2den del 1748 - 1774

(271KB)

3die del 1775 - 1807

(251KB)

 

Senest opdateret:

04. juni 2012 .

 

   Frisenborg Gods fæstebreve.

 

Denne Bog, hwor udj findes fem hundrede og fiirsindztywe, Siger 580 Nomerede igiennem Dragne og af mig underskrewen og forseglede blade, Er efter hans Kongl. Mayts allernaadigste forordning af 23 Janv: 1719 Jnd Rettet at skal wære fæste Protocol her wed Frijsenborgs fogderie hworudj fuldmægtigen har wed Frijsenborg hawer Strax at indskriwe alle de fæste Bræwe som nu efter høist Bemelte forordning bliwer for Nyede og Jeg her efter udgiwer eller lader udgiwe, det Wære Sig paa tiender, Møller, gaarder, boelle, huuse eller hwad det wære kand; Frijsenborg den 23 February: 1719.

                            CG.Frijs.

1ste del: år 1675 - 1747.

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg

G 341 godsarkiver.

Fr. II mageskiftede 1583 landsbyen Jernit til Valdemar Parsberg, der afbrød byen og opførte hovedgaarden Jernit, hvortil han skrives fra 1586. Efter hans død 1607 kom den til hans søn Jørgen Parsberg, der døde ugift 1619?; 1621 mageskiftede hans svoger Claus Daa til Ravnstrup sin trediedel af Jernit til svogeren Hans Skram til Ristrup, men fra 1623 skrives Valdemar Parsbergs brorsøn, rigsråd Oluf Parsberg til grd. Han ejede flere andre grd., og efter hans død 1661 kom J. m. m. til svigersønnen Otte Pogwich til Saltø (+ 1684), der 1665 måtte sælge J. og Tulstrup til Mogens Friis (af Vadskærgrd.) til Farvskov m. m. Denne ophøjedes 1671 i Grevestanden og fik 6/4 1672 oprettet Grevskabet Frijsenborg af Jernit, Tulstrup, Lyngballegård, Hagsholm og Østergård; samtidig oprettede han Baroniet Frijsenvold og besad desuden gårdene Boller og Møgelkær. Ved hans død 1675 arvedes Grevskabet af sønnen, Kammerherre, Stiftamtmand Niels Friis (+ 1699) og derefter af dennes søn, Gehejmeråd, Kammerherre Christian Friis, der 1736 lagde Favrskov under Grevskabet og i sit testamente bestemte, at også Boller og Møgelkær skulle lægges under det, dog således at de m. en del af den årlige indtægt skulle tjene til enkesæde; de indlemmedes først ved Kongel. bevilling af 7/11 1844. Med Christian Friis uddøde 1763 den grevelige slægt på mandslinien. Grevskabet kom først til datteren Christine Sophie Friis, g. m. Grev Erhard Wedel-Friis, der døde barnløs 1787, derpå til datteren Elisabeth Sophie Friis, enke efter Gehejmekonferensråd Jean Henri Desmercieres, og da hun også døde barnløs 1799 til datteren af den tredie søster Sophie Magdalene v. Gram, enke efter baron Jens Krag-Juel-Vind, til Juellinge. Hun afstod Frijsenborg til sin ældste søn, stiftamtmand Baron Jens Krag-Juel-Vind, som derefter antog navnet Frijs. Han døde 1815, og godset overtoges af sønnen Kammerherre Grev Jens Christian Krag-J-V-F (+1860), der gjorde meget for at ophjælpe den noget forsømte ejend.

1849 overlodes Fr. (i alt 6750 tdr Hartk.) til sønnen Grev Christian Emil K-J-V-Frijs (+1896), der 1865-70 var Konseilspræsident; hans søn Grev Mogens K-J-V-F overtog 1882 styrelsen af grevskabets nordlige del og arvede senere det hele, det ophævedes 29/12 1920, og efter Grevens død 1923 kom F. til datteren overhofmesterinde Inger Krag-J-V-F, g med Grev Julius Wedell til Wedelsborg.

Kilde: J. P. Trap Danmark bd VIII.

 

Landgilde - kun penge og ikke naturalier.

Hartkorn (Hk) - td - skp - fc - alb.

Arbejdspenge (A)

Stednavnene tilrettet efter Trap Danmark Bind XI (1968) og Postadressebog (1992)

Norring Ris/Melle Ris - Hummeluhr/Hummelure = Lokalitet v/Norring, Foldby Sogn

 

Følgende fæstebreve, hvoraf det ældste er fra 1675, er fornyede i h. h. til forordningen af 1719 - efter disse følger fra 1719 - de almindelige fæstebreve, som efter Kongel Mayts allenaadigste forordning af 23  janvarj 1719 in duplo indrettede nemlig.

Hammel:

Peder Enwolsen, fæst den 22 februarj 1710 fn 31 Martj 1719.

Rasmus Jensen Smed, fæst 4 Juny 1710 fn 31 Martj 1719

Rasmus Christensen, fæst 10 Martj 1709 fn 1 April 1719

Peder Sørensen Bagge?, begyndt fæste 2 Sept 1711 fn 31 Marts 1719.

Anders Rasmussen, fæst 19 May 1716 fn 2 April 1719

Peder Nielsen, fæst 22 Decb 1703 giwet Salarium 15 Juny 1716

Palle Nielsen, Birkeskriweren i Hammel hawer Jeg Tillad at hand maa udfløtte hans Toftedijge til den grønne Sijg der Nest østen for, Og i Nør til Beckken hwor hand et Ny dige lader opsætte, som det ey kand Wære Byen til Nogen hinder, og tiener dette Wedkommende til eftterretning. 27 July 1723.

Jacob Swendsen, fæst den 12 Juni 1705.

Voldby:

Niels Rasmussen (Closter)?, fæst 25 Sept 1711 fn 4 April 1719.

Morten Nielsen, fæst 30 Sept 1709 fn 4 April 1719

Michel Jørgensen, fæst 27 Juli 1694 fn 4 April 1719.

Peder Simmonsen, fæst 24 Marts 1685 fn 4 April 1719.

Peder Jensen Sølvsteen, fæst 6 April 1714 fn 4 April 1719

Peder Jepsen, fæst 3 Decb 1704 fn 4 April 1719

Jesper Hansen, fæst 21 Juni 1698 fn 4 April 1719

Niels Nielsen, fæst 6 Sept 1716 fn 4 April 1719

Niels Jeremiassen, fæst den 5 Maj 1717 fn 4 April 1719.

Christen Pedersen, fæst 16 Marts 1608? 1680? fn 4 April 1719

Niels Pedersen, fæst 30 Decb 1710 fn 4 April 1719.

Mathias Pedersen, fæst 28 Februar 1717 fn 4 April 1719.

Peder Skræder, fæst 7 Marts 1692 fn 4 April 1719.

Thomas Nielsen, - Skræder fæst 14 Decb 1704 fn 4 April 1719.

Vitten:

Søren Jensen Stalde, fæst 15 Marts 1717 fn 1719

Niels Jensen, fæst 26 Marts 1703 fn 1719

Jens Rasmussen, Brundt fæst 24 Sept 1711 fn 1719

Jesper Jensen, fæst 4 Febr 1706 fn 6 1719

Hans Jensen, fæst 29 Novb 1710 fn 1719

Christen Nielsen Want, fæst 16 Marts 1700 fn 1719

Laurids Jensen, fæst 15 Januar 1701 fn 1719

Jens Rasmussen Kier?, fæst 16 August 1700 fn 1719.

Rasmus Jensen Fajstrup, fæst 12 Juni 1695 fn 1719

PS: Formedelst denne forskrewne Rasmus Jensen Faystrup er en gammel Mand, og ey gaarden længere kand forestaae, saa har hand afstaaed Gaarden til hans Søn Jens Rasmussen, som dend og eftter forbemeldte fæstebrews formeld i fæste forundes, og saaledes forskrewne Jens Rasmussen owerdrages dog saa at hans gamle fader Nyder ald fornøden liwsophold, og hand saa længe hand lewer ligesom forhen Worder aflyd, Til Jndfæstning har hand strax betalt= 10 Rdr Udj det øwrige forholder Jens Rasmussen sig eftter hans Kongl. Maytts allernaadigste low og forordninger. 9 April 1719.

Christen Sørensen, fæst 27 Juli 1705 fn 1719.

Mikel Powelsen, fæst 24 April 1690 fn 1719.

Niels Jensen Back, fæst 20 Marts 1710 fn 6 Apr 1719 (Sign: N J S P)

Christen Mortensen, fæst 29 August 1709 fn 1719

Knud Clemmensen Wxx?, degn fæst 15 Juli 1705 fn 1719.

Haldum:

Christen Sørensen, fæst 29 Januar 1705 fn 1719

Mads Nielsen, fæst/Hosbondhold 30 Maj 1697 fn 1719

Jens Jensen - Skræder fæst 26 Februar 1703 fn 1719

Jens Jensen - Skriver fæst 14 Maj 1699 fn 1719

Jens Sørensen Balle, fæst 6 August 1706 fn 1719

Rasmus Nielsen Back, fæst 24 Juni 1696 fn 1719

Jacob Mogensen, fæst 6 Marts 1711 fn 1719

Jens Jensen Tydsk, fæst/Hosbondhold 26 Maj 1705 fn 1719

Søren Nielsen, fæst 26 Marts 1718 fn 1719

Niels Hansen, fæst 15 Juli 1700 fn 1719

Søren Jensen, fæst 1 August 1684 fn 1719

Laurs Mickelsen, fæst 3 Novb 1706 fn 1719

Jens Nielsen Norring, fæst 25 August 1692 fn 1719

Maren Laursdatter - Palle Munckes hstr fæst 28 April 1708 fn 1719

Niels Jensen Skriver, fæst 19 Maj 1698 fn 1719

Haar:

Mickel Mickelsen, fæst 20 April 1701 fn 1719

Peder Thomasen, fæst 7 April 1700 fn 1719

Søren Jensen, fæst 26 Februar 1718 fn 1719

Jens Frandsen, taget Husbondhold 28 April 1710 fn 1719

Peder Simmensen Aarslev, fæst 26 Febr 1718 fn 1719

Søren Mogensen, fæst 22 Maj 1717 af Ø Gersdorff fn 1719

Hans Skov, fæst 30 Sept 1717 fn 6 April 1717 (Sign Hans Pedersen Skov)

Rasmus Lauridsen, fæst 28 Marts 1703 fn 1719.

Sandby:

Mogens Jensen Balle, Hosbondhold 15 Marts 1701 fn 1719

Knud Mogensen, Hosbondhold 4 Juli 1675 fn 1719

Rasmus Jensen, fæst 19 April 1710 fn 1719

Frands Jensen, fæst 24 April 1709 fn 1719

Peder Rasmussen Balle, Hosbondhold 4 Juli 1675 fn 1719

Rasmus Pedersen Balle, Hosbondhold 16 April 1701 fn 1719

Niels Nielsen, fæst 24 Jan 1706 fn 1719

Peder Rasmussen, fæst 15 Novb 1707 fn 1719

Anders Mickelsen, fæst 28 Decb 1709 fn 1719

Lading:

Povel Nielsen, fæst 30 Marts 1709 og 26 Novb 1716 fn 1719

Jens Nielsen, fæst 10 Marts 1700 fn 1719

Mogens Rasmussen, fæst 30 Marts 1705 fn 1719

Povel Jensen, fæst 24 Marts 1716 fn 1719

Rasmus Jensen - Skræder fæst 19 Januar 1693 fn 1719

Las Rasmussen, fæst 8 Juni 1680 fn 1719

Niels Sørensen, fæst 7 Oct 1700 og 14 Apr 1707 fn 1719

Laurs Sørensen, fæst 3 Marts 1708 fn 1719

Niels Mogensen, fæst 12 Maj 1706 fn 1719

Rasmus Jensen Kirkemand, fæst 8 Decb 1693 fn 1719

Mads Andersen, fæst 15 April 1701 fn 1719

Enwold Jensen, fæst 16 Sept 1702 fn 1719

Jens Sørensen, fæst 6 Januar 1701 fn 1719

Jens Jensen Kirkemand, fæst 24 Octob 1690 fn 1719

Peder Hansen - Skovfoged fæst 30 Decb 1704 fn 1719

Laurs Andersen, fæst 3 Marts 1712 fn 1719

Rasmus Nielsen, fæst 18 August 1707 fn 1719

Didrick Jensen Mariager - degn fæst 12 Decb 1715 fn 1719

Fajstrup:

Rasmus Pedersen fæst 2 Decb 1707 fn 1719

Christen Nielsen i Fajstrup fæst 19 Juni 1710 fn 1719

Peder Nielsen fæst 20 April 1711 fn 1719

Niels Pedersen Fogh fæst 26 Octob 1697 fn 1719

Hr Peder Pandrup fæst 16 Novb 1704 fn signeret P Jens: Pandrup 1719

Svend Pedersen fæst 19 Octob 1686 fn 1719

Niels Powelsen fæst 26 Octob 1700 fn 1719

Søren Mogensen Skøtt fæst 23 April 1716 fn 1719

Christen Laurdisen fæst 16 Marts 1670 fn 1719

Skjoldelev:

Jens Nielsen Ladefoged fæst 22 Decb 1701 fn 1719

Jens Sørensen, fæst 24 Aug 1700 fn 1719

Søren Nielsen, fæst 27 Novb 1710 fn 1719

Jens Jespersen, fæst 10 Marts 1703 fn 1719

Anders Jensen Owesen fæst 2 Juli 1718 fn 1719

Jens Andersen Owesen Hosbondhold 29 Jan 1681 fn 1719

Mogens Jensen Owesen Hosbondhold 18 Marts 1716 af Ø Gersdorff

fn 1719 (se no 464)

Jens Jensen Østergaard fæst 4 Octob 1707 fn 1719

Hans Hansen Hyrde i Skioldelev fæst 22 Juni 1716 fn 1719

Jens Frandsen fæst 5 Marts 1697 fn 1719

Peder Jensen i Hummeluhr fæst 29 Juni 1703 fn 1719

Jens Rasmussen fæst 30 Novb 1703 og 4 Juli 1718 fn 1719

Jens Pedersen i Vestergaard fæst 29 Decb 1710 fn 1719

Foldby:

Søren Andersen fæst 11 Maj 1698 fn 1719

Jens Knudsen fæst 27 April 1708 fn 1719

Sacharias Pedersen fæst 16 April 1706 og 20 Maj 1713 fn 1719

Rasmus Thomasen, fæst 1 Octob 1714 fn 1719

Peder Jacobsen Skøtt, fæst 8 Decb 1700 fn 1719

Hans Jensen, fæst 23 Febr 1699 fn 1719

Jens Thomasen, fæst 26 Novb 1710 fn 1719

Jens Sørensen, Hwas fæst 29 Novb 1707 fn 1719

Hans Jacobsen, fæst 23 April 1706 fn 1719

Peder Pedersen fæst, 23 Novb 1705 fn 1719

Mickel Rasmussen Hiulmand, fæst 26 Juli 1718 fn 1719

Peder Nielsen,fæst 12 April 1706 fn 1719

Søren Lassen Smed, fæst 2 Decb 1715 fn 1719

Jens Laursen Torsen, fæst 12 April 1712 fn 1719

Olluf Lassen i Foldby fæst 25 Juni 1709 fn 1719

Niels Jensen i Norring Mølle fæst 20 August 1710 fn 1719

Norring:

Rasmus Nielsen Skøtt fæst 2 Januar 1706 fn 1719

Peder Jensen fæst 28 Jan 1708 fn 1719

Jacob Jensen fæst 13 Marts 1716 af Ø Gersdorf fn 1719

Laurids Pedersen fæst 3 August 1712 fn 1719

Laurids Pedersen d 2den fæstebrev 30 April 1712 fn 1719

Jens Nielsen Seyersen fæst 31 Octob 1715 fn 1719

Christen Lauridsen fæst 6 April 1712 fn 6 April1719

Niels Jensen fæst 28 Maj 1710 fn 1719

Riis:

Christen Jensen Hovgaard fæst 5 August 1701 fn 1719

Anders Jensen Hovgaard fæst 27 Marts 1697 fn 1719

Laurs Nielsen Melderiis, fæst 6 April 1701 fn 1719

Christen Jensen Melderiis fæst 5 Aug 1701 fn 1719

Christen Ollufsen fæst 28 Marts 1704 fn 1719

Tinning:

Rasmus Nielsen Owergaard fæst 28 Marts 1718 fn 1719

Bertel Jensen fæst 11 April 1705 fn 1719

Jens Bertelsen fæst 27 April 1685 fn 1719

Jens Pedersen fæst 26 April 1703 fn 1719

Laurs Knudsen fæst 23 Maj 1690 fn 1719

Jens Knudsen fæst 18 Febr 1707 fn 1719

Mickel Christensen fæst 19 Juni 1689 fn 1719

Niels Rasmussen fæst 19 Februar 1693 fn 1719

Mickel Rasmussen fæst 16 April 1715 fn 1719

Mogens Knudsen fæst 9 Novb 1697 fn 1719

Niels Jensen Møller i Terp Mølle fæst 15 Octob 1714 fn 1719

Søften:

Christen Clemmensen fæst 8 Maj 1681 fn 1719

Jens Christensen fæst 29 Juli 1709 fn 1719

Mickel Rasmussen fæst den 28 April 1707 fn 1719

 

1 - Fol 1b.
Jeg Christian Frijs Greve til Frijsenborg Herre til Hagsholm, Boller, Møgelkier og Ridder, Kongl: Mayts Cammer Herre og Obriste til Hæst, Giør Witterligt;
At ieg hawer Sted og fæst Saasom Jeg og hermed Steder og fæster til Jørgen Sølsteen udi Voldby dend halwe gaard ibdm som hand nu med fæstebrev af 16 februari 1719 beboer og skylder efter Landmaalingens Matricul= 2 td 7 skp 1 fc 1 1/2 alb Hartkorn, hwilken forbemeldte halwe Gaard Jørgen Sølsteen fremdeles herefter, hands gandske Liwstid maa hawe, Nyde, bruge og beholde, ald den Stund, hand Rigtig udi Rette Tide, swarer alle Kongl: paabudne og herefter paabydende skatter, item Lg efter Jordebogen, forretter den Sædwanlig Howeri, Gaardens Jorder Lowlig dyrker og bruger, Bygningen forbedrer og altid forswarligen Wedligeholder, Besætningen altid forskaffer, bewiser sig hørrig og Lydig imod hans Herskab og deres fuldmægtig, og for Resten i alle Maader efterlewer hans Kongl: Mayts. allernaadigste Low og forordninger, fæstepengene har hand efter sit forrige fæstebrew swaret.
Frijsenborg dend 4. April 1719.  (L.S.) C. G. Frijss.

Ligelydende er mig lewerit og skal worde efterlewet.
Jørgen Christen Sølsteen.

2 - Fol 1
Christen Sørensen, Voldby dend halwe gaard han nu beboer. Hk 2 td 4 skp 2 fc 1 alb. han skal forbedre og wedligeholde etc. 4 April 1719.

3 - Fol 2
Frands Jepsen, Voldby den halve gaard hand nu beboer. Hk 2 td 6 skp 2 fc 2 alb. han skal forbedre og forsvarlig wedligeholde etc. 4 April 1719.

4 - Fol 2b
Niels Eriksen, Voldby den halve Gaard Peder Simonsen for armods skyld maa qwittere. Hk 2 td 4 skp 1/2 alb. Han skal svare alle afgifter og forbedre etc. For fæstepenge er hand befried. Endelig formedelst Peder Simmensens halve gaard er udi Slet Tilstand er Niels Eriksen forundt den fri for Restancerne af Skatter, Skatte Korn, Lg og Laane Korn til 1ste May 1720. Men fra den Tid swarer han alting. Til Besætning har ieg giwen ham 2de Bæster, saa fløtter hand og med sig fra den 1/4 part gaard og et half huus i Voldby, alt hwis hand hawer, undtagen som Niels Rasmussen beholder. Men af denne 1/4 part gaard og Huus swarer hand alle Kongl. Contributioner og Lg til 1 May 1720 saasom hand Nyder dessen Aulede Korn 1719. 4 April 1719.

5 - Fol 3a
Niels Rasmussen, Voldby den 1/4 part Gaard ibdm som hand med Fæstebrew af 7 April 1716 beboer. Hk 1 td 2 skp 3 fc. Han skal gøre den sædvanlige Howerie, Jorden lowlig dyrke og driwe, forbedrer, forskaffer Besætning etc. I lige maade forundes han fæste paa dend 1/4 part Gaard som Niels Eriksen til Dato har beboed og fratræder. Hk 1 td 2 skp 3 fc. hworaf hand swarer alle Kongelige Skatter fra 1 May 1720, ligesom Lg. fra samme Tiid, forretter Sædwanlig Howerie, Ægt og Arbeide og ellers udi alt efterlewer Low og forordninger, til forestaaende Waarsæd 1720 giwer ieg hannem til denne sidste 1/4 gaard Sæd, Byg 2 td Hawre 3 1/2 td som hand Jorden med besaaer, og som der ingen Bygning er paa forbemte 2de fierdepart Gaardes part, Men er ind Aulet og brugt under det i fæste hawende huus, saa beholder hand samme huus fremdeles der til, fri for afgift. 4 April 1719.

6 - Fol 3B
Jens Sørensen Stalde, Vitten dend 1/4 part Gaard ibdm som hand nu beboer. Hk 2 td 1 skp 1 fc 2 alb. Han skal sware alle Skatter og afgifter, forretter Sædvanlig Howerie, dyrke forswarlig og forbedre etc. 6 April 1719.

7 - Fol 3B
Peder Clemmensen, Haar. Hosbondhold paa den halwe Selwejergaard ibdm som hand nu beboer. Hk 6 td 1 skp som han maa nyde bruge og beholde sin Liwstiid, swarer alle afgifter og forbedrer etc. 6 April 1719.

8 - Fol 4a.
Rasmus Jensen Østergaard, Lading den halwe gaard, hand med Fæstebrew af 1ste April 1701 beboer. Hk 2 td 4 skp 1 fc, som han maa nyde, bruge, beholde, naar han svarer alle afgifter etc. Død straks efter udstedelsen, ny fæster se no 9. 6 April 1719.

9 - Fol 4a:
Peder Sørensen, Lading - fra Sjelle - 1/2 gaard owenbemeldte Rasmus Jensen Østergaard strax efter dette Nye fæstebrevs forfærdigelse wed døden er afgangen, (se no 8) saa bliwer Peder Sørensen igien fra Sjelle for Undt fornæwnte halwe gaard udi fæste paa foreskrewne Conditioner, dog er han Accorderet formedelst Stedets slethed, at hand bliwer fri for 1719 Aars Lg., men siden swarer efter Jordebogen. Saa betaler hand og det Laane Korn til Sæden 1719 nemlig halwparten 1 td Byg og 1 td Hawre strax og den anden halwe part udi tilkommende efter Høst 1720 med 1 td Byg og 1 Td Hawre med sin opboed. Til gaardens Reparation nyder hand noget Biugnings Tømmer af Under Tømmer og Legter, som Jeg hannem wed Skowrideren lader udwise. Sal Rasmus Jensens Enke ægter hand. For indf er hand befried. 16 Decb 1719.

10 - Fol 4b.
Jens Nielsen Lerbjerg, Skjoldelev et hus Hk 3 fc 1 alb. Han skal forrette sædvanlig Hoverie, og holde det forsvarligt i stand etc. 6 April 1719.

11 - Fol 4b
Niels Pedersen, Skjoldelev et hus Hk 7 skp 2 fc 1 alb, som han maa have, Nyde etc. saalænge han i Rette Tiider svarer alle afgifter og wedligeholder dyrker lovligt m v. 6 April 1719.

12 - Fol 5a
Anders Sørensen, Skjoldelev den halve gaard Peder Michelsen sidst paaboede og fradøde, han ægter Enken. Hk 3-5-1 fc. Han skal lovlig dyrke, wedligeholde og forrette sædvanlig Hoverie etc. Indf har han betalt efter Accordt. 6 April 1719.

13 - Fol 5a
Anders Andersen, Skjoldelev det hus han efter Fæstebrev af 12 Juni 1717 beboer. Hk 7 skp 1 fc. Han skal wedligeholde og forrette sædvanlig Hoverie etc. For fæste at give er hand efter forrige fæstebrev befried. 6 April 1719.

14 - Fol 5b
Niels Jensen, Hammel en halv gaard han nu med fæstebrev af 6 April 1716 beboer. Hk 1 td 4 skp 2 1/2 alb. Han skal wedligeholde , forrette Hoverie etc. For fæstepenge er hand efter bemte hans fæstebrev befried. 2 April 1719.

15 - Fol 5b
Mads Knudsen, Voldby en halv gaard han med fæstebrev af 8 April 1716 beboer. Hk 2 td 4 skp 1 alb. Han skal forrette sædvanlig Hoverie, wedligeholde etc. Befriet for fæstepenge er han efter hans første fæstebrev. 4 April 1719.

16 - Fol 6a
Niels Jepsen, Voldby den halve gaard han nu med fæstebrev af 5 April 1716 beboer. Hk 2 td 6 skp 2 alb. Han skal forrette sædvanlig howerie, wedligeholde etc. Fæstepenge har han svaret efter forrige fæstebrev. 4 April 1719

17 - Fol 6a
Rasmus Sørensen i Voldby den halve gaard han med Fæstebrev af 9 Sept 1703 beboer. Hk 2 td 5 skp 2 fc. Han skal forrette sædvanlig Hoverie og wedligeholde etc. Befriet for fæstepenge efter hans første fæstebrev. 4 April 1719.

18 - Fol 6b
Peder Christensen Saugboor, Voldby den halve gaard han med Fæstebrev af 6 April 1716 beboer. Hk 3 td 1 skp 3 fc. Han skal forrette sædvanlig Hoverie og wedligeholde etc. 4 April 1719.

19 - Fol 6b
Jens Nielsen Graugaard, Voldby den halve gaard han efter Fæstebrev af 6 April 1716 nu beboer. Hk 2 td 6 skp. Han skal forrette sædvanlig Hoveri og wedligeholde etc. For fæstepenge er han efter bemte hans fæstebrev befriet. 4 April 1719.

20 - Fol 7a
Niels Jensen, Voldby den halve gaard han efter Fæstebrev a 28 April 1714 nu beboer. Hk 2 td 6 skp 2 alb. Han skal forrette sædvanlig howerie, altid forskaffe Besætningen etc. Fæstepenge har han efter sit første fæstebrev svaret. 4 April 1719.

21 - Fol 7a
Mogens Jensen, Voldby den halve gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 nu beboer. Hk 2 td 6 skp 2 fc 2 alb. Han skal forrette sædvanlig howerie lige med hans Naboer, wedligeholde etc. Efter første fæstebrev har han svaret fæstepenge. 4 April 1719.

22 - Fol 7b
Søren Bagge, Hammel By den halve gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 nu beboer. Hk 1 td 3 skp 3 fc 1 alb. Han skal forrette sædvanlig howerie, wedligeholde etc. 31 Marts 1719.

23 - Fol 7b
Peder Jørgensen, Voldby den halve gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 nu beboer. Hk 2-4-2-1 alb. Han skal forrette sædvanlig howerie, lovligt dyrke Jorden, forbedre etc. For fæstepenge er hand efter bemelte hans fæstebrev befried. 4 April 1719.

24 - Fol 8a
Jens Pedersen Loije, Haar den halve gaard han efter fæstebrev af 7 April 1716 nu beboer. Hk 5-6-3-1 alb. Han skal forrette sædvanlig Hoveri, Jorden forsvarlig dyrke etc. Indf Tj Rigsdaler. 6 April 1719.

25 - Fol 8a.
Jens Mogensen, Haar det hus han nu med Fæstebrev af 25 Octb 1712 beboer. Hk 1-2-2 fc. Forretter sædvanlig hoveri, dyrker Jorden forsvarlig etc. Indf 6 Rigsdaler 6 April 1719.

26 - Fol 8b
Peder Hendrichsen, Lading den halve gaard han med fæstebrev af 12 August 1718 nu beboer. Hk 4-3-2 fc. som han maa have, Nyde, bruge etc. Forretter sædvanlig Hoveri og dyrker Jorden lovlig m v. Efter hans første fæstebrev er hand befriet for fæstepenge. 6 April 1719.

27 - Fol 8b
Palle Jensen, Lading den halve gaard han med fæstebrev af 6 April 1700 til dato har beboet. Hk 3-5-3-2 alb. Forretter sædvanlig Hoveri og wedligeholder etc. Fæstepenge har hand efter sit forrige fæstebrev svaret med 20 Sletdaler. 6 April 1719.

28 - Fol 9a
Peder Rasmussen  Østergaard, Lading den halve gaard han med fæstebrev af 5 Novb 1688 beboer. Hk 2-7-3-2 alb. gør den sædvanlige Hoveri, betaler i rette tiid alle afgifter og dyrker lovlig etc. Fæstepenge har han efter første fæstebrev svaret. 6 April 1719.

29 - Fol 9a           
Christen Rasmussen Østergaard, Lading den halve gaard han med fæstebrev af 6 April 1716 nu beboer. Hk 2-7-2 fc. Han skal svare alle afgifter i rette tiid, forrette sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge er hannem eftergiven efter hans første fæstebrev. 6 April 1719.

30 - Fol 9b
Jacob Sørensen, Lading det huus han med fæstebrev af 1692 M Julius til dato har beboet. Hk 3 fc. Han skal i rette tid svare alle afgifter, forrette sædvanlig Hoveri, Besætningen altid forskaffe etc. 6 April 1719.

31 - Fol 9b
Thomas Rasmussen Lassen, Lading det huus han med fæstebrev af 15 May 1699 til dato har beboet. Hk 2 skp 2 fc 1 alb. Han skal i rette tid svare alle afgifter, wedligeholde, forrette Hoveri etc 6 April 1719.

32 - Fol 10a
Niels Frandsen, Fajstrup den halve gaard han nu med fæstebrev af 3 Februar 1699 beboer. Hk 4 td 2 skp. Han skal forbedre og altid forsvarlig wedligeholde, forrette sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge har han efter hans første Fæstebrev swaret. 6 April 1719.

33 - Fol 10a
Niels Sørensen, Fajstrup det hus han med fæstebrev af 8 Novb 1697 nu beboer. Hk 2 skp 2 fc item 1/8 part af Skræder Gaarden ibdm. som er 3 skp 1 fc Hk. som han maa have, Nyde, bruge og beholde med ald deds med rette tilhørende, ald den Stund han rigtig og udi rette Tide swarer alle afgifter etc. giør sædvanlig Hoveri og wedligeholder m. v. Fæstepengene efter bemeldte fæstebrev har han svaret. 6 April 1719.

34 - Fol 10b.
Knud Jensen, Fajstrup det huus han med fæstebrev af 27 Marts 1699 beboer. Hk 1 skp 3 fc 1 alb. forretter sædvanlig hoveri og wedligeholder etc. Indf 2 Sletdaler. 6 April 1719.

35 - Fol 10b
Peder Andersen Pelsen, Skjoldelev. Hosbondhold paa den halve Selwejer Gaard han til dato med Hosbondholds brev af 16 Juni 1712 har beboet. Hk 5-2-2-2 1/2 alb.  item af Skoven 1 skp 1 alb. Han skal forrette sædvanlig Hoveri, Besætningen altid forskaffe, Jorden lovlig Dyrke etc. For Hosbondhold betaler han 18 Rigsdaler. 6 April 1719.

36 - Fol 11a
Søren Laursen, Hummelure den halve gaard han med fæstebrev af 29 Marts 1716 beboer. Hk 3-4-3-2 alb. Forretter sædvanlig hoveri etc. For indf efter forrige fæstebrev er hand befriet. 6 April 1719.

37 - Fol 11a
Christen Nielsen, Foldby den halve Gaard han med fæstebrev af 23 Juni 1699 beboer. Hk 3-7-2-1 alb. Forretter sædvanlig Hoveri og wedligeholder etc. Til indf har han efter forrige fæstebrev betalt 4 Rdr. 6 April 1719.

38 - Fol 11b.
Søren Owe Kist, Voldby det huus ibdm han efter fæstebrev af 6td Juni 1675 beboer. Han maa fremdeeles herefter hans gandske liws Tiid maa hawe, Nyde, bruge og beholde, Ald den Stund hand Rigtig udi Rette Tiide swarer afgiften efter Jordebogen, og Arbeide eller Penge derfor som sædvanligt. Han skal wedligeholde etc. Fæstepenge har hand efter sit forrige fæstebrev svaret. 4 April 1719.

39 - Fol 11b
Peder Madsen, Hammel den gaard han nu med fæstebrev af 6 April 1715 beboer. Hk 2 td 6 skp 1 alb. Forretter Hoveri, wedligeholder etc. Fæstepenge har han efter hans første Fæstebrev swaret. 2 April 1719.

40 - Fol 12a
Niels Madsen, Hammel den Gaard han nu med fæstebrev af 7 April 1716 beboer. Hk 3-4-3 fc. Forretter sædvanlig Hoveri, Besætningen altid forskaffer, wedligeholder etc. Fæstepenge har hand efter sit første fæstebrev svaret. 31 Marts 1719.

41 - Fol 12a
Søren Pedersen, Hammel den halve gaard han nu med fæstebrev af 6 April 1716 beboer. Hk 1-3-3-1 alb. Sædvanlig hoveri, wedligeholder etc. For fæstepenge er hand efter bemte hands fæstebrev befriet. 31 Marts 1719.

42 - Fol 12b
Jens Envoldsen, Hammel den gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 nu beboer. Hk 3 td 1 fc. Besætningen altid forskaffer, sædvanlig hoveri etc. Fæstepenge har han efter første fæstebrev svaret. 2 April 1719.

43 - Fol 12b.
Christen Nielsen, Hammel den halve gaard han efter fæstebrev af 7 April 1716 beboer. Hk 1-3-3-1 alb. Sædvanlig howerie, wedligeholder, besætningen altid forskaffer etc. For fæstepenge er han efter bemeldte hans første fæstebrev befried. 31 Marts 1719.

44 - Fol 13a.
Jens Andersen, Sogne? Degn, Hammel den halve gaard han med fæstebrev af 6 April 1716 hidtil har beboet. Hk 1-4-3-1 alb. Sædvanlig Hoveri. For fæstepenge er han efter Bemelte fæstebrev befriet. 31 Marts 1719.

45 - Fol 13a
Mads Sørensen, Hammel hans fader Søren Madsens for ham afstandne halve gaard. Hk 1-4 skp 2 1/2 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge har han betalt til mig Tiuge Sletdaler. 2 April 1719.

46 - Fol 13b
Rasmus Frandsen, Hammel den halve gaard Peder Terkelsen tilforn Beboede. Hk 1-4-3-1 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge betaler han mig efter Accord med mig naar paafordres. 31 Marts 1719.

47 - Fol 13b
Jens Lyche, Voldby den halve gaard han med fæstebrev af 6 April 1716 har beboed. Hk 3 td 2 fc 1/2 alb. Sædvanlig Hoveri etc. For fæstepenge er han befried efter hans første fæstebrev. 4 April 1719.

48 - Fol 14a
Jens Michelsen, Voldby - barnefød i Fajstrup - den halve gaard i Voldby Peder Jørgensen sidst paaboede og fradøde. Hk 2-4-2-1 alb. Forretter Ægt og arbejde etc. Formedelst Stedets Ringhed paa Bygningen som han reparerer er hannem det uden fæste forundt. 23 Januar 1723.

49 - Fol 14a
Niels Michelsen, Vitten den 1/4 part gaard han med Fæstebrev af 6 April 1716 beboer. Hk 1-1-3-2 alb. Sædvanlig Hoveri. 6 April 1719.

50 - Fol 14b
Niels Lydertsen, Vitten den 1/4 part Gaard han med fæstebrev af 28 April 1706 beboer. Hk 1-6-3-2 alb?. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

51 - Fol 14b
Thomas Nielsen, Vitten  den 1/4 part gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 beboer. Hk 2 td 1/2 fc og Skov 2 1/2 alb. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

52 - Fol 15a
Jens Nielsen Giermansen, Vitten den halve gaard han med fæstebrev af 7 April 1716 beboer. Hk 3 td 7 skp 2 alb. Sædvanlig Hoveri. 6 April 1719.

53 - Fol 15a
Niels Ollufsen, Vitten den halve gaard han med Fæstebrev af 7 April 1706 beboer. Hk 3-7-3 fc. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

54 - Fol 15b
Rasmus Knudsen, Vitten den halve gaard han med fæstebrev af 19 Juni 1693 beboer. Hk 3-7-1-2 alb. Sædvanlig hoveri. 6 April 1719.

55 - Fol 15b
Niels Jensen Bach, Skoufoged i Vitten det Boel ibdm han nu beboer. Hk 1 td 3 skp 1 alb og af 1 huus 1 fc 1 alb Hk. Sædvanlig hoveri. 6 April 1716?

56 - Fol 16a.
Anders Christensen, Ladekarl i Haldum den halve gaard han nu med fæstebrev af 6 Marts 1708 beboer. Hk 6 td 2 skp 1/2 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Indf har han betalt 10 Rdr. 6 April 1719.

57 - Fol 16a
Thomas Hansen, Smed i Haar den halve gaard han nu med fæstebrev af 11 Juny 1712 beboer. Hk 5-5-3 fc. Sædvanlig Hoveri etc. 6 April 1719.

58 - Fol 16b
Thomas Rasmussen Balle, Haar den gaard han efter fæstebrev af 6 April 1700 beboer. Hk 15 td 1 fc. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

59 - Fol 16b
Thomas Knudsen, Haar den halve gaard han nu beboer. Hk 7 td 1 skp 2 fc. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

60 - Fol 17a
Jens Povelsen, Haar Kirkejord paa Haar mark. Hk 1 skp 1 alb, som han forhen har haft i fæste. Han skal lovlig dyrke etc. 6 April 1719.

61 - Fol 17a
Jens Christensen, Sandby - fra Lyngaa - Christen Bødkers Søn -  det huus Michel Pedersen i Sandby sidst paaboede, paa Conditioner, at han skal see til Sandby og Haar Skove, og derforuden giwe til Indf som og til Høyst bemeldte min Naadige Herre er betalt Penge 6 Rdr. hworimod han for Howeri er fri. Han skal selw Ørke og Dyrcke den dertil liggende Jord og samme ey til Upligt etc. Hagsholm 3 Januar 1714. P. Møller (L S).

Jens Christensen Bødker, Sandby - Efter forskrewne ansøgning hawer jeg tilladt hannem efter dags at wære frj for Skowens tilsiun hworimod han aarlig til hwer Aars Martinj, skal sware til min fuldmægtig, her wed Gaarden Penge 4 Slettedaller, og han iøwrigt efterlewer dette fæstebrew, Skowens tilsiun ellers Undtagen som for er meldt. Frijssenborg dend 8de Novembr Anno 1715. Ø. Gersdorff.

62 - Fol 17b.
Christen Michelsen, Foldby - fra Tinning halvparten af Jens Sørensens halve gaard i Foldby, som han godvilligt har oplat ham. Hk 2-5-3-1 1/2 alb. Denne forskrevne 1/4 part gaard maa han bruge etc. Sædvanlig Hoveri. Til Indf har han betalt mig 13 Rdr 2 mk. 27 Februar 1720.

63 - Fol 17b
Michel Jensen, Tinning den halve gaard som han efter fæstebrev af 21 Novb 1709 beboer. Hk 4 td 2 fc 2 1/2 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge har han swared med 14 Rigsdaller. 6 April 1719.

64 - Fol 18a
Jørgen Christensen, Foldby - Bødker, barnefød i Lyngaa, det huus Thomas Væver sidst paaboede, og nu wed Dom er frakiendt, hwilket huus med ald dessen tilhørende baade i Marck og Bye, bemte Jørgen Christensen sin Liwstiid maa Nyde, bruge og beholde, Med de Wilkor at han deraf aarlig og i rette Tide swarer Alle Kongel: Ordinæire og Extra Ordinaire Contributioner, samt Lg efter Jordebogen, Howeri og Post Reyser al advinant, ligemed andre Foldby Gaard og Huusmænd, forbedrer huuset etc. Indf har han betalt med 10 Slette daller. 7 Marts 1717.

65 - Fol 18a.
Peder Hansen, Foldby det huus han til dato har beboed. Sædvanlig Hoveri etc. Til Indf har han betalt 2 rdr. 6 April 1719.

66 - Fol 18a.
Kirsten Christensdatter, Tinning - Christine Sophie Rewentlow, Encke Græwinde til Græwskabet Frijsenborg, Frue til Boller, Faurskou og Møgelkier etc: Giør Witterligt, at Jeg paa Høy Ermelte Græwindes Naadige Behag og Wegne sampt efter forwalterens Gotfindende, hawer fæste forundt Kirsten Christensdatter i Tinning det huus som Dorethe Pedersdatter for hende opladt hawer med saa Condition at hun Strax og uden widere Siuns tagelse opbygger huuset, swarer Kongel. Skatter etc. Indf 2 Rdr. 25 October 1699. (Se no 67). Casten Andersen.

67 - Fol 18b.
Palle Pedersen, Tinning - Som P P udi Foldby wil hawe owenskrewne Kirsten Christensdatter til Egte, saa hawer hendes Høygræwelige Naade, Naadigst tilladt hannem at Nyde dette huus uden Indf, hworimod han i allemaader forholder sig efter forskrewne fæstebrews Indhold, og angiwer sig her med hos Ridefogden Casten Andersen paa Frijssenborg at hans Ægte? udi Jordebogen kand worde Jndført. Datum Faurskow dend 6 Septembr 1701. (Se no 66).Niels Nielsen.

68 - Fol18b
Peder Rasmussen, Tinning - fra Brundt Peder Ollufsens fradøde halve gaard. Hk 3-1-1-1 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Til Indf har han til mig betalt 20 Rdr. 6 April 1719.

69 - Fol 18b.
Niels Pedersen, Skjoldelev et hus ibdm. Hk 7 skp 2 fc 1 alb. Sædvanlig hoveri etc. 6 April 1719.

70 - Fol 19a
Rasmus Pedersen Vivild, Skjoldelev - den halve gaard han med fæstebrev af 16 Juni 1712 til dato har beboet. Hk 2 td 6 skp. Sædvanlig Hoveri etc. Fæstepenge efter hans forrige fæstebrev har han swaret med 12 Rdr. 6 April 1719.

71 - Fol 19a
Jens Christensen Schøt, Fajstrup det hus han med fæstebrev af 4 May 1712 beboer. Hk 1 skp 1 fc 1 alb. Betaler for Howeri Arbejdspenge Tou Rigsdaller. 6 April 1719.

72 - Fol 19b.
Frands Rasmussen, Norring den halve gaard han med fæstebrev af 3 December 1713 Beboer. Hk 3-4-3-1 alb. Sædvanlig hoveri etc. Til Indf har han betalt 10 Sletdaler. 6 April 1719.

73 - Fol 19b
Jens Jensen, Norring den halve gaard han med fæstebrev af 2 December 1713 beboer. Hk 3-4-3-1 alb. Sædvanlig Hoveri etc. Til Indf efter forrige Fæstebrev har han betalt 20 Sletd. 6 April 1719.

74 - Fol 20a.
Laurids Nielsen Hattsteen, Norring den halve gaard han med fæstebrev af 2 Januarj 1694 til dato har beboed. Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Sædvanlig Howeri. Fæstepenge efter hans forrige fæstebrew swaret med 4 Rdr. 6 April 1719.

75 - Fol 20a.
Niels Rasmussen Bonde, Norring den halve gaard han med fæste brew af 7 April 1716 beboer. Hk 3 td 2 fc 1 alb. Sædvanlig Howeri etc. Fæstepenge har han efter accord swaret. 6 April 1719.

76 - Fol 20b.
Jens Rasmussen Lading, Norring den halwe gaard han med fæstebrew af 6 April 1716 beboer. Hk 3-5-3-1 alb. Sædvanlig Howeri etc. 6 April 1719.

77 - Fol 20b
Jens Andersen, Norring den halve gaard han med fæstebrew af 12 Juni 1717 beboer. Hk 3-2-2-1 1/2 alb. Sædvanlig Howeri etc. Indfen har han efter forrige fæstebrew swaret. 6 April 1719.

78 - Fol 21a.
Rasmus Groersen, Norring den halwe gaard som han med fæstebrew af 6 April 1716 beboer. Hk 3 td 3 skp 2 alb. Sædvanlig Howeri etc. For fæste at giwe er han befried. 6 April 1719.

79 - Fol 21a.
Christen Troelsen, Norring den halwe gaard han med fæstebrew af 4 Januar 1714 har beboed. Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Sædvanlig Howeri etc. Fæste penge har han efter sit forrige fæstebrew swaret med 20 Sletdl. 6 April 1719.

Ligelydende Original fæstebrew, er mig lewered, som skal bliwe efterlewed, saa har ieg og bekommed en qwitteringsbog paa Stemplet Papijr efter forordningen ut Supra Christen Troelsen.

80 - Fol 21b.
Rasmus Pedersen, Norring den halwe gaard han med fæstebrew af 30 April 1712 til dato har beboed. Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Sædwanlig Howerie etc. Til Indf efter forrige fæstebrew har han betalt med 8 Sletdaler. 6 April 1719.

81 - Fol 21b.
Rasmus Nielsen, Norring det Annex Boel han nu Beboer. Hk 1-3-2-1 alb. Sædwanlig howeri etc. 6 April 1719.

82 - Fol 22a
Rasmus Rasmussen Bonde, Norring Michel Pedersens halwe gaard i Norring som han ey længere for Armod kand besidde. Hk 3 td 2 fc. Sædwanlig Howeri etc. For fæstepenge er han befried. 6 April 1719.

83 - Fol 22a.
Christen Nielsen, Norring en halw gaard ibdm. Hk 3-1-2-1 1/2 alb. Sædwanlig Howeri etc. Med fæstepenge er han befried indtil widere. 6 April 1719.

84 Fol 22b
Peder Rasmussen, Norring Ris den halve gaard han nu beboer. Hk 3 td 2 skp 1 alb. 6 April 1719.

85 Fol 22b
Jens Christensen, Hummelure - fra Søften den halve Gaard Anders Nielsen sidst beboede og formedelst Armod har maattet qwittere. Hk 4 td 1 skp 1 fc 2 1/2 alb. paa Conditioner: at være fri for Skattekorn, som nu er forfalden, Item Anders Nielsens Restance, undtagen Jan Qwartal som hand swarer for howeri af Pligts Arbeide og dagskiørring bliwer han fri til Høsten, formedelst Stedets Slethed nyder han af Skoven Undertømmer og Lægter til 6 fag Huus som hand dette Tømmer skal opsætte, ald dend Besætning som Anders Nielsen er tilhørende, item boeskab og andet som ved Stedet findes Nyder bemelte Jens Christensen. Forretter sædvanlig hoveri etc. Til indf har han betalt 6 Rdr 4 mk.6 April 1719.

86 Fol 23
Olluf Mortensen, Framlev det huus Skowrider Peter Mønster har haft i fæste. Hk 2 skp. item af Højbye Marck, dend Jord som de og har haft i brug, og swarer til Regiments Cassen af 1 td 3 fc Hk. dog der ey under dend Enghawe? wed Framlev som tilhører Søren Jensens gaard. Han maa hawe etc naar han i rette tiide swarer til Regiments Cassen af Højby Marks Jord og det øwrige hertil, baade udi Kongelige Skatter, og Lg. efter Jordebogen som er 1/2 Ørte Byg  1/2 fc? Smør og Arbeidspenge 2 rdr:/ hwis er paabuden eller herefter paabydendes Worder etc. Indf 10 Rdr. 18 April 1719.

87 Fol 23b
Thomas Nielsen, Voldby det huus Erik Jensen sidst paaboede og fradøde med tilliggende Kaalgaards sted. Han skal holde vedlige etc. Og som samme huus er gandske forfalden og det er kort tid siden han gav 10 Rdr til Indf af En halvgaard, som hand for Armod og swagheds skylde maatte forlade, Saa i dend betragtning er samme dette huus forund fri for Indf. 15 April 1706.

88 Fol 30a
Peder Nielsen Howgaard, Skivholme halvparten af hans fader Niels Howgaards paaboende gaard ibdm som hand for alderdom godwilligt afstaar. Hk 2-7-1-1/2 alb. Forretter sædvanlig Howeri med ægt og arbejde etc. Indf betalt strax med 10 Rdr. 11 Juli 1722

89 Fol 30b
Peder Mogensen, Skivholme - fra Voldby - den halwe gaard Niels Howgaard beboer og hand formedelst hand ægter hands Datter godvillig har afstaaet. Hk 2-7-1-1/2 alb. Sædvanlig howerie, med ægt og arbejde etc. Indf strax betalt med 10 Rdr. 11 Juli 1722

90 Fol 30b.
Peder Ollufsen, Haldum - fra Trijge (Trige?) - Annexgaarden i Haldum som Jens Jensen Skriwer fradøde og hans Enke som denne ægter godvillig efterlader. Hk 8-4-3-1 alb.  Han skal betale i rette tiide afgiften til mig og Præsten give de sædvanlig arbejdspenge og howeri etc. Til indf har han strax betalt 50 Rdr. 13 August 1722.

91 Fol 31a
Hans Lassen, Tinning det Boel Mogens Knudsen sidst beboede. Hk 1 td. Fri for Howeri hvorimod han skal være Skovfoged for de Skove som Jens Knudsen havde tilsiun med, og ham er anwiist og samme saaledes at opwarte og tilsee som hand wil wære answarlig efter hans Kongl. Maytts allernaadigste low og Skowforordninger om noget Ulowlig worder huggen og hand ey skaffer Gierdnings Manden da selw sware til. 4 Maj 1723.

Der findes herved et notat i parantes om at enten denne eller følgende er tillagt 11 skp land  (hører muligvis til no 92) etc.

92 Fol 31.
Jacob Thomasen, Voldby den gaard ibdm som Niels Nielsen nu sidst beboede og formedelst armod qwitterede. (Se notat v/91) Hk under nr 13 6 td 2 fc 2 alb paa Condition, at hand deraf ey skal giøre uden halw howeri og for den anden halwe part giwe aarlig 4 Rdr lige som hands formand, og for resten swarer Lg. efter Jordebogen. Waar-sæden som dette Aar er leweret beholder hand uden igien giwelse, saawelsom hwis ham af Bæster og Qwæg er giwen, samt fri for hans formands Restancer. 1 Juni 1727.

93 Fol 31b.
Rasmus Pedersen Fregerslev, Borum faar Hosbondhold paa Sall Conradt Rindelaubs Enke Birgitte Jensdatters fradøde Selw Eyer Gaard i Borum, som hand sig skal hawe tilforhandlet saa widt Selw Eye eller Bonde skyld Rettigheden angaar, item Ægter hendes datter. Hk 7-5-3-2 alb. Til Hosbondhold hawer hand strax til mig betalt 40 Rdr. 12 Decb 1727.

94 Fol 32a
Jørgen Madsen, Vitten - født i Grundfør, nu sidder til huuse i Skjød det huus Rasmus Frandsen sidst beboede og formedelst Swaghed qwitterer. Hk 1 fc. Han skal Rigtig og udi rette Tiide fra dato sware alle Kongelig paabuder og forretter paabyden Skatter, item huus og Arbeidspenge, sampt Postpenge fra første kommende 1 May etc. 18 Sept 1728.

1729.

95 fol 32b.
Rasmus Simmensen, Voldby - Soldat under Capitain Jespersons Compagni, hworfor ieg forskaffer en anden til Soldat - Mogens Jensens fradøde halwe gaard i Voldby. Hk 2-6-2-2 alb. Sædvanlig howeri etc. Indf er strax betalt med 20 Rdr. 12 Sept 1729.

96 Fol 32b.
Anders Sørensen, Foldby 1/4 del af Foldby Gaard hands fader Søren Andersen Ladefoged af dend halwe gaard hand har i fæste, hawe afstanden. Hk denne 1/4 del 3 td 3 skp 1/2 alb Skow 3 fc 1/2 alb. Swarer aarlig i steden for Lg. og Arbeide 10 Rdr. Indf er strax betalt med 30 Rdr. 10 Octobr 1729

97 Fol 33a.
Niels Christensen, Norring. Anders Nielsen Dals afstandne halwe gaard. Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Indf betalt strax med 30 Rdr. 14 Decb 1729.

98 Fol 33a.
Adam Pedersen, Foldby hans Broder Sacharias Pedersens for ham afstandne halve gaard ibdm. Hk 3-7-2-1 alb. Indf er ikke ang. 14 Decb 1729

99 Fol 33b
Jens Nielsen, Melle Ris - fra Norring Mølle Laurs Nielsens fradøde halwe gaard. Hk 3-2-1-1 1/2 alb og 1/4 gaard i Norring. Hk 1-1-1-2 alb. Indf 20 Rdr er strax betalt. 14 Decb 1729.

100 Fol 33b.
Rasmus Sørensen Winter, Hammel hans fader Søren Pedersen Bagges fradøde halwe gaard i Hammel. Hk 1-3-3-2 alb. Indf ikke ang. 14 Decb 1729.

101 Fol 34a.
Christen Nielsen, Voldby Jesper Hansens afstandne halwe gaard ibdm, hwis datter hand har Egted. Hk 2-7 skp 1/2 alb. Indf 20 Rdr. 14 Decb 1729.

102 Fol 34a.
Sacharias Pedersen, Norring - fra Foldby - Laurs Pedersens Laurses - fradøde halwe gaard, hwis Enke hand hawe Egted. Hk 3-5-3-1 alb. Indf ej ang. 14 Decb 1729.

103 Fol 34b.
Hans Sørensen Ustrup, Sabro (Saugbro) hans faders Søren Ustrups fradøde gaard. Hk 6-7-2-2 alb. Indf 24 Rdr. 22 Decb 1729.

104 Fol 34b.
Peder Jensen Stalde, Vitten hans fader Jens Staldes fradøde halwe gaard.
Hk 4-2-3-1 alb. 24 Decb 1729.

1730.

105 Fol 35a.
Rasmus Nielsen, Vitten Laurids Jensen Baches fradøde twende Steder ibdm. Og skylder det Eene efter Landmaalingens Matricul 1 td 7 skp 1 fc og det andet Sted 1 td 2 skp Hk. 20 Januar 1730.

106 Fol 35b.
Peder Nielsen, Søften Peder Nielsens fradøde Jordløs halwe Huus ibdm. 20 Januar 1730.

107 Fol 35b
Rasmus Didrichsen, Skivholme - Sogne degn for Skivholme og Skovby Sogne det huus (intet fornavn) Pedersen nu beboer og hand frakommer. Hk 4 skp, og giwer aarlig 3 td Byg huuspenge 2 Rdr, Postpenge 3 mk Danske samt Arbeide 1 dag ugentlig. Indf 13 Rdr. 6 Marts 1730.

108 Fol 35b.
Jacob Roersen, Foldby Jørgen Christensen Bødkers afstandne huus ibdm. Indf 13 rdr. 13 Marts 1730.

109 Fol 36 a.
Jens Nielsen, Foldby Hans Jacobsen Fogdts huus afstandne huus. Hk 1 skp 2 fc 2 alb og Kirkejord 3 fc 2 alb. Indf 10 rdr. 13 Marts

1730.

110 Fol 36a
Christen Rasmussen Brunt, Haldum - fra Vitten Niels Hansen Smeds fradøde 1/4 gaard, hwis Enke hand Ægter. Hk 3 td 6 skp 2 alb Indf strax betalt med 40 rdr. 14 Marts 1730.

111 Fol 36b.
Rasmus Knudsen, Aarslev - fra Kolt - Niels Michelsen Herskends gaard hvis datter hand Egted. Hk 8 td 2 fc 1 1/2 alb. Indf 40 rdr. 22 Marts 1730.

112 Fol 36b.
Peder Jensen Smed, Aarslev Povel Sørensen Smeds fradøde huus. Indf ej ang. 23 Marts 1730.

113 Fol 37a.
Christen Laursen, Vitten Anders Jensen Backs fradøde huus. Hk 3 skp 2 fc 1 alb. Indf ej ang. 23 Marts 1730.

114 Fol 37a
Peder Hansen, Lading - fra Norring Annexgaarden i Lading som Peder Brask? førhen beboede og ey kunde bestaa. Hk 4-3-2 fc. Da dette Sted war Slet da hand det antog, Er hand frigiwen for Indf. 24 Marts 1730.

115 Fol 37b
Jens Nielsen Lassen,  Vitten Søren Staldes afstandne halve gaard. Hk 3 td 4 skp 3 fc 1 alb. Dette bemelte Sted war slet da hand Antog Er hand frigiwen for Indf. 30 Marts 1730.

116 Fol 37b.
Jens Jensen, Skivholme. Peder Mogensens? halve gaard ibdm, som hand maatte fragaa for Armod og ey kunde bestaa. Hk 2 td 7 skp 1 fc 1/2 alb. Stedet war slet da hand antog det er hand frigiwen for Indf. 30 Marts 1730.

117 Fol 38a
Niels Laursen, Lading hans fader Laurs Sørensen halwe gaard ibd. Hk 2 td 2 fc 1 alb. Og Anders Møllers Boel 1 td 1 fc 1 alb. Indfs beløb ikke ang. 10 April 1730.

118 Fol 38a
Niels Nielsen, Vitten Hans Jensens frakommende halwe gard ibd. Hk 3-7-2-2 alb. Formedelst Stedets Slethed er hand fri for indf. 15 April 1730.

119 Fol 38b
Niels Thomasen, Vitten fæster Niels Ollufsens frakommende halwe gaard ibd. Hk 3-7-3 fc. Formedelst Stedets Slethed er hand fri for indf. 15 April 1730.

120 Fol 38b
Peder Jensen Balle, Søften - fra Gjeding. Salig Jens Christensens fradøde gaard, hwis Enke hand Egter. Hk 10 td 6 skp. Til Indf har hand strax betalt 80 rdr. 17 April 1730.

121 Fol 39a.
Kolt Sogns Korntiende -
Michel Owesen af Stautrup og Jens Jensen af Bering deres liwstid paa Samtlige Kolt Sogns mænds Wegne Kolt Sogns Anpart Kirke - Korn Tiende. Efter Matr. Hk 25 td 6 skp. hwilken forskrewne Tiende bemelte Mænd Maa beholde deres Liws Tid, og ey forfalder til fæste før de begge døer, Ald den Stund og saalænge de swarer alle afgifter, item til afgift Aarlig at betalle inden hwer 1ste february efter hwert Aars Capitel Taxt, Nemlig Rug 16 td Byg 2 td Hawre 20 td herpaa Gaarden til mig eller fuldmægtig imod Qwittering, saa skal og Samtlige Sognemændene wære forpligtet at kiøre alle Kirkens Reyser med Materialer og Hand wærks folk at hente og hiemføre, Item Sand, Wand, Leer med widere som behøwes enten til Kirken eller Kirkegaards Muur og til alt Arbeide som forfalder at forskaffe fornødne Pligtesfolk, Alt uden Kirken eller mig til Nogen Bekostning, Saa skal og Sogne Mændene wære pligtig at holde Kirkegaards Muuren wed lige item Porte og Laager paa deres Egen bekostning, og i det øwrige forholde sig efter Forordningen etc. Indf har de betalt 20 Rdr. 31 Octob 1730.

122 Fol 39b.
Niels Jensen Graugaard, Voldby hans fader Jens Nielsen Graugaard afstandne halwe gaard ibd. Hk 2 td 6 skp. Sædwanlig Howeri etc. Indf strax betalt med 14 Rdr. 4 Novb 1730.

123 Fol 39b
Hans Rasmussen, Lading - han er fra Tinning - Jens Jensen Kirkemands fradøde halwe gaard ibd. som Enken godwillig for ham hawer afstanden, siden hand har Egted Een hendes datter. Hk 3-2-2-1 alb. Sædwanlig howeri etc. Indf 24 Rdr er strax betalt. 4 Novb 1730.

124 Fol 40a
Jørgen Michelsen, Voldby hans fader Michel Jørgensens halwe gaard samt Niels Skomagers huus. Hk gaarden 2 td 4 skp 1 alb og Huuset 4 skp 2 fc 1 alb. Indf 16 Rdr er strax betalt. 10 Novb 1730.

125 Fol 40a
Peder Michelsen, Fajstrup Niels Frandsens fradøde gaard ibd, hwis Enke hand Egter. Hk 2 td 2 skp. Til Indf hawer hand strax til mig betalt Intet Rdr. 10 Novb 1730.

126 Fol 40b
Søren Michelsen, Fajstrup hans Stiffader Christen Nielsens fradøde 1/4 part Gaard og huus ibd. som hands Moder god Willigen for ham hawer afstanden. Hk 6 skp 2 fc og Huuset 6 skp 1 fc.  Sædvanlig howeri etc. Indf ikke ang. 10 Novb 1730.

127 Fol 40a
Søren Jensen Hvas, Foldby hans fader Søren Hvasis afstandne 1/4 part Gaard ibd. Hk 2-5-3-1 1/2 alb. Sædvanlig hoveri etc. Indf strax betalt sum ej ang. 12 Decb 1730.

128 Fol 41a
Hans Christensen, Sandby. Frands Jensens? fradøde halwe gaard ibd. Hk 4-5-3-2 alb. Sædvanlig howeri etc. Indf ikke ang. Og efter Hans Christensen egen løfte forsiuner hand den gamle Koene med alt hwis hand er pligtig. 20 Decb 1730.

129 Fol 41a
Rasmus Jacobsen, Lading hans fader Jacob Sørensens huus ibd Hk 3 fc. Sædwanlig howeri etc. For huusets Slette tilstand er hand fri for fæste. 24 Decb 1730.

130 Fol 41b
Jens Christensen, Fajstrup hans fader Christen Laursen Skowfoged forhen afstandne huus ibd. Hk 3 skp 3 fc. Indf strax betalt med 16 Rdr. PS Hand skal ligesom hans fader Passe og tilsee mine Skowe som hand wil wære answarlig. 22 Decb 1730.

131 Fol 42a
Peder Nielsen, Aarslev - fra Borum, Michel Sørensens fradøde gaard Aarslev, hwis Søster hand Ægter. Hk 8-7-1 fc. Indf 46 Rdr 4 mk er strax betalt. 24 Decb 1730.

132 Fol 42a
Christen Nielsen, Sabro (Saugbroe) den halwe gaard ibd som hand med Fæstebrew af 22 Febr 1701 beboer.
Hk 3 td 1 alb. Findes i forrige Protocol fornyet 24 Decb 1730.

133 Fol 42a
Olluf Pedersen, Terp - fra Borum Jens Rasmussens frakommende halwe gaard, som hand ey længere kunde bestaae. Hk 4 td 6 skp 1alb. Sædwanlig howeri etc. For gaardens Slette tilstand er hand fri for fæste. 24 Decb 1730.

134 Fol 42b
Ove Mogensen, Tilst Niels Jensen Bærgaards halwe gaard ibd, som han frakom og ey kunde bestaae. Hk 6-4-1-1 1/2 alb. For gaardens Slette tilstand er hand frigiwen for fæste. 24 Decb 1730.

135 Fol 42b
Laurs Sørensen Lyng, og Christen Laursen, Skejby Laurs Jensens fradøde halwe gaard ibd. paa condition at Laurs  Sørensen Lyng Egter bemeldte Laurs Faarups Enke, Og hand med bemte Christen Laursen som er Søn af Laurs Faarup, at faae bemte halwe gaard. Hk 4-6-1 fc. Indf ikke ang. 24 Decb 1730.

1731.

136 Fol 43a.
Jens Andersen, Vitten - fra Tinning fæster Niels Lydertses Boel, som hand fradøde. Hk 1-6-3-2 alb. Sædwanlig howeri etc. Indf 13 Rdr 2 mk er strax betalt. Og desuden forsyner hand Enken med fri Huuswærelse saalænge som hand med hende derom er Accorderet. 24 Febr 1731.

137 Fol 43a
Povel Knudsen, Aarslev - fra Kolt (?) Sørensens (intet fornavn ang) fradøde gaard, hwis efterladte Trolowede fæstemøe hand Egted. Hk 8-6-2-2 alb. For gaardens Slette tilstand, er hand fri giwen for fæste. 17 Marts 1731.

138 Fol 43b
Michel Rasmussen, Lading Peder Lassens frakommende halwe gaard ibd. som hand for Armod ey kunde bestaa. Hk 2-4-3 fc. Sædwanlig howeri etc. Indf er strax betalt med 10 rdr. 20 Marts 1731.

139 Fol 43b
Jens Madsen Bach, Haldum faar Hosbondhold paa hans fader Mads Backes halwe Selw Eyer Gaard ibd som hand sig skal hawe tilforhandlet saa widt Selw Eye eller bonde skyld Rettigheden angaar. Hk 7 td 3 skp 2 alb. Sædvanlig 1/4 de parts howeri etc. Til Hosbondhold har hand strax til mig betalt 30 Rdr. 20 Marts 1730.

140 Fol 43b
Jens Sørensen, Sandby - fra Haldum Niels Nielsens frakommende halwe gaard i Sandby. Hk 4-5-2-1 alb. Sædvanlig howeri etc. Formedelst Stedets Slette tilstand er hand frigiwen for fæste. 24 Marts 1731.

141 Fol 44a
Jens Mogensen Smed i Vitten, Niels Michelsens huus som hand frakom og for Armod ey kunde bestaa ibd. Hk 1-1-3-2 alb. Indf strax betalt med 20 rdr. 24 Marts 1731.

142 Fol 44a
Povel Michelsen, Vitten hands faders Michel Povelsens fradøde halwe gaard. Hk 4 td 1 skp 2 alb. For gaardens Slette tilstand er hand frigiwen for indf. 24 Marts 1731.

143 Fol 44b
Povel Svendsen, Fajstrup hans faders fradøde halwe gaard ibd. (intet navn) Hk  3-4-2 fc. Sædwanlig howeri etc. Strax betalt indf 20 Rdr. 24 Marts 1731

144 Fol 44b
Christen Lauridsen, Skjoldelev Jens Nielsen Ladefogeds for hannem afstandne gaard ibd. Hk 5-6-2 fc. Gør sædwanlig Howeri og den anden halwdel betaler med 4 rdr. i penge. Indf 16 rdr er strax betalt. Iten er Accorderet at Jens Ladefoged og hustrue beholder deres Seng og Senge klæder, 1 Kiste og en Stoer Jern Gryde, 1 Koe, 4 faar, 1 Weder, 1 Swin, 1 Gaas, 4 Høns som hand Nemlig Christen Lauridsen føder og Græsser wed sit Eget, og lige saawel, og derforuden Giwer hand dem aarlig til Liws ophold Rug 3 td Byg 3 td, Hawre 1 td Og Endelig forsyner dem med fornøden huus og Ildebrand, og ellers udi alt omgaaes dem Christelig og Skickkelig, dog naar den Eene døer, da giwer and ickun aarlig halfparten af Kornet 12 skp Rug 12 skp Byg, 4 skp Hawre. 24 Marts 1731.

145 Fol 45a
Christen Lassen, Ris - fra Fajstrup Jens Christensens fradøde halwe gaard, hwis Enke hand Egter. Hk 3 td 3 skp 2 1/2 alb. Sædvanlig howeri etc. Indf 10 Rdr er strax betalt. 16 April 1731.

146 Fol 45a
Peder Andersen, Norring Niels Bondes halwe gaard ibd. Hk 3 td 2 fc 1 alb. Sædwanlig howeri etc. Indf 20 Rdr er strax betalt. 24 Decb 1730.

147 Fol 45b
Niels Andersen, Fajstrup Peder Povelsens forhen afstandne huus og 1/8 part gaard af Skræder gaarden ibd. som bemte Peder Povelsen forhen har beboed. Hk af bemte huus 1 skp 1 fc 1 alb og 1/8 part gaard 3 skp 1 fc. Sædwanlig howeri etc. Ingen indf. 24 Decb 1730.

148 Fol 46a
Niels Rasmussen, Fajstrup Søren Stackes afstandne huus og 1/8 part gaard af Skræder gaarden ibd. Hk hus 2 skp 2 fc og 1/8 part Gaard 3 skp 1 fc. Sædwanlig howeri etc. Indf er strax betalt med 10 Rdr. 24 Decb 1730.

149 Fol 46a
Niels Graugaard, Skjoldelev - fra Voldby Hans Wendelboes huus, som hand for Armod maatte fragaa. Hk 4 skp 3 fc 2 alb. Yder sædwanlig Howeri udi Frijssenborg Hauge etc. Til Indf hawer hand strax til mig betalt alt hwad som skulde. 24 Decb 1730.

150 Fol 46b
Peder Frandsen, Norring Christen Simmensens fradøde Jord løse huus ibd. Betaler huus og Postpenge efter Jordebogen etc. Ingen Indf. 24 Decb 1730.

151 Fol 46b
Christen Sørensen, Foldby hans Stiffaders Christen Nielsens afstandne halwe gaard ibd. Hk 3-7-2-1 alb. Sædwanlig howeri etc. Til Indf hawer hand strax til mig betalt 16 Rdr. 24 April 1731.

152 Fol 47a
Christen Lassen, Ris - fra Skivholme Christen Jensens fradøde halwe gaard, hans Enke hand Egter. Hk 3 td 3 skp 2 1/2 alb. Sædwanlig Howeri etc. Til Indf hawer hand mig Rigtig betalt hwis hand skulde giwe. 24 April 1731.

153 Fol 47a
Peder Christensen Bonde, Skejby - født i Herst? (V/Trige) Erik Jensens Faarups Enkes fradøde gaard, hwis datter hand Egter. Hk 7 td 3 skp 1/2 alb. For indf er hand fri. 28 April 1731.

154 Fol 47b
Jørgen Sørensen, Haldum - fra Fajstrup Palle Munkes fradøde huus, hwis Enke hand Egter. Hk 1 skp 1 fc 1 alb. Endelig er ham og her wed tilladt at holde Kroer udi Haldum Sogn, og med Sal Jørgen Ibsens Enke i Pøtt Mølle hendes tilladelse, siden hun Kroeriet i Græwskabet er forundt, maa Brøge og Brænde Men ingenlunde at maae Sælge til Nogen anden End udi Haldum Sogn paa Græwskabet, Og Reisende Personer som kommer i Giennem Haldum, Og efter Madame Ibss død, maa han nyde samme frihed imod betalling af Kroeriet Aarlig 2 Rdr 4 mk. Indf er strax betalt med 16 Rdr. 6 Maj 1731.

155 Fol 47b.
Rasmus Jørgensen Skræder, Vitten, det huus ibd: som Jeg af Nye har ladet opbygge paa den Plads som Christian Adamsen sidst beboede, hwilket huus han maa beboe saa længe hand wil, Men Naar hand det wil qwittere skal hand et halwt aar tilforn samme opsige lowlig, Og jeg hawe lige Ret ham at opsige, Og da skal hand qwittere huuset, Imidlertid og Saalænge hand forbliwer wed huuset skal hand sware aarlig for huus og Arbeids og Postpenge, sampt Consumption, familie og folcke skat 5 Rdr. Courant, fra sidst afwigte Michels dag, huusets Bygning holder hand forswarlig wed lige, saawelsom Grøften om den indhegnede Hawe, og Ellers forresten forholder sig efter Low og forordninger, med Græspenge af hans hawende Creaturer og udj andre maader. 22 Decb 1730.

156 Fol 48a.
Mogens Knudsen, Sandby faar Hosbondhold paa hans tilkiøbte Bonde skyld og Self Eier gaard ibd. Hk 10 td 3 fc Skow 2 skp 2 alb. Sædwanlig howeri.  Indf og Hosbondhold har han udlowet 30 Rdr hworpaa mig er betalt 6 Rdr. De øwrige 24 Rdr betaler hand med det første. 31 Octb 1731.

157 Fol 48a
Jens Clemmensen, Aarslev den gaardspart hans Forældre tilforn beboede og fradøde. Hk 4 td 7 skp 2 fc. Indf 20 Rdr. 19 Novb 1731.

158 Fol 48b
Jens Nielsen Topholm, Søften (Zeuthen) det halwe huus Anders Svendsen Svensk hidtil og endnu beboer for ham hawer oplat, og nu til Næstkommende Paaske gandske qwitterer. Han skal gøre Reiser og Howning som hans formand, bygge og føre huuset i lowlig stand efter løfte etc. Indf 1 Rdr er strax betalt  17 Decb 1731.

1732.

159 Fol 49a.
Jens Ollufsen, Haldum - fra Trige en halw gaard Anders Christensen Ladekarl sidst beboede og for armod maatte qwittere. Hk 6 td 2 skp 1/2 alb. Der er rest af Lg. fra 1731, nydt udlæg og fornøjelse for 57 Rdr 8 mk?, han skal forrette howeri som naboen etc. Indf 24 Rdr. 27 Febr 1732.

160 Fol 49a
Søren Ollesen, Trige - født sst hans Broder Jens Ollesens afstandne gaard. Hk 10 td.  Lg ligesom hans Broder a td Hk 3 Rdr. Indf er strax betalt med 50 Rdr. 27 Febr 1732.

161 Fol 49b
Jens Andersen, Borum Kro og en halw gaard - fra Tilst den mig tilhørende og af en i nogle aar forhen beboede Previligerede Kroe i Borum Bye, Saa og dend halwe gaard ibm. Som er Mtr for 2 td 6 skp 1/2 alb under No 16  og af Rasmus Pedersen ibm tilforn har wæret fæstet og nu mindelig afstanden. Der skal ower disse twende steder med u=partiske Dommermænd tages et Siun og besigtelse, som skal wære til efterrettelighed i sin tid, Naar en Enten wed Døds fald eller anden lowlig og Sømmelig maade Stædet qwitterer etc.
Der findes 7 punkter til opfyldelse i fæstebrevet bl a:

3.
Kroerholderiet; Er hannem forundt paa dend samme wilkor, Som hans Kongl Majts Det med allernaadigste Prevelegium har beskikket og Low og forordninger tillader; hwor efter hand sig og tilbørlig Retter og forholder.

4.
Ingen udi Borum Sogn, maa med Nogen gottøls Brygning, Brendewiins Brending og udselgning Der i Sognet, Giøre hanem Nogen Indpas eller Prejudice wære sig i hwad tilfælde eller Pretext Det End wære kand, mindre antage Nogen fremmede Eller Reisende til Logering; handler Nogen herimod skal de efter foregaaende angiwelse og bewiis Der for bliwe tiltalt, efter Low og forordningen og hwad Mulct der wed kand falde, bliwer til Processens udførsel. Og som Byens Beboere i saa maade forbydes, Nogen til Logering, at antage, Saa tilholdes og en, alle skikkelige Reisner, Med Logement, efter forlangende og  Mueligheder at forsiune og Sømmeligt omgaaes etc.

5.
Saa lenge Jeg beholder familie og folke skatten under forpagtning, Er en og huus ??? fri for familie skatt, og is aa maade swarer alleneste folke skatten  af sine paarørende og tieneste folk, Mens alle andre Kongl. Contributioner etc.

6.
Af Kroerholdet swares aarlig 24 Rdr og til Lg. og Hofningspenge af den berørte halwe gaard 7 Rdr 2 mk 2 sk Courant, som betalles aarlig fra Dato af inden hwer aars 11 Marts. De andre beboere giør og Nogle Reiser aarlig som og for denne part ald Advenant forrettes ligesom for Den anden halwe gaard Præsten bruger. 8 Marts 1732.

162 Fol 50b
Jesper Nielsen, Foldby - fra Vitten et mig tilhørende huus Niels Balle hidtil har haft og huuset med Rette tilhøre. Indf 4 Rdr. 29 Marts 1732.

163 Fol 51a
Peder Rasmussen, Aarslev en gaard Peder Michelsen, hvis Enke en ægter, beboede og fradøde. Hk 8 td 4 skp 1 alb. Han nyder med Peder Michelsens Enke god besætning etc. Indf 20 Rdr er betalt.
31 Marts 1732.

164 Fol 51a.
Jens Laursen, Tinning en gaard forældrene tilforn har beboet, og af en selw i nogle Aar er brugt og Conserweret. Mtr under no 5 Hk 5 td 4 skp 2 fc. Indf 22 Rdr er betalt. 31 Marts 1732.

165 Fol 51b.
Laurs Jensen, Norring en Halv gaard ibd. Hk 3-2-2-1 1/2 alb Thomas Laursen hidtil har haft i fæste og til beboelse og nu formedelst sin slette huusholdning og i geraaden Armod, har maattet fratræde.  Han skal forrette Howeri efter adwarsel og som sine Naboer forrette u=paaklagelig. Besætningen samt det behøwende Sædekorn tilswarer efter forordningen, allerhelst da hand wed gaardens tiltrædelse har bekommet det for Restancer, Besætning, Sædekorn, og Brøstfældighed hos Thomas Laursen blef Seqvestrerit, Og tilsagen paa Eeg til hwis hand wed Reparationen maatte fornødige. Til Indf ey noget betalt. 30 April 1732.

166 Fol52a
Christen Pedersen, Brendstrup - født i Borum en halw gaard. Hk 6-3-1-1 alb og af Rasmus Povelsen tilforn har wæret fæst og besiddet og nu formedelst sin slette huusholdning og Armod, er frastaaet paa wilkor: Det hand betaller Nestkommende Octobr qwt/: for alle Restancerne, Der til Dato paa Gaarden hæfter og de forrestaaende April og Juli qwt bliwer hand befriet:/ og siden fremdeles swarer alle udg etc. Han er tilsagt Eeg til fornøden Reparation. Ingen Indf. 30 April 1732.

167 Fol 52b
Niels Christensen, Vitten Peder Simonsens fradøde og af Enken afstaaede Boel ibm. Hk 4 skp 1 alb, hwilken huus som bestaar af 12 fag, han strax antager til Beboelse. Med Stedet har han faaet 9 skp Rug Sæd og 2de gode Bæster, og en Wogn, hworfore hand og er pligtig at sware det fornødne sæde Korn til stædet etc. Ingen indf. 4 April 1732.

168 Fol 53a
Thomas Sørensen, Borum - fra Elev (Elløf):/ der tilforn har boet paa Schaarup=gaardz Godz, udi Elløf bye og derfra i yndest og minde med pas og skudzmaal er Demitterit:/ Hosbondhold paa hans tilkiøbte og I fløtte Self Eier gaard i Borum Bye. Hk 7 td 3 skp. Betaler den accorderede og forhen betalte aarlige Lg. og Hofnings penge Nitten Rdr fire Mk  gaardens tilligende Eiendom Loulig Dyrker og Conserwerer, forretter Reiser efter omgang som Naboerne etc. Til Hosbondhold er mig betalt 24 Rdr. 8 Maj 1732.

169 Fol 53a
Christen Lassen, Foldby den mig der tilhørende Bolig Hk 2 skp 3 fc 1 alb som hans Broder Olluf Smed, for swagheds skyld godwillig hawer afstaaet, for nærwærende sin Broder paa de wilkor at Olluf Smed, fri og uden huusleye Nyder til brug og Beboelse, de wærelse der paa stedet, som Christen Lassen, tilforn har siddet udi og wæret forundt. Stedet er wed tiltrædelsen besaaed med 4 skp Rug og 20 skp Hawre, Saa og til Besætning er owerleweret 2de brugelige Bæster, 1 Wogn med Behør, 1 Harwe og en Plou til fælletz med sine Naboer. Indf 6 Rdr er betalt. 16 Maj 1732.

170 Fol 53b.
Rasmus Pedersen, Aarslev en Bunde gaard ibd. Hk under No 6 er 7 td 4 skp 2 fc 1 alb, Som hidtil af ens fader Peder Nielsen har wæret beboet, og nu for denne sin Søn godwilligen er afstaaet. Sædwanlig Lg. og Howeripenge 22 Rdr 4 mk 6 sk, forretter Kiørsel lige som sine Naboer etc. Item forsyner sine forældre, endten lige med sig Self, eller og om De ikke skulde finde sig fornøyet at Søge boe hos ham, da uden fortrydelse ind Rømme for Dem det lidet huus, Som ligger wæsterst i gaarden til deres huuswærelse og fri Desposition, saa lenge De lewer, Der foruden til deres Nød tørfstig Underholdning forskaffer dem aarlig Ruug 3 tønder Biug 3 tdr Boghwede gryn 1 skp Byggryn 2 skp 1 skp hawre Gryn 1 loulig got fæd Swin og fire fæede Giæs, Saa og lige wed sine egne fordrer Og forsørger Dem een Koe og 6 faar, Der af De wed Stædet wærende udtages, hwor foruden hand og forskaffer Sine forældre, og aarligen til fører Dem 12 forswarlige Læs tørf til deres fornødne Ildebrand alt efter deres indbyrdes forud giorte afhandling. for det øfrige Retter hand sig efter hans Kongl. Majts Low og forordninger og wiiser sit herskab og fuldmægtig, hørig og lydighed, til Indf er mig betalt med 5 afkiøbte Stude, dessen betalling 43 Rdr 2 mk Som alt under min haand og Signets herwed bekræftes. 22 Novb 1732.

1732.

171 Fol 53a
Niels Jensen, Hammel - Wæwer et hus ibd Sal. Hans Pedersen sidst hawde i fæste, og til Paaske af Joen Snedker beboes. Han skal opsætte 2de fag huus hwortil ham Under tømmer af Eeg er giwet, fremdeles holde same og de nu befindende Sex fag udi god forswarlig stand, samt betaller aarlig udi Huus og Arbeidspenge:/ hwor under og er begreben Familie skatt af sit handwærk, Saa længe Jeg self har folk og Familie skatten under forpagtning:/ til hwert aars Paaske, Efter aarets omgang 5 Rdr, Under hwilken afgift han Nyder  fri Græs til een Koe og 10 faar hos Hammel Bymænds Creaturer. Indf er betalt 8 Rdr. 17 Febr 1733.

171b Fol 54b.
Niels Thomasen Balle, Haldum - født i Haar - en Bondegaard som mig med alt tilhører:/ hwor af Herligheden for hen har tilhørt, og Bunde Eien Sidst Leden 14 Januarj paa offentlig Auction af mig er jndkiøbt:/  anført i Landmaalingens Mtr under No 2 Hk 7-4-3-2 alb. undtagen Kaalhaugen som nu Besiddes af Christen Træntoft?, Las Lassen og Anders Ladekarl, hwilke jeg mig fra Gaarden har Reserweret. Swarer alle Kongl. Contributioner og Sædwanlig Lg. Efter Jorde Bogen Som Er 1 td 6 skp Haure 1 Lam 1 Gaas 1 Swiin Naar fuld Olden er eller der for 1 Rdr 3 mk og for det øfrige Smaae Bedr? og Landgilds ud Redelse Penge 9 Rdr pr 1 skp? hand forretter og som Sædwanlig En fierde parts gaards howeri her til Frijsenborg etc. Og siden hand Nyder gaarden for lige Hofning og Lg. Som Da dend war Self Eier gaard, saa  skal hand derfor udi aarlig afgift Betale 3 Rdr 2 mk, og til Huus Leie af det Huus hand har forlanget, og Mette Jensdatter nu I Boer 2 Rdr.. Indf 24 Rdr er betalt. 14 Marts 1733.

172 Fol 55b
Jens Rasmussen, Voldby en halv Gaard under No 14 Hk 2 td 7 skp 1/2 alb som Christen Nielsen Tydsk sidst paa Boede og er fradømt. J Stæden for hofning (Hovning) Som hans Naboer forretter, skal hand ligesom hans for mand wære Boifoged Der i Byen hwor wed hand Saa til børlig skal omgaaes det Den Eene ey widere ende sine Naboer til Siges eller beswærges at Howeriet Skeer og for anstaltes efter Rigtig omgang og at wedkommende giwes Rigtig  betidelig Adwarsel for at ingen sig Med uwidenhed billigen skal kunde undskylde, hand skal og tillige med Een anden beskicket, uden widere Betalling forrætte alle De Stefninger og Beskickkelses forrætninger som Ieg eller min fuldmægtig her wed Friisenborg finder fornøden at lade udgaae, Ja og tillige med de andre Budfogder under Friisenborg Skal udage Sædekornet her wed Stædet og for det øfrige gaardens tilligende  lowlig omgaaes etc. Sin formands Restance af Skatter og Lg. for dette aar ungefære er En Otte betaler en, men er fri for indf.
14 Marts 1733.

173 Fol 56a.
Peder Thomasen Møller, Skjoldelev - født i Tulstrup Mølle  en halv gaard under No 4 Hk 2 td 6 skp og Skow 2 fc 1 1/2 alb som Sal Rasmus Wifwild  (Vivild) sidst i fæste hawde og fradøde. Han ægter Enken. Indf 16 Rdr betalt. 14 Marts 1733.

174 Fol 56b
Las Lassen, Haldum de Sex fag huus med dertil henhørende anpart Kaalhauge,  Som hand til Beboelse og Brugelighed, allerede besidder, og Sal Karen Ibsdatters indkiøbte Selfeyergaard tilhører har wæret underlagt og Begreben. Huus og Arbeidspenge aarlig 2 Sletdlr. Ingen Indf. 4 April 1733.

175 Fol 57a
Christen Træntoft, Haldum. De 10 fag huus med dertil henhørende anpart Kaalhauge, Som hand til Beboelse og Brugelighed allerede Besidder, og Sal Karen Ibsdatters Indkiøbte Selfeiergaard til forn har wæret underlagt og begreben. Betaler 4 Sletdlr aarlig i Huus og Arbeidspenge. Ingen Indf. Signerer: Christen Nielsen Træntoft. 4 April 1733.

176 Fol 57b.
Hans Nielsen, Haldum - Bødker - de Sex fag huus med dertil hørende anpart Kaalhauge, som Hand til Beboelse og Brugelighed allerede besidder og Sal Karen Ibsdatters indkiøbte Selfeyergaard Til samme har wæret underlagt og begreben. Betaler i huus og Arbeidspenge 2 Slettedlr. Ingen indf. 4 April 1733.

177 Fol 58a.
Jens Linnertsen, Voldby det til forn af Peder Skræder beboede og fradøde Huus paa de Wilkor at Enken sin Lifstid skal hawe fri huuswærelse, i Dend Eene Stue Og en ellers at Nyde det øfrige til Brug og Beboelse, saa wel Som Efter Enkens Død omrørte Stue tillige etc. Huuspenge efter Jordebogen 2 Sld 4 mk 8 sk og hielpe Skatterne 8 Sld 2 mk. Indf 10 Sletdl. 30 April 1733.

178 Fol 58b.
Niels Michelsen, Faurskov - født i Brabrand  saawel det under Faurskov henhørende Hk 3 skp 3 fc 1 alb som og det fra Hans Majtts indkiøbte Rytter gods 7 skp tilkommende Nye Matricul af No 5= 1 td 2 skp 3 fc 1 alb. Paa de wilkor at han Der af aarlig og i Rætte tiider Swarer paa Frijssenborg alle Ordinaire og Extraordinaire Kongl. skatter etc. Da hannem der for af sine forældres Efterladenskab skal wære Skeed udlæg og fuldkommen fornøyelse. Indf 10 Rdr. 6 Juni 1733.
Kvitt for fæstebrev signeret:
Niels Michelsen Brond (Brunt).

179 Fol 59a
Jens Hansen, Foldby den gaards part ibd som Christen Michelsen sidst beboede og godwilligt har afstaaet. Hk 2-5-3-1 1/2 alb. Han har selw godwilligt tilsagt Christen Michelsen, af Gaardens Ejendomme, fri og aarlig saa længe hand lewer 2 skp grøn Land  9? hwer wang til Sædeland og Brugelighed saa og at skulle opsætte ham 3 fag huus:/ hwor til ham under tømmeret ag mig blew giwet, til frie brug og beboelse sin Lifs tiid, Ja og indhegner ham Et lidet Støche Jordzmon der wed Stædet til en Kaalhauge med widere Som imellem dem er aftalt. Indf 20 Sldl?. 27 Marts 1733.

180 Fol 59b.
Olluf Sørensen, Søften - født i Weyelbye (Vejlby). Et Huus i Søften som Peder Andersen forhen hafde i fæste, og af hans Enke Er oplat, og det paa Efterfølgende Wilkor, at hand for betalling Niuder Eeg til 8te fags undertømmer, og deraf og dernæst opsætter forswarligen af Nye 8te fag Huus som han derefter wedligeholder etc. Huus og Arbeidspenge 2 Rdr:/hworunder Familie=skatten Er accorderet saa lenge Jeg self har Dend under forpagtning:/. 20 Febr 1733.

181 Fol 59b
Peder Laursen, Borum den halwe gaard under No 14 ibd Hk 3-4-3 fc. Betaler sædwanlige Lg. og Howeripenge Efter Jordebogen Der er 2 td 4 skp Hawre 1/4 fc Smør Penge 9 Rdr 6 sk og forretter Kiørsel og Grøfters Kastning efter Sædwane som sine Naboer etc. Indf 20 Rdr. 30 Juni 1733.

182 Fol 60a
Jens Albretsen Haugaard, Aarslev Jens Sørensen forhen paaboede og nu for ham og sin Datter godwillig oplatte gaards part under no 14. Hk 3-2-1-1 alb. Det er en halw gaard. Lg. og Hofningspenge er 9 Rdr 5 mk 4 sk. Han skal gøre kørsel efter sit Hk Pro qwota ligesom sine Naboer etc. Han skal efterlewe Dend afstaaelses Skriftlige forening af 20de Octob sidst, der mellem ham og Svigerfaderen indbyrdes er oprettet. Som hand ellers Tillige  beskikkes til at wære Boifoged og min tiener i Aarslev, og Skovfoged ower De Skowe Jeg for Aarslev By er Eiende. Saa hawer hand sig Desuden, Troe, Reedelig flittig, og Skichelig Som en Nidkier Tienere til min Gafn og Bæste etc. Og Saa lenge hand saaledes skicher sig og Jeg hans tieneste Dertil forlanger, Nyder hand frihed, for Kiørselen og aarlig 4 Rdr afslag udi forestaaende Lg. afgift. Indf 20 Rdr er betalt. 30 Novb 1733.

183 Fol 60b.
Rasmus Nielsen, Aarslev en halw gaard ibd som Sal Knud Laursens Enke hidtil har beboed, for en og sin Datter godwillig har opladt.
Under No 3 Hk 6-2-1-2 1/2 alb. Lg. og Hofningspenge er 18 Rdr 5 mk 9 sk. Han skal Efterlewe Dend med hans fæstemøes Moder Johanne Pedersdatter oprettede forening af 7 Novb sidst. baade med at betale sin fæstemøes Sødskende Dend arf som de efter Skiftebrewet af 13 Julli 1731 og deres fader tilkommer og hwad widere samme forretning Med fører allerhelst da Johanne Pedersdatter hannem Gaarden med Besætning og fornøden indsæd hawer Cederet. Indf 30 Rdr er betalt. 30 Novb 1733.

184 Fol 61a
Thomas Nielsen Skriwer, Haldum - født sst sin Fader Niels Skriwers paaboende halfwe gaard.
Under No 1 Hk 6 td 2 skp 1/2 alb. Paa De wilkor at faderen derfor som tilforn Er Raadig efter lowen og sit fæstebref, saa længe hand lewer og forlanger, Mens efter hands Død niuder en gaarden og ald sin Rette tilliggende etc. Forrette sædwanlig Howeri som sine Naboer. Efter faderens Død:/ om Moderen da lewer:/ forsyner sin moder Enken som sig self, eller med noget aarlig wis tillæg, til læfnets ophold. Indf 40 rdr er betalt. 30 Novb 1733.

185 Fol 61a
Niels Pedersen Beck, Skivholme hans fader Peder Becks oplatte halwe gaard ibm. Under No 8 Hk 2 td 7 skp 2 alb. Sædvanlig Howeri, og forsyner sine Forældre Efter aftalle og forud giorte løfte Enten ligesom sig self. Eller med noget aarlig wis tillæg, Saa hand Derfor ikke enten paadrager sig Suk eller klage. Indf 10 Rdr er betalt. 30 Novb 1733.

186 Fol 61b
Niels Wulf, Skjoldelev et Huus med tilliggende Kaalhauge, Niels Skriwer tilforn har beboet og for alderdom sig hawer frasagt paa De wilkor at hand same huus:/ Der i Somer saa gott som Gandske af Nye Er opsatt:/ sin lifs tid maa Nyde etc. Det første aar betaler hand 2 Rdr og derefter 3 Rdr i huus og Arbeidspenge. Indf efter aftale 2 Rdr er betalt.
30 Novb 1733.

187 Fol 62a.
Lars Joensen, Fajstrup.
Sal Niels Fogs fradøde Gaard ibm under No 3. Hk 2 td 4 skp 1 alb Skov 3 fc og under No 4 2 td 3 skp 2 alb. Sædvanlig Howeri. Indf 30 Rdr er betalt. 22 Decb 1733.

188 Fol 62a
Niels Nielsen Degn, Skivholme hans faders tilforn hafte og fradøde Huus og tilliggende Hk under No 1 3 skp 1 fc 2 alb og No 3 1 skp 3 fc 1 alb Tilhaabe 5 skp 1 fc. Lg. og Howerie aarlig 7 Rdr. Indf 10 Rdr er betalt. 22 Decb 1733.

189 Fol 62b
Anders Christensen Snedker, Norring et Huus som af Anders Jensen har wæret beboet og er fradød. Efter giorte løftte skal hand opbygge huuset saa Det kand bliwe, og altiid findes forswarlig, samt aarlig fra næste forwigte Paaske betaler huus og Arbeidspenge 2 Rdr 3 mk. og udi hielpeskatt Qwartaliter Otte skilling Giør aarlig 2 mk. 22 Decb 1733.

1734.

190 Fol 62b.
Morten Bøhm, Norring Skowhus - der forhen har staaet wed mit allernaadigste anfortroede Curassier Regiment for Rytter, hwor fra hand er Demiteret - Norring Skow huus med tilliggende og indhegnede Toft og Hauge Stæd som Sal Rasmus Frandsen forhen har haft til beboelse og brugelighed. 1 Rdr aarlig afgift. Han nyder det sin Liws tiid uden afgift, jmod hand hawer tilbørlig opsiun Som Skoufoged, ower De Deromkring wærende Skoue, Som hands Sal. formand, ligesom hand war Skoufoged ower, og med same tieneste sig Reedelig, troe og flittig forholder, thi om anderledes, skulle befindes skal Ey allene Dette fæste wære tillige, Med friheden forbrut. Mens hand End og at wære tiltalle Efter hans Majtts. Low og forordninger etc. Ingen Indf. 7 Jan 1734.

191 Fol 63a.
Peder Madsen, Skivholme - født sst - hans faders forhen til Beboelse, hafte og nu for Sønnen oplatte Gaardz part ibd under No 3 Hk 2-7-2-2 alb og Skov 1 skp. Sædvanlig Howeri. Forsyner sine forældre Saaledes at hand ikke paadrager sig Deres Suk eller Klagemaal, og om De skulle forlange huuswærelse for sig self, Da Eftter aftalle forskaffe Dem Ey alleene Det i gaardens huuse, mens End og unde Dem aarlig 1/2 læs Høe, 1 tønde Sæd af alle Slags med behøwende Sædekorn, og hæste og wogn til at hiemføre Deris behøwende Ilde Brand med, om Sommeren. Ind er betalt 10 Rdr. 22 Jan 17134.

192 Fol 63b.
Jens Michelsen, Markhuset Hammel - det Huus paa Godsens Mark, Markhuuset kaldet, Tillige med Det Eiendom Som dertil af Heeden, forlængst er henlagt, af ham opbrutt, og til Hauge og Sædeland ind Rættet. samt Een liden Heede Knol, Som ligger strax Der hos, mellem store og lille Moese ligeledes til opbrydelse og Kornsæd, og hwad Høe og Engslet Der kand bliwe i Nisse Dam. Paa Dend maade at hand samme til tienligste brugelighed, Saa og fornøden Tørwe skiær i Heeden og Moserne, og Græsgang for sine Kreaturer  i Heeden om Sommeren og paa Gaardens Mark om Efteraaret, fri og uden tiende Eller nogen afgiftt skal Nyde og beholde, Imod hand uden widere betalling her efter som forhen holder mig Gaardens Mark, Korn og Enge i fred og heignet, for fremmede Creaturer om Sommeren/: Der Eragtes at wære fra Paaske og til oxerne ere indbundne aarlig:/ og Desuden sig troe og Reedelig til min gawn og bæste, Som Markmand skicker og forholder. Og skulde hand eller hans i Den berørte tiid Da Marken skal wære heignet forefinde eller optage nogen fremmed Kreaturer Da bringe samme her til gaarden, for hwilket hand skal nyde, alle Indtægts=Pengene hos de skyldige, Som er modereret til 2 sk af hwert stort høwde, og Een sk af hwer ungnød, Føl, Kalf, Faar eller Swiin, med mindre Eyerne af saadant qwæg Skulde Lade det saaledes ofte hengaare Elle Swinene skulde wære u=Ringede, Da bør sligt for herskabet eller fuldmægtigen at ommældes, for om hand om u=forswarlighed at søge nærmere Ordre og anstalt.
22 Jan 1734.

193 Fol 64a.
Niels Winter, Hammel - Weed huger her wed Gaarden det Huus som hans Koene i boer og har til brugelighed, med Haugeplads. Paa dend maade at hand og Hustrue efter adwarsel og Rigtig omgang, skal forrette alle Hofnings Boirie (Hownings Bud) for mine Bønder udi Hammel By. hworimod og Derfore De her efter som forhen skal hawe og Nyde huuset med detz tilliggende uden afgift paa begge Deris lifstiid. 22 Jan 1734.

194 Fol 64a
Michel Jensen, Lading - født i Haldum det mig tilhørende Bolig, Som Rasmus Smed, hidtil paa nogle Aar har beboet, og nu formedelst sin slette huusholdning og paadragne Restancer Er fradømt.
Under no 16 Hk 2 td 4 skp 1 fc. Den forefindende Besætning og Inwentarie, efter wurdering er ham owerleweret der beløber sig til 41 Rdr 1 mk 2 sk? Som wærdie for besætning Worsæd/: Thi Rug=Sæden war besaaed:/ og brøstfældighed. Han skal strax sware dette aars Kornskats Penge 1 Rdr 7 sk Som forrige besidder Resterer. Aarlig Lg. Hawre 2 td 4 skp Smør 1/2 fc/: hwor til afgiften af Smør i stæden for 1 fc Er Reduceret, Og for De øfrige Lg. Specier 4 Rdr 3 mk 12 sk Item efter adwarsel forrette Howeri. etc. Ingen indf og for hans formands Restancer af 1733 aars Lg. og widere Er hand befriet. 5 Febr 1734.

195 Fol 64b
Rasmus Christensen Østergaard, Lading - født sst - hans fader Christen Østergaards fradøde halwe gaard ibd under No 12 Hk 2-7-2 fc. Fuld Besætning samt Erstatning for Brøst=fældighed som af faderens Efterlatte formue skal udredes. Lg. 3 td 5 1/2 skp Hawre 1/2 fierding Smør 1/2 lam 1/2 Gaas og for det øwrige Penge 4 Rdr 5 mk 1o sk? sædwanlig Howeri. Indf 6 Rdr er betalt. 11 Marts 1734.

196 Fol 65a
Søren Albretsen, Aarslev Hougaard - født sst - den halwe part af Faderens paaboende Gaard ibd Hougaard kaldet under No 10 Hk 11 td 4 skp 2 alb hvoraf det halwe er 5 td 6 skp 1 alb med fuld besætning etc. Lg. og hofningspenge aarlig efter Sædwane 17 Rdr 1 mk 11 sk og desuden forrette nogle Reiser som sine Naboer. Indf 30 Rdr er betalt. 11 Marts 1734.

197 Fol 65b
Laurs Jensen, Foldby - født sst - hans fader Jens Thorsen? hidtil paaboede huus ibd. 4 skp Hk Lg. 1 td Hawre 1 Lam og 2 Rdr 2 mk 4 sk, Samt at wære Boifoged ower mine Bønder og tienere i Foldby Sogn, hworfor hand er fri for Howeri og Dessen Arbeidspenge, som efter Jordebogen ellers skulle beregnes til penge for 1 Rdr 5 mk. Tienesten skal hand troelig ærlig og flittig forrette, intet forsømme hwad hand derunder skal bestille etc. saafremt hand ikke wil hawe sin frihed og Lg. Efterladelse af Ellewe mk forbrudt og andre tiltalle og Straf forwendte, hand hawer og at Rette sig efter hans Msjts Low og forordninger etc. Indf er betalt 12 Rdr. 11 Marts 1734.

PS fra 1 Maj 1746 er indbemte Laurs Thorsen (Toersøn) owerladt hr Jesper Nielsens huuses aufl i Foldby som og er anslagen til 4 skp Hk, hworaf hand forretter een ugedag i haugen, betaler Skattekorn og Kongl. skatter aarlig, og in Nature yder 1 fc? Hawre med huusene som nu beboes af andre har hand intet at giøre. Indf 10 Rdr 4 Maii? 1746.

198 Fol 66a
Christen Rasmussen, Norring - født sst - Moderens Sal Olle Laursens! Enkes for hannem som sin søn oplatte huus i Norring med Kaalhauge. Betaler hjælpeskatten i De Ordinaire 4 qwartaler 8 sk og desuden i Huus og Postpenge aarlig efter Jordebogen 9 mk og forretter Een Agger=Dag ugentlig her i Friisenborg hauge. Indf er betalt 6 Rdr 4 mk. 11 Marts 1734.

199 Fol 66b.
Søren Pedersen Hjulmand, Tinning - født i Lyngaa - Jens Pedersen for en og sin Datter opladte gaard ibd.
Under No 4 Hk 6 td 1 skp. Besætning etc. 6 Marts sidst wurderet til 183 Rdr 2 sk. Lg. efter Jordebogen Hawre 2 td 4 skp Smør 2 ? og 5 mk 1 Lam 1 Gaas 1 Swiin Naar Olden Er Ellers Der for 1 Rdr 3 mk/: hwor i Da kommer Nemlig Swinets betalling 5 mk 10 sk til omdrag:/? Og for det øfrige Lg. Specie 14 Rdr 5 mk 9 sk, Saa og betaller sin formands angifne og wedtagne gield og Restancer. Sædwanlig howeri. Og giwe sin formand udi hans liwstiid, Efter den Mellem dem giorte foreening 2 gulf huus til frie beboelse og aarlig til ophold 12 skp Rug 2 skp Biug 8 skp Hawre og føder og græsser ham En Koe og fiere faar. Indf 20 Rdr er betalt. 20 Marts 1734.

200 Fol 67a
Søren Jensen Hwas, Foldby hans fader Jens Hwases afstandne halwe gaard ibd.
Under No 5 Hk 2-5-3-1 1/2 alb. Lg. 2 td 4 skp Hawre 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 Rdr 5 mk 1 sk? hworudi aarlig kommer til afgang 4 mk for Eng i Diget?, forretter sædwanlig howeri. Swarer hans fader udi hans Liwstiid, efter Dend mellem Dem Indbyrdes giorte forening, fri huuswærelse og til ophold aarlig 4 skp Rug 4 skp Biug og 4 skp ? samt føder og græsser ham 4re faar lige wed hans Egne. Indf 20 Rdr er betalt. 26 Marts 1734.

201 Fol 67b
Frands Christensen,  Norring - født sst - hans Stiffader Jens Nielsen Seyersens halwe gaard ibdm. Under No 9 Hk 3-1-2-1 1/2 alb.  Lg. 2 td 4 skp Hawre 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og Penge 4 Rdr 3 mk 4 sk, og sædwanlig Howeri samt giwer sin formand og Stiffader Jens Nielsen Seyersen Den Deel som de i Dag Skriftelig Er worden foreenet om allerhelst da hand desaarsag har nødt Stædet uden fæst. 31 Marts 1734.

202 Fol 68a
Søren Nielsen, Tinning - født i Haldum  Palle Pedersens for ham og sin Datter oplatte huus. Hk 3 fc. Huus og Postpenge 7 mk 8 sk aarlig til hwer Martine. Som sædwanlig giør uggedag her udi haugen. Og Palle Pedersen og hustrue Efter Efne og wilkor forsiunner med Nødwendig ophold og dem skikkelig og til børlig omgaaes. Indf er betalt 4 Rdr. 31 Maj 1734.

203 Fol 68a.
Hans Pedersen, Lading - født sst - hans fader Peder Hansens i boende godwillig oplatte Boelig og tilliggend Eiendom ibd. under No 5 Hk 3 fc. Han skal wære fri for Lg der Er 1 Gaas og Penge 3 mk 12 sk Saawel som og Howeri og Ugedage Paa Den wilkor at hand som skoufoged skal hawe wedbørlig opsigt og tilsiun med mine Egne og Self Eyernes Skoufs parter udi Lading og Skivholme Sogne, Som faderen før hannem hawer haft under opsiun saa forswarlig som Skofforordningen tilsiger. Jngen ulowlig hugning tillader og med Jngen at see igiennem fingre Eller Der u lowlg og uden Ordre forefindes, Saafremt hand ikke self Der for wil staae til answar. Sine gamle forældre hawer hand skikkelig Som sønlig at omgaaes og forsiune Saa Ingen Klage maal Der Ower for mig skal frem komme etc. For Indf har Ieg hannem i henseende til hans faders wiste Niidkierhed og troe tieneste med Skouens opsigt, Eftter giwet i tillid hand og Paa Ligerwiis mit gaun og Bæste fremmer og befordrer. 10 April 1734.
Kvitt paa fæstebrewet:
Hans Pedersen Lading.

204 Fol 69a
Simon Jensen,  Foldby - født sst - den halwe gaard ibd under No 3 Hk 3-4-2-2 1/2 alb som Rasmus Thomasen hidtil har beboet, og efter Indbyrdes skriftlig foreening og accord af Dags Dato godwillig har opladt.  Lg. 2 td 4 skp Hawre 1 fierding Smør og 4 Rdr 3 mk 12 sk Howeri som sine Naboer. Og giwe Rasmus Thomasen Det hannem for afstaaelsen Er forsichret. Indf 20 Rdr er betalt. 15 April 1734.

205 Fol 69b.
Christen Jensen Hou, Skjoldelev et huus med hauge Sted  Niels Wulf sidst war beboet og fradøde. Paa dend wilkor, at hand bemte huus/: hwor af Det Meest forleden samme blef opbygt af Nye:/ Sin lifstiid skal Nyde etc. Swarer aarlig til hwert aars Paaske Efter Dato udi huus og arbejds penge 10 Rdr. Indf 8 Rdr er betalt. 15 April 1734.

Widere er paa samme fæstebrew anført Saaledes: fremdeeles Nyder hand og paa hans lifstiid udi fæste, Een femtepart af den mig ibm under No 10 tilhørende Boels aufling, Vestergaard kaldet, Der byemændene paa nogen tid hawe haftt i leye, og ellers udi alt bestaar af Hk 1 td 2 fc. Afgift 1 Rdr 3 mk 10 sk. 15 April 1734.

206 Fol 70a
Rasmus Nielsen Skræder, Søften. Det for hannem til Beboelse Efter fæste Conditionen af 16 Januarj sidst udi Søften bye og wed dend Syndre Siide af Kierke=Muuren Nye opbygte huus  med indgierdede Kaalhauge, der bestaar af 6 fag. Betaler til Paaske 1735 huus og Arbejdspenge samt Familie skat 2 Rdr og siden aarlig 3 Rdr. Han skal hawe opsyn med Kierken og Kierkegaardz Muuren og i Særdeleshed Med Kierke winduerne at det af onde Mennesker ikke worder beskadiget. Indf 10 Rdr er betalt.
7 Sept 1734.

207 Fol 70a.
Anders Hansen, Vitten født i Norring en gaards Part i Vitten under No 2 som Sal Peder Jensen Stalde er fradød og hwis Enke hand ægter. Hk 4-2-3-1 alb. Lg. 2 td 5 skp Hawre og 9 Rdr 5 mk 7 sk og sædwanlig Howeri efter adwarsel, som sine Naboer, altid forsiuner og tilswarer gaarden med wedbørlig udsæd, bygning og besætning, allerhelst da hand der for finder god fornøyelse paa Stædet, og Des foruden er giwet Eeg til 30 allen foed og 8te Stolper. Item Retter sig Efter Skifte Brewet af 5te August sidst som Efter hans Sal formand er forfattet og tilsware Børnene Deres arwepart uden afgang og Skade, Siden hand med Enchen Nyder alt Det paa Stædet og wed gaarden befindes. Indf 20 Rdr er betalt. 6 Sept 1734.

208 Fol 70b.
Rasmus Mogensen, Lading -  født sst - et Boel Povel Degn Er fradøed, af hans Enche ey lengere wilde besidde under No 3 Hk 2-1-3-1/2 alb.  Paa de wilkor at hand samme til Beboelse og loulig brugelighed, sin Liws tiid skal Nyde og beholde, med alt hwis Povel Degns Enche for Besætning udsæd og brøstfældighed, sig hawer efterlatt, og de med hinanden skriftlig er worden foreenet om. Lg. Hawre 1 td 2 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas og Penge 5 Rdr 5 mk 10 sk. forretter sædwanlig howeri.  Efter lewer den indgaaede foreening med Enchen af 16 Sept sidst om hwad hun forbeholder sig af hwis der Befandtes etc. Indf 12 Rdr er betalt. 8 Decb 1734.

1735.

209 Fol 71a.
David Davidsen, Skivholme et huus ibm hans forældre hidtil har beboet, og faderen David Smed er fradød. paa samme wilkor som faderen har haft. Forretter Howeri og Ugedage huus og arbejdspenge efter Jordebogen 5 mk 4 sk og hielpe skatt 2 mk der er qwartaliter 8 sk. Til Stedets opbyggelse findes noget Eeg udwist. Ingen Indf. Saa hawer hand at opbyge og forbedre Stædet paa det same kand bliwe, og Stedse findes i forswarlig stand. Alt under fæstes forbrydelse. 28 Jan 1735.

210 Fol 71a.
Nicolaj Davidsen, Skivholme det huus Mads Nyegaard forhen har beboet og fradød paa dend Condition at hand same huus med ald sin tilliggende Kaalhauge og widere til næstkommende Paaske kand antage. Forretter Howeri og ugedage; Efter næstkommende Sommer? er forgangen/: da hand hawer frihed derfor:/. Huuspenge 1 Rdr. Og som Huuset er noget forfalden og brøstfældig saa Nyder hand det uden indf. og derforuden belower Jeg hannem Eegetømmer/: Rem undtagen:/ Sauget til 4 fag huus Der hannem wed stædet skal bliwe leweret hworimod hand hawer at opbiuge mig stædet forswarlig. 28 Jan 1735.

211 Fol 71b.
Jens Pedersen, Norring en halw gaard Jens Rasmussen har beboet og fradød og hwis Enke Anne Olesdatter ey længere wilde besidde men for en og hendes datter, der har ægtet hinanden hawer oplat. Under No 7 Hk 3-5-3-2 1/2 alb.  Sædwanlig howeri og Efterlewer dend med hans fæstemøes Moder, oprettede skriftlig forening hworaf hannem Copie meddeles. Indf 16 Rdr er betalt. 11? Febr 1735.

212 Fol 72
Jacob Simonsen, Borum  - der som frie Karl med pas til mig er indkommen - det mig paa Thomas Sørensens Kaalgaards stæd tilhørende og indkiøbte huus, til fire beboelse henseende hand tillige, skal wære skoufoged ower de til Borum by wærende, og mig og mine tieneres gaarde og Selw Eyerbønder tilhørende, skou og kratte ibm. Paa efterfølgende wilkor:  (Fæstet ang under 4 punkter)

1.
Han skal som skoufoged hawe nøyagtig og tilbørlig opsiun og Indseende  med alle der paa same bye og mine tieneres grund staaende skou og under opwext wærende kratter og hand forefinder eller owerkommer Nogen uden byes beboere, eller inden byes wærende besidere, som ulowligt eller herimod handler og u=tilladelig huger udi skouen og kratterne og til saadant lader sig finde med øxse og wogn, uden for adel weyen, da samme at pandte, og forseelsen og Sagens omstændighed for min skourider anmelde, til paafølgende wærende ordre og anstalt. -

2.
Rasmus Pedersen Friersløf?, Peder Jespersen og Hans Davidsen der saa wel som deris formænd, har wiist sig/: frem for de andre:/ pligtig og om hygelig, med deris skous partters op Elskning udi Baskier skifter og Snob?, beholder fremdelis frihed der udi til skichelig fornødenhed at huge og op snide? for at befordre det til widere fuldkommenhed, Mens giør de nogen misbrug deraf, Som Entten til skade for huge, bortgiwe og henselge derfra til uden byes beboere Eller i andre Maader forholder sig udi noget; til fremwextens kiendelig Ruin og skade, da angifwes Det i ligemaaed for min skourider for der om at gifwe mig efterretning til widere foranstaltning. Men udi de øfrige til Byen wærende kratter maa hand intet lade huge eller af skiære wære sig lidet eller meget, i de fire første aar, uden alleene til fornøden Ind.. og høit behøwende gierdes lukkelse for Gaardmændene , der dog skal skee og wære udi hans som skoufogedz owerwærelse etc.

3.
Skoufogden skal fornemmelig hawe indseende, at intet bliwer huget eller bortskaaren af nogen wære sig Byens Gaardmænd, huusmænd eller indsiddere til at ilde med, eller af uden byes beboere til nogen slags brug, lidet eller meget og ofwerkome hand nogen af deslige herimod at handle da samme at pandte og optage og her til Friisenborg hidbringe, til widere straf og tiltalles lidelse. -

Til samme Skouhaderis tilbringelse, bør Lægdsmanden skaffe fornøden Hæste og Wogne for Der iche dermed er forsiufnet, og hwer Mand og karl deraf Byen skal wære behielpelig paa anfordring, under forwentende Loulig tiltalle, om de mod forhaabning, findes owerhørig, Som i saa fald anmeldes her paa Friisenborg. -

4.
Ligesom Kratterne Aar efter aar, komer til opwext og kand wære tienlig at opsnide, skal hwer mand der af Byen efter hans adwarsel til lægsmanden og lægsmandens derefter gifne paamindelse, aarlig udi Marti Maaned, forskaffe karle til at følges med skoufogden paa opsnidning, som nyder det u=nøttig staaende  og afsnidede foru? og giør nogen da modwillig ophold eller iche afsnide eller efter adwarsel af u=knudet? og af det unøttige, og freder hwad som til fremwext er tienlig, pandte skoufogden dem, som for ulowlig hug, og andmelder det for min fuldmægtig herwed gaarden.

For saadan Skowfogdens udwiste tieneste beswærlighed, og forwentede Nidkierhed og omsorg til krattenes opkomst og frem=wext, nyder hand som melt huuset frie, til beboelse, frie Græsgang, hos Borum byes fæe, for en Koe og 6 til 8te faar, Jordzmon til opbrydelse og Sædeland, til Rugsæd Michelj paa otte skipper, siden meere, saaledes at hand i det mindste kand aarlig hawe i brug til tolf skippers sæd Som byemændene har forsikret at ørke og dyrke; foruden tørweskiær i dend saa kaldede Præste Moese og de 12 skp Ruug, som Bymændene har belowet hannem udi aarlig løn at meddeele, Som alt Continuerer, saa lenge hand sig her efter pligtig ærlig, troe forholder, Ja wed gifwende leylighed wil Jeg og see hannem til bedre sted befordret. Opfylder han ikke dette vil fæstet at wære forbrudt etc. 26 Febr 1736.

213 Fol 73a
Faarup Sogn Korntiende - Efterskrewne i Faarup Sogn  sin paaboende og iwærende gaards anpart af Kirke - Korn Tienden, saa lenge som nogen af forrige, Peder Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Søren Povelsen og Søren Pedersen udi Qwottrup, Laurs Sørensen og Laurs Michelsen udi Faarup, og Morten Jensen udi Mundelstrup, besidder deres Gaarde ibm. og Efter fæstebrewe paa tienden af 25 April 1719 og 28 August 1726 deris anpart 5 td 5 1/2 skp Rug 4 td 7 skp Biug og 6 td 4 skp Hawre, Rigtig betaler efter bemte fæstebreves formelding. Imod at jtzige og nuwærende Enhwer for sig Giwer udi afgift deraf Aarlig som følger: -

Qwottrup:

Envold Pedersen Rug 7 skp Biug 6 skp og Haure 8 skp

Olle Jespersen samme

Faarup:

Enchen Kirsten Jensdatter samme

Mundelstrup:

Peder Pedersen samme

Niels Christensen samme

Laurs Jensen Rug 5 1/4 skp  Biug 4 1/2 skp og Haure 6 skp

Niels Envoldsen samme

Niels Jensen Pelsen Rug 7 skp Biug 6 skp og Haure 8 skp

Peder Jensen Rug 1/2 skp Biug 1/2 skp og Haure 1/2 skp.

Hwilket foreskrefne Korn disse 9 Mænd og, de tillige med de andre 7 Mænd, som tilsammen bliwer udi Kirkens Korntiende afgift Som Sædwanlig Rug 12 td 2 1/2 skp Biug 10 td 4 1/2 skp og Haure 14 td 1/2 skp, betalles efter hwer aars Aarhuus Capitels Taxt og otte Sk høyere paa hwer Tønde af alle slags, udi god gangbar Myndt, otte dage efter Capitels Taxten aarlig er sadt. Desuden swarer alle kongelige skatter, fører alle Kirkens behøwende Materialer og haandwærks folk frem og tilbage, naar Kirken behøwer Reparation, forskaffer nødvendige Pligtsfolk til samme, Kirkegaards muuren opsætter og wedligeholder etc. Indf betalt, men som Envold Pedersen i Qwottrup og Peder Pedersen af Mundelstrup Endnu ikke skal hawe nødt deres herskabs fæstebrewe paa gaarden, hworaf afgiften swares fæstet er betalt, og deris Moder Endnu skal besidde, Saa siden tienden skal bliwe hos Dend fæstende belower Jeg herwed, om disse 2de Personer, ikke bliwer wed disse stæder, og stæderne i saa maade faar andre, Jeg om saadan forandring skeer inden 4re Aar fra dato og det for mig med fæste brewe bewiislig giøres, da at anføre de fæstendes Nafne herpaa i de afgaaendes Sted, for dend nu erlagte Indf; paa det samme twende unge karle deris betalte Indf af Efterkommeren kand nyde og i saa fald bliwe skadesløs af mig og deris efterkomere. 26 Febr 1735.

214 Fol 73b

Søften Sogns Korntiende:


Følgende Bymænd i Søften Kirkens anpart Korn Tiende der af Byen.
Paa Rasmus Pedersen, Hendrich Johansen, Søren Michelsen og Clemmen Andersen gaardmænd ibm  deres Liwstid og saa længe nogen af dem lewer og besidder deris nu paaboende gaarde der i Byen. den mig tilhørende og under Grewskabet belliggende Kirkens anpart Korntiende, saa nær som den Kirkejord 2 skp 2 fc 2 alb Hk som Præsten hidtil har haft. paa følgende Conditioner:

1.
Af Kirkens Hk 21 td 4 skp erlægges afgiften paa Friisenborg, betaler alle kongelige Skatter etc.

2.
Swarer udi afgift 4 mk danske af hwer td Hk aarlig: Som efter hosfulte Matriculer Extract og beregning, bedrager sig af deres hafwende 37 td 7 skp 3 fc 1/2 alb til penge 92 Rdr.

3.
Udi Indf betales næstkommende St Hansdag 40 Rdr.

4.
Wed Kirken og Kirkegaards Muurens forefaldende og foranstaltede Reparationer, wiiser sig willig og pligtig med ald behøwende og forlangende kiørsel etc.
26 Febr 1735.

Søften d 28 febr 1735.

Følgende underskriwer som kwittering for ligelydende fæstebrev:

H. C. Wardinghuusen underskrifwer for den gaard hand her i byen hafwer i brug, kaldet Ane Lasdatters Gaard, ansat i Hk for 5 td 1/2 alb.

Søren Michelsen, Peder Rasmussen, Mathias Jacobsen, Paa Sal Anders Rasmussens Enches Wegne Peder Rasmussen, Peder Jensen Balle, Jens Baltsersen, Rasmus Pedersen, Rasmus Sørensen,  Jens I: A: S: Andersen Siebast?, Peder Eskildsen, Michel Rasmussen, Peder Knudsen, Jacob Pedersen, Niels Christensen, Søren Jensen, Søren Nielsen, Jens Madsen, Clemen Andersen, Jens Jensen Topholm, Niels Jensen, Hendrich Hansen, Søren Frandsen, Jens Nielsen

215 Fol 74b.
Hans Sørensen Hjulmand, Norring. Huus gaards Rum og hawe stæder ibd som Olluf Laursens Enche, der wed døden er afgangen forhen har haft i fæste og wed samme Indf giwer ham Eege undertømmer af Jordstolper og Løsholter til 6 fag huus paa den maade at hand af samme nye tømmer og det nuwærende huuses gl træ, skal udi næste Sommer opbygge 8 forswarlig binding huus og siden meere, og saawidt hand til brugelig maatte behøwe. Hworaf hand fra næstkommende Paaske swarer aarlig huuspenge 9 mk og Arbejdspenge 2 Rdr. samt 2 mk hjælpeskat og er til sammen aarlig 3 Rdr 5 mk. Ingen indf. 5 Marts 1735.

216 Fol 74b
Søren Rasmussen, Edslev - født i Labing Mølle - der med frie pas fra Lyngbye gaards godz er Demitereidt - dend wed kiøbe Contract af 6 Marts sidst mig fra Gartneren wed Constantinsborg, Johan Nagel udi Edslev By tilkiøbte bondegaard Hk 4 td 1 fc 1 alb. Han antager strax gaardens tilligende i By og Mark og efter næstkommende 1 Maj, til hwilken tid Johan Nagel Nyder brugelighed ower gaardens huuse og raadighed ower foderet og det utorskne Korn. Indtil da tilkommer hand hos Johan Nagel fornøden huuswærelse og Ildebrand for sig og sine. Hand med gaarden niuder for besætning og udsæd, alt det Johan Nagel derfor og med Gaarden følger og en opskrift paa meddeles, saa nær som nogle af træerne i haugen, der Jeg efter egen behag hawer Reserweret.  Til Paaske 1736 swarer udi Lg. og arbeidspenge 13 Rdr 2 mk og fremdeles. Indf betales til næstkommende 20 Marts 24 Rdr. 12 Marts 1735.

217 Fol 75a.
Rasmus Ollesen, Trige - født sst, en gaard som Rasmus Jensen Skriwer er fradød, hwis Enche hand ægter. Under No 12 Hk 5 td 2 skp 1/2 alb Lg. og Arbejdspenge 15 Rdr 4 mk 9 sk. Han giwes 24 allen nye Leeder, forbedrer hand saa det kand bliwe i forswarlig stand, og børnepengene til hans formands twende umyndige Børn 13 Rdr 2 mk samt alt Rætsmæssig Gield Efter skifte brewet af 2den marti sidst udreder og tilsware, Rette sig efter hans Kongl.
Majts low etc. Indf 20 Rdr er betalt. 12 Marts 1735.

218 Fol 75b
Anders Lassen, Tinning - fra Lynge (Lyngaa) et huus Michel Brundt er fradød hwis Enche hand ægter. Hk 2 fc. Han er giwet Eeg til 4 fag Huuses undertømmer, som han skal opbygge. Lg. etc 9 mk. Indf 10 rdr. 12 Marts 1735.

219 Fol 75b.
Rasmus Pedersen, Borum - født sst - en halw gaard hans fader Peder Ollesen er fradød.
Hk under no 9 3 td 6 skp 1 fc 1/2 alb. Lg. Hawre 2 td 4 skp Smør 1/2 fc og penge 9 rdr 6 sk. Giver sin moder det til ophold i rette tide som hand for afstaaelsen tilsiger, og de med hwerandre skriftlig er forenet om. Og siden hand lige som faderen skal wære Lægdsmand og boifoged for min tienere Der i Byen, saa siden hand derfor nyder frihed ligesom faderen for hwad Reiser og widere De andre har udlowet og forretter. Indf. 13 rdr 2 mk hworaf de 6 rdr 4 mk er betalt og de rest 6 rdr 4 mk betales inden næste Paaske. 8 Decb 1734. De øwrige 6 rdr 4 mk er mig betalt. 4 Marts 1735.

220 Fol 76.
Anders Thomsen, Haar -  født sst, faderens fradøde og af Moderen opladte halwe gaard ibd.
No 10 Hk 7 td 1 skp 2 fc. Lg. 12 skp Havre 1/2 Lam og 1/2 Gaas penge 7 rdr 3 mk 1/4 sk? og 1/2 Swiin naar Olden er eller derfor 4 mk 8 sk. Sædwanlig howeri. Betaler og tilswarer sin Broder Knud Thomasen Den i boen wærende fædrene arf Efter Skifte Brewet, og giwer sin Moder til ophold og indtægt Naar hun ej længere wil wære i fælles Skab Med hannem, Een af Køerne og 3de faar, der fodres og græsses Som hans Egne og Des foruden Aarlig 10 skp Ruug 8 skp Biug 2 skp haure og 2 skp Boghwede samt frihed at hawe Een Gaas med yngel eller og at giwe hende 2 feede Giæs, alt efter Deres Egen Indbyrdes foreening. Indf er betalt 20 rdr. 4 April 1735.

221 Fol 76b.
Hans Wardinghuus, Søften Kirkejord - Sognepræst for Søften - Ærwærdige og Wellærde Hans Wardinghuus, Sognepræst for Søften og Foldby Sogne,  paa hans lifs tiid, og saa lenge hand Der wed Embedet forbliwer, De mig paa Søften Mark tilhørende og under denne Recidences howedgaards Taxt beliggende 2de Kirke Jorder, kaldet dend Eene Een knurs? agger den anden Een owergaard, som forrige Præst til brugelighed har wæret forundt. Hk 2 skp 2 fc 2 alb. Lg. 13 1/2 sk. for alle tre korntiender Der mig alleene er berettigedet 4 mk Danske.
28 Febr 1735.

222 Fol 77a.
Morten Christensen, Vitten  hans fader Christen Sørensens, fradøde halve gaard ibd. Hk 3-1-2 fc Skov 3 fc 1/2 alb. Indf 12 Rbdr. 13 April 1735.

223 Fol 77a
Rasmus Rasmussen, Vadsted - Der beboer Een gaard ibm paa 5 td 4 skp 3 fc 3 alb Hk og henhører under Hammel Sogn:/ og Peder Ottesen som besidder halfparten Deraf, den mig tilhørende under Hammel Sogn Sorterende Konge og Kirkens anpart Korntiende af deris paaboende gaard. Betaler mig afgift derfor 9 mk af hwer td Hk, Der bedrager sig til 6 rdr 5 mk 9 sk. For Indf hawer De wed at opbygge? 6 fag huus af Nye giort mig betalling.
13 April 1735.

224 Fol 77a.
Jens Jensen, Hammel hans fader Jens Envoldsens gaard ibm. Hk 3 td 1 fc. efter foreening med sin fader af 9 febr 1735. som hand skal efterlewe. For indf har hand med Et par stude betalling 12 Rdr og Endnu til næstkommende Michelsdag betaler yderligere 8 Rdr. 13 April 1735.

225 Fol 77b.
Constaninus August Carisius, Ormslev - Høyædle og Welb.
Constaninus August Carisius til Stamhuuset Constantinsborg, Kongl. Majts= Bestalte Justits Raad  den mig tilhørende anpart af Det saakaldte Berns? Jord og Skouland, Der findes beliggende udi Ning herridt Wormsløf? (Ormslev) Sogn og af min fader Sl Grewe Nicolaj Friis er Indkiøbt; og ellers Nærwærende tiid Med Constantinsborg Egne Eyendom er ørket og Indhegnet. Lg. 12 Rdr Ingen indf. 16 April 1735.

226 Fol 78b.
Peder Pedersen, Borum Mølle - født her paa Grewskabet i Kongstrupgaarde (Houlbjerg Sg)- Hk 1 skp 2 fc 2 alb og Mølle skyld 4 td 2 skp. efter forrige beboer Sal Niels Envoldsen. Udi Rette tider betaller Deraf alle Kongl. Contributioner og udi Aarlig Lg.: Afgift/: Siden fem tønder Meel deraf for Møllens wedligeholdelse Er hannem, af afgiften som er tiuge tønder Meel, aarlig Efterlatt:/ Erlegger inden hwer Aars paaske Efter dato Aarlig  femten tønder forswarlig ydefærdig Meel. Efterlewer sin med Niels Envoldsens Enche, Der hand har ægtet, Jndgaaede Skriftlig foreening af 15 Jan 1735 angaaende Det hand skulde betalle hindes Siuf børn Reede Penge 123 rdr foruden Døttrene hwer een Goed Seng Med Klæder, Een Kiste og gangklæder Efter Dendz widere Jndhold.  Indf 66 rdr er betalt.
18 Maj 1735.

227 Fol 78a.
Niels Nielsen, Hammel - Skomager - forrige Birkeskriwer Palle Nielsens fradøde huus med tilliggende hauge og indgrøftede Toft. 2 alb Hk med frie Græsning hos Hammel Byes fæe og fæedrift for 2de Kiør og 10 faar. Mod efterstaaende afgifts erlæggelse frihed for Kongen og Kirkens anpart Korntiende. 6 rdr 4 mk. Lader Sal Palle Nielsens Enche beholde hendes Lifstiid dend liden Stue og wedwærende kammer samt huus Rom for Een Kacelown og gang til Ildstædet for at Warme sit Mad til hendes fornøden brug. Indf 3 rdr. 23 Maj 1735.

228 Fol 78b.
Christen Hansen, Hammel - Skræder et huus med tilliggende Kaalhauge, som Niels Nielsen Skomager, forhen har beboet og nu Efter forlangende frastaaet, da hand et andet huus har faaet i fæste. Huuset er for nogle aar siden af Nye opbygt. Betaler skatterne etc. aarlig 4 rdr 2 mk. Paa Hammel byes fællitz fæedrift og hos Hammel Byes fæe Nyder hand uden betalling frie græsning for 2 kiør og 10 faar Naar hand det self maatte hawe og indf 9 Rdr. 23 Maj 1735.

229 Fol 78b.
Jens Jacobsen Bund, Lading -  fra Norring Rasmus Jensens Skræders af Lading, hans hidtil beboede og for ham og sin Datter/: Der ægter hwerandre:/ oplatte 1/2 gaard under No 6 Hk 2-6-1 fc. Giwer Rasmus Jensen og hustrue Deres lifstiid til fri huuswærelse/: Naar De ikke længere kand forenis tilsammen:/ Nyde Dend liden stue, Een Koe og 3 faar, af det som wed Stædet befindes, saa og aarlig 3 skp Ruug og 3 skp Biug sæd, til brugelighed, Item frie Græsning om Sommeren for same Kreaturer og hwad fornøden foder som Der til Maatte mangle om Winteren, alt under fæstets forbrydelse. Indf er betalt 16 rdr. 8 Juli 1735.

230 Fol 79a.
Niels Rasmussen, Brendstrup - født paa mit Gods i Tilst,  det mig tilhørende og paa min gaards grund i Brendstrup staaende Rytterhuus der bestaar af 6 fag. Han skal strax tage huset undet tilsyn og opbygge det saa det kand bliwe i forswarlig Stand. Fri for huus og Arbeidspenge i dette aar derefter 3 rdr. som tager sin begyndelse fra Paaske 1736. Wære pligtig at modtage og fæste enten heel eller half gaard her paa Grewskabet, naar nogen ledig worder og Jeg det maatte forlange. Ingen indf i henseende hand som melt huuset opbygger og forbedre. Og i tiden wil Jeg enten se hannem med noget Jord til huuset eller til et liden sted befordret. 26 Juni 1735.

231 Fol 79a.
Knud Jensen, Foldby - født sst - en halv gaard hans fader Jens Knudsen hidtil har haft beboet. Under no 1 Hk 6 td 6 skp 1 alb og 1 skp 2 fc 1 alb Skov. Efterlewer den  skriftlige foreening med hinanden af 6 octob sidst der af medarwingerne er tilstaaet.  Lg. etc. 20 rdr aarlig hworaf 4 mk kommer til afgang og Omdrag for stædets part af Eenemærket Eller Døyet kaldet. Forretter som hans fader og Naboer gør. Og skulde Jeg nogen tiid behøwe ham og Naboer til fuld hofning, Nyder hand da afgang udi den aarlig benefnte afgift for de derunder beregnede Arbeidspenge og da allene swarer Lg. anpart efter Jordebogen. Indf betalt med Tredsindstiuge Rdr. 8 Octob 1735.

232 Fol 79b.
Peder Jespersen, Borum - Self Eyer Hosbondhold - paa hans halwpart sidst tilkiøbte og i boende Self=Eyer gaard ibd. under No 5 og 6 Hk tilsammen 7-2-3-1 alb. Paa dend maade at hand af samme halfwe gaard/: de hand sig bunde Eyen og saa kaldede Self=Eye Rettighed sidst hawer indkiøbt, og nu nyde hosbondholds brew for, ligesom det forhen er indkiøbt og tagen hosbondholds brew paa, førend Jeg herligheden udi heele gaarden blew berettiget. Betaler Lg. og Hofningspenge 19 rdr 3 mk 11 sk. Hosbondhold er betalt med 20 Rdr. 17 Octob 1735.

233 Fol 80a.
Thomas Rasmussen, Aarslev - Snedker - det halve huus Jacob Clemmensen har oplat. Huus og arbeidspenge aarlig 2 rdr. J C beholder den anden halve deel sin liwstiid for sædwanlig halw afgift 9 mk 12 sk. Efter hans død owertager T R det andet halwe huus og Haugested for lige aarlig afgift 2 rdr. Desuden frihed for familie skat af sit haandwærk Saalenge Jeg self beholder dette under min forpagtning. Indf 10 rdr er betalt.
12 Decb 1735.

234 Fol 80b.
Knud Christensen, Borum ikke allene de 3 1/2 fag huus med Haugested ibd, Der hannem wed Sr Arndt Johansen Altholtz fæstebref af 22 Juni 1734 war forsichret, mens endog Det næst wed wærende østreste fag af hwad Erik Møller nu har til brugelighed og næstkommende Paaske med alt aftræder. Huus og arbeidspenge til næstkommende Paaske 8 mk og derefter 2 rdr 2 mk. Not i Margen: Knud Christensen Hæl. 31 Decb 1735.

235 Fol 80b.
Peder Sørensen, Borum - Hjuulmand - de sex fag Huus med tillagt haugeplads Jacob Simonsen Skowfoged nu iboer, og til næstkommende Paaske qwitterer. Afgift 4 Slettedaler. 31 Decb 1735.

1736.

236 Fol 81a.
Rasmus Sørensen Pelsen, Borum den gaardspart Morten Nielsen Pelsen forhen paaboede og godwillig oplat. Under No 7 Hk 5-3-2 fc som hand maa nyde etc. hwad Swogeren Morten Pelsen efter Contract af 31 Jan 1735 hannem for Besætning, udsæd og brøstfældighed og 1734 aars Restance Lg. og Arbeidspenge hawer Cederit etc.  Lg. 14 rdr 3 mk og Reiser etc. Indf 30 rdr er betalt.
6 Febr 1736. 

237 Fol 81a.
Povel Rasmussen, Terp den gaard Stiffaderen Hans Jeremiassen forhen paaboede under No 3 Hk 4 td 7 skp 1 alb. Der war resterende Lg. for 1735. Howeri efter sædwane. Efterlewer den med sine forældre op Rettede Contract, hworaf hannem tillige een widimerit Copie er owergifwen. Indf 16 rdr er betalt. 21 Febr 1736.

238 Fol 81b.
Peder Rasmussen, Tinning den af Jens Knudsen forhen paaboede halwe gaard ibd. for ham og sin Datter godwillig oplatte.
Under No 6 Hk 3-4-2-1 alb. Sædwanlig howeri. Giwer Jens Knudsen Det hannem er forsichret; Nemlig 2 tønder Rug 1 tønde Biug, og 1 tønde Haure, Samt frie fornøden huuswærelse, foder til een Koe; Et Bæst og fire faar aarlig, Naar de ey anderleedes og lengere med hin anden kand indbyrdes forenes. Indf er betalt med 20 rdr. 20 Marts 1735.

239 Fol 82a.
Thomas Christensen, Norring - Wæwer - hans faders Christen Nielsen forhen paaboede, og fradøde halfwe gaard ibd.
Under No 9 Hk 3-1-2-1 1/2 alb. Sædwanlig howeri. Efterlewer den med sin Moder skriftlige oprettede foreening. Indf 16 rdr. 20 Marts 1736.

240 Fol 82b.
Frands Rasmussen Groersen, Norring en halw gaard ibd under No 3 Hk 3 td 3 skp 2 alb. Sædwanlig howeri. Indf 10 rdr. 28 Marts 1736.

241 Fol 82b.
Niels Jensen Norring, Haldum - født sst - faderen Jens Norrings paaboende og oplatte halwe gaard no 8 der i saa maade bliwer Een fierdel gaardz part og paa Hk 3-1-2-2 alb. tillige med halfdeellen af stædetz huus og 2 fag der af Nye opsættes, og Jeg hawer giwet Eege undertømmer til. Og hwad af besætning og Sædekorn/: Der faderen forswarlig forskaffer:/ udfordres. Forretter sin anpart Howeri.  Indf 20 rdr er betalt.
4 April 1736.

242 Fol 83a.
Mads Pedersen, Skaade (Schaad) - født sst - den af hans fader Peder Laursen, forhen paaboede og fradøde Gaardz part i Schaad under No 3 Hk 3 td 1 fc 2 alb. Lg. penge 6 rdr 4 sk og 1 otting Smørs betalling Ellewe mk 4 sk aarlig. Indf 20 rdr er betalt. 12 April 1736.

243 Fol 83b.
Søren Mogensen Skiøtt og Frands Hendrichsen Skræder, Fajstrup  en fierdepartz ødegaards Hk ibd. som under No 1 og 2 er Hk 3 td 2 skp og paa besagte fierdepart bliwer 6 skp 2 fc; Som Rasmus Pedersen Juel hidtil hawer haft i fæste og nu for armod og Alderdoms skyld sig hawer frasagt. Lg. 5 skp haure 1/4 lam 1/4 gaas Penge 7 1/4 sk hofweri pengene iberegnet, og naar Olden er 1/4 Swiin eller Der for 2 mk 4 sk. 25 April 1736.

244 Fol 84a.
Niels Sørensen Piilkier, Vejlby - født paa mit Gods i Vejlby Sogn og By - af hans fader forhen beboede og nu oplatte Boel No 16 Hk 3 td 2 fc 2 alb.  Lg. 10 skp Haure 1/2 fc Smørs betalling 11 mk 4 sk 1 Lam 1 gaas og for det øfrige Penge med Howeri iberenget 5 rdr 3 mk, samt til wedkommende den Kirke afgift. Forsyner med føde og Klæder sin gamle fader. Indf 12 rdr er betalt. 25 April 1736.

245 Fol 84b.
Niels Justsen, Trige, fra Kasted - med fri Pas fra Kirkebye gaardz Eyer er forsiunet -  det Boel eller fjerdeparts gaard i Trige bye, som Jens Groersen tilforn hafwer beboet, og nu for en og sin Datter hafwer oplat.
Under no 6 Hk 3 td 3skp 1 alb. Howeri og Lg. 10 rdr 15 sk. Retter sig efter den med sin Koenes fader giorte afhandling, Sig føyelig mod dem og Konens Sødskende udi Deris Nødtørtig opholdz meddeellelse forholder, alt under fæstets forbrydelse. Indf er betalt 13 rdr. 25 April 1736.

246 Fol 85a.
Christen Nielsen, Voldby - født sst - den halve gaard ibd under No 6 Hk 2-4-2-1 alb som Christen Sørensen hidtil har beboet og til ham og sin Datter opladt, imod de hanem og hustrue som sig self lifstiiden med klæder og føede skulde forsiune, Eller om De iche hos hwerandre paa Dend maade kunde foreenes, Da at giwe Dem aarlig 1 td Rug 1 td Biug, 1 td haure, frie huuswærelse og fornøden Tørf til Jldebrand og lader Dem , af det befindende, udtage 1 Koe, 4 faar og Græs for Koen og faarene.  Lg. 1 td 1/4 fc haure 1/2 otting 2 1/2 mk Smør1/2 Gaas og Penge 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk? Sædwanlig howerie. Indf er betalt med 16 rdr. 25 April 1736.

247 Fol 85a.
Laurs Andreasen, Fajstrup - født i Haldum - et huus under No 1 Hk 5 skp 2 alb i Fajstrup som Rasmus Pedersen Juel sidst hawde i fæste, og for armod qwitteret. Paa dend maade at hand samme Hk og det pladz hand til nye huuses opbygning gaardsted og Kaalhauge, bliwer udwiist/: Siden pladsen hwor forrige huus og gaardsted war Casseres:/ sin lifs tiid skal nyde etc. Som de andre huusmend Der i byen og forrette een ugedag her i Godsets hauge. Fra dette aars forløb Landgild 2 td 4 skp haure Samt penge 3 rdr 3 mk 4 sk: Som første aar bliwer at betale til Mortensdag 1737. Som ellers ens formand hawer ladet huuset til samme Hk forfalde, og pladsen hworpaa det stoed ansees iche tienlig, til Nye Bygnings opførsel, hauge og gaardssteds indrettelse, saa skal ieg ey allene, lade hanem udwiise, Nye pladz som melt, til bygningens sættelse, med hauge og gaardsted, Efter fornødenhed, Men ieg endog skal giwe hannem, hwad Eege tømmer, Som foruden det gamle Maatte fordres til otte fag huuses under tømer tillige med behøwende  huus tømer, hworaf en straxen byge og forswarlig opsætte; Otte Goede fag huus.  en nyder og De twende bæster med Wogn og ploug og harwe, som Rasmus Juel sig hawer Efterlat, Samt den Ruug Sæd som udi huusets Jord findes nedlagt.
28 April 1736.

248 Fol 86a.
Niels Christensen Wandt, Vitten - født sst - det Boel som hans fader hidtil har beboed, og nu oplat under No 10 Hk 1 td 3 skp 2 alb. Lg. 7 1/4 skp Haure og penge 3 rdr 1 mk 12 1/2 sk. Sædwanlig howeri. Forsyner sine forældre med Nødtørftig Klæde og føde og huuswærelse. Indf 12 rdr. 28 April 1736.

249 Fol 86a.
Hans Jensen, Skivholme - født i Lading - et Jordløs huus med Kaalhauge og et lidet stk Jordsmon, der til opbrydning og Sæds iførelse hannem er udwiist ibd som Mads Nyegaard paaboede og fradøde, og hans Enche frastod. Han skal forrette een ugedag til Lyngballe og giwe 1 rdr Huuspenge. Huuset war forfalden og jeg har giwet hannem Nye Eegetømmer til Sex fag huus, saa hafwe hand dette Same Et Nyt huus, paa Sex a otte fag i det mindste forswarlig at opsætte. Ingen indf. 28 April 1736.

250 Fol 86b.
Peder Rasmussen Bach, Haldum - født sst - faderen Rasmus Bachs paaboede gaard ibd under  6 Hk 7 td 1 skp. Lg. 2 td 4 skp haure Een lam, Een gaas og penge 9 rdr 4 mk 2 sk, Saa og een fierding Smørs betalling med 3 rdr 4 mk 8 sk Samt forretter Howeri. forsyner sin fader paa lifstiid med klæder og føde, samt fornøden huuswærelse lige wed sig self, Ja og betaller og tilswarer sin Søster Kirsten Rasmusdatter hendes wed skiftet Efter Moderen, tilfaldene Arwe=midler hwis deraf ikke allerede maatte wære betalt. Indf 24 rdr er betalt. 26 Juni 1736.

251 Fol 87a.
Christen Høst, Vitten Haldum Kirke Jord - Sognepræst for Vitten, Haldum og Hadsten Sogne,  paa hans lifs tiid og saa lenge hand derwed Embedet forbliwer, De paa Vitten, Haldum og Haar Byes Marker Kirke Jorder, Saa Som af Vitten Sogn og Bye Rasmus Pedersen og Christian Laursen 7 td 2 fc af Haldum Sogn og Bye Jørgen Sørensen 1 skp 1 fc 1 alb af Haar Bye Olluf Pedersen 1 td 2 skp 2 fc og Michel Skræder 1 skp 1 alb hworaf Tiende ialt udgør 1 rdr 2 mk 10 sk. etc. 10 Aug 1736.

252 Fol 87b.
Søren Laursen Dahl, Norring - født sst - faderen Laurs Nielsen Dahl afstandne gaard.
Under No 2 Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb.  Lg. Haure 2 td 4 skp 1/2 Lam 1/2 Gaas og penge 4 rdr 3 mk 4 sk Saa og 1/2 fc Smørs betalling med 11 mk 4 sk. samt forretter Howeri. Forsiuner sine forældre paa lift tiid med Klæder og føde samt fornøden huuswærelse, lige wed sig self. Indf 12 rdr er betalt. 14 Aug 1736.

253 Fol 88a.
Rasmus Andersen Lassen, Brendstrup - født paa Mit Gods i Brendstrup - dend af hans forældre hidtil beboede, og af Moderen Margrete Ollufsdatter oplatte halfwe gaard ibd Hk 6-3-1-1 alb under No 1. Lg. og ordinaire Hofweri 17 rdr 11 sk. Efter sædwane gør nogle kiørsler om Aaret, som de andre der paa Egnen for ordinaire hofning befriede tienere. Til Indf er mig giort fornøyelse. 11 Octob 1736.

254 Fol 88b,
Søren Sørensen, Borum det Huus med tilhørende Haugested Degnen Alexander Jørgensen forhen beboede og nu er frafløt. Huus og Arbeidspenge 2 rdr 4 mk. 15 Octob 1736.

1737.

255 Fol 88b.
Claus Pettersen, Skjoldelev - Sergiant wed Landfolkene - et huus Jens Frandsen hidtil hawde beboet og øde forlod, og Jeg self af Nye for en hawer ladet opbyge, Mtr Hk 1 fc 1 alb. samt en femtepart af den mig ibm under No 10 berettiged Boels aufling Vestergaard kaldet, Som Byemændene paa nogen tiid hawe haft i leye, ialt Hk  1 td 2 fc. Skatter, Lg. etc fra næste aars Paaske  1 rdr 3 mk 10 sk. Og for huus og arbeidzpenge af Huuset og dessen forhen tilliggende Eiendom/: Der hannem paa nogen tiid, og saa lenge hand og hands skikker sig til min fornøyelse, uden afgift af huus og arbeidspenge forhen har wæret forundt, og Endnu fremdeeles paa saadan Wilkor forundes:/ Aarligen til same tid at betalle Efter Jordebogen 2 rdr 5 mk 4 sk. Og da naar berørte frihed ey lenger af mig forundes bliwer aarlig 4 rdr 2 mk 14 sk. Indf af Vestergaard er betalt 1 rdr 3 mk 10 sk. 18 Febr 1737.

256 Fol 89a.
Jens Jensen,  Skjoldelev - Skomager - et huus Kirke - ladehuuset kaldet ibd. med tilliggende liden Toft, Præsten wed stædet har haft i fæste i nogle aar, og itzige Proust Mindelig, sin fæste Rettighed hawer frastaaen, saa og en femte part af Boelet under No 10 kaldet Vestergaard, som Byemændene har hat til leye Hk 1 td 2 fc. Huus og Arbeidspenge  4 rdr og Lg. etc. 1 rdr 3 mk 10 sk ialt 5 rdr 3 mk 10 sk. Indf for Vestergaards Jord 1 rdr 3 mk 10 sk. 28 Febr 1737.

257 Fol 89b.
Anders Jepsen Kræmer, Skjoldelev - der med frie og Rigtig pas, paa Grewskabet er indkommen -  halfpartten af 10 fag nye hus idb. Prousten Hr Peder Panderup med tilladelse hawe opbygt, paa den i fæste haftte Kierkelades huuses Grund, og Jens Skomager hidtil har beboet, med tilliggende Kaalhauge, Saa og en femtepart af den No 10 hørende Boels aufling Vestergaard kaldet. Bymændene nogen tiid har haft i leye Hk 1 td 2 fc. Huus og Arbejdspenge fra næste Paaske  2 rdr 4 mk. og Lg. etc af Vestergaard 3 mk 10 sk ialt 4 rdr 1 mk 10 sk. Indf er betalt 1 rdr 3 mk 10 sk. 28 Febr 1737.

258 Fol 90a.
Peder Rasmussen, Skjoldelev halfparten af et Nyt huus Prousten hr Peder Panderup med tilladelse hawer opbygt paa dend i fæste hafte Kirkelade huuses grund, og Jens Skomager hidtil har beboet med Kaalhauge, og en femtepart af Boelet No 10 Vestergaard kaldet, som Bymændene i nogen tiid har haft i leye. Hk 1 td 2 skp samlet aarlig afgift etc 4 rdr 1 mk 10 sk. Indf 1 rdr 3 mk 10 sk. 28 Febr 1737.

259 Fol 90a.
Jørgen Sørensen, Lading - født i Laubjerg? og fra sin ungdom opfød her paa Grewskabet, en halw Gaard i Lading Palle Jensen Smed hidtil har beboet, og grundet alderdom, fattighed og skrøbelig har frasagt sig. Under No 10 og 11 Hk 3-5-3-2 alb. Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smørs betalling 1 Lam og 4 rdr 3 mk 12 sk samt forretter Howeri som sine Naboer. Ingen indf. 28 Febr 1737.

260 Fol 90b.
Anders Pedersen, Lading - født i Bøstrup - en halw gaard i Lading Sogn og Hummelure, Peder Jensen hidtil har beboet, for Armod maatte qwittere og Ellers self godwillig for ham hawer oplat, Der udi alt under No 9 Hk 8-2-3-2 alb og til berørte halwpart er 4-1-1-2 1/2 alb. Han skal betale formandens Restance af Kongl. Skatter 10 rdr 1 mk 12 sk og Korntiende penge 5 rdr 3 mk 8 sk. Lg. 1 td 2 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas og penge for det øfrige 4 rdr 3 mk 2 1/2 sk og 1/2 Swiin naar olden er eller derfor 4 mk 8 sk samt forretter Howeri. Han skal efterlewe den med sin formand indgangne skriftlig forening af 5 Marts sidst. Paa grund af Restancen skal han ikke betale indf.
9 Marts 1737.

261 Fol 91a.
Niels Pedersen, Borum - født paa Godset i Skaade (Schaad) By - en halw gaard i Borum Knud Laursen har beboet, og for Armod og Skrøbelighed qwitterer og godwillig har oplat. Under No 14 Hk 7 td 3 fc foruden halwdelen af 3 fc Kirkejord fra Skivholme Kirke jn allis som en faar at Contribuere af og udi fæste bekommer 3 td 4 skp 3 fc. Han skal betale rest Lg. og arbejdspenge fra 1736 9 rdr 6 sk. Lg. 2 td 4 skp Haure 1/4 fc Smør og penge 5 rdr 6 sk jtem for Howeri 4 rdr arbeidspenge.  Indf 20 rdr. 9 Marts 1737.

262 Fol 91b.
Søren Nielsen, Norring - født s st - en halw gaard Lars Jensen, grundet tilfaldende armod har frasagt sig, under No 10 Hk 3-2-2-1 1/2 alb. Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 4 sk samt forretter Howeri. Ingen indf. 26 Marts 1737.

263 Fol 91b
Knud Nielsen, Drostrupgaard i Rud Sogn - født s st - denne der af mig er indkøbt. Hk 13-7-1-1 alb. Lg. og arbeidspenge 36 rdr Courant. Ingen indf. 17 April 1737.

264 Fol 92a
Niels Sahnager, Pøt Mølle, Birkeskriwer. (Nb forrige fæste i Snorum suspenderet) Hk 1 td 3 skp 1 alb og Maaling for 3 td 1 skp 2 alb og af hans Swigermoder for hanem Godwillig og indbyrdes er oplat. Saaledes hand til St Hansdag næstkommende kan tiltræde. Der er flere angiwelser om afgiften for fæstet etc (2 sider), det ses at han tidligere har wæret lønnet som Birkeskriwer wed twende Birketing. Han skal hawe træ til reparation og 20 læsser Træ aarlig til Ildebrand.  29 Maj 1737.

265 Fol 93b.
Niels Lauritsen, Norring - f s st - faderens Laurits Pedersen Enochsen? halwe gaard ibdm under No 8 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 4 td samt forretter Howeri. Indf 8 rdr. 29 Maj 1737.

266 Fol 94a
Jens Jørgensen, Voldby - Ladefoged - opfødt paa Grewskabet - en halw gaard No 3 Hk 2 td 4 skp 1/2 alb som Mathias Pedersen har haft og nu for faldende Swaghed og fattigdom har frastaaet. Lg. Haure 1 td 1/4 fc Smør 1/2 otting 2 1/2 mk gaas 1/2 stik og Penge 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk samt forrette Howeri.
29 Maj 1737.

267 Fol 94a.
Jørgen Pedersen, Fajstrup - født paa Grewskabet - et hus med tilhørende Eyendom Knud Jensen har haft, og nu grundet alderdom oplat Under No 7 1 td 3 fc 1 alb Hk. Lg. og Howeri swarer 4 rdr 3 mk 15 sk. Til opbygning af Huuset giwes hand Eege tømmer til 4 fags underdeel, Saa Dend kan bliwe i forswarlig stand. 29 Maj 1737.

268 Fol 94a.
Niels Jensen Pelsen, Sabro - født i Sabro paa Ristrup Gods og derfra i minde er Demiteret -  en gaard i Sabro Hans Ustrup hidtil har beboet, men for sin Datter og ham har oplat. Under No 11 Hk 6-7-2-2 alb. Lg. og Howeri 5 td Haure 1 fc Smør og Penge 13 rdr 1 mk 8 sk. Saa og giør Reiser som de andre for Howeri frigiwne Bønder paa Godset. Han skal tilsware, fyldestgøre og Efterlewe, den med Hans Ustrup under dags dato indgangne skriftlige forening som af Mig findes Approberet.  Indf 24 rdr. 10 August 1737.

269 Fol 95a.
Peder Nielsen, Tilst - født paa mit Gods i Aarslev -  en gaard i Tilst som Jens Haurum, hidtil har beboet og for sin Datter - Datter  og ham der ægter hwerandre har opladt.
Under No 9 Hk 5-5-3 fc. Lg. 5 td Haure 1/2 fc Smør 1 Lam 1 Gaas og Penge 10 rdr 8 sk. Saa og giør Reiser som de andre for hofwerie accorderede bønder paa Godset. Han faar fornøden Eegetømmer til reparation. Efterlewe den med Jens Haurum indgangne skriftlige forening. Indf 30 rdr. 3 Aug 1737.

270 Fol 95b.
Niels Pedersen, Sandby - født i Haurum og forhen wærende Ladefoged wed Norringgaard -  (fæstet fylder 3 sider) Dend af Mogens Knudsen i Sandby Som Self Eyerie bonde skylde/: hwilchen bundeskylds Self Eyerie hand og hustrue wed Contract af 16 Juli, loug bydelse, og domb af 3de Sept sidst for restancer, fattigdom og widere omstændigheder, Der acterne nærmere udwiiser til mig hawer Cederet, og Jeg des aarsag Nu samme  Bundeskylde, med forhen tilhørte herlighed findes berættiget:/ Til berørte 16 Juli beboede, og Mindelig opladte halwe gaard i Sandby. Hk 10 td 3 fc og Skow 2 skp 2 alb. Paa følgende Conditioner:

Hwad Mogens Knudsen, wed Contract af 2 oct 1731 1 Postes 2 og 3 Artk. hafde tilsichret sine forældre Knud Mogensen og Karren Jensdatter, Nemblig Det paa samme halfwegaards Grund staaende Jordløs huus og Kaalhauge, Der af Jens Bygballe hidtil hawer wæret beboet, beholder de til frie Beboelse og Brugelighed, Saa og fra Nestkommende Michelsdag til aarlig aftægt og Lefnets ophold saa længe de begge lewer 2 td 4 skp Ruug, 2 td Biug 1 td 4 skp Haure Een feed Swiin, fire fæede Giæs, Reed Penge 2 Rdr foer og Græs lige wed hans Egne, til en Koe og fire faar og 2 fc høesæds Jordsmond, mens naar Dend Eene wed Døden er Bortkaldet Da alleneene til Dend anden 1 td 2 skp Ruug 1 td Biug 6 skp Haure, Een hald feed Swiin to feede Giæs, Reede Penge 1 Rdr, foer og Græs til en Koe og 2 faar sampt fornøden Ildebrand, det bør Niels Pedersen herefter i Mogens Knudsens Stæd, Dennem giwe og holde.

2det:
Det Berørte Gadehuus der Knud Mogensen og hustrue til frie Beboelse Deris lifs tiid beholde, bliwer for det øfrige fra denne Niels Pedersen fæste Suspenderet og Mig med Kaalhaugen til fri disposition efter bemte gamle folkes Død Reserweret, Saa længe de gamle folk ellers Lewer, holder en det  med tag og Leer wed lige og i brugbar stand. Lg. 1 td 6 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas Penge 5 Rdr 1 mk 2 1/2 sk. og Een half Swiin Naar olden er eller derfor 4 mk 8 sk. og Howeri som tilforn. Hwis Jeg kand finde leylighed til at hand befrie for udgiften til de gamle, eller naar de død, wil Lg bliwe  ændret etc. Ingen indf. 6 Sept 1737.

271 Fol 97a.
Peder Jensen Hasselager, Borum - der fra Kolt Sogn med frie pas her paa mit Gods er indkommen - faar Hosbondhold paa hands tilkiøbte halfwe Self Eier gaards part i Borum, under No 13 Hk 3 td 1 skp 1 fc. Lg. og Arbeidspenge 8 rdr 2 mk 8 sk. Gør Reiser som sine Naboer Proqwota. For Hosbondhold er mig den 30 April 1736 betalt 20 rdr. 6 Sept 1737.

272 Fol 97a.
Jens Rasmussen Blæs, Norring - født s st - et Boel hans fader Rasmus Nielsen hidtil har haft.
Under No 12 Hk 1-3-2-1 alb. Lg 2 Rdr 2 skp samt for 12 skp biug af noget Kanniche Jord/: under berørte Hk jncorporeret, som Sorterer med Kirken under hofrett Residentzens Taxt Een Rdr, til sammen 3 rdr 2 sk giør hofning ligesom sin fader. forsyner denne med føde og klæder til sin dødsdag etc. Holder mig fri og uden answar for dend Smør Lg. Sognepræsten/: Mig ubekiendt Efter hwad andledning, eller med nogen slags Rettighed:/ paafordres. 5 Novb 1737.

273 Fol 98a.
Christen Sørensen, Foldby - født i Foldbygaard - den af hans fader fradøde og af hans Moder opladte fierdepart andeel af Foldbygaard, under No 1 Hk 13 td 4 skp 2 alb og Skow 3 skp 2 alb og paa berørte fierdepart kand blifwe at sware for 3 td 3 skp 1/2 alb og Skou 3 fc 1/2 alb. Lg. og Howeri 10 rdr, hwor af godtgiøres og en for sin fierde parts andeel af Døyet eller Enemerchen kaldet 2 mk, giør Reiser som sine Naboer. Wedbørlig tilsware holder Herskabet fri for hwad hanem og Sødskende, Wed  skiftet efter sin Sl fader d 9 Decb 1732 udi arf er tilfalden.  Sin gamle Moder Med Enfordrende klæde og føde til hendis Døds dag forsiunes. Indf 30 rdr er betalt. 13 Novb 1737.

274 Fol 98b.
Rasmus Jensen Sabro, Vitten - der tilforn har beboet en gaard paa Grewskabet i Borre? By, og samme en anden mindelig hawer opladt -  et Boel i Vitten under No 12 Hk 1-7-3-2 alb som Jens Rasmussen Kiær har beboet og for Itzige goedwillig er frastaaet. Der er 2 Bæster 2 fæes Nød etc. Sædwanlig howeri og Lg. 1 td 2 skp 3 fc Haure og 4 rdr 5 mk 11 1/2 sk. Lader Jens Kiær og hustru beholde dend liden  wæstre stue i Gaarden, eller og hannem anden steds een lige beqwem stue i gaarden forskaffer, til frie beboelse gifwer dennem efter dato, aarlig wed hwer aars Julletide Een forswarlig tønde Rug og ligeledes En tønde Biug, samt huuswærelse foer og græsning for en Koe og fire faar saalænge de begge lewer aarligen Mens naar Een af dem wed Døden bliwer bortkaldet da allene for dend anden i saa Maade at Nyde, berørte huuswærelse Det halwe af bemte Korn eller faarene. Jens Kiær beholder og til sin fornødenhed af de tørfer som hand dette Sommer self hafde hiem bierget, mens siden sig self Ildebrand. Iøwrigt skal han sware fra den 17 Juli sidst da han antog stedet. Ingen indf. 13 Novb 1737.

275 Fol 99a.
Peder Knudsen, Norring - født i Haldum - et huus med Kaalhauge som Peder Frandsen Wærum hidtil har beboet, og nu for P K og hans datter som hand ægter godwillig har opladt. Det bestaar af Sex fag, som han skal tilbygge endnu 2 fag, hwortil ieg hawer giwet hannem Eeg til fornøden undertømmer. Efter Paaske 1738 huuspenge 1 rdr 3 mk, i fire qwartaler hielpe skatt 8 sk er aarlig 2 mk og for ugedags frihed, arbeids penge 2 rdr 1 mk ialt 4 rdr. Indf 10 rdr. Notat: Desuden 1743 fæstet 4 td 1/2 fc. 13 Novb 1737.

276 Fol 99b.
Jens Pedersen Skøtt, Foldby - født s st - hans faders fradøde og hans Moders for hannem opladte halwe gaard ibd under No 3 Hk 7-1-1-2 alb og paa denne halfwepart bliwer 3-4-2-2 1/2 alb. Sædwanlig hofweri. Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør og 4 rdr 3 mk 12 sk, Jtem sine forældres Wed Skiftet d 4 Juli sidst angifne gield/: hworfor hand fra Moderen udi Stædets owerdragne formue skeer fornøyelse:/.

Forsiuner sin gamle Moder og Skrøbelige Broder Peder Pedersen med Befordrende Klæde og føde, saa lenge hun lewer og indtil Broderen hos fremmede kand fortiene brødet, hans andre Sødskende betaller afwigte aars til godehawende Løn. Indf tre? Rdr. 13 Nowb 1737.

1738.

277 Fol 100a
Christen Høst, Vitten - Sognepræst for Vitten, Haldum og Hadsten Sogne, (fæstet 2 sider) en half Gaards Jord og Eiendomb i Vitten som Niels Nielsen Bach tilforn hafde i fæste, for armod Qwitterede.
Under No 7 Hk 3-7-3-2 alb. Lg. herefter 2 td 5 1/2 skp Haure og 9 rdr 5 mk 7 sk og for ald Hofwerie og Dessens befrielse, Arbeidspenge 4 rdr aarlig. Efter hans Widere ansøgning hawer ieg bewilget og tilladt hannem til lige paa hans lifstiid, trende Wand siige paa Vitten Byes Mig tilhørende grunde beligende, kalde Bollesdam, Nyeløsdam?, og Toftensdam, at Maae lade Med fisk besætte, samt derudi drage til hans huusholdnings fornødenhed. Og ligesom ingen derudi, Maa giøre hannem Nogen slags Indpas eller fornærmelse, Saa maa hand og iche heller hindre eller formeene bønderne der i Byen der af deris Creaturers wanding, Mindre self eller andre forestille sig, at af denne bewilling kand eller skal følge Nogen Rætighed, for hans arwinger eller efterkommere.

I stæden for dens udwiisning, som skeer til Bønderne hawer ieg paa denne gaards part, bewilget aarlig otte Læsser Bøgetræe, hwær anden aar færsk huchtræe og hwer anden aar brendtræe, Som Min skourider, efter Widemeret Copies Meddeeling af denne Post uden widere Ordre, hawer aarlig til Præsten at udwiise i de wed Vitten nærmest beliggende Skoue hwor det kand skee til Mindste skade. 23 Jan 1738. 

278 Fol 101a.
Niels Michelsen, Fajstrup - født sst - et huus hans broder Søren Michelsen og hustrue forhen har beboet og er fradøde. Under No 3 Hk 6 skp 1 fc tillige med 1/4 part af en gaard ibd under No 1 Hk  1 td 4 skp 2 alb og under No 2 Hk 1 td 5 skp 3 fc 1 alb som paa berørte fierdepart kand blifwe 6 skp 2 fc  ialt 1-4-3 fc. Paa dend maade at en, som wed Skiftet Sidst afwigte 6 Marts efter bemte hans bortdøde Broder og hustrue, hawer bekommet udlæg og wærdier for stædets Besætning, udsæd Brøstfældighed Restance, med meere der under anføre, Swarer og til Rette forfalds tiider betaller alle skatter etc. Clarerer den for 1737 resterende Lg., og herefter 5 skp Haure 1/4 Lam 1/4 gaas Penge 4 rdr  7 1/4 sk og 1/4 Swiin naar olden er, eller derfor 2 mk 4 sk, Arbeidspenge 2 rdr etc. Hans gamle Moder paa ligerwis som hans formand og broder hafde udlowett, med huuswærelse og ophold, forsiuner.  Ingen indf. 8 Marts 1738.

279 Fol 102a.
Jens Nielsen Tydsk, Foldby - født og opføed her paa grewskabet - et huus Christen Lassen paaboede og fradøde og hans Enche, han ægter besidder.
Under No 3 Hk 2 skp 3 fc 1 alb. Paa dend maade at hand samme huus med ald sit tilliggende og herefter tilfaldende Eiendomb:/ Det huus og Kaalhauge Som Olle Smed og Hustru forhen war accorderet deres lifstiid undtagen, formedeelst de det som forhen eller ligesaa Beleilig huus og Kaalhauge beholder:/. Huuspenge efter Jordebogen 1 rdr 4 mk 8 sk, forretter Een ugedag og kiørsel. Han faar hielp med Eeg til opførelse og bebyggelse af stedets huuse. Indf 12 rdr. 17 April 1738.

280 Fol 102b.
Christen Jensen Thorsen, Foldby - født sst - Dend under Grewskabet beliggende, og af Simmen Jensen:/ Der samme godwillig hawer forstaaett, og igien bekommett dend halfwe Deel af Toersøelund (Thorsølund) paa fæste:/ forhen beboede halfwe gaard udi Foldby under No 3 Hk 3-4-2-2 1/2 alb. Lg. 20 skp Haure 1/2 fc Smør penge 4 rdr 3 mk 12 sk forretter hofweri. Efterlewer den af Simmen Jensen med hans formand Rasmus Thomesen indgaaende skriftlige Accordt, saa widt iche allereede findes fuldført. Indf 13 rdr 2 mk. 13 Maj 1738.

281 Fol 103a.
Niels Pedersen, Foldby et huus hans Stiffader Mogens Knudsen beboede og fradøde og hans Moder Johanne Nielsdatter for hannem godwillig hawer opladt. Swarer hjælpe skatten ialt aarlig 5 mk 6 sk. og ald Skattekorns og andre Extra paabuder for 4 skp Hk samt Huusets øfrige afgift Som er 2 td Haure 1 pund eller 24 mk Smør 1 Lam 3 Giæs og Penge 2 rdr 3 mk, forretter een ugedag og Kiørsel i Friisenborg Hauge etc. Tilswarer lige besætning Som Stædet wed Skiftet d 28 February Nest tilforn er anseett at behøwe og er 2 Bæster af wærdi til 12 rdr 1  ploug 1 rdr 1 Wogn 5 rdr 2 mk og 1 haere (harve) 3 mk foruden behørig Sædekorn etc. Indf 8 rdr. 14 Maj 1738.

282 Fol 103b.
Christen Nielsen, Lolland Sandby - der med frie pas er forsiunet -  dend mig i Lolland, Haldsted Closters Amt, Sandbye Sogn og Bye, tilhørende Bondegaard, den Simmen Pedersen sidst beboede og fradøde, hwis Enche han har ægtet. Hk 9-5-2-1 alb.  Betaler Aarl. for Lg. og Hofwerie 20 Rdr i Reede og Een tønde hwede til hwem ieg saadan oppebørsel anfortroes. Sampt Simmen Pedersens efterladte twende Pige børns tilfaldene fæderne arf 44 Rdr 3 sk og Øfrige gield, Wed sluttede skifte d 13 Marty 1738?, hworfor aldt en med Simon Pedersens Efterladte Enche har faaet og funden fornøyelse paa stædet., hawer hand og nøyagtig at tilsware, fornemmelig omgaaes og bewiise sig som en Fader mod berørte twende umyndige Børn og holde sig berørte skiftebref Efterrettelig. Udi Indf betaller hand til forwalteren Christopher Hørup paa Juellinge/: Min Nærwærende tiid hafwende fuldmægtig for det Lollandske Gods:/ Reede Penge Tie Rixdal. 
4 Juli 1738.

283 Fol 104a.
Søren Rasmussen Skøtt, Norring - født og opwokset her paa Grewskabet - en halw gaard hans fader Rasmus Skøtt hidtil har beboet, efter egen forlangende til denne sin Søn frastaar under No 6 Hk 3 td 2 fc 1 alb.  Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 4 sk. En halw gaards Howeri som sine Naboer Indf 10 rdr. 6 Octob 1738.

284 Fol 104b.
Anders Skourider og Hustru Anne Jeramiasdatter, Voldby (fæstet 2 sider) et huus, Peder Castensens forhen har haft i fæste, og Kroerholderie i Voldby paa efterfølgende Conditioner:

1.
Af det iboende huus i Voldby/: Som hand sewl hawer opbiugt, Jeg gaf ham behørrig Eege undertømer til og Jeg har giwet ham et aars frihed paa til Paaske 1738 etc.
2.
Med lige Rættighed, Som hans Kongl. Mayts mig d 21de Marty 1737 Kroerholderie i Voldby Sogn med widere allernaadigst hawer bewilget, Nembl at lade self bryge og brende, og samme udsælge for de Reisende og hwem widere til Skichelighed dette Maattte behøwe o s v.
3.
Forseer Nogen udi Voldbye sig med at holde Kroerholderie og udselgning af gott øll, Brendewiin eller andre Driche Wahrer; for Byens folch, eller fremmede, Skal de efter derom giwende adwarsel og tilkindegiwende Widner og Bewiislighed, Wedbørlig bliwe Søgt og derefter tiltaltt, Siden ingen der i Byen, Mens denne Contract Contiunierer Maa holde Kroer og udtapning Dennem til afgang eller fornærmelse.

Punkterne 4 - 5 mangler-

6.
Skulde de Nemblig Anders Skourider og hustrue ei fine Lyst og Willie for lengere end tre Aar att beboe berørte huus og beholde bemte Kroerholderie for anskrefne Priis tilsammen Aarl 13 rdr 2 mk til Mig at Betalle, Da maa de efter et fierding aars foregaaende adwarsel bege deelle Wed de tre Aars Endskab Nembl. til Michelsdag 1741 qwittere, Naar afgiften er Clareret, og Dette af Nye bekosted og Indrettede Bygning i ingen slags tilfælde findes beskadiget, og forsichrer Jeg i saa fald og da att betalle Dem, for dend paa huusets bygning giorte Bekostning og Conserwation efter adtto? Et hundrede Slettedaller.

Mens wil de fremdeelis, og efter de tre Aars forløb Deris lifstiid Wed blifwe huuset og Kroerholderiet efter de først bemeldende fem poster Indhold og Bygningen forswarlig at Wedligeholde og Conserwere, Skal det uden Widere Contraklering? denom i herwed hafne sett forbliwende.

Da det øfrige af denne Post Casserer og Jeg mit løfte af 100 Sldr for huusets opbiugning Mig fritager og hermed Suspenderer. Som alt Jeg under Min Egen haand og Signet bekræfter. Friisenborg d 8 Novb Ao 1738.

1739.

285 Fol 105b.
Rasmus Pedersen, Lading - født i Hammel -  Jens Jacobsen Bundes fradøde halwe gaard i Lading, hwis Enche hand ægter under No 6 Hk 2-6-1 fc. Lg. 20 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas Penge 4 rdr 2 mk 10 sk. Sædwanlig Howeri. Giwer sin tilkommende kones fader Rasmus Jensen Skræder(: Naar de iche længere kand foreenes tilsamen at søge Bord, dug og dæsk med hwerandre:/ sin lifstiid til aarl ophold, det hans formand  Jens Jacobsen hafde wed afstaaelsen accorderet hanem  og war dend liden stue til fri Beboelse, Een koe og 3 faar af de som wed Stædet befindes, Saa og Aarlig Tre skiepper Ruug og tre skiepper Biugsæd, til ophold og brugelighed item frie Græs om Sommeren, og fornøden foor om Winteren, for same Creature, alt under dette fæstes forbrydelse. Indf 16 Rdr. 29 Febr 1739.

286 Fol 106a.
Olle Michelsen, Ris - født i Haar - Jens Nielsen Møller af Ris i Foldby Sogn hans fradøde stæd en half gaard i bemte Norring Ris/: Den Enchen for ham og sin datter der ægter hwerandre, godwilligen hawer opladt:/ under No 2 Hk 3-2-1-1 1/2 alb og anpart af Skouskylden og for det 2det En fierdepart af Gaarden No 4 i Norring 1-1-1-2 alb hwortil er ingen Bygning. Lg af den halwe gaard 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 4 sk samt forretter Howeri. og af fierdeparts gaarden 1 td 2 skp Haure 1/4 fc Smør 1/4 Lam 1/4 Gaas og 2 rdr 1 mk 10 sk. Den med sin formands Koene om afstaaelse oprettede skriftlige foreening af 5 febr sidst, betaler sammes gield etc. Indf 20 rdr. 24 Febr 1739.

287 Fol 106b.
Peder Nielsen, Hammel - født s st - halfparten af gaarden No 8 ibd som hans fader Niels Jensen forhen har beboet, og fradød. Hk 1-4-3 fc og anpart af Skowen. Lg. 1 td 4 skp Haure 1 lætpund eller 24 mk Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 3 rdr 4 mk 11 1/4 sk.  Sædwanlig howeri. Indf 4 rdr og for det øfrige een Stud Nød. 11 Marts 1739.

288 Fol 107a.
Peder Lausen, Haldum -  Skomager - et gaadehuus med Kaalhauge ibd af Christen Træntoft og hustrue forhen beboede, der Christen Træntofts Enche Efter Mandens død for denne fæster hawer opladt.  Huus og Arbeidspenge 2 rdr 4 mk. Ingen indf. 12 Marts 1139.

289 Fol 107b.
Rasmus Rasmussen Kasted, Haar - opføed her paa Grewskabet - en halw gaard ibd som Søren Pedersen Aarslev hidtil paa nogle aar har beboet, sig frasagt under no 2 Hk 5-6-3-1 alb. Lg. 1 td 4 skp Haure 1 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 4 mk 6 1/2 sk. og 1/2 Swiin Naar olden er eller derfor 4 mk 8 sk. Bygningen er Passabel og Ieg dog i dag hawer giwet ham Eeg til fire fag huuses undertømmer. Ingen indf mens derimod hawer hand betalt sin formands Restance af Kongl Skatter 6 rdr 3 mk 10 sk Smørpenge 3 rdr 4 mk 8 sk og Lg. penge 4 rdr 4 mk 6 1/2 sk. 25 Marts 1739.

290 Fol 108a.
Jens Rasmussen, Fajstrup - født i Lading - et hus og Hk ibd 1 skp 1 fc 1 alb under No 5 som Anders Andersen hidtil har haft i fæste og godwillig oplat. Lg 7 skp Haure 1 rdr 2 mk 8 sk og for howeries frihed til Arbeidspenge 2 rdr. Indf 12 rdr. 20 April 1739.

291 Fol 108a.
Niels Sørensen Vilsted, Vitten - der med frie pas er forsiunet - 6 fag huus med Jordsmon til en Kaalhauge af Bachgaarden No 7 i Vitten dend Biugning hwis Eiendom i Marchen Præsten hr Christen Høst ibm hawer i fæste. Der nu til beboelse indrættede 6 fag huus samt græsning uden Græspenges Betalling for en Koe og fem faar, eller Noch andre fem faar i stæden for Koen, som Byens hiord sin lifstid skal nyde og beholde imod hand betaler huus og arbeidspenge aarlig 4 rdr. Ingen indf. 27 Sept 1739.

292 Fol 108b.
Peder Jensen, Vitten  - Hiulmand - der forhen har beboet een gaard paa Grewskabet i Sall Sogn og Bye - de sex fag huus lengde med det Niels Vilsted har i fæste og til beboelse og det Westre fag i lengde af det Niels Bach og Nabo Jens Skøtt har til beboelse og i fæste af Bachgaarden No 7 i Vitten med Jordsmon til en Kaalhauge. hwis Eiendom i Marchen Præsten hr Christen Høst ibm ellers har i fæste. Paa dend maade at en same til Beboelse Nye indrættede og ellers i Wærende 7 fag huus og Kaalhauge samt græsning, uden græspenges betalling for en Koe og fem faar eller Noch andre fem faar i stæden for Koen hos Byens hiord. Aarlig huus og arbeidspenge 4 rdr. Ingen indf. 27 Sept 1739.

293 Fol 109a.
Jens Nielsen Skøtt, Vitten - der forhen har beboet min gaard i Lerbjerg - 6 fag huus i Vitten med Jordsmon til en Kaalhauge af Bach Gaarden No 7 hwis Jord Præsten Hr Christen Høst er henfæsted. Desuden græsning uden græspenge hos Byens hiord for en Koe eller og i detz stæd for fem faar, sin lifs tiid. Aarlig Lg. 2 rdr. Ingen indf. 27 Sept 1739.

294 Fol 109b.
Niels Nielsen Bach, Vitten  6 fag huus med Jordsmon til en Kaalhauge ibd af gaardens Bygning og Eiendom No 7 ibm den hand forhen beboede. Gaardens auling i Marchen er bortfæsted til Præsten Hr Christen Høst. Desuden uden græspenges betaling hos Byens hiord, hafwe enten en Koe eller fem faar, Imod at hand Conserwerer Same 6 fag huuses Bygning, saa de stedse kand wære og findes i forswarlig stand. Betaller huus og Arbeidspenge aarlig tue Rdr. Ingen Indf. 27 Sept 1739.

295 Fol 109b.
Søren Rasmussen, Norring - f sst - hans fader Rasmus Pedersens fradøde halwe gaard ibd No 8 Hk 3 td 1 fc 2 1/2 alb. Sædwanlig Howeri og Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 4 sk. forsyne sin gamle Moder ligesom sig selw, med huuswærelse, Warme, Klæde og føde, og Ellers om hun derpaa ancher med aparte huuswærelse Korn og Widere aarlig til ophold efter Herskabets Sigende. Indf 8 rdr. 22 Maj 1739.

296 Fol 110a.
Olle Skourider, Vitten - (Olle Christensen Jæger) som ieg og her Wed Skienker og giwer min Skourider Olle Christensen Jæger, boende i Fugelsang, Uden nogen Slags afgift, til mig og efter kommere eller anden i Nogen Maade at Sware eller betalle, Vitten Sogns Kierche Korn Tiendes aarlige Jndkomst/: Der Sorterer ellers under Friisenborg Howedgaards  Taxt, Paa hans lifstiid, for sin befundene troeskab og flittighed i Min tieneste. Som hand til datto har ladet see, og Jeg fremdeelis upaatwilelig fra hannem forwendter. Han maa selw om han wil hawe det af Kierfwen eller accordere med Bunden om Reen Korn eller Penge. Vitten Sognemænd skal i hwad tilfælde skee betidig og u Viigelig føre det til Fugelsang. 14 August 1739.

297 Fol 110b.
Michel Sørensen Bold, Vitten - født i her paa Grewskabet - de otte fag huus af Bachgaarden No 7 der forhen har wæret Stue waane, med Jordsmon til en Kaalhauge, hwis Mark Præsten Christen Høst ibm hafwer i fæste. Desuden Græsning uden græspenges betalling for en Koe og fem faar, eller noch andre fem faar i Stæden for Koen hos Byens Hiord. Huus og arbeidspenge 2 rdr 4 mk. Han skal lade de andre fiire huusmænd paa gaardzpladzen nyde fri og ubehindret Bagning i den bagee ofn som findes i same hans huus. Ingen indf. 24 Aug 1739.

298 Fol 111a.
Niels Jensen, Haldum - Skræder - født s st - hans fader Jens Skræders forhen beboede, godwillig oplatte gaardspart.
No 5 Hk 5 td 1 skp 2 alb. Lg. 2 td 4 skp Haure 1 fc Smør 1 Lam 1 Gaas og 7 rdr 3 mk 12 sk, og sædwanlig howeri. Han har faaet Bygnings træ.  efterlewer dend med sin fader indgangne skriftlige forening om afstaaelsen af 6 Octb sidst og af mig Approberet, hwor efter faderen er gifwet Copie. Indf tiuge Rdr. 18 Novb 1739.

299 Fol 112a.
Jens Lasen, Haldum - født sst - hans fader Lars Michelsens, forhen i fæste hafte og for denne sin søn, mindelig og self godwillig opladte halfwe gaardspart ibm.
No 9 Hk 6-6-2-2 alb. Lg. 2 td 3 skp 1/2 lam 1/2 gaas og 8 rdr 8 sk. naar ingen olden er, og naar olden er 1/2 brend swien eller derfor 4 mk 8 sk. og afgangen derimod i for berørte penge paa 9 mk for 1/2 boel galt naar olden er, sædwanlig howeri. Der er oprettet skriftlig foreening med faderen om afstaaelsen. Indf 20 rdr. 18 Novb 1739.

300 Fol 111b.
Peder Jensen, Haldum - Smed - født i Hadsten - et huus i Haldum som Lars Sørensen, har haft i fæste, og for ham godwillig har opladt.
No 11 Hk 5 skp 1 fc 1 alb. Lg. 1 rdr 1 mk 8 sk. Han skal wære Boifoged ower ald mine Bønder i Haldum Sogn, saa og tillige Wære Skoufoged som hans formænd før hanem ower Haldum Byes Skoue, og der med Wiise saadan troeskab og fligtighed, Som low og forordninger allernaadigst byder etc. Indf Tieuge Rdr er betalt. 18 Nowb. 1739.

301 Fol 113a.
Jens Thomsen, Vitten - født s st -  en gaards part ibm som Niels Thomsen forhen beboede og er fradømt. No ? Hk 3-7-3 fc. Der er Restance Lg. fra 1738 9 rdr 5 mk 7 sk og 2 td 5 1/2 skp Haure. Sædwanlig howeri. Til forbedring af huusene faar han 44 allen Leeder og 6 stolper. 18 Novb 1739.

1740.

302 Fol 113b.
Rasmus Jensen Balle, Lading - født i Skjoldelev - en gaard Jens Sørensen forhen beboede, og godwillig har opladt.
No 20 Hk 3-5-1-1 alb. Sædwanlig howeri. Lg. 2 td 4 skp Haure 1 lam 1 gaas og 8 rdr 3 mk, har faaet Bygningstræ. Indf 24 rdr. 26 Febr 1740.

303 Fol 113b.
Søren Christensen, Haldum - født s st - hans faders Christen Sørensens fradøde og hans Moder godwillig opladte gaardspart.
No 3 Hk 6 td 2 skp 1 alb. Sædwanlig Howeri. Lg. 2 td 4 skp Haure 1 fc Smør, 1 lam 1 gaas og 9 rdr 1 mk 10 sk. Indf 24 rdr. 26 Febr 1740.

304 Fol 114a.
Niels Michelsen, Haldum - født i Haar - en gaard Peder Rasmussen Bach sidst beboede og er fradød, hwis Enche han ægter.
No 6 Hk 7 td 1 skp. Lg. efter Jordebogen og howeri som sine Naboer. Efterlewer og efter kommer dend med hans formands fader Rasmus Bach, indgaaede aftægts Contract  i alle maader, nembl at lewere aarlig saa længe hand lewer 2 td Ruug 2 td Biug og et feed Swien, samt straxen udlewere til ham 1 koe og 2de faar, Item hans gl Sængklæder. Indf 33 rdr 2 mk. 1 Marts 1740.

305 Fol 114b.
Thomas Mogensen, Borum - Huusmand - født paa mit Gods - 6 fag huus med tillagt Kaalhauge ibm som Peder Sørensen hiulmand forhen beboede. Huus og arbeidspenge 2 rdr 4 mk. Indf 10 rdr. 29 Marts 1740.

306 Fol 114b.
Peder Sørensen, Tinning - født i Lynge (Lyngaa) - et huus Anders Lassen har opladt.
No 2 Hk 2 fc. Huuspenge 1 rdr 3 mk. Byger og forbedrer huuset, som Jeg hawer giwet hannem Træ til. Item efterlewer den med Anders Lassen og hustrue indgaaede foreening og Contract om afstaaelsen, der saa længe de lewer frie huuswærelse i tue fag huus, uden betalling og ligesaa uden betalling aarlig hiemfører dem 6 læs tørf, naar de self har ladet dem skiære og stache, samt 2 skp Ruug aarlig i de tre første aar. Indf 20 rdr er betalt. 4 April 1740.

307 No 1 Fol 115a.
Anders Pedersen, Aarslev den halwe gaard hans stiffader afg. Jens Jensen beboede og fradøde. No 13 Hk 4-4-1-2 alb. Swarer Lg. efter Jordebogen. Indf 24 Rdr. 25 Sept 1740.

308 No 2 Fol 115b.
Jens Sørensen, Sandby - Smed, et huus Peder Rasmussen før beboede og formedelst alderdom og slet tilstand har maattet qwittere. No 7 Hk 2 skp. Aarlig afgift 4 rdr 8 sk. Indf 8 rdr. 28 Sept 1740.

309 No 3 Fol 115b.
Niels Jensen, Foldby - Væwer af Hammel - det huus Jacob Pedersen før beboede og formedelst fattigdom har maattet qwittere, med dertil hørende aufling 4 skp. Lg. 2 td Haure 1 pund Smør, 2 gies og 2 rdr 3 mk forretter i Friisenborg Hauge ugentlig 1 dags arbeide, som straxen tager sin begyndelse, aarlig een Dags kiørsel i Haugen tillige med andre huusmænd til hwad Gartneren Ordinerer.  Indf 20 rdr. 30 Sept 1740.

310 No 4 Fol 116a.
Niels Michelsen, Vitten - født s st - Gaard ibm som Jens Brundt tilforn beboede og nu formedelst alderdom og slet tilstand for sin Datter og bemte Niels Michelsen afstanden hawer. No 3 Hk 3 td 7 skp 1 fc 1 alb. Lg. 2 td 5 skp Haure og 9 rdr 5 mk 7 sk og sædwanlig Howeri. Indf 10 rdr. 9 Novb 1740.

311 No 5 Fol 116a.
Niels Rasmussen, Vitten den gaard hans fader Rasmus Knudsen forhen beboede og grundet alderdom og slet tilstand afstaar. No 4 Hk 3-7-1-2 alb. Lg. 2 td 5 1/2 skp Haure og 9 rdr 5 mk 7 sk samt sædwanlig howeri. Ingen indf. 9 Novb 1740.

312 No 6 Fol 116b.
Jens Jørgensen, Hammel - født i Lønge (Lyngaa?) - den gaard Niels Sørensen Vadsted forhen beboede og fradøde. No 6 Hk 3-4-3 fc med de wilkaar at hand ægter Enchen Anne Christensdatter, og ellers swarer alle afgifter etc. Lg. 3 td Haure 1 lam 1 gaas 2 pund? Smør og 7 rdr 3 mk 6 1/2 sk forretter sædwanlig howeri. Ingen indf. 9 Novb 1740.

313 No 7 Fol 117a.
Rasmus Jensen, Hammel - Smed, en halw gaard Rasmus Jensen (Smed) (navne ok læst) tilforn beboede og fradøde. No 3 Hk 1-3-3 fc, og det med wilkor at hand ægter Datteren Anne Rasmusdatter. Lg. 1 td 4 skp Haure 1 pund Smør 1/2 gaas 1 lam og 3 rdr 4 mk 11 1/4 sk sædwanlig howeri. Item Retter sig efter det paa stædet dend 12 Decb sidst sluttede skifte bref. Ingen indf. 9 Novb 1740.

314 No 8 Fol 117a.
Christen Mortensen, Fajstrup - af Lading - et huus Niels Andersen forhen beboede og fradøde. No ej ang Hk 4 skp 2 fc 1 alb. Afgift efter Jordebogen 4 rdr 4 mk 9 sk og haure 2 1/2 skp aarlig, forretter ugedag tillige med de andre Huusmænd i Friisenborg Hauge. Indf 6 rdr 4 mk. 30 Decb 1740.

315 No 9 Fol 117b.
Søren Jensen, Aarslev - Smed et gadehuus med Kaalhauge, forrige Smed Peder Jensen har maattet fragaa formedelst fattigdom og slet tilstand. Afgift efter Jordebogen 2 rdr 1 mk 8 sk. Indf 6 rdr 4 mk. 30 Decb 1740.

316 No 10 Fol 118a.
Søren Rasmussen, Norring - forrige Boelsmand ibm - den halwe gaard som Peder Haar har beboet og formedelst fattigdom har maattet fragaa. No 10 Hk 3-2-2-1 1/2 alb, med de Wilkor at hand er fri for Peder Haars Restance, niuder til Besætning og Sædekorns forskaffelse hwad hannem wed Contract er tilstaaet.  Lg. 4 rdr 3 mk 4 sk og 2 td 4 skp Haure  1/2 fc Smør 1/2 lam og 1/2 gaas, sædwanlig howeri. Ingen indf. 30 Decb 1740.

317 No 11 Fol 118a.
Erik Rasmussen, Norring det Boel hans Broder Søren Rasmussen er fraflødt. No 12 Hk 1 td 3 skp 2 fc 1 alb. Lg 3 rdr 3 mk 2 sk forretter sædwanlig howeri. Ingen indf. 30 Decb 1740.

318 No 12 Fol 118b.
Peder Jensen, Skivholme - Smed af Skjoldelev - det huus i Skivholme Niels Nielsen forhen beboede og fradøde. No 1 og 3 Hk 5 skp 1 fc. Aarlig Lg. og afgift efter Jordebogen 7 rdr. Indf 10 rdr. 30 Decb 1740.

319 No 13 Fol 119a.
Anders Lauersen, Lading det huus hans fader Laurs Andersen, Skræder forhen beboede og fradøde. No 1 og 3 Hk 1 skp 1 fc 1 alb. Afgift 2 rdr 2 mk 4 sk forretter ugedag i Poedhaugen ligemed de andre huusmænd. Indf ikke ang. 30 Decb 1740.

1741.

320 No 14 Fol 119a.
Clemmen Pedersen, Haar den halwe gaard ibm hans fader Peder Clemmensen tilforn beboede og nu har afstanden. No 9 Hk 6 td 1 fc. Lg. haure 1 td 2 skp 1/2 lam 1/2 gaas og 7 rdr 3 mk 1/2 sk. sædwanlig howeri. Indf 24 rdr. 1 April 1741.

321 No 15 Fol 119b.
Jacob Jacobsen Adeler, Hinnerupbrogaard (Hinderopbroegaard) - af Hammel - (fylder 2 sider) den mig tilhørende og under Grewskabet Friisenborg Sorterende gaard Hinderopbroegaard, kaldet med dertil liggende Broe, og en half gaards Aufling paa Haar March under No 4. Hk  6 td 5 skp 3 fc hwilke aldt dend forrige beboere Hans Schou godwillig har afstaaet. Samme og bemte Jacob Jacobsen Adler og hustrue Anne Elisabeth Niimb paa følgende wilkor forundt. 

1.
Den befindende Bygning paa Broegaarden som for Nærwærende tiid er meget brøstfældig og forfalden, setter de i goed forswarlig stand, og siden holder dend wedlige, af Broen som Herskabet wedligeholder nyder de Sædwanlig Broepenge af Reisende, og om Stedet af dem Enten wed dødsfald, eller paa anden maade qwitteres, som skal staae dem frit for naar de løster, da skal de eller derris arfwinger wære fri for at Sware noged for dend da wærende brøstfældighed, enten paa gaard eller broe.
2.
Besætning og Sædekorn anskaffer de sig selv, siden Intet dertil wed Stædet Reserweres etc.
3.
Auflingen Dyrke og bruger hand som Sædwanlig eller hworleedis hand til sit gaun tienstlig Eragter.
4.
Dend aarlige afgift af same Gaard, Broe og halwe gaards aufling paa Haar March beliggende, som udi Jordebogen under Eet, for Kongelig. Skattekorns paabud, Lg., Arbeidspenge og Broens afgift er anslagen til 44 rdr og til Næst forrige beboere Hans Schou owerladt for 30 rdr aarlig, Bliwer bemte Jacob Jacobsen Adler og hans nu wærende hustrue Anne Elisabeth Niimb begge derris Liwstiid aldeeles eftergiwen, saa de skal hafwe det qwit og frie for ald afgift og tynge, saa lenge een af dem lewer og same beboer forstaar? hwad afgift deraf til herskabet burde swares.
5.
Børnene som udi Deris fælleds ægteskab/: eller om een af dem Nye ægteskab skulle Indtræde:/ aufled bliwer, skal gandske og aldeellis wære frie og Endtlediged fra Friisenborg grewskabs goeds, saa de maae Reise, bliwe og opholde sig hwor de løster uden derfor at wære Friisenborg grewskabs Eiere tiltalle udi nogen maade underkast.
6.
Maae Jacob Adler og hustrue efter mig allernaadigst meddeelt Prewilegier angaaende Kroerhold/: saa lenge de Staar wed Magt:/ Brøge og rende, saa meged de i derris huus kand afsætte, uden noged deraf aparte at sware, men andetsteds paa Grewskabet maae de ikke til udsall, enten øll eller Brendewiin afsætte.
7.
Nyder hand aarlig Tredewe Bønderlæs Brendwed, Item behøwende giersel og Staue til 2de wed gaarden wærende hauges Indelukker, hwilked Skow Rideren uden widere ordre, hannem, det første aarlig og det andet i Det høieste hwer 6te aar udwiiser.
8.
For hans Kongl: Maysts Kierches anpart Korntiende at sware, Item Kierchens anpart qwægtiende skal bemte Jacob Jacobsen og hans hustrue paa begge Derris liwstiid wære friie og aldelis forskaanede.

Paa forskrefne Conditioner maae meer bemeldt Jacob Jacobsen Adler og hustrue gaarden nyde etc. Ingen Indf.
1 Maj 1741.

322 No 16 Fol 120b.
Frands Rasmussen, Voldby - født paa mit Gods i Lyngaa (Lønge) - en gaard i Voldby som Morten Nielsen er fradød. No 1 Hk 5-2-1-2 alb, med de wilkor at hand ægter Datteren .. Mortensdatter der paa Stædet. Giwer Enchen Anne Ollufsdatter til aarlig ophold Een tønde Biug Een tønde Ruug, Een tønde Haure, Een feed gaas, Eet mager Swiin eller 2 Sletdl, Tolf læsser Tørw, Item fornøden huuswærelse af 3 gulf huus og forswarlig foeder og græs til een Koe og fiire faar af det der er paa stæden som hun beholder. Lg. 2 td 1/2 fc Haure, 1 otting 5 mk Smør, a gaas og 6 rdr 3 mk 14 1/2 sk. Sædwanlig howeri som hand for betalling er accorderet 5 rdr 2 mk og forretter den øwrige deel i rette tiid etc. Indf 16 rdr. 28 Juli 1741.

323 No 17 Fol 121a.
Jens Pedersen, Hummelure - Bødker - af Foldby, dend halwe gaard i Hummelure Jens Christensen sidst beboede og fradøde. No 9 Hk 4-1-1-2 1/2 alb. Lg. 1 td 2 skp Haure 1/2 lam 1/2 gaas 4 rdr 3 mk 2 1/2 sk, og 1/2 Brendswiin naar Olden er, sædwanlig howerie. Indf 16 rdr. 20 Juli 1741.

324 No 18 Fol 121b.
Anders Ollufsen, Haar - fra Vitten - et huus i Haar som Olle Pedersen forhen beboede, og nu for denne og datteren som hand ægter har afstanden, med tilliggende Hk paa Haar Mark 1-2-2 fc. Afgift 4 rdr 4 mk 8 sk.
Indf 16 rdr. 28 Juli 1741.

325 No 19 Fol 122a.
Christen Frandsen, Voldby den halwe gaard hans fader Frands Jepsen, formedelst alderdom og Swaghed har afstanden. No 8 Hk 2-6-2-2 alb. Lg. 3 rdr 1 mk 5 1/4 sk og 1 td 1/4 fc Haure 1/2 otting 2 1/2 mark Smør og 1/2 gaas, sædwanlig howeri. Indf 10 rdr. 28 Juli 1741.

326 No 10 Fol 122b.
Christen Rasmussen, Lading det huus med tilliggende Jord ibm som hans fader Rasmus Nielsen forhen beboede.
No 6 Hk 2 skp 1 fc 2 alb. Lg. Haure 1 td 1 gaas og Penge 1 rdr 5 mk, forretter hwad hand som budfoged bliwer befaled. Indf 16 rdr. 28 Juli 1741.

327 No 21 fol 123a.
Peder Henrichsen, Skjoldelev et huus Anders Andersen, hwis datter hand har til ægte, forhen beboede, tillige med tilliggende Jord 7 skp 1 fc, paa saadan Wilkor, at hand efter kommer dend accordt hand med de gamle om huusets afstaaels hawer Indgaaed. Lg. Haure 2 td og 1 rdr 2 mk 4 sk, forretter hwad hand som Budfoged bliwer befaled, og hwad ellers Sædwanlig skeed er. Indf 16 rdr. 28 Juli 1741.

328 No 22 Fol 123a.
Niels Nielsen, Skjoldelev - Skomager, et halwt huus Peder Rasmussen er fradød tilligemed en femtepart af Westergaards Jord. Huus afgift 4 Sldl og af Jorden 3 mk 10 sk ialt 4 rdr 1 mk 1o sk. Under No 10 Hk 1 skp 2 fc 2 2/5 alb. Indf 10 rdr. 28 Juli 1741.

329 No 23 Fol 123b.
Michel Pedersen, Aarslev det halwe huus Jacob Clemmensen grundet alderdom og Swaghed har afstaaet. Afgift 2 rdr. Indf 8 Rdr 28 Juli 1741.

329b No 24 Fol 124a.
Jens Laursen, Vitten - Snedker af Hadsten, Vitten, - dend deel af Bachgaardens huuse i Vitten med tilliggende Kaalhauge som Michel Stalde forhen hafde i fæste. Afgift 4 rdr. Indf 8 rdr. 28 Juli 1741.

330 No 25 Fol 124a.
Rasmus Pedersen, Fajstrup - Skræder, 1/8 deel gaards aufling paa Fajstrup Mark Frands Hendrichsen har haft i fæste. No 1 og 2 Hk 3 skp 1 fc. Lg. 2 1/2 skp Haure 1/8 Lam 1/8 gaas og 2 rdr 5 5/8 sk. Indf 14 rdr. 28 Juli 1741.

331 No 26 Fol 124b.
Jens Christensen, Haar - født i Selling - det huus i Haar Rasmus Laursen beboede og grundet alderdom har afstaaed. Hk 2 skp 3 fc 1 alb aarlig huuspenge 2 rdr 4 mk 8 sk og forretter ugentlig til Friisenborg Hauge een dags arbeide.
Indf 8 rdr. 28 Juli 1741.

332 No 27 Fol 125a.
Jørgen Sangaard, Fajstrup - Sadelmager fra Randers, et huus med Jord Søren Mogensen, grundet fattigdom har afstaaet. No 9 og 10 Hk 5 skp 2 fc 2 alb og 1/8 af no 1 og 2 Hk 3 skp 1 fc ialt 1 td 3 fc 2 alb. Lg. 6 1/2 skp Haure 1/8 lam 1/8 gaas og 4 rdr 3 5/8 sk samt 1/8 deel Brendswiin naar olden er, forretter alle paakommende Stefne Mands Reiser, naar hand dertil fra mig eller fuldmægtig beordres og end dags Kiørsel om Aaret i Friisenborg Podehauge etc. Ingen indf. 28 Juli 1741.

333 No 28 Fol 125b.
Søren Sørensen Pallesen, Vitten en halw gaard hans fader Søren Rasmussen grundet alderdom afstaar. Under no 18-19 og 20 Hk 2-1-3-1 alb og Skou 1 fc 1 1/2 alb, med de Wilkor at han forsiuner sine gamle forældre  med fornøden huuswærelse og ophold.  Lg. 2 td 4 skp Haure 1/2 gaas og Penge 3 rdr 5 mk 13 sk, samt sædwanlig howeri. Indf 8 rdr. 28 Juli 1741.

334 No 29 Fol 126a.
Jens Nielsen, Voldby 1/2 gaard hans fader Niels Eriksen forhen beboede og hans Moder for hannem godwillig hawer afstaaed. No 3 Hk 2 td 4 skp 1/2 alb, med de wilkor at naar hand efterlewer den wed skifted efter hands fader den 14de Decb 1740 giorte afhandling sin Moders  ophold og huuswærelse angaaende. Swarer Lg. etc. 1 td 1/4 ? Haure 1/2 otting 2 1/2 mk Smør,  1/2 gaas og 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk. sædwanlig howeri.  Indf 10 rdr. 28 Juli 1741.

335 No 30 Fol 126a.
Rasmus Thomasen, Haar sin faders Thomas Balles gaard han har owerladt ham. Hk 15 td 1 fc. Lg 3 td Haure 1/2 td Smør 1 lam 1 gaas og 9 rdr 5 mk 5 sk og et Brend Swiin eller 1 rd 3 sk naar Olden er sædwanlig howeri. Indf 24 rdr. 28 Juli 1741.

336 No 31 Fol 126b.
Christian Soetmann, Pøt Mølle - Birkeskriwer i Friisenborg og Faurskov Birk - som wed afg Birkeskriwer Niels Sahnsagers død er blewen fæsteledig. Hk Mølleskyld 3 td 1 skp 2 alb og agger og Eng 1 td 3 skp 1 alb. Betingelser samt afgiftens størrelse angivet i fæstebrevet m m under 9 poster. De af mine Bønder som dertil Møllen at lade Maale er Inddelt, skal derwed fremdeles forbliwe, og om det skulde findes fornøden, skal de dertil paa Nye bliwe beordret, samme skal og paa een Dags tiid naar det behøwes og er dem beleiligt, Rense Mølledammen og de dertil hørende Aaer, hworfore dennem giwes som Sædwanligt. Efterlewer Christian Soetmann dend Contract som dend 30 Maj 1737 er opretted Imellem Enchen afg. Birkedommer Jørgen Ibsens og afg. Niels Sahnanger hendes ophold angaaende. Skriwer og udlewerer hand uden widere betaling, saasnart forlanges og derefter skee kand, alt hwis i mit eller mine Fuldmægtiges Naufne mig wedkommende til fornte 2de Bircke bliwer Indstefnet eller Producereit, naar dertil fornøden Stempled Papier leweres.
28 Juli 1741.

337 No 32 Fol 127a.
Hr Jens Muncheboe, Fajstrup - Sognepræst for Lading, Sabro og Faarup menigheder, Skjoldelev, det i Fajstrup wærende Annex Boel med tilliggende Jord under no 8 Hk 1 td 2 skp 1 fc 2 alb som Prousten afg. Peder Panderup, tilforn hawde i fæste. Lg. 2 rdr. Bygningen skal han holde i stand etc. ingen indf. 30 Juli 1741.

338 33 fol 127b.
Anders Rasmussen, Fajstrup - fra  Lading en gaard i Fajstrup Laurs Joensen beboede, under no 3 og 4 Hk 4-7-2 fc og Skow 3 fc. Lg. 9 rdr 5 sk og Haure 2 1/2 td 1 lam 1 gaas og et Brendswiin naar olden er, sædwanlig howeri.
Indf 16 rdr. 20 Octob 1741.

339 34 Fol 127b.
Rasmus Hansen, Foldby den halwe gaard hans fader Hans Jensen, har afstaaed.
No 4 Hk 3 td 7 skp 2 alb. Lg. 1 td 2 skp Haure 1 pund 2 1/2? Smør 1/2 lam 1/2 gaas og 7 rdr 3 mk 1/2 sk og 1/2 Brendswiin eller 4 mk 8 sk naar Olden er sædwanlig howeri. Indf 24 rdr. 16 Novb 1741.

340 35 fol 128a.
Peder Pedersen, Haar en halw gaard hans fader Peder Thomasen afstaar.
No 7 Hk 5-5-3-2 1/2 alb. Lg. 1 td 6 skp Haure 1 lam 1 gaas 8 rdr 5 mk 5 sk. Og et Brendswiin eller 1 rdr 3 mk naar olden er. Sædwanlig howeri. Indf 20 Rdr. 16 Novb 1741.

341 36 Fol 128a.
Søren Michelsen, Haar en halw gaard hans fader Michel Michelsen beboede og afstod.
No 7 Hk 5-5-3-2 1/2 alb. Lg. 1 td 6 skp Haure 1 lam 1 gaas 10 rdr 1 mk 5 sk og et Brendswiin eller 1 rdr 3 mk naar Olden er og sædwanlig howeri. Indf 24 rdr 16 Novb 1741.

342 37 fol 128b.
Jens Pedersen, Raadved (Røveden gaard hans fader Peder Jensen har beboed, og for Sønnen godwillig afstaaed paa dend Maade at hand ikke saalænge begge hans forældre lewer uden deris tilladelse sig udi ægteskab maae Jndlade, og naar een af dem wed Døden afgaar skal hand til aarlig ophold giwe dend efterlewende 2 td Rug 2 td Malt 3 skp gryn 10 læsser Tørw og i gaarden frie og beqwems huuswærelse. Hk 6-7-3-1 alb. Lg. og Arbeidspenge af hwer td Hk 2 rdr 4 mk. Indf 20 rdr. 18 Novb 1741.

1742.

343 1 fol 129a.
Michel Michelsen, Vitten en partgaard Jens Amme forhen beboede og fradøde. No 14 Hk 3 td 1 skp 2 fc og Skow 3 fc 1/2 alb. Lg.  7 rdr 2 mk 9 1/4 sk og Haure 2 td 1/2 fc sædwanlig howeri.
Indf 10 rdr. 18 Octob 1742.

343b 2 fol 129a.
Niels Thomasen, Voldby  et huus med Kaalhauge hans fader Thomas Skræder godwillig har afstaaed. Huus og arbeidspenge aarlig 3 rdr 2 mk og qwartaliter 8 sk ialt 3 rdr 4 mk. Item forskaffer sin fader fornøden huuswærelse hans liwstiid. Indf 10 rdr. 18 Octob 1742.

344 3 fol 129b.
Jacob Jensen, Skjoldelev - Skræder, et huus med jord ibm som Niels Nielsen tilforn beboede, og efter oprettet Contract har afstaaed. Hk 7 skp 2 fc 1 alb. Lg. 2 rdr 2 1/2 td Haure forretter ugentlig een Dags arbeide her i Friisenborg Hauge.
Indf 20 rdr. 18 Octob 1742.

345 4 fol 130a.
Rasmus Madsen, Foldby - fra Hadsten et huus med tilligende Hk under no 2 3 skp 1 fc som Peder Pedersen godwillig  har afstaaed. Lg. 1 rdr 4 mk 8 sk og een ugentlig Dags arbeide i Friisenborg Hauge. 
Indf 16 rdr. 18 Octob 1742.

346 5 fol 130b
Søren Frandsen, Voldby - født i Lindgaard - en halv gaard Niels Budfoged beboede og fradøde, hwis Enche hand ægter.
No 11 Hk 2 td 5 skp 2 fc. Lg. 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk Haure 1 td 1/4 fc Smør 1/2 otting 2 1/2 mk og 1/2 gaas, sædwanlig howeri. Indf 10 rdr. 18 Octob 1742.

347 6 fol 131a.
Søren Mundrup, Hammel en halw gaard Rasmus Winther er fradød hwis datter hand ægter.
No 4 Hk 1-3-3-1 alb. Lg. 3 rdr 4 mk 11 1/4 sk Haure 1 td 4 skp Smør 1 pund 1/2 lam 1/2 gaas, i stæden for Howeri forretter  Skou foged tienesten forswarlig. Ingen indf. 18 Octob 1742.

348 7 fol 131b.
Søren Nielsen Lindgaard, Søften et huus Skoufogden Hans Hendricksen forhen beboede og fradøde, med wilkor at hand samme huus der efter Jordebogen skylder aarlig 4 rdr, frie og uden afgift tillige med det Jord dertil er lagt sin liwstiid skal nyde etc hand Troelig og wel forretter skowfogeds tieneste ower de skowe som hans formand har haft under opsyn og denne betroed.
Indf 50 rdr. 18 Octob 1742.

349 8 fol 132a.
Mads Pedersen, Aarslev dend halwe deel af no 9 Jens Clemmensen har afstaaed. Hk 2-3-3 fc. Lg. 7 rdr 2 mk 7 sk.
Indf 20 rdr. 18 Octob 1742.

350 9 fol 132b.
Christen Dam, Lading - fra Søften, en halw gaard Peder Hansen beboede, og formedelst armod har maattet fratræde. Hk 2 td 4 skp 3 fc 1 alb. Lg. 5 rdr 1 mk 2 sk Haure 2 td 4 skp 1/2 fc Smør og 1/2 gaas.
Indf 16 rdr. 18 Octob 1742.

351 10 fol 133a
Anders Thomsen, Vitten - fra Brundt, et huus i Vitten Laurs Bødker er fradød Hk 1 fc 2 alb, forretter ugentlig een Dag arbeide i Friisenborg Hauge. Huuspenge 4 mk 2 sk.
Indf 6 rdr 4 mk. 18 Octob 1742.

352 11 fol 133a.
Laurs Nielsen, Fajstrup - fra Lading - et huus med jord Christen Mortensen hawde i fæste og fradøde. Hk 1 skp 1 fc 1 alb Item 1/8 part gaard ibm Hk 3 skp 1 fc ialt 4 skp 2 fc 1 alb. Lg. og huuspenge 4 rdr 4 mk 4 sk Haure 2 1/2 skp 1/8 gaas 1/8 lam og 1/8 brendswiin naar olden Er. Forretter i Friisenborg hauge een ugentlig Dags arbeide.
Indf 10 rdr. 18 Octob 1742.

353 12 fol 133b
Jens Dinisen, Aarslev et halvt huus Thomas Snedker beboede og afstaaed. Aarlig afgift 2 rdr. Ingen indf. 18 Octob 1742.

354 13 fol 134a.
Christen Jensen, Haldum - fra Haar et halwt gadehuus Lass Sørensen beboede og godwillig afstoed. Aarlig huuspenge 1 rdr 2 mk.
Indf 10 rdr. 28 Octob 1742.

355 14 fol 134a.
Niels Rasmussen, Hammel en gaard hans fader Rasmus Kvoelbek beboede, og oplat sønnen, paa følgende Wilkor, at hand til Ophold for sig og hustrue af Sønnen aarlig nyder 1 1/2 td Rug og 1 td Byg foeder og Græs til en Koe og fiere faar, frit huuswærelse saa og fornøden Ilde brendsel.
Gaarden Hk 3-1-2-1 alb. Han nyder den houfrie, imod derfor at betale aarlig 8 rdr.  Desuden skatter etc. samt Lg. 7 rdr 3 mk 7 sk Haure 7 td Smør 2 pund 1 gaas og 1 lam. Indf 20 rdr. 16 Novb 1742.

356 15 fol 135a
Michel Nielsen, Aarslev en halw gaard Søren Frandsen tilforn beboede og fradøde.
Hk nr 12 5-2-3 fc. Lg. og Arbejdsp. 16 rdr 3 sk. Indf 26 rd 4 mk. 16 Novb 1742.

357 Nr 16 fol 135.
Michel Ollufsen, Aarslev - han er fra Ormslev - en halw gaard i Aarslev som Anders Pedersen er fradød ægter Enken. Nr 13 Hk 4-4-1-2 alb. Lg og A 13 rd 3 mk 15 sk. Indf 10 rd  20 Novb 1742.

358 Nr 17 fol 136.
Jens Pedersen (Søften), Sandby - Landsoldat af Søften, en halw gaard Rasmus Jensen er fradød. Ægter Enken. Hk 5-3 skp 1 1/2 alb. og Skow 4 skp 1 fc Lg. 9 rdr Haure 2 td 4 skp og 1/2 fc Smør. Indf 30 rdr. 28 Novb 1742.

359 18 fol 136.
Jens Sørensen, Borum - barnefødt i Lillering - som ieg imod en anden Karls anskaffelse fra sin Stafn fritages - det halwe Kirkeboel i Borum By som Peder Eriksen ibm godwillig har opladt. Paa de wilkor at hand frem for nogen anden , udi fæste skal forundes bemte Peder Eriksens halfe Selweiergaard naar den loulig ledig worder. og hand wedkommende derfor fornøier. Hk 3-2 skp 2 1/2 alb. Hworfor hand til Indf og i Consideration at hand fra sin Stafn med Een Karls Igiengiwelse er udløst har betalt Croner 40 rdr. 8 Marts 1742.

360 19 fol 136.
Hans Schow, Skjoldelev - af Foldby - det huus Sergienten Claus Pettersen har qwitteret. Nr 4 Hk 1 fc 1 alb foruden dend 5te part af Westergaards Hk. Lg 3 rdr 5 mk 14 sk og en ugentlig Dags arbeide i Frisenborg hauge. Huset er uden ringeste Brøstfældighed, som han stadig skal sørge for. 29 Novb 1742.

361 Nr 1 fol 137
Palle Pallesen, Foldby - af Haldum, et huus Niels Pedersen er fradød. Lg 2 rdr 3 mk Haure 2 td Smør 1 fc og 3 Gies. 16 Decb 1742.

1743. 

362 2 fol 137.
Søren Albrethsen, Aarslev den gaard hans fader Albreth Pedersen ibd er fraddød. Nr 10 Hk 11-4 skp 2 alb. Lg 34 rdr 3 mk 6 sk. Indf 60 rdr. 6 April 1743.

363 3 - fol 137.
Peder Hansen, Aarslev - født i Hammel den 1/2 gaard Michel Ollufsen er fradød. Han ægter Enken. Lg 13 rdr 3 mk 1 sk. Hk 4-4-1-2 alb. Indf 16 rdr. 6 April 1743.

364 4 - fol 138.
Christen Nielsen, Voldby - fra Tinning, den halve gaard Mads Knudsen formedelst Alderdom og wandførhed har maattet qwittere, imod han paa stædet nyder fri huuswærelse og Ildebrand samt beholder sin Indboe, medtager klæder til sin Herberg Seng, Jtem een Koe og 3 faar, som bemte Christen Nielsen for ham lige wed sit eget græsser og foerer.  Nr 5 Hk 2 td 4 skp 1 alb. Lg 3 rdr 2 mk Haure 1 td - 1/4 fc Smør 1/2 otting 2 1/2 mk og en gaas. Ingen indf hworimod hand betaler form. Restance 8 rdr 1 mk 4 sk. 8 April 1743.

365 5 fol 138.
Mads Nielsen, Norring - af Selling en halw gaard Jacob Bonde formedelst alderdom og Swaghed har afstaaet. Med Condition han ægter hands Datter giwer ham og hustruen i gaarden frie huuswærelse og Ildebrand og aarlig 2 td Ruug 1 td Byg 1 td Haure Eet feed Swiin 2 feede Gies, Jtem lader dem beholde af de wed Stædet wærende Creaturer 1 koe 3 faar, som han lige wed sine egne græsser og foerer, derforuden giwer til hands anden Datter 40 Sldr, 1 Hæst saa goed som 10 rdr, 1 Koe til 5 rdr, alt efter deris egen mellem dem oprettede Contract. Nr 5 Hk 3 td 1/2 skp Lg 4 rdr 3 mk 4 sk Haure 2 1/2 td Smør 1/2 fc 1/2 Lam og Een halw gaas. Sædwanlig howerie. Indf 12 rdr. 8 April 1743

366 6 fol 138.
Peder Hvas, Borum et halwt Gadehuus Søren Sørensen har beboet. Huuspenge  2 rdr 4 mk. Indf 10 rdr. 8 April 1743.

367 7 fol 138.
Lass Christensen Geilund, Hammel den gaard Jens Laursen formedelst Armod har maattet qwittere. Nr 9 Hk 3-1-2 fc. Der fragaar den deel af Toften som Degnen har faaet og indgrøftet. hworaf hand aarlig swarer 6 rdr. Lg Haure 3 td Smør 2 pund 1 Lam 1 gaas og penge foruden Degnens afgift af Toften 2 rdr 6 sk? siden deraf til Tind? Aarlig skal swares 3 mk. Sædwanlig howerie. Ingen indf. 2 Marts 1743.

368 8 fol 139.
Frederik Sørensen, Norring 4 fag huus paa dend gaards Plads som han for Armod maatte qwittere. Huus og arbeidspenge 2 rdr forretter Een Dags Arbeide om Aaret her i Haugen, og giwer Jagt bud naar forlanges. Ingen indf. 4 Maj 1743.

369 9 fol 139.
Anders Christensen, Norring - af Hvorslev  den Synderste Lengde eller Stuehuuset paa Frederik Sørensens Gaards Plads tillige med Haugeplads. (se 368) 8 fag . Afgift 4 rdr item een dags aarlig arbeide her i Haugen samt giwer Jagt bud som de andre Huusmænd der i Byen. Indf 10 rdr. 4 Maj 1743.

370 10 fol 139.
Niels Jensen, Norring den nordre halwe deel af det Wæster huus paa Frederik Sørensens Gaards Plads med Kaalhauge. (se 368) Afgift 2 rdr. samt een Dags arbeide aarlig her i Haugen og giwer Jagtbud Ligesom de andre Huusmænd der i Byen. Indf 8 rdr. 4 Maj 1743.

371 11 fol 139.
Simmon Jensen, Voldby - fra Toersølund (Thorsølund) - den gaard Frants Rasmussen  qwitterede. Lg 7 rdr 2 mk 14 1/2 sk Haure 2 td 1/2 fc Smør 1 otting 5 Marker og 1 Gaas Jtem for det halwe Howerie 4 rdr. Hk 5-2-1-2 alb. Indf 30 rdr. 6 Maj 1743.

372 12 fol 140.
Knud Michelsen, Ris - af Haar - en halw gaard Christen Jensen sidst beboede og formedelst Alderdom godwillig har afstaaet. Hk 3-2-1-1 1/2 alb. Lg 4 rdr 3 mk 12 sk Haure 2 1/2 td, Smør 1/2 fc, 1/2 Lam, 1/2 Gaas. Lewerer og betaler afstaaeren saa lenge hand Lewer Aarlig Rug 2 td, Byg 1 td 4 skp, Haure 1 td, Et half feed Swiin og 2de faar saawelsom frie Huuswærelse og Ildebrand. Indf 20 rdr. 3 Juni 1743.

373 13 fol 140.
Christen Nielsen, Sandby den halwe gaard af afgangne Rasmus Balles saakaldede Selweyer Gaard. hwilken part hand udi sin Lifstiid uden fæste derpaa at tage, Stiltiende hafde i Brug, Dend heele Gaard, af hwilken hannem halfdeelen fæstis. Nr 4 Hk 16-3-1-1 alb og Skow 2 skp 2 alb. Lg 10 rdr 1 mk 4 1/2 sk - 1/2 Lam, 1/2 Gaas, 1/2 Swiin naar Olden er hwormed hannem Decoerteris 9 mk for 1/2 feed Galt. Lewerer aarlig in Nature 2 td 3 skp Haure. Intet hugges i gaardens skow uden det hannem foerewiisis. Indf 36 rdr. 12 Juni 1743.

374 14 fol 140.
Christen Pedersen Wandt, Skivholme den halwe gaard hands fader Peder Wandt er fradød, og hand Moder godwilligt har owerladt ham. Nr 5 Hk 3-1-1-1 1/2 alb. Lg 5 rdr 13 1/4 sk Haure 2 skp Smør 1 pund 1/2 Lam, 1/2 Gaas og 1/2 Swiin naar Olden er, sædwanlig Howerie til Lyngballe. Indf 16 rdr. 12 Juni 1743.

375 15 fol 141.
Jens Hansen, Haldum det huus Christen Jensen har afstaaet. Afgift 1 rdr 2 mk forretter 1 dags arbeide aarligt her i Haugen, samt giwer Jagtbud naar paaeskis. Indf 10 rdr. 16 Juni 1743.

376 16 fol 141.
Rasmus Jensen, Norring Mølle - Ladefoged her paa Gaarden - som af Niels Jensen hidtil er beboet og hand wed een mellem dennem opretted Contract af 6te huius afstanden hawer. Hk agger og Eng 1-2-2-2 alb og Mølle Skyld 3-1-2 fc tillige med 1/4 part af Nr 4 i Norring der er 1-3-1-2 alb. Lg 22 1/2 td Ruugmeel, 1 td 2 skp Haure 1/4 fc Smør 1/4 Lam, 1/4 Gaas Penge 6 rdr 1 mk 14 sk. I henseende til hands Tieneste her wed gaarden, har ieg forundt hannem fæsted for 66 rdr 4 mk. 10 Juli 1743.

377 17 fol 141.
Laurs Basse, Fajstrup - fra Hobro -  det huus Jørgen Sandgaard beboede og godwilligt afstaaet. Hk ialt baade af den 1/8 deel gaards aufling 1 td 3 fc 2 alb. Paa følgende Conditioner:
1)
Lg Haure 6 1/2 skp, 1/8 Lam, 1/8 Gaas og 4 rdr 3 5/8 sk sampt 1/8 brende Swiin eller 18 sk naar Olden er, Lader møede at stefne hwor og naar forlanges.etc.
2)
Hand maa uden nogen forhold qwittere samme huus og aufling, naar hand det 3 maaneder tilforn opsiger og hworhen hand wil.Indf 40 rdr.
13 Juli 1743.

378 18 fol 142.
Peder Laursen, Skivholme det huus Peder Smed beboede og formedelst Armod har maattet fratræde, med tilliggende Aufl. Hk 5 skp 1 fc. Afgift 5 rdr. og een ugentlig Dags Arbeide wed Lyngballe. Indf 10 rdr. 2 August 1743.

379 19 fol 142.
Niels Madsen, Tinning - af Lading den gaard Jens Laursen fradøde. Nr 5 Hk 5-4-2 fc. Han ægter Enken. Lg 14 rdr 2 mk 9 sk Haure 3 td, Smør 2 pund 5 mk, 1 Lam, 1 Gaas og et Brende Swiin naar Olden er, sædwanlig Howeri. Indf 60 rdr. 4 August 1743.

380 20 fol 142.
Rasmus Pedersen, Holme - fra Lille Noer, som med Pas fra Hr Conference Raad og Jægermæster Rathlew her paa Godset er Jndkommen - den halwe gaard Nr 9 i Holme som Rasmus Rasmussen er fradød. Hk 5-1-3-1 1/2 alb. Lg 13 rdr 5 mk 12? sk. Ingen indf. 20 Aug 1743.

381 21 fol 142.
Jens Nielsen, Norring den halwe Annexgaard ibd hands fader  Niels Jensen beboede og afstaaet. Nr 11 Hk 2-1-3-2 alb. L 1 rdr 1 mk 1/2 Lam, 1/2 Gaas, Saawelsom dend Sædwanlige Lg. til Præsten i Søften, forretter Sædwanlig Howerie til Norring Gaard.
Indf 16 Rdr. 26 Sept 1743.

382 22 fol 143
Peder Bolt, Hammel - af Aarhuus det huus Laus Sørensen Rømmer, har beboet og godwillig afstaaet paa Condition at bemte Petter Bolt ægter Datteren Anne Marie Laursdatter, og forsyner de gamle folk med skikkelig underholdning, saa længe de lewer. Foruden huuset har ieg endog forunt hannem frihed, til at holde Kroe der i Byen ligesom hans formand, hwor udi jngen skal giøre hannem Jndpas saa og Gresning her paa Gaardens Marker Sommeren til 2de Hæster og 2 = Kiør fri og uden Betaling, saalenge hand wiiser sig i alt føyelig og skikkelig og icke til eigner sig det som een Ræt eller med sine Creaturer tilføyer korn eller fried (fredet) Gresning nogen skade. Huset afgift 3 rdr 2 mk saawelsom kroeret, beholder hand fri uden afgift, saalenge Laus Sørensen (Søfrensøn) og hustrue lewer mens efter Deris Død betaler hand af huuset 3 rdr 2 mk og af Kroerret 6 rdr. Hand skal wære Pligtig at forrette det Sadelmager Arbeide Herskabet af hannem forlanger, for saadan Betaling som det hos andre kand faaes. Ingen indf. 14 Octob 1743.

1744.

383 U/no fol 143.
Mogens Jensen Ovesen, Skjoldelev husbondhold paa den halwe Selweiergaard som faderen Jens Ovesen er fradød. siden hand forhen efter faderens afstaaelse har haft den anden halwe deel. Nr 5 Hk 7 td 3 fc 2 alb og Skow 1 skp 3 fc. Lg 8 rdr 5 sk Haure 2 1/2 td, 1 Lam, 1 Gaas og et Brend Swiin, eller 1 rdr 3 mk Naar Olden er. Sædwanlig howerie. Husbondholds kiendelse 30 rdr. 7 April 1744.

384 1 fol 143.
Niels Nielsen, Hammel - Skomager - det huus hans fader er fradød, som Moderen godwillig har owerladt ham. Afgift 6 rdr 4 mk. Indf 24 rdr. 4 April 1744.

385 2 fol 144.
Niels (Jensen) Norring, Haldum den halwe gaard faderen fradøde. Nr 8 Hk 3-1-2-1/2 alb. Lg 1 td 2 skp Haure, 1/2 fc Smør, 1/2 Lam, 1/2 Gaas, og Penge 3 rdr 4 mk 24 sk, samt giør Howerie til Norringgaard. Hwilken halwe gaard tillige med den anden halwe deel af Samme som bemte Niels Jensen Norring forhen hawer udi fæste etc.  Indf 20 rdr. 6 Juli 1744.

386 3 fol 144.
Anders Hansen, Norring det Skowhuus afg Morten Bøm forhen beboede. Med wilkor at hand skal wære fri for afgift baade af huuset og det tilliggende Jord, naar hand holder det i forswarlig Stand og tillige upaaklagelig forretter Skowfoged tienesten udi de Samme Skowsparter som hands formand war betroed, men om hand derud findes enten forsømmelig, eller med nogen Seer igiennem fingre, er icke alleene fæstet forbrudt, mens Endog efter omstændighederne, skal bliwe tiltalt og straffed etc. Tiende af det Jord til huuset som er tillagt af Frederiks gaardspart i Norring er hand til widere eftergiwed. Indf 16 rdr. 6 Juli 1744.

387 4 fol 144.
Jeramias Nielsen, Voldby den halwe gaard Faderen Niels Jepsen har afstaaet. Hk 2-6 skp 2 alb. Lg Haure 1 td 1/4 fc, Smør 1/2 otting 2 1/2 mk, 1/2 gaas, og Penge 3 rdr 1 mk 15 1/4 sk. sædwanlig howeri. Ingen indf. 8 Juli 1744.

388 5 fol 145.
Anders Andersen, Haldum den halwe part af det Sted hands Stiffader Peder Nielsen beboer, som han godwillig har afstaaet. Er en fierdepart af Nr 9 som staar for Hk 13-5-1-1 alb hwor af hand og alt Saa til denne part 3-3-1-1 alb. Lg Haure 1 td 1 1/2 skp 1/4 Lam, 1/4 Gaas penge 4 rdr 4 sk, Samt naar Olden er 1/4 Swiin eller 2 mk 4 sk. Indf 18 rdr. 30 Juli 1744.

389 6 fol 145.
Faarup Sogn Korntiende - Syw af Faarup Sogne Mænd, gaardenes anpart af Kirketienden. Nemlig: Jens Jensen - Povel Sørensen i Faarup - Jens Pedersen - Povel Pedersen - Thomas Laursen og Rasmus Andersen i Mundelstrup og Peder Nielsen i Qwottrup, Kirkens anpart Korn Tiende af deris i Faarup Sogn og bemte Bye paaboende Stæder Deris Liwstiid. Aarlig afgift efter Capitel Taxten og 8 sk højere pr td af alle Sorter Korn. Indf ialt 30 rdr 15 sk. 30 Juli 1744.

390 7 fol 145.
Anders Møller, Sabro - fra Hindrup (Hinnerup), som med pas her paa Godset er Indkommen - det Sted Christen Nielsen beboede og godwillig afstaaet. Hk under Sabro Kirke Nr 10 3 td 1 alb Lg 2 rdr resten swares til Præsten i Skjoldelev.
Indf 20 rdr. 12 Octob 1744.

391 8 fol 146.
Søren Jensen Aaby, Aarslev - som med Pas her ind paa godset er kommen -  den gaard Rasmus Knudsen er fradød.
Hk  Nr 7  8 td 2 fc 1 1/2 alb. Hand ægter Enken. Lg og Howerie betaler 24 rdr 1 mk 7 sk. Indf 40 rdr. 18 Novb 1744.

392 9 fol 146.
Peder Pedersen, Aarslev det sted faderen Peder Hørslev forhen beboede og afstod.
Hk Nr 2 - 3-2-2-1 alb. Howerie og Lg 9 rdr 5 mk 13 sk. Owerholder Contracten mellem ham og faderen. Indf 20 rdr. 2 Decb 1744.

393 10 fol 146.
Christen Nielsen, Hammel Peder Madsens afstandne gaard. Hk Nr 10 - 2-6 skp 1 alb. Lg 7 rdr 3 mk 6 sk Haure 3 td Smør 2 pund Lam 1 stk Gaas 1 stk sædwanlig howeri. Indf 20 rdr. 16 Decb 1744.

394 11 fol 147.
Jens Thomasen, Voldby den halwdeel af Nr 11 Hk 2-5-2 fc Søren Frandsen fradøde. Lg 3 rdr 1 mk 15 sk Haure 1 td 1/4 fc, Smør 1/2 otting 2 1/2 mk og 1/2 gaas. Sædwanlig howerie. Indf 10 rdr. 16 Decb 1744.

395 12 fol 147.
Jacob Pedersen, Voldby den halwe deel af Nr 14 ibd Hk 2-7 skp 1/2 alb hands fader Peder  Iwersen godwillig har afstaaet. Lg 3 rdr 15 1/2 sk Haure 1 td 1/4 fc Smør 1/2 otting 2 1/2 mk og 1/2 gaas, forretter howerie. Ingen indf. 16 Decb 1744.

1745.

396 1 Fol 147.
Jens Christensen Wandt, Vitten et huus Peder Skowfoged formeldelst Armod har afstaaed. Nr 16 og 4 Hk 1 td 3 skp 1 fc 2 alb. og Skow 2 alb. Lg 3 rdr 4 mk 12 sk. Haure 7 1/4 skp forretter ugentlig een dags arbeide i Friisenborg Hauge Indf 20 rdr. 19 Febr 1745.

396b Fol 147b
Søren Ollesen, Foldby - af Ris - det huus i Foldby Jens Foged har afstaaet. Nr 1 Hk 2 td 3 fc 1 alb Lg 2 rdr 3 mk 6 sk. Forretter ugentlig een dags arbeide i Friisenborg Hauge.  Indf 10 rdr. 20 Marts 1745.

397 3 fol 148.

Søren Jensen Giermandsen, Vitten den gaard faderen Jens Giermandsen har opladt. Nr 5 Hk 3 td 7 skp 2 alb. Lg 9 rdr 5 mk 7 sk Haure 2 td 5 1/2 skp. Indf 16? rdr. 28 Marts 1745.

398 3 fol 148.
Rasmus Michelsen, Edslev - af Ormslev - som med Tilladelse paa mit Gods at fæste er indkommen - Søren Møllers fradøde Stæd i Edslev. Nr 7 Hk 4 td 1 fc. Lg og Arbeidspenge 13 rdr 2 sk.  Indf 16 Croner. 1 April 1745.

399 5 fol 148.
Søren Pedersen, Haar - af Tinning det Jordløse huus med Kaalhauge som Rasmus Haukarl? har afstaaet. Afgift 2 rdr 3 mk. Uden betaling nyder hand der paa Marken Græs om Sommeren til 1 Koe og 4 faar. Indf 16 rdr. 3 April 1745.

400 6 Fol 149.
Mogens Sørensen, Foldby - af  Skivholme det huus Peder Hansen formedelst alderdom har afstaaet,  med tilliggende Jord af det saa kaldede Foldbygaards Hk 4 skp. Lg 2 rdr 3 mk forretter ugentlig i Friisenborg Hauge Een dags arbeide. Indf 20 rdr. 10 April 1745.

401 7 fol 149.
Anders Christensen, Norring - huusmand - den halwe gaard Søren Rasmussen formedelst Swaghed har afstaaet. Nr 10 Hk 3-2-3 fc. Lg 4 rdr 3 mk 4 sk Haure 2 1/2 td Smør 1/2 fc, 1/2 Lam, 1/2 Gaas sædwanlig howerie. Ingen indf. 26 April 1745.

402 8 fol 149.
Christen Hansen, Hammel - Skræder - den halwe gaard Peder Nielsen formedelst armod har maattet fragaa. Hk 1-4 skp 2 1/2 alb. Lg 3 rdr 4 mk 11 1/2 sk Haure 1 1/2 td Smør 1 Pund 1/2 Lam og 1/2 Gaas. Han er Stedet forundt fæstefri og giwen 10 rdr til et Best, til waarsæden 3 td Byg og 6 td Haure, Eegetræe til 3 gulw huus, han uden Kongens og Kirkens anpardt Korntiender af forestaaende Hk for dem begge td 8 mk. 27 April 1745.

403 9 fol 150.
Anders Eriksen, Hammel - Gørtler af Voldby - Christen Skræders frafløttede huus med Kaalhauge. Afgift 4 rdr. og hielpeskat 2 mk. Indf 20 rdr. 1 Maj 1745.

404 10 Fol 150.
Jens Sørensen, Borum faar husbondhold paa Peder Eriksens halwe Selweiergaard som denne har afstaaet. Nr 1 Hk 4-4 skp 1 1/2 alb. Lg af baade dette og det halwe Kirkeboel som samme tilforn udi fæste er forundt 20 rdr 4 mk 1 sk?. Efterkommer den mellem dem oprettede foreening. Husbondhold 16 rdr. 15 Juni 1745.

405 12 fol 150.
Foldby Sogns Korntiende - Kongel. Majestæts Anpart Korntiende i Foldby Sogn fæstes til samtlige Foldby Sogns  Mænd, undtagen No 5 Niels Madsen i Tinning - No 4 Søren Pedersen ibd - No 2 i Foldby Adam Pedersen og Christen Wissing Item den halwe deel af No 9 i Norring hwor Frederik Sørensen sidst paaboede, Hans Kongel. Majets anpart Korntiende der i Sognet, paa følgende wilkor, at samme fæste  skal Continuere saalenge een af efterskrewne 4 Mænd Neml: Anders Sørensen i Foldby - Christen Dreier i Tinning - Niels Laursen i Norring og Knud Michelsen i Ris, lewer og deris gaards Parter Besidder, Naar Sognemændene i Ræt tiid inden hwert aars Kyndelmisse, swarer den accorderede afgift af td Hk 4 mk danske som aarlig beløber af disse deres Hk 148 td 1 skp 2 1/2 alb 98 rdr 4 mk 10 sk etc. De 4 mænd er answarlige for skatter etc. Indf er betalt af Hket 4 mk pr td. 10 Juni 1745.

406 12 fol 150.
Rasmus Bødker, Norring - af Foldby fæster den halwe deel af Stuehuuset paa Frederich Sørensens gaards Plads Anders Christensen før beboede. 10 Juli 1745.

406 13 fol 151.
Anders Jensen, Hammel - Bielet det huus her paa Gaardens Mark liggende kaldet Bielet, med dertil liggende Jord og Græsning hands fader har haft, uden nogen afgift, men derimod skal han oweralt paa Frisenborg Mark hawe flittig og nøye opsigt med at ingen fremmede Creaturer her indkommer, som han i givet fald indtager og her til gaarden lewerer, han skal ligeledes hawe indseende med at ingen giør ulowlig wei ower gaardens Mark, og dersom nogen giør det skal han pante, og pantet til ladefogeden lewere. Hans forældre skal hand efter enten Skickelig underholdning Deris Liwstiid forsyne med ald Nødtørftig føde og huuswærelse eller og foruden huuswærelse og Ildebrand giwe dem hwad hand efter oprettede Contract er Pligtig,/: Dend Stue hans Søster der wed Huuset paa Egen bekostning hawer Bygt beholder hun saalænge de uden klammerie og Trette kand foreenes. Skulle hand med noget af foreskrefne findes forsetlig forsømmelig, eller med nogen see i giennem fingre som paa gaardens Mark, lader Deris Creature gaae uden tilladelse, er fæstet forbrudt. Indf 20 rdr. 30 Decb 1745.

Landgilde = Lg/L (Pengene) - Naturalier saasom Hawre - Smørpenge - Lam - Gæs - Brænd Swin er kun i enkelte tilfælde medtaget.

Der er ikke en skarp afgrænsning på de angivne årstal, måske  fejlskrivning af Skriveren.

1746.

407 1 fol 151.
Jens Kande, Borum den halwe gaard Prowsten Hr Hans Wonsil hidtil har haft. Landgilde 7 rdr 2 mk 2 sk?. Han skal owerholde den mellem Prowsten og forrige Beboer Christen Poulsen oprettede Contract af 11 April 1709, da det er billigt Christen Poulsen og paa sin Siide er pligtig at efterkomme. Indf 20? rdr. 5 Febr 1746.

408 2 fol 151.
Søren Pedersen, Haldum  - født i Fajstrup - den heel gaard Niels Michelsen er fradød. No 6 Hkorn 7 td 1 skp L Haure 2 1/2 td Smør 1 fc 1 Lam og 1 Gaas sampt Penge 9 rdr 4 mk 2 sk. Howerie som sine Naboer til Norringgaard. Indf 26 rdr 4 mk. 12 Febr 1746.

409 3 fol 151.
Jørgen Munk, Foldby Præstegaard  - født i Haldum, den halwe deel af dend saakaldet Præstegaard Christen Sørensen Wissing har afstaaet.
No 2 Hkorn 3-7-3 fc. L Haure 2 1/2 td Smør 1 fc og Penge 4 rdr 5 mk 4 sk. hworudi godtgiøres hannem for Eng i Døiet 4 mk, sædwanlig howeri. Indf 16 rdr. 16 Febr 1746.

410 4 fol 152.
Skjoldelev Sogn Korntiende - Sampt. Skjoldelev og Hummelures Beboere/: undtagen Mogens Owesen, Anders Owesen, Jens Skomager og Hans Skows Stæder, Som allerede hawer Deris tiender, Kongens og Kirkens anpart Korntiende  af alle Deris Beboede Stæde som staar for Hkorn  51 td 1 skp 2 fc 1/2 alb. for aarlig afgift pr td 1 rdr 2 mk. danske, De og Deris efterkommere til opbørsel maa Nyde og beholde saa længe Christen Laursen i Skjoldelev og Jens Nielsen Bødker i Hummelure lewer og deris Stæder Beboer. Der angiwes ogsaa Tiende afgift a td 8 mk som til indf 68 rdr 1 mk 8 sk. 24 febr 1746.

411 5 fol 152.
Peder Pedersen, Borum - af Kuelbek (Kvolbæk) faar Hosbondhold paa den  1/2 Selweier gaard Rasmus Ollesen er fradød. No 1 Hkorn 4 td 4 skp 1 1/2 alb og fæste paa det halfwe Kirke Boel ibd som staar for Hkorn 3 td 2 skp 2 1/2 alb. L 20 rdr 4 mk 11 sk, forretter paakommende Reiser etc.  Betalt hosbondhold 60 rdr. 16 Marts 1746.

412 6 fol 152.
Jens Jensen, Skjoldelev - Skræder, det sted hans fader forhen beboede og hans Moder har afstaaet.
No 2 Hkorn 4 td 2 skp 2 alb. L Haure 2 1/2 td Smør 1/2 fc 1/2 Lam 1/2 Gaas og 9 rdr 2 mk 10 sk hwor af godtgiøres hannem huuspenge 1 rdr for Eng i Døiet 3 mk og 4 og 1/2 skp Ruug som er eftergiwed 5 mk?, sædwanlig howerie. Indf 24 rdr 4 mk. 18 Marts 1746.

413 7 fol 153.
Christen Michelsen, Skjoldelev - Hummelure. 1/2 gaard Anders Bøstrup formedelst Slet tilstand har maattet qwittere.
No 1 Hkorn 4 td 1 skp 2 1/2 alb. L 10 skp Haure 1/2 Lam 1/2 Gaas 1/2 Swiin naar Olden er, eller 4 mk 8 sk og 4 rdr 3 mk 3 sk. hworudi han godtgiøres for Eng I Døiet 3 mk sædwanlig howerie. Indf 20 rdr. 19 Marts 1746.

414 8 fol 153.
Jens Madsen, Skivholme, det Stæd Søren Nielsen har afstaaet. No 4 Hkorn 4-2-2-2 alb og Aparte 1 skp 2 fc 2 alb. L 4 skp Haure 1 Lam 1 Gaas og 9 rdr 3 mk ? sk samt naar Olden er 1 Swiin eller 1 rdr 3 mk. Indf 40 rdr. 19 Marts 1746.

415 9 fol 153.
Peder Nielsen Skaarup, Vitten det stæd Rasmus Kiær er fradød.
No 12 Hkorn 1-7-3-2 alb. L 2 3/4 skp Haure og 4 rdr 5 mk 12 sk, sædwanlig Howeri. Indf 16 rdr 26 Marts 1746.

416 10 Fol 153.
Morten Christensen, Ris den halwe gaard faderen Christen Ollesen har afstaaet. No 3 Hkorn 3 td 2 skp 1/2 fc. L 2 1/2 td Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 3 mk 1 sk Sædwanlig howerie til Norringgaard. Indf 26 rdr 4 mk. 26 Marts 1746.

417 11 fol 154.
Niels Jensen, Voldby - Smed, fra Haldum - den halwe gaard Jens Mand fradøde.
No 2 Hkorn 2 td 6 skp 2 alb. L 1 td Haure 1 td 1/4 fc Smør 1/2 otting 2 1/2 mk 1/2 Gaas og for det øwrige 3 rdr 2 mk. Ingen indf. 16 Octob 1746.

418 12 fol 154.
Niels Madsen (Bach), Haldum den gaard Niels Norring  (se også no 419) med mageskifte har owerladt ham.
No 8 Hkorn 6-3-1-1 alb. L 2 td 4 skp Haure 1 fc Smør 1 lam 1 gaas og Penge 7 rdr 3 mk 12 sk. Indf 10 rdr i Consideration af det fæste hand forhen af sit huus hand nu qwitterer hawe betalt. 12 Octob 1746.

419 13 fol 154.
Niels Jensen Norring, Haldum det Boel som Niels Madsen (se 418) wed mageskifte har owerladt ham.
No 12 1 td 2 skp 1 alb. L 5 rdr 5 mk 11 sk. (Se no 418). Ingen indf. 12 Octob 1746.

420 14 fol 154.
Niels Rasmussen, Skivholme - af Lading, 1/2 gaard Christen Pedersen Wandt fradøde. No 12 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 1/2 alb? L Haure 2 skp Smør 1 pund 1/2 lam 1/2 gaas og 5 rdr 14 sk. indf 16 rdr. 10 Novb 1747.

421 15 fol 154.
Anders Møller, Foldby - fra Haxholm Gods - et Huus Mogens Sørensen har afstaaet. Hkorn 4 skp. Huusleie og afgift 2 td Haure 1 lam og 2 rdr 3 mk  Indf 20 rdr 1o Novb 1746.

422 16 fol 154.
Jens Mistrup, Voldby -  fra Vadsted - et huus Glarmesteren fradøde. afgift 3 rdr. Ingen indf. 10 Decb 1746.

423 17 fol 154.
Niels Fogh, Borum 1/2 gaard hans fader Niels Pedersen Fogh er fradød.
No 9 Hkorn 3 td 6 skp 1 fc 2 alb. L 2 td 4 skp Haure 1/2 fc Smør 9 rdr 6 sk. Indf 20 rdr. 12 Decb 1746.

424 18 fol 154.
Niels Christensen, Borum 1 huus Jens ?? har afstaaet. Afgift 2 rdr 1 k 8 sk. samt skat af de wærende 1 skp 1 alb Hkorn. Indf 16 rdr. 12 Decb 1746.

425 19 fol 154.
Olluf Hansen, Borum selweier den anden halwe deel af den Self Eiergaard hans fader har beboet og hworaf hand forhen den anden halwe deel hawer fæstet. No 12 Hkorn 7 td 4 skp 3 fc 2 alb L 20 rdr 1 mk 14 sk. Betalt for kendelsen 20 rdr. 14 Decb 1746.

426 20 fol 154.
Jørgen Hansen Møller, Borum Kro og 1/2 gaard - Ridefoged wed Lyngbygaard - fæster under No 10 Hkorn 2 td 6 skp 1/2 alb. Derefter følger wilkaarene. Afgift af gaarden 7 rdr 2 mk 2 sk. Indf 20 rdr Croner. 31 Decb 1746.

1747.

427 1 fol 155
Anders Jensen, Hammel 1/2 gaard hans fader Jens Andersen er fradød. No 7 Hkorn 1 td 4 skp 3 fc 1 alb L Haure 1 td 4 skp Smør 1 pund 1/2 lam 1/2 gaas og 3 rdr 4 mk 12 sk. Sædwanlig howerie. Ingen indf. 4 Jan 1747.

428 2 fol 155
Rasmus Pedersen, Tinning 1/2 halw gaard hans fader Petter Rasmussen Brundt har afstaaet. No 1 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 1 alb L 6 rdr 2 mk 4 sk og 2 1/2 td Haure. Indf 40 rdr. 25 Febr 1747.

429 3 fol 155.
Niels Pedersen (Rimmer)?, Skivholme 1/2 gaard hans Stiffader Søren Fajstrup? er fradød. No 8 Hkorn 2 td 7skp 2 alb L 3 td 6 skp Haure 1/2 fc Smør 1/2 Lam 1/2 Gaas og 4 rdr 4 mk 2 sk. Howerie til Lyngballe. Indf 13 rdr 2 mk. Febr 1747.

430 4 Fol 155.
Jens Christensen Haar, Søften et halw gade huus Peder Nielsen har afstaaet, med wilkor at hand setter dets Bygning i god Stand etc. i Stæden for 3 mk som deraf er Swared betales efter accord 1 rdr forretter Jagt etc. Ingen indf. 2 Marts 1747.

431 5 fol 155.
Søren Nielsen, Vadsted som beboer dend halfwe deel af dend til Hammel Sogn tilhørende gaard, som Caniche Rasmus er fradød Kongens og Kirkens anpart Korn og Qwægtiende Hkorn 2 td 2 skp 1 fc 2 alb for aarlig afgift 3 rdr 5 mk 4 1/2 sk. Indf 2de Poldte?. 4 Marts 1747

432 6 fol 155.
Mads Skræder, Norring - af Skjoldelev et huus paa 4 Spender som ieg for hannem af nye lader sætte paa Frederichs gaards Plads ibd. med Kaalhauge. Huuspenge 2 rdr, forretter Jagt etc. Indf 10 rdr. 28 Marts 1747.

433 7 fol 155.
Rasmus (Sørensen) Væver, Vitten det 1/2 huus i Bachgaarden Rasmus Closter paa et par aars tiid har wæred tilladt uden fæste at boe udi, og nu for Rasmus Wæfwer frastaaet. paa den Condition at hand der saaledes hand forholder sig Skicklig, uden fylderie Skielden eller Smelden, tillige med sin hustrue skulle faae frie huusleye etc. Indf 10 rdr. 2 Maj 1747.  

434 8 fol 155.
Seier Rasmussen Overgaard Knudsgaard, Fajstrup - han er fra Aarhuus som med Pas her paa Godset er indkommen. Et huus Som Laurs Basse har afstaaet med tilliggende Jorder under No 10 Hkorn 5 skp 2 fc 2? alb og 1/8 af No 1 og 2 Hkorn 3 td 1 fc ialt 1 td 3 fc 2 alb. L Haure 6 1/2 skp 1/8 Lam 1/8 gaas og 4 rdr 3 5/8 sk samt 1/8 Brendswiin naar Olden er, forretter alle paakommende stefnemaals Reiser, naar hand dertil fra mig eller fuldmægtig beordres og derforuden forretter een Dags Kiørsel om aared i Frijsenborg Podehauge. Indf 50 rdr. 4 Marts 1747.

435 9 fol 155.
Christen Rasmussen, Lading en gaard hans fader Rasmus Kirkemand er fradød som hans Moder har afstaaet. No 7 (17?) Hkorn 5 td 2 alb L 2 td 4 skp Haure og 10 rdr 4 mk 7 sk. Indf 24 rdr 8 Maj 1747.

436 10 fol 155.
Foldby Sogns Kirketiende - Eendeel af Foldby Sogne Mænds Kirketiende - undtagen Tinning No 4 Søren Pedersen - No 5 Niels Madsen og halfdeelen af No 3 Mads Jensen?, I Foldby No 2 Adam Pedersen og Jørgen Munk, I Norring den halfwe deel af No 9 som Frederick Sørensen sidst paaboede, og Endelig Hans Lassens huus i Tinning, Kirkens anpart Korntidende der i Sognet. Fæstet skal wedware saa længe efterskrewne Mænd neml. Christen Toersen? i Foldby Mads Nielsen Bonde i Norring Morten Christensen i Ris og Rasmus Pedersen i Tinning lewer og deres nu i fæstehawende Gaarde beboer. Aarlig afgift a td Hkorn 4 mk danske. af samlet Hkorn 143 td 2 fc - 95 rdr 36 sk. og desuden andeelen af Skatterne. Indf 136 rdr 5 mk 10 sk. 4 Juli 1747.

437 11 fol 156.
Niels Holm, Borum den halwe Selfeiergaard hans fader Niels Jensen Holm beboede og fradøde. No 13 Hkorn 3-1-1 fc L 8 rdr 2 mk 8 sk. Indf 24 rdr. 8 Juli 1747.

438 12 fol 156.
Jens Dinesen, Aarslev - paa hans fæstebrew af (Jndført her udi Pag 133 og 134) er følgende Paaskriwt:-

Jndbemeldte Jens Dinesen er tillige owerladt den anden halwe deel af det huus hand bor udi, som Mikkel Pedersen fradøde, hworaf hand aarlig swarer 2 rdr. og efter Accord skaffer huuset i goed Stand i hwilken henseende hand og har faaed det fri for fæste. 16 Decb 1747.

Til toppen.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.
Til forsiden Tilbage til godsarkiver  Til Frisenborg-2