Framlev Herred - Galten Sogn og Bye

Gård no 95:

Niels Jensen - For hawende 2de Gaards parter af No 2: og 3: og et Huus. -

Reg 1:
En Kongelig Bewilling datr: Aarhuus, næste Tirsdag effter Martini 1553: at Borgemæster Knud Galthen maae beholde sin Bonde Gaard i Galthen for sædwanlig Tynge og Tieneste til Hans Majestet og Cronen.

Sag 1:
Af et Konge Brew udgiwet af Salig og Høiloulig Jhukommelse Kong Christian dend 3die aar 1553. Paa dend SelwEier gaard i Galthen som Niels Jensen nu Beboer og anført udi Matriculen under No 3. Tilligemed eendeel andre gamle Skiøder og Adkomst brewe, som herwed ligeleedes følger Copie af og Lyder som følger:

Wi Christian med Guds Naade, Dannemark Norge, Wenders og Gotters Konning, Hertug udi Sleswig Holsten, Stormaren og Ditmersken, Grewe udi Oldenborg og Delmenhorst, Giør alle Witterlig:

At efterdi Os Elskende Knud Galthen, Borgemester udi Aarhuus hawer Berættet for od Hworledes at hand og hans Med Arwinger hawde en Bondegaard Liggendes udi Galten, udi Framlef Herredt, som Frands Bonde nu udj boer. Da hawer wi af en Synderlig Gunst  og Naade, undt og tilladt, og nu med dette Wort aabne Brew under og tillader at fornewnte Knud Galten og hans Med Arwinger som hawer Lod og deel i samme Gaard, og deris Arwinger, maae og skulle hawe, nyde Bruge og Beholde fornte Bondegaard i Galten for slig Tynge og Tieneste, som der af pleyer og Bør af at gaae til os og Kronen. 

Thi paabyde Wi alle og enhwer der helst ere eller wære kunde, særdelis wor Fogder, Embeds Mænd og alle andre fornte Knud Galten og hans Med Arwinger som hawer Lod og deel i samme Gaard, og deris Arwinger derimod paa fornte Bondegaard eller nogen sin Rette og Rette Tilligelse, som er Ager, Eng, Skou, Mark, Foerte og Fælledt indtet undtagen son nu den tilligger eller af Arilds tiid med rette tillegget hawer, at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Wort Hyldest og Naade, Giwet paa Wor Gaard udi Aarhuus, Tiisdagen næstefter Sancte Martini dag. Loco 1553 under Wort Signet. Christian. (L:S:)

Reg 2:
Et Tingswidne Skiøde af dato 6 Marti 1622: hworwed Morten Andersen paa egne og Sødskendes wegne afhænder deres Rættighed i den gaard i Galthen, som Peder Frandsen da beboede, til bemte Peder Frandsen og Arwinger.    

Sag 2:
Anders Pedersen i Borum, Fogedt Til Framlef Herreders Ting, Jens Pedersen i Hørslefgaard og Laurids Hansen Skriwer. Giør Witterligt at

Aar 1622 Onsdagen dend 6te Marty, Paa fornte Ting da war skikket Peder Frandsen i Galten, hand Esket og fick? en fuld Tingswinde af 8te Troe Dannemænd, Som war Niels Mortensen i Galten, Rasmus Madsen i Skoubye, Olle Pedersen i Borum, Las Pedersen i Hørslef, Jens Pedersen i Hørslefgaard, Peder Jensen, Rasmus Jensen i Hørslef, og Rasmus Laursen i Skibye. Hwilke fornte Dannemænd der alle Samdregteligen, Wonde paa deris goede Troe, Diel og Sanden, at de Sandelig saae og hørde, paa fornte Ting, for Dom stoed Morten Andersen i Galten, og hans twende Søstre Anne og Maren Andersdøttere, med deris frie Willie og Welberaad hue, Haandeligen Skiødte, Soldte etc. til Peder Frandsen i Galten ald hwis Lod Part, deel og Rættighed som de hawde udi dend gaard han iboer. Og kiendes de efter denne dag ingen ydermeere deel eller Rættighed i samme, Medens at hawe bekommet opboren og annammet fyldest og fuld wærd.  Ingen underskrift men 3 Segl. (L:S)

Reg 3:

dto: af 25 Nov: 1745: hworwed Ernst Ludwig Denke af Alken paa Ellen Jørgensdatters wegne afhænder til Niels Jensen hendes Selw Eier Rættighed i paaboede gaard i Galthen.

Sag 3:

Johann Snell, Birkedommer etc. og Ludwig Georg von Cøln, Birkeskriwer Giøre Witterlig at

Anno 1745 Torsdagen dend 25de Nov: war tilstæde for Rætten Ernst Ludwig Dencke af Alchen; som i Rætte lagde hans skriftlige Fuldmagt fra Ellin Jørgensdatter med Laugwærge i Galten af 23de Octobr sidst, hworwed hand er Befuldmægtiget at afhænde og sælge SelwEier Rættigheden i hendes paaboende Gaard i Galten. som (bl. a.) Lyder saaleedes: Da ieg har besluttet at afhænde min SelwEier gaard i Galten til min Kiære Datter  Anne Jensdatter og hendes trolowede Fæstemand Niels Jensen i bemte Galten og som ieg allereede har annammet og oppebaaren fuldkommen Betaling fyldest og fuld wærd. Saa er ieg Wenligst Bedende, Høitærede Wen paa mine Wegne og i mit sted wille reise til Birketinget næste Torsdag og Skiøde og Sælge bemte Gaard til min daatter og Fæstemand, og sender ieg hermed afkald fra mine øwrige Arwinger, Saawelsom et Skiftebrew efter min Salig Mand afgl: Jens Laursen. Som Laugwærge Knud Sørensen Andersen. Galten dj: 23de Nov 1745. SelwEier Rættigheden er 3de Tingdage Loulig Loubuden. Endnu bewist med Afkald fra Rasmus Pedersen paa hans Hustrue wegne af 10de Nov sidst, Ligesaa med afkald fra Knud Sørensen Knudsen i Galten paa hans Hustrues Egne af 10de Nov sidst godtgiordt at bemte Ellen Jørgensdatter har udbetalt til begge hendes ældste Døttre deris tilfaldende Fæderne og Møderne Arweparter, hwilke afkald Lyder saaleedis (kun uddrag): Kiendes ieg underskrewne Rasmus Pedersen i Galten at ieg af min Kiære Swiger Moder Ellin Jørgensdatter og Niels Jensen som nu Egter hendes datter ibidm har annammet ald den Arwepart som min Hustrue Karen Jensdatter efter hendes forældre afgangne Jens Laursen og Hustrue bemte Ellin Jørgensdatter har kundet tilfalde. Galten 1745. Ligeledes fra Knud Sørensen Knudsen for dend Arwepart som min Hustrue Anne Jensdattter kunde tilfalde efter samme. Galten den 10de Nov 1745.

Hworpaa Ernst Dencke i Haand toeg Niels Jensen af Galten til hannem Skiødte og Soldte etc. saawel som til hans Kiæreste Anne Jensdatter som er afg. Jens Laursens og Ellin Jørgensdatters datter, Selw Eier Rættigheden i bemte Ellin Jørgensdatters paaboende SelwEier gaard desuden ald hendes øwrige tilhørende Jnd og udboe, imod et Christelig ophold og hæderlig Begravelse Efter hendes stand og Wilkaar., Som hun bekinder at hawe annammet og oppbaaren fyldest. Actum Anno Die et Loco utsupra.

Reg 4:
Auctions Skiøde af 6te Juny 1748: paa Birkeskriwer Wissings hafte Selw Eier gaard i Galthen, for hwilken gaards Selw Eier Rættighed Knud Sørensen Tulstrup og Niels Jensen i Galten er wed Auctionen blewen høiestbydende med 431 rd: -

Sag 4:
Christen Gundorph, Birkedommer etc og Jørgen Fogh anordnet i Skriwerens sted, Giør Witterligt, at som Welagtbare Knud Sørensen i Tulstrup, og Welagtbare Niels Jensen i Galten, Wed den ower  Kongelig Maitts. Birkeskriwer Sr Niels Wissings SelwEiergaard i Galten efter foregaaende Loubydelse er solgt wed Auction, og de er blewen høistbydende saaledes som hand dend 25 Juny 1745 af Madame Margrethe Ahrenkiel afgangne Sessions Skriwer Sal: Bartram Buchwalth, Efterlatte Enke, Soldt og afhændet er undtagen at Hr Niels Wissing efter Auctions Conditionerne har Reserwerit sig fra kiøbet et Huus som Laurs Nielsen iboede og fradøede, samt den øde Bygeplads til at opsætte nogle fag huus paa. Er blewen berørte twende Dannemænd tilslagen for dend Summa 431 Rdr. Som de Med Birkeskriwer Wissings qwittering godtgiør at hawe betalt. Saa hawer wi Skiødet til hans tilhørende Gaards SelwEier Rættighed Beliggende i dend Westre ende af Byen, tillige med twende huuse, nemlig Et 6 fags som Rasmus Fugl iboer og et 5 fags  som Hans ?ager iboer. Datum Schanderborg d: 6 Juny 1748. Læst for Birke Tinget 14 Juny 1753.

 

Gård no 96:

Olle Rasmussen - For gaards parterne af N0 2: og 3: -

Reg 1: Side 1, Side 2
Tingswidne Skiøde af 24 octobr 1632: hworwed Laurs Pedersen afhænder til sin Broder Frands Pedersen, hans og Søster Anne Pedersdatters Rættighed i den Selw Eier Bondegaard i Galten som bemte Frands Pedersen beboede. -  

Sag 1:
Copier Af de Skiøder og Adkomst Brewe Der hawes paa Olle Rasmussens Paaboede Selw Eier gaard i Galten følger herwed ord til andet indført, og Lyder samme som følger:

Peder Olufsen i Borum, Herreds Foged til Framlef Herreds Ting, Søren Simonsen og Niels Nielsen i Herskind, Giør Witterligt at

Aar efter Guds Biurd 1632, Onsdagen dend 24de Octobr paa Framlef Herreds Ting, War skikket Frands Pedersen i Galten, og Louligen Esket, Bedes, og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd der alle Samdrægteligen wonde paa Troe og Sanden, at de Sandeligen saae og hørde for Tings dom stoed Laurs Pedersen i Galten, og med sin frie Willie og Welberaad hue i Haand toeg fornte sin Broder Frands Pedersen i Galten, Soldte, Skiødte etc.  ald dend Lod og Arwepart som han og Hans Søster Anne Pedersdatter i Gammelgaard hawer arwet efter Deris Salige Fader som boede og døede udi Galten, i dend Selw Eier Bondegaard i fornte Galten som Frands Pedersen nu iboer, aldeelis intet undtagen i nogen maade eftersom fornte Laurs Pedersen hawer sig til sin fornte Søster Anne Pedersdatters Arwelod udi ald fornte Salig Peder Frandsens Bondegods af hende og hendes Hosbonde Morten Jens i Gammelgaard tilkiøbt og for Sølw og Penge Betalt efter hans forhwærwede Skiøder og Tingswindes formælding dem derom jmellem gangen er. Og kiendes Laurs Pedersen sig at hawe annammet og oppebaaret fyldest og fuldwærd. af Frands Pedersen for sin og Søster Anne Pedersdatters Arwelod, Saa de herefter ingen ydermeere Lod eller Rættighed har i samme. Ingen underskrift men 4 Segl underhængt.

Reg 2:
dto: af 27 Janv: 1664: hworwed Laurs Rasmussen med fleere afhænder deres Arwelig tilfaldne Rættighed i en Selw Eier gaard i Galten til Beboeren Søren Frandsen. -

Sag 2:
Jens Envoldsen i Lundgaard, Herredsfoged, Hans Andersen i Skoubye, Frands Nielsen i Stoering Giøre Witterligt,

Aar 1664 Onsdagen dj: 27de Janv: paa fornte Ting war skikket Søren Frandsen i Galten, Hans æsket og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd,  der alle wonde paa Deris goede Troe og Rette Sanden Det De paa fornte Ting og dag, saae og hørde for Tings dom stoed Laurs Rasmussen i Galten, paa sine Børn Karen og Maren Laursdøttres wegne, Peder Laursen ibid paa sin egne wegne, Jens Sørensen i Dallerup paa sin Hustrue, Maren Frandsdatters wegne, Rasmus Madsen i Skoubye paa sin Hustrue Inger Frandsdatters wegne, Rasmus Simonsen i Galten, Paa sine Børns Laurs Rasmussen, Frands Rasmussen deris wegne, Anders Knudsen ibm paa sin Fæstemøe Karen Frandsdatters wegne, og med deris frie willie og Welberaad hue, udi Haand toeg Søren Frandsen i Galten, Skiødte, Soldte etc. ald den Lod og Arwepart dennem War Arweligen tilfalden efter deris Salige Fader og Olde Fader Frands Pedersen som Boede og døede i galten udi den Selw Eier Bondegaard Som Søren Frandsen nu paaboer, saawelsom dend part dennem udi forne Gaard war Berættiget, for de Penning fornte Søren Frandsen paa hans Salige Faders wegne, udlagt hawer efter deris Contracts jndhold. Og kiendes de at hawe annammet og opbærget Sølw Penning, fyldest, og ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed at hawe i samme. (3 LS)
Læst i Skou Siuns Commissionen dend 29 Augl: 1705.

Reg 3:
dto: af 22 Julii 1711: hworwed Claus Jessen afhænder Selw Eier gaarden, wæsters i Galten Bye beliggende, til Mademoiselle Arnkiel.

Sag 3:
Johannes Snell, Birkedommer og Peder Ollesen af Borum anordnet Skriwer, Giør Witterligt at

Aar efter Christi  Fødsel 1711 Onsdagen d: 22 July for Rætten Comparerede Welfornemme Sr. Claus Jessen af Galten og efter sidste Tre Tingdage giordte Loulig Loubud, Skiødte og afhændte fra sig og sine Arwinger og til Mademoisselle Margrethe Arnkiel dend SelwEier gaard, Som ligger Westers i Galten Bye med de dertil hørende SelwEier huuse. Hworefter Edle Regiment Skriwer Holmer fra Dallerup paa Welbemte Arnkiels Wegne war Skiøde Begiærende, som og blew udstæd. Anno Die et Loco utsupra.

Reg 4:
dito, af 25 Juny 1745: angaaende bemte Selw Eier gaard, som Madame Arnkiel afgl: Jagt og Sessions Skriwer Buchwalts Enke Skiødte til Birkeskriwer Wissing i Skanderborg: -

Sag 4:
Johannes Snell, Birkeskriwer og Ludwig Georg von Cøln, Skriwer Giør Witterligt at

Anno 1745 Fredagen dend 25 Juny War tilstæde for Rætten Wel Edle Madame Margrethe Arnkiele Salig Hr Jagt og Session Skriwer Buchwalths efterladte Enke, som i haand toeg Birkeskriwer Sr. Niels Wissing af Schanderborg, til hannem Soldte og Skiødte med Lauwærge SelwEier Rættigheden i hendes iboende Gaard i Galten som hun med Skiøde af 1711 dend 22 July bewiiste, at samme war hende tilhørende. Og som hun tilstaaer at hawe annammet og oppebaaret Reede Penge fyldest saa hun og arwinger ingen ydermeere Rettighed har i samme med tilhørende trende Gadehuuse. Actum Anno Die et loco utsupra.

Reg 5:
dto: af 30 Marti 1687: efter hwilket Herløw Jensen paa Peder Laursens Enkes wegne Skiøder til Søren Andersen af Galten, bemelte Enkes Arwe lod og Rættighed udj den Selw Eier Bondegaard ibm: som Søren Andersen beboede. -

Sag 5:
Olluf Pedersen i Borum, Herredsfoged og Peder Frandsen, i Siøballe, Skriwer, Giør Witterligt at

Aar 1687 Onsdagen dend 30te  Marty, War skikket Søren Andersen i Galten, som loulig Esket, Bedes og fik et fuldt Tingswidne af Otte Dannemænd der alle wonde og Bekiende, Det De i dag paa fornte Ting Sandelig saae og hørde. For Tings Dom stoed Herlow Jensen i Galten og fremlagde en skriftlig underskrewen Fuldmagt som iblandt andet formeldte at Anne Knudsdatters Salig Peder Laursen i Galten hawer fuldmagt giwet hendes Swoger Herlow Jensen at Skiøde til Søren Andersen i Galten ald den Lod og Part som hun eyer og er Arweligen tilfalden efter Hendes Søn Laurs Pedersen udi den SelwEier Bondegaard i Galten, som Søren Andersen paaboer, daterit den 22de Marty 1687.

Saa nu for Rætten fremstoed Herlof Jensen og udi Haand toeg fornte Søren Andersen Soldte, Skiøtte etc. fra sig Hustrue Anne Pedersdattter samt fra forne Anne Knudsdatter ald dend Arwe Lod og Rættighed i fornte SelwEier Gaard. Og kiendes Herlof Jensen Anne Knudsdatter at hawe oppebaaret Sølw Penge fyldest, og ingen ydermeere Lod eller Rættighed har i samme.  Actum utsupra.

Reg 6:
Skiøde af 21 Decbr: 1712: udgiwet af Mette Knudsdatter og wærge med fleere, til Knud Sørensen i Galten, paa den Selw Eier gaard ibm: som Søren Andersen paaboede og fradøde. -

Sag 6:
Kiendes wi os underskrewne nemlig ieg Mette Knudsdatter, her udi Galten, tilligemed min Lauwærge Knud Nielsen i Koldkiergaard, Saawel og Frands Jensen i Hørning paa min Hustrue Karen Sørensdatters wegne, Rasmus Pedersen i Nye Mølle paa min Hustrues Appelone Sørensdatters wegne, Rasmus Pedersen i Naaring paa min Hustrues Anne Sørensdatters wegne, Rasmus Pedersen i Hinnerup paa min Hustrue Zidsel Sørensdatters wegne, og Espen Jensen paa min Trolowede Fæstemøes Zidsel Sørensdatters wegne, at wi med Wores frie Willie og Welberaad hue hawer, Soldt, Skiødt etc. til Knud Sørensen saawel hans Trolowede Fæstemøe Zidsel Frandsdatter ald den Lod og part wi ere berettiget og arweligen tilfalden i dend SelwEiergaard her i Galten Salig Søren Andersen sammesteds paaboede og fradøde. Og kiendes wi enhwer for sig at hawe annammet og oppebaaren, Penning fyldest og fuld wærd af Knud Sørensen saa wi ingen ydermeere Lod deel eller Rættighed har i samme. Witterlighed: Jens Herlowsen og Simon Frandsen. Galten dend 31 Decembr 1712. Læst paa Birketinget d: 14 Juny 1753.

Reg 7:
Tingswidne Skiøde af 14 Juny 1753, hworwed Knud Sørensen Tulstrup af Galten owerdrager hans Søn Anders Knudsen Selw Eier Rættigheden udj paaboede Selw Eier gaard med de tillagde 3de Selw Eier Huuse. -

Sag 7:
Christen Gundorph, Birkedommer og Niels Wissing Skriwer, Giør Witterligt at

Anno 1753 Torsdagen dend 14de Juny for Rætten mødte Knud Sørensen Tulstrup af Galten og i Haand toeg hans Søn Anders Knudsen af bemte Galten til hannem og Fæstemøe Appelone Thommasdatter, Soldte, Skiødte etc. SelwEier Rættigheden udi hans paaboende SelwEier gaard Beliggende Westerst i Byen, med nu tilliggende Trende Selw Eier huuse, der har tillagt Knud Tulstrups forhen tilhørende SelwEier gaard, som Niels Jensen nu Beboer, alt efter Skiødets formælding til Knud Sørensen Tulstrup af hans Sødskende og med arwinger udgiwet d: 21 Dec. 1712, Saa og halwdeelen af hwad Ager og Eng alt efter Auctions Skiøde til bemte Knud Sørensen og Niels Jensen udsted dend 6te Juny 1748, og derefter imellem skeede deelings og foreenings forretning om bemte Gaard sluttet dend 10 Juny 1748. Og da Knud Sørensen Tulstrup Bekiender og Tilstaar at hand af bemte sin Søn og Fæstemøe har nødt og oppebaaret fuldkommen betaling, saa kiendes han og hans Arwingen ingen ydermeere Lod deel eller Rættighed at hawe i samme.
Actum Anno Die et loco utsupra.

Læst for Birketinget dend 26de July 1753 og protocolleret.

 

Gård no 97

Jens Herløwsen - For gaarden No 4

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 29 Juni 1681: hworwed Peder Rasmussen af Galten, paa sin Moders wegne owerdrager til Søren Knudsens fæstemøe Maren Sørrensdatter, ald hendes Arwe Rættighed i 4de parten af den Selw Eier gaard i Galten som Søren Knudsen da paaboede. -

Sag 1:
Copier Af de Skiøder og Adkomster Der hawes paa Jens Herlofsens hans paaboende SelwEiergaard i Galten, følger herwed ord til andet indført. De ældre som forhen har hawdes, tilligemed et Kongebrew som Laughøweds Brewet udwiiser, at hawe wæret paa samme Gaard i Galten er forkommet.

Oluf Pedersen i Borum, Herreds fogedt etc, Peder Frandsen i Siøballe, Skriwer og Jens Nielsen Tinghører Giør Witterligt at

Aar 1681 Onsdagen  dend 29 Juny paa fornte Ting war skikket Søren Frandsen i Galten paa sin datter Maren Sørensdatters wegne, Som Loulig Esket, Bedes og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, der alle wunde og Bekiende det de samme dag, saae og hørde paa fornte Tings for Tingsdom stoed Mætte Sørensdatter Sal. Rasmus Pedersens efterlewerske i Galten, og Gaw tilkiende, at eftersom hun af nød og trang hawer wæret høit foraarsaget at Sælge og afhænde ald hendes Arwepart udi dend SelwEier Bondegaard i Galten, som Søren Knudsen nu paaboer, til fornte Søren Frandsens datter, fornewnte Maren Sørensdatter, Som nu er Trolowet til bemelte Søren Knudsen, som Mætte Sørensdatter, er arweligen efter hendes Salig Forældre Søren Knudsen og Johanne Jensdatter, samt efter hendes Broder Jens Sørensen, som boede og døde i Galten, som er den fierde part, hworefter hun nu war begierenes at hendes Søn Peder Rasmussen paa hendes wegne  med hende wille giwe Søren  Knudsens  Fæstemøe bemte Maren Sørensdatter Skiøde. Saa fremstod forskrewne Peder Rasmussen af Galten og paa hendes wegne udi Haand toeg fornte Søren Frandsen med hendes paalagte Haand og med deres fri willie og welberaad hue Soldte, Skiødte etc. Og kiendes Mætte Sørensdatter at hawe annammet og oppebaaren Sølw Penge fyldest af Søren Frandsen og hans datter Maren Sørensdatter, saa hun takker. Actum utsupra loco Sigilla.

Reg 2:
En Rewers af 28 dec: 1690: udgiwet af Erich Jørgensen i Dallerup, angaaende den halwe Selw Eier Bondegaard i Galten, som hannem den 6te Janv: 1679 af Søren Knudsens Moder war Pandtsat, men siden af bemte hendes Søn indfriet. -

Sag 2:
Kiendes Jeg underskrewne Erich Jørgensen i Dallerup, og hermed for alle Witterliggiør, At ieg og min Swoger Søren Knudsen i Galten ere wenlig og welforligt om dend halwe SelwEier Bondegaard i fornte Galten, som hans Moder Maren Laursdatter mig hawer Pante satt udi hendes stoere nød og trang, til Kongl: Maitts: Skatter og udgifter efter Pantebrewets formælding Daterit Galten d: 6 Janv: 1679we. Som min Swoger hawer mig Contenterit og afbetalt efter min Wilje og fornøie, Saa ieg takker for god og Reedelig Betaling i alle maader. Og forpligter jeg mig og Arwinger igen Lod, deel eller Rættighed at hawe i samme fornte halwe SelwEier Bondegaard, mens tilhøre ham og hans Arwinger. Og forpligter ieg mig at giwe ham Rigtig Skiøde og Afkald til Tinget, naar han begiærendes worder. Witterlighed: Laurs Andersen Bonde og Peder Jensen i Saaring og Morten Nielsen i Galten. Dallerup dj: 28 Decb 1690. Læst for Rætten 4 Novb 1691 (står 1791) og i Skowsiuns Commissionen 29 Aug 1705.

Reg 3:
Skiøde af 12 Febr: 1723: udgiwet af Søren Knudsen til Knud Sørensen, paa hans Selw Eier Bondegaard i Galten. -

Sag 3:
Kiendes ieg mig underskrewne Søren Knudsen her udi Galten, at ieg med min frie Willie og Welberaad hue, hawer Soldt, Skiødt etc. ald den Lod deel ieg er Berættiget i dend SelwEier Bondegaard i Galten til Knud Sørensen og hustrue, som min Søn Knud Sørensen beboer med ald dens Ræt o s v. som ieg derfor hawer bekommet min fulde fornøielse saa ieg ingen Lod deel eller Rættighed herefter har i samme. Witterlighed: Jens Herlofsen og Knud Sørensen Andersen i Galten.
Galten d: 12 Febr 1723. Læst paa Birketinget Onsdagen d: 24 Marty 1723 og Protocolleret.

Reg 4:
dto: af 25 Nov: 1763: angaaende bemte af Knud Sørensen beboede Selw Eier gaard, af Hartkorn  6 td 1 alb og Skow 3 f 2 alb:, som hans Arwinger afhænder til Jens Herløwsen. -

Sag 4:
Underskrewne Niels Knudsen Gaardmand i Herschind, Søren Knudsen Huusmand i Salten Knud Knudsen wærende i Galten, Laurs Knudsen ibm: med Curator Niels Jensen sammesteds, Anne Knudsdatter Enke efter Peder Jensen i Galten, med Lauwærge Knud Jensen sammesteds paa egne wegne og Niels Laursen i Høwer paa min Hustrues Ellin Knudsdatters wegne, Samtlig Arwinger efter afgangne Knud Sørensen SelwEier i Galten, kiendes og herwed at hawe Solgt og afhændet etc. til Jens Herlofsen, hans Hustrue Anne Marie Danielsdatter SelwEier Rættigheden i den Gaard i Galten som Knud Sørensen forhen paaboede, Hartkorn 6 Tdr 1 alb og Skow 3 fc 2 alb. Og kiendes wi at hawe erholdet fyldest og fuld wærdie, og derfor ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed i samme.
Galten den 25 Now: 1763.
Læst paa Birketinget dend 1ste Decembr 1763 og Protocolleret.


Gård no 98:

Knud Jensen - For gaarden No 5: og et Huus som nu beboes af Anders Nielsen. -

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 7 Augti: 1672: hworwed Michel Bertelsens Enke med wærge, afhænder hendes Selw Eier Bonde gaard i Galten til Jacob Albertsen, dog gade Huusene undtagen. -

Sag 1:
Copier af De Skiøder og Adkomst Brewe Der hawes paa Knud Jensens hans paaboende SelwEiergaard i Galten, følger herudi ord til andet indført De ældre som forhen har hawdes tilligemed et Kongebrew, som Lauhøweds Brewet udwiiser at hawer wæret paa samme gaard i Galten er forkommet.

Oluf Pedersen i Borum Herreds foeged etc, Daniel Madsen Kaa i Hørslefgaard og Peder Frandsen i Stoering, Skriwer, Giør Witterligt at

1672 Onsdagen dj: 7de Augl: Paa fornte Ting war skikket Jachob Albretsen i Ruegaard, der Loulig Esket, Bedes og fik et fuld Tingswidne af 8te Dannemænd, der alle wunde og Bekinde, det de samme dag paa fornte Ting, Sandelig saae og Hørde, for Tingsdom stoed Johanne Knudsdatter, Sal: Mikel Bertelsens Efterlewerske af Galten, Saa og hendes Myndig Wærge ærlig Welagte og Welforstandige Mand Mogens Knudsen, Borger og jndwaaner i Aarhuus, og med deres frie willie og welberaad hue, Jhaand toeg Jacob Albretsen i Ruegaard, Soldte, Skiødte etc. een hendes SelwEier Bondegaard i Galten som hun nu besidder og paaboer. Og kiendes hun at hawe annammet og oppe Baaret Sølw Penge fyldest og fuld wærd, saa hun takker hannem, ald ære og godt for god betaling. Og ingen ydermeer Lod, deel eller Rættighed at hawe i samme.

Witterlighed: Hendes Broder og wærge Mogens Knudsen. Actum ut supra. Læst paa Wiborg Landsting dend 18 Dec: 1673.

Reg 2:
Skiøde, udgiwet den 24 Julii 1721: af Enken Anne Pedersdatter med Wærge Jens Lundgaard i Roede og Søn Peder Herløwsen, til Jens Herløwsen i Galten, paa deres Selw Eier Bonde gaard ibidm: -

Sag 2:
Kiendes wi os underskrewne Jeg Anne Pedersdatter her udi Galten, tilligemed min Lauwærge Jens Jensen Lundgaard udi Roede, Saawelsom og min Søn Peder Herlofsen udi Kalbyegaard at wi med wores frie willie og Welberaad hue, hawer Soldt, Skiødt etc til Jens Herlofsen Hans Hustrue og Deris Arwinger ald dend Lod deel og part wi war Berættiget og os tilhørende i dend SelwEier Bondegaard her i Galten Sal: Herlof Jensen paaboede og fradøede. Og som wi derfor har bekommet wores fulde fornøielse efter willie og minde, da kiendes wi herefter ey nogen Lod, deel eller Rættighed til samme. Witterlighed: Anders Sørensen i Lundgaard og Knud Sørensen i Galten. Galten dj: 24 July 1721. Læst paa Birketinget dend 1ste Octr: Anno 1721 og Protocolleret.

Reg 3:
Tingswidne Skiøde af 28 Martii 1743: angaaende samme gaard med tilliggende huuse, som Anders Pedersen af Galten Skiøder til hans Stifsøn Knud Jensen, undtagen et gade huus owen i Byen, som reserweres Anders Pedersen til beboelse sin liws tiid. -

Sag 3:
Johannes Snell af Høwer, Birkedommer etc og Ludwig Georg von Cøln, Birkeskriwer, Giør Witterligt at

Anno 1743 Torsdagen den 28de Marty, War tilstæde for Rætten Anders Pedersen af Galten, som i Haand toeg sin Stif Søn Knud Jensen af bemte Galten, til hannem og hans Kiereste Kiersten Danielsdatter af Skibye, Soldte og Skiødte etc. fra sig sin Hustrue Jytte Nielsdatter SelwEier Rættigheden i deris iboende og tilhørende Gaard i Galten, undtagen et Gadehuus owen i Galten Bye, som Anders Pedersen nyder til Beboelse saa længe hand og Hustrue lewer, dog saa Gaardens Beboere skal holde det wed lige efter en dennem imellem wærende Contract af 26 Janv sidst. Saa de efter denne dag ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed har i samme Gaard, og Bekiender at hawe annammet og oppebaaret af Knud Jensen fyldest og fuld wærd. Saa war tilstæde for Rætten Niels Jensen af Galten som er Knud Jensens Broder med sin Formynder Peder Nielsen af Lundgaard, som hawer haft sin Arw i bemte SelwEiergaard som han med som de tilstoed at wære udbetalt for bemte Fædrene Arwepart og til formynderen leweret, derfore hawde intet imod forbemte Skiøde at disputere. Actum Anno die et loco utsupra.

Reg 4:
Et Lowhæwds Brew af 21 Nov: 1547: -

Sag 4:
Dernæst følger nogle gamle Pergaments Skiælbrewe angaaende de 4re SelwEiergaarde i Galten deris Skoumaale og Lyder som følger nemlig.

1 Et saa kaldet Louhøwed.

Anders Pedersen i Borum, Herreds foged til Framlef Herreders Ting, Jens Houmand i Skoubye, Morten Jensen i Siøballe,

Aar efter Guds Biurd 1547 Onsdagen dend 21de Nowembris War skikket inden fornte ting Peder Frandsen i Galten hand Esket, Bedes og fik denne Widnes gienpart af Otte Dannemænd, som er Mikel Bre i Høwer, Rasmus Poulsen ibd, Mikel Sørensen i Galten, Mads Jensen i Sielle, Mikel Sørensen i Framlef, Rasmus Madsen i Skoubye, Peder Jensen i Rougaard, Søren Pedersen i Lillering, hwilke fornte Otte  Dannemænd der alle wunde paa deris goede Troe, Siæl og Rætte Sanden Ar de saae og hørde inden fornte Ting stoed Peder Jensen Stadsgaard og lod læse en Laufhøwed, ustøkket og uskrøbet og Welforseiglet og lydendes som herefter følger i alle maader.

Hwo dette Brew see eller hører Læse, Hilse Wj, Laurs Nielsen i Borum Herreds Foged til Framlef Herreders Ting, Knud Stien i Skoubye Webner, Mikel Pedersen i Holm, Johan Bond ibidm, Iep Pedersen i Herskind, Joen Nielsen i Borum, Simon Jensen i Høwer, Simon Jensen i Hørslew,

Aar efter Guds Biurd 1522. Onsdagen næst for Ste Vincente Martyres dag, da war skikket for os og mange Dannemænd som fornte Ting søgte, samme dag en Beskeden Dannemand som war Peder Juel i Galten, hwilke der Laulig æsket og fik et fuld Tingswidne af Otte Troe Dannemænd som er Joen Nielsen i Borum, Las Eskesen i Labing, Olle Jensen i Framlef, Niels Poulsen i Taastrup, Simon Jensen i Høwer, Rasmus Jensen i Stoering, Espen Lassen i Siøballe og Jens Stiesen i Labing hwilke fornte Dannemænd Alle Samdrægteligen wunde paa deris goede troe og rette Sandhed, at de saae og hørde fornte Peder Juels Loushørd Lous hørring for dennem stoede for Tingsdom, som er Poul Mikkelsen i Framlef, og Niels Fog i Borum de wonde for os paa deris troe og sande at de nærwærendes hos war paa Peder Jensens Balle paa Galten Mark saa og hørde det fornte Peder Juel gaw sin Lou og Lau hørded med Bønder og Bønder Sønner og rette SelwEiere som Herreds fogden og Herredsmændene fandt hannem til med rætte som er den grund og Eiendom som er de Fiere Bønders Skou og Ejendom hwermand uforkrænket, først dend Sneeskiæl? østen paa Peder Jensens Balle, Derfra og ræt Sønder og Wæster jmellem Peder Jensen Kiær og Nødgabet som Trebundne steen ligger, jtem ræt Wæster derfra og til en liden Siig, der ligger Tre Bundne steen, og saa Wester under en liden Abel jmellem Peder Jensen Kiær og Heeden, der ligger Trebunden steen, jtem det Westre og Sønder Hiørne jmellem Peder Jensen Kiær og fælledsskowen, der er Trebunden steen, derfra og neden ad Bækken under nogen Hessel der er Trebunden steen, derfra wed Wæster og Nør, og saa til det Steenskiæl norden Laasbye Wejen saa ræt Øster og Nør jmellem Amb: Closters og Bondens der ligger Trebunden steen, og derfra og til en graae Eng og Digget neder indtil Skiærbæk derfra Siigen og ræt, saa eller jmellem HweedeLykke og Peder Jensen Kiær og saa siden op til Peder Jensens Balle som de giorde deris Eed og soer de saa at der hawer ingen Lod inden disse fornte Skiælle uden de 4re Bønder i Galten, og dennem Brøst ingen wære, og fornte Lauhøweds eed war Laulig tilbudet toe samfuld ting tilforn og de  Kongebrewe som dennem lyde med og fornte Lauwhøring, kom jnden Tinge og meldte dend Lauhøwed wed magt at bliwe, saa længe dend Loulig Røges, at slig en Lauhøwed er Læst det winde Wj med wores Zigneter her under trøgt.

Reg 5:
Et Skiæl Brew af 11 April 1627: angaaende Skiælssætning imellem de 4re Selw Eier Bønder i Galten deres gaarders Skowmaale i Galten Bonde Skow. -

Sag 5:
Et andet gammel Pergaments Skiælbrew jmellem de 4re SelwEier Bønders Skowsparter i Galten Bonde Skou.

Anders Pedersen i Borum Herreds Foeged til Framlef Herreds ting, Simon Jensen Gammelgaard i Skoubye og Niels Nielsen i Herskind Tingskriwer. Giør Witterlig at

Aar efter Guds Biurd 1627 Onsdagen dend 11 April paa fornte Ting war skikket Peder Frandsen i Galten, og Loulig Esket, Bedes og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, som er Peder Jensen og Rasmus Jensen i Harlef, Las Nielsen og Anders Pedersen i Lillering Rasmus Pedersen og Christen Jørgensen i Taastrup, Peder Laursen i Snostrup, og Jens Sørensen i Høwer, disse fornte Otte Dannemænd alle Samdrægteligen wonde paa troe og Sanden, at de hørde og saae samme dag for Tingsdom stoed disse efterskrewne SelwEier Bønder, som ware Jens Sørensen i Stoering, Jens Pedersen i Hørslewgaard, Peder Jensen Bonde i Høwer, Peder Nielsen Leth i Skybye, Søren Simonsen og Poul Sørensen i Herskind, Jachob Jensen og Anders Madsen i Sielle, Jens Mortensen i Rugaard (Rodegaard?), Christen Andersen, Anders Sørensen og Peder Andersen i Borum, hwilke der gaw til kiende at eftersom de war Loulig opkræwet her af Tinget efter Tingswidnets formælding, Ejere at wære til at sætte steen jmellem de fiere SelwEier Bønder i Galten, Deris Gaaarders Skoumaal i Galten Bonde skou, som Laughørden paabyder, saa og efter Tingswidnets Bemælding af alle parterne som her for dom er læst og paaskrewen, Saa kundgiorde de derom deris Touj? og gang eftersom de af Twende Dannemænd Simon Nielsen i Woergaard og Jens Sørensen i Labing blew tilfyldt og meldt som er Niels Mortensen, Johanne Jensdatter og hendes Børn Peder Frandsen til sine twende Gaarder hand og sine Sønner Laurs Pedersen og Frands Pedersen i Boer, som war de nu paa Løwerdag sidst forleden paa Aae stederne i fornte Galten Bondeskou udi andre Dannemænds owerwærelse.

Da Begyndte de først paa dend Westre siide af Lauhørden paa fornte Galten Bonde skou wed Trestaen? og derfra i øster owerflog? og maalte de først Peder Frandsen til hans gaard som hand og Laurs Pedersen iboer hans anpart og maal som war det første maal, saa dernæst i Øster fra til Peder Frandsens anden gaard Frands Pedersen iboer og saa hans anpart afmaaldte endnu i Øster owerhøeg og maaldte de et andet maal til fornte Peder Frandsens gaard hand og Laurs Pedersen iboer, og  der satte de steen jmellem fornet Peder Frandsens Gaarders Skoummaals og fornte Johanne Jensdatters og hendes Børns skou, udi Ligemaade og owersloeg de fornte Johanne Jensdatters Skoumaal, saa hun og hawer sin maal og anpart, deslige Niels Mortensens gaard skou, som er spids ud med enden til Marken i øster som hand skal hawe og beholde for sin maal og anpart inden Laufhørdne, saawidt som Skowen findes i øster fra fornte Johanne Jensdatters maal og saa satt de steen jmellem fornte Peder Frandsens twende gaarders skoumaale som er fornte Tre maal Westen for Johanne Jensdatters skou, og fornte Johanne Jensdatters og hendes Børns skou og Begyndte først imod Heeden wed den øster siide paa en stoer Eng der satte de Tresteen, Saa i nør meere til en gammel grimb Eeg der satte de Tre steen, saa i Nør meere til en anden gammel grimb Eeg der satte de Tresteen, jtem endnu i Nør meere til en anden gl: grimb Eeg, de satte de og Tresteen, deslige endnu i Nør meere, neden for Rasmus Balle wegen wed en anden gl: grimb Eeg der satte de Tresteen, saa derfra i Nør meere wed den Sønder ende af en dyb Rønde, der satte de Tresteen, og siden samme Rønde ned ad Skiær Bækker wad at wære ræt skiel jmellem Peder Frandsens twende Gaarders Skoumaale og fornte Johanne Jensdatters og hendes Børns Skoumaale udi lige maade jmellem fornte Johanne Jensdatters skou og Niels Mortensens gaards skou, der satte de ogsaa steen og begyndte først i dend Sønder side jmod Heden, der satte de Tresteen.

Saa i nør meere wed en stubbet Bøg der satte de Tresteen, endnu i Nør meere wed en Bøg, wed dend sønder ende af Rønden, der satte de og Tresteen, ogsaa Rønden ned ad udi nør wed enden der satte de Tresteen, som skal wære ret skiel, jmellem fornte Niels Mortensens og Johanne Jensdatters Gaarder skou, efter Tingswidnets Bemælding, hwilke fornte Steenbond, fornte Eiere kundgiorde og aflagde wed deris Eed for ret skiel som forskrewet staaer, sted fra sted, jmellem fornte hendes maal i fornte Bonde skou, efter denne dag, efter deris egen Bewillings Tingswindes Leudelse, Som her i dag blew læst og paaskrewet. Og stoed fornte Niels Mortensen Peder Frandsen, Frands Pedersen, Laurs Pedersen og Jens Sørensen i Galten paa sin egne, sin Moders Johanne Jensdatters og sin Broders Knud Sørensens, og sine Sødskendes weigne med fornte SelwEiere til wedermaals ting, og dette fornte saa i alle maade fuldkommeligen samtøkt ræt og Reedeligt at wære giort, ligesom fornte Eiere det nu owerslaget og afsteenet hawer, hiemlet og Bestoed Peder Rasmussen og Christen Rasmussen i Galten wed Helgens eed og med opragte fingre, at de nu i dag maanedt sidst forleden, War for Skanderborg Port og der gaw de Ærlig og Welbeurdige Mand Laurs Ebbesen til Tulstrup, Kongl: Maitts Befalingsmand paa Schanderborg, Warsel for fornte Eieres opkræwelse hiemmel og afsigelse her i dag at tage Beskrewen, om hand hawde noget hertil at sware, desligeste samme dag war de udi Gammelgaard hos Morten Jensen og gaw ham paa sin Hustrues wegne ogsaa Warsel, dernæst gaw de ogsaa disse efterskrewne LodsEiere og Bønder til Galten Bondeskou, som er Peder Frandsen, Niels Mortensen, Frands Pedersen, Laurs Pedersen paa sin egne og Hustrues weigne Knud Sørensen paa sin egne, sin Broders Jens Sørensens og sin Moders Johanne Jensdatters Og sin Sødskendes weigne, og Simon Nielsen skræder ibidm paa sin Hustrues weigne, ogsaa Warsel ti hwer deris Boepæl for fornewnte Eieres opkræwelse hiemmel og afsigelse her i dag at tage Beskrewen om de hawde noget til at sware, des til Widnes Byrd at saa i Sandhed for os gangen og Wunden er hawer wi wores Zigneter her neden under trøgt.
Actum utsupra.   (L:S:( (L:S:) (L:S:)

Læst paa Framlef Herredsting for Rætten dend 30te July 1662.

 

Hus no 99:

Frands Simonsen Annex Bonde - For et Selw Eier Huus. -

Reg 1:
Skiøde af dato 13 dec: 1748: udgiwet af Birkeskriwer Wissing i Skanderborg til Frands Simonsen i Galten, paa et Huus og en øde Bygge plads ibm: -

Sag 1:
Kiendes Jeg Underskrewne Kongl: Maitts Birkeskriwer Niels Wissing i Schanderborg Og hermed Witterligt Giør, at hawe Sold og afhændet etc. til Welagtbahre Frands Simonsen i Galten og Hustrue Karen Pedersdatter, Et mig tilhørende og i Galten Beliggende 7 fag Huus, som Laurs Nielsen iboede og fradøde, og en øde plads owen i Byen til at bygge nogle Fag Huus paa, med Kaalhauge stæder som dertil er Beliggende, med ald dend Rættighed som ieg Wed min SelwEiergaards Bortskiødsel i Bemte Galten forbeholden hawer. Og de har Betalt mig til fornøielighed, saa ieg ingen ydermeere Rættighed har i samme. Der skal aarlig swares til Kongens Casse 1 mk 8 sk Og meldes desuden at hwer Huuses Beboere nyder Græs paa Galten fælledt og Skow græsning hwer til en Koe og Fem Faar imod Betaling som andre Huusmænd i Byen. Witterlighed: Knud Jensen og Niels Jensen begge af Galten. Schanderborg dj: 13de Decembr 1748.
Læst paa Birketinget den 9de Janv: 1749 og Protocolleret.

 

Galthen Sogn og Bye

Hus no 100:

Frands Pedersen - For et Huus. -

Reg 1:
Frands Pedersen - For et Huus. -

Tingswidne Skiøde af 3 July 1732: hworwed Frands Rasmussen owerdrager hans Swiger Søn Peder Mogensen, et gade Huus i Galthen for 60 Sld: -

NB: De i denne Bye wærende 4re Selw Eier Huuse, ere opbygte Tiid effter anden siden Krigs Jordebogens jndretning, og swarer af hwer aarlig 24 sk:

Sag 1:
Johannes Snell, Birkedommer etc og Lorentz Frobøse, Skriwer Giør Witterligt at

Aar efter Christi Fødsel 1732 Torsdagen dend 3die July war tilstæde for Rætten Frands Rasmussen Haarsgaard? af Galten, som i Haand toeg sin Swiger Søn Peder Mogensen i Bemte Galten og til hannem Skiødte, Soldte etc. et 8 fag Gadehuus med Haugeplads, fortoug og anden tilhørende Rættighed, hworfor hand har annammet og oppebaaret fornøielig Betaling fyldest nemlig 60 Slettedaler, saa kiendes han ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed til samme Huus som Jens Toersen nu iboer. Actum Anno die et Loco utsupra.

 

Giern Herred - Laasbye Sogn - Flensted

Gård no 101:

Jens Rasmussen Bonde - For gaarden No 1: og 4: Huuse. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde datr: Løwerdagen Snabsting 1613: hworwed Powel Lauritzen af Schifholm og Niels Jørgensen i Taastrup Skiøder til Søren Terkelsen i Flendsted, deres Hustruers Arwe Rættigheder i en halw gaard ibm: -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herrets foget til Giern Herretsting, Lars Joensen i Sorring, Rasmus Mortensen i Siøballe,

Aar efter Guds Byrd 1613 Løfuerdagen Snapsting, War schichet inden fornefnte ting, Søren Terchelsen i Flendsted, Hand Eschet bedis og fich et fuld tings Winde af Otte dannemend, Som Er, Las Joensen i Sorring, Giøde Nielsen i Farre, Mogens Nielsen ibm, Suend Knudsen i Soring, Søren Jensen ibm:, Jens Rasmussen i Laasbye, Søren Pedersen i Holmstoel, Søren Jespersen i Sorring, Huilche fornefnte otte Dannemænd, der Wunde paa deris goede troe Siel og Rette Sanden, di Saae og hørde, inden forne ting stoed, Pouell Laursen i Schifholm paa hans Hustrues Zidsell Pedersdaatters Wegne, Niels Jørgensen i Tostrup, paa hans Hustrues Anne Pedersdaatters Wegne, og di hermed ærlig for Tings dom, Skiøtte, Solde etc. til Søren Terchelsen i Flendsted ald den arfuelod, og part, deell og rettighed, som deris forne Hustruer, hafuer arfuet Effter deris Sallige Moder Anne Willumsdatter, i den halfgaard og gaardz tillleggelse i Flendsted, som Søren Terchelsen nu i boer, som er tou Søsterlodder i forn: halfgaard, den Siette og Suendepart i forn: halfgaard, Som er i Huus og Bøgning o. s. v. Och kiendes de at hawe oppebaaret og bekommet Pending Sølf, Saa de tacher hannem got for goed reedelig Betaling i alle maader. Actum et die ut Supra (7 segl (L:S:) underhængt)

Reg 2:
Et dto: af 12te Febr: 1739: hworwed Rasmus Enwoldsen afhænder til sin ældste Søn Jens Rasmussen, Selw Eier gaarden med tilhørende 4re gade Huuse i Flendsted. -

Sag 2:
Johannes Snell, Birkedommer og Ludvig Georg v Cøln, Birkeskriwer, Giør Witterligt at

Anno 1739 Torsdagen dj: 12 February, war tilstede for Rætten Rasmus Enwoldsen af Flendsted, som bewiiste med Laugbuds Tings widne udstæt dj: 5te February 1739, at hans iboende SelfEyer gaard Loulig 3de Tingsdage war Laugbuden, bewiiste og med Skøde af Framlef Giern Herredts ting udstædt den 3die February 1701 at ham samme gaard loulig er skiødt, hworfore hand i haand tog hans ældste Søn Jens Rasmussen til hannem skiødte og solgte etc. sin iboende Selfeyer gaard i Flendsted til ham med ald sin Tilliggelse, med 4re gade huuse og Eyendom etc. Saa som hand derfore hawer annammet og oppebaaret Sølf Penge fyldest og fuld wært, saa kiendes han ingen ydermeere deel, lod eller Rættighed i samme. Actum Anno, Die et Loco ut supra.

 

Tulstrup Sogn - Tørring

Gård no 102:

Anders Pedersen - For gaarden No 9: -

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 10 december 1631: hworwed Lauritz Pedersen af Skandrup afhænder een hans Selw Eier Bonde gaard i Tørring til Peder Andersen. -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herrets Foget, Swend Knudsen i Saarring og Niels Nielsen i Herschind Tingskriwer, giør Witterligt: At

Aar 1632 Løwerdagen dend 10de Decembris paa Gern Herrets Ting war skikket Peder Andersen i Woel, og louligen esket, Bedes og fik et fuld Tingswinde af otte Dannemænd, som er Laurids Pedersen Fogh, Mogens Nielsen, Peder Sørensen, Rasmus Thomsen, Mikel Andersen i Farre, Niels Sørensen i Voldbye, Rasmus Rasmussen og Johan Rasmussen i Dallerup; Disse fornte Otte Dannemænd alle samdrægteligen wunde paa Troe og Sanden, at de sandeligen saae, og hørde samme Dag for Tingsdom stoed Laurids Pedersen i Schanderup, og med sin frie Willie og Welberaad Hue i Haand tog fornte Peder Andersen i Woel, solgte skiødte etc. hans SelwEyer Bondegaard, liggendes udi Tørring, som Anders Hansen nu iboer. Og kiendes hand at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penninge, fyldest, saa hand takker hannem for goed redeligen Betaling udi alle Maader, Og ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed har i samme. ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 29 Septbr: 1765: udstæd af arvingerne efter Rasmus Laursen, paa Selw Eier Rættigheden i hans fradøde gaard i Tørring, til Beboeren Anders Pedersen. -

Sag 2:
Underskrefne Søren Nielsen i Rye paa min Hustrue Ane Rasmusdatters Wegne og Laurs Rasmussen i Tulstrup, med Curator Jesper Dyhr sammesteds, som Arwinger efter afgangne Rasmus Laursen i Tørring, kiendes og hermed Witterlig giør, at Wi, efter erhwerwet Laugbuds Tingswidne af 12te September sidst hawer solgt og afhændet etc. til Anders Pedersen Selweyer Rettigheden i den Gaard i bemelte Tørring som Rasmus Laursen forhen beboede og nu paaboes af fornæfnte Anders Pedersen. Og som hand hawer Giwet Os fyldes, saa kiendes wi herefter ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed i samme. Tulstrup den 29de September 1765.
Læst paa Birketinget dend 10de October 1765 og Protocolleret.

 

Alling Sogn og Bye

Gård no 103:

Anders Rasmussen - For en halw gaard af No 3: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 21 apr: 1717: hworwed Peder Enwoldsen af  Bomholt paa egne og Broder Kones wegne, Skiøder til Skow Rider Soetmann, Bonde Eiet i den halwe gaard i Alling, som de sig af Magister Poulsen hawer tilforhandlet. -

Sag 1:
Johannes Snell, Birkedommer og Lorentz Frobøse, skriwer giør witterlig at

Aar efter Christi fødsel Onsdagen d 21 April for retten fremkom welagte mand Peder Envoldsen af Bomholt som Paa Egen og sin broderkone Maren Envoldsdatter af Bomholt hendes Wegne som lauwærge som i dag for Retten, med sin friwillig og Welberaad hue, selger, skiøder etc. til Kongl: Mayst Skourider Signr Detløf Soetmand af Jaungyde, bunde Eiet i den halfwe gaard i Alling sogn og bye som de sig har til forhandlet af Mag: Clemmen Poulsen i Lenne (Linaa) efter derom hawende skiøder og adkomster, tillige med et huus og huus Rum af den anden halwe gaard som Maren Envoldsdatter sig har tilforhandlet efter tings widnets af 31 May sidst, som nu beboes af Rasmus Jensen, og skylder Aarlig samme halfe Bunde Eie 6 skipper Byg, huset beboes af salig Jørgen Knopes Enche. Og som de har annammet fornøylig betaling fyldest, saa kiendes de ingen ydermeere lod, deel eller Rættighed til samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 2:
dto: af samme dato, paa berørte halwe gaard, som Skow Rideren igien afhænder til Rasmus Jensen. -

Sag 2:
ohannes Snell, Birkedommer og Lorentz Frobøse, Skriwer, giør Witterlig at

Aar efter Christi fødsel 1717 Onsdagen dend 21de April for Retten Comparerede Kongl. Majts Skou Rider Seigr Christopher Detlef Soetman af Jaungyde, som med sin frie Willie og welberaad hue fra sig og sne Arwinger, Skiødte, og solgte  til Rasmus Jensen af Alling, hans hustrue Maren Jensdatter SelwEyer Rettigheden og Bundskylden i den halwe Gaard i Alling Sogn og Bye, som hand sig af Peder Enwoldsen i Bomholt hawer tilforhandlet, og nu af bemelte Rasmus Jensen Beboes,  hwilken Bunde Eye skylder aarlig Sex Skipper Byg. Og som har annammet fornøyelig Betaling, saa kindes hand ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed at hawe udi bemelte halwe Gaard, intet undtagen uden et Gadehuus, bestaaende paa Gaardens Grund, og halwanden Alen af Gaardens Grund ind  til Gaarden ad som skal tilhøre Huuset med tilhørende Hauge Stæd. Actum Anno, Die et Loco ut supra.

 

Gård no 104:

Hr Prowst Glahn, - For en halw gaard af No 3: -

Reg 1:
Tingswidne af 22 decbr: 1660: hworwed Just Andersen og Med Arwinger effter derudj jndlemmede Skiøde af 28 Mai 1632: afhænder til Anders Nielsen i Mollerup, Rasmus Frandsens fradøde Selw Eier Bonde gaard.

Sag 1:
Henrich Lauridsen i Kalbyegaard, Herrets Foget, Joen Knudsen i Toustrup, Frands Nielsen i Stoering, giør witterlig at

Aar 1660, Løwerdagen den 22 December paa Tinget war skikket Jens Andersen i Mollerup, som bedes og fik et fuld Tingswinde af Otte Dannemænd, som er Niels Mogensen i Farre, Niels Rasmussen, Christen Frandsen i Saaring, Jens Sørensen i Dallerup, Peder Christensen i Klintrup, Niels Jbsen, Christen Jørgensen i Hollemstoel (Holmstol), Niels Bonde i Saarring, hwilke alle wunde paa deres goede Troe og rette Sanden, det de paa fornte Ting og Dag saae, og hørde, for Tings Dom stoed Jens Andersen i Mollerup, og fremlagde et Skiøde paa Pergament, udgangen 1632 dend 28de May, Bemelder: for Tings Dom stoed Just Andersen i Siøballe paa sin egen, og med Fuldmagt af Karen Andersdatter, Sal: Anders Knudsens Efterlewerske i Wengegaard, Knud Andersen, Seyer Andersen ibidem, Anders Andersen i Foerlef, Hans Andersen i Schoubye, Powel Nielsen i Bouns Gaard paa hans hustrue Ane Andersdatters wegne, Peder Jensen i Siøballe paa hans Hustrue Mette Andersdatters Wegne, saa wel som Alle andre hans Med Arwingers Wegne, og med sin frie Willie og welberaad hue udi Haand toeg Anders Nielsen i Mollerup, og aldeeles afhændte fra sig og alle sine Med Arwinger, ald dend SelwEyer Bunde Gaard i Alling, Sal: Rasmus Frandsen i Boede og fradøde, og til Anders Nielsen i Mollerup hans Hustrue Karen Envoldsdatter. Og ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed fornte Just Andersen, eller nogen hans Med-Arwinges kiendes til fornte Gaard. Og blew bewiist at den war laugbuden i 3de Ting.                                                                  (L:S:) (L:S) L:S:)

Reg 2:
Skiøde af dato 2 April 1757: udgiwet af Anders Sørensen Broge til Prowst Glahn, paa et Selw Eier Bonde - Sted i Alling, af Hartkorn 1 td 6 skp 1 alb.

Sag 2:
Kiendes ieg underskrewne Anders Sørensen Broge og hermed witterlig giør, at hawe solgt, skiødt etc. til Welærwærdige og Høylærde Hr Adam Willads Glahn, Sogne Præst for Alling og Thulstrop Sogne og Prowst udi Giern = Herredet, et mig tilhørende SelwEyer Bonde=Sted i Alling matriculeret for 1 Td 6 Skpr 1 alb. Thi kiendes jeg ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed i samme, saasom hand har mig fuldkommen betalt. Witterlighed Morten Jørgensen og Christen Jensen begge af Alling. Alling dend 2den April Ao 1757. Læst for Birke Tinget den 14de April 1757 og protocolleret.

 

Boel no 105:

Erich Dinesen i Kilsgaard - For Boelet No 7: -

Reg 1:
Auctions Skiøde af 8 Sep: 1721: paa et Selw Eier Boel i Alling, som Dines Jensen i Kiærs Mølle hawer kiøbt for 97 Sldr: -

Sag 1:
Jens Harlev Prowst ower Framlef Herret og Sogne Præst for Harlef og Framlef Meenigheder, Hans Wonsild Notarius, og Sogne Præst for Borum og Lyngbye Menigheder, kiendes hermed, witterlig giør, at det SelwEyer Boel i Alling, som Welærwærdige, meget Hæderlige, og Wellærde Hr: Niels Krog Sommerfelt, Welmeriterede Sogne Præst for Alling og Tulstrup Menigheder hafde pantsat til Welærwærdige og Høylærde, nu hos Gud Salig Hr: Christen Sommer forrige Prowst ower Framlef Herret, og Sogne Præst til Sielle, Schiørring, og Laasbye Meenigheder formedelst mislig Betaling, wed en dom udstæd af Framlef Gier Herrets Ting 17 February 1712, til Eyendom tilkiendt bemte Prowsten Hr: Christen Sommer, hworefter wed Skifte og Deeling efter denne, har hans efterlatte Enke Hæderbaaren Dyd og Gud - Elskende, Madme Ide Margretha Otthisdaatter, med sin Lauwærge, med samtlige myndige Arwinger og dend Umyndiges formynder, begiæret at wi samme pantsatte, og wed Dom dem tilkiente SelwEyer Boel, i Alling, tillige med Sterwboets Midler, maatte paa offentlig Auction opbydes og bortsælges.

Da i følge deres Begiæring, og udgifne Placaters Publication, er i Kraftt af Deres Kongl: Majts: allernaadigste udgange Auctions Forordning, af Dato 19de Decembr Ao 1693 Artic 17: efter paa Auctions Stædet bekiente giorde Conditioner, Rugsæden som saaet er til Boelet følger en kiøbende, som, naar hand Frøegielden betaler, uden nogen afkortning udi den bydende Summa, betaler Auctions Skiødets Bekostning. Hartkorn Een Tønde Een Skieppe.

Boelet blew den 11te Marty Anno 1721 som dend høystbydende paa offentlig Auction i Sielle Præstegaard tilslagen Welagte og Welforstandige Mand Dines Jensen Boende udi Kiers Mølle for 97 Slettdr. undtagen Herligheden som Deres Kongl: Majt er tilhørende. Hworefter Enken Ide Margrethe Ottesdatter, og Arwinger ingen ydermeere Lod, Deel eller Rættighed har i samme. Sielle Præstegaard den 8de September 1721.

Reg 2:
Skiøde af dato 31te Marti 1749: udgiwet af Dines Jensen til hans Søn Erich Dinesen paa fornte Boel, af Hartkorn: 1 td 1 skp:-    

Sag 2:
Kiendes ieg underskrefne Dines Jensen i Kiers Mølle, og hermed tilstaar at hawe solgt og skiødt etc. til min Søn Erich Dinesen og Hustrue i Kilsgaard Et mig tilhørende Boel i Alling, Hartkorn 1 Td 1 Skp med Bygning o. s. v. At paa dend Condition at ieg selw forbeholder mig egen Brug og Benyttelse af dette min Lifs Tiid, men efter min Død, at tilhøre min Søn. Og som han har fornøyet og betalt mig med Reede Penge, saa kiendes ieg og Arwinger paa foreskrefne Maade ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed i samme. Witterlighed: Rasmus Hansen af Schousroed og Rasmus Povelsen af Kilsgaard. Kiers Mølle den 31te Marty Ao 1749. Læst for Birketinget den 24de April 1949 og protocolleret.

 

Gård no 106:
Jørgen Rasmussen - For gaarden No 10: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 26 Mai 1632: hworwed Just Andersen og Med Arwinger owerdrager deres Arwe Rættighed i den 3die part af Selw Eier Rættigheden i Rasmus Frandsens fradøde gaard i Alling, til Jesper Sørensen. -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herrets Foget, Rasmus Jensen i Kalbyegaard og Niels Nielsen i Herschind, giør witterligt, at

Aar efter Guds Byrd 1632 Løwerdagen den 26 May paa Giern Herrets Ting war skikket Jesper Sørensen i Alling, og louligen esket, bedes, og fik et fuld Tings Winde af 8te Dannemænd, som war, Erik Lassen i Dalbyegaard, Peder Nielsen i Mollerup, Rasmus Rasmussen i Dallerup, Anders Rasmussen i Jaungyde, Jens Pedersen i Schandrup, Christen Jørgensen i Holmstoel, Jens Sørensen Møller i Saarring og Søren Jensen i Toustrup, der alle Wunde paa Troe og Sanden, at de sandelige saae og hørde, samme Dag for Tingsdom stoed Just Andersen i Siøballe paa sin egen Wegne, og med Fuldmagt og Myndighed af disse hans efterskrewne Medarwinger, som her for Dom blef læst og paaskrewen, som er først Karen Andersis i Wengegaard, S: Anders Knudsens Efterlewerske, Knud Andersen og Seyer Andersen sammesteds, Anders Andersen i Forløf, Hans Andersen i Schoubye paa deres egen Wegne, Powel Nielsen i Bounsgaard paa sin Hustrues Anne Andersdatters Wegne, Peder Jensen i Siøballe paa sin Hustrues Mette Andersdatters Wegne, desligeste Bertel Nielsen i Firgaard paa sin Datter Barns Jens Andersen, Ane Andersdatters og Johan (ne) Andersdatter, S: Anders Rasmussens Børn, som boede og døde i Wengegaard, som hand er ret Wærge for, Rasmus Rasmussen i Weng paa sin Hustrues Kiersten Andersdatters Wegne, Jens Knudsen i Biestrup paa sin Hustrues Magrete Thomasdatters Wegne, Rasmus Sørensen i Simb paa sin egne Wegne, desligeste paa Niels Simensens og Thomas Simensens, saawelsom paa sine Twende Swogres Anders Sørensen i Simb og Jens Jensen i Sveistrup paa deres Hustruers Sidsel Simensdatters og Kiersten Simensdatters Wegne, efter deres Fuldmagtes Formælding, og i Haand tog fornte Jesper Sørensen i Allinge, Solde, skiøtte etc. alle de Lodder og Arweparter, som de hawer udi den Tredie Part udi dend Selweyer Bundegaard i Alling, som afgangne Rasmus Frandsen iboede, og som Jens Pedersen nu iboer. Og kiendes de at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penninge og fuld Wærd, saa de takker hannem godt for goed Betaling i alle Maader, og ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed at hawe i samme fornte Trediepart i fornæfnte Gaard. Actum ut supra.

Reg 2:
Skiøde af 27 Sep: 1765: udgiwet af Peder Rasmussen og Peder Sørensen til Jørgen Rasmussen, paa Selw Eier Rættigheden udj Søren Nielsens forhen paaboede gaard i Alling. -

Sag 2:
Underskrewne Peder Sørensen i Simb, Peder Rasmussen i Alling paa min Hustrue Anne Sørensdatters Wegne, og Jørgen Rasmussen Sammesteds paa min Hustrues Maren Nielsdatters Wegne, som Arwinger efter afgangne Søren Nielsen og Hustrue i bemelte Alling kiendes og hermed witterlig giør, at wi efter erhwerwet Lowbuds Tings Widne af 12 Sept sidst hawer solgt og afhændet etc. til Jørgen Rasmussen SelwEyer Rettigheden i den Gaard i Alling, som Søren Nielsen forhen beboede og nu paaboes af fornæwnte Jørgen Rasmussen. Og som han for samme hawer giwet os fyldest og fuld Wærd, saa kiendes wi herefter ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed i samme. Alling dj: 27 Septembr 1765. Læst paa Birke tinget Torsdagen dend 10de Octobr 1765 og Protocolleret.

 

Hus no 107:

Anders Andersen Haarup og Ambrosius Christoffersen i Tulstrup, for et Huus. -

Reg 1:
Skiøde af 6te April 1731: paa et Huus i Alling, som Her: Cordtsens Enke hawer solgt til Dines Mørk i       

Sag 1:
Jeg Elline Otsdatter, Sal: Hr: Niels Cortsens, kiendes Og hermed witterlig giør for alle, At Jeg hawer soldt og afhendet etc. Til Dinnes Jensen Mørch udj Kiersmølle i Linne (Linaa) Sogn, Et Huus uden Jord i Alling Bye, Beboes nu af Jens Davidsen og Jens Madsen, Huuset skylder Aal: i Nye Matricul 12 skilling danske, og giwer Aarlig efter accord 5 Sldr. Saa ieg ingen meere Lod eller Deel hawer i samme Huus, Eftersom ieg derfore af ham faaed Betalling 60 Sldr, Og wenlig ombedet min Kiære Broder Welærwærdige Hr. Søren Otsen, Sogneherre for Røgen og Sporup meenigheder, Og Proust ower Giern Herred. Tem dj: 6te april 1731. Som Lauwærge S: O: Grønbech. Læst paa Birketinget dend 21de Juny 1731 og protocolleret.

Reg 2:
dto: af 24 decbr: 1757: udgiwet af Jens Hansen i Kiers Mølle til Anders Andersen og Ambrosius Christoffersen, paa et gade Huus i Alling. -

Sag 2:
Kiendes ieg underskrewne Jens Hansen af Kiers Mølle, og hermed witterlig giør, at hawe solt og skiødt etc. til Welagte Anders Andersen af Haarup og Ambrosius Christophersen af Tulstrup de 9 første Fag fra den westre Ende at regne, af de efter i Hænde Hawende Adkomster mig tilhørende Gade Huus i Alling, som sidst har wæret  Beboet af Rasmus Jensen og Morten Jørgensen, med ald dets rette tilliggende. Og som de enhwer for sig med lige mange og fælles Penge har betalt mig for samme, tilstaaer ieg mig ingen ydermeere Lod, Deel eller  Rettighed at hawe i samme. Witterlighed: Christen Jensen og Peder Pedersen af Alling. Kiers Mølle dend 24 Decembr Anno 1757.

 

Dallerup Sogn og Bye

Gård no 108:

Claus Jacobsen - For en halw gaard under No: 1: 3: og 5: -

Reg 1:
Wel er dette Stæd anført i Krigs Jorde Bogen at wære Selw - Eie, men Beboeren har dog intet andet at Ligitimere sin Selw - Eier Rættighed med, end hans formand Hans Nielsens paa denne gaard/: som forrige Beboere blew fradømt:/ meddelte Hosbondholds - Brew af 18 Novbr: 1746: hworaf herwed følger Copie. - Af samme erfares: at antageren hawde selw, uden bekostning for Hans Majestets Casse, anskaffet sig den wed Stedet erfordrende Besætning og Sædekornet, og at hand derimod skulle wære Selw-Eier og Ejendommen berettiget. - Den jtzige Beboer Claus Jacobsen, har ægted fornte: Hans Nielsens Enke og taget Hosbondhold paa Stædet den 14de Marti 1750: -

Sag 1:
Paa Hans Kongelig Majest. Wores Allernaadigste Arwe Konge og Herris Wegne Hawer Wi meddeelt, Saa som Wi herwed meddeeler Hans Nielsen Hosbondhold paa den halwe part af SelwEier Gaarden i Dallerup-gaard, som tilforn er Beboed af Knud Hansen, og samme blew fradømt. Hartkorn 7 td 3 fc 2 1/2 alb og Skow 1 fc 2 alb hworaf hand for Kiændelsen betaler 2 rd. Bygningen er 50 fag huus. Den udfordrende Besætning, antageren tilligemed Sæde Kornet, sig selw har anskaffet med de Wilkor at wære SelwEier og Eiendommen Berættiget, da dette stedze tilligemed Wogn, Ploug og Harwe, Samt Behøwende Sædekorn skal bliwe wed Gaarden som Inwentarium. Rytter Sessionen i Schanderborg Dend 18de Novembr 1746.

 

Gård no 109:

Jens Mickelsen - For en halw gaard under No 1: 3: og 5: samt et Huus. -

Reg 1:
En Kiøbe Contract af 31 Marti 1744: jmellem Niels Sørensen og Søn Morten Nielsen paa en halw Selw - Eier Bonde  gaard i Dallerup, som Sælgeren beboede: -

Sag 1:
Kiendes Jeg Mig underskrewne Niels Sørensen af Dallerup og her Med Witterlig giør, at hawe soldt og afhendet etc.  til min Søn Morten Nielsen og hans forhobende fæste Møe den halwe selweier Bondegaard I Dallerop som Ieg nu paa Boer og besidder, med ald den Arw og arwepardt Ieg kunde tilfalde i samme. Og da Ieg har annammet fuldkommen Betaling af bemelte min Søn Morten Nielsen og hans forhobende fæste Møe Else Knudsdatter, saa ieg ingen ydermeere lod, dell heller Rættighed at hawe i samme. Witterlighed: Søren Rasmussen af Swinsager og Søren Pedersen af Dallerop. Dallerop den 31 Marti 1744.

 

Saarring

Gård no 110:

Søren Jensen - For den halwe part af gaarden No 1: med tilliggende af Biarup og Volstrup - Marker. -

Denne halwe gaard har tilforn wæret af de saakalde Selw Eiere efter:

Reg 1:
Et Skiøde Tingswidne af dato 15 Nov: 1724: wed hwilket Johan Gesius hawer Solgt Selw Eier Rættigheden derudj til Laurs Jensen.

Men da gaarden under hands beboelse kom i stoer Wanmagt, baade paa Bygning og Besætning, foruden paadragne Penge og Korn Restancer, og Efterkommeren Jens Sørensen ikke paa anden maade kunne antage sig Stedet, end at befries for Jndfæstnings swarelse og betaling af de Resterende afgifter, samt desuden at bewilges en deel Bygnings hielp og tillige nyde det jndawlede Korn, uden noget deraf for Sæden at betale, Saa blew den i aaret 1728: en fæste gaard som hosfølgende under.

Sag 1:
Johannes Snell, Birkedommer og Lorentz Frobøse, Skrifwer Giør Witterligt at

Aar eftter Christi fødsel 1724 Onsdagen dj: 15de Novembr for Rætten Comparerede Monsr Johan Gotfred Gesius af Sorring og med sin fri Willie og Welberaad Hue og effter oprættede Kiøbe-Contract imellem ham og Las Jensen Kongensgaard af 26de Sept sidst, samt Laubuds Widne af 3die Novbr 1723, J dag her for Rætten i haand toeg Bemte Las Jensen Kongensgaard af Sorring, skiødte, Soldte etc. til ham  SelwEjer Rættigheden i hans iboende halwe Gaard i Sorring, uden alleene Biarup Moese, som Peder Herløvsen i Kalbyegaard wed sin udgiwne skiøde, sig har forbeholden. Saa at Mons Gesius efter denne dag ingen ydermeere, Lod, deel eller Rættighed har i samme, da hand bekiender at hawe annammet og oppebaaret fornøyelig Betaling. Actum Anno die et Loco ut Supra. Læst paa Birketinget Onsdagen dj: 4de Aug 1728.

Reg 2:
Copie af det Jens Sørensen derpaa meddelte fæste Brew udwiiser, og effter hans Død har Sønnen Søren Jensen, som nu beboer Stedet, ligeleedes faaed fæste derpaa den 8 Novbr 1759: -

Sag 2:
Paa Hans Kongelig Maiestets Woris Allernaadigste arwe Konges og Herres Weigne o. s. v. Hawer Wi Sted og fæst, saa som Wi og hermed Steder og fæster til Jens Sørensen, Laurids Jensens i Wanmagt komne halwe Gaard i Saaring, som er Hartkorn, de derunder liggende Biarup og Wolstrup Marcker 4 td 5 skp 3 fc 1/2 alb, Skow 3 fc 1/2 alb paa følgende Conditioner:

1.
Nyder hand Stedet uden nogen Jndfæstning.

2.
Befries for dend der paa Heftende penge og Korn Restance til 1te Octobr 1727, undtagen Kierkens anpart Korntiende. 3. Det Jndauflede Korn Niuder Hand uden noged der af for Sæden at Betale. 4. for Maanetz Pengene er hand giwed Et Aars frihed fra 1 Octobr 1727. 5. Til Biugningens hielp bewilges af det gamle wed Søebyegaard eller Tvilum Beligende tømmer. (er nærmere angivet) Saa welsom de til Besætningen paa Stedet wærende 2de gammel Bester 1 Koe og 2 Faar sampt Wogn og Ploug, hworimod han self skal forskaffe dend fulde Besetning og opbyge det Afbrendte Huus, Reparere o. s. v. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot den 9 Marty 1728.

 

Gård no 111:

Anders Laursen - For den anden halwe part af gaarden No 1: med tillæg af Biarup og Volstrup Marker, og 3de i Byen wærende Huuse, som beboes af Niels Erichsen, Chresten Jokumsen og Jens Andersen. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 9 Novbr 1661: hworwed Niels Nielsen i Flendsted owerdrager Anders Laursen, sin Hustrues Arwe Rættighed udj Selw Eier gaarden som da beboedes af bemte Anders Laursen. -

Sag 1:
Hendrich Laursen i Kalbyegaard, Herrets foged, Joen Knudsen i Toustrup og Frands Nielsen i Stoering, Giør Witterligt at

Aar 1661, Løwerdagen dj: 9de November, paa fornt Ting War skichet Anders Laursen i Sorring, hand Esket og fich et fuld tings Widne af 8te Danne Mænd, Som er Jens Pedersen I Schandrup, Peder Sørensen i Laasbye, Christen Jensen i Mølhawe, Niels Mogensen i Farre, Peder Pedersen i Røgen, Rasmus Jensen ibm, Rasmus Sørensen i Dalbyegaard og Peder Madsen i Røgend hwilke alle Wonde paa deris gode troe og rætte Sanden, det dj paa fornte ting og dag Saae og hørde for tings domb Niels Nielsen i Flendsted og paa sin Hustrue Maren Laursdaatters Wegne og med sin frie Willie og Welberaad Hue, i Haand toeg Anders Laursen i Sorring, Solgte, skiødte etc. til ham og hans Hustrue Bergete Jensdatter, ald den Lod og part, som hans fornte Hustrue Maren Laursdaatter, war arfweligen tilfalden efter hendes Sl: Fader Laurs Andersen og Moder Magdalene Nielsdaatter som begge Boede og døde i Sorring, udj dend Selwejer-Bonde gaard som fornte Anders Laursen nu paaboer. Og kiendes han at hawe annammet og Oppebaaret Sølw penge fyldest, saa de tacker dennem alt got for god Reedelig Betaling i alle maader, og ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed at hawe i samme.  (L.S.) (L.S.) (L.S) (L.S.)

Reg 2:
Skiøde datr 30te Oct: 1766, udgiwet af Laurs Andersen i Saaring til hans Søn Anders Laursen, paa Selw Eier Rættigheden udj hans Selw Eier gaard og Huuse der i Byen.

NB: Efter Krigs Jordebogen we Biarup og Volstrup Marker ikke Selw Eier gods. -

Sag 2:
Laurs Andersen i Sorring kiendes og hermed Witterlig Giør, at ieg efter udstædde Laubuds Tingswidne, fra Schanderborg Rytter Districhts Birketing af 4de Septembr sidste, Hawer med frie Willie og Welberaad Hue, soldt og afhændet etc. til Min Søn Anders Laursen og hans tilkommende Hustrue, SelwEjer Rættigheden i den mig tilhørende Selwejer Gaard i Sorring som han nu paaboer, og som hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld Wærd. Saa kiendes ieg her efter ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed i samme foromrørte Selwejer Gaard med 6 Huuse, som nu der til ligger o. s. v. Sorring dend 30te Octobr: 1766. Læst for Birketinget Torsdagen dj: 27de Novembr 1766, og i Protocollen indført.

 

Hus no 112.

Peder Jensen Skræder For gaarden No 3: og Huuset som Jens Andersen beboer. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 18 Septbr 1675: hworwed Søren Jensen Paa sine Sødskendes Wegne afhænder til Peder Jensen, Selw Eier Rættigheden udj den Bonde Boelig i Saaring, som bemte Peder Jensen beboede. -

Angaaende Huset:

Sag 1:
Niels Grægersen i Giern, Herridsfoged, Peder Frandsen, Storring Skrifwer, Og Anders Bunde i Sorring, Tinghører Giør Witterligt at

Aar 1675 Løwerdagen d: 18 Sept: Paa fornte Ting war skicket Peder Jensen i Sorring, Som louf: Esket, bedes og fich et fuld Tings Widne af Otte Danne Mænd, der alle Wonde paa og bekiende, det de samme dag paa fornte ting, Sandelig saae og hørde, for tings Dom stoed Sørren Jensen i Sorring. Paa sin Søster Maren Jensdaatters Wegne, Og paa sin Broder, Frands Jensens Wegne udj Haand toeg fornte Peder Jensen ibm, med Frandz Jensens paalagde Haand, og med deris fri Willie, Welberaad Hue og Samtyche, Soldte, Skiødte etc. ald den Lod, og part Som dem war arweligen tilfalden, efter Deris Sal: Fader Jens Sørensen og Moder Maren Jensdatter. som boede og døde i Sorring, udj det Selw Eier Bonde Boelig ibm, Som fornte Peder Jensen nu paaboer. Og kiendes de at hawe annammet og oppebaaret Sølw, penge, fyldest, Saa de tacher hannem got for god Rigtig Betaling i alle Maader, og kiende de ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. Actum ut Supra.

Reg 2:
En Contract jmellem Peder Jensen og Beboeren Jens Andersen, af dato 14 Oct: 1754: -

Sag 2:
Wi underteignede, er saaledes Accorderede, At ieg Peder Jensen i Saarring ofwerlader til min Swoger Jens Andersen og hans Hustrue Maren Pedersdatter ibm:/ Det Huusplads som til min SelwEjer gaard er hen=hørende, hwor paa de selw paa egen bekostning har opført et 6 fag huus, samme huus og plads, samt tilhørende Kaalhaugested, de maa nyde og beholde naar hand swarer og betaler Aarl. Een Rexd. Da og giøre 4re dages Arbejde i Høstens tiid eller ogsaa derfor betaler 2 mk danske. Da ieg derimod betaler grundskatten. Witterlighed: Skoleholder Ole Fahnøe i Toustrup, og Laurs Nielsen i Farre. Sorring d: 14 oct. 1754

 

Gård no 113.

Søren Jensen - For gaardsparten af No 4: -

Reg:
Tingswidne Skiøde af 9 Marti 1698: hworwed Erich Jørgensen af Saarring paa egne og sin Broders Wegne med fleere, owerdrager til Søren Jensen, den halwe Selw Eier gaard ibidm: som hand paaboede, med tilliggende gade Huus samt Biarup og Wolstrup Marker. -

NB: J Jorde Bogen staaer denne gaard icke anført for noget af disse Marker, men alleene gaarden No 1: for 5 skp 1 alb: -

Sag:
Claus Jessen, Herrets foged, Oluf Hansen Bramdrup, Skrifwer Giør Witterligt af

Aar efter Guds Byrd 1698: Onsdagen d. 9de Marty. Paa tinget war skichet Erlig Agtebare Mand Søren Jensen af Sorring, som fich et fuld tings Widne af Otte tro faste Dannemænd, der alle samdrægtelige Wonde paa deris gode troe og Rette sanden, det de samme dag paa fornte ting, Sandelig saae og hørde, at for tings dom stoed Erich Jørgensen af Sorring paa Egne og sin Broder Sejer Jørgensen af Hevringholm hans Wegne, Peder Sørensen Dyhr af Sorring paa hans Hustrue, Abild Jørgens Daatters Weigne, Jens Nielsen Pellesen af Sabroe paa hans Hustrue Maren Jørgensdaatters Wegne, Og udj haand toeg fornte Søren Jensen og med deris fri Willie o. s. v. Soldte, Skiødte etc. til Søren Jensen og hans Hustrue Else Sørensdatter, den halwe SelwEjer Gaard i Sorring hand nu paaboer, med tilliggende Gade Huus, Skow og Skousparter, Sambt Biarup og Wolstrup March. Og kiendes de at hawe annammet og oppebaaret, Sølw Penge, fyldest og fuld Wærd, saa de ingen ydermeere Lod eller Rættighed har i samme. Actum ut Supra.

 

Gård no 114.

Chresten Ericksen - For gaardsparten af No 4: -

Reg:
Et Tingswidne Skiøde af 25de Juni 1681: som wiser, at Peder Rasmussen af Toustrup hawer solgt til Niels Chrestensen i Saarring, den halwe Selw Eier gaard i Saarring som Laurs Chrestensen hawde beboed. -

Sag:
Niels Grægersen Herridz Foged, Peder Frandsen i Siøballe, Skrifwer Og Jørgen Nielsen i Sorring Ting Hører. Giør Witterligt, At

Aar 1681 Løwerdagen dj: 25de Juny. Paa fornte Ting War schichet Niels Christensen i Sorring, som fik et fuld Tings Widne af Otte Danne Mænd der alle Wonde og Bekiende, de di samme dag Sandelig saae og hørde, for tings som stoed Peder Rasmussen i Toustrup, Og med sin fri Willie, Welberaad hue og Samtycke, udj Haand toeg fornte Niels Christensen af Sorring, Soldte, Skiødte etc. Den halwe SelwEier gaard i Sorring, Som Sl: Laurs Christensen paaboede og fornte Peder Rasmussen selw nu en tid lang hawer brugt. Og kiendes han at hawe annammet og oppebaaret Sølw, Penge fyldest, Saa hand tacher hannem godt for god fornøyelig Betaling i alle maader. Og ingen ydermeere lod, deel eller Rættighed har i samme. Actum ut Supra.

Læst i Skousiuns Commissionen d: 26de Aug. 1705.

 

Gård no 115.

Jesper Jensen - For et Huus der i Byen paa Chresten Christen Selw Eier Bondes gaards grund, men Jngen Skiøde derpaa. -

Reg 1:
Kun owenstaaende anførsel i Reg.

Sag 1:
Bilag i pakken, at sag No 115 mangler.

 

Hus no 116.

Johan Friderich Skræder - For et Huus. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 26 Marti 1727: hworwed Thomas Hansen afhænder til Jens Sørensen, at Huus i Saarring. -

Sag 1:
Johannes Snell Birkedommer og Lorents Frobøse, skriwer: Giør Witterligt at

Aar Efter Christi fødsel 1727 Onsdagen den 26 Marti for Retten fremkom Tommas Hansen Muurmester af Sorring, og J haandtog Rasmus Christensen af Oustrup paa Jens Sørrensen Pottemager af Saarreng hans Wegne Som er i sygelig forfald til hannem skiødte og Soldte etc. til bemelte Jens Sørrensen dette 10 fag huus Thomas Muurmester nu iboer i Saaring. Og som Thomas Hansen muurmester af Jens Sørrensen for samme Huus har nydt fuldkommen betalling saa kiendes de efter denne dag ingen ydermeere Lod eller Rettighed i samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 14 Septembr: 1728: udgiwet af Jens Sørensen i Saarring til Niels Jensen af Flendsted, paa et Huus med tilliggende i Saaring for 40 rd: -

Sag 2:
Kjendes Jeg underskrewne Jens Sørensen Pottemager i Sorring, og hermed for alle witterliggiør, at Jeg hawer soldt og afhændet etc. til ærlig og Welagte Mand Niels Jensøn af Flendsted, Et mig tilhørende og iboende Huus  i Sorring Thi Fag. Og som han har fornøyelig og fuldkommen betalt mig med 40 rdr saa kiendes jeg ingen ydermere Lod eller Rettighed at hawe i samme. Jeg og Hustrue efter Løfte nyder fri huuswærelse i Huuset til Paaske førstkommende. Witterlighed: Rasmus Nielsen og Niels Rasmussen af Dallerup. Sorring dj: 14de Septbr. Anno 1728.
Læst for Birketinget dj: 15de Septembr 1728 og protocolleret.

                                                                              

Toustrup

Gård no 117.

Jens Laursen - For gaarden No 14:

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 3 April 1624, paa den 5te part af Jens Rasmussens iboede gaard i Toustrup, som Jens Mortensen og Niels Mortensen i Herschen til hannem owerdrager. -

Sag 1:
Iver Pedersen i Oustrup, Foged, Las Jensen, Svend Knudsen i Saaring. Giør witterlig, at

Aar 1624, Løwerdagen dj 3dde April paa fornewnte Ting Dag war skicket Jens Rasmussen i Toustrup, som Eskede og tinge en fuld Tingswinde, af 8te Troe Dannemænd, som war Las Joensen, Swend Knudsen i Saaring, Rasmus Jensen, Mikel Pedersen i Flendsted Christen Sørensen i Klintrup, Jens Pedersen i Lauen, Laurs Pedersen Fog i Farre, Christen Powelsen i Lyngbye, hwilke fornte danne Mænd der alle samdrægtelig Wonde paa Deres gode Troe og Lowe, Siæl og Rætte Sande, at di sandelig saae og hørde paa fornte Ting og Dag for Sam stoed, Jens Mortensen og Niels Mortensen i Hersken i Framlef Herret, med Deres frie Willie og el beraad hue, samtligen skiødte, Solgte etc. til fornte Jens Rasmussen hans Hustrue og Deres Arwinger, ald hwis lod og part som De hawer Arwet efter Deres Moder Maren Rasmusdatter i den Bonde Gaard i fornte Toustrup hand udi Boer, som er den femte part, hwilke fornte Gaards parter han skal nyde o. s. v. Og kiendes de ingen ydermeere lod eller del at hawe i samme gaard, Mens derfor at hawe opbaaren og Annammet fyldest og fuld Wærd. Datum Anno die ex Loco ut Supra.

Reg 2:
dto: af 13 May 1711: hworwed Niels Jensen Møller i Toustrup Mølle og med jnteresserede, Skiøder til Laurs Tomesen i Laasbye, Syw Niedele af Rasmus Rasmussens fradøde gaard i Toustrup; hwori Kongen tilhører Herligheden. -

Sag 2:
Johannes Snell, Herrets Foged, og Peder Olesen af Borum, anordnet Skrifwer. Giør Witterlig, at

Aar efter Christi fødsel 1711. Onsdagen dj: 13de May, for Rætten sig Skickede Welagte Niels Jensen Møller i Toustrup Mølle, med Interesserede Nembl: Christen Rasmussen i Dallerup og Søren Pedersen Bach af Toustrup, og effter Laoulig i Dag 8te dage udstede Laubuds Tings Widne her for Rætten, Paa deris Hustruers Wegne, Med deris fri Willie og Welberaad hue, udj haand tog, Skiødte, Soldte etc. til Laurs Thomasen af Laasbye, hans Hustrue Kirstine Rasmusdaatter, Syw Niendeele af den Gaard i Toustrup som Rasmus Rasmussen ibm sidst paaboede og afdøde, hworaf Kongen tilhører Herligheden. Og bemte Mænd med deris Hustruer efterdags frasagde sig ingen ydermeere, Lod, deel eller Rættighed at hawe i samme Syw Nideele af Gaardens BondeEje. Og som de hawer annammet og oppebaaret fornøyelig betaling. Og hawer de tilforn Ofwer lefweret ham alle de gamle Adkomster, Skiøder og Brewe, Som de derpaa hafde. De Otte Mænd Som den tiid War skrewen til Stoche: Mads Pedersen af Schiørring, Daniel Jensen, Tord Swendsen, Rasmus Rasm: og Anders Ras: af Framløw, Rasmus Pedersen og Poul Jensen af Snastrup og Nils Smed af Toustrup.  Actum Anno die et Loco ut Supra.

 

Mølle no 118.

Mikel Overgaard i Toustrup Mølle - For halwparten af gaarden No 15 i Toustrup. -

Reg 1:
Skiøde af 22 April 1756: udgiwet af Peder Laursen J Toustrup paa egne og Med Arwingers Wegne til Niels Sørensen Møller i Toustrup Mølle, paa Rættigheden i den halwe Selw Eier gaard og tilliggende gade Huus i bemelte Toustrup. -

Sag 1:
Kiendes Jeg Underskrefne Peder Laursen i Toustrup, paa Egne og medarwinger Niels Pedersen i Laasbye og Niels Laursen i Høwer Deris Weigne, efter min Sl: Fader Laurs Poulsen som Boede og Døde i Toustrup Mølle, og hermed for alle Witterlig giør at hawe med samtl: mine bemte Medarwingers Willie og Samtyche soldt og afhændet etc.  til Niels Sørensen Møller i Toustrup Mølle SelwEyer Rættigheden, udi den halwe Selw=eyer gaard i Toustrup, som udi Nye Matricul er ansat under No 15 for Hartkorn 3 Tdr 1 skipp 3 fc efter, et af det Schanderborgske Rytter Districts Birketings udstæde Loubuds Tings Widne af 15 Jan 1756. Hwilken gaard tillige mede et tilhørende Gadehuus i Toustrup, Ieg hermed som meldt Sælger o. s. v. Dog Deris Kongl: Majts ræt, som Herligheds Eyere U=prejudiceerlig. Og da wi har nødt og oppebaaret fuldkommen Betaling, hwor om saawel min egen afkalds qwittering, som min Swoger Niels Pedersen i Laasbye begge datteret dj 11 Dec: 1755, protocolleret paa Birketinget dj: 15 Janv: 1756, saawelsom  og Niels Laursen i Høver hans afkalds qwittering. Dateret dj: 30 May 1746 ligeledes prot. 1756 Saa kiendes wi ingen ydermeere Lod eller Rettighed i samme. Witterlighed Ole Joensen Fahnøe Skoleholder i dend Kongl: Skoele i Toustrup og Anders Jespersen her ibm. Toustrup dj: 22de Apr: 1756. Læst paa Birketinget dend 29de Aprill 1756 og protocolleret.

Reg 2:
dto af 30te April 1756: angaaende samme Selw Eier grd og Huus, som Niels Sørensen Møller igien afhænder til Christian Hansen Bonsak. -

Sag 2:
Kiendes Jeg Underskrewne Niels Sørrensen Møller i Toustrup Mølle og Hermed for alle Witterlig Giør, at hawe med min Hustrues Willie og Samtycke, Solt og afhændet etc. til Christian Hansen Bonsach, SelwEjer Rettigheden udi dend halwe SelwEyer Gaard i Toustrup, i Ny Matricul No 15 Hartkorn 3 Tønder 1 Skippe 3 fc, som ieg selw i brug hawer haft, tilligemed Et dertil liggende Gade-Huus i Toustrup Bye, efter det mig derpaa af Peder Laursen i Toustrup meddeelte Skiøde dateret dj. 22 April 1756. Dog Deres Kongl: Maytts Ræt som Herligheds Eyere undtagen. Og da ieg har nødt fuldkommen Betaling, kiendes ieg ingen ydermeere lod, deel eller Rettighed i samme. Witterlighed: Jens Nielsen, Sognefoged i Toustrup og Anders Jespersen begge af Toustrup.
Toustrup Mølle den 30te april 1756. Læst for Birketinget dend 6te May 1756 og protocolleret.

 

Gård no 119.

Peder Hougaard i Farre - For den halwe part af gaarden No 15: som Mikel Hansen beboer. -

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 30te Mai 1694: som iblant andet angaaer Selw Eier gaarden med tilliggende Gade Huus i Toustrup, hwilken paa Proviants Forwalter Weiersløvs wegne Skiødes til Niels Jensen i Tørschow Mølle og hans Broder.

Yngre Skiøder hawes icke paa denne gaard, men wed Skifftet efter Laurs Nielsen i Skandrup Mølle, sluttet den 12te Marti 1742: er Peder Hougaard, som ægtede Enken paa Stedet, owerladt halw parten af Toustrup Mølle med Selw Eier Rættigheden udj den dertil brugende Selw Eier gaard i Toustrup for Summa 133 rd 2 mk: -

Sag 1:
Mathias Friis Herritz foget, Olluf Hansen Bramdrop skriwer. Giør Witterligt at

Aared efter Guds Byrd 1694 Onsdagen den 30te May. Paa fornte ting sig for Rætten Presenterit Erlig og Welagte Mand Niels Jensen Møller i Tørskof Mølle, Paa Egne samt Broder Peder Jensen i Esløf Mølle hans wegne, Som Lowlig Esket bedis og fick Et fuld tings widne af Otte trofaste Dannemænd, der Samdrægteligen Wonde  Paa deris gode troe og Rætte Sanden det De samme dag Paa fornte Sandelig saae og hørde, at for tings dom stod for Ermde Niels Jensen Møller af Tørskow Mølle og Paa Egne og Bemte Broders wegne i Rætten fremlagde En forhwerwet dom Angaaende Loubud udstæd af Rætten d 11 April 94. Paa den sælwEyer Gaard og Gade huus I Toustrup med den tilliggende Brønds Mølle, som ellers kaldes Toustrup Mølle. Efter hwilchet hand Paa Egne og Broders wegne for samme at hawe Budet sølw og Penge.

Der Paa for Rætten fremstod Welagte Mand Jens Nielsen af Siøballe, fuldmægtiget af Lodtz Eyeren Kongl: Maytts Prowiants forwalter Edle Sr. Christian Weiersløf af Aarhuus , som efter foregaaende slutted Kiøb med Niels Jensen Møller, effter der om Kiøbe Brewes udwiisning som blew læst og paaskrewen, nu tilstod og efter fuldmagtens Jndhold skiøtte, Solte etc. den bemte sælwEyer gaard gade huus og mølle med alt dets tilliggende. fra for Ermte Christen Weirsløf til Ermd. Niels Jensen Møller Samt Broder Peder Jens Møller og begge deris Hustruer Johanne Rasmusdatter og Johanne Jensdatter. Og kiendes C. W. ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed til samme, Saasom de hannem den Siste skilling med den første, Rigtig hawer Erlagt og Betalt. Actum ut Supra.

 

Boel no 120.

Jens Madsen - For Boelet No 16: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 11te Juny 1625: hworwed Jens Rasmussen Bonde afhænder til Rasmus Pedersen Et Boel med tilliggende i Toustrup. -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herritz foget, Laurs Joensen i Sorring og Niels Nielsen Ting skrifwer udj Herskend. Giør Witterlig at

Aar efter Guds Byrd 1625 Løwerdagen den 11te dag Juny, Paa Giern herritz Ting War skichet Rasmus Pedersen i Toustrup, Hand Loul: Esket, bedes og fich et fuldt tings Winde af Otte Dannemænd Som er; Jens Andersen i Javngyde, Søren Jensen i Sorring, Mogens Nielsen, Peder Sørensen Skolemæster, Peder Pedersen i Farre, Søren Pedersen i Toustrup, Laurs Nielsen i Klintrup og Søren Rasmussen i Holmstoel.

Disse fornte 8te Dannemænd alle samdrægteligen Wonde, paa tro og Sanden, at de hørde og saae samme dag Paa fornte Ting, for tings Dom stoed Jens Rasmussen Bunde, J Toustrup, Og med sin frie Willie og Welberaad hue tog forskrewne Rasmus Pedersen i Toustrup udj Haand, Soldte, Skiødte etc. til ham, Det Boel i Toustrup som fornte Jens Rasmussen Bunde nu iboer. Og kjendes forskr. Jens Rasmussen at hawe annammet og oppebaaret, Sølw pendinge, fyldest, Saa hand Tacher got for god Redelig Betaling udj alle maader. Actum Ao die et Loco ut Supra.

Reg 2:
Skiøde af 12te Marti 1748: udgiwet af Mette Laursdatter i Kalbyegaard til Jens Madsen i Toustrup, paa Jens Rasmussens iboede Sele Eier Boel ibidm: -

Sag 2:
Jeg Underskrefne Mette Laursdr af Kalbyegaard, med Lauwærge Knud Jensen af Galten, Kiendes og hermed Witterlig giør, at Jeg med frie Willie og Welberaad Hue, hawer Soldt, Skiødet etc. Eet mig tilhørende SelwEjer Boel udj Toustrup, som Jens Rasmussen forhen paaboede, til Jens Madsen sammesteds, undtagen nogle fag Huus i den Søndre side af Gaarden beliggende, Hwilche Jens Rasmussen nyder udj sin og Hustrues Liwstiid.  Og Kiændes ieg mig aldelis ingen ydermeere Lod, deel eller Rættighed at hawe til samme. Witterlighed: Niels Jensen og Jens Herløfsen begge af Galten.
Kalbyegaard dj: 12te Marty Ao 1748.
Læst paa Birchetinget dend 25de Aprily Ao 1748.

 

Røgen Sogn - Klintrup

Gård no 121.

Rasmus Rasmussen - For gaarden No 5: -

Reg 1:
Skiøde af dato 4 Janv: 1766: udgiwet af  Jørgen Dyhr og Hustrue i Tulstrup deres Arwinger, til Rasmus Rasmussen i Klintrup, paa Selw Eier Rættigheden udj deres forældres fradøde gaard: og tilliggende 2de Gade Huuse, samt 6 Skow Skifter med widere. -

Sag 1:
Underskrewne Jesper Dyhr i Tulstrup, Anders Dyhr Privilegeret Kromand i Rye og Lauritz Dyhr udi Bomholdt samtlig afgangne Jørgen Dyhr og Hustrue Johane Jespers Datter i Tulstrup Deres Sønner og Eeneste Arfwinger, bekiender og hermed tilstaaer, at hawe Solgt, Skiødet etc. til Welagte Rasmus Rasmussen i Klintrup den os efter wores Salig Forældre tilhørende SelwEyer Rettighed/: som wores Salig Moder arweligen war tilfalden efter Hendes afgangne Forældre:/ med tilliggende 2de Gadehuus samt Sax Skowskifter de Toe i Saaring Nør-Skow, det Eene Skifte kaldet Haurballe, det andet Nørschou; Det 3die i Hundschouen, Det 4de paa Birchebierre, Det 5te wed Woerballe Høy, og det 6te Skifte i Tings Skowen. Og kiendes wi ingen ydermeere Lod, Deel eller Rettighed i samme, men derfor at hawe bekommet fuld Wærd og fyldest. Og wi har ladet Loubyde som Tingswidnet af 4de Augusti 1763 udwiiser. Witterlighed: Ulrich Tolstrup, Schanderborg, Sr Rasmus Schade i Schanderup skole. Tulstrup den 4de Januarj Ao 1766.
Læst for Birketinget dend 31te July 1766 og Protocolleret.

 

Røgen

 Gård no 122.

Laurs Jørgensen - For gaarden No 3: -

Reg 1:
Om Selw Eier Rættigheden i denne gaard hawes alleene Skifte forretningen efter forrige Beboere Morten Rasmussen af 24 Sep: 1757: og herwed fremlagde Hosbondholds Brew af 27 Octobr: 1760: J følge samme afhandling i Sessionen, er den afdødes Broder Chresten Rasmussen i Røgen, som da hawde Skiøde paa Gaarden, pligtig at giwe gaardens antagere Laurs Jørgensen sin derpaa tilkommende Skiøde, hworimod den i Skifte forretningen indførte Contract skulle giælde, og Beboeren Laurs Jørgensen wære pligtig at betale aarlig 10 Sldr:, indtil de 200 Sldr: bliwer afbetalt, som Terkeld Laursen hawde udlowet for gaardens Selw Eier Rættighed til hands formand Morten Rasmussens Børn, Men det paa gaarden hafde Skiøde, som i Hosbondholds Brevet omtales, er Chresten Rasmussen siden frakommen, og er ufindelig. -

Sag 1:
Paa Hans Kongelig Mayestets Weigne hawer Wi Meddeelt Laurs Jørgensen fra Farre, Hosbondhold paa afgangne Terckel Laursens fradøde SelwEjergaard i Røgen, som har ægted Encken med 4re Børn.

Om samme er wed Sessionen afhandlet, at de 3de ældste af Børnene Deres Faderbroder Christen Rasmussen i Røgen som har  Skiøde paa self Eiergaarden med underliggende Eiendom og tilhørende Huuse uden for gaardens Bygning, skal som den nermeste dertil giwe antageren Laurs Jørgensen sin derpaa tilkommende Skiøde, hwor jmod den udj Skifte Forretningen af 24 Sept. 1757 efter Terckel Lauritsen indførte Contract bliwer i sin Kraft. Saa Gaardens antager derimod skal Betale 10 Slette Daler Aarlig, indtil de 200 Slette Daler bliwer af Betalt som Terkel Lauridsen har udlowed, som Børnenes bemte Fader Broder, eller anden Wederhæftig Mand imod Suficant forsikring, efter Haanden til hwer Aars forfalds tiid modtager og for qwitterer, og om noget imidlertiid kand faaes til Rente Kommer det Børnenes forældre til beste saalenge de behøwer Deres Hielp. Med underliggende aparte Jord 1 skp 2 f 1 alb er Hartkornet i alt 4 td 1 skp 2 fc 2 alb, hworaf udj Hosbondholds Kiendelse betales 2 rixdr. Bygningen er 35 fag huus, til Besætning 5 Bester 4 Kiør, 6 ungnød og 9 faar, Wogn Ploug og harwe med tilbehør. Schanderborg dj: 27 Octob 1760.

 

Gård no 123.

Swend Pedersen - For gaarden No 4: -

Reg 1:
Skiøde af dato 28 April 1764: til Hannem udgiwet af Chresten Bertelsen i Schandrup paa den halwe Selw Eier gaard i Røgen, som Niels Rasmussen forhen beboede, og staaer for Hartkorn 4 td 1:2:2 alb. -

Sag 1:
Underskrefne Christen Bertelsen J Schandrup, Bekiænder og herwed tilstaaer at hawe Soldt, Skiødet etc. den Arwe Ræt til Selw Ejer Rættigheden, Som min Hustrue Marie Pedersdatter arweligen hawer til og i den halwe Selweier Gaard i Røgen, Hendes Morbroder Niels Rasmussen forhen beboede, til hendes Broder Svend Pedersen som nu samme Ejer og Beboer. Staar i Nye Matricul for Hartkorn 4 tønder 1 skp 2 fdcr 2 alb med fiire dertil liggende gade huuse, Eene Grund som er ubebygt og kaldes Hiul huus og trende som kaldes Trundgaard der er bebygt og paa Gaardens Eiendoms Grunde beliggende Norden i Byen. Dog Hans Kongl. Majets Herligheds Ræt i al U=præjudicerit. Selwejer Rættigheden er Laubuden wed Birketinget dend 29de Marty Aar 1764, Saa kiændes Jeg mig ingen ydermeere Part eller Rættighed i samme. Witterlighed: Christen Rasmussen og Niels Pedersen i Røgend. Schanderup dend 28de Aprily 1764.
Læst paa Birketinget dj: 17de May 1764 og Protocolleret.

 

Silcheborg Amt - Giern Herred - Spaarup Sogn - Farre


Gård no 124:
Peder Pedersen Hougaard - For gaarden No 5: -

Reg 1:
En Kongelig Bewilling af 1525: at Jens Sejersen og Arwinger i Farre maae beholde den Bondegaard, som hands Olde Fader boede udj, imod aarlig Afgift 1 Fierding Smør, og dertil Stød og Leding som der meest taaler af at gange, men ei widere at beswæres med Tynge i nogen maade. -

Sag 1:
Wii Frederich af Guds Naade Dannemarch Wenders og Gotters Konning Udwald Konning til Norge, Hertug i Sleswig, Holstein, Stormarn og Ditmerschen, Grewe udj Oldenborg og Delmenhorst, Giøre alle Witterligt, at Wi Nu af Wor fornemmelig Gunst og Naade, hawer unt og tilladet og med dette Wort Aabne Brew under og tillader, at denne Brew wiiser Jens Seyersen i Farre, Maae og skal hawe Nyde Bruge og Beholde denne Wor Croned Bonde Gaard i Farre, Som Hans Oldefader Boede udj og for hannem haft hawer, Sammeledes Hans ægte Hustrue og begge deris ægte Børn Efter dennem og deris Arwinger, Dog Med saa skiel at hand og hans Hustrue og begge Deris ægte børn, efter dennem skal byge og forbedre samme Gaard med god Bygning, og den ei Lade forfalde i Nogen Maade, og skulle de ei forhugge eller forhugge lade Skowen der til Ligger til upligt udj nogen Maade, Og skulle der af til Gode Reede giøre og giwe Aarligen til Os og Cronen 1 frding Smør og dertil stod og Leding, som der mest taales af at gange, og ei ydermeere Beswæring med toug, eller anden tynge udi nogen maade, thi forbyde Wi alle hwor de helst er eller wære kunde, Særdeeles Wores fogeder og Embedes Mænd, og alle andre fornte Jens Sejersen hans Hustrue og begge deres ægte Børn, her imod paa fornte Farregaard eller Noget dens Rætte tilliggende Agger, Eng, Skow Mark og ald anden Rættighed og Eiendom, som af Rætte tilligger at hindre, hindre Lade, Møde Pladser u=mage eller i nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest og Naade, giwet paa Wort Slot Gottorph Mandagen nestefter Quadmadagent Søndag Aar Et Tusinde Femhundrede Paa det femte til Tiwende.

Under Wort Indseigl. (L:S:)

Rmandatum? duf? Regis ...

Reg 2:

Samfrænder Skifte afhandlinger af 1560: og 1575: -

Sag 2:

Wi efterskrewne Anders Bund i Spettrup (Sogn v/Horsens), Peder Mogensen i Kragelund, Hans Lauridsen i Ørum Rasmus Jensen i Testrup, Jens Sørensen i Klintrup, Jens Andersen i Røgen, stor Jens Michelsen i Skioldeløw, Jørgen Mogensen i Sall, Anders Mogensen i Farre, Jens Larsen, Peder Lauridsen ibid: Søren Lauridsen i Mollerup, Søren Michelsen i Noring Samfrender Kiendes og giør Witterligt for alle

Aar efter Guds Byrd Mdlx Søndag for seiermes Wor Frue Dag da war wi forsamlet i Farre, paa en Samfrende mode som Anne Jensen i Aars Peder Jensen Borger udj Randers og Knud Jensen i Aars hawde os dertil krafde, og eftersom wi os tilforn bepligtet hawer efter Kongl: Mayts Wor Naadigste Herres strenge Brew og Befaling som dij paa os af hans Naade forhwerwet hawer at wi skulle ordeele og udlegge dennem deres Arwepart, som dennem med rette, udj Arw tilkommen ware efter Jens Seiersen i Farre Salig afgl. hans Død og som forne Iens Seirsens Børn war tilkommen efter deres Salig Oldefaders død Seier Knudsen og deres Oldemoder Magrette Seiers, Da efter samme Befaling da hawer Wi Gandske forfarne efter Brew og Seigl som her for os udj rette blew borne, og som forbemte Anne Jenses fremlagde her i Dag paa hendes Børns wegne, først fremlagde hun en Skiøde Lydendes det forne Jens Seyersen hawde kiøbt den tredie deel i den gaard i Farre som hand da sielwer i boede, og dernæst efter twende Kongl. Mayts Domme forne Jens Seyersen hawde forne Jens Seyersen hawde forhwerwet sig, det hand skulle hawe nyde bruge og beholde samme formelte Gaard i Farre og hans Børn og Hustrue efter hannem, Item samme ledes da bekiendte wi forne Samfrender at wi her i Dag, til og ofte, hawde Æsket hwer Brew eller Seigl Seier Knudsens Arwinger skulle friholde, forne Anne Jenses og Hendes Børn, der med og ey er der kommen nogen anden Brewe for os end som fornde stander, da efter samme Brew og Bewiisning som da tilstæde war, da sagde wi forne Anne Jenses bør de toe parter i forne gaard i Farre dog undtagen den tredie deel efter den Skiøde Brews lydelse som forne Jens Seiersen hawde kiøbt der i og deslige undtagen den Lod og deel som Kirsten Seyersdaatter kunde tilfalde udj samme forne Gaard i Farre og som hun hawde Arwet udj efter hendes Salig afgangne Faders død, og moders Seier Knudsens og Magrethe Seiers endtil saa lenge det forne Seier Knudsens Arwinger kommer for os med andre Brewe og Bewiisning og som de wilde nyde og undgielde udj Sødskende Skifte og Iafning, og skal forne Jens Seiersens Arwing wære ud af med alt det andet gods som er ij Gaarden i Sorring og i (navn mangler) Mark og i den gaard i Alling og et stykke Eng i Woldbyemark og hwilke Deele som Seier Knudsen og Margrette Seiers hawde i den gaard i Iornet (Jernit?) og i emdrup eller nogen andetstæds som dennem tilfalder med rette, Item blew os bewist her i dag af Christen Jensen i Aars og Peder Larsen i Farre dj war paa Hageløs i Skaane fiorten dage efter Pints Helligen sidst war forleeden og der lowligen gaw Niels Lauridsen mindelig warsel at møde her i Farre paa seiermers Wor Frue dag nu førstkommende med hwis brew og Seigl som hand wil nyde og undgielde samme dag der for Samfrender, eller om hand hawer noget at sware dertil. Item desligeste da wand Søren Jensen og Jep Andersen i Farre og da wi war i Oustrup den Tiirsdag i Pinse Hellige dage nu sidst war forleeden og Lowet der Iwer Lauridsen at møde her i Farre paa Seiermere Wor Frue dag næst derefter kommendes med hwis Brew og Seigl som hand wil nyde og undgielde der samme Dag for Samfrender eller om hand hawer at sware dertil. Desligeste da Bestaaer wi Samfrender det wi og mondelig Stefnet Seyer Lauridsen udj Ousstrup den Tirsdag udj Pindse Hellige dage nu sidst war set hand og skulle møde paa Seiermere Wor Frue dag nu først tilkommendes med hwis brew og Seigl som hand wil nyde og undgielde samme Dag for forne Samfrender eller om hand hawer noget at sware hertil, at saa gik og foer som forskrewet staaer, det winde wi med wore Samfrenders Eed og indseigl her neden under.
Afskrift slut ingen dato eller L:S:

Reg 3:
Samfrænder Skifte afhandlinger af 1560: og 1575: -

Sag 3:
Wi underskrewne Jep Lauridsen udj Resendahl Rasmus Lauridsen ibid Jørgen Mogensen udj Sall. Anders Mogensen udj Farre. Niels Andersen Mogens Andersen ibid: Søren Michelsen i Norring Jens Michelsen i Skioldelef. Anders Knudsen i Wenggigaard. Niels Larsen i Wenge. Søren Lauridsen i Mollerup og Peder Jensen i Klintrup som er Samfrender kiendes og giør Witterligt for alle udj de wort obne Brew at

Aar efter Guds Byrd 1575 paa Palme Søndag war wi udj Farre forsamlet paa en Samfrenders mode imellem Seyer Lauridsen udj Sorring og Hans Moder og Sydskende paa den eene Siide og Anne Bartgiels udj Aarhuus og Jens Seiersens Børn udj Farre paa den anden Siide Eftersom ærlige og Welbyrdige Mand Biørn Andersen til Stienalt Kongl. Mayts Høwedsmand paa Aarhuusgaard hawer ladet os besøge med Høibemte Kongl Mayts alle Wore Naadigste Herre og Konning Hans strenge Brew og Befaling, Lydende at Wi skulle udlegge forne Seier Lauridsen og hans Sødskende fulle og fyllest udj Thørring for hwis Lod og part de hawde udj den gaard udj Farre som forne Anne Bartils og Jens Seyersens Børn hawer der, og som Jens Seyersen iboede, desligeste at deele og Skifte dennem imellem hwis fælleds Gods de hawer udj Skiellerup, saa hwer maatte fange sin anpart at wiide, hwis dennem bør at hawe med rette, Da efter som Wi af dennem paa baader Sider tiltroet war, da hawer wi efter Høibemte Kongl. Mayts strenge Befalling udj Rette for os stewnet dennem paa baade Siider, udj Dag at skulde møde med hwis Brewe og Bewiisning, de hawde, som de udj samme Sag nyde og undgielde wilde, og wi nu æskit og begierte for os samme deris Brewe udj Rette, og da hawer wi grandsket og forfaret alle de Brewe som de nu for os udj Rette boret hawer, og hawer Wi tillagt Seyer Lauridsen i Soring og hans Moder og Sødskende ald den Lod og deel som forne Jens Seyersens Børn hawer udj dend Gaard udj Thøring som Hans Larsen nu iboer og hindes rette tilleggelse, for ald den Lod og part som de hawde udj den Gaard i Farre som Salige Jens Seyersen i boede, og ald hindes rette tilleggelse som Salige Laurs Seyersen hawde kiøbt af Kirsten Seyersdaatter og som hun hawde arwet efter hendes Fader og Moder udj forne Gaard i Farre, Dernæst hawer wi grandsket og forfaret ald hwis Lod og anpart som de hawer udj de twende Gaarde i Skiellerup som Niels Pedersen og Peder Jensen nu udj boer og hawer wi udlagt forne Jens Seyersens Børn halweparten af forne twende Gaarde og des rette tilleggelse at maae nyde og Beholde efter de Skøde Brewe som Niels Powelsen og hans Hustrue Else Andersdaatter i Spettrup hawer giort Jens Seyersen paa halwe parten i samme twende Gaarde, og som hende war tillagt af Samfrender, deslige efter det Skøde brews lydelse som nu for os udj rette Boeret er, Lydende det Powel Larsen udj Woldbye hawde  forhwerwet af Jens Sørensen i Farre og hans Hustrue Birgitte Andersdaatter paa hwis Lod og deel som hun hawde udj Giern Herrit undtagen i den gaard i Farre som Jens Seyersen i Boede, den Lod og deel som hun hawde derudj, der hos blew for os udj rette Baaret et andet Skiøde Brew Lydendes forne Jens Seyersen at hawe kiøbt af forne Jens Sørensen og Birgitte Andersdaatter ald den Lod og deel som Birgitte Andersdaatter hawde udj den gaard i Farre forne Jens Seyersen iboede og samme hendes Lod som hun Jens Seyersen soldt hawer at wære Indlagt udj Skiellerup af Samfrender siden samme Skiøde udgangen er, da hawer Wi tillagt forne Jens Seyersens Børn halwe parten af samme Birgitte Andersdaatters Lod i Skiellerup og Powel Larsens Arwinger anden halwe parten deraf, efter dj at der findes twende Skiøder paa samme Søster Lod, og udlagde Wi fornewnte Jens Seiersens Børn den Lod og part som Jens Powelsen af Aars Powel Larsen Søn hawde soldt Jens Seyersen Powel Larsens part efter det Skiøde Brews Lydelse som hans Jens Seyersen herpaa giort hawde, foruden det andet som forberørt er. Alt dette forskrewne Jordegods hawer Wi skift og deelt dennem imellem med frænders Eed, og til ydermeere Widnesbyrd og des tryggere forwaring at saa udj Sandhed er, som forskrewet staar Tryker Wi forskrewne Samfrender wor Indseigl og Signetter her neden under. Datum ut Supra. - (L:S:)

Reg 4:
Skiøde af 9 Decbr 1626: -

Sag 4:
Swend Knudsen i Soring den hid (thid), udi dommersted Til Giern Herreds Thing, Søren Jensen i Soring, og Niels Nielsen i Herschind Tingskriwer, Giør Witterligt, at

Aar efter Guds Byrd 1626 Løwerdagen den 9de Decembr, Paa Giern Herreds Ting war skicket Ærlig og Welagte Mand, Jesper Pedersen i Oustrup Herreds foged i Giern Herred og Louligen skikket, bedes og fik et fuld Tings Winde af Otte Dannemænd som er Mogens Nielsen, Peder Sørensen i Farre, Laurs Nielsen Bunde, Niels Rasmussen, Jens Bertelsen i Klindtrup, Rasmus Rasmussen i Soring, Tord Nielsen og Søren Rasmussen i Holmstoel, Disse fornte 8te Dannemænd alle samdrægteligen Wunde paa troe og Sanden, Wi hørde og saa Samme Dag paa fornewnte Ting, for Tings Dom Stoed Peder Pedersen Underskriwer Paa Schanderborg Med fuldmagt og Møndighed af Peder Saxesen Borger og Indwaaner udj Colding, Paa Hans Wegne Jesper Laursen, Slotts foged Paa Dronningborg, Paa sine egne, og paa hans fuld Søskendes Hans Laursen i Randers og Jørgen Laursens Wegne og Paa Hans Søster Dorthe Laursdatters og Anne Laursdatters Wegne i Mariager, efter fornte Hans Laursen og Rasmus Nielsen Raadmand i Mariager, Deres Udgiwne Kiøbebrewes formelling, Som her i dag for Dom er Læst, og Paaskrewet, Mathias Pedersen Issen Kræmer Borger i Randers, Paa sin Huustrues Margrethe Laursdatters Wegne og Laurs Mogensen (kan visse steder læses som Wogensen) Borger i Randers paa sin Hustrues Karen Laursdatters Wegne og did paa Deres egne, Saa og efter udgiwen kiøbebrewes og fuldmægtiges formelding, hwer Serdelis tage fornte Jesper Pedersen i Oustrup, udj Haand, og med deres frie willie og Welberaad hue Soldte Skiødte og aldeeles afhendet fra dem og deres Arwinger og til fornte Jesper Pedersen og Hans Kiære Hustrue Ærlige og Welbyrdige Johanne Grøn og Deres Arwinger til Ewendelig Eiendom at hawe, Nyde bruge og Beholde, Een Deres Selw Eier Bonde Gaard i Farre Bye Leggende med Huuse Gaard og Gaardstæd Som Hans Jørgensen og Hans Pedersen Nu iboer med des tilliggende Huuse og Boele Som Rasmus Sørensen og Niels Sørensen Skomager, Jens Sørensen og Peder Sørensen Degn Nu Paaboer Med ald des tilleggende Gaarder Eiendom og Rettighed, Agger og Eng, Sporup Mark og Hæst Hauge og tilliggende Skowe og Krarup Eene Mærke, Heede og Fællet o. s. v. som der nu tilligger, og af Arilds tiid tillegget hawer etc. efter gamle skiøder og Adkomsters formelding, Som fornæwnte Peder Saxesen Arweligen tilfalden, efter hans Sal.  afgangne Moder Giertrue Pedersdr. og som hun arwet efter hendes Oldemoder Margrethe Jensdr. Som begge boede og Døde i Randers, og forne Jesper Laursen og hans heel Sødskende Hans Laursen og Jørgen Laursen, Anne Laursdr og Dorthe Laursdr er Arweligen tilfalden efter deris Salige afgangne fader Laurs Jacobsen fordum Raadmand i Randers, og som hans Arw efter Hans Salige afgangne Barn Gierthrue Laursdatter og som forne Mathias Pedersens Hustrue Magrethe Laursdatter og Laurs Wogensens Hustrue Karen Laursdatter hawer Arwet efter deres Salige afgangne fader fornte Laurs Jacobsen og deres Salige Moder Gierthrue Pedersdr og kiendes fornte Peder Pedersen Paa fornte Peder Sørensens Wegne Jesper Laursen paa egne og sine fornte heel Søskendes Wegne, Desligeste fornet Mathias Pedersen og Laurs Wognsen paa deres fornte Huustruers Wegne, Derudj at hawe Annammet og oppebaaret Sølw Penge fyldest og fuld wær, af fornte Jesper Pedersen og hans Hustrue Johanne Grøn for fornte Gaard og ald des rette tilleggelse, Saa di tacker dem got for goed Reedelig Betaling i alle Maader, hworfor fornte Peder Pedersen paa fornte Peder Saxesens Wegne, Iwer Laursen paa sine egne og samme fornte heel Sødskendes Wegne, Mathias Pedersen og Laurs Wognsen paa deres fornewnte Hustruers Wegne, derudj og deres Arwinger at frie hiemle og fuldkommeligen tilstand fornte Jesper Pedersen og Hans Hustrue Johanne Grøn og deres arwinger fornte Gaard og ald des fornte Rette tilleggelse i Bye og Mark. aldeles indtet undtagen, efter som forskrewet staaer for alle og hwer Mands hinder tiltale, heller giwen kald som der Paa  i nogen Maade kunde tale med rætte og ingen ydermere Lod, del ræt heller rættighed fornte (samme navne)  efter denne dag i at hawe udj fornte Gaard, heller noget des  rætte tilleggelse som forskrewet staaer, men dersom saa skeede/:hwilket Gud forbyde:/ at fornte gaard huuse og Boele, agger og Eng, heller noget des tilliggende Skoue eller Eene Mærker haller noget af fornte Gaards Rættighed i Bye heller Mark, Som der nu tilligger og af Arilds tiid tilligget hawer, og som nu forfunden er, efter som forskrewed staar bliwer forskrewne J P og hans Hustrue J G heller deres Arwinger Afwunden udj nogen Dom eller rettergang for fornte Peder Saxesen, Jesper Laursen paa sine egne og sine fornte heel Sødskendes Wegne og Mathias Pedersen og Laurs Wognsen paa deres Hustruers Wegne, heller deres Arwingers Wanhiemels Brøstskyld, da til Pligter di dem og deres Arwinger at Igien Wederlegge og Welfornøye fornte J P og J G med saa goed en gaard Huuse, Boele og tilligendes Eiendom i Bye og Mark, Agger og Eng Skow og Eene Mærker, dem saa wel beleilig jnden Sex uggers dagen, dernest efter di og deres arwinger, har i Inden at holde fornte J P og Hans Hustrue  J G og deres arwinger skades Løs i allemaader, og blew bewiist her for Dom med Tingswinde at fornte Gaard og des rætte tilleggelse er Lowligen Laubøden har til Giern Herreds Ting udj trei ting efter Lowen, saa fremt denne skiøde i Dag udgik og blew giort des til Windesbyrd at saa i Sandhed for os gangen og Wunden er hawer wi hos fornte Peder Saxesen, Jesper Laursen, Mathias Pedersen og Laurs Wognsens for Seigling og egen Hænder underskrewet Wores Signeter her Neden under trygt.

Actum ut Supra: -

Peder Saxesen - Jesper Laursen - Laurs Mathiasen - Laurs Wognsen.

                                                                      Vedhængt 7 (L:S)

Læst for Rætten paa Framlef herreds Ting Onsdagen d: 23de May Ao 1703. Læst for Rætten Paa Framlef, Giern og Sabroe Herreds Ting Onsdagen den 7de April 1717

Reg 5:
dito af 5te Octobr: 1650: -               

Sag 5:
Henrich Laursen Herredsfoged til Giern Herreds Ting, Jens Bertelsen i Tulstrup, Frands Nielsen i Storring, Giør Witterligt at

Aar 1650 Løwerdagen den 5te October paa fornte Ting war skikket Christen Pedersen i Farre Hand Esked og fik et fuld Tings Winde af Otte Dannemænd som er Michel Jørgensen i Kalbyegaard, Peder Sørensen Rasmus Jensen i Laasbye, Søren Sørensen i Wissing, Rasmus Rasmussen i Dallerup, Iens Pedersen i Skandrup, Anders Rasmussen i Farre, Peder Madsen i Røgen hwilke forne Otte Dannemænd der alle wonde paa deres gode Troe og rette Sanden det di paa forne Ting og Dag saae og hørde for Tings Dom stod Laurids Bertelsen i Skowsrod paa sin Moder Maren Jensdatters wegne i Fiirgaard og med Fuldmagt af Christopher Pedersen i Aarhuus paa hans Hustrue Maren Andersdaatters wegne, og med fuldmagt af Jens Powelsen i Erølløf paa hans Hustrues Sidsel Andersdaatters wegne, Peder Jensen Krog udj Aarhuus paa hans Moder Maren Laursdaatters wegne, Thomas Christensen i Skybholm paa hans Moders Maren Jensdaatters wegne, Jens Olufsen i Borum Jesper Olufsen ibidm paa deres egen, Seyer Olufsen i Sielløw paa sin egen og med fuldmagt fra Niels Sørensen i Neder Hornbech paa hans Hustrue Anne Olufsdaatters wegne, Frantz Nielsen i Storing med fuldmagt af Peder Andersen i Borum paa hans Hustrue Maren Olufsdaatters  wegne og enhwer særdelis udi Haand tog Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre og med deres frie Willie og Welberaad Hue Solde, Skiødte og aldeles afhændede fra dennem og deres Hustruer og deres Arwinger, og til Christen Pedersen og hans Broder Peder Pedersen i Farre og deres Arwinger, til Ewindelig Eiendomb at hawe nyde bruge og beholde ald den Lod og part de hawer i den halwe SelwEier Bondegaard i Farre Jens Jensen paaboer og det Boelig Søren Hammel paaboer og et Boelig Rasmus Jensen paaboer, saa og de twende parter som Peder Sørensen Degn hawer i brug udj Hæst Hawen, med hwis Eng dertil ligger og halwparten af Krarup Enemærke og et Gade Huus Niels Christensen paaboer saa og hwis Eiendom dertil ligger, udj Sporup og Farre Mark, Saawidt denne war Arwelig tilfalden efter Salig afgangne Jesper Pedersen som Boede og Døde i Oustrup med ald sin rette tilleggelse Rettighed og Herlighed i Bye og Mark wære sig udj Huuse Bygning, Agger og Eng, Skow og Mark o. s. v. og kiendes Laurids Bertelsen paa sin forne Moders Wegne og Christopher Pedersen, Jens Powelsen, Peder Jensen Krog paa sin forne Moders Wegne, Thomas Christensen paa sin Moders Wegne, Peder Olufsen, Jesper Olufsen, Seyer Olufsen paa deres egen Wegne og Swogers Niels Sørensens Wegne, Frands Nielsen paa Peder Andersens Wegne, at di hawer annammet og opbaaret Søll penning fyldest og fuld wærd, af forne Christen Pedersen, Peder Pedersen for forne halwe Gaard Buoler og Gade Huuse, som forskrewt staaer, og dets rette tilliggelse, Aldeles efter deres egen gode Willie og nøye, saa de derfor takker dennem alt ære og gott, for God Reedelig betaling udj alle maader, og tilforpligter alle forskrewne Arwinger, dennem og deres Arwinger, til at frie hiemble frelse og fuldkommeligen tilstand, forne Christen Pedersen og Peder Pedersen deres Arwinger forne halwe Gaard Buolle og Gade Huse, og ald des rette tilliggelse som nu forfunden og Begreben er for alle og Hwer Mands tiltale, eller Gienkald, som derpaa udj nogen maader, kand tale med rette, og ingen ydermeere Lod deel eller Rettighed forne Arwinger kiendes dennem til  efter denne dag at hawe til eller udj forne Gaard Buolle og Gade Huuse, eller nogen dets rette tilliggelse Rettighed eller Herlighed i nogen maader, men dersom saa skeede som Gud forbyde, at forne Halwe Gaard Boell og Gade Huuse, eller nogen dets rette tilliggelse Rettighed eller Herlighed og Eiendom bliwer forne Christen Pedersen Peder Pedersen eller deres Arwinger Afwunden eller fradømt udj nogen Dom eller Rettergang for forskrewne Arwinger deres Wahn Brøst hiemmels skyld, da tilforpligter di dennem og deres Arwinger, at igien Wederlegge og Wel fornøye forne Christen Pedersen Peder Pedersen deres Arwinger med saa god en halw Gaard Boele og Gade Huuse, og forne part udj forne Hæst Hawe, saa God paa Eiendom Skow Bygning og anden Rettighed ud et andet SelwEier Iordegods her udj Giern Herred, og dennem udj alle maader, saa wel Belegen inden den 6te Ugers dag der næst efter og holde forne Christen Pedersen Peder Pedersen og deres Arwinger, alt dette forskrewne uden skade og Skadesløs udj alle maader, og Blew Bewist med Laubodts Winde, at forne Gaard, Boele og Gade Huuse, og ald forskrewne Eiendom, war lowlig Laubøden udj 3 Samfuld Ting før den Skiøde blew giort og beskrewet, des til ydermeere Widnesbyrd hawer forskrewne Arwinger med os een part deres Signetter undertrykt, og eenpart Deres egen Hænder underskrewt. Actum.

Frands Nielsen, egen Haand Christopher Pedersen, egen Haand Maren Laursd. egen Haand Peder Olufsen, egen Haand Iesper Olufs egen Haand, Thomas Christen Skywholm, egen Haand.   Vedhængt 5 (L: S:)

Læst paa Giern Herredsting den 9de Juny 1666. Læst for Retten Framlev Giern og Sabroe Herreds Ting Onsdagen den 7de April Anno 1717. -

Reg 6:
dito af 25 Janv: 1651: -

Sag 6:
Hendrich Lausen i Kalbyegaard Herritz foget, Jens Bærtelsen i Tulstrup, Frands Nielsen i Storing, Giør Witterlig at

Aard 1651 Løwerdagen d 25 Janv. Paa fornte ting war skicket, Christen Pedersen J Farre, hand æsket og fick Et fuld tingswinde af 8te Dannemænd Som er Mogens Nielsen i Farre, Jens Pedersen i Schandrop, Erich Ladsen i Dalbyegaard, Jens Knudsen i Toustrup, Rasmus Rasmussen i Dallerup, Peder Andersen i Flendsted, Niels Andersen i Schiellerop, Søren Jensen i Mollerup, Hwilcke fornewnte Otte Dannemænd der alle Wonde Paa deris gode troe og Rætte sanden, de di Paa fornte ting og Dag saa og hørde, for ting Dom stod, Erlig og Welagte mand Jens Lauritzen Borger og Jndwaaner udj Aarhuus med fuldmagt af sin Moder Maren Anders Datter ibm og med fuldmagt af Peder Andersen i Frersløf Herritz foget i Hielmsløf Herret, Saa og med Kiøbebrew af Niels Andersen i Worgaard Paa hans Hustrue Johanne Ollufsdatters Wegne, og med fuldmagt af Rasmus Rasmussen i Fandsteen (Fendsten?) Paa sin Hustrue Karen Anders Datters Wegne, Niels Bertelsen i Fiirgaard med fuldmagt af Anders Jensen i Wissing Kloster, Jtem Mogens Nielsen i Farre med fuldmagt af Peder Pedersen forige Borgermæster udj Aarhuus og med fuldmagt af Peder Andersen i Schier Monchgaard (Skæring Munkegaard) Herritz foget i Øster Lisberg Herrit, hwilke fuldmagter alle Blew Læst og Paaskrewet, og En hwer Særdelis udi haand tog Christen Pedersen og hans Broder Peder Pedersen i Farre, og med fri Willie og Welberaad Hue Solde skiøtte etc., alt  den Lod og Part de hawer udj den halwe SælwEyer Bonde Gaard i Farre Jens Jensen Paa Boede, og det Boelige Søren Hamel Paa boer og et Boelig, saa og de twende Partter som Peder Sørensen Degn hawer i Brug udj Hæst hawen med hwis Eng der tilliger, og Halw Parten af  Krarop Ennemærker, og et Gade Huus Niels Christensen Paa Boer saa og hwis Eyendom der tilligger udj Spaarop marck, og Farre marck, Saa wiit Dennem War Arwelig tilfalden, efter Sal afgangne Jesper Pedersen som Boede og Døde i Oustrop med ald sin rette tilligelse o. s. v. Og kiendes fornte Jachop (Jens? se førnævnt) Lauritzen sig Paa sin Moders Maren Andersdatters Wegne, og paa fornte Rasmus Rasmussens Hustrues wegne Karen Andersdatter, og fornte Peder Andersens wegne, og for Niels Lausen og hans Hustrue Johanne Ollufs datters, Niels Bertelsen Paa Anders Jensens Wegne, Mogens Nielsen Paa Peder Pedersen og Peder Andersens Wegne, at dj hawer Annammet og oppebaaret Sølw Penning fyllest og fuld wærd af forne Christen Pedersen og Peder Pedersen, for fornte Loder og Arwe Partter i fornte halwe Gaard etc. saa dj der fore tacke. Actum ut Supra.

Reg 7:
dito af 4 Decbr: 1652: -

Sag 7:
Henrich Laursen i Dalbyegaard Herreds Foged, Jens Bertelsen i Tulstrup, Frands Nielsen i Storring, Giøre Witterligt at

Aar 1652, Løwerdagen den 14de Decembr, Paa fornte Ting war skicket, Christen Pedersen i Farre, Hand Louligen Esked og fik et fuld Tings Winde af Otte Dannemænd Som er Mogens Nielsen i Farre, Laurs Pedersen Fog i bidm, Jens Pedersen i Schandrup, Michel Mogensen i Kalbyegaard, Christen Jensen i Mølhauge, Peder Sørensen i Laasbye, Niels Pedersen i Moldrup, Oluf Pedersen i Glapgaard, Disse forskrewne aatte Dannemænd alle Samdrægteligen wonde paa deres goede troe Siæl og Rette sanden, at de Sandeligen Saae og hørde Jnden fornte Ting, for Retten staaed, Peder Sørensen i Herschind, Og udi Haand toeg Christen Pedersen og Peder Pedersen i Farre og med sin frie Willie og Welberaad Hue Solde, Skiødte etc. fra sig og sin Hustrue Karen Olufsdatter til dem, ald den Lod og Part, hans fornte Hustrue Karen Olufsdatter war Arweligen tilfalden, Efter Sal Jesper Pedersen i Oustrup i den Halwe Selw Eyer Bonde Gaard i Farre Jens Jensen paaboede, og det Boel Søren Hammel paaboer, og det Boelig Rasmus Jensen paaboer, Saa og de twende Parter Peder Sørensen Degn hawer i brug i Hesthaugen, og udj halwparten udj Krarup Eenemærke, Og et Gade huus Niels Christensen paaboede, Saa og hwis Eyendom dertil legger udj Sporup og Farre Mark, med ald den Rette tillægelse o. s. v. og kiendes fornte Peder Sørensen sig til, at hawe bekommet og oppebaaret Sølw Penge fyldest og fuld Wærd. Og ingen ydermeere Lod del eller rettighed at hawe i samme. 

                                                    En Coil Die Testemoniom.

Læst paa Herred Tinget d 7de April 1717. Læst sst Onsdagen d: 9de Febr. 1692. Læst paa Viborg Landsting d: 24de Martj 1693.

Reg 8:
dito af 19 April 1699: -

Sag 8:
Claus Jessen Herrits foget, Oluf Hansen Brandrop skriwer, Giøre Witterlig at

Aard efter Guds Byrd 1699 Onsdagen den 19de April Paa fornte ting war skicket Erlig og welagte unge mand Peder Christensen Hougaard af Farre, som Lowlig Esket Bedes og fick et fuld tingswidne af Otte trofaste Dannemænd som ere Søren Pedersen af Toustrup, Sørren Jensen Niels Lausen ibm Rasmus Sørensen af Farre Tærchil Sørensen af Løngbye, Jens Jensen af Schellerop, Anders Nielsen ibm og Christen Sørensen af Horn, hwilche alle samdrægtelig Wonde Paa Deris gode troe og Rætte Sanden det de samme dag Paa fornte ting Sandelig Saa og hørde, At for tings dom stod Peder Rasmussen Lillering af Farre, Befuldmægtiget Peder Christensen og Sørren Beigtrop i Farre Michel Sørrensen J Leerberg, Sørren Kock J Wissing, og der om J Rætte Lagde deris for hannem underskrewne fuldmagt af 2den Martj 1699 og efter dennes widere formelding udj haand tog fornte Peder Rasmussen Lillering sin Swiger Søn Peder Christensen Hougaard J Farre og Paa Egne og sin Hustrue Anne Jensdatters Wegne Saa wel og Paa Bemte Peder Christensen og Sørren Beitrop? Weigne Michel Sørensen i Leerberg Paa sin Hustrues Weigne Søren Kock i Wissing Paa sin Hustrues Wegne, Alle samt med deres frie willie og wel Beraad Hue og Samtøcke, Solde skiøtte etc.  alt den Sælw Eyer Bonde Gaard i Farre med tilliggende Gade Huuse og Enemercher som bemte Peder Rasmussen Lillering Paaboer og til Peder Christensen Hougaard J Farre og hans trolowede fæstemøe Anne Peders Datter til Ewindelig Eyendom alt efter oprettede  Kiøbe Contract af 17 Febr. 1699 som her for Rætten blew Læst og paaskrewen. Og kiendes de efter denne dag ingen ydermeere Deel, Lod eller Rættighed i samme. Saa som bemte Peder Christensen Hougaard dennem den Siste skilling med den første Rigtig hawer Erlagt, Saa De Samtl. tacker hannem.

Actum Anno die et Loco ut Supra.

Reg 9:
dito af 29de Juni 1747: - 

Sag 9:
Niels Wissing af Galten Birche skriwer og anordnet sætte dommer, Søren Knudsen af Høver Constitueret Sætte skriwer, Giøre Witterlig at

Anno 1747 den 29 Junj mødte for Rætten Mogens Pedersen Hougaard J Farre og begierede skiødes tings widne udstæd Paa den halwe Part af Hans Paaboende Gaard i Farre og Lyder Da samme med hwis der wed er forefalden saaleedes Som følger Neml:

Anno 1747re Torsdagen den 29de Juni War tilstæde for Rætten Mogens Pedersen Hougaard af Farre og fremlagde Een af denne Ræt udstætte stæwning, hwilcken forkyndelse at afhiemle hand fremstillede Anders Sørensen og Niels Pedersen begge af Farre som forklarede at de til i Dag haftte Jnstæwnet Mogens Hougaars Moder Anne Pedersdatter i Farre, Mogens Jensen Owesen i Schiolløf (Skjoldelev), og Peder Hougaard J Schiandrop Mølle, og wed forkyndelsen talte med dem Sælw, hwor Paa de aflagde deres Æed efter Lowen og blew fra Rætten Dimmiteret og Lyder samme stæwning saaledes:

Niels Wissing Const. Sættedommer giøre Witterlig at for mig hawer andraget Mogens Pedersen Hougaard i Farre Hworledes Hans Kiære Moder Anne Peders Datter og Broder Peder Hougaard i Schandrop Mølle, Samt hans Swoger Mogens Jensen Ousen i Schiollef, nu Søger et Tramere? ham teeder! med skiødetz Meddeelelse Paa den halwe SælwEyergaard som hand I Boer i Farre, Enskiønt hand med Contract og afkald Kand bewiise, at hawer giort dem god og fornøielig Betalling, for saa wel Deris Anpart af Bonde Eyet derudi som og for deres fædrene Arw, og dj alt  saa der Wed tillige forbinder sig at meddele ham skiøde Paa bemte halwe gaard naar forlanges. Saa Jndstæwnes her wed med 8te Dags Kald og Warsel Eder Anne Peders Datter i Farre med Laug wærge tillige med Peder Hougaard i Schandrop Mølle og Mogens Ousen j Schiolleløf.  Galten ut Supra.

Men forend Widere blew tilført, fremstoed for Rætten, De Jndstæwnte Mogens Jensen Ousen af Schiolleløf som haftt Søster til Mogens Hougaard til ægte og Peder Pedersen Hougaard af Schandrop Mølle Som er Broder til Mogens Hougaard og nægtede icke at de Jo Gierne, J følge deres qwittering og afkald samt oprættede Contract wilde meddeele Mogens Hougaard skiøde Paa Egne og Moders Wegne, Paa den halwe SælwEyer Gaard J Farre Mogens Hougaard Beboer, Naar Mogens Hougaard Efter hans forbindelse med Contract af 8de Novembr 1744 wil giwe hans Moder Anne Peders Datter i Farre den ophold aarlig som hand wed samme Contract har udlowet, hwilcken Contract blew Læst og Paaskrewen. Desuden  Producerede Mogens Pedersen Hougaard  Een Contract med  hans Moder, Swoger, og Broder oprætted 14 Aprilj 1745 og et Afkald fra hans Broder Peder Hougaard i Schandrop Mølle af 7de August 1742, og Et dito for hans Swoger Mogensen Owesen i Schiolløf af 30 April 1740.

Saa Jhaand tog Mogens Jensen Owesen af Scholleløf og Peder Pedersen Hougaard af Schandrop Mølle, Paa deris Moder Anne Peders Datters Wegne Mogens Pedersen Hougaard J Farre og til hannem skiøtte og Soldte etc. halwdeelen af den Selw Eyer Gaard Som han og Hustru Nu Paa Boer i Farre, med Bygning etc. Saa Wel som Jnd og udboe, Besætning og Widere, saaledes som Mogens Hougaard det af hans Moder Anne Peders Datter Jmod toeg, og den heele gaard er tilhørende alt efter for Jndforte Contract af 26 April 1745. Og saa wel som hun nu af Mogens Pedersen Hougaard og Hans Hustrue Dorethe Thomas Datter hawer nødt fylldest og fuld wærd i Reede Penge, Saa Kiendes wi ingen ydermeere Lod, Deel eller Rættighed i samme, med tilliggende i Gade Huuse, og Spaarup Mark, Krarup Eenemærke, Hæste Haugen  o. s. v. Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Reg 10:
Auctions Skiøde af 24 Febr: 1749: paa 7/10 Søster Lodder i Mogens Hougaards Hustrues og Datters efterlatte Selw  Eier Gaarde i Farre, som er Mogens Hougaards iboede gaard og en halw gaard, Beistrup gaarden kaldet, med tilhørende, og paa gaardenes grund staaende 8te Selw Eier Huuse, der alt er blewen Peder Hougaard tilslagen for Summa 560 rd: -

Sag 10:
Christen Gundorph, Birkedommer og Niels Wissing Birkeskriwer Giør Witterligt: At som Welagtbahre Peder Hougaard i Schandrup Mølle wed den ower Hans Broder afgangne Mogens Hougaard Hustrue og Datter Anne Mogensdatter efterladte Gaards Boe og Effecter med widere i Farre dj: 24de Febr 1749, holdte Auction P 7/10 Søster Loder af bemelte den Salige Mand, Hustrue og Datters efterladte Selw Eier Gaard Beliggende udj Spaarup Sogn, Farre Bye Bestaaende af den Gaard Salig Mogens Hougaard jboede og en halw gaard i Farre Bejstrup Gaarden kaldet, Saa og dertil hørende  8te Selw Eier Huuse, er blewen høyst bydende, Og 7/10 Søsterloder af samme gaardes SelwEiere Rættighed saaledes som hand har Eied og wæret Berættiged. Er blewen berørte Peder Hougaard tilslagen for den Summa 560 Rixdr, og som hand med Regimentskriwer Moldrups Qwittering gotgiør at hawe betalt og erlagt Owenmelte Kiøbe Summa. Saa bliwer owennæwnte til ham Soldt og afhændet etc. de 7/10 Søsterloder af bemte gaarders Selw Eier Rættighed i Farre. De 3/10 Søsterloder er Auctionen u wedkommende, Siden samme er Peder Hougaard og Søster Anne Hougaard i Schiollelew forhen tilhørende. Schanderborg dend 18de Decembr 1749,

 

Gård no 125.

Peder Pedersen - For en halw gaard af No 6: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 9 July 1653: hworwed Søren Jensen lader Skiøde til Peder Pedersen og Chresten Pedersen, den Selw  Eier Bonde gaard i Farre som Anders Rasmussen paaboede. -

Sag 1:
Hendrich Lauritzen i Kalbyegaard, Herritz fogit, Niels Grægersen i Giern Jens Bertelsen i Tulstrup Giør Witterlig at

Aard 1653 Løwerdagen d 9 July Paa fornte ting war skicked Christen Pedersen J Farre hand Esket og fick et fuld tings Widne af Aatte Dannemænd Som Ere Mogens Nielsen J Farre Jens Pedersen i Schandrop Laus Berttelsen i Schoubye Peder Pedersen J Laasbye Christen Lausen J Linaae, Peder Rasmussen i Toustrup Jens Rasmussen ibm Niels Rasmusen Borg i Sorring hwilcke fornte Aatte Dannemænd der alle Wonde Paa deris Gode tro og Rætte Sanden Det dj saa og hørde for tings dom stod Frands Nielsen i Storing med En Beseglet fuldmagt af Søren Jensen J Schandrop Som J Dag blew Læst og Paaskrewet, og med fri wille og Welberaad Hue udj Haand toeg Peder Pedersen Christen Pedersen J Farre Solde skiøtte etc. fra fornewnte Sørren Jensen hans Hustrue Mette Nielsdatter til dem alt den Selw Eyer Bonde Gaard J Farre, Som Anders Rasmusen Nu Paa boer med sine tilliggende gade Huuse. Og da de har annammet og oppebaaren Sølw Penning fyldigst, saa ingen ydermeere Lod, del eller Rættighed i samme. Datum ut Supra.

Reg 2: Side 1, -2, -3
dto af 29 Janv: 1670: hworwed arvingerne efter Peder Nielsen, Skiøder til Anders Rasmussen, deres Arwe Rættighed udj hans iboende Selw Eier gaard. -

Sag 2:
Niels Gregersen Herritsfoget, Jon Knudsen Toustrup og Peder Frandsen i Storing, Giør Witterlig at

Aard 1670 Løwerdagen d 29 Janvari Paa fornte ting war skicked Anders Rasmussen J Farre hand lowlig Eskit bedes og fick Et fuld tings widne af Aatte Dannemænd, hwilcke alle wunde og Bekiendte de dj Samme Dag Sandelig saa og hørde, for tings dom stoed Maren Peders Datter Barnføed i Farre med hendes Laugwærge og formynder Niels Mogensen ibm og samtl udj Haand tog forskrewne Anders Rasmussen og med Deris fri willie og welberaad hue og samtøcke Solte, skiøtte etc. alt Den Lod og Part som Bemte Maren Peders Datter war arwelig tilfalden udj den Selw Eyer Bonde Gaard og twende tilliggende Gade Huuse udj Farre efter Sine Sl forældre Peder Nielsen og Gyde Rasmus Datter, som Boede og Døde udj Farre, og fornte Anders Rasmussen nu J Boer. Og kiendes hun at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penning aldeelis Efter hendes Egen gode willie og nøie, saa hun tacker hannem got, og ingen ydermeere Lod eller Rættighed har i samme. Actum ut Supra.
Læst udj Commitionen J Farre d 19 Febr 1714.
Fremwiist i skow Siuns Commitionen d 28 Juny 1704.

Reg 3: Side 1, -2
dto: af 10 Oct: 1714: paa den 4de part af fornte Selw Eier gaard, som Rasmus Andersen Skiøder til sin fæstemøe Anne Berentzdatter. -

Sag 3:
Johannes Snell Herritz foget, Lorentz Frobøse skriwer, Giør Witterlig at

Aard efter Christi fødsel 1714 Onsdagen dj 10 octob for Rætten fremkom Welagte Rasmus Andersen af Farre og i Rætte Lagde En Contract Jmellem ham og hans stiffader Jens Thomasen af Farre hwilcken hand begeerede i Rætten Læst og Protocolleret som Lyder:

Saa som Jens Thomasen er kommen i ægteskab med Sl Anders Rasmussen Encke Paa disse Wilkor, at hand eller hans Arwinger, icke skal eller wil hawe nogen lod udj den Sælw Eyer Rættighed i den gaard som Sl. Anders Rasmussen Beboede, og Hun Endnu J Boen uden hwad hendes Søn Rasmus Andersen som Rætte Arwing til Gaarden god willigen wil, og skal forunde til Jens Thomasen og hans Hustrue Anne Niels Datter Liws ophold, da er i Dag udj 2de Mends nærwærelse neml. deris Sogne Præst Hr Sørren Othen og Sr Peder Clemmesen af Coudal deris nærwærelse giort denne for Ening og fuld kommen slutning at Jens Thomasen og Hustrue Anna Nielsdatter skal beboe den halwe gaard nogle Aard indtil Gud wil hen kalde Niels Rasmussen Laasbye og hans Søster Maren Rasmusdatter, som War Sal Anders Rasmussens Søskende, og naar de wed Døden er afgangen skal Jens Tomsen og hans Hustrue hawe samme Huus til deris Huuswærelse qwit og fri deris Liws Tiid, og skal Rasmus Andersen læge saa meget Jord og Eng til samme Huus som de kand wære fornøiet med til Begge Deris ophold deris Liws tiid og om saa war at Jens Tommesen først wed Døden afgik, Da Jngen af hans Arwinger noget efter hannem at hawe at fordre, men Enken alleniste at wære Berettiget, derimod  om Anne Nielsdatter først døde, da skal han beholde huset med alt sit tilliggende. Farre d 24 Octobr 1713. Hwor med hand bewiiste at wære Eniste Arwing og Eyere til sælw Eyer Rættigheden udj den Gaard i Farre som hans Sal fader Anders Rasmussen Sist Paa Boede og af Døed og nu Hans Tomesen hawer Rasmus Andersens Moder til ægte, blew Paa den halwe Part, Da Jhenseende Bemte Jens Tomesen Paa Egne og Hustrues wegne, saa wel som Rasmus Andersen og Broder Niels Rasmussen af Farre Paa Egne og hans Søster Maren Rasmus Datters Wegne nu her for Rætten tilstæde, og hawer her imod inted at Disputere, mens meere tilstaar at R A er Eniste arwing og Eyer, saa i detz anledning, skiøtte og Soltte bemte Rasmus Andersen fra sig og sine Arwinger, og til Anne Berentz Datter af Toustrup, som nu er hans Trolowede fæste møe den fierde Part af fornte Selweyer Bonde Gaard med ald sin Rætte tilleggelse o. s. v. helst som hawer annammet og oppebaaret Sølw Penge fyldest og fuld werd af hende, saa hand takker hende got for goed Redelig betalling. Actum Anno die et Loco ut Supra.

Reg 4:
dto: af 19 Augt: 1716: hworwed Rasmus Andersen Skiøder til sin fæstemøe Karen Rasmusdatter, den 4de part af Bonde Eiet udj hans iboende halwe Selw Eier gaard i Farre. -

Sag 4:
Johannes Snell Herritz Foget og Lorentz Frobøse skriwer Giøre Witterlig at

Aared Efter Christi fødsel 1716 for Rætten fremkom Welagte Mand Rasmus Andersen og J Haand tog Sin trolowede fæste møe Karen Rasmusdatter Barnfød i Hørsløf og til hende og hindes Arwinger skiøtte og Soltte den fierde Part af Bunde Eyet i Hans tilhørende og i Boende halfwe Sælw Eyer Gaard i Farre med alt sin Rætte tillæg, som nu tilliger og af Arrildts tiid tillagt hawer. og som bemte Rasmus Andersen hawer annammet og oppebaaret Sølw Penge fyldes og fuld wærd saa hand tacker hende. Actum Die et loce ut Supra.

 

Gård no 126.

Jens Nielsen - For den anden halwe part af gaarden No 6: -

Reg:
Herom handler de wed fornewnte Beboer anførte Skiøder. -

Sag:
Som under reg anført handler Skiøderne fra No 125  om samme.

 

Gård no 127:

Søren Andersen - For en halw gaard af No 7: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 18 Decbr: 1694: hworwed Michel Sørensen af Leerberg med fleere afhænder til Søren Nielsen Beitrup, hans paaboede Selw Eier gaard. -

Sag 1:
Mathias Friis Herridsfoged, Oluf Hansen Branderup skriwer giør Witterligt at

Aar efter Guds Biurd 1694 dj 18de December Paa fornefnte herridtz ting Sig for rætten fremstilede Welagte Søren Nielsen  Beitrup af Farre Som lowlig Esket bedes og fich et fuld tings Winde af Otte troefaste dannemænd hwilche alle samdrægteligen Wonde paa deris gode troe og rætte sande det de samme dag paa fornte ting Sandeligen Saae og hørde, at for tingsdom stoed forene Søren Nielsen Bietrup Og fremlagde et forhwerwet Laubutz Widne udsted her af rætten dj 12 December paa dend selfeier gaard J Farre med dends tilliggende huuse/: hand nu J boer:/ Efter hwilchet hand ower samme gaard, og ald detz tilliggende alleene befindes at hawe Bødet sølf og pænge.

Der paa for rætten fremstoed efterskrf: Loetz Eiere tillige med hannem self, Nemblig Michel Sørensen af Leerbierre, Søren Peders: i Wissing og Peder Christens: i Farre, Som efter foregaaende sluttede Kiøb med Søren Nielsen Beitrup efter derom sluttet Kiøbe brefs udwisning i sig self af Dato 10de Augusti 1686, som for rætten blef fremwist læst og paaskrewen. Nu tilstoed, skiødte og aldeelis afhendte  dend bemelte selfeiergaard i Farre som kaldes Bag=gaard, og Søren Nielsen nu paaboer, med ald dends tilliggende o. s. v. til Søren Nielsen Bietrup og hans Hustrue Margrete Christensd: og  findes altsaa bemelte Michel Sørensen, Søren Pedersen og Peder Christensen efter denne dag ingen ydermeere loed eller rættighed i samme. Actum ut Supra.
Fremwist udi Skousiuns Commissionen dj 28 Juni 1704.

Reg 2:
Skiøde af 8 Janvari 1759: udgiwet af Peder Hougaard til Søren Andersen, paa Selw Eier Rættigheden udj den halwe gaard Beitrup gaarden kaldet. -

Sag 2:
Jeg underskrewne Peder Hougaard Boendes udj Schandrop Mølle tilstaar og Bekiender, at hawe Solt og afhendet fra mig min Hustrue til welagte Søren Andersen og Hustrue Margrete Sørrens datter Sælw Eyer Rættigheden, udj den halwe gaard Beitrop (andetsteds: Beigtrop)Gaarden kaldes J Farre Bye, Saaledes som ieg efter Auctions skiøde udstæd af det Schanderborgske Districts Bircketing den a8 December 1749 Samme har wæret Eyende, Herligheden Hans Kongl. Maytts tilhørende. Og kiendes ieg ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. Witterlighed: Søren Nielsen, Farre og Christen Bierregaard af Løngbye. Farre dend 8de Janv: 1759.

Gård no 128.

Jens Jørgensen - For en halw part af gaarden No 10: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 15 Juny 1650: hworwed Else Mogensdatter lader afhænde til Peder Pedersen, hendes Arwe Rættighed i den af Peder og Rasmus Mogens Sønner beboede Selw Eier gaard. -

Sag 1:
Hendrich Lauritzen i Kalbyegaard, Herritz foget, Jens Bertelsen i Tulstrup, Frans Nielsen i Storing, Giøre Witterlig at

1650 Løwerdagen d 15 Juny, Paa fornte ting war skicket Peder Pedersen J Farre, Esket og fick et fuld tings widne af Aatte Dannemænd som er Peder Sørensen i Laasby, Sørren Sørensen i Wissing, Niels Madsen Peder Madsen i Røgind Rasmus Jespersen i Dallerop Rasmus Hwads i Sorring Niels Rasmussen ibm, Christen Pedersen i Farre, hwilcke der alle Wonde Paa deris gode tro og Rætte sanden, det de saa og hørde for tings dom stoed Mogens Nielsen J Farre, med fuld magt af Else Mogens Datter ibm og med sin fri willie og  Welberaad Hue, udj Haand tog Peder Pedersen i Farre Solte skiøtte etc. fra fornte Else Mogensdatter og hendes Arwinger til Peder Pedersen og hans forhaabende fæstemøe Maren Rasmus Datter alt den Lod og Part Som fornte Else  Mogens Datter hende war arwelig tilfalden Efter hindes Sal fader Mogens Andersen og Moder Elle Peders datter, Som begge Boede og Døde udj Farre udj den Sælw Eyer Gaard ibm Som Sal Peder Mogensen og Rasmus Mogensen paa boede, med ald sin Rætte tilligelse. Og kiendes Mogens Nielsen paa hendes wegne at hawe  Annammet og oppebaaret Sølw Pending saa ingen ydermeere Lod Deel eller Rættighed har i samme. Datum ut Supra.

Læst udj Commissionen J Farre d 19 Febr 1684. Fore udj Commissionen Paa skow Syn udj Farre d 28 Janv 1704.

Reg 2:
dto af 22 Febr 1651: hworwed Anne Mogensdatter lader Skiøde til Peder Pedersen, hendes Arwe Rættighed i fornewnte gaard. -

Sag 2:
Hendrich Lauridsen i Kalbyegaard, Herretsfoged Jens Bertelsen i Tulstrup og Frantz Nielsen i Stouring, giør Witterlig, at

Aar 1651 Løfwerdagen 22 February, paa fornte Ting war schichet Peder Pedersen i Farre, hand eschet, og fich et fullt tingswinde af Otte Dannemænd, Som er Laurids Pedersen fog, Mogens Nielsen i Farre, Jens Pedersen i Schandrup, Erich Lassen i Dalbyegaard, Peder Søfrensen i Laasbye, Peder Andersen i Flendsted, Søfren Nielsen i Hoerning? Anders Nielsen i Mollerup, hwilke alle wonde paa deres gode troe og rette Sanden, saae og hørde for Tingsdomb stoed Rasmus Jensen i Farre med fuld Magt af Anne Mogensdatter ibid, som i dag blef læst og paaskrefwet, og udi haand toeg Peder Pedersen Farre, med fri Willie og Welberaad Houss, sollde, schøete etc. fra fornte Anne Mogensdatter til Peder Pedersen og hans Hustrue Maren Rasmusdatter ald den Lod og Arfwepart hinde war tilfalden efter Hindes Sl: Broder Jørgen Mogensen udj  all den Sielleyer Bondegaard i Farre, Som Peder Mogensen og Rasmus Mogensen paaboede. Og kiendes Rasmus Jensen sig, at Anne Mogensdatter hawer annammet og oppebaaret Sølf penning fyllest og fuld wærd saa hun derfor tacher dennem got, for god Redelig Betaling, og Ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. (L.S) (L.S.) (L.S.)
Forewist i Skou Siuns Commissionen d 28 Juny 1704.

Reg 3:
dto af 31te Janv: 1657: hworwed Jens Rasmussen Skiøder til Peder Pedersen, hans Hustrues Arwe part udj den af Kiøberen paaboede halwe Selw Eier gaard. -

Sag 3:
Hendrich Laursen i Kalbyegaard, Herritz foget, Jens Bertelsen i Toustrop! Frands Nielsen i Stoering giøre Witterligt at

Aar 1657 Løwerdagen den 31 Janv, Paa fornte ting war skicket Peder Pedersen i Farre, hand Esket og fick et fuld tings widne af Aatte Dannemænd Som war Jens Pedersen i Schandrop Niels Andersen i Skiellerop Jens Sørensen J Dallerop Søren Sørensen i Wissing Christen Pedersen i Farre, Niels Nielsen ibm Niels Rasmussen Bond i Sorring og Michel Pedersen i Farre hwilcke alle Wonde paa Deris gode tro og Rætte Sanden, de di saa og hørde for tings Dom stod Jens Rasmussen i Farre og med sin fri willie og wel beraad hue, udi haand tog Peder Pedersen i Farre Solte skiøtte etc. fra sig sin Hustrue Elle Peders Datter til Peder Pedersen og Hustrue Maren Rasmusdatter ald den Lod og arwepart hans fornte Hustrue war arwelig tilfalden efter hendes Sal afgangne Fader Peder Mogensen og Moder Maren Sørens Datter og farbroder Jørgen Mogensen som boede og døde i Farre, udj den halwe Selweyer Bonde gaard ibm som fornte Peder Pedersen nu paa boer. Og kiendes de at hawe annammet og oppebaaret sølw Penning fyllist og fuld wærd. og ingen ydermeere Lod eller Rættighed i samme. (L:S:)
Forewist i skowsiuns Commissionen d 28 Junj 1714.

 

Gård no 129.

Gregers Nielsen - For den anden halwe part af gaarden No 10: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 11 Decbr: 1715:, hworwed Niels Jensen Wæth lader owerdrage til sin Søn Mogens Wæth, Selw Eier Rættigheden i paaboende halwe gaard i Farre.

Sag 1:
Johannes Snell Herreds foged og Lorentz Frobøse Skriwer, Giøre Witterlig at

Aar efter Christi fødsel Ao 1715 Onsdagen d 11 December for Retten frem kom Niels Pedersen og Christen Pedersen begge af Farre og efter Niels Jensen Wætes begiering saa wel som Hustrues ibidem, Som med begge deres Willie og Wel Beraad Hue Paa deris Wegne for Retten i Haand tog deris Søn Mogens Wæt, Skiødte og Soldte hannem Selw=Eier Rettigheden i den halwe gaard dennem tilhørende som hand nu i boer i Farre. Som hand maae nyde bruge og beholde,, Naar hand derimod føder og opholder sine gamle forældre, deris Lifstiid, og Efter deris død Lader dennem Skikelig Begrawe efter deris Stand, og i aldt efter Lewer Een Sluttede foreening jmellem bemelte forældre og Børn, Dateret Farre Dend 18 December 1714. Saa Wel Een foreening jmellem dennem Sluttede Dend 19 Augusty 1715 hwilke begge Efter Begiering i Rætten Blew Læst og Protocolleret. Jligemaade War tilstæde Jens Nielsen Wæt, og Jens Thomesen paa Hans Hustrue Anne Nielsdatters Wegne begge af Farre som Arwinger og Børn af bemelte Niels Wæt og Hustrue og tilstod bemelte deris Broder Mogens Wætt, Skiøde paa bemelte halwe Selw=Eiergaard, og ydermeere hermed gaf Hannem Qwit og Krawes Løss for aldt den arwe deel og Lod dennem kunde tilfalde efter Bemelte deris Forældre Niels Wæt og Hustrue. Naar hand Efter lewer bemelte indførte For Eeninger baade med dennem og deris Forældre, og blew hannem for Retten leweret 2de gammel Skiøder paa bemelte gaard, det Eene af Giern Herreds ting udsted den 20 September 1662 det andet af samme udsted den 8te Augusty 1668 som begge blew Læst og paaskrewen.  Actum Anno Die et Loco ut Supra.

 

Hus no 130.

Fornte Jens Jørgensen -

Reg 1:
For det Huus, som Hans Tomesen staaer anført for i Jorde Bogen og nu beboes af Jens Nielsen, hwilket Hand beretter at wære bygget Paa hands gaards grund og kiøbt efter

Tings widne Skiøde, datr 9 Marti 1651: som wiser, at Laurs Fogh i Farre effter Hr: Chresten Rasmussen paa Molsøe hans Fuldmagt, hawer afhændet til Peder Pedersen og Rasmus Pedersen et Selw Eier Bonde Huus i Farre, med dertil liggende Blok. -

Jens Jørgensen angiwer og, at det til Huset brugende Hartkorn af Hr: Olle Pinds Jord 3 skp 3 f: er af hans gaards Jord, -

NB: Hartkornet er icke anført i Krigs Jordebogen for Selw Eier gods, ej heller er der noget Selw Eier Huus i Farre, hworaf til Cassen betales, men dette saawelsom øwrige i Jordebogen anførte Huuse, swarer alle ligesom fæste huuse 2 rd 24 s: -

Sag 1:
Jens Grægersen J Tulstrup Dend tiid i dommerstæd, Rasmus Rasmussen i Dallerup, Frans Nielsen J Storing, giør witterlig at

Aared 1651 Løwerdagen d 9de Marti Paa fornte ting War skicket Peder Pedersen i Farre, hand Eskit og fick et fuld tings widne af Aatte Dannemænd som er Lauritz Bertelsen i Schousrod Michel Jensen i Kalbyegrd Cristen Lausen i Lenne, Per Sørensen i Laasbye Laus Lauritzen i Schillerop Niels Rasmussen i Sorring Jens Bertelsen i Flendsted og Peder Andersen i Klintrop hwilcke alle Wonde Paa deris gode troe og Rætte Sanden det de saae og hørte, for tings dom stod Lauritz Pedersen fog J Farre, med fuldmagt af hederlig Mand Christen Rasmussen paa Molsøe som J Dag blew Læst og Paaskrewen, og med sin fri Willie og Welberaad hue udj Haand tog Peder Pedersen J Farre, skiøtte Soltte etc.  fra fornte Christen Rasmussen til Peder Pedersen, Rasmus Pedersen i farre Det SelwEyer Bonde Huus ibm Powel Tømmermand J Boede Som er 5 goul huus og En Block der tilliggende udj. Og kiendes han Sig at hawe annammet og oppebaaret Sølw Penning fyldest og fuld wærd, og Ingen ydermeere Lod Deel eller Rættighed i samme. Actum ut Supra.

 

Linnå Sogn - Mollerup

Gård no 131.

Peder Nielsen - For gaarden No 4: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 28 Juni 1634: paa Søren Nielsens fradøde Selw Eier gaard i Mollerup, som Jens Nielsen hawer afhændet til Jens Sørensen ibidm: -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herrets Foget til Giern Herrets Ting, Rasmus Jensen i Kalbyegaard, og Niels Nielsen i Herschind, giør witterligt at

Aar 1634, Løwerdagen den 28de Juny, paa Giern  Herrets Ting war skikket Jens Sørensen i Mollerup, og louligen esket, bedes, og fik et fuldt Tingswinde af Otte Dannemænd, som er Erik Lassen i Kalbyegaard, Jens Pedersen i Schandrup, Niels Powelsen i Glapgaard, Søren Rasmussen Hwas, Christen Jørgensen i Holmstoel, Søren Pedersen i Toustrup, Mads Rasmussen, Laurs Powelsen i Flendsted, Disse forte 8te Dannemænd alle samdrægteligen wunde paa Troe og sanden, at de sandeligen saae, og hørde, samme Dag paa fornte ting for Tings Dom stoed Jens Nielsen Bunde i Mollerup paa sin Hustrue Birgitte Sørensdatters wegne, og med sin frie Willie og welberaad hue i Haand toeg fornte Jens Sørensen i Mollerup, solde, skiøtte, og aldeles afhændet fra sig og sin fornte Hustrue Birgittha Sørensdatter og deres Arwinger, og til fornte Jens Sørensen, og sin Hustrue Kiersten Sørensdatter, og deres Arwinger, til æwindelig Eyendom at hawe, nyde, bruge, og beholde ald dend Lod og Arwepart, som fornte Jens Nielsens Hustrue Birgitha Sørensdatter er arwelig tilfalden efter hendes sal: Fader Søren Nielsen, og hendes Moder Birgitha Graffuensdatter, som boede og døde i Mollerup udi den Selweyer Bundegaard ibidem, som de iboede, og som fornte Jens Sørensen nu iboer, med Ald fornte Gaards rette tilliggelse og Rettighed i Bye og Mark, wære sig Agger og Eng, Skou og Heede og Fællet, Moese og Kiær, Fiskewand og Fæegang, waadt eller tørt, med alt andet wære sig hwad Nafn det helst er, eller næfnes kand, som fornte gaard nu tilligger og af Arrilds tiid tilligget hawer, og med Rette bør at tilligge inden alle Marke skiel aldeeles indtet undtagen i nogen Maade, efter forhwerwede Skiøder og Adkomst Brewes formelding, Og kiendes fornet Jens Nielsen sig paa sin Hustrues Wegne at hawe  annammet og oppebaaret Sølw, Penninge Fyldest og fuld Wærd af fornte Jens Sørensen og hans fornte hustrue for forskrefne hans fornte Hustrues Lod og Arwepart udi fornte Bundegaard, aldeeles efter hans Goede Willie og Nøye, Saa Hand takket fornte Jens Sørensen og sin fornte Hustrue alt godt for goed Redelige Betaling udi alle Maader; hworfor fornte Jens Nielsen tilpligtet sig og sin fornte Hustrue Birgithe Sørensdatter og deres Arwinger at frie, hiemle, og fuldkommeligen tilstande fornte Jens Sørensen og hans Hustrue Kiersten Sørensdatter og deres Arwinger ald fornte hans Hustrues Lod og Arwepart i fornte Gaard og ald dets rette tilliggende i Bye og Mark, intet undtagen, eftersom samme Gaard med huus og Bygning nu forfunde og begreben er, for alle og hwer Mands Tiltale, eller Gienkald, som derpaa i nogen Maade kunde tale med Rette, og ingen ydermeere Lod, Deel, Ret, eller Rettighed fornte Jens Nielsen kiendes sig elle sin fornte Hustrue at hawe til, eller udi fornte Arwelod i fornte Gaard og dets rette Tilliggelse efter denne Dag udi nogen Maade; Men dersom saa skeede, hwilket Gud forbyde at fornte Arwelod bliwer fornte Jens Sørensen eller hans fornte Hustrue og deres  Arwinger afwunden udi nogen Dom eller Rettergang for fornte Jens Nielsens og hans fornte Hustrues og deres Arwingers Wanhiemmels Bryst skyld, da tilpligtet hand sig og sin fornte Hustrue, og deres Arwinger, at igien wederlægge og wel fornøye fornte Jens Sørensen og sin fornte Hustrue, eller deres Arwinger, med saa goed en Gaard, Arwelod og Part i en anden selweyer Bundegaard et andet Stæd i Giern Herret, saa wel beleyeligt for fornte Jens Sørensen og saa godt paa Bygning, Grund og ret Tilliggende, inden Sex Ugers Dagen dernæst efter. Og blef bewiist nu for Domb med Tingswidne fornte Jens Nielsens og hans fornte Hustrues Arwe Lod og Part i fornte Gaard og dessen rette Tilliggelse er louligen laugbøden her udi Tre Ting efter Lowen førend dette Skiøde blef giort, og beskrewet.

Dets til Widnesbyrd, at det saa i Sanden for os gangen og wonden er hawer wi med fornte Jens Nielsen paa sin Hustrues wegne wores Zigneter her neden undertrykt, og hand med egen Haand underskrewet.

Denne Copie af en Original Skiøde paa min iboende Selw Eyer Gaard her i Mollerup at wære dermed ligelydende tilstaar Peder Nielsen Mollerup.

Reg 2:
dto af 13 Decbr: 1703 hworwed Jens Sørensen af Skousroed og Med Arwinger owerdrager til Niels Sørensen Selw Eier Rættigheden udj den gaard i Mollerup som han beboede, med tilliggende Gade Huus. -

Sag 2:
Claus Jespersen, Kongl Maiestets Herredsfoget til Framlef Giern Herretz ting, Olluf Hansen Branderup Skriwer Sammesteds, Giør Witterligt at

Aar efter Guds Biurd 1703 Onsdagen den 13 Decembr Paa fornte Herretzting Sig skicket Erlig och welagte mand Niels Sørensen af Mollerup Som Lowlig Esket bedes och fik et fuld Tingswidne af aatte troufaste Dannemænd som Eerre Rasmus Dinesen af Harlef Jens Lauridsen Powel Nielsen unge Peder Jørgensen Berrent Kulmand Niels Frandsen ibid Søren Pedersen af Toustrup og Rasmus Rasmussen ibidm, forskrewne Dannemænd alle Samdrechtelig wonde paa deres goede troe og rette Sanden det de samme dag paa fornte ting Sandelig saae och hørte at for Tings dom stoed Jens Sørensen af Schousroed, Mogens Sørensen af Mollerup Søren Sørensen af Borup paa Eegene weigne Jens Jensen Dyr [Jens Jensen Dyhr] af Jafngyde paa sin Hustrue Maren Søfrensdatters wegne, Rasmus Rasmussen af Toustrup paa sin Hustrue Anne Sørensdatters weigne Jens Pedersen af Rye paa hans Hustrue Helwig Nielsdatters weigne; Og udi haand tog deres Elschelige Broder och Swoger forbemelte Niels Sørensen Och med deris frie willie welberaaed hue og Samtøche schiøtte Solte och aldelis Clarlig afhendte fra dennem deris Hustrue och Arfwinger och til welbemte Niels Sørensen hans Hustrue Karen Pedersdatter og deris arfwinger til Ewig och Ewindelig Eiendom at hawe Niude, Bruge och Beholde alle de lodder og parter som de arfwelige kand wære tilfalden i dend Selw Eier Gaard oft ermelte Niels Søfrensen udj Mollerup paaboer med tilliggende gade Huus det wære Sig udj Gaard og Gaardsrum huuse och Bygning Agger och Eng Schouf og Mark, hede og fælledt Waadt og tørt, Lyngslet och tørfwe schiør Som nu tilligger och af arrilds tiid hawer tilligget, inden og uden alle Marche møede aldeelis indtet undtagen i nogen maade, wed hwad nafn det nefnes eller optenkes kand. Og kiender Ermelte Jens Sørensen, Mogens Søfrensen, Søren Sørensen paa Egne weigne, Jens Jensen Dyr [Jens Jensen Dyhr] paa sin Hustrues weigne, Rasmus Rasmussen paa sin Hustrue, och Jens Pedersen paa hans Hustrues weigne, at hawe annammet och oppebaaret Sølf penge, fyldest och fuld wærd af wel Ermelte wores Broder och Swoger Niels Søfrensen for forskrefne Lodder och parter I fornte sielfEiergaard gade huus och ald anden tilliggende Eiendom. Efter derom udgifne Kiøbe Contractes formelding af 19de Octobr Ao 1702  Som for Retten lest och paaskref blef aldelis efter wores Eegen gode willie och nøie Saa wi tacker hannem och hans Elskelige Hustrue got for god opricktig Betalling i alle maader Och jngen ydermeere Lod deel eller Rettighed Oft Ermelte Jens Søfrensen Mogens Søfrensen Søren Sørensen paa Egene weigne, Jens Jensen dyr [Jens Jensen Dyhr]paa sin Hustrues weigne Rasmus Rasmussen paa sin Hustrues weigne kiendes dennem og Samtl. deris arfwinger Til eller at hawe udj fornte Lodder og parter J bemelte Self Eiergaard gade huus eller noget af dets tilleggende som nu tilligger og med rette bør at tillegge Efter denne dag i nogen maade. Mens forpligter dennem paa Egene Hustruer og sambtlig Deris arfwingers weigne til, at frie frelse og fuldkommeligen at tilstaae bemelte Niels Sørensen hans Hustrue Karen Pedersdatter, och sambtlig deris arfwinger forskrefne Lodder og parter i fornte Sielf Eiergaard gadehuus och dets rette tilliggelse for alle og hwer mands hinder tiltale eller gienkald, Som der paa i nogen maade kunde tale med rette, Och dersom saa skeede som Gud forbiude at forskrewne Loder og parter i for Ermelte gaard gadehuus eller noget af dets rette tilliggelse blew welbemte Niels Sørensen hans Hustrue och arfwinger afwunden eller fra dømt udj nogen Domb eller Rettergang Da forpligter wi och sambtl wores arfwinger os til, at igien gifwe wederlegge och welfornøie wores Elskelig Broder Swoger og Niels Sørensen hans hustrue och arfwinger, med Ligesaa goede lodder och parter udj en anden sielf Eiergaard gadehuus og ald anden Rettighed et andet sted her udj Giern Herret, Og Dem i alle maader ligge saa wel beliggende jnden den 6te uggers dagen nest efter, och udj alle maader holde dennem uden schade og schadesløs i alle maader. Och nu i dag blef bewist for Retten med Loubuds winde, at forskrefne Lodder och Parter I for Ermelte SielfEier gaard och Gadehuus war Lowlig Laubuden udj fiire Sambfælde ting dage før denne Skiøde gick beschef. Dets til witterlighed under wores for siegling Actum die et Loco utsupra.

                 C Iesen (L:S:) O H Branderup (L:S:)

Reg 3:
Skiøde af 24 Febr: 1767: udgiwet af Søren Nielsen til hands Broder Peder Nielsen, paa faderens fradøde Selw Eier gaard i Mollerup. -

Sag 3:
Underskrewne Søren Nielsen i Mollerup, som arwing efter min fader Niels Sørensen Sammesteds Kiendes og hermed witterligt giør, at ieg efter udstæd Laug Buds Tingswidne fra Schanderborg Rytter districts Birketing af 19de Febr sidst, hawer med frie Willie og Welberaad hue Solgt og afhændet Ligesom Ieg og hermed fra mig og mine Arfwinger Sælger Skiøder og aldelis afhænder til min Broder Peder Nielsen og hans arfwinger, Selw Eier rettigheden i dend Selw Eiergaard her i Mollerup som bemte min fader er fradød og nu beboes af bemte Peder Nielsen, Og som hand for samme hawer giwet mig fyldest og fuld wærd.

Saa kiendes Ieg for mig og mine Arfwinger her efter aldelis ingen ydermeere Lod, deel, ræt, eller Rettighed at hawe til eller i foromrørte Selw Eiergaard eller noget af dends tilliggende i nogen maade, Men samme at tilhøre owen Bemælte min Broder Peder Nielsen og hans arfwinger til Ewindelige arw og Eiendom, wære sig hwad nawn det er eller næwnes kand, saa som huuse og Bygning gaard og gaardssted Toftejord, agger og Eng, Skow, Mark Fiskewand og fæegang waadt eller tørt i foerte og fælled, indtet undtagen i nogen maade som nu dertil ligger af arrilds tiid tilligget hawer og med rette tillige bør, hwilket aldt efter holdte betaling bør at følge og tilhøre Peder Nielsen og hans arfwinger i kraft af dette mit Skiøde uden nogen min eller arfwingers paatale i nogen maade, Og forpligter ieg mig og mine Arfwinger Een for alle, og alle for Een, at frie frelse hiemble og tilstaae owenbemelte min Broder Peder Nielsen og hans arfwinger denne ham nu Skiødte Selw Eierrettighed for hwer Mands tiltale som derpaa wille eller kunde tale med rette, Og om imod formodning skeede at bemte Selw Eierrettighed i Mark og Bye eller noget af dens tilliggende i nogen maade blew oftbenefnte min Broder Peder Nielsen og hands arfwinger wed nogen Low Dom ret eller Rettergang afwunden eller fradømt for min hiemmels Brøstskyld. Da tilforpligter ieg mig og mine arfwinger Een for alle og alle for Een inden 6ugger næst efter at saadant Lowlig er tilkiende giwet at wederlegge tit bemelte Peder Nielsen og hands arfwinger med ligesaa god og welbeleilig en Selw Eier gaard og dends tilliggende i alle maader, eller og paa anden maade at fornøie ham eller De, Saa at ofte bemælte Peder Nielsen og arwinger ud inden dette kiøb af mig og mine arfwinger skal wære og bliwe uden Skade og holdet Skadesløs i allemaader, Dets til Bekræftelse hawer ieg dette mit Skiøde egenhændig underskrewet, Datum Mollerup dend 24de February 1767.  Søren Nielsen (L S)

 

Gård no 132.

Søren Mogensen - For gaarden No 5: -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 12 Sep: 1640: hworwed Niels Gregersen af Giern efter fuldmagt, afhænder til Jens Sørensen, et Selw Eier Boel i Mollerup. -

Sag 1:
Jesper Pedersen i Oustrup, Herrets Foget til Giern Herrets Ting, Rasmus Jensen i Kalbyegaard, Frans Nielsen i Schoubye, tingskriwer giør witterlig: At

Aar 1640 Løwerdagen dend 12te September paa fornte Ting war skikket Jens Sørensen i Mollerup, hand bedes og fik et fuldt Tings Winde af Otte Dannemænd, som er Peder Nielsen i Mollerup, Mogens Nielsen, Peder Nielsen i Farre, Jens Pedersen i Schandrup, Niels Nielsen i Schiellerup, Peder Sørensen i Laasbye, Christen Lauritzen i Saarring, Simmen Sørensen i Linaae, hwilke fornte 8te Dannemænd der alle wunde paa deres goede troe og rette Sanden, det de paa fornte Ting og Dag saae, og hørde, for Tings Dom stoed Niels Gregersen i Giern og loed læse og paaskriwe en underskrefen Fuldmagt lydende, som efterfølger: Kiendes wi os efterskrefne nemlig, Søren Olufsen Pend, Guds Ords Tiener til Haurum og Søebye Sogne, paa min Hustrue Johanne Eriksdatters Wegne, samt ieg mig Seyer Eriksen paa min egen, samt paa min Kiære Moders og Systers Karen Eriksdatters deres Wegne, Jørgen Eriksen paa min egen Wegne, og giør Witterligt at Wi samtlig Fuldmagt giwer, og hermed myndig giør Niels Gregersen i Giern at hand paa wores wegne maae Laugbyde til Giern herrets Ting eet wores Boel liggendes i Mollerup, som Lauridtz Pedersen nu iboer, hwilket fornte Boel wi til Jens Sørensen ibidem hawer solt, og afhændt; og naar der loulig efter Lowen er giort da hannem i liige Maader paa wores Wegne at giwe fornte Jens Sørensen nøyagtig Skiøde paa fornte Boel, og hannem derudi at giøre og lade, saa widt Ræt er, og som wi Selwer personlig tilstæde war, dets til Witterlighed hawer wi med wores hænder neden under skrewet, Datum Wadsted den 7de July Anno 1640.

Seyer Eriksen egen Haand, Jørgen Eriksen egen Haand;

Da efter forskrefne Fuldmagtes indhold fremstod for Rætten fornte Niels Gregersen i Giern, og udi haand tog Jens Sørensen i Mollerup, solte, skiøtte, og aldeeles afhændte fra fornte Seyer Eriksen, Jørgen Eriksen og deres Moder Abild Jørgensdatter, og Syster Karen Eriksdatter, samt Hr Søren Pend, hans hustrue Johanne Eriksdatter, og deres Arwinger, og til fornte Jens Sørensen og hans hustrue Kiersten Sørensdatter, og deres Arwinger, til æwindelig Eyendom at hawe, nyde, bruge og beholde det Selw Eyer Boel i Mollerup, som Laurids Pedersen nu paaboer, med ald sin rette tilliggende Rettighed i Bye og Mark, wære sig huuse og Bygning, Ager, Eng, Skou, og Mark, Tørwejord, og Gaardstæed, heede og fællet, waadt og tørt, med alt andet, wære sig hwad Nafn det helst er, eller næfnes kand, intet undtagen i nogen Maade, inden alle fire Marke Møede, som fornte  Bonde Boel nu tilliger, og af Arrilds Tiid tilligget hawer, og med Rette bør tilligge. Og kiendes fornte Seyer Eriksen og Jørgen Eriksen paa egen wegne, og forskrefne Moders og Systers Wegne, og fornte Hr: Søren Pend paa sin hustrues wegne, at hawe annammet og oppebaaret af fornte Jens Sørensen og hans fornte Hustrue Sølw, Penninge fyllest og fuld wærd for forskrefne Bonde Boel med ald sin rette tilliggelse aldeles efter deres goede willie og Nøye, saa de takker dennem godt for goed redelig Betaling i alle Maader. Og tilpligtet fornte Niels Gregersen sig, fornte Seyer og Jørgen Eriksen paa deres egne, og fornte Moders og Systers wegne, og fornte Hr: Søren Pend hans fornte Hustrues Wegne, efter forskrefwen fuld Magtis Indhold, at de skal frie, hiemle og fuldkommeligen tilstande, fornte Jens Sørensen, og hans forskrefne Hustrue, og deres Arwinger, fornte Boul, og ald des rette Tilliggelse, eftersom nu forfunden og begreben ere, for alle og hwer Mands Tiltale eller gienkald, som derpaa udi nogen Maade kunde tale med rette, og ingen ydermeere Lod, Deel, eller Rettighed de kiendes dennem efter denne Dag at hawe til eller udi fornte Boel, eller noget dets rette tillæggelse i nogen Maade; Men dersom saa skeede, det Gud forbyde, at forskrefne Boel eller noget dets rette Tillæggelse eller Rettighed blef fornte Jens Sørensen hans hustrue eller deres Arwinger afwunden, eller fradømt udi nogen Dom eller Rettergang for fornte Seyer Eriksen, Jørgen Eriksen, og deres fornæfnte Moder og Syster, og fornte Hr: Søren Pend og hans Hustrue, eller deres Arwingers Wan Brøst hiemmelse skyld, da tilpligtet de dennem og deres Arwinger, at igien wederlægge og welfornøye, fornæfnte Jens Sørensen, hans hustrue, eller deres Arwinger, med saa goed et Boul og Eyendom paa Skou, Grund og Eyendom, som de wil lade dennem nøye med inden Sex Uger der næst efter. Og blef bewiist her for Dom med Loubuds winde, at fornte Boel war udi trei Ting laugbøden for dette Skiøde i Dag blef giort og beskrewet.

Dess til Widnesbyrd hawe wi wore Zigneter undertrøkt og fornte Seyer Eriksen Jørgen Eriksen og Hr: Søren Pend deres egen hænder underskrewet. (L:S:) (L:S:) (L:S:) (L:S:)

Reg 2:
dto af 12 Febr: 1733: hworwed Enwold Sørensen og Maren Nielsdatter af Mollerup, owerdrager Selw Eier Rættigheden i deres Boel sammestæds til Søren Mogensen ibidm: -

Sag 2:
Johannes Snell af Høwer, Kongelig Mayestets Birche Dommer udi det Schanderborgske District og Lorentz Frobøse af Galten Skriwer sammesteds giør witterligt at

aar efter Christi Fødsel 1733 Torsdagen dend 12te Februari, war tilstede for retten Enwold Sørensen og Maren Nielsdatter af Mollerup med laug wærge Christen Christensen af Lyngbye som med begge Deres frie willie og welberaad hue i haand tog Søren Mogensen  af bemelte Mollerup til hannem skiødte og Soldte SelwEjer Rettighed Deris nu i Boende Boel i bemelte Mollerup, hwilchet Boel med ald sin Tilliggende i march og Bye, bemelte Søren Mogensen og hans kiereste Mette Peders datter og Deris arwinger maa hawe nyde bruge og beholde til Ewindelig arw og Eiendom med ald sin Rette tilleggelse i march og Bye, wære sig udi huuse og bygninger, agger og Eng skow og march, Tofte iord og Tørweskiær fiskewand og fæegang, Waadt og tørt med alt andet hwad nawn det hawe eller næwnes kand, aldeeles indtet undtagen i nogen maader, inden og uden i alle marche Skieller, som fornewnte Boel og grund nu tilliger og af arilds tid tillagt hawer, og med  rette tillige bør, og som bemelte Enwold Sørensen og Maren Niels Datter har annammet og Oppebaaret for bemelte Boels Selw Eyer Rettighed af Søren Mogensen og fornewnte hans kiereste Mette Peders Datter fyldest og fuld wærd aldeelis efter Deres willie og nøye, saa de tacher dennem godt for goed redelighed og fornøyelig betaling i allemaader, saa til forpligter de dem og Deris arwinger efter denne dag ingen ydermeere lod deel ræt eller Rettighed at hawe til eller udi fornæwnte Boels Selweier rettighed i nogen maader, mend det som før ermelt at Tilhøre Søren Mogensen og fornewnte hans kiereste og Deris arwinger, og skulle imod forhaabning bemelte Boel eller noget af des tilliggende som nu Tilliger og med rette tillige bør bliwe Søren Mogensen bemelte hans kiereste eller Deris arwinger wed nogen low, Dom, ræt, eller Rættergang afwunden, eller fradømt, da tilforpligter Enwold Sørensen og Maren Niels Datter sig og Deris arwinger inden 6 samfælde uger der næst efter, og om saadant widendes worder at igien giwe wederlegge og fornøyeligen betale Søren  Mogensen hans kiereste eller Deris arwinger, med ligesaa got og welbeleiligt Selwejer Boel i Mollerup som dette i alle maader, saa at Søren Mogensen hands kiæreste Mette Pedersdatter og deris Arwinger skal af Enwold Sørensen, Maren Niels Datter og Deris arwinger for dette kiøb wære og bliwe uden skade og skadesløs holden i alle optenchelige maader, naar de ichun efter lewer dend jmellem Dennem oprettede Contract dend 2den Januari 1733 og bewiste Enwold Sørensen med laubuds tings widne her af retten udsted dj: 29de Januari 1733 at samme Boel tilforn efter Lowen, loulig er lou Buden, hwor efter da Søren Mogensen war skiødets tingswinde begierende beskrewen som hannem og af Rætten blew udstæd, at saaledis for rætten samme dag lowlig Passerede og til gich widner med os de otte mænd som dend dag war skrewen til stoche mænd  Nawnlig, Jens Christensen, Christen Hansen, Marqwer Eskesen, og Jørgen Jensen af Elling, Rasmus Jensen, Hans Jørgensen, Jørgen Sørensen og Hans Michelsen af Ejer, dets til bekræftelse under woris hænder og forseiglinger. Actum Anno Die et Loco utsupra. I:H:Snelle  Lorentz Frobøse.

 

Gård no 133.

Bertel Rasmussens Enke - For gaarden No 6: -

Reg 1:
Skiøde af 1te July 1696: udgiwet af Peder Nielsen, Forwalter paa Wæsterwig Closter, og med arwinger efter Niels Pedersen, til deres Broder og Swoger Lauritz Nielsen, paa en Selw Eier bonde gaard i Mollerup. -

Sag 1:
Kiendes Wi Underskrewne Peder Nielsen, Forwalter paa Westerwig Closter, saa og Anders Nielsen tienendes paa Ampstuen udi Ringkiøbing, samt yngre Peder Nielsen Studioch: paa woris egne wegne, desligeste Rasmus Jensen i Kalbyegaard paa min Kiære Hustrue Maren Niels Datters wegne, Laurids Andersen Bunde i Sorring paa min kiere Hustrue Karen Niels Datters wegne, Anders Pedersen dy i Swostrup Kierchegaard paa min kiere Hustrue Mette Niels Datters wegne: og Olluf Jensen Byeskriwer udi Lemwig paa min Kiere Hustrue Edel Niels Datters wegne, samtlige owen bemelte med welberaad hue, samt woris ermelte kiære Hustruers frie willie og samtyche at hawe  soldt og afhændet, saa som wi og hermed Selger, Skiøder etc.  til woris kiære Broder og Swoger Laurids Nielsen udi Mollerup, ald den lod og arwe Rættighed os efter woris kiere nu Sal: Forældre Niels Pedersen og Maren Peders Datter ere tilfaldne udi den bemelte woris kiære Broder og Swoger nu beboende Selweier Bunde gaard, ligende udi Mollerup Bye i bemelte Sogn, i Giern Herret, med ald dessen tilliggende, saawel som og hwis Inventarium paa Skifte efter hans Kongelig Mayestetz Allernaadigste forordning forlods blew udtagen, og som wi forbemelte Eenhwer for sig derfore hawer bekommet woris fulde fornøyelse efter willie og minde, da kiendes wi os herefter ej nogen lod, deel eller Rættighed i owenbemelte Selwejer gaard, men det udi alt woris kiere Broder og Swoger Laurids Nielsen i Mollerup, samt hans kiære Hustrue Karen Hendrichs Datter til Ewindelig eie og Ejendom. Actum Mollerup dj: 1 Juli Anno 1696.
Læst for Herredstinget den 8 Julii Anno 1696 og Protocolleret.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 4 Sep: 1738: hworwed Laurs Nielsen Sælger og Skiøder samme gaard til Bertel Rasmussen. -

Sag 2:
Johannes Snell, Birchedommer, Ludvig Georg Bircheskriwer giør witterligt, at

Aaret 1738 Torsdagen dj: 4de Septembr war tilstede for Retten Lars Nielsen af Mollerup, som i haand tog hans Swoger Bertel Rasmussen af Linaae, til hannem skiødte og soldte etc.  Selweyer Rettigheden i hans iboende Gaard i Mollerup med twende Gadehuuse og ald sin tilliggende o. s. v. Og som Lars Nielsen wedstaar at hawe annammet og oppebaaret Penge fyldest og fuldwært, saa kiendes Lars Nielsen sig ingen ydermeere lod, deel eller Rættighed i samme. Actum anno Die et Loco ut Supra.

 

Schiellerup 

Gård no 134.

Anders Nielsen Wæstergaard - For halwparten af gaarden No 1: -

Reg 1:
Skiøde af 12te Mai 1721: udgiwet af Hr: Fischer paa Allinggaard, til Niels Andersen Wæstergaard, paa Selw Eier Rættigheden udj en heel Gaard i Schiellerup.

Sag 1:
Kiendes Jeg underskrewne Christian Fischer til Winderslefgaard og hermed giør witterlig, at Jeg hafwer Solt, skiødt etc. til ærlig  og Welagte Mand Niels Andersen Wæstergaard af Schillerup den Selw Eier=Rettighed til den gaard J Schiellerup Bye som Jacob Fridrichsen og Niels Bertelsen sidst Paaboede, med ald dessen tilliggende o. s. v. Og som samme gaardz bundeskyld, er mig saaledes berettiged Nemlig Den Halfwepart gaard, som af Niels Bertelsen beboes wed auction mig til for handlet og Solt efter derpaa J hænde hafwende auction Directeur den tiid udj Framløf Giern Herrit Srg. Claus Jessens bewis af Datto 12 Februvarj 1705 og den anden halwe part, af bemelte bunde skylde, som Jacob Friderrichsen sidst beboede er mig solt af forbem Niels Andersen Westergaard self, efter hans derpaa til mig udgifne Skiødes bemelding af Datto 27de Septembr 1713, saa ofwerlader og afstaar Jeg herwed Samme heelle gaards Bundeskylde til bemte Niels Andersen Wæstergaard med samme Rettighed, Som ieg den nødt og haft hafwer, Saa ieg hermed ingen ydermeere lod eller Rettighed har i samme. Allinggaard d 12 May 1721. Læst paa Birketinget d 8tende october 1721 og protocolleret.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 6 Marti 1738: hworwed Niels Wæstergaard Skiøder til sin Søn Anders Nielsen, hans iboede halwe Selw Eier gaard i Schiellerup. -

Sag 2:
Johannes Snell Birchedommer, Ludvig Georg v Cølen Bircheskriwer giør witterligt, at

Anno 1738 Torsdagen dj: 6te Marty for Retten fremkom Mons Christian Voetmand fra Silcheborg paa Niels Westergaard wegne af Schiellerup og fremwiste i Retten et Laugbuds Tings widne af 23de January sidst, som hand begierede læst og paaskrewen, som og skeede hworefter da herwed Retten war tilstede Niels Westergaard og formodede hannem af Retten bliwer tilladet, at skiøde hans paaboende halwe gaard til hans Søn Anders Nielsen Vestergaard og hands forbliwende Feste møe Maren Rasmusdatter af Flendsted. Men førend sligt skeede, mødte for Retten Mons Lassen fra Schanderborg og paa Jens Andersens wegne i Laasbye som her selw war tilstæde, tienstlig maatte erindre, ligesom forhen er skedt,  at bemelte Jens Andersen, som en medarwing til den halwe Selweyer gaard Niels Westergaard er sindet at bortskiøde, er iche blewen udløst eller betalt hwad sin fædrene arw efter sin fader, Niels Westergaards formand Anders Nielsen i bemelte Selweyergaard, for hwilchen Prætension, hand agter at kand til weye bringe baade=Skifte brew og anden lowlig bewiis, ja endog skal fremlegge een imellem welædle og Welbyrdige Christian Fischer til Allinggaard, da Residerende paa Cilcheborg, med bemelte Niels Westergaard oprettede Kiøbe Contract af Dato 4 April 1711, om bemelte halwe Selweyergaard, som wed Framlev Giern herreds Ting dj: 28 Juny 1713 er læst og Protocolleret, hworfore Niels Westergaard er forbunden at giøre  fuldkommen afregning med bemelte Jens Andersen.

Og som det da iche kand wære Niels Westergaard tilladelig at bortskiøde det een anden hawer pant i, omendskiønt hand derpaa kand hawe tilweye bragt en skiøde af 30te Nov: 1707, saa umuelig kand wære skeedt i Jens Andersens umyndige aar, da een umyndiges gods wel iche af formynder kunde bortskiødes.

Herimod swarede Voetmand paa Niels Westergaard Wegne, og forundrede sig ower Jens Andersen tilførdte udflugter og Indwendinger, hworwed hand wil hindre Niels Westergaard at skiøde den halwe gaard, som hand hawer besiddet i 31 aar og ei førend nu, om hand hawde haft nogne Prætensioner om hand iche før i saa Maader da hawer søgt sin Ræt, og til den Ende Producerede et Skiøde af 30 November 1707, hworwed hand bewiiser det Jens Andersen tilligemed hands Curator hawer for Framlew Giern Herredz Rætt med skiøde soldt etc til Niels Westergaard og under samme skiøde tilstaar da for Retten at hawe nødt fuld wærd og Betaling af Westergaard. Hworefter Niels Westergaard tillades at skiøde til sin søn.

Saa fremstod Niels Westergaard og i haand toeg hans Søn Anders Nielsen Westergaard og til ham og hans forlowede Kiereste Maren Rasmusdaatter af Flendsted skiødte og Soldte hans iboende halwe Selweyergaard i Schiellerup og wedstaar hand at hawe oppebaaret fyldest saa han kiendes ingen ydermeere lod, eller Rættighed i samme. Actum anno Die et loco ut Supra.

 

Gård no 135.

Niels Thomesen - For den halwe part af gaarden No 1: -

Reg 1:
Skiødet af 12te Mai 1721: anført foran wed Naboe Beboeren. -

Sag 1:
Se Skiødet vedr. denne under forrige no 134 sag 1.

Reg 2:
Tingswidne Skiøde af 17 Augti 1741: hworwed Niels Wæstergaard owerdrager til sin Swiger Søn Chresten Andersen, Selw Eier Rættigheden udj hans Gaard i Skiellerup.

Sag 2:
Johannes Snell, Birchedommer og Niels Wissing, Bircheskriwer giør witterligt at

Anno 1741 Torsdagen dend 17de Augusty war tilstede for Rætten Niels Wæstergaard af Schiellerup, som i haand tog sin forhaabende Swiger Søn Christian Andersen i bemeldte Schiellerup til hannem skiødte og Soldte selweyer Rættigheden i hands iboende Selweyer gaard, og som hand bewiiste med Laug Buds tings widne her af Rætten udstæd dend 23de January 1738, at samme war 3 ting dage Laugbuden, altsaa skiødte han til fornæwnte Christen Andersen hands forhaabende kiæreste Maren Nielsdaatter Vestergaard den halwe gaards Bunde Eyendom med ald dessen tilliggende. Og som hand har annammet og oppebaaret reede Penge fyldest, saa hand ingen ydermeere lod, Deel eller Rættighed har i samme. C A skal owerholde Contracten af 20de February 1738 med Niels Vestergaards Søn Anders Vestergaard. Actum anno Die et Loco ut Supra.

 

Hus no 136.

Rasmus Jensen - For et Huus. -

Reg 1:
Skiøde af 20 Febr: 1767: udgiwet af Niels Wæstergaards Arwinger til Rasmus Jensen, paa et Huus i Schiellerup. -

Sag 1:
Kiendes underskrewne Sal: Niels Vestergaard Arwinger i Schiellerup, Nemlig Anders Nielsen Westergaard og i Christen Andersens Sted Niels Tomasen i Schiellerup, og herwed tilstaar at wi med frie willie og welberaad Hu efter Skifte Brewet efter Sal: Niels Westergaard i Schiellerup dend 27de Junii 1746 og ellers i følge oprettede Contracter af 20de Februarii 1738 og 6te Augusti 1741 hwor wed et SelwEier Huus sst er Reserwered fra wores paa boende SelwEjergaard, med tilliggende fortoug og kaal hauge, og owerdragen Rasmus Jensen og Hustrue Lispet Niels Datter, saa og i følge Loubuds tingswidne af 3 Junii 1756 hawer Soldt og afhændet til woris Swoger Rasmus Jensen og hans Hustrue Lispet Niels Datter dette Huus som de tillige med unge Anders Wæstergaard iboer, beliggende Nørøst fra woris iboende SelwEjergaard. Wi tilstaar at hawe annammet og oppebaaret fuldkommen betaling og derfor ingen ydermeere lod eller Rættighed har i samme. Witterlighed: Hans Andersen og Anders Pedersen begge af Schiellerup. Schiellerup dend 20de Februarii 1767.

 

Hus no 137.

Anders Nielsen - For et Huus. -

Reg 1:
Et Tingswidne Skiøde af 17de Juni 1756: hworwed Rasmus Jensen owerdrager halw parten af hans paaboede Selw Eier Huus til Anders Nielsen Wæstergaard. -

Sag1:
Christian Gundorph i Schanderborg, Birkedommer Og Niels Wissing, Birkeskriwer Giør witterlig at

Anno 1756 Dend 17 Juni For Retten møtte Rasmus Jensen i Schiellerup og i Handtog Anders Nielsen Westergaard sst og til hannem solte  Skiøtte fra sig og sin Hustru Lispet Nielsdatter halwparten af hans paaboende SelwEier Huus i Schiellerup saaledes som de efter hans Swigerfader afgangene Niels Westergaard den 27 Juni 1746 er owerleweret og ellers efter Contract jmellem Niels Westergaard og hans 2de Børn som hand har forundt hans SelwEiergaard i Schiellerup af Datto 20 februari 1738 og 6 Augusti 1742 er Reserweret fra Selweiergaarden. Herlighedsretten Kongen tilhørende. Og da de for samme halwe Huus har oppebaaren fuldkommen betalling, saa kiendes de ingen ydermeere lod eller Rættighed i samme. Actum Anno die et Loco utsupra.

Siden dette war passeret for Birke dommer Gundorphs Død underskriwes og forseiles samme, at wære Conform med Protocolen, og underskrewne nu wærende Rættens Betienter. Schanderborg dend 14 July 1757.
Læst paa Birketinget dend 28 Juli 1757 og protocolleret.

 

Hus no 138

Søren Jensen i Haarup - For et Huus. -

Reg 1:
Tingswidne Skiøde af 19 May 1697: hworwed Anders Nielsen Skiøder til sin Swoger Lauritz Laursen, et hans Selw Eier gaard tilhørende Huus i Skiellerup. -

Sag 1:
Claus Jessen, Herredts Foget, Oluf Hansen Brandrup giøre witterligt at

Aar efter Guds Biurd 1697 Onsdagen den 19de Maj, paa fornewnte Herrets ting war skicket Erlig og welagte Mand Lauridts Lauridtsen af Skiellerup, Som Lowlig Esket bedes og fich et fuld Tingswidne af 8te Troefaste Dannemænd som ere Erich Pedersen af Horn, Thyge Pedersen, Søren Aagaard, Anders Lauridsen ibdm Mauridts Sørensen af Giern, Frands Nielsen, Søren Pedersen og Rasmus Lauridsen ibdm hwilche fornewnte Dannemænd alle Endregteligen wunde paa deris gode Troe og Rette sanden, at de samme dag paa fornewnte ting Sandelig Saa og hørte, at for Tingsdom stoed Anders Nielsen af Schiellerup, og udj haand tog sin elskelige Swoger Lauridts Lauridtsen ibdm, og med sin fri willie og welberaad hue soldte etc. til ham og hans hustrue Maren Anders Datter (senere i teksten staar Karen Anders datter) det huus i Schiellerup hans halwe Selw Eiergaard tilhørende  med tilliggende Siettepart Spindjord. Kiendes Anders Nielsen hans Hustrue Karen Jens datter at hawe annammet og oppebaaret Sølw penge og fuld wærd saa de ingen ydermeere deel lod eller rettighed i samme.  Actum ut supra.

Reg 2:
dto af 5te July 1753: hworwed Lauritz Laursens Arwinger afhænder berørte Huus til Søren Jensen i Haarup. -

NB: J Schiellerup er ickuns 2de Selw Eier Huuse som swarer til Cassen. -

Sag 2:
Christen Gundorph, Birchedommer og Niels Vissing, Birche Skriwer, Gjør witterligt, at

Anno 1753 Torsdagen dend 5te Junii for Rætten mødte Niels Lauridsen Huusmand af Schiellerup, paa Egne og hans Myndling og Broder Søn Anders Laursens wegne af bemelte Schiellerup, saa og Laurs Nielsen af Lyngbye paa hans Søster Maren Niels Datters wegne af Schiellerup, som er Moder til bemelte Anders Laursen og i Haand tog Søren Jensen af Haarup til hannem, hans Hustrue, Soldte, Skiødte etc. et dem tilhørende Selwejerhuus i Schiellerup, med tilliggende kaal hauge, som de nu iboer, og Niels Laursens fader Laurs Laursen  paa Framlev Giern Herrids ting den 19de May 1697 er Solgt og Skiødt, hwilchet de siden efter hannem arweligen er tilfalden. Nu til Søren Jensen sælger/:undtagen Spielsjorden paa Schiellerup march, som efter benæwnte Skiødes paa tegning, dend 26 Junii 1711 derfra er afhændet og hworfor Laurs Laursen skal wære skeet fornøyelse:/. Herligheden Kongen tilhørende. De tilstaar at hawe nødt og oppebaaren dend accorderede Kiøbe Summa 100 Sldr, saa kiendes de ingen ydermeere lod eller rættighed i samme. Actum Anno Die et Loco ut Supra.
Læst for Birche tinget dend 26de Julii 1753 og protocolleret.

                                                                       Saaledes rigtig Extraheret.

                                                                           Schanderborg Ladegaard d 16 Marti 1767.

                                                                                                       Moldrup.

 Til toppen

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt. Ved andet brug anføres kilde.