Ekstrakt af samtlige fæstebreve Katholm gods - Århus Amt

Sdr Djurs herred.

1ste del: Fæstebreve år 1753 - 1891 som er i pakke. 
2den del: Fæstebreve i protokol år 1816-1893.


Kilde:

Film Rigsarkivet M 53849

Landsarkivet i Viborg

G 293

 

1
Mads Pedersen Jochumsen, Sigfaldhuus paa Hovedgaardens Mark - han er fra Aalsrode - huset er en del af den forrige Sigfaldgaard - Hk 2 skp 3 fk 1 alb. Ingen indf. 31 December 1846.
Derefter følger Synsattest, der viser at huset ligger i Øst og Vest 29 Alen lang 8 bred

2
Christian Christensen og Ole Krog Larsen, antages som Fiskere paa Katholm, paa efterfølgende Betingelser:

1)
Fiskerne skulle levere hver Uge 2 gange en fuldkommen tilstrekkelig Ret Fisk til Herskabet og 1 gang ugentlig til Folkene. Ikkun Uveier kan gjøre Undtagelse heri.

2)
Fangsten udover det der skal leveres til Herskabet, maa de sælge til egen fordel.

3)
For denne ydelse erholder de frit Huus, 6 Læs Brændsel hver Familie, som de efter anviisning selv maa afhugge i Skoven om Vinteren. Desuden hver foder og Græsning til en Ko med Katholms Mejerikøer.

4)
Hver Familie maa hver maaned købe 2 skp Rug 1 skp Byg til en pris af 1 rdr pr Tønde under almindelig Kjøbmandspriis i Grenaa.

5)
De Hummere som fanges bringes først til Katholm, hvor disse saafremt man ønsker dem betales med 1 a 3 mk pr Stk efter Størrelsen.

6)
Skulle Ejeren paa Katholm i Høstens Tid trænge til hjælp, da skal Fiskerne med Aftens Varsel møde ved Høstarbeide 2 dage om Ugen, og erholder da 1 Mand 2 mk daglig og 1 Kone 1 mk 8 sk. Hos andre maa Fiskerne derimod ikke tage Arbeide, undtagen ved Strandinger.

7)
Om Vinteren naar paa Grund af Veirlig og Aarstiden ei kan Fiskes, erholder Fiskerne Arbeide i Katholm Skove med en dagløn af 2 mk 2 sk daglig paa egen Kost.

8)
Den Baad med Aarer og Tilbehør samt redskaber, som tilhører Eieren tillades de indtil videre at afbenytte, imod at være ansvarlig for samme. Saasnart de erhverver saameget at de kunne afkiøbe Fiskeredskaberne m m kan dette ske til den nærmere angivne pris.

9)
Der er 3 maaneders opsigelse fra begge sider.
19 Juli 1856.

3
Sømand Ole Jensen, den østre Lejlighed i Fiskerhuuset ved Kattegat. - han er fra Horsens. Contract om Fiskertjenesten ved Katholm. Han tilsendes gennem Her Kjøbmand Munk i Horsens, tredive Rigsdaler til Anskaffelse af en Fiskerbaad, som forbliver Katholm Eieres Eiendom indtil Ole Jensen har betalt den. Januar 1859.

4
Christen Svendsen, den Østre ende af Fiskerhuuset. 30 November 1861.

5
Peder Jensen Fisker af Fuglsang Hede, Leier den østre Leilighed i Fiskerhuuset ved Stranden. 20 November 1864.

6 no 20029
Rasmus Joensen, Østerballe - en Self Eier Bondegaard som Laurids Rasmussen Rousing godvilligen opladt haver. No 2 Hk 6 td 1 skp 1 fc Skovskyld 1 skp 2 alb Hoveri som sin Nabo Selveier Rasmus Nielsen. 8 Juli 1756.

7 no 52468
Niels Jensen af Høberg - den Gaard i Østerballe Peder Rasmussen Rousing er fradød. No 1 Hk 5 td 4 skp 3 fc 1 alb og Skov 1 skp 1 alb. 12 Februar 1779.

8  no 46727
Søren Jacobsen Rusk, Østerballe - f sst - en Gaard no 3 og 4 Hk 7 td 4 skp 1 alb og Skov 2 skp 2 fc 1 alb. 1 Novb 1787. Ved udskiftningen i 1785 er fæsteren frataget 4 skp 1 alb.  20 Febr 1792.

9 no 2675
Jørgen Jensen Smed, Østerballe - et Huus no 4 som forhen har været beboet af Bodil Dannemands. Hk 3 skp. 20 November 1793.

10 no 1627
Ungkarl Anders Nielsen, Østerballe - en Gaard som Søren Rusk er fradød, og hvis Enke han ægter. Hk 7 td. 28 December 1807.

11 no 8761.
Søren Pedersen Molboe, Østerballe Bye - han er fra Glatved - et Huus som har været fæstet til Jørgen Smed i Glatved. Ingen indf i betragtning af hans Tienestetid hos mig. 22 Mai 1809.

12 no 8761?
Syn paa Fæsteren Peder Sørensen Bødker i Østerballe By hans Boelsstæd formedelst sammes mislige vedligeholdelse af Fæsteren, som var nærværende og havde intet imod Udmeldelsen at erindre, alene han anmærkede, at det egentlig er Straatækket paa Huuset, som af Guds Vejer og Stormvind er bortblæst, Bygningen selv anseer han ikke at have nogen betydelig mangel, og Taget vil han sætte i Stand saasnart han kan faae Langhalm til Kiøbs. Der nævnes at overlevering til fæsteren er sket i 1793. 16 Octobr 1809.

13 no 825
Niels Sørensen Blok, Østerballe - han er fra Aalsøe - et Huus 11 fag lang og 2 fag ibygget siiden, i Østerballe som Jacob Jensen havde. De 2 fag tillades det ham, at nedtage til brug ved reparation af det øvrige, han faar desuden træ til hjælp. 26 Februar 1811.

14
Søren Pedersen Molboe, Østerballe. En Gaard No 2 Hk 5-4-1-1 alb som Niels Jensen har afstaaet. Der er oprettet aftægts Contract med afstaaeren. Indf 200 rd. 15 Marts 1812.

15
Christen Rasmussen, Østerballe. Et Huus No 3 som Søren Pedersen Molboe sidst havde, men formedelst anden næringsvei har afstaaet. Hk 3 skp. Han skal forrette 2 kjørende Rejser med Læs frem og tilbage til Aarhuus, Randers eller samme længe andetsteds hen. Men da han endnu ikke har Hæste, er han forbunden til, at skaffe en eller tvende Mænds tilstaaelse for, at disse Rejser rigtig skal blive forrettede, bliver han eller de ikke istand til, at forrette disse Rejser naar han tilsiges, skal han i stedet giøre 26 Dages arbejde paa egen Kost og med egne Redskaber her ved Katholm, eller hvor Godsejeren bestemmer - for hver rejse. Der betales ham derfor 3 mk pr dag. Indf 30 rd. 1 Marts 1812.

16
For at undgaa ald Tvivl, bliver dette Fæstebrev [se no 14] hermed meddeelt denne Erklæring til Oplysning om, at de 3 jordløse Huuse som ere i benæwnte Østerballe, og som fra Arils Tid af bestandig har hørt til Søren Pedersens Fæstegaard, endnu ligesom forhen er og skal være indbefattet under dette fæste, det anmærkes at hver Huus bestaar af 5 fag, og ere - skjønt ikke med Syn overleverede - i Beboelig Stand.
2 August 1813.

17
Søren Pedersen Molboe, frasiger sig sit fæste.
I undertegnede Vitterligheds vidners Overværelse erklæres herved, at jeg ifølge frivillig indgaaet Overenskomst med Godsejeren grundet paa min Uformuenhed til længere, at vedblive Gaardens Bestyrelse, herved frasiger mig alle de Rettigheder som i foranstaaende Fæstebrev dat 28 Oct 1812, og saaledes frastaaer i eet og alt min Fæsteret til den Gaard i Østerballe Bye, som jeg hidtil har været i Besiddelse af. 16 Februar 1821. Sign. Søren Pedersen.

18 no 63
Peder Andersen Nyehuus, Østerballe. Et Boelsted som sidst var beboet af Peder Sørensen Bødker. No 1 Hk 1 td 1 alb hvoraf 4 skp 3 fc er Kirkejord til Hoed Kirke. Ingen indf. 30 December 1816.

19 no 2033
Hans Rasmussen Møller, Østerballe - han er fra Aalsrode. En Gaard som sidst var beboet af Søren Pedersen Molboe. Hk 5-4-3-1 alb.
29 October 1821.

20
Fortegnelse over det Arbeide en fuld hoverigjørende Gaard af Katholm Gods aarlig haver at forrette og hvoraf Gaardmand Hans Rasmussen Møller i Østerballe skal udrette det halve, i overensstemmelse med Hoveriforeeningen af 27de Marts 1792. 24 poster bl a: 1: Jordenes Pløjning a Dag 6 skp Land = Pløj og Harvedage 15. 18: Iis til Iiskjelderen = 1 Spanddag 1 Gangdag o s v.

21
Hans Møller, Østerballe afstaar sin Gaard.
Ifølge Overenskomst med min Huusbond renoncerer Undertegnede paa Gaarden No 2 i Østerballe, som jeg efter dette Fæstebrev tilkom Fæsteret til, og forbinder jeg mig til fra dags dato at afstaa samme til Peder Muurmand. 8 Juni 1840

22
Hans Møller, Østerballe - Leie Contract paa Englodden Engedahl kaldet, som findes imellem den sydlige Grændse af Østerballe Skov og Glatved Skjel Hk 1 skp 2 fc 1 1/4 alb. Lodden bør ordentligviis anvendes til Høeslet, men vil Leieren naar Høet er Bjerget aftøire Eftergræsset, maae dette være ham tilladt, naar ingen Ufred derved tilføres Skoven. 21 April 1834.

23 no 9019
Rasmus Johnsen, Østerballe Bye. - Han er fra Remskou. En Gaard som sidst var beboet af Jørgen Rasmussen Johnsen Hk 6 td 1 skp 1 fc. 22 Mai 1823.

24
Forrige Indsidder Jacob Sørensen, Østerballe. Et Huus no 4 med omtrent 1 skp Land, som sidst beboedes af Skorstensfeier Hans Nielsens Enke [død]. Ingen indf. 5 Decbr 1826.

25 no 4508
Jens Madsen Møller, Østerballe. En Gaard no 3 Hk 7 td som sidst har været tilfæster Anders Nielsen Brandenborg, med hvis Enke nærværende Fæster har indladt sig i Egteskab. Den forhen tilstaaede Fællesgræsning i Østerballe Skov bortfalder. Da han har clareret formandens Restancer fra 1822 aars Begyndelse fritages han for indf. 16 October 1828.

26 no 7695
Jens Jensen Væver, Østerballe. En Gaard som Rasmus Johnsen sidst havde i Fæste, og med hvis Enke nærværende Fæster har indladt sig i Egteskab. Hk 6 td 1 skp 1 fc. Ingen indf. 16 Decbr 1831.

27
Jens Nielsen Blok, Østerballe. Et Huus som sidst beboedes af Peder Andersen Nyehuus. 5 Novb 1832.

28
Peder Andersen Nyehuus, Østerballe. Et Huus med en liden Toft, omtrent 1 skp Land, som sidst var beboet af Jacob Sørensen Rusk. Ingen indf. 1 Decbr 1832.

29
Ole Jacobsen, Østerballe. Et Huus som Jens Jensen Albøges Enke sidst havde i Leie. Indf 10 rdr. 31 Decbr 1834 Ny mtr 2 skp 2 alb. Da Eiendommen er solgt er dette fæstebrev aflyst paa tinge. Katholm 24 Marts 1870. Karen Jensdatter m f p Ole Jacobsens Enke.

30 no 1235
John Rasmussen Skufter, Østerballe. Et Huus som Jens Nielsen Blok sidst havde i Fæste. Hk 1 td 1 alb. hvoraf 4 skp 3 fc er Kirkejord til Hoed Kirke. Indf 25 rdr. 31 Decbr 1834.

31 no 4272
Rasmus Larsen, Østerballe - han er fra Rosmus. Et Huus John Rasmussen har frasagt sig. Hk 3 skp 1 fc 1 alb. Ingen indf. 10 Decembr 1839.

32 no 448
Rasmus Muurmand, Østerballe. En Gaard som Hans Møller frivillig afstaar. Hk 5-3-2- 3/4 alb. Indf 50 rdr. December 1840.

33 no 15025
Christopher Hansen, Glatved. Han er født paa Godset. Et Huus Jens Lydrichsen er fradød. Hk 2 fc samt tillagt halvparten af de 2 stk Jord paa Hoed Mark som af John og Peder Carlsønner er solgt til Katholm. 28 October 1771.
Ved udskiftningen er Hk 3 skp.

34 no 14901
Rasmus Jensen Hemmesen, Glatved. - Født sst. En Gaard hans fader Jens Rasmussen godvillig afstaar. No 4 Hk 4-5-2-2 alb.
30 Octber 1774. 
Ved udskiftningen er Fæsteren Rasmus Hemmesen? tildeelt Hk 4 td 4 skp.

35
Anders Iversen, Glatved. - Født i Aalsrode. Et Huus som Jørgen Hansen sidst iboede.
Hk 3 fc 1 alb. 2 Decb 1776.
Ved udskiftningen Hk 3 skp.

36 no 7110
Christen Hemmesen, Glatved. - Født sst. En Gaard som Michel Hiort godvillig afstaar. Hk 5-2-3-1 alb. 19 Febr 1780.

37
Synsforretning paa afdøde Gaardmand Christen Hemmesens fæste Gaard i Glatved, hans fæste af 9 Februar 1780. 6 Juli 1789, hvor Enken Karen Michelsdatters Laugværge Anders Rasmusen af Glatved paa hendes vegne intet havde, at erindre mod forretningen. 14 Juli 1789.

38
Syn paa afdøde Gaardmand Peder Jacobsens fæste Gaard i Glatved. Enken var mødt med Laugværge og Svoger Gaardmand Michel Friis af Glatved. 23 Maj 1791.

39 no 39812
Rasmus Jensen Smed, Glatved. Gaarden no 3 som tidligere har været beboet af afdøde Christen Hemmingsen. Indf 50 rdr.
4 Januar 1792.

40 no 39815
Mikkel Sørensen, Glatved. Gaarden no 1 som forhen har været beboet af afdøde Peder Jacobsen. Derforuden er fæsteren leveret Boehave og Inventarium for 29 rdr 3 mk 6 sk.4 Januar 1793?
I Synsrapporten: Mikkel Morten Sørensen.

41
Syn paa afdøde Peder Hemmesens Gaardsstæd i Glatved. Enken Bodil Michelsdatter. Børnenes fødte Værge og Farbroder Gaardmand Rasmus Hemmesen af Glatved. Fremlagt ved holte skifte forretning den 3 og 7 Novb 1794. 27 October 1794.

42 no 29099
Anders Jepsen, Glatved. - han er fra Rønde. Et 9 fag Huus no 5  som Hans Nielsen har haft. Hk 1 td 1 skp. 17 Februar 1794.

43 no 67269
Jens Klavsen, Glatved. Gaarden no 2 som afdøde Peder Hemmesen har beboet. Hk 4 td 4 skp. Synsrapport dat 21 Octobr 1795.

44
Udskrift af Forligelses Commissions Rapporten hvoraf fremgaar at Michel Morten af Glatved er skyldig Gield til Katholm Gods 13 rdr 2 mk 13 sk. 25 Januar 1796.

45
Udmeldelse til Syn paa afdøde Gaardfæster Rasmus Jensen Smeds Gaard i Glatved.  Enken Karen Michelsdatter, Laugværge Jens Klausen, som Form. for Børn af 1ste ægteskab Rasmus Hemmesen for sidste Børn Jørgen Jensen.13 October 1800.

46 no 5319
Søren Friis, Glatved [Søren Sørensen Friis]. Huus no 4 Hk 3 skp som har været beboet af afdøde Anders Bloch.
28 September 1802.

47
Ungkarl Morten Jensen, Glatved. - Han tiener i Pitz Mølle. En Gaard som sidst har været beboet af afgangne Jens Clausen, hvis Enke han gifter sig med. Enken skal tilsvare den gæld der maatte være efter mandens død, forinden Fæstet udstedes til den nye. Indf 40 rdr.
22 Maj 1804.

48
Ungkarl Mads Nielsen, Glatved. - Han tjener hos Enken, Karen Michelsdatter, som han agter at gifte sig med. Den Gaard Rasmus Jensen Smed fradøde [i 1800]. Da han ikke har overstaaet sin Udskrivnings aar, saa kan han desaarsag ikke meddeles Lovformelig Fæste, imidlertiid skal hun indtil da, ansees som besidder og fæster af Gaarden. Hk 4 td 4 skp. Ingen indf.

49
Mads Nielsen Schade, Glatved. En Gaard der sidst har været beboet af afdøde Rasmus Jensen Smed, hvis Enke han har ægtet. Hk 4 td 4 skp 20 Marti 1807.

50
Syn paa Rasmus Jensen Hemmesens Fæstegaard i Glatved, for Skifteholds Skyld efter fæsterens afdøde Kone. 5 September 1808.

51
Christen Jacobsen, Skolemester, Glatved. Et Huus no 1 Hk 3 skp. 28 October 1812.
Da jeg ikke ser mig i Stand til at opfylde bemeldte Fæsteforpligtelse, som min nu afdøde Mand Christen Jacobsen Skolemester har paadraget sig, samt at med hensyn til, at jeg har indladt mig i nyt Ægteskab, saa frasiger jeg mig herved fæstet paa indbemeldte huus i hvilket alt, jeg naar forlanges inden mit Værneting, forbinder mig til at gientage. 19 Novb 1816. Maren Jensdatter med paaholden Pen. Som Laugværge Søren Pedersen med paaholden Pen.

52
Rasmus Hansen Smed, Glatved. En Gaard No 1 som sidst beboedes af Mikkel Sørensen. Hk 4 td 4 skp. Indf 50 rdr.
10 September 1813.

53
Jens Rasmusen Brøger, Glatved. En Gaard no 2 Hk 4 td 4 skp. som sidst var beboet af Morten Jensen. Ingen indf. 12 Mai 1815.

54
Espen Nielsen, Glatved.
Et Huus no 1, som sidst var beboet af Christen Jacobsen Skolemesters Enke. Hk 3 skp. Indf 30 rdr.
4 Sept 1817.

55
Jørgen Hansen Smed, Glatved. En Gaard som sidst var beboet af Jens Rasmusen Brøger. No 2 Hk 4 td 4 skp. Ingen indf. 4 Sept 1817.
Af rettens udskrift 22 April 1817 fremgaar det at Jens R B har forladt gaarden.

56
Lars Nielsen Fisker, Glatved. Et Huus som sidst var beboet af Christopher Hansen. Hk 3 skp No 2. Indf 8 rdr Sedler.
12 December 1822.

Synsforretningen paa samme:

Johan Christian Wibe Stockfleth
Kongelig Mayestæts Owerauditeur, Byefoged i Ebeltoft, samt Herredsfoged i Sønder og Mols Herreder
Niels Sinding
Byeskriwer og Postmester i Ebeltoft samt Herredsskriwer i fornæwnte Herreder

Giøre vitterligt at Aar 1822 Mandagen den 21 October blew Sønder og Mols Herreders Ret sadt og betient af dens Tilforordnede i Owerwærelse af Tingmænd Peder Winther, Christian Lind, Peder Groulev og Jens Sørensen.

Fra D Herrer Godseyere Secher & Jørgensen paa Katholm fremkom Begjering til Retten saalydende: Til owerensstemmende med Fr: 8 Juni 1787 at hold den befalede Syns og Owerleweringsforretning ower Besætning, Bygninger m: w: til følgende Fæstested under Katholms Gods i Glatved Bye, nemlig et Huus af Ager og Engs Hartkorn 3 skp, som sidst i fæste hawdes af Christopher Hansen, men nu er owerdraget til Lars Fischer, wille Retten behageligen udmelde 2de Kyndige og upartiske Mænd, næste Retsdag.
Den nye Fæster indkaldes hermed til at paahøre Udmeldelsen.
Katholm den 10de October 1822. Ærbødigst Secher & Jørgensen.

Til Sønder og Mols Herreders Ret.

At jeg som tiltrædende Fæster intet har at erindre imod Mænds Udmeldelse i den begjærte Hensigt, tilstaaes hermed med min Underskriwt.
Glatved den 10de October 1822.
Lars Nielsen Fischer.
Irettelagt den 21 October 1822. Stockfleth.

Retten udmeldte Sognefogden Niels Hansen i Rosmus og Selweier Jørgen Lund i Balle til efter Aftenswarsel at foretage den begjerte Forretning og skriwtligen at forfatte samme owerensstemmende med Fr: af 8 Juni 1787.
Derhos hawe de udmeldte Mænd næste Tingdag efter Forretningens Afholdelse at fremlægge samme her for Retten til eedelig Afhjemling.

Aar 1822 Mandagen den 18de November blew Sønder og Mols Herreders Ret sadt og betient af dens Tilforordnede i Owerwærelse af Tingmænd Peder Winther, Peder Groulov, Niels Laan og Jens Sørensen.

For Retten mødte Sognefoged Niels Hansen af Rosmus og Gaardmand Jørgen Lund af Balle og fremlagde deres i Følge Rettens Udmeldelse af 21de f: M: i Owerensstemmelse med Fr: 8 Junii 1787 afholdte Syns Forretning ower et Huus i Glatved under Katholms Gods som sidst war beboet af Christopher Hansen og nu owerdrages i Fæste Lars Nielsen Fischer, hwilken forretning lyder saaledes:

Aar 1822 den 13de November mødte, i følge Rettens Udmeldelse af 21de f: M: wi undertegnede 2de Mænd Niels Hansen af Rosmus og Jørgen Lund af Balle i Glatved Bye under Katholms Gods for at syne det Huus sammesteds som sidst war beboet af Christopher Hanen og nu owerleweres ifæste til Lars Nielsen Fisker der, saawelsom Proprietair Jørgensen fra Katholm war nærwærende. Wi befandt Huuset at bestaae af 6 Fag, bygt af Eege Under og forskjellige Slags Owertømmer, Klinede Wægge og Straaetag, forsynet med en Skorsteen og Bagerown samt Loft ower 2 Fag.

Derpaa mangler:                                         Sølv

1 Stolpe                                                           2 mk

3 Løsholter                                               1 rbd  1 mk

1 Poster                                                  1 rbd   1 mk

1 Syldstykke til Gawlen                                        3 mk

2 korte Ditto                                                      2 mk

1 Spændtræe                                                     1 mk 12 sk

2 Tylter Fjel til Loft a 3 rbd                         6 rbd

1 Læs Wonner                                                   3 mk

4 Trawe Langhalm                                    1 rbd   2 mk

en Tømmermand i 6 Dage a 2 mk 7 sk          2 rbd   2 mk 10 sk

en Tækkemand 1 Dag                                         2 mk 7 sk

                                                      ---------------------

                       Summa Brøstfeld i Sølw    14 Rbd 2 mk 13 sk

Det gamle Loft ower 1 1/2 Fag anwendes til at reparere een Dør og det øwrige Loft med, det bemærkes derhos at Winduerne saawelsom Lægterne er i maadelig Tilstand. - De paagjeldende fandt dem tilfreds med Forretningen, den wi hawe afholdt, efter wor Samwittighed og bedste Skjønnende saaledes som wi til næste Ting med wor Eed wil bekræfte.
Niels Hansen.  Jørgen Lund med ført Pen Lars Nielsen Fisker.  Secher Jørgensen.

Irettelagt den 18 November 1822. Stockfleth.

De udmeldte Mænd bekræftede med Lowens Eed at den fremlagte Forretning er afholdt efter deres bedste Skjønnende og blewe fra Retten demitterede.
Til Bekræftelse under wore Hænder og Seigle: Stockfleth. Sinding.

Gebyr       2 mk 4 sk Sølv

Justitsf            7 sk

Papiir              1 sk

                ------------

    Betalt 2 mk 12 sk Sølv er to Mk tolv Skill. Sølv. Stockfleth.  Sinding.

57
Peder Andersen, Glatved. Han er fra sst. Et Huus no 5 Hk 3 skp. som sidst var beboet af Anders Jepsen. Indf 20 rbd Sølv.
12 December 1822.

58 no 4809
Søren Hansen Homoee, Glatved. Han er fra sst. En Gaard no 2 Hk 4 tdr 4 skp. Saafremt Mergel findes paa hans Mark eller i nærheden skal han aarlig bemergle 1 Tønde land eller 14000 kvalen, dog ikke mindre end 200 Læs, og at han desuagtet ikke tager flere Afgrøder af en saadan bemerglet Lod, end almindelig er paa hans andre umerglet Mark. 13 September 1824.
Iflg udmeldelse til Syn har Gaarden sidst været beboet af Jørgen Hansen Smed.

59 no 63220
Niels Nielsen Skovfoged, Glatved. Han er fra Nødager. Et 9 fag Huus no 3  omtrent 5 tdr Land ansat til Hk 3 skp som sidst har været beboet af Anders Iversens Enke.  Indf 5 rbd Sedler. 7 September 1825.

60
Indsidder Anders Christensen Rousing, Glatved. En Gaard no 1 beliggende paa Glatved Mark Hk 4 tdr 4 skp som sidst var tilfæstet Rasmus Hansen Smed. Ingen indf. 5 December 1826.

61 no 25980
Forrige Indsidder Terkild Laursen, Glatved. Et Huus No 2 Hk 3 skp. som sidst har været tilfæstet Laurs Nielsen Fisker, som godvilligen har afstaaet. Vilkaar:

1)
Fra 1 Januar 1826 betaler han alle Kongelige Skatter, Afgiwter og offentlige Byrder som nu ere eller herefter vorder paabuden.

2)
I stedet for Huusafgivt forretter Fæsteren aarligen til Katholm Hovedgaard eller Hauge een Fags Arbeide ugentligen, paa egen Kost og med egne Redskaber, samt forretter aarligen gaaende Reiser nemlig 2 lange og 6 korte, efter Omgang med Godsets øvrige Huusmænd. For hver Ugedag som ikke bliver affordret, betaler fæsteren 16 sk Sølv.

3)
Husets Bygning som efter afholdte Synsforretning paa Lovlig maade er blewet Fæsteren overleveret forpligtes han til at holde i Ligesaagod Stand, da han ved fratrædelse eller Dødsfald vil komme til at give Godseieren Erstatning for evt. mangler.

4)
Husets Jordlod skal han dyrke og drive paa Bedste Maade, og intet deraf til Upligt bruge.

5)
Fæsteren maa ikke tage Indsiddere tilhuse, uden Godseierens Samtykke.

6)
Fæsteren skal rette sig efter Hans Kongelige Mayestæts allernaadigste Love og Anordninger, samt vise sit Herskab eller dets Fuldmægtig tilbørlig Hørighed og Lydighed; Alt under sit Fæstes Fortabelse. og Lovens Straf. Ingen Indfæstning. 5 December 1826.

62 no 1566
Mads Nielsen Schade, Glatved. Mødte i Retten og fremlagde sit Fæstebrev af 10 Januari 1808 paa en Gaard i Glatved, som han nu aldeles frasiger sig. 26 November 1827.

63
Begjering paa en Synsforretning paa det Huus i Glatved som sidst var beboet af Therkild Laursen, og som nu agtes bortleiet til Byemændene i Glatved for at afbenyttes som Bopæl til Smeden. 6 August 1831.

64 no 1674
Niels Nielsen Skovfoged, Glatved Mark. Et Boelsted paa Glatved Mark, der er opført paa de Katholm Gods underhørende 5 Huuslodder, som successive er blevne fæsteledige. Hk 1 tdr 5 skp 3 fc 1 alb. Ingen indfæstning. 15 December 1831.

Iflg Synsbegæring er det indeværende Aar opført for Godseierens Regning, 15 fag 9 1/4 alen breed 38 alen langt

65
Søren Christensen Snedker, Glatved. Et Huus, der er bleven opført paa den plads hvor forrige Niels Skovfogeds Huus stod, hvortil er henlagt 2 Tofter no 2 og 3 Hk 2 fc 1 1/2 alb. Ingen indf. 1 December 1832.

66 no 155
Jørgen Nicolaisen, Glatved. En Gaard som Søren Hansen Homoe har frasagt sig. Hk 4 tdr 4 skp. Ingen indf. 7 Marts 1833.
Iflg udmeldelsen til Synsforretningen har gaarden sidst været beboet af Jacob Rasmussen Kjer.

67
Frederik Sørensen Buck, Glatved. Gaardmand Jens Nielsen i Glatved bortleier fra sin iflg Skiøde af 16 Februar 1835 Selveiergaards Hartkorn 4 tdr 2 skp 1 1/4 alb et stk Jord omtr. 1 td Sædland paa 50 aar. Allerede taget i brug og paa samme opført at 6 Fag Hus.
9 November 1838.

68
Erik Jensen, Glatved. Et Huus som sidst var beboet af Rasmus Sørensen Rusk. Ingen indf. 21 Februar 1839.

69 1044
Anders Rasmussen, Glatved. Et Huus som Rasmus Rasmussen sidst havde i fæste.
Hk 2 fc 1/2 alb. Indf 10 rbd. 10 December 1839.

70
Poul Rasmussen Bonde.
Glatved. En Gaard som Jørgen Nicolaisen frivillig har afstaaet. Hk 4 tdr 4 skp. Indf 50 rbd. 10 December 1840

(Ingen dato) Kvittering: Har jeg af Poul Rasmussen Bonde modtaget 50 rd i Indfæstning for Gaarden i Glatved som Jørgen Munk godvillig har afstaaet. 15 April 1840. Efter accord skulde Ieg have Fæste ligesom Jørgen Munks, undtagen 1 Lam 2 Høns og 1 eller 2 Sneese Æg aarlig. Kalksteens Rettighed har han og hans Formænd havt ved Glatved Strand. Ieg har givet 2 Tdr Rug og 2 Tdr Byg Aarlig og nu har jeg spurgt at han har kun givet 1 Tdr Rug og 1 Tdr Byg i Landgilde. Ieg har betalt alle Fæstets Omkostninger men ingen faaet og Ieg har selv betalt al Besætning og Sæde og fødekorn og naar Ieg maae beholde Kalksteens Rettighed som mine formænd har havt for mig saa kan jeg svare Skatterne dermed. Jeg har tilsat 550 rbd her. Ieg beder De vilde have Taalmodighed med mig. Nu takker jeg Dem mange gange for dette Byg De betroede mig i Sommer. Med Agtelse.

Velbaarne Hr Kapitain Ridder v Dinesen til Katholm.

71 no 12451
Niels Jensen, Glatved.
Et Huus som Anders Rasmussen har afstaaet. Hk 2 fdk 1/2 alb. Ingen indf. 9 October 1841.

72 no 1853
Anders Andersen, Glatved. Han er fra Vindebye. En Gaard som Poul Rasmussen Bonde hidtil har besiddet. Hk 4 tdr 4 skp. Indf 250 rdr.
28 Marts 1843.
Fæstebrevet udstedes først naar indf er betalt. Udstedt 15 September 1843.  Bilag ang brug af Vej hvor han kaldes Anders Andersen Fausing?.

73
Søren Dreier, Glatved.
Et 6 fag Huus som førhen var bortfæstet til Søren Christensen Snedker. Med 2 Tofter no 2 og 3. Indf 50 rdr Sedler.
31 December 1849.

Synsforretning paa et 6 fag Huus i Glatved som agtes bortfæstet til Søren Dreier. Som forhen Søren Snedkers afdøde Enke har haft i fæste. 27 October 1849.

74
St Hrr Forvalter Wogt. Det gjør mig ondt at jeg vist ikke kan give dem tilfredsstillende Oplysning efter deres Spørgsmaal. Efter min formening er der første Hrr Kammer Herren har kjøbt nemlig Matk No 13 c og den senere tilkjøbte Toft Matk No 13b Eiendomsjorde. Førstnævnte har Hartkorn 4 Skpr 3 Fdk 1 3/4 Alb. Mtk No 13b 1 Fdk 1 1/2 Alb. det øvrige Mtk No 3c tilbageholdt fra en solgt Fæstegaard fra Katholm og Matk No 2b tilbagekjøb i 1860 fra en solgt Fæstegaard fra Katholm Matk no 3c hartkorn 3 Skp 1 Fdk 1 1/2 Alb, og Mtk No 2b 3 Skp 2 Fdk 2 1/4 Alb. Og endvidere Engedalslodden Mtk 22b under Østerballe hartkorn 2 Fdk, de øvrige Matrikuls No er jo som de veed under Glatved. Venlig hilsen fra deres F?Nielsen.

75
Anders Rasmussen Iversen, Glatved Bye. En Huusleilighed som Mikkel Graaes hidtil har beboet. 25 April 1849.

76 no 16383
Anders Rasmusen Skuster, Glatved. En Huusleilighed som han tidligere har beboet. 25 April 1849.

77 no 16382
Niels Greve, Glatved. En Huusleilighed han tidligere har beboet.
25 April 1849

78
Rasmus Nielsen, Glatved Mark.
Et Boelssted som hans nu afdøde forældre har havt i fæste. Hk 1 td 5 skp 1 fdk 2 alb. Indf 200 rdr.
25 Februar 1850.

79 No 3211
Rasmus Mikkelsen, Baadebygger, en plads til et Huus sydøst for Engedals Lod. Med Hartkorn 6 skp Land, samt en lille Eng der hører til det Huus ved Glatved Strand, som Forvalteren ved Kalkbrudet for tiden beboer. Han skal i indeværende efteraar opføre et 5 Fags Huus, som forbliver Major Dinesens Eiendom. 31 August 1856. Bilag: Baadebygger Rasmus  Mikkelsen af Glatved opsiges herved paa Grund af Misligholdelse af Contrakten da han ikke har betalt de tvende sidste Terminers Afgift iflg Contrakten af 31 August 1856. 25 Juli 1859.

80
Syn paa en Gaard i Glatved efter forrige fæster Morten Jensen til ny fæster Jens Rasmussen Brøger. Decbr 1874.

81
Martin Søgaard, Glatved. - Han er fra sst. En Huusleilighed i den vestre ende af det Huus hvor østre Ende beboes af Søren Andreas Jensen. 1 Februar 1891.

82 no 7468
Rasmus Nielsen Hiort, Hoed. - Født paa mit Gods udi Glatved.  Et Huus som Jens Kiær sidst beboede og fradøde. Nye Mtr Hk  1 skp 2 alb. 10 Februar 1768.
Efter udskiftningen Hk 2 skp 1 fc 2 2/3 alb.

83 no 8560
Søren Rasmusen Hiort, Hoed. Et Huus som sidst var beboet af hans Fader Rasmus Hiort. No 1 Hk 2 skp 1 fc 2 2/3 alb hvoraf 1 skp 1 fc 1 2/3 alb er Kirkejord til Hoed Kirke. 30 December 1816.

84 no 27082
Gunder Peter Pallesen, Hoed. Et Huus Hans Henrich Hiorts Enke sidst havde i fæste, men nu er fradød. Hk 2 skp 1 fc 2 1/3 alb. Indf 10 rdr. 31 December 1837.

85
Jacob Jørgensen, Hoed. Et Huus som forhen var fæstet af Skovfoged Vest. Hk 2 skp 1 fc 2 1/3 alb. Indf 2o rdr. 9 October 1841.

86 no 15771
Lars Ingvorsen, Tolstrup. - Han er født i Høeberg og har i 2 aar tient som Soldat. En Gaard som Lars Rasmusen er fradød. No 3 Hk 5 tdr 5 skp 2 alb. 12 April 1784.

87 no 27446
Lars Andersen, Vejlbye. - Han er født sst og blev ved Sessionen 1782 Casseret. En Gaard som Niels Bond sidst beboede. No 4 Hk 6 td 3 skp 1 fc 1 5/12 alb. 6 April 1784.

88
Niels Rasmusen, Vejlby. - Han er født sst. En Bondegaard som Anders Madsen fradøde. No 1 Hk 5 tdr 2 skp 2 fc og af Vejlby Kirke 1 tdr 1 skp 2 fc 2/3 alb. 30 May 1753. Bilag: Ved Vejlby Marks udskiftning ændret til 6-3-1-1 5/12 alb. 15 Juli 1797.

89 no 38376
Poul Jensen, Vejlby. - Han er født i Aalsrode. En Bondegaard som Jacob Rasmusen Hiort er fradød. No 3 Hk 5-5-1-1 alb og den halve deel af det smaae Jord paa Vejlbye Mark under no 14 Hk 5 skp 1 alb. 2 Januari 1771. Ved udskiftningen ændret til 6-3-1-1 5/12 alb.
15 Juli 1797.

90 no 434
Søren Jensen, Vejlby. - Han er Eier af Lille Mølle. Det til Vejlby Kirke tilhørende Kirkejord paa Vejlby Mark som tidligere har været bortfæstet til Rasmus Nielsens Enke. Hk 1 td 1 fc 2 alb. Indf 50 rdr. 1 December 1840.

91
Rasmus Erichsen, Albøge. - Han er født sst. Et Boel som hans fader Erich Rasmusen formedelst Alderdom og svaghed godvillig har afstaaet. Hk 2 tdr 6 skp 1 alb. 26 December 1774.

92
Niels Pedersen, Albøge. - Han er fra Aalsrode. En Bondegaard som Anders Andersen godvillig har afstaaed. Hk 3-4-1-2 alb.
31 August 1777.

93
Indkaldelse til Syn paa afdøde Rasmus Erichsens Fæstegaard i Albøge. Ogsaa fremsendt til Enken Mette Marie Jensdatter. Laugværge Hans Jensen i Søebye og Børnenes formynder Peder Hiarsing i Hallendrup. 6 April 1807.

 

Færdig med læsning og afskrift film fra Rigsarkivet M 53.849

Katholm Sdr Djurs herred 1753 - 1891 Bog no 8:

Fæstebreve m m paa Katholm Hovedgaardstakst, Hoed, Vejlby, Lyngby og Albøge Sogne.

 

Begyndt film M 53.849

 
9
4
Jens Jørgensen Smed, Aalsrode. - Født paa mit Goedz i Glatved. Et Huus Laurs Christensen Smed sidst beboede og er frakommen. Hk 3 skp 3 fc 1 alb. 6 Juni 1757.

95
??, Aalsrode. - Født paa mit Goedz i Høberg. En Bondegaard no 5 Hk 6-4-3-2 1/2 alb.  2 (dato mangler)

96
Niels Pedersen Kong, Aalsrode. - Han er født sst. En Bondegaard som hans Fader Peder Kong formedelst alderdom godvillig har opladt. Med de vilkor at han med bemeldte sin Fader saa lenge hand skal leve, bruger raad og daad som tilforn skeed er om alt det de kand være til Nøtte, og over alt at være lige gode. Han skal forsyne sin Søster som endnu ere hiemme med ligesaa goed udflytning som enhver af de andre sine 2de gifte Søstre har bekommet, og forbemeldte sin gamle Fader og Moeder at lade skikelig begrave. Hk no 2 6-4-3-2 1/2 alb.
18 Januar 1759.

97 no 5917
Christen Pedersen Smed, Aalsrode. - Han er fra sst. Et Huus Ingvor Pedersen fradøde. 28 September 1762.
Fremlagt i Retten den 16 April 1803 til Cassation og fæsterens Enkes Declaration.

98 no 595
Jens Hansen, Aalsrode. - Han er født paa Godset i Høberg. Et Huus Christen Poulsen, formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstoed. 5 Januari 1763. Casseret paa Birketinget 18 Jan 1810.

99 no 7466
Ditlef Christensen, Aalsrode. - Han er føed paa Godset i Glatved. Et Huus Jens Nielsen Væver fradøde. 3 Januari 1768.

100 no 7477
Anders Iversen, Aalsrode. - Han er fød sst. Et Huus Peder Hansen Bødker forhen har beboed, og samme qvittered formedelst hand har antaget en Gaard i fæste. 13 Februarii 1768.

101 no 23079
Anders Jensen Bend, Aalsrode - født paa Godset sst - en Bondegaard som Niels Rasmusen Rovsing fradøde. [Også bilag om Hoveri] No 12 Hk 6 td 4 skp 3 fc 2 1/2 alb. 15 August 1768

102 no 12982
Jens Ingvorsen, Aalsrode - født paa mit Gods sst - en Bondegaard Christen Bloch formedelst Armod har frasagt sig. No 16 Hk 6-4-3-2 1/2 alb. 9 Januarj 1768.

103 no 12502
Peder Jensen Tækker, Aalsrode - et Huus Peder Jensen Schriver sidst Beboede og formedelst gaards fæste fratraadte. 28 October 1774.

104
Peder Jensen Tækker, Aalsrode frasiger sig sit fæste:

Da jeg formedelst Alderdom og Svaghed ej længere kan bestyre mit efter dette fæstebrev i hændehavende Huus samtykker jeg i at samme overlades i fæste til Anders Jensen Tækker imod at jeg og Hustrue deri erholder frie Boepæl vores livstid, denne Declaration skal af mig inden Retten vorde gjentaget. Aalsrode 16 Februar 1816. (findes 2 steder)

105 no 285718
Peder Jensen Schriver, Aalsrode - født paa mit Gods sst - en Gaard Peder Hansen Bødker formedelst armod og fattigdom frasagde sig. No 11 Hk 6-4-3-2 1/2 alb. 31 Januar 1774. (findes 2 steder)

106 no 12506
Søren Nielsen Slot, Aalsrode - født paa mit Gods i Høberg - et Huus Niels Ladekarl har frasagt sig. 24 December 1774.

107 no 12905
Jacob Lund, Aalsrode - ifølge den imellem indbemeldte fæster [Søren Nielsen Slot] og Jacob Lund giorte accordt samt Herskabets givne tilladelse, er halvdelen af Huus overladt til Jacob Lund paa lige vilkaar som Søren Slot har det i fæste. 2 Februar 1789.

108 No 12501
Hans Nielsen Smed, Aalsrode - født paa mit Gods sst - et Huus som hands fader Niels Christensen Smed fradøde- Hk 1 skp 2 alb.
24 December 1774.

109
Michel Olesen, Aalsrode.

Da jeg formeldelst Alderdom og Svaghed ej længere kan bestyre mit efter dette fæstebrev i fæstehavende Huus, samtykker jeg i at samme overlades til Michel Olesen, imod min Hustrue og jeg deri nyder frie Bopæl vores livstid. 16 Februar 1816.

110 no 14989
Peder Jensen Tækker, Aalsrode - født paa mit Gods i Høberg - et Huus Peder Jensen Schriver formedelst gaards fæste fratraadte. 28 October 1774.

111 no 12884
Land Soldat Jacob Andersen, Aalsrode - født paa mit Gods sst - en Bondegaard Mads Pedersen frasagde sig. Hk 6-4-3-2 1/2 alb.
30 October 1775.

112
Jacob Andersen, Aalsrode frasiger sig sit fæste.

I følge overenskomst mellem Katholms Ejer og mig fæstegaardmand Jacob Bruus i Aalsrode  erklærer jeg herved at jeg afstaar min ved dette fæstebrev d 30 Oct 1775 erhvervede fæsteret paa en Gaard i Aalsrode Hk 6-3-3-1 4/17 alb til min Svigersøn Niels Pedersen. 12 Juni 1815.

113
Peder Hansen Bødker, Aalsrode - et Huus. 2 Dec 1776.

114 no 12
Christen Andersen Bruus, Aalsrode - født sst - et Huus Jens Fieldbund sidst beboede. 2 Dec 1776.
Fremvist i Retten 17 Decb 1807 til Cassation, for hvilket Fæsteren intet har betalt som hand er fattig.

115
Peder Jensen Schriver, Aalsrode en søn til Daaben.

Anno 1780 skriver Eet Tusinde, Syv Hundrede og Firsindstyve, Midfaste Onsdag havde Gaardmand Peder Jensen Schriver af Aalsrode en Søn til Daaben i Aalsøe Kirke, som blev kaldet Jens: Hvilket i overensstemmelse med Aalsøe Kirkes Ministerial Bog herved bevidnes under Haand og Segl. Aalsøe Præstegaard 5 Octobr 1808. Sign.

116 no 1419
Jens Pedersen, Aalsrode - barneføed sst - en Gaard som hans Moder Peder Frandsens Enke sidst beboede og godvillig har afstaaet. No 6 Hk 6-4-3-2 1/2 alb. 13 Oct 1777.

117 no 52470
Peder Nielsen Lund, Aalsrode - født sst - en Bondegaard hans fader Niels Pedersen godvillig har afstaaet. Hk 6-3-3-1 14/17 alb.
12 Febr 1779.

118 no 27453
Søren Pedersen, Aalsrode - født sst og i 2de aar har tient som Rytter, en Bondegaard Michel Sørensen sidst beboede. No 4 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. 6te April 1784.

119 no 62019
Søren Iversen, Aalsrode - født sst og i 7 aar har tient som Land Soldat, en Bondegaard no 9 Jacob Pedersen Smed formedelst armod har maattet frasige sig. Hk 6-3-3-? alb. 16 Januar 1786.

120
Syn over et huus til ny fæster Søren Andersen, Aalsrode. 21 October 1793.

121
Syn over afdøde Gaardmands Enke Mette Larsdatter Slots fradøde Fæstegaard i Aalsrode, med hosføyet Tilkiendegivelse, at den Afdødes eeneste Vedkommende som Arvinger, nemlig 2de myndige Sønner, vare til udmeldelsen indkaldte, Den ældste Søn Hans Christensen, som paa egne og broderen Jacob Christensens  vegne fik lovlig varsel.11 Martz 1793.
Enken har haft dette fæste længe førend forordningen af 8de Juni 1787 udkom, jvnf fæstebrev af 1ste Octob 1784.

122 no 32468
Hans Christensen Slot, Aalsrode. - En gaard no 3 som forhen har været beboet af nu afdøde Mette Larsdatter. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. 20 November 1793.
Syn 21de October 1793.

123
Birte Marie Andersdatter, Aalsrode frasiger sig fæstet [efter sin mand Hans Christensen]

Da jeg i medhold af det Kongelige Rentekammers Resolution af 7de Juni d a, har afstaaet min fæstegaard i Aalsrode, til min Søn Søren Hansen saa tilbageleverer jeg nu dette mit fæstebrev. 27 November 1834.
Som Laugværge Christen Jensen m f p.

124 no 2685
Søren Andersen, Aalsrode - et 6 fag Huus no 9 som forhen har været beboet af Christen Skomager. 20de November 1793.

125
Dom mod Jørgen Jacobsen. Høberg.

Han bør betale til sit Herskab den uimodsagte Fordring 213 rd 11 sk efter afdrag af det Korn som fandtes meere i hans fratraadte Gaard i Høberg, end som findes anført i Beskrivelses Forretningen af 29de Januar sidst, om noget efter den Tiid blev funden. 27 Juni 1795.

126
Beskrivelsesforretning hos Gaardmand Ole Rasmusen Ladekarl i Aalsrode.
Han har inden Retten frasagt sig sin i fæstehavende Gaard. 27 Juni 1795.

127 no 71968
Jens Rasmusen, Aalsrode - et 9 fag Huus no 15 med tilliggende Haugeplads som forhen har været beboet af afdøde Peder Bødker. 15 October 1796.

128
Lille seddel:
Faderen Peder Skriver No 19 - 12 D. Jens 25 Aar 63 Tom Gms givt efter 12 Novbr 1809 at fæste.

129 No 15185
Ungkarl Søren Jensen Fieldbonde, [sted kan ikke ses], et Huus Jacob Pedersen fradøde, hvis Enke han har Ægtet. 30 April 1800?

130
Christen Rasmusen, Aalsrode - han er fra Lyngbye - en Gaard Jens Muurmand forhen har havt i fæste. Hk 6-3-3-1 14/17 alb.
28 September 1802. (er 2 steder)

131 no 5322
Mathias Sørensen, Aalsrode - et Huus no 7 Anders Iversens Enke har frasagt sig. 28 Septbr 1802.

132 no 5209
Ungkarl Jens Jensen, Aalsrode - fra sst - et Huus som Niels Rasmussens Enke har frasagt sig. 28 Sept 1802.

133  no 49514
eder Sørensen, Aalsrode - fra sst - en gaard no 2 som forhen har været beboet af hans afdøde Fader Søren Thomasen, og nu af hans Moder afstaaet. 28 Septembr 1802.

134 no 49507
Christen Rasmusen, Aalsrode - fra Lyngby - en gaard som forhen har været beboet af Jens Muurmand. Hk 6-3-3-1 14/17 alb.
28 Septembr 1802.

135 no 5295
Ungkarl Peder Hansen, Aalsrode - et Huus hans Moder er fradød. 28 Septembr 1802.

136 no 5298
Rasmus Pedersen Møller, Aalsrode - et Huus som forhen har været beboet af hans Broder Niels Møller. 28 September 1802.

137 no 46231
Sag om beskyldninger.

Friderich Anthon Warberg paa Ruugaard, Sandflugts Komissair, konstitueret Birkedommer og Skriver i Ruugaards og Katholms Birger p p

Giør witterlig: for mig andrager Tienestetyende Kjerstine Menniche paa Katholm, hvorledes hun skal være beskyldt af Jndsidder Thomas Smeds Kone Karen forhen i Høberg nu i Aalsrode, at have givet hende nogle Aal, som Citantinden skulle have stiaalet fra sir Herskabs og bragt bemeldte Thomas Smeds Kone Karen i Betaling for Arbeide hun havde forrettet for Sagsøgeren. Som hun for størstedelens vedkommende skal have oplyst inden Katholms Birketings Ret den 22 Maj sidstleden. Han ved sig fri for aldrig at have givet Thomas Smeds Kone i betaling for Arbeide Aal og ikke har frastiaalet sit Herskab saadanne. 19 Juni 1802. [Sagen over flere sider] I Dommen staar der: Koenen Anna Kirstine Meinikke, som tiener Herskabet paa Katholm. Kiendes for Ret: At de af Thomas Smeds Kone Karen Rasmusdatter af Aalsrode udtale Ord etc bør som urigtige o s v mortificeres. 17 Juli 1802.

138
ikke anvendt.

 

Færdig med på læsning film M 53.849

Katholm, Sdr. Djurs Herred 1753 - 1891.

Fæstebreve m m Aalsø og Aalsrode.

Bog no 9.

 

Begyndt læsning Film M 53850


Ved mange af fæstebrevene er også Syn på stederne.

139 no 5295
Ungkarl Peder Ladekarl, Aalsrode - et Huus Niels Clausens Enke fradøde. 28 Sept. 1802.

140
Gaardmand Christen Rasmusen, Aalsrode, frasiger sig sit fæste, da han ikke længere kan besidde Gaarden, eller betale Landgilde etc. Restancen opgøres til 53 rdr 2 mk 7 1/2 sk. 5 April 1803.

141 no 7090
Ungkarl Anders Andersen Præst, Høberg - den Gaard Rasmus Rasmusen Hiort fradøde. Fæsteren ægter Enken.
Hk 6 tdr 6 skp 1 9/14 alb. Indf 50 rdr. 20 December 1804.

142 no 1631
Peder Jocumsen, Aalsrode - en Gaard no 8 Hk 6-3-3-1 14/17 alb.
Ingen indf. 28 December 1807 .

143 no 58774
Nicolai Jocumsen, Aalsrode - et Huus som Christen Bruus godvilligt afstaar. Indf 10 rdr. 28 December 1807.
Casseret i Retten paa Katholm Birketings Ret 15 Februar 1809 med Fæsteren og Godseierens fælleds Samtykke.

144 no 58770
Christen Ditlevsen, Aalsrode - et Huus Ditlef Christensen godvillig afstaar. Ingen indf. 28 December 1807.

145 no 1625
Frands Nielsen, Aalsrode - en Gaard Hk 6-3-3-1 14/17 alb.
Ingen indf. 28 December 1807.

146 no 1629
Ungkarl Søren Pedersen, Aalsrode - en Gaard Søren Pedersen Hiort er fradød, og hvis Enke han ægter. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Indf 40 rdr.
28 December 1807.

147
Syn paa afdøde Gaardmand Søren Iversens Gaard i Aalsrode. Tilstede Enken Anne Nielsdatter med Laugværge Broderen Peder Nielsen Konge og Børnenes Formynder Gaardmand Jens Frandsen, begge af Aalsrode. 30 September 1807.

148 no 58609
Jens Pedersen Skriver, Aalsrode - hans faders Gaard, som han formedelst Alderdom og Svaghed fratræder Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Da han ej endnu har opnaaet den alder, der fritager ham for udskrivning saa bliver han desaarsag ikke meddeelt Fæste Brev, forinden han efter Roullen har opnaaet den alder, at han kan ventes befriet for udskrivning, imidlertid skal han ansees som Besidder og Fæster af Gaarden, og være pligtig at opfylde de heri indgaaede Forpligtelser. Ingen Indf. 7 Januar 1807.

149 no 5708
Hans Hansen Kudsk, Aalsrode - han er fra sst - et Huus med 20 Tdr Geometrisk Maal 7 Fag Lang, vender i Øster og Vester, indrettet til 2de Stuer, Kiøkken og Bryggers, 4 Fag med Loft, 1 Skorsteen med Bagerovn, forsynet med Vinduer og Døre. Huuset er nyt. Det vestre Huus 12 fag, indrettet til Stald og Fæehuus. Han skal som Skoufoged have opsigt over Aalsrode og Østerballe Skou saalænge han dertil er duelig og saadant kan forrette. 28 September 1802.

150
Nicolai Jucomsen, Aalsrode - Svigerfaderen Christensen Andersens Bruuses i fæstehavende Huus, som denne frasiger sig. Indf 10 rdr.
2 Juni 1807.

151
Synsforretning over afdøde Niels Pedersen Konges forhen i fæstehavende Gaard i Aalsrode. Tilstede paa egne og øvrige medarvingers vegne Peder Nielsen Konge, Aalsrode. 9 Februar 1809.

152 no 50877
Ungkarl Niels Jensen Solde, Aalsrode - et 6 fag Huus, liggende i Øst og Vest, Eege undertømmer og forskelligt slags overtømmer, Straatag og klinede Vægge, med det ved Byens udskiftning tillagte Jord, Nicolaii Jucomsen har frasagt sig. Indf 12 rdr. 27 December 1809.

153 no 8162
Christen Jensen Broge, Aalsrode - et 6 fag  Huus indrettet med 3 fag til Stuer med Loft og 1 fag til Køkken, Faderen Jens Hansen godvillig har afstaaet. Indf 20 rdr. 27 December 1809.

154 no 2459
Peder Jensen Frandsen, Aalsrode - en Gaard Faderen Jens Pedersen Frandsen godvillig har opladt for ham. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Han skal holde sig den oprettede Aftægts Contract med Faderen efterrettelig. Indf 80 rdr. 27 December 1809. 

155
Søren Andersen Præst, Aalsrode - en Gaard faderen Anders Andersen Præst godvillig har opladt ham. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Fæsteren skal overholde den med faderen d d oprettede Aftægts Contract hvoraf bl a fremgaar at han skal have een Koe paa Foeder og Græs, 2 Faar, 8 Læs Klyde Tørv, og naar den ene af Forældrene dør skal den sidste kun have det halve af det foreskrevne. De skal have en hæderlig Begravelse, hvorimod deres efterladenskaber overlades til Sønnen. Indf 100 rdr. Ingen dato men aar 1809.

156
Christen Jensen Broge, Aalsrode - et Huus Faderen Jens Hansen godvillig afstaar. Indf 20 rdr. 16 Januar 1810.

157
Søren Andersen Skræder, Aalsrode - en Gaard Faderen Anders Bend overlader sin Søn. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Ingen indf. 17 Marty 1810.

158
Christen Nielsen Konge, Aalsrode - et Huus Niels Jensen Solde har frasagt sig. Indf 12 rdr. 12 November 1810.

159
Frans Nielsen, Aalsrode.
Birkedommeren med 2 Thestes mødte hos Frans Nielsen ifølge Reqvisition fra Hr Jørgensen til Katholm, at beskrive Fæsterens Ejendele til Sikkerhed for Hosbondens Fordringer, alt i Overenstemmelse med forordningen af 8 Juni 1788. Udgør ialt 415 rdr 4 sk. 5 April 1810.

160 no 6315
Jens Pedersen Skriver, Aalsrode - en Gaard som sidst var beboet af hans afdøde Fader Peder Skriver. Hkorn 6-3-3-1 14/14 alb. Ingen indf. 2 November 1810. Fremlagt og casseret inden Nørre Herreds Ret 19 July 1824.

161 no 6162
Jens Jensen Smed, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af hans afdøde Fader Smed Jens Jørgensen. Hk 3 skp 3 fdk 1 alb. Han skal holde sig i alle Deele den mellem ham og Aalsrode Gaardmænd under Dags Dato oprettede Contract om Smed Arbeide efterrettelig, da han i Tilfælde af beviislig Klage haver dette Fæste forbrudt. Han forbinder sig til, imod billig Betaling, at forrette det Smede Arbejde som af hans Hosbonde bliver forlangt, naar Tiden tillader ham det for Aalsrode Gaardmænds Arbejde. Indf 20 rdr. 7 November 1810.

162 no 348
Søren Andersen Præst, Aalsrode - en Gaard hans Fader Anders Hansen Præst godvillig har opladt. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Han skal overholde den mellem ham og Faderen under Dags Dato oprettede Aftægts Contract. 10 Februari 1809.

163 no 6166
Søren Andersen, Aalsrode - et Huus som sidst var bortfæstet til Jens Jensen Smed, med tillagt Jord. Saa længe han bliver i min Tjeneste som Ladefoged, skal han være forskaanet for den i 1ste Post ommeldte Ugedag og Rejser. 2 November 1810. Formedelst fæsteren Søren Andersen tro Tjeneste er han for stedse forskaanet for Uge dage og Rejser. Katholm 11 September 1813. Jørgensen.

164
Da nærværende Fæster, idag i Vidners Overværelse har erklæret sig tilfreds med den over Aalsrode Huusmandsjorder passerede hartkornsberegning, og anseet sig uberettiget til Andeel i Aalsrode Fællesjorder, saa meddeles dette Fæstebrev, ligesom de øvrige Huusmænds, Paategning om at Søren Andersens Huuslod er ansat til Hartkorn Ager og Eng 3 Skp 2 Fdk 1 3/4 Alb hvoraf han fra 1 Julii 1822 svarer Skatter og Afgivter. 16 Decbr 1833.

165
Søren Andersen, Aalsrode, afstaar sit fæste til min Stedsøn Jørgen Nielsen, og afleverer sit fæstebrev. 27 November 1834.

166 no 5247
Huusmand Christen Ditlevsen, Aalsrode - en Gaard som sidst var beboet af Frands Nielsen. No 5 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Ingen indf.
30 Decbr 1811 no 821

167
Christen Nielsen Konge, Aalsrode - et Huus som sidst var bortfæstet til Niels Jensen  Solde no 12 med tillagte Jord  3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 12 rdr.  28 Octobr 1812.

168 no 822
Søren Rasmussen Skriver, Aalsrode - et Huus som sidst var fæstet til Jacob Lund, no 6 med det tillagte Jord. 28 October 1812.

169
Niels Pedersen Lund, Aalsrode.
[Fæstebrevet findes ikke]

Fortegnelse over det hoveri Arbeide som Gaardmand Niels Pedersen Lund i Aalsrode er pligtig til at forrette. Ogsaa Synsrapport. Ingen dato 1812? 

170 no 2667
Claus Nielsen Væver, Aalsrode - en udflyttet Gaard som sidst var beboet af Søren Pedersen, no 4 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Han skal lade Bygningerne assurere. [Iflg synsrapp. hedder afgaaende fæster Søren Pedersen Kirkemand] 10 Septbr 1812.

171
Claus Nielsen Væver, Aalsrode - frasiger sig ved mindelig overenskomst med Forvalteren paa Katholm, sit fæste af 10 Septembr 1812 paa en Gaard Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Den hjælp han er skyldig for Laanekorn ligesom Restancerne af de Kongelige Skatter fra 1 Mai 1814 skal uden Byrde for ham blive udredte. Han skal aldeles intet betale af den Bygfæld der efter Syn er paa Gaarden. Besætningen der nu for tiden bestaar af 5 Heste 2 Føller samt 2 Køer samt Inventarium afleverer han. Folkelønnen fra 1 Mai 1814, forsaavidt den ej allerede er betalt, skal ligeledes af Gaarden blive betalt uden byrde for Claus Nielsen. Godtgjørelse for leveret Skattekorn skal han ikke være berettiget at faae.
17 October 1814.

172 no 828
Søren Rasmusen Skriver, Aalsrode - et Huus som sidst var bortfæstet til Claus Lund no 6 med tillagt Jord. 25 Juli 1810.

173 no 829
Christen Nielsen Konge, Aalsrode - et Huus no 12 som sidst var bortfæstet til Niels Jensen Solde, med tillagt Jord 3 skp 2 fc 1/2 alb.
28 October 1812.

174 no 31
Mathias Sørensen, Aalsrode - Soldat wed Jydske Infanterie Regiments 4de annecterede Batallion, for tiden paa Samsø, Brev fra ham om samme - en Gaard som sidst var beboet af Jacob Poulsen, Hk 6-3-3-1 14/14 alb. Ingen indf. 1 Marts 1812.
Bilag:
Da han som Soldat ikke selv kan møde ved Synet paa Gaarden, befuldmægtiger han sin Svoger Søren Andersen Skræder i Aalsrode til at møde.

175 no 30
Søren Jensen Tækker, Aalsrode - en Gaard som sidst var beboet af afg. Peder Jensen Frandsen, Hk 6-3-3- 1 14/17 alb. Indf 50 rdr N V.
10 September 1813.
Da han har ægtet den paa stedet værende Enke efter Peder Jensen Frandsen, saa bliver det en selvfølge, at han skal overholde den mellem afdøde og hans forældre oprettede Aftægts Contract af 8 Fbr 1810, ligeledes foreningen mellem afdøde og dennes Søstre Else og Christiane om deres Udstyr og Arv efter deres fælles forældre. 

176
Mikkel Pedersen Houmand, Aalsrode - et Huus som Søren Andersen, overlader ham. Fæstebrevet udstedes først naar Huuset er istandsat, hvortil leveres nærmere angiven Tømmer m. m. 13 Martz 1813.

177 no 29064
Jens Christensen Kejser, Aalsrode - en udflyttet Gaard som sidst var beboet af Claus Nielsen Væver. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Ingen indf.
16 October 1816.

178 no 85524
Thomas Sørensen Hiort, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af Christen Ditlevsen no 4 med rette tilliggende. Indf er betalt i 1811 til forrige Godsejer med 20 rdr. 30 December 1816.

179 no 85531
Anders Jensen Tækker, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af Peder Jensen Tækker no 9 med tilliggende. Ingen indf. Forrige Fæster og Hustrue skal deres livstid have frie Bopæl i Huuset, hvorimod fæsteren eftergives 12 af de 52 Dage han skal forrette paa Katholm, indtil de begge er døde. 30 Decembr 1816.

180 no 83431
Peder Nielsen Muurmand, Aalsrode - et Huus som Niels Jensen Skeiby havde. No 7 med tilliggende. Ingen indf. 30 December 1816.

181 no 85541
Mikkel Olesen, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af Hans Nielsen Smed. No 2 med tilliggende. Den forrige fæster Hans Nielsen Smed og Hustrue skal deres Livstid nyde frie Boepæl i Huuset. Ingen indf. 30 December 1816.

182 no 8372
Christen Jensen, Høberg - et Huus som Søren Rasmussen Skræders Enke sidst havde i fæste. Hk 1 td 4 skp. Indf 10 rdr Sedler.
30 December 1835. Ny Mtr 1 skp 1 fc 1 1/2 alb.

183
Syn hos Huusmand Michel Olesen, Aalsrode [intet fæstebrev] 18 July 1816

184 no 48319
Niels Rasmussen Clausen, Aalsrode - et Huus no 7 som Peder Nielsen Muurmand sidst beboede. Ingen indf. 4 September 1817.

185 no 1515
Niels Pedersen Møller, Aalsrode - han er fra Høberg - en Gaard som sidst var beboet af Peder Rasmussen Farre. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Saafremt der findes Mergel paa Gaarden eller i nærheden skal han aarlig Mergle 14000 kvalen dog ikke mindre end 200 Læs.
8 August 1820.

186 no 5277
Kresten Jensen, Aalsrode - en Gaard som sidst var beboet af afdøde Gaardmand Peder Sørensen Hiort. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Saafremt Mergel findes paa eller i nærheden af Gaarden skal han Mergle aarligt 14000 kv alen. 11 September 1820.

187 no 1829
Claus Jensen Væver, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af Rasmus Møllers Enke. No 19. 12 December 1822.

188 no 4812
Anders Sørensen, Aalsrode - han er fra sst - en Gaard no 9 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. 2 Mai 1822.

189 no 96181
Peder Hansen Dolmer, Aalsrode - et Huus som sidst var beboet af Anders Tekker no 9. 12 December 1822.

190 no 632179
Indsidder Rasmus Jensen, Aalsrode - et 11 fag  Huus no 8, som Christen Jensen Broge havde, med 3 tdr Land Ager som ei er ansat i særskilt Hk. 7 September 1825.

Bilag:
Rasmus Jensen Aalsrode af Randers Amt 28 Lægd no 184 26 Aar 62 1/2 Tom høi, Blaae af Øjne, mørk af Haar, stærk af Skuldre og af Been meddeles dette Indrulleringspas til Bevis for, at han er udskreven til Soldat ved 1ste Jydske Infanterie Regiments 4 Forstærknings - Bataillon - Compagnie, for at værne om Landet, saaledes som allernaadigst er befalet; efter beviist Stilling som Indsidder. Landmilice Sessionen for Randers Amt 1822. Sign. Møder 3die Juli 1826 ved Exerceerskolen i Aarhuus. Sign.

191 no 63335
Jesper Nielsen, Aalsrode - et 10 fag Huus no 13 med 3 td Land Ager, som sidst var beboet af Peder Ladekarls Enke. Ingen indf.
10 September 1825.

192 no 2671
Forrige Indsidder Rasmus Jensen, Aalsrode - en Gaard no 10. som Jens Sørensens Enke godvillig afstaar. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Han har haft løfte paa Gaarden fra 1825. Ingen indf da han efter vurdering, har betalt forrige fæsterskes restance, svarende til hendes ejendeles værdi. 5 December 1826.

193 no 25981
Forrige Ungkarl Søren Nielsen, Aalsrode [han underskriver sig: Søren Nielsen Blok] - et Huus no 4 med 3 tdr Land, der sidst var tilfæstet Thomas Sørensen Hjort, senere beboedes af Peder Jochumsen, med hvis Enke nærværende Fæster har indladt sig i Egteskab. Ingen indf. 5 December 1826.

194 no 2635
Forrige Huusmand Thomas Sørensen Hjort, Aalsrode - en Gaard no 8 Hk 6-3-3-1 14/17 alb, som Peder Jochumsen godvillig afstaar. Ingen indf. 5 December 1826.

195 no 2632
Christen Andersen Bødker, Aalsrode - fra Stenalt - en Gaard no 11 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. som sidst har været tilfæstet Jens Pedersen Skriver, som blev udsat af sammes Besiddelse. Ingen indf. 5 December 1826.

196 no 5887
Jens Jensen Tækker, Aalsrode - et Huus med 3 Td Land,  Søren Nielsen Slot sidst beboede. Indf 10 rbd. 15 December 1831.

197 no 5883
Anders Jacobsen Bruus, Aalsrode - et Huus Claus Jensen Væver sidst beboede. 1 2/8 Td Land. Indf 10 rbd Sedler. 15 December 1831.

198 no 5881
Niels Christensen, Aalsrode - et Huus Søren Rasmussen Skriver sidst havde. 3 tdr Land. Indf 10 rbd. 15 December 1831.

199 no 7688
Mikkel Jensen, Høberg [i synsrapp. staar der: Mikkel Jens Ladefoged] - en Gaard Peder Møller sidst havde. Gl Hk 6-6-0-1 9/14 alb nyt 6-4-3 fc. Ingen indf. 15 Decbr 1831.

200 no 5089
Søren Thomasen, Aalsrode - et Huus Jens Nielsen Rasmussen sidst havde. 3 Tdr Land. Indf 10 rbd Sedler. 15 December 1831.

201
Syn paa et Huus i Aalsrode som Fæstes til Gaardmand Anders Tækkers Enke Ane Nielsdatter, som Rasmus Jensen Kjelsen er fraflyttet.
22 August 1831.

202 no 2194
Terkild Laursen, Aalsrode - en Gaard som forhen var beboet af Hans Rasmussens Enke. Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Ingen indf. 1 December 1832

203 no 2130
Niels Bonde, Aalsrode - en Gaard Rasmus Jensen har frasagt sig. No 10 Hk 6-3-3-1 14/17 alb. Ingen indf. Iflg synsrapp. overtog han Gaarden i foraaret 1830. 1 December 1832.

204
Syn over et Huus i Aalsrode Skov, opført som Skovbetjent Bolig, der fæstes til Skovfoged Michael West. 8 October 1832.

205 no 31658
Jens Nielsen, Aalsrode - et Huus Anders Jensen Tækkers Enke sidst havde. Hk 3 skp 1 fc 2 1/4 alb. Ingen indf. 31 December 1834.

206 no 3159
Jørgen Nielsen, Aalsrode - et Huus Søren Andersen har afstaaet. Hk 3 skp 2 fc 1 3/4 alb. Ingen indf. 31 December 1834.

207 no 6235
Søren Hansen Slot, Aalsrode - en Gaard Hans Christensen Slots Enke har afstaaet. Hk 5-7-0-2 alb. Ingen indf. 31 December 1834.

208 no 8369
Søren Sørensen, Aalsrode - et Huus Søren Thomasen sidst havde. Hk 3 skp 1 fc 1 alb. Indf 10 rbd. 30 December 1835.

209 no 55073
Smed Jens Jensen, Aalsrode - et Huus Rasmus Sørensen Bødkers Enke sidst havde. No 16 Hk 3 skp 2 fc 1 3/4 alb. Da han for egen regning, sætter Huuset i complet stand, fritages han for indfæstning. 31 December 1836.

210 no 6803
Rasmus Jensen, Aalsrode - et Boelsted Hans Hansens Enke er fradød. Hk 1-6-3-1 1/2 alb. Indf 30 rbd. 31 December 1837.

211 no 6806
Niels Christensen Tækker, Aalsrode - fra Høberg - en Gaard Jens Jensen Ladefoged sidst havde i fæste. Hk 5-6-1-1/2 alb. Ingen indf. Hk ændret iflg Rentekammerets Resol. 1833 og 36 til 5-6-1-1/2 alb. det fragaaende tillagt dels Boelsted som nu haves i fæste af Rasmus Jensen og dels nogle Huusmandsjorder i Byen, dels den Gaarden betagne Græsningsret i Aalsrode Skov. Synsrapp af 26 Septbr 1826 paa gaarden som har været tilfæstet Niels Sørensen og nu overleveres ny fæster Jens Jensen Ladefoged. [Ogsaa ny Synsrapport]

1
Heraf fremgaar at Stuehuuset, som er den søndre Længde er 12 fag, med en liden Indbygning til Forstue, 33 alen lang, 7 alen dyb, Ege Under og Fyr Overtømmer med klinede Vægge og Straaetag, samt indrettet fra østre Ende: 2 Fag til Inderstue med Skorsteen, 1 Fag Kjøkken med Skorsteen, 2 Fag til Lillestue, 3 Fag til Storstue og 4 Fag til Bryghuus med Skorsteen og Bagerown, Loft ower 6 Fag og Stænger ower 4 Fag, samt 4 1/2 Fag Winduer.

2
Den østre Længde bestaar af 9 Fag 24 alen Lang, 7 1/2 Alen dyb, bygget af samme Materialer som Stuehuuset og indrettet: 1 Fag til Karlekammer, 1 Fag til Foderhuus, 3 Fag til Koehuus, 2 Fag til Indkjørselsport med Port for, samt 2 Fag til Tørwehuus.

3
Den nordre Længde  10 Fag 28 1/2 Alen Lang 8 1/2 Alen dyb, og 2 Fag 7 1/2 Alen Lang, 7 1/2 Alen dyb, bygget af samme Materialer som førstmeldte og indrettet: 2 Fag til Ertegulw, 3 Fag til Byggulw, 2 Fag til Loe og 3 Fag til Ruggulw samt 2 Fag til Faarehuus.

4
Den westre Længde bestaaer af 12 Fag 33 Alen Lang, 8 1/2 Alen dyb, bygget af samme Materialer som Førstmeldte og indrettet: 2 Fag til Boghwede, 2 Fag til Loe, 2 Fag til Hawre, 1 Fag til Hakkelsehuus, 3 Fag til Hestestald og 2 Fag til Huggehuus.

Samtlige Bygninger der ere forsynede med fornødne Dørre befindes i god ag forswarlig Stand uden Mangler. Derefter følger selve beskrivelse af synet, og derefter syn til overdragelse efter Jens Jensen Ladefoged, hvor de angives som i almindelig god stand, bortset fra 4 rd 3 mk til tækning. 31 December 1837.

212 no 2083
Rasmus Nielsen Væver, Aalsrode - en Gaard afgangne Niels Pedersen Rusk sidst havde i fæste. Hk 5-6-1-1/2 alb. Ingen indf.
29 December 1838.

213
Udskrift af Nørre Herreds Ret, iflg hvilken Rasmus Nielsen Væver og Rasmus Dreyer af Aalsrode By af Godseieren er indstævnte til at paahøre Mænd udmeldte til at foretage lovlig Syn paa deres Gaard og Huus. 19 April 1841.

214 no 2088
Jens Jensen Smed, Aalsrode - en Gaard Mathias Sørensens Enke godvilligt har afstaaet. Hk 5-6-1-1/2 alb. Ingen indf. Oprindelige Hk ændret 1833 og 36 fra 6-3-3-1 14/17 alb. 29 December 1838.

215 no 4271
Anders Nielsen, Aalsrode - fra Dalbye - en udflyttet Gaard, Jens Christensen Keiser har frasagt sig. Indf 50 Rbd Sedler.  Hk ændret 1833 - 36 fra 6-3-3-1 14/17 til 5-6-1-1/2 alb. 10 Decb 1839

216 no 4260
Niels Therkildsen, Aalsrode - fra Høberg - den Gaard Søren Andersens Enke har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb. Indf 40 Rbd samt en del Korn m. m. Hk ændret 1833 - 36. 10 December 1839.

217 no 4263
Christopher Mortensen, Aalsrode - fra Homaae - en Gaard Niels Pedersen Møller har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb. Ingen indf. Hk ændret.
18 Decb 1839. 

218
Christoffer Mortensen, Aalsrode frasiger sig sin fæsteret til Gaarden no 2 i Aalsrode med befindende 3 Heste 2 Vogne 2 Plove 2 Harver samt alt hvad ellers kan anses som hørende til Besætning og Inventarium. 21 Januar 1840.

219 no 4261
Peder Jensen Dreier, Aalsrode - den fra byen udflyttede Gaard som Jens Jensen Houle formedelst Armod har frasagt sig. Hk 5-5-2-1/4 alb. Ingen indf men en del Korn. Hk ændret 1831 fra oprindelig 6-3-3-1 14/17 alb. 10 December 1839.

220 no 10404
Niels Sørensen - Aalsrode - fra Kjerteminde - et Huus Peder Hansen Dolmer har frasagt sig. Hk 3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 10 rbd. 10 December 1839. [Fæstebrev også no 223]

221
Jens Pedersen, Aalsrode - et Huus afgangne Peder Pedersen Konge sidst havde i fæste, og hvis Enke han har ægtet. Hk 3 skp 2 fc 1/4 alb. Indf 10 rbd. 10 Decembr 1839.

222 no 4270
Hans Andersen, Aalsrode - fra Revn - en Gaard Niels Bonde har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb. Ingen indf. Hk ændre 1833 - 36.
10 December 1839.

223 no 1044
Niels Sørensen, Aalsrode - fra Kjerteminde - et Huus Peder Hansen Dolmer har frasagt sig. Hk 3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 10 rdr.
10 December 1839

224 no
Syn paa et Huus i Aalsrode Hk 3 skp 2 fc 1 3/4 alb som overlades ny Fæster Hans Jensen. 11 October 1841

225 no 9887
Rasmus Hansen Bruun, Aalsrode - en Gaard Søren Andersen Præst har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb. Indf 200 rdr. 29 Decb 1842.

226 no 1854
Ulrich Appeldorf, Aalsrode - fra Hindsholm - en Gaard Peder Jensen Drejer har frasagt sig.  Hk 5-5-2-1/4 alb. Indf 150 rdr. 17 Juni 1843.

Bilag:
Peder Drejer afstod allerede 2 Juli 1842 til den nye fæster.

227 no 1758
Johannes Clausen Møller, Aalsrode - fra Følle  - en udflyttet Gaard som Fæstegaardmand Ulrich Appeldorf afstaar. No 16 Hk 4-3-2-2 1/2 alb. 3 October 1851.

228 no 7161
Christopher Sørensen, Aalsrode - fra Hindsholm - et Huus Jens Block har haft. Hk 3 skp 1 fc 2 1/4 alb ny Mtr 3 skp 1 fc 2 3/4 alb. Indf 40 rdr. 10 December 1844.

229 no 5824
Christen Voldbye, Aalsrode - en Gaard Christopher Mortensen har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb ny Mtr 4-1-3-1 1/2 alb. Ingen indf.  Iflg Synsrapp. hedder han Christen Jensen Voldbye. 10 December 1844.

229b.
Brudstykke af fæstebrev uden navn, hvoraf fremgaar at Fæsterens Moder skal have i den nuværede Huusleilighed eller en lignende i Høberg Bye.

Fæstebrevet er under no 232.

230 no 14640
Peder Jensen Dreier, Aalsrode - et Huus Jens Jensen Smed sidst havde, Hk 3 skp 3 fc 1 alb ny Mtr 4 skp 3 fc 1/2 alb. Forrige Fæster Jens Jensen Smed skal sin Livstid have frit Huuslye i Huuset. Indf 60 rdr. 20 October 1845.

231 no 6043
Søren Martinussen, Aalsrode - fra Høberg - en Gaard no 2 Christen Voldbye har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb ny Mtr 4-1-3-1 1/2 alb. Han maa paa anvisning, rydde alle Elletræer og Rødder i Langendsiig, der saaledes bliver Eng, dog med en mindre undtagelse. Ingen indf. 19 December 1845.

232 no 6078
Aftale mellem Godsejeren og Søren Martinussen om ændret fæste.

Søren Martinussen, Høberg afstaar sin fæstehavende Gaard no 19 og fæster no 2 i Aalsrode, paa nærmere angivne vilkaar. Han skal fraflytte i løbet af Sommeren 1845. Den gaard han tiltræder, forpligter han sig til at udflytte i løbet af Sommeren 1845.

Fæsteren Moder indrømmes af Godseieren hendes Livstid den nuværende Huusleilighed eller et lignende i Høberg, og fæsteren skal være berettiget til af Fæstegaardens Tørvelod i Aalsrode Kjær, aarlig at levere hende 8 Læs Tørv. 30 Marts 1845.

233 no 8490
Anders Hansen, Aalsrode - fra Oust Mølle - Gaarden no 8 Thomas Hiort godvillig har frasagt sig. Hk 5-6-1-1/2 alb ny Mtr 4-5-1-1 3/4 alb. Indf 600 rbd. 15 July 1846. [Er rettet med blyant og nyt ulæseligt navn. Se no 235]

234
Fæstegaardmand Niels Nielsen Vævers Enke Ane Rasmusdatter i Sigfaldsgaarden under Høberg By skyldte mig iflg. forlig af 18 Juni 1842 i Skatter og Landgilde 286 rbd 3 mk 3 mk 1 sk hvortil kommer omkostninger 6 rd 4 mk 10 sk ialt 393 - 1- 11 sk.

Da der ved den ifølge fornevnte Udlægsforretning, under 28 Januar 1843 afholdte Auction over Enkens udlagte Ejendele, ikkun indkom 135 rd 3 mk 10 sk haver jeg endnu tilgode 257 rbd 4 mk 1 sk, hvori jeg dog er villig til at indrømme hende i Godtgjørelse eller Afdrag hvad hun formener fra ældre? Tid at have betalt for meget, nemlig:

i Brandcontigent 62 rbd 5 mk 1 sk

i Rigsbankrenter 8 rbd 5 mk 3 sk ialt 71 rbd 4 mk 14 sk

saa at den Sum jeg nu, ifølge ovennævnte forlig, af hende fordrer, ikkun er 185 rbd 5 mk 3 sk. 27 August 1843. Hun indkaldes til Sønder Herreds Ret 28 August 1843.  Sagen behandlet uden forlig, 16 Sept 1843 hvortil hun mødte sammen med Sønnen Niels Nielsen Væver i Dolmer.

235 no 8489
Lars Christensen Bønnelykke, Aalsrode - fra Toesing - Gaarden no 8 som Thomas Hjort forhen havde. Hk 5-6-1-1/2 alb ny Mtr 4-5-1-1 3/4 alb. Indf 600 rbd. Gaarden udflyttes i 1849 - 50 og skal være aldeles færdig 1 November 1850. Findes 2 steder. 31 October 1846. [Se no 233 har underskrevet som Anders Andersen, Kurator]

236
Syn paa et Huus no 16 Aalsrode til overdragelse til Smed Rasmus Jensen. 22 Mai 1846.

237 no 9333
Peder Christensen Konge, Aalsrode - en Gaard Christen Jensens Enke har afstaaet til sin Svigersøn, som skal svare aftægt til hende. Hk 4-3-0-2 1/2 alb. Indf 300 rbd + 10% til Forvalteren. Fæstebrevet findes 2 steder. (6 Januar 1847) 4 September 1847.

238 no 2642
Erik Rasmussen, Aalsrode - fra Homaae - Huuset no 4 som Søren Blok har frasagt sig. Hk 2 skp 2 fc 1 alb. Indf 50 rbd. 5 November 1847.

239
Brev til Justiarius og øvrige Tilforordnede i en Kongelige Landsoverret i Viborg.

Giøre Vitterligt: At for os  har andraget Capitain Ridder von Dinesen til Katholm, hvorledes hans skal finde sig beføiet til at paaanke til Uefterrettelig kjendelse og Afviisning eller Underkjendelse en inden Nørre Herreds Ret den 7de f: M: afsagt Dom og foregaaende retsbehandling i en Sag, anlagt af Gaardfæster Ulrik Appeldorff i Aalsrode imod Appellanten, angaaende en hos denne foretagen Udpantning for den af ham skyldige Tiendehavre m. v.  Der indkaldes til Retsbehandling i Viborg 2 Juli 1847.

240 no 16380
Christen Christensen, Aalsrode - et Huus hans forældre tidligere har beboet, bestaaende af 8 Fag. 25 April 1849.

241 no 8388
Mikkel Pedersen, Aalsrode - fra Gammel Sogn - en Gaard afdøde Niels Terkildsen sidst havde. Hk 4-6-0-3/4 alb ny Mtr. Indf 400 rbd. 25 Februar 1850.

242
Synsforretning på et Huus til ny Fæster Jens Lund i Høberg. 18 Marts 1850.

243 no 1260
Niels Nielsen, Aalsrode - fra Hiersholm - en Gaard Terkild Laursens Enke har afstaaet.
Hk 5 td 1 3/4 alb. Indf 100 rbd. Til Terkild Lauritsens Enke er fæsteren pligtig at svare i aarlig Aftægt 2 td Rug 4 skp Byggryn 4 skp Malt 3 skp Bygmeel 1 lp Flæsk 1 skp Boghvedegryyn og 8 Læs Tørv, som han leverer paa Anfording, Foder og Græsning til en Koe og 2 Faaer, og hvilken aftægt fremdeles skal vedblive at hefte paa Gaarden hendes Livstiid. - Fæsteren skal tillige være pligtig at indrette en Beboelsesleilighed til Enken paa Gaarden. 20 October 1851.

244 no 1753
Christen Christensen Bønnelykke, Aalsrode - han er fra Thossinge [Taasinge] en Gaard Christen Andersen Bødker har afstaaet. Hk 4-5-3 fc. Indf 500 rbd. 20 October 1851.

245
Lars Terkildsen, Aalsrode - en Gaard som Moderen Terkild Laursens Enke ønsker at afstaa.
Hk 5 td 1 3/4 alb. Indf 400 rbd + 10 % til Forvalteren. Fæsteren svarer i aarlig aftægt sin Moderen 2 Td Rug 4 skp Byggryn 4 skp Malt 3 skp Bygmeel 1 lp Flæsk 8 Læs Tørv, Foder og Græsning til en Koe og 2 Faar hvilket fremdeles skal hefte paa Gaarden i hendes Livstid, ligeledes skal han indrette en Beboelsesleilighed til hende paa Gaarden. 24 Marts 1851.
[Han overtager åbenbart ikke gården - se næste fæstebrev hvor den overdrages til Ungkarl Niels Nielsen af Hiersholm]

246
Ungkarl Niels Nielsen, Aalsrode - fra Hiersholm - en Gaard som Lars Terkildsens under 24 Marts d a er meddelt Fæsteløvte, og som Terkild Laursens Enke sidst havde i fæste.
Hk 5 td 1 3/4 alb. Indf 100 rbd. Til Terkild Laursens Enke er han pligtig at svare aarlig aftægt 2 td Rug 4 skp Byggryn 4 skp Malt 3 skp Bygmeel 1 lp Flæsk s kp Boghvedegryn og 8 Læs Tørv, som han leverer paa anfordring, Foder og Græsning til en Koe og 2 Faaer, og hvilken Aftegt fremdeles skal vedblive at hefde paa Gaarden hendes Livstid, Fæsteren skal tillige være pligtig at indrette en Beboelsesleilighed til Enken paa Gaarden. Den Hestebesætning Fæsteren har at stille, skal i alle Maader være forsvarlig og fuldkommen tilstrækkelig til Gaardens drivt, og han har ved Synsforretningen at stille 4 Heste, nemlig 1 Hest som ikke maa være over 8 Aar, 1 Do ikke over 10 Aar, 1 Do ikke over 12 Aar og 1 Do ikke over 14 Aar. - Endvidere stiller han 2 forsvarlige Vogne, 2 gode Svingplove, 2 Jernharver o 2 Sæt Seletøi. 20 August 1851.

247
Johannes Jensen Møller, Aalsrode - fra Følle - fæsteløfte paa en Gaard Ulrich Appeldorff ønsker at afstaa. Hk 4-3-2-2 1/2 alb. Indf 200 rbd + 10 % til Forvalteren. 3 October 1851.

248 no 26187
Rasmus Jensen Smed, Aalsrode - et Huus som sidst har været beboet af afdøde Hans Jensen. No 33 Hk  3 skp 1 1/4 alb. Indf 60 rbd. 20 October 1852.

249 no 9664
Johannes Severin Møller, Aalsrode - en udflyttet Gaard som Ulrich Appeldorff har afstaaet. No 16 Hk  4-3-2-2 1/2 alb. Indf 200 rbd.
20 October 1852.

250 no 32882
Arbeidsmand Anders Peter Rasmussen, Aalsrode - et Huus no 36 Hk 2 skp 1 fc 2 1/2 alb. Sidst beboet af afdøde Niels Clausen.
24 Februar 1862.

Bilag:
Jeg undertegnede Arbeidsmand Anders Peder Rasmussen af Aalsrode tilstaaer herved at have indgaaet med Eieren af Katholm herr Kammerherre Major von Dinesen følgende forening der gjælder for Aaret 1862.

Jeg forpligter mig til at arbeide hver dag, om forlanges, ogsaa i Høst om Søndagen ved Katholm, paa egen Kost og med egne Redskaber fra medio Juny indtil medio September mod en betaling af 24 sk pr dag og et maanedlig vederlag af 2 Skp Rug 2 Skp Byg og 9 mk i Penge samt sødt Øl i Arbeidstiden, ligesom jeg forbinder mig til at møde ved Gaarden til Arbeide samtidig med de øvrige faste folk og i et og alt har at rette mig med hensyn til den daglige Arbeidstid efter disse.

2
Jeg Kammerherre von Dinesen indgaaer denne foreening med ovennævnte Huusmand, der ugentlig eller maanedlig af mig eller min forvalter modtager den foranførte Betaling. Katholm den 24de Februar 1862.

Huset har tidligere været bortfæstet til afdøde Niels Clausen, iflg synsrapp.

251
Anders Hvid, Aalsrode - et Huus no 36 Hk 2 skp 1 fc 2 1/2 alb. 22 April 1867. Bilag: Aftale om arbejde - se forrige. 

252
Tømrer Peter Møller, Aalsrode - et Huus no 31 som Christen Christensen sidst paaboede. Ingen indf. 9 Marts 1868 (utydelig år men jvnf syn)

253
Martin Bruun, Aalsrode bortleier Jagtretten til Hofjægermester Dinesen, Katholm, paa nærmere angivne vilkaar. 31 August 1884.

 

Færdig med læsning og afskrift:

Bog no 9 1753 - 1891 - film M 53850 - Katholm fæstebreve m m for Aalsø og Aalsrode.

 
Begyndt:

Bog no 10 1753 - 1891 - filmen M 53850 Katholm fæstebreve m m Aalsø Sogn Høberg By begyndt.

 

254 no 7480
Jens Nielsen Slott, Høberg - født paa mit Gods i Høberg - et Huus som hans Fader forhen beboede og fradøde. 23 Marti 1768.

255 no 14990
Rasmus Sørensen, Høberg - født paa mit Gods i Aalsrode - et Huus i Høberg som Søren Jensen Tækker fradøde. Hk 2 fc 1 alb.
28 Octob 1771.

256 no 14994
Niels Broge, Høberg - født paa mit Gods i Aalsrode - et Huus Hans Væver fradøde.
Hk 3 fc 1 alb. 2 Januari 1771.

257 no 13980
Min Bondekarl Rasmus Rasmusøn Hiort, Høberg - født i Glatved - en Gaard i Høberg som Anders Andersen fradøde. Hk 6-6-1 fc.
20 January 1772.

258 no 16227
Anders Jacobsen, Høberg - født paa mit Gods sst - en Gaard hans Fader Jacob Jørgensen godvillig har afstaaet til ham. No 12 Hk 6-6-1 fc. Fæstet vedrører ogsaa de 2 Gulv Huus som hans fader Jacob Jørgensen har ladet opføre til Huusmand Jens Slots huus, til sin og Hustrues frie Beboelse deres livs tiid. 6 December 1774.

Bilag:
At Enken Kirsten Sørensdatter, efter meerbemeldte Fæster Anders Jacobsen, næste  Tingdag frasiger sig sine Fæsterettigheder paa bemeldte Gaard, haves intet at erindre imod, da hendes Søn Mikkel Andersen, ved den imellem dem oprettede Contract af 9de Febr 1818 har forpligtet sig til, at betale den paa Gaarden hæftende Restance. 24 Februar 1818.

259 no 16211
Rasmus Clausen, Høberg - født paa mit Gods sst - en Gaard som hans Fader godvillig afstaar til ham. No 14 ny Mtr 6-6-1 fc.
20 December 1774.

260 no 1354
Thomas Rasmusen, Høberg - født i Glatved - en Gaard forrige Beboer Jens Rasmusen er fradød. No 3 ny Mtr Hk 6-6-0-1 9/14 alb.
20 May 1780.

261 no 59228
Jens Sørensen, Høberg - født paa mit Gods i Høberg og i 2 Aar har været Soldat - en Gaard Niels Sørensen godvillig afstaar. No 5 Hk 6-6-0-1 9/14 alb. 15 May 1781.

Bilag:
Mette Marie Sørensdatter Enke efter Gaard Fæster Jens Sørensen Tækker af Høberg og formedelst alderdom og svaghed og Sygdom ey selv kan møde ved Tinget for at frasige mit Fæste paa Gaarden no 4 i ommeldte Høberg gaard saa udleveres fæste Brevet mit til stedelse for at fra sige mig mit fæste. 24 April 1826. Mette Marie Sørensdatter - Martinus Jensen - Mikkel Andersen.

262 no 27384
Peder Andersen, Høberg - født i Aalsrode der i 1 aar har staaet som Land Soldat - en Gaard som Søren Hansen sidst beboede. No 11 Hk 6-6-0-1 9/14 alb. 6 April 1784.

Bilag:
Overenskomst mellem Godsejeren og fæsteren Peder Andersen Præst om fratrædelse som Fæster, da Fæsteren er syg og sengeliggende og derfor ej kan møde personlig i Retten til Fæstets frasigelse. 20 November 1822.

263  no 27437
Peder Rasmussen, Høberg - født i Hoed og har været Soldat i 12 aar - en Bondegaard Rasmus Terkildsen sidst beboede.
No 10 Hk 6-6-0-1 9/14 alb. 6 April 1784.

264 no 62354
Anders Pedersen, Høberg - født i Aalsrode og været Soldat i 12 aar - en Gaard Søren Molboe sidst beboede. No 8 Hk 6-6-0-1 9/14 alb.
26 April 1786.

265 no 2671
Søren Clausen, Væver Høberg. - et 8 fag Huus no 6 Hk 1 fc 1 alb som før har været beboet af forrige Enkekone Madamme Hiort. 6 July 1793.

266
Synsforretning paa et Huus i Høberg som Christian Bødkers Enke har frasagt sig. Hun er fattig. Laugværge Husmand Hans Smed af Aalsrode. [Muligvis hører det sammen med forrige]. 21 November 1795

267
Synsforretning paa en Gaard i Høberg som Fæstegaardmand Jørgen Jacobsen sidste 28 Januar havde frasagt sig. 29 Januar 1795.

268
Jørgen Høyfeldt, Høberg ønsker at afstaa sin Fæstegaard til Godsejeren. Der er stor gæld, efter Dom 156 rdr 2 mk 15 sk.

Bilag som måske vedrører samme:
Optegnelse Paa det Bohave og videre mig tilhørende som er heri Gaardstædet ieg beboer. Sign. Jørgen Høifæld. 19 April 1796.

268b
Beskrivelsesforretning hos Gaardfæster Niels Munch, Høberg til Godsejerens Sikkerhed for gæld efter Dom 134 rdr 1 mk 14 sk. Paa forespørgselse erklærer han, at han ikke for nærværende kunne betale beløbet, og heller ikke stille Caution, men bad at højsomme ville have Taalmodighed med ham, og udsætte denne Forretning i nogle Dage, da hand ville giøre sig umage for, og troede ogsaa at skulle skaffe den behøvende Caution, eller stille sit Herskab til Freds. Forretningen blev fremmet. 3 September 1796.

269
Udlægsforretning hos Gaardfæster Michel Morten, Glatved, for ifølge et ingangen Forlig af 25 January d a, der ikke endnu gandske er opfyldt, at foretage udlægs forretning til Capitalens og Omkostningernes Betaling. Gælden udgør 7 rd 2 mk 13 sk samt de ved denne forretning paaløbne omkostninger 1 rdr 1 mk 10 sk ialt 8 rdr 4 mk 7 sk. Paa spørgsmaal om han strax kunne betale fremstillede han Gaardmand Rasmus Smed i Glatved, som paa Debitors vegne indgik, at betale af hvilken omkostningerne blev eftergivet. 12 August 1796.

270 no 770872
Jens Huusmand, Høberg - et 11 Fag Huus no 5 Hk 1 fc 2 alb som forhen har været beboet af Christen Bødkers Enke. 15 October 1796.

271 no 77069
Jens Huusmand, Høberg - et 11 Fag Huus no 6 med tilliggende Jord af Enge Have, som forhen har været Stuehuus til Jørgen Høyfeltes Gaard, der nu er udfløttet. 15 October 1796.

272
Synsforretning over Enken Dorothea Sørensdatters, afdøde Rasmus Pedersens Efterleverskes, hidtil i fæstehavte Huus i Høberg, som hun ved Laugværge Anders Jacobsen i Retten havde frasagt sig. 14 Juli 1800

273 no 20294
Niels Væver, Høberg - han er fra Aalsrode - en udfløttet Gaard Sigfald kaldet, som forhen har været beboet af bortdøde Rasmus Giersing. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. 26 December 1801.

274 no 20199
Rasmus Therkildsen, Høberg - fra Balle - en Gaard no 7, som har været beboet af bortdøde Hans Dam. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb.
8 December 1801.

275 23284
Claus Nielsen, Høberg - et Huus som forhen har været beboet af bortdøde Bødker Hans Christensen Giersing hvis Enke han har ægtet.
28 December 1801.

276 no 20974
Christen Nielsen Tækker, Høberg - en Gaard no 3 som forhen har været beboet af hans Fader Niels Tækker. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb.
28 April 1801

277 no 5711
Muurmester Peder Biere, Høberg - et Huus  no 1 som Jochum Muurmæster fradøde. Iflg synsrapporten hedder han Peder Jensen Bierre.
28 September 1802.

278 no 5706
Væver Niels Ostenberg, Høberg - et 13 fag Huus no 1 Hk 2 skp 2 fc 2 alb. 28 September 1802.

279 no 46227
Martinus Jensen, Høberg - af Høberg - en Gaard no 2  Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. som forhen har været beboet af hans bortdøde Fader Jens Martinussen. 28 September 1802. 

280
Ungkarl Christian Michelsen, Høberg - et Huus efter afdøde Huusmand Niels Broge. Forinden Fæstebrev bliver ham meddeles skal han Selv paa egen Bekostning istandsætte Stuehuuset som er 10 fag og 2 fag af et andet huus ved, som forrige fæster har haft, hvilket huusrad, eller hvad deraf bliver tilbage nemlig 4 fag, derefter skal nedbrydes. Af disse 4 fag maae han beholde det gl langhalm, men alt andet skal han selv tillægge. Huset skal i det seeneste være istandsat inden St Hans 1804. Indf inden 14 dage fra dato 16 Rdr. 29 November 1803.

281 no 27004
Ungkarl Anders Andersen Præst, Høberg - en Gaard Rasmus Rasmussen Hiort fradøde, hvis Enke fæsteren nu ægter. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Indf 50 rdr. 20 December 1804.

282 no 53796
Ungkarl Christian Michelsen, Høberg - et Huus Niels Broge fradøde. Bestaaende af 12 fag, da det øvrige skal nedbrydes og bortføres. Hk 3 fc 1 alb. 20 December 1804.

283
Indsidder Søren Therkildsen, Høberg - Conditioner -  et 10 fag Huus efter forrige fæster Søren Clausen der allerede er fraflyttet huuset. Indf 10 rdr. Hk 1 fc 1 alb. 14 Januar 1805.
Fæstebrevet er først udstedt 28 December 1807 og synet 27 Januar 1806. 

284 
Huusmand Jens Jensen Huusmand, Høberg. Syn og taxering over hvad Brystfæld der maatte være  paa hans i fæste havende 2de Huus, saaledes som samme nu befindes efter hans afdøde Hustrue Inger Oles Datter. Tilstede paa de fraværende Arvingers vegne Gaardmand Anders Jacobsen af Høberg. Brystfælden for begge huuse opgøres til 41 rdr 1 mk. Bilag: Desuden resterende Huuspenge, Kongelige Skatter, og Extraskat ialt 14 rdr 2 mk 15 sk. 30 September 1807.

285
Syn paa en Gaard i Høberg efter afdøde Gaardmand Anders Pedersen Fieldbonde, for Brøstfeld og Mangler. Tilstede ved Synet Enken Else Kierstine Sørensdatter med Laugværge hendes Fader Søren Hansen, samt Børnenes Formynder Søren Jensen Fieldbonde,  alle af Høberg.
13 Februar 1807

286
Syn paa en Gaard i Høberg for tiltrædende fæster Søren Rasmussen [tilsyneladende ikke flere oplysninger]. 15 December 1807

287
Syn paa en Gaard i Høberg? for tiltrædende fæster Peder Jucomsen. [Ingen dato og oplysninger]

288
Syn paa et 8 fag Huus i Høberg? for tiltrædende fæster Christen Ditlevsen. [ingen dato eller oplysninger]

289
Syn paa et 6 fag Huus i Høberg? for tiltrædende fæster Nicolai Jucomsen [ingen dato eller oplysninger]

290
Syn paa en Gaard i Høberg? for tiltrædende fæster Søren Pedersen. Stuehuuset er 10 fag - Laden 10 fag o s v.  [ingen dato eller oplysninger]

291
Restance Liste over resterende Kongelige Skatter hos afdøde Gaardmand Rasmus Pedersen Fieldbonde i Høeberg, nemlig pro 1804 til 1807 104 rdr 6 sk.

292
Conditioner for den udflyttede Gaard Ramschou kaldet, der havdes i fæste af Thomas Rasmussen Hiort, han nu godvillig overlader til Iven Rasmussen ibdem.
Hk 6 tdr 6 skp 1 9/14 alb. Indf 60 rdr. 18 September 1809.
Fæstebrevet udstedt 27 December 1809.

293 no 1460
John Rasmussen, Høberg - fra Høberg - den udfløttede Gaard Ramschou kaldet som sidst var beboet af Thomas Rasmussen Hiort. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Han skal overholde den mellem ham og aftræderen oprettede Aftægts Contract. 27 December 1809.

294 no 49
Thomas Nielsen Smed, Høberg - et Huus no 8 som sidst var beboet af afdøde Søren Therkildsen.
Hk 1 fc 1 alb. Indf 30 rdr.
30 December 1811.

295
Udskrivt af forrige Katholms Birks Justits Protokol, Synsforretning 5 September 1811 til ny Fæster Claus Farres Gaard i Høberg.
5 September 1811.

296 no 820
Christen Olesen Segalt, Høberg - han er af Vosnæsgaard Gods - et 9 fag huus som sidst var beboet af Claus Nielsen Væver. No 3 Hk 3 fc 1 alb. Indf 30 rdr. 28 October 1812.

297 no 6161
Søren Pedersen Vestergaard, Høberg By - en udflyttet Gaard Ramskou kaldet, der sidst var beboet af John Rasmusen. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Han skal ægte den paa stedet værende Enke Ane Marie Jensdatter. Indf 100 rdr. 1 Martz 1812.

298 no 85421
Jens Sørensen Maarslet, Høberg - et Huus som sidst var beboet af Søren Sørensen Høvring. No 10. Ingen indf. 30 December 1816.

299 no 14442
Mikkel Andersen Høberg, Høberg - en Gaard som hans Moder Anders Jacobsens Enke Kirsten Sørensdatter sidst havde i fæste. No 5 Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Han skal overholde den mellem ham og Moderen af dags dato  oprettede Aftægts Contract, ligesom ogsaa Godsejeren efterkommer samme. Indf 250 rdr. 9 Februar 1818.

Bilag:
Aftægts Contract oprettet imellem Kirsten Sørensdatter Enke efter afdøde Anders Jacobsen i Høberg og hendes Søn Mikkel Andersen. Hun frasiger sig Gaarden som hun efter hendes Sal Mands Fæstebrev af 6 December 1774 havde i fæste.  Derefter følger bestemmelserne, bl a skal hun have frie Bopæl i det uden for afmeldte Gaards port, for kort tid siden opbygte Huus, der er opført af hendes Sal Mand og altsaa iflg Skiftet hende tilhørende, og Gaarden uvedkommende. 9 Februar 1818.

300  no 4808
Anders Jensen Tækker, Høberg - en Gaard no 7 Hk 6 tdr 6 skp 1 9/14 alb. Iflg Synsrapp. var den sidst beboet af Rasmus Therkildsen.
2 Mai 1822.

301 no 96151
Niels Hansen Smed, Høberg - et Huus som sidst var beboet af Peder Bierres Enke. No 1 Hk 2 skp 2 fc 2 alb. 12 December 1822.

Bilag:
Nærværende Fæstebrev meddeles herved paategning om, at den ifølge Rentekammerets Resolution af 10 October 1846 er fraskilt nærværende Fæsters Jorder og No 2 Rasmus Bastlands Jorder i Høberg - Matr no 15a med Hartkorn 2 skp 1 1/2 alb og Gammelskat 2 rdr 25 sk, og at Niels Hansen Smed og Rasmus Bastland saaledes ikkun besidder i forening, Jorderne under Mtr no 15 C. med Hk 3 skp 1 fc 1 1/4 alb o s v . 4 September 1847.

302 no 4814
Claus Pedersen Præst, Høberg - han er fra Høberg - en Gaard no 9 Hk 6 tdr 6 skp 1 9/14 alb. Ingen indf. 9 December 1822.

303 no 30156
Jens Andersen Dreier, Høberg - fra sst - et Huus Hk 1 fc 2 alb som sidst var beboet af Jens Huusmand. Indf 32 rbd 3 mk Sedler og Tegn.
1 Februar 1823.

304 no 63219
Smed Johan Peter Nørlund, Høberg - han er fra Albøge - et 17 fags Huus no 9

som sidst har været beboet af Christen Jensen Smeds Enke, hvem han har ægtet. Hk 1 td 1 skp hvorpaa hviler Ager og Engs Hartkorn 2 skp 2 fc og en Huuslod i Marken omtrent 2 td 2 skp Lands Størrelse, der ei særskilt er ansat i Hk. Ingen indf. 7 September 1825.

305 no 60373
Søren Rasmusen Skrædder, Høberg - et Huus no 10 som sidst har været beboet af Jens Maarslets Enke, hvem han har ægtet. Omtrent 1 td 4 skp Land ei særskilt ansat i Hk. Indf 8 rbd Sedler. 7 September 1825.

Bilag:
Idet jeg hermed frivillig afleverer dette mit Fæstebrev, og renoncerer paa den mig derefter tilkommende fæsteret, til det anførte Huus i Høberg, erklærer jeg tillige, ingen fordring at have paa Katholm Jordebogskasse hidrørende fra Besiddelsen og Brugen af bemeldte Huus med Tilliggende. Høberg 11 Marts 1835.

Det anmærkes at undertegnede Enke, vedbliver Beboelse af Huuset indtil 1 Maii førstkommende etc. D ut Supra. Anne Nielsdatter Enke efter Søren Rasmussen Skræder i Høberg. Som Laugværge Martinus Jensen.

306 no 4510
Peder Sørensen Knudsen, Høberg - en Gaard no 4 Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb som sidst har været beboet af Jens Tækkers Enke og nu godvillig afstaar. Ingen indf. 16 October 1828.

307 no 5885
Rasmus Christensen Bastland, Høberg - et Huus som Niels Ostenberg sidst havde i fæste. Hk 2 skp 2 fc 2 alb. Indf 10 rbd.
15 December 1831.

Bilag:
Paategning om ændring af Jordlod m m 4 September 1847.

308 no 5892.
Leie Contract for Anders Jensen Tækkers Enke Ane Nielsdatter, hvorved denne imod at afstaa Fæstegaarden no 7 i Høberg, overdrages det Huus med Hauge og Jordlod omtrent 3 Td Land uden særskilt Hk Rasmus Jensen sidst havde, og som han fraflytter for at modtage fæste paa bemeldte Gaard. 15 December 1831.

Bilag:
Om ændring af Jorden til 3 skp 1 fc 2 1/4 alb. 11 December 1833.

Bilag:
Afstaaelse af mit Fæstehuus i Aalsrode til Jens Nielsen Blok. 27 November 1836. Anne Nielsdatter m f p. Som Laugværge Anders Jenssøn.

309 no 7690
Jens Nielsen Væver, Høberg - en Gaard som Anders Præsts Enke sidst havde i fæste. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb ændret til 6-4-1-2 9/14 alb. Ingen indf. 15 December 1831.

Bilag:
Da jeg Gaardfæster Jens Wæver i Høberg under Katholm Gods, undertiden indkjøber Forurage, som jeg d igjen afhænder, indgaaer jeg herwed til Godseieren den bestemte Forpligtelse, at jeg ingensinde til min Fæstegaard eller den Tilliggende, skal hjemføre og igjen bortføre saadan indkjøbt Forurage, og er jeg derfor, den første Gang jeg fra samme bortfører enten Høe eller Halm, eller andre Produkter, som det ifølge Lougiwningen er formeent, Fæsteren at sælge, strax ifalden den wed Forordningen af 9 Marts 1838 $ 5 fastsatte høieste Mulct af 10 Rbdlr til Amtets Fattigkasse, uden at det i mindste Maade kan fritage mig, at jeg maatte hawe indkjøbt og hjemført saadanne Produkter, og skal derhos den owennæwnte Mulcts Erlæggelse i Gjentagelses tilfælde, hawe den samme Wirkning som om jeg med eedelig Dom war tilpligtet at betale samme. Høberg den 28 Februar 1847.   Jens Wæver m f p.
Til Witterlighed Mohr. Mikkel Andersen.

310 no 2191
Anders Sørensen Henning, Høberg - en Gaard som Jacob Andersen har frasagt sig. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Ingen indf. men han skal betale den ansatte Vurdering af forrige fæsters Effekter med 25 rbd 86 sk Sedler og Tegn samt omkostningerne ved Fæstebrevets udstedelse og Tinglæsning. 1 December 1832.

311 no 2188
Rasmus Jensen Kieldsen, Høberg - en Gaard Anders Jensen Tækkers Enke har frasagt sig. Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Ingen indf.
1 December 1832.

312 no 2078
Snedker Søren Søgaard, Høberg - et Huus som sidst var beboet af Christen Olesen.
Hk 3 fc 1 alb. Ingen indf. 1 December 1832

313 no 1012
Hans Andersen Morten, Høberg - den udflyttede Gaard paa Byens Mark som Søren Mortens Enke har afstaaet. Iflg Synsrapp. er gaarden udflyttet afvigte Sommer.  Hk 6 td 6 skp 1 9/14 alb. Fæstegaarden Andeel i Høberg Ellekær forbeholder Eieren sig at inddrage, om det skulde tjenligt eragtes til Skovopelskning, blot imod et passende Afslag i Gaardens Hartkorn. Ingen indf. Gaarden er blevet magelagt med Nabogaarden som beboes af Anders Henning, saaledes denne har faaet Huus Tofter og Gaardsplads imod af sin Agerlod, at afgive Vederlag efter Taxation, saaledes Hk er uændret. 12 Septbr 1833.

314 no  6239
Søren Rasmussen Skræder, Høberg - en Gaard som Søren Andersen Dreier sidst havde i fæste. Hk 6 td 5 skp. Ingen indf.
31 December 1834.

315  no 13846
Jens Martinussen, Høberg - et Huus som sidst var beboet af Thomas Nielsen Smed.
Hk 1 fc 1 alb. Ingen indf. 17 April 1834.

316 no 31061
Mikkel Kjelsen, Høberg - et Huus Christian Mikkelsen sidst havde.
Hk 3 fc 1 alb. Ingen indf. 31 December 1834.

317 no 10254
I henhold til det Kongelige Rentekammers Resolution af 28de Juni 1834, hvorved nægtes Approbation, paa en imellem Undertegnede og Gaardmand Hans Andersen Morten i Høberg oprettet Contract, om nogle Bygningsmaterialer, hvoraf jeg Hans Pedersen Præst, med Bymændenes Samtykke, har opført et Huus, bestaaende af 4 Fag, paa Høberg Gade, frasiger jeg mig herved min Eiendomsret til bemelte Huus, og erklærer samme, uden videre afgift,  fra nu af, skal tilhøre Katholms Eier, imod at jeg og min Kone efter mig, saalænge hun forbliver Enke, afgiftsfrie, maa beboe og afbenytte samme, og forbinder jeg mig stedse at holde huset vedlige paa Tag og Fag, og i Tiden, til Godseieren, at aflevere det, i samme Stand, som de nu, paa min Bekostning, ved lovligt Syn overleveres mig. 13 Decbr 1835. Hans Petersen Præst m f p. [I Synsrapport: Hans Præst]

318 no 60987
Jens Jensen Skriver, Østerballe - et Huus som Niels Sørensen Blok sidst havde i fæste. Hk 3 fc. Indf 10 rbd. 30 December 1835.

319
Synsrapport hvori omtales møde i Hans Muurmands Gaard i Glatved. 2 Novb 1835.

319b no 28102
Jens Hansen Sloth, Høberg - et Huus med en liden have som Anders Iversen godvilligt har afstaaet. Ingen indf. 28 December 1838.

320 no 1839
Søren Martinussen, Høberg - en Gaard hans Fader Martinus Jensen har afstaaet. Hk 6 td 4 skp 3 fc 1 alb. Ingen indf. 10 December 1839.

321 no 4268
Rasmus Marcussen, Høberg - en Gaard som Mikkel Jensen Ladefoged har frasagt sig. Hk 6 td 4 skp 3 fc. Ingen dato 1839?


Færdig med læsning og afskrift fæstebreve Katholm  1753 - 1891

Fæstebreve m m Aalsø Sogn Høbjerg By.

 

Begyndt film fra Rigsarkivet:

M 53851

Fæstebreve Katholm - fæstebreve Aalsø Sogn - Høbjerg By.

Der er Synsrapporter sammen med Fæstebrevet i pakkerne.

 

322 no 4268
Rasmus Marcusen, Høberg - en gaard Mikkel Jensen Ladefoged har frasagt sig. Hk 6 td 4 skp 3 fc. Ingen indf. 10 December 1839

323 no 4267
Søren Martinussen, Høberg - en gaard hans Fader Martinus Jensen har afstaaet. Hk 6-4-3-1 alb. Ingen indf. 10 December 1839.

324 no 444
Anders Tækker, Høberg - en gaard hans Moder frivillig har afstaaet til ham. Hk 6-3-0-1 9/14 alb. Indf 200 rbdl. [Der er også fortegnelse over Haven iflg. Forordningen af 1834]. 27 December 1840.

325
Overenskomst mellem Godsejer Dinesen, Katholm og P. Andersen, der er eneste Arving efter afdøde Gaardfæster Anders Tækker og hustru Maren Poulsdatter, forpligter sig til at aflevere forældrenes fæstegaard i Høberg i overensstemmelse med Fæstebrev og Synsforretning den 11 April 1818, til Godsejeren. Desuden skal han samtidig aflevere 4 gode Heste.

326
Peder Mikkelsen, Høberg en udflyttet gaard Anders Hansen Slot sidst havde i fæste, og hvis Enke Peder Mikkelsen har ægtet. Hk 6-6-0 1 9/14 alb. Indf 200 rd Sedler. 9 October 1841.

327
Claus Rasmussen Farre, Høberg - en gaard hans Moder Enken efter Claus Farre har afstaaet. Hk 6-6-0-1 9/14 alb. Inf. 200 rd.
9 October 1841. Ny Mtr 5-0-1-1 alb.

328
Rasmus Marcussen, Høberg - aftale om afstaaelse af Gaarden no 18 i Høberg, efter Fæstebrev af 10 December 1839. Han skal have 200 rbd i afstaaelse, hvorfra fragaar 120 rbd der ansees som værdien af fæstestedets nuværende besætning og inventarium, som han skal være berettiget til at bortsælge ved Auction i April, det resterende beløb udbetales 1 maj og juni termin. 21 Marts 1845.

329 no 17523
Christen Voldby, Høberg - lejer en Huslejlighed, indrettet i Rasmus Marcussens forrige gaards søndre længes vestre ende, bestaaende af Stue, Kjøkken og Brændselsrum. 1 November 1846.

330
Søren Martinussen, Høberg - aftale om afstaaelse af gaarden no 19 og tiltrædelse af nyt fæste af gaarden no 2, Høberg. Denne gaard forpligter han sig til at udflytte i løbet af Sommeren 1845. Han faar 300 rd til Bygningshjælp, der udbetales efterhaanden som byggeriet sker. Fæsterens Moder indrømmes af Godsejeren den nuværende lejlighed eller en lignende i Høberg By. 30 Marts 1845.

331
Ane Rasmusdatter, Høberg - Enke efter Gaardmand Niels Væver, lejer den lejlighed, som er bleven tilbage efter Søren Martinussens forrige gaard, tilligemed de omkring huuset liggende Tofter og Hauger, samt en Marklod paa 6 td Land. Hun kan ikke opsiges, men kan fraflytte med et aars varsel, efter hendes død indtræder sønnen Peter Væver af Dolmer, i hendes rettigheder. 11 Novb 1846.

332
Synsrapport over et hus til ny fæster Rasmus Jensen Smed, Aalsrode. 18 Mai 1846.

333
Smeden Johan Nørlund, Høberg - en gaard Claus Farre ønsker at afstaa. Nye Mtr Hk 5 td 1 fc 1 alb. Ny fæster forpligter sig til, at istandsætte bygningerne, uden ansvar og udgift for Godseieren, saaledes fæstebrevet om et aar kan udstedes. Der indrømmes ham en frist for bygningernes vedkommende, saaledes der efter 1 Sept 1749 aldeles ingen mangler maa forekomme. Det er hans mening, at anvende heelbrændte Sten, og naar dette er forsvarligt udført, vil Godseieren betale halvdelen af disse. Indf 400 rd. Claus Farre indrømmes bopæl i Gaarden indtil 1 novb d a, og foder og græs til han Ko og 4 faar, samt brugen af det aftalte Havejord. Skulle Smed Johan Nørlund inden Sept 1850? ønske at overdrage fæstet til Gaardmand Rasmus Kjeldsens Søn Peder Rasmussen, overtager denne fæstet paa samme vilkaar. Indf. 400 rdr. 19 Marts 1847.

334 no 7844
Udskrift af Nørre Herreds Panteprotokol, ang et fast aarlig vederlag af 3 nedlagte gaardes Nannest i Høberg, af Gjæs, Æg og Ost med vedhæftede Kongelig Konfirmation af Christian den 8de. 21 September 1847. Gaardene ejes af Katholm mtr no 1a - 2a og 14 og afgiften er til Pastor Hans Andreas Biltzing i Aalsøe. 27 Juni 1847.

335
Udskrivt af Nørre Herreds Justitsprotokol:
Udmeldelse af synsmænd til at syne hos Gaardmand Peder Knudsen, Høberg - Søren Tækker, Aalsrode - Huusmand Jens Pedersen, Aalsrode. 22 Marts 1847.

335b
Aftale om Arbeide mellem Godseieren og lejerne af lejlighederne i Ras Markusens nedlagte gaard i Høberg, nemlig Jens Mikkelsen - Søren Markusen - Niels Greisen = hver 12 dage af et fruentimmer - Jens Skræder, Anders Thomsen - Jens Hansen Phillip = hver 16 dage af et do og
Christen Voldby = 20 dage med et do. 25 April 1849.

336 no 16375
Jens Skræder, Høberg - en 3 1/2 fag Huuslejlighed som han hidtil han beboet. 25 April 1849.

337 no 16276
Niels Greisen, Høberg - en 3 1/2 fag Huuslejlighed som han hidtil har beboet. 25 April 1849.

338 no 16374
Jens Hansen Phillip, Høberg - en 3 1/2 fag Huuslejlighed, han hidtil har beboet. 25 April 1849.

339 no 16372
Søren Markusen, Høberg - en 4 fag Huuslejlighed, han hidtil har beboet. 25 April 1849.

340 no 16379
Jens Mikkelsen, Høberg - en 3 1/2 fag Huuslejlighed, han hidtil har beboet. 25 April 1849.

341 no 16378
Anders Thomsen, Høberg - en 31/2 fag Huuslejlighed, han hidtil har beboet. 25 April 1849.

342
Christen Voldby, Høberg - en 5 fag Huuslejlighed som han hidtil har beboet. 25 April 1849.

343 no 16373
Mikkel Ladefoged, Høberg - en 4 fag Huuslejlighed han hidtil har beboet. 25 April 1849.

344
Hans Rasmussen, Høberg - en Toft og nogle fag af det hus Peder Væver fraflytter. 5 Mai 1850.

345

Søren Clausen, Høberg - en gaard som afdøde Mikkel Andersen sidst havde i fæste. Hk 5-4-1-1/4 alb. Indf 400 rdr.
20 October 1851 [findes 2 steder] 

346 no 33736
Jens Lund, Høberg - et Huus som har været fæstet til nu afdøde Niels Hansen Smed.
Hk 1 skp 2 fc 2 1/8 alb. Indf 60 rd. 6 Mai 1850.

347 no 8375
Peder Rasmussen, Høberg - en gaard Smed Johan Nørlund godvillig har afstaaet. Ny mtr Hk 5-0-1-1 alb. Eieren forbeholder sig fremtidig afbenyttelse af den Grusgrav og Mergelgrav, der findes ved Lodden ved Præstens Bro, uden nogen godtgjørelse til Fæsteren. Ingen indf.
14 October 1850.

348 no 5834
Niels Christian Nielsen, Høberg - et Huus som har været beboet af Claus Præst. 20 October 1851.

349
Søren Clausen, Høberg. Fæstegaardmand Mikkel Andersens Enke, Marie Sophie Jensdatter, agter at indlade sig i ægteskab med Søren Clausen, faar han fæste paa hendes gaard hk 5-4-1-1/4 alb. 31 Marts 1851.

350
Niels Nielsen, af Hirsholme - en gaard i Aalsrode som Lars Terkildsen under 24 Marts d a er meddeelt fæste paa, og som Therkild Laursens Enke sidst havde.
Hk 5 td 1 3/4 alb. Indf 100 rd. Der skal svares aftægt til Enken. 20 August 1851.

351
Murer Hans Knudsen, Høberg - et Huus no 2e hk 2 skp 2 fc 1/4 alb. og 2g 1 1/4 alb. Indf 100 rd. 15 November 1854.

352
Sidsel Margrethe Sørensdatter, Murer Hans Knudsens Enke, afstaar fra 1 Mai 1856 sit fæstehuus mtr no 2 og 9 hk 2 skp 2 fc 1 1/2 alb, og da jeg nu har erholdt udbetalt den mig for afstaaelsen tilsagte Sum 200 rd Rigsmønt har jeg ingen videre ret til dette. 4 Mai 1856.

353
Jens Friis, Høberg - tilladelse til at opføre et huus paa den plads han er blevet anvist, som han og kone maa beholde i 50 aar mod afgift.
15 April 1855.

354 no 54607
Hans Rasmussen, Høberg - et Huus no 1 hk 2 skp 2 fc 2 3/4 alb. Ejeren forbeholder sig ret til, at lade en Veirmølle opføre paa Fæsterens Mark - den saakaldte Udstensbakke, som denne uden vederlag skal afgive grund og vejret til. Indf 150 rd samt 10 % til Forvalteren.
Ingen dato 1856

355 no 51685
Ane Thomasdatter, Høberg - hun er enke efter Mads Peder Jochumsen - et huus no 2 Hk 2 skp 2 fc 1/4 alb. Hun tiltræder dette fæste, som følge af, at hun frivilligt har afstaaet fæstet paa det saakaldte Sigfaldhuus, under Høberg og derfor er fritaget for indfæstning. 
15 December 1860.
Iflg synsrapp har det tidligere været beboet af Jens Peter Christensen.

356
Arbeidsmand Jens Christensen Krog, Høberg - et Huus no 16 Hk 1 skp 1 fc 1 1/2 alb.
15 December 1860. 

Synsrapport ang overlevering af et huus i Høberg som tidligere har været fæstet til nu afdøde Christen Jensen, og nu bortleies til sønnen Jens Christensen. 5 November 1860.

357
Arbeidsmand Rasmus Tinesen Jensen, Høberg - et Huus no 15b Hk 1 skp 2 fc 2 1/8 alb. 28 Februar 1866.
Iflg synsrapporten har det tidligere været beboet af R. Bastlands Enke.

358
Søren Petersen, Høberg - et Huus no 17 Hk 2 skp 2 fc. Fæsteren har ingen andel i nogen Fælleds Jord og er den Smedie og Havejord uvedkommende som den forrige fæster Johan Nørlunds Enke brugte. Indf 300 rd + 5% til Forvalteren. 8 December 1866.

Bilag:
Godsejeren agter at bortfæste det hus som afdøde Smed  Johan Nørlund har haft, og hvis enke Rasmine Nørlund, født Sørensen  agter at gifte sig med den nye fæster Søren Petersen.

359
Ang syn paa et Huus i Aalsrode som nu er bortleiet til Anders Hvid. 30 April 1867.

360
Arbeidsmand Terkild Jensen, Høberg - et Huus no 15b Hk 1 skp 2 fc 2 1/2 alb. 11 April 1862.

Bilag:
Om arbejde paa Katholm for ham og konen med dagløn m. v. Iflg synsrapp. har huset tidligere været bortlejet til Rasmus Jensen.

361
Arbeidsmand Jens Jensen, Høberg - et Huus som sidst har været beboet af Jens Lunds Enke, no 15b Hk 1 skp 2 fc 2 1/2 alb.
Ingen dato april 1870.

Ang Syn paa et Hus i Høberg til ny leier Jens Jensen. Tidligere leier Jens Lunds Enke.
17 Juni 1870.

362
Jens Christensen Krog, Høberg leier 1 stk gadejord 1494 kv alen, som han er forpligtet til inden 1 Mai 1878 at indhegne. Leien er 4 kroner. 1 August 1877.

363
Søren Pedersen, Høberg leier 1 stk Gadejord 1607 kv alen, som han inden 1 Mai 1878 skal indhegne. Leien 4 kroner. Ingen dato 1877.

364
Rasmus Kjeldsen, Høberg leier 1 stk Gadejord str ikke ang. 1 August 1877.

365
Jens Jensen, Høberg - et Huus som han allerede beboer, Hk 1 skp 2 fc 2 1/8 alb. 1 August 1877.

366
Peder Kjelsen, Høberg leier 1 stk Gadejord 5050 kv alen, som han inden 1 Mai 1878 skal indhegne. Aarlig afgift 8 kroner.
1 August 1877.

367
Martin Rasmussen, Høberg leier 1 stk Gadejord str ikke ang, som han inden 1 Mai 1878 skal indhegne. Aarlig afgift 1 kroner.
1 August 1877.

368
Søren Hjulmand, Høberg leier 1 stk Gadejord 5340 kv alen, som han inden 1 Mai 1878 skal indhegne.

369
Arbeidsmand Rasmus Pedersen, Høberg - et Huus no 18 Hk 1 skp 2 fc 1 alb. 18 Marts 1878.

370
Terkild Jensen, Høberg - et Huus no 15c Hk 1 skp 2 fc 2 1/8 alb. Da den bolig han hidtil har beboet er nedbrændt, er han anvist bolig i den saakaldte Petergaard, men til 1 novb vil der blive ham anvist en saa stor del af de til mtr 3a hørende udbygninger som er fornøden til beboelse m v. 18 Marts 1878.

371
Jens Jensen, Høberg - den udlod af mtr 15c han hidtil har haft, Hk 1 skp 2 fc 2 1/8 alb, samt mtr 3a. 18 Marts 1878.

372
Smed Andreas Jensen, Høberg - en Toft 29372 kv alen under mtr 3a. 18 Marts 1878.

373
Rasmus Jensen Skriver, Høberg - en del af mtr 15b? 15c? som Terkild Jensen for tiden har Hk 1 skp 2 fc 2 1/4 alb, desuden en del af mtr 3a. 17 Februar 1879.

374
Søren Sørensen Hjulmand, Høberg - et Huus med tilhørende Toft af mtr 15b, som Søren Pedersen Hjulmand sidst havde. 23 Mai 1880.

375
Huseier Rasmus Martinussen, Høberg bortleier Jagtretten til Hofjægermester Dinesen, Katholm. 23 Januar 1882.

376
Gaardeier Søren Christian Sørensen, Høberg bortleier Jagtretten til Hofjægermester Dinesen, Katholm. 29 September 1884.

377
Gaardeier J Mosegaard, Høberg bortleier Jagtretten til Hofjægermester Dinesen, Katholm. 15 September 1884.

378
Andreas Hansen, Høberg - et Huus med Jord. som afdøde Søren Petersen sidst havde. [Tilføjet med Blyant: Niels Mikkelsen] Mtr no 17 hk 2 skp 2 fc. 23 Februar 1885.

379
Underskrevne Selveiere i Høberg bortleier Jagtretten til Kammerjunker Dinesen, Katholm. Tækkers Enke - Søren Clausen - Jens Kjeldsen - Rasmus Kroermand - Rasmus Hansen - Søren Chr Sørensen Skrædder - Rasmus Dreier.

Underskrevet af: M Andersen m f p - Rasmus Pedersen - Rasmus Hansen - Søren Chr Sørensen Skrædder - Jens Kjældsen - Søren Clausen - Rasmus Jensen. 1 September 1886.

Underskrevet af: J. H. Mosegaard - Lauritz Sommer - Rasmus Kromand - Søren Clausen - Rasmus Jensen.

380
Søren Petersen Knudsen, Høberg - et stk Gadejord 1607 kv alen. Han er forpligtet til at vedligeholde hegnet om Jordstykker. Lejeafgift 4 kroner aarlig. 13 Februar 1888.

381
Mette Jensdatter, Høberg - 1 stk Gadejord 280 kv alen. Hegnet om jordstykket skal holdes i forsvarlig stand. [Der står Hans Markussens Enke men dette er overstreget og derefter tilføjet et navn som jeg ikke umiddelb. kan læse, men contracten er underskrevet af Mette Jensdatter]. Aarlig leje 2 kroner. 28 Februar 1888.

382
Søren Mathiasen, Høberg - 1 stk Gadejord 1494 kv alen. Han skal vedligeholde saavel Jorddiget som plantningen paa samme om det lejede. Aarlig afgift 4 kr. [Mathiasen overstreget og andet utydeligt efternavn, men underskrevet Søren Mathiasen]. 13 Februar 1888.

383
Niels Mikkelsen, Høberg - et Huus no 18 Hk 1 skp 2 fc 1 alm. [navnet overstreget og nyt navn Søren Larsen Taastrup ell. Aastrup, men underskrevet af Niels Mikkelsen] Aarlig leje 60 kr. [i betingelserne er navnet rettet til: Carl Petersen] 26 Februar 1890.

384
Hans Rasmussen, Høberg - et Huus no 1a hk 2 skp 2 fc 2 3/4 alb. Eieren forbeholder sig ret til at opføre en Veiermølle paa fæsterens Mark uden godtgjørelse. Indf 150 rd. Ingen dato .

 

Færdig med læsning og afskrift Katholm gods  fæstebreve m v som var i pakke år 1753 - 1891.
For godset er også fæstebreve i protokol som indlægges på 2den del.

 
Til toppen

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Tilbage til godsarkiver