Ørritzlew Sogn - Ørschov


Gård No 1:

Erich Pedersen - For gaarden No 1: og derunder liggende Tue Mølle.

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 17 Mai 1720, hworwed Herredsskriwer Lassen efter fuldmagt, paa hr: General Major Brockdorfs Wegne, Skiøder til Peder Woetmann, Selw Eiergaarden i Ørschov, som staaer for Hartkorn 6 tønder 1 skp 3 f, samt Tue Mølle 4 skp 1 f 1 alb.-

Sag 1:
Rasmus Christensen Leth Kongl. Mayts Byefoged i Horsens og Herretsfoged udi Wor Nim Herret og Hans Jacobsen i Howed Giør Witterligt at
Aar 1720 Fredagen den 2den May 1720 for Retten Comparerede Peter Woetmann af Ørskow Der ædsket og fick et fuldt Tingswidne af 8te Mænd, Som er Knud Sørensen af Tolstrup Tammestrup, Eske Powelsen i Giedwed. Albret Pedersen, Anders Jensen, Hans Pedersen, Anders Nielsen alle ibmd Terkild Christensen af Holm og Jørgen Tomesen i Giedved. Der alle wonde og Kundgiorde, at de Sandel: Saae og hørde samme Dag for Retten fremstoed Kongl: Majts Herretsskriwer Christen Jensen Lassen af Borup, paa Høiædle og Welbaaren Hr General Major Bendix Brochdorpf wegne, og Producerede en Skriftlig Fuldmagt til ham udgiwen dat. Colding d: 4de Janv: 1719, Som efter hans begiering for Rætten blew oplæst af følgende Indhold:

Kiendes Jeg underskr: Bendix Brochdorpf Hans Kongl: Majts: Bestalte General Major til hæst og hermed Witterliggiør, at som ieg til allerhøistbemelte Kongl. Maits Krigs Raad og Regimentskriwer wed det Schanderborgske Regiment Christian Gyeberg hawer solgt og afhændet etc. Een mig tilhørende Selw-Eier Bundegaard i Ørritslef Sogn og Ørskow Bye Hartkorn 6 td 1 skp 3 fc, Samt Tue Mølle Hartkorn 4 skp 1 fc 1 alb, da siden ieg selw er frawærende. Saa giwer ieg herwed Sr Christen Jensen Lassen i Borum, Kongl: Majets Herretsskriwer i Woer Nim Herreder, fuldkommen fuldmagt, at hand paa mine wegne maae laugbyde, samt den tilskiøde welbemthe Krigs Raad Gyeberg. fornefnte min Bundegaard Ørskowgaard kaldet og Tue Mølle, eller hwem hand forlanger Skiødet skal udgiwes til.
Datum Colding den 4de Janv 1719. B. B.

Dernest Producerede bemte Christen Jensen Lassen welædle og welbyrdige Hr Krigs Raad Christen Gyebergs til hannem ergangne Skriftelig begiering af 28de April 1720 som følger: Kongl. Majts Herrets Skriwer Høitærede Wen; Som Peter Woetmann nu hawer afbetalt mig Ørskow Selw Ejer gaard som hand Paaboer, og ieg af hannem derfor er fornøjet. Saa efter Hr: General Majorens fuldmagt, Skiøde Petter Voetmann fornte Ørskow gaard med ald sin tilliggelse etc.

Endnu Produceret Een Skiøde, paa Hr: Lieutnant Hans Casper Granes wegne til Welbemte hr: General Major Brochdorf paa bemte Ørskowgaard udgiwen her paa tinget Ao 1690 fredagen den 14de Martj. Desligeste Een Skiøde til Welbemte Hr General Majoren af Zacharias Jonasen Borup, udgiwen paa Ørskowgaards nu tilliggende Jord og Eng Tue Mølle kaldet udstæd paa samme Ting Ao 1691 fredagen dj: 6te Febr.

Hworefter Christen Jensen Lassen efter Fuldmagten og hr: Gyebergs begiering J Haand tog Sr Peter Voetmann til ham Solte, Skiøtte etc. fra General Major Brochdorf til Peter Voetmann hans Hustrue Karen Jensdatter Ørskow Selw Ejer Bonde grd, som hand nu paaboer. Saa og der til nu liggende Tue Mølle Jord og Eng. Actum ut Supra.

Reg 2:
Auctions Skiøde af 14 Janv: 1738, paa Peder Voetmanns fradøde Selw Eier gaard med tilliggende Tue-Mølle, for hwilken Enken Mette Pedersdatter i Pinds Mølle wed Auction war blewen højestbydende med 201 rd.

Sag 2:
Johannes Snell i Høver Kongl. Majets Birkedommer etc. Giør Witterlig: At som Enken Mette Pedersdatter i Pinds Mølle wed Auctionen efter forrige Herrets Skriwer i Vor Nim Herret Sal Peter Voetmann i Ørskov den 10 Octob 1735 er blewen højst bydende paa Selw Ejer Rettigheden til den af ham paaboede Ørskowgaard, med tilliggende Tue Mølle for 201 rd. som hun wed Skiftet den 11 Aug 1736 efter ham er blewen Decourteret denne Sum i den fordring af 460 rdr, som hun efter Pante obligation hawde i Stærwboet. J. S. wed Auktions Skiøde paa P. W. Enke Karen Jensdatters, Børn og Arwingers wegne.

Der næwnes gl: Skiøder og Adkomster, iblandt Andre af 1557 - 1577 - 1579 - af 20 Decb 1637 - 15 Sept 1640 - 8 Febr 1656 - 14 Marts 1690 - 6 Febr 1691 og 17 Maj 1720  men indholdet er ikke gengivet. Dateret Høver 14 Janv. 1738.


Reg 3:
Skiøde af dato 3 Nov 1738 udgiwet af fornte Enke til hendes Swoger Erich Pedersen, paa berørte Selw Eier gaard med tilliggende.

NB: J Krigs - og Landgilde Jordebøgerne, er Tue Mølle icke anført at wære Selw Eier gods. -

Sag 3:
Kiendes Jeg underskrewne Mette Pedersdr. Sl. Jens Nielsen Møller Encke i Pinds Mølle at hawe Solgt, afhændet etc til min Kiære Swoger Erich Pedersen og Datter Karen Jensdatter. min efter auctions Skiøde af 14de Janv 1738 tilhørende SelfEjergaard Ørskowgaard kaldet med ald den ret og Rættighed som ieg kand hawe til bemte Ørskowgrd og Toe (Tue) Mølle Jord. der nu skal tilhøre min Swoger og Datter. Saa ieg Mette Pedersdr. ingen ydermeere Deel, Lod eller Rettighed har i samme, saa som ieg derfor hawer Nydt fuld Betaling.  Witterlighed: Hr Friderich Hansen i Wissing som Laugwærge samt mine Sønner Niels Jensen Møller i Horsens og Peder Jensen Møller i Pinds Mølle. Pinds Mølle dj: 3die Gbr 1738. Læst paa Birketinget Torsdagen den 20de Novbr 1738 og Protocolleret.


Gård no 2:


Chresten Sørensen nu Ernst Woetmann - For Eiendommen Øster Stenderup under gaarden No 3:-

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 21 Sep. 1694, hworwed Søren Hansens hustrue Bodel Pedersdatter af Houndrup afhænder Hendes Arwe part udj det øde Selw-Eier Bonde jord og Skow i Øster Stenderup, til Jørgen Sørensen i Ørskov. -

Sag 1:
Michel Rasmussen Trige, Kongel: Mayestets Byefoged i Horsens Og Niels Hansen i Overbye Skriwer. Giør Witterligt: at Aar efter Guds Byrd 1694 fredagen den 21 Septbr. paa fornte Woer - Ning (Nim) Herridts Ting war Skicket Jørgen Sørensen i Ørskow som Esket og fik et fuldt Tings Widne af otte Dannemænd. For Ting stoed Boeld Pedersdatter i Houndrup tilligemed hendes Mand Søren Hansen Som begge i Haand toeg fornte Jørgen Sørensen og med sin frie Willie og Welberaad Hue, Samt Hendes Mands Samtycke og Tilladelse Soldte, Skiødte og aldeeles afhender fra Sig og Sine Arwinger, og til fornte Jørgen Sørensen og hans Hustrue Birgitte Marcusdatter og deres Arwinger ald den Arwe Lod og Post som hun er tilfalden efter hendes Sal Fader afgangne Peder Eskesen som boede og Døde i Møeballe udi det øde Selw Eier Bonde Jord og Skow i Øster Stendrup Liggende i Kattrup Sogn. Læst paa Wiborg Landsting den 12te Decbr 1694.

Reg 2:
En Pandte forskriwning af 26 Sep 1706, udgiwet af Enken Bodel Pedersdatter i Ustrup til Jens Ollesen i Ørskov, paa Summa 124 rd, hworimod Pandtsættes den halwe part af hendes Eiendoms Jord og Skow, Øster Stenderup kaldet.

Sag 2:
Kiendes Jeg Underskrewne Bodild Pedersdatter Boende i Ustrup udi Schanderborg Amt, Ret Witterlig Giæld skyldig at wære til Erlig og Welagte Unge Karl Jens Olufsøn  Boende i Ørskow 124 Rdr. Hand mig udi dette mit Enke Sæde til Høy fornødenheds udgifter og Brug Laandt og forstrakt hawer.  Sædwanlig Rente Aarl: a 5 proCto.
Som sikkerhed Pandtsættes den halwe Part af mit Tilhørende Eiendoms Jord og Skow kaldet Øster Stendrup som Beregnes forskrewne Halwe part til Halffierde Søster Lod efter derpaa mig giwne Skiøder og Adkomsters Formelding. Witterlighed: Hendes  Laugwærge Seig. Jens Pedersen Holderup og Welagte Jørgen Marchussen af Ørskow. Ustrup 26 Septr 1706.
Der kwitt. For Renten til 11 xbr 1714 - Ustrup den 23 Januarie Ao 1715. - Sign Jens Olufsen.
Forewist og Læst paa Wiborg Landsting den 26de Juni 1715 No 18.
Læst ower Skiftet efter afgangne Jens Olesen i Ørskow den 14de Febr. 1730.

Reg 3:
En dto, udgiwet den 23 Janv 1715 af Søren Jensen og Hustrue fornt Bodel Pedersdatter i Ustrup til Jens Ollesen i Ørskov, som derwed for atter laante 120 rd pandt sætter den anden halwe part i berørte Eiendom. -

Sag 3:
Jeg Søren Jensen og Hustrue Bodil Pedersdatter kiendes og hermed Witterliggiør Skyldig at wære til Erlige og Welagte unge Karl Jens Olufsøn i Ørskow 120 Rdr som hand mig Bodil Pedersdatter i Begyndelsen af mit Enke Sæde forhen med Et Hundrede Tywe og Fiire Rixdr hawde Laant mig efter Pandte Forskriwning af 26 Sept 1706 som endnu ei er jndfriet. Siden den tiid hand ej alleene indtet til Rente og bemte sine Penge nødt hawer, men end og siden jeg Søren Jensen her til Stædet er ankommen, tiid effter anden til Wores Daglige Fellets udgifter Os Crediteret og Forstrakt hawer til Penge udi alt Et Hundrede og Tywe Rixdaler, den forrige Pandte Forskriwning i alle Maader u-Rørt og u-Beskaaret. Der pandtsættes til Sikkerhed den anden halwe Part udi den Eiendoms Jord og Skow, min Hustrue Bodil Pedersdatter efter hendes Forældre arwelig tilfalden Er, Øster Stendrup kaldet Liggende i Kattrup Sogn, Beregnet Ligesom det andet hannem forhen Pandtsatte til Half fierde Søster Lodde efter derpaa meddeelte Skiøde og Adkomster. Jeg Søren Jensen min Egen Haand underskrewet og jeg Bodil Pedersdatter mit Nafn med twende Bogstawer undertegnet, saa og Kierlig ombedet Niels Pedersen af Kattrup og Anders Sørensen af Serritzslef til Witterlighed at underskriwe. Ustrup 23de Janv 1715. Forewiist og Læst paa Wiborg Landsting dj: 26de Juny Ao 1715 No 19.
Læst ower Skifter efter afgangne Jens Olesen i Ørskow dj. 14 Febr 1730.

Reg 4:
NB: Wed Skiftet efter bemelte Jens Ollesen den 14 Februari 1730, hawer Else Pedersen af Baastrup efter fuldmagt, declareret paa Søren Jensen af Ustrup hans wegne, det hand icke hawde widere pretention paa sit Pandt de 7 Søsterlodder i Øster Stenderup, wille ej heller jndløse sammen, men owerlader det for de Penge, hand og afdøde hustrue derpaa hawde bekommet. -

Eiendommen Øster Stenderup kaldes icke Selw Eier Gods i Krigs Jordebogen. -

Sag 4:
Der findes intet bilag for sag no 4 i pakken.

Gård no 3:

Jørgen Jensen - For en halw gaard af No 6.

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 16 Janv 1705, hworwed Steffen Erichsen paa egne og Sødskendes wegne afhænder til Anders Jørgensen, deres Faders fradøde halwe øde gaards Jord og Eiendom paa Ørschov Mark.

Sag 1:
Rasmus Christensen Leth, Bÿfoged i Horsens og Herredsfoget og Niels Hansen i Owerbÿe, Skriwer giør witterligt at: Fredagen den 16 Janv Aar 1705 war skikket Anders Jørgensen af Ørschow paa sin egne og sin forhaabendes Hustrues Maren Erichsdatters wegne som Esket og fik et fuldt Tingswidne.

Stephen Erichsen tienendes i Byghollums Mølle paa sine egne og Broders Peder Erichsen tienende i Horsens, og Søster Maren Erichsdatters Wegne Boende i Grumstrup og toeg fornte Anders Jørgensen i Haand og med hans frie Willie og Welberaad Hue, Solde schøtte og aldelis  afhende fra sig, sin Broder Peder Erichsen og Søster Maren Erichsdatter dennem og deris arfwinger, og til fornte Anders Jørgensen og deris Søster Maren Erichsdatter og deris arfwinger ald dend Arwe Lod og part, Som de arweligen er tilfalden efter deris Sal Fader Erich Eskesen som boede og døde i Ørskow udj dend halwe øde Gaards jord, och Eiendomb paa Ørskow mark som kaldes Aagaard.

Reg 2:
Skiøde af 24 febr. 1767, udgiwet af Erich Pedersen til Jørgen Jensen, paa Selw Eier Rættigheden udi Peder Pedersen fradøde gaard i Ørschov.

Sag 2:
Underskrewne Erich Pedersen i Ørskow som arfwing efter min Fader Peder Pedersen Sammesteds kiendes og hermed Witterlig giør at ieg efter udstædet Laugbuds Tings Widne fra Schanderborg Rytter districts Birketing af 19 february sidst, hawer med frie Willie og Welberaad Hue Solgt og afhændet, Ligesom Jeg og hermed fra mig og mine Arfwinger sælger, Skiøder og aldelis afhænder til Jørgen Jensen og Hustrue Johanne Andersdatter samt Deris arfwinger, Selw eierrettigheden i dend Selw Eier gaard i Ørskow som bemte min Fader er fra død og nu beboes af bemte Jørgen Jensen, og som hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld wærd. 24 February 1767.

Hertil omslag Bilag Nr 1 Med underbilag Nr 1 - 20:  (Bilag No 4 mangler)

 

Gård no 4:

Niels Sørensen - For en halw gaard af No 6. -
Til Oplysning om denne gaards Selw Eier Rættighed, har Beboeren intet andet at forewiise, end en Skifte forretning af dato 3 April 1717, efter afgangne Eske Andersen, som beboede den heele gaard No 6, hworaf erfahres, at halwe parten af den jord og Eiendom paa Ørschov Mark, som bruges til denne Rytter-gaard og staaer for 2 td 1 1/2 skp reduceret Hartkorn, skal, effter derudi paaberaabte, wed Skiftet forewiiste Pandte = og Kiøbe = Brewe Wære Selw Eier Gods, og at Peder Andersen har wed Skiftet afstaaed saawel sin egen som Sødskendes til ham owerdragne parter i denne Eiendom, til Eske Andersens Enke, for 50 rd, men som Pengene icke blew betalt, toeg Peder Andersen  Eiendommen til Pandt derfor, og brugte samme til sin Døds dag, da den tilfaldt hans Broder Datter Anne Eskesdatter som eeneste arwing, der nu har Beboeren Niels Sørensen til ægte. -

Sag 4:
Bilaget mangler.

Kattrup Sogn - Borup

Gård no 5:

Anders Jensen - For Eiendommen Wæster Stenderup under gaarden No 3

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 20 Nov 1639, angaaende denne Eiendom, østen wed Tebstrup Søe beliggende, som Jørgen Jensen af Tvingstrup efter haffte skriftlig fuldmagt fra Knud Galthen med flere i Borup, Skiøder til Knud Lassen ibidm, -

Sag 1:
Eschild Andersen Udi Ørschow den dag dommer til Worherreds Ting Hans Pedersen i Kattrup og Niels Jensen i Tørning Giøre Witterlig Aared efter Guds Byrd 1639 Onsdagen den 20de Nowembr Paa forne Ting war skicket Knud Lassen udi Boerup hand esket og fick fuld tingswidne af Otte dannemænd, der saae og hørte i dag for dom stoed Jørgen Jensen i Twingstrup med en fuldmagt Lydende som efterfølger:

Wi Underskrewne Kiendes og giør witterlig at wi fuldmagt giwer Erlige og Welagte Mand Jørgen Jensen i Twingstrup at Loubyde dette Bønder gods i Wester Stenderup som ligger østen wed Tebstrup Søe som er indhegnet steen og giersel Fæderne gods til Fæderne frender og Møderne gods til Møderne frender, Og siden wort skiøde til Knud Lassen i Boerup eller hwem som mest wil giwe og Best wil Betale og Tingswinde derefter til widnesbyrd wores Hender her neden underskrewet. Actum Boerup den 2 Novbr 1638. Knud Galt med egen haand paa min Sl: Broder Axel Galtes Børns wegne Christen Koes egen hand Peder Galt egen haand Sidsel Galt egen haand, Margrette Galt Sal: Styring Boels Egen haand, Sophie Galt egen haand. Og efter skrewne fuldmagt udi haand tog forne Jørgen Jensen Knud Lassen soldte, skiøtte og aldeles afhendte fra Welbem. gode mend, Fruer og Jomfruer og deres Arwinger og til fornte: Knud Lassen etc.

Reg 2:
Skiøde af 25 febr 1767, udgiwet af afgangne Jens Andersen Winther i Borup hands arwinger, til Anders Jensen ibidm, paa berørte Bøndergods i Wæster Stenderup. -

Sag 2:
Underskrewne Zacharias Jensen i Ørschou, Jonas Jensen i Schanderborg Ladegaard, Edel Jensdatter i Wrigsted med Laugwærge, Rasmus Rasmussen, Mads Jørgensen i Nør Aldum paa min Hustrue Berte Jensdatters wegne, samtlig Arwinger efter afg. Jens Andersen Winther i Boerup, Kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter udstedet Laugbuds Tingswidne fra Schanderborg Rytter Districts  Birketing af 19 febr sidst hawer med frie Willie etc. sælger til Anders Jensen i Boerup hans Hustrue Charlotte Jørgensdatter og Deres Arwinger, det Bøndergods i Wester Stenderup, som ligger østen wed Tebstrup Søe, som hand har giwet os fyldest  og fuld wærd. 25 Febr. 1767.

Sign: Mads Jørgensen paa min Hustrues wegne - Edel Jensdatter, med Laugwærge Rasmus Rasmussen i Wrigsted.
Læst på Birketinget 26 Febr 1767.

 

Møballe

Gård no 6:

Peder Rasmussen - For gaarden No 3.

Reg 1:
Kong Christian den Fierdes (i reg står: Førstes) Benaadnings Brew af 7 Janvari 1609, at Simon Tomesen i Møeballe maae beholde sit Bondegods for sædwanlig Aarlig skyld = 1/2 brende Galt og 1/2 tønde Smør, og dermed frie for ald anden Tynge og afgift. Samme benaadning er siden confirmeret af Kong Friderik den 3die:, 1654 for Jørgen Eskesen paa liws tiid.

Sag 1:
Wii Friderick den Tredie af Guds Naade etc.
Giøre alle Witterlig, at eftersom Jørgen Eskesen i Møeballe i Skanderborg Leen, af os under danigste hawer  wæret Begiærendes Woris Naadigste Confirmation Paa Et, woris Elske Kiære her fader Sl: og høyloflig Ihukommelse Udgiffne Benaadnings Brew til Anne Ofuersdatter udi Bemelte Møeballe, hwilke Lyder ord efter andet som følger

Wiii Christian den Fierde af Guds naade Danmarks Norge Wenders og Gothers Konning, Hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn/ dit: Grewe udi Oldenburg og Delmenhorst Giør alle Witterlig at efter som Nærwærende Brew wiiserske Anne Offuersdatter i Møeballe, hawer nu for os haft et Konning Christian den første høylofflig i hukommelse, hans K. M. Obne Pergament Brew, welforseglet, Lydendes ord fra ord Som efter følger:

Wii Christian Med guds naade Danmark, Sweriges Norges Wenders og Gotters Konning, Hertug udi Sleswig, Greffwe i Holsten Stormarn Oldenburg og Delmenhorst Giøre Witterligt alle, at wi af wor Synderlige gunst og Naade, hafwe uundt og under med dette Nærwærendes Wort obnebreff, denne brew wiiser Simon Jonasen i Møeballe hans hustrue og deris og afkommere alt for Newnte Søren Thomasens Bonde gods som hand nu i werge hawer, at Bruge og Nyde for den samme Aarlige skyld som der Nu af ganger, som er en half Brende galt, og en half Tønde Smør, og ey at for høyes i Nogen Maade, efter denne dag, Men her Med delis fri og Qwit, at were for Indnig giærning, Dags Arbeyde og ald Anden Tynge afgifft som der Pleyer af at gange, Item haffwer wi forundt Og unde forne Simon Thomasen hans Børn fri af were for Sandemands laug, og Rons-laug, som Pleyer at giøres af for Newnte gods; hwilcket forne Brews Benaadning Wi af wor Synderlig Gunst og Naade, hafwer fuld - Byrd, Samtøckt Stadfæst, nu med dette Wort aabne Brew, fuld Byrde Samtøcke og stadfæster, Wed sin fuld Magt at for bliwe, udi alle Sine ord punckter og Artickler, effter som det udi alle maader, Indhold er og udwiiser, Giwet paa Wort Slot Schanderborg dend 7 Janvary Anno 1609 under wort Zignet. Christian.

Da efterdi  Tings Widne Bewiiser at Bemelte Jørgen Eskesen er af Søren Thomasens Byrd og afkomme Som Samme Benaadnings Brew første gang Paa lydt hawer, hawer wi  samme Benaadnings Bref fuld- Byrdet, Samtøckt og stadfæst, Saa wi her med fuld Byrde Samtøker og stadfæster her udi forne Jørgen Eskesens liws tiid, Med sin fulde Magt At skal bliwe udi alle sine Ord Puncter og Artichler Efter Som det udi allemaade Indsegler ord wiiser.
Giwet Paa Wort Slot Flensborg Huus dj 22 July 1652.
Under Wort Zignet  Friderich.

Læst Paa Woer herridsting for Retten Fredagen d 9de Janvary 1655 - Læst Skbg Birketing Onsdagen d 10 Marty 1728 og Samme dag Protocoleerede, tilstaar I. H. Snell.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 31 Mai 1678:, paa bemte Selw Eier Bonde gaard i Møeballe, til Mads Andersen af Fillerup.

Sag 2:        
Envoldt Christen I Tammestrup = Gaard Herridt foged i Woer Herredt Niels Hansen i Ower Bye skrifwer og Hans Jonassen i Elling, giør witterlig at efter Guds Biurd 1678 fredagen dj 31 May Paa forne ting war Skicket Erlig og Welagte Mads Andersen af Fillerup Paa Sin egen og Sin for haabendes fæste Møe Anne Jørgensdatters Wegne af Møeballe, som Esket og fik et fuld tingswidne af Otte Loufaste danne Mænd, der saa Paa forne ting for Dombstoed Jørgen Eskesen i Møeballe og tog forne Mads Andersen og hans tilforhaabendis fæste møe Sin Kiære datter Anne Jørgensdatter udi haand, Desligeste fremstoed Jens Jørgensen Ibidm Som ogsaa tog forne Mads Andersen udi haand og Med deris frie willie og wel Beraad hue, Soldte Skiødte og aldelis afhende til M A og A J halfparten af ald dend Self Eyer Bunde gaard udi Møeballe Bye som forne Jørgen Eskesen endnu Paa boer, og udi Brug hafft hawer, Som hand tilforn hawer Kiøbt og Sig tilforhandlet af Eske Markusen Ibm efter Skiødes og adkomstes for melding, som i dag blew læst og Paaskrewen, desligeste dend Part Som forne Jens Jørgensen er Arfweligen tilfalden, efter hands Sl Moder Bodild Ollufsdatter, Som er den fierde Part udi forne gaard, Med deris tilliggende Bolle eller Bolhuuse, desligeste og Saa for Retten udi haand toeg forne Anne Jørgensdatter Sin for haabende fæste Mand, Bemelte Mads Andersen med sin Faders Jørgen Eskesens haand Paalagt og I lige Maade Med Sin Welberaad hue Soldte skiøtte til forne Mads Andersen halfparten af den arfwelod som er hende arfweligen tilfalden udi bemelte gaard efter hendes Sal Moder Bold Ollufsdatter. af hwad nafn næwnes kand /: Bold Jørgensdatters Part undtagen:/ forne Mads Andersen og hans forhaabende fæste Møe Anne Jørgensdatter skal niude etc.

Reg 3:
dto: af 3 febr 1713: paa 3de parter udj samme Gaard og tilliggende 2de huuse, til Jens Madsen i Møeballe. -

Sag 3:                         
Rasmus Christensen Leth By og Herretsfoged og Christen Jensen Lassen Skriwer giør Witterligt: Aar 1713 fredagen den 3 february Paa fornefnte Voer Nim herridsting for Retten Comparede Welagte Bare Jens Madsen af Møeballe der Esket og fick et fult tings Winde af Otte mænd der saa Samme dag for dom stoed Olluf Jensen i Katterup (Kattrup) og først fremlagde en skriftelig fuldmagt, Til hannem udgiwen af Sal Mads Andersen Som Boede og Døde i Møeballe, hans Efterlatte Enke med Lauwerge, Samt andre arwinger som hand begierede for Retten oplæst og indført lydende som følger:

Wi underskrewne Anders Madsen og Jørgen Madsen paa Wores egne Wegne, Anders Hansen j Oldrup paa sin Hustrue Bold Mads Datters Wegne, Niels Danielsen i Fillerup Mølle paa Sin hustrue Anne Mads Datters Wegne og Maren Mads Datter paa egne Wegne, her wed befuld Mægtiger og fuld Magt giwer Welagtbare og Welfornemme Mand Olluf Jensen i Kattrup paa Wores Weigne til Woer Nim herreds ting Trei Ting dage Efter hwer andre at  Laubyde, ald den del og lod som Wi Samtlig arfwelig Er tilfalden Efter Wores Sal Faders afgangne, Mads Andersen j Møeballe udi den Self Eier gaard ibm. saawelsom di der tilliggende 2de Self Eier huus  hworaf den Eene Beboes af Jens Sørensen og den anden af Jens Nielsen, Ligeledes Befuldmegtiger jeg underskrefne Sal Mads Andersens Enke Anne Jørgens Datter og Min Lauwærge Anders Hansen i Oldrup bemte  Olluf Jensen i Katterup (Kattrup) paa mine Weigne, at Laubyde til Bemte  Tider og Ting half Parten af Bemte min tilfaldne halfwe deel i forbemte Self Eier gaard, og twende  huuse her i Møeballe, hwor efter Naar Loulig Lau Bud sked er Efter Lowen Berørte Olluf Jensen i Katterup (Kattrup), Widere her Wed, af os Samtlig owerskrefne Befuldmægtiges, aldt owen Bemte Loubuden arfwe Parter, Saa Wel Som  half Parten, af min Anne Jørgens Datter tilfaldene halwe gaard og huus, Paa Wores Weigne at skiøde og afhende fra os og Wores arfwinger og til Wores Kiere Broder og Min Anne Jørgensdatters Søn Jens Madsen j Møeballe og hans arfwinger, Saa som Wi Der fore aldelis af hannem ere fornøiede, saa hand aldeeles for sit eget Bunde gods, beholder de Trei parter i forskrewne Bunde gaard i Møeballe, som hans Sal Fader Mads Andersen Paa bode og Døde, med sin tilliggende, Samt de Trei partter i forbemte 2de Self Eier huuse, og hans Moder Anne Jørgens Datter tager Sig beholden dend fierde Part, dette til Bekreftelse Møeballe 7 Janvary 1713. Sign: Anders Madsen, Jørgen Madsen, Anders Hansen, Niels Danielsen Møller.

Derpaa for Retten udi haand tog forbemte Olluf Jensen i Katterup (Kattrup)meerbemte Sal Mads Andersen Som Boede og Døde i Møeballe hans yngste Søn Jens Madsen  og efter forindførte fuld Magtes Widere formelding Des Ligeste han Sin Myndling Maren Mads Datters Weigne, Soldte, skiøtte etc. fra fornte Sal Mads Andersens Enke Børn og Arwing er, og til Jens Madsen og hans Arwinger de 3 Parter udi oftbemte Self Eier gaard og De 3 Parter udi De 2de der tilliggende Self Eier huuse Saa Wit dem i alle Maade arfweligen til faldne eller i nogen Maade berettiget er.

Reg 4:
Skiøde af 1te Nov 1762:, udgiwet af Jens Madsens Enke og Med-arwinger til Peder Rasmussen i Møeballe paa Deres Selw Eier gaard og 2de huuse ibidm: ansadt i Matriculen for hartkorn 8 td 5: 2: 1 alb.

Sag 4:
Underskrevne Else Jacobs Datter I Møeballe Afgangne Jens Madsens Enke med laugwærge og Med Arwinger efter benæfnte Hendes sal: Mand Neml. Tomas Pedersen i Yding, Søren Rasmussen i Kattrup og Erich Jacobsøn i Nissinggaard Paa sin Myndling Sophie Jensdatter Wegne Bekiender og hermed tilstaar at hawe solgt Skiødet og afhendiget saa Som wi og her med Efter erhwerwet Laugbuds Tings widne fra Schanderborg Birketings Rætt af 20de July 1758, sælger Skiøder etc. til Peder Rasmussen i Møeballe hans hustrue og arwinger Den Selw Eiergaard som Jens Madsøn forhen paaboede Med 2de Selw Eyer huuse der nu beboes af Thomas Obesen og Eskil Nielsen og i alt ansatte i Matriculen for hartkorn 8 td 5 skp 2 fc 1 alb. Herefter skal tilhøre Peder Rasmussen og hustrue Maren Rasmusdatter og arwinger, ligesom samme min sal Mand Jens Madsøn wed Skiødet af 3 febr 1713 og mig Else Jacobsdatter wed Skiøde af 15 fbr 1715 er solgt og owerdraget Møeballe 1 Novbr 1762. Læst paa Skbg. Birketing 4 Novbr 1762.

Kattrup

 Gård no 7:

Jens Michelsen - For gaarden No 3

Reg 1:
Skiøde Tingswidne, datr: Tiirsdagen næst Qvasimodogeniti Søndag= 1545: hworwed Anne Olufs og Kirsten Jensens af  Ørritzlev, owerdrager iblant andet deres arwe Rættighed af en halw Søsterlod i en gaard i Kattrup til Peder Kiær og Brødre. -

Sag 1:
Eschild Andersen Herredsfoged i Elling Søren Elbech Anders Othe i Giedved og Jens Pedersen i Mundberg giør Witterligt: Aar efter Guds Byrd 1545 Tirsdagen næstefter Qwasimodogeniti Søndag paa Woer Herridts Ting war skicket Sejer Andersen i Testrup, Peder Kiær i Grumstrup, Anders Kiær og Jens Kiær, hwilke der lowlig esket, Bad og fik et fuldt Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd der saa: Anne Olufs i Ørreslev og hendes rette møndig Wærge Oluf Madsen ibd og Kirsten Jenses med hendes rette møndig Wærge Jens Troulssen stod her samme dag paa fornte Ting inden alle 4 stocke solgte, skiødte og aldeeles afhænde fra dennem  og deris sande Arwinger og til Sejer Andersen, Peder Kiær, Anders Kiær og Jens Kiær til dennem og deris sande Arwinger en halw Søster lod i saa mange gaarde og Eiendomme, som her efterfølger, som de hawde arwet efter deris rette Forældre.

Primo En halw Søster lod i en gaard i Kattrup, Jens Kiær iboer, Item en halw Søster lod i den gaard Sejer Andersen i Thestrup iboer, Item en halw Søster lod en halwgaard heder Nederlund. Item en halw Søster lod i en halwgaard heeder Owerlund, af hwilken Halwe Søster lod i fornte gaard og Eiendomme Sejer Andersen skal hawe halwparten og Peder Kiær og hans Brødre halwparten, og kiender wi os at hawe oppebaaret Penge fyldest og fuld Wærd. Anno ut supra.

Reg 2:
dto: af 6te Juli 1636 til Peder Andersen Kiær paa nogle parter af hans iboede gaard. -

Sag 2:
Christen Frost Herreds Foged Knud Lassen i Borup og Niels Jensen i Tørring giør Witterligt at Aar efter Guds Byrd 1636 Onsdagen 6te July paa fornte Ting war skicket Peder Andersen Kiær i Kattrup, hand esket, undes og fik et fuld Tings Widne af 8te Dannemænd der saa:
For Dom stoed Jørgen Jensen i Twingstrup paa hans egne, Anders Jensen i Kattrup paa hans egne og paa hans Broders Søren Jensens wegne efter en fuldmagt, Jens Andersen i Twingstrup paa hans Hustrues Maren Jensdatters wegne, Paasche Rasmussen i Mellerup paa hans hustrues Bodil Jensdatters wegne med deris Hustruers hænder paalagt, Fornte Mænd samtlig udi haand tog fornte Peder Andersen Kiær solgte skiødte til ham al den lod, Part, Del og Rettighed som de arweligen war tilfalden i den gaard fornte Peder Andersen Kiær iboer saawel som i Lund Skow og Mark, Desligeste den Part deres fader Jens Andersen hawde arwet og kiøbt efter deres Olde Moder Kirsten Andersdatter, som boede og døde i Twingstrup, som Peder Kiærs fader, Anders Pedersen hawer arwet for en Broder Lod. De tacker fornte Peder Andersen Kiær for god Redelig betaling.

Reg 3:
dto: af 30 Nov: 1642 hworwed Peder Andersen Kiærs arwinger Skiøder til Jens Eskesen, Bonde gaarden i Kattrup, Kiærsgaard kaldet. -

Sag 3:
Niels Sørensen Herredsfoged Knud Lassen og Niels Jensen giør Witterligt at Aar efter Guds Byrd 1642 Onsdagen dj 30de Nowembr paa fornte Ting war Jens Eschildsen i Kattrup, hand eskset, undtes og fik et fuld Tings Widne af 8te Dannemænd der saa:
For Dom stod Maren Pedersdatter i Kiær med hendes ægte Hosbonde og rette Wærge Rasmus Jensen, hwilken der tog udj fornte Jens Eschildsens haand med fornte hendes ægte Hosbond og rette Wærges haand paalagt, solgte skiødte til Jens Eschildsen ald den Lod og Part som de hawer og som fornte Maren Pedersdatter hawer arwet efter hendes Sal. Fader Peder Andersen Kiær, som boede og døde i Kattrup udi den Bonde gaard kaldes Kiærsgaard, saa og den Lod og Part udi Lund Skow og Mark og dets tilliggende Eenemærker som er Stax - Tofte og Kield agre paa Kattrup Mark liggende, Lille Hestehauge, Lund baaren og Fogelske Howed i Lund Mark, og som udj huuse Og Bygning etc. De tacker for god betaling. Anno, die et Loco ut supra.

Reg 4:
dto af 28 Julii 1719: paa 4de parten af fornte Kiersgrd til Anne Olesdatter i Kattrup.

Sag 4:
Rasmus Christensen Leth Herredsfoged og Christen Jensen Lassen giør Witterligt at Aar 1719 fredagen dj 28 July paa fornte Woer-Nim Herreds Ting for Rætten fremkom Welagtbare Ole Jensen af Røemølle (Rødemølle!)paa sin Datter Anne Olufs Datter i Kattrup hendis Wegne, Der esket fik et fuldt Tings Widne af 8te Mænd der saa:
Samme Dag paa fornte Ting for Dom stoed Knud Michelsen af Kattrup som udi haand tog hans kiere Hustrue Anne Olufsdatters fader Ole Jensen af Røemølle (Rødemølle!), paa hendes Wegne og med frie willie og welberaad Hu, til bemte hans Kiere Hustrue Anne Olufsdatter og Hendis Arwinger solgte etc fra sig og sine Arwinger fierdeparten af hans iboende selweiergaard i Kattrup, Kiær kaldet, saa og fierdeparten af dens Rette Tilliggelse. Hand takker sin kiere Hustru Anne Olufsdatter for god betaling. Actum ut supra.

Reg 5:
Skiøde, datr 11 Nov: 1762:, udgiwet af Jørgen Madsen i Grumstrup til Niels Rasmussen Kiær, paa hands hustrues  Arwe Rættighed udj Kiærs-gaarden i Kattrup, af hartkorn Agger og Eng = 6 td 1: 2: 2 alb, med tilliggende Gade Huus, og et stycke Skow  Schinderballe kaldet, samt Herligheds Eiendommen udj 2de Skowsparter, Nederlund kaldet, Matr for 3 f 1 alb hartkorn. -

Sag 5:
Kiendes ieg underskrewne Jørgen Madsen i Grumstrup at ieg paa min Hustrue Anne Kirstine Knuds Datters Wegne, som Enneste Arwing til Selw Eier Rettigheden i Niels Rasmussen Kiærs paaboende Selwejergaard i Kattrup, Kiærsgaard kaldet efter hendes Moder Niels Kiærs afgangne hustrue Anne Ollufs Datter, og hermed witterlig giør at hawe solgt etc: efter  Tingswidne fra Schanderborg Birketings Rætt dj: 7de Oct: sidst til Hendes Stiwfader, Welagte Niels Rasmussen Kiær og hans Hustrue Anne Christens Datter ald den Lod og del min Hustru  efter hendes Moder Anne Olufs Daatter og forhen bortdøde Broder Michel Knudsen arweligen kand wære tilhørende i den gaard som Niels Kiær beboer i Kattrup Bye med tilliggende Gade-Huuse af 12 Fag Bygning paa Gaardens Toftegrund, der efter nye Matricul er anslagen for Hartkorn, Ager og Eng til 6 tønder 1 skippe 2 fkr 2 alb. Herunder et stycke Skow med Eng = Slæt og Plow = jord Schinderballe kaldet beliggende i Byens østre Mark, Christen Jensens Selwejer skow paa den øster og et stycke Kongens Skow til Søren Christensens gaard paa wæstre Siide, herefter skal tilhøre bemte Niels Rasmussen Kiær hans hustrue Anne Christensdatter og deris Arwinger. Desuden afhænder ieg paa bemte min Hustrues Anne Kirstine Knuds Datters Wegne til Niels Rasmussen Kiær Herligheds Ejendommen udj Twende Skowsparter Nederlund kaldet, liggende østen Byens Mark Matr 3 fc 1 alb Hartkorn, Den Eene beliggende imellem Hr Cancellie Raad Biørn paa Thestrup hans Skows Part paa Nordre Siide og Lars Jørgensen i Kattrup hans paa Syndre Siide. Den Anden Skifte østen Lundaae, Thestrup Gaards Skows Parter paa Syndre og Nordre Siide og grendser til Howed Tofte gierde med østre Ende. Tilstaaes Betaling efter sluttet Accordt dj 7 July sidst, Afkalds Qwittering under gaars Dato dj: 10 Novembr. Witterligedswidner: Jacob Christensen, Møeballe og Søren Rasmussen, Kattrup. 11 Novbr 1762.
Læst paa Birketinget 25 Novbr 1762.

Reg 6:
dito af 7 Marti 1767: udgiwet af Niels Rasmussen Kiærs arwinger til Jens Mikelsen, paa fornte Selw Eier og herligheds Rætigheder.

Sag 6:
Underskrewne Anne Margrethe Marcus Datter i Howed med Laugwærge Søren Rasmussen, Søren Rasmussen i Grumstrup, Jacob Jepsen ibidm, som formynder for mine Børn, Søren Jensen sammestæds paa min Hustrue Anne Rasmusdatters wegne, Jens Jensen i Twingstrup paa min Hustrue Dorthe Rasmus Datters wegne, Peder Rasmussen i Møeballe, Anne Cathrine Rasmus Datter, Enke efter Rasmus Jensen i Hem med Laugwærge Jacob Jepsen, Peder Knudsen paa Endelawe paa min Hustrue Kirsten Rasmus Datters wegne, Samtlig Arwinger efter afgangne Niels Rasmussen Kiær i Kattrup kiendes og hermed witterlig giør at hawe solgt etc:  efter erhwerwet Laugbuds Tingswidne af 26de february sidst til Jens Michelsen og hustrue Anne Christens Datter i Kattrup Selw Eier Rettigheden i den gaard i Kattrup som bemte Jens Michelsen beboer med tilliggende Gade - huuse af 12 fag Bygning paa Gaardens Tofte=grund Hartkorn 6 td 1 skp 2 fc 2 alb samt et stycke Skow med Eng Slæt og Pløjejard Schinderballe kaldet beliggende i Byens Østre Mark, endwidere Herligheds Eiendommen udj Twende Skows Parter Nederlund kaldet.
Hartkorn 3 fc 1 alb. Grumstrup dj 7 Marty 1767.

Anne Cathrine Rasmusdatter Som Laugwærge Jacob Jepsen. Paa egne Wegne Peder Rasmussen - Som formynder for min  Broders Datter Anne Margrethe Marcusdatter i Howed Peder Rasmussen i Møeballe. - Paa egne Wegne Søren Rasmussen - Paa min Hustrues wegne Søren Jensen - Paa mine Børns Wegne Jacob Jepsen - som formynder Søren Rasmussen - Paa min Hustrues wegne Jens Jensen Twingstrup - Paa egne Wegne Anne Margrethe Marcusd: Som Laugwærge Paa min Hustrues wegne Peder Knudsen.
Læst for Birketinget Torsdagen dj 12 Marty 1767.
 

Gård no 8:
Laurs Jørgensen - For halwe part af gaarden No 5: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 21 Janv: 1624, hworwed Jeppe Mikelsens arwinger owerdrager Peder Dinesen deres arwede Rættighed udj en Selw Eier gaard i Kattrup med tilliggende øde Eiendom; Lundmark. -

Sag 1:
Christen Frost Herreds Foged Knud Lauridsen og Hans Stabel kundgiør Aar efter Guds Byrd 1624 Onsdagen dj 21de January paa fornæfnte Ting war skicket Peder Dinesen nu boendes i Kattrup esket og fick et fuld Tings Widne af 8te Dannemænd der saa: for Dom Morten Lauridsen i Gammelstrup paa sin Hustrue Anne Jbs Datter og Maren Jbs Datter i Unsted deres Wegne og med deris paalagte Hannd frie willige Samtycke og fuld Beraad Hu, desligeste paa sin Swoger Christopher Jbsen i Helsingøer hans wegne med skriftlig fuldmagt udj Haand tog forne  Peder Dynesen solgte etc. til denne og hans tilkommende Hustrue Karen Jbs Datter ald den Lod, Del, Part, Ret og Rettighed, som denem war arweligen tilfalden efter deres sal: Fader Jep Michelsen som boede og døde udj Kattrup, eller kunde arweligen tilfalde efter deris Moder  Karen Jeppes ibidm udj den Selwejer Bonde gaard i Kattrup fornte Jep Michelsen og Karen Jeppes iboede, desligeste udi en Øde Ejendom kaldes Lund Mark, liggende til samme Gaard.
Datum Annu Die et Loco ut Supra.

Reg 2:
dto af 13 april 1694: paa den halwe Selw Eier gaard i Kattrup, som Jens Andersen ibm afhænder til Beboeren Rasmus Rasmussen, med tilliggende liden Skows part. -

Sag 2:
Michel Rasmussen Trige Herreds Foged og Niels Hansen Skriwer giør Witterligt: Aar efter Guds Byrd 1694 fredagen dj 13de April paa fornte Woer - Nim Herridts Ting war skicket Erlige Welforstandige Rasmus Rasmussen af Ustrup som fik et fuldt Tingswidne af 8te loufaste Danne Mænd der saa: for Dom stod Jens Andersen i Kattrup og tog fornte Rasmus Rasmussen i Haand og med sin frie willie og welberaad Hu solgte etc. fra sig og sin Hustrue Karen Pedersdatter til fornte Rasmus Rasmussen og hans trolowede fæstemøe, som er deris Kiere Datter, Maren Jens Datter dennem og deris Arwinger den halwe Selwejer Bondegaard udj Kattrup Bye, som de endnu selw paaboer, som er lige god med den anden halwe part som Jens Christensen paaboer. Desuden og den liden Skowspart af Nederlund Skow nest Westen og til Hr Jens Krabbes Skows part. Til ydermeere Bekræftelse lower Jens Andersen denne  Skiøde tilligemed Rettens Betientere at forsegle eller underskriwe og stod hand tillige med hans Stif Sønner Peder Christensen og Michel Christensen saawelsom Peder Jensen i Kattrup og Jens Christensen ibidm paa deres Hustruers wegne med Rasmus Rasmussen til Wedermaals Ting - Actum ut Supra.

Reg 3:
Skiøde af 30 apr: 1760 udgiwet af Rasmus Rasmussens Enke med flere paa deres halwe Selw Eier gaard i Kattrup, til Laurs Jørgensen ibm:, af hartkorn 4 td 2: 3: 2 alb, Skow 1/2 alb og af Byens alminde 1 alb.

Sag 3:
Jeg underskrewne Birgitte Sørensdatter, afgangne Rasmus Rasmussens Enke i Kattrup med Laug Wærge Christen Jensen ibidem og Wi underskrewne Enewold Andersen i Ørschowlund paa mine Børns og Myntling Lisbeth  Rasmus Datters wegne, Rasmus Rasmussen i Giedwed, paa egne wegne og Søren Andersen i Kattrup i Kattrup paa min Hustrue Karen Rasmus Datters wegne, som Arwinger efter bemte Rasmus Rasmussen, Kiendes og hermed witterliggiør, at hawe solgt og afhændet, ligesom wi hermed, efter erhwerwet Laugbuds Tings Widne fra Schanderborg Birke - Tings Rett af 20de April sidst til Welagte Mand Las Jørgensen i Kattrup og Hustrue Anne Jens Datter den halwe Selwejer Bondegaard i Kattrup Bye som Rasmus Rasmussen forhen paaboede, der er lige god wed den anden halwe part, som Christen Jensen nu beboer, samme heele gaards Hartkorn er i Matriculen ansatt for 8 td 5 skipper 3de fierdingkar 1 album og til samme gaard hører endnu et stycke jord paa Kattrup Mark kaldet Byens Almende, anslagen i Matriculen for 2 album, som i alt udgiør 8 td 6 skp og altsaa naar samme deles i twende Lige Deele, bliwer den part, som til Las Jørgensen owerdrages 4 td 3 skp. Alt/: undtagen det huus os Rasmus Rasmussens Arwinger wed Contracten af 6te febr: 1749 post 8te, sampt hwis jord mig Birthe Sørensd:  wed samme Contractes 7de post for min liws tiid er reserweret:/  herefter skal tilhøre bemte Las Jørgensen, hans hustrue og Arwinger, ligesom og den owenmeldte forbeholdne jord efter min død til dem henfalder. Desuden en Anpart af Nederlund Skow hworaf den halwe part tilhører Christen Jensen og begge Parter i Matr 1 fc 1 1/2 album.

Det stycke Skowpart i bemte Nederlund, Lundaae kaldet, anslagen i Matriculen for 1 album Skow, saaledes som den  findes afdeelt udj et dend 17 Maj 1689 paa Woer Herridts Ting forfattet Deelings brew, forbeholdes os Rasmus Rasmussens Arwinger til ewindelig Arw og Eiendom, hworimod wi ere pligtige at efter Komme, hwis wi i owennewnte Contract af 6te febr: 1749 dens 8de Post er forbunden til, hwilket alt forskrewne, ligesom det nu afgangne Rasmus Rasmussen dj: 13de April 1694 paa Woer Nimb Herreders Ting er solgt og skiødet.  Wi tilstaar at hawe annammet efter derom sluttet Accord med 204 Rdr saa wi nu tacker for god og rigtig Betaling. Kattrup dj: 30de April 1760.

Paa mine Børns og Myndtlings Wegne Enevold Andersen - Paa min Hustrues wegne Søren Andersen - Birgithe Sørens Datter - Som Laugwærge Christen Jensen - Paa egne Wegne Rasmus Rasmussen.
Læst paa Birke - Tinget den 8de Maji 1760.
 

Gård no 9:

Anders Christensen - For den anden halwe part af gaarden No 5: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 5 Mai 1624:, hworwed Karen Jeppes med wærge, owerdrager til Peder Dinesen den af Ham selw paaboende Selw Eier gaard i  Kattrup.

Sag 1:
Christen Frost Herreds Foged Knud Lassen i Borup og Hans Stabel i Elling kundgiør:
Aar efter Guds Byrd 1624 Onsdag dj 5 May paa fornte Ting war schichet ærlig og welforstandig Mand Peder Dynesen, Lowlig eschet og fik et fuldt Tingswidne af otte Dannemænd som saa:
For Ting stoed her i Dag for Dom Karen Jepis i Kattrup og hændes Søn Eske Jbsen ibid, hwilke der i Haand toeg fornte Peder Dynesen og med deres frie willie  og welberaad Hue, desligeste med Morten Laursen i Gammelstrup fornte Karen Jepes Swoger, hans paalagt Haand og Samtøcke, Solde, schøtte og oplod, og aldeeles afhænde fra dennem og deris Arwinger og til fornte Peder Dynesen, og hans Hustrue Maren Jbsdatter, dennem og deres Arwinger, ald den Lod, Diel, Part og Rettighed, som fornte Karen Jepes hawer Arwet og Kiøbt med hændes Sl: Hosbond Jep Jensen, som Boede og døde i Kattrup, og Børn, Og ald den Lod, og Arwepart, som Eske Jbsen hawer arwet efter fornte Hans Sl: Fader, desligeste en fuld Broderlod, som hand hawer kiøbt, af hans Broder Jens Jbsen i den Bondegaard i Kattrup, som Peder Dynesen nu self i Boer, og udi den øde gaards Ejendom, som bruges under samme gaard, og udj ald deres tilliggende Ejendom, hwor Deres Lod findes kand, som er udi Huuse og Bygning, gaarde, og gaardsted, Enemerker, tofte Jord, Ager og Eng, Skow, og Mark, Byget, og ubyget etc. Actum, Anno, Die, et Loco, ut Supra.

Reg 2:
dito af 1te Juli 1718: hworwed Jens Christensens Arwinger Skiøder hans fradøde halwe Selw Eier gaard til Chresten Jensen af Kattrup.

Sag 2:
Rasmus Christensen Leth Herreds Foged Christen jensen Lassen Skriwer giør Witterligt:
Aar 1718 fredagen dej 1: Jully Paa fornte Woer nimherridz Ting for Retten fremkom Erlig og Welagtbahre Christen Jensen af Kattrup, Der Esket og fick et fuldt Tingswinde af 8te mænd der Saa:
For Dom stoed Sal: Jens Christensens Enke Karen Christensdatter af Kattrup og hendes yngste Søn Jens Jensen ibm, Sampt hendes Swoger Niels Nielsen af Saxild paa sin Hustrue Karen Jensdatters Weigne, Som alleene ere Rette Ejere og arfwinger til den halwe Self Eier = gaard i Kattrup Bemte Sal: Jens Christensen og hans efterlatte Enke forind førte Karen Christensdatter Paaboede efter Skiøde og adkomsters widere formelding heraf Retten paa Woerherridzting Ao 1685 fredagen dj: 13 Marty udstæd Som for Retten Blew Læst og paaskrewen/: undtagen dend Broderlod Christen Jensen Selweier og efter sin Fader Sal: Jens Christensen arwelig er tilfalden:/ Som enhwer for sig for Retten udi haand tog Meerbemte dend Eldste Søn Christen Jensen og med Deres fri Willie og Welberaad hu, Soldte etc. til fornte Christen Jensen og hans arwinger forbemte halwe Selw Eier Bondegaard og Eiendom som hand nu Selw paaboer i Kattrup, desligeste den Part udi det Selw Ejers Eiendom udi Nederlund Skou og Mark, alt efter Berørte oplæste Skiødes indhold. Actum ut Supra.

Reg 3:
Skiøde dat 16 apr. 1764 udgiwet af Chresten Jensen til hans Søn Anders Chrestensen paa en halw Selw Eier gaard i Kattrup, med andeel i Nederlund Skow og Mark. -

Sag 3:
Underskrewne Christen Jensen i Kattrup bekiender og hermed tilstaar at hawe solgt etc fra mig, min Hustrue og begge wores Arwinger til min Kiere Søn Anders Christensen som nu er her hos mig, min paaboende halwe Selwejergaard her i Kattrup Bye, desligeste dend part mig er tilhørende udi den Selwejer Ejendom udi Nederlund Skow og Mark, alt efter Adkomster og Skiøde ieg paa det alt hawer i hænde  der tillige med dette min Søn Anders Christensen owerleweres.  Alt/: uden hwis tilforn fra gaarden er skiødt:/. Widner Eric Christensen i Brørup og Søren Christensen her i Kattrup. Kattrup dj: 16de April Ao 1764.
Læst paa Schanderborg Birke Ting dj: 3die Maji 1764.


Gård n
o 10:

Frue Hof Jægermæster Jnde von Røder i Houed - For 1 td 2 skp hartkorn, kiøbt af Søren Rasmussen som beboede gaarden No 6: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 16 augti 1678:,  hworwed Jens Eskesen og hustrue i Kattrup afhænder til Thomas Andersen og hands fæstemøe Maren Chrestensdatter, een del Jord og Eng af hendes Moders gaards part, nemlig 3 tøndr Hartkorns Land i hwer mark samt noget Eng jord.

Sag 1:
Enwold Christensen i Tammestrupgaard Herreds Foged Niels Hansen Skriwer og Lauritz Knudsen gjør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1678 fredagen den 16de Augusti paa fornte Ting war skicket ærlig og Welagte Thomas Andersen i Kattrup paa sin egen saawelsom sin fæste Møes Maren Christensdatters wegne som æsket og fick et fuld Tingswidne af otte laug faste Dannemænd der saa:

For Domb stod Jens Eskesen i Kattrup samt hands Hustrue Karen Pedersdatter, og tog fornte Thomas Andersen og hands fæstemøe Maren Christensdatter i haand og med deres frie Willie og Welberaad hue, Soldte, Skjødte og aldeeles afhænder fra dennem og deres Arwinger og til bemeltes deres Kiære Datter og Stifdatter fornet Maren Christensdatter og hendes fæstemand  Thomas Andersen og deres Arwinger endeel Jord og Eng af hendes Moders Gaards Part baade til Medgift samt hwis hun i fremtiiden kunde hawe at arwe og tilfalde efter sin Moder, Nemligen Tree tønder Hartkorns Land i hwer Marck, saawelsom effterskrewne Eng Jord, nemlig de Eng Agerstød neden Sigen som kommer af Knudskjær saa mange som hawer hørt til fornte Gaard. dernest udj den Norder Mark Brostenmae, og udj den Øster Mark ud af Lysbek Sig aale de Eng Agerstød som der er fra Ørritslev Balle Weien og neder ad undtagen Elkiær Mae, udj Kattrup Mae et lille skifte som kaldes dødskiffte, og det Westerskiffte som ligger imellem Eske Hansens Skiffte paa den Wester side, og Præstens gaards skiffte paa den Øster side, udj sin længde og brede som det forefindes, Jtem af den lille Gaards Tofft næst op Til Slotshuuset, fra Slots Huuset og Wester atten alen i længden, og fra Toft gjerden og udj Norden Tywe og en alen udj breden, Aarsdags Jord er dette udj den wester mark Toe Mittelsmaal Westen Høyen og neden Sigen til Ellewe skp Korn, En Høfwis Ager wender med den wester Ende paa Møballe Mark til 2 skp, toe blacker wender paa Thomas Andersens høfwed med den wester Ende til Toe skp en Ager owen Arhøj til 2 skp, toe blacker wed Kirkegaards hjørnet wed Kjempe gjeren og en Ager af de smalle som ligger owen weyene, liggende imellem Rasmus Brundsen og Christen Pedersen jord alle tree til Tree skp, fire blacker paa Møballe liggende imellem Rasmus Brungsen og Jens Andersen til fire skp Korn, Nock udj den Norder Mark tie ager paa  Højbjerg Ning wender med den  Sønder Ende paa Brosten Maae til fire skp:  en ager bag stinbjerre wender paa brosten war med den Norde Ende til 2 skp, En black paa den øster side paa stinbjerre til toe skp, en black Norder stastuer Kjær til 2 skp, en Ager ower Rolsbjerre wender paa Krakjær til fire skp, En black wed Closter Høj paa den Sønder Side til 2 skp, at fald paa tanning bierre som skal tilhøre med de Toe tønder land i den Norder Marck kaldes torsfald til en td, udj den øster Marck en Ager ower Ballehøj imellem Eske Hansen og Morten Pedersen til fire skp land, Toe ager ower Ørritslev Ballewej til 3 skp Korn, En Ager som wender wed den wester Ende paa samme tou til tou skp, en bred black wender paa Colums kjær med den øster Ende, Nock et Høstued mald Høste Ager wender paa, Nock en ager ligger ower wejen til Øster Skowen alle tree til fier skp, En ager i det første maal nest Houl wejen som løber til Lund for toe skp, En Ager paa lær det nederste Maal uden et til fem skp, fier blacker wed gadhøj wender paa Mølmaered den øster Ende til fier skp land, hwilcke fornt Jord og Eng fornte Thomas Andersen og sin fæstemøe Maren Christensdatter herefter skal hawe etc. Actum Anno Die et Supra.

Læst Woer Nimb Herredsting fredagen 16 Novbr 1703 - igen fredagen 17  1705 - læst paa Nørre - Jyllands landsting den 17 Martii 1706.Juli

Reg 2:
Skiøde af dato 14 april 1766: udgiwet af Søren Rasmussen i Kattrup til Hr: Hof Jægermæster von Røder i Houd, paa et Selw Eier huus i Kattrup med indhegnet Kaal hauge samt det dertil hørende Selw Eier Jord af 10 skp: hartkorn med Engslæt, og et lidet stycke Selw Eier Skow, Snarre Skow kaldet. -

Sag 2:
Jeg Søren Rasmussen boende i Kattrup Bye Woer Herred under Skanderborg Amt, kjendes og hermed Witterlig gjør at hawe Solgt etc. fra mig og mine Arwinger til Høyædle og Welbaarne Hr. Hof - Jægermester og Jægermester Christian Friederik von Røder og Arwinger, Et mig tilhørende Selw Ejer huus beliggende i Kattrup Bye imellem Degne Boeliget og Christen Jensens og Rasmus Rasmussens tofte og bestaar af 6 fag, hworwed findes en liden Kaalhauge under Jndhegning; samt dertil samme Huus henhørende Selw Ejer Jord af 10 skp Hartkorn med Engslet og et lidet stk Selw Ejer Skow, kaldet Snarre Skow. Alt saaleedes som Contracten af dato 20de Junii 1678, udlægs Forretningen af 26de Junii nestefter, skjødet af 16de Augustii 1678, Nørre - Jyllands landstings Dom af 17de Martii 1706 og Contracten af 15de octobr 1750 med widere tilhørende Documenter, der alt herwed extraderes omstændelig indeholder og formelder. Widner: Monsr Nicolai Schønau og Skowfoged Søren Wissing. Kattrup 14de April 1766.
Læst Skanderborg Birketing 24de April 1766.

 

Gård no 11:

Peder Adsersen - For gaarden No 7: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 16 augti 1661: hworwed Søren Erichsen i Kattrup afhænder fierde parten af paaboede halwe gaard til hans Fæstemøe Maren Rasmusdatter. -

Sag 1:
Jonas Hansen Herreds Foged Anders Jepsen og Hans Jørgensen giør Witterlig:
Aar efter Guds Byrd 1661 fredagen dj: 16 augti  paa fornte Ting war skicket Rasmus Lauritsen i Kattrup, paa sin Stif = Datter Maren Rasmus Datters wegne, som lydeligen bedes og fik et fuldt Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd der saae:

For Dom stoed Søren Erichsen i Kattrup og i haand toeg hans troelowede fæste - Møe Maren Rasmus Datter og med hans frie willie og welberaad Hue fuldkommelig solde, skiødte og aldeeles afhendte fra sig og sine Arwinger den fierde Part af den halwe Bonde Gaard i Kattrup hand paaboer med ald den rette Tilligelse etc. og kiendes fornte Søren Erichsen, at hand hawer bekommet og oppebaaret af fornte Rasmus Lauritsen paa hans Stiw Datter fornte Maren Rasmus Datters wegne Sølw, Pendinge, fyldest og fuld Wærd fornte fierde Part af fornte halwe gaard med dets tilliggelse, saa hand tacker fornte Rasmus Lauritsen godt paa bemte hans Stiwdatters wegne for god nøyagtig betaling. Og stoed Søren Erichsen saa og hans ældste Søn Niels Sørensen med Maren Rasmus Datter saa og fornte hendes fader Rasmus Lauritsen til Wedermaals Ting. Actum Anno, Die et Loco ut Supra.

Reg 2:
dto: af 5te febr 1675 paa halwe parten af bemelte halwe Gaard, afhændet til Hans Sørensen i Kattrup af Niels Sørensen og medarwinger.

Sag 2:
Jonas Hansen Herreds Foged Enevold Christensen i Tammestrup og Niels Hansen giør Witterligt at:
Aar efter Guds Byrd 1675 fredagen dj: 5te February paa fornte Ting war skicket Erlige og Welagte Karl Hans Sørensen i Kattrup som lydeligen esket og fik et fuldt Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd der saae:

For Dom stoed Niels Sørensen i Kattrup paa sine egne Wegne, Søren Rasmussen ibid. med sin Hustrue Anne Sørens Datter saa og Peder Christensen i Howed og hans Hustrue Kirsten Knuds Datter og alle samtlige tog fornte Hans Sørensen i Haand og med deris  frie willie og welberaad Hue, solgte etc. til forne Hans Sørensen og hans Arwinger ald den Lod, Part, Deel og Rettighed, som fornte Niels Sørensen, Anne Sørens Datter og Kirsten Knuds Datter hawer wæret arweligen tilfalden efter deres sal: Moder Bodil Niels Datter som boede og døde i Kattrup/:hwis siel Gud hawer:/ Udi den halwe Selwejer Bondegaard i Kattrup som Søren Erichsen paaboede, som er ald halw Parten af fornte halwe gaard og Ejendom. Actum ut supra.

Reg 3:
dto: af 9 augt 1695: hworwed Hans Sørensens Enke med fleere, Skiøder denne halwe Selw Eier Bonde Gaard til Rasmus Sørensen. -

Sag 3:
Michel Rasmussen Trige Herreds Foged og Niels Hansen giør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1695 fredagen dj 9de Augti paa fornte  Woer - Nimb Herredts Ting war skicket Welforstandige Rasmus Sørensen i Kattrup som esket og fik et fuld Tings Widne af 8te Lowfaste Dannemænd som saae:

For Dom stoed Maren Rasmus Datter sal: Hans Sørensen i Kattrup og tog hendes Søn fornte Rasmus Sørensen i haand, Desligeste fremstoed Poul Brandt? Rytter af Grumstrup paa sin Hustrue Johanne Sørens Datters wegne, saa og Jens Christen i Kattrup, paa sin Myndtlings Bodil Hans Datters wegne, og samtlig for Retten tog fornte Rasmus Sørensen i Haand og med deres frie willie og welberaad Hu solgte etc.  til fornte Rasmus Sørensen og hans trolowede fæste Møe Kirsten Rasmus Datter dennem og deres Arwinger ald den lod og Part som dennem tilhør eller er Arwelig tilfalden i den halwe Selwejer Bonde Gaard i Kattrup, som fornte Rasmus Sørensen nu iboer, som er først den halwe part deraf, som fornte hans Moder har indkiøbt efter Skiøder Og Adkomsters formelding, desligeste hwad Poul Brandtes Hustrue Arweligen er tilfalden efter hendes Sal: Fader afgangne Søren Erichsen samt den part fornte Søren Hansen og hans Søster, Bodil Hans Datter har arwet efter deris Sal: Fader afgl: Hans Sørensen, Hwilke fornte Parter udj fornte halwe Gaard etc. fornte Rasmus Sørensen og hans Fæste Møe Kirsten Rasmus Datter og deris Arwinger at skal hawe, nyde, bruge og beholde til ewindelig  Eje.  Stod de da til Wedermaals Ting. Actum ut Supra.

Reg 4:
En Skifte - Forretning af 21 Nov: 1695 efter fornewnte Rasmus Sørensen. -

Sag 4:
Ao 1695 den 21de Novembr ware wi efterskrewne Kongl. Maits Regiments Skriwer Christian Knudsen Gyberg, Kongl: Majts Herridts foged Michel Rasmussen Thrige med 2de Wurderings Mænd Jens Christensen og Rasmus Rasmussen i Kattrup forsamlede udj sal: Rasmus Sørensens huus og Boe ibidm, rigtig Skifte og Deeling al holde imellem hans efterladte fæstemøe Kirsten Rasmus Datter, den sal: Karls Moder som Gaarden for hannem har afstanden, Maren Rasmus Datter, hendes toe Børn, Sønnen Søren Hansen 19 aar, Daatteren Bodil Hans Datter 13 aar - Efter Sessionens Slutning owerwærende paa Compagniets wegne Lieutnant Frideric Herholt og paa Excellences Hr General Major og Amptmands Wegne Christen Jensen Lassen, er os da Boens Middel, saa widt den sal: Karl tilhørende, efter foregaaende Registrering forewiist og til Endelighed Bragt, som følger:

Boens heele Beløb penge - 1460 Sldr - " - 14 s

Ordinaire Udgifter               103  -      2 -  4 s

 Hwad Brøstfældigheden angaaer, gaaes den forbi, saasom berettes det skulle wære en Selwejer Gaard etc:

                        Boens Gield 45 -

                               --------------------------

                                      148 Sldr 2 mk  4 sk

 

Til denne ordinaire Udgift og Bortskyldige gield mangler udi Boens Middel, at den sig ey dertil kand stræcke, penge 2 Sldr 1 mk 6 s Men som det skal wære en Selwejer gaard og den sal Karl afgangne Rasmus Sørensen derudj har skiødt fæstemøen, Kirsten Rasmus Datter, forbliwer hun wed stædet til hun en døgtig Karl, som hende wil ægte kand bekomme og imidlertiid forordnes til Laugwærge sin Fader Rasmus Jensen Smed i Ørritslew, som skal sware til stædet, Udgifterne, Besetningen og gielden, til de andførte Personer skal hand tilsee tiid efter anden worder Betalt, dog gaardens Besætning forlods af dens registrerede Meddel udlegges, og som wed bemte gaard ingen Skow eller andre Privilegier findes, Fæstemøen og den halwe part derudi skiødt er, saa synes nu ej samme gaards Selwejer Rettighed wiidere at kand anslaaes end de Kongl. Udgifter at sware - Hwad Enken efter sin Søn udj gaarden arwelige kunde tilfalde, afstaaer hun til den stæder antager, hworimod hun skal nyde til lewnets Middel og ophold aarlig 12 skp Rug 12 skp Byg, som hende efter haanden, naar hun trænger skal leweris, 1 koe 3 faar skal hun hawe paa Græs og foer lige med deres egne og skal hun hawe nødtørftig Jldebrand og huuswærelse, hwilket Rasmus Jensen Smed og fæstemøe indgaaer og er tilfreds med, saa alting i Mindelighed er saaledes til ende bragt og sluttet, bekræftes med wores Hænders underskrift, Datum Kattrup ut supra.
C: K: Gyberg, M: R: Thrige. Jens Christensen. Rasmus R: I: Jensen Smed. R: R: S: Maren M: R: D: Rasmusd:

Saaledes i wores nærwærelse passeret testerer F: Herold  Christen Jensen Lassen.
Saaledes som formeldt rigtig efter Skifteforretningen testerer  C: K: Gyberg.

Reg 5:
Tingswidne  Skiøde af 7de Febr: 1696 angaaende berørte Selw Eier gaard, som derwed til Erich Sørensen afhændes. -

Sag 5:
Michel Rasmussen Trige Herreds Foged og Niels Hansen Skriwer giør Witterligt at:
Aar efter Guds Byrd 1696 fredagen dj: 7de february paa fornte Woer Nimb Herridts Ting war skicket Welagte Eric Sørensen i Kattrup paa si egne og sin trolowede fæstemøes Kirsten Rasmus Datters ibid hendes Wegne, som esket og fik et fuld Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd som saae:

For Dom stoed Maren Rasmus Datter sal: Hans Sørensens i Kattrup saawel som Hendes Søn Søren Hansen, som begge  for Retten udj haand tog fornte Eric Sørensen og med deris frie willie og wel Beraad Hu, solgte, skiødte etc.  til fornte Eric Sørensen og hans trolowede fæstemøe og deris Arwinger ald den lod og Part, som Maren Rasmus Datter kunde arweligen tilfalde efter hendes sal: Søn afgangne Rasmus Sørensen udj halwparten af den halwe Bonde gaard ibid: hand paaboede; Desligeste ald den lod og part som Søren Hansen kunde tilfalde udi fornte  halwe part af samme halwe gaard efter bemte hans Sal Broder Rasmus Sørensen, hwilke fornte Arwe Parter udj forskrewne halwe part af den halwe Selwejer Bondegaard, det wære sig udj gaard og gaard Stæd etc. fornte Eric Sørensen og hans fæstemøe Kirsten Rasmus Datter og deris Arwinger skal hawe, nyde etc. Og stod de med hinanden til Weder Maals Ting Actum ut Supra.

Reg 6:
En Extract af 2de Skifte Brewe, for saawidt denne gaards Selw Eier Rættighed wedkommende. -

Sag 6:
Extract af twende Skifte - Brewe, forsaa witt samme bewidner Selwejer Rettighed i Peder Adserssens paaboende gaard i Kattrup.

Det første efter afgangne  Rytter Bonde Eric Sørensen af Dato 20de februar 1742, som Pag. 3 og 4 derom saaledes mælder,
Foruden er Gaardens Bygning, som findes i meget slet Stand, Selwejerie, og formedelst dertil er intet Skow, hwormed samme Kunde Hielpes, er det derefter ansatt og taxeret til Højeste Wærdie 13 rd 2 mk -

Det andet efter afgangne Rasmus Ericsen, dat 18de Decb: 1750, der om Selwejer - Rettigheden saaledes formælder pag 10.

Gaarden war af de saa kaldede Selwejer, som allene bestaar i Bygningen og lidet Kratt, uden nogen aparte Huuse paa Gaardens grund; desaarsagen samme Rettighed efter Wurderings Mændene og Samfrændes Skiønsomhed ej højere kunde taxeres end det wed Skifter sluttet her i Stærwboen dj: 20de febr: 1742 er worden ansatt Nl: for - 13 rd 2 mk - Pag 11.

Siden Gaarden, som owenmelt, er Selwejer, bliwer ej noget til Bygningens Reparation og Istandsettelse at anføre, mens Enken med Laug Wærge forbunden samme forswarlig at wedligeholde.
Rigtig Extraheret tilstaar P: Adsersen.
 

Gård no 12:

Christian Jørgensen - For gaarden No 9: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 27 Nov: 1529: hworwed Anne Pedersdatter afhænder til Christen Erichsen, hendes Arwe Rættighed af den 27de part udj hands paaboede gaard i Kattrup med tilliggende. -

Sag 1:
Søren Albritzen Herreds Foged Jørgen Ibsen i Holm og Hans Stabel i Elling Kundgiør:
Aar efter Guds Byrd 1529 Onsdagen den 27de Nowember paa fornte Ting war skikket Christen Erichsen i Kattrup hand Esket bedes og fik et fuldt Tings widne af VIII Dannemænd saa og hørde:

Jnden fornte Ting Stod Anne Persdatter i Os med hendes rette Møndig werge og Ewig Hosbond Niels Rasmussen hwilken der tog i fornte Christen Erichsens haand med Niels Rasmussens haand paalagt og med deres frie Willie og welberaad hue, Soldte, Skiøtte etc.  til Christen Erichsen og hans Arwinger ald den lod og part som fornte Anne  Persdatter hawer arwet efter hendes Salig Fader Peder Kieldsen og efter hendes Syster Karen Pedersdatter, udj den Bunde Gaard Christen Erichsen nu udj boer, baade udj Kattrup Mark og  Ingistrup Mark, som beløber sig noget ringer end den 27de Part udj fornte Gaard og Ingistrup Mark som er i Huuse og Bøgning etc. hworfor de Takker fornte Christen Erichsen og hans Arwinger godt for god og reedelig Betaling udj alle maader. Datum Anno Loco ut Supra.

Bilag:
Deris Excellence Høy Welbaarne Hr: Cammer Herre Welædle og Welbyrdige Hr. Assessor Naadigste og Gunstigste Herre!

Da ieg fattige Mand, formedelst den ulyckelige Ildebrand, som owergik Kattrup Præstegaard for ohngefehr 23 Aar siden er berøwet de Skiøder og Adkomster ieg eller formand hawde paa min paaboende Gaards Selwejer Rettighed, siden samme til de Hr: Assessor Glud og Sogne Præst for bemt. Menighed ware pantsatte, har ieg intet andet at Bewiise samme med end at Skifte = Brew af dato 3die April 1717 efter afgangne Eschil Andersen og Endeel af mine Naboer som weed samme, hwis Attest herpaa tegnet findes; bønfalder ieg underdanigst De Naadigste og Gunstigste Herrer, De naadigst wille tage sligt i gunstigst Consideration og tillade mig den Rett, som samme bewidner mine Formænd har haft, forbliwende med største Sudmission.
Deris Excellence Høyst Welbaarne Hr: Cammer = Herre welædle og Welbyrdige Hr: Assessor
Deris Underdanigste tiener Niels N: S: S: Sørensen.
Ørschow dj: 16de Mart 1767-            

Attest:
At os undertegnede er Bewidst, det forestaaende er Sandhed, bliwer hermed efter Begiering Bewidnet af Zacharias Jensen - Jørgen Jensen - Michel Jensen - Erich Pedersen.

Reg 2:
Skiøde af 2d Marti 1767: udgiwet af arwingerne efter Niels Pedersen og Hustrue i Kattrup, til Christian Jørgensen, paa SelwEier Rættigheden udj bemte: deres Fædres fradøde halwe gaard sammesteds. -

Sag 2:
Underskrewne Arwinger efter afgangne Niels Pedersen og Hustrue Maren Sørensdatter J Katterop (Kattrup) nemlig Peder Nielsen i Hylchegaard, Peder Adsersen i Katterop (Kattrup)paa sin Hustrue Mette Nielsdatters weine, Søren Nielsen ibdm, Skolleholderen Claus Hendrich Becher i Overbye paa sin Hustrue Karen Nielsdatters weine, saa welsom arvingerne efter afgangne Albert Laursen og Hustrue med deres for mynder Nembl: Jørgen Albretsen i Kattrup, Laurs Albretsen J: Gromstrop, Gregers Massen i Overbye paa sin Hustrue Maren Albretsdatters Weine, Jens Hansen i Gromstrop paa sin Hustrue Kiersten Albretdatters, Saa Wel som paa hendes Søsters Anne Albretsdatters wegne i Boerup kiendes og hermed Witterlig Giør, at wi efter Loubuds Tings widne fra Schanderborg Rytter Districts Birke Ting af 26de februari Sist hawer med frie Willie og welberaad hue, Soldt og afhændet etc. til Christian Jørgensen hustrue Anne Sørensdatter Sampt deres Arwinger Self Eier Rættigheden  i dend halwe Self Eier Gaard i Katterop, (Kattrup)som bemelte Wores fædre Er Fra død og Nu Beboes af benæfnte Christian Jørgensen. Og som hand for samme Hawer giwet os Fyldest og fuld Wærd. Kattrup den 2 Martz 1767,

Peder Nielsen - Jens Hansen - Anne Albretsdatter - saa wit min Hustrue Karen Nielsdatter angaaer under Skriwes dette af hendes Mand og Wærge C: H: Recher - saa wit min hustrue Mette Nielsdatter angaaer bliwer dette underskrewet af mig som hendes Mand og Wærge, men saa Wit ieg er formynder for En af Albret Laursens Børen, benægtes dette Peder P: A: S: Adsersen. - Paa min Hustrue Maren Albretsdatters Wegne Gregers G: M: S: Massen x) - Søren Nielsen S: N: S:.
Læst for Schanderborg Birketing Torsdagen dend 12 Marty 1767

x) for mig selw tilstaaer ieg dette men som formynder for en af Albret Laursens sønner kand ieg icke herudi entrere -
 

Gård no 13:

Søren Andersen - For et huus. -

Reg:
Skiøde, dateret 2 Marti 1767: udgiwet af arvingerne efter afgangne Rasmus Rasmussen og Hustrue i Kattrup til Søren Andersen Due, paa deres Arwede Selw Eier huus der i Byen. -

Sag:
Underskrewne Endwold Andersen i Øeskovlund paa sine Børens weine, Og Niels Jacobsen i Katterop (Kattrup) paa sin Hustrue Elisabet Rasmusdatters weine, som Arwinger efter Afgangne Rasmus Rasmussen og Hustrue Bergite Sørensdatter i Katterop (Kattrup), kiendes og hermed Witterlig giør, At wi efter udstædte Loubuds tings widne fra Schanderborg Rytter Districts Birketing af 26 februari sidst, hawer med frie willie og Welberaad Hue, soldt og afhændet etc. til Søren Andersen Due og Hustrue Karen Rasmusdatter det selw Eier huus i Katterop (Kattrup) som bemelte wores fader er fradød og nu beboes af bemelte Søren Andersen Due og Jens Rasmussen bestaaende af 11we fag med fortog eller Gaards Rom, og Haugeplads.  Desuden et støke Eiendoms Skow og Engiord Nederlund Eller Lundove kaldet i sin længde  Og brede efter Dellings brew udstæd fra Wor  Nim Herrets Ræt dend 17 Mai 1689 som staar for 1 alb Skow Skyld, hwor af swares Contributioner, som af andet Proprietarie gods til Schanderborg Ampstue. Og som de har giwet os fyldest og fuld Wærd har wi ingen Lod deel eller Ret i dette. Katterop (Kattrup)dend 2 Marti 1767.
Enwold Andersen - Niels Jacobsen.
Læst for Birke tinget Torsdagen dend 5 Marti 1767.
 

Owerbye

 Gård no 14:

Rasmus Jørgensen - For en halw gaard af No 2: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 9 Marti 1578: hworwed Obe Christensen afhænder sine Rættigheder udj hans faders fradøde gaard i Overbye, til Jacob Christensen ibidm: -

Sag 1:
Søren Jensen Herreds Foged i Woer Nim Herred Jens Grann i Howed Jørgen Jensen i Holm og Mads Skriwer i Riis giør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1578 tiirsdagen dj 9de Marty Paa fornte ting War skicket Jacob Chrestensen i Owerby hand æskes bedis og fick et fuld Tings Widne af 8te Dannemænd der saae og hørdte:

At Obe Christensen i Bøgballe stode her kyndelig for Ting domb, solde Skiøde og aldeelis afhender fra sig og sine Arfwinger, og til Jacob Christensen J Owerbye, hans Hustrue Anne Pedersdatter dennem og deres sande Arwinger, alle Den Deel lod Part og Rettighed som Obe Christensen hawer Arwit efter hans salig afgangne Fader Christen Obisen, som boede og døde i Owerbye, som er femte Part af for Newnte Broderlod udi den Bunde gaard i Owerbë udi skow og Mark udi det øde gaard og gaards eyendom udi Møeballe Byes og Mark ligendes udi det ødegaards og gaards eyendom kaldes øster gaard I Stendrup og udi hans stug Jord kaldes Krogshold agger og Krogfaldsmaae, Tillige all den lod part del og Rettighed Som forne Obi Christensen hafwer kiøbt efter hans skiøder Jorde og adkomst Brew kiendelse, Som er først end fuld Broderlod som forne Obi Christensen kiøbte af Maren Ibsdatter Karen Ibsdatter, og deris Rette werge og Egte hosbonder, som er arfwet   efter deris sallig afgangne fader Ib Chrestensen, Som bode og døde i Baarup som er femte Part af alle forne Twende gaard og gaards Eyendom. Intet undtagen i nogen Maade etc.  Deslige og all den lod deel og Rettighed, som for Newnte Obi Christensen kiøbte af Albridt Jensen, som bode og døde i Horsens som er den femte part af end fuldbroderlod Som hand hawde Arfwit efter sallig afgangne Fader Jens Albretsen Som Boede og Døde i Kattrup, udi fornewnte  Gaarde, Owerbye, Møeballe, Stenderup og Krogsfald agger og Enemærke, som forbenæwnte er tillige twende Søster Loder som Er en fuld Broderlod som forne Obi Christensen hafwer kiøbt af Maren Albretsdatter og Karen Albridtsdatter og deris Arwinger udi forne gaarde og Eyendom, Deslige  Peder Sørensen i Olstrup boendis, Jens Sørensen i Katterup boendis, Kirsten Jørgensdatter i Rodued og af hindis Rette  Werge, Mette Marins i Lundum og hindis Rette Werge, Deslige af Giertrud Jenses i Giæwed (Gedved), og hindis rette werge og alt hwad hun hawde arwet efter hindis Broder Albridt Jensen og Peder Jensen, som beløber sig  Elewe 11 Søster lod J fornewnte fuld Broder lod, Item Med tager Ieg forne Obe Christensen udj forne fuld broderlod, hwis Enwold Albridtsen Skiøder paa for Melder som beløber sig fire Søster Loder som  hand hawer kiøbt udi forne twende søster lode - hwilke  forne loder Parter Som er udj den Gaard i Owerbye forne Jacob Christensen nu udi beboer udi det ødegaard og gaards eyendom udi Møeballe Byes Mark  Liggende etc. Datum ut supra.
Skrewen paa Pergament med fem hengendes Zegl.
Læst paa Woer herridsting dj 15 Febr 1606 - atter Læst sst Onsdagen dj 23 July 1717 - og igen læst Onsdagen dj 27de Juny 1632.

Reg 2:
En Pandte forskriwning af 23 febr: 1614: paa 200 Daler, hworimod fornte Gaard pandtsættes af Jacob Christensen til Olle Madsen i Lundum.

Sag 2:
Christen Frost Herreds Foged Las Nielsen og Hans Stabbel Kundgiør at:
Aar efter guds Byrd 1614 onsdagen dj 23de februar. Paa fornewnte Ting war skicket Olluf Madsen i Londum hand bedis og fick et fuldt Tings widne af 8te Dannemænd som saae og hørdte:

For Dom stod Anne Pedersdatter fra Owerbye, Med hindes Rette Wærge og Hosbonde Mads Jensen ibm og Kiendis dennem og deris Arwinger, at Ret Witterlig giæld og wenlig Laan skyldig Olluf Madsen i Londom (Lundum) og hans Arwinger, Tho hundrede fulds Giørn daller, udi Sel Pendinge, som hand dem udi deres Storre Nød og Trang, efter deris Begiæring og Ansøgning Til deris Nøtte og gawn, Laant og forstracht hawer, for hwilcke forne 200 daller udi Sel Pendinge Nu Olluf Madsen udi et fri Brugelig Pant, og forsickring, Sette ald den Lod og Part, som forne Anne Pedersdatter, hawer Erhwerwet, med hendis Sl Hosbond Jacob Christensen hawer Indkøbt, udi den halwe bonde gaard i Ower Bye Mads Jensen og Anne Pedersdatter nu i Boer, og udi den øde gaards eye, Paa Møeballe Marck og dens tofte og Krog falds maae, og Krog falds agger saa og I den Eiendels Jord i Øster Stendrup, og hest hawe Balle, samt og huuse og Bygning gaard og gaards stæd etc.

Udi Tiufue Samfolde Aar efter det Brev dato, Uggien? Løst, og naar forne 20 aar er forløben, og forne loder Jord gods og Eyendom, skulle Igien løses, da skal Kiendes Løsen Paa det ting for sanct Hansdag og Midsommer og det Ting Effter, og siden Løses udi St. Michelie dag der Nest efter og da At erlegge forne howed Sum. Men icke afkorte eller Afregnis udi howedsummen i Nogen Maade, og der som forne Olluf Madsen og hans arwinger, Icke bekommer sin ud Lagte Penge som er forne  200 hundrede daller, udi Sex Pendinge Naar 20 aar forløbne ere til ham og dennem Som foreskrewet staar, da skal forne Lodder Jordegods og Eiendom øde og Byge strax uforhindret Efter følge Olluf Madsøn og hans arwinger for Æwig Eiendom, og for et fuldt frie Kiøb for forne 200 daler udi 6 Pendinge. Skrewen Paa Pergament Med fem hengendes Signeter.
Læst Paa Woer herridsting onsdagen dj 7 Juni 1615.
Atter Læst Paa Woerherridsting for dom onsdagen den 27de Juny Aar 1632.

Reg 3:
Tingswidne Skiøde af 9 Marti 1642: hworwed Morten Jespersen af Grumstrup afhænder til Maren Pedersdatter i Overbye, sin halwe Bondegaard sammesteds. -

Sag 3:
Knud Lassøn J Borup Hans Pedersen i Kattrup og Niels Jensen i Thaaning giør Witterligt:
Aar 1642 onsdagen dj 9de Marty Paa forne Ting War Skicket Niels Sørensen i Owerbye og hand Paa hans Søster Maren Pedersdatters Wegne ibdm, esket Bedis og fick et fuld Ting Winde af 8te Dannemænd der saae og hørde:

I dag fremstod Morten Jespersen i Grumstrup udi haand tog Maren Pedersdatter i Owerbye og forne Niels Sørensen og Med hans frie Willie Ja og samtycke, Solde, skiødte etc.  til Maren Pedersdatter og hendes Arfwinger, ald den part del Og Rettighed, Som hand arwet efter hans Sl forældre Jesper Mortensen og Maren Andersdatter, som begge  bode og døde i Owerbye, i den halfwe Bundegaard i forne Owerbye, hans Broder Anders Jespersen nu Paa Boer Med al Sin tilliggende etc. Deslige al den Part Hand hawer Arwet efter hans forældre i Stendrup, Hest Hafttballe Krog Fald agger og Krogskel maae, og den halwe øde gaards Eie Paa Møeballe Marck saa og øde gaards Toft wed Møeballe Liggendes, som er en fuld Broder Lod i den forne heele Bunde gaard og Eiendom og er forne helle og al forne gods 2: Broder loder og en Søster lod, hwilcke hwis Lod, som er en Broder lod, hun hannem for Nøyet og Betalt hawer, og hun det hawer Bruge og Beholde etc.

Og stod i dag Morten Jespersen med Maren Pedersdatter og Niels Sørensen til Wedermaals Ting Actum ut Supra.
Skrewen paa Pergament Med fiire hengende Zegl.

Reg 4:
dto af 24 Janv: 1649: paa 4de parten af en Søsterlod udj Overbye og Møeballe Marker samt Øster Stenderup. -

Sag 4:
Jonnas Hansen Herreds Foged Knud Lassen og Thomas Christensøn giør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1649 Onsdag dj 24de Janv. Paa Woer herridsting, war schicket Anders Jespersen i Owerbye, Som Esket og fick et ful Tings Winde af Otte Dannemænd der Saa og hørde:

For domb fremstod Søren Jensen I Grumstrup og hans Hustrue Karen Sørensdatter, og med Begge deres friwillie og Welberaad Hue og Samtycke med sammenlagde hænder Soldte skiøtte og Aldeelis af hende fra dennem, Begge deris Børn og Arwinger, og Til Anders Jespersen i Owerbye hans hustrue og Begge deris Arwinger, All den del Lod og Arwepart, Som  de Arweligen Er tilfalden udi Ower Bye  og ower Bye Marck, Møeballe Marck Og Stendrup det øster, efter hindes Olde fader Jesper Mortens og Olde Moder Maren Andersdatter som er den fierde Part Af en Søsterlod, med  al Sin tilligende Grund etc. Og stod Søren Jensen og hans Hustrue Karen Sørensdatter med Anders Jespersen i dag til Weder Maals - Ting. Actum ut Supra.

Reg 5:
Skiøde af 2 Nov: 1751: udgiwet af Mickel Pedersen til hans Søn Peder Mikelsen paa hafte halwe Selw Eier Bonde gaard i Overbye. -

Sag 5:
Kiendes Jeg Underskrevne Michel Pedersen Af Overbye, og her med Witterlig giør, at ieg hawer Ladet Selw Eyer Rettigheden Eller Bonde Eyendommen udj min paaboende Gaard i Owerbye, bestaaende udj Nye Landmaalings Matricul, hartkorn agger og Eng 5 Td 2 skp " fdk 2 alb, skow 2 alb Loulig laugbyde, sidst afwigte 5te augusti 12te og 19 ditto til det Schanderborgske Districts Birke Ting Fæderne gods til Fæderne frænder og Møderne gods til Møderne frender hwor om Laugbuds tingswidne sluttet den 19de August sidst giwer yderligere forklaring, og som da wed bemeldte laugbud, hwerken Herligheds eyeren Deris Kongl. Mayt: efter lowlig stewnemaal, Til Regimentskriweren, eller nogen arfwinger endten lod møde, mødte, eller giorde Noget bud, saa hawer ieg med frie willie og Welberaad hue, Solgt, Skiødet etc.  til min Søn Peder Michelsen og hans Hustrue Mette Jensdatter og Deris arwinger, Den mig tilhørende halwe selweyer Bonde gaard i Overbye, som fornte min søn Peder Michelsen nu Paaboer med al dens tilliggende paa Overbye Mark,  Sampt øster Stendrup, Hæste harballe, og det Jord som paa Møeballe Mark er tilliggende, som er Krogs fald agger, Krogs faldmaae, og den halwe øde Gaards Eye paa Møeballe mark, samt øde gaards Toft wed Møeballe, til et ewindelig  arw og Eiendom etc.

Og kiendes ieg mig Michel Pedersen og Hustrue Kiersten Jensdatter for os og wores arwinger ingen ydermeere lod del Ret eller Rættighed at hawe, udj Eller til fornte halwe Selwejer Bonde gaard. Men tilstaar at hawe annammet bekommet og oppebaaret Sølw Pendinge fyldest og fuld wærd som qwittering og Contract af dato 2den Novembr sidst Nærmere og fuldkommen udwiiser.  Der owergiwes sammen med Skiødet der foruden alle de gamle Skiøder, laugbuds tings Widner og lauglige adkomster til Sønnen. Overbye den 2den 1751we.
Læst paa Birke tinget den 4de Novbr 1751.

Reg 6:
dito af Marti 1761: udgiwet af formynderne for bemte Peder Mikelsens børn, og til Rasmus Jørgensen i Overbye, paa fornewnte halwe Selw Eier gaard. -

Sag 6:
Underskrewne Jens Michelsøn i Taaning, Jørgen Sørensen i Grumstrup og Søren Gundersøn i Ørridslev Som for mynder for afgangne Peder Michelsøn i Overbye hands børn, kiendes og her med witterlig giør, at wi udstædde Laug buds Tingswinde fra Schanderborg Rytter Desctricts Birketing hawer Soldt og af hændet etc. paa Bemælte wore Myndtlinges Wegne fra dem og deris arwinger til Rasmus Jørgensøn og hustrue  Mette Jensdatter Samt deris Arwinger, Den halwe Selweyer Bonde gaard, som Bemældte Peder Michelsen fradød og nu Beboes af Rasmus Jørgensøn anslagen for Hartkorn Agger og Eng 5 td 2 skp 2 alb Skow 2 Album med ald dens tilliggende, Som er Krogsfald ager Krogs faldmaae og den halwe øde gaards Eye Paa Møeballe Marck, Samt øde gaards Toft wed Møeballe, og Som hans hawer giwet os Paa myndtliges Wegne fyldest og fuld Wærd, Saa har wi herefter ingen ydermeere Lod deel ret etc. til denne i nogen Maade.  Datum Taaning et Grumstrup dend (ingen dato) Marty 1767.

Gaard no 15:

Thomas Thomasen - For en halw gaard af No 2: -

 Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 1565: hworwed Albert Sørensen i Tammestrup afhænder sin Arwepart i en gaard med tilliggende Overbye, til Beboeren Envold Albertsen. -

Sag 1:
Søren Jensen i Ejer Herridtsfoged, Jens Grøn i Howed, Peder Knudsen i Ørschow, Niels Jensen i Boerup og Jacob Skriwer i Ørschow Kundgiør Wi Aar efter Guds Byrd 1565 Tirsdagen næst op til Alle Helgensdag paa Woer Herridts Ting war skicket Enewold Albertsen i Overbye lowlig esket, bedes og fik et fuld Tings Widne af 8te Dannemænd der saae og hørde:

Samme dag det Albret Sørensen i Tammestrup stor her Lydelig  for Tingsdom, solgte, skiødte etc. til Enevold Albertsen hannem og hans saml. Arwinger ald den lod, Part, Deel og Rettighed, som hand hawde Arwet udj den gaard i Overbye, som Envold Albertsen nu udj boer, og i den øde gaards Eje i Møeballe og i den Ejendom kaldet Krogshalle Ager og Krogshalle Mae, som fornte Enevold Albertsen bruger, som hand har arwet efter hans Moder Maren Sørensdatter død/:Hendes siel Gud Naade:/ som er i huuse, Bygning, Gaard etc. Hand tacker fornte Enevold Albertsen godt for god og redelig Betaling i alle Maade. Datum ut Supra.

Reg 2:
ditto af 12te Janv: 1597: paa fornte gaard til Peder Envoldsen i Overbye. -

Sag 2:
Søren Albretsen i Tammestrup Herreds Foged Jens Sørensen og Hans Stabel Kundgiør:
Aar efter Guds Byrd  1597 Onsdagen dj 12te January paa fornte Ting war skicket Peder Enewoldsen i Overbye, hand lowlig esket, bedes og fik et fuldt Tings Widne af 8te Danne Mænd der saae og hørte:

Inden fornte Ting stod her i dag for Dom Jens Enevoldsen i Thøring?, hwilken der tog udj fornte Peder Enevoldsens Haand og med hans frie willie og welberaad Hu, solgte, skiødte etc. til hans Broder Peder Enevoldsen i Overbye hans hustrue Lene Sørens Datter og deris Arwinger ald den Lod, Part, Deel og Rettighed, som hand hawer arwet efter hans sal: Fader Enevold Albertsen, og Moder Maren Enevolds Datter og Broder, Søren Enevoldsen, udj den Bondegaard i Overbye, hand selw paaboer og i den ødegaards Ejendom paa Møeballe Mark liggendes, og i et andet stk jord paa Møeballe Mark, Krogshalle Agger, og en Mae kaldet Krogshalle Mae, desligeste udj den halwe gaards Eyendom udj Stendrup kaldes Østergaard - Sammeledes stod Jens Tomasen i Hallerup og solgte, skiødte etc. til fornte Peder Enevoldsen hans hustrue Lene Sørensdatter og deris Arwinger, ald den Lod og Arwe = Part, som hand  hawer arwet efter hans Olde = fader Enevold Albertsen og Olde = Moder Maren Enevolds Datter udj den fornte Eyendom, øde og bygget -

Desligeste stod Albert Jensen i Ustrup og solgte og skiødte etc til forne Peder Enevoldsen og hustrue Lene Sørens Datter og deris Arwinger ald den Lod og Arwepart som hans Moder Mette Enevolds Datter hawde arwet efter hendes sal: fader Enevold Albertsen og Moder Maren Enevolds Datter og Broder Søren Enevoldsen udj ald fornte Ejendom, øde og Bygget, Desligeste udj den gaard i Kattrup Jep Michelsen nu udj boer og anden stæds hwor hendes Lod kand findes udj det goeds Jep Michelsen nu ejer efter det Kiøbe Brews lydelse, hans Moder Peder Enevoldsen derpaa gier og giwet hawer, som er i Huuse og Bygning etc. De tilstaar at hawe fanget og oppebaaret Sølw Pending, fyldest og ful Wærd for fornte Arwe Lodder etc. saa de tacker fornte Peder Enevoldsen og Hustrue Lene Sørensdatter og deris Arwinger for god og redelig Betaling i alle Maade. Jens Enevoldsen, Jens Thomasen og Albert Jensen ladet henge wors Signeter neden for denne Skiøde. Anno, loco et Die ut Supra.

Reg 3:
dto: af 13 augt. 1652: hworwed Hans Pedersen Skiøder hans part udj sine Forældres fradøde halwe gaard, til Hr: Anders Jensen. -

Sag 3:
Jonas Hansen Herreds Foged Jacob Pedersen Lillerup og Hans Jørgensen i Owerby giør Witterligt:
Aar 1653 fredagen dend 13 Augusti paa fornte Ting war skicket   Hæderlige og Wellærde Mand Hr: Anders Jensen, som hand lydeligen Esket, bedes og fick et fuld Tings Widne af 8te Lowfaste Dannemænd der saae og hørte:

For Dom stod Hans Pedersen i Tebstrup og tog udi bemte Hr: Anders Jensens Haand og fuldkommelig solgte skiødte etc: til fornet Hr: Anders Jensen og Beridt Niels Datter i Overbye og deris Arwinger ald den Lod og Part hand hawer arwet efter hans forældre, saa og den part hand hawer Kiøbt udj den halwe Bonde gaard i Overbye som hans forældre paaboede og fradøde, som er en fuld Broder Lod og 2de parter af den lod Albert Pedersen i Grumstrup og hans Sødskende hawde og de ham hawer solgt og skiødt, som er udj Gaard og Gaardsstæd inden ark? og uden, paa Møeballe Mark i Stendrup og Hesteballe, som er saa widt hand hawe arwet og Kiøbt, udj Huuse og Bygning Gaard og Gaardsstæd etc. Hans Pedersen kiendes at hawe oppebaaret af Hr: Anders Jensen og Beridt Niels Datter Sølw Pendinge saa hand tacker. Actum Anno et Die ut Supra.

Reg 4:
dto: af samme dato, paa de øwrige parter af samme gaard. -

Sag 4:
J
onas Hansen Herreds Foged Jacob Pedersen Lillerup og Hans Jørgensen i Owerby giør Witterligt:
Aar 1652 fredagen dj 13de Augsti paa fornæwnte Ting  war skicket Hæderlige og Wellærde Mand Hr: Anders Jensen, hand lydelig esket, bedis og fick et fuldt Tings Widne af 8te Lowfaste Dannemænd der saa og hørte:

For domb stoed Michel Lassen i Ustrup og tog udi bemte Hr: Anders Jensen Haand med Berith Niels Datter i Overbye hendes haand paalagt, og paa Hendes wegne med hendes willie, ja om minde fuldkommeligen solgte etc. fra Hende og hendes Arwinger til bemte Hr: Anders Jensen og hans Arwinger halwparten af den Part, som Hun hawer arwet udj den halwe Bonde gaard i Overbye, Hun nu udj Boer og Søren Pedersen udj boede og fradøde og halwparten udaf en halw Broder Lod og halwparten udaf en halw Søster Lod, saa og halw Parten af de trej Parter af den Lod, hun hafde Kiøbt af Albret Pedersen i Grumstrup og hans Sødskende  efter Skiødes formelding, som er udj gaard og Gaardstæd, huuse udj det øde jord paa Møeballe Mark og udj Stendrup og Hesteballe som er saa widt og bredt som sal. Søren Pedersen og Beridt Niels Datter ejede, som er udj Huuse og Bygning etc. De tacker Hr: Anders Jensen for god redelig betaling. Actum Anno Die ut Supra.

Reg 5:
dto: af 8 decbr: 1676: hworwed Jørgen Ollesen af Houd Skiøder Jacob Christensen de 2/3 parter udj en tilforhandlet halw Selw Ejer gaard i Overbye. -

Sag 5:
Envold Christensen Herreds Foged Niels Hansen i Owerbye Peder Stephansen giør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1676 fredagen dj: 8de Decembr paa fornte Ting war skicket Jacob Christensen af Overbye, som lydeligen esket og fik et fuld Tings Widne af 8te Loufaste Dannemænd der saae og hørte:

For Dom stoed Jørgen Ollufsen af Howed og tog fornet Jacob Christensen i Haand og med hans frie willie og fuldberaad Hue solde skøtte etc. til Jacob Christensen og hans Arwinger de to tredie parter udj den halwe  Selwejer Bonde Gaard udj Overbye som hand nu hawer Kiøbt af Eric Sørensen og Søren Sørensen, barnfød der sammestæds efter hans Skiødes og Adkomsters Jndhold, som dennem war arwelig tilfalden efter deris sal: forældre afgangne Søren Ericsen og Lene Sørens Datter, med ald dets rette tilliggendes Sær = jord og Ejendom Baade paa Overbye og Møeballe Mark og Øster Stendrup, det wære sig udj gaard og gaardsstæd etc. Hand tacker Jacob Christensen for god Betaling. Og stoed Jørgen Ollufsen med Jacob Christensen til Wedermaals Ting. Actum ut Supra.

Reg 6:
dto af 29 Juli 1703: paa halwe parten i bemte halwe gaard, som Jacob Christensens Enke, lader Skiøde hendes Søn Chresten Jacobsen. -

Sag 6:
Rasmus Christensen Leth Herreds Foged og Niels Hansen giør Witterligt:
Aar efter Guds Byrd 1703 fredagen dj: 29 Juli paa fornte Woer Nimb  Herridts Ting war skicket Christen Jacobsen  i Overbye paa sin Egne og Hustrue Karen Niels Datters wegne, som esket og fik et fuld Tings Widne af 8te Lowfaste Danne Mænd der saae og hørde:

For Dom stod Mads Andersen i Møeballe og fremlagde en skriftlig fuldmagt saa lydendes: Kiendes ieg underskrewne Anne Anders Datter sal: Jacob Christensens i Overbye, at ieg hermed fuldmagt giwer og Myndiggiør min Laugwærge Mads Andersen i Møeballle paa mine wegne at skiøde min Kiere Søn Christen Jacobsen i Overbye og hans Hustrue Karen Niels Datter, min tilhørende halwe part af den halwe Selwejergaard ibidm hand nu paaboer med des tilliggende Ejendom paa Møeballe Mark og Øster Stendrup og det saa fuldkommelig som ieg selw tilstæde war. Til bekræftelse hawer ieg dette med min Nawns Bogstawe underskrewet og ombedet Jens Christensen i Kattrup og Hans Nielsen i Overbye med mig til Witterlighed at underskriwe. Datum Overbye dj 29de Juny 1703 Anne A: A: D: Anders Datter Jens Christensen egen haand, Hans Nielsen Egen Haand.

Dernæst fremstod fornte Mads Andersen, Anders Jacobsen i Overbye og Jens Jacobsen ibid: paa deres egne wegne, saa og Niels Pedersen i Hemb paa sin  Hustrues Maren Jacobs Datters wegne  og samtlige tog fornte Christen Jacobsen i haand og med deres frie willie og welberaad Hu solgte, skiødte etc.  til bemte Christen Jacobsen og hans Hustrue Karen Niels Datter og arwinger først den halwe part af den halw Bonde Selwejergaard i Overbye, som Christen Jacobsen nu selw Beboer med ald dens tilliggelse paa Møeballe Mark og Øster Stendrup, som Anne Anders datter efter Skiødets formelding war berettiget, desligeste  den Arwe lod og Part, som Anders Jacobsen, Jens Jacobsen og Maren Jacobs Datter udj forne halwe gaard og Ejendom er arweligen tilfalden efter deris salig fader, hwilke fornte Parter udj  bemte halwe gaard og Ejendom, det wære sig udj huuse etc.  De tacker for Sølw Pendinge fyldest. Anne Anders Datter, Anders Jacobsen, Jens Jacobsen og Niels Pedersen paa sin Hustrues wegne forpligter sig igien at giwe Christen Jacobsen, hans Hustrue og deris Arwinger fyldest hwis der paa grund af deres Wanhiemmels brøst skyld skulle ske nogen tiltale i fornte Gaard etc.

Paa lige Maade tog Christen Jacobsen sin Hustrues fader fornte Niels Pedersen i Haand, solgte og skiødte hende halwparten af hans fæderne Arwepart i samme halwe gaard med des tilliggelse og tacker hannem godt for god Betaling. -

Og stod Mads Andersen paa Anne Anders Datters wegne, Anders Jacobssen og Jens Jacobsen tillige med deres Farbroder Jens Christen i Kattrup og Niels Pedersen i Hemb paa sin Hustrues wegne med Christen Jacobsen til Wedermaals Ting. Actum ut Supra.

Reg 7:
Skiøde af 2 Nov: 1751: udgiwet af fornte Chresten Jacobsens arwinger til Thomas Tomesen i Overbye paa hans iboende halwe Selw Eier gaard, af Hartkorn Ager og Eng 4 td 6.
2. 1 alb, Skow 1 alb.

Sag 7:
Kiendes Wi os underskrewne samtlige Arwinger efter sal: Christen Jacobsen, som boede og døde i Overbye, Jeg hans efterladte Hustrue og Enke Karen Niels Datter af Overbye, med Laug Wærge paa egne Wegne,  ieg hans ældste Søn Jacob Christensen af Møeballe paa egne samt min Søster og Myndling Else Christens Datter udi Callundborg, hendes wegne, og ieg Jens Christensen i Horsens, hans yngste Søn, paa egne Wegne, at wi samtlige, som formedelst wores øwrige Med = Arwinger ere døde, undtagen at sal: Mette Christens Datter, som war ogsaa sal: Christen Jacobsens Datter og war gift med sal: Nicolaj Clausen, Borger og Skoe Mager i Schanderborg, hwis Børn endnu lewer hwilke hr: sal: Nicolaj Clausen og Hustrue sal: Mette Christens Datter for Skifte = Rætten efter sal: Christen Jacobsen hawer bekiendt og tilstanden, at dem war reent udbetalt, alt de hun som en Datter den tiid til fædrene og i sin tiid til Mødrene Arw, efter hendes fader sal: Christen Jacobsen og Moder Karen Niels Datter, som endnu lewer, kunde tilkomme, hworom Skifte = Brewet af dato 15de Nov: 1735 giwer nærmere oplysning, ere tilligemed min Datter og wores Syster Karen Christens datter Welagte Thomas Thomasens Hustrue i Owerbye Eeneste og rette Arwinger efter bemte sal: Christen Jacobsen, der som meldt, boede og døde i Owerbye og hermed for alle witterlig giør, at wi samtlige hawer ladet Selwejer rettigheden eller Bonde Ejendommen udj fornte sal: Christen Jacobsens og min  Hans Enke Karen Niels Datters paaboende gaard i Overbye, bestaaende udj nye Landmaalings Matricul for Hartkorn Ager og Eng 4 td 6 skp 2 fc 1 alb: skow skyld 1 album lowlig laugbyde sidst afwigte dj: 5te augsti 12te og 19de dito til Schanderborg Birketing. Hwerken Herligheds Ejeren Deres Kongl. Majt eller nogen slags Arwinger enten lod møde, mødte eller giorde Bud har wi samtlige med frie willie og welberaad Hu solgt etc. til Thomas Thomasen, som er min Karen Niels Datters , Datters og Med Arwings Mand og wi øwrige Med - Arwingers Søsters Mand og hans Hustrue Karen Christens Datter den halwe Selweyer Bonde Gaard i Owerbye, som Thomas Thomasen nu selw paaboer, med ald dens tilliggende paa Owerbye og Møeballe Marker samt Øster Stendrup til ewindelig arw etc. Wi giwer derfor Afkald og Qwitteringen af 12te July 1751 nærmere og fuldkommen udwiiser, saa wi tacker for god Betaling. Witterlighed Thomas Kattrup og Michel Pedersen af Owerbye. Owerbye dj 2den November 1751.
Læst paa Birke Tinget dj 4de November 1751.
 

Thestrup

Gård no 16:

Hr Cancelie Raad Biørn. -

Reg:
Et Skiøde, udgiwet af Hr: Ritmæster Glud til Kiergaardsholm, den 22de decembr 1758: til Monsr. Andreas Biørn, paa endeel Jordegods og Tiende, hworunder er begreben Thestrup gaard i Kattrup Sogn, bestaaende af hartkorn: Ager og Eng 7 td 5. 3 f. Skow 2 alb. -

Sag:
Jeg Underskrewne Johannes Glud, til Kiærgaardsholm Hands Kongl. Maystetz Ritmester, Kiendes og hermed Witterlig Giør, at hawe solgt og afhendet etc. fra mig og mine Arwinger til Welædle Monsieur Andreas Biørn følgende mig tilhørende Jorde Goeds og Tiende:

1:
Thestrupgaard beliggende udi Kattrup Sogn, Voer Herredt, som bestaar af hartkorn Ager og Eng Syw Tønder fem Skipper Tree fierdingkar, Skow Toe Album, Bonde Eiet med ald Sin tilliggende Rættighed udj Bygning, Skow Mark og Ejendom, indtet i nogen Maade derfra Reserveret, undtagen Herlighed i Thestrupgaard, som er Hands Kongl Mayest tilhørende, og udj ingen Maade herwed prejudiceret hworaf swares aarligt til Schanderborg Districts Regimentz Skriwer udi kiendelse 10 rd 1 mk 12 sk.

2:
Hylche Kirke med tilhørende Kirke Korn og Qwægtiende, staaende for Hartkorn Nitten tønder, toe skipper, og Kirkejorden paa Ustrup Mark Hartkorn Fire skipper, toe fierdingkar, samt Jus Vocandi Patronalus og ald anden Herlighed og Rættighed, som til bemelte Kirke Henhører. -

3:
Een Indkast Skow, kaldes Nederlund, Eng og Ager 2 fc 1 1/2 Alb. Skow 2 alb:-

4:
Fiere Halwe Gaarde i Ørritslew Bye og Sogn, staaende for Hartkorn Nie Tønder fiire skipper, halwanden album med tilhørende Skow og ald Rætt og Rættighed, der af Fiere Besiddere Beboes, og swarer, foruden wis Arbeide, aarligt 24 rdr i Landgilde efter Deres Fæstebrews formelding. -

5:
Twende halwe Gaard udi Winthen, staaende for Hartkorn Fiorten Tønder med Skow og ald tilhørende Ræt og Rættighed, der beboes af Twende Mænd, som swarer aarlig 28 rdr. -

Hwilket alt forbemelte Thestrupgaard, Hylche Kirke etc, alt Ligesom ieg selw ejet og haft hawer, Welbemelte Monsieur Andreas Biørn maae tiltræde etc. Widner: Herr Etatz Raad De  Lichtenberg og Cancellie Raad De Lichtenberg begge af Horsens. Horsens dend 22de December 1758.
Læst paa Nørre Jyllands Landsting dend 13de Juny 1759 under No 5. -

Bilag:
Welædle og Welbyrdige Høystærede herr Cammer Raad!
Udi følge af Meget Ærede af 23de næstafwigte, sender ieg indsluttet Copie af det Mig owerlewereede Papiir, de fleeste andre erer Brændte udi .. bewidste Gaardens - Præsten Gaardens med Eyerne hændte twende Jlde Brande, og den endnu hawende gamle, ere ikke til nogen Oplysning derom. Hilsen etc. A. Biørn.
 

Ousted Sogn - Elling

Gård no 17:

Anders Chrestensen - For gaardsparten No 1: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 5te dec: 1649: angaaende en halw Bonde gaards øde Eie, som Eske Pedersen afhænder til herredsfoged Jonas Hansen i Elling. -

 Sag 1:
Knud Lassen i Borup Dommer til dette Winde Jesper Madsen i Eÿer Tinghører og Tomes Christensen Skriwer giør Witterlig:
Aar efter Guds Byrd 1649 Onsdag den 5te Decembr paa fornte Ting war skicket Erlig og welforstandig Mand Jonnas Hansen i Elling Herrids foeged i Woerherrid Som Esked og fick et fuld tings winde af Otte Danne Mend som Sandeligen saae og Hørde:

For Domb stoed Eske Pedersen i Elling og udi Haand Toeg forbemeldte Jonnas Hansen, og udi hans Store Nød og Trang, Solde skiøtte og Aldellis af hænde fra sig, hans Hustrue deris Børn og Arwinger, og til forbemelte Jonnas Hansen hans Hustru Catrine Hans Datter, Deris børn og Arwinger, den halwe part af en Bundegaards Øde Eye, Ligendis nest op til Jonnas Hansens gaards Jord Som hand nu self paaboer, med et tilliggendis Huses Bygested, som Olluf Rask sidst udi Boede, som forne Eske Pedersen hawer Arwet efter hans Sal: Broder Sørren Pedersen som er Thoe Otting Jorder, Regnet for otte fagne, udi og ower ald Elling Bye skow og Mark, med efterskrewne Enemærker, Nemlig Elling Badkier ligendis Sønden for Elling Marck, at Møllested ligendis halwparten paa Elling Marck og halwparten Paa Riis Mark, som Elling bæk løber i Mellem, it kaldis grøn Kier, it kaldis Mayer Østen for Lillerup, og it kaldis Brock biere ligendis nest Satterup og Monbiere marck med ald Anden sam tilligende Grund etc. Og stod Jonnas Hansen og Eske Pedersen med hwerandre i Dag Til Wedermaals Ting. Actum ut Supra.
Læst paa Woerherrids Ting den 30te Jully 1686 og gen d: 18 Augusti Ao 1713. Læst paa Birke Tinget den 28 May 1750.

Reg 2:
ditto af 3 Marti 1713: hworwed Elias Jensen af Elling med fleere, afhænder til Chresten Hansen, en øde Bonde gaards Eie paa Elling Mark. -

Sag 2:
Rasmus Christensen Leth Herredsfoged og Christen Jensen Lassen giør Witterlig:
Aar 1713 dend 3 Marty Paa for nefnte Woernimbherridsting  for retten Comparerede Welagtbaare Chresten Hansen af Elling, der Esket og fick et fuldt tings winde af otte Mænd som Sandelig saae og hørde:

For domb stoed Ellias Hansen af Elling Paa Sin Egen og Sin Kiere Broder Petter Hansens Wegne, Marqvart Eskesen af Elling paa Sin Hustrue Catrine Hans Datters Wegne og Margrethe Ellisabet Hans datter af Elling paa egne Wegne Med sin tiltagen Laugwerge Christen Jensen ibm, Som Een hwer for sig udi haand tog deris Broder Christen Hansen af Elling Saawelsom hans forhaabende fæstemøe Anne Eskis Datters fader Eske Jensen af Elling paa bemte Sin Datters Weigne, og med Deris fri willie og welberraad hue Solde skiødte etc. til deris Broder Christen Hansen og hans forhaabende fæste møe Anne Eskesdatter og Deris rette arfwinger ald dend Arfwe Lod del part Ræt og Rettighed, Som de ere berettige og Arfweligen tilfalden Efter deris Sal forældre Sal: Hans Jonasen og hans hustrue deris Moder Sal Anne Kathrine Peittersdatter Kleis, udi den øde Bunde gaards Eie paa Elling Mark Ligendis Næst op til Marquar Eskesens Paa boende halwe gaards joers med de tilliggende Enemercker, Effter dend bemelte Deris Sal. forældre derpaa med delte skiøde udsted her af Ræten Ao 1686 den 30 Jully, Som for Rætten blef Læst og Paa skrefne Dends widere formelding, undtagen det Huus og Jord som bemelte Christen Hansen i dag wed Contract og der efter tingswindes meddelelse Sin Søster Margrete Ellisabet Hansdatter og hendis Arfwinger owerdragit hafwer, det wære Sig siden i det øfrige, dend Selweyer øde gaards Eie etc. det Huus Jens Molboe tilforn paaboede, det øde huuses biuge sted Som kaldes grønbeck og alt andet.

Og stoed fornte Ellias Hansen, Marquar Eskesen og Margrete Ellisabet Hans datter, med deris Broder Christen Hansen til wedermaalsting, Actum ut supra.

Reg 3:
dito af 19 decbr 1754: angaaende halw parten af Selw Eier Rættigheden i de Toft = Mark og Eng - Jorder, den øde Gaards jord kaldet, som Ellen Andersdatter afhænder til hendes Mand Jens Jensen. -

Sag 3:
Christen Gundorph Birkedommer og Niels Wissing giør Witterlig:
Anno 1754 Dend 19 December for Rætten mødte Elle Andersdatter af Elling med Laugwærge Jagt Betiendter Sr Niels Bredall af Eyer og i Hand tog hendes nu hawende Mand Jens Jensen. Til hannem og hans Arwinger Soldte skiødte etc. halwparten af Self Eyer Rættigheden i de Toft Marck og Eng Jorder Den øde gaards Grund og Jord kaldet med widre, som tilliger hendis paaboende Gaard i Elling tilliige med de paa samme Self Eier Jorder staaende Self Ejer gade Huuse Alt efter skiødets formelding af hendis forige Mand Christen Hansen til hende udgiwet udsted her af Rætten den 10de Julj 1732 og ligesom hun samme wed skiftet efter bemelte hendes Sal. Mand er owerdraget Til fornefnte hendis nuhawende Mand Jens Jensen og hans Arwinger med ald den Ræt etc. Elle Anders Datter med fornefnte hendis Laugwærge Bekiender og Tilstaar icke Alleene at hendis Mand Jens Jensen i følge den af hende med ham og hans fader Jens Knudsen op Rettede Contract af Dato 27 Novembr Sidst hawer udbetalt arwingerne, den dennem udi afgangne Christen Hansens sterboe efter skiffte og Deeling Tilkommende Arf hwilcket desuden med afkalde af Dato 28 Septembr og 2 Decbr sidst fra wedkommende er bewiist som i Dag her wed Rætten blew Læst og paaskrewen, Samt at Jens Knudsens yngste Søn Jørgen Jensen eller i det sted Jens Knudsens Swiger Søn Terchel Pedersens Søn, Peder Therchelsen i Hemb, efter medelte Contract i sin tid skal ægte og til sig tage Elle Anders Datters ældste Datter Anne Christens Datter, Til Jens Knudsens Paaboende  Gaard med widre samme Contracts Jndhold som idag her wed Rætten blew Læst og paaskrewen, men endog at hun desuden af hendis Mand Jens Jensen har mødt og oppebaaret fuldkommen betaling, saa hun og Arwinger ingen meere Ræt etc. har i denne.
Actum Ao Die et Loco ut Supra. Læst for Birke Tinget 20de Martii 1755.

Reg 4:
Skiøde af 4 Marti 1767: udstæd af Chresten Hansens og Jens Jensens Arwinger til Anders Chrestensen i Elling paa Selw Eier Rættigheden udj de hands paaboende gaard tilhørende Toft Mark og Eng jorder, med widere. -

Sag 4:
Underskrewne El Anders Datter med laugwærge Skow Ridder Niels Bredal i Eyer, Elias Chrestensen paa Egne wegne og som formynder for mine Sødskende Knud Jensen og Jørgen Jensen alle af Elling, Maren Sørens Datter med laugwærge Knud Jensen i Elling, Søren Mortensen i Yding paa min Hustrue Mette Jens Datters wegne, Maren Jens Datter i Hem med laugwærge Søren Mortensen, samtlig arwinger efter Chresten Hansen og Jens Jensen i Elling, kiendes og her med witterlig giør, at wi efter udstedde laudgbuds tingswidne fra Schanderborg Rytter Districts Bircketing af 26 Febr sidst hawer med friwillig og wel beraads Hue solt etc. til Anders Chrestensen selweyer rettigheden i de Toft, marck og Engiorde, den øde gaards grund og Jord kaldet med widdere, som tilege Hands paaboende gaard i Elling tillige med de paa samme selwejer iords staaende selweyer gade huuse med ald dend ret etc. Elling 4de Marty Ao 1767.
El Anders Datter Som lauwærge N. Bredal.
M. S. D: Elias Chrestensen, Knud Jensen, Maren Jens Datter Hemb, Søren Mortensen, Yding, Jørgen Jensen.
Læst paa Birke Tinget 5 Martz 1767.


Gården no
18:

Niels Pedersen - For gaardsparten No 1: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 10 Marti 1713: angaaende et Selw Eier Huus og Waaning med tilliggende jord i Elling, som Jens  Sørensen til Peder Sørensen hawer afhændet.

Sag 1:
Rasmus Christensen Leth HF og Christen Jensen Lassen Giør Witterlig:
Aar 1713 fredagen dj: 10 Marty paa forne Woer=Nimb Herrets Ting for Retten fremkom Welagte Peder Sørensen af  Elling der Esket og fick et fuld tingswinde af otte Mænd der wand og Kundgiorde, at de sandelig Saae og hørde:

For Dom stod Jens Sørensen af Elling og udi Haand tog bemte  Peder Sørensen ibid og med sin frie willie og welberaad hue Soldte, Skiødte og aldelis afhændede fra Sig sin Hustrue Karen Jensdatter og Deres arfwing, og til bemte Peder Sørensen Hans Hustrue Karen Jensdatter (2x Karen ok læst)  og deris arwinger dend Selw Eier Huus og Waaning i Elling bemte Jens Sørensen paa boer med ald sin Rette tilliggelse etc. Mens kiendes derfore at hawe annammet Bekommet og opbaaret af fornte Peder Sørensen og hans Hustrue Deres Datter Karen Jens Datter Sølw Pending fyldest og fuld wærd, efter Deres egen willie og fuld fornøjelse i alle maader, Saa De takker Hannem  og Hans Hustrue Karen Jensdatter godt for god betaling. Og stod fornefnte Jens Sørensen med sin Swoger Peder Sørensen til Wedermaals Ting, actum ut Supra.

Reg 2:
dito af 27 Novbr: 1732: angaaende halw parten af samme Huus og Waaning, som Peder Sørensen Dam afhænder til hans hustrue Maren Nielsdatter. -

Sag 2:
J
ohannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse giør Witterlig:
Aar efter Christi fødsel 1732. Torsdagen dend 27de Novembr war tilstede for Retten Peder Sørensen Dam af Elling, og med sin frie Willie og Welberaad Hue  i Haand tog sin Hustrues Broder Eske Nielsen af Elling paa Peder Dams Hustrue Maren Nielsdatters Weigne, til Hende, Skiødte, Soldte og aldelis afhændede fra Sig og Sine arwinger til bemte Hans Hustrue og Hindes arwinger, halwparten af den Selw Eier Huus og Waaning Hund iboer i Elling, med ald sin rette tilliggelse etc. fornefnte hans Hustrue Maren Nielsdatter og Hindes arwinger, maae og skal nyde bruge etc. og Som Peder Sørensen Dam af fornte hans Hustrue, hawer annammet og oppebaaret for bemte Halwe Selw Eier Rettighed fornøjlig Betaling fyldes og fuld wærd aldelis efter hans willie og nøye, saa hand tacker hinde godt, for god, Reedelig og fornøylig Betaling i alle maader. Hwor efter Eske Nielsen war Skiødets Tings Widne Begierende, som hannem af Retten blew udstæd. Actum Anno Die et loco ut Supra.

Reg 3:
Skiøde af 4 Marti 1767: udgiwet af Peder Sørensens arwinger til Niels Pedersen, paa Selw Eier Rættigheden i berørte Huus og Waaning i Elling.

Sag 3:
Underskrewne Maren Niels Datter Enke efter Peder Sørensen i Elling med Lauwærge Jørgen Jensen, Niels Pedersen i Lille Ring paa min Hustrue Karen Peders Datters Weigne, Eske Jensen og Knud Jensen i Elling som formynder for owenmelte afgangne Peder Sørensen i Elling hans 2de Døtre. Kiendes og hermed witterlig giør, at Wi efter udstede Laugbuds tingswidne fra Schanderborg Rytter Districts Birketing af 19 february sidst, hawer med frie Willie og welberaad Hue, Solgt og afhændet etc. til Niels Pedersen i Elling og hans arfwinger, Selw Eier Rettigheden i det Selw Ejer Huus og Waaning i Elling, som bemte Peder Sørensen i Elling er fradød, og ind beboes af Niels Pedersen, Og som Hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd. Elling dj 4de Marty 1767.
Jørgen Jensen, Knud Jensen, Eske Jensen, Niels Pedersen.
Læst paa Birketinget Torsdagen dend 5te Marty 1767.

 
Gård no 19:

Jacob Jensen - For gaardsparten No 1. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 4 oct. 1695: hworwed Eske Jensen til sin trolowede Fæste Enke afhænder halw parten af den halwe Selw Eiergaard i Elling, som hand selw beboede. -

Sag 1:
Søren Nielsen i Eldrup i Dommersted og Niels Hansen i Owerbÿe giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1695 fredagen dend 4 Octobr paa fornte ting war skicket, Welagte Mand Powel Jensen af Jllerup paa hans Søsters Karen Jensdatters wegne nu werendes i Elling, Som Esket og fick et fuldt Tings widne af otte laugfaste dannemænd kund giorde, at de Sandelig Saae og hørde:

For domb stoed Eske Jensen i Elling och tog forne Poul Jensen i Haand, Og med hans fri willie og welbe Raad Solde skøtte og Aldellis afhente fra Sig og Sine  Arwinger, og til Sin Trolofwede fæste Encke forne Karen Jensdatter og hendes arfwinger, halwparten af den halwe Self Eier Bunde gaard i Elling, hand nu Self paaboer med des tilligelse hwilcken forne halwe part af Samme halwe Self Eier Bunde gaard det wære Sig udi huuse og Bøgning etc. forne Karen Jensdatter og hindes Arwinger, at skal hawe Nyde Bruge og Beholde Til æwindelig Eie. Och kiendes forne Eske Jensen for Sig og Sine Arwinger Nu ingen ydermeere Lod, Part deel etc. i fornte halwe part af Samme halwe gaard at hawe efter denne Dag, men Tacker hinde got for goed og op Rigtig Betaling.

Sammelledis og for Rætten fremstoed Henrich Henrichsen af Elling og toeg Sin Broder forne Eske Jensen i Haand og med Sin frj wilye og welberaad hue Solde skiøtte og aldiellis af hendes fra Sig og Sine Arfwinger Og Til Welbemelte Sin Kiere Broder Eske Jensen og hans trolofwede Fæste Encke forne Karen Jensdatter, Dennem og deris Arfwinger, tou fagne Jord af dend Ødegaards Eie  Ower ald Elling March og by Som forne Henrich Henrichsen hidindtil Self har Eiet og weret Berettiget. Og stoed forne Poul Jensen til Wædermols ting, der denne skiøde gich beskrewen. Actum ut Supra. Eske Jensen - Henrich Henrichsen.

Reg 2:
dto af 9 oct: 1720: wed hwilket Chresten Hansen afhænder den ham arwelig tilfaldne halwe part af den halwe Selw Eier gaard i Elling, til Jens Chrestensen Brixen. -

Sag 2:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse giør Witterlig:
Aar efter Christi fødsel 1720 Onsdagen dend 9de october for Retten fremkom Christen Hansen af Elling som j Retten lagde en Jmellem hannem paa hans hustrue Anne Eskesdaatters Wegne og Salig Eske Jensens af Elling hans efter latte  Enche Karen Jensdaatter af bemelte Elling, oprettede og i wenlighed Sluttede Contract og for Ening om bemelte Chresten Hansens hustrues tilfaldene  arfwe parter efter hendes Sal: fader Eske Jensen Som boede og døde i Elling, hwilcken hand begierede j Retten  læst paaskrefwen Som og skeede; Ihwilchen anledning og efter Samme Contractes Jndhold bemelte Christen Hansen i Haand tog hans Kones Stefmoders, fæste mand  Jens Christensen Brixen j Elling og med hans fri willie og welberaad hue Solte og Skiøtte etc.  til bemelte Jens Christensen Brixen og hans arfwinger, halfparten af den halfue Self Eier gaard Som bemelte Karen Jensdaatter paa j Elling og bemelte Christen Hansens hustrue efter bemelte  Sin. Sal. fader arfweligen tilfalden, hwilchen fornefnte 4de Part Self Eier Bunde gaard med ald sin tilligelse det wære Sig udi huuse etc. Som der Nu til formelte halfue Part af Samme halfwe Self Eiergaard tilliger og af arrildz tid tilliget hafwer, og bør at ligge med Rette fornefnte Jens Christensen Brixen og hans arfwinger, skal hafwe, Nyde bruge etc. Og kiendes fornefnte Christen Hansen og hans Hustrue og deris arwinger efter denne dag ingen ydermeere Lod del Ret eller Rettighed af hafwe til Eller udi fornefnte halwe Part af Samme Halfwe Self Eier Bonde gaard, eller noget detz tilliggende i nogen Maader, mend kiendes der for at hafwe Annammet og oppebaaren Sølf Penning fyldest og fuld Werd. Paa ligge Self Samme maade, og af bemelte Skiødes kraft Soldte bemelte Christen Hansen, til Jens Christensen Brixen En faunes Jord af den øde gordz Eie, ower ald Elling Marck og Bye som tilforn er underlagt, Samme Self Eier gaard, og Nu Arfwelig til falden hans Hustrue, tilligemed en faufn Samme Jord, som bemelte Enche er tilfalden.  Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 3:
Skiøde af 8 Sep: 1763 hworwed Jens Chrestensens Enke med fleere, owerdrager til deres Med=arwing Jacob Jensen, den halwe Selw Eier gaard i Elling som Jens Chrestensen war fradød. -

Sag 3:
Underskrewne Karen Jacobsdatter Enche efter Jens Christensen i Elling, Rasmus Pedersen i Riis Paa min Hustrue Karen Jensdatters wegne Rasmus Christensen j Elling som for Mynder for bemelte Jens Christensens Datter Sophie Jensdatter og Knud Jensen jbidem Som formynder for Anne Kirstine Jensdatter, Samtlige arwinger efter bemelte Jens Christensen Kiendes og her med Witterlig giør at hawe efter udstædede Laug Buds tings  Widne fra Skanderborg Rytter destricts Bircheting den 9de Juni Sidst Solgt og af hændet etc. fra og Wore Arwinger Til Woris Med Arwing  Jacob Jensen i Elling og hans Hustrue Elsebeth Christians datter den halwe Selw eyer gaard j Elling, som Jens Christensen Til forn paaboede og os Efter ham arwelig  er Til falden; hwilchen fornefnte halwe Selw eyer Bunde gaard med Ald Sin tilliggelse etc.  fornefnte Jacob Jensen og Hustrue Samt deres Arwinger skal hawe, Nyde etc. Wi tacker for god betaling.  Paa samme maade og j kraft af dette skiøde sælger wi til bemte Jacob Jensen, hans hustrue og deres Arwinger 4re fauner Jord af den øde gaards eye ower Ald Elling march og bye, som tilforen er underlagt Samme halwe Selweyergaard, og det Saaledes Som delings tings Widnet fra Woerherreds Ret af 17 Martii 1676 og forliget med Jørgen Jensen af 24 Octobr 1759 om for mælder til Samme nu bør bruges. Elling dend 8de Septembr 1763.
Karen Jacobsdatter - paa min Hustrue Karen Jensdatters wegne Som laugwærge Rasmus Pedersen - Som formynder for Sophie Jensdatter Rasmus Christensen - Som formynder for Anne Kirstine Jensdaatter Knud Jensen.
Læst paa Schanderborg Bircke Ting Torsdagen den 19tende february 1767.

 

Gård no 20:

Jørgen Jensen - For gaards parten No 1: -

Reg:
Et Tingswidne Skiøde af 6te Mai 1707: hworwed Eske Pedersen af Tolstrup Tammestrup med fleere afhænder den dem Arwelig tilfaldne Rættighed udj 2 Fawne Selw Eier Jord af en øde gaards Eie paa Elling Mark, til Hans Christoffersen i Elling, saa welsom og et Selw Eier Bonde Huus sammesteds. -

Sag:
Rasmus Christensen Leth HF Niels Hansen i Ofverbye giør Witterlig at
Aar efter Christi Byrd 1707 fredagen dj: 6 May. Paa for: Woer Nimbherres ting war skichet Hans Christophersen i Elling paa Sin Egne og Sin Hustrues Ellen Christens datters Wegne Som Esket og fick Et fuldt tings winde af otte mend, der wand og Kundgiorde, at de Sandelig Saa og hørde Samme dag:

for domb stoed Eske Pedersen af Tolstrup Tammestrup paa Sin Egne og Samptlig Sine Sødskendes wegne Christen Jacobsen i Twingstrup paa Sin Hustrues Anne Peders datters wegne og Jens Jensen i Elling, Paa Sin Hustrues Margret Christophersen Datters wegne og Samtlig for Retten tog Hans Christophersen i haand, og med deris fri willie og Welberaad hue Solde Skiøtte etc.  til Hans Christophersen og hans Hustrue Ellin Chrestensdatter, dennem og deris Arfwinger, ald den Lod part deel Ret og Rettighed, Som Eske Pedersen og hans Sødskende Sampt Christen Jacobsens hustrue Kand were Arfwelligen tilfalden Efter deris Sl. moder Margret Eskes datter, Som Boede og døde i Tolstrup Tammestrup udj de tou fagne Self Eier jord af dend øde gaards Eie paa Elling Marck, Som Hans Christophersen Nu Self i brug hafwer, Desligeste ogsaa paa Egne og Hustrues Wegne skiødte Jens Jensen dennom den Self Eier bunde Huus i Ellingbye ligendes wed dend Sønder Side paa Gaarden wed Øster Enden paa Eske Jensens Bunde Huus, Som Hans Christophersen nu Self Paa bord hwilche forn: Huus og 2 fagne Jord  forne Hans Christophersen og hans Hustrue og deris Arfwinger  skal hawe nyde etc. hworefter forne Eske Pedersen paa Egne og Sødskendes wegne, Chresten Jacobsen og Jens Jensen paa deris Hustruers Weigne Nu Jngen ydermeere Lod Part diel etc. har til forne Jord m. v. men kiendes derfore at hawe annammet bekommet og oppeborent Sølf pending fyldest, Saa di tacker Hans Christophersen og hans Hustrue got for goed og Rigtig Betalling. Actum ut supra.


Slut på bilag No 1 med underbilag Nr 1 - 20.

Begyndes på underbilag Nr 21 - 59 til bilag Nr 1.

 

Gård no 21:

Esche Jensen - For en halw gaard af No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 24 Janv: 1651: hworwed Jens Jensen af Borup, og med Arwinger efter Jens Jørgensen, afhænder til Eske Jensen, den da af ham beboede Bonde gaard i Elling med wedliggende Jorder. -

Sag 1:
Jonus Hansen i Elling HF og Knud Lassen giør Witterligt at
Aar 1651 fredagen d: 24de Janvary, paa fornte Ting war skicket, Eske Jensen i Elling, hand lydeligen Esket bedes og fik et fuld tingswinde af 8te loufaste Dannemænd der wand paa Deres goede troe og Rette sandhed, at de saae og hørde samme dag:

for Dom stod Jens Jensen i Borup paa sin Egne wegne, Marqvor Jensen i Wrigsted paa sin egen wegne, Kirsten Jensdatter i Elling med hindes Myndige wærge og ældste Broder fornte Jens Jensen, Sl: Anna Jensdatter i Horsens hendes ægte Søn Hans Frideriksen med hans  ægte Fader Frederick Hansen i Horsens, Karen Jensdatter i Wrigsted med hendes Myndige Wærge og ægte Hosbonde Willads Andersen, hwilcke der tog udi fornte Eske Jensens Haand, med fornte Willads Andersen og Friderick Hansen paa forskrewne Hans Søns Wegne Deres Hænder paalagt, og med Deres fri willie og welberaad Hue, Soldte Skiødte etc. til Deres Kiere Broder Eske Jensen Hans troelowede Fæstemøe Maren Hansdatter og Deres arwinger al den lod og arweparter som de hawer arwet efter Deres Sal: Fader Jens Jørgensen og Sl: moeder Karen Jensdatter, som boede og døde i Elling udi den bundegaard i Elling fornte Eske Jensen nu udi boer, og udi de Ellewe støcker wedlagde Jorder, som er paa hwer Søster lod den 9de part udi fornte gaard og Ellewe støcker wedlagde Jorde, som er udi Huuse og Bygning etc. som de skal hawe nyde o. s. v. idet de tilstaar at hawe faaet og oppebaaret Sølw Pendinge fyldest som de tacker for. Actum ut Supra. Læst for Commissionen udi Aarhuus dend 14 Novembr 1688.

Reg 2:
dto: af 30 Juni 1702: hworwed Eske Jensens arwinger afhænder samme halwe Selw Eier Bonde gaard til deres Broder Jens Eskesen. -

Sag 2:
Rasmus Christensen Leth HF og Niels Hansen i Overbÿe Giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1702 fredagen d: 30te Juny paa fornte Woer - Nimb herretsting war skicket Jens Eskesen af Elling paa sin egne saawelsom paa sin trolowede fæstemøes Johanne Sørens Datters Weigne af Ustrup, som Esket og fick et fuld tingswinde af 8te Laugfaste Dannemænd, der wand og kundgiorde at De sandelig saae og hørde, samme dag:

for Dom stod  Marqvor Eskesen af Elling, Niels Eskesen ibmd Jens Eskesen af Testrup og Hans Eskesen af Holm og Samtlig toeg forbemte Deres Kiere Broder Jens Eskesen Samt hans fæstemøes Fader Søren Gundesen af Ustrup i haand, og med deres frie Willie og welberaad Hue Solde, Skødte etc. til fornefnte Deres Kiere Broder og  Jens Eskesen og hans Fæstemøe Johan Sørensdatter og Deres Arwinger, ald den arwelod og part som dennem kand wære arweligen tilfalden efter Deres Salig Forældre i den halwe Selw Eier Bunde gaard i Elling som kaldes Wæstergaard, bemte Jens Eskesen Selw beboer, med hwis der nu tilliger og bruges af de Ellewe støcker Jord paa fornte Mark, hwilcke fornte halwe gaard, det wære sig udi gaard og gaardsted o. s. v. fornte Jens Eskesen og Hans fæstemøe Johan Sørensdatter og Deris Arwinger at skal hawe, nyde etc. for hwilcken de ikke herefter ingen ydermeere Lod, Part har udi eller til og tacker fornte Deres Broder Jens Eskesen samt hans Fæstemøes Fader Søren Gundesen godt for god og Reedelig Betaling. Paa samme maade som forskrewen staar toeg Jens Eskesen Sin Fæste møes Fader Søren Gundesen i Haand og Skødte hinde halwdelen af den Broder lod, hand er arfwelig tilfalden i fornte halwe Bunde Gaard og Eiendomb som før er meldt, Sampt halwparten af det Bunde huus paa Garden Niels Eskesen nu iboer, og tacker sin Fæstemøes Fader godt, for god betaling og stod samtlig indførde, med hin anden til Wedermaalsting. Actum ut Supra.

Reg 3:
dto af 29 Marti 1753: hworwed Jens  Eskesens Enke med flere afhænder forberørte halwe gaard til Eske Jensen. -

Sag 3:
Niels Gundorph Birkedommer Og Niels Wissing giør Witterlig at

Anno 1753 Dend 29 Marty for Retten mødte afgangne Jens Eskesens Hustrue Johanne Sørens Datter af Elling med Lauwærge Jagt Betiendt Sr. Niels Bredahl af Eier, Samt Jens Thomsen af bemte Eier, som har til ægte  benefnte Jens Eskesens Datter Anne Jensdatter, Saawelsom Claus Sørensen af Westbirk der har wæret gift med meer bemte afgangne Jens Eskesens Datter Mette Jensdatter, som er Død og efterladt Sig en med fornte Claus Sørensen i ægteskab aulet Søn Jens Clausen 18 aar, fornefnte Encke med  Lauwærge, Jens Thomsen paa sin Hustrues weigne, og Claus Sørensen af Westbirk paa sin Søns Weigne, I Haand tog for bemte afgangne Jens Eskesens Søn, Eske Jensen af bemte Elling, til hannem og Hustrue Giertrud Rasmus Datter og Deres Arfwinger, Soldte, Skiødte etc. fra Dennem og Deres Arfwinger, Selw Eier rettigheden i bemte  afgangne Jens Eskesens og Encke Johanne Sørensdatters halwe gaard i Elling, som Deres Søn Eske Jensen og Hustrue Giertrud Rasmusdatter paaboer Wæstergaard kaldet til bemte Eske Jensen og hans Hustrue Giertrud Rasmus Datter og begge Deres arwinger, med ald den Rettighed, samme Selw Eier gaard tilliger i alle maader efter Skiødets formelding til fornete Jens Eskesen paa Woer-Nimherrets ting d: 30te Juny 1702 udstæd, Det wære sig udi gaard og gaardsted etc. som De maae og skal nyde o s v Dog Deres Majts Ræt som Herligheds Eiere derud i allemaader u=prejudiceret. Og da det afkald af 17de Marty sidst fra Jens Thomsen og Claus Sørensen som i dag er blewen læst og i pandte protocollen indført, bewiiser, at De af bemte Eske Jensen er fornøyed og betalt, ald den arfwe part og Rettighed De i samme Selw Eier Gaard hafft hawe, og Enken Johanne Sørens Datter iligemaade med Lauwærge tilstaaer, at hun for hindes part af hindes Søn, Eske Jensen er skeed for nøjelse fyldest og fuld wærd, Saa kindes De ingen ydermeere Part, Lod, Deel at hawe i samme. Actum Anno die et Loco ut Supra.
Læst paa Schanderborg Birketing den 26 July 1753.

 

Gård no 22:

Niels Rasmussen - For en halw gaard af No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 7 Marti 1710: hworwed Eske Jensen, som Formynder for sin Broders Børn, afhænder til Mads Nielsen, 1/2 part af den halwe Selw Eier Bondegaard i Elling, for Summa  50 Sldr.

Sag 1:
Rasmus Christensen Leth HF og Christen Jensen Lassen Giør Witterlig at

Aar 1710 fredagen den 7de Marty paa fornefnte Woer=Nimb herretsting for Retten fremkom Welagte Mads Nielsen af Elling, der Esket og fick et fuld tingswinde af aatte Mænd der wand og Kund giorde, at De sandelig saae og hørde samme Dag:

for Dom  stod Eske Jensen af Elling, som af øwrigheden anordnet formynder for sin Sal: Broders Henrick Henrichsens efterladte 4re Børn ibmd nafnl: Eske Henrichsen 14 aar, Karen Henrichsdatter 16 aar, Maren Henriks Datter 12 aar og Anne Henrichs Datter 2 aar og paa bemte sine Myndlingers weigne her for Retten i Haand tog bemte Mads Nielsen som ægter fornte Sal. Henrich Henriksens Encke Karen Christophers Datter og med fir willie og welberaad Hue, soldte, Skiødte etc.  fra fornte sine 4re Myndlinge og Deres arfwinger til Mads Nielsen halw parten af den halwe Selw Eier Bunde Gaard i Wæstergaard i Elling tillige med halwparten af et dertil hørende Huus, som De efter Deres Salig Fader Henrich Henrichsen arweligen er tilfalden og hand efter Skiøde og adkomsters formelding tilhørende war. Hworfor Mads Nielsen nu her for Retten efter Højeste Bud wed Loulig forhwerwede Laubuds winde talte og betaldte til Eske Jensen paa sine Myndlingers Weigne fyrgetiuge Slettedaler og der foruden til Bemte Børns fremtarw tillagde thi slettedaler er tilsammen 50 Slettedaler hworimod Eske Jensen paa Myndligers wegne som meldt er Skiødte etc. den halwe Wæstergaard og halwparten af det Huus som skal bestaae af den Øster sidde, samt Jorden i Marken at tage næst wed Christen Brixens gaards Jord, denne fornefnte 4de part gaard og halwe Gadehuus med ald sin tilligelse o. s. v. De kiender sig derefter ingen ydermeere lod eller Ret til forn. steder, idet de tacker Mads Nielsen for god betaling.  Actum ut Supra.

Reg 2:

Skiøde af dato 18 febr: 1766: udgiwet af Jens Tomesen i Eyer, som Formynder for Christoffer Madsens Børn, til Niels Rasmussen, paa Selw Eier Rættigheden i den halwe gaard i Elling, som bemte Børn efter deres Fader hawde arwet. -

Sag 2:

Underskrewne Jens Thomesen af Eier som formynder for afgangne Christopher Madsen i Elling, hans 3de Børn Mads, Søren og Karen, Kiendes og her wed Witterlig giør, at Jeg efter erhwerwet Loubuds Tingswidne fra Schanderborg Rytter Districhts Birketing af 6febr sidst, hawer soldet og afhændet etc. fra Dem og Deres arfwinger til Niels Rasmussen og Hustrue Karen Thomas Datter og Deres arwinger, Selw Eier Rettigheden i den halwe Selw Eier Bunde gaard i Wæstergaard i Elling tillige med et dertil hørende Huus, som bemte Børn efter Deres Fader Christopher Madsen der samme beboede arwelig er tilfalden, Og som Niels Rasmussen hawer for samme giwet mig, paa mine Myndlingers Weigne, fyldest og fuld wærd, efter Skifte Brewets formelding, Saa de herefter aldelis ingen ydermeere Lod, deel o s. v. har i denne.
Widner: Jacob Jensen og Jørgen Jensen af Elling. Eier dend 18de febr. 1766.
Læst paa Schanderborg Birketing Torsdagen den 27de febr 1766.

 

Gård no 23:

Peder  Jensen - For gaarden No 5: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 20 Janv: 1693: hworwed Christopher Eskesen afhænder til sin Søn Jens Christophersen, den halwe Selw Eier Bondegaard i Elling som Sælgeren da beboede. -

Sag 1:
Michel Rasmussen Trige HF og Niels Hansen i Ørschou giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1693 Fredagen dend 20 Janvary Jens Christophersen i Elling Esket og fik et fuldt Tingswidne af otte Loug Faste Dannemænd der Sandelig Saae og hørde:

for Dom stoed Christopher Eskesen i Elling og tog fornte sin Kiære Søn  Jens Christophersen i Haand och med frie Willie og Welberaad hue, Soldte, Skiøtte etc. fra sig sin Hustrue och Deris arfwinger och til welbemte sin Søn Jens Christophersen og hans Hustrue Bold Hansdatter dennom och deris arfwinger dend Halwe Selw Eiere Bunde Gaard udj Elling som dj nu self paaboer med ald dens rette tilliggelse i Mark og Bye/: det Huus paa gaden som er paa samme gaards Grund alleene undtagen:/. Bekiender derfor at hawe annammet bekommet och oppebaaret Sølfpenning fyldest och fuld wærd efter hans Willie og nøye i alle maader, Saa hand tacher hans Søn og Hustrue got for goed Redelig Betaling i alle maader. Och stoed hand med sin Søn Jens Christophersen til wedermaals ting. Actum utsupra.
Læst for Retten paa Woer Nimb Herreds ting fredagen den 20 aprili 1714.

Reg 2:
ditto af 20 April 1714: angaaende den samme halwe Selw Eier gaard, som Hans Christoffersen afhænder til Jens Jensen. -

Sag 2:
Christen Rasmussen Leth i Dommer Sted og Christen Jensen Lassen Giør Witterlig:

Aar 1714 Fredagen den 20 Aprill. For Retten fremkom welagcht Baarn Jens Jensen af Elling, der Esket og fick et fuldt tingswinde af otte Mænd  der wand og kundgiorde at de sandelig Saae og hørde:

for Dom stod Hans Christophersen i Elling og paa sin egne og sin Hustrue Ellen Christensdatters wegne tog sin Swoger Jens Jensens Haand, og med deris frie Willie og Welberaad hue, Solde Skiøtte etc. til Deris Swoger Jens Jensen Hans Hustrue Margrethe Christophersdatter og deris arfwinger ald den arwe lod del part, Ret og Rettighed som de ere arfweligen tilfalden og Berettigede udj dend halwe Self Eier gaard i Elling bemte Jens Jensen nu paaboer med ald dends rette tilliggelse i Mark og Bye, det Huus paa Gaden som er paa samme halwe gaard grund alleene undtagen, aldt efter forrige Skiøde og adkomsters formelding, den 1ste udstæd paa Woer Nimb Herreds ting Anno 1669 (kan være 1664?) fredagen den 2den aprilli, udgiwen af Sal Hendrik Herdmed? hans Egtehustrue Karen Eskesdaatter, Saa og Peder Eskesen af Elling, til Hans Christophersens Sal fader Christopher Eskesen etc. den 2den  udstæd paa Woer Nimb Herred ting Ao 1669 fredagen den 18 Juni til hannem udgiwen af Eske Sørensen i Draerrup i Grandslef Sogn udj Selland paa sin (Dragerup, Grandløse Sogn?) paa sin fader Søren Eskesen Skøtts wegne ibid med fleer etc. og den 3die udstæd paa Woer Nimb Herredsting Anno 1693 fredagen den 20 Janvary udgifwen af Hans Christophersens fader Sal Christopher Eskesen til hans Broder Sal Jens Christophersen og hans Hustrue Bodil Hansdatter, som war Hans Christophersens hustrue Ellen Christensdatters moder, Berørte 3de Skiøder  blew for Retten Læst og paaskrewen. Hwilke forne Hans Christophersens og hans Hustrue Ellen Christensdatters arfweparter udj bemte halwe Self Eier Bunde gaard i Elling nu tilligemed  Jens Jensens Hustrue Margrethe Christophersdatters Egen arfwepart, omrørte halwe Self Eier Bunde gaard i Elling Jens Jensen nu Beboer. De takker for modtagne Sølw pending fyldest og fuld wærd efter deris Willie og nøie. Og stoed hand med sin Swoger Jens Jensen til wedermaals ting da denne Skiøde gik Beskrewen. Actum utsupra.

Reg 3:
Skiøde af 4 Marti 1767: udgiwet af Jens Jensens arwinger til Peder Jensen, paa Selw Eier Rættigheden i bemelte Jens Jensens fradøde gaard i Elling. -

Sag 3:
Underskrewne Jens Jensen i Hem, Knud Jensen i Brørup, Jens Jensen i Aarhuus, Jens Christensen i Eier, paa min Hustrue Johanne Jens Datters wegne, Jens Andersen i Eier, paa min Hustrue Margrethe Jens Datters Weigne, Peder Jørgensen i Møeballe paa min Hustrue Anne Jens Datters Weigne. Samtlige arfwinger efter afgangne Jens Jensen i Elling, kiendes og her med Witterlig Giør, at Wi efter udstædet Laug buds Tings Widne af 26de February sidst, fra Schanderborg Rytter Districhts Birketing, hawer med fri Willie og welberaad Hue, Soldt og afhændet etc.  til Peder Jensen hans Hustrue Maren Jørgens Datter og Deres arfwinger, Selw Eier Rettigheden i den Selw Eier Gaard i Elling, som owenmeldte Wor Fader Jens Jensen er fradød, og nu Beboes af Bemte Peder Jensen; Og som Hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld wærd, Saa wi her efter ingen ydermeere Lod, del etc. har i denne. Datum Eier et Hem dend 4de Marty 1767. Læst paa Schanderborg Birketing dend 5te Marty 1767 og i Justitz Protokollen indf.
 

Eyer [Ejer]

Gård no 24:

Frue Etatz Raad Jnde de Lichtenberg i Horsens - For 3de gaards parter under No 10 og 11: som beboes af Laurs Christensen - Jwer Ottesen og Niels Jensen. -

Skiøder og Adkomster paa Self Ejer Rættigheden udj Ousted Sogn, Eyer Bye. Laurs Chrestensen Hkorn 2-3-1-2 alb - Iwer Ottesen Hkorn 2-3-1-2 alb - Niels Jensen Hkorn 2-3-1-2 alb.-

Reg 1:
Skiøde af 3 augti 1685: udgiwet af nogle mænd i Taaning til Borgemæster Hansen i Horsens, paa en øde Gaards Ejendom i Eyer Bye, Mark og Skow.

Sag 1:
Kiændes Wi os underskrewne Laurs Sørensen Boende i Taaning og Anders Thomasen paa egen og min Hustrues Kiersten Jensdatters og andre wedkommendes Wegne, efter hawende fuldmagt og Lowfast Lowmæs Widne, at hawe Soldt og afhendet etc. til Welwiise Borgermæster Jørgen Hansen i Horsens, og hands arfwinger, Een øde Gaards Eiendom, ligende udj Ejer Bye, Mark og Skou, som Sorte Jens Pedersen og Morten Jensen nu i fæste og brug hawer, hwilket twende gaards Bonde Ejendom som tilforn i mange aar har liget øde, bemte Borgemæster Jørgen Hansen og hands arfwinger, herefter skal Eje etc. Kongel: Mayets Herlighed og Rætighed i alle maader u=forkrænket. Da han har os fuldkommelig med Reede Penge hawer Betalt og fornøjet, efter forhen oprættede Kiøbe Contracts formelding, Saa wi takker hannem for goed Reedelig og nøjagtig Betaling i alle maader. Til witterlighed underskriwer welfornemme Peder Jørgensen Flensborg, Borger og Kiøbmand i Horsens og Sr. Andreas Hansen Flensborg. Datum Horsens den 3die Augustj 1685.  Læst paa Woer Herretz Ting og Protocolleret Fredagen den 7de Augustj 1685.

Reg 2:
dto: af 24 Janv: 1673: fra Herretz Foged Andersen i Dauding og Peder Andersen i Troelstrup, til Jørgen Hansen i Horsens paa et Selw Eier Bonde huus med tilliggende i Eyer. -

Sag 2:
Thomas Hansen i Elling HF og Anders Ibsen og Niels Hansen Skriwer Giør Witterlig at

Aar efter Guds Biurd 1673 Fredagen den 24 Janvarj, war skicket, ærlig og welfornemme  Jørgen Hansen, Borger og Handelsmand i Horsens, wed sin fuldmægtig ærlig og Welforstandige Anders Jensen Tonboe, som liudeligen æsket og fik et fuld Tings widne af aatte Lowfaste Dannemænd som kundgiorde, at de Sandelig Saae og hørte:

for Dom stoed Jens Andersen i Dauding Herretz Foged i Tørsting Herret, Saa og Peder Andersen i Troelstrup og for Rætten i Haand toeg fornte Anders Jensen paa welbemte Jørgen Hansens wegne, og med Deris frie Willie og Welberaad Hue, Solde, Skiøtte etc. Et Self Eier Bonde Huus ligendes i Ejer, som Retmæster Anders Winther i Boede, med et Kaalgaard stæd og een Toft ligendes wed, og til samme Huus udj sin Breede og Lengde, som kaldes Bøges Toft. Fornte Jens Andersen og Peder Andersen takker for at hawe bekommet og oppebaaret Sølf Pending fyldest. Stod de da til wedermaals Ting der denne skiøde gik beskrewen. Actum ut Supra.

Reg 3:
En Kiøbe Contract af 17de Febr: 1678 og qwittering af 24 Febr. 1680: fra Søren Laursen og medarwinger til Borgermæster Hansen, angaaende en halw gaards Bonde Eiendom paa Eyer Mark, øde og uden Bygning. -

Sag 3:
Kiendes Jeg mig Søren Laursen udj Taaning at jeg paa min Faders og Egne Wegne, saawel paa min Swogers Anders Thomasen og Hands Hustrues Kiersten Jensdatters wegne, efter Deris fuldmagt og Begiæring, hawer Soldt og afhendet etc. til fornemme Jørgen Hansen Borgemæster udj Horsens, og Hands arfwinger, Et half gaards Bonde Eiendom som er øde, uden Bygning beliggendes paa Ejer Mark, jmellem welbemte Jørgen Hansens Egen Ejendom, som i forrige tiider hawer hørt tilsammen og hand kiøbte af Ritmæster Anders Winther, paa den eene og det Lille gaards Eje paa den anden siide hwilke fornewnte halfwe gaards Ejendom, Hand os hawer til ald takke fornøjet og betalt, og jeg lower paa Deris og mine wegne, at giwe hannem fuldkommen Skiøde Paa til Woer herretz Ting inden Paaske næstkommende hwilken Ting Dag Hand begiærer. Til forsikring hawer jeg mit nafn med 3de Bogstawer underskrewet og wenlig ombedet Sr. Falle Pedersen og Søren Jacobsen i Horsens dette med mig til Witterlighed at underskriwe. Horsens den 17de Februarj Ao 1678. S: L: S:

Derefter kwittering for betalingen, hwor Jørgen Hansen endnu af hands gode willie betalt os derfor fem Slættedaler meere end hand tilforn hafde ulowet, hworfore wi hannem der hermed for alle og eenhwers paatale wil hiemle og tilstaae, og lower inden Paaske næstkommende at forskaffe hannem der paa Rigtig Loubudz widne og skiøde, efter den fuldmagt wi derom til worres Swoger Niels Jensen Lund i Taaning hawer udgiwet.  Datum Horsens den 24de Februarj 1680.

Reg 4:
En Accordt jmellem Borgermæster Hansen og Niels Hansen i Riis, hworaf sees, at Borgermæsteren har owerlat sin Eiende Bygning i Eyer efter Skiødet No 2: -

Sag 4:
Til den øde jord og med Bekostning skaffet øfrigt opbyget Datteret Horsens den 2den May 1677.

Kiendes Jeg Niels Hansen boende i Riis, at jeg paa Efterfølgende maade er foreenet med Welagtbare Jørgen Hansen Handelsmand i Horsens, om det Lille Gaars Eje i Ejer Bye at antage, som Peder Ibsen en tiid lang i brug haft hawer, og nu igien udj sin gields betaling til Jørgen Hansen afstanden, først lower jeg at sware her efter aarligen i Rætte tiide den herlighed til Fendrik Niels Jacobsen eller hwem den tilkommer uden hwis hand godwilligen wel efterlade, formedelst jeg denne øde gaard antager, for Bonde skylde og Rættighed hawer Jørgen Hansen forundt mig tre aars friihed til Walborig Dag 1680. Jmidlertid forpligter jeg mig og mine arfwinger inden toe aar gaarden wel og forswarlig at opbyge med 6 Binding Jsteradhuus, med skillerum, ofwen Loft skorsteen og Winduer udj, af got tømmer med leeder under, 10 allen imellem wegene, 10 binding Ladehuus til Loe Korn og Høe Lade, aatte binding fæehuus 9 allen wid inden wegene, til samme huuse at opbyge, skal jeg først hawe tømmeret af det gamle Bygning, saa widt der af kand tienne, til Jsterrad huuset har hand lowet at giwe mig af fyr tømmer Bielker, Sparer og Lægter, saa og Sparer til 10 binding Lade huus hwiis widere behof giøres skal jeg self forskaffe, og i rætte tiide søge Sedel wed Amtstuen om nogle Ege træe i samme Bonde skow til at byge med, mens til Mortensdag 1680: lower jeg/: for uden Herligheden til Fendricken:/ at betale til Jørgen Hansen eller hands arfwinger i goed gangbar mønt for Bonde skylde og Rettighed Thii slette daler, og siden aarlig min liws tiid det samme. Witterlighed: Iver Erichsen i Horsens og Jens Christensen i Riis. Horsens den 2de May Anno 1677.

Forrestaaende er ligelydende med orriginal Documenterne Jeg i hænde hawer, efter dem hawer jeg Lowlig adkomster fra De Ejere, som har Ejet dette SelfEjeri siden og gamle Documenter af Skiøder etc. Des Ejere har kiøbte det øde, opbyget gaard til Samme, hworwed Familier til Kongen og Landets tieneste er opkommen og underholdt, og ellers hafde wæret langt mindre end det er til Kongens tieneste. Hwor ower jeg ærbødigst ombeder og formeder Hands Kongel: Mayts. paa Billigeste maade forunder mig hands part, som Hand wed Stæderne er Ejende, der aarlig er sadt i Landgilde for 6 rd. 9 sk, siden det til bortsælgning wed Publicerede  Auction er berammet, hwilken Capital eller Reventurer jeg wedbørlig til den Kongl: Cassa skal bliwe answarlig for.
Horsens den 4de Marty 1767.
Bodil Hoffgaard Sahl. de Lichtenbergs.

 

Tørsting Herred - Føuling Sogn - Aastrup

 Gård no 25:

Jesper Steffensen - For gaarden No 1: -

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af dato 18 Juli 1743 som wiiser at Chresten Pedersen af Aastrup hawer solgt til hans Swiger Søn Jens Mortensen Selw Eier Rættigheden i hafte Gaard og tilliggende Huuse sammesteds.

Sag 1:
Johannes Snell Birkedommer og Ludvig Georg Møller af Schanderborg Birkeskriwer Giør Witterlig:

Anno 1743 Torsdagen den 18de Juli war tilstæde for Rætten Christen Pedersen fra Aastrup i Føuling Sogn, og i haand tog hans swigersøn Jens Mortensen, til hannem og hans kone Mette Kirstine Chrestensdatter og deris Arwinger, Skiøte og solte hans iboende og tilhørende selweier gaard i Aastrup med ald sin tilliggende. som Christen Pedersen bewiser med Auctions Tingswidne her af Rætten udstæd den 6te Maii 1737 at samme gaards selw Eier Rættighed hannem som høyst bydende er Tilslagen, bewiser og med laubuds Tings widne af 11 Juli 1743 her af Rætten udstæd at samme Gaards selweier Rættighed loulig er loubuden, da som bemelte Christen Pedersen har med tilstaar at hawe annammet og oppebaaret Reede Penge fyldest og fuld wær, alt efter hans willie og Nøye, saa hand herefter ingen Ræt har til samme.
Actom Anno, die et Locom ut supra: Læst paa Schanderborg Birketing den 9de octobr. 1753.

Reg 2:
Et ditto af 9 oct: 1755 hworwed Jens Mortensen afhænder samme igien til Beboeren Jesper Steffensen. -

Sag 2:
Christen Gundorph Birkedommer og Niels Wissing Giør Witterlig:

Anno 1755 dend 9 Octobr mødte for Retten Jens Mortensen fra Aastrup, nu boende i Ring Closter, og i haandtog Jesper Stephansen fra Nim, men  nu i Aastrup til hannem Soldte, skiødte etc. fra sig og hans hustrue og begge Deres Arwinger Selw Eyer Rettigheden  J hans forhen paaboede  Selw Eyergaard i Aastrup med tilligende Selw Eyer huuse som de har wæret Eyende efter Skiødets formelding udstæd af Rætten paa det Schanderborgske Rytter Districts Birketing den 18 July 1743, samt saakaldet Auctions Tingswidne af 6 May 1737, hworwed Jens Mortensens Swiger fader Christen Pedersen gaardens Selw Eyer Rettighed er solgt og owerdragen, og derefter samme igien, efter fornewnte Skiødes Jndhold til Jens Mortensen har solgt, Jtem efter Skifte Brewene efter Christen Pedersen og Jens Mortensens afgl: Hustruer hworwed bemte Jens Mortensen er owerdragen, Selw Eyer Rettigheden, det første af 3 Octobr 1742 og det andet af 8 Decbr 1745. Jesper Stephansen og hans Arwinger skal nyde etc. dog Deres Kongl: Mayts Rætt som herligheds Eyer derudi, i alle maader upræjudiceret. Da Jens Mortensen bekiender har nødt og oppebaaren fuldkommen betaling, kiendes de ingen ydermeere Lod, Deel m. v. at hawe i samme. Actum Anno die et loco ut Supra.
Læst paa Birketinget 18 Octobr 1755 i Protocollen antegnet.

 Gård no 26:

Peder Hansen Winther - For gaarden No 2: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 30te oct: 1621: hworwed Witus Fibritius i Aastrup afhænder til Jørgen Nielsen i Torp, den halwe Bondegaard i Neder - Aastrup. -

Sag 1:
Jens Hansen i Burgaarde HF i Thørsting Herred og Niels Iversen Tingskriwer giør Witterlig:

Aar efter Guds biurd 1621 Tirsdagen den 30te Octobr paa fornte Ting war skicket Erlig og welagte Mand Jørgen Nielsen i Thorp Lowlig Esket og fik Jtt fuldt Tingswinde af 8te dannemænd der wonde paa Troe og Rette Sandhed att de Saae og hørde:

for Domb stod Witus Fibritus Houch i Aastrup og i hand tog fornte Jørgen Nielsen, og med sin hustrues Lisbeth Bergilins frie wilje Ja Samtykke og fuldberaad hue Solde, Skiøtte etc. til Jørgen Nielsen og hans hustrue Kiersten Espensdatter og deres arwinger den halwe Bondegaard i Neder - Aastrup som fornte Vitus nu paaboer og besider og kiøbt af Olluf Christensen ibm, desligeste war her og for Dom Jacob Michelsen og Mads Michelsen i Siøgaard i Veedbore herrit hwilke der i haand toge fornte Jørgen Nielsen og iligemaade med deres frie willige ja Samtykke og fuld beraad hue Solde, Skiøtte etc.  til fornte Jørgen Nielsen og fornte hans hustrue dennem og deres arwinger, dj Toe Parter af den anden hallwe Bundegaard i fornte Neder = Aastrup, som fornte Vitus paaboer, som De hawer arwet efter deris Sl. Fader Michel Jbsen som boede og døde i Siøgaard, hwilke fornte halwe Gaard med ald des tilliggendes Ejendom etc. fornte Jørgen Nielsen og hans Hustrue Kiersten Espensdatter og deres Arwinger herefter for Jt fultt og u=røgeligt Kiøb og Ewigt efterfølgendes Ejendom at hawe nyde etc.  hworfor de takker for oppebaarne Sølf=pending. Actum Anno Die Locho ut Supra.

Reg 2:
Et ditto af 18 decbr: 1695 efter hwilket Niels Madsen i Aastrup afhænder til Søren Nielsen ibidm:, halwparten af den heele Selw Eier Bonde gaard i Neder Aastrup, Det erfares desuden af samme Tingswidne, at bemelte Niels Madsen hawer ligeleedes solgt den anden halwe part i berørte  Selw Eiergaard til hans Søn Mads Nielsen, men Skiødet derpaa wides ikke hwor er. -

Sag 2:
Mathias Melckorsen udi Wellig HF og Simon Pedersen Herretsskriwer Giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1695 onsdagen dj: 18 December paa Tørsting Vrads Herredzting for Retten fremstoed Erlig og welagte mand Niels Madsen i Aastrup og hands hustrue Anne Jacobs Datter og begge i Haandtog Søren Nielsen ibid og med begge deres fri willie, Iaa Samtøcke og fuldberaad huue, Solte skiødte etc. halfparten af den heele self Eyer Bonde Gaard i Neder Aastrup som bemte Niels Madsen og hands hustrue hidindtil hafwer beboet, Saa Nær som det jord og eyendom Christen Sørensen i Waabensholm for et Hundrede Rixdaler in Specie derudi wed Kongl: pant er berettiget, Hwilcket indtil det indløst worder undtaget, hwor om widere hereffter findes mentioneret, aldt det andet wære sig udi jord etc. Søren Nielsen hands hustrue og deres arwinger herefter hawe, nyde o. s. v. Om som bemelte Niels Madsen og hands hustrue nu i dag iligemaade for Retten ogsaa hafwer Solt Skiødet og afhændet til deres søn Mads Nielsen i Aastrup den anden halfwe part i Samme Heele self Eyer bonde Gaard Som omrørte er Saa er derom i samtlige deres Nærwærelse fuldkommen indgaaen og Samtøgt Saawit Biugningen tofterne og deslige er angaaende at det paa effterfølgende maade skal Skiftes og deeles imellem bemelte Søren Nielsen og Mads Nielsen, Nemlig de 18 Bindinger Istraae huus Som staaer paa den heele Selfeyergaard skal Søren Nielsen nyde og hawe de westerske Nii Bindinger og Mads Nielsen de andre nii Bindinger i den østerende af  Ladehuuset Som er fiorten bindinger Skall Søren Nielsen nyde og beholde de westerske Sex Bindinger og Mads Nielsen de andre otte Bindinger til den østre ende dog Porten at wære tilfællis ud og ind Kiørsel for dennem begge, Det tredie Huus som stor øster i Gaarden som bestaar af nitten Bindinger nyder og beholder Mads Nielsen alleene uden noget fælles hworimod Søren Nielsen maa bygge ligesaa meget Wæster i Gaarden naar hand behager paa Sin Egen Bekostning dog at hawe til hielp og maa lade fløtte det huus som sidst er byget oppe imod Skowen wed det andet huus som stor paa Gaardens Grund. Flere poster om delingen af gaarden. Da de har bekommet fyllest og fuld wær af fornte Søren Nielsen, Saa de tacker, og ingen mere Ret at hawe i samme.  Datum ut supra.

Reg 3:
Skiøde af dato 12te Nov: 1762: udgiwet af Niels Madsen i Aastrup til hans Swiger Søn Peder Hansen Vinther, paa Selw Eier Rættigheden udj den halwe gaard i Aastrup, som Sælgeren beboede, og swarer af hartkorn: Ager og Eng 3 td 1.3.1/2 alb Skow: 1 1/2 alb. -

Sag 3:
Underskrewne Niels Madsen i Aastrup tilstaar og hermed witterlig Giør, at jeg med min  kiære Hustrues willie og Samtycke og med Welberaad Hue hawer soltt og afhændet etc. til min Kiære  Swigersøn Peder Hansen Windter fra Thorup der ellers nu er her i Aastrup, hans Hustrue Zidsel Nielsdatter og Deres arfwinger SelfEier Rættigheden udi min paaboende halwe selfEjer Gaard her i Aastrup med derpaa Staaende  Bygning samt tilhørende huus her i Byen etc. som alt efter Nye landmaalings Matricul og Gaardens deeling swarer af Hartkorn agger og Eng 3 tønder 1 skip 3 fckar 1/2 album og Skow 1 1/2 albm, herefter skal tilhøre forberørte Peder Hansen Windter hans Hustrue og Deres arfwinger som de maae og skal nyde o. s. v. Og da min Hustrue og jeg af min Kiære Swiger Søn Peder Hansen Windter har nydt fornøjelig betaling har wi ingen mere Ret til samme. Widner: Jesper Stephansen og Hans Rasmussen Møller begge heraf Aastrup. Datum Aastrup dend 12de Novemb Ao 1762.
Læst for Retten paa Schanderborg Birketing dend 14de Juii 1763 og i Protocollen antegnet.

Reg 4:
dito af 14 Mai 1766: udgiwet af Hans Rasmussen Møller til fornte Peder Hansen, paa Selw Eier Rættigheden udi hans hafte halwe gaard i Aastrup af Hkorn 3 td 1.3.
1/2 alb Skow 1 1/2 alb. -

Sag 4:
Jeg Underskrefne Hans Rasmussen Møller tilstaar og Dermed witterlig giør, at jeg med min kiære Hustrue Dorthe Nielsdaatters Samtycke, og med begge wores Welberaad hue og willie hawer solt etc. til Peder Hansen Windter i Aastrup hans Hustrue Zidsel Nielsdaater og deres arfwinger, self Eier Rettigheden udi min paaboende halwe SelfEjergaard og derpaa staaende  bygning, samt tilhørende Huus med dertil liggende Tofte jord, beliggende udi Schanderborg amt Føufling Sogn, Aastrup Bye, som alt effter nye Laandmaalings Matricul og Gaardens Deeling swarer af Hartkorn agger og Eng 3 tønder 1 skp 3 fc 1/2 albr, som de herefter skal nyde bruge m. v. Dog Deres Kongelig Majts. Rett som Herligheds Ejer derudi i alle Maader uprejudiceret. Og da wi har nødt fornøjelig betaling med den summa 266 Rixdr 4 mk, Saa kiendes wi ingen ydermeere lod i samme. Aastrup dj 14de May 1766. Læst paa Birketinget Torsdagen dj 15 May 1766 og i Pandte protocollen jndført.

 

Ring Sogn - Bredstrup

Gård no 27:

Chresten Andersen - For gaarden No 5: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 26 Mai 1651 (57?) hworwed Peder Jensen i Ring afhænder 4de parten af den Selw Eier gaard i Bredstrup, som hand hawer kiøbt af Peder Erichsen ibm: til Anne Jensdatter sammesteds. -

Sag 1:
Anders Jensen i Tønning Hf Poul Albretsen i Ring Tinghører og Jens Ouesen Skriwer giør Witterlig:

Aar efter Guds Biurd 1657 (i reg står 1651) Tiirsdagen Den 26de May paa Tørsting Herreds Ting, for Rætten war skicket Anne Jensdaatter Peder Erichsens Hustrue i Bredstrup med fornte Peder Erichsen hendes Hosbonde, De æsket og fick et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, der alle wandt og Kundgiorde, at De Sandelig Saae og hørde:

For Rætten stod Peder Jensen i Ring, og udi haand toeg forbemte Anne Jensdaatter i Bredstrup, og med sin frie willie og welberaad hue, Solde, Skødte etc. fra sig og sine arfwinger, til forbemte Anne Jensdaatter den fierdepart af Den Selw=Eier Bondegaard i Brædstrup som hand udaf Peder Erichsen kiøbt hawer, og Peder Erichsen, efter sin Salig fader Erich Andersen arfwet hawer, efter Skiødes formelding her af Tinget dj: 10de february Sidst forleden udstæd, og i dag læst og paaskrewen, og det at Niude med ald sin rette tilliggendes Eiendom o. s. v. Og kiændes fornte Peder Jensen sig at hawe oppebaaren og bekommet af fornte Anne Jensdaatter Sølw Penning, fyldes, fuld wærd, Saa hand tacker hende got for goed og Redelig Betaling. Actum Anno Die et loco ut supra.

Reg 2:
dto: af 26 Janv 1664: som wiser at Niels Eriksen af Bredstrup hawer Skiødet den 4de part af Eiendoms Bondegaarden ibm: som han efter faderen Erich Andersen hawde arwet, til Knud Willadsen af Knuude. -

Sag 2:
Anders Jensen i Tønning HF Jens Nielsen i Tønning og Hans Jensen udi Horsens Skriwer giør Witterlig:

Aar efter guds Byrd = 1664, Tirsdagen dj. 26 Janu: paa Tørsting Herreds Ting for Rætt war Skicket udi Rætte Erlig og welfornumstige Mand Knud Willadsen af Knude, udj Nørwangs Herrit, som paa sin Kiære Daatters Erlig og gud frygtige Pige Anne Knudsdaatters wegne af forne Knude, Lowlig Eskes bedis og fick et fuldt Tings winde af otte trofaste Dannemænd der alle samdrægteligen wonde paa deris ... ære og rette Sandhed, at De Sandeligen Saae og hørte paa forne Ting og Dag for Dom fremstod Erlig og welfornumstig ungkarl Niels Eriksen af Bredstrup og her i Dag udi haand tog forne Knud Willadsen, og fuldkommeligen Solde, Skiøtte etc. til forne Knud Willadsens daatter bemte Anne Knudsdaatter den fierdepart af den jord Eiendoms Bundegaard udi forskrewne Bredstrup, som hand arweligen tilfalden efter sin Sal. fader Erik Andersen, som boede og Døde i bemte Bredstrup, boede udi Bye og Mark, Bygningen udi den Synderste og Wæsterste part af gaarden, item agger land o. s. v. Han takker forskrewne Anne Knudsdaatter Pendelig fyldest fuld wærd, og har derefter ingen yderligere lod eller del i samme. Wed afskriwningen har skriweren noteret, at der mangler noget, formentlig notering om evt. erstatning m. m. Actum Anno Die et Loco ut supra.

Reg 3:
dto: af 5te Dec: 1703: hworefter Peder Eriksen Skiøder til Søren Chrestensen Pig, den Selw Eier Bondegaard i Bredstrup, som efter nye Matricul bestaaer af hartkorn 2 td 3 skp 1 1/2 fc: -

Sag 3:
Mathias Melchiorsen udi Welling HF Simon Pedersen Herredskriwer giør Witterlig:

Aar efter Guds Biurd 1703 Onsdagen dj: 5te Decembr. paa Tørsting Wradts herrets Ting for Rætten fremstoed Erlig og Welagte mand Peder Erichsen af Bredstrup, som i haand toeg Søren Christensen Pig ibm og hans Hustrue Anne Pedersdaatter, og med hans og hans Hustrue Anne Jensdaatters frie Willie og Welberaad hue, owerdroeg, Solte, Skiødte etc. til fornte Søren Christensen Pig og hans Hustrue Anne Pedersdaatter Den Self=Eier Bondegaard i Brædstrup, som bemte Peder Erichsen og hans Hustrue nu iboer, bestaaende efter Den Nye Matricul af 2 tdr 3 skp 1 1/2 fc Hartkorn, og er en Otting Jorde ower Bredstrup Mark, med tilliggende Skoufs = Part, Som hannem og hans Hustrue efter gamle Skiøder og Adkomstbrewe, udgiwen paa Tørsting Herreds Ting, Den første af Dato 17de January 1643: af Niels Jensen til bemte Peder Erichsens Sl: Fader afgangne Erich Andersen, og Siden efter hannem arfweligen er tilfalden, Nock en anden Skiøde udgiwen af Peder Jensen i Ring til Peder Erichsens Hustrue Anne Jensdatter paa en anpart deraf, Dat: Tørsting Herreds Ting dj: 26de May 1657:/ bewiste Dennem at wære berættiget. De tacker dennem for got betaling, som de herefter ikke længere har nogen rettighed i eller til. Datum ut Supra.
Fræmwiist og læst ower Skifte, som holtes udi Brædstrup efter Søren Christensen Pich dj: 24de Septembr Ao 1721.

Reg 4:
dto: af 11 decbr: 1715:, at Knud Chrestensen, som formynder for Joseph Chrestensens arwinger, Skiøder til Lars Jensen af Winding, den halwe Selw Eier Gaard i Bredstrup som bemte Joseph Chrestensen hawde beboed. -

Sag 4:
Marcus Tideman HF og Simon Pedersen giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1715 onsdagen dj: 11te Decembr Paa Tørsting Wrads Herrits ting, for Rætten fremstoed Knud Christensen i Brædstrup, paa sine Møndlinger, Samtlige afgangen Joseph Christensen, Som boede og døde i Ring Sogn Hans Efterlatte Børn, Nawnlig Christen Josepsen, Niels og Morten Josepssønner, Mette og Kiersten Josepsdøtre, Samt deris Moeder Mætte Nielsdatter med tiltagen Lauwerge, Som og for Retten war tilstede, deris Wegne i Haand tog Lars Jensen Barnfød i Winding og nu boende i Brædstrup, og med deres fri Willie og welberaad hue, Skiødede, Solte etc. til bemelte Laurs Jensen og hans tilforhaabende  Fæstemøe Erlig og gudfrygtige pige Anne Sørrensdatter En half Selweyer Bondegaard beliggende i Tørsting heritt, Ring Sogn, Brædstrup Bye, Som Sal Josep Chrestensen iboede, og dennem efter gamle adkomst brefwe berettiget. De har annammet og oppebaaret penge, fuld werd og fornøyelse saa de ingen mere lod eller ret har til samme. Actum ut Supra.

Reg 5:
Et ditto af 11 decbr: 1715, angaaende et stykke Eiendom i længde 18: og bredde 18 alen, som fornte Laurs Jensen hawer Skiødt og afhændet fra omtalte halwe Selw Eier Bonde gaard til Chresten Josephsen og hans Arwinger. -

Sag 5:
Marcus Tideman HF og Simon Pedersen Giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1715 Onsdagen dj 11 Decembr, paa Tørsting Wrads Herreds ting, for Rætten Komparerede Laurits Jensen af Brædstrup, Som Efter at hand i Dag tilforn her paa tinget, war solt og skiødet en Half Selfeyer bonde gaard i bemelte Bredstrup, Som afgangne Josep Chrestensen iboede, og hans efterlatte Enche, og Børn War berettiget, nu igien i Haand tog, en af bemelte Josep Chrestensens Børn Nafnlig Christen Josepsen, og med fri willie og Welberaad hue, igien Solte, skiøde etc. et Støcke Eyendom til et Bygeplads, beliggende nest Sønden for gaarden, ud til gaden, Som er atten allen i lengden og Atten allen i breden. som de herefter skal eje o. s. v. som hand takker for betalingen. Actum Anno die et Loco ut Supra.

Reg 6:
En Contract af 18 Marti 1748: hworwed Jens Lassen i Bredstrup afstaaer sin halwe Selw Eiergaard til Chresten Andersen. -

Sag 6:
Kiænder jeg mig underskrewne Jens Lassen af Brædstrup, at jeg og min Kone Sidsel Sørensdaatter afstaaer og oplader samt wil Skiøde Christen Andersen i Brædstrup, wores SielEiendom, og hannem at lewere alle De gamle Skiøder og adkomster som min Kones Fader og Moder har haft Derpaa med følgende Conditioner:

Først: at jeg Jens Lassen afstaaer Min gaard nu i Dag til Christen Andersen og hand Skal hawe wed Gaarden Di 4re Bæster som findes, Saa og En Koe, 1 gl: Wogn, 1 Plow med jern, og harwe, Hackelse Kiste med kniw, Det andet lidet armod baade inde og ude jeg hawer beholder jeg selw.

Andet: Skal jeg og min Kone og Børn hawe huuswærelse, En aar som er at regne fra Paaske 1748 til 1749, Disligeste den halwe Kaalhauge wed stædet, alt Det som er skyldig til Casen, fra dato, Skal Christen Andersen betale, hworimod jeg Jens Lassen lower for mig og mine arwinger, Paa Christen Andersens egen Bekostning maae forlanges at giwe ham Skiøde paa Siel Eier Rættigheden saa hannem Skal leweres alle De  gamle Brewe og Skiøder som wi hawer paa woris Gaard, hwilken for Eening er Skeed med begge woris welberaad hue og war owerwærende Anders Langballe i Tønning, Peder Sørensen Pich i Træden, Jens Lassen i Brædstrup som med os til witterlighed underskriwer. Brædstrup dj 18 Marti 1748.
 

Gredstrup Sogn - Dauding

 Gård no 28:

Søren Frandsen. -

Reg:
Hands paaboende gaard i Matriculen No 2: af Hartkorn 2 td 7:3:2 alb og Skow 2 alb: er i Krigs og Landgilde Jordebøgerne anført at wære Selw Eie, men efter forewiiste Fæstebrew derpaa, af dato 1te Decbr: 1741 er dette urigtig. - J des sted siger hand sig at hawe Selw Eier Rættighed i den part af Gaarden No 7: som nu beboes af Peder Jensen og staaer for hartkorn 2 td 7:3:1 2/3 alb, Skow 2 alb, hworom hawes:

En Pandte Forskriwning, udgiwet den 14de Janv: 1744: af Søren Frandsen til Jens Jensen af Søndervissing paa Summa 100 Sld:, hworimod hand pandtsætter 2de Selw Eier huuse tilligemed Selw Eier Rættigheden i det sted som Jens Jensen beboede, og skylder af hartkorn 3 tdr:, hwilket skal wære det samme som nu beboes af Peder Jensen. - Efter paategning paa bemte Forskriwning, hawer Søren Frandsen jndfriet samme den 12 janv: 1763: -

Sag:
Kiendes Ieg underskrewne Søren Frandsen, at Ieg er Blewen forstrakt af Welagte Jens Jensen af Synder Wissing med 100 Slettedaler, Skriwer Hundrede Slette Daller gang bare Dansk myndt, Og til hans Loulig Forsikring, For hannem Og hans arwinger, Pandtsætter Ieg fra mig og mine arwinger, føde og u=føde hermed min SelwEier Huuse Til lige med selw Eier Rættighed udi det Stæd som Jens Jensen Nu beboer, Skylder af 3 tder hartkorn, agger, Eng og Skow etc. Og Lower Ieg at holde Bemte twende Huuse forswarligen wed Lige med hwad Til Reparation wed dennem kand Behøwes, Og Ligeledes ey Lade Skousparten forhugge, eller gaarden forringe. Og om Gud loed mig, eller samme min selweier Rættighed For - ulykkes endten wed Ildebrand, eller anden u = Lykkelige Hendelse, da forpligter Ieg mig og mine arwinger, i kraft af dette mit udgiwne Pandte forskriwning, at holde, meer bemte Jens Jensen Skadesløs med ald hwad mig og mine arwinger Tilhører o. s. v. Og naar ommelte 100drede Daler, og om Resterende Rendte ey Længere Efter Jens Jensen Tycke maa henstaae, og hand dennem Louligen har opsagt, og om da Skulle findes Mangel af Rigtig Betaling, Skal det wære hannem tilladt uden widere Lou = maal, og bekostning, at Lade med Fiire Mænd Wurdere Jndbemelte Pandt og saa widt da ey selw Eier Rættigheden kand tilstrække til afbetaling, med auction og widere Vurdering at giøre sig betalt udi alt andet mig og mine arwinger tilhørende. Dauding dj: 14de Janvary 1744. Witterlighed Søren Frandsen - Anders Langballe - Niels Pedersen.
Læst og protocoll. paa Birketinget 23 Janv 1744.

Endnu tilstaar Ieg underskrewne Jens Jensen i Synder Wissing at Søren Frandsen i Dauding hawer Rigtig bet. til Jens Jensen i Wissing de forhen omtalte 100der Slette Daler i Courant myndt, efter denne Obligations indhold, Som af mig og mines er Magtes Lød og Død foruden ald Kraw, med sin tilbørlig Rendte, aarl. har bet: fra 1745 indtil 1763 med Egen haand at underskriwe tilstaar Jens Jensen i Synder Wissing. til Witterlighed Niels Nielsen i Daud: og Sørren Sørrensen, Anno 1763 dj: 12te Janv. Skrewen dj: 1ste Martj Ao 1767 i Dauding. Sørren Frandsen.

 

Gård no 29:

Niels Nielsen - For gaarden under No 7: -

Reg:
En Pandte forskriwning datr: 14 Janv: 1744 udgiwet af Steffen Jensen Knub i Dauding til Anders Andersen i Møldrupgaard for Summa 100 Sldr:, hworimod Pandtsættes Selw Eier Rættigheden i hans gaard i Dauding med tilhørende 3de huuse. - Obligationen er siden af Steffen Jensen indfriet den 4 Janv: 1746: -

Sag:
Kiendes Ieg underskrefne Stephan Jensøn Knabbe Dauding at Anders Andersen af Møldrupgaard hawer forstrakt og Laant mig 100 Slette dr Skriwer Hundrede Slettedaller gangbar dansk Mønt Og til hans og Arwingers forsikring Pandtsætter Ieg hannem og hans Arwinger, Min Selw Eier Rættighed udi mine Paa Boede gaard, med Tilhørende Twende Huuse, Beliggende Uden for gaarden paa gaden med mig til hørende skous parter, Inttet undtagen etc.  som jeg og arwinger forpligter os, at holde forswarlig Wed Liige o. s. v. Og om blew Resterende Rendter som efter hwer nytt = aar hos Anders Møldrup, i hans Huus Skal betales, ey Længere hos mig og arwinger Maatte Henstaa, og de Loulig, af Anders Møldrup og Hans arwinger er opsagt, og om da kunde findes Mangel, af Rigtig betaling, Skal det wære hannem og arwinger frit uden widere Loumaal og Bekostning at Lade med 4: Mænd wurdere etc. Dauding d: 14tende Janv: 1744. Witterlighed Anders Langballe af Tønning - Og Niels Pedersen af Dauding.
Læst paa Schanderborg Birke Ting dj: 23de Janv: 1744.

Endnu tilstaar Ieg underskrewne Anders Andersen Møldrup at Stephan Jensen i Dauding hawer Rigtig betalt til mig og mine arwinger: Capital og Rente, saaledes denne Obligation er Død og Magtesløs. dj: 4de Janv. 1746.

 

Gård no 30:

Søren Sørensen - For hawende part af gaarden under No 7. -

Reg:
En Pandte forskriwning af 14 Janv 1744 udgiwet af Jens Hansen i Dauding til Jens Sørensen i Buurgaarde paa Summa 85 Sld, imod Pandt af Selw Eier Rættigheden udj paaboede gaard og tilliggende 2de huuse, Samme er af Søren Sørensen indfriet den 29 decb 1760: -

Sag:
Kiendes Ieg underskrewne Jens Hanssøn af Dauding at Jens Sørensen af Buurgaard hawer Laant og forstrakt mig underskrewne, 85 Slettedr Skriwer Fem og Firresindstiwe Slettedaller Gangbar Møndt, som war hans Møndlings, Søren Jensens Og Morten Jensens Fæderne og Møderne arw, Og Til Hans og Arwingers forsikring, Pantsætter Ieg hannem Og hans arwinger Min SelwEier Rættighed udi min Paaboende Gaard med Tilhørende Twende huuse, beliggende udenfor Gaarden Paa gaden, med til tilhørende Skouspart etc. som wi forpligter os, at holde forswarlig Wed Lige m. v. Og om Blew Resterende Rendte som Lowes efter Dags Hwer Nytaar Rigtig at skal bliwe betalt og de ey Lengere Wil lade Pengene Henstaae, efter Loulig opsigelse og skulle der da findes Mangel i Rigtig Betaling maa hand lade 4re Mænd vurdere, og saawidt selweyer Rættigheden ey kunde tilstrække, wed aution Og vurdering, at giøre sig betalt. Witterlighed: Søren Sørensen og Søren Madsen af Buurgaard. Dauding dj: 14de Janv Ao 1744. Læst paa Birketinget og Protocoll fol 710 dj 23 Janv: 1744.

Anno 1760 dj: 29 Dec. Hawer Sørren Sørrensen i Dauding bet: til Laurs Nielsen i Addit 85 Slettedr i Courant gang bahr Myndt tillige med Rendterne til Dato Som war Pandtsatt fra Jens Hansen i Dauding til Jens Sørrensen i Buurgaarde, som war hans Myndlings arwegoeds som Laurs Nielsen selw tilstaar med Egen Haand at underskriwe. Addit Ao: 1760 dj: 29de XBZ. Witterlighed: Jens Sørrensen og Niels Nielsen - Sørren Sørrensen Skrewen dj: 1 Marti 1767.

 Winding Sogn og Bye

No 31: Hr General Krigs, Commissarie von Hielmcrone

No 32: til Herningsholm, hans adkomster til Selw Eier

No 33: Rættigheden udj de 2de gaarde under

No 34: No 4: og 5: som staaer anført i Jordebogen saaleedes:

No 4:

Steffen Jørgensen og Søren Sørensen 4 td 5: 1:      Skow 1 f

Anders Madsen 4de part                                     1 td 4: 1: 2 Skow 1 al

General Krigs Commissair Hielmcrone 2 td 4: 2: 2     Skow 1 1/2 al

No 5:

Peder Andersen                                                                  2 td 4: 2: 2 Skow 1 1/2 alb

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 6te oct 1663 hworwed Søren Jensen af Winding afhænder til sin Broder Anders Jensen og fæstemøe Maren Jensdatter, en otting Jord paa Winding Mark. -

Sag 1:

Jens Nielsen i dag i Dommerens Sted Peder Christensen i Bredstrup tinghører og Hans Pettersen i Horsens giør Witterlig at

Aar efter Guds Byrd 1663 Tiirsdagen dj: 6te Octobr: paa Tørsting herrets ting for Dom war skicket udi Rette ærlig og welfornumstig Mand Anders Jensen af Winding paa sin egen samt sin trolowede fæste Møe Maren Jensdatters wegne, som Loulig esket, bedes og fick et fuld tingswiidne af 8te trofaste Danne Mænd, som alle samdrægteligen wonde paa deres gode troe og rette Sandhed, at de sandelige saa og hørte paa fornnæwnte ting og dag for Dom fremstod

Sørren Jensen barnefød udj Winding og her i dag for siddendes Ret inden alle fiire tingstocke udi haand tog sin kiære Broder fornæwnte Anders Jensen saa og fornte Anders Jensens trolowede fæstemøe Ærlig og Gudfrygtig pige Maren Jensdatter, og fuldkommel: solgte, skiøtte etc. en Otting Jord liggendes paa Winding Mark som han er arweli: tilfalden, efter sine salige forældre, som de maa nyde, bruge o. s. v. Dernest udi haand tog foreskrewne Anders Jensen sin trolowede fæste Møe fornte Maren Jensdatter og ilige maade her i dag solte skiøtte etc.  den halwe part af den Otting jord som ham Self tilforn tilhørte, og udi brug hawde. Og kiendes Sørren Jensen ingen ydermere Ret Lod eller deel i foreskrewne Otting Jord efter at hawe oppebaaret af Anders Jensen og Maren Jensdater Pendings fyllest fuld wærd. Og stoed de da til wedermaals ting der denne Skiøde ging beskrewendes. Actum Anno die et loco ut Supra.

Reg 2:
ditto af 29 oct: 1633: paa en Bondegaard i Winding med tilliggende, som Peder Torbensen i Heedegaard og Med - arwinger til Niels Torbensen afhænder. - Saa og

Et ditto Skiøde af 17 decbr samme Aar, angaaende den halwe part af fornte gaard, som Niels Torbensen afhænder til hands fæstemøe Maren Jensdatter. -

Sag 2:
Anders Jensen udi Tønning HF Anders Rasmussen i Kølpen og Morten Erichsen udi Troelstrup kundgiør:

Aar efter Guds Byrd 1633 dj: 29 octob:  paa Tørsting herrets ting war skicket Niels Torbensen i Winding, han esket og fik et fuld tingswidne, af 8te danne Mænd der alle wonde paa deres gode troe og Sanden, at de saa og hørte paa fornæwnte Ting stod for Dom

Peder Torbensen i Hedegaard, Sørren Torbensen i Bredstrup, Jens Torbensen i Winding, Peder Torbensen i Rørbeck Mølle, Anne Torbensen i Rye med hendes Hosbonde og rette wærge Rasmus Andersen, Laurs Torbensen og Salmand Torbendsen ibid: Christen Torbensen i Winding, der alle samtlig i haand toege forberørte Niels Torbensen i Winding, og wed deres frie willie og fuldberaad hue, solte, skiøtte etc. Een deres Bond Gaard liggendes i Winding som de ere  Arweligen tilfalden efter deres sal: forældre Torben Christensen og Elle Christensdatter og de udi Boede, undtagen den lod som fornte Niels Torbensen Self hawer arwet med hans forbent Sødskende i bemelte Bondegaard med deres tilliggelse, huse, gaards Grund o. s. v. som forbemelte Niels Torbensen skal hawe, nyde m. v. som de kiendes sig ikke længere, at hawe del i, da de har annammet Sølf Pending og fuld wær saa wi tacker Niels Torbensen got for god betaling. Datum Anno die et loco ut Supra.

Aar efter Guds Byrd 1633 tiirsdagen den 17de Dec paa tørsting herrets ting war skiket Christen Jensen udi Wullum! paa hans hostroes! Maren Jensdatter udi Hoelundskow hendes wegne, han esket og fik et fuld tingswiidne af 8te Danne Mænd der wonde paa troe og Sandhed at de hørte og saae for dom stod

Niels Torbensen udi Winding og i Haand toeg fornte Christen Jensen og Maren Jensdatter fornæwnte Niels Torbensens fæste Møe og med hans frie willie og fuld beraad hue, solte, skiødte etc. til fornæwnte Maren Jensdater og hendes arwinger halfparten af ald den bonde Gaard liggendes udj Winding som Niels Torbensen nu paaboer som han hafde arwet efter hans sal: forældre og indkiøbet af sine medsødskende med des tilliggende huse, gaarde m. v. som fornte Maren Jensdatter skal nyde, bruge og beholde for et fult kiøb og ewigt efterfølgende Eiendom, og kiendes fornte Niels Torbensen sig ingen Lod eller deel at hawe i samme, men at hawe annammet og oppebaaret Sølf Pendinge fyldest og fuld wærd derfor som hand tacker for. Datum Anno Die et loco ut Supra.

Reg 3:
ditto af 10 decbr 1667: paa den halwe øster part af Chresten Jensens paaboede gaard i Winding, som er de 2de Ottinger ower ald Byens Mark, til Jens Sørensen af Troelstrup. - Paa samme Papiir:

Et dito Skiøde af 26 aug: 1684: til Peder Andersen af Dauding paa 4de parten af Chresten Jensens fradøde Selw Eiendoms gaard i Winding. -

Sag 3:
Jens Andersen i Tønning HF Peder Mogensen udi Rye tinghører og Sørren Jensen i Tørring Skriwer giør Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1667 dj: 10 Dec. paa Thørsting herrets ting for os war skicket ærlig og welagte Mand Jens Sørrensen i Troelstrup han lowlig esket og fik et fuld tingswidne af otte Danne Mænd som want og kundgiorde, at de saae og hørde paa fornte ting for Retten fremkom Anne Nielsdatter i Troelstrup og gaf hendes oldefader fornte Jens Sørrensen i Troelstrup hendes haand og giorte hannem til hendes wærge og formynder, Saa fremstod Christen Jensen i Winding med fri willie og beraad hue og i haand tog fornte Jens Sørensen paa Anne Nielsdatters wegne og gaf hannem et nøyeagtig Skiøde paa den halwe østerpart af den Gaard i Winding fornte Christen Jensen paaboer, som er de 2de Ottinger af fornte gaard ower ald Winding Mark og med ald sin tilliggelse etc. som Arrilds tiid til fornte halwe Selfeiendom Bonde Gaard liggendes norden og østen i Winding som sal: Jens Torbensen sidst paaboede, hwilken fornte Gaard Anne Nielsdater og hendes arwinger skal hafwe, bruge og beholde som nu ligger og tilhører forskrewne halwe gaard, som fornte Christen Jensen hawer arwet efter fornte sin fader sal: Jens Torbensen og kiendes fornte Christen Jensen at hawe annammet og oppebaaret Pending fuld wærd af fornte Jens Sørrensen og Anne Nielsdater i Troelstrup og taket got for god og nøiagtig betaling i alle maader, saa han ingen lod eller deel mere har i denne. Og stod de da til wedermaals ting der denne Skiøde beskrewet gik. Actum ut Supra.

Aar 1684 tiirsdagen dj: 26 Augusti paa fornte ting war skicket Peder Andersen af Dauding han lowlig esket og fick et fuldt tingswidne af otte Danne Mænd der alle wandt paa deres gode troe og rette Sandhed, at de sandelig saae og hørte paa fornte ting for Retten fremkom Ærlig og Gudfrygtig Matron

Anne Niels dater udi Winding, hun i haand toeg Sørren Jensen i Troelstrup her for Retten og giorde ham til hendes wærge og formynder, saa fremstoed fornæwnte Søren Jensen paa fornte Anne Nielsdatters wegne i Winding, og med fri willie og welberaad hue i haand toeg Peder Andersen barnfød i Dauding, soldte, skiødte etc. den fierde part af den SelfEiendoms Gaard i Winding som hun hawer kiøbt af sal: Christen Jensen som boede og døde i samme Gaard i Winding efter Lowl. Skiødets wiedere formelding som for Retten blef Læst og paaskrewen, og derefter gaf forbemte Sørren Jensen paa Anne Nielsdaters wegne fornte Peder Andersen en nøyagtig Skiøde paa fornte fierde part som er en Otting af fornte Gaard, nemlig den øster og norde fierde part af fornte Gaard ower ald Winding Mark. Som Peder Andersen og arwinger herefter skal hawe, nyde o. s. v. samt Gaards Rom den 4de part. Den fierde part som Anne Nielsdatter hawer kiøbt af sal: Christen Jensen, som han hawer arwet efter sin sal fader Jens Torbensen. De kiendes ingen ydermeere del eller lod til samme men har oppebaaret fuldkommen betaling. Og de staar nu til wedermaals ting for denne Skøde beskrewen gik. Datum Anno loco ut Supra. Indført i Extracten hos Peder Andersen i Dauding.

Reg 4:
Skiøde dat Kiøbenhawn den 25 Juny 1716: udgiwet af Powel Nielsen Winding til hans Søster Anne Nielsdatter, paa den trefierde del part Bonde - Eie udj Niels Torbensens fradøde Selw Eier gaard i Winding, af Hartkorn 4 td 4:3:3 alb. -

Sag 4:
Kiendes ieg underskrewne Pouel Nielsen Winding at ieg under tagende dato hawer med fuld widende og wel Beraad hue wed denne min skiøde hawer soldt, skiødet og af hendiget fra mig og mine arfwinger Til min Kiære søster datter Anne Nielsdatter i Winding og hendes arfwinger Tre fierdedeel part Bonde Eie udi min Sal. fader Niels Torbensens Selfeier gaard udi Winding kaldet Jørgen dombs Eyendoms gaard er nu efter nye Matricu Hartkorn 4 tdr 4 skp 3 fdk 3 Alb. som skal wære hendes Eiendomb. Witterlighed: Signr. Jacob Salchoe og Tord Sørrensen. Kiøbenhafen dj. 25 Junj 1716. Sign: Powel Nielsen Winding. Læst for Tørsting Vrads herredsting onsdagen dj 23 September Anno 1716.

Reg 5:
Skiøde af 20 April 1718: hworwed Peder Andersen af Winding owerdrager Chresten Knudsen af Seiet, en halw Selw Eier Bondegaard i Winding, bestaaende af 2 otting Jord ower ald Byens Mark. -

Sag 5:
Marcus Tiidemand HF Simon Pedersen i Ørting Skriwer giører Witterlig at

Aar efter Christi fødsel 1718 onsdagen dj 20de April paa Tørsting Vrads herrets ting for Retten fremstod Peder Andersen i Winding og hands hustrue Anne Nielsdatter som begge i Haand tog derris datter Søn Chresten Knudsen barnfød i Saxel? Saiel? og har wæret hos dem siden hand war et Barren og med deres frie willie og welberod hawe Solt, skiødet etc. deres iboende og dem efter loulig skiøde og adkomst brewe til hørende halwe Selweyer Bondegaard i Winding Bøy bestaaende af Toe otting Jorder ower ald Winding mark, bemelte Niels! Knudsen og hans arfwinger herefter skal nyde o. s. v. og Peder Andersen og hustrue tilstaaer at hawe annammet og oppebaaret af bemelte Niels! Knudsen fuldkommen Betaling. Nb: Kun i overskrift står Chresten Knudsen, øwrige steder Niels. Datum ut Supra.

Reg 6:
Et ditto af 3 Nov: 1724: udstæd af Maren Nielsdatter i Velling, til Sr Palle Møller, paa de 3/4 parter Bonde = Eje udj een hende Arwelig tilfalden Selw Wier gaard i Winding, som staar for Hartkorn 6 tønder 1 skp 2 fc 2 alb, Skow 1 f 1 alb: -

Sag 6:
Kiendes Jeg underskrewne Maren Nielsdatter nu boende i Welling at ieg med min frie willie og wel berod hue samt med min tagen Lauwerge Rasmus Thomasen i bemelte Welling hands gode Red og samtykke hawer Solt og afhendet etc.  til Sigr Palle Møller forpagter paa Hvolgaarde og Lage (Laage) og hans arfwinger de 3/4 parter Bonde eie af end mig efter min syster afgangene Anne Nielsdatter. arfweligen til falden, selweier gaard i Winding som til forrn af worres Sal: Fader Niels Michelsen og Morbroder Jens Nielsen er beboet, og nu beboes de Bemelte 3/4 parter af Steffen Andersen og er den helle gaard and slagen i dend nøy Matricul for 6 td 1 skp 2 fc 2 alb Skow 1 fc 1 alb. intet undtagen i Nogen moder, som loulig kand hawes til Bunden Steffen Andersen skal til ewindelig arw og eiendomb tilhøre bemelte Palle Møller og hans arwinger, sider merre bemelte Palle Møller, mig der for Redeligen og Erligen med Rede peng Efter min nøye og tycke der for hawer betalt. Witterlighed: Søren Pedersen i Bryrup Mølle, Michel Matissen og Niels Jørgensen begge boendes i Welling. Welling dj 3 November Anno 1724. Læst for Schanderborg Birke Ting 15 Novembr. 1724 og Protocoll.

Reg 7:
ditto af 16 febr: 1724: hworwed Jens Nielsen afhænder til Jens Pedersen hans iboende 4de part Selw Eier gaard, bestaaende af 1 td 4:1:1 alb Hartkorn. -

Sag 7:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse Skriwer giør Witterlig at

Aar efter Christi fødsel 1724 onsdagen dend 16de Februarij for Rætten fremkom Jens Nielsen af Winding og i Rætte Lagde en Contract paa No 1 en halw Rigsdaller op Rettede I mellem hannem og Jens Pedersen ibidm som hand begierede Læst og paaskrewen datteret 18 Novembr. 1721 som og i Jens Pedersens owerwærelse for Retten blew Læst og paaskrewen, og af hannem i alle ord og mening indgaaed og wedstaaed, og med sin fri willig og wel Berod Hue skiødet og soldte etc. til bemelte Jens Pedersen hands Hustrue Johanne Mortensdaatter hans I boende frie part self Eier Gaard bestaaende af 12 skper 1 fc 1 alb Hartkorn, hwilken fierde part Gaards Self Eier Rættighed med sin tilliggelse Jens Pedersen og Hustrue til æwindelig arw og Eiendom skal nyde o. s. v. og wedstaaer Jens Nielsen der for at hawe annammet og oppeboret Reede Penge og fornøyelig Betaling som han takker for, saa han ikke længere har Lod eller Ret i samme.  Actom Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 8:
ditto af 15 Nov: 1724: hworwed Maren Nielsdatter i Welling afhænder til Sr Palle Møller 3/4 part Bonde Eie af hendes Selw Eier gaard i Winding. -

Sag 8:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse Skriwer giør Witterlig at

Aar efter Christi fødsel 1724 Onsdagen dj 15 Nov: for Retten fremkom Maren Nielsdatter nuwærende i Welling i hendes Lauwærge Rasmus Thomesen i bemelte Welling hans owerwærelse, og med sin fri willie og welberaad hue, samt sin Lauwærges Samtycke tilstod at hawe solgt og afhændet etc.  til Seign. Palle Møller forpagter paa Hwolgaard og Laage  3/4 parter Bonde Eye af Een hende tilhørende SelfEyer Gaard i Winding Sogn og Bye, alt efter derpaa tilforn udgiwne Skiøde af 3 Nov: sidst, samt Lowbuds tingswidne her af Retten udstæd dj 25de oct: sidst. Nemlig de 3/4 parter Bonde=Eie af en mig efter sal: Søster afgangne Anne Nielsdatter arwelig tilfalden SelfEyer gaard i Winding, som tilforn af wores sal: fader Niels Michelsen og Morbroder Jens Nielsen er beboet, og nu beboes de bemelte 3/4 parter af Steffen Andersen, og er den heele gaard anslagen i den Nye Matricul for 6 td 1 skp 2 fc 2 alb Skowen 1 fc 1 alb. Hwilke 3/4 parter i alle maader som Lowl: kand hawes til Bonden Stephen Andersen skal til ewindelig arw og Eiendom tilhøre bemte Seign Palle Møller siden han derfor reedelig og ærlig med reede penge efter min nøye og tyke og giorte Accord derfor haer Betalt og fornøyet, saa jeg ingen ydermere Lod, del, ret har i samme. Witterlighed: Sørren Pedersen i Bryrup Mølle - Melchior Mathiesen og Niels Jørgensen begge boende i Welling. Welling dj 3 Nov 1724.

Reg 9:
ditto af 24 aug: 1731: udgiwet af Jens Chrestensen i Winding til Sr Palle Møller i Welling paa 2 Otting Selw Eier gaard i bemte Winding, af Hartkorn 2 tønder 4 skp 2 f 2 alb, foruden Skowskylde. -

Sag 9:
Kiendes ieg underskrewne Jens Chrestensen boende i Tørsting Herred Schanderborg Amt, Winding Sogen og Bye at ieg med min frie willie og welberaad huer, samt min Hustrues samtøke hawer efter forre gaaende Loulig Lowbydelse solt, Skiødet etc. til Sr. Palle Møller, boendes i Welling min til denne dag paaboede 2 otting SelwEier gaard i bemelte Winding Hartkorn 2 td 4 skp 2 fc 2 alb og mig arweligen er tilfalden efter min Sal fader Chresten Jensen og hand før mig samme Boede, hwilke 2 ottings Gaard med til Ligende Huus westen for gaarden som nu Beboes af Niels Jensen, Samt Bygning paa Gaarden o. s. v. da han mig Redelig og Erligen der for hawer fornøyet og betalt, saa ieg ingen mere Lod, del eller ret har til samme. Witterlighed: Sognepræst i Winding, Bryrup og Wrads menigheder Mauritz Knudsen Mojer og Peder Sørensen Langballe. Winding dj 24 Augustus 1731.

Reg 10:
Et Tingswidne af 25 oct 1724: hworudi Maren Nielsdatter i Winding lader hendes Selw Eier gaard Lowbyde. -

Sag 10:
Andet Loubuds tingswidne som Lyder saaledes:

Terchel Tomesen af Toustrup efter høyædle og welb. hr: Conference Raad og Amtmand Jørgen Grabow ordre af 23 oct: sidst, Sættedommer wed det Schanderborgske Districts Birch og Lorentz Frobøse af Galten Skriwer sammested giør witterligt, at

Aar efter Christi fødsel 1724 onsdagen dj. 25de Oct: for Retten fremkom welagte Mand Ole Hansen Brandrup af Twilum som paa Maren Nielsdatter af Winding hendes wegne reserwerede sig til en skriftl: Stæwning her i Retten produceret dj: 11te Oct. sidst angaaende Lowbydelse paa hendes arwelig tilfalden SelfEyergaard i bemelte Winding, hwilket han begierede oplæst som og skeede. Lydende saaledes som følger: at samme dag for Retten war mødt fornte Maren Nielsdatter af Winding i hendes Lauwærges Rasmus Thomesen af Welling hans owerwærelse i rette Lagde een her af Retten udstæd Stæwning af 2de Oct: sidst. I det følgende næwnes Lw Som Rasmus Thomesen Krog, hun wil nestkommende dj 11te octob og 2de nestfølgende tingdage neml. dj 18 og 25de dito Lou. Loubyde hendes arwel. tilfaldne SelfEyergaard i bemte Winding som hun paaboer og bruges af Stephen Andersen ibid: om nogen af hendes arwinger findes som sig den wil eller kand tilforhandle. Høwer dj: 2 oct: 1724 (Johannes Snell) Saa blef paaraabt af Retten om nogen war til stæde som hafde noget imod forindføre kald og warsel at disputere, mens mødte ingen, hworefter hun Lowbød i dag til første ting fornte gaards Selfeyer Rettighed, fæderne jord til fæderne frænder og Møderne jord til Møderne frender hwo som mest derfor wil giwe og best betale, hwilken Lowbydelse hun derefter begierede næste 2 gang. Stephen Andersen af Winding war tilstæde for Retten og foregaw Retten til oplysning, at han beboer samme gaard, og hawer den i fæste, og formeener at hawe adkomst paa SelfEyer Rettigheden. Onsdagen dj 18 oct: for Retten atter war mødt Jens Rasmussen af Laasbye, og paa Maren Nielsdatter af Winding hendes wegne lader i dag til anden ting Lowbyde hendes arwelig tilfaldne SelfEyergd. Til 3die ting Lowbød fornæwnte Olle Hansen Brandrup hendes arwelig tilfaldne SelfEyergaard i bemelte Winding. Læst for Birketinget i Schanderborg dj 15 Nov: 1724. Hworefter Marius Wolder fra Uldum paa Seign. Palle Møllers wegne war Skiødets tingswidne begierende. Actum Anno, Die et loco ut Supra.

 

                 Til Hr General Krigs Commissairen udgiwne Skiøder:

Reg 11:
Et Skiøde af dato 10 Sept 1765: paa Peder Andersens Selw Eier Bondegaard i Winding, som staaer for Hartkorn Agger og Eng 2 td 4.2.2 alb Skow 1 1/2 alb. og swarer til Hands Majestet af Herligheden, aarlig 2 rd 56 sk. -

Sag 11:
Jeg Peder Andersen kiendes og hermed for alle giør witterlig at jeg med min fri willie og welberaad Hue, hawer solgt, skiødet etc. til høyædle og welb. Hr General Krigs Commissair von Hielmcrone til Herningsholm, Een mig tilhørende SelfEyer bonde gaard, beliggende udj Jylland, Aarhus Stift, Schanderborg Amt, Winding Sogn og Bye. Hartkorn 2 td 4 skp 2 fc 2 alb og Skow 1 1/2 alb, skylder aarlig til hans Kongl: Mayts af herligheden 2 rd 3 mk 8 sk. Som han skal hawe, nyde o. s. v. paa de Conditioner, at jeg min Lows tiid, og efter min død, da Een af mine børn som dertil kand wære tienlig, uforhindret beboer gaarden, foruden Landgilde af Bonde skyld at sware som efter den tiid aldeles Cesserer, men alle Kongl. ordinaire og Extraordinaire Skatter og paabuder, swarer jeg og Efterkomme Self, samt Self forretter ald ægt arbeide og howerie og nyder jeg nærmere ang. træ m. m. Jeg kender mig herefter ingen ydermere Lod, Rættighed, at hawe til fornæwnte gaard hworfor jeg har annammet og oppebaaret fuldkommen betaling saa jeg tacker. Witterlighed: Kongl. Maytts Skowrider Sr. Johan Schultz i Winding og Sr Henric Bremer ibid. Winding dj: 10 Sept Ao 1765.

Efter begiering af min broder underskriwer Niels Andersen. Læst paa Birketinget Schanderborg 19 Sept 1765.

I samme bilag om lovbydelsen udstæd fra Retten paa det Schanderborgske Rytter Districts Birketing d 6 febr 1766 angaaende Peder Andersens hans arwelig tilfaldne og paaboende SelfEyer Gaards Lowbydelse i Winding. Der lowbydes 23 Jan - 30 Jan og 6te febr. Regimentskriwer Moldrup erindrer at Stedet bliwer wed dets Brug og Samling, som det nu er uden nogen adskillelse. Dat 15 Jan 1766.  Actum Anno Die et loco ut Supra.

Reg 12:
Et dito af 5te Nov: 1765: paa Anders Madsens Selw Ejer Bonde gaard i Winding, af Hartkorn Ager og Eng 1 td 4.1.2 alb Skow 1 alb. og skylder Aarlig af Herligheden 1 rd 53 sk: -

Sag 12:
Jeg Anders Madsen kiendes og hermed for alle witterlig giør: at ieg med min frie willie og welberod Hue hawer solgt, skiødet etc. til høyædle og welbaarne Hr General Krigs Commissair won Hielmcrone til Herningsholm een mig tilhørende self eyer bondegaard beliggende udi Jylland Aarhus Stift Schanderborg Amt Winding Sogn og Bye Hartkorn 1 td 4 skp 1 fc 2 alb Skow 1 alb skylder aarlig til Hans Kongelig Maits af Herligheden 1 rdr 3 mk 5 sk. Han skal nyde, bruge o. s. v. paa de Conditioner at ieg min Liws tiid og efter min Død da een af mine Børren der til kand wærre tienlig uforhindret Beboe Gaarden, foruden Landgilde af Bonde Skyld at swarre, som da efter den tiid aldelis falder, men alle Kongelige Ordinaire og Extra Ordenaire skatter og paabudder swarer Ieg og Efterkommere Self, samt forretter alt Howerie m. v. Jeg nyder nærmere angiwet Træe m. m. Da jeg har annammet og oppebaaret Betaling kiendes jeg ingen ydermere ret til samme sted. Witterlighed: Skow Riider Johan Schultz i Winding og Sr Hendrick Bremer ibidm. Winding 5te Novbr 1765.
Læst paa Birketinget 3die April 1766.

I samme bilag notat om lowbydelse af den arwelige tilfaldne gaard, på Tinget. Notat fra Regimentskriwer Moldrup at Stædet bliwer wed dets Brug og Samling. Dat 27de febr 1766. Hworefter lowbydes 6 - 13 og 20 Marts 1766. Actum Anno, Die et Loco ut Supra.

Reg 13:
Et dito, dat Tæbstrup den 26de April 1766: udgiwet af Birkedommer Bangs Enke, som derwed iblant andet Skiøder til Hr: General Krigs Commissairen Selw Eier Rættigheden eller Bonde Eiet udj.

1:
Steffen Jørgensens paaboende gaard i Winding, staaende for Hartkorn, Agger og Eng 4 td 5 skp 1 fc Skow 1 fc samt det paa gaardens grunde beliggende huus. -

2:
En halw gaard sammesteds, som swarer af Hartkorn Ager og Eng 2 td 4.2.2 alb Skow 1 1/2 alb hwortil Sælgeren har faaed Adkomst wed udlægs forretning af 22 April 1758: -

Sag 13:
Underskrewne Margrete Bøeg Sal. Birkedommer Niels Bangs Enke nu boende udj Sæbstrup Bye i Temb Sogn. (Bemærk i register: Skrives Tæbstrup) Silcheborg Amt, kiendes og hermed for alle witterlig giør, at jeg med min Lawwærges Raad og Samtycke hawe solgt og afhændet etc. til Høyædle og Welb. Her Marcus von Hielmcrone til Herningsholm, deres Kongl. Maytts General Krigs Commissaire efterskrewne jorde gods udi Schanderborg Amt neml:

1:
Møllers dals Bygning saawelsom gaarden udi Bryrup Sogn Welling Bye paa hwis Grund Møllersdal er bygget som er en fri Eyendoms gaard Hartkorn Toe Tønder Toe Skipper og Toe fierdingkar og Skow 2 alb tillige med samme gaards Bygning som nu til huusfolk er bortleyet.

2:
udj Winding Sogn og Bye Selfeyer Rættigheden eller Bonde Eiet udi en Gaard som beboes af Stephen Jørgensen Hartkorn Fiire Tønder Fem Skipper og Eet Fierdingkar og Skow et fierdingkar samt det paa Gaardens Grund liggende Huus beboes af Anders Madsen som deraf swarer aarlig huuspenge 5 Slettedaler.

3:
noch udi bemelte Winding Bye Selfeyer Rættigheden eller Bonde Eiet udj en half Gaard Hartkorn Toe Tønder Fiire Skipper Toe Fierdingkar Toe Alb, og Skow Een og Een half alb, hwilken halwe Gaards Bygning er leyet 2de huusmænd til Beboelse, men auflingen er bortforpagtet til Henrich Bræmer i Winding paa 6 aar for aarlig afgift 10 rdr? hwilket forbemelte Jordegods med alle derpaa staaende Bygninger etc. han skal hawe, nyde o. s. v. da jeg hawer annammet fyldes fuld wærd, og derefter ingen længere ret har til samme. Witterlighed: Seign Christopher Hobschman udj Horsens og Henrich Bræmer udj Winding. Sæbstrup dj: 26 apr Ao 1766. Lawwærge: Sørren Jessen Thorp.

Læst paa Nørre Jyllands Landsting Onsdag dj: 7 May 1766 No 52.

Notat om Birkedommerens adkomst wed udlægs forrætning af 22 April 1758 Læst paa Landstinget 10 May d. a. No 31 protocoll fol 808. Wiborg 7 May 1766

Reg 14: 15: og 16:
Hosbondholds Brew paa fornte Anders Madsens, Steffen Jørgensens og Peder Andersens Selw Eier Steder. -

Sag 14:
Paa hans Kongelig Mayestets wores allernaadigste arwe Konge og Herres Wegne hawer wi meddelt Anders Madsen fra Welling Hos Bondhold paa Jens Pedersens for hannem i fattig og Swagelig tilstand afstandne fierde part Selw Eyergaard i Winding som hand selw ey Lengere kand forrestaae, ægter Datteren Maren Jensdatter. Hkorn 1 td 4 skp 1 fc 2 alb Skov 1 alb. som efter omstændigheder frie for Hosbond holds Kiendelse Bewilges. Bygningerne er 27 fag huus, annammes til Besætning 2 gl Bæster 1 Koe 1 ungnød, hwad mere udfordres skal antageren tilswarre. 14 Marty 1750. (Notat: 10 Winding Anders Madsen)

Sag 15:
Bilaget findes ikke i pakken.

Sag 16:
Paa hans Kongl. Maytts worres allernaadigste arwe Konge og herres wegne, hawe wi udi indewærende aars waar Session d 19 April, meddeelet Peder Andersen i Slaugballe Hosbondhold paa Christen Knudsens for hannem i Skrøbelighed og fattigdom afstandne halwe SelfEyer Gaard i Winding hworwed han hawer betalt aftræderens Restanz. Hkorn 2 td 4 skp 2 fc 2 alb, som han efter omstændighederne fri for hosbonds holds Kiendelse er bewilget. Bygningen er 23 dag annammet til Besætning 4 Bæster, 1 Koe og 1 Ungnød, hwad mere udfordres skal antagen tilsware. 10 Nov 1758. (Notat No 19 Winding Peder Andersen).

 

Gård no 35:

Juel Pedersen - For den halwe part af gaarden No 6: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 6te Aug: 1710 paa en halw Selw Eier Bonde gaard i Winding, som Jens Andersen Mariager ibm: med fleere, afhænder til Beboeren Olle Swendsen. -

Sag 1:
Powel Pedersen af Kolpen HF Simon Pedersen Herretzskriwer Giøre Witterlig:

Aar efter Guds Byrd 1710 Onsdagen dend 6 augusty Comparerede for Retten Jens Andersen Mariager i Winding, Roer! (Boer?) Andersen af Løwe og Niels Andersen tienendes i Nimb Præstegaard paa deris egne wegne og Christen Nielsen i Winding paa sin Hustrues Maren Andersdatters wegne, Saa wel som Peder Pedersen i Bredstrup paa sin Hustrue Maren Andersdatters Wegne, Som nu alle for Retten i Haand tog Olle Swendsen Barn fød i Addit, nu Boende i Winding og hans Trolowede fæstemøe Maren Andersdatter ibid, Soldte Skiøtte etc. En halw SelfEier Bondegaard i Winding Bye som Olle Swendsen og hans fæstemøe Maren Andersdatter iboer. Bestaaende af halw tredie Otting jorder/: Som dennem arfweligen er tilfalden efter deris Sal forældre Anders Jensen Mariagger og Dorette Roersdatter (Boersd?) som begge Boede og døde i Samme Self Eiergaard i Winding:/. Og kiendes de ingen Lod Del o s v i samme da de har annammet Reede Penge til fuldkommen fornøyelse i alle maader. At Saa for Retten ganget er widner med os efterskrewne otte Stokkemænd, Som i dag nærwærende paa tinget hos ware.  Datum ut Supra.

Reg 2:
dto: af 12te decb 1748: hworwed Olle Swendsens Arwinger afhænder til Juel Pedersen, den halw Selw Eier Bonde gaard i Winding som hand nu jboer. -

Sag 2:
Christen Gundorph Birkedommer og Niels Wissing Birkeskriwer giør Witterligt:

Anno 1748 Taarsdagen dend 12te Decembr war tilstede for Rætten Afgangne Olle Svendsens Enche Johanne Nielsdatter af Winding med Laugwærge Hr. Birchefoget Sr. Niels Bang af Overbye paa egen og paa Bemelte Olle Swendsens Børns Nawnl. Jens Ollesen, Niels Ollesen, Maren Ollesdatter og Katrine Ollesdatter Deres Wegne, deres faderbroder Christen Swendsen af Addet som formynder, Som i anledning af Skriftelig og her i Rætten i dag Producerede samt Læste og Paateigned afkald, Dateret 26de Novembr sidst, samt i krafft af een imellem Enchen og Juel Pedersen em ophold sluttede Contract, alle i Haand tog Juel Pedersen af bemelte Winding, Soldte Skiødte etc. til ham og hans Hustrue Karen Ollesdatter een halw Selwejer Bondegaard i Winding som Iul P og hands Hustrue K. O. nu iboer. Saaledes som Olle Swendsen og hands Hustrue Maren Andersdatter dj 6te Augusty 1710 er Soldt og owerdraget, Iuel Pedersen og Karen Ollesdatter skal nyde bruge o. s. v. De erkender at hawe oppebaaret reede Penge fyldest. At Saaledes Pacerede og tilgik bewidner med Os de 8te Tinghørere. Actum Ao die et Loco ut supra.

 
Gård no
36:

 Skow Rider Schultz - For den halwe part af gaarden No 6: som hand og Søren Tomesen staaer anført for i Jordebogen.-                

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 3 Nov: 1706 hworwed Søren Jensen af Winding med fleere, afhænder til Søren Nielsen ibm: deres Selw Eier Rættighed af en otting Jord udj Kiæmpe-gaarden samme stæds. -

Sag 1:
Mathias Melchiorsen i Welling HF Simon Pedersen Boested giør Witterlig at

Aar efter Guds Biurd 1706 Onsdagen dend 3 Nov: for Rætten fremstod Sørren Jensen i Winding, som paa egne og Hustrue Dorthe Olufsdaatters Wegne tog Sørren Nielsen af bemte: Winding i haanden og  tackede hannem fort goed og Nøiagtig Betaling for sin Selweierpart Nembl: den halwe Otting Jord i Winding som hand arwede efter sin Broder Sal: Jens Jensen Kempe og Sørren Nielsen nu selw Beboer. Saa fremstoede ogsaa Niels Rasmussen i Brædstrup som paa egne og Hustrues Mette Pedersdatters Wegne og Jep Nielsen i Winding paa egne og Hustrues Karren Rasmusdaatters Wegne i Ligemaade hwer for sig her for Rætten tog forbemelte Søren Nielsen i haanden og tackkede hannem for god og nøiagtig betaling for Deris Arwelige parter af den anden halwe Otting Iord som de efter Sal: Rasmus Jensen arwelig war tilfalden, og Sørren Nielsen i Ligemaade nu Beboer hwor paa bemte Sørren Jensen fra sig sin Hustrue Skiødte og afhendte etc. til bemte Sørren Nielsen og hans Hustrue Anne Pedersdatter sin anpart i Kiempegaard i Winding, ligesaa Skiødte etc. Niels Rasmussen i Brædstrup og Jep Nielsen i Winding til hannem Deres arweparter, som de herefter skal nyde, bruge o. s. v. idet de kiendes ingen mere Ret, deel at hawe til samme, men har oppebaaren fuld wærd og nøiagtig Betaling. Datum ut Supra.

Reg 2:
En Kiøbe Contract af 14 Febr: 1747:, jmellem Skow Rider Søren Jensens Enke og Skowrider Schultz, angaaende hendes gaard i Winding med tilliggende for 310 rd.

Sag 2:
Anno 1747 Dend 14de February Ere wi underskrewne i dend Hellige Treefoldigheds Nafn Om efterfølgende Kiøbe Conditioner og Poster saaleedes Accorderede og foreenede at. -

Ieg Egidie Christine Weille afgangne Kongl. Mayts Skow Rider Søren Jensens af Winding Med min Høy Elskeelige swiger Søn og Laug wærge welærwærdige og høylærde  Mag. Erich Kiær Proust ower Tørsting Herred og Sognepræst for Tønning og Træden Meenigheder, hans Raad og Samtycke Sælger og afhænder til Kongl: Maytts Skou Riider Sr. Johan Christopher Schultz.

1:
Min i Boende Gaard som af Wel bemelte min Sal. Mand og mig paa indkiøbt og Mageskifter Selweier grund og eyendom er bekostet og opbygt med alt hwad som derudi er etc. Kackelownen undtagen.

2:
De saa kaldede Boels eller Otting Self Eier iord paa Winding Marck Hkorn 1 td 7 skp. med derudi Nedlagde Rug Sæd Men ald Wohr sæden forsiuner kiøberen self med Sæde Korn og Dyrckning, ald dend Ejendom etc.

3:
Samme Hartkorns Byge og hauge Pladtzer som nu Beboes af Anders sliber, Maren Sønderboe, Niels Mortensen, Karen Andersdatter item dette Hartkorns andeel af Rytterhuuset som Jørgen Lundum i leie hawer

4:
Dend af bemelte huuses Beboere Accorderede Leie afgift fra Mickelsdag Næst afwigte til Paaske førstkommende beholder sælgeren.

5:
De Mageskifter som min Sl. Mand hawer Accorderet sælges med den Ræt som han Eiede.

6:
Sælgeren beholder det huus som af Jørgen From beboes.

7:
Saa wil Sælgeren udi sin Liws tiid hawe sig Reserweret dend andeel udi Kiæmpes toften som forbemelte hartkorn tilhør til dyrkning af slæt og Græsning som hun Bæst wed og kand, Men fra Neste Paaske Efter hendes Dødelig afgang skal samme tofte Jord m. v. under kiøbet wære befatted.

8:
Kiøbe Summen er Accorderet til Capital 310 rdr som Welbemelte Kongl. Maytts Skou Rider Sr Johan Christopher Schulte til første Snapstings Termin Anno 1747 i Danske 8te eller 10 sk! stykker til selgeren betaler Og derimod Lowlig skiøde udi følger. Witterlighed Welærwærdige og Wellærdige Hr Hans Lambert Holm Sogne Præst for Winding Bryrup og Wradtz Meenigheder tillige med Kongl. Maytts herredsskriwer til Tørsting Wradz herreds ting Sr Christen Simonsen Orting. Winding d 15 April 1747.
Egidie Christine Salig Søren Jensens lafwærge Erich Kier.

Reg 3:
Skiøde af 30 dec: 1765 udgiwet af Søren Sørensen til Skow Rider Schultz paa hans Selw Eier gaard i Winding, af Hartkorn 1 td 1:3:2 3/4 alb, Skow 1 alb.-

Sag 3:
Jeg Sørren Sørrensen kiendes og hermed for alle giør Witterlig at ieg med min frie  Willie og Welberaad hue hawer Soldt, Skiødet etc. til Hans Kongl: Maits Skourider Sr. Johan Schultz i Winding Een mig tilhørende Selw Eyer Bondegaard Beliggende udi Nørre Jylland Aarhuus Stift Schanderborg Amt Winding Sogn og Bye Hkorn  1 td 1 skp 3 fc 2 3/4 alb Skou 1 alb. som han skal hawe nyde o. s. v. Og kiendes ieg mig ingen ydermeere Ræt at hawe til fornewnte gaard da ieg hawer annammet fyldest og Betaling som ieg tacker for. Witterlighed: Sr Hendrich Bræmer i Winding og Welagte Stephan Jørgensen ibdm. Winding d 30 Dec 1765. Læst for Rætten 18 Janv 1766 og i Protocollen antegned.

Til toppen

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt. Ved andet brug anføres kilde.