Frisenborg Gods fæstebreve.

2den del: år 1748 - 1774:

1748.

439 1 fol 156.
Peder Jensen, Borum 1 gaard Niels Jensen er fradød.
No 4 Hkorn 5-3-1 fc.  L 14 rdr 2 mk 8 sk. Forretter paakommende Reiser. Indf 33 rdr. 4 Jan 1748.

440 2 fol 156.
Simon Smed, Lading - fra Skjoldelev - et Nyt huus paa 6 gulw ieg for hannem i Lading har ladet bygge. Huus og arbeidspenge 4 rdr. Indf ikke ang. 16 April 1748.

441 3 fol 156.
Christen Nielsen, Voldby - af Bøstrup det huus Anders Mikkelsen Skøtt er fradød. Huus og arbeidspenge 3 rdr. samt saakaldede hielpeskat 2 mk. Han maa holde Kroe i Voldby Sogn og dertil selw brøgge og brende hwad behøwes, ifølge af det mig derpaa allernaadigst meddeelt Kongl: Privilegium, saa maae hand og Logere alle til Byen kommende, og skal ingen af Byends indwaanere enten med ølle eller Brendewiins Sall, ikke heller med at Logere fremmede Reisende wære ham til hinder thi naar sligt maatte forefald, hawer hand det at giwe tilkiende da derpaa skal bliwe Raadet Boed, naar hand sit andgiwende Lowlig kand bewiise. Aarlig afgift af Kroeriet 10 rdr sammen med den første post ialt 13 rdr 2 mk. Han nyder aarlig 4 læsser Bøge Brende at giøre Malt med i een af der derwed Byen nærmest liggende Skowe, som Skow Riideren hannem som Sædwanlig uden widere Ordre udwiiser, saa nyder hand og fornøden Tørweskiær uden Betaling i Voldbys Moser, Dog skal det ske hwor der falder gaardmændene mindst til skade. Han skal wære fra for alle andre afgifter - folkeskattten undtaget som hand lige wed Bønderne swarer af sine Børn og Folk, samt hwad der giwes til Skolen og de fattige. men skulle nogle extraordinaire paabud paakomme af Kroeriet swarer han det self som andre af hans Liige. Indf 16 rdr. 16 Marts 1748.

442 4 fol 157.
Olle Jensen, Foldby - fra Hadsten et huus Mikkel Rasmussen har afstaaet under No 4 Hkorn 3 skp. Huuspenge 1 rdr 4 mk 8 sk. forretter een dags arbeide om ugen i Frijsenborg Hauge eller paa anden maade fornøyer. Indf 24 rdr. 16 Marts 1748.

443 5 fol 157.
Michel Want, Tinning et huus Søren Brundt er fradød.
Hkorn 2 skp 1 fc. Huuspenge 2 rdr 4 mk 8 sk. og een ugentlig dags arbeide i Frijsenborg Hauge. Sign: M. M. S. Indf 60 rdr. 12 Maj 1748.

444 6 fol 157.
Rasmus Mogensen, Lading hans fæstebrev af 8 Decb 1734 er følgende Tegnet:
Endnu er denne Fæstere Rasmus Mogensen i Lading owerlat til fæste den anden halwe part af No 5 i Lading, som hans fader Mogens Rasmussen fradøde og lige Hkorn og lige afgift etc. Indf 20 rdr. 24 Maj 1748.

445 7 fol 157.
Hans Jensen, Foldby - af Haurum  det huus Anders Møller har afstaaet. Swarer af 4 skp Hkorn af det saa kaldet Foldby Gaards Jord. Huuspenge 2 rdr 3 mk 2 td Haure og 1 Lam. En ugentlig dags arbejde i Frijsenborg Hauge. Indf 30 rdr. 24 Maj 1748.

446 8 fol 137.
Jens Jensen Skiødt, Vitten det huus Rasmus Pedersen har afstaaet.
Hkorn 7 skp 2 fc. L 2 rdr 5 mk 4 sk og forretter een ugentlig dags arbeide i Frijsenborg Hauge. Indf 16 rdr. 16 Sept 1748.

447 9 fol 158.
Jørgen Waltersen, Tilst - af Houlbjerg en Gaard Ove Mogensen er fradød, hwis Enke han ægter.  No 12 Hkorn 6 td 1 fc 1 alb og derforuden et støkke Jord og Een Eng paa Kasted Mark, Haldum Kirke tilhørende, som begge deele er Hkorn 4 skp 1/2 alb.  L 9 rdr 2 mk 2 1/2 td Haure 1 fc Smør 1 Lam og 1 Gaas og af Kirkejorden 1 rdr. Indf 40 rdr. 23 Sept 1748.

448 10 fol 158.
Jens Madsen, Borum -  af Lading 1/2 gaard Rasmus Pelsen er fradød hwis Enke han ægter. No 7 Hkorn 5 td 3 skp 2 fc L 14 rdr 2 mk, forretter paakommende kiørsel. Indf 40 rdr. 23 Sept 1748.

449 11 fol 158
Niels Jensen Wæwer, Foldby - paa fæstebrew af 30 Sept 1740 Indført fol 115 og 116 er følgende tilført:
Dend halwe deel af Mikkel Rasmussen Hiulmands Jord hwilken halwe deel blandt huusene i Foldby under No 4 er Hkorn 1 skp 2 fc siiden det alt staar for 3 skp deraf hand aarlig betaler de Kongl. Skatter etc. 5 mk 4 sk Jtem hwer anden Uge giør Een Dags arbeide her i haugen, med Stædets huuse hawer hand Jnted at giørre, og naar hand Eengang, enten wed Dødsfald eller paa anden maade dette halwe aufling qwitterer, swarer hand til 1 Bæst og 1/2 Wogn som hand wed annammelsen har bekommet, saa godt begge deele som 8te Rdr Jtem det behøwende Sædekorn etc. Indf 10 rdr 4 Decb 1748.

450 12 fol 158.
Søren Ollufsen, Foldby - paa fæstebrew af 20 Marty 1745 (Jndført foll 147 og 148) er følgende paaskrewet: -

Endnu er Jndbemeldte Søren Olufsen udi fæste owerladt dend halwdeel af Michel Rasmussen huusmands Jord under No 4 i Foldby 1 skp 2 fc siden det alt staar for 3 skp. Skatter etc 5 mk 4 sk, Jtem hwer anden uge giør 1 Dags arbeide her i haugen. Han har intet med stedets huuse at gøre. og tilswarer det han wed fæstet er owerladt. Indf 10 rdr. 4 Decb 1748.

1749.

451 1 fol 158.
Jens Rasmussen Overgaard, Tinning 1/2 gaard som wed hans forældres Dødelige afgang er blewen fæste ledig. No 2 Hkorn 4 td 2 fc 2 1/2 alb. L Haure 1 td 5 1/2 skp Smør 1 pund 2 1/2 mk Lam 1/2 stk Gaas 1/2 stk Penge 7 rdr 2 mk 12  1/2 sk og 1/2 Swiin naar Olden er eller 4 mk 8 sk. Sædwanlig howerie. Indf 50 rdr. 4 Jan 1749

452 2 Fol 159.
Rasmus Mikkelsen, Terp den 1/4 gaard under No 3 ibd som Poul Rasmussen har afstaaet. Hkorn 2-3-2-1/2 alb. L 1 td 5 1/2 skp Haure Smør 1/2 fc 1/2 Lam 1/2 Gaas og 3 rdr 4 mk 1 sk. Indf 10 rdr. 10 Jan 1749.

453 3 fol 159.
Anders Jensen, Haldum - Skræder - 1/2 gaard Thomas Skriwer formedelst Armod har frasagt sig. No 1 Hkorn 6 td 2 skp 1/2 alb L 1 td 2 skp Haure 1 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 5 mk 1/2 sk. og 1/2 Swiin naar olden er eller 4 mk 8 sk. Indf 60 rdr. 21 Jan 1749.

454 4 Fol 159
Jens Christensen, Ris Hougaard - den halwe deel af Ris Hougaard hans Moder har afstaaet. No 1 Hkorn 3 td 3 skp 2 1/2 alb L Haure 2 td 4 skp Smør 1/2 fc - 1/2 Lam 1/2  Gaas og 4 rdr 3 mk 4 sk Indf 20 rdr. 24 Jan 1749.

Desuden skal han aarlig giwe til sin Moders ophold 1 1/2 td Rug 1 1/2 td Byg, holde hende een koe af dem som ere paa stedet ligewed sine Egne Jtem 4 faar, saa skal hand og giwe hende om aaret 1 feed Swiin 2 feede Giæs og 10 læsser Tørw samt forsyne hende med frie huuswærelse paa stedet.

455 5 fol 159
Christen Pedersen Asferg, Haldum et huus Jens Hansen har afstaaet, med tilliggende Kaalhauge. Efter sit tilbud skal hand inden 2 aar fra Datum sætte huuset i goed og forswarlig stand Jtem swarer aarlige huuspenge 1 rdr 2 mk samt gaar Jagt og Brew Reyser som sine Naboer etc. Ingen indf 13 Febr 1749.

456 6 fol 160.
Rasmus Nielsen, Lading et huus Forrige Skowfoged Hans Pedersen fradøde. No 5 Hkorn 3 fc hworaf hand swarer de Kongl. Skatter, Men Huusets afgift som aarlig er 3 mk 12 sk og 1 Gaas eftergiwes hannem, fordi hand ligesom sin formand tilseer og som Skowfoged oppasser Skowene, saawel mine Egne som Selw Eiernes, udi Skivholme og Lading Sogne udi hwilken tieneste hand sig forswarlig efter Skow=forordningen og widere derom giørende andstalter forholder og icke stiltiiende liide at nogen uden Ordre og tilladelse hugger noget der i skowen, saafremt hand icke derfor wil staa til andswar etc. Indf 24 rdr. 15 Febr 1749.

457 7 fol 160
Endvold Pedersen, Holme  - af Hammel - 1/2 gaard Søren Rasmussen er fradød, hwis Enke han ægter. No 9 Hkorn 5-1-3-1 1/2 alb. L og Arbeidspenge 13 rdr 5 mk 12 sk. Indf 20 rdr. 16 Febr 1749 (ikke ang)

458 8 fol 160
Niels Hansen, Vitten 1/2 gaard ibd som hans fader Hans Sørensen formedelst armod har maattet qwittere No 18-19 og 20 Hkorn 2 td 1 skp 3 fc 1 alb og Skow 1 fc 1 1/2 alb L Haure 2 1/2 td 1/2 gaas og 3 rdr 5 mk 3 sk Ingen indf 16 Febr 1749.

459 9 fol 160
Søren Rasmussen Wærum, Aarslev en heelgaard ibd som Niels Pedersen Skovfoged fradøde. No 3 Hkorn 6-4-3-1 1/2 alb. L 19 rdr 5 mk. 30 Febr 1749.

460 10 fol 160
Laurs Jensen, Foldby -  af Lyngaa 5 gulw huus tilforn har wæret Mikkel Hiulmands Ladehuus som paa egen bekostning indrettes til Stuehuus med Kaalhague.  Huuspenge 2 rdr. 20 April 1749.

461 11 fol 160
Rasmus Andersen, Norring 5 gulw huus ibd paa Søren Vestergaards plads som hand selw til waanings huus indretter. Med Kaalhauge.  Afgift 2 rdr. ingen indf. 20 April 1749.

462 12 fol 161
Niels Mouritsen Houlbjerg, Norring - af Norring 5 Gulw huus ibd af stuehuuset paa Søren Vestergaards Gaardsplads ibd. med Kaalhauge. Afgift 2 rdr. Indf 20 rdr. 20 April 1749.

463 13 fol 161
Niels Rasmussen, Norring - af Hvorslev - et hus Anders Christensen er fradød. Afgift og indf kan ikke læses. 20 April 1749.

464 14 fol 161
Johan Georg Wacher, Skjoldelev - min forrige Gartner - faar hosbondhold paa den mig tilhørende SelfEiergaard ibd som Mogens Jensen Ovesen forhen beboede og fradøde hwis Enke han ægter. No 5 Hkorn 7 td 3 fc 2 alb ? og Skow 1 skp3 fc L Haure 2 td 4 skp 1 Lam 1 Gaas og 8 rdr 5 sk hworaf Decorterdes 1 rdr, Naar Olden er betaler hand for Skowswiin 1? mk 3 sk? I henseende til hans tieneste har ieg giwed ham bemte gaard uden nogen Betaling, saalænge hand lewer. Skulle hand i dette eller et andet ægteskab aufle nogen Børn skal de wære fri Grewskabet Frijsenborg og maa opwoxe, opholde sig hwor hand eller de lyster. Ingen Hosbondholdsafgift. 20 April 1749.

465 15 fol 161
Jens (Mogensen) Balle, Sandby hosbondhold paa den halwe SelfEiergaard ibd hans fader Mogens Balle har afstaaet. No 1 Hkorn 9-7-3-1 alb og Skow 2 skp 2 alb. L 5 rdr 1 mk 2 1/2 sk Haure 1? td 6 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas og 1/2 Swiin naar Olden er eller 4 mk 8 sk. Hosbondhold 60 rdr. 20 April 1749.

466 16 fol 161.
Rasmus Nielsen, Haldum -  Smed - det sted hans Stedfader Christen Brundt godwillig har afstaaet. No 10 Hkorn  3 td 6 skp 2 alb Lg 1 td 2 skp Haure og 6 rdr 15 sk og 1 Brend Swiin naar olden er eller 1 rdr 3 mk. Indf 30 rdr. 20 April 1749.

467 17 fol 161
Rasmus Jensen, Haldum - Skræder i Skjoldelev - det huus Niels Norring har maattet qwittere. No 12 Hkorn 1 td 2 skp 1 alb. Lg 5 rdr 5 mk 10 sk. 20 April 1749.

Skriveren noterer ikke længere landgilden i alle fæstebrevene.

468 18 fol 162.
Jens Rasmussen, Lading - fra Fajstrup - den halwe gaard Jørgen Møller (Müller) formedelst armod har maattet qwittere. No 20 Hkorn 3-5-1-1 alb. Sædwanlig howerie. Ingen indf. 4 Maj 1749.

469 19 fol 162.
Johan Herwig, Fajstrup - fra Hammel, et huus Jens Rasmussen forhen beboede og godwillig afstaaet.
Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Forretter ugentlig een dags arbeide i Frijsenborg Hauge. Indf 20 rdr. 6 Maj 1749.

470 20 fol 162.
Morten Christensen, Foldby 1/2 gaard Jens Schøtt formedelst Armod har maattet qwittere. No 3 Hkorn 3-4-2-2 1/2 alb. Sædwanlig howeri. Ingen indf. 6 Maj 1749.

471 21 fol 162
Peder Bytt, Hammel den gaard Christen Nielsen formedelst Armod har maattet qwittere. No 10 Hkorn 2 td 6 skp 1 alb. Ingen indf. 20 Maj 1749.  

472 22 fol 163
Jens Nielsen Winter, Voldby halw gaard Jeramias Nielsen formedelst armod har maattet qwittere. No 2 Hkorn 2 td 6 skp 2 alb. Sædwanlig howeri. Ingen indf. 2 Juni 1749.

473 23 fol 163.
Søren Mogensen, Voldby en halw gaard Jens Lycke formedelst armod har maattet qwittere. No 7 Hkorn 3 td 2 fc 1/2 alb Ingen indf. 2 Juni 1749.

474 24 fol 163.
Henrich Hansen, Skjoldelev - Bøssemager sst - det huus ibd som Hans Schov godwillig har afstaaet. No 4 Hkorn  1 fc 1 alb. Naar hand fornefnte huus ikke længere wilde beholde i fæste, det hannem skal wære tilladt at Reise med sig og sin familie, hwor hand løster og den hannem bæst anstaar. 8 Juni 1749.

Under dette fæste er hannem owerladt femte Part af No 10 eller saa kaldes Wester Gaard i Skjoldelev, som er Hkorn 1 skp 2 fc 2 2/3 alb, hworaf hand Aarlig, tillige det til foranførte fæstehuus beliggenden 1 fc 1 alb swarer 8 Rdr. 26 Octob 1749.

475 25 fol 164.
Christen Jensen, Haar - fra Hadsten - 1/2 gaard Niels Skræder er fradød hwis Enke han ægter No 8 Hkorn 6 td 1 skp. Landgilde 7 rdr 3 mk 1/2 sk Haure 1 td 2 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin naar olden er eller 4 mk 8 sk. Howeri som sine Naboer. Indf 20 rdr. Saa og holder den med sin Swiger Moder oprettede Contract. 2 Octob 1749.

476 26 fol 164
Niels Sørensen, Haldum -  fra Norring 1/2 gaard Jens Lassen er fradød hvis Enke han ægter. No 9 Hkorn 6-6-2-2 1/2 alb. L 8 rdr 8 1/6 sk Haure 2 td 6 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Brend swiin eller 4 mk 8 sk naar Olden er. naar swiinet betales godtgiøres for 1/2 Boelgalt? udi Lg 1 rdr 3 mk. Sædwanlig howeri. Ingen indf. 16 Octob 1749.

477 Fol 164
Jens Nielsen, Norring - Paa hans fæstebrew i Norring af 26 Sept 1743 fol 143 er følgende tilført.

Foruden dette, er hannem endnu  udi fæste owerladt, dend fierde Part, Agger og Eng af Søren West forhen beboede halwe gaard, under No 10 Staaende for Hkorn 6 skp 2 fc 1 7/8 alb etc. 20 Novb 1749.

478 27 fol 164.
Anders (Sørensen) Smed, Norring den halwe Annex gaard Hindrich Hansen godwillig har owerladt ham No 11 Hkorn 2-1-3-2 alb.
Afgift til Herskabet 1 rdr 1 mk 1/2 Lam 1/2 Gaas og Lg til Præsten i Søften, sædwanlig howeri til Norringgaard. Ingen indf. 18 Novb 1749.

Foruden dette er hannem endnu udi fæste owerladt, den fierde Part af Søren Wæsts halwe gaard under No 10 Hkorn 6 skp 2 fc 1 7/8 alb Lg efter Jordebogen og Smørpenge som sædwanlig. 10 Novb 1749.

479 28 fol 165.
Søren Hansen, Norring 1/2 gaard ibd som Rasmus Rasmussen Bonde godwilligt har owerladt ham, dog med den Condition, at saalænge R R Bonde lyster selw at beboe sin gaard, skal hand Raade for alting i Gaarden og Marken, indtil det hannem selw behager, gaarden at afstaa, og naar dette skeer nyder han da saa længe han og hustruen Anne Iwersdatter lewer til aarlig ophold 2 td Ruug 2 td Byg 1 td Haure 1 koe og 2de faar som de selw af de wed stedet wærende Creaturer udtager, samme fores og græsses lige wed gaardens Egne Faar og Kiør. No 5 Hkorn 3 td 2 fc. L 4 rdr 3 mk 4 sk og 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas Howeri som sine Naboer. Indf 24 Rdr 19 Decb 1749.

480 29 fol 165.
Karen Jensdatter, Foldby - nu tiendes herpaa Frijsenborg - det huus med liden Kaalhauge i Foldby som Laurs Jensen formedelst Armod har maattet qwittere. Huus og Arbeidspenge 2 rdr. Ingen indf. 29 Decb 1749.

1750.

481 1 fol 166
En gaard hans fader Thomas Sørensen er fradød som hans Moder har afstaaed. No 3 Hkorn  5-3-3-2 alb. Lg 14 rdr 3 mk 14 sk. Forretter paakommende Reiser. Indf 30 rdr. 10 Jan 1750.

2 fol 166.

482
Ole Christensen, Norring et huus med liden Kaalhauge Niels Jensen gdwillig har afstaaet. Afgift 2 rdr. forretter Aarlig een dags Arbeide her i Haugen og giwer Jagtbud. Indf 12 rdr. 25 Jan 1750.

483 3 fol 166
Søren Nielsen, Haar  - født i Foldby - et huus Rasmus Laursen er fradød. Aarlig een dags arbeide i Frijsenborg Haue og giør Jagtbud.
Hkorn 2 skp 3 fc 1 alb. Indf 14 rdr. 2 Febr 1750.

484 4 fol 166
Henrik Sørensen, Sandby det huus Jens Sørensen Smed formedelst slet tilstand og huusets brøstfældighed har maattet qwittere. No 7 Hkorn 2 skp. L 4 rdr 8 sk, og efter sit løfte sætter huuset i Stand etc.  Indf 20 rdr hworimod ieg giwer hannem træ til 2de gulf huuses undertømmer. 20 Febr 1750.

485 5 fol 167
Jens Hiort, Hammel - min i tieneste hawende Kok - det huus Ober Auditeur Kelle beboer og til førstkommende Mikkelsdag agter at qwittere, hwilken huus med tilhørende Stall og liden kohl haue, indtil hand et andet tienlig Stæd eller Tieneste paa mit æget Gods eller anden Stæds kand bliwe bædre forsiunet, med de samme wilkor som K har haft, nemlig fri for dends Aarlig afgift efter Jordebogen giwer ieg hannem, saa længe hand lewer og dette huus beboer, og udi min tieneste forbliwer, alle 3de mig tilhørende Tiender, af dend saa kaldede Præstegaard i Sall. Græs paa Gaardens Mark, som aarlig bliwer forwist til 2de Kiør og en H? ligeledes en hæst paa foer og Græs herwed Gaarden som tilforn, saa og aarlig 6 rdr 4 mk til (?). 4 Aarlig et Maadeligt Slagt Høwed, ligesom hands formand. 5 til fornøden Ildebrand udwises han etc.12 Marts 1750.

486 6 fol 167
Jens Jespersen Bach, Vitten den 1/2 gaard faderen Jesper Jensen Bach er fradød.
No 6 Hkorn 3-5-3-1 alb. L 9 rdr 5 mk 7 sk og 2 td 5 1/2 skp Haure sædwanlig howerie etc. Indf 20 rdr. 20 Marts 1750.

487 7 fol 168.
Rasmus Pedersen, Kolt - født i Stautrup - et huus Simon Pedersen er fradød. Han ægter Enken Mette Mortensdatter. Afgift 2 rdr. Indf 6 rdr 4 mk. 11 Juli 1750.

488 8 fol 168
Jens Hansen, Hammel  - fra Lading - 1/2 gaard Christen Bage er fradød. No 4 Hkorn 1-3-3-1 alb. L 3 rdr 4 mk 2 sk - 1 td 4 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas En Snes eg og een Høne ligeledes Smør penge som sædwanlig, howeri som sine Naboer. 16 Juli 1750.

489 9 fol 168
Hans Jensen Balle, Skjoldelev 1/2 gaard hans fader Jens Jespersen godwillig afstaar. No 4 Hkorn 2 td 6 skp Skov 1/2 skp 1/2 alb. L 3 rdr 3 mk 3 sk 1? td 2 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin eller 4 mk 8 sk. Howerie som sine Naboer. Indf 16 rdr. 16 Juli 1750.

490 10 fol 168
Peder Nielsen Smed, Hammel - herwed Gaarden et Ny stycke huus paa 2 1/2 gulf? som ieg har ladet opbygge med tillagt kohlhauge og af Stephan Klein Smed beboes som samme godwillig afstaar. Afgift 1 rdr 4 mk. Ingen indf. 3 Aug 1750.

491 11 fol 169
Anders Rytter, Norring  - fra Sall - 1/2 gaard Niels Christensen sidst beboede og fradøde hwis Enke han ægter. No 2 Hkorn 3 td 1 fc 2 1/2 alb. L 4 rdr 3 mk 4 sk oh Haure 2 td 4 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas og Smør penge som Sædwanlig, forretter Howeri etc. Indf 16 rdr. 6 Sept 1750.

492 12 fol 169
Olle Mortensen, Norring - født i Voldby - huus med liden Kaalhauge Olle Christensen er fradød, hwis Enke hand ægter. Afgift 2 rdr og aarlig een dags arbeide i Frijsenborg Hawe. og gør Jagtbud. Indf 16 rdr. 8 Octob 1750.

493 13 fol 169
Peder Christensen Østergaard, Lading 1/2 gaard Jens Jacobsen er fradød hwis Enke hand ægter. No 4 Hkorn 2-4-3-1 alb. L 5 rdr 1 mk 2 sk Haure 2 td 1 skp og 1/2 gaas sædwanlig Smørpenge, forretter Howeri til Lyngballe som sine Naboer. Indf 16 rdr. 14 Octob 1750.

494 14 fol 170
Peder Albrechtsen, Haldum - født i Skivholme - 1/2 gaard Søren Christensen formedelst Armod maatte qwittere.
No 3 Hkorn 6-2 skp 1 alb. L 9 rdr 1 mk 10 sk - 2 td 4 skp Haure 1 Lam og 1 Gaas og Smørpenge etc.  Indf 33 rdr 2 mk. 17 Sept 1750.

495 15 fol 170
Niels Rasmussen, Haldum  - født i Vitten - 1/2 gaard Søren Pedersen formedelst armod maatte qwittere. No 6 Hkorn 1 td 1 skp. L 9 rdr 4 mk 2 sk Haure 2 td 4 skp 1 Lam 1 Gaas etc.
Indf 40 rdr. 29 Octob 1750.

496 16 fol 171
Jens Nielsen Paderup, Vitten - et Boel hans fader Niels Paderup er fradød. No 17 Hkorn 1 td 5 skp 1 alb Skow 2 alb. L 4 rdr 1 mk 8 sk 1 td 2 skp Haure howeri etc. Indf 10 rdr. 16 Decb 1750.

1751.

497 17 fol 170.
Jens Nielsen Tydsk, Foldby  - Foldby Gaards Huuse - 1/2 huuses jord som hannem er i fæste brug er owerladt 1751. - Foruden dette anførte fæste i 1738 Er ham den halwe del af Lads Andersens huuses Jord owerladt.
Hkorn 5 skp 2 fc 1 1/2 alb. Betaler Landgilde - 1/2 dags ugentlig arbeide i Frijsenborg Hawe. (Se 496) Indf 6 rdr. 18 Febr 1751.

498 Igen 17 fol 170.
Rasmus Madsen, Foldby det 1/2 af nest foranførte huuses Jord. (se no 497). Foruden det ham i 1742 er ham endnu i fæste forundt den halwe deel af Lads Andersens huuses Jord.
Hkorn 1 skp 2 fc 1 1/2 alb. Betaler Landgilde 1/2 td Haure og forretter   ugentlig 1/2 dags arbejde i Frijsenborg Have. (Se 495) 10 Febr 1751.

499 18 fol 171
Rasmus Michelsen, Holme født i Tinning - 1/2 gaard Peder Jensen er fradød. No 11 Hkorn 4-3-3-1 1/2 alb L og Arbeidspenge 11 rdr 5 mk 12 sk. Indf 20 rdr. 9 Jan 1751.

499b 20 fol 172
Christen Rasmussen, Trige 1/2 gaard hans fader Rasmus Christensen  godwillig har afstaaet. Hkorn 5-2 skp 1/2 alb L og arbeidspenge 16 rdr 4 mk 9 sk. Indf 20 rdr. 16 febr 1751.

500 u/no fol 172
Niels Jensen Skytt, Vitten - født sst - huusmand et huus Jens Mandt (Wandt) godwillig har afstaaet. bestaaende af 4 fag. Afgift 2 rdr. Indf 10 rdr. 6 Marts 1751.

502 21 fol 172
Lars Pedersen, Haar en gaard under Haldum Sogn Rasmus Balle er fradød dends herlighed mig forhen har tilhørt og Bunde Eyern sidstleeden den 28 Jan paa offentlig Auction af mig er indkiøbt under No 1 Hkorn 15 td 1 fc dend 1/2 Bygning og 1/2 Hkorn som er 7 td 4 skp 1 1/2 alb maa hand nyde etc./: Eggelund imellem Sandbye og Hadsten beliggende undtagen hwilken ieg mig fra Gaarden har Reserweret:/ etc.

Lg 14 rdr og Smørpenge 1 rdr. 1/8 howerie til Frijsenborg giwer den gamle Kone afd Rasmus Balles Moder saa lenge hun lewer til ophold Aarlig 1 td Ruug 1 td Byg 6 skp Hweede, 4 skp Haure 1 1/2 feede Giæs 1/2 feed Swiin eller Penge 1 rdr, saa og foeder og græs til 2de faar wed sine Egne 4re gode forswarlig Læsser tørw som hans skiærer og skaffer til huuse.  Til Besætning er ham leweret udi Boen Penge 86 rdr 4 mk saa og Sædekorn til Waar Sæden, Æde Korn til Sct Olsdag etc. (se 501) Indf 20 rdr. 16 April 1751.

503 22 fol 173.
Peder Rasmussen, Haar - fra Vitten - den anden halwe part af Rasmus Balles fradøde Gaard i Haar Bye Haldum Sogn. No 1 Hkorn 15 td 1 fc dend halw 7 td 4 skp 1 1/2 alb. (Ang Herlighed - reserveredet Jord etc se no 21 fol 172) L og Arbeidspenge 14 rd Smørpenge 1 rdr og 1/8 Howeri til Frijsenborg. giwer den gamle Koene afdøde Rasmus Balles Moder saa længe hun lewer 1 td Ruug 1 td Biug 6 skp Hweede 4 skp Haure 1 1/2 feede Giæs 1/2 feed Swiin 1 rdr reede Penge, foder og Græs til 2de faar med sine Egne, 4 gide forswarlige Læsser tørw som hand skiærer og skaffer i huus til hende. Indf 20 rdr. (se 500)16 April 1751.

504 23 fol 173.
Rasmus Jensen, Fajstrup - fra Borum - et huus Jørgen Pedersen godwillig har afstaaet. No 7 Hkorn 1 skp 3 fc 1 alb. Afgift 2 rdr 3 mk 15 sk giør ugedag i Frijsenborg Hauge, saa og Jagtbud lige som de andre, og beholder Jørgen Pedersen og hans hustrue deris Lifstiid 2de fag huus i den Øster Ende med Skorsteen udi og En udskud wed Enden med et Liden Kaalgaards stæd for de 2de fag huus, Norden for huuset. 26 April 1751.

505 24 fol 174
Jens Laursen, Foldby - fra Vitten - et huus Laurs Andersen er fradød. Afgift 2 rdr. Ingen indf. 9 Maj 1751.

506 25 fol 174.
Peder Skoufoged, Vitten 3 fag huus af Bachgaardens huuse som Peder Hiulmand godwillig har afstaaet. Afgift 2 rdr. Ingen indf. 9 Maj 1751.

507 26 fol 174
Niels Klog, Foldby - Smed fra Søften - et huus med liden Kaalhauge i Foldby Laurs Andersen fradøde, hwilken hand selw opbygger og i Stand bringer. Afgift 2 rdr. Indf 12 rdr. 9 Maj 1751.

508 27 fol 175
Rasmus Michelsen, Terp 1/2 gaard Poul Rasmussen er fradød, hwis Enke hand ægter.
No 3 Hkorn 4-7-1-1 alb. L 7 rdr 2 mk 2 sk. Haure 3 td 1 1/2 skp 1 gaas 1 Lam sædwanlige Smør penge, forretter Howeri til Lyngballe.  Indf 20 rdr. 6 Juli 1751.

509 28 fol 175.
Jens Skræder, Haar 1/2 gaard Rasmus Kasted er fradød, og hands Enke godwillig har afstaaet. No 2 Hkorn 5-6-3-1 alb L 4 rdr 7 sk Haure 1 td 4 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin naar Olden er eller 4 mk 8 sk samt Smørpenge. Howeri til Norringgaard som sine Naboer. Indf 33 rdr 2 mk 6 Juli 1751.

510 29 fol 175
Maurits Nielsen, Haldum - af Norring - et huus Rasmus Skræder er fradød hwis Enke hand ægter. No 12 Hkorn 1 td 2 skp 1 alb.  L 5 rdr 5 mk 10 sk  Indf 16 rdr. 14 Novb 1751.

511 30 fol 176
Thomas Pedersen, Lading  - fra Skjoldelev - 1/2 Annexgaard Peder Kraeg (Krag) godwillig afstaar. No 1 Hkorn 4-3-2 fc. L 3 rdr 3 mk howeri til Lyngballe som sine Naboer. Indf 16 rdr. 9 Novb 1751.

512 31 fol 176.
Selfeyer Jens Andersen, Skjoldelev Hosbondhold paa 1/2 Selfeyer gaard hans Swigerfader Jens Østergaard godwillig har afstaaet/: som hand alle hands andre Børn baade faderen og Moderen arwepart af SelfEyeret kunde tilfalde etc.:/ No 7 Hkorn 5-2-2-2 1/2 alb Skow 1 skp 1 alb. L 3 rdr 5 mk 8 sk Haure 1 td 2 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin naar Olden er eller Penge 4 mk 8 sk howeri til Frijsenborg. Hosbondhold 50 rdr. 18 Novb 1751.

1752.

513 1 fol 176
Hans Thomasen, Haar 1/2 gaard hands fader Thomas Smed godwillig har afstaaet. No 3 Hkorn 5-5-3 fc?  L 4 rdr 4 mk 7 sk - 1 td 4 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin naar Olden er eller Penge 4 mk 8 sk og Smørpenge. Indf 26 rdr 4 mk?. 14 Febr 1752.

514 2 fol 176
Jacob Jensen, Lading 1/2 gaard hans Stiffader Peder Østergaard godwillig har afstaaet. No 4 Hkorn 2-5-1-2 alb. L 5 rdr 1 mk 2 sk etc. Howeri til Lyngballe. Giwer sin Moder til aarlig ophold naar hun ikke længere wil wære hos hannem i Gaarden 1 td Ruug 1 td Biug 1 Koe og 4 faar til foder og Græs foruden Ildebrand og huuswærelse saa og betaler sine Sødskende den tilfaldene Arfwepart. Indf 20 rdr. 4 April 1752.

515 3 fol 177
Niels Pedersen, Fajstrup et huus hans fader Peder Nielsen har afstaaet. No 6 Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb og af Gaarden No 1 og 2 1/4 parts Hkorn 6 skp 2 fc. 6 rdr 2 mk 8 1/4 sk etc. forretter een ugedag i Frijsenborg Hauge.  Giwer sin gamle Fader hans lifs tiid til aarlig ophold naar hand ey længere kand wære hos ham, efter giordte foreening af 15 febr 1751 12 skp Ruug og 12 skp Biug, hans Sængesteed med Klæder og fuhr Kiiste.  Indf 13 rdr 2 mk 18 Maj 1752.

516 4 fol 177
Rasmus Pedersen, Borum en gaard Jesper Thomasen er fradød hwis Enke hand ægter. No 3 Hkorn 5-3-3-2 alb. L og Arbeidepenge 14 rdr 3 m 4 sk. Indf 26 rdr. 18 Maj 1752.

517 5 fol 177
Michel Jørgensen, Sandby - som med fri Pas paa mit Gods er indkommen - og mig hawer tient som Ladefoged her paa Frijsenborg - den halwe SelfEyergaard i Sandby afgangne Rasmus Balles Enke Mette Jensdatter til hannem skiødet og afstaat hawer.
No 4 Hkorn 8-1-2-2 alb Skow 1 skp 1 alb L 10 rdr 1 mk 4 1/2 sk etc. Ligeledes har ieg forundt hannem paa lifstiid Kongens og Kirkens anpart tiende for aarlig afgift af td Hkorn 3 mk 4 sk saa og har ieg accorderet ham, at det under  samme 1/2 gaard henhørende huuse skal saa længe ieg selw  har familie Skatten under forpagtning, derfor wære fri, for saa widt det af ordinaire Bonde folch beboes.  Ingen hosbondhold.  24 Juni 1752.

Endwidere hawer ieg under samme fæste forundt ham 1 stk Jord kaldes Eggelund forhen lagt til Rasmus Balles gaard i Haar, beliggende imellem Sandby og Hadsten  By med tilladelse at hand samme Maae lade indkaste? hwor fore hand aarlig udi fæste forfalds tiider betaller 4 rdr til Rasmus Balles gl Moder i Haar saalænge hun lewer og efter hendes Død til mig eller min fuldmægtig. Datum ut supra.

518 u/no fol 178.
Peder Bolt, Hammel paa hans fæstebrew af 1 Maj har ieg accorderet:
Peder Bolt i Hammel at maae Self Brygge og Brende alt det Øll og Brendewin som kand bliwe Consumeret udi Hammel Bye, til alle forefaldende Gilder, det maa wære Brøluper, Barsler Trolowelse eller Begrawelser hwor udi ingen maa understaa sig at giøre hannem nogen indpas eller skade saalænge hand holder got forswarlig Drikkelse og det selger Efter Landsens Priis som andre, Skulle nogen understaa sig at brende og Selge Brendewiin øll eller og brende for andre i Byen som ingen Brendewins Redskaber har giwer  Peder Bolt det straxen mig eller min fuldmægtig Til kiende, da samme tilbørlig skal bliwe afstraffes. Dog forbydes ikke at ioe? alle de som hawer Brendewins Redskaber/: af Gaardmændene i Byen:/ maa brende deris eget Korn og Selge Brendewin til fremmede uden for Godset men ingen maa understaae sig at brende for andre om hand agter sig at wære fri for straf ligesaa har ieg tilladt Bemte Peder Bolt hand maa kiøre udi min tillukte Dyr Hauge og der samle sig nogle greene eller Træe saa tiit hand wil dog maa hand ikke tage med sig enten øxe eller større sawe? dermed at giøres nogen skade, om saadant forefindes betales til straf 1ste gang 1? rdr anden gang skal den giwne frihed wære forbrudt for saadan hannem giwne frihed og tilladelse betaller hand aarlig 10 rdr neml 5 rdr til Michelsdag og 5 rdr til Paaske og har taget sin Begyndelse fra 1 Maj 1752. Ingen dato.

519 6 fol 178
Jens Poulsen, Voldby - nu tienendes i Brunt - 1/2 gaard Søren Mogensen fradøde ægter Enken.  No 7 Hkorn 3 td 2 fc 1/2 alb L 3 rdr 2 mk etc. Indf 10 rdr. 2 Juli 1752.

520 7 fol 179
Hans Nielsen, Fajstrup hans fader Niels Poulsens fradøde gaard ibd No 8 Hkorn 4-4-2 fc. L 5 rdr 4 mk 7 sk etc. Indf 30 rdr. 1 Juli 1752.

521 8 fol 179
Jens Pedersen Fogh, Skivholme faar Hosbondhold paa den halwe SelfEyergaard hans Moder Kirsten Jensdatter til hannem har Skiødet og afstaaet. No 2 Hkorn 3 td 6 skp 1 1/4 alb. L 6 rdr 4 mk 5 3/4 sk etc. Forretter Howeri til Lyngballe som sædwanlig. Hosbondhold 20 rdr 16 Juli 1752.

522 u/no fol 179.
Hans Christian Nissen, Ormslev Korntiende - Hæderlige og Wellærde Hr Hans Christian Nissen - Med Tienner i ordet udi Ormslev og Kolt Menigheder i Ormslev Sogn Kirkens anpart Korntiende i Ormslev Bøndergods Hkorn Constantinborg Gaard Hartkorn. Bemte Hkorn er 13 td 2 skp hworaf han skal betale af hwer tønde 3 mk 4 sk og skulde hand inden 4re aars forløb wed Døden afgaa da nyder hands Arfwinger  bemte Tiende de første 4 aar, fra fæstebrewets at Reigne.
Holder hand Kirkeport og Loge i forswarlig og udi stand saa lenge hand beholder Tienden i fæste.

Qwægtienden udi Ormslev og Kolt Sogn som hands Hr Fader Welærwærdige Hr Terchell Nissen har i fæste paa hands Lifs tiid for aarlig afgift 7 rdr 2 mk 8 sk nyder bemte Hans Nissen efter sin faders Død for samme aarlige afgift sin lifs tiid. Indf 60 rdr. 31 Juli 1752.

523 10 fol 180
Thomas Jensen, Foldby -  født sst - 1/2 gaard Peder Hansen? fradøde. Ægter Enken. No 4 Hkorn 3 td 7 skp 2 alb. L  6 rdr 3 mk 1 sk etc. Indf 40 rdr. 29 Aug 1752.

524 11 fol 180
Søren Bøit, Vitten - fra Lynge som er en Land Soldat under hr Obrist Leutenant  Jægers Compagni og barnefødt paa Faurskov Gods - 1/2 gaard Niels Rasmussen er fradød hwis Enke hand ægter. No 4 Hkorn 3-7-1-2 alb.  L 9 rdr 5 mk 7 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 10 rdr. 29 Aug 1752.

525 12 fol 180.
Jeramias Nielsen, Foldby  - fra Voldby - 1/2 gaard Adam Pedersen fradøde hwis Enke hand ægter. No 2 Hkorn 3-7-3 fc. L 4 rdr 5 mk 4 sk etc. saa og for alle 3de Korn og Qwægtiender aarlig wed Kyndelmisse tiide 8 rdr 2 mk 7 sk sædwanlig howeri. Indf 40 rdr. 29 Aug 1752.

526 13 fol 180.
Poul Pedersen Sølvsteen, Haar - af Voldby 1/2 gaard Anders Thomasen er fradød. Ægter Enken. No 10 Hkorn 7-1-2 fc L 10 rdr etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 50 rdr. 29 Aug 1752.

527 14 fol 181.
Jens Pedersen, Skjoldelev den halwe deel af Anders Owesens i fæstehawende gaard hand til hannem godwillig afstaaer.
No 6 Hkorn 4-1-1 fc dend halwe deel 2 td 2 fc 1 1/2 alb. L 3 rdr 12 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 25 rdr. 24 Maj 1752.

528 15 fol 181
Rasmus Nielsen, Borum - født paa mit Gods - et 6 fag huus Thomas Mogensen forhen beboede og godwillig afstaar. Afgift 2 rdr 4 mk gør Jagtbud lige som sine andre Naboer.
Indf 10 rdr. 18 Octob 1752 (der staar 1750)

529 16 fol 181
Jens Bertelsen, Norring - af Tinning - (i tekst: Terchelsen/Bertelsen, 1/2 gaard Rasmus Jacobsen fradøde hwis Enke hand ægter. No 3 Hkorn 3 td 3 skp 2 alb. L 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Indf 40 rdr. 1 Octob 1752.

530 17 fol 181.
Præsten Hans Dons, Vitten - Sognepræst for Vitten - Haldum og Hadsten Menigheder (langt fæstebrev med 5 pkt) 1/2 gaards Jord i Vitten som afgangne Proust (?) tilforn hawde i fæste. No 7 Hkorn 3-7-3-2 alb. L 9 rdr 5 mk 7 sk etc. og for alt Howeri og Reisers befrielse aarlig 4 rdr. saa og Kongens Korntiende af hwer td Hkorn aarlig 4 mk Kirkens anpart Korntiende hawer ieg giwen min Skou Rider Olle Christensen Jæger sin Lifs tiid. Desuden fæster hand efter ansøgning Twende wandsiiger. Indf 50 rdr. 8 Nowb 1752.

531 18 fol 182
Peder Andersen, Haar - Skræder fra Hindrop (Hinnerup) - ellers Barnefød i Haldum Sogn paa mit Gods Frijsenborg - 5 fag huus  som Jeg til hannem (ny) opbygt i Haar, Haldum Sogn. Afgift 2 rdr 4 mk. Indf 16 rdr. 12 Novb 1752.

532 19 fol 182.
Rasmus Nielsen, Fajstrup et huus hands fader Niels Rasmussen godwillig afstaar. No 2 Hkorn 5 skp 3 fc L 5 rdr 8 1/2 sk. Forretter een ugedag i Frijsenborg hauge og gør Jagtbud.  Indf 16 rdr. 9 Decb 1752.

1753.

531b 20 fol 182
Hr Major Hoff paa Hessel, Grenaa - fæstebrew paa 3 Broer i Grenaae, som mig og mine efterkommere tilhører efter Hans Kongl. Mayts Frederich dend fierde Højlowlig Hukommelse aallernaadigst derpaa meddelte Benaadning, brews indhold af 7de Novb 1699, hwilke Broer ieg Sædwahnlig af Arrilds tiid og efter Dom afsagt wed Nørre Herreds Ting den 30 Nowb 1693. Derefter følger Conditionerne. 27 Jan 1753.

532b 21 fol 183
Christen Jørgensen, Voldby - en Annex Gaard ibd som Christen Nederlands Enke godwillig afstaar. No 4 Hkorn 6-7-2 fc. Lg 10 rdr 5 mk 2 sk og 1/2 gaards Howeri til Frijsenborg. Giwer Enken Ellen Michelsdatter som gaarden til ham owerlader og hendes Sal Mands Broder Niels Nederland, saa lenge de Lewer/: om saa er at de iche kand were i gaarden og søge dug og disk med hwerandre:/ til aarlig ophold 3 td Ruug 3 td Biug 4 skp Hwede og 4 skp Haure, dend beste Koe som findes i Gaarden til foer og Græs, saa og fire faar 3de feede giæs og 1 feed Swiin eller Penge 2 rdr 3 mk forswarlig huuswærelse  og fornøden Ildebrand Sænge Klæder og Sængested til ?? til Niels Pedersen og Enken medtager hendes Æge Kiste etc. Indf 80 rdr. 29 Jan 1753.

533 22 fol 183
Laurs Jensen, Vitten Christen Laursens huus hand godwillig afstaar. (I tekst: Laurs Jensen Ødum). No 1 Hkorn 3 skp 2 fc 1 alb. Lg og arbejdspenge 4 rdr 5 mk 4 sk Og skal Christen Laursen Raade for huus og Aufling lige som hand hidindtil giort har og naar hand iche lengere wil og kand, Nyder hand og  hans Kone fire huuswærelse og ildebrænde saa lenge de lewer etc.  Indf 20 rdr. 6 febr 1753.

534 23 fol 184.
Peder Jensen, Vitten - født sst - et Boel hans fader Jens Mogensen -  Smed godwillig har afstaaet. No 13 Hkorn 1-1-3-2 alb. Giwer sine gamle forældre saa lenge de Lewer til aarlig ophold1 skp Ruug Sæd 1 skp Biug Sæd i giødnings wangen og 1/2 part af Kaalhaugen fornøden huuswærelse til dem og Creaturer. Indf 20 rdr. 26 febr 1753.

535 24 fol 184
Peder Endwoldsen, Voldby - fra Lading - 1/2 gaard Jacob Thomasen godwillig afstaar. No 13 Hkorn  6 td 2 fc 2 alb den halwe deel deraf 3 td 1 fc 1 alb. Lg 5 rdr 1 mk 5 1/2 sk etc. Indf 40 rdr. 29 Jan 1753.

536 25 fol 184
Peder Michelsen, Lading - af Skivholme - 1/2 gaard Endwold Jensen er fradød. No 19 Hkorn 2-3-2-1 alb. Lg 7 rdr 13 sk etc. Howeri til Lyngballe. Indf 16 rdr 20 Marts 1753.

537 26 fol 185.
Anders Lassen, Voldby - født sst - 1/2 gaard Christen Frandsen er fradød.
No 8 Hkorn 2-6-2-2 alb. Lg 3 rdr 2 mk etc. Indf 16 rdr. 20 Marts 1753.

538 27 fol 185 er det Enken?
Niels Laursen Bunde, Tinning - født i Svejstrup paa Faurschow gods - et huus Peder Haawgaard (Hovgaard)? godwillig afstaar. No 2 Hkorn 2 fc. Afgift  9 (?) saa og en ugedag i Frijsenborg Hauge og Jagtbud som de andre etc. Indf 16 rdr. 23 Marts 1753.

539 28 fol 185.
Jens Lassen Høeg, Hammel - Welærwærdige Hr J L H Med tiener i ordet udi Hammel, Sall og Voldby Menigheder, den mig tilhørende Gaards Aufling kaldet Gierngaarden i Hammel, som Welærwærdige Hr Prowst Otte Lyhne? (Lyhme?) i Hammel hands Lifstiid af mig frie for alle afgifter er owerladt. No 11 Hkorn 3 td 2 fc 2 alb forbemte hæderlig og Wellærde Hr Jens Lassen Høeg Efter Hr Prowstens Dødelig afgang paa hands lifstiid af mig udi fæste er owerladt paa følgende Conditioner etc. Indf 50 rdr. 28 Marts 1753.

540 29 fol 185.
Søren Jensen, Skjoldelev 1/2 gaard hans fader Jens Sørensen godwillig afstaar.  No 3 Hkorn 2-7-1-2 alb. Lg 4 rdr 4 sk. etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 26 rdr. 20 Maj 1753.

541 30 fol 186
Rasmus Andersen, Hammel 1/2 gaard hans fader Anders Rasmussen godwillig afstaar. No 12 Hkorn 3 td 1 fc 1 alb. Lg 7 rdr 2 mk 3 sk etc. Giwer sine gamle forældre den aarlig udlowede ophold samt huuswærelse og Ildebrand. Indf 16 rdr. 9 Juni 1753.

542 31 fol 186
Mads Pedersen, Borum - Smed - et huus Niels Christensen er fradød, hwis Enche hand ægter.
No 1 Hkorn 1 skp 1 alb. Huuspenge 2 rdr 1 mk 8 sk? Jagtbud og Brewe bud ligesom hands formand. Indf 13 rdr. 12 Octob 1753.

543 32 fol 186.
Jens Pelsen, Hammel 1/2 gaard Christen Skræder godwillig afstaar. No 8 Hkorn 1 td 4 skp 2 1/2 alb. Lg 3 rdr 4 mk 2 sk etc. og for Konge og Kirkens Korntiende aarlig 2 rdr 3 sk. Indf 10 rdr. 20 Novb 1753.

544 33 fol 187
Jens Mogensen, Hadbjerg 1 huus ibd som Olle Sørensen godwillig afstaar med liden Kohlhauge. Afgift 2 rdr og giør Arbeide om Høsten til Collerup lige som hans formand og de andre husmænd i Byen forrætter, og naar et andet huus udi bemte Hadbjerg ledig worder har ieg Lowet ham same at Nyde fremfor andre naar hand derom betids giør ansøgning. Huset som er brøstfældig har ieg giwen ham Æege tømmer til  1 gulf huus til Dends reparation etc. Indf 10 rdr. 20 Novb 1753.

1754.

545 34 fol 187
Anders Nielsen, Voldby  fra Hammel - 1/2 gaard Rasmus Mogensen er fradød, ægter Enken. No 6 Hkorn 2-4-2-1 alb. Lg 3 rdr 2 mk etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 16 rdr. 8 Jan 1754.

546 35 fol 187
Poul Nielsen, Borum  - fra Voldby - 1/2 gaard Peder Laursen godwillig afstaar, dog med Condition at bemte Poul Nielsen tager sin daatter til ægte og Peder Laursen raader for Gaarden saa længe hand for got finder. No 14 Hkorn 3-4-1-1 1/2 alb. Lg 8 rdr 5 mk 4 sk etc. Indf 20 rdr. 8 Febr 1754.

547 36 fol 188
Peder Jensen, Vitten 1/2 gaard hans Swoger Jens Jespersen er fradød. No 6 Hkorn 3-5-3-1 alb. Lg 9 rdr 5 mk 7 sk. etc. Indf 10 rdr 9 Febr 1754.

548 37 fol 188
Christen Jensen, Vitten - født i Haurum - et Boel Peder Jensen afstaar. No 13 Hkorn 1-1-3-2 alb. Lg 2 rdr 3 mk etc. Holder dend Peder Jensen med sin fader oprettede Contract som er at den gamle Jens Smed og hustrue skal nyde til ophold aarlig i giødnings wangen 1 skp Ruug og 1 skp Byg Sæde , frie huuswærelse og den 1/2 Kaalhauge, item Stald Rom til sine høweder og foder dertil. 9 Febr 1754

549 38 fol 189
Knud Thomasen, Trige - fra Haar et huus - paa min datters wegne et hende i Trige tilhørende Jordløs huus - som  Christen Jensen er fradød, hwis Enke hand ægter, uden afgift som formanden imod hand passer paa Skowen at inter bliwer bortstiaalen, og hwad som bliwer bortstiaalet Rigtig angiwer etc.  13 Febr 1754.

550 39 fol 189
Jens Christensen Hwads, Haldum -  af Hadsten et huus Christen Asferis? Asseris? (Asferg? se no 445) er fradød med liden Kaalhauge. Afgift 1 rdr 2 mk Jagtbud og Brew Reiser som sine Naboer. Indf 10 rdr. 16 Febr 1754.

551 40 fol 189
Jens Pedersen, Haldum - fra Borre - en Annexgaard Peder Ollesen er fradød hwis Enke hand ægter. No 7 Hkorn 8-4-3-1 alb Lg og Arbeidspenge 14 rdr 5 mk 2 td etc. og til Præsten i Vitten det øwrige. Indf 80 rdr. 7 Marts 1754.

552 41 fol 190
Peder Rasmussen, Tinning - født i Kvolbæk - 1/2 gaard Michel Nielsen godwillig afstaaer med Condition at hand tager sin Datter Maren Michelsdatter til ægte.  No 3 Hkorn 4 td 2 fc 2 1/2 alb. Lg 7 rdr 2 mk 13 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Udbetaler af Boens midler Dend der udi Staaende Børnenes tillagte arfwepart efter Skifte Brewets indhold med widere som wed gaardens annammelse accorderes, efterlewer Den med sin Swigerfader oprettede Contract om hans tillagte ophold etc. Indf 50 rdr. 4 April 1754.

553 42 fol 190
Peder Pedersen Fogh, Skivholme 1/2 gaard Laurs Erichsen fradøde hwis Søster han igien ægter. No 5 Hkorn 3-1-1-1 1/2 alb Lg 5 rdr 4 mk 14 sk etc. Howeri til Lyngballe.  Indf 60 rdr. 21 Maj 1754.

554 43 fol 190
Frands Pedersen, Skjoldelev - Smed i Skjoldelev et huus  Jens Skomager formedelst Armod og Skyldige huuspenge har maattet qwittere, med tilligende Toft. Afgift 4 rdr. Huset er Brøstfældig som han skal sætte i stand. Jagtbud som de andre Huusmænd. Ingen indf. 6 Juni 1754.

555 44 fol 191
Jacob Hau, Vitten - født i Lading - et 3 Spends huus Niels Smed er fradød. Afgift 1 rdr 2 mk. Jagtbud og brew Reiser som de andre huusmænd i Byen. Indf 6 rdr 4 mk. 6 Juni 1754.

556 45 fol 191
Knud Madsen, Lading - født i Haar - et huus Rasmus Jacobsen godwillig afstaar. i stæden for huuspenge giør ugentlig 1 Dags Arbeide i Frijsenborg Hauge og Jagtbud og Brewreiser.  Indf 10 rdr. 6 Juni 1754.

557 46 fol 191.
Jens Michelsen, Voldby 3 Spænd af det huus Jens Midstrup afstaar, med liden Kaalhauge. Betaler 1 rdr 3 mk Jagtbud og Brew Reiser som de andre mænd i Byen. Han nyder Græsning paa Byens Mark til sine Creaturer. Indf 6 rdr 4 mk. 18 Juni 1754.

558 47 fol 191.
Jens Jensen, Aarslev - fra Kvolbæk - 1/2 gaard Peder Pedersen Hørsløf er fradød, hwis Enke han ægter. No 2 Hkorn 3-2-2-1 alb Lg Penge for Howeri og alt 9 rdr 5 mk 13 sk.. Giwer den gamle Mand sin tillagte ophold og hannem fornuftig og skichelig med handler. Indf 24 rdr. 10 Juli 1754.

559 48 fol 191.
Simon Aarslev, Foldby - født i Haar - det huus Jens Tydsk er fradød hwis Enke han ægter.  No 3 Hkorn 2 skp 3 fc 1 alb. Lg 1 rdr 4 mk 8 sk. og giør ugge Dag udi Frijsenborg hawe. Indf 20 rdr. 16 Juli 1754.

560 49 fol 192.
Rasmus Jørgensen Wolf, Vitten fæster af Dend mig tilhørende Kirkens anpart Korn Tiende fra efterfølgende Mænd, Deres Hkorn i bemte Vitten By nemlig:
Jens Lassen 1/2 gaar Hkorn 3-4-3-1 alb - Anders Hansen Hkorn 4-2-5-1 alb - Poul Michelsen Hkorn 4-1 skp - Peder Jensen Smed hkorn 3-5-3-1 alb - Søren Bøit Hkorn 3-7-1-2 alb - Niels Hansen 1/4 part Hkorn 2-2-3-2 alb - Peder Nielsen Kiær Hkorn 1-7-3-2 alb for aarlig afgift af hwer yd Hkorn 4 mk 8 sk ialt Penge 18 rdr 6 sk etc. Indf 10 rdr. 6 Sept 1754.

561 50 fol 192
Peder Nielsen, Voldby - født sst - 1/2 gaard No 7 Hkorn 3 td 2 fc 1/2 alb Niels Jeramiasen for Fæsteren og sin datter har oplat, imod De hannem og hustrue som sig self Lifs tiiden med klæder og føede skulde forsiune, Eller om De iche hos hwerandre paa dend maade kunde foreenes, Da at giwe Dem aarlig 1 td Ruug 1 td Biug  1 td Haure frie huuswærelse og fornøden Tørf til Jldebrand og lade Dem af De  Befindende, udtage 1 Koe 4 faar 1 Swiin og 1 Gaas, og Dertil forskaffe huus Rom, og fornøden foer og Græs for Koe og faarene. Lg 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk? etc Troeligen forretter den paafølgende howeri etc. 29 Sept 1754.

562 51 fol 192
Michel Jørgensen, Lading  - af Voldby - 1/2 gaard i Lading hans Halwbroder Jacob Jensen beboer og til hannem afstaar.
N0 4 Hkorn 2-5-1-2 alb. Lg 5 rdr 1 mk 2 sk etc. Howeri til Lyngballe. Han faar Æege under tømmer til 4re gulf huuse, giwer sin Moder den udlowede ophold og frie huuswærelse. Indf 16 rdr. 10 Decb 1754.

563 52 fol 193
Niels Pedersen Bradsk, Norring et jordløs huus Niels Rasmussen godwillig afstaar, med Condition at bemte Niels PEDERSEN! og hustrue Deres lifs tiid til beboelse beholder 4re gulf huus og der af swarer aarlig 1 rdr. saa og nyder hand og gaard stæd liege wed huuset det øfrige af huuset nyder Niels PEDERSEN og deraf betaler resten af Huuspengene 1 rdr 3 mk. Jagtbud og Brewe Reiser.  Men efter Niels Rasmussen og hustrues død nyder Niels Pedersen heele huuset og med tilliggende Kohlhauge og Gaardstæd. Indf 2o Sletdl. 1 Decb 1754.

1755.

564 53 fol 193.
Peder Madsen, Skaade By - født i Holme Sogn Skaade By paa mit Grewskabs underliggende Gods - en gaard hands fader Mads Pedersen afstaar med Condition at faderen raader for Gaardens Besætning, Auflingen at Dyrcke og driwe, samt widere Gaardens Tilhørende saa lenge hand self lyster og for got finder, og naar hand ey længere agter at wil forestaa gaarden Nyder hand for sig og Konen forswarlig ophold saa lenge dj lewer, Som Sønnen Peder Madsen skal wære Pligtig at giwe dem efter dend imellem hwerandre til dend tiid oprettede Contract og sine øfrige Sødskende, hwad dem bliwer tillagt. No 3 Hkorn 3 td 1 fc 2 alb. Lg penge ialt 6 rdr 4 sk.  Indf 30 rdr. 1 Febr 1755

565 54 fol 193
Niels Michelsen, Tinning - født sst - 1/2 gaard Niels Sørensen godwillig afstaar med Condition at hand ægter hans Datter. No 8 og 9 Hkorn 3-3-3-2 alb Lg 8 rdr 13 sk. etc.  Efterlewer dend med sine Swigerforældre  om gaardens afstaaelse giorte foreening. Indf 16 rdr. 16 Febr 1755.

566 55 fol 193.
Anders Rasmussen, Lading - født i Skjoldelev - et huus Niels Jacobsen godwillig afstaar dog med Condition at Niels Jacobsen raader for huuset og aufling saa lenge hand self wil, og for got finder og siden nyder for sig og Koene Deris Lifstiid, frie huuswærelse. No 2 Hkorn 2 skp 2 fc 1 alb. Huuspenge 2 rdr 1 mk 8 sk etc. forretter Ugedag i Frijsenborg Hauge  giør Brew Reiser og Jagtbud.  16 febr 1755.

567 56 fol 194.
Søren Nielsen, Søften - født i Foldby - en gaard afg Peder Balle forhen beboede og nu af hands efterladte Enke godwillig afstaaet, med Condition at hand ægter hendes Daatter. No 3 Hkorn 10-6 skp.  Lg og for Howeries frihed 19 rdr 12 sk  etc. Det til gaarden af sin formand op Elsked Skou Skifte med flittig tilsiun og op Elskning wel i agt tager at fremmede det ei bortstiæler og Ruinerer hwor for Ieg hannem ligesom hans formand lower og tilsiger at maae hugge der udi det fornøden hawende giærsel og hwad som til Opelskning er uduelig uden forewiisning, ligesaa efterlewer den med sin gamle Swiger Moder oprettede Contract i alle maader. Indf 80 rdr. 6 April 1755.

568 57 fol 195.
Jørgen Ravn (Raufn), Sandby - tiendes mig for Ladefoged her wed Frijsenborg - den mig tilhørende halwe gaard med det paa gaardens Grund liggende huus Niels Pedersen Ladefoged er fradød. hwis enke hand ægter.  No 2 Hkorn 10 td 3 fc og Skou 2 skp 2 fc Lg efter Jordebogen der er huus og Arbeidspenge 15 rdr 1 mk 3 sk etc. og for Kongens og Kirkens anpart Korntiende som ieg paa Lifstiid har accorderet for afgift af hwer td Hkorn 3 mk 4 sk som giwer for begge tiender 11 rdr 10 sk. Udbetaller naar paakræwes wed Gaarden indestaaende Børne Penge. Indf 100 rdr. 14 April 1755.

569 58 fol 195.
Peder Pedersen Kieldsen, Aarslew den gaard hans fader Peder Wærum er fradød og hans Moder godwillig afstaar. No 4 Hkorn 8 td 4 skp 1 alb. Lg og arbeidspenge 25 rdr 3 mk 3 sk. Efterlewer dend med sin Moder om hendes aarlige ophold, oprettede Contract i alle maader. Indf 33 rdr 2 mk. 14 April 1755.

570 59 fol 195.
Erich Nielsen Graugaard, Skjoldelev 1/2 gaard Jens Jensen er fradød, hwis efterladte Enche denne igien ægter.  No 2 Hkorn 4 td 2 skp 2 alb. Lg 7 rdr 9 sk etc. Howeri til Frijsenborg.  Giwer hands sahlig formands gamle Moder hendes af gaarden tilkommende aarlige ophold, efter de udi i sidste Skifte forretning anførte og fastsatte tiider. Indf 20 rdr. 14 April 1755.

571 60 fol 196
Niels Hvas, Norring - af Foldby - 1/2 gaard Frands Groersen godwillig har afstaaet.
No 3 Hkorn 3-3 skp 2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringgaard. Efterkommer dend med Frands Groersen om gaardens afstaaelse oprettede Contract ligesaa giwer ham hans lifs tiid de aarlig til hans ophold lowede 3 td Korn. Indf 10 rdr. 14 April 1755.

572 61 fol 196
Morten Teilmann, Sabro Sogns Korntiende - Welædle og Welbr Hr M T  wed Ristrup etc i fæste Sabro Sogn, Kongens og Kirkens anpart Korntiende, Jtem Faarup Sogns Kongens anpart dito Tiende paa følgende Conditioner etc.

Sabro  Sogns 71 td 3 fc 2 alb og Faarup 67 td 2 skp 1 alb for afgift Sabro af hwer td Hartkorn 3 mk og Faarup 4 mk. Den accorderede aarlige afgift Skatter iberegnet 123 rdr 5 mk 2 sk betales wed Kyndelmisse her paa Frijsenborg. 15 Maj 1755.

573 62 fol 196  
Jens Lai, Vitten - født i (ikke ang). Et Boel Jens Andersen er fradød, og hans efterladte Enche formedelst Armod har maattet afstaa. No ? Hkorn 1-6-3-2 alb. Lg 4 rdr 5 mk 11 sk. etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 20 rdr. 26 Maj 1755.

574 63 fol 197
Catrine Heilvig Hansdatter, Fajstrup et huus Johan Hartvig sidst beboede og for et aars tiid derfra er bortreist til Holland. No 5 Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Lg og arbeidspenge 3 rdr 2 mk 8 sk etc. Ligesaa nyder hun dend samme frihed med Kroeriet som hendes formand hworudi ingen i Bemte Fajstrup Bye som derfor ikke har tilladelse, maae understaae sig at giøre hende nogen indpas eller Skade, og skulde nogen understaae sig af Byens huusmænd eller Inderster at Sælge Enten Øll Brendewiin eller Tobak med widere i Byen eller  huuse, skal de derfore alworlig bliwe afstraffet. Indf 20 rdr. 12 Juli 1755.

575 64 fol 197
Christen Pedersen Sølvsten, Voldby - født sst - en gaard hans fader er fradød No 12 Hkorn 5-4-1-1 alb. Lg 11 rdr 5 mk 15 sk etc. Giør halw Howerie til Frijsenborg. Indf 80 rdr 13 Juli 1755.

576 65 fol 198
Rasmus Poulsen, Lading - født sst - 1/2 gaard Mads Andersen Smed godwillig afstaar. No 18 Hkorn 2-5 skp. Lg 8 rdr. etc.  Howerie til Lyngballe. Giwer aarlig til Mads Smed og Hustrue, dend sig Reserwerede ophold som er 2 td Ruug 2 td Byg 1 td Haure, 1 fæed Swiin saa got som 2 rdr 4 fæede Giæs 4 faar og 1 Koe paa foeder og græs Item frie huuswærelse og fornøden Ildebrand, og det saa længe indtil Mads Smed Nyder den hannem Naadigst lowede Hospitals hold, da forbemte ophold Sesserer? og hand med hustrue alleneste Nyder frie huuswærelse og fornøden Ildebrand. Indf 16 rdr. 14 Aug 1755.

577 66 fol 198
Peder Knudsen, Aarslev - født sst - en gaard Søren Weng er fradød hwis Enche hand ægter. No 7 Hkorn 8 td 2 fc 1 1/2 alb. Lg og Arbeidspenge 24 rdr 1 mk 7 sk. Wære sine Stifbørn tillagte arfwepart, som i Gaarden under deris farbroder og wenners opsiun er indestaaende, dennem answarlig. Indf 50 rdr. 1 Sept 1755.

578 67 fol 198
Envold Nielsen, Norring Mølle - født i Borum Mølle - som Rasmus Jensen sidst Beboede og fradøde hwis efterladte Enche hand igien ægter. Hkorn 1-2-2-2 alb Agger og Eng og Mølleskyld 3-1-2 skp. tillige med 1/4 part af No 4 i Norring Hkorn 1-3-1-2 alb. Lg 22 1/2 td Ruug Meel 1 td 2 skp Haure 1/4 fc Smør 1/4 Lam 1/4 gaas og Penge 6 rdr 1 mk 1 4sk.  Udbetaler Børnene deris til kommende arfwepart som i Boen er indestaaende. Indf 90 rdr. 4 Octob 1755.

Skriveren starter med no 78 og ikke 68.

579 78 fol 199
Rasmus Laursen, Vitten  - født i Svejstrup - et Boel Jens Wandt godwillig afstaar. No 16 Hkorn 1-3 skp 1 alb Skou 2 alb ligesaa af huuset No 4  1 fc 1 alb Lg 3 rdr  etc. Giør ugentlig een Dags arbeide i Frijsenborg Hawe, Jagtbud som de andre Huuse.. Efterkommer den med Jens Wandt om afstaaelsen oprettede Contract. 10 Octob 1755.

580 79 fol 199
Ormslev Sogn Korntiende - Høyædle og Welbaarne Frue Etatsraadinde Caritius til Constantinsborg fæster Dend mig af det saakalde Berendt Jord udi Ormslev Sogn beliggende og til Constantinsborg Mark er indlukket tilkommende anpart Kirkens Korntiende imod afgift 1 rdr (td?). Indf er betalt 11 Sept 1755.

581 80 fol 199
Jens Hiort, Sall - min Kock - Aptrup Byes Kirkens Korn tiende beliggende udi Sall Sogn. 16 Juli 1755.

582 81 fol 199
Peder Hvas, Haldum - født i Foldby - Niels Skræders fradøde 1/2 gaard hwis efterladte Enche hand ægter. No 5 Hkorn 5 td 1 skp 2 alb Lg 7 rdr 3 mk 12 sk etc. Howeri til Norringgaard. Indf 24 rdr 29 Novb 1755.

583 82 fol 200
Niels Jensen, Foldby - født i Hadsten - 1/2 gaard Morten Christensen formedelst armod qwitterede. No 3 Hkorn 3-4-2-2 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 12 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Indf i henseende til Gaardens maadelige tilstand er hand frigiwen, ligesaa er hand befriet for de til Ruug sæden lewerede 3 td 5 skp Ruug, og til istandsættelse har ieg lowet ham under tømmer til 4re gulf huus. 29 Novb 1755.

584 83 fol 200
Hendrich Blichfeldt, Vitten Sogns Korntiende - Skourider - i Fuglsang. Titul Giør Witterligt, Det ieg hawer Skiencket og giwet Som ieg og herwed Skiencker og giwer min Skou Rider Hendrick Blichfeldt, boende i Fuglsang, uden nogen slags afgift til mig og efter kommere eller andre i nogen maade at Sware eller betale, Vitten Sogns Kierkens anpart Korn tiende dends aarlig indkomst/: Der Sorterer ellers under Frijsenborg Howedgaards Taxt:/ Naar dend efter Skou Rider Olle Christensens Jægers Dødelige afgang Ledig Worder, Saa lenge hand udi min og efterkommeres tieneste forbliwer. 18 Decb 1755.

585 84 fol 200
Jens Rasmussen, Søften - Landsoldat født i Norring By, Foldby Sogn - 1/2 gaard Jens Jensen Topholm godwillig afstaar. No 1 Hkorn 3-6-2-1 3/4 alb. Lg 11 rdr. Efterlewer den med J J Topholm om afstaaelsen oprettede Contract. Indf 16 rdr. 28 Decb 1755.

1756.

586 1 fol 201
Mads Fredriksen, Fajstrup - fra Skivholme - 1/2 gaard Hans Nielsen formedelst armod har maattet qwittere.
No 8 Hkorn 4-4-2 fc. Lg 5 rdr 4 mk 7 sk etc. Indf 20 rdr. 20 Jan 1756.

587 2 fol 201.
Jens Andersen, Norring - født i Aidt - et huus Hans Sørensen hiulmand beboer, og nu for hannem afstaar, med Condition at hand Self wil Raade for huuset og auflingen, saa lenge hand same kand forestaae, og naar hand ey lengere kand, eller der skulde Reise sig nogen Dispute imellem Dem, wil hand aarlig hawe sig Reserwerende til ophold 2 td Ruug 2 td Biug 1 td Haure 2 fæede Swiin frie huus og fornøden Ildebrand, samt naar hand og hustrue wed Døden afgaar, en skickelig heimfar, hworimod Jens Andersen nyder alt hwad De sig efterlader, af Lewende Creaturer og Boeskaber. Huus og Arbeidspenge 7 rdr 5 mk forretter Jagtbud og brewe Reiser som e andre huusmænd i Byen. Indf 24 rdr. 28 Marts 1756.

588 3 fol 202
Borum Sogns Korntiende - Borum Sogne Mænd faar fæste paa Sognets Kongens anpart Korn og qwæg tiende. Undtagen Peder Møller i Borum Mølle. Warende  saalænge Rasmus Pedersen og Jens Madsen lewer. Afgift af hwer td Hkorn der er ialt 93 td 2 skp 1 fc 2 alb agger og Eng 4 mk Danske 62 rdr 1 mk 4 sk og af Qwægtiende penge  aarlig 3 rdr. Indf 4 mk af td ialt 62 rdr 1 mk 4 sk. 28 Marts 1756.

589 4 fol 202
Niels (Pedersen) Fogh, Skivholme - hosbondhold paa dend halwe part af Self Eyergaarden Hans Moder Kirsten Jensdatter til hannem skiøder og afstaar. No 2 Hkorn 3-6-1 1/2? fc Skou 1 fc 2 alb Lg 6 rdr 4 mk 5 3/4 sk. etc. Howeri til Lyngballe som sædwanlig. Saa har ieg og wed dette hosbondsholds brews udgiwelse Accorderet ham, at om hand nogen Tiid skulde faae i Sinde at fløtte fra gaarden igien, till et andet Stæd, bliwer det ham tilladt med Kohne og Børn at fløte, naar hand frasiiger sig Gaarden i loulig tiid, og Dertil lewerer Besetning efter louen etc. Indf 50 rdr. 6 April 1756.

590 5 fol 203
Proustinde Høst, Hammel et huus min Koch Jens Hiordt sidst beboede med tilliggende Stald og Hauge. Hun nyder og paa Gaardens Mark om Sommeren frie Græsning som hende aarlig, lige wed andre skal bliwe forewiist til 2de Kiør og 1 Hæst og i mangel af Hæst i Dends stæd 1 kou meere, og 10 læsser Bøge brænde træe til aarlig udwiisning saa og Tørwe Skiær paa de til Stædet henlagte Skifter hworimod hun til hwer Woldborre dag betahler huuspenge, familie og Folche Skatter med Indberegnet udi alt 16 rdr Ligesaa har ieg Accorderet hende  Kongens og Kirkens anpart Korntiende af Niels Rasmussens Kvolbæk og Jens Jørgensens paaboende gaardes Hartkorn i Hammel, hver td a 4 mk. Indf 50 rdr. 24 Maj 1756.

591 6 fol 203
Niels Thomasen, Tinning - født i Tulstrup Mølle, nu tienendes her paa Frijsenborg - et Boel i Tinning Hans Lassen Skoufoged godwillig afstaar, med Condition at hand ægter Datteren Margarete Hansdatter, og lader ham Raade for Stedet og alt tilliggende  saa lenge hand selw will og for got finder. No 3 Hkorn 1 td. Afgiften efter Jordebogen er hand befriet for, fordi hand skalle wære Skoufoged ower de same Skoue Hans Lassen har tilsiun med, som hannem naar Hans Lassen sig dem frasiger med Siuhn owerleweres.  Efterkommer i alle maader dend med sin Swigerfader om afstaaelsen oprettede Contract. Saa har ieg og under dette fæste giwen ham Kirkens anpart Korn tiende af Stedet ligesom hans formand og for Betaling hans lifstiid Kongens og Kirkens anpart Korntiende af  Christen Christensen i Sandby paaboende halwe Self Eyergaards Hkorn imod aarlig afgift af td Hkorn 3 mk ligesom sin formand. Og om saa war at der omstændigheder forekom, at hand ey kunde beholde bemte tiende, da naar det forlanges af ham, da Skal hand andre derfor ligesaa goede nyde etc. Indf 50 rdr. 3 Juni 1756.

592 7 fol 204
Joen Poulsen, Skjoldelev et huus ibd Jacob Jensen er fradød hwis enche hand ægter. No 4 Hkorn 7 skp 2 fc 1 alb Lg 2 rdr etc. Indf 40 rdr. 10 Juni 1756.

593 8 fol 204
Jens Muncheboe, Skjoldelev - Welærwærdige Hæderlig og Wellærde Hr J M Sogne Præst for Lading, Sabro og Faarup Menigheder - et huus som Bøssemageren Hendrich Hansen nu qwitterer.
No 4 Hkorn 1 fc 1 alb og af Westergaards 1/5 part Hkorn under No 10 1 skp 2 fc 2 2/5 alb. Lg huus og Arbeidspenge 4 rdr 3 mk 8 sk. Ingen indf. 19 Aug 1756.

594 9 fol 204
Søren Jensen, Sandby 1/2 Self Eyergaard ibd hands Sødster Anne Jensdatter beboer og til hannem afstaaer. No 1 Hkorn 9-7-3-1 alb Skou 2 skp 2 alb Lg 5 rdr 1 mk 2 1/2 sk etc. desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende sin Lifstiid for afgift 3 mk 4 sk aarlig. Forretter howerie til Frijsenborg som Sædwanligt. Holde Skouen efter forordningen. Owerholde Contracten om gaardens afstaaelse. Hosbondhold 80 rdr. 20 Aug 1756.

595 10 fol 205
Jens Andersen, Sandby - født sst - 1/2 gaard ibd hans fader Anders Michelsens er fradød.
No 6 Hkorn 5-3 skp 1 1/2 alb? Skou 4 skp 1 fc.
Lg 9 rdr etc.
Howerie til Norringgaard. 
Giwer sin Stifmoder til aarlig ophold de udlowede 2 td Korn, som er 1 td Ruug og 1 td Biug, frie huuswærelse og 4re læsser Tørwe til Ildebrand saa lenge hun sidder Enche, hworimod hun er pligtig, der for betaling at wære ham frem for andre udi høsten og eller aldtiid naar hand hende behøwer behielpelig med det hun kand bestille. For indf saawelsom for dend paa Gaarden heftende Restance, og anden hans fader sig paadragen gield, samt det der till Af Høye Herskabet lewerede Sæde og Æde korn er hand befriet. 20 Aug 1756.

596 11 fol 205.
Peder Nielsen, Hammel - født sst 1 gaard Lars Geylund formedelst armod maatte qwittere. No 9 Hkorn 3-1-2 fc. Lg 7 rdr 2 mk 3 sk etc. Howerie til Frijsenborg. Lader Degnen Wardinghuus i Roe og fred beholde Toften som hand efter Høye Herskabets tilladelse for aarlig afgift 6 rdr sin lifstiid nyder.  Ingen indf samt for Restancen paa Gaarden og lewerede Korn er hand befriet. 20 Aug 1756.

597 12 fol 206
Jens Sørensen, Hummelure - af Lerbjerg 1/2 gaard Zacharias Christensen er fradød. No 1 Hkorn 3-4-2-2 alb. Lg 7 rdr etc. Howerie til Frijsenborg. Ingen indf. 20 Aug 1756.

598 13 fol 206
Rasmus Nielsen, Lading - Skoufoged i Lading - agger og Eng 1 td 6 skp 3 fc 2 1/2 alb af Jens Hansens ibd 1/2 gaards Hkorn under No 10 og 11 staar for 5 skp 3 fc 2 alb hwilke bemte 1-6-3-2 1/2 alb Jens Hansen formedelst armod og fattigdom godwillig afstaar. Lg og Arbeidspenge 5 rdr 4 mk 8 sk etc. Og fordi hand igien afstaar de af huuset no 4 udi fæste owerlatte 3 fc giwer hand ingen indf. 20 Aug 1756.

599 14 fol 206
Knud Madsen, Lading 1/4 af Jens Hansens 1/2 gaards Hkorn ibd No 10 og 11 Hkorn 7 skp 1 fc 2 3/4 alb. Lg og arbeidspenge 2 rdr 5 mk 4 sk. Giør Jagtbud og Brewe reiser. Ingen indf. 20 Aug 1756.

600 15 fol 207
Thomas Poulsen, Voldby  - født i True - dend 1/2 deel af en gaard Jacob Thomasen beboer og godwillig afstaaer. No 13 Hkorn 6 td 2 fc 2 alb den halwe deel deraf 3 td 1 fc 1 1/2 alb. Lg 5 rdr 1 mk 15 1/2 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Efterkommer dend med Jacob Thomasen om gaardens afstaaelse for Nærwærende tiid og siiden, naar dend anden 1/2 deel hannem udi fæste owerlades oprettede Contract i alle Maader. Indf 40 rdr. 16 Octob 1756.

601 16 fol 207
Søren Nielsen, Voldby  1/2 gaard ibd som Jørgen Pelsen er fradød. No 15 Hkorn 2-7-1-1 1/2 alb. Lg 3 rdr 2 sk etc. Howeri til Frijsenborg ligesom sine Naboer. Efterkommer dend med sin Swigermoder om hendes ophold oprettede Contract. Indf 20 rdr. 16 Octob 1756.

1757.

602 17 fol 207
Poul Nielsen, Aarslew en gaard Poul Knudsen er fradød. No 11 Hkorn 8-6-2-2 alb. Lg og arbeidspenge 26 rdr 3 mk. Den med afg Poul Knudsens Enke om hendes ophold, oprættede Contract i alle sine ord efterkommer. Indf 40 rdr. 22 Marts 1757.

603 18 fol 208
Jep Pedersen, Skjoldelev - af Voldby et huus Niels Troelsen godwilligt har afstaaet. No 3 Hkorn 3 skp 1 fc. Afgift 1 rdr 8 mk. Jagtbud og brew reiser. Indf 13 rdr 2 mk. 30 Marts 1757

604 19 fol 208
Jens Jensen True, Borum - som med fri Pas paa mit gods er indkommen - hosbondhold paa den halwe Selfeier gaard Jens Sørensen sidst har eiet og fradød, ægter Enchen. No 1 Hkorn 4 td 4 skp 1 1/2 alb og fæste paa det halwe Kirke Boel ibd Hkorn 3 td 2 skp 2 1/2 alb. Lg 20 rdr 4 mk 11 sk. Forretter paakommende Reiser. Hbh 40 rdr 30 Marts 1757

605 20 fol 208
Christen Marcusen, Fajstrup 1/2 gaard Poul Svendsen godwillig afstaar. No 7 Hkorn 3-4-2 fc Skou 1 fc 1 alb. Lg 6 rdr 3 mk 8 sk howeri til Lyngballe.. Efterkommer den med Poul Svendsen oprettede Contract om afstaaelsen. Indf 20 rdr. 31 Marts 1757.

606 21 fol 209
Rasmus Michelsen, Tinning - født sst - en gaard Niels Madsens er fradød, hwis Enke hand ægter. No 5 Hkorn 5-4-2 fc. Lg og 1/2 Howeri frihed 22 rdr 5 mk 9 sk etc. 1/2 gaards howeri til Frijsenborg.. Betaler sine Stifbørn deres arwepart som hos ham i gaarden er indestaaende. Indf 100 rdr. 10 April 1757.

607 u/no fol 209
Mads Pedersen, Aarslev - Paa hans Fæstebrew er anført som følger:
Ligesaa har jeg owerladt til forbemte M P den anden 1/2 deel af No 9 som Jens Klemindsen (Clemmensen)? er fradød Hkorn 2-3-3 fc. Lg 7 rdr 2 mk 7 sk. Indf 10 rdr. 24 April 1757.

608 22 fol 209
Rasmus Nielsen, Trige - min datter tilhørende huus hands Stiffader Knud Thomasen er fradød, uden afgift ligesom formanden, saalenge hand forretter Skoufoged tieneste, og sig udi tienesten forholder, som bør wære, nemlig wel passer paa de mig tilhørende Skouparter i Trige og Lisbjerg Skoue etc. Indf 16 rdr. 27 Maj 1757.

609 23 fol 210
Jens Pedersen, Skjoldelev - 1/2 gaard Anders Ovesen er fradød.
No 6 Hkorn 4-1-1 fc. Lg 6 rdr 1 mk 8 sk etc.. Efterkommer den med hands Swigermoder oprettede Contract i alle maader. Indf 40 rdr. 28 Maj 1757.

610 24 fol 210
Jens Rasmussen Kiær, Vitten 1/2 gaard hans Swigerfader Rasmus Nielsen godwillig afstaar. No 11 Hkorn 1-7-1 fc. Kirkejorden under No 21 Hk 1 td 2 skp og af huusene under no 4 - 1 fc 1 alb. Lg 7 rdr 2 mk 10 sk etc. Howeri til Frijsenborg.. Efterlewer den med sine Swigerforældre oprettede Contract, betahler de til sin Swoger udlowede 20 Sdr. Indf 20 rdr. 8 Aug 1757.

611 25 fol 210
Christen Wandt, Sandby - herwed Frijsenborg - 1/2 gaard Jens Sørensen er fradød. No 5 Hkorn 4-5-2-1 alb Skou 1 skp 1 alb. Lg 8 rdr 2 mk 8 sk etc. Howeri til Norringgaard. I henseende til gaardens Brøstfældighed uden indf. 14 Aug 1757.

612 26 fol 211
Peder Nielsen, Terp Mølle - hans fradøde faders - 1/2 Mølle, dend Mølleskyld og Hkorn, samt det halwe af det i fæste hawde gaards Hkorn udi Terp Bye, som mig er tilhørende, og hands Moder Ingeborg Hansdatter afstaar. Mølleskyld 2 td 1 skp  Agger og Eng 7 skp og af Gaardens Hkorn No 1 - 2 td 3 skp 1 alb paa følgende Conditioner: Saa lenge hans Moder lewer og selw wil forestaa dend 1/2 Mølle etc. nyder hand dend 1/2 deel til beboelse og brug med tilliggende Hkorn agger og Eng samt halwe Besætning. Lg Meel som in nature leweres af den halwe Mølle 7 1/2 td Penge 2 rdr 4 mk og haure 4 skp, hworudi godtgiøres for Møllen og Møllewærkets wedliigeholdelse 2 Tønder Meel og af Gaardens Hkorn 2 td 3 skp 1 alb Lg og Arbeidspenge 7 rdr 4 mk 1sk etc. Indf 100 rdr. Har ieg lowed som ieg og herwed lower at hand skal nyde efter sin Moders død, eller naar hun hendes andeel af Møllen og gaarden wil afstaa til ham, for liige saadan afgift som owennæwnte er, og Indf 100 rdr. Om det skulle forekomme hand ugift wed Døden afgaar skal een af hands Sødskende, Nyde Møllen og Gaarden i fæste for indf 200 rdr.

Nyder hand sin lifstiid aarlig 6 Karl Tørwe skiær paa Frijsenborg Gaardsens Mark udi Roed Moes for aarlig Betaling 2 rdr. Efterkommer den med sine Sødskende om deris faderne, og i sin tiid forwendtende Møederne arf, imellem dem oprettede Skifteforretning i alle maader. Indf 100 rdr. 14 Aug 1757.

613 27 fol 211
Svend Michelsen, Lading 1/2 gaard hands fader Michel Skræder godwillig afstaar, No 7 Hkorn 2-4-3 fc. Lg 4 rdr 2 mk 10 sk etc. Howeri til Lyngballe.  Efterkommer Contracten med sin fader om afstaaelsen. Indf 20 rdr. 20 Octob 1757.

614 28 fol 212
Niels Jensen, Lemming - født sst - sin faders Jens Pedersens fradøde gaard, som Moderen afstaar, dog med Condition, at hun selw nogle aar wil raade for Gaarden. No 4 Hkorn 8-2-2-1 alb og Skou 2 skp 2 1/2 alb.  Lg og arbeidspenge (ikke ang). Efterkommer den med sin moder om hendes ophold af gaarden, naar hun dend afstaar, til den tiid oprettede Contract i alle maader, Samt udbetaler paa anfordring til sine Sødskende,  dend i Boen indestaaende arwepart. Indf 50 rdr. 22 Octob 1757.

1758.

615 1 fol 212
Jonas Pedersen, Norring - født sst - et Boel Erik Rasmussen er fradød, hwis Enke hand ægter. No 12 Hkorn 1-3-2-1 alb og af Gaarden No 10 Hkorn 1-5-1-3/4 alb. Lg af Boelet 3 rdr 2 mk 9 sk og af No 10 2 rdr 1 mk 10 sk etc. Howeri til Norringgaard.. Indf 20 rdr. 10 Febr 1758.

616 2 fol 212
Peder Pedersen, Lynge (Lyngaa - født sst - sin Stiffaders Mikkel Pedersen Hiulmand fradøde 1/2 gaard. No 3 Hkorn 5 td 3 fc. Lg 6 rdr 3 mk 13 sk Howeri til Faurskov. Giwer sin Moder til ophold hendes lifs tiid aarlig 6 skp Ruug 6 skp biug 3 skp haure, 1 Koe og 4re faar paa foder og Græs, 1 feed Swiin, 1 gaas i gaarden gaaende, frie huuswærelse og 5 læsser Tørw til nødtørftig Ildebrand med widere som er udlowet. Indf 20 rdr. 10 Febr 1758.

617 3 fol 213.
Niels Jensen, Skjoldelev - født i Foldby - et huus Frands Pedersen Smed  afstaar tillige med den 5te part af Westergaards Hkorn under No 10 1 skp 2 fc 2 4/5 alb. Huuspenge 4 rdr og af Hkorn Lg og arbeidspenge 2 rdr, giør Jagtbud og Brew = Reyser ligesom de andre huusmænd i Byen. Og om saa skeede at hand skulde bortdøe førend sin gamle fader Jens Foged, som fra sin huuswærelse i Foldby flytter til ham, nyder hand sin lifstiid efter ham frie huuswærelse hos Den som huuset igien faar i fæste. Indf 10 rdr. 10 Febr 1758.

618 4 fol 213
Niels Jensen, Voldby sin faders Jep (navn ok) Nielsens 1/2 gaard hand godwillig afstaar, dog med Condition, at hand tillige med Sønnen endnu i nogle Aar for gaarden og auflings Drift wil Raade.
No 10 Hkorn 3-1-3 fc. Lg 3 rdr 2 mk etc. Indf 20 rdr. 14 Marts 1758.

619 5 fol 213
Poul Nielsen, Lading - født sst - 1/2 gaard hans fader Niels Laursen fradøde. No 14 og 15 Hkorn 3 td 3 fc 2 alb. Lg 7 rdr 3 mk etc. 1/4 part Howeri til Lyngballe. Udbetaler sine Sødskende den Dennem tilkommende Arfwepart, og øfrige gield, efter Skiftebrewets indhold. 14 Marts 1758.

620 6 fol 214
Niels Nielsen, Tinning - født Skjød Smedie huus -  Grevskabet Frijsenborgs Reserve Mand - et Boel Hans Lassen Skoufoged godwillig afstaaer og oplader, dog med Condition at hand tager Hans Lassen Datter, afg Niels Thomasens efterladte Enke Margrethe Hansdatter til ægte. No 3 Hkorn 1 td, meerbemte Niels Nielsen, naar Hans Lassen det til ham afstaar etc. Afgiften efter Jordebogen er hand befriet for, fordi hand skal wære Skoufoged ower de samme Skoue Hans Lassen har tilsiun med, som denne frasiger sig, wed Siuhn owerleweres. og hand Samme saaledes beopagter og tilswarer, som hans Kongl. Maits Allernaadigste lou og forordninger byder etc. Efterlewer den med sin Swigerfader om afstaaelsen oprettede Contract. Saa har ieg og under dette fæste giewen ham Kirkens anpart Korntiende af Stædets Hkorn sin lifs tiid fri for nogen afgift, lige som hands formand, og for betaling hans lifs tiid Kongens og Kirkens anpart Korntiende af Christen Christensens i Sandby paaboende halwe Self Eier gaard etc. Indf 50 rdr.14 Marts 1758.

621 7 fol 214.
Rasmus Johansen, Hadbjerg - født sst - et huus Poul Andersen godwillig afstaar, med Condition at hand og hustrue nyder 3 fag huus deraf til frie huuswærelse Deres lifstiid. Huuspenge 2 rdr 4 mk giør Jagtbud og brew Reyser. Indf 13 rdr 2 mk. 29 Marts 1758.

622 8 fol 215
Jens Christensen, Voldby - Skræder, født i Houlbjerg - et huus  med liden Kaalhauge Jens Lindricksen Skræder er fradød og Enken godwillig afstaar. Huuspenge 2 rdr 4 mk 8 sk og hielpe Skat 2 sk Jagtbud og brewreiser. samt andre pligstdage ligesom hands formand.  Efterkommer den med Enken om afstaaelsen indgaaede foreening som er at nyde frie huuswærelse, hindes lifs tiid hos ham. Indf 20 rdr. 29 Marts 1758.

623 9 fol 215
Anders Jensen, Vitten  - født sst - et af Bakgaardens huuse med liden Kaalhauge Jens Skiøtt afstaar. Huuspenge 2 rdr. Jagtbud og Brewreiser. Indf 10 rdr. 29 Marts 1758.

624 10 fol 215
Jens Christensen, Norring - Skræder, født i Ris - et huus  Rasmus Bødker er fradød, og hands efterlewende Enke, med Condition at hand ægter hendes Datter, godwillig afstaar, og hun hendes lifs tiid nyder frie huuswærelse hos ham, og af Jndboen udtager sig til hendes fornødenhed: 1 Sengested med behørig Sengeklæde 1 Kiste, 1 Kiedel. Huuspenge 2 rdr Jagtbud og brew reyser med widere.  indf 12 rdr. 29 Marts 1758. (fæsteren kvitt. med: Jens I: P: S. Christensen)

625 11 fol 216
Frederich Wardinghuus, Anbækhus - Sogne Degn for Hammel og Voldby Menigheder - det saakaldet Anbækhuus beliggende mellem Hammel og Farre Mark, under Frijsenborg howedgaards Taxt sorterende.

Paa følgende Conditioner:

1)
Naar den itzige Beboer Søren Anbech (Anbæk) enten wed Døden afgaar eller godwillig afstaar; antager han det etc.
2)
Betaler hand derfor aarl: Skatter - Landgilde - Tiende og arbeids penge - Consumtion, Familie og folkeskatter for sig, sine børn, tieneste - og huus - folk enten de ere i Anbæk eller udi Hammel Degnebolig med indberegnet 16 rdr.
3)
Han maa sanke aarlig i Frijsenborg Dyrhauge 16 læsser brænde Træe etc.
4)
For Skoleholdertienesten i Hammel bliwer hand befriet, ligesaa snart hand Anbæk antræder, hworimod jeg ansætter en anden Skoleholder, som nyder dend løn jeg giwer og Bønderne aarlig swarer og forskaffer ham huuswærelse.
5)
Hans børn, om saa war hand nogen til auflings brug wed Anbæk skulle behøwe skal derfor alligewel for Kornet? wære befriet. -

Indf 33 rdr 2 mk. 4 April 1758.

626 12 fol 216
Niels Giermandsen, Norring - født i Vitten - Frijsenborg Reserwe mand - 1/2 gaard Søren Schiødt er fradød. Ægter Enken. No 6 Hkorn 3 td 2 fc 1 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringgaard.  Indf 16 rdr. 6 April 1758.

627 13 fol 216.
Michel Blach, Voldby - født i Lerbjerg - Grevskabet Frijsenborg Reserwe Mand - 1/2 gaard Christen (Nielsen) Skaarup er fradød. No 5 Hkorn 2 td 4 skp 1 alb. Lg 3 rdr 2 mk etc. Ingen indf. 6 April 1758.

628 14 fol 216
Niels Nielsen, Ris - født sst - 1/2 gaard Knud Mikkelsen er fradød, ægter Enken.  No 2 Hkorn 3-2-1-1 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringgaard. Udlewerer Børnene Deres  tillagte fædrene arwepart. Indf 24 rdr. 11 April 1758.

629 15 fol 216
Anders Christensen, Norring - født i Ris - 1/2 gaard  Søren Laursen er fradød, ægter Enken. No 2 Hkorn  3 td 1 fc 2 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk.  etc Howeri til Norringgaard. Udbetaler dend i Boen indestaaende børnene tillagde Fædrene og Mødrene arw. Indf 26 rdr 4 mk. 4 Maj 1758.

630 16 fol 217
Karsten Madsen, Blytækkerhuset, Hammel - Grevskabets Reserwe mand - det saakalde Blytækkerhuus som hands fader beboede og fradøde, med tilliggende Jord under Frijsenborg howedgaards taxt. Lg og huuspenge 10 rdr. og lewerer alle 3de Korntiender til Frijsenborg af det wed Stædet auflede Korn in nature. Indf 24 rdr. 6 Marts 1758.

631 17 fol 217
Aarslev Sogns Korn og Qwægtiende.

Fæstebrew for Aarslev Sogne = Mænd paa Kirkens anpart Korn og Qwæg = tiende. af bemte Sogn saa lenge Peder Knudsen, Søren Wærum og Niels Nielsen lewer, og deraf aarlig til Kyndelmisse, betaler af hwer td Hkorn 3 mk 8 sk og af Qwæg tienden 3 rdr. Sognets Hkorn 94 td 1 skp 2 fc 2 alb = 54 rdr 5 mk 12 sk. De næwnte tre mænd er answarlig for betalingen i rette tiid. Indf 40 rdr. 9 Juni 1758.

632 18 fol 218
Laurids Jensen, Foldby - født i Borum - et huus med liden Kaalhauge Niels Mogensen godwillig afstaar. Huuspenge 2 rdr Jagtbud og brewreiser. Indf 6 rdr. 9 Juni 1758.

633 19 fol 218
Gotfred Bentzon, Voldby - Land Soldat under hr Oberst Leutnant Jægers Compagni - 1/2 gaard Jens Poulsen for armod maatte qwittere. No 3 Hkorn 2 td 4 skp 1 alb. Lg 3 rdr 2 mk etc. Howeri til Frijsenborg. Ingen indf. 2 Aug 1758.

634 26 fol 218
Peder Nielsen, ikke ang hvor! - født i Pannerup - med frie Pas paa mit Gods er indkommen - hosbondhold paa halwdeelen af Rasmus Fregerslews Selweiergaard som han afstaar (stedet er ikke ang). No 11 Hkorn 3-6-3-2 1/2 alb. Lg og arbeidspenge 10 rdr 1 mk 15 sk. og forretter paakommende Reiser. For den tilliggende Skoupart forholde sig efter Skouforordningen.  Hosbondhold 25 rdr. 2 August 1758.

635 21 fol 219
Michel Sørensen, Søften sin fader Søren Mikkelsens gaard som hand godwillig afstaar. No 19 og 20 Hkorn 6-3-2-1 alb. Lg og arbeidspenge 10 rdr 5 mk 11 sk og til Constantinsborg 5 rdr 5 mk 6 sk. Udbetaler sine Sødskende deres arweparter samt øwrige paa boen hæftende giæld. Giwer hans gamle Fader til aarlig Ophold 12 skp Ruug 1 td Biug, 1 Koe og 4 faar paa foeder og Græs, 1 feed Swin eller Penge derfor 2 rdr, samt frie og forswarlig huuswærelse og fornøden Ildebrand. Indf 40 rdr. 2 Aug 1758.

636 22 fol 219
Anders Nielsen, Trige - født sst - 1/2 gaard hans fader Niels Justsen er fradød. No 6 Hkorn 3 td 3 skp 1 alb. Landgilde og arbeidspenge 10 rdr ? mk 15 sk. Udbetaler sin Sødskende deres udi Boen staaende arwepart, efter Skiftebrewet.  Indf 16 rdr. 2 Octob 1758. Sign: Elisabet Sophia Desmarciere.

637 23 fol 220
Laurs Nielsen, Hammel - Snedker, født sst - 1/2 gaard hans fader Niels Laursen Snedker er fradød. No 7? Hkorn 1 td 4 skp 3 fc 1 alb meerbemte L N Snedker maae nyde etc.  Lg 3 rdr 4 mk 2 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Giwer sin gamle Moder nødtørftig underholdning, frie huus wærelse og fornøden ildebrand.  Indf 10 rdr. 30 Octob 1758.

638 24 fol 220
Niels Jørgensen Sølwsteen, Voldby - født sst - 1/2 gaard hans fader Jørgen Sølvsten godwillig afstaar. No 15 Hkorn 2-7-1-1 1/2 alb Lg 3 rdr 2 mk etc. Howeri til Frijsenborg. Efterlewer den med sine gamle forældre om deres ophold oprettede Contract. Indf 20 rdr. 3 Octobr 1758.

639 25 fol 221
Niels Frandsen, Norring - født sst - 1/2 gaard faderen Frands Rasmussen  er fradød. No 1 Hkorn 3-4-1-1 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk. etc Howeri til Norringgaard. Bør hand at giwe sin gamle moder, naar hun ej længere wil eller kand bliwe hos hannem til aarlig ophold efter Contract og accordt 1 td 4 skp Ruug 1 td 4 skp Biug 1 Koe af de som findes wed gaarden og 2de faar hwilke Høweder Niels Frandsen skal græsse om Sommeren og fore om Winteren lige wed sine Egne Creaturer, frie huus wærelse og fornøden Ildebrænde til Nødtørft. Saa nyder hun og hendes Sengeklæder som er i hendes Sæng, hwilke hun naar hun wed Døden afgaard, hendes yngste Søn Som er wanfør wed naufn Peder, wil forundes.  Indf 46 rdr. 3 Octob 1758.

640 26 fol 221
Niels Hansen, Haldum - Bødker født sst - et huus med anpart Kaalhauge hans fader er fradød (intet navn). Huus og arbeidspenge 1 rdr 2 mk giør Jagtbud og brew Reiser. Efterkomme sine løfter til Stifmoderen om at nyde sin huuswærelse sin lifs tiid. Indf 6 rd 4 mk20 Sept 1758.

641 27 fol 221.
Mogens Frandsen, Hadsten - født sst - 1/2 gaard Christen Lauersen Smed er fradød, ægter Enken. No 13 Hkorn 4-4-3 fc. Lg 11 rdr 5 mk 4 sk. Howeri til Faurskov. Udbetale sine Stifbørn Deres arwepart efter Skiftebrewets indhold.  Indf 24 rdr. 4 Octob 1758.

1759.

642 1 fol 222
Rasmus Madsen, Hammel - født sst - 1/2 gaard hands fader Mads Sørensen er fradød. No 8 Hkorn  1 td 4 skp 2 1/2 alb. Lg 3 rdr 4 mk etc. 1/2 gaards Howeri til Frijsenborg. Giwer sin gamle Moder dend hende belowede aarlig ophold. Ingen indf. 13 Marts 1759.

643 2 fol 222
Jens Nielsen, Gammel Dyrhaugehuset Hammel - født i Mundelstrup paa Lyngbygaards Gods, og med Pas fra sit Herskab paa mit Gods er indkommen - fæster Gammel Dyrhauge Huuset som Marcus Laursen nu beboer og for ham afstaar med Condition at ægte hands Datter Margrethe Marckus datter, hwilket huus med tilliggende Jord samt Græsning for Kreaturerne udi omkring liggende Skoue og heeder saa wit Gaardens Mark Stræcker sig etc fri for nogen afgift saa længe hand som Skoufoged giør tieneste. (Pligterne m v er nøje angiwet). Efterkommer den med sin Swigerfader om afstaaelsen og aarlig ophold, oprettede Contract samt tilswarer de udgift og umyndige Deres tillagte Arw efter fader og Moder som er til endhwer Rede Penge 20 rdr. og en opred seng eller Penge 16 rdr og betaler den paa boen heftende gield. Indf 40 rd. 5 Aug 1758.

644 2 fol 223.
Laurs Rytter, Haldum det mig tilhørende af nye opbygt huus ibd. med Kaalhauge. Huuspenge 3 rdr. forretter høste dag, Jagt bud og Brew Reiser til Frijsenborg som de andre huusmænd. Indf ej ang. 14 April 1759.

645 3 fol 222
Christian Rasmussen, Tilst - født i Voldby, Gammel Dyrhauge huuset kaldet - fæster en gaard Peder Nielsen er fradød. Ægter enken. No 9 Hkorn 5-5-3 fc. Lg 10 rdr 8 sk etc. Udbetaler den i boen indestaaende gield og udbetaler Børnene deres tilfaldne fædrene arf i sin tiid.  Reparerer og istandsætter hwortil hand faar Eege undertømmer til 2de Gulfhuus. Indf 30 rdr. 12 Juni 1759.

646 4 fol 224
Søren Andersen, Norring - født i Skjoldelev - Frijsenborg Grewskabs Reserwemand -1/2 gaard Jonas Pedersen er fradød hwis Enke hand ægter. No 12 Hkorn 1-3-2-1 alb og af No 10 Hkorn 1-5-1-3/4 alb. Lg 5 rdr 4 mk 3 sk etc. Howeri til Norringgaard. Indf 16 rdr. 7 Sept 1759.

647 5 fol 224
Søren Jensen, Vitten - født i Lading By - et Boel i Vitten Niels Wandt fradøde, ægter Enken. No 10 Hkorn 1 td 3 skp 2 alb Lg 3 rdr 1 mk 13 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Betaler Boens gield. For indf er hand i henssende hand for seen har betalt mig sin Pas, Befriet. 28 Sept 1759.

648 6 fol 225
Zacharias Jensen, Skjoldelev - fra Foldby - 1/2 gaard Søren Nielsen er fradød.. No 3 Hkorn 2-7-1-2 alb. Lg 3 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Udbetaler sin Swoger Christen Sørensen tilhørende 80 Sld Indf 20 rdr. 16 Octob 1759.

649 7 fol 225
Niels Pedersen, Norring - født i Skjoldelev - 1/2 gaard  Jens Clas? fradøde ægter Enken. No 8 Hkorn 3 td 1 fc 2 1/2 alb Lg 4 rdr 3 mk 4 sk. etc. Howeri til Norringgaard.  Udbetaler hans Stifsøn hans tillagte fædrene arf i Sin tiid. Indf 25 rdr. 6 Novb 1759.

650 8 fol 226
Laurs Jensen Skiøt, Vitten et Boel Søren Jensen godwillig afstaar. No 16? Hkorn 1 td 3 skp 2 alb. Lg 3 rdr 1 mk 13 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Udbetaler efter oprettede Contract paa Boens Gield og lewerer Koenen aarlig det belowede Korn. Indf 13 rdr. 22 Decb 1759.

1760.

651 1 fol 226
Jens Jørgensen, Foldby - født i Lading - et huus Niels Wæwer fradøde. ægter Enken.  No 4 Hkorn 1 skp 2 fc og af Foldbygaard Hk 3 skp Lg 2 rdr 3 mk etc. Giør ugedag i Frijsenborg  Hauge. Udbetaler sine Stifbørn deres tillagte fædrene Arf som er indestaaende i Boen. Indf 10 rdr. 17 Jan 1760.

652 2 fol 227
Anders Jensen Melle Ris, Norring - Frijsenborg Grevskabs Reserwemand - et huus Rasmus Andersen afstaar paa følgende Conditioner:
1)
Skal R A nu til Woldborg dag 1760 nyde til beboelse etc for sig og hustrue det halwe huus som er 2 1/2 fag huuspenge 1 rdr.
2)
Det øwrige 2 1/2 fag beholder R A og hustrue begge Deres lifstiid mod aarlig afgift 1 rdr., men hwis een af dem wed Døden afgaar og for alderdom og skrøbelighed ej længere kand sware den aarlige afgift samt wedligeholde huuset nyder Anders Jensen samme 2 1/2 fags huus i fæste om forlanges og deraf betaler 2 rdr afgift.
3)
Naar saadant skeer Nyder den lengst lewende af R A og nuhawende hustrue, Deres lifstiid friie huus Wærelse uden nogen afgift til herskabet eller fæsteren. De giør begge for et Jagt bud og brew Reiser. For jndfæstning er hand i henseende hand mig tilforn har betalt 30 rdr befriet. 17 Jan 1760.

653 3 fol 227
Peder Thomasen, Borum - Grewskabets Reserwe Mand - 1/2 gaard Rasmus Pedersen  fradøde, ægter Enken. No 3 Hkorn 5-3-3-2 alb. Lg og arbeidspenge  14 rdr 3 mk 14 sk. Udbetaler i sin tiid til formyndere eller arwinger de i boen indestaaende Børne Penge, saa har ieg og tilladt hannem, ligesom de andre hans Naboer i Byen uden skou - uden Skourider eller Skou fogeds forrewiisning at maae hugge paa det til gaarden liggende skowskifte det aarlig fornøden hawende giersel saa længe derwed omgaaes skickelig og ej noget af bortsælges etc. Ind 33 rdr 2 mk. 18 Febr 1760.

654 4 fol 227
Niels Michelsen, Lading - som med Pas paa mit Gods er indkommen - et huus Rasmus Jacobsen lowligt har frasagt sig. No 4 Hkorn 3 skp. Huus og arbeidspenge 4 rdr. Jagt bud og brew Reiser. Ingen indf. 18 Febr 1760.

655 5 fol 227
Michel Pedersen, Fajstrup - født sst - et huus Niels Pedersen Keiser godwillig afstaar. No 6 Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb og af den ødegaard 1/4 Hkorn under No 1 og 7 - 6 skp  2 fc. Lg og huuspenge 6 rdr 2 mk 8 1/4 sk. etc. Ugedag i Frijsenborg Hawe. Efterkommer den oprettede Contract med formanden om afstaaelsen. Indf 20 rdr. 18 Febr 1760.

656 6 fol 228
Henrick Andersen, Norring - født i Skjoldelev - 1/2 gaard halwbroderen Søren Andersen godwillig afstaar. No 10 og 12 Hkorn  3 td 3 fc 1 3/4 alb. Lg 5 rdr 4 mk 3 sk. etc Howeri til Norringgaard. Giwer sin Broders trolowede hustrue hendes liws tiid 1 td Ruug 1 td Biug. Indf 16 rdr. 10 April 1760.

657 7 fol 227
Søren Laursen, Skjoldelev - født i Svejstrup - 1/2 gaard Anders Sørensen godwillig afstaar.  No 8 Hkorn  3 td 5 skp 1 fc.  Lg 4 rdr 2 mk 1 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Indf 20 rdr. 10 April 1760

658 8 fol 227
Jens Rasmussen, Vitten - født fra? Sandby - reserwemand paa Grewskabet  - 1/2 gaard Jens Thomasen formedelst armod har maattet qwittere. No 8 Hkorn  3td 7 skp 3 fc. Lg 9 rdr 5 mk 7 sk. etc. Howeri til Frijsenborg. Husene findes i Brøstfældighed til hwis reparation det nødwendige æege tømmer giwes. Ingen indf i henseende hand selw betaler og anskaffer Waar Sæden. 9 April 1760.

659 9 fol 229
Laurs Pedersen, Tilst - af Yderup - som med Pas paa mit Gods er indkommen - en gaard Christian Rasmussen er fradød med Condition at ægte Enken. No 9 Hkorn 5 td 5 skp 3 fc. Lg og arbeidspenge 10 rdr 8 sk etc. Udbetaler Børnene Deres tillagde liiden fædrene arw. Indf 33 rdr 2 mk. 9 Maj 1760.

660 10 fol 229
Jens Jørgensen, Borum Skovhus - født i Foldby - Reserwe mand paa Grewskabet - et Skou huus tillige med Skoufoged tienesten i Borum Jacob Simonsen fra døde til frie Beboelse i henseende hand tillige skal wære Skoufoged. (pligter m v er angiwet)

Rasmus Pedersen Fregerslev og hans Swiger Søn .....Peder Jespersens Enke, Peder Pedersen og øwrige selfeiere der hidindtil har wiist sig flittig og omhyggelig med Deres Skouparter udi etc. beholder deres frihed til at hugge. Saafremt han nøje efterlewer betingelserne faar han foruden næwnte frihed, græsning hos Borum Byes fæe for 1 koe og 6 til 8 faar til Sædeland i det mindste aarlig til 12 skp Ruug Sæde, som Byemendene hannem ligesom  hans formand ørker og Dyrker, fornøden Tørweskiær nyder hand i den saakalde Præste Moose Saa og 12 skp Ruug af Byemendene til aarlig løn som hans formand.  Huuset som behøwer Reparation og hwortil ieg har giwet hannem Tømmer sætter hand i forswarlig stand. Indf 24 rdr. 16 Maj 1760.

661 11 fol 229
Søren Lassen, Foldby - født sst - et jordløs huus med kohl hauge Niels Klog godwillig afstaar. Huuspenge  2rdr Jagtbud og brew Reiser samt anden pligt. Indf 10 rdr. 14 Juni 1760.

662 12 fol 230.
Tilst Sogns Korn og Qwægtiende

Tilst Sogns samtlige Gaardmend fæster Kirkens anpart Korn og qwæg tiende, saa lenge Søren Pedersen af Gjeding, Søren Nielsen af Tilst og Rasmus Nielsen af Brendstrup alle eller een lewer. Afgift aarlig 3 mk 8 sk af hwer td Hkorn Hartkornet er  25 td 2 skp. Næwnte 3 mænd eller hwem af dem der lewer er answarlig for afgiften etc. Indf 100 rdr. 14 Juni 1760.

663 13 fol 230
Jens Nielsen Graugaard, Voldby - født sst - 1/2 gaard hans fader Niels Graugaard er fradød. No 9 Hkorn  2 td 6 skp Lg 3 rdr 2 mk etc. Howeri til Frijsenborg. Giwer sin gamle moder hendes liws tiid til aarlig ophold 12 skp Ruug 1 td Biug 2 skp haure og en koe paa foder og græs 2 faar 2 feede Giæs og 1/2 Siide flæsk samt frie huuswærelse og fornøden Ildebrænde. Indf 24 rdr. 20 Juni 1760.

664 14 fol 230.
Lieutenant Manicke, Hammel - (Welædle og Welbyrdige) fæster et huus hans afdøde frue Nille Manicke føed Hiersing hafde i fæste paa følgende Conditioner:
Nyder hand det paa samme maade som hans salig frue hawde det etc.
2)
Nyder hand samme frihed med sine Creaturer paa Gaardens Mark og aarlig udwiisning for 16 rdr.
3)
Har ieg owerladt ham Kirkens og Kongens anpart Korntiende i Hammel Bye saa lenge hand beboer Stædet af følgende  Mend: Peder Byt Hkorn 2 td 6 skp 1 alb, Niels Kvolbech  Hkorn 3-1-2-1 alb - Jens Jørgensen 3 td 4 skp 3 fc - Peder Snedker 3 td 1 skp 2 fc - Søren Mondrup 2-7-2-2 alb tilsammen 15 td 5 skp 2 fc 1 alb hworaf hand aarlig swarer afgift 4 mk Danske ialt 20 rdr 5 mk 12 sk. Indf 50 rdr. 20 Sept 1760.

665 1 fol 230.
Jacob Sørensen, Norring -  Foldby 1/2 gaard Thomas Christensen formedelst alderdom og Skrøbelighed  har frasagt sig. No 9 Hkorn 3-1-2-1 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringgaard. Giwer Thomas Christensen og hustrue den aarlig udlowede ophold.  Indf 24 rdr. 19 Octob 1760.

1761.

666 fol 231
Rasmus Nielsen, Terp - født i Skjoldelev, Lading Sogn paa mit Grevskab  - 1 gaard Olle Pedersen godwillig afstaaer. No 2 Hkorn 4-7-1-1 alb Skov 2 fc 2 1/2 alb.  Lg 7 rdr 2 mk 2 sk etc. Efterkommer Contracten med Olle Pedersen om afstaaelsen. Indf og dato ikke ang. (16 febr 1761)?

667 fol 231
Hans Sørensen, Hammel - født sst - 1/2 gaard hans fader Søren Pedersen er fradød. No ? Hkorn 1-3-3-1 alb. Lg 3 rdr 4 mk 3 sk etc. Indf 16 rdr. Efterlever Contracten med sin moder om ophold. 16 febr 1761.

668 fol 231
Mogens Sørensen, Aarslev - født sst - 1/2 gaard Peder Hansen har afstaaet grundet swaghed. Hkorn - No - Lg ej ang. Ingen indf da hand betaler formandends restance. 16 febr 1761?

669 fol 232
Niels Simonsen, Skjoldelev - Hbh paa 1/2 Selweier gaard Peder Jensen Kirkemand afstaar, med Condition at hand udbetaler hands Børn Deres tilkommende part og fordring og ægte hands Datter Ingeborg Pedersdatter. No 7 Hkorn 5-2-2-2 1/2 fc Skov 1 skp 1 alb. Lg 3 rdr 5 mk 8 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Owerholder Contracten med sin Swigerfader om ophold og huuswærelse.
Hbh 30 rdr. 16 Febr 1761.

670 fol 232
Mads Jensen, Lading - Grevskabets Reserve mand - 1/2 gaard Poul Østergaard afstaar imod hand ægter hans Datter. No 13 Hkorn 2-7-3-2 alb. Lg 4 rdr 5 mk 10 sk etc. Howeri til Lyngballe. Owerholder Contracten med Poul Østergaard om afstaaelsen og ophold. 1 Marts 1761.

671 fol 232
Christen Jensen, Hørslev - af Norring - fæster et huus i Hørslev - Framlev Sogn liggende til Aarslev Kirke som Thomas Rasmussen er fradød. Afgift 2 rdr. Ingen indf grundet husets brøstfældighed. 2 Marts 1761.

672 fol 233
Jens Pedersen, Hammel en gaard Rasmus Andersen formdelst armod afstaar. No 12 Hkorn 3 td 1 fc 1 alb. Lg 7 rdr 2 mk 3 sk etc. Indf 13 rdr 2 mk. 23 Marts 1763.

673 fol 233
Christen Pedersen, Norring - født i Lading - 1/2 gaard Jacob Sørensen godwillig afstaar. No 9 Hkorn 3-1-2-1 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Giwer Thomas Christensen og hustru den dennem af Stædet tillagte ophold Deris liwstiid. Ingen indf grundet Stædets brøstfældighed. 1 April 1761.

674 fol 233
Jens Jensen Lerbjerg, Vitten et huus Laurs Snedker afstaar, med Condition at hand beholder 5 fag og hauge Stæd liige for og den Toft agger sin liwstiid. No 1 Hkorn 3 skp 2 fc 1 alb. Naar L S dør tilhører det hele fæsteren. Lg og arbeidspenge 4 rdr 5 mk 4 sk. Jagt bud og Brew reiser.  Indf 13 rdr 2 mk. 2 April 1761.

675 fol 234
Rasmus Frandsen, Norring - f sst - Grewskabets Reserwe Mand - 1/2 gaard Peder Nielsen Ris afstaar, imod han ægter hands Datter. No 4 Hkorn 2-2-3-1 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringggaard. Indf ej ang. 2 April 1761

676 fol 234
Niels Pedersen, Borum  - f sst - Hbh paa hans afdøde fader Peder Jespersens Selfeier gaard ibd. No 5 og 6 Hkorn ?td 2 skp 3 fc 1 alb. Lg og arbeidspenge 19? rdr 3 mk 11 sk. Udbetaler sin Sødskende deres tilkommende arf, og efterkommer den med sin Moder oprettede Contract om aarlig ophold. Hbh 40 rdr. 16 Maj 1761.

677 234
Jens Jensen Haugaard, Aarslev - født sst - en gaard Poul Nielsen efter Contract godwillig afstaar. No 11 Hkorn 8-6-2-2 alb. Lg og arbeidspenge 26 rdr 3 mk. Indf 30 rdr. 16 Maj 1761.

678 fol 234
Søren Lassen, Borum - født i Foldby - Grevskabets Reserve Mand - et huus Jens Jørgensen godwillig afstaar. Til fri beboelse da hand skal wære Skoufoged ower de til Borum wærende Skowe og Kratte. Derefter følger wilkaarene. Der omtales samtidig Rasmus Pedersen Fregerslev og hans Swiger søn - Peder Jespersens Enke - Peder Griersen? der hidindtil har wist sig flittig med Skowen etc. Han faar fri græsgang hos Byens qwæg for en Koe og 6 til 8 faar samt Sædeland til mindst 12 skp Rug Sæde, som Bymændene ørker og dyrker, foruden Tørweskiær i Præste Mosen og 12 skp Rug af Bymændene i aarlig Løn. Huset som behøwer reparation er han giwet Tømmer til. Ingen indf da han betaler sin formand den forhen af ham betalte fæste. 16 Maj 1761.

679 fol 235
Jens Conradsen, Foldby - Smed - fæster et jordløs huus Søren Lassen godwillig afstaar. Huuspenge 2 rdr Jagtbud og Brew Reiser samt anden pligt arbejde ligesom hans Naboer. Indf 10 rdr. 16 Maj 1761.

680 fol 235
Poul Nielsen, Aarslev 1 gaard Swigerfaderen Rasmus Pedersen efter oprettet Contract af 10 April sidst imellem dem afstaar, jmod at hans anden Swigersøn Jens Jensen Haugaard nyder igen i fæste Poul Nielsens gaard efter contracts indhold. No 6 Hkorn 7-4-2-1 alb. Lg og arbeidspenge 22 rdr 4 mk 6 sk. Ingen indf i henseende han afstaar sin i fæste hawende gaard til sin Swoger Jens Jensen. 16 Maj 1761.

681 fol 236
Niels Jensen, Norring - f sst - 1/2 gaard hans fader Jens Jensen er fradød. No 1 Hkorn 3-4-3-1 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri til Norringgaard. Owerholder Contracten med sin Moder om ophold, udbetaler sine Sødskende tillagte Arw. Indf 24 rdr. 16 Maj 1761.

682 fol 236
Peder Andersen, Sandby - af Hadsten - fæster et huus og Skoufoged Tienesten Henrich Søren(sen) Skoufoged har afstaaet. No 7 hkorn 2 skp. Husets afgift 4 rdr 8 skp nyder hand fri for nogen slagt afgift og aparte aarlig løn 4 rdr saalænge hand troelige forretter Skoufoged Tienesten etc. Desuden faar hand i fæste 1 stk Jord Eggelund som ligger mellem Sandby og Hadsten for aarlig afgift 4 rdr. Ingen indf da han afstaar sit fæste huus i Hadsten. 23 Juli 1761.

683 fol 236
Jens Madsen , Hammel - Skræder - et jordløs huus med Kaalhauge ibd som Anna Vinter afstaar, fri for Huuspenge naar hand forretter Bud tienesten i Hammel Bye. Ingen indf da huset er brøstfældig. 23 Juli 1761.

684 fol 237
Otto Fencker, Terp Mølle og Gaard i Terp - som med Fri Pas paa mit Gods er indkommen - som af fæsteren Peder Nielsen Møller med Moder Ingeborg Hansdatter, efter Deris imellem dem oprettede Contract er afstaaet, paa følgende Conditioner etc. Møllen staar for Mølleskyld 4 td 2 skp agger og Eng Hkorn 1 td 6 skp Gaarden No 1 Hkorn 4-6 skp 2 alb. Lg af Møllen 15 td Ruug Meel, hworaf godtgøres for Møllewærkets wedligeholdelse 4 td og i penge 4 rdr 8 sk samt hawre 1 td, og af gaarden Lg og arbeidspenge 15 rdr 2 mk 2 sk etc. Desuden fæster han Konge og Kirkens anpart Korntiende  som ellers in Natura til Lyngballe er leweret  for aarlig afgift 4 mk Danske, saa og aarlig 6 Karls tørwe Skiær udi Røed Moese wed Hammel Dyhr hauge paa gaardens Mark for betaling 2 rdr aarlig. Desuden udwiser min Skou-Rider aarlig til ham uden widere ordre paa Terp Mark det fornødne Giersel og om forlanges torn og Hassel Poder, til at sætte og plante wed Møllen og gaarden jnd og herefter jndgrøftede Diger, som hand alt frie nyder. Desuden det behøwende æege og bøege Tømmer til istandsættelse for billig betaling.

Efterkommer den med sin Swigermoder om hendes ophold oprettede Contract. og pkt 6 Da Otto Fencker som er fri Karl er som melt jndkommen paa mit Gods og der taget dette fæste Saa skal hwad Drenge Børn hand maatte aule i ægteskab, enten med denne nu ægtende eller flere efterkommende hustruer som Reserwe Mandskab ellers tilhørte mit Gods, bliwe paa anfordring af eller een, af mig eller efterkommere meddeles frie Pas, imod at der for et hwer af samme Drenge Børn, som forlanger Pas betales 50 rdr, og maa derfor ej widere fordres eller nogen Indwending giøres. Indf 200 rdr. 17 Juni 1761.

685 fol 237
Hendrich Pedersen, Lading et huus Knud Snedker er fradød, ægter Enken. No 10 og 11 Hkorn 7 skp 1 fc 2 3/4 alb. Lg og arbeidspenge 2 rdr 5 mk Jagt bud og Brew reiser. Udbetaler paa første anfordring de 2de? Børn indestaaende Børnepenge. Indf 20 rdr. 20 Aug 1761.

686 fol 238.
Christen Pedersen, Fajstrup en halw gaard faderen Peder Michelsen afstaar. No 5 Hkorn 4-2 skp. Lg 5 rdr 2 mk 4 sk etc. Howeri til Lyngballe.  Efterkommer contracten med sin fader om afstaaelse og ophold. Indf 20 Sltdr. 1 Septr 1761.

687 fol 238
Anders Terkildsen, Hammel - født sst - et huus faderen er fradød.
Hkorn 1 td 3 fc 1 alb. Lg og arbeidspenge 10 rdr. Efterkommer den med Stifmoderen om afstaaels og aarlig ophold oprettede Contract. Indf 13 rdr 2 mk 14 Sept 1761.

688 fol 238.
Otto Fencker, Terp Mølle fæster følgende tiender i Sognene:

Kongen og Kirkens anpart qwægtiende i Hammel 4 rdr - Voldby 4 rdr 2 mk 2 sk - Kirkens anpart Qwægtiende i Foldby 5 rdr 1 mk 1 sk - Lading, Sabro og Faarup 9 rdr 2 mk 1 sk, og Kirkens anpart qwægtiende i Skivholme 3 rdr 4 mk 1 sk. ialt 26 rdr 3 mk. og 3 sk. Indf 20 rdr. 19 Sept 1761.

689 fol 238
Hedewig Hansdatter, Fajstrup fæster det huus Karen Øster Ris forhen beboede, der med Høje Herskabets tilladelse har fløttet derfra til et andet huus i Fajstrup som forn. Hedewig Hansdatter beboede. Huus og arbeidspenge 4 rdr.. Ingen indf i henseende hun hawde det forrige huus frigiwen. 22 Sept 1761.

690 fol 238
Hans Nielsen Graugaard, Skjoldelev, fæster det huus med tilliggende aufling, faderen Niels Graugaard afstaar med Condition at denne raader for Stedet saalænge hand selw wil. No 2 Hkorn 4 skp 2 fc 2 alb. Afgift 2 rdr 1 mk 2 sk? og giør ugedag til Frijsenborg hauge. Ingen indf da han forhen har kiøbt sin Part. 30 Sept 1761.

691 fol 239
Frands Dahl, Haar - Hbh paa sin fader Jens Frandsens  1/2  Selweiergaard ibd. No 11 Hkorn 7-3-1-2 alb. Lg 7 rdr 3 mk 1fc etc. Howeri til Frijsenborg. Betaler 30 rdr. 22 Sept 1761.

692 fol 239
Mads Pedersen, Hammel - født sst - 1/2 gaard Jens Pelsen er fradød. No 8 Hkorn 1 td 4 skp 2 1/2 alb. Lg 3 rdr 4 mk 1 sk etc. Howeri til Frijsenborg. 2 April 1761.

693 fol 239
Rasmus Pedersen, Fajstrup - Skræder - et huus Karen Østerris sidst beboede No 5 Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb, tilligemed 1/8 part af den Ødegaard No 1 og 2 - 3 skp 1 fc. Lg og arbeidspenge 3 rdr 2 mk 8 1/2 sk etc og Lg af ødegaarden 2 rdr 8 sk etc., ligesaa faar han Kongens og Kirkens anpart Korntiende af samme Hkorn for aarlig afgift 4 mk Danske.
Indf 20 rdr. 28 Sept 1761.

694 fol 240
Peder Nielsen Smed og hustru Margretha Pedersdatter, Hammel -  herwed Frijsenborg, fæster (Omdrags fæstebrew) - fri for afgift eller pligt arbeide - det af dem i fæste hawte huus ibd, 2 1/2 fag med Kohl hauge fra 1 Maj 1761 og saa længe nogen af dem lewer, skal beholde etc uden nogen slags afgift etc. desuden Græsning paa Hammel Mark til nogle Faar ligesom de andre huusmænd. 2 April 1761.

695 fol 240
Niels Thygesen og hustru Øllegaard Ganner, Nyborg - Arv.
Jeg underskrewne Niels Tyggesen, Borger og Handeles Mand her i Nyborg kiendes og hermed witterlig giør at ieg paa min kiære hustrue Øllegaard Ganner, hendes wegne hawer annammet og oppe baaren fra hans høy Grewelig Exelence høywelbaaren Hr Christian Greve af Friis til Friisenborg, Deres Kongl Mayestets høybetroede Geheime Conferenz=Raad General=Leutenant af Cavalleriet og Kammer herre, som hand mig naadigst hawer ladet udbetale wed sin Forwalter Sr Hans Hendrich Beuch, den arw som min kiære Hustrue Øhlegaard Ganner er tilfalden efter hendes Sal: Fader Giode Knudsen Ganner og moder Elsebeth Margaretha Nissen, saawelsom efter hendes afdøde Broder Christian Giødesen nemlig ialt den Summa 120 Rdr Siger et hundrede og tywe Rixdaler, hwilke ieg saaledes af Høybemte Hans Høygrewelige Exellence som Ober formynder for bemelte Arw, naadigst har udbetalt og wed dette mit Afkald underdanigst og wedbørlig for qwitteres, Ligesom ieg og herwed tilstaar paa egen og min kiære Hustrues Wegne, at wi ingen widere Arw eller Arws Pretentioner, hawer efter meerbemte Min Hustrues forældre og Broder Sl Christian Giødesen, men derfor skal holde Høybemte Hans Høygrewel: Exellence tillige med wedkommende krawsløs i alle Maader; Detz til bekræftelse hawer ieg tillige med min Kiære Hustrue ey alleene Dette underskrewet og ieg mit Zignetter hostrygt, men end og wenlig ombedet min kiære Swigerfader Sr Niels Boysen Møller og Sr Hans Nielsen begge heraf Staden, denne wores afkalds qwittering med os til witterlighed at underskriwe.
Nyeborg d: 16 Sept: 1761.
Niels Thyggesen  Ø. Ganner Til Witterlighed underskriwer Hans Nielsen. Efter Begiæring Niels Boyesen Møller.

1762.

696 fol 240
Erich Pedersen, Borum 1/2 gaard Rasmus Pedersen, mindeligt har afstaaet.
No 9 Hkorn 3-6-1-1/2 alb. Lg 10 rdr 9 1/3 sk. Indf 24 rdr. 25 Octob 1762.

697 2 fol 241
Jens Hansen, Lading et huus Anders Laursen er fradød, og Enke Anne Hansdatter godwillig afstaaer med tilliggende. No 1 og 3 Hkorn 1 skp 1fc 1 alb. Lg 2 rdr 2 mk 4 sk. Forretter ugedag som de andre huusmænd. Indf 12 rdr. 30 Juni 1762

698 3 fol 241
Rasmus Sørensen, Borum 1/2 gaard faderen Søren Christensen hawer beboet og tilforn wæret til Lyngbygaard, men nu wed mageskifte er blewet min. Hkorn 4-4-2-2 alb. Lg og arbeidspenge  12 rdr 1 mk 5 1/3 sk, hworimod ieg betaler afgiften til Aarhuus Hospital.
Indf 16 rdr 4 mk. 1 Octob 1762.

699 4 fol 242.
Jens Mand, Voldby fæster 1/2 gaard Anders Snedker mindelig afstod. No 6 Hkorn 2-4-2-1 alb. Howeri til Frijsenborg. Indf 10 rdr. 12 Decb. 1762.

700 5 fol 242
Frands Nielsen, Norring 1/2 gaard Anders Skræder mindelig afstaar. No 10 Hkorn 3 td 2 skp 2 1/2 fc. Betaler med penge for Lg og Howeri frihed efter Jordebogen. Giwer sin Fader! sin Liws tiid til ophold 12 skp Ruug 12 skp Byg 1 td Haure, 1 Koe til fri foeder og Græsning og 4re faar til Græsning, samt frie huuswærelse og til Ildebrand Tolf Læsser tørw. Indf 20 rdr. 20 Juni 1762.

701 6 fol 242
Erich Pedersen, Borum 1/2 gaard Rasmus Pedersen mindelig afstaar.
No 9 Hkorn 3-6-1-1/2 alb. Howeri og Lg efter accord pr td Hkorn 2 rdr 4 mk ialt 10 rdr 9 1/3 sk. Indf 24 rdr. 25 Octob 1762.

702 7 fol 243.
Jens Hansen, Lading et huus Hans Laursen er fradød og Enken Anne Hansdatter godwillig afstaar.  No 1 og 3 Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Afgift 2 rdr 2 mk 4 sk. forretter ugedag som de andre huusmænd. Indf 52 Ø? 30 Juni 1762.

703 7 fol 243
Erich Pedersen af Skejby.

Wide pagina 273. [Se no 711]

704 8 fol 243
Zacharias Zachariassen, Norring 1/2 gaard faderen Zacharias Pedersen beboer og halwdelen til ham afstaar, Dog selw den at dirigere, saa længe ham lyster alt sammen. No 7 Hkorn 3-5-3-1 alb. Naar hans fader og Moder samme for ham godwillig afstaar og af mig derpaa taget fæste. Lg og Howeri frihed efter Jordebogen. Giwer sin fader til ophold efter Accorden naar hand det forlanger. Indf ?. 11 Juni 1762.

705 9 fol 243
Peder Rasmussen, Norring 1/2 gaard Jens Balle mindelig afstaar. No 3 Hkorn 3-4-3-1 alb. Som skal nyde etc. naar hans Stiffader hannem wil owerlade. Lg og howeriets frihed efter Jordebogen Giwer sin Stiffader naar hand det forlanger aarlig sin liwstid til ophold 3 td Ruug 3 td Byg 12 skp Haure, 1 Koe og 4re faar til fri foeder og Græsning forswarlig huus wærelse til Ildebrand 12 Læs Tørfw, 1 skp hwede Gryn. Indf 24 rdr. 29 Juni 1762.

706 10 fol 243
Søren Rasmussen, Holme 1/2 gaard Rasmus Pedersen mindelig afstaar til Sønnen. Dog at han selw wil Dirigere saalænge han lyster. No 9 Hkorn 5-1-3-1 1/2 alb.  Lg og howeri frihed efter accord. Giwer sin fader aarlig naar hand det forlanger aarlig sin Liws tiid efter Contracten af 23 Marts 1762. 10 Juni 1762.

707 11 fol 244.
Søren Nielsen, Søften 1/2 gaard Niels Jensen mindelig afstaar. No 22 Hkorn 3 td 3 1/2 fc. Lg og Howeri frihed med Penge efter Jordebogen. Til indf paa halwdelen af gaarden har han betalt 30 rdr. 6 Juni 1762.

708 12 fol 244
Jens Kieldsen, Vitten en gaard Poul Michelsen er fradød. No 15 Hkorn 4 td 1 alb Skov 3 fc 2 alb. Lg efter Jordebogen og gøre Howeri som sin formand. Giwer Enken til ophold 1 td 4 skp Ruug 1 td 4 skp Byg 2de fede Giæs, 1 Side Flæsk, Een Koe og 4re faar til foer og græs, tilligemed frie huuswærelse og Ilde Brand. Indf 24 rdr. 5 Maj 1762.

709 13 fol 244
Michel Jensen, Skjoldelev 1/2 gaard Hans Jensen Balle er fradød. No 4 Hkorn 2-6 skp Skov 1/2 skp 1/2 alb Lg efter Jordebogen. Howeri til Frijsenborg. Indf 18 rdr. 15 April 1762.

710 14 fol 244
Jens Michelsen, Tinning 1 gaard? (ikke noteret) Søren Pedersen er fradød No 4 Hkorn 6 td 1 skp. Lg efter Jordebogen. Howeri til Frijsenborg. Indf 100 rdr 25 Marts 1762.

1763.

711 15 fol 245
Erich Pedersen, Skejby en gaard Peder Christensen mindelig afstaar. No 12 Hkorn 7 td 3 skp 1/2 alb. Lg og howeriets frihed med penge. Giwer sin Fader aarlig til ophold sin Liwstiid 3 td Rug 1 td Byg 1 td 4 skp Maalt, 1 feed Swiin, 6 fæde Giæs 1 ? og 2 lu Ost til fornøden Ildebrand giwes 8te Læs Tørw. 3Juli 1763

712 16 fol 245
Christen Jensen, Hummelure 1/2 gaard Jens Pedersen Bødker i mindelighed afstaar, dog selw samme at dirigere saa lenge ham lyster. No 9 Hkorn4-1-1-2 1/2 alb. Maae meerbemte Christen Jensen naar hans Fader Jens Pedersen samme for hannem wilde afstaa etc. Howeri til Frijsenborg.  Giwer sin fader naar han det forlanger hands Liws tiid til ophold 14 skp Ruug 12 skp Byg 3 skp Gryn 2de feede Giæs, 1 feed Swiin eller 2 rdr i Penge til Ildebrand 12 læsser Tørf, frii huuswærelse, 1 Koe og 4re faar paa fir foeder og Græsning. Indf 24 rdr. 29 April 1762.

713 17 fol 246
Rasmus Pedersen, Foldby et huus Simon Aarslev i mindelighed afstaar.  No 3 Hkorn 2 skp 3 fc 1 alb. Lg 1 rdr 4 mk 8 sk og af halwdelen af Bemte Lars Andersens huuses lod 4 skp haure, een ugedag i Frijsenborg Hauge. Indf 16 rdr. 19 Marts 1763.

Noch beholder Simon Aarslev 2de fag af huuset tilligemed saa meget Jord wed huuset som hand til siine Kaal nødwendig behøwer, frie og uden betaling hans liws tiid.

Der er ikke længere no paa fæstebrevene, derfor kun fol no:

714 Fol 246

Niels Sørensen, Aarslev et huus Jens Dinnesen er fradød. Afgift 4 rdr. Forretter hwad arbeide han bliwer tilsagt at bestille og af Huuset tilforn gangen er. Indf 20 rdr. 29 Marts 1763

715 Fol 246
Rasmus Pedersen, Skivholme 1/2 gaard Rasmus Michelsen er fradød. No 3 Hkorn 4-7-1-1 alb Lg 7 rdr 2 mk 2 sk etc. Howeri til Lyngballe. Giwer den gamle koene til ophold naar hun forlanger det aarlig saa længe hun lewer 12 skp Ruug 12 skp Byg een Koe og 2de faar paa fire foder og Græsning, frie og forswarlig huuswærelse og Ildebrande. Indf 24 rdr. 15 Marts 1763.

716 Fol 246.
Jens Nielsen, Søften halwdelen af sin fader Niels Mathiasens gaard. Hkorn 6-1-3 fc, Dog selw den at dirrigere saa længe ham lyster alt sammen. For Lg og howeriets frihed betales penge. Indf 40 (10)? rdr 15 Jan 1763.

717 Fol 247
Jens Pelsen, Foldby en gaard Knud Jensen mindelig halwdelen afstaar, dog selw at forestaa hele gaarden, og Jens Pelsen dertil, ingenlunde at komme førend Knud Jensen og hustrue, den øwrige deel til Jens Pelsen owerlader, og af mig, paa heele gaarden bekommer fæste Brew. No 1 Hkorn halwdeelen 3 td 3 skp 1/2 alb Skow 3 fc 3 fc 1/2 alb. Howeri til Frijsenborg. Giwer Knud Jensen  og Kone Anne Jensdatter, naar de det forlanger, begge deres Liws tiid til ophold alt hwad, de om er accorderede i alle Maader. Indf 3o rdr. 17 Marts 1763.

718 Fol 247
Søren Nielsen, Skivholme 1/2 gaard Niels Remmer (?) godwillig hannem owerlader, dog med den Condition at saalenge fornefnte Niels Remmer lyster selw at beboe sin gaard skal hand raade for alle ting i Mark og Bye, indtil det hannem selw behager Gaarden at afstaae, og naar han da afstaaer Gaarden, nyder hand saalenge hand og hustruen lewe, til aarlig ophold, hwid de om ere accorderede i alle maader. No 8 Hkorn 2 td 7 skp 2 alb. Lg 4 rdr 4 mk 2 sk etc. Howeri til Lyngballe. 19 Febr 1763.

719 Fol 247
Niels Pedersen, Aarslev 1 gaard Søren Albreksen beboer og halwdelen godwillig afstaar. No 10 Hkorn 11 td 4 skp 2 alb halwdelen 5 td 6 skp 1 alb. 9 Febr 1763.

720 Fol 248
Jens Frandsen, Norring 1/2 gaard Niels Jensen Hvads mindelig afstaar.
No 3 Hkorn 3-3 skp 2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Giwer Niels Hvads og koenen deres Liwstiid aarlig til ophold 12 skp Rug 12 skp Byg 1 Koe og 4re faar paa frie foder og Græsning lige wed hans egne, 3 Fag frie huuswærelse 14 Læsser Tørw til Ildebrande 2 skp Hweede. Indf 20 rdr. 2 April 1763.

721 Fol 247
Jens Sørensen, Aarslev et Smedehus Søren Sørensen mindelig afstaar. Huuspenge 2 rdr 1 mk 8 sk. Forretter Howeri som tilforn. Indf 14 rdr. 26 Marts 1763.

722 Fol 247
Christen Nielsen, Vitten et huus Niels Degn beboer og mindelig afstaar.
Hkorn 4 skp 1 alb. Forretter hawe dag i Frijsenborg hauge, saa tidt hand tilsiges. Lader Niels Degn i huuset hawe frie huuswærelse sin liws tiid. Indf 16 rdr. 10 Decb 1762!

723 Fol 248
Christen Jensen, Vitten en gaard Jens Rasmussen Kiær fradøde, hwis Enke hand ægter. No 11 Hkorn 1-7-1 fc Kirke Jord under No 21 Hkorn 1 td 2 skp. Lg 7 rdr 2 mk 10 sk etc og af Huusets Hkorn under No 4 1 fc 1 alb Penge 3 mk howeri til Frijsenborg. Eftelewer Contracten som imellem Jens Kiær og Swigerforældre om Deres ophold er worden oprettet. Indf 24 rdr. 7 April 1763.

724 Fol 249
Hans Jacob Vacher, Skoldelev faar Hbh paa en Self Eiergaard Sr Johan Georg Wacher forhen beboede, og efter Testamente, godwillig i Lewende  Liwe til bemte Hans Jacob Wacher, sin Broder Søn sin liwstiid maae nyde etc. Text et sted: Hans Johan Vacher). No 5 Hkorn 7 td 3 fc 2 alb og Skov 1 skp 3 fc. Lg 8 rdr 5 mk etc. Pkt 3: Giwer Ieg hannem bemte gaard, howe frie imod at hand enten i dette eller andere Ægteskaber, skulde aufle Børn, da skal de wære frie for Wornet, og maae naar de opwoxer, opholde sig, hwor hand eller De lyster uden tiltale etc. (flere punkter) Desuden beholder hand de Tiender hans formand har haft. Indf 84 rdr. 20 Maj 1763

725 Fol 249
Anders Rasmussen, Lading 1/2 gaard Michel Jørgensen er fradød, hwis Enke for Armods skyld maatte qwittere. No 4 Hkorn 2 td 5 skp 1 fc 2 alb. Lg 5 rdr 1 mk 2 sk etc. Howeri til Lyngballe. Ingen indf. 3 Juni 1763.

726 No 30 Fol 250
Niels Kiær, Fajstrup 1/2 gaard Christen Marchusen er fradød, ægter Enken. No 7 Hkorn 3-4-2 fc Skov 1 fc 1 alb. Lg 6 rdr 3 mk 8 sk. Howeri til Lyngballe. Ingen indf. 12 Maj 1763.

727 31 Fol 250
Jens Herskind, Borum Kro - fæster Kroeriet Jørgen Møller sidst beboede samt den 1/2 gaard under No 10 Hkorn 2 td 6 skp 1/2 alb. Paa følgende Wilkor etc: Hand modtager det uden besætning og Sædekorn. 2 Skulde hand udi dette eller andre Ægteskaber aufle nogen Drenge Børn, da skal samme for Worned Staun nu og herefter wære befried. 3 Af Kroeriet som hannem paa Lifs tiid owerlades skal hand sware afgift aarlig inden hwer 11te Marty 25 rdr, hworimod ingen af Byens øwrige Beboere med nogen slags Dricke Wahrers selgelse eller fremmede at logere, maaae giøre hannem Ringeste indpas eller fornærmelse etc. (flere punkter) Lg og arbeidspenge af Gaarden 7 rdr 2 mk 2 sk.  For Consumtion Familie og Folke Skatt af Kroeriets holdende Folk, Børn Famillie og sig selw skal hand wære befriet, men af de til dend halwe gaards aufling holdende Tieneste folk betaler ligesom de andre fæstere, saa og wære brefriet for Kiørsel, Reiser og andet af den halwe gaard. 5. Skulde nogen af Borum beboere giøre hannem udi sin næring indpas eller fornærmelse, da skal hand det for mig eller fuldmægtig angiwe, som lader den skyldige Lowligen tiltale etc. Ingen indf. 7 Jan 1763.

728 32 fol 251
Jens Nielsen, Hammel hans fader Niels Kvolbæks fradøde  gaard, som Enken godwillig afstaar. No 5 Hkorn 3-1-2-1 alb. Lg 7 rdr 2 mk 3 sk og for selwe Howeries frihed arbejdspenge 4 rdr etc. , af gaarden forrettes her til Frijsenborg howerie ligesom Een af de halwe gaarde i Byen udtagen at wære befriet fra How-Skowning og Gangens Howning saa hand dermed ej skal befatte sig. Indf 20 rdr. 17 Juni 1763.

729 33 fol 251
Rasmus Madsen, Borum en gaard Jens Kande er fradød, ægter Enken. No 10 Hkorn 2 td 6 skp 1/2 alb. Lg 7 rdr 2 mk 2 sk. Forretter paakommende Reiser etc. Indf 20 rdr. 20 April 1763.

730 34 fol 252
Anders Knudsen, Skjoldelev - af Haar - et huus  Niels Skomager er fradød, som Enken godwillig afstaar. Lg 4 rdr 1 mk 10 sk. Indf 16 rdr. 12 Juni 1763.

731 35 fol 252
Jens Rasmussen, Skjoldelev et huus Rasmus Jensen Aarslev i mindelighed afstaar. Lg 4 rdr 1 mk 10 sk. Holder Contracten med Rasmus Aarslev efterrettelig. Indf 12 rdr. 15 Juni 1763.

732 36 fol 252
Laurs Winter, Voldby en heel gaard ibd Gotfred Bentzen formedelst armod maatte qwittere. No 3 Hkorn 2 td 4 skp 1 alb. Lg penge ej ang. Howeri til Frijsenborg. Ingen indf. 22 Maj 1762.

733 37 fol 253
Rasmus Nielsen, Hammel 1/2 gaard Mads Pedersen i mindelighed afstaar. No 8 Hkorn 1 td 4 skp 2 1/2 alb. Lg 3 rdr 4 mk 1 sk etc. Desuden fæster han Konge og Kirkens anpart Korntiende af Hkorn for 2 rdr 3 sk, howeri til Frijsenborg. Ingen indf. 24 Maj 1763.

734 38 fol 253
Søren Sørensen, Aarslev 1 gaard Niels Nielsen er fradød, ægter Enken. No 5 Hkorn 6-2-1-2 alb. Lg 18 rdr 5 mk 9 sk. Forretter paakommende reiser. Indf 50 rdr. 16 Marts 1763

735 39 fol 254
Søren Nielsen, Fajstrup - af Aptrup - et huus Laurs Andreasen er fradød, som Enken godwillig afstaar, imod hand ægter Datteren paa Stædet.
No 1 Hkorn 5 skp 2 alb. Huuspenge 3 rdr 3 mk 10 sk Haure 2 td 4 skp, ugedage som hans Formand. Indf 30 rdr. 17 Maj 1763.

736 40 fol 254
Laurs Pedersen, Lading - i Lerbjerg et huus Niels Michelsen er fradød, hwis datter hand ægter. No 4 Hkorn 3 skp. Lg og arbeidspenge 4 rdr, Jagtbud og brew Reiser og betaler Herretz og Skole Casse Penge ligesom der betales af de andre huuse i Byen. Indf 10 rdr. 28 Febr 1763.

737 Fol 255
Søren Pedersen, Haldum et huus hans Koenes Moder er fradød. Afgift 4 rdr. og forretter hwis arbeide, hand bliwer tilsagt at bestille, og tilforn gangen er. Indf 10 rdr. 4 Maj 1762

738 Fol 255
Rasmus Laursen, Borum et huus Peder Hvas i mindelighed afstaar. Huuspenge 2 rdr 4 mk, item forunder Peder Hvas og hustru frie huuswærelse. Forretter arbeide som forhen. Indf 16 rdr. 29 Marts 1763.

739 Fol 255
Zacharias Zachariasen, Norring 1/2 gaard faderen Zacharias Pedersen beboer og halwdelen til ham afstaar, dog selw at dirigere saa Lenge hand Lyster ald sammen. No 7 Hkorn 3-4-3-1 alb. som han maa nyde etc naar hans fader og moder afstaar den, hworefter han giwer sin fader til ophold efter accordten naar det forlanges hwis de ere om foreenede. Indf 24 rdr. 11 Juni 1763.

740 Fol 256
Jens Hansen, Lading 1/2 gaard som faderen Hans Kirkemand i mindelighed afstaar til Sønnen. No 21 Hkorn 3-2-2-1 alb, som han maa nyde etc naar faderen wil afstaa. Lg efter Jordebogen forretter Howeri til Lyngballe. Giwer sin fader og Moder til ophold naar de det forlanger paa Lifs tiid Rug 12 skp Biug 12 skp et feed Swiin 3 feede Gies, een Koe paa frie foder og græsning 12 Læsser Tørwe til jlde Brand 1 fc Hørfrøe saaet, frie huus Wærelse. 6 Sept 1762.

741 Fol 256
Jens Nielsen, Norring - af Vitten - fæster 4 fag huus han selw paa gaden har ombygt. Huuspenge 4 rdr. Ingen indf.
20 Novb 1762

742 Fol 257
Jens Nielsen Graugaard, Haldum 1/2 gaard Niels Sørensen er fradød. No 9 Hkorn 6? td 6 skp 2 fc 2 1/2 alb. Lg 8 rdr 8 1/2 sk etc.
Giwer den gamle Koene Maren? Rasmus Datter paa Lifs Tiid aarlig til ophold ? skp Ruug 1 td Byg 1 skp Hweede 1/2 skp Haure gryn, 1 feed Swiin saa got som 2 rdr 3de feede Gies, 3 faar til føden og Græsning, frie huuswærelse og fornøden Ilde brande. Indf 30 rdr. 12 April 1762. (1763?)

743 Fol 257
Christen Andersen, Haldum det af ham self paa Gaden i Haldum opbygte 4 fag Nye huus, med Kaalhauge. Afg ej ang. Ingen indf. 12 April 1762.

744 Fol 257
Clemend Pedersen, Søften - som med lowlig Pas paa mit Gods er indkommen - det af mig opbygte 9 fag huus ibd. Afgift ej ang. Indf 20? rdr. 12 Juni 1763.

745 Fol 258
Jens Jensen, Hummelure - født i Sandby - 1/2 gaard Jens Sørensen formedelst armod maatte qwittere. No 1 Hkorn 3 td 4 skp ? fc 2 alb. Lg 4 rdr 3 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Ingen indf formedelst hand har antaget en Ødegaard. 12 Sept 1763

Formedelst dette af Sl Hr Grewen ey findes underteigned, skeer saadant i Dag dend 17de Sept 1764. Wedel Frijs.

1764.

746 Fol 258
Olluf Sørensen, Trige - født sst - en heel Gaard faderen Søren Ollufsen fradøde. Hk 10 td.  Lg 3 rdr a td Hkorn. Giwer sin Moder paa lifs Tiid aarlig til ophold 2 td Ruug 4 skp Malt 4 skp Byg 1 Koe og 4re faar paa frie foder og Græsning, 1 Side feed Flesk samt fornøden Ilde Brand, ligesom frie huuswærelse. Indf 50 rdr. 5 Juni 1764.

747 Fol 258
Peder Pedersen, Foldby - af Norring - 1/2 gaard Jens Hansen fradøde. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb. Sædwanlig howeri til Frijsenborg. 20 Juli 1764.

748 Fol 259
Niels Rasmussen, Lading et huus Anders Rasmussen i mindelighed qwitterer. No 2 Hkorn  2 skp 2 fc 1 alb. Lg 2 rdr 1 mk 8 sk. Howeri til Frijsenborg Pode hauge. Ingen indf. 12 Juni 1764.

749 Fol 259
Jacob Nielsen, Lading - født i Haurum - en gaard Povel Nielsen i mindelighed afstaar. No 14 og 15 Hkorn 3 td 3 fc 2 alb. Lg og for 1/4 part Howeri Penge 7 rdr 3 mk etc. Giør 1/4 part howeri til Lyngballe. Ingen indf. 2 Juli 1764.

750 Fol 259
Niels Nielsen, Fajstrup et huus hans fader Niels Nielsen er fradød. No 3 Hkorn 6 skp 1 fc tilligemed 1/4 af en gaard ibd under No 1 Hkorn 1 td 4 skp 2 alb og under No 2 1 td 5 skp 3 fc 1 alb - 6 skp 2 fc paa berørte 1/4 part. ialt 1 td 4 skp 3 fc.  Lg 4 rdr 7 1/4 sk etc. arbeidspenge 2 rdr. derunder beregnet. 1 uge dag i Frijsenborg ynge. Indf 20 rdr. 2 Juni 1764

751 Fol 260
Poul Nielsen, Ris en gaard hans Moder nu Beboer og i mindelighed har afstaaet. No 3 Hkorn 3 td 2 skp 1 alb Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. Howeri frihed. Giwer sin moder til aarlig ophold saa længe hun lewer 12 skp Ruug 12 skp Byg 4 skp Haure 4 skp Hwede 1 Koe 4re faar af de paa Stedet wærende kiør og faar at udtage samme, uden betaling foder og Græsser lige wed hans Egne, 1 feed Swiin 2 feede Giæs frie huuswærelse og fornøden Ilde Brand samt sit Sænge stæd og klæder at udtage.
Indf 24 rdr. 20 Sept 1764.

752 Fol 260
Knud Jensen, Skjoldelev - af Sandby - et huus Peder Hendricksen er fradød.
Hkorn 2 skp 1 fc. Lg 1 rdr 2 mk 4 sk etc  forretter hwad hand som Budfoged bliwer befalet og hwad ellers sædwanlig skeet er. Indf 20 rdr. 20 Juni 1764.

753 Fol 261
Jacob Sørensen, Haldum - af Haurum -  et huus Niels Hansen Bødker og som melt 1/2 deelen til hannem godwillig hawer afstanden. 6 fag med 1/2 af den tillagte Kaalhauge. 1/2 huuspenge som er 4 mk Danske forretter Jagt Bud og brew Reiser saa tidt hand bliwer tilsagt. Indf 4 rdr. 29 Juli 1764.

754 Fol 261
Jens Rasmussen, Haldum et huus Peder Smed i mindelighed afstaar. No 11 Hkorn 5 skp 1 fc 1 alb. Lg 1? rdr 1? mk 8 sk. og ellers wære Budfoged ower alle mine Bønder i Haldum Sogn og derudi sig eftergiwende ordre, skikkelig og Reedelig forholder. Efterkommer dend imellem sin formand Peder Jensen Smed om afstaaelsen, indgangne accord. Indf 25 rdr. 20 Juni 1764.

755 Fol 261
Niels Rasmussen, Søften et huus som hans fader? er fradød. Huuspenge 3 rdr. 8 Sept 1764.

756 Fol 262
Anders Pedersen, Norring 1/2 gaard Peder Andersen i mindelighed afstaar. No 6 Hkorn 3 td 2 fc 1 alb. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk etc. For Howeriets frihed 5 rdr. Giwer Peder Andersen og Hustrue Helle Laurids Daatter paa begge deris Lifs Tiid aarlig til ophold 3 td Ruug 2 td Byg til Malt 3 skp Hweede Gryn 1 skp Haure Gryn 2de skp Byg Gryn, 1 feed Swiin 4re feede Giæs 1 Koe og 4re faar paa frie foder og Græsning 2de fag frie huuswærelse og 10 Læsser Tørf, naar dend eene wed døden afgaar nyder dend efterlewende ikkuns det halwe af foranførte Ophold End widere beholder meerbemelte Peder Andersen sin Lifs Tiid udi fæste, dend allerede tildeelte Part af Norring Gaards Howed Gaards Mark til Nytte og Brug, saa got som ?? eragtes, Imod hand aarlig herefter paa Frijsenborg de 17 Martij betaler for Skatter og Lg Penge 11 rdr 5 mk 9 sk. Indf 20 rdr. 21 Juni 1764.

757 Fol 262.
Jørgen Rasmussen, Norring Mølle - født her paa Grevskabets Gods - som Endwold Nielsen sidst beboede og fradøde, hwis efterladte Enke godwillig har afstaaet. Hkorn Agger og Eng 1 td 2 skp 2 fc 2 alb og Mølleskyld 3 td 1 skp 2 fc tilligemed 1/4 part af No 4 i Norring 1 td 3 skp 1 fc 2 alb, saawelsom Et halw gaards Auling paa Norring Gaards howed Mark. Lg Møllen 17 td 4 skp Meel etc. og Penge af Møllen  dend 1/4 Part i Norring og for dend halwe gaards Auling i alt 28 rdr 2 mk 7 sk. Indf ej ang. 16 Octob 1763?

758 Fol 263
Niels Jensen, Foldby en gaard hans fader er fradød.
No 8 Hkorn 3 td 7 skp 2 alb. Lg 6 rdr 5 mk 1 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Giwer sin Moder Kirsten Thomasdatter paa Lifstiid aarlig til ophold 12 skp Ruug 4 skp Byg 6 skp Bygmalt 2 skp Hauregryn 1 rdr 2 mk Reede Penge, 1 feed Swin til 3 1/2 lpd Wægt Toe feede Giæs 1 Koe og fire Faar paa frie Foder og Græsning, forswarlig frie Huuswærelse og 10 Læs Tørf, ligeledes beholder Broderen Frands Jensen sin lift Tiid de 3de fag huus frie som hand for nærwærende Tiid er udi om endskiønt denne nu Jtzige fæstere enten wed døden eller formedelst armod Stedet skulle fra gaae, der ligeledes som owenmeldt er, at berørte Frandtz Jensen bliwer sidendes udi disse 3de fag huus. Indf 24 rdr. 18 Juny 1764.

759 Fol 263
Jens Simonsen, Foldby - han er fra Voldby - den 1/2 deel Part af Foldby Gaard Anders Sørensen er fradød. Hkorn 3 td 3 skp 1/2 alb Skov 3 fc 1/2 alb. Lg og arbeidspenge 10 rdr. Endwidere Kiørrer Reiser med hwad andet som forrige Beboere hawer wæret befriet for formedelst hand war Lægsmand. Indf 50 rdr. 29 Maj 1764.

760 Fol 263
Niels Jensen, Vitten 1/2 gaard Søren Giermansen er fradød. Hkorn 4 td. Lg 20 rdr etc. Sædwanlig howeri. Indf 24 rdr. 22 Juni 1764.

761 Fol 264
Laurids Adamsen, Borum et huus Søren Lassen godwillig afstaar, til frie Beboelse i henseende hand tillige skal wære Skoufoged ower de til Borum Bye wærende og mig og mine Tieneres Gaarde og Self Eyer Bønder tilhørende Skoue og Kratter ibm. Paa følgende Wilkor etc: - her omtales Peder Nielsen Fregerslev, Peder Jespersens Enke, Peder Pedersen og øwrige Selw Eiere samt nawne paa en del skowparter. Desuden nyder hand frie Græsning hos Borum Byes Beboeres fæe for en Koe og 6 til 8 faar, til Sædeland i det Mindste aarlig til 12 skp Ruug Sæde som Byemændene hannem ligesom hans formand Ørker og Dørker, fornøden Tørweskiær nyder hand i dend saa kalde Præste Moese saa og 12 skp Ruug af Byemændene til aarlig Løn som hans formand, saa længe hand sig flittig, ærlig troe etc. Huuset som trænger til reparation faar han tømmer til. Ingen indf i henseende til hand betaler hans formand den forhen af ham betalte fæste. 12 Juni 1764.

762 Fol 265
Niels Pedersen, Skivholme 1/2 gaard hans fader Beboer og mindelig afstaar. No 3 Hkorn 2-7-2-2 alb Skov 1 skp.. Howeri som sine Naboer. Giwer sine forældre paa lifs Tiid aarlig til ophold 3 skp Ruug Sæde 3 skp Byg Sæde og 2 skp Haure Som 1 Koe og 2de Faar paa foeder og Græsning 1/2 feed Swiin 2 feede Giæs 12 Læsser Tørf til Ildebrand frie huuswærelse saa længe de lewer og bliwer wed dette at obserwere at dend Længst lewende skal hawe det alt sammen efter dend førstes død saalenge hand eller hun lewer. Indf 13 rdr 2 mk. 21 Sept 1764.

763 Fol 265
Peder Bertelsen, Tinning 1/2 gaard hans fader er fradød og hands Moder godwillig afstaar. No 2 Hkorn 3-4-2-2 1/2 alb. Lg 7 rdr 2 mk 12 1/2 sk etc.  Howeri til Frijsenborg. 21 Sept 1764.

764 Fol 266
Anders Nielsen, Fajstrup et huus Lauritz Nielsen er fradød, tillige med det dertil liggende aufl Hkorn 4 skp 2 fc 1 alb. Lg 4 rdr 4 mk 9 sk etc. ugedag til Frijsenborg Pode hauge.  Giwer sin Moder Maren Pedersdatter aarlig paa lifs tiid til Ophold 4 skp Ruug 4 skp Byg frie huuswærelse og Ilde Brand og 2de faar paa frie foder og Græsning. Indf 20 rdr. 13 Juni 1764.

765 Fol 266
Jens Simonsen, Hørslev - af Aarslev født i Sall paa Haxholm Gods - et huus med Kaalhauge hans fader i mindelighed har afstaaet. Betaler 2 rdr. Indf 20 rdr. 20 Maj 1762.

766 Fol 266
Rasmus Pedersen, Hammel en heel gaard hans fader sidst beboede og i mindelighed afstaar. No 2 Hkorn 3 td 2 skp 2 fc. Lg 7 rdr 2 mk 3 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Giwer sin forældre aarlig til Ophold paa Lifs tiid 3 td Ruug 2 td Byg 1 td Haure 1 Koe og 6 faar paa frie Foeder og Græsning, et feed Swiin Ligesaa got som hand faaer self til sin huusholdning, en Lewe Gaaes, hwilken ligewed hans egne Gies aarlig føedes og wedligeholdes, til Ildebrand 20? læs Tørf, frie huuswærelse bestaaende af 3 fag, som hand forfærdiger og wedligeholder, samt af Boeskabet og Sænge Klæder i huuset tillades mine Forældre at udtage hwis de behøwer. Indf 20 rdr. 1 Octob 1764.

Fol 267B
Fra min Betienings Tiid som er fra Octobr 1764, begyndes efterstaaende Protocollation af fæste Reversen som her under er anført, og er den første af 8de oct. d. a. (Signeret).

767 Fol 267b.
Jesper Nielsen, Hammel 1/2 gaard Jens Jørgensen beboer. paa følgende Conditioner: 1) At J N nyder stædet naar hans forældre ey længere samme kand forestaa. 2) At hand naar een af dem wed Døden afgaaet, og ey før gifter sig, og da giwer dend længst Lewende - 1 Koe 4re faar samt en lewe Gaas af de som findes paa Stædet, hwilke aarlig med fornøden underholdning wedligeholdes. Til aarlig underholdning 2 td Ruug 1 td Byg til Ildebrændsel 6 læs Tørf. Naar aftegten tages, faar dend Lengst Lewende sin Sæng og Kiste som Sædwanlig, hwilken Naar dend wed Døden er afgaaet lader det efter blewne til Begrawelses erstatning  til dend samme besørge. No 6 Hkorn 3 td 4 skp 3 fc. Howeri til Frijsenborg. Indf 24 rdr. 8 Octob 1764.

768 Fol 267
Christen Mortensen, Vitten - født paa mit Gods sst - 1/2 gaard hans fader Morten Christensen endnu paaboer, men afstaar paa de wilkaar at hand selw saa længe hand kand Stædet forestaae, og derefter at nyde noget tillagt til Ophold som kand Samtykkes og approberis samt i et aparte Documente forfattes. Hkorn 4 td. Indf 24 rdr 12 Octob 1764.

769 Fol 268
Christen Knudsen, Borum - født paa mit Gods sst - et huus Knud Christensen grundet alderdom og Skrøbelighed afstaaer paa de wilkaar at faderen og Moderen nyder huuswærelse deres Lifs Tiid, og Sønnen ald tiid wiser sig artig og sømmelig mod dem. Afgift 2 rdr 2 mk. Forretter sædwanlige Reiser. 12 Octob 1764.

770 Fol 268
Søren Jensen, Søften et huus Jens Christensen Haar, er fradød. Ægter Enken Johanne Michelsdatter, holder sig det sluttede Skifte Efterrettelig, Istand holder huuset at det for lowlig kand ansees. Huuspenge 1 rdr. Forretter Brew Reiser som forhen. Indf 6 rdr. 2 Octob 1764.

771 Fol 268
Niels Mortensen, Skivholme - født paa mit Gods sst - 1/2 gaard hans fader paaboer men afstanden paa de wilkaar at forældrene nyder ophold paa Stædet hos Sønnen deris Lifs Tiid og at samme betaler af Faderens Restance 16 Rdr udi 2de næst paafølgende Aar, det øwrige som til dato resterer hawer ieg efter giwed. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb. 12 Octob 1764.

772 Fol 269
Peder Andersen, Vitten - født paa mit Gods sst - 1/2 gaard hans fader har afstaaet, paa de wilkaar, at han selw forestaar gaarden med hielp af Sønnen, endnu nogen tiid, og indtil hand samme endelig owerladen, at Sønnen naar saadant skeer, da giwer hands forældre Ophold som skal bestaa udi: Ruug 1 td 4 skp Byg 1 td 4 skp og Hawre 1 td aarlig, paa Foder og Græsning 1 Koe og 4 faar høwder af de som paa stædet Befindes 1 Swiin til 2 rdr 3 feede Giæs og 16 Læs Tørf aarlig, at Peder Andersen betaler en i Boen wærende Arwelod til Anne og Karen Pedersdatter (?) med 16 rdr og til Anne Andersdatter naar hun  bliwer Gift at udgiwe 1 Koe og 1 Bæst 1 Sæng og 1 Kiste samt at unde hende hendes frie Bryllup. Stædets Hkorn 4 td. Lg 10 rdr 6 mk. Og da ieg hawe tilladelse de at lade holde en Mand som efter de derom føyede foranstaltninger maa Sælge drikke Ware til de Reysende saa bliwer hannem og saadant tillat naar hand derom Wogter sig fra, at holde nogen til Fylderie eller uerlighed? og betaler deraf i aarlig afgift 4 rdr. Indf 30 rdr. 16 Octob 1764.

773 Fol 269
Jacob Søren, Haldum - født paa mit Gods sst - et Boel hans fader Søren Nielsen har afstaaet, paa de wilkaar at S N selw saalenge hand wil og Stedet med nytte kand forestaae, sammen wedbliwer og derefter at nyde ophold Ruug 1 td 4 skp Byg 4 skp 1 Swiin til 2 rdr og 10 Læs Tørf til Ildebrændsel aarlig samt wed endelig afstaaelse, at nyde 1 Koe og 4 faar høweder af de som paa Stedet befindes og som Aarlig, ligesom Stædets egne Creature Sommer og winter græsses, foeres og underholdes hworwed Tillige een Stue til huuswærelse er blewen accorderet. Hkorn 3-5-1 fc. Indf 24 rdr. 28 Octob 1764.

774 Fol 269
Christen Nielsen, Skivholme - født i Haurum - 1/2 gaard Niels Haugaard formedelst Mislig Betaling af hwis hand burdet Erlægge og betale nu er frakommen, paa de wilkaar at de gamle Folk som er paa Stedet nyder dend dem hidtil undte ophold og at C N strax betaler den  til Dato paa Stædet heftende Restance af Lg og Skatter. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc 1/2 alb. Og da ieg herwed wenter at bemelte Christen Nielsen herefter skal wise wedbørlig Stræbsomhed, som det en goed Bonde egner og wel anstaaer hawer ieg Giwet ham frie for Indfæstning. 18 Octob 1764.

1765.

775 Fol 269
Søren Nielsen, Haldum - hosbondhold paa den gaard sammestæds for saa wit mig som Herligheds Eyer deraf er tilhørende og Jens Madsen er fradød.
Hkorn 7 td 3 skp 2 alb. Endwidere hawer ieg efter hans Underdanigste andsøgning forundt ham indbemelte Gaards Konge og Kirke anpart Korn Tiende a td Hkorn 1 rdr 1 mk. Indf 80 rdr. 6 Maj 1765.

776 Fol 270
Niels Sørensen, Søften et Gadehuus hans fader er fradød, og af Moderen til ham owerdraget. Huuspenge 4 rdr. Forretter Brew reiser. 7 Juni 1765.

777 Fol 270
Peder Nielsen, Foldby - født i Borum - 1/2 gaard i Foldby Jørgen Pallesen sidst paaboede og Anders Kieldsen hawde fæste paa, som hand nu hawer fratraad efter den mellem dem oprettede Contract. Hkorn 3 td 7 skp 2 fc. 21 Juni 1765.

778 Fol 270
Peder Nielsen, Borum - Hosbondhold paa den anden halwe part af paaboende Gaard ibm wide Folio 219. Samlet Hkorn 7 td 5 skp 3 fc 2 alb. Lg og Howeri penge 20 rdr 3 mk 14 sk. Og da hand hos mig hawer ansøgt for de Sædwanlige Kiørseler som mig self er angaaende at foretages er hannem saadant i betragtning af hands paa Gaardens forbedring Anwente fliid blewen Bewilget. Indf 40 rdr. 17 Juli 1765.

779 Fol 271
Søren Pedersen, Borum  af Elev - Hosbondhold paa Thomas Elevs Gaard. Hkorn 7 td 3 skp Lg 19 rdr 4 mk. 17 Juli 1765.

780 Fol 271
Lauritz Lassen, Haldum - af Hadsten - et huus Laurids Rytter afstaar, paa de wilkaar at hand ægter Datteren Zidsel Lauridsdatter. Under sin swigerforældre wed fratrædelsen ophold sammesteds deres lifstiid. Huuspenge 3 rdr. Han er frigiwet for at forrette Jagt Reiser Eller Bud og saadant, men derimod har hand tilforpligtet at opbygge 4re fag huus, hwortil er giwen ham undertømmer. 4 Octob 1765.

781 Fol 271
Niels Mogensen, Hadbjerg - født sst - paa et Boel i Østrup Bye Peder Utsen er fradød, ægter Enken. Hkorn 1 td 5 skp. Lg 5 rdr. Han skal nedbryde det gamle og opføre nyt huus samme Sted. Indf 10 rdr. 4 Octob 1765

782 Fol 271
Jens Povelsen, Lading en heel gaard hans fader er fradød, som efter den nye inddeeling staar for Hkorn 6-2-3-2 19/21. Samlet Lg 32 rd 3 mk 7 3/4 sk. og hworwed hand for Tiende in Natura til Kongen og Kirke at erlægge af aldt hwis Korn aldeeles skal wære befriet, ligeleedes for alle slags Kiørseler og øwrigt Howeri/: Hans Kongl. Mayts ægter og Reiser undtagen:/ aldeles befriet og forskaanet. Indf 50 rdr. 6 Octob 1765.

783 Fol 272
Niels Pedersen, Tinning - af Naarup - fæster 1/2 gaard i Tinning som Christen Drejer mindelig afstaar, paa dend maade at hand ægter Datteren. Efter den nye indeeling Hkorn 3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb. Lg 10 rdr. 2 22/41 sk etc. Forretter 1/2 gaards Howeri til Frijsenborg.  Efterkommer hwis hand har lowet de Gl til ophold naar samme maatte forlanges. 8 Octob 1765.

784 Fol 272
Niels Jensen, Foldby - født i Søften - født sst - et Boel Laurs Thorsen er fradød, hwis Enke hand ægter. Hkorn 1 td.  Lg 2 rdr 2 mk 4 sk etc. og for at wære Budfoged i Foldby Sogn som hand troelig og skikkelig efter Gl Skik og brug forretter fritager ham for Widere Howerie at giøre, Got giøres hannem arbeids Pengene der efter Jordebogen er 1 rdr 5 mk. 8 Octob 1765.

785 Fol 272
Rasmus Jensen, Haldum - af Tinning - et huus i Haldum Jørgen Sørensen hidtil har beboet og til førstkommende 1 Maji 1766 for hannem godwillig afstaaet.
Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Lg og arbeidspenge 5 rdr 5 mk 8 sk Indf 34 rdr. 9 Octob 1765.

1766.

786 Fol 272
Erik Pedersen, Skejby - paa hans fæste Brew som her forhen under Pagina 245 af Skejby er tilført bliwer endnu følgende at anteigne:

Den Jord til Haldum Kirke hwis Hartkorn er agger og Eng 4 skp 1 alb bortfæstes til E P udi Skejby som deraf swarer foruden alle Kongelig ordinaire et Extraordinaire Paabude, aarlig til Jordebogens Indtægt 1 rdr siiger Een Rixdaler. 8 Juni 1766.

787 Fol 272
udgår ført 2 gange.

788 200 fol 273
Jens Sørensen, Foldby født paa mit gods fæster et hus hans fader har overladt ham med wilkaar at forældrene nyder opholds wærelse paa stedet, og faderen saa længe han vil forestaa stedet. Hkorn 4 skp Indf 24 rdr. 10 Juni 1766

789 201 Fol 273
Michel Pedersen, Aarslev fæster 1/2 gaard Rasmus Nielsen paaboede, men afstaar med wilkaar at han skal have fri husværelse foruden han tager det af stedet og nyder til Ophold det der er accorderet. Fæsteren ægter Anne Jensdatter som er hos bemte Rasmus Nielsen. Hkorn 6 td 2 skp 1 fc 2 1/2 alb? Indf 30 rdr. 14 Juni 1766

790 202 Fol 273
Niels Pedersen, Aarslev fæster 1/2 gaard foruden den forhen fæste af Sal Søren Albretsens gaard sst. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb tilsammen ialt 11 td 4 skp 2 alb. Landgilde penge 34 rd 3 mk 6 sk. Indf. 36 rdr. 14 Juni 1766.

791 202 Fol 274
Søren Hansen, Lading fæster 1/2 gaard Jacob Nielsen formedelst armod har maattet qwittere.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 6 sk etc. Forretter Howeri til Lyngballe. Ingen indf. 14 Juni 1766

792 203 Fol 274
Jens Pelsen, Voldby fæster 1/2 gaard Laurits Winter formedelst Armod har maattet qwittere. Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rdr 2 mk 10 sk etc. Howeri til Frijsenborg. Ingen indf. da han antræder et øde sted. 14 Juni 1766.

793 Fol 274
Peder Rasmussen, Tinning (af Norring) fæster 1/2 gaard afgangne Peder Kvolbæk paaboede og hvis Enke han ægter.
Hkorn 3-5-3-1 2/41 alb. Lg 10 rdr 2 22/41 sk etc. Indf. 50 rdr. 16 Juni 1766.

794 Fol 274
Peder Michelsen, Haldum fæster et huus ved Hinnerup Brogaard, i Haldum Sogn, som de har brugt der sammestæds til en Smedie, som han selv indretter til et waaningshuus. Der er Kaalhauge til aarlig huspenge 2 rdr. Han født paa Godset i Lindegaard (Lindgaard). 16 Juni 1766

795 Fol 275
Niels Nielsen, Tilst - som med fripas paa mit gods er indkommen, fæster et hus paa Kirkens fortov i Tilst, Poul Brogaard er fradød. Huspenge 2 rdr. Ingen indf. 23 Juni 1766

796 Fol 275
Jens Pedersen Bytt, Hammel - født sst - fæster 1/2 gaard hans fader fradøde og hands moder nu afstaar, paa wilkaar at han svarer den belovede ophold som efter Contract er forfattet. Hkorn 2-3-3- 2 4/15 alb. 26 Juni 1766

797 Fol 275
Faarup Sogns Kirke - Korn Tiende af Qwottrups Byes Hartkorn til Qwottrup Byes Beboere hwis nawne og Hkorn er saaledes:

Rasmus Olesen 4-4-3 fc - Niels Nielsen Ustrup? 4-4-3 fc - Peder Olesen 4-4-3-1/2 alb - Niels Pedersen 4-4-3-1/2 alb - Endwold Pedersens Enke 4-6-1-1 1/2 alb - Mathias Mortensen 4-6-1-1 1/2 alb ialt 27 td 7 skp 3 fc 1 alb. Som de fæster deres liws tiid. Afgift af hwer td Hkorn 5 Mark Danske og desuden tilswarer Tiende Skatter etc. Og da Endvold Pedersens Enkes gaard med første forwentes at bliwe bortfæstet, saa skal samme Mands Nawn staa i Liighed med alle øwrige 5 beboeres. Alle Kirke kørsler og Pligter til Faarup Kirke reserweres efter lowen. Indf 20 rdr. 21 Juli 1766.

798 Fol 275
Niels Jespersen, Anbækhuset. Som formedelst Kongelig Tieneste fra Føde Stawns Rettighed er blewen frie og med Degnen hæderlige Hr Frederich Wardinghuus om det samme af min Sl hr Swiger Fader paa det her underliggende Anbækhus forundte fæstes afstaaelse hawer Contraheret. Hus - arbejds - Korn og Qwægtiende samt familieskat ialt 16 rdr. Han faar til Ildebrændsel 16 Læs Træ fra Dyrehaugen aarlig. 21 Juni 1766.

1767.

799 Fol 275
Laurs Christensen, Norring - født paa Godset i Skjoldelev - fæster 1/2 gaard i Norring Zacharias Zachariasen er fradød. Hkorn 3-2-2-1/4 alb. Lg 4 rdr 5 mk 10 1/2 sk - Arbejdspenge 5 rdr og af Norringgaards auling 11 rdr 5 mk 9 sk ialt 21 rdr 5 mk 3 1/2 sk. etc. Han er desuden tilpligtet at ægte fæstemøen Anne Sørensdatter, som giver til følge at han holder sig det sluttende Skifte af 26 Juni sidst i alle maader efterrettelig, ligesom hand og til den gamle Zacharias Pedersen og Hustrue udgiwne ophold som dennem er belowed og udi den ratificerede Opholds Contract er anført saaledes at den længst lewende beholder halw Parten af bemelte Ophold ligesom og een af Stuerne i det huus som er uden Gaarden. Indf 50 rdr. 4 Juli 1767.

800 Fol 276.
Peder Jørgensen, Egaa - født sst - fæster hans fader Jørgen Pedersens gaard ibd paa wilkaar at faderen saa længe han vil beholder stedet. Hkorn 3 td 5 skp. Lg 7 rdr 4 mk 3 sk etc. Er for resten Howfri, uden for Kalk Reiser, Sæde Rug eller deslige som ieg maatte finde at anmode. Indf 30 rdr. 4 Juli 1767.

801 Fol 276
Svend Madsen, Voldby - fra Svejstrup - som med Pas hertil er indkommen - 1/2 gaard i Voldby Christen Jørgensen Neederland er fradød. Hkorn 5-5-2-2 2/7? alb. Lg 6 rdr 5 mk 4 sk og Arbeidspenge 5 rdr 4 mk ialt 12 rdr 3 mk 4 sk. etc. Han skal holde sig det sluttede skifte under dato 18 febr sidst med aftægt saavelsom Børnepengene i alle maader efterrettelig. Indf 60 rdr. 5 Juli 1767.

802 Fol 276
Peder Jensen, Skjoldelev - født i Norring under Grevskabet - en gaard Christen Laursen godwillig og i minde afstaar. Hkorn 5-6-2 fc. Lg 11 rdr 1 mk 3 sk etc. 15 Octob 1767.

803 Fol 276
Jens Pallesen, (Callesen?)
Skjoldelev fæster 1/2 gaard Peder Møller er fradød. Hkorn 2-6-2 fc. Lg 3 rdr 3 mk 3 sk etc. 15 Octob 1767.

804 Fol 276
Rasmus Jensen, Lading - af Harlevholm, som paa mit Gods med sin frie Pas er indkommen - fæster Christen Kirkemands gaard som han formedelst Armod og Fattigdom hawer afstanden. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb.  Lg 7 rdr 1 mk 6 sk etc. Ingen indf. 15 Octob 1767.

805 Fol 277
Peder Jensen, Hummelure - født paa mit Gods - fæster en gaard Jens Bygballe  formedelst armod og fattigdom har afstaaet.
Hkorn 3-4-2-2 alb. Lg 4 rdr 3 mk etc. Indf 13 rdr 2 mk. 15 Octob 1767.

806 Fol 277
Ole Pedersen, Sjelle. Hosbondhold - kiendes og hermed tilstaaer, paa Egne og Min frue Grewindes Wegne, at Nærwærende Selweier Ole Pedersen af Sjelle hwis paabeboende Gaard staar for Agger og Eng Hkorn 7-3-2-1 alb samt Skovskyld 1 fc 1 alb tilsammen Hkorn 7-3-3-2 alb hos mig hawer ansøgt, at hawe Hosbondshold, som ieg hannem paa Wores og hands liwstiid saaleedes hawer bewilget, at alt det Mandskab som udi de paa Selweier Grunden opbygte huuse, nu eller siiden befindes, skal som andre mig tilhørende Reserwe Mandskabe følge Sjelleskovgaards Gods, for Hands Kongl. Mayets Tieneste, og Godset dermed at forsyne, naar allene Ole Pedersens egne og Stifbørn, derfra undtages, da ieg hannem hawer tilladt ligesom andre Godsets Tienere at hand af dette Godsets Mandkiøn til tieneste, og hellers udi Billige Tilfælde at tage ham udi samme Protection som mine egne Bønder. Og da hand derfor hawer betalt mig den kiendelse, hworom wi ere blewne Accorderede, hawes inter ydermeere des angaaende hands lifstied at erlæge er. 17 Octob 1767.

807 Fol 277
Laurs Andersen, Sjelle. Hosbondhold. - Kiendes og herwed tilstaar Paa Egne og min Frue Grewindes Wegne, at Nærwærende Selweier Laurs Andersen af Sjelle hwis paaboende gaards Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hos os paa wores liwstiid hawer begjæret Hosbondhold, som wi har bewilget etc. (se foregaaende no). Det er ham tilladt at fæste tienestefolk, ligesom andre mine Bønder der paa Godset. Og da hand til mig hawer betalt den Accorderede kiendelse, Saa er hand for widere udgift des angaaende til mig at betale frie, saa længe hand selw bemeldte Stæd beboer, men wed forandring af en nye Beboer, Accorderes om nye kiendelser. 17 Octob 1767.

808 Fol 277
Peder Rasmussen, Sjelle. Hosbondholdsbrev. Kiendes og hermed tistaaer: Paa egne og min Frue Grewindes Wegne, at nærwærende Selweier Peder Rasmussen af Sjelle, hwis paaboende Gaards Hk er 4 td 1 fc 1 alb, for os paa Wores Liws tiid hawer begiært Hbh, som wi hawer bewilget. (Betingelser m v se foregaaende) 17 Octob 1767.

809 Fol 277
Johan Pedersen, Sjelle. Hbh. Kiendes og hermed tilstaaer: Paa Egne og min Frue Grewinde Wegne, at nærwærende Selw Eier Johan Pedersen af Sjelle, hwis paaboende Gaards Hk er (ikke udf). Betingelser m v se foregaaende) 17 Octob 1767.

810 Fol 277         
Mogens Rasmussen, Lading fæster 1/2 gaard Rasmus Østergaard godwillig og mindelig afstaar. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg ikke ang. 17 Octob 1767.

811 Fol 278
Peder Hansen, Haar - født sst under Grevskabet - den gaard hands Moder sidst beboede, og nu har afstaaet.
Hkorn 4 td 2 skp 1/2 alb. Lg ej ang. 17 Octob 1767.

812 Fol 278
Anders Jensen, Foldby et huus Laurs Jensen nu har afstaaet. Huspenge 2 rdr. Indf 10 rdr. 17 Octob 1767.

813 Fol 278
Jens Skytte, Vitten. Tilføjelse til hans fæstebrew. Efter Grewens naadige tilladelse er Jens Skytte i Vitten forundet at nyde hands eget og Rasmus Bondes hidtil tilfæstede huuses skowe i bemelte Vitten Hkorn 2 td. Lg 2 rd 3 mk 2 sk. etc. 12 Octob 1767.

1768.

814 Fol 278
Christen Sørensen, Holme - født sst paa Godset - fæster 1/2 gaard Rasmus Michelsen godwillig afstoed. Hkorn 4-3-3-1 1/2 alb. Lg og Arbeidspenge 11 rdr 5 mk 12 sk. Indf 24 rdr. 29 Juni 1768.

815 Fol 278
Niels Groesen, Trige et stæd Anders Nielsen Just formedelst forunderlig slet huusholdning er frakommen, da hand sammestæd, desuden goedwillig afstanden hawer saaledes at stædet er Accorderet for fæste 22 rd 11 mk, som herskabet skiænker Creditorerne, uden deraf at forbeholde sig noged, og efter findende billige Omstændigheder, deels at Ole Sørensen af Trige deraf nyder 1 rd 2 mk Broderen Niels Sørensen 16 rd, Knud Thomasens Enke 3 rd 4 mk og Degnen Sr Borg? 1 rd som er tilsammen Tywe og Toe Rdr og fiire Mark som Niels Groesen imod deres qwittering straxen udbetaler af Stædet som er og bliwer howfrie/: Til Extra Reiser undtagen som andre frie Bønder forretter:/ Hkorn 3 td 3 skp 1 alb. Og da Stædets bygning har længe wæret forfaldne, giwer ieg hannem for Sædwanlig Saugeløn, tiid efter anden, undertømmer af Eg til 13 fag Bønder Bygning. 1 Juli 1768.

816 Fol 279
Peder Laursen, Norring et Jordløs huus wed Hinnerupbrogaard Peder Mikkelsen er fradød. Huuspenge 2 rdr. Indf 10 rdr. 7 Juli 1768.

817 Fol 279
Niels Jensen, Fajstrup - som i nogle aar har tient mig for Post - et huus Gustrops Enke sidst paaboede. Huus og Arbeidspenge 4 rdr. Huusets Bygning skal hand lowlig istandholde og forbedre, som det een rætskaffen Mand wel egner og Sømmer, og hawer ieg efter den til mig skeede Underdanige Ansøgning, fritaged ham for Jagtbud samt Brew Reiser. Indf 10 rdr. 10 Octob 1768.

818 Fol 279
Jens Nielsen Lundgaard, Borum - født i Labing som med frihed fra frue Krigsraadinde Althalt her er indkommen - det sted i Borum Niels Holm endnu paabeboer, men til ham afstaaer paa wilkaar at Niels Holm beboer stædet saa længe han wil, og med nøtte kand forestaa. Desuden skal Jens Nielsen holde sig den med N H sluttede og af mig approberede Contract om ophold efterrettelig. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc. Indf 50 rdr. 23 Octob 1768.

819 Fol 279
Poul Pedersen, Aarslev - han er fra Hasselager - som med fri Pas fra Aarhuus Bispestol er indkommen - den gaard i Aarslev Salig Peder Pedersen sidst paabeboede og fradøde. Hkorn 5-7-1 fc. Indf 50 rdr. rest 10 rdr. 25 Sept 1768.

820 Fol 279
Peder (intet efternavn ang), Borum - født i Skovby - den gaard Peder Fogh er fradød. Hkorn 3-6-1-1/2 alb. Lg 9 rdr 3 mk 2 sk etc. Ingen indf og dato angivet.

821 Fol 279
Jens Nielsen Leth, Galten - af Skibby - den gaard i Galten Salig Jens Rasmussen er fradød, paa de wilkaar at hand ægter Enken og holder sig det efter hannem sluttede Skifte af 16 Maj 1768 i alle maader efterrettelig. Hkorn 4-3-3-1/2 alb og Skovskyld 1 fc 1 1/2 alb. Han skal sware alle de Kongelig Ordinaire og Extraordinaire paabuder, samt den for Landgilde og Howerie Accorderede aarlige afgift, samt sware til Kirken, Skolen, samt Rettens Betiente hwad hidindtil er blewen swaret. 5 Juli 1768.

822 Fol 279
Rasmus Mortensen, Vitten Peder Skovfogeds huus han er fradød. Huspenge 2 rdr. 8 Novb 1768.

823 Fol 279
Jens Lassen, Hørslev - Skiøder og sælger et huus til Welagtbare og Welfornemme Sr Jens Lassen i Brendstrup et mig tilhørende huus i Hørslev der skylder Aarlig 2 rdr som er Jordebogens afgift, hwilket huus med tilhørende Toft etc. 6 August 1768.

824 Fol 280
Jens Rasmussen, Skørring en gaard Peder Mortensen har afstaaet. Hkorn 2 td 4 skp 2 fc samt Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Lg 5 rdr. 1 sk? og howeri til Wedelslund. Han skal owerholde den med P M gjorte accord. Indf 30 rdr. 13 Novb 1768.

1769.

825 Fol 280
Rasmus Jensen, Sandby - født paa Godset sst - sin fader Jens Pedersens Gaard, som hand for alderdom og Swagheds skyld har afstanden: Jeg Erhard grewe af Wedell Frys, Til Grewskabet Frysenborg herre til Wedelslund, Haxholm, Faurskow, Boller og Møgelkier p p Ridder, hands Kongl. Majts Bestalter Gehejme Conference Raad, General Leutenant af Cavalleriet, Ober Cammerherre hos hendes Maijts Den Regiærende Dronning Giører Witterligt etc.
Hkorn 5 td 3 skp og Skovskyld 4 skp 1 fc. Indf 36 rdr. 20 Juni 1769.

826 Fol 280
Niels Olesen, Søften (Text: Søren Olesen) hans fader Ole Sørensens huus ibd paa wilkaar at Ole Sørensen og hustrue selw beboer Stædet saalænge de wil og kand, og Sønnen sig indtet der med at befatte, førend det er hands forældres willie da hand huuset tiltræder. Huuspenge 2 rdr. Til istandsættelse har ieg Skienket ham, med Saugløns betalling Eege undertømmer til Eet fags huus. 14 Octob 1768!

827 Fol 280
Jens Nielsen Østergaard, Voldby 1/2 gaard hans fader Niels Østergaard godwillig afstaar. Hkorn 2-6-3-1 1/2 alb. Lg 3 rdr 2 mk 10 sk etc. Indf 16 rdr. 8 Juni 1769.

828 Fol 281
Jens Pedersen, Skjoldelev - han er fra Borum - Hbh paa Jens Andersens fradøde halwe Selweiergaard ibd, han ægter Enken. Hkorn 5-2-2-2 1/2 alb og Skovskyld 1 skp 1 alb. Lg 3 rdr 5 mk 8 sk etc. Forretter Howeri til Frijsenborg. Hosbondholdspenge 50 rdr. 8 Juli 1769.

829 Fol 281
Rasmus Jensen, Skjoldelev - han er fra Hinnerup - faar Hosbondholdsbrev paa 1/2 Selweiergaard i Skjoldelev Niels Simonsen er fradød, hwis efterlewende Enke hand Ægter. Hkorn under No 7 5 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb og Skowskyld 1 skp. Lg 3 rdr 5 mk 8 sk etc. forretter Howeri til Frijsenborg. Betalt 30 rdr for Hosbondhold. 8 Juni 1769.

830 Fol 281
Peder Christensen, Vitten 1/2 gaard Peder Andersen Stolde, hwis Søster? hand ægter, godwillig har afstaaet. Hkorn 4 td. Lg 10 rdr 6 sk etc. Indf 20 rdr. 8 Juli 1769.

831 Fol 282
Anders Andersen, Voldby fæster 1/2 gaard Jørgen Michelsen godwillig har afstaaet.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rdr 2 mk 1o sk. Holder sig efterrettelig dend imellem ham og Swigerfader Indgaaede Contract. Indf 20 rdr. 8 Juni 1769.

832 Fol 282
Jens Laursen, Brogaarden (Sr) i Haldum Sogn - forrige forpagter wed Bruusgaard -  som Laurits Møller sidst paabeboede. Hkorn 6 td 5 skp 3 fc, hwilken gaard er fri for alle afgifter til Frijsenborg/: dend Kongl Extra og Salt? Skat undtagen:/ som forstaaes qwartaliter at erlægges, Item Tiende frie for saa widt Kongens og Kirkens anpart angaaende. For hwilket altsammen Sr Jens Laursen til hwer Martini Dag betaler aarlig 50 rdr Siger halwtrediendstywe Rigsdaler, og maae hand derimod benøtte sig af gaarden, og dend der wed wærende Broe, som af mig wedligeholdes. Det bliwer hannem accorderet at hand Selw, Hustrue og Børn fra mit Goedsets Fødestawns rættighed skal wære frie. Indf 50 rdr. 1 Maj 1769.

833 Fol 282
Jens Michelsen, Lading fæster hans faders gaard. Han skal sware det til dennes ophold som af mig kand worde Samtykked og approberet. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Indf 16 rdr. 8 Juni 1769.

834 Fol 283
Peder Andersen Stolde, Vitten - født paa Grevskabet sst - Niels Tinnings 1/2 gaard ibd, som han godwillig har afstaaet. Hkorn 4 td. Lg 10 rdr 8 sk etc. Og da ieg hawer tilladelse at lade holde en Mand som efter de derom føyede foranstaltninger maae Sælge Driche Wahrer til de Reisende, saa bliwer og hannem saadant tilladt, naar hand derom wogter sig fra at holde nogen til fylderie eller liderlighed, og betaler der af Aarlig afgift 4 rdr. 8 Juli 1769.

835 Fol 283
Søren Voldby, Pøt Mølle - Kammertjener han er fra Frijsenborg - fæster Pøt Mølle som Birkeskriweren Christian Soetman afstaar til ham. Hkorn Ager og Eng 1 td 3 skp 1 alb samt Mølle Skyld 3 td 1 skp 2 fc som under Grewskabet Frijsenborgs howedgaard  taxt er sorterende. Som han og hands tilkommende  Hustrue Jomfru  Anna Chatrina Drew, om hun hannem owerlewer og i Enkestand forbliwer, skal nyde fri for Landgilde og anden afgift, ligesom og frie for de ordinaire Skatter og Paabude, men den Kongelig Extra Skatt og deslige skal han som andre efter nuwærende eller efterkommende foranstaltning tilsware. Og da dette mit Brew skal wære hannem et Bewiis paa min Fornøyelse ower hans min frue Gemalinde og mig udi mange aar bewiiste Troe Tieneste, Saa hawer ieg end ydermeere Skienket de Børn frihed for Føde Stawns Rættighed, som hand herefter med hans tilkommende hustrue maatte aufle. Derefter følger andre conditioner. Ingen indf. 12 Juli 1769.

836 Fol 284
Knud Jensen, Galten - Hosbondholdsbrev - Selweier Knud Jensen af Galten hawer skiødet Herligheden udi hans paabeboede Selweier gaard hwis Hkorn er 4 td 2 skp 3 fc samt Skow 2 fc 1/2 alb med wedhørende huuse sammestæds, efter Skiøde af 6 Jan 1769. Derefter følger angivelser i 9 punkter bl. a om Børns frihed. Dato ikke ang. 1769

837 Fol 285
Jens Herlevsen, Galten - Selweier Skiøder Herligheden 6 Januar 1769 (faar Hosbondholdsbrev) udi hans paabeboede Selweiergaard hwis Hkorn er 6 td 1 alb samt Skov Skyld 3 fc 2 alb med wedhørende huuse sammestæds, efter Skiøde af Dato 6 Januar 1769. Derefter følger wilkaarene paa 9 punkter bl a Børns frihed. dato ej ang. 1769

838 Fol 285
Mogens Laursen, Hummelure - født i Foldby - 1/2 gaard som Peder Jensen formedelst armod godwillig har afstaaet. Hkorn 3-4-2-2 alb. Lg 4 rd 3 sk etc. 24 April 1769

839 Fol 286
Niels Jensen, Galten - Selweier skiøder 6 Januar 1769 Herligheden (faar Hbh) i hans Selweiergaard Hkorn 4 td 2 skp 3 fc Skow 2 fc 1/2 alb. Not. bl a Børns frihed. Dato ej ang. 1769

840 Fol 287
Ole Rasmussen, Galten - Selweier skiøder 6 Januar 1769 Herligheden  (faar Hosbondholdsbrev) i hans Selweiergaard Hkorn 4-2-2- 3/4 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb. Not om bl a Børns frihed. 1769

841 Fol 288
Niels Andersen Leth, Galten - Selweier skiøder 6 Januar 1769 Herligheden (faar Hosbondholdsbrev) i hans Selweiergaard Hkorn 4 td 2 skp 2 fc 2 3/4 alb. Skov 2 fc 1/2 alb. Not om bl a Børns frihed. 1769.

842 Fol 288
Laurs Rasmussen, Galten 1/2 gaard som han hidindtil hawer paaboet og ieg mig paa den Kongelige Auction ower Det Skanderborgske Rytter District tilkøbte. Hkorn 4-3-3-1/2 alb Skov 1 fc? 1 1/2 alb?. 6 Octob 1769.

843 Fol 288
Anders Simonsen, Galten 1/2 gaard som han hidindtil har paabeboet, og ieg mig paa den Kongelige Auction ower Det Skanderborgske Rytter District tilkiøbte mig. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb Skov 1 fc 6 October 1769

844 Fol 289
Rasmus Jensen, Galten 1/2 gaard han hidindtil har beboet, og ieg mig paa den Kongl. Auction ower det Skanderborgske Rytter Distrikt tilkiøbte. Hkorn 4-3-3-1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. 6Octob 1769.

845 Fol 289
Jens Pedersen, Galten 1/2 gaard han hidindtil har beboet, og ieg mig paa den Kongl Auction ower Det Skanderborgske Rytter Distrikt tilkiøbte. Hkorn 3 td 4 skp 1 fc Skov 1 alb.  6 Octob 1769.

846 Fol 289
Frands Pedersen, Galten 1/2 gaard han hidindtil har beboet, og ieg mig paa den Kongl Auction ower det Skanderborgske Rytter Distrikt tilkiøbte. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb Skov 1 alb. 6 Octob 1769.

847 Fol 289
Niels Jensen Stier, Galten 1/2 gaard han hidindtil har beboet, og ieg mig paa den Kongelig Auction ower det Skanderborgske Rytter Distrikt tilkiøbte. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb Skov 1 fc.  6 Octob 1769

848 Fol 289
Frands Simonsen, Galten 1/2 gaard han hidindtil har paaboet, som ieg mig paa den Kongl Auction ower Det Skanderborgske Rytter Distrikt tilkiøbte. Hkorn 2 td 6 skp 3 fc. 6 Octob 1769.

848b Fol 289
Christen Hansen, Norring - af Vitten, født i Vitten. - 1/2 gaard Mads Nielsen godwillig har afstaaet paa wilkaar at han ægter Datteren, og han nyder huuswærelse samt det ophold som af mig paa begierende ansøgning kan approberes. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 5 mk 10 sk Arbeidspenge 5 rd og af Norringgaards auling 11 rd 5 mk 9 sk  etc. indf 35 rd. 27 Octob 1769

849 Fol 290
Jens Simonsen, Skjoldelev - født i Sall - et Huus Jeppe Pedersen er fradød.
Hkorn 3 skp 1 fc. Huspenge 1 rd 4 mk 8 sk samt forretter 1 dags ugentlig arbeide i Poedehaugen.  27 Octob 1769.

850 Fol 290
Mogens Laursen, Hummelure - født i Foldby - 1/2 gaard Peder Jensen formedelst armod godwillig har afstaaet. Hkorn 3-4-2-2 alb. Lg 4 rd 3 sk etc. Indf 12 rd. 24 April 1769

851 Fol 291
Jens Sørensen, Foldby - født sst - 1 sted hans Fader godwillig afstaar.
Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb. Lg 4 rd 1 mk 10 sk. etc. Indf 20 rd. 26 Octb 1769

852 Fol 291
Peder Rasmussen, Lading - født sst - 1/2 gaard hans fader Rasmus Pedersen er fradød. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 6 sk etc. 0g desuden saalænge Lyngballegaard er under forpagtning aarlig arbeidspenge lige wed hans Naboer. 24 Octob 1769.

853 Fol 291
Jens Endvoldsen, Lading - født sst - 1 huus Christen Rasmussen formedelst armod har maattet qwittere.
Hkorn 6 skp 1 fc 1 41/84 alb.  Huuspenge 2 rd 13 1/2 sk etc. Da han har paataget sig at forrette Budfoged tieneste ower alt paa Lyngballe Gods, maa han wære fritaget for al howning wære sig Jagt eller andre Reiser med meere hwad som ellers kunde tilkomme, saalænge han bemelte Budfoged tieneste troelig og wel forretter. 26 Octob 1769.

854 Fol 291
Christen Jensen, Vitten - født sst - 1/2 gaard hans fader Jens Nielsen Lassen, godwillig har afstaaet, med wilkaar at han selw beboer stædet saalænge han wil og kan og derefter nyde huuswærelse og saadant ophold som mig paa giwende ansøgning kand approberes. Hkorn 4 td. Lg 10 rd etc. Indf 16 rd. 29 Octob 1769.

855 Fol 292
Christen Christensen, Norring Ris - født sst - 1/2 gaard hans fader Christen Larsen godwillig afstaar, med wilkaar at faderen Selw Beboer Stædet saalænge hand wil og kand, og derefter at nyde huuswærelse og det ophold som mig paagiwende ansøgning kand approberes. Hkorn 3-2-2-2/3 alb. Lg 4 rd 3 mk 4 sk og Arbeidspenge 5 rd. rd etc. Indf 40 rdr. 27 Octob 1769.

856 Fol 292
Mogens Jensen, Norring Ris født i Norring - 1/2 gaard Jens Christensen godwillig afstaaer, med wilkaar at hand selw beboer Stædet saalænge han wil og kand, og herefter nyder huuswærelse og det ophold som mig paagiwende ansøgning kand approberes. Hkorn 3-2-2-2/3 alb. Lg 4 rd 3 mk 4 sk og Arbeidspenge 5 rd etc. Indf 30 rd. 27 Octob 1769.

857 Fol 292
Michel Rasmussen, Tinning - født i Vitten - 1/2 gaard Peder Bertelsen formedelst Skrøbelighed godwillig har afstaaet. Hkorn 3-5-3-12/41? alb. Lg 10 rd 2 22/41 sk etc. Indf 35 rd. 27 Octob 1769.

858 Fol 292
Ole Jensen, Haldum - født sst - 1/2 gaard hans fader Jens Olesen sidst hawde i fæste men fradøde.
Hkorn 6 td 2 skp 1/2 alb. Lg 4 rd 5 mk 1 sk arbeidspenge 5 rd etc. Indf 40 rd. 29 Octob 1769.

859 Fol 293
Michel Olesen, Norring Ris - født sst - 1/2 gaard hans fader Ole Michelsen sidst paaboede, paa de Conditioner at han saalænge han wil sammestæd Beholder uden at Sønnen sig noget der wed hawer at befatte og naar han Stædet tiltræder skal han sware sin Fader udi aarlig ophold 12 skp Rug 12 skp Byg og i stæden for Kou og Faar aarlig Reede Penge 4 rd  4 feede Gies og 1 Swiin til 3 rdr Jtem udreede til hans Sødskende de efter skifte brewet af Dato 12 Sept 1765 tilfaldende Børnepenge, nemlig til Laurs Olesen 26 rd 4 mk til Maren Olesdatter 20 rd 12 sk og bliwer Broderen Laurs Olesen som er skrøbelig hos ham indtil et hospitals hold kand faaes. Hkorn 3-2-2-2/3 alb. Lg 4 rd 3 mk 4 sk arbejdspenge 5 rd etc. Indf 30 rd. 27 Octob 1769.

860 Fol 293
Niels Nielsen, Norring 1/2 gaard hans fader Niels Laursen godwillig har afstaaet. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 5 mk 10 1/3 sk etc arbeidspenge 5 rd.  Indf 30 rd. 27 Octob 1769.

861 Fol 293
Anders Rasmussen, Lading - født sst - 1/2 gaard hans Fader Rasmus Balle godwillig har afstaaet med wilkaar at hand nyder frie huuswærelse, og saadant ophold som af mig paa giwende ansøgning kand approberes. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 6 sk og arbejdspenge som sine naboer 4 rd saa længe Lyngballegaard er under forpagtning. Indf 16 rd. 2 Novb 1769.

862 Fol 294
Niels Nielsen, Haldum - født sst - 1/2 gaard hans fader Niels Madsen godwillig har afstaaet, med wilkaar, at Sønnen skaffet sine gl Forældre frie huuswærelse og saadant ophold som af mig paa giwende ansøgning kand worde approberet. Hkorn 6-3-1-1 alb Lg 7 rd 3 mk 12 sk etc arbeidspenge 5 rd. Indf 40 rd. 2 Novb 1769.

863 Fol 294
Jens Hansen, Voldby - født i Haar - 1/2 gaard Niels Smed sidst paaboede, men nu godwillig afstaar med wilkaar, at hand og Hustrue nyder frie huuswærelse og saadant ophold som af mig kand approberes.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 18 rd. 2 Novb 1769.

864 Fol 294
Hans Clemmensen, Haar - nærwærende Landsoldat for Lægdet no 83 - født i Haar - 1/2 gaard hands fader Clemmend Pedersen formedelst Skrøbelighed, godwillig har afstaaet, med wilkaar at hand nyder frie huuswærelse og saadan ophold som af mig kand approberes.
Hkorn 6 td 1 fc. Lg 7 rd 3 mk 1 sk etc arbejdspenge 5 rd. Indf 40 rd. 5 Novb 1769

865 Fol 295
Hans Rasmussen, Skørring - født i Skjoldelev - 1 huus Sal Peder Sørensens Enke sidst paaboede og fradøde. Hkorn 2 skp 2 alb Skov 1 skp 1 fc 2 3/4 alb. Han antages samtidig til at wære Skowfoged ower Skørring og Rode Skow samt Sjelle Skowgaards Høgler? som han skal hawe nøje opsyn med ligesaawel Nat som Dag at ingen Bortstieler eller anden skade forwolder i disse Skowe etc. Han er tillagt aarlig 6 rd samt 1 td Rug, 1 td Byg samt udwiisning 2 læs Træ. 2 Novb 1769.

866 Fol 295
Mads Jensen, Herskind et huus Simon Larsen godwilligt har afstaaet, med wilkaar at hand Nyder frie huuswærelse saa længe hand lewer.  Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Han har paataget sig at hawe opsyn med de paa Herskind Mark wærende Skows Parter og Kratter skal hand som skowfoged hawe Nøyagtig efterseende, med alle paa bemelte Byes Grund wærende Skowe og opwæxt etc. Saalænge hand foreskrewne Skowfoged tieneste tilbørlig beopagter, wære forskaaned for ugedag eller andre paakommende Reyser. 4 Novb 1769.

1770 (1769).

867 Fol 295
Niels Jensen, Galten Annex Gaardens Herlighed hwis Hkorn er 5 skp 2 fc 2 1/4  alb hworaf swares 4 rd pr td er 2 rd 5 mk 1 sk tillige med Annex skylden 2 td 1 skp Som Sogne Præsten i Storring Welærwærdige hr Anders Winding Oppebærer Landgilden af. 5 Juni 1770.

868 Fol 296
Anders Rasmussen, Galten - Selweier af Kalbygaard - faar Hosbondholdsbrev - Herligheden undtagen - paa det Stæd Niels Jensen forhen paaboede. Giør Witterlig at ieg i kraft af det mig af Selw Ejerne udi Galten for dem og efterkommere meddeelte Skiøde paa herligheden udi deres af hands Kongelig Majets kiøbte Stæder. Lg af Hkorn 4 td 3 skp ialt 8 rd 4 mk 8 sk. 5 Juni 1770.

869 Fol 296
Poul Nielsen, Norring - fra Norring Ris - 1/2 gaard Jens Balle? godwillig har afstaaet, med wilkaar at han og hustrue nyder saadant ophold som af mig paa giwende ansøgning kand approberes. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 5 mk 10 1/3 sk etc Arbeidspenge 5 rd og af Norringgaards aufling 11 rd 5 mk. Indf 30 rd. 15 Juni 1770.

870 Fol 296
Jens Pedersen, Skørring - født sst - 3/4 del gaard hans fader Peder Frandsen godwillig har afstaaet med wilkaar, at hand nyder fire huuswærelse og saadandt ophold som af mig kand approberes. Hkorn 5-1-3-2 alb og Skov 5 skp 3 fc 2 alb. Lg 10 rd 2 mk 14 sk. hwilken afgift til hwert aars Martyni dag, eller i det længste til Kyndelmisse derefter rigtig swares. Indf 20 rdr. 13 Juni 1770.

871 Fol 297
Niels Christensen, Norring Ris - født sst - 1/2 gaard Poul Nielsen godwillig og i minde har afstaaet med wilkaar at fæsteren ægter hans Søster, samt swarer den gamle Koene som er paa stædet det ophold som hun i den med mig approberede Contract findes anført.
Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 9 rd 3 mk 4 sk etc. Indf 30 rd. 15 Juni 1770

872 Fol 297
Jens Simonsen, Skjoldelev - født i Sall - et huus Jeppe Pedersen er fradød.
Hkorn  3 skp 1 fc. Huuspenge 1 rd 4 mk 8 sk forretter 1 dags arbeide om ugen i Podehaugen. 27 Octob 1769

873 Fol 297
Niels Nielsen, Norring 1/2 gaard hands fader Niels Laursen godwillig har afstaaet. Hkorn 3-2-2-3/4 alb. Lg 4 rd 5 mk 10 1/3 sk etc samt Arbeidspenge 5 rd og af Norring gaards aufling 11 rd 5 mk 9 sk. Indf 30 rd.  24 Octob 1769.

874 Fol 297
Anders Jensen, Haldum - fra Vitten - et huus Peder Laursen, Skomager godwilligt har afstaaet med wilkaar at han og hustrue til deres Død beholder 3 fag huuswærelse tilligemed Tørwe huus og faarestie samt den halwe hauge plads, og derfor swarer til den fæstende aarlig 1 rd. Huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 8 rd. 18 Juni 1770.

875 Fol 298
Andreas Jensen, Søften, den halwe deel af det saakaldte Rytterhuus Jens Rasmussen er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 4 rd. 18 Juni 1770.

876 Fol 298
Søren Thomesen, Søften et huus Søren Jensen Elgaard er fradød, hwis Enke hand ægter. Huuspenge 1 rd. Indf 10 rd. 18 Juni 1770.

877 Fol 298
Peder Jensen, Sandby - Smed - 1/2 gaard Christen Vandt er fradød, hwis efterlewende Enke hand ægter. Hkorn 4-5-2-1 alb Skov 1 skp 1 alb. Lg 8 rd 2 mk 8 sk etc samt arbeidspenge 5 rd. Indf 30 rd. 18 Juni 1770.

878 Fol 299
Niels Jensen, Vitten det saakaldte Baraq-huus hans Broder Anders Jensen godwilligt har afstaaet. Huus og Arbejdspenge 2 rd. Indf 4 rd. 18 Juni 1770.

879 Fol 299
Jens Rasmussen, Haar - fra Vinterslev - et huus Michel Skræder er fradød hwis Enke hand ægter.
Hkorn 1 skp 1 alb. Huus og arbejdspenge 3 rd. 18 Juni 1770.

880 Fol 299
Mads Frandsen, Tinning - født i Lindgaard - et huus Søren Krøge sidst hawde i fæste, men nu til denne som ægter hands Datter og swarer de fratrædende saadant ophold som af mig paa giwende ansøgning kand approberes, har afstaaet.
Hkorn 7 skp 1 fc 1 21/41 alb. Lg 2 rd 3 mk 26/41 sk. etc forretter 1 Dags arbeide ugentlig i Frijsenborg Pode hauge. Indf 13 rd 2 mk. 18 Juni 1770.

881 Fol 299
Rasmus Nielsen, Skørring et huus Christen Pedersen godwilligt har afstaaet. Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Indf 5 rd. 18 Juni 1770.

882 Fol 300
Peder Jørgensen, Foldby - fra Skjød - et halwt huus Jens Laursen godwillig har afstaaet. Huus og arbejdspenge 1 rd. Indf 5 rd. 18 Juni 1770.

883 Fol 300
Morten Jensen, Voldby - født sst - 1/2 gaard Simmen Jensen endnu paabeboer, men ellers godwillig har afstaaet med wilkaar, at fæsteren ægter hands yngste Datter og giwer de fratrædende gl Folk saadant aftægt som af mig Paa giørende ansøgning kand erholdes og approberes. Hkorn 5-5-2-2 2/7 alb. Lg 6 rd 5 mk 4 sk etc arbeidspenge for den halwe gaards hoffriehed 5 rd 4 mk. Indf 30 rd. 18 Juni 1770.

884 Fol 300
Lauritz Jørgensen, Voldby 1/2 gaard Jens Thomesen endnu paabeboer, men dog formedelst aftagelse paa de fornødne Legems kræfter til hannem afstanden hawer, paa de wilkaar at han ægter hans Datter Maren Jacobsdatter! og dernæst tilstaar Swigerforældrene den ophold som af mig efter Skeed forslag kand wendtes approberet. Hkorn 2-6-3-1 1/4 alb. Lg ej ang. Indf 20 rd. 18 Sept 1770.

885 Fol 301
Michel Sørensen, Kolt et huus Rasmus Lading er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 15 rdr. 30 Sept 1770.

886 Fol 303
Thomas Rasmussen, Haar 1 huus Anders Olesen er fradød. Hkorn 1-2-2 fc. Huuspenge 4 rd 4 mk 8 sk, Enken Mette Olufsdatter tager hand til ægte, og hand er sig det efter hendes Sal Mands Sluttede Skifte efterrettelig. Indf 12 rd. 1 Octob 1770.

887 Fol 301
Søren Mogensen, Vitten - født i Taastrup - et Boel Niels Hansen formedelst armod og fattigdom maatte frastaa. Hkorn 2 td. Lg 5 rd 3 sk etc. 18 Juni 1770.

888 Fol 301   
Rasmus Jensen, Skørring - født i Skovby - 1/2 gaard Anders Jensen Bieleth formedelst paakommende Armod og fattigdom maatte qwittere. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb og Skow 5 skp 3 fc 3 alb. Lg 8 rd 1 mk 4 sk Indf 10 rd. 18 Juni 1769! (1770?)

889 Fol 302
Jacob Frandsen, Fajstrup - født i Norring - et huus afgangne Gøstrups? Enke sidst paabeboede. Huus og arbeidspenge 4 rd. 24 Octob 1767!.

890 Fol 302
Peder Rasmussen, Fajstrup - født paa Grevskabet i Tinning - et Boel Jørgen Pedersen formedelst høy alderdom og paatrængende fattige Omstændigheder har afstaaet. Hkorn 1-6-2-1 alb. Lg 4 rd 12 13/14 sk arbeidspenge 2 rd og landgilde haure 1 td 2 skp. 26 Octob 1767!

891 Fol 302
Peder Aarslef, Voldby Kroerhus - Peder Pedersen Aarslev - født i Aarslev - Kroerhuuset Christen Nielsen er fradød, paa de wilkaar at hand ægter Enken Anne Catrine og swarer den af stædet hidtil gangen afgift 13 rd. foruden hwis hand for Brændewiins forpagtning efter høylowlig Cammer - Collegii Consession bør betale og tilswarer. 21 Decb 1768!

892 Fol 302
Christen Daase, Søften - født paa mit Gods sst - 1/2 Rytter huus hworaf Jens Rasmussen beboer halw parten. Aarlig afgift 2 rd. 28 April 1769.

893 Fol 302
Jens Andersen, Skovby - forhen indsidder sst - et huus Niels Rasmussen har afstaaet, nu samme huus war gammel og forfalden. Aarlig afgift 2 rd 1 mk 8 sk og i steden for ugedag forretter Budfoged Tienesten med hwis deraf Dependerer, og saadant saa ofte befales, tidlig og Sildig efter rigtig omgang troelig forrætter og besørger: Til hwilken ende Budfogden holder rigtig Bog, ower hwad enhwer bliwer tilsagt om, saawel lange som korte Reiser eller andet. 6 Juli 1769.

894 Fol 302
Johan Regner, Hammel - Sadelmager - et huus Peder Boldt sidst paabeboede, men nu siden er frakommen. Derefter følger wilkaarene paa 5 punkter bl a. Hawer ieg owerladt Sadelmageren frie Græsning til 2de Kiør paa Gaardens Mark om Sommeren og 8 Læs Høe samt noget smaae foeder til at fodre dem med om Winteren hworimod giødningen tilhører Herskabet, uden at owerlade det til andre etc.

Hwis Sadelmager arbejde som her forefalder skal hand dygtig og upaaklagelig forfærdige, det nye efter foregaaende Contract eller Accord, men det gamle som Repareres, nyder hand betaling en gang om aaret, neml: for et heelt Aars Reparationer 24 Rdr hwormed ieg hawer owerladt ham de hudder som falder her af Slagtningen wed Frijsenborg a stk 5 mk enten de ere store eller maadelige etc.

Huusafgiften med Wertshuusholderiet har hidindtil wæret 16 rd foruden hwis som swares i forpagtning af Brendewiins brænderiet til Kongens Casse. Endelig hawe ieg accorderet bemeldte Johan Regner for sig hustrue og Børn at wære frie for Fødestawns eller Gods saa hand efter Et halw aars foregaaende lowlig opsigelse, Afgifts betaling, og foregaaendes efterlewelse, maae naar hand wil andensteds tage hans Lykke. 6 Juni 1770.

895 Fol 304
Hans Clemmensen, Haar - Nærwærende Land Soldat for Lægdet No 83 født sst - 1/2 gaard hans fader Clemmend Pedersen sidst paabeboede men nu formedelst skrøbelighed godwilligt har afstaaet, med wilkaar at nyde frie huuswærelse og saadant ophold som af mig paa giwende ansøgning kand approberes.
Hkorn 6 td 1 fc. Lg 7 rd 3 mk 1 sk etc og arbeidspenge 5 rd. Indf 40 rd. 5 Novb 1769.

1771.

896 Fol 304
Laurs Andersen Krog, Fajstrup 1/8 gaard Jens Norring sidst beboede og for at komme til Haldum godwillig qwitterede. Hkorn 7 skp 1 fc 1/2 alb Lg 2 rd 7 sk etc Arbeidspenge 1 rd. Forretter Ugedag - Jagt og Brew Løb lige med andre hans Medtienere og mine Bønder af lige Beskaffenhed, uden nogen forsømmelse og Owerhørighed. Da der ingen Besætning er modtaget af fæsteren, men samme af formanden blew medbragt til Haldum, er ham i dets Sted lowet og giwet 1 Tønde Sæde haure og Træe til en Wogn. Den aftægt som den gamle Koene paa Stædet er tillagt og hun af formanden aarlig nydt hawer, skal hun af fæsteren ogsaa aarlig hawe og nyde upaaklagelig. Indf 10 rd. 21 Jan 1771.

897 Fol 304
Niels Andersen, Norring - Smed - 1/2 gaard hands fader formedelst alderdom og Skrøbelighed har opladt ham. Hkorn  3-2-2-3/7 alb. samt 1/22 af Norring Gaards aufling. Lg 16 5 mk 4 sk etc arbeidspenge 5 rd. Han skal efterkomme den med sin fader og af mig d d  approberede Opholds-Contract, wisende Sønlig Lydighed og Kiærlighed mod hands Fader og Sødskende, som da wederlægges med Welsignelse og Tieneste igien etc. Wed fæstet her ieg lowet ham til Gaardens forbedring Eege Træe til 6 fag Lade og Wogn huus samt 1 stk Bøge Træe til et Salt Trug 4 allen Lang. Indf 30 rd. 21 Febr 1771.

898 Fol 304
Jens Nielsen Kold, Søften 6 fag af et huus Niels Sørensen har owerladt ham. Huuspenge 2 rd. Han har med Pas fra Ritmester Hoff under 16 Decb her er indkommen giwer hand kuns 4 Rigsdaler Indfæstning som er betalt. 30 Jan 1771.

899 Fol 304
Niels Christensen Balle, Sandby Hosbondholdsbrev paa den halwe Gaard Søren Jensen sidst beboede og fradøde, han ægter Enken Zidsel Niels Datter. Under No 1 i Nye Land Matr Hkorn 9 td 7 skp 3 fc 1 alb og Skov 2 skp 2 alb. Lg 5 rd 1 mk 2 1/2 sk etc. Kirkens og Kongens Anpart Korn Tiende sin lifs tiid.  Desuden har ieg accorderet til ham det til gaarden liggende huus. Han skal efterkomme de løfter som med hands tilkommende hustrue Zidsel Nielsdatter ere indgaaet som en retskaffen ærekiær Mand for hende og fader for hendes i forrige ægteskab auflede Søn samt om Børn i deres Ægteskab af Gud herefter forundes. Til Hosbondholds kiendelse og Tiendes Indfæstning betalt 100 rd. 24 Febr 1771.

900 Fol 305
Peder Lundgaard, Terp Mølle og Gaarden No 1 i Terp, forrige Møller og Fæster Otto Fencher har owerladt ham efter deres oprettede Contract. Hkorn Mølle skyld Hkorn 4 td 2 skp og Agger og Eng 1 td 6 skp 1 alb samt Gaarden no 1 4 td 6 skp 2 alb. Lg af Gaarden 15 rd 2 mk 2 sk etc. Efterkommer hwad med hans formand er indgaaed og accorderet især saawidt Opholds Koenens Ingeborg Hansdatters aftægts Contract af 28 Octob 1766.

De Drenge Børn Fæsteren der paa Stædet i ægteskab maatte aufle, der ellers Som Reserwe Mandskab tilhører mit Gods, skal efter hans eller deres anfordring af mig eller Efterkommere worde meddeelt Frie Pas uden nogen Indwænding, imod at der for hwer saadan Drænge Barn giwes 30 rd og ey widere. Til Møllens og Werkets istandsættelse faar han imod billig Betaling Eege og Bøge tømmer. Da han for nogle aar siden af mig er meddeelt Pas og nu fæster under mig er han Indfæstningen forundt for 200 Rigsdaler. 30 April 1771.

901 Fol 305
Laurs Pedersen, Skivholme det stæd hans fader formedelst høy alder og Skrøbelighed har owerladt ham.
Hkorn 5 skp 1 fc. Lg 5 rd. Forretter 1 ugedags arbeide til Lyngballe. Indf 12 rd. 30 Aug 1771.

902 Fol 306
Rasmus Jensen Tostrup, Herskind - fra Skørring - paa Wedelslund Gods 1/2 gaard Peder Møller godwillig har afstaaet. Hkorn efter Byens nye inddeeling fra Philipi Jacobi 1770 og fremdeles 4-3-3-2/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 8/27 sk. Dem med Peder Møller indgaaede og af mig approberede Contract om ophold med widere hawer fæsteren saa reedelig at holde som hand den godwillig hawer indgaaed, og ower alt at omgaaes ham, lige som hand Selw wilde hændes og hawe. Indf 20 rd. 28 Febr 1771.

903 Fol 306
Christen Harnlew, Vitten - Skræder - et huus Rasmus Wolf er fradød. Huuspenge 5 rd. med familie og Folke Skatten iberegnet. Skal han bliwe giwet behøwende grøn og usauget Eege Træe til 3 fag Huus. Han maa paa Vitten Byes owerdrew hawe aarlig 3 Kiør og 16 faar, hworfor hand aarlig til samtlige Byemændene betaler 1 rd om det forlanges. De Børn som hand og hustrue maatte sammenaule, befries for føde Boens Rettighed og uden paatale af mig eller efterkommere, maa Reise og wære hwor de lyster. Indf 13 rd 2 mk. 30 Decb 1771.

904 Fol 307
Jørgen Jensen, Voldby - født paa mit Grewskabs Gods - 1/2 gaard hans fader Jens Jørgensen, sidst paabeboede og formedelst ulykkelig hendelse fradøde. Hkorn 2-6-3-1 1/4 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk forretter Howeri til Frijsenborg. For Indfæstning ar hand frigiwen, og i henseende til Omstændighederne har ieg af Particullare Godset giwet ham dette foraar 2 td Brød Rug samt det fornødne Strøe Korn til Waar Sæden. 17 April 1771.

905 Fol 307
Laurs Jensen, Norring 1/2 gaard Henrik Andersen er fradød. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Da han efter løfte ægter Enken saa forbindes hand naar tiid er hwad udgift, Børne Penge anden Giæld som hæfter paa Stædet, og derhos at omgaaes koene og Børn saaleedes som det Sig en Mand og Fader wel egner og anstaaer, og som hand for Gud og den honette werden kand og wil tilsware. Lg af Gaarden og 1/22 af Norring Gaards Mark og aufl 16 rd 5 mk 4 sk etc arbeidspenge 5 rd. Efter min allerede udgiwne ordre betales landgilden paa mine Godser i to Terminer, Nemlig 1/2 inden Mortens Dag, og det andet 1/2 wed Kyndelmisse Tiider. Han faar Træ til huus og Wogn. Indf 24 rd. 27 April 1771.

906 Fol 308
Anders Nielsen Borum, Fajstrup 1/8 Gaard Rasmus Pedersen har owerladt ham, Hkorn 7 skp 1 fc 1/2 alb. Lg 2 rd 7 sk etc arbeidspenge 1 rd. I stæden for ugedags arbeide 2 rd. Den Contract som han har indgaaet med Rasmus Pedersen Skræder om at ægte sin Datter samt angaaende opholdet af Stedet, af mig approberet, holder han nøye og efterkommer sin Pligt desangaaende. Indf 15 rd. 18 Aug 1771.

907 Fol 308
Peder Hansen, Lading - Snedker - et huus Simon Smed fratræder, med tilhørende Kaalhauge.  Afgift 4 rd. Indf 10 rd. 19 Aug 1771.

1772.

908 Fol 308
Jens Christensen, Skejby et Stæd hans fader formedelst høy alder og Skrøbelighed har owerladt ham. Hkorn 4-6-1 fc. Lg 12 rd 4 mk 8 sk. Angaaende hans gamle forældre da forbliwer hans fader hos ham i Gaarden, og forsynes med behøwende Klæder og Føde og ald anden fornødenhed hans liwstiid, alt efter den Imellem oprettede Contract. Og hands Moder nyder der huus derwed Gaarden som til aftægts folk er indretted, og ophold aarlig saaledes som owenbenæwnte af dem Jndgaaede og af mig Approberede Contract omformelder. Indf 30 rd. 11 Jan 1772.

909 Fol 309
Cadovius, Skjoldelev - Cappellan - Welærwærdige Hr - et huus som ligger hans paaboende Stæd næst og har sidst wæret beboet af Rasmus Christensen.
Hkorn 7 skp 2 fc 1 alb.  Aarlig afgift 2 rd og Haure 2 td 4 skp. Af godhed for ham har ieg baade eftergiwet ham uge dagen til min haue, som han ellers af Stædet skulle lade forrætte, Saa og Indfæstningen som ieg deraf kunde faae. 21 Decb 1771.

910 Fol 309
Rasmus Christensen Balle, Sandby - født sst - den halwe saakalde Selwejer gaard hans fader Christen Christensen Balle godwillig har owerladt ham. Hkorn under No 4 16 td 3 skp 1 fc 1 alb og Skov 2 skp 2 alb tilhaabe og hworaf Michel Ladefoged beboer og hawde det 1/2 fæste. Lg 10 rd 1 mk 4 1/2 sk etc. Holder den med sine forældre godwillig indgaaede og af mig under Dags Dato approberede Contract om ophold med widere saaledes som samme omformelder, og det sig som et Barn mod sine forældre, uden nogen deres Nød og billig klage at foraarsage dennem. Indf 50 rd. 23 Marts 1771. (1772?)

911 Fol 310
Søften Sogns Korntiende - Samtlige Søften Bymænd, Kirkens anpart Korn tiende til efterskrewne Gaardmænd Anders Olesen, Peder Clemmensen, Søren Elgaard og Baltzer Jensen i deres liwstid og saa længe nogen af dem lewer og besidder deres nu paaboende gaarde. Indf 66 rdr 4 mk. 21 April 1772.

912 Fol 310
Jens Sørensen, Holme i Ning Herred, en gaard Rasmus Michelsen formedelst opstaaet Restance maatte qwittere. Under no 11 Hkorn 4-3-3-1 1/2 alb. Lg 11 rd 5 mk 12 sk. Han skal efter løfte lade Rasmus Michelsen og hustru nyde 2 fag huus af Gaardens til huuswærelse, samt giwe dem 1 td Rug og 1 td Byg aarlig til Ophold samt hjemføre dem 4 a 6 Læs Tørw til Jldebrændsel dem de ellers Selw skal skiære eller lade skiære, og faar een af dem naar den anden dør kuns halw opholds korn. Da han har betalt formandens Restance for 2 aars Landgilde og nogle Skatter ialt med 30 rd, ingen indf. 30 Juni 1772.

913 Fol 311
Niels Mogensen, Haldum et huus med Kaalhauge Niels Hansen Bødker er fradød. Efter eget tilbud ægter han enken. Huus og arbeidspenge 4 rd samt forretter Brew Rejser og Jagt Bud med widere ligesom hans formand. Indf 10 rd. 9 Aug 1772.

914 Fol 311
Hans Pedersen, Norring - der sidst tiente Skourider Blichfeldt - 1/2 gaard som Niels Laursen har afstaaet. Hkorn 3-2-2-3/7 alb, samt 1/22 af Norring gaards aufl. Lg 16 rd 5 mk 4 sk etc arbeidspenge 5 rd. Indf 30 rd. 15 Sept 1772.

915 Fol 311
Niels Poulsen, Lading - welagte Ungekarl - 1/2 gaard Peder Michelsen fradøde. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb.
Han ægter Enken og i sin tid clarerer hwis wed Skiftet efter Peder Michelsen er indgaaet, wiser sig mod hende og Børn som sig en fornuftig og ærlig Mand og Fader wel egner og anstaaer, holder gaarden, den Besætning og Driwt som war alt i god stand, stedse saaledes wed lige, at det kand sware et fuld Syn. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. samt arbeidspenge 4 rd. Indf 20 rd. 30 Decb 1771.

916 Fol 312
Niels Nielsen Klog, Norring 1/4 gaard Sal. Peder Knudsen sidst beboede. Hkorn 6 skp 2 fc 1 17/28 alb. samt 1/44 deel af Norring gaard. Efter løfte ægter han Enken paa Stedet Maren Pedersdatter, og med hende faar Ind og Udboe. Han skal tilsware skiftet efter hendes forrige mand. Lg 8 rd 2 mk 12 sk etc. Ieg har lowet ham Eege træe til 3 fag huus samt til en behøwende Wogn. Indf 20 rd. 10 Jan 1772.

917 Fol 312
Jens Nielsen Norring, Haldum et huus Rasmus Jensen fraflytter.
Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Afgift 1 rd 5 mk 8 sk. Da hand med min Willie og Tilladelse fraflytter et større stæd i Haldum som Rasmus Jensen nu tiltræder og hand derfra har medtaget ald sin Indboe. 27 Jan 1772.

918 Fol 313
Rasmus Jensen Tinning, Haldum et Stæd Jens Nielsen Norring efter accord af dags dato fraflytter. Hkorn under no 10 3 td 6 skp 2 alb. Lg 6 rd 15 sk etc og arbeidspenge 2 rd 3 mk. Med min willie qwitterede hand et mindre sted, hworfra hand medtog ald sin Indboe og Besætning. Betaler formandens Jens Norrings restance. 27 Jan 1772.

919 Fol 313
Søren Simonsen, Lading - Simon Smeds Søn - 1/2 gaard Rasmus Holm sidst beboede og formedelst armod qwitterede.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Arbejdspenge 4 rd. Indf 10 rd. 1 Maj 1772.

920 Fol 314
Jacob Sørensen, Hammel - Wedhugger - 1/2 gaard Peder Pedersen grundet Armod wed Dom er frasat. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Lg 6 rd 6 sk. etc. Jeg har giwet ham de til gaardens Sæd lewerede 8 td Sæde Haure, samt eftergiwet restance Kornet af Stædet 9 1/2 skp Haure og 1 td Rug, ligesom ieg ogsaa har tilladt at han maa nyde afstaaelsen af sit fraflyttede huus i Voldby. Indf 21 rd. 20 Maj 1772.

921 Fol 314
Clemen Pedersen, Søften en gaard Jens Hansen formedelst armod, og at hans Bæster blew efter Ordre ødelagt, har qwitteret. Hkorn 3 td 3 skp 1 fc. samt de 2 skp 2 fc 2 alb Kirkejord hand hidtil har brugt. Lg af gaarden 10 rd 1 mk 5 sk og af Kirke Jorden 4 mk 13 1/2 sk. Han har afstaaet sit huus  til Jens Hansen og hans fader hwer den 1/2 part, som war i skikkelig god stand, hworimod gaarden nu er i maadelig stand. Der giwes tømmer mod Saug løn til reparation. (se 922-23) Ingen indf. 10 Juni 1772.

922 Fol 315
Hans Jensen, Søften 1/2 huus Clemen Pedersen har owerladt ham.  Huuspenge 1 rd. Da han nu ikke nyder ophold af gaarden hans søn har qwitteret og Clemen Pedersen nu beboer er ham dette halwe huus forundt for 6 rd indfæstning. (se 921) 10 Juni 1772.

923 Fol 315
Jens Hansen, Søften halwparten af det huus Clemen Pedersen sidst beboede og qwitterede. Huuspenge 1 rd. I henseende Jens Hansens skiæbne wed gaarden hand fraflyttede, har ieg forundt ham denne huus part for betalte 6 rd indfæstning. (se 921) 10 Juni 1772.

924 Fol 315
Thomas Poulsen, Voldby en gaard som Th. P og Jacob Thomasen beboede og J. C. er fradød. Hkorn 5 td 5 skp 2 fc 2 2/7 alb. Lg 1 rd 5 mk 6 sk etc. Foruden hwis han har betalt min Salig formand af den 1/2 gaard er mig efter accord 30 rd indf. 30 Juli 1772.

925 Fol 316
Rasmus Rasmussen, Norring - (Rasmus Rasmussen Trige) - han er fra Trige - 1/2 gaard Jens Frandsen sidst beboede og formedelst slet medhandling med Gaarden til den Ruin blew fradømt. Hkorn 3-2-2-3/7 alb, desuden 1/22 deel af Norring gaards aufl. Lg 16 rd 5 mk 4 sk etc samt arbeidspenge 5 rd. Til Reparation paa Gaarden nyder hand som andre mine Bønder det fornødne Eege Tømmer imod Saug-løns Betaling. Da fæsteren ingen Byrde er paalagt til formanden, allene noget lidet til forrige aftægts Kone paa Stædet, saa hawer hand Sit Løfte i den anledning at efterkomme uden nogen giwen anledning til klage af hende for mig. Indf 80 rd. 30 Juli 1772.

926 Fol 316
Poul Jensen, Norring - han er fra Spørring - 1/2 gaard Niels Frandsen er fradød. Hkorn 3-2-2-3/7 alb samt 1/22 del af Norring Gaards aufl. Han ægter Enken i gaarden Karen Pedersdatter, og med hende og Børn saaledes lewer og omgaaes, som det sømmer Sig en fornuftig Christelig Mand og Fader, og derwed med hende efterkommer hwad i Skiftet efter formanden er indgaaet og lowet. Lg 16 rd 5 mk etc Arbeidspenge 5 rd. Gaarden som leed Skade wed Ildebrand og hworpaa Jeg af nye dette aar har med anseelig Bekostning ladet sætte 10 fag nye Waanings huus, og som ellers er i god Stand oweralt, saawel paa Bygning som aufl og Besætning. Til Forbedring wed gaarden, at tilsætte et Udhuus hawer jeg Lowed fæsteren Sauget Eege Træe til 3de fag huus. Indf 60 rd. 30 aug 1772.

927 Fol 317
Rasmus Mortensen, Borum et huus Søren Pallesen er fradød, bestaaende af 5 fag Waanings og 3 fag udhuus med Kaalhauge. Han ægter Enken Kirstine Sørensdatter. Huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 10 rd. 22 Octob 1772.

928 Fol 317
Niels Mejersen, Voldby 1/2 gaard Michel Blach formedelst armod blew fraskrewen og saaledes derpaa godwillig qwitterede.
Hkorn 2-6-3-1 1/2 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Ingen indf da han har paataget sig at betale formandens gæld. 1 Decb 1772.

929 Fol 318
Søren Rasmussen, Wæwer, Voldby 1/2 gaard Søren Winther grundet fattigdom samt sin Kones swaghed maatte qwittere.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Han skal efterkomme det han med formanden har aftalt ang restances udredelse derfor ingen indf. 1 Decb 1772.

930 Fol 318
Peder Rasmussen, Skørring 1/2 gaard Johan Pedersen har afstaaet. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb. Han skal owerholde aftalen med formanden angaaende Restances betaling. Lg 8 rd 1 mk 8 sk etc. Indf 4 rd. 20 Maj 1772.

931 Fol 319
Johan Pedersen, Skørring et huus Peder Rasmussen godwillig har owerladt ham. Under no 1 Hkorn 4 skp 1 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb Huuspenge 4 rd 1 mk 12 sk. Han skal owerholde aftalen med formanden ang. Restances udredelse, samt skyldige Børne Penge, da jeg i betragtning deraf forunder ham dette huus for 4 rd indf. 20 Maj 1772.

932 Fol 319
Jens Laursen, Skørring - af Borum - et huus Peder Madsen sidst beboede og formedelst lidte Ilds Waade med og paa huuset qwitterede. No 6 Hkorn 1 fc 1 alb og Skov 1 fc.  Afgift 2 rd 2 mk 8 sk. Da huuset som meldt har lidt Skade wed Ildebrand og behøwer Reparation og hielp saa befries han for indf. 30 Maj 1772.

933 Fol 319
Rasmus  Madsen, Skørring - Arbeids Kudsk her fra Gaarden - 1/2 gaard Jens Nielsen formedelst armod og Restance godwillig qwitterede. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb og Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb. Lg 8 rd 1 mk 8 sk Jeg hawer leweret til ham til at saaes dette foraar Sæde Korn 9 td Byg 8 td 3 skp Haure samt æde Korn i Sommer 2 td Rug. Saa i betragtning af hwad wed Jorden af hans formand er forsømt, eftergiwes herwed det halwe af fornte Korn, og det andet derimod betales og leweres mig in Natura dette efteraar. Da han har betalt sin formands Penge - Restance til denne May efter accord med 20 rd, Saa befries hand for widere Indfæstning. 30 Maj 1772.

934 Fol 320
Peder Laursen, Hummelure - han er fra Skjoldelev - 1/2 gaard Christen Michelsen er fradød.  Hkorn ?td 1 skp 1 fc 2 1/2 alb. Lg 4 rd 3 sk etc. De 5 1/2 td Sæde Rug han har bekommet betales med 4 Tønder Rug, da de 1 1/2 Tønde eftergiwes. Indf 30 rd. i stæden for Restancen paa Stædet. 21 Decb 1772.

935 Fol 321
Christen Kirkemand, Lading et huus Henrich Pedersen for kort Tiid siden er fradød. Afgift 4 rd 4 mk. Indf 10 rd. 26 Decb 1772.

936 Fol 321
Mathias Clausen, Hammel - Guldsmed - et huus Fugle Fænger Johan Frost er fradød. Aarlig afgift 4 rd. Da han til min Forwalter hawer betalt den Reparations Udgift med 20 rd, som hand til Haandwærks Folk og Dag=leiere har udlagt, for at faae huuset, som war øde og ringe, i Loulig og god Stand, saa befries Guld Smed Clausen for anden indfæstnings-afgift. Da han efter forewiist bestalling kan wente at bliwe Guldsmed i Randers, saa staar det ham frit for at qwittere naar han wil. I henseende hand saawel som hans huustrue ere af honet familie, som og i Betragtning af hans Profession, har Grewskabets Ejer ej nogen Prætention paa de Børn som de der maatte Begawes med, at hæfte til Føde Staun. De faar udwist behøwende Ildebrændsel. 22 Decb 1772.

937 Fol 321
Rasmus Christensen, Hammel - Natmand, af Selling paa Clausholms Gods - som jeg har antaget som Skorsteens Fejer og Natmand herwed mine Gaarde og Godser, hworwed hand hawer at feje og reenholde og udhugge alle Skorsteenene som samme maatte behøwe, ej alleene naar hand dertil beordres og forlanges, men endog saa ofte hand Selw kand wide at saadan hans Tieneste er fornøden saasom i mindste Aarlig 3 a 4 gange og nogle tiere hwor Ilden Daglig bruges.

Saa forsikres ham herwed i aarlig Løn ligesom hands formand nydt hawer. -

Det til Natmand indrettede Huus paa denne Siide Hammel, bestaaende Huus af 7 fag med Toft og Kaalhauge, uden nogen afgift at swarer deraf til Beboelse og Brug, naar hand samme forswarlig og wel wedliige holder etc.

Maanedshold Penge 4 mk, Rug maanedlig 3 skp Byg 2 skp er aarlig Penge 8 rd Rug 4 td 4 skp Byg 3 td som tages imod hwer maaned for Sig her wed Gaarden. Aarlig endnu 2 rd i Penge for Hammel Hospital og dets Skorsteene at reenholde og feje. Nyder hand herfra aarlig frie Græs og fornøden Forring til sine Creaturer som maae wære ialt 3 stk Kiør eller Bester hwilket hannem bedst synes, enten paa Gaardens Mark Græsset anwist eller og det forskaffes ham af Hammel Byemænd herfra owerladt, som ieg dennem da fornøyer for. Til Jldebrændsel anwiises ham aarlig i Tørwe Mosen 2 Karles Tørweskiær som hand grawer og ieg lader hannem hiemføre. Og naar hand sin Tieneste i Roelighed og orden troelig forretter, saaledes som hand med god Samwittighed i et og alt wil tilsware samt ej holder slette og skadelige folk til Sit og huuset, imod min willie eller Widende, kand han wente Sig en aarlig Douceur af mig ligesom det og icke formeenes ham paa en Skikelig Maade at forlange en liden Duceur af de forpagtere og Præste i hans District, hwor han giør forlangende Tieneste, da andre tilløbende og billig afwises, naar intet paa Rasmus Christensen med Raison er at klage. 27 Decb 1772.

938 Fol 322
Morten Mortensen, Borum - han er fra Ormslev - et gade huus med Kaalhauge Michel Christensen er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 10 rd. 30 Decb 1772.

1773.

939 Fol 323
Rasmus Jensen, Sandby indført pag? er tilført følgende Paaskrift. Iligemaade hawer ieg bortfæstet til owenmeldte Kongens og Kirkens anpart Korn tiende af sin i fæste hawende Gaard sin liwstiid. Indf 8 mk pr td Hkorn 16 Aug 1773.

940 Fol 323
Søren Hansen, Tinning - Skovfoged - født her paa Grewskabet - et Boelsted hans Swoger Niels Nielsen, Skovfoged er fradød og Enken hans Søster Maren Hansdatter har owerladt ham. Hkorn 1-6-3-2 1/41 alb Lg 5 rd 1 11/41 sk etc. Han skal føre tilsyn og answar med de samme Skove som  formanden, alt efter Skovforordningen.  Løn m v angiwes i fæstebrewet. Indf 50 rd. 24 Aug 1773.

941 Fol 323
Frands Simonsen, Galten et huus med Kaalhauge Johan Olufsen godwillig har afstaaet. Afgift 2 rd. Da han betaler formandens Restance er indf 6 rd 4 mk. 16 Sept 1773.

942 Fol 323
Jens Pedersen, Skjoldelev som foran under Pag? er indført er følgende Paategning: Han fæster Kongens og Kirkens anpart Korn Tiende af hans gaard sin liwstiid. Indf 8 mk pr td Hkorn ialt 5 rd 3 mk 4 sk. (19 Octob)? 1773.

943 Fol 324
Laurs Mortensen, Skjoldelev - født her paa Grewskabet i Vitten - 1/2 gaard Zacharias Jensen er fradød. Hkorn under no 3 - 2 td 7 skp 1 fc 2 alb Lg 3 rd 3 mk 4 sk etc. Han skal ægte Enken Karen Sørensdatter og er hendes umyndige Børn i faders Sted. Da han betaler ald formandens Restance er han Befriet for indf. 19 Octob 1773

944 Fol 324
Jens Sørensen, Norring - født sst - et huus med Kaalhauge Ole Mortensen godwillig har owerladt ham. Huuspenge 2 rd.  Indf 10 rd. 21 Octob 1773.

945 Fol 325
Christen Jensen, Vadsted og Jens Jørgensen, Vadsted Kongens og Kirkens Korn og Qwæg Tiende af deres gaardes Hartkorn 4 td 4 skp 3 fc 2 alb  under Hammel Sogn. Aarlig afgift 9 rd 1 mk 6 sk. Indf 20 rd. 7 Sept 1773.

946 Fol 325
Jens Jørgensen og Christen Jensen, Vadsted Kongens og Kirkens Korn og Qwæg Tiende af deres gaardes Hartkorn 4 td 4 skp 3 fc 2 alb  under Hammel Sogn. Aarlig afgift 9 rd 1 mk 6 sk. Indf 20 rd. 7 Sept 1773.

947 Fol 325
Laurs Mortensen (Jensen), Borum - Inderste, født paa mit Gods i Rode - et huus paa 7 fag Morten Mortensen godwillig har afstaaet, med wilkaar at hand nyder frie huuswærelse saalenge hand lewer. Huuspenge 2 rd, forretter Brew løb efter omgang lige wed mine andre huusmænd deri byen. (Sign: Laurs Mortensen). Indf 12 rd. 7 Novb 1773.

948 Fol 325
Simon Nielsen, Aarslev - som med Frie Pas fra S: T: Conference Raad Carisius til Constantinsborg, her paa Grewskabet er indkommen - den gaard Poul Nielsen i fæste har haft, og i meget god Stand wed døden forladt.
Hkorn 6-5-3-13/14 alb. Lg 19 rd 5 mk 7 sk. Han har ægtet Enken Zidsel Rasmusdatter. Gaarden er fri for Howeri. Indf 40 rd. 10 Novb 1773.

949 Fol 325
Jens Laursen, Norring - født paa mit Gods i Foldby - 1/2 gaard Niels Nielsen er fradød. Hkorn 3-2-2-3/7 alb  Lg 4 rd 3 mk 9 4/7 sk. samt af Norring Gaards Aufl 11 rd 5 mk 9 sk ialt i penge 23 rd 1 mk 14 sk. Han ægter Enken. Staar af Niels Nielsens Søn i faders Sted og bliwer answarlig for den ham i følge Skifte Brewet af 26 Juli 1773 i Boen indestaaende Fædrene Arw. Indf 50 rd. 14 Novb 1773.

950 Fol 326
Rasmus Mortensen, Vitten et Boel Christen Degn er fradød, hwis Enke formedelst wanmagt og Slette omstændigheder icke Stædet længere har kundet besidde, men godwillig afstaaet.
Hkorn 4 skp 1 alb. Lg 2 rd 12 1/2 sk etc. 20 Decb 1773.

1774.

951 Fol 326
Jens Nielsen, Fajstrup - født paa mit Gods i Herskind - det stæd Christen Jensen er fradød. Hkorn 1-6-2-1 alb Lg 4 rd 13 5/8 sk etc. Han skal ægte Enken Anne Rasmusdatter paa Stædet, staae Salig Christen Jensens og hendes børn i faders Sted og besørge dem en Christelig og Skikkelig opwækst indtil de selw føde og klæde hos fremmede kand fortiene, alt saaledes som hand det for Gud og øwrighed wil tilsware. Han skal strax tage de samme Skowe under tilsyn og answar som formanden war Skovfoged for. Løn m v nærmere angiwet i fæstebrewet. Indf 10 rd. 21 febr 1774.

952 Fol 326
Peder Mogensen, Galten et 9 fag huus hand hidtil har beboet. Afgift 2 rd. 5 Marts 1774.

953 Fol 327
Anders Jensen, Galten et huus som hand nu beboer. Afgift 2 rd. 5 Marts 1774

954 Fol 327
Jens Laursen, Galten et huus  hand nu beboer. Afgift 2 rd. 5 Marts 1774.

955 Fol 327
Mads Nielsen, Tinning - født paa mit Gods sst - en gaard Jens Michelsen er fradød, og hands Enke Maren Knudsdatter nu for hannem, med min Tilladelse godwillig opladt og afstanden hawer. Hkorn 3-5-3-1-2/41 alb Lg 10 rd 2 22/41 sk etc. Han ægter Peder Skræders Stifdatter Else Pedersdatter der af Byen. Indf 50 rd. 23 Marts 1774.

PS Dette fæstebrew skal forstaaes for Mads Nielsen paa den Gaard og Bygning som Peder Skræder der nu har ægted Jens Michelsens Enke har beboed og Peder Skræder beholder den Gaard som Jens Michelsen har iboet. Frijsenborg ut Supra (23 Marts 1774)

956 Fol 328
Jens Hiort, Skjoldberghuus (Skjoldsbjerghuus v/Skørring!) med tilliggende og indhegnede Eiendom, som hand selw straxen forskaffer pløjet og behandlet hwis derwed bør ske. Jeg giwer ham dette foraar alt behøwende Sæde korn til Waar Sæden og til æde Korn 3 td Rug og 3 td Byg. Det manglende i de 26 td? Sæde Land ieg med Skørring byes beboere er accorderet om, af dem skal Ryddes skal bemeldte Skørring Mænd inden Michelsdag 1775 for Min Regning skaffe Ryddet og lagt til Pløye Land og Engjord etc. Han faar Eege Træe til en Wogn og andet fornøden Aulings Redskab samt 6 læs frisk Bøge Gaunings træe og 12 læs Brænde Træe som hand selw skower og hiem fører, desuden har ieg lowet dette Sommer at bygge ham wed Stædet fornøden Stald og fæehuus. Han skal straxen tage de i nærwærelsen og mig tilhørende Skowe under tilsyn og answar. Giwer Gud hannem og tilkommende Hustrue Drenge Børn wed Stædet skal de wære befried for Føede stawns Rettighed. 6 April 1774.

957 Fol 328
Knud Pedersen, Søften - som med Frie Pas fra Hr Ancher Jørgen Secher til Kierbyegaard hertil grewskabet er indkommen - et huus med Kaalhauge Jens Hansen er frakommen. Huuspenge 2 rd. samt forretter Brewløb og Jagt Reiser. Indf 10 rd. 6 Maj 1774.

958 Fol 329
Rasmus Nielsen, Galten - han er fra Borum - et huus som ieg har tilkiøbt mig af Jens Herskind, Hkorn 7 skp 3 fc 1 5/8 alb. Afgift 16 rd. Han faar samtidig Kirkens anpart Korntiende samt Kongens anpart Qwægtiende af huusets Hkorn for aarlig afgift 1 rd. Han faar til Sæden dette foraar 1 td Byg 2 skp Haure.  Indf 10 rd. 7 Juni 1774.  

959 Fol 329
Christopher Rasmussen, Fajstrup - født paa mit Grewskab - et huus Rasmus Nielsen Bach er fradød.
Hkorn 7 td? 1 fc 1/2 alb. Lg 3 rd etc. Han har ægtet Enken paa Stedet  Indf 10 rd. 7 Juni 1774.

960 Fol 330
Laurs Pedersen, Voldby - født paa mit Grewskab - 1/2 gaard Søren Rasmussen Wæwer grundet armod er frakommen. Under no 4 Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Da han betaler af formandens Restance 10 rd er hand for widere Indfæstning befriet. 4 Juli 1774.

961 Fol 330
Christen Jensen Lading - født paa mit Grewskab - 1/2 gaard Niels Rasmussen Wæwer har beboet og efter Dom er frakommen. Under no 10 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc.  Ingen indf. 27 Aug 1774.

962 Fol 331
Laurs Rasmussen, Trige - født paa mit Gods sst - den gaard hans fader Rasmus Olesen godwilligt har owerladt sin Søn. Hkorn 5 td 7 skp 1/2 alb Lg 15 rd 4 mk 9 sk. Han giwer sine forældre Det Ophold som af mig paa Giwen Ansøgning kand approberes. Indf 50 rd. 3 Octob 1774.

963 Fol 331
Christen Hansen, Sandby en gaard hands Moder hidindtil har beboet men nu for sin Søn godwilligt har opladt og afstaaet. Under no 3 Hkorn 4-5-3-2 alb. Lg 12 rd 3 mk 6 sk. etc. Indf 30 rd. Kongen og Kirkens anpart Korn tiende af sin gaard. Indf   herfor 8 mk pr td Hkorn. 3 Octob 1774.

964 Fol 332
Niels Jensen, Haar halvparten af den gaard hans fader Jens Skræder godwilligt har owerladt ham. Hkorn 2-7-1-2 alb. Lg 6 rd 8 sk etc. Indf 30 rd. 3 Octob 1774.

965 Fol 332
Peder Madsen, Aarslev - født paa mit grewskabs Gods sst - 1/2 parten af den  gaard hans fader Mads Pedersen beboer og godwilligt har owerladt ham. Hkorn 3-2-3-1 27/28 alb. Lg og Arbeidspenge 9 rd 5 mk 12 sk. Indf 30 rd. 10 Decb 1774.

966 Fol 332
Jens Nielsen, Haldum - født paa mit grewskabs gods sst - en gaard hans Stiffader Peder Hvas godwilligt har afstaaet. Hkorn under No 5 5 td 1 skp 2 alb Lg 10 rd 12 sk etc. Indf 40 rd. 10 Decb 1774.

967 Fol 332
Søren Nielsen, Skivholme - født paa mit grewskabs gods i Borum - 1/2 Selwejergaard Jens Fogh er fradød.
Hkorn under no 2 - 3-5-2-2 1/22 alb Skow 1 fc 2 alb. Lg 6 rd 4 mk 5 3/4 sk. etc. Han skal ægte Enken Lisbeth Simonsdatter og staae hendes umyndige Børn i faders Stæd, samt er dem answarlig for hwad de efter Skifte brewet af 23 Novb 1774 i fædrene Arw er tilfalden. Betalt Restancen paa stædet. Afgift 10 rd. 17 Decb 1774.

968 Fol 333
Rasmus Christensen, Trige halvparten af den gaard hans fader beboer og godwillig har afstaaet.
Hkorn 2 td 5 skp 1/4 alb. Lg og arbeidspenge 7 rd 5 mk 4 1/2 sk.  Indf 30 rd. 17 Decb 1774.

969 Fol 233
Jørgen Christensen, Spørring - født paa mit grewskabs gods - en gaard hans fader Christen Jørgensen godwillig har owerladt ham. Hkorn 8 td 4 skp 1 fc Lg og Arbeidspenge 5 rd 1 mk 8 sk etc. Han skal giwe sin forældre det ophold som af mig paa giwende Ansøgning kand approberes. Indf 60 rd. 17 Decb 1774.

970 Fol 233
Søren Pedersen, Borum  født paa mit Gods sst - den gaard Niels Kande godwilligt har owerladt ham, idet han ægter hans datter. Hkorn under no 14 - 3-4-1-1 1/2 alb. Lg og Arbejdspenge 9 rd 12 sk. etc. Indf 36 rd. 17 Decb 1774.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Tilbage til godsarkiver

 Til  Frisenborg-3