Tandrup - Kovstrup Godser

Ekstrakt af Fæstebreve for Tandrup – Kovstrup godser i Hassing Herred 1719-1855.

 

Arkiv: Landsarkivet Viborg: G88 - G 85

Denne efter Hans Kongl Mayts. allernaadigste forordning af 23 Januarii 1719 for Tandrup og Koustrup Gaardes underliggende Bøndergods og Tiender, indrettede fæste Bog eller Protokol, hworudi indføres alle de paa bemte Gaardes Gods faldende fæste Brewe med deres Rewerser, er af mig efter seet og befunden med Rette Sort Stemplet Papiir forsiunet, og indeholder med første ark Stemplet Papiir og det sidste iberegnet, i alt 875te Paginer siger Otte hundrede halffierdsindstyge og fem. Hwilchet under min Haand og hos følgende forsegling tilstaaes af.

Signeret.

I følge forordningens Bydelse af 7de Nowember 1775 authoriseres, underskriwes og forsegles denne fæste Protocoll af Tandrup den 25 January 1777. J Hauch.

Tandrup nævnes 1386 og 1391 og tilhørte da Peder Nielsen (af slægten Bild, skønt hans våben viser Lange-slægtens tre roser).Der nævnes derefter forskellige ejere, således Christoffer Gersdorff, som 1630 mageskiftede den til sin Svigersøn Johan Rantzau til Estvadgård (+ 1638) mod Palstrup. Gården kom så til sønnen Frantz Rantzau, som 1660 solgte den (45 tdr hartk) med ca 60 gårde, bol og møller til Helle Urne, som han derefter ægtede. Han døde 1676, hendes anden mand Morten Skinkel 1679 og hendes tredie mand Hans Mogensen Arenfeld 1689. Da hun selv døde i 1688 tilfaldt Tandrup hendes 2 døtre Elisabeth Sophie og Dorthe Rantzau. Førstnv. bragte sin halvdel af gården til sin ægtefælle oberst Erasmus Casimir v Bassen, efter hvis død hun 1698 afkøbte sin svoger oberst Niels Mund og hans hustru Dorthe Rantzau den anden halvdel (21 tdr. hartk), det halve Kovstrup (10) og gods (93). 1716 ægtede hun derefter brigadér og amtmand Hans Eifler (+1724) og døde selv 1726, hvorefter Tandrup og Kovstrup kom til hendes svigersøn løjtn. Christian Leth (+1736).

Ved auktionen efter ham 1737 købtes T. (42, 28 og 238 tdr. hartk.) for 13000 rdr. af justitsrådinde Marie Charlotte Amalie Giedde (enke efter Henrik v. Klingenberg til Ørum) der døde s. å. Den kom derefter til sønnen, major Poul v. Klingenberg (+1771), hvis enke Øllegård Marie Jermiin (1784 s. å. solgte T. ved auktion for 24.700 rdr til Peder Jørgensen fra Ullerupgård (+ 1809). 1799 solgte han den for 52.500 rdr. til Niels Willemoes (+ 1822), som 1817 afhændede den for 30.000 rbdr n. v. til sin søstersøn, exam. jur. justitsråd Poul Tøfting, efter hvis testamente af 1844 den (53 tdr. hartk.) med gods (176) ved hans død 1847 for 130.000 rbdr sølv overtoges af tre arvinger: Jens Christian Skibsted til Diernæs, Chr. Olesen til Gudum Kloster og exam. jur. E. A. Bendixen. Derefter tilhørte den en kort tid N. Breinholt m. fl. og købtes 1848 af kgl agent, konsul Hans Ditlev Lützhøft fra Thisted for 70.000 rdr uden besætning.

Kovstrup tilhørte tidl. den slægt Munk, hvis våben var skrådelt fra venstre ved et 3tindet tindesnit. 1389 gav Christen Munk sin gård Østergård i Sønderhå til præstebordet. 1455 nævnes hans sønnesøn? Christen Munk i Kovstrup, 1474 dennes hustru fru Marine i K., og hans svoger Peder Jensen i K. 1485-91. Sidstnv. Christen Munks søn af samme navn ejede (en del af) K., men også hans søskende skrev sig til den, Benedicte M. 1481, Laurids M. 1498 og Jep M. 1504-15. Han solgte den til Kirsten Høg i Tandrup, enke efter Niels Krabbe. Derefter synes Kovstrup (1662 24 tdr hartk. fra 1688 20 tdr) stadig at haft ejer fælles med Tandrup til 1735, da den kom til Frederik Leth. Han opførte gården af bindingsværk og solgte den 1746 til major Povl v. Klingenberg til Tandrup. På auktionen 1771 efter hans død købte Eggert Nandrup K. (20, 83 og 150 tdr hartkorn) for 19.981 rdr. Han frasolgte en del af godset og afhændede derefter Kovstrup 1781 for 16.420 rdr til Søren Chr. Balleby (+ 1821), som kompletterede den. Da hans søn Niels Balleby døde ugift 1822, blev gården på auktion efter ham 1824 for 19.300 rbdr sedler, købt af by- og herredsskriver, kancelliassessor Peder Georg Nicolaj Toft. Han fraskilte godset og skødede 1829 Kovstrup til Anders Nicolai Lillelund (+ 1849), hvorefter den gik over til svigersønnen Frederik Bille (+ 1890) Litr. J. P. Trap Danmark. Bd VI Thisted Amt.

De ca 950 ekstrakter er således: navnet på fæsteren, derefter fæstestedet, fødested - ell. opholdssted ved fæstets indgåelse, og evt. tidligere fæster.

Da protocollens førelse blev indført iflg. en forordning i 1719, vil mange af posterne - som det også fremgår af fæstebrevene - vedrøre tidligere indgåede fæsteaftaler.

Se også uddrag af de "løse" Fæstebreve.

Hk = Hartkorn - td - skp - fc - album.

F sst = født samme sted.

Ved redigeringen er stavemåden ændret på følgende, i henhold til Postadressebogen 1992 og Trapp Danmark:

Fra: Til:

Braagaard - Brogaard

Dield - Djeld

Fladskier - Fladskær

Floulef - Flovlev

Ginderup - Ginnerup

Giersbøl - Gjersbøl

Giettrup - Gettrup

Gjærup/Gjerup - Gærup

Grøndtoft - Grøntoft

Gudenis - Gudnæs

Habech - Habæk

Hesselberg - Hesselbjerg

Hellerøe - Hellerød

Horsfeld - Horsfelt

Hugom - Hygum

Hundskier - Hundskær

Hvidberg - Hvidbjerg

Jandrup - Janderup

Kiallerup - Kjallerup

Leegaard - Leegaard

Lodahl - Lodal

Nørhaae - Nørhaa

Rachbye - Rakkeby

Riiskierhuus - Riskjærhus

Seierslef - Sejerslev

Sinderup - Sindrup

Siørring - Sjørring

Snedstrup - Snejstrup

Spangberg - Spangsbjerg

Swankier - Svankær

Syndergaard - Søndergaard

Sønderhaae - Sønderhaa

Sønderdahlgaard - Sønderdalgaard

Sønberg - Sønbjerg

Thorsted - Torsted

Touberg - Tovborg

Tvollum - Tvolm

Tøtterup - Tøttrup

Ugelew - Uglev

Ulnits - Ulnitz

Wejerslef - Vejerslev

Wester Aae - Vesten Aa

Willerslef - Villerslev

Ydbye - Ydby

Personnavne:

Ifuersen - Iversen

Ifwer - Iver

Powl - Povl - Poul (alle måder anvendt)

Simmensen - Simonsen

Toppenborg - Toppenberg (Skriveren anvendte begge dele)

 

1 fol 1b
Jeg Hans Eyffler til Tandrup, Kongl Maits: Brigader til Hest kiendes og hermed witterlig Giør etc: Christen Simmonsen, Bedsted - født i Hassing. Et sted som Simon Christensen iboer. Hk 1-5-3-1 alb. Ægter den ældste datter Maren Simmonsdatter og giver aftægt til forældrene. 16 Novb 1719

2 fol 2
Christen Andersen, Brogaard, Bedsted. Hans forhen i fæstehawende 3/4 gaard Hk 4-3-1-1 1/2 alb. 22 April 1720

3 fol 2b
Gravers Thomsen, Bedsted en gaard som Jens Munch af armod frakom.
Hk 3-1-1-2 alb under no 20. 16 Novb 1719

4 fol 3
Anders Michelsen, Bedsted - f sst - Sønderbjerregaard, som hans Sal fader er fradød.
Hk 3-5-2-0 under no 14. 16 Novb 1719

5 fol 5
Niels Lassen, Sønderdalgaard - født i Visbye.
Den halwe gaard. Hk 4-2-0-1 alb No 4. 16 Novb 1719

6 fol 5
Niels Hansen, Bedsted - f sst. Halwparten af Vestergaard som hans fader Hans Andersen fradøde.
Hk 2-0-3-1 alb No 9. (se no 7) 16 Novb 1719.

7 fol 6
Peder Hansen, Bedsted - f sst. En halvgaard kaldet Vestergaard, som hans fader Hans Andersen fradøde.
Hk 2-0-2-1 alb No 8. Se no 6 da dette fæstebrev omtaler ham som Broder. 16 Novb 1719.

8 fol 7
Christen Pedersen, Bedsted. Hans forhen ifæstehavende Bolig. Hk. 1-3-0-1 No 10 desuden et Gadehuus Hk 0-3-2-1 alb No 1 ialt 1-6-2-2 alb. 22 April 1720

11 fol 8
Anders Jensen, Bedsted - f i Mølgaard, Bedsted Sogn - fæster den halwe Mølgaard som hans Sal fader fradøde.
Hk 4-3-3-2 alb No 0. 22 April 1720

12 fol 9
Simon Christensen, Bedsted. F i Villerslev. Fæster den halwe Sønderdalgaard i Bedsted Hk 2-3-1-0 alb No 3. som hans Broder Knud Christensen afstaar til ham. Hand skal nyde det som er i gaarden af qwæg og andet nemlig 2 Øghøweder og en gl Helmis og 2 Kalfwe, 1 Swiin 1 faar og en Lam, Siden Ploug Wogn og harwe, Derforuden ower Jeg at gifwe hannem 1 Qwie ungnød i 3die aar, som Skal wære med Kalf. 16 Novb 1719

13 fol 10
Niels Andersen, Hundskær, Bedsted. Født i Søndergaard i Nørhaa Sogn. Fæster en Bolig i Hundskær, Bedsted Sogn som Sal Hans Michelsen fradøde. Han ægter Enken Inger Nielsdatter.
Hk 2-4-1-2 alb N0 4. 22 April 1720

14 fol 11
Hans Madsen, Bedsted. f sst. To boliger Hk 3-6-2-0 No 17 og 18 som hans Sal fader Mads Jensen fradøde. 16 Novb 1719

15 fol 12
Anne Christensdatter og datteren Kirsten Jensdatter, Bedsted. Et gadehuus Hk 1 fc under No 14 som Johanne Pedersdatter Rask af armod frakom. Huset er øde, som jeg lader opbygge og besaa Jorden dertil udi tilstundende foraar. 16 Novb 1719

16 fol 13
Anders Jensen, Bedsted. Født i Mølgaard, Bedsted Sogn, en Bolig som Sal Peder Michelsen fradøde.
Hk 1-6-1-2 alb No 21 16 Novb 1719

17 fol 13
Christen Jensen, Bedsted. Født i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. En gaard som hans fader fradøde.
Hk 3-6-3-1 alb No 2. 22 April 1720

18 - fol 14
Peder Boisen, Bedsted. Født i Ydby Annex Præstegaard. Fæster Leegaard i Bedsted som Jens Andersen af armod frakom.
Hk 5-2-0-1 alb No 16. 16 Novb 1719.

19 fol 15
Sti Nielsen, Bedsted. Født i Mølgaard, Bedsted Sogn. Fæster en gaard kaldet Sønder Fladskær. Hk 6-3-1-1 alb. No 1 Det bemærkes i fæstebrevet, at hans skal wære fri for ald Howerie til Valborg Dag Ao 1702! Nyder bl a ploug og harwe Sampt wogn Redskab som er i behold fra den ødegaard i Spangsbjerg. 16 Novb 1719.

20 fol 16
Christen Madsen, Nørfladskær. Født i Fladskær Bedsted. En gaard kaldet Nørfladskær som hans Sal fader fradøde.
Hk 5-0-1-0 alb. No 2. 16 Novb 1719.

21 fol 17
Christen Sørensen, Bedsted. En gaard som Bolle Christensen af armod frakom. Hk 3-7-1-1 alb No 5. 16 Novb 1719.

22 fol 18
Anders Laursen, Bedsted. F sst. En halwgaard kaldet Søndergaard.
Hk 3-2-2-1 No 7. 16 Novb 1719.

23 fol 19
Michel Michelsen, Brogaard, Bedsted. Fæster hans forhen i fæste hawende boelig Hk 2-3-1-1 alb No 1 saa og dend fierdepart af No 2 Hk 1-3-3-1/2 alb ialt 3-7-0-1 alb hwilken er 1/4 part gaard og boel. 22 April 1724. (1720)

24 fol 20
Laurs Jellesen, Bedsted. Født i Torsted (Tørsted?) Sogn. En halwgaard kaldet Mølgaard.
Hk 4-3-3-2 1/2 alb. No 0. 22 April 1720

25 fol 20
Thomas Jensen, forrige Ladefoged, Nørbjerregaard. Født i Vendsyssel. Hk 4-3-2-2 No 13. Jeg skal lade Laden og Stalden fuldkommeligen opbygge nu første foraar, og skal jeg lewere hannem de 3 Øghøweder Som kom fra owenmeldte Bjerregaard, Sampt en Koe og en Qwie, og skal Jeg gifwe hannem en Brun Mærplag er komen fra Sønderdalgaard, og alt hwis ploug og wogn og Harwe med des Redskab, som fra fornte Gaard er kommen. 16 November 1719.

26 fol 22
Christen Andersen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Fæster hans forhen i fæstehawende gaard Hk 5-2-3-1 alb. No 1. Desuden Qwidal og Troldgabs fellet, Saa wit hand hidindtil har haft i fæste i alle maader. 22 April 1720.

27 fol 23
Jep Jacobsen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Fæster hans forhen i fæstehawende gaard.
Hk 4-5-0-1 alb. No 3. 22 April 1720.

28 fol 24
Povel Christensen, Hundskær. Jeg har oprettet en Contract med min Ladefoged Povel Christensen om en Boelig i Hundskær som Tøger Andersen sidst iboede og i willie og minde for owennw. har afstanden. Han fæster den i 4 aar fra 1 Maj 1704 til 1 Maj 1708 og skal derefter aflewere den igen, ligesaa god med besætning etc. Wil han derefter ikke fæste paa Godset maa hand flytte hworhen han løster. Der er paa boeligen paabegyndt et hus som han leweres nærmere angiwet materialer til. Hk af No 3 0-3-3-1 alb og No 5 0-6-1-2 alb ialt af begge 1-2-1-0 alb. 16 Novb 1719. Herforuden har Jeg fæstet til ham et hus i Hundskær som forhen er specificeret, han maa nedbryde det gamle hus. 16 Novb 1719.

29 fol 26
Lars Pedersen, Ladefoged, Nørdalgaard. Født i Koldinghuus Ampt, Jerslev herred i Højen Sogn og bye. Fæster den part gaard Nørdalgaard som Knud Nielsen og Christen Pedersen sidst hafde i fæste, og formedelst armod og Swaghed ey kunde besidde. Til hjælp til Besetning skal jeg giwe hannem Mads Jensens Plag samt en Stud ungnød som Skal wære dend beste Jeg hawer. Hk 5-2-1-0 alb No 1 og 2. 16 Novb 1719.

30 fol 27
Bodil Larsdatter, Bedsted. Et hus Hk 1 fc 1 alb No 17. 16 Novb 1719

31 fol 28
Peder Christensen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Et Gadehuus som Laust Grøntoft fradøde.
Hk 2 fc No 4. 16 Novb 1719.

32 fol 28
Jens Tøgersen, Bedsted. Født i Vesterwig. Et Gadehuus som Sal Peder Jørgensen Leth, fradøde.
Hk 2 fc 1 alb No 4. 16 Novb 1719

33 fol 29
Knud Svenningsen, Bedsted. F sst. En Boelig som hans fader hafde i fæste. Hk 7 skp 2 fc 2 alb.
No 35. 16 Novb 1719.

34 fol 30
Jens Jensen, Skræder, Bedsted. Født i Koldinghus Ampt, Staarup (Starup) Sogn og By. Fæster et gadehuus som Anders Povelsen, sidst paaboede og godwillig opladt. Hk 1 skp 3 fc No 6. 16 Novb 1719.

35 fol 30
Jeg Hans Eyffler til Tandrup, Koustrup og Fadersbøl, Kongl. Maits: Brigadier til Hest og Amptmand ower Lundenis og Bøufling Ampter. Christen Pedersen, Nørdalgaard, Bedsted. Født i Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa, som er Soldat under welædle og welbaaren Hr Capitain Grevenkops Compagnie, fæster 1/2 Bondegaard i Bedsted Sogn og bye. som Laurs Pedersen sidste hafde i fæste kaldet Nørdalgaard.
Hk 2-5-0-1 alb No 2. Jeg skal forskaffe en Karl til udwexling wed næste Session. Og siden formedelst gaardens slette tilstand giwes hannem udj Reede penge til et par plou bester 20 Sp (Sletdlr!)? og en Stud ungnød, saawel som fri for Landgilde det første aar etc. Nørre Wosborg d 10 Sept Ao 1723.

36 fol 31
Anne Andersdatter, Bedsted. F sst. Fæster et Gadehuus Hk 1 alb No 16 som Sal Anne Jørgensdatter fradøde. Huset er gammel og Brøstfældig, som Jeg lader fløtte og igen opbygge synden Weien som det nu Staar, og det i alle maader paa egen bekostning lader forferdige, og beholder hun de i dend gamle huus befindende 3de stk fiel og den gamle Kiste, hworimod hun skal gøre her til mit Howedgaard aarlig Howeri og arbeide 2 Dage hwer uge om Sommeren og Een om windteren. 16 Novb 1719

37 fol 32
Niels Christensen, Hassing Sogn og Bye. Født Nørhaa Sogn i Stausgaard Mølle. En gaard som Peder Christensen af armod frakom. Hk 4-7-1-1 alb No (ej ang). Han skal strax antage med de der befundende twende Slette Bæster, en Koe, en qwie og en qwie ungnød, Saa alt det der befindende boeskab af wogn, plou, harwe etc. Jeg giwer hannem til en Bæst 10 sldr. Desuden til besetnings hielp en Studungnød. 16 Juni 1722 (1720?)

38 fol 33
Anders Nielsen, Hassing Sogn og By. F sst. En Boelig Hk 2 td No 4.22 April 1720

39 fol 34
Jens Christensen, Hassing Sogn og Bye. Født i Vejerslev i Mors. 1 Boelig Hk 1-4-0-2 alb No 17. 22 April 1720.

40 fol 34
Christen Nielsen, Hassing Sogn og By. F sst. En gaard som Grawers Thomsen sidst hafde i fæste.
Hk. 5-1-3-2 alb No 2. 22 April 1720.

41 fol 35
Peder Nielsen, Hassing Bye og Sogn. Født i Hvidbjerg Sogn i Svankær. Fæster en gaard som Morten Lauridsen nu iboer, og Laurs Nielsen sidst i fæstehafde, og til bemte sin Broder godwillig opladt. Hk 5-4-3-1 alb No 5. Paa efterfølgende maader; Gaarden antager hand førstkommende Voldborgdag 1711! og dend herforinden med ald behøwende waar og wintersæd forswarligen lader dørke og besaae paa Egen bekostning, undtagen 8te td Sort Haure som Jeg gifwer hannem til Sædekorns hielp uden nogen betalning. Desuden frihed paa nærmere angiwne punkter. Jeg giwer hannem udi Fladskær fællig Jord at grawe 12 Læs Skoetørfwe som han af mig eller andre skal udwises, og Græsse hannem Aarligen 2de Stude hos min Egne. 22 April 1720.

42 fol 37
Jens Andersen, Ladefoged, Hassing. Fæster en gaard som Mads Michelsen, fradøde. Hk 5-7-0-0 alb. No 1. Han antager gaarden med fuld besaaede aufl og Høebiering til nestkommende Michelsdag, mens auflen lader Jeg paa Egen bekostning forinden i Loulig tiid indbringe i Laden som nu staar udj Biugning, og Rallings huuset Som er brøstfældig, Lader Jeg inden bierings tiid med tømmer leer og tag forfærdige, Saa hand og hans derudi kand wære ubeskadiget. 22 April 1722.

43 fol 38
Niels Michelsen, Hassing Sogn og Bye. En Boelig som Mads Christensen sidst hafde i fæste og af armod frakom.
Hk 1-6-2-1 alb No 12. Da som forne Boelig paa Nogen tiid hawer wæret øde, hworower Bygningen Eendeel ogsaa er øde, Da lower ieg nu udi denne Sommer der paa at lade opbygge En for Swarlig lade og Staldhuus, og samme med tømmer?, Leer og tørf at lade forfærdige, til dends techning lower Ieg at skaffe hannem folch til hielp, at Skiære tæchning i Søen, og det at lade oplegge. Desuden at lade Jorden besaa og hjælp til besætning, samt aftalt frihed. 22 April 1720

44 fol 40
Maren Pedersdatter, Hassing. Et gadehuus.
Hk 2 fc 1 alb No 2. 16 Novb 1719.

45 fol 41
Niels Eskesen, Sønderhaa. Hans forhen i fæstehawende Gaard.
Hk 3-2-1-0 alb No 3. 22 April 1720.

46 fol 42
Christen Jepsen, Knatterup i Sønderhaa Sogn. Hans forhen i fæstehawende Gaard.
Hk 6-2-0-2 alb No 4. 22 April 1720.

47 fol 42
Christen Jensen, Sønderhaa Sogn, Jestrup By.
Hk 4-1-0-1 alb. No 10. 22 April 1720.

48 - fol 43
Christen Pedersen, Koustrup Øde Vandmølle, i Sønderhaa Sogn. Hans forhen i fæstehawende gaard. Hk 2-0-1-2 alb. 22 April 1720

49 fol 44
Christen Jensen, Sønderhaa Sogn, Jestrup. Født i Sønderhaa.
En gaard Hk 3-3-1-1 alb No 8. 22 April 1720

50 fol 45
Niels Jensen, Smed, Sønderhaa Sogn. Hans forhen i fæstehawende gaard.
Hk 3 td 2 alb. No 4. 22 April 1720.

51 fol 45
Mads Nielsen, Sønderhaa Sogn og Bye. Hans forhen i fæstehawende gaard. Hk 3-3-0-2 alb No 12. 22 April 1720.

52 fol 46
Niels Christensen, Damsgaard i Sønderhaa Sogn. Hans forhen i fæstehawende gaard.
Hk 1-4-2-2 alb No 12. 22 April 1720.

53 fol 47
Niels Jensen Skadbach, Sønderhaa Sogn og Bye. Fæster et huus kaldet Salt Bach.
Hk 2 skp 1 fc 1 alb. No 0. 17 Novb 1719.

54 fol 48
Christen Jacobsen, Sønderhaa Sogn, Jestrup By. Han bor nu i Hørsted. Fæster en Boelig som Christen Madsen Skræder hafde og nu godwillig afstaar. Hk 6skp 2 fc 1 alb No 6. Paa efterfølgende maade: Dend halfwe gaard i Hørsted beholder hand efter fæstebrew indtil førstkommende Woldborg dag. da han frafløtter med alt sit ejende. 16 Novb 1719.

55 fol 49
Niels Villandsen, Sønderhaa Bye. Født i Bedsted. Fæster en Boelig som Christen Jensen Snedker, af armod frakom. Hk 7 skp 3 fc 2 alb. 16 Novb 1719.

56 fol 50
Jens Christensen, Sønderhaa Sogn og Bye. Født i Gjersbøl, Snedsted Sogn. Fæster et huus som Bodil Nielsdatter i fæste hafde, og hand til ægte tager.
Hk 4 skp 2 alb No 9. 9 Ibr )Nvbr?) 1720.

57 fol 50
Karen Christensdatter Trab, Sønderhaa Sogn og By. Fæster 2de Gadehuuse. Hk 2 skp 1 alb No 4 og 6. Hvilke bemelte huuse Karen Christensdatter etc. 16 Novb 1719.

58 fol 51
Christen Nielsen, Sønderhaa Sogn og Bye. Fæster til C N i Sønderhaa Sogn Gyrup gaard et gadehuus som Bodild Christensdatter i fæste hafde, og hannem til ægte bekom.
Hk 2 fc No 5. 16 Novb

1719:

59 fol 52
Morten Lauridsøn Skræder, Sønderhaa Sogn og Bye. Født i Bedsted Sogn i Mølgaard. Fæster et huus som Hans Jensen har afstanden.
Hk 5 skp 3 fc No 2. 18 April 1721.

60 fol 52
Christen Nielsen, Hørsted. Fæster hans forhen i fæstehawende gaard.
Hk 6 skp 1 alb No 2. 22 April 1720.

61 fol 53
Hendrich Pedersen, Hørsted. Fæster hans forhen ifæstehawende halfwe gaard.
Hk 3-1-1-2 alb. No 3. 22 April 1720.

62 fol 54
Jens Pedersen Jestrup, Hørsted. 1 Gaard Hk 5-1-1-0 alb No 4. 22 April 1720

63 fol 55
Jep Christensen, Hørsted. Født i Sønderhaa. Fæster 1 Boelig som Christen Jensen Hov grundet armod godwillig afstod.
Hk. 1-3-2-2 alb No 6. Desuden det huus stæd som hands formand har haft. 22 April 1722. Ligelydende original fæstebref hawer Jeg bekommet, til yderligere sikkerhed for fæstets efterlewelse hawer min hustrues fader Laurs Christensen, boende i Skaarup i Sjørring Sogn indganget i mit Stæd som forlower og Self Skyldner til hwer Mortensdag at Clarere. Datum Tandrup ut supra

64 fol 56
Christen Jensen, Hørsted hans forhen ifæstehawende gaard.
Hk 2-6-3-0 alb No 5. 22 April 1720

65 fol 56
Christen Jensen Bentzen, Hørsted hans forhen ifæstehawende halfwe gaard.
Hk 3-1-1-2 alb. No 3. 22 April 1720

66 fol 57
Laurs Simmonsen, Hørsted. Født i Skaarup i Sjørring Sogn. Et gadehuus. Hk 1 skp 2 alb. No 1. 16 Novb 1720

67 fol 58
Dorthe Nielsdatter, Hørsted. Et gadehuus Hk 1 fc 2 alb No 4. 22 April 1720

68 - fol 59
Christen Christensen, Hørsted. Et gadehuus Hk 2 fc No 3 16 Novb 1719

69 fol 59
Niels Pedersen Skræder, Hørsted. Huus Hk 1 skp 2 fc 2 alb.
No 6. 26 Novb 1719

70 fol 60
Peder Christensen Smed, Nørhaa Sogn og By. Et umatriculeret Gadehuus. 16 Novb 1719.

71 fol 61
Christen Frandsen, Nørhaa. En boelig Stousgaards Mølle kaldet.
Hk 2 skp No 0. 22 April 1720

72 - fol 61
Mads Pedersen, Nørhaa. Et gadehuus Hk 1 skp 2 alb No 1. 16 Novb 1719

73 fol 62
Jonas Andersen Vinter, Nørhaa. Et umatriculeret gadehuus, som Jens Villadsen Hundborg, har afstaaet til ham. Fæstebrevet udstedt af: Jeg Elisabeth Sophie Rantzau. 28 Marts 1724!

74 fol 63
Johanne Sørensdatter, Vester gammel By, en Boelig beliggende i Hassing Herred, Grurup Sogn til Søren Jensens ældste datter, som Niels Christensen sidst hafde i fæste og godwillig afstaaet.
Hk 2 td 2 fc. Faderen lower sammen med datteren at overholde fæstet. 15 April 1719

75 fol 64
Thomas Iversen, Grurup. Født i Søndergaard i Bedsted Sogn. En Boelig som Jens Andersen sidst iboede og godwillig afstaaet.
Hk 3 fc 1 alb. 16 Novb 1719

76 fol 64
Povel Christensen, Grurup. Fæster 4 skp 2 alb Hk herlighed udi Annex Præstegaarden No 11. 22 April 1720.

77 fol 65
Laurs Pedersen, Madsted Gaard, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Fæster den part af fornte gaard som hand forhen har haft i fæste. Hk 5-6-2-0 alb. 22 April 1720.

78 fol 66
Jens Nielsen, Madsted Gaard, Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. Fæster den fierdepart af bemte gaard, som hand forhen har haft i fæste. Hk 3-7-0-0 alb. 22 April 1720.

79 fol 67
Peder Jørgensen, Madsted Gaard, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Fæster den part som hand forhen har haft i fæste. Hk 5-6-2-0 alb. 22 April 1720

80 fol 68
Jens Nielsen, Madsted Gaard, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Fæster den fierdepart af bemte gaard som hand forhen har haft i fæste. Hk 3-7-0-0 alb. 22 April 1720. Fæstebrevet indført 2 gange se no 78.81 fol 67
Peder Jørgensen, Madsted Gaard Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Fæster den part af bemte Gaard som hand forhen har haft i fæste. Hk 5-6-2-0 alb. 22 April 1720. Fæstebrevet indført 2 gange se no 79.

82 fol 68

Boe Jensen, Kjallerup By, Hvidbjerg Sogn. Født i Grurup Sogn. En Boelig som ermeldte Boe Jensen og Christen Ollesen forhen hafde i fæste, og Christen Ollesen sin part for hannem afstaaet. Hk til haabe 6 skp 3 fc. 26 Juli 1719.

83 fol 69
Christen Salmondsen, Hundborg Sogn. Født sst. Fæster en Boelig kaldet Hvalstrup. Hk 1 td 2 skp 3 fc No 1 som Christen Christensen sidst hafde i fæste. Christen Salmondsen ægter nu Enken. Han skal sware til Knud Christensen Hvalstrup og Hustru deres lifstiid aarlig for ægt og Arbeid, Skyld og Landgl. og andet Smaa lederi = 2 Rdr og 2 skp Biug, alt efter Sahl Frue Sophie Rotkiers udgifne fæste af 4de April 1711, mens efter deris død Skal hand gifwe mig deraf aarlig, for owenmt afgift 3 rdr. og det Rigtig til hwer Mortensdag at betale, med mindre det Støche Eng Hvalstrup Eng kaldet, hannem wed Domb og Maal blifwer frawunden da hand det aarlig for 2 rd skal beholde og saa boeligen derfor efter forhen meddelte fæstebrefs lydelse at beholde. 6 Juni 1722.

84 fol 70
Svend Thomsen, Hundborg Sogn. Født i Klithus i Hundborg Sogn. Fæster et huus i Klitten af Bygere?, samme Sogn.
Hk 3 fc No 1. 16 gbr (Juni) 1719

85 fol 70
Gammel Christen Morberg, Faddersbøl Klitte, Hundborg Sogn. Født sst. Et hus.
Hk 3 fc 2 alb No 1. Tvivl om det er Christine? men i fæstebrevet staar hand. 16 Novb 1719.

86 fol 71
Christen Madsen, Faddersbøl Klit Hundborg Sogn. Fæster et huus Hk 3 fc 1 alb No 6. 16 Novb 1719

87 fol 72
Christen Christensen, Faddersbøl Klit, Hundborg Sogn. F sst. Et huus Hk 1 skp 1 fc 2 alb No 2. 16 Novb 1719.

88 fol 73
Peder Boelesen, Faddersbøl Klithus, Hundborg Sogn. F sst. Et huus
No 4. 16 Novb 1719.

89 fol 74
Christen Nielsen Bach, Klithuse i Hundborg Sogn. Et huus No 3. 16 Novb 1719.

90 fol 74
Peder Vei, Faddersbøl Klitte, Hundborg Sogn. Et huus No 2. 16 Novb 1719

91 fol 75
Jens Bertelsen Munch, Vorup Klitte, Hundborg Sogn. F sst. Et huus som hans fader er fradød.
Hk 3 fc 1 alb No 5. 16 Novb 1719.

92 fol 75
Christen Christensen Bødker, Faddersbøl Klitte, Hundborg Sogn. F sst. Et huus Hk 3 fc 2 alb No 7. Han skal giwe der af aarlig Til hwer Mortensdag 2 Rdr eller 300 tørre Kuller, hwilche forlangis, Saa og giøre aarlig toe dags arbeide udj høst og høebiering til min Howedgaard Fadersbøl. 16 Novb 1719.

93 fol 76
Jens Jensen, Snejstrup By, Janderup Sogn. Født i Brunshaw? i Hundborg Sogn. Fæster en gaard som Peder Kromand? fradøde.
Hk 1-7-2-1 alb No 1. 22 April 1720.

94 fol 77
Thomas Pedersen, Snejstrup, Janderup Sogn. Fæster den gaard som hans fader nu paaboer og formedelst alderdomb og paafuldt armod ey kand besidde, og godwillig afstaaet, imod lifs ophold hos hannem at faae, saa og huuswærelse og begrawelse efter hans død.
Hk 1-1-1-0 alb No 3. Bygningen er forfalden og fattes sædekorn, hworfor han faar hjælp af mig. 22 April 1720.

95 fol 78
Christen Christensen, Janderup Sogn og By. Fæster den gaard han forhen har haft i fæste.
Hk 3 td 2 skp No 6. 22 April 1720

96 fol 79

Jens Pedersen, Vorup?, Hundborg Sogn. Fæster en Boelig som hans fader Peder Jensen for hannem opladt hawer. Hk 7 skp 3 fc 2 alb No 2 (27?). 16 Novb 1719.

97 fol 80
Christen Christensen Wey, Faddersbøl Klitte. Fæster et huus som Sal Christen Sørensen fradøde.
Hk 2 fc No 4. 16 Novb 1719

98 fol 80
Knud Christensen, Klitten (Faddersbøl Klit). Et huus som Christen Moeberg paaboede. No 1. 16 Novb 1719.

99 fol 81
Christen Jensen, Vorupør Klit. F sst. Fæster et sted at opbygge et huus paa, Som allereede sket er, desuden dertil en liden Toft. 9 Novb 1722.

100 fol 82
Niels Christensen, Villerslev Sogn. Fæster en half gaard Hk
1-4-3-1 alb No 14. 22 April 1720

101 fol 82
Jens Jensen, Villerslev. Født i Snedsted Sogn, Aarup By. Fæster en half gaard som Sal Mads Jensens Enche Maren Christensdatter, hafde i fæste og til ham og hendes datter Giertrud Madsdatter som hand Skal ægte, har afstaaet.
Hk 1-4-3-1 alb No 14. Han skal forskaffe Enken hendes lifs tiid en Stue saa Stor hund kand hafwe hendis wefler og Seng udi, saa og forsiuner hende med fornøden Øl, mad og underholdning, saa goed se de Niuder det Self, Saa lenge hun lewer og efter hendes død gifwe hende en Sømmelig Jordefærd. 5 Juni 1720.

102 fol 83
Christen Frandsen, Tiestrup By, Thisted Sogn. En gaard.
Hk 2-5-2-0 alb No 8. 22 April 1720.

103 fol 84
Christen Jensen Skræder, Ginnerup By, Heltborg Sogn. Et Boel Hk 1-3-1-1 alb No 4. 22 April 1720.

104 fol 85
Else Hendrichsdatter, Snedsted. Et Gadehuus Hk 1 alb No 3. 16 Novb 1719.

105 fol 86
Laurs Swendsen Krog, Thyholm, Aadby (Odby) Sogn og By. 1 Boelig, Hk 5 skp 2 alb No 4. 16 Novb 1719.

106 fol 86
Jørgen Christensen, sted ikke ang. Fæster et huus som Christen Bertelsen, fradøde. Hk 1 skp 1 fc 2 alb.
No 3. 16 Novb 1719.

107 fol 87
Bertel Jensen, Ølby Sogn, Hiern Herred. Født i samme Sogn. Fæster en halwgaard kaldet Ølbygaard, som Niels Jensen, grundet armod frarømte. Hk 4-3-0-1 1/2 alb. Han tiltræder fæstet næst tilstundende foraar, og Jeg skal lade Waarsæden saa, desuden lader Jeg paa egen bekostning Reparere Ralingshuuset uden og inden baade med Windwer, lofte og døre som det sig bør, Saa lader Jeg udi tilstundende sommer opbygge et stald huus wed westerenden af laden, desuden til besætningshielp 2 øg høfder eller 24 Sltdl? toe kiør eller 8 Sltdl? toe stud ungnøder og En qwie kalwungnød 3 Sletdl til en Wogn, Saa og til wogn Harm? og plow Redskab gifwer jeg hannem 4 Liispund Jern hwilchet owen skrefne hand Niuder uden betaling i alle maader, alle Kongl. Contributioner af bemelte halfwe gaard Swarer jeg til Janvarij qwartal 1713!. Saa og Niuder hand frihed for frihed for Landgilde til Martini 1714!. 16 Novb 1719

108 fol 88
Mads Pedersen, Ølby Sogn, Harsyssel (Hardsyssel). Født i Bedsted. Fæster en gaard som Christen Torsen fradøde. I gaarden er endnu afdødes datter Anne Christensdatter som han skal ægte, og saa beholder hand alt det derudi befindende af bohawe, besætning etc. Huusene er slette, hworfor hand giwer for Egt arbeide, skyld og landgilde de næste 3 aar 1717 - 1718 - 1719 6 Rdr aarlig, derefter 8 Rdr 16 Novb 1719.

109 fol 89.
Jens Jensen, Ølbygaard, Ølby Sogn, Hjerm Herred. Fæster hands forhen i fæstehawende halwe gaard.
Hk 4-3-0-1 1/2 alb No 0. 22 April 1720.

110 fol 90
Peder Christensen, Ølby Sogn, Hjerm Herred. Fæster hans forhen i fæstehawende gaard. Hk 4 td 3 fc 2 alb No 0. 22 April 1720.

111 fol 90.
Christen Knudsen, Djeld By, Sevel Sogn, Hjerm Herred. Fæster hans forhen i fæstehawende gaard.
Hk 4-4-1-1 alb. No 0. 22 April 1720.

112 fol 91
Maren Nielsdatter, Ølby Sogn og By, Hjerm Herred, Harsyssel. Et gadehuus som hun forhen har haft i fæste. Umatriculeret. 22 April 1720.

113 fol 92
Christen Andersen Brende, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Hans forhen i fæstehawende gaard Hk 5-2-3-1 alb No 1. Desuden Qwidal og Troldgabs fællet Saa widt hand hidindtil har haft i alle maader. Formedelst tidernes beswærlighed og hans Børn alle er Smaa, hawe Jeg udj Nest forestaaende 3 aar forundt ham at wære fri for ald howeri og arbeide, hworfor hand skal gifwe aarlig i steden for owenmelte Arbeide og Landgilde i Reede Penge 20 Sletdl. 22 April 1720.

114 fol 93
Peder Simonsen, Bedsted. F sst. Fæster en half gaard kaldet Søndergaard som Laurs Christensen grundet armod frakom. Han owertager Wogn og Plou Redskab samt Bæster som findes i gaarden. Jeg giwer ham hielp til Besætning og Sæd 1 td Rug, 2 td Biug, 4 td Sort Haure, En td hwid haure En Stud ungnød 2 qwier, fri for alle Kongl Skatter til Octob qwartal 1718 fri for Landgilde til Mortensdag 1719. 16 Novb 1719.

115 fol 94
Christen Jensen, Bedsted. F sst. En Boelig Hk 1 td 3 skp 2 alb No 15, som hans fader Jens Christensen nu beboer og formedelst swaghed ey kand besidde. 16 Novb 1719.

116 fol 95
Knud Christensen, Bedsted. Født i Villerslev. Et huus som Sal Anders Skræder fradøde.
Hk 2 fc 1 alb. No 3. 16 Novb 1719.

117 fol 96
Søren Jensen, Bedsted. Født i Vestervig. Et huus som Christen Michelsen Kie, formedelst alderdom og armod ey kunde besidde. Hk 2 fc 1 alb No 19. 16 Novb 1719.

118 fol 96
Peder Andersen, Faddersbøl Mark. Født i Ryltoft, Hundborg Sogn. Et huus paa min Howedgaard Faddersbøl Mark umatriculleret, som Jens Ollufsen Bødker har afstaaet til Peder Andersen og hans Søns datter Maren Ollufsdatter som ægter hwerandre. Han antager strax huset med alt Jens Ollufsen og hustrues Creatur Boeskab, hworimod hand skal skaffe dem huuswærelse, warme klæder og ophold deres lifstiid, og en sømmelig Jordefærd. Fæster ligeledes 2 agre wed Brøuens høi og de østre tørwe Pøtter. 26 Sept 1721.

119 fol 97
Peder Jensen, Sønderhaa. Han er fra Hørsted. Et gadehuus Hk 1 fc. 22 April 1720.

120 fol 98
Michel Nielsen, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. Født sst. Det bemærkes at fæstestedet ikke er angivet i brevet. Fæster 2 huuse Hk no 18 2 alb og no 20 2fc. 16 Novb 1719.

121 fol 98
Karen Andersdatter, Hassing By. Fæster 2 gadehuuse Hk 2 fc 2 alb No 1 og 4. 16 Novb 1719.

122 fol 99
Christen Andersen, Bedsted. F sst. En gaard som Sal Jens Tøgersen fradøde. Hk 4-6-1-1 alb.
No 19. 16 Novb 1719.

123 fol 100
Oluf Clemmendsen, Troldborg, Hundborg Sogn. En Boelig som hans fader Clemmend Olufsen har owerladt ham. Hk 5 skp 2 fc 1 alb. 22 April 1720

124 fol 101
Knud Jensen Griis, Hundskær. Født i Hassing. Fæster et sted (gaardspart) som Else Nielsen fradøde. Hk 1-7-1-0 alb. Det aftales bl a at hand maa niude saa megen Tørfe Grøft udi Fladskær fælledt, som En karl En half dag kand grawe. 7 Juni 1723

125 fol 102
Jens Michelsen, Snejstrup. Født i Janderup Sogn, Snejstrup By. En gaard som hands fader Michel Jensen har owerladt ham. Han skal forskaffe faderen og moderen deres lifs ophold saa god som hand og hands hustrue den Self niuder, og en Sømmelig Jordefærd, hans 2de yngste Sødskende Niuder og deris Klæde og ophold hos ham til de kand fortiene deris Brød hos fremmede, og om Jens Michelsen og hustrue ey kand forligges med deris forældre, Skal hand først forskaffe dem huuswærelse i Gaarden, og Ildebrand, og gifwe dennem aarlig til deris opholds hielp Saa og en Kou, og dend med deris Egne at føde og græsse.
Hk 2 td 5 skp 2 alb No 2. 28 Decb 1720.

126 fol 103
Jens Sørensen, Hvidbjerg. Født i Rakkeby i Mors. En bolig som Lars Jensen har owerladt ham. Fæstebrewet saaledes: Kiendes Ieg underskrefne at Ieg paa min Høiædle og Welbaarne Mand Jochum Christopher Steensen til Greweswange, Kongl. Maits Befallings Mand ower Thyeholms Proustie, hans goede behag hawer Stæd etc.
Datum Hvidbjerggaard d 8 July Ao 1687! Powel Bertelsen.

Dette fæstebref kiender Jeg gyldig, saasom Manden siger sig at hawe betalt ald Landgilde, hwilchet Testerer. Juchum Christopher Steensen. Ao 1720 d 15 octobr fremwiist. Gersdorph.

127 fol 104
Michel Jensen, Bedsted. F sst. En Boelig som hans fader Jens Andersen owerlader hannem, med Condition han forskaffer faderen huuswærelse og ophold, Saa goed Som hand det hidindtil Nødt og haft hawer hans Lifstiid og en Sømmelig Jordefærd.
Hk 1-1-1-0 alb. No 1. Desuden det fællet Eng i Hundskær Sø, og fælligs græsning i Søen med de andre i Hundskær. 9 Novb 1722.

128 fol 105
Morten Christensen, Hassing Fælles Hede. Landsoldat under Welædle Hr Capitain Grewen Kops Compagnie. Fæster plads og Rom paa Hassing Fælles Heede synder byen, at opbygge et huus, og at indhegne sig en Kaalhafwe. Signeret: Sal Brigadier Eyfflers Elisabeth Rantzau. 6 Juny 1725.

129 fol 105
Tomas Christensen Mosberg, Vorupør, Hundborg Sogn. Et huus som hands salig fader fradøde.
Hk 3 fc 2 alb. (tvivl om efternavn Christensen, men han sign: T: C: S:)25 Octob 1723.

103 fol 106
Christen Knudsen, Vorupør Klit. Født i Hvelstrup?, Hundborg Sogn. Et gadehuus som hans fader Knud Christensen fradøde. 6 Juni 1725.

131 fol 106
Bertel Jensen Munk, Vorupør Klit, Hundborg Sogn. F sst. et gadehuus som hans fader Jens Bertelsen sidst hafde i fæste.
Hk 3 fc 1 alb No 5. Efter faderens død skal han antage fæstet. Hwis hands Moder efterlewer hands fader skal ej Alleene forsiune hende med huus wærelse oc ophold hendes lifs tid men og efter hendes død forskaffe hende en hederlig Jordefehr efter formue, derimod hand beholder deres efterladende formue. 6 Juni 1725.

132 fol 107
Michel Pedersen, Sønderhaa Sogn og By. Født i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Fæster gaarden Knatterup som Christen Jepsen godwillig owerlader ham, formedelst hand ægter hans Datter Ingeborg Christensdatter. Hk 6 td 2 skp 2 alb No 4. 16 Maj 1725.

133 fol 107
Christen Christensen, Kudsk, Bedsted, Hassing Herred. Født i Hundborg Sogn. Fæster en gaard som Christen Nielsen, grundet armod frakom.
Hk 4-6-1-1 No 19. Jeg giwer ham fire? øghøuder, 2 køer 3 ungnøder, den wogn wed stedet lader Jeg reparere, den wed gaarden befindende ploue og harwe beholder hand, saa lader Jeg ogsaa Reparere laden og stalden, og lader Ralingshuset forlenge med et par Spender. Desuden nogen frihed for diwerse afgifter. 25 April 1725.

134 fol 108
Christen Christensen, Vorupør Klit. Jeg Christen Leth paa Tandrup, kiender oc hermed witterlig giør, at ieg udi anledning min Sal Swiger Mama hendes ud gifne bewiis af dato 14 Juni 1724 hafwer sted og fest til Christen Christensen født i Vorupør Klit, Hundborg Sogn, et umatriculet Gadehuus som hand efter ermelte i Klitten østen for torn Bakke paa Egen bekostning hawer ladet opbygge. 18 April 1726.

135 fol 108
Christen Laursen, Mølgaard, Bedsted Sogn. F sst. Den halfe Mølgaard som hans fader Laurs Jellesen fradøde. Han skal forskaffe sin gamle Moder huuswærelse, kost og klæder i hendes lifstiid, saa god som hand det for sig og sine hafwer, og en sømmelig Jordefærd efter formue. 4 Febr 1727.

36 fol 109
Karen Villadsdatter, Snedsted Sogn og By. Født i Stagstrup Sogn og By. Et huus som Else Hendrichsdatter, godwilligt owerlader hende.
Hk 1 alb. No 3. 30 Novb 1726.

137 fol 109
Niels Jensen, Hvidbjerg Sogn og By, Thyholm. F sst. En beolig som hands fader Jens Sørensen, godwillig har afstaaet.
No 10 Hk 6 skp No 1 Hk 3 fc og No 10 Hk 1 fc ialt Hk 7 skp. De gamle forældre forskaffer hand huuswærelse og ophold deres lifs tid saa god som hand Det for sig og sine hafwer og en sømmelig Jordefærd efter formue. 4 Marts 1727

138 fol 110
Poul Christensen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Han bor i Hundskær, Bedsted Sogn. En gaard som Jep Jacobsen nu paaboer og wed mageskifte afstaar. No 3 Hk 4 td 5 skp 1 alb. 10 Marts 1727.

139 fol 111
Jep Jacobsen, Hundskær. Han bor nu i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. jvnf no 138. Fæster de twende Boeliger i Hundskær som Poul Christensen paaboer og wed mageskifte afstaar. No 5 Hk 6 skp 1 fc 2 alb og No 3 3 skp 3 fc 1 alb ialt 1 td 2 skp 1 fc. 10 Maj 1727.

140 fol 111
Signr. Jørgen Andersen, Degn i Sønderhaa. Fæster et gadehuus som Hans Jensen Gris nu godwillig afstaar.
Hk 3 fc. 28 April 1728

141 fol 112
Christen Christensen, Hørsted. F sst. En Boelig som Jep Christensen formedelst armod blef fradømt. Hk 1-3-1-2 alb. Han beholder det der findes paa stedet, fri for Restance, desuden hjælp til en øghøfde af dem som kom fra stedet saa wel en kou 2 td Biug og 2 td hwid aure, desuden nærmere angiven frihed. 8 April 1727.

142 fol 113
Lars Poulsen, Ginnerup, Heltborg Sogn. En Boelig som hans fader (Swiger) Christen Jensen godwillig afstaar til ham. Hk 1-3-1-1 alb.
No 4. Hans skal forskaffe hans kones forældre huuswærelse og ophold deres lifs tiid saa god som hand det for sig og sine hafwer, og en Sømmelig Jordefærd efter formue. 30 April 1727.

143 fol 113
Jens Laursen, Bedsted. Født i Grurup Sogn. En Boelig som Christen Simmonsen og formedelst armod frakom.
Hk 1-5-3-1 alb No 22. Til huusets opbyggelse m v. giwes ham hjælp, samt visse friheder. 18 Juni 1727

144 fol 114
Christen Sørensen, Søndergaard, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. En halw gaard som Peder Simmonsen grundet armod frakom.
Hk 3-2-3 fc No 6. Han beholder det der findes herunder fire øghøfder og en føl og en sort Kou, desuden giwer ieg hannem En Plou en Wogn en stud ungnød, en kou og 1 td got sæd rug og til Øghøfder gifwer ieg hannem 20 Rrd, huusene paa stedet lader ieg paa Egen bekostning Reparere og desuden nærmere angiwen frihed. 28 Novb 1727.

145 fol 115
Niels Andersen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Født Sønderbjerregaard, Bedsted Sogn. Fæster et huus som Peder Hansen fradøde.
Hk 2 fc No 4. Desuden et støcke ejendom her af gaardens mark.

146 fol 115
Jens Nielsen, Sønderhaa. F sst. Fæster to Boeliger. Hk 2 skp 1 alb No 4 og 6. Jeg forskaffer ham tømmer m m til 10 binding Hus, idet han skal lade det gamle hus nedbryde, og det brugelige anvendes til det nye hus. 14 Febr 1729.

147 fol 116
Christen Olesen, Bedsted. Født i Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. Et gadehuus som Corporal Hans Schulds frakom.
Hk 2 alb No 13. 8 October 1729.

148 fol 117
Michel Andersen, Bedsted. Født sst. Fæster den halwe gaard kaldet Sønderbjerregaard. ialt Hk 3-5-2-0 alm No 14, hworaf denne halwdel er 1-6-3 fc som faderen formedelst alderdom og skrøbelighed, afstaar. Efter dennes død antager han hele gaarden uden widere indfæstning. 16 Februar 1730

149 fol 118
Niels Damsgaard, Hassing. En gaard som Jens Ladefoged sidst iboede og nu udi willie og minde afstanden og omskiftet hafwer.
Hk. 5 td 7 skp No 1. Der angiwes nærmere betingelser med besætning m. v. 7 April 1729.

150 fol 119
Iver Laursen, Bedsted. Født i Ørum Sogn og By, Soldat under Hr
Major Grevenkops Compagnie. Fæster en gaard som Jens Grawersen af armod frakom. Hk 3-1-1-2 alb. No 20. Han faar hjælp til besætning og wisse friheder, ligesom Husbonden skal sørge for fritagelse fra Soldatertjenesten wed første Session. 16 Febr 1730.

151 fol 120
Cathrine, Peder Dalgaards Enche, Bedsted. Et jordløs huus. 28 Sept. 1730.

152 fol 120
Peder Madsen, Hørsted. Født i Øster Vandet Sogn. En gaard som Christen Nielsen fradøde.
Hk 6 td 1 alb. No 2. 27 Marts 1730.

153 fol 121
Søren Clausen, Bedsted. Født i Refs by, Hurup Sogn, Refs Herred. En gaard kaldet Dalgaard. Hk 5-2-1 fc. Han faar hjælp til besætning, wogn, plou og harwe. 3 Jan 1731.

154 fol 122
Enwold Pedersen, Bedsted. Han er fra Hvidbjerg Sogn. Fæster et boelig som Anders Madsen formedelst armod frakom. Hk 2 td 2 fc 2 alb. Jeg lader jorden pløje og tilsaa med waarsæd samt anden hjælp med tørw, besætning, og materialer til reparation af huset. 19 April 1732.

155 fol 122
Jens Jensen, Villerslev. Født i Snedsted Sogn, Aarup By. Fæster en gaard.
Hk 3-1-2-2 alb. No 14. Han har forhen haft halwparten i fæste, og den anden del hans Gaardmand Niels Christensen godwillig afstaar, sammen med en del besætning, wogn, plou og harwe, samt høe og Halm, hworimod Jens Jensen ower føder for Niels Christensen 1 koe og 12 faar. 2 Novb 1732.

156 fol 123
Lars Nielsen, Sønder Dalgaard, Bedsted. F sst. Fæster den halwe deel af bemelte gaard.
Hk 2 td 2 skp 1 alb No 4. Da huset er slet giwes ham hjælp til reparation. 4 Juli 1732.

157 fol 124
Christen Jensen, Kistrup By Heltborg Sogn. Født i Sjørring, nu tjenende hos Jesper Andersen paa Todbøl. En gaard Hk 4-6-1-2 album. Jeg lewerer ham sædekorn til foraaret 1733, og lader opbygge Stalden og forfærdiger laden, samt aftalt frihed for skatter og Landgilde. Desuden hjælp til besætning m. m. 17 Marts 1733.

158 fol 125
Jens Thomesen, Nørre Bjerregaard, Bedsted. En gaard, som faderen Thomas Jensen, formedelst alderdom og swaghed ikke længere kunde besidde, og godwillig afstaar.
Hk 4-3-2-2 alb No 13. Desuden fæster han en Eng kaldet Troldborg. Han giwes hjælp til husenes reparation. 8 Febr 1733.

159 fol 126
Christen Lauridsen Kobberøe, Madsted Gaard. Født i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Fæster en part af Madsted Gaard, som hans sal Fader Laurids Pedersen iboede og efter hans død Enken Birgitte Christensdatter udi (antal ej ang) aar hawer brugt, men som nu formedelst tidernes wanskelighed og de mange børns opwext, ej findes udi Stand at hun Lengere Sig til Nytte af gaarden, sampt hosbonden uden schade kand fuld driwe og besidde, og derfor for hendes ældste Søn oplat. Denne part Hk 5-6-2 fc fæster han på følgende Conditioner, først giør hand til Endelighed Med sine Sødskende om deris tilfaldende fædrene arf, Efter skifte brewet og tager afkald fra dem og deres formyndere. sig self til Sicherhed, dernæst lader hand Moderen beholde Westre stue hendes lifstiid, for sig Self alleene, og giwer hendes schichelig ophold og føde, Saa got Som hand self det nyder, og des foruden omgaaes hende Kierlig og Sømlig, som en Lydig Søn, og ej tilstæder at hendes wederfaaes anden schiel og Ret En som en Moder og schichelig Børne kand tilkomme udi alle optenchelig Maader, og Efter hendes død at forskaffe hende en schichelig Jordefærd, Men i fald/: som gud forbyde:/ at Samme hans Moder Naufnlig Birgitte imod forhaabning skulde ej Nyde den schiæl og Ret Som hans fæstebref indeholder, med hendes ophold, warme og forpleigning Eller schulde bliwe paalagt Et eller andet at bestille imod hendes willie, saa og wed anden Lowlig aarsag, schulde Nødes til at holde sig Egen kost, og afstille sig paa denne maade for fræds schyld fra hendes søn og barn, da schal til melte Christen Lauridsen wære pligtig aarlig at giwe hende 2 td Rug En td Biug samt holde hende En Koe udi foder og græs og 4re faar høwder winter og sommer, og der foruden schaffe hende Ildebrand til hendes kammer, og saa hawer hand intet widere til hende at sware, dog skal det, dog skal det ej staae hende frit for at krefwe denne afgift af Meerbemelte hendes Søn naar hende Løster, Mens alleeneste Naar hun ej kand Nyde sin Rettighed paa een Maade som for er meldt, Mens skulde hans Moder gifte sig Eller drage fra gaarden til hendes andre børn, da er Meer bemelte Christen Kobberøe fri for ald afgift til sin Moder. Indf 20 Rd betaler han med 5 Rd aarlig i fire aar, hwer Sct Hansdag. 22 Februar 1734.

160 fol 128
Anders Christensen, Brogaard, Bedsted Sogn. F sst. Fæster en Gaard i Brogaard, Hk 4-3-1-1 1/2 alb. som hans fader Christen Andersen formedelst alderdom og armod ej længere kunde bebo og derfor godvillig afstaar. Faderen og den gamle hustru skal nyde deres aftægt hos sønnen, der ogsaa skal giwe dem en skikkelig jordefær. Da der er slet tilstand af Korn giwes ham 4 td Rug 3 td Biug og saa meget Aure som til denne foraar kand saaes, desuden en wis skatte/Landgildefrihed. 1 Maj 1734.

161 fol 129
Laurids Christensen Bach, Sønderhaa Sogn, Jestrup By. Et boelig Hk 6 skp 2 fc 1 alb, som hans fader Christen Jacobsen fradøde, og hans moder nu godwillig afstaar, imod hun sin liwstiid niuder sit ophold saa god som hand det self Niuder, og efter hendes død forskaffer hende En schichelig Jordefærd efter Efwne. 15 Octobr 1734.

162 fol 130
Niels Andersen, Hundskær. Fæster et støche Ejendom som Sal Jep Jacobsen i Hundskær fradøde.
Hk 3 skp 3 fc 1 alb No 3. 4 Maj 1734.

163 fol 130
Jep Christensen, Sønderhaa. F sst. Fæster en gaard, som Niels Eschesen? sidst beboede og formedelst hans Slette tilstand efter Domb frakom.
Hk 3 td 2 skp 1 fc No 3. 25 Marts 1735.

164 fol 131
Jens Madsen, Bedsted. F sst. En gaard kaldet Nørredalgaard som Søren Clausen formedelst hans slette tilstand efter domb af 1735 frakom. Hk 5 td 2 skp 1 fc No 1. Han faar hjælp med sædekorn og besætning m. m. 8 Juli 1735.

165 fol 132
Christen Jensen, Brydberg Mark.
Efter at han før Sl Lieutnant Leth til Tandrup hans dødelig afgang, Self biugt sig dend i boende huus paa bemte March, og dog ey faaed hans derpaa accorderede fæstebref, som schulle lyde paa 2 skp Hk at schatte af, sambt giøre fiere dages Pliids arbeide til Tandrup, saa tilstaaes herwed dette fæstebref. Ørum dend 26 Novb 1737.

De næste fæstebrewe udstedes nu af Poul von Klingenberg, Kongl: Mayts Cornet etc. paa egne og medarwingers wegne.

166 fol 133
Christen Pedersen, Sønderdalgaard, Bedsted Sogn. Født i Bedsted.
Hk 2 td 2 skp 1 alb No 4. 1 Decb 1737

167 fol 133
Søren Christensen, Nørre Fladskær, Bedsted. Født i Fladskær. Fæster en halfpart af gaarden. No 2 Hk 5 td 1 fc som hans fader Christen Madsen godwillig afstaar. 17 Marts 1738.

168 fol 134
Anders Pedersen, Skyum Sogn. Han er fra Gærup (Gerup). Fæster gaard som Jens Jensen Kieldgaard til dato har beboet men formedelst hans og hustruens slette forhold schyld/: hosbonden til største Skade:/ maatte qwittere. Hk 6 td 3 skp 2 alb. Han hjælpes med sædekorn og fødekorn, og andre Bønder pløjer jorden, men han skal selw saa og harwe, desuden nærmere aftalt frihed m. m. 13 Maj 1738.

169 fol 134
Niels Pallesen, Bedsted. Han er fra Villerup. Fæster halwdelen af Mølgaard, Bedsted Sogn som Sal Christen Mølgaards Enche beboer. Han ægter hende. Hk 4-3-3-2 1/2 alb. 1738 (formentlig April)

170 fol 135
Villads Knudsen, Hørdum. Han er fra Villerslev. Fæster den halwe part af det stæd som Laurs Andersen beboer.
Hk 2-4-1-2 1/2 alb No 7. 23 Juni 1738.

171 fol 135
Peder Nielsen, Koustrup Mølle, Sønderhaa Sogn. Han er fra Tædstrup?. Hk 2 td 1 fc 2 alb. Fæstet tiltrædes førstkommende Philipi Jacobi 1739. Juncher Frederich Leth paa Koustrup har den indtil da i brug, der sørger for tilsaaningen af wintersæd. 1 Sept 1738

172 fol 136
Christopher Nielsen, Hørsted. Et huus som er bygget paa Peder Enochsens gaards jord. 24 Decb 1738.

173 fol 136
Jens Pedersen, Sønderhaa Sogn og By. Han er fra Ørum. Et sted som Sal Mads Nielsen fradøde.
No 12 Hk 3 td 3 skp 2 alb. 27 Marts 1741.

174 fol 137
Anders Jensen, Skyum. En gaard som Sal Peder Dahl fradøde, hvis Enche hand ægter. Hk 6-3-1-1 alb. 21 April 1741.

175 fol 137
Jens Andersen, Skyum. Fæster det ene af de stæder hans fader hidindtil har haft i fæste. Hk 5-5-3-2 alb. Han skal udrede for arbejde og Landgilde af begge steder som faderen og sønnen kierlig og wenlig uden disputtet hawer lowet at udrede. 23 April 1741.

176 fol 137
Mogens Krabsen, Madsted Gaard. Han er fra Maskedahl?. Fæster den part af Madsted Gaard som Sal Peder Jørgensen, sidst beboede. Hk 5-6-2 fc. 6 Maj 1741.

177 fol 138
Christen Jensen, Gjersbøl. Fæster de 3 steder som hands Moder godwillig afstaar.
No 20 - 10 og 12 Hk 5 td 1 fc 2 alb. 14 October 1741.

178 fol 138
Christen Krabsen, Madsted. Han er fra Maskedahl? (se no 176). Fæster den gaard som Sal Jens Nielsen fradøde. Ægter Enken. Hk 3 td 7 skp. 16 Novb 1741.

179 fol 139
Jens Laursen, Odby. Fæster det sted hans Moder fradøde. No 4 Hk 5 skp 2 alb. 28 Decb 1741.

180 fol 139
Peder Skræder, Hørsted. Et huus som Dorethe Nielsdatter godwillig afstaar. Paa Conditioner, at hun nyder huuswærelse sin lifs tiid.
No 4 Hk 1 fc 2 alb. Signeres: P N S = Peder Nielsen. 30 Decb 1741.

181 fol 139
Hans Jepsen, Spangsbjerg En gaard som Christen Skræder sidst beboede. Hk 4-5-1 fc. 16 April 1742.

182 fol 140
Jens Madsen, Refs By. F sst. En gaard som hans fader godwillig afstaar. No 15 Hk 7-2-2-2 alb. 19 Juni 1742.

183 fol 140
Peder Laursen, Skyum. F sst. En gaard som hans fader Laurs Pedersen, fradøde. No 7 Hk 4 td 3 skp 1 1/3 alb. 20 Juni 1742.

184 fol 140
Anders Ollufsen, Bedsted. Født i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Et huus som Sal Knud Skræder fradøde.
No 33 Hk 4 skp 1 alb. 5 Juli 1742.

185 fol 141
Anders Christensen, Bedsted. Han er fra Stadshove (Bedsted Sogn). Et sted Knud Svenningsen godwillig har oplad, paa Condition at hand Egter hans Datter, og at hand og hustrue nyder Skichlig ophold, og efter deres død en hæderlig begrawelse, imod han saa nyder aldt hwis bohawe og Creaturer som findes wed stedet.
No 35 Hk 7 skp 2 fc 2 alb. 17 Novb 1742.

186 fol 141
Boe Jensen, Bedsted. Han er fra Kjallerup. En gaard kaldet Sønderbjerregaard som Michel Andersen formedelst armod maatte qwittere.
No 14 Hk 3-5-2 fc. Han faar hjælp til waarsæd og 10 Slettedaler til et øghøfwed. Desuden nærmere ang. frihed for Landgilde m. m. 18 Febr 1743.

187 fol 142
Christen Andersen, Sønderhaa. Født i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. En gaard som Niels Smed? godwillig afstaar.
No 4 Hk 3 td 2 alb. 18 Febr 1743.

188 fol 142
Mogens Christensen, Bedsted. F sst. Fæster halfparten af den gaard hans moder har owerladt ham. Naar Moderen dør owertager han ogsaa denne del. No 5 Hk 3-7-1-1 alb. Han skal betale landgilden for begge gaarde 5 Rbd 2 mk. 19 Febr 1743.

189 fol 142
Peder Simmonsen, Bedsted. F sst. Et huus som Sal Jens Thøgersens Enche nu beboer, paa Condition at hand Egter hende.
No 4 Hk 2 fc 1 alb. 22 Febr 1743.

190 fol 143
Jens Jensen, Bedsted Sogn og By. F sst. Et huus som hans fader fradøde. No 6 Hk 1 skp 3 fc. 22 Febr 1743.

191 fol 143
Jens Jensen, Hørsted. Født i Snedsted. En gaard som Sal Peder Madsens Enche nu beboer med Condition, at hand ægter hende.
No 2 Hk 6 td 1 alb. 25 Febr 1743.

192 fol 143
Peder Christensen, Horsfelt. Han er fra Stadshove (Bedsted Sogn). Et sted som Sal Peder Christensens Enche nu beboer og afstaar mod hand ægter hende.
No 4 Hk 1-2-3 fc. 25 Febr 1743.

193 fol 144
Christen Sørensen, Jestrup By, Sønderhaa. En gaard som Christen Gyrup sidst beboede.
No 5 Hk 3-3-1-1 alb. 16 Marts 1743.

194 fol 144
Hendrich Jensen, Bedsted. Født i Hjerm Sogn, Harsyssel. Et huus som Sal Michel Knudsen (Michel? - Jeichel?) fradøde.
No 3 Hk 2 fc 1 alb. 18 Marts 1743.

195 fol 144
Poul Nielsen, Sønderhaa. F sst. Sønderhaa. 2 huuse som Frederich Pedersen sidst hafde i fæste. No 4 og 6 Hk 2 skp 1 alb. 18 Marts 1743.

196 fol 145
Christen Mortensen, Bedsted. Født i Ulnitz, Bedsted Sogn, En gaard som Anders Brogaard sidst beboede. No 1 og 2 Hk 4-3-1-1 1/2 alb. 16 April 1743.

197 fol 145
Christen Pedersen Nørgaard, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. Han er fra Jestrup. En gaard.
Hk 4 td 1 fc 2 alb No 10. 24 Maj 1743.

198 fol 145
Niels Jørgensen, Vibtoft, Bedsted Sogn. (En mig tilhørende Bondekarl) En gaard som Jens Michelsen fradøde. Hk 3-3-2-2 1/4 alb. 15 Juni 1743.

199 fol 146

Niels Christensen Hassing, Bedsted. Forrige Landsoldat wed Hr Capitain Rosenørns Compagni. En gaard som Christen Bach fradøde. Hk 4-6-1-1 alb. 27 Jan 1744.

200 fol 146
Jens Christensen, Skyum. Forrige Landsoldat F sst. En gaard som Jens Christensen Enche nu beboer. formedelst fæste Egter.
No 5 Hk 7 td 5 skp 1 alb. 27 Jan 1744.

201 fol 146
Peder Nielsen, Skyum. Født i Grurup. En gaard som Jens Andersen Tolbøl sidst beboede og fradøde. Hk 7-7-2-1 alb. Han ægter Enchen. 17 Febr 1744.

202 fol 147
Søren Christensen, Tøttrup By, Hørdum Sogn. Forrige Landsoldat født i Skyum. En gaard som Anders Villadsen fradøde. Hk 3-1-3 fc. Han maa udi fæste niude bruge beholde gaarden naar hand Egter fornte Anders Villadsens Søster. 25 Febr 1744.

203 fol 147
Hans Jensen Skræder, Sønderhaa. Et huus som Niels Jensen Haubach?, formedelst swagheds Skyld iche lengere kunde beboe. Hk 2 skp 1 fc 1 alb. 28 Marts 1744.

204 fol 147
Thomas Pedersen Svankær, Hassing.
En gaard som Peder Svankær fradøde. Hk 5-4-3-1 alb. Hwilken forbemte gaard Thomas Pedersen Svankær maa niude m. v. 23 Juni 1744

205 fol 148
Jens Christensen, Bedsted. (En mig tilhørende Bondekarl). En gaard som Laurs Nielsen sidst beboede. Hk 3 td 7 skp. 27 Febr 1745

206 fol 148
Niels Christensen, Vibtoftgaard, Bedsted. Fæster den halwe Vibtoftgaard som Peder Sørensen sidst i fæste hafde. Hk 6-7-1-1 1/2 alb. Han skal skaffe Sal Peder Sørensens Enche frie huuswærelse sin lifstiid, og aarlig til ophold gifwe hende 1 1/2 td Rug 1 1/2 td Biug, saa og forskaffer hende foder og græs til 2de faar. 13 Decb 1745.

207 fol 149
Christen Pedersen, Jestrup By.
Fæster et Stæd som Lars Bach formedelst Armod Skyld har afstaaet. Hk 6 skp 2 fc 1 alb. No 6. 23 Decb 1745.

208 fol 149
Jep Nielsen Damsgaard, Hassing. En gaard som hans fader godwillg afstaar. Hk 5 td 7 skp.
No 1. 29 Decb 1745.

209 fol 149
Jens Pedersen, Skyum. En gaard som Jens Hammer sidst har haft i fæste. No 16 4-5-2-2 alb. Der giwes ham hjælp til gaardens opbygning med tømmer og tag. 14 Marts 1746

210 fol 150
Hr Swenning Gudichsens Enche, Maren Knudsdatter, Nørre Hedegaard, Visby Sogn. En gaard Hk 6-2-3-1 alb. 3 Maj 1746.

211 fol 150
Bertel Pedersen, Skyum. Født i Hørdum. En gaard som Jens Madsen er fradød. Hk 8 td 7 skp 3 fc. No 9. Til gaarden er samtidig tillagt noget græsning og Ejendom af daugaard som Thomas Jensens Enche nu beboer, halfparten af Kloens Eng og halfparten af det saakaldede Byens Eng til græsning, dog maa det ikke med tørf opgrawes eller til anden upligt bruges. 26 Maj 1746.

212 fol 151
Søren Christensen, Hassing. En gaard Hk 5-1-3-2 alb som Christen Nielsen sidst hawde. 13 Decb 1744.

213 fol 151
Michel Knattrup, Sønderhaa. Et huus som Anders Ryltoft? fradøde.
Hk 1 fc 1 alb. 31 Decb 1743.

214 fol 151
Peder Nielsen, Hassing. Fæster halwparten af en gaard som hans fader Niels Christensen er fradød. Hk 2-2-2-2 alb. No 3. Efter Moderens død antager hand den hele gaard som er Hk 4-7-1-1 alb. 4 Octob 1746.

215 fol 152
Jens Christensen, Hørsted. En gaard som hans fader Christen Jensen er fradød. Hwilken part grd er Hk 3-1-1-2 alb. No 3. Han skal giwe moderen aftægt, skulle hun mod forhaabning ej se sig tient med at bliwe hos hannem, skal hand giwe hende aarlig en tønde biug, og Skaffe hende frie huus og ildebrand. 13 Octobr 1746.

216 fol 153
Laue Pedersen, Heltborg. En gaard som Jens Ollesen godwillig afstaar. Hk 3-3-1-2 alb.
No 14. 24 Octobr 1746.

217 fol 153
Niels Larsen, Lyngs. Et sted som hans fader sidst hafde i fæste, og imod opholds nydelse owerlader sin Søn. Hk 6 skp 1 fc. Signeres Niels Lauridsen. 3 Juni 1746.

218 fol 154
Peder Andersen, Søndergaard, Lyngs Sogn. Han har før beboet i Grurup. En partgaard Hk 5-4-3 1/4 alb. Kvit. for brevet saaledes: Ligelydende gienpart hawer Jeg bekommed, hwilchet Jeg iche alleeneste Lower at holde mig efterrettelig, men endog om Jeg nogen tiid schulle findes hengiwen enten til umaadelig drich eller spil da schal min welby. Hosbonde hawe frie magt uden nogen dom at sætte mig fra gaarden og Jeg desuden at skaffe forswarlig Besetning dertil, hwilchet herwed under min Egen haands underskrift Stadfæstes. Peder Andersen. 3 August 1745.

219 fol 154
Anders Jensen, Søndergaard, Bedsted. Fæster den halwe Søndergaard, som Christensen Harregaard sidst beboede. Hk 3-2-2-1 alb. 12 Novb 1745.

220 fol 155
Jesper Madsen, Thorsted Sogn. Født i Gjersbøl. Et huus som Ove Pedersen fradøde. No 4 Hk 1 fc. 30 Juni 1746.

221 fol 155
Christen Jensen Saadborg, Heltborg? Sogn. Født i Heltborg. En gaard som Christen Christensen Owergaard godwillig afstaar, imod hand og hustrue nyder Deres ophold og forswarlig tilsiun, samt huuswærelse og warme deres Lifstiid, og om det skulle feile har de sig forbeholden 2de Tønder af Heltborggaard, hwor til de nyde Dend 3die Deel af besetningen i benefnte Christen Jensens gaard af lewende og dødt til besetning i Heltborggaard, og at bemelte Christen Jensen det igien efter deres Dødlig afgang tiltræder uden widere Indfæstning, hwilken halwe Owergaard som er ansat for Hk 4-1-3-2 alb og den 4del part af Heltborggaard 2 td. 29 Decb 1746.

222 fol 156
Gregers Pedersen, Hvidbjerg Sogn, Thyholm. Født i Ørum Sogn. En gaard som Peder Nielsen Jeberg fradøde.
Hk 3 td 7 skp No 12 ell 14? 6 April 1747.

223 fol 157
Christen Nielsen, Steensgaard. (Gettrup Sogn).
Født sst. Fæster halwparten af Steensgaard som hans fader godwillig owerlader ham. Gaardens heele Hk 5-3-2-2 alb hworaf halwdelen som han fæster er 2-5-3-1 alb. Efter faderens død antager hand hele gaarden. 6 Juni 1747.

224 fol 158
Christen Knudsgaard, Jestrup i Lyngs Sogn. Han har forhen haft i fæste et sted udi Lyngs Sogn, Hr Oberst Leutnant Moldrup tilhørende i Lyngs Sogn, og derfra qwittered med Pas og afsked. Fæster halwparten af det sted som Christen Gregersen sidst paaboede og fradøde. Hk 7 skp 2 fc 2 1/2 alb. 20 Juni 1747.

225 fol 159
Thomas Christensen, Skyum.
Soldat, fæster en gaard som Thomas Jensen fradøde. Enchen som er i gaarden ægter han. Hk 6-2-2-1 alb. No 14 og 16. 10 Juli 1747.

226 fol 160
Christen Christensen, Madsted, Hvidbjerg Sogn. Soldat, født paa mit tilhørende Bøndergods. Fæster halwparten af hans faders iboende gaard, Madsted kaldet. Hk 5 td 6 skp 2 fc hworaf halwparten er 2 td 7 skp 1 fc. 9 Novb 1747.

227 fol 160
Christen Nielsen Søe, Hassing. Et sted som Anders Nielsen formedelst Alderdom og Swaghed godwillig afstaar, imod at hand og hustrue nyder deres huuswærelse og forswarlig ophold i alle ting saa længe de lewer.
Hk 2 td. No 4. 16 Novb 1747.

228 fol 161
Christen Simonsen, Bedsted. F sst. Fæster halwparten af en gaard kaldet Mølgaard, Som Niels Jensen, formedelst Restance til Kongen og Hosbonden har qwitteret.
Hk 4-3-3-2 1/2 alb. 8 Jan 1748.

229 fol 161
Mads Sørensen Tolbøl, Skyum. F sst. Fæster halwparten af en gaard som hans fader i boer og godwillig afstaaet. Hk 10 td 3 skp 1 alb. No 2. hworaf den halwe er 5 td 1 skp 2 fc 1/2 alb som han fæster. 17 Juni 1748.

230 fol 162
Laurids Iwersen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Fæster halwparten af en gaard som Jens Christensen godwillig har owerladt ham. Hk 2-2-1-2 alb No 3. Halwparten som han fæster er Hk 1 td 1 skp 2 1/2 alb. I fæstebrewet opstilles forskellige maader med hensyn til afgift, aftægt m. v. 17 Juni 1748.

231 fol 163
Søren Nielsen, Uglev By, Odby Sogn, Thyholm. Han er fra Hassing. En gaard som Peder Morsing har owerladt ham. Hk 5 td 2 skp. Søren Nielsen skal ægte dend datter som nu er hjemme wed stedet. Peder Morsing nyder frie huuswærelse og underholdning sin liwstiid, og en Skikkelig Jordefærd. Skulde det skee at han ikke skulde wære fornøyet med at bliwe der paa stedet da skal Søren Nielsen sware hannem aarlig til underholdning 1 td Rug 1 td Byg. 3 Decb 1748.

232 fol 164.
Christen Nielsen, Steensgaard, Gettrup Sogn.
F sst. Fæster gaarden som hans fader formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar, imod de gamle Nyder deris frie Wærelse og underholdning saalenge de lewer. Hk 5-3-3-2 album. 16 Juni 1747.

233 fol 165
Mads Jensen, Gadgaards Ejendom. Fæster 1/2 parten af Gadgaard. Hk 2 td. 8 April 1748.

234 fol 165
Laurs Knudsen, Gadgaards Ejendom. Fæster halwparten af Gadgaard Hk 2 td. 8 April 1748.

235 fol 166
Anders Christensen, Spangsbjerg By, Bedsted Sogn. F sst. Fæster en gaard som hans fader er fradød.
Hk 5-2-3-1 alb No 1. 31 Decb 1748

236 fol 167
Gudich Svenningsen, Nørhedegaard. En gaard som hans Sal fader Svenning Gudichsen tidligere fæstede, som hans moder nu iboer, og efter hendes død skal hawe og tiltræde. Hk 6 td 2 skp 3 fc 1 alb. 24 Marts 1749.

237 fol 167
Anne Kieldsdatter, Dover. Hun er fra Dover. Fæster et huus med Kaalhawe, min Søster tilhørende som Anne Jensdatter godwillig afstaar. 8 Marts 1749.

238 fol 168
Christen Pedersen, Hvidbjerg Sogn og By. Født i Lyngs Sogn, og derfra med lowlig Pas og afsked fra hans Hosbonde er dimitteret. Et huus som Sidsel Larsdatter fradøde. Dersom Christen Pedersen nogen tiid kand see sin lyche bedre, paa andre steder skal hand bliwe sit fæste løs, naar han lewere huuset i forswarlig stand, som det nu wed siun som det nu er forefunden, og sit frie Pas. 16 Maj 1749.

239 fol 168
Mads Andersen, Lodal, (Hurup Sogn) Fæster hans iboende sted Lodal, Hk 6-1-3-2 alb. 27 Sept 1749.

240 fol 169
Morten Lauridsen, Sindrup By, Ydby Sogn. Født paa min Søsters gods i Ydby Sogn. En gaard som hans Moder har beboed siden hendes Mands død og nu godwillig owerlader ham.
Hk 5 td 5 skp 1 fc No 4. 7 Octob. 1749.

241 fol 170
Jens Knudsen, Hundskær. Fæster det sted som hans fader beboer og godwillig owerladt ham. Hk 1 td 7 skp 1 fc, desuden fæster han End halw dags Skudtørwe Grøft aarligen udj Fladskær fælle. Han giwer sin fader kost, huusleie og anden ophold saa god som selw Nyder. 24 Febr 1750.

242 fol 170
Jens Ollesen, Skyum. F sst. Den halwe gaard som hans fader forhen hawde i fæste og fradøde. Hele gaardens Hk 5-3-1-1 alb No 15. 12 Maj 1750.

243 fol 171
Erik Jensen, Grøntoft, Bedsted Sogn. En gaard som Peder Knudsen fradøde. Hk 3 td 1 skp 1 alb No 4. 30 Maj 1750.

244 fol 172
Christen Michelsen, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. Fæster de twende Steder som Christen Pedersen Nørgaard fradøde. Hk 4 td 7 skp. Han skal forskaffe Lars Baches Kone og Moder Maren Lausdatter frie huuswærelse saa og foder og græs til en Koe saa Længe den gammel Koene lefwer. 9 Febr 1751.

245 fol 172
Niels Habæk, Habæk, Bedsted Sogn. F sst. Fæster en Gaard Store og Lille Habæk, som hans fader fradøde. Hk 5 td 6 skp 3 alb. 4 Maj 1751.

246 fol 173
Mads Hansen, Bedsted. F sst. En gaard som hans fader formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham. Hk 3-6-2 fc. No 17 og 18. 4 Maj 1751.

247 fol 173
Jeppe Christensen, Tvolm. Født i Dover paa Høyædle og Welbaaren Herr Cammer Herre og Jegermæster von Der Lieth tilhørende gods og derfra med lowlig Pas afskediget. Fæster en gaard i Tvolm som Peder Jensen? Krogborg godwillig afstaar, paa de Conditioner at hand ægter bemelte Peder Krogborgs Mette wærende i stedet, og underholder hannem hans lifs tiid med fornøden Pleie og underholdning. Hk 2-3-1-2 alb. 4 Juli 1751.

248 fol 174
Laurs Rasmussen, Jestrup, Lyngs Sogn, Thyholm. Fæster hans tilforn i fæste hawende Sted nemlig Salshuuset og halwe parten af Laden samt nærmere beskrewne jordstykker. 2 April 1745.

249 fol 175
Signeur Christen Michelsen, Hørsted. Fæster et stk Jord. (Meget utydeligt). Men nævnes ogsaa at Poul Nielsen skal nyde det igen.

250 fol 175
Christen Christensen Hindsels, Stivel. Fæster et sted Hk 4 skp No 3. 9 Jan 1748.

251 fol 175
Peder Madsen Skræder, Lyngs Sogn. Det hus som Birgitte Rytter fradøde. Hk 1 alb.
No 3. 9 April 1749

252 fol 175
Jens Christensen, Sted ikke ang. Fæster halwparten af dend gaard hans Moder beboer og godwillig owerladt ham. Hk 2 td 2 skp 2 alb. Efter Moderens død antager han den hele gaard. 23 Novb 1751.

253 fol 176
Jens Gregersen, Skyum. Født sst. Et sted som hans fader godwillig owerlader ham. Hk 3 fc No 8. Wed kvitt: Paa dette fæste er ieg Skyldig naar min fader wed døden afgaar 5 Sletdl.
Test. Jens Gregersen. 4 Decb 1751.

254 fol 176
Jens Baesen, Grurup. Født paa mit Gods i Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. Fæster herligheden af Annexgaarden i Grurup Sogn, som Poul Jensen godwillig afstaar. Hk herlighed 4 skp 2 alb og til Præstegaarden 4-1-1-2 alb. 24 Sept 1751.

255 fol 177
Anders Jensen, Simmonsgaard, Tvolm, Ydby Sogn. (Tvollum). Født paa mit Gods, i Ginderupgaard. En gaard som Mads Andersen fradøde. Hk 5-4-1-2 alb. Han er pligtig at giwe Mads Andersens Enche en skikkelig Lewnets ophold med føde og klæde saa Lenge hun lewer, saa og wed Døden at forskaffe hende hæderlig til Grawen. 4 Decb 1751.

256 fol 177
Amor Christensen, Dover.
Han er fra Dover. Et huus No 1 Hk 3 skp 2 fc 2 alb. 13 Jan 1752.

257 fol 178
Niels Jensen, Jestrup By, Sønderhaa. Født i Bedsted. En gaard som Christen Sørensen fordum har beboet.
Hk 3-3-1-1 alb. No 5. 16 Maj 1749.

258 fol 178
Christopher Nielsen, Hvidbjerg, Thyholm. En gaard Hk 3 td 7 skp no 14. 11 Jan 1752.

259 fol 179
Jens Pedersen Uhrbrand, Villerslev. En gaard Hk 2-6-2-2 alb No 13. Dog saaledes, at saalænge hans fader Peder Uhrbrand lewer swarer han af de 6 skp 2 c 2 alb, men efter faderens død fæster han ogsaa disse, og saaledes hele gaarden. 6 April 1752.

260 fol 179
Anders Nielsen Knattrup, Sønderhaa Sogn og By. En gaard No 12 Hk 3 td 3 skp 2 alb som bemte Anders Knatterup maa nyde etc. 20 April 1752.

261 fol 179
Simon Knudsen, Bedsted. F sst. Fæster et umatriculeret huus med Kaalhawe, som Madame Kirketorp fradøde. 5 Aug 1752.

262 fol 180
Jens Christensen, Dover. Halwparten af en gaard som Christen Kieldsen har beboet. Hk 1-3-3-1/2 alb. Han owertager uden besætning i nogen maade, dog er han tilladt med Christen Michelsen, som har den anden halwe del i fæste at nedtage stedets Ladehuus, men Rahlings eller Salshuuset med Bygning og Ejendom holder de i forswarlig stand. 4 Octob 1752.

263 fol 180
Christen Michelsen, Dover. Halwparten at et stæd som Christen Kieldsen har beboet. Hk 1-3-3-1/2 alb. (Se no 262) Sammen med Jens Christensen som har den anden halwe deel, maa han nedtage stædets Ladehuus, men Rahlings eller Salshuuset holder de i forswarlig stand.
4 Octob 1752.

264 fol 181
Mads Lauridsen, Lyngs, Thyholm. En gaard Hk 5-4-3-1/4 alb. Desuden skal han hawe hjælp til Besætning etc. og 30 Rdr. 14 Octob 1752.

265 fol 181
Christen Jensen, Bedsted. F sst. Et sted kaldet Strandhuse, som hans fader fradøde, No 22 Hk 1-5-3-1 alb. Desuden fæster han et øde Møllested som hans fader ogsaa hawe, liggende under Tandrup Howedgaards taxt, Brydberg Mølle kaldet. 18 Octob 1752

266 fol 182
Christen Larsen, Bedsted. En gaard som Christen Koch har owerladt ham. No 15 Hk 1-3-0-2 alb. Han faar hjælp til tømmer for 4 Rdr. 26 Octob 1752.

267 fol 182
Oluf Johansen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. Et umatriculeret huus som Anne Winter formedelst armod qwitterede. 8 Jan 1753.

268 fol 183
Else Kieldsdatter, Dover, Ydby Sogn. Et Ralingshuus og Kaalhauge. som hendes afdøde mand Christen Kieldsen fradøde. Der sign Else Kieldsdatter. 8 Jan 1753

269 fol 183
Niels Jensen, Skyum. Et huus som Peder Nørsmid? forhen beboede.
No 15 Hk 1 skp 1 fc. 8 Jan 1753.

270 fol 183
Jens Pedersen, Bedsted. Et huus som Hendrich Kudsk formedelst armod qwitterede. No 3 Hk 2 fc 1 alb. 24 Febr 1753.

271 fol 184
Anders Olesen, Sønderdalgaard, Bedsted. Fæster halwparten af gaarden Sønderdalgaard som Niels Dalgaard, formedelst armod og fattigdom maatte qwittere.
No 3 Hk 2-1-1 fc. Til besætning har han faaet til en Ploug Bæst 10 Rdr til 1n Wogn 1 Rdr 2 mk samt Sædekornet ialt, undtagen Winther Rugen som war Saaed, saa og 1 td Rug til æde Korn Sommeren. 9 May 1753

272 fol 185
Christen Godtfried Winchler, Bedsted.
Et huus som Anders Olufsen sidst beboede (Se 271). No 33 Hk 4 skp 1 alb. Widere er wed dette fæste blewet accorderet, at hand maa beholde sine Børn fri for mig i alle maader, nemlig 2de Sønner og 1 Datter, ligesom ieg og herwed forpligter mig til samme, at naar de nogen sinde faar lyst til at rejse Bort paa andre stæder at søge Deres Brød, da uden min pretention i nogenmaade at hworhen de lyster, og derimod om hand nogensinde formedelst een eller anden omstendigheder skulle flytte fra huuse, da lewerer hand samme i Ligesaa god stand som hand nu har tiltrædet dend. 10 Maj 1753.

273 fol 185
Jens Olufsen, Skyum. Et stæd som Anders Færtborg, formedelst fattigdom qwitterede. No 24 Hk 3-5-3 fc. Han maa nedtage ladehuuset men skal wedligeholde Ralingshuuset. 14 Maj 1753

274 fol 186
Anders Jensen Gærup, Sønderhaa Sogn. Et stæd som Madame Leddertoug godwillig har owerladt ham. No 2 Hk 5 skp 3 fc. 15 Maj 1753

275 fol 186
Niels Iversen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Et huus som hans fader Iwer Jensen godwillig har afstaaet.
No 1 Hk 2 skp 3 fc. 13 Aug 1753.

276 fol 187
Christen Jensen Kieldgaard, Skyum. En gaard som Peder Mouritsens Enke, formedelst alderdom og Swaghed, godwillig har owerladt ham. Hk 6-4-2-1 alb. Han skal forsørge Enken hendes lifstiid med tilbørlig Klæde og føde saa god som hand det self nyder, men om hun nogentiid bliwer sindet ej længere at wære hos ham, da hand at wære forbunden at giwe hende aarlig 1 td Rug 1 td Biug og føde hende 4 faar Winter og Sommer saa lenge hun lewer. 16 August 1753.

277 fol 187
Peder Andersen, Sundby, Stagstrup Sogn. Født paa mit Gods i Visby Sogn. En gaard som Niels Bangsgaards Enke godwillig owerlader ham, paa Condition at hand ægter hende.
No 9 Hk 1 (7)-1-2-1 alb. 17 August 1753.

278 fol 188
Peder Nielsen, Dover Mølle. Født paa mit Gods i Grurup Sogn. Hk 2 skp 3 fc og Mølleskyld 4 skp 1 fc. 6 (October? 175?).

279 fol 189
Christen Christensen, Sønderhaa. Født paa mit Gods i Stagstrup?. En gaard. Hk 3-3-0-2 alb No 12. Paa følgende Conditioner: at hand tager forrige Beboere afg Anders Knatterups Enke til ægte. 7 Octb 1754.

280 fol 189
Michel Poulsen, Uglev. Halwparten af en gaard Hk 2 td 5 skp. Efter sin faders Poul Christensens død, der har den anden halwdel antager hand hele gaarden ialt Hk 5 td 2 skp. Han skal forsørge sin Swage Broder Christen Poulsen saa længe hand lewer med tilbørlig Klæde og føde, hworimod Michel Poulsen nyder alt hwad denne kand tilholde i Arw eller andet, desuden giwe ham et Christsømmelig og hæderlig Jordefærd efter Egnens skik og brug er, imod han nyder det hand efterlader sig. 23 Decb 1753.

281 fol 190
Christen Mortensen, Brogaard. Fæster den part af Brogaard som hand nu iboer og tilforn udi fæste hawer haft.
No 2 Hk 4-3-1-1 1/2 alb. Naar Michel Michelsen - Michel Brogaard - engang wed døden afgaar, eller hans part paa anden maade bliwer fæsteledig da skal C M nyde dennes part af No 2 eller og det stykke Grønne Jord, Som ligger Wæsten i gaarden for sin afgift. 25 April 1754.

282 fol 191
Søren Marqwarsen, Ljørslef Sogn (Mors). F sst. Fæster 1/4 gaard No 6 der er i alt Hk 3-6-3-1 alb. Den 1/4 er Hk 7 skp 2 fc 2 /2 alb. 17 Febr 1753.

283 fol 191
Anders Christensen, Sønderhaagaard, Sønderhaa Sogn. Fæster 1/2 gaard som han nu paaboer.
Hk 4 td 7 skp 2 3/8 alb. 2 Jan 1755

284 fol 192
Christen Pedersen, Ladefoged, Vester Hørdum By, Hørdum Sogn. Født i Stiwetgaard -(Stivelgaard)?? paa Thyholm. En gaard som Villads Knudsen sidst beboede. Hk 5 td 3 fc 2 alb. Han faar hjælp til gaardens reparation. Under afgiften omtales ogsaa Spindpenge. 2 April 1755

285 fol 192
Christen Pedersen Dahl, Bedsted. Født i Ørum. En gaard som Niels Dahl sidst beboede.
No 14 (19) Hk 4-6-1-1 alb. Jeg lader den tilsaa med fornøden Korn, han skal selw bierge fornøden Tørw, høe og aul, desuden nyder hand græs til 2 Bæster og 4 fæe Creaturer desuden 70 Rdr til besætning. Saa er og accorderet at om hand synes ej at kand wære sig i afmelte gaard, saa naar hand lewerer huusene i ligesaa god stand som de nu ere, samt med ligesaa mange penge som hand nu imodtager nemlig 70 Rdr eller dets Werdi, skal hand wære tilladt at flytte eller og faae en anden stæd paa mit gods. 3 April 1755

286 fol 193
Salmon Andersen, Ulnitz, Bedsted Sogn. Født paa mit Gods i Sønderhaa. En gaard Ulnitz kaldet som Morten Thomsen godwillig har owerladt ham. Hk 5-1-2-1 alb. hworaf Christen Jensen i Horsfelt er forundt en halwtønde i fæste efter derom førte tingswidne wed Tandrup Birketing det øwrige som er Hk 4-5-2-1 alb. Naar de begge de gamle nemlig Morten Ulnitz og hustrue ere wed Døden afgangne skal han giwe til Landgilde 3 Rdr. indtil da skal han forsørge dem med Klæde, føde saa got som hand det self nyder, og efter deres Død en Christelig begrawelse. Han faar hjælp til gaardens opbyggelse, og besætning. 4 April 1755.

287 fol 194
Jens Nielsen, Hørsted. 1/2 gaard som hans Moder godwillig owerlader ham. No 1 Hk 3-7-3-2 1/2 alb. Efter Moderens død antager hand ogsaa den anden halwdel. Hk ialt 7-7-3-7 (1) alb. 7 Juli 1755.

288 fol 194
Jens Christensen Bache, Sønderhaa. En gaard som hans fader godwillig har afstaaet, dog med den Condition, at hand ej gifter sig uden sine forældres willie og minde.
No 17? Hk 3-3-0-2 alb. Han skal forsørge sine forældre. 7 Juli 1755.

289 fol 195
Anders Clausen, Dower By, Ydby Sogn.
F sst. Fæster 2 stæder som hands fader sidst beboede. No 13 og 14 Hk 6-4-2-1 alb. 2 August 1755

290 fol 195
Peder Christensen Bache, Horsfelt By, Bedsted Sogn.
Født i Bedsted. Et stæd som Hendrich Pallesens Enke sidst hawde i fæste, han har nu ægtet hende. No 5 Hk 1 td 2 skp 1 alb. 7 Juli 1755

291 fol 196
Peder Christensen, Hørsted. Født paa det Gods i Sønderhaa Sogn, som ieg forhen mig hawe tilkiøbt fra Irup. No 2 Hk 1 skp 3 fc som Erik Jensen sidst hafde i fæste. 24 August 1755

292 fol 196
Christen Jensen Gindrup, Heltborg Sogn. Født i Ginnerupgaard i Heltborg Sogn. En gaard som Christen Soedberg formedelst Restance paa Skatter og Landgilde har maattet fraskilles.
No 13 Hk 4-1-3-2 alb. Desuden de 2 td Hk af Heltborggaard som Christen Soedborg ogsaa hafde i fæste. 6 Juli 1755.

293 fol 197
Christen Nielsen, Ljørslev (Mors) Læst: Loislef?. Han er fra Vittrup. Fæster 1/4 gaard No 6 som ialt er Hk 3-6-3-1 alb. 1/4 delen Hk 7 skp 2 fc 2 1/2 alb. 3 Jan 1755

294 fol 197
Knud Pedersen, Dalgaard i Heltborg By og Sogn. Født paa mit Gods i Skyum Sogn. Fæster en gaard kaldet Dalgaard samt 1 td Hk af den part mig tilhørende af Heltborggaard som Oluf Dahle har owerladt ham paa de Conditioner, efter deres oprettede accord af 17 Juni 1755 omformelder. No 3 Hk 4 td 3 fc 2 alb desuden owennæwnte 1 td Hk. 13 Sept 1755

295 fol 198
Niels Pedersen, Bedsted. Født paa mit Gods i Tøttrup, Hørdum Sogn. En gaard kaldet Søndergaard, som Anders Jensen fradøde desuden halwparten af dend lille stæd han ogsaa hawde i fæste. No 7 Hk 3-2-2-1 alb, og næwnte halwpart 6 skp 1 fc 2 1/2 alb ialt 4-1-0-1/2 alb. 1 Sept 1755

296 fol 198
Giør witterlig at ieg som største Lods Eiere i Bundgaard i Gjersbøl udi Snedsted Sogn hawer stæd og fæst saa og i allerunderdanigste følge Lowens 5te Bogs 10 Capitel 4 Art paa egne og samtlige med indtresenters wegne stæder og bortfæster til Jens Pedersen, Bundgaard. Født i Skjoldborg. Fæster bemte Bundgaard som Christen Jensens Enke beboer som han nu ægter. Hk 10 td 3 skp 2 alb, deraf ejer Enken og hendes nulewende Børn 4 td 2 skp 1 alb og ieg med de øwrige Lod tagne 6 td 1 skp 1 alb. Det Enken ejende Hk efter skiftebrew efter Sal Christen Jensen sluttet dend 26 Marts sidst. 2 Octobr 1755.

297 fol 199
Christen Søndergaard, Bedsted Sogn. C S i Søndergaard, fæster 1/2 af to steder No 31 og 32 ialt Hk 1-4-3-2 alb hworaf Christen Sørensen maa nyde bruge den halwe deel som er 6 skp 1 fc 2 1/2 alb. 18 Novb 1755

298 fol 200
Henrik Kusk, Bedsted. Et umatriculeret huus som Mikkel Smed fradøde. 11 Decb 1755.

299 fol 200
Niels Pedersen, Hassing By og Sogn. Han har tilforn haft en gaard i fæste paa mit Gods i Bedsted, og nu wed byt med min tilladelse med Christen Søe (Christen Nielsen Søe) af Hassing er frakommen, fæster den gaard og huus i Hassing No 4 og 2 Hk 2 td 2 skp 1 alb. 14 Decb 1755.

300 fol 200
Christen Nielsen Søe, Bedsted. Som tilforn har haft et Stæd i fæste i Hassing hworfor han wed byt med Niels Pedersen af Søgaard i Bedsted. (se no 299) Fæster den gaard som Niels Pedersen sidst beboede No 1 Hk 4 td 1 skp 1/2 alb saa ogsaa halwdelen af No 31 og 32. 16 Decb 1755.

301 fol 200
Jens Christensen Vig, Thorsted. Et huus som Maren Sørensdatter fradøde. No 5 Hk 1 skp som Jens Vig maa hawe i fæste etc. Fæstebrevet kwitteres: Jens Christensen Vig. 16 Decb 1755

302 fol 201
Christen Simonsen, Heltborg. F sst. En gaard som hans fader godwillig afstaar, paa Condition at han nyder sit ophold af Klæder og føde etc saa længe hand lewer saa got som hannem det self nyder og en skikkelig begrawelse efter hans stand og ewne. Men ifald faderen og Sønnen ey skulle foreenes at bliwe tilsammen i stedet, da lewerer Sønnen sin fader Simon Andersen aarlig 1 td Rug og 1 td Byg inden hwer aars Iuul.
No 8 Hk 2 td 4 skp 1 alb. 28 Jan 1756.

303 fol 201
Jens Mortensen, Skyum. Født paa mit Gods i Hassing. Et huus som Peder Norsmed sidst beboede. No 12 Hk 2 fc desuden en ager af den øde gaard mig tilhørende i Skyum No 17 ligger wæsten for owenmelte huus. Derefter skatter af Hk 1 skp. 16 Decb 1755

304 fol 202
Jens Larsen, Ginnerup.
F sst. Fæster et sted som hans Moder fradøde. No 4 Hk 1-3-1-1 alb 21 Jan 1756.

305 fol 202
Michel Christensen Clostergaard, Tvorup (Vang Sogn). Et hus som Jens Helleberigs Enke sidst hawde i fæste, idet bemte Michel Clostergaard nu ægter hende.
Hk 1 fc 1 alb. 27 Febr 1756.

306 fol 202
Jens Christensen, Gærup. F sst. Fæster en gaard som hans fader Christen Christensen formedelst alderdom og swaghed owerlader ham, paa Condition at faderen og hustruen nyder klæde, føde og huuswærelse saalenge de lewer, saa got som hand det selw nyder, og efter deres død en skikkelig begrawelse. Hk 6 td 2 skp 1 1/2 alb og (er) halwparten af No 3. 29 Jan 1756.

307 fol 203
Niels Andersen Spolum, Hvidbjerg Mølle, Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. Han har forewiist mig sit lowlige Pas og afsked fra Høyædle og Welbaaren Hr Obrist Lieutnant Moldrup til Westerwig og Ørum. Fæster et sted kaldet Hvidbjerg Mølle som ellers er beliggende østen Aaen i Bedsted Sogn. Hk 1-3-3-1 alb som Jens Pedersen sidst beboede og formedels alderdom og Swagheds skyld afstaar, efter den derom giorte Contract af 27 hujus. 1) Han skal efterlewe denne accord. 2) Den Pige Kirsten Christensdatter, som nu tiener her paa Koustrup er og er forbemte Jens Pedersen hans hustrues Søster Datter, hawer hand wed stedets tiltrædelse at tage til ægte. Derefter følger den nærmere aftale. Pkt 7) Wed dette fæste er accorderet at om bemte stæd Hvidbjerg Mølle, nogen tiid fra mig bliwer solgt da skal bemte Niels Spolum wære samme næst, naar hand derfor betaler 300 rd Siger Tre hundrede Rixdalere. 29 Marts 1756.

308 fol 205
Peder Pedersen Leegaard, Bedsted. En gaard som hans fader Peder Bojeren fradøde. No 16 Hk 5 td 2 skp 1 alb 9 Jan 1749.

308b fol 206
Madame Kongslef, Sønderhaa. Et hus kaldet Schadbach. Hk 2 skp 1 fc. 11 Febr 1754. Signeres: Kirstine Dorthea Laursen, Sal Hr Kongslefs efterlewerske.

309 fol 206
Mads Sørensen, Sundby. F sst. En part af en gaard som hans Moder godwillig owerlader ham, imod hun nyder hos hannem fornøden klæde og føde saa lenge hun lewer, saa got som hand det selw nyder, og efter hendes Død en skikkelig begrawelse efter hendes stand. Hk 2 td 2 skp og en 3die part af No 5. 30 Juli 1756.

310 fol 206
Jens Pedersen, Bedsted. Min forrige Kusk, født sst. Fæster det sted som kaldes Stadshowe som Christen Jensen formedelst alderdom og Swaghed har maattet qwittere.
No 1 Hk 3-1-2-2 alb. Til Besætnings hjælp m m faar han 80 Rdr. Da stedet ligger langt fra Howedgaarden og ey er beqwem til at giwe arbeide, saa naar det kand træffe beleiligt at faae arbeidet een anden sted paa godset, er belowet at Jens Pedersen bliwer arbeids frie, imod at han saa betaler til aarlig landgilde i alt 10 Sletdl siger Sex Rixdaler fiere Mark. 30 Juli 1756.

311 fol 207
Morten Svenningsen, Sejerslev.
F sst. En gaard kaldet Schierbech (Skærbæk), som hans moder godwilligt har owerladt ham, imod han forsørger hende med fornøden klæde og føde saa længe hun lewer, og efter hendes død, en skikkelig begrawelse efter deres stand og æwne. Hk 6-6-1 fc. 19 August 1756.

312 fol 208
Frederich Steffensen, Skyum. Han har en tid lang gaaet Soldat for mit Gods. Fæster et huus som Mads Smed fradøde.
Hk 2 fc 2 alb. No 2 og 13. 24 Decb 1756.

313 fol 208
Jens Knudsen, Skyum. Et huus som Sidsel Bach fradøde.
No 14 Hk 1 fc 1 alb. 28 Decb 1756.

314 fol 208
Laurs Jensen, Skyum. Et huus som Karen Hammer sidst beboede, tillige med noget Jord af dend øde gaard under No 17 och ungefehr 2 td Bygsæde beliggende Sønden for huuse i een støkke. 28 Decb 1756.

315 fol 209
Peder Jensen, Sindrup, Ydby Sogn. F sst. En gaard som hans fader Jens Pedersen sidst beboede, og godwillig formedelst Alderdom og Swagheds skyld har owerladt ham. No 12 Hk 5-6-2-1 alb. 28 Decb 1756.

316 fol 209
Palle Pedersen, Hørsted. Født i Bedsted. Halwdelen af den gaard som Jens Pedersen mindelig har afstaaet. Hk 2-4-2-1 1/2 alb. Han skal ægte den hjemmewærende datter Sidsel Jensdatter, og desuden efter J P død uden widere fæstebrew eller anden Indfæstning end de nu betalt 20 Rd beholde den heele gaard. Hele gaarden Hk 5-1-1 fc. 28 Decb 1756.

317 fol 210
Christen Pedersen Ulsted, Skibstedgaard. Fæster Helligsø Sogns Kongetiende i 3 aar fra 1 Maj 1756. Desuden min egen Bonde i Sognet som er Jens Andersen Schærtborg Hk 3-6-1-1 alb. 21 April 1756

316 fol 209
Palle Pedersen, Hørsted. Født i Bedsted. Halwdelen af den gaard som Jens Pedersen mindelig har afstaaet. Hk 2-4-2-1 1/2 alb. Han skal ægte den hjemmewærende datter Sidsel Jensdatter, og desuden efter J P død uden widere fæstebrew eller anden Indfæstning end de nu betalt 20 Rd beholde den heele gaard. Hele gaarden Hk 5-1-1 fc. 28 Decb 1756.

317 fol 210
Christen Pedersen Ulsted, Skibstedgaard. Fæster Helligsø Sogns Kongetiende i 3 aar fra 1 Maj 1756. Desuden min egen Bonde i Sognet som er Jens Andersen Schærtborg Hk 3-6-1-1 alb. 21 April 1756

318 fol 210
Hans Christian Woetmann, Øster Ulsted. Fæster Gettrup Sogns Konge Korntiende i 3 aar fra 1 Maj 1756. Desuden af bønderne i Sogne som nærmere angiwes i Hk.
Signeres: Westerwig Closter d 26 April 1756. Hans Christian Woetmann.

319 fol 211
Christen Clausen, Ullerup By, Heltborg Sogn. Han er Land Soldat wed Hr Capitain Putkammers Compagni.
En gaard som Laurs Pallisgaard formedelst alderdom og Swaghed godwillig har owerladt ham. No 3 Hk 6-5-2 fc Han skal ægte den hjemmewærende Datter Dorthe saa snart hand tiltræder gaarden, desuden forsørge L P med ophold saalenge hand lewer og efter hans død en skikkelig jordefærd og giwe ham aarlig til hwer Michelsdag 1 td Rug og 1 Td Byg. 14 Marts 1757.

320 fol 212
Anders Jensen, Brogaard, Bedsted Sogn. Født paa mit Gods i Brydberg Mølle, Bedsted Sogn. En gaard kaldet Brogaard som Mikkel Mikkelsen (Mikkel Brogaard) godwillig har afstaaet. Hk 3 td 7 skp 1 1/2 alb under No 1 og 1/4 af No 2. 14 Marts 1757.

321 fol 212
Villads Knudsen, Sønderhaa By. Han har forhen boet paa mit Gods i Vester Hørdum. Fæster et umatrc. huus som Kirsten Haaegaard sidst beboede. 13 Maj 1757

322 fol 213
Mads Pedersen, Bedsted. Født paa mit Gods i Fuglsang. Et huus som Peder Simonsen fradøde.
Hk 2 fc 1 alb No 4. 13 Maj 1757.

323 fol 213
Poul Barslef, Bedsted. Et huus som Niels Jensen formedelst Alderdom og swaghed har frasagt sig.
Hk 1 fc No 12. Pk 3: Hans nu hawende eller herefter aflende Børn af Mand og qwinde kiøn, hawer hand at holde paa Tandrup Gods, og ikke enten hemmelig eller aabenbare, lade dem derfra udkomme uden tilladelse. Huuset lader ieg nu reparere. 13 Maj 1757.

324 fol 213
Niels Christensen Kortgaard, Brund By, Hillerslev Sogn. En gaard som hand nu iboer. Hk 6 td 5 skp 1 alb af No 12 og 2/3 af No 3. Kongetiende paa gaarden er mig og tilhørende. 18 Juli 1757.

325 fol 214
Enwold Pedersen, Bedsted. En gaard No 8 og 9 Hk 4-1-1-2 alb. 24 Octob 1757

326 fol 214
Niels Pedersen, Bedsted. Født paa mit Gods i Hørsted Sogn. Et huus som Christen Harregaards Enke fradøde.
No 9 og 13 Hk 2 alb. 24 Octob 1757.

327 fol 214
Gudich Svenningsen, Nørhedegaard, Visby Sogn. Beliggende i Hassing Herred. En gaard som hans moder Maren Knudsdatter sidst beboede og i fæste hawde. Hk 6-2-3-1 alb. Det er ellers efter Gudich Svenningsen begiæring, aftalt Mellem os, at dersom hand om faae eller mange Aar, kunde bliwe af den æwne og formue, at hand selw wilde og kunde kiøbe Nørhedegaard, da har ieg lowet, og lower hannem herwed for mig og mine arfwinger at naar hand derfore betaler til mig eller arfwinger Reede penge 300 rd siger Tre hundrede Rixdaller Courant, da skal ieg eller de derpaa meddeele hannem lowlig skiøde, og belower ieg ogsaa, at gaarden ey skal bliwe soldt til nogen anden førend dend ham af mig eller arfwinger worder tilbuden for owenmeldte Summa. Gaarden er hannem forundt uden nogen indfæstning. 3 Decb 1757.

328 fol 215
Mads Biørensen, Vang By og Sogn. Fæster det sted som Mads Lauridsen Badskier, formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham. Jeg er ejer af herligheden hworfor hand betaler mig til herligheds penge 4 mk, og til Vang Kirke Ejer den sædwanlige Landgilde.
No 8 Hk 4 skp 2 fc. 17 December 1757

329 fol 215
Peder Thaarsted, Skyum. Den gaard som hand nu beboer.
No 7 Hk 8 td 4 skp. 4 Jan 1758.

330 fol 216
Thomas Christensen, Skyum.
Den gaard som hand hidindtil har beboet. No 18 Hk 1-5-3-2 alb. 4 Jan 1758.

No 331 fol 216
Christen Jensen, Skyum. Det huus som hand nu iboer. No 1 Hk 2 fc. 8 Jan 1758

332 fol 217
Jens Madsen Weye, Skyum. F sst. Et huus som hans moder Mads Weyes Enke nu beboer, og formedelst alderdom og swaghed owerlader ham.
No 5 Hk 1 fc 2 alb. 8 Jan 1758.

333 fol 217
Jens Hansen, Skyum. Et huus som han nu iboer.
No 3 Hk 2 fc 1 alb. 8 Jan 1758.

334 fol 217
Jens Pedersen Bojer, Skyum. Et huus som han beboer.
No 6 2 fc 1 alb. 8 Jan 1758

335 fol 218
Niels Christensen Bache, Skyum.
Han har forhen boet paa Godset i Bedsted. Fæster 2 td Hk af den gaard som Peder Uhrbrand sidst beboede. Gaarden er No 19 samlet Hk 4 td 1 fc 1 alb. Der noteres at han nyder samme frihed for arbejde som mine andre Bønder i fornte Skyum!. Ligesom han skal holde stedets huse i stand etc. 8 Jan 1758

336 fol 218
Kirsten Pedersdatter, Torp By, Lyngs Sogn. Hun er Christen Jepsens Enke, og har forhen boet i Jestrup. Fæster er et hus med tilliggende Grønne Jord sønden for huset, som Giertrud Cappel sidst beboede. 10 Jan 1758.

337 fol 218
Søren Jensen, Brogaard, Bedsted Sogn. Han er født i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Indkommen med Pas og afsked fra Lyngholm Gods, udgivet af Hr Obrist Lieutenant won der Wejde forrige Ejer af Lyngholm. Fæster den gaard i Bedsted Sogn i Brogaard som Anders Møller godwillig har afstaaet. No 1 Hk 3-7-0-1 1/2 alb. desuden 1/4 part af no 2. 17 Marts 1758

338 fol 219
Anne Madsdatter, Torsted By og Sogn. Født i Jannerup Sogn. Fæster det huus som Anders Christensen fradøde. 3 April 1758

339 fol 219
Christen Sørensen, Bedsted. Han er fra Sønderhaa. Fæster twende huuse, det ene war beboet af Jens Graversen, no 17 Hk 1 fc 1 alb det andet af Poul Barslev, no 18 Hk 2 alb ialt 2 fc. Hwilke begge war fæsteledige. 25 April 1758

340 fol 220
Bodil Madsdatter, Grurup. Sal. Biørn Schandorphs Enke, fra Vang fæster det hus som Thomas Laursens Enke sidst beboede.
No 0 Hk 3 fc 1 alb. 26 April 1758.

341 fol 220
Niels Nielsen Damsgaard, Hassing.
F sst. Et sted som Niels Pedersen sidst beboede og formedelst armod qwitterede. No 4 og desuden det dertil liggende Bygning under no ? Hk 2 fc 1 alb ialt Hk 2 td 2 fc 1 alb. 18 Decb 1758.

342 fol 222
Niels Laugesen, Vibtorp, (Bedsted Sogn). Født paa mit Gods i Vibtorp, Bedsted Sogn. Fæster den partgaard som Niels Jørgensens Enke afstaar til ham med wilkaar at hand ægter hende.
Hk 3-3-2-2 1/4 alb. 18 Decb 1758.

342b fol 222
Jens Michelsen, Hundskær, Bedsted Sogn. F sst. En bolig hans Moder Michels Jensens Enche grundet alderdom og paakommende Swaghed afstaar. No 1 Hk 1 td 1 skp 1 fc. Han skal giwe Moderen aftægt. 18 Decb 1758.

343 fol 222
Søren Christensen, Bedsted. F sst. Et huus som Christen Simonsen nu beboer, men formedelst alderdom og skrøbelighed afstaar, med Condition at han og hustru nyder fornøden ophold. No 19 og 20 Hk 1 skp 1 alb. 23 Febr 1759.

344 fol 223
Peder Olufsen, Dover By, Ydby Sogn. Født paa mit Gods i Bedsted Sogn. Fæster en gaard som Oluf Christensen godwillig afstaar.
No 6 Hk 4-5-2-2 alb. Og som forrige saaledes efter forewiste afstaaelse, har opladt gaarden , Saa tillades Peder Olufsen ej lengere end til næste Woldborg Dag at huuse ham og Familie. 18 Decb 1758.

345 fol 223
Karen Jensdatter, Bedsted. Et Jordløs huus som Kro Mette i Sommer fradøde. 18 Decb 1758.

346 fol 224
Helligsøes Kongens Korntiende i 1759 - 1760 - 1761 til følgende mænd: Anders Laursen, Anders Christensen, Jens Andersen, Christensen Nielsen, alle i bemte Helligsø, paa egne og samtlige sognemænds wegne, skulle nogen ikke wille betale afgifterne, indestaar owennæwnte mænd for disse. 23 Decb 1758.

347 fol 225
Niels Christensen, den yngre, Nørgaard, Gettrup Sogn. F sst. Fæster halwdelen af bemte gaard som hans Broder Niels Christensen den ældre willig har afstaaet. Denne halwe gaards Hk 2-7-3 fc. Han skal forsørge sin Broder Niels Christensen den ældre med skikkelig og Nødtørftig klæde og føde hans liwstiid. 23 Decb 1758.

348 fol 225
Poul Laugesen, Vibtorp, Bedsted Sogn. F sst. Nu wærende Lands=Soldat under Høyædle og Welbaarne Hr Major Antzees Compagni. Fæster den partgaard som hans Moder Lauge Nielsens Enke, formedelst alderdom og skrøbelig afstaar. Hk 3-3-2-2 1/4 alb. Han skal giwe sin moder og Swage Søster Kirsten Laugesdatter deres føde og klæde i Gaarden, saa længe de lewer saa got som beboerne det selw nyder. Og skulle fornte Kirsten Laugesdatter hawe noget med føye at klage ower sin forplejning, da giwer hand hende aarlig 1 td Rug og 1 td Biug, baade til huusleje og widere forplejning. Der kwitteres: Poul Laugesen Vittrup (P L Vittrup). 28 Decb 1758.

349 fol 226
Søren Clausen, Fladskær, Bedsted Sogn. Født i Refs. En gaard som Stie Nielsen fradøde.
No 1 Hk 6-3-1-1 alb. Af gaardens Ejendom forbeholder jeg mig det huus som Laurs Nielsen nu bruger med hwis jord dertil er henlagt og dertil antages at sware af Hk 1 skp 1 fc 1 alb, af de øwrige 6 td 2 skp hawer hand at sware alle Kongelige skatter etc. Han er samtidig forundt halwdelen af Fladskær Fællig, som er under Tandrup Hovedgaards taxt mod afgift. 6 Marts 1759

350 fol 227
Christen Christensen, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. F sst. Fæster en gaard som Peder Madsen fradøde.
No 8 Hk 6-6-3-2 alb. Han skal ægte Peder Madsens Enke i gaarden før han tiltræder fæstet. 27 Marts 1760.

351 fol 228
Christen Christensen Leed, Stivel By, Hvidbjerg Sogn, Thyholm. Født i samme Sogn. (Han benæwnes ogsaa som Christen Leed). Fæster et huus som Christen Hindsels godwillig afstaar.
No 3 Hk 4 skp. 27 Marts 1760.

352 fol 228
Else Jensdatter, Bedsted. Hun er Laurs Nielsens hustru. Et huus paa Brydberg, som hun hidindtil har besiddet. Samme huus med tilliggende Eiendomme af dend gaard i Fladskær No 1, som Søren Clausen beboer.
Hk 1 skp 1 fc 1 alb. 10 Sept 1759.

353 fol 229
Niels Christophersen, Bollumsgaard, Sønderhaa. Født i Sønderhaa. Fæster en part af Bollumsgaard, hwortil er henlagt Toften wed gaarden som er alsæd Jord 3 td 5 skp Byg -Sæde, og 2de Howedlandsagere Norden Sønderhaagaard, Hallager og Bredager kaldet, 2 td haure Sæde, sammen med de paa gaarden staaende huuse. 15 Decb 1759.

354 fol 229
Christen Pedersen, Skyum. F sst. Et huus som hans Moder Maren xxerdatter (kan ikke læses) fradøde. No 4 Hk 1 skp 1 alb. 15 Decb 1759

355 fol 230
Hæderlige og Wellærde Sognedegn for Sønderhaa og Hørsted Sogne Poul Reesen, Sønderhaa. Fæster et huus som hans afgangne Swigerfader Jørgen Als, sidst hawde i fæste.
No 7 Hk 3 fc. Wed fæstet er accorderet, at om ieg skulle forlange huuset i sig selw/:Men Eiendommen undtagen:/ til beboelse endten af een eller anden paa nogen tid, da nogen tid, da sligt at skee naar derom en fierding aar tilforn adwares, hworimod ieg forsikrer, at hwem som saaledes faar huuset, ej enten med smaae Creaturer eller andet skal bliwe Sr Reesen til nogen skade paa sit korn wed huuset, eller i anden maade, og hworfor Sr Reesen nyder billig forletning i formbemte afgift. 18 Decb 1759.

356 fol 230
Hæderlige og Wellærde Sr Peder Bedsted, Sognedegn for Hvidbjerg, Ørum og ? Sogne, fæster den agger Svankær?, Hvidbjerg Sogn, af Sønderhaa Kirkes Gods.
No 7 Hk 2 alb. 12 Marts 1759. Denne Copie er ligelydende med Originalen, som er mig underskrewen leweret, hwilken ieg og/: Næst guds bistand:/ i alle muuelige maader at efterkomme mig tilforpligter. Hvidbjerg Deignebolig Vesten Aa dj 17 Marty Anno 1759we. Peder Bedsted.

357 fol 231
Jens Poulsen, Spangsbjerg. Fæster den gaard som han nu iboer, som hans fader før hawde i fæste. Hk 4 td 5 skp 1 alb. 30 Maj 1760

358 fol 231
Welfornemme Sr Mads Lauridsen Wang, Vang By. Et huus som han nu iboer med tillæggende 3de Hauger? agre? og et derudi staaende liden huus. 18 Juni 1760

359 fol 232
Peder Jensen, Bedsted. Født paa mit Gods i Horsfelt. Et huus som Niels Pedersens Enke frasagde sig. No 9 og 13 Hk 2 alb. 18 Decb 1760.

360 fol 232
Lars Jensen, Gundtoft, Gettrup Sogn. Nu wærende i Holmgaard, Ydby Sogn/: som hawer leweret mig sit lowlige Pass og afsked fra sine forrige hosbonde, baade for sig selw og sin hustrue og Børn. Et huus som Anne Jensdatter fradøde. No 10 Hk 1 skp 1 alb. 18 Decb 1760.

361 fol 233
Poul Christensen, Hørsted. F sst. Fæster det stæd som hans fader Christen Christensen nu iboer, og formedelst alderdom og skrøbelighed opladt. No 6 Hk 1 td 3 skp 2 fc 2 alb. Han skal aarlig til hwer Martiny betale for skyld og landgilde ægt og arbejde ialt aatte Rixdaler Siger 8 Rdr. holder Ejendommen, Bygningen og besætningen i forswarlig stand, og indtet deraf til upligt bruger eller bruge lade, Er mig eller mine udskickede hørig og lydig, samt i allemaader retter sig efter Deres Kongl. Majts allernaadigste low og forordninger, sine forældre hawer hand at forsyne med fornøden klæde og føde, og en sømmelig begrawelse efter deres død, alt under dette fæstes fortabelse. Til stadfæstelse under min haand og Signetter. Koustrup dj: 20 Decbr 1760. P: v: Klingenberg.

Ligelydende er mig leweret, som ieg lower at holde mig efterrettelig. Datum ut supra. Powel Christensen.

362 fol 234
Poul Josephsen, Tøttrup. Født paa mit Gods i Skyum. Halwparten af den gaard som Peder Christensen, formedelst alderdom og Swaghed afstaar. No 3 Hk 3-1-3 fc. Saa lenge Peder Christensen og hustru lewer skal han betale for Lg og arbeide 4 rd 3 mk 12 sk, men efter deres død 6 rd. Desuden skal han forsyne dem med fornøden klæde, føde og huuswærelse, og efter deres død en Christsømmelig begrawelse. 20 Decb 1760.

363 fol 234
Lars Aggesen, Mogelvang, Skjoldborg Sogn. Født i Nestrup, som med lowlig Pas fra Ulstrup gods til mig er ankommen. En Bolig som Peder Stærkærs Enke nu beboer.
No 1 Hk 7 skp 1 fc. Han skal ægte Enken. Enkens moder hawer hand at forsyne med fornøden ophold hendes liws tiid, og efter hendes død en Christsømmelig begrawelse. 13 Marts 1761.

364 fol 235
Christen Pedersen Hanning, Sundby. F sst som med lowlig Pass fra Ulstrup Gods til mig er ankommen. Fæster det Stæd som hans Fader Peder Hanning, formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham. Stedet er 1/3 af No 5 Hk 2 td 2 skp. Hans gamle forældre hawer hand at forsyne med fornøden ophold deres liws tiid, og efter deres død en Christsømmelig begrawelse. 13 Marts 1761.

365 fol 236
Christen Pedersen Hausum, Habæk, Bedsted Sogn. Født paa Kiergaards Holms Gods i Salling, der udi 16 aar hawer wæret Land=Soldat, udi det strøe læg Christen Laursen i Ettrup er howedlægdsmand for, og derfra med Pas af 16 October 1758we er afskediget. Fæster gaarden Habæk, som Niels Jensen, formedelst fattigdom qwitterede. No 0 Hk 5 td 6 skp 2 alb. 30 Maj 1760.

366 fol 237
Anders Jensen, Hundskær, Bedsted Sogn. Født paa mit Gods i Brydberg Mølle. Det sted som Niels Andersens Enke godwillig afstaar. No 3 og 4 Hk 3 td 1 fc. bemte Anders Jensen Møller, maa nyde etc. Wed dette fæste er accorderet, at naar det Stæd som Jens Knudsen i bemte Hundskær nu iboer, skulle paa een aller anden maade worde fæsteledig, maa A J M da samme til det nu fæstende stæd at imodtage, med da forefindende huuse, besætning efter lowen, Hk 1 td 7 skp 1 fc. Men wilde hand da ey sligt imodtage, da straxsen at qwittere de nu iboende stæd, og lewere det i ligesaa goed stand som det nu befindes med Creature, Sædekorn, m m, hworimod hand med huuswærelse for det første, indtil anden leylighed kunde forefalde, skal worde forsyned. 30 Maj 1760.

367 fol 238
Christen Christensen Hindsels, Hvidbjerggaard. Han bor i Stivel. Fæster et huus som ieg paa Peder Larsen i Hvidbjerggaard hans Eiendom lader opbygge. 18 Juni 1760.

368 fol 238
Welagte Ungekarl Peder Poulsen Hof, Hassing. En gaard som hans Sal fader Poul Pedersen har beboet. Hk 3-5-3-1 alb. Skulle ieg eller arwinger bliwe tilsinds at afhænde gaarden, da skal den tilbydes den fæstende først. Fæstebrevet udstedt af Edvart Nielsen i Thilsted og signeret Edwart Nielsen Galtrup. 5 Juli 1760

369 fol 239
Niels Bertelsen, Villerslev. En gaard som Jens Jensen formedelst alderdom og Swaghed afstaar.
No 14 Hk 3-1-2-2 alb. Jens Jensen og hustru skal hawe fornøden ophold og efter deres død en Christsømmelig Jordefærd. 23 Jan 1761.

370 fol 239
Niels Nielsen, Hurup.
Halwparten af den gaard som hand nu iboer. Hk 2-6-2-1 1/2 alb. Hwis ieg eller arwinger wil sælge gaarden skal den worde ham eller arwinger tilbuden for 312 rdr. 18 April 1761.

371 fol 240
Peder Nielsen, Hurup. F sst. Fæster halwparten af den gaard hans fader Niels Nielsen nu iboer, og deraf owerladt ham halwdelen.
No 1 Hk 2-6-2-1 1/2 alb. Desuden accorderet at hwis faderen som har den anden halwdel, skulle bortdø, førend hans Stifmoder, og hun da skulle forlænge denne herwed fæstede gaardspart til brug tillige med det øwrige, da skal sligt wære hende owerladt i samme Stand som det nu er med alt, imod hun giwer hannem til afstaaelse 20 Rdr. hworefter jeg giwer ham et andet sted, eller forsyner ham med frie Pass for 10 Rdr. Men hwis dette ikke forlanges, da nyder hand den anden halwdel uden widere fæstebrew. 18 April 1761.

372 fol 241
Mads Nielsen Knakkergaard, Skyum. F sst. En gaard som hans fader Niels Knakkergaard formedels alderdom og skrøbelighed owerlader ham, paa den maade at hand og hustrue nyder fornøden ophold saa længe de lewer og efter deres død en Christsømmelig begrawelse. No 12 Hk 6-1-3-2 alb. 19 Juni 1761.

373 fol 242
Niels Christensen Hove, Bedsted. Født paa mit Gods i Stadshowe, Bedsted Sogn. Et huus som Oluf Michelsen Smed formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar paa de wilkaar, at hand og hustrue nyder i huset fornøden forplejning deres liwstiid, og efter deres Død en Christsømmelig Jordefærd. Desuden at Niels Hove ægter datteren i stædet Else Marie Olufsdatter.
No 5-7-8 Hk 2 skp . Han skal betale for huus, arbeide og Spindpenge i alt 4 rdr. 22 Juni 1761.

374 fol 242
Jørgen Jensen, Dover Mølle i Ydby Sogn. Født i Svegaard. Hk Jordskyld 2 skp 3 fc Mølleskyld 4 skp 1 fc som Jørgen Jensen Svegaard etc. 26 Juni 1761.

375 fol 243
Mads Pedersen, Hørsted. F sst. En gaard som hans Stiffader Jens Jensen fradøde. No 2 Hk 6 td 1 alb. Moderen som nu afstaar gaarden hawer hand at forsyne med fornøden ophold sin liwstiid, og efter hendes død en Christsømmelig begrawelse. Han giwer ingen indfæstning, men dersom hans æwne om nogle aar, bliwer saaledes at hand kan med billighed giwe nogen Indfæstning, og Sligt uden hans Ruin kand skee da skal hand betale mig 20 rdr eller mindre efter omstændighederne, Men skulle Sligt ikke forlanges, saalenge ieg er hosbonde for gaarden, skal han wære fri for saadan kraw. 26 Juni 1761.

376 fol 244
Knud Olufsen Blander, Bedsted. F sst. Et sted som Simon Blander for swagheds skyld har owerladt ham. No 24 Hk 2-4-1-1 alb, og desuden det sted sammested No 30 som hans fader fradøde Hk 1-3-2-2 alb ialt Hk 4 td. Saa længe Simon Blander og hustru lewer nyder de i brug og beboelse af No 30 den derwed liggende toft ohngefær 4 td Byg = Sæde, hwortil hand af de paa Stædet wærende gl huus forfærdiger Bygning til fornødenhed, imod at hand eller hustrue saalenge de lewer swarer Skatter af 4 skp Hk og landgilde 1 rd 2 mk som godtgøres K O. (Se no 377) 26 Juni 1761.

377 fol 245
Simon Pedersen Blander, Bedsted. Fæster det sted i Blander, Bedsted Sogn No 30 Hk 4 skp med den wed stædet liggende Toft uhngefær 4 td Sæde. (se no 376). 11 Juli 1761.

378 fol 245
Niels Christensen, Grurup By og Sogn. F sst. En gaard som hans fader Christen Michelsen formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham, imod han og hustrue nyder i gaarden fornøden ophold Deres liws tiid, og Efter Deres Død En Christsømmelig Jordefærd. No 1 Hk 5 td 6 skp 1 fc 2 alb. 11 Juli 1761.

379 fol 246
Laurs Sørensen, Horsfelt By, Bedsted Sogn. Født i Flarup med lowlig Pass til mig er ankommen. Et stæd som Laurids Iversen fradøde. No 3 Hk 2-2-1-2 alb. Han skal i 4 aar forrette howeri til Tandrup men derefter wære fri imod aarlig betaling 3 Rdr. 23 Sept 1761.

380 fol 247
Christen Hansen, Gammelby, Grurup Sogn. Født paa mit Gods i Bedsted. En gaard som Christen Pedersen fradøde.
No 3 Hk 5-3-2-2 alb. Hwis han eller arwinger bliwer til sinds at wil indløse gaarden skal samme af mig eller arwinger, med alle sine herligheder, og Rettigheder bliwe ham eller dem lowlig Skiødet imod at betale 230 Rdr, ligesom den ej skal bliwe solgt til nogen anden, førend den for nævnte sum saaledes er tilbuden. 11 Decb 1761.

381 fol 248
Anders Nielsen, Ginnerup, Heltborg Sogn. F sst. En gaard som hans fader Niels Jensen formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham. No 7 og 14 Hk 5 td 6 skp 3 fc. Landgilden er mindre saa længe hans forældre lewer imod hand forsyner dem med fornøden ophold og en Christsømmelig begrawelse.
21 Decb 1761.

382 fol 249
Jens Nielsen Schadbach, Skyum.
Født paa mit Gods i Sønderhaa. Et stæd som Peder Ørum afstaar til Jens Schadbach paa de wilkaar, at hand ægter datteren Giertrud Pedersdatter og forsørger dem med fornøden ophold og en Christsømmelig Jordefærd. 1/3 af No 7 Hk 2 td 1 skp 2 fc 2/3 alb. 23 Juni 1762.

383 fol 250
Søren Mogensen, Hellerød, Sønbjerg Sogn. F sst. En gaard som Christen Larsen fradøde. Herligheden Hk 2 td 1 fc 5/6 alb og Bondeskylden som er henlagt til Sønbjerg Kirke Hk 1 td 5 skp 1 fc 1 2/3 alb ialt 3-5-2-2 1/2 alb. Naar ommeldte Herlighed ønskes solgt skal ham aller arwingerne først tilbydes dette for 100 Rdr. 22 Juli 1762.

384 fol 250
Christen Nielsen, Fuglsang By. Født paa mit Gods i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Et huus som Ole Jensen nu beboer.
No 5 Hk 5 skp 2 fc. Fæstet tiltrædes efter Ole Jensens død, uden besætning og i den stand det forefindes, men til Sæden nyder han efter lowen. Signeres C N S Spangsbjerg. 14 Juli 1758.

385 fol 251
Knud Pedersen, Spangsbjerg By, Bedsted Sogn. Født paa mit Gods i Grøntoft, Bedsted Sogn. Et huus som Niels Andersen afstaar, med wilkaar at hand ægter Datteren Maren Nielsdatter, og forsyner Niels Andersen og hustrue med fornøden ophold saa got som hand det selw Nyder, og en Christsømmelig og anstændig Jordefærd. No 4 Hk 2 fc desuden et støkke Jord og Eng af Tandrup Ejendom, Hvasberg kaldet som han har haft i fæste. Afgift for Arbejde, huus og Spindepenge 4 Rdr. 24 Decb 1762.

386 fol 252
Christen Christensen Jestrup, Simmonsgaard, Tvolum (Tvolm) By, Ydby Sogn.
Som med lowlig Pas er indkommen. Fæster Simmonsgaard, som Anders Jensens Enke nu beboer, med wilkaar at hand wed tiltrædelsen ægter hende. No 1 Hk 5-4-1-2 alb. 24 Decb 1762.

387 fol 252
Niels Mogensen, Hellerød, Sønbjerg Sogn. F sst. Fæster halwparten af den gaard hans fader Mogens Nielsen formedelst alderdom og Skrøbelighed owerlader ham. Hk 3 td 2 fc 1/4 alb og hele gaarden 6 td 1 skp 1/2 alb. Efter faderens død nyder hand den øwrige halwe gaard uden widere fæstebrew eller indf. 22 Juli 1762.

388 fol 253
Peder Michelsen, Bedsted. Født paa mit Gods i Hundskær, Bedsted Sogn. Et huus som Michel Bertelsens Enke owerlader ham, imod hand ægter hendes Datter Else Michelsdatter.
No 2 Hk 2 skp 1 fc 2 alb. 3 Novb 1762.

389 fol 253
Niels Sørensen, Grurup. Som med lowlig Pas er indkommen. Et huus som Biørn Schandorphs Enke har afstaaet. Fæstet tiltrædes nestkommende Woldborg.
No 0 Hk 3 fc 1 alb. 4 Novb 1762.

390 fol 254
Michel Thomsen, Skyum.
Født paa mit Gods i Grurup. Et sted som Michel Piilberg, formedelst alderdom og Swaghed har owerladt ham, paa de Conditioner, at hand nyder sin fornødne ophold i gaarden og en Christsømmelig begrawelse. men om saa er at saadan fornøden forplejning for Michel Piilberg skulde Mangle, at hand da nyder af gaardens beboere aarlig 1 td Rug og 1 td Biug i det stæd til sin ophold. No 22 Hk 2 td 4 skp 1 fc. 26 Febr 1763.

391 fol 255
Stephan Sørensen, Skyum. F sst. Et huus som Søren Stephansens Enke, formedelst alderdom, Swagheds og fattigdoms Skyld owerlader ham.
No 9 Hk 3 fc 2 alb. 28 Febr 1763.

392 fol 256
Peder Madsen, Lodal, Hurup Sogn. Født sst. Fæster 4 td Hkorn med Bygninger af gaarden Lodal i Hurup Sogn som hans fader Mads Andersen godwillig afstaar. 11 Jan 1763.

393 fol 257
Christen Pedersen, Sønder Skjoldborg By, Skjoldborg Sogn. Fæster den gaard han nu beboer Hk 5 td 7 skp. Det er accorderet at jeg ikke skal sælge gaarden førend den bliwer ham tilbuden for den Summa 150 rdr, ligesom den skal owerlades dem for samme hwis hand, hustrue eller arwinger forlanger det, efter et halwt aars tilkendegiwelse paa begge sider. 10 April 1762.

394 fol 258
Peder Østergaard, Sønderhaa. Han har hidtil beboet et huus i Hørsted. Fæster et huus som Madame Kongeslev er fraflyttet. Hk 2 skp 1 fc 1 alb. 17 April 1763.

395 fol 258
Christen Jensen, Flarup. Født paa mit Gods i Helligsø. Et huus som Peder Andersen formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. No 1 og 2 Hk 5 skp 3 fc 1 alb. Han skal ægte Peder Andersens datter, og forsyne den gamle mand med fornøden pleje og giwe ham en Sømmelig begrawelse. 6 Juni 1763.

396 fol 259
Anders Jensen Bach, Sindrup. En gaard som hans fader Jens Bach formedelst alderdom godwillig afstaar. No 3 Hk 8 td 4 skp 3 fc 1 alb. Saa længe ieg er hosbonde skal hand gøre nogle Rejser aarlig, men siden ophøre med rejserne. Han skal forsyne sine gamle forældre med skikkelig ophold, og en Sømmelig Jordefærd. 1 Juli 1763.

397 fol 260
Morten Nielsen, Heltborg. En gaard som hans fader Niels Kierer er fradød og Moderen godwillig owerlader ham. No 19 Hk 1-7-3-2 alb. og under no 20 1 td 6 skp 2 fc desuden under no 27 2 fc 1 alb ialt 3 td 1 skp. Under fæstet er ogsaa et huus, som hans Moder skal hawe til beboelse saa længe hun lewer, og skulle Morten Nielsen dø før moderen, skal hun dog om forandring skulle ske i fæstet, er det hende belowet, at hun fremdeles bliwer i huset. Da jeg ikke selw kan læse eller skriwe, er ieg tienstl. begierende Laurs Bregenholt paa Koustrup og Peder Østergaard med mig til witterlighed at underskriwe. M: N. S. Wide Pag 315 hwor paaskrift findes. 23 Jan 1764.

398 fol 261
Anders Boesen, Bjerregaard. Fæster den gaard som hans fader Boe Jensen er fradød. Hk under No 14 - 3 td 5 skp 2 fc og i Kjallerup under No 7 - 2 skp 2 1/2 alb. Da han af Enken sin moder er owerladt alle ting, saa hawer hand at forsørge hende saalenge hun lewer, og giwe hende en sømmelig Jordefærd. 14 Juli 1764.

399 fol 262
Peder Brixen, Brogaard. Fæster den gaard som hans fader Peder Brixen! er fradød.
No 3 Hk 4-7-3-2 alb. 14 Juli 1764.

400 fol 263
Jens Reimersen, Oddesund - Ottesund. F sst. Fæster et færgehuus.
Hk 2 skp 3 fc 2 alb. 14 Juli 1764.

401 fol 263
Laurs Thomasen, Blander, Bedsted Sogn. Han er tilforn mit gods tilhørende og nu igen med lowlig Pas indkommen. Fæster gaarden Blander som Knud Blander har afstaaet efter foreningen af 27 Sept sidst afwigte aar, mellem dem er sket, da han modtog gaarden. No 24 Hk 2-4-1-1 alb og af no 30 Hk 7 skp 2 fc 2 alb. Desuden accorderet at naar Simon Blander dør skal han nyde de 4 skp Hk i fæste og deraf sware 1 Rd om ieg kand faae en til huuse som deraf wil giøre en ugedag uden at hawe Jorden. 18 Juli 1764.

402 fol 265
Hans Nielsen, Nørre Capel, Sønbjerg Sogn. F sst. Et huus som hans fader Niels Smed er fradød, og Enken har owerladt ham. Hk 7 skp 2 fc 1 alb. Da hun har owerladt ham dend gandske Boe, undtagen nogle faae Ting efter udwiisning af Deres forening wed Skifte Samlingen sidst afwigte 10 Sept., saa hawer hand at forsyne hende med anstændig huuswærelse, klæde og føede i huusholdning hos Sig Selw saa Længe hun Lewer og en Sømmelig Jordefærd, men skulle hun bliwe til Sinds ikke at wille wære i fælles huusholdning med sin Søn, da hand at betale til hende 50 Sletdlr med widere efter forbemeldte foreening, hwilchet da i saadan tilfælde bliwer Rette snor for dem begge. 30 Decb 1763.

403 fol 266
Michel Christensen, Gundtoft. Et huus. Hk 5 skp 2 fc 1 alb. 20 Aug 1764.Michel Christensen, Gundtoft. Et huus. Hk 5 skp 2 fc 1 alb. 20 Aug 1764.

404 fol 266
Paul von Klingenberg til Wolstrup, Tandrup, Koustrup hans Kongl. Mayts bestalter Major af Cavalleriet, kiendes at hawe stæd og fæst, som ieg herwed Stæder og fæster til Christen Powelsen, Powel Nielsens Søn i Hørsted, halw parten af dend gaard ibidm, faderen bemeldte Powel Nielsen i fæste hawer og nu dend halwe deel til hannem godwilligen opladt og afstaaet hawer, med de wilkaar, at han herefter Swarer dend halwe udgift af gaarden med hannem i alle deele, som enten er, eller maatte paakomme. Hwilken gaard der staaer for Hartkorn i alt 3 td 1 skp 1 fc 2 alb under Num 3, Bemelte Christen Powelsen, maae nyde den halwe deel i fæste, saa længe hans fader Poul Nielsen lewer, da hand efter hans Død nyder det gandske Hartkorn og gaard, sin Liws tiid i fæste, uden widere fæste derpaa at tage eller behøwe, saasom saadant nu da er accorderet imod, at hand baade nu og da Swarer alle Kongel. Extra og ordinaire Skatter, som nu er eller her efter paabuden worder, og det til alle rette og Bestemte tiider, Saa og til hwert aars Mortensdag for Landgilde og howerie til mig Betaler 10 Sldr: Skriwer Tie Slettedaler, uden henstand eller Restance, og ellers holder gaardens Bygning i Low forswarlig stand, tillige med udfordrende Besætning og Redskab, dens Jord tilbørlig Dyrker og Plejer og intet af gaardens Ejendom Bortlejer, eller afhænder i nogen maade. J det øwrige Retter Sig efter hans Mayts: allernaadigste Low og Befalinger, og wære mig og min Fuldmægtig hørig og Lydig, alt under dette fæstes forbrydelse og anden Lowlig tiltale. Dette Stadfæstelse under min Haand og Signetter, Koustrup dend 3de October 1764.
P: v: Klingenberg.

Ligelydende Original fæste Brew paa Sin rette Sort Stemplet Papiir Skrewet, hawer ieg til mig annammet, hwis indhold ieg i allemaader wed guds hielp herwed forbinder mig at efter Lewe, og Kierligst Begierende min Fader med mig her wil underskriwe.
Datum dend 3de October 1764.
Powel Nielsen. Christen Powelsen.

405 fol 267
Niels Nielsen Knakkergaard, Madsted Gaard. Født paa mit Gods i Skyum. Fæster halwparten af Madsted Gaards Anpart Hk 5 td 6 skp 2 fc som Mogens Krabbesen har afstaaet, paa wilkaar han ægter Datteren, samt at sware den halwe del af udgifterne. 3 April 1765.

406 fol 268
Christen Pedersen Dahl, Damsgaard, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. Han har tilforn beboet en mig tilhørende gaard i Bedsted. Fæster et Stæd kaldet Damsgaard No 12 Hk 1 td 4 skp 2 fc 2 alb. 30 Juli 1764.

407 fol 269
Anders Svendsen, Sønderhaa. Fæster Hartkorn af No 7 "Bøllingsgaard" Hk 1 td 3 skp 1 fc? som nu er uden Bygninger og Besætning. 23 Decb 1764.

408 fol 269
Salomon Fogh Obel, Sognepræst for Sennels Menighed, kiendes og hermed witterlig giør, at ieg som formynder for min Sal Farbroder Palle Jørgensen Obel hans 2de umyndige Sønner Jørgen og Jensen, og paa Deres wegne hawer Stæd og fæst saasom ieg og hermed Stæder og fæster til den ærlige og welagte ungekarl Christen Andersen, Sejerslev Sogn, Morsø. En gaard Hk 8 td 1 skp 3 fc 2 alb som hans fader Anders Poulsen fradøde. Og som hans Stifmoder godwillig har afstaaet til ham, saa nyder hun Sit ophold af gaarden, saa længe hun lewer lige saa godt som hand det Selw, og 2de faar græsset og fødet, hworaf nytten tilhøre hende til klæder, Men hwis hun imod formodning formedelst ubillig omlod og misfornøyelse skulle nødes til at flytte fra ham, bliwer Christen Andersen herwed forbunden aarlig saa længe hun lewer, at lewere til hende hwor hun opholder sig 1 td Rug og 1 td Biug. Sennels Præstegaard dj 14 Juni 1758.

409 fol 270
Peder Andersen, Jestrup Leegaard, Sønderhaa Sogn. Født paa mit Gods i Jestrup, Sønderhaa Sogn. Halwparten af den gaard som hans fader godwillig afstaar. No 9 Hk 4 td 1 fc 2 alb hworaf han nyder halwparten. Efter faderens død nyder han hele gaarden uden widere fæstebrew eller indfæstning. Skulle hans Moder owerlewe faderen da forsørge hende og giwe hende en Sømmelig Jordefærd. 8 April 1765.

410 fol 271
Christen Christensen, Dover. F sst. En gaard som faderen Christen Michelsen er fradød, og Enken hans Moder godwillig afstaar, paa de Conditioner som i Skifte Forretningen den 25 Febr sidst efter hendes Sal Mand er indgaaet og anført. No 11 Hk 4-2-2-1 1/2 alb og No 12 Hk 1 td 3 skp 3 fc 1/2 alb. ialt 5-6-1-2 alb. 22 April 1765.

411 fol 272
Christen Christensen Gyrup, Sundby, Thy. Fæster et Stæd som er 1/4 af No 5 Hk 2 td 2 skp. Han skal ægte Enken paa Stædet. Efter den pligt som hans formands Christen Hannings fæstebrew tilholder skal han forsyne den gamle Mand Peder Hanning, paa Stædet med fornøden ophold af Klæde og Føde, Ild, Lys og Warme i huus med Sig Selw og hustrue, saa længe den gamle Mand lewer og efter hans Død en Sømmelig Begrawelse, hworimod Christen Gyrup hustrues eller arwinger berettiges efter den Convention som mellem Peder Hanning og hans Søns Enke Helle Madsdatter tilligemed bemelte Peder Hannings Søn Nafnl Villads Pedersen den 11 Juli 1764 er indgaaet, at nyde hwad han Sig maatte efterlade. Skulde imod forhaabning saadan omstændigheder indløbe at Peder Hanning icke kunde nyde den Skyld og Pleie som han paa Sin Gamle og Skrøbelig alderdom matte wære tient med i huusholdningen, da skal fæsteren Christen Gyrup eller hustrue, wære forpligtet, at forskaffe hannem aarlig til Sin ophold Rug 1 1/2 tønde og Biug 1 1/2 tønde samt 2 rd i Penge, som Peder Hanning leweres i 4 Terminer et hwert aar, og derforuden/: uden betaling:/ en Liden wærelse i huuset hos dem Selw, hwor han kand hawe Lys og Warme da han forsyner Sig Selw med behøwende Pleie og Opwartning. 24 Juli 1765.

412 fol 272
Niels Jensen Habæk, Bjerregaard, Bedsted. (Mit Gods tilhørende). Fæster Bjerregaard i Bedsted, som Jens Bjerregaard er fradød, han skal ægte Enken, og betale formandens Landgilderestance.
No 13 Hk 4-3-2-2 alb. 9 August 1765.

413 fol 273
Peder Christensen Holm, Hassing. En gaard No 18 Hk 3-5-3 fc og af no 21 1 alb som fæsteren Peder Poulsen er fradød. Han skal ægte Enken. 9 APRIL 1765.

414 fol 273
Jens Andersen, Hesselbjerg, Sejerslev Sogn. F sst. En gaard som faderen Anders Overgaard har owerladt halwdelen til Sønnen. No 1 ialt Hk 6-4-1-2 alb. Efter faderens død nyder han hele gaarden. 2 Aug 1765.

415 fol 274
Jens Josephsen, Skyum. F sst. Et huus som faderen Joseph Poulsen grundet alderdom og skrøbelighed afstaar, imod han forsørger sine gamle forældre med klæde og føde og efter deres død en sømmelig Jordefærd. No 25 Hk 7 skp 2 fc 2 alb. 24 Juli 1765.

416 fol 275
Peder Pedersen Grøntoft, Bedsted. F sst. Fæster en gaard som Envold Pedersen har beboet og nu owerlader ham halwparten af. No 8 og 9 Hk 4-1-1-2 alb. hworaf han (Peder Grøntoft) swarer af det halwe, efter E P død fæster han det hele. Ifald hustruen skulle owerlewe hendes mand, hawer P G at forsørge hende med liws ophold i huusholdningen med Sig Selw, og giwe hende en sømmelig begrawelse. 10 Juli 1765.

417 fol 275
Niels Andersen, Bedsted. En gaard No 5 Hk 3-7-1-1 alb. Som Mogens Christensen formedelst restance har maattet forlade. Han skal bygge og forbedre huusene og Besætningen hwortil er giwet ham 40 rd desuden til Sommer føede 1 td Rug 1 td Biug. 10 August 1765.

418 fol 276
Mads Christensen, Sønderhaa. Fæster et u-matriculeret huus som Enken Maren Eskildsdatter godwillig afstaar imod han ægter hendes Datter og forsyner den gamle med ophold og huuswærelse og en Sømmelig Jordefærd. 5 Octob 1764.

419 fol 276
Peder Olufsen, Dover. Siden Jens Mørk udi Dover formedelst fattigdom hawer afstaaet de 2 td Hk af Sit paaboende Stæd naar han beholder de 3 skp 1 fc under no 10 saa er de fæstet til Peder Olufsen. 16 Juli 1764.

420 fol 277
Michel Christensen Vester, Brohove, Sønderhaa. Fæster et huus.Underskrewne Peder Nors, kiendes og hermed Witterlig Giør: At da welædle Seignr Jens Ware til Faddersbøll og Nørhaagaard har (wed) tilladelse af dato 4 August indewærende aar (1751) bewilget Michael Wæster at han maa fæste et huus i Sønderhaa, Brohowe kaldet, No 13 Hk 1 fc 2 alb. Pilberg i Sønderhaa d: 14 Augusti 1751 Peder Nors.

421 fol 278
Oluf Sørensen Legind, Sønderhaa. Han maa nogle aar eller nogen tid bebo det huus som Mikkel Skytte hidtil har beboet. Han skal siden faa det i fæste om jeg befinder at han og hustrue hawer sig skikkelig ædruelig, og med Naboerne forligelig op. Hk 4 skp.
Fæsteren sign. Olle Legind. 9 April 1766.

422 fol 278
Jens Andersen, Sundby. Fæster 1/3 del af gaarden No 5 Hk 2 td 2 skp som Jens Knudsen er fradød. Han skal ægte Enken. 2 Decb 1765.

423 fol 279
Mads Nielsen, Skræder, Fuglsang. Han er ankommen med fripas for sig og familie fæster et huus No 5 Hk 5 skp 2 hk som Christen Nielsen Spangsbjerg godwillig afstaar. Da fæsteren med Pas som fri karl paa mit gods er indkommen, skal han bekomme Pas for sine twende Sønner nafnlig Jens og Niels Madssønner som han paa godset med sig hawer indbragt hwer for 20 rd naar han eller de skulle forlange det af mig eller efterkommere. 3 Juni 1766.

424 fol 279
Anders Nielsen, Sønderhaa. F sst. Et huus som Jens Skræder, formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar paa wilkaar at han og hustrue nyder frie huuswærelse saa længe de lewer, udi den Wæster Ende af huuset fra nu en liden Wærelse for dennem indrettet, som fæsteren holder wedlige, og efter deres død owertager.
No 9 Hk 4 skp 2 alb. 10 Sept 1766.

425 fol 280
Christen Christensen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. Indkommen fra Fri Pas. En gaard som Niels Smed er fradød.
No 5 Hk 3-3-1-1 alb. Han skal ægte Enken og betale restancen. 13 Octob 1765.

426 fol 280
Niels Pedersen, Skyum. En gaard som Peder Nielsens Enke har beboet og godwillig afstaar, imod han forsørger hende saa længe hun lewer.
No 21 Hk 1? td 4 skp 2 fc. 12 Decb 1766.

427 fol 281
Niels Michelsen, Flovlev.
Født i Hellerød og indkommen med fri Pas. Fæster et sted som Laurs Poulsen godwillig afstaar. No 5 Hk 2-5-3 fc. Skulle ieg eller arwinger bliwe sindet, at Sælge dette stæd, da skal han wære det nærmeste at kiøbe for den Summa 50 rdr. 16 Aug 1766.

428 fol 282
Peder Jensen Bojer, Skyum. Et huus som hans Moder Jens Bojers Enke godwillig owerlader ham imod han giwer hende fornøden Pleie og underholdning samt frie huuswærelse og en sømmelig begrawelse.
No 6 Hk 2 fc 1 alb. Han kwitterer: Peder Jensen. 19 Juni 1767.

429 fol 282
Niels Svenningsen, Nørre Draaby, Sejerslev Sogn. En gaard som Jens Jensen fradøde. No 1/2 af 3 Hk 4-6-1-1 1/2 alb. og en halw herlighed af et Boelig Hk 1-4-1-1 alb ialt 6 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb. Han skal ægte Enken.
27 Aug 1767.

430 fol 283
Niels Bittekiær, Torp By, Lyngs Sogn.
Født paa mit gods og samme tilhørende. En gaard no 4 og 6 Hk 5 td 7 skp 2 alb, der sidst har wæret beboet af Jens Bittekiær som formedelst paakommende armod har maattet forlade. Han skal betale restancen fra 1765. 14 Jan 1766.

431 fol 284
Peder Michelsen, Hørsted. Et huus som Christen Salmonsen er fraflyttet. No 8 Hk 3 fc 1 alb. Der bekostet paa huset i Sommer, som han skal betale til mig. 24 Novb 1767.

432 fol 284
Christen Sørensen, Fladskær, Bedsted Sogn. En gaard som hans Moder Søren Christensens Enke godwillig afstaar, imod hun nyder huuswærelse i Gaarden saa længe hun lewer og en sømmelig begrawelse, samt naar alderdom, Skrøbelighed eller andre omstændigheder indløber hun ikke kand ernære sig selw, da fæsteren lewerer hende til føede Rug een td og fiire Skipper, Byg 1 td og fiire Skipper, Saa og tillige deri Gaarden forsørge Sin wanføre Broder Jens med fornøden Pleie, da hand bliwer pligtig at forrette sammestæds hwad hand kan.
No 2 Hk 5 td 1 fc. Han skal betale Restancen af Extra skat, men øwrige Restance er eftergiwet. 19 Juni 1767.

433 fol 285
Niels Jensen Batum, Sønderhaa. Han boede sidst i Bedsted og med fripas skal wære forsynet. En gaard som Peder Pedersen Præstegaard, formedelst Swaghed har forlangt at bliwe entlediget. No 1 Hk 3 td 7 skp og af No 6 1 td 3 skp 2 fc 1/3 alb ialt 5-2-2- 1/3 alb, hwilken Gaard saasom Niels Batum indstændig har forlanget den og med forrige fæsterer i al kiærlighed er blewet foreenet om, efter hwilket han er forbunden at indløse skifte - brewet forbenæwnte Peder Præstegaards Sal: Hustrue. Desuden skal han Peder Præstegaard i gaarden til næstkommende Woldborg Dag 1767, dog saaledes han selw sørger for sit ophold, han bør og forsyne dennes børn dette første aar med fornøden underholdning og dennem paa en sømmelig maade begegne, men naar dette aar er forbi beholder han den yngste Søn Mads nu 3 aar med min tilladelse og skal i den tid forsyne ham med fornøden ophold og skolegang, hworimod Niels Battum forundes den halwe deel af de Auctions Penge der ere falden wed Auctionen paa Gaardens Ind - og Udboe, ligesom hand og da beholder den halwe deel af endeel wahrer som ieg tillod ham og Peder Præstegaard at deele imellem hinanden uden Auction. Fæstebr. udstedt af Frederich Calundan, Prowst i Hassing Herred og Sognepræst for Sønderhaa og Hørsted Menigheder. 26 Juni 1766.

434 fol 286
Christen Madsen, Skyum. En gaard som hans Moder godwillig afstaar, imod hand forsøger hende med Pleie og underholdning, samt en sømmelig begrawelse. No 8 Hk 5-7-3 fc 11 Decb 1767

435 fol 287
Joacim Iversen, Bedsted. F sst. Fæster halwdelen af den gaard hans Fader Iwer Laursen har i fæste, og godwillig afstaar. No 20 Hk 3-1-1-2 alb. hworaf han fæster det halwe. Naar faderen bliwer sindet eller dør antager sønnen hele gaarden. 9 Jan 1768.

436 fol 288
Anders Pedersen, Mølgaard, Bedsted. Fæster halwdelen af denne gaard som Niels Pallesen godwillig afstaar. samlet Hk 4-3-3-2 1/2 alb. Efter dennes død fæster han hele gaarden, paa samme maade og wilkaar, imod om saa skeer dennes hustrue owerlewer, skal han forsørge hende og en sømmelig begrawelse, hwis hun ikke wil wære i huusholdning med fæsteren skal han lewere hende aarlig 1 td Rug og 1 td Byg. 21 August 1768.

437 fol 289
Laurs Iwersen, Bjerregaard, Bedsted. Gaarden Bjerregaard som Anders Boesen fradøde. No 14 Hk 3-5-2 fc og i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa Kjallerup By Hk 2 skp 2 alb ialt Hk 3-7-2-2 1/2 alb. Han skal ægte Enken Maren Pedersdatter og Pleje og forsørge afg Anders Boesens moder hendes liws tiid samt en sømmelig Jordefærd. 21 August 1768.

438 fol 290
Christen Thomasen, Skyum. En gaard som hans fader Thomas Christensen godwillig afstaar. No 18 Hk 1-5-3-2 alb og det stykke Haurland af Kroggaarden ibm som denne nu har i fæste. Han skal forsørge sin fader og Broder Jens Thomasen deres Liws tiid og giwe dem en Sømmelig Jordefærd. Ligelydende original fæste brew paa lige sort Stemplet Papiir Skrewet hawer ieg i mod taget, hwis Indhold ieg herwed forbinder mig at efterlewe, og som ieg ey Selw kand læse eller Skriwe Skrift er ieg begierende min fader og Anders Pedersen paa Tanderup dette med mig at underskriwe. 30 Marts 1768

439 fol 291
Christen Christensen, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. Født i Horsfelt. Et huus som Jens Bojer fradøde. 1/2 del af No 1 Hk 2 fc. Han skal ægte Enken Maren Poulsdatter. 7 Sept 1768

440 fol 292
Niels Pedersen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. Født i Bedsted. En gaard som Christen Nørgaard formedelst paadragen Restance har maattet forlade. No 8 Hk 6-6-3-2 alb. 14 Decb 1766.

441 fol 292
Peder Jensen Blander, Bedsted. Han er ankommen med fri Pas. Fæster det huus som Else Jensdatter godwillig afstaar. No 1 af Fladskær Hk 1 skp 1 fc 1 alb og i Bedsted By af No 3 Hk 2 fc samt ibd af No 4 2 fc ialt 2 skp 1 fc 1 alb som bemelte Peder Blander etc. Sign: Peder Møller Blander. 24 Novb 1767.

442 fol 293
Jens Ollesen, Horsfelt. F sst. En gaard som hans fader Olle Jensen formedelst tilstundende Alderdom og Skrøbelighed afstaar, imod hand nyder Ophold og en Sømmelig Begrawelse. No 2 Hk 1 td 2 skp 1 alb. 23 Juni 1767.

443 fol 294
Christen Nielsen Søe, Bedsted. Stæder og fæster til C N S der har beboet den halwe Søndergaard, fæster et huus som Hans Thuesen er fraflyttet. No 11 Hk 1 alb og No 12 1 fc ialt 1 fc 1 alb. 16 Octob 1767.

444 fol 294
Niels Kieldgaard, Thyhove, Hørsted Sogn. Han er fra Sønderhaa og indkommen med fri Pas til mit Gods. Fæster et u-matriculeret Sted som Peter Axelsen? fradøde. Han skal ægte Enken Karen Christensdatter. 10 Novb 1767.

445 fol 295
Mads Andersen, Ginnerup By, Heltborg Sogn. Fæster til Mads Andersen Øster af Heltborg, der med frie Pas til mig er ankommen. det huus som Mikkel Laursens Enke godwillig afstaar til Mads Øster. Hk 2 fc 1 alb 2 April 1768.

446 fol 295
Anders Hansen, Sejerslev. Et huus som hans moder afstaar.
No 7 Hk 2 fc 1 alb. 1 Decb 1768.

447 fol 296
Johan Nielsen, Bedsted. Han er fra Sønderhaa. Et huus som Knud Blander er fradød. No 14 Hk 1 fc og No 15 1 fc ialt 2 fc. 8 Novb 1768.

448 fol 297
Christen Jensen Mørk, Dover By, Ydby Sogn. Født i Dover. Et huus som hans Moder Jens Mørkes Enke godwillig owerlader ham.
No 10 Hk 3 skp 1 fc. 22 Novb 1768.

449 fol 297
Hans Jensen, Hesselbjerg By, Mors. Han er mit Gods tilhørende. En gaard som Peder Broe fradøde. No 8 Hk 3-7-1-1 og af No 6 som nu er tillagt af Peder Søndergaards? ibdm Hk 1 td ialt 4-7-1-1 alb. Han skal ægte Enken Bodil Jensdatter. 23 Sept 1768.

450 fol 298
Christen Nielsen Præstgaard, Heltborg. Der beboer Annexgaarden fæster de 2 td Hk med tilliggende Eiendom af Heltborggaard, som hans Moder Niels Præstgaards Enke godwillig afstaar. 2 April 1768.

451 fol 299
Christen Jensen Bach, Sindrup By, Ydby Sogn. En gaard som hans Broder Anders Jensen Bach, fradøde. No 3 Hk 8-4-3-1 alb. Han skal efterkomme og opfylde de Conditioner i Skifte Brev efter afgangne Thomas Bach er anført, nemlig at forsørge sin gamle fader Jens Bach saa længe hand lewer og en sømmelig Begrawelse, og opdrager samt opføder Anders Bachs efterladte daatter Methe Andersdatter i Christsømmelig byelse og lærdom samt anstændig Klæde og føde til hun bliwer 16 aar, og om det bliwer gift, da at lewere hende en Kiste eller 3 Rdr og 1 Sæng eller tie Rdr og bliwer Rendten af Barnets tilfalden arwepart fæsteren tilgoede i opdragelse til det bliwer 16 aar, men om det ikke fornødentlig bliwer Pleiet deri Gaarden da til dets underholdning paa et andet Stæd, Aarlig betale 5 rdr med widere efter Skiftebrewet Indhold. 2 April 1768.

452 fol 300
Laurs Pedersen Vittrup, Horsfelt By, Bedsted Sogn. Et huus som Hans Vestergaards Enke afstaar.
No 3 Hk 2 fc. 10 Marts 1769.

453 fol 300
Jens Christensen Smed, Hassing. F sst. Jens Christensen? Fæster halwparten af den gaard som Niels Mikkelsen godwillig afstaar.
No 12 Hk 1-6-2-1 alb. Efter dennes død fæster han hele gaarden. Hwis dennes hustrue owerlewer manden skal han forsørge hende og giwe hende en sømmelig Jordefærd. Der kvitt: Christen Jensen (Xten!). 20 Novb 1769.

454 fol 302.
Søren Laursen Knattrup, Hundskær, Bedsted Sogn. Han er fra Sønderhaa, indkommen til godset med Pas og Tilladelse. Fæster en Gaard No 3 Hk 3 skp 3 fc 1 alb og No 4 Hk 2 td 4 skp 1 fc 2 alb ialt 3 td 1 fc. 17 Febr 1769.

455 fol 302
Christen Jensen Dover, Hørsted. Fra Snedsted indkommen med fripas. Det huus som Peder Bach, fradøde. No 2 Hk 1 skp 3 fc. 20 Juni 1769.

456 fol 303
Jens Christensen Dover, Sønderhaa. Et u-matriculeret huus som Mads Christensen er fradød. Han skal ægte Enken Johanne Hendrichsdatter. 29 Maj 1769.

457 fol 304
Anders Poulsen, Barslev By, Hvidbjerg Sogn, Thyholm. En gaard som hans moder Poul Nielsens Enke Anne Andersdatter godwillig afstaar til sønnen. No 1/2 af No 3 Hk 4 skp 1 fc 1/2 alb. 28 April 1769.

458 fol 304
Mads Sørensen Fladskær, Hassing. En gaard som Søren Christensen fradøde. No 2 Hk 5-1-3-2 alb. Han skal ægte Enken Maren Nielsdatter, og opholder og forsørger den gamle Poul Christensen der i gaarden saa længe hand lewer, hworimod han forretter hwad hand kand.
14 April 1769.

459 fol 305
Mogens Christensen, Fuglsang By, Bedsted Sogn. Han har før beboet en af mine gaarde i Bedsted. Fæster den gaard som Anders Ollesen formedelst fattigdom og Skrøbelighed har afstaaet. No 1 Hk 1-6-2 fc og 1/2 af No 4 Hk 4 skp 2 alb i alt 2-2-2-2 alb. 17 Febr 1769.

460 fol 306
Peder Christensen, Sønderhaa. Et huus som hans Moder Anne Christensdatter formedelst Alderdom og Skrøbelighed ikke længere kunde besidde, og godwillig afstaar.
No 1 Hk 1skp 2 alb. Decb 1760.

461 fol 306
Anders Jensen, Søndergaard, Bedsted Sogn. Han er fra Helligsø. Fæster gaarden Søndergaard Hk 7-4-3 fc. 14 Marts 1769.

462 fol 307
Peder Andersen Hove, Bedsted. F sst. Fæster et Sted som hans fader Anders Christensen Hove godwillig afstaar, imod han forsørger sine forældre saa længe de lewer, og en sømmelig Jordefærd.
No 35 Hk 7 skp 2 fc 2 alb. 10 Jan 1769.

463 fol 308
Johannes Erichsen, Grøntoft, Bedsted. Fæster gaarden Grøntoft No 4 Hk 3 td 1 skp 1 alb som hans fader Erich Jensen godwillig afstaar. Og det i Fuglsang By i bemelte Bedsted No 3 Hk 1 td 2 skp 2 fc som Peder Pallesen er fradød ialt Hk 4-3-2-1 alb. Han skal forsørge forældrene og give en sømmelig Jordefærd. 30 Maj 1769.

464 fol 309
Anders Hansen, Bedsted. En gaard som Mads Hansens Enke Kirsten Andersdatter efter accord mellem dem godwillig afstaar. No 17 Hk 2 td 1 alb No 18 1 td 6 skp 1 fc 2 alb og af No 23 5 skp 2 fc ialt 4 td 4 skp. 12 Sept 1769.

465 fol 309
Poul Christensen, Hørsted. Fæster den gaard som Poul Christensen (navn ok) sidst hawde og fradøde. No 6 Hk 1 td 3 skp 2 fc 2 alb maa benæwnte Poul Christensen sin liws tiid i fæste nyde bruge og beholde paa Efterskrewne Conditioner: -
1)
At hand ægter afdøde Poul Christensen Enke Kirsten Christensdatter, derpaa Stædet.
2)
Opholder og forsørger den gamle Maren Poulsdatter der i Gaarden saa længe hun lewer, og efter hendes død en Sømmelig Jordefærd.
20 Juny 1769.

466 fol 310
Christen Mortensen, Brogaard, Bedsted Sogn. Fæster et fierdingkar Hk af sin forhen iboende gaard i bemelte Brogaard, som hand til sin Søn Thomas Christensen godwillig afstaar efter den mellem dem oprettede forening. Denne skal til faderen bygge et huus paa næwnte fc. med tillagte Eiendom nemlig Luskrog 4 skp Haure Sæd, Heede Jord 2 skp Sæde og Nør Schibholm Eng. 10 Juli 1770.

467 fol 311
Jens Andersen Løgstrup, Bedsted. Født i Brogaard. Fæster et u-matriculeret huus som hans Moder Anders Brogaards Enke godwillig afstaar, imod at nyde liws ophold og huuswærelse, samt en sømmelig Jordefærd. (Se br no 1 og 2) 19 Febr 1770.

468 fol 311
Mads Thomasen, Skyum. Født i Heltborg. Et huus som Sune Poulsen fradøde. No 7 Hk 3 fc 1 alb. Han skal ægte Enken Kirsten Jensdatter. 21 April 1770.

469 fol 312
Thomas Christensen, Brogaard, Bedsted. Fæster den gaard som hans fader Christen Mortensen godwillig afstaar.
No 2 Hk 4-3-1-1 1/4 alb. Faderen har forbeholdt sig nogle stk Mark (se no 466) det øwrige Hk 4 td 3 skp 1 1/2 alb maa han fæste sin liwstiid. Naar Christen Mortensen og hustru er døde skal Th. C. fæste og nyde det huus som dennem er tillagt. 10 Juli 1770.

470 fol 313
Peder Andersen, Torp By, Lyngs Sogn. Født i Sindrup.indkommen med fri pas til mit Gods. Fæster en gaard som Mads Bittekiær fradøde. No 4 Hk 1 td 6 skp 1 1/2 alb og af No 6 Hk 4 td 1 skp 1/2 alb ialt 5 td 7 skp 2 alb. Han skal ægte Enken. 19 October 1770.

471 fol 314
Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted. Han har før beboet en gaard i Hassing. Fæster den gaard Niels Andersen formedelst Restance maatte qwittere.
No 5 Hk 3-7-1-1 alb maa bemelte Niels Damsgaard nyde etc. 8 April 1770.

472 fol 315
Morten Nielsen, Heltborg. Da Knud Daue? som boede i Heltborg Sogn og By hawer En Tønde Hk af Heltborggaard i fæste og han samme saawelsom hans anden gaard formedelst fattigdom har maattet qwittere saa bliwer bemelte td Hk med det tillagte Jord og Ejendom fæstet til Morten Nielsen. ligesom sin iboende gaard. 16 Juni 1771. Original fæstebrew findes pag 260.

473 fol 316
Mogens Christensen, Fuglsang By, Bedsted Sogn. Han har forhen beboet et gaard i Bedsted. Fæster den gaard som Anders Olesen formedelst fattigdom og Skrøbelighed maatte afstaa. No 1 Hk 1-6-2 fc og 1/2 del af No 4 Hk 4 skp 2 alb ialt 2-2-2-2 alb. 17 Febr 1769.

474 fol 316
Laurs Pedersen Vittrup, Horsfelt Nu, Bedsted Sogn. Et huus som Hans Vestergaards Enke afstaar.
No 3 Hk 2 fc.
17 Marts 1769.

475 fol 316
Christen Jensen, Fladskær, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Fæster halwparten af den gaard i Fladskær som Søren Clausen beboer.
No 1 Hk 6 td 2 skp. Halwparten 3 td 1 skp. Naar Søren Clausen dør eller bliwer sindet at afstaa fæster han ogsaa denne del. Desuden den tredie deel Fladskær fælled. 20 Juli 1771.

476 fol 317
Peder Hansen, Bedsted. Født i Horsfelt. Fæster det huus som Søren Trankier godwillig afstaar. No 3 Hk 2 Fc og af no 23 1 skp. (Br no 3) 20 Juli 1771

477 fol 318
Peder Jensen, Bedsted F sst. Efter min Sal Mands løfte, fæster et huus som hans fader Jens Knurborg formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. No 6 Hk 1 skp 3 fc. Br udstedt af Øllegaar Maria (J)Hiermiin Sl: Klingenberg. 20 Juli 1771.

478 fol 318
Peder Christensen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Født i Torp. Et sted som Niels Mølgaard har maattet qwitere.
No 5 Hk 1-2-0-1 alb. 30 Juli 1771

479 fol 318
Niels Henrichsen, Horsfelt, Bedsted Sogn. F sst. Fæster halwdelen af det sted hans fader Henrich Christensen, godwillig afstaar. No 1 for det hele Hk 1-3-2-2 alb. Han fæster det hele naar faderen bliwer sindet at afstaa, eller efter hans død. 20 Juli 1771.

480 fol 319
Jeppe Hansen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. F sst. Den gaard som hans moder Hans Jeppesens Enke godwillig afstaar, imod han forsørger hende med nødtørftig underholdning, og en sømmelig Jordefærd. No ? Hk 3-6-3-1 alb og No 5 6 skp 1 fc 2 alb ialt 4-5-1 fc. 20 Juli 1771.

481 320
Anders Pedersen, Bedsted. Født i Horsfelt. Det sted som Peder Madsen har maattet qwittere. No 23 Hk 2 skp 3 fc 2 alb. 20 Juli 1771.

482 fol 320
Degnen for Bedsted og Grurup Menigheder Seignr Lorentz Hwid, Bedsted. Fæster en Agger paa Bedsted Græs Mark af Gaarden No 23 Hk 1 skp 1/4 alb. 20 Juli 1771.

483 fol 320
Dorthe Simonsdatter, Bedsted. Et huus som hendes Moder Simon Dahlgaards Enke fradøde.
No 16 Hk 1 alb. 20 Juli 1771.

484 fol 321
Niels Andersen, Hassing.
Han har forhen boet i Bedsted. Fæster den gaard som Niels Damsgaard har afstaaet. No 4 Hk 2 td og No 2 Hk 2 fc 1 alb ialt Hk 2 td 2 fc 1 alb. 20 Juli 1771.

485 fol 321
Therkild Nielsen, Hassing. Fæster den gaard som han iboer. No 23 Hk ? td 2 skp 3 fc. 20 Juli 1771.

486 fol 322
Laurs Christensen Smed, Hassing.
F sst. Det sted som hans Stifmoder Salig Christen Smeds Enke afstaar. No 17 Hk 1 td 4 skp 2 alb. 20 Juli 1771.

487 fol 322
Anders Thomasen, Hassing. F sst. Halwparten af den gaard som hans fader Thomas Svankær beboer. No ? Hk 5-4-3-1 alb, hworaf han fæster halwdelen. Hwis faderen bliwer sindet at afstaa, eller efter hans død fæster han hele gaarden.
20 Juli 1771.

488 fol 323
Niels Pedersen, Hassing.
F sst. Halwparten af den gaard som faderen Peder Søe beboer. No 3 Ialt Hk 4-7-1-1 alb. Naar faderen bliwer sindet at afstaa resten eller dør fæster han hele gaarden. 20 Juli 1771.

489 fol 323
Christen Christensen Knattrup, Sønderhaa. F sst. Fæster den gaard som hans fader Christen Knattrup godwillig afstaar, imod han giwer ham underholdning og efter hans død en sømmelig Jordefærd.
No 4 Hk 6 td 2 skp 2 alb. 20 Juli 1771.

490 fol 324
Jens Christensen Knattrup, Sønderhaa. F sst. Fæster den gaard som Jeppe Knattrup formedelst alderdom og Skrøbelighed maatte afstaa. No 3 Hk 3-2-1 fc. 20 Juli 1771.

491 fol 324
Prowst ower Hassing Herred Welærwærdige og Høilærde Hr Frederich Calundan, Sønderhaa. Fæster 1 td Hk af No 13 Tolstoft kaldet der sidst har wæret bortlejet. 20 Juli 1771.

492 fol 325
Anne Øster, Hesselbjerg. Fæster et u-matriculeret huus til Poul Nielsens Enke Anne Øster. Hun kvitterer: Anna Nielsdatter Østers 20 Juli 1771.

493 fol 325
Jens Arentsen, Sejerslev. Et huus som han iboer.
No 1 Hk 1 fc 1 alb. 20 Juli 1771.

494 fol 325
Christen Pedersen, Sejerslev. Han er fra Nørre Draaby. En gaard som Morten Roelighed har maattet forlade. No 12 Hk 3-2-1 fc. 20 Juli 1771.

495 fol 326
Niels Pedersen, Sejerslev. F sst. Fæster den gaard som hans Moder Peder Nielsens Enke godwillig afstaar, imod han forsørger hende og giwer hende en sømmelig Jordefærd.
No 5 Hk 6 td. Fæsteren har modtaget Gaarden med Sin fulde Besætning, undtagen hwis hans Moder kand tilhøre, saa og bruger til gaarden det Ejendoms Stæd som wed Skiftet efter hans afdøde fader udlagt til 1 Prioritet for hans Broder og twende Søstres fædrene arw saa maa han ikke denne ejendom bruge til upligt eller afstaa. I fald hans Moder ikke finder sig fornøjet med at wære i hans huusholdning, skal han forskaffe hende skikkelig huuswærelse for sig selw i gaarden og giwe hende Ildebrand og aarligt 2 td Rug 2 td Byg og 2 Rdr til hendes ophold, item føde og Græsse for hende 2 faar. 20 Juli 1771.

496 fol 326
Thomas Jensen Bach, Hellerød, Sønbjerg Sogn. Født i xxdrup. En gaard som Niels Mogensen efter en mellem dem oprettet accord, godwillig afstaar. Hk 6 td 1 skp 1/2 alb. Han skal forsørge Niels Mogensens gamle Moder saa godt som hos sig selw, og en Sømmelig Jordefærd. Skulle hun ikke finde sig fornøjet med at wære i hans huusholdning, skal han forskaffe hende skikkelig huuswærelse for sig selw i gaarden, samt lewere hende Ildebrand og 2 td Rug 2 td Byg. 10 April 1771.

497 fol 327
Christen Larsen, Hvidbjerg. Halwparten af den gaard i Hvidbjerg, Thyholm, som Anders Hindsels godwillig afstaar efter den mellem dem indgaaede foreening af 30 Decb 1769. No 4 Ialt hele gaarden Hk 5 td 3 skp 1 alb. Naar A H bliwer sindet at afstaa den anden halwdel owertager han ogsaa denne del. 20 Juli 1771.

498 fol 327
Christen Christensen Skræder, Hvidbjerg. Et u-matriculeret huus som min Sal Mand paa Peder Larsen, Hvidbjerggaard Ejendom har ladet bygge. 20 Juli 1771.

499 fol 328
Niels Avergaard, Ronborggaard, Lyngs Sogn. Han er indkommen med Fripas. Fæster Ronborggaard som Niels Jensen wed mindelig accord afstaar. No 0 Hk 3-4-3-2 alb. 20 Juli 1771.

500 fol 328
Poul Pedersen Taarsted, Skyum. En gaard som hans fader Peder Taarsted formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar, imod han forsørger sine forældre med underholdning samt giwer dem en sømmelig Jordefærd. No 3 Hk 8 td 4 skp. Hwis forældrene ikke finder dem fornøiet at wære i hans huusholdning, forskaffer han dem fornøden huuswærelse i gaarden og Ildebrand samt aarlig Een Tønde Rug, 3 Tønder Byg og føder og græsser dem twende faar. 20 Juli 1771.

501 fol 328
Else Gregersdatter, Skyum. Et huus Ende som hun selw har tilbygget Jens Morsings mig tilhørende u-matriculeret huus. Hun nyder samme huusende fri for huuspenge saa længe Jens Morsing lewer, Men naar han wed døden afgaar skal hun nyde heele huuset. 20 Juli 1771.

502 fol 329
Poul Ladefoged, Gammelby, Grurup Sogn. Fæster et sted kaldet Kiær-wærsted som han hidtil har brugt.
No 7 Hk 2 td. Kvitterer: Poul Christensen. 20 Juli 1771.

503 fol 329
Ole Larsen, Gammelby, Grurup Sogn. Han er fra Istrup. Fæster et huus som min Sal Mand har ladet Bygge paa noget Jord af Kiær-wærsted med tillagt Jord Hk 2 fc. 20 Juli 1771.Notat i Protokollen: Herfra er denne Fæste Protocol andtaget af P. Jørgensen.

504 fol 329
Poul Hansen, Bedsted. Født i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Fæster et Sted som Christen Dal formedelst armod og fattigdom er fragaaet.
Hk 2 td. 13 Juli 1773.

505 fol 330
Peder Andersen Hove, Bedsted. Født i Bedsted. Et Stæd som Peder Enwoldsen formedelst armod og fattigdom er fragaaet. Hk 1-6-1-2 alb, samt det huus som hans fader Anders Christensen Hove har haft i fæste Hk 7 skp 2 fc 2 alb, som han forlengst formedelst Alderdom og Skrøbelighed godwillig har afstaaet til Sønnen efter fæstebrevets formelding af 10 Jan 1769. Begge steder ialt Hk 2 td 6 skp 1 alb. Saa længe forældrene lewer skal han giwe wærelse warme og fornøden ophold, og en skikkelig jordefærd, hworimod de er ham til tieneste, med hwad som er dem muuelig i den tid de er sammen. Desuden skal han opbygge Peder Envoldsens sted inden 2 aar (1774), til hwis hielp han tillades at nedbryde sin faders huus, som hand tilbygger det andet. Der er fastsat regel for hwis P A H skulle afgaa wed døden eller afstaa stedet.
21 Novb 1772.

506 fol 331
Niels Sørensen Wie, Hassing.
Indkommen med Fri pas udg af Sr Casten Samsøe dat 10 Juli 1772. Fæster det sted som Niels Andersen formedelst Armod og fattigdom er fragaaet. Hk 2 td 2 fc 1 alb. Siden ieg ey selw kand læse eller skriwe Naun, hawer ieg wendlig ombedet Welfornemme Christen Randrup af Grurup og Michel Ladefoged paa Tandrup samme med mig til witterlighed wilde underskriwe. Sign. 24 Marts 1773.

507 fol 332
Peder Andersen Handberg, Fladskær, Bedsted Sogn. Født i Handberg Sogn, Harsyssel, indkommen med Fripas fra fødestaunen. Fæster halwparten af den gaard som Søren Clausen beboer og Christen Jensen sidst hawde i fæste og fradøde.
No 8? Hk 6 td 2 skp hworaf han fæster det halwe. Han skal ægte Enken Anne Sørensdatter. Desuden den 1/3 af Fladskær Fælled som Søren Clausen har haft i fæste, efter dennes død eller hwis han wil afstaa fæster P A hele gaarden. 14 Maj 1773.

508 fol 332
Jens Hansen, Bedsted. Født i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Det sted som Niels Haregaard formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hk 1 td 2 skp 1 alb. Han skal giwe Niels Haregaard og hustru upaaklagelig ophold saa længe de lewer og en anstændig Jordefærd, men skulle de med føye hawe noget ower hannem at klage, og de derower skulle nødes at flytte fra Jens Hansen da skal de wære Dem selw om huuslye og leilighed, og han skal lewere dem aarlig til det Stæd hwor de er 1 1/2 td Rug 1 1/2 td Biug og 1 rd i penge, men efter den eenes død halwdeelen, og ikke widere. (se pag 492) 30 Octobr 1773.

509 fol 333
Hans Christensen Haregaard, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. F i Bedsted. En Gaard som Jep Hansen sidst hawde i fæste. Hk 4 td 5 skp 1 fc.
(Br no 4) 29 Octobr 1773.

510 fol 334
Peder Andersen Grødborg, Bedsted. Fæster den gaard som han iboer. Hk 4-6-1-1 alb. Hwilken gaard med tilliggende samt et agger beliggende Wester og Norden for skiælle biære Høye som forhen har hørt til Søndergaard i Bedsted. Som owerwærende der hørte at indholden af denne fæste Contract blew oplæst, for Peder Andersen Grødborg, samt at hand sagde, med samme at wære fornøyet, tilstaar wi hermed, med wore hænders underskrift. Michel Andersen, Hans Christensen. 8 Decb 1773.

511 fol 334
Jep Hansen, Bedsted. Han har forhen beboet et Gaard i Spangsbjerg. Fæster den gaard som Peder Leegaard fradøde. Hk 5 td 2 skp 1 alb. og desuden en agger beliggende Synden skiælle biære høye, som forhen har hørt under det Sted som Peder Madsen i Bedsted iboede Hk 3 fc 2 alb ialt Hk 5 td 3 skp. 22 Octob 1773.

512 fol 335
Johan Christopher Christiansen Winckler, Bedsted.
Indkommen med Fripas udgiwet af Frue Majorinde Klingenberg, Volstrup dat 20 Juli 1771. Fæster Vester Mølgaard, i Bedsted som Christen Simonsen formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hk 4-3-3-2 1/2 alb. Han skal ægte Datteren Maren Christensdatter Mølgaard og skal forskaffe ham og hustru fornøden huuswærelse i Gaarden og aarlig lewere dem 2 td Rug 4 td Biug fornøden Ildebrand, græsse dem 4 faar og giwed dem en anstændig Jordefærd. Men skulle de bliwe til sinds at flytte, skal de selw sørge for huuswærelse og Ildebrand og han skal lewere dem Kornet, men efter den eenes død halwdeelen. 14 Maj 1774.

513 fol 335
Laurs Nielsen, Brydberg Huus, Bedsted Sogn. Et huus sammen med 2de Agre Norden til huuset kaldet Vester Brydberg Agre af Biug Sæde 1 td samt et stykke Heede som hannem er tilladt at opbryde sønden for Alfar Weyen ialt Hk 1 fc 1 alb.
(Br no 6). 2 August 1774.

514 fol 336
Hans Christensen, Bedsted. Fæster det Sted som hans Moder Anne Hansdatter formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 4 td 2 skp. Han skal giwe hende u-paaklagelig ophold, og en anstændig Jordefærd. Men skulle hun ej finde sig tient med at bliwe hos Sønnen, skal han enten der i Gaarden eller andet Sted skaffe hende fri huuswærelse og aarlig lewere hende 1 1/2 td Rug 1 1/2 td Biug og 5 rd. 17 Novb 1774.

515 fol 336
Peder Christensen Dahlgaard, Bedsted. F sst. Fæster Nørredalgaard som Sal Jens Madsens Enke owerlader ham imod, han ægter hende. No 1 og 2 Hk 5 td 2 skp 1 fc 4 Marts 1743. Da mit Rewers Fæstebrew ikke war at finde hos Husbonden saa Reserwerer jeg etc. Forewist 9 August 1771.

516 fol 337
Jeg Charlotte Amalia Gedde Sal Justitz Raad Henrich won Klingenbergs til Ørum, Stæder og hermed bortfæster til:
Anders Andersen, Bedsted. Han er fra Skyum. Fæster trende Boel som Graves Nielsen formedelst paakommende armod maatte qwittere. Hk 3 td 1 skp 3 fc.
Ørum d 17 April 1725. Af Peder Madsens Stæd i Bedsted er owennæwnte Anders Andersen owerladt 1 Agger 3 skp Haur Sæde. (Notat om forrige Rewers fæstebrew er borte etc. se no 515). 30 Juli 1771 I. Jermin.

517 fol 337
Christen Christensen, Bedsted. F sst. (Revers fæstebrev) Fæster et huus som Dorthe Simonsdatter fradøde. Hk 1 alb. Ellers har han lowet, at saa længe ieg lewer og forlænger hans Tieneste, wil han aarlig hwer Winter Røgte mine Stude herpaa Gaarden imod den belowede Løn. 28 Sept 1774. P. Jørgensen.

518 fol 338
Laurs Jensen, Fuglsang, Bedsted Sogn. Han er fra Elsted, Snedsted Sogn. (Revers fæstebrev) Fæster en Bolig Hk 1-4-3-2 alb som Thomas Jensen fradøde. Han ægter Enken. 4 Febr 1734. C. A. Gedde. Forewist den 9 Aug 1771. Foruden owenstaaende Hk har han i fæste et huus Eyendom af Niels Graversen Hk 4 skp 2 alb ialt 2 td 1 skp 1 alb.28 Octob 1773.

Da mit Rewers fæstebrew der war ligelydende med foreskrewne, ikke er hos min nuwærende hosbonde at finde, forpligter jeg mig etc.
20 Novb 1776.

519 fol 338
Niels Boesen, Bedsted. Født i Kjallerup, Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. (Revers fæstebrev). Fæster et huus som han nu iboer og tillagt af hawe af Søndergaards Jord.
Hk 4 skp. 28 Sept 1773.

520 fol 338
Peder Christensen Hviinhale, Hassing. (Revers fæstebrev). Jeg underskrewne Niels Madsen fæster det mig tilhørende Hviinhale kaldet til P C Hk 1 td 3 skp 1 fc 1 alb som Sal Niels Andersens hustrue i minde har owerladt P C. Naar hun wil fra hannem skal han giwe hende 1 td Rug etc. Siden skal han skaffe hende fri huuswærelse og Ildebrand og føde Een eller toe faar saa længe hun lewer. 16 Novb 1755. Foreskrewne som er ligelydende med min Sal Mands Peder Christensens originale fæstebrew etc. siden det imod originalen udgiwne Rewers fra min Sal Mand, ikke hos min nuwærende Hosbond er at finde. 21 Novb 1767.

521 fol 339
Niels Pedersen Harring, Hassing. Født i Øster Hørdum By. (Revers Fæstebrev). Jeg Jens Jørgen Hopp til Irup etc. fæster den gaard som Jens Roesholm afstaar. No 7 hwilken gaard fradragen 1 skp 2 alb som en anden har i fæste nu er Hk 4 td. Som hans formand har afleweret til ham undtagen Et Stykke Haurlands Jord Skowhøy Jord kaldet, ungefæhr En halw Snees Tønder Haure Sæd som han har frastaaet til bemte Jens Roesholm og hustrue deres liws tiid at bruge og opføre Bygning paa til Beboelse, som han efter deres død eller lowlige opsigelse antager. Der er frihed for 9 mk Landgilde saa længe gaardens ældre beboere den gamle Jens Bach lewer, som han skal giwe underholdning og en sømmelig jordefærd. Irup 11 Marts 1751. I Fæsteprotokol fol 2. Forewist 19 Novb 1768 og 9 August 1771. Der kwitteres 21 Novb 1771.

522 fol 339
Jacob Nielsen Søe, Hassing. (Revers Fæstebrev). Andreas Høyer til Irup etc. fæster til J N Søe født paa Major von Klingenbergs Gods men nu med hans tilladelse Christen Poulsen Irup Gods tilhørende. Tienende paa Tandrup og indløst af Hr Majoren. Fæster den gaard i Hassing som Anders Morsing fradøde. Hk 6 td 2 skp 1 fc 1 alb. Han ægter Enken og forsørger i faders stæd de u-myndige Børn som ikke selw kan fortiene deres Brød, ligesom sin tilkommende hustrus moder, saa længe hun hos hannem wil forbliwe. Han maa ikke lade nogen af hans Stif Børn eller egne Børn fra Godset udkomme, enten mands eller qwindes Persohner uden hosbondens tilladelse eller pass.
Irup 6 Sept 1759. Forewiist 19 Novb 1768 og 9 Juni 1771. Der kvitteres Tandrup 21 Novb 1776.

523 fol 340
Peder Michelsen Koch, Hassing.
Revers fæstebrev. Andreas Høyer, Irup fæster etc. til en min Bonde Peder Michelsen Koch forhen beboed en gaard i Tøttrup, med min tilladelse fæster den gaard i Hassing som Peder Erichsen Vendelbo godwillig har afstaaet. Hk 4 td 1 fc 2 alb. Hwis Børn hannem af Gud enten er eller bliwer Welsignet med, maa han ikke af deres føde Stawn Irup Gods lade udkomme, uden Hosbondens willie og Tilladelse. Irup 3 Juli 1767. Forewiist 19 Decb 1768 og 9 Aug 1771, kvittering Tandrup 21 Novb 1776.

524 fol 341
Niels Christensen, Hassing. Født i Vester Jølbye, Dragstrup Sogn, nu ad interim præfentered Soldat under Hr Capitain Bülows Compagnie. Jens Jørgen Hopp, Irup fæster etc. til N C halwdelen af den gaard som Peder Jørgensen formedelst Swaghed og Skrøbelighed ikke længere kunde bestride. No 11 Hk 3-5-1-2 alb halwdelen 1-6-2-2 1/2 alb. Naar den anden halwdel bliwer lowlig fæsteledig owertager han det hele. Irup 7 Octob 1741 I Protokollen fol 6. forewiist 19 Novb 1768 og 9 August 1771 kvitteret Tandrup 22 Novb 1776

525 fol 341
Peder Pedersen, Hassing. Revers fæstebrev. Født i Gudnæs By, Villerslev Sogn. Jens Jørgen Hopp, Irup etc fæster en Gaard i Hassing som Laurs Nielsen fradøde.
No 14 Hk 3-2-2-1 alb. Desuden et stykke Jord Baumhowe kaldet tilhørende gaard No 8 som Michel Karl beboer saa længe det derfra kand undwæres. Han skal forsyne Laurs Nielsens Enke Cicel? Sidsel Knudsdatter, hwis datter hand tager til ægte, med fornøden ophold og om han owerlewer hende, forskaffe hende en sømmelig Jordefærd. 8 Novb 1746. Protocoll fol 1. Forewiist 19 Novb 1768 og 9 August 1771. Kvitteret Tandrup 22 Novb 1776.

526 fol 342
Peder Christensen, Hassing.
F sst. Revers fæstebrev. Nuwærende Soldat for Irup Gods wed Land Militien under det Norden Jydske Regiment wed Capitain Rosenørns Compagnie. Jens Jørgen Hopp, Irup fæster etc. en Gaard som Niels Pedersen Ringgaard fradøde og Enken nu afstaar. No 16 Hk 3-1-1-1 alb tillige med jord fra No 8 Hk 4 skp ialt 3 td 5 skp 1 fc 1 alb. 1 Maj 1751. Produceret udi Land Militcens Session i Thisted d 8 Octob 1751. Fæste prtk fol 3. Forewiist 9 Aug 1771. Kvitteret Tandrup 22 Novb 1776.

527 fol 342
Poul Pedersen, Hassing.
Revers fæstebrev. Andreas Høyer, Irup fæster etc. Den gaard som hans fader afg Peder Christensen fradøde. No 9 Hk 2-3-3-2 alb, som han faar for en mindre afgift saa længe hans gl Moder Anne Christensdatter lewer ligesom han skal forsyne hende med fornøden klæde og føde i Gaarden og en sømmelig Jordefærd. Ifald de ikke saaleedes kunde foreenis sammen i huusholning forskaffer han hende frie huuswærelse og fornøden Ildebrand der i Gaarden og aarlig 4 skp Rug og 4 skp Biug; hwis Børn af Mands eller qwindes Persohner, som Gud i Tiiden maatte begawe hannem med, skal han stedse holde wed deris fødestawn, og ikke derfra at lade dem udsætte, eller uden Tilladelse udkomme. Irup 8 August 1756. Protocoll fol 2 forewiist 9 Aug 1771 kwitteret 22 Novb 1776.

528 fol 343
Peder Jensen Uhrmager, Bedsted. Født i Bedsted. Rewers fæstebrew. Peder Jørgensen, Tandrup fæster etc. han har forhen haft sin faders huus, og nu et huus som Simon Blander fradøde.
Hk 4 skp. 17 Jan 1777.

529 fol 343
Hans Pedersen, Horsfelt, Bedsted Sogn. F sst. Revers fæstebrev. Fæster det sted hans moder afg Christen Jensens Enke afstaar. Hk 1 td 4 skp Han skal forsyne sin gamle moder med skikkelig og wedbørlig ophold i alle fornødne deele og forskaffe hende en Sømmelig Jordefærd. 9 Jan 1776.

530 fol 344
Niels Mølgaard, Horsfelt, Bedsted Sogn. Revers fæstebrev. Fæster det huus som hand nu beboer.
Hk 4 skp. 9 Jan 1777.

531 fol 345
Christen Andersen, Bedsted. Rewers fæstebrew. Han er indkommen med Fripas fra Fødestawnen udgiwet af Welfornemme Christen Sørensen Vestergaard i Hygum Sogn i Harsyssel dat 15 April 1776. Et huus som Christen Sørensen fradøde. Hk 2 fc. Fæsteren Christen Andersen giwer hans kones Moder Christen Sørensens Enke upaaklagelig ophold og en anstændig Jordefærd. 9 Jan 1777.

532 fol 346
Christen Hiulberg, Horsfelt, Bedsted Sogn. Rewers fæstebrew. Et huus son hannem nu beboer. 9 Jan 1777.

533 fol 347
Olle Madsen, Hassing. Rewers fæstebrew. Fæster det huus som hand nu beboer. Hk 2 alb.
(Br no 7). 9 Jan 1777.

544 fol 348
Maren Barslef, Bedsted. Rewers fæstebrew. Fæster til afg Poul Barslefs Enke et Jordløs huus som hun nu iboer. 9 Jan 1777.

545 fol 348
Kirsten Vendelbo, Horsfelt, Bedsted Sogn. Rewers fæstebrew. Fæster til afg Jens Vendelboes Enke det huus som hun nu iboer.
Hk 1 fc 1 alb. 9 Jan 1777.

546 fol 349
Marie Kejesdatter, Bedsted. Rewers fæstebrew. Et Jordløs huus som hendes Moder afstaar. 9 Jan 1777.

547 fol 350
Niels Graversen, Fuglsang, Bedsted Sogn. Rewers fæstebrew. Et jordløs huus som hand nu iboer.
9 Jan 1777.

548 fol 351
Niels Thomsen, Hassing. F sst. Rewers fæstebrew.
Fæster det Stæd kaldet Hwiinhale som Peder Christensen fradøde. Hk 1-3-1-1 alb. Han skal ægte Enken Else Nielsdatter. 29 Juni 1777.

549 fol 352
Søren Christensen, Bedsted. Fæster den gaard som Jens Hove formedelst armod og fattigdom er fragaaet. Hk 3 td 7 skp. (Br no 8). 15 Juli 1777.

550 fol 352
Christen Andersen, Bedsted. Født i Hassing. Fæster Søndergaard som Anders Jensen formedelst armod og fattigdom er fragaaet. Hk 5 td 5 skp 3 fc.
(Br no 10). 26 Marts 1777. (Se pag 492)

551 fol 353
Christen Michelsen Kiær, Brydberg, Bedsted Sogn. Født i Hundskær, Bedsted Sogn. Fæster et huus som Peder Blander sidst i fæste hawde, og med mindelig Accord fra Tandrup Gods med fri Pass afskediget. Hk 2 skp. Desuden noget af Heeden Synden, Østen og Westen huuset som hannem er tilladt at opbryde. Huset som af nyt er opbygt er nu 6 aar. 6 Octob 1777.

552 fol 354
Peder Nielsen Nørhaa, Madsted, Hvidbjerg Sogn. Født paa Fadersbøll Gods og derfra med Fripass er afskediget dateret Nørhaagaard d 29 Novb 1774. En gaard i Madsted Hvidbjerg Sogn Vesten Aa som Mogens Krabesen i willie og minde efter skriftlig Accord dat 8 Octob 1776 afstaar. Hk 5-6-2 fc. Undtagen en liden støkke Eng - bond som er beliggende paa øster Siden af Aaen her i Tandrup Ejendom og fæsteren beholder i brug som Sædwanligt, ned til begge hans gaardmænd, Nawnlig Christen Koberøe og Christen Krabesen mister deres wed fæstes ombyttelse samestæds etc. Han skal giwe sine Swiger forældre Mogens Krabesen og hustrue Deres u-paaklagelig ophold og føde og græsse 4 faar, men skulle de ej finde sig tjent med at bliwe i fællig hos Swigersønnen, da skal han forskaffe dem frie huuswærelse til fornødenhed der i gaarden og desuden lewere dem 3 td Rug 3 td Biug og fornøden Ildebrand og en anstændig og skikkelig Jordefærd, hwis de bliwer til sinds at flytte helt fra gaarden er de selw om huusly og warme. Som Hosbonde hawer ieg forbeholdt mig Græsning paa den saa kaldede Madsted-Borre til 6 eller 7 Stude, naar han wed hwer aars kyndelmisse giwes efterretning derom om jeg wil hawe samme græsning, imod en godtgiørelse i Landgilden. 4 October 1777.

553
(ikke anvendt)

554 fol 356
Jens Michelsen Koch, Brogaard, Bedsted Sogn. Paa grund af De høye Herrers giwne mundtlige Resolution wed Sessionen den 6te April sidst, at ieg frit efter Welærwærdige og Høylærde Hr Windings giwne attest, som herwed findes wedhæftet af dato 2 April 1778 kunde fæste til J M K født i Hassing Sogn det stæd som Peder Brixen formedelst armod og fattigdom er fragaaet. Hk 4-7-3-2 alb. (Se br no 10). 24 April 1778.

555 fol 356
Peder Nielsen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn.
F i Hassing. Som efter de Høye Sessions herrers giwne Attest af dato 6 April sidst er befundet at wære u dygtig til Hans Maietts Tieneste, fæster det sted i Spangsbjerg, Bedsted Sogn, Bjerregaard kaldet som Anders Christensen Bjerregaard og siden hans Enke Mette Jensdatter nu formedelst uformuenhed og ringe tilstand er fragaaet. No 1 Hk 5-2-3-1 alb. Desuden Qwie Dahl og Troldgabs fællet. 29 April 1778.

556 fol 357
Christen Poulsen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Født i Villerslev paa Sal Major von Klingenbergs Gods, hworfra han med frie Pass er afskediget dat Volstrup 12 Jan 1771. Paa grund af samme saawel Welærwærdige og Høylærde Hrr Windings attest i Hassing dat 29 Maj sidst (se 555/56) fæster til ham det stæd som Peder Christensen Torp fradøde. No 4 Hk 1-2-0-1 alb. Han skal ægte Enken Maren Nielsdatter. 26 Maj 1778.

557 fol 358
Peder Andersen Løgstrup, Hassing. Født i Bedsted. Et u-matriculeret huus som Peder Lorentzen Block sidst eiede og nu til mig har solgt efter Skiøde af 27 Maj 1778. 29 Maj 1778.

558 fol 359
Morten Christensen Aarup, Fuglsang, Bedsted Sogn. Født i Aarup, Snedsted Sogn, paa Øland Gods hworfra hand mig er owerdraget af Welædle og Welbyrdige Hrr Cancelli Raad Lillelund med Pas af 14 Maj sidst (som ieg har betalt med 40 rdr). og paa grund af denne saawelsom Hr Hwasses Attest i Snedsted af 11 April sidst stæder jeg herwed etc. Et stæd som Mogens Christensen er fradød. Hk 2-2-2-2 alb. Han ægter Datteren Anne Cathrine Mogensdatter. Han skal betale extraskatten for swigermoderen Maren Andersdatter, og desuden forsyne hende med fornøden ophold og en anstændig Jordefærd. 30 Maj 1778.

559 fol 360
Jens Larsen, Brogaard, Bedsted. Født i Grurup på et Stæd som er Seignr Gudich Swenningsen i Nørhedegaard tilhørende, og af hwem bemelte Jens Larsen mig mod en karls lewering i hans Stæd til Land Soldat er owerdraged. Fæster det stæd som Thomas Christensen fradøde. Hk 4-3-1-1 1/2 alb. Desuden et stycke Jord Luus Krog kaldet ungefæhr 4 skp Haure Sæd et stycke Heede Jord 2 skp Sæde og Nør Sibbelholm Eng som Christen Mortensen og tilsidst hans Enke har haft. Han skal ægte Enken Anne Clemmensdatter?. Han skal desuden giwe afg Christen Mortensen Enke Kirsten Christensdatter hendes u-paaklagelig ophold, saa godt som fæsteren og hans det nyder, men skulde hun ikke finde sig tient med at bliwe paa Stædet, er hun selw om huus lye og Wærelse paa andet Stæd og han giwer hende 1 1/2 td Rug og 1 1/2 td Biug.
(Br no 11). 21 Sept 1778.

560 fol 361
Anders Jensen, Bjerregaard, Bedsted Sogn. Født i Nørre Bjerregaard, Bedsted. Der forhen har staaet Soldat et Aar, og med Skade i Skulderen er blewet Casseret, det stæd Sønder Bjerregaard Hk 3-5-2 fc item et Stæd i Kjallerup, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa, der formedelst Sandflugt for lang tiid siden er ødelagt Hk 2 skp 2 1/2 alb ialt 3-7-2-2 1/2 alb som Laurs Iversen formedelst armod og fattigdom er fragaaet. 29 Juni 1778.

561 fol 362
Niels Christensen Søndergaard, Bedsted. F sst. Der forhen har staaet som Recrut eller Gevorben Soldat under Cron Printzens Regiment i 3 aar Fæster det sted kaldet Blander som Laurs Thomsen Blander formedelst armod og uformuenhed er fragaaet. No 24 Hk 2-4-1-1 alb og af No 30 3 skp 2 fc 2 alb ialt 3 td. Da han hwerken kan læse eller skriwe skrift bekræftes brewet af andre.
Kwitt: Niels Christensen Blander. (Br no 12). 29 Juni 1778.

562 fol 364
Jens Hansen Vestergaard, Hundskær, Bedsted. Født i Bedsted. Et Sted som Jens Michelsen formedelst armod og fattigdom er fragaaet.
Hk 1-1-1 fc (Br 10). 30 Juni 1778.

563 fol 365
Poul Jensen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. F sst, der har staaet Soldat et aars tid. Det sted hans fader Jens Poulsen sidst hawde, og Moderen sammen med Sønnen siden faderens død har forestaaet.
No 3 Hk 4 td 5 skp 1 alb. Enken Maren Nielsdatter har wed skiftet den 3 April 1773 frasagt sig Gaarden, han skal giwe hende fornøden ophold i Gaarden og en anstændig Jordefærd, hwis hun ikke finder sig tient med at wære i hans huusholdning, skal han forskaffe hende skikkelig huuswærelse i gaarden, med fornøden Ildebrand samt 1 td Rug 1 td Biug og fodre og græsse hende et faar, som hun tager af gaarden eller han forskaffer hende. Han kan ikke læse eller skriwe, og derfor witterlighedswidner. (se pag 493) 9 Decb 1778.

564 fol 367
Anders Pedersen Horsfelt, Bedsted. Det sted som Peder Madsen har maattet qwittere. No 23 Hk 2 skp 3 fc 2 alb. item det Jord og Ejendom som forhen har wæret brugt og tilhørt Jens Jensen Knurborg sst No 6 Hk 1 skp 3 fc ialt 4 skp 2 fc 2 alb. 28 Maj 1779.

565 fol 368
Anders Christensen Harregaard, Bedsted. Min Ladefoged. F sst som wed Sessionen i Thisted er blewet kendt udygtig til hans Majts tjeneste som wedhæftede attest af 4 April sidst wiser. Fæster gaarden Sønder Fladskær som Peder Andersen Handberg formedelst armod og fattigdom maatte qwittere.
No 1 Hk 6 td 2 skp. Desuden 1/3 af Fladskær Fælled, til Høe Slett og Drift samt sin egen fornøden Tørweskiær der udi med sparsomhed. (Br 14). 12 April 1780

566 fol 369
Gl Anders Christensen Hove, Bedsted. Han har forhen beboet et Sted sst, fæster et huus som Christen Christensen fradøde. No 16 Hk 1 alb. 28 Decb 1780.

567 fol 369
Jens Olesen, Horsfelt, Bedsted Sogn. F sst. En gaard som han forhen har haft fæstebrew paa, og nu er fritagen for Howeri, og derfor nyt Fæstebrew.
No ? Hk 1 td 2 skp 1 alb. 29 Decb 1780.

568 fol 370
Simon Andersen Dahlgaard, Bedsted. Han har staaet som Soldat i 3 aar for Tandrup Gods. Fæster det sted som hans Fader Anders Ollesen formedelst alderdom og skrøbelighed afstaar. No 3 Hk 2 td 3 fc. Han skal giwe sine gamle Skrøbelige forældre huuswærelse og fornøden ophold ligesaa godt som han og hans selw nyder, saaledes de intet med aarsag skal faa at klage ower. Skulle de beføjes at flytte fra ham, forbinder hand sig herwed til uden widere Low og Dom, med dem Strax at u-Rømme fra Stædet. Fæsteren kvitterer: Simon Andersen Bedsted. 28 Febr 1781.

569 fol 371
Poul Poulsen, Bedsted. Har staaet som Soldat i 7 aar for Godset. En gaard som Peder Andersen Houe, frasagde sig wed Hassing - Refs Herreders Ting Torsdagen d 11 Maj 1780. No 21 og 23 Hk 2 td 6 skp 1 alb.
(Br 15). 28 Febr 1781.

570 fol 372
Anders Christensen Houe Den Yngre, Bedsted. F sst. Et huus som Søren Søndergaard fradøde. No 19 og 29 Hk 1 skp 1 alb. 9 Juni 1781.

571 fol 373
Niels Pedersen, Stadshove, Bedsted Sogn. Født i Tolbøl, Lodbjerg Sogn paa Vestervig Gods, hworfra han med Pas af 17 Juli 1772 er afskediget af Hr Etatsraad Moldrup. Fæster stedet Stadshove, Bedsted Sogn som Jens Pedersen Kudsk er frarømt i April sidst.
Hk 3 td 1 skp 2 fc 2 alb. 22 Jan 1782.

572 fol 374
Mads Christensen Skomager, Horsfelt, Bedsted Sogn. F sst. Et Sted som Jens Vendelboe og Enke begge er fradøde.
Hk 1 fc 1 alb. Han skal udower andre betingelser forfærdige hwad Skomager Arbeide, som forlanges af mig til Tandrup for billig betaling ligesom tilforn, gott og forswarlig arbeide, og uden ophold strax til hwad tiid arbeidet forlanges samme at forfærdige alt under wedbørlig tiltale. 1 Novb 1782.

573 fol 374
Jens Jensen Knurborg, Hassing Sogn. Født i Bedsted Sogn. Et u-matriculeret huus som Jens Nielsen Roesholm fradøde. Desuden et stk Hawrelands Jord paa Hassing Mark Kow-Høy kaldet som forhen har wæret Niels Pedersens iboende gaard Bachgaarden i Hassing tilliggende. Han skal forsørge den gamle og skrøbelig Maren Bache og en Sømmelig Begrawelse, hworimod han nyder til wederlag efter hendes død hendes efterladenskaber som hun med Lauwærgen Thercild Nielsen Ambye efter accord 27 Juli 1782 godwillig har indgaaet, naar hende Lig Sømmelig er bestædet til Jorden. 23 Decb 1782.

574 fol 375
Jens Nielsen, Vittrup, Bedsted Sogn. F sst. Der har staaet Land Soldat i 2 aar. Et Stæd som hans fader Niels Christensen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 6-7-1-1 1/2 alb. Han skal giwe forældrene fornøden ophold som han selw og en anstændig Jordefærd. Men skulle de med føye og Raisen (Raison) faae noget ower Sønnen at klage, skaffer han dem frie huuswærelse der i Gaarden, betaler deres Extra Skat item 2 td Rug 3 td Byg samt føder og græsser 2 Faar og fornøden Ildebrand. (Br 16). 9 April 1783.

575 fol 376
Jens Jepsen Haarboe, Bedsted. Født i Hassing Sogn, der har staaet som Land Soldat i 4 aar. Det Stæd som Anders Andersen Grødborg formedelst armod og alderdom maatte frafløtte. No 27 - 28 og 29 Hk 3 td 2 skp. 9 April 1783.

576 fol 377
Niels Henrichsen, Horsfelt, Bedsted Sogn. F sst. En gaard som hand iboer og har haft fæstebrew paa, Men som hand nu er frigiwen for Howerie derfor nyt Fæstebrew. No 1 Hk 1-3-2-2 alb foruden det i 1781 tillagte 4 Hauerlands agger som er frataget Jens Koches gaard i Brogaard ansat til Hk 7 skp 3 fc 2 alb altsaa ialt 2-3-2-1 alb. 26 Sept 1783.

577 fol 378
Peder Christensen Houe, Horsfelt, Bedsted Sogn. Født i Stadshove, Bedsted Sogn. En gaard som han iboer og har fæstebrew paa, men som han nu er frigiwen for Howerie nyt fæstebrew er meddelt.
Hk 1 td 2 skp 3 fc. 26 Sept 1783.

578 fol 379
Christen Nielsen Mølgaard, Hundskær, Bedsted Sogn. Født i Mølgaard, Bedsted Sogn. Har staaet Recrut og Soldat i 3 aar. Et Stæd som Søren Laursen Kiær formedelst armod og fattigdom maatte qwittere. No 3 og 4 Hk 3 td 1 fc. Han kan ikke læse eller skriwe og derfor witterlighedswidner. 6 Novb 1783.

579 fol 380
Poul Christensen Kudsk, Fuglsang, Bedsted Sogn. Født i Bedsted, og har staaet Soldat i 1 1/2 aar. En gaard som Laust Jensen fradøde. 29 Novb 1783.

580 fol 380
Christen Poulsen Barslef, Brydberg, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Et huus som Laust Nielsen fradøde.
Hk 1 fc 1 alb. 26 Decb 1783.

581 fol 381
Peder Andersen Morsing, Habæk, Bedsted Sogn. Født i Hassing Sogn, har staaet som Rytter i 2 aar. En gaard kaldet Habæk som Christen Sallingboe formedelst armod og fattigdom maatte fraflytte. Hk 5 td 6 skp 2 alb. Han faar foruden det der er i Gaarden en 4 aars Hoppe til 30 rdr til en Koe 12 rdr samt Sædekorn 3 1/2 td Biug 1 Tdr Hwiid Haure og 3 Tdr Sort Haure med stoer maal og æde Korn 2 Tdr Rug og 2 Tdr Byg item wed Stædet i et og andet hawer bekommet efter Wurdering for 114 rdr 3 mk 15 sk. 20 April 1784.

582 fol 382
Jens Sørensen Brogaard, Bedsted. F sst. Har staaet Land Soldat i 3 aar, fæster det stæd som hans fader Søren Jensen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 3 td 2 skp 1 1/2 alb. Han skal sware forældrenes Extra Skat saa længe de lewer og forbliwer paa Tandrup Gods. (Br 21). 20 April 1784.

583 383
Jens Jensen Ladefoged, Fuglsang, Bedsted Sogn. Født paa Vestervig Stamhuses Gods, med fri Pas af 14 Juni 1766. Et Stæd som Mads Nielsen Skræder fradøde.
No 5 Hk 5 skp 2 fc. Han skal giwe Enken frie huuswærelse og betale hendes Extraskat saalænge hun bliwer hos ham. Han maa flytte fra stedet naar han ønsker det, uden min tilladelse men skal aflewere i samme stand. 3 Octob 1784.

584 fol 384
Karen Christensdatter, Hassing By og Sogn. F sst. Anna Maria Wandborg Sal Kammer Raad Aarses Efterlewerske til Øland stæder og fæster til K C det huus som Peder Michelsen har beboet. Hk 1 fc. Hwis hun skulle indlade sig i Ægteskab heller ikke giwe indf, men hun maa ingen indtage hos sig uden Hosbondens willie. Øland 26 Octobr 1774.

585 fol 385
Hans Andersen, Hassing. Ungkarl indkommen med Fripas fra Tandrup gods. Et umatriculeret huus som beboes af Hans Tuesens Enke Sidsel Thomasdatter som han efter egen begiæring ægter. Skifte efter afd 30 dagen 30 Octob 1774. Øland 5 August 1775 Anna Maria Wandborg Sal Aarses. (Se fol 492).

586 fol 386
Peder Nielsen Leegaard, Hassing. Et huus som hans fader Niels Leegaard fradøde. Han skal forsyne sin moder, som har afstaaet huuset med fornøden huuswærelse og ophold. Øland 2 Novb 1779. P Lillelund.

587 fol 386
Christen Pedersen Barøgel, Hassing. F sst. Han har staaet som Rytter et aar. Et Stæd som hans fader Peder Barøgel formedelst Alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. No 8 og 16 Hk 3-5-1-1 alb. Landgilden er mindre saalænge faderen lewer. Desuden hawer hand og indgaaet en accord med hans Stifmoder af 10 Maj 1784 at skaffe hende frie huuswærelse i gaarden samt 1 td Byg 1/2 td Rug græsse og føde 2de faar, 1o læs Ildebrand desuden Sængeklæder til 2de Sænge og 1/2 Biestade, og naar hans fader som hos ham forbliwer og nyder Sin ophold og bewærtning saa godt som hand det Selw nyder, wed Døden afgaar lewerer hans Stifmoder Sænge Klæder tilbage igen af den Ene Sæng. Han skal giwe faderen en anstændig Begrawelse. (Br 20). 19 April 1785.

588 fol 388
Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted.
F sst. Har staaet Soldat i 2 aar. Et Stæd som hans fader Niels Damsgaard formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. No 5 og 6 Hk 5-6-1-1 alb. Han skal forsørge sine Forældre med fornøden ophold saa godt som hand det selw nyder og en anstændig Begrawelse. Skulle de ey finde dem tient med at forbliwe hos Sønnen skaffer han dem frie huuswærelse i Gaarden og giwer dem 2 td Rug 2 td Byg samt fornøden Ildebrand. (Br no 18). 19 April 1785.

589 fol 389
Christen Pedersen Smed, Dalgaard, Bedsted Sogn. F sst. Gaarden Dalgaard som hans fader Peder Christensen Dahlgaard formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. No 1 og 2 Hk 4 td 7 skp. Han skal betale faderens Extra Skat og giwe ham ophold saa godt som han det selw nyder, og hwis faderen ønsker det forskaffe ham frie huuswærelse og giwe ham 2 td Rug 2 td Byg foruden hand tager Sin Kiste og Klæder, Sænge Klæder til en Sæng og sin Skab som Sønnen igien nyder naar han giwer en anstændig Jordefærd. 29 Sept. 1785.

590 fol 390
Peder Sørensen, Hassing. F sst. Har staaet som Soldat et aar. En gaard som hans Stiffader Mads Sørensen Fladskær fradøde, og hans Enke Maren Nielsdatter godwillig afstaar. Hk 5-1-3-2 alb. Han skal betale Moderens Extraskat og forsyne giwe hende ophold som han selw nyder det, men skulle hun af en gyldig aarsag til at klage derower, skal hun hawe frie huuswærelse i gaarden, fornøden Ildebrand 1/2 td Rug 1 td Byg føde og græsse et Faar og en anstændig Jordefærd. (Br 22).
4 April 1788.

591 fol 391
Jens Therchildsen, Hassing.
F sst. En gaard som hans fader Therchild Nielsen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 2 td 2 skp 3 fc. Forsyne sine gamle forældre med fornøden underholdning som ham selw, og skulle de faa føje at klage derower, skal han giwe dem frie huuswærelse i gaarde, Ildebrand og 1/2 td Rug 1/2 td Byg og en anstændig Jordefærd. (Br no 23). 27 Decb 1786.

592 fol 393
Peder Jensen, Mølgaard, Bedsted Sogn. Født i Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Fæster Mølgaard som Anders Pedersen fradøde. Hk 4-3-3-2 1/2 alb. Paa grund af den Skade som Fæsteren den 4 Sept forrige aar wed den Stærke Storm og uweier har taget paa sin Lade, wed det at samme nedfaldt, har jeg lowet ham det dertil behøwende Tømmer etc. (Br no 24).
10 April 1787.

593 fol 393
Peder Jensen, Hundskær, Bedsted Sogn. F sst. Har wæret Land Soldat et aar. Et Stæd kaldet Hundskær som hans fader Jens Knudsen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar.
No 2 Hk 1-7-1 fc. Desuden En halwdags Skud tørwe grøft Med Een Spade aarligen udi Fladskær fælle. Forsyne sin gamle fader med fornøden ophold og betale Extra Skatten, skulle han ej finde sig tilfreds med at wære hos Sønnen skal han hawe frie huuswærelse i Gaarden 1 td Rug 1 td Byg Ildebrand og en anstændig Jordefærd. (Br no 26). 18 April 1787.

594 fol 394
Niels Christensen Kudsk, Hundskær, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. En gaard kaldet Hundskær som Christen Nielsen Mølgaard fradøde. No 3 og 4 Hk 3 td 1 fc. Han skal ægte Enken Mariana Pedersdatter. Han kan ikke læse eller skriwe, derfor witterlighedswidner bl a Jeppe Leegaard. 8 Maj 1787. (Se fol 495)(Br no 27).

595 fol 395
Jochum Iversen, Bedsted. Han har forhen Beboet et Stæd i Bedsted som formedelst armod og Swaghed ey længere kunde Beboe og derower af mig begiæret det liden huus i fæste som Gl. Anders Christensen Houe og hustrue fradøde.
No 16 Hk 1 alb. Han kan ikke læse eller skriwe derfor witterlighedsv. 15 Maj 1787.

596 fol 396
Jacob Pedersen Gulagger, Dalgaard, Bedsted. Født i Sjørring Sogn med fripas af 15 Juli 1765. Fæster Nørredalgaard som Christen Pedersen Smed fradøde. No 1 og 2 Hk 4-7 skp. Han skal ægte Enken Birgitte Jensdatter, og betale Extraskatten af Peder Christensen Dalgaard saa længe han lewer og giwe ham fornøden ophold og en anstændig Jordefærd. Skulle han faa aarsag til klage og behandlingen imod ham, og wil flytte fra dem tager han sin Kiste, Klæder, Sænge Klæder til en Sæng, Sin Skab, Een Jern Kakkelown, og en Stue Wieser og desuden forskaffes ham frie huuswærelse i gaarden, Ildebrand, 2 td Rug 2 td Byg item føder og græsser 2 faar, saalænge han bliwer i gaarden, fløtter han til andet Stæd wil det komme an paa ny accord.
(Br no 25). 27 Decb 1787.

597 fol 397
Lauge Poulsen, Vittrup, Bedsted Sogn. En gaardspart som hans fader Poul Laugesen fradøde, og Enken nu formedelst alderdom og Skrøbelighed har frasagt sig. Hk 3-3-2-2 1/4 alb. Forsørger sin gamle Moder med fornøden ophold, samt i alle maader omgaaes hende kierlig og Wel saaledes som en Søn er sin Moder pligtig, og saafremt hun ikke skulle finde sig fornøiet forskaffe hende frie Huuswærelse, Ildebrand 1 td Rug 1 td 4 skp Byg samt føde hende 2 faar, men skulle hun bliwe til sinds gandske at qwittere ham og gaarden nyder hun kun 4 skp Rug og 6 skp Byg, samt hendes Kiste med gang og Sæng Klæder og hendes Rokke.
19 Sept 1788. (Se pag 495) (Br no 31).

598 fol 398
Christen Kobberøe den yngre, Madsted, Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa. F sst. Fæster Madsted som hans fader Christen Kobberøe wed Hassing Refs Herreds Ting formedelst alderdom og skrøbelighed har frasagt sig. Hk 5-6-2 fc, det støkke Engbond medtagen paa den østre Side af Aaen i Tandrup Eiendom etc. Desuden nærmere angiwelse af Studes Græsning for Hosbonden. Giwer sin gamle fader fornøden underholdning i gaarden, omgaaes ham kierlig, især om Swaghed med alderdommen skulle tiltage saa han ej faar grund til klage, i giwet fald giwer ham frie huuswærelse, paa nærmere angiwne betingelser. 20 Sept 1788.

599 fol 399
Christen Salmonsen Ulnitz, Fuglsang, Bedsted Sogn. Fra Ulnitz, det Stæd som Jens Jensen Ladefoged mindelig qwitterede.
No 5 Hk 5 skp 2 fc. Betaler Extraskatten for Mads Skræders Enke samt giwe hende frie huuswærelse. 22 Octob 1788.

600 fol 400
Jens Mølgaard, Bedsted. Den gaard som Jochum Iversen grundet armod qwitterede. Signeres Jens Nielsen Mølgaard.
No 20 Hk 3-1-1-2 alb. (se pag 495) (Br no 29).10 Novb 1788.

601 fol 401
Peder Jespersen, Bjerregaard, Bedsted Sogn. Fra Sondberg med friheds Pas. Fæster Bjerregaard som Niels Jensen Habæk har frasagt sig. No 13 Hk 4-3-2-2 alb. Forsørger afg. fæster med fornøden ophold, omgaaes ham kierlig og wel saaledes som en Søn! er sin fader Pligtig og skulle han ikke wære fornøiet skal han hawe frie huuswærelse med widere. 10 Novb 1788 (Se pag 496)

602 fol 401
Jens Christensen, Brydberg Mølle, Strandskier, Bedsted Sogn. Født i Brydberg Mølle. No 22 Hk 1-5-3-1 alb desuden det saakaldte Brydberg Møllested og den trediedel af Fladskær fællig af Tandrup Howedgaards taxt som hans fader Christen Jensen formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. Betaler forældrenes Extraskat og forsørger med fornøden huuswærelse, føde og klæder, omgaas dem kierlig og wel, saaledes som en Søn er sine forældre Pligtig, følge deres Raad, og i ingen Deel foretage sig noget, uden deres forewidende og Samtycke, hworwed dem kunde tilføyes nogen fortrædelighed eller krænkelse, i alle dele at de ei skal hawe aarsag til at klage ower ham. 13 Novb 1788.
(Br no 32).

603 fol 402
Peder Poulsen, Hassing. En gaard som hans fader Poul Pedersen fradøde, og Moderen nu formedels alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hk 2-3-3-2 alb. Betaler Extraskatten for Moderen, Efterlewer Skifteforretningen efter faderen bl a om Creditorers Betaling. Forsørger Moderen med fornøden huslye, føde og Klæder, saawel ham selw som Kiereste omgaa hende kierlig og wel, saa hun ikke skal hawe grund til at klage. hun skal forrette ham til tieneste og gawn, saa længe hun er der. Skulle hun fraflytte medtager hun det nærmere angiwne. 4 Decb 1788. (Br no 30).

604 fol 403
Thomas Christensen, Hassing.
Født i Bedsted, der har wæret Ladefoged paa Tandrup og er ower 40 aar. En gaard som Niels Pedersen Søe formedelst armod godwillig afstaar. Hk 4-7-1-1 alb. (se 606) (Br no 34). 30 Juli 1789.

605 fol 404
Peder Nielsen Leegaard, Hassing. Han har haft et huus i Hassing, den gaard som Peder Pedersen Bach formedelst alderdom og Skrøbelighed, samt fattige omstændigheder godwillig afstaar. No 14 Hk 3-2-2-1 alb. 7 Decb 1789.
(Br no 33).

606 fol 405
Johanne Henrichsdatter, Hassing. Stæder og fæster til Niels Søes Kone et umatriculeret huus som Peder Leegaard godwillig qwitterer. Fæstet er hende alleene accorderet og wedkommer i ingen maade hendes mand og følgelig hand ej heller har nogen adgang til samme fæstes Rettigheder. Medunderskriwer hendes bekendt og Raadgiwer Niels Andersen Spolum af ? Mølle. (se 604) 7 Decb 1789.

607 fol 506
Jens Nielsen Wie, Vittrup, Bedsted Sogn. Han er fra Hassing, nu ower 30 aar. Den gaardspart som Niels Laugesen formedelst alderdom og Swaghed godwillig har frasagt. Hk 3-3-2-2 1/4 alb. Betaler Extraskatten for afstaaeren og hustru der nu begge er gamle og swage forsørger hand med fornøden ophold, omgaaes dem kierlig og wel saaledes som Børn! er deres forældre pligtig, saa de ikke faar aarsag til klage, mod de igien forretter ham til tieneste. Da jeg ikke selw kan læse eller skriwe er det oplæst i min Swigerfader! Niels Laugesen samt 2de widners owerwærelse. 6 Juli 1790. (Br no 35).

608 fol 407
Mads Christensen, Morup Mølle, Bedsted Sogn. Hidtil ladefoged paa Vestervig Closter, fæster jeg Peder Moldrup til ham Morup Mølle som Sal Søren Lauritsen fradøde. Hk Mølleskyld 10 td 5 skp. Han skal ægte Enken Sidsel Sørensdatter. Desuden 1 stk Jord i Fuglsang Mark Hk 7 skp 1 fc 1 alb Da indf. 10 rdr er betalt saa iflg Ørum Skiøde af 14 Marts 1739 owerlades ham næwnte jord. Signeret af Hiermin og Peder Moldrup. 31 Juli 1771.

609 fol 407
Lars Christensen Gindrup, Bedsted. Han har wæret Land Soldat i 12 aar, med Sessions afsked wed sidste Session i Thisted.
Hk 5 td 1 fc. Han skal forsyne sin fader og moder med fornøden ophold, føde og klæder, omgaas dem kierlig og wel som Børn deres forældre, saa de ikke faar aarsag at klage, hworimod de forretter ham til tieneste og gawn efter deres formaaen. 4 Decb 1790. (Br no 36).

610 fol 408
Christen Nielsen, Hassing. F sst. Fæster halwdelen af den gaard som Faderen Niels Christensen formedelst sin og Kones alderdom godwillig afstaar. No 11 Hk 3-5-1-2 alb. halwdelen som er Hk 1-6-2-2 1/2 alb. De Børn gud i Egteskab Welsigner ham med, wære sig endten mand eller qwinde Persohner, maa han ei af sin føde staun Irup Gods lade udkomme uden Hosbondens Willie og tilladelse. Saa fremt forældrene skulle finde for godt at wille afstaa den anden halwe gaards part, skal han wære forpligtet at bygge 3 Binnings huuswærelse saaledes som de det forlanger og forsyne dem med nærmere angiwen fornøden ophold. Efter deres død antager han hele gaarden. Udstedt af Mathias Ilum til Irup. Irup 30 Marts 1770. Da ingen Revers Fæstebrew er at finde hos min nuwærende Hosbond Jørgensen paa Tandrup etc. 27 Sept 1791. (Se pag 496)

611 fol 409
Christian Bjerregaard, Hassing.
Et u-matriculeret huus som Jonas Hansen har afstaaet. 30 April 1791. (Br no 37).

612 fol 410
Peder Madsen Balle, Bedsted. Et u-matriculeret huus som Simon Skræder godwillig afstaar. 30 April 1791.

613 fol 411
Niels Nielsen Vittrup, Trudselborg, Bedsted Sogn. Født i Vittrup. Et huus kaldet Trudselborg Hk 4 skp som Niels Boesens Enke godwillig har afstaaet.
31 Juli 1791. (Br no 96).

614 fol 411
Christen Christensen Plougmand, Madsted, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Født i Sønderhaa Sogn. Den gaard som Christen Krabesen fradøde. Hk 3 td 7 skp, desuden et stk Engbund paa øster Side af Aaen undtagen efter nærmere angiwelse, ligesaa græsning af Stude. Han skal ægte Enken. 8 Novb 1792

615 fol 413
Hans Christensen Møller, Horsfelt, Bedsted Sogn. Han er fra Brydberg Mølle, der endnu staar i hans Majetss Tjeneste som Land Soldat. En gaard eller Sted som Peder Christensen Houe fradøde, og hans Enke afstaar. Hk 1 td 2 skp 3 fc. Owerholder contracten mellem ham og Enken af 20 Juli 1789. 31 Decb 1792.

616 fol 414
Thomas Salmonsen, Ulnitzgaard, Bedsted Sogn. Den gaard som faderen Salmon Andersen fradøde, og Enken godwillig afstaar. Hk 4-5-2-1 alb. Han skal græsse en qwie eller faar for Hosbonden, indtil høet er hjembragt. Hans moder der er gammel og Skrøbelig forsørger han med fornøden ophold som han og hustrue og dersom hun ikke imod for went skulle bliwe fornøjet giwer han hende nærmere fastsat Korn, faar m. v. Det paalægges saawel ham som hustrue at wise hans gamle Moder Lydighed og Kierlig omgang.
31 Decb 1792. (Br no 38).

617 fol 414
Peder Nielsen Smed, Bedsted. Han er fra Jestrup, Sønderhaa Sogn. Et huus som Peder Jensen Vendelboe fradøde. Hk 2 alb saa og den opbrudte Agger Item Peder Balles hidtil i fæste hawte, umatrc. huuses Jorder. 6 Juni 1793.

618 fol 415
Peder Madsen Balle, Bedsted. Et huus som afg Peder Michelsen Knivsmeds Enke Else Michelsdatter godwillig har afstaaet. Hk 2 skp 1 fc 2 alb. Han skal betales hendes Extraskat saa længe hun lewer og forsørge hende efter giorte løfte, med huuswærelse, klæde føde m v. han og hustrue skal omgaaes hende kierlig og wel saaledes som hendes gamle skrøbelige omstændigheder det matte udkræwe, saa hun ikke hawer aarsag til at klage. Hendes Søster Anne Michelsdatter forundes paa samme maade huuswærelse, dog uden widere ophold.
24 Sept 1794.(Br no 40).

619 fol 416
Peder Henrichsen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Forewist afskedspas da han har tient i hans tiid som Land Soldat fæster den Gaard som Niels Henrichsen er fradød. No 1 Hk 1-3-2-2 alb, desuden 4re haurelands ager paa Horsfelt Mark som har tilhørt Jens Koches gaard i Brogaard Hk 7 skp 3 fc 2 alb ialt 2-3-2-1 alb. Han ægter Enken, opføder og omgaaes han de 4re umyndige Børn som en Stiffader er Pligtig for Gud og øwrigheden wil forsware samt iøwrigt lader sig Skiftebrewets Indhold efter ham wære efterrettelig. Det huuswærelse som Niels Henrichsens Søster forhen har haft i Gaarden beholder han i fæste med gaarden, men maa ellers ikke uden min tilladelse antage Indsiddere. 26 Sept 1793.

620 fol 417
Caspar Sørensen, Hassing. Han er fra Istrup i Hvidbjerg Vesten Aa Sogn. En gaard som Jacob Nielsen Søe godwillig afstaar. Hk 6-2-1-1 alb. Han giwer dem frie huuswærelse og desuden Ildebrand og nærmere angiwen fornødenheder til ophold, der ændres efter 3 aars forløb. Jacob Søe er gammel og swag og efter hans død afkortes igen, gifter Enken sig derefter ophører al underholdning. 6 August 1793.

621 fol 418
Christen Nielsen Vittrup, Bedsted. Født i Vittrup. Et huus som afg Anders Pedersen sidst hawde i fæste. No 6 og 23 Hk 4 skp 2 fc 2 alb med tilliggende Ejendomme, det wæsten for Peder Nielsen Smed, wed nor Side Kiæret og fælliget opbrudte liden stk Jord undtagen. Han skal ægte Enken Else Jensdatter.
8 Novb 1793. (Br no 39).

622 fol 418
Anders Christensen Houe, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Han har forhen beboet et huus i Bedsted som han i Retten paa Hads Refs Ting den 2 Octob d a har frasagt sig. Fæster Bondegaarden Nygaard, som jeg fra grunden i denne Sommer har ladet Opbygge. Hk 5-2-3-1 alb som forige fæster Peder Nielsen har haft, samt en del af Qwiedal og Troldgabs fælled. 23 Novb 1794

623 fol 420
Christen Andersen Grødborg, Bedsted. Et huus som Anders Christensen Houe har frasagt sig. Hk 1 skp 1 alb. (Se no 622) 23 Novb 1794

624 fol 421
Lau Nielsen Balle, Bedsted. Født Gettrup By og Sogn. Et huus som Mads Pedersen Balles Enke i Hassing Refs Herredsting 3 Juli d a har frasagt sig Hk 2 fc 1 alb. Det wærelse i Wester Ende af huuset som afg Mads Pedersens Enke Margarethe Balle iboer beholder hun sin liwstiid. 23 Novb 1794.
(Br no 41).

625 fol 422
Johannes Davidsen, Hassing. Født i Tovborg, Harsyssel. En gaard som Jeppe Damsgaard den 10 April sidst i Retten frasagde sig. No 1 Hk 5 td 7 skp. 19 Decb 1794.

626 fol 423
Simon Christensen, Hedeholm, Bedsted Sogn. Fæster Hedeholm af Lyngholm Hovedgaards Taxt som jeg wed Auctionen den 31 Marts f.a. købte af Major Martinus Ring, fra hwem han har fæstebrew. Han er født paa dennes Gods i Hvidbjerg. Stedet har wæret beboet Christen Christensen, som fradøde. Hk 1 td 6 skp 2 alb. Lyngholm 12 Maj 1784. Fæstebrevet stadfæstes af P Jørgensen paa Tandrup, der samtidig frigiwer ham for howeri imod en afgift.
Tandrup 2 Jan 1795.

627 fol 425
Peder Nielsen Damsgaard, Bedsted. Født i Hassing. En gaard som Peder Andersen Grødborg, wed Retten den 19 Febr d a har frasagt sig. Hk 4-6-1-1 alb. Han skal opfylde den indgaaede Kontract mellem ham og afstaaeren. 28 Febr 1795. (Br no 42).

628 fol 426
Niels Pedersen Ladefoged, Bedsted. Født i Hassing. En gaard som Jeppe Hansen Leegaard, i Retten friwilligt har frasagt sig. Hk 5 td 3 skp. Han skal forsørge afstaaeren og hans nuhawende swagelig Kone med Liwets Ophold. Skulle hun dø før J L og denne ikke kan finde sig tiendt med at forbliwe i gaarden og wed hans Bord og Huusholdning nyde fornøden ophold, da naar saadan Klage derom fra Jeppe Leegaard Jndtræffer, og samme wed undersøgning findes Grundet paa Billighed, Tilforpligtes fæsteren at Bygge ham et Stuewærelse i Gaarden, og giwe ham 1 td Rug 1 td Byg, føde og græs til et Faar og aarlig 1 Læs Skottetørw og 6 Læs Fladtørw. Skulle han finde for godt at tage ophold et andet sted skal han ikke sware ommeldte afgift. 29 August 1795. Se pag 497.
(Br no 45).

629 fol 428
Anders Poulsen, Bedsted. Født i Hassing. Et huus som Johan Nielsen, den 23 April i Retten har frasagt sig. Hk 2 fc. I wester ende af huset indrettes en Stue til forrige fæster og hustrue. Saa længe fæsteren røgter Studene om Winteren nyder hand sin Kost paa Tandrup. 31 August 1795.

630 fol 430
Peder Laursen, Hassing. Født i Hvidbjerg, Vesten Aa. En gaard som Niels Pedersen den 28 Juli i Retten har frasagt sig, Hk 4 td. Der er oprettet Contract med afstaaeren og fæsteren. 2 Novb 1796. (Br no 47).

631 fol 431
Mads Christensen Ginnerup, Bedsted. F sst. En gaard som Poul Hansen Dalgaard godwillig den 23 Novb sidst i Retten afstod. Hk 2 td. Han skal giwe sine Swigerforældre Poul Hansen Dahlgaard og hustrue deres upaaklagelig ophold, med Lysse og Warme ligesaa godt som han og hans det selw nyder, skulle de imod formodning ej finde sig tjent med at bliwe i fællig hos Swigersønnen skal han forskaffe dem huuswærelse i Gaarden og giwe dem 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 1 Potte Melk daglig naar hawes af samme, 6 Læs Fladtørw og 2 Læs Skottetørw, fodre og græsse een faar, desuden den næst bæste Seng en Stoel, En Skammel og En Bord samt en Mæssing Kiedel og deres Kiiste og Gangklæder, og naar den ene dør Een Tønde Rug og Een Tønde Byg og en anstændig og skikkelig Jordefærd. 22 Decb 1797. (Br no 48).

632 fol 434
Anders Jensen, Nørredalgaard, Bedsted. Denne gaard som Jacob Dahlgaard sidst beboede. Hk 4 td 7 skp. 21 Novb 1799 Sign: Niels Willemoes til Tandrup.
(Br no 51).

633 fol 435
Christen Pedersen, Bedsted. En Gaard beliggende Westen Bedsted Kirke som Hans Smeds Enke Kirstine nu iboer, som han lower at ægte. Hk 4 td 2 skp. 19 Novb 1799. (Br no 55).

634 fol 436
Søren Nielsen Bach, Sønder Bjerregaard, Bedsted. Gaarden som Anders Jensens Enke no i boer. Hk. 3 td 7 skp 2 fc 2 1/2 alb. Han har lowet at ægte Enken Else. 19 Novb 1799. (Br no 52)).

635 fol 438
Niels Mølgaard, Bedsted. Det huus Synden i Bedsted som Inger Wæwer forhen beboede og som han nu allereede Beboer. 19 Novb 1799. (Br no 53).

636 fol 438
Christoffer Pedersen, Vittrup. En gaard som Jens Nielsen Wie, sidst iboede.
Hk 3-3-2-2 1/4 alb. Den gamle Niels Lauritzen, forsørger han med hwad hand behøwer, og giwer ham en anstændig Jordefærd. 27 Decb 1800. (Se pag 499)

637 fol 440
Niels Pedersen Brix, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. En gaard Hk 5-2-3-1 alb. som Anders Houe og kone formedelst Alderdom og Swaghed ej længere kand bedriwe godwillig har afstaaet til ham, og han har indgaaet ægteskabs løfte med Deres Datter Mette Marie Andersdatter, saa bliwer hand efter indgaaet løfte at opbygge et Huus og derudi indrette en Stue med Skorsteen og en liden Kiøkken som bopæl for afstaaeren desuden lewere dem 6 Læs Heede eller fuld? Tørw af 20 Sneese samt 3 læs Skoetørw a 24 Sneese. Til hans nuhawende gamle Kones underholdning lewerer han saa længe hun lewer 1 td 4 skp Byg 1 Td 1 skp Rug 1/2 lispund Smør, 1 lispd flesk, 1 potte Mælk daglig i de 10 Maaneder af aaret som fæsteren Synes best at kand undwære mælken, ligesaa føder 3 faar med deres Lam, desuden giwe Anders Houe fornøden underholdning saa længe han finder forgodt at bliwe og nyde hans Ophold hos fæsteren, men skulde hand finde forgodt at wilde indflytte i den benæwnte huus, som der skal bygges til hans Kone, og der hos hende søge dug og Disk skal han hawe 1 1/2 td Byg, 1 td Rug. Desuden det nærmere angiwne bohawe. 30 Decb 1800.
(Br no 56).

638 fol 442
Christen Dahlgaard, Bedsted. Et huus som han nu allerede iboer. Hk 2 alb. Endwidere forbindes han til at giwe den forrige fæsters Enke Maren Pedersdatter huuswærelse. 30 Decb 1800.

639 fol 443.
Niels Toppenberg, Bedsted. Et huus som han allerede iboer.
Hk 1 fc 1 alb. 30 Decb 1800.

640 fol 444
Enwold Pedersen, Vestergaard, Bedsted. Fæster den gaard hans fader Peder Grøntoft, formedelset alderdom og Skrøbelighed ei længere kand besidde, og godwillig afstaar. Hk 4 td 3 skp 2 fc. Da Bedsted Sogn nu er opmaalt og ligger under udskiftning, saa maaskee jeg kand finde for godt at giøre denne gaard lige i Hartkorn med de andre hele Gaarde i Bedsted Bye, som forrettede halw Plows Howerie. Han bliwer forbunden at giwe sin gamle og Swage forældre fornøden huuswærelse og ophold, og skulle han dø før disse, skal efterkommende beboer opfylde samme.
9 Marts 1801. (Br no 58).

641 fol 446
Jens Madsen Bjerregaard, Bedsted. Et Boel beliggende paa det saakaldte Brydbjerg. Hk 2 skp. Den gamle Jacob Christensen og hustrue beholder den samme Huuswærelse i Stædet, som hidtil. 1 Febr 1802.

642 fol 448
Niels Pedersen, Habæk, Bedsted. Gaarden Habæk som han allerede iboer. Hk 5-5-2 fc. 22 Febr 1802.
(Br no 61).

643 fol 449
Niels Jensen, Østergaard, Hassing Sogn. Den gaard som i 1800 er udskiftet af Fællesskabet nu kaldet Østergaard, som hans fader Jens Smed formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hk 3 td. Der er frataget noget Hk som er tillagt hans Plowmand Jens Terkildsen, og desaarsag giort lige i Hk. Han skal forsørge sine gamle forældre med fornøden huuswærelse m. m., samt en sømmelig Jordefærd. og skulle han dø før forældrene skal efterkommende Beboere opfylde samme post. 10 April 1802. (Br no 64).

644 fol 451
Mads Ejlersen, Hassing. Et huus med u-matriculleret Jord som Peder Andersen godwillig afstaar. De beholder fire huuswærelse i huuset, som de nu opholder sig og desuden skal han lewere 4 skp Byg og 2 skp Rug, og det halwe naar den eene dør, samt i deres alderdom wære dem behielpelig med tilsyn og Pleie samt warme, skulle Peder Andersen owerlewe hustrue og wil fløtte fra huuset Renoncerer hand paa Kornet. 30 Jan 1802.

645 fol 453
Peder Pedersen Hvidbjerg, Bedsted. Fæster huuset Himmerig kaldet Hk 2 fc 2 alb. Niels Dahlgaards gamle kone forskaffer hand huuswærelse i Huuset.
30 Jan 1802. (Br no 63).

646 fol 454
Søren Nielsen Bach, Bjerregaard.
Bedsted. Paaskrift paa hans fæstebrew. Da under det fæstede Hk er indbefattet 1 skp 1 fc 1 1/2 alb af et øde Sted i Kjallerup By, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, som deels er saa langt fraliggende, nemlig 3/4 Miil og dels saa bedærwet af flywe Sand, at ieg icke troer deraf at kand gøre mig nogen fordeel, saa erklærer ieg herwed med hosbondens tilladelse, at dette Hartkorn og tilliggende Agerjord udgaaer fra mit fæste. 29 Novb 1799. Frasagt i Retten 23 Decb 1802, efterset i Retten 5 Febr 1803 (se fol 498)

647 fol 455
Hans Jensen Hove, Bakkehus, Hassing. Fæster det huus som er udflyttet fra Hassing, Bakkehuus kaldet Hk 1 skp 2 2/3 alb. 2 April 1803.
(Br no 65).

648 fol 455
Christen Pedersen Dahlgaard, Hundskær. En gaard som Peder Jensen, formedelst Sygdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 1 td 4 skp 1 fc. Han skal forsørge afstaaeren med fornøden huuswærelse, Warme, Mad og Drikke og omgaaes ham paa en sømmelig og skikkelig maade, samt en hæderlig Begrawelse. Men skulle han ikke wære tient med at nyde dette hos C P eller efterkommende fæstere skal disse lewere nærmere angiwne Korn, Mælk m. w. samt fodre et Faar. 8 Sept 1803.
(Br no 72).

649 fol 457
Søren Pedersen, Hundskær, Bedsted Sogn. En gaard som Jens Hansen, formedelst Alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar. Hk 1 td 4 skp 1 fc. Han skal forsørge afstaaeren og kone med fornøden Huuswærelse, warme, mad og Drikke og omgaaes dem paa en sømmelig og skikkelig maade, samt giwe dem en sømmelig begrawelse, betale deres Extraskat, imod de har lowet at wære ham behielpelig med hwad arbeide de efter Ewne kan owerkomme at forrette.
8 Sept 1803. (Br no 69).

650 fol 458
Niels Andersen Tanderup, Brydberg.
Fæster det huus paa Brydberg, han allerede iboer Hk 1 skp 1 alb. Den forrige Fæster Christen Poulsen og hans nuhawende Koene beholder det huuswærelse de allerede har, desuden faar de Tilladelse til at grawe 2 læs Hedetørw, hwer Læs beregnet til 10 Sneese, paa det Heede som wed Udskiftningen er tillagt Huuset. 12 Sept 1803. (Br no 70).

651 fol 459
Niels Nielsen Knakkergaard, Hassing.
En Gaard som Peder Michelsen Kock grundet Alderdom og skrøbelighed, efter skriftlig Contract af 13 April i Retten har frasagt sig. Hk 4 td 7 skp 2 fc. Han skal forsørge afstaaeren og hustrue med huuswærelse m w, samt omgaaes dem paa en sømmelig og skikkelig maade. Betale deres Extraskat, imod de har lowet at hielpe ham efter Ewne. 14 Febr 1803. (Br no 59).

652 fol 460
Anders Pedersen, Bedsted. En gaard Som Søren Habæk, formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hk 4 td 1 skp. Han skal forsørge afstaaeren med fornøden huuswærelse, Warme, Mad og Drikke m. w. omgaa ham paa en sømmelig og skikkelig maade, samt en hæderlig begrawelse, desuden betale Extraskatten. 14 Decb 1803. (Br no 71).

653 fol 462
Niels Johansen, Bedsted. Et huus som Christen Andersen sidst iboede. Hk 2 fc. Nyt Hk 2 skp 3 fc 2 1/4 alb. 14 Decb 1803.

654 fol 463
Jens Jensen Smed, Bedsted. Et huus som Christen Pedersen Dahlgaard sidst hawde. Hk efter udskiftningen 2 fc. Ny Hk 2 skp 3 fc 1/4 alb. Han skal forrette Smede arbeide her wed Gaarden, naar hand derom bliwer tilsagt, med Flid og Troeskab upaaklagelig i alle Deele, Og nyder han for en heel Dags Smede - Arbeide om Sommeren Paaske nemlig og til Michaeli, daglig Een Mark Danske; men om Winteren fra Michaeli til Paaske nyder han for hwer Dags Smede Arbeide Tolw Skilling, Dagens beregnet fra Solens Opgang til Klokken Sex om Aftenen i de korte Winterdage. Den gamle Fæster Enke Maren Pedersdatter beholder frie Huuswærelse i den Stue hun beboede i forrige fæsters tiid.
14 Decb 1803.

655 fol 468
Johan Christian Pedersen, Dybedal Huus.
Fæster det huus som er beliggende paa Tandrup Howedgaards Taxtes heede Norden og Østen for Owe Søe som han allereede iboer. Han skal beopagte Heeden at ingen Fremmede eller Uwedkommende i nogen maade enten slaaer Lyng, grawer Tørw eller bortfører noget deraf, og ingen græsser deres Kreaturer i Heeden eller Grønnen. Foruden de tillagte 3 Tdr Land til Kornsæd, maa han nyde Græsning til en Koe og 10 a 12 Faar i heeden og det grønne som falder omkring Søen, samt bierge Høe. Desuden udwises han til 6 Læs Flad eller Heede af 16 Sneese og 2 Læs Skod Tørw a 24 Sneese. 23 Decb 1803. (Br no 66).

656 fol 465
Christen Ørum, Hassing.
Et huus som han og Koene i nogle aar har beboet efter Udskiftningen Hk 1 skp 2 fc 1/6 alb. Kvitt. Christen Pedersen Ørum. 23 Decb 1803.

657 fol 467
Niels Grøntoft, Sønder Fladskær, Bedsted Sogn. Fæster gaarden Sdr Fladskær Hk 5 td 4 skp 2 fc. desuden 1/3 af Fladskær fælled til Græs og Fædrift. I Brevet: Niels Johannesen Grøntoft. 9 Novb 1804.

658 fol 468
Henrich Christensen, Kjallerup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn. Et huus som han nu iboer Hk 1 skp 1 fc 1 1/2 alb. 9 Novb 1804

659 fol 469
Knud Johansen, Bedsted. Et huus som Lars Balle sidst hawde. Hk 1 skp 2? fc 1 alb. Han skal skaffe den forrige fæsterenke Ane Marie Madsdatter tilligemed hendes Moder Margrethe Balle, saalænge nogen af dem lewer huuswærelse i den Stue de nu iboer, og desuden forbindes hand til at lade hende aarlig grawe og hiemføre eet Læs Heede eller Fladtørw i den tilhørende Heedelod, som han udwiiser. 9 Novb 1804.
(Br no 73).

660 fol 470
Jørgen Madsen Skræder, Riskærhus, Bedsted. Et huus Hk 1 skp 2 fc 1 alb. 9 Novb 1804.
(Br no 74).

661 fol 472
Niels Toppenberg, Hundskær, Bedsted Sogn. En gaard som Søren Tranekier (Søren Pedersen Tranekier) den 18 Sept d a i Retten har frasagt sig. Hk 1 td 4 skp 1 fc. Han skal forsørge forrige fæster Jens Hansen og Kone med fornøden huuswærelse m w. samt omgaaes dem paa en sømmelig Maade, men skulle de bortflytte skal han giwe dem 2 td Rug og 2 td Byg, efter den eenes død det halwe, betale Extraskatten imod de er ham behielpelig efter Ewne. 10 Novb 1806.
(Br no 77).

662 fol 473
Søren Pedersen Tranekier, Bedsted. Et huus som Niels Toppenberg i Retten den 18 Sept d a frasagde sig. Hk 2 fc 1 alb. 10 Novb 1806. (Br no 78).

663 fol 474
C
hristian Schriwer, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Et huus som Knud Grøntoft fradøde. Hk 3 skp 3 fc 1/5 alb. Huset war i den afg. fæsters tid 2 fc, foruden den Jord som kaldes Hvasberg og war Howedgaards Taxt men wed udskiftningen ændret (nærmere angivet). 10 Novb 1806. (Br no 76).

664 fol 475
Peder Christian Nielsen, Bedsted. Født i Nors. Et sted Knud Johansen sidst hawde. Hk 1 skp 2 fc 1 alb. Nyt Hk 1 skp 3 fc 3/4 alb. Han skal giwe den forhen wærende fæster Enke Ane Marie Mads Datter tilligemed hendes Moder Margrethe Balle, huuswærelse i den Stue de nu iboer, og desuden tillade dem aarlig at grawe og hjemføre et Læs Heede tørw eller Fladtørw i det huuset tilhørende heedeskifte, som han udwiiser hende. 10 Novb 1806.

665 fol 476
Søren Andersen, Bedsted. En gaard som hans Moder Ane Sørensdatter den 6 Novb d a har frasagt sig. Hk 4 td 7 skp 3 fc. Han skal forsørge sin gamle Moder med Huuswærelse, Warme Gang og Sengeklæder, Mad og Drikke, samt efter hendes Død en hæderlig Begrawelse. 21 Novb 1806.

666 fol 477
Niels Sørensen Smed, Kjallerup, Hvidbjerg Westen Aa Sogn. Et huus som afg Henrich Christensen hawde. Hk 1 skp 1 fc 1 1/2 alb. 1 Juni 1807.

667 fol 478
Niels Johansen, Vester Mølgaard, Bedsted Sogn. En Gaard kaldet Vester Mølgaard som faderen den 22 Octob d a i Retten har frasagt sig. Hk 4 td 3 skp. Nyt Hk 3 td 5 skp. Han skal forsørge sin gamle forældre og omgaaes dem sømmelig, og efter deres Død en sømmelig Begrawelse. 2 Novb 1807. (Br no 79).

668 fol 479
Jens Christian Nielsen, Brogaard, Bedsted Sogn. Født i Hassing. Den Gaard som Jens Michelsen Koks Enke fradøde. Hk 4 td 3 fc (Nyt Hk 3-2-2-2 1/4 alb) 2 Novb 1807.
(Br no 80).

669 fol 480
Jens Christian Jochumsen, Bedsted. Et huus som hans fader hawde Hk 1 skp 3 fc. Ny Hk 3 skp 1 alb. Huuset er under reparation. Han skal giwe sine gamle forældre Huslye i den østre Ende af Huuset som de nu iboer, desuden fornøden Ildebrand og omgaaes dem som det sig en god Søn anstaaes. 6 Marts 1807.

670 fol 482
Jacob Villadsen Flye, Hassing. Et huus som Christen Ørums Enke i Retten har frasagt sig.
Hk 1 skp 2 fc 1/6 alb. 14 Jan 1808. (Br no 81).

671 fol 483
Christen Laustsen, Hassing. (Christen Laustsen Villerslev) Et huus som Ole Madsen i Retten har frasagt sig. Hk 1 skp 2 fc 1/6 alb. 22 April 1808. (Br no 84).

672 fol 484
Poul Christensen Hørdum, Sønder Fladskær, Bedsted Sogn. En gaard Hk 5 td 4 skp 2 fc. Desuden en deel af Fladskær Fælled til Fædrift og Høslet ligesom forrige fæster. 20 Maj 1808. (Br no 82).

673 fol 485
Anders Pedersen, Hassing. En gaard Hk 4 td 7 skp 2 fc Som den tidligere fæster Thomas Søes Enke i Retten har frasagt sig. 18 Juni 1808. (Br no 83).

674 fol 485.
Anders Justesen Willerslev, Hassing. Et huus paa Hassing Mark kaldet Bakkehuus.
Hk 1 fc 2 2/3 alb. 12 Januar 1809.

675 fol 486
Christen Pedersen, Nørre Fladskær, Bedsted Sogn. En gaard kaldet Nørre Fladskær. Desuden 1/3 af Fladskær fælled.
Hk 5-4-2 fc. 18 Febr 1809. (Br no 86).

676 fol 487
Hans Hansen, Hassing, Bedsted Sogn. Han er fra Spangsbjerg. En gaard som Casper Sørensen sidst hawde og som bemeldte Christen Sørensen! i Retten frasagde sig. Hk efter udskiftn. 4 td 7 skp 2 fc. Den i Gaarden wærende Enke efter afg Jacob Søe skal han giwe aarlig som forhen 1 td 2 skp Rug 2 td Byg, en Potte Mælk daglig, 3 læs Skudtørw og 4 læs Fladtørw ligesom Huuswærelse, medmindre hun fraflytter eller indlader sig i nyt ægteskab. 3 Juni 1809. (br no 89).

677 fol 488
Christen Nielsen Mølgaard, Bedsted. Et huus Hk 3 skp 2 fc 1/2 alb. 16 Decb 1809.
(Br no 85).

678 fol 489
Christen Christensen Skriwer, Hassing. Han er fra Hørdum. En gaard efter udskift. Hk 4 td 7 skp 2 fc. 21 Decb. 1809.
(Br no 88).

679 fol 490
Peiter Andersen Tandrup, Brydberg, Bedsted Sogn. Et huus paa Brydberg som Peder Hansen sidst iboede. Hk 1 skp 2 fc. Den forrige fæster nyder huusly i huuset saalænge han lewer. 12 Febr 1810. (Br no 90).

680 fol 492
Johannes Eriksen, Grøntoft. Paategning paa fæstebrew fol 308: Wed Bedsted Sogn Udskiftning af fællesskabet er indb. fæstegaard Grøntoft tildeelt Hk 4 td 2 skp. 12 Novb 1810.

681 fol 492
Hans Christensen, Harregaard. Paategning paa fæstebrew fol 333 og 334: Wed Bedsted Sogns udskiftning er indb. fæstegaard tildeelt Hk 4 td 6 skp. 12 Novb 1810.

682 fol 492
Jens Hansen, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 332 og 333. Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tildeelt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

683 fol 492
Hans Andersen, Hassing. Paategning paa fæstebrew fol 385: Wed udskiftningen af Hassing er tillagt Hk 1 skp 1 fc 2 alb. 1 Juni 1801.

684 fol 492
Christian Andersen, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 352 og 353: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

685 fol 493
Niels Christensen, Blander.
Paategning paa fæstebrev fol 362 og 363: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

686 fol 493
Jens Larsen, Brogaard. Paategning paa fæstebrew fol 360 og 361: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 3 skp. 12 Novb 1810.

687 fol 493
Poul Jensen, Spangsbjerg. Paategning paa fæstebrew fol 365-366: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 6 skp. 12 Novb 1810.

688 fol 493
Simon Andersen, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 370. Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

689 fol 493
Poul Poulsen, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 371: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

690 fol 494
Jens Nielsen, Vittrup. Paategning paa fæstebrev fol 375: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 6 td 7 skp. 12 Novb 1810.

691 fol 494
Jens Sørensen, Brogaard. Paategning paa fæstebrev fol 382: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 3 skp. 12 Novb 1810.

692 fol 494
Christen Pedersen Barøgel, Hassing. Paategning paa fæstebrew fol 386: Wed Hassing Byes forrige aars udskiftning er de saakalde 5 stk halwgaarde gjort lige i Hartkorn, howerie, Landgilde og Skatters swarelse, gaardens Hk nu 3 td. 1 Maj 1801.

693 fol 494
Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted paategning paa fæstebrew fol: 388. Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

694 fol 494
Peder Sørensen, Hassing. Paategning paa fæstebrev fol 390: Da Hassing Bye forrige aar er udskiftet af fælleskabet og de saakaldede 8 stk heel gaard er giort lige i Hartkorn, howerie, Landgilde og Skatters Swarelse, er gaarden Hk 4 td 7 skp 2 fc. 1 Maj 1801.

695 fol 495
Jens Therkildsen, Hassing. Paategning paa fæstebrev fol 391-392: Wed Hassings Byes udskiftning er de 5 halwgaarde giort lige og gaarden derfor Hk 3 td. 1 Maj 1801.

696 fol 495
Peder Jensen, Mølgaard. Paategning paa fæstebrev fol 392-393: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 4 td 3 skp. 12 Novb 1810.

697 fol 495
Niels Christensen Kudsk, Hundskær. Paategning paa fæstebrev fol 394: For den i anmeldte fæstebrew anmeldte qwies græsning om Sommeren er fæsteren paa hans forlangende befriet imod afgift 2 rdr. 21 Juni 1802. Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 3 td. 12 Novb 1810.

698 fol 495
Lauge Poulsen, Vittrup. Paategning paa fæstebrew fol 397-398: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 3 td 3 skp 2 fc. 12 Novb 1810.

699 fol 495
Jens Nielsen Mølgaard, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 400: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaarden tillagt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

700 fol 496
Peder Jespersen, Nørre Bjerregaard, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 401: Wed Bedsted Sogns udskiftning er gaardens Hk 4 td 1 skp. 12 Novb 1810..

701 fol 496
Peder Poulsen, Hassing. Paategning paa fæstebrew fol 402-403: Wed byens udskiftning er de 5 halwgaard giort lige i Hk, howerie, Landgilde og Skatter. Gardens Hk 3 td. 1 Maj 1801.

702 fol 496
Peder Nielsen Leegaard, Hassing. Paategning paa fæstebrev fol 404: Wed Byens udskiftning er de 5 halwgaard giort lige i Hk, howeri, landgilde og Skatter Gaardens Hk 3 td. 1 Maj 1801.

703 fol 496
Lars Christensen Gindrup, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 407-408: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1812.

704 fol 496
Christen Nielsen, Hassing. Paategning paa fæstebrew fol: 408-409: Wed udskiftningen er de 8 heelgaard giort lige i Hk 4 td 7 skp 2 fc og Howerie, Landgilde, Skatter. 1 Maj 1801.

705 fol 497
Thomas Salmondsen, Ulnitz. Paategning paa fæstebrew fol 414. Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 5 skp 1 fc. 12 Novb 1810.

706 fol 497
Christen Andersen Grødborg, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 419-420. Wed udskiftningen er huset tillagt Hk 1 skp 3 fc 2 alb. 12 Novb 1810.

707 fol 497
Johannes Davidsen, Hassing. Paategning paa fæstebrev fol 422: Wed udskiftningen er de 8 heel gaarde giort lige Gaarden er tillagt Hk 4 td 7 skp 2 fc og howerie, Landgilde samt Skatter. 1 Maj 1801.

708 fol 497
Peder Nielsen Damsgaard, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 425: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 1 skp. 12 Novb 1810.

709 fol 497
Niels Pedersen, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 426: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1812.

710 fol 498
Peder Laursen, Hassing. Paategning paa fæstebrew fol 498: Wed Byens udskiftning er de 8 heelgaard giort lige i Hk 4 td 7 skp 2 fc og Howerie, Landgilde og Skatter. 1 Maj 1801.

711 Fol 498
Mads Christensen Ginnerup, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 431: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 2 td 3 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

712 fol 498
Christen Pedersen, Bedsted. Paategning paa fæstebrev fol 435: Det arbeide nemlig 10 Tærskedage, Reiser m w eftergiwes. Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3fc. 21 Novb 1810.

713 fol 498
Søren Nielsen Bach, Sønder Bjerregaard. Paategning paa fæstebrew fol 436-437: Det arbeide nemlig 10 Tærskedage, Rejser m w eftergiwes. Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 1 skp. 12 Novb 1810.

714 fol 498
Anders Jensen, Nørredalgaard. Paategning paa fæstebrew fol 434: Det arbeide nemlig 10 Tærskedage, Rejser m w eftergiwes. Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

715 fol 499
Niels Mølgaard, Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 438: Wed udskiftningen er huuset tillagt Hk 2 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

716 fol 499
Christopher Pedersen, Vittrup. Paategning paa fæstebrew fol 438-439: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 3 td 3 skp 2 fc. 12 Novb 1810.

717 fol 499
Niels Pedersen Brix, Spangsbjerg.
Paategning paa fæstebrew fol 440: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 6 skp. 12 Novb 1810.

718 fol 499
Envold Pedersen, Vestergaard, Bedsted Sogn. Paategning paa fæstebrew fol 444: Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 4 td 7 skp 3 fc. 12 Novb 1810.

719 fol 499
Niels Pedersen, Habæk.
Bedsted. Paategning paa fæstebrew fol 448. Wed udskiftningen er gaarden tillagt Hk 5 td 5 skp 2 fc. 12 Novb 1810.

720 fol 500
Søren Christiansen, Søndergaard, Bedsted. Født i Bedsted. En gaard kaldet Søndergaard Hk 4 td 7 skp 3 fc 1 1/2 alb. Nyt Hk 3 td 7 skp 1 fc. Efter forrige fæster Christian Andersen. 11 September 1812. (Br no 91).

721 fol 501
Mads Pedersen, Bedsted. Født i Randrup. Et umatriculeret huus som Jens Andersen Løgstrup og hustru fradøde. Nyt Hk 1 skp 2 fc 1 alb. Han har indgaaet at forrette et Muurarbejde wed Tandrup Gaard og Bedsted Kirke imod betaling der er nærmere angiwet.
11 Sept 1812.

722 fol 502
Christen Madsen, Hassing.
Født i Horsfelt. Et umatriculleret huus Ny Hk 1 skp 2 alb som Johanne Hendriksdatter har frasagt sig. 11 Sept 1812.

723 fol 503
Christen Jensen, Nørre Bjerregaard, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. En gaard Nyt Hk 3 td 4 skp 1 1/4 alb. gl Hk 4 td 1 skp som den forrige fæster Peder Jespersen hawde. Han skal underholde sin Swigermoder forrige fæster Enke Ane Marie Nielsdatter med alle Slags fornødenheder og i Sygdomstilfælde sømmelig Pleje og understøttelse saa det i alle maader kan wære uden Anke. Kan hun ikke wære tient med at wære hos ham skal der indrettes et særskilt Wærelse i Gaarden og giwes hende nærmere ang. Korn m. w. 25 Marts 1813.
(Br no 92).

724 fol 505
Christen Andersen, Dalgaard, Bedsted Sogn. Født Istrup. Gaarden Dalgaard Nyt Hk 2 td som Simon Andersen sidst hawde. Gl Hk 2 td 3 skp 3 fc. 23 Marts 1813.
(Br no 94).

725 fol 506
Christen Hansen, Bedsted. Født i Spangsbjerg. Et huus som Jørgen Madsen i Retten d 21 Jan d a har frasagt sig. Gl Hk 1 skp 2 fc 1 alb. 8 Juli 1813

726 fol 507
Christen Jensen, Hassing. Født i Hvidbjerg paa Thyholm. Et huus som Anders Justesen i Retten den 22 April har frasagt sig. Nyt Hk 2 skp 3 fc gl Hk 1 skp 2 2/3 alb. 1 Juli 1813

727 fol 508
Lars Jensen, Brogaard, Bedsted Sogn. F sst. Den gaard hans fader Jens Larsen den 21 i Retten frasagde sig. Hk 4 td 3 skp. Han skal underholde faderen med frie huuswærelse og alle slags fornødenheder, og i sygdomstilfælde sømmelig pleje saa det i alle maader kan wære uden anke.
29 Sept 1813. (Br no 98).

728 fol 509
Anders Justesen, Bedsted. Født i Villerslev. Den gaard som afg. Poul Poulsen sidst hawde og hans Enke den 22 i Retten frasagde sig. Hk 2 td 3 skp 3 fc Nyt Hk 2 td 1 skp 2 1/4 alb. Han skal underholde sin Swigermoder den forrige fæsters Enke Kirsten Christensdatter med alle slags fornødenheder, og i sygdomstilfælde, sømmelig pleje i alle maader uden Anke. Hwis hun ikke finder dig tient med, at wære hos ham, skal han indrette et særskilt Wærelse og desuden nærmere angiwet Korn, Mælk m.w. 13 Juli 1813.
(Br no 93)

729 fol 510
Erich Mathiesen, Grøntoft, Bedsted Sogn. Født i Randrup. Den gaard som afg Johanne Erichsen, sidst iboede, kaldet Grøntoft, Hk 4 td 2 skp. Han har givet ægteskabsløfte til forrige fæsters Enke Inger Jensdatter. 29 Sept 1813. (Br no 97).

730 fol 511
Ejler Nielsen, Dybedalhus. Født i Jaslev?. Det huus som Johan Christian Pedersen, den 3 febr i Retten har afstaaet, beliggende paa Tandrup Hovedgaards Taxts Heede norden og østen Ove Søe, kaldet Dybedalhus. Han skal holde opsyn med Ejerens opgrawede Tørw i Heeden at hwerken hans egne eller ejerens Creaturer beskadiger dem, han skal hawe opsyn med det opbrækkede Heede, og at ingen fremmede slaar Lyng, grawer Tørw, Græsser deres Creaturer eller anden mishandling. Desuden fæster han til Kornsæd 3 td Land, og græsning til en Koe og 10 - 12 faar. Den forrige fæster Johan Christian Pedersen og Søster Lispeth Malene Pedersdatter nyder fri bopæl og huuswærelse hos ham. (Se 741) 25 Marts 1814.

731 fol 513
Niels Pedersen, Stenledhuus, Bedsted Sogn. Født i Hovedhuus, Gimsing Sogn (Giemsing). Han tiener som Ladefoged paa Tandrup. Et huus Hk 2 skp 3 fc 1/2 alb Nyt Hk 4 skp 1 fc 1 3/4 alb. Skulle huuset ønskes solgt skal han tilbydes det først for den Summa 20 Rdr Sølw. 25 Marts 1814.

732 fol 514
Ole Christensen, Bedsted. Født i Istrup. Et huus som afg Christen Nielsens Enke den 20 Maj i Retten har frasagt sig. Hk 4 skp 2 fc 2 alb. Nyt Hk 4 skp 3 fc 1/4 alb. Den forrige fæsters Enke Else Jensdatter nyder fri Bopæl og huuswærelse, warme, Lys m w. 21 Juni 1814.
(Br no 102).

733 fol 516
Anders Pedersen, Bedsted. F sst. Et huus som hans fader Peder Madsen Balle i Retten den 20 Maj frasagde sig. Hk 2 skp 1 fc 2 alb. Han skal giwe forældrene frie Bopæl og huuswærelse. 21 Juli 1814. (Br no 99).

734 fol 517
Jens Pedersen, Nørredalgaard, Bedsted Sogn. F sst. Fæster denne gaard som afgangne Anders Jensen sidst iboede. Hk 4 td 7 skp 3 fc. Han ægter forrige fæster Enke Kirsten Simonsdatter.
6 Octob 1814. (Br no 101).

735 fol 518
Laust Pedersen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Født i Jestrup. Den gaard som afg Poul Jensen beboede. Han ægter Enken Karen Pedersdatter.
Hk 4 td 6 skp. 6 Octob 1814. (Br no 100).

736 fol 519
Christen Hansen, Damsgaard, Bedsted Sogn. Født i Spangsbjerg. Den gaard som Niels Nielsen den 27 April i Retten frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 3 fc Nyt Hk 3 td 6 skp 1 alb. Han skal giwe de gamle anstændig ophold, pleje dem under Sygdom og begrawelse. Skulle de imod formodning ikke finde dem tient med Fæsterens ophold, da Bestemmes at han skal giwe dem 3 td Rug 3 td Byg 1 lispund Flæsk og 1 Faar til slagtning, samt naar det hawes en Potte Mælk daglig, Kornet leweres i 2 Terminer og det halwe til den længstlewende. 7 Sept 1815.
(Br no 103).

737 fol 520
Jens Jensen, Bedsted, F sst. En gaard som hans fader Jens Nielsen Mølgaard den 27 April i Retten frasagde sig. Hk 2 td 3 skp 3 fc. Han skal giwe faderen anstændig underholdning, huuswærelse, warme m. w.. Skulle Jens Nielsen ikke finde sig fornøjet med opholdet skal han i stedet hawe det nærmere ang.
Korn, Mælk o s w. 7 Sept 1815. (Br no 106).

738 fol 522
Christen Pedersen, Riskærhus, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Fæster huuset som Christen Hansen i Retten den 27 April frasagde sig. Hk 1 skp 2 fc 1 alb. Gaardens og Kirke Klokkerne rengiør og reparerer han paa forlangende forswarlig og godt imod billig Betaling. 7 Sept 1815. (Br no 105).

739 fol 523
Jens Simonsen, Trudselborghuus, Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Det huus som Niels Nielsen i Retten d 27 April frasagde sig. Hk 4 skp. Nyt hk 3 skp 2 fc 2 3/4 alb. 7 Sept 1815.

740 fol 524
Peder Jensen, Harregaard, Bedsted Sogn. F sst. Fæster den gaard som hans Moder som Enke hawde, men nu er fradød.
Hk 2 td 3 skp 3 fc. 13 Sept 1815. (Br no 104).

741 fol 525
Niels Jensen Kok, Dybedalhus. Født i Brogaard. Det huus som Ejler Nielsen i Retten den 27 April frasagde sig. Beliggende paa Tandrup Howedgaards Taxtes heede norden og østen for Ove Søe kaldet Dybedalhus. Nyt Hk 1 skp 2 3/4 alb desuden 3 Tønder Land til Agerdyrkning. Han skal hawe opsyn med Tørw og Heeden at ingen fremmede mishandler, græsser eller hjemfører noget derfra. Han maa græsse en Koe og 10 a 12 Faar. De gamle Beboere Christian Pedersen og Søster Lispet Malene Pedersdatter nyder fire huuswærelse og bopæl saa længe de lewer.
(Se no 730). 14 Decb 1816.

742 fol 527
Peder Christensen Barøgel, Hassing. F sst. Den gaard som Peder Sørensen i Retten den 24 April frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 2 fc, saawel Hk som Ejendomme uforandret. Den forrige fæster Peder Sørensens Moder som er tilstaaet ophold i Gaarden, beholder sine Rettigheder med huuslye i Waaningshuusets westre ende, samt fornøden Ildebrand 1/2 td Rug 1 td Byg og føde til et? Faar, og en anstændig Jordefærd.
25 Sept 1817. (Br no 108).

743 fol 528
Jørgen Andersen, Vittrup. Bedsted Sogn. Født i Bjerregaard. Den gaard som afg. Christopher Pedersen sidst beboede. Hk 3 td 3 skp 2 fc. Nyt Hk 2 td 3 skp 2 fc 1 1/2 alb. Han ægter Enken Else Jensdatter. 25 Sept 1817. (Br no 109).

744 fol 529
Peder Andersen, Hassing, F sst. Et huus som Mads Ejlersen i Retten har frasagt sig. Med tilliggende u-matr. Ejendom ansat til 3 Tdr Land. 25 Sept 1817.
(Br no 107).

745 fol 531
Niels Christensen, Brydberg, Bedsted Sogn. Født Sejerskilde. Et huus som Christen Andersen og hustrue er fradøde. Hk 1 skp 3 fc 2 alb Nyt Hk 4 skp 1 fc 1 1/2? alb. Han skal forrette det Smedearbeide som forefalder her paa Tandrup i alle maader Forswarlig og imod Betaling som herwed bestemmes, for en heel Dags Arbeide om Sommeren fra Paaske til Mikaeli 24 skilling reede Sølw og om Winteren fra Mikaeli til Paaske 16 Skilling Sølw, Dagen beregnes fra Solens Opgang til kl 6 om Aftenen i de korte Winterdage om og Sommeren fra kl 5 Morgen til kl 8 Aften. Naar der indtræffer flere Dages Smedearbeide giwes Haandwærkeren 2 Dages forwarsel men til enkelt Dages Smede Arbeide møder hand strax eller efter Tilsigelse. 31 Juli 1818.

746 fol 532
Christen Christensen, Bedsted. Født i Istrup. Et huus Anders Pedersen i Retten har frasagt sig. Hk 2 skp 1 fc 2 alb. Nyt Hk 3 skp 2 1/2 alb. 31 Juli 1818.

747 fol 532
Christen Pedersen, Bedsted. Født i Hvidbjerg. Det huus som Peder Pedersen Hvidbjerg, i Retten har frasagt sig. Hk 2 skp 2 alb. Nyt Hk 1 skp 1 fc 2 3/4 alb. Den afgaaede fæster Peder Hvidbjerg og Hustrue forbeholdes Huuswærelse i huusets westre Ende. 31 Juli 1818.
(I br not: Himmerigshuus) (Br no 110).

748 fol 534
Peder Pedersen Leegaard, Hassing.
F sst. En gaard som faderen Peder Nielsen Leegaard i Retten har frasagt sig. Hk 3 td. Nyt Hk 2 td 4 skp 1 1/4 alb. Forældrene nyder huuswærelse. 20 Sept 1819.

749 fol 536
Terkild Jensen, Hassing. F sst. Den gaard hans afdøde Fader Jens Therkildsen efter fæstebrew af 27 Decb 1786 har haft, og som Moderen Edel Christensdatter i Retten 17 August har frasagt sig. Hk 3 td. Nyt Hk 3 td 4 skp 1 1/4 alb. Hun skal nyde og beholde frie Beboelse i de Wærelser som udi Waaningshuusets tilbygte fløjhuus er indrettede, samt aarligen 4 Læs Skud Tørw forswarlig behandlede og tilførte. 26 Decb 1820.

750 fol 536
Peder Simonsen, Grøntoft, Bedsted Sogn. Født i Hedeholm. En Gaard som afg. Erik Mathiesen sidst hawde, kaldet Grøntoft. Hk 4 td 2 skp. Nyt Hk 4 td 3 skp 2 1/2 alb. 26 Sept 1820.

751 fol 537
Niels Jensen, Brogaard.
Bedsted Sogn. F sst. Den gaard som faderen Jens Sørensen efter fæstebrew af 20 April 1784 har haft. Hk 4 td 3 fc. Nyt Hk 2 td 6 skp 2 fc 1 alb. Han skal giwe sine gamle forældre Jens Sørensen og Else Marie Christensdatter fornøden huuswærelse deres Liwstiid. 15 Sept 1821. (Br no 112).

752 fol 539
Laust Pedersen, Hassing.
F sst. Den gaard hans Swigerfader Peder Poulsen efter fæstebrew af 4 Decb 1788 hawde, og i Retten den 21 Novb 1822 frasagt sig. Hk 3 td. Nyt Hk 2 td 6 skp 3 fc 1 1/2 alb. Han skal giwe Swigerfaderen frie huuswærelse og warme i Gaarden. 15 Sept 1823.

753 fol 540
Niels Jensen Vie, Vittrup.
F sst. En Gaard Jens Nielsen efter fæstebrew af 9 April 1783 hawde og 10 April i Retten frasagde sig. Hk 6 td 7 skp. Nyt Hk 5 td 3 skp 3 fc 2 alb. Fæsterne Søren Clausen og Lars Gindrup under hwis fæstegaarde de 2 nordeste Engstykker henhører, udwiiser hwer aar wei efter hans og deres Beqwemmelighed til Høets Bortkiørsel dog maa denne wei ei benyttes af andre, ei heller andre Tiieder end wed Høebiergningen. 20 Sept 1823. (Br no 114).

754 fol 542
Niels Christian Christiansen, Nørre Fladskær, Bedsted Sogn. F sst. Den gaard hans Stiffader Christen Pedersen efter fæstebrew af 18 Febr 1809 har haft i fæste og i Retten den 8 dennes frasagde sig. Hk 5 td 4 skp 2 fc. Nyt Hk 3 td 2 skp 2 fc 1 1/2 alb. Stiffaderen og Hustru Maren Nielsdatter skal nyde frie Huuswærelse og Warme i Gaarden deres Liwstiid.
17 Sept 1825. (Br no 116).

755 fol 543
Laurs Christensen Mølgaardhuus, Brydberghus, Bedsted Sogn. Der har indladt sig i Ægteskab med afdøde Jens Madsen Bierregaards efterladte hustrue Karen Pedersdatter. Fæster det huus som han efterlod Brydberghus Hk 2 skp. Nyt Hk 5 skp 1 fc 1 1/2 alb. 17 Sept 1825.

756 fol 544
Niels Christiansen Søndergaard, Vittrup. Bedsted Sogn. Født i Bedsted. Den gaard som hans Swigerfader Lauge Poulsen efter fæstebrew af 19 Sept 1788 har haft, og i Retten den 8 frasagde sig. Hk 3 td 3 skp 2 fc Nyt Hk 2 td 4 skp 1 fc 2 1/4 alb. Swigerforældrene Lauge Poulsen og hustrue Maren Christensdatter giwer han frie huuswærelse i Gaarden deres Liwstiid, og om de skulle ophøre med at opholde dem i Stue hos fæsteren og hustrue, da leweres dem aarligen 2 Læs Fladtørw a 10 Sneese og 2 Læs Skudtørw a 16 Sneese.
17 Sept 1825.(Br no 115).

757 fol 546
Svend Jensen Kier, Vestergaard, Bedsted Sogn. Han har indladt sig i ægteskab med afd. Envold Pedersens Enke Frederica Pedersdatter. Fæster Gaarden Hk 4 td 7 skp 3 fc. 7 Jan 1828.
(Br no 117).

758 fol 548
Christen Larsen Bedsted, Blander, Bedsted Sogn. Den gaard afd. Niels Christensen efter Fæstebrew af 29 Juni 1778 hawde, og Enken Christence Jochumsdatter den 27 Novb 1828 i Retten frasagde sig kaldet Blander. Hk 2 td 3 skp 3 fc Nyt Hk 2 td 2 fc 1 alb. Han skal giwe Enken frie Huuswærelse, Warme og Lysning i hans egen Stue og hos ham og familie.
4 Sept 1829.

759 fol 550
Laust Christensen, Hassing.
Fæster den gaard hans forlængst afdøde fader Christen Nielsen efter fæstebrew af 30 Marts 1770 hawde og dennes Enke Else Marie Larsdatter den 27 Novb f a i Retten frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 2 fc Nyt Hk 4 td 1 skp 1 fc 3/4 alb. Gaarden er udflyttet fra Hassing By Han skal giwe moderen frie Huuswærelse og fornøden Ildebrænsel. 2 Sept 1830.

760 fol 551
Niels Christensen Barøgel, Hassing.
Den gaard hans afdøde fader Christen Pedersen Barøgel efter fæstebrew af 19 April 1785 har haft, og dennes Enke Anne Kirstine Nielsdatter den 16 f m frasagde sig. Hk 3 td Nyt Hk 3 td 1 sko 1 fc 2 1/4 alb. Han skal giwe sin Moder frie huuswærelse og fornøden Ildebrændsel. 2 Sept 1830.

761 fol 552
Niels Christensen, Hassing.
Et huus som afdøde Hans Andersen efter fæstebrew af 5 August 1775? hawde, og Enken Ane Cathrine Andersdatter 10 april frasagde sig. Hk 1 skp 1 fc 2 alb. Han skal giwe Enken frie huuswærelse i den westre Ende, hwor han til hende lader indrette en liden Stue med et Kammer wed Nordre Side, samt Ildsted og Plads til 2 Læs Brændsel. 2 Sept 1830.

762 fol 553
Albrecht Jensen Handest, Hassinghuus, Hassing Sogn. Et huus som afdøde Christian Bjerregaard har haft. Ansat til 5 td Land umatric.
Hk 1 skp 1 fc. Nyt Hk 3 skp 1 alb. 2 Sept 1830.

763 fol 554
Peder Jensen Harregaard, Sønder Fladskær, Bedsted Sogn. En gaard k 5 td 4 skp 2 fc, Nyt Hk 3 td 5 skp 3 fc og af Fladskær fælled ansat til Hk 1 skp 2 fc 2 1/4 alb, som afdøde Poul Christensen Hørdum efter fæstebrew af 20 Marts 1808 hawde, og som Enken Agnethe Michelsdatter i Retten 23 April 1829 afsagde sig og siden af P J H tiltraadt.
2 Sept 1830. (Br no 120).

764 fol 556
Anders Larsen Bedsted, Hundskær, Bedsted Sogn. En Gaard som Niels Nielsen Toppenberg efter fæstebrew af 10 Novb 1806 hawde og den 30 April frasagt sig. Hk 1 td 1 skp 1 fc. Han skal giwe Niels Nielsen Toppenberg frie huuswærelse og behøwende warme i hans egen Stue hos sig og Hustrue.
18 Sept 1830. (Br no 119).

765 fol 557
Jens Pedersen Høye, Harregaard, Bedsted. Fæster Gaarden Harregaard som er udflyttet fra Bedsted By. Hk 2 td 3 skp 3 fc. Nyt Hk 2 td 5 skp 1 3/4 alb. Som sidst har wæret fæstet til Peder Jensen efter fæstebrew af 13 Sept 1815.
23 Sept 1830

766 fol 558
Peder Christensen Hørdum, Øster Mølgaard, Bedsted Sogn. Gaarden Øster Mølgaard Hk 4 td 3 skp. Nyt Hk 4 td 3 skp 1 1/4 alb. Der efter fæstebrew af 10 April 1787 har wæret fæstet til afd. Peder Jensen, og med hwis Enke Inger Kirstine Andersdatter han har indgaaet ægteskab. 23 Sept 1830.
(Br no 121).

767 fol 560
Jens Peder Poulsen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Den gaard som hans Stiffader afdøde Laust Pedersen Leegaard efter fæstebrew af 6 Octob 1814 hawde og Enken Karen Pedersdatter den 11 Decb 1831 frasagde sig. Hk 4 td 6 skp Nyt Hk 3 td 2 3/4 alb. Han betaler ingen Indfæstning derimod har han wed Fæstets Modtagelse betalt som Erstatning for af forrige Fæsteres Boe modtagne Inwentarium m w som war Hosbonden tilhørende den Summa 60 rdr. Hans moder skal han giwe frie Huuswærelse og fornøden Ildebrændsel. 8 Sept 1830.

768 fol 561
Mads Pedersen Knurborg, Sønder Bjerregaard, Bedsted Sogn. Hk 4 td 1 skp. Nyt Hk 3 td 4 skp 3 fc 1/4 alb. Som Søren Nielsen Bach efter fæstebrew af 19 Marts 1799 den 4 f m frasagde sig. Han skal giwe S N B og hustrue Else Andersdatter frie huuswærelse og Ildebrændsel. 8 Sept 1832.(Br no 123).

769 fol 563
Niels Pedersen, Hassing. Den gaard hans afdøde Fader Peder Laursen efter fæstebrew af 2 Novb 1796 hawde og Enken Johanne Nielsdatter den 11 d m frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 2 fc. Da det af Fæsteren til hans Moders Beboelse i østre Side af fæstegaarden, af nye opbygt huus ikke er indbefattet under den skete Owerlewering af Fæstegaardens Bygninger, men forbeholdt Fæsteren som hans Ejendom, saa bliwer det hans Pligt, efter Moderens Død, om Hosbonden saadant nogensinde skulde fordre strax paa Opfordring at nedbryde bemelte huus og for øwrigt under alle Omstændigheder ingenlunde derudi, saawel i Moderens lewende Liwe, som efter den tiid at indtage Lejere eller Indsiddere. Han forpligtes til saalænge hun lewer, foruden det forbenæwnte, at forsyne hende med fornøden Ildebrændsel. Indfæstningen er betalt med 100 Rigsbankdaler rede Sølw. 30 August 1834.

770 fol 565
Christen Nielsen Kier, Hundskær, Bedsted Sogn. Den gaard som hans fader Niels Christensen Kudsk efter fæstebrew af 8 Maj 1787 hawde, men den 11 d m frasagt sig. Hk 3 td. Nyt Hk 2 td 1 skp 1/4 alb. Han skal giwe sin fader frie huuswærelse og Ildebrændsel. 30 August 1834.
(Br no 125).

771 fol 567
Niels Larsen Gindrup, Bedsted Sogn. Den gaard hans afdøde fader Lars Christensen Gindrup efter fæstebrew af 4 Decb 1790 hawde og Enken Johanne Andersdatter den 11 d m frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 3 fc Nyt Hk 3 td 4 skp 1/2 alb. Han skal giwe Moderen frie huuswærelse og fornøden Ildebrændsel.
30 August 1834. (Br no 126).

772 fol 568
Christen Nielsen Mølgaard, Riskærhus, Bedsted Sogn. Han er for tiden Ladefoged paa Tandrup Gods. Hk 1 skp 2 fc 1 alb som Christen Pedersen efter fæstebrew af 7 Sept 1815 har haft og den 18 April frasagt sig. 30 August 1834.
(Br no 124).

773 fol 569
Nicolaj Larsen Toftdahl, Hassing. Fæster en fra Hassing By udflyttet Gaard der sidst har wæret fæstet af afdøde Anders Pedersen efter fæstebrew af 18 Juni 1808., som Enken Maren Andersdatter den 15 April 1834 frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 2 fc Nyt Hk 3 td 3 skp 1/4 alb. I stæden for Indf har han leweret arbejdshjælp til Gaardens udflytning som anslaaes til 80 Rdr rede Sølw. Gaarden jord magelagt med andre.
27 August 1835.(Br no 83b)

774 fol 571
Peder Nielsen Spangsbjerg, Nørredalgaard, Bedsted Sogn. Fæster denne gaard, han har ægtet afdøde Jens Pedersens Enke Else Jochumsdatter. Hk 4 td 7 skp 3 fc Nyt Hk 3 td 7 skp 2 1/2 alb. 27 August 1835.

775 fol 572
Niels Pedersen Damsgaard, Bedsted. Den gaard som hans fader Peder Nielsen Damsgaard efter fæstebrew af 28 Febr 1795 hawde og den 29 Novb 1834 frasagde sig. Gaarden er udflyttet efter at wære magelagte med forrige fæster Jens Mølgaards Bygninger i bemte Bedsted ligesom jorden er magelagt. men forøwrigt uforandret Hk 4 td 1 skp Nyt Hk 2 td 5 skp 2 fc 3/4 alb. Gaarden er tildels af nyt opført. I steden for Indfæstning har han hjulpet wed udflytningen. Han skal giwe forældrene P N Damsgaard og Moderen Maren Hansdatter frie huuswærelse og Ildebrændsel.
27 August 1835. (Br no 43)

776 fol 573
Jens Jensen, Brydberg Mølle, Bedsted Sogn. Gaarden Brydberg Mølle, med underliggende Ejendomme der bestaar af det saakaldte Strandskure?, Contribuabel Hk 1 td 5 skp 3 fc 1 alb og det saakaldede Brydberg Mølle hwis ejendomme er Howedgaards Taxt ansat til 13 td Land. Nyt Hk 2 td 1 skp 1 alb Brydbergjord 1 td 4 skp 2 fc 1/2 alb. Som hidtil har wæret fæstet af faderen Jens Christensen efter fæstebrew af 13 Novb 1788, og den 20 Juni har frasagt sig. Desuden 1/3 af Fladskær fælled som hans fader hawde fæstes ogsaa. Han skal giwe faderen frie huuswærelse og Ildebrændsel. 27 August 1835.

777 fol 575
Laust Jensen Vittrup, Brogaard By. Den gaard som afdøde Lars Jensen Brogaard hawde, og Enken Kirsten Jensdatter han ægter. Hk 4 td 3 fc Nyt Hk 3 td 3 skp 1/4 alb. 27 August 1835.
(Br no 127).

778 fol 576
Christen Christensen Vangsgaard, Hassing. En fra Hassing By udflyttet gaard, der sidst war fæstet til Christen Christensen Skriwer efter fæstebrew af 21 Decb 1809, som hans Enke Mariane Andersdatter de 26 Marts 1835 frasagde sig. Jorden er maget men uforandret Hk 4 td 7 skp 2 fc. Nyt Hk 3 td 7 skp 3 fc 2 alb. Han har leweret arbejde til udfl. for 80 rdr. derfor ingen Indf. 31 August 1836.

779 fol 578
Peder Nielsen Hassing, Østergaard, Hassing. En gaard der er udflyttet kaldet Østergaard., som hans fader Niels Jensen efter fæstebrew af 10 April 1802 hawde og den 22 dennes frasagt sig. Hk 3 td. Nyt Hk 5 td 1 1/4 alb. Faderen Niels Jensen og Stifmoderen Edel Jensdatter skal han giwe frie huuswærelse og Ildebrændsel. 31 August 1838.

780 fol 579
Christian Nielsen Mølgaard, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. Han er for tiden Ladefoged paa Tandrup. Fæster et huus som afdøde Christian Christiansen Skriwer efter fæstebrew af 10 Novb 1806 beboede, og Enken under Skifteforretningen 30 Decb forrige aar frasagde sig. Hk 2 fc og de i brug hafte Howedgaards Jorder Hvasborg kaldet 5 skp 1 fc 1/5 alb ialt 3 skp 3 fc 1/5 alb. foruden det af Hvasberg som endnu er Howedgaards Taxt Nyt Hk 5 skp 1 fc 2 3/4 alb. 31 August 1836.

781 fol 580
Henrik Nielsen, Bedsted. Et huus som Christian Nielsen Mølgaard sidst hawde. Hk 3 skp 2 fc 1/2 alb Nyt Hk 1 skp 3 fc 1 1/2 alb. 31 August 1836.

782 fol 581
Christen Nielsen Gindrup, Riskærhus, Bedsted Sogn. Hk 1 skp 2 fc 1 alb. Som Ladefoged Christian Nielsen Mølgaard sidst hawde i fæste. 31 August 1836.

783 fol 583
Jens Hansen Hundskær, Brydberg, Bedsted. Et huus som afdøde Peiter Andersen sidst beboede. Hk 1 skp 2 fc. Nyt Hk 3 skp 3 fc 1 alb.Han skal giwe Enken Ane Jespersdatter frie huuswærelse i den for hende i westre ende indrettede Beboelses Lejlighed, som hun allerede iboer. 31 August 1836.

784 fol 584
Den forrige Aar anmeldte Gaard i Bedsted af Hk 2 td 3 skp 3 fc, har jeg ej endnu funden nogen duelig fæster til, formedelst at Jordene war forsømte og ingen gødning tilstede, hwortil kom den Ødelæggelse Stormen den 8te og 9 August foraarsagede wed at beskadige Afgrøden. Dette Aar har den deel af Jorden som dertil war beqwem, ligesom forrige Aar, wæret under Dyrkning og Afgrøden indbjerget og udbæres paa Stedet, saa at jeg haaber at faae Gaarden bortfæstet i det kommende Aar. For øwrigt maa jeg Bemærke at forrige Fæster som i flere Aar af Skaansomhed, formedelst hans store Familie, en gammel Fader og mange smaae Børn, hawde hensiddet uden at betale afgiwterne, af end widere Skaansomhed Beholdt Boepæl i Gaarden til sidste 1ste May, saa at jeg troer det første fra denne tid kan regnes at Gaarden war fæsteledig. Skulde jeg nu ej i Løbet af Winteren finde en duelig Fæster, da maae jeg giwe mig den underdanige Friehed at ansøge Det Høye Kollegium om widere henstand. At der til Aarets Udgang ingen fleere Fæsteledige Gaarde befindes, og at der ej heller i Aarets Løb, er udstædte flere end foran indførte sex Fæstebrewe for Tandrup Gods attesteres.
Tandrup den 31 December 1736. Signeret.

I Betragtning af Omstændighederne kan owenmeldte Gaard beregnes som fæsteledig fra den 1 Maii 1836; imidlertid anmodes Godseieren om at sørge for Gaardens Bortfæstning paa anordningsmæssig Maade inden denne Protocol forrewises næste Aar. Signeret.

785 fol 584
Jens Christian Pedersen Hassing, Bedsted Sogn. Den gaard som Jens Jensen Mølgaard, efter fæstebrew af 7 Sept 1815 har haft og 18 Maj 1835 frasagt sig, men dog først fraflyttede 1 Maj 1836. Gaarden er magelagt med forrige Fæster Peder Nielsen Damsgaard Gaards Bygninger sammen med Jorden. Men uforandret Hk 2 td 3 skp 3 fc.
Nyt Hk 1 td 4 skp 2 fc 1 1/4 alb. 18 Sept 1837.(Br no 128).

786 fol 586
Poul Madsen Dahlgaard, Muurmester, Hassing. Et huus som afdøde Christen Laustsen Villerslev hawde. Hk 1 skp 2 fc 1/6 alb. Nyt Hk 2 skp 2 fc 3/4 alb. I 1836 magelagt med andre Jordejendomme.
26 Sept 1837.

787 fol 587
Peder Christian Nielsen, Hassing.
Et huus som Peder Andersen Hk 3 td land. Nyt Hk 2 skp 3/4 alb. 26 Sept 1837.

788 fol 589
Peder Christensen Dahlgaard, Hundskær By, Bedsted Sogn. En gaard som hans afdøde fader Christen Pedersen Dahlgaard og afdøde Moder Johanne Marie Andersdatter efter fæstebrew af 8 Sept 1803 hawde. Hk 1 td 4 ? skp 1 fc Nyt Hk 1 td 3? skp 2 fc 3/4 alb. 3 Sept 1838

789 fol 590
Niels Andersen Hove, Hundskær By, Bedsted Sogn. Den gaard afdøde Anders Larsen Bedsted efter fæstebrew af 18 Sept 1830 hawde. Hk 1 td 4 skp 1 fc Nyt Hk 1 td 1 skp 1 fc 1/4 alb. I stedet for indfæstning har han medbragt besætning.
3 Sept 1838. (Br no 129).

790 fol 591
Christen Nielsen Krabe, Hassing.
Den gaard Niels Nielsen Knakkegaard efter fæstebrew af 14 Decb 1803 hawde og 11 April 1837 frasagde sig Hk 4 td 7 skp 2 fc Nyt Hk 4 td 4 skp 2 fc 1 alb. I stedet for indfæstning har han medbragt besætning. 28 Sept 1838.
(Br no 68).

791 fol 592
Christen Madsen Dahlgaard, Bedsted. Et huus som Søren Pedersen Trankier har haft.
Hk 2 fc 1 alb. Nyt Hk 1 skp 3 fc 2 1/4 alb. I Steden for Indfæstning har Fæsteren leweret en Koe. 1 Octob 1838. (Br no 130).

792 fol 594
Anders Nielsen Damsgaard, Brydberg, Bedsted Sogn. Et huus som Niels Andersen Tandrup hawde. Hk 1 skp 1 alb. Nyt Hk 4 skp 2 1/4 alb. 3 Decb 1838.

793 fol 594
Laust Andersen Hassing, Hassing By. En gaard som afdøde Peder Christensen Barøgel har haft og Enken Maren Nielsdatter som han har ægtet. Hk 4 td 7 skp 2 fc. Nyt Hk 4 td 2 skp 2 fc 1 1/4 alb. 12 Sept 1839.

794 fol 596
Hans Sørensen Søndergaard, Bedsted. En gaard afdøde Christen
Pedersen Koch hawde. Han har ægtet Enken Mette Pedersdatter. Hk 4 td 7 skp 3 fc Nyt Hk 3 td 1 skp 3 fc 2 3/4 alb. Den wed Bedsted Kirke beliggende Hæstestald som Tandrups Ejer har ladet opbygge til afbenyttelse saa ofte nogen derfra søger Kirken, tillades det fæsteren at afbenytte til Brug imod at han i Fæstegaarden, bestandig som hidtil, giwer Hosbonden passende og beqwem Staldplads for twende Hæste saa ofte han eller nogen fra Howedgaarden wil Benytte samme og desuden holder den benæwnte Staldbygning i forswarlig Stand. 7 September 1839. (Br no 131).

795 fol 597
Christen Jensen Brogaard, Habæk, Bedsted Sogn. Fæster gaarden Habæk som afdøde Niels Pedersen hawde Hk 5 td 5 skp 2 fc Nyt Hk 2 td 7 skp 3 fc 2 1/2 alb. 7 Sept 1839.

796 fol 599
Christen Nielsen Brix, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. En gaard som hans afdøde fader Niels Pedersen Brix efter Fæstebrew af 30 Decb 1800 hawde og Enken Mette Marie Andersdatter 23 Decb 1840 frasagde sig. Hk 4 td 6 skp. Nyt Hk 3 td 1 skp 2 fc 3/4 alb. Han skal giwe Moderen frie huuswærelse og fornøden Ildebrændsel.
23 Decb 1841. (Br no 132).

797 fol 600
Peder Andersen, Bedsted. En gaard som hans fader Anders Pedersen efter fæstebrew af 14 Decb 1803 har haft og 18 April d a frasagt sig. Hk 4 td 1 skp Nyt Hk 2 td 6 skp 1 alb. Han skal giwe forældrene Anders Pedersen og dennes nu hawende hustrue Ane Andersdatter frie huuswærelse og Ildebrændsel.
25 Octob 1841. (Br no 133).

798 fol 601
Poul Thomsen, Ulnitz, Bedsted Sogn. Fæster Gaarden Ulnitz som hans afdøde fader Thomas Salmondsen efter Fæstebrew af 31 Decb 1792 hawde. Hk 4 td 5 skp 2 fc 1 alb Nyt Hk 3 td 7 skp 2 fc 2 alb. Han betaler ingen indfæstning men derimod tildeels erstattet hans nu afdøde forældres paadragne Restance. 25 Octob 1841.(Br no 134).

799 fol 602
Peder Christensen, Skrædder, Hassing. Et huus som afdøde Jens Jacobsen Flye? har haft og hwis Enke han ægter. Hk 1 skp 2 fc 1/6 alb Nyt Hk 2 skp 2 fc 3/4 alb. 25 Octob 1841.

800 fol 603
Laust Madsen Dahlgaard, Bedsted. Et huus som Niels Mølgaard har haft. Hk 2 skp 3 fc. Nyt Hk 2 skp 2 fc 1 alb. Han skal giwe forrige fæster Niels Mølgaard frie huuswærelse i den for ham i Westre Ende indrettede Beboelses Lejlighed, som han er indflyttet i. 25 Octob 1841.

801 fol 604
Den forrige Aar som fæsteledig Gaard anmeldte, har jeg wed Contract af 11 Maj dette Aar med den afdødes Søn Peder Hansen accorderet ham i fæste, men da han ej har kundet berigtige det fornødne, en ej betydelig Pengesum Betræffende og først seer sig i Stand til derfor at gjøre Udweje til næste Juli Maaneds Udgang 1842 og jeg nødig wilde unddrage en Søn - som har wæret Moderens hjælp i ower 20 Aar - fæste paa Fødegaarden saa indstiller jeg underdanigst at dertil maae forundes Tid, uden at jeg derfor bliwer underkast nogen Tiltale; for øwrigt attesteres at der til Aarets Udgang ingen fleere fæsteledige Gaarde findes; Ligesom der ej heller i Aarets Løb ere udstædte flere end foran indførte Fem Fæstebrewe for Tandrup Gods. 31 Decb 1841.

802 fol 598:
Wed aarets Udgang staaer endnu fæsteledig en Gaard i Spangsbjerg Bye, Bedsted Sogn af Hk 4 td som sidst beboedes af Enken efter forhen afdøde fæster Hans Christensen som døde 15 Maj sidst, for øwrigt er i Aarets løb intet fæstebrew udstædt. Tandrup 24 Jan 1841.

803 fol 605
Peder Hansen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. En gaard som hans Moder Kirsten Mortensdatter under 15 Maj 1840 er fradød. Hk 4 td 6 skp. Nyt Hk 3 td 1 3/4 alb. I stedet for indf har han afbetalt paa Moderens Restance 100 rdr Sølw, hworefter den øwrige eftergiwes. 19 Sept 1842. (Br no 5).

804 fol 606
Peder Nielsen Leegaard, Bedsted. En gaard hans den 16de dennes afdøde fader Niels Pedersen Leegaard efter fæstebrew af 29 August 1795 har haft, og den 1 Decb 1841 frasagde sig. Hk 4 td 7 skp 3 fc. Nyt Hk 2 td 5 skp 1 1/4 alb. Ingen indf da han har afdraget 80 Rdr Sølw paa Restancen. Hans Moder Ane Nielsdatter skal han giwe Huuswærelse og Ildebrændsel.
19 Sept 1842. (Br no 135).

805 fol 608
At der til Aarets udgang ingen fæsteledige Gaarde befindes att. 31 Decb 1842. Samme 1843.

806 fol 608
Johannes Davidsens fæstebrew indf fol 422 24 Juni 1840 paategnes saaledes: Af denne fæstegaards gamle Hk 4 td 7 skp 2 fc samt 1 stk Jord Lindager kaldet Hk 2 skp ialt 5 td 1 skp 2 fc bliwer fra 1 Jan 1844 aarlig at sware gammel Skat pr Td 6 Rdr 80 sk Sølw ialt 35 Rdr 2 mk 11 sk Sølw. I den ny Mtr. er denne gaard ansat under No 6 Hk 5 td 2 skp 3 fc 2 1/2 alb og No 27 det førnæwnte Hedejord Hk 3 skp 3 fc 1 3/4 alb ialt 5 td 6 skp 3 fc 1 1/4 alb. 1 Febr 1844.

807 fol 609
Anders Pedersen Harring, Hassing. En gaard. Han har ægtet afg fæster Hans Hansen Spangsbjergs Enke Hk 4 td 7? skp 2fc. Ny Mtr No 10 Hk 3 td 5 skp 1/4 alb. Ingen indf men betalt 100 Rdr Sølw og dermed afgjort sin fornæwnte Gjæld. 14 Sept 1844.

808 fol 612
Peder Nielsen Højriis, Riskærhus, Bedsted Sogn. Han er af Refs, og har ægtet forrige fæster afg Christen Nielsen Sindrups Enke. Et huus Hk 1 skp 2 fc 1 alb, nyt no 54 Hk 2 skp 2 fc 2 3/4 alb. 14 Sept 1844.

809 fol 614
Peder Jensen Bjerregaard, Himmerigshuus, Bedsted Sogn. Fra Bedsted fæster det huus Christen Pedersen hawde. Hk 2 skp 2 alb Nyt No 52 Hk 1 skp 1 fc 2 3/4 alb. Den afg Peder Hvidbjergs Enke skal hawe Bopæl i husets westre Ende. 13 Sept 1845.
(br no 136)

810 fol 616
Niels Peter Henrichsen, Bedsted.
Et huus som Niels Johansen hawde. Hk 2 fc Nyt no 57 Hk 1 skp 3 fc 2 1/4 alb.
13 Sept 1845.

811 fol 618
Christen Jensen Overgaard, Bedsted. Et huus som faderen Jens Christian Jochumsen hawde.
Hk 1 skp 2 fc Ny no 56 Hk 3 fc 1 alb. 13 Sept 1845

812 fol 620
I Aarets løb er efter Dom Gaardfæster Niels Jensen Hove frataget fæstet paa sin Gaard "Brogaard" men nu er fæstet til: Niels Andersen Hove, af Hundskær der herpaa wil worde meddeelt fæstebrew saasnart den trænger i beboelig Stand. Ellers ingen fæsteledige Gaard befandtes etc. 31 Decb 1845.

813 fol 621
Niels Andersen Hove, Brogaard, Bedsted Sogn.
(N A H paa Brogaard) Den gaard Niels Jensen Hove! hawde. Hk 4 td 3 skp Nyt no 15 Hk 2 td 6 skp 2 fc 1 alb. Ingen indf da han har opbygget m. v. 22 Sept 1846. (Br no 141).

814 fol 623
Hans Nielsen, Vester Mølgaard, Bedsted Sogn. En gaard som faderen Niels Johansen hawde. Hk 4 td 3 skp Nyt no 19 Hk3 td 5 skp. Han skal giwe forrige fæster N J frie huuslye. Der er indgaaet forlig om en stor Restance. 22 Sept 1846. (Br no 137).

815 fol 625
Christen Simonsen, Dalgaard, Bedsted Sogn. Den gaard som Christen Andersen hawde. Hk 2 td 3 skp 3 fc Nyt no 38 Hk 2 td. Forlig om Restance.
22 Sept 1846. (Br no 140)

816 fol 627
Niels Christian Poulsen, Dalgaard, Bedsted Sogn. Den gaard som Mads Christensen Ginnerup sidst hawde, kaldet Dalgaard Hk 2 td 3 skp 3 fc Nyt No 39 Hk 1 td 6 skp 2 fc 3/4 alb. 22 Sept 1846.

817 fol 630
Christen Jensen Møller, Vestergaard, Bedsted Sogn. Den gaard som Svend Jensen hawde.
Hk 4 td 7 skp 3 fc Nyt no 8 Hk 3 td 2 1/2 alb? 22 Sept 1846. (Br no 139).

818 fol 632
Just Andersen, Bedsted. En gaard som faderen Anders Justesen hawde. Hk 2 td 3 skp 3 fc Nyt no 33 Hk 2 td 1 skp 2 1/4 alb. Forældrene forbeholdes frie huuslye.
22 Sept 1846. (Br no 138).819 fol 635

Med den Bemærkning at jeg af det fra Tandrup Howedgaard solgte Gods kuns ejer 2de Gaarde og 11 Huuse bewidnes tillige at der ingen fæsteledige gaarde forefindes ligesom intet fæstebrew er udstedt i Aaret 1848. 28 Jan 1849. Ejer 2 gaard og 10 huuse ingen ledige og intet fæstebrew udstedt 1849. 10 Febr 1850. 2 Gaarde og 4 huuse den 6 Jan 1852.

820 fol 636
Wed mindelig foreening er Pligtarbejdet for disse fæstere ændret til betaling:

Anders Nielsen Damsgaard, Laurs Bjerregaard, Jens Hansen Hundskær.
15 Sept 1851

 Sidste blad fol 645. Der er nu ikke flere Fæstebrewe, men andre optegnelser:

821 fol 710
Som Peder Pedersen Leegaard hafwer begiæret en forsikring af mig i henseendc til at hans fader er gammel og Broderen er Soldat, wilde baade nu og her efter stedse forskaane ham for Inrolingen paa det hand derhos Rolligere og fligtigere kunde forrette Hosbondens og Eget arbeide og med tiden afløse sin gamle fader, saa forpligter ieg mig her wed paa ærlig troe og løfte at ieg aldrig enten skal tage eller lade tage owenmeldte Peder Pedersen Leegaard til Indrullering eller Soldat i mine dage som ieg med egen hand og zignette bekrefter datum Tandrup dj 21 Juny 1729.
C: N: Leth. Derimod forpligter og Reverserer ieg mig til af goed Willie og kierlighed, til mine forældre, stedse at forblifwe hos dennem og forrette Arbeide bode heer og hiemme trolig som ieg altid hafwer giort og aldrig begiere at forlade dennem langt mindre qwittere Godset uden min Høyædle og Welb: Hosbonds willie og minde mens saaleedes strefwer som ieg i fremtiden self agter at hafwe gafwen og nøtte af og til min forsikring stille ieg Christen Pedersen Østergaard og min fader Peder Boisen som godwillig forlofwere for mig at ieg det urygelig skal holde, som de og tillige med mig underskrifwer og forsegler.
Datum Tandrup dj 21 Juny 1729. Signeret.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

Tilbage til godsarkiver

Til forside