb efter Lov pag 302 art 6te vil hjælpe ham, mod den uret og vold der forøves mod ham, idet han ikke kan få Bønderne til, at erlægge den Kvæg og Korntiende, han kan tilkomme etc.
6 Marts 1743.

 


 

1180-27a
Fra Conrad Friderich Gerlach, Ry Præstegård. Erindrer om sin tidligere henvendelse, om Kirkeværgen Niels Hansens hjælp, til inddrivelse af Tienden for 1740, bønfalder nu om et nådigt svar, så han og hans ikke skal crepere. 9 April 1743.
LAV:
B5C – 96 år 1744
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

1347
Fra Benzon, Århus. Fra Birkeskriveren i de Skanderborgske Rytterdistrikt, har han modtaget vedlagte genpart, af en dom, afsagt den 19 pasfoto, i sagen mellem Provsten Erik Kjær i Tønning, og Sognepræsten Hr Gerlach i Ry, efter hvilken sidste er pålagt, at betale 2 rdr til Justits Kassen og 2 rdr til de fattiges Kasse. Alt til Amtmandens underretning, idet der ikke tvivles om, at denne vil sørge for inddrivelsen.
10 April 1744.

Bilag: Genpart af Dommen. Test af L G v Cølln.

LAV:
B5C – 98 år 1745
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

Omslag:

Tvist mellem Præsten Gerlach i Ry og Birkedommer Snell.

1696
Fra P Hygom, Århus [Biskoppen]. Før sin sidste Visitats, havde han skrevet til Provst Cramer, om denne ville forsøge, at få den tidligere Præst i Ry, til at give nogen erstatning til Birkedommer Snell, for sine fornærmelser med Skældsord og trusler mod ham. Har i dag modtaget Provstens svar, hvoraf fremgår, at Præsten ikke vil give nogen erstatning, men snarere føler sig fornærmet. Da der således ikke ad den vej er muligt, at få sagen i orden, spørger han, om det ikke var bedst, snarest muligt, at indsende Tingsvidnet til det Kongelige General Kirke Inspektions Collegium, ikke mindst i betragtning af, at modparten foregiver, at referere sagen for Kongen og Dronningen.
11 Juni 1745.1697
Fra Cramer, Åle  - til birkedommer Snell. Henviser til brev fra Biskop Hygom, ang et Tingsvidne i sagen mellem Snell og den tidligere Præst i Ry Hr Gerlach, iflg hvilken  Snell har forlangt erstatning, for dennes udstedte trudsler og skældsord. Ønsker oplyst hvad det er Snell forlanger, før han kan gå videre til Gerlach. Høver 4 Juni 1745.

 

Notat:
Svar fra Snell til Provsten, hvori han anfører, at han har betjent Embedet i 35 - 36 år og haft mange besværlige forretninger, men aldrig blevet så skammeligt tracteret på ære - skælden og trudsler på ulykke, som da han kort før Jul, efter ordre, skulle udpante Hr Gerlach for 2 rdr til Justitskassen og 2 rdr til de Fattiges Kasse. Da han forinden havde sendt sin Søn, for sammen med 2 Mænd, at inddrive beløbet blev de bortjaget etc, hvorfor han dagen efter, selv blev nødt til at begive sig til Ry, for at få sagen løst, hvor det da endte på anførte måde.

1698
Fra Provst Cramer, Åle Præstegård - til Gerlach, Ry Præstegård. Henviser til skrivelse fra Biskop Hygom, ang en sag mellem Gerlach og Birkedommer Snell, Høver, der har klaget over Præstens udstedte trudsler etc mod ham. Biskoppen håber på en mindelig ordning på sagen, således Snell kan få en erstatning. Udbeder sig derfor Gerlachs mening og tanker om samme. 24 Maj 1745.

Notat på bagsiden: Dat 25 Maj 1745 fra C Fr Gerlach, Ry, hvoraf fremgår, at han for lang tid siden har indgivet sin sag til Amtmanden.


 

1699
Fra P Hygom, Århus [Biskoppen]. Henviser til modtagne skrivelse, og har i anledning af samme, skrevet til Provsten i Tyrsting Vrads Herred, om han i følge Lovens pag 15 art 15 ville gøre et forsøg på, at få sagen mellem Birkedommer Snell, Høver og daværende Sognepræst i Ry [Gerlach] ordnet i mindelighed. Efter nuværende omstændigheder, er der intet håb om sådant, i øvrigt er sagen for længe siden indberettet til højere steder, og der er allerede gjort anstalt til, hans [Gerlachs] afsættelse fra Embedet, hvilket han selv den 2den Søndag efter Påske offentlig på Prædikestolen har resigneret. 20 Maj 1745.
 

1700
Fra C F Gerlach, Ry. [Præsten til Amtmanden]. Henvender sig til Amtmanden der af Kongen er blevet sat til, at høre og hjælpe de Fattige, trængende og nødlidende, hvoraf han er imellem, der ikke har Brød Rug eller Sædekorn, mindre Penge i Huset, til at købe for, uden det som allerede er og skal indtil Høsten, borges, købes og med Penge som fattes, betales for 13 dagl Personer, fremmed, fortrængt, forsadt og forladt af Mennesker o s v. Skriver derefter mere om sagen mellem ham og Birkedommer Snells udpantning hos ham [se tidligere].

Sagen er denne, at Mag Erich Kjær, Provst i Tyrsting Herred, i August 1740 solgte, den ham tillagte, Kvæg og Korn Tiende til den ham selv lystede, for 3 mk pr td Hartkorn, da en td Rug samme år kostede 3 rdr o s v [5 sider]. 17 Marts 1745.

 

 

 

 

 

 

1757
Fra H Cramer, Åle Præstegård. Sognepræsten i Ry, Conrad Frid Gerlach, har henvendt sig til ham, ang Degnens Datter Johanna Christensdatter, der ved åbenbar afløsning [Skrifte] i Ry Kirke, og efter Barnets fødsel, har udlagt en Ægtemand Søren Rasmussen i Svejstrup som Fader til hendes Barn. Samme Mand begik forleden år Lejermål med Else Rasmusdatter i Ry, og udstod derfor Kirkens Diciplin, hvilket Cramer føler sig forbundet til, at indberette. 3 Maj 1745.
Notat: 6 Maj besvaret.

LAV:
B5C – 99 år 1746
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

1872-63a-64a
Fra Else Marie Gerlach, Ry [den afsatte Præstes Kone]. Der er en lille Stoll [Stol - sted] i Ry som Christen Friises Enke har ladet bygge, der ikke tilhører andre en Kirken, men der er aldrig betalt leje af den. Bønfalder derfor Amtmanden som Kirkens Patron, om han vil have den nåde, at lade denne fattige og fremmede i et fremmed Land, have den i den korte tid hun? søger Ry Kirke, thi hun har ikke haft noget vist sted i Kirken siden Nådsens året den 2 Maj var ovre. 30 September 1746.
 

1874
Fra E M Gerlach, Ry. Takker underdanigst, ydmygst og ærbødigst for ald den Nåde og Godhed, Amtmanden har vist mod hende, der som fremmed og fattig i et fremmed Land sidder med 6 små uopfødte Børn. Ang det hus hun kan få i Ry, vil hun gerne svare 1 rdr 3 mk årlig i afgift. 10 November 1746.1893-69a
Fra Benzon, Århus. På notifications listen fra Cancelliet for November findes anført, 4 v 485 Else Marie Gerlach, af Ry om Pension til hendes 6 små Børn og et lidet Hus i Ry, til fæste uden afgift, hvilket Amtmanden behager, at bekendtgøre for hende. 23 December 1746.


LAV:
B5C – 100 år 1747
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

Gerlach 15-8-2009
Fra Hygom, Århus [Biskoppen].
Henviser til vedlagte klage, hvoraf Amtmanden kan se, hvad det har behaget Hr Gerlach, den forhenværende Præst i Ry, at henvende sig til Kongen om. Eftersom Biskoppen og Stiftamtmanden, skal indsende en erklæring på samme, og de kun har en Tingsvidne act, som Birkedommer Snell har ført mod Gerlach, sluttet 18 Februar 1745, bedes Amtmanden snarest muligt oplyse dem om, hvad andet der kan være, til oplysning om det af Gerlach indsendte. Nævner også de 2 henvendelser fra Gerlach til Præsten Mag Erich Kiær i Tønning.
23 Februar 1747.

 

 

 

 

LAV:
B5C – 102 år 1748
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

165
Fra Niels Bang, Skanderborg. Drejer sig om en sag mellem Madam Gerlach [Præsteenke] og Else Catrine Rasmusdatter i Ry, der i Gæste Retten er afvist til ordentlig behandling ved Lands Lov og Ret. Else Catrine Rasmusdatter er arresteret, på grund af den grovhed der fremgår af Madame Gerlachs klage, og af flere andre underskrevet. Bang fremhæver at samme er den sorte usandfærdighed. Tilbyder sig som cautionist og forlover for Else Catrine Rasmusdatter, og forventer hun mod den stillede caution, vil blive løsladt og tilladt, at anlægge sag mod Madame Gerlach, med krav om erstatning for usandfærdige påsagn og tilføjede fornærmelse, wed Arrest og Jerns pålæggelse.
19 August 1748.

 

174-17a-18-19
Fra [Fru] E M Gerlach, Ry [Præsteenke - se tidligere]. Efter sin underdanige pligt og skyldighed, må hun frembringe sin ydmygste og ærbødigste taksigelse, for den store Nåde og Barmhjertighed, Amtmanden beviste mod hende, og hendes lille Salige Barn, ved at forunde hende et sted til Begravelsen for en billig penge, hvilket hun også har betalt til Kirke Værgerne, fortsætter videre med et Skriftssted. Det gjorde hende smertelig ondt, at Amtmandens ordre til Kirkeværgen Niels Hansen, at når Fru Gerlach betalte for Klokken til Kirkeværgen, skulle der ringes for hendes Salig Barn, men Præsten Hr Høyer forbød, imod Amtmandens ordre, og de høje Herres instruks til Kirkeværgerne, samme Ringning. Alt det onde Præsten har gjort mod hende, har hun båret med tålmodighed, og forsøgt at overvinde det onde med det gode. Men den 24 Marts var han til et Gilde, hvor han var så grov og ublu, at han forbød alle Sognemænd, at måtte Huse hende, så skulle de få med ham at bestille, således skulle den stakkels Hans Jacobsen, hos hvem hun fra Påske havde lejet Husværelse, ophæve denne aftale.

23 April 1748

 

 

246
Fra Christen Gundorph, Skanderborg. 19 August 1748 blev Dom efter begæring afsagt, i sagen mod Rasmus Skræder i Stilling. 19 August 1748 blev efter Moldrups begæring, afholdt en Gæste Ret i Jørgen Foghs Hus i Skanderborg, i en sag mod Rasmus Skræder i Stilling og Else Rasmusdatter af Ry. Retten betjent af Birkedommer Christen Gundorph og Skriver Niels Wissing. Otte mænd: Rasmus Bruhn, Hannibal Brundt, Niels Nielsen, Rasmus Povelsen, Jørgen Knudsen, Søren Jensen, Herløf Jensen og Hans Fynboe, alle af Skanderborg. Tilstede for Retten på Moldrups vegne Sr Niels Kirchman, ang en besværing og anklage fra Høj Lærde Christen Høgh, Skanderborg til Amtmanden, betræffende Skræder Rasmus Knudsen af Stillings onde opførsel, nævnes også hans tyveri af 2 Sølvknapper, af en Brøstdug, som lå i en Kiste. Dømmes til arbejde i Viborg Tugthus i 4 år. Sagen mod Else Rasmusdatter, drejer sig om hendes udstedte trusler mod Madame Gerlach i Ry, Sr Bang afviser på hendes vegne, at denne sag kan behandles sammen med den anden sag, og forlanger hende løsladt fra Arresten, hvilket godkendes . Nævnes også forskellige vidner. 19 August 1748.

LAV:
B5C – 106 år 1752
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

714
Fra E M Gerlach, Ry.
[Præsteenke - se tidligere sager]. Skriver sig som en fattig Enke, der i sin nød må henvende sig til Amtmanden, ang hvorledes hun den 15 August, i - og udenfor, sit eget Hus, i mange folks påhør, med grove ord og skælden, blev overfaldet af Gothardt Bagers Hustru Catharina. Hendes Børn kan ikke komme forbi dem, på deres vej til Skole, eller andre ærinder, uden de bliver meget groft udskældt, bandet og truet med Hug. Nævner også andre datoer, hvor har det været galt etc. Som den fattige og fortrængte, beder hun om Amtmandens forsvar. 18 September 1752.

 

 

723
Fra E M Gerlach, Ry [Præste Enke - se tidligere sager]. Henviser til sin indsendte klage af 19 September, om hvorledes hun, som er en fattig Enke, og hendes Børn, er blevet overfaldet af Gothard Bager og dennes Hustru, både i hendes eget Hus og udenfor på Gaden. Beder derfor Amtmanden tage hende, og hendes Børn i forsvar, og værdige hende den nåde, at give hende et svar.
26 September 1752.  

 

 

LAV:
B5C – 110 år 1756
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

1109-46a
Fra Holstein m fl, København - til Stiftamtmanden og Biskoppen. De har den 26 sidst afvigte, fra den Kongelige General Kirkes inspektion, modtaget en klage, fra Else Marie Gerlach [Præste Enke] i Ry, over den suspenderede Præst Johan Høyer. Ønsker dennes ugudelige og voldsomme fremfærd hemmet, indtil Kaldet og stedet, ved endelig Dom kan blive fri for ham. Fremsendes til Amtmand Woyda til dennes videre behandling. 9 Marts 1756.


1110-48a-49a
Fra Else Marie Elmer, Sal Gerlach, Ry til Amtmand Woyda. Henviser til modtagne skrivelse, hvoraf hun ser, at hendes henvendelse om Sognepræsten Høyer, til General Kirke Inspektionen, er videresendt til Amtmanden. Angst og bedrøvelse var så stor imod hende, at hun ikke længere kunne tie, med hans trusler og grove forseelser imod hende. Hun har så ofte båret dette med tålmodighed, ofte forligt sig med ham og Hustruen, men det har ikke tidligere haft nogen bestandig virkning. Men nu har de en tid holdt fred og enighed, og ingen fortræd påført hende, og fortsætter de med det, skal hun afholde sig fra sine klagemål. Nævner desuden Birkefoged Bang, der har været beskikket til at undersøge sagen.
23 Marts 1756.


 

1111-52a-53a-54a
Fra Else Marie Sal Gerlachs, forrige Sognepræstes Kone i Ry - til Det Kongelige General Kirke Inspections Coll, København.

I allerdybeste underdanighed, er den enlige og elendige fattige og fortrængte Enke, nødsaget til at henvende sig, ang den suspenderede Præst i Ry Johan Høyer, der så ofte, har fundet behag i at bedrøve hende og Børnene, når han om Natten kommer fra Kroen, uanset hun, hvad hele Byen kan vidne om, aldrig har givet ham årsag til samme. Fremhæver at uanset hun kun kommer ud af sin Hytte, når hun skal til Guds Hus, kan hun ikke være i fred for ham, og som et enligt Menneske, med nogle umyndige Børn, aldrig ved hvad han kan få i sinde. Første gang skete den 19 December 1747, hvor han om Natten kom og bankede på hendes Dør, da hun ikke ville lukke ham ind, brød han Døren i stykker og kom ind. Derefter forskellige årstal og datoer, hvor der også har været problemer. 12 December 1755.
1112-56a-57a
Fra E M Sal Gerlachs, Ry. Skriver sig som en fattig og bedrøvet Enke, der må henvende sig med sin nød, hvorledes Præsten Hr Høyer, da han Løverdag den 8 November, kl 3 om Natten, på vejen hjem fra Kroen, bankede på hendes Dør, hvilket stod på over en halv time, uanset hun ofte bad ham gå, idet hun hverken lukker ham, eller andre ind om Natten. Ender med, at han slår et Vindue i stykker, ligesom han samme Nat skal have sagt nogle hårde ord til Kromanden og dennes Kone, som de bedre selv kan forklare om, hvad der skulle ske, hvis de lukkede Præsten, der skulle betjene Kaldet ind i deres Hus. 10 November 1755.1113
Fra E M Sal Gerlachs,  Ry.Ang det indsendte klagemål, over Hr Høyers forseelse mod hende, da har han og Kieresten i dag været hos hende, og undskyldt samme, ligesom de begge har lovet og forsikret hende om, at de ikke fremover vil tilføje hende nogen fortræd, hvorfor hun har tilgivet ham dette, og beder Amtmanden gøre det samme. 22 Oktober 1755.


LAV:
B5C – 114 år 1759
Skanderborg Åkier amter
breve til amtmanden.

1712
Fra Kongen, København - att af Amtmand Woyda. Kongen har af sær Kongelig Nåde, efter ansøgning [efter Ildebrand], bevilget 200 rdr der skal fordeles til følgende indbyggere i Ry:
Bemærk E M Gerlach!

Gårdmænd:
Anders Dyhr, "Kroeholder tillige, som i Ildebranden mistede meere end hand Eyede, og eyede meere end 4re Gange så meget som een Anden Beboere, ja hafde een stoor forråd af goed indboe sampt æde og Drickende Wahrer" 4 Portioner Penge 20 rdr 1 mk.
Følgende får 1 portion 5 rdr 4 mk 12 sk: Niels Andersen Smed - Niels Nielsen - Mads Pedersen - Niels Skousmand - Rasmus Andersen - Salmon Henriksen - Anders Rasmussen - Jens Rasmussen - Søren Rasmussen - Olle Nielsen - Morten Hansen - Morten Augustinussen - Rasmus Sørensen - Niels Laursen og Jens Hansen [sidste 3 bilag beskadiget].

Kongens Fæste Husmænd - der får 1/2 portion 2 rdr 5 mk 6 sk:
Gotfred Christiansen - Christen Gotfredsen - Jørgen Mortensen - Johan Knudsen - Peder Gotfredsen - Knud Pedersen - Christen Pedersen - Johan Skomager - Søren Jensen - Jens Poulsen - Gothardt Bager - Laurs Jensen - Niels Rasmussen - Rasmus Christensen som beholdt sit Hus, men mistede sin Indbo andensted, med Fader og Moders - Svend Christensen - Niels Hedegård og Christen Sørensen.

Inderster efter Præstens anmeldelse:
Ulrich Lindberg, Feltbereder, som skal have mistet 400 uberedte Skind af adskillige sorter og intet fået, andet end 2 Dyner og 2 Puder 1/2 portion 2 rdr 5 mk 6 sk.

Øvrige:
En Værkbruden Kone Anne 1/8 portion 4 mk 6 sk.
En Kone med 3 små Børn 1/4 - 1 rdr 2 mk 11 sk.
Drejer Olle Knudsen med Hustru det samme.
En anden Drejer samt Pigen Karen Andersdatter 1/8 - 4 mk 6 sk

Til de øvrige 1/4 portion 1 rdr 2 mk 11 sk:
Den gamle Drejer Christen Nielsen, som selv har Drejer indkomsterne og dog intet har med Drejerboligens opbyggelse at bestille, men der fra ved afståelse har gjort sig løs. 
Niels Christensen og Hustru - Ditlev Rasmussen og Hustru - Hyrden med familie - Smeden med do - Niels Jacobsen Aftægtsmand - Anders Kiær og Hustru - Rasmus Henriksen do - Laurs Nielsen, aftægtsmand, hvor fra Ilden opkom, som har sat alle de andre i beklagelig omstændigheder, meriterer intet af denne Kongelige Nåde.
Ellen Jensdatter 1/8 4 mk 6 sk - Peder Sørensen med sin Moster Karen 1/4 - 1 rdr 2 mk 11 sk - Maren Jacobsdatter 1/8 4 mk 6 sk - Karen Jacobsdatter gift med Rasmus Christensen samme - Niels Joensen Skrædder samme – Anne Rasmusdatter samme.

Derefter nævnes på det beskadigede bilag:
Zidsel som var til Jens Hansen - Maren Troelsdatter - Niels Tørring - Christen Fynboe - Hans Nielsen og Hustru - Anders Dreiers Kones Moder Karen og Maren Tømmerbye.

Her foruden er aparte skadelidte:

Præste Enken Madame Gerlach, som efter sin måde og omstændighed skal have haft en skikkelig indbo, der næsten alt opbrændte, undtagen nogle Sengeklæder 1 portion 5 rdr 4 mk 12 sk.

Skoleholder og Substitut Elias Pixen som til afbrændte Degnebolig har et Gårds avl på Marken, og foruden af sin indbo mistede materialer til 4 nye fag Hus, viste sig årvågen ved at ringe Kirkeklokken, for at advare indvånerne om ulykken, og derved redde sig fra Ilden, hvori mange måtte have indebrændt, om Guds forsyn ikke havde været, og således lod sit eget i stikken, for at vække Naboer 1 portion 5 rdr 4 mk 12 sk. 25 Juli 1760

Bilag: Dat 25 Juli 1760 fra Pastor Andreas Såbye, Ry. Fortegnelse over Personerne samt, hvad de mistede ved Ildebranden natten mellem 13 og 14 Maj 1760. Att af Mathias Christensen og Peder Nielsen. Fremgår at de skadelidte er 16 halve og hele Gårde, med 32 Mand og Kone - 35 Børn - 21 Tjenestefolk. 16 Huse foruden Hyrde og Smed, 38 Mand og Kone - 39 Børn. Inderster 35 Mand og Kone - 20 Børn samt Degnen med Kone. I alt berørt 222 Personer.

Kilde:
LAV B5 C - 100 år 1747
Skanderborg og Åkjær Amter 1661 – 1799.

113 [Vedrører ikke Gerlach men hans efterfølger]
Fra J Høyer, Ry Præstegård. Han kan ikke undlade at henvende sig, ang en fattig og elendig Enke Ane Marie Pedersdatter, hvis Mand, Jonas Thomasen for ca 4 uger siden døde i største Armod og elendighed, og ikke efterlod sig andet end en bedrøvet Hustru, fuld af flod og andre svagheder, samt et lidet Barn på 3 år. Der var så stor en Armod, at der ikke engang var til hans begravelse, hvorfor Præsten og Sognet måtte betale til denne, thi hverken han eller hun er født i Sognet, og følgelig ikke kunne nyde noget af de fattiges kasse. De kom til Sognet et års tid før Præsten tiltrådte, hun er født i Emstok [Hemstok] i Dover Sogn, men kom som 10 årig til Holsten, hvor de blev gift. Kom siden hjem, men da Moderen ikke ville kendes ved dem, opholdt de sig i Ry. Hendes Stiffader Jacob Madsen og Moderen Birte Rasmusdatter bor i Horby [Hårby] i Veng Sogn, og skal være i god stand, om de kan overtales til, at forsørge hende og Barnet er uvist. 23 Februar 1747.

Kilde:
Århus Stift
B5A-1742 II

596
Fra E Holstein, Rentekammeret. Drejer sig om afsagte Højesteretsdomme i indeværende års 3die session, som de har modtaget fra Justitssekretæren, hvori bl a efterskrevne er anførte. Magistraten i Århus 30 rdr. Sognepræsten Conrad Frederich Gerlach 29 rdr. Birkedommer ved Skanderborg Rytterdistrikt Johannes Snell 2 rdr. Hans Rosborg på Frisholt 24 rdr og Johan Kasselman og Jens Christensen Ankersmed 24 rdr udgørende i alt 109 rdr, hvilket beløb Stiftamtmanden pålægges at inddrive. [Se næste]. 31 Marts 1742.

597
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. For de 29 rdr som Præsten Hr Gerlach i Rye, efter Højesterets Dom af 20 december 1740 til Justitskassen, nu haver erlagt, sendes herudi, efter forlangende, Amtsforvalter Justsens qvittering. [Se næste]. 5 Juli 1742.

598
Fra Conrad Frederich Gerlach, Ry.
[Se forrige]. Skriver: "Ieg Welplagede, fattige og Høystbedrøwede Præst, som efter Hands Kongl. Mayts allernådigste Behag er fra Wester = Marie Kald på Borringholm [Bornholm] efter de mange ower mig indløbne klager udi de Kongl. Colegier da ieg icke har nydt en Delinqwentes Lycke, at fåe at wide Mine anklagere eller hworfor ieg er blewen anklaget, forflyttet til Rye kald, et kald hwor ieg med Hustru og 5 u = Myndige Børn icke kan hafwe det nødtørftige Brød, endsige klæder med meere, som alle sande Christne som kiender det, måe wide, hwilcket Min Amptmand Woyda og Min Biscop udi seeniste Visitatz dj 12 hujus har lowet at attestere med mig til Min Konge thi Menigheden består ickun af 24 Decimanter, som 2 undtagen ere mesten forarmede, Præstegårdens auling hafwes intet af, thi udi afwigte År blew ingen Wår Sæd lagt, og mueligt bliwer der ey heller udi År, thi hwerken har ieg Heste, Sæd, Penge eller formue til at driwe Den, så ieg seer intet andet for mine Øyne, end at ieg med Mine måe Crepere, med mindre Min Gud wil bøye Min allernådigste Konges aller Christeligste og aller mildeste Hierte  til Nåde og Barmhiertighed mod mig nu som før, og lægge det til kaldet igien som  af Alders tid dertil ligget hawer, korteligen, Min tilstand er så slet at Sande Christne der ower måtte græde, thi wi lide både Hunger og Kuld, og dersom Guds Aand og Ord icke trøstede Os, måtte wi heller ønske Os Døden end Liwet og plat forsage. Men Gud tage aldrig Sin wærdige Hellige Aand fra Os, der kan trøste os i ald wor elendighed at Wi med tålmodighed måe Løbe [Søbe?] wor Kampes Kål. Til at fyldestgiøre Min Konges Bud, skienkede Min Konge mig mit Kalds Brew gratis og 30 rdr udi afwigte år til Min Reyses fortsættelse, hworfor Kongen wære welsignet! måe nu med største wæmodighed og Hierte = Sorrig udi denne Min store Nød og elendighed fornemme, hworledis Ds Excellence er blewen tilskrewet om at lade inddriwe de 29 Rdrs Bøder, som ieg til Justitz = Cassen er blewen dømt dj 20 Dec. 1740, af Høyeste Ræt, thi Birke Dommeren Snell kom til Mig dj 18 hujus, Mit Huus og forrewiste mig Sin ordre, begierende Betalingen strax, Men som ieg ey hafde Pengene /:thi Gud er mit Widne, at der war icke en rdr i mit Huus til at købe føde for, end sige til andre udgifter:/ ieg  og 2de Børn ware Syge, Bordet wi spiser wed, Stoelene wi sidder på ere lånte, satte hand ald Christen kierlighed og Barmhiertighed, i Begyndelsen til side og wilde strax giøre indførsel i Boet, tage Sengen bort under Os, matte ieg endelig op af Sengen, tage Aandsens Swerd at forfægte Mig med, hworwed hand omsider blew bewæget til af Medynk ower wores elendige Stand og tilstand at giwe mig nogle få Dages dillation, nu weed ieg Mig ey Sicker for den gode Mand, og Gud weed at Sult, Sygdom og Sorg, Kuld og frost og bare Halm at ligge udi er tungt for en aldrende Swag Præst med mange nøgne Børn. Beder derfor med ald Devotion Ds Excel. for Guds inderlige Barmhiertigheds skyld, for Jesu blodige Sweds skyld wil ynkes ower Mig elendige Mand og med dette Bud meddeele Mig et par Ord til bemeldte Birkedommere Snell, at hand gir Mig respit til Michels Dag, da ieg imidlertid wil bede Min Konge om Nåde og icke om Retten. Skulde ieg mod forhåbning icke finde Nåde for min Herre Konge, da skal søges udweye, om ieg end skulde betle dem, hwilket ieg hwor høyligen ieg behøwer det blues wed nu i Min alderdoms 49 og Embedets 20de År, thi det er bedre at døe end at Betle. Lad Mig Nådigste Herre, for Jesu skyld finde Bønhørelse. Gud skal igien bønhøre Dem i ald Ds anliggende og da skal ieg icke aflade med Mine at bede Gud sådan Nåde 1000 fold at welsigne og belønne og altid at lefwe til Min præmaturede Død.
Deris Excellences Høy = Welbårne Min Nådige Herres u - afladeligste forbedere og underdanigste Tienere
Conrad Frederich Gerlach. [
Rye dj 23 Aprilis 1742.

599
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Efter Stiftamtmandens meget ærede af 10de April sidstleden, har han beordret Birkedommer Snell til hos Præsten Hr Conrad Frederich Gerlach i Ry, efter Højesterets Dom af 20 December 1740, at indfordre eller ved udlæg, at inddrive de 29 rdr som Gerlach efter Dommen skal betale til Justitskassen. Men som Birkedommeren derpå svarer, at intet eller lidet findes hos Præsten, til erstatning for Bøden, jvf kopi af samme, henstiller han til overvejelse om Præsten kan gives dellation [udsættelse] af videre anfordring, i den tid han gør ansøgning til Kongen om eftergivelse. For de 2 rdr som Snell skal betale til Justitskassen, følger hermed Amtsforvalter Justsens kvittering. De indsendte Skolefundatzer bedes om muligt tilbagesendt, siden Skolernes fuldkomne istandsættelser på nogle steder mangler. Og om Provsten Assessor Glud ikke endnu har indsendt de fundatzer for Vor Herred, anmodes om at Biskoppen og Stiftamtmanden vil tilholde ham dette. [Se næste]. 7 Maj 1742.

600
Fra J H Snell, Høver. [Se forrige]. Henviser til Woydas befaling af 16 April 1742, hvorefter han i går har været hos Præsten hr Gerlach i Ry, for at indkræve de 29 rdr som han efter Dom skal betale til Justitskassen. Han foreviste da hans Hustru og 5 nøgne og sultne Børn, dem kunne Snell tage, vilde han have noget videre, så han ikke der i Huset noget af værdi, uden en Jern Kakkelovn, der siges at være en Mands i Byen. Hr Gerlach gav ellers til kende, at han strax vilde skrive Kongen og andre foresatte Øvrigheds Mænd til, for at blive befriet. Hvorledes Woyda videre dermed vil have foreholdt, der om ventes dennes ordre. 19 April 1742.

Det er hvad der findes på mine sider om Gerlach - ved lejlighed vil jeg indlægge fotokopier af sagerne. 

 

                                                

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside