Hielmslev Herred - Miesing Sogn og Bye

 Gård no 37:

Daniel Rasmussen - For den halwe part af gaarden No 2. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde, dat Mandagen næst for Palme Søndag Ao 14.. hworwed Jens Grobesen i Blegen (Blegind) Skiøder sin del paa Miesing, Foerlev og Raundals Marker af Agger, Eng og Skow, til Olle Mikelsen. -

Sag 1:
Alle Mand dette Brew see eller høre helse wi Mads Powlsen Tinghørre Paa Hielmsløw Herres ting Tomads Peersen i .... Peeder ... Ibidm Mads Olufsen i Bid Jespersen kierligen med Gud og kundgiør med dette wordt Aabne Brew, at

Aar efter Guds Byrd 14... Mandagen Næst for Palme søndag, Da war Skicket for os og for andre fleere gode Mænd, som da Ting søgte. Paa Hielmslew herres Ting beskeden Olle Michelsen i Miesing hwilken der lowlig æskede, fik og frem leedte Et fuldstandende Tings winde af 8te Troe faste uberygte danne Mænd saa som ware Tyger Thomesen i Forløv, Peer Jensen ibidm Lars Peersen ibidm Nis Michelsen i Miesing, Frans i Stilling Michel .... i Witwed, Claus Jensen ibidm og Nis Jensen ibidm  hwilke fornæfnte 8te Danne Mænd Endregtelig Wunde paa deres Troe og Rætte sannen, at de saae og hørte samme Dag paa fornewnte Ting, det Jes Grabesen i Blegind hand Skiøte solte etc. ald hans del hand hafde paa hans Hustrues Wegne paa Miesing Mark, Forløw Mark og Raundal Mark som Er Agger og Eng o. s. v. og kiender han sig paa sin Hustrues wegne at hawe faaet fuld wærd som hand hawe bør efter sin nøye, og Tackede hand ham for god betaling.  Actom anno die loco qvibus Supra.

Reg 2:
dto: af 14 Marti 1670: hworwed Poul Bertelsen med fleere Skiøder Bertel Poulsen og Peder Rasmussen, hwer liige meget af Rættigheden udj deres paaboede Selw Eier gaard i Miesing, med underligende. -

Sag 2:
Ole Pedersen i Hørning foget Laurs Christophersen Tingskriwer og Rasmus Jensen udj Fregerslew Tinghører Giører Witterlig:

Aar 1670 Den 14de Martz, for Tings dom war skikket Disse ærlige og Welagte Dannemænd nemlig  Bertel Poulsen i Miesing, og Peder Rasmussen ibdm, Som Esket Bedes og fick et fuldt Tings Winde af Otte  Mænd , Hwilke alle Wunde paa tro, og Rette Sanden at de Sandelig Saae og Hørde/: Jnden fornte ting:/ for Retten stod, Welagte Mand

Poul Bertelsen i Miesing, paa sin egen og Hustrue Giertrud Sørens Datters Wegne, og i Haandtog Bertel Poulsen og Peder Rasmussen ibidm, Bekiender og fuldkommeligen tilstod, at hand hawer Solgt, og afhændet etc. til forskrewne Bertel Poulsen hans Hustrue Anne Anders Datter, Saa og forskrewne Peder Rasmussen hans Hustrue Johanne Poulsdatter og deres arwinger, Hwer af dennem lige meget, og all den lod og part Jeg hawer kiøbt og hawer, Og min Hustrue hawer arwet, i Dend Selfeier Bundegaard J Miesing Bertel Poulsen og Peder Rasmussen Selw besidder og paaboer kand wære berettigedet, Jligemaade for Retten stod Rasmus Jensen i Fregerslef paa sin Hustrue Ane Peders datter ibidm hendes Wegne, og i Haand tog forskrewne Bertel Poulsen og Peder Rasmussen, Solgte Skiødte etc. all den lod del og Part i forskrewne SelwEjer Bundegaard i Miesing, Som hun efter Salige Rasmus Sørensen i Braabrong, hans Dødelige afgang arweligen kunde wære tilfalden, Nock forretten stod, Rasmus Espensen i Fregerslef, paa sin Moder Ane Jens datter ibidm hendes Wegne, Samt arwingernes Wegne, Desligeste Rasmus Pedersen ibidm paa sin egen og hustrue til forskrewne  Bertel Poulsen Peder Rasmussen all den Lod og anpart, som de efter deres  Salige Fader og Moder Broder salige Rasmus  Sørensen som Boede og døde i Braabrong arweligen  kunde wære tilfalden i forskrefne Bundegaard i Miesing  som er ower all Miesing Bye, og des underliggende Skow Mark, og Enge, og udi Raundahls Mark og Skow, Saa og udj Foerlew Skow, Intet undtagen i nogen maade o. s. v. Og kiendes de at hawe oppebaaret Pending fyldest saa de Takker Bertel Poulsen, Peder Rasmussen for god Reedelig Betaling i alle maader. Og stod de da til Wedermaals Ting da denne Skiøde indgik Beskrewen. Dattum et Anno ut Supra. Læst udj Commissionen i Skowsyn den 12te Septemb. Anno 1705. Læst paa Schanderborg Birketing den 18de Nov 1756. og Protocolleret.

Reg 3:
Skiøde af 10 Nov: 1766 udgiwet af Bertel Groersen til Daniel Rasmussen, paa hans halwe Selw Eier gaard i Miesing, det nordre Skow Skifte af Skowen paa Foerlew Mk undtagen. -

Sag 3:
Underskrewne Bertel Groersen i Miesing kiendes og her med Witterligt Giør, at Ieg efter udstede Laugbuds Tingswidne fra Schanderborg Rytter Districts Birketing af 23de october Sidst, hawer Solgt og afhændet etc. til Daniel Rasmussen og hans hustrue Malene Bertelsdatter Selwejer Rættigheden i den mig tilhørende halwe Selwejer Gaard i Miesing som han nu paaboer, og som hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld wærd, saa kiendes jeg og mine arwinger igen ydermeere lod, del o. s. v at hawe i samme/: Det Nordre Skowskifte af den Gaarden tilhørende Skow paa Foerlew Mark undtagen. Men samme at tilhøre bemelte Daniel Rasmussen hans Hustrue til Ewindelig arw, med all sin rette tilliggelse, som er ower all Miesing Mark Skow og Enge, og udi Raundals Mark, og Skow, Samt det Synder Skow skifte i Foerlew Skow, intet undtagen. Miesing 10 Novembr 1766. Bertel Groersen og Hustrue Maren Christensdatter. Læst paa Birketinget 13 Novber 1766 og Protocolleret.

 

Gård no 38:

Peder Poulsen  - For den halwe gaard No 2: -

Reg 1:
De 2de første, wed næstforrige Nummer paaberaabte Skiøder som tillige angaaer denne gaards part. -

Sag 1:
Se nævnte sager under forrige, der findes ikke andet i pakken.

Reg 2:
Skiøde af 25 Febr: 1767 udgiwet af Niels Pedersens Enke paa Bonde Selw Eier Rættigheden i Hendes Faders fradøde halwe gaard i Miesing, til jtzige beboere Peder Poulsen. -

Sag 2:
Underskrewne Kiersten Povelsdatter afgangne Niels Pedersens efterladte i Stilling, Bekiender og hermed tilstaar, at Jeg som nu eeniste og Nærmeste Arwing til Bunde Self Eier Rættigheden i min Fader afgangne Povel Pedersens Beboede halwe Self Eier Gaard i Miesing, hawer Solgt og Skiødt etc. til min Broder Peder Povelsen som samme nu Beboer med ald sin tilliggende , Samt udj Raundalhls Mark og Skow. Og Kiændes Jeg mig ingen ydermeere Lod, del, ræt at hawe i samme, efter min Broder der for har udbetalt alt hwad hand kund kunde tilkomme, som dend ham i saa Maader meddelt afkald og quittering udsted fra det Schanderborgske Rytter Districtz Birketings Ræt den 22de Januarj 1739 klarlig udwiiser. Dog Deres Kongl. Maiets Rætt som Herligheds Eiere dertil herwed upræjudiceret. Det Skiøde min Sal Fader, tillige og Twende andre dito hans formænd for ham har haft owerleweres min Broder. Min Lauwærge Byeskriwer Jørgen Fogh i Schanderborg underskriwer, desuden Peder Pedersen og Peder Nielsen i Stilling til witterlighed. Stilling den 25de Febr. 1767. Læst for Birketinget Torsdagen den 26 februarj 1767 og i Protocollen indført.

 

Gård no 39:

Rasmus Rasmussen - For en halw gaard af No 3 og Anpart i en tredie del af Bonde stribet 4 skp 3 f 1/3 alb: i Raundals - og Foerlew Skowe, hworpaa Peder Sørensen i Foerlev har Hosbondholds Brew. -

Reg 1:
Laubuds og Skiøde Tingswidne dat: Ao 1450 paa det 8de Aar næst Mandag efter Michelj, da Peer Johansen hawer solgt til Owe Mikelsen hans Bondegods paa Miesing, Foerlew og Raundals Marker. -

Sag 1:
Alle Mænd som Dette Brew see Eller Hører Læse, helse wi Mads Palesen Tinghører paa Hielmsløw herrets ting, Jep Palesen, Mads Jepsen, Christen Mortensen og Jes Steffensen? kierligen med Gud, og kundgiør med dette Wordt Aabne Brew, at

Aar efter Gudsbyrd 1450 og paa det atyndhe Aar, den Mandag næst Efter sct Michelsdag, da war Skiket for os og for Mange Danne Mænd paa forskrewne ting Denne Brew wiser Ove Michelsen af Miesing, hwilken der lowlig æskede og fik et fuldstammende Tingswinde af 8te Beskedene danne Mænd som ware Poul Hwid, Thyge Bonde, Peer Olufsen, Chresten Mortensen, Jes Michelsen, Jes Pallesen, Eskil Pedersen og Morten Bonde af Foerløw, hwilke fornefnte 8te Danne Mænd Wone og sandede paa deres gode Troe, siæl og Rætte sannen, at de saa og hørte, det samme dag, Jnden alle fire Stocke paa for Næwnte ting, at aldt det Bøndergods som Peer Pallesen hafde paa hans hustrues wegne i Hielmsløw herret, ligende paa Miesing Mark, Forløw Mark og paa Raundal Mark, det war lowlig laubudet, Tre samfælde Ting, enten wenner eller frender, de som mest wille giwe, og best betale wilde og holde hannem der skadesløs for sit herskab, da war der ingen Der wilde wedkiendes at giøre ham qwit wed herskabet, derefter afstod fornæfte Ove Michelsen og sagde det hand wilde giwe ham Penning og wærd for det fornæwnte Bøndergods, og holde ham der Skadesløs for sit Herskab, da fremgik Peer Johansen Skiødte soldte etc. Ove Michelsen ald hans deel og Rættighed o. s. v. i fornævnte gods. Datom Anno die loco qvibus Supra.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde dat: Mandagen efter St: Olai dag 1458: hworwed Jens Steffensen owerdrager Owe Mikelsen, Rættigheden i Hans Paaboede gaard i Miesing med tilliggende paa fornte Marker. -            

Sag 2:
Alle Mand Dette Brew see Eller Hører læse, hilse wi Mads Pallesen tinghører paa Hielmsløw Herrets ting, Christen Mortensen, Jep Pallesen, Mads Jepsen, Jes Stefensen, og Oluf Pedersen af Malling, Ewindelig Med Gud, og kundgiøre med Dette Wort aabenbrew, at aar Efter Gusbyrd 1458 den Mandag næst efter Stc Olai dag, Da war Skikket for os og for Mange Danne Mænd, Paa fornte Ting dene brew wiiser Ove Michelsen J Miesing, hwilken der lowlig Æskede og fik et fuldstannende tings Winde af 8te Skiellige Dannemænd, som war Peer Olufsen, Tyge Bonde, Niels Mikelsen, Frandz i Stilling, Peer Jensen i Forløf, Mikel Udsen, Jens Pallesen i Miesing og Anders Jensen i Hørning hwilke fornæwnte 8te Mænd wanne paa deres Gode troe Siæl og Rætte sanne at de saae og hørte det samme Dag Jes Steffensen J Miesing hand Skiøtte, solte etc. ald hans deel og Rættighed, som hand hafde Arwet, Kiøbt og Pandtet i den Gaard J Miesing, som fornefnte Jes Steffensen da selw udi boede Paa Miessing Mark Forløw og Raundals Mark, som han kiender sig at hawe foedt fuld Wærd efter sin Nøye og tacket hand for god Betalling. Anno de Loco qvibus Supra.

Reg 3:
Tingswidne af dato Mandagen for Midfaste 1460: angaaende bemte gods. -

Sag 3:
Alle Mænd som Dette Brew see eller hører helse Wi Erick Ottesen Rider og høwis Mand paa Schanderborg, Niels Juel, Michel Biørensen webner, Niss Jiyndo? af Bordum, Nis Bonde af Moerslet, Mads Palesen, Jep Palesen af Stilling og Jes Steffensen, kierligen med Gud og kundgiør med dette Wordt Obne Brew at aar efter Gudsbyrd 1460 den Mandag Næst war for Midfaste, da war skiket for os og for mange Danne mænd Paa Hielmsløw herres Ting denne Brew wiser Ove Michelsen af Miesing hwilken der lowligen æsket, og fik et fuldstannende Tings Winde af 8te beskedne Danne Mænd som ware Tyge Tygesen, Tyge Tomesen, Erik Persen, Ove i Foerløw, Oluf Nielsen af Stilling, Tyge Nielsen ibid, Anders Peersen af Hørning og Anders Powelsen af Jngersløw hwilke fornæfte Danne Mænd paa Deres gode Troe, Siæl og Rætte sannen at de saae og hørte den samme Dag Owe Michelsen af Miesing paa den Enne side og Jens Grubesen af Blegind paa den anden side gaw dem der baade i Rætte Paa baade siderne, om aldt det Jorde Gods som for næfnte Ove Michelsen hafde kiøbt af Jes Steffensen og af Peer Johansen for Welbyrdige Mand Hr Erich Ottesen Rider, og saa mange Herre Mænd, da Efter Beges Bewisning til Talle og gienswar, som De paa bode sider der hafde Wundet, saa og paa spørsmaal for Rætten at aldt det Gods som Ove Michelsen hafde kiøbt, af fornæwnte Jes Steffensen og Peer Johansen, hafde hand lowligen kiøbt, efter wor lands low, saa at hand Bør nyde det Med Rætte, At saa gik og forrættes, widne wi med wore Jndsegle hængendes neden for dette Brew. Datom anno, die loco qvibus ut Supra.

Reg 4:
Tingswidne Skiøde af 24 Juli 1517: hworwed Woldborg Mikelsdatter med fleere, afhænder til Mikel Sørensen, deres Arwed, Pandtet og Kiøbte Rættighed i Foerlew gods, Bondestriibet kaldet. -

Sag 4:
Wellum Persen i Miesing Herrets=foged Til Hielmslew Herredts Ting, Rasmus Svendsen i Hørning, Rasmus Mortensen i Siøballe, -

Aar Efter Guds Byrd 1517 Mandagen Den 24de Dag July, War skicket for os Jnden fornte Ting, Mikkel Sørensen i Miesing, Hand Esket, Bedes og fik et fuldt Tings Winde af 8te tro Dannemænd som er, Knud Jensen i Stilling, Anders Knudsen ibidm, Jens Persen ibidm, Jens Jbsen i Fregerslef, Simon Michelsen ibidm, Hans Sørrensen ibidm Jep Christensen i Miesing, Poul Thomsen i Biertrup, Hwilke fornæwnte 8te Tro Dannemænd de wunde paa deris Gode tro Siæl og Rette Sanden at dj Saa og hørde Jnden fornæwnte Ting Stod Woldborg Mikkels Datter i Miesing, med hendes Werge Mickel Mikkelsen i Dørrup og Sidsel Jespers Datter i Miesing, med hendes Werie Niels Mikkelsen i Hasslew, Og Haandtlig for Tingsdom, med Deres fornæwnte Werjes paalagt Haand og Samtøcke, Og aldeles Skiøtte, Solgte etc. til fornæwnte Mickel Sørensen og hans Sødskende efter den Kiøbebrews lydelse som Salige Jesper Mickelsen hawer giort Sal. Søren Mikkelsen. - Som er all den Lod, og part Som fornte Salig Jesper Mickelsen hawer arwet Pandtet og Kiøbt i Foerlef Gods Som kaldes Foerlew Bunde Strib, i Bygested ager o. s. v. som Gammel Jens Mickelsen og Siden Hans Børn Mikkel Jensen og Maren Jensdatter og fornæwnte Jesper Mickelsen i Oppebørsel hawer haft, at bruge, som er i Bygested o. s. v. Jndtet undtagen i nogen maade Jnden Forlef fiire Markeskiel, undtagen hwis lod i fornte Gods som Simon skræder kunde hawe med Rætte, og Kiendes Woldborg Mikkels Datter og Sidsel Jespers Datter dennem at Sal: Jesper Mikkelsen hawer oppebaaret og annammet af Sal: Sørren Mikkelsen fornæwnte Mickel Sørensens Fader, Pænding Sølf og fuldt wærd, for fornte lod i fornæwnte Gods, Saa de Tacker for god Betahling i alle maader.
Woldborg Mickelsdatter, Sidsel Jespersdatter, Niels Mikkelsen og Mikkel Mickelsen. Junius Rej Resenom: Sigla ura presemb: jnternus Jmpresl.

 Reg 5:
Tingswidne af 22 April 1586: angaaende Foerlew Marks deeling. -

 Sag 5:
Rasmus Juul i Giesing, Foged til Schanderborg Birketing, Niels Piersen i Wrold, og Mads Skriwer i Rye, Giør Witterligt,

Aar efter Guds Byrd 1586, fredagen som er Den 22de Aprilis, Paa fornæfnte Ting war skikket, Søren Poulsen i Foerleu hand Esket, bedes og fick et fuldt Tingswinde af 8te Dannemænd, Som er Jens Juul i Giesing, Jens Mickelsen i Haarbye, Mogens Jensen i Onsted, Jens Laursen i Jllerup, Lauridz Piersen i Werring, Niels Knudsen i Wrold, Søren Laursen ibidm Jens Mickelsen i Gram, Hwilke 8te fornæwnte Dannemænd der Wundet paa Deres Gode tro og Sanden, at de saae og hørde Jnden fornæwnte Ting, Stod Niels Ollufsen i Forleu, Niels Sørensen ibidm, hwilke der Wunde paa deres Gode tro og Sanden og bad, dennem Gud til Hielper, med opragte finger, at Den tiid deres Mark blef skift, Da blew der skift først til Niels Sørrensens Gaard 6 Wolle, til Niels Ollufsens Gaard 2 Wolle, til hwer af Ring Closters Gaarde 6 Wolle, til Sørren Poulsens Gaard 4 Wolle, til Miesing Bønder Jord kaldes Bondstrib 2 Wolle - Warsel til alle Lods Ejerene som Hiemblet blew af Niels Jbsen i Stilling, Ofwe Laursen ibidm, som findes i Tingbogen Jndskrewen. - Juenus Reg Resenus Pesentibus jntherius Impressa. -

Reg 6:
Skiøde af 7 Mai 1766: udgiwet af Rasmus Laursens Arwinger til Med  Arwingen Rasmus Rasmussen paa Selw - Eier Rættigheden i Rasmus Laursens fradøde gaard med tilliggende i Raundals og Foerlew Skow. -

Sag 6:
Underskrevne Laurs Rasmusen og Ole Rasmusen i Galthen, Daniel Rasmusen i Miesing, Niels Jensen i Galthen, paa min Hustrue Anne Rasmusdatters Wegne, Samt Niels Pedersen i Framlew paa min Hustrue Anne Rasmus Datters wegne, som arwinger Efter afgangne Selw Eierbonde Rasmus Laursen i Miesing, Kiendes og hermed Witterlig giør, at wi efter Erhwerwet Laugbuds Tings Widne hawer Solgt og afhændet etc.  til wor medarwing og Broder Rasmus Rasmusen, hans Hustru Ane Catrine Christensdatter, wor andel af Selweyer rettigheden udi Den halwe SelwEjer Gaard i Miesing, som bemte Rasmus Laursen er fradød, og nu Beboes af wor Broder Rasmus Rasmusen med tilhørende Selweier Skow, og tilliggende Parter udi Raundals og Forleu Skow og Mark o. s. v. Og da wi af wor Broder hawer nydt og oppebaaret fyldest og fuld Wærd efter wores Nøie, saa kiendes wi ingen ydermere Ret, lod til denne. Galthen 7de May 1766. Læst paa Birketinget fredagen Den 9de May 1766 og i Justitz Protocolen anteignet.

 

Gård no 40:

Laurs Andersen - For en halw gaard af No 3: og anpart i fornte Bundestrib. -

Reg 1:
De wed Beboeren Rasmus Rasmussen anførte første 5: documenter, som og wedkommer denne halwe gaard. -

Sag 1:
Bilag i pakken at No 40 mangler.

Reg 2:
Skiøde af 5te Mai 1766: udgiwet af Formynderne for afgl: Peder Michelsens Børn, paa hans fradøde Selw - Eier - gaard med andeel af Bonde stribet, til Laurs Andersen. -

Sag 2:
Bilag i pakken at no 40 mangler.

 

Hus no 41:

Jacob Jensen - For et huus. -

Reg 1:
Skiøde Tingswidne af 16 decbr: 1734: hworwed Powel Pedersen Sælger Niels Andersen, at stycke Jord, af Længde 33 og Bredde 30 alen. -

Sag 1:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse Skriwer Giør Witterlig at

Aar efter Christi Fødsel 1734 Torsdagen Den 16de December, War tilstæde for Rætten Poul Pedersen af Miesing, Som Bewiiste med Loubuds Tings Widne her af Rætten udstæd dend 9de December Sidst, at hawe laubudet et Støcke Jord som Hand wed skiøde udgiwen og underskrewen af Hr Krigs Raad Gyberg, af 4de Martji 1734, at hawe kiøbt samme Iord hworfor hand efter Bemte Skiøde, og Laubuds Tingswidne i Haand tog Niels Andersen Muuermester af Bemte Miesing, tiil hannem med frj willie og Welberaad Hue Solgte Skiødte etc. Bemelte Støcke Jord, Stræckende sig i Længden fra Gaden til øster = 33 alen = I Breden i Sønder og Nør = 30 alen. Og som hand har annammet fyldest og fuld wærd, har han ingen ydermeere Lod, del eller ret til samme. At Saaleedes for Rætten Samme Dag lowlig Passerede og tilgick widner med od de Otte Mænd som den dag war skrewen til Stocke. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 2:
Et Skiøde af 8 Juni 1759: udgiwet af Anders Nielsen til Jacob Jensen paa et Selw Eier huus i Miesing, med tilliggende for Summa 160 rd. -

Sag 2:
Kiendes Ieg underskrewne Anders Nielsen Muurmester, og herwed Witterlig giør, at Jeg med min kiære Hustrues Willie og Welberaad hue, hawer Solgt etc.  til Welagte Jacob Jensen Tømmermand i Gram Hans Hustrue og begge deres arwinger et mig her i Miesing tilhørende Huus og Eiendom bestaaende af 9 fag Stuehuus, og 4re fag udhuus med tilliggende Kaalhauge o. s. v. Grunden fra Gaden og i øster = 33 alen, I Breeden i Sønder og Nør = 30 alen, samme grund min Salige Fader sig har tilkiøbt af Povel Pedersen i Miesing, som dette efter udgiwne og underskrewne Skiøde af Hr Krigsraad Gyberg hawde bekommet. Dette mit Selw Eier huus Jeg Lowlig hawer laugbudet. af dato 31te May 1759 af Birketinget udwiiser.  Accorderede Kiøbe Summe 160 Rdr. som fuldkommelig fyldest og fuld wærd saa Jeg tacker Jacob Jensen tømmermand i alle maader. Witterlighed: Peder Christensen og Christen Jensen her i Miesing. Miesing Den 8de Juny 1759.

 

Stilling Sogn og Bye

Gård no 42:

Søren Poulsen - For halwe part af gaarden No 2: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 30te Octobr 1702: hworwed Karen Andersdatter lader afhænde til Peder Rasmussen een Hendes paaboede Selw Eier gaard i Stilling. -

Sag 1:
Udtog Af Hielmsleu herrit Schanderup og Rye Birkers Pante Protocol for saa widt som følger
Anno 1702 Dend 30 Octobr:
Peder Rasmussen i Stilling en Skiøde.

For Retten paa Dydige Matrone Karen Andersdatters wegne i Schanderborg, Comparerede Sr Sørren Poulsen ibidm som efter begiering, i haandtog og Skiødte til hendes Swoger, Welagte Peder Rasmussen og hans hustrue Maren Andersdatter i Stilling, ald den del og Rettighed som bemelte Karen Andersdatter hafde og eiede udi den Selweiergaard i Stilling, som fornte Peder Rasmussen og hans hustrue nu paaboer, til ewendelig Eyendom at hawe nyde etc. for hwilke forskrewne hendes part og Rettighed i bemte Søegaard i Stilling, hwor wed bemte Sørren Poulsen Lod fuldkommeligen Bekiende af fornte hendes Swoger at hawe annammet Sølw Pendinge fyldest fuld wærd og til al tacke, saa hun ikke længere har nogen ret o. s. v. til samme.

Her hos Producerede bemelte Sr Søren Poulsen forskrewne Karen Andersdatters Swiger Søn  Sr Rasmus Jakobsen Holstes tilstaaelse om Witterligheden for dessens afstaaelse datr Dalsgaard dj 27 Septr 1702 som tillige med forskrewne fuldmagt findes læst paaskrewen og her i Skiødet indførres, jtem Læst og paaskrewen et Skiøde af 28 Janv 1684, fra Hielmslev Herretz ting udsted da Powel Lausen i Fregerslev paa hans Hustrue Anne Andersdatters Wegne, Jens Pedersen af Gram paa hans hustrues Kiersten Andersdatters wegne, og Mickel Jensen i Wirring paa hans hustrue Maren Andersdatters wegne for Rætten hawer fremstandet og Skiødet fra bemte Deris hustruer børn og arwinger, og til forbemte  Karen Andersdatters forrige Sal: Mand Hans Jensen og hende, samt Deris arwinger alle de arwelodder og parter, som de paa bemte Deris hustruers wegne hawer arwet, og er arweligen tilfalden i den Selweier halwe bonde gaard i Stilling, som kaldes Søegaard, hwilken Peder Rasmussen og hustrue Maren Andersdatter paaboer, hwilke Lodder og parter paa deres Hustruers wegne efter Deris Sal forældre Anders Andersen og Maren Jensdatter, som begge boede og Døede i bemte halwe Søegaard i Stilling arweligen er tilfalden etc. Afskrift af brew fra Sr Rasmus Jackobsen Holstes brew til Swigermoderen Karen Andersdatter wedr. afstaaelsen til hans Swoger Peder Rasmussen, saafremt hun fornøies med de belowede Reede penge giwer han sin tilladelse paa egne og Kierestes Maren Hansdatters wegne.  27 Septr Anno 1702. Bemte Karen Andersdatters til Sr Søren Powelsen forommelte begiering og fuldmagt, lyder saaledes: Som ieg underskrewne Karren Andersdtr Sal: Balle Børgesens i Schanderborg hawer soldt og afhendet til min kiere Swoger Peder Rasmussen i Stilling og hans hustrue min kiære Søster Maren Andersdatter min anpart og tilhørende udi den Selweyer gaard ibidm som de paaboer, og ieg der fore hawer oppebaaret fyllest efter fornøielse. Saa er ieg wenlig begierende det welfornemme Sørren Poulsen i Schanderborg wille paa mine wegne paa tinget dj 30 Octobr indewærende Møde og Skiøde min anpart til bemelte min Swoger og Søster, hwilken fuldmagt som jeg beder min Swoger Sr Olluf Børgesen i Schanderborg med mig til witterlighed wille underskriwe. Schanderborg dj 24 Octobr 1702.

Reg 2:
Skiøde af 23 febr: 1767: udgiwet af Formynderne for afgangne Peder Rasmussens Børn, til Søren Poulsen, paa Selw Eier Rættigheden i en gaard i Stilling med tilliggende Huus. -

Sag 2:
Underskrewne Rasmus Pedersen i Hørning og Jens Jensen i Stilling som formynder for afgangne Peder Rasmussen i Stilling hans efterlatte umyndige 6 Børn kiendes og hermed witterlig giør at wi med frie willie og welberaad hue solgt og afhændet etc. til Søren Povlsen og hustrue Kiersten Knudsdaatter SelwEjer rettigheden i den gaard i Stilling bemælte Peder Rasmussen er fradød og nu beboes af Søren Povlsen samt et 12 fag  SelfEjer huus sammesteds med tilhørende haugested og et stycke Jord paa Fregerslew Mark, og som Søren Povlsen for samme har giwet os fyldest og fuldwærd, saa wi herefter ingen ydermeere Lod, Deel har i samme. Hørning et Stilling den 23de Februarii 1767.
Læst paa Birketinget den 26 februarii 1767 og i Protocollen antegnet.

 

Gård no 43:

Mikel Christensen - For halwe part af gaarden No 2. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 decbr 1710:, hworwed Peder Nielsen med fleere, Skiøder deres Arwe Rættighed udj Michel Jensens paaboende Selw Eier gaard til Beboerens fæste Møe Mette Powelsdatter. -

Sag 1:
Jørgen Pettersen Slots Foged Paa Schanderborg Slot og HF Johan Hagensen i Rÿe Mølle Tingskriwer Giør Witterligt at:

Aar efter Christi byrd = 1710 Mandagen den 15 December  mødte for Retten Erlig og Welagte Dannemand Mikel Jensen Søegaard i Stilling, som paa sin trolowede fæstemøe Mette Poulsdatter af Stilling hendes Wegne Lydelig Esked og fick et fuld tingswinde af Otte Dannemænd, hwilke alle wunde at de saae og hørte samme dag paa fornte ting for Retten fremkom Peder Nielsen og Anders Nielsen i Stilling paa deris Egne Wegne, Jens Pedersen i Stilling paa sin afgangne hustrue Else Nielsdatters børns wegne, Nemlig Niels Jensen, Peder Jensen, Anne Jensdatter og Marens Jensdatter, som er en Broder Lod, Peder Rasmussen i Stilling og Anders Rasmussen boende i Slædt i Ning-Herrit paa deris Egene og deris Søsters Karen Rasmusdatters Wegne Een Søster Lod; Som Samptlig i Haand tog bemelte Mickel Jensen Søegaard, og med deris Egene og Hustruers, frie Willie, Welberaad hu, Ia og Samtøcke Soldte, Skiødte etc. til bemelte Mickel Jensen Søegaards Trolowede fæstemøe Mette Poulsdatter af Stilling og hendes arwinger at hawe nyde o. s. v. som dennem er tilhørende og de hawer arwet i Søegaard. og fornte Mickel Jensen nu paaboer med dertil liggende Anpart paa Fregerslew Mark, som de herefter ingen ydermere Lod eller Ret har til, de tacke for Redelig betalling. Og nu Stode bemte Mickel Jensen trolowede fæstemøes fader Poul Pedersen af Stilling til Wædermaalsting. Datum ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 21 April 1764: udgiwet af formynderen for Olle Christensens Arwing, til Mikel Chrestensen, paa Selw Eier Rættigheden i gaarden, Søegaard kaldet. -

Sag 2:
Underskrewne Rasmus Nielsen Gaardmand i Witwed som formynder for afgangne Ole Christensen SelfEjer i Stilling hands daatter Kiersten Olesdaater, kiendes og hermed witterlig giør, at hawe paa hendes wegne, solgt og afhændet etc. til Michel Christensen i Stilling og hans hustrue Mette Oles Daatter som er min myntlings Søster den ret og rettighed som min Myntling er tilhørende efter arw i den halwe SelfEjer bondegaard i Stilling som kaldes Søegaard, og fornewnte Michel Christensen selw paaboer med anpart Iord Skow og Ejendom paa Fregerslew Mark som kaldes Balle. og kiendes hun at hawe oppebaaret Penge og fuld wærd saa hun ingen ydermere Lod eller rettighed har i samme. Witterlighed Jens Nielsen og Jens Jensen begge i Stilling. Witwed dend 21de April 1764.
Læst paa Birketinget i Schanderborg 26 April 1764 og i Justits Protocollen antegnet.

 

Gård no 44:

Søren Jacobsen - For gaarden No 4: og et Huus. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 11 April 1737: hworwed Mikel Pedersens Enke Skiøder til hendes fæste Mand Knud Justsen, Selw Eier Rættigheden i hendes paaboende gaard i Stilling. -

Sag 1:
Johannes Snell af Høwer Birke Dommer og Ludwig Georg v Cølle af Schanderborg Birkeskriwer Giør Witterligt:

Anno 1737 Torsdagen den 11 Aprill war tilstæde for Retten afgangne Mickel Pedersens Enke af Stilling Dorthe Pedersdaatter med Broder og Laugwærge Søren Pedersen af Fruering, som i Haand tog Knud Justensen hendes fæste mand til hannem og hands arwinger med frie willige og Welberaad hue skiøder og sælger etc. SelwEjer Rettigheden i den gaard i Stilling som hun nu iboer og hende tilhører efter i hænde hawende Auctions Skiøde af 24de Nowembr 1724, og som bewiise med Lowbuds Tingswidne her af Retten udstædt den 14de Martii sidst. Samme SelfEjer Rettighed med Gade huuse han maa hawe, nyde o. s. v. som han hende har fornøyelig betalt med Reede Penge eller dets wærd, saa hun takker hannem got, og har ingen ydermeere Lod eller Ret i samme. Det er ellers for Retten aftalt at Knud Justsen skal wære forpligtet at sware Sal Michel Pedersens Børns arweparter som de efter Skiftebrew af 10 Decbr 1736 er tilfalden, hwilken aftale skeede imellem Enken med Laugwærge, og Knud Justsen i owerwærelse af Børnenes formynder, og paa Knud Justsens side hans Stif Fader Jørgen Nielsen af Sveistrup og hans Broder Laurs Justsen af Haarbye. Actum Anno Die et Loco ut Supra. Forewist paa Schanderborg Birketing den 22de Julii 1745.

Reg 2:
dito af 22 July 1745: hworwed Knud Justsen af Pinds Mølle, afhænder Selw Eier Rættigheden i den gaard og tilliggende Huuse, som Michel Pedersen war fradød, til Søren Jacobsen af Stilling. -           

Sag 2:
Johannes Snell af Høwer Birke Dommer og Ludwig Georg v Cølle af Schanderborg Birkeskriwer Giør Witterligt:

Anno 1745 Torsdagen den 22 Juli war til stæde for Retten Knud Justsen af Pinds Mølle som i haand toeg Søren Jacobsen af Stilling, til hannem Skiødte og Solte den gaard i Stilling, Sal Mickel Pedersen forhen beboede og fra døde, SelfEjer Rættigheden som han bewiste med Laugbuds-Tingswidne, her af Rætten udstæd den 15de Julii sidst, og med Skiøde den 11 April 1737. Og som Knud Justsen paa egne wegne, Niels Pedersen af Miesing og Peder Pedersen af Stilling, som formynder for Mickel Pedersens Børn til Staaer, at de af Søren Jacobsen har annammet fyldest og fuld wærd, Saa at de takker got for god, reedelig og fornøyelig Betaling. Og kiendes Efter dags ingen ydermeere Lod, Del, Ræt udi samme, Mens det skal tilhøre Søren Jacobsen hans hustrue Wolborg Rasmusdaatter til Ewindelig Arw og Eyendom. Actum, Die et Loco ut supra. Læst paa Schanderborg Birketing den 26d februarii 1767 og i Justits Protocollen antegnet.

 

Gård no 45:

Jens Nielsen - For gaarden No 6:, -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 10 oct: 1707 hworwed Jens Rasmussen af Witwed med fleere, Skiøder til Søren Poulsen, deres Rættighed i nogle Selw Eier Bonde parter. -

Sag 1:
Udtog af Hielmslev herritz Pandte Protocol.

Anno 1707 dj 10de Octobr. Sørren Poulsen i Stilling en Skiøde.

For Rætten fremkom Jens Rasmussen Boende i Witwed paa egne og hustrue Johanne Sørrensdaatters Weigne, Dynes Lauridsen af Witwed paa egen og hustrue Maren Sørrensdaatters wegne, Powel Pedersen i Stilling paa sin egen Wegne, den part som hand forhen hawer kiøbt af Rasmus Sørrensen i Aars, Anne Sørrensdatter med hendes Laugwærge Mickel Jensen Søegaard i Stilling, solte og med haands itagelse, Skiødte etc. til fornte Søren Poulsen og hans Fæste Møe Anne Rasmusdatter, ald dessen parter Dennem er tilhørende som de har annammet og oppebaaret af Sørren Powelsen Sølw pending, fyldest fuld wærd og til ald tacke fornøielig god og Redelig Betaling, saa den ingen ydermeere Lod, del Ret har i samme Selw Eyer bonde gaard i Stilling.

Reg 2:
Skiøde af 10 decbr: 1765 udgiwed af afgl: Rasmus Mortensens Arwinger paa hans fradøde Selw - Eiergaard til Jens Nielsen Nørgaard i Stilling. -

Sag 2:
Underskrewne Michel Søegaard i Stilling som formynder for Anne Rasmus Daatter og paa Søren Rasmussen Møller Swend i Kiøbenhavn hans wegne, samt Rasmus Sørensen i Stilling paa min hustrue Anne Rasmus datter hendes wegne, som er arwinge efter afgangne Rasmus Mortensen i bemelte Stilling, kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter erhwærwet Laubuds Tingswidne af 12 Septembr sidst paa Schanderborg Birketing hawer solgt og afhændet etc. til Jens Nielsen Nørgaard Selw Eier rettigheden i den gaard i Stilling, som Rasmus Mortensen forhen Beboede, og nu Beboes af fornewnte Jens Nielsen Nørgaard, og som hand hawer giwet os fyldes og fuld wærd efter wor wille og nøye, saa kiendes wi her efter ingen ydermeere Lod, del eller rettighed i samme.
Stilling dj: 10de Decembr 1765. Læst for Retten den 12 December 1765 og i Protocollerne indført.

 

Gård no 46:

Søren Nielsen - For gaarden No 7. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 6te Marti 1693: hworwed Jens Pedersen afhænder sin Selw Eier gaards halwe part til Else Nielsdatter i Stilling. -

Sag 1:
Rasmus Knudsen i Wengegaard Foeged og Johan Hagensen Skriwer Giør Witterligt:

Aar efter Guds byrd 1693 Mandagen den 6te Martii for Tingsdom war Skicked Peder Nielsen i Stilling som paa hans Søster Erlig og Gudelskende Møe Else Nielsdatter, hendes wegne Lydeligen Esket og Fick Et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, hwilke alle wonde at de Saae og hørde samme dag paa fornte Ting for Retten fremstod, Jens Pedersen i Stilling, og i haand tog fornte Peder Nielsen ibidm og med sin fire willie, welberaad hue og Samtøcke, Solte Skiødte etc. til fornte Else Nielsdatter halfparten af hans nu paaboede gaard, som er en SelfEyer Bondegaard, beligendes i Stilling. Og kiendes Jens Pedersen at hawe annammet Sølf pendinge fyldest og fuld wærd af Else Nielsdatter saa hand tacker hende for god og Rigtig betaling i alle maader. Datum ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 17 febr: 1766: udgiwet af Jens Nielsen paa Selw Eier Rættigheden i faderens fradøde gaard til Søren Nielsen i Stilling. -

Sag 2:
Underskrewne Jens Nielsen i Stilling kiendes og hermed witterlig giør at ieg efter erhwærwet Laug buds tings widne af 28 Nowember 1765 hawer solgt etc. til min broder Søren Nielsen og hans hustrue Maren Olufsdaatter min andeel af SelfEjer rettigheden i den gaard i Stilling som wores fader Niels Jensen er fradød, og mig efter ham arwelig er tilfalden, og som min broder for samme hawer giort mig fyldest og fuld wærd, saa tilstaar Jeg hermed at ieg ingen ydermeere Lod, Deel, Ret har i samme. Stilling den 17de Februarii 1766.
Læst for Rætten Torsdagen den 13de Martii 1766 og indf. i Protocollen.

 

Gård no No 47:

Peder Pedersen - For halwe parten af No 8: og et huus. -

Reg 1:
Et Skiøde af dato 12te Sep: 1765: udgiwet af Peder Nielsen i Stilling hans arwinger, til deres Med - Arwing Peder Pedersen paa deres andeel af Selw Eier Rættigheden i bemte: Peder Nielsens fradøde gaard. -

NB: Huset som staar paa gaardens grund, er kommen Jordebogen til forbedring i Aaret 1754: -

Sag 1:
Underskrewne Maren Peders Daatter Enke efter Christen Andersen i Miesing med Laugwærge Jens Stilling Sognedegn for Fruering og Witved Meenigheder og Jacob Danielsen i Wirring paa sin hustrue Kiersten Michels Daatter og hendes Sødster Giertrud Michels daatter deres wegne som arwinger efter afgangne Peder Nielsen i Stilling kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter erhwerwet tingswidne af 29de Augustii sidst hawer solgt og afhændet etc.  til wores med arwing Peder Pedersen i Stilling den gaard i bemelte Stilling som Peder Nielsen forhen beboede og nu paaboes af bemelte Peder Pedersen og som han nu hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa kiendes wi herefter ingen ydermeere Lod, del eller ret i samme.
Wirring den 12te Septbr 1765. Læst for Birketinget den 17 Octobr 1765 og indf i Protocollen.

 

Gård no 48:

Peder Nielsen - For en halw gaard af No 8: -

Reg 1: Side 1, side 2, side 3
Tingswidne Skiøde af 15 Nov: 1697: hworwed Peder Nielsen med fleere, Skiøder deres arwe Rættighed i Anders Nielsens paaboede Selw Eier gaard til Beboeren. -

Sag 1:
Jørgen Petersen Slots Foged paa Schanderborg Slot og HF, Johan Hagensen Skriwer Giør Witterligt at

Aar efter Christi Biurd 1697 Mandagen den 15de Novembr paa fornte ting sig Skicked Anders Nielsen i Stilling som Lydelig Esked og fick Et fuld tingswinde af Otte Dannemænd, hwilke alle wonde at de Saae og hørde samme dag paa fornte ting for Retten fremkom Peder Nielsen i Stilling, Jens Pedersen ibidm og Rasmus Jensen i Miesing, de Samptlig i haand tog fornte Anders Nielsen, og med deris Egen Sampt hustruers fri willie welberaad hue, Ia og Samtøcke, Solde Skiødte etc. til fornte Anders Nielsen og hans forlowede fæstemøe Inger Pedersdatter deris tilhørende parter i den SelfEjer Bondegaard i Stilling som han nu beboer/: og de Nemblig Peder Nielsen Self, Jens Pedersen og Rasmus Jensen deris hustruer arfweligen er tilfalden efter deris forældre:/. Og de kiendes at hawe annammet og oppebaarit Sølf, Pending, fyllist fuldwerd, og til ald tacke fornøyelig god og Redelig betalling. Og de derefter ingen ydermeere Lod, del eller Ret har i samme. Datum ud Supra. Læst udi Commissionen den 12te Septembr Anno 1705.

Reg 2: Side 1, side 2, side 3
Skiøde af 24 July 1765: udstæd af Jens Nielsen, paa hafte part af Bonde Eie Selw Eier Rættighed udj hans faders fradøde halwe gaard i Stilling, til hans Broder Peder Nielsen. -

Sag 2:
Underskrewne Jens Nielsen i Stilling bekiender og hermed tilstaar, at ieg med frie Willie og Welberaad hue hawer Soldt og afhændet etc. Dend mig tilhørende Part og Bunde Eie Selw Eierrettighed i min Fader afgangne Niels Pedersen hans forhen beboende halwe Selw Eiergaard i Stilling Til min Broder og med mig Eniste med arwing dertil Peder Nielsen og hans Hustrue Karen Jensdaatter som nu samme beboer. Saa ieg herefter ingen ydermeere Lod eller Ræt har i samme. Og da han der for hawer fornøiet og betalt mig, som min afkalds qwittering for min Arw efter min fader af 24 Junii indewærende aar 1765 udwiiser. Witterlighed Welagte Espen Laursen Borger og jndwaaner i Schanderborg Og Søren Powelsen i Stilling. Stilling den 24 Julii 1765. Læst paa Birketinget den 25 Juli 1765 indf i Protocollen.

 

Blegen (Blegind) Sogn og Bye

Gård no 49:

Johan Christiansen - For en gaards part af No 2: -

Reg 1: Side 1, -2, -3, -4, -5
Tingswidne Skiøde af 7 Marti 1718: hworwed Jens Sørensen Grenne afhænder til Peder Rasmussen i Blegen, halwparten af en halw Selw Eier Bondegaard ibm: som Hand sig af Michel Sørensens Arwinger hawer tilforhandlet. -               

Sag 1:
Gotfred Becher Slots Foged Paa Schanderborg Slot og HF Johan Hagensen Skriwer Giør Witterlig:

Aar efter Christi Byrd 1718 Mandagen dj: 7de Martz for Rætten fremkom Erlig og Welagtbare Peder Rasmussen i Blegend, som lydelig Esket og fik Et fuld Tings Widne af Otte Danne Mænd som er Jens Pedersen i Haarbye, Jens Sørensen ibdm, Christen Andersen i Miessing Otte Pedersen Søren Jensen Rasmus Nielsen Jens Pedersen Laurs Hagensen alle ibdm hwilke alle wonde paa deris goede Troe og Rette sandhed, Det de sandelig saae og hørde, I dag for Rætten fremkom Erlig og Welagtbare Danne Mand Jens Sørensen Grenne i Blegen som i haand tog fornefnte Peder Rasmussen og med sin egen og hustrues frie Willie Welberaad hu, ja og samtyke Soldte Skiødte etc. til bemelte Peder Rasmussen sampt hans hustrue Anne Jensdatter, og begge deris arfwinger til Ewindelig Eiendom at hawe o. s. v. dend hannem Tilhørende  halwepart, af dend halwe SelfEierbondegaard i Blegend, som hand sig af Salig Mickel Sørensen som Boede og døde i Hørning hans arfwinger, og de Arfweligen efter hannem war tilfalden hawer tilfor Handled, og fornefnte Peder Rasmussen Nu Selwe paaboer, sampt detz tilliggende Boel, og ald anden dessen Rætte tilliggelse. J synder og Nørre Blegend Aldrupmarker Aldeeles indtet undtagen i Nogen maader. Som han kiendes at hawe annammet og oppebaaret, Sølf; Pænge, fyldest fuld wærd og Til alt Tacke for nøyelig goed og oprigtig betaling, Og der fore Jngen ydermeere lod, deel Ræt at hawe til samme. Datum ut Supra. Læst ower Skiftet efter afgangne Peder Rasmussen i Blegend dj:
25de May 1726.

Reg 2:
Skiøde af 9 Marti 1767: udstæd af Peder Rasmussens Arwinger til Johan Christiansen, paa deres Arwede Selw Eier Rættighed i en halw gaard i Blegen. -

Sag 2:
Underskrewne Knud Pedersen i Gramb, Rasmus Pedersen i Wissing Laurs Iwersen i Døerup paa sin hustrue Anne Pedersdatters wegne, og Peder Jensen i Blegind J sin afgangne Fader Jens Pedersens stæd, Samtlig arwinger efter afgangne Peder Rasmussen i Blegind, kiendes og hermed Witterlig Giør at wi efter udsted Laubuds Tins widne fra Schanderborg Bircheting af 5te Martj sist, hawer med frie willie og Welberaad hue Soldt og afhændet etc. til Johan Christiansen og hustrue Marie Pedersdatter SelwEier Rættigheden J den halwe SelwEiergaard i Blegind som Peder Rasmussen forhen har beboet, og nu beboes af bemelte Johan Christiansen. Og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, efter wores derfore forhen udgifne afkalds qwitteringer. Saa kiendes wi os ingen ydermere Lod eller Rættighed udi samme. Desuden en Byge plads imellem Peder Jensens huuse i Blegend til gaden, hwilcket aldt tilligemed sær indkiøbt eller arwet jord i synder og Nørre Blegind Aldrop Marker. Blegind dend 9de Marty 1767. Læst for Rætten Torsdagen dend 12te Martz 1767 og indf i Protocollen.


Gård no 50:

Peder Jensen - For en part af gaarden No 2: -

Reg 1:
Et Skiøde af 10 Marti 1767: udgiwet af arvingerne efter Peder Rasmussen og Jens Pedersen i Blegen, til Peder Jensen, paa Selw Eier Rættigheden i hans paaboende gaard ibm. -

Sag 1:
Underskrewne Karen Jensdatter Encke Efter Jens Pedersen i Blegend med Lauwærge Las Iversen i Døerup Knud Pedersen i Gram, Rasmus Pedersen i Nør Wissing, Las Iversen i Døerup som for Mynder for mine Børn samtlig Arwinger efter afgangne Peder Rasmussen og Jens Pedersen i Blegend kiendes og her med witterlig Giør, at wi efter udstede Laugbuds Tingswidne fra Schanderborg Bircketing af 5 Marti sidst hawer med frie wille og beraad hue solgt og afhændet etc. til Peder Jensen og hustrue Anne Thomasdatter selfEier Rættigheden i den self Eyergaard i Blegend som bemelte Peder Rasmussen og Jens Pedersen fra Døed og nu beboes af Peder Jensen og som hand hawer giwet os fyldest og fuld wærd saa kiendes wi her Efter aldeeles ingen ydermeere lod, deel eller Rættighed at hawe til samme. Blegend dend 10de Martji 1767. Læst paa Bircketinget dend 12 Martji 1767 og indf i Protocollen.

 

Gård no 51:

Jens Sørensen - For en part af gaarden No 2: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 19de oct: 1674: hworwed Anders Pedersen i Fregerslev afhænder til Søren Jensen i Blegen, halwparten af en halw Selw Eier Bondegaard ibidm: og ald det sær Jord og Eng i Sønder og Nør Blegind Aldrup Mark, undtagen en Søster Lod. -

Sag 1:
Olle Pedersen i Hørning Fouget Til Hielmslef Herretz ting Laurids Christophersen i Schanderborg ting Skrifwer og Hendrich Simonsen ting hører Giører Witterligt:

Aar 1674 dend 19 = octobr for Tings dom war skicket ærlig og Welagt Mand Søren Jensen udj Blegind Esked og fick et fuld tings winde af otte Mænd som er Søren Rasmussen udj Stilling Pouel Pedersen J Fregerslef, Peder Jfwersen ibiid Niels Mortensen ibiid Peder Sørensen ibid Rasmus Sørensen ibid Rasmus Espensen i ibiid og Rasmus Pedersen ibiid hwilcke Alle wunde paa Troe og Rette Sande at de Samdregtelig Saae og hørde for Rætten Stoed Anders Pedersen nu wærendes udj fregerslef og med sin hustrue Johanne Rasmus Datters paalagde Haand i Haand tog Søren Jensen i Blegind og bekiende og fuldkommeligen tilstoed at de med deres Egen frie willie og welberaad hue Ia og Samtycke hawer Solt og afhendt etc. til forskrewnne Søren Jensen og hans Hustrue Anne Ollufs Datter half Partten af dend Hafwe SelfEjer bunde gaard i Blegind Søren Jensen nu Self besider og paaboer, og ald det Sær Iord og Eng i Sønder og Nør Blegind Aldrup Mark, En Søster Loed undtagen, forskrefne Johanne Rasmusdatter Er berettiget udj samme med sin Rette tilliggelse ower ald Blegind Bye Mark o. s. v.  Og kiendes de at hawe oppebaaret Pending fyldest fuld wærd og Nøyagtig betalling En Søster Lod undtagen som  foreskrewne som Johanne Rasmusdatter kand wære berettiget og Selw indkiøbt med hendes Sal Mand af Pouel Sørensen i Raunholt, aldelis efter deres Egen goede willie og nøye Saa de tacker for goed og Redelig betalling i alle maader, saa de Ingen ydermeere lod, part Rett har i samme. (S J hustrue nævnes også som Anne Olesdatter) Og nu Stoede Anders Pedersen og Johanne Rasmusdatter med fornte Søren Jensen til wedermaalsting. Dattum et Anno Utsupra.

Læst paa Herretz tinget Mandagen dj: 18 Janv: Ao 1675. Paa Birketinget dj: 9de Marty 1675. Læst for Rætten paa Birchetinget dj: 31 Octobr 1755 da Skiøde af Jens Sørensen Grenne til Jens Biatrup i Blegind blef udgiwet.

Reg 2: Side 1, -2, -3, -4
dto: af 31te oct: 1755: hworwed Jens Sørensen Grenaae, afhænder Selw Eier Rættigheden i hans gaard i Blegen til Jens Sørensen Biartrup. -

Sag 2:
Anno 1755 Dend 31te Octobr for Rætten mødte Jens Sørensen Greenaae af Blegind, og i haand toeg Jens Sørensen Biattrup af bemelte Blegind Til hannem hans hustrue Maren Rasmus Datter, og Deres Arwinger Solte Skiødte etc. fra sig, sine og Hustrues Arwinger til Jens Sørensen Biattrup SelfEjer Rættigheden i hans forhen paaboende SelfEjergaard i Blegind, med huuse og Bygninger o. s. v. som han og hans Hustrue samme har wæret Ejende alt Efter Skiødets formælding som til dennem udj Aaret 1714 er udgiwet. Og øwrige paa samme gaard i hændehawende, æld gamle Skiøder og Adkomster, I Sær efter Skiøde til Søren Jensen og hustrue udsted for Rætten paa Hielmslef Herretz ting dend 19de Octobr 1674 som Jens Biattrup nu herwed er owerlewerit. Deres Kongelig. Matts Ræt som Herligheds Ejere uprejudicerit. Alleene det saa kaldede Smaae Jord som til gaarden henhører og bruges Reserwerer Jens Greenaae sig til ophold hans lifs tiid, men effter hans Døed hiemfalder det til Jens Biattrup, og gaarden imod at hand eller efterkommere da derfor betaler til Jens Greenaaes afgange datter og Jens Biattrups i ægteskab sammen aulede Søn Søren Jensen 10 Rixdaller. Og da Jens Sørensen Greennaae bekiender har nødt og oppebaaret fuldkommen betaling fyldest og fuldkommen wærd Efter hans willie og nøye Alt  efter derom oprettede Contract af 27de Martj 1752, Saa kiendes han ingen ydermeere lod del Ræt i samme. 
Actum die et Loco utsupra. Læst paa Bircke Tinget dend 6te Nov: 1755 i Protocollen indført.

 Hørning Sogn og Bye

 Gård no 52:

Rasmus Iversen - For den halwe part af gaarden No 3: -

Reg:
Tingswidne Skiøde af 28 Nov: 1737: paa Selw Eier Rættigheden i den gaard i Hørning, som Rasmus Jwersen beboer, hwilken af Jens Madsen i Biertrup paa egne og sin Søsters wegne til hannem owerdrager. -

Sag:
Johannes Snell Birkedommer og Ludwig Georg v Cølen Birkeskriwer giøre Witterligt:

Anno 1737 Torsdagen dj: 28de Novembr 1737 war tilstæde for Rætten Jens Madsen den yngere af Biertrup som i haand tog Rasmus Ifversen af Hørning til hannem Skiødte og soldte etc. paa egne og Søster Ane Mads Daatters weigne til bemelte Rasmus Ifversen hans Hustrue Maren Peders Datter den gaard i Hørning som Rasmus Ifversen beboer hwilken gaardes SelfEjer Rettighed de arwelig er tilfalden efter Deres Sal fader som Boede og Døede sammestæds efter Skifte Brew faldet efter hannem dj: 28de Augustj 1731, og bewises med afkalds Tings widne her af Retten dend 7de Novembr sidst, at de er fornøyet og betalt. Og med Laug Buds Tings widne her af Retten udstæde 21de Novembr sidst at samme Self Ejergaards Rettighed loulig er Lowbuden, war og tilstæde for Retten Jens Pedersen Søegaard af Taastrup som tilstoed at hawe half Søster til Jens Madsen og hands Søster, men hawer ingen Prætension imod dette Skiødes fremgang allerhelst hand hafde faaet noget med hands koene og wentede i mindelighed noget meere. De har oppebaaret og oppebaaret Sølf Penning fyldest og fuld wærd saa de Tacker, og ingen ydermeere lod eller Ret har i samme. Actum Anno Die et Loco utsupra.Gård no 53:

Niels Michelsen Due - For halwparten af gaarden No 3: og huset, som Rasmus Poulsen paaboer. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 Nov: 1652: hworwed Knud Laursens Enke owerdrager Hendes halwe Bundegaards Rættighed til Søren Mikelsen. -

Sag 1:
Jørgen Jensen i Stilling Foget Rasmus Nielsen i Miesing Og Peder Jørgensen i Schanderborg Giør Witterlig:

Aar 1652 Mandagen den 15de Novembris, Paa fornte ting, war Skikket, Søren Michelsen i Hørning, hand Lydeligen Esket og fik et fuldt tingswinde, af Otte Dannemænd, Samtlig waande paa troe og Rætte Sandhed, de samme Dag paa forte ting saae og hørde for dennem for rætten Stoede Jens Michelsen i Biertrup, og fremlagde et tings winde og fuldmagt her af tinget Nerwærende aar dend 27de Septembr udstede, Otte Mænd wundet hawer, for retten Stode, Kiersten Nielsdatter i Hørning, Salig Knud Laursens efterlewerske, og tog fornte Jens Michelsen i Biertrup i haand, giorde hannem til hindes fuldmyndige Werge, og tale hindes tale til tinge og andensteds hwor behow giøres, Saa welsom og et Laubyde og Selge, hwis Bunde gods, hun tilhører i hindes Sal: Hosbonds gaard, Knud Laursen i Hørning iboede, Saa welsom og hwis som i giæld eftter Skifte brewets formelding, til Sal: Knud Laursens, Giælden er udlagt med dis widere indhold, blew læst og paaskrewen, hwor efter forte, Jens Michelsen i Biertrup, og Kiersten Niels Daatter i Hørning, tog fornte Sørren Michelsen i Haand, bekiende og tilstode, det hand efter forte fuldmagt, og Kiersten Nielsdaatters, fri willie og Welberaad hue hawer Solt Skiødt etc. til fornte Søren Michelsen i Hørning hans hustrue Maren Andersdatter, den halwe Bundegaard i Hørning, som hun og hindes Sallige Mand Knud Larsen tilhørde, Saa wit som til Sal: Knud Lauridsens Creditorer efter Skifte brewes formelding i gield er udgiort, som Sørren Michelsen nu wed Pennings betaling hawer indfried, Saa og forte Kiersten Nielsdaatters egne Lod og Part i fornte halwegaard, med ald dis rætte tilleggelse o. s. v. undtagen Børnenes anpart i samme, Nemlig Thi Slette daler, fem Mark og fem skilling, eftter Skifte Brew og Wordering, Daterit Hielmslev Herrits ting, dend 7 July 1651 blew Læst og paaskrewen. Og kiender de sig at Sørren Michelsen Redeligen hawer indfriet, og med penge fyldest og fuld werd Rigtigen betalt/:fornte Børnenes part undtagen:/ saa de takker got for god betaling, saa de ingen ydermeere Lod, Part, deel, eller Rættighed til samme/:Børnenes Part undtagen:/. Og nu stode de for Wedermaals ting, der denne Skiøde beskrewet udgik. Datum Anno ut Supra. Copiens Rigtighed test. Niels Due Hørning.

Reg 2:
Skiøde af 1te Marti 1739: udgiwet af Maren Nielsdatter og wærge, med fleere i Hørning og Siøballe, til Niels Michelsen, paa deres Arwelig tilfaldne Selw Eier gaard i Hørning. -

NB: Om Selw Eier Huset mentioneres intet udi disse adkomster, men samme er i Aaret 1745 kommen Jordebogen til forbedring. -

Sag 2:
Kiendes Wi os Underskrewne, Nemlig Jeg Maren Nielsdaatter her udi Hørning, tillige med min Laugwærge Frantz Jensen ibdm: Saa wel og Rasmus Christensen i Søeballe, Paa min Hustrues Anne Michels Daatters wegne, Rasmus Rasmussen i Hørning paa min Hustrues Johanne Michels Daatters wægne, Og Sørren Michelsen i Hørning, paa min Egne Wægne, at wi med wores fir willie og Welberaad hue, hawer Soldt, Skiødt etc. til Niels Michelsen og hans Arwinger Samt hans trolowede Fæstemøe Mætte Knudsdaatter,  ald dend lod, del og part wi ere Berettiget og Arwelig tilfalden i dend Self Eiergaard her i Hørning, Salige Michel Due paaboede og fradøde. Og kiendes wi at hawe oppebaaret Penning fyldest og fuld wærd, Saa wi ingen ydermeere, Lod, deel eller Rættighed har i samme. Witterlighed: 2de forstandige Mænd Nemblig Espen Jensen og Peder Nielsen Læth. Hørning dend 1ste Marty Anno 1739.
Læst paa Birketinget Torsdagen dend 15de January 1767 og i Protocollerne indført.

                
Gård no
54:

Niels Espensen - For gaarden No 6: -

Reg 1:
Skiøde af 20 April 1712: udgiwet til Espen Jensen af Jens Espensens Arwinger, paa Selw Eier gaarden i Hørning som hand hawde paaboet. -

Sag 1:
Kiendes wi os underskrewne Ig? Frelsdaatter? her udi Hørning tillige med Min Lauwærge Michel Sørensen ibd: saa wel som Povel Pedersen Lauwærge for Sedsel Jensdaatter, at wi med wores frie willie og wel beraad hue, hawer Soldt Skiødt etc. Til Espen Jensen og hans Arwinger Sambt hans Trolowede Fæste Møe Sedsel Sørrensdaatter ald Dend Lod deel og Part wi ere Berettiget og Arfwelig tilfalden i dend self Ejer gaard her i Hørning afgangne Jens Espensen paaboede og fra Døede. Og kiendes  wi os eftter Accord, at hawe annammet og Oppebaaret hændigt fyldest og fuld wærd, saa wi ingen ydermeere  Lod deel Eller Rættighed har i samme. Witterlighed: Jens Knudsen og Jens Pedersen. Hørning d: 20de Aprily Anno 1712

Reg 2:
dto: af 10 Febr: 1767: udgiwet til Niels Espensen af Espen Jensens Arwinger, paa hans fradøde Selw Eier gaard i Hørning. -

Sag 2:
Underskrewne Peder Espensen, Søren Espensen og Maren Espensdatter Enche efter Søren Rasmussen med Lauwærge Niels Læth alle i Hørning kiendes og hermed witterliggiør, at wi som Arwinger efter afgangne Espen Jensen sammesteds efter udstæde Laubuds Tings widne her i Schanderborg Rytter Districts Birketing af 5 febr sidst, hawer med frie willie og welberaad hue soldt og afhændet etc. til Niels Espensen, hans Hustrue Johanne Las Datter selw Ejer Rettigheden i dend Gaard i Hørning, som Bemælte wor Fader er fradød, og nu Beboes af samme Niels Espensen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest fuld wærd, saa wi her efter aldeles ingen ydermeere lod, ret eller Rettighed at hawe til samme. Hørning dend 10de february 1767. Læst for Birketinget Torsdagen dend 12 February 1767 og i Protocollen indført.

 

Gård no 55:

Morten Povelsen - For den halwe gaard af No 7: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 21 Novbr: 1664: hworwed Peder Jensen af Dørup Skiøder til Mads Sørensen, hans Arwe Rættighed udj den Bonde-gaard i Hørning, som bemelte Mads Sørensen paaboede. -

Sag 1:
Olle Pedersen i Hørning Foget, Henrik Simensen i Stilling udi Tingskriwer Sted Peder Jensen i Stilling Tinghører Giør Witterligt:

Aar 1664 den 21 november for Tings dom war Skiket Mads Sørensøn udi Hørning, bedis og fik een fuld Tingswinde ud af Otte Mend, hwilke Alle Wunde Paa troe og rette sanden at de sandeligen saae og hørde for retten staaed Peder Jensen J Dørup, og udi haand tog  fornewnte Mads Sørensen i Hørning, og hans hustrue Maren Nielsdatter, Solde Skiøtte etc. den lod Part, som fornewnte Peder Jensen udi Dørup, hawer arwet efter hans Sallige Broder Jens Hansen! (Hansen nævnes 2 gange i sagen - navne ok læst) som døde hos Mads Sørensen i Hørning, Til æwindelig Eyendom arwe Kiøb udi den Bundegaard, som nu Mads Sørensen udi Hørning sielf besider og Paaboer. Og kiendes Peder Jensen at hand hawer annammet og oppeboret penge fyldest, saa ieg ingen ydermeere lod, part, Del eller rettighed har i samme. ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 17 febr: 1767: udstæd af Morten Powelsen og Hans Mortensen af Hørning, til Poul Mortensen ibm: paa en halw Selw Eier gaard sammesteds, som bemte Morten Powelsen beboede. -

Sag 2:
Kiendes wi os underskrewne nemlig Jeg Morten Poulsen og Min Hustrue Maren Jensdatter Her udi Hørning tillige med Hans Mortensen paa mine Egne Wegne, at wi med wores frie willie og welberaad hu, hawer soldt skiødt og afhændet etc. til Powel Mortensen og hans Arwinger ald den lod del og part wi er berettiget og arwelig tilfalden i den halwe Selw Eyergaard her i Hørning, Som ieg Morten Poelsen paaboer og afstaaer, eftter som ieg den ey selw længere formedelst min og Hustrues skrøbelighed kand beside, og hand i mange aar hawer sat Det hand hawer fortient paa gorden at opbyge, og til Kongens skatter og paabuder. Derimod til wederlig Selger og skiøder etc. Og kiendes wi os at hawe annammet og opboren Penning fyldest og fuld wærd, for fornæwnte halwe SelfEier Gaard, saa wi ingen ydermere lod, deel eller Ret har i samme. Witterlighed: Niels Pedersen Læth og Rasmus Iwersen. Hørning dend 17 Febr Anno 1767.

 

Gård no 56:

Mikel Jørgensen - For halwparten af gaarden No 7: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 3 April 1699: hworwed Poul Laursen af Fregerslew med fleere, Skiøder deres arwe Rættighed udj den halwe Selw Eier gaard i Hørning, som Poul Nielsen beboede, til bemelte Poul Nielsen. -

Sag 1:
Jørgen Pettersen Slotsfoeged Paa Schanderborg og HF Johan Hagensen Tingskriwer Giør Witterlig at: aar efter Christi Biurd 1699 Mandagen dend 3 April, Paa fornte Herrit og Bierkers ting sig Skiched, Poul Nielsen i Hørning, som Lydeligen Esked, og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, Som er Christen Salmandsen i Rye, Niels Andersen i Hemstok, Poul Jensen i Illerup, Jens Hansen i Miesing, Knud Jensen i Blegind, Anders Nielsen i Stilling, Rasmus Laursen i Hemstok, og Michel Pedersen i Giesing, hwilke alle Waande, at de saa og hørde samme dag paa forte ting for Retten fremstoed, Poul Laursen i Fregerslef, Jens Jensen i Biertrup, og Jens Nielsen i Schanderborg, se samptlig i haand toeg forte Poul Nielsen, de med deres frie willie, Welberaad hue, ja og Samtykke, Solte, Skiødte etc. ald den, Lod, deel, Part, Ræt og Rættighed som forte Poul Laursens hustrue, forte Jens Jensens hustrue og Jens Nielsen tilhører i dend halwe Selw Eyer Bondegaard i Hørning, som forte Poul Nielsen Nu paaboer. Og kiendes de at hawe annammet og oppebaaret Sølw, Penning fyldest og fuld wærd, Saa de takker dennem for god fuldkommen og fornøyelig betaling, og derfore ingen ydermeere Part eller Rettighed har i samme. Og stode de da til Wedermaals ting.
Datum ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 10 febr: 1767: udgiwet af Søren Jensen og Jens Hansen i Gramb, som formyndere for Las Jensens Børn, til Michel Jørgensen, paa Selw Eier Rættigheden i Las Jensens fradøde gaard. -

Sag 2:
Underskrewne Søren Jensen og Jens Hansen i Gram, som formyndere for afgangne Las Jensen i Hørning, hans efterlatte Børn, kiendes og hermed Witterlig giør, at wi efter udstædde Laug buds tings widne af 5 February sidst fra Schanderborg Rytter District Birketing, hawer med frie willie og welberaad hue, paa owenmelte wore Myndlingers wegne, solt og afhændet etc. til Michel Jørgensen, hands Hustrue Anne Jens Daatter, og deres arwinger, Selfeier Rettigheden i dend Selweyergaard i Hørning, Som bemelte Lars Jensen er fradød, Og nu Beboes af Michel Jørgensen, Og som hand for samme hawer giwet os fyldest, saa har wi ingen Lod, deel, Ræt i samme.
Datum Gram dend 10 February 1767.
Læst paa Birketinget Torsdagen den 12te February 1767, I Protocolen indført.

 

Gård no 57:

Niels Pedersen Læth - For den halwe gaard af No 8: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 30te oct: 1693: hworwed Peder Ollesen af Hørning med fleere, Skiøder til Jens Bendixsens Enke, Selw Eier Rættigheden i den Bondegaard i Hørning som bemte Enke paaboede. -

Sag 1:
Rasmus Knudsen i Wengegaard, Foeged til Hielmslev Herrit, Skanderup og Rye Birkers ting Johan Hagensen i Rye=Mølle, Skriwer Giør witterlig:

Aar 1693 Mandagen dend 30te Octobr paa fornæwnte Ting sig æsket Erlig og Welagte Dannemand Anders Pedersen i Fregerslef, Som paa Sal: Jens Bendixens Hustrue Anne Olluf Daatter i Hørning, Hindes wegne Lydeligen æsket og fik et fuld Tings winde af Otte Dannemænd, Som er Poul Nielsen i Hørning, Niels Andersen i Biertrup, Niels Jensen i Svins Agger, Jens Laursen i Wæng, Frands Sørensen i Blegind, Anders Nielsen i Dørup, Frandtz Pedersen ibm, Augustinus Augustinusen i Rye. Hwilke alle Waande at de saae og hørde samme dag paa fornte ting for rætten fremstoed, Ung Peder Ollufsen i Hørning, Madtz Ollufsen i Green Steen, Paa deres Egen Wegne, Morten Jens i Engerslev paa hans Hustrue Kiersten Rasmus Daatter og hendes Børns Wegne. Rasmus Jensen i Labing, paa hans Hustrue Anne Ollufdaatters Wegne, som i Haand toeg fornte Anders Pedersen i Fregerslev, Og med deres fri willie og Welberaad hue, Solt, Skiødte etc. til fornte Sal: Jens Bendixens efterlatte hustrue fornte Anne Ollufsdaatter, og hendes Arwinger, ald dend Lod, Ræt som dennem med rette tilhører, Og som de arweligen er tilfalden i dend halfwe Selw Eier Bunde Gaard i Hørning, som bemte Anne Olluf Datter, Nu Selwer Paaboer. Og kiendes de at hawe annammet Sølw Pendinge fyldest Saa de takker hinde got for god og reedelig Betaling i alle maader, saa de ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. Og Stode de til Wedermaals ting. Datum ut Supra.

Reg 2:
dto af 15 Sep: 1758: angaaende Selw Eier Rættigheden udj Peder Læths fradøde gaard i Hørning, som arvingerne Skiøder til deres med arwing Niels Pedersen Læth. -   

Sag 2:
Frederich Carl Muncheberg i Schanderborg Birkedommer og Niels Wissing Birkeskriwer Giør Witterligt:

Anno 1758 dend 15 Septembr war tilstede for Retten afgangne Peder Nielsen Læth Selwejer i Hørning og Hustrue Apelone Frands Datter Deres Efterladte Børns Mænd og formyndere Neml. Niels Nielsen Læth af Fregerslef paa sin Myndling Rasmus Pedersens Wegne Anders Knudsen af Galten udpeget og Niels Pedersens Sted i Schibye som formedelst Swaghed ey kunde Møde paa Begge Deres Myndlinger Sidsel Peders Datter og Kierstine Peders Datters Wegne. Peder Christensen af Miesing paa sin Hustrue Ane Kirstine Peders Datters Wegne, og Peder Michelsen af Miesing paa sin Hustrue Karen Peders Datters Wegne som alle tilstoed at De paa bemte Deres Myndlingers og Hustruers Wegne hafde Nødt og Oppebaaret  all dend arwe part De efter fornewnte Deres Salig forældre Peder Læth og Hustrue Appelone Frands Datter arweligen efter sluttede skifte er tilfalden, saa war og tilstede Sønnen Niels Pedersen Læth som Lowede at wære andswarlig for hans Myndling og Broder Frands Pedersens Arw og tilstoed at hawe Nødt fyldest for hwis hannem Selw war tilfalden hworfore samtlige i Haandtog Sønnen Niels Pedersen Læth af Hørning til hannem soltte skiøtte etc. Selwejer Rettigheden udj bemelte hans afgangne Forældre Peder Nielsen Læth og Hustrue Appelone Frands Datter fradøde Selwejer gaard i Hørning, De efter Skiøde af 6te April 1741 har wæret Ejende. Dog Deres Kongl: Maytts Rett som Herligheds Ejere u Præjudiceret. Som de har faaet fyldest og fuld wærd har de ingen ydermeere lod, deel eller Ræt i samme.  Actum Anno Die et Loco ut Supra. Læst paa Birketinget dend 21de Septembr 1758 og i Protocolen indført.

 

Gård no 58:

Niels Nielsen - For en halw gaard af No 8: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 19 Decembr: 1698: paa Selw Eier Rættigheden udj Olle Pedersens fradøde gaard i Hørning, som hans Arwinger afhænder til Rasmus Jensen fra Labing. -

Sag 1:
Jurgen Petersen Slots Foged Paa Schanderborg og Herritz foged i Hielmslef Herrit, Skanderup og Rye Birker, Johan Hagen i Rye Mølle Ting skrifwere Giør witterlig at

Aar efter Christi Biurd 1698 Mandagen dend 19de December Paa fornewnte Heridz Bircke ting sig skicket ærlig og Welagte Danne Mand Rasmus Jensen af Labing og paa sin egne Wegne Lydeligen Esket og fick et fuld Tings winde af otte Danne Mænd som er Jens Bertelsen i Sim, Laurids Rasmussen i Stilling, Anders Rasmussen i Sim, Søren Nielsen i Rye Niels Andersen i Hiemstock Mickel Sørensen i Roerlef Søren Jensen i Hiemstock og Anders Clausen ibiid. - Hwilcke alle wunde at de See og Hørde samme dag paa fornte Ting for Retten fremstoed Mads Olesen af Grændsteen, Frands Jensen i Hørning wærgere Peder Olufsen i Galten, Stoer Peder Olesen i Hørning og Mads Sørensen i Galten, Samtl. i Haand tog fornte Rasmus Jensen af Labing, og med Deres frie willie Welberaad Hue og Samtycke Solt, Skiødte etc. til fornte Rasmus Jensen i Labing og hans Hustrue Anne Oles Datter alle de Loeder, Parter Rett og Rettighed som de Arfweligen er tilfalden efter Deres Sal: forældre Ole Pedersen og Kiersten Madzdatter udj den halfwe SelfEjer Bundegaard i Hørning som de paaboede og fradøde og nu af Stor Peder Olesen og Hans Poulsen beboes. Og de bekiender for samme at hawe til fuldkommen fornøyelighed og Betaling Annammet og oppebaaret Sølf Pendinge fyldest og fuldwærd af forte Rasmus Jensen Tackendes hannem got for god og oprigtig Betaling, Saa de bekiender, ingen ydermeere Lod, deel eller Rettighed har i samme. Og stod de da til Wædermaals Ting. Datum Utsupra.
Læst paa Birketinget Onsdagen dend 27 Aprilis nest efter Paaske Helligt 1707.

Reg 2:
Skiøde udgiwet den 1te Febr: 1767: af Niels Ollesen til hans Søn Niels Nielsen, paa Selw Eier Rættigheden i hans tilhørende gaard i Hørning: -

Sag 2:
Underskrewne Niels Olsen i Hørning kiendes og hermed witterliggiør at ieg efter udstædde Lausbuds tingswidne af 5te Februarj sidst fra Schanderborg Rytter Districts Bircke ting hawer med frie willie og welberaad hue solgt og afhændet etc. til min Søn Niels Nielsen og Hustrue Maren Rasmus Datter samt deres Arwinger Self Ejer Rettigheden i den self Ejer gaard i Hørning som nu tilhører, og nu beboes af ham, og som hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld wærd, saa kiendes ieg og mine Arwinger ingen ydermeere lod del eller rettighed at hawe i samme. Dattum Hørning dend 1ste Febr 1767. Læst paa Birketinget Torsdagen dend 12 februarj 1767 og i Protocolen indfør.

 

Gård no 59:

Peder Espensen - For gaarden No 9: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 27 Janvari 1623, hworwed Hans Jensen skiøder til Rasmus Lassen, hans Rættighed i en gaard i Hørning. -

Sag 1:
Michel Sørensen i Miesing dend tid udi fogdens sted, paa Hielmslev Herreds Ting Niels Madsen I Biartrup og Søren Jensen i Skandrup giør Witterlig at

Aar 1623 Mandagen d: 27de January for Tings Dom war skicked Rasmus Lasen i Hørning hand lydelig fick et fuld tings af widner otte Danne Mænd Som er Anders Jørgensen i Blegend Jørgen Olufsen, Søren Knudsen Jep Nielsen i Hørning Powel Bærtelsen Søren Iuul, Rasmus Pedersen i Messing Og Jens Pedersen i Stilling Disse otte forskrewne mænd alle wandt og kundgiorde at de Saae og hørde Jnden fornte ting stod her i dag for Tings domb Hans Jensen i Hørning og udi Haand tog forberørte Rasmus Lassen udi Hørning Solde skøette etc. til Rasmus Lasen og hans arwinger hans fæstemøe ald end Arwelod som hand er tilfalden efter hans Moder Sedsel Mickelsdatter som boede og døde i Hørning udi den gaard i Hørning med sin rette tilleggelse o. s. v. og kiendes hand at hawe annammet og opbaaren Pænning fyldest og fuld wærd Saa hand tacker hannem got for god Reedelig Betaling. Og bliwer Rasmus Lassen og hans fæstemøe Johanne Rasmusdaatter i nogen domb eller Rettergang for fornte Hans Jensen heller hans arwinger wor hiæmmel heller Brøsts skyld da tilpligter hand sig og sine Arwinger Igien at wederlege dem og holde skadesløs i alle maader. Actum utsupra.

Reg 2:
Skiøde udgiwet den 11 Febr: 1767: af Søren Rasmussen Kockes Enkes Arwinger til Peder Espensen ibm: paa bemte Søren Kok og hustrues fradøde Selw Eier gaard. -

Sag 2:
Denne sag findes ikke i pakken, men kan sikkert findes i selwe Protocollerne i Viborg.

 

Hermed slut på læg 21 - 59.

Start paa underbilag Nr 60 - 99:

 

Hus no 60:

Christopher Christoffersen - For et huus der i Byen: -

Reg:
Skiøde af 17 febr: 1767: udgiwet af Otte Johansens arwinger til Christoffer Christoffersen. -

Sag:
Kiendes underskrevne Sal Othe Johansen i Hørning hans Børne og arfwinger Samt umøndiges formyndere, Nemlig Olle Pedersen i Miesing paa min Hustrue Kiersten Othesdatter, Saa wel som paa hendes søster Anne Cathrine Ottesdatter Weigne i Sielland saa og som formønder for afgl: Jens Othesens Børn i Stilling og Johan Othesen Snedker Swend i Aarhuus med Curator paa Egne Wegne, Og hermed Witterlig giør, at wi med frie willie og Welberaad Hue Efter Wores forhen udgifne afkalde og qwitteringer, saa wel for Faderne som Møderne Arw, som og efter loubuds Tings widnet udstæd fra Rætten paa det Sch. Birke ting den 25 februari 1762 hawer soldt og afhændet etc. til wores Swoger Christopher Christophersen i Hørning og hans hustru Maren Ottesdatter det selweier huus i Hørning som wores fader Othe Johansen har beboed og nu Er fradød som nu Beboes af dem.  med tilliggende kaalhauge eller saakaldet tofte jord, beligende Nord West for dend Kongelig Danske Skolle i Hørning og imellem Jens Povelsens og Morten Erichsens Gaarde, J sin brede fra østen til Westen 24 faune og paa længden fra Gaden J sønder 28 faune med ald dette Rætte Tilligende som der tilliger af Arrilds tiid efter der paa i hænde hafende Gamle Skiøder og adkomster, til lagt hafwer. Og wi kiendes at hawe annammet og oppeboren Sølf Pendinge fyldest og til ald tacke saa wi kindes ingen ydermeere lod eller Rettighed at hawe i samme. Witterlighed: Rasmus Jwersen og Peder Espensen bege af Hørning. Hørning dj: 17 februauri 1767. Læst paa Birketinget torsdagen den 19 februari 1767 og i Protocolen indfør.
 

 Fregerslew

Gård no 61:

Jens Sørensens Enke - For gaarden No 2: hworaf halwdelen er Selw Eie.-

Reg:
Tingswidne Skiøde af dato 14de octobr: 1722: angaaende Selw Eier Rættigheden i Bonde Eiet udj den halwe gaard som Jens Sørensen paaboede, owerdraget til Ham af Rasmus Pedersen effter hafte fuldmagt. -

Sag:
Johannes Snell af Høver Kongl: Maytts Birke Dommer ower det Schanderborgske Districts Birke og Lorentz Frobøse af Galten Skriwer sammestedz Giører Witterlig at

Aar efter Christi fødsel 1722 Onsdagen dend 14de Octobr for Retten fremkom Rasmus Pedersen af Stilling og eftter giwen fuldmagt af 30te May sidst samt efter Loubuds tings widne her af Retten udsted den 7de Octobr Sidst, som hand Begierede i Retten læst og paaskrewen, saaledes lydende som følger

No 20 fiere og tywe Skilling No 31215. Wi underskrewne Neml. Peder Andersen Balle Borger og indwaaner i Aarhuus Jens Andersen og Rasmus Andersen i biid Mickel Andersen Anders Andersen, Birgite Rasmus Datter med Lauwærge og Søren Jensen alle af Fregersleuf Maren Rasmus Daatter af Ingersleuf med Lauwærge Jens Andersen af Fregersleuf, Hans  Rasmussen af Witwed og Rasmus Christensen i Fregersleuf Anne Anders Datter af Aarhuus med Broder og formynder Mickel Andersen, og Rasmus Pedersen af Skeibye, kiendes og hermed for alle witterliggiør at som Jens Sørensen af Fregersleuf har fornøyet og Betalt os for den arfwe Lod wi er tilfalden i dend SelfEjergaard i Fregersleuf hand nu paaboer Saa hawer wi hermed Rasmus Pedersen af Stilling fuldkommen fuldmagt paa wores wegne at laubyde skiøde og sælge samme til Jens Sørensen og hans hustrue saa fuldkommen i alle maader som wi der Self war tilstede til Witterlighed hawer wi dette med Egne Hænder underskrefwen med Lauwærge og formynder, og som en deel af os icke er skrift kyndig saa wenlig ombedes Lars Rasmussen af Fregersleuf og Søren Poulsen af Stilling denne Wores fuldmagt til witterlighed med os wil underskrifwe. Fregersleuf dend 30te May Ao 1722. Læst for Retten Onsdagen dend 23de Septembr 1722.

Hworefter Rasmus Pedersen her for Retten i Haand tog Jens Sørensen af Fregersleuf og paa Samtlige i fuldmagten indførte deres wegne Skiødte og Soldte etc. til Jens Sørensen og hans Hustrue Anne Peders Datter SelfEjer Rettigheden i Bunde Ejet i dend halfwe SelfEjer gaard han nu i Boer i Fregersleuf, som sælgerne ingen ydermeere lod, deel eller Rettighed har udi, da de hawer annammet og oppebaaret fornøyelig betaling fyldest som de tacker got for. Og stod Rasmus Pedersen paa hans fuldmagt giweres wegne med Jens Sørensen til wedermaals ting.
Actum Anno Die et Loco utsupra.
Læst paa Birketinget Torsdagen dend 22de Janvarii 1767 og i Protocolen indført. 
 

Biertrup

Gård no 62:

Rasmus Rasmussen - For en halw gaard af No 2: og et huus paa hands gaards grund, som beboes af Laurs Jensen, hworaf swares aarlig til Cassen 32 s: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 2 Nov: 1675: hworwed Olle Poulsen af Jngerslew med fleere, Skiøder til Jens Pedersen, hans paaboede halwe Selw Eier gaard i Biertrup. -

Sag 1:
Olle Pedersen i Hørning Fogit, Laurits Christophersen udi Schanderborg Tingskriwer og Hendrich Simonsen i Stilling Tinghører Giører Witterligt:

Aar 1675 den 2 Nowember for Tingsdom war skicket Erlig og welagt mand Jens Pedersen af Biatrup Esket og fik et fuldt Tingswinde af otte Mænd hwilke alle Wunde paa Troe og rette sande at de Sandeligen, Saae og hørde for Retten stod Olle Poulsen af Ingersløf i Ning Herritt, med sin Hustrues Maren Jens Datter paalagde Haand, Michel Mortensen i Mallling paa sin egen wegne, Jacob Jensen i Tanum (Tonum?) i Ning Herridt paa sin Hustrues Anne Mortensdatters Wegne, og med hendes egen paalagde Haand Jens Lauridsen af Biatrup, paa sin Hustrues Edel Mortensdatters wegne, Rasmus Pedersen I Jexen paa sin Hustrues Maren Mortensdatters Wegne og med hendes paalagde Haand, Enhwer for sig i Haand toeg forskrewne Jens Pedersen i Biatrup, bekiende og tilstoed at de med deres egne og Hustruers Ja frie Willie og welberaad Hue og Samtøche, hawer Soldt skiødet etc.  til forskrewne Jens Pedersen og  hans Hustrue Kiesten Rasmusdatter all den Loed enhwer dennem til denne Dag enten wed kiøb eller Arwe kand wære berettiget i den halwe Selw=Eyer Bunde=gaard i Biatrup han nu Selwer paaboer. Og bekiender de at hawe annammet og oppebaaret Pending Fyllist fuld wærdt aldielles efter enhwers egen gode Willie og Nøye i alle maader. Og stod de da alle forskrewne til wædermaals Ting. Datum Anno ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 2 Marti 1767: udgiwet af arvingerne efter Rasmus Jensen i Biertrup til Rasmus Rasmussen ibidm: paa Selw Eier Rættigheden i en halw gaard der i Byen. -

Sag 2:
Underskrevne Christen Jensen i Miesing i sine afgangne forældres stæd, Karen Jensdatter i Blegind, Enke efter Jens Pedersen med lauwærge, Zidsel Jensdatter i Hasselager Enke efter Povel Pedersen med lauwærge paa egne og Børens wegne, som arwinger efter afgangne Rasmus Jensen i Biatrop kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter udstæde Laubuds Tings widne fra Sch. Birketing af 26 februari Sist, hawer med fire willie og Welberaad hue, Solgt og afhændet etc. til Rasmus Rasmussen og Hustrue Kiersten Pedersdatter Selweier Rættigheden i den halwe selweiergaard i Biattrop som bemelte Rasmus Jensen er fradød og nu beboes af Rasmus Rasmussen, og som hand hawer giwet os fyldest og fuld Wærd saa wi ingen ydermeere lod eller Rættighed har i samme. Biattrop den 2 Marts 1767. Læst paa Tinget den 5 Martii 1767 indført i Protocollen.

Reg 3:
Et Hosbondholds brew af 10 Now: 1757: meddelt Lauritz Jensen paa fornte Selw Eier huus. -

Sag 3:
Paa Hans Kongelig Maiestets Wores allernaadigste Arwe Konge og Herres Wegne hawer wi meddeelt Laurids Jensen Smed Hosbondhold paa afgangne Niels Nielsens paa Self Ejer Bonden Rasmus Rasmussens Grund opsadt Huus og ægted Encken den afdøde sig har efterladt hwor af hand og efterkommere fra 1te Janv 1758 skal Sware Aarlig til Cassen Tue siger 2 mk. Til Gaardens nuwærende Beboer eller efterkommere lige saa meget, med hwad widere De selw imellem hwer andre har afhandlet. Fri for Hosbondholds erlæggelse. Bygningen er 6 fag. Rytter Sessionen i Schanderborg Den 10de Novembr 1757.

 

Gård no 63:

Søren Sørensen - For en halw gaard af No 2: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 Janvari 1727: hworwed Rasmus Jensen af Dørup og Med arwinger afhænder Selw Eier Rættigheden i en halw Bonde gaard i Biertrup til Søren Pedersen ibm: -

Sag 1:
Johannes Snell af Høver Birche Dommer Og Lorentz Frobøse Skrifwer Giør Witterlig:

Aar Efter Christi Fødsel 1727 Ons Dagen Dend 15de Janarj for Rætten War tilstæde Rasmus Jensen af Døerup Som Paa Egne og med arfwingers Wegne Effter Giwen fuld Magt af 8tende Decembr Sidst Saaleedes lydende som følger.

Underskrevne Nemblig ieg Bergete Rasmusdatter Med Laug Werge af Biattrup og Jeg Anne Jensdatter af Stilling med Laugwærge Sampt Jeg Peder Poulsen af Stiær Paa min Hustrue Anne Jensdatters Wegne kiendes og hermed for alle witterlig giør det Wi Med wores fri willie og welberaad Hue hermed fuldkommelig fuld Magt gifnen wores Sønd og Broder Rasmus Jensen af Døerup at hand Paa Egne og wores wægne maae lade Laugbyde den halfue Self Eiergaard i Biattrup Som Søren Pedersen iboer som hand Der for har fornøyelig Bethalt hwilchen wores fuld Magt Skal wære Saa Gyldig og Goed i alle Maader som Wi Self War til stede for Rætten. Witterlighed Jens Mortensen af Biattrup og Espen Jensen af Hørning med os underskriwer. Datum Biattrup dend 8tende December Anno 1726. Læst for Birke Tinget dend 11 December 1726.

Og efter Fuldmagten J dag i haand tog sin Swoger Søren Pedersen af Biattrup med sin fri wilie og Welberaad hue samt sine Med arfwingers willig Skiøder og Solte etc. til Sin Swoger Søren Pedersen og Hustru Johanne Jensdatter Selw Eier Rættigheden i den halwe Self Eier bunde Gaard i Biattrup som hand nu iboer som de nu takker for god Reedelig bethaling.  Anno Die et Loco utsupra.

Reg 2:
Skiøde af 2 Marti 1767: udstæd af arvingerne effter Søren Pedersen til Søren Sørensen paa bemelte halwe Selw Eier gaard. -

Sag 2:
Underskrewne Johanne Jensdatter med Lauwærge i Biattrup Jens Sørensen i Blegen og Peder Sørensen i Kiøbenhaun/:hans farbroder og formynder Johan Pedersen i Sielle:/ som arwinger Efter afgangne Søren Pedersen i Biattrup kiendes og hermed witterlig giør at wi efter udstæde Loubuds Tings widne fra Schb. Birketing af 26 februari Sist hawer Med frie willie og welberaad hue Soldt og afhændet etc. til Søren Sørensen og Hustrue Ingeborg Jensdatter selweier Rettigheden i den halwe selweier gaard i Biatterop, som Søren Pedersen er fra død og nu beboes af bemelte Søren Sørensen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, Saa kiendes wi her efter ingen ydermeere lod del eller Rættighed at hawe i samme. Biattrop den 2 Marti 1767.
Læst for Rætten den 5 Marti 1767 og i Protocollen indført.

 

Gård no 64:

Jens Mortensen - For en halw gaard af No 3: -

Reg 1:
Et Kiøbe Brew af 28 Sep: 1735: angaaende en halw Selw Eier gaard i Biertrup. -

Sag 1:
Kiendes Wi under Skrefne Neml: Jeg Søren Jensen udi Fregersløf Paa Egne wegne og Jeg Rasmus Nielsen udi Stor Noer? Paa min Hustrues Wegne Kiersten Jensdatter det Wi hawer soldt og afhændet fra os og Wore Arwinger Til Jens Mortensen og hans Arwinger ald den lod Dell og Part, Wi ware berættiget udi Den halwe selwEiergaard i Biattrop Jens Mortensen nu paa boer baade i Huuse etc. og kiender Wi os At hawe annammet og oppeboret penning fyldest og fuld wærd og til ald take. Witterlighed: Søren Pedersen og Jens Massen. Biatterop den 28 Sebtembr 1735.

Reg 2:
Et Skiøde af 2 Marti 1767: udgiwet af Rasmus Pedersen i Borum som Formynder for Morten Jensens Børn, til Jens Mortensen i Biertrup, paa Selw Eier Rættigheden i en halw gaard ibidm: -

Sag 2:
Underskrevne Rasmus Pedersen i Borum Paa min Hustrue Edel Mortensdatters weine Saawel som formynder for Mette Pedersdatter I Hørslev og Karen Mortensdatter i Kiøbenhaun som Arwinger efter afgangene Morten Jensen i Biattrop, kiendes og her med witterlig giør, At Jeg efter udstæde Laubuds Tingswidne fra Schanderborg Birketing af 26 februari sist hawer med frie willie og Welberaad hue, Soldt og afhændet etc. til Jens Mortensen og hustrue Anne Pedersdatter selweier Rættigheden i den halwe selfeiergaard i Biatterop, som Morten Jensen er fradød og Nu beboes af bemelte Jens Mortensen, og som hand for samme hawer giwet fyldest og fuld wærd, saa kiendes wi ingen ydermeere lod del part eller Rættighed i samme. Borum dend 2 Marti 1767. Læst for Birketinget dend 5 Marti 1767 og i Protocollen indført.

 

Gård no 65:

Peder Envoldsen - For en halw gaard af No 3: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 13 April 1657: hworwed Karen Lauritzdatter af Biertrup afhænder til Peder Mikelsen i Blegind halwe parten af jndkiøbte halwe part i hendes paaboende halwe Bondegaard. -

Sag 1:
Jørgen Jensen i Stilling, Foget Til Hielmslew herrids Ting, Søren Jensen Tinghører, Og Christopher Pedersen Tingskriwer, Giører witterligt

At Aar 1657, den 13 Aprilis for Tings domb war Skicket, Peder Mikelsen i Blegind Bedis og fick en fuld Tings Winde af Otte Mend som er Christen Nielsen i Miesing, Anders Rasmussen ibidm, Søren Eskesen i Jexen, Poul Jensen i Hørning, Rasmus Madsen ibidm, Peder Nielsen ibim; Peder Jensen skræder i Stilling, Peder Jensen Nørgaard ibim, hwilke Alle Wunde paa troe og Rette Sanden, At de Sandeligen saae og hørde for Retten stod, Karen Lauridtzdatter udi Biertrup, og udi haand togh fornte Mickel Pedersen udi Blegind med hendes haands Paaleggelse, og gaf hannem fuldmagt at fuldkommen bortskiøde fra hinder Og hindes Arfwinger, halwe parten af den halwe part i den halfwe Bundegaard i Biertrup Som hun self iboer, og saa wit hund med hindes Sl: Hosbonde Søren Lauritsen Som boede og døde i fornte Biertrup, hawer Indkiøbt hwilke Parter hun med hindes fri willie Samtycke, Beraad hue Igien nu selger bort skiøder Til Peder Mickelsen i Blegind. Og kiendes fornte Mikel Pedersen udi Blegind paa hindes wegne at hawe annammet og oppebaaret Rede Penge fyllest for fornte part som er den fierde part, saa wit hun den Selw Indkøbt hawer, Og tacker de godt for god Redelig Betaling derfor i alle Maade, saa hun Ingen ydermere Lod, del eller Rettighed har i samme  fierdepart udi den halwe Bundegaard i Biertrup. Og stod de da til Wedermolls ting. Datum et Anno ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 2 Marti 1767: udgiwet af Jens Madsen i Biertrup med fleere, til Peder Enwoldsen ibm: paa Selw Eier Rættigheden i en halw gaard der i Byen. -

Sag 2:
Underskrewne Jens Madsen i Biatterop paa wegne af Datter Zidsel Jensdatters weigne Samdt Swiger søn Niels Sørensen i Biatterop kiendes og her med Witterlig giør, At wi efter udstede laubuds tings Widne fra Schanderborg Birketing af 26 februarj sist, hawer med frie willie og welberaad hue, Soldt og afhændet etc.  til Peder Envoldsen og hans hustrue Maren Jensdatter, Self eier Rættigheden i den halwe selfeiergaar i Biatterop som Ieg Jens Madsen forhen har beboet, og beboes af bemelte Min swiger søn Peder Envoldsen, og som hand for samme hawer giwet mig os fyldest og fuld wærd saa kindes wi ingen ydermere lod dell eller Rættighed at hawe i samme. Dattom Biattrop den 2 Marti 1767. Læst paa Birketinget Torsdagen dend 5 Marti 1767 og i Protocollen indført.

 

Gård no 66:

Jens Christiansen - For gaarden No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 Febr: 1717: hworwed Jens Troelsen af Fregerslew Skiøder til Jens Pedersen Dues datter en fierde part af Selw Eier Bonde Gaarden i Biertrup som Hun beboede. -

Sag 1:
Knud Nielsen i Biedstrup forordnet sættedommer, paa Hielmsløf Herret Skanderborg og Rye Bierkers ting Johan Hagensen Skriwer ibm Giør Witterligt at

Aar efter Christi Byrd 1717 Mandagen dend 15 februari for Rætten sig Skiket paa sin datters Maren Jensdatters wegne, som har til ægte Tommes Rasmussen, Erlig og welagtbare Danne Mand Jens Pedersen Due i Biattrup, som lydelig Esket og fik et fuld Tingswinde af Otte Danne Mend, som er Laurs Nielsen i Rye, Christen Jensen ibm, Rasmus Jensen i Dørup Rasmus Nielsen ibm Erich Hansen i Werring Michel Laursen ibm Peder Ollofsen i Schanderborg Peder Anders ibm, hwilke alle wonde, paa deres gode troe og Rætte sandhed, at de saae og hørte i dag for Rætten fremkom, Jens Troelsen i Fregerslew som J hand tog bemelte Jens Pedersen Due og med sin fri willie, og Welberaad hue, Solte, Skiøte etc. til Bemelte Jens Pedersen Dues datter fornefnte Maren Jensdatter ald den del, lod som hannem er tilhørende og efter sin Salig Moder hawer Arwet som er dend fierde part af Dend seilfEier Bondegaard i Biattrop Maren Jensdatter nu paaboer, og Jens Trowelsen til stoer af hende at hawe annammet og oppeboren sølw Penge fyldest fuld wærd og til det take, saa hand efter denne dag sig og sine arwinger ingen lod, del eller Rættighed har i samme. Datum ut Supra.

Læst ower Skiftet efter afgangne Tomas Rasmussen i Biatterop dj: 24 Novembr 1722.

Reg 2:
Skiøde af 2 Marti 1767: udgiwet af Thomas Rasmussens Arwinger til Jens Christiansen paa Selw Eier Rættigheden i en gaard i Biertrup. -

Sag 2:
Underskrewne Jens Thomasen i Biattrup, Rasmus Thomasen i Adslew og Anders Thomasen i Taaning som Arwinger efter afgangne Thomas Rasmussen i Biattrup kiendes og hermed Witterlig giør, At Wi efter udstede Laugbuds Tingswidne fra Schanderborg Birketing af 26 february Sidst Med frie Willie og welberaad Hue hawer Soldt og afhændet etc. til wores Stiffader Jens Christiansen, og wores Moder Maren Jensdatter Due, som hand er indtraad i ægteskab med, Self Eier Rættigheden i dend Self Eiergaard i Biattrup som bemelte wores fader er fradød og nu beboes af fornewnte Jens Christiansen. Og som Hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa wi ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed har i samme.
Datum Biattrup dend 2 Martj 1767. 
 

Adslev Sogn og Bye

 Gård no 67:

Rasmus Laursen - For den halwe part af gaarden No 4: og et huus. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af dato 5te Marti 1518: hworwed Anne Pedersdatter med Søn og Wærge Tomas Pedersen, Skiøder til Søren Nielsen, hendes Arwe Rættighed udj den Gaard med tilliggende, som Kiøberen da beboede. -

Sag 1:
Notat i pakken at No 67 mangler.

Reg 2:
Skiøde af 24 febr: 1767: udgiwet af Anders Laursen til sin Broder Rasmus Laursen paa hands Rættighed udj faderens fradøde Selw Eier Gaard med tilliggende 2de Gade huuse. -

Sag 2:
Notat i pakken at No 67 mangler.

 

Gård no 68:

Peder Jensen - For en halw gaard af No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 31te May 1706: hworwed Niels Pedersen af Gramb med fleere, Skiøder til Rasmus Pedersen, hands paaboende halwe Selw Eier gaard i Adslev. -

Sag 1:
Jurgen Pettersen Slotzfoged paa Skanderborg Slot og Herritzfoged i Hielmslef herret, Schanderup og Rye Bircher. Johan Hagensen i Ryemølle Tingschriwer. Giør Witterlig at

Aar eftter Christi Biurd 1706 Mandagen d 31 May for Retten mødte Erlig og welagte Dannemand Rasmus Pedersen i Adslew som lydelig Esked og fich Et fuld Tingswinde af otte Dannemænd som er Jens Pedersen i Witwed, Anders Pedersen i Illerup Rasmus Christensen i Laasbye Espen Rasmussen i Fregerslef, Erik Michelsen i Addit, Niels Rasmussen i Boes, Jørgen Ollesen i Forlef og Jørgen Smid ibidm, Hwilche alle Wonde at de Saae og Hørde samme dag paa fornte ting for Retten kom 1. Niels Pedersen i Gram 2. Søren Christensen i Hørslef 3. paa Olluf Jensens wegne eftter fuldmagt møtte efterskrefne twende mend Neml. Rasmus Jensen og Peder Basse i Adslef; - 4. Maren Jensdatter i Adslef med hendes formønder Rasmus Jensen ibdm. De Samptlig i haand tog bemte Rasmus Pedersen og med deris Egene og hustruers frie willie Welberaad hu, Ia og Samtøche, Solte Schiødte etc.  til fornte Rasmus Pedersen Sampt hans hustrue Kirsten Andersdatter ald den lod, del og Rettighed dennem tilhører i dend halwe SelfEier Bondegaard i Adslef, som fornte Rasmus Pedersen paaboer, som de hafwer annammet og oppebaaret Sølf Penning fyllest fuld wærd, og til ald takke fornøielig god oprigtig og reedelig Betaling, saa de ingen ydermeere lod, del eller Rettighed har i samme halfwe SelfEjer Bundegaard gadehuuse o. s. v. Datum utsupra.

Reg 2:
Skiøde af 24 febr. 1767: udgiwet af Søren Jensen og Jens Jensen til deres Broder Peder Jensen paa Jens Sørensens forhen paaboede Selw Eier Gaard i Adslev. -

Sag 2:
Underskrewne Søren Jensen og Jens Jensen begge i Adslew bekiender og Herwed tilstaar at hawe Soldt og afhændet etc. ald den part og Rættighed wi har i dend Selfeier Bundegaard wores fader afgangne Jens Sørensen her i Adslew forhen har beboed, til wores Broder Peder Jensen og hans Hustrue og begge deris arfwinger, med Een tilligende Gadehuus.  Og kiendes wi os ingen ydermeere Lod, Diel eller rættighed i samme, da wi har nydt fyldest og ful wærd. Witterlighed: Christian Hansen i Miesing og Niels Laursen i Haarbye. Adslew dend 24 February 1767.
 

Jexen

 Gård no 69:

Rasmus Jørgensen - For gaarden No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 11te April 1670: angaaende den Bonde Gaard i Jexen, som Lauritz Jørgensen da beboede, hwilken af Søren Mikelsen i Miesing paa Doctor de Broberque til Sieleuf (Sjelle) Skofgaard hands wegne er Skiødt til Degnen Christen Jbsen Mariager i Miesing. -

Sag 1:
Olle Pedersøn i Hørning Fouget til Hierumbsløf Herrets Ting. Niels Rasmussen i Skanderborg i Thingskrifwer Lauritz Christophersens Sted, og Rasmus Jensen i Fregersløf Thinghører, Giører witterlig at

Aar 1670 den 11 Aprilj for Things Domb war skicket welacht Mand Christen Jbsen Mariager i Jexen, eskit og fich et fuldt Things Winde af Otte Mend som er Jens Jensen i Adsløf, Knud Pedersen, Søren Pedersen, Jørgen Søfrensen, Peder Søfrensen ibm, Niels Jørgensen i Jexen, Rasmus Madsen i Hørning og Rasmus Søfrensen udi Miesing, hwilke alle wonde paa Tro och rette Sande at dj Sandelig Saae og hørde, for Retten stoed Søfren Mickelsen i Miesing, och fremblagde en fuldmagt, liudende som følger:

Jeg Matthias de Broberque till Siellouf Schofgaard, bekinder och her

med Witterliggiør, at jeg fuldmagt hafwer Giwet, och hermed fuldmagt gifuer Søfren Mickelsen wdj Miesing, paa Mine Wegne at Lowbyde, och der efter at schiøde fra mig, min Kiereste och Woris Arfuinger, och til Christen Jbsen Mariager og hans hustrue Anne Madsdatter Grøns og deris Arfunger wdi Miesing, dend Bundegaard wdi Jexen i Hierumbsløf Herrit Som Lauritz Jørgensen nu paaboer med ald detz Tillæg efter Kiøbebrefuet derpaa oprettet dets formelding, at Gifue forne Christen Jbsen en fuldkommen skjøde derpaa. 25 Februuarj Anno 1670.

Herefter Søfren Michelsen fremstod for Retten og J haand tog Christen Jbsen Mariager og paa forne Doctor Matthias de Broberque hans Egne Kiereste Hustrue Mette Hansdatter og Arwuingers wegne Solte Schiødte etc. den Bundegaard i Jexen Som Lauritz Jørgensen nu paaboer, til welagte Dannemand Christen Jbsøn Mariager, Degn til Adsløf och Miesing Sogne, nu boendes paa Annex Gaarden i Miesing, sampt hans hustrue Anne Madsdatter Grøns och begge deris Børn och Arfuinger, dend Bunde-Gaard i Jexsen, som Lauritz Jørgensen nu paaboer, med alle sine Parter og Tilligelser, som af Arilds Tid, saawelsom i Min og Min Kierestis kierre faders dend for Nehme nu salige Mands Hans Pedersøns, fordumb Borgemesters wdj Aarhuus Hans Tid tillagt hafwer. Og som jeg allerrede til goes Rede hafuer oppeborit og annammet Redelig Betaling, fyllest och fuld Wærd, eftter min Willie och fornøye wdj alle Maade. 7 Augusti 1668. Det bewises med Thingswinde heraf Thinget wdsted den 28 Marty 1670 at werre Lowbuden udj 3 Ting efter Lowen. Og stod de da til Wædermaals Ting. Datum ut Supra. At owenskrewne Copie-Skiøde er i alle Maade Conform med i Hænde hawende Original Skiøde. Testerer Jexsen den 25de Febr: 1767.  Sign. Rasmus Jørgensen.

Reg 2:
dto: af 20 Septbr: 1686: hworwed Chresten Jbsen owerdrager halwe parten af samme Selw Eier gaard til sin Søn Peder Chrestensen. -

Sag 2:
Mickel Rasmusøn i Stilling Herridts Fouget til Hielmsleuff Herredtz Ting, og Christen Christensen i Skanderborrig Tingskrifwer, Giøre Witterligt: at

Aar eftter Guds Biurd 1686, Mandagen den 20de Septembris, for Retten Sig skicked Welagte Peder Christensen af Jexsen, liudeligen æsket bedes og bekom Et fuldkommen Tingswinde af Otte Troe og Lougfaste Dannemænd. Disse bemelte Otte Dannemænd alle Samstændeligen wonde og kundgiorde paa deris gode Troe, Siæl og Rette Sandhed, det de Sandeligen Saae og hørde, for Retten stoed Welachte Dannemand Christen Jbsen i Jexsen Degn til Adtzleuf og Miesing Sogne, og udj Haand tog sin Søn fornefnte Peder Christensen ibm, efter foregaaende Laugbud, Soldte schiødte etc. til ham og hans Trolofwede fæste-Møe Johanne Rasmusdatter, Halfparten af dend Heele Self-Eyer Bundegaard i Jexen Christen Jbsen nu beboer og besidder i Jexsen. Og kiendes hand at hawe annammet og oppebaaret Sølf, Pendinge, fyldest, fuld wærd, saa hand tacher, og kiendes derfor ingen ydermeere deel eller Rettighed i samme. Og stod de da til weddermaals ting. Actum Anno Die et loco ut Supra. Læst for Retten Mandagen d: 4de Octobr 1686.

Forewist ofwer Skiftte i Sterfboen efter afg. Peder Christensen i Jexsen den 16de febr: 1709.

Læst i Schousiuns Commissionen den 10 Septbr: 1705. At owenskrewne Copie-Skiøde med sine Paaskriftter er i alle Maade ligelydende med i hænde hawende Original Skiøde Testere Jexsen den 26 Febr: 1767. Rasmus Jørgensen.

Reg 3:
dto: af 17 decbr: 1703: angaaende den anden halwe part i samme gaard, som til Beboeren Peder Chrestensen, af Jørgen Møller i Pintz Mølle og Medarwinger owerdrages. -

Sag 3:
Jurgen Petersen Slotzfoged paa Schanderborg Slot og Herridz Foeged i Hi. Herrit m. v. Johan Hagensen i Rye Mølle Tingskriwer, giøre witterligt: at aar efter Christi Biurd 1703 Mandagen den 17 December for Retten sig schiched Erlig og Welacht Dannemand Peder Christensen i Jexsen, som lydelig Esked og fich Et fuld Tingswinde af otte Dannemænd, som er Søren Sørensen i Foerlef, Rasmus Jensen i Huolbech, Rasmus Michelsen i Wæring, Jens Michelsen i Witued, Jens Sørensen i Blegind, Michel Jensen i Gram, Peder Pedersen i Adtzlef, Peder Sørensen i Weng, Hwilche alle wonde at de Saae og hørde for Retten fremkom Peder Pedersen af Adtzlef og fremlagde en schriftelig Fuldmagt af Mølleren i Pindsmølle Jørgen Knudsen, som blef læst og lyder som følger:

Kiendes Jeg Jørgen Knudsen, Møller udj Pindz Mølle, og hermed witterlig giør for alle, at jeg fuldmagt hafwer gifwed til Peder Pedersen udj Adzlef, han paa mine, min Hustrue og Arfuingers Wegne til Peder Christensen og hans Hustrue Johanne Rasmusdatter udj Jexsen, den Arfue Part, som min Hustrue kunde tilfalde efter hendes Sal: forældre i dend halfue Bundegaard i Jexsen hand iboer. Actum Pinds Mølle dend 11 Decbr. Ao. 1703.

Ydermere fremkom Mads Pedersen i Jexen og Maren Christensdatter ibm De Samptlig i Haand tig fornte Peder Christensen og med frie willie, welberaad hu, Ja og Samtøche, solte, Skiødte etc. til Peder Christensen og Hustrue Johanne Rasmusdatter. 1. Peder Pedersen i Adzlef efter fuldmagt, ald den arfue Part i dend halfwe SelfEyer Bundegaard Jørgen Knudsens Hustrue efter hendes Sal. forældre 2. Noch den Arfwe Part Peder Pedersens Hustrue Kiersten Christensdatter war tilfalden i samme. 3. Desligeste Mads Pedersen  den Part hand arfueligen war tilfalden efter Hans Sal: Moder 4. Og Maren Christensdatter ald den arfwepart hun war tilfalden efter hendes Sal. fader og Moder. Og kiendes de at hafue annammet og oppebaaret Sølf, Pending, fyldest, fuldwerd, og till ald tacke. Datum ut Supra.

Forewist ower Schifte i Sterfboen efter afgl: Peder Christensen i Jexsen den 16 febr 1709. Læst i Schousiuns Commissionen den 10de September 1705.

Reg 4:

Skiøde af 12te Juny 1765: udgiwet til Rasmus Jørgensen af Niels Hansen og Niels Jørgensen paa Hans Nielsens fradøde Selw Eier gaard i Jexsen. -

Sag 4:

Underskrewne Niels Hansen og Niels Jørgensen begge boende i Jexen som Medarwinger till Selw Eyer Rettigheden i afgangne Hans Nielsens forhen paaboende Halwe SelwEyergaard, sammested, kiendes og hermed witterliggiør: at wi eftter foregaaende erhwærwet Laugsbuds Tingswidne af 17de Maj sidst, hawer solgt, skiødet etc. till Rasmus Jørgensen Hans Hustrue Self Eyer Rettigheden i den halwe Bondegaard i Jexen, som Hans Nielsen er fradød og bemelte Rasmus Jørgensen nu beboer. Med ald sin tilliggelse og især hwad Skow angaar de Skifter, som i Deelings Tings Widnet af 4de Juny 1703, til denne Gaard findes tillagt. Og kiendes wi at hawe annammet op oppebaaret fuld wærd og nøyagtig Betaling, saa wi ingen ydermeere del, Lod eller Rettighed har i samme. Datum Jexen den 12 Juny 1765.
Læst paa Bircketinget den 27de Juny 1765 og i Protocollen indført.
 

Framlev Herred - Sielle Sogn og Bye

 Gård no 70:

Laurs Andersen - For en halw gaard af No 7: -

Reg 1:
Skiøde af dato 10 febr: 1767: udgiwet af Anders Christensen i Sielle hans Arwinger, paa hans fradøde Gaards Selw Eier Rættighed til Laurs Andersen, som nu beboer gaarden. -

Sag1:
Underskrewne Anders Seiersen i Herschind og Stephen Simonsen ibm paa min Hustrue Maren Seiersdaatter wegne, arwinger efter wor Fader Seier Andersen, Anders Christensen ibm. arwing efter min Fader Christen Andersen ibm Niels Sørensen ibm: paa min Stiwbroders wegne, som arwinger efter deres Salig Fader Niels Andersen, Søren Michelsen i Sielle paa egne og Sydskendes wegne, som Arwinger efter wores Fader Michel Andersen i Sielle og Maren Andersdatter ibm med Laugwærge Søren Sørensen Wissing, hwilke samtlige ware arwinger efter afgangne Anders Christensen i Sielle, Kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter udstæd Laugbuds tingswidne fra Schanderborg Birketing af 26 Febr sidst, hawer med frie willie og welberaad hue, solgt og afhændet etc.  til Lars Andersen og Hustrue Johanne Jens Daatter, SelfEier Rettigheden i dend SelfEiergaard i Sielle som bemelte Anders Christensen er fradød, og nu beboes af Lars Andersen, og som hand hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa kiendes wi herefter ingen ydermeere lod, del eller Rettighed i samme. Herschen et Sielle den 10 Febr 1767.

 

Gård no 71:

Peder Rasmussen - For en halw gaard af No 7: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 5 oct: 1687 hworwed Jens Sejersen Skiøder halwe parten af Rættigheden i hans faders fradøde Selw Eier gaard, til sin fæstemøe Kiersten Pedersdatter. -

Sag 1:
Skiøde. Oluf Pedersen i Borum, Herredtsfoged til Framløw Herretds Ting, Peder Fransen i Siøballe, Skriwer, Giør Witterlig,

At Aar 1687 Onsdagen dj: 5te Octobr, Paa fornæfnte Ting war skichet Peder Jensen i Adsløu, som lowlig Esket, bedes og fik Eet fuldt Tings Winde af Otte Danne=Mænd, som er Bertel Nielsen i Storing, Christen Jbsøn, Michel Rasmussen, Søren Jensen i Storing, Michel Sørensen i Stiær, Peder Rasmussen i Skibye, Peder Nielsen og Niels Mortensen i Gammelgaard, hwilke fornæfnte Otte Dannemænd, der Wunde og Bekiende det De samme dag paa fornæfnte Ting sandelig saae og hørde for Tings Dom stod Jens Sejersen i Sielle og udj Haand toeg Peder Jensen af Adsløu med sin frie Willie og Welberaad Hue Soldte, skiødte etc.  til sin Trolowede Fæstemøe, Kiersten Pedersdatter, nu wærende i Edtsløu half Parten af ald den Lod og Deel, Hand arweligen war tilfalden efter sin Sal. Fader, Sejer Olufssen som Boede og døde i Sielle, udj den SelfEjer=Bondegaard hand paaboer ibidj: Og kiendes han at hawe annammet og oppebaaret Sølw, Penge, fyldest og fuld Wærd, af fornæfnte sin Trolowede Fæstemøe Kiersten Pedersdatter aldeelis efter Hans Egne gode Willie og nøje, Saa hand tacher hende gott for god og oprigtig Betaling i alle maader. Og ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed at hawe i samme halwe Part. Actum ut Supra.

Reg 2:
dto af 4 Nov: 1696: hworwed Rasmus Taastrup af Adslev, og Niels Eskesen i Saubroe, afhænder til Olle Sejersens hustrue, den Selw Eier gaard som hun da beboede i Sielle.

Sag 2:
Endwold Rasmussen af Kalbyegaard, forordnet i Dommerstæd til Framlef, Giern-Herredts Ting, Oluf Hansen Branderup Skriwer sammesteds, Giør Witterligt, at:

Aar efter Guds Byrd 1696 dj: 4de Novembr paa fornæfnte Herredts ting war skichet Welagte Mand Berrendt Johansen af Høver som paa sin Elskelig Daater, Johanne Bærrendtsdatters boendes i Sielle, hendes Wegne, Lowl: Esket, bedes og fik Eet fuld tings Winde af Otte trofaste Danne=Mænd, som ere, Jens Sørensen af Høersløuboel, Oluf Jensen, Villum Eriksen ibidj Jens Sørensen af Hørsløf, Zimon Olufsen, Peder Nielsen, Rasmus Lauridtzen og Søren Poulsen ibidj. hwilke forskrefne Danne=Mænd alle samdrektelig Wunde paa deres gode troe og Rette sanden, det De samme dag paa fornæfnte Tingsdom stod Rasmus Jensen i Taastrup boendes i Edsløf og Niels Eskilsen i Saubroe, tillige med forbenæ: Berrendt Johansen af Høver og i Haand toeg de hannem paa hendes wegne, Og med Deres frie Willie, Welberaad Hue, Soldte og aldeelis afhente etc. til forom rørte Johanne Berendtsdatter alle de Lodder og Parter de arweligen kand were tilfalden i den SelfEjergaard i Sielle oftermelte Johanne Berendtsdatter og hendes Elskelig Mand, Olluf Zejersen nu paaboer. Og kiendes forskrewne Rasmus Jensen Taastrup Boendis i Adsløu og Niels Eskilsen i Sabroe, at hawe annammet og oppebaaret Sølf, Penge og fuld wærd, saa de tacher forbemelte Johanne Berendtsdatter godt for god oprigtig betalling i alle maader, saa den ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed har i samme. Actum ut Supra.

Læst udj Skou=Sessions Commission dj 28de Augusty 1696.

Reg 3:
dto af 30te Janv: 1709: hworwed Anders True af Sielle, paa egne og Med arwingers wegne afhænder til Anders Nielsen deres Arwe Rættighed i Olle Sejersens fradøde Selw Eier gaard. -

Sag 3:
Rasmus Winther i Dallerup, andordned Dommer til Framløu, Giern Herreds ting, Oluf Hansøn Branderup, Skriwer sammmesteds Giør Witterligt, At

Aar efter Guds Byrd 1709 Onsdagen dj: 30te Janvary. For Rætten fremkom ærlig og Welagte unge Mand, Anders Nielsen af Sielløe, tilligemed Lodts=Ejerne, Anders Christensen True af Sielløe og Sejer Sørensen af Miesing, som paa Egne Wegne i Rætte lagde Et Laubuds Winde her af Rætten dj: 23 January sidstleden udstæd, Jndeholdendes om De 2de Søster-Lodder, Som Maren Zejersdatter og Johanne Zejersdatter arweligen kand were tilfalden udj den Self=Ejergaard, Oluf Sejersen paaboede og fradøde. Derpaa fremstod Lods Ejere Anders Christensen True af Siellø og Sejer Sørensen af Miesing paa Egne og Med Arwingers Wegne, og udj haand toeg Welbemelte Anders Nielsen af Sielløe, og med Deres frie Willie og Welberaad hue Soldte, Skiødte etc. til welbemelte Anders Nielsen Hands Hustrue Maren Nielsdatter de 2de Søster Lodder Anders Christensen True og Zejer Sørensen af Miesing arweligen kunde tilfalde. Og som de har annammet Sølf, Penge, fyldest, Og ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed i samme. Actum ut Supra.

Reg 4:
Skiøde af 30 July 1766: udstæd af Niels Andersens Arwinger til Peder Rasmussen i Sielle, paa Selw Ejer Rættigheden i fornte Niels Andersens fradøde gaard ibidm:

Sag 4:
Underskrefne Jens Mortensen i Sielle og Christen Mortensen i Nør Wissing, som formyndere for afgangne Niels Andersen i Sielle Hands umyndige Børn, Rasmus Justsøn i Sielle paa min Hustrue, Maren Nielsdatters Wegne, Mikkel Mogensen i True paa min Hustrue Karen Nielsdatters Wegne, Christen Nielsen i Aarhuus paa min Hustrue Anne Nielsdatters Wegne, og Johan Pedersen i Skiørring paa min Hustrue Karen Nielsdatters Wegne, samtlige Arwinger efter bemelte Niels Andersen i Sielle, Kiendes og hermed Witterliggiør, at wi efter erhwærwet Laugbuds tingswidne fra Schbg Birketing af 3die Juli sidst hawer solgt og afhændet etc. til Peder Rasmussen i Sielle og Hustrue Maren Mortensdatter og Deres Arwinger, SelfEjer Rættigheden i den gaard i Sielle som fornefnte Niels Andersen er fradød og nu beboes af fornæfnte Peder Rasmussen, og som hand har giwet os fyldest og fuld Wærd saa kiendes wi herefter ingen ydermere Lod, Deel eller Rættighed til samme. Sielle dj: 30 July 1766.
Læst for Birketinget Thorsdagen dj: 11te Septembr 1766 og i Protocollen indført.

 

Gård no 72:

Johan Pedersen - For en halw gaard af No 8: -

Reg 1:
En kiøbe Contract af 28de octobr: 1695 imellem Jens Nielsen og Niels Jensen, angaaende halw parten af Bonde Eiet udj en Selw Eier Bonde gaard i Sielle. -

Sag 1:
Kiendes Jeg mig underskrevne Jens Nielsen Boende udi Sielle at ieg med min frie willie og welberaad hue hawer Solt og afhendet etc. til Niels Jensen hans Hustrue Anne Madsdatter de Loder og Parter Ieg efter min Salig forældre Niels Jacobsen og Anne Andersdatter samt min farbroder Salig Peder Jacobsen arweligen kand wære berettiget udi den SelwEier bondegaard, her i bemelte Sielløe som fornte Niels Jensen og Anders Jensen paaboer. Og kiendes ieg mig og mine Arwinger ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed at hawe i samme, Mens derfore at hawe annammet og oppebaaret fuldkommen fyllist og nøiagtig Betaling. Witterlighed: Jens Frandsen og Christen Sørensen i Sielløe. Sielløe dend Otte og Tiugende October Anno Et Tusinde Sexhundrede Halffemtesindstiuge og femb.

Reg 2:
T
ingswidne Skiøde af 20 Nowbr samme aar, hworwed Jens Nielsen efter berørte Kiøbebrew giwer Skiøde paa gaarden. -

Sag 2:
Aar efter Guds Biurd 1695 Onsdagen den 20 Novembr. Paa fornewnte ting war skicket Niels Jensen af Sielløe, som loulig Esket bedes og fik et fuld Tingswinde af Otte trofaste Dannemænd, der alle Samdregteligen wonde paa deres gode troe og Rette Sanden, det de samme dag paa fornte Ting sandelig saae og hørde at for Tings dom stoed fornewnte Niels Jensen af Sielløe, og udi retten fremlagde et forhwerwet Laubuds winde udsted her af Retten den 7 Aug 95 paa de halwe SelfEiergaard i Sielløe hand nu paaboer. Derpaa for Retten fremstod LodsEieren Jens Nielsen af Sielløe, som efter foregaaende sluttede Kiøb med Niels Jensen ibm, Efter derom Kiøbebrewets udwiisning i sig selw af 28 October 1695 Som for Retten blew fremwiist. Nu tilstoed, Skiødte etc. den bemelte halwe SelfEiergaard i Sielløe som Niels Jensen  nu paaboer med Gadehuus o. s. v. til Niels Jensen og hans Hustrue Anne Madsdatter til Ewindelig og fri Eiendom. Og Kiendes bemelte Jens Nielsen efter denne dag ingen ydermeere Lod, del eller Rettighed i samme, saa som Niels Jensen hannem den sidste skilling med den første Rigtig hawer Erlagt. Actum utsupra.
Læst udi Skowsiuns Commissionen den 28 Augusty Ao 1705. Læst for Herretstinget Onsdagen den 11 April 1714.

Reg 3:
Skiøde af Marti 1767: udgiwet af arvingerne effter Niels Lauridsen og Rasmus Rasmussen i Sielle, til Johannes Pedersen paa Selw Eier Rættigheden i hans nu paaboende gaard. -

Sag 3:
Underskrewne Lars Nielsen i Farre paa egne wegne og som formynder for min Søster Maren Rasmusdatter, Jens Nielsen og Jens Rasmussen i Sielle, Arfwinger efter afgangne Niels Lauridsen og Rasmus Rasmussen i Sielle kiendes og hermed witterlig giør, at wi med frie willie og Beraad hue solgt og afhendet etc. til Johannes Pedersen og Hustrue Zidsel Pedersdaatter Selw Eier rettigheden i den SelwEiergaard i Sielle som bemelte Niels Lauridsen og Rasmus Rasmussen er fradød og nu beboes af bemte Johannes Pedersen, og som hand nu for samme  hawer giwet os fyldest og fuld wærd. Saa kindes wi ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed til samme. Sielle et Farre dend Marty 1767.

 

Gård no 73:

Rasmus Justsen - For en halw gaard af No 8: -

Reg 1:
Et Kiøbe Brew af 13 Marti 1714: jmellem Laurs Jacobsen og Jens Andersen paa den eene og Niels Pedersen Ladefoged paa den anden side, angaaende Anders Jensens fradøde halwe Selw Eier gaard i Sielle. -

Sag 1:
Kiendes Wi underskrewne Laurs Jacobsen og Jens Andersen begge Curassier wed Welbaaren Hr Obrist Lebetzous Regiment, at wi med frie Willie og Welberaad Hue og samtycke har soldt og afhendet, og nu med dette Wores Aabne Brew sælger etc. til Niels Pedersen Ladefoget   paa Sielle =Skougaard, Hands Hustrue og Arwinger ald den Lod og Part, som wi og wores Arwinger ere berettiged i den halfwe SelwEjergaard i Sielle Bye som Anders Jensen sidst paaboede og fradøde, med tilliggende Gadehuuse o. s. v. Og kiendes Wi at hawe annammet og opbaaret Sølw, Penge fyldest og fuld wærd af ham, saa wi takker ham for god og Rædelig Betaling i alle maader, Wi ydermeere, Lod, deel eller Rættighed ingen at hawe efter denne dag til samme Halfwe SelfEjergaard. Wi tilforpligter os at holde ham og hands Hustrue skadesløs i alle maader. Witterlighed: Niels Lauridsen, af Sielle og Simon Sørensen, Skiørring. Sielle dj: 13de Marty Anno 1714.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 11 April ditto aar, hwormed Niels Jensen af Toustrup Mølle effter hafte Fuldmagter Skiøder til Niels Pedersen, berørte Anders Jensens fradøde halwe Selw Eier gaard. -    

Sag 2:
Johannes Snell af Høver, Kongl: Majests Herredsfoget ower Framleu, Giern og Saubroe Herredt og Lorentz Frobøse af Galten, Skriwer sammesteds, Giør Witterligt, at

Aar efter Christi fødsel 1714, Onsdagen dj: 11 April for Rætten fremkom welagte Niels Jensen Møller af Toustrup Mølle, og i Rætte lagde Een fuld Magt af dato 12te Marty sidst, udgiwen og underskrewen af Jens Andersen i Sielle og Laurs Jacobsen ibidj:, som efter Begiæring blew Læst, paaskrewen og Protocolleret, og Lyder som følger; Kiendes Wi underskrefne Laurs Jacobsen og Jens Andersen begge Curasserer wed Welbaarne Hr Obriste Lebthaus Regiment, og her med kundbar giør, at wi hermed fuldmagt giwer Welagte Niels Jensen Møller udj Toustrup Mølle, paa begge Wores Wegne trende tingdag paa tinget at Laubyde den lod og Part wi er Arweligen tilfalden i den Halfwe SelfEjer Gaard i Sielle som Anders Jensen paaboer og fradøde, som wi nu er Ejende og berætiget, fæderne Arwe til fæderne frænder og Møderne Arw til Møderne frænder o. s. v. Sielle dj: 12 Marty 1714.

Nok i Rætten lagde en fuldmagt daterit Sielle d: 14 Marty sidst, udgiwen og underskrewen af Jens Rasmussen i Skiørring og Anne Jakobsdatter af Weng, som iligemaade blew læst etc., at wi fuldmagt giwer Welagte Niels Jensen Møller i Toustrup Mølle, at han paa tinget maa Laubyde den Lod og Part, som wi er arweligen tilfalden i samme SelfEjergaard i Sielle som Anders Jensen paaboede og fradøde o. s. v. Til bekræftelse har wi dette underskrefwen og Wenligen bedet wores Frænde, Jens Rasmussen af Skiørring med og at underskriwe. Sielle dj: 24 Marty 1714. Kiersten Sørensdatter, Jens Rasmussøn, Anne Jacobsdatter. (Kiersten er kun nævnt her og ikke i selve sagen)

Nok i Rætte lagde Niels Jensen Møller af Toustrup Mølle, En fuldmagt af denne Dags Dato, udgiwen af Jens Rasmussen i Schiørring, hwilke iligemaade blef Læst o. s. v. at han maa Laubyde den Part i den SelfEjergaard i Sielle, min Kone Karen Andersdatter tilhørende, som hendes fader Anders Jensen paaboede og fradøde, saawel som den Part, ieg for Hans Jensen, paa sine 2de Børns Wegne, Jens Hansen og Maren Hansdatter, Deres Møderne Arw afkiøbt, oh har her udj at giøre og Lade saa fuldkommen, som ieg selw war tilstæde. Til Witterlighed har ieg dette med Egen haand underskrewen. Schiørring dj: 12 Marty 1714. Sign: Jens Rasmussen.

Endnu i Rætte lagde Niels Møller Eet Skiftebrew Daterit 22de November 1701 som Erholdet efter Sal. Niels Jensøn, som boede og døde  i fornæfnte halfwe SelfEjergaard i Sielle som hand begiærede maatte  læses o. s. v. og Lyder som følger; Welædle Monsr Broberg Lod med sin fuldmægtig og Ridefoget Monsr. Klerqve fremlegge Eet af Niels Knudsen i Biudstrup dj: 18 April 1698 udgifne Kiøbebrew paa Een Søster Lod her Gaarden, som her paa Skiftestædet blew Læst og paaskrewen, og fuldmægtigen igien owerleweret, Hwilken Part Rasmus Jensen efter forewiste Seignr. Brobergs skadisløss Revers og qwittering dj: 16de Novembr sidst skal hawe indløst, hwormed hand formeener at bewiise det Sr. Woetmans Paastand i dag 4re ugger sidst, wed første Tings Lowbydelse, at den part, som Hands Producerede Skiøde, om den Søster Lod, det hands Herskab skulle wære berettiget udj Niels Laursens, og Sal Anders Jensøns Gaard i Sielle er afbetalt og giort fornøyelse for, Hr Voetman paa Sielle=Skougaard war for Rætten tilstæde og paa sit Welbyrdige Hærskabs Wegne efter sligt bewiisligheder frafaldet sin forrige Protestation.

Dernæst og efter sligt fuldmagt og Bewiisligheder, fremstod for Rætten Niels Pedersen, Galten, Hwilken Niels Jensen Møller i Haand toeg, Skiødte og Soldte til bemelte Niels Pedersen af Sielle Skougaard, aldt den halfwe SelfEjergaard i Sielle, som Sal Anders Jensen sidst paaboede og fradøde, som Niels Jensøn Møller paa hands Principalers Wegne kiendes ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed at hawe udi., som der for samme er annammet og oppebaaren fyldest, Wærd og Betaling.
Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Læst for Skifte Rætten udj Sielle dj: 9de Juny 1714 paa Skiftet efter Sal: Anders Jensen. Frem Wiist udj Rytter=Sessionen i Schanderborg 19 Decembr 1714.

 

Gård no 74:

Olle Pedersen - For gaarden No 9: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 30te Nov: 1597: hworwed Willads Nielsen i Spørring med fleere afhænder til Anders Pedersen i Baarum, deres Arwede Rættighed udj Peder Swendsens iboede gaard i Sielle og 4 Agre Paa Herschen Mark. -

Sag 1:
Peder Jensen i Stadgaard, den dag Sad i Dommer sted til Framløf Herredsting Michel Breed i Høver, Rasmus Mogensen i Siøballe,

Aar efter Guds Biurd 1597 Onsdagen den 30 dag Novembris war skicket inden for Ting forstandig Mand Anders Pedersen udi Baarum hand Esket bedes og fik et fuldt Tings winde af Otte Dannemænd som er Michel Bred i Høver, Jens Rasmussen i Siøballe, Peder Jensen i Lundgaard, Michel Sørensen i Galten, Rasmus Jensen i Harløf, Rasmus Nielsen i Høver, Jens Pedersen i Hørslefgaard, Jens Jensen i Taastrup, Hwilke fornewnte Otte Dannemænd, der wunde paa deris gode Troe og Rette Sanden, at de saae og hørde inden fornewnte Ting stod Willads Nielsen i Spørring paa sin egne wegne, Anne Niels Datter i Sielløe paa sin egen, med hendes ægte Hosbond Peder Swendsens ibm hans paalagte Haand og Samtøcke, Las Sørensen i Hommeluhr paa hans Hustrue Kiersten Jensdaatters wegne, di handlig for tings Som Skøette, Solde etc. til Anders Pedersen i Baarum og hans Hustrue Maren Pedersdatter, og deris Arwinger til Ewindelig Kiøb og Eiendom, først, ald den arfwelod og part deel og Rettighed som fornewnte Willads Nielsen og Anne Nielsdaatter  hawer Arfwet efter deris Salig afgange fader Niels Willadsen og deris Moder Ellen Nielsdatter i den gaard i Siellø Peder Swendsen iboer Og 4 Agger leggendes inden Hersken Mark skiel, som er 2 Agger i Bruns wang, den Eene legger imellem Dines Nielsens Gaards Jord og Mickel Andersen, Den anden ligger imellem Peder Stisens Gaards Iord og Lauritz Rastropis Tieners gaards Iord, Den Tredie agger legger i Sondall imellem Michel Andersens og Peder Stisens Gaards Iord, som wender paa Siellø weien, med den een ende og paa Præstens Iord med den anden ende, Og den fierde agger Brems agger ligger imellem Michel Andersen toe agger, dernest ald arwelod og part som fornte Las Sørensens hustrue Kiersten Jensdatter hawer arwet efter hendes Sal Fader Jens Nielsen i fornte Gaard i Siellø som Peder Swendsen iboer og fornte 4iire agger paa Herskend Mark, fornte Anders Pedersen og hans Hustrue Maren Pedersdatter skal hawe, nyde etc. og kiendes de at hawe annammet Pending Sølw og fuldt wærdt aldeles efter deres gode willie og nøye, saa de takker dennem got for god reedelig Betaling i alle maader. In Cuius rei Testemonium Sigilla presentibus instercus impressa.

Reg 2:
Et Skiøde og Eiendoms Tingswidne af 14 April 1706: hworudj er indrycket et Skiøde, udgiwet den 11te Marti 1705, af  Jens Nielsen til Chresten Chrestensen Børsting, paa 2de parter af hans paaboede Selw Eier gaard i Sielle. -

Sag 2:
Claus Jessen Kongelig Mayts Herredsfoged i Framløf Giern Herretsting Olluf Hansen Branderup Skriwer sammesteds, Giør Witterligt at

aar efter Guds Byrd 1706 Onsdagen den 14 April. Paa fornte Herreds Ting for Retten sig fremstillet Erlig og Welagte Mand Christen Christensen Børsting af Sielle Og i Rettelagde et Instrument af indhold ligesom en skiøde paa iboende gaard af Jens Nielsen ibm underskrewet af Dato 11 Marty 1705. Hwilken til indhold formelder som følger:

Kiendes Jeg underskrefne Jens Nielsen nu Boende i Sielle og hermed witterliggiør, at ieg med min Hustrue Anne Didløfsdaater Møller hendes willie og Samtøcke hawer Soldt, Skiødt etc. til Christen Christensen Børsting af Sielle de to parter af Selw Eier Rettigheden i den gaard i Sielle som ieg hidtil har beboet Hartkorn 7 td 4 skp og efter Reductionen til Rytterhold 7 td. Som hand derfore hawer betalt efter mit nøie, saa ieg tacker hannem got for god og Reedelig og Rigtig Betaling. Hwad aftale ellers imellem os er giort med mit Lewnets ophold og deslige, Samt den paa gaarden wærende Kongl. Restanzez af betaling, der i mellem os Oprettede Contract af dags dato giwer nærmere forklaring. Witterlighed: Peder Jensen, Storring og Niels Johansen ibm. Sielle den 11 Marty Ao 1705. Actum utsupra.

Reg 3:
Tingswidne Skiøde af 20 Decbr 1731: hworwed Chresten Børsting igien afhænder sin Selw Eier Rættighed i denne gaard til Sønnen Chresten Chrestensen. -

Sag 3:
Johannes Snell af Høver Birkedommer etc. og Lorentz Frobøse af Galten, skriwer, sammested; Giør Witterligt at

aar efter Christi fødsel 1731 Torsdagen den 20 Decbr war til stæde for Retten Christen Christensen Børsting af Sielle, som i Haand tog sin ældste Søn Christen Christensen Børsting den yngere af Sielle og sin frie willie og welberaad hue Soldte skiødte etc. til ham og sin Hustrue Anne Jensdaatter den SelfEier Rettighed i den gaard bemte Christen Børsting den ældre hawer Eiet, og sig af Jens Nielsen i Sielle tilforn handlet. Og kiendes han at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornte sin Søn og kiender sig ingen Lod deel eller Rettighed i samme.  Actum Anno Die et Loco utsupra.

Reg 4:
dto af 5 Juli 1742: paa halwparten af Chresten Børstings Selw Eier gaards Bonde Eie som hand til sin hustrue afhænder. -

Sag 4:

Johannes Snell af Høver, Birkedommer etc. og Niels Wissing af Schanderborg, Birkeskriwer sammesteds; Giør witterligt at

Anno 1742 Torsdagen den 5 July war tilstæde for Rætten Christen Børsting af Sielle, bewiiste at hawe Laugbudt sin iboende Gaard, og bewiiste med Skiøde af 20 Decembr 1731 at hawe skiøde paa samme,, Desaarsag hand nu i Haand tog hans kiærestes Broder Niels Hansen af Taastrup paa hendes wegne, og til bemelte hans Kiæreste Anne Hansdaatter, med fire willie og welberaad hue, til hende Solte, og Skiødte etc. halwparten af hans tilhørende SelfEiergaard Bunde Eie, som hun og hendes Arwinger maae hawe, nyde, bruge og beholde til Ewindelig arw og Eiendom. Og kiendes fornewnte Christen Børsting, at hawe annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wærd af fornefnte hans Kiæreste Anna Hans Daater saa hand takker hende, og kiendes ingen ydermeer Lod, del eller Rettighed i samme. Actum Anno die et Loco udsupra.

Reg 5:
Skiøde af 31 July 1766: udsted af Chresten Børstings Arwinger til Olle Pedersen i Sielle, paa Selw Eier Rættigheden i berørte gaard. -

Sag 5:
Underskrevne Christen Christensen Børsting i Kalbyegaard, Jens Christensen tienende i Sielle, Niels Christensen Gaardmand i Schiørring, Christen Nielsen i Ellerup paa min Hustrue Else Christen Daatters wegne og Jens Albrectsen i Roede som formynder for Albret Christensen, samtlig Arwinger efter afgangne Christen Børsting i Sielle, Kiendes og hermed witterligiør, at wi efter erhwerwet Laugbuds tingswidne af 3 July sidst, hawer Solgt og afhændet etc. til Olle Pedersen i Sielle, hans Hustrue Abelone Albretsdaatter SelwEier Rettigheden i den gaard i Sielle som fornewnte Christen Børsting og efter ham Jens Kattrup beboede og nu beboes af fornewnte Olle Pedersen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wærd, saa wi ingen ydermeere Lod, del eller rettighed har i samme. Sielle den 31 July 1766. Læst paa Birketinget Torsdagen den 11 Sept 1766 og i Protocollen indført.
 

Schifholm Sogn - Herschen

Gård no 75:

Stephen Simonsen - For Gaarden No 9: og et Huus.

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 19 Marti 1684: hworwed Anne Nielsdatter med Laugwærge og hendes Broder Jens Nielsen, Skiøder til Peder Rasmussen den Selw Eier Bondegaard med tilliggende Gadehuuse i Herschen, som bemte Anne Nielsdatter paaboede. -

Sag 1:
Olluf Pedersen i Borum Herritz foget til Framløf Herritz Ting Peder Frandsen i Siøballe Skriwer, og Jens Nielsen ibm giør Witterligt at

aar 1684 Onsdagen dj: 19de Marty Paa fornewnte Ting, war Skicket Hans Rasmussen i Scoubye Paa sin Stif Søns Peder Rasmussens  Wegne som Lowlig æsket bedes og fik et fult Ting Winde af Otte Dannemænd Som er Anders Simonsen i Schoubye, Niels Sørensen Rasmus Sørensen i Herschind Peder Jensen i Skiørring, Simon Nielsen ibm Mads Jensen i Taastrup, Simon Jensen i Schoubye og Morten Hansen ibm: Hwilke fornewnte Otte Dannemænd der alle Wunde og Bekiende De de Samme dag Paa fornewnte Ting Sandelige Saae og Hørde for Tings Dom stod, Anne Nielsdaatter i Herskind med hendes Broder og Lauwærge Peder Nielsen i Schoubye. Desligeste hendes Broder Jens Nielsen i Røgen, Og udi Haand tog fornwente Hans Rasmussen paa sin Stiw Søns Peder Rasmussens Wegne og med Deres fri Willie og Welberaad hu og Samtycke Solte Skiødte etc. fra fornewnte Anne Nielsdatter og hendes arwinger trolowede Fæstemand fornewnte Peder Rasmussen til ewig Ewindelig Eiendom at hawe nyde o. s. v. Den Selw Eier Bondegaard i Herskind hun nu Paaboer med sin tilliggede Gaadehuuse. Og kiendes hun at hawe annammet og opbaaret Sølw Penge fyldes og fuld wærd af fornte Hendes Trolowede Fæstemand Peder Rasmussen. Actum utsupra.

Reg 2:
Skiøde af dato 18 febr: 1767: udgiwet af Formynderne for afgl: Chresten Rasmussens Børn, paa Selw Ejer Rættigheden udj hands fradøde gaard og huuse i Herschen, til Steffen Simonsen ibidm: -

Sag 2:
Underskrewne Lars Andersen Sielle og Anders Seyersen i Herskind Som formyndere for afgangne Chresten Rasmussen i Herschind Hans efter latte 3de Børn Seyer og Rasmus Chrestensen Sønner Samt Maren Chrestensdaatter, Widendes og hermed Witterlig giør, at wi efter udsted Laugbuds tings widne  fra Schanderborg Birketing af 12 Sandmænd sidst hawer med frie Wilje og Welberaad Hue solgt afhændet etc. til Stephen Simonsen i Herschind hans Hustrue Maren Seyersdaatter Selw Eier Rættigheden i den Selw Eyer gaard i Herschind som bemelte wore myndligers fader Christen Rasmussen er fra død og nu beboes af Stephan Simonsen Og hand for samme hawer giwet os Fyldest og fuld wærd saa kiendes de og deres Arwinger ingenlod, Deel eller Rættighed, ydermeer at hawe i samme. Sielle et Herschind dj: 18de February 1767. Læst paa Birketinget og i Protocollen indført Torsdagen d: 19de February 1767.

 
Gård no
76:

Niels Sørensen - For gaarden No 16: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 30te Janv: 1700: hworwed Chresten Lassen afhænder sin hafte Selw Eier Bondegaard i Herschen, til Peder Rasmussen Balles Hustrue. -

Sag 1:
Jørgen Ibsøn i Pøt Mølle Dommer til Friisenborg Bircheting, Niels Pallesøn Skriwer giør Witterlig at

Aar 1700 den 30 Januarj her paa Friisenborg Bicheting War skicket Erlig Agtbare og Welforstandige Mand Peder Rasmussen Balle I Sandbye hand paa Ærlig og gudfrygtig danneqwinde Maren Madsdatter, Welagte Christen Lassens Hustrue i Herschend hendis Wegne Lowlig bedis og fich et fuldt tingswinde af otte trofaste danne Mænd Som er Peder Jensen Wissing, Christen Nielsen, Christen Sørensen, Niels Lassen, Christen Michelsen, Søren Erichsøn, Niels Lassen, Christen Michelsen, Søren Erichsøn ibd Christen Mogensen i Hørsløf og Hans Jensen ibd: (ok læst nogle anført 2 gange)

Hwilche fornefnte otte Danne Mænd der alle Wonde paa deris goede troe og Rette Sanden, at de paa forskræwne Ting og sag Sandelig Saae og Hørde der for Rætten fremstoed Ærlig og Welagte Mand Christen Lassen,  Herschend og med frie Willie og Welberaad hue, og i goed tingliud J Haand tog Welbemelte Peder Rasmussen Balle J Sandbye, Solte Skiødte etc. til hans Hustrue Maren Madsdatter og hendes arwinger den Selweierbonde gaard i Herschend fornefnte Christen Lassen nu paaboer.  Og kiendes fornefnte Christen Lassen for sig og arwinger ingen ydermeere Lod, deell eller Rettighed at hawe i samme, men derfor at hawe Annammet og opbaaret Pending, fyllist og fuld Wærd, saa hand tachede got, for goed Reddelig Betaling i alle Maader.

Og nu for Retten fremstoed Christen Lassen i Herschend og Peder Rasmussen Balle i Sandbye Paa Welbemelte Maren Madsdatters Wegne og i alle Maader Samtyche denne skiøde at gaae beskrewen dog med den Condition, at dersom Maren Madsdatter Wed Døden afgaaer førend Christen Lassen, da skal denne skiøde Were død og Magtisløs/. om hun ingen Liws Arwinger efter sig Lader:7 og som ugiorte og iche at komme Christen Lassen eller hans Børn og Arwinger til Nogen hinder eller skaade i Nogen Maade, Men Døer Christen Lassen førend Maren Madsdatter, da skal denne skiøde staae Wed sin fulde Magt. Actum Die et Loco utsupra.

Reg 2:
Skiøde af 10 febr: 1767: udstæd af arvingerne effter Niels Andersen i Herschen til Niels Sørensen, paa Selw Eier Rættigheden i fornte Niels Andersens fradøde gaard.

Sag 2:
Underskrewne Søren Sørensen i Sielle paa min Hustrue Karen Niels Daatters Wegne, Anders Seiersen i Herschend og Laurs Andersen i Sielle, som formynder for afgangne Niels Andersen i Herschend, hans efterlatte 2de Børn Søren Nielsøn og Dorthe Niels Datter, som arwinger efter bemelte Niels Andersen, kiendes og hermed Witterlig giør, at wi efter udstæd Laugbuds Widne af 22 Janvary Sist hawer med frie Willie og Welberaad hue Soldt og afhendet etc.  til Niels Sørensøn hans Hustrue Else Jens Datter Selfeier rettigheden i den Selfeiergaard i Herschend Som Niels  Andersen er fradød og nu Beboes af Niels Sørensen, og som hand for samme hawer giwet os fyldest og fuld wær, saa kiendes Wi os ingen ydermeere Lod, deel eller rettighed at hawe i samme.
Datum Sielle et Herschend d 10 Febr 1767.
Læst for Birchetinget d 19 February 1767 og i Protocollen indført.
 

Stiær Sogn og Bye

Gård no 77:

Peder Nielsen Siøballe - For Ejendommen Perritz Hauge paa Stoering Mark.

Reg 1:
Skiøde af 12te Octobr: 1681: udgiwet af Lauritz Jensen Fogh, Hører i Horsens, til Jens Nielsen i Siøballe. -

Sag 1:
Ole Pedersen J Borum Herritz Foged til Framløw Herreds-ting, Peder Frandsen i Siøballe skriwer og Hans Rasmussen i Schoubye ting hører, Giør Witterligt at

Aar 1681 Onsdagen Den 12 Octobr: Paa fornte Ting war skikket Erlig og Agtbar og Welforstandige Mand Jens Nielsen i Siøballe, som lowlig Esket Bedes og fik et fuld Tings Winde af 0te Dannemænd, som Er Jens Christensen i Galthen, Peder Jensen i Storring, Niels Johannesen ibdm, Michel Dinnesen i Lille Ring, Jens Høg i Stier, Povel Lauritsen i Schoubye, Rasmus Klog i Sielle og Rasmus Lassen i Hørsløw, hwilke forte 8te Danne Mænd der alle Wunde og Bekiendte at de samme Dag paa fornte Ting sandelig Saae og hørde for Tings Domb stoed Hæderlig og Wellærde Lauritz Jensen Fog, Hører udi Horsens Skoele, og med sin fri Willie Welberaad hue og Samtycke udi Haand tog forskrewne Jens Nielsen af Siøballe Solte skiøte etc. til Jens Nielsen hans Hustrue Dorthe Jacobsdatter den Selw Ejendom som kaldes Perritz Hauge. Og kiendes fornte Lauritz Jensen Fog at hawe annammet og oppeboren Sølw Penge og fyldest som hand er arweligen tilfalden efter sin Sl: Fader Hr Jens Jensen Som boede og Døde i Storning? (Storring?), saa hand takker ham got for God og rigtig Betaling i alle maader, og Jngen ydermeere lod, del eller rettighed har i samme. Actum ut Supra.

Reg 2: Skøde side 1, 2, 3
dto: af 20 Septbr 1763: hworwed arvingerne effter Niels Jensens Enke i Siøballe owerdrager den halwe del af Eiendommen til deres Medarwing Peder Nielsen Siøballe i Stier. -

Sag 2:
Underskrewne Mette Jensdatter Enke efter Niels Jensen J Stiær Hans efterladte som er arwinger, Jens Nielsen gaardmand i Stiær, Peder Povelsen J Miesing paa min hustrue Dorthe Nielsdatters Wegne, Anders Rasmussen i Stiær paa min Hustrue Kiesten Nielsdatters Wegne, Peder Nielsen Jexsen i Stiær paa min Hustrue Cidsel Nielsdatters Wegne, samt Arwinger efter Owenmelte Niels Jensen Kiendes og hermed Witterlig giør, at hawe Efter Erhwerwet Laubuds Tingswidne af 7de July sidst, Solt og afhændet etc: til Woris med Arwing Peder Nielsen Gaardmand i Stier hans Hustrue Maren Madsdatter Den halwe del af den SelwEier Eiendom Peritz Hauge kaldet som fornte Niels Jensen efter deling og skielbrewet af 15 Dec 1728 hawer tilhørt og os arwelig tilfalden. Og kiendes de efter denne Dag Jngen ydermeere lod, del eller rettighed til samme, saa som wi hawer annammet og oppebaaret fyldest og fuld werd, saa wi takker hannem for god og redelig betaling. Stier d: 20 Sept 1763. Læst i Retten paa Birketinget d: 30te Septembr 1763. I Protocollen jndført.

 

Gård no 78:

Jens Jensen - For bemelte Peritz - Hauge.

Reg 1:
Skiøde af 1te Octobr. 1750: udgiwet af Laurs Poulsen og Hustrue i Jllerup til Eske Rasmussen i Stier, paa den halwe part af bemte Eiendom.

For det øwrige Reffereres til de forhen wed Peder Siøballe citerede documenter, som angaaer det samme. -

Sag 1:
Laurs Poulsen j Illerup og Hustrue Anne Michelsdatter Bekiender herwed det wi med frie Willie og Welberaad hue fra os og Wores Arwinger af høynødwendighed at hawe bortsolt, Liggesom wi hermed selger Skiøder og Aldeles afhænder til Welagte Eschi Rasmussen J Stier og hans Arwinger den os tilhørende og Wed Storring Mark beliggende Halwe del af Eiendommen Perritz Hauge kaldet Hartkorn 2 fc 1 1/2 alb Skow skyld 1 alb der hidtil har wæred Et under Pant for Mine Lauritz Powelsens Stif Børns fædrene Arf, som de wed skifte forretningen sluttet J Siøballe dj: 20de Augl: 1746 efter Deres Fader Rasmus Christensen er til falden og med Børnenes formynderes forewidende og tilladelse er afhændet for at see os der Wed Hiolpen fra Wores Witløftige Gield og som wi nu derfor af bemte Eschi Rasmussen hawer oppebaaret den accorderede Kiøbe Sum 186 rdr 4 mk siger Et hundrede fiersindstiwe og Sex Rigsdaler fire Mark saa kiendes wi ingen Lod del eller Rettighed at hawe i samme. Witterlighed: Wores Børns formønder Søren Due i Hørning, Jens Nielsen i Stier, Rasmus Christensen i Wenge Gaard og Niels Lauritzsen i Haarbye. Actum Illerup dj: 1te Octbr: 1750.

 

Gård no 79:

Jens Rasmussen - For gaarden No 13 og 14: -

Reg 1:
Et Skiøde Tingswidne af 29de octobr: 1690: angaaende den Selw Eier Gaard i Stier, som Jens Rasmussen da beboede, hwilken til Skow Rider Jens Andersen i Stier er Solgt og afhændet af Sogne Præsten Sl: (Hr?) Jens Lauritzen i Harlev.

Sag 1:
Matias Friis Herridts Foged udi Framlew Giern Herreder, Andels Nielsen Windelboe skriwer, Giør witterligt at

Aar Efter Guds Biurd 1690 Onsdagen dj: 29de Octobr Paa fornte Ting sig for Retten fremstillede ærlig agtbare og welfornemme Mand Sr Jens Andersen Kongl. Mayts Skow Riider Boendes i Stiær, som lowlig Esked og fik een Tings Winde af 8te Danne Mænd, hwilke fornte 8te Danne Mænd Der alle Endrægteligen Wunde paa Siæle og sandhed, at de sandeligen saae og hørte samme dag paa fornte Ting, at ærlig og Agtbare Welfornemme Sr. Niels Jensen Harløf af Aarhuus stoede her i dag for Tingsdom og som fuldmægtig paa sin kiere Fader welbemte  Hæderlig og Wellærde Mand Sr Jens Lauritzsen Sogne Præst til Harløf og Framløf Sogne han wegne udi haand tog Welbemte  Jens Andersen og Soldte skiødte etc.  Den Selw Eier Bondegaard i Stier, som Jens Rasmussen nu paaboer, som de herefter ingen ydermeere lod, del eller Rettighed har udi, da han har annammet Sølw Pending fyldest saa hands takker got for god og rigtig betaling. Datum ut Supra.
Læst for Birketinget Torsdagen dj: 9de Octbr. 1732.

Reg 2:
dto: af 8 April 1745: hwor efter Selw Eier Rættigheden i denne Gaard, til Beboeren Jens Rasmussen er afhændet af Niels Jensen Kiæmpe. -

Det wed gaarden beliggende Gade-huus, som Sælgeren forbeholder sig i Skiødet, til opholds stæd for hans Moder, hawer Jens Rasmussen wed Skiftet effter hende den 26de Septbr: 1746: betalt og indløst. -

Sag 2:
Johannes Snell Birkedommer og Ludevig Georg Køln, Birkeskriwer. - Giør Witterlig at Anno 1745 Torsdagen den 8de Aprily War tilstæde for Retten Niels Thomasen af Stiær, og paa hans Swiger Broder, Niels Jensen Kæmpe af bemte Stiær hans wegne i Haand tog Jens Rasmussen i Lillering og til ham soldte, Skiødte etc. selwEier Rettigheden i den Gaard i Stiær som Niels Jensen Kiæmpe ejer, undtagen et Gadehus til Mortens Gyde kaldet som hans gamle  Moder fremdeles Beholder. Og kjendes han ingen ydermeere Loed, Deel eller Rettighed at hawe i samme Gaard, undtagen bemte 16 Fag Gadehuus. Og tilstaaer hand, at hawe annammet Sølw Penge fyldest og fuld wærd af Jens Rasmussen, Og Takker hannem for Goed, reedelig betaling. Det bewiise wed Skiøde af 9de October 1732 at SelwEier Rettigheden er ham tilhørende, og med Tingswidne den 1ste April 1745 at den er Laugbuden.
Actum Anne Die, Loco ut Supra. 

Framlev Sogn og Bye

Gård no 80:

Niels Pedersen - For den heele gaard No 1: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 14 Juni 1654: paa en part af Niels Jensens beboede Selw Eier Bondegaard i Framlev, og det øde  Bøgi paa Snaastrup Mark, som Frands Jensen af Yderup med fleere, afhænder til Beboeren Niels Jensen.

Sag 1:
Peder Ollufsen i Borum, Herredsfoged, Just Andersen i Siøballe og Frands Nielsen i Storring, Giør Witterligt, at

Aar 1654 Onsdagen den 14 Juny paa fornte ting war skikket Niels Jensen i Framlef, hand Esket og fik et fuldt Tingswidne af 8te Dannemænd,  der alle wonde paa deres gode troe og Rette Sanden at de Saae og hørte for Tings dom stoed Frands Jensen i Yderup, Søren Jensen i Framløf paa deres egen, Anders Rasmussen ibm paa sin Hustrues Helle Jensdaatters wegne, Morten Simonsen i Skoubye paa Hustruen Maren Jensdaatters wegne  og med deres frie willie og welberaad Hue, udi Haand tog Niels Jensen i Framløf, Solte skiødte etc.  til ham og hans Trolowet fæstemøe Else Andersdaatter ald den arwepart de er tilfalden efter deris Sal: afgangne Fader Jens Jensen i den SelwEier Bondegaard i Framløf fornte Niels Jensen paaboer, saa og udi det øde Bøgi paa Snastrup (Snaastrup) Mark. De har annammet og oppebaaret Sølw penninge saa de tacker for goed Betaling, og har derefter ingen ydermeer Lod, deel eller Rettighed i samme.  7 Signeter har wæret wedhængt.

Reg 2: Side 1, 2
dto: af 25 Octobr: 1682: paa den heele Selw Eier Bondegaard i Framlew og øde Bygge Stæd paa Snaastrup Mark, som Rasmus Steffensen af Yderup paa sin Hustrues wegne afhænder til Beboeren Jens Andersen. -

Sag 2:
Olluf Pedersen i Borum Herrits foget, Peder Frandsen Siøballe skriwer og Jens Nielsen ibm tinghører, Giør witterligt at

aar 1682 Onsdagen den 25 Octob Paa tinget war skikcket Jens Andersen i Framløf, Som Loulig Esket, bedes og fik Et fult tingswinde af Otte Dannemænd, hwilke alle wonde og bekiende det de samme fag Sandelig saae og hørde, for Tingsdom stoed Rasmus Steffensen i Yderup, Paa sin hustrue Anne Nielsdaatters wegne og udi Haand tog Jens Andersen, af Framløf med fri willie Welberaad hue og Samtycke, Solgte Skiødte etc. til ham og Hustrue Maren Danielsdaatter den Selw Eier Bundegaard i Framløf som fornte Jens Andersen nu paaboer, desligeste det Øde Bygge paa Snaastrup Mark, Og kiendes de at hawe annammet Sølf Penge fyldest saa de ingen ydermeere Rettighed har i samme. Efter som hans Hustrues fader Sal. Niels Jensen som boede og døde i fornte Framløf, samme Self Eiergaard med ald detz Eiendomb hawer i hans lewende liwe Soldt Jens Andersen samme gaard og Eiendomb, efter købebrewets formelding som nu for Retten blew læst o. s. v. Actum ut Supra.

Reg 3:
dto: af 11 Mai 1707 paa samme gaard og øde Byggestæd, som nu Jens Andersen af Framlev med øwrige Lods Eiere, til Daniel Jensen owerdrager.

Sag 3:
Niels Jensen Møller i Toustrup Mølle, anordnet Sette foged, Olluf Hansen Branderup Skriwer Giør Witterligt at

Aar efter Guds Byrd 1707 Onsdagen den 11 May, for Retten fremstoed Jens Andersen af Framløw, Som paa sin Elskelige Hustrue Maren Daniels Daatters wegne Tillige med sine Lods Eiere Nawnlig  Niels Jensen af Borum paa egne wegne, Jens Jensen af Framløv paa sin Hustrues Kiersten  Jensdaatters wegne, Anders Jensen ibm. paa egne wegne, og Christen Rasmussen af Sielle paa sin Hustrue Edel Jensdaatters wegne; Og med sin fri willie og welberaad hue og Samtøcke tilstoed, Skiødte etc. hans paaboende SelfEiergaard i Framløv tillige med det øde Bygested og Eiendom paa Snaastrup Mark, til deris Elskelig Søn Daniel Jensen hans fæstemøe Maren Lauritz Daatter. Og kiendes de ingen ydermeere Lod, deel eller Rettighed i samme, Saa som Daniel Jensen dennem den Sidste Skilling med den første  Rigtig hawer erlagt, Saa de takker for god og fornøylig Betaling.  Actum ut Supra. Læst for  Retten paa Birketinget wed Skiødetz udgiwelse af Niels Jensen Herschen i Framlev til Anne Rasmus Daatter ibm. den 3 July 1755.

Reg 4:
Et Laugbuds Tingswidne paa samme gaard og Eiendomme af 10 Febr. 1735: -

Sag 4:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøse, Galten Skriwer Giør Witterligt at

aar efter Christi fødsel 1735 Torsdagen den 10 February ar tilstæde for Retten Simon Pedersen i Tinghuuset, som paa Maren Lauridsdaatter Sal. Daniel Jensen Enke af Framlef hendes wegne, Refererede sig til en Skriftlig Stewning her i Retten Produceret den 27 January sidst, hand begiærede oplæst. At samme dag for Retten war mødt Laurs Rasmussen af Taastrup, som paa hans Daatters Maren Laurs Daatters wegne af Framlef Producerede en Skriftlig Stevning har af Retten udstæd den 19 Jan sidst, som ogsaa blew læst, saaledes lydende: Kongelig Mayts Birkedommer Johannes Snell af Høver; Giør Witterlig det for mig har andraget Maren Laurs Daatter, Salig Daniel Jensens Enke  af Framlef med Laugwærge hworledes hun er sindet at selge en deel af SelfEier Rettigheden i hendes iboende Gaard i Framlef, Dets aarsag hun samme først efter Lowen bør Laubyde til Hans Maits. som Herligheds Eier, thi anmeldes dette warsel for Welædle Hr Regimentskriwer Moldrup paa Skanderborg Ladegaard om hand paa Hans Maits wegne noget hertil eller imod behage at lade sware o. s. v. Høver den 19 Janary 1735. Imod dette har ieg intet at erindre, tilstaaer N. Moldrup.  Hworefter Laurs Rasmussen som bemte hans Daatters Lauwærge faldbød samme Rettighed.

Torsdagen den 3 February Bliwer paa Maren Laursdaatter Sal. Daniel jensens Enke af Framlef hendes wegne  i dag til anden ting Laubuden Een deel af SelfEier rettigheden i gaarden. I hwilken anledning af samme Laubydelse som er til i dag, Laubød Simon Pedersen paa Enkens hendes wegne, i dag til tredie ting Een deel af samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 5:
Tingswidne Skiøde af 17 Febr: dito Aar, hworwed Daniel Jensens Enke med Laugwærge, Skiøder halw parten af hendes Selw Eier gaard med tilliggende, til hendes jtzige Mand Niels Jensen. -

Sag 5:
Johannes Snell Birkedommer og Lorentz Frobøsse af Galten Skriwer. Giør Witterligt at

aar efter Christi fødsel 1735 Torsdagen den 17 February war tilstæde for Retten Maren Laursdatter Salig Daniels Jensens Hustrue af Framlef, so Bewiste med Laubuds tingswidne udstæd den 10 February sidst, at hendes iboende og tilhørende SelfEiergaard i Framlef Loulig er Laubuden, hwor for hun med fri willie og welberaad hue og med sin Fader og Laugwærge Laurs Rasmussen af Taastrup hans willie og samtøcke Skiødet og Solgte etc. til hedes Itzige Mand Niels Jensen barnfød i Herschen halw parten af hendes iboende SelfEiergaard i Framlef, med halwparten af det øde Bygested og Eiendom i Snaastrup Bye og Mark. Og kiendes hun og arwinger ingen ydermeere Lod, deel eller Rettighed til samme, da hun har annammet fyldest og fuld wærd, saa hun tasker ham got for god Betaling.
Fremwiist og Læst paa Birketinget wed Skiødets udgiwelse af Niels Jensen Herschen i Framlev til Anne Rasmusdaatter ibm den 3 July 1755.

Reg 6:
Laugbuds Tingswidne af 26 Juni 1755: -

Sag 6:
Christen Gundorph, Birkedommer og Niels Wissing Birkeskriwer; Giør Witterligt at

Anno 1755 Den 26 Juny blew Laubuds Tingswidne udstæd, angaaende Niels Jensen Herschens paaboende SelfEiergaards Laubydelse i Framlef med tilliggende og Lyder: Anno 1755 Den 12 Juny paa SelfEier Bonden Niels Jensen Herschen i Framlef hans wegne mødte Sr Jørgen Fogh, af Schanderborg og Producerede en Stewning angaaende Gaardens Laugbydelse, og til Regimentskriwer Moldrup ang. Kongen ret som Herligheds Eiere.

Moldrup swarer: Min herwed hawende erindring bliwer alleene denne: at wedkommende tager i agt Contracten om forehawende afstaaelse, ey findes høyere eller anderledes indrettes til aarlig Beswæring for gaarden, end det kand skiønnes at wære taalelig for antageren og Hans Maits. i fremtiden, at bliwe uden skade, Det maatte ellers fortrydes siden, naar samme ey Kand bliwe Approberet, paa hwilken maade anmeldelsen tilstaaes af N. Moldrup. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 7:
Tingswidne Skiøde af 3 July 1755: paa bemte Gaard og Eiendom paa Snaastrup Mark, afhændet til Anne Rasmusdatter af Niels Jensen Hersken.

Sag 7:
Christen Gundorph Birkedommer og Niels Wissing Birkeskriwer, Gør Witterligt. At

Anno 1755 den 3 July for Retten mødte Niels Jensen Herschen af Framlev og i Haand tog hans Hustrue Maren Laurs Daatters Broder Daatter Anne Rasmusdaatter i bemte Framlef med hendes formynder Knud Jensen af Galten, til hende Solte, Skiødte etc. SelfEier Rettigheden i hans paaboende Self Eiergaard i Framlef tillige med det øde Bygested og Eiendom paa Snastrup (Snaastrup) Mark som de har wæret Eiende alt efter Skiødernes formelding udstæd af Rætten paa Framlef Giern Herrets ting den 11 May 1707, og det andet wed Retten i Schanderborg den 7 February 1735. Desuden solgtes til dem alt hans ind og udboe, Inventarium og Creaturer/:Besætningen undtagen:/. Og da han bekiender, at hand og hustrue har nødt og Oppebaaren fulkommen betaling fyldest, saa kiendes de ingen ydermeere lod, deel eller Rættighed i samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra.
Læst paa Birketinget den 17 July 1755 og i Protocollen indført.

 
Gård n
o 81.

Jens Andersen - For gaarden No 4: -

Reg 1:
Skiøde af dato 26 Marti 1721: udgiwet af Skow Rider Zolner til Rasmus Rasmussen Møller i Labing Mølle, paa Bonde skylden i den halwe gaard i Framlev med tilliggende Ejendomme og Tørwe Skifter for Summa 130 Sldr: -

Sag 1:
Jeg Underskrewne Peder Jacobsen Zolner Kongelig Maitts Skow Rider i Framlef Herridts, med min Kiære Hustrue Kirsten Jensdotter Beder, Kiendes og hermed Witterligt giør, at wi med frie willie og Welberaad hue, har solt og afhændet etc. til Welfornemme Mand Rasmus Rasmussen Møller, Boende i Labing Mølle i Framlef Sogn, Bonde skyldes af dend halwe Gaard i Framlef Sogn og Bye, Saa et Framlef Mark er gaarden tilhørende, tillige med et støkke Eiendom paa Lillering Mark, Ketting kaldet og Dueholt, Saawelsom de Toe Tørweskifter udi Ottings Moese, intet af samme forbeholden, uden alleeniste Ieg og min Kiære Hustrue, nyder Aarlig Wores fornøden Tørweskiær i Ottings Moese, min Hustrue og min Liwstiid. Som wi os af Høi Agtbahre og Welfornemme Mand Seign Hans Simonsen Kylling Borger og Handelsmand i Assens i Fyhn, os tilforhandlet hawer, og nu af Simon Dinesen Beboes, og ieg nyder aarlig efter fornewnte Mand giorte skriftlig Accord og Contract 5 skp Rug, 12 skp Byg og 12 skp Hawre, og derforuden nyder aarl: af Harlef Byemænd, for den Græsning, som de hawer udi Dueholt Toe Tønder Byg, Derforuden nyder ieg i Grønland, fiire skp Land, som ieg selw skal lade ørke og det til dend wangs udgang, naar den kommer at ligge i fællet. Da ieg derimod nyder efter fornewnte Contract andre 4re skp Land, lige som før er melt, at bruge som førhen skrewet staar mig og min Kiæriste aarligen at nyde og bruge udi wores liwstiid eller hwem wi samme gaard owerlader. Der omtales ogsaa Knudhøys Wangen Gonchis Bloker kaldet. Rasmus Rasmussen Møller har fornøiet od for bemte Bondeskyld med 130 Slettedaller. Witterlighed begge wores Swigersønner og Søn.(desværre ikke anført, findes måske i Protocollen)

Lillering dj: 26 Marty 1721. Sign: P. Jacobsen Zolner. Kirsten Jensdotter Beder. Læst for Birketinget 26 Marty 1721 og Protocolleret. Forewiist paa Birketinget den 9 May 1754.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 9 Mai 1754: hworwed Jens Jensen paa hans Broder Anders Jensens wegne Skiøder til Jens Andersen, Selw Eier Rættigheden i hans halwe Gaard i Framlev med widere effter forberørte Skow Rider  Skiødes formælding, samt et paa gaardens Hartkorn liggende Huus i Lillering som Anders Jensen og Naboe Rasmus Madsen wed Auction efter Madme: Blichfeldt sig har tilforhandlet. -

Sag 2:
Christen Gundorph Birkedommer Og Niels Wissing Birckeskriwer, Giør Witterligt At

Anno 1754 Torsdagen den 9de May Mødte for Retten Jens Jensen af Framlew efter giwen Fuldmagt af hans Broder Anders Jensen i bemelte Framlev, og paa benevnte Anders Jensens Weigne og i hans Swagheds forfald J haand toeg fornewnte Anders Jensens Søn Jens Andersen, Til hannem og fæstemøe Birgite Christensdatter soldte Skiødte etc. SelfEier Rættigheden i hans paaboende halwe SelfEiergaard i Framlew som Anders Jensen har wæret Eiende til alt efter Skiødets formelding af forige Skowrider Peder Jacobsen Zolner i Lillering til Anders Jensens formand Rasmus Rasmussen Møller i Labing Mølle som Gaarden forhen har Eiet udgiwet den 26de Marty 1721, saa wel som Skiøde paa Gaardens Hartkorn liggende hus i Lillering som Anders Jensen og Naboe Rasmus Madsen dend 17de Marty 1750 wed Auction efter Madamme Blichfeld sig tilforhandlede. for samme Nødt og oppebaaren fuldkommen Betaling fyldest, saa de ingen ydermeere Lod, del eller Rettighed har i samme. Jens Andersen skal for egen Regning indløse det som kand wære pandtsat eller forheftet. Actum Ao die et Loco ut Supra. Læst paa Birketinget dend 24de May 1754 og Protocolleret.

 

Gård no 82:

Rasmus Madsen - For gaarden No 5: -

Reg 1:
En Gienpart Tingswidne Skiøde af 8 decbr: 1735: som i anledning, at alle paa dette Stæds Selw Eier Rættighed hafte gamle og nye Adkomster, i Jldebranden 1747: war blewen opbrændt, er effter begiæring udstæd af Birke Retten den 23 Sep: 1751: wed hwilket Skiøde, Daniel Rasmussen hawer afhændet den halwe Selw Eier gaards Rættighed som hand beboede, til hans Swiger Søn Rasmus Madsen af Lillering.

Sag 1:
Christen Gundorph Birkedommer, Niels Wissing Birkeskriwer; Giør Witterligt at

Anno 1751 Dend 23 September, J Commission af SelwEier Bonden Rasmus Madsen i Framlef mødte Andreas Bræmer af Schanderborg, og gaw tilkiende, at wed dend ham og fleere i Bemte Framlef 1747 owergangene Jldswaade der med andet hans ejende, alle Hans Adkomster baade gamle og nye, paa SelwEier Rettigheden i hans paaboende gaard blewen opbrændte. At eftersøge gienparter af de gamle Skiøder, hworaf endeel ware ældgamle, og hwis datis hand ikke erindrer, anseer hand for et witløftig og ikke forgiewes arbejde. Men derfore alleene for denne gang wille begiære at hannem her af Retten paa Behørig Stemplet Papiir maatte udstædes gienpart af dets Skiøde, som afgangne Daniel Rasmussen hannem dend 8 December 1735 Paa SelwEier Rettigheden i hans paaboende Gaard her wed Retten hawer meddeelt. Som og af Retten blew bewilget, som følger:

Anno 1735 Dend 8de December, War tilstæde for Retten Daniel Rasmussen af Framlef, som i Haand toeg sin Swiger Søn Rasmus Madsen af Lillering, til hannem hans Hustrue Kirsten Jensdotter, Soldte og Skiødte etc. dend halwe SelwEier=gaards Rættighed som bemte Daniel Rasmussen nu Beboer, tillige med det Eiendom i Lillering Mark samme Gaard er tilliggende, som de herefter ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed har, undtagen de selw wil wære Raadig til Beboelse, saa længe een af dem lewer, Som de har annammet og oppebaaret fyldest og fuld wærd, Saa de takker got, for goed, Reedelig Betaling. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

 

Hus no 83:

Jens Jensen i Schoubye - For huset i Framlev, som Chresten Nielsen beboede.

Reg 1:
Skiøde af dato 10de Janvari 1719: udgiwet af Skow Rider Zolner til Rasmus Møller i Labing Mølle, paa et Selw Eier Huus i Framlev, for Summa 60 Sldr: -

Sag 1:
Jeg underskrewne Peder Jacobsen Zolner, Kongl. Mayts Schourider, udj Framlev og Hielmslev Herret Med min Kiere Hustrue Kiersten Jensdatter, kiendes og hermed Witterligt Giør, at wi med fri=willie og wel beraad Hue har solt og afhændet etc. til Dend Højtagtbare og Welfornemme Mand Rasmus Rasmussen Møller i Labing Mølle, Det SelfEjer Huus i Framlev Som Jens Jensen Hiulmand nu i boer, som ieg af Hans Simmonsen Kylling Kiøbt hafe, og samme Mand Giwer Aarligen Til Huuspenge tie=March Danske, for hwilche Huus annammet fuld wær og fornøylse, saa wi ingen ydermeere deel eller Rettighed har i samme. Jeg har dette underskrewet med Egne Hænder og ombedet min Søn og begge mine Swogre samme at underskriwe. (mangler et navn) Lillering dj 10de Janvari, Anno 1719.

Sig: Peder Jacobsen Zolner - Kiersten Jensdatter - Peder Mønster - Hans Pedersen Zolner.

Læst paa  Tinget 15 Febr Ao 1719. 

Snaastrup

 Gård no 84:

Niels Nielsen i Fregerslev for 1/4 part,

Niels Pedersen i Schibye for 1/4 part og

Anders Nielsen ibidm: for 1/2 part

udj gaarden No 1 som Rasmus Sørensen beboer. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 April 1696, hworwed Jens Jensen Harlew paa sin Moders og Sødskendes wegne afhænder Selw Eier gaarden i Snaastrup saaleedes, nemlig:

til Niels Læth den 1/2we part, Jens Powelsen 1/2 part, Mogens Nielsen og Niels Nielsen den anden halwe part af bemelte halwe gaard og hosstaaende Huus.

Som er til Niels Læth 1/2 part af gaarden og en halw part af Høibye Marks Jord.

Jens Poulsen 1/4 part af gaarden og Høibye Marks Jord. -

Mogens og Niels Niels Sønner 1/4 part af gaarden og Høibye Marks Jord. -

                 NB: Høibye Marks jord er effter Jordebogen fæstegods.

Sag 1:
Peder Frandsen i Siøballe forordnet i Dommersted, Olluf Hansen Branderup, Skriwer, giør Witterligt at

aar efter Guds Biurd 1696 Onsdagen dend 15de April; Paa fornefnte Herridzting, Sig for Retten Presenteret Jens Powelsen og Niels Nielsen Lædt af Skybye, Som loulig Esket bedis og fick et fuld tingswinde af otte trofaste Dannemænd, der alle Samdregteligen, Wunde Paa Deris goede troe og Rette Sanden, Det de Samme Paa fornefnte ting Sandelig Saae og hørte og for tings Dom stoed, Hæderlig og Wellærde unge Mand Jens Jensen, Harløf Paa sin Moders Hæderlig og gudfrygtige Matrone Kiersten Jensdatter, og Samtlige Hendes Børns Wegne, og med Sin fri Willie, og welberaad hue, udj Haand toeg fornefnte Jens Poulsen og Niels Nielsen Let, Solte, skiøtte etc. fra Samtlige Sin Sødskende og Moder, til Niels Nielsen Ledt, halwe parten af Dend SelfEiergaard i Snastrup med halfparten hosstaaende Huus, desligeste til fornefnte Jens Powelsen hans Hustrue Maren Niels Datter halwe parten af samme, Dernest til Mogens Nielsen og Niels Nielsen Dend anden halwe part, Som er til Niels Nielsen Læt halwe parten af Gaarden og halw parten af Høybye Marks iord, Jens Powelsen og Hustrue En fierde Part; og Mogens og Niels Nielsen  En fierde Part. Og kiendes Jens Jensen Harløf at Der Er udgiwen og betalt Sølwpenge fyldest efter oprettede Kiøbebrews formelding, Saa hand takker dennem for god betalling, og ingen ydermeere lod, Diel eller Rettighed, hand, hans Moder eller Sødskende har i samme. Actum utsupra.
Læst for Herreds tinget Onsdagen dend 22 April 1696.

Reg 2:
En Foreening af 12 Mai 1737: imellem Niels Læth i Fregerslev og Peder Læth samt Mogens Nielsen og Niels Læth i Schibye, angaaende gaarden i Snaastrup, som De i fælleds skab hawer kiøbt. -

Sag 2:
Kiendes wi underskrewne, Peder Læt i Skifbye, Niels Læt i Fregerslew, Samt Niels Læt og Mogens Nielsen i Skifbye, til sammen at hawe kiøbt, og betalt, dend gaard i Snastrup, Som Søren Søegaard iboer. Som wi alle har kiøbt og betalt, ligemeget udj, Og wi derfor alle 4rre skal wære lige gode om. Skiødet hawer ieg Niels Læt, i min forwaring, Som ieg altiid, skal wære, De andre answarlig Til, Saa lenge Gud wil Spare Huus og Hiem. Skifbye dj 12 May 1737.
 

Lillering

 Hus no 85:

Jacob Berntz Enke - For et huus: -

Reg 1:
Skiøde Tingswidne af 10 Julii 1755: hworeffter Rasmus Madsen af Framlev hawer Solgt og afhændet til Jacob Berntz et Ham tilhørende Selw Eier huus i Lillering, for Summa 110 rd: - og aarlig afgift til Sælgeren for en skieppe hartkorn 4 Mark. -

Huusmand Peder Chrestensens paaboende huus, tilhører Rasmus Madsen i Framlev, og omtales i hans Naboe Jens Andersen Skiøder under No 81: -

Sag 1:
Christen Gundorph, Birkedommer og Niels Wissing, Birkeskriwer. Giøre Witterligt, At

Anno 1755 dend 10 Jully for Rætten mødte Rasmus Madsen af Framlev Og i Haand tog Sr Jacob Berhrns i Lillering, til hannem hans Hustrue Birgitte Woetman, Soldet, Skiødte etc. Et ham tilhørende Self Eier huus i Lillering, Alt Efter Auctions Skiøde Til ham og Naboe Anders Jensen i Framlev/: hworwed de er Skiødt og Soldt Samme Huus og Haugested med Eendeel Agger og Eng jord:/ af 11te Decb: 1750; Og opretted Contract imellem Rasmus Madsen og Anders Jensen, hworwed R M alleene er blewen Eiere. Og Anders Jensen derimod blewen Eiere af Engbond og Agger Jord j Marken af dato 23 Decbr 1750. Og da Rasmus Madsen tilstaar har nødt den accorderede Kiøbe Summa 110 Rixdaler; i goed gangbar Myndt, samt de aarlig betaler for Grunden til Rasmus Madsen og Naboer for Een skippe Hartkorn 4re Mark. Saa kiendes de ingen ydermeere Lod deel eller Rettighed i samme. Actum Ao die et Loco ut Supra. Læst paa Birketinget dend 17tende July 1755 og Protocolleret.
 

Stoering Sogn og Bye

 Gård no 86:

Mikel Povelsen - For gaarden No 3: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 8 oct: 1662: hworwed Anders Pedersen i Sind med fleere, afhænder til Niels Pedersen, Peder Simonsens fradøde Selw Eier Bonde gaard i Stoering. -

Sag 1:
Jens Enwoldsen i Londgaard, Herritz foget, Hans Andersen Schoubye, Frands Nielsen i Storing giør Witterligt at

Aar 1662 Onsdagen den 8te Octobr paa fornte ting war skikket Niels Pedersen i Storing hand Esket og fick et fult tings winde af Otte Dannemænd der alle wunde paa Deres gode troe og Rette sanden det di paa fornte ting og dag saae og hørde, for tings dom stod Anders Pedersen i Sind paa Sin egen og Jens Rasmussen i Storring paa sin Hustrue Johanne Peders Datters wegne og med deres frie willie og Welbe Raad hu udj hand tog Niels Pedersen i Storring, Skiøtte Solde etc  til ham og hans Hustrue Maren Pedersdatter ald en loed og part som Anders Pedersen og Johanne Pedersdatter war Arwelig tilfalden efter deris Sl: fader Peder Simonsen og Moder Maren Anders datter som bode og døde i Storring udi den Selweyer bonde gaard fornte Niels Pedersen Nu paaboer. Og kiendes de at hawe annammet Sølw Penge fyllest og fuld wære, og Ingen ydermeer lod, Deel eller rettighed i samme. . Sign: Hans Andersen - Anders Pedersens Egen Haand.

Reg 2:
dto: af 23 decbr 1734: angaaende Fornte Gaard, som Peder Nielsen af Gammelgaard Skiøder til sin Søn Peder Pedersen. -

Sag 2:
Johannes Snell, Birkedommer, og Lorentz Frobøse, Skriwer; Giør witterlligt at

Aar Efter Christi fødsel 1734 Torsdagen dend 23de December war tilstede for Retten Peder Nielsen af Gammelgaard som bewiste med Skiøde af 8de Octobr 1662 at dend SelwEyergaard i Storring som Peder Pedersen  nu paaboer er hans Salig fader Skiødt og Soldt, bewiste og med Kaldstings widne her af Retten udsted den 14 Novembr 1725 at bemelte Peder Nielsen  har udløst og betalt hans Sødskende og Sødskende Børn for deres Part i Samme SelwEyergaard saa dend ham Eene er tilhørende, bewiste Endnu med Laubuds tingswidne her af Retten udstæd den 16 Decembr Sidst, at Samme Gaard er Lowlig Laubuden hworfor hand udj Haand tog Sin Søn Peder Pedersen af Storring, til hannem Skiødte, soldte etc. til ham og hans Hustrue Mette Andersdatter fornefnte gaards SelwEyer Rettighed. Og kiendes hand at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penge fyldest og fuld wærd, saa hand tacker hannem got for god Reedelig og fornøyelig betaling, saa ingen ydermeere lod, del eller Rettighed i samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra


Gård no 87

Anders Chrestensen - For en halw gaard af No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 dec: 1675: paa en Søren Simonsens Selw Eier Bonde gaard i Stoering med tilliggende Gade Huuse, som han til Niels Johansen afhænder. -

Sag 1:
Olluf Pedersen i Borum Herrids fogedt, Peder Frandsen i Stoering Skriwer og Daniel Madsen Kaae i Hørslefgaard, Tinghører Giør Witterligt, at

Aar 1675 Onsdagen dend 15de Dec. Paa fornte Framlef Herreds Ting war skikket Niels Johansen af Wissing, Som Loulig Esket, Bedes og fik et fuldt Tingswinde af Otte Dannemænd, der alle wonde og Bekiende, det de samme dag paa fornte Ting Sandelig  saae og hørde, for Tingsdom stoed

Søren Simonsen af Stoering og med sin frie willie og Welberaad hue, og Samtykke i Haand toeg forskrewne Niels Johansen af Wissing Soldte, Skiødte etc. fra sig sin Hustrue Kiersten Jensdatter til ham Hans SelwEier Bondegaard i Stoering, som hand nu besidder og paaboer, samt tilliggende Gadehuuse paa Gardens Grund, Som Jens Jensen Mollerup, Peder Pedersen Skonning, og Jens Jensen paaboer, som fornte Søren Simonsen sig hawer tilkiøbt af Hæderlig Mand Hr Jens Jensen i Stoering i Eier Efter Skiøde og Adkomst. Og kiendes han sig at hawe annammet og oppebaaren Sølw Penge fyldest, saa de ingen Rettighed har i samme.
Actum Die utsupra.

Reg 2:
dto: af 2 Nov: 1712: hworwed Niels Johansen Skiøder halwpart af denne gaard til Hans Bertelsen. -

Sag 2:
Johannes Snell Birkedommer og Peder Ollufsen af Borum dend tiid anordnet Skriwer, Giør Witterlig At

Aar efter Guds Biurd 1712 Onsdagen den 2 Now. for Rætten sig skikkede, Welagte Niels Johansen af Stoering, og paa sin egne og Hustrues Anne Mortensdatters  Wegne med Begge deris fri Willie og Welberaad hue, i Haand toeg sin Swiger Søn Hans Bertelsen af bemte Stoering, og til hannem og hans Trolowede Fæstemøe, Som er Bemte Niels Johansen datter Boel Nielsdatter, Soldte, Skiødte etc. dend halwe part af dend SelwEiergaard i Stoering, som Niels Johansen nu paaboer. Og som hans  Hustrue Anne Mortensdatter tilforn har haft Skiøde paa, med dend tilliggende Gade Huuse, Som er dend Wæster ende, Sex gulw af det huus Peder Mortensen nu iboer. Alt efter den Ligning og Skifte som er skift jmellem samme gaard Og hans Søn Johan Nielsen som hawer Skiøde paa dend anden halwe part. Hworimod Hans Bertelsen og Boel Nielsdatter, Betaler til Niels Johansens Søn, Morten Nielsen efter dend derom giorte og sluttet foreening af dato 19de febr 1712. De andre Børn, nemlig Johan Nielsen af Stoering, og Søren Simonsen af Hørslef paa hans Hustrue Kiersten Nielsdatters wegne som war til Wedermaals Tin, da dette Skiøde gik og hawde intet derimod at sige, helst som de tilforn er fornøiet for deris derudi tilfaldende Arw. Saa kiendes ingen ydermeere, Lod deel eller Rættighed i samme. Actum, Anno, die et Loco utsupra.

 

Gård no 88:

Jens Nielsen - For den halwe part af No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 3 Marti 1706: paa en halw part af Niels Johansens Selw Eier Bondegaard i Stoering, til hans Søn Johan Nielsen. -

Sag 1:
Claus Jessen, Herridsfoged og Olluf Hansen Branderup, Skriwer. Giør Witterligt at

Aar efter Guds Biurd 1706. Onsdagen dend 3die Marty. For Rætten fremkom Niels Johansen af Stoering. Og med sin frie willie Welberaad hue og Samtøkke, Skødte, Soldte etc. til sin Elskelige Søn Johan Nielsen og hans Trolowede Fæstemøe Maren Rasmusdatter. Den halwepart af dend SelwEier Bundegaard i Stoering, hand Beboer, med tilliggende Gadehuus. Saa de herefter ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed har i samme. Actum ut supra.

Reg 2:
dto: af 10 Juni 1743: hworwed Jens Bertelsen Skiøder sin Fæstemøe halwe parten af hans halwe Selw Eier gaard i Stoering. -

Sag 2:
Johannes Snell, Birke Dommer og Niels Wissing Birkeskriwer, Giør Witterlig at

Anno 1743 den 10de Juny war tilstæde for Rætten Jens Bertelsen af Stoering, og i Haand toeg hans Swiger Fader Søren Christensen Røgind i Galten, Paa hans datter Mette Sørensdatters wegne af Galten, Som er Jens Bertelsens Trolowede Fæstemøe, som dend sin frie willie og Welberaad hue, til hende Skiødte og Sælger etc. dend halwe part af hans iboende og tilhørende halwe SelwEiergaard i Stoering, med tilliggende Gadehuuse. Saa han efter denne dag ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed har i samme fierdepart SelwEiergaard, da han har annammet og oppebaaren Penge fyldest og fuld wærd. Og som Jens Bertelsen bewiiser med Skiødets Tingswidne af 3die Marty 1706 at samme part war hans Koene Maren Rasmusdatter tilhørende, der ogsaa bewiises med Tingswidne dend 6te Juny 1743 at samme er Laugbuden 3 gange.
Actum, Anno, Die et Loco ut Supra.

 

Gård no 89.

Chresten Mickelsen - For sin anpart af gaarden No 5: -

Reg 1:
Et Kiøbe Brew af 11 febr: 1673: udgiwet af Lauritz Jensen Fogh paa egne og Broders wegne til Lieutnant Knoff, paa en Selw Eier Gaard og Gade Huus i Stoering. -  

Sag 1:
Kiendes Jeg Laurids Jensen Fogh, paa min egen, Saawelsom ogsaa, min Broders Here Jens Jensen i Snepstrups hans wegne, Og giør Witterligt for alle, med dette mit aabne Brew, at ieg med min egen frie, og Welberaad hue, hawer Soldt og afhændet etc. den Bondegaard i Stoering, som Jens Mortensen nu Beboer, og Bruger Saawelsom det huus som Anders Hansen Skræder paaboer til Ærlig og Mandhaftige Mand Morten Knof Lieutenant og hans Hustrue Cathrine Knof, undtagen de Tree SelwEier Bonde huuse ibidm, nemlig det Huus som Laurids Larsen nu besidder, Det huus Mads Laursen nu nyder og ruger og det huus Søren Jensen Huas nu paaboer, med Tre Ager som hand nu har i Brug, En ager i Huas wang. hwilke  fornte Tre Agre, hand skal nyde Bruge og Beholde hans Liwstiid, og efter hans død at efterfølge fornte Gaard, Morten Knoff, Jtem Twenne Engskifter, nemlig det øwerste Engskifte i Stiwel, og et do for den øster ende af Toften, hwilket ilige maade skal nu efterfølge gaarden, Ellers wil ieg selw eller mine Arwinger, beholde og nyde de Tre forbemte Bondehuuse, og det saa længe som min Moder Maren Nielsdatter, Salig Hr Jens Jensen Efterlewerske Lewer, men efter hendes død forpligter ieg mig, at wil selge samme til  Morten Knof for ingen anden, efter fiere uwillige Dannemænds Wurdering.

Og kiendes ieg for samme Gaard og Gadehuus at hawe annammet og oppebaaret Sølw, Penning fyldest, Saa ieg takker hannem for god rigtig Betaling og fornøyelse i alle maader. Og ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. Witterlighed Hans Nielsen Corporal og Peder Frandsen Tingskriwer. Actum Stoering dend 11te Febr. Anno 1673.
Læst paa Herredstinget Onsdagen dend 12 febr: 1673. Læst samme sted Onsdagen dend 11 Juny 1679.

Reg 2:
dto: af 14 Mai 1679: udgiwet af Lieutnant Knoff til Skow Rider Hatting paa fornewnte gaard og huus. -

Sag 2:
Kiendes ieg underskrewne Lieutenant Morten Knoff, Boende udi Stoering, At ieg med min egen og Boel Terkelsdatters fri willie welberaad hue og samtøkke hawer Soldt og afhændet etc. til Hans Kongl: Maitts Skourider Ærlig og welstandige Christian Jensen Hatting i Stoering min SelwEier Bondegaard i Stoering som ieg selw  Beboer og nu Besidder med tilliggende Gadehuus som Anders Skræder nu i Boer. Og kiendes ieg at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penge fyldest, og ingen ydermeere Lod deel eller Rættighed har i samme. Jeg forpligter mig, at indfri alt hwis som kand wære Pantsat og giøre samme gaard rødelig til førstkommende Phillip Jacobj dag 1680, og samme ikke imidlertid skal ruineris eller udi nogen maade last fornærmes, men dend efter det syn som nu tages til gaarden at lewere, hwilke puncter jeg og min Hustru Boel Terkelsdatter lower og tilforpligter os. Witterlighed: Min kiære fader Ritmester Knoff, Hans Rasmussen i Skoubye, Peder Frandsen i Siøballe, Søren Frandsen i Stoering og Herlof Madsen ibidm. Datum Stoering dend 14de May 1679.
Læst paa Herredstinget Onsdagen dend 4 Juny 1679 og samme sted Onsdagen den 11te Juny 1679.

Reg 3:
En Pandte forskriwning af dato 4 May 1721: fra Enken Kirsten Thomasdatter til hendes Søn Thomas Pedersen, som for 274 rd 28 s: pandtsættes Selw Eier Rættigheden i hendes paaboende gaard. -

Sag 3:
Kiendes ieg underskrewne Kiersten Thomasdatter, Salig Peder Jensen efterladte Enke af Stoering og hermed witterliggiør, at som ieg i disse Beswærlige Aaringer det har wæret miswext, store skatter og udgifter i Krigens tiid, har wæret Aarsaget at sætte mig i witløftighed Og Gield til min Søn Thomas Pedersen, for hans Løn og Arwepart, samt til mine Twende Sønner Niels og Rasmus, og min Datter Maren for deris tilfaldene Fæderne Arw saa og til fremmede Bortskyldig reede Penge 44 Rdr in alles til dend Summa Reede penge 274 Rdr 1 mk 12 skl: Da samme Gaard med sin Besætning nu ikke kand wære saa meget wærd, ieg og ikke selw samme kand betale, Saa har ieg med min frie wilie og Beraad hue og med min tiltagen Lauwærges samtykke Pandtsat til min Søn Thomas Pedersen, hans Fæstemøe Anne Nielsdatter SelwEier Rættigheden i denne min paaboende gaard, som hand efter min willie tilforn har annammet til Beboelse. Hwilken SelwEier Rættighed med Besætning og andet skal wære et Trofast pandt for bemte Penge indtil de igen bliwer betalt dend sidste Skilling med dend første, mend endog alt hwis de derwed kand hawe forbedret. Det er aftalt at ieg Kirsten Thommasdatter faar forswarlig ophold i Gaarden min Liwstiid. Witterlighed: Degne Søren Loumann her i Byen og Peder Nielsen i Gammelgaard  samt min Lauwærge. Sign: Kiersten Thomasdatter - Søren Loumand - Hans Bertelsen.
Læst paa Birketinget Onsdagen dend 21 Janv: 1722.

 

Gård no 90:

Andreas Pedersen - For en Anpart af gaarden No 5: og et Selw Eier huus, som Jørgen Andersen staaer anført for.

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 14 Janv: 1745: hworwed Tomas Pedersen afhænder Selw Eier Rættigheden i han iboede halwe gaard til Anne Hansdatter. -

De wed Naboen Chresten Mikelsen anførte documenter wedkommer ogsaa denne halwe gaard. -

Sag 1:
Johannes Snell, Birkedommer og Ludewig Georg von Cøln, Birkeskriwer, Giør Witterlig, at

Aaret 1745 Torsdagen dj: 14 Janv: war tilstæde for Rætten Tommas Pedersen af Stoering, og Bewiiste med Tingswidne udstæd dj: 7de Janv. sidst at hawe ladet Laubyde hans halwe SelwEier Gaard i Stoering og derfor i Haand toeg hans Hustrues Broder Ole Hansen af Borum paa hans Søsters Anne Hansdatters wegne, til hende Skiødte og Soldte En halw SelwEier Rættighed i hans iboende gaard i Stoering, som hund og hendes Arwinger skal hawe, nyde etc. Og som hun og hendes forældre derfor hawer betalt ham aldeelis efter hans willie og minde, Saa hand takker, Saa kiendes hand efterdags ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed i samme. Actum Anno Die et loco utsupra.

 

Gård no 91:

Skov Rider Mønster - For gaarden No 9: og 10: -

Reg 1:
Et Auctions Skiøde af 2 May 1719: paa Selw Eier Rættigheden og Bonde Eiet i den halwe Gaard i Stoering, Cremergaarden kaldet, for hwilken Skow Rider Peter Mønster, hawde wed Auctionen giordt højeste Bud med 113 rd.

Sag 1:
Kiendes Jeg underskrewne Johannes Snell, af Høwer Kongel. Mayts Herrets Foged etc. og hermed for alle witterliggiør, at ieg efter Madame Margrethe Tønning Sl. Christen Bøgs Enke i Stoering, hendes Skriftlige begeering 4de April sidst hawer paa offentl. Auction dend 12 april nestefter, Efter derom udgangne Placater, paa hendes Wegne Soldt og Skiødt etc. til Kongelig Majts. Skowrider Signr Peter Mønster, SelwEier Rettigheden og Bunde Eiet i dend halwe gaard i Stoering Kremmergaarden kaldet, alt undtagen en liden ager westen for Mons. Jørgen Larsen ledemarks huus som tilforn ham war solgt. Helst hans bud derpaa war det høyeste og sidste nemlig 113 rd Siiger Hundrede og trætten Rixdaller Klingende myndt, og som hun har annammet og oppebaaret, saa kiendes hun ingen ydermeere lod, del eller Rettighed i samme. Actum Høwer dend 2 May anno 1719.
Læst for Herredstinget onsdag dend 3de May 1719 og protocolleret.

Reg 2:
Et dito af dato 20 July 1765: paa Selw Eier Rættigheden udj fornte Skow Rider Mønsters fradøde halwe gaard, til hans Søn Skow Rider Christian Mønster, som wed Auction er blewen samme tilslagen for den Summa 190 rd.

Sag 2:
Friderich Carl Muncheberg, Doctor Juris etc samt Jørgen Fogh Birkeskriwer giør Witterligt, at som Skowrider Christian Mønster i Stoering paa dend ower Hans Sl: Fader Skow Riider Peter Mønster sammesteds, hans efterladenskab holdte Auction dend 4 Marty sidst er blewen høystbydende paa Selw Eier Rettigheden og Bonde ejet i den halwe gaard i Stoering Kremmergaarden kaldet, som bemte hans Sal: Fader paaboede, og samme tilslagen for den Summa 190 rd. og med qwittering hawer gotgiordt at hawe betalt. Saa meddeeles hand herwed dette auction skiøde, saa wi hermed sælger, skiøder etc. til ham saaledes, som afgl: Skow Riider Petter Mønster efter Skiøde af 2den May 1719 hawer wæret Ejende. Saa arwingerne herefter ingen ydermeer lod, del eller Rettighed har i samme. Schanderborg dend 20de July 1765. Læst paa Birketinget dend 25 July 1765 og protocolleret.

 

Gård no 92:

Søren Andersen - For gaarden No 11: -

Reg 1:
Et Transport Brew af 25 Mai 1718: udgiwet af Hr: Bøghs Enke med fleere, til Hr Leedemarck, paa Bonde Eiet udj deres halwe Selw Eiergrd i Stoering, for 20 rd. -

Sag 1:
Kiendes Wi Underskrewne Nemlig Jeg Margrethe Torning Salig Hans Christian Bøghs efterladte Enke i Stoering med min Kiære Farbroder og Lauwærge Ærwærdige Hederlige og meget Wellærde Hr: Daniels Torning Sogne Præst for Wium og Liusgaards Sogne, Og mine Børns Formyndere Ærwærdige Hæderlig og Wellærde Mand Hr: Christopher Bøgh, Sogne Præst for Trige og Ølsted Sogne, Samt Ærwærdige Hederlig og meget Wellærde mand Hr Anders Torning, Sogne Præst for Giøll Menighed og hermed witterliggiør, At wi med wores frie willie og welberaad hue, og Øwrigheds tilskyndelse og samtøkke hawer afhændet, og ower Transporterit etc. Til Hæderlig og Wellærde mand = Jørgen Laursen Leedemarck i Stoering ald den Lod, deel og Rættighed De hawer i dend halwegaards BondeEie i Stoering, Som Jep Bertelsen nu Beboer, alt efter bemte Jep Bertelsens forældres derpaa udgiwne Skiøde og Pandte Forskriwninger af 12te Aug: 1710. som hand maa hawe og bruge med samme Rættighed som fornte Enke og Børn dend haft hawer og hand efter nøyeste Accordt den rigtig har Betalt med klingende Myndt 20 rd.

Der er samtidig owerleweret ham dend derpaa hawende Pandte forskriwning og Twende andre Adkomst Brewe.

Stoering Præstegaard dend 25de May 1718. Læst paa Herreds Tinget 18 Janv 1719.

Reg 2:
Skiøde af 4 Octobr: 1723: udgiwet af Hr: Leedemarck til Niels Andersen, paa Selw Eier Rættigheden i en gaard i Stoering, Smedegaarden kaldet. -

Sag 2:
Kiendes Jeg Mig Underskrewne Jørgen Laursen Ledemarck af Stoering, og hermed for alle Witterlig giør, At ieg med min Frie Willie og Welberaad hue, og med min Elskelige hustrues Willie og Samtøkke, hawer Skiødt og Soldt etc. Til Welagte mand Niels Andersen og Hustrue Ane Simonsdatter SelwEier Rættigheden og BondeEiet J een mig tilhørende SelwEiergaard i Stoering, Smedegaarden kaldet hworudi Kongen er Herligheds Eiere. Alt andet undtagen et lidet støkke haugejord af den nordre ende af det haugestæd, som ligger Wæsten for det Wæstre Huus i Gaarden, norden fra Lampestolpen? og Rasmus Laumands Huusstolpe. Og som ieg Jørgen Larsen Ledemarck Bekiender at hawe annammet og oppebaaret Reede Penge fyldest, saa har ieg ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed i samme. Stoering den 4de Octob 1723.

 

Gård no 93:

Rasmus Chrestensen - For en halw gaard af No 1: -

Reg 1:
Auctions Skiøde af 24 Febr: 1750: paa Birkedommer Snells fradøde Selw Eier gaard i Høver, for hwilken Thomas Espensen fra Kiergaard war blewen høist bydende med 666 rd 4 mk. -

Sag 1:
Christen Gundorph, Birkedommer etc og Niels Wissing, Birkeskriwer Giør Witterligt, At som Welagtbare Thomas Espensen fra Kiersgaard wed dend ower Welædle Madame Ellin Marie Sommer Salig Hr Birkedommer Snells Efterlewerske, Hendes SelwEier Gaard i Høwer, efter foregaaende Laubydelse dj 1 Dec: 1749 holdte Auction er blewen høistbydende og samme SelwEier Rættighed saaleedes som Salig Birkedommer Snell dend 12te Septr 1710 af Salig Friderich Jensen Soldt og afhændet er, undtagen at Madame Snell har Reserwered sig fra Kiøbet noget hende aparte tilhørende, og Gaarden uwedkommende Jorder og Eiendomme  saa kaldede Foged agger, i begreben, og ikkun at følge Gaarden hwad derunder er Matriculerit, dog trende Agger ender og en Liden Blok af Gaardens jorder i Nørwang, Krog Bæks Agger kaldet, J alt nu 4 skp Sædeland, som løber ind i en Hauge wed det til hendes Boepæl og Bygte huus, reserveris, Ligeleedes det Arwinger fra Kiøbet for saa widt deraf nu er indhegnet med gierde, Jtem et støkke Eng Bro Eng kaldet wed Høwerbroe beliggende, hworpaa omtrænt kand awles 3 læs Høe Aarligen bliwer Madame Snell forbeholden hendes Liwstiid eller saalænge hun boer i Høwer. Samme nu er ham blewen tilslagen for dend Summa 666 Rdr 4 mk, som han med hendes Qwittering af dags dato gotgiør at hawe betalt, saa har hun samme Gaards SelwEier Rættighed og samme tilliggende Tre Gadehuuse Soldt og afhændet etc. saa hun ingen ydermeere Lod, deel eller Rettighed har i samme. Schanderborg dend 24 Febr 1750. Læst for Birketinget 9 July 1750 og protocolleret.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 27 Apr: 1758: hworwed Thomas Espensen afhænder til Rasmus Chrestensen, Selw Eier Rættigheden i den halwe deel af fornte gaard i Høver for 400 rd. -

Sag 2:
Friderich Carl Muncheberg Doctor Juris etc.
Og Niels Wissing, Birkeskriwer Giør Witterligt At

Anno 1758 Dend 27de April for Rætten møtte Thommas Espensen forhen boende i Høwer, Men nu i Aarhuus, og i Haand toeg Rasmus Christensen af Weng, til hannem og Hans Hustrue Cathrine Rasmusdatter Soldte, Skiødte etc. SelwEier Rættigheden udi halwdeelen af hans SelwEiergaard i Høwer, som Madame Snell for ham beboede, ligesom hand samme wed Auctions Skiøde af 24 Febr: 1750, er Soldt og hiemlet, Saawelsom og det jord og Eng som Madame Snell wed samme Skiøde alleene for Liwstiid, eller saa Lenge hun boer i Høwer, er Reserwered, hworaf halwdeelen og efter hendes død, eller Bortfløttelse skal tilhøre Rasmus Christensen, hans Hustrue og deris Arwinger og som Thommas Espensen fra dem at hawe nødt og oppebaaren dend derfor accorderede Kiøbe Summe 400 Rixdaler, saa han ingen ydermeere Lod eller Rættighed har  i samme. Herligheden deris Kongl. Maitts tilhørende. Dog Reserwerer Th. E. sig Aarlig hos Rasmus Christensen Toe Læs Træe, som hand selw afhændter. Actum Anno Die et loco ut supra.
Læst paa Birketinget 5 May 1758 og protocolleret.

 

Gård no 94:

Niels Sørensen - For den anden halwe part af gaarden No 1: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 27 April 1758: hworwed Thomas Espensen afhænder Selw Eier Rættigheden i samme halwe gaard til Niels Sørensen for 400 rd. -

Sag 1:
Friderich Carl Muncheberg, Doctor Juris etc. og Niels Wissing, Birkeskriwer Giør Witterligt at Anno 1758  dend 27 April for Rætten mødte Thommas Espensen forhen boende i Høwer men nu i Aarhuus, og i Haand toeg Søren Nielsen af Nørwissing, paa sin Søn Niels Sørensens wegne Som da dend tiid ikke war myndig, til bemte Niels Sørensen og hustrue Anne Cathrine Jørgensdatter nu Boende i Høwer, Soldte, Skiødte etc. Selw Eier Rættigheden udi halwdeelen af hans forhen paaboende SelwEiergaard i Høwer, Som Madame Snell forhen beboede, ligesom hand wed Auctions Skiøde af 24de febr 1750 er Soldt og hand dend har wæret ejende, saawelsom og det Jord og Eng som hun wed samme Skiøde alleene for Liwstiid, eller saa længe hun boer i Høwer er Reservered, hworaf halwdeelen og efter hendes død eller bortfløttelse, skal tilhøre Niels Sørensen og hustrue, og som Thommas Espensen har nødt og oppebaaren den accorderede Kiøbe Summa 400 Rixdalle saa kiendes han ingen ydermeere Lod del eller Rættighed i samme. Kongl. Maitts Herligheds Eier. Dog reserwerer Th. E sig Aarlig Toe Læs Træe hos Niels Sørensen som hand selw afhendter.
Actum Anno Die et loco utsupra.
Læst for Birketinget dend 5 May 1758 og protocolleret.

Aar efter Christi Fødsel 1732 Torsdagen dend 3die July war tilstæde for Rætten Frands Rasmussen Haarsgaard? af Galten, som i Haand toeg sin Swiger Søn Peder Mogensen i Bemte Galten og til hannem Skiødte, Soldte etc. et 8 fag Gadehuus med Haugeplads, fortoug og anden tilhørende Rættighed, hworfor hand har annammet og oppebaaret fornøielig Betaling fyldest nemlig 60 Slettedaler, saa kiendes han ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed til samme Huus som Jens Toersen nu iboer. Actum Anno die et Loco utsupra.

Til toppen
 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt. Ved andet brug anføres kilde.