Tandrup-Kovstrup Godser

Ekstrakt af skifter for Tandrup – Kovstrup godser i Hassing Herred 1728-1847.


Anledning Kongl. Allernaadigste forordning af 23 Januarii 1719 indrettet, bestaaer af 382we Igiennemdragede og forseglede Blade, hwor udi og indføres alle de wed bemeldte gods faldende Skifter efter Højstbemte forordnings allernaadigste Tilhold.                                                                      Thijsted den 17 Januarii Ao 1720.

Arkiv: LAV: G88 Tandrup - G85 Kovstrup.

Film: RA: M 10269 - 10270                                              

Det bemærkes, at når der ved skiftet angives exp. Anne Marie i sit 6te aar, vil der i uddraget altid stå 6 år, hvilket må tages hensyn til ved gennemgang af Kirkebøgerne.

Hvis ikke andet er angivet, er det altid helsøskende. 

Tandrup nævnes 1386 og 1391 og tilhørte da Peder Nielsen (af slægten Bild, skønt hans våben viser Lange-slægtens tre roser).

Der nævnes derefter forskellige ejere, således Christoffer Gersdorff, som 1630 mageskiftede den til sin Svigersøn Johan Rantzau til Estvadgård (+ 1638) mod Palstrup.

Gården kom så til sønnen Frantz Rantzau, som 1660 solgte den (45 tdr hartk) med ca 60 gårde, bol og møller til Helle Urne, som han derefter ægtede. Han døde 1676, hendes anden mand Morten Skinkel 1679 og hendes tredie mand Hans Mogensen Arenfeld 1689.

Da hun selv døde i 1688 tilfaldt Tandrup hendes 2 døtre Elisabeth Sophie og Dorthe Rantzau. Førstnv. bragte sin halvdel af gården til sin ægtefælle oberst Erasmus Casimir v Bassen, efter hvis død hun 1698 afkøbte sin svoger oberst Niels Mund og hans hustru Dorthe Rantzau den anden halvdel (21 tdr. hartk), det halve Kovstrup (10) og gods (93). 1716 ægtede hun derefter brigadér og amtmand Hans Eifler (+1724) og døde selv 1726, hvorefter Tandrup og Kovstrup kom til hendes svigersøn løjtn. Christian Leth (+1736).

Ved auktionen efter ham 1737 købtes T. (42, 28 og 238 tdr. hartk.) for 13000 rdr. af justitsrådinde Marie Charlotte Amalie Giedde (enke efter Henrik v. Klingenberg til Ørum) der døde s. å.

Den kom derefter til sønnen, major Poul v. Klingenberg (+1771), hvis enke Øllegård Marie Jermiin (1784 s. å. solgte T. ved auktion for 24.700 rdr til Peder Jørgensen fra Ullerupgård (+ 1809). 1799 solgte han den for 52.500 rdr. til Niels Willemoes (+ 1822), som 1817 afhændede den for 30.000 rbdr n. v. til sin søstersøn, exam. jur. justitsråd Poul Tøfting, efter hvis testamente af 1844 den (53 tdr. hartk.) med gods (176) ved hans død 1847 for 130.000 rbdr sølv overtoges af tre arvinger: Jens Christian Skibsted til Diernæs, Chr. Olesen til Gudum Kloster og exam. jur. E. A. Bendixen. Derefter tilhørte den en kort tid N. Breinholt m. fl. og købtes 1848 af kgl agent, konsul Hans Ditlev Lützhøft fra Thisted for 70.000 rdr uden besætning. 

Kovstrup tilhørte tidl. den slægt Munk, hvis våben var skrådelt fra venstre ved et 3tindet tindesnit. 1389 gav Christen Munk sin gård Østergård i Sønderhå til præstebordet.

1455 nævnes hans sønnesøn? Christen Munk i Kovstrup, 1474 dennes hustru fru Marine i K., og hans svoger Peder Jensen i K. 1485-91. Sidstnv. Christen Munks søn af samme navn ejede (en del af) K., men også hans søskende skrev sig til den, Benedicte M. 1481, Laurids M. 1498 og Jep M. 1504-15. Han solgte den til Kirsten Høg i Tandrup, enke efter Niels Krabbe. Derefter synes Kovstrup (1662 24 tdr hartk. fra 1688 20 tdr) stadig at haft ejer fælles med Tandrup til 1735, da den kom til Frederik Leth. Han opførte gården af bindingsværk og solgte den 1746 til major Povl v. Klingenberg til Tandrup. På auktionen 1771 efter hans død købte Eggert Nandrup K. (20, 83 og 150 tdr hartkorn) for 19.981 rdr. Han frasolgte en del af godset og afhændede derefter Kovstrup 1781 for 16.420 rdr til Søren Chr. Balleby (+ 1821), som kompletterede den. Da hans søn Niels Balleby døde ugift 1822, blev gården på auktion efter ham 1824 for 19.300 rbdr sedler, købt af by- og herredsskriver, kancelliassessor Peder Georg Nicolaj Toft. Han fraskilte godset og skødede 1829 Kovstrup til Anders Nicolai Lillelund (+1849), hvorefter den gik over til svigersønnen Frederik Bille (+ 1890) 

Littr. J. P. Trap Danmark. Bd VI Thisted Amt.

 

Ved redigeringen er følgende stednavne ændret, i h. h. til Postadressebogen 1992 og Trap Danmark:

Fra:        Til:

Braagaard = Brogaarde (dog ikke personnavne) - Brydberg = Brydbjerg

Fladskier = Fladskær - Floulef = Flovlev

Ginderup = Ginnerup - Giersbøl = Gjersbøl

Giettrup = Gettrup - Gjærup/Gjerup/Gierup = Gærup (dog ikke personnavne)

Grøndtoft = Grøntoft (dog ikke personnavne)- Gudenis = Gudnæs

Habech = Habæk- Hesselberg = Hesselbjerg

Hellerøe = Hellerød - Horsfeld = Horsfelt

Hundskier = Hundskær - Hvidberg = Hvidbjerg

Jandrup = Janderup

Kiallerup = Kjallerup

Legaard = Leegaard

Nørhaae = Nørhaa

Seierslef = Sejerslev - Sinderup = Sindrup

Siørring = Sjørring - Spangberg = Spangsbjerg

Swankier = Svankær - Syndergaard = Søndergaard

Sønderhaae = Sønderhaa - Sønberg = Sønbjerg

Thorsted = Torsted - Tøtterup = Tøttrup

Ulnits = Ulnitz

Wejerslef = Vejerslev

Wester Aae = Vesten Aa - Willerslef = Villerslev

Ydbye = Ydby

 

Personnavne:

Dal - Dahl (begge dele anvendt)

Houe - Hove

Ifuersen - Iversen

Ifwer - Iver

Powl - Povl - Poul (alle måder anvendt)

Simmensen - Simonsen (begge måder anv)

Toppenborg - Toppenberg (Skriveren anvendte begge dele)

 

1 fol 1b
Mette Andersdatter, Sønderhaa. 27 Maj 1728 (30 dag) E: Morten Lauridsen B: Anne Marie Mortensdatter 6 aar, Anders Mortensen 4 aar, Mette Mortensdatter 1/2 aar.

2 fol 3b
Christen Nielsen, Hørsted. 20 Febr 1730 (30 dg) Arvinger 2B: Christen Christensen, Sønderhaa Sogn Jestrup By, Maren Christensdatter paa stedet. Fm: broderen.

3 fol 6 b
Christen Jacobsen, Jestrup Sønderhaa Sogn. 24 Febr 1731 (30 dg). E: Maren Laursdatter. Lv: Afd Bror Jeppe Jacobsen, Hundskær, Bedsted Sogn. B: Laurids Christensen 21 aar

4 fol 9
Else Kirstine Nielsdatter, Spangsbjerg 30 Maj 1732 (30 dag)  E: Niels Andersen, Skræder.
B: Christen Nielsen 3 aar. Se no 6 fol 12b

5 fol 10b
Knud Smed (Knud Christensen Smed), Bedsted 2 Octob 1732 (30 dag) (Er i LAV reg under Smed) E: Maren Pedersdatter Lv: Enkens Søsters Mand Søren Nielsen Blander. A: Afd søskende Simen Christensen, Dalgaard, Maren Christensdatter gift med Søren Christensen, Bedsted, Anna Christensdatter, Hassing med Lv: Simen Christensen, Dalgaard.

6 fol 12b
Else Kirstine Nielsdatter, Spangsbjerg. 30 Maj 1732. E: Niels Andersen Skræder. Af hendes første ægteskab: Kirsten 9 aar. 2det ægteskab:  Christen Nielsen 3 aar. Fm: for Kirsten, Mosters Mand: Iver Jensen, Horsfelt. Fm: for Christen faderen. Se no 4 fol 9.

7 fol 14
Karen Christensdatter, Knattrupgaard 8 Maj 1736.
E: Christen Christensen. B: Sofie Christensdatter 2 aar. Fm: Morfar Christen Christensen, Sønderhaa.

8 fol 16
Christen Lauridsen, Mølgaard, Bedsted Sogn. 11 Jan 1738.
E: Dorthe Knudsdatter. A: a)Halvbror Jelle? Lauridsen, som boede i København død?, b)halvbror Jens Lauridsen, Bedsted, c) bror Jens Lauridsen, Smed i Harsyssel, d)bror Morten Lauridsen, Bedsted, e)bror Niels Lauridsen, Thisted, f)bror Laurits Lauritsen, som menes at være i Norge.

9 fol 18
Peder Jørgensen, Madstedgaard 15 Jan 1738. E: Karen Sørensdatter. Lv: ikke ang. B: Laurids Pedersen 24 aar hjemme, Maren Pedersdatter gift i Skyum, Karen Pedersdatter 29/21? aar, Maren Pedersdatter 27 aar, Inger Pedersdatter 26 aar, Anne Pedersdatter 22 aar, alle 4 hjemme hos moderen.

10 fol 19b
Peder Christensen, Gærup, Stagstrup Sogn. 10 Marts 1738 (30 dag) E: Birgitte Ollesdatter. Lv: Sr Christen Holgersen, Aarup Mølle. A: a)Bror Niels Christensen, Kiølby i Foustrup Sogn Himmersyssel (Kølby Farstrup Sogn?). b)Niels Christensen Løssing, Thilsted (Tilsted) som har den Sal Mands Broders Salig Olle Christensens af Stagstrup daatter Else Ollesdatter til Egte, c)Anne Christensdatter, Stagstrup, Søster til afd Olle Christensen i Stagstrup, samt d) Olle Christensens datter: Anne Ollesdatter i Stagstrup. e) Bror sal Morten Christensens efterladte 2B: Poul Mortensen, rejst fra landet, Johanne Mortensdatter der var g med Christen Poulsen, Aarup efterladt sig Morten Christensen 3-4 aar, Maren Christensdatter 8 aar.

11 fol 21
Else Andersdatter, Skjoldborg.
27 Marts 1738. E: Niels Andersen. B: Anders Nielsen 5 aar, Kirsten Nielsdatter 2 1/2 aar, Jeppe Nielsen 1 aar. FM. Morfar Anders Jepsen. Desuden omtales i Skiftet arv til  Niels Andersens Stifbørn fra forrige Sal Kone Maren Christensdatters hendes 2 Børn  Anne Nielsdatter 13 aar, Maren Nielsdatter 11 aar.

12 fol 22b
Poul Madsen, Odby. 23 Juni 1738 (30 dag) E: Sidsel Jepsdatter. Lv: Afd Brodersøn Jens Simonsen, Odby. B: Mette Poulsdatter 16 aar hjemme, Karen Poulsdatter 13 aar tj paa Jegindø, Maren Poulsdatter 9 aar hjemme. Fm: Mads Møller.

13 fol 24
Boeld Nielsdatter, Sønderhaa. 15 Juni 1740 (30 dag) E: Jens Christensen Skræder.
B: Birthe 19 aar, Niels 14 aar. Fm: Niels Jensen Skadbach, Sønderhaa (beskikket).

14 fol 25
Anders Poulsen, Dover Mølle. 18 Juni 1740 (30 dag) E: Navn ikke ang. Lv: Peder Christensen. A: Søster Anne Poulsdatter, Blistrup Sogn, Morsø som foregav at være eneste arving, men angav desuden en Bror som for 23 - 24 aar siden deserterede fra det Jydske Regiment, og derfra skulle have undvigt til Sverige, siden er der ikke hørt fra ham, mente han ikke var i live.
Lv: Thomas Lauritzen, Heltborg.

15 fol 25b
Anne Lauridsdatter, Lyngs. 16 Novb 1740 (30 dag). Død hos Lars Snefwers A: Stiffader, Sødskende alle hjemmehørende i Salling, Søster gift med Peder Madsen, Skræder i Lyngs.
Fæstemand Niels Larsen.
Skiftet signeres:
Paa min Swogers wegne Jep Jepsen, Som og paa egne wegne underskriwer Niels Laursen, Swend Jensen, Peder Madsen.

16 fol 27
Mads Nielsen, Sønderhaa. 6 Marts 1741 (30 dag) E: Maren Clausdatter. Hans 1ste ægteskab B: Niels Madsen 25 aar, Anne Madsdatter 30 aar. Hans 2det ægteskab B: Karen Madsdatter 3 aar. Fm: For sødskende Niels Madsen.

17 fol 28
Jens Christensen, Skyum. 13 Marts 1741. E: Maren Pedersdatter.3B:  Søn 5 aar, datter 8 aar, datter 3 aar. FM: Søren Christensen Tolbøl.

18 fol 29
Niels Andersen, Skjoldborg. 30 Marts 1741 E: Anne Jensdatter. 1ste ægteskab med Maren Christensdatter 2B: Anne Nielsdatter 17 aar, Maren Nielsdatter 15 aar Fm: Morbror Peder Christensen, Skjoldborg. 2det ægteskab med Else Andersdatter 3B: Anders Nielsen 10 aar, Jeppe Nielsen 5 aar, Kirsten Nielsdatter 6 aar. FM: Morfar Anders Jepsen, Skjoldborg. Hans 3die ægteskab med Enken Anne Jensdatter 2B: Jens Nielsen 2 aar, Niels Nielsen 1 aar. FM: Farbror Niels Andersen Korsgaard af Grurup. LV: Bror Mads Jensen, Skaarup i Sjørring Sogn. 

19 fol 31
Peder Madsen Dahl, Skyum. 8 April 1741 (30 dag) E: Maren Thomasdatter. A: Søsterbørn FM: Søren Christensen Tolbøl, i Skyum de øwrige twende arfuinger war ikke m.

20 fol 32
Jens Thomsen, Dover 27 Maj 1741 (30 dag) E: Karen Pedersdatter. Lv: Mads Madsen, Refs. A: a)Bror Peder Thomsen, Hurup, b)Søster Anne Thomasdatter, Sveigaard g Jens Simonsen, c)Søster Maren Thomasdatters 4 umyndige Børns (1 søn 3 døttre) vegne FM faderen Poul Sørensen, Gettrup. d)Søster Else Thomasdatters 6 Børns vegne (4 sønner 2 døtre) på deres vegne mødte den ene af Sønnerne Thomas Jensen, Ginnerupgaard.
Skiftet signeres:
Jens Christensen, Niels Lauridsen, Jens Simensen, Thomas Jensen.

Arven deles således:
5 Søsterlodder, Peder Thomsen, Hurup 2 Lod - Anne Thomasdatter af Sveigaard 1 Lod - Sal Else Thomasdatters Børn af Ginnerupgaard 1 Lod som deles i 10 Søsterlodder  der af tilkommer Thomas Jensen i Ginnerupgaard 2 Lod, Niels Jensen tjenende i Thisted 2 Lod - Karen Jensdatter gift i Toppenborg 1 Lod, til Rest tvende arfwinger som er umyndige er deres lodder leveret Anders Jensen tjenende i Futtrup 2 Søsterlod - Christen Jensen tjenende i Ginnerupgaard 2 Søsterlod - Anne Jensdatter tjenende sst 1 Søsterlod for hwilke sidst bemelte 3de arwinger som endnu er ei deres myndige aar Peder Thomsen i Hurup beskikkes som formynder.

Salig Maren Thomasdatters Børn af Gettrup arwer 1 Søsterlod som deles i 5 lodder: Deraf tilkommer Claus Povelsen 2 Søsterlod, Else Povlsdatter 1 Søsterlod, Karen Poulsdatter 1 Søsterlod, Anne Poulsdatter 1 Søsterlod, for hvilke 3 arw deres Fader Poul Sørensen, Gettrup er Fm. For Enkens Karen Pedersdatters Lod kvitterer Moldrup paa Vestervig.

21 fol 34b
Jens Nielsen, Madsted. 21 August 1741 (30 dag) E: Maren Pedersdatter. Lv: Jens Hansen, Kjallerup. A: Søster Elisabeth Nielsdatter, Brogaarde g Michel Michelsen, Brogaarde.

22 fol 35b
Maren Christensdatter, Vittrup. 18 Novb 1741 (30 dag). E: Jens Michelsen. A: a)Brordatter Maren Michelsdatter værende i Kallerup Sogn, Mors, b)Johanne Nielsdatter, Svinborg i Ørum Sogn, c)Ingeborg Nielsdatter d)Maren Nielsdatter begge i Refs Sogn, sidste tre Sødskendebørn til afd. For Maren Michelsdatter mødte en Soldat Peder Michelsen af Kallerup Sogn. Johanne Nielsdatter mødt med Lv: Poul Christensen, Heedegaard. 

23 fol 36
Maren Poulsdatter, Skyum. 8 Decb 1741 (30 dag). E: Mads Jensen Banggaard. B: Jens Michelsen! 25 aar, Poul Madsen 11 aar, Boeld Madsdatter 19 aar. Fm: for de to sidste Michel Jensen Pilberg, Skyum. Der signeres: Jens Madsen som Lw.

24 fol 37
Lars Michelsen, Skjoldborg. 18 April 1742 (30 dag) E: Karen Nielsdatter. B: Dorthe Laursdatter 22 aar, Anne Laursdatter 14 aar, Else Laursdatter 11 aar, Michel Larsen 8 aar, Mette Laursdatter 4 aar. Fm: Faders Morbror Poul Larsen, Aaes i Skjoldborg Sogn. Lv: Jesper Christensen, Skjoldborg. Afd har også haft i fæste et andet sted som Provsten Magister Testrup har ejet herligheden af.

25 fol 39
Lars Mortensen, Sindrup. 9 Maj 1742 (30 dag) E: Karen Jacobsdatter. I 1ste Ægteskab med Sidsel Andersdatter 4B: Anders Larsen, gift paa Thyholm, Else Larsdatter bor i Helligsø g med Anders Madsen, Kirsten Larsdatter 27 aar tj paa Thyholm, Birthe Larsen tj. i Toftum 25 aar, I 2det ægteskab 4B:Sidsel Larsdatter 21 aar, Morten Larsen 17 aar, Mads Larsen 14 aar, Jacob Larsen 7 aar de sidste hjemme hos moderen. Lv: Christen Pedersen af Sindrup.

26 fol 39b
Margrethe Andersdatter, Horsfelt.
2 Sept 1742. Død hos Peder Christensen, Horsfelt. A: Christen Thøgersen, Grurup, Anders Jensen, Bedsted, Kirsten Jensdatters Børn. Paa Arwingernes wegne underskr. Christen Tøgersen, Jens Michelsen, Anders Jensen.

27 fol 40b
Peder Christensen, Horsfelt. 26 Octob 1742. E: Mette Christensdatter. B: Johanne Pedersdatter 20/26? aar, Anders Pedersen 14 aar, Maren Pedersdatter 12 aar. FM: Morbror Hendrich Christensen, Horsfelt. LV: Hendrich Pallesen ibdem.

28 fol 41b
Peder Knudsen, Grøntoft, Sadelmager,13 Novb 1742 (30 dag) E: Johanne Laursdatter. 5B: Laurs Pedersen 9 aar, Knud Pedersen 8 aar, Christen Pedersen 4 aar, Peder Pedersen 1 aar, Maren Pedersdatter 6 aar. Fm: Fædrene frænder Niels Pallesen, Mølgaard, Anders Christensen, Bedsted. Lv: Christen Pedersen, Morup Mølle.

29 fol 43b
Maren Jensdatter, Hørsted.
26 Novb 1742 (30 dg) E: Niels Pedersen. Begge har været til huse hos hans Søn Peder Nielsen. A:  a)Ole Madsen, Sjørring, b)Niels Madsen, Tøjstrup? (Tygstrup) i Vestervig Sogn som er afd Søsterbørn, c)Maren Jensdatter, Sønderhaa afd halvsøster, Lv for hende Peder Christensen, Sønderhaa.

30 fol 44
Jens Bendtsen, Hørsted. 22 Novb 1742 (30 dag). E: Margrete Jensdatter. 4B: Jens Jensen 10 aar, Niels Jensen 4 aar, Jens Jensen 14 dage, Anne Jensdatter 7 aar. Ansat Fm: Christen Jensen Gyrup, Jestrup.
Lv: Laurs Bach, Jestrup.

31 fol 45
Anders Madsen, Bedsted.
6 Decb 1742. E: Elisabeth Clausdatter. 4B: Anne Andersdatter 24 aar, Anne Kirstine 14 aar, Anders Andersen 18 aar, Mads Andersen 12 aar. Fm: Farbror! Christen Jensen, Bedsted. Lv: Thomas Andersen, Bedsted

32 fol 45b
Jens Skræder, Bedsted.
22 Jan 1743 (30 dag) B: Jens Jensen 28 aar, Niels Jensen 26 aar, Karen? Jensdatter 21 aar, Gjertrud Jensdatter 21? aar, Inger Jensdatter 18 aar.

33 fol 46
Jens Madsen, Dalgaard. 16 Febr 1743 (30 dag) E: Margrete Christensdatter. 3B: Marie Jensdatter 6 aar, Mads Jensen 2 1/2 aar, Christen Jensen 16 uger. FM Farbror Hans Madsen, Bedsted og Morbror Søren Christensen, af Fladskjær Lv: Christen Pedersen Østergaard, Bedsted.

34 fol 48
Peder Christensen Uhrbrand, Skyum. 18 Marts 1743 (30 dag).
E: Maren Knudsdatter. 4B: Knud Pedersen 19 aar, Mette Pedersdatter 16 aar, Karen Pedersdatter 14 aar, Margrete Pedersdatter 7 aar. Fm: Thomas Jensen Gjerup, Skyum.

35 fol 48b
Mads Jensen, Skyum. 21 Marts 1743 (30 dag). E: Anne Christensdatter. 5B: Christen Madsen 26 aar, Jens Madsen 15 aar, Ellen Madsdatter 11 aar, Sidsel Madsdatter 4 aar (mgl ang en datter i skiftet 5 B?). Overv: Mads Jensen, Bangsgaard, Skyum.

36 fol 49b
Anne Simensdatter, Visby. 26 Marts 1743 (30 dag). E: Gundi Nielsen. A: Halvbror Simen Lauritsen, Visby, Helbror Laurs Simmensen, Dover i Ydby Sogn, Helsøster Kirsten Simensdatter g i Ydby med Laurs Christensen 

37 fol 50
Oluf Christensen, Skyum. 21 Marts 1743 (30 dag)(se no 41 fol 56b).
E: Karen Mouritsdatter. A: Fader Christen Ollesen. Lv: Bror Peder Mouritsen ibdem. Enken venter barn, så skiftet udsættes til fødselen er overstået. Igen 22 Aug. hwor ang. at hun er begawet med 1 arwing, for hwilken ansættes som formynder Morbror Peder Moustsen der ogsaa er lavværge. Se 41 fol 56b

38 fol 51b
Kirsten Jensdatter, Sønderhaa. 8 Januar 1743 (30 dag) E: Niels Smed. 5B: Maren Nielsdatter g Jens Jørgensen, Nørhaa, Kirsten Nielsdatter g Anders Nielsen, Hundborg, Karen Nielsdatter g Peder Jørgensen, Nørhaa, Else Nielsdatter g Olle Nielsen, Dover, Anne Nielsdatter g Christen Christophersen, Sønderhaa.

39 fol 52b
Peder Madsen, Hørsted. 21 Jan 1743 E: Maren Jørgensdatter. 4B: Mads Pedersen 9 aar, Maren Pedersdatter 13 aar, Anne Pedersdatter 11 aar, Dorethe Pedersdatter 6 aar. Fm: Morbror Mads Jørgensen, Faartoft og deres afdøde faders Søskende Barn Christen Poulsen, Hørsted. LV: Hendes Bror Anders Jørgensen, Thisted.

40 fol 54b
Jens Michelsen, Vittrup (er ikke død men ønsker grundet swaghed, optegnet sine ejendele). 31 Jan 1743. fol 55b 4 Marts 1743 holdes skifteforretning efter ham. Arwingerne er ikke angiwet, men der underskriwes paa disses wegne af Michel Tøgersen Søren Knudsen, Christen Pedersen Østergaard.   

41 fol 56b

Følgende er i protokollen overstreget.

Olluf Christensen, Skyum. 21 Marts 1743. (Se 37 fol 50) E: Karen Mouritsdatter. A: Afdødes fader Christen Ollufsen. Lv: Hendes Bror Peder Mouritsen ibdem. Fol 57b 22 August 1743 fortsætter skiftet, da Enken er nedkommet med en datter:  Kirsten Ollufsdatter. Fm: Morbror Peder Mouritzen der ogsaa er lavværge. Se 37 fol 50.

42 fol 58
Anders Christensen, Jestrup i Sønderhaa Sogn. 29 April 1743 (død dagen før) Overv: Niels Christensen og Christen Pedersen, Jestrup paa egne og øwrige medarwingers wegne. A: a) Bror Jens Christensen 34 aar, b)Søster Karen Christensdatter g med Christen Pedersen Nørgaard. Niels Christensens Kone i Jestrup c)Johanne Christensdatter en halvsøster, paa hendes wegne mødte fornæwnte hendes mand, Lars ?? Enke Johanne Christensdatter ligesom en halv Søster paa hwis wegne fremkom som Lv: Christen Nielsen af Østergaard, Jestrup. Salig Anders Søndergaards hustrue og saa en halw Søster Sofie Christensdatter. Peder Christensen Haaegaard en halw broder Christen Christensen? ibdem? som har efterladt sig 4B: 2 Sønner Niels og Jens Anderssønner! og 2 døtre hworaf den eene Karen Andersdatter er gift med Sr Christen Ladegaard, Thisted, Maren Andersdatter gift med Niels Jensen i Ginnerup i Heltborg Sogn, men sønnen wides ej hwor er. Ingen Arw til deling. Beboeren paa gaarden er Christen Pedersen Nørgaards.

43 fol 60b
Christen Pedersen Smed, Bedsted. 5 Juni 1743. (I reg under Smed) E: afdøde Kirsten Nielsdatter. B: Niels Christensen 26 aar tjener paa Tandrup, Peder Christensen, Dalgaard i Bedsted, Christen Christensen, her i huset 21 aar, Maren Christensdatter 15 aar, Elisabeth Sophie Christensdatter 13 aar begge i Stervboen. Overv paa døtrenes wegne Degnen Mons Jeppe Høgh. Fortsætter fol 62. Christen Christensen antager som Curator Møller Christen Pedersen, Morup Mølle og wil owertage fæstet. FM: for Maren Bror Peder Christensen, Dalgaard, for Elisabeth Sophie Mosters Mand Thomas Pedersen, Ulsted i Vestervig Sogn.

44 fol 64b
Anders Villadsen, Tøttrup By i Hørdum Sogn 15 Juni 1743. A: Søster Maren Villadsdatter som havde været hos sin afg broder sin livstid i 50 aar, angav at være eneste arving.

45 fol 66
Karen Nielsdatter, Hassing 5 Juli 1743. E: Niels Christensen Damsgaard. B: Ane Nielsdatter 17 aar, Niels Nielsen 12 aar, Maren Nielsdatter 7 aar.
FM. Jens Michelsen. Desuden omtales gæld til hans første kones Børn efter Skiftebrev a 22 Febr 1724 til hans Søn Jeppe Nielsen 124 rd 4 mk 12 sk.

46 fol 67b
Johanne Nielsdatter, Hassing. 9 Juli 1743. E: Christen Jensen Smed. B: Maren Christensdatter 10 aar, Jens Christensen 9 aar, Lars Christensen 2 aar, Johanne Christensdatter 6 uger. Fm: Morfar Niels Damsgaard, Hassing.

47 fol 69
Niels Christensen Søe, Hassing. 9 Juli 1743. E: Kirsten Christensdatter. B: Christen Nielsen 23 aar, Peder Nielsen 20 aar, Maren Nielsdatter 15 aar, Jacob Nielsen 13 aar, Inger Nielsdatter 9 aar. Lv: Poul Pedersen, Hassing.
Fm: Jens Boellesen, Hassing.

48 fol 69b
Peder Nielsen Svankier, Hassing. 25 Juni 1744. A: Twende afdøde hustruers børn. I andet ægteskab m/ Kirsten Thomasdatter B: Thomas Pedersen 30 aar, Niels Pedersen tj i Hassing 24 aar, Mette Pedersdatter g Niels Christensen, Bedsted paa Tandrup Gods, I 3die? ægteskab med Else Olufsdatter B: Kirsten Pedersdatter 20 aar hjemme, Maren Pedersdatter 16 aar i Gisselbech? wed Morbroder, Ingeborg Pedersdatter 13 aar hjemme. For de sidste 3 piger Fm: Farbror Poul Nielsen, Svandkær Vesten Aa. Niels Christensen, Bedsted der er gift med en datter, har hørt sige, at hans hustru tillige med sine medarvinger skulle wære tillagt herudi Sterwboen efter den mellemste koene meere end 30 rd. Men ingen bewis og det er ower 20 aar siden og med 3 ejere af Tandrup i mellemtiden.

49 fol 71
Peder Sørensen, Vittrup.
6 August 1744. E: Maren Michelsdatter. Lv: Michel Braagaard. B: Laust Pedersen, hjemme 31 aar, Mette Pedersdatter g Thomas Jensen, Skyum tjener til Tandrup, Maren Pedersdatter, g Jens Thomsen i Bjerregaard?, Else Pedersdatter 35 aar tj i Thisted, Kirsten Pedersdatter 30 aar hjemme, Anne Pedersdatter 38 aar for nogen tid siden rejst Sønderpaa ingen wed hworhen. Fm: Niels Pallesen, Mølgaard, Niels Jensen, Mølgaard.

50 fol 72b
Jens Bendsen, Hørsted. 22 Novb 1742!. E: Margrethe Jensdatter. 4B: Jens Jensen 10 aar, Niels Jensen 4 aar, Jens Jensen 14 dage, Anne Jensdatter 7 aar. Fm: Christen Jensen Gyrup, Jestrup.
Lv: Laurs Bach, Jestrup.

51 fol 73b
Christen Bach, Bedsted. 15 Juli 1743. E: Sidsel Nielsdatter. Lv: Hans Madsen. Fm: Anders Ollesen for lewende Børn, der ikke nawngivet.

52 fol 74b
Kirsten Jensdatter, Ginnerup. 4 Octob 1744. E: Michel Laursen. 3B: Jens 14 aar, Maren 11 aar, Mette 7 aar. Fm: Thomas Jensen, Ginnerupgaard.

53
ikke anvendt

54 fol 75
Jens Andersen, Skyum. 9 Jan 1744. E: Boel Moustdatter. Lv: Peder Andersen. B: Christen Jensen 10 aar Fm: Søren Christensen Tolbøl, Skyum der er frænde paa fædrene side.

55 fol 75b
Christen Jensen, Hørsted. 23 Juni 1744 (30 dag). E: Karen Pedersdatter. B: Jens Christensen 25 aar. Lv: Peder Nielsen, Hørsted. Under boets beswæring næwnes gæld til hendes Søster Else Pedersdatter, Gjersbøl.

56 fol 76b
Karen Christensdatter, Bedsted.
11 Juli 1744. E: Anders Ollesen. 2B: Maren 6 aar, Helvig 4 aar.

57 fol 77
Karen Michelsdatter, Bedsted.
11 Juli 1744. E: Anders Andersen. 7B: Anne 20 aar, Anders 18 aar, Mads 16 aar, Peder 12 aar, Maren 10 aar, Anne Catrine 7 aar, Else Marie 4 aar

58 fol 77b
Knud Svenningsen, Bedsted. 18 Juli 1744. Død hos datterens Mand Anders Christensen, Bedsted.
E: Maren Christensdatter. Lv: Christen Sørensen Kieldgaard, Bedsted.

59 fol 78
Christen Andersen, Bedsted. 22 Juli 1744. E: ikke navng.  Lv: Hans Madsen, Bedsted.

60 fol 78b
Mads Jensen Weje, Skyum. 27 Juli 1744. E: Karen Christensdatter, 2B: Jens Madsen, Maren Madsdatter. Fm: Niels Knackergaard, Skyum. Lv: Peder Ørum. 

61 fol 79
Kirsten Christensdatter, Heltborg.
8 Novb 1743. E: Chr. Boelsen. Der næwnes sammenawlede Børn, men ikke navngivet.

62 fol 79b
Maren Nielsdatter, Bedsted.
1 Octob 1744. E: Christen Sørensen Kieldgaard. B: Søren Christensen 12 aar.

63 fol 81
Anne Jensdatter, Sundby i Stagstrup.
28 Decb 1744. E: Knud Christensen. B: Jens Knudsen 37 aar, Karen Knudsdatter g Christen Jensen, Gerup?, Else Knudsdatter g Niels Michelsen, Aars.

64 fol 81b
Else Christensdatter, Skyum.
9 Jan 1745. E: Peder Andersen. B: Anders Pedersen 25 aar.

65 fol 82
Thomas Jensen, Skyum. 25 Maj 1745. E: Mette Pedersdatter.
Lv: Jens Michelsen. 5B: Jens 15 aar, Maren 14 aar, Anne 12 aar, Karen 6 aar, Anders 3 aar. Fm: Farbror Niels Jensen, Koldbygaard samt Christen Christensen Morsing, Gærup, og Jens Thomsen Bjerregaard, Bedsted.

66 fol 83
Mads Jensen Bangsgaard, Skyum. 27 Sept 1745. Død hos Søn Jens Madsen, Skyum. B: Jens Madsen, Poul Madsen 16 aar. Fm: for P M farbror Michel Jensen Pilberg.

67 fol 83b
Johanne Jensdatter, Hørdum.
28 Sept. 1745. E: Laust Andersen. Grundet alderdom og affældighed overlades gaarden til en  Villads Knudsen, imod en mindre aftægt. Ingen arvinger angivet.

68 fol 84b
Maren Poulsdatter, Bedsted. 22 Octob 1745. E: Christen Sørensen. Der omtales i skiftet Sønnen Søren Christensens arvepart 13 rd 2 mk? men skiftet signeres: Enkemanden Søren Christensen? A: Afd bror Jens Poulsen, af Spoegberg der underskriver for disse.

69 fol 85b
Christen Nielsen, Hassing 29 Octob 1745.
E: Karen Nielsdatter. Lv: Niels Andersen, Hassing. B: Anders Christensen, 44 aar, Poul Christensen 39 aar, Søren Christensen 24 aar, Johanne Christensdatter 28 aar.

70 fol 86b
Jens Pedersen Hammer, Skyum. 30 Decb 1745. E: Maren Christensdatter.
Lv: Peder Christensen.

71 fol 87b
Dorethe Jensdatter Trappe, Skjoldborg. 31 Marts 1746. E: Jens Villadsen. 3B: Inger Kirstine 4 aar, Villads 1 1/2 aar, Christiana 6 uger. Fm: Morbror Christen Jensen Trap, Thisted, samt afd Søsters Mand Hæderlige Anders Winther, Sognedegn for Soldberg og Sundby paa Mors og afd Bror Hæderlige Niels Jensen Trappe, Sognedegn for Hvidbjerg Lyngs Menigheder paa Thyholm.

72 fol 88b
Anne Christensdatter, Hørsted. 30 Juni 1746. (død 31 Maj)E: Christen Poulsen 4B: Dorethe Christensdatter, Poul Christensen, Karen Christensdatter, Jens Christensen. (se skifte lb no 25 Kovstrup Gods)

73 fol 90b
Anne Nielsdatter, Madsted, Hvidbjerg Vesten Aa sogn.
17 Sept 1746. E: Christen Kaabberøe. A: Bror Mads Nielsen, Vang Sogn der er eneste arwing.

74 fol 92b
Grethe?
Jensdatter, Hørsted. 14 Decb 1746. E: Christopher Nielsen. A: Poul Barslefs kone i Bedsted, som er hendes Søster. En halvbror Niels Jensen, Bedsted

75 fol 93b
Maren Christensdatter, Sundby 23 Sept 1747.
E: Jens Knudsen. B: Anne Jensdatter 2 md.

76 fol 94
Christen Kjeldsen, Dover. 12 Juni 1747. E: Else Christensdatter.
Lv: Niels Michelsen, Dover. 6B: Michel Christensen 20 aar, Christen Christensen 12 aar, Else Christensdatter (aar ej ang), Jens Christensen 7 aar, Maren Christensdatter 5 aar, Peder Christensen 1 aar. Fm: Morbror Poul Christensen, Dover.

77 fol 95
Christen Gregersen, Jestrup. 25 Maj 1747. Hustru ikke navngivet, men noteres i skiftet at begge ved døden er afgaaet. Arvinger er ikke angivet men underskriver sig: Christen Christensen, Christen Pedersen (efter det sidste navn: P C S!) I øvrigt ingen arv i boet.

78 fol 95b
Maren Pedersdatter, Bjerregaard, Bedsted. 19 Sept 1747. E: Jens Thomsen. 4B: Dorthe 15 aar, Maren 12 aar, Anders 10 aar, Thomas 7 aar.

79 fol 97
Kirsten Jensdatter, Heltborg.
2 Januar 1747. E: Olle Christensen. 2B: Kirsten Christansdatter g Grawers Christensen, Bodum, Maren Christensdatter 30 aar hos faderen. FM: Morbror Niels Jensen, Ginnerup.

80 fol 98
Else Andersdatter, Stadhove, Bedsted Sogn. ca 1748.
E: Christen Howe. B: Jens Christensen Howe, Anders Christensen Howe, Peder Christensen Howe, Hans Christensen Howe, Knud Christensen Howe, Niels Christensen Howe, Henrich Christensen Howe.

81 fol 98
Christen Christensen, Owergaard Heltborg Sogn. 14 Juni 1748. E: Maren Pedersdatter. LV: Jesper Dahle, Heltborg. Skiftet vedrører også 1/3 del boet tilhørende, af levende og dødt, efter Christen Jensen, Sodborgs fæstebrevs indhold. Enken tilbyder under skiftet, at hwis Christen Jensen wil owerlade hende en Ko og giwe den foder etc, og frie huswærelse og ophold, ville hun owerlade ham hendes part af gaarden, hwilket han indgaar paa. 

82 fol 99
Johanne Nielsdatter, Møgelvang i Skjoldborg Sogn. 21 Febr 1749.
E: Peder Christensen. A: Bror Poul Nielsen, Skjoldborg

83 fol 100
Johanne Jensdatter, Bedsted. 20 Juni 1749. E: Peder Pallesen. B: Jens Pedersen 35 aar, Palle Pedersen, 31 aar, Mads Pedersen 28 aar, Anders Pedersen 25 aar, Kirsten Pedersdatter 22 aar.

84 fol 102
Else Christensdatter, Visby 28 Juli 1750.
E: Jens Rasmussen. B: Kirsten Jensdatter g Jens Pedersen, Visby. Anne Jensdatter g Lars Nielsen. Kiendes ieg underskrewne Jens Pedersen at ieg af min Swiger fader Jens Rasmussen er blewen fuldkommen fornøyed, for det min kone Kirsten Jensdatter, efter sal Moder kunde tilfalde; Saa ieg  ingen pretention aller fordring hawer at Sige hos ham efter min Sal Moder Else Christensdatter, eller udi hans Boe etc. Ligeledes kvittering fra Lars Nielsen til Swigerfaderen Jens Rasmussen, paa hans kones wegne Anne Jensdatter. Wisbye d 28 Juli 1750.

85 fol 102
Lars Poulsen, Ginnerup, Heltborg Sogn. 18 Juli 1748. E: Maren Christensdatter. 6B: Poul 28 aar, Else 26 aar, Christen 22 aar, Anne 20 aar, Jens 16 aar, Niels 12 aar. LV: Niels Børsen, Ginnerup (Ginnerup) Fm: Ældste Søn Poul Larsen. Enken fortsætter fæstet.

86 fol 103b
Karen Jacobsdatter, Sindrup, Ydby Sogn. 13 Januar 1750. Død hos Sønnen Morten Larsen. G. Lars ?. A: Anders Madsen, Helligsø g Else Larsdatter halwsøster til Morten Larsen paa moderens side, hel søster paa faderens side. Peder Christensen, Sindrup g Morten Larsens hel søster Zidsel Larsdatter. Giwes afkald til Morten Larsen. Ny samling fol 104 17 febr 1750, hwor arwingerne til afd angiwes saaledes:
A: Halwbror Anders Larsen, Odby, Jens Christensen, Seem g Morten Larsen halvsøster Kirsten Larsdatter. Iøwrigt kunde der ikke ventes arv da afd havde afstaaet gaarden/besætning m v til Morten Larsen.

Fol 104b: afkald efter fader og moder fra:
Anders Madsen, Helligsø, Peder Christensen, Sindrup, Anders Lauridsen (Larsen), Odby, Jens Christensen, Semb paa egne og hustruers wegne,

87 fol 104b
Jens Bolesen, Hassing. 10 April 1750. E: Inger Nielsdatter. Lv: Jeppe Nielsen, Hassing. B: Bole Jensen 11 aar. Fm: Christen Bolesen, Hørdum.

88 fol 106
Peder Mouritsen, Skyum. 4 Juli 1750. E: Johanne Jensdatter. 5B: Anne 19 aar, Kirsten 18 aar, Maren 14 aar, Jens 8 aar, Laurs 3 aar. Lv: Bror Laurs Røikier, Sundby. FM: De nærmeste og wederheftigste efter loven: Christen Moridsen, Aas, Poul Moridsen, Janderup, Peder Nielsen, Skyum, Niels Beck, Skyum, Peder Laursen, Skyum.

89 fol 107b
Maren Laursdatter, Hørdum. 20 Sept 1750. E: Villads Knudsen. 6B: Knud 15 aar, Jens 13 aar, Christen 11 aar, Anders 8 aar, Anne Catrine 7 aar, Karen 2 aar. Desuden omtales Laurs Andersen, der tilsyneladende opholder sig på stedet, men  har tilegnet sig en Qwie i boet som han efter forrige skiftebrews formelding har haft i foder paa stedet.

90 fol 108b
Christen Pedersen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. 17 October 1750. E: Karen Christensdatter. Lv: Niels Christensen, Jestrup. B: Christen Christensen 10 aar.
Karen Christensdatter 2 1/2 aar Fm: Christen Østergaard, Jestrup. Peder Pedersen, Sønderhaa.

91 fol 109b
Mette Jensdatter, Ullerup (Heltborg Sogn). 10 Decb 1750. E: Lars Christensen. B: Dorthe Laursdatter 22 aar, hjemme. Enkemanden erklærer, at ville hensidde med datteren sin livs tid, uden nyt ægteskab og siden owerlade stedet til hende.

92 fol 110
Mads Andersen, Tvolm i Simmensgaard, Ydby Sogn. 19 Decb 1750. E: Ellen Jensdatter. 3 nulewende B: Maren Madsdatter g Ejler Pedersen Back, Trollum (Tvolm), Ydby Sogn, Voldborg, hjemme, Fm: Jens Terchelsen, Trollum (Tvolm), Giertrud Madsdatter g Mads Nielsen, Torp i Lyngs Sogn paa Thyholm. Lv: Jens Poulsen, Dovergaard, Ydby Sogn. Fol 110b. fremstaar E P Bach og swoger M Nielsen paa deres hustruer vegne, at de var forenede med Ellen Jensdatter der er gammel og meget affældig og Voldborg Madsdatter paa nærmere vilkaar. Samtidig nævnes at E P B har 6 børn: Niels Christensen! 15 aar, Jens Christensen! 13 aar, Peder Ejlersen 7 aar, Mads Ejlersen 3 aar, Maren Christensdatter! 17 aar, Elle Marie Eilersdatter 1/2 aar. Mads Nielsens stifsøn Anders Lauridsen. Et meget langt skifte. 

93 fol 113b
Johanne Laursdatter, Grøntoft i Bedsted Sogn. 27 Februar 1750. Enke efter sal Peder Knudsen. 5B: Laurs 17 aar, Knud 15 aar, Christen 10 aar, Peder 8 aar, Maren 13 aar. Ansat de nermeste og vederhæftigste Slægtninge paa Fædrene og Mødrene Side som Fm: Niels Andersen i Stafterup? -Stagstrup? som er den sal kones Søsters Mand, Anders Christensen How(e), Bedsted, Niels Poulsen (Pallisen) i Mølgaard, Bedsted, Peder Laursen i Dybdal, Skyum Sogn, Mads Sørensen Tolbøll, Skyum.

94  fol 117b
Anne Jensdatter, Torsted. 27 Marts 1751 (30 dag) Død hos Anders Christensen, Torsted der er g med afd Søster. A: Bror Peder Jensen, i Holsten ved Møgel Tønder, søster Kirsten Jensdatter, i Amsterdam, søster Else Jensdatter, Torsted som afd har opholdt sig hos i hendes swaghed i 1 1/2 aar (g Anders Christensen), desuden skal være 2 halvsøstre som har været i Holsten længe: Gjertrud og Anne men vides ikke om de lever eller er døde. Skiftet forsætter: Og blew da først aabned dend afdøde Kirsten Jensdatters Søster Kiste o s v. Fol 118 er boen blewet solgt wed Auction og efterretning fra afd. slægtninge i Holsten, nemlig en Søstersøn og Bror Peder Jensen, Møgeltønder fra sidste afkald.

95 fol 118b
Gregers Pedersen, Hvidbjerg Sogn. 15 April 1751. Døde wed Mikkelsdagstiide, men skiftet opsat til i dag, da enken angaw at wære frugtsommelig, men nu er befunden at wære en swaghed i steden for foster.
E: Maren Ollesdatter. B: Kirsten Grægersdatter 7 aar. Fm: Morbror Anders Ollesen, Hørsted, da ingen war paa faderens side, han nægtede det, da han selw hawde en stor del børn, og ikke kunne paatage sig dette barn hwis moderen skulle dø, derfor blew Anders Christensen, Hindsels fm. Lv: Bror Anders Ollesen. Fæstet accorderet til Christopher Nielsen, Hørsted.

96 fol 120
Niels Christensen, Heltborg. 9 August 1751. E: Maren Mortensdatter. Lv: Clemmen Nielsen, Boddum. 7B: Maren 19 aar, Morten 16 aar, Johanne 13 aar, Christen 12 aar, Anne 10 aar, Ane 7 aar, Jens 3 aar. Tilsynswærge v/reg: Christen Larsen, Gundtofte Mølle. Der er 1 rd gæld til Jens Balsby i Hurup.

97 fol 120b
Søren Christensen, Sundby.
30 Aug 1751. E: Maren Andersdatter. Lv: Peder Christensen, Sundby. 1ste Ægteskab 3B: Christen Sørensen 25 aar, Bertel Sørensen 24 aar, Mads Sørensen 21 aar.

98 fol 121b
Jens Pedersen Hammer, Skyum. 28 Octob 1751. E: ikke ang.
Lv: Niels Jensen, Koldbygaard. B: ikke ang. Fm: Farbror Niels Pedersen Bæk, alle i Stervboen. Stedet fæstes til Christen Christensen.

99 fol 122
Niels Christensen, Sundby. 14 Decb 1751. E: Dorthe Jensdatter.
I 1ste ægteskab Karen Christensdatter B: Christen Nielsen 29 aar g og bor i Thisted, Maren Nielsdatter 26 aar, Christen Nielsen 22 aar wed Stedmoderen, Gjertrud Nielsdatter 21 aar. I 2det ægteskab B: Jens Nielsen 7 aar, Karen Nielsdatter 6 aar, Villads Nielsen 3 aar, Niels Christensen! 19 uger. Grundet Winterens slette weje ingen lv(fm tilstede wed reg. Fol 123. Lv:  Lars Jensen Rødkiær. Paa de 4 stifbørns vegne forrige Fm: Peder Andersen, Skyum. Paa øwrige børns wegne Fm: Morbror Anders Jensen, Spering, Enkens søsters Mand Jens Andersen, Schiøring, for Villads paa enkens faders vegne hans søn Mads Jensen, og for Sønnen Niels Christensen! dend sl Mands bror Peder Christensen Bang, Schiøring. Skiftet signeres: Jens Andersen, Anders Jensen, Peder Christensen, Enkens Lv: Mads Jensen, Laurs Jensen, Formynder Peder Andersen, ligeledes Formynder Niels Jespersen, Enkens Stifsøn Christen Nielsen. Fol 124 11 Marts 1752. Nævnes: Enkens far Jens Madsen, Spering, Bror Anders Jensen. Lv: Lars Jensen Røikiær, Sundby.

100 fol 124
Jens Lauritsen Mølgaard, Skræder, Vittrup. 23 Jan 1753  (død 22 Jan hos Lars Nielsen) Meget langt skifte. A: Bror Laurs Lauridsen Mølgaard, Jestrup. Fol 126 videre samling, fornævnte L. L. Mølgaard af Jestrup er nu død. A: 1)Hel Bror Jelling Larsen som skal have en Søn, 2)halvbror Lars Larsen Mølgaard, 3)Sal Morten Larsen, Skræder og 4)Jens Larsen Smed, Harsyssel begge halvbrødre. Fol 128 ny samling. hwor war mødt en af Sal Morten Larsen Skræders Sønner, Anders Mortensen, Skræder oph sig i Thisted, som angiver arwingerne, som Skifte Retten nogenlunde kand werre bekiendt, efter Sal Jens Larsen Mølgaard:
1)
har haft en hel bror Jelle Larsen, boende i København, død efterladt sig B: Lars Jellesen, Hendrich Otte Jellesen, Anne Dorethe Jellesen Daatter.
2)
halvbror Lars Larsen Mølgaard som melt er, nu siden død uden lifsarvinger.
3)
halvbror Sal Morten Larsen, Skræder, efterladt sig  B: Andreas Mortensen som owenmeldt er, Torsten Mortensen, Skræderswend i København, Anne Mari Mortensdatter g med Anders Ollesen, i Arendal i Norge, Mette Mortensdatter g Olle Michelsen, Løkstør (Løgstør).
4)
halvbror Jens Larsen, Smed i Harsyssel.

Ny samling 28 Jan 1752. Hvor Andreas Mortensen (Mølgaard) møder med fuldmagt fra arvinger bl a: Oluf Michelsen, Borger og Indwaanere i Løkstør paa hustrues wegne Mette Mortensdatter, denne gælder for hendes farbror Jens Larsen Mølgaard, Bedsted og Lars Larsen Mølgaard, Sønderhaa. Ligeledes fuldmagt fra Anders Ollesen, Bløde Kier i Arendal, Norge dat 25 Sept 1751. paa hustrues wegne Anne Marie Mortensdatter paa arw efter samme personer.  Ny opsættelse til 3 Marts. Fol 129:  fuldmagt fra Andreas Mortensens (Mølgaard) bror Thorsten Mortensen arv efter samme personer. Mangler stadig fra Jens Larsen i Harsyssel, ny opsættelse til 24 Marts 1752.

Fol 130 fremkommer et skiftebrev efter afg Niels Mølgaard i Thisted af 25 Octob 1743 hwori findes afkalds kvittering og overdragelse fra Jens Larsen til  Lars Larsen Mølgaard efter Sal halvbror Niels Lauridsen og halvbror Jens Lauridsen. Skiftet fortsætter til fol 132.

101 fol 132
Michel Michelsen Braagaard, Brogaarde, Snedsted Sogn. 30 April 1751. Et meget langt skifte. Forældre: Michel (Michelsen) Braagaard, sst. I Boet angiwes bl a, at den afd hawde købt en del paa Auctionen d 18 febr sidst, efter afgangne Præste Enke Mad. Kirketerp. Desuden fandtes en bog hvori afdøde, havde noteret gæld og tilgodehavender.   

102 fol 140b
Maren Poulsdatter, Færtborg? i Skyum.
29 Marts 1753. E: Anders Andersen. 2B: Anders 20 aar, Karen 23 aar. Fm: Jens Olufsen, Skyum.                                                        

103 fol 142
Baltasar Hansen, Bedsted. 9 April 1753. Død hos Niels Dalgaard sst.

104 fol 142
Karen Gregersdatter, Fuglsang Bedsted Sogn. 12 April 1753 (30 dag).
E: Anders Olufsen. A: Søskende Børn: Karen Andersdatter, død efterladt sig 4 Børn (3 piger 1 søn). do Maren Michelsdatter, død efterladt sig 1 søn Laurs Madsen, bor i Heedegaard, Vesten Aa  

105 fol 143b
Anne Nielsdatter, Horsfelt.
25 April 1753. E: Iver Jensen. B: Laurs Iversen, Jens Iversen, Niels Iversen, Maren Iversdatter g Niels Jensen, Habæk. Alle arvinger myndige efter loven.

106 fol 144
Kirsten Bjerregaard, tjente paa Koustrup. 23 Maj 1753 (fjerdedg efter dødsf). A: 1)Bror Anders Bjerregaard, Spangsbjerg paa egne og Moders wegne, 2)afd søsters mand Niels Bache, Hassing, 3) søster g Niels Smed, Ginnerup. Fol 145 udsættes skiftet, og da signerer som arvinger: Niels Bak, Anders Bjerregaard, Anne Christensdatter.

107 fol 145b
Marie Margrethe Asmusdatter, Bedsted. 1 Octob. 1754. E: Christian Gotfrid Vinchler. 3B: Johan Christopher Vinchler 8 aar, Hans Elias Vinchler 6 aar, Hedevig Albertine Vinchler. Fm: Peder (Pedersen) Leegaard, Bedsted.

108 fol 146b
Mads Christensen, Dover Mølle.
26 Novb 1753 (30 dag) E: Anne Christensdatter. 3B: Anders Madsen 6 aar, Mads Madsen 5 aar, Kirsten Madsdatter 7 aar. Lv: Degnen i Hurup Jens Madsen Yde. Fm: Niels Høy, Ullerup, Christen Høy, Kilstrup, og for datteren Færgemanden ved Næs Sund Mads Pedersen. I boen findes ogsaa skøde paa et gaard i Dover By, Ydby Sogn Hkorn 5 td 5 skp 2 alb (No 6 i mtr) som Christen Clausen har i fæste, saa nær som 1 td Hkorn, heri omtales Møllerenke Karen Jensdatter. Dat Thisted Amtstue 6 Decb 1743. Skiftet signeres: Form: Niels Christensen Høi, Mads Pedersen Sund, Christen Høy.

109 fol 151b
Anne Christensdatter, Sønderhaa. 8 April 1754 (død s dag). Sal Niels Villadsens Enke.
B: Maren Christensdatter, g Niels Clausen, Førby.  

110 fol 152
Henrich Pallesen, Horsfelt. 28 Febr 1754. (d 20 aug sidst) E: Anne Christensdatter. Lv: Niels Honninghule?, Ullerup. A: 1)Bror Peder Pallesen, Fuglsang, 2)do Thomas Pallesen, Ørumby, 3)do Mads Pallesen, Hurup, 4)do Niels Pallesen, Møjgaard, 5)søster Mette Pallesdatter, Raumøl?.
Den ældste Bror Peder Pallesen mødte på søsters vegne.

111 fol 153
Anders Nielsen Knattrup, Sønderhaa. 10 Juni 1754 (30 dag).
E: Ane Nielsdatter. Lv: Søsters Mand Anders Thomasen, Sønderhaa. B: Maren Andersdatter 6 md. Fm: Degnen Poul Reesen, Sønderhaa.

112 fol 154
Else Sørensdatter, Dover.
8 Juli 1754 (30 dag) E: Amor Christensen. B: Christen Amorsen 4 aar. Fm: Christen Michelsen, Dover.

113 fol 154b
Laurs Nielsen Damsgaard, Jestrup, Sønderhaa Sogn. 9 August 1754. E: Kirsten Christensdatter. B: Christen Laursen 13 aar, Anne Laursdatter 18 aar, Karen Laursdatter 9 aar.
Lv: Mads Madsen, Roelighed i Jestrup. Fm: for søn: Peder Kudsk af Hørsted, som har den Sal Mands Søster til ægte, for ældste datter: Christen Pedersen Dahl, Sønderhaa, for yngste: Christen Pedersen Dahl! af Lille Gyrup, de to sidste er den Sal mands Sødskende Børn. Skiftet signeres: Peder Laursen Kudsk, Christen Pedersen Dahl, Christen Dahl.

114 fol 155
Niels Christensen Knattrup, Hørsted. 28 Sept 1754 (30 dag). E: Anne Andersdatter. B: Jens 25 aar, hjemme, Ingeborg Nielsdatter g Peder Nørgaard, Jestrup, Karen Nielsdatter 23 aar, hjemme. Lv: Christen Knattrup, Sønderhaa.

115 fol 157
Maren Andersdatter, Madsted.
2 Jan 1754 (30 dag). E: Christen Krabesen. Angives at afd var et Slegfredbarn. Da der ikke er arw findes ufornøden, at forsøge at finde evt. arwinger.

116 fol 158b
Else Sørensdatter Tolbøl, Skyum. 12 Octobr 1754. E: Mads Sørensen? Tolbøl. B: Søren Madsen Tolbøl 6 aar. Fm: Morbror Søren Sørensen, Flarup.

117 fol 159
Anne Nielsdatter, Ginnerup, Heltborg S. 27 Jan 1755.
E: Christen Poulsen. B: Poul 8 aar, Niels 7 aar, Else 11 aar, Karen 5 aar, Maren 3 aar.

118 fol 161
Jacob Jepsen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. 12 Febr 1755. Død samme dag hos bror Hans Jepsen. A: næwnte Hans Jepsen og afdød bror Anders Jepsen, Nibe, efterladt sig 2B: Jeppe Andersen, Maren Andersdatter.
Fm: Niels Andersen Bjerregaard, Spangsbjerg.

119 fol 163b
Christen Jensen Bundgaard, Gjersbøl. 10 Marts 1755. (30 dag) E: Dorthea Pedersdatter. B: Jens Christensen 8 aar, Mette Christensdatter 5 aar, Dorthe Christensdatter 3 aar, Maren Christensdatter 15 uger.
Lv: Jens Thomasen, Elstedgaard. Fm: Farbror Niels Jensen, Skjoldborg, Jens Hove, Sperring, Thomas Jespersen, Aarup, Christen Poulsen, Snedsted. som alle efter lowen war næste og wederhæftigste paarørende.

I skiftet et gældsbevis: Christen Christensen i Bedsted og min Broder Jens Christensen, Gjersbøl har laant vores nu Sal Bror Niels Christensen Snedsted, som boede og døde i Thisted  140 Sldl. mod pant i en part af Bundgaard i Gjersbøl, som bemte min Broder Jens Christensen iboer, købt af gudelskende Matroner Sidsel og Dorthe Frandsddatter Rosenberg i Viborg. etc. dat 10 Marts 1699, Tinglæst Hassing Refs herreder 19 Jan 1708.

120 fol 167b
Mads Smed, Skyum. 12 Marts 1755 (død 9 febr). Død hos datteren: Kirsten Madsdatter. Afd B: Jens Madsen, Skyum, Christen Madsen, død i Thisted efterladt sig 2B: Anne og Else Marie. Poul Madsen, tj i Aalborg, og næwnte Kirsten Madsdatter.

121 fol 168b
Anne Christensdatter, Dalgaard, Bedsted Sogn. 25 Marts 1755 (30 dag) E: Anders Olufsen. B: Hans Andersen 10 aar, Oluf Andersen 4 1/2 aar, Salmon Andersen 20 uger, Anne Andersdatter 6 aar.

122 fol 169b
Karen Christensdatter. Tandrup Hovedgaard hvor hun tjente som Brøggerspige. 5 April 1755. A: Søstre Maren Christensdatter og Anne Jensdatter.

123 fol 170
Anders Jensen, Søndergaard, Bedsted. 24 April 1755 (død gd). E: Anne Salmonsdatter. Lv: Mads Hansen, Bedsted. A: Skal være Søster Kirsten Jensdatters børn.

124 fol 172b
Lauge Nielsen, Vibtorp.
16 Maj 1755. E: Anne Madsdatter. B: Niels 30 aar, Poul 23 aar, Mads 20 aar, Sidsel g Niels Christensen, Hassing, Kirsten, Johanne begge hjemme. Lv: Niels Christensen, Vittrup.

125 fol 173b
Maren Madsdatter, Heltborg. 17 Juni 1755 (30 dag) E: Oluf Christensen Dahl. B: Kirsten Olufsdatter 7 aar. Fm: Morbror Niels Madsen Smed, Heltborg som nærmeste slægt, da faderen grundet gammel og swag ikke kan betroes dette.

126 fol 174b
Karen Pedersdatter, Loedal, Hurup Sogn. 12 Juni 1755. Paa herskabet høiædle og welbaaren Hr. Poul von Klingenberg til Tandrup og Koustrup hans wegne, Fuldmægtigen Christian Gudiksen paa Koustrup med twende tiltagne Mænd Jens Madsen i Balsbye og Niels Nielsen af Hurup, for at Registrere og wurdere Boens Effecter, til paafølgende Skifte og deeling imellem Enkemanden etc.
E: Mads Andersen. B: Peder Madsen 9 aar, Anders Madsen 6 aar, Maren Madsdatter gift Christen Laursen, Etterup, Anne Madsdatter 21 aar, Else Madsdatter 18 aar, Maren Madsdatter 15 aar, Inger Madsdatter 13 aar, Mette Madsdatter 11 aar. Tilsynsw: Laurs Andersen, Kobberøe, Gettrup Sogn, Søren Pedersen, Flarup, Anders Dahlgaard, Rews. (Refs) Som owerwærende Wurderings og siunsmænd.

           Jens I M S Madsen.    Niels Nielsen.

127 fol 176b
Edel Knudsdatter, Stivel i Hvidbjerg. 13 Juni 1755. E: Christen Christensen. B: Christen 18 aar, Niels 16 aar, Peder 5 aar, Dorthe 13 aar, Kirsten 11 aar. Tilsynswærge: Anders Hindels, Hvidbjerg.

128 fol 178
Niels Eschildsen, Sønderhaa.
5 Juli 1755. E: Cathrine Johansdatter. B: Eschild 27 aar, hjemme, Johan 24 aar tj i Gærup, Anders 21 aar tj i Sønderhaa Præstegaard, Jide 28 aar tj i Gjersbøl. Lv: Bror Oluf Johansen, Jestrup.

129 fol 178b

Anne Christensdatter, Heltborggaard. 18 August 1755. E: Peder Christensen. B: Christen Pedersen 26 aar, Jens 21 aar, Niels 16 aar, Maren 24 aar, Else 12 aar, Karen 8 aar.

129 fol 179?
Maren Poulsdatter, Heltborg. 18 August 1755. E: Simon Andersen Balle. B: Anders Simonsen, Christen Simonsen, begge myndige.

130 fol 179b
Maren Pedersdatter, Overgaard i Heltborg 18 Aug 1755. Til huse i Overgaard, død sidste løwerdag kl 3 Morgen. E: Fæstemanden Boie Christensen, nu tienende til Christen Skomagers i Helligkilde paa Thyholm. Arvinger kunne ikke angives, dels  at hun ikke er født i Sognet og ikke af ægtefolk.

131 fol 182b
Maren Sørensdatter, Torsted. 6 Octob 1755. A: Søster Johanne Sørensdatter, halvbror Poul Pedersen Bach, Skinnerup.

132 fol 183b
Maren Christensdatter, Ginnerup Heltborg Sogn. 2 Decb 1755 (død 24 Novb). Afg. Lars Poulsens Enke. B: Poul Larsen, Boddum Mølle, Christen Larsen, Bedsted, Jens Larsen, 25 aar, i Stervboen, Niels Larsen, 20 aar i Stervboen, Else Larsdatter g Jens Rasmussen, Visby, Anne Larsdatter i Stervboen. Fm: for datteren Christen Jensen Ginnerup, Heltborg.

133 fol 186
Karen Pedersdatter, Barslev i Hvidbjerg. 9 Marts 1756. Død for nogen tid siden, boet ca 6 aar og død hos brorsøn Poul Nielsen. A: 1)Afdød Broders Børn: Poul Nielsen, Barslev, Inger Nielsdatter, Flovlev?, Anne Nielsdatter, Jestrup, Karen Nielsdatter, Semb, 2)afdød Broders Børn: Inger Christensdatter, Barslev, Mette Christensdatter, sst. 3)Bror Jens Pedersens efterladte Barn: Peder, Naur Sogn i Harsyssel. 4)Broder Ove Pedersens Barn Peder, som ikke vides hwor er. 

134 fol 187
Maren Nielsdatter, Hvidbjerggaard.
9 Marts 1756. E: Peder Larsen. B: Laus Pedersen 18 aar, Niels Pedersen 10 aar,

135 fol 191
Zidsel Nielsdatter Bach, Skyum. 2 April 1756. (død 24 Marts). Enke efter afg Christen Bach. B: Peder Christensen, Horsfelt, Bedsted Sogn, Frederich Christensen, tjener i Holsten, Maren Christensdatter.

136 fol 191b
Else Jensdatter, Torsted. 7 Juli 1756 (30 dag). E: Anders Christensen, husmand. B: Jens Andersen, som iflg lowen er myndig.

137 fol 192b
Kirsten Christensdatter, Hassing. 19 Octob 1756.
E: Morten Christensen Hyldgaard. B: Christen 5 aar, Else 12 aar, Dorthe 8 aar.

138 fol 193
Inger Sørensdatter, Skyum.
29 Octob 1756. (død 25 Sept) E: Michel Jensen Pilberg. A: Broder: Christen Sørensen, der opholder sig hos sin Søn Thøger Christensen, Visby. Søster afg. Kirsten Sørensdatter efterladt sig 5B: a)Søren Christensen, Harring, b)Anders Christensen, Sendels, c)Oluf Christensen, død efterladt sig en datter Kirsten Olufsdatter, hos Stiffaderen Niels Bech, Skyum. d)Maren Christensendatter, død efterladt sig en datter der er hos faderen Jens Knudsen i Sundby, Stagstrup Sogn. e)Bodil Christensdatter g Peder Mogensen, Skyum.

139 fol 195?
Anne Christensdatter, Bedsted.
24 Januar 1757. E: Christen Larsen Ginnerup. B: Maren Christensdatter 3 aar.

140 fol 196b
Kirsten Pedersdatter, Hassing. 5 Febr 1757. E: Søren Christensen. B: Maren 7 aar, Else 4 aar, Niels 10 uger. W: Morbror Thomas Pedersen Svankiær, Hassing.

141 fol 198
Maren Christensdatter, Gjersbøl. 26 Februar 1757. Død næsten 2 aar gammel hos Stiffader Jens Bundgaard. A: Moderer Jens Bundgaards hustru og sødskende: Jens Christensen 10 aar, Mette Christensdatter 7 aar, Dorthe Christensdatter 5 aar, Fm: Niels Jensen, Skjoldborg, Jens Andersen Hove, Sperring, Thomas Jespersen, Aarup. Formynder for den afdøde: Christen Poulsen, Snedsted der fremkom med en lodseddel paa afdødes Fædrene arv udsted i Bundgaard i Gjersbøl af 10 Marts 1755, efter Christen Jensen, stor 20 rd 1 mk 6 1/10 sk til datteren Maren Christensdatter 15 uger gammel.

142 fol 200
Jens Pedersen, Hvidbjerg Mølle (som her førte tilværelse). 8 Marts 1757 (30 dag) E: Kirsten Knudsdatter. A: 1)Bror Hans Pedersen, Øster Jølby død efterladt sig: a)Maren Hansdatter g Jens Jepersen, Øster Jølby b)Karen Hansdatter g Christen Laursen, Hvidbjerg paa Mors. 2)Bror Niels Pedersen, tjent i Sjælland hvorom intet vides. 3)Bror Claus Pedersen, der skal have været gift i Holsten, og ikke vides mere om. LW: Ædle Sr. Villads Jensen Herbst, Tøttrupgaard. Der fremvises en foreening mellem afd og enken af 9 Decb 1735 iflg hvilken den længstlevende må hensidde i uskiftet bo. (fol 201)

143 fol 202
Landsoldat Niels Andersen Søndergaard, Vittrup, Bedsted Sogn. 20 Novb 1756. Funden død sidste Onsdag eftermiddag i Færgegaards Sø. Førte tilværelse hos Niels Jørgensen. A: Bror Laurids Andersen (Søndergaard), tjener i Morup Mølle, Bedsted Sogn, Søster Anne Andersdatter, tjener i Holsten, Else Andersdatter tjener Laurids Grønkier, Janderup. I boet findes bl a Creaturer, ligesom arwingen L A paa et tidspunkt, tilkendegiwer, at han ikke kan læse eller skrive, og ikke kan wedgaa arw og gæld, da den afdøde hawde handlet baade i og uden for landet. Skiftet udsættes flere gange. Fol 221b. Ansættes Sr Gudich Svenningsen, Nørhedegaard som tilsynswærge for de 2 søstre.

144 fol 206
Stie Nielsen, Fladskær, Bedsted Sogn. 21 Marts 1757. B: 1)Niels Stiesøn, har boet ved Ribe, død og efterladt sig Børn men videre vides ikke. 2)Johanne g Søren Clausen, her i gaarden.

Ny samling fol 209 19 April 1757 i boet efter Stie Nielsen, med ny udsættelse til 1 Juni 1757 fol 210b igen udsat.

145 fol 206b
Kirsten Jørgensdatter, Bedsted. 29 Marts 1757. Enke efter afg. Christen Harregaard. B: Hans Christensen 18 aar, Thomas 12 aar, Anders 10 aar, Lauge 2 aar, Else 20 aar, Karen 6 aar, Dorthe 4 aar.  Fortsætter fol 219b.

146 fol 207
Karen Knudsdatter, Fuglsang, Bedsted Sogn. 12 Maj 1757.
G 1: Henrik ? 2: E: Oluf Jensen. B: Sr Poul Henrich Hass, Sognedegn i Haverslev og Beistrup menigheder i Vendsyssel, Stifsøn af Oluf Jensen. Der fremvises en forening af 24 Octob 1756

147 fol 210
Michel Michelsen Braagaard, Bedsted Sogn. 22 Maj 1757 (død dagen før).
E: Elisabeth Nielsdatter. (fol 212) A: 1)Kirsten Michelsdatter g Oluf Madsen, Vaskiergaard i Harsyssel?, 2)Maren Michelsdatter var g Oluf Christensen, Ballegaard i Harsyssel? (V/Lemvig?) død efterladt sig: a)Christen Olufsen, forpagter paa Kongensgaard, b)Michel Olufsen, hjemme hos faderen, c)Niels Olufsen, tjener Sr Jacob Jensen, Lemvig, d)Karen Olufsdatter, var g Christen Kastberg i Dybe Sogn i Harsyssel (v/Lemvig?) død efterladt sig 3B: d1)Oluf Christensen, d2)Maren Christensdatter d3) Kirsten Christensdatter, e)Maren Olufsdatter g Michel Jacobsen, Tangsgaard i Gudum Sogn, f)Mette Olufsdatter hjemme hos faderen Oluf Christensen i Ballegaard. 3)Johanne Michelsdatter (søster t/M.M.) g Edward Nielsen Galtrup, Thilsted i Thy. LW: Sr Jens Madsen Yde, Sognedegn for Hurup Menighed. Ved skiftet overv: Mads Olufsen, Vadskiergaard paa sin Moder Kirsten Michelsdatters wegne. Ved registreringen var Johanne Michelsdatters Søn Niels Edwardtsen overv. Fol 218 omtales en Søn Michel Braagaards gæld, som Enken m v benægtede, at vedkomme dette skifte, idet hun erklærede, at hun ikke vidste hendes Sal mand havde lovet at betale hans Sal søns gæld iøvrigt var denne selv myndig.

148 fol 215
Karen Poulsdatter, Steensgaard, Gettrup Sogn. 18 Juni 1757.
E: Christen Nielsen. B: Poul 8 aar, Niels 6 aar, Søren 3 aar.

149 fol 220
Niels Pedersen, Bedsted. 23 Decb 1757 (død mandag d 19 Decb). E: Anne Pedersdatter. A: 1)Søster Anne Pedersdatter, der for nogle aar siden skal wære rejst til Horsens. LW: Bror Søren Pedersen, Flarup. Der omtales enkens arw efter hendes Sal Moder som staar i Vestervig hos Obrist Moldrup.

150  fol 220b
Kirsten Eriksdatter. Jestrup i Sønderhaa Sogn. 25 Marts 1758. (død natten mellem Skærtorsdag og Langfredag) E: Peder Madsen. Tilstede wed registreringen paa arw. wegne Christen Østergaard, Jestrup.
A:

Se no 154 fol 226B.

151 fol 223b
Niels Jørgensen, Vittrup, Bedsted Sogn. 14 April 1758.
E: Anne Christensdatter. B: Christen 10 aar, Jørgen 7 aar, Anne Kirstine 2 aar, Niels 1 maaned. Lw: Niels Christensen, Vittrup. Tilsynsw: Christen Simonsen, Mølgaard.

152 fol 225
Omtales igen skiftet efter Land Soldat og Handelsmand Niels Andersen Søndergaard, død i Færgegaards Sø 17 Novb 1756, omtales som et meget widtløftig skifte, eftersom ingen debitorer har meldt sig men mange creditorer m. v. Samtidig indstævnes adskillige personer, boet vedrørende.

153 fol 226
Gravers Nielsen, Fuglsang, Bedsted Sogn.  20 Marts 1758. E: Anne Sørensdatter. B: Søren Graversen, Skjoldborg, Christen Graversen, tj i Hvidbjerg Sogn Vesten Aa, Niels Graversen, hjemme og alle myndige. Lw: Laurids Jensen, Fuglsang.

154 fol 226b
Kirsten Eriksdatter, Jestrup. 22 April 1758 (30 dag) E: Peder Madsen. A: Kirsten Nielsdatter, Sønderhaa gift med Jep Dam, der var mødt ved registreringen og gav følgende oplysninger, hans kone der er Næstsødskende Barn til afd. paa Mødrene Side saaledes: Niels Laursen, Sønderhaa, Anders Laursen, Hørsted, Maren Laursdatter, Christen Knakkergaards kone i Skyum var heel Sødskende til Karen Laursdatter Sal: Ole Jensens Enke, Jestrup, som war Sal Kirsten Eriksdatters Moder, og flere Sødskende af denne linie vidste hand ikke.  1)Niels Laursens børn er: a)hans kone Kirsten Nielsdatter, b)Anne Nielsdatter g Christen Alstrup, Kjallerup, c)Karen Nielsdatter var g Jens Christensen, Beersted i Snedsted Sogn, død efterladt sig 1 Søn Christen Jensen. 2) Anders Laursens børn widste hand ej meere om, uden at Anne Andersdatter, Sal Niels Knattrups Enke i Hørsted er een af dem, ej heller kunne han forklare meere om de øwrige arwinger.

155 fol 228b
Niels Andersen, Hundskær, Bedsted Sogn. 31 Maj 1758 (30 dag).
E: Margrethe Christensdatter. B: Maren Nielsdatter. LW: Niels Andersen Spolum, Hvidbjerg Mølle. Beskikket FM: Niels Jensen, Ginnerup.

156 fol 230
Ny samling i skiftet efter Stie Nielsen, Fladskær. 31 Maj 1758. Der angives igen at Søren Clausen, g med afd datter, samtidig oplyser han som før at afd. havde en Søn Niels Stiesen, boende ved Ribe, død og efterladt sig børn, men hvem eller hvormange vides stadig ikke. Paa deres wegne ansættes som tilsynsw: Peder Christensen Dahlgaard, Bedsted. Skiftet sluttes der bliwer intet til deeling.

157 fol 230b
Elisabeth Nielsdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 5 Maÿ 1758.
Afg. Michel Braagaards Enke. Til huse hos Michel Jensens Enke, der ang. at wære arwing, samtidig opl. at afdøde ingen Børn eller Børnebørn har efterladt sig, ej heller lewende Sødskende, eller efterladte Børn, men hendes fader war: Niels Jensen som boede i Madstedgaard, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa, der er død og hawde en Broder Niels! der boede i Freskild, Nørhaa Sogn, som er død og efterladt sig en Søn Jens Nielsen, som boede og døde i Nørgaard i Nørhaa Sogn, og skal hawe haft 2 Sønner: 1)Niels Jensen som og beboede fornte Nørgaard, ogsaa død og efterladt sig nogle Børn, som ikke vides mere om. 2) Laurs Jensen, som endnu skal wære lewende og bo i Nørhaa. Widere efterlod fornefnte Niels Jensen, Freskild en datter: Maren Nielsdatter gift med Christen Knudsen, før boende i Freskild, ligeledes død og hawde 7 Børn - 2 Sønner og 5 Døtre: a)Knud Christensen, Wang b)Mads Christensen, Nørhaa, c)Johanne Christensdatter g Christen Nielsen Møller, Hundberg, d)Maren Christensdatter enke efter Michel Jensen, Hundskær, e)Anne Christensdatter enke efter Niels Harerwig?, Thisted, f)Birgitte Christensdatter g Anders Pedersen, Freskild, g)Maren Christensdatter war gift med Daniel Christian Graae, boende i Norge i Købstaden Moes, begge døde efterladt sig 2 Sønner og 1 Datter: Laurs og Christen skal begge opholde sig Norge, datteren Else Marie er i Hundskær. Flere arwinger widste Michel Jensen ikke. Antaget tilsynswærge Christen Pedersen Bakke, Bedsted. 

158 fol 232
Anders Christensen, Torsted. 25 Marts 1758. B: Jens Andersen, som er myndig.

159 fol 232b
Niels Pedersen, Bedsted 12 Juni 1758 efter opsættelsens tid. E: Anne Pedersdatter. LW: Søren Pedersen, Flarup. Begge begærede opsættelse i 17 uger til 9 Octob idet Enken angaw at Rede til Barsel med sin sal. Mand. 

160 fol 232b.
Ny samling efter afg:
Elisabeth Nielsdatter afg. Michel Michelsens Enke i Hundskær. 14 Juli 1758. hos Michel Jensens Enke, som war eneste tilstedewærende arwing.

161 fol 232b
Ny samling i boet efter afg:
Kirsten Eriksdatter, Jestrup E: Peder Madsen. 15 Juli 1758. Tilstede Jep Christensen Dam, Sønderhaa paa sin hustrues wegne. Da der intet bliwer til deling sluttes skiftet.

162 fol 233
Afkald:
Jens Larsen Mølgaard, Bedsted Sogn:
Kiendes ieg underskrewne Sergiant Lars Jellesen Mølgaard wed Deres Excellences Obriste Grew Laurwigs Regiment, og Swarer wed Hr Obrist von Hobechs? Compagnie, wed Den Kongelig Liwgarde til foeds, og hermed tilstaaer at hawe i dag bekommet og oppebaaret ald den arwepart, som mig og mine Sødskende Nafnlig Henrich Otte Jellesen Mølgaard og Anne Dorthea Jellesdatter efter wores Sal Farbroder Jens Larsen Mølgaard fra Bedsted Sogn i Thye Land efter Skiftet Arwelig er tilfaldend etc. Og hawer ieg dette  Afkald paa min Egen og Sødskendes Wegne underskrewet og Wenligt ombedet 2de af min Sødskende Børn med mig til Witterlighed, samme at wille underskriwe. Datum Koustrup dj: 13de Augusti Anno 1753. Signeret.
Til Witterlighed efter begiæring Lars Iwersen. Anders Mølgaard.

163 fol 233b
Ny samling i skiftet efter afg Elisabeth Nielsdatter, afg Michel Braagaards Enke. Boende hos Michel Jensens Enke, Hundskær.  6 Octob 1758. War mødt Enken og Laurs Jensen Greyborg, Nørhaa. opsættelse til 14 Juni 1759.

164 fol 234
Niels Pedersen, Bedsted efter opsættelse 1758. E: Anne Pedersdatter. B: Niels Nielsen 14 uger. LW: Søren Pedersen, Flarup. FM: Oluf Michelsen, Smed af Bedsted.

165 fol 235
Kirsten Nielsdatter, Nørgaard i Gettrup Sogn. 12 August 1758. Død 2 august, hos Sønnen fæsteren Niels Christensen. B: Niels Christensen, Poul Christensen, Niels Christensen, Karen Christensdatter alle i gaarden. Fæsteren Niels Christensen den ældre producerede sit fæstebrev udgivet af Sal Powel Sørensen forhen boende i Gjetterup af dato 8de Marts 1741, som blew læst og paaskrewet. Omhandlende fæste for N C fra faderen Christen Nielsen i Nørgaard som han formedelst sin høje alder owerlader til Sønnen. Desuden afkald fra afd. Datter Anne Christensdatter g Lars Christensen, (af Kortgaard) Randrup af 5 Aug 1758. Endwidere afkald fra Peder Christensen Melgaard i Egeberg paa sin hustrue Maren Christensdatters wegne dat 5 Aug 1758. Hworefter de eneste arwinger da bliwer de førstnæwnte 3 Sønner alle myndige og 1 Datter. Opsættelse til 19 Sept 1758 (fol 236) hwor Fm: Christen Therkildsen for Karen  Christensdatter.

166 fol 237
Maren Christensdatter, Hellerød, Sønbjerg Sogn, Thyholm. 13 Novb 1758. Død 1 Novb hos Mogens Nielsen. Sal Søren Nielsens Enke. A: Niels Jensen Raakier og Niels Nielsen Dahlgaard, begge af Sønbjerg Sogn.

167 fol 238
Arweafkald efter Mette Pedersdatter, Villerslev. Død 27 Novb 1758. E: Peder Jensen Uhrbrand. B: Jens Pedersen, i Stervboet,  Christen Pedersen, Villerslev, Karen Pedersdatter g Jens Madsen sst, Johanne Pedersdatter.

Da wi underskrewne arwinger efter afg Mette Pedersdatter, død i Villerslev 27 Novb 1758 og efter hendes efterladte Mand Peder Jensen Uhrbrand, som tillige med wores yngste Bror Jens Pedersen beboer en gaard her i Villerslev, tilhørende Major Poul von Klingenberg, ieg Christen Pedersen Uhrbrand en søn af ermelte forældre nu boende i Villerslev, ieg Jens Madsen og af Villerslev paa min Hustrue Karen Pedersdatters hendes wegne og den yngste Datter Johanne Pedersdatter hendes wegne wores owennewnte kiære fader Peder Jensen ere saaledes med meer bemte kiære fader og Elskelige Broder Jens Pedersen foreenede om den arf der kunde tilfalde os efter wores kiære forældre, saawel efter wores Sal Moder som efter wor kiære fader, naar hand wed døden skulle afgaae etc.

168 fol 238b
Ny samling i boet efter opsættelse fra 6 Octob 1758 til 14 Juni 1759:
Elisabeth Nielsdatter, forhen afgangne Michel Broogaards Enke, paa Skiftestedet hos Michel Jensens Enke i Hundskær, Bedsted Sogn. Eneste tilstedewærende arwing Maren Christensdatter, Hundskær, Lars Qweiborg? og Peder? Nørgaard af Nørhaa. Skiftet signeres: Lars Jensen - Peder Jørgensen Nørgaard og Maren Christensdatter.

169 fol 239
Elisabeth Nielsdatter, Hundskær. 3 Maj 1758. Død hos Michels Jensens Enke.  Afg. Mikkel Mikkelsens Enke der forhen hawde boet i Brogaard, Bedsted Sogn. Michel Jensens Enke oplyser, at afd Elisabeth Nielsdatter ingen Børn eller Børnebørn hawde efterladt sig, ej heller nogle Sødskende, men hendes fader war Niels Jensen, Madstedgaard, Hvidbjerg Sogn, som er død og hawde en Broder Niels Jensen, Freskild i Nørhaa Sogn, død efterladt sig 2B: Jens Nielsen, boede og døde i Nørgaard, Nørhaa Sogn, efterladt sig 2 sønner: a)Niels Jensen, død og efterladt sig børn, hworom intet wides, b)Lars Jensen som skal bo i Nørhaa. Forn. Niels Jensens daatter Maren Nielsdatter, war g med Christen Knudsen, Freskild, død og efterladt sig (2 S 5 D) 7B: A)Knud Christensen, Vang, B)Mads Christensen, Nørhaa, C)Johanne Christensdatter g Christen Møller, Hundborg, D)Maren Christensdatter Enke efter Michel Jensen, Hundskær (formentlig hende hwor dødsfaldet er sket), E)Anne Christensdatter Enke efter Niels Haurvig, Thisted, F)Birgitte Christensdatter g Anders Pedersen, Freskild, G)Maren Christensdatter war g med Daniel Christian Graae, i Kiøbstaden Moes i Norge, begge døde men efterladt sig 2 sønner Lars og Christen, og 1 Datter Else Marie. Sønnerne skal opholde sig i Norge mens datteren er her i Hundskær. Flere arwinger paa fædrene og mødrene side kendes ikke.

170 fol 239b
Karen Villadsdatter, Bedsted. 16 April 1758, død g d hos Envold Pedersen. Et meget lille bo der blew owergiwet Enwold Pedersen. Der blew samtidig forespurgt hwem der wille sørge for Begrawelsen og da war tilstæde Willads Andersen fra Hedegaard Vesten Aa, som angaw sig at hand tillige med 2 Søstre Maren Andersdatter, Tolbøl, og Maren Andersdatter g med Mads Smed i Kløw Norden Thisted war den Sal afdødes Brødre Børn og eneste arwinger, og han wilde paatage sig dette. A: Willads Andersen, Heedegaard Vesteraa (Vesten Aa?), Maren Andersdatter, Tolbøl, Maren Andersdatter g Mads Smed, Kløw (Swinkløw?)

171 fol 240
Madame Dorthea Nielsdatter Hiortvang, Nørheedegaard Visby Sogn. 21 Sept 1758 (30 dag) E: Sr Gudik Svenningsen. Wed reg war bl a Welfornemme Skræder Niels Andersen for at wurdere afd. Klæder. B: Svenning Gudiksen 4 uger. Tilsunsw: Morbrødre Søren Nielsen (Gyrup) og Ole Nielsen Hiortvang, begge af Gyrup. I boet forekommer brew fra Enkemandens Broder Christian Gudiksen, til Major von Klingenberg, at denne grundet slægtskabet ikke kan paatage sig skiftet, efter Broderkonens Død,  der derefter owerlades til Mons Peder Hammer, Thisted. Desuden indfinder sig ogsaa den 3die Morbroder til afd. Søn Ædle Sr Villads Herbsgaard, Birkedommer wed Tandrup. Der omtales arw efter afd fader Niels (Christensen) Hiortsvang, der ang forlængst afhandlet.
Samt swigermoder Anne Marie Olufsdatter Brøn, i Gyrup.
Signeres:
Som tilsynswærge Søren Nielsen Hiortswang, Søren Sørensen, Flarup

Ny samling fol 243. Her bl a omtalt Gudich Svenningsens moder Mad Maren Knudsdatter, Sal Svenning Gudichsens Enke i Visby.

Det er et meget langt skifte, som ved nøjere gennemlæsning muligvis kan give flere oplysninger.

172 fol 245
Anne Jensdatter, Sindrup i Ydby Sogn. 15 Jan 1759.
Afg Lauritz (Laurs) Nielsens Enke. Skiftet startet 1758 den 2 Octob. Død hos Broderen Peder Jensen, Sindrup i Ydby Sogn død 21 Sept. B: Anne Laursdatter 8 aar. Fm: Lauritz Nielsen, Kobberø, der war beslægtet. Afd: Lw: Niels Enggaard, Ullerup

173 fol 247
Anne Eskildsdatter, Jestrup. 2 Januar 1759 (30 dag). E: Ole Johansen.
A: 1)Bror afg. Niels Eschildsen, Sønderhaa efterladt 4B: a)Eschild Nielsen, Sønderhaa, b)Anders Nielsen, tj i Gyrup, c)Johan Nielsen tj i Skyum, d)Ide Marie Nielsdatter tj i Madsted. 2)Søster Kirsten Eskildsdatter i Stervboen. 3)Søster Bodil Eskildsdatter, war gift Christen Jensen, Villerslev, der begge er døde efterladt sig: A)Eskild Christensen, Villerslev.

174 fol 249
Anne Jensdatter, Sindrup Ydby Sogn. 2 Decb 1758. Død hos Stifsønnen Peder Jensen.
E: Jens Pedersen, sst. A: 1)Søster Else Jensdatter, død som war g med Morten Hyldgaard, Hassing, efterladt sig: a)Jens Mortensen, Skyum, b)Mette Mortensdatter g Mads Larsen, Bøll paa Jegindø, c)Else Mortensdatter g Jens Boesen, Gruurup. Tilsynsw: Skoleholder Jocum Christian, Ydby.

175 fol 249b
Melchior Poulsen, Bjørndal. 7 Januar 1759. E: Else Madsdatter.
B: Powel 8 aar, Mads 6 aar, Maren 11 aar. LW: Peder Bache, Biørndahl. FM: Jens Rejmertsen, Otte Sund (Oddesund?).

176 fol 250
Karen Christensdatter, Sønderhaa.
30 Januar 1759. E: Jeppe Knattrup. B: Christen, myndig tjener Anders Haaegaard, Ingeborg, i Stervboen, Maren gift Ole Madsen, Sønderhaa, Kirsten gift Skomager Anders Therkildsen, Thisted, Karen gift Christen Jensen, Kjallerup. Owerw paa Ingeborgs wegne Poul Reesen. Enkemanden ønskede at wedbliwe fæstet, men da tilstanden er slet, forlanges der i saa fald Caution indtil herskabets nærmere ordre.

177 fol 251
Anders Jensen, Tvolm, Ydby Sogn (Simonsgaard). 19 Marts 1759. E: Voldborg Michelsdatter (Madsdatter?  begge nv. ang). Owerw: Degnen Jens Madsen Yde, Hurup. Der foreligger Testamente af 1 Marts 1756, af hwilket fremgaar, at der ikke er liwsarwinger. Ægteparret hawde taget 2 Børn Mads Ejlersen og Peder Nielsen til opfødsel hos sig som deres egne børn, til Mads tillægger hun den  gaard i Ydby som beboes af Lars Jensen Bache Hartkorn 5 td 5 skp 1 fc 2 alb og til Peder tillægges de hos hosbonden Major Klingenberg staaende 198 rd og de 2 huuse paa Aggersdige hende tilhørende Hartkorn 2 skp 1 fc 2 alb. Det første Barn er slægtning paa hendes side det andet paa mandens side.

178 fol 253b
Bodil Nielsdatter, Sundby i Stagstrup Sogn. 28 Juli 1759 (30 dag).
E: Jens Knudsen. B: Niels Jensen 7 aar. Tilsynsw: Peder Christensen Hanning, Sundby.

179 fol 255
Peder Madsen, Jestrup Sønderhaa Sogn. 7 December 1759 (død s dag) E: Maren Laursdatter. Lw: Villads Madsen. Afd har ingen Børn eller Børnebørn efterladt sig, forældrene er for længe siden bortdøde. A: 1)Søster Anne Madsdatter gift Niels Michelsen, Hassing. 2)halwbroder Niels Nielsen, Janderup, død, efterladt sig B: a)Niels Nielsen, Rødding Sogn i Salling, b)Christen Nielsen, tjener i Vestervandet Sogn, c)Niels Nielsen, tjener paa Faddersbøl i Hundborg Sogn, d)Inger Nielsdatter gift Christen Blyetækker, Kille Kiær i Villerslev Sogn, e)Maren Nielsdatter, død war gift Niels Mejelsøe, Snestrup i Janderup Sogn, efterladt sig 5B: Niels, Christen, Mogens, Karen og Inger. Widere hawde fornte 2)halvbror Niels Nielsen en Datter: A)Inger Nielsdatter, død war gift Christen Christensen, wed Klitmøller efterladt sig: A1)Christen, A2 Karen. Ny samling fol 257 hwor omtales skiftet efter Peder Madsens første hustru Kirsten Eriksdatter 15 Juli 1758, hwor det ogsaa blew paastaaet at Laden war for lille til at rumme den behøwende aul, hworefter der nu afsættes penge til et gulws udwidelse.

180 fol 257b
Peder Nielsen, Skyum. 22 Decb 1759 (30 dag). E: Anne Christensdatter. B: Niels Pedersen, myndig i Sterwboen, Anne Pedersdatter gift Jens Olesen, Skyum, Else Pedersdatter, Maren Pedersdatter begge i Sterwboen. LW: Mads Sørensen Tolbøl, Skyum. FM: Farbrødre Jens Nielsen, Kallerup, Christen Nielsen, Kallerup.

181 fol 258
Maren Pedersdatter, Horsfelt, Bedsted Sogn. 26 Juli 1759. Død hos Stiffaderen Peder Christensen. B: Peder Pedersen 3 uger. FM. Morbror Anders Pedersen, Horsfelt. Ny samling 2 Octob hworaf det fremgaar at ingen fordrer noget wed skiftets afholdelse, udower Henrich Christensen, Horsfelt som har taget Barnet til sig, forlanger 6 rd 4 mk for et aars forplejning. Derefter til rest kun 3 rd. som hensættes til Barnets opfødsel, som ikke kan forslaa, hworefter resten wil ankomme paa Høj Gunstige Herskabs Anstalt og Barnets Wenners kiærlige hielp.

182 fol 259
Anne Gregersdatter, Gærup (Stagstrup Sogn!). 22 Jan 1760 (30 dag) E: Jens Christensen Morsing. B: Niels Caspersen, 12 aar, enkemandens Stifsøn. Fm: Morbroder Jens Gregersen, Skyum. I boet findes bl a en Kiste med moderens nawn: A G D S og aarstal 1753 som owerlades Sønnen.

183 fol 259b
Kirsten Knudsdatter, Fuglsang, Bedsted Sogn. 5 Februar 1760. Død fredag 1 febr hos den gamle mand Ole Jensen hos hwem hun hawde tilwærelse. B: Maren Nielsdatter Karen begge navne anv. i txt. bl a i brev hvor m. ang. Kirstine)) gift Mads Mortensen, København, hworfra i boet findes en Obligation paa 400 rd.

184 fol 260
Rejmert Clausen, forrige Færgemand wed Ottesund (Oddesund) Skiftebrew efter ham og afg hustru Maren Pedersdatter. Begyndt 30te dag efter hendes død 17 April 1758, fol 262 25 Octob 1758 efter ham og sluttet 17 April 1760. B: 1)Claus Rejmertsen, boet i Fyn og død efterladt sig: Christian og Nicolaj begge umyndige. 2)Peder Rejmertsen, død efterladt sig: Michel, Rejmert og Henrich alle umyndige. 3)Jens Rejmertsen, 4)Henrich Rejmertsen, 5)Jeppe Rejmertsen, 6 Christen Rejmertsen, 7)Claus Rejmertsen, sidste 5 myndige og i Sterwboen, undtagen Jeppe Reimertsen som tjener i Vestindien og Christen Rejmertsen som tjener i København.

Meget langt skifte, som maaske wed nærmere gennemlæsning kan give flere oplysninger.

185 fol 272b
Sophie Rasmusdatter, Sal Claus Rejmertsen Langemarks Enke kwitterer for arw til sine  Sønner Nicolaj Langemark 9 aar, Christian Langemark 7 aar efter deres farfar Rejmert Clausen Langemark, forhen Færgemand wed Ottesund (Oddesund) og hans hustru Deres farmoder, hwis nawn er mig ubekiendt. Munkebo Fyn 11 Juni 1760.

186 fol 272b
Dorthe Knudsdatter, 6 Marts 1760 (død d 4). Mølgaard. E: Niels Pallesen.
A: 1)Søster Maren Knudsdatter gift Anders Hove, Bedsted. 2)Søster Johanne Knudsdatter gift med Valentin Skræder, der er død, men om hun lewer eller hwor wides intet. 3)Bror Peder Knudsen, død i Grøntoft, Bedsted efterladt sig: a)Laurids Pedersen, der skal wære Underofficer wed Rytterriet. b)Knud Pedersen. c)Christen Pedersen, begge i Sterwboen. d)Peder Pedersen, tjener i Sønderhaa. d)Maren Pedersdatter gift Sr Peder Knackergaard, Thisted.

187 fol 274
Knud Steensen, Snedker, Nyborg Fyn. 3 Maj 1760. Kwitterer for arw efter faderen Steen Johansen Skiøtte som døde paa Koustrup og moder Kirsten Thomasdatter, Liørslev paa Mors begge døde i 1759.

188 fol 274
Svenning Nielsen, Ljørslev paa Mors. 3 Maj 1760 Kvitterer for hans hustrue Johanne Marie Steendatters arw efter fader Steen Johansen
og moder Kirsten Thomasdatter.

189 fol 274
Ingeborg Jensdatter, Skyum. 3 Juni 1760. E: Thomas Christensen. B: Jens Thomasen 21 aar, Christen Thomasen 18 aar.

190 fol 274b
Maren Thomasdatter, Skyum. 30 Juni 1760. (død g d) E: Anders Jensen Dahl. Registreringen forrettes i owerwærelse af karlen Anders Nielsen og pigen Maren Brund, da A J war kørt til Thisted at hente Fiæl og widere til den afdødes begrawelse. B: Sr Christen Nielsen Skyum, Borger og Indwaaner i Skive Købstad i Salling.

191 fol 276
Karen Madsdatter, Hassing.
29 Novb 1760. E: Anders Christensen. B: Maren gift Christen Olesen, Flarup, Cathrine som er i Sterwboen.

192 fol 276b
Christen Christensen Hindsels, Hvidbjerg.
15 Decb 1760. E: Mette Kirstine Andersdatter. B: Christen Christensen 24 aar, Niels 22 aar, Peder 10 aar, Anders 1 aar, Dorthe 19 aar, Kirsten 16 aar. Fm: Farbroder Anders Hindsels, Hvidbjerg. Lw: Niels Led, Hvidbjerggaard.

193 fol 276b
Anne Jensdatter, Gundtoft. 8 Jan 1761. (død 11 Novb) Boet forewiist af den i huset wærende Enke Anne Madsdatter.

194 fol 277
Peder Nielsen, Dover Mølle, Ydby Sogn. 7 Jan 1761 (død 29 Novb).
E: Anne Christensdatter. B: Mads Pedersen 5 aar, Niels Pedersen 2 aar. LW: Niels Christensen, Ullerup. FM: Farbrødre Peder Nielsen Kirk, Skyum og Jens Nielsen, Smed, Gundtofte.

195 fol 278
Peder Christensen, Møgelvang, Skjoldborg Sogn. 27 Jan 1761.
E: Maren Jensdatter. B: Niels Pedersen 10 aar. Lw: Christen Nielsen, Sundby. Fm: Peder Jensen, Smed Sundby.

196 fol 278b
Afkald:
Anne Knudsdatter, Brydbjerg.
Mads Christensen, Gundtoft kwitterer for arv paa sin hustrue Sara Andersdatters wegne, til hendes fader Anders Jensen, Brydbjerg i Bedsted efter hendes moder Anne Knudsdatter. 30 Jan 1761.

197 fol 278b
Karen Christensdatter, Sønderhaa.
9 Februar 1761. E: Christen Nielsen Damsgaard. B: Anders Christensen 14 aar, Christen 11 aar, Anne 16 aar, Inger 6 aar. Paa umyndige børns wegne: Christen Christensen Knattrup, sst.

198 fol 279
Afkald:
Niels Jensen Smed, Sønderhaa.
Anders Steensgaard, Hundborg kwitterer paa sin hustrue Kirsten Nielsdatters wegne, og Peder Jørgensen, Nørhaa paa sin hustrue Karen Nielsdatters wegne, og Ole Snewer, Hillerød paa Thyeholm paa sin hustrue Else Nielsdatters wegne, og Christian Høy, Hundborg paa sin hustrue Anne Nielsdatters wegne - alle myndige og Eeneste Arwinger efter  afg Niels Jensen Smed, som døde hos Welagte Dannemand Christen Andersen, Sønderhaa hwor han har boet i ower 18 aar -  til hwem de giwer afkald. 27 Februar 1761

199 fol 279b
Maren Laursdatter, Flovlev, Hvidbjerg Sogn. 11 Marts 1761 (30 dag) E: Lars Poulsen. B: Laurs, Powel, Ole, Margrethe, Karen, Dorthe alle umyndige og i Sterwboen, undtagen den ældste Søn som tjener i Hvidbjerg Præstegaard. Tilsynwærge: Morten Nielsen, Flovlev.

200 fol 280
Mads Laursen Badskær, Vang Sogn. 13 Maj 1761. A: 1)Datter Birgitte Madsdatter gift med Welfornemme Søren Elkier, Vang, 2)datter Bodil Madsdatter afgangne Biørn Schandorphs Enke, Gruurup, 3)datter Mette Madsdatter war gift med Thomas Poulsen, Søe paa Mors, døde efterladt sig 3B: a)Mads 22 aar, b)Marthe gift m Jens Jensen, Nørdraabye paa Mors, c)Kirstine gift med Morten Svenningsen, Schierbech paa Mors. 4)Anne Madsdatter gift med Skipper Hans Olesen, Kleborg wed Arendal i Norge, 5)Inger Marie Madsdatter gift med Bertel Pedersen, Koldbiørnswigen i Norge. Lw: for Bodil Welærwærdige Sognepræsten Brøndlund, Vang. 

201 fol 289
Afkald:
Karen Krabesdatter Dahl, Bedsted. 30 April 1763. Kwittering fra Christen Krabesen, Mogens Krabesen, begge af Madsted, Jens Krabesen, Madschedal, Kirsten Krabesdatter, Hvidbjerg alle Sødskende til afd. Karen Krabesdatter Dahl, som war Simon Knudsen hustru i Bedsted til denne for tilfalden arw.

202 fol 289
Søren Christensen, Fladskær Bedsted Sogn. 2 Juni 1763 (30 dag) E: Karen Hansdatter. B: Christen Sørensen 24 aar, Hans Sørensen 23 aar, Jens Sørensen 19  aar som er dum, wanfør og wanwittig, Karen Sørensdatter 12 aar, Dorthe Sørensdatter 9 aar, Kirsten Sørensdatter 14 aar, Mads Sørensen 20 aar, tj paa Tandrup. Fm: Morbrødre Niels Hansen, Trankiær, Peder Hansen, sst, Jens Hansen, Fougstrup?, Laurs Hansen, Oxsenbølle alle af Closter Sogn. LW: Peder Christensen, Nørdahlgaard, Bedsted Sogn. Der næwnes senere endnu en datter uden nawn. Desuden nv. i Form. sted Peder Leegaard.

203 fol 292
Dorthe Andersdatter, Sejerslev. 16 April 1764 (30 dag). E: Christen Pedersen. B: Peder Christensen 3 1/2 aar.

204 fol 294b
Kwittering for arw:
Maren Nielsdatter, Øster Jølbye. 19 Novb 1764. Poul Nielsen og Anders Nielsen, begge boende i Løderup, Jens Nielsen i Skeldsø? kwittering til deres Swoger Christen Pedersen, Øster Jølby for arw efter deres afdøde søster.

205 fol 295
Kirsten Knudsdatter, Hvidbjerg Mølle. 20 Januar 1763 (30 dag) Enke efter Sal Jens Pedersen. Der har wæret Testamente efter hwilket længstlewende maatte sidde i uskiftet bo. Paa Jens Pedersens side A: 1)Bror Hans Pedersen, Øster Jølby, Mors, død efterladt sig: 1a)Maren Hansdatter g Jens Jepsen, Øster Jølby. 1b)Karen Hansdatter, war g Christen Laursen, Vester Hvidbjerg, Mors død efterladt sig:1b1)Laurs Christensen, 1b2)Sidsel Christensdatter, 1b3)Margrethe Christensdatter, alle tre smaa og umyndige. 2)Bror Claus Pedersen, som for lang tid siden skal wære kommen til Pilworm i Holsten. 3)Niels Pedersen, der er kommen til Sjælland, men ikke wides mere om, hwilke wære Sal J P heele og sande arwinger. Sal. Kirsten Knudsdatters A: 1)Bror  Niels Knudsen, forhen boende i Heedegaard, Vesten Aa, død efterladt sig 4 Sønner: Niels, Knud, Mads og Jens Nielssønner, alle myndige. 2)Christen Knudsen, boede i Tolbøl, død efterladt 1 Søn 2 Døtre: Peder Christensen, Øsles, Margrethe Christensdatter g Niels Pallesen, Mølgaard i Bedsted Sogn. Johanne Christensdatter g Jens Madsen, Grurup. Maren Knudsdatter, som war g med Sal Christen Mølgaard, og boede i Ørum by, død efterladt sig: a)Kirsten Christensdatter g Niels Spolum, Hvidbjerg Mølle. b)Johanne Christensdatter g Christen Kobberø i Madsted. Der har wæret holdt Registreringsfor. 21 Decb 1762 efter Sal Jens Pedersens Enke Kirsten Knudsdatter, død  hos Jens Spolum, der er arwing paa sin hustrus wegne. Et meget langt skifte.

Fol 309b:
Omt gave fra K Knudsdatter til J. Moldrup i Vestervigs Bonde Knud Nielsen af Hedegaard, Ørum Sg som er en Søstersøn af hende, til umyndig Søn Jens Knudsen efter hendes Sal Mand 20 Sp Rigsd = 22 Rdr 3 mk.

206 fol 310
Peder Poulsen Hove, Hassing. 11 Decb 1764. E: Maren Michelsdatter. B: Maren Pedersdatter, 3 aar, Poul Pedersen, 2 aar. F: Christen Boelesen, Øster Hørdum, hwis hustru war børnenes faders faster. Lw: Niels Jørgensen, Hassing.

207 fol 312b
Niels Madsen, Kjærgaard Vester Assels. 14 Febr 1765. E: Dorthea Nielsdatter. A: a)Bror Jens Madsen, Øster Hvidbjerg, b)Poul Madsen, boede i Vester Assels, død efterladt sig: 1)Maren Poulsdatter g Jens Brun, her i byen. c)Michel Madsen, boede i Markskiel hus, død efterladt sig: A)Herman Michelsens, myndig bor i Vester Hvidbjerg, B)Mads Michelsen, myndig bor her i Byen, C)Kirsten Michelsdatter g Andreas Laursen, Vester Hvidbjerg. D)Anne Kirstine Michelsdatter ungefehr mellem 30 og 40 aar tiener i København. d)Søster Dorthea Madsdatter, var gift med Jens Krog, her i Byen, død efterladt sig: d1)Christen Jensen, myndig her i Byen, d2)Kirsten Jensdatter 24 aar tiener hos Poul Hølled i Nees, d3)Mette Jensdatter 20 aar er hos broderen forb. Christen Jensen, d4)Sidsel Jensdatter 18 aar, tiener Niels Storgaard, Ørding. Lw: Nabo Jens Kiærgaard. Fm: Broder Herman Michelsen og for Dorthea Madsdatters umyndige Børn, faderen Niels Krog. 

208 fol 314b
Kwittering for arw:
Jens Thomsen, Bjerregaard, Bedsted Sogn:
Anders Jensen, tj i Madsted, Hvidbjerg Sogn, Thomas Jensen, Bjerregaard, Mads Andersen, Tømmerby i Vester Hanherred paa min hustru Dorthea Jensdatters wegne, Christen Christensen Heede, Bedsted paa hustru Maren Jensdatters wegne, alle Sødskende og arwinger efter den 21 febr sidst afwigte afgangne Jens Thomasen, Bjerregaard, Bedsted Sogn kvittering til Enken Dorthea Salmonsdatter for tilfaldende arv. 21 April 1765.

209 fol 314b
Kvittering for arv:
Giertrud Madsdatter, Torp Lyngs Sogn. G 1: Laurs ?. Sønnen Anders Laursen, sst kvitterer for sin arw til Stiffaderen Mads Bittekiær, sammen med den wed faderens død sadte formynder Eiler Pedersen, Tvolum i Ydby Sogn. Ligeledes for halwbroderen Christen Laursen. 27 Maj 1765.

210 fol 314b
Maren Michelsdatter, Skyum. 15 Juni 1765. E: Jens Gregersen. B: Gregers Jensen 11 aar, Michel Jensen 10 aar, Mette Jensdatter 9 aar, Maren Jensdatter 7 aar, Anne Jensdatter 5 aar, Kirsten Jensdatter 1/2 aar. Wærger: Faderen, Jens Olesen, Skyum, Jens Morsing, Gurup, Niels Pedersen, Skyum, for Anne Jensdatter Morbroderen Hans Michelsen, Skjoldborg, for Kirsten Jensdatter mosters Mand Poul Jensen, Stagstrup.

211 fol 317
Niels Smed, Jestrup By, Sønderhaa Sogn. 23 April 1765.
E: Kirsten Christensdatter. B: Christen Nielsen 14 aar, Jens Nielsen 11 aar, Maren Nielsdatter 13 aar, Peder Nielsen 8 aar, Iver Nielsen 7 aar, Jacob Nielsen 1 aar. Da slegtningerne  neml. Enkens og den Sal mands broder og flere paarørende ware saa langt frawærende, at de formynderskabet ikke kunde paatage og eragte, blew ansat Fm: Christen Nørgaard, Hans Roelighed,  Anders Leegaard, Peder Nørgaard, alle af Jestrup.

212 fol 319
Jens Knudsen, Stagstrup, Sundby, Thy. 6 Novb 1765 (30 dag) E: Kirsten Poulsdatter. Hans Børn fra forrige ægteskab med Maren Christensdatter, som er næwnte udi den holdte Registrerings forretning strax efter dødsfaldet den 8de Octob sidst afwigte. Anne Jensdatter 18 aar, Fm for hende morbroder Søren Christensen Bæk, Starring. I andet ægteskab med Boel Nielsdatter en Søn: Niels Christensen 11 aar, Fm for ham Mosters Mand Bertel Bangsgaard, Skyum.
Lw: Hans Christopher Jacobsen, Rash?.

213 fol 321
Inger Laursdatter, Sundby, Stagstrup S. 17 Maj 1765. Opholdt sig hos fæsteren Mads Sørensen, hwor hun døde. Hun har wæret gift 2 gange: 1)Christen Laursen Kirch, Stoustrup paa Øland Gods B: Poul Christensen ca 14 aar som er hos Bertel Nielsen i Gærup, Øland Gods, Anne Christensdatter 11 aar hos Peder Smed i Sundby, Øland Gods som Fm for dem: Farbroderen Anders Leegaard, Jestrup, Sønderhaa Sogn. 2det ægteskab med Thomas Jensen Kirk, som wed Enken fik gaarden i Stagstrup i fæste B: Christen Thomasen 9 aar er hos Niels Boesen, Stagstrup paa Øland Gods. Jens Thomasen 4 aar hos Jens Worm ibid paa Nordentoft Gods, swagelig. Inger Thomasdatter 5 aar hos Christen Hansen, Harring, Øland Gods. For sidste war faderen fm. Fol 323b næwnes som Fm for Anne Christensdatter: Sødskende barn Niels Lousgaard, Elsted.

214 fol 324b
Anne Jepsdatter, Stagstrup. E: Christen Laursen.
Wed skiftet efter hende tilfaldt deres efterladte Børn i arw 12 rd 1 mk 3 sk deraf tilfaldt Sønnen Laurs Christensen en broderlod 8 rd 12 2/3 sk og Daatteren som nu er død halwparten saa meget. Bemte Søns arwepart er fremdeeles i Sterfboen blewen bestaaende, og endelig hos Stiffaderen Thomas Jensen Kirk og hustrue nafnl. Inger Laursdatter, som nu wed døden paa Deres hr Principals Gods i Sundby i Stagstrup Sogn er afgangen. 11 Octob 1765.

215 fol 327
Kwittering for Skifte Brew efter Sal Kirsten Knudsdatter og forhen afdøde Mand Jens Pedersen i Hvidbjerg Mølle, Vesten Aa i Thy. 4 Jan 1766.

216 fol 327
Margarethe Christensdatter, Bedsted. 9 Decb 1765 (30 dag).
E: Peder Christensen Dahlgaard. Afdødes efterladte i første ægteskab med Jens Madsen B: Christen Jensen 23 aar, Maren Jensdatter 29 aar. I sidste ægteskab: Christen Pedersen 21 aar, alle i Stervboen. Curator for sidste søn faderen P C Dahlgaard. for øvrige Christen Jensen, Brydbjerg Mølle, og Sødskende Barn Mads Hansen, Bedsted.

217 fol 329
Anne Sophie Henrichsdatter, Sundby. 11 Octob 1765. E: Mads Sørensen. B: Maren Madsdatter 4 aar.

218 fol 330b
Søren Rasmussen, Gammelby, Grurup. 24 Decb 1765. Forhen Ridefoged paa Vestervig, (død kl 12 nat) hos fæsteren Christen Hansen. A: Mons Jens Rasmussen, dansk Skoleholder i Aarhuus, der angiwer øwrige arwinger: Bror Laurs Rasmussen, Giesing, Husmand, og ower 60 aar under hv. Gods vides ikke. Een Søster Benedict Rasmusdaatter ugift tiener i Husum. Og en Bror Søn Niels Christensen, der farer paa Kina. Afd. rejste sidste gang fra Aarhus 1755 med Obligation 200 rdr 12 Sølwskeer 2 Sølwbægre, mange Bøger o s v. (Langt skifte).

219 fol 337b
Peder Axelsen, Thyhove, Hørsted Sogn. 13 Juni 1767.
E: Karen Christensdatter. Lw: Christen Madsen Wæwer, Thyhowe. Der skriwes afd. arwinger (første ægteskab?) B: 1)Axel Pedersen, boede og døde i Thisted, efterladt sig: Datter Ingeborg Axelsdatter, Dorothea Axelsdatter begge hiemme hos deres moder og Stiffader Christen Nielsen, Wæwer i Thisted. 2)Ider Pedersdatter g Jens Michelsen, Harring. 3)Jørgen Pedersen, som ikke wides hwor er.

220 fol 339b
Jens Jensen, Nørre Draaby paa Mors. 1 Juli 1767. E: Martha Thomasdatter. B: Jens Jensen 13 aar, Mette Jensdatter 11 aar, Mads Jensen 9 aar, Joseph Jensen 7 aar, Maren Jensdatter 5 aar, Peder Jensen 2 aar. Fm: Christen Andersen af ?, Niels Krog, Nørre Draaby, Peder Christensen, Nørre Draaby, Søren Roersen, (sign Søren Pedersen) Nørre Draaby. Lw: Morten Svenningsen, Schierbek. Senere omtales Enkens fader Thomas Søe, Hunborg i Thy. Lw: også Peder Søndergaard. 

221 fol 344
Sidsel Jensdatter, Sindrup, Ydby Sogn. 4 August 1767.
(30 dag)E: Anders (Jensen) Bach. B: Mette Andersdatter, fem uger.

222 fol 345
Anne Madsdatter, Rønborg (Lyngs Sogn!), Thyholm.
7 Februar 1767 (30 dag) E: Niels Jensen Herbst. B: Jens Nielsen 19 aar tiener Christen Michelsen, Grurup, Mads Nielsen 17 aar, Peder Nielsen 8 aar, Johanne Nielsdatter  12 aar. Tilstede børnenes farbroder: Birkedommer Herbst, Tøttrupgaard, Thy.

223 fol 347
Maren Henrichsdatter, Viby, 2 Octobr 1767 (30 dag) E: Christen Jensen Soedborg. B: Jens Christensen 16 aar, Christen Christensen 11 aar, Niels Christensen 8 aar, Anders Christensen 6 aar.

224 fol 348
Maren Pedersdatter, Bedsted. 23 Decb 1765. E: Jens Christensen (Hove) B: Dorthea Jensdatter 12 aar, Else Jensdatter 10 aar.

225 fol 349
Peder Broe, Hesselbjerg By i Segerslev, Mors. 9 Juli 1767 (30 dag) E: Bodil Jensdatter. B: Maren Pedersdatter 13 aar, Else Pedersdatter 9 aar.
Fm: Farbroder Poul Smed, Hesselbjerg. Lw: Michel Jensen, Hesselbjerg. 

226 fol 350b
Inger Thomasdatter, Sønderhaa.
(død 29 Octob) 4 Novb 1767. E: Jens Dower. Begge til huuswærelse hos fæste Bonden Christen Damsgaard. A: 1)Søster Karen Thomesdatter g Anders Svendsen, Sønderhaa, 2)Søster Karen! Thomesdatter ugift er hos Christen Damsgaard, Fm: Birkedommer Herbst for ugifte. (2 x Karen nv flere gange). 

227 fol 351b
Knud Blander, Bedsted. 20 Jan 1768 (30 dag). E: Kirsten Jensdatter. Lw: Peder Enwoldsen, Bedsted. Afg. lewende B: Else Marie 4 aar, Ole Knudsen 7 uger. FM: Nærsødskendebørn Christen Olesen, Ørum By, og do Knud Christensen, Ørum By.

228 fol 352b
Anders Jensen Møller, Hundskær, Bedsted Sogn. 22 Marts 1768. Skal efter konen Johanne Jensdatters sigende den 16 hujus er gaaet fra stedet til fods, og samme dag skal hawe wæret i Hassing, men ingen siden hørt fra ham. Wed registrering owerwærende: Anders J M bror Christen Jensen, Brydbjerg Mølle. Fol 53  30 April 1768 ny samling idet han nu er funden Druknet og Død i Owe Søe 24de hujus. Lw: Peder Jensen Harboe, Gundgaard i Villerslev. B: Jens Andersen 6 aar, Fm: Mads Hansen, Bedsted, Bertel Andersen 3 aar Fm: farbror Christen Jensen, Brydbjerg,

229 fol 354
Søren Christensen, Hassing Sogn. 26 Marts 1768. E: Maren Nielsdatter Lw: Niels Damgaar, Hassing.
Fra hans 1ste ægteskab med Kirsten Pedersdatter B: Maren Sørensdatter 19 aar, Else Sørensdatter 15 aar. Fm: Mosters Mand Thomas Svankier, Hassing. I andet ægteskab med Enken B: Peder Sørensen 8 aar, Karen 7 aar, Kirsten 4 aar, Maren 2 aar, Christen 17 uger. Fm: Morbroder Jeppe Damsgaard, her i Byen.

230 fol 355
Afkald: Maren
Jensdatter, Bedsted
Kvittering for arw fra Peder Jensen Vendelboe 34 aar, Bedsted  og Jens Jensen Vendelboe, 30 aar tjener i Bedsted af 1 Juli 1767 efter deres Moder Maren Jensdatter død 4 Juni d a. som war i ægteskab med deres fader Jens Pedersen Vendelboe, Horsfelt. 1 Juli 1767.

231 fol 355b
Anders Bach, Enkemand, Sindrup By, Ydby Sogn.31 Janu 1768. B: Mette Andersdatter 1/2 aar. Fm: Afd broder Laurs Jensen Bach, Ydby. Den afd fader Jens Bach, som for nogle faa aar siden hawde afstaaet fæstet paa gaarden, imod aftægt. Der fremvises skiftebrev efter afd kone Zidsel Jensdatter af 4 Aug 1767 (30 dag efter h død). Desuden nævnes som credi/debt. afd brødre Thomas Jensen Bach, Christen Jensen

232 fol 358
Christen Smed, Bedsted. 15 Aug (30 dag) 1768 E: Anne Hansdatter. LW. Mads Hansen, Bedsted. B: 1)Kirsten Christensdatter 19 aar, Fm: Farbroder Peder Dahlgaard, Bedsted, 2)Hans Christensen 13 aar Fm: Farbror Christen Hansen, Smed, Gammelby, Grurup Sogn 3)Jens Christensen 11 aar, 4)Christen Christensen 8  aar Fm: for dem Christen Møller, Brydbjerg Mølle, Bedsted Sogn.

233 fol 359
Maren Christensdatter, Skyum. 16 Sept 1768. E: Thomas Christensen. A: 1)Brødre Frederich Christensen, 40 aar, der for lang tid siden er rejst til Holsten, og intet vides om, 2)Peder Christensen Bach, 38 aar, Bedsted. 

234 fol 360b
Poul Nielsen, Barslef By, Hvidbjerg Sogn, Thyholm . 2 Novb 1767 (30 dag) E: Anne Andersdatter. Lw: Degnen Sr Jens Madsen Yde, Hurup. B: Anders Poulsen, 22 aar, Karen Poulsdatter ug, Maren Poulsdatter g med Christen Bjerre, Rottesgaard, Faberg (Fabjerg) Sogn. Fm: for A. Niels Christensen, Hvidbjerggaard, for datteren Mosters mand Christen Madsen, Smerup. begge disse arv. er i Stervboen.  Fra afd første ægteskab: B: Anne Poulsdatter g med Christen Schougaard, Lem arweafkald fra ham efter hendes Sal moder: no 18 F5tus 1750, Nørre Lem Sogn. I boet findes skøde fra Anne Andersdatter, Holstebro, 11 Novb 1738, Sal Mads Smeds til Poul Nielsen, Barslef, Hvidbjerg Sogn, paa et Ene Sted sst. der har wæret beboet af Grawes Hvid, med underliggende øde huus etc. desuden skøde fra Corporal Lars Madsen, Ydby af 26 Sept 1752 paa et sted her i byen.

235 fol 363
Anders Boesen, Bjerregaard, Bedsted Sogn. 9 Jan 1768. E: Maren Pedersdatter. B: Grethe Andersdatter 2 aar. Lw: Peder Brixen, Brogaarde. Fm: Birkedommer Villads (Jensen) Herbst, Tøttrupgaard.

236 fol 365
Poul Christensen, Hørsted. 11 Febr 1769 (30 dag) E: Kirsten Christensdatter. Lw: Christen Christensen, Tredholm, Harring Sogn. B: 1)Anne Poulsdatter 4 aar, Fm: Jens Knudsen, Harringgaard, 2)Jens Poulsen 1 aar Fm: Christen Knudsen, Wangsgaard, Villerslev Sogn. begge ansatte formyndere er begge heel Sødskende Børn til afdøde.

237 fol 366
Dorthea Pedersdatter, Gjersbøl. 17 Marts 1769 (død natten mellem 14 og 15 Marts).
E: Jens Pedersen Bundgaard. Afd har wæret gift 2 gange. 1ste ægteskab: Christen Jensen. B: a)Jens Christensen 22 aar, i Stervboen, b)Mette Christensdatter 18 aar ug, sst, c)Dorothea Christensdatter 16 aar ug, sst, i 2det ægteskab B: Christen Jensen 9 aar, Peder Jensen 3 aar. Fm: til Stifbørnene Farbroder Niels Bundgaard, Skjoldborg, Sødskende børn Jens Hove, Sperring, Mosters mand Thomas Korsgaard, Aarup.

238 fol 367b
Mads Hansen, Bedsted. 14 Juli 1769 (30 dag) E: Kirsten Andersdatter. A:  a)Bror Christen Hansen, 43 aar Gammelby, Grurup Sogn, b)Bror Anders Hansen, tj afg Christen Smeds Enke, Bedsted. c)Søster Johanne Hansdatter, gift med Christen Jensen, Brydbjerg Mølle, Bedsted Sogn, d)Søster Anne Hansdatter, Sal Christen Smeds Enke, Bedsted. Lw: Søren Lauritsen Møller, af Morup Mølle.

239 fol 367b
Johanne Andersdatter. Sejerslev Sogn, Morsø. 10 Juni 1769. Afg. Hans Laursens Enke. B: Anders Hansen, 54 aar i Stervboen, Anne Hansdatter gift Niels Andersen, Korrup, Loderup Sogn. Sønnen har afd hus i fæste.

240 fol 368
Anne Jensdatter, Knattrup, Sønderhaa Sogn. 16 Sept 1768 (formentlig 1769!).
E: Christen Christensen (Knattrup). B: a)Christen Christensen, 28 aar b)Jens Christensen 27 aar c)Karen Christensdatter 25 aar d)Else Christensdatter 23 aar e)Karen Christensdatter 21 aar f)Søren Christensen 17 aar g)Peder Christensen 14 aar g)Margarethe Christensdatter gift med Jens Bentzen Hørsted.

241 fol 369
Bodil Jensdatter, Hvidbjerggaard, Thyholm.
20 Novb 1769. E: Niels Leed. Livsarvinger - 1ste ægteskab? B: a)Maren Nielsdatter 22 ar, b)Anne Nielsdatter 20 aar for dem Fm: farbroder Christen Christensen, Styvel?. c)Kirsten Nielsdatter 17 aar Fm: Christen Thomasen, Semb, d)Johanne Nielsdatter 15 aar e)Maren Nielsdatter 12 aar Fm: farbroder Niels Christensen, Barslef.

242 fol 369
Mads (Nielsen) Bittekiær, Torp By, Lyngs Sogn. 14 August 1770 (30 dag) E: Else Sørensdatter. B: Niels Madsen 3 aar Fm: Morbroderen? Laurs Sørensen, Horsfelt, Bedsted Sogn. Lw: Niels Christensen, Hvidbjerggaard. I boet næwnes også Christen Bittekiær, Odgaard, Niels Bittekiær, Torp m v.

243 fol 371b
Voldborg Madsdatter, Simonsgaard, Tvolum By (Tvolm), Ydby Sogn. 9 Febr 1771.
E: Christen Christensen. Der fremlægges testamente af 17 Febr 1764, da ingen livsarvinger er.

244 fol 372
Christen Christensen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. 26 April 1771. (30 dag) E: Kirsten Christensdatter. A: Fader Christen Jørgensen, Steenb?, Nørhaa Sogn. Lw: Niels Pedersen, Jestrup.

245 fol 373
Kirsten Nielsdatter, Ginnerup.
27 Maj 1771. (30 dag) E: Anders Madsen Møller. Afd. B: Mads Andersen 3 aar, Thomas Andersen 1/2 aar. I Boet er bl a gæld til Jens Balsby i Hurup.

246 fol 373b
Jens Andersen, Sundby, Stagstrup Sogn. 15 Maj 1771. E: Kirsten Poulsdatter. Lw: Christen Poulsen, Møgelwang.  A: afg. fader Anders Christensen, som boede og døde i Taarsted, der ikke hawde flere Børn eller Børnebørn, med stigende linie, men 1)en Broder Christen Christensen, der boede og døde sst og efterladt sig B: a)Niels Christensen Wig, Øster Wandet Sogn, b)Maren Christensdatter gift med Jens Mouritzen, Taarsted, c)Anne Christensdatter der war gift med Jens Mouritzen, Taarsted, men død og efterladt sig B: aa)Dorthe Jensdatter g Jens Andersen, Taarsted, bb)Christen Jensen 26 aar, tiener i Sjørring Præstegaard, cc)Jens Jensen 20 aar, wærende i Helsingør, dd)Karen Jensdatter 17 aar, cc)Mouritz Jensen 12 aar, begge hos Jens Andersen, Taarsted. 2)Søster Maren Christensdatter, war gift med Niels Grøngaard, Taarsted. Død efterladt sig B: 2a)Anna Nielsdatter, nu i Taarsted Enke efter Jens Jensen, Sundby. 

247 fol 374
Kirsten Jensdatter, Sundby, Stagstrup Sogn. 10 Juli 1770 E: Mads Sørensen. A: Mor Karen Leed, Aarup, Snedsted Sg og Sødskende: a)Bror Christen Jensen, Møgelvang, Skjoldborg Sogn. b)Søster Else Jensdatter tj i Dollerup, Schiøring Sogn (Sjørring), c)Søster Anne Jensdatter g med Laurs Christensen, Aarup, Snedsted Sogn, d)Søster Karen Jensdatter tj Jens Powelsen, Taarsted, e)Søster Zidsel Jensdatter, tj paa Ulstrup. Owerw: Afd. Moders Søster Søn og Sødskende Barn til andre arwinger Christen Christensen  Gyrup, Sundby. Der signeres bl a: Karen Andersdatter Leed, Christen Jensen Leed.

248 fol 375
Niels Josephsen, Sønderhaa. 5 Novb 1768 (formentlig 1773?). E: Anne Christensdatter. B: Joseph Nielsen 12 aar. Lw: Christen Andersen, Sønderhaa. Fm: Morbroder Lauritz Søegaard, Harring.

249 fol 375
Jens Poulsen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. 3 April 1773.
E: Maren Nielsdatter. Lw: Bror Olluf Nielsen, Vestergaard i Hellerød Sønbjerg Sogn. B: 1)Poul Jensen 22 aar, 2)Peder Jensen 14 aar, 3)Anne Jensdatter ug 4)Maren Jensdatter ug tjener Anders Pedersen, Skyum 5)Karen Jensdatter ug alle øwrige hjemme.  Fm: Morbroder Mads Nielsen, Jestrup, Sønderhaa Sogn og Sødskende Barn Poul Hansen, Bedsted.

250 fol 377
Christen Jensen, Fladskiær, Bedsted Sogn. 7 Novb 1771. (30 dag) E: Anne Sørensdatter. A: Sødskende 1)halwbroder Christen Pedersen 24 aar, 2)søster Maren Jensdatter ug, hos Peder Dahlgaard i Bedsted. Lw: Søren Clausen. Fm: Peder Christensen Dahlgaard. Far til Christen P!

251 fol 378b
Peder Pedersen Legaard, Bedsted. 30 Marts 1773. E: Mette Christensdatter. B: 1)Peder Pedersen (Leegaard) 24 aar, hjemme 2)Else Pedersdatter g med Poul Richardt Skytte, Stabye Sogn, Harsyssel. 3)Mariana Pedersdatter 4)Anne Pedersdatter. Lw: Peder Christensen Dahl, Bedsted. Curator for Sønnen: Anders Hansen, Bedsted. Owerw for Swigersønnen P R Skytte: Christian Vinkler, Bedsted. For Mariane og Anne Fm: Niels Damsgaard, Bedsted.

252 fol 380
Else Andersdatter, Bedsted.
7 Jan 1773 (30 dag). E: Jochum Iwersen. B: Mads Jochumsen 3 aar, Christense Jochumsdatter 6 uger. Født wærge: Morbroder Jens Andersen Smed, Øster Hørdum By og Sogn. 

253 fol 380b
Erik Jensen, Grøntoft, Bedsted Sogn. 28 Octob 1773. (30 dag) E: Maren Nielsdatter. Lw: Mogens Christensen, Fuglsang. B: 1)Johannes Eriksen, Grøntoft, (fæster af gaarden iflg brev 30 Maj 1769) 2)Jep Eriksen, som meenes for nuwærende paa hjemrejse fra Holland, 3)Niels Eriksen, i Sterwboen, 4)Christen Eriksen, tiener i Holsten 5)Else Kirstine, Mølgaard, g. Anders Pedersen, Mølgaard. 6)Else Marie g med Christen Aas, Sundbye, 7)Dorthe Eriksdatter ug pt tilstede, 8)Kirstine Eriksdatter tjener paa Koustrup?, 9)Anne Marie Eriksdatter, tjener Broderen i Sterwboen.

254 fol 381b
Afkald:
Simon Pedersen Blander, Bedsted, g Maren Jensdatter, fra Christian Jacobsen Bruusgaard, for arw efter Sal Morbroder Simon Pedersen Blander, Bedsted. Aalborg 18 Febr 1773.

255 fol 381b
Simon Pedersen Blander, Bedsted. 18 Jan 1773. Afkald for arw efter den afdøde Morbroder med forsikring om at holde saawel Enken som Skifte forwalteren fri for answar, der attesteres af deres fader Mads Andersen, Skjoldborg signeret: P. Møller, Poul Jochumsen. Paa min hustrues Else Jensdatters wegne Jens Jensen, Anders Madsen?, Jochum Madsen, Maren Madsdatter, Karen Madsdatter, som mine umyndige Børns fødte wærge: Mads Andersen Møller. Da min Broder Simon Pedersen, Bedsted er død, giwer jeg herwed hans efterladte Enke Maren Jensdatter kvittering for arw. 12 Februar 1773 Signeret Christen Pedersen.

256 fol 381b
Else Jensdatter, Fuglsang, Bedsted Sogn. 24 Marts 1772.E: Laurs Jensen. Kvittering for arw fra Swigersønnen Salman Ollufsen, Elsted g med hendes datter Maren Thomasdatter. 24 Marts 1772.

257 fol 381b
Maren Jensdatter, Fuglsang, Bedsted Sogn. 18 Aug 1774. E: Laurs Jensen (Fuglsang) A: Enkens Swoger Christen Pedersen Dahlgaard der er eneste føed arwing kwitterer for arw. Desuden omtales en Søster Maren Jensdatter.

258 fol 381b
Else Jensdatter, Bedsted 10 Juni 1772.
E: Laurs Nielsen. A: Peder Blander, Uhrmager, Bedsted.

259 fol 1
Anders Bierregaard, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. 12 Maj 1772.
E: Mette Jensdatter. B: Christen Andersen 20 aar. Anne Andersdatter ug begge hjemme. Lw: Bror Niels Habæk af Bierregaard, Bedsted Sogn. Tilsynsw: Jeppe Leegaard, Spangsbjerg, Bedsted Sogn.

260 fol 1b
Dorthea Simonsdatter, Bedsted. 20 Marts 1774. A: 1)Anders Ollufsen af Dahlgaard gift med afd Søster. 2)Anders Christensen, Kialdrup, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa, der er afd Søster Søn, som forklarer at hand har en 3)Moster i Istrup i Hvidbjerg Sogn gift med Anders Larsen, og en Broder 4)Simon Christensen tiener paa Lyngholm. Desuden forklarede disse tilstedewærende arwinger at 5)Christen Simonsen i Mølgaard er en broder til afd. desuden skulle wære endnu Bror til afd 6)Laurs Simonsen, som for ungefæhr 30 aar siden er reist ud af landet, hworom ikke wides mere. Flere arwinger widste de ikke. Fol 3 er arwingerne igen ang: 1)Bror Christen Simonsen, Mølgaard, 2)Bror Laurs Simonsen, som for 31 aar siden er rejst til Fyhn. 3) Søster Karen Simonsdatter g Anders Olufsen, Bedsted, 4)Søster Maren Simonsdatter war gift Christen Madsen i Svankær Hvidbjerg Sogn, død efterladt sig: a)Anders Christensen, Kialdrup b)Simon Christensen tjener paa Lyngholm, c)Mette Christensdatter g Anders Laursen, Istrup, Hvidbjerg Sogn.

261 fol 3b
Maren Christensdatter Bierregaard, Hassing. 17 April 1774 (død g d). (En gammel Pige) som sad til huse hos Oluf Madsen.  A: a)Søsterdatter  Maren Pedersdatter af afg  gift med Peder Høye i Istrup, Hvidbjerg Sogn, b)Søsterdatter Mette Pedersdatter og Peder Overgaard ibdm c)Søstersøn Jens Pedersen, der har boet i Husum i Holsten og formentlig endnu er i liwe. Fornæwnte er Søsterbørn til afd. d)Afd bror Christen Bierregaard, Ørum By død efterladt sig: 1)Christian er Rekrut 2)Hendrich tient i Villerslev indtil sidste Paaske, 3)Johanne er i Sveegaard i Lodberg Sogn og flere arwinger wed hun ikke at wære.   Senere omtales Christen Christensen, Ørum der er Brorsøn til afd. paa sin broder Hendrich Christensen og Søster Johanne Christensdatters wegne, Peder Owergaard, Hvidbjerg på hustru Mette Pedersdatters wegne som er Søsterdatter til afd. der også er på hans kones broders wegne Jens Pedersen i Husum - Peder Høyes kone i Istrup Hvidbjerg Sogn Maren Pedersdatter ogsaa Søsterdatter til afd.

262 fol 4b
Jens Pedersen Vendelbo, Hørsted, Bedsted Sogn 17 Jan 1775. (30 dag) E: Kirsten Laursdatter. Fra 1ste ægteskab B: a)Peder Jensen Vendelbo, Bedsted b)Jens Jensen Vendelbo 36 aar tj i Hørdum. 2det ægteskab B: a)Maren Jensdatter 6 aar, b)Laurs Jensen 4 aar, c)Maren Jensdatter 1/2 aar. Lw: Laust Sørensen, Horsfelt, Bedsted Sogn.

263 fol 5b
Hans Christian Christensen Braagaard,  Ungkarl 15 Novb 1776.
Der sidst hawde tjent som Kusk paa Tandrup, men døde i Brogaarde, Bedsted Sogn. A: a)Moder Maren Christensdatter g Søren (Jensen) Braagaard, Bedsted b)halwbroder Christen Christensen 29 aar, Bedsted c)halvbroder Jens Sørensen 15 aar, d)halwbror Olle Sørensen 12 aar d)halw Søster Anne Sørensdatter 16 aar, alle 3 hjemme hos faderen bemelte Søren Braagaard.

264 fol 8b
Johanne Pedersdatter, Hassing. 25 Novb 1776. E: Thomas Pedersen Svandkier. B: a)Anders Thomsen 28 aar b)Niels  Thomsen 23 aar c)Kirsten Thomasdatter 20 aar. Anders har den halve gaard i fæste. Fm: Jacob Søe, Hassing i mangel af nuwærende Næste Frænder.

265 fol 11
Bodil Jensdatter Løgstrup, Bedsted Sogn. 24 Juli 1774 (30 dag) I nogle aar opholdt sig hos Jens Andersen Løgstrup, Bedsted Sogn hwor hun døde. A: 1)Søster Kirsten Jensdatter som bor i huset hos Sønnen bemte Jens Løgstrup. 2)Brorsøn Niels Løgstrup, Tolbøl, Lodberg Sogn 3)Brorsøn Christen Løgstrup, Tobøl (Taabel) Vestervig Sogn. 4)Søsterbørn a)Johanne Poulsdatter gift med Laurs Hvidbjerg, Hvidbjerg Vesten Aa, b)Anne Poulsdatter  ug har et hus i fæste i Tolbøl, c)do Maren Poulsdatter tjener Christen Laursen, Tolbøl d)Anders Poulsen tjener Jens Biere i Tolbøl Lodberg Sogn. 

266 fol 12
Peder Christensen Torp, Horsfelt. 11 August 1772. (30 dag) E: Maren Nielsdatter. B: Christen Pedersen Torp 2 aar, Mette Pedersdatter Torp 6 aar. Lw: Laurs Sørensen Horsfelt. Fm: Laurs Jensen, Fuglsang Bedsted Sogn, da ingen fødte wærger war owerw.

267 fol 13b
Thomas Christensen, Brogaarde, Bedsted Sogn. 31 Aug 1777. Druknede i gaar i Aaen wed Ulnitz. E: Anne Clemmentsdatter. A: Moder Kirsten Christensdatter. Lw: for Enken Niels Andersen Spollum, Hvidbjerg Mølle. Lw: for moderen Jens Michelsen Koch af Brogaarde, Bedsted Sogn 

268 fol 15b
Kirsten Andersdatter, Bedsted. 15 Sept 1777. E: Anders Pedersen. A: 1)Broder Christen Andersen forhen boende i Bedsted, død efterladt sig: a)Hans Christensen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn b)Thomas Christensen (Harregaard), tjener hos Præsten i Thisted, senere paa Tandrup c)Anders Christensen 32 aar. Ladefoged paa Tandrup d)Karen Christensdatter gift med Jens Hansen, Bedsted e)Else Christensdatter tjener Broderen Hans Christensen, Spangsbjerg. 2)Søster Maren Andersdatter gift med Niels Jensen Harregaard, opholdende sig hos Søren Christensen, Bedsted. 3)Søster Karen Andersdatter gift med Peder Jensen Vendelbo, Bedsted.

269 fol 18
Johanne Jensdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 18 Novb 1777.
E: Søren Laursen Kiær. Fra hendes 1ste ægteskab med Anders Jensen 2B: Jens Andersen 14 aar (paa arwestædet) hos Stiffaderen, Bertel Andersen 12 aar tjener Hans Christen Harregaard, Spangsbjerg. Fm: Farbror Christen Jensen, Brydbjerg Mølle, Bedsted Sogn

270 fol 19b
Arweafkald for Anders Thomsens hustru, Maren Jepsdatter, Hassing for hendes arwepart efter Morbroder Peder Jensen Gundgaard, i Gundgaard Villerslev Sogn. Husb. modtog dette Snapsting 1774. Desuden næwnes Swigerfaderen Jeppe Damsgaard, Hassing.

271 fol 20.
Kirsten Krabesdatter, Madsted, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. 16 Marts 1778. Som i nogle aar opholdt sig og døde hos Christen Krabesen. Enke efter afg Anders Pedersen, som boede og døde i Altona i Sydtyskland. B: 1)Dan Andersen ca 40 aar, sidst opholdende sig i Hamborg, men intet hørt i lang tid formentlig død. 2)Maren Andersdatter g med Christen Haae, Hørsted.

272 fol 20b
Mogens Christensen, Fuglsang, Bedsted Sogn. 21 April 1778. Død natten mellem 18 og 19 Marts paa Harboøre Land ved ulykke omkom.
E: Maren Andersdatter. B: 1)Maren Mogensdatter g med Søren Pedersen, Trandkiær Hvidbjerg Sogn, 2)Anne Catrine Mogensdatter 29 aar, hjemme. Lw: Welfornemme Mads Christensen, Morup Mølle. Fm: Laurs Jensen, Fuglsang, Bedsted Sogn, da ingen rette født wærge.

273 fol 23
Jens Barslef, Brogaarde, Bedsted Sogn [Jens Poulsen Barslef]. 28 Aug 1778.
E: Dorethe Eriksdatter. B: Poul Jensen 2 aar. Lw: Welagte Christen Aaes, Sundby Stagstrup Sogn. Fm: Morbroder Johannes Eriksen, Grøntoft Bedsted Sogn.

274 fol 24
Anne Marie Eriksdatter, Gundtoft. Pige. 19 Juni 1778. (død dagen før) Som i hendes sygdoms dage og til hendes død war hos Broderen Johannes Eriksen, Grøntoft, Bedsted Sogn. A: 1)Bror Johannes Eriksen, Grøntoft 2)Bror Jeppe Eriksen, 36 aar Borger og Købmand i Ringkøbing, (skiftet udsat da han war rejst til Norge. 3)Bror Christen Eriksen, 28 aar Borger og indwaahner i Lemvig. 4)Søster Else Marie Eriksdatter g med Christen Aaes, Sundby, Staxstrup Sogn, 5)Søster Else Kirstine Eriksdatter g med Anders Pedersen i Mølgaard, Bedsted Sogn, 6)Søster Dorethe Eriksdatter forhen g med afg Jens Poulsen Barslef, nu opholdende sig i Brogaarde, Bedsted Sogn. 7)Søster Kirstine Eriksdatter, opholder sig i Ringkøbing. Der findes arweafkald. Sign Jeppe Grøntoft, Jeppe Grøntoft.

275 fol 26
Hendrich Christensen,  og hustru Mette Christensdatter, Horsfelt, Bedsted Sogn. 3 Febr 1778. E: Mette Christensdatter. Fra 1ste ægteskab B: Niels Hendrichsen 43 aar, skal tjene i København. b)Maren Hendrichsdatter g med Christen Christensen Handrup, Trandkiær Vestervig Sogn. 2det ægteskab (med Mette Christensdatter) B: a)Niels Hendrichsen 28 aar, hjemme b)Else Marie Hendrichsdatter, hjemme, c)Johanne Hendrichsdatter, tjener Niels Spollum, Hvidbjerg Mølle. Lw: Broder Peder Christensen Hove, Horsfelt, Bedsted Sogn. Tilsynswærge: Laurs Sørensen, Horsfelt, Bedsted Sogn.

275b Fol 27
Mette Christensdatter, Horsfelt, Bedsted Sogn. 14 Novb 1778. Død 13 Octob. G afg. Hendrich Christensen. Wed registeringen owerw: 1)Niels Hendrichsen, paa e w, 2)Christen Christensen Handrup, Trankiær paa hustru Maren Hendrichsdatters w, i hwis frawærelse Laurs Sørensen, Horsfelt w. 3)Morbroderen Peder Christensen Hove paa Else Marie og Johannes w. Der foreligger brew med afkald fra arw.
Niels Hendrichsen, Kbhvn. Den yngre Niels H er fæster af stedet efter fæstebrew af 20 Juli 1771 efter faderens godw. afstaaelse Matr no 1 Hkorn 1-3-2-2 alb. 

276 fol 29
Maren Andersdatter, Bedsted.
12 Juni 1778. E: Niels Jensen Haregaard. De har wæret til huse hos Fæstebonden Søren Christensen, Bedsted. Afd hawde ingen liwsarwinger. A:  1)Bror Christen Andersen, forhen boende i Bedsted, død efterladt sig 5B: a)Hans Christensen, Spangbjerg, Bedsted Sogn b)Thomas Christensen Haregaard 36 aar tj i Thisted, c)Anders Christensen Haregaard tj paa Tandrup 32 aar, d)Karen Christensdatter g med Jens Hansen, Bedsted, e)Else Christensdatter, tjener hos Broderen Hans Christensen, Spangbjerg. 2)Søster Karen Andersdatter gift med Peder Jensen Vendelboe, Bedsted.

277 fol 30
Maren Jensdatter, Bedsted.
22 Jan 1779. E: Jens Knurborg. B: 1)Peder Jensen Knurborg, 33 aar Bedsted, 2)Jens Jensen Knurborg 35 aar gift, Hvidbjerg V Aa. 3)Kirsten Jensdatter g med Christen Fredrichsen (Skyum), tjener paa Øland. 4)Maren Jensdatter, hjemme.

278 fol 32b
Maren Jensdatter, Bedsted. 11 Febr 1779. E: Søren Christensen. Hendes 1ste ægteskab med Christen Heede, Hedeholm, Bedsted Sogn. 4B: a)Christen Christensen, 10 aar tjener Niels Christensen, Vittrup, b)Zidsel Marie Christensdatter 13 aar, hos Stiffaderen, c)Maren Christensdatter hos Niels Habæk, i Bierregaard, Bedsted Sogn. d)Mette Kirstine Christensdatter 5 aar, hos Peder Vendelboe, Bedsted. I 2det ægteskab med enkem. Søren Chr: Else Sørensdatter 1/2 aar. Tilsynswærge ansat: Jens Christensen Hove, Bedsted. Fm: paa Else S. wegne den nærmeste Swogrede Christen Andersen, Bedsted. Paa de andres w: Søren Jensen, Brogaarde, som wed skiftet efter deres afg far Christen Hede i Brogaarde, Bedsted af 23 Juni 1773 som formynder blew antaget. Yderligere formynder: Morbroder Anders Jensen, Bierregaard, Bedsted, Peder Jensen Vendelboe, Bedsted, for datteren Mette Christensdatter, der fra sin spæde tiid har wæret der. Desuden tilstæde Niels Habæks hustru af Bierregaard, i hendes mands frawærelse, for at iagtage paa datteren Maren Christensdatters wegne, med formynder Søren Braagaard, da Maren nogen tid har været hos Niels Habæk.

279 fol 36b
Hendrich Jensen Kudsk. Bedsted 17 Marts 1779. E: Maren Pedersdatter. Lw: Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted. Fra hans 1ste ægteskab med Maren Nielsdatter B: a) Niels Hendrichsen 46 aar gift bor i Christiansalbrecks Skou? i Holsten, b)Marie Hendrichsdatter g med Jens Sørensen, Kappel i Vestervig Sogn  c)Jens Christensen 40 aar, tjener i Madsted, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa. Hans 2det ægteskab med Leene Gade 1B:Maren Christensdatter, tjener i Tøndern? 3die ægteskab med enken Maren Pedersdatter B: a)Peder Hendrichsen 24 aar tjener i Madsted, Hvidbjerg Sogn Vesten Aa.

280  fol 38
4 Juni 1779 Afkald fra Christen Andersen Hassings Hustrue Karen Jepsdatter, Hørdum Sogn og By efter Morbroder Peder Jensen Gundgaard, Villerslev. Desuden omtales Svigerfader Jeppe Damsgaard, Hassing.

281 fol 38b
4 Juni 1779. Afkald fra Christen Jensen Møller, Brydbjerg Mølle for hans 2de Myndlinge Jens og Bertel Anderssønner, deres arvepart efter Moderen Johanne Jensdatter gift med deres Stiffader Søren Laursen Kiær, Hundskiær, Bedsted Sogn af 18 Novb 1777. Før g med: Anders Jensen.

282 fol 38b
Jens Jensen Knurborg, Bedsted. 18 Octobr 1779. (30 dag). G med afg. Maren Jensdatter. Opholdt sig og døde hos Sønnen 1)Peder Jensen, Uhrmager 32 aar i Blander, Bedsted Sogn. Søn: 2)Jens Jensen 35 aar, Hvidbjerg Vesten Aa, 3)Kirsten Jensdatter gift med Christen Skyum, i Skyum,

283 fol 40
Christen Christensen Huus, Bedsted. 29 Novb 1779. Der tjente og døde paa Tandrup. E: Margrethe Jensdatter. Lw: Søren Jensen, Brogaarde.  B: 1)Jens Christensen 4 aar, 2)Hans Christian Christensen 1 aar, 3)Mette Marie 9 aar, 4)Karen Christensdatter 6 aar, alle hjemme. Da ingen føedt wærge saa ansat som Fm: Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted.

284 fol 42
Søren (Christensen) Søndergaard, Bedsted.
11 Marts 1780. E: Bodil Christensdatter. Lw: Broderen Simmon Christensen, Sønderhaa. B: a)Peder Sørensen 17 aar, b)Christen Sørensen 15 aar, c)Johanne Sørensdatter 21 aar d)Marie Sørensdatter 9 aar. Antagen Fm: Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted.

285 fol 43b
Kirsten Christensdatter Torp, Bierregaard, Bedsted Sogn. 16 Juni 1780.
E: Anders Jensen Bierregaard, Bedsted. B: Jens Christian Andersen Bierregaard 1/2 aar som for nærwærende er hos Christen Ørum, Hassing indtil førstk Michaely. Fm: Afd broder Jeppe Christensen, tjener i Skyum Præstegaard, der signerer: Jeppe Christensen Jestrup.

286 fol 44
Udtog af Skiftebrewet af 19 Jan 1781 efter Jens Hove, som døde paa Præstens Amensahn gods, samt giwer afkald af hans efterlewende hustrue Anne Cathrine for modtagen arwelodder, som hendes 4re (3 drenge og 1 pige Maren) smaae uopdragne børn er tilfalden efter deres Faderbroder Knud Christensen Høgholm, Heltborg af dato 21 Febr 1781 saaleedes som herefter meldes:
Enken med Lw:
Peder Grøntoft, Niels Hove som formynder for de i Sterwboet wærende umyndige børn af den Sal Mands sidste ægteskab, disse anførte alle af Bedsted Sogn, samt Jens Skræder af Grurup paa sin hustrue Dorthe Jensdatters wegne og hendes Søster Else Jensdatter Deres wegne.Børnene:Hans Jensen,Christen Jensen,Villads Jensen,Maren Jensdatter.

287 fol 45
Afkald for arw Jens og Bertel Anderssønner,Bedsted Sogn,for deres arwepart efter Moderen Johanne Jensdatter, Hundskær,Bedsted Sogn.Gift med Stiffaderen Søren Laursen Kiær.Iflg skiftet af 18 Novb 1777.

288 fol 45b
Niels Jensen Harregaard, Bedsted (Indsidder) 14 Maj 1781. A: 1)Broderbørn: Jens Madsen, do Poul Madsen, Flovlev, Thyholm. 2)do  Maren Madsdatter gift med Peder Bryde boel Betienter? i Lemvig, 3)do Karen Madsdatter g med Peder Christensen Barøgel, Hassing 4)Anne Madsdatter g med Christen Isachsen, Skoleholder i Agger alle Brødre Børn efter afd.

289 fol 46
Peder Nielsen Søe, Hassing. 21 Juni 1781 (30 dag) Gaardmand.
E: Maren Christensdatter. Lw: Niels Pedersen, Hassing Grdm. B: a)Niels Pedersen Søe 30 aar, fæster af den halwe gaard, b)Christen Pedersen Søe 23 aar Curator for ham: Niels Christensen, Hassing, c)Anne Marie 19 aar, for hende Wærge: Farbroder Jacob Søe, Grdm i Hassing.

290 fol 47
Mads Sørensen Fladskær, Hassing. 21 Juni 1781. Gaardmand. E: Maren Nielsdatter. Lw: Niels Pedersen, Hassing Grdm. B: a)Søren Madsen 10 aar, b)Hans Madsen 5 aar, c)Christen Madsen 4 uger, d)Karen Madsdatter 7 aar. Fm: Morbroder Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted

291 fol 49b
Peder Ollesen Rytter, Brogaarde, Bedsted Sogn. 17 Juli 1781. Skifteforwalteren med videre denne dag indfandt sig til Søren Jensen, i Brogaarde, Bedsted Sogn, paa  grund da Rytteren Thomas Madsen af Tandrup Gods og Koustrup Rytter, med fleere af deres Cammerater wed Deres hiemkomst fra Kiøbenhawn hawer berettet at Rytteren Peder Ollesen af Tandrup Gods, som hawde sit opholds Stæd til bemelte Søren Jensens i Brogaarde, skal paa sin Marchen til Campementet i Kiøbenhafn  imellem Aars og Callundborg af farhtøyet, wæret falden ud og Druknet. E: Else Marie Christensdatter. 3B: Christen Pedersen 7 aar, Peder Pedersen 3/4 aar, Else 4 aar. Lw: Niels (Christensen) Dahlgaard, Bedsted. Fm og født wærge: Niels Christensen Hove, Bedsted. Efter auction udgør boet  9 Rd 4 mk 1 sk og gælden 8 rd, hworefter der bliwer til arwingerne 1 Rd 4 mk 1 sk hworaf Enken faar 5 mk 1/2 sk.

292 fol 50b
Karen Knudsdatter, Bedsted. 3 Decb 1781 (30 dag). E: Anders (Andersen?)Grødborg. 3B: Christen Andersen 23 aar, Mette gift med Jochum Iversen, Bedsted, Maren 27 aar hjemme.  Curator for Sønnen: Peder (Andersen)Grødborg, Bedsted.

293 fol 52
Laust Jensen Fuglsang, Bedsted. 24 April 1782. E: Anne Nielsdatter. Lw: Laus Sørensen, Horsfelt, Bedsted.
B: Jens Laustsen 5 aar, Niels Laustsen 3 aar. Fm: Swoger til Enken Christen Laustsen, Neder Astrup, Vestervig Sogn og Mads Møller, Morup Mølle, da ingen af afd Brødre war tilstede, da de iflg forklaring hawde en lang wei at gaa og derfor ikke wille hawe med formynderskabet at gøre, desuden widste de at der kun kunne bliwe lidet til arw.

294 fol 53
Jens Nielsen Rafn, Hassing. 17 Juni 1782.
Huusmand. E: Maren Jensdatter. Lw: Therkild Nielsen, i Amby i Visbye Sogn. A. kendes ikke. I samme hus opholder sig Jens Svendsen og hustru Kirsten Pedersdatter. Fol 55 angives at man har bragt i erfaring at afdøde ikke skal wære aulet i ordentlig ægteskab, men wære en hette (hitte) Barn, hworefter Enken m v tilspørges om de hawde hørt sigende om, hwem afd familie war, hwortil de swarede, at de ikke kendte nogen paarørende.

Fol 55b 27 Juli 1782 ny behandling, hwor Enken nu ligger skrøbelig og swag i sin Seng, og hendes paarørende Peder Barøgel, samt Lawwærge  er tilstede, for at fastsætte nærmere betingelser for hendes forsørgelse.

295 fol 56
Kirsten Lausdatter Vendelbo, Horsfelt, Bedsted Sogn. 2 Juli 1782. Enke efter afg. Jens Vendelboe, til huse hos Skomager Mads Christensen, Horsfelt.
3B: Laust Jensen 11 aar, Maren Jensdatter 13 aar, Maren 6 aar. Indsat som Tilsynsw: Jens Ollesen, Horsfelt, Bedsted Sogn.

296 fol 57b
Laust Nielsen, Brydbjerg huuse, Bedsted. 5 Juli 1782. Wurderingsmænd bl a Christen Møller af Brydbjerg Mølle.
E: Maren Andersdatter. Fra afd 1ste ægteskab B: En datter, død efterladt sig 2B: 1)Jens Pedersen hos sin fader Peder Jensen Blander, boende paa Mols 2)Dorthe Pedersdatter oph. sig hos Laust Sørensen, Horsfelt. I boet angives noget haandwærktøj som er ude paa Agger, der lowedes fremført til 30 dagen.
Lw:
Sr Gudik Svenningsen, Nørheedegaard. Indsat som Fm: Laust Sørensen (Sign: Laurits), Horsfelt der hawde den eene datter til opdragelse.

297 fol 60
Maren Sørensdatter, Brydbjerg Bedsted Sogn. 6 Juli 1782. E: Peder Hansen. 2B: Søren Pedersen 8 aar, Karen Pedersdatter 4 uger. Fm: Anders Christensen Harregaard, Fladskær, Bedsted.

298 fol 61
Arweafkald til Jacob Nielsen Søe, Hassing hans afg hustrue Karen Christensdatters efterladte Børn og arwinger. Da wores kiære Moder nu er Død og i anledning af Sterwboens omstændigheder, som os bekiendt er ringe giwer wi afkald paa arw til wores Stiffader. Visby 8 Maj 1782 Peder Andersen, Christen Andersen, Hørdum, Christian Christensen, Tøttrup, Christian Andersen, Bedsted, Rasmus Jensen, Skyum.

299 fol 61b
Kvittering paa arw for Jens Jensen Haarboe, Hassing efter hans Morbroder Peder Jensen Gundgaard, Villerslev. 10 Octob 1782

300 fol 61
Kirsten Christensdatter, Bedsted.
9 August 1782. E: Christen Nielsen Søe.  2B: Kirsten Christensdatter g med Poul Poulsen Barslef, Bedsted Sogn, Inger Christensdatter 29 aar tjener i Lomborg, Hvidbjerg Sogn. Fm: Poul Poulsen.

301 fol 62b
Maren Madsdatter, Vittrup, Bedsted. 13 Novb 1782. (30 dag) Døde hos Poul Laugesen. A: 1)3 Søstersønner a)Poul Laugesen, b)Niels Laugesen, begge fra Vittrup, c)Mads Laugesen tjener i Harsyssel. 2) 4 Brodersønner a)Gravers Madsen b)Mads Madsen c)Anders Madsen af Boddum, d)Lars Madsen, Tottrup? og e)en Brodersøn Villads Villadsen, Sønderhaa 2 aar gl. 3)2 Søsterdøttre a)Zidsel Lausdatter g med Niels Christensen, Hassing b)Johanne Lausdatter g med Boele Jensen, Jestrup, Sønderhaa Sogn. Alle myndige undt Villads Villadsen for hwem inds. til Fm: Stiffaderen Niels Sørensen, Sønderhaa.

302 fol 63
Karen Andersdatter, Bedsted. 6 December 1782. E: Peder Jensen Vendelboe. Afd fra 1ste ægteskab B: 1)Søn Niels Gammelbye der har wæret Bogtrykkerswend i Aalborg, død efterladt sig en Pige Karen Gammelby, 12 aar, (iflg brev fra Moderen Mette Biering af 26 febr 1783 nu 14 aar) moderen skal iflg angiwelse igen have giftet sig med en Snedker i Aalborg. 2)Datter Helvig Jensdatter gift med Claus Jensen i Balsby, Hurup Sogn. 3)Datter Else Jensdatter g med Skoleholder Anders Pedersen, Bedsted Sogn, 4 Jan 1783 war bl a owerw. Claus Jensen paa hustrus wegne. Boet angiwes som meget fattigt.
(Notat fra Kb: K A og Jens Nielsen Gammelby trolovet d 10 April 1737 i Bedsted - Niels Gammelby født 1737 i Bedsted - Helvig sst 1740, måske død og anden opkaldt - da hun v/død 1816 ang som 70 aar og fk 1801 57 aar. Helvig er søster?/brordatter? af Jens Madsen Balsby`s 2den kone i Hurup)

303 fol 65b
Mette Andersdatter, Bedsted. 4 August 1783 (30 dag). E: Jochum Iversen. 3B: Jens Christian Jochumsen 8 aar, Else 6 aar, Endvold Christian 5 aar. Ang som født Wærge:  Peder Andersen Grødberg, Bedsted 

304 fol 67
Jens Sahlmansen, Ulnitz Bedsted Sogn. 21 August 1783. (30 dag) Død hos faderen Sahlman Andersen.
E: Maren Christensdatter. Lw: Jens Pedersen, Svankær, Hvidbjerg. Enken angiwes som frugtsommelig, hwilket synlig nok kunde sees, hworfor skiftet opsættes til efter fødselen. Ny samling 20 Decb hwor der nu den 14 Octob er født en Pige kaldet Marie Kirstine. Som født Wærge: Sahlman Andersen, Ulnitz Bedsted Sogn.

305 fol 68b
Mette Justdatter Wæwer,  Bedsted. 2 Marts 1784. Enken efter afg. Wæwer Jens Pedersens Enke. B: 1)Peder Jensen Wæwer 42 aar, tjener Skyum, 2)Maren Jensdatter g med Peder Hansen, Randrup Vestervig Sogn, 3)Inger som opholder sig hos den nu afd moder. 4)Kirsten, opholder sig i Bedsted 5)Marte, tjener i Velling Sogn ved Ringkøbing. Tilsynsw: Hans Christensen Smed, Bedsted for Mette.

306 fol 69b
Afkald for arw fra Poul Pedersen, Hassing efter moderen afg. Peder Christensens hustru Anne Christensdatters efterladte arwinger. Underskriwes: Jens Christensen, Fogstrup, Just Andersen formynder Niels Christensen. 5 Juni 1784.

307 fol 69b
Karen Hansdatter, Fladskær, Bedsted. 12 Juni 1784. Sal Søren Christensens hustru. Hun døde hos Sønnen Christen Sørensen, Fladskær. B: 1)Christen Sørensen, fæster paa Tandrup i Fladskær, 2) Mads Sørensen, død efterladt sig: a)Hans Madsen 8 aar, b)Karen Madsdatter 11 aar 3)Kirsten Sørensdatter gift med Christen Smed, Sønderhaa. 4)Karen Sørensdatter g med Christian Christensen Ambye, Visby Sogn, 5)Dorthe Sørensdatter g med Lorentz Pedersen, i Bedsted Præstegaard.
Fm: Niels (Nielsen) Damsgaard, Bedsted. Angiwes at da sønnen Christen hawde faaet fæste paa gaarden, hawde han indgaaet at forsørge sin gamle nu afd moder.

308 fol 70b
Mads Nielsen, Skræder, Fuglsang Bedsted Sogn. 14 Juni 1784. E: Else Jensdatter. Lw: Christen Schaanning, Vellegaard, Closter Sogn. B: 1)Jens Madsen 29 aar 2)Niels Madsen 26 aar 3)Inger Marie Madsdatter 24 aar 4)Birgitte Cathrine Madsdatter 20 aar 5)Jens Biergaard 16 aar, 6)Jørgen Madsen 14 aar. Fm: Farbror Knud Nielsen, Heedegaard, Ørum.

309 73b
Lauritz Christensen Hvolskov af Asdahl Gods i Vendsyssel, i Horne Sogn. 18 August 1784. Af forwalteren næwnte sted war giwet tilladelse til, at tjene i Thy, hwor han nu wed Fæstebonden paa Tandrup, Niels Henrichsen, Horsfelt er død. Wed reg. owerw: Simon Christensen, der sagde sig Bror til afd. der ogsaa skulle wære fra samme Asdahl Gods, som for nogle dage siden war kommen her til Egnen for at bede Godtfolk om noget til Liwets ophold, hwor han da war blewen underrettet om Broderens opholdsstæd, og fandt ham i en stærk Sygdom, saa han besluttede at bliwe. A: 1)Simon Christensen Hwolschou, 46 aar 2)Niels Christensen 44 aar 3)Anne Christensdatter g med Christen Hansen paa Baggeswogn Gods i Søedahl Sogn, Vendsyssel som altsaa alle er myndige.

310 fol 75b
Maren Christensdatter, Brogaarde. 18 August 1784. E: Søren Jensen, Brogaarde, Bedsted Sogn. B: 1)Jens Sørensen (som har gaarden i fæste efter faderen). 2)Anne Sørensdatter g med Anders Jensen, Randrup fra Vestervig Sogn, det angiwes at denne mand skal wære bortrømt og ingen ej heller hustruen kan ang hwor han er, hworfor Broderen Jens Sørensen Braagaard skal waretage paa Søsterens wegne. Senere paa hendes wegne som Lw: Ole Pedersen Spals, Heedegaard Ørum Sogn. (se 312)

311 fol 77b
Kwittering fra Peder Hansen, Brydbjerg, Bedsted Sogn paa arw til hans Sal datter Karen Pedersdatter efter Moderen Maren Sørensdatter, af 6 Juli 1782.
Dat 8 Jan 1784.

312 fol 77b
Kwittering fra Jens Sørensen, Brogaarde, Bedsted og Søster Anne Sørensdatter for arw efter Halw Broder Hans Christensen, Brogaarde iflg skiftebrew 17 Jan 1777. Da hendes mand er bortrømt kwitt. J S paa hendes wegne ligeledes kwitt. han paa den afdøde Broder Olle Sørensen. 3 Octob 1784. (se 310)

313
ikke anv.

314 fol 78
Afkald fra arwingerne efter Peder Michelsen, Hassing hans afgangne hustrue Mette Jepsdatter. Kiendes wi underskrewne Jens Thomsen, og Anders Andersen, Overhierch Sogn i Salling og Christen Andersen, Kreiberg i Salling som arwinger efter Mette Jepsdatter. Jens Thomsen paa hustrue Karen Jepsdatters wegne, Søster til afd og Faster til Anders Andersen og Christen Andersen. Skulle der noget bliwe saa giwer ieg det min Swoger Frederich Andersen. Sign Anders Thye - Jens Tomesen - Christen Andersen. 13 Decb 1784

315 fol 78b
Afkald fra Frederich Andersen, Gammelbygaard og Mads Madsen Møller, Gammelby begge i Grurup Sogn, som arwinger efter Peder Michelsen, Hassing hans afg hustrue Mette Jepsdatter. Frederich Andersen paa Børns wegne i Deres Sal Moder Helvig Andersdatters sted, jeg Mads Madsen (Møller) paa min hustru Dorthe Andersdatters wegne til hwilke begge den afd Mette Jepsdatter war faster. 23 Decb 1784

316 fol 78b
Afkald fra Jens Pedersen og Christen Wæwer, Borgere i Thisted for arw efter Peder Michelsen, Hassing hans afg hustrue Mette Jepsdatter. paa wore hustruer Bodil og Dorthe Jepsdatters wegne der war Søstre til afd. 18 Decb 1784.

317 fol 79
Else Christensdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. E: Jens Knudsen. 6 Maj 1785. B: 1)Christen Jensen 34 aar 2)Peder Jensen 26 aar 3)Kirstine Jensdatter g med Hans Christensen, Bedsted 4)Inger Jensdatter 33 aar hos faderen.

318 fol 81b
Maren Jensdatter, Hassing 25 Jan 1786. Enke efter afg? Jens Roesholm. Hun døde hos Jens Smed i Hassing Huuse, hwor den gamle Jens Roesholms Enke opholdt sig og for nogen tid siden wed  døden afgangen. A: 1)Bror Niels Jensen Bach, paa Mors 2)Søster Anne Jensdatter Bach, Hassing.

319 fol 82
Peder Christensen Barøgel, Hassing. 18 Febr 1786. (30 dag) Død hos Sønnen fæsteren Christen Pedersen Barøgel. E: Karen Madsdatter. Lw: Niels Pedersen, Hassing. B: 1)Christen Pedersen Barøgel, fæster efter faderen af 19 April 1785. 2)Karen Pedersdatter 34 aar 3)Mads Pedersen 14 aar 4)Niels Pedersen 11 aar 5)Jens Pedersen 10 aar 6)Johanne 6 aar. Fm: Broderen Christen P og Niels Christensen, Hassing.

320 fol 82b
Anders Pedersen, Mølgaard, Bedsted Sogn. 7 Marts 1786. E: Else Kirstine Eriksdatter. Lw: Broder Johannes Eriksen, Grøntoft, Bedsted Sogn. A: 1)Bror Palle Pedersen, Hørsted 2)Søster Kirsten Pedersdatter, 60 aar ugift, Bedsted 3)Bror Mads Pedersen, død efterladt sig B: a)Thomas Madsen 30 aar b)Peder Madsen 27 aar d)Anne Maria 20 aar alle 3 i Bedsted. 4)halwsøster Maren Pedersdatter g med Niels Toppenborg, Bedsted. Fm: Brødrene  Palle Pedersen, Thomas Madsen.

321 fol 86
Poul Laugesen, Vittrup, Bedsted. 12 Juni 1786. (30 dag) E: Marie Kirstine Michelsdatter. Lw: Niels (Andersen) Spolum, Hvidbjerg Mølle. B: 1)Lauge Poulsen 26 aar 2)Anna Maria Poulsdatter 24 aar. Tilsynsw: Morbror Christen Michelsen Kiær, Brydbjerg, Bedsted S.

322 fol 88
Anne Jensdatter, Horsfelt, Bedsted S. 31 Juli 1786.
E: Lauritz Sørensen. Owerwærende Søster datters mand Poul Christensen, Fuglsang, Bedsted S. A: 1)Bror Anders Jensen, død efterladt sig B: a)Jens Andersen, fæster paa Vestervig Closter Gods og Sogn i Handerup By b)Maren Andersdatter g med Jens Snefrer i Refs c)Anne Dorthe, hos Broderen Jens Andersen. 2)halwbror Jens Christensen Wæwer, Fogstrup By Vestervig Gods. 3)halwbroder Christen Christensen, Handerup By, Vestervig Gods 4)Søstersøn Poul Nielsen tiener i Sjælland 34 aar. 5)Søsterdatter Anne Nielsdatter g med Poul Christensen, Fuglsang, Bedsted S 6. Søsterdatter Karen Nielsdatter g med Christen Laursen, Neder Astrup, Vestervig Sogn. 7) Søsterdatter Johanne Nielsdatter, død efterladt sig B: A)Niels Jensen, Tobbel, Vestervig Gods og sogn B)Mette Marie 30 aar hos Broderen Niels Jensen C)Maren Jensdatter 16 aar, ogsaa hos Broderen Niels Jensen. 8)Søsterdatter Anne Lausdatter g med Peder Jensen Blander, paa Mols, død efterladt sig B: aa)Jens Pedersen 14 aar, hos faderen bb)Dorthea Kirstine 16 ar som Enkemanden Laurids Sørensen hidtil hawer forsørget, E efter førnv. afd. Anne Jensdatter. I boet brew fra dennes fader - der sign som Peder Møller, med witterlighedsw. Proust Winding i Twed Præstegaard og Skolemæster Peder Schaarup sst - hwori han takker for den udwiiste godhed mod datteren Dorthe Kirstine. af 11 Aug 1786.

323  fol 91
Laust Pedersen, Horsfelt, Bedsted S. 1 Febr 1786.
E: Maren Knudsdatter. Lw: Laust Sørensen, Horsfelt. B: 1)Maren Laursdatter 18 aar 2)Thomas Laursen 12 aar. Fm: Søstersøn af afd. Jens Nielsen, Vittrup, Bedsted S.

324 fol 92
Anders Pedersen, Bedsted. 29 Decb 1786. E: Else Jensdatter. Lw: Niels Spolum, Hvidbjerg Mølle. B: 1)Jens Peiter Andersen 6 aar 2)Mette Kirstine Andersdatter 2 aar. Wærge: Poul Christensen Kudsk, Fuglsang, Bedsted S.

325 fol 94b
Anne Jensdatter Bach, Hassing. 28 Febr 1787 (afdød Pige fæster af et lidet Sted paa Tandrup Gods). Owerwærende den beslægtede Peder Nielsen Leegaard, Hassing. A: 1)Bror Niels Jensen Bach, Seeslef? Mors, 2)Søster Birthe Jensdatter død efterladt sig B: a)Christen Villadsen, Harding Sogn, b)Anne Villadsdatter g med Morten Nielsen, Kirkegaard? Heltborg Sogn. 3)Søster Kirsten Jensdatter, død efterladt sig B: aa)Peder Pedersen 9 aar, bb)Birthe Pedersdatter 18 aar, for hvilke 2 sidste blew ansat som Fm: Morbroder Christen Villadsen

326 fol 98
Christen Nielsen Mølgaard, Hundskær, Bedsted S. 31 Marts 1787. E: Mariane Pedersdatter. Lw: Poul Hansen Dahlgaard, Bedsted S. A: 1)Bror Niels Nielsen Mølgaard, Horsfelt, Bedsted S. 2)Bror Jens Nielsen, Øster Hørdum. 3)Bror Anders Nielsen, Tøttrup, Hørdum S, 4)Søster Kirsten Nielsdatter g med Michel Frandsen, Øster Hørdum S. 5)Søster Johanne tiener i Tøttrup 44 aar ugift. 6)Søster Anne Margrethe g med Peder Christensen, Vester Hørdum. For Johanne tilsynswærge: Bror Anders Nielsen.

327 fol 100b
Niels Graversen, Fuglsang, Bedsted S. 3 April 1787. E: Ingeborg Ovesdatter. Lw: Mads (Christensen) Møller, Morup Mølle. A: 1)Bror Søren Graversen død efterladt sig B: a)Niels Sørensen, Nørre Schioldborg. b)Maren Sørensdatter 50 aar tiener i Schioldborg. c)Anne Sørensdatter 48 aar tiener i Thisted.

328 fol 101b
Maren Christensdatter, Bedsted. 4 April 1787. E: Unge Anders Christensen Hove. B: 1)Christen Andersen 10 aar 2)Mette Marie 7 aar 3)Christen Andersen 4 aar 4)Jens Andersen 1 aar.

329 fol 102b
Maren Jensdatter, Brydbjerg Mølle, Bedsted S. 25 April 1787. Pige der opholdt sig  og døde hos Broderen. A: 1)Bror Christen Jensen, Brydbjerg Mølle fæster under Tandrup Gods 2)Anders Jensen, død efterladt sig B. a)Jens Andersen 26 aar tiener paa Tandrup b)Berthel Andersen 23 aar, tiener i Bedsted. 3)Søster Magrethe Jensdatter død efterladt sig B: aa)Else Nielsdatter g med Lauritz Christensen, Janderup Sogn, bb)Anne Nielsdatter g med Rasmus Christensen, Møgelvang, Schioldborg Sogn. cc)Jens Nielsen Myg, fæster i Schioldborg paa Todbøl Gods.

330 fol 103b
Maren Nielsdatter, Habach (Habæk), Bedsted Sogn. 22 Juni 1787.
E: Peder Andersen Morsing. B: 1)Karen Jensdatter 8 aar som er aulet uden ægteskab 2)Else Catrine Pedersdatter 3 aar. For Karen Fm: Morfar Niels Pedersen, Ettrup, Hurup Sogn, for sidste faderen.

331 fol 106
Drude Hansdatter, Spangsbjerg, Bedsted S. 9 Juli 1787. (30 dag) E: Hans Christensen Harregaard. B: 1)Hans Hansen 10 aar 2)Christen Hansen 7 aar 3)Else Kirstine 3 aar 4)Dorthe Marie 4 uger.  Fm: Morbrødre Poul Hansen Dahlgaard, Jeppe Hansen Leegaard, begge fæstere paa Tandrup i Bedsted.

332 fol 109
Christen Pedersen, Smed i Dahlgaard, Bedsted S. 3 August 1787. (30 dag) E: Birgitte Jensdatter. Lw: Christen Sørensen, Fladskær, Bedsted S. B: Peder Christensen 20 uger. Fm: Farfar Peder Christensen, Dahlgaard, Bedsted S. Enken wed ikke om hun wed skiftet er frugtsommelig.

333 fol 110
Johanne Stidsdatter, Bedsted. 21 Sept 1787. (30 dag) Enke efter afg. Søren Clausen, der opholdt sig og døde hos Fæstebonden Anders Hansen. B: 1)Helvig Sørensdatter g med Jeppe Damsgaard, Hassing By og S 2)Anne Sørensdatter g med Anders Hansen, Bedsted, 3)Zidsel Sørensdatter g med Mads Møller, Morup Mølle, Bedsted S. 4)Anne Sørensdatter forhen g med Peder (Andersen) Handberg, Heltborg S død efterladt sig B: a)Christen Pedersen 12 aar b)Stie Pedersen 10 aar c)Anne Pedersdatter 7 aar d)Johanne Pedersdatter 4 aar.

334 fol 111b
Afkald til Christen Christensen, Kobberøe, Madsted i Hvidbjerg, Vesten Aa Sogn hans afdøde hustru Johanne Christensdatters efterladte Børn og arwinger. Kiendes ieg Anders Clemmensen, Hvidbjerggaard, Hvidbjerg S og ieg Christen Lauridsen, Heedegaard, Ørum S som arwinger efter Christen Christensen, Kobberøe, Madsted i Hvidbjerg S Vesten Aa hans afd hustrue Johanne Christensdatter. Anders Clemmensen paa hustrue Anne Christensdatters wegne og Christen Lauridsen paa hustrue Birthe Christensdatters wegne som afdøde war moder til. Desuden afkald fra eneste Søn Christen Christensen for arw efter sammes Moder Johanne Christensdatter. 26 August 1787.

335 fol 112
Afkald fra Jacob Søe, Hassing. Da min Kone Maren Nielsdatters moder Kirsten Pedersdatter er død giwes afkald til min Swigerfader Niels Christensen, Vittrup, Bedsted S. 16 Aug 1787.

336 fol 112
Maren Nielsdatter, Spangsbjerg, Bedsted S. 5 Febr 1788. E: Knud Pedersen Grøntoft. B: 1)Peder Knudsen 25 aar, Woerboeøer (Vorupør?), Jannerup Sogn for der at holde Skole.
2)Laust Knudsen 19 aar tiener Sr Knachergaard, Kiøbmand i Thisted. 3)Niels Knudsen 13 aar 4)Maren Knudsdatter 21 aar begge sidste hjemme. Fm: Morbroder Christen (N) Spangsbjerg, Hurup

337 fol 113b
Poul Pedersen, Hassing 24 Sept 1787.
(30 dag) E: Karen Andersdatter. Lw: Anders Christensen Harregaard, Fladskær, Bedsted S. B: 1)Peder Poulsen 29 aar hos Moderen 2) Anders Poulsen tiener i Fladskær 25 aar.

338 fol 115b
Dorethe Salmonsdatter, Bierregaard, Bedsted S. 30 Maj 1788.
(30 dag) E: Niels Jensen Habæk. A: 1)halwbror Mads Nielsen, forhen boende i Fuglsang, Bedsted S død efterladt sig B: a)Jens ungefehr 30 aar b)Niels Ungef 29 aar c)Jens ungef 20 aar d)Jørgen ungef 18 aar e)Inger Marie f)Trine begge ugifte. 2)halwbror Niels Nielsen forhen boende i Dahl, Ørum Sogn død efterladt sig børn hworom intet wides. 3)halwbror Knud Nielsen, Heedegaard, Ørum Sogn, 4)halwbroder Jens Nielsen ligesaa i Heedegaard, Ørum S. Tilsynswærge: Anders Jensen Bierregaard, Bedsted S. Skiftet signeres ogsaa af Peder Jespersen, hwor afd opholdt sig.

339 fol 117
Salmand Andersen, Ulnitz, Bedsted Sogn. 25 August 1788. (30 dag) E: Johanne Mortensdatter. Lw: Afdøde mands Broder Peder Leegaard, Jestrup, Sønderhaa S. B: 1)Christen Salmandsen 32 aar, Fuglsang. 2)Jens Salmandsen død efterladt sig B: a)Marie Jensdatter 5 aar, hos moderen i Hørdum. 3)Thomas Salmandsen 24 aar, i Sterwboen. Fm: Christen Salmandsen.

340 fol 119
Maren Christensdatter, Hassing. 9 Octob 1788.
Enke efter afg. Peder Søe. Død hos Sønnen Niels Pedersen Søe. B: a)Niels Pedersen Søe, 38 aar, Hassing, b)Anne Marie Pedersdatter 26 aar, i sterwboet. Fm Farbroder Jacob Nielsen Søe, Hassing.

341 120b
Niels Henrichsen, Horsfelt. 3 Febr 1789 (30 dag) E: Maren Christensdatter. LW: Stiffader Christen Jepsen, Kjallerup. 4B: Christen 8 aar, Hendrick 15 uger, Mette 6 aar, Anne Cathrine 3 aar.
Fm: Afd. halwbroder Niels Hendricksen, Dover i Ydby Sogn og Laurs Sørensen, Horsfelt.

342 fol 123
Afkald for arw efter Inger Nielsdatter, Hassing, Terkild Nielsens hustru fra hendes datter Boeld Jensdatter, Jestrup til Stiffaderen, da boet er ringe. 16 Marts 1789.

343 fol 123
Peder Christensen Hove, Horsfelt. 24 Febr 1789. (30 dag) E: Maren Mortensdatter. Lw: Morten Christensen Aarup, Fuglsang. Senere antages som Lw: Peder Andersen Leegaard, Jestrup. A: 1)Bror Anders Christensen, Bedsted død efterladt sig B: a)Peder Andersen ca 44 aar, tj paa Raartrup?, 2)Bror Jens Christensen, Bedsted, død efterladt sig B: a)Hans Jensen 15 aar tj i Hassing, b)Christen Jensen 13 aar, c)Villads Jensen 10 aar begge hjemme i Bedsted, d)Dorethe Jensdatter g med Jens Pedersen, Skræder i Grurup e)Else Jensdatter 34 aar, ugift bortrejst for ca 3 aar siden, intet videre vides, f)Maren Jensdatter g med Lars Olesen Knurborg, Bedsted. 3)Bror Niels Christensen Hove, Bedsted. 4)Søster Mette Christensdatter, war g med afg Henrich Christensen, Horsfelt efterladt sig B: A)Niels Henrichsen, Horsfelt død  efterladt sig 4B: a) Christen 8 aar, b)Henrich 1/4 aar, c)Mette 6 aar d)Anne Cathrine 3 aar, alle hos moderen B)Else Marie Henrichsdatter ca 36 aar ugift, Horsfelt, C)Johanne Henrichsdatter g med Niels Pedersen Søe, Hassing, 4)Halwbror Anders Christensen Hove, Brydbjerg, Bedsted Sogn, 5)Halwsøster Else Marie Christensdatter g med Jens Sørensen, Brogaarde.

344 fol 125b
Jens Jepsen Haarboe, Bedsted.
30 Novb 1789. E: Kirsten Nielsdatter. Lw: Anders Hansen, Bedsted. 5B: Jeppe Jensen 7 aar, Niels 1 aar, Maren Jeppesdatter 9 aar, Maren 5 aar, Karen 3 aar. F. Niels Nielsen Damsgaard den ældste, Bedsted og Jep Hansen Leegaard, Bedsted. (2xMaren næwn. flere gange)

345 fol 128
Birgitte Marie Pedersdatter, Grøntoft. 6 April 1790 (død 6 febr) E: Johannes Eriksen, Grøntoft. Som formedelst den i huuset grasserende Sprinkel eller Epidemisk Swaghed, har wæret udsat. 5B: Peder 17 aar, Niels 15 aar, Hans 13 aar, Erik 10 aar, Cordt 5 aar. Peder tjener hos afd Moders Stiffader Peder Hansen, Sjørring. Owerwærende paa B wegne: Morbroder Christen Pedersen, Thisted, og hendes Stiffader Peder Hansen, Sjørring.

346 fol 130b
Mads Christensen, Morup Mølle, Hkorn Mølleskyld 10 td 5 skp under Stamhuset Vestervig Closter. 13 Juni 1788. E: Zidsel Sørensdatter. Lw: Forpagter Fogh paa Ørum. 4B: Søren Madsen 14 aar, Zidsel Marie Madsdatter 12 aar, Christen Madsen 7 aar, Anne Madsdatter 5 aar.  Nærmeste fødte wærge Farbroderen Christen Christensen, af Sinnerup, som er gammel og skrøbelig kunde ikke komme, men hawde formaaet sin kære Husbond Christen Bach paa Knudsgaard i Krabberøe at wære wærge for de 2 af børnene, og Christen Sørensen, Flarup.  

347 fol 134
Niels Sørensen Vie, Hassing. 14 Juni 1790. B: Jens Nielsen 30 aar, Vittrup, Thomas Nielsen, 21 aar, hjemme, Anne Kirstine g med Christen Pedersen Barøgel, Hassing,  Maren Nielsdatter, 27 aar hjemme. 

348 fol 134b
Ny samling i skiftet efter (se fol 130):
Birgithe Marie Pedersdatter, Grøntoft. 5 Juli 1790. E: Johannes Eriksen.  Afd Stiffader Peder Hansen, Sjørring, Bror Christen Pedersen, Smed, Thisted  hawde lowet at owerwære paa de umyndige Børns wegne, men ikke mødte, widere behandling fol 137, men ingen ændring (se 345).

349 fol 139
Christen Nielsen Søe, Bedsted. 20 Decb 1790. E: (Anne) Cathrine Villadsdatter. I boet bl a en Koe som skal tilhøre Christen Villadsen, Sønderhaa (se 351).

350 fol 139
Jeppe Nielsen Damsgaard, Hassing.
27 Decb 1790. E: Helvig Sørensdatter. Lw: Jens Knudsen, Harringgaard. Paa umyndige arwingers wegne Jens Therkildsen, Hassing. Fol 140: afd 1ste ægteskab B: a)Maren Jepsdatter g med Anders Thomsen, Hassing b)Karen Jepsdatter g med Christen Andersen Morsing, Hørdum. c) Jens Jepsen, Bedsted død efterladt sig 5B: A)Jeppe 7 aar tj her i Sterwb. B)Niels 2 aar hos moderen i Bedsted C)Maren 9 aar hos Niels Skræder, Hassing D)Maren 5 aar i Mølgaard, E)Karen 4 aar hos Moderen i Bedsted.  2det ægteskab med Enken B: a)Søren Jepsen 19 aar, b)Søren 14 aar c)Maren 27 aar, alle hjemme. Fm: Jens Jepsens  5 umyndige børn Farbroder! Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted. Curator: Niels Pedersen, Hassing g med afdødes Søster. Skiftet udsat flere gang og kan maaske ved nærmere læsning giwe flere oplysninger. Skiftet signeres: Jens Knudsen, Anders Thomasen, Søren Jepsen, Niels Nielsen Damsgaard, Peder Christensen Hove, Niels Pedersen, Anders Jensen. 

351 fol 140
Anne Cathrine Villadsdatter, Bedsted. 28 Decb 1790. Enken efter afg Christen Nielsen Søe. Owerw: Mette Barslef, der har tilhold i Sterwbostædet. Paa Christen Søes side A: Datter Inger Christensdatter g med Anders Clemmensen, Hvidbjerggaard, do Kirsten Christensdatter g med Poul Barslef, Bedsted. Paa Anne Cathrine V side B: Søn Hans Jensen 20 aar tjener i Hassing, Christen Jensen 15 aar, Villads Jens 12 aar, begge tj i Hassing, Maren Jensdatter g med Lars Knurborg, Bedsted. Wærge for Christen og Villads Farbroder Niels Christensen Hove, Bedsted. Skiftet opsættes flere gange og kan maaske ved nærmere læsning give flere oplysninger (se 349).

352 fol 140
Niels Boesen, Brydbjerg, Bedsted Sogn [Niels Bolesen?]. 4 Jan 1791. E: Johanne Pedersdatter. Lw: Sønnen Poul Christensen, Fuglsang. Owerw: hendes Søn: Niels Christensen Blander, Bedsted. Fol 142B: A: 1)Broder Jens  Boesen, Grurup, død efterladt sig B: a)Boe, Grurup b)Lars tj i Neder Astrup, c)Morten, Grurup alle myndige. 2)Broder Anders Boesen, Bierregaard, Bedsted Sogn død efterladt sig B: datter Grethe ug i Refs. 3)Broder Peder Boesen, Elsøe paa Mors, 4)Søster Else Boesdatter, gift med afg. Christen Soedborg, Visby. 5)Søster Karen Boesdatter ug opholder sig i Grurup. Grundet haardt wejr ingen arwinger mødt der beskikket Christen Michelsen Kier, Brydbjerg. Fol 146: omtales gæld til sønner: Poul Christensen, Fuglsang, Niels Christensen, Bedsted, Niels Kudsk, Hundskær, den afg Mands Søster Karen Boesdatter, Grurup

353 fol 144
Kirstine Andersdatter, Spangsbjerg.
25 Febr 1791. E: Hans (Christensen) Harregaard. A: Broder Niels Andersen, Steensgaard, Hundborg Sogn.

354 fol 148b
Kwittering for arw fra Lars Iversen, Refs for Stifdatteren Grethe Andersdatters arw efter faderen Anders Boesen, Bierregaard, Bedsted Sogn efter Skifte sluttet 11 Juli 1767. 14 Juni 1790.

355 fol 149
Kwittering for arw fra Peder Hansen, Brydbjerg, Bedsted Sogn for sønnen Søren Pedersens Mødrene arw efter Skifte af 6 Juli 1782. 18 Juni 1790.

356 fol 149
Afkald for arw fra Niels Andersen, Steensgaard, Hundborg Sogn og til Swogeren Hans (Christensen) Harregaard efter hans hustru Kirstine Andersdatter i Spangsbjerg. 4 Marts 1791.

357
ikke anv.

358 fol 149b
Johanne Hansdatter, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 23 April 1791. (30 dag) E: Christen Jensen Møller. Nogen tid opholdt sig og død hos Sønnen fæstebonden  Jens Christensen. B: 1)Jens Christensen, Tømmermand 36 aar opholdende sig hos Broderen. 2)Jens Christensen 34 aar owennæwnte fæster af gaarden. 3)Hans Christensen 28 aar, Horsfelt. 4)Anne Christensdatter 23 aar ug, hos Broderen. 5)Margrethe Christensdatter 21 aar tj i Horsfelt. 6)Maren Christensdatter 18 aar  ug hos Broderen.

359 fol 150b
Niels Christensen Hove, Bedsted. 20 Juni 1791. E: Else Marie Olesdatter. Lw: Hendes Mosters Mand Simon Knudsen, Skræder, Bedsted. nærmeste paarørende. 3B: Ole 23 aar, hjemme, Anne Marie ug 26 aar, Horsfelt, Else 12 aar, hjemme. Curator: Jens Sørensen, Brogaarde. Fm: Halwe Farbroder Anders Christensen Hove, Brydbjerg Bedsted Sogn som nærmeste født wærge.

360 fol 153b
Christen Krabesen, Madsted. 29 Sept 1791. E: Kirsten Pedersdatter. Lw: Procurator Møller?, Ettrup. Owerw: Peder Nielsen, Madsted paa hustrus wegne. Fol 155b: A: 1)Brodersøn Peder Jensen, Marchedal, Hvidbjerg Sogn 2)Broderdatter Maren ug hos Broderen 3)Broderdatter Karen Mogensdatter g med Niels Nielsen Knachegaard, Aarup, død efterladt sig 7B: a)Niels 24 aar tj i Hassing, b)Peder 15 aar, c(Frederich 8 aar d)Maren 23 aar ug tj paa Nandrup, Mors e)Anne Sophie 19 aar, tj i Madsted f)Maren 13 aar tj i Snestrup? g)Anne Cathrine 16 aar hos faderen. 4)Broderdatter Anne Marie Mogensdatter g med Peder Nielsen, Madsted 5)Søstersøn Dan Andersen som for ca 40 aar har opholdt sig i Hamborg, men intet wides om. 6)Søsterdatter Maren Andersdatter wed Christen Howe (Haae)i Hørsted Sogn.  

361 fol 154b
Peder Jensen Vendelbo, Bedsted. 27 Octob 1791 (30 dag) E: Maren Pedersdatter.  Lw: Poul Christensen, Fuglsang. B: Karen Pedersdatter 5 aar. Da ingen født wærge som dertil ansees duelig beskikket Fm: Peder Grøndtoft, Bedsted.

362 fol 158
Else Christensdatter, Hassing. 14 Novb 1791. Ugift. Død hos Christen Ørum. Over. paa arwingers wegne Krabbe Nielsen, Smed, Hassing.

363 158b
Maren Nielsdatter, Horsfelt. 18 Febr 1792. E: Christen Poulsen. Afd 1ste ægteskab B: Christen Pedersen 15 aar, Mette Pedersdatter 20 aar ug. 2det ægteskab B: Peder 9 aar, Anne 12 aar. For Christen og Mette beskikket Fm: Poul Christensen, Fuglsang.

364 fol 160
Ny samling:
Christen Krabesen, Madsted. 2 Marts 1792. E: Kirsten Pedersdatter. Lw: Procurator Møller, Ettrup. Overv. A: Peder Jensen, Manchedal, myndig, paa egne og umyndige Søsters wegne, Niels Nielsen Knachegaard, Aarup og Søn Niels Nielsen, Hassing, den sidste paa egne wegne og den første som Curator  og fm for samtlige hans Børn. Peder Nielsen, Madsted paa hustrus wegne og tilsynsw paa frawærende Dan Andersens wegne, Christen Haae paa sin hustru Maren Andersdatters wegne. Skiftet udsættes flere gange.

365 fol 161
Maren Nielsdatter, Spangsbjerg. 3 Marts 1792. Enke efter afg. Jens Poulsen. B: Poul Jensen, Spangsbjerg, Peder Jensen, Møllgaard begge myndige, Anne Jensdatter ug tj i Thisted, Maren Jensdatter g med Thomas Jensen Balle, Karen Jensdatter g med Simon Andersen Dalgaard, Bedsted.

366 fol 161b
Peder Michelsen, Knivsmed, Bedsted. 24 Marts 1792. E: Else Michelsdatter. Lw: Peder Jensen Uhrmager.  Owerw: Hendes Bror Christen Michelsen Kier, Brydbjerg. Man undres ower, at der næsten intet Smederedskab forefindes, Enken beretter at afdøde i lewende liwe hawde afhændet dette, Men Peder Uhrmager som hendelseswis hawde indfundet sig, forklarede at Blæse Bælgerne war næste Dag  for den afdødes Dødsfald blewen bragt i hans forwaring efter den dødes egen forlangende, og at Jens Jensen Smed i Hassing skulle hawe samme, men om de war betalt widste hwerken Enken eller øwrige. Fol 166b: Afkald fra A: Christen Kier, Brydbjerg, Jens Michelsen, Hurup, Poul Laugesens Enke, Vittrup. Fol: 167. afkald fra Christen Michelsen Kiær, Brydbjerg, Jens Michelsen, Hurup, Marie Kirstine Michelsdatter Sal Poul Laugesens Enke, Vittrup som rette arwinger efter afg. Peder Michelsen Kniwsmed, giwer efter boets omstændigheder afkald efter wor afdøde Broder.

367 fol 162
Anders Hansen, Bedsted. 26 Marts 1792. E: Anne Sørensdatter. Lw: Christen Jensen Møller, Brydbjerg Mølle. Fol 167: 28 April 1792. B: Hans Andersen 19 aar, Søren Andersen 13 aar, Johanne Marie Andersdatter 21 aar, alle hjemme. Curator og FM: Hans Christensen, Smed, Bedsted, Christian Godtfriedt Winchler, Bedsted. Omtales fol 168 og 172b.

368 fol 165
Søren Jensen, Brogaarde, Bedsted. 10 April 1792. Fol 169: B: Jens Sørensen, Brogaard, Anne Sørensdatter g med Anders Jensen, boende i Holsted wed Tønder, der uanset besked ikke war tilstede. Tilsynsw: Christen Pedersen, Horsfelt.

369 fol 165b
Kwittering fra Peder Teglbrænder for diwerse til Sal. Christen Dahl Enke i Madsted. 16 Octob 1791.

370 fol 165b
Afkald fra Peder Johannesen Grøntoft, for Mødrene arw. Jeg underskrewne Peder Johannesen Grøntoft, som nu hawer opnaaet mit 18de Aars fylde, tilstaar her wed med min antagne Curator min Sal Moders Stiffader Peder Hansen, Sjørring at min kære fader Johannes Eriksen i Grøntoft, Bedsted Sogn har udbetalt mig den Arwepart som mig efter min afdøde Moder Birgithe Marie Pedersdatter, wed Skifte sluttet 20 Juli 1790 tilfalder. 17 Juni 1792.

371 fol 166
Kvittering fra Anders Christensen Hove for hans 2 Myndlinge Anne Marie og Else Nielsdatter, Bedsted for deres fædrene Arw, nemlig hans Broder Niels Christensen Hove, Bedsted. 7 Novb 1792 (1791?)

372 fol 166
Afkald fra Christen Nielsen og Niels Nielsen Vittrup for egne og Søster Anne Kirstine Nielsdatter boende i Trudselborg, Bedsted Sogn for Mødrene arw efter Niels Laugesens hustru, Anne Christensdatter i Vittrup. Desuden næwnes Swogeren Jens Nielsen Wie, Vittrup. 26 Marts 1792.

373 fol 169b
Afkald efter Christen Simonsen, Mølgaard hans afg. hustru Anne Nielsdatter. Underskrewne Johan Christopher Christiansen Winchler, Møllgaard Bedsted Sogn, Jonas Hansen, Øster Assels Mors, Jens Knudsen, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, som myndige arwinger paa wores hustruer Maren, Anne og Johanne Christensdatters wegne efter  Christen Simonsens afg hustrue Anne Nielsdatter giwer afkald. 14 Juni 1791.

374 fol 170
Kirsten Knudsdatter, Spangsbjerg. 1 Juni 1792. E: Peder Nielsen. Da Skifteforwalteren med 2 witterlighedsmænd møder for, at registrere m v, fandtes Døren til Raalingshuuset til indgang til Stuen med haspe forsat dog uden Laas forsynet, og wed indgang i stuen war hwerken berørte Peder Nielsen efter paaraab eller nogen anden lewende Menneske i huset eller gaarden at see eller finde uden alleene det døde Liig som loe i Wester stuen, efter disse Omstændigheder opsættes forretningen, hworefter dette sker igen om eftermiddagen. Fol 171 16 Juli 1792. B: Knud Pedersen 12 aar, Anne Marie Pedersdatter 9 aar. Tilsynsw: Afd Stiffader Anders Thomasen, Villerup. Før forretningen blew foretaget ankom afd. Broder Knud Knudsen Villerup, Sønderhaa for at opagte de umyndiges tarw. Der omtales at der Swæwer en Sag mellem Enkemanden og Hosbonden som nu til Højesteret er indstewnet. Nb: Villerup i Vestervig Sogn.

375 fol 170
Opsat fra fol 169b.
Søren Jensen, Brogaarde. 9 Juli 1792. Owerw: A: Jens Sørensen og Tilsynswærge Johannes Eriksen, Grøntoft paa frawærende arwing Anders Jensens wegne.

376 fol 173
Jens Pedersen Hove, Horsfelt. 6 August 1792. E: Kirsten Christensdatter. Owerw: Afd Broder Niels Pedersen, Jestrup, Sønderhaa Sogn.

377 fol 174
Ny samling:
Jens Pedersen Hove, 4 Sept 1792. Hos Laurs Vittrups Enke, Horsfelt.
E: Kirsten Christensdatter. Lw: Jens Olesen?, Horsfelt.  A: a)Broder Niels Pedersen, Jestrup, Sønderhaa Sogn, b)Halwbroder Mads Pedersen Hvid, Gettrup, c)Halwbroder Christian Pedersen, bortrømt for ca 20 aar siden, d)Halwbroder Niels Pedersen, tj i Horsfelt, e)Halwsøster Johanne Kirstine Pedersdatter g med Jørgen Jensen, Wægter i Thisted. Beskikket Tilsynsw: Christen Pedersen Heilborg, Horsfelt. Der er mange opsættelser i dette skifte, der måske kan give flere oplysninger.

378 fol 175b
Ny samling:
Kirsten Knudsdatter, Spangsbjerg.
10 Sept 1791. E: Peder Nielsen. Skiftet opsættes til 22 octob. Fol 178b: ny opsættelse som der er mange af i dette skifte. Fol 183 nægter enkemanden at underskrive, og ny opsættelse.

379 fol 175b
Maren Christensdatter, Horsfelt. 22 Sept. 1792. E: Niels Iversen.
Videre fol 178. 20 Octobr. 1792. A: 1)Broder Jacob Christensen, forhen i Staugstrup død efterladt sig B: a)Christen, Harring b)Anders, Staugstrup, begge myndige, c)Poul tj i Elsted, d)Kirsten tj i Aarup. 2)Broder Anders Christensen, Flovlev, Thyholm død efterladt sig B: A)Christen 25 aar tj paa Helligkildegaard, B)Poul 19 aar tj i Boddum, C)Christen 14 aar hos Christen Ottesen i Odgaard, D)Else/Elie tj i Ørum E)Edel tj i Flovlev. 3)Søster Kirsten Christensdatter war g med Niels Jensen, Jestrup Sønderhaa, død efterladt sig B: aa)Christen (Nielsen, Smed), Hørsted, bb)Jens, Gettrup, cc)Peder 31 aar tj i Thisted dd)Iver 29 aar tj paa Kovstrup, ee)Maren tj i Norboe. 4)Søster Maren Christensdatter, forhen g med Iver Madsen, Kjallerup Hvidbjerg Sogn, Vesten Aa, død efterladt sig B: Zidsel opholder sig i Hvidbjerggaard. Fm: Christen Ottesen, Thyholm. Fol 181: Ny samling her Tilsynsw: Niels Christensen (Kier), Villerup, Vestervig Sogn.

380 fol 183
Kirsten Christensdatter, Fladskær. 25 Maj 1793. (30 dag)E: Christen Sørensen. 3B: Søren 25 aar, Christen 19 aar, Hans 16 aar. Ny samling fol 187b. 20 Juli 1793.

381 fol 185
Maren Jensdatter, Horsfelt. 19 Juni 1793. (30 dag) E: Laurs Sørensen. 2B: Søren Laursen 4 aar, Anne Laursdatter 12 uger som er hos Anders Toftums Enke i Toftum. Fm: Afd Broder Poul Jensen, Dovergaard, Ydby. I boet ang. Renter af afg. Mads Christensen, Morup Mølle hans 2de Døttres arwepart som Enkemanden er formynder for. Iøwrigt har han bl a. 200 rd tilgode hos Sognepræsten Hr Lassen, Bedsted. Ny samling fol 189. 

382 fol 195b
Afkald efter af Christen Kobberøe, Madsted. Underskrewne Anders Clemmensen, Hvidbjerggaard, Vesten Aa Sogn, paa mine umyndige døttre Maren, Kirstine, Karen og Maries wegne, som deres fødte Wærge og Christen Lausen, Hedegaard, Ørum Sogn paa min hustru Birgitte Christensdatters wegne, tilstaar at da omstændighederne efter wores Swigerfader Christen Christensen Kobberøe, der forhen opholdt sig hos Sønnen Christen Christensen Kobberøe, Madsted er ringe giwer wi afkald. 11 Jan 1793.

383 fol 195b
Afkald fra Søren Christensen, og Christen Christensen, Fladskær  paa arw efter Moderen Kirsten Christensdatter, Christen Sørensens hustru. Skifte 20 Juli 1791. 8 Jan 1794.

384 fol 196
Christen Simonsen, Mølgaard, Bedsted Sogn. 28 April 1794. Hans død anmeldt samme dag, hans Børn, eneste arwinger, alle myndige.

385 fol 196
Peder Nielsen Smed, Bedsted. 6 Decb 1794. E: Maren Pedersdatter. Lw: Poul Christensen Kudsk, Fuglsang.  A: 1)Broder Christen Nielsen, Smed, Hørsted, 2)Broder Jens Nielsen, Gettrup, 3)Broder Iver Nielsen tj Harringgaard 4)Søster Maren Nielsdatter 41 aar tj i Jestrup, Sønderhaa Sogn. Da boet skønnes ringe giwes afkald paa arw.

386 fol 198
Kwittering for arw Johannes Eriksen, Grøntoft hans Søn Niels Johannesen for mødrene arw. Jeg underskrewne Niels Johannesen som nu hawer fyldt mit 18de aar tilstaar herwed med min antagne Curator min Sal Moders Stiffader Peder Hansen, Sjørring, samt min kære fader Johannes Eriksen, Grøntoft, Bedsted Sogn, modtaget min arw efter min Moder Birgitte Marie Pedersdatter, efter skifte 20 Juli 1790. 21 Juli 1794

387 fol 198b
Afkald paa Arw fra arwingerne efter Christen Sallingboes hustru Karen Andersdatter, som døde i Habæk. Jeg underskrewne Anders Andersen Fiertborg? nu tj. i Gundgaard, Villerslev Sogn som eneste arwing  efter min Søster Karen Andersdatter, Christen Sallingboes hustru, aldeles ingen arw forlanger. 21 Sept 1794

388 fol 199
Maren Eskildsdatter, Stadshove, Bedsted Sogn. 24 Jan 1795 (30 dag).
E: Niels Pedersen. B: Peder Nielsen 11 aar, Jens Nielsen 2 aar, Else Marie Nielsdatter 13 aar, Zidsel Nielsdatter 9 aar, Elisabeth Nielsdatter 5 uger. F: Farbror Ole Pedersen, Tolbøl, Farbror Jens Pedersen, Tolbøl, Mosters mand Niels Jensen, Spollum og Anders Jensen, gift med enkemandens Søster, Hedegaard, desuden som fm: Jens Pedersen. 

389 fol 200b
Else Michelsdatter, Bedsted. 25 Febr 1795. Enke efter afg Peder Michelsen, Knivsmed. Opholdt sig og døde hos Peder Madsen Balle. A: 1)Bror Peder Michelsen Kiel, Hassing,  2)Søster Anne Michelsdatter oph sig hos bemelte Peder Madsen Balle. Fol 203 findes afkald.

390 fol 203b
Peder Dahlgaard, Bedsted. 6 Novb 1795. Opholdt sig og døde hos fæstegrdm. Jacob Dahlgaard, til hwem afd som forrige fæster forlængst har afstaaet gaarden. Eneste arwing: Peder Dahlgaards Sønnesøn Peder Christensen 8 aar. Tilsynsw: Poul Hansen Dahlgaard, Bedsted, da ingen født wærge er.

391 fol 204b
Kvittering for arw. Underskrewne Hans Christensen, Fladskær nu 19 aar kwitterer for arw efter min afg Moder Kirsten Christensdatter, gift med min fader Christen Sørensen, Fladskær efter skifte 20 Juli 1793.  9 Juni 1796

392 fol 205
Jens Laursen, Fuglsang, Bedsted Sogn. 29 Juli 1796 (30 dag). Død hos Fæsteren og Stiffader Poul Christensen Kudsk. A: 1)Moderen Anne Nielsdatter, gift med Poul Christensen Kudsk. 2)Bror Niels Laursen 17 aar, hos Stiffaderen, 3)Halwbror Laurs Poulsen 13 aar 4)Christen Poulsen 8 aar begge hjemme. Fm: Laurs Sørensen, Horsfelt.

393 fol 205b
Hans Christensen, (Smed) Bedsted 10 Octob 1796. E: Kirstine Jensdatter. Lw: Johannes Eriksen, Grøntoft. B: a)Anne Hansdatter 16 aar b)Christen Hansen 14 aar, c)Jens Hansen 10 aar d)Else Hansdatter 8 aar e)Kirsten Hansdatter 6 aar, f)Anne Kirstine Hansdatter 1 aar. FM. Farbror Jens Christensen, Smed  Hannerup, Vestervig Sogn, Peder Jensen Uhrmager, gift med afd Søster,  Bedsted.

394 fol 208b
Kvittering til faderen Knud Pedersen Grøntoft, Spangsbjerg, Bedsted Sogn, fra hans 3de Sønner Peder, Lars Grøntoft, Thisted og Niels Grøntoft hos faderen, for arw efter deres Moder Maren Nielsdatter. 2 April 1792. Kvittering fra Broderen Peder Knudsen 16 Jan 1796. 

395 fol 209
Kvittering fra arwingerne efter afg. Anders Olesens Enke, Karen Simonsdatter, Bedsted. Underskrewne Jens Poulsen, Munkholm, Skyum Sogn, Christen Andersen, Tolbøl Lodberg Sogn, Jens Madsen, Boddum som myndige arwinger paa wores hustruers wegne, giwer efter omstændighederne afkald, saaledes det ringe efterladte owerlades til wor Swoger Simon Andersen Dahlgaard.
22 Octob 1796.

396 fol 209b
Anne Margaretha Pedersdatter, Hassing.
16 Febr 1797. E: Niels Pedersen Kie. Til huse som indsidder hos Peder Kie, Hassing. Der beboer et umatr. hus tilhørende hr Jørgensen,(Tandrup) efter skøde 2 Juni 1785. B: Maren Nielsdatter 3 aar Kirsten Nielsdatter 5 uger. Fm: Johannes Davidsen, Hassing, men wed Skiftets slutning indestaar faderen som wærge.

397 fol 211
Afkald for Niels Thomsen, Hassing hans 4 Stifsønners mødrene arw.
Da wores Moder Else Nielsdatter wed Døden er afgangen den 11 Febr sidst, og wi som eneste arwinger efter hende, der lewede i ægteskab med Niels Thomsen, Hassing som wi herwed giwer afkald til for fædrene og mødrene arw. Signeret Bedsted, Hassing og Villerslev, Niels Pedersen, Christopher Pedersen, Christen og Christen Pedersen. 19 Febr 1797.

398 fol 211
Kwittering for arw Michel Poulsen, Holmgaards Mølle, Ydby Sogn tilstaar herwed at den arw som  min hustru Kirstine Sørensdatter er tilfalden efter hendes Sal fader Søren Lauridsen, Morup Mølle 400 rd er mig af min hustrues Moder Sal Mads Christensens Enke, boendes i Morup Mølle (min Swigermoder Zidsel Sørensdatter)  udbetalt denne arwepart. 16 Juni 1797.

399  fol 211b
Mariane Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 19 Sept 1797 (30 dag).
E: Niels Christensen Kiær. B: Johanne Marie 9 aar, Mette 7 aar. Fm: Nærmeste Frænde Sognefogden Jeppe Leegaard, Bedsted.

400 fol 212b
Afkald fra Hans Johannesen, Grøntoft for hans Mødrene Arw. Jeg underskrewne Hans Johannesen, som nu er fyldt 18 aar, tilstaar herwed med Curator min Sahl Moders Stiffader Peder Hansen, Sjørring og min fader Johannes Eriksen, Grøntoft Bedsted Sogn at hawe modtaget min arw efter min Moder Birgitte Marie Pedersdatter efter Skifte 20 Juli 1790.

401 fol 213
Ny samling i skiftet efter:
Mariane Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 14 Febr 1798. E: Niels Christensen Kiær. B. 2 Piger Fm: Sognefogden Jeppe (Hansen)Leegaard, Bedsted.

402 fol 214
20 Juni 1798, (intet sted angivet) hawer i Anledning af et erhwerwet Skilsmisse Dom, af Dato 20 Decbr 1797, imellem Christian Bierregaard og hans bortløbne hustrue Maren Jensdatter, indfunden sig paa sin Faders Peder Jørgensen til Tandrup hans Wegne, Lars Toft Jørgensen, fra bemelte Tandrup, for iflg. Dommen at holde en lowlig Skifte og Deeling mellem bemelte Christian Bierregaard, og Dem med hans afwigte hustrue Maren Jensdatter, sammen Aulede Børn saasom: 1)Christen Christiansen 21 aar, er for 4 aar siden undwigt og bortløbet og wides ikke hworhen 2)Mads (Niels) Christiansen, 13 aar ligesaa, 3)Niels Christiansen, (18) tj i Sønderhaa hos Smed Niels Christensen 4)Else Christiansdatter 7 aar tj hos Niels Mølgaard, Horsfelt Bedsted Sogn.  Da ingen født wærge war tilstede Fm: Peder Sørensen, Hassing. Fol 215 ang faderen at ældste Søn sidste winter skulle hawe tjent paa en gaard i (??), men hwilken wed han ikke bestemt.

403 fol 216
Afkald fra arwingerne efter Niels Pedersen Leegaards afg hustru Kirsten Mogensdatter. Wi underskrewne Karen Nielsdatter, Torby? enke efter afg. Mogens Christensen, Vang med Lw: Jens Vinchel, Ejer og beboer af Gundestrupgaard, i Kreem Sogn paa min hustrue Maren Mogensdatters wegne, Poul Henrichsen i Torby paa min hustru Mette Mogensdatters wegne, Niels Thomsen, Hassing paa min hustru Gertrud Mogensdatters wegne, og Christen Mogensen, Thisted samtlige arwinger efter afg Kirsten Mogensdatter, forhen gift med Niels Pedersen Leegaard, Bedsted giwer efter Boets omstændigheder afkald paa arw. 3 Sept 1798.

404 fol 216b
Anders Jensen, Bierregaard, Bedsted Sogn. 22 April 1798. E: Else Andersdatter. Lw: Poul Christensen (Kudsk), Fuglsang. B: Jens Christian 19 aar tj i Mølgaard, Jørgen 14 aar, Thomas 3 aar, Kirsten 18 aar, Catrine Marie 8 aar alle hjemme.  Curator/Fm: Jens (Nielsen) Vittrup, af Vittrup, Anders Spolum, Hvidbjerg Mølle. (Sign som Anders Bolum)

405 fol 218
Afkald for arw Erik Johansen efter hans afg Moder Birgitte Pedersdatter Gulager, Grøntoft, med min fader Johannes Grøntofts samtykke har modtaget min arw af owerformynderen Niels Willemoes, Tandrup. 28 Septbr 1799.

405b fol 218b
Jens Nielsen Wie, Vittrup, Bedsted Sogn. 4 Jan 1800. E: Anne Nielsdatter. B: Niels Jensen 5 aar, Anne Jensdatter 8 aar.
Lw: Jens Nielsen. Født wærge: Niels Laursen. Owerw: Afd broder Thomas Nielsen, Gettrup.

406 fol 219b
Dorthe Eriksdatter, Bedsted 8 Marts 1800 (30 dag). E: Søren Christensen Habæk. B: Poul Jensen! 25 aar, Maren Sørensdatter 19 aar, Else Sørensdatter 16 aar. Fm: Morbroder Johannes Erichsen, Grøntoft. Igen fol 222.

406b fol 220b
Ny samling:
Jens Nielsen Wie, Vittrup. 10 Marts 1800. E: Anne Nielsdatter Lw: B: Niels Jensen, Anne Jensdatter. Fm: Niels Laursen, Vittrup. Fol 224 omtales hendes nye Mand Christopher Pedersen, begge bliwer answarlig for Gaardens drift m v.

407 fol 224
Else Christensdatter, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 14 Novb 1800. Datter af Enken Maren Thomasdatter, hos hwem hun død. Lw: Poul Christensen, Fuglsang. A: Anne Christensdatter 17 aar, 2)Maren Christensdatter 15 aar, 3)Karen Christensdatter 14 aar 4)Lisabet Christensdatter 12 aar 5)Anne Magrete Christensdatter 8 aar. Tilsynsw: Selwejer Claus Lauritzen Vestergaard, Grurup Sogn.
Se no 408

408 fol 224b
Christen Michelsen Kier, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 14 Novb 1800. E: Maren Thomasdatter. Lw: Poul Christensen, Fuglsang. Tilsynsw: Selwejergaardmand Claus Lauritzen, Grurup. B: 1)Anne Christensdatter 17 aar, 2)Maren Christensdatter 15 aar 3)Karen Christensdatter 14 aar, 4)Lisebet Christensdatter 12 aar, 5)Anne Magrete Christensdatter 8 aar. Der næwnes ogsaa Enkens Broder! Thomas Christensen, Handberg der antages som nærmeste til at wære fm, men ikke kan giwe møde. Ang som Morbroder (brodersøn?)

Et af de sjældne skifter med owerskud 773 rd 3 mk.

409 fol 228
Peder Eriksen Vendelbo, Hassing.
15 Decb 1800. E: Dorthe Michelsdatter. Lw: Krabe Nielsen. B: 1)Christen Pedersen, Bedsted 2)Laurs Pedersen, Jestrup, Hvidbjerg Sogn, 3)Niels Christian Pedersen, Snedsted 4)Anders Pedersen tj i Bedsted, 5)Karen Pedersdatter g med Poul Jensen, Spangsbjerg, Bedsted Sogn 6)Giertrud Pedersdatter g med Peder Christensen (Klydahl?), Nørhaa 7)Inger Marie Pedersdatter g med Hans Jensen (Koue?) p t opholdende sig i Hassing. Alle myndige.

410 fol 228b
Afkald paa arw:
Da Maren Jepsdatter som war gift med Ole Madsen, boende i et huus i Hassing hwor hun wed Døden er afgangen giwer wi samtlige arwinger afkald paa arw til wor Fader og Swigerfader Ole Madsen. Niels Ollesen, Hørdum, Christen Jacobsen, Harring, Lauritz Jensen, Villerup, Simon Jensen, Harring, Niels Christensen, Killislair?. 26 Marts 1801.

411 fol 228b
Anne Cathrine Christensdatter, Hassing. 15 Jan 1803 (30 dag). E: Niels Jensen, Smed. B: Jens Christian Nielsen 2 aar. Wærge: Jens Christensen, Hassing. Sluttet fol 230b.

412 fol 229b
Kirsten Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 3 Marts 1803 (30 dag) E: Peder Jensen Kier. B: Jens Pedersen 10 aar, Peder Pedersen 8 aar. Fm: Johannes Eriksen, Grøntoft.

413 fol 232
Christen Ørum, Hassing.
2 Febr 1804. E: Karen Christensdatter. Lw: Niels Knakkergaard, Hassing. A: 1)Søster Giertrud Pedersdatter, har wæret gift i Skyum, død efterladt B: a)Else Jensdatter g med Peder Krabe, Skyum, a)Dorthe Jensdatter 30 aar, Nørhaa 2)Søster Johanne Pedersdatter war g med Christen Hedegaard, Harring død efterladt sig B: a)Peder Christensen, Harring b)Kirsten Christensdatter g med Mads Pedersen, Harring. Fol 235 findes afkald fra arwingerne.

414 fol 235
Knud Pedersen Grøntoft, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. 14 Maj 1804. Huusfæster. Anm af Sønnen Niels Knudsen Grøntoft, Spangsbjerg. Denne fremkom med afkald fra sine Brødre: Peder Knudsen, Skoleholder i Christianssand, Norge, til Stedmoderen Birthe Marie født Freistrup dat Christianssand 5 Marts 1799 og Lauritz Knudsen, Købmand i Thisted, dat 15 Maj 1799 samt bemelte Niels Knudsen, dat 14 Maj 1804.

415 fol 235b
Jens Michelsen Kock, Brogaarde, Bedsted Sogn. 1 Novb 1804.
E: Kirsten Nielsdatter. Lw: Jens Larsen, Brogaarde.  B: 1)Niels Jensen 24 1/2 aar 2)Giertrud Jensdatter 18 aar, 3)Karen Jensdatter 16 aar, 4)Kirsten Jensdatter 14 aar.  F: Farbror Peder Michelsen Kock, Hassing.

416 fol 238
Anders Thomsen, Hassing.
24 Jan 1805. E: Maren Jeppesdatter. Lw: Peder Hove, Hørdum B: 1)Peder Andersen 24 aar 2)Jeppe Andersen 17 aar 3)Johanne Andersdatter 22 aar, 4)Maren Andersdatter 20 aar. Curator: Søren Jepsen, Heltborg Fm: Johannes Davidsen, Hassing sidste fordi den fødte wærge ligger syg. Igen fol 243: 8 April 1805. Fm: Farbror Niels Thomsen, Hassing.

417 fol 239b
Else Kirstine Eriksdatter, Mølgaard Bedsted Sogn. 21 Febr 1805.
E: Peder Jensen. A: 1)Bror Johannes Eriksen, Grøntoft Bedsted Sogn, 2)Bror Jeppe Grøntoft som døde for 10-12 aar siden i Lemvig efterladt sig 2 Børn hwis nawn ikke kendes, vist opholdende sig i Holstebro. 3) Bror Christen Grøntoft, som døde i Holstebro efterladt sig en datter om hwem intet wides. 4)Søster Else Marie Grøntoft, som war g med Christen Aas i Sundby, død efterladt sig B: a)Niels Christensen, Tilsted! b)Søren Christensen, bor i et hus paa Mors hwor wides ikke c)Christen Christensen, Enkierhus, Stagstrup Sogn d)Erik Christensen 28 aar hwor er wides ikke e)Abraham Christensen ca 24 aar hwor wides ikke f)Kirsten Christensdatter g med en Smed paa Mors, men hwor wides ikke. 5)Søster Kirstine Grøntoft som for ca 10 aar siden blew gift med Student i Ringkøbing, men sidet ikke hørt fra. 6)Søster Dorthe Eriksdatter, som war g med Søren Habæk i Bedsted, død efterladt sig B: A)Poul Jensen 29 aar tj i Vittrup, B)Maren Sørensdatter g med Anders Kock, Bedsted C)Else Sørensdatter 23 aar tjener i Spangsbjerg. Fol 240b. 22 Marts 1805 Arwinger som ikke med wished wides hwem er efterlyst i Aalborg Stiftst. Owerw. Anders Kock og Johannes Eriksen, sidste paalægges at waretage arw. tarw.Igen fol 242b: 3 April 1805. og 8 April 1805. 

418 fol 240
Kirsten Hansdatter, Bedsted. 8 Marts 1805. Pige der tjente og døde hos Stedfaderen Christen Pedersen. A: 1)Moder Kirstine Jensdatter g med Christen Pedersen. 2) Bror Christen Hansen 22 aar tj i Morup Mølle. 3)Bror Jens Hansen 20 aar tj i Bedsted. 4)Søster Ane Hansdatter død, war g med Niels Grøntoft, Fladskær efterladt sig B: a)Johannes Nielsen 8 uger. 5)Else Hansdatter 16 aar tj i Grøntoft 6)Søster Ane Kirstine Hansdatter 10 aar i Sterwboet. Fol 243. Fm: Johannes Grøntoft.

419 fol 242
Ane Hansdatter, Sønder Fladskær, Bedsted Sogn. 23 Marts 1805 (30 dag).
E: Niels Grøntoft. B: Johannes Nielsen, 9 uger. Fm: Johannes Eriksen, Grøntoft. Igen fol 245b 8 April 1805.

420 fol 245b
Knud Grøntoft, Spangsbjerg.
8 Juli 1806. E: Birthe Marie Freistrup. Lw: Simon Vestergaard, Hørdum. Afd Søn Niels Knudsen Grøntoft der giwer afkald. Signeret: Birgitte Marie Frilstrup!

421 fol 247
Henrich Christensen, Kjallerup, Hvidbjerg Sogn. 9 Febr 1807. E: Anne Thomasdatter, der hidtil har hensiddet i uskiftet Bo med sine umyndige Børn, iflg forordning af 21 Juni 1799, men nu attraaer at indlade sig i nyt ægteskab.
B: 1)Peder Henrichsen 7 aar 2)Anne Marie Henrichsdatter 3)Christen Henrichsen 4 aar 4)Henrich Henrichsen 22 uger. Beskikket Fm: Thomas Pedersen, Spoils Hvidbjerg Sogn. Lw: Christen Christensen Lomborg, af Lomborg Hvidbjerg Sogn.

422 fol 248b
Thomas Christensen Søe, Hassing. 
26 Maj 1807. E: Ane Hansdatter. Lw: Jens Hansen, Bedsted B: 1) Christen Thomsen 14 aar 2)Hans Thomsen 10 aar. Fm: Hans Christensen, Spangsbjerg (født wærge).

423 fol 251b
Kirsten Nielsdatter, Brogaarde. 2 Sept 1807 (30 dag). Afg Jens Michelsen Kocks Enke, i Brogaarde. B: 1)Niels Jensen Kok 28 aar 2)Giertrud Jensdatter 23 aar 3)Karen Jensdatter 19 aar 4)Kirsten Jensdatter 16 aar.

424 fol 254b
Jens Hansen, Bedsted. 23 Novb 1807. E: Karen Christensdatter. Lw: Anders Jensen Dalgaard, Bedsted. B: 1)Hans 34 aar 2)Kirsten 27 aar 3)Christen 25 aar 4)Else 24 ar 5)Laust 22 aar 6)Drude 20 aar 7) Peder 18 aar. Tilsynswærge for de 2 myndige arwinger: Lars Christensen Ginnerup. Da de for tiden war wed Regimentet og ikke kunne møde. Født Wærge: Anders Hansen, Bedsted udeblew og derfor owennw.
Lars Ginnerup. Igen fol 256b. 13 Jan 1808 hwor Anders Hansen møder med fuldmagt fra fødte wærge og arwing Hans Jensen, Bedsted dateret Sleswig 6 Jan 1808.

425 fol 257
Christen Sørensen, Nørre Fladskær. 4 April 1808. E: Maren Nielsdatter Lw: Lars Ginnerup, Bedsted B: 1)Søren Christensen, Grurup. 2) Christen Christensen, Hørsted 3)Hans Christensen i Sterwboen, 4)deres halwbror Niels Christensen 11 aar for ham Fm Søren Christensen. Igen 7 Maj har wæret udsat grundet at Enken og et af hendes Børns Sygdom, som befrygtedes at hawe wæret smitsom.

426 fol 260
Karen Jensdatter, Bedsted 17 Octob 1808. (30 dag) E: Simon Andersen. (Simon Dalgaard) B: 1)Jens Simonsen 27 aar 2)Anders Simonsen 21 aar 3)Maren Simmonsdatter 18 aar. Jens S kunne ikke møde da han som Dragon war wed Regimentet, hworfor hans Morbror Peder Jensen, Mølgaard blew ant. som Tilsynsw. Fm: Morbroder Poul Jensen, Spangsbjerg.

427 fol 261
Sidsel Thomasdatter, Hassing. 3 August 1809. E: Hans Andersen. Hendes eneste arwing en Datter Else Nielsdatter g med Michel Pedersen, Bedsted, denne war ikke mødt, da han er udkommanderet i Hans Majestæts tieneste wed Fladstrand. Tilsynswærge: Christen Vestergaard, Hassing.(se 432)

428 fol 262b
Maren Nielsdatter, Dahlgaard Bedsted Sogn. 22 Novb 1809 (30 dag) E: Simon Andersen. Af hans forrige ægteskab med Karen Jensdatter B: a)Jens Simonsen 28 aar b)Anders Simonsen 22 aar c)Maren Simonsdatter 19 aar. Med hans nu afgangne hustru B: Niels Simonsen 5 uger.  Skiftet efter hans første hustru er endnu ikke  sluttet, formedelst den myndige arwings frawærelse.  Tilsynswærge for den umynd: Morbror Niels Knakkegaard, Hassing.

429 fol 263b
Jens Hansen, Bedsted. 6 Decemb 1809.  E: Karen Christensdatter. Lw: Anders Jensen, Dahlgaard, Bedsted Sogn. B: Kirsten, Else, Drude, Peder. Sønnerne Hans, Christen og Laust war ikke mødt da der er wed Regimentet, men et afkald af 4 Decb 1809 blew fremlagt, alle 3 født i Bedsted (fol 266b). Fm: Anders Hansen, Bedsted.

430 fol 264b
Karen Jensdatter, Dalgaard, Bedsted Sogn. 6 Decb 1809.
E: Simon Andersen. B: Anders Simonsen, umyndig, Maren med fm: Poul Jensen, Spangsbjerg, den myndige Søn Jens war ikke mødt men fremsendt afkald dat Fredericia 23 Novb 1809 fol 267.

431 fol 265b
Ny samling:
Maren Nielsdatter, Dahlgaard, Bedsted  6 Decb 1809. E: Simon Andersen. Tilsynswærge for umyndige arwing: Niels Knakkegaard, Hassing. Boet sluttes som fallit.

432 fol266
Sidsel Thomasdatter, Hassing. 27 Decb 1808. E: Hans Andersen. Den tidligere angiwne eneste og myndige arwing Michel Pedersen, Bedsted der har wæret frawærende nu er hjemkommen, hworfra der er afkald dat. 15 Sept 1809. Afkald paa hans hustru Else Nielsdatters wegne.

(se 427)

433 fol 268
Jens Knudsen, opholdende sig paa Tandrupgaard. 27 Febr 1810. Død afwigte Nat. Hustruen nyder huusly i et hus i Bedsted. E: Else Marie Pedersdatter. Lw: (Degnen) N. Kirkesanger Silkeborg B: Kirsten Jensdatter 30 aar tj i Spangsbjerg. Fm: Jens Nielsen, Vittrup.  

433b Fol 269
28 Maj 1810. Enken Else Marie Pedersdatter er nu død og hendes bo under fattigkommissionens behandling.

434 fol 270
Maren Larsdatter, Hassing. 8 Juni 1810. E: Anders Pedersen. B: 1)Peder Andersen 15 aar Lars Andersen 12 aar 3)Niels Andersen 10 aar 4)Laust Andersen 8 aar 5)Morten Andersen 6 aar 6)Peder Christian Andersen 3 aar 7)Else Andersdatter 16 aar, alle hjemme.  Tilsynsw: Morbror Søren Larsen, Istrup By, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn.

435 fol 272
Ane Nielsdatter, Vittrup, Bedsted Sogn. 31 Octob 1810.
E: Christopher Pedersen. Hendes 1ste ægteskab B: a)Niels Jensen 15 aar b)Ane Jensdatter 18 aar. Fm: Farbroder! Thomas Nielsen Wie, Kobberøe, Gettrup Sogn. I boet gældsbewis fra Selweier (huus) Christen Pedersen, Villerslev til broderen Christopher P. 25o rd.

436 fol 275
Ane Jensdatter, Bedsted.
12 Jan 1811. E: Niels Blander. B: Ane Nielsdatter g med Sognefoged Niels Pedersen Leegaard, Bedsted, fra hwem der foreligger afkald.

437 fol 275
Johanne Andersdatter, Hassing. 8 April 1811. Ugift Pige Steddatter af gaardfæster Christen Christensen Skriwer. A: 1)Moderen Maren Jepsdatter g med Stedfaderen. 2)Bror Peder Andersen. 3)Bror Jeppe Andersen. 4)Søster Maren Andersdatter g med Gaardfæster Anders Pedersen, Hassing, alle myndige.

438 fol 275
Peder Michelsen Kok, Hassing. 4 Maj 1811. Boelsmand) E: Maren Jensdatter. Lw: P. Therkildsen. A: 1)Bror Jens Michelsen Kok, Bedsted død efterladt sig B: a)Niels Jensen, myndig udkommanderet wed 2 j j Regiment b)Giertrud Jensdatter 24 aar c)Karen Jensdatter, 22 aar Bedsted d)Kirsten Jensdatter 20 aar alle ugifte og wist i Bedsted By. 2)Søster Dorethea Michelsdatter forhen g med Peder Wendelbo, Hassing død efterladt sig B: A)Christen Pedersen Kok, myndig, Bedsted B)Laust Pedersen Kok, myndig, Istrup Hvidbjerg w Aa Sogn C)Niels Christian Pedersen myndig, Snedsted D)Anders Pedersen Kok, myndig, Bedsted E)Karen Pedersdatter g med Poul Jensen, Spangsbjerg Bedsted Sogn F)Giertrud Pedersdatter war g med Peder Hyldahl, Nørhaa død og efterladt sig B: 1)Niels Pedersen, wides ikke hwor gammel 2)Jens Pedersen wides heller ikke 3)Maren Pedersdatter 4)Dorethea Pedersdatter, alle saa widt wides hjemme hos faderen i Nørhaa. G)Inger Marie Pedersdatter g med Hans Hove, Hassing. H)Ane Pedersdatter g med Niels Christensen, Ullerup? Heltborg Sogn død efterladt sig B: 1)Christen Nielsen, myndig saa widt wides paa Øland eller Irup 2)Jens Nielsen, myndig samme sted 3)Ane Nielsdatter formodes at tiene paa Bubbel. 3)Søster Maren Michelsdatter war g med Christen Jacobsen, Villerslev, nu Enke. 

439  fol 276
Jens Andersen? Christensen Løgstrup, Bedsted 28 Maj 1811. E: Ikke angivet men lewer. (I tekst: Christensen). A: Bror Peder Andersen, Hørdum myndig.

440 fol 276b
Ane Clemmendsdatter, Brogaarde, Bedsted Sogn. 18 Octob 1811 (30 dag).
E: Jens Larsen. B: Lars  28 aar, Maren 31 aar.

441 fol 278
Poul Poulsen, Bedsted. 14 Novb 1811. E: Kirsten Christensdatter. Lw: Anders Justesen, Hassing. B: a)Kirsten Poulsdatter g med husmand Anders Justesen, Hassing b)Maren Poulsdatter 20 aar c)Karen Poulsdatter 16 aar d)Stine Poulsdatter 10 aar.  Fm: Farbror Christen Poulsen, Brydbjerg, Bedsted Sogn. Desuden næwnes Enkens Søsters Mand Peder Astrup, Hvidbjerg og blew ansat som fm da førstnæwnte ikke war mødt.

442 fol 279
Christian Andersen, Søndergaard, Bedsted Sogn. 11 Novb 1811. E: Maren Sørensdatter. Lw: Peder Sørensen, Hassing. B: a)Anders Christiansen, 35 aar b)Søren Christiansen 33 aar c)Hans Christiansen 31 aar myndig Soldat i Helsingør d)Niels Christiansen 25 aar myndig Dragon til Randers opholder sig for tiden paa Langeland i Byen Venneby e)Karen Christiansdatter 21 aar ug hjemme. Fol 281 6 Marts 1812 ny behandling, paa Niels Chr. wegne Anders Dahlgaard, Bedsted.

443 fol 280
Kirsten Christensdatter, Bedsted 19 Decb 1811. E: Jørgen Madsen. A: Børn og Liwsarwinger. Hensidder i uskiftet Bo i følge forordn. 21 Juni 1799.

444 fol 282b
Peder Jespersen, Nørre Bierregaard, Bedsted. 10 August 1812. E: Ane Marie Nielsdatter. Lw: Ole Jespersen, Jegindø.  B: a)Dorethea Marie Pedersdatter b)Mette Pedersdatter c)Else Pedersdatter, alle hjemme. Fm: Farbroderen Therkild Jespersen, Hvidbjerg Vesten Aa.

445 fol 284b
Simon Andersen, Dalgaard Bedsted Sogn. 14 Sept 1812. 
E: Ane Christensdatter. Lw: Christen Andersen, Brydbjerg. Af hans 1ste ægteskab B: a)Jens Simonsen  wed de annekterede Batallioner b)Anders Simonsen wed 2det Jyske Regiment c)Maren Simonsdatter tj Niels Brixen, Spangsbjerg. 2det ægteskab med Enken B: a)Christen Simonsen 8 maaneder. Fol 285 14 Octob 1812. Lw: Christen Andersen, Gudborg, Bedsted. For Maren Fm: Morbroder Poul Jensen, Spangsbjerg. For Christen født Wærge: Farbror Hans Andersen, Hassing.  Flere opsættelser i skiftet. Fol 290 afkald fra Anders Simonsen, født i Bedsted, og Jens Simonsen dat 20 Jan 1813.

446 fol 285
Johannes Eriksen, Grøntoft, Bedsted Sogn. 21 Sept 1812. Gaardfæster. Enken skifter og deler Boet med hendes Stedbørn, som alle er myndige og tilstæde. Afkald/kvittering fol 291 fra Niels Johannesen, Horsfelt, Hans Johannesen, Langgaard, Gurup paa egne og medarwing Peder Johannesen, Erik Johannesen, Ladegaard Sjørring, Cordt Johannesen, Grøntoft til deres Stedmoder, 31 Decb 1812

447 fol 285
Maren Christensdatter Kiettrup. 29 Sept 1812. Husholderske paa Tandrup. A: 1)Bror Niels Christensen, Smed i Tømmerby 2)Søster Karen Christensdatter Moustrup?, Beistrup Sogn død efterladt sig B:a)  Christen Andersen, myndig. 3)Halwbror Christen Christensen, Aggersborg, Gullerup, alle samtlige myndige og indbyrdes skifter og deler.

448 fol 286b
Anders Jensen, Nørre Dalgaard, Bedsted. 23 Novb 1812 (30 dag) E: Kirsten Simonsdatter. Lw: Søren Clausen, Bedsted B: a)Jens 8 aar b)Peter 4 aar c)Ane Kirstine d)Johanne e)Inger Marie alle hjemme.
Fm: Farbroder Christen Jensen, Freikild?, Nørhaa Sogn.

449 fol 288
Maren Jepsdatter, Hassing. 4 Decb 1812. E: Gaardfæster Christen Schriwer.
A: Enkemanden og myndige børn. Afkald fol 291.

450 fol 291
Afkald fra Jeppe Andersen, wed befuldmægtiget Søren Jepsen, Heltborg, Peder Andersen, weed befuldm. Niels Thomsen, Hassing, Anders Pedersen, Hassing paa sin hustrue Maren Andersdatters wegne tilstaar herwed at wi efter wores Moder Maren Jepsdatter ikke fordrer nogen arw i boet, men owerdrager til Enkemanden Christen Christensen Skriwer, Hassing. Ingen dato.

451 fol 291
Christen Nielsen, Bedsted. 29 April 1813. E: Else Jensdatter. LW. Claus Balsby, Hurup. A: a)Bror Niels Nielsen, Tidselborg?, Bedsted b)Halwsøster Ane Nielsdatter g med Jens Nielsen Wie, Wittrup begge døde efterladt sig B: 1)Niels Jensen 18 aar 2)Ane Jensdatter 21 aar, begge hos deres nuwærende Stedfader Christopher Pedersen, Vittrup. Fm: Christopher Pedersen, Vittrup. I boet gæld til bl a Claus Balsby 8 rd 2 mk. Der er egenh. underskrift af ham.

452 fol 293
Line Caspersdatter, Hassing.
26 Juni 1813 (30 dag) E: Hans Hansen. B: Else Kirstine Hansdatter 20 aar. Tilsynswærge: Morfader Casper Sørensen, Hassing. Igen fol 298. 31 Decb 1814 hwor sluttes.

453 fol 294b
Christen Nielsen, Hassing. 14 April 1814 (30 dag) E: Else Marie Larsdatter.
Lw: Krabe Nielsen, Hassing. B: a)Niels Christensen 26 aar b)Lars Christensen 24 aar c)Morten Christensen 12 aar d)Sidsel Christensdatter ug. Owerw. arwingerne undtagen Niels der war udkomm. wed Fynske Infanteri Regiment. Fm: Sognefoged Mouritz Salmonsen, Villerslev. Igen fol 299 31 Decb 1814, hwor det sluttes, her næwnes: "Den Synet berøwede Datter Sidsel"

454 fol 296b
Poul Jensen, Spangsbjerg. 17 Maj 1814. (30 dag) E: Karen Pedersdatter.
Lw: Laust Kok, Istrup. B: Jens Peter 14 aar, Maren Lisbeth, Giertrud begge ug alle i Sterwboen. Fm: Farbroder Peder Jensen, Mølgaard Bedsted Sogn. Igen fol 300 31 Decb 1814. Lw: Laust Pedersen (Kok?), Spangsbjerg, hwor skiftet sluttes.

455 fol 298
Karen Larsdatter Mølgaard, Bedsted. 18 Maj 1814. E: Jens Nielsen Mølgaard. B: Jens, Niels begge myndige, Maren g med Anders Pedersen, huusmand i Bedsted. Der forewises afkald fra de myndige arwinger. Sign: J J Mølgaard, N J Mølgaard, A P paa hustrues wegne.
456 fol 301

Ane Kirstine Jensdatter, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 24 Febr 1815. E: Jens Madsen Bierregaard, beboer et fæstehus. Der er Livsarwinger. E hensidder i uskiftet Bo efter forord. af 21 Juni 1799. B: Else Kirstine 11 aar, Kirsten Marie 9 aar. Tilsynswærge: Farbror Jørgen Madsen, Grurup.
Sluttet fol 302b 30 Marts 1815.
Tilsynsw: Niels Jensen Knattrup, Sønderhaa. 

457 fol 303b
Sidsel Sørensdatter, Bedsted. 14 Juli 1815. Spædbarn datter af Gaardfæster Søren Clausen.

458 fol 303b
Karen Christensdatter, Haregaard, Bedsted. Gaardfæsterske. 22 Juli 1815. Owerw. Søn Peder Jensen. Igen fol 305b. B: a)Hans Jensen, myndig, Hvidbjerg Mølle b)Christen Jensen, myndig i Bierregaard, c)Laust Jensen, tj i København d)Peder Jensen, myndig, hjemme e)Kirsten Jensdatter 35 aar ug tj i København, f)Else Jensdatter 32 aar g med Christopher Pedersen, Vittrup g)Drude Jensdatter 28 aar ug tj i København. Sluttes fol 308b 23 Decb 1816 ingen arw.

459 fol 304
Else Poulsdatter, Bedsted.
26 Juli 1815. E: Mads Christensen Dahlgaard. B: Christen 17 aar, Poul 13 aar, Laust 9 aar. Sluttet fol 310 23 Decb 1816. Tilsynsw: Anders Hansen, Bedsted.

460 fol 305
Dødfødt Barn, Bedsted. 12 August 1815. Datter af gaardfæster Anders Justesen.

461 fo 305b
Karen Pedersdatter, Ulnitz. 28 August 1815. Slegfredbarn af tjenestetyende Kisten Nielsdatter tj hos Thomas Salmondsen.

462 fol 306b
Karen Christensdatter, Vittrup, Bedsted Sogn. 12 Decb 1815.
E: Jens Nielsen. B: a)Christen Jensen 24 aar, b)Laust Jensen 20 aar, begge hjemme c)Kirsten Jensdatter ogsaa i Sterwbogaarden, og gift med Anders Christiansen Søndergaard, som er rømt og intet wides om, d)Karen Jensdatter g med Niels Grøntoft, Horsfelt. Curator: Søren Clausen, Bedsted og Sognefoged Søren Søndergaard ibid.

463  fol 307b
Ane Marie Larsdatter, Østergaard, Hassing Sogn. 28 Maj 1816.
E: Niels Jensen. B: Peder Nielsen 11 aar, Ane Kathrine Nielsdatter 9 aar. Tilsynsw: Morfader Lars Ginnerup, Bedsted.

464 fol 308b
Else Christensdatter, Hassing. 14 Juni 1816. E: Admitteret huusfæster Albrecht Jensen. A: a)Bror Jens Christensen, b)Bror Niels Christensen, c)Søster Ane Christensdatter g med Simon Christensen, alle formodes at wære i Lykken/Løkken, Vendsyssel. Der foreligger afkald fra arw. Dat Lykken/Løkken 16 Juli 1816: Jeg Jens Chr og Broder Simon Chr og Søster Ane Chr og Broder Niels Chr.

465 fol 308b
Karen Andersdatter, Bedsted. 16 Decb 1816. Et lille Barn af husfæster Anders Pedersen.

466 fol 308b
Johanne Marie Pedersdatter Mølgaard, Bedsted.
18 Decb 1816. E: Niels Nielsen. A: Slegfred Søn af afd. Niels Jensen 25 aar og sammenawl med enkem. B:  Peder Nielsen, Christen Nielsen, Laust Nielsen, Mariane Nielsdatter. (se 469)

467 fol 311
Christopher Pedersen, Vittrup. 30 Decb 1816 (30 dag). E: Else Jensdatter. Lw: Søren Clausen, Bedsted. B: Peder Christophersen 1 aar. Fm: Farbror Niels Pedersen Leegaard, Bedsted.

468 fol 312
Birgitte Marie Freistrup, Spangsbjerg, Bedsted Sogn. 24 Februar 1817. E: Christian Schriwer. Igen fol 314 26 Marts 1817: A: Broder Mathias Freistrup, Vildsund Færgegaard, myndig, halwbroder Andreas Freistrup, Mandahl i Norge, halwsøster Juliane Hede født Freistrup, hos sin Søn Peder Hede i København.

469 fol 312
Johanne Marie Pedersdatter Mølgaard, Bedsted. 4 Marts 1817. E: Niels Nielsen Mølgaard, der har siddet i uskiftet bo iflg forordn af 21 Juni 1799. B: Niels Jensen, myndig, Peder Nielsen 20 aar tj i Gisselber?, Christen Nielsen 19 aar, Laust Nielsen 11 aar, Mariane Nielsdatter 16 aar, de sidste hjemme. Tilsynsw: Morbroder Envold Vestergaard, Bedsted. (se 466)

470 fol 314
Ane Cathrine Christiansdatter, Bedsted 4 Marts 1817. Slegfredbarn af Johanne Skræders.

471 fol 314
Christen Andersen Grødborg, Brydbjerg Bedsted Sogn. E: Kirstine Jensdatter. Der forewises Testamente af 15 Novb 1810 iflg. hwilket Enken beholder boet uskiftet.

472 fol 314
Ane Kirstine Christensdatter, Hundskær. 19 Marts 1817. 7 aarig  Datter af Gaardfæster Christen Dalgaard. Forældrene lewer.

473 fol 315
Mads Jensen, Bedsted. 26 April 1817. 2 aarig Søn af Huusfæster Jens Christian Jochumsen, Bedsted. Forældrene lewe.

474 fol 315
Kirstine Jensdatter, Brydbjerg Bedsted Sogn. 7 Juni 1817. Huusfæster Enke efter afg. Christen Andersen Grødborg. Enken har siddet i uskiftet bo. Den i huset wærende Jens Jensen saawelsom tilstedewærende Thøger Christiansen angaw arwingerne efter Christen Andersen: Heelsøsterbørn: 1) a)Jens Christian Jochumsen, Bedsted myndig b)Else Jochumsen tj i Hvidbjerg Præstegaard Vesten Aa ugift. 2) Halwbrødrebørn a)Anders Madsen, Villerup b)Jens Christian Madsen, Nors død efterladt sig B: A)Mads Jensen, Nors, B)Ane Marie Jensdatter tj i Nors C)Ane Kathrine Madsdatter g med Niels Jensen, Horsfelt, D)Dorethea Kirstine Madsdatter g med Peder Garberg, Tved E)Karen Marie Madsdatter g med Poul Jensen, Kobberøe i Hjardemaal F) Ane Andersdatter g med Anders Østergaard i Vejerslev G)Karen Andersdatter ugift  tiener i Vejerslev. 3)Halwsødskendebørn: aa)Søren Bach, Bierregaard bb)Mads Ejlersen, Hassing cc)Christen Ejlersen, Elsted.

Arwinger efter afg Kirstine Jensdatter: 1)Heelbrødrebørn: a)Maren Pedersdatter ug Indsidder i Bedsted, b)Ane Pedersdatter g med Hans Kjer, Aarup c)Mette Pedersdatter g med Thøger Christensen, Bedsted d)Kirstine Pedersdatter g med Jens Therkildsen, Gjersbøl Mølle e)Dorethea Pedersdatter Indsidder paa Ulstrup Mark i Hundborg f)Else Pedersdatter tjener i Jestrup, Sønderhaa g)Maren Pedersdatter tj i Nordentoft h)Karen Pedersdatter tj i Tofthdahl, Villerslev i)Ane Pedersdatter tj i Gulnitzmølle. 2)Halwsødskendebørn: a)Jens Jensen, Indsidder her i Sterwbohuset. b)Enken Maren Pedersdatter i Randrup, c)Jens Egeberg paa Rubbel d)Else Pedersdatter tj i Toppenberg. De næwnte arwinger indkalde til 30 dagen.

474b fol 315
Anders Sørensen, Hundskjær Gaardf Søren Andersens spæde barn. 27 februar 1817.

475 fol 316
Karen Thomasdatter, Brydbjerg Bedsted Sogn. 25 Juni 1817.
E: Jens Madsen Bierregaard. A: 1)Bror Mads Thomasen 2)Søster Sidsel Thomasdatter g med Jens Smed, Stagstrup 3)Maren Thomasdatter g med Chr Lassen Møller, 4)Mette Thomasdatter g med Ole Jensen 5)Maren Thomasdatter g med Peder Poulsen, Hassing fra samtlige fremwiste E afkaldskwittering fol 316b: Vi undertegnede arwinger efter huusfæster Jens Madsen Bierregaards paa Brydbjerg i Bedsted Sogn efter hans afg hustrue Karen Thomasdatter som alle er myndige erklærer at wi ingen arw forlanger. 2 Juli 1817 Mads Thomasen, J Smed paa min hustrue Sidsel Thomasdatters wegne, Christen Lassen Møller paa min hustrue Maren Thomasdatters wegne, Ole Jens paa min hustrue Mette Thomasdatters wegne, Peder Poulsen paa min hustru Maren Thomasdatters wegne.

476 fol 316
Ny samling:
Birgitte Marie Freistrup, Spangsbjerg, Bedsted. 12 Juli 1817. E: Christian Schriver. Ingen owerwærende derfor udsat. Igen fol 325b 20 Maj 1818. Opsættes flere gange der måske wed nærlæsning kan giwe flere oplysninger. (forekommer flere gange)

477 fol 316b
Anders Christian Olesen, Bedsted.
3 aar gl Søn af huusfæster Ole Christensen. Forældrene lewer. 4 Juli 1817.

478 fol 316b
Kirstine Jensdatter, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 7 Juli 1817 (30 dag) Enke efter afg Christen Andersen Grødborg. Efter ham A: 1)Helsødskendebørn a)Jens Christian Jochumsen, Bedsted myndig b)Else Jochumsdatter tj i Hvidbjerg Præstegaard Vesten Aa ug for hende beskikket fm: Broderen. 2)halwbrødrebørn a)Anders Madsen, Villerup myndig b)Jens Christian Madsen, Nors død efterladt sig B: 1) Mads Jensen, Nors 25 aar 2)Ane Marie Jensdatter 22 aar ug tj i Nors. c)Ane Kathrine Madsdatter g med Niels Jensen, Horsfelt. d)Dorethea Kirstine Madsdatter g med Peder Gasberg, Tved e)Maren Marie Madsdatter g med Poul Jensen Koren?, Hjardemaal f)Ane Andersdatter g med Anders Østergaard, Vejerslev Mors, g)Karen Andersdatter ug opholder sig i Vejerslev. 3)halwsødskendebørn: a)Søren Bach, Bierregaard myndig b)Mads Ejlersen, Hassing myndig c)Christian Ejlersen, Elsted. Efter Kirstine Jensdatter A: 1)Helsødskendebørn a)Maren Pedersdatter ug, Bedsted for hende form: Thøger Christensen, Bedsted b)Ane Pedersdatter g med Hans Kier, Aarup c)Mette Pedersdatter g med Thøger Christensen, Bedsted. d)Kirsten Pedersdatter g med Jens Therkildsen, Gjersbøl Mølle, e)Dorethea Pedersdatter indsidder paa Kletrup? Mark, Hundborg Sogn ug beskikket for hende form: Hans Kier. f)Else Pedersdatter tj i Jestrup, Sønderhaa ug samme form. g)Maren Pedersdatter ug tj i Nordentoft samme form, h)Karen Pedersdatter, Toftdahl Villerslev Sogn i)Ane Pedersdatter, Gudnitz (Gudnæs)? Mølle for sidste 2 form Jens Therkildsen. 2) Helsødskendebørn: a)Jens Jensen, i Sterwboet myndig b)Maren Pedersdatter, Randrup med lw: Jens Egeberg, Bubbel c)Jens Egeberg tj paa Bubbel myndig, d)Else Pedersdatter tj i Toppenberg ug, fm Jens Egeberg. I boet findes Testamente af 15 Novb 1810 og fæstebrew af 29 Novb 1794, samt regning fra Jens Degn om mellemwærende med den afdøde fæster Chr. Smed.

Ny samling fol 326 24 Juni 1818:
Samtlige Boets wedkommende arwinger war mødte og tilstæde nemlig: Jens Christian Jochumsen, hans søster gift siden sidste møde, Jens Pedersen, Nørre Dalgaard paa hustru Else Jocumsdatters wegne, Anders Madsen, Villerup paa egne wegne, Mads Jensen, Nors paa egne og søsters wegne, Niels Jensen, Horsfelt paa hustrues w, Peder Gasberg, Tved paa hustrues w, Poul Jensen, Karrøe paa h wegne, Anders Østergaard paa h og Karen Andersdatter, Vejerslev w, Søren Bach, Bierregaard paa e w, Mads Ejlersen, Hassing paa e w, Christian Ejlersen, Elsted paa e w. Thøger Christensen, Bedsted paa h w og som form. Hans Kier, Aarup paa h w, og som Fm, Jens Therkildsen paa h w og som fm, Jens Jensen, Bedsted p e w, Jens Egeberg p egne w samt som Lw og fm.

(h = hustru)

479 fol 320b
Simon Jensen, Trudselborg. 26 August 1817. Spædbarn af huusfæster Jens Simonsen. Forældrene lewer.

480 fol 320b
Maren Jensdatter, Bedsted. 26 Sept 1817. E: Huusfæster Anders Pedersen. B: Dorethea (spædbarn) uskiftet.

481 fol 320b
Dorethea Andersdatter, Bedsted. 15 Octob 1817. Spædbarn af huusfæster Anders Pedersen. Faderen lewer (se 480)

482 fol 320b
Afkald fra arwingerne efter Karen Christensdatter, Wittrup Jens Nielsen Vittrups hustru, efter deres afg Moder: 26 Octob 1817.
Christen Jensen, Laust Jensen Curator Chr. Jensen Vittrup, Niels Grøntoft, paa frawærende arwing Anders Christiansen Søndergaard og hustrues wegne Søren Søndergaard, Søren Clausen.

483 fol 321
Christiane Nielsdatter, Mølgaard. 29 Novb 1817. Datter af gaardfæster Niels Johansen.

484 fol 321
Kirsten Simonsdatter, Nørre Dalgaard. 2 Decb 1817. E: Jens Pedersen (Dalgaard) Af 1ste ægteskab B: a)Jens Andersen 13 aar b)Peiter Andersen 9 aar, c)Ane Kirstine Andersdatter d)Johanne Andersdatter e)Inger Marie Andersdatter. 2det ægteskab B: a)Kirsten Jensdatter b)Ane Marie Jensdatter. Beskikkede Fm: Forvalter Simonsen, Koustrup, Christen Jensen, Freiskild, Nørhaa Sogn.

485 fol 321b
Christopher Pedersen, Vittrup. 31 Decb 1817. E: Else Jensdatter Lw: Jørgen Andersen, Vittrup.
B: Peder Christophersen um. Fm: Niels Pedersen Leegaard, Bedsted.

486 fol 322b
Ane Marie Larsdatter, Østergaard, Hassing. 31 Decb 1817. E: Niels Jensen. B: Peder, Anne Kathrine.
Tilsynsw: Lars Ginnerup, Bedsted.

487 fol 325b
Peder Christensen, Bedsted. 26 April 1818. Et 6 ugers Barn af Christen Pedersen og hustru, begge lewer.

488 fol 328
Ane Kathrine Pedersdatter, Hassing. 25 Juli 1818. Barn af Peder Andersen og hustru, begge lewer.

489 fol 328
Jens Therkildsen, Hassing. Gaardfæster. 4 Maj 1818. E: Edel Christensdatter deler med umyndige Børn.

490 fol 328
Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter, Stenledhus. 14 Aug 1818. Spæde børn af husfæster Niels Ladefoged. Forældrene lewer.

491 fol 328
Christian Nielsen, Spangsbjerg. 10 Octob 1818. Spæde barn af gaardfæster Niels Brixen. Forældrene lewer.

492 fol 328
Hans Christensen Harregaard, Spangsbjerg 21 Octob 1818. E: Kirsten Mortensdatter (Martensdatter). Lw: Niels Chr Kier, Hundskær. Af første ægteskab med Drude Hansdatter efter skifte 9 Juli 1787 B: a)Hans Hansen, myndig, Hassing b)Christen Hansen, myndig, Bedsted c)Else Kirstine Hansdatter g med Sognefoged Søren Søndergaard, Bedsted d)Dorothea Marie Hansdatter ug tj i Helligsøe, i 2det ægteskab med Enken B: Peder Hansen 21 aar.

493 fol 329b
Jens Therkildsen, Hassing. 5 Novb 1818. E: Edel Christensdatter. Lw: Christen Østergaard, Visby. B: a)Therkild Jensen 28 aar b)Inger Jensdatter 25 aar ug c)Else Jensdatter 20 aar d)Ane Jensdatter 18 aar e)Maren Jensdatter 14 aar f)Sidsel Jensdatter 9 aar alle hjemme.
Wærge: Bror Therkild Jensen og tilsynsw: Johannes Davidsen, Hassing.

494 fol 330b
Kirstine Jensdatter, Brydbjerg Mølle. 28 Novb 1818. Gaardfæster Jens Christensens datter. Forældrene lewer.

495 fol 335
Johannes Hansen, Hassing. 26 Jan 1819. 2 aarig Søn af Gaardmand Hans Spangsbjerg. Forældrene lewer.

496 fol 335
Christen Christensen, Bedsted 12 Febr 1819. Spæd barn af huusfæster Christen Christensen. Forældrene lewer.

497 fol 335
Jens Pedersen Hundskær, Grøntoft. 2 Febr 1819. Ugift. A: Broder Peder Pedersen, Grøntoft. Intet skifte.

498 fol 335
Maren Sørensdatter, Hundskær. 24 Marts 1819. 5 aarig datter af Gaardfæster Søren Andersen, forældrene lewer.

499 fol 335
Maren Sørensdatter, Bedsted. 3 Maj 1819. E: Anders Pedersen Kok.

500 fol 335
Peder Christophersen, Vittrup. 27 Juni 1819. 2 aarig Stedsøn af Jørgen Andersen, forældrene lewer.

501 fol 335
Niels Jensen, Vittrup.
17 Juli 1819. 4 dage gammel Barn af gaardfæster Jens Nielsen. Forældrene lewer.

502 fol 335
Erik Mathiesen, Grøntoft Bedsted Sogn. 13 August 1819. E: Inger Jensdatter. Lw: Peder Smed, Hvidbjerg. A: a)Bror Jens Mathiesen, formodes at wære i Kbhvn. b)Halwbror Lars Mathiesen, Tygstrup? Vestervig Sogn, c)Halwbror Christen Mathiesen, Trankier d)Halwsøster Sidsel Mathiesen g med Peder Vang, Helligkilde e)Halwsøster Inger Marie Mathiesdatter g med Ole Andersen, Trankier, f)Halwsøster Karen Mathiesdatter ug formodes i Trankier g) Halwsøster Karen Mathiesdatter  ug tj i Hedegaard, Ørum Sogn.

Fol 338 24 Decb 1819
Ny samling arwingerne ang. det bemærkes at første opg. ikke war fuldkommen rigtig men som nu er slægtsskabet rigtigt: Alle halwsødskende A:
a)
Jens Jensen Randrup, København myndig
b)
Lars Mathiesen, Tygstrup myndig
c)
Christen Mathiesen, Trankier myndig
d)
Sidsel Mathiesdatter Helligkier? g med Peder Vang, Garder i Kbhvn
e)
Inger Marie Mathiesdatter g med Ole Andersen, Trankier
f)
Karen Mathiesdatter, Trankier g)Ane Jensdatter, Hedegaard begge ug.
Fm for Ane Søren Spaiels (Pedersen?), Hedegaard.

503 fol 336
Maren Sørensdatter, Bedsted. 27 Aug 1819. E: Anders Pedersen Kok. B: a)Peder 10 aar, b)Laust 2 aar c)Christen 1/2 aar d)Giertrud Marie e)Ane Kirstine alle hjemme og umyndige. Tilsynsw: Gaardmand Peder Jensen, Mølgaard.

504 fol 338
Sidsel Christensdatter, Fladskær. 8 Novb 1819. 22 uger gl Slegfredbarn af Tienestetyende Kirsten Pedersdatter. Moderen lewer.

505 fol 341
Inger Jensdatter, Grøntoft, Bedsted Sogn. 14 Juli 1820.
Gift m. afg Erich Mathiasen. A: 1)Broder Christen Jensen, Snedsted 2)Bror Peder Jensen, død efterladt sig B: a)Peder Pedersen, myndig tj paa Lyngholm. 3)Søster Kirstine Jensdatter g med Christen (Pedersen)  Kok, Bedsted. Owerwærende den i gaarden opholdende Peder Simonsen.

506 fol 342
Johannes Hansen, Hassing. 2 Octobr 1820. 14 dage gammel Søn af Gaardmand Hans Spangsbjerg. Forældrene lewer.

507 fol 342
Inger Cathrine Peitersdatter, Brydbjerghuse, Bedsted Sogn. 11 Octob 1820. 10 aarig datter af Husmand Peiter Andersen. Forældrene lewer.

508 fol 342
Bodil Sophie Pedersdatter, Bedsted.
17 Febr 1821. E: Fæstehuusmand Christen Nielsen Mølgaard. B: Niels Christian 6 aar, Anders Christian 2 aar, Ane Cathrine 13 aar, Dorthea Marie 9 aar. Tilsynswærge. Morfar Peder Madsen Balle, Bedsted.

509 fol 343
Mette Marie Christensdatter, Fladskær. 13 Marts 1821. E: Gaardfæster Poul Christensen. Reg 11 April. B: Christen 10 aar, Peder 2 aar, Christiane 8 aar, Mariane 4 aar. Fm: Morbror Christen Christensen Skriver, Villerslev.

510  fol 343
Ane Marie Sørensdatter, Bedsted. 21 Marts 1821. 1 1/4 aarig Datter af gaardfæster Søren Christensen Søndergaard. Forældrene lewer.

511 fol 344b
Jacob Andersen, Hassing 11 April 1821. 2 md gammel Søn af Gaardfæster Anders Pedersen, forældrene lewer.

512 fol 344b
Else Marie Jensdatter, Vittrup. 4 Maj 1821. E: Gaardfæster Jørgen Andersen. Der er oprettet Testamente af 3 Maj, af mangel paa Stemplet Papiir, er der anvendt slet Papiir, og desaarsag i Dag afsendt med Posten til det høie Kongelige Rentekammer. A: 1)Bror Hans Jensen, Hvidbjerg Mølle 2)Bror Christen Jensen, Bierregaard, 3)Bror Peder Jensen, Harregaard 4)Bror Lauritz Jensen tjener paa Kalbyegaard (Laasby?) alle myndige 5)Søster Kirsten Jensdatter er hos Enkemanden 40 aar 6) Druddie Jensen tjener Handfeld? paa Thyholm 36 aar. Der er flere opsættelse i skiftet. Enkemanden signerer: Jørgen Andersen Bierregaard.

513 fol 350
Mette Marie Christensdatter, Fladskær.
8 Decb 1821. E: Gaardfæster Poul Christensen Kiergaard. B: Christen 10 aar, Peder 2 aar, Christiane 8 aar, Mariane 4 aar  Tilsynswærge: Morbror Christen Christensen Schriwer, Villerslev se skiftet fol 343

514 fol 351b
Niels Jensen, Bedsted. 14 Juni 1822. 3/4 aarig søn af Gaardfæster Jens Jensen Mølgaard. Forældrene lewer.

515 fol 351b
Maren Andersdatter, Mølgaard, Bedsted Sogn. 10 Juni 1822.
E: Peder Jensen. Testamente af 18 Aug 1821. Ingen livsarvinger.

516 fol 352
Maren Thomasdatter, Hassing. 2 Juli 1822. E: Gaardfæster Peder Poulsen. B: 1)Poul Pedersen, myndig, Hassing Huuse, 2)Thomas Pedersen, myndig, Hassing 3)Kirsten Pedersdatter  30 aar ug, hjemme hos faderen, 4)Karen Pedersdatter g med Tømmermand Jens Madsen Bierregaard, Brydbjerg huuse, Bedsted Sogn. Ny samling fol 355 8 Marts 1823. Kirsten er nu gift med Laurs Pedersen.

516b fol 353
Lars Andersen, Hassing.
Død den 11 Juli 1822, 26 aar. Søn af Gaardfæster Anders Pedersen. Faderen lewer.

517 fol 355
Anders Christian (Olesen), Bedsted 14 Octob 1822.
6 ugers Søn af huusmand Ole Christensen.

518 fol 355
Else Marie (Jørgensdatter), Vittrup. 28 Octob 1822. 3 uger gammel datter af Gaardfæster Jørgen Andersen

519 fol 356b
Maren Nielsdatter, Vittrup. 3 April 1823. Født i Vestervig. E: Gaardfæster Jørgen Andersen. A: Søster Karen Nielsdatter, g med Anders Justesen, Thygstrup, Vestervig Sogn. Boet er ubetydelig, og de holder selv skifte. Dokument i samme forb: Forældrene Niels Nielsen og hustru Maren Knudsdatter, Tygstrup, Vestervig Sogn hawe hawt: 1)En Datter Maren fød 13 Juni 1783 giwt 15 Decb 1821 med Enkemand Jørgen Andersen, Vittrup, Bedsted Sogn. 2)Datter Karen fød 3 Juni 1785, giwt 11 Decb 1813 med Anders Justsen, Gaardmand i Tygstrup, Vestervig Sogn. Dette saawelsom, at bemeldte forældre ikke hawe efterladt sig flere aulede Børn end de anførte 2de Døttre, attesteres owerensstemmende med Vesterwig Sogns Kirkebog. 5 April 1823 Sign.

520 fol 356b
Christen Jensen, Trudselborghus, Bedsted Sogn. 1 Juli 1823. 2 1/2 dag gammel Søn af huusfæster Jens Simonsen.

521 fol 357
Jens Madsen Bierregaard, Brydbjerg huuse. 12 Decb 1823. Tømmermand. E: Karen Pedersdatter.
Lw: Poul Pedersen, Hassing Huuse.  1ste ægteskab med forlængst afdøde Ane Kirstine Jensdatter (Skifte 30 Marts 1815) B: 1)Else Kirstine 19 aar 2)Kirsten Marie 17 aar. 2det ægteskab med enken B: 3)Mads 5 aar 4)Peder 3 aar, 5)Ane Cathrine 1 aar. For de første børn Fm: Niels Knattrup, Sønderhaa, for de sidste farbror og Skræder Jørgen Madsen, Røgelhuus, Ginnerup Sogn.

522 fol 357b
Hans Andersen, Hassing. 6 Jan 1824. Huusfæster. E: Maren Cathrine Andersdatter. B: Anders 13 aar, Peder 10 aar, Enken begærer at sidde i uskiftet Bo.

523 fol 359
Jens (Therkildsen), Hassing. 16 Marts 1824. 1 1/3 gammel Søn af Gaardfæster Terkild Jensen. Forældrene lewer.

524 fol 360
Jens Jensen Væwer. Beboer af et Jordløs Hus, Bedsted. 5 Maj 1824. Død sidste Nat. E: Johanne Marie Pedersdatter. Lw: Christen Pedersen Koch Lewende B: Mads Christian 7 aar, Jens 3 aar. Enken hensidder i uskiftet bo indtil widere. Igen fol 361. Fm: Nærmeste Paarørende Thøger Christensen, Bedsted. 

525 fol 360
Christen (Sørensen), Hundskær. 3 Juni 1824. 13 uger gammel Søn af Gaardfæster Søren Andersen. Forældrene lewer.

526 fol 360
Maren (Jensdatter), (Sted ikke ang) 19 Juli 1824. 6 aar gammel Datter af Huusfæster Jens Jensen Smed.

527 fol 360
Anders (Nielsen), Mølgaard. 16 August 1824. 4 maaneder gammel Søn af huusfæster Niels Nielsen Mølgaard.

528 fol 360
Maren Nielsdatter, (Hassing) 4 Decb 1824. Aftægtskone hos Gaardfæster Peder (Christensen) Barøgel. B: 1)Peder Sørensen, myndig, Hassing 2)Hans Madsen!, myndig, Wangsgaard, Villerslev, 3)Karen Sørensdatter, enke efter Niels Nielsen Vittrup, Mollerup Sogn Mors, 4)Kirsten Sørensdatter 62 aar ug opholder sig hos Peder Barøgel 5)Karen Madsdatter! g med Laurs Vestergaard, Gammelby, Gruurup Sogn. Fm: Peder Sørensen. For Enken Karen Sørensdatter paa Mors Lw: hendes Swoger Hans Madsen Vangsgaard.

529 fol 362
Lars Jensen, Broegaard Bedsted Sogn. 31 Marts 1825. Gaardfæster. E: Kirsten Jensdatter. Lw: Mads Jensen, Trandkier, Vestervig S. B: 1)Jens 12 aar 2)Jens Christian 11 aar, 3)Hans Christian 8 aar, 4)Mads Christian 5 aar. Fm: Afd Swoger Gaardfæster  Niels Christian Christensen, Nørre Fladskær, Bedsted S. Sluttet fol 366b 28 Decb 1825.

530 fol 363b
Niels Christensen, Blander, Bedsted S. 5 Juni 1825 Gaardfæster. B: Ane Nielsdatter g med Gaardfæster Niels Leegaard, Bedsted. Ny samling fol 364 27 Juni 1825. Her noteres: Gaarden Blander, udi Bedsted Sogn.
E: Christenze Jochumsdatter. Lw: Pastor Krarup. B: Ane Nielsdatter g med Niels Pedersen Leegaard, Bedsted. I boet bl a et Testamente: Jeg underskrewne Christence Jochumsdatter, som i mit Ægteskab med Niels Christensen Blander af Bedsted ei er welsignet med Liwsarwinger, dem jeg formedelst min 50 aarige Alder mig ikke heller kan wente, har, da jeg daglig føler min Aftagelse, med mig selw besluttet, til fordeel for min Mand og hans i 1ste Ægteskab awlede, og med Niels Leegaard giwte Datter Ane Nielsdatter o s v. 25 Marts 1825.

531 fol 363b
Helvig Albertine Christensdatter, Hundskær, Bedsted S. 24 Juni 1825. Aftægtskone hos Gaardfæster Niels Toppenberg. Enke efter forhen afdøde Jens Hansen. B: Maren Hansdatter gift med Gaardfæster Peder Damsgaard, Bedsted Sogn, der owerlader det lidet bo der ikke kan dække Begrawelsesomk. til Niels Toppenberg.

532 fol 364
Jens Christensen, Hassing. 25 Juni 1825. 6 aar og 10 uger Søn af huusfæster Christen Madsen. Forældrene lewer.

533 fol 366
Peder (Hansen), Spangsbjerg, Hassing Sogn. 20 Decb 1825. 16 dage gammel Søn af Gaardfæster Hans Hansen.

534 fol 368
Else Marie Pedersdatter, Mølgaard. 17 Jan 1826.
4 dage gammel Datter af Gaardfæster Peder Jensen, Mølgaard.

535 fol 368
Ane Marie Nielsdatter, Nørre Bierregaard, Bedsted Sogn. 30 August 1826. Aftægtskone og Svigermoder til Gaardfæster Christen Jensen Harregaard. Enke efter samme gaards forlængst afdøde Fæster Peder Jespersen. B: 1)Dorthea Pedersdatter g med Christen Harregaard, Bierregaard, 2)Mette Pedersdatter 33 aar ug 3)Else Pedersdatter 30 aar ug. Fm: Nærmeste frænde Ladefoged Niels Pedersen, Stenledhus. 

536 fol 369
Enwold Pedersen Vestergaard, Bedsted. 16 Novb 1826. Gaardfæster. Der angiwes ikke arwinger m. m. Se nærmere no 537 fol 1.

 
Slut paa denne Protokol, derefter følger ny Bog fra:

                                 1826 - 1847  

537 fol 1
Enevold Pedersen, Vestergaard Bedsted Sogn. 15 Decb 1826. Fæstegaardmand. E: Frederica Pedersdatter. Lw: Jens Pedersen Leegaard, Sønderhaa.
Børn:
1)
Peder Enevoldsen 25 aar, for tiden Soldat wed 2det Jyske Regiment.
2)
Peder Christian Enevoldsen, 21 aar hjemme,
3)
Christen Enevoldsen, 19 aar hjemme,
4)
Laust Enevoldsen 9 aar,
5)
Else Enevoldsdatter 23 aar, hjemme
6)
Ane Cathrine Enevoldsdatter 14 aar
7)
Maren Enevoldsdatter 12 aar.
Curator og Fm:
Afd Søstersøn Peder Nielsen Mølgaard, Bedsted.
Ny samling fol 21b 29 Decb 1827. Hwor nu næwnes Enkens nuwærende Mand Svend Jensen Kier, skiftet sluttes.

538 fol 3
Ane Nielsdatter, Bedsted. 31 Marts 1827. E: Muurmester Mads Pedersen.
A:
1)
Bror Jens Nielsen, Refs, død efterladt sig
B:
a)
Lars Jensen 26 aar
b)
Niels 21 aar
c)
Niels Christian 14 aar
d)
Anders 12 aar
e)
Stine Jensdatter 18 aar
f)
Karen Marie 9 aar.
2)
Bror Peder Nielsen, Rakkeby, Mors, myndig.
3)
Søster Johanne Nielsdatter g med Skrædder Thomas Spangsbjerg, Heltborg
4)
Søster Kirsten Nielsdatter g med Jørgen Svenningsen, Harring.
Ny samling 2 Juni 1827. Peder Nielsen, Rakkeby er nu død efterladt sig 3 Sønner og 3 Døtre nawne og alder wides ikke, umyndige undtagen ældste Datter som er gift.

539 fol 5
Casper Sørensen, Hassing. 28 April 1827. (Gammel Mand tidligere fæster). Anmeldt af Swigersønnen Gaardfæster Hans Hansen Spangsbjerg. E: Maren Larsdatter, syg og swag.
Lw: Gaardmd. Peder Holm, Hassing.
B:
1)
Søren Caspersen, myndig, Trædholm, Stagstrup,
2)
Lars Caspersen, myndig tjener i Hassing Præstegaard
3)
Niels Caspersen, myndig tj i Futtrup, Heltborg Sogn
4)
Lene Caspersdatter g med Hans Hansen Spangsbjerg, død efterladt sig
B: 
ELse Kirstine 17? (1ste?) aar.
For hende mødte faderen Hans Hansen Spangsbjerg og ældste Bror Søren. 5)Karen Caspersdatter g med formeldte Hans Hansen Spangsbjerg.

540 fol 6
Johan Christian Pedersen, Tandrup Hedehus, Sønderhaa Sogn. 6 Maj 1827. Forhen fæster af huset. Død hos nuwærende fæster Niels Jensen Kok.
B:
Christen Johannesen, myndig i København.
Ny samling 3 Juni 1827. Tilsynsw: Selwejer Jens Kobberøe, Jestrup. Sluttes fol 43. Der er forinden skrewet til Sønnen, men ingen swar.

541 fol 11
Maren (Christensdatter), Nørre Bierregaard, Bedsted S. 5 Juni 1827. 5 md Datter af Gaardfæster Christen Jensen.

542 fol 11
Christen Pedersen Dahlgaard, Hundskær, Bedsted Sogn. 23 Juli 1827. Gaardfæster. E: Johanne Marie Andersdatter. Lw: Gaardfæster Søren Andersen (Clausen), Hundskær. 
B:
1)
Anders Christensen, myndig, Øster Ulsted? Mark, Vestervig Sogn.
2)
Peder Christensen 24 aar
3)
Mariane Christensdatter g med Hans Jacobsen (Flye),
4)
Ane Christensdatter 22 aar ug.
Curator og Fm: Ældste Bror. Ny samling fol 25 29 Decb 1827 hwor det sluttes.

543 fol 13
Poul Christensen Kiergaard, Sønder Fladskær, Bedsted Sogn. 9 Octob 1827. (I overskrift Nørre Fladskær, men afslut og reg: Sønder)Gaardfæster. E: Agnethe Mikkelsdatter. Lw: Gaardmand Christen Hansen, Bedsted. 1ste ægteskab
B:
1)
Christen Poulsen 18 aar
2)
Christiane Poulsdatter 14 aar
3)
Mariane Poulsdatter 12 aar
4)
Peder Poulsen 8 aar.
2det ægteskab B:
1)
Michel Poulsen 2 aar.
Fm: Farbror husmand Niels Christensen Kiergaard, Gruurup Sogn og afd første hustrus Bror Christen Christensen Schriwer, Villerslev. Ny samling 19b 29 Decb 1827 hwor det sluttes.

544 fol 15
Ole Palmgreen, Tandrup. 18 Novb 1827. Gartner paa Tandrup. Efter hwad der erfares af hans efterladte Papirer er han født i Øfverfeldt? i Sverrig, ugift.
Om arwinger wides ikke.
Der anmeldes tilgodehawende for Kost og Logi af Arbejdsmand Peiter Christensens hustru Zidsel Christensdatter, Thisted. Desuden fremgaar det af hans papirer, at han siden 11 Novb 1812 har tient og opholdt sig i og omkring Aalborg og Thisted.
Ny samling fol 28. 17 Maj 1828. Sluttes ingen arw.

545 fol 19
Gjertrud Pedersdatter, Hassing. 24 Decb 1827. Død hos Sønnen Niels Jensen Smed.
B:
Anmelderen Niels Jensen Smed, Hassing, Mariane Jensdatter g med Gaardfæster Christen Christensen Skriwer, Hassing.

546 fol 31
Kirstine Jensdatter, Bedsted.
6 Decb 1828. E: Gaardfæster Christen Pedersen Kok.
I hendes 1ste ægteskab B:
1)
Jens Hansen, myndig, Hassing
2)
Christen Hansen, myndig hjemme,
3)
Ane Hansdatter war g med Niels Johannesen Grøntoft, Horsfelt død efterladt sig
B:
Johannes Nielsen, myndig boende i Bakgaarden i Ydby Sogn.
4)
Else Hansdatter g med gaardfæster Peder Simonsen, Grøntoft Bedsted Sogn
5)
Ane Kirstine Hansdatter 32 aar ug hjemme hos Stiffaderen.
Ny samling fol 34 3 Jan 1829 udsættes.

547 fol 33
Anders Hansen, Hassing Sogn. 15 Decb 1828. 15 dage gl Søn af Gaardfæster Hans Hansen Spangsbjerg. Forældrene lewer.

548 fol 38
Maren Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sogn 15 Febr 1829.
E: Gaardfæster Niels Toppenberg.
B:
1)
Zidsel Marie g med huusmand Jens Christensen, Bødker i Sønderhaa
2)
Ane g med Tømmermand Henrich Nielsen, Bedsted
3)
Else Marie g med Niels Pedersen Leegaard, Hassing
4)
Karen ug 36 aar hos faderen

549 fol 38
Jacob Villadsen Flye, Hassing.
2 Marts 1829. E: Karen Christensdatter.
B:
1)
Jens Jacobsen, myndig
2)
Hans Jacobsen, myndig
3)
Johannes Jacobsen 22 aar
4)
Zacharias Jacobsen 20 aar
5)
Mette Jacobsdatter g med Søren Christensen, Abildgaard.

Enken i uskiftet bo.

550 fol 43
Peder Jensen, Mølgaard, Bedsted Sogn. 28 Marts 1829. Gaardfæster.
Ny samling fol 44 25 April 1829. Her noteres Gaarden: Øster Mølgaard. E: Inger Kirstine Andersdatter.
Lw: Gaardmand Niels Andersen Møller, Helligsø. 
B:
1)
Maren Kirstine Pedersdatter 6 aar
2)
Else Marie Pedersdatter 10 uger.
Fm: Afd: Søstersøn huusfæster Jens Simonsen, Trudselborghuus og Frænde Gaardfæster Laust Pedersen, Spangsbjerg begge af Bedsted Sogn.

551 fol 43
Maren Jensdatter, Hassing. 17 April 1828. Aftægtskone opholdende sig hos gaardfæster Niels Knakkergaard. Enke efter forhen afdøde Fæstegaardmand Peder Michelsen Kok. Arwinger  Peder Nielsen, Hassing paa egne wegne og Peder Nielsen Pallisgaard, Heltborg paa hustru Ane Cathrine Nielsdatters wegne, som begge er efterlewende Børn af den afdødes forlængst afdøde eneste Datter Ane Marie Larsdatter, i sin tid gift med arwingernes endnu lewende fader Gaardfæster Niels Jensen Smed, Hassing.

552 fol 44
Peder Laustsen, Hassing. (Peder Laursen, Hassing) 23 April 1829. E: Johanne Nielsdatter. B: 1)Laust Pedersen, Gaardfæster i Hassing. 2)Niels Pedersen, Selweierhuusmand, Hørdum 3)Niels Pedersen Junior, hjemme. 

553 fol 49
Christen Pedersen Barøgel, Hassing. 3 Maj 1829. Gaardfæster. E: Ane Kirstine Nielsdatter. B: Peder Christensen, Gaardfæster i Hassing, Niels Christensen, hjemme i Fæstegaarden, begge myndige, Ane Christensdatter g med Albrecht Jensen, Hassing huuse. Indtil widere uskiftet.

554 fol 49
Else Marie Christensdatter, Broegaard, Bedsted Sogn. 6 Maj 1829. E: Jens Sørensen. B: Christen Jensen, Indsidder i Bedsted, Niels bor i Broegaard hos hvem afd og Enkem. opholder sig, Maren g med huusfæster Christen Christensen, Bedsted. Intet skifte.

555 fol 50
Peder Madsen Balle, Bedsted. 28 Maj 1829. Almisselem der sammen med familien i længere tid har nydt understøttelse af fattigvæsenet, hvorfor boet i sin tid blev registreret.

556 fol 50
Maren Nielsdatter, Hassing. 28 Maj 1829. Enke efter forhenwærende Gaardfæster Jacob Seies?. B: Kirsten Jacobsdatter, 44 aar der er wanwittig. Begge har i længere tid nydt almisse af Hassing og Villerslev Sogne, hworfor Boet maa ansees som samme Commission tilhørende.

557 fol 50
Else Marie Christensdatter, Bedsted. 2 Juni 1829. Almisselem, Enke efter forlængst afdøde Peder Olesen, nu opholdende sig i et Skifteforwalteren tilhørende Jordløs hus wed Bedsted Kirke. Fattigkommissionen for Bedsted og Gruurup Sogne har forlængst registreret Boet i Medhold af Anordningen om fattigwæsenet.

558 fol 51
Ane Thomasdatter, Kjallerup Hvidbjerg Vesten Aa Sogn. 20 Juni 1829. E: Smed Niels Sørensen. Se 559.

559 fol 51
Niels Sørensen Smed Kjallerup Hvidbjerg Vesten Aa. 4 Juli 1829. Enkemand efter afg Ane Thomasdatter. (død 20 Juni 1829 se 22). Anm af Bror Mogens Sørensen, Lyngholm Mark.  Da saawel afdøde som hans næst foran  anmeldte hustrue begge formodes, at wære bortrykket af der stedfundende smitsom Sygdom, udstædte Skifteforwalteren en anmodning til Sognefogden for Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, om i owerwærelse af medtagende Widner at registrere de afdødes fællets efterladte Boe og Ejendele. Igen fol 53 22 Juli 1829. Arwinger 1)paa hendes side fra 1ste ægteskab med forlængst afd. Henrik Christensen B: a)Peder Henriksen, 29 aar, indsidder i Hvidbjerg Sogn. b)Ane Marie Henriksdatter g med gaardmand Anders Hviid, Svindborg, Ørum Sogn c)Christen Henriksen 26 aar, Vittrup, Bedsted Sogn, d)Henrik Henriksen 23 aar, Mølgaard Bedsted Sogn. 2)De afdødes sammenawlede B: a)Dorthea Marie Nielsdatter 20 aar, tj i Lomborg b)Ane Margrethe Nielsdatter 17 aar, hjemme c)Thomas Nielsen 12 aar, Kjallerup. d)Mette Kirstine Nielsdatter 10 aar, hjemme e)Peder Christian Nielsen 7 aar hjemme. Wærger: Swigersøn Anders Houd og Peder Henriksen. Der signeres bl a: Anders Christensen Houd. Ny samling fol 71 19 Novb 1829, da man mener boet er mere tilhørende, end wed reg. angiwet. Flere opsættelser. Igen fol 92 5 Juni 1830. hwor arwelodderne angiwes: Hustruen saawel i 1ste Ægteskab med forhen afdøde Mand awlede Børn som i 2det Ægteskab med nærwærende afdøde Mand sammenawlede, udloddes først den halwe Boe som beløber 42 Rbd Sølw saaledes: a)søn Peder Henrichsen, b)søn Peder Henrichsen c)søn Henrich Henrichsen, c)datter Ane Marie Henrichsdatter g med Anders Hwiid, Svindborg e)søn Thomas Nielsen, f)søn Peder Christian Nielsen, g)datter Dorthea Marie Nielsdatter, h)datter Ane Margrethe Nielsdatter i)Mette Kirstine Nielsdatter. Den anden halwe Boe 42 Rbd tilfalder deres sammenawlede Børn: a)søn Thomas Nielsen b)Peder Christian Nielsen, c)datter Dorthea Marie Nielsen d)datter Ane Margrethe Nielsdatter e)datter Mette Kirstine Nielsdatter, der er de samme som e-i. Igen fol 71 19 Novb 1829. (se også 558)

560 fol 53
Johannes Hansen, Spangsbjerg, Hassing. 22 Juli 1829. I 2det aarig Søn af Gaardfæster Hans Hansen. Forældrene lewer.

561 fol 57
Inger Clausdatter, Spangsbjerg. 4 August 1829. Anmeldt af Gaardfæster Laust Leegaard. E: Huusfæster Christian Christensen Skriver. B: Christen 11 1/2 aar. Uskiftet bo indtil widere. Fol 81 26 April 1830 ny samling. Tilsunsw: Gaardfæster Niels Pedersen Brixen, Spangsbjerg

562 fol 57
Peder Nielsen Leegaard, Hassing. 17 August 1829. Aftægtsmand. Anmeldt af Sønnen Gaardfæster Niels Pedersen Leegaard. Arwingerne er: 1)Paa sin hustrue en Datter af den afdøde Ane Pedersdatters wegne fæstegaardmand Mads Christensen Dahlgaard, Bedsted. 2)Paa egne wegne, Sønnen Niels Pedersen Leegaard, fæster af fødegaarden. 3)Paa sin hustrue Datteren Mette Kirstine Pedersdatters wegne Jens Enevoldsen Harboe, Ørum. 4) Paa egne wegne Sønnen Jens Christian Pedersen, Selweierhusmand i Ydby. Wed samlingen angiwes endnu en Søster Maren Kirstine Pedersdatter g med Selwejergaardmand Christen Nielsen Astrup, Øxenbølle, Vestervig Sogn (fremgaar ikke til hwem hun er søster), C A i owerwærelse af bl a Niels Pedersen den yngre i Hassing, har bekræftet sin tilslutning til øwriges mening om det liden boes owerdragelse til N P hos hwem faderen har nydt underholdning. Sluttes fol 59

563 fol 58
Mads Christensen, Bedsted. 23 Sept 1829. 1/2 aarig Søn af huusfæster Christen Christensen. Forældrene lewer.

564 fol 59
Peder Jensen, Øster Mølgaard. 10 Octob 1829. E: Inger Kirstine Andersdatter. Lw: Nuhawende Mand Peder Christensen. B: Maren Kirstine og Else Marie Pedersdatter. F: Gaardfæster Laust Pedersen Leegaard, Spangsbjerg og Jens Simonsen, Trudselborghuus.

565 fol 62
Karen Caspersdatter, Spangsbjerg, Hassing. 17 Octob 1829. E: Gaardfæster Hans Hansen. Igen fol 66 16 Novb 1829. B: a)Thomas Hansen 13 aar b)Niels Hansen 6 aar c)Lene Hansdatter 15 aar, d)Giertrud Marie Hansdatter 11 aar f)Johanne Hansdatter 9 aar g)Kirstine Hansdatter 7 aar. Fm: Morbroder Selweiergaardmand Søren Caspersen, Trædholm, Stagstrup Sogn. Enkem. signerer Hans Spangsbjerg.

566 fol 63
Kirstine Jensdatter, Bedsted.
20 Octob 1829. E: Gaardfæster Christen Pedersen Kok. Owerwærende af hendes 1ste Ægteskab B:a)Christen Hansen, b)Jens Hansen, c)Ane Kirstine Hansdatter, d)Else Hansdatter g med Peder Simonsen, Grøntoft, e)Dattersøn Johannes Nielsen, Bakgaarden i Ydby Sogn.

567 fol 65
Laust Pedersen Leegaard, Spangsbjerg. 28 Octob 1829. E: Karen Pedersdatter. Lw: Christen Pedersen Kok, Bedsted. A: 1)Bror Jens Pedersen Leegaard, myndig Selwejergaardm i Sønderhaa 2)Søster Inger Pedersdatter g med Christen Bendsen, Hørdum 3)Søster Kirstine Pedersdatter 54 aar ug i København, 4)Søster Frederica Pedersdatter g med Gaardfæster Svend Jensen Kier, Vestergaard, Bedsted, 5)Søster Caroline Pedersdatter g med Anders Rasmussen, Villerup, Vestervig Sogn. For Kirstine Fm: Broderen Jens Pedersen Leegaard. fol 103 30 Decb 1830 ny samling. Man har ikke kunnet opspørge søsteren i Københvn. Sluttet fol 106.

568 fol 78
Maren Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sogn. 21 Decb 1829.
E: Gaardfæster Niels Nielsen Toppenberg. A: Bødker Jens Christensen, Sønderhaa (signerer: Nørhaa), Tømmermand Henrich Nielsen, Hassing, Gaardfæster Niels Pedersen Leegaard, Hassing alle paa deres hustruers wegne. B: Karen Nielsdatter, nu hjemme. For hende Fm: N P Leegaard.

569 fol 80
Ane Marie Jensdatter, Mølgaard, Bedsted Sogn. 2 Febr 1830. 7 md Datter af Gaardfæster Jens Jensen. (Jens Jensen Mølgaard af Bedsted Sogn). Forældrene lewer.

570 fol 80
Johanne Christensdatter, Knakkegaard, Hassing Sogn. 18 April 1830. E: Niels Nielsen Knakkegaard. B: Niels Nielsen, 27 aar og eneste søn. Sign: Niels Knakkegaard.

571 fol 83
Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted.
28 April 1830. Anm af Swigersønnen Christen Hansen. E: Karen Christiansdatter.  B: Inger Marie Nielsdatter g med Christen Hansen, Anders Nielsen, wed Vestervig Teglwærk, Christian Nielsen, Tygstrup begge myndige, Karen Nielsdatter g med Gaardfæster Peder Jensen, Sønder Fladskær.

572 fol 84
Lauge Poulsen, Vittrup, Bedsted Sogn. 5 Maj 1830.
E: Maren Christensdatter. B: Johanne Laugesdatter g med Gaardfæster Niels Søndergaard, Vittrup, Maren Kirstine Laugesdatter g med Gaardf. Niels Christensen Barøgel, Hassing.

573 fol 85
Peder Poulsen, Hassing. 22 Maj 1830. Anm af Swigersønnen Laust Pedersen, hwor han war aftægtsmand. Fol 97 26 Juni 1830. B: 1)Poul Pedersen, Hassing huuse 2)Thomas Pedersen, Dover, Ydby Sogn begge myndige 3)Kirsten Pedersdatter g med Gaardf Laust Pedersen, Hassing 4)Karen Pedersdatter g med huusf. Laust Christensen, Brydbjerg, Bedsted Sogn. 

574 fol 98
Niels Pedersen, Habæk (Gaardsnawn), Bedsted Sogn. 13 Juni 1830.
E: Margrethe Clemensdatter. Lw: Gaardf Christen Hansen, Bedsted. B: 1)Peder Nielsen 25 aar 2)Ane Kirstine Nielsdatter 29 aar 3)Maren Nielsdatter 27 aar alle hjemme. Ingen af den afd. paarørende war som kunde antage form. Beskikket Fm: Gaardf Morten Jensen, Horsfelt, Bedsted Sg. Fol 107 30 Decb 1830 ny samling hwor det sluttes.

575 fol 102
Ane Marie Nielsdatter, Søndergaard, Vittrup. 29 Juli 1830. 12 uger gammel Datter af Gaardf Niels Christiansen. Forældrene lewer.

576 fol 102
Jens Nielsen Mølgaard, Bedsted. 25 Octob 1830. Agtægtsmand. Anm af Sønnen Gaardf Jens Jensen Mølgaard. B: Jens Jensen, her paa stedet, Niels Jensen, huusmand, Gierum Sg, under Hjørring Amt.

577 fol 110
Jens Sørensen, Broegaard By. 30 Marts 1831. Forhen fæster af en Gaard sst. B: Niels Jensen, Christen Jensen, og en datter g med huusmand Christen Christensen, Bedsted. Sted angiwes: Broegaard og Bedsted By.

578 fol 110
Peder Christensen Barøgel, Hassing. 12 April 1831. E: Maren Nielsdatter. Lw: Kirkesanger og Skolelærer Pedersen, Hassing. B:1)Niels Pedersen 5 aar 2)Ane Kirstine Pedersdatter 13 aar 3)Ane Pedersdatter 11 aar 4)Inger Pedersdatter 8 aar. Fm: Farbror Gaardf Niels Christensen Barøgel, Hassing. Forretningen holdes først 11 Juni og ikke rette 30te dag, grundet formodning om død af en smitsom Sygdom, og dels fordi samme skete i den allertrawleste Sædetid.

579 fol 116
Thrine Marie Andersdatter, Sønderbierregaard, Bedsted Sg. 18 Juni 1831. Stifdatter af Gaardf. Søren Nielsen Bak. A: 1)Moderen Else Andersdatter g med bemelte Søren Bak 2)Halwbror Jens Andersen, Selwejergrdm, Ørum By, 3)Helbror Jørgen Andersen, Fæstegrdm. i Vittrup, 4)Helbror Thomas Andersen, hjemme hos Stiff. 5)Helsøster Kirsten Andersdatter g med Indsidder Jens Nielsen Vittrup i Hvidbjerg Vesten Aa.

580 fol 117
Peder Christian Andersen, Hassing.
19 August 1831. 25 aarig Søn af Gaardf. Anders Pedersen, hwor han opholdt sig. Faderen lewer. Angiwelse hertil indført pag 148/149: Jeg underskrewne Maren Andersdatter, Enke efter under 30 April forrige aar afdøde Gaardf. Anders Pedersen, Hassing, erklærer herwed med lw: paa min afdøde Mands wegne at han som fader til den afdøde ikke har oppebaaret arw. o. s. v. 6 Aug 1833.

581 fol 117
Poul Christian Jensen, Spangsbjerg, Bedsted Sg. 1831. 1 dag gammel uægte Søn af Giertrud Poulsdatter, der er datter af Gaardfæsterske Laust Leegaards Enke. Moderen lewer.

582 fol 117
Ane Kirstine Nielsdatter, Hassing. 23 Decb 1831. Spædbarn af Gaardf.
Niels Christensen Barøgel. Forældrene lewer.

583 fol 117
Inger Marie Madsdatter, Bedsted. 31 Decb 1831. Ugift fruentimmer opholdende sig hos Gaardf.
Peder Nielsen Damsgaard. Registrering først 3 Januar da skifteforwalteren ikke war sikker paa sin Competence. Wed denne owerw: Afd Broderdatter ugifte Fruentimmer Else Jørgensdatter nu 21 aar gammel, som bestandig har opholdt sig hos den afdøde som hendes Plejedatter, og endnu opholder sig i Boet. Denne er wed Testamente af 19 April 1830 indsat som eneste Uniwersal Arwing. Født Wærge: Hendes fader Jørgen Madsen, Skrædder i Grurup, der ikke mødte og i stedet beskikket Gaardf. Peder Nielsen Damsgaard. Senere Fm: Faderen. Fol 139 underskrift af Else Jørgens Datter m. v. samt afskrift af Testamentet.

584 fol 119
Ane Marie Nielsdatter, Hassing. 12 Jan 1832. 4 aarig datter af Gaardf.
Niels Pedersen Leegaard. Forældrene lewer. Anm. fol 167 erklæring om ingen modt. af arw.

585 fol 121
Inger Marie Nielsdatter, Bedsted.
3 Marts 1832. E: Gaardf. Christen Hansen. Fol 123 2 April 1832. B: 1)Hans Christian 18 aar, 2)Anders 13 aar 3)Thomas 8 aar 4)Karen 16 aar, 5)Ingeborg 11 aar 6)Ane Kirstine 6 aar 7)Ane Marie 4 aar. Fm: Mosters Mand Gaardf. Peder Jensen Harregaard, Sønder Fladskær, Bedsted Sg.

586 fol 121
Johanne Jensdatter (Svejgaard), Brydbjerg, Bedsted Sogn. 21 Marts 1832.
E: Huusmand Niels Christensen Sejerskild. Arwing en før ægteskab awlet Søn Laust Nicolay Kraft, myndig boende i Christiania, Norge. Beskikket wærge: Gaardmand Christen Hansen, Bedsted. Fol 130 2 Maj 1832. Brew fra L N K i Christiania.

587 fol 128
Christen Nielsen Mølgaard, Bedsted. 27 April 1832. Huusfæster. Fol 131 25 Maj 1832.  E: Inger Sørensdatter.
Lw: Gaardmand Lars Christensen Ginnerup, Bedsted. Af 1ste ægteskab med forlængst afdøde hustru Bodil Sophie Pedersdatter B: 1)Niels Christian 19 aar, tj Vesterby, Vestervig Sg 2)Anders Christian 14 aar, hjemme v/Stifmoderen 3)Ane Cathrine 25 aar, tj i Gromstrup, Vestervig Sg, 4)Dorthe Marie 20 aar  tj Vestervig Præstegaard. Curator/Fm: Farbror Niels Nielsen Mølgaard, Bedsted.

588 fol 128
Anders Pedersen, Hassing. 30 April 1832. Gaardfæster.
E: Maren Andersdatter. Lw: Terkild Jensen, Hassing. Af 1ste Ægteskab med forlængst afdøde Maren Larsdatter B: 1)Peder Andersen 37 aar tj Ettrupgaard, Hurup Sg 2)Niels Andersen 32 aar tj Vestervig Præstegaard 3)Laust Andersen 30 aar, Fæstegaardmand i Hassing, 4)Morten Andersen 28 aar, formodes at opholde sig i København 5)Else Andersdatter g med Peder Nielsen, Indsidder i Grurup. I 2det ægteskab med efterlewende Enke B: 1)Christen Andersen 17 aar tj Ole Gyrup, Sønderhaa 2)Anders Andersen 15 aar 3)Maren Andersdatter 19 aar 4)Kirsten Andersdatter 14 aar 5)Mariane Andersdatter 8 aar alle hjemme i Fødegaarden hos moderen. Skiftet sluttes fol 155.

589 fol 142
Maren Larsdatter, Hassing. 1 Jan 1833.
Anmeldt af Swigersønnen Hans Hansen Spangsbjerg, Udflytter fra Hassing By, hwor hun opholdt sig, fleraarigt sengeleje. Enke efter sammesteds opholdende forhen afd. Casper Sørensen. B: 1)Søren Caspersen, myndig, i Stagstrup 2)Lars Caspersen, myndig tj i Boddum Præstegaard 3)Lene Caspersdatter forhen g med Fæstegaardmand Hans Hansen Spangsbjerg, her paa stedet, død efterladt sig B: a)Else Kirstine 23 aar, hjemme 4)Karen Caspersdatter, ligeledes forhen g med Fæstegaardmand Hans Hansen, død efterladt sig B: a)Thomas 16 aar b)Niels 9 aar c)Lene 17 aar d)Giertrud Marie 13 aar e)Johanne 11 aar f)Kirstine 10 aar alle hjemme. Tilsynswærge: Ældste Søn af afd. Gaardmd Søren Caspersen, Stagstrup

590 fol 142
Jens Christian Nielsen, Broegaard, Bedsted. 17 Januar 1833. E: Karen Christensdatter. Lw: Mads Christensen Owergaard, Hvidbjerg Vesten Aa. B: 1)Christen Jensen, myndig, hjemme 2)Niels Jensen 23 aar hjemme 3)Kirsten Jensdatter g med Laust Andersen, Villerup, Vestervig Sg. 4)Maren Jensdatter g med Peder Nicolajsen, Hvidbjerg Vesten Aa. 5)Else Jensdatter 27 aar. Curator: Christen Poulsen, Fuglsang. Fm: Swogeren Laust Andersen. Sluttet fol 157.
591 fol 148
Maren Kirstine Jørgensdatter, Vittrup, Bedsted Sg. 25 Febr 1833. 25 uger gl Datter af Gaardfæster Jørgen Andersen. Forældrene lewer.

592 fol 148
Christen Laursen, Hassing. (Christen Laustsen, Hassing) 22 Marts 1833. Husfæster. Enken hensidder i uskiftet bo.

593 fol 149
Peiter Andersen Tandrup, Brydbjerg. 18 Novb 1833. Husfæster. E: Ane Jespersdatter. Lw: Gaardm. Jens Madsen Tandrup, Jestrup Sønderhaa. A: 1)Bror Mads Andersen Tandrup, Sønderhaa 2)Bror Niels Andersen Tandrup, Brydbjerg 3)Søster Maren Andersdatter Enke efter Hans Karstensen, i Beisted Sogn, Aabenraa Amt 4)Stine Andersdatter g med huusf. Niels Nielsen Mølgaard, Bedsted 5)Ane Marie Andersdatter g med Selwejergrdm. Mads Huulgaard, Sjørring. Paa Maren Andersdatters wegne Swigersøn Christen Christensen Owergaard, Skyum paa Mads Huulgaards wegne: Brodersøn Christopher Nielsen, Sjørring. Lw signerer Jens Tandrup.

594 fol 158
Lars Christensen Gindrup, Bedsted.
23 Decb 1833. Gaardf. E: Johanne Andersdatter B: 1)Christen Larsen, fæstegrdm i Blander, 2)Anders Larsen, fæstegrdm i Hundskær 3) Niels Larsen, hjemme hos Moderen alle myndige. Indtil widere uskiftet bo.

595 fol 158
Johanne Jensdatter, Brydbjerg Mølle. 10 Febr 1834. 37 aarig Datter af Gaardf. Jens Christensen. Forældrene lewer. Faderen bewidner at wære eneste arwing.

596 fol 159
Jens Pedersen, Nørre Dahlgaard, Bedsted. 22 Marts 1834. E: Else Jochumsdatter. Lw: Sognefoged Søren Søndergaard, Bedsted. Af 1ste ægteskab B:1)Kirsten Jensdatter 19 aar 2)Ane Marie Jensdatter 18 aar. I 2det ægteskab med Enken B: 3)Mette Marie Jensdatter 14 aar alle hjemme. Fm: Farbror Gaardf. Mads Pedersen, Sønder Bierregaard, Bedsted. I boet omtales bl. a. tilgodehawende efter Oblig. hos Iwer Jochumsen, Grurup. Sluttet fol 168

597 fol 159
Niels Nielsen Toppenberg, Hundskær. 29 Marts 1834. Aftægtsmand hos Gaardf. Anders Larsen. B: 1)Zidsel Marie Nielsdatter g med husmand Jens Christensen Bødker, Sønderhaa 2)Ane Nielsdatter g med Tømmermand Henrich Nielsen, Hassing 3)Else Marie Nielsdatter g med Gaardf. Niels Pedersen Leegaard, Hassing 4)Karen Nielsdatter 41 aar ug, Bedsted.

598 fol 167
Johanne Jensdatter, Brydbjerg Mølle.
25 Juli 1834. E: Gaardf. Jens Christensen. B: 1)Jens Jensen, hjemme 2)Christen Jensen, hjemme 3)Peder Jensen, Møllerswend i Morup Mølle, Bedsted Sg. Alle myndige. 4)Karen Jensdatter g med Gaardf Anders Larsen, Hundskær 5)Maren Jensdatter g med Poul Thomsen, Ulnitz. 6)Ane Margrethe Jensdatter 17 aar, hjemme i fødegaarden. Tilsynsw: Peder Jensen Harregaard, Sønder Fladskær. E angiwer at han ejer et hus i Grurup efter Swigerfaderen Jens Madsen, efter skøde 18 Decb 1787 tingl 20 Decb s a. hwis Jordlod er udparcell. fra forlængst afdøde Niels Andersen Kaarsgaards Gaard, sst bewilget udstykket 29 Marts 1800 under dawærende ejer Niels Enggaard.

599 fol 167
Zidsel Jensdatter, Hassing. 9 August 1834. Ugift 25 aarig Søster til Gaardf Terkild Jensen, hos hwem hun tjente. Fol 174 10 Sept 1834. A: 1)Moder Edel Christensdatter, Enke efter forhenwærende fæster Jens Terkildsen. 2)Bror Terkild Jensen, myndig 3)Søster Inger Jensdatter, forhen g med Poul Krabesen, Irup Hovedgrd. taxt, Hørdum Sg død efterladt sig B:a)Jens 9 aar b)Christen 6 aar c)Edel Marie 12 aar d)Karen 10 aar. 4)Søster Else Jensdatter 37 aar hjemme hos broderen ug 5)Søster Ane Jensdatter 34 aar ug tj i Hvidbjerg Vesten Aa Præstegaard 6)Maren Jensdatter tj Madame Sumdt?, Ydby 31 aar. Fm: Poul Krabesen, Hørdum og Morbroder Selwejerhusmd. Jens Vestergaard, Hassing.

600 fol 167
Maren Terkildsdatter, Hassing. 13 August 1834. 11 aarig Datter af Gaardf Terkild Jensen. Ang. fol 185.

601 fol 169
Ane Marie Christensdatter, Hundskær. 21 August 1834. Anmeldt af Søn Gaardf Christen Nielsen.

602 fol 173
Ane Kirstine Pedersdatter, Hassing. 8 Sept 1834. 15 aarig Steddatter af Laust Andersen. A: 1)Moderen Maren Nielsdatter, g med anm. 2)Bror Niels Pedersen 8 aar 3)Søster Ane Pedersdatter 15 aar 4)Inger Pedersdatter 11 aar. Med ham mødte tillige den afdødes umyndige Sødskendes, under Skiftet efter deres fader Peder Christensen Barøgel den 11 Juni 1831 beskikkede Fm: Farbroder Niels Christensen Barøgel.

603 fol 176
Ane Marie Christensdatter, Hundskær, Bedsted Sg. 19 Sept 1834. E: Forrige Fæster Niels Christensen Kudsk. Anmeldt af Gaardf Christen Nielsen. B: 1)Christen Nielsen, myndig, fæster af gaarden 2)Mariane Nielsdatter g med huusf Niels Christensen Sejerskild, Brydbjerg 3)Ingeborg Nielsdatter g med huusmand Niels Jepsen, Sundby Mark, Stagstrup Sg. 4)Maren Nielsdatter 24 aar, ug opholder sig som Wæwerske hos Niels Christensen Sejerskild, der sammen med faderen blew wærge for hende.

604 fol 178
Christen Pedersen Kok, Bedsted. 17 Novb 1834. E: Mette Pedersdatter.
Lw: Grdm. Christen Jensen Harregaard, Nørre Bierregaard. Testamente af 4 Sept. 1830. Ingen liwsarwinger. Fol 184 6 Decb 1834 kopi af konfirmation. Nu Lv: Niels Søndergaard.

605 fol 179
Ny samling:
Jens Pedersen, Nr Dahlgaard. 25 Novb 1834. E: Else Jocumsdatter. Lw: Sognefoged Søren Søndergaard. Fm: Mads Pedersen, Sønder Bjerregaard. Igen fol 202 28 Novb 1835. hwor Enkens nuhawende Mand Peder Nielsen Spangsbjerg møder. Arw til Enken 398 Rbd 1 mk 8 1/2 sk og 132 Rbd 8 1/2 sk til hwer af døtrene Kirsten Jensdatter, Ane Marie Jensdatter, Mette Marie Jensdatter.

606 fol 181
Ny samling:
Johanne Jensdatter, Brydbjerg Mølle.
26 Novb 1834. E: Jens Christensen. B: Ane Magrethe, Jens, Christen, Peder samt Swigersønnerne Anders Lassen, Hundskær, Poul Thomsen, Ulnitz. Tilsynsw: Peder Jensen, Sønder Fladskær.

607 fol 185
Maren Terkildsdatter, Hassing. 11 aarig datter af Terkild Jensen, angiwelse at ingen arw modtaget. 19 Decb 1834.

608 fol 185
Ny samling:
Zidsel Jensdatter, Hassing. 23 Decb 1834. A: Moderen Edel Christensdatter, Bror Terkild Jensen, Søster Inger Jensdatter, død paa Børnenes wegne faderen Poul Krabesen, Hørdum Selwejerhmd. Søstre: Else, Ane, Maren beskikkede fm: Selwejerhusmand Jens Vestergaard, Hassing, skiftet sluttes.

609 fol 188
Christen Christensen Skriwer, Hassing. 26 Febr 1835. E: Mariane Jensdatter. Lw: Brodersøn Peder Nielsen, Østergaard, Hassing. Af 1ste Ægteskab B: 1)Niels Christensen Skriwer, fuldmyndig Indsidder i Ørum By 2)Maren Christensdatter g med husmd Christen Christensen Skriwer!, Villerslev 3)Johanne Christensdatter g med grdm Søren Jensen Sindberg, Heltborg. I 2det ægteskab: 1)Christen Christensen 21 aar 2)Jens Christensen 18 aar 3)Laust Christensen 13 aar alle hos moderen. For Christen Curator: Halwbror Niels Christensen Skriwer, for de umyndige, da ingen af den afdødes Slægtninge paa Sidelinien hawes som kan owertage Wærgemaalet, som Fm: nærmeste frænde Swogeren husmand Christen  Christensen Skriwer, Villerslev.

610 fol 190
Maren Nielsdatter, Nørre Fladskær.
4 Marts 1835. E: Christen Pedersen. Anmeldt af deres eneste B: Gaardf Niels Christian Christensen, hwor forældrene opholder sig.

611 fol 195
Anders Pedersen, Øster Mølgaard, Bedsted Sg. 5 April 1835. 3 aarig Søn af Gaardf. Peder Christensen. Anm fol 197 at ingen arw modtaget 6 Aug 1835.

612 fol 195
Niels Nielsen, Hassing 14 April 1835.
12 dage gl Søn af Gaardf Niels Pedersen. Anm fol 197 at ingen arw er modtaget 7 Aug 1835.

613 fol 195
Else Andersdatter, Sønder Bierregaard, Bedsted Sg - Aftægtskone. 17 Maj 1835. E: Søren Nielsen Bak. Hendes liwsarw. 1ste ægteskab? B: 1)Jørgen Andersen, fuldmyndig fæstegrdm i Vittrup 2)Thomas Andersen, fuldm. tj Jens Degns Enke, Ørum 3)Kirsten Andersdatter g med Inds. Jens Nielsen Vittrup, Hvidbjerg Vesten Aa. Afd. hawde nydt Ophold hos Mads Pedersen, Sønder Bierregaard.

614 fol 197
Mads Christensen, Hassing.
29 Maj 1835. 20 aarig søn af huusf. Christen Madsen. Anm. at ingen arw er modtaget.

615 fol 197
Anmeldelse om ingen arw:
Maren Kirstine Jørgensdatter, Vittrup 25 Febr 1833. 25 uger gammel. Sign af faderen Jørgen Andersen. 6 Aug 1835.

616 fol 197
Christian Christensen Skriwer, Spangsbjerg By, Bedsted Sg. Husfæster. 16 Aug 1835. E: Karen Jensdatter. Lw: Gaardf Christen Nielsen, Hundskær. (Sign. Christen Kier) I 2det ægteskab B:  Christen Christiansen, 16 aar, tj i Skyum Præstegaard. Tilsynsw: Gaardf Niels Pedersen Brixen, Spangsbjerg. Fm: Farbror Husmand Christen Skriwer, Villerslev. Boet er fallit sluttes fol 212

617 fol 212
Ane Olesdatter, Trankier Bedsted By. 4 Jan 1836. E: Husfæster Søren Pedersen.

618 fol 212
Johanne Marie Nielsdatter, Ginnerup, Bedsted By. 14 Jan 1836. 1 aar 1 md gammel datter af Gaardf Niels Larsen. Anm fol 215 om ingen arw.

619 fol 213
Johanne Jensdatter, Brydbjerg Mølle. 27 Marts 1836. 3/4 aarig datter af Gaardf. Jens Jensen. Faderen lewer ang om ingen arw. fol 216.

620 fol 213
Anders Johansen, Hassing.
12 Maj 1836. (Anders Johannesen) 29 aarig Søn af Gaardf Johannes Davidsen. Anm om ingen arw samme side.

621 fol 213
Kirsten Christophersdatter. Brydbjerg, Bedsted Sg. 22 Sept 1836.
E: Niels Andersen Tandrup. Hensidder indtil widere i uskiftet.

622 fol 213
Mette Marie Jensdatter, Hassing. 22 Octob 1836. 7 maaneder datter af husf.
Jens Jacobsen Flye. Faderen lewer. Anm om ingen arw fol 216

623 fol 213
Niels Christensen Kudsk, Hundskær. 8 Decb 1836. Anm af Sønnen Christen Nielsen. B: 1)Christen Nielsen, fuldm fæster af fødegaarden, 2) Johanne Marie Nielsdatter g med Inds. Jens Jensen Mølgaard, Bedsted, 3)Mette Nielsdatter g med Gaardf Hans Spangsbjerg, Hassing 4)Maren Nielsdatter g med huusf Niels Christensen Sejerskild, Brydbjerg, 5)Ingeborg Nielsdatter g med Selwejerhmd Niels Jepsen, Sundby Mark, Stagstrup Sogn. 6)Maren Nielsdatter 20 aar ug , Wæwerske i Bedsted By. Fm: Gaardf Hans Hansen Spangsbjerg. Der signeres bl a: Christen Nielsen Kier - Hans Spangsbjerg

624 fol 216
Ane Kirstine Nielsdatter, Hassing. 15 Febr 1837. Enke efter den under 3 Maj 1829 afdøde forhenwærende fæster Christen Pedersen Barøgel. Anm af Sønnen Gaardf Niels Christensen Barøgel. Fol 217 17 Marts 1837. B: 1)Peder Christensen død efterladt sig B: a)Niels Pedersen 11 aar b)Ane Pedersdatter 17 aar c)Inger Pedersdatter 15 aar 2)Niels Christensen (Barøgel) fæster af Fødegaard 3)Ane Christensdatter g med huusf Albrecht Jensen, Hassinghuse. For de umyndige børn Fm: Stiffader Laust Andersen, Hassing. Afdøde har tidligere bestemt at datteren arwer lige med Sønnerne hwilket godkendes. Fol 221 bilag til skiftet wed tilgodeh. fra Jens Christensen Vestergaard, Hassing. Opsættes flere gange. Fol 235 15 Decb 1837 ny behandling. Fol 238 ang at datteren Inger er død 2 Novb d.a. Ingers Arv: Moder Maren Nielsdatter, Bror Niels søster Ane Pedersdatter. (se fol 235)

625 fol 216
Maren Cathrine Andersdatter, Hassing. 16 Febr 1837. E: Forhenw husf. Hans Andersen.

626 fol 216
Karen Nielsdatter, Hassing. 16 Febr 1837. E: Gaardf Johannes Davidsen. Alle myndige B: 1)Niels Johannesen, Nyegaard, Ydby Sogn 2)Maren Johannesdatter g med  Gaardf Niels Jensen, Broegaard By, Bedsted Sogn, 3)Inger Marie Johannesdatter g med Gaardf Jørgen Andersen, Vittrup Bedsted Sg 4)Ane Johannesdatter g med Gaardf Niels Pedersen, Hassing 5)Mariane Johannesdatter g med Ole Pedersen Gisselbeck Ejer af Middeholmgaard i Hundborg Sogn. Igen fol 241 30 Decb 1837. E. maa indtil widere hensidde i fælles bo. Fol 268 findes documenter vedr. afkald i boet.

627 fol 219
Maren Cathrine Andersdatter, Hassing.
17 Mart 1837. Enke efter den under 6 Jan 1824 afg huusf. Hans Andersen. B: 1)Anders Hansen, myndig i København 2)Anders Peter Hansen 25 aar, opholder sig i Hassing og nyder Understøttelse af Fattigwæsenet. Desuden en af den afdøde Enken forinden hun indtraadte i Egteskab awlet Slegfreddatter Ane Cathrine Sørensdatter 36 aar, ug opholdende sig her i huset. Tilsynsw. Gaardf Niels Christensen Barøgel og Fm/Curator: Jens Simonsen, Trudselborghus, Bedsted Sg. Igen fol 240  22 Decb 1837. her ang. at Datteren er paabegyndt afbetaling af moderens gæld m m.

628 fol 222
Maren Olesdatter, Dybdalhus, Tandrup Heder, Sønderhaa Sg. 26 April 1837.
E: Huusf. Niels Jensen Kok. Hensidder indtil widere uskiftet.
Igen fol 232 28 Octob 1837.
B:
1)
Ole Nielsen, fuldmyndig, Ydby
2)
Laust Christian Nielsen, fuldm. tj i Boddum Sg 3)Karen Marie Nielsdatter 32 aar, hos faderen.
Fm: Bror Selwejerhuusmd Ole Nielsen.

629 fol 223
Anders Larsen, Habæk (Gaardsnawn), Hundskær By, Bedsted Sg.. 13 Juni 1837. E: Karen Jensdatter. Lw: Faderen Jens Christensen, af Brydbjerg Mølle. B: 1)Jens Andersen 11 aar 2)Maren Kirstine Andersdatter 8 aar 3)Johanne Andersdatter 5 aar 4)Johanne Andersdatter 1 1/2 aar, alle hjemme. Fm: Farbror Gaardf. Christen Larsen, Blander Bedsted Sg. Afdøde hawde kort tid før sin død owertaget fæstet af gaarden "Habæk", men dog ikke hawde taget den i egentlig  i fæstebesiddelse, eller fyldestgjort Husbonden, hawde heller ikke modtaget Fæstebrewet, hworfor han heller ikke kan betragtes som fæster af denne, men stadig som fæster af foregaaende gaard i Hundskær. Forpligtelsen om "Habæk" afgøres med Enken. Igen fol 246 13 Juli 1838 hwor Enken indtil widere forbliwer paa "Habæk". Skiftet sluttes fol 250 

629b fol 228
Maren Nielsdatter, Bedsted. 17 August 1837. E: Muurmester Mads Pedersen. A: 1)Søster Ane Nielsdatter, der skal wære gift i Himmerland men intet wides om 2) Malene Nielsdatter g med huusmd Jens (Jensen) Hummelhøy, Stagstrup c)Christiane Nielsdatter g med Huusmd Christen Sodberg, Nørhaa. Fol 230 giwer arwe afkald, samtidig hawes fuldmagt fra Ane Nielsdatter, der nu er Enke efter Poul Mikkelsen, Borup By, Gundersted (Gundested) Sogn wed Aalborg.

630 fol 230
Johanne Marie Andersdatter, Hundskær. 26 Aug 1837. E: Forrige Gaardfæster Christen Pedersen Dahlgaard. Liwsarwinger alle myndige.
Fol 231 erklæring:
Anders Christensen, Øster Ulsted Mark, Vestervig Sg, Peder Christensen, Hundskær Bedsted Sg, paa egne wegne, Hans Jacobsen, Villerup Mark, Vestervig Sg paa hustrue Mariane Christensdatters wg, Anders Larsen Bødker?, Gammelby paa hustrue Ane Christensdatters wg er eneste liwsarwinger efter J M A som Moder og Swigermoder, og har ikke modtaget nogen arw hworaf skal swares afgift.

631 fol 231
Karen Nicolajsen, Hassing. 8 Octob 1837.
1 aarig datter af Gaardf Nicolay Toftdahl.

632 fol 235
Inger Pedersdatter, Hassing. 2 Novb 1837. 14 aarig Stifdatter af Laust Andersen. A: 1)Moderen Maren Nielsdatter g med owennw. 2)Bror Niels Pedersen 10 aar 3)Søster Ane Pedersdatter ug 17 aar begge hjemme. Afdøde har altid wæret hjemme. Der forwentedes arw til afd efter hendes den 15 Febr. afdøde Bedstemoder Christen Barøgels Enke Ane Kirstine Nielsdatter, Hassing, hwis bo ikke er sluttet, hworefter skiftet opsættes. Samme fol skiftet efter Bedstemoderen, hworfra tilkommer afdøde 10 Rbd 8 sk Sølw, der deles  mellem Moderen og Sødskende. (fol 238) Fm: Farbror Gaardf. Niels Christensen Barøgel, Hassing. (Se no 622)

633 fol 242
Niels Nielsen, Bedsted. 21 Februar 1838. Omtrent 17 aarig Søn af huusf. Niels Nielsen Mølgaard erklæring om ingen arw samme side.

634 fol 242
Niels Christian Nielsen, Bedsted. 22 Febr 1838. 6 dage gl Søn af Gaardf Niels Pedersen Damsgaard.

635 fol 242
Zidsel Simmonsdatter, Harregaard Bedsted Sg. 14 April 1838. E: Jens Pedersen Høy. Afd. udenfor ægteskab awlede B: Christian Lorentzen 20 aar. I ægteskabet B: Peder 4? (9?)  aar, Ane 7 aar, alle hjemme. Curator for C L Morbror Poul Simmonsen, Visby . Tilsynswærge afd Søsters mand Selwejerhuusmd. Søren Christensen Søndergaard, Horsfelt, Bedsted Sg. At registreringen ikke sker efter 30 dag men først 20 Juni skyldtes bl a at afdøde formentlig er død af en smitsom Sygdom, dels den trawleste Sædetid. Intet til arw.

636 250
Peder Andersen, Hassing. 5 Novb 1838. Fattiglem beboer af fattighuset, opført paa Tandrup Godses grund. Enken i uskiftet bo indtil widere.

637 fol 250
Jens Jacobsen Flye, Hassing.
26 Decb 1838. Druknet samme dag paa Søen. E: Gjertrud Marie Pedersdatter. Indtil widere uskiftet. Igen fol 253 19 Febr 1840.Lw: Sognefoged Niels Pedersen, Hassing. B: 1)Jacob Peter Jensen 6 aar 2)Christen Jensen 2 aar 3)Maren Cathrine Jensdatter 10 aar. Fm: Gaardf. Laust Andersen, Hassing.

638 fol 250
Anne Dorthea Christensdatter, Broegaard By, Bedsted Sg. 8 April 1839.
Tjenestepige død hos Fæsterske Jens Christian Nielsens Enke. Owerw: Stiffaderen Peder Nielsen Mølgaard, Bedsted. A: 1)Moderen Marie Jensdatter, født af denne  udenfor ægteskab, nu g med P N Mølgaard 2)halwbror Jens Christensen!, 21 aar tj paa Tandrup 3)do Niels Pedersen 12 aar 4)do Enevold Pedersen 10 aar 5)halwsøster Ane Kirstine Thomasdatter 16 aar  6)do Johanne Marie Pedersdatter 14 aar 7)do Else Marie Pedersdatter 4 aar. Curator/Fm: Peder Nielsen Mølgaard for mindreaarige halwbror. Ane Kirstine Thomasdatter er hans Stifdatter de øwrige hans egne Børn. Fol 253: Mindreaarige halwbror paa egne wegne og umyndige Sødskende.

639 fol 252
Kirstin Hansdatter, Hassing. 25 April 1839. E: Peder Sørensen, beboer af et Jordløs huus i Hassing Heede under Tandrup Gods. Begge war almisselemmer under Hassing - Villerslev Sognes fattig district.

640 fol 254
Niels Pedersen Brixen, Spangsbjerg, Bedsted Sg. 28 Jan 1840. Gaardfæster. Igen fol 256 26 Febr 1840.  E: Mette Marie Andersdatter. Lw: Ladefoged Christian Mølgaard, Spangsbjerg B: 1)Peder Nielsen, myndig Nørre Dahlgaard, Bedsted Sg 2)Anders Nielsen, myndig Ørum By og Sg 3)Christen Nielsen 25 aar opnaar fuldmyndigheds alder 27 Maj d a hjemme 4) Maren Kirstine Nielsdatter g med gaardf Jens Peder Poulsen, Spangsbjerg 5)Maren Nielsdatter g med huusf Anders Nielsen Damsgaard, Brydbjerghuse 6)Kirsten Nielsdatter g med gaardf Niels Larsen Ginnerup, Bedsted 7)Dorthea Nielsdatter 27 aar ug hjemme, 8)Christiane Nielsdatter 18 aar ug hjemme. Curator/Fm: Brødrene Peder Nielsen Spangsbjerg i Nørre Dahlgaard, Anders Nielsen. Begge signerer Peder Brixen, Anders Brixen.

641 fol 261
Christence Jocumsdatter, Blander Bedsted By. 11 Marts 1840. Enke efter afd. gaardf Niels Christensen Blander. Anm af gaardf Christen Larsen/Lassen, Blander. Under forhandlingen war mødt paa 1)Gaardf Niels Pedersen Leegaard, Bedsted i hans sygdoms forfald sønnen Peder Nielsen. Efter N C Blander A: Yngste datter Ane Nielsdatter, Stifdatter af nu afdøde g med Niels Pedersen Leegaard. 2)Efter C. Jocumsdatter A: a)Bror huusf Jens Christian Jocumsen, Bedsted b)bror Iver Jocumsen, Grurup c)søster Else Jocumsdatter g med gaardf Peder Nielsen, Nørre Dahlgaard, Bedsted. 3)Gaardf. Christen Lassen, Blander Bedsted By, hos hwem afdøde hawde nydt ophold iflg Contract siden 27 Novb 1828, da hun afstod sin fæstegaard. Det bemærkes at hun efter samtykke af Stifdatteren  efter registr. 27 Juni 1825 har siddet i uskiftet  bo. Der næwnes Testamente  af 25 Marts 1823. Afskrift af contract fol 265

642 fol 266
Kirsten Mortensdatter, Spangsbjerg, Bedsted Sg. 15 Maj 1840. Gaardfæsterske. Enke efter Hans Christensen Haregaard. B: Peder Hansen, myndig i Fæstegaarden. Anm. samme side ikke modtaget arw.

643 fol 266
Karen Pedersdatter, Spangsbjerg Bedsted Sg. 16 Maj 1840. Enke efter forhenw. fæster Laust Pedersen Leegaard. B: 1)Jens Peter Poulsen, fuldmyndig fæster af fødegaarden 2)Maren Lisbeth Poulsdatter g med Selwejergrd. Jens Pedersen Toft, Tobbel By Vestervig Sg 3)Gjertrud Poulsdatter g med huusf Jens Hansen, Brydbjerg. Anm samme side.  Hwor not: Jens Hansen Hundskær boende paa Brydbjerg m v, ikke modtaget arw.

644 fol 266
Zidsel Jensdatter, Harregaard, Bedsted Sg. 28 Maj 1840. 12 dage gammel Barn af Gaardf Jens Pedersen Høy (Høg?)

645 fol 267
Kirsten Jensdatter, Broegaard.
7 Juni 1840. E: Laust Jensen Vittrup. I 1ste ægteskab med afd Lars Jensen Broegaard B: a)Jens Larsen, tj paa Koustrup b)Jens Christian Larsen, hjemme begge fuldmyndige c)Hans Christian Larsen 22 aar, tj i Dahlgaard d)Mads Christian Larsen 19 aar, tj i Villerup, Vestervig Sg. Curator: Morbror Selwejergrdm Mads Jensen, Trankier By, Vestervig Sg. Fraskriwer arw.

646 fol 268
Jens Andersen, Habæk, Bedsted Sg. 28 Juli 1840. 14 aarig Stifsøn af gaardf Christen Jensen Broegaard. Igen fol 279 19 Decb 1840. I boet findes kun en gawe efter afdød Moster 16 Rbd Sølw der er indsat i Sparekassen nu woxet til 18 Rbd 3 mk 7 sk Sølw. A: 1)Moder Karen Jensdatter g med C J B 2) Søster Maren Kirstine Andersdatter 11 aar 3)søster Johanne Andersdatter 8 aar 4)Johanne! Andersdatter 5 aar 5)halwsøster Karen Margrethe Christensdatter2 aar. Fm: deres wed faderens død beskikkede farbror  Gaardf Christen Larsen, Blander, Bedsted Sg. og faderen 

647 fol 268

Thomas Salmonsen, Ulnitz, Bedsted Sg. 6 Aug 1840. Gaardf. Anm af Søn Poul Thomsen. Anm. fol 270: Var g med: Dorthea Nielsdatter. B: 1)Salmon Thomsen, Horsfelt, Bedsted Sg, 2)Jens Thomsen, Skaarup, Vestervig Sg, 3)Poul Thomsen, oph. hos min Moder i Ulnitz 4)Karen Marie Thomasdatter g med Poul Andersen, Taabbel By, Vestervig Sg 5)Anne Marie Thomasdatter g med Christian Nielsen Damsgaard, Randrup By, Vestervig Sg. ingen arw modtaget.

648 fol 270
Mette Knudsdatter, Tandrup Hedehuus, Sønderhaa.
(Dybdahlhus) 27 Sept 1840. E: huusf Niels Jensen (Kok). Indtil widere uskiftet. Igen fol 275 7 Decb 1840. B: Jens Christian Nielsen 2 1/4 aar. Fm: Selwejergrd Christen Knattrup, Jestrup. 

649 fol 270
Hans Hansen Spangsbjerg, Udflytter fra Hassing. 11 Octob 1840. Indkaldes 9 Novb.
E: Mette Nielsdatter. Lw: Gaardf Christen Christensen Vangsgaard, Hassing. I 1ste ægteskab B: 1)Thomas Hansen 23 aar 2)Niels Hansen 16 aar begge hjemme 3)Else Kirstine Hansdatter 30 aar tj Kirkesanger Søndergaard, Heltborg. 4)Lene Hansdatter 25 aar hjemme 5)Gjertrud Marie Hansdatter 21 aar tj i Snedsted 6)Johanne Hansdatter 18 aar hjemme 7)Kirstine Hansdatter 17 aar hjemme. Curator/Fm: Farbror Gaardf Christen Hansen, Bedsted, Sognefoged Søren Søndergaard, Bedsted g med afd Søster.

650 fol 270
Ane Kirstine Andersdatter, Bedsted.
17 Octob 1840. E: Huusf Niels Mølgaard. Indtil widere uskiftet.

651 fol 281
Jens Christian Nielsen, Broegaard. 24 April 1841. 5 uger Søn af Gaardbrugende Enkes Søn Niels Jensen.

652 fol 281
Zidsel Marie Pedersdatter, Hassing. 6 Maj 1841. Nyfødt datter af Skrædder Peder Christensen.

653 fol 281
Ole Christian Jensen, Harregaard Bedsted Sg. 20 Juli 1841. 16 dage gammel Søn af Gaarfæster Jens Pedersen.

654 fol 281
Dorthea Nielsdatter, Ulnitz. 21 Octob 1841. Enke efter forhenwærende fæster Thomas Salmonsen. Anmeldt af Sønnen Gaardf Poul Thomsen. Anm fol 287. Alle arw. myndige. B: 1)Salmon Thomsen 2)Jens Thomsen, Skaarup, Vestervig Sg 3)Poul Thomsen, Ulnitz, Bedsted Sg 4)Karen Marie Thomasdatter g med Poul Andersen, Taabbel - Taabel, Vestervig Sg, 5)Ane Marie Thomasdatter g med Christian Nielsen Damsgaard, Randrup, Vestervig Sg. erklærer at wære eneste liwsarwinger efter afd og den 5 Aug afd Thomas Salmonsen Ulnitz, og at wi ikke har modtaget arw.

655 fol 282
Søren Nielsen Back, Sønder Bjerregaard, Bedsted Sogn. 6 Novb 1841. Forrige fæster. Anm af Gaardf Mads Pedersen, hwor afd. opholdt sig. Wed reg. oplyst at han ingen liwsarwinger eller Sødskende hawde haft eller efterlod sig, A. forwentes at wære en del Sødskendebørn: 1)huusmand Mads Eilersen, Stagstrup 2)huusmand Anders Madsen, Villerup død efterladt sig liwsarwinger, men wides ikke hwor mange eller hwor. 3)Jens Christian Madsen, Nors 4)Ane Cathrine Madsdatter, i sin tid g med Niels Jensen, Horsfelt 5)Dorthea Kirstine Madsdatter forhen g med Peder Gusberg?, Tved 6)Karen Marie Madsdatter forhen g med Poul Jensen Koser?, Hjardemaal 7)Ane Andersdatter forhen g med Anders Østergaard, Vejerslev, Mors 8)Karen Andersdatter forhen oph sig i Vejerslev i ug stand 9)huusmand Jens Christian Jocumsen, Bedsted 10)Else Jocumsdatter g med gaardfæster Peder Nielsen, Nørre Dahlgaard, Bedsted Sg. Arwingerne No 3-4-5-6-7 og 8 formodedes for største delen døde, men hwor mange liwsarwinger der af dem war efterladte war ubekendt.  Owerw: Jens Christian Jocumsen og Gaardf Peder Nielsen, Nørre Dahlgaard.

656 fol 284
Peder Pedersen Hvidbjerg, Himmerigshuus, Bedsted Sg. 19 Novb 1841. Indsidder og Almisselem. E: Kirsten Christensdatter, indtil widere uskiftet.

657 fol 284
Ny samling:
Hans Hansen Spangsbjerg, Udflytter fra Hassing By. 18 Decb 1841. 
E: Mette Nielsdatter. Lw: Gaardf Christen (Christensen) Vangsgaard. B: Thomas Hansen, Niels Hansen, Else Kirstine, Lene, Gjertrud Marie, Johanne, Kirstine, beskikk. for døtrene  Fm: Sognefoged Søren Søndergaard, Bedsted, for Thomas Curator Gaardf Christen Hansen, Bedsted der ogsaa war Fm for Niels.

658 fol 287
Niels Christensen, Spangsbjerg.
1 Febr 1842. 3 uger og 4 dage gammel Søn af Gaardf Christen Nielsen.

659 fol 287
Peter Christiansen, Bedsted. 2 April 1842. 3 aar gammel Plejesøn af Gaardf. Hans Sørensen. Barnet død under plejefaderens forsørgelse og aldeles intet efterladt sig.

660 fol 287
Maren Christensdatter, Vittrup. 25 April 1842. Enke efter forrige fæster Lauge Poulsen. Anmeldt af Swigersønnen Gaardf Niels Søndergaard. Efterlader sig 2 gifte døtre. 1)Johanne Laugesdatter g med Niels Christiansen Søndergaard, Vittrup 2)Maren Kirstine Laugesdatter g med Niels Christensen Barøgel, Hassing Anm. om ingen arw.  fol 289

661 fol 287
Else Madsdatter, Hassing. 29 Juni 1842. Enke efter forhenw. fæster Christen Laustsen. Afdøde war almisselem, hworfor hendes efterladenskab er antaget af Fattigwæsenet og intet skifte.

662 fol 287
Niels Pedersen Leegaard, Bedsted. 16 Aug 1842. Forhenw gaardf. E: Ane Nielsdatter. Lw: Sognefoged Niels Østergaard. Visby.  B: 1)Peder Nielsen 2)Niels Nielsen begge myndige 3)Maren Kirstine g med Jens Jensen fæster af Brydbjerg Mølle 4)Else g med Hans Christian Christensen, Grurup 5)Ane g med Knud Pedersen, Bedsted 6)Christiane g med Gaardf Niels Andersen, Hundskær 7)Kirsten g med Selwejergrdm Ole Jensen, Nørhedegaard, Visby Sg.

663 fol 289
Søren Andersen, Hundskær, Bedsted Sg. 11 April 1843. 3 maaneder gl Søn af Anders Christian Sørensen, anm af farfar Gaardf Søren Andersen Clausen. Barnet war under sine forældres pleje efterlod sig intet.

664 fol 289
Peder Nielsen, Mølgaard. 27 April 1843. 36 aarig Søn af Gaardf Niels Johannesen. Vester Mølgaard, Bedsted Sg der er eneste arwing. Anm fol 291. Afd war skrøbelig og hele sit liw nydt ophold og pleje hos faderen, efterlader intet til afgift.

665 fol 290
Christen Nielsen Ginnerup, Riskjærhus, Bedsted Sg. 11 Juni 1843. Ingen liwsarwinger men nogle hele og halw Sødskende. E: Karen Jensdatter. Lw: Ladefoged Christian Nielsen Møllegaard. A: 1)Søster Maren Nielsdatter g med Selwejer Chresten Fladskær, Fuglsang 2)Søster Karen Marie Nielsdatter g med Christen Nielsen Kian?, Bedsted 3)halwsøster Ane Marie Nielsdatter g med grdm Christen Christensen, Veberstoft 4)halwbror Iver Nielsen 33 aar 5)halwbror Peder Nielsen 31 aar 6)halwbror Jens Nielsen 27 aar. Arwingerne ønsker intet af det fattige bo og enken bliwer paa stedet.

666 fol 291
Ane Kirstine Pedersdatter, Hundskær, Bedsted Sg. 16 Octob 1843. 6 aarig datter af Gaard Peder Christensen.

667 fol 291
Dorthe Marie Nielsdatter, Dybdahlhus, Sønderhaa Sg. 1 Marts 1844. Datter af huusf Niels Jensen Kok.

668 fol 291
Maren Andersdatter, Bedsted.
23 Marts 1844. E: Huusf Lars Madsen Dahlgaard. Igen fol 295 12 Sept 1844. Her ang. Fæstehusmand og Muurmester  (Laust) Laurs Madsen Dahlgaard. B: Maren 3/4 aar. Fm: Morbroder Gaardf. Laust Andersen, Hassing

669 fol 292
Jens Christensen, Brydbjerg Mølle. 5 April 1844. Aftægtsmand.

670 fol 292
Else Marie Laustsdatter, Bedsted. 9 April 1844. 2 aarig datter af Laust Madsen Dahlgaard.

671 fol 292
Ane Kirstine Pedersdatter, Mølgaard, Bedsted. 12 Maj 1844. 70 aar. E: Gaardf Niels Johansen. B: 1)Christian Nielsen, myndig Ladefoged paa Tandrup 2)Christopher Nielsen, myndig husmand i Gjersbøl, 3)Hans Nielsen 34 aar hjemme 4)Ane Marie Nielsdatter g med husmand Jens (Christensen) Jegindø, Spolum død efterladt sig B: a)Johanne 21 aar b)Maren 20 aar c)Christiane 18 aar alle ugifte 5)Dorthe Marie 42 aar g med fæstehusmd Christen Madsen, Moesberger? 6)Maren g med Lars Hebsgaard husmand paa Spolum Hede 7)Maren Kirstine Nielsdatter 29 aar ugift.

672  fol 292
Jens Christian Christensen, Bedsted. 24 Juni 1844. 31 uger gl Søn af Indsidder Christen Jensen Overgaard. Faderen lewer men arwer intet.

673 fol 297
Helvig Sandagaard? Fredriksdatter, Bedsted. 14 Novb 1844. Enke efter Mads Venø. Anm af Peder Leegaard. Efterlader sig myndige børn, men intet at arwe, da hun forsørgedes af anmelderen, og efterladenskaberne medgaar til begrawelses omkostningerne.

674 fol 297
Maren Hansdatter, Bedsted, 26 Novb 1844. Anm af Sønnen Sognefoged Niels Pedersen Damsgaard. Blew forsørget af denne, efterladet intet.

675 fol 297
Andreas Christiansen, Mølgaard.
17 Decb 1844. 25 uger gl Søn af Fæstehuusmand Christian Nielsen Mølgaard. Arwer intet.

676 fol 298
Dødfødt Drengebarn. Bedsted. 18 Febr 1845. Søn af fæstegrdm Niels Larsen Ginnerup. Faderen lewer ingen arw.

677 fol 298
Dødfødt Barn, Hassing 18 Febr 1845. Far fæstegrdm Peder Nielsen Østergaard. Ingen arw.

678 fol 298
Else Marie Larsdatter, Hassing. 9 Marts 1845. Enke efter afg fæstegrdm Christen Nielsen. Anm af Sønnen Fæstegrdm Laust Christensen. Ingen arw. Myndige arwinger (ikke ang).

679 fol 298
Niels Pedersen, Weerslethus? Bedsted Sg. 19 Marts 1845. Fæstehuusmand og forhenw. Ladefoged 80 aar. Enken lewer og 3 myndige arwinger (ikke ang)

680 fol 298
Johanne Christensdatter, Hassing.
15 April 1845. 9 aarig datter af Fæstegrdm Christen Christensen Vangsgaard. Ingen arw.

681 fol 298
Simon Jensen, Trudselborghus. 25 Juni 1845. 28 aarig Søn af Fæstehuusmd Jens Simonsen. Ingen arw.

682 fol 298
Hans Christian Pedersen, Hassing. 5 Octob 1845. 14 dage gl Søn af Smed og huusf. Peder Chr Nielsen. ingen arw.

683 fol 298
Mads Christensen, Dahlgaard, Bedsted Sg. 12 Decb 1845. Igen fol 299  15 Decb. E: Ane Pedersdatter. Lw: Peder Brixen. Af 1ste ægteskab med afg Else Poulsdatter B: 1)Chr. Madsen, fæstehuusmand og Gaardskarl paa Tandrup 2)Poul Madsen, Muurmester, Hassing 3)Laust Madsen, Muurmester, Bedsted. I 2det ægteskab med Sterwboenken B: 1)Peder 27 aar hjemme i Sterwbogaarden, 2)Niels 22 aar tj Niels Larsen, Bedsted 3)Else Cathrine g med Murer Jens Christensen Mølgaard, Bedsted. Skiftet sign bl a: Peder Brixen, Peder Madsen. Fol 301: Wærge for Niels Madsen, Gaardf Christen Larsen, Blander, desuden omtales Swigersønnen som Niels Møjgaard.

684 fol 298
Semine Trudselborg, Bedsted?. 14 Decb 1845. 9 uger gl Slegfredbarn af fæstehuusmand Jens Simonsens Datter Ane Cathrine Jensdatter, der er hjemme hos forældrene. Arwer intet.

685 fol 302
Niels Jensen, Hassing. 6 Febr 1846. Forrige Gaardfæster. Anm af Sønnen Fæstegrdm Peder Nielsen Østergaard, hos hwem afd blew forsørget, intet at arwe af myndige Børn.

686 fol 303
Johanne Andersdatter, Bedsted. 8 Marts 1846. Enke efter afg fæstegrdm Lars Christensen Ginnerup, der fik ophold hos Sønnen Niels Larsen Ginnerup, iflg owerensk da han fik gaarden, Bedsted. Efterlader til Deeling mellem myndige/umyndige arwinger en Obligationsbeholdning. B: 1)Gaardf Christen Larsen, Blander 2)Gaardf Niels Larsen, Bedsted 3)Anders Larsen, død efterladt sig B: a)Maren Kirstine Andersdatter ug hos Stedfaderen Christen Jensen, Habæk b)Johanne Andersdatter, ligesaa c)Johanne! Andersdatter, ligesaa.

687 fol 304
Karen Pedersdatter, Fladskær. 8 Juni 1846. Datter af Gaardm Peder Harregaard. Hjemme og ingen arw.

688 fol 305
Maren Kirstine Nielsdatter, Bedsted. 21 August 1846. 1 1/2 aarig datter af Grdm Niels Pedersen Damsgaard. Ingen arw.

689 fol 305
Frederikke Lowise Pedersdatter, Vendergaard. 20 Decb 1846. E: Fæstegrdm Svend Jensen. Efterlader 5 umyndige Børn, men intet at arw da hun med Manden wed en Swigersøns hjelp forsørges.

690 fol 307
Ane Christensdatter, Dahlgaard.
4 Jan 1847. E: Forrige fæstegrdm Christen Andersen. Begge forsørges af sønnen og efterlader sig intet.

691 fol 307
Svend Jensen Kjær, Bedsted. 24 Jan 1847. Forrige Fæster, Almisselem. Myndige arwinger men ingen arw. (ikke ang)

692 fol 308
Poul Tøfting, Tandrup. 11 Febr? 1847. Justitsraad. Det af afdøde oprettede Testamente har hidtil henlagt under Rettens forsegling, aabnet og oplæst for de i Testamentet næwnte  4 Howedarwinger: Proprietær Lillelund, Olesen (Gudumkloster), Schibsted og Pastor Carstensen (Boddum). Legatarwingen: L. Sørensen og flere af familiens Medlemmer. Fylder flere sider, som jeg ikke vil komme nærmere ind paa.

693 fol 314
Johanne Laugesdatter, Vittrup.
29 April 1847. E: Fæstegrdm Niels Søndergaard. Uskiftet med fælles umyndige Børn (ikke ang)

694 fol 314
Mariane (Pedersdatter), Bedsted 27 Maj 1847. 5 1/2 aarig datter af Fæstegrdm Peder Andersen Kok. Ingen arw.

695 fol 314
Ane Cathrine Andersdatter, Dybdahlhus Tandrup Hede. 1 Juli 1847.
E: Fæster Niels Jensen Kok. Efterlader 3 umyndige børn. Uskiftet.

696 fol 317
Karen Christiansdatter. (sted ikke ang) 4 Aug 1847. Enke efter forrige fæstegrdm Niels Damsgaard. Anmeldt af fæstegrdm Chr. Hansen, af hwem hun forsørgedes efterlader intet.

697 fol 317
Maren Nielsdatter (sted ikke ang) 24 Aug 1847.E: Huusmand Anders Nielsen Damsgaard. Uskiftet med fælles umyndige børn.

698 fol 317
Anders Justesen, (sted ikke ang) 4 Sept 1847. Aftægtsmand hos anm  sønnen Fæstegrdm Just Andersen. Myndige arwinger men ingen arw.

699 fol 317
Else Marie Nielsdatter, Hassing.
14 Sept 1847. E: Fæstegrdm Niels Leegaard. Uskiftet med fælles Børn.

Til top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Tilbage til godsarkiver

Til forside