På denne side findes en del af det materiale jeg har samlet om slægten Langberg, begyndende med den indtil nu kendte stamfar.

Se også under no 144  i notater til aner, desuden Randlev mordbranden,

 

Landsarkivet i Viborg:

C 376-1

Randlev og Bjergager Sognes Kirkebog 1749 - 1780.

Aar 1749 dj 23 aprilis om natten blev Kirkebogen tillige med Randlev præstegaard og alt hwad derinde war opbrændte.

Jeg med hustrue og børn, fiire tienestefolk /: de tre af dem satte liwet til:/ blew frelste, og under Guds naadige beskiermelse, lewer og prædiker, og setter her en nÿe optegnelse, paa Dem som fra den tiid er fødte, døde, Copulerede, og public absolwerede i Bierreager og Randlev Sogne.
dj 7 Jan: 1750.  Caspar Ernst Hartmann.

 

 

Generation 8 min Tip-4-oldeforældre.

No 144 Gunder Andersen Langberg
f 1688 i Sverige
v 1718 i Randlev
d 1763 i Randlev

145 Karen Jørgensdatter
f 1698 i Randlev
 d 1770 i Randlev

 

Børn:

146 Anders Gundersen Langberg født 1719 i Randlev gift ca 1741 i Randlev død 24 oktober 1801 i Randlev
147 Birthe Gundersdatter Langberg født 1720 i Randlev gift 1746 i Bjerager død august 1778 i Bjerager
148 Morten Gundersen Langberg født 1722 i Randlev gift juni 1756 i Randlev død juni 1778 i Randlev
149 Jørgen Gundersen Langberg født 1723 i Randlev gift ca 1747 i Randlev? død april 1786 i Randlev
150 Bendt Gundersen Langberg
151 Anne Marie Gundersdatter [Langberg] født ca 1732 i Randlev
152 Rasmus Gundersen Langberg født ca 1734 gift april 1756 i Randlev død september 1792 i Randlev
153 Peder Gundersen Langberg født oktober 1739 gift ukendt død januar 1819
154 Johan Gundersen Langberg født ca 1745 i Randlev gift ukendt død marts 1774.

Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B5 C – 73 År 1714 - 1716
Skanderborg Åkjær Amter 1661 - 1799.
Indkomne Breve til Amtmanden m m vedr. Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstad.

Liste:
Paa de Swensche Soldater af mit mig allernådigst anbetroede Compagnie, som blifwer tilbage udi læggene, Saa og deres Lægsmænds Nafne, og hwor de ere at finde. Tyrrestrup den 16 April 1716   KCMüller?.


Kilde:
Danske officerer og kgl bibliotek håndskriftsamlingen kort 8/12

Jeg indrømmer hans underskrift, er værre at tyde end min egen, men jeg kan ikke få mere ud af det, end det må være ham der er på denne kopi.

 

 

Kilde:LAV B5C 165
Breve til amtmanden i Skanderborg Åkier amter
år 1791

Jeg har været lidt i tvivl om underskriften på ovenstående er H Müller, idet jeg ikke har kunnet finde noget om ham i Trap, men af dette ses der vist en sammenhæng mellem ham og Tyrrestrup.

1392
Fra O Søltoft, Tyrrestrup. Henviser til modtagne af 3 dennes, hvorpå svares, at Stensballegård og Tyrrestrup var under en Ejer, nemlig Rentemester og Assessor i Kammer Coll Henrich Müller 1673, da Stensballegårds Birketing blev indrettet og bevilget af Sl Kong Christian den femte. Siden bekom Baron Krag, Stensballegård som sin Hustrues Mødrene arv (der nok har været en Stifdatter af bemeldte Müller). Johannes Finche til Sæbygård, som havde til Hustru en kødelig Datter af Müller blev overladt Tyrrestrup ungefær 1694. Disse Müllers Svigersønner indgik forening om Birkerettigheden, hvoraf til oplysning fremsendes kopi af den Kongelige bevilling. Tyrrestrup blev siden af Finche, ved en Kongelig Commission mellem arvingerne, overladt til Frue Påvisch, Enke efter nævnte Müllers Søn, Amtmand Müller [i] 1704. 1720 tiltrådte Capitain Müller, en Søn af Frue Påvisch og Sønnesøn af nævnte Rentemester Müller. Efter hans død blev Tyrrestrup ved offentlig Auction, solgt til Hans Christensen Juul, og 1770 er samme solgt af arvingerne til nuværende ejer Ole Johan Søltoft. Nævnte Rentemester Müller var i sin tid en af de rigeste Mænd i Landet, assisterede i Krigens tid både Kong Frederich den tredie og Kong Christian den femte med store Pengesummer, blev Etatsråd. Boede mest på sin Gård Dragsholm i Sjælland, hvor han, såvel som her i Landet ejede flere Gårde og mange Kirker med uendeligt meget Bøndergods. I året 1673 fik han Kongelig bevilling på sine Birker. Ses af samme, at det er 97 år siden Tyrrestrup var under første Birk Herred og 55 år siden den kom ud af hans Familie og i ganske fremmede Hænder. 8 November 1791.

Kilde: LAV G 333 - 4 side 42b
Rodstenseje og Kane Godsarkiv. Fæsteprotokol 1719 - 1894.
Modtaget af Kirstin og Bjarne Nørgaard Pedersen, Beder.

Jeg Friderich Christian Rantzau Grewe til Rodsteenseie og Kane Gaarde Hans Kongl: Majts welbestalter Obriste til Hest kiendes her med at hafwe sted Saa og hermed steder og fæster til Gundert Andersen Langberig Et mit huus i Randløf, som Maren Rasmusdatter endnu beboer, og for ham opladt hafwer, Hwilche fornefnte Huus bemelte Gundert Andersen Langberig og hans Kiereste Karen Jørgensdatter Naar hand engang wed døden afgaar skal nyde bruge og beholde deris Lifstid, med ald dets tilliggende som nu tilliger og af Arilds tid tillagt hafwer dog saa, at naar hans Kiereste Engang igien blifwer gifft, da Huuset igien paa nye at fæste:/Med disse Conditioner at hand Aarligen og til hwer Mortensdag rigtig yder og betaler sine Huus og Arbejdspenge Efter Jordebogen, Huuset bebygge og forbedre, Sware til Alle Kongl: Skatter og Contributioner som nu paabudet er eller og her efter paa bydendes worder wære mig og min Fuldmægtig hørig og lydig og ellers i alle maader sig efter lowen og forordningerne at forholde, Og beholder Maren Rasmusdatter Hendis frj Huuswærelse hos ham, saalenge som Hun lefwer. Til Bekreftelse hafwer ieg det med min Egen Haand under skrefwet og for seiglet. Rodstenseie d: 20 Juny 1719.  F: C: Rantzau.
Owenmeldte fæstebref lower og tilforpligter ieg mig i alle puncter og Poster at efter lewe udi alle Maader Hwilchet Jeg med Egen haand Testerer. Gunder Andersen Langberg.

Rodstenseje Skifteprotokol.
Modtaget af Kirstin og Bjarne Nørgaard Pedersen, Beder.


Anno 1764 Den 13 Januarij blev efter at dødes faldet var tilkiendegiort foretaged fuldt lovlig skifte og deeling efter afgd. Sal. Gunder Andersen Langberg der døde som Huusmand i Randlef Bye, Imellem hans efterlevende Enke Karen Jør-
gensdatter med selv udvalgte værge hendes ældste søn Anders Langberg i bemeldte Randløf Paa den ene side, og Paa den anden side den sal. mands med bemeldte Enke sammen aulede efterladte børn 7 sønner og 2de døtre naunlig. Anders Langberg, Jørgen, Morten Rasmus alle myndige og boende i Randlef, Bendt Langberg, Skræder og Husmand i Odder, Peder Langberg umyndig og er udi Stervboed, Johan Langberg 21 aar og tienende i Sondrup Birthe Gundersdatter Langberg gift med Hans Sørensen huusmand i Rørth og Anne Marie Langberg gl. 32 aar og tiendende i Aarhuus Alle her anførte arvinger saavel myndige som umyndige var ved skiftet til stede, og paa de tvende umyndiges veigne blev Bengt Langberg Curator og formynder for de 2de brødre naunl. Morten og Jørgen Langberg har deres Gavn og bestridt, Til Skifted adt forvaldte var mødt paa Høje Herskabers veigne til 2 høje hr. Langballe, med sig havende til vurdering og vidnesbyrd 2de undersk. naulig Rasmus Nielsen i Randlef og Jens Laurtsen i Lillers Gyd der udi alde forhen nævntes overværelse følgend samtlig de til stede værende og myndige arvinger her forestillede skifteretten at Enken deres Moder som nu er
meget snart 66 aar gl. og desuden en svag og skrøbelig kone, aldt Underholdiing i den øvrige hendes levetid aldt siden udbad de sig samtlig adt Skifteretten vilde aprobere det som mellem dem var omtalt nemlig at sønnen Peder Gundersen Langberg skulde antage hans gamle svage moder og forsyne hende med fornøden føde og ald anden opvartning hvad enten hun efter hendes svagelige Helbred er ope eller sengeligende og det saaledes som hand siden aldt kand forsvare for mennesker saa med og for den almægtige Gud, og efter hendes dødelige afgang at besørge for hans egen Reigning og Bekostning siden hands moders hederlige Begravelse lige saa godt som nu sket er med den salige mand hands fader og derimod skulde hand nyde aldt hvissom Stervboed er og hans Salg. fader haver efter ladt sig hvad endten det er ullent, liered, Gang og brugskl. Kaaber, Messing Jern Træevhare og boehave i aldt hand det end er eller hvad Navn det end gives kand, Ja endog hvad Enken hands moder ved hendes dødel. afgang efterlader sig hvad Navn det end og have eller Gives kand Endog og tilhørre bemeldte Peder Langberg uden mindste Paatahle eller arvesfordring enten nu eller i eftertiden af hands øvrige medarvinger ligesom og Peder Langberg skal være forpligtet at være ansvarlig til ald hvad gield hvad Navn den end kunde have, som til dato kand være paa Stervboed, og i den fald holde Skifte Retten og hans medarvinger frie og kravesløse, uden forrestillede arvingers til Skifte Rettens aprobera tion adt de vidste ei Kunde Blive noged adt arve i henseende alt Huuset var særdeles brøstfældig, adt Sønnen Johan Langberg som yngst og efter DeresTanker mest trængende maatte nyde til en liden kiendelse efter deres salig fader 1 hvid blaaternet dlg. klædning bestaaende af kiol med camelhaarsknapper og loper med 6 sølv knaper og 2de af hans salig faders bedste Skiorter som aldt de hend stillede til Skifte Rettens aprobation, Skifteretten var Stervboeds omstændigheder særdeles velbekendt og anfører hvor vel det end blev fortient Kunde der dog ej blive arvingerne til nogen fordel, mens stervboed og den svagelige Enke til Ruin, og Saaledes aproberede den i mellem arvingerne forestilte og Giorte Taxering, Svarlig under dette Skifte paa erligste Maade slutted tilendebragt som bekræftes med hænders underskrift datum skiftestedet ut supra
C. Langballe

Bemeldte arvingen Peder de umyndige og Egne vegne Jørgen Gundersen Langberg
Enken med Laugværge og som ældste barn og arving Karen Jørgensdatter A. Langberg Morten G. Langberg Rasmus G. Langberg B. Langberg Birte Gundersdatters Mand og datters værge Hans Sørensen Peder G. L.

 No 146 Anders Gundersen Langberg
f 1719 i Randlev
    g ca 1741 i Randlev
               d 24 oktober 1801 i Randlev

 

Kilde:
Slægtsbogen: Oplysninger om Gunder Andersen Langbergs Efterkommere af: Overlæge Ludv. Kr Langberg, Kristiania 1923.
Ang Anders som født ca 1719. Hans navn skrives i Kb som regel: Langbierg. Rodstenseje Fæstebrev 21/6 1785 - Kb 1778 som fader ang som Gårdejer i Odder.
Fk 1787 Randlev er han og hustru indsiddere 68 og 72 år.
De nyder af Beckens penge (Kirkebøssen).
Fk 1801 enkemand bor hos broderen Peder som indsidder - skrædder og almissemand.
Kb: 1777 1 sønd i Adv giver Sognepræsten ham en Bibel og en liden Bog "Saligheds Midler"

Kilde:
Landsarkivet i Viborg:
B5 A - 231 - År 1749.
Århus Stiftamt Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 - 1799
Indkomne breve vedr. almindelige sager, Købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herreder.

2120
Fra Jens Sørensen Bierager, Odder - til Woyda. Hvorledes hans nabo Anders Pedersen Ladefoged i Odder, såvel som Anders Langberg, Skræder i Randlev understår dem som Landprangere, ham og andre ikke til liden afgang at falholde, og til hvem det måtte forlange, bortsælge adskillige slags købmands varer som Salt, staal?, Seebe, fisk, Tobach og videre som her ikke for vidløftigheds skyld kan opregnes. Ja endog med at holde Kroe med Brændevin, det er han høyelig beføjet herved underdanigst at andrage, særdeles han Herskabs mindelige advarsler og forbud intet har frugtet. Beder om at de må blive tiltalt. 3 marts 1749.

Kilde:
LAV B5 C - 132 År 1771
Skanderborg og Åkjær Amter 1661 - 1799
Indkomne Breve m m vedr Hjelmslev, Gern, Vor, Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

1344
Fra Glerup, Rosenørns Fuldmægtig, Århus. Henviser til vedlagte Brev fra General Auditør Bornemann, som han dagen før, sammen med Arrestanten Anders Langberg, modtog af Skipper Anders Sørensen Gyde. Denne fremsendes hermed under bevogtning af 2 Dragoner, idet han mener det vil være billigere, end fremsendelse med Vogn og anden Vagt, idet han formoder Amtmanden vil sørge for deres betaling der er accorderet til 4 mk. Venter desuden, at denne vil sørge for Skipperens betaling på 10 rdr, samt omkostninger for Fangens varetægt og forplejning fra i går 2 mk 4 sk. 3 September 1771.
Bilag:
Dateret 26 August 1771 fra Bornemann, Politikammeret, København, vedrørende af Arrestanten Anders Langbergs oversendelse, med Skipper Anders Sørensen Gyde til Århus, jvnf skrivelse fra Danske Cancelli. De ved hans oversendelse, anvendte Jern bedes tilbagesendt, ligesom betaling af vedlagte regning fra Vagtmesteren i Rådhusarresten, for hans underhold og varetægt.


Kilde:
LAV B5 C - 134 År 1772
Skanderborg og Åkjær Amter 1661 - 1799
Indkomne Breve m m vedr Hjelmslev – Gern – Vor - Tyrsting herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

1579
Fra P Rosenørn, Århus. Af modtagne skrivelse, fornemmer han, at Jacob Juul, som Actor, ikke siden sidste indberetning af 7 Februar, har foretaget sig noget i sagen mod Arrestanten Anders Langberg fra Hads Herred, og da han heller ikke har svaret på Rosenørns erindringer, er det klart, at han ikke agter at foretage sig mere. Da det formodes, at Ulrich Tolstrup i Skanderborg, i Juuls sted, vil påtage sig sagen, vedlægges constitution for denne. 2 Juni 1772.

1590
Fra P Rosenørn, Århus
. I anledning af modtagne skrivelse fra Woyda, har han tilholdt Jacob Juul her i Byen, som Actor, uden videre ophold, at fremme sagen mod Arrestanten Anders Langberg fra Hads Herred, desuden forlangt indberetning om årsagen til sammes uforsvarlige forhaling, men uagtet senere mundtlige og skriftlige erindringer, har han ikke afgivet det mindste svar. For, at få sagen befordret, må derfor beskikkes en anden som Actor, exp Ulrich Tolstrup i Skanderborg, der er bekendt som en habil og lovkyndig Mand, som Woyda muligt kunne formå til dette. Ganske vist er der her i Byen en anden Procurator, Leschly, men denne har i forvejen 2 andre publiqve sager. 7 April 1772.

1592
Fra P Rosenørn, Århus
. På Notificationslisten over de i Februar, indsendte ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse er:
101Anne Rasmusdatter i Skanderborg Amt, om hendes Mand Anders Langbergs løsladelse af Arresten, og at han måtte forundes Benificium paupertatis.
Cancelliet 28 Februar kan ej bevilges, hvilket bedes meddelt vedkommende.
17 Marts 1772.


Kilde:

LAV B5 C - 163 År 1790
Skanderborg og Åkjær Amter 1661 - 1799
Indkomne Breve m m vedr Hjelmslev - Gern - Vor - Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

1186
Fra Høegh Guldberg, Århus. Henviser til den modtagne Notificationsliste, hvorpå er: 7 Ø 835 Anders Langberg af Randlev i Åkjær Amt, om Beneficium paupertatis mod Peder Grumstrup.
Cancelliet 21 September kan ikke bevilges. 8 Oktober 1786.

1212
Fra N Kier, Hede Mølle. [Se tidligere]. Henviser til ansøgning fra Anders Langeberg [Anders Langberg] i Randlev af 14 Juli sidst om Beneficium paupertatis i en sag mod Skoleholder Grumstrup?, sammesteds. Hvad den gamle Arrestssag, som han siger har været anlagt, og skal have været pådømt mod ham i 1772 eller 1773 angår, da kender Kier kun denne som et rygte, eftersom han ikke dengang var Dommer, og Protocollen fra dengang for længst er indleveret til Amtmanden, hvorfra der kan ske nærmere undersøgelse. Nævner videre Dom i en sag af 26 April dette år, hvorom ansøger nævnte Beneficium paupertatis, så forholder det sig rigtigt, at der i denne sag er dømt ved Ed, ligesom Langberg derefter er stævnet til Eds aflæggelse. Ligeledes er det rigtigt, at Eds aflæggelse, på grund af forordningen af 5 November 1723, efter protest er nægtet indtil Dommen efter forordningen har overstået fatalia Appellationes, hvilket han også ved Stævningens udtagelse fik at vide, at det måtte ske i fald der blev protesteret, så hans bekostning i så måde kunne være sparet, siden parten ikke var enig med ham. Forstår ikke, hvorfor han ansøger om nævnte fri proces, hvortil han ellers, hvis sagen anses for at fortjene påtale, som yderlig fattig er højsttrængende.
30 August 1790.
 

No 148 Morten Gundersen Langberg
f 1722 i Randlev
g 11 juni 1756 i Randlev
d 4 juni 1778 i Randlev


149 Anne Rasmusdatter
f ca 1720 i Randlev
d 1762 i Randlev

g 2 Johanne Rasmusdatter

Kilde:
Landsarkivet i Viborg:
C3 1948 - 1952 år 1743 - 1761

882 No 1754.
Wii Friderich den Femte, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Grewe udi Oldenborg og delmenhorst, Giøre alle Witterligt: at Wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Morten Gumsen Langberg [Gundersen] og Anna Rasmusdaatter, Bønderfolk af Ranlev Sogn i Aarhuus Stiftt udi Wort Land Nørre Jylland, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at hand tilforn skal have beswangret et qwinde Menniske, Nawnlig Margaretha Jørgensdaatter, som til bemelte Anna Rasmusdaatter udi Andet og Tredie Leed skal wære beslægtet; Dog skal de først paa behørige Stæder bewiisligt giøre, at de hwer andre ej nærmere end som herower er meldet udi Slægt eller Swogerskab paarører, Saa og efter Deres Midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgiwe, saafremt de denne Wores allernaadigste Bewilling agter at nyde, Forbydendes alle og enhver herimod, eftersom forskrevet staar at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest og Naade. Giwet paa Wort Slot Christiansborg udi Wor Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den 23 Januarij Anno 1756. Under Wort Signet. (LS)
Efter Hans Kongl: Maits allernaadigste ordre og befaling.- Sign.
Giwet til Aarhuus Hospital 2 Sldr.
 

 
No 153 Peder Gundersen Langberg
f oktober 1739
g ukendt
d januar 1819

NB:
Det er uklart om det er en anden person med samme navn!


Kilde:
LAV B5C - 154 år 1785
Skanderborg og Åkjær Amter 1661 - 1799
Indkomne Breve m m vedr Hjelmslev – Gern – Vor - Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

Afgivelser  1785:

156
Et rescript af 29 Juli ang Justitssag mod Maren Hansdatter og Peder Gundersen.

351
Fra Christian den Syvende, Konge til Danmark etc. [13 sider]. Gør vitterligt, at år 1785 den 4 Oktober, fremkom i Wor Høyeste Ret Procurator Hans Hågen, som allerunderdanigst fremdrog, hvorledes han som Actor, i følge den ham af Os allernådigst tillagte ordre, havde fundet sig beføjet - til Confirmation, Skiærpelse og yderligere påkendelse, at lade indstævne en Dom, afsagt den 31 Marts 1785 i Nørre Jyllands Landsting over Maren Hansdatter og Peder Gundersen, af hvilke den første, formedelst hendes uforsigtige omgang med hendes Barnefødsel, og den sidste formedelst delagtighed udi det formentlige utilbørlige forhold efter Barnefødselen, skal arbejde i Tugthuset 1 år og han i 6 måneder m v. Som forsvarer beskikket Auditeur og Procurator Peder Rosenstand Goiske. Derefter sagens omstændigheder, fremgår at hun var Køkkenpige ved det Fyrstelige Pallads i Horsens, at Fødselen skete den 27 September, jvnf Dom afsagt ved Horsens Byting den 1 Februar 1785. Nævner flere navne bl a, Køkkendrengen Rasmus Giechter der har angivet de mistænkelige tegn. Højesterets Dommen, lyder på, at de bør for Actors videre tiltale i denne Sag frie at være. Byfogeden Cancellie Råd og Borgmester Andreas Flensborg, bør for ene at have afsagt Dom imod de fleste stemmer, bøde til Vor Frelseres Kirke 10 rdr, og det samme til Justitskassen. [Se følgende]. 4 Oktober 1785.

Påtegnet: 26 Oktober 1786 af Jens Hornbeck og Niels Bertelsen Mørck, Horsens, forkyndelse af frifindelsen for de i Arresten indsatte Maren Hansdatter og Peder Gundersen, som derefter af A Flensborg blev frigivne.

352
Fra Rådmand Tolstrup, Viborg. Kvitterer for modtagelse af genpart af Kongelig Rescript. [Se næste]. 25 August 1785.

353
Fra O Høegh Guldberg, Århus. [Se forrige]. Under 29 f m har Kongen tilskrevet ham således: Wor synderlig Gunst tilforn - i anledning af Den til Wores Danske Cancellie under 28 Juni sidstleden indkomne Skrivelse med derhos fulgte Acter og Domme, som tilfinder Delinqventerne Maren Hansdatter og Peder Gundersen, for utilbørlig omgang ved Barnefødsel, for hvilket de skulle arbejde i Viborg Tugthus, hun i 1 år og han i 6 Måneder, befales at sagen i indeværende års holdende Højeste Ret, Oktober Måneds Session skal indstævnes til videre påkendelse. Actor Procurator Hans Hågen og Forsvarer Ober Auditeur Peder Rosenstand Goiske. 16 August 1785.
Påtegnet af Thestrup m fl.

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

 Mine aner