Ekstrakt af samtlige fæstebreve Stensmark gods

Sdr. Djurs herred.


Fæstebreve år 1840 - 1866

 
Arkiv LAV:

G 293

  

Fæstebrevene der findes i protokol og pakke er meget udførlige, der angives bl a om Hoveriet - Vangenes inddeling og drift etc.

Da jeg har behandlet alle fæstebreve, i såvel protokollen, som i pakkerne, kan det samme fæstebrev forekomme begge steder.

 
Denne Protokol bestaar af 384 folierede Blade, autoriseres hermed til Brug som Fæsteprotokol ved Stensmark under Randers Amt.

Randers Amthuus den 24 Juni 1840.

 

1 fol 2
Jens Hansen, Aastrup By, Gammel Sogn - fra Dolmer - en Gaard Mikkel Jensen formedelst fattigdom godvillig fratræder. Hk 7 td 1 skp fra 1 Januar 1844 5 td 2 skp 1 fk. Han skal aarlig give til forrige Fæster Mikkel Jensen indtil dennes 3 ældste Børn bliver Confirmerede 1 td Rug 1 td Byg - samt fri Bopæl paa Gaarden, foder/græsse en Koe og 4 Faar saa længe de lever, dog uden denne forpligtelse hviler paa Gaarden. Landgilden ændres efter deres Død. Af den til Gaarden hørende Hauge, er et Stk Jord henlagt til Byens Skole, som dertil forbliver imod han erholder Godtgjørelsen af 2 dr Sølv aarlig. Ingen indf. 18 December 1840.

2 fol 3b
Rasmus Christensen Greve, Aastrup - af sst - en Gaard Niels Christensen Greve er fradød. Hk 7 td 1 skp. Ændres til 5 td 2 skp. Som indf har han betalt af formandens Skatte og Landgilde Restance 130 rd 4 mk 3 sk 18 Decb 1840.

3 fol 5
Rasmus Larsen Friis, Dolmer - fra Ørsted - en Gaard Jens Lassen formedelst fattigdom fratraadte. Hk 7 td 3 skp 2 4/14 alb ændret til 4 td 7 skp 2 1/2 alb. Han skal give fratræderen Jens Lassen indtil hans 3 ældste Børn er confirmerede 1 Td Rug og 1 Td Byg aarlig, samt fri Bopæl paa Gaarden indtil der skaffes dem anden Leilighed, dog bliver dette ikke hvilende paa Gaarden. Landgilden ændres naar aftægten ophører. Ingen indf. 18 December 1840.

4 fol 7
Niels Sørensen Udsen, Sangstrup Bye - fra sst - den Gaard hans Moder Søren Pedersen Udsens Enke godvillig afstaar. Hk 8 td 3 skp 2 1/5 alb ændret 7 td 1 skp 1/4 alb. Hans Moder erhold frie Beboelses Lejlighed i Gaarden hendes Livstid, dog er det ingen paa Gaarden hvilende forpligtelse. Indf 450 rdr Sølv. 12 December 1841. 

5 fol 8b
Bødker Niels Behr, Sangstrup Voldby Sogn - fra sst - et Huus som Eskild Hvids Enke har frasagt sig. Hk 4 skp ændret til 5 skp 1 fk 1 1/4 alb. Indf 30 Rdr Sedler. 12 December 1841.

6 fol 10
Ingen ledige gaarde ved udg af 1841 - 55.

7 fol 12
Søren Christian Rasmussen, Sangstrup By - fra Hammelev - et Huus Jens Jacobsen frivillig har afstaaet. No 21 Hk 4 skp 1 3/4 alb. Saalænge forrige Fæster Jens Jacobsen og Hustru boer sammen med fæsteren svarer han aarlig 16 rdr men efter længstlevendes død 20 rdr. Huset er 11 fag Vaaningshuus og 3 fag udhuus. Indf 300 rdr. 27 Juli 1856.

8 fol 13 det samme som forrige.
Søren Christensen Rasmussen, Sangstrup - et Huus No 21 Hk 4 skp 1 3/4 alb som Jens Jacobsen frivilligt har afstaaet. Indf 300 rdr. 31 December 1857.

9 fol 12b
Ingen ledige gaarde ved udgangen af 1856 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62.

10 fol 14b
Muursvend Søren Johann Rasmussen, Dolmer. Et huus no 9 Hk 4 skp 1 fk 1 1/2 alb. hans Moder Rasmus Bortlands? Enke hidtil har haft.
5 October 1862.

11 fol 15b
Mads Nielsen Skaaning, Hammelev - fra sst - et 10 fag Huus Niels Nielsen Skaaning frivillig har afstaaet.  No 27 Hk 3 skp 2 fk 1 1/2 alb. Indf 250 rdr. 1
4 August 1863.

12 fol 17
Mads Nielsen Skaaning, Hammelev - et Huus no 27 Hk 2 skp 3 fk samt en Ager paa Aastrup Mark i Gammel Sogn No 12 Hk 3 fk 1 1/2 alb som hans fader Niels Nielsen Skaaning frivilligt har afstaaet. 11 Januar 1864.

13 fol 17b
Rasmus Andersen, Sangstrup - et 11 fag Huus som hans fader Anders Sørensen tidligere har havt. No 17 Hk 3 skp 3 fk 2 1/2 alb. Indf 300 rdr. 7 September 1864.

14 fol 19b
Ingen ledige gaarde ved udgangen af 1866.

15 fol 19b
Jens Severin Kildal, Sangstrup By - et 11 fag Huus som Anders Sørensen tidligere har haft i fæste No 17 Hk 3 skp 3 fk 2 1/2 alb. Der erlægges ved underskriften 50 rdr og i December Termin 1865 100 rdr samt 3 mk i Skriverpenge. 4 Juli 1865.

16 fol 21b
Ingen ledige gaarde ved udgangen af 1867 - 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87

 

Færdig med læsning og afskrift af fæstebreve fra protokol Steesmark gods, herefter følger register - se dette bagerst.

Pakke med Fæstebreve paa Bøndergods under Stensmark.

Numrene videreført fra Fæsteprotokol.

 

17
Paa Høy Velbaarne Hr Jørgen Scheel, Greve til Grevskabet Scheel, Min Naadige Herre, Hans Vegne, og i underdanigst følge den mig, af Hendes Høy Grevelige Naade Enke Frue Grevinde Scheel til Ulstrup, paa sin Søns Vegne, Naadigst Meddelte Resolution paa min underdanigste Pro Memoria af 17de December f a, haver ieg underskrevne Stæd og Fæst, ligesom ieg hermed Stæder og Fæster til Niels Udsen, Aastrup - tvende heele Enger i Steensmarchen no 47 og 50  som ved Peder Udsens død er bleven fæsteledige. Indf 15 rd.
12 Januar 1788.

Bilag om afståelse 1 Mai 1829.

18
Niels Udsen, Aastrup - den halve Eng i Steensmark no 101. Indf 5 rdr. 30 April 1796.

Bilag om ændring til no 120. 1 April 1827.

19
Niels Christensen Udsens Enken, Aastrup - et stk af Steensmark Eng iflg fæstebrev af 12 Januar 1788, men siden efter mindelig forening 1 Mai 1850 ophørt, overdrages til Søren Christian Nielsen, tjenende her paa gaarden. 10 Januar 1853.

20
Jens Christensen, Aastrup - den halve Eng af Steensmark som Christen Jacobsens Enke godvillig har afstaaet. No 104. 18 December 1801.

21
Søren Christian Nielsen, 1 stk af Steensmark Eng 144 alen bred 420 alen lang, som har været bortfæstet til Niels Christensen Udsens Enke, og Smeden sst, men ifølge mindelig forening af 1 Mai 1850 afstaaet. 15 August 1849.

22 no 28493
Niels Christian Nielsen, et Huus paa Steensmarks Hovedgaards Mark, som støder op til Søren Rasmussens Jordlod og hvis Bygninger er sammenbygt med huset. Fæsteren maa uden betaling aarlig skjære 6 læs Fladtørv til eget brug. Hk er under Stensmark, hvorfor Eieren udreder skatterne. Indf 100 rd.
10 Januar 1853.

23 no 57354
Hans Jensen, Stensmarks Mark - han er født i Balle - et Huus samt 2 Agre foruden det der er tillagt Huset som Søren Terkildsen under d d har afstaaet. Fæsteren maa til eget brug aarlig skjære 6 læs Fladtørv paa Stensmarks forstrand. Hk under godset. Indf 370 rbd. 12 November 1854.

24 no 20421
Søren Therkildsen Wallemann, Stensmarks Hovedgaards Marks søndre ende - et huus som han for tiden beboer. Han maa aarlig til eget brug skjære 6 læs
Fladtørv. Da hk er under Stensmark betaler Eieren alle skatter. Indf 125 rbd. 10 Juni 1853.

25
Ikke navngivne fiskere af Hammelev By, faar af Stensmarks Eier tilladelse til, at benytte en Fiskeplads neden for Fornæs Fyr, hvor en liden Hytte er opført, imod de derfor erlægger paa Katholm Skriverstue hver 1ste April 1 rd og hver 1 October 1 rd. Eieren forbeholder sig ret til, at opsige dette med en maaneds varsel. Mai 1858.

26 no 58438
Hans Jensen, Stensmarks Grund - han er født i Balle - fæster 2 agre langs med det nordre skjel af den huuslod han har i fæste iflg brev af 1854.
31 October 1861.

27
Niels Nielsen, Stensmarks Hovedgaards Mark - han er fra Stensmark - et Huus med 4 tdr land, som støder op til Sørens Rasmussens Jordlod, og med hvis bygninger de er sammenbygget, som Niels Christian Nielsen har haft. 29 December 1889.

Bilag: Syn 1 Maj 1895 paa samme hus, for tilbagelevering til Ejeren.

28
Forpagter Christiani, Stensmark - lejer en Ejendom af Godsejer Dinesen, Katholm og Stensmark, som denne iflg købekontrakt af 1 og 6 april d a er ejende mtr 2b hk 1 td 1 skp 1 fk 3/4 alb som tidligere har tilhørt Fornæs Fyretablissement. Lejeren forpligtes til at sælge Betjentene ved Fyret fornøden uskummet mælk til dagspris, og i en saadan mængde som Fyrdirektionen til enhver Tid maatte bestemme dog ikke over 24 u daglig, og mod at Mælken daglig afhentes paa Stensmark, paa et nærmere bestemt Klokkeslet.  26 Marts 1898.

29
Ungkarl Jens Jensen, Aastrup - en udflyttet gaard som hans far Jens Jensen Bonde for kort tid siden er fradød. Hk 7 td 1 skp. Efter ny mtr 1844 hk 5 td 5 skp 1 fk 1 1/4 alb. Indf 300 rd. 24 Januar 1808.
Syn afholdt den 8 Januar 1808, her kaldes den ny fæster Jens Jensen Bonde.

30 no 46151
Anders Andersen Udsen, Aastrup - en gaard som hans Moder godvillig har afstaaet. Hk 7 td 1 skp. Indf 500 rd. 8 September 1817.
Ved synet 20 December 1816, var moderen Magrethe Sørensdatter med laugværge Sognefoged Niels Udsen af Aastrup, overværende, den afdøde far hed Anders Udsen.  

31
Laurs Jensen Møller, Aastrup - en gaard som hans moder Jens Laursen Møllers Enke Ingeborg Hansdatter godvillig har afstaaet. Hk 7 td 1 skp hvoraf 7 skp 1 fk 1 alb er mensal hartkorn. Han skal give sin gamle moder fornøden underholdning og pleie hendes levetid, dette bliver dog ikke hvilende paa gaarden, saafremt hun skulle overleve fæsteren. Han maa ikke befatte sig med Jagt eller Fiskerie. Indf 200 rbd Sølv. 1 September 1832.

32 no 13762
Jens Pedersen, Aastrup - han er fra Bredstrup - et huus som Peder Jensen Morthen er fradød, og hvis Enke Marie Christensdatter Jens Pedersen har ægtet. Hk 6 skp. Ingen indf. 30 December 1834.

33
Rasmus Christensen Greve, Aastrup - en gaard som Niels Christensen Greve er fradød. Hk 7 td 1 skp. Der er tillagt mensal hartkorn, hvoraf erlægges afgift til Sognepræsten i Grenaa og Rectoratet i Aarhuus. I fæstebrevet et særligt punkt om ejerens overtagelse ved dødsfald. Som indf har fæsteren betalt af formandens skatter og landgilde 130 rd 4 mk 3 sk S og T. 18 December 1840.

Bilag: Extract af den oprettede forening om hoveriet.

34
Jens Hansen, Aastrup - han er fra Dolmer - en gaard som Mikkel Jensen formedelst fattigdom godvillig har fratraadt. Hk 7 td 1 skp. Han skal give forrige fæster Mikkel Jensen, indtil hans uconfirmerede 3 ældste Børn bliver confirmerede, aarlig 1 td Rug, 1 td Byg samt indrømme ham og hans kone deres levetid fri i den i Gaardens Bygninger værende Opholdsstue, samt fodre og græsse dem uden betaling 1 Koe og 2 faar, ligemed hans egne Kreaturer, dog uden at samme bliver nogen hvilende forpligtelse paa gaarden. Den fastsatte landgilde ændres efter deres død. Der betales afgift af det tillagte mensal hartkorn. Af gaardens Hauge er et stk tillagt Byens Skole hvoraf fæsteren erholder aarlig afgift 2 rbd Sølv. Særlig punkt om ejerens tiltrædelse ved dødsfald. Ingen indf. 18 December 1840.

Notat: Da mit Fæstebrev er brændt, har jeg modtaget en udskrift af samme vedhæftet synsforretningen den 21 Juli 1840 og afskrift af retsprotokollen af en synsforretning af 22 April 1847 over gaardens bygninger som efter ildebranden igjen er opførte. 15 Januar 1848. Jens Hansen.

35 no 188
Christen Sørensen Mouritzen, Bredstrup - han er fra Grenaae - en gaard som Rasmus Skippers Enke Karen Christensdatter er fradød. Hk 6 td 5 skp 1 fk. Der er afgift til Kirken i Grenaa. Indf 238 rbd Sølv. 30 September 1833.

Bilag: Han afstaar fæstet til Godseieren paa nærmere angivne vilkaar, herunder bl a at han modtager 1500 rd. 18 Marts 1853.

36 no 3361
Søren Jensen Skræder, Bredstrup - han er fra Veilby i Sønder Herred - en gaard som Anders Christensen Juuls Enke Mette Pedersdatter godvillig har afstaaet. Hk 6 td 5 sk 1 fk. Han skal give fratrædersken 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg gode og sunde vahrer, som fodre og græsse en Koe og 3 faar lige med gaardens øvrige, desuden aarlig 6 forsvarlige læs Tørv i brændbar stand. Endvidere erholder hun frie bopæl i den nuværende aftægtsstue, samt frit brød bagt i gaardens bagerovn. Forpligtelsen bliver ikke hvilende paa gaarden hvis fæsteren skulle fratræde denne eller dø før hende. Indf 53 rbd 3 mk samt fratræderskens restancer af skatter og afgivter pro 1837 96 rbd 3 mk. 10 August 1839.

37 no 8678
Iver Pedersen Lindberg, Dolmer - han er fra Linde? - en gaard som Gjermand Jensen godvillig afstaar. Hk 7-3-0-2 9/14 alb. Han skal opfylde den med aftræderen oprettede aftægtscontract. Ingen indf men betaler forriges restancer 167 rbd 2 mk 12 1/2 sk Sedler og Tegn og 8 rbd 4 mk 13 3/3 sk rede Sølv. 2 Marts 1822.

38 no 632553
Rasmus Sørensen Basland, Dolmer Bye - et Boelssted som Anders Christensen Greve er fraflyttet. Hk 1 td. Indf 12 rbd. 15 December 1825.

Jvnf synsrapporten, fraflytter Anders Christensen Greve for at overtage Nederflemminggaard.

39 no 2836
Poul Jensen Due, Dolmer - han er fra Ørsted? - en gaard  som Søren Nielsen Smed er fradød. Hk 7-3-0-2 9/14 alb. Ingen indf. 30 December 1830.

40 no 6514
Søren Christensen Knold, Dolmer - han er fra Gjerrild - et huus som Anders Eschildsen er fradød. Hk 4 skp 1/2 alb. Indf 16 rbd Sedler.
30 December 1830.

41 no 3373
Mads Christensen, Dolmer - en gaard som Stig Andersen godvillig har fratraadt. Hk 7-3-0-2 9/14 alb. Ingen indf. Pkt 6 omhandler hvorledes gaardens vange skal drives, samt afledning af vand m m. 10 August 1839.

42 no 438
Rasmus Larsen Friis, Dolmer - han er fra Ørsted - en gaard som Jens Lassen formedelst fattigdom er fratraadt. Hk 7-3-0-2 9/14 alb. Han skal give fratræderen indtil hans nulevende 3 ældste Børn ere confirmerede 1 td Rug 1 td Byg aarlig, samt indrømme dem fri bopæl ved gaarden indtil der skaffes dem anden leilighed, dog bliver samme ikke nogen hvilende forpligtelse paa gaarden. Landgilden ændres naar foregaaende punkt ophører. Ingen indf.
18 December 1840.

43
Udskrift af Nørre Herreds Justitzprotokol om syn 29 Marts 1847.

Der begæres syn hos fæsteren  Mads Christensen, Dolmer - Christen Mouritzen, Bredstrup - Peder Skiffard, sammesteds. Desuden syns og overleveringsforretning over gaardmand Jens Hansens bygninger i Aastrup, som efter at være afbrændte nu igien ere opbyggede. 29 Marts 1847.

44
Jens Hendrichsen Frich, Hammelef - en gaard som faderen Hendrich ?? grundet alderdom godvillig afstaar. No 2 hk 5 td 2 skp 1 alb.
Dato kan ikke læses men formentlig ca 1700.

45 no 8614 - 8672
Søren Sørensen Møller, Hammelev - en gaard hans Stedfader Peder Jensen Kong godvillig har afstaaet. Hk 7-6-2-2 1/8 alb. Overholder den med forrige fæster oprettede Aftægts Contract. Betaler af dennes restancer 269 rbd 4 mk 3/4 Sedler og Tegn og 21 rbd 1 mk 8 sk reede Sølv og derfor ingen indf.
2 Marts 1822.

46
Copie af Høiesteretsdommen i Sagen no 57.

Sag mod fæsterne: Anders Rasmussen, Søren Pedersen, Peder Jensen Morten, Søren Mogensen, Gunder Sørensen, Søren Bager, Henrich Rasmusen, Anders Jensen Bonde, Christen Madsen, Mads Jensen, Jens Jensen Bonde, Mikkel Jensen, Anders Hansen, Anders ?? Enke med laugværge, Søren Hansen, Jens Willumsen, Jens Sørensen Dolmer, Søren Plemand?, Peder Udsen, Laurs Møller, Anders Nielsen Bilde, Jørgen Nielsen Bilde, Søren Sørensen Møller, Rasmus Sørensen, Iver Lindberg, Niels Jensen Bonde, Anders Udsen, Niels Greve og Christen Udsen.
Afsagt mandagen 16 februar 1835.

Contrahenterne no 1 Jens Willumsen, no 11 Jens Sørensen Dolmer, no 13 Søren Plemand? no 15 Peder Udsen, no 16 Laurs Møller, no 17 Anders Nielsen Bilde, no 18 Jørgen Nielsen Bilde, no 25 Søren Sørensen Møller, no 29 Rasmus Sørensen, no 31 Iver Lindberg, no 32 Niels Jensen Bonde, no 37 Anders Udsen, no 38 Niels Greve og no 42 Christen Udsen bør for Citantens Tiltale i denne Sag frie at være. Iøvrigt bør Landsoverrettens Dom ved magt at stande.

I Sallair til Justitsraad Sparen for Høiesteret betaler Citanten 60 rd Sølv, saa betaler han og til Justits Cassen 5 rd Sølv.
Høiesterets Justitscontoir d 17 Febr 1835. Signeret.

47
Brev til Godsforvaltere Ahlmann, fra Karen Brabrand, Enke efter Søren S Møller, Hammelev, hvori hun nægter at betale den forhøjede Landgilde, idet hun henholder sig til Højesteretsdommen. 12 Juli 1867.

Efterfølgende flere bilag vedrørende samme.

48 no 8670
Christen Jensen Fogh, Hammelev - han er fra Rimsøe - en gaard som hans Svigerfader Jens Hansen godvillig har afstaaet. Hk 7-6-2-2 1/8 alb. Opfylder den med forrige fæster oprettede Aftægtscontract. Han betaler forrige fæsters restance til Hosbonden 355 rbd 1 mk 12 1/2 sk Sedler og Tegn, og derfor ingen indf. 2 Marts 1822.

49 no 9004
Johannes Sørensen, Hammelev - den udfløttede gaard som Peder Rasmussen Mogensen har frasagt sig. Hk 5 td. Opfylder den med fratræderen om ophold, huusværelse etc indgangne forening. Restancen til 1821 aars udgang nemlig 122 rb 5 mk 11 sk Sedler og Tegn, hæfter paa gaarden, eftergives. Ligesaa fritages han ogsaa for indfæstning, men alle skatter og udgifter fra 1822 aars begyndelse udreder Johannes Sørensen. 3 Mai 1823.

Fra 1 januar 1844 Hk 3-7-3-1/2 alb.

50 no 36199
Christen Andersen, Hammelev - et huus som Søren Jensen Puus sidst havde i fæste, men nu baade han og konen er fradød. Hk 4 skp. Af restancen som hæfter paa huuset 23 rbd 1 mk 5 1/2 sk Sædler og Tegn betaler fæsteren 15 rbd Sædler, resten eftergives, ligesom han fritages for indf. 3 Mai 1823. Nævnte restance er den der er forfalden til 1821 aars udgang. Iflg synsrap. er han ungkarl fra Sangstrup.

51
Skrædder Niels Nielsen Skaaning, Hammelev - et huus som Smeden Jens Pedersen Schou godvillig har afstaaet. Hk 4 skp. Indf 10 rbd Sølv.
30 December 1824.

52 no 2617
Jens Nielsen Nyehuus, Hammelev - en gaard hans fader Niels Jensen Nyehuus har afstaaet. Hk 5 td. Indf 100 rbd Sedler. 20 December 1826.

53 no 3067
Nicolai Severin Andreasen, Hammelev - han er fra Gjerrild - en gaard som Søren Nielsen Hansen er fradød, og hvis enke fæsteren nu har ægtet. Hk 7-6-2-2 1/2 alb. Han skal som formanden og andre fæstere i byen, hente Kalksteen til Stamhuset Benzons Kalkovne, samt hegne om Benzons Hovedgaards Mark overensstemmende med Hoverie foreeningen. Indf 200 rbd Sedler. 9 October 1830.

Bilag:
Overenskomst om aarlig hjemkørsel til Stensmark fra Emmelev Tørvemose af 2 gode forsvarlige læs Tørv i stedet for, at anskaffe Kalksteen og Hegnets vedligeholdelse. 7 August 1840.

54 no 5984
Hans Adamsen, Hammelev - en gaard som Jens Rasmussen Bakmand godvillig har afstaaet. Hk 7-6-2-2 1/8 alb. Punkt om Kalksteen m v som forrige. Han skal give fratræderen og dennes nærværende kone fornøden underholdning og pleie saaledes som mellem dem nærmere aftales. Dette bliver dog ikke hvilende paa gaarden, saafremt de skulle overleve fæsteren. Indf 190 rbd Sølv. 30 August 1832.

Bilag om afhentning af Tørv som forrige.

55 no 6861
Hendrich Nielsen, Hammelev - en gaard som Hendrich Rasmussen formedelst alderdom og svaghed godvillig er fratraadt. Hk 7-6-2-2 1/8 alb. Om afh af Kalksteen m v som forrige. Han skal give fratræderen fornøden og omhyggelig underholdning og pleie, saaledes som denne dermed kan være veltjent, og som de nærmere derom kan forenes, dog bliver dette ikke hvilende paa gaarden, hvis fæsteren skulle dø først. Indf betalt 3 Novb 1836 og 30 April 1837 158 rd Sedler. 14 October 1837.

Bilag jvnf forrige om Kalksteen.

56 no 6860
Peder Nielsen Nyehuus, Hammelev - en gaard som Michel Fugl formedelst fattigdom godvillig har fratraadt. Hk 5 td. Ingen indf. 14 October 1837.

57 no 3970
Søren Jensen Gidsel, Hammelev - han er fra Thorsøe - et huus, som Søren Nielsen Bildes Enke godvillig har afstaaet. Hk 4 skp. Indf 30 rbd Sedler, hvoraf 15 rbd afskrives paa aftræderens restancer. Jvnf synsrapp. hedder han også Gidsel. 11 October 1838.

58 no 5172
Niels Jensen, Hammelev - han er fra Ramten - et huus som Søren Nyehuuss Enke hidtil har haft i fæste. Hk 4 skp 1 fk 1 1/4 alb under matr no 56 og paa Robstrup Mark under no 13. Indf 210 rbd rede Sølv. 16 April 1848. 

59 no 32510
Peder Hendriksen, Hammelev - et huus som Christen Andersen er fradød, og hvis efterleverske Peder Hendriksen har forbunden sig til at ægte. Hk 2 skp 2 fk 1/2 alb. Indf 130 rbd. 30 April 1850.

60
Mads Nielsen Skaaning, Hammelev - et huus, som Godsejeren efter skøde af 26 October 1857 er tilhørende, mtr no 27 hk 2 skp 3 fk samt en ager paa Aastrup Mark under no 12 3 fk 1 1/2 alb. Mads Nielsen Skaanings fader Niels Nielsen Skaaning har frivillig afstaaet samme. Indf 250 rd Rigsmønt.
14 August 1863 og 11 Januar 1864.
Iflg synsrapport var faderen Skræder.

61 no 26684
Jens Jacobsen, Sangstrup - han er fra Hammelev - et huus som Anders Larsen Palk? er fradød. Hk 4 skp. Indf 30 rd Sedler. 31 August 1821.

62 no 632543
Jens Stephansen, Sangstrup - et huus som Søren Udsen er fradød, og hvis Enke han har ægtet. Hk 4 skp. Han har erlagt de paa huuset hvilende restancer, og derfor fritaget for indf. 15 December 1825.

63 no 3868
Peder Nielsen Udsen, Sangstrup - en gaard som Anders Pedersen Hviid er fradød, og hvis Enke Mette Sørensdatter Peder Nielsen Udsen har ægtet. Hk 8-3-0-2 1/5 alb. Indf 300 rbd Sølv. 30 December 1834.

Bilag: om hoveriforeeningen og ændring af samme.

64 no 10374
Anders Sørensen, Sangstrup - et huus som Rasmus Sørensen er fradød. Hk 4 skp. Under navn af indfæstning er betalt den 17 December 1838, forrige fæsters restance med 25 rd 5 sk sedler. 10 August 1839.

Iflg synsrapporten hed forrige fæster: Rasmus Sørensen Knap.

65 no 12472
Bødker Niels Behr, Sangstrup - et huus som Eskild Hvids Enke lovlig har frasagt sig. Hk 4 skp. Indf 30 rbd sedler. 12 December 1841.

Fra 1 Januar 1844 hk 3 skp 3 fk 1 1/4 alb. [han signerer: Niels Erik? Bæhr kaldet] Jvnf synsrapport er fæsteren aftræderens svigersøn.

66 no 37327
Rasmus Udsen, Sangstrup - et huus hk 3 skp 2 fk som hans moder Jens Stephensens enke hidtil har havt i fæste. Indf 120 rbd.
31 December 1851

67 no 34406
Nørre Herreds Ret, ang sag. For Retten mødte Godsforvalter Højer paa Major Dinesens vegne til sags anlæg mod Fæstegaardmand Peder Udsen af Sangstrup, fremlagde klage til forligelseskommissionen. Fæsteren har tidligere hørt under Stensmark, men nu under Katholm, har ikke leveret det efter fæstebrev af 30 December 1834 pligtige Korn m. v. Sagen som fylder flere sider, har jeg ikke gennemgaaet, men dommen lyder: Indstævnte fæstegaardmand Peder Nielsen Udsen bør for Tiltale af Major Dinesen til Katholm i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger ophæves. Sagen startes den 16 Februar 1857.

68 no 34825
Søren Christian Rasmussen, Sangstrup - han er fra Hammelev - et huus no 21 hk 4 skp 1 3/4 alb som Godsejer Dinesen har købt iflg skøde 26 October 1857, hvilket huus Jens Jacobsen frivillig har afstaaet. Indf 300 rd. 31 December 1857.
Saalænge forrige fæster Jens Jacobsen og hustrue lever er afgiften 16 rd men efter den længstlevendes død 20 rd.

69
Rasmus Andersen, Sangstrup - et huus som faderen? Anders Sørensen tidligere har havt i fæste. No 17 hk 3 skp 3 fk 2 1/2 alb. Efter skøde af 26 October 1857 tilhørende Godseieren. Indf 300 rd Rigsmønt. Saafremt Krigen skulle fortsætte i aar og fæsteren bliver indkaldt til krigstjeneste, staar det ham frit for, at hæve nærværende Contract, naar huuset afleveres i forsvarlig stand. 7 September 1864.

70
Jens Severin Kildahl, Sangstrup - eet huus tilhørende Godseieren iflg skøde af 26 October 1857 - no 17 hk 3 skp 3 fk 2 1/2 alb. Ved underskrift 50 rd og i 1865 100 rd samt 3 % i Skriverpenge. 4 Juli 1865.

Jvnf synsrapport hedder han Jens Severin Nielsen Kildahl, og huset har tidligere været bortfæstet til Anders Sørensen.

71
Jens Nielsen, Sangstrup - et huus som tidligere har været bortfæstet til Rasmus Andersen der ønsker, at fæstet skal overgå til Jens S. Kildahl. 3 December 1866.


Færdig med læsning og afskrift Katholm Sdr Djurs Herred 1761 - 1898

Bog no 11: Fæstebreve paa Bøndergods under Stensmark.

 
Del af register fra Fæsteprotokol:

 

Aastrup By:

fol 2
Jens Hansen - 1 gaard

fol 3
Rasmus Christensen Greve - 1 gaard

Dolmer:

fol 5 - Rasmus Larsen Friis - 1 gaard

 

Der står ikke mere i registeret - som altså ikke er fuldført.Til top

  

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til godsarkiver