Ekstrakt af samtlige breve til amtmanden i

Skanderborg Aakier amter 1661- 1799

Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.


18de del:

Landsarkivet i Viborg

B 5 C 137 - 140 år: 1775 - 1778

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Påbegyndt læsning pakke no 72.


Afgivelser 1775:
 

269

En pakke Anordninger [udt]

Et Rescript af 10 Marts ang frie Proces for Søren Michelsen af Hylche Sogn i en Sag mod Præsten Dorchæus [P F Dorcheus] sammesteds om Korntiende

Et do af s d ang Kjøbmand Thykjærs i Horsens hans Broderbørns Arv  forflyttet fra Viborg Stift til Horsens Byes Overformynderi

Et do af 15 September ang Jørgen Hansen af Eyer ?? Sag til Skilsmisse fra hans Hustrue Johanne Jensdatter

Et do af 17 November ang Mogens Sørensen af Horsens må vedblive Skrædderprofessionen

Et do af 24 November ang Sags anlæggelse for Høisteret med Delinqventer Laurs Thomasen, Erich Hansen og Samuel Rasmussen

En Pakke Cancellie Breve

En do Rentekammer Breve

En do Finantz - Collegie Breve

En do Westin Guin Gen Rente og Toldk Breve

En do med Stiftamtmandens og Biskoppens Breve

En do med Gen Land og Cam Collegi Breve

En do med Amtmændenes Breve

En do med Horsens Byes Breve

En do med Skanderborg Byes Breve

En Pakke Skifte Designationer

An do ang Veie og Broer

En do ang Søeindroullering

En do ang Sessions og lægdsvæsen

En Taxations Tingsvidne over Tamdrup Bisgård

En Pakke ang Udskiftning m m Landvæsen

En Pakke ang Extraskat

En do ang Skolevæsen

En do ang Stutterier og Staldstude

En do med Indberetninger

En do med forskellige Breve og Documenter

Omslag:

Forskjellige Breve og Dokumenter.

270
På bagsiden af omslag:
Fra Ditlevsen, Ebeltoft. Indberetter, at der ikke i afvigte år, har været 6te og 10de Penge som tilfalder Kongen kasse. 2 Januar 1776.

271
Fra H Ammitzbøl, Horsens. Henviser til modtagne ordre, hvorefter bekræftes, at han har indsendt ansøgning til Cancelliet om, at blive fri for at have sin Farbroder Cancelliråd L Ammitzbøll til, at varetage sine arvemidler, som Curator, men at han nu har indsendt anmodning om at få dette tilbagekaldt. Da ansøgningen blev indsendt af overilelse, håber han der ikke vil ske noget videre i sagen. [Se næste].
17 Maj 1775.

272
Fra Hans Ammitzbøll, Horsens. Til Kongen, hvori han beder om, at der må ses bort fra hans ansøgning om, at få en anden Curator end Farbroderen L Ammitzbøll, Rask, som er bekendt for en redelig og Sufficant Mand, der altid har sørget for hans gavn og bedste, idet ansøgningen var sket på grund af overilelse og andres tilskyndelse. 1 Maj 1775

Bilag: 
Dat 11 Maj fra L Ammitzbøll, Rask - til Stiftskontoret,, der henviser til modtagelsen af Hans Ammitzbølls indgivne klage til Cancelliet, som hermed returneres, påført hans erklæring, håbende på Stiftamtmandens høje favør og kraftige understøttelse, at ikke den mindreårige og hans tilhængere og rådgivere skulle nå deres onde fortsæt, at få ham excluderet fra et Værgemål som Fødselen og Loven har kaldt ham til. Hans Ammitzbøll har allerede erkendt sin fejl og været hos ham for at undskylde sine urigtige angivelser, samt afleveret en kopi af tilbagekaldelsen etc. [Se næste].

273
Fra L Ammitzbøll, Rask. [Se forrige - 4 sider]. Fremkommer efter ønske, med sin erklæring på Hans Ammitzbølls klage til Cancelliet, hvori denne ønsker at blive fritaget for, at have Farbroderen som Curator, hvilket jvnf forrige er trukket tilbage. Nævner, at skønt han har levet sin meste tid i Verden og aldrig givet noget Menneske årsag til klage eller påanke, må han dog urettelig erfare, hvorledes den ene af sine Myndtlinger Hans Ammitzbøll i Horsens og ca 21 år, den 12 April har ladet sig forlede til, at anklage ham til Cancelliet, med urigtige og usandfærdige beskyldninger, og samtidig fremsat ønske om i stedet at få Justitsråd Thygesen på Mattrup som Curator, og endelig, at få et regnskab og rigtighed for sine arvemidler. Men uanset, hvor urigtig beskyldningerne er, anser han det som en særdeles nåde, at få lov til at fremkomme med sin erklæring om det anførte. Derefter klagen, hvori bl a nævnes en handel der er indgået med Etatzråd Lyttichau, med L Ammitzbøll som Curator, hvorved den ældste Broders arv påstås, at kunne være gået tabt etc. 11 Maj 1775.

274
Fra L d Lichtenhielm, Horsens.
Efter anmodning, har han på Stiftamtmandens vegne efterset Told Contra, Accise og Vejer Bøgerne.
11 September 1775.

275
Fra Daniel Grundahl, Horsens. [Procurator]. Henviser til [ikke] vedlagte Commissions Dom af 2 Juni, i sagen mellem Dr Muncheberg og Skanderborg Byes indbyggere, tillige med Munchebergs Stævning til Højesteret, hvorefter han forventer at Stiftamtmanden sørger for en Forsvarer ved samme. 28 December 1775.

276
Fra Jens Thygesen, Århus. Drejer sig om Hornborg Sogns Konge Tidende, der jvnf Matr er 26 tdr 6 skp Hartkorn, som efter beretningen, for nogle år siden er henlagt, eller testamenteret, til Hospitalerne og de fattige i Horsens og Vejle. Da der af samme er en skatte restance, har han henvendt sig til Hospitalsforstander Bering i Horsens, der svarede, at Hospitalet kun nød en lille del af afgiften, og derfor ikke vidste, hvad de skulle svare af skatten. Udbeder sig derfor nærmere oplysninger. [Se næste]. 20 Februar 1775.

277
Fra Jacob Bering, Horsens. [Se forrige]. Henviser til modtagne ordre, hvorefter fremsendes kopi af de Herrer Lethes Fundatz [Krigsråd Christian Leth og Søn Commerceråd Christen Leth] som angår Hornborg Konge Tiende, hvilket giver anledning til at tro, at originalen af samme er i Århus, desuden kopi af Fæstebrevet, således som den af Mag Borch og Capitain Rodenborg, ham uvidende, er blevet bortfæstet. Jvnf samme betaler Sognet årligt 200 rdr til Horsens Hospital for 4 Lemmers underholdning, der udgør 69 rdr 2 mk og til Vejle Hospital det samme, hvorefter overskuddet udgør 61 rdr 2 mk, der jvnf Fundatsen deles til de Fattige sst. 3 Marts 1775.

2 bilag 6 sider:

1)
Nævnte Fundatz, oprettet af Krigsråd Christian Leth og Salige Hustru Gye Christensdatter Leth de Essen, og den kære Søn Commerceråd Christen Leth til Hastrup, konfirmeret af Kong Frederik den 5te, hvoraf fremgår, at beløbet udgør 1040 rdr, bekræftet.
Hvejsel 24 August 1739.

2)
Dat 2 Juni 1769 fra Rosenørn og Bildsøe, Århus, hvoraf fremgår, at adskillige der har Hospitals Tiender, har vægret sig ved at betale den, efter forordningen af 1768, pålagte procento [skat] etc. [Se næste].

278
Fra Hilleburg Christina Asmusen, Sal Commerceråd Leths, Hvejsel. [Se forrige]. Gør hermed vitterlig, at hun bortfæster Hornborg Kongetiende til Beboeren mod en årlig afgift på 200 rdr Courant, som fire Mænd Søren Laursen og Mads Hansen i Kalhauge, Søren Jacobsen og Michel Seiersen i Haurum, på Sognets vegne har antaget, og derefter prompte til hver Martine, uden nogen restance, til hende leverer, hvilket Fæste de skal beholde, så længe alle eller en af dem lever. De skal desuden være forpligtet til, at udrede de ordinære Skatter og påbudde af nævnte Tiendes Hartkorn som er 26 tdr 6 skp, der erlægges på Århus Amtstue etc. Att og påtegnet forskellige steder.
20 Januar 1764.

Bilag:
Dat 21 April 1775 fra Lewetzau m fl, Ribe, hvoraf fremgår, at når Fæsterne ikke i Fæstebrevet, kan forpligtes til at svare de påbudte 1/4 procent, jvnf forordningen af 17 Juni 1773, er man enige om, at de både for den forbigangne og følgende tid, indbetaler dette på Amtstuen, og derefter modregner dette i Tiendeafgiften.

279
Fra L Ammitzbøll, Rask. Vil ikke undlade at anmelde, at Hans Kone døde i aftes den 8 December. Vedlægger samtidig, da Stiftamtmanden, jvnf sit Embede også er Skifteforvalter, kopi af bevillingen til, at måtte hensidde i uskiftet Bo. Med hensyn til dennes salær, skal dette, så snart ham undes Sinds og Legems rolighed, finde sin rigtighed. 9 December 1775.

Bilag:
Dat 13 Februar 1767 fra Kongen, bevilling til at Cancelliråd Lauritz Ammitzbøl og Hustru Maria Sophie Rohde af Rask, efter indsendt ansøgning, når den ene afgår ved Døden, må den efterladte, så længe den forbliver i enlig stand, hensidde i uskiftet Bo. Skulle den få i sinde at Skifte, må dette ske som et Samfrændeskifte.

280

Fra Beenfeldt, Serridslevgård. Ved en af hans Bønder Rasmus Michelsen i Tvingstrup, skete der det ulykkelige, at da Tjenestedrengen i forgårs aftes var ved at trække Vand op af Brønden til Kreaturerne, faldt han i Brønden, og druknede, eftersom der ikke var andre tilstede. Henviser til [ikke] vedlagte syn, der bedes påtegnet, således Drengen kan blive jordet, siden han er sine fattige Forældre til stor byrde, efter den beskaffenhed som det døde Legeme befindes i. 17 Februar 1775.

281
Fra D P Pontoppidan, Lundum. At han ikke, efter sin ankomst som Sognepræst til Lundum og Hansted Menigheder, har gjort sin opvartning, bedes ham undskyldt, eftersom han foruden Embedets forretninger, har haft nok at bestille med en rådden og forfalden Præstegård, som skulle nyopbygges. Imidlertid forsikres hellig, at han ikke i sine forbønner til Gud, har forglemt, eller skal forglemme Deres Excellence, som en bekendt gammel, retsindig og Gudfrygtig Embeds Mand etc. Fortsætter, at da han i dag indfandt sig i Boet efter afdøde Almisselem Regina Nielsdatter i Lundum, for at registrere samme, blev han forevist et dokument, hvori hun, siden hun ikke efterlader sig livsarvinger, har givet alt til Handskemagersvend Peder Jensen i Horsens, som bor her i Lundum, og er gift med hendes Broderdatter. Uanset dette, lod Præsten foretage en registrering, således det efterladte kunne sælges ved Auktion, til dækning af Begravelsesomkostningerne og resten til de fattige. Beder alligevel om, at eftersom hun har foræret samme til ovennævnte, at disse tillades at beholde dette, og i stedet påtage sig omkostningerne ved Begravelsen. 29 November 1775.

Påtegnet af Amtmanden?: 16 December hvoraf fremgår, at han modtog henvendelsen netop som han skulle deltage i Extraskats commissionen i Skanderborg, hvorfor den først nu besvares. Pontoppidan må anse det nævnte dokument som et art gavebrev, eller rettere et charteq, der ikke kan anses som noget lovgyldigt, hvorved den afdøde kunne berøve de gamle og fattiges kasse det de, efter anordningerne kunne tilkomme, følgelig bliver det bedste at efterleve samme, og lade efterladenskaberne gøre i penge.

282
Fra Jes Fæster, Svejstrup Præstegård. På Embedets vegne må han hermed indberette, hvorledes Jens Pedersens Søn, Søren Jensen, i Svejstrup. Torsdag den 7 September, overfaldt sin gamle Fader, og efter dennes, og Præstens medhjælperes beretning, nær havde kvalt ham, hvis ikke den ældste Søn var kommet til hjælp. Han er forsikret om, at Amtmanden, som den Christelige og retsindige øvrighed, alvorligt tager sig af denne sag, således at slig ugudelighed kan blive straffet, da forbrydelsen er så vigtig, at den ikke tåler mindste medlidenhed, formedelst sine farlige følger, da forældre af den stand, desuden i almindelighed kun er lidet agtede. 8 September 1775.

Påtegnet: 28 Oktober pålagt straf med riden af Træhesten i 2 Timer, og desuden til Sognets fattige at betale 4 mk og bede Faderen om forladelse. [Intet navn - Amtmanden?].

283
Fra J H Rørbye, Ry Præstegård. Uanset Loven udtrykkelig pålægger, at Husmænd og Huskvinder, som ikke selv har Kornsæd til deres Huse, skal udrette en Høstdag for Præsten, så findes der dog en her  i Byen, Mads Pedersen, som rent nægter at udføre dette, begrundende det med, at han forhen har haft Gård. Præstens Formand, har også været nødt til at klage over samme, hvorefter han blev pålagt Bøder, desuden er opsætsigheden til skade, hvis han ikke bliver tiltalt, da andre så vil følge hans eksempel. 17 Juli 1775.

284
Fra Johanne Jensdatter, Hvirring. [Se tidligere]. Hun havde håbet, at Borgmester Flensborg [i Horsens], som nærmeste Øvrighed, havde kunnet sørge for, at hendes Barns Fader, Karlen Søren Rasmussen, tjenende i Horsens, ville hjælpe hende med det uægte Barns opdragelse, hvorfor hun henvendte sig til denne, men da hun som en højstfattig Kvinde, har årsag til at tro Borgmesteren, alene ser på Karlens - og ikke hendes tarv, og da Karlen ved hjælp af sit Pas kan bortrejse når og, hvorhen han vil, henvender hun sig nu til Stiftamtmanden, om hjælp til at få udbetalt, de 6 rdr 4 mk for hvert af de 2 første år, af hvilke det ene er forløbet, og til 4 rdr årlig i de øvrige 8 år. Håber hun må hjælpes, da hun uden sådan, umuligt kan opdrage Barnet på anden måde end ved den forbudte Bettelstav. [Se næste]. 26 Januar 1775.

285
Fra A Flensborg, Horsens [Se forrige og tidligere]. Henviser til modtagne ordre, hvorefter han har gjort hvad han kunne, for at få en mindelig ordning mellem Kvinden Johanne Jensdatter af Hvirring og hendes Barns fader Søren Rasmussen, som tjener hos Købmand Gylding her i Horsens, angående deres Barns opdragelse. Karlen har i Flensborgs overværelse, givet hende adskillige tilbud, bl a gav han hende 1 rdr straks efter Barnets fødsel, desuden 4 rdr for det første år, som han låner hos Gylding, foruden de 30 rdr han skylder samme for sit Pas. De følgende 9 år vil han påtage sig Barnet og overlade det til sine Forældre, der vil sørge for Føde, Klæder og Skolegang indtil dets 10de år. Men eftersom Kvinden vil beholde Barnet, tilbød han hende årlig 1 tdr Rug, hvilket hun heller ikke var fornøjet med. At give hende de krævede 4 rdr årlig, kunne han ikke udrede, eftersom han kun får 10 rdr i årlig løn, hvoraf han skulle betale Extra og Folkeskat samt Præste offer i alt 2 rdr, skal desuden mindst afdrage 3 rdr 3 mk på sit Pas eller kvittere sin tjeneste, og kan ikke have mindre end 3 rdr til Træsko, Strømper, Skjorter og Vadmelsklæders slid. Altså måtte Flensborg med vidner, som er hende pårørende, begive sig til Gylding, for at registrere Karlens Klæder, men hans Skrin og samme var ikke 4 rdr værd. Gylding blev derefter pålagt, ikke at udlevere Passet før sagen var i orden, men denne erklærede, at han ikke længere kunne beholde Karlen i sin tjeneste, på grund af Kvindens overløb i hans Hus, hvorimod han tilbød, at Karlen måtte låne 16 rdr, som Kvinden straks kunne få, og derefter være fritaget for videre krav. Men eftersom hun ikke ville godtage dette, udbedes nærmere ordre om, hvordan han skal forholde sig. 16 Marts 1775.

286
Fra A J Grønbæk, Røgen Præstegård. Henviser til modtagne ordre fra Commissionen i Skanderborg, og fortsætter, at jvnf Gern Herreds Skifteprotokol, har Kirsten Frederiksdatter Holmbo, en lille arv på 17 rdr 11 1/2 sk, som henstår hos Provst Glahn i Alling. Det ville være en barmhjertigheds gerning, hvis dette ynkværdige Menneske kunne indlades på et Hospital, og dersom Søsteren, der har en arv på 32 rdr henstående hos samme, kunne blive så lykkelig at følge hende, der aldrig kan være uden hjælp. Gratulerer med det nu anstundende nye År. 31 December 1775.

287
Fra F Trampe, Hoved. Henviser til modtagne genpart, af Amtmandens skrivelse, fra Amtsforvalter Houed, hvortil han tager sig den frihed at melde, at det i Cammer Coll skrivelse af 29 Oktober 1768, ang en uvedkommende anmeldelse, til Amtstuen, om et Lejermål af Peder Stærch i Gjesing og Kvinden Kirsten Sørensdattet i Vedslet, er urigtigt angivet. Af [ikke] vedlagte Attest ses, at Lejermålet er sket i Vedslet under Urup Gods, at samme er forøvet i 1773, Barnet født Palmesøndag 1774, og da Urups Ejer, hans Sal Svoger Obrist v Grabow og hans afgangne Enke havde sigt og sagefalds ret, mener han, som deres efterkommer og ejer af Gården, at have samme ret, herunder til Lejermåls Bøderne, hvorfor han har ladet disse indkræve ved hendes fader. Ønsker oplysning om, hvorvidt man mener disse tilkommer den Kongelige kasse. 20 Marts 1775.

288
Fra I Høgild, Estrup. Drejer sig om 2 af Reservemandskabet under Stamhuset Estrup, Niels Jørgensen, Øster Alling 18 år og Lars Thomsen, Virring 20 år, der i Maj, uden tilladelse er undveget fra Godset. Anders Styr [Anders Dyhr], Skanderborg Ladegård har været så dumdristig, at antage Niels Jørgensen, uden denne har kunnet fremvise Pas og tilladelse. Han har derfor udsendt sin Skriverkarl, for at få fat i Karlene, men denne fik kun fat i Lars Thomsen, der tjente hos Søren Koch i Gram, hvorimod Anders Styr [Dyhr?] ikke ville være behjælpelig med at skaffe Niels Jørgensen til veje. Med henvisning til forordningen af 14 September art 40, bedes om afstraffelse af den pågældende, og Karlen på egen bekostning, at ankomme til Estrup. 11 Juli 1775.

289
Fra Joh C Weise, Chirurgus i Århus, Jexen. Efter samtlige Jexens beboeres begæring, har han besigtiget Rasmus Sørensen, som var beskyldt for, at være smittet med den Veneriske Sygdom. Der fandtes intet tegn på samme, hvilket han også bekræftede med sin Ed. Hvad de andre Beboere angår, så er de ganske fri for Sygdommen, og ingen behøver at frygte for at blive smittet af dem. 12 Juli 1775.

290
Fra Uldal, København. Fremsender Højesterets Stævningen mod Peder Hansen, hvori Anticipations bevillingen er inddraget, hvilket bedes forkyndt for vedkommende og returneres. 5 August 1775.

2 bilag:

1)
Dat 29 Juli fra Kongen. Gør vitterligt, at for Os allerunderdanigst haver ladet andrage Os Elskelige Frederich Ludvig von Woyda, Ridder etc, hvorledes han skal finde sig beføjet, til underkendelse, forandring og bedre rettes nydelse, at indstævne en dom for Højesteret, som I Magister Peder Borch, Sognepræst for Greis og Sindberg menigheder, og Christian Schultz på Rask, som Commissairer den 6 Februar sidst har afsagt, i en sag mellem Fæstebonden Peder Hansen på Våbensholm, under Mattrup og Citanten, ang en arv på ca 188 rdr, som for mange år siden skal være tilfalden Peder Hansens Hustru Christence Hansdatter. Da Frederik Sørensen, nu boende i Ejstrup Sogn, hos hvem arven var indestående, er insolvent, fordrer hendes Mand Peder Hansen samme hos Citanten [Amtmanden] som Øvrighed, hvilket denne mener er urettelig, da han efter Loven, ikke er forbundet til at overvåge en Myndlings arvemidler længere, end til denne bliver myndig, og Peder Hansens påtale først kommer 7 år efter, og derefter ikke kan anses for andet end almindelig gæld.

Påtegnet om forkyndelse af: 12 August P Borch, Greis Præstegård,14 August af C Schultz, Rask, samme dato Peder Hansen, Våbensholm, 15 August N Friborg, Nørre Snede, 21 August F S Møller, Kloster Mølle og 22 August Hans Seidelin Møller, Århus.

2)
Dat 23 August uden afs fra Amtmanden?, hvori takkes for Højesterets Stævningen af 5 hujus i hans sag mod Peder Hansen, hvori ikke tvivles på, at sagen varetages til hans bedste.

291
Fra Luxdorph og Ågård, Danske Cancelli. Henviser til skrivelse fra F C Muncheberg, hvoraf ses, at Peder Herschend i Gjesing øde Mølle, findes uvillig til, jvnf en afsagt Gæsterets Dom af 10 Marts, imod forordningen af 2 September 1773, at udlevere en, hos ham forefundet, Brændevins Kedel, samt betale de idømte Bøder, men søger at bringe sagen i vidtløftighed. Amtmanden anmodes derfor om, at tilholde Herschend at efterleve Dommen, idet han ellers kan vente at blive tiltalt for overhørighed imod Kongens forordning. 29 Juli 1775.

Påtegnet: 2 August af H Lauritzen, Sophiendahl, at Herschend ufortøvet skal efterleve den afsagte Dom.

Påtegnet: 9 August af Herschend, der skriver at det er ham langt fra at være overhørig imod Kong Majestæts allernådigste Lov og forordninger, når en undersåt er dømt, kan han vente Dommen exeqveret, han kan også efter omstændighederne håbe [på] Kongens Nåde, ved at appellere Dommen, hvilket sidste han på ny har ansøgt om, med håb om at modtage dennes Resolution, hvorfor han ikke tror, at Cancelliet vil tiltale ham for overhørighed, siden han underkaster sig Kongens afgørelse.

292
Fra Hans Michelsen, Grumstrup. Henviser til et Tingsvidne og en Provsterets Dom over det der passerede i Grumstrup Skolehus, hvoraf kan ses, hvorledes hans Hustru Maren Nielsdatter, formedelst hendes fremturende onde forligelse med Manden, samt liderlige onde og forargelige opførsel, der ikke ved formaning eller advarsel har ændret sig, er idømt efter Tugthus fundatzen eller reglementet af 14 November 1745, for det første 1 år, og siden fremdeles, i fald hun ikke forbedrer sig. 18 Juli approberet af Rosenørn og Bildsøe. Fremgår videre, at da hendes Stedfader klagede over Dommen, som han vil have forandret, er denne stadig hos Stiftamtmanden, hvorfor Hans Mikkelsen beder Amtmanden foranledige, at Dommen bringes til udførelse, da han ikke kan få Tjenestefolk på grund af Konens opførsel.
11 September 1775.

Bilag:
Dat 13 September 1775 fra Woyda, Sophiendahl, siden klageren ikke kan få Tjenestefolk på grund af Hustruens opførsel, henvises han til Stiftamtmanden og Biskoppen, der vil afgøre om Provsteretsdommen skal stå ved magt. På samme notat om en vedlagt regning.

293
Fra Beenfeldt, Serridslevgård. Ved en handel mellem ham og Ebbe Pedersen i Grumstrup, blev han 15 Marts næst forrige år, ejer af dennes Gård, tilligemed de daværende Folk, hvilket udtrykkeligt blev anført i Købekontraktens 4de post. Ved samme lejlighed tilbød han en af Folkene Anders Andersen Malker?, som just er fyldt 50 år, at denne måtte tage tjeneste hos en af Beenfeldts gode venner og pårørende på Sjælland, til hvilken han fik følgeseddel [Pas], hvorefter han skulle henvende sig til Provst Hildebrandt om Skudsmålsbogen. Denne nægtede imidlertid, at udgive en sådan, undskyldende sig med, at han ikke kunne gøre dette uden Amtmandens, som Strølægdernes forsvar, vidende. Beder derfor denne pålægge Provsten, at udstede bogen. 2 Oktober 1775.

Påtegnet, at man ikke kan vedvirke, men de pågældende overlades, at afgøre sagen på lovlig måde.

294
Fra Laurs N Stephansen, København. Kongen har allernådigst givet tilladelse til, at et Selskab i København må oprette et Livrente Societet, hvor enhver for sig selv, Børn eller andre kan indskyde Capital, og således forsikre dem et betydeligt tilskud i tiden. Henvender sig derfor, idet han håber at denne indretning vil vinde Amtmandens yndest. Den årlige rente, bliver jvnf paragraf 18, udbetalt af den Kongelige kasse. 16 September 1775.

295
Fra Hans Peter Lund, Skanderborg. At han har solgt Nygård til Fogeden Sr Grønbech er formentlig Amtmanden bekendt, ligeledes, at han i Contracten har reserveret sig et bekvemt sted til [opbevaring af] Tøjet i Cathrine Pedersdatters Stervbo, hvilket Grønbæk også vil holde sig efterrettelig. Nævner derefter, at den Myndige Arving Peder Jensen, schikanerer dem begge, bl a da han i Marts eller April ønskede, at få udleveret Stervboets Tøj, af både levende og dødt, og derefter på sit ansvar sørge for det videre, nægtede denne, at udlevere det o s v. Beder om, at Peder Jensen pålægges at, ophøre med sine genstridige forhold, eller et råd om, hvorledes han skal forholde sig.
10 November 1776 [1775].

Påtegnet: 11 November af Amtmanden? hvoraf fremgår, at denne i dag har haft Peder Jensen af Nygård hos sig, foreholdt ham klagen, og pålagt ham med al mulighed, at føje sig i den omskrevne udflytning, for at afværge videre ulejlighed på alle sider. Men i stedet er han fremkommet med en besværing over Grønbech, som skal have udjaget hans Moders Stervbos Creaturer af Gårdens Huse, hvorfor han ikke ser sig i stand til at rette sig efter Lunds vilje, så længe Creaturerne og effekterne ikke kan, og må overleveres ham som eneste arving. Det synes også betænkeligt, såvel for Creaturerne som Indbo, at gøre Peder Jensen Husvild. Amtmanden ved ikke andet råd i denne slibrige sag end, at overlade det videre til Lund, ligesom han har svaret Peder Jensen, at han ikke kan gå ind i denne sag.

296
Fra A Kier, Hede Mølle. Dersom angivelsen over Hans Michelsens Kone Maren Nielsdatter i Grumstrup, at der i Gården var fundet Ild, ikke vedkom den sag han som Forsvarer har påtaget sig for hende, og ikke kunne tjene hende til fordel i samme sag, skulle han langt fra have indgået i denne. Fremgår videre, at hun efter afsagt Dom ved Birketinget, er frikendt for at være årsag til nævnte Ild, og derfor har reserveret sig ret til tiltale mod dem der har angivet hende, eftersom hun i den forbindelse var arresteret og påført søgsmål, men Amtmanden vil ikke udlevere angivelsen. 13 December 1775.

Bilag:
Dat 14 December fra Woyda, der skriver at siden det er så meget påliggende, at få en genpart af angivelsen om det Ild, der for nogle år siden fandtes i en Seng i Hans Michelsens Gård i Grumstrup, uagtet sagen for længst er afsluttet, har han ladet samme eftersøge i Arkivets papirer, men ikke været i stand til at finde den, så enten må de være afleveret til Actor, blevet forlagt, eller som rimeligt er, blevet casseret da hun blev frikendt. Imidlertid erindrer han ikke rettere, end angivelsen skete i Ebbe Pedersens og flere Grumstrup Mænds navne på Bymændenes vegne.

297
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [Se tidligere]. Der i dag i en anden sag ved Birketinget, blevet bevist, at Kammerråd Herschend i Gjesing, for en måneds tid siden havde en Kedel [Brændevin] i form og skikkelse som den Byhner har frataget Hr Dorscheus i Hylke [Sognepræsten], der tidligere er bevist, at være en af de sædvanlige Brændevinskedler. Hvilket godtgør, at Herschend ikke agter den udgangne forordning om Brændevins Brænding. Muncheberg forlanger ikke at nyde noget, hvis en anden må beskikkes til at anlægge sag mod Kammerråden, for denne hans allerede beviste forbrydelse, men hvis Amtmanden vil, at han skal påtage sig sagen, beder han om, at Sr Wissing, må constitueres som Sættedommer. 12 Januar 1775.

Notat: Wissing constitueret 14 Januar.

298
Fra Rasmus Jensen, Låsby. Sammen med Jens Rasmussen og Niels Nielsen, samt tvende fornuftige Koner, navnlig Peder Jensens Hustru Johanne Hansdatter og Niels Rasmussen Husmands Hustru Anne Sørensdatter, har de synet afdøde Rasmus Rasmussens Barn, der var 14 uger gammelt. Ingen kunne skønne, at Moderen havde lagt det for nært, og heller ikke fundet andre tegn på årsagen til dets død. [Signeret af nævnte]. 14 Marts 1774.

Notat: Foranstaltet Barnets jordefærd på sædvanlig måde.

299
Fra Knud Christian Krag, Horsens. På Borgmester Flensborg vegne, var han sammen med Mads Christensen og Rasmus Sørensen, begge Gårdmænd i Serridslev, hos Husmanden Johan Veis og Hustruen Anne Marie, for i overværelse af Frederik Johansen, Serridslevgård, at syne Husmandens døde 4 årige Barn Johan Frederik Johansen. Barnets mave var meget opsvulmet, hvilket formentlig skyldtes Vand, eftersom de tilstedeværende forklarede, at Barnet eftermiddagen før, medens Faderen var i Kirke og Moderen optaget af Madlavning, var faldet i et Barkkar, som Faderen anvendte i forbindelse med sit arbejde som Sadelmager, der ellers var forsynet med Bræddelåg, og formentlig af Barnet eller andre Børn, var skubbet bort. 16 Marts 1775.

Påtegnet: Jordefærden foranstaltet 18 Marts.

300
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Erklæring på en henvendelse fra Sognepræsten Dorscheus i Hylke, i forbindelse med, den i Marts 1774, hos denne, fundne Brændevins Kedel, hvorunder Muncheberg bl a henviser til forordningen af 3 Marts 1741 om ulovlig Brænding etc. [Se næste]. 20 Marts 1775.

301
Fra P F Dorscheus, Hylke. [Se forrige og tidligere]. Det ville ventelig være ligeså unyttig som ufornødent nu her, at fremlægge hele sammenhængen, i sagen mellem ham og Carl Byhner, angående den eneste - til fornødent daglig brug værende Kobberkedel, som han og medfølgere har frataget ham. Mener også det er forkert, at han, af Amtmanden, er blevet nægtet en Sættedommer, uanset han klarligt har vist, at Muncheberg ikke burde, eller kunne betjene Retten. Fremgår videre, at i samme Øjeblik, Byhner den 24 Februar endelig havde indbragt sagen, uden en eneste dags frist, optoges denne til Doms, der afsiges 14 dage efter. Da han mener sagen burde være en Politi sag, protesterer han altså mod Dommen. 10 Marts 1775.

302
Fra Sognefoged Peder Hansen, Båstrup. Efter befaling af Sognepræsten Dorscheus i Hylke, var han sammen med Søren Jørgensen og Søren Pedersen af Brørup, i Brørup for at syne Mogens Smed og Hustrus afdøde 4 årige Barn, der opholdte sig hos Rasmus Michelsen i Brørup. Barnet legede sammen med andre Børn ved en Dam, og da det ville plukke Græs, faldt det i Vandet og druknede, da de Andre Børn hverken havde kræfter eller forstand til at redde det, og da andre kom til, var det for silde. Da det døde Barns fattige Forældre ynkelig bejamrer denne ulykkelige hændelse, bedes Amtmanden om, at se deres jammer og elendig, og tillade Jords påkastelse. 30 April 1775.

Påtegnet: 1 Maj begravelse på sædvanlig måde.

303
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Henviser til et afholdt forhør, som returneres sammen med 3 stk falske Banco Sedler. Nævner, at en Person og dennes Hustru ikke mødte, og vil sikkert heller aldrig møde, forklaring af andre, at de pågældende ikke har været hjemme siden de, måske i September, rejste til Viborg, men ingen angivelse af navne. 13 November 1775.

304
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Til at se efter, at forordningen af 13 Februar sidst, bliver efterkommet ved Ry Marked, vil det være nødvendigt, at han straks kan få assistance, i påkommende tilfælde, men da han ved hvor vanskeligt og langsomt det vil være, at få en sådan, må han bede Amtmanden give ordre til Sognefogeden, at denne sammen med et par af de bedste Mænd, på anfordring, straks vil assistere og efterkomme, hvad Muncheberg, den dag Markedet holdes, beder om. 31 Oktober 1775.

305
Fra N Brandt, Constitueret Herredsfoged, Serridslevgård. På Borgmester Flensborgs vegne, indfandt han sig i Tvingstrup den 17 Februar, for at foretage et lovligt syn, over Drengen Bertel Thomasen, tjenende hos Rasmus Michelsen, under Major Beenfeldts Gods, som i går, da han var ved at trække Vand op til Husbondens Creaturer, i Folks fravær, faldt på Hovedet i Brønden og omkom, og senere bragt til Stedfaderens Hus. Som medhjælpere Frantz Jensen og Hans Hansen begge af Tvingstrup og overværende Fuldmægtig Clausen fra Stensballe og Serridslevgård. Eftersom Brønden ikke er så godt forsynet med Hegn og Bulværk som den burde blev Rasmus Michelsen pålagt, at forsyne den med dette, for at undgå flere ulykker, samt efter Amtmandens afgørelse, en liden Mulct for forsømmelsen til Sognets Fattige, efter hans ringe og fattige omstændigheder. Sign også af Stedfaderen. 17 Februar 1775.

306
Fra Joen Jensen, Laurs Madsen, Jens Rasmussen, Sidsel Marie Jørgensdatter og Doranne Rasmusdatter, Nørre Vissing. Tilstår, at der ikke var andre tegn på årsagen til Jens Andreasens, 20 uger gamle Barns død, end at begge Tommelfingre var så hårde i Hånden og boblerne stod for Munden. 27 Januar 1775.

307
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [3 sider]. Efter modtagelsen af en anmeldelse om, at kl 9 formiddag var Rasmus Nielsens 10 årige Søn Niels i Gram, fundet død i et Kær i Tokkehusvangen på Gram Mark, forføjede Muncheberg sig straks, sammen med 2 Mænd Rasmus Rasmussen og Michel Therkildsen af Gram, derhen, hvor de da fandt Drengen, med alle sine Klæder liggende næsegrus i Vandet, hvorefter man efterså ham, men fandt intet tegn på, at han af andre var tilføjet slag eller andet ondt, der kunne være årsagen. Den døde blev derefter bragt til Forældrenes Hus, hvor et nærmere beskrevet syn blev foretaget. Broderen Just Rasmussen forklarede, at Drengen, da han i går var ude ved Faderens Køer, blev savnet da han ikke kom hjem sammen med de andre, som var Niels Andersens Søster Kirsten, Just Rasmussens Stedsøn Jens Christensen og Hans Jensens Dreng Søren Nielsen, og da disse ikke vidste, hvor han var blevet af, blev der søgt efter ham, men da han ikke fandtes, søgtes videre i dag. Derefter afhøring af bl a Kirsten Andersdatter, Michel Skrædders Kone etc. [Se næste]. 15 Maj 1775.

Bilag:
Dat 15 Maj fra F C Muncheberg. Hermed følger et Syn over en Dreng som har druknet sig på Gram Mark, tilligemed afholdte forhør, Onsdag udbedes nok besked i henseende til Begravelsen.

308
Fra H Lauritzen, Sophiendahl - på Amtmandens vegne. [Se forrige]. Henviser til modtagelse af en synsforretning og afholdt forhør, i forbindelse med fundet af Rasmus Nielsens druknede 10 årige Dreng i Gram, der blev fundet i et Kær på Tokkehusvangen på Gram Mark, hvor han havde vogtet Faderens Køer, sammen med flere andre af Byens små Drenge og Piger. Af synet fremgår videre, at Hoved og Krop var nøje efterset, men aldeles ingen tegn fundet som årsag til drukningen, følgelig med fri forsæt og vilje af uforstand og mangel på bedre indsigt, har han således omkommet sig selv. Så tillades det, at den afdøde Niels Rasmussens døde Legeme, efter omstændighederne, må begraves i Kirkegården uden Ceremoni. Men som det af Forhøret fremgår, at han kort tid før har været i klammeri med Rasmus Skrædders Dreng Jørgen, hvis Moder Mette Jensdatter strax derpå kom ind på Marken, for at tage sin Søns parti, som var blevet slået af den afdøde, med en Træsko i Hovedet, og da med sin Hånd skal have straffet Drengen med 3 slag på hans Ryg eller Lår, samt lovet at klage til hans Fader, hvorefter denne da, uden at græde, havde stået og set på hende, og derefter sagde, at han ville gå bort, hun skulle aldrig mere slå ham, bør hun, fordi hun ikke bekymrede sig mere om ham, eller fik ham bragt hjem til Faderen, betale til Sognets Fattige 2 mk Danske, som Sognepræsten med Medhjælpere næste Søndag uddeler. 17 Maj 1775.

Uden omslag:

309
Fra O J Baumgarten, København. [Se tidligere]. Uagtet Stiftamtmanden for næsten et år siden, tilholdt Rådmand Bering i Horsens, at betale de 600 rdr han skylder til det 20de Kongelige privilegerede Københavnske Klasselotteri, som Direktionen for de almindelige Pleje Anstalter adskillige gange havde afkrævet ham, er der dog ikke afdraget mere end 100 rdr på gælden. Da han ikke er i stand til, at formå nogen i Horsens til at anlægge Søgsmål mod ham, fordi han er Rådmand, nødsages han til, på Direktionens vegne, at bede Stiftamtmanden, som højeste myndighed i Stiftet, udnævne en Procurator som kan rejse tiltale mod Rådmanden. [Se følgende]. 3 Juni 1775.

310
Fra O J Baumgarten, København. [Se forrige]. Takker underdanigst for de gode foranstaltninger, ang Rådmand Bering i Horsens gæld på 500 rdr for det 20de Lotteri, som han nu har betalt. Desuden har han for de 2 klasser af 22 Lotteri aflagt rigtighed, og betalt noget i afdrag på 3die klasse. Tror at det søgsmål der ved Procurator Borck er anlagt, kan stilles i bero indtil videre, siden Rådmanden har stillet Lorentz Lorcks Caution for det 22 og følgende Lotterier, hvilken Borck betegner som gode, dog må Rådmanden tilfredsstille denne for sine hafte udgifter.
5 August 1775.

311
Fra O J Baumgarten, København. [Se forrige]. Henviser til modtagne, ang de omkostninger der har været, med en udnævnelse af en Procurator til anlæggelse af sag mod Rådmand Bering i Horsens, for dennes gæld på 500 rdr til det 20de Lotteri. Disse skal blive anvist til udbetaling hos Collektør Søren Gjern i Århus, hvorfra der allerede kan udbetales 20 rdr til den Procurator som Stiftamtmanden anviser til at anlægge søgsmål mod Rådmanden. Med hensyn til omkostningerne ved Retten er Lotteriet, allerede 28 Marts 1760 bevilget Benificium paupertatis [fri proces]. 17 Juni 1775.

312
Fra J Bering, Horsens. [Se forrige].Takker for modtagelsen af nådige indberetning, efter hvilken han hurtigst skal få sagen i orden med Inspektør Baumgarten i København. Beder desuden om, at der ikke beskikkes nogen Actor i denne begivenhed, da han nok skal betale uden søgsmål. 21 Juni 1775.

313
Fra Jens Bering, Horsens. [Se forrige]. Eftersom han endnu ikke har fundet lejlighed til, at betale de 500 rdr til Lotteriinspektør Baumgarten i København, og han forud ved, at Stiftamtmanden ikke kan vente længere med at beskikke en Procurator, til at anlægge søgsmål mod ham, beder han om at Rådmand Grundahl må beskikkes til at udføre sagen, idet han venter at få sagen afgjort. 13 Juli 1775.

314
Fra Jens Bering, Horsens. Afsender i morgen de 500 rdr med Posten, som han er skyldig til Klasse Lotteriet, hvilket er til Stiftamtmandens underretning, idet han ikke tvivler om, at denne også får meddelelse fra Baumgarten. 20 Juli 1775.

315
Fra N Borch, Bygholm. Efter at han havde modtaget ordren om, at anlægge sag mod Rådmand Bering, i anledning af hans gæld på 500 rdr til Klasse Lotteriet, har Rådmanden foregivet, at have afsendt disse med næst foregående Post til Inspektør Baumgarten i København, ligesom han foregiver, at have indberettet dette til Stiftamtmanden, hvorfor udbedes nærmere oplysning i sagen. 22 Juli 1775.

316
Fra N Borch, Bygholm. Henviser til modtagne skrivelse, hvorefter sagen mod Rådmand Bering afsluttes. Returnerer ligeledes modtagne Dokumenter og de 10 rdr der er modtaget af Lotteri Kollektør Søren Gjern, da den lille omkostning der har været ved Stævningens forkyndelse og porto, denne gang må blive for hans egen regning. 14 August 1775.

3 Bilag:

1)
Dat 19 Januar 1775 fra Jens Bering, Horsens, udvisende dennes kvittering for modtagelsen af 250 Lodsedler af 22 Københavnske Klasselotteri, hvilke han som antaget Kollektør i Horsens, til sin tid skal aflægge regnskab for. Nævner desuden afregning for 21 klasse etc.

2)
Dat 1 April 1760, fra Kongen, der efter ansøgning og begæring, har bevilget og tilladt, at de indlæg, Breve og bevisligheder, der på Opfostringshusets vegne, må føres i Retterne,  i forbindelse med det forundte Lotteri må føres på ustemplet Papir, fremlægges, opsættelse og Doms afsigelse må antages [fri Proces] etc.

3)
Dat 18 Juli 1775 fra Rosenørn, eftersom Rådmand Bering i Horsens, uanset mange erindringer, fra Klasse Lotteriets Inspektør Johan Frederich Baumgarten, ikke har betalt sin gæld på 500 rdr, beskikkes Forvalteren på Bygholm Niels Borch, til på lovlig måde at søge og tiltale Rådmanden for disses betaling med påfølgende omkostninger.

Omslag:

Stutterier og Staldstude ang.

317
Fra F L v Woyda, Sophiendahl.
Da det Kongelige Gen Land Økonomi og Commerce Coll har bemærket, at Studehandelen er i aftagende, ønskes oplysning om årsagen til dette, hvorfor Proprietairerne ufortøvet, med deres påtegning, må fremkomme med deres mening om samme. 20 September 1775.

Påtegnet af Søltoft, Tyrrestrup, Trampe, Urup der bl a mener, at en hovedgrund kan være, at de Københavnske Slagtere har haft tilladelse til, at indkøbe Kvæg fra Sverrig, ligesom han nævner, at hvis udførsel af Stude bestandig blev tilladt, og Tolden nedsat på dem som blev uddrevet før Maj, og igen blev pålagt dem der passerer efter Voldborg, tror han ikke Kongen ville miste noget. Desuden påtegnet af Thygesen, Mattrup.

318
Fra L Ammitzbøll, Rask. Indberetter, at han igen i år har det sædvanlige Stutteri, bestående af 1 Hingst og 4 Hopper, alle af mål og højde, jvnf forordningen af 16 Juni 1686. 26 September 1775.

319
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Henviser til modtagne skrivelse, og svarer at der af hans Gård, som svarer både Skatter og Tiender, hverken har været  - eller er bekvem til stort Stutteri, og derfor har han ikke kunnet holde en Hingst. 23 Oktober 1775.

320
Fra L Ammitzbøll, Rask. Med henvisning til forordningen af 31 Januar 1702 indberettes, at der i år opstaldes 116 Stude på Godset.
21 November 1775.

321
Fra L Ammitzbøll, Rask. Af de på Gården opstaldede Stude, er der solgt 72 til Forpagteren på Skjoldborghus Sr Gundorph, og altså indenfor Toldstedet. 20 April 1775.

322
Fra L Ammitzbøll, Rask. Henviser til modtagne, hvorefter indberettes, at de 72 Stude, der i Foråret pavert [dårligt] blev solgt for 36 rdr, var til en indenlands Købmand Sr Gundorph på Skjoldborghus. 26 Juni 1775.

Omslag:

Forskellige Indberetninger.

323
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Med henvisning til Rescript af 31 December 1756 indberettes, at ingen af Byens indbyggere har indsendt ansøgninger til Kongen m v, hvorpå ikke er truffet afgørelse. 1 Januar 1776.

324
Fra A Flensborg, Horsens Ingen af Nim Herreds Beboere har indsendt ansøgninger etc til Kongen, hvorpå ikke er modtaget svar.
28 December 1775.

325
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Ingen af Byens Beboere har indsendt ansøgninger etc, til Kongen, hvorpå ikke er truffet afgørelse.
31 December 1775.

PS: Efter dettes exp, har en afskediget Rytter Knud Hansen i Horsens, fra det Jydske Dragoner Regiment anmeldt, at han 2 gange har indsendt ansøgninger om en forbedring af sin lille Pension, fra 8 til 12 mk i Kvartalet, den ene, den 30 Maj, til Danske Cancelli og, senere på året, den anden til Krigs Cancelliet.

326
Fra A Flensborg, Horsens Ingen af Vor Herreds Beboere, har indsendt ansøgninger etc, til Kongen eller Coll, hvorpå ikke er modtaget svar.
28 December 1775.

327
Fra A Flensborg, Horsens Indberetter, at der ikke i året, under Vor Herred er behandlet sager, eller afsagt Domme, ang omløbere med varer mod forordningen af 13 Februar 1775. 28 December 1775.

328
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. I afvigte år er der ikke behandlet sager, jvnf forordningen af 13 Februar. 1 Januar 1776.

329
Fra Nicolaj Holmer, Odder [Herredsfogeden]. Indberetter, at Kornpriserne for tiden er pr tdr: Rug 3 rdr 2 mk Byg 1 rdr 3 mk Havre 1 rdr 1 mk og ærter 2 rdr 3 mk. Det er sikkert, at prisen vil stige til Foråret, især er der mangel på Rug, da avlen vår dårlig. Ang omløbere der handler med Kram og Galanteri, hører han aldrig om sådanne, hvorfor der heller ikke har været sager om samme. 23 December 1775.

330
Fra Søren Såbye, Horsens. Der har ikke under Stensballe Birk, været sager mod omløbende handlende, jvnf forordningen af 13 Februar sidst. 31 December 1775.

331
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Ingen har i afvigte år nedsat sig med Kramhandel i Byen. 28 December 1775.

332
Fra A Flensborg, Horsens Til dato har der ingen svaghed yttret sig blandt Hornkvæget i Nim Herred, har heller intet kendskab om samme her i området. 27 November 1775.

333
Fra A Flensborg, Horsens Til dato har der i år ikke været Kvægsvaghed i Nim Herred. 26 December 1775.

334
Fra A Flensborg, Horsens, [Ingen afsender og dato]. Tabel over udskibede producter ved Horsens Toldssted, månedlig fra 1 Januar til 31 December 1775. Exp: Juni alt pr tdr: Rug 612 Byg 1172 Havre 615 ærter 82 Malt 1373 Rugmel 9 tdr 7 skp Gryn 1 tdr 1 skp Smør 59 1 pd? Flæsk 24 skpd 14 lpd 9 pd Ost 5 skpd 8 lpd Mjød 1 tdr 3 2/10 ank Brændevin 6 tdr 4 potter. Intet i denne måned af Saltet Kød og favnebrænde. 31 December 1775.

335
Fra A Flensborg, Horsens Der er ikke i året, i Nim Herred afsagt Domme eller behandlet sager mod omløbere med varer.
28 December 1775.

336
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Der er ikke i året behandlet sager mod omløbende handlende, jvnf forordningen af 13 Februar sidst.
31 December 1775.

337
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Der har ikke i året, været behandlet sager mod omløbere, jvnf forordningen af 13 Februar. Henviser desuden til [ikke] vedlagte skema, over dem der har fået Pas til Markedsrejser. 31 December 1775.

Omslag:

Skolevæsen angående.

338
Fra F C Trampe, Hovedgård. [3 sider]. Henviser til [ikke] vedlagte kopi af Fundatzen, ang Skoleholderen i Grumstrups løn, der jvnf  repartition af 24 September 1774, ved fællesskabets ophørelse, er udlagt på hans Bønder i Gangsted. Nævner også udlægningen af vedligeholdelsen af Landevejen over noget af Serridslevgårds Mark, Tvingstrup, Ås og Ørridslev Heder, samt Hovedgårds Mark o s v. 19 September 1775.

339
Fra J Bolvig, Mattrup. Henvender sig på Justitsråd Thygesens vegne, ang modtagne ordre om Militarisk Execution [udpantning] i Sønder Vissing, Åstrup og Tønning for resterende løn til Skoleholderne, dog med den tilføjelse, at vedkommende endnu engang, mindeligt blev pålagt at ordne betalingen. Alle undtagen Beboerne i Salten, Torup, Engetved og Vorret, indfandt sig derefter med betalingen. De manglende skal dog, af deres Husbond på Silkeborg, være blevet pålagt, at få sagen i orden, men udfaldet af dette ses af vedlagte fra Ritmester Gersdorf.
28 August 1775.

Bilag:
Dat 21 August fra C C Gersdorf, Horsens. Omhandlende Executorial forretningen, hvortil en Corporal, efter forlangende har været udkommanderet, og hjemkom med samme den 19, fordi der af dem som det var udstedt på, nemlig Fuldmægtigen i Salten, på Madame Bruuns vegne, Christen Mønster og Beboerne i Pårup, Engetved og Vorret, Rasmus Brand undtagen, blev påstået, at det ikke tilkom Amtmand Woyda i den anledning Executorialet pålyder, at udstede Execution, hvorfor de hverken ville honorere samme, eller betale Corporalens gebyr, hvilket han ikke vil undlade at tilkendegive, med anmodning om, at rekvirenten betaler denne.

340
Fra Hans Michelsen, Grumstrup. [Se tidligere]. Henviser til et [ikke] vedlagt Tingsvidne om, hvad der ved Provste Retten, passerede i Grumstrup Skolehus, hvoraf Amtmanden vil se, hvorledes hans Hustru Marie Nielsdatter, formedelst hendes syndige og utilbørlige levnet, ond forligelse med Manden, liderlig ond og forargelig opførsel, efter Tugthus Fundatzen, er idømt ophold der i et år, og siden fremdeles, ifald hun ikke forbedrer sig. På grund af hendes Stedfaders klage, henligger Dommen hos Stiftamtmanden, hvorfor han på grund af Hustruens opførsel, beder Amtmanden sørge for, at denne bringes til udførelse, således hun hensættes i Tugthuset. 11 September 1775.

Påtegnet: 13 September af Woyda der henviser ham til Stiftamtmanden og Biskoppen.

Omslag:

Syns og Taxations Tingsvidne over Tamdrup Bisgårds Bygninger, Udstedt af Vor - Nim Herredsret 29 September 1775.

341
Fra Andreas Flensborg, Horsens [19 sider]. Fredag 22 September blev Vor - Nim Herredsret sat og betjent af Borgmester og Herredsfoged etc Andreas Flensborg, med Stokkemændene Albret Glarmester, Anders Nielsen, Lauritz Knudsen, Johan Jakob Hansen, Hans Iversen, Jørgen Rasmussen og Jens Bering, alle af Horsens, hvor da Ole Mandix på Bisgård fremlagde  en skrivelse fra Commerce Coll, ang Brandforsikring af Gården. Derefter videre om synet af samme, Brandredskaberne, flere fremlæggelser i Retten, påtegning af forskellige, sluttende 29 September. 22 September 1775.

Omslag:

Ang Extraskatten.

342
Fra O J Søltoft, Tyrrestrup. Erklæring på den klage Anne Rasmusdatter og Søren Rasmussen i Ås, har indgivet til Amtmanden, ang befrielse for Extraskat. At hun deri påstår, at hun ikke er erindret om samme i to år, er en dumdristig Løgn, hvilket Fogeden Sr Jordhøj med de udstedte Månedssedler, samt de Mænd der har indkrævet Skatten, klart kan bevise. Af samme Suurdey er næsten hendes hele klage i et og alt, thi først er hendes alder givet en god tilsats, da hun ikke er født her i Sognene, og derfor ikke mente slig usandhed, var at opdage, som dog ikke kunne udrette meget til opfyldelsen af hendes hensigt. Desuden kan godtgøres, [at hun] til nu på nogen tid, har været frisk og rørig, har en god indbo, en flok Får og en god del Bier, har holdt tvende store og stærke Døttre lang tid og ofte hjemme hos sig, der har været gode Væversker, og i stads og Klædedragt næsten overgået alle af Bondestand i Sognet og på Godset. Hans sal Formand har heller ikke undgået usandfærdig pådigtning af denne Kvinde med hendes Rådgivere og Vinkelskrivere, efter hvilken han, til egen fordel skal have frataget dem deres Formue, sat hende og manden fra deres Gård, tværtimod har han eftergivet dem en stor sum, og overladt dem et Hus, da de ved efterladenskab, havde forsat, ikke deres, men hans Gård. Ønsker derfor gerne denne Vinkelskriver opdaget og efter merite belønnet.

Ang Søren Rasmussen, der foruden en stor aftægt af Korn, Flæsk, Gæs og Viktualier, til tider har haft 3 Høveder 7 Svin og en stor del Får og andre små Kreaturer, hvoraf skønnes, at han ikke burde befries for Extraskatten. Datteren og Svigersønnen, som han altid lå i Kiv og klammeri med, har han undermineret, så Søltoft blev nødt til, at tage deres Fæstegård ruineret tilbage. I afvigte Sommer har dette umenneske, indgivet klage til Amtmanden over Sønnen og dennes kone samt Søltoft. Han har altid levet i kiv, slagsmål og uenighed med Naboer og Bymænd, ligesom han under Formanden blev idømt Skufkarren for bedragelig handel, er endnu usvækket [efter en] Dom over ham for hen ved 30 rdr. Beder om, at dette oprørske og urolige Menneske må få en velfortjent afvisning på sin ansøgning.
22 Marts 1775.

Påtegnet: 22 Mart af L Jordhøj, Elbæk Præstegård, at efter Medhjælpernes angivelse, er ansøgerne ikke af sådanne omstændigheder, at de kan befries for Extraskatten.

343
Fra E Houed, Skanderborg Amtstue. Henviser til [ikke] vedlagte beregning over Extraskattens beløb for Rask Gård for 1774, tillige med Sognepræstens Mandtal etc. 28 Februar 1775.

Omslag:

Ang udskiftning m m Landvæsen.

344
Fra Oluf Mandix, Horsens og Bisgård. Henviser til [ikke] vedlagte fortegnelse, over udskiftningen af Torp og Voerberg. Nævner desuden, at Justitsråd Hygom ønsker kopi af Hospitals Direktørernes [d?] remonstration? af 28 Marts og Major Beenfeldts erklæring af 5 August etc.
27 September 1775.

345
Fra F Pultz og Herschend, Skanderborg og Gjesing Øde Mølle. Henviser til Rentekammerets skrivelse af 13 Juni, hvoraf fremgår, at Amtmanden og Kommissionen, på det nøjeste ville undersøge fællesskabs sagen mellem Præsten Seidelin Møller og øvrige Lodsejere i Adslev, samt indsende indberetning om, hvilke foranstaltninger der er foretaget, men selv om de ved, at Woyda har tilstillet Lodsejerne oplysning om brevets indhold, med en forestilling om, at der derefter ville kunne opnås enighed, så ved de endnu ikke, hvad disse har erklæret på samme. Henviser til deres plan, som man ikke mener de har det rette kendskab til. 9 August 1775.

Bilag:
Dat 9 Juli fra samme, om samme sag, hvori også nævnes Rentekammerets Brev og Bøndernes klage etc.

346
Fra F Trampe, Hovedgård.  "Deres Excellence Høy og Welbårne Hr Geheime Råd og Amptmand Gunstige Hr Welynder" Takker for velvilligheden med, at constituere den foreslåede gode Mand, såfremt dette blev nødvendigt. Men da foreningen om udskiftningen, skete ommeldte dato, ved mellemhandling af Landcommissairerne Pultz og Herschend, behøves nævnte Constituering ikke. 11 Juli 1775.

347
Fra T C Trampe, Hovedgård. Såfremt Cammerråd Herschend i Gjesing, ved forretningen om fællesskabets ophævelse i Tvingstrup, af Trampes kære Lodsejere, bliver påstået tilsidesat, fordi han er Farbroder til Niels Jensen Hustru sst, som ventelig ikke kan ske uden Amtmandens samtykke,  så længe forestår sagen upartisk, som han vil være bekendt. Skulle det komme dertil, bedes om, at Mons Tolstrup i Skanderborg constitueres til at forestå samme. 7 Juli 1775.

348
Fra B H Sal de Lichtenbergs, Horsens. Henviser til modtagelse af en klage fra Forpagter Thaning, på hendes Bønders vegne i Tåning, der mener sig fornærmede i forbindelse med en indretning [udskiftning] ved hendes Hovedgård Tammestrup, hvortil hun ikke kan erklære sig videre end, at da hun nu har haft alle omkostningerne ved opmålingen af Jorden og bortforpagtet Tammestrup, er hun beføjet til, at indsende videre ansøgning, og indtil hun ved mere, forbliver det ved det allerede vedtagne. 21 April 1775.

349
Fra P Hygom, Hanstedgård. Henviser modtagelsen af en kopi af Landvæsens Commissarierne Thygesens og Mandixs angivelser om udskiftningen i Torp og Vårbjerg i Stjernholms Amt, som Major Beenfeldt ene og alene har påstået, hvilken han  med behørig oplysning, har videresendt til de Høje Herrer Direktørers nærmere betænkning, som så snart den igen er modtaget, vil blive fremsendt til Amtmanden. 27 Marts 1775.

350
Fra Bodil Hoffgård, Sal de Lichtenberg, Horsens. Henviser til tidligere afgivne erklæring på klagen fra Beboerne i Tåning, over hendes forehavende udskiftning fra Tåning Mark, hvilken klage alene består i, at ligesom hun i samme har vist, hvor urigtig Sr Niels Munch har vist sig ved, at rådføre sig med hendes Bønder, har hun siden befunden, at hun ikke har taget fejl, men at han meget mere har en nedrig tilbøjelighed til, at gøre Bønderne opsætsige mod hende, thi da hun den 10 hujus, havde sendt sin Foged for at overvære Taxationen sammen med de af Retten udmeldte Mænd, og havde givet ham ordre til at sende et Expresbud fra Tåning til hendes Svigersøn Major Beenfeldt på Serridslevgård, understod Munch sig ikke alene i, at hindre Sognefogeden i at skaffe et sådant Bud, men endog aldeles forbød ham det, hvilken opførsel havde fortjent at hendes Foged, aldeles havde forbudt ham, som han med god føje kunne, at opholde sig længere på Godset. Beder Amtmanden pålægge Munch, at han ikke må befatte sig med Tåning Mænd i denne og flere begivenheder, da hun vil forbeholde sig sin ret mod ham, ligesom Amtmandens videre resolution udbedes.[Se næste]. 13 Februar 1775.

351
Fra Rasmus Michelsen m fl, Tåning - til Kongen. [8 sider]. Samtlige Gårdbeboeres ansøgning om tilladelse til, at beholde deres Jorder på den måde som de af Arrilds tid har brugt samme, og efter Kongelig Fæste har nydt det uden forandring i nogen måde. Klager over, at deres Husbond Frue Etatsrådinde de Lichtenberg i Horsens vil fratage dem, ikke alene deres bekvemmeste Jorder, men endog betage dem den dertil fornødne udsæd med videre. 28 Januar 1775.

Påtegnet 10 Februar af Bodil Hoffgård Sal de Lichtenberg.

352
Fra J S Møller, Adslev Præstegård. Henviser til vedlagte betænkning m v fra Land Commissairerne, ang Byens udskiftning.
12 December 1774.

Bilag:
Dat 26 Oktober fra H T Pultz og P Herschend, hvoraf fremgår, at de den 22 September [vil være? – uklart grundet datoerne] på Adslev Mark, hvis situation er skikkelig bekvem til udbytning [udskiftning], således hver får sit, Skoven undtaget på et a to steder, hvor de 3 rekvirenter, når samtlige ikke hver vil have sit, meget belejligt kan få deres part etc. Men da selvejerne ikke har været, at formå til nogen udbytning, og Stiftsprovst Monraths pro memorie, mere er imod - end med nogen udbytning, i det mindste ingen bekostninger vil anvise eller tilstå for sin part, vil det være nødvendigt at få Landmåler og Landinspektør befalet af Kammeret, på de søgendes bekostning, hvorfor det videre indgives til Amtmandens overvejelse.

353
Fra A Flensborg, Horsens [3 sider]. Drejer sig om et stykke Jord på Nim Mark, grænsende til Thomas Lorches Skovskifte, som Selvejeren Søren Hansen i Foråret 1773 har ladet Pløje og tilså. Sagen er ført til et Tingsvidne den 4 Juni ved Vor - Nim Herredsret, hvor Lorches Søn har bedt om udmeldelse af Synsmænd. Fremgår videre, at det ikke skønnes, at Søren Hansen har begået nogen forbrydelse ved at pløje Jorden, hvorpå de stående Buske var af så liden værdi, at de vel ikke var værd at køre hjem, men for at købe sig fri for en proces, har han tilbudt Lorche 20 rdr, hvilket synes mere end nok, fornemmelig da en del af de ældste Beboere har vidnet, at Jorden i 40 - 50 år og mere har tilhørt Søren Hansens Gård eller Boel i Nim. Lorche vil ikke frafalde sagen, men ført videre til Skanderborg Birketing, hvor han mener at kunne bevise han er ejer. 7 November 1774.

354
Fra L Ammitzbøll, Rask. Indberetter, at der ikke er sket forandringer, eller forbedringer i indeværende år, formedelst forehavende stort Byggeri sidste Sommer på Rask, hvormed Godset har haft mangfoldigt at forrette. 11 December 1775.

355
Fra Glud, Jensgård. Jvnf rescript af 25 November 1769 indberettes, at der ved Bøndergodset er foretaget opmåling og udskiftning for 4 Beboere i Schiolde [Skjold]. Opmålingen af Engbunden påbegyndes til forestående Sommer. I øvrigt ingen forandring ved Godset, men alt befindes i sin gamle og forrige tilstand. 30 December 1775.

356
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Der er ikke i afvigte år, sket forandringer eller udskiftninger til Landvæsenets forbedring ved Godset.
18 Januar 1776.

Omslag:

Skifte Designationer.

357
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Fortegnelse over sluttede og usluttede Skifter i Horsens for 1775. [Noterer kun afdødes navne og i parentes umyndige arvinger]. Søren Hårh, Thomas Høghs Hustru Johanne Nielsdatter Møller, Jes Sørensen Torp, Capitain Langelands Hustru Christine Sophie Krause [Peder Christopher Langeland], Tolder Peder Christian Henneberg [Peder Christian Hennebergs fædrene arv, item arv efter Cammerråd og Amtsforvalter Paneks Frue Charlotte Amalia Eggers, samt af Capitain Bechs gave i 1757], Afg Obristleutenant Trappauds Enke Birgitte Riiber [Sønnen Jochum Rodenborg, Sønnesøn Hans Peter Rodenborg], Skomager Rasmus Hansen [Anne, Kirsten og Else Madsdatter], Sadelmager Albreth Jensen [Appelone, Anne og Giertrud Albrethsdatter], Knapmager Christen Jacobsens Enke Johanne Jensdatter, Peder Pedersen Kiær, Hattemager Ole Madsen Møllers Enke Anne Nielsdatter, Pottemager Niels Nielsens Hustru Karen Jensdatter, Jørgen Iversen Heier, Anders Sandmands Hustru Kirsten Lauritzdatter, Christian Knudsens Hustru Giertrud Schifters, Byens Tiener Jens Olesen, Skrædder Ebbe Sørensen Hammer, Dagleier Jens Nielsen, Esche Noers Enke Mette Erichsdatter, Anne Rasmusdatter, Kandestøber Albreth Pedersen, Hendrich Boye Poulsen Hennel [Otte Christian og Jens Poulsen].

Usluttede Skifter:

Hans Johansen Schultz, Cammer Assessor og Apoteker Gotfried Smith, Peder Thranes Enke Ellen Johansdatter, Michel Sørensen Kattrup, Andreas Hasses Hustru Anne Pedersdatter, Parykmager Johan Pedersen Mønnich, Andreas Hvas, Jens Mathisen Stensballe og Handskemager Thomas Pedersens Hustru Ellen Marie Madsdatter.
27 Januar 1776.

Omslag:

Ang Veje og Broer.

358
På bagsiden af omslag: Fra O Secher, Århus. Indberetter, at der ikke under han Gods har været sager, hvoraf noget tilfalder Justits kassen. 19 December 1775.

359
Fra Jens Busch og Christen Møller, Vejle. Regning over, hvad der er medgået til den halve Bro Nord for Uldum, der vedrører Stjernholms Amt, 13 Planker 5 1/2 al lang 12 tommer bred 3 tommer tykke a 1 rdr = 13 rdr
1 Stribånd 1 mk 8 sk
80 Spiger a 2 sk = 1 rdr 4 mk
Arbejdsløn 3 rdr udgørende i alt 17 rdr 5 mk 8 sk.
10 November 1774.

Påtegnet 22 November, at Broen er besigtiget og fundet i orden af Herredsfoged Gårmann, hvorefter Stiftamtmanden bedes sørge for betalingen.

Omslag:

Amtmands Breve.

360
Fra K F Hansen, Dejbjerglund. Henviser til et ikke vedlagt forhør over en person, Willads Hansen som har udgivet en falsk 10 rdr Seddel, ved hvilken lejlighed  2 andre Sedler er fremkommet. Sedlerne, der her fremsendes, har været i København, og er fra Cancelliet returneret med ordre om, at Assessor Rested skulle tage sig af sagen. Da de øvrige mistænkte var under Riberhus Amt, har han også henvendt sig til Stiftamtmand Lewetzau, hvorfra er oplyst, at Feuling [Føvling] Sogn skal være under Tyrsting - Vrads Herred, hvorfor han beder om, at der over de nævnte personer [ingen navne] bliver afholdt forhør. 18 Oktober 1775.

Bilag:
Dat 26 Oktober fra Carøe Amtmand Scheels Fuldmægtig, Randers der henviser til modtagelsen af ovennævnte, som sammen med de falske Sedler videresendes, eftersom Feuling skal være under Tyrsting - Vrads Herred.

Omslag:

Gen Land og Commerce Collegie Breve.

361
På bagsiden af omslag:
Fra Carøe m fl, Randers Rådstue. Indberetter, at der ikke ved Rådstueretten er faldet Bøder etc, hvoraf skal svares til Christianshavns Kirke. 30 December 1775.

362
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. Foruden vedlagte forordning mod uberettigede Omløbere og Bissekræmmere, har man med den agende Post, afsendt et større antal, til uddeling til alle vedkommende. Kongen har endvidere besluttet, at der fra samtlige Amter, ved hvert års slutning, skal indsendes Rapport over samtlige sager der er behandlet jvnf forordningen. 18 Februar 1775.

363
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. Henviser til forordningen af 26 November 1768 vedrørende Kobber og Messing Fabrikkernes tilladelse til, ved deres Betjente og såkaldte Kobberførere, at de overalt i Danmark må omføre og forhandle deres Varer. Da der i den nye forordning af 13 Februar, måske kan forekomme noget til Fabrikkernes fornærmelse i deres Privilegier og rettigheder, bedes Amtmanden bekendtgøre, at når Kobberførerne medbringer de befalede Passer og Documenter, og ikke har andre varer end de tilladte, må de som forhen, uhindret fortsætte denne handel. 25 Marts 1775.

364
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. Henviser til ansøgning fra Pottemager Magnus Sørensen, Toustrup, og fortsætter, at da forordningen af 13 Februar aldeles ikke tillader nogen undtagelse, med mindre den måtte være grundet på foregående specielle Kongelige Privilegier, så er den tilladelse, lig med Købstads Borgere, at føre hans Potter og Kar på lovlig måde, nemlig under de i samme befalede Pas og Attest, det eneste som kan tilstås Pottemageren Magnus Sørensen i Toustrup By. 29 Juli 1775.

365
Fra Moltke m fl, Commerce Coll.
Drejer sig om et forslag fra adskillige Proprietairer i Sjælland, at man skal forbyde indførsel af fremmede Fisk til København, da disse mener, at de kan forsyne Byen med den behøvende mængde og sorter til gangbare og tålelige priser. Inden man vil foretage sig videre, ønskes undersøgt om Provinsen, virkelig kan levere den ønskede mængde, da man ikke mener forslags stillerne vil være i stand til dette. Ønsker derfor fuldstændig underretning om Fiskeparkernes antal og tilstand, hvor meget der kan tilvejebringes af Ferskvandsfisk Karper, Karudser, Gedder, Aborrer, Brasen, Sudder, og til hvilken pris vedkommende vil forbinde sig til. 6 Maj 1775.

5 Bilag:

1-4)
Dat 13 Maj fra Woyda til Proprietairerne med anmodning om, at fremkomme med de ovenfor, ønskede anførte oplysninger.
Påtegnet af Godsejerne med deres bemærkninger.

5)
Fra Kierulf, Urup, hvoraf fremgår, at der under Godset er 3 Fiskeparker og en lille Sø, hvoraf der engang imellem kan tages en ret Fisk til Herskabets Bord, når samme Vande For og Efterår forsynes med Fisk fra andre steder. Vor Sø der grænser til Møldrup Krog, hvortil hans Herskab er Herlighedsejere, men da Fiskeriet ikke der er begyndt, kan der intet oplyses om samme. 

366
Fra Moltke m fl, Commerce Coll.
Det er allerede for nogen tid siden bemærket, at handelen med Stude i Jylland aftager og kommer i forfald, hvilket man ikke kender grunden til. Eftersom der ikke har været nogen forandring med Tolden, som kunne være samme til byrde, menes ikke dette kan være grunden, men da man jo før jo hellere, og senest inden 1ste Oktober, ønsker nøjagtigt omlysning om grunden til handelens aftagelse, bedes Amtmanden  undersøge og indsende sin betænkning om samme, herunder forslag til fremgang. 16 September 1775.

367
Fra Moltke m fl, Commercel Coll. Efter speciel Kongelig befaling, skal Coll forfatte en anordning til Humleavlens forfremmelse, og har efter drøftelse og undersøgelse, fundet frem til, at en skærpet fornyelse af Loven om Humle Kulers anlæg af Bønder, tillige med en rigtig control af forordningens efterlevelse, ville være det bedste for at opnå et resultat. Henviser derefter til vedlagte udkast, hvorpå ønskes Amtmanden betænkning om de lokale forhold etc, før disse fremlægges til Kongens godkendelse. 28 Oktober 1775.

Bilag 6 sider:
Udkast til nævnte nye forordning, hvoraf bl a fremgår, at hver Bonde skal være pligtig til årligt, i det mindste at anlægge de i Loven fastsatte 5 Humlekuler, og når der bevisligt ikke findes Rum eller bekvem lejlighed ved hans Gård, skal han sætte den østen for hans Gærder, under den i Lovens 3die Bogs 13 Cap 18 art foreskrevne straf etc.

Omslag:

Stiftamtmandens og Biskoppens Breve.

368
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til vedlagte kopier af modtagne antegnelser fra Økonomi og Commerce Coll, på de fra Århus Stift indsendte Brandberegninger for 1774. 17 Januar 1775.

369
Fra P Rosenørn, Århus. Af en Notificationsliste fra Danske Cancelli den 11 November, skal Rasmus Pedersen i Balle m fl betale 7 sk i porto, hvilket bedes inddrevet. 20 Januar 1775.

Notat: Denne porto afsendt 8 Februar.

370
Fra P Rosenørn, Århus. Commerce Coll ønsker indsendelse af kvitteringer, for den udbetalte [a conto] Brandhjælp på 512 rdr 4 mk 12 sk til Knud Pedersen og Michel Jensen i Hem, hvorfor disse bedes fremsendt. 20 Juni 1775.

371
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Rentekammerets ønske om, at få nøjagtig oplysning om alle årlige Markeder, tidspunkter, antal Dage, hvorfor Amtmanden snarest muligt bedes indsende sådan efterretning. 13 Juni 1775.

372
Fra P Rosenørn, Århus. Kopi af skrivelse fra Danske Cancelli, hvoraf fremgår, at Stiftamtmanden i Ribe Stift, på adskillige steder, har tildelt Chirurgi[en] et Distrikt på Landet, ud over den Købstad de er bosiddende i, mod en årlig løn der af Købstæderne, det contribuerende Hartkorn, Proprietairer, Kongelige Betjente med flere bliver udredet, hvorefter de uden betaling, skal betjene dem som nyder Almisse af Fattigkasserne, Hospitalslemmerne, så også foretage Obduktionsforretninger, hvortil de er tilstået fri Befordring. Kongen har ønsket nærmere undersøgt om, hvorvidt samme kan ske i øvrige del af Riget. 11 Maj 1775.

Påtegnet 11 Maj af Rosenørn, der udbeder sig Amtmandens bemærkninger.

373
Fra P Rosenørn, Århus. Takker for Amtmanden godkendelse og repartitions beregninger, ang istandsættelse af Hads Ning Herreds brøstfældige Tinghus, hvis Dokumenter hermed returneres i underskrevet stand, da der intet er at indvende undtagen, at Herredsfogedens underskrift på Licitationen mangler. 25 April 1775.

374
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Efter indhentede beretninger er Capitels Taxten i Stiftet, alt pr tdr: Rug 2 rdr 3 mk Byg 1 rdr 1 mk 6 sk, Havre 4 mk 10 sk, Boghvede Gryn 2 rdr 4 mk og Smør 14 rdr. 3 Februar 1775.

375
Fra P Rosenørn, Århus. Af den 1774 i Stiftet indsamlede Brandhjælp har Commerce Coll etc, jvnf indkomne Tingsvidner, anvist følgende til Knud Pedersen i Hem, for hans, den 14 September afbrændte Gård udgørende 369 rdr 4 mk 12 sk [a conto] 220 rdr og til Michel Jensen på samme tid og sted afbrændte Gård udgørende 439 rdr 3 mk 10 sk [a conto] 292 rdr 4 mk 12 sk, hvilke 512 rdr 4 mk 12 sk hermed følger, der jvnf Brand Anordningen af 13 Januar 1761 12 art, bedes udbetalt til vedkommende. 14 April 1775.

376
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Da den på det Danske Cancelli foranstaltning, indhentede erklæring fra Provst Jordhøj, over Bonden Søren Michelsen i Hylkes ansøgning af 14 December 1774, om Beneficium paupertatis mod hans Sognepræst Hr Dorcheus, i visse dele differerer såvel supplicantens som Amtmandens påtegning, udbedes Amtmandens betænkning på [ikke vedlagte] Documenter.
31 Januar 1775.

377
Fra P Rosenørn, Århus. Drejer sig om Brandhjælp på 380 rdr som Jonas Jensen, for hans Bygninger no 4 i Elling tilkommer. Men da denne har overdraget disse til Greve Trampe, ønsker Collegiet en ny vurderings forretning over de, for Brandhjælpen opførte Bygninger, hvilket Amtmanden allerfordeligst bedes sørge for. 7 Juli 1775.

378
Fra P Rosenørn, Århus. Selv om han den 1 Juli påtegnede 2 Taxationsforretninger over Poul Nielsens og Søren Lassens [nedbrændte] Huse i Alling, samt straks remitterede den ene ventende, at samme blev indsendt til Commerce Coll etc, har han dog derfra modtaget en dertil indkommen, upåtegnet Taxationsforretning etc, hvorfor udbedes nærmere om, hvor fejlen findes. 1 August 1775.

379
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Drejer sig om Husmanden Peder Jensen i Stensballe, der har ansøgt om at få sin, fra Forstanden gående Søn Søren Pedersen hensat i bevaring, uden i forvejen, ved et lovligt Tingsvidne, at have bevist hans afsindighed, ej heller tilbudt, at forsyne ham med fornøden Seng og underholdning, indtil samme på anden måde kan skaffes. Jvnf Cancelliets afgørelse, skal man bede Amtmanden tilholde Peder Jensen, at henvende sig til dem [Rosenørn og Bildsøe] som Direktører, om Sønnens anbringelse i Dårekisten, imod forskaffelse af nævnte Tingsvidne, og underholdning, indtil en portion bliver ledig. 11 August 1775.

380
Fra P Rosenørn, Århus. [Se tidligere]. Henviser til Commerce Coll ønske om en ny vurderings forretning, over Jonas Jensens nedbrændte Bygninger i Elling, som han har overdraget til Greve Trampe, hvilket nu bedes indsendt. 29 August 1775.

381
Fra P Rosenørn, Århus. Kopi af skrivelse fra Commerce Coll etc, lydende således: Kong Christian den Syvende, Fredensborg Slot. 17 August 1775. Henviser til Befaling af 8 Juli 1768 ang skete Brandskaders repartition, er derfra og til 30 Juni 1774 indfalden Brandskader i Danmark, jvnf indkomne Tingsvidner i alt, tilligemed sædvanlig Gage og Kontoromkostninger, efter medfulgte beregninger litra A 98305 rdr 5 mk 7 sk. Derefter angivelse af flere beregninger etc. 5 September 1775.

382
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til [ikke] vedlagte ansøgning fra Degnen Mathias Stenholt i Bjerre, om hjælp til opbygning af den nedbrændte Degnebolig, såvel som Biskop Bildsøes erklæring og forslag på samme om, at han må tillades en Collect i Skanderborg - Åkjær Amter, hvorpå udbedes Amtmandens erklæring. 15 September 1775.

383
Fra P Rosenørn, Århus. Under 15 hujus har Kongen bevilget Jørgen Hansen i Ejer Beneficium paupertatis [fri proces] i en sag om Skilsmisse Doms erhvervelse over hans Hustru Johanne Jensdatter, som formedelst, at have sat Ild på en Gård, er indsat til Livstidsarbejde i Tugthuset, ligeledes er Rosenørn pålagt, at anordne en Procurator for samme, hvorfor udbedes Amtmandens forslag til en sådan. 22 September 1775.

384
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang forbedringen af Ole Sørensens Gård no 15 i Grumstrup, der kun udgør 10 rdr, hvorefter det ikke vil være nødvendig at indsende ny indberetning til Commerce Coll . Anmoder om, at Brandhjælpen i Amterne bliver indkrævet og tilsendt. 22 December 1775.

385
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne skrivelse fra Amtmanden, indeholdende forskellen på dennes beregninger og Stiftamtmandens, over nogle forsikrede Landbygninger. Ole Sørensens Gård no 15 i Grumstrup er i Forretningen af 25 Juni 1769 beskrevet således: Stuehuset længde Øst - Vest 13 Fag = 150 rdr. Ladehuset Syd og Nord 15 fag = 70 rdr. Staldhuset Øst - Vest 12 fag = 60 rdr. Fæhus og Portstue Syd og Nord 13 fag 50 rdr. Et lille nyopbygget opholds Stuehus 6 fag ved Gården 50 rdr - i alt: 380 rdr. Deraf er jvnf Taxationsforretningen af 11 Oktober det Vestre Hus nedtaget, hvormed her er forstået de 12 fag Stald i Øst og Vest vurderet for 60 rdr, til rest 320 rdr. Hvorimod sidstnævnte igen på ny er opbygget og vurderet til 220 rdr. Nævner desuden Niels Jørgensens Gård no 2 i Grumstrup, der efter Forretningen af 1 Juni 1769 og 11 Oktober 1774 svarer af 640 rdr, men vil ændres ved ny Forretning 9 Januar 1775. Poul Nielsen og Søren Lassen i Alling, kan ikke komme under 1775, eftersom denne var sluttet før samme indkom. Derefter mere om samlet beregning for Amtet.
1 December 1775.

386
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Rescript om Brand Contributionernes inddrivelse på Landet, hvoraf bl a fremgår, at den korteste hjælp i henseende til Brandhjælpen på Landet bliver, at Stiftamtmanden med assistance af vedkommende Amtmand, sørger for indsamlingen af den ene mk og 13 sk [pr tdr Hartkorn] bemte Landbygning haver at betale, hvilket forestås af udnævnte Mænd. Derefter mere om den resterende Brandhjælps inddrivelse herunder, hvor vanskelig en udpantning kan være etc, hvorfor Rosenørn har udbedt sig Coll nærmere forholdsordre. 21 November 1775.

387
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne skrivelse fra Commerce Coll, ang Brandpenge, hvoraf anvises restsummen til Knud Peder [Knud Pedersen] i Hem, for hans den 14 Sept nedbrændte Gård, hvis skade udgør 369 rdr 4 mk 12, og resterer udbetaling 149 rdr 4 mk 12 sk. Michel Jensen, sst på hans samtidige nedbrændte Gård, skade for 439 rdr 3 mk 10, hvorpå resterer 146 rdr 4 mk 14 sk. Amtmanden bedes meddele vedkommende, at pengene kan udbetales på Stifts Kontoret, mod kvittering og anbefalet Attest om, at de afbrændte steder igen er opbygget. 24 November 1775.

388

Fra P Rosenørn, Århus. På den fra Cancelliet modtagne Notificationsliste over de i Oktober måned indgåede ansøgninger, hvorpå ikke er faldet afgørelse er:
6 X 674 Justitsråd Teilmann på Restrup og Forvalter Münster, om Skifte Commissarier til at påkende afgangne Christian Fischers Stervboes prætentioner, såvel til de udeblevne Debitorer som andre.
Cancelliet: Den 5 Oktober forbliver ved Loven og ordinaire Lands Lov og Ret. Hvilket bedes meddelt vedkommende.
1 December 1775.

389
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til [ikke] vedlagte Dom fra Borgmester Flensborg, afsagt på Vor - Nim Herredsting 10 Novb, hvorefter Amtmanden bedes sørge for, at Anders Pedersen m fl af Lundum betaler de idømte Mulcter. 21 November 1775.

390
Fra P Rosenørn, Århus. Følgende Brevporto fra årets 2 første kvartaler, har han ladet betale på Posthuset: Af et nyt Tingsvidne over Michel Jensen og Knud Pedersens afbrændte Gårde i Hem 11 sk, kvitterings indsendelse vedr udbetalt Brandhjælp 512 rdr 4 mk 12 sk til samme 7 sk. Kvitterings indsendelse for anvist Brandhjælp 380 rdr til Jonas Jensen i Elling, udbetalt til Grev Trampe 7 sk, hvilke 25 sk Postpenge Amtmanden bedes sørge for bliver indbetalt af pågældende. 31 Oktober 1775.

Notat: Disse 25 sk er sendt ved lejlighed i Brev af 9 gbr uden at være indkrævet hos vedkommende.

391
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til en [ikke] vedlagte skrivelse fra en del Selvejere og Provst Monrad på hans Mensal Bondes vegne i Adslev om, at Præsten Hr Seidelin og 2 andre Bymænd, forbydes at udskifte deres Jorder, hvorpå udbedes Amtmanden erklæring.
20 Oktober 1775.

392
Fra P Rosenørn, Århus. Drejer sig om Bonden Jørgen Hansen af Ejer, som under 15 pasfoto er bevilget Beneficium paupertatis [fri proces] til, at opnå Skilsmisse fra Hustruen Johanne Jensdatter. Eftersom Amtmanden ikke har kunnet foreslå en god Mand til at føre sagen, har Rosenørn konstitueret Procurator Nicolay Frydensberg i Horsens, til - uden betaling, at føre sagen. 13 Oktober 1775.

393
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Amtmandens tidligere angivelse, af en forskel på Taxationssummerne for 1774 - 75 i Amterne og de indkomne Assuranceforretninger. Grunden til samme ses af den, fra Commerce Coll, modtagne liste, hvoraf kopi vedlægges.
12 Oktober 1775.

Bilag:
Dat 7 Oktober fra Commerce Coll. Fortegnelse over de i Skanderborg og Åkjær Amter forsikrede Landbygninger, med angivelse af navne og summer.
Skanderborg Amt:
Jens Leths Gård Lethenborg - Grev Trampes Hoved Kro - Anders Jensen Winthers nu Sr Engerslevs Gård no 3 i Borup - Jørgen Sørensens Gård no 9 i Grumstrup - Ole Sørensens Gård no 15 ibidm - Niels Jørgensens Gård no 2 ibidm - Michel Søegårds og Jens Nørgårds Hus i Stilling. Derefter de den 14 August afbrændte: Anders Christensens Gård no 1 i Elling - Jacob Jensens Gård no 5 ibidm - Eske Jensens do no 4 ibm - Peder Jensens Gård no 5 ibm. Hvorimod afgår de den 14 November 1774 afbrændte 2 halve Gårde no 1 i Hem og Kalbygård som er nedbrudt.

Åkjær Amt:
Obristinde de Sehesteds Rodstenseje - Erik Christensens Gård i Saxild - Jacob Sørensens Gård i Hadrup og Christian Begtrups Præstegård i Astrup.

394
Fra P Rosenørn, Århus. For at få gode og duelige Chiruger her i Stiftet, har Danske Cancelli bedt ham arrangere det således, at denne kunne nyde 150 rdr i årlig løn, ligesom i Ribe Stift, samt pålagt ham at forfatte en "ansættelses kontract" til indsendelse og godkendelse, hvortil den i Ribe anvendte kunne lægges til grund, hvilken han har modtaget fra Stiftamtmand Lewetzau. Fremfører flere bemærkninger om samme, bl a med udlægningen på Hartkornet, og ønsker nærmere oplysninger fra Amtmanden, herunder angivelse af Amtets Hartkorn som ligger nærmere end 4 Mil til Købstæderne. 10 Oktober 1775.

395
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Amtmandens erindring, om udarbejdelse af en Fourage Repartion [udlægning], hvorefter han for at vise al mulig føjelighed og for, at få samme behørigt underskrevet, har omskrevet og forandret samme, således Skanderborg Amt, i stedet for først ansatte 2000 tdr Hartkorn, kun leverer 690 tdr til Randers, medens resten 1310 af Haureballegårds Amt, mod at Skanderborg Amt leverer samme kvantum her i Århus, hvormed håbes at Amtmandens påstand er opfyldt, hvorefter denne vil underskrive Brevet, der allerede er underskrevet af Rosenørn og Gerstorff, og derefter expres indsendes til rentekammeret. 26 September 1775.

5 bilag:

1)
Dat 26 September. Nævnte fortegnelse [Repartition] over leverancen af Havre, Hø og Halm til de i Århus Stift indkvarterede Cavalleri Regimenters Heste fra 26 Oktober 1775 til do 1776, således samme i henseende til Fouragens udredelse og kørsel, kan være mindst besværlig for Landmanden. Det Jydske Regiment Rytteri: 2 Escadroner i Randers. Det Slesviske Regiment Rytteri: For Regimentet i Exercertiden i Randers. Til 2 Escadroner og Stabet i Århus, at levere på Rosenholm og Århus. Til 1 Escadron i Horsens.

2 - 3)
Kladder med udregninger.

4)
Dat 27 September fra Woyda, hvori Sognefoged Michel Poulsen i Storring, pålægges straks efter modtagelsen af dette Brev til Kammerherre Scheel, ved et Expres Ridende Bud, at besørge samme, afsendt fra Århus Postkontor med næste Post, og for afleveringen får Postmesterens Attest. Kvitt fra Postmesterern. PS Hosfølgende Brev til Borgmester Glerup i Århus, leveres på samme måde på Posthuset.

5)
Dat 25 September fra Woyda, hvori Sognefoged Jens Nielsen i Stjær, pålægges ved Expres Ridende Bud, at befordre hosfølgende Brev til Gehejmeråd Rosenørn i Århus, og få påtegnet kvittering for afleveringen.

396
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indsendte ansøgninger etc, hvorpå ikke er truffet afgørelse er:

6 N W 1731
I Thanning, Forpagter ved Thurebyholm, om 2 i Tåning By værende hele Gårde, må fritages for at inddeles til halve Gårde.
Cancelliet 10 August: Forbliver ved Kammerets betænkning, hvorefter ansøgningen bortfalder, da samtlige Beboere med den foretagende forandring have erklæret, at være veltilfreds.

6 S W 1598 
Anne Kirstine afg Peder Pedersens af Saxild i Åkjær Amt, klager over Hr Hartmann, som har udsat hende fra sin i fæstehavende Gård med videre.
Fredensborg 25 August: Forbliver ved Lands Lov og ret.
22 September 1775.

Omslag:

Finans Collegie Breve.

397

På bagsiden af omslag:
Fra B Voigt, Randers. Indberetter, at der ikke fra 14 Januar til 14 Juli ved Bytings Retten er faldet indtægter til Justits kassen.
14 Juli 1775.

398
Fra Juel og Moltke, Finans Coll. Med henvisning til Kongelig befaling, anmodes Amtmanden om, så snart dette er modtaget, at foretage eftersyn hos Amtsforvalteren, for at sikre sig, om den i Amtskassen værende sum af Toskillinger under præg af året 1761, såvel for Finans Coll som for Over Skatte Direktionen, hver for sig, hvorom snarest ønskes underretning. 6 Maj 1775.

399
Fra Juel og Moltke, Finans Coll. Drejer sig om en ikke nærmere beskrevet plakat, hvis indhold, så vidt muligt, på samme tid bliver bragt til alles kundskab. 9 Maj 1775.

Omslag:

Westind Guin Rente og Gen Toldkammer Breve.

400
På bagsiden af omslag:
Fra J Jørgensen, Jebjerg. Indberetter, at der i 1775 ikke er faldet Bøder til Justits kassen ved Frisenvold og Kalø Birke Ting.
22 Januar 1776.

401
Fra Moltke m fl, Westindiske etc. Uagtet Tolder Kofoed i Horsens den 15 Juli blev pålagt snarest, at indsende regnskabet for 1774, er dette dog ikke sket, hvorfor Stiftamtmanden bedes sørge for sammes indsendelse. 19 August 1775.

402
Fra Moltke m fl, Westindiske etc. Da hverken Told eller Contra Bogen fra Horsens for 1774 endnu er indkommet, og regnskabet skal afsluttes inden årets udgang, nødsages man til, at erindre om skrivelsen af 19 August, hvori Stiftamtmanden blev anmodet om, at sørge for indsendelsen af det manglende. 7 Oktober 1775.

Bilag:
Dat 16 Oktober fra A Flensborg m fl, Horsens, hvoraf fremgår, at man efter Stiftamtmandens ordre, har pålagt Tolderen, ufortøvet at indsende Toldregnskabet, hvortil denne svarede, at han den 1 Oktober, med den agende Post, havde afsendt regnskabet. Nævner grunden til forsinkelsen som forviklinger mellem ham og Controllør Ducke, sidste angiver, at han ikke er skyld i forsinkelsen.

403
Fra Moltke m fl, Westindiske etc. [Se tidligere]. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 31 Januar, omhandlende forhør over Prammændene og 2 Undermålere i Horsens, hvoraf ses, at der ikke kan gives nogen oplysning om, hvorvidt det i, Skipper Jens Pettersen af Jørgensby ved Flensborgs, angivne klage over Toldbetjentene i Horsens er sandt eller ikke. Ligesom disse benægter, hvad Skipperens klage angiver. For at kunne vise Skipperens usandheder i sin klage, melder Tolder Koefoed, at han den Nat, nemlig den 21 August, hvor han efter Skipperens og Skibsfolkenes sigende, skulle have været ved eller på dennes Skib, 2 gange har været ude på Fjorden med 2 af sine Sønner, for at opsøge 2 Både, som var angivet, at skulle ligge der med Salt og Tobak, men at han ingen fandt o s v. 11 Marts 1775.

Bilag:
Dat 4 April 1775 fra A Flensborg m fl, hvoraf fremgår, at de efter ordre har afhørt nævnte Sønner, hvis vidnesbyrd stemmer med Faderens, bortset fra, at de ikke kan huske hvilken Nat de 2 gange var med Faderen på Fjorden.

404
Fra Moltke m fl, Westindiske etc. Da Toldkammeret ønsker oplyst til, hvilke priser de Jydske Hovedgårdes Stald Øxner, som fortoldes ved udførsel af Landet,  bliver solgt, bedes Amtmanden indhente og indsende samme. Hvilket også ønskes årligt fremover. 6 Juni 1775.

405
Fra Erichsen m fl, Westindiske etc. Stephen Langballe i Skanderborg har den 2 hujus indsendt ansøgning om Pas til overførsel af 100 - 150 Høveder til Sjælland, men da ansøgningen ikke er påtegnet af Amtmanden, spørges om, hvorvidt denne har nogen indvendinger, idet han ellers tilstilles samme. 7 Oktober 1775.

406
Fra Erichsen m fl, Westindiske etc. Man har erfaret, at vedkommende som et eller andet sted i Landet køber Kvæg for, at bringe det andre steder hen, ikke forsyner sig med den i forordningen af 3 September 1762 anbefalede Attest, der forinden sådant sker, skal påtegnes af stedets Amtmand. Så uagtet, at den forhen grasserende Kvægsyge er ophørt, men igen er begyndt i Nabostaterne, anmodes Amtmanden om nøje, at påse vedkommende holder de udgangne anordninger efterrettelige. 11 November 1775.

407
Fra Erichsen m fl, Westindiske etc. I anledning af den på ny udbrudte Sygdom blandt Hornkvæget i Hertugdømmerne, har man i dag beordret Tolderne og Kontrollørerne ved Toldstederne, at have nøjeste opsyn med, at så lidt Hornkvæg, Huder og Tallig [Talg?] fra Slesvig og Holsten indføres til Kongeriget, hvilket er til Amtmandens underretning, ligesom det holdes højst fornødent, at de forhen gjorte anordninger, bl a at der ved Færgeløbene ikke transporteres noget Kvæg mellem Landsdelene, uden på forhånd at være forsynet med godkendt Pas etc.
16 December 1775.

 
Færdig med læsning og afskrift pakke no 72
LAV B5 C - 137 år 1775.

Begyndt pakke no 73 LAV B5 C - 138 År 1776.


Afgivelser 1776.

408

1 Pakke Anordninger

Et Rescript af 14 Marts ang Broer på Landeveiene

Et do af 25 April ang Strafformildelse for Christian Christiansen af Velling

Et do af 4 Oktober ang Arvs udbetaling af en Arv efter Hans Johansen Schultz i Horsens

Et do af 30 Oktober ang Strafs formildelse for I Grill i Horsens

En Pakke Cancellie Breve

En do Rentekammer Breve

En do West Guin Rente og Gen Toldkammer Breve

En do Gen Land oec og Com Colegi Breve

En do med Stiftamtmandens og Biskoppens Breve

En do med Amtmændenes Breve

En do med Horsens Byes Breve

En do med Skanderborg Byes Breve

Skanderborg Fattig Regnskab

En Pakke Designationer

En Pakke Delinqventligninger, Domme m m Delinqventvæsen

En Pakke ang Weie og Broer

En do ang Sessions og lægdsvæsen

En do om Landvæsen

En do ang Skatte og Amtstuevæsen

An do ang Stutterier og Staldstude

Fortegnelse over Godsernes Protokoller og Documenter

En pakke med forskellige Indberetninger

En do med forskellige Breve og Dokumenter.

Omslag:

Forskellige indberetninger.

409
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Så vidt han har kunnet få oplyst, er der i Distriktet, ingen afskedigede Militære personer, der udfører noget af det Håndværk, som efter Loven, kun må udføres af Håndværkere i Købstæderne. 6 Maj 1776.

410
Fra E N Bang, Brædstrup. Henviser til modtagne skrivelse, hvorefter han ved Sognefogederne, har ladet undersøge, om der i de få Byer i Tyrsting Herred, som hører under Skanderborg Amt, findes afskedigede Militære personer, der ernærer sig som Håndværkere, men sådanne findes ikke. 7 Juni 1776.

411
Fra A Flensborg, Horsens Jvnf modtagne skrivelse, har han undersøgt, om der i Vor Herred, er Militære personer, som efter 14 års Krigstjeneste er afskedigede, eller tildelt pension, der ernærer sig med Håndværk, som alene må udføres af de der bor i Købstæderne, men ingen fundet. 28 Maj 1776.

412
Fra Søren Såbye, Horsens. Henviser til modtagne, ang undersøgelse af, hvorvidt der er Militære personer under Stensballegårds Birk, som efter 14 års tjeneste, eller med pension er afskedigede, der ernærer sig af Håndværk, som kun må udføres af Beboere i Købstæderne, men ingen fundet. 8 Maj 1776.

413
Fra Nicolay Holmer, Odder. Henviser til ønskede oplysninger om, hvorvidt der i Hads Herred findes afskedigede eller pensionerede,  Militære personer, med tilladelse til at bruge Håndværk, som ellers kun må foretages af personer, der er bosiddende i Købstæderne. Der findes ikke sådanne i hans område. 8 Maj 1776.

414
Fra A Flensborg, Horsens Under Vor Herredsret har der ikke i afvigte år, været sager mod Omløbere, jvnf forordningen af 13 Februar 1775.
2 Januar 1776.

415
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Der har ikke under Birket, været sager, jvnf forordningen af 13 Februar 1775. 31 December 1776.

416
Fra Søren Såbye, Horsens. Der har ikke i afvigte år, under Stensballegårds Birk, indfundet sig Omløbere med Galanteri Kram etc, heller ikke været sager om samme. 31 December 1776.

417
Fra A Flensborg, Horsens Ingen af Vor Herreds beboere har anmeldt, at de i afvigte år, har indgivet ansøgninger til Kongen etc, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 2 Januar 1777.

418
Fra A Flensborg, Horsens Fremsender hermed ønskede oplysninger om Fabrikker i Vor Herred. 31 December 1776.

Bilag:
Nævnte indberetning, uden angivelser, idet der henvises til samme af 21 Juli 1774.

419
Fra A Flensborg, Horsens Her i Horsens eller i Nim Herred har /:Gud være lovet:/ endnu ingen smitsom svaghed vist sig blandt Hornkvæget. 28 Marts 1776.

420
Fra A Flensborg, Horsens. Indberetter, at den i Holsten grasserede Kvægsygdom, ikke har vist sig i Byen. 27 Juni 1776.

421
Fra A Flensborg, Horsens. I Horsens og Nim Herred, har til dato, ingen Kvægsygdom vist sig. 26 April 1776.

4 bilag:
Om samme, for Månederne Maj - Februar - August og September.

422
Fra A Flensborg, Horsens. Indberetning om, at den i Holsten grasserende Kvægsygdom, ikke har vist sig i Horsens og Nim Herred.
28 Oktober 1776.

3 bilag:
Om samme, for Månederne November - Februar og Januar.

423
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Indberetter, at der ikke i afvigte år, er nogen der har nedsat sig i Byen med Kramhandel.
31 December 1776.

424
Fra A Flensborg, Horsens. Indberetter, at der i afvigte år, ikke har været sager mod Omløbere med varer, jvnf forordningen af 13 Februar 1775. 2 Januar 1777.

425
Fra A Biørn, Rask. Med henvisning til modtagne skrivelse, indberettes at der aldeles intet forråd er af gammelt Korn. Anslår at årets Høst, Boghvede undtaget, vil fylde ca 1/3 del mere end forrige års. Efter foreløbig aftærskning regnes med omtrent 600 tdr Rug 200 Byg 700 Havre og 50 tdr Boghvede. 19 September 1776.

426
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Indberetter, at der ikke ved Godset findes gammelt Korn. Indeværendes års avl, regnes, såvel af Traver som i Tønder, Rug 1/3 del mere, Havre 1/4 part mere/mindre? end sidst afvigte år. Byg ca som dette, men Boghvede 1/4 part mindre. Forventer at der vil blive ca 400 tdr Rug 400 Byg 150 Boghvede og 500 tdr Havre. 23 September 1776.

427
Fra A Flensborg, Horsens Ved Nim Herredsret er i afvigte år, ingen sager behandlet mod Omløbere. 2 Januar 1777.

428
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Der har ikke været behandling af sager, jvnf forordningen af 13 Februar 1775. 31 December 1776.

429
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Henviser til modtagne ordre, hvorefter indberettes, at der i Byen er 140 tdr gammelt Rug. Århus Rug høst anses for at være god, og 1/3 part bedre end forrige år. Det fra Byens Marker indavlede Korn, ventes at give ca 360 tdr Rug. 3 Oktober 1776.

430
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Af gammelt Korn findes 39 tdr Rug 11 Byg 64 Malt og 32 tdr Boghvede. Og dette års indavling anslås til 574 tdr Rug 376 Byg 330 Havre og 45 tdr Boghvede. Boghveden anses som et ganske slet år, medens øvrige regnes som et fuldkommen godt år. 9 September 1776.

431
Fra A Flensborg, Horsens. Indberetning og Fabrikker i Nim Herred, hvorpå han henviser til samme af 21 Juli 1774.
31 December 1776.

432
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Indberetter, at der ikke i Byen findes nogle Manufacturer [Fabrikker], og altså kan det tilsendte Skema ikke give nogen oplysning om sådanne. 9 December 1776.

433
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Henviser til vedlagte skema om Fabrikker i Horsens. 31 December 1776.

Bilag:
Nævnte skema, hvorpå henvises til indberetning om tidligere Fabriks undergang.

433b
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Efter advarsel til Købmændene i Byen om at indlevere opgørelse over, hvilke varer af Uldent og Silke, de fra Indenlandske Fabrikker har modtaget i afvigte år, har de indsendt følgende:

Christian Richter 258 rdr 3 mk 1 sk - Samuel Blumer og Co 1188 rdr 5 mk 7 sk - Knud Groth 372 rdr 3 mk 7 sk og Claus Hansen og flere 367 rdr 1 mk 13 sk. Købmændene har nægtet at udlevere deres originale regninger, men har forevist samme, og afgivet kopi af disse.
14 Januar 1777.

434
Fra F C Muncheberg, Horsens. Ingen af Byens indbyggere, har anmeldt indsendelse af ansøgninger til Kongen etc, hvorpå ikke er modtaget svar. 1 Januar 1777.

435
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Ingen af Byens indbyggere, har anmeldt at have indsendt ansøgninger eller andet til Kongen, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 2 Januar 1777.

436
Fra A Flensborg, Horsens. Ingen af Nim Herreds beboere, har anmeldt indsendelse af ansøgninger eller andet, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 2 Januar 1776. [1777]

437
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Ingen af Byens indbyggere, har anmeldt indsendelse af ansøgninger etc, hvorpå ikke er truffet afgørelse. 2 Januar 1777.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter.

438
På bagsiden af omslag:
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Indberetter, at der ikke i afvigte år, er faldet Bøder til Christianshavns Kirke. 1 Juli 1776.

439
Fra C Trane Århus. Henviser til modtagne skrivelse, hvorefter han så snart det er muligt for Drivis og Vinteren, skal accordere med en af de 2 Skippere som ligger i Havnen, om overførsel af de 2 Arrestanter [til København], ligesom samme, forinden skal blive modtaget i Byens Arresthus. 7 Marts 1776.

440
Fra Clara Eleonora Harløv og Niels Olesen, Tønning. Kopi af Testamente, for så vidt angår den efterlevende, når den ene afgår ved døden. Begyndende: Ligeså Christeligt som der er i sin Livstid, at tænke på døden, og sin dødstime, så høibilligt og sømmeligt er det og i Livet at tænke på det, som efter døden kan agtes gavnligt for de efterlevende, og for den ægteven især, som man her i verden har levet med et Christelig og kærligt ægteskab i al fornøjelse, at besørge forvaret og sat i rolighed. Fremgår videre, at de ingen levende arvinger efterlader sig. Att af deres gode Ven [Sognepræsten] Christen Sommer i Sønder Vissing og Skoleholder Jens Jørgen Serritzlev i Tønning.
28 Februar 1776.

441
Fra F C Trampe, Hoved. [Se tidligere]. Henviser til Extract af regnskabet fra Amtsforvalter Hoved, hvorefter han mener, at han kan tilkomme Lejermålsbøderne fra Peder Stærk i Gesing og Kirsten Sørensdatter, under hans Gods i Vedslet, Lejermålet er begået i 1773, hvor han da var Ejer af Urup Gård og hele Godset i Vedslet og Assendrup, ligesom bemeldte Gods af alders tid har haft Sigt og Sagefalds rettighed på underliggende Gods. Nævner også, at en uvedkommende Præst har blandet sig i sagen. Håber på Amtmandens venlige assistance.
5 Marts 1776.

2 bilag:

1)
Dat 22 Marts fra Woyda, der svarer at han ikke har forstået det anderledes, end at Lejermålet skal være begået i Gjesing, hvor hun da tjente hos Peder Stærk, som selv har tilstået samme, hvorefter Bøderne blev indbetalt til Amtstuen, da tiden var inde til, at dettes regnskab skulle afsluttes, og derfor måtte han, om hendes Bøder skrive til Urup Gods, fordi hun hørte under dette, og derved står det til videre, indtil antegnelser kommer i regnskabet, da man så må redegøre nærmere for omstændighederne.

2)
Dat 18 Marts 1775 fra Michel Knudsen og Michel Nielsen, Vedslet. Der attesterer, at Søren Clausen i Vedslet og hans ved Peder Stærk i Gesing, besvangrede Datter Kirsten Sørensdatter i underskrevne Mænds påhør, har forklaret, at hun ikke i de sidste 3 år har tjent eller været hos Peder Stærk, ligesom hun også beretter, at det med ham i 1773 begåede Lejermål er sket på Vedslet Byes grund, på det sted som hun undser sig ved at melde, hvilket de også ved Ed vil bekræfte. Bekræftes ligeledes, at hun i de 3 sidste års Kornhøst har været hos underskrevne Mikkel Knudsen som Høstmø. Att af (Sognepræsten) I Hildebrandt, Torrild.

442
Fra Kong Christian den Syvende, Christiansborg. [Se tidligere]. Gør witterligt, at for Os haver Peder Herschend af [Gesing] Øde Mølle, andraget om tilladelse til, at lade indstævne til Højesteret, en Underrets Dom, som Niels Wissing i Skanderborg har afsagt 10 Marts sidst, i en sag mellem Byfogeden Frederik Carl Muncheberg og Herschend, betræffende en indmuret Kobberkedel, som Carl Byhner m fl i Skanderborg, i Foråret 1774 skal have confiskeret hos Herschend, skønt denne har bevidst, at der ingen Dæk var til Kedlen, så der ikke kunne brændes eller var brændt Brændevin i samme. Iflg Dommen skulle han desuden betale 20 rdr til Muncheberg. Bevilling til sagens behandling i Højesteret, hvorefter nævnes Niels Wissing, Muncheberg, Carl Byhner, Niels Madsen og Mads Ringer?, Controllør Schmidt, Amtmand Woyda, Cancelliråd Biørn, Thestrup, Præsterne Dorcheus i Hylke og Kålund i Kattrup. 7 December 1775.

443
Fra Sehestedt, Bjerregård. Henviser til vedlagte Dom, afsagt ved Vor - Nim Herredsting 16 Februar sidst, hvorefter Søren Jensen, tjenende hos Ole Bruun i Hvirring, for hans grove og strafskyldige overfald mod Ladefogeden Anders Pedersen den 25 Juli 1775, er dømt til at betale for 3 Nævehug og et Hårgreb 36 rdr og til Sognets Fattige 2 rdr, samt omkostningerne 4 rdr. Men selv om Dommen lovligt er forkyndt for ham den 4 Juni, og han igen 4 September er afkrævet betaling, er dette dog ikke sket. Det er vel bekendt, at han ikke har, eller kan skaffe så mange Penge, thi han har næppe de fornødne Arbejdsklæder, og desuden er han sådan en person, om han end fik nok så meget i løn, er han i stand til, at sætte det alt overstyr. Men da uformuenhed ej bør give nogen frihed til ustraffet at synde, så bør han heller ikke forskånes for sin straf, også med hensyn til, hvilke konsekvenser dette ville have. Med henvisning til forordningen af 16 December 1743, bedes Stiftamtmanden derfor sørge for, at han hensættes i Viborg Tugthus, indtil Bøderne etc kan være aftjente. 28 Oktober 1776.

4 bilag:

1)
Dat 12 November fra Sehestedt, Bjerregård, der henviser til skrivelse af 5 hujus, hvorefter han er meget fornøjet med, at Søren Jensen i Hvirring, forvises til Fæstningsarbejde indtil Bøderne m v er betalt. Men da en Officer har berettet for ham, at Regimenterne, i henseende til de Hvervede, ikke må antage nogen der har udstået straf i Fæstningen, bedes Stiftamtmanden sørge for, at der ikke sker noget i den henseende, når han igen, efter udstået straf, bliver præsenteret. Kan ikke være tilfreds med, hvis han hensættes på Vand og Brød, men udbeder sig afgørelse om, hvorvidt han skal til Fæstningsarbejde eller i Tugthus.

2)
Dat 14 December fra Hauch  m fl, Commiss Coll, København, hvoraf fremgår at man efter Rosenørns forlangende, har gjort anstalt til, at Søren Jensen af Bjerregård, bliver modtaget i Nyborg Fæstning, til afvikling af idømte Bøder m v.

3)
Dat 4 September fra Christen Matsen og Christen Christensen, Hvirring, der samme Dato har været hos Søren Jensen, tjenende Ole Bruun, sst for at afkræve ham betaling, jvnf Dom af 16 Februar.

4)
Dat 18 Oktober 1776 fra Buchwald, Randers, der henviser til afsagte Dom, men da den er udenfor hans Jurisdiction, anser han sig ikke competent til, at gå ind i samme sag.

444
Fra A Conradine og Sophia Magdalene, Comtesser af Tramp, Sønderborg - til Kongen. [5 sider]. Beder allerunderdanigst om, at deres Broder Greve af Tramp, Hovedgård, der hidtil som deres Formynder og nærmeste værge, har haft deres Arv på 7200 rdr, må pålægges at aflevere samme til hensættelse i Den Kongelige Banco. Arven efter deres Forældre Obrist Hans Vilhelm von Rømer og Frue, jvnf Testamente, hvori nævnes 4 Søstre, ligesom det fremgår, at man ikke er tilfreds med Broderens forvaltning af summen herunder, at han i 1768, da den yngste Søster Henriette Dorethea trængte til penge, gav han hende, imod Testamentets indhold 700 rdr, og desuden selv tog 500 rdr o s v.
7 Maj 1776.

Påtegnet 22 Maj af Woyda, og erklæring den 28 Maj fra Trampe, der bl a fremfører, at hvad kunne det nytte, at nægte Søsteren det ønskede beløb, når hun efter Forældrenes død havde erhvervet "veniam ætatis" og han ikke selv havde råd til, at give hende pengene.

445
Fra C Trane, Århus. Henviser til [ikke] vedlagte bilag, hvoraf ses, at de 2 Arrestanter, med Skib er overført til [København] og indsat i Københavns Fæstning, ligesom udgifterne på 21 rdr bedes fremsendt. Arrestjernene, som var pålagt Delinqventerne, er tilbageleveret af Skipperen, og skal ved første lejlighed blive fremsendt. 19 April 1776.

446
Fra Jens Pedersen og Michel Povelsen, Storring. Efter begæring af Husmanden Jens Soldat, har de med flid synet og efterset hans lille 14 uger gamle Barn, der i Nat i Faderens fravær, er død hos Moderen. De kan med god samvittighed bevidne, at der ikke fandtes mindste tegn på dødsårsagen, hvoraf kan sluttes, at Moderen ikke har været årsag til dette, men at det efter den alvise Guds besluttede Råd er af et slag, eller anden Sygdoms angreb, ved en salig død i Herren er hensovet. 8 Maj 1776.

447
Fra C Trane, Århus. [Se tidligere].  Delinqventerne Lars Thomasen og Erik Hansen, er i Dag modtaget her i Århus og indsat i Arresthuset, for ved første lejlighed, at oversendes til Citadellet Frederikshavn i København, hvilket Skipperen Christen Hansen, Århus, ved sin hjemkomst skal medbringe behørig bevis for. Denne forlanger for transport, forplejning, aflevering etc 10 rdr stk, som skal være en praxis her i Byen, men Trane vil forsøge, ved endelig aftale i aften, at bringe ham til nogen afslag. 13 Marts 1776.

448
Fra J Langballe, Skanderborg Amtstue. Ved dette skulle han ikke ermangle underdanigst, at melde, det min Principal Amtsforvalter Houed er i aftes ved Døden afgået. Fra hans Enke bedes om tilladelse til, at den afdøde må indsættes i Venge Kirke næstkommende Løverdag.
7 April 1776.

449
Fra Rasmus Jørgensen, Overby. Klager over Naboen Peder Nørskov på grund af uenighed om noget gæld. Klageren gik den 17 Juni til Peder Nørskov, for at kræve noget Tag denne havde lånt, hvortil han svarede, at Tag kunne han ikke skaffe, hvilket Peder Jørgensen var indforstået med, hvis han i stedet ville betale nogenlunde det han kunne være tjent med. Nørskov havde modsat et tilgodehavende, hvilket klageren gerne ville betale, når han til gengæld ville betale sin gæld såsom Oldengæld m v, hvorover han blev vred og udgød en hoben skældsord og andet ondt. Beder om, at han for sådan uhørt og ukristelig omgang må blive pålagt en liden Mulct til Sognets fattige, og at de sammen må blive indkaldt, således de i Amtmandens nærværelse kan gøre afregning med hinanden, og klageren derefter, i fred kan komme ud af disse fortrædeligheder. 21 Juni 1776.

Påtegnet 3 Juli af Woyda, hvoraf fremgår, at de har været indkaldt, hvor der er opnået forlig på nærmere beskrevne vilkår.

2 bilag:

1)
Regning fra Peder Nørskov på bl a Loftsøm, Halm etc i alt 6 rdr 2 mk 12 sk. Do fra Thomas Thomasen, bl a Oldengæld, Tømmer, 2 Ris Bøge, hans Karl efter hans egen forevisning har hugget i mit Skifte etc.

2)
Dat 2 Juli fra Michel Christensen og Jacob  Jensen der Tækkede, attesterer at det Tag Peder Nørskov lånte af Rasmus Daugård, var så godt, frisk og forsvarlig, som kunne forlanges.

450
Fra Peder Nørskov, Overby. [Se forrige]. Der skriver, at siden Amtmanden var i Overby, har Naboerne alvorligt vist deres ondskab, bl a at da hans Bæster trådte over Skellet ind i Boghvedesæden, blev de straks ført i Hus, hvorefter han så skulle betale for at få dem tilbage, men de tænkte ikke på, at det var deres egen skyld, eftersom de ikke har ville kaste Dige eller Gærde. Når Svinehyrden kommer med hans Svin, og der kan løbe et eller flere ind i deres Gårde, tager de dem, ganske ulovligt i Hus o s v. Beder om et par ord om, hvad sted han skal vende sig for at få sin rettighed. 29 Juni 1776.

451
Fra M Rohde, Århus. Har den ære at melde, at den ene af de 2 personer som Amtmanden har interesseret sig for, med hensyn til Hospitalsophold, for det første, ved ophold hos sine venner udenfor Hospitalet, er tillagt 1/2 portion på 1 mk ugentlig. Papirerne på vedkommende har han i sin tid indleveret til Direktørerne, og kunne derfor ikke angive noget navn på sagen, hvorefter det er Amtmandens afgørelse, hvem der er mest trængende, som derefter kan afhente sin portion hos ham. 16 Juli 1776.

Notat: Fader Christen Sørensen. NB Søren Christensen i Firgårde hans Brødre. Rasmus Christensen afsindig fra de 18 Juni 1776 1/2 portion 1 mk ugentlig.

452
Fra P Malling, Skanderborg Østre Ladegård. Henvender sig ang Sr Gimling, idet han mener at denne mere må beherskes af et fremfusende og ubillig sindet gemyt, end ordentlig at tænke [sig om], især når han tragter, at spøge med en fornuftig og øm Øvrighed. Det er jo forvirret uden lovlig opsigelse, at jage nogle fattige Mennesker med mange Børn i Landflygtighed, efter at de en del år, med et godt vidne har beboet hans Hus, og efter accord svaret, hvad der skulle svares, og nu jager dem på Malling, på en tid hvor han ikke selv har Bopæl i Lægdet.  Malling nævner også Gimlings gamle Sal Fader, der i mange år var hans gode ven, der var fornøjet med dennes engagement, og bedt ham, for gammelt bekendtskabs skyld, råde og styrke hans Søn, når han fornam noget til hans utæmmede væsen, hvilket denne gamle Mand må have kendt, siden Mallings Nabo Søren Sørensen har haft samme anmodning. Slutter med, at han ikke håber, at han skal sættes i lighed med en enfoldig Bonde i Amtet, eller misundes, at forsvare sin ret, han er en aldrende Mand, og Amtmanden føler selv, hvad årene kan tåle af så urolig en omgang. 11 Juli 1776.

453
Fra Fogh?, Skanderborg. Fremgår, at Amtmanden har beskikket ham som Forsvarer for Delinqventinden Bodil Rasmusdatter af Båstrup, der har begået et elendigt mord på sit eget Barn. Han har i den anledning været i Birketingsretten, hvor Tolstrup - som Actor førte nogle Vidner, og derefter overlod sagen til Domsafsigelse. Fogh mener ikke, at det klart fremgik af Vidnernes forklaring, om hun var fra Forstanden da hun dræbte Barnet, hvorfor han ønsker at indstævne nye Vidner, men ønsker forinden Amtmandens tilladelse til dette, idet han fremfører, at umagen vil han ikke spare, men for egen regning betale omkostningerne vil han ikke, hvorfor udbedes Amtmandens afgørelse.
27 Oktober 1776.

454
Fra Frederik L Beenfeldt, Serridslevgård. Henvender sig angående en ansøgning, som han i København har fået at vide, ikke ville kunne godkendes, men Rentekammeret sagde tillige, at når han alene ville søge om Gårdens Jords underlæggelse under Hovedgården, imod at udlægge ligeså meget af Gårdens Mark, skulle det, efter hans ønske, i alle dele blive godkendt. Han indsendte derefter straks en ny ansøgning, således som man ønskede det, der bekræftedes, at ville blive fremsendt til Amtmandens erklæring, hvorefter han håber, at denne gunstigst vil påtegne samme til ansøgerens bedste. 5 November 1776.

455
Fra Frederik Ludvig Christian von Beenfeldt, Serridslevgård - til Kongen. Ansøger om tilladelse til, at oprette et Hospital i Serridslev By, Nebel Sogn. Skriver heri, at da Tvingstrup i Ørritslev Sogn blev opmålt og Markerne udlignet, måtte han for at få dette i orden, på meget kostbare vilkår, købe en Selvejergård på 4 tdr 2 fc 1/2 alb Hartkorn, hvis største del af Jorden blev henlagt til et af de yderste hjørner af Byens Mark, op mod Godsets Hovmark. Da han nu i Sommer ville nedbryde Gården for, at opføre den på det nye sted, blev han opmærksom på, at denne i stedet kunne anvendes til større nytte for det almindelige, samt for Godsets fattige. Ansøger derfor om, at måtte indrette et Hospital i Serridslev By, i et i fjor nyopbygget Hus, som skal blive til 8 fattige og Husarme af Godset, og til samme, at måtte lægge 4 tdr af dette Hartkorn, tillige med en anden, i fjor indkøbt, Selvejer Ejendom, kaldet Tue Mølle, Hartkorn 4 skp, hvorpå i Mands minde, ikke har været nogen Bygning, på en sådan måde, at disse 4 tdr 4 skp må drives under Godset, imod han og efterkommere svarer alle Kongelige Skatter etc. 9 April 1776.

Påtegnet 11 April af Woyda, der bekræfter de angivne oplysninger, og nærmere beskriver samme herunder, at når Hovbønderne ikke får noget med dyrkningen at gøre, og der på Gårdens Bygning etableres 3 Husmands Familier, samt aftale med Tiende Ejeren, kan han anbefale ansøgningen.

456
Fra Osten og Rottbøll, Ålborg og Viborg. Drejer sig om 2 Arrestanter i Viborg Tugthus, hvoraf den ene Johanne Jensdatter af Ejer By, Ousted Sogn under Etatsrådinde de Lichtenbergs Gods, som i Højesteret, for Mordbrand er tilfunden, at have forgjort sin Hals, men derefter af Kongen, den 1 Juni 1774, er benådet til livsvarigt Tugthusarbejde. Man har den 8 April ansøgt det Danske Cancelli om, eftersom disse 2 Lemmer som afsindige, var Tugthuset til byrde, at få erstattet de indtil nu værende omkostninger, samt fremover blive fritaget for samme, eller betalt af det Amt, hvorfra de er indleveret. Man har derfra svaret, at eftersom disse 2 Mennesker er Plejeanstalten i København uvedkommende, kan de ikke modtages der, med mindre der bliver betalt for samme, nemlig med 3 mk ugentlig, samt at man forinden skal indhente de pågældende Amtmænds betænkning, hvorfor fremsendes genpart, såvel af ansøgningen, som svar på samme, herunder angivelse af omkostningerne, såfremt de fremdeles skal forblive i Tugthuset. [Se næste]. 15 Juli 1776.

Bilag: 
Dat 18 Maj 1776 fra Danske Cancelli, sign Luxdorph og Ågård, ovennævnte svar på ansøgning om, at en ikke navngiven Mandsperson og Johanne Jensdatter, må flyttes fra Tugthuset, da de ikke er skikkede til arbejde.

457
Fra Osten og Rottbøll, Ålborg og Viborg. [Se forrige]. Man har fra Entreprenøren ved Viborg Tugthus Thomas Lund, modtaget 2 henvendelser, den ene, ang en Mandsperson som ved en Gæsterets Dom i Hillerslev - Hundborg Herredsting, den 20 Juni 1774, for omløben og Betlen, uden Pas og tilladelse, samt Tobaksrøgen på utilladelige steder, er dømt til Arbejde i Viborg Tugthus, indtil andet bliver bestemt. Den anden, en Kvinde Johanne Jensdatter, som i Højesteret for Mordbrand var dømt til at miste sin Hals, men ved Kongelig benådning af 1 Juni 1774, til Livstidsarbejde i Tugthuset. Tugthuset ønsker fritagelse for fremover, at have nævte Mand i Tugthuset, både fordi han taler et sådant Sprog som ingen kan forstå, er umenneskelig i sin opførsel, og ikke på nogen måde er til at få i arbejde. I lige måde med Kvinden, siden hun er afsindig, og derfor utjenlig til arbejde, samt erstatning for de hidtil hafte omkostninger.  8 April 1776.

Bilag:
Dat 1 Juni fra Thomas Lund, opgørelse over de omkostninger der hidtil har været for nævnte 2 personer, i alt 73 rdr 5 mk 8 sk

457
Fra Grønbech, Nygård. Rejsepas for Peder Jensen af Nygård, der tillader ham, i sit eget ærinde, at rejse til København, og forblive der til næstkommende April 1777, da han igen skal indfinde sig her ved Nygård. 21 December 1776.

458
Fra N Lang, Nyvold. Drejer sig om Karlen Laurids Mortensen Snede, under Rosenvold Gods, som Stiftamtmand Rosenørn tillod, at blive præsenteret til et Lægd under Viborg Stift. Karlen tjente fra Michaeli 1775 til 4 Uger efter Påske, da han skulle gøre Mønstring i Lægdet, Selvejeren Jens Brixen i Hornborg. Årslønnen var da aftalt til 8 rdr 4 mk 6 alen Hørgarn 6 alen Blåegarn og 6 alen Vadmel foruden Uld til Strømper, hvoraf Karlen har modtaget 1 rdr 5 mk med 3 mk Extraskat iberegnet og 6 alen Vadmel, mere har Bonden nægtet at give ham, formedelst han ikke udtjente, hvilket han ikke kunne, da han skulle være i Regimentets Distrikt. Beder derfor om, at Bonden må befales, at udrede det resterende, som efter billighed bør være det halve, nemlig 2 rdr 3 mk, til Lang idet denne har givet Karlen forskud på dette, da han var fattig og behøvede Klæder til rejsen. [Se næste]. 11 September 1776.

459
Fra A Flensborg, Horsens [Se forrige]. Efter mange erindringer kom Selvejerbonden Jens Brixen i Hornborg, først i dag med sin erklæring på Regimentsskriver Langs klage, hvorefter han ikke mener, at være pligtig til, at betale Soldaten Laurits Mortensen Snede mere for den tid Karlen tjente hos ham, end det han allerede har fået. Men da Flensborg forestilte ham, at det kunne give ham omkostninger, hvis der blev anlagt sag, uanset om han ved en Dom blev frikendt, indgik han på at betale endnu en Rigsdaler til Lang, hvilket Flensborg mener er billigt [i orden for begge parter], eftersom den største del af årslønnen vedrører Sommeren, i hvilken tid Karlen, på det sted han opholdt sig, kunne tjene mere end det der resterede hos Jens Brixen. 11 November 1776.

2 bilag:

1)
Dat 11 November 1776 fra Jens Michelsen Brixen, Hornborg, hvori nærmere redegøres for aftalen mellem Laurids Mortensen Snede og ham, da denne blev fæstet fra Michaeli 1775 til samme tid 1776. Imidlertid blev han udtaget til Landsoldat sidste Vinter, og uden foregående opsigelse 3 - 4 uger før Mønstringen blev han taget fra ham, under påskud af, at han skulle i Lægdet, med aftale, at han skulle skrive om, hvorvidt han kunne komme tilbage eller ikke. Da Brixen intet hørte, måtte han fæste en anden, for en Sommerløn a 7 rdr 2 mk og 6 alen Hørgarn, foruden leje af en Karl i ca 6 uger for, at afvente svar på, om den afrejste kom igen. Når nu betragtes, at Vinterlønnen ikke kan regnes for mere en 1/3 part af årslønnen, hvoraf han havde fået 1 rdr 5 mk og 6 alen Vadmel, han desuden ikke havde opsagt tjenesten, mener han ikke at kunne tilkomme, at betale yderligere.

2)
Dat Rosenvold 22 November fra N Lang, om samme sag, der overlader til Amtmandens afgørelse om, hvorvidt Jens Brixen skal betale ham det forskud han har givet Lars Mortensen, hvorefter han vil være tilfreds, idet han ikke ønsker at føre proces om samme.

460
Fra P Schultz, Rask. [Se næste - drejer sig om afdøde Cancelliråd Ammitzbøll, Rask]. Efter at Provsten var bortrejst gik han over i den afdødes Kammer, medhavende den leverede registreringsforretning for, at se om det i samme, anførte Tøj fandtes, og om hans Chatol og øvrige gemmer, var således forsynet med Låse og lukkelser, at det efter Provstens begæring, kunne sendes til Nim. Men ved eftersynet fandtes, at en del af Tøjet manglede, hvilket den Sal Cancelliråd havde ladet forvare et andet sted, som nu er taget under forsegling af Skifteretten, altså kan det ikke udleveres før åbninger, ligesom  Chatollet, hvori det kostbareste findes, heller ikke kan sendes til Nim i den tilstand det er i, thi alle Skufferne står åbne, Klappen er brækket rent af Hængslerne, og når det skal udleveres, kan det ikke ske uden Provsten selv - eller en på hans vegne, kan modtage Tøjet, og indpakke det på den måde som synes bedst, da en del deraf ligger kastet hist og her, hvilket Provsten selv har set, så det bliver umuligt for Schultz, at finde rede på samme. 15 Februar 1776.

461
Fra H J Schytte, Nim Præstegård. [Se forrige]. Før Sal Cancelliråd Ammitzbøll på Rask afgik ved Døden, døde Børnenes Informator Ole Olesen, en Student fra København den 16 Oktober afvigte år, hvorpå den Gejstlige Skifteret indfandt sig for, at forsegle hans Bo, derefter 30te dagen efter åbne samme, da Broderen på Faderens vegne, som eneste arving indfandt sig, og begærede [at] et Beneficium inventarie måtte forfattes, hvilket også skete. Nogen tid efter kom Brev fra Faderen, der frasagde sig Arv og Gæld, hvorefter efterladenskaberne, der var overladt i Ammitzbøls varetægt, skulle sælges ved en Auktion førstkommende 4 Marts til Creditorernes afbetaling. Schytte var i den anledning på Rask den 15 Februar for, at få tingene udleveret, hvor Fuldmægtig Schultz da lovede, at sende samme til Nim, men i stedet fik han vedlagte Brev, hvoraf ses, hvorfor sagerne ikke fremkom. Da det vil blive for stor ulejlighed, at afhente disse den dag Cancellirådens Bo åbnes, spørges om ikke sagen kan udsættes. 17 Februar 1776.

462
Fra A Flensborg, Horsens [Se tidligere]. Efter Amtmandens ordre, har han den 30 været på såvel Tvingstrup som Serridslevgårds Hovedgårds Marker for, at efterse og undersøge,  Cammerherre Beenfeldts ansøgning om, at indlægge den Gårds Jord i Tvingstrup, under Hovedgårdens Jord, han har købt, og nu beboes af Niels Andersen, imod at lade ligeså meget udlægge til Gården i Tvingstrup. Blev da forevist det Jord på Tvingstrup Mark som er udlagt til Niels Andersens Gård, hvilket fandtes beliggende ved Markskellet mod Godset og Blirup Byes Marker, og det han vil udlægge liggende Nordvest for samme. Anser altså ikke, at denne omskiftning kan være Niels Andersens Gård til nogen skade.
5 November 1776.

463
Fra A Flensborg, Horsens Selv om Christen Andersen, der har besvangret Kvinden Maren Jensdatter af Åle, endnu efter hendes oplysning, står i lære som Muurmester Profession, og altså kun har ringe indtjening, så kan han dog ikke fritages for, efter forordningen, at komme Moderen til hjælp, i det mindste med det halve til Barnets opdragelse, hvilket ikke menes at kan være mindre en 5 rdr årlig indtil Barnet fylder 10 år. 20 November 1776.

Omslag:

Delinqvent Ligning for Skanderborg Amt.

464
På bagsiden af omslag:
Fra J H Cramer m fl, Åle Præstegård. Indberetter, at der ikke ved den Gejstlige Jurisdiction i Tyrsting Herred, i afvigte år har været Lovmål og derfor er der ingen Bøder faldet. 26 Februar 1754.

465
Fra F L v Woyda, Sophiendahl. Repartition [fordeling/udligning] af udgifterne for efterskrevne Delinqventers underholdning, varetægt og afstraffelse med videre: Laurs Sørensen af Toftum for indbrud og Tyveri i Tyrrestrups Lade, Johanne Jensdatter af Ejer for Mordbrand, indsat i Viborg Tugthus. Johan Hartvig Henrichsen og Christian Christiansen af Velling for fremstilling og handel med falske Penge. Anne Thorsdatter for Betleri og Lejermål. For Hestetyveri Peder Sørensen fra Fausing. Søren Jensen og Dorthe Andersdatter fra Heinsted, Laurs Sørensen af Toftum og Herman Frandsen samt Gothardt Bager af Ry, alle for Tyverier. Rasmus Jensen Skrædder af Biertrup for Mord på et Barn, desuden Laurs Thomesen  og Erik Hansen, den første af Horndrup, for indbrud og Tyveri i Vitved. Diverse tal, hvoraf resterer 391 rdr 2 mk 3 sk der udredes af hele Amtets contribuerende Hartkorn, Ager og Eng, samt Skov og Mølleskyld, Præstegårde og Degneboliger /:Grevskabet Frisenborgs frihedsgods undtaget:/ i alt 7743 tdr 1 skp 2 fc 1 1/2 alb efter forordningen af 13 Januar 1743 med 5 sk pr tdr Hartkorn udgør 403 rdr 1 mk 11 sk, hvorefter overskuddet 11 rdr 5 mk 8 sk bliver i Amtstuen til en anden gang. [Se efterfølgende]. 22 Juni 1776.

466
Fra Birkeskriver Jørgen Fogh, Skanderborg. Regning over, hvad han kan tilkomme som Forsvarer i sagen mod Johan Hartvig Henrichsen og Christian Christiansen, begge af Velling i Bryrup Sogn. Derefter forskellige datoer etc, udgørende i alt 46 rdr 1 mk 8 sk, gennemgået af Amtmanden og reduceret til 14 rdr 5 mk 8 sk. 3 Februar 1775.

Påtegnet af N Wissing og Søren Såbye.

467
Fra J Bolvig, Mattrup. Regning over, hvad han kan tilkomme som Actor i sagen mod Johan Hartvig Henrichsen og Christian Christiansen af Velling Bryrup Sogn, for deres udgivelse og handel med Falske Penge i Horsens. I alt 121 rdr 2 k 11 sk, påtegnet og reduceret af Amtmanden til 119 rdr 4 mk 11 sk. 11 November 1774.

Påtegnet af Langballe samt 3 personer i Horsens.

468
Fra B H sal de Lichtenberg, Horsens. Regning over omkostninger i forbindelse med sagen mod Johanne Jensdatter af Ejer, der for begået Mordbrand, blev arresteret i 1773 udgørende i alt 51 rdr 4 mk 8 sk, påtegnet og nedsat af Woyda til 31 rdr 12 sk. 17 November 1775.

Påtegnet af N Wissing og Daniel Grundahl, samt bilag dat 23 August 1776 fra Damsgård, Horsens ang nedsættelsen af regningen.

469
Fra O L Søltoft, Tyrrestrup. Regning over udlagte omkostninger i forbindelse med Delinqventen Lars Sørensen af Toftum, udgørende i alt 10 rdr 1 mk 9 sk. Påtegnet af Woyda og nedsat med 2 rdr, eftersom Vognlejen efter forordningen af 13 Januar 1747 bør ske in Natura.
17 April 1773.

Bilag:
Dat 28 Februar 1772 fra A Flensborg om samme.

470
Fra E Houed, Skanderborg Amtstue. Bilaget sammenhæftet med diverse notaer etc. Regning om omkostningerne for Delinqventerne: Anna Thorsdatter for Betleri og Lejermål. Hestetyven Peder Sørensen, Fausing. Søren Jensen fra Heinsted. Dorthea Andersdatter fra Heinsted. Laurs Sørensen af Toftum, Tyrrestrup Gods. Herman Frandsen som for Hestetyveri blev Kagstrøgen og Brændemærket, samt bragt til ophold i Slaveriet i København [betalt til Skarpretter Wagner i Haderslev]. Gothardt Boller Bager fra Ry. Rasmus Jensen Skrædder fra Biertrup som havde myrdet et Barn. Laurs Thomasen af Horndrup. Erik Hansen en Omløber. Udgørende i alt 137 rdr 3 mk 12 sk. Påtegnet og nedsat af Woyda til 137 rdr 5 mk. 30 November 1775.

471
Fra J Langballe, Skanderborg Amtstue. Påheftet diverse bilag. Regning over de omkostninger, han siden hans Principal Amtsforvalter Houeds indsendte regning af 30 November 1775, har haft for Laurs Thomasen og Erik Hansens forplejning, afstraffelse og oversendelse til København, udgørende i alt 76 rdr 5 mk 13 sk. 14 Maj 1776.

Godkendt uden nedsættelse af Woyda.

472
Fra J Fogh, Skanderborg. Regning over, hvad kan tilkomme som Forsvarer for Søren Jensen og Dorthe Andersdatter fra Heinsted, udgørende i alt 2 rdr. 23 Januar 1776.

473
Fra J Fogh, Skanderborg. Regning over, hvad han kan tilkomme som Forsvarer for Rasmus Jensen Skrædder af Biertrup, i alt 2 rdr.
23 Januar 1776.

474
Fra F L v Woyda, Sophiendahl.
Godkendelse af udbetaling af omkostningerne i forbindelse med sagen mod Anne Thoersdatter, for Omløben og Lejermålsbøder, indsættelse i Viborg Tugthus i 1 1/2 år, underholdning og forplejning i Arresten, til Portner og Fangefoged Niels Nielsen og til Husmanden Tån Jensen af Vrold for, at bringe hende til Tugthuset, i alt 2 rdr 2 mk 4 sk. 25 Maj 1776.

Notat: Samme dag vises på Amtstuen til Birkeskriver Fogh som Actor 3 mk 8 sk og Lorens Stephansen som defensor 1 mk.

Omslag:

Delinqventvæsen.

475
På bagsiden af omslag:
Fra Schierby, Vilhelmsborg Birketing. Indberetter, at der ikke ved Tinget, har været sager, hvoraf skal svares til Christianshavns Kirke.
15 Juli 1776.

476
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. I morges tidligt blev der til Arresthuset, afleveret en Person, som i går havde stjålet noget Lærred hos Peder Hansen i Båstrup. Henviser til [ikke] vedlagte forhør, og udbeder sig nærmere om det videre. Tyveriet er ikke så stort, at man kan blive af med Kæltringen, det bliver vel derfor bedst at lade ham actionere, først for Tyveriet og siden for Betleri, så han kan dømmes til Viborg Tugthus. 15 Juni 1776.

477
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. I Torsdags blev en Kvinde fra Båstrup, der havde dræbt sit Barn, indbragt til Arresten. I Fredags var han ovre for, at syne Barnet, hvorefter han ville afholde Forhør om Lørdagen, hvilket dog ikke skete. Ønsker Amtmandens videre bestemmelse om, hvad der skal ske i sagen. 15 Juli 1776.

Omslag:

Domsact.

478
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [10 sider]. Gør vitterligt, at 31 Oktober blev der ved Birketinget afsagt Dom i sagen, der af Anders Kier fra Hede Mølle som Actor, er indstævnet mod Arrestanten Christen Christensen fra Århus, for begåede Tyverier m v i Båstrup, jvnf Tingsvidne af 10 Oktober. Som Forsvarer Jørgen Fogh, desuden angivelse af flere Vidners navne etc. Dømmes efter Lovens 6te Bogs 17 Cap 32 art, til at miste sin Hud, betale Tvigæld af det stjålne 7 rdr, have sin hovedlod forbrudt til Kongen etc. Desuden for Betleri hensættes til Livstidsarbejde i Viborg Tugthus. Som meddomsmænd: H Nørlem, af Jordberg - Jacob Andersen - Søren Pedersen - Michel Nielsen - Søren Jensen alle af Ustrup. Søren Jørgensen af Brørup - H C Friis - Jens Jørgensen af Ringkloster [alle med LS = Segl – se næste]. 31 Oktober 1776.

Påtegnet om forkyndelse af Christoffer Dresler og Jens Jensen, desuden af Muncheberg,

Bilag:
Dat 7 December fra Borreschmidt, Viborg, kvittering for modtagelse af Arrestanten Christen Christensen til arbejde i Tugthuset.

479
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [38 sider – se forrige]. Gør vitterligt, at 26 September blev i Birketinget begæret et Tingsvidne i sagen Anders Kier, Hede Mølle, som anbefalet Actor mod Arrestanten Christen Christensen, hjemmehørende i Århus, ang begået Tyveri i Båstrup med videre. Derefter afhøring af navngivne Vidner, Tyveriet etc. 26 September 1776.

Omslag:

Rescript og Højesterets Dom for Delinqventerne Lars Thomasen og Erik Hansen.

480
Fra Kong Christian den Syvende, København. [9 sider]. Giøre Witterligt, at udi Wores Høyeste Ret fremkom Procurator Christian Colbiørnsen, som Actor for stadfæstelse og yderligere påkendelse, af en Dom afsagt den 31 August 1775 af Carl F Muncheberg, Birkedommer i Skanderborg over Delinqventerne Carl Thomasen og Erich Hansen, samt undvigte Samuel Rasmussen, der alle en Nat havde begået indbrud i Vitved, og der stjålet 24 rdr 3 sk, Dommen lydende på, at de efter forordningen af 27 April 1771 skal Kagstryges og arbejde i Jern i Københavns Fæstning deres livstid, så også en for alle og alle for en betale til Frederich Carl Wimmermann igæld af det frastjålne som ikke var tilbageleveret 20 rdr 4 mk 13 sk, og til Kongens kasse tvigæld af det stjålne 46 rdr, samt have deres Hovedlod forbrudt. Derefter beskrivelse af tyveriet etc. Højesteret dømmer Lars Thomasen og Erik Hansen til Kagstrygning, brændes i Panden med Tyvsmærke, livsvarigt arbejde i Jern i Københavns Fæstning, betale Igæld af det stjålne som ikke var tilbageleveret og tvigæld af alt det stjålne, samt deres Hovedlodder forbrudt. [At den tredie ikke nævnes, skyldes som tidligere nævnt, at han var undveget]. Torsdag 21 December 1775.

Bilag:
Dat København 16 Marts 1776, kvittering fra Ernst Ludvig v Widderheim, Stads Major i Københavns Fæstning, til Skipper Christen Hansen fra Århus Stift for overbringelsen af Arrestanterne.

Omslag:

West Guin Rente og General Toldkammer Breve.

481
På bagsiden af omslag:
Fra Nicolai Holmer og Sparre, Odder. Indberetter, at der ikke i afvigte år er faldet Publique Bøder ved Hads Herredsret.
4 Juli 1776.

482
Fra Moltke m fl, General Toldkammer etc. Ved revisionen af afgangne Amtsforvalter Houeds aflagte Consumptions - Familie og Folkeskatte regnskab, er der ikke fundet noget at bemærke, hvilket bedes meddelt arvingerne m v. 11 Maj 1776.

483
Fra Moltke m fl, General Toldkammer etc. Henviser til forordningen af 27 December 1681, der befaler, at på de steder hvorfra der sælges Øxen til Slagteren, skal Slagteren tage sedler fra samme, til indførelse i Consumtions Boderne. Nævner desuden Laugs artiklerne for Københavns Slagtere, ligesom man ved adskillige lejligheder, har konstateret, at reglerne ikke overholdes o s v. 28 Maj 1776.

484
Fra Moltke m fl, General Toldkammer etc. Henviser til en ansøgning fra Købmand Christian Richter i Horsens om, at få de varer tilbage, der af Premier Lieutenant Fogh og Toldbetjentene i Varde, er beslaglagte, nemlig 3 Silke Viste [Veste] samt andre Toldbare varer, som er fundet i en ham tilhørende Kasse, indbragt med et Skib under Skipper Peder Hansen af Fanø fra Hamborg til Hjerting Toldsted. Hvilken Kasse, uden hans overværelse blev åbnet m v. Tilbyder i den anledning, at aflægge Ed på, at bemte 3 Silkeveste ikke har været ham tilhørende, eller med hans vidende er tilsendt ham, og at han således hverken direkte eller indirekte har haft nogen del i sammes indførsel. Stiftamtmanden bedes derfor foranledige, at han aflægger den tilbudte Ed, hvorefter de Toldbare varer kan frigives, og tilladelse til udførsel af Vestene.
12 Oktober 1776.

Bilag:
Dat 12 Novb fra Moltke m fl, hvoraf fremgår, at Richter har aflagt den tilbudte Ed, hvorefter Toldbetjent Müller i Varde, er tilskrevet, at de anholdte varer kan frigives, men de 3 Veste forbliver under behørig bevaring ved Toldstedet, indtil Richter igen lader samme udføre af Landet.

485
Fra Moltke m fl, General Toldkammer etc. Såvel 11 Maj som 6 Juli er Tolder Kofoed i Horsens, fra Kammeret blevet tilholdt, at indsende regnskabet for 1775, men alligevel er dette ikke sket. Stiftamtmand Rosenørn anmodes derfor om, at sørge for dette bliver indsendt, således revisionen kan foretages. 7 September 1776.

Bilag:
Dat 11 November fra Jørgen Kofoed, Horsens, der med henvisning til Stiftamtmandens ordre meddeler, at regnskabet i dag indsendes med den agende Post. Håber ikke han kommer i unåde, fordi han 2 gange har været årsag til ulejlighed, som ikke oftere skal ske. I øvrigt frygter han meget, enten ved forsømmelse eller andet, at tabe sin frihed.

486
Fra Moltke m fl, General Toldkammer etc. Henviser til Tolder Kofoed i Horsens, forespørgsel om, hvor meget der skal betales i Told af ufødte og nyfødte Lammeskind, idet han samtidig nævner, at Feldberederne ikke betaler mere for 10 af disse end, hvad der gives for et godt Lammeskind. Da nævnte Skind ikke specielt er nævnt i Toldtariffen eller forordningen af 15 Oktober 1772, bedes Stiftamtmanden nærmere undersøge, af hvad beskaffenhed disse måtte være, og derefter indsende sin betænkning om, hvorledes Tolden bedst kan bestemmes ved disses udførsel. 23 Juli 1776.

Bilag:
Dat 9 Juli extract af Tolder Kofoeds henvendelse, ang Told af ufødte og nyfødte Lams Skind, hvori nævnes, at disse på Dyr andre steder kastes i Træer eller lægges på Gærder og Grøfter.

487
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Henviser til modtagne, hvorefter man hos Feldberederne i Byen har fået oplyst, at 2 Skind af ufødte eller nyfødte Lam, som kaldes Timmerskind, kan anses at have samme værdi som et af de Skind som kaldes Kliplinger. Eftersom der af et Degger Kliplinge, jvnf forordningen af 15 Oktober 1772 bør betales 20 sk i Told ved udførsel, kunne der betales 10 sk af et Degger eller 40 sk af et Timmer. 7 August 1776.

Omslag:

Gen Landoc og Com Coll Breve.

488
Fra Moltke m fl, Commerce Coll etc. Da Kongen den 4 December har givet tilladelse til, at Casper Lohman, efter ansøgning, må oprette en Fabrik for fremstilling af Høleer og Skæreknive ved Bryrup, meddeles dette til nærmere underretning. 13 Januar 1776.

489
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. Det er bekendt, at der til Slaverne i de Danske Vestindiske Øer anvendes en anselig mængde så kaldet Negerklæder, som hidtil mest er indført fra England, og omtrent er det samme som det Vadmelsstof der fremstilles her i Landet, der således vil være meget antageligt, og kan forventes med begærlighed, at blive forskrevet. Amtmanden bedes derfor, gennem Godsejerne, sørge for fornøden opmuntring af Bønderne, til fremstilling af denne Vadmel, der fortjener, at regnes blandt de nyttige Håndgerninger, som bør befordres og udbredes. Vedlagt prøve på det ønskede Stof, og angiver, at bredden må være 5 kvarter, samt prisen i almindelighed, at være 24 sk pr alen i København. 27 Juli 1776.

490
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. Det har behaget Kongen for nogen tid siden, på deres forestilling, ang fremgang for Saltet Kød, indtil videre, at bevilge 2 Købstæder i Jylland, Ålborg og Århus, efterfølgende fordele og benådninger for udførsel af Saltet Kød til bl a de Danske Colonier i Amerika, dog at det bevisligt er fra Jydske Stald Øxen. Herunder eftergivelse af Tolden for det udførte Kød. Refundering af Tolden for Saltet, beregnet a 2 skp Spansk Salt pr td. Præmie på 1 rdr pr tdr udført Saltet Kød, når dette bevises ved Attester fra Consuler eller andre troværdige Personer på fremmede steder, og fra Regeringen i Vestindien etc. 19 Juli 1776.

486
Fra Moltke m fl, Commerce Coll etc.
Henviser til modtagne erklæringer og oplysninger, ang Byfoged Munchebergs besværinger, over en del Borgeres opførsel mod ham ved de seneste Markeder i Ry. Selv om en og anden Borger virkelig har forset sig mod ham, kan der dog ikke rejses tiltale mod vedkommende, formedelst Byfogedens egen brugte ulovlige omgangsmåde, såvel ved Passenes modtagelse som ved deres påtegning. Rosenørn bedes derfor meddele ham, at man efter de indkomne erklæringer, har årsag til at slutte, at han ikke selv har været uden skyld i det passerede, med alvorlig formaning om, at han herefter holder sig forordningen af 13 Februar a p i alle måder efterrettelig, og med tilbørlig nøjagtighed opfylder sine, efter Embedets medfør, påliggende pligter. Hvad angår den ved samme lejlighed foreslåede Mulct på 1 mk 8 sk til de nævnte Borgere, bifaldes Rosenørns forslag, hvorefter denne må foretage det videre. 28 November 1776.

487
Fra Moltke m fl, Commerce Coll etc. På Las Jensen Wendelboes ansøgning om, at fortsætte det af Frantz Kandeldorff indrettede Porcelæns og Cattun Trykkeri i Horsens, har det behaget Kongen, under 4 hujus, at resolvere således, at han tillades dette, eftersom det lovligt er købt af afdødes Enke og Datter. Dette privilegium bedes meddelt ansøgeren, som derefter kan indløse samme med 12 rdr 56 sk danske, samt indsendelse af det gamle. 12 Juli 1776.

488
Fra Moltke m fl, Commerce Coll. [Se tidligere]. Henviser til [ikke] vedlagte henvendelse fra Byfoged Muncheberg, med dennes besværinger om adskillige uordener, der imod forordningen, skal være foregået ved Markederne, hvorefter Stiftamtmanden på det nøjeste bedes undersøge samme, og derefter returnere Dokumenterne, påført egen betænkning. 5 Juli 1776.

Omslag:

Stiftamtmandens og Biskoppens Breve.

489
På bagsiden af omslag:
Fra Jacob Timmermann, Hobro. Provst i Onsild Herred. Indberetter, at der ikke ved den Gejstlige Jurisdict har været sager, hvoraf skulle svares til Kongen eller Christianshavns Kirke. 5 Juli 1776.

490
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten for November over ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse er:

6 X 1296
Anne Kirstine Rasmusdatter, Hans Jensens Hustru af Vrold, om det imod hendes vilje, af hendes Mand gjorte salg af deres iboende Gård, må anses som uefterrettelig.
Cancelliet: 1 November forbliver ved Lands Lov og Ret.

717
Peder Christian Henneberg af Endelave, om tilladelse til at gifte sig og søge sin lykke, hvor han vil m v.
Cancelliet: 15 November, forbliver ved bevillingen og Lands Lov og Ret.
2 Januar 1776.

Notat: Henneberg opholder sig hos Degnen på Endelave, desuden om 3 1/2 sk i Porto.

491
Fra P Rosenørn, Århus. Drejer sig indberetning fra Etatsrådinde de Lichtenberg i Horsens om, at den gamle Lade ved Tammestrupgård, der i Brandforsikringen var taxeret til 220 rdr, er nedbrudt, og derfor ønskes slettet, samt ønske om tilladelse til, at lade den nye Lade, hun sammen med andre, agter at forbedre Gården med, forsikre. Man har allerede foretaget den ønskede ændring, hvorefter Tammestrups Bygninger indtil videre er forsikret for 580 rdr. 1 November 1776.

492
Fra P Vinding, Rosenørns Fuldmægtig, Århus. Drejer sig om besværlighederne med vedligeholdelsen af Vejene. Eftersom man har fornemmet, at vedkommende på adskillige steder, uanset erindringer om samme, ikke har villet istandsætte de vejparter de var pålagte, har han fra Danske Cancelli modtaget vedlagte kopi, med oplysning om, hvordan man i Ålborg Stift har forsøgt at løse sagen, hvorefter de modvillige bl a kunne pålægges Bøder, som i givet fald kunne inddrives ved Militair Execution [udpantning]. Ønsker oplyst om man mener lignende foranstaltning vil være brugelig under Århus Amt. 26 November 1776.

Bilag:
Dat 12 Januar 1775 nævnte kopi, med redegørelse for, hvorledes man under Ålborg Stift får Vejene vedligeholdt.

493
Fra M Bildsøe, Århus. Henviser til modtagelsen af et Rescript ang Extraskatten på Landet, som han skal bekendtgøre for Amtmændene m v, hvorfor samme forinden fremsendes til Amtmandens underskrift. 17 Maj 1776.

494
Fra M Bildsøe, Århus. Cancelliet har pålagt ham, at lægge beslag på nogle af Saxild Præstekalds visse indtægter, som forsikring for de 50 rdr Sognepræsten von Heye årligt skal svare til den Pension, der er accorderet forrige residerende Capellan ved Frue Menighed samt Hospitalspræst i Århus og Sognepræst til Åbye Mag Ole Kleve, og der ved foregående correspondance med Herredsprovsten og Sognepræsten, til dette er anvist Præstetienden, som i øjeblikket erlægges i penge fra følgende i Saxild By: Niels Borre, Søren Pedersen, Jens Erichsen, Søren Bruun, Ane Andersdatter, Ole Simonsen, Jørgen Olesen, Anders Bunde, Christen Lauritsen, Niels Smed, Simon Simonsen, Simon Nielsen og Ole Thuesen udgørende i alt 50 rdr 1 mk 4 sk, hvorefter Amtmanden bedes foretage det videre fornødne.
23 April 1776.

495
Fra Rosenørns Fuldmægtig P Winding, Århus. For at overveje hvorledes Chirurgien kan fremmes, og ved hvilke foranstaltninger man kunne få flere unge indfødte Chirurger, har Kongen anbefalet en Commission, som i den forbindelse har ret til, at få alle de oplysninger der i den anledning vil være nødvendige. Amtmanden bedes derfor snarest muligt, indsende efterretninger for sine Amters vedkommende.
10 December 1776.

496
Fra Fuldmægtig Winding, Århus. Henviser til Notificationslisten for Oktober, vedr sager, hvorpå ikke er truffet afgørelse.

718 Rasmus Rasmussen Boug, Låsby om Beneficium paupertatis [fri proces] mod Jacob Rosborg [Kalbygård].
Cancelliet:10 Oktober kan ikke bevilges.
3 December 1776.

497
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til skrivelse fra Commerce Coll, hvoraf fremgår, at Frue Oberstinde Sehested har indberettet, at siden hun for indeværende År har måttet betale mere til Brandforsikringen for sine Borge og Ladegårdes Bygninger, kaldet Rodstenseje, end hun havde forestillet sig, ønsker hun for at undgå samme [fremover],  at få disse slettet under Brandforsikringen. Eftersom anordningen af 13 Januar 1761, ikke forbyder sådan udmeldelse, så bliver ommeldte Rodstenseje, der er forsikret for 18590 rdr, når den pålagte Brandhjælp først er betalt, såvel ved Stiftet og Amtet som Bogholder Kontoret, udslettet fra Købstædernes Brandforsikring. 2 Januar 1776.

498
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Henviser til modtagne skrivelse fra Danske Cancelli, hvorpå ønskes deres erklæring. Drejer sig om en henvendelse fra Procurator Bruuns Enke i Viborg, der ønsker, at Beboerne i den hende tilhørende Salten By, må fritages for at svare contingent til Skoleholderen i Vissing, som Justitsråd Thygesen kræver, eller denne pålægges, at holde en person til at læse for deres Børn. Vel kan man ikke bifalde hendes ønske, der strider mod Skoleindretningen, men da Beboerne på nærmere angivne grundlag, mener sig fornærmede, ønskes Amtmandens erklæring. 2 Januar 1776.

499
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til indsendte redegørelse om resterende Brandhjælps [kontingent] inddrivelse på Landet, hvorpå Commerce Coll har truffet den afgørelse, at siden det er så langt over tiden med indbetalingen, kunne man endnu i mindelighed erindre om samme, med pålæg om, at hvis dette ikke skete inden 14 dage efter denne, kunne de for deres modvillighed vist  vente inddrivelse ved Militair Execution [udpantning], ligesom for andre Kongelige Skatter, eftersom den pålignede Brandhjælp, i henseende til den sikkerhed deres Bygninger hidtil har haft ved ulykkelig Ildsvåde bør udredes. Man udbeder sig også indberetning, om de der ikke, indenfor nævnte frist, har betalt.
30 Januar 1776.

500
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Jvnf modtagne indberetninger er Capitels Taxten, alt pr tdr: Rug 3 rdr 4 mk Byg 1 rdr 4 mk Havre 1 rdr 2 mk Gryn 3 rdr 2 mk og Smør 19 rdr. 2 Februar 1776.

501
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne, om Taxationsforretningen i forbindelse med Brandforsikring af Ole Sørensens Gård no 15 I Grumstrup, hvorefter Commerce Coll har resolveret, at da Taxations summen er indbefattet under General repartitionen af 30 Juni 1775, grunder sig på det indsendte, og der ikke kan ses, at være sket andre forandringer, end den der er anmeldt i Bogholderkontoret, og i skrivelse af 25 November, bør pengene denne gang betales. Men skulle den Bygning der er udslettet, imod den nyopførte, ikke som angivet være nedbrudt, ønskes oplysning om dette. 2 Februar 1776.

502
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne fra Danske Cancelli, hvoraf fremgår, at da den Kongelige Overskatte Direktion har meddelt, at det  Mandskab som antages på den vestlige side af Hertugdømmet Slesvig og i Jylland til, at fare med de for den almindelige Fiskefangst Etablissement, udgående Skibe til Fiskeri ved Island og Grønland, for den største dels vedkommende, nødvendigvis må være her i Februar og en del senest i begyndelsen af Marts Måned, hvert år for at medhjælpe til at  Skibene klargøres, så de så tidligt som muligt kan afgå. Nævnte Mandskab må ligeledes være fritaget for, at betjene sig af Vognmænds Laugets Vogne, men må anvende Borger og Bønder Vogne, efter deres ønske. 6 Februar 1776.

503
Fra P Rosenørn, Århus. [Se tidligere]. Drejer sig om Brandforsikringen for [Ole Sørensens] Gård no 15 i Grumstrup, hvis Taxation vel bliver 550 rdr og betalingen 1 rdr 4 mk 5 sk [pr tdr Hartkorn?], men da vurderingen for 1775 er 540 rdr, skal der kun betales 1 rdr 4 mk 2 sk, hvorefter diff udbetales til ejeren. 4 Oktober 1776.

504
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Notificationslisten for August, vedr ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse:

6 Z 296 Niels Munk af Pintz Mølle [Pinds Mølle], om at må sætte Bom for Møllebroen og nyde Bropenge.
Cancelliet: 22 Aug herpå er intet at gøre.
4 Oktober 1776.

505
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til kopi af Kongeligt Rescript, hvoraf fremgår, at der fra adskillige Consumptions Forpagtere i Købstæderne, jvnf forordningen af 2 September 1773, som har villet foretage inspektioner om ulovlig Brændevins Brænding, er indkommet klager over, at når de har forlangt Justitsbetjentene til, at følge med på en sådan, har disse først forlangt underretning om, hvor eller hos hvem, der skulle foretages undersøgelse, og dels under påskud om andre forretninger, har nægtet at følge med, når det har været udenfor deres område, hvorefter inspektionen har været frugtesløs, og kun endt med tids og pengespild. Betjentene pålægges uden udflugter etc, at medvirke når dette forlanges. 14 August 1776.

506
Fra C Winding, Rosenørns Fuldmægtig, Århus. Henviser til vedlagte trykte bekendtgørelse, om den, efter Kongelig befaling, af Etatsråd Otto Frederik Müller, udgivne "Danske Dyrehistorie", hvilken Cancelliet har pålagt ham, at lade cirkulere mellem Proprietairerne, ledsaget af en skriftlig begæring, hvorpå interesserede, kunne afgive deres bestilling. 13 August 1776.

Bilag:
Nævnte trykte bekendtgørelse om udgivelsen af en Dansk Dyr - Historie og pålagte cirkulationsbrev, påtegnet Rathlousdal, Åkjær, Rodstenseje, Rantzausgave og Bidstrup.

507
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til kopi af skrivelse fra Danske Cancelli, hvoraf fremgår, at man har erfaret, at adskillige Bønderkarle som udskrives til Ryttere og Landsoldater, nægtes Løn for den tid de er ved samlingen og Mønstringen. Henviser til Plakaten af 14 September 1742, hvoraf ses, at ingen Bønder må nægte nogen enroulleret Bonde Karl, den løn han burde have medens han var enroelleret.
27 Februar 1776.

508
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Notificationslisten for Januar over ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse:

6 Y 143 Søren Frismann af Yding, om at må forundes en liden del af forrige Byfoged Ole Andersens og Hustrues efterladte halve Bo, som af Maren Jensdatter Møller er Testamenteret Kammerherre Beringschiold [Krigskommissair se tidligere sager om ham].
Cancelliet: 27 Januar herved er intet at gøre. 27 Februar 1776.

509
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Henviser til kopi af skrivelse fra Danske Cancelli, ang en ansøgning fra Justitsråd Thygesen, som største Lodsejer i Sønder Vissing Skoledistrikt, og derfor er pålagt ham, at sørge for Skoleholderen får sin tilkommende Løn fra Distriktets Beboere. Klager i samme over, at han nu på 6te år, ikke har kunnet får det mindste af Beboerne i Salten [se tidligere], Pårup, Engetved og Våret Byer til samme Skoleholder, og det vilde falde ham alt for tungt, at søge dette ved Lands Lov og Ret. Svarer, at når nævnte Bønder virkelig er inddelt til Sønder Vissing Skole, kan der uden videre proces foretages udpantning, jvnf Plakaten af 29 April 1740. 8 Marts 1776.

510
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til kopi af skrivelse fra Commerce Coll, ang Kongelig Resolution af 5 December 1764, der pålægger vedkommende Amtmand, hvert år at lade foretage eftersyn om, hvorvidt der ved de Forsikrede Landbygninger findes de foreskrevne Brandredskaber, herunder deres stand. Men da dette ikke hidtil er sket, erindres om samme etc. 19 Mart 1776.

511
Fra P Rosenørn, Århus. Efterskrevne Brevporto fra sidste 2 kvartaler, bedes indkrævet og indbetalt: Justitsråd Teilman og Forvalter Münster, Ristrup, [Notificationslisten] 2 1/2 sk. Anna Justine Rasmusdatter, Hans Jensens Hustru i Vrold og Peter Christian Henneberg af Endelave [Notificationsl] 5 sk. 19 Marts 1776.

512
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til kopi fra Danske Cancelli, ang Kongelig beslutning om ændring af Execertiden for Nationalen, således den for eftertiden skal ske fra den 10 til 29 Maj incl. 2 April 1776.

513
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til sin skrivelse af 24 November, ang resten af den anviste Brandhjælp til de to Beboere i Hemb By. Knud Pedersen har den 14 December fået udbetalt 119 rdr 4 mk og 12 sk og Michel Jensen 116 rdr 4 mk 14 sk, hvorefter de hver kan tilkomme 30 rdr, som blev tilbageholdt, i henseende til, at de ikke fuldkommen kunne garantere de afbrændte Gårdes opbygning, men nu fremsendes.
6 Marts 1776.

514
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Notificationslisten for Februar, over ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse:

232 Michel Andersen m fl af Balle, Åkjær Amt, om at befries for udpantninger for Hoveri m v.

Cancelliet: 28 Februar forbliver ved Amtmandens foranstaltning og ved Lands Lov og 1Ret.

6 Y 68 Jørgen Andersen af Tåstrup, om hans Søn Anders Jørgensen at være fri for at tjene som Soldat.
Cancelliet: 28 Februar herved er intet at gøre.
2 April 1776.

515
Fra P Rosenørn, Århus. Da det formentlig vil være mest bekvemt for Commerce Coll, hvis alle indberetninger om de årlige Brandeftersyn på Landet, indsendes på samme tid, synes det bedst, hvis Amtmanden for sit område, indsender sin rapport inden udgangen af Juli Måned etc. 9 April 1776.

516
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagelse af en forespørgsel om, hvorvidt det kan tillades de, der efter 14 års Krigstjeneste, eller med Pension, afskedigede Håndværkere, som med deres Profession, efter Loven burde bo i Købstæderne, i stedet må nedsætte sig på Landet. Da Cancelliet i den anledning ønsker nærmere oplysninger, udbedes sådanne. 23 April 1776.

517
Fra P Rosenørn, Århus. Jvnf Kongelig Rescript er Jens Nielsen af Labing, bevilget Beneficium paupertatis [fri proces] eller bevilling på ustemplet Papir, til en sag om Skilsmisse fra hans for 9 år siden undvegne Hustru Maren Sørensdatter, hvor med Rosenørn tillige er pålagt, at anordne en Procurator - til uden betaling, at føre sagen, hvilket bedes meddelt vedkommende, og evt forslag til en sådan. [Se næste].
23 April 1776.

518
Fra P Rosenørn, Århus. [Se forrige]. Henviser til oplysningen om, at Jens Nielsen i Labing, ikke kan foreslå nogen Procurator til, at varetage hans Sag om Skilsmisse fra hans undvegne Hustru Maren Sørensdatter, hvorefter Rosenørn har beskikket Procurator Melchior Frederich Leschly her i Byen til dette. 1 Juni 1776.

519
Fra P Winding, Rosenørns Fuldmægtig, Århus. Henviser til Notificationslisten for Maj, over indkomne ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse: 6 Y 876 Christian Hugo Lund, af Nørre Mølle Skanderborg Amt, om at hans 2 Børn må gå i lige arv og Skifte efter ham. 30 Maj kan ikke bevilges. 28 Juni 1776.

520
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Commerce Coll antegnelser på hans indsendte Brandregnskab, om udbetalt Brandhjælp, hvilket er til Amtmandens oplysning, for så vidt angår dennes område. 1 Juli 1776.

521
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til en Åstedsforretning om fællesskabets endelige ophævelse mellem Torp og Vårberg Byer, der formentlig må forblive ved Hansted Hospital. Fremsender derfor en kopi af samme, underskrevet af Hospitalsforstanderen. [Uklart indhold].
7 August 1776.

522
Fra P Winding, Rosenørns Fuldmægtig, Århus. Henviser til skrivelse fra Danske Cancelli, vedlagt en klage af 27 Juni fra Rasmus Sørensen, Skanderborg, ang adskillige mishandlinger som skal være forøvet mod ham og hans medhjælpere, i forbindelse med undersøgelser om ulovlig Brændevins Brænding og ulovligt Krohold på Landet. Selv om nogle af klagerne er afgjort, jvnf medfulgte Domme, og klageren ellers lovligt burde bevise det øvrige der skal være sket mod ham og medhjælperne, ved den foretagne inspektion, af Beboerne i Låsby og Mesing, ligesom klagen også er afgivet sent. Så dog, eftersom tildragelsen er passeret under Woydas område, bedes sagen nærmere undersøgt, og erklæring indhentet fra Muncheberg. [Se næste]. 26 Juli 1776.

523
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [Se forrige]. Drejer sig om en klage fra Rasmus Sørensen, Skanderborg, ang den overlast han mener at være påført, i forbindelse med eftersyn om ulovlig Brændevins Brænding i Låsby og Mesing. Muncheberg henviser til Dommen af 17 November, som han har dømt således som han holdt for Ret, og Dommen indeholder grunden til hans formening. Rasmus Sørensen tilstår, at han Jens Stilling og Tolstrup var interessentere i Brændevins Inqvisitionen, om det stadig består eller er ophørt ved han ikke, men Rasmus Sørensen har ikke under sagen turdet nægte det. Muncheberg har aldrig før nu hørt, at de så noget Brændevinsredskab i Låsby, men vel hørt noget, som ikke kunne synes rigtigt på ingqvirentense og medfølgernes side, hvorover de vel tav stille. Tildragelsen i Mesing, tvivler han på et ord kan bevises af, uden hvad de siger om Smeden, som endda er gjort urigtigt. Sagen var, at da Rasmus Sørensen, som stod for undersøgelsen, kom til Smedens Hus, var Døren tillukket og ingen hjemme, hvorefter der blev sendt bud til Smeden, at han straks skulle komme, han kom da med et stykke hed Jern i Hånden, som han stod og arbejdede med, åbnede Døren og stod med Jernet nedstukket i Møddingen. Om der mellem ham og Rasmus Sørensen, der er en grov Bondekarl, er faldet nogle grove ord, da der intet Brændevinsredskab blev fundet, kan vel være. Men hvorfor lagde Rasmus Sørensen ikke sag mod ham, hvis han havde grund til dette? Men han siger, at han ikke har evne til at forsvare sig, hvem kunne tro det, som ved, han med Prokurator, falder i proces med Naboerne om en stribe Jord der vel i 60 år kan indbringe 30 rdr. Dommen af 18 April, som han ikke er fornøjet med, vil Muncheberg sige ligesom Pilatus sagde: "det jeg skrev det skrev jeg". Kongens rene ord bør vel gælde mere end Rasmus Sørensens sladder og urimelige fortolkning der, hvor lærd den synes, er dog svinedum. 12 August 1776.

Omslag:

Skifte Designationer.

524
På bagsiden af omslag:
Fra M F Voldum, Skade Præstegård [Klovborg Indberetter, at der ikke ved den Gejstlige Ret i Vrads Herred er faldet Forlovs penge eller Bøder til Christianshavns Kirke. 30 Juni 1776.

525
Fra A Flensborg m fl, Horsens Rådstue. Med henvisning til ordre af 24 April 1764, fremsendes opgørelse over alle de Skifter der i 1776 er afholdt i Byen, ligeledes fortegnelse over de umyndige arvinger etc. 29 Januar 1777.

Bilag:
Dat 29 Januar 1777 fortegnelse over sluttede og usluttede Skifter i året 1776. [Noterer kun afdøde og i parentes umyndige arvinger].

Sluttede Skifter:

Hans Johansen Schmidt og forhen afdøde Hustru Mette Høstmarch [Hans Johan Schultzes forhen afg Hustru Madame Mette Høstmarch, Marcus Claudi Børn, Else Claudi, Mette Claudi og Skovridder Hagens Datter Marie Dorthea Hagen] - Peder Thranes Enke Ellen Hansdatter - Parykmager Johan Petersen Mønnich  - Handskemager Thomas Pedersens Hustru Ellen Marie Madsdatter [Peder Thomasen Mødrene og Fædrene arv] - Anthonie Schions Hustru Karen Andersdatter - Bagger Hendrich Jensen Kuhlmann - Glarmester Niels Roeds Hustru Anne Jensdatter Bierring - Murermester Jens Andersen - Laurs Bonnesens Enke Else Sophie - Thomas Thesers Hustru Marie Kirstine Thomasdatter - Rasmus Østergårds Hustru Maren Nielsdatter Hillebrand [Niels Rasmussen Østergård Mødrene og Fædrene arv] - Blikkenslager Johan Clausens Enke Schultz Pedersdatter - Hans Hansen Kielsted.

Usluttede Skifter:

Cammer Assessor og Apoteker Gotfried Schmith - Michel Sørensen Kattrup - Andreas Hasses Hustrue Anne Pedersdatter - Andreas Hass - Jens Mathisen Stensballe?? - Andreas Petersen Sazho - Sadelmager Claus Andersen og Hustru - Peder Gylling - Anders Pedersen Stauning - Andreas Christensen og Marcus Bendixens Hustru Appelone Jørgensdatter.

526
Fra F C Muncheberg og N Wissing, Skanderborg. Fortegnelse over sluttede og usluttede Skifter i Skanderborg Købstad i Året 1776. [Noterer kun afdøde og i parentes, umyndige arvinger]:
Niels Weyles Frue Anne Elisabet Nielsdatter [Maren Nielsdatter] - Mathias Mørch - ?? Bagges Hustru Kirstine Stilling [Ane Marie og ?? Stilling] - Maren Rasmusdatter Enke efter Niels Rasmussen [Peder Nielsen] - Søren Jensen Linå - Anne Olufsdatter Enke efter Henrich Snedker.
2 Januar 1777.

Omslag:

Skatte og Amtstue ang.

527

På bagsiden af omslag:
Fra N Borch, Boller. Indberetter, at der ikke under Boller og Møgelkær Godser, har været sager, hvoraf skal svares til Kongens kasse.
18 Januar 1776.

528
Fra J Langballe, Skanderborg Amtstue. Henviser til [ikke] vedlagte beregning over Extraskatten fra Rask Gods, samt Mandtalslister fra vedkommende Sognepræst. 19 September 1776.

Omslag:

Landvæsen vedkommende.

 

529
Fra Chr Schandorf, Skanderborg. Henviser til modtagelsen af Landinspektør Hårs besvarelse, på klagen over de 3 Bondestribers Ejeres opmåling på Skanderup  Kirkes Skovparter. På samme, dat 21 September, kopi af skrivelse fra C A Folsach Enke af Schmidt, København, der henviser til modtagne skrivelse, ang de bevægelser 2 Mænd i Mesing og en i Forlev, har mod den påbegyndte opmåling. [Se følgende].
27 September 1776.

530
Fra A Hår, Mesing. Henviser til modtagne kopi af Cappellanen Hr Schandorffs besværing over, at Skanderup Kirkeskov på Forlev Mark, uden hans vidende er blevet opmålt, hvoraf han fornemmer, at Kirken derved er blevet fornærmet, ligesom det skal være stridende mod gældende forordninger etc. 11 September 1776.

531
Fra P A Folsach, Enke af Schmidt, København. Tager sig den frihed, at henvende sig om, hvorledes Præsten Hr Schandorff, som hendes Commissair, har underrettet hende om, hvorledes Bønderne har foretaget en opmåling af Kirkeskoven, tilhørende Skanderup Kirke, uden han var anmodet om at være tilstede. Da hun ikke finder, at den opmålte Jord bør tildeles Bønderne uden hendes vidende, beder hun om [Stift?]Amtmandens hjælp til sagens løsning. 11 Januar 1777.

532
Fra Chr Schandorff, Skanderborg. [Se forrige]. Som Commissair for Ejeren af Skanderup Kirke og Kirke Skov Frue General Krigscommissarinde Schmidt i København, ser han sig nødsaget til, at henvende sig om følgende. Han fik i går eftermiddag oplysning om, at Christoffer Clausen i Forlev, sammen med Laurs Andersen og Rasmus Overgård af Mesing, som alle 3 er ejere af det på Forlev Mark beliggende og såkaldte Bonde - Strib, ved Landinspektør Hår har begyndt en opmåling af nævnte Bondestribets Hartkorn for, at få det udskiftet fra Forlev By, og desuden opmåling af noget Agerjord, der ligger i Skanderup Kirkes Overskov, der skal være Skov og ikke Agerjord, beliggende på Forlev Mark. Da han ikke er tilfreds med sagen udbedes Amtmanden hjælp. 5 September 1776.

533
Fra Kattrup, Hovedgård. Henviser til vedlagte kopi, af en forening mellem Greve Tramp og Cammerråd Søltoft, ang opkastelse af skellene mellem Gangsted og Elbæk Byer. 28 Oktober 1776.

Bilag:
Dat 25 Oktober 1776 fra Greve F C Tramp, signeret af O J Søltoft, Woyda, H F Pultz, P Herschend og Sognepræsten i Elbæk Præstegård L Jordhøj, ang opkastelse af Skeldiger mellem Gangsted og Elbæk Marker, med diverse notater om steder etc.

Bilag:

Stutterier og Staldstude ang.

534
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. 21 December var han sammen med Peder Jepsen og Rasmus Rasmussen af Skårup, på Nissumgård for, efter Beboeren Sr Gundorphs forlangende, at syne han Stutteri, der var som følger:
En meget velskabt, stærk ren og sund sort Hingst 6 år 10 kvarter 4 tommer. En sort stribet Hoppe 11 år 10 - 3. En do 10 år 10 - 2. En gul do 9 år 10 - 3. En sort do 9 år 10 - 1. En ?rød do 12 år 10 - 2. En sort do 11 år 9 - 5. En grå ?sort do 13 år 10. En sortblakket do 14 år 10 - 1. Desuden blev ham forevist 5 gode og prægtige Føl.
24 December 1776.

535
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Ang Stutteri indberettes, at han på Gården har 10 Bæster, hvoraf 3 Hopper ved en Hingst fra et andet sted, er bedækkede. Gården svarer både Skatter og Tiender, eftersom den ikke er egnet til stort Stutteri. 23 September 1776.

536
Fra Stephansen, Rask. Der er i September indberettet til Rosenørn, at man på Gården havde Stutteri, bestående af en Hingst og fire Hopper, men da man ikke har kunnet få den sædvanlige godtgørelse fra Amtstuen, bedes Amtmanden sørge for at sagen bliver ordnet.
23 April 1776.

Kopi: Dat 19 September fra Biørn, nævnte indberetning.

537
Fra Stephansen, Rask. Indberetter, at der på Gården er opstaldet 116 Stude. Samtidig meldes, at der på den frie Hovedgårds Mark, i indeværende år, er opkastet 100 favne Jorddiger, men ellers ingen forbedringer foretaget på Godset. 9 December 1776.

538
Fra P Kiølbye, Rosenvold. Jvnf tidligere anmeldelse af solgte Stude til Anders Koch, indberettes, at prisen for samme var 37 rdr parret.
22 April 1776.

539
Fra P Schultz, Rask. Indberetter, at der af de opstaldede Stude er solgt 82 til Peter Marcusen, Aggersbøll for 33 rdr parret, og til Hans Gundorph, Skodborghus, i Kommission af Hans Nissen Krogh, Forpagter på Røddinggård 34 stk for 25 rdr, hvilke sidste passerer Ribe Toldsted. 25 April 1776.

Omslag:

Fortegnelse over Protokoller og Dokumenter foreviste fra Godserne.

540
Fra Stephansen, Rask. Fortegnelse over Fæstebreve, Revers Fæstebreve [ang som 1] og Kvitteringsbøger [ang som 2], som Rask Gods har udstedt fra 1 Januar 1776:

Borring By:

Husmænd: Jørgen Rasmussen 2 - 1. Niels Møller 2 - 1.

Kodallund:

Gårdmænd: Hans Jensen 2 - 1.

Husmænd: Niels Andersen 2 - 1.

Honum By:

Gårdmænd: Niels Daugård 2 - 1.

Husmænd: Knud Olufsen 2 - 1. Peder Andersen Smed 2 - 1. Søren Smed 2 - 1.

Hornborg By:

Husmænd: Søren Friis 2 - 1.

Kalhauge By:

Husmænd: Peder Mortensen 2 - 1. Jørgen Kalhauge 2 - 1.

Derefter fortegnelse af værende Protokoller etc.

22 Januar 1777.

541
Fra H Sehestedt, Bjerregård. Fortegnelse over havende Protokoller etc, uden angivelse af personnavne. 22 Januar 1777.

542
Fra Wøldike, Hanstedgård. Fortegnelse over havende Protokoller etc, uden angivelse af personnavne. 22 Januar 1777.

543
Fra Beenfeldt, Serridslevgård. Fortegnelse over de ved Godset værende Protokoller etc, uden angivelse af personnavne. 23 Januar 1777.

544
Fra Benzen, Horsens Hospital. Fortegnelse over de ved Godset værende Protokoller, uden angivelse af personnavne. 23 Januar 1777.

545
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Fortegnelse over de ved Godset værende Protokoller, hvoraf fremgår, at der den 25 Januar er udstedt Fæstebrev til Jomfru Svane på et Hus i Lundby. 3 April på et Hus, sst til Skrædder Jens Mortensen og 23 November på en Halvgård, sst til Søren Madsen. 23 Januar 1777.

546
Fra R Vilstrup, Klags Mølle - på Faderens vegne. Fortegnelse over de ved Klags Mølle værende Protokoller etc, uden angivelse af personnavne. 23 Januar 1777.

547
Fra C Lyngbye, Klags Mølle. Fortegnelse over de ved Møllen værende Protokoller etc, uden angivelse af personnavne. 23 Januar 1777.

Bilag uden omslag:

548
Fra B H Sal de Lichtenbergs, Horsens. En af hendes Bønder i Elling har i dag berettet for hende, at Esche Jensens Enke, har indsendt ansøgning til Woyda, om tilladelse til, at få sin påboende Gård udskiftet af fællesskabet, hvorefter Amtmanden på Lørdag har indkaldt Beboerne, for at undersøge om flere var interesseret, og på hvilken måde man kunne ønske en sådan. Nævner videre, at da det meste af Byen i 1773 afbrændte, herunder de 3 steder hun da ejede, ønskede hun udskiftning, og opførsel af de nye Bygninger på den Jord hun da kunne tilkomme, men blev da modgået af samtlige Selvejere, der klagede til Amtmanden, hvorefter hun efter dennes henstilling, frafaldt sit ønske, uanset hun måske med føje, kunne have fået dette til udførelse. Men da hun nu har lempet sig efter Beboernes ønske, og opført de nye Bygninger på de gamle steder, kan Amtmanden let slutte, at hun nu helst ønsker rolighed og befrielse for videre bekostninger på disse 3 steder, som allerede har kostet hende mere, end hun nogensinde kan forvente, at få oprettet. Nævner videre, at klagen dengang var underskrevet af Esche Jensens Enkes Søn Jens Eschesen, som nu bruges som Fuldmægtig for Moderen. Skulle deres ønske om udskiftning blive efterkommet, forventer hun, at hendes Bønder, frem for andre vil få hjælp til udflytningen. 21 November 1776.

Bilag:
Dat 14 November 1776 fra Giertrud Rasmusdatter, Elling, nævnte ansøgning om udskiftningen af fællesskabet, hvori hun angiver, at hun i de sidste åringer, har årsag til at føle sig fornærmet.

Omslag:

Amtmændenes Breve.

549
Fra Klingenberg, Haderslev. [På Tysk]. Omtaler en arm Frue Anna Thors samt stedet Koelhaue [Kalhauge] og Hornborg Sogn.
8 September 1776.

Bilag:
Dateret 26 September fra A Flensborg, der jvnf Klingenbergs Brev har ladet indkalde 4 af de ældste Mænd i Kalhauge for, at undersøge om de var bekendt med, at den afdøde Anne Thorsdatter havde boet i Kalhauge, hvortil de svarede, at de ikke i deres mindetid på over 60 år, har kendt eller hørt om hende.

550
Fra H de Hoffmann, Fredericia. Efter Woydas forlangende, har han tilskrevet Skarpretter Wagner, om at indfinde sig i Skanderborg den 12 Marts for, at forrette den omskrevne Execution, ligesom Wagner også, jvnf medfølgende, har lovet at møde bestemte tid. [Se næste].
27 Februar 1776.

551
Fra J Wagner, Haderslev. [Se forrige]. Henviser til modtagelse af meget ærede skrivelse af 20 Februar, hvorefter han har meddelt Amtmand Woyda, at han efter forlangende vil indfinde sig i Skanderborg Mandag 11 Marts, for om Tirsdagen, at fuldføre Executionen på bemelte Delinqventer, som for begåede Tyverier skal Kagstryges og Brændemærkes. Han har også fået Brev fra Holstebro, ang henrettelse af en Delinqventer med Øxe for begået Barnedrab, hvilket skal ske Torsdag 7 Marts, så agter han næst Guds bistand, at rejse derfra til Skanderborg. 25 Februar 1776.

552
Fra H de Hoffmann, Fredericia. Henviser til modtagelsen af en skrivelse fra Rentekammeret, jvnf vedlagte kopi, ang Peder Christensen Rytters arvinger i Østbirk og Knud Jørgensen i Nyborg, som hver bør betale 4 rdr, jvnf Højesterets Dom af 21 Oktober 1775, men eftersom Østbirk ligger under Skanderborg Amt, bedes sagen ordnet af Amtmanden. 12 April 1776.

Bilag:
Dat 6 April fra Juel Bardenfleth m fl, nævnte skrivelse ang betaling af 4 rdr.

553
Fra H de Hoffmann, Fredericia. Henviser til modtagne skrivelse fra Rentekammeret, hvoraf fremgår, at Herredsfoged Envold Bang, som Medcommissair i sagen for Jens Christensen i Nyborg i Langskov Sogn, skal betale 8 rdr, jvnf Højesterets Dom af 16 December. Eftersom Bang bor på Bræstrup [i Brædstrup] under Skanderborg Amt, bedes beløbet indkrævet. 30 Juli 1776.

Omslag:

Veje og Broer angående.

554
Fra A Flensborg, Horsens Henviser til modtagelsen af betænkningen over Amtmand Buchvalds forslag, som hermed fremsendes, hvortil han bemærker, at han anser det som fornødent, at der her i Jylland, burde gå Landeveje fra den ene Købstad til den anden, hvor imellem der falder handel eller kørsel med Varer etc. Nævner videre, at vel er der anlagt Landeveje fra Horsens til Vejle, Skanderborg og Århus, men der er ofte kørsel fra Horsens til Ribe, både i forbindelse med Markeder og andet, desuden til Varde Toldsted ved Hjerting, for udførsel af Varer med Skibslejlighed til Holland, Hamborg eller Altona, såsom Skind, Voks, Penne Feder, Svinebørster og flere andre slags varer. Nævner desuden Vejen til Ringkøbing - Holstebro - Skive og Viborg. 5 November 1776.

555
Fra A Flensborg, Horsens Skriver, at det ikke er Vejene som er årsag til, at Bønderne på mange steder i Jylland holder små Bæster til deres avlings drift, men det er efter enhver Egns beskaffenhed. Thi på den østre og vestre del af Jylland, hvor der er Leret og fed Jord, er der de sletteste Veje, og der holder Bønderne i almindelighed skikkelig store Bæster, fordi de har Græsning og Hø til dem. Men midt over Landet, hvor Jorden er Sandet og skarp, mest Lyng og Hede, med ringe og tørt Græs og lidet Hø, nødes de til at holde små Bæster og Vogne, ja på sine steder, kan Bønder som står for 1 1/2 - 2 tdr Hartkorn, ikke engang holde et par Heste, men må nære sig med Stude og Køer til Pløjning, Harvning o s v. Derefter fremkommer han med forslag til, hvorledes dette kunne forbedres, også i henseende til Rejsende, hvis der blev anlagt Landeveje mellem Købstæderne. 5 November 1776.

556
Fra H Boelund, Boelund. Håber ikke Stiftamtmanden vil tage ham unådigt op, at han beder om dennes hjælp i efterfølgende sag. Fortsætter, at han den 20 Januar 1720 af Amtmand Woyda modtog Fæstebrev på vedligeholdelsen og indtægterne af Brøstenbro, hvoraf bl a fremgår, at hver Byes Sognefoged og Lægdsmand i Nim og Tyrsting Herred, anbefales til at modtage Brokornet og, inden 14 dages forløb efter hver Nytårsdag, levere dette videre til Boelund. Dog står det enhver frit for, at levere før og forud, men ifald nogen over den tid udebliver, anmeldes det til stedets Amtmand, til approbation om inddrivelse ved Militarisk Execution o s v. Klager derefter over vanskeligheden med, at få afgiften, hvorfor han beder om Stiftamtmandens hjælp. 9 Maj 1776.

557
Fra A Flensborg, Horsens Sognefoged Michel Knudsen i Vedslet, har klaget over, at når han efter ordre, har tilsagt Beboerne i Sognet om, at forrette Kørsel med Sten, Grus eller andet arbejde ved Landevejen, vil ingen møde før han selv møder med sine Folk, Heste og Vogne, og vil ikke fritage ham fra arbejdet, selv om han forretter tilsigelsen og skal have opsyn med, at enhver forsvarligt udfører det han tilkommer, hvorimod Sognefogederne i andre Sogne, under Nim og Vor Herred er befriet for arbejdet, hvorfor Flensborg beder om, at også Michel Knudsen må få fritagelse for dette. Nævner videre, at de fleste Sten, som skal sættes for Dæmningen er tilkørt, Grumstrup har kørt til den søndre ende af Vedslet Bro og Vedslet til den nordre ende o s v. 28 Oktober 1776.

558
Fra A Flensborg, Horsens Henviser til [ikke] vedlagte Licitation over bygningen af de 2 Broer over Vedslet og Assendrup Bække. Tømmermanden Niels Carstensen, som påtog sig bygningen, bad om snarest muligt besked om, hvorvidt hans tilbud blev approberet, således han straks kan gå i gang, hvilket Flensborg lovede ham. 12 Juli 1776.

559
Fra A Flensborg, Horsens Efter Amtmandens ordre, har han berammet en ny Licitation over opførelsen af de 2 Broer over Vedslet og Assendrup Bække, der afholdes 23 Juli jvnf udstedte plakater. 16 Juli 1776.

Bilag:
Dat 16 Juli fra A Flensborg, nævnte plakat, om afholdelse af ny Licitation over opførelse af 2 Broer over Bækkene ved Vedslet og Assendrup, på Landevejen mellem Horsens og Århus

560
Fra A Flensborg, Horsens Med henvisning til modtagne ordre, fremsendes [ikke] vedlagte beskrivelse af den ny Licitation over opførelsen af 2 Broer over Vedslet og Assendrup Bække, hvorved Tømmermand Jens Christensen Ebbeltoft, Skanderborg blev mindst bydende med 180 rdr, hvilket tilbud indstilles til nådig approbation. 26 Juli 1776.

561
Fra Kong Christian den Syvende, Christiansborg. Wor synderlig gunst Tilforn! Af en fra Dig til Wores Danske Cancellie indkomne skriwelse er Os allerunderdanigst blewen refereret, at i anledning af de adskillige indløbne beswæringer fra de rejsende, men især fra de ridende Poster, ower den liwsfare de hawe wæret udi, for at komme ower de 2de Bæcke Wedslet og Assendrup, på Landeweien imellem Wore Kiøbstæder Horsens og Århus etc. Fremgår videre, at Amtmanden har ladet samme syne og indhentet overslag over udførelsen af 2 Kørebroer over Bækkene, udgørende 273 rdr 5 mk 8 sk, men da dette synes at blive for meget for Vor Herreds Beboere, at udrede, eftersom de i forvejen har 3 betydelige Broer, at vedligeholde, er det undersøgt, om de øvrige Godsejere ville bistå med de nævnte 2 Broer, hvilket flere ikke var uvillige til. Tillader derfor, at Broerne, ved Licitation, jo før jo hellere bliver bygget, og omkostningerne lignes på hele Skanderborg Amts Hartkorn, indregnet den del af Ning Herred som hører under samme, dog Grevskabet Frisenborg undtagen, siden den befindes, at Greven med anselig bekostning har ladet forfærdige Broer, og vedligeholder samme på Landevejen gennem Grevskabet. Sign O Thott m fl.
14 Marts 1776.

562
Fra A Flensborg, Horsens 8 Januar indfandt han sig sammen med Niels Pedersen og Lauritz Sørensen af Handsted, udi i den såkaldte Handsted Hulvej, på Landevejen mellem Horsens og Skanderborg, for at syne de 2 små Broer eller Render, som er anlagt af Tømmermand Niels Carstensen i Horsens, som mindst bydende ved Licitationen den 13 September 1774. Derefter beskrivelsen, hvoraf bl a fremgår, at der var anvendt 8 gode Egepæle 6 - 7 tommer, som var 2 alen over Jorden, foruden ca 1 1/2 alen i Jorden etc, således at alt var udført jvnf Conditionerne. 8 Januar 1776.

563
Fra F C Muncheberg og N Wissing, Skanderborg. 3 Juli 1776 blev der efter Amtmandens foranstaltning afholdt Licitation i Hans Frises Gård, over udførelsen af en Kørebro over Rindelev Bæk, jvnf udstedte Plakater og beskrevne Conditioner. Efter lang opråb blev arbejdet tilslået Christen Wirring for 80 rdr. 3 Juli 1776.

Påtegnet: 10 Juli af Woyda, der approberer tilbudet.

564
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. 19 Juni, har han sammen med Tømmermændene Niels Schov og Jens Christensen begge af Skanderborg, synet og efterset Rindelev Bæk, som løber over Landevejen fra Horsens til Århus, hvorover der skal bygges en Bro. Derefter angivelse af, hvilke materialer der skal anvendes, exp 16 Egepæle 5 alen lang og 7 - 9 tommer tykke a 5 mk o s v, beregnet til i alt 152 rdr 1 mk 10 sk. 19 Juni 1776.

565
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. 1 November, var han sammen med Niels Schov og Niels Nicolajsen, Snedker af Skanderborg ved Rindelev Bæk, for at syne Broen der er anlagt af Christen Wirring efter tidligere afholdt Licitation, hvilken befandtes at være i fuldkommen og forsvarlig stand efter overslaget og conditionerne, eftersom der intet var at udsætte på arbejdet eller Tømmeret, oveni købet var der et sted anvendt Egefjæl i stedet for Fyr. 1 November 1776.

566
Fra A Flensborg, Horsens 23 Juli blev på Vor Nim Herredsting på Horsens Rådstue, afholdt offentlig Licitation over anlæggelsen af 2 Broer over Vedslet og Assendrup Bække, jvnf udgivne Plakat - derefter betingelser m v. Arbejdet blev udbudt for 360 rdr, hvor til Tømmermand Jens Christensen Ebeltoft fra Skanderborg mødte og tilbød, at opbygge, levere Materialerne, samt besørge kørselen med Håndværksfolkene og deres Redskaber, alt efter Conditionerne for 180 rdr, og eftersom ingen efter adskillige på og opråb ville gøre ringere Bud, blev arbejdet tilslået ham. 23 Juli 1776.

Påtegnet: 27 Juli af Woyda, at eftersom ingen har villet påtage sig arbejdet for et mindre beløb, der er anseligt ringere end ved den tidligere Licitation af 9 hujus, godkendes tilbudet på de 180 rdr.

Påtegnet: 30 Oktober af Flensborg, hvoraf fremgår, at han sammen med Michel Knudsen af Vedslet og Rasmus Rasmussen af Egebjerg, har synet de af Tømmermester Jens Christensen Ebeltoft, anlagte Broer, og fundet dem i overensstemmelse med conditionerne, herunder også opsættelsen af store Sten ved Broens ende.

567
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Skriver, at Niels Schov endelig i går Middag kom til ham, og eftersom Muncheberg nu igen ikke er hjemme i 3 dage, måtte han om Eftermiddagen foretage synet af Christen Wirrings Tømmer, til tidligere nævnte Broer. Hvis der havde været noget i vejen med samme, havde Niels Schov sikkert gjort opmærksom på dette. 30 September 1776.

Færdig med læsning og afskrift pakke no 73 LAV B5 C - 138 år 1776.

Begyndt pakke no 74 LAV B5 C - 139 År 1777.

 

Afgivelser 1777:

568

Et Rescript af 28 Februar ang frie Proces for To Flensborg Skippere imod Tolderen i Horsens

Et do af 23 April

ang Overformynderi Midlers indsættelse i Kongens Casse

Et do af 23 May ang Arws Udbetaling

Et do af 25 Julii ang frie Proces for To Comtesser Tramp

Et do af 1 August ang Inqvisition om Brændevinsbrænden

Et do af 17 September ang Bodil Rasmusdatters Indsættelse i Børnehuset

Et do af 26 September ang frie Proces for Ane Nielsdatter i Fruering

Et do af 3 Octb ang Militairis Udeblivelse fra Wåbenøvelse

Et do af 8 Octb ang Strafs Eftergivelse for Ane Marie Rijen [Yven] af Horsens.

Et do af 21 October ang Ane Elsebeth Toxens Arvs flytning til Horsens

Et do af 27 December ang Ophævelse af Trolovelse  mellem Zidsel Rasmusdatter og Jacob Pedersen af Tulstrup Sogn

En Pakke Cancellie Breve heri Domsacten i en Justitssag mod Bodil Rasmusdatter

En Pakke Rentekammer Breve

En do Vesti Guin Rente og General Toldkammer Breve

En Pakke med Stiftamtmandens og Biskoppens Breve

En do med Amtmændenes Breve

En do med Horsens Byes Breve

Skanderborg Fattig Regnskab

An Pakke Skiftevæsen

En Domsact

En Pakke Vei og Broevæsen

En Pakke Søeindroulleringen ang

En Pakke ang Session og Lægdsvæsen

En Pakke ang Landvæsen

An do ang Kirkerne

En do ang Skolevæsen

En do ang Stutterier, Staldstude og Qvægsyge

En Fortegnelse over Protocoller og Documenter fra Godserne

En Pakke forskjellige Indberetninger

En Pakke med forskjellige Breve og Documenter

Skifteforretning efter Cancellieråd Ammitzbøll på Rask med Bilage.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter.

569
Fra Maren Jensdatter, Åle. Skriver, at hun tidligere har henvendt sig om hjælp til sit lille Drengebarns opdragelse. Fremgår videre, at hun, medens hun var i tjeneste hos Skipper Niels Thomsen i Horsens, blev besvangret af Christen Andersen, nu boende i Horsens, hvorefter hun mellem 1 og 2 September 1775 fødte sit Barn. Jvnf Kongelig forordning, havde hun forventet, at han ville betale til Barnet, men da han aldrig har villet dette, henvender hun sig igen til Rosenørn, og håber på dennes hjælp. [Se næste]. 23 Januar 1777.

570
Fra A Flensborg, Horsens [Se forrige]. Straks efter Stiftamtmandens ordre af 31 Januar, tilkendegav han Christen Andersen Muurmester - Bues? her i Horsens, at hvis denne ikke straks betalt 5 rdr til Maren Jensdatter i Åle, som hjælp for det første år, indtil 2 September 1776, med deres Barns opdragelse, ville han blive udpantet, hvorefter han nu har betalt pengene, som derefter er overladt Moderen.
30 April 1777.

571
Fra Thomas Lund og Interessenter, Viborg Tugt og Manufacturhus. Med henvisning til Kongelig resolution af 26 Oktober 1776, fremsendes Regning på de udgifter der er udlagt for underholdning, tilsyn og Klæder for den afsindige Johanne Jensdatter fra Eierby, [Ejer] Skanderborg Amt, der den 22 Juni 1774 blev indsat til arbejde i Tugthuset. Eftersom man ikke kan gøre sådant forskud, bedes regningen på 50 rdr 3 mk 14 sk betalt, ligesom man ikke påtvivler, at betalingen for eftertiden bliver betalt i rette tid. [Se efterfølgende]. 6 Februar 1777.

2 bilag:

1)
Dat 1 Februar 1777 fra W Bregnholm, Præst ved Tugthuset, der attesterer at Johanne Jensdatter af Ejer, er i live, og ej endnu er ved fuld Forstand.

2)
Ovennævnte regning på 50 rdr 3 mk 14 sk for afholdte udgifter, over den afsindige Johanne Jensdatter fra Ejer.

572
Fra Thomas Lund og Interess, Viborg Tugthus. [Se forrige]. Henviser til tidligere fremsendte regning af 6 Februar, på 50 rdr 3 mk 14 sk, udgørende afholdte udgifter i forbindelse med den afsindige Johanne Jensdatters tilsyn, forplejning m m, som for længst skulle have været betalt, men da dette endnu ikke er sket, frygtes det at dette skyldes en forglemmelse, hvorfor igen erindres om samme. 
24 Marts 1777.

573
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Der blev af adskillige indgivet klage over, at der ved det sidste rette Marked i Ry, næsten intet Marked var, på grund af, at der 2 - 3 dage forinden også var afholdt Marked, hvilket er i strid med forordningen af 13 Februar 1775, hvorfor Amtmanden bedes gribe ind, således de ulovlige Markeder afskaffes. 28 August 1777.

574
Fra Provst Raben, Tønder. [På Tysk]. Omtaler en person Laust Nielsen, der menes at have begået Bigami. Desuden nævnes Godset Urup og Sognet Biert, Anders Kraft samt Margaretha Sørensdatter. [Se følgende]. 13 Maj 1777.

Notat: 11 Juni sendt Attest af Lundum Kirkebog, ang hvornår vedkommende personer er ægteviet, samt af Nim Kirkebog der viser, at Konen er død der først i året 1766.

575
Fra ??, Tønder. [På Tysk - se forrige]. Omtaler en person Frands Nielsen. Desuden Godset Urup, Seerslef?. [Se næste]. 9 Juli 1777.

576
Fra A Flensborg, Horsens [Se forrige]. Henviser til [ikke] vedlagte Edelige svar fra afhørte vidner, i forbindelse med anklagen mod Frands Nielsen af Deetzbüll, om begået dobbelt ægteskab [Bigami]. 19 August 1777.

577
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Efter 3 indkaldelser til Niels Holl i Tåning, fik han endelig i aftes at vide, at denne i sidste Forår er død. Nævner desuden Frands Nielsen, der skal have oplyst at Tåning er 1 1/2 Mil fra Skanderborg, hvorefter Muncheberg mener, at såfremt Niels Holl havde levet, ville han sikkert ikke kunne bekræfte meget af Lars Nielsens udsigende. 18 August 1777.

578
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Sammen med Erik Smed og Rasmus Møller af Skårup, indfandt han sig ved Skårup Eng, for at syne et der, af Søen, optrukket dødt Menneske. Fremgår, at det er Søren Andersens Søn Rasmus, som løb rundt i Landet, og for ca 14 dage siden var gået til Skanderup, hvor de ville have ham til at tjene, og da formodentlig ville gå over Søen, hvorefter han er gået gennem Isen og druknet. 4 April 1777.

579
Fra Sognefoged og Lægdsmand Rasmus Jensen, Låsby. Efter Husbonden Jacob Rosborg i Kalbygårds ordre, har han sammen med Jens Rasmussen og Niels Kieldsen af Låsby, synet det døde Menneske, der samme dag af Inderstekvinden Peder Nissens Enke i Ersholt, er fundet i en stor Snedrive på Ersholt Mark og Krat. Fremgår videre, at den afdøde er Skrædder Michel Christensen, som i de sidste åringer, uden fast opholdssted, har gået rundt blandt Bønderne for, at udføre sit Skrædderarbejde. Derefter beskrivelse af synet, ligesom man beder om Amtmandens afgørelse med hensyn til Begravelsen. 14 Februar 1777.

580
Fra H Hegelake??, Rårup ved Horsens. Henviser til den klage, han for ca en måned siden, indsendte over den uforsvarlige opførsel, og især Søren Pedersen i Onsted har udvist mod ham. Han er vidende om, at Amtmanden allerede for 3 Uger siden har indhentet erklæringer fra såvel Bønderne som andre, i forbindelse med sagen, men klageren har dog ikke haft den lykke, at modtage nogen resolution fra denne. Nævner videre, at ikke alene hans, men også Kammerherre Pentzes og på hans vegne Hr Begtrup, dependerer af forsvar i en så sjælden sag, hvorfor han i givet fald vil gå videre med sagen til Rentekammeret, eller om fornødent til Kongen, ønsker derfor det indsendte, sammen med øvrige bilag tilsendt. Beklager meget, at Amtmanden ikke, som højeste Øvrighed, ikke har tiltaget sig den myndighed, at straffe vedkommende for deres opsætsighed, når beviser findes tilstrækkelige, med en passende Mulct. 15 December 1777.

581
Fra Rasmus Jensen, Låsby. Smeden Peder Jensen i Låsby, henvendte sig til ham, på grund af, at deres mindste Barn, Natten mellem 2 og 3 Januar, om Morgenen blev fundet død i Sengen hos dem, og bad ham og Jens Ollesen foretage et syn på den døde. Man fandt intet tegn på årsagen, men Barnet har for hen været ganske ringe af sårelse, og fandtes med sammenknyttede Hænder, som om det havde haft et slag.
3 Januar 1778.

582
Fra P Dorscheus, Hylke Præstegård. Den forventede Bror er nu ankommet fra København, med fuldmagt fra den der tilbageblevne, hvorefter de håber, at Amtmanden nu vil overlade dem boet efter deres Sal Moder. 17 December 1777.

Påtegnet: 12 December af Antoni Dorcheus, København, hvoraf fremgår, at Broderen Jacob Dorcheus rejser til Jylland, for sammen med de 2 Brødre Poul og Peder Dorcheus, at bringe deres Sal Moder Ellen Mette Fabriti Dorcheus efterladende til deling, hvorefter han giver Jacob Dorcheus fuldmagt til, på hans vegne, at ordne det fornødne.

583
Fra Bodil Hoffgård, sal de Lichtenberg, Horsens. Henviser til Amtmandens fremsendelse af Rentekammerets resolution af 22 November, angående at hendes Svigersøn Justitsråd de Thygesens erklæring, om at betale 4 prc af de 800 rdr som er forbeholdt kongen i Hovedgård og dens Hartkorn 9 tdr 3 skp 1 fc 2 alb Ager og Eng samt 1 fc 2 alb Skov, er blevet approberet. Hun bekræfter, at ved udstedelsen af Skødet, blev samme bemærket. 6 December 1777.

584
Fra Niels Pedersen, Ry Bekræfter, at han i dag skulle have mødt hos Amtmanden, angående den grove opførsel Dynes Christensen har udvist mod ham, idet han voldelig og uden føje, har fjernet noget Hør som groede på Niels Pedersens Jord. Da han på grund af anden påkommende ulejlighed, ikke kan møde, overlader han sagen til videre behandling, således Dynes Christensen for det første bliver pålagt, at aflevere det borttagne, og for det andet, bøder 3 mk til Sognets fattige, med mindre han kan bevise, at han havde retten på sin side.
16 September 1777.

585
Fra I Sattrup??, Hovedgård. Henviser til Amtmandens befaling og efter Grevindens ønske, har han henvendt sig til Mons Kier i Hede Mølle, om denne ville påtage sig Comtessernes sag mod deres Broder hr Greven, brevskriverens Husbonde, hvortil denne svarede ja, når han blev constitueret af Amtmanden. Men af vedlagte brev ses, at Grevinden gerne ønsker, at der tøves med at notificere Comtesserne Cancelliets P M af 27 September, ang den anbefalede Højesterets Procurator, samt ligeledes med, at constituere Kier til at påtage sig deres sag, indtil hun ser indholdet af fremsatte forlig. 21 Oktober 1777.

Bilag:
Dat 21 Oktober fra C M Trampe, Hovedgård, hvoraf fremgår, at hun i sin Mands svaghed, på hans vegne agter, at ansøge Kongen om fritagelse for Værgemål og Formynderskab for hans Comtesse Søstre samt, at hun, når de findes rimelige, uden proces og Rettergang, ved forlig og enighed, som de er tilbudt, vil udbetale, hvad de hos hendes Mand, med rette kan tilkomme etc.

586
Fra P Lund, Skanderborg Amtstue - til Amtsforvalter Thygesen, Århus. Ønsker oplyst om der ikke snart er et Skib som skal til København, og om Skipperen i givet fald vil medtage en Delinqvent, som i vildelse har myrdet sit eget Barn, og derfor dømt til ophold i Børnehuset på Livstid. Såfremt en Skipper vil påtage sig dette, da at accordere det nøjeste muligt om betalingen, som vil ske ved hjemkomsten.
15 Oktober 1777.

Påtegnet: 15 Oktober af Lauritz Jørgensen, Århus, hvoraf fremgår, at Arrestanten må møde førstkommende Tirsdag, hvorefter hun vil blive overført med et af hans Skibe, ført af Skipper Christen Hansen, for 8 rdr, som efter hjembragt bevis fra Børnehuset, betales på Århus Amtstue.

Bilag:
Dat Skanderborg 17 Oktober, ang ovennævnte Delinqvents fremsendelse til Århus, og videre overførsel med Laurits Jørgensens Fartøj til Børnehuset i København.

587
Fra Schack Rathlou, Rathlousdal. Hvorledes nogle Personer fra Skanderborg, under foregivende af, at søge efter Brændevins Redskaber, uden medvirken af Rettens Betjente, så godt som om Natten, nemlig kl 3 om Morgenen indkom til i en af hans Gårde, nemlig hos Gårdmands Enken Anne Nielsdatter afg Seyer Hansens, i Fruering, ses af hendes indsendte klage. Han anser det som sin pligt, at henvende sig til Amtmanden, idet han ikke tvivler på, at denne ved indberetning til højere steder, vil forestille den således, at vedkommende personer kan blive ansete og straffede. 29 August 1777.

Påtegnet: Af Ane Nielsdatter, hvoraf bl a fremgår, at en Mand, hos hvem den navnkundige Ingeborg Rytters er Husholderske, uden tvivl er Carl Byhner og en anden nylig indkommen af Franzoen Kuur?, hvis navn, om hun husker ret, er Rasmus Sørensen, og nok en der for kort tid siden er undsluppet fra Slaveriet, hende ubekendt, navnlig Christian, alle fra Skanderborg, der sidstleden Fredag den 22, under foregivende af, at eftersøge Brændevins Redskaber, overfaret alle hendes Huse etc. Da deres opførsel forekommer hende mistænkelig, bedes Muncheberg afgive sin erklæring på samme. Denne svarer, at han er er ubekendt med sagen, og ingen af nævnte personer, af ham er constitueret til en sådan undersøgelse.

589
Fra Sattrup??, Hovedgård. Med henvisning til Amtmandens befaling, ved dennes besøg på Gården, skal han ikke undlade at give underretning om Husbonden hr Grevens tilstand, og kan, Gud være lovet, med sandhed melde, at denne nu er udi ønskelig bedring. Den 30 pasfoto, som den sidste dag til dato med godt vejr, var han ude at køre på Gårdens Mark, og samme bevægelse bekom ham meget vel.
5 September 1777.

Notat om Kongelig rescript ang Tiende af Hør.

590
Fra N Munch, Pintz Mølle. Med henvisning til Amtmandens constituering af ham, har han ladet Arrestantinden Mette Jensdatter indstævne til Tinget den 21 August, ved hvilken lejlighed de originale Dokumenter, eller copi af samme skal anvendes. Fremgår videre, at disse er sendt til Stiftamtmand Rosenørn, som skal anvende dem i en sag mod den angivne Skoleholder Fourmand i Hornsyld. 10 August 1777.

591
Fra A C G Tramp og H I Tramp, Sønderborg. [På Tysk - se tidligere og næste]. Nævner bl a Beneficium paupertatis [fri proces] i en sag mod Obrist Greve von Trampe på Hovedgård. 12 August 1777.

592
Fra Trappaud, Overby. Indberetter, at der i Sr Peder Nørskovs lejehuse i Overby, er nogle personer som har den meget slemme Veneriske Syge, og det derfor hurtigst muligt må sørges for, at disse forlader Egnen, hvortil han udbeder sig Amtmandens assistance.
3 Juli 1777.

593
Fra F C Tramp, Hovedgård. [Se tidligere]. Henviser til modtagne, hvoraf han erfarer at hans 2 Comtesse Søstre i Sønderborg, har modtaget Kongelig tilladelse til Beneficium paupertatis til, at føre sag mod ham ang, at få deres Arvemidler ud af hans Formynderskab, hvilket han er meget forundret over, eftersom han ikke har nægtet dem dette, men gerne ville blive af med samme arvemidler, for så vidt det kunne være muligt uden hans hasard [ruin] i tiden. Beder om, at Amtmanden vil vente ca 3 uger med beskikkelse af Procurator etc, da han gerne vil rådføre sig med et par gode venner, og få deres betænkning o s v. 12 August 1777.

594
Fra ??, Tønder. [På Tysk - se tidligere]. Omtaler en person Frands Nielsen fra Handsted, der er anklaget for Bigami. 2 Maj 1777.

Notat: 28 Maj er forlangte Attest af 19 do afsendt, at vedkommende Kirsten Pedersdatter endnu lever i Lundum Sogn.

595
Fra P Hansen, Skanderborg [Sognepræsten Det kan ventelig falde Amtmanden underligt, at han igen henvender sig i en sag, som i sin egentlige værd siger lidt, men af sine følger, hvis den gik vedkommende godt, kan sige meget i fremtiden. Fortsætter, at Fredag 29 August havde han tilsagt Husmand Christen Jensen i Forlev -  til, efter Loven, at gøre sin Høstdag, men da han ikke mødte, måtte den Huskone som skulle tage Sæden op, gå tilbage med uforrettet sag. Han lod derefter Husmanden indkalde for, at betyde ham hans lovstridige opførsel, hvorfor han mener, at denne burde pålægges at betale 1 mk til Sognets Fattige, samt godtgøre Konen på den måde de bedst kunne enes om, men så langt fra, at ville indse dette, påstod han, at han havde handlet efter ordre fra Gårdmand Laurs Pedersen, i hvis Hus han boer, idet denne ville bruge ham samme dag, og efter hans angivende, ville være ansvarlig for udeblivelsen. 2 September 1777.

Påtegnet: Sagen er afgjort den 3 September, hvorefter Christen Jensen betaler 1 mk til de Fattige og fornøjer Konen.

596
Fra P Hansen, Skanderborg [Sognepræsten Uden at have angivet det for ham, har Selvejerne Rasmus Terchelsen og Jacob Sørensen i Stilling, købt Naboen Thomas Rasmussens Gård for, at nedbryde samme, og lægge Jorden under deres Gårde. Da han heraf må slutte, at hans Sognemænd er uvidende om de Kongelige forordninger, der så strengeligen forbyder slig nedlægning af Gårde, hvorved Folkeformerelsen formindskes til Landets og Statens øjensynlige skade, og ham som Præst tilføjes betydelig tab, beder han Amtmanden indkalde nævnte Mænd, således de i tide advares og forbydes at udføre deres forehavende. 9 April 1777.

Påtegnet 12 April, hvorefter Rasmus Therkelsen og Jacob Sørensen erklærer, at de ikke vil foretage sig noget, medmindre de kan få Kongelig tilladelse.

Notat: 12 April indsendt til Rentekammeret med forestilling.

597
Fra P Hansen, Skanderborg [Sognepræsten Den 2 Maj var Selvejer Jens Rasmussen fra Vrold i Skanderborg, og af Drukkenskab så besværet, at han ikke uden på den ynkværdigste og forargeligste måde kunne udgå fra Jens Ustrups Hus, til Roes Rasmussen. Præsten gik selv derover og bad dem ikke alene nægte, at give ham mere, men også se ham hjembragt, da han i stærk Storm og Aftenstid let kunne omkomme, ligesom han på den kærligste og mildeste måde, bad Jens Rasmussen, blive rolig, hvorefter han overvældede Præsten med de skammeligste fornærmelser og grovheder med rædsom bander og sværgen. Amtmanden indser let hans pligt til, at indberette en så grov forargelse, som efter Vidners angivelse udøves, hver gang han kommer til Skanderborg. Beder om Amtmandens videre afgørelse. 10 Maj 1777.

598
Fra Grønbech, Nygård. [4 sider]. Man kunne forestille sig, at man ved forordningerne, rent havde afskaffet drukkenskab og umådelig Brændevinsdrikken, item Krohold blandt Bønderne, men beklageligvis er dette ikke tilfældet. Endogså hos Hyrder i Byerne, er dette langt mere gængs end nogensinde før. Mener sig nødsaget til, at henvende sig om Hyrden Thoer og Kone i Firgårde, der fra Jul holdt utilladelig stærk Kroerhold og Brændevins salg, hvorved han ikke alene har forført og forlokket en del af Firgårds Husmænd og Tjenestefolk, til liderlighed og drukkenskab, men endog ved samme har fordærvet klagerens Nabo Ole Pedersens og egne Tjenestefolk, så de mange gange ingen nytte havde af dem. Beder Amtmanden indkalde Hyrdefolkene, og efter Loven og forordningerne pålægge dem en tilstrækkelig afstraffelse, alt til exempel for andre ligesindede. 15 April 1777.

Notat: Advaret og pålagt at betale 9? mk til Sognets Fattige.

599
Fra F C Tramp, Hovedgård. Henviser til modtagne, vedlagt de 2 Comtesse Søstre i Sønderborgs nye ansøgning af 14 Marts, hvorpå ønskes hans erklæring, hvortil han henholder sig til tidligere erklæring, med tillæg, at Søstrene alene har været årsag til, at de omrørte 3000 rdr er blevet deponeret i den Kongelige Bank. 28 Marts 1777.

600
Fra Søren Rasmussen, Illerup. Klager over Naboen Christopher Eriksen, fordi denne har opført sit Ladehus med Port, så tæt inde på klagerens Lade og Porthus, at dette giver ham vaskeligheder, bl a kan han ikke komme til, at reparere sin Husgavl m v. Mener, at han ikke selv har bygget længere end til skellet. Beder om Amtmandens indgriben og afgørelse. 22 Januar 1777.

601
Fra C I Lund, Skanderborg Amtstue. Angivelse af de i Skanderborg - Åkjær Amt værende Kroer, som svarer og har betalt afgift til Amtstuen for året 1777:

1) Hadsten - Lyngå: 6 rdr 2) Haldum - Foldby og Lading Sogne: 6 rdr af Greve Wedel Friis og Frue efter bevilling af 3 Juni 1766.

3) Nim Sogn og By: Kromanden Rasmus Lucassen 4 rdr bevilling 18 November 1766.

4) Brøstenbro: Broer Frederich Glassau [Glassou] 8 rdr bevilling 18 November 1766.

5) Hørning Sogn og By: Rasmus Poulsen 4 rdr bevilling 30 Juni 1766.

6) Ry Sogn og By: Afgangne Rasmus Nedenschou nu Rasmus Poulsen 6 rdr bevilling 26 November 1774.

7) Odder Sogn og By: Frue Obristinde Sehestedt 8 rdr bevilling 4 Juni 1766. Kromanden Laurs Marchusen i Røgen og Hustru døde begge udi året 1773, og siden har ingen, ham bekendt fået dette Krohold.
31 December 1777.

Omslag:

Forskellige indberetninger.

602
Fra C D Lohmann, Nørre Mølle. Indberetning - under 12 punkter, om Fabrikkers tilstand og håndtering i Tyrsting Herred:

Denne Hølé og Skæreknive Fabrik ved Bryrup Mølle drives med Vand, beskæftiger Fabrikanten og 2 Mand. Samme er i 1776 anlagt af Caspar Lohman, og bestyres af Peter Bech. Råvarerne indkøbes i nærmeste Købstæder, Horsens eller Århus. Mængden af årlige færdigvarer kan ikke angives, da dette altid beror på Vand og vejrliget, disse afsættes også i nærmeste Købstæder, samt i Randers.
5 Marts 1777.

603
Fra N Bang, Brædstrup. Indberetning om prisen på Korn m v i Tyrsting Herred, alt pr tdr:

Rug 2 rdr - Byg 1 rdr 1 mk - Havre 5 mk - Boghvede 2 rdr - Boghvedegryn 5 rdr. Følgende priser pr pund:  Smør 1 rdr 2 mk  - Ost 4 mk og Talg 1 rdr 3 mk.  2 Januar 1778.

604
Fra A Flensborg, Horsens I afvigte år, er ingen sager om omløb med handels og Kramvarer, pådømte ved Vor Herredsting.
28 December 1777.

605
Fra N Bang, Brædstrup. Der har i 1777 ikke været sagen, jvnf forordningen af 13 Februar 1775. 2 Januar 1778.

606
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Der har ikke i 1777 været sager ved Birketinget, jvnf forordningen af 13 Februar 1775.
31 December 1777.

607
Fra A Flensborg, Horsens Ingen af Vor Herreds beboere, har anmeldt indsendelse af ansøgninger til Kongen etc, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 27 December 1777.

608
Fra N Bang, Brædstrup. Ham bekendt, er der ikke indsendt ansøgninger etc, til Coll hvor på ikke er modtaget afgørelse. 2 Januar 1778.

609
Fra Sørens Såbye, Horsens. Der har ikke i året været behandlet sager ved Stensballegårds Birketing, jvnf forordningen af 13 Februar 1775. 31 December 1777.

610
Fra A Flensborg, Horsens Fremsender hermed redegørelse om Fabrikkerne i Vor Herred. 27 December 1777.

Bilag:
Dat 27 December fra A Flensborg, hvoraf fremgår, at der ikke findes Fabrikker i Vor Herred. På spørgsmålet om hindringer, angiver han, at fattige Husfolk, Indsiddere og Aftægtsfolk ikke har evne til at købe Materialer, Uld og Hør til at spinde, men Proprietairerne kunne købe dette og lade fattige Husfolk forarbejde samme. Mener at Spinding passer sig bedst efter Egnens beskaffenhed.

2 enslydende bilag.

611
Fra N Bang, Brædstrup. Attesterer, at der ikke findes Fabrikker i Tyrsting Herred. 2 Januar 1778.

612
Fra I Koefod, Horsens Toldkammer. Tabel over udskibede produkter ved Horsens Toldsted, angivet månedsvis. Eks: April 3400 tdr Rug fra Kongelige Magasiner - 2426 tdr Rug fra Købmænd - 2029 tdr Byg - 768 tdr Havre - 852 1/2 tdr ærter - 2911 tdr Malt - 19 tdr 2 skp Rugmel - 34 tdr 3 skp Gryn - 47 tdr 3 fc 1 25/28 ? - intet saltet Kød - 123 sku 16 lispund 15 pund Flæsk - 11 sku 2 lispund 2 pund Ost og 24 tdr 60 potter Brændevin, men intet Favnebrænde. Ingen udskibning i Januar - Februar og Marts, for øvrige Måneder i alt angivet i tdr: 12895  Rug - 4935 Byg - 1739 Havre - 1586 ærter - 8715 Malt - 95 tdr 6 skp Rugmel - 64 tdr 2 1/2 skp Gryn - 746 tdr 13/14 ? Smør - 7 tdr 1/2 lispund saltet Kød - 290 Sku 19 lispund 15 pund Flæsk - 175 Sku 14 lispund 2 pund Ost - 141 tdr 2 13/20 Anker Mjød - 44 tdr 20 Potter Brændevin og 118 favne Brænde. 19 Februar 1778.

613
Fra A Flensborg, Horsens Efter Cammerherre Beenfeldts begæring, har han nævnte dato indfundet sig på Serridslevgård for, at efterse det der værende Stutteri, der er bestående af 1 Hingst og 12 Hopper [kun beskrivelse af 10]. Derefter angivelse af alder etc, hvoraf fremgår, at de 6 første er af det Kongelige Danske Stutteri og er drægtige fra samme, medens andre 4 noteres som drægtige. 18 Januar 177.

614
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Med henvisning til modtagne ordre anmeldes, at ingen i afvigte år, har taget Borgerbrev for handel med alen Kram, Silke og Uldne varer. 14 Januar 1778.

615
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Anmelder, at ingen har taget Borgerbrev til Kramhandel. 31 December 1777.

616
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Anmelder, at der ingen Manufaktur er i Byen, og altså kan det tilsendte skema ikke anvendes.
29 December 1777.

617
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Indberetning om beholdning af Korn fra 1776 - alt pr tdr: Rug 102 - Byg 7 - Havre 20 - Malt 52 og Boghvede 40. Indavlingen: Rug 399 - Byg 289 - Havre 227 og Boghvede 25 tdr. 15 September 1777.

618
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Indberetning om Korn, hvoraf findes 1180 tdr gammelt Rug. Indeværende års Rughøst anses for, at være 1/4 part ringere end forrige års Høst, som anses for et godt år. Af det indavlede Rug forventes at blive 400 tdr. 29 September 1777.

619
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Af de 300 rdr?? Fabriksvarer som Skanderborg er ansat til årligt, at aftage, er intet aftaget, da ingen der, handler med Silke eller Uldne varer. 31 december 1777.

620
Fra A Flensborg, Horsens Der har i afvigte år, ikke været sager ved Bytinget, ang omløben med Handels og Kramvarer, jvnf forordningen af 13 Januar 1775. 27 December 1777.

621
Fra A Flensborg, Horsens Der har i afvigte år, ikke været sager ved Nim Herredsting, ang omløben med Handels og Kramvarer, jvnf forordningen af 13 Januar 1775. 27 December 1777.

622
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Ingen af Byens indbyggere, har anmeldt indsendelse af ansøgninger, til Kongen eller Collegierne, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 5 Januar 1778.

623
Fra A Flensborg, Horsens Ingen af Nim Herreds beboere har anmeldt, at have indsendt ansøgninger etc, hvorpå ikke er modtaget afgørelse. 27 December 1777.

624
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Der er ikke i afvigte år, sket nogen forandring eller udskiftning til Landvæsenets forbedring på Tamdrup Bisgård. 24 December 1777.

625
Fra Stephansen, Rask. Indberetter, at der på Hovedgårdens Mark, i år er opkastet 200 favne enkelt Jorddige, men ellers ingen forandringer på Godset. 9 December 1777.

Omslag:

Fortegnelse over Protocoller og Dokumenter foreviste fra Godserne.

626
Fra Lægdsmand Peder Nielsen og Peder Bertelsen, de 2 ældste Mænd i Hornum. Attesterer, at nuværende Fæstegårdmand i Boering Christen Nielsen, har været Recrut for Rask, indskrevet i 1767 og udskrevet 1773. 22 Januar 1778.

Bekræftet 23 Januar af M J Thygesen, Hvirring Præstegård.

627
Fra R Wilstrup, Klags Mølle. Fortegnelse over de Protokoller, Fæstebreve og Reverser samt Kvitteringsbøger som findes for Søren Wildstrups Gods i Flemming By etc. Ingen angivelse af personnavne. 16 December 1777.

628
Fra C Lyngbye, Klags Mølle. Fortegnelse over de Protokoller, Fæstebreve, Reverser og Kvitteringsbøger som findes ved Christen Lyngbyes Gods. Ingen personnavne. 16 December 1777.

629
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Fortegnelse over de Protokoller, Fæstebreve, Reversaler og Kvitteringsbøger, som findes ved Godset, jvnf forordningen af 27 November 1775. Ingen personnavne. 16 December 1777.

630
Fra I Benzen, Horsens. Fortegnelse over de Protokoller, Fæstebreve, Reverser og Kvitteringsbøger som findes ved Horsens Hospital. Ingen personnavne. 16 December 1777.

631
Fra Fuldmægtig Møller, Serridslevgård. Fortegnelse over de Protokoller etc, som findes ved Godset. 15 December 1777.

2 enslydende bilag.

Bilag:
Dat 15 December fortegnelse over Godsets Fæstebreve i Stjernholms Amt: Underup By: Jens Pedersen. Voerberg: Hans Nielsen og Niels Christensen. Torp: Evald Jørgensen, Niels Nielsen, Erik Jensen og Søren Jensen.

632
Fra P Hygum, Handstedgård. Fortegnelse over de Protokoller etc, som findes ved Handstedgårds Hospitalsgods, jvnf forordningen af 27 November 1775. Ingen personnavne. 16 December 1777.

633
Fra Fuldmægtig Stochholm, Urup. Fortegnelse over de Protokoller etc, som findes ved Godset. Ingen personnavne. 15 December 1777.

634
Fra Fuldmægtig Stochholm, Urup. Fortegnelse over de Protokoller etc, som findes ved Godset. Enner By: Fæstebrev udstedt 25 Januar 1777 til Gårdmand Jacob Hansen. Fæstebrev udstedt 22 Januar til Husmand Michel Nielsen, Peder Skovfoged og Gårdmand Peder Andersen. Lund By: Gårdmand Oluf Christensen og Husmand Niels Christensen. Vinthen: Gårdmand Anders Knudsen. 15 December 1777.

635
Fra Fuldmægtig Stochholm, Urup. Fortegnelse over de Protokoller etc, som findes ved Godset. Enner: Fæstebrev udstedt 25 Januar Jacob Hansen, friheds Attest, at han har været Soldat. 22 Januar Fæstebrev for Husmand Michel Nielsen og Husmand Peder Skovfoged. Lund By: Gårdmand Peder Andersen ligeså. Friheds Attest, at være udskrevet fra Sessionen. Gårdmand Oluf Christensen og Husmand Niels Christensen. Vinthen: Gårdmand Anders Knudsen, feiler? 15 December 1777.

636
Fra J Hansen, Aggersbou. Fortegnelse over Fæstebreve etc, som findes ved Aggersbou Gods, Stjernholms Amt. Ingen personnavne.
16 December 1777.

637
Fra Fuldmægtig Frich, Bjerregård. Fortegnelse over Protokoller etc, som, jvnf forordningen af 27 November 1777? 1775?, findes ved Godset. Ingen personnavne undtagen, NB Hans Andersen i Trebierre har ingen qvitteringsbog. 16 December 1777.

638
Fra J Stephansen, Rask. Fortegnelse over Protokoller etc, som findes ved Godset, med angivelse af antal Gård- og Husmænd. Fæstebreve udstedt i 1776. Gårdmænd Kodallund: Hans Jensen - Honum: Niels Daugård. Boering: Husmænd: Jørgen Rasmussen og Niels Møller.
Kodallund: Niels Andersen. Honum: Knud Olufsen, Peder Smed, Søren Smed og Christen Lund. Hornborg: Søren Friis. Kalhauge: Peder Mortensen og Jørgen Kalhauge.

Fæstebreve udstedt i 1777:

Boering - Gårdmænd: Hans Sørensen og Christen Nielsen [er ikke udskrevet]. Hornborg: Jens Brixen. Kochborghus - Husmand Michel Nielsen. Denne betaler ingen afgift, ej heller Skatter da Huset er beliggende på Hovedgårdens Grund, og behøver altså ingen Kvitteringsbog.
15 December 1777.

Omslag:

Stutterier og Staldstude samt Kvægsyge ang.

639
Fra F L v Woyda, Sophiendahl.
[6 sider]. Henviser til Rentekammerets foranstaltning af 16 hujus, med vedhæftede instrukser i tilfælde af udbrud af den almindelige Qvægsygdom, som Gud i Nåde afværge, hvoraf  Proprietairerne, i særdeleshed bedes bemærke den 8de post om, hvorvidt  andre eller bedre måder kunne foreslås og, at samme ellers i tilfælde bliver en fast regel, som de Hoverigørende Bønder i forvejen gøres bekendt med. Desuden 9de post, om indespærring i givet tilfælde kunne være nødvendig i mere end en måned eller 4 uger. Endelig 12 post, at Hovarbejdet i sådant tilfælde besørges af faste Folk på Bondens regning i mindst 4 uger, efter Sygdommens ophør ved Hovgården.  23 December 1777.

Påtegnet af Godsejerne.

2 enslydende bilag.

Bilag:
Dat 10 Januar fra Herschend, Gesing Øde Mølle, erklæring om de i instruksen angivne 16 punkter, med forslag etc.

640
Fra Greve Wedel Friis, Frisenborg. Henviser til modtagelsen af Rentekammerets udsendte instruks om forholdsregler m v, ved mulig udbrud af Kvægsygdommen, med hans bemærkninger og forslag til samme. 27 December 1777.

641
Fra A Flensborg, Horsens. Anmelder, at Kvægsygdommen som graccerer blandt Hornkvæget i Holsten og andre steder, hidtil Gud være Lovet, ikke har yttret sig i Nim Herred. 27 december 1777.

642
Fra A Flensborg, Horsens. Anmelder, at den i Holsten grasserende Kvægsygdom, ikke har vist sig i Horsens. 27 November 1777.

643
Fra A Flensborg, Horsens. Anmelder, at den Kvægsygdom som er blandt Hornkvæget i Holsten, ikke har vist sig i Horsens. 29 Marts 1777.

644
Fra A Flensborg, Horsens. Hverken i Horsens eller Nim Herred, har den i Holsten, blandt Kvæget grasserende svaghed, i mindste måde vist sig. 30 Januar 1777.

645
Fra A Flensborg, Horsens. Den i Holsten grasserende Kvægsvaghed, har ikke vist sig i Horsens eller Nim Herred. 28 Februar 1777.

5 Bilag om samme, dat 28 April - 28 August - 29 September - 31 Oktober og 27 December

646
Fra N Biørn, Rask. Da Justitsråd Thygesen, Mattrup har købt 90 Staldstude af ham, til Slagteriet i Ålborg, og nu ønsker Sundhedsattest, meddeles disse på vedlagte 2 begæringer, i forbindelse med Studenes drift gennem Viborg og indførsel i Ålborg. 25 Marts 1777.

Bilag:
Dat 10 Marts fra Biørn, Rask, nævnte Sundhedsattest.

647
Fra Stephansen, Rask. Indberetter, at Stutteriet ved Godset består af 1 Hingst og 4 Følhopper, af anbefalede mål og højde, hvorefter udbedes Stiftamtmandens attest, således den sædvanlige godtgørelse kan hæves på Amtstuen. 20 Oktober 1777.

648
Fra Oluf Mandix, Tamdrup Bisgård. Angående Stutteri indberettes, at der på Godset findes 12 gamle og unge Bæster, hvoraf 3 Hopper er med Føl med en Hingst på et andet sted, siden Godset ikke er bekvemt [egnet] til Stutteri. 6 Oktober 1777.

649
Fra Stephansen, Rask. Indberetter, at der til denne Vinter er opsat 116 Stude. 17 November 1777.

650 
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. Indberetter, at ingen i Skanderborg har opsat Staldøxen, og heller ikke efter forordningen kan indstalde sådanne. 24 November 1777.

651
Fra Hiort, Mariager. Jvnf forordningen indberettes, at der ikke hos Borgerne i Mariager er indsat Øxen til opstaldning.
15 December 1777.

Omslag:

Skifte Designationer.

652
Fra A Flensborg m fl, Horsens. Fortegnelse over sluttede og usluttede Skifter i Horsens i året 1777. [Noterer kun afdøde og i parentes umyndige arvinger]. Andreas Hasses Hustru Anne Pedersdatter - Andreas Hass - Jens Mathisen Stensballe [Anne Jensdatter, Kirsten Jensdatter og Elisabeth Jensdatter] - Andreas Petersen Sacco - Peder Gylling [Niels Pedersen Gylling, Hendrich Pedersen Falk Gylling] - Andreas Christensen - Marcus Bendixens Hustru Appolone Jørgensdatter - Kedelhandlersvend Ahrenth Jervers - Matros Mogens Pedersen - Ole Sørensen Rings Hustru Mette Sørensdatter [Søren Olesen Ring og Niels Olesen Ring] - Avlsmand Hans Torp [Anne Hansdatter Torp og til hende fra Jens Jørgen Lindvig] - Jacob Steens Enke Ellen Jensdatter - Snedkersvend Hans Christensen Holm - Søren Jessen Torp - Søren Pedersen Grøn [Søren Bertelsen Bouman, Hendrik Bertelsen Bouman og Lucie Kirstine Bertelsdatter Bouman] - Pottemager Anders Jensens Hustru Maren Jensdatter [Lauritz Andersen, Jens Christian Andersen - Anne Marie Andersdatter og Maren Andersdatter] - Møllersvend Søren Sørensen.

Usluttede Skifter:

Cammer Assessor og Apoteker Godfried Smith - Michel Sørensen Kattrup - Sadelmager Claus Andersen - Anders Pedersen Stauning - Over Vejer og Måler Thomas Stephansen - Skoleholder Ole Møller - Johan Frederik Høyer - Gotlieb Korns? Hustru Cecilia Marie Kroegh - Handskemager Peder Christensen - Lauritz Foghs Hustru Christian Sophie Magdalene Kragh - Peder Mandixes Enke Sophie Kruuse og Karen Nielsdatter Hiernøe. [Se næste]. 
28 Januar 1778.

653
Fra  A Flensborg m fl, Horsens. [Se forrige]. Jvnf Rescript af 13 April 1764 og efter tillagte ordre, følger hermed opgørelse over alle de Skifter der i 1777 har været i Byen. 28 Januar 1778.

654
Fra F C Muncheberg og N Wissing, Skanderborg. Fortegnelse over afholdte Skifter for afvigte år. 1) Niels Jensen Skovs Hustru Anne Christensdatter, umyndige Arvinger Mette Nielsdatter og Christen Nielsen. 2) Stephan Langballe, umyndige Arvinger Maren Henrichsdatter, Ulrich Henriksen, Peder og Søren Christian Henriksen samt Maren Sørensdatter. 31 December 1777.

Omslag:

Domsact.

655
Fra F C Muncheberg, Skanderborg. [19 sider]. Gør vitterligt, at 11 September blev ved Skanderborg Birketing afsagt Dom, efter begæring af Actor Seign Munch fra Pindtz Mølle, der havde indstævnet Arrestantinden Mette Jensdatter, der skal have bekendt, at have betjent sig med falske Attester og Skudsmål med videre. Derefter - under forskellige datoer, afhøring af navngivne Vidner, udtalelser fra bl a Præsten i Skjold, Hørning, Nim, Amtmanden m v. Som Forsvarer for Pigen Mette Jensdatter af Hvolbæk, constitueres Birkeskriver Jørgen Fogh. Af Mette Jensdatters bekendelse, ses det tydeligt, at hun har betjent sig af et Skudsmål som hun vidste var falsk, og derved fået lejlighed til, at blive antaget til Herrens Bord, endskønt hun ikke har været til Confirmation samt, at hun selv har forskaffet sig en Confirmations seddel fra en uberettiget person, hvormed hun har sneget sig til at blive Trolovet i Fruering, begge dele under Præsten Hr Meyers Hånd i Skjold, hvilke denne erklærer at være falske. Thi kendes for Ret, at Mette Jensdatter for sådan forbrydelse, som Arrestant skal arbejde i Viborg Tugthus i 2 år. 11 September 1777.

Påtegnet af Amtmanden, at der jvnf Rescript af 1 November 1771, ingen indvendinger er mod Dommen, hvorfor denne approberes. Forkyndt 20 Oktober af Christoffer Dresler og Jens Jensen.

Bilag:
Extract af sagen og Dommen samt, at hun afsendes til Viborg, hvorfra kvitteres for modtagelsen den 31 Oktober.

Omslag:

Vei og Broevæsen.

656
På bagsiden af omslag:
Fra A J Grønbæk, Røgen [Præstegård Attesterer, at der ikke i året, ved den Gejstlige Ret, har været 6te eller 10de Penge, heller ingen Skifter som ikke er tilendebragt, udover efter Skoleholderen Michel Schandorph i Linå Skole, som døde den 30 November sidst afvigte, og Stervboet åbnet følgende 30 December næst følgende. 31 December 1773.

657
Fra N Kier, Hede Mølle. Da han endnu ikke har modtaget nogen resolution, ang Jordfyldningen ved Lebelle Bro,  såvel som om Vandløbets rensning og opkastning fra denne, til den nyopførte Bro ved Vedslet Kirke, udbedes denne længe ventede med dette Expresse [Bud], til videre foranstaltning, da Vejen over Broen er aldeles inpassabel og Bækken ikke kan have sit løb. 1 April 1777.

658
Fra Anders Jensen, Grumstrup. Nogle af Beboerne har sagt til ham, at han i morgen Onsdag skulle indfinde sig hos Amtmanden, men da Tjenestepigen i hans fraværelse har sneget sig fra sin Tjeneste, og Konen ligger i Barselsseng håber han, at Amtmanden vil indse, at det er umuligt for ham, at komme til Sophiendahl. Hvad angår hans Tjenestefolk, som de andre forsøger, at tage fra ham mener han, at disse skal blive indtil lovlig flyttedag. Desuden er der folk fra Byen som tjener andre steder, hvilke med føje, vil kunne indkaldes til dem der måske mangler Folk, med mindre de finder fornøjelse i, at gøre ham fortræd. 1 April 1777.

659
Fra Amtmanden, Sophiendahl. For, at de Beboere der godvilligt har hjulpet Søren Sørensen i Ladegårde med, at istandsætte Vejen over hans Mark, til den såkaldte Røde Port, eller med Heste Hauge Diget, fordi de der har deres kørsel, ikke skal tro, at de for eftertiden er forbundet til samme, har Søren Sørensen, herpå med sin underskrift forsikret, at han anser deres Assistance som en gang for alle for, at få Vejen istandsat, uden de for eftertiden skal have noget med dette at gøre. 8 Juli 1777.

Søren Sørensens påtegning.

660
Fra ??, Urup. På den store Landevej mellem Skanderborg og Kolding findes et meget farligt vadested kaldet Sandvad, næsten ved Purup Markskel. For 2 år siden omkom en Mand meget ynkeligt her, og hver Vinter siges nogle at være i livsfare. De omkringboende Bønder har bedt ham henvende sig til Amtmanden om stedets farlighed, idet de håber på dennes bistand til anlæggelse af en Bro. 23 Juni 1777.

661
Fra Beenfeldt, Serridslevgård. Mener, at Beboerne i Tolstrup vil henvende sig til Amtmanden, med en klage over Mændene i Handsted, fordi disse har aflukket en Vej over Handsted Balle, som i længere tid end Mands minde har været der, og da samme voldsomme, og mod al billighed stridende foretagende, også berører ham som ejer af Tolstrup Kirke, siden det er den eneste Vej hvor Sognets beboere kan hente materialer fra Horsens, til Kirkens vedligeholdelse, og den anden Vej som Handsteds Beboere anviser til Købstadsvej, om Vinteren er ganske ufarbar, og meget slet om Sommeren, så ingen der kan køre med materialer uden, enten at tage skade eller få tab af samme, så er han af den forhåbning, at Amtmanden vil sørge for, at Vejen bliver efterset, og skulle der ske Åstedsmøde, vil han gerne underrettes om dette.
13 Juni 1777.

Omslag:

Landvæsen.

662
På bagsiden af omslag:
Fra Byfoged J Ditlefsen m fl, Ebeltoft. Indberetter, at der ikke i afvigte år har været 6te eller 10de penge. 2 Januar 1774.

663
Fra Lorentz Lorck, Horsens. Henviser til et møde med Lodsejerne i Nim, hvor Amtmanden sammen med begge Landvæsenscomissairer var overværende, som næststørst Lodsejer i Nim, behøver han en kopi af det passerede, hvilket bilagt regning, bedes tilsendt.
13 August 1777.

664
Fra Beenfeldt, Serridslevgård. [Se tidligere]. For ikke, at ulejlige Amtmanden med besværlig brevveksling, over en i sig selv, ikke meget sigende sag, har han i følge modtagne, taget møde med Beboerne i Tolstrup, og delt det omtalte Hegn efter begge Byers Hartkorn, således som han forstår det jvnf forordningen, hvorefter sagen er afgjort og Beboerne i Tolstrup har skriftligt tilbagekaldt deres tidligere erklæring, ligesom han kan bevidne, at det hele grunder sig på deres Vinkel Skrivers malice. Til Selvejeren Niels Pedersen i Ørskov som grænser til Rasmus Nielsens Mark, og på ingen måde kan formåes til at opkaste det ham tilkommende Hegn, mellem ham og Beenfeldts Bonde, må han udbede sig en ordre om, at han opfylder forordningens bydende. Nævner også indsendelsen af en erklæring fra Selvejerne i Gedved, om Tolstrup Kirke, som han ikke har hørt videre om. 13 Oktober 1777.

Omslag:

Kirkerne vedkommende.

665
På bagsiden af omslag:
Fra Gieding, Århus. Indberetter, at der ikke ved Marselisborg Birketing eller Hasle og Vesterlisbjerg Herredsting, er idømt Bøder til Justits kassen, jvnf forordningen af 23 December 1735. 14 Januar 1774.

666
Fra Amtmanden, Sophiendal. [Ikke underskrevet]. Efter Rosborg i Kalbygårds angivelse, skal Selvejer Anders Laursen i Sorring have nægtet, at forrette kørsel til Dallerup Kirkes reparation, nemlig en 1 1/2 Mils rejse og 1 dags kørsel, uanset Lovens 2den Bog 22 Cap 68 art, såvel som Rescript befaler, at sådant uvægerligt skal forrettes af Sognets beboere, så befales Anders Laursen såvel som øvrige beboere, at de ikke alene forretter de resterende rejser og arbejde, men også efter tilsigelse, befordrer de fornødne Materialer, såfremt de vil undgå den ulejlighed og Mulct der heraf måtte flyde. 16 Maj 1777.

667
Fra L Jordhøj, Elbæk Præstegård. Han har i denne tid indkasseret de allernådigst påbudte Lysepenge 10 rdr af Ousted, Tåning og Voerladegårds Kirker, hvoraf er af er tillagt Skoleholderen i Ejer 6 rdr og i Dørup 5 rdr, som andre år er indsendt til Biskoppen, fra denne til Amtmanden og tilbage til Præsten til udlevering til Skoleholderne. Men da Biskoppen er i København, sender han pengene til Sophiendahl, hvorfra han forventer, at få pengene der skal uddeles til Skoleholderne. 12 Januar 1778.

Omslag:

Skolevæsen.

668
Fra M F Voldum, Schade Præstegård [Klovborg - 4 sider] - til Biskoppen. Skoleholderen i Hag [Hage] i Hammer Sogn, Vrads Herred, der for ca 2 år siden blev arresteret, fordi han sammen med andre havde deltaget i fremstilling af falske Banco Sedler, er for nyligt, i Højesteret dømt til, at miste sin Hånd. Der behøves altså i hans sted en ny Skoleholder, og Sognepræsten Hr Sørensen i Linnerup og Hammer, har spurgt om, hvor han skal henvende sig i den anledning, men Voldum har ikke kunnet oplyse ham om dette. Henviser videre til Skoleforordningen af 23 Januar 1739 art 13 om antagelse af en sådan. Nævner bl a Hammergård der beboes af en Selvejer Bertelsen, som også ejer Hammer Kirke, desuden den tidligere ejer Assessor Bredal, som i sin tid lod bygge et Hus på 8 fag til Skolestue, jvnf vedlagte Attest, men samme har Skoleholderen Hans Hansen, der ejede en Gård tæt ved dette, i forrige Sognepræstes tid, forvandlet til Stald og Lade og derefter holdt Skolen i sin egen Stue. Der er altså for nærværende igen Skolestue i Byen, hvorfor udbedes nærmere om, hvorvidt det gamle Skolehus igen skal indrettes til dette, eller en ny opbygges af Hans Hansen. 7 Juli 1777.

Bilag:
Dat 22 Oktober 1775 fra de to gamle Thomas Christensen, Niels Marcusen m fl, der att, at det Skolehus med tillagte 4 tdr Hartkorn fra en nedbrudt Gård, som Niels Marcusen dengang beboede, Assessor Bredal tidligere har ladet bygge, hvoraf der skulle svares afgift til Ejeren, men om de altid skulle følge Skolen ved de ikke.

Omslag:

Amtmændenes Breve.

669
På bagsiden af omslag:
Fra N Hiersing Sparre, Ring Præstegård. Indberetter, at der under den Gejstlige jurisdiction, ikke i det sidste halve år har været Bøder, eller indtægter fra Skifter, 6te eller 10de Penge, hvoraf skal svares til Justits kassen. 4 Juli 1774.

670
Fra Scheel??, København. Fra en Ulr Christensen har han modtaget en skrivelse, dat 27 December, hvorefter denne af Sognepræsten Hr Hansen, skal være udnævnt til at varetage Skiftet efter Cathrine With, født Runchel, hvorpå Amtmanden bedes svare denne, at såfremt Hansen finder sig misfornøjet med Skiftebehandlingen efter den afdøde, må han henvende sig efter Lands Lov og Ret. Gør opmærksom på, at alt hvad hendes afdøde Mand ejede, ved hendes dødsfald, var og er endnu pantsat og tinglæst, så at når hans Creditorer ville forfølge deres ret mod ham, hvorfor han ej nogen tid ved sig sikker, kommer han nøgen til at forlade alt hvad han er ejende. 21 Januar 1777.

671
Fra P R Gersdorff, Vosnæsgård [Amtmanden Kalø Amt]. Fra Ebeltoft Arrest er Natten mellem 28 og 29 November udbrudt 2 unge Karle 24 - 25 år gamle, Jens Nielsen og Anders Nielsen fra Borup på Helgenæs, der var anklaget for vold mod Jøden Phillip Jacob fra Elmshorn. De undvegne var både ved Underretten som ved Landstinget dømt som Stimænd. Derefter beskrivelse af udseende og påklædning etc. Personerne bedes efterlyst og, om muligt pågrebet. 2 December 1777.

672
Fra Hans de Hoffman, Fredericia [Amtmanden]. Henviser til modtagne skrivelse, ang Fouragen til den tilstundende "Campenent" her ved Fredericia om, hvorvidt samme kunne fås enten ved udskrivning i Amtet eller ved leverance for den af Kongen bestemte godtgørelse, hvortil han svarer, at dette Amt, halvdelen af Stjernholm samt Riberhus Amt, har leveret så anselig en del [mængden angivet] til Cavaleriet, Huzarerne, Cordonen og Campenentet ved Kolding, for nu tilstundende Forår, at de ikke er i stand til, at levere mere, så han mener ikke den øvrige del af Stjernholm og Skanderborg Amt, kan forskånes. Havren kunne muligvis fås fra en Herregård på Fyn, men til hvilken pris ved han ikke. 7 Januar 1777.

673
Fra H d Hoffman, Fredericia. Drejer sig om Colonisten Søren Ottesen i Frederiksdal, der har beklaget sig over, at Konens Forældre er døde i et Hus tilhørende Selvejerbonden Jesper Stephensen i Åstrup, Føvling Sogn under Skanderborg Amt, og at intet Skifte skal være afholdt, og selv om Forvalter Kiersgård har skrevet til Jesper Stephansen, jvnf vedlagte, har denne dog ikke villet svare. Amtmanden bedes indkalde vedkommende, således sagen bliver ordnet. 3 Juni 1777.

Bilag:
Dat 18 Januar 1776 fra Jesper Stephansen, der sammen Rasmus Sillebierg og Morten Nielsen, alle af Åstrup, nævnte dato foretog registrering og vurdering af boet efter Sal Andreas Hansen og Anne Christensdatter. Fremgår bl a, at de Får der var der, har hendes Broder givet hendes Søster, hvilket hun hårdt trængte til. Boet vurderes til 3 rdr 5 mk 12 sk medens gælden udgør 8 rdr 1 mk 7 sk, hvorunder nævnes Jesper Stefansen, Bremes Mølle, gl Rasmus Sillebierg, Johan Hansen som i 3 år har givet 6 læs Tørv til sine Forældre og endelig udgiften til Begravelsen.

674
Fra Fr Buchwald, København. [Amtmand Silkeborg Amt Eftersom han på grund af forretninger i København, ikke kan møde ved Sessionen den 21 April for Vrads og Gern Herreder, bedes Woyda varetage hans område, hvilket forbinder ham til al mulig gentjeneste.
12 April 1777.

675

Fra F Buchwalds Fuldmægtig Rejersen, Randers. Henviser til [ikke] vedlagte 2 lister, om de forandringer der er sket i henseende til Karl og Hest i Vrads og Gern Herreder, fra Sessionen i 1776 til samme 1777. 18 April 1777.

676
Fra F Buchwald, Randers. Fremsender sin tak, fordi Woyda, på hans vegne, ville møde ved den afholdte Session for Vrads og Gern Herreder, bekræfter modtagelse af sammes skrivelse. 1 Maj 1777.

677
Fra F Buchwald, Randers. Af [ikke] indlagte Knud Knudsens og de fleste andres ansøgning fra Mollerup By i Silkeborg Amt, kan behageligst erfares, at Hr Jacob Rosborg til Kalbygård, er anklaget for i adskillige tilfælde, at have fornærmet disse Bymænd, hvorfor Woyda anmodes om, at indhente Sr Rosborgs erklæring på vedlagte, og derefter tilsende Buchwald samme. 1 August 1777.

Omslag:

Stiftamtmandens og Biskoppens Breve.

678

På bagsiden af omslag:
Fra Høst, Fuldmægtig Palsgård. Indberetter, at der ikke i sidste halve år, under Godset er faldet 6te eller 10de Penge. 14 Januar 1774.

679
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Efter indgåede beretninger om Kornprisen for 1776, er Capitelstaxten - alt pr tdr: Rug 1 rdr 4 mk Byg 1 rdr 12 sk Havre 4 mk 12 sk Boghvedegryn 2 rdr 4 mk og Smør 16 rdr. 31 Januar 1777.

680
Fra M Bildsøe, Århus. [Se tidligere]. Præsten Hr Brøndsted i Fruering har anmeldt, at Landsoldaten Enevold Hansen der opholder sig i Hvolbæk, Fruering Sogn i Juni Måned er trolovet med Pigen Mette Jensdatter i samme Sogn, der foreviste [ikke] vedlagte Skudsmål og Confirmationsattest, som siden har vist sig, at være falske, jvnf tilståelse til Hr Meyer i Skjold. Årsagen til, at Brøndsted, først nu fremkommer med disse falske dokumenter, efter vedkommendes idelige henvendelser, var formentlig på grund af Meyers langsomme svar på forespørgsel, og dels 2 Sognemænds forsikring om Dokumenternes rigtighed, samt deres caution for den begærede forretning. Amtmanden bedes snarest afholde et forhør af de berørte personer, og derefter tilsende ham oplysningerne. 15 Juli 1777.

681
Fra P Rosenørn, Århus. Drejer sig om leveringen af Fourage til det Slesviske Rytteri Regiment ved Fredericia, om hvilket han, efter correspondering med vedkommende Amtmænd, har indsendt sin betænkning til Rentekammeret. Minder om, at oplysning om Capitelstaxten, endnu ikke er modtaget. 31 Januar 1777.

682
Fra P Rosenørn, Århus. Med henvisning til Notificationslisterne af 21 Februar 2 April 28 Juni 4 Oktober og 3 December 1776,  skyldes efterfølgende Brevporto: Søren Friisman, Yding 3 1/2 lsk? - Michel Andersen m fl i Balle samt Jørgen Andersen i Tåstrup 10 1/2 lsk - Christian Hugo Lund eller Svigersøn i Nørre Mølle 3 1/2 sk - Niels Munch, Pintz Mølle 3 1/2 sk - Rasmus Rasmussen Boug, Låsby 2 1/2 sk og Fr Etatsrådinde Lichtenberg af den under 1 November Communicerede Collegie Resolution ang Tammestrupgårde 7 sk. Nævner desuden Porto fra tidligere år uden angivelse af navne for 6 rdr 6 1/2 sk?. 25 Februar 1777.

Bilag:
Dat 10 December kvittering for modtagelsen af Skanderborg - Åkjær Amters andel af Porto 6 rdr 3 lsk.

683
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Henviser til en ansøgning fra Provsten Hr Middelboe ved Frue Kirke i Århus, om tilladelse, til at sælge 3 af hans Benificerede Bøndergårde, nemlig en i Klintrup Hartkorn 4 tdr 6 skp 1 fc 2 alb samt Skovskyld 2 alb, og 2 i Toustrup 8 tdr 4 skp 3 fc i alt 13 tdr 3 skp 2 alb og 2 alb Skovskylde,  hvorpå ønskes deres erklæring, hvorfor Amtmanden bedes angive deres beskaffenhed etc, og tilsende dem dette. 28 Marts 1777.

684
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indsendte ansøgninger fra Februar, hvor på ikke er truffet afgørelse er:

6 Z 1450 Rasmus Pedersen af Rantzausgave Gods om Benificium paupertatis mod Kammerherre Pentz.
Cancelliet: 5 Februar Ej at bevilge. 1 April 1777.

Bilag:
Dat 15 April fra Nicolaj Holmer, Odder der bekræfter, at have meddelt Rasmus Pedersen sagens afgørelse.

685
Fra P Rosenørn, Århus. Hvorledes Oldermanden og Snedkerlauget i Horsens er blevet fornærmet i deres lovlige Næring, fordi Proprietairerne der omkring, betjener sig af lutter Landsby Snedkere til deres arbejde og, at der især omkring Serridslevgård skal være 5 - 6 Snedkersvende som altid arbejder ved Gården, vil Amtmanden se af vedlagte henvendelse til Cancelliet. Amtmanden bedes undersøge sagen, og indhente vedkommendes erklæring. 1 April 1777.

Bilag:
Dat 8 April fra Beenfeldt, Serridslevgård, der erklærer, at Snedkernes angivelse mod ham er usand, han forundrer sig over, at sådanne Folk tør indkomme med slige løgnagtige forestillinger for Kongen, ligesom Amtmanden bedst selv kan erfare, at han har contraheret med Snedker Kaj i Skanderborg om arbejdet, da han i 2 år havde Snedkere fra Horsens, som skammeligt har bedraget ham med deres arbejde, tør derfor udbede sig Amtmandens forsvar i sagen mod disse uforskammede Mennesker. Nævner desuden, at prisen på Studene var 32 rdr, takker desuden for Sundhedsattesten.

686
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Henviser til en ansøgning fra Stiftsprovsten i Århus og Sr Lohman i Nørremølle, om confirmation af deres oprettede contract, hvorefter Stiftsprovstens Hus i Skanderborg Amt kaldet Nørremølle, for 100 rdr, skulle overdrages til Lohman, og hæfte på Ejendommen mod en afgift på 4 %. Amtmanden bedes undersøge, hvorledes Ejendommen er etc. 11 April 1777.

687
Fra P Rosenørn og M Bildsøe, Århus. Henviser til en skrivelse fra Cancelliet, ang et forvaringssted for Delinqventinden Bodil Rasmusdatter af Skanderborg, som i sygdom og raseri har ombragt sit eget Barn, hvorefter Amtmanden bedes oplyse, om hun stadig befinder sig i en sådan tilstand, at hun må forvares, eller hun er kommet så meget til fornuft, at hun er i stand til at forrette nogen håndgerning.
25 April 1777.

688
Fra P Rosenørn, Århus. For at få den, for nogen tid siden, i Århus Stift og andre steder, fundne Veneriske svaghed standset i tide, har Kongen besluttet, at Doctor Midicine Litie, snarest muligt skal komme til Stiftet og, at han må nyde fri befordring både på rejsen og ved ankomsten samt, at han ellers af Øvrigheden skal understøttes og nyde assistance af de i Købstæderne allerede udnævnte Chirurgis, hvilket er til Amtmandens underretning. 18 April 1777.

689
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indgåede ansøgninger i Marts, hvor på ikke er truffet afgørelse er:

6 æ 404 Matthias Sommer af Kielsgård om tilladelse til, at må disponere over hans Hustrues arv.
Cancelliet: 20 Marts forbliver ved bevillingen. 2 Maj 1777.

690
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til den, af Oberstleutenant de Falsen forfattede March rute for de 2 Escadroner fra Fredericia og 1 fra Horsens af det Slesviske Regiment til Campement ved Århus, hvorefter disse er anvist Nattely og befordring på nærmere angivne måder. Nævner videre, at da Havreballegårds Amt som desuden til det Slesviske Rytter og Jydske Infanteriregimenters samling, samt adskillige tilfælde af Durch Marcher til og fra andre Regimenters samlinger, må udrede 12 - 1300 Vogne og par heste ved sådan inddeling på en utålelig og ulige måde i forhold til Skanderborg og Åkjær Amter, har han set sig nødsaget til, på en ubillig måde, at få dette forandret o s v.
12 Maj 1777.

691
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til skrivelse fra Cancelliet, hvoraf fremgår, at der fra det Slesviske Regiments Rytteri er indberettet, at der adskillige steder i dettes Distrikt, skal grassere Skab blandt Hestene, hvorfor man ønsker nærmere oplysninger om dette, ligesom sådanne Heste ikke må føres til Regimentet etc. 13 Maj 1777.

692
Fra P Rosenørn, Frisenborg. [Se tidligere]. Tidligere nævnte Doctor Lillie, der af det Medicinske Fakultet er udsendt her til Stiftet for, at give underretning om dem der med den Veneriske Syge er behæftede, og deres helbredelse, ankom Onsdag 21 Maj, hvilket Amtmanden bedes give til kende på de steder Sygdommen er konstateret, således vedkommende kan indfinde sig hos Doctoren, ligesom denne også skal have oplysning om de pågældende steder, hvortil han gives fri befordring. Feldtskær Weise som har haft en del af forberørte under Kur, er tillige beordret at møde i Skanderborg, der bedes givet ham fri befordring tilbage. 18 Maj 1777.

693
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indkomne ansøgninger i Maj, hvorpå ikke er truffet afgørelse er:

6 æ 889 Peder Bloch af Ry Mølle om, at må nyde Bropenge til en Broes vedligeholdelse.
Cancelliet: 22 Maj herved er intet at gøre.
8 Juli 1777.

694
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til skrivelse fra Cancelliet, hvori henvises til modtagne rapport fra den, efter Kongelig ordre, udsendte Doctor Lillie, ang den i Stiftet grasserende Veneriske Syge. Efter samme fornemmes, at adskillige blandt Almuen søger at skjule Sygdommen, på grund af den dermed følgende skam. Kongen har efter denne oplysning, besluttet, at Biskoppen og Stiftamtmanden, skal beordre alle Gejstlige og Verdslige Betjente til, ved alle lejligheder, at foreholde Almuen, at det er til deres eget bedste og frelse, at de straks for den nærmeste Læge anmelder, når der mærkes noget tegn på, at de er angrebet af denne fordærvelige Sygdom, da de, om de siden befindes, at have fortiet dette, kunne vente vedbørligen, at blive ansete [straffet], hvilket er til Amtmandens underretning. 1 August 1777.

695
Fra P Rosenørn, Århus. [Se tidligere]. Henviser til modtagelse af et, ved Skanderborg Birketing, afholdt forhør over Mette Jensdatter i Hvolbæk, hvoraf ses, at hun skal have betjent sig af falsk Pas og Skudsmål samt Confirmations Attest, for derefter, at komme til Alters og blive Trolovet med Landsoldaten Envold Carlsen, hvilket hun påstår, at have fået af Skoleholder Tourman i Hornsyld. Men før der kan anlægges sag mod hende, udbedes de falske Dokumenter tilsendt. Erindrer desuden om manglende betaling af Brevporto. 
5 August 1777.

696
Fra P Rosenørn, Kiergård. [Se forrige og tidligere]. Henviser til modtagelse af de falske Passer og øvrige Dokumenter i alt 4 stk, [som Mette Jensdatter i Hvolbæk har anvendt] der hermed returneres. Fremgår videre, at den Skoleholder Tourmann i Hornsyld, som hun angiver, at have fået dem af, ikke har været der til bestandighed, og for længst til Påske 1776 har forladt stedet uden, at nogle af angivne Vidner, kunne oplyse, hvor han befinder sig. 5 September 1777.

4 bilag:

1)
Dat 3 April 1777 fra S Meyer, Skjold Præstegård, der bekræfter, at Mette Jensdatter, af ham er antaget til Konfirmation.

2)
Dat 7 Oktober 1774 fra S Meyer, Skjold Præstegård, der bekræfter, at Mette Jensdatter har tjent hos ham i et års tid, at hun har forholdt sig dels tro og flittig, som en sand Christen, hvorfor han anbefaler hende. Hun var ved Herrens Bord sidste gang Dom 1 p Trin.

2)
Dat 30 Oktober 1774 fra Worsøe, Blegind Præstegård, hvoraf fremgår, at hun var til Herrens Bord 22 p Trin 1774 i Hørning Kirke. Fra samme dat 3 April 1775 der att, at hun 1ste Søndag efter Midfaste 1775, var til samme i Blegind Kirke.

2)
Dat 2 Juli 1776 fra H Schytte, Nim Præstegård der att, at Mette Jensdatter sidst afvigte Skærtorsdag var til Herrens Bord med videre anbefaling. Fra samme dat 29 Marts 1777, hvoraf fremgår, at den fattige Pige, sidste Skærtorsdag var til Herrens Bord.

3)
Dat 23 Juni fra W Meyer, Skjold Præstegård, der henviser til modtagne skrivelse fra tidligere nævnte Sognepræst Brøndsted i Fruering, ang den falske Confirmations Attest, har han ikke behov for, at erklære den falskelig er udgivet under hans navn, men vil ved første øjekast til begge Hænder bevise sig selv. Returnerer samme, med håb om, at falskneriet vil blive opdaget til vedbørlig afstraffelse.

5)
Dat 14 Juli 1777 fra W Meyer, Skjold Præstegård, der attesterer, at dette såkaldte Skudsmål no 19 Tolv Skillings Papir, dat Skjold Præstegård 7 Oktober 1777 under hans navn, er falsk og aldrig skrevet af Præsten for Skjold Menighed.

697
Fra P Rosenørn, Århus. Da de der ønsker deres Jorder udskiftet af fællesskabet, mest henvender sig til de beskikkede Landinspektører, som derefter foreslår en Landmåler til at igangsætte sagen, har man i Rentekammeret modtaget indberetning om, at nogle Landinspektører for, at give en sådan anbefaling, ulovligt forlanger betaling af den Landmåler som de på den måde skaffer arbejde. Man har derfor foreslået, at alle der ønsker opmåling, ikke skal melde sig hos Landinspektøren men hos vedkommende Amtmænd og på Amtstuerne, hvor man kunne få navnene på Landmålerne, og derefter selv accordere med vedkommende. Efter Cammerets ønske, bedes Amtmanden undersøge, om der i hans Amter har været tilfælde, hvor den i Stiftet beskikkede Landinspektør Hår, har anvendt en sådan metode, samt betænkning om nævnte forslag. 10 Oktober 1777.

698
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til klagen fra Selvejer Bonden Søren Pedersen Lundum i Torp By, Stjernholm Amt, fordi han ved udskiftning af Byens Tofter, mod sin vilje, og uden vederlag er frataget ca 2 tdr Sædeland. Rosenørn har i den anledning indhentet den største Lodsejer Beenfeldts [Serridslevgård] erklæring, hvori denne henviser til Lodsejernes forening af 1 December 1775. Men da Rosenørn ønsker Dokumentet om dette, undskylder han sig med, at det enten er ved Amtmanden eller i Rentekammeret, Amtmanden bedes derfor fremsende samme. 10 Oktober 1777.

699
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til vedlagte Suppliq fra Degnen Jens Hansen Raun i Ry om, at nyde noget Korn af visse Jordbrugere i Sognet mod Præstens Tiende, hvorpå ønskes Amtmandens betænkning, efter undersøgelse hos Herredsprovsten samt ommeldte Jordbrugeres Husbonde. 17 Oktober 1777.

2 Bilag:

1)
Dat 28 Maj 1777 fra Degnen Jens Hansen Raun, Ry - til Kongen, nævnte ansøgning om at nyde noget Korn af visse Jordbrugere imod Præstens Tiende. Påtegnet af Sognepræsten J H Rørbye, Ry, hvoraf fremgår, at det egentlig er 4 Huse der er bygget på Sal Lichtenbergs Skovgrund, som Degnen fordrer Degnekorn eller Traver af, hvilket synes at være billigt, da både Kongen, Kirken og han som Sognepræst får Tiende af den Jord de har brudt og avler Korn på. Påtegnet af R Irminger Sal Lichtenbergs, Bidstrup.

2)
Dat 23 Oktober 1777 fra Woyda, Sophiendahl - til Provst Sparre, Ring, udbedende sig dennes betænkning på Skoleholderens ansøgning. Påtegnet 7 November 1777 af denne, der nævner, at det drejer sig om 1 skp Rug af hver, som de øvrige Beboere svarer..

700
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten fra September Måned, over indsendte ansøgninger, hvorpå ikke er truffet afgørelse er: 6 V W 1598 Anne Kirstine Rasmusdatter, Peder Pedersens Enke af Saxild der klager over, at den i hendes sag mod Hr Hartmann, anordnede Procurator forlanger fri befordring til og fra Tinget. 24 September i Gehejme Statsrådet Fredensborg, bortfalder. 24 Oktober 1777.

701
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til en forespørgsel fra Beboerne i Låsby og Flendsted om, hvorledes de skal betale Løn til Skoleholderen, hvorpå udbedes Amtmandens betænkning, og tilbagesendelse. 7 November 1777.

702
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne fra Rentekammeret, ang ansøgning fra Fæstebønderne Rasmus Olsen og Anders Nielsen i Lillering om, at deres påboende Gårde, der er ganske nedbrændte, må overlades dem af den 2den Cappellan ved Århus Domkirke for 400 rdr, der bestandig skulle stå i Gården mod svarelse af en årlig Rente. Amtmanden bedes undersøge om, hvorvidt de i stedet for det budte vil betale 500 rdr, ligesom der ønskes nærmere oplysning om deres Landgilde etc. 7 November 1777.

703
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indgåede ansøgninger i Oktober, hvorpå ikke er truffet afgørelse, er: 6 U W 1598 Ane Kirstine Rasmusdatter af Saxild, der klager over, at den hende anordnede Procurator, i hendes ag mod Hr Hartmann, forlanger fri befordring til og fra Tinget m v. 30 Oktober forbliver ved den Kongelige Resolution, hvorefter klagen bortfalder. 21 November 1777.

704
Fra P Rosenørn, Århus. Brand Contributionerne fra Amterne, jvnf allernådigste Rescript af 20 September sidstleden, anmodes om snarest muligt indsendelse. Erindrer desuden om restancen af ikke betalt Porto 6 1/2 ls, som han længe har stået i forskud for. 2 December 1777.

705
Fra P Rosenørn, Århus. Da den fordærvelige Kvægsyge, igen skal have vist sig på Lolland - Falster og i Hertugdømmerne, så har Rentekammeret for, at forebygge dens udbredelse bestemt, at ingen Skippere eller deres Folk fra de smittede områder må komme i Land andre steder for, at handle, men blive på deres Fartøjer, ligesom andre Folk ikke må gå ombord på samme. 9 December 1777.

706
Fra P Rosenørn, Århus. [4 sider]. Henviser til modtagelse af Kongelig Rescript, hvorefter det er besluttet, at der herefter i Århus Stift skal være 6 Chirurgi, foruden den som holdes for Grevskabet Frijsenborg og sammes allodial og Feudal Godser, for så vidt samme ligger Frisenborg 2 Mil nær, som tillige skal praktisere Medicinen og hver nyde 150 rdr i årlig løn, der udbetales i 2 terminer fra 1 Juli. 9 December 1777.

Bilag:
Dat 24 Januar fra Amtmanden, Sophiendahl. [8 sider] Udligningen af Amts Chirugiens årlige løn, fra 1 Juli 1777 med angivelse af Sognenavne etc.

707
Fra P Rosenørn, Århus. [Se tidligere]. Henviser til skrivelse fra Cancelliet, ang Degnen i Ry Jens Hansen Rauns ansøgning om, at nyde Degnekorn, fra visse Jordbrugere, der egentlig efter Præstens påtegning, drejer sig om 4 Husbeboere, som har bygget på Ry Skovs Grund. Da han af det opbrudte kan tilkomme 1/2 skp Rug årligt af hver Beboer, i stedet for Degne Traver, er der ingen indvendinger fra Cancelliet dog, at vedkommende i al fald forbeholdes Lands Lov og Ret. 26 December 1777.

708
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten over indkomne ansøgninger i November, hvorpå ikke er truffet afgørelse er: 1244 Hans Sørensen af Balle i Åkjær Amt om, at få sit i fæstehavende Sted til købs, da han besværes med for meget Hoveri. 6 November forbliver ved Lands Lov og Ret. 26 December 1777.

Omslag:

West Gui Rente og Gen Toldkammer Breve.

709
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Med henvisning til forordningen af 4 November 1776, erindres om at man ikke har modtaget indberetninger om de i Efteråret opstaldede Øxen, hvilket med det første bedes indsendt. 11 Marts 1777.

711
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Man har fra Jesper Stephansen i Åstrup, under Mattrup Gods, modtaget ansøgning om Pas for overførsel af 100 Køer og Stude, over Fyn eller Århus, til Sjælland og København, men ansøgningen er ikke, efter anordningen, påtegnet af Amtmanden, hvorfor Passet fremsendes til dennes eftersyn, før udlevering til ansøgeren. 30 August 1777.

712
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. [Se tidligere år, med forsinket indsendelse]. Tolder Kofoed i Horsens, har efter tilladelse oppebåren Consumptions Intraderne fra 1 Januar til 14 April, hvorefter han skulle aflægge regnskab om samme. Men da dette ikke er sket, er han på det alvorligste advaret om samme, herunder erindret om Plakaten af 28 Maj 1771, hvorefter der kan pålægges Mulct. Tolderen er herefter pålagt at betale 10 rdr til Kammerets Fattigkasse, hvilket Amtmanden bedes indcassere, samt pålægge Tolderen, at indsende Regnskabet inden 14 dage. 25 Oktober 1777.

Bilag:
Dat 6 November fra Jørgen Koefod, Horsens Toldkammer, der med henvisning til Amtmandens erindring om indsendelse Toldregnskabet, fremsender de pålagte 10 rdr, ligesom han fremkommer med grunden til den forsinkede indsendelse, men som den agende Post afgår enten Løverdag eller Søndag næstkommende, kan det ikke nå et komme med, men ved næste tur. Takker for den udviste Nåde.

713
Frau Lybecher m fl, Westindiske etc.
Henviser til Amtmandens oplysning om, at Tolder Kofoed i Horsens, der var pålagt en Mulct på 10 rdr, for den manglende indsendelse af Consumptions regnskabet, har meddelt denne, at regnskabet længe havde været færdigt, men på grund af manglende tid til eftersyn, ikke var blevet indsendt, men dog skulle ske ved næste Postafgang. I anledning deraf, såvel som Tolderens fattigdom, har Amtmanden foreslået, at han bliver eftergivet den pålagte Mulct, mod en alvorlig irettesættelse og advarsel, og ved en anden forseelse bliver hårdere anset. Men da regnskabet endnu ikke, uagtet det givne løfte, efter 4 uger forløb, er fremkommen, vil Amtmanden se, at uanset hvor tilbøjelig man kunne være til, at eftergive Mulcten, ved den stadige udeblivelse, ikke kan tillade dette. Dog såfremt han uden ophold, med næste Post indsender dette, må han i betragtning af Amtmandens interesse, for denne gang eftergives samme.
25 December 1777.

Bilag:
Dat 15 Januar 1778 fra Jørgen Koefoed, Horsens, takker for den særdeles Nåde, der er udvist mod ham, hvilket har bragt ham i største skamfuldhed, over sine alt for ofte begåede fejl, og frygt, så at han næsten ikke turde skrive, hvis Amtmanden ikke havde nådigst befalet ham det. Det nådigst befalede Brev samt beviserne er her indlagt, og om få dage skal Extracterne over fartøjer etc følge.

714
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Henviser til modtagne ansøgning af 24 Januar, fra Daniel Møller og øvrige Hvedebrødsbagere i Horsens, om tilladelse til, at brænde Brændevin, hvorpå Kongen har resolveret, at Bagerne i de Købstæder hvor Consumptionen nu oppebæres for Kongelig regning, ikke må fritages for at overholde forordningen af 23 November 1757, og at deres ansøgning, således ikke for tiden kan bevilges. 16 August 1777.

715
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Henviser til modtagelse af Amtmandens erklæring på Skipper Søren Offersen af Horsens, ansøgning om eftergivelse af de Bøder, han er pålagt ved en Gæsterets Dom i Vejle den 7 December, i en af Tolderen Capitain Bang, mod ham anlagt sag, fordi han ikke anmeldte sig ved ankomsten til Vejle efter, at han ved en Toldseddel fra Århus, ved Barritskov udlossede en ladning Mursten af Rosenholm Teglbrænderi. Skal desuden have begegnet Tolderens Fuldmægtig ubeskedenlig m v. Sagen er refereret for Kongen, der har resolveret således, at Skipperen i betragtning af omstændighederne, fritages for, at betale de pådømte Laste Penge og Mulcter på 131 rdr 42 sk, hvorefter han kun skal betale sagens omkostninger med 13 rdr 32 sk. [Se næste]. 7 Juni 1777.

716
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. [Se forrige]. Henviser til modtagelse af Amtmandens erklæring, på den af Tolder Capitain Bang i Vejles, erhvervede Gæsterets Dom over Skipper Søren Offersen af Horsens, såvel som på de indhentede oplysninger fra Magistraten og Tolderen i Horsens, hvoraf ses, at Barritskov hidtil er anset for, at høre under Horsens Tolddistrikt og, at Skipperen dertil har anmeldt den ved Barritskov foretagne losning. Men da Tolder Koefoed i Horsens, i anledning af Tolderen i Vejles opbringelse af Skipperen, har rettet forespørgsel til Kammeret, hvorvidt første under sådanne omstændigheder, skulle strække sig, bedes Amtmanden undersøge, og indsende tilforladelig efterretning om, hvor skellet er mellem nævnte Toldsteder. 8 Marts 1777.

Bilag:
Uden dato fra Erlandsen, om samme sag, hvoraf fremgår, at Skipperen blev anholdt af Tolderen Capitain Bang i Vejle, fordi han ikke, efter udlosningen af en ladning Rosenholm Mursten ved Barritskov, havde anmeldt sig i Vejle. På grund af dette kunne han ikke overholde sin accord med Gehejmeråd Rosenkrantz, med endnu 2 rejser med Egetømmer til Kaløvig og Mursten retur til Barritskov. Med henvisning til gamle Skipperes sigende, ønskes oplysning om, hvor skellet er mellem Toldstederne nævner, at der fra Barritskov til Vejle skal være 3 1/2 Mil men kun 2 1/2 Mil til Horsens.

717
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Henviser til modtagne, ang skellet mellem Vejle og Horsens Toldsteder, hvoraf erfares, at jvnf indhentede efterretninger, skal dette rettelig være den Bæk som løber i Stranden ved Thyrsbech [Thirsbæk]og udgør skellet mellem Koldinghus og Stjernholms Amter, samt Ribe og Århus Stifter, og følgelig, at Barritskov skulle henhøre under Horsens og ikke under Vejle Toldsted. Dernæst, at udhavnen Hau [Hou] skulle tillægges Århus Tolddistrikt og anses for skel mellem dette og Horsens. Men før man kan foretage sig videre, henvises til Tolderen Capitain Bang i Vejles, oplysning om, at uagtet Hovedgården Boller kun er 1/2 Mil fra Horsens, er det derfra udskibede Brænde, altid udclareret ved Vejle Toldsted, da Skoven støder til Vejle Fjord, og det samme skal være tilfældet med Barritskov, hvorfor udbedes Amtmandens betænkning i sagen. [Se næste]. 3 Maj 1777.

718
Fra A Flensborg m fl, Horsens. [Se forrige m fl]. Henviser til modtagne ordre, hvorefter han har tilkendegivet Tolderen, at indtil videre, skal der forholdes som hidtil med hensyn til grænserne mellem Toldstederne, således at udhavnen Hou stadig sorterer under Horsens. Hvad angår Tolderen Capitain Bang i Vejles indberetning om, at der om det udskibede Brændetræ fra Hovedgården Boller, gøres clarering ved Vejle Toldkammer, da synes dette ligeså utrolig som urimeligt, da der fra dennes Skove, som grænser til Horsens Fjord kun er 1/2 Mil til Horsens og 4 - 5 Mil til Vejle. Nævner videre om Boller og Møgelkiers underliggende Godsers Skove i Stouby Sogn ved Roden, der grænser til Vejle Fjord, hvorfra der også er udskibet en del favne Træ, som det er ganske rimeligt, er clareret ved Vejle Toldsted. Dernæst mere om, hvad Toldbetjenten i Horsens er fremkommet med. 6 Juni 1777.

719
Fra Søren N Hiernøe m fl, Horsens. Der henviser til Magistratens ønske, om deres erklæring i henseende til, hvor skellet mellem Horsens og Vejles Tolddistricter, efter omstændighed beliggenhed og bekvemmelighed, både for Toldbetjentene, de Trafikerende og Søfarende, kunne være. Mener, at siden det i deres tid og længe før, er anset, at Horsens Tolddistrict går til den såkaldte Tirsbæk Å, ved Tirsbæk, hvor Horsens Fartøjer altid, med Toldseddel fra Horsens, har kunnet laste Brændetræ og andre varer, og aldrig har skullet søge Vejle Toldsted, hvilket således er en gammel rettighed, som de håber Horsens aldrig bliver frataget. Derefter videre om Roden Å etc. 2 Juni 1777.

2 bilag:

1)
Dat 29 Maj fra Dubke?? [Duche??], Horsens. Om samme sag, hvorunder nævnes Boller, Jensgård, Palsgård, Barritskov og Rosenvold etc.

2)
Dat 22 Maj fra Tolder Koefoed, Horsens, der bl a henviser til Stiftamtmand Rosenørns befaling til Magistraten, hvorefter han er pålagt at fremkomme med oplysninger om Toldskellet mellem Horsens og Vejle etc.

720
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Hvoraf fremgår, at General Toldkammeret aldeles bifalder Stiftamtmandens forslag, om Toldgrænsen mellem Horsens og Vejle, hvorefter clareringen af udskibning af Brænde i Vejle Fjord, og de dertil grænsende Skove, føjelig kan henligges til Vejle, medens man ved de øvrige skel, indtil videre forholder sig som hidtil, hvilket Toldstederne i dag er underrettet om. 31 Maj 1777.

Færdig med læsning og afskrift pakke no 74 LAV B5 C - 139 år 1777.

Begyndt pakke no 75 LAV B5 C - 140 År 1778.

 

Afgivelser 1778:

721

1 Pakke Anordninger - udtaget.

Et Rescript af 24 April ang Johanne Pedersdatter af Vedslet hendes Arvs flytning

Et do af 4 September ang Justitssag mod Anne Margrethe Andersdatter af Horsens

Et do af 11 September ang Fruentimmer Skudsmåles påtegning

Et do af 25 September ang Stemplet Papiir til Godsprotokoller

Et do af 30 December ang Delinqventsag mod Ane Margrethe Andersdatter

En Pakke Cancelli Breve

En do Rentekammer Breve

En do Vest Guin Rente og Gen Toldkammer Breve

En do Gen Landoec og Kam Colegi Breve

En do med Stiftamtmandens og Biskoppens Breve

En do med Amtmændenes Breve

En do med Horsens Byes Breve

En do med Skanderborg Byes Breve

Skanderborg Fattig Regnskab

Omslag:

Westindiske Guineiske Rente og General Toldkammer Breve

722
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Fra Bønderne på Morsø er der for nyligt indkommen en ansøgning om tilladelse til, at udføre deres Foderstude, på grund af, at alle deres udgifter næsten kan bestrides af deres Kreaturhold, hvoraf de på nuværende tid har flere end de kan føde og græsse, men ikke kan afsætte disse til Staldgårdene. Adskillige Godsejere på Øen har bekræftet deres fremstilling, og bedt om, at Bønderne i et års tid, får tilladelse til det ansøgte, hvilket Amtmanden Hauch også har indstillet. Men da sagen ikke alene har betydning for Mors, men også for øvrige Staldgårdsejere i Jylland, ønskes Amtmandens erklæring om, hvorvidt en sådan tilladelse kan være til fornærmelse for nogen i hans Amt. 25 August 1778.

723
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. I henseende til de vanskeligheder der er med, at få den månedlige afgift, jvnf Forordningen af 23 Marts d a, indkrævet fra Tobakshandlerne på Landet, har Kongen, efter Kammerets forestilling bestemt, at afgiften skal betales af Tobakshandlerne i Købstæderne, hvorfra de øvrige skal aftage de varer de vil sælge. 26 Oktober 1778.

724
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Man har den 11 April tilsendt Tolder Koefoed i Horsens nogle antegnelser på hans indsendte Consumptions regnskab, med anmodning om, at han inden 3 uger, indsender sin besvarelse. Uanset senere erindring er dette ikke sket, hvorfor Stiftamtmanden, jvnf Plakaten af 28 Maj 1771, bedes indkræve en Mulct hos ham til Kammerets fattigkasse. 19 September 1778.

725
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Henviser til Stiftamtmandens forespørgsel om, hvilke foranstalter der skal ske mod Tolder Koefoed i Horsens, såfremt han ikke inden den 5 i denne måned, indsender sin besvaring på antegnelserne i Consumptionsregnskabet til 14 April 1776. Svarer, at Stiftamtmanden i så fald skal forholde sig jvnf Plakaten af 28 Maj 1778. 12 December 1778.

726
Fra Hagerup m fl, Westindiske etc. Henviser til modtagelse af en Attest fra Postmester Overbeck i Horsens, ang Tolder Koefoeds indsendelse af det manglende Consumptionsregnskab fra 1 Januar til 14 April 1776, som nu også er modtaget. Uagtet at Tolderen på grund af den sene indsendelse vel havde fortjent, at betale den fordrede Mulct på 10 rdr, så i betragtning af Stiftamtmandens forbøn, eftergives han samme. 21 Februar 1778.

2 Bilag:

1)
Dat 9 Marts 1778 fra Jørgen Koefoed - til Stiftamtmanden, hvori han takker for befrielsen for betaling af den pålagte Mulct etc.

2)
Dat 4 Marts fra Jørgen Koefoed - til Stiftamtmanden, hvori kvitteres for modtagelsen af den pålagte Mulct på 10 rdr.

Omslag:

Gen Landoec og Com Collegi Breve.

727
På bagsiden af omslag:
Fra Kierull [Kierulf?], Mariager. Indberetter, at der ikke ved Mariager Byting og Gerlev Herredsting har været Bøder etc, hvoraf skal svares til Kongens kasse. 3 Januar 1774.

728
Fra Reventlow m fl, Commerce Coll etc. I anledning af de adskillige Ildebrande der har været på Landbygninger, der er forsikrede under den almindelige Brandforsikring, hvortil Stråtagene ikke mindst har været medvirkende, anser man det som meget nødvendigt, om sådanne Våningshuse eller andre, hvori der findes Ildsteder, fremover opføres med Stentage, på samme måde som det sker i Købstæderne.
19 December 1778.

729
Fra Reventlow m fl, Commerce Coll etc. I forbindelse med  confiskeringen af en del røde Lerkar, fra Skipper Niels Sørensen af Horsens, ved dennes ankomst til Nykøbing på Falster, som man efter hans ansøgning og sagens beskaffenhed, har ophævet, skal han have erstatning og godtgøres det disse varer har indbragt, og i denne sag være fri for al tiltale, hvilket Rosenørn bedes meddele vedkommende.
9 Januar 1778.

Omslag:

Stiftamtmandens og Biskoppens Breve.

730
Fra P Rosenørn, Århus. Monsieur Laursen anmodes om, snarest muligt, at bekendtgøre for samtlige udredere af Rytterheste, at Ryttere og Heste af det Slesviske Regiments Cavalleri skal møde i fuld Mundering på Egå Fjed her ved Århus førstkommende 19 Maj om Eftermiddagen til Regiments Samling, da de på rejsen derhen forsynes med Marchpenge og Fourage til samme dag. Ønsker samtidig expres indberetning om bortsolgte Stude. 8 Maj 1778.

731
Fra H Boelund, Boelund. Restanceliste over de, der i Hornborg By og Sogn mangler, at aflevere det Havre de, jvnf hans Fæstebrev af 20 Januar 1770, skal svare til Brøstenbroes vedligeholdelse, anføres med no - navne – hvad der gives årligt og restancen. Exp Hornborg By Jens Bruun for 2 år - årlig 1 skp - restance 2 skp o s v, i alt 14 tdr 4 skp. Desuden er der ikke indkommet det mindste for året 1777.
24 Januar 1777.

732
Fra P Rosenørn, Århus - Amtmand Bülow. Vedlagt har han den ære, at fremsende modtagne liste fra Obrist Leutenant Falsen, som har udmærket sig ved at fremsende "Skiønne" Heste. Men eftersom han mener, at det alene er Mynster Herrerne det tilkommer, at afgive listerne, har han ikke underskrevet disse, men indstiller til modtageren hvad denne videre vil gøre. 14 Juli 1778.

Bilag:
Dat 7 Juli fra P Falsen, nævnte liste til underskrift, men ikke angivelse af navne.

733
Fra P Rosenørn, Århus. Hvorledes Distrikts Chirurgis Siersted, anser det højnødvendig, at få et sted eller Sygestue i Skanderborg, hvor de syge af Bondestanden i Amterne kunne indlægges for der, at nyde daglig tilsyn og pleje, vil Bülow erfare af vedlagte skrivelse. Har i samme anledning skrevet til F C Muncheberg, jvnf vedlagte, med dennes svar. 17 Juli 1778.

2 bilag:

1)
Dat 13 Juli fra F C Muncheberg, der henviser til Siersteds ønske, hvorefter han har undersøgt sagen, og først talt med Ejeren af Vagthuset, men hverken han eller andre vil udleje deres steder - sælge vil han vel, men ikke for under 150 rdr, og endda vil han selv beholde et stykke af det tillagte Forte til en Hauge. Men bag samme ligger et Hus for sig selv, som Anders Jensen Snedker vil sælge for 120 rdr, men bliver vel ved 100 rdr. Siersted er fornøjet med samme, men anser Vagthuset for det bedste.

2)
Dateret 17 Maj 1778 fra N Siersted, Skanderborg. Da der såvel i Hads, som i Nørre Snede - Vrads Herred, hvortil han nogle gange har været tilkaldt, er fundet den Veneriske Syge blandt Almuen, hvoraf nogle er så meget angrebet, at de ikke uden indlæggelse i en Salivations Cur, kan kureres, og det kan befrygtes, at omgangen med andre, vil betyde yderligere spredning, ansøger han om et Hus eller sted, hvor de syge kunne indlægges, hvorpå udbedes et nådigt svar.

734
Fra M Rohde, Århus [Rosenørns Fuldmægtig]. Da Etatsråd og Landsdommer Rothe er boende under Skanderborg Amt, og hans erklæring på [ikke] vedlagte ansøgning fra Jørgen Hansen Lillerup af Kjørup behøves, fremsendes samme til videre foranstaltning. 31 Juli 1778.

735
Fra P Rosenørn, Ulrichsholm. På Notificationslisten for Juli, hvorpå ikke er truffet afgørelse er: 6 Æ 575 Kammerherre Sehested på Bjerregård, om Conferenceråd Bülow og Nicholay Schønau til Contra Commissairer i de aftrædendes sted. 30 Juli forbliver ved Plakaten og de i sagen ergangne befalinger. 21 August 1778.

736
Fra M Rohde, Århus. Henviser til [ikke] vedlagte kopi af [ukendt] Rescript til videre bekendtgørelse. 18 September 1778.

737
Fra P Rosenørn, Fredensborg. På Notificationslisten for August, hvorpå ikke er truffet afgørelse, er: 7 B 353 Justitsråd Teilmann på Bistrup om, at endtlediges [fritages] som Skifte Commissair i afg Etatsråd Lichtenbergs Stervbo. 6 August forbliver ved Plakaten. 3 Oktober 1778.

738
Fra M Rohde, Århus. Commerce Coll, har meddelt ham at, Peder Pedersen i Forlev, som erstatning for sin afbrændte Gård skal nyde 624 rdr, hvilken sum står parat til udbetaling, imod behørig attest på Gårdens opbygning. 23 Oktober 1778.

739
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten for September, hvorpå ikke er truffet afgørelse, er: 7 B 801 Søren Pedersen og Hustru af Fruering, om bevilling til at sidde i uskiftet Bo. Supplicanterne kunne oprette Testamente efter anordningen. 30 Oktober 1778.

740
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Rentekammeret, ang at leverandørerne af Fouragen til Campamentet ved Horsens, i tilstundende år skal beholde Høet og Halmen hos sig, indtil dette kan afleveres, men Havre skal afleveres på Magasinet i Horsens, efter Amtmandens nærmere bestemmelse. 17 November 1778.

741
Fra P Rosenørn, Århus. På Notificationslisten for Oktober, hvorpå ikke er truffet afgørelse er:

7 B 932 Johanne Elisabeth, afgangne Amtsforvalter Houeds Efterleverske af Skanderborg om, at må dele Boet på, hvad måde og til, hvem hun vil, efter hendes Død.
Cancelliet: Supplicantinden kan oprette Testamente efter anordningerne.
1 December 1778.

742
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagne om, hvorvidt noget af  Stjernholms Amt kunne levere noget af Fouragen til Campementet for tilstundende år, siden dette bliver ved Horsens i stedet for ved Vrold, hvortil svares, at da dette Amt er henlagt til, at skulle levere til de tre Esqadroner af Slesviske Regiment ved Fredericia, kan de ikke levere til andre steder. 1 December 1778.

743
Fra P Rosenørn, Århus. Vedlagte kopi Skik - Brev fra Amtmand Klingenberg i Haderslev, ang et Tyveri hos Sandemand Jens Hansen i Grodebøl under Haderslevhus, fremsendes til videre foranstaltning. 11 December 1778.

Bilag - på Tysk 3 sider:
Dat 5 December 1778 fra Klingenberg, Haderslev, ang et Tyveri begået mellem den 24 og 25 November hos Sandemand Jens Hansen i Grodebøl. Derefter beskrivelse af det stjålne, nævner også en Jørgen Hansen.

744
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til en [ikke] vedlagt ansøgning fra Skoleholderne i Grumstrup, Virring og Hørning, ang den i Skoleinstruksen tillagte Græsning til deres Creaturer, i forbindelse med udskiftningen. Lodsejerne må anmodes om, at hjælpe Skoleholderne med at få tillagt det Græsning de tilkommer. 29 December 1778.

745
Fra P Rosenørn, Århus. Hvorvidt Knud Christian Krags angivelser i sin ansøgning, jvnf [ikke] vedlagte, er rigtig eller ikke, bedes Amtmanden venligst lade undersøge. 10 Juli 1778.

746
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til Mons Larsens skrivelse af 26 hujus, hvorpå svares, at det forbliver ved resolutionen om Hegnet mellem Jens Ernstsen og Laurs Pedersen i Forlev, indtil Amtmandens ankomst. Constitutionen af Johannes Nielsen Kolt, som Skoleholder i Forlev [ikke] vedlagt. Ligeledes [ikke] vedlagt Attest til Amtsforvalter Lund, ang godtgørelse for Just Rasmussens udflyttede Gård i Vrold, efter Rentekammeret bestemmelse. Henviser desuden til 2 Tingsvidner på Peder Pedersens afbrændte Gård i Forlev, ang Branderstatningen og Skattefrihed for 2 år, samt tilladelse til at søge Brandhjælp i Amtet. 30 Juni 1778.

747
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til [ikke] vedlagte Taxationsforretning over det 4 fag Hus, Jørgen Gimling på Gården no 3 i Ladegården har opbygget, i stedet for det 6 fags Hus, der i 1773 nedbrændte, der bør påtegnes af Muncheberg og derefter videresendes. Den nye Amtmand Bülow kan ventes med det første. 12 Maj 1778.

747
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagelsen af en klage fra Hørslev Byes Beboere, over Sr Rosborg, der som ejer af Kalbygård og Gammelgård, vil tvinge dem til enten, at betale 4 rdr pr tdr Hartkorn i Landgilde og Hoveri, eller også forrette Hoveri til Kalbygård, som de har længere til, end til Gammelgård. Sagen har været indsendt til Rentekammeret, der den 18 hujus svarer, at Rosborgs påstand om betaling af penge i stedet for Hoveri in natura, kan man ikke gå ind i, siden den kun kan ordnes med Bøndernes samtykke og mindelige forening. Ønsker derimod oplysning om Hoveriet in natura, efter det approberede Hoverie reglement, herunder, hvor meget de kan tilkomme, at forrette ved Gammelgård, jvnf Forordningen af 12 August 1773. Hvorledes dette skal bestrides ved deres afgang. Afstanden til Gammelgård og, hvorvidt Rosborg vil fritage dem for noget, hvis de i stedet forretter samme til Kalbygård etc. 24 April 1778.

748
Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til skrivelse fra Rentekammeret af 24 Marts, hvori man, i anledning af Amtmand Woydas død, beder Rosenørn påtage sig dennes forretninger, og i den forbindelse, fra Stervboet får udleveret de Dokumenter der måtte være nødvendige, hvorefter Fuldmægtig Lauritzen, bedes sørge for dette. 27 Marts 1778.

749
Fra P Rosenørn, Århus. Eftersom han ved den nye Amtmand, Hr Cammerherre Bülows ankomst, må aflægge rigtighed for det, der har været i den tid han har været constitueret som Amtmand over Skanderborg - Åkjær Amter, anmodes Fuldmægtig Lauritzen, snarest muligt om, at tilstille ham en specification over det der i den tid, med hans underskrift er ekspederet. Nævner desuden en restance fra Major Fridenreich, der med underskift er tilsendt Amtsforvalter Lund. Bl a:  En sag om manglende aflevering af Brohavre til Brøstenbro. Samlingspladsen for det Jydske Regiments Infanteri den 31 Maj. Sundhedspas for 44 Stude fra Åkjær der er solgt til Slagter Otto Henrichsen i København. Om Stutterier på Hoved og Præstegårde der udgør 3 Hingste og 69 Hopper. Solgte Staldstude der udgør 586 stk. Forening om Skolen i Forlev. 84 Staldstude fra Tyrrestrup der er solgt til en Slagter i København.19 Maj 1778.

Bilag:
Dat 7 April fra P Rosenørn, om diverse, under 14 punkter, behandlede sager, hvorom Fuldmægtig Lauritsen bedes give nærmere underretning.  Eks pkt 2: Kun rapporten om forbedring i Landvæsenet for sidst afvigte år, hvortil spørges om, hvad årlig eller anbefalet indberetning er uafgivet o s v.

750
Fra P Rosenørn, Århus. Drejer sig om den i 1777, i Stiftet, indkasserede Brandhjælp, hvoraf Commerce Coll den 31 Marts har anvist 249 rdr til Niels Jensen Væver i Lillering, for skaden på hans Hus den 18 September og til Rasmus Nielsen, Gildved Mølle for skaden den 27 August 764 rdr, i alt 1013 rdr, hvilket beløb herved fremsendes, hvorefter disse efter behørig attest om stedernes opbyggelse, eller forpligtelse til, at dette skal ske indenfor en vis tid, jvnf Brandanordningens 12 art må udbetales.7 April 1778.

Omslag:

Amtmændenes Breve.

751
Fra C Urne, Viborg. For nogle gange, at forsøge, med Gift - at ombringe forrige Kusk på Lundbech Peder Poulsens Kone Elsen? Jensdatter, som tjente hos Byfogeden i Nibe, er blandt flere arresteret en person navnlig Niels Barmer, som Natten mellem 6 og 7 i denne måned, fik lejlighed til, at undvige, hvorfor vedkommende, hvis han skulle befinde sig i Amtet, bedes pågrebet. Beskrives bl a som 26 år 66 tommer høj, før og bred af Skuldre, med rundladen og fed Ansigt, blå Øjne, sortbrunt Hår og Øjenbryn, går indad med mest det højre Knæ etc.
18 Maj 1778.

752
Fra D Hoffman, Fredericia. Ved en ekspres meddelelse, fik han i dag oplysning om, at Kvægsygen nu er ca en halv Mil fra Haderslev, nemlig i Kielstrup By, Vilstrup Sogn, hvorefter Amtmanden har truffet forholdsregler efter forordningen af 30 November. Hoffman har derefter ladet de 4 nærmest liggende Sogn ganske indespærre. Sygdommen er fremdeles i Byen Jeqring? i Tønder Amt, hvor man har forholdt sig på samme måde. 19 December 1778.

Færdig med læsning og afskrift af pakker no 72 - 75

Landsarkivet i Viborg B5 C 137 - 140 år 1775 - 1778.

 

 Til toppen

 

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til index

 Til amtsarkiv forside

 Til forrige side  Til 19de del