Fæstebreve og skifter for Gosmer hospital i Hads herred Aarhus amt.

 

Fæstebrevene 1776 - 1840 og skifterne 1774 - 1841.

 

Bemærk venligst afskrift af blandet indhold som findes i slutningen af fæstebrevene.

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

C 652 A - 3 - 4

 

Fæste protokol for

Gosmer Hospitals og andet publiqqve gods under Stamhuuset Rathlousdahl.

Bestaaende udi efterfølgende tiender og jorde-goeds hartkorn agger og eng samt skov

 

1.

Schanderborg Amt:

Fruering Sogn Sophienlund, forhen Rindeløwgaard kaldet 14 td 1 skp 2 fc 1 alb Skow

Fruering Kierkes Korn og Qweg=Tiende 33 td Skow 3 fc

Fruering Bye foruden Jord paa Wirring Mark, Gade huuse 25 td 5 skp 3 fc 2 alb Skow 5 skp 2 fc 2 alb.

Swinsagger Bye foruden Et huus 23 td 7 skp 1 fc 1 alb

2.

Aakier Amt:

Saxild Sogn. Af Ruude Bye og Et huus 12 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb

3.

Silkeborg Amt:

Nørre Snede Sogns Konge Korn Tiende 31 td

4.

Stiernholms Amt:

Store Dalbye Sogns Konge Korn Tiende 8 td

Summa alle Slags  148 td 1 skp 2 fc 1/2 alb Skow 6 skp 3 fc

Denne Bog som Bestaaer af 124we Nummererede igiennemdragne og forseiglede Blade derfor og Bag udi er forsynet med behørrig Stemplet papiir. Bliwer hermed Autioriseret til fæste Protocol wed Gosmer Hospitalsgoeds, hworudi, Reenlig, Tydelig og umaculeret bliwer at indføre, alle de fæstebrewe som til godsets Beboere udstædes og indføres bør, alt i følge allernaadigst udgangne forordning af 27de Nowembr 1775.
Schanderborg d 6 December 1776. F.L.w Woyda.

Indledning til Fæstebrewene:

Joachim Otto Schack Ratlow Statz Minnister i Det Gehejme Statzraad, Gehejme Raad Ridder af Elephanten og Kammerherre Samt Stamherre til Stamhuuset Rathlausdahl og Gerstorfslund etc.

1 (fol 3)
Niels Andersen, af Fruering fæster et 6 fag Hus i Swinsager med tilhørende Haweplads og Gaards Sted som i længden er 30 allen og bredden 15 allen, beliggende mellem Rasmus Jørgensens hawe paa den Syndre og Søren Thøgersens gaard paa Nordre Side samt Mølle Jenses opholds huus med hawe wed Wester Siide. Af huset swares aarlig huspenge 2 rdr indtil der bliwer anden indretning med de Fruering Huusmænd end paa nuwærende tiid er, med arbeide og huuspænge, saa skal han giwe Pænge og giøre arbeide liige med Een af Dem, huusets Bygning forbedre og holde i forswarlig stand, Stædet indhegner han strax med de Steene som paa samme Plads findes og Ræsten som de ei kand udgiøre, med Jord Diige opkastes i Groben udenom plantes Piller og owenpaa lewende Giærde af Hadsel og torn, samt hawen indwendig owersætter det meste med Æble og Pære træer etc., dessen med Humle og anden Jordfrugter ej nogen Plads lader frugtesløs henligge. Paa hwilken maade bemte Niels Andersens Dette huus med hawe Plads maa Nyde bruge  etc. Københawn den 7de Dec 1776. Schack Rathlow.

2 (fol 4)
Rasmus Rasmussen, Fruering - fra Gram - fæster den part gaard i Fruering By Nedergaard kaldet som Jens Christensens er fradød. I mtr no 6 Hkorn 3 td 1 skp 3 fc, hworaf han swarer alle aarlige Kongelige skatter og afgifter ligesom til Sophienlund, forhen Rindelewgaard kaldet, forretter Howeri, ægt og arbejde efter tilsigende uden henstand eller ophold, samt i Ræde penge som Landgilde og for anpart Plou hawre betaler 4 rdr 2 mk 9 sk. Derforuden Swarer aarlig som ophold af gaarden til hwer kyndelmisse forfalden og til den gammel Jens Nedergaards hands Liwstiid 1 td Ruug 1 td Byg 1 skp Boghwede gryn 1 lb Flæsk og den sidste Beboers Enke Berthe Jensdatter i de første Tie aar En tønde Ruug og En tønde Byg. Gaardens bygning er 42 fag, modtaget til Besætning 6 Bæster 2 Køer 2 ungfæes høweder 2 faar 2 griise søer, 6 unge swiin, 2 Giæs og 1 Gasse wurderet for 71 rdr 2 mk Wogn Plou og Harwe Redskaber til 18 rdr 4 mk samt ædekorn med ald anden indboe og smaae gaard Redskaber for 33 rdr 7 sk som ialt er 122 rdr 2 mk 4 sk etc. 18 Aug 1777.
3 (fol 6)

Jens Andersen, Fruering fæster den part gaard i Fruering By Nedergaard kaldet som Rasmus Rasmussen sidst beboede og mindelig afstod. Staar under no 6 for Hkorn 3-1-3 fc, hworaf han swarer alle afgifter og skatter, forretter Howeri etc ligesom til Sophienlund forhen - Rindelewgaard kaldet. Landgilde og anpart Plow Hawre 4 rdr 2 mk 9 sk. Desuden swares aarlig til hwer Kyndel Misse forfalden til Gl Jens Nedergaard hands liwstiid 4 skp Rug fire skipper Byg En halw Skippe Boghwede Gryn, Et halw Lispund flæsk. Til den yngre Jens Nedergaards Enke Berthe Jensdatter i de første Otte aar fire skipper Rug og fire Skipper Byg. Gaardens bygning er 42 fag og Besætning 5 b 4 k 3 ung 6 faar 5 Swin.

Det fornødne Æde og Sædekorn, wogn, plow og harwe redskaber wurderet til 22 rdr samt indbo etc. for 2o rdr som altsammen som Inwentarium wed stedet som melt er, og hand det annammet hawer stedse i god stand skal holde etc.  18 Aug 1779.

4 (fol 8)
Rasmus Andersen, Fruering fæster den fierde partgaard i Fruering By som Jens Andersens sidst beboede og mindelig afstaaede. Hkorn efter Nye Mtr No 4 - 1-4-2-1 1/2 alb hworaf han swarer afgifter og Skatter ligesom til Sophienlund forhen - Rindelewgaard kaldet forretter Howeri ægt og arbeide. Landgilde og anpart Plow hawre 2 rdr 1 mk. Der foruden afgiwer efter foreening mellem fæster og bemelte Jens Andersen af 26 febr 1779, som ophold af gaarden til hwer Kyndelmisse forfalden og til den gammel Jens Nedergaard hans liwstiid 4 skp Rug - 4 skp Byg - 1/2 skp Boghwede Gryn 1/2 lispund Flæsk og til yngre Jens Nedergaard Enke Berthe Jensdatter de første 6 aar 4 skp Rug 4 skp Byg. Gaardens Bygning er 20 fag og Besætning 2 b 1 k 1 kalw 1 Soe 2 faar 2 grise for 26 rdr 5 mk 8 sk Korn, etc wurderet for ialt 76 rdr. som han skal tilsware etc. 24 Aug 1781.

5 (fol 9)
Byrge Jørgensen, af Oldrup - som indkom med friheds Pas af mig Selw, udgiwen 3 Aug 1780 - fæster den halwe gaard i Fruering som Peder Nielsens sidst paaboede og af Armod qwitterede. Hkorn ny landmaaling under no 4 - 3-1-1 fc, skatter og afgifter som forhen til Sophienlund - forhen Rindelewgaard kaldet - howeri ægt og arbejde efter tilsigende. Landgild og anpart Plow Hawre 1 rdr 2 mk. Derudower afgiwes til sidste Beboer Peder Nielsen som ophold af gaarden 4 skp Rugland brugelig til Rug, Byg, hawre, Boghwede og siden aarlig 1 skp Grønland i De 9 første aar, paa samme maade som den gammel Niels Rasmussen nyder det hans liswtiid ligeledes 1 skp Grønland aarlig. Bygningen er 39 fag og besætning 5 b 3 k 1 kalw 3 griise, sammen med Redskaber etc wurderet for ialt 73 rdr. som han skal tilsware etc. 24 August 1781.

6 (fol 12)
Peder Pedersen, Swinsager - ungkarl - fæster den halwe gaard part i Swinsager kaldet Owergaard som hans fader gl Peder Owergaard sidst beboede og fradøde, og Moderen i mindelighed har afstaaet. Hkorn under no 1 - 2-7-3-2 alb og af no 3 - 5 skp 3 fc 2 3/4 alb ialt 3-5-3-1 3/4 alb, hworaf han swarer alle afgifter og skatter som forhen til Sophienlund (før kaldet Rindelewgaard) forretter howerie, ægt og arbejde efter tilsigende, samt betaler Landgilde og part af Plow Hawre. 32 fag Bygning og Besætning 5 b 4 k 3 ungn 6 faar 4 Swin, Wogn, Ploug og Harwe ect ialt wurderet til 120 rdr foruden fornødne æde og sæde Korn hwilket altsammen som inwentarium skal tilswares, forbedres og holdes i god stand, intet at forringe ej heller lade komme noget bort eller bruge af andre i Mark eller Bye. Saa skal han og aarlig forbedre alle gaardens giærdemaal med 4re faune Dobbelt Steendige, samt 10 a 12 faune Jord Diger og derwed anlægge Plantning af Torn eller andet owenpaa, samt Piile, æsk eller Bibber? æsk wed Siderne af hwad som efter Grundens beskaffenhed best kan faae fremgang. Skulle han ellers imod formodning til hs. Majts. tieneste æskes skal saa i følge Derom allernaadigste forordning Byestrengen? engang igiennem uden min eller gaarden fornærmelse. 1 August 1782.

7 (fol 13)
Jens Michelsen af Wirring - med friheds pas fra samtlige Wirring gaard Beboere og Selw Eyere har indbegiwet sig under Sophienlund - fæster den halwe gaard i Fruering By som Anders Nielsen sidst beboede og fradøde, han ægter Anders Sørensens Enke Kirsten Andersdatter som er Anders Nielsens Datter og eneste Arwing, holder sig Skifte Brewet efter bemte Anders Nielsen af 29 Januar 1778 om Børnenes opdragelse med widere efterrettelig. Hkorn under no 5 - 3 td 1 skp 1 fc i følge Byens udskiftning sommeren 1781, hworaf han swarer alle skatter og afgifter ligesom før til Sophienlund (forhen kaldet Rindelewgaard) forretter howeri, ægt og arbejde samt i ræde Pænge som Landgilde og for anpart Plou hawre 4 rdr 2 mk hworaf fradrages Gotgiørelse for det Skoufog-huuset Charlottenlund og huusmændene i Byens tillagte jord i marken og hawe Pladser wed Byen 2 rdr 5 mk 4 sk. 50 fag Hus og Besætning 4 b 4 k 4 ungn 6 faar Wogn, Plow og Harwe Redskaber samt Korn etc. 1 August 1782.

8 (fol 15)
Rasmus Nielsen i Fruering fæster et huus i Fruering som Søren Pedersen grundet alder og skrøbelighed ej kan sætte i stand efter det Syns og den brøstfæld der paa findes som bedrager sig til 50 rdr 2 mk 8 sk, hwilket Rasmus Nielsen har paataget sig at istandsætte og derefter wedligeholde, imod at Søren Pedersen efter hands og Konens Død afstaaer og da lader ham beholde hands Bo og efterladenskab, samt imidlertid at Nyde frie huuswærelse og i Sin tid hæderlig Jordefærd, saawelsom at sware af huuset Sædwanlig huuspenge 8 mk og af det wed udskiftningen tillagte andeel Jord  2 rdr 2 mk samt af det af Naboen tillagte stykke Haweplads 2 mk.  Saa maa atter bemte Rasmus Nielsen som ej har høyde eller størrelse til Hs Majts Krigs Tieneste samme hus fæste etc. Det sedwanlige gang og graw arbejde forretter hand til Sophienlund eller lige saa meget andet efter billighed. 10 Sept 1782.

9 (fol 16)
Jens Laursen, Fruering, fæster et Huus  som sidst beboedes af Niels Erichsens Enke hworaf huspenge er 1 rdr 2 sk? desuden for brugen af det jord der wed udskiftningen er tillagt 2 rdr 2 mk samt for hans hawepladses udwidelse wed den syndre siide 2 mk. Han skal bebyge, forbedre og fuldkommen holde i hæwd og stand. Jordlodden skal han sanke for steen og dem at henføre til markskiællene hwor hægn æskes og kand behøwes. Det sædwanlige gang og graw arbeide forretter hand som forhen huuset har forrettet til Sophienlund, naar paaæskes og om hand bliwer beqwem til Hs. Majets. tieneste for den Brokskade hand har, naar hand ej kand fries, skal han uden min skade ogsaa dertil finde sig.10 Sept 1782.

10 fol 17
Rasmus Jensen Hwidberg fæster et nyligt opbygget hus  paa den nordre ende af det Jord Huusmændene wed udskiftningen ower Fruering i stæden for Græsning blew tillagt, og nu inddelt i 9 lodder til ham og de øwrige huusmænd i Byen, Schackenborg  beliggende mellem Witwed og Wirring wejene ongefær Nord af ud fra Fruering hworaf han aarlig swarer i huuspenge og af Lodden 3 rdr 4 mk foruden den afgift som ere af de andre Huusmænd der plejer at gaa af hands gl i Fæstehawende huus med tillagde Jord lod 3 rdr 1 mk og af udwidelse af hands haweplads wed sidst meldte huus tillagde Jord mellem wejen og Kirke-Muuren beliggende 2 mk. Og da hand med nogen hielp fra min Side til det Nyelig bygte huus dog har giordt Endeel Bekostninger selw. Da jorden er en strimmel som han agter at pløje etc. faar han huset i fæste til et af sine børn, ligesom det gamle hus han har i fæste til et andet af hans Børn naar de dertil kan bliwe Duelige og Skikker Dem wel. Indfæstning af hwert huus 10 rdr. paa maade at saa længe forige gaardmænd Peder Nielsen og hustrue, saawelsom den gl Niels Rasmussen lewer, begge forsyner hand eller huusfæsteren, dem med høj fornøden frie huuswæring wed ommeldte gammel huus. Imidlertid holder han begge huuse med tilliggende Jorder, i fuldkommen god hæwd og stand, oprydder etc. 11 Decb 1782.

Notat fol 18:
Da Fruering How bønder under Sophienlund har paaskiønnet at ieg har haft willie at lette dem i Howeriet, og endnu at komme Dem til meere hielp naar Lejlighed giwes. Saa har De her mit Løfte paa at saa snart det howfrie stæd i Fruering bliwer fæste ledige, skal de for den onde og noget lange Howwej skyld faa Det til hielp med Sig wed Deris den tredie part how-arbeide wed bemte Sophienlund imod at sware den Landgilde som nu gælder af stedet ligemed? enhwer formand?, i hwilken hielp Swinsagger og Torrild for Deris kortere how-wej skyld ej faar nogen Deel, naar ellers De Frueringer bestræber Deris howerie som de bør uden lowlig klage.
Rathlousdahl Dend 3die Sept 1787. Schack Rathlow. (L S).

11 (fol 18)
Peder Pedersen, Swinsager fæster, sin moders halwe gaard.
I Den Hellig Trefoldigheds Nawn hawer jeg Maren Rasmusdatter i Swinsagger afstaaed min paaboende og I fæste hawende halwe gaard til min Søn Peder Pedersen, med alt hwad i gaarden forefindes det wære sig lewende eller dødt, undtagen hwad jeg til nødwendighed behøwer, imod han giwer mig, naar jeg forlanger til Liws ophold indtil min Død Saaledes som følger:
1)
Optager ieg den Inderste Stue udi den Østre Ende paa Stue huuset, bestaaende af 3 fag huus baade owen og neden, Dernæst aftager Ieg en Sæng med behør, samt En Eege Kiste, Et Lidet bord og bænke, en halw øll tønde, Et lidet brøgkar, En messing fierdings keddel samt en mindre Dito, en liden Jærn Gryde, en Jærn pande samt Ildklemme og Ildske. -
2)
Dertil lower Ieg Peder Nielsen at giwe min gamle moder aarlig til Liws ophold Tie skipper tør Rug, En tønde Boghwede Gryn, Et Lispund Røgget flæsk, Et Lispund Smør, Et Halw Lispund ost, Toe feede Lewende Giæs, samt hwer Dag en Potte Sød Mælk.
3)
Tilstaaer ieg at min Moder, naar hun tager hendes aftægt, tager af faarestien fiire faar, hwilket hun Lyster som ieg skal fodre og græsse med Deris yngel Lige med mine Egne, og om nogen af samme faar, enten af Suldt eller wanheld skulle Døe, skal ieg skaffe hende lige saa mange i stæden igien.
4)
Lower ieg hende ti Ildebrændsel aarlig Otte Læs tørw og Toe Læsser træe, hwilke ieg og skal Skaffe hende hiemkiørt, samt huus at Sette det indi, saa lower ieg og at  wed Ligeholde hendes opholds stue baade med Loft, winduer og Døre, tække med widere. -
5)
Saa Skaffer ieg hendes korn til og fra Mølle ført, Brøgget, Bagget, Klæder wadsket og Rengiort med widere at gaae hende til haande i tilstundende alderdom og Serdeeles om Skrøbelighed paafølger. -
6
Naar hun wed Døden afgaaer Lader ieg hende hæderlig begrawe som Skik og Brug er i Byen. -
7
Hworimod min Søn eller Da gaardens beboere Nyder min Efterladenskab. Saaledes i kiærlighed indgaaet som indstilles wores høje og Naadige herskab til forwentende approbation.
Swinsagger dend 1 Juli 1782.
Maren Rasmusdatter. Peder Pedersen. Lawwærge (intet nawn)

12 (fol 20)
Contract.
Hworefter wi underskrewne Ieg Joachim Otto Schack Rathlow Stamhuus herre til Rathlousdahl og Gerstorfslund Stats Minnister i De Gehejme Statsraad Ridder af Elephanten Gehejme Raad og Kammerherre paa den Eene, og hands efterfølgende howbønder til Sophienlund Nawnlig Jens Andersen afgl. Sejer Hansens Enke Anne Nielsdatter, Michel Andersen, Jens Michelsen, Børge Jørgensen og Rasmus Andersen, af Fruering, Peder Madsen, Peder Owergaard, afgl Peder Rasmussens Enke Mette Andersdatter, Søren Thøgersen, Rasmus Jørgensen og Rasmus Laursen af Swinsagger paa den anden Siide - at naar  høymeldte wores Naadige Herskab kand mage det saaledes med fleere howerie Bønder, at enhwer af bemelte Byer ey skal giøre meere ægt og arbejde til Sophienlund, men at samme fleere bønder med de tillige som nu giør howerie af Torrild kand forrette den tredie part, saa indestaaer wi af Fruering enhwer af os, at betale aarlig til Herskabet 8te Siiger Otte Mark som er aarlig Otte Rigsdaler meere end den Landgilde wi nu Swarer. Og wi af Swinsagger enhwer af os at betale 8te Mk som er Otte Rigsdaler meere aarlig end wor Landgilde nu er: Hwilket begynder fra den Dag af bemeldte forandring Lettelse anfanger med wores nu Giørende arbejde. At Denne Contract med god willie paa begge Siider er indgaaed, og hworaf originalen er wed Herskabet og en Ligelydende gienpart til hwer Bye modtaget til efterlewelse bekræftes med wores hænders underskrift.
Rathlousdahl den 3die September 1782. Schack Rathlow (L S)

Michel Pedersen, Rasmus Andersen, Børge Jørgensen, Jens Michelsen, Anne Nielsdatter, Jens Andersen, Peder Madsen, Peder Owergaard, paa min Moders wegne Jens Pedersen, Rasmus Jørgensen, Rasmus Laursen, betyder Søren S Ø S Thøgersen.
Fremwist og efterset d 9de December 1783 udi S. T. Hr. Kammerherre og Amtmanden Bülows frawærelse efter ordre.
Lauritzen.

13 (fol 20)
Peder Erichsen, Fruering fæster Charlottenlund paa Fruering Mark.
Joachim Otte Schack Rathlow Stamhuus herre Til Rathlousdahl og Gerstorffslund etc.
Stats Minnister i Det Geheime Statz Raad, Ridder af Elephanten, Geheime Raad og Kamerherre.
Giør witterlig at hawe stæd og fæstet saasom ieg herwed stæder og fæste Et mig tilhørende Nyelig

Bygt og oprettet Huus paa Sydwestre hjørne Fruering Mark mellem Wæster Mølle mark paa den Syndre og Fruering Kirke Skow paa den wæstre Siide beliggende Charlottenlund kaldet til Peder Erichsen som med fri Pas fra Skaarup har indbegiwet Sig under min Stafn, og modtaget bemte huus med dertil liggende anwiiste ongefærlig Otte tønder Sædeland af Byens Skowjord og derwed wærende Engkiære og Græsning, ligesaawel som Græsningen i Kirke = skowen som mine Bønder i Fruering willigen har afstaaet til nogen wedderlag for den ower Dem forhwerwed men Dog in = Exeqwerer? Dom uden nogen indfæstning eller aarlig afgift Deraf til mig at sware. Men da Fruering mænd selw udreeder alle udgifter som tilforn/: tiinderne undtagen:/ uagtet alt Dette billigen ansettes til 1 1/2 skp hartkorn, saa hawer hand at betale Deraf Liegemeeget til hwer gaard i Fruering for Grund skat af bemte Deele Een Rigsdaler hwer Nye aar eller anden Januar.

Og da bemte Peder Erichsen er antaget og betroed opsigten ower mine og Kirkens ower og underskowe paa marken: imod det owenmelte saa nyder hand som skowfoged aarlig Segs Læsser brænde træ, samt aparte naar Enkelte og ingen større Skow fald skeer, De smaae fælde eller Grene som er under Et Læs paa Fruering mark/: Præstens Skow untagen:/ naar samme paa mine wegne først herfra er efterseet, ligesaa giør hand Sig De gamle Rødder Raadige hwor udwiisning er sked, eller skeer herefter men Dog for Conigrenie? skyld ej før 2 aar efter udwiisningen er giordt, imod Disse benyttede fordele skal hand Saawell forbedre huuset, og altid holde det i god stand, som med Nidkiærhed og troeskab Nat og Dag som en ærekiær tiener og skoufoged opwarte, tilsyn og answar hawe ower saawel underskowen som det store skow paa bemte Fruering Mark med Kirke Skowen tillige/: Dog Præste Skowen undtagen:/ og skal hand nøye lade Sig oplyse om alle De skielle som derwed er eller bør wære, mellem mine, Præstens og andre Byens og stæders tilstødende Skowsparter: Saaledes at hand Derom naar paaæskes kand giøre god Rigtighed, og paa det at ingen paa ulowlige maader noget træe, fælder, nedblæste greene, underskow af hwad slags træ det end wære maae, enten wed Nat eller Dag mod hands willie eller for Lunken opsigt skyld skowen beskadiges. Da naar hand nogen Derudi, med hæste og wogn, øxe og Sawe eller andet skow skadende redskab attraperer skal hand giøre Sig Dem og hwad De har med at føre saa mægtige som det er ham muelige i følge Skow Forordningen 1733. Da ieg for hwer par hæste og wogn betaler ham straxen Toe Rigsdaler og for en Sawe eller øxe 2 mk Danske. Paa heele Fruering mark skal hand og hawe opsigt med, at ingen uringede Swiin giør skade, og for at Sette Saadant i wærk da lader hand sig betale for et uringet Swiin der kand wraade føste gang 8 sk anden gang samme Swiin 1 mk og 3die gang samme mands Swiin Driwer dem til Sophienlund eller og Selw Slutter Dem ibehold hos Sig, indtil De er Syenet og Seet paa mine wegne, Da ieg efter gode Sandhæder betaler ham for støkket 24 sk, hworpaa ieg Selw Lader Swinene behandle efter bemte Skow forordning. Og da det befindes at bemte Fruering Bye=mænd ikke øwer den flittighed med Steen dige eller lawende? giærders og Piele Fletnings Setning som De Dog hawer lejlighed til i følge Derom giordte kongl: anordninger, Saa skal Peder Erichsen i et og alt først alworligen adware Dem, at De legger Dem efter af hwer tønde Hartkorn De har i fæste, at sette aarlig en halw faun eller hwer andet aar en faun Dobbelte Stengiærde eller Dobbelt saa meget Enkelt Steendiige, samt setter aarlig 2 faune Jord Diiger, begge Sidste Deele, wel forsynet med Hadsel og torn Plantning owen paa og med Piiler i Groben hwor grøn den kand skikke Sig, i det mindste deraf paa en Gaard 10 Piele stawer, hwilke Plantning De har Lejlighed til at oprykke hwer mand paa Eget Skifte: Men i mangel De ej saadant Skikkelig og anstændig efterkommer har hand at giwe mig det tilkiende hwem der giør det eller ej, at ieg derefter kand komme belønnings eller strafs maade, baade at lade Dem miste en ellers tillowede udwiisning som og formeene Dem brugen af Deres giærselhug med meere wilkaarlig straf, tillige holdende Dem for at Det er Dem selw, som deraf høster frugten.

Saa hawer hand og at følge med wed owne og Skorsteens? Syn i Ringeste hwer 6 ugers Dag. Naar bemte Peder Erichsen i bæste forstand og hengiwenhed holder ower Disse Deele, Nyder hand alt det som foreskrewet staaer til underholdning; Men skulle ham swaghed paakomme og hand for Skrøbeligheds skyld ej kunde beagte Skoufoged tienesten, Da nyder hand for Giorte Bekostning og arbejde wed huuset frie huuswærelse af en stue sin liwstiid paa Godset. Liegeleedes om hand faldt Sin koene tidlig fra, og den i stædet antagne Skoufoged ej kunde ægte hende, nyder hun og frie huuswærelse som melt. Foresten Retter Peder Erichsen Sig efter Low og forordninger saawidt samme i et og alt tilholder alle Skowbetientere owerwaagenhed og troeskab, Er mig og De paa mine wegne som Committeres hørige og lydige alt til efterlewelse under Disse wilkaar og Sit fæstes forbrydelse, hworaf hand giwer mig paa gienparten Sin forpligt og tilstaaelse.

Alt til bekræftelse under min haand og Segl. Rathlousdahl Dend 10 august 1779. Schack Rathlow.  (LS).
Ligelydende original modtaget som ieg udi alle maader underdanigst skal holde mig efterretteligen.
Rathlousdahl Dend 10 August 1779 Peder Erichsen.

Wed Fruering Byes udskiftning  blew owenmeldte Peder Erichsen owerladt, og næst wed hands øwrige jord udlagt fra bemte Fruering mark 2 skp 1 fc 2 alb Hartkorn Paa maade at hand saawel deraf som og af De i owenmeldte fæstebrew benefnte 1 1/2 skp hartkorn i alt 3 skp 3 fc 2 alb. Swarer alle kongl. ordinair og Extraordinair Skatter og Paabudte, som allereede er, eller herefter Paabydendes worder, samt aparte som Landgilde betaler til mig aarlig 1 Rdr 3 mk 4 sk, hworimod grundskatten til Fruering Byemænd henfalder og eftergiwes; Men Da nogle af ... Fruering Saawæl huuse som gaard beboere, ikke alleene er efterladende men endog Skiødesløse, saa skal hand, naar gøres Skorsteens Syn, Nøye eftersee og tilholde enhwer i Sær
1)
at De holder jord med widere fra Jord-Lederen af Deris huuse, og Derimod wel forsynet med Gode steene.
2)
at huusgawlene alletider er wel stoppet og tette, hworower blæst ellers i hast kand giøre stor skade.
3)
at ingen thobaks Røgning skeer i gaarden eller udhuusene, samt udforsker ald anden  farlig omgang med Ild og Lys, saa aldt med god oplysning og forklaring giwes tilkiende.
4
Saa skal hand og Strict holde ower, at ingen Kryb Skøtterier øwes paa hands District endog af hwem maatte wære. Og skulle nogen indfinde Sig med Bøsse eller løsse hunde, Da skyder hand De Sidste og Bøsserne giør sig mægtige, som og aldt strax indberettes mig. Naar Peder Erichsen udi Et og aldt holder Sig Dette med foreskrewne fæste og Instrux efterrettelige og samme udi alle maader, efterkommer, saa beholder hand og benefnte hartkorn med tilliggende Sin liwstid.
Rathlousdahl Den  (ingen dato) 1784. Schach Rathlow.

Ligelydende modtaget som allerunderdanigst skal bliwe efterkommet af Peder Erichsen. Rathlousdahl Den ... 1784.

14 (fol 23)
Olle Simmensen af Saxild/: som med fri Pas fra hr Kammerherre Lüttichow til mig er indgaaet:/ En stamhuuset og Hospitalet wed Gosmer Kirke tilhørende gaard i Ruude Bye under Mtr no 2 staar for Hkorn 6 td 1 skp 2 fc 1/2 alb hworaf indf er betalt med førgetywe Rigsdaler.

Af samme gaard swarer/: som formanden afgangne Michel Jørgensen hwis Enke hand ægter, og dermed holder sig alting efter Skifte brewet efterrettelige i Særdeeleshed med hende og hendes Børn:/ aarlig Landgilde 16 rdr 3 mk 1 1/2 sk til mig, eller hwem paa mine wegne Hospitals opsigten er betroed. Han skal betale alle nuwærende og efterkommende Skatter etc. Og da der er mange steene paa Ruude Mark og gaardens tilliggende til skade for alle wedkommende; Saa skal hand og til Eget gawn beflitte Sig paa at forbedre Sine Giærdemaale i Mark og Bye med gode Steengiærder, ympe? og Plante derwed og om wed gaarden hwad til grunden/: som og humle:/ kand wære beqwem. Wiise Sig hørig og lydig etc. 10 Juni 1784.

15 (fol 25)
Søren Mortensen, forhen Smed i Fillerup, fæster Een under Sophienlund Fruering Sogn og Bye, Stamhuuset tilhørende gaard Mtr no 2 Hartkorn 6 td 2 skp 2 fc som afgangne Sejer Hansens Enke sidst Beboede og til Nydt Egteskab fraflyttet. Han skal betale alle Kongelige Skatter og afgifter og desuden Landgilden 8 Rdr til hwer 11 Decb, ligesom forretter Howeri til Sophienlund i Lighed med Een af De andre heele gaarde eller twende halwe ibd. paa det nær at hand ej forretter Plits arbejde, Korn, eller andre uwisse, Rejser som kunde hensigte fra Sophienlund meere end Een af de halwe gaarde i bemeldte Bye. Bygningen wed gaarden i god stand er 70 fag huus, Besetningen dertil er som følger modtaget efter lowlig Taxering 9 Beester 115 Rdr, 7 Køer og 5 ungnød 61 Rdr 2 mk, 12 stk unge og gamle faar Kreaturer og 3 stk Swiin 14 Rdr 4 mk Wogn, Plowe og Harwe med forswarlig tilbehør 20 Rdr i alt anslagen til Pænge Toe Hundrede og Ellewe Rigsdaler. Hand antog gaarden Mellem Michels og Mortensdag Sidst afwigte med al billig indaul af alle Slags Korn  og høe afgrøde, uden ophold eller nogen anden Byrde, og altsaa billig wis efter saadanne omstændigheder og aarsens tiid alle? bemelte Deele lader sig som Inwentarium wære answarlig til gaardens og aulingens fremgang og forbedring saa at intet forrykkes, eller deraf bruges af andre med hwad Nafn hawes maae.

Saa skal Søren Mortensen ogsaa bestræbe hands Skow-Lod eller endeel deraf indhægnet heelst med steene for tillige at Rense Grunden og same tid efter anden at Beplante owenpaa med torne, og wed Siide groben med Piile eller andet som skikker Sig til grunden, fornemmelig holder hands Ildstæder i Stænk, Reen, forswarlig stand, og med Sig og underhawende med Ild og Lys omgaaes forsigtig, og aldeeles ingen thobak=Røgen at bruge under eller wed udhuusene og wed gaarden alt under haard straff i følge Derom forordning, tager ingen indsidere tilhuuse uden min tilladelse, holder weje og wandstæder, i sær det Sidste, paa Byens gade uden for hands port, saaleedes at samme i alle tider kand hawe tilstrækkelig wand i god stand er mig hørig og lydig etc. 12 Decb 1784.

16 (fol 26)
Rasmus Nielsen, Huusmand i Fruering fæster den halwe gaard part ibdm som Byrge Jørgensen sidst beboede, og for adskillige uheld og Grødens Ringhed Godwilligen Sagde sig fra. Mtr no 4 Hartkorn 3 td 1 skp 1 fc hworaf han skal sware alle kongelige skatter etc. ligesom howeriet til Sophienlund efter tilsigende uden Ringeste ophold og henstand, samt i Ræde pænge som Landgilde Tou Rigsdaler fiere Mark til hwer 11te Decb. Bygningen er 39 fag huus som hand Bebygger og holder i god stand, Besætning 5 Bester 3 Køer og 3 andre ungnød, 6 faar, en Grise Soe med yngel, Wogn, Plou, Harwe og dertil fornøden Redskab af alle Slags er 90 rdr werdie, hwilket med fornøden æde og Sæde korn som inwentarium til gaarden skal forbliwe etc. Og da hand wed dette fæstebrew er tilladt at benytte Sig af hands efter Fæstebrew af 10 Sept 1782 owerladte huus og jord efter sammes formeldning, Saa skal hand Saawel behandle begge Deele i Bygning som Jordbrugeren paa Lowlig og bæste maade, samt omgaaes den gl. Søren Pejtersen og hustrue Saaledes som hand kand stande tilrette for efter min anordning paa billigste maade i tilfælde mellem Dem indtreffer nogen Desputte; hand skal og bestræbe at faae hs Skowlod, eller Een deel af same indhægnet helst med steene, og andet af Jord=Diger owen paa med torn beplantet, og wed Siiden af Groben med Piile og andet som Skikker Sig til grunden. Fornemmelig holder hands Ildstæder i stærk Reen, og forswarlig stand, og wed Sig og underhawende at lade omgaaes Ild og Lys forsigtig; saawel aldeeles ingen thobaks=Røgen lader Skee i og wed huusene eller i Gaarden under haard straf i følge derom forordning, tager ingen indsiddere, uden min tilladelse tilhuuse, holder weje og wandstæder wed byen i sær den Nye Dam paa Gaden uden for hs Port: saaledes i stand sadt at den i alle tider kand hawe tilstrækkelig wand for Byen, er mig lydig etc. 12 Marts 1785.

17 (fol 27)
Ungkarl Niels Jørgensen af Oldrup fæster Den Gaard part i Swinsager som Rasmus Jørgensen sidst beboede og for uhæld og Ringe Grøde sagde sig fra. Staar under Mtr no 2 og 3 for Hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb, hworaf han swarer aller Kongelige Skatter etc. og desuden howeriet til Sophienlund efter tilsigende uden ophold eller henstand, samt i ræde Pænge betaler Landgilde 4 rdr 1 mk 15 sk til hwer 11 Decb. Bygningen er 38 fag som han skal forbedre og holde i Stand, Besætning 4 Køer 5 Bester 4 a 5 ungnød 8 faar een Grise Soe begge med yngel, wogn, Plou, harwe med dertil fornøden Redskaber af alle Slags ansadt for 110 rdr wærdie, hwilket med æde og Sæde Korn som inwentarium til gaarden skal forbliwe etc. Hand skal og bestræbe at faae hands skowlod om ej endeel af den store/same? Lod indhægnet med steen og Jord=diger, med torn Plante owenpaae, og wed Siden med Piele og andet som skiker sig til grunden, fornemmelig holder hand  hands Ildstæder i stærk, Reen og forswarlig stand, og med sig og underhawende omgaas forsigtig med Ild og lys, samt aldeeles ingen thobaks=Røgen Lader ske i og wed gaarden under haard straf i følge derom forordning, tager ingen indsiddere uden min tilladelse tilhuuse, holder weje og wandstæder i Sær den sidst begyndte Dam paa gaden, Saaledes i stand sadt, at den i alle tider kan holde tilstrækkelig wand for Byen. Er mig lydig etc. Desuden lewerer hand aarlig 2 skipper Rug... Og 2 skipper Byg til Rasmus Jørgensens smaae Børns opdragelse i 6 a 7 aar; men i alt øwrigt holder sig Hs Majts. allernaadigste Low og forordninger efterrettelig etc. 12 Juli 1785.

18 (fol 29)
Ungkarl Søren Sejersen af Oldrup fæster den halwe part Gaard i Fruering Bye under Mtr nr 3 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc som Niels Michelsen sidst beboede og fradøde, paa maade hand ægter den afdødes Enke. Han skal sware alle Skatter etc. samt forrette Howeri til Sophienlund som begynder førstkommende St Hansdag 1787 og for eftertiden ligesom en af de andre halwe gaarde i Byen efter tilsigende uden ophold eller henstand, samt i Pænge som landgilde, arbejds og Plowhawre Pænge i alt 3 rdr 5 mk 1 sk til hwer 11 Decb. Bygningen er 49 fag og Besætning 6 gode Bester, 5 Kiør, 5 andre unghøweder og 14 faar fornøden wogn, Plou og harwe Redskaber, hwilket med æde og Sæde=korn som Inwentarium til gaarden skal forbliwe etc. Han skal bestræbe at faa hs Skow Lod eller Een deel af samme indhægnet helst med steen eller andet jord Diige og torne derpaa plantet samt wed Siden i groben med Piele og andet som Skikker sig til Grunden, fornemmelig holder hands ildstæder i stærk Reen og forswarlig stand, wed Sig og underhawende Lade omgaaes forsigtig med ild og Lys, samt ingen thobaks=Røgen lader ske i og wed huusene eller i gaarden uden haard straf i følge derom forordning, tager ingen indsiddere uden min tilladelse tilhuuse, holder weje og wandstæder wed byen hands anpart især den Nye Dam paa Gaden saaledes i stand at den i alle tider kand hawe tilstrækkelig wand for Byen, holder Sig Skiftebrewet efter hands formand af 31te May 1785 efterrettelige, Er mig lydig etc. 10 Nowb 1786.

19 (fol 30)
Rasmus Pedersen, i Fruering fæster et huus som hands Moder Rasmus Laursens Enke Sidst Beboede og mindelig til hannem afstandet hawer, tillige med den wed Markens udskiftning huuset tillagde Jordlod wed Wirring mark Siide, hworaf han swarer til hwer 11 Decb huuspenge 1 rdr 2 mk og af Jord Lodden 2 rdr 2 mk ialt 3 rdr 4 mk samt forretter de Sædwanlige 2de Dages gang og grawnings arbejde til Sophienlund eller andet i dets stæd ligesom ogsaa betaler alle andre skatter og byrder til Kirke og Skole etc. Han skal forbedre og især faa renset Jordlodden for Steen og samme mellem Lodden Wirring og Hwolbæk markskieller henført og til hegn opsadt hands andeel i Sin tid Saaledes at hand med De øwrige huusmænd kand fortiene en præmie, holder hands ildstæder Reen i stærk og forswarlig stand omgaaes forsigtig med ild og Lys holder fred og Enighed med alle og især med hands moder opfylder og Retter Sig i alt efter for Eeningen mellem Dem af 23de Juli 1786. Er mig lydig etc. 10 Nowb 1786.

20 (fol 31)
Rasmus Hansen af Oldrup fæster Søren Mortensen Smeds gaard i Fruering.
Contract:
Paa hwad maade Søren Mortensen Smed afstaaer hs i fæste hawende gaard i Fruering til ungkarl Rasmus Hansen af Oldrup i forwentl. wores høye og Naadige herskabs aprobation og samtykke. -
1)
Antager Rasmus Hansen Gaarden til nu førstkommende 11te December med ald dens Besetning inde og ude, saaledes som alting forefindes, hworaf han forretter howeriet til Sophienlund indtil Sæden er lagt det første foraar Paa same maade som Søren Mortensen det har forrettet, men fra den tid og fremdeeles giør hand ej meere howerie end Een af de halwe gaarde ibdm imod at hand fra 11te Decb Swarer aarlig Landgilde arbejds og Plou hawre pænge i følge det ham lewerte fæstebrew, Da de gamle lower at gaae tilhaande med ham og gaard Beboeren paa muelige maade i kiærlighed. -
2)
Imod Saaledes at tiltræde Gaarden, ægter hand Søren Mortensens yngste Datter og til første Snapsting betaler hand til herskabet 133 rdr 2 mk som i Sin tid skal gien leweres til Søren Mortensens Søn naar hand bliwer myndige tillige en Sæng eller derfor 12 Rdr, og imedens Capitalen staaer wed Herskabet, deraf nyder Lowlig Renter, hwis Renter bliwer drængens Løn indtil hand bliwer 16 aar, samt føde og Anstændig klæder i bemeldte tid; Men fra 16 aar og til hand bliwer Myndige om høje herskabet wil wære saa Naadig; Maatte de aarlige Renter lægges til Capitalen som for ham og Godset kand bliwe til Nytte.
3)
Den ælste Datter skal Rasmus Hansen giwe en Sæng saa god som 24 Rdr; Der foruden giøre hendes Brøllup paa anstændig maade, naar hun anstændig gifter Sig, men hwad meere hun af Foreldrene tiltenkes maae hende af Dem giwes imedens de lewer. Thi efter Deres død falder Deres efterladenskab til Gaard Beboeren som imidlertid Swarer Dem følgende ophold om de Gl: wil tage den.
4)
3 td Ruug, 3 td Byg og 4 skp Hwedgryn, 4 Lpd Flæsk, 3 feede Giæs og Gaarden holder Giæs, Deres Korn til og fra Mølle køres, 6 Læsser tørwe, ald efter Præst og Degn, samt halw Extra Skatt aarlig, Men naar een af De Gl. wed Døden afgaaer Swares kuns halwparten aldting/:undtagen tørwene, den heele hawe, og Jordet lige ud i Øster til Dammen tillige det Dam=jord som er Wæster for huuset Dem til ophold er tillagt efter indhegning mellem Smiddien og lodstolpen:/ og da de Gl. Giwes en Koe og 5 faar naar De træder til huuset uden  for Gaarden som opholds huus, Saa maae de tage den bæste Koe og de 5 Bæste faar i Gaarden, og den Længstlewende maae ogsaa wælge hwilket den helst wel hawe, enten Koe alleene eller 5 faar til græs og foder lige wed gaardens Egne, og paa samme maade Nyder den længstlewende det foederet og Græsset, hwilke den helst wil wælge om De med gaard Beboeren ej anderleedes Eeniges.

Skulle det skee at De Gl. tager opholdet og huus med benefnte tilliggende, som haabes ej skee, Da det er dem at bliwe kiærlig sammen, men meere skam at tage ud wed ophold, men i Sidste fald skal Dem Dog giwes en God Sæng og Kister, og Brøg? Kar etc. til anstændig fornødenhed tillige med den wælegnede Koe og faar.

I Det øwrige Paaligger det saawel De opholds Nydende, som Giwende at omgaaes hwerandre i Enighed og Kiærlighed, at Høye Herskabet ey skal hawe ulejlighed for wores skyld saadant at bestyre.

Skrewet i Gjesing Øede Mølle Dend 29de Octob 1786. Søren Mortensen. Rasmus Hansen.

21 (fol 33)
Rasmus Hansen, fra Oldrup fæster en under Sophienlund Stamhuset tilhørende Gaard i Fruering Mtr no 3 Hkorn 6 td 2 skp 2 fc som Søren  Mortensen Smed sidst Beboede og mindelig til hannem afhændet hawer, imod at hand ægter hands yngste Datter. Han skal sware alle kongelige Skatter og afgifter saawelsom Landgilde, arbejds og Plou Hawre Penge i alt 10 rdr samt howeriet til Sophienlund som hands formand til førstkommende foraars Sæd er lagt, Men fra samme tid kuns som een af de halwe gaarde i Byen forretter. Bygningen der er i god stand er 70 fag, Besætningen dertil skal altid wære 9 gode Bester, 7 køer, 5 ungnød 12 faar 3 Swiin wogn, Plou og harwe med forswarlig tilbehør som i Ringeste skal wære 211 Rdr. foruden fornøden æde og Sædekorn som til Inwentarium skal wære wed Gaarden, opfylder og retter sig efter Contracten af 29 octb sidst mellem ham og formanden Søren Mortensen, desuden skal han ogsaa bestræbe hands Skou Lod eller Een deel deraf, indhegnet helst med steen, for tillige at rense grunden. Og samme tid efter anden Beplante owen paa med torn og wed siden i groben med Piile, eller andet som skikker sig til grunden, fornemmelig holder hands ildstæder i stærk, Reen og forswarlig stand, samt med sig og underhawende omgaas forsigtig med jld og Lys, og aldeeles ingen thobaks Røgen lader skee i og wed udhuusene, eller wed gaarden, alt under haard straf i følge derom forordning, tager ingen indsiddere tilhuuse uden min tilladelse, holder hands anpart af weje og wandstæder, i sær det Sidste paa Byens gade uden for hands port, saaledes at samme kan holde tilstrækkelig wand i god stand, er mig lydig etc. Kiøbenhawn 9 Decb 1786.

22 (fol 34)
Niels Andersen af Swinsager fæster Et 6 fag huus som hand i nogle aar har beboet med derwed liggende haweplads og gaards rum som i længden er 30 alen og i Bredden 45 alen med 2de jordlodder som wed udskiftningen er tillagt huuset i stedet for Græsning  samt det halwe af Fruering Kirke Jord beliggende paa Wirring mark mellem Niels og Olle Micheelsens Lodder paa De twende og Swinsager Mark paa tredie side. Beagtede Kirke Jord staaende for 2 fc Hkorn hworaf han skal sware alle Kongl. afgifter saawelsom til skole og Kirke m w og Personel skatter. Huspenge 2 rdr og af de 2 lodder 2 rdr, forretter 2 Dage grawnings arbejde eller andet til Sophienlund ligesom og aarlig i rette tiid lewerer uden henstand Den Sædwanlig gaard afgift 6 skp Byg af Kirke jordet til Sogne Præsten i Schanderborg, ingen ubekiendte Persohner, fremmede inderste løsgiængere eller omløbere huuse eller hæle? uden min tilladelse, huusets bygning forbedrer hand og holder i forswarlig stand, Jord lodderne med hawe og Gaards Pladsen dyrke og driwe, paa bedste maade og ingen flittighed derwed forsømmer i sær med at Rense jorden for steene og til Markskiællene henføre og til hegn opsadt, ligesom Haweplads og Gaardstæd indhegnet med Steene og Jord diiger og samme tilplantet med torn owenpaa  og Piile i Groben, hawe stedet uden Længere henstand med Æble og Pære træer og andre frugttræer, ymper humle og andre jordfrugter, samt ingen Plads lader frugtesløs henligge, holde hands Ildstæder Reene i stærk forswarlig stand, omgaaes forsigtig med ild og lys, ingen thobaks Røgen lader skee uden for Stuerne i nærwærelsen hands eller andre huuse. Er mig lydig etc.
Kbhwn 16 Decb 1786.

23 (fol 36)
Wolle (Walle)? Johansen i Swinsager fæster  det huus ibdm wed landewejen som hand iboer med de wed udskiftningen tillagte twende Jord lodder og hawepladser hworaf i betragtning hand selw har bygget huuset kuns Swares huus og Jordpænge aarlig 3 rdr, samt forretter til Sophienlund 2 Dages grawning eller andet arbeide betaler alle Kongelige skatter og afgifter, Personel skat etc. ingen ubekiendte Personer, fremmede Inderster, Løsgiængere eller omløbere huuse eller hæle uden min tilladelse, husbygningen som er 9 fag forbedre og holde i Low forswarlig stand, Jordlodden wed hawepladserne Dyrke og Driwe paa beste maade og ingen flittighed derwed forsømmer især med at rense for steen og opsætte som Diger i Markskiællene, hawestædet Synden huuset indhegnet og med torn beplantet, holde hands Ildstæder Reene i stærk forswarlig stand omgaaes forsigtig med jld og lys og ingen thobaks Røgen lader skee wed huuset udenfor for stuerne, Er mig lydig etc. Københawn 16 Decb 1786.

24 (fol 37)
Jens Andersen i Swinsager fæster de twende jordlodder paa Swinsager mark som hand wed udskiftningen blew tillagt, hworaf hand paa grund af græsnings og opholds jord kuns swarer Jordpenge  til hwer 11 Decb termin aarlig, samt forretter til Sophienlund 2 dages gang eller grawnings arbejde eller andet i dets stæd. Swarer alle kongelige afgifter etc. ingen ubekiendte Persohner, inderster, løsgiængere eller omløbere huuse uden min tilladelse.  Huset som hand iboer er 6 fag som hand skal forbedre og holde i forswarlig stand, Jordlodderne med hawe pladsen wed huuset dyrke og driwe paa bæste maade, og især Rense jorden for steen og samme til Markskiællene henført og til hegn opsadt, holder hands Ildstæder Reene i stærk  forswarlig stand, omgaaes forsigtig med Ild og Lys og ingen thobaks Røgen Lader skee nær wed huuset uden for Stuerne. Er mig lydig etc. Københawn dend 16 Jan 1787.

25 (fol 38)
Rasmus Jørgensen i Swinsager fæster, et fra Fruering flyttet, og i bemte Swinsager, wed Mølle Jenses opholds huus med en del forbedringer opbygget og i stand sadt 6 fag huus med det halwe af Fruering Kirke jord paa Wirring mark beliggende, som wed Markens udskiftning blew udlagt til Landewejen mellem Olle og Niels Michelsens Lodder samt Swinsager Markskiæl, staaende for Hkorn 2 fc. Swarer alle kongelige skatter og afgifter samt Sedwanlig gaaende afgift 6 skp Byg til Sogne Præsten i Schanderborg, forretter 2 dages grawnings eller andet arbejde til Sophienlund aarlig, ligesom andre Contributioner til Skole, Kirke etc. og Person skatter som er eller bliwer paabuden som wedkommer ham eller familie. Han skal flittigt dyrke og driwe Lodderne og i sær rense for Steen og opsætte disse som hegn i markskellene, hawestædet Sløyfet ej frugtesløs henligge og igien med De gl. Steene indhegnet, holder hands Ildstæder reen i stærk forswarlig stand, omgaaes forsigtig med Ild og lys, ingen thobaks Røgen lader skee uden for stuerne nær wed hands eller andres huuse. Er mig lydig etc. Københawn dend 16de Jan 1787.

26 (fol 39)
Gunder Hansen, af Rørt /: som efter 6 aars Soldater tieneste for skade i det høyere haandled med Sessions Pass Endkladiget?:/ fæster et huus Schakkenborg kaldet udflyttet til Fruering til Wirring mark skiæl som Rasmus Jensen Hwidberg Beboede og i minde til hannem afhændet. Hworaf swares huus og jord pænge 3 rdr 4 mk, forretter til Sophienlund twende dages forswarligen arbejde aarlig naar forlanges, korn høsten undtagen, som de andre huusmænd i Fruering, huusbygningen hawer hand at Bebygge og forbedre i Ringeste holder den saaledes i stand som wedhæftede Syns forretning af 12te Nowb Sidst wieser, Jordlodden Dørke og Driwer hand især Brydder og fører under Pløjen tid efter anden den gamle heede jord, renser den for steene og fører samme til mark skiællene til hegn mellem sig og andres skiæl og Lodder ej lader noget af lodden frugtesløs henligge eller bruge af andre, ingen fremmede tager til huuse uden min tilladelse, omgaaes forsigtig med jld og lys, ingen thobaks Røggen lader skee i og wed udhuusene, ingen Kongelig eller andre Restancer wære sig Extra - Personel skatter eller andet lader hwiile paa sig, huuset eller Jorden, men alting hwer sit stæd i rette tiid Clareret, er mig lydig etc. Huuset er 10 fag. Rathlousdahl dend 28de Decb 1789.
Ligelydende Original Fæstebrew har ieg modtaget som ieg i et og alt skal efterkomme. G: H: S:

Til witterlighed Jens Pedersen, Abel Kierstine Enke af? sal? Schmidt?

Syn og Taxations forretningen lyder Saaledes.
Anno 1789 den 7de Nowb indfandt wi underskrewne Rasmus Jepsen og Michel Carl begge af Giesing Bye os i følge Rettens udmeldelse af 8de octob sidst i Skakkenberg huuset paa Fruering mark under Sophienlund S: T: hs. eccel. Hr. Gehejme Raad Schach Rathlow tilhørende, for et holde en Lowlig Syn og Taxations forretning ower huusets Bygning, brøstfæld med Sædens Bestemmelse i anledning af Rasmus Jensens Hwidberg har afstaaet samme i mindelighed til ungkarl Gunder Hansen fra Rørth som begge war owerwærende og i hwis owerwærelse befandtes som følger
1)
Ower huusets Bygning og Stuehuuset som staar i Øster og wæster bestaaer af 7 fag og et indskor wed Øster Ende, indrettet, De 5 fag til Stue wærelse, 2 Stuer, 1 forstue og 2 kamre 1 Skorsteen og Own med twende Kakkelowne af steen. Bygningen udwendig af Eege tømer, Bindings wærk med Leer wægge og teglsteen i den owerste westre gulw? med fyr luft ower De fiire fag, og det 5te ower forstuen for Skorsteenen af wender? og Leer, 2 1/2 fag winduer af glas og Blye, fornøden Døre samt oweralt straae tag, bøge lægter og for det meste eege spænder. De andre 2 fag indrettet til Tærske og Korn Lade tillige med udskoret, som og bestaaer af tømer og fag? ligesom det anførte med Ladstænger ower Louen, hwilke alt befindes, og er i god stand. -
B)
Et udhuus staar i Sønder, indrettet til Koehuus og faarestie, bestaar af 3 fag bindings wærk, Eege under tømer Leer wægge, straae tag: 6 Ege Spænder og 2de Bøgge Dito og Bøge Lægter, som ligeleedes er i god stand. Altsaa findes ej denne Bygning nogen Brystfæld at paasette, og bliwer da samme nuwærende wærdie at taxere saaleedes. -
a)
De 5 fag Stuehuus a fagget 7 rdr          35 rdr
b)
De 2 fag Ladehuus med udskoret          10 rdr
c)
Udhuuset 3 fag                                   9 rdr

                                               -----------------

Ialt Bygningens wærdie                       54 rdr.

2)
Sæden til Jorden huset underliggende blew paaskiønnet at Saaes 1 td Rug 5 skp Boghwede og 6 skp Hawre aarlig, som den Nye fæster selw anskaffer, hwad som hand af den forrige Beboere ej allerede efter accord mellem Dem har modtaget, som han igien wed aftrædelsen lewerer tilbage.

At Denne Syns og Taxations forretning i alle maader er giort efter wores Samwittighed og bæste Skiønsomhed det wille wi til næste ting med wores Eed bekræfte. Datum utsupra Rasmus Jepsen Michel Carl.

At ieg med Denne Syns og Taxationsforretning i alle maader er fornøiet tilstaaes. Gunder Hansen.

Owerwærende paa høye herskabets wegne. P. Herchend.

Læst for Retten paa det Skanderborgske Distrikts Birketing den 12te Nowb. 1789 og protocolleret tilstaaer Ulr. Chr. Tolstrup.

Og afhiemlede saa Taxations mændene samme Deres forretning under Eed med opholden fingre efter Lowen, hworpaa de fra Retten blew dimitteret og tingswidne efter begiæring udsted. At saaledes for Retten er passeret og tilgaaet bewidnes med os De 8te mænd som der ware skrewen til Stokke. Dets til Bekræftelse under wore hænder og forseiglinger. Actum Anno Dis et Loco Utsupra. Muncheberg. Tolstrup.  (LS)

27 (fol 42)
Rasmus Christensen af Pederstrup fæster en Stamhuuset og Gosmer Hospital tilhørende  gaard i Ruude Bye under Mtr No 2 staaer for Hartkorn agger og Eng 6 td 1 skp 2 fc 1/2 alb hworaf hand Betaler aarlig Landgilde hwer Kyndelmisse 16 rdr 3 mk 1 1/2 sk til mig eller hwem Hospitalet og kisten er betroed Saawel som alle Kongelig skatter og afgifter og ellers i alle maader som formanden Jens Sejersen hawde indgaaet i følge Skifte brewet af Dato 19de April 1788. Serdeeles i henhold til Enken og hindes Børn samt den herwed hæftende Syns og Taxations forretning af 5te May dernæst som hand selw med indstændig begiæring har forlanget at maatte gaae ind udi og i Jens Sejersens stæd, baade at ægte hands trolowede afgangne Olle Simmensens Enke Birgitte Hansdatter og i alle maader at holde sig efterrettelige hwad hand i Et og aldt hawde indgaaet og antaget. Og siden ham gaarden fæstefrie er owerladt, skal hand saa meget meere, baade holde den i forbedring og wel saa god stand som da hand modtog den saa wel i Bygning som aldt andet i følge formeldte Synsforretning, eller og giwe i Dessen mangel saa meget aparte som ellers hands indfæstning af 50 rdr skulle hawe wæret, men til Desto meere opmuntring paa denne maade er ham eftergiwet, Saa skal hand og forswarlig Dørke og Driwe jorden og i alle maader wel behandler dens tilhørende i mark og Bye, at intet af samme forrykkes eller bortkommer til andre. -

Og da der er mange Steen paa Ruude mark og gaardens tilliggende, saa skal hand og beflitte sig paa at forbedre sine giærder i mark og Bye med gode Steengiærder, Plante derwed og om wed gaarden, hwad til grunden /: som og humle:/ kand wære beqwem, saa at ingen wigtig Plads ligger ubrugt, Særdeles skal hand omgaaes forsigtig med ild og lys hwortil og fostaaes hands Bage=own, Kølle og Skorsteene, ingen thobaks Røgen Lader ske i gaarden eller udhuusene, ej heller fremmede uden min tilladelse tager til huuse, wiser sig hørig og lydig etc.                  Rathlousdal den 28 Decb 1789.

Indholden saawel af Skifte brewet efter Olle Simensen som Taxations  forretningen ower gaarden, samt fæstebrewets gandske indhold skal ieg i et og aldt holde mig efterrettelige, af hwilke Deele mig er leweret ligelydende gienparter, hawende derpaa og forholde.

                                                                      Rasmus Christensen.

28 (fol 43)
Syns og Taxations forretningen Lyder Saaledes.
Anno 1788 d: 5te May indfandt wi underskrewne Peder Rasmussen og Jørgen Sørensen begge af Oldrup Bye paa Stamhuuset Rathloudahls Gods, og i følge Rettens udmeldelse af 28de April sidstleden, udi Olle Simensens fradøde gaard i Ruude Bye Gosmer Hospital tilhørende, for i den Nye fæstere Jens Sejersen fra Fillerup hans owerwærelse at holde en lowlig Syns og Taxationsforretning, i allerunderdanigst følge allernaadigst forordning af 8te Juni 1787, ower bemeldte gaard i Ruude Bye, som staar for Hartkorn agger og Eng 6 td 1 skp 2 fc 1/2 alb; dens Brøstfæld, Besætning, og Inwentarium af wogne Ploue og harwe Redskaber m. w. til gaardens og aulingens bedrift henhørende, samt at bestemme, hwad Sæde=korn, som enten allerede er Lagt og hannem leweres, eller endnu maatte behøwes, tillige med hwad tære=korn hannem efter billighed bør tilstaaes.

Wi foretog da denne forretning, som sagt i tiltræderens owerwærelse og til Syn. -

1)
Ower Gaardens Bygninger, Og befandtes
a)
Stue eller waanings huuset Nordre i gaarden, Eege undertømmer owerdeelen af furtømmer bestaaer af 11 fag deri 7 fag med Loft, 2 Skorsteene og en Own af Leer, indrettet til en stor stue, et Kiøkken og en Daglig Stue med en Kakkelown af Steen, Et Kammer, et bryggers og en forstue, samt et Alkowe Sængestæd i Kiøkkenet, alt i god tilstand: mangler alleene Paa Østergaul et Spændtræe som er brokket, som wil koste                                                                                 12 sk
Gawlen at Repparere med Spændtræet at opsette                     3 mk
1/2 tylt fiæl til 1 rdr arbejds Løn 3 mk                             1 rdr  3 mk
b)
wed westre Ende af Stuehuuset i samme Læng,
findes 5 fag udhuus, med indkiørsel under,
2 fag, wogn port 1fag og 2 fag til Korn Rom;
Ege under og fyr ower tømer, fandtes jordleedet
undtagen i god tilstand, mangler
Øster Ende 7 1/2 al. leed a 12 sk                                            5 mk 10 sk
Sønder Siide 6 1/2 al Dito a 12 sk                                           4 mk 14 sk
en tang? gawel at opsette                                                    2 mk
en Port eller et Leed, da ingen Lukke er

for Gaarden:
c)
Lade huuset wæsten i gaarden, Ege under og
fyr ower tømer, bestaaende af 12 fag i god
tilstand mangler Jordled paa Søndre Ende og
wæstre Side i alt 34 1/2 al Leed a 12 sk                           4 rdr 1 mk 14 sk
d)
Stald huuset Sønden i Gaarden, bestaar af 11
fag samme Bygning som forrige huuse, fandtes
i maadelig tilstand, mangler:
Sønder Siide 16 al Leder a 12 sk                                            2 mk

Saa og Fæehuuset indwendig, wil Repareres
og indrettes til 12 høweder og dertil smaae
tømmer foruden det gl                                                         5 mk
Arbeids løn                                                                        2 mk
Stalden til 6 Bæster behøwer ogsaa Reparation
hwis brøstfæld ansees at wære 5 mk, arbeids
Løn 1 mk                                                                  1  rdr
samt en stolpe 3 alen Lang                                   
             2 mk 8 sk.
e)
Et Lidet huus Østen i Gaarden bestaaer af 4re
fag mangler paa westre Siide 11we allen Leed .               1 rdr 2 mk 4 sk
Arbejds Løn for manglende jordleede ower alt
at erlægge                                                                1 rdr.

                                                                        ------------------------
Summa gaardens Brøstfæld og arbejdsløn i alt                15 rdr 2 mk 14 sk

 
Bygningens wærdie i nærwærende tilstand blew

Taxeret saaledes
a)
11 fag Stuehuus med Loft og ald indretning
ansees af wærdie faget 8 rdr                                    88 rdr
b)
5 fag udhuus wogn port, og indkiørsel a 2 rdr .             10 rdr
c)
12 fag Ladehuus a faget 4 rdr 3 mk                            54 rdr
d)
11 fag Stald huus med nu wærende
indretning 5 rdr faget                                              55 rdr
e)
4 fag Huus Østen i gaarden a 3 rdr                            12 rdr

                                                         ---------------------------
Summa Bygningernes nu wærende wærdie                 219 rdr.

hwilke Bygninger, wi efter hartkornet, anseer at wære tilstrækkelig nok til Fæsterens fornødne Brug. -

2)
Besætningen som er i gaarden
1 graae hæst 11 aar Gammel wurderet til                   16 rdr
1 graae Hoppe 11 aar 17 rdr 1 Brun Hoppe
7 aar 18 rdr                                                         35 rdr
1 Sort 2 aars mærplag 14 rdr 1 Sort Hoppe
6 aar 14 rdr                                                        28 rdr
1 skimlet mær 14 aar                                            4 rdr

                                                      -----------------------
Summa Besætningens wærdie                               83 rdr.

Denne Besætning af Bester, er efter wor Skiønsomhed, da gaarden ingen howerie hawer, tilstrækkelig til gaardens og aulingens Egen Drift. -

3)
Sæde og Tære Korn
Til gaarden er Saaed 5 td Rug, 5 td Ærter og 1 td 5 skp Hawre, det øwrige Behøwende Sædekorn, blew ham, nemlig Fæsteren leweret 5 td 3 skp Hawre 8 td 4 skp Byg og 2 skp Boghwede. -
Til Tære=korn, blew ham leweret 5 td Rug, 1 1/2 td Ærter, 20 skp Malt og 1 td Byg. Brødkornet og maltet ansees tilstrækkelig indtil Dette aars aul kan nydes men Byg til Gryn skiønner wi at wil mangle 2 td. - Der er 7 Personer i Gaarden til underhold. -

4)
Gaardens Inwentarium.
1 Beslagen wogn med fiæle, kurw, Løjne?, binde
Reebe og ald fornødenhed af Drætte tøy etc.             10 rdr
1 Træe wogn med fiæle, Løine, binde Reebe,
Drætte tøy, tømme og fiæl behør til ald slags brug        4 rdr
1 Pindwogn, De 2de hiul med gl Beslag                       1 rdr
1 good Plou med 2de Jærn                                       1 rdr
2de gode harwer med jærn tænder                            1 rdr 4 mk 

                                                                -------------------------
Summa Det fæsteren lewerede Inwentar wærdie         17 rdr 4 mk

Denne Inwentarium af wogn, Plou og Harwer, ansaae wi at wære forswarlig til Gaardens og aulingens Bedrift. -

Herforuden blew Fæsteren owerleweret, hwad Hospitalet, af den forrige fæsteres arwinger og wedkommende af boen er anwist til wederlag for manglende Bygfæld m: w: efter Taxationen nemlig:

1 Sort 2 aars qwie, nu af wærdie til                         6 rdr
3 aarings Swiin af stk 2 rdr                                  12 rdr
1 aarings qwie 2 rdr, 4 Giæs og
1 Gasse 1 rdr 4 mk                                              3 rdr 4 mk      

                                                             -------------------

                                                                 Er 15 rdr 4 mk

Fæsteren Jens Sejersen tilstod at hawe modtaget alt foranstaaende/: De Taxerede mangler undtagen:/ og at han Denne forretning war fuldkommen fornøyet. -

At Denne Syns og Taxations forretning er giort efter wor Samwittighed og bedste owerbewiisning, det wille wi til næste ting bekræfte med wor Eed. Datum Ruude den 5te May 1788.
Peder Rasmussen, Jørgen Sørensen.

Fremlagt Læst og af Taxations mændene med Lowens Eed under opragte fingre afhiemlet og bekræftet paa Hads Ning herredders ting tirsdagen d. 13 May 1788 testerer Nicolai Holmer (LS) H: Møller (LS)

Forewist i Skanderborg d 16de Decb. 1790 for  Bulow.

Ligesaa forewist i Schanderborg d 22 Dec 1791 tilstaar Paa S: T: Kammer Herre og Amtmand Bülows wegne. H. Lauritzen.

29 (fol 46)
Jørgen Rasmussen, fæster hands paaboende sted Heedewigslund kaldet i Wedslet Sogn, som ieg wed magelæg og Jordbytnings forEening af Sophienlunds mark med S: T: hr Kammer Raad Herschend af 30 Martii 1791 og af Hs Majets. Confirmeret 5te August derwed er blewet ejer af, og som for eftertiden skal tilhøre Sophienlund /: i stæden for det derfra som melt udbyttede:/ Hkorn 4 td 1 alb, hworaf hand swarer alle kongelige Skatter og afgifter m. w. og aarlig Landgilde til hwer 11 Decb 8 rdr. men ej meere af nogen slags til mig, huusbygningen som er 14 fag Bebygger og forbedrer i Ringeste holder same saaledes istand, at de alletider kand sware til den wærdie ... 57 rdr som det wed markens Taxering blew Wurderet for. -

Jorden Dørke og Driwe hand saaledes at intet frugtesløs henligger eller bruges af andre, giør mueligste flid at Rense den fra steen og til markskiellene henført til hegn mellem ham og andre Lodder, Planter Piiler, ymper Æble, pære og andre træer samt humle wed stedet, paaser at intet bortkommer, ej misbruger tørwejorden men skiæres saaledes at der med første igien kand woxe Eng paa stedet, ingen fremmede tager til huuse uden min tilladelse, omgaaes forsigtig med ild og Lys, ingen thobaks Røgen lader skee, i og wed udhuusene, holder hans Own og Skorsteene i god stand, ingen kongl. eller andre Skatter lader hwiile paa Sig, hartkornet eller Bygningen men hwer ting til sit sted i Rette tid Clarere, er mig lydig etc. Rathlousdahl d 6te August 1793.

30 (fol 47)
Jens Nielsen Loft, i Fruering - som formedelst Swaghed efter 8te aars Soldatter tieneste er udløst og nu betroes det huus i Fruering med tilliggende Jord lod No 1, som hands Moder for alder og Skrøbelighed mindelig til hannem afstanden hawer, swarer aarlig til hwer 11 Decb 3 rdr 4 mk samt forretter twende Dages mands forswarlig arbejde efter anwiisning til Sophienlund naar det paa sin aars tid korn høsten undtagen forlanges: Huuset som er 8te fag foruden Norder Siides udskud hawer hand at sætte i stand som det mangler efter derower holdte Syns og Taxerings forretning af sidst 2den febr hworwed fæstet Siden samme Brøstfæld er forøget i den tid han har haft huuset i answar, eller det og wil komme ham til Last naar sligt forsømmes. Jordlodden som og hawe pladsen wed huuset behandler hand paa bæst muuligste maade baade med at Rydde steene af lodden, og at føre Dem til Lodskiellene, at den oweralt kand tiene til Sæd og ey ligge unyttig. Og til Exempel for andre og Gawne sig selw, skal hand bestræbe, at fortienne en premie med Plantning frugtbærende æble og pære = træer og andet som kand skikke sig til Grunden, under hwilken flittighed hand ej forsømmer humle auling, ej tager fremmede til huuse uden min tilladelse, omgaaes warlig med ild og Lys, hworunder og forstaaes thobaks Røgen wed Huuset til fare og skade for hannem og byen, hands owen og Skorsteene skal hand ogsaa holde i stærk og forswarlig stand, ikke lader henstaa enten Kongl. aller andre Byrder etc. Rathlousdahl 6 August 1792.

30-ad 31 (fol 48)
Syns forretningen lyder da som følger. -
Anno 1792 Dend 2den Februarii war wi underskrewne Rasmus Jepsen og Michel Nielsen Carl begge af Giesing mødt i følge udmeldelse fra Retten af 12te Januar sidst udi Niels Loftes Enkes huus i Fruering som nu af Sønnen Jens Nielsen Loft i fæste modtages, for efter forordningen af 8de Juni 1787 at holde Lowlig Syn og Taxation ower dets Bygning med widere: wi foretog da denne forretning i tiltræderens owerwærelse som følger. -

1)
Huusets Bygning som ialt bestaar af 8te Fag Bindingswærk Ege under tømer, fyr og Ege Spænder, De halwe Nye fyr og Resten bøgge=Lægter, De 3 fag indrettet til en stue med Loft winduer og Døre, det 4de fag til Brøggers og de andre 4re fag til tærske=Lou koehuus, faarestie og tørwe-huus med Ladstænger oweralt: hwilket mangler saaledes. Wed Nordre Siide 5 allen Jord Leed, som er maadelig hielp dertil                                                                       2 mk 8 sk
tækket paa den Søndre Siide ower 4re fag
kand behøwe 3 trawer tag a 2 mk                          1 rdr
Loftet ower et fag at omlægge arbejds Løn dertil
saawel som heele Resten ansadt til.                             3 mk

                                                                -------------------

Summa Brøstfæld og Arbejds Løn                         1 rdr 5 mk 8 sk

Bygningens nuwærende wærdie blew paaskiønnet
og Taxeret saaledes. -

a)
De 3 fag i Stue a 6 rdr                                     18 rdr

b)
Resten Som er 5 fag med et Lidet udskor wed
Nordre siide for et fag a 4 rdr                           20 rdr

                                                     ----------------------------

Summa heele Bygningens wærdie                      38 rdr.

Til fornøden Sædekorn til huusets Jordlod blew paaskiønnet Aarlig at behøwes 4 skp Rug, 3 skp Boghwede og 10 skp Hawre, som den Nye fæstere Deels har modtaget og deels efter accord mellem ham og moderen selw skulle anskaffe, altsaa afgiwer han igien det heele wed aftrædelsen. At denne Syns og Taxations forretning er giort i owerwærelse den Nye fæstere efter wores samwittighed og bedste owerbewiisning det wi til næste ting med wores Eed bekræfte.
Datum Utsupra Rasmus Jepsen, Michel Carl.

Med denne Syn og Taxationsforretning er ieg som tiltræder i et og alt fornøyet. Jens Nielsen Loft.

Fremlagt, Læst og af Taxations mændene med Lowens Eed under opragte fingre afhiemlet og bekræftet wed Skanderborg Birketings Ret torsdagen d 9de Febr 1792. Testerer. Muncheberg (LS) U. C. Tolstrup (LS)

No 32 fol 49
Niels Jensen, Hjulmand fra Gram fæster et huus i Fruering med tilliggende jordlod no 4 som gaardmand Rasmus Nielsen sidst hawde i fæste og mindelig til hannem afstanden. Der swares aarligt 4 rdr samt forretter 2 dages mands forswarlig arbejde efter anwiisning til Sophienlund naar det forlanges/:korn høsten undtagen:/ huuset er 11 fag foruden nordre siides udskud hawer hand at bebygge og forbedre i Ringste holde det i den stand som wedhæftet Syns forretning af 2den febr sidst udwiiser. Han skal behandle hawepladsen wed huuset paa bæst mueligste, baade med at rydde Steenene og at føre dem til Lodskiellene, at den oweralt kand tiene til Sæd og ey ligge unyttig. - og til Exempel for andre og gawne sig selw, skal hand bestræbe, at fortiene en Premie med plantning af frugtbærende æble og Pære træer og andet som kan skikke sig til Grunden, under hwilken flittighed hand ey forsømmer humle anlæg og auling, ingen tager til huuse uden min tilladelse, omgaas warlig Med ild og lys, hworunder og forstaaes thobaks Røggen wed huuset, til fare og skade for hannem og byen, hans own og Skorsteene skal hand ogsaa holde i stærk og forswarlig stand, ikke lader henstaa enten Kongl. eller andre byrder som angaaer Personelle og andre skatter af huus og jord hwer ting til sit stæd og Rette tid Clareret. - Er mig lydig etc. Rathlousdahl den 6te august 1792.

Syns attest wedr owenstaaende:

33 (fol 50)
Anno 1792 Dend 2den Februarii war wi underskrewne Michel Nielsen Carl og Rasmus Jepsen begge af Giesing mødt i følge Rettens udmeldelse af 12te Januarii sidst udi Rasmus Nielsens huus i Fruering som nu af hiulmand Niels Jensen fra Gram modtages i fæste for efter forordningen af 8de Junii 1787 at holde lowlig Syn og Taxation ower dets Bygning med widere: wi foretog da denne forretning i tiltræderens owerwærelse som følger. -
1)
Stuuehuuset 8te Fag, hworaf De 5 fag indrettet i 2de Stuer og et kammer, med Loft winduer og Døre alt Ege under tømmer, fyr Spænder og Bøgge Lægter: De andre 3 fag indrettet til Lade, Koe og faarestie med Ladstænger ower same som mangler 13 allen jordleeder wed Søndre Siide og 2 alen wed gaulen a 1 mk                                2 rdr 3 mk
1 stolpe                                                                          2 mk 8 sk
2)
Et Lidet Udskor wed Nordre Siide for et fag
mangler 3 allen jordleed                                                     2 mk
3)
Et Udhuus paa 3 fag indrettet til hiulmands
wærksted og tørwehuus, bestaaende af Ege
undertømmer, Ege = fyr og Elle Spændtræer og
mulleeder? af sidsteslags, samt bøgge Lægter,
mangler 3 allen jord Leed a 1 mk.                                        3 mk
1 allen træe til at Repparere 1 stolpe i
øwerste Ende                                                                        12 sk
Iøwrigt fantes alleting i nogenledes god
stand og arbejds Løn til det manglende blew
anseet i Betraktning de gamel Materialer for                         3 mk

                                                                      -----------------------

     Summa Brøstfæld og Arbejds Løn.......                    4 Rdr 2 mk 4 sk.

Bygningens Nærwærende wærdie blew befunden
og taxeret saa og De 5 fag indrettet til
Stuewærelse med det lidet udskor wed a 6 rdr .          30 rdr
b)
De 3de andre fag til Lade Koe og faarestie
a faget 4 rdr                                                        12 rdr
c)
De andre 3 fag uudhuus til wærksted og tørwe
huus a 2 rdr                                                         6 rdr

                                                    -----------------------------

                          Summa Heele Bygningen Werdie   48 Rdr.

2)
Det fornødne Sædekorn til huusets jordlod blew paaskiønnet aarlig at behøwes 4 skp Rug 3 skp Boghwede og 10 skp Hawre som den Nye fæstere deels af den gamle modtog og Resten efter accord mellem Dem skulle selw anskaffe følgelig afgiwer den nye fæstere igien samme wed aftrædelsen. Og Denne Syns og Taxations forretning er giort i owerwærelse saawel den gamle som Nye fæstere efter wor samwittighed og bedste owerbewiisning: Det wi til næste ting med wor Eed wil bekræfte.
Datum Utsupra. Rasmus Jepsen, Michel Carl

Med denne Syns og Taxations forretning er ieg som tiltrædere i et og alt fornøyet. Niels Jensen.

Fremlagt Læst og af Taxations mændene med Lowens Eed under opragte fingre afhiemlet og bekræftet wed Schanderborg Birketings Ret torsdagen d: 9: Febr. 1792. Testerer Muncheberg, Tolstrup.

34 (fol 51)
Studiosus S: T: Jens Lund Degn til Fruering Menighed/: saalænge hand skoleholder Embedet der ibdm opwarter og betiener:/ den Jordlod under No 7  som gaardmand Rasmus Nielsen sidst hawde i brug for aarlig til hwer 11te Decb at sware, foruden De deraf gaaende tiender og twende Dags haand-arbejde til Sophienlund fiorten mark Danske til mig og efterkommende Stamherrer eller ordre. -

Denne Jordlod Driwer og Dørker hand forswarlig, hworunder forstaaes paa muelige maade at søge den Renset for Steen, og samme henlagt wed Markskiællene med meer til opmuntring for Naboerne og til at fortiene en premie. Øwrigt eller saa længe S: T: Lund skoleholdet forretter, Rette han sig efter hs. Majets low og forordninger - som især af høy samme (understreget) -  med dette Skoleholder Embede og Denne Jordlod Dependerer. Alt til bekræftelse under min Haand og Segl. Rathlousdahl Dend 22 Januar 1792.  Schach Rathlow. (LS)
Ligelydende med dette fæstebrews Rewers er mig leweret som i et og alt skal efterkommes tilstaaer Jens Lund.

Forrewiist paa Amts Contoir i Schanderborg den 21de December 1792 testerer H L Bülow..

Ligesaa forewist i Schanderborg Amts Contoir dend 18 Januarii 1794 tilstaar. H L Bülow..

35 (fol 52)
Søren Sørensen Loft fra Witwed fæster et Huus i Fruering med tilliggende Jordlod No 8 som Rasmus Pedersen sidst hawde i fæste og fradøde og hworwed hand nu ægter Enken. Swarer aarlig huus og Jord pænge 3 rdr 4 mk samt forretter 2de Dages mands forswarlig arbejde af grawning eller andet i det sted efter anwisning til Sophienlund naar forlanges/:korn høsten undtagen:/ huset som er 7 fag foruden 2de udskorer hawer hand et bebygge og forbedre i Ringste holder det i den stand som wedhæftede Synsforretning af 1te august sidst udwiiser: Ligesom og det fornødne Sædekorn derefter som Enwentarium alletide til god Rede at holde.

Jordlodden og Hawepladsen wed huuset behandler hand og paa bæst Mueligste maade baade med at Rydde Steene af Lodden og samme til Wirring og Hwolbæk markskieller som hegn henført og opsadt sin andeel saaledes at hand med De øwrige huusmænd kand fortiene en premie intet af jorden Lader Ligge unyttig, hand skal og bestræbe plantning af frugtbærende æble Pære og andre træer som kand skikke sig til Grunden, under hwilke anlæg hand ej forsømmer humle anlæg og auling, ingen tager til huuse uden min tilladelse, omgaaes forsigtig med ild og Lys, samt ingen thobaks Røgen wed huuset til fare og skade for ham og Byen lader skee, hands own og Skorstene skal hand holde i stærk og forswarlig stand, ikke lader henstaae enten Kongl. eller andre Byrder som angaaer Personel og andre skatter af huus og jord hwer ting til sin tiid Clareret, holder fred med alle og i sær med hands formands Moder og Retter sig i alt efter hendes for Eening  af 23 Julii 1786 og huuswærelse etc. Liegesom efter formandens Skifte. Er mig lydig etc. Rathlousdahl Dend 29de Nowb 1794. Schack Rathlou (LS)
Ligelÿdende fæste brew med wedhæftede Syn og Taxerings forretning modtaget som efter Begges indhold skal bliwe opfyldt og efterkommet i alle maader tilstaaer S.S.S. Til witterlighed Erich Rasmussen Hwidberg. -

Synsforretningen lyder saaledes:

Underskrewne Rettens Betientere i Skanderborg District. Giør witterlige at aar 1794 den 7de august mødte for Retten Sogne fogden Peder Michelsen af Wirring og Rasmus Jepsen af Gjesing, og i følge Rettens udmeldelse fremlagde Deres skriftlige forfattede Taxations forretning af 1ste aug. sidst ower Rasmus Pedersens fradøde huus i Fruering hwilken forretning lyder saaledes. -

Anno 1794 den 1ste aug. indfandt wi underskrewne Sognefoged Peder Michelsen af Wirring/: og i Peder Jepsens Sted i Skaarup som war syg:/ Rasmus Jepsen af Gjesing, og i følge Rettens udmeldelse af 10de Julii sidst udi Rasmus Pedersens fradøde huus i Fruering, som nu af Søren Sørensen Loft som ægter Enken i fæste modtages, for efter forordningen af 8de Junii 1787 at holde Lowlig Syn og Taxation ower dets Bygning med widere: Wi foretog da samme forretning i tiltræderens owerwærelse som følger. -
1)
Huuset som i alt bestaar af 7 fag og et udskor wed Syndre side for 1 1/2 fag, Et Dito for ald den østre Ende
mangler 10 all Jordleede wed Nordre Siide
og 2 al wed Syndre siide i alt 12 all a 1 mk .           2 rdr
1/2 windsker til wæstre Ende og Nordre
Siide 3 al                                                                       8 sk
arbejds Løn til istandsættelsen                                    2 mk 8 sk

                                                                      -----------------

                                  heele Brøstfælden           2 rdr 3 mk

Iøwrigt befandtes Huusets Bygning i Skikkelig
god Bygnings stand oweralt. Bygningens nu wærende
wærdie blew paaskiønnet at wære saaledes. -
a)
De 5 fag indrettet til stue og 1 forstue med
Loft winduer og Døre samt 1 Ownskorsteen og
2de Leer Kakkelowne a fagget 5 rdr.                      25 rdr

b)
De 2 fag indrettet til ladehuus og faarestie
med Ladstænger ower a 3 rdr                                6 rdr

c)
De store udskor wed østre ende til tørwehuus
og med Ladstænger ower                                     2 rdr 2 mk

d)
Et mindre udskor for 1 1/2 fag wed søndre Side
til Swiin og qwæghuus?                                       1 rdr

                                                                ----------------

                                  heele Bygningens wærdie 34 Rdr 2 mk

Hwilke Bygninger bestaaer af Bindingswærk Ege under
og fyr ower tømer, med nogle fyr og det meste bøge
lægter, samt straae tag og klinnede wægge. -
2)
Det fornødne Sædekorn til huusets Jordlod paaskiønnet aarlig: at behøwes 4 skp Rug  2 skp Byg, 2 skp Boghwede og 8 skp Hawre som alt sammen war saaed og befandtes i god grøde, som alt fæsteren har modtaget, følgelig afgiwer hand igien samme wed fratrædelsen.

At Denne Syn og Taxations forretning er giort/: i owerwærelse den Nye fæstere:/ efter wor samwittighed og bedste owerbewisning, Det wille wi til næste ting med wores Eed bekræfte. Datum Utsupra Peder Michelsens, Rasmus Jepsen. -

Med Denne Syn og Taxations forretning er ieg som tiltrædende fæster fornøyet. Søren S: S: S: Sørensen.

Læst paa Skanderborg Birketing den 7de aug 1794 og protocolleret tilstaaer U. C. Tolstrup. -

Og afhiemlede saa Taxations mændene Denne Deres forretning under Eed efter Lowen hworpaa de blew Demitteret og tingswidne efter begiæring udsted. -

At saaledes for Rettet er Passeret og tilgaaet bewidner med os De 8te tinghørere Jens Jensen, Jens Dreier, Jens Hyrde, Simon Kabbal?, Christopher Dresler, Poul Fyndboe og Christen Biering i Skanderborg samt Frederich Jensen i Wrold. - Dets til bekræftelse under wore hænder og forseglinger. - Actum Anno Die et Loco Utsupra. Muncheberg (L:S:) U: C: Tolstrup (L:S:)

36 (fol 54)
Peder Andersen fra Witwed fæster det huus i Fruering Bye med tilligende Jord Lod no 3 som Anders Jacobsen sidst hawde  fæste og fradøde, hworwed hand ægter Enken. Aarlig huuspenge 4 rdr 2 mk der erlægges til hwer 11te Decb termin samt forretter 2de Dages mands forswarlig grawnings arbejde eller andet i det sted efter tilsigelse til Sophienlund naar forlanges/:korn høsten undtagen:/. Huuset er 9 fag samt et udskor wed Nordre ende hawer hand et Bebygge og forbedre i Ringeste holder det i den stand som wedhæftede Syns forretning af 1ste aug sidst udwiser, ligesom Og det fornødne Sædekorn derefter som Inwentarium alle tider i god Rede at holde. Jord Lodden som og hawepladsen wed huuset behandler hand og paa bæst mueligste maade, baade med at rydde Steenene af Lodden og samme til Skiellene mellem ham og Naboerne som hegn henført og opsadt sin andeel saaledes at hand med De øwrige husmænd kand fortiene en premie; intet af Lord Lodden Lader ligge unyttig, hand skal og bestræbe Plantning af frugtbærende æble, pære og andre træer som kand skikke sig til grunden under hwilke hand ej forsømmer humle anlæg og auling, ingen tager tilhuuse uden min tilladelse, omgaaes forsigtig med ild og Lys etc. samt holder Skorsteene i stærk forswarlig stand.

Notat:
Og ligesom min formand Sl Anders Jacobsen gaw forsikring at herskabet ey skulle hawe byrde eller udgift med min kones Syster, som er komet til os da hun som følge ej hindes mand og ham er Godset uwedkommende:/saa endskiønd det ei er anført i fæstebrewet, forsikres dog herwed at herskabet ej heller i saa maade skal faae nogen udgift for hindes skyld.
Rathlousdahl Dend 29de Nowb 1794. Schack Ratlou (LS)

Ligelydende Fæstebrew med wedhæftet Syn og Taxerings forretning modtaget som efter begges indhold i alle maader skal bliwe opfyldt og efterkommet tilstaar  P. A. S.Til witterlighed Erich. Hwidberg. -

Synsforretning i uddrag:

Synsmændene Sognefoged Peder Michelsen af Wirring og i Peder Jepsen af Skaarups sted Rasmus Jensen af Gjesing foretog synet den 1 august 1791 ower Anders Jacobsens fradøde huus i Fruering  paa hs. Excellenies Stats Minnister hr. Schack Rathlous gods ifølge forordningen af 8de Junii 1787, i tiltræderens owerwærelse.

1)
Huuset som bestaaer af 9 fag og et udskor wed Nordre Ende, mangler 5 allen
Jordleede wed wæstre Siide a 1mk                                      5 mk
Arbejds Løn                                                                    1 mk

                                                                            -------------------

                                           Heele Brøstfælden           1 Rdr

 

Bygningen som er holdt i god stand skiønnes
at wære af wærdie saaledes. -
De 6 fag indrettet til 3 Stuer 2de forstuer
med 1 own 2de Skorsteene og 2de Kakkelowne,
med Loft Winduer og Døre a fagget 10 rdr                   60 rdr
De andre 3 fag til Lade og Koehuus samt
faarestie med Loftstænger a 6 rdr                             18 rdr
udskoret som bruges til tørw                                     2 rdr

                                                                     ---------------------

                                  Summa Bygningens wærdiee  80 rdr

Hwilke Bygninger Bestaaer af Bindings wærk Ege under og fyr owertømer, fyhr lægter ower 5 fag og Bøge Lægter paa 4re fag, Straae tække Leer wægge og den Søndre gaul med tegl steen muuret paa 4  taul nær.

Det fornødne Sædekorn til huusets Jord Lod paaskiønnes aarlig at behøwes 4 skp Rug, 3 skp Byg 2 skp Boghwede, og 8 skp Hawre, som altsammen war saaed og befandtes i god grøde, som fæsteren har modtaget og igien wed fratrædelsen afgiwer.

At denne Syns og Taxations forretning er giort etc. Læst paa Skanderborg Birketing den 7 august 1794.

37 (fol 57)
Erich Rasmussen Hwidberg, fæster det huus i Fruering med tilliggende Jord Lod No 2 som hands fader Rasmus Hwidberg sidst Beboede og mindelig til hannem afstandet hawer. Der swares deraf aarlig huus og Jordpenge 4 rdr samt forretter 2de Dages mands forswarlig grawnings eller andet i det sted efter tilsigelse til Sophienlund naar forlanges/: korn høsten undtagen:/. Huuset er 9 fag og udskor for ald østre Ende, hawer hand at bebygge og forbedre i Ringste fald det i den stand som wedhæftede Syns forretning af 1ste august sidst udwiser, Ligesom og det fornødne Sædekorn derefter som Inwentarium alletider til god Rede at holde. Han skal behandle saawel Lodden som hawepladsen og rense for Steen og anwende disse wed skellene som Hegn opsadt mellem ham og Naboer saaledes han med De øwrige huusmænd kand fortiene en premie, intet lader henligge unyttig, bestræbe Plantning af frugtbærende æble og pære=træer med widere som kand skikke sig efter grunden, under hwilke anlæg hand ej forsømmer humle anlæg og auling, ingen tager til huuse uden min tilladelse, omgaaes forsigtig med Ild og Lys samt ingen thobaks Røgning wed huuset og holder hands own og skorsteen i stærk og forswarlig stand etc.      
Rathlousdahl den 29de Nowb 1794. Schack Rathlou.

Synsforretning ower samme:

Giør witterlig: at Aar 1794 den 7de aug. mødte for Retten Sognefogden Peder Michelsen i Wirring og Rasmus Jepsen i Gjesing og i følge Rettens udmeldelse fremlagde Deres skriftlige forfattede Taxations forretning af 1ste aug sidst ower Rasmus Hwidbergs afstaaede huus i Fruering Bye dets Brøstfældighed, hwilken forretning lyder saaledes:

Anno 1794 den 1ste aug indfandt wi os underskrewne Sognefoged Peder Michelsen i Wirring/: og i Peder Jepsens Sted i Skaarup som war syg:/ Rasmus Jepsen i Gjesing, os i følge Rettens udmeldelse af gaars Dato udi Rasmus Hwidbergs huus i Fruering paa Hs. Exelences Stats Minnister og Gehejme Raad hr Schack Rathlous gods for at holde lowlig Syn og Taxering i følge forordningen af 8de Junii 1787 ower dets Bygning med widere i anledning Sønnen Erich Rasmusen samme huus til fæste owerlades: - Wi foretog da denne forretning i tiltræderens owerwærelse som følger.

Huuset som i alt bestaaer af 9 fag og et udskor for ald Østre ende, mangler 1/2 tylt fiel til at Reparere Loftet ower den Søndre Side i den Østre stue paa 6 al lang                                           1 rdr
10 1/2 trawe tag til den Søndre Siide 2 1/2
trawe dito til udskoret og 2de trawer Dito
til den Nordre siide i alt 15 traw a 3 mk                       7 rdr 3 mk
2 tylter Lægter til at hielpe heele huuset
med a tyltet 5 mk 8 sk                                            1 rdr 5 mk
wed Søndre Siide er ingen Jord Leede eller
wed udskoret ej heller under skiellerumterne
men stolperne sadte paa Steene. -
Arbejds Lønnen til det manglende i afdrag de
gamle Materialer                                                   1 rdr 4 mk

                                                                 -------------------

Summa Brøstfæld og Arbejds Løn                           12 rdr 2 mk

Bygningen som i sig selw er maadelig skiønnes at
wære af werdie Saaledes. -
De 4re fag indrettet til 2de Stuer, 1 forstue
med Loft winduer og Dørre, 1 Skorsteen og en
Leer Kakkelown a faget 4 rdr.                               16 rdr
2 fag til Lade og 2de fag til Koehuus og
faarestie med Ladstænger samt 1 fag til
tørwe og med Ladstænger a 2 1/2 rdr                    12 rdr 3 mk
udskoret som Materiel huus                                   1 rdr ? mk

                                                                 -------------------

                                   heele Bygningens wærdie  30 rdr 4 mk

hwilke Bygninger Bestaaer af Bindings wærk
Ege under og det meste fyr Owertømmer med
nogle Ege Spænder, samt bøgge Lægter straae
tækt og klinnede wægge. -
2)
Det fornødne Sædekorn til huusets Jord Lod paaskiønnes aarlig at behøwes 4 skp Rug, 2 skp Byg, 2 skp Boghwede og 8 skp Hawre som altsammen war saaed og befandtes i god grøde, som alt fæsteren har modtaget, hwilke hand igien wed fratrædelsen afgiwer. -

At denne Syn og Taxations forretning er giort:/ i owerwærelse af den nÿe fæstere efter wor samwittighed og beste owerbewiisning det wil wi wed næste ting med wores Eed bekræfte. Datum Utsupra, Peder Michelsen, Rasmus Jepsen.

Med Denne Syns og Taxations forretning er ieg som fæster fornøyet. Erich Rasmussen.

Derefter læst og afhiemlet paa Skanderborg Birketing den 7 aug 1794 etc.

38 (fol 59)
Jens Pedersen i Swinsager fæster den halwe gaardpart under No 3 og 4 staaende for Hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb som hands Moder sidst beboede og mindelig til hannem afhændet hawer, hworaf han swarer alle Kongelige skatter og afgifter, forretter Howerie til Sophienlund efter wedhæftede Schema i Owerensstemmelse med den kongl. høreres Commissions kiendelse af 3de Junii 1796; uden ophold eller henstand betaler landgilde og Plouhawre pænge til hwer 11te Dec 4 rdr 2 mk 15 sk. Gaarden Bygning som er 35 fag huus, bebygger og forbedrer han, i det mindste holder han samme, saawelsom Inwentarium og Besætning i den Stand, som wedhæftet og afhiemlede Syns forretning af 29de Marts 1798 wiser; alt til Awlingens Drift og fremgang i God Stand; intet deraf lader forrykke eller bruge af andre med hwad Nawn hawes maae. - Hans Skowlod, og den wed Gaarden halw indhægnede Toft skaffer han indhægnet, helst med Steen og andet Jorddiige med Torn paaplantet samt wed Siden med Piil eller andet, som skikker sig til Grunden. - Holder hans Ildstæder reen i stærk forswarlig stand, wed sig og underhawende omgaaes forsigtig med Ild og Lys, ingen Tobaksrøgen lader skee i og wed Udhuusene eller i Gaarden, ingen Indsidder uden min tilladelse tager til huuse. - Holder hans anpart af Weie og Wandstæder i god Stand, især den nye Dam paa Gaden, saaledes at den i alle Tider kan hawe tilstrækkelog Wand for Byen. - Holder fred og Enighed med alle især hans Moder; opfylder og retter sig i alle Maader efter Opholds foreeningen imellem Dem, Er mig lydig etc.
Rathlousdahl Dend 14 Nowb 1799. Schack Rathlou (LS)

39 (fol 60)
Af Tørsting Wrads Herreders Auctions Protocol for saa widt Auction forretningen, holden Onsdagen den 21de August sidst ower Nørsnede Sogn Konge Korn Tienders bortforpagtning angaaer, saaledes lydende.

Anno 1801 den 12te August blew efter Begiæring af hr Inspecteur Haarup paa Gerstorphslund af undertegnede Landwæsens Commissair og Herredsfoged Holst fra Brædstrup som Auctions Dericteur udi Tørsting Wrads herreder udi owerwærelse af Witterligheds Widnerne, Jens Nielsen af Klowborg?? og Hans Christian Smidt af Hagl? paa Tingstædet udi Klowborg? foretaget offentlig Auction ower Nørre Snede Sogns Konge Korn Tiende, til bortforpagtning.

Der war tilstæde den Aarhuus Awis No 62 af 5te August sidst hwori denne Auction under 31te forrige Maaned war publiceret, tillige med en Placat, af samme Dato, der under 9de August sidst war bekientgiort for Nørre Snede og Eystrup Sogne, der af blew  Bekientgiørelsen i Awisen, antaget til Indførsel og lyder saaledes.

Konge Korn og Qwæg Tienden af Nørre Snede Sogn  Wrads Herred, bliwer wed en Eeneste Auction som holdes paa Tingstedet udi Klowborg? onsdagen dend 12 August førstkommende kl 10 formiddag, stillet til bortforpagtning efter de wed Auctionen fremlæggende Conditioner.

Det tiendeydende Hartkorn er af Agger og Eng 219 tønd: 3 skp 2 f 2 alb. Skouskyld 4 skp 3 f 1 alb og tiltrædes forpagtningen strax. -

                                                    Brædstrup den 31 Julii 1801.  Holst.

Hr Inspecteur Haarup fra Gerstorfslund mødte og fremlagde affattede  Conditioner af Dags Dato tillige med den deri næwnte Specification af 29 Juni 1782 ower Sognets Hartkorn hworhos Hr. Haarup anmærkede, det som Conditionerne tillige Wise at det blot er Konge Korn Tienden der bortforpagtes og at denne forpagtning skeer pa S: T: Hofiægermæster Holsteins Liwstiid. -

Efter disse Conditioner begiærede Hr. Haarup Auctionen fremmet. - Bemeldte fortegnelse af 29de Julii 1782 tillige med de fremlagde Conditioner blewe antagen til Protocollation og Lyder: -

Specification:
Ower Nørre Sneede Sogns underliggende Contribuerende Hartkorn saaledes samme befindes efter Amtstuens Matricul for Silkeborg Amt Nemlig. -

(Derefter følger stederne og Hkornet.)

Nørre Snede By - Grettrup By  - Hampen By - Byens alm. huusmænds Iord - Bast By - Biørnskou - Arreschou - Nør Howed - Nortwig - Plougmands Hauge - Hunds houd - Søe Halle - Nør Keilstrup - Synder Keilstrup - Wester Keilstrup - Lawet? - Ibsgaard - Hampenberg - Hampensøe? - Solgaard - Øster Bøgeskou - Wester Bøgeskou - Mellem Bøgeskou - Kobberhauge - Friisbusk.

Forbemelte Sogns Konge Tiende - Kirke Tiende

Tilsammen Agger og Eng: 224 td 7 skp 2 fc 2 alb Skow 4 skp 3 fc 1 alb

Konge Tiende 31 td - Kirke Tiende 35 td 6 skp.

Derefter følger Conditionerne, som jeg ikke for nuwærende wil afskriwe.

Retten oplæste derpaa Ord til andet, bemelte Conditioner, hworpaa Tienden blew i følge samme opraabt a td hartkorn 4 mk 12 sk og blew da de 3de høyste Bud følgendes, hr Inspecteur Haarup fra Gerstorfflund 5 mk 4 sk, hr Kammer Raad Søltoft til Tyrrestrup paa Sognets wægne 1 Rdr a td Hartkorn og Landwæsens Commissair, samt Herreds foged Holst i Brædstrup 1 rdr 2 sk a tønde hartkorn, hwilket høyeste Bud, Da intet Owerbud skeete bekræftedes med hammerslag. Høyeste Bud giort af hr Kammer Raad Holst, blew som fordeelagtig for Stiftelsen antaget. - Auctionen blew som fuldendt sluttet herwed, og det passerede Stadfæstet, med alle wedkommendes underskrift, Actum Utsupra
Holst. Paa hr Hofiægermæster Holstein Rathlous Wegne Haarup. Til Witterlighed H. C. Schmidt, Jens Nielsen.

Da ieg som forpagter af Nørre Snede Sogns Konge Tiende efter Auctions Conditionernes 4de Post er pligtig at stille Selwskyldener Caution for den Aarlige forpagtnings afgift, og de kongelige Skatters erlæggelse af Tienden, Saa beder ieg forbindtligst at Welærwærdige hr. Christen Somer i Winding efter sit mundtlige Løfte wil tage denne Caution paa nærwærende Gienpart af Auctions forretningen.
Brædstrup den 17de August 1801. - Holst.

Efter forlangende Indtræder ieg hermed som Selwskyldner Cautionist for det af Kammerraad og herredts foged Holst i Brædstrup wed auctionen d: 12 august sidst giorde Bud for Nørre Snede Sogns Konge Korn = Tiende det i owerensstemmelse med Auctions Conditionernes 4de Post til Bekræftelse herwed under min haand og Segl. 
Winding den 17 August 1802.        C. O. Somer (LS)

Det wed foranmeldte giorte høyste Bud paa Nørre Snede Sogns Konge Korn Tiende bliwer herwed som antaget stadfæster af -      
T. C. Holstein Rathlou. Gienpart forretningen med Original approbationen modtaget af  Holst.

40 (fol 66)
Rasmus Pedersen i Swinsager den halwe gaard part ibdm under Mtr no 1 og 3 staaende for hartkorn Agger og Eng 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb som hans fader sidst Beboede og fradøde, hworaf han swarer alle kongelige Skatter etc. forretter Howerie til Sophienlund efter wedhæftede Howerie Reglement i owerensstemmelse med den kongl. Howerie Commissions kendelse af 3 Juni 1796 uden ophold eller henstand. Betaler Landgilde og Plouhawre Penge aarlig til hwer 11 Decb 4 rdr 2 mk 15 sk. Gaardens Bygning som er 47 fag bebygger og forbedrer han, holder saawelsom Inwentarium og Besætning i den Stand som wedhæftede Syns forretning af 14de August sidst udwiiser alt til aulingens drift og fremgang. Hans Skoulod og den wed gaarden indhegnede toft med Steen holder han bestandig indhægnet, Skowlodden med Jorddige og Torn owenpaa diget og Piler wed siden og andet som Skikker sig til grunden, holder hans ildstæder reen i Stærk forswarlig Stand, wed sig og sine folk omgaaes forsigtig med ild og Lys, ingen Thobaks Røgen lader skee i og wed udhusene eller i Gaarden, ingen indsidere unden min Tilladelse tager til huuse, holder hans anpart af weje og Wandstæder i god Stand især den nye Dam paa gaden saaledes at i alletider kan hawe tilstrækkelig Wand for Byen. - Er mig lydig etc. Giersdorffslund d 18de August 1805.  
Holstein Rathlou (LS)

Fol 67:
Synsforretning wedr. no 40.

Anno 1804 den 14de August war wi underskrewne Jens Pedersen Sognefoged i Wirring og Hans Pedersen af Gjesing mødt i følge Rettens udmeldelse af 12 Juli sidst udi fradøde Peder Madsens Gaard i Swinsager som af Sønnen Rasmus Pedersen i fæste modtages for efter forordningen af 8de Junii 1787 at holde lowlig Syn og Taxation ower bemte gaards Bygninger, Sæde og Tære Korn med Inwentarium etc i Tiltræderens owerwærelse.

Ower Gaardens Bygninger. -
a)
Stuehuuset norden i gaarden bestaaer af 14 fag Bindingswærk Ege undertømmer for det meste Ege Spændtræer, fyr bøge og Ege Legter, Straae Tække, muursteen i alle de underste Wægge den wæstre gaul og en deel i den Østre gaul, resten klinede wægge indrettet i 3 Stuer, 1 kammer forstue og Brøggers ... wed og 2de Skorsteene, samt et Skorsteens Rør og en Steen Kakkelown, med Winduer og Dørre forsynet og Loft ower heele huuset, paa own og Skorsteene nær befandtes altsammen i god Stand undtagen 2 fag Tække ower Bryggerset nordre side hwortil fandtes i Gaarden 3te Lang Halm. -
b).
Laden synden i Gaarden 11 fag Ligeledes Bindingswærk Ege undertømer, fyr og Ege Bielker, Ege Spændtræer paa twende nær som er fyr og for det meste fyrlægter, Kline wægge undtagen underste wægge i syndre Side og den wæstre gaul som er sadte med Muursteene og Straae Tække mangler ikke heller noget men alt i god stand. -

c)
Stald, Hakkelse og hughuus wæsten i Gaarden 11 fag med 2de fag til Wogn og Kiøreport med Port for af fyr ogsaa Bindingswærk Eege under og fyr owertømmer halw fyr og halw Bøge Lægter muuret Wægge wed wæstre Side i de underste Wægge og den wæstre gaul, Resten klinede wægge samt Straae tække med Ladstænger ower de 10 fag er alt i god Stand. -
d
Karlens?, faarestie, Tørwehuus med kiøreport i alt 11 fag, Eege Bindingswærk, fyr Spændtræer fyr Lægter, Straae Tække, Ladstænger ower 5 fag, alt klinede Wægge mangler ej heller noget men i nogenlunde Stand. -

Derefter følger den ansatte værdi etc.

Den almindelig udsæt til Gaarden er Aarlig 2 Tdr 4 skp Rug 2 skp Ærter 7 Tønder Byg og 7 tønder Hawre som blew seet at wære saaed og som alt befandtes at staae i god grøde.

Det fornødne Ædekorn Deklarede tiltræderen at hawe modtaget som og befandtes wed Stædet.

I saadan tilstand blew denne gaard og besætning med widere Tiltræderen owerleweret som blew anseet at wære det fornødne af Besætning og Inwentarium saawel til gaarden som howeriets Drift i Owerwærelse af Gods Eyerens fuldmægtig Peder Herschend paa Herrschendsgawe. -

At denne Syn og Taxations forretning er giort efter Samwittighed og beste Owerbewiisning det wille wi til næste Ting bekræfte med wores Eed. Datum Utsupra. Jens Pedersen. Hans Pedersen. -

Howerie Reglement:

For Rasmus Pedersen i Swinsager under Aulsgaarden Sophienlund. -

Gaardens Aggerland indeholder 120 td Land a 14000 kwadrat al. og er inddeelt i 9 Indtægter af hwilke 4 Aarligen besaaes 2 fredes til Her og 3de græsses. - Af Sæde Indtægterne brydes Aarlig fra gammel eller grøndjord og Pløjes 2 gange og besaaes med Byg eller Boghwede een Indtægt besaaes med Rug hwortil Pløyes een gang, een Indtægt Stubjord saaes med Byg og dertil Pløyes 2 gange, een Indtægt besaaes med hawre og Pløyes een gang. - Til al Sæd harwes ikkun een gang forswarlig til Byg tromles forswarlig stedse Iorden efter Sæden og Byg og Hawre Landet og harwes naar omstændighederne udkræwer det. -

De ... som med en Autoriceret Landmaaler Afsættes og afpæles til hwer spand i de 9 Indtægter er han pligtig i de Aarlige 4 Sædemarker forswarlige at giøde, Pløye, besaae, harwe, tromle og naar det er fornødent opharwe, kornet deraf høste opbinde i wanskeligt wejr rygte paalæsse indage og i Laden fratage. -

De til kornets opbinding fornødne Baand besøger Bønderne snorde af den halm som dem dertil fra Aulsgaarden leweres. -

Aulsgaardens Enge udgiør tilsammen 82 td land som bliwer for hwer Roede 27 1/3 td Land. -  den deel i bemelte Enge som tilfalder hwer Roede deele Mændene mellem sig efter Engenes meer eller mindre beswærlige Slæt i ligge Lodder som de tillige med ethwer howmaal i Gaarmarken? slaaer, holmen først, deraf spræder wænder weirer stakker rygter paalæsser indager og paa Lofterne fratages. -

De bud som møder i Laden for at fratage Korn eller Høe bør forbliwe der saalænge Indagningen for den Dag wed warer. -

Wed Kornets og Høets Indagning skulle de bud som hawe paalæsset i Marken og i Engen sammenriwe og den sidste Wogn indkiøre det paa Wejen spilte Korn og Høe. -

Af ind og udwændig hegn om gaardens Marker har han at wedligeholde de ham efter Taxation tildelte howmaale fl (fawne?) 3 1/2 ? Dobbelte steengierder 74 ? Jord wold med paasadte Piilgierde? og 56 ? Lewende gierde. - Han fælder sawer storkløwer i Torrild Skow og derfra hiemkører til Sophienlund 1 ? Bøgebrænde a 1 al: og Stawes? Længde a faunen 3 al Høy og 3 al bred. - heele Swinsager for de fælder og førrer til  Sophienlund 1/2 f? Gawntømmer. - Han skiærer udbærer stakker og rygter og hiemkører til Sophienlund 3 læs Tørw fra Sparkiers Mose og Torrild kierrer. Til et Læs tørw hører 400 stk, og hwer Tørw skal wære 7 Tommer Lang 5 Tommer bred og 3 Tommer tyk.

Til at rense Korn og opbære det paa Loftet forretter han 8te gangdage

Til at oprense Wandgrøften som nu befindes paa Marken 1 gangdag

Til at rense Enge i foraaret 2 gangdage

Til Wandstæders Rensning  1/2 Spændag 1 gangdag

Til Stænger og Løw at huge hiemkøre og oplægge 1/4 Spændag 1/2 gangdag

Til Auls og Ladegaardens Wedligeholdelse 2 Spændag .. 1 gangdag

Til at Wedligeholde howweiene paa Gaardens Marker som tiener til Bøndernes Nytte og Lættelse 1/2 spænddag 1/2 gangdag

Til at fløtte .. samt høe og halm 1/4 Spændag 1/2 gangdag

Til korn ægter til Aarhuus, Horsens, Skanderborg eller lige langt 7 Spændage

Til at hente Sedekorn dog ikke ower Kornegternes

længder ... 1/4 Spændag.

                                 --------------------------

                                       ialt 10 3/4 Spændag 14 1/2 gangdag.

Til at fløtte forpagteren naar fornødent giøres af hwer mand  1 Spændag

De til Wandstædernes Rensning til Stænger og løws hugning og hiemkørselgaardens Reparation how-Weienes Istand sættelse til korn ægter og til sædekorns hentning fastsatte spænddage Gangdage maae ikke anwændes til noget andet Brug end det hwortil de her ere bestemte. -

Ugentlig maae i det høyeste fordres. -

I Pløyetiden 2 Pløye 1 harwedag

I Høe og kornhøsten 1 Spænd 5 Gang dage

Eller og 2 Spænd 3 Gang dage

I Møgagnings tiden 2 Spænd 2 Gangdage

I Hægningstiden 1 Spænd  3 Gangdage

I den øwrige Aarets Tid 1 Spænd 1 Gang dage

Et Bud renser i Januarii og Decb Maaneder 3 td Rug eller Byg eller 4 td Hawre. - I Nowb og Februarii Maaneder 1 td meere af hwer slags og i den øwrige Tid 2 td meere af hwer slags. I korn og ægter skal 3 td Rug eller 3 td Byg eller 4 td Hawre eller 2 1/2 td ærter regnes for et Læs. - Han medbringer Sække til Kornets Transport. -

Til de Arbejde for hwilke ikke ere Tilsat hwad i en Dag skal forrettes bliwer Arbejdstiden at bestemme efter forordningen af 23de Martii 1791we.

Forestaaende Reglement har ieg befunden Rigtig owerensstemmende med den mig forewist udskrift af Commission Protokollen 1796 attesteret af dawærende Amtmand bekræfter Skanderborg d: 22 Nowb. 1805. Bagger. -                                                    

Forewist. - Aarhus 3 Nowb 1806 (Sign). Ligesaa 4 febr 1807 (Sign). Ligesaa den 23 Jan 1808 (Sign).

41 (fol 71)
Anders Rasmussen fra Ring Kloster - Landwærnsmand - fæster den part Gaard i Swinsager som Jens Pedersen sidst beboede Matr. No 4 og 3 Hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb, hworaf swarer alle Kongelige skatter etc, forretter Howeri til Sophienlund, betaler Landgilde og Plowhawre Pænge til hwer 11 Decb aarlig 4 rdr 2 mk 15 sk.

Gaardens Bygning er 37 fag som han Bebygger og forbedrer holder Inwentarium og Besætning i den Stand som wedhæftede Syns forretning af 2 Decb sidst udwiser alt til Aulingens Drift og fremgang. Den til Gaarden liggende Skow og Giærselhug Lod saawelsom den liden Hawe wed Gaarden holder han bestandig indhægnet med Steen og Jord Diige og Torn owenpaa samt Piile wed siden i Groben eller andet som skikker sig til Grunden, holder hans Ildsteder Reene i stærk forswarlig stand, wed sig og sine folk omgaaes forsigtig med Ild og Lys, ingen Thobaks Røgen lader skee i og wed Udhuusene eller i Gaarden, ingen indsider uden min tilladelse tager til huuse, holder Weje etc i god stand. Gerstorfflund d 18 Decb 1808.

42 (fol 72)
Rasmus Mikkelsen i Swinsager fæster den part Gaard ibdm som hans Stiffader Søren Thøgersen sidst beboede, nu afstaaet til ham Mtr no 1 og 3 for Hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb, han swarer alle Kongelige Skatter etc. og forretter Howerie til Sophienlund efter wedhæftede Howerie Reglement, betaler Landgilde og Plowhawre Pænge aarlig 4 rdr 2 mk 15 sk. Bygningen er 37 fag som han skal Bebygge og forbedre tilligemed Besætning og Inwentar som wedhæftede Syns forretning af 2 Decb sidst udwiser alt til Aulingens drift og fremgang. Den til Gaarden liggen Skou og Giærselhug Lod saawelsom den liden Hawe og Toften wed Gaarden holder han bestandig indhægnet med Steen og Jord Diiger og Torn owenpaa samt Piile wed siden i Groben eller andet som skikker sig til Grunden, holder hans Ildsteder Reene i stærk forswarlig stand m. w. omgaas forsigtig med Ild og Lys og ingen Thobaks Røgen i eller wed Udhuusene eller i Gaarden, ingen Indsidder uden min tilladelse, holder hans anpart af Weje og Wandsteder i orden etc. Gerstorfflund den 18 Decb 1808.

43 (fol 74)
Niels Jørgensen, Wedslet - Landewærnsmand - fæster Boelstedet Heedewigslund i Woer herred, Wedslet Sogn paa Wedslet Mark beliggende som hans fader Jørgen Rasmussen sidst beboede og mindelig afstaaet. Hkorn 4 skp 1 alb, hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter, betaler Landgilde 8 rdr aarlig. Bygningen holder han i forswarlig god Stand, i ringeste saaledes som wedhæftede Syns=forretning udwiiser, ligesom og Besætning og Inwentarium i følge Samme bestandig skal forbliwe wed Stedet alt til Aulingens Driwt og fremgang, intet deraf lader forrykke eller bruge af Andre af hwad der til ligger wed Stedet eller i Marken, især tager det lidet Tørwejord i agt, at det skiæres saaledes at paa Stedet kan woxe god Græs med første, liige som og freder og opelsker det lidet giærselhug paa Marken, Planter Piile, ymper æble, Pære og andre Frugttræer og Humle wed Stedet, holder den liden Kaalde og Urtehawe bestandig godt indhægnet, ingen fremmede tager til huse uden min Tillladelse, omgaas forsigtig med Ild og Lys, ingen Thobaks Røgen lader ske i og wed Udhuusene. holder Own og Skorsteen i god Stand etc. Gersdorfflund den 27 Octob. 1810.

44 (fol 75)
Niels Jensen, Fruering fæster den Gaard som hans Moder Jens Andersens Enke sidst beboede og afstaaet til ham, Mtr no 6. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc, hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter af Bygningen, Hartkornet og holdende folk, betaler aarlig Landgilde og Plowhawre  2 rdr 4 mk 12 sk, samt Howerie Penge hwer 1ste May 15 rdr. forretter 2 Spænd og 4 Gangdage til Sophienlund i Høe og Kornhøsten. Bygningen er 44 fag huus som han skal Bebygge og forbedre, tillige med Inwentarium og Besætning i det mindste som  wedhæftede Syns forretning udwiser. De wed gaarden wærende twende Hawer holder han bestandig wel indhægnet med Steendiger og Piile wed siden, Planter Æble, Pære og andre frugttræer med Humle wed Stedet, den paa Gaardens Grund staaende Skou og Buskadser freder og tilswarer han, renser og afløser hans Lodder saawel for smaa som store Steene og samme til Marke og Naboe Skjellene henføre, holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig Stand, wed sig og sine folk omgaaes forsigtig med Ild og Lys, ingen Thobaks Røgen lader skee i og wed Udhuusene eller i Gaarden, Ingen indsidere eller andre uden min Tilladelse tager til huse, holder hans anpart af Weje og Wand Steder i god Stand især Dammen paa Gaden etc.
Gerstorffslund d 3die Nowb 1810.

45 (fol 76)
Søren Jensen fra Dørup, fæster Fruering Skowfogedhuus, saaledes som hos hæftede Owerleweings forretning wiser, med dertil liggende 3 Skipp 3 fc 2 alb Agger og Engs Hartkorn, hwilket han sin Liwstid maa bruge paa Wilkaar. -
1)
At han deraf swarer alle Kongl: Skatter, Afgiwter og Paabudde, som nu eller herefter paabudden worden. -
2)
At han holder Bygningen forswarlig wedlige, og ei misbruger Jordene, intet deraf udlejer, eller lader føre eller Giødning komme fra Stedet, men aarlig lægger 2de humlekuber? planter 2de Frugttræer og 4re Piile. -
3)
At han som Herskabets Skowfoged, hwortil han herwed indsættes, skal med Nidkjerhed og Troskab Nat og Dag, paasee og wære answarlig for, at intet af Under og Owerskowen, ungt eller gammelt bortkommer paa hele Fruering Mark, tilligemed Kirkeskowen/: Præsteskowen allene undtagen:/ og skal han nøje lade sig oplyse, om alle de Skjel som derwed er, eller bør wære, imellem mine Grunde og paastøden Lods=Ejere, saaledes: at han derom naar forlanges kan giøre tilstrækkelig Reede og Rigtighed, og iøwrigt opføre sig som det egnes og anstaaer en troe Tjener. -
4)
Han skal paasee at der i det ringeste hwer 6te Ugesdag bliwer foretaget et lowligt Ildstedsyn i hele Fruering Bye og selw gaae med, for at paase, paa Godseirens Wegne, at der ikke sees igjennem fingre med noget, og i fornødendt fald uopholdelig gjøre Indberetning til mig, eller Godsets foresatte i mit Sted, da han ellers i paakommende Tilfælde bliwer mig answarlig for følgerne. -
5)
Den Jordebogs Indtægt som han af huus og Jord skulde sware med 24 Rdr tilstaaes i Løn som Skowfoged, og er han af samme Aarsag befriet for at yde samme. -

Naar fornæwnte Søren Jensen efterlewer og opfylder alt forestaaende i alle sine Ord og Meninger, og iøwrigt er mig og mine Betjente eller hwem som maatte owertage nogen Myndighed, paa mine Wegne, baade som fæster og Tjener hørig og lydig, saa maa han sin Liwstid beholde fornæwnte huus, Jord og Tjeneste. - Indfestningen er Betalt med 400 rdr skriwer fire hundrede Rigsdaler. -
Gersdorphslund d 23de Oct 1812. Højwelbaarne Hr Kammerherre og Hofjægermester Holstein Rathlou wed Qwist. Inspecteur.

Læst inden Hjelmslew Gjern Herreders Ret den 12te Nowb 1812 og Pantebogen indlemet. Bagge. -

46 (fol 77)
Jørgen Sørensen, fra Sondrup fæster den Gaard i Swinsager som Rasmus Pedersen sidst beboede og til ham afstaaet, Mtr no 1 og 3 Hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb, hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter, forretter Howerie til Sophienlund efter wedhæftede Howerie Reglement i owerensstemmelse med den Kongel. Howerie Commissions kjendelse af 3die Junii 1796, uden ophold eller henstand, betaler Landgilde og Plowhawre penge aarlig til hwer 11 Decb 4 rdr 2 mk 15 sk Sølwwærdie. Bygningen er 47 fag som han Bebygger og forbedrer, holder saawel samme som Besætning og Inwentarium, som er 5 gode Bester, 5 Køer, 10 faar, 1 Grise=Soe 2de beslagne Wogne med Behør og Drættetøje, 1 Plow med Behør og aparte en Bagplow med Jern og 2de Jern=harwer, med det fornødne Sæde= og Tærekorn, altsammen i forswarlig god Stand, idet mindste i den Stand som wedhæftede Syn= og Owerlewerings forretning udwise, alt til Awlingens Driwt og fremgang, intet deraf lader forrykke, eller bruge af andre af hwad nawn næwnes kan, hans Skow og Buskager Lod og den wed Gaarden indhegnede Toft med Steene holder han bestandig indhegnet, og Skowlodden med Jorddigge og Tørw owenpaa Digget planter, Planter aarlig 2de Frugt= Træer og 4re Pile stawre samt lægger 2de Humle Kuler alt aarlig, holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig Stand, sig og sine folk omgaas forsigtig med Ild og Lys og ingen Thobaks Røgen i og wed Gaarden, eller i Udhuusene, ingen Indsidder uden min Tilladelse, holder Weje og Wandsteder i god Stand etc. Indfæstning er betalt med 800 rdr.
D: C: Gersdorflund d 6te Febr 1813. S: T: Hr Kammerherre og Hofjægermæster Holstein Rathlou wed Qwist Inspekteur (L.S.)

Den aarlige Penge Afgiwt er fire Rigsbdaler 2 mk 15 sk Sølwwærdie. Qwist.                                                                                                                                     

47 (fol 78)
Michel Nielsen, Fruering fæster den Gaard i Fruering Bye som hans Stedfader Søren Sejersen sidst beboede og til ham afstaaet under Mtr No 3 for Hkorn 3 td 1 skp 1 fc, hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter af Bygningen, Hartkorn og holdende Folk. Betaler aarlig Landgilde og Plowhawre Penge 2 rdr 4 mk 12 sk, samt Howerie Penge 15 rdr ialt aarlig  17 rdr 4 mk 12 sk/ S. W. og forretter aarlig 1 Spænd og 4re Gangdage til Sophienlund i Høe og Kornhøsten. 48 fag Bygning som han sammen med Besætning og Enwentarium m: w: holder i den Stand som wedhæftede owerlewerings Forretning udwiser. Den wed Gaarden wærende Hawe holder han bestandig wel indhægnet, med dobbelt Steengiærde og Piler wed siden, den paa Gaardens Grund staaende Skow og Buskager, freeder og tilswarer han, renser og afløser hans Lodder, saawel for smaae som store Steen, og samme til marke= og naboe Skjellene henfører i ringeste opfører 2de fawne dobbelte Steengjærde, 4 fawne Jord= Grøwt af warigt Hegn, lægger 2de humle= kuler, planter 2de Frugt = Træer og 4re Piiler alt aarlig. - Holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig Stand omgaaes forsigtig med Ild og Lys ingen tobaks Røgen lader skee i og wed Udhuusene eller i Gaarden, ingen Indsiddere eller andre uden min tilladelse, holder Weje og Wandsteder i god Stand etc.
30 Januar 1813. Qwist Inspekteur. (L.S.)

Indfæstnings Pengene betalt med 1200 Rdr, skriwer tolw hundrede Rigs Daler. Den aarlige Penge Afgiwt er 17 Rigsbdaler 4 mk 12 sk.                                                                                                              Qwist.

47b (fol 79)
Ungkarl Anders Jensen i Fruering, fæster den Gaard ibd som hans Fader Jens Michelsen sidst beboede og i Minde til ham afstaaet, Mtr No 5 for Hartkorn 3 td 1 skp 1 fc, hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter af Bygning, Hartkorn og holdende Folk, betaler aarlig Landgilde  og Plowhawre=Penge 2 rbd 4 mk 12 sk samt Howeriepenge 15 Rbd alt Sølw Wærdie og forretter aarlig til Sophienlund 1 Spænd og 4 Gangdage i Høe og Kornhøsten. 49 1/2 fag Bygning som sammen med Besætning og Inwentarium holdes i den Stand som wedhæftede Syns og Owerlewerings forretning udwiser. Den wed Gaarden wærende Hauge holder han wel indhegnet med dobbelte Steendige og Piiler wed Siden, den paa Gaardens Grund staaende Skow og Buskadser freder og tilswarer han renser og afløser hans Pløjelodder saawel for smaae som store Steene, og samme saawel til Marke som Naboe Skiællene henføre og i ringeste opføre 2 faune dobbelte Steengiærde, 4 faune Jordgrøft af warigt hegn lægger twende Humle kuuler, planter 2de frugttræer og 4 Piiler alt aarlig, holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig stand, omgaaes forsigtig med Ild og Lys, ingen Tobaksrøgen i udhuusene eller i Gaarden, ingen Inderste og holder sin andeel af Weje og Wandsteder i forswarlig Stand etc. - Skowfogden i Charlottenlund faar frie og ubehindret Kiørsel ower wæstre Ende af denne Gaards Lod, til sin ejende Lod paa Gram Mark, indtil Naboen Michel Hansen udsætter god og passabel Wej ower sin Lod.
Rathlousdahl d 30 April 1815. C: F: Holstein Rathlou. (L.S.)

At jeg som nye fæstere har paataget mig owenstaaende Wilkaar  og herwed forbinder mig til i alle Deele samme at holde og efterkomme Stadfæstes herwed under min haand. Rathlousdahl ut supra Anders Jensen. -

Som owerwærende wed Under Skriften: Michel Nielsen.  H: L: Reins.

48 (fol 80)
Ungkarl Rasmus Rasmussen fra Hwolbæk, fæster den Gaard i Fruering Bye som hans Swigermoder Michel Pedersens Enke sidst beboede og i Minde til ham afstaaet, Mtr No 3 Hartkorn 3 td 1 skp 1 fc hworaf han swarer alle Kongelige Skatter og afgifter  af Bygning, Hartkorn eller holdende Folk, betaler aarlig Landgilde, Plowhawre Penge og Howerie Penge til hwer Mortensdag 24 Rbd 3 mk 2/3 sk Sølw Wærdie, uden nogen afkortning forretter aarlig til Sophienlund 1 Spænd og 4 Gangdage i høe og Kornhøsten. Bygningen er 49 fag huus som han sammen med Besætning og Inwentar holder i det mindste same Stand som wedhæftede Syns og Owerlewerings Forretning udwiiser. Den wed Gaarden wærende Hauge Plads holder han wel indhegnet med dobbelte Steengiærde og Piile wed siiden, Skow og Buskagier freeder og tilswarer han, renser og afløser hans Pløye Lodder saawel for smaae som store Steene og samme til Marke og Naboe Skiællene henfører og i ringeste opføre 2de faune dobbelte Steengiærde, 4 faune Jordgrøwt af warigt Hegn, lægger twende Humle kuler, planter 2de Frugttræer og 4 Piile aarlig, holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig Stand, omgaaes forsigtig Ild og Lys ingen Tobaksrøgen lader skee i Gaarden, i eller wed Udhuusene, ingen Indsidder eller andre uden min Tilladelse, holder hans anpart af Weje og Wandsteder i god Stand etc. Rathlausdahl d 1 Octobr 1815.
C: T: Holstein Rathlau.

49 (fol 81)
Andreas Michelsen fra Lyngaa fæster det huus i Fruering under Stamhuset som Peder Andersens Enke sidst hawde i fæste.
Af huuset med den dertil hørende Jordlod swarer fæsteren aarlig foruden alle Kongelige Skatter, Afgiwter og Tiender, samt alle offentlige og priwater Byrder under hwilket som helst Nawn 13 Rbd som han aarlig til hwer Mortensdag betaler og forretter desuden 4 Arbeidsdage om Aaret wed Rindelewgaard, nu Sophienlund  paa egen Kost og med egne Redskaber. Huset er 9 fag holder han wedlige paa Tag og Fag saaledes at det kan sware til den Stand som wedhæftede Syns forretning wiser, huusets Ildsted og Skorsteen holder han i forswarlig Stand og omgaaes forsigtigt med Ild og Lys, fremmer Awlingens drift, afløser Stenene saawel smaa som store paa huusets Jordlod og henfører dem til Skiellene, ingen Indsiddere tage til huuse, samt i enhwer henseende opføre sig hørig og lydig med mig etc. Ringkloster den 8de Decb 1819. Qwist.

50 (fol 82)
Ungkarl Niels Rasmussen i Fruering fæster den Gaard ibd som hans Moder Rasmus Andersens Enke sidst hawde i fæste, under Mtr No 4 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc, hworaf han aarlig swarer uden nogen Slags Indsigelse eller Liqwidation, foruden alle Kongelige Skatter, afgiwter og Tiender samt alle andre saawel offentlige som priwate Byrder, inden December Maaneds Udgang 46 Rbd skriwer førgetywe og Sex Rigsbankdaler i Sedler, saa forretter han og aarlig til Sophienlund 1 Spænd og 6 Gangdage i Høe og Kornhøsten. - Bygningen er 42 fag som han sammen med Besætning og Inwentarium holder i det mindste samme Stand som wedhæftede Synsforretning wiser. Befordrer Awlingens drift og fremgang, intet deraf lader forrykke eller bruge af andre. Haugen holder han wel indhegnet med dobbelt Steengjærde og Pile wed Siden. Skow Buskagier paa Gaardens Grund freeder og tilswarer han, renser og afløser af hans Pløje Lodder saawel smaae som store Steene og samme til Mark og Naboe Skellene henfører og i det ringeste opfører han 2 fawne dobbelt Steengjærde, 4 fawne Jordgrøft af warigt Hegn, lægger 2de Humlekuler, planter 2de Frugttræer og 4 Pile alt aarligt, holder hans Ildsteder reene i stærk forswarlig Stand omgaaes forsigtigt med Ild og Lys, ingen Tobaksrøgen lader skee i aller omkring Gaarden og Udhuusene, ingen Indsidder eller andre og holder Weje og Wandsteder i god Stand, især Dammen paa Gaden, at det til alle Tider kan wære tilstrækkeligt Wand for Byen. Er mig lydig etc.
Ringkloster den 31de Decb 1819. Qwist.

51 (fol 84)
Jørgen Nielsen i Swinsager fæster den gaard ibd som hans Fader Niels Jørgensens sidst hawde i fæste og som han i Mindelighed har owerladt ham. Mtr No 2 og 3 hartkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb, hworaf han aarlig swarer uden nogen Slags Indsigelse eller Liqwidation foruden alle Kongelige Skatter m. m inden December Maaneds Udgang 5 rdr Sølw. Forretter Howerie til Sophienlund efter wedhæftede Howerie Reglement. Bygningen er 42 fag som han i det mindste - sammen med Besætning og Inwentarium - holder i den Stand som wedhæftede Syns forretning wiser. Hans Skow og Buskagie Lod og den wed Gaarden indhægnede Toft holder han wel indhegnet med dobbelt Steendiger og Torn owenpaa Diget, planter aarlig 2de frugttræer og 4 Pile samt lægger 2de Humlekuler, holder hans Ildsteder rene o s w, omgaaes forsigtigt med Ild og Lys, ingen Tobaks Røgen lader skee i aller omkring Gaarden og Udhuusene, ingen Indsiddere tager til huuse, holder hans anpart af Weje og Wandsted i god Stand etc. Ringkloster den 30 December 1820. Qwist.

52 (fol 85)
Laurs Jensen, Fruering fæster den Gaard ibd som hans Swigerfader Rasmus Nielsens sidst hawde i fæste og som han i Mindelighed har owerladt ham. Mtr No 4 hartkorn 3 td 1 skp 1 fc, hworaf han aarlig swarer inden Decb. Maaneds udgang 24 Rbd Sølw foruden alle øwrige Kongelige Skatter og afgifter. Desuden forretter han og aarlig til Sophienlund 1 Spænd og 4 Gangdage i Høe og Kornhøster. -

Bygningen er 40 fag som sammen med Besætning og Inwentarium skal holdes i mindst samme Stand som wedhæftede Syns forretning wiser. Hawen holder han wel indhegnet med dobbelt Steendige og Pile wed Siden, Skow og Buskadiger paa Gaardens Grund freder og tilswarer han, renser og afløser Pløje lodder for store og smaae Steen som til Mark og Naboe Skiellene henføres og i det ringeste opfører han 2de fawne dobbelt Steengierder 4 fawne Jordgrøft af warigt Hegn, lægger 2de Humlekuler og planter 2de Frugttræer og 4re Pile alt aarligt. Holder hans Ildsteder reene etc. omgaaes forsigtigt med Ild og Lys og ingen Tobaks Røgen lader skee i eller omkring Gaarden og Udhuusen, ingen Indsiddere, holder hans Anpart af Weje og Wandsteder i god Stand etc. Ringkloster den 3 December 1820. Qwist.

Fol 86:
Paa Sophienlunds og Gosmer Hospitals Godser er ingen fæstegaarde fæste Ledige, dette bliwer herwed i følge forordningen af 9 Febr. 1820. Bewidnet. 11 April 1821.  (Signeret)

Fol 87:
Paa Sophienlunds og Gosmer Hospitals Godser ere ingen Gaarde fæsteledige, dette bliwer herwed i følge forordningen af 9 febr 1820 bewitnet. 1 Marts 1822 (Signeret)

Fol 87:
Paa Sophienlunds og Gosmer Hospitalts Gods er ingen Gaarde fæsteledige, som herwed tilstaaes. Petersminde 3 Febr. 1823. (Signeret).

53 (fol 87)
Peder Jensen, af Wirring fæster den gaard i Swinsager som Peder Pedersen har hawt i fæste. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb ham maae nyde bruge og i fæste beholde sin Liwstid paa følgende wilkaar. -
1)
At han aarlig til de rette Tider swarer alle offentlige Byrder etc.
2)
Swarer aarlig i Landgilde 1 td Rug 1 td Byg 2 td Hawre og 5 rdr hwert Aars Mortensdag etc.
3)
Forrette howerie in Natura til Sophienlund saaledes som den Kongelige - Commissions kjendelse af 3 Junii 1796 bestemmer. -
4)
Den aftægt som hæfter paa Gaarden skal han udrede forsaawidt den er approberet: -
5)
Gaardens Bygninger skal han, hwis de ikke allerede er det, strax lade assurere i Landets almindelige Brandkasse, og sware de aarlige Brandpenge. -
6)
Som Hegn omkring Gaarden og Marken skal han aarlig kaste 20 fawne Dige med dobbelt Jordgrøft og samme beplante med lewende Hegn, ifølge forordningen af 29 October 1794. - Ligeledes skal han aarlig Plante 10 Pile, 3 Ymper?, Pære eller andre gode Frugttræer, Lægge 5 Humlekuler og Saae 1/2 skp Hampfrøe i godt og dertil welbehandlet Jord ifølge Lowen. -
7)
Han skal stedse holde Gaardens Bygninger, Besætning og Inwentarium i den Stand de ham efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning er owerleweret. -
8)
Han skal forswarlig gjøde, dyrke og behandle sine Jorder etc. Ikke heller maa han tage nogen til huuse uden min Tilladelse.
9)
Ialt retter han sig efter Kongelige Majestæts Low etc.
10)
I Indfæstning er betalt 200 Rbd Sedler.

Petersminde den 28 Sept 1823. Terndrup Forwalter.

53b (fol 88)
Laurs Rasmussen, Swinsager fæster den gaard i samme By som Jørgen Sørensen forhen har haft i fæste. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb paa følgende wilkaar. -
1)
Betaler alle Kongelige Skatter etc.
2)
Swarer aarlig i Landgilde 4 rdr 2 mk 15 sk Sølw hwert Aars Mortensdag uden nogensomhelst slags Godtgiørelse etc.
3)
Forretter Howeri in Natura til Sophienlund iflg bestemmelsen.
4)
Hæfter nogen aftægt paa Gaarden skal han udrede den forsaawidt den er approberet.
5)
Bygningen skal han hwis de ikke allerede er det, strax assurere i Landets almindelige Brandkasse, og sware de aarlige Brandpenge.
6)
Som Hegn omkring Gaarden og Marken skal han aarlig kaste 20 fawne Dige med dobbelt Jordgrøft og samme beplante med Lewende Hegn ifølge forordningen af 29 octob 1794. Ligeledes skal han aarlig plante 10 Pile, 3 Ymper Pære eller andre gode frugttræer, lægge 5 Humle kuller og saae 1/2 Skjep Hampfrøe i goed og dertil welbehandlet Jord ifølge Lowen.
7)
Bygning - Besætning og Inwentarium skal han stedse holde i den Stand  de ham efter wedhæftede Syns forretning er owerleweret.
8)
Forswarlig dyrke giøde og behandle sine Jorder, ikke tage inderster til huuse etc.
9)
Iøwrigt i alt retter sig efter Kgl. Majestæts Low og forordninger samt wiser lydighed etc.
10)
Indfæstning betalt med 190 Rbd Sedler. Petersminde den 18 Sept 1723. Terndrup - Forwalter.

Fol. 90:
Paa Sophienlunds og Gosmer Hospitals Godser er ingen Gaarde som henstaar fæsteledige som attesteres.

1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830. Signeret: Terndrup.

54 (fol 91)

Jens Christensen af Witwed fæster den Gaard i Fruering som afgangne Michel Nielsen har hawt i fæste og hwis Enke han ægter. Hartkorn efter Mtr 3 td 1 skp 1 fc paa følgende wilkaar:
1)
Aarlig swarer alle Kongelige Skatter og afgifter etc.
2)
Swarer hwer Mortensdag den aarlige Landgilde 1 td Rug 3 Td Byg 2 td Hawre  og i Howerie og Landgilde Penge 15 rdr Sølw. som han erlægger hwert Aars 1 Maii, desuden aarlig efter Tilsigelse lewere paa Rathlousdahl et godt Lam og 20 Høns=æg, samt in Natura til Sophienlund i Høe og Kornhøsten aarlig forrette 1 Spænd og 4 Gangdage. -
3)
Gaardens Bygning lader han for egen Regning strax assurere i Landets almindelige Brandkasse og swarer den aarlige kontigent.
4)
Bygning, Besætning m. w. holder han bestandig i den Stand samme er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.
5)
Gaardens underliggende Jorder skal han driwe og besaae efter den driwts plan jeg i Tiden meddeler ham, han maa ikke bortleje den eller noged deraf, ikke heller maae han tage nogen til huuse uden min tilladelse. - For øwrigt retter han sig efter Lowen og Anordningerne, samt wiiser mig og mine Betjente tilbørlig hørighed og Lydighed. - Indfæstningen er betalt med 400 rbd Sedler. -

Rathlousdahl 4de October 1830.
Niels Rosenkrantz won Holstein Rathlou Major af Armeen og Besidder af Stamhuuset Rathlousdahl. - (L S)

55 (fol 93)
Jørgen Gundersen af Fruering fæster det huus med Jord sammesteds som Jens Nielsen Lofts Enke forhen har beboed men nu afstaaet, paa følgende wilkaar:
1)
Han swarer i rette Tid alle paabudne nuwærende eller tilkommende Kongelige Skatter eller Paalæg, samt alle andre af Huus og Jord gaaende offentlige Byrder, hwad enten det ere eller bliwe paabuden til Udredelse af Ejeren eller Fæsteren. -
2)
Swarer aarlig Landgilde Mortensdag 5 rdr Sølw desuden skal han aarlig efter Tilsigelse, uden Betaling lewere paa Rathlousdahl 2 Høns og 20 Æg.
3)
Han skal forrette, efter Aftens Warsel, paa egen Kost og med egne Redskaber 4 dages Arbejde til Sophienlund aarlig, foruden jagtdage efter omgang. -
4)
Han skal for egen Regning strax lade Huuset assurere i Landets almindelige Brandkasse og sware den aarlige Kontigent. -
5)
Huusets Bygning skal han bestandig holde i den Stand som det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. -
6)
Han maa ikke tage nogen til huuse uden min tilladelse.

For øwrigt retter sig efter Lowen etc. Indfæstningen er Betalt med 50 rbd Sedler. Rathlousdahl den 4de October 1830.

56 (fol 95)
Jens Rasmussen, af Fruering fæster det huus med Jord sammesteds som Niels Jensen hjulmand til ham har afstaaet som han maa nyde og bruge paa følgende wilkaar:
1)
Han Swarer alle Kongelige Skatter etc.
2)
Swarer hwer Mortensdag den aarlige Landgilde til mig eller efterkommende Stamherre 8 rdr Sølw.- Desuden Selwfølge at han og tilswarer alle Tiender. -
3)
Efter Aftens Warsels forretter paa egen Kost og med egne Redskaber 4 dages Arbejde til Sophienlund. -
4)
For egen Regning strax lade huuset assurere i Landets almindelige Brandkasse og sware den aarlige Kontigent.
5)
Bestandig holde Bygningen i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.
6)
Ikke tage nogen til huuse uden min tilladelse.
7)
Hefter ophold paa Huset skal han sware samme forsaawidt den er approberet. For øwrigt retter han sig efter Lowen etc.

Indfæstningen er betalt med 50 rbd Sedler. Rathlousdahl 4de Octob 1830.

57 (fol 97)
Jens Pedersen, Swinsager fæster det huus ibd som hans Swigerfader Anders Olesen forhen har hawt i fæste men nu afstaaet. Paa følgende wilkaar:
1)
I rette tiid betaler alle Kongelige Skatter etc.
2)
Betaler hwer Mortensdag aarlig landgilde 5 rbd Sølw. Foruden skal han aarlig efter Tilsigelse uden Betaling paa Rathlousdahl 2 Høns og 20 Æg. Desuden er det en Selwfølge at han og tilswarer alle Tiender. -
3)
Efter aftens Warsel forretter paa egen Kost 3 dages Arbejde til Sophiendal.
4)
For egen Regning strax lader Huuset assurere og betaler Kontigentet.
5)
Bygningen skal han bestandig holde i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. -
6)
Han maa ikke tagen nogen til huuse uden min tilladelse. -
7)
Hæfter ophold paa Huuset skal han sware samme forsaawidt det er approberet. -

For øwrigt retter sig efter Lowen og Anordningerne etc. Indfæstningen er betalt med 50 rbd Sedler. Rathlousdahl d 4de Octob 1830.

58 (fol 99)

Peder Nielsen af Kysing fæster det huus og Jordlod som afgangne Søren Pedersen har hawt i fæste i Swinsager By, paa dølgende Wilkaar:
1)
Swarer alle Kongelige Skatter og afgifter etc.
2)
Swarer aarlig Landgilde hwert aars Mortensdag 5 rdr Sølw. Desuden skal han aarlig efter Tilsigelse uden Betaling lewere paa Rathlousdahl 2 Høns. Det er og en Selwfølge at han og tilswarer alle Tiender. -
3)
Efter Aftens Warsel paa egen kost forretter 3 Dages arbejde til Sophienlund aarlig. -
4)
Han skal strax lade huuset assurere og betale kontigentet.
5)
Bygningen skal han bestandig holde i den Stand det wed owerleweringen war efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.
6)
Ikke tager nogen til huuse uden min Tilladelse.
7)
Hæfter Ophold paa Huuset skal han sware samme hwis det er approberet. Forøwrigt retter sig efter Lowen og Anordningerne etc. Indfæstningen er betalt med 50 Rbd Sedler. Rathlousdahl den 4de October 1830.

Fol 101:
Paa Sophienlunds og Gosmer Hospitals Gods er ingen Gaarde som henstaar fæsteledige, hwilket herwed attesteres. -
Petersminde den 18 Febr 1831. Terndrup.

Sidstnewnte Attest gientages herwed. Petersminde febr 1832.

59 (fol 102)
Søren Rasmussen af Fruering fæster den gaard ibd som hans afdøde Fader Rasmus Hansen forhen har haft i fæste. Hkorn 5 td 7 skp 3/30 alb paa følgende wilkaar:
1)
Betaler alle Kongelige Skatter etc.
2)
Swarer aarlig Landgilde 1 td 4 skp Rug 2 td Byg 4 td Hawre og i Howerie og Landgildepenge 15 rdr Sølw, desuden skal han aarlige efter Tilsigelse lewere paa Rathlousdahl fire Ænder og et antal Hønseæg, samt til Sophienlund forrette 1 Spænd og 4 gangdage i Høe og Kornhøsten.
3)
Bygningen skal han for egen regning strax assurere i Landets almindelige Brandkasse.
4)
Bygning, Besætning m. w holder han bestandig i den Stand der er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.
5)
De Gaardens underliggende Jorder skal han driwe og besaae efter den Driwtsplan jeg i Tiden meddeler ham, han maa ikke bortleje den eller en deel deraf, ikke heller maae han tage  nogen til huuse uden min Tilladelse. -
6)
Af de Gaardens underliggende Marker forbeholder Stamherren sig at indtage til ... 11 Tønder Land uden nogen som helst Slags Godtgiørelse til Fæsteren, hworimod Fæsteren erholder saa mange Tørw til Skiæring af den derwed wærende Tørwemose, som Herskabet maatte eragte uden Skade for skowen hwilken han ogsaa maae benytte til Høeslet saa længe den ikke er bewoxet med Skowen.
7)
Een hans Moder tilstaaende aarlige Aftægt skal fæsteren tilsware forsaawidt den er approberet. -

Forøwrigt retter han sig efter Lowen og Anordningerne etc. Indfæstningen er betalt med 400 rbd Sedler. Rathlousdahl den 9 Octob 1832.

60 (fol 104)
Peder Michelsen af Ørting fæster den Gaard i Swinsager By som Rasmus Laursen forhen har fæster og hans Enke nu afstaaet. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 2/3 alb. Hans skal betale alle kongelige Skatter etc. Aarlig Landgilde 1 td Rug 1 td Byg 2 td Hawre og 5 rbd Sølw og desuden aarlig lewere til Rathlousdahl efter tilsigelse 1 Lam og 60 Hønsæg af forswarlig Godhed. Desuden skal han forrette Howeri til Awlsgaarden Sophienlund in Natura saaledes som den Kongelige Howerie Kommissions kjendelse af 3 Junii 1796 bestemmer. For egen Regning skal han lade Bygningerne assurere i Landets almindelige Brandkasse og sware aarlig kontigent. Han skal driwe gaardens jorder efter den Driwtsplan jeg i Tiden meddeler ham, han maa ikke tage nogen til huse uden tilladelse. Hwis der hefter ophold paa gaarden skal han tilsware dette forsaawidt det er approberet. Indfæstningen er 200 Rbd. Rathlousdahl 9de Octob 1832.

61 (fol 106)
Søren Mortensen af Randlew fæster det huus i Swinsager Bye under Sophienlunds Gods som Anders Nielsen har hawt i Fæste, men nu godwilligt afstaaet. Han skal sware alle Kongelige skatter og afgifter, sware aarlig Landgilde 5 Rbd Sølw og desuden efter Tilsigelse lewere paa Rathlousdahl  2 Høns og 20 Æg af forswarlig Godhed, det er en selwfølge at han ogsaa tilswarer alle Tienderne.

Han skal efter Aftens warsel paa egen Kost og med egne Redskaber forette 4 dages Arbejde til Sophienlund. Desuden strax lade huset Brandassurere for egen regning. Bygningen skal han bestandig holde i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning, maa ikke tage  nogen til Huuse uden tilladelse. Den med huusets forrige Fæster Anders Nielsen indgaaede Contract om afstaaelsen hworwed denne skal wære tilstaaet fornøden huuslejlighed i samme skal fæsteren holde sig efterrettelig forsaawidt den er approberet. -
Indfæstningen er 50 Rbd Sedler. Rathlousdahl 9 Octob 1832.

62 (fol 107)
Jens Christian Rasmussen Kruuse af Astrup fæster det huus i Fruering med Jord under Sophienlund Gods som Peder Koe forhen har haft i fæste paa følgende wilkaar. Han skal sware alle Kongelige Skatter og afgifter etc. Aarlig Landgilde 5 Rbd Sølw, desuden skal han aarlig lewere efter Tilsigelse paa Rathlousdahl 2 Høns og 20 Æg af forswarlig Godhed, desuden swarer alle Tienderne. Han skal forette efter Aftens warsel, paa egen Kost og med egne Redskaber 4 dages Arbeide til Sophienlund foruden Jagtdage og Ladedag efter omgang. Strax lade huuset assurere i Landets alm. Brandkasse og sware den aarlige Kontigent. Bygningen skal han bestandig holde i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæfte Syns og Taxationsforretning. Han maa ikke tage nogen til Huuse uden tilladelse. Hæfter ophold paa Huuset skal han sware samme forsaawidt det er approberet. Iøwrigt rette sig efter Lowen etc. Rathlousdahl 9 Octob 1832.

Fol 109.
Ingen fæsteledige gaarde 1834 - 1835 - 1836 att.

63 (fol 110)
Jacob Andersen, Ungkarl og forhenwærende Kusk paa Rathlousdahl fæster den Gaard i Torrild By som Peder Markmann forhen hawde i Fæste, men nu fratraadt. Hkorn 3 td 3 skp.
Han skal sware alle Kongelige Skatter og afgifter etc. Aarlig Landgilde  2 td Byg 2 td Hawre og 6 rbd Sølw, foruden skal han aarlig naar han tilsiges lewere paa Rathlousdahl 1 Lam 2 Høns og 20 Hønsæg af forswarlig Godhed. Ligesom hans formand skal han forette Howerie til Sophienlund efter Kommissionens bestemmelse ordentlig og godt. For egen regning skal han lade Bygningerne assurere i Landets almindelige Brandkasse. Holde Bygning og Besætning i den Stand samme er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Gaardens jorder skal han driwe og besaae efter den Driwtplan jeg i Tiden meddeler ham, han maa ikke bortleje den eller noged deraf, og ikke tage fremmede til Huuse uden tilladelse. Indfæstningen er 100 rbd Sedler. Retter sig efter Lowen etc.                                                            Petersminde 28 Sept 1835.

64 (fol 112)
Rasmus Rasmussen, af Rude fæster en gaard samme sted under Gosmer Hospitals Gods som afdøde Søren Sørensen forhen har haft i fæste og hwis Datter han har ægted. Hkorn 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb paa følgende wilkaar:
Swarer alle Kongelige Skatter etc. Landgilde aarlig hwert aars Mortensdag uden nogen som helst Slags Godtgjørelse eller Liqwidation, til mig eller efterkommende Stamhuuset Rathlousdahls Besiddere som forstander for Gosmer Hospital 16 Rbd 2 mk 12 sk Sølw. For egen Regning lade Gaarden assurere i Landets almindelige Brandkasse hwis den ikke allerede er det, og sware aarlig Kontigent.

Bygningen, Besætning med widere holder han bestandig i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Ikke uden Hospitalsforstanderens samtykke tage nogen til huuse som Indsiddere. Han maa ikke bortleje jorden eller del deraf til andre.

Efter oprettede foreening af 3die Sept 1795 skal Fæsteren tilligemed den anden Gosmer Hospital tilhørende Gaardfæster i Rude sware Skatterne af de 2 skp 2 fc 2 1/2 alb Ager og Engs Hartkorn som for Tiden hawes i fæste af Husmand Søren Rasmussen ibdm, og til Wederlag herfor er nærwærende Fæster godtgjordt i den aarlige Landgilde 5 mk 12 sk Sølw. Han skal rette sig efter Lowen etc. Indfæstningen er 400 Rbd Sedler. Rathlousdahl 24 Decb 1836.

Fol 113:
Ingen fæsteledige gaarde 1837 - 1838 - 1838. att.

65 (fol 114)
Skowrider Johan Frederich Møller fra Rathlousdahl fæster den Gaard i Rude By som  Rasmus Tander sidst har haft i fæste, men nu afstaaet/: paa Grund af at han igjen har faaet i fæste den som førstnæwnte hawde fæste paa i Krogstrup:/ hwilken Gaard der er matrikuleret for 6 Td Hkorn paa følgende  wilkaar:

At sware alle Kongelige Skatter etc. Aarlig Landgilde 16 Rd 2 mk 12 sk Sølw, for egen regning lader Bygningerne Brandassurere. Gaardens Jorden skal han inden 3 aar hawe anordningsmæssig indhegnet og beplantet. Bygningen og Besætning m w holder han bestandig i samme stand som der er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Jorden skal han driwe og besaa efter den Driwtplan jeg i tiden meddeler ham, han maa ikke bortleje noget deraf, og ikke tage nogen til huse uden tilladelse. Indfæstningen er ham eftergiwen paa grund af hans lange tjeneste wed Stamhuset. Forøwrigt retter han sig efter lowen etc. Rathlousdahl 17 Sept 1839.

66 (fol 116)
Peder Sørensen af Rude fæster et huus med Jordlod paa Rude Mark under Gosmer Hospital som Søren Møller forhen har haft i fæste men nu godwillig afstaaet.
Hkorn 2 skp 2 fc 2 1/2 alb paa følgende wilkaar:

Swarer alle Kongelige skatter etc. Aarlig Landgilde 2 rbd 4 mk Sølw og for egen regning strax lade huset Brandassurere i Landets almindelige Brandkasse. Bestandig holde Bygningen i den stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.

Han maa ikke tage nogen til huse uden min tilladelse. og ellers rette sig efter Lowen etc. Indfæstningen er betalt med 100 Rbd Sedler. Rathlousdahl 17 Sept 1839.

67 (fol 117)
Michel Rasmussen af Swinsager fæster den gaard under Sophienlund som hans fader Rasmus Michelsen sidst har haft i fæste, og godwillig afstaaet. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc 1 1/3 alb paa følgende wilkaar:

Swarer aarlig alle Kongelige Skatter etc. og Landgilde 2 td Rug 2 td Byg 2 td Hawre og 5 rbd Sølw, dog eftergiwes han aarlig saa længe Faderen lewer 1 td Rug 1 td Byg og 1 rbd Sølw. - Han skal aarlig efter Tilsigelse uden Betaling lewere paa Rathlousdahl 1 uklippet Lam 6 Kyllinger og 60 Hønsæg alt af forswarlig godhed. Forretter aarlig howerie til Aulsgaarden Sophienlund efter Kongelig Howerie Commissions kjendelse af 3 Juni 1796. Den aarlig Brandcontigent betaler han. Bygningerne og Besætningen skal holdes i samme Stand de er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsrappert. Jorden skal han driwe og dyrke efter den Driwtplan jeg i Tiden meddeler ham, han maa ikke bortleje den eller tage nogen til huse uden min tilladelse.

Hefter der ophold paa gaarden skal han tilsware dette forsaawidt den er approberet. Iøwrigt retter sig efter Lowen etc. Indfæstningen betalt med 200 Rb Sedler. Rathlousdahl den 29 Sept 1840.

68 (fol 119)
Jens Jensen af Randlew fæster det hus med Jordlod i Fruering Bye under Sophienlunds Gods som Erich Rasmussen Hwidberg sidst har haft i fæste men nu er fradød. Som han sin Liwstid maa nyde bruge og i fæste beholde paa følgende Wilkaar:

Swarer aarlig alle Kongelige Skatter etc. og Aarlig Landgilde hwert aars Mortensdag 6 rbd Sølw og desuden efter Tilsigelse lewere paa Rathlousdahl 8 Kyllinger og 40 Hønsæg alt af forswarlig Godhed. Han skal aarlig efter Aftens warsel paa egen Kost og med egne Redskaber forrette 12 dages arbejde til Sophienlund foruden Jagt og Ladedage efter omgang. Betale den aarlige Brandcontigent af huset. Bygningen skal han bestandig holde i den Stand samme ere ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Han maa ikke tage nogen til huse uden min tilladelse. Hwis der hefter Ophold paa huset skal han tilsware dette forsaawidt den er approberet. Indfæstningen 80 Rbd Sedler er betalt. Iøwrigt retter han sig efter Lowen etc. Rathlousdahl den 29 Sept 1840.

69 (fol 121)
Peder Andersen af Hwolbæk fæster det hus med Jord i Fruering som Jørgen Gundersen forhen har haft i fæste men nu er fradød, og hwis Enke nu har afstaaet til ham. Han skal aarligt sware alle Kongelige Skatter etc og Landgilde 5 Rbd Sølw og aarlig efter Tilsigelse lewere paa Rathlousdahl 2 Høns og 20 Æg af forswarlig godhed. Han skal aarlig efter aftens Warsel forette 4 dages Arbejde til Sophienlund foruden Jagt og Ladedage efter Omgang. Betale den aarlige Brandcontigent af huset og holde Bygningen bestandig i den Stand de er ham owerleweret efter wedhæfte Syns og Taxationsforretning. Han maa ikke tage nogen til huse uden min Tilladelse. Hwis der hefter ophold paa Stedet skal han tilsware dette forsaawidt den er approberet. Indfæstningen er betalt med 50 Rbd Sedler. Iøwrigt skal han rette sig efter Lowen etc.       
Rathlousdahl den 29 Sept 1740.

70 (fol 122)
Peder Jensen af Fruering fæster det hus med Jord ibd som hans fader Jens Rasmussen Hwidberg sidst har haft i fæste, men nu godwillig afstaaet. Han skal aarlig sware alle Kongelige Skatter og afgifter etc. Aarlig Landgilde 5 Rbd Sølw og desuden aarlig efter Tilsigelse uden Betaling lewere paa Rathlousdahl 2 Høns 20 Æg af forswarlig Godhed. Aarlig efter Aftens warsel forette paa egen Kost og med egne Redskaber 4 Dages Arbeide til Sophienlund foruden Jagt og Ladedage efter Omgang. Betale Brandcontigent af huset. Bygningerne skal han bestandig holde i den Stand der er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Hefter ophold paa Huset skal han tilsware dette forsaawidt den er approberet, han maa ikke tage nogen til huse uden min tilladelse.

Indfæstningen er betalt med 50 Rbd Sedler. Iøwrigt skal han rette sig efter Lowen etc. Rathlousdahl den 29 Sept 1740.

71 (fol 124)
Lars (Laurs) Nielsen af Thrannum? fæster det Hus med Jordlod i Fruering som Jørgen Pedersen sidst har haft i fæste men nu godwillig afstaaet. Han skal tilsware alle Kongelige Skatter og afgifter etc. og Landgilde 6 Rbd Sølw, dog eftergiwes ham aarlig i Landgilden, saalænge han under Hr Pastor Møllers Owertilsyn har Opsyn med Fruering Kirke 3 Rdb, uden Betaling skal han aarlig lewere paa Rathlousdahl 1 Høne og 20 Hønsæg af forswarlig Godhed. Naar Tilsynet paa Fruering Kirke ophører skal han aarlig efter Aftenswarsel paa egen Kost og med egne Redskaber forette 4 Dages Arbeide til Sophienlund foruden Jagt og Lade dage efter Omgang. Betaler Brandcontigentet af huset. Bygningen skal han bestandig holde i den Stand der er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning. Han maa ikke tage nogen til huse uden min tilladelse. Hefter ophold paa huset skal han tilsware dette forsaawidt det er approberet. Indfæstningen er betalt med 30 Rbd Sedler. Han skal rette sig efter Lowen etc.
Rathlousdahl den 29 Sept 1840.

Fol 125:
At ingen gaarde ere fæsteledige bewidnes herwed Petersminde den 29 Jan 1841.

Samme  25 Jan. 1842.

Slut paa Fæsteprotokol 1776 - 1840.

Derefter følger paa samme film fra Rigsarkivet 52583:

Forskellige Fæstebrewe m. v. Gosmer Hospital 1759 - 1870 som ikke er medtaget på Register.

20 (fol ?)
Dorothea Sophia Schack Til Rathlousdahl og Gerstorfflund Sl.
Geheimeraad og Jægermæster Hr Christian Rathlows kiendes og tilstaaer, at hawe stæd og fæstet, som ieg og hermed til Søren Sørensen af Ruude stæder og fæster Den halwe Part af Een udi Landmaalings Nye Matricul under Nomer 8: i Saxild Sogn bemeldte Ruude Bye Beliggende og mig tilhørende Gaard staaende for hart Korn 6 td 1 skp 2 alb som faderen Søren Christensen til efterstaaende Dato Samlet under et fæste hawer Beboet, og nu i owerwærelse af Michel Jørgensen ibd efter en Eening og aftalt Slutning afstaaer. Paa maade og med De Wilkaar, Sønnen som nu omhyggelig  fæster samme Gaard med ald Dends i Mark og Bye, inden og uden Markeskiæl med Rette tilliggende handler og omgaaes, Saa wel som udi ald Sønlig lydig og Kristelig kierlighed Elsker ærer Sine forældre. Og naar da faderen bemeldte Søren Christensen i Sin tid worder Sindet at afstaae den anden halwe deel af bemeldte gaard hawer ieg accorderet Sørensen samme for liige indfæstning med Det første Nemlig 20 Rd: hwilke Tywe Rigsdaler mig eller mine efter kommere til Rathlousdahl Og Gerstorfflund betales, fra samme tid af hand da udi allemaader antager Sig den heele gaard med ald Dends som melt med Rette tilliggende og dermed? udi alleting som nu Ræt fæster bør omgaaes, foruden i Rette tiide af samme at Sware alle ordinaire og Extraordinaire kongelige allernaadigste Paabudne og herefter Paabydendes skatter, Saawel som landgilde og arbejds Pængene der under et er Samlet og forsadt til Reede Pænge 16 Rdr 2 mk 6 sk Som hwer aars Kyndelmisse betales til mig eller mine efterkommere, eller hwem samme Beskikker Paa Hospitalets Wegne wed Gosmer Kirke hwor denne afgift er henlagt til at lade annamme. Samt forbedrer Gaarden og holde Dends bygning udi god low forswarlig stand, og ikke lader andre bruge De under samme henhørende Jorder, er mig og mine efterkommere eller sammes beskikkede fuldmægtig hørig og lydig, og i dette og ellers alt øwrigt allerunderdanigst Retter Sig efter Deris kongl: Maiets. allerunderdanigst low og forordninger. Og naar da alt Dette paa foreskrewne maade efterkommes og ikke med Een, Nogle, eller alle Disse Poster fæstebrewet forbryder! Saa Nyder Eftermelte  Sørensen for Sin liws tid, Denne Sin faders i fæstehawende Gaard, hwilket Egenhændig underskrewen og forseiglet stadfæste. Rathlousdahl Dend 22 Marty 1759. D S Schack (L S)

Original fæstebrewet af samme indhold som Den her anførte Gienpart, er mig owerleweret hwilke hermed forsikkres udi alle Dets ord og Puncter at Worde efterlewet, og til Dets fuldkommene? bekræftelse, ombedes min fader Søren Christensen og Michel Jørgensen begge af Ruude, Med mig til Witterlighed wilde underskriwet. Rathlousdahl d: 25 Marty 1759.
Søren Søren Søn. Michel Jørgenssøn. Sørren Christen Søn.

Da Søren Christensen i Ruude nu wed Døden er afgaaed. Saa antager Sønnen Søren Sørensen ald gaarden: paa Maade og med de Wilkaar som forstaaende Fæstebrew an og befaler, og den med hands Moder indgangne opholds Contract Dateret dend .. indeholder Hwilke ogsaa af mig er approberet og underskrewet: Imod at hand har betalt der Resterende fæste 20 rdr til Bekræftelse under min Haand og hostrykte Signette. Rathlousdahl dend 18 Marty 1764. D S Schack.

Indholden forbinder mig udi alle ord og puncter at efterlewe. tests: Sørren Sørren Søn.

No 3 (fol ?)
Joachim Otte Schack Rathlou herre til Stamhuset Rathlousdahl etc. fæster til Land Rytter Søren Rasmussen Fendsten fæster et mig i Ruude, Gosmer Hospital tilhørende huus som Søren Rasmussen Storm, hidtil har haft i fæste og nu efter den mellem dem oprettede Contract friwillig har afstaaet. Han skal betale alle Kongelige Skatter og afgifter etc. betaler aarlig de sædwanlige huuspenge  2 rd 4 mk. Han skal Bebygge og forbedre huset saaledes det kan findes og wære i forswarlig Stand.

Den med fratræderen Søren Rasmussen Storm og hustrue Dorethea Sophie Nielsdatter indgangne Contragt om huus-wærelse med widere wed huuset for deres liwstiid som af mig til efterlewelse den 20 Octob 1791 er Confirmeret, hawer denne fæster i alle maader ubrødelig at holde og efterkomme. Er mig lydig etc. Rathlousdahl den 20de October 1791.

No 4.
Joakim Otte Schack Ratlow fæster til:
Rasmus Christensen af Pederstrup Een Stamhuset og Gosmer Hospital tilhørende Gaard i Ruude Bye under Mtr no 2 Hartkorn 6 td 1 skp 2 fc 1/2 alb hworaf hand Betaler aarlig Landgilde hwer Kyndelmisse 16 Rdr 3 mk 1 1/2 sk til mig eller hwem Hospitalets opsyn er Betroed, Saawel som alle Kongelige Skatter etc. og eller i alle maader som formanden Jens Sejersen hawde indgaaet i følge Skifte Brewet af 19de April 1788: Serdeles i henhold til Enken og hendes børn, samt den herwed heftede Syns og taxations forretning af 5te May. Dernæst som hand Selw med indstændig Begiæring har forlanget at maatte gaae ind udi og i Jens Sejersens stæd, baade at ægte hands trolowede afgangne Olle Simmensens Enke Birgitte Hansdatter og i alle maader at holde Sig efterrettelig hwad hand i Et og alt hawde indgaaet og antaget. Og siden ham gaarden fæste - frie er owerladt skal hand saa meget meere, baade holde den i forbedring og wel saa god stand som Da hand modtog den, saa wel i Bygning som aldt andet i følge formeldte Syns forretning, eller og Giwe i Dessen mangel saa meget aparte som ellers hands indfæstning af 50 rd skulle hawe wæret, men til Desto meere opmuntring paa Denne maade er ham eftergiwet; Saa skal hand og forswarlig Dørke og Driwe jorden etc. 28 Decb 1789

Owenstaaende Brew er tidligere afskrewet fra Protokollen.

Wed Ruude Byes 1794 udskiftning blew  Rasmus Christensens hartkorn forandret til 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb og Landgilden til 16 rd 2 mk 11 3/4 sk hworaf hand godtgiøres for den Liden Jord Lod som huusmanden Søren Rasmussen isteden for Græsning blew tillagt for Landgilde Kongelig og andre Skatter som nu er 5 mk 11 3/4 sk imod at hand af same jords hartkorn 1 skp 1 fc 1 3/4 alb swarer og clarerer alle fr eftertiden alle Kongl og andre Skatter og Paabudne/: tienderne undtagen:/ altsaa bliwer Rasmus Christensens aarlige Landgilde paa denne maade for eftertiden kuns 15 rd 3 mk. Rathlousdahl Dend 4de Junii 1795.

Owenstaaende skal i alle maader bliwe opfyldt tilstaaes og forsikres Af Rasmus Christen Søn.

No 3 (fol ?)
Joakim Otte Schack Rathlou fæster til
Søren Rasmussen fra Søby et mig i Rude, Gosmer Hospital tilhørende huus som Niels Ibsen forhen beboede. Han skal betale den aarlige Huspenge afgift m w 2 Rdr 4 mk Danske og bebygge og forbedre huset saaledes, at det alletiider kand wære og befindes i forswarlig stand. Den med Niels Ibsens hustrue indgangne foreening om at forbliwe i huuset hendes liiwstiid holder hand sig i alle Maader efterrettelig, Er mig lydig etc. Rathlousdahl d 22de Augusty 1776.

No 5  
Christian Frederick Holstein Rathlou fæster til
Jens Hansen af Ruude den gaard som hands Swigerfader Rasmus Christensen har hawt i fæste, Gosmer Hospitalt tilhørende. Hkorn 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb alt dens af Fællesskabet udskiftede beliggende. Han skal betale alle Skatter og afgifter og Landgilde aarlig 16 rd 2 mk 11 3/4 sk til Hospitalets forstander. Forswarlig giøder og dyrker Gaardens jorder etc. ikke tager nogen til huse, ej heller indlader sig i nogen handling mig til fortræd eller fornærmelse, samt efterkommer den mellem ham og Swigerforældrene om Ophold af Gaarden oprettede og approberede Kontract. Bygninger, Besætning og Inwentarium, som Fæsteren wed Syn og Taxationsforretning er owerleweret, hawer hand stedse at wedligeholde etc. Indfæstning 200 rd er Betalt. Gersforfslund den 29 April 1807.

(Større indledning som ikke medtages)

Anno 1807 den 13 April mødte wi underskrewne Sognefogder Jens Møller i Randlew og Peder Eriksen af Odder i Ruude i den gaard sammesteds som Rasmus Kristensen har beboet af Gosmer Hospitals Gods hwilken i fæste er owerladt Jens Hansen for at Syne og Taxere bemeldte Gaards Bygninger, Besætning og Inwentarium til Owerlewering i følge Rettens udmeldelse, wed hwilken forretning war tilstæde fæsteren paa egne Wegne, og paa Rathlousdals Herskabs Wegne forwalter Nielsen af Wejlshuuset, i hwis owerwærelse wi forfandt Bygninger etc. saaledes. -
1)
Stuehuuset Norden i Gaarden, bestaar af 12 fag Eege Bindingswærk med Leerklinede Wæge, blandings Owertømmer med Straatag, i middelmaadig Stand indrettet til 3 Stuer, 2 kamre og 1 Bryggerhuus med 9 fag Loft, 7 Karme Winduer, 2 Skorsteene og 1 Bagerown samt fornødne Dørre, hworpaa mangler. -
Synder Side 38 al leede                                     9 rdr 3 mk
Nordre Siide 9 al    
                                          2 rdr 1 mk 8 sk
4 Td Tag                                                         4 rdr

                                                              ----------------------

                                                                   15 rdr 4 mk 8 sk

Østre Gawl 3 Stolpe                                           2 rdr
1 Bielke                                                           1 rdr
11 al leede                                                       2 rdr 4 mk 8 sk
1 Spændtræ.                                                            2 mk 8 sk
2  Tylt Lægter                                                   4 rdr
Mellem skiellene 8 al                                           1 rdr 4 mk
2 Tylt fiele                                                        8 rdr
9 Dages Arbejde                                                 3 rdr

                                                            -------------------

                                                                  38 rdr 3 mk 8 sk

2 Øster Længde 6 fag, samme slags Bygning og i samme Stand, indrettet til 1 Opholds Stue med 2 fag Loft, 3 stk Winduer, 1 Skorsteen og 1 Dør 1 Huggehuus og 1 Tørwehuus, hworpaa mangler:
Westre Side 7 Td Tag                                      7 rdr
Meldskiel leede 8 al                                          1 rdr 4 mk
2 Dages Arbejde                                                     4 mk

                                               ------------------------------

                                                                   9 rd 2 mk

3 Søndre Længde 11 fag samme Slags Bygning og i Samme Stand, indrettet til faarhuus, fæehuus Stald, Skiereloe og Swinehuus, hworpaa mangler. -
Nordre Side 3 td Tag                                       1 rdr
østre Gawl 4 1/2 al leede .                               1 rdr 12 mk 12 sk
1 stk Windskee                                                       1mk
Meldskielleede 13 al                                        3 rdr          12 sk
3 stk Spændtræer                                           1 rdr  1 mk   8 sk
4 Dages Arbejde                                             1 rdr  2 mk

                                                      --------------------

                                                                 10 rdr

 

4. Westre Længde 17 fag, samme Bygning og af samme Beskaffenhed som forrige indrettet til 2 Loer 4 Korngulwe og 2 Porte, hworaf en Indkiørsels Port, hworpaa mangler. -
østre Side - 13 al leede                                    3 rdr  1 mk  8 sk
3 al Rem             
                                                  3 mk 12 sk
12 Td Tag   
                                                12 rdr
westre Side  12 Td Tag                                  12 rdr
1 al Rem                                                                1 mk  4 sk
Nordre Ende 8 Td Tag                                      8 rdr

                                                       -----------------------

                                                                 36 rdr  0 mk  8 sk

 
Østre Gawl 4 al leede                                      1 rdr
1 al Rem                                                                1 mk  4 sk
1 Stolpe                                                                4 mk
1 Spændtræe                                                          2 mk  8 sk
8 Dages Arbejde                                             2 rdr  4 mk

                                                      ------------------------

Ialt Brøstfældighed                                        98 rdr  5 mk 12 sk

 

Dernæst blew Besætningen efterseet og befandtes saaledes. -

1 sort Hoppe 14  Aar                                14 rd
1 do 18 Aar                                            10 rdr
1 do 5 Aar                                              28 rdr
1 do 7 Aar                                              20 rdr
1 do Hæst 4 Aar                                      12 rdr
1 beslagen Wogn med Tilbehør                   18 rdr
1 do med Do                                           14 rdr
1 Plow med Do.                                         3 rdr
1 Do Bagplow                                           
1 rdr  3 mk
2 Harwer    
                                             4 rdr

                                                  ----------------------

Besætnings og Inwentariums   Wærdie        124 rdr  3 mk

Sæd befandtes lagt Rug 4 Td - til Waarsæden fandtes 10 Td Byg 9 Td Hawre 3 Td 4 skp Erter 2 Boghwede, samt føde Korn til Indawlings Tid. - Med Besætning og Inwentarium ansaa wi at fæsteren som hownings frie kan bedriwe sin Gaards Awling forswarlig hwilket han ogsaa tilstod. -

Denne Forretning hawe wi foretaget efter bedste Skiønsomhed og Owerbewiisning. Datum som meldt. Jens Møller Peder Erichsen
Som tiltrædende fæster. - Jens I M S Hansen

Paa Herskabets Wegne hawes intet mod denne forretning. J. Nielsen.

Afhiemlet wed Hads Ning Herreders Ret den 20 April 1807. A. Kier.

Wed Retten war tilstæde saawel Forwalteren wed Stamhuuset Nielsen, som den tiltrædende fæster, der tilstod ikke alene at hawe owerwæret forretningen, men endog Erklærede: ikke at hawe noget imod den, eller Afhiemlingen at erindre; thi Afhiemlede fornæwnte 2de Syns og Taxationsmænd den fremlagde forretning under Eed med opholdne fingre efter Lowen.

Saaledes at wære owerensstemmende med Justitsprotokollen bekræftes under min haand og Seil. Kiersholm den 8 Maj 1807. Kier.

Lb no 8 - 4.
Ole Simmensen af Saxild som med fri Pas fra S. T. Kammerherre Lüttichow til mig er indgaaet, fæster en Gaard i Ruude under Mtr no 2 Hkorn 6 td 1 skp 2 fc 1/2 alb indfæstning 40 Rdr. Han ægter formanden Michel Jørgensens Enke og derwed holder sig alt efter Skifte Brewet efterrettelig. Aarlig Landgilde 16 Rdr 3 mk 1 1/2 sk. Desuden skal han rydde for Steen og opsætte Giærder etc. og holde Gaarden i god stand m w.  Kiøbenhawn Dend 10de Juny 1784.
Christian Friderich Tønne won Lüttichau Herre til Aakier og Dybwad, hans Kongelig Majestæts bestalte Cammer Herre: -
Giør Witterligt, at jeg paa forlangende, hawer forundt, ligesom jeg herwed forunder og giwer Nærwærende Casserede Land=Soldat Ole Simonsen Barnfød i Saxild Sogn, frihed og Afskeed fra sin føde=Staun;

Thi skal det wed denne frieheds=Pas, wære Bem= Ole Simonsen, som en frie Karl, u=behindret tilladt, at Rejse, opholde, begiwe og needsætte Sig ower alt udi hans Majestæts Riger og Lande, hwor han selw best synes og for tienstlig eragter, uden nogen Pretention, af mig eller efterkommende Dybwad Godses Ejere. Til Bekræftelse under min Haand og Segl - Datum Aakier den 21de April 1784we. CFT: Luttichau.

1056.
Jens Hansen af Ruude fæster den Gaard sammesteds som hans Swigerfader Rasmus Christensen har haft i fæste. Hkorn 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb. Landgilde 16 rd 2 mk 11 3/4 sk som hwert aars Mortensdag betales. Han skal forswarlig giøde og driwe Jorden og maa ikke bortleje den eller del deraf ikke indtage nogen til huuse uden tilladelse. Han skal holde det hele i god forswarlig stand etc. Indfæstning 200 rdr. Ingen Dato etc.

3057
Søren Sørensen i Ruude fæster hans faders i fæste hawende Gaard i Ruude, Gosmer Hospital tilhørende. Hkorn 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb. Aarlig Landgilde 16 rd 2 mk 11 3/4 sk som erlægges hwert aars Mortensdag. Han skal driwe og dyrke Jorden forswarlig, maa ikke bortleje den eller del deraf, ikke tage nogen til huse uden tilladelse, og efterkommer den imellem hans Moder om ham oprettede Contract om ophold i Gaarden. Bygningen etc. skal han holde i god stand under answar og Erstatning for det manglende. Indfæstning 200 rd.
Ingen dato.

6966.
Rasmus Rasmussen, Ruude fæster den gaard i Ruude som afdøde Søren Sørensen  sidst har haft i Fæste og hwis Datter han ægter. Hkorn 6 td 1 skp 1 fc 1 1/4 alb. Landgilden er 16 Rbd 2 mk 12 sk Sølw. Han skal lade Gaarden assurere og iøwrigt holde alt i god Stand etc. Han maa ikke tage Indsiddere til huuse uden tilladelse. Indfæstning 400 rbd Sedler. 24 Decb 1836.
Fra 1 Januar 1844 nye Matrikul Hartkorn 5 td 1 skp 3 fc 2 1/4 alb.

Rasmus Rasmussens Enke Birthe Sørensen af Rude har wed sin nærwærelse i Retten Dags Dato frasagt sig enhwer Rettighed efter nærwærende Fæstebrew. Hads Herreds Thingsted den 20 Juli 1768?

Henrik Bering Lanng wirkelig Cancellieraad  samt herredsfoged og skriwer i Hads Ning herreder: Giør witterligt etc.

Sognefoged Peder Erichsen og Gaardmand Peder Andersen, begge af Odder foretager Syn paa en Gaard i Rude under Stamhuset Rathlousdahl som agtes owerleweret til ny Fæster Rasmus Rasmussen iflg forordningen af 8 Juny 1784.

Stuehuset norden i Gaarden bestaar af 12 Fag Ege Under og blandings Owertømmer, deels murede deels leerklinede Wægge og Straatag, i middel Stand, indrettet til 3 Stuer 3 Kamre, 1 Bryggers, forsynet med Loft ower 9 fag, har 13 fag Winduer, 1 Own, 2 Skorstene samt de fornødne Døre, hworpaa mangler:

Den østre Gawl 1/2 Tylt Fjel                             1 rbd  4 mk
Arbejdsløn 3 mk                                              2 rbd  1 mk

2)
Det østre huus, 13 Fag, af samme Slags Materialier og samme Stand, indrettet til 2 Stalde, 1 Hakkelseshuus, 1 Faarestie, 1 Wognport, 1 Huggeshuus og 1 Indkjørselsport, forsynet med Loft ower 2 Fag mangler Intet.
3)
Det søndre Huus 10 Fag af samme Slags Materialier og i samme Stand, indrettet til 1 Skærloe og 2 Korngulwe, med, med fornødne Døre. Mangler Intet.
4)
Det westre Huus bestaaende af 19 fag af samme Slags Materialier og samme Stand, indrettet til en Tærskeloe, 2 Korngulwe, 1 Fæehuus, 1 Swinehuus1 Tørwehuus, 1 Indkjørselsport med fornødne Døre hworpaa mangler:

En Bjelke                                                           1 rbd  2 mk
1/2 Tylt Lægter                                                  1 rbd
Arbeidsløn                                                                  4 mk

                                                             ---------------------

                 Summa Brøstfæld                              5 rbd   1 mk

B)
Besætning og Inwentarium:

1 sort Hoppe 4 Aar
                                          30 rbd
1 rød Do 8 Aar                                                 30 Rbd
1 Bruun do 16 Aar                 
                          25 Rbd
1 rød Hæst 11 Aar                                            28 Rbd
1 Beslagen Wogn med Tilbehør                            30 Rbd
1 Do                                                              25 Rbd
2 Plowe med Jernhowed og Tilbehør     
                9 Rbd
2 Harwer                                                          8 Rbd

                                                               ------------------

                                                                  185 Rbd

 

Sæden fandtes lagt med 7 Tdr Rug, 10 Tdr Byg, 11 Tdr Hawre ? Tdr Erter 6 Skp Boghwede. Det fornødne Fødekorn fandtes wed Stedet.
Med denne Besætning og Inwentarium skjønnede wi Fæsteren kunde wære tjent til Gaardens Awling.

At denne Forretning er afholdt efter wores bedste Skjønnende og Owerbewisning wille wi til næste Ret med wores Eed bekræfte.
Datum ut Supra Peder Ericsen  Peder Rasmussen.

Som tiltrædende Fæster Rasmus Rasmussen.

Kan afhiemles Petersminde den 19 August 1836.

Paa Gosmer Hospitals Ephorus? Wegne Terndrup.

Irettelagt 20 August 1836. Lanng.

Mændene bekjendte med Eedens Betydning og Wigtighed bekræftede herefter paa befalet Maade med Lowens Eed, at hawe afholdt Forretningen efter deres bedste Skjønnende og Owerbewisning hworpaa de blew dimitterede.

Saaledes at wære owerensstemmende med Hads Ning Herreders Justitsprotocol attesteres. HadsNing Herreder 26 August 1836. Lanng

Gebyhr ialt 5 mk 9 sk.

4115:
Niels Rosenkrantz won Holstein Rathlou fæster til
Peder Sørensen af Ruude et Huus med Jordlod paa Ruude Mark som Søren Møller forhen har haft i fæste og godwillig afstaaet. Hkorn 2 skp 2 fc 2 1/2 alb. Aarlig Landgilde 2 rbd 4 mk Sølw. Han skal for egen regning strax lade huset assurere i Landets almindelige Brandkasse. Bygningen skal han bestandig holde i den Stand det er ham owerleweret efter wedhæftede Syns og Taxationsforretning.

Han maa ikke tage nogen til huuse uden tilladelse, og iøwrigt retter sig efter Lowen etc. Rathlousdahl 17 Sept 1839.

Syn ower Peder Sørensens huus:

Henrich Bering Lanng wirkelig Justitsraad etc.
Gjør witterligt: At Aar 1839 Torsdagen den 10de August Formiddag Kl: 10 blew Hads Ning Herreders Ret sat og betjent paa Tingstedet i Aarhuus Raadhuus af den ordinære Dommer og Skriwer Justitsraad Lanng i Owerwærelse af Stokkemændene Jens Pedersen, Wittrup, Henrichsen og Tegen. -

For Retten mødte Sognefoged Peder Eriksen af Odder og Gaardmand Peder Andersen ibd og fremlagde deres efter Rettens Udmeldelse afholde Syns og Taxationsforretning ower det huus paa Ruude Mark som nu er bortfæstet til Peder Sørensen af Ruude under Gosmer Hospitals Gods.

1)
Stuehuset norden i Gaarden bestaar af 7 fag - Ege Under og blandings owertømmer med Leerklinede Wægge og Straatag indrettet til 2 Stuer 1 Kammer 1 Forstue, 1 Brøggers, forsynet med Loft ower det heele, 5 Fag Winduer, 1 Skorsteen, 1 Own, med de fornødne Dørre, temmelig god Stand. Hworpaa mangler.

Intet.

2)
øster Huus bestaaende af 6 Fag samme Materialer som det andet indrettet til en Tærskeloe, 1 fæehuus og 1 huggehuus, med de fornødne Dørre i temmelig god Stand hworpaa mangler.

Intet.

At denne forretning etc. Datum ut Supra.

1125.190
Christian Frederik Emil w Holstein Rathlou besidder af Stamhuset Rathlousdahl fæster til

Jens Poulsen af Ruude  det under bemeldte Stamhuus til Gosmer Hospitals Gods hørende huus paa Ruude Mark i Saxild Sogn med tillagte Hawe og Jordlod  Hartkorn 2 skp 2 1/2 alb  med Gammelskat 2 Rd 30 sk og er betegnet i den nye Matrikel med no 18 under Ruude By. samt anført i Stamhusets Jordebog under no 236 som sidst har wæret bortfæstet til Peder Sørensen. Aarlig afgift til Stamhusbesidderen som Epharet? for Gosmer Hospital efter forordningen af 27de Mai 1848 2 Rd 64 sk Rigsmønt rede Sølw der betales hwer Mortensdag første gang dette Aar. Han er pligtig at wedligeholde og forbedre den ham herwed betroede Ejendom, saaledes den til enhwer Tid i det mindste i lige saa god Stand som wed modtagelsen, og nawnligen paaligges det ham paa egen Bekostning hwert 3die Aar at omlægge en fjerdedeel af husets Tag med nyt Langhalm og holde den øwrige deel saawel wed tag at hwerken Regn eller Snewand kan trænge derigennem; inden hwer Aars St. Hansdag at lade Wægge, Gawle og Skorsteenspibe Kalke og alle Stolper og udwendige Tømmer af? og male med en  ? rød farwe, Ligesom og lade alle Winduer og Døre male med ?? Oliefarwe saa ofte fornødent og i det mindste hwer 10de Aar, og forøwrigt, saasnart dette bedærwes?, indsætte nyt Tømmer og andre dele af Huset etc. De fæsteren owerlewerede Brandredskaber er han pligtig at wedligeholde og aflewere i forswarlig Stand. Den tillagte Jordlod skal han dyrke og driwe forswarlig, holde Agerjorden inddeelte i lige store Sædeskifter, hworaf i det højeste det halwe Antal noget Aar maae giwe Afgrøder, men et Skifte behandles med ????, som da ryddes for Rødder og Steen, udgrøwtes og gjødes og Resten benyttes til Græsning.

Maatte fæsteren bliwe foreskrewen en bestemt plan hworefter hans Agerbrug fordres indrettet, da bliwer denne ufrawigelig at følge.

Ligesom Fæsteren er pligtig selw at beboe det ham herwed fæstede Huus skal han altid holde Indgangen til og fortouget foran samme ryddelig og reen, saa at dette saawel udwendigt som indwendigt har et hyggeligt og ordentligt Udseende, holde hawen, der altid maa wære wel indhegnet, fri for Ukrud og anwende den til Kjøkkenurter og Blomster, samt deri plante et passende Antal Frugttræer og 10 til 20 Humleplanter. -

Dersom Fæsteren efterlader Opfyldelsen af nogen af disse 3die 4de og 5te Poster næwnte Pligter maae han taale at Stamhusbesidderen lader det forsømte udføre for hans Regning, hwilken Udgiwt han uden Ophold har at wederlægge.

Det forbydes Fæsteren udtrykkeligen at udøwe nogen Slags Jagt eller Fiskerie paa den fæstede Ejendom hwilket er Stamhus besidderen udelukkende forbeholdt, at fierne?, hugge eller rydde noget af de paa Ejendommen wærende Træer eller Busk wæxter, at lade huset frakomme Hø eller andet foder, Langhalm, Gjødning, Gjærdsel, Leer, Mærgel, Wand?, Gruus eller Steen, at dyrke Raps eller slige oliegiwende Frøplanter, at indtage Indsidere undtagen i de Tilfælde som Lowgiwningen udtrykkeligen hjemle, at foretage nogen Slags forandring, Nedbrydelse eller Udwidelse i alle af de ham fæstede Bygninger, alt med mindre Stamhusbesidderen hertil meddeler skriwtlig Tilladelse. -

Det er en Selwfølge at det fæstede i sin Tid bliwer at aflewere i den Stand hwori det i wedhæftede Syns forretning findes beskrewet etc. Iøwrigt skal han rette sig efter Hans Majestæts Lowe etc. Rathlousdahl den 30 April 1870.

Læst i Hads Herreds Ret den 19 Mai 1870 og indført i Skjøde og Pantebogen Fol 747 Register Fol 69.

Da Besidderen af Stamhuset Rathlousdahl har tilskødet mig det heri ommeldte Hus som Arwefæsterejendom, saa kwitterer jeg herwed Fæstebrewet til Udslettelse af Pantebogen. Rathlousdal d 13 December 1906. Signeret.

Udskrift af Hads Herreds Justits = Protokol.

Aar 1870 den 21 Marts? kl 10 blew Hads Herreds ordinaire Ret sat paa Thinghuset i Odder og administreret af den ordinaire Dommer og Skriwer Justitsraad Rehling i Owerwærelse af undertegnede Widner, hwor da For Retten mødte godsforwalter Terndrup, som paa Rathlousdals Stamhuusbesidders Wegne begjærde udmeldt 2de uwillige og sagkyndige Mænd, til owerenstemmende med forord. af 8 junii 1787 at afholde Synsforretning ower et huus i Rude tilhørende Gosmer Hospital under Stamhuset Rathlousdal, i anledning af sammes owerleweing til Fæsteren Jens Poulsen.

Paa grund af denne Begjæring blewe Sognefoged og Gaarmand Peder Andersen og gaardmand Molthe Jensen begge af Odder, af Retten udmeldte til, efter foregaaende Warsel til de Wedkommende at afholde den ommeldte forretning og bliwer det derhos de saaledes udmeldte Mænd paalagt, at udføre de dem owerdragne hwerw, saaledes som de agte at til: og forsware det, og som de trøste dem til forretningen naar den af dem beskrewen er meddeelt, edeligen inden Retten at afhjemle. Signeret.

Derefter næwnte Synsforretning:

Gerhardt Sigwert Rehling Justitsraad, Herredsfoged og Skriwer i Hads Herred Gjør witterligt:
at Aar 1870 den 9de Mai formiddag kl 10 blew Hads Herreds ordinaire Ret sat paa Thinghuset i Odder og administreret af den ordinaire dommer og Skriwer, Justitsraad Rehling i Owerwærelse af nedentegnede Retswidner, hwor da

For Retten mødte Godsforwalter Terndrup, som fremlagde den af Gaardmændene Peder Andersen og Malthe Jensen under 6 ds i henhold til Rettens Udmeldelse af 21 Marts sidstl. afholdte Synsforretning ower et huus i Rude tilhørende Gosmer Hospital under Stamhuset Rathlousdal bortfæstet til Jens Poulsen, hwilken forretning? begjærede Mændene admitterede til edelig at afhjemle den fremlagte Forretning er saalydende:

Aar 1870 den 6te Mai indfandt wi Undertegnede, Gmd Peder Andersen og Gmd Malthe Jensen, begge af Odder os paa Rude Mk, for ifølge forord. af 8 Juni 1787 og i henhold til Rettens Udmeldelse af 21de Marts sidst: at afholde en lowlig Synsforretning ower det huus sammesteds tilhørende Gosmer Hospital under Stamhuset Rathlousdal, som er bortfæstet til Jens Poulsen i Anledning af sammes Owerlewering til denne fæster.

Wed forretningen mødte paa Rathlousdals Stamhusbesidders Wegne, Godsforwalter Terndrup og fæsteren Jens Poulsen war personlig tilstede. - Forretningen fremmedes saaledes:

1)
Stuehuset bestaar af 8 fag, Ege Under og Blandings Owertømmer, deels murede deel Lerklinede Wegge, Straatag, indrettet til 2 Stuer, 2 Kamre 1 Forstue og et Bryggers, forsynet med Loft ower det hele, 9 fag Winduer, en Skorsten og en Bageown, fornødne dørre.
I god Stand. Uden Mangler.

2)
Det østre huus bestaaer af 6 Fag af samme Materialer som forrige, indrettet til Kostald, Foderlo, Huggehuus og Swinesti, forsynet med fornødne dørre og Luger. - I god Stand. Uden Mangler. Wed Stedet er Brønd med Bolwærk i god Stand, Hawen er indhegnet deels med Riisgjærde, dels med Jordwold, Lodden er ikke indhegnet.

Saaledes er denne forretning af os afholdt efter Samwittighed og bedste Skjønnende, hwilket wi næste Thingsdag inden Retten edelig wille bekræfte. Datum ut Supra Peder Andersen. Malthe Jensen. Imod denne forretnings Afhjemling hawes Intet at erindre.

Paa Rathlousdals Stamhusbesidders Wegne. J. M. Terndrup. Jens Poulsen.

Læst i Hads Herreds Ret den 9de Mai 1870. G. Rehling.

De udmeldte Mænd Gaardmændene Peder Andersen og Malthe Jensen som derefter fremstode for Retten, blewe foreholdte den fremlagte forretning hwilken de ratificerede, og bekræftede derefter sammes Rigtighed med deres corpolige Eed paa anordnet Maade. -

Retten hæwet. G. Rehling. Widner Jens Pedersen. Chr Nielsen.

 

Ekstrakt af samtlige skifter Gosmer hospitals gods i Fruering og Svinsager m. v.

Hjelmslev herred 1774 - 1841

Kilde:

Landsarkivet i Viborg: 

C 652-5 

Fol 3
Nr 1 - 11 April 1774 - Svinsager. Registrering.
Afd Peder Rasmussen Overgaard ibd. E Maren Rasmusdatter og 2 B Peder Pedersen 18 aar og Maren Pedersdatter 13 aar. Fm nærmeste paarørende Peder Andersen af Virring. Lw Peder Rasmussen, Svinsager.

Fol 8
Skiftet efter Peder Rasmussen Overgaard, Svinsager som paa Enkens begiæring saa længe har wæret udsat: 14 Decb 1776. E Maren Rasmusdatter Lw Peder Rasmussen ibd og Fm Peder Andersen, Virring.

Fol 9
Nr 2 14 Decb 1776 - Fruering. Registrering.
Afd Niels Sørensen død 4de hujus sidst, Indsidder ved Sejer Hansen - E Else Knudsdatter og 3 B: Peder 10 aar er hos Morfaderen Knud Michelsen i Torrild - Knud 5 aar - Søren 1 1/2 aar. Paa B wegne deres kiødelige Farbroder Bertel Sørensen, og Lw hendes Broder ungkarl Michel Knudsen begge af Torrild.

Fol 12
1773 - Forskriwelse, Fruering:
Sejer Hansen og Hustru ibd Confirmation paa forskriwelse (ingen liwsarwinger - dat Christiansborg 8 Maj 1773.

Fol 13
Nr 3 28 Juni 1777 - Fruering, Registrering:
Afd: Maren Rasmusdatter ibd Opholdsmand Niels Rasmussens, Kone som for nogen tid siden er død. 2 B: Rasmus 25 aar og Mogens 20 aar.

Fol 17
Nr 4 31 Marts 1777 - Fruering:
Afd: Jens Christensen Nedergaard ibd som døde 29 hujus sidst. E. Berete Andersdatter. 2 B: Christen 3 aar og Anders 1 1/2 aar derforuden angaw Enken Sig at wære frugtsommelig med det 3die Barn som hun meente wed Pintse Dags tide at giøre Barsel med. Fm afd Broder Anders Christensen. Siden Skiftet ikke kand sluttes inden Enken faaer giort barsel. (et meget spændende skifte)

Fol 25
Nr 5 29 Maj 1777 - Fruering:
Afd: Anders Sørensen ibd død wed Anders Nielsen 22de April sidst. E Kirsten Andersdatter. 3 B: Ellind 9 aar - Inge 5 aar og Søren 3 aar. Paa E og B wegne hendes fader Anders Nielsen.

Sluttes fol 29 med Fm for Ellind: Tønnes? Jensen og for Inge Erich Laursen Lw Anders Nielsen.

Fol 29
Nr 6 - 6 Februar 1778 - var samling i Nedergaard i Fruering.
Afd Ungkarl Anders Christensen død 10 April 1797, hwis efterladenskaber strax same Dag blew registreret og 22 hujus Dernæst Wurderet samt 4 Juli Sidst Soldt wed Auction. Arwinger: Gammel Jens Neddergaard af Ejer paa sin afdøde Kones wegne som moder - afgangne heel Broder Jens Christensens Børns wegne Christen og Anders Jenssønner Deres Morbroder og Fm Jens Andersen af Dørup halw Sødskende Christen Jensen af Fruering - Niels Jensen Skoleholder i Vrold - paa egne og Søster Giertrud Jensdatter og Mands Johan Gotfred Mejslers? wegne wed Hassund (Hadsund) efter fuldmagts Missiwe af 8 Sept 1777, samt Jens Nielsen af Ejer paa sin Kone Karen Jensdatters wegne.  

Fol 31
Nr 7 20 Decb 1779 - Fruering.
Afd: Anne Mortensdatter ibd. Registrere - Skifte og deele hos Enkemand og Gaardbeboer Rasmus Andersen ibd. og hans 3 børn. Thomas 10 aar - Anders 8 aar - Morten 29 dage gammel..

Fol 35
Nr 8 1 Januar 1780 - Sophienlund.
Afd: Opholdskone Mette Nielsdatter ibd. som efter beretning i dag wed Middagstiide wed døden afgik og derpaa Saasnart muelig kl ongefærl 3 ower middag som følger i owerwærelse Den afdødes Pige i huuset og en arwing Jørgen Pedersen Bonde af Gjesing.

Fol 37
Skiftet efter Mette Nielsdatter:
Arwinger Rasmus Jepsen af Gjesing paa sin Kones wegne og Jørgen Pedersen Bonde ibd paa egne wegne som angaw at wære arwinger denne boe wedkommende Saaledes: 3 Døtre Deris Børn og Børne Børn

1)
Johanne Mortensdatter i Roede paa Wedelslunds Gods gift med afgangne gaardmand Jens Michelsen.

2)
Ellind Mortensdatter, gift med Rasmus Andersen og Niels Pedersen i Gjesing Død men efterladt Sig 3de Sønner og 2de Døtre:
a)
Andreas Rasmussen boende i Virring, Død men efterladt sig 1 datter Ellind Andreasdatter tiener i Virring skuele? 15 aar -
b) 
Anne Rasmusdatter gift med forbemeldte Rasmus Jepsen i Gjesing -
c)
Anne Marie Nielsdatter gift med Peder Nielsen i Grumstrup
d)
Rasmus Nielsen Due Selwejergaardmand i Grumstrup og
e)
Christian Nielsen Due tienende Isenkræmer Olle Møller i Kiøbenhafn.

3)
Bodil Mortensdatter gift med gaardmand Peder Jørgensen boende i Gjesing og Død men efterladt 2 Sønner og 1 Datter:
a.
Morten Pedersen huusmand i Gjesing Død men efterladt Sig 5 børn: Peder 12 aar - Mette 10 aar - Boddil 7 aar - Maren 5 aar - og Karen 3 1/2 aar alle wed Moderen i Gjesing.
b)
Jørgen Pedersen gaardmand i Gjesing og
c)
Karen Pedersdatter Enke i Aarhuus forhen gift med handskemager Claus Hansen.

Fol 42 Skiftet:
War mødt:
Peder Rasmussen af Skørring paa sin Swage moders Johanne Mortensdatters wegne i Rode - Rasmus Jepsen paa sin Kones Anne Rasmusdatter og hendes Broerdatter Ellind Andreasdatters wegne - Rasmus Nielsen Due af Grumstrup paa Egne sin Broer Christian Nielsen Due i Kiøbenhafn og Syster Anne Marie Nielsdatters og hendes mands Peder Nielsens wegne, Jørgen Pedersen Bond i Giesing paa Egne hands Broer afgangne Morten Pedersens Børns og Sydsters Karen Pedersdatters wegne i Aarhuus.

Boet skal sælges wed auction.

Fol 43
fordeles arwen til arwingerne, som igen angiwes:

1)
En Datter Johanne Mortensdatter i Rode

2)
En ditto Ellind Mortensdatter 2 gange gift i Gjesing med Rasmus Andersen og Niels Pedersen - død men efterladt sig følgende arwinger:
a)
Andreas Rasmussen som boede i Virring og Død men efterladt Sig en Datter Ellind tiener i Wirring
b) Rasmus Nielsen Due gaardmand i Grumstrup
c) Christian Nielsen Due tiener i Kiøbenhafn
d) Anne Marie Nielsdatter gift med Peder Nielsen i Grumstrup
e) Ane Rasmusdatter gift med Rasmus Jepsen i Gjesing

3)
En Datter Boddil Mortensdatter gift med Peder Jørgensen bonde i Gjesing Død men efterladt sig følgende arwinger:
a)
Morten Pedersen huusmand i Gjesing død men efterladt sig 5 Børn
1) Peder
2) Mette
3) Bodil
4) Maren
5) Karen
alle wed Moderen i Gjesing.

b)
Jørgen Pedersen Gaardmand i Gjesing
c)
Karen Pedersdatter Enke i Aarhuus.

Morten Pedersens Enke som og war nærwærende begiærede at Den Liden arw som owenmeldte hendes 5 Børn war tilfalden maatte hende owerlades tilhielp at opføde Dem med hwilke Retten ej kunde indlade Sig udi men henstillede det til Børnenes Farbroder og formynder Jørgen Bonde som ansaa Enkens begiæring heel billig da hun er dem baade som fader og Moder og arwen war saa liden at Deele til enhwer men samlet kunde hielpe Enken meeget.

Fol 44
10 October 1780 - Fruering.
Afd: Kirsten Jensdatter død sidst 12te September. Enkemanden Huusmand Peder Jensen ibd. B 2 Stifsønner afdødes Egte Børn Anders Marchusen tiende som aulskarl paa Nissumgaard og Christen Marchusen, Skræder opholder Sig paa stædet, begge myndige og owerwærende. Som Endelig wed mellemhandling blew enige uden Skifte eller anden forretning.

Fol 45
Nr 9 den 12 Febr 1781 - Svinsager:
Afd: Bodil Andersdatter død Sidst 29 Jan. Enkemanden Rasmus Jørgensen. 3 B: Jørgen 7 aar - Rasmus 4 aar - Johanne 1 1/2 aar. Wærge for b. Deres Mosters Mand Peder Rasmussen ibd.

Fol 50
10 Sept 1781
I Sterwboen efter afgangne Karen Hansdatter, Fruering (Huusmand Niels Eriksens Enke jvnf reg) hawer samtlige arwinger med tilladelse Selw afgjordt og Deelet hendes efterladenskaber.
Sign: Jens Laursen - Laurs Laursen - Jens Rasmussen (Smed)

Fol 51
Nr 10 18 Marts 1782 - Svinsager.
Afd: Halwgaardsmand Peder Rasmussen ibd, død for nogen tid siden. Enke Mette Andersdatter 4 B: Jens 24 aar - Anders 22 aar - Johanne 27 aar og Maren 17 aar alle hiemme og wærende i Boen. Lw ungkarl Peder Owergaard af Byen paa Døttrenes wegne Deres Morbroder Peder Andersen af Virring og den myndige Søn Jens Pedersen paa egne og Broderens wegne.

Fol 55
Nr 11 den 27 Febr 1783 - Fruering.
Afd: Kirsten Laursdatter - død i dag. Enkemand Rytter og huusindsidder Rasmus Pedersen ibd. arwingerne mødte efter indkaldelse 7 Marts. som efter de hawde seet og forstaaet Boens maadelige Omstændigheder afstod Arw. Hun hawde wæret swag i lang tid.  Wi underskrewne Mads Lauritsen og Christen Laursen af Harlef og Søren Jensen af Aaboe tilstaar herwed paa egne og frawærende Sødskendes wegne at wi ej har noget at fordre hos Rasmus Pedersen efter hands afgangne hustrue etc. Mads Laursen, Harlef afstaar ogsaa paa afdødes Moders wegne for arw.

Fol 56
Nr 12 den 22 Sept 1783 - Svinsager.
Afd: Kirsten Sørensdatter - død for nogen tid siden - Enkemanden Gaardbeboer Rasmus Laursen ibd. 6 B: Maren 20 aar - Anne 18 aar -  Karen 16 aar - Johanne 11 aar - Mette 5 1/2 aar og Laurs 14 aar gammel. alle wærende i Boen. Fm: deres Kiødelige Moderbroder Søren Sørensen af Fastrup.

Fol 61
Nr 13 25 Sept 1783 - Fruering.
Afd: Rasmus Laursen ibd - død 5te hujus sidst. E: Marie Rasmusdatter. 1 B: Christian Ludwig Rasmussen 14 aar. Lw: Gaardmand Rasmus Andersen ibd. Fm kiødelige Farbroder ungkarl Jens Lausen af Gjesing.

Fol 63
Nr 14 den 25de September 1783 - Fruering.
Afd: Stifsønnen Søren Andersen ibd som for nogen tid Siden døde. Stiffaderen Gaardmand Jens Michelsen ibd hans fædrene arwepart imellem Moderen Kirsten Andersdatter og hendes 2 døtre: Ellind og Inge Andersdatter begge Sødstre til afd. Owerw. paa Moderens wegne hendes mand bemte J M Fm for døtrene Erich Laursen af Hvolbæk for Inge og Skoleholder Søren Juul af Virring for Ellind og da den sidstes formynder for fædrene arw Thønnes Jensen i Skaarup er død paatager Søren Juul sig og samme. Skiftet sluttet efter faderen 29 Jan 1778.

Fol 64
Som afgangne Sejer Hansens  Enke Anne Nielsdatter i Fruering mellem dem i lewende liwe oprettede Testamente 8 Maj 1773 skylder at udbetale til den afdødes arwinger wed nyt ægteskab etc. saa har følgende faaet:
Rasmus Hansen, boende i Tander En heel Broder Lod - Niels Gundorph Ejer til Nissumgaard etc Paa min Stifdatters Ellin Chatrine Hansdatter Sejersens wegne hendes Lod som halw Sydster.

Fol 65
Nr 15 den 13 April 1784 - Svinsager.
Afd: Indsidder Niels Ollesen ibd. død for 3a dage siden, hos Huusmand Niels Andersen ibd. E: Anne Rasmusdatter 1 B: Peder Nielsen 23 aar tienende i Onstedt men nu owerwærende. Fm hans kiødelige Farbroder Laurs Ollesen huusmand i Balle. Lw: Jens Pedersen huusmand i Odder. Efter ordre indfandt etc. for at Registrere efter indsider Niels Ollesen som den 11 hujus Sidst wed Døden afgik, i owerwærelse af E Anne Rasmusdatter og hendes Swoger bemte Niels Andersen.

Wed opgørelsen omtales afdødes Broder Anders Ollesen, Hvilsted og en broder Just Ollesen i Balle og endelig Gammel Rasmus Ollesen i Hvilsted.

Fol 68
Nr 16 den 31 Maj 1785 - Fruering.
Afd: Halwgaardsmand Niels Michelsen ibd - død 28 April sidst - E: Maren Thomasdatter og 4 B: Michel 4 aar - Karen 12 aar - Anne 10 aar og Maren 1 1/2 aar. Wærge for B. den nærmeste Slægt og Sødskende Barn Selw Eier Peder Rasmussen i Sjelle men i betragtning af at han er saa langt frawærende paatog Enkens halwbroder Peder Thomasen af Illerup Sig at wære Fm. for den mellemste Pige Anne og Enkens Halw Systers Mand Erich Laursen af Hvolbæk for den yngste Pige Maren samt forbemte Peder Rasmussen af Sielle for Sønnen og den ældste Datter Karen alle mødt og owerwærende. Paa Enkens wegne mødte som Lw hendes halwbroder Jens Thomasen af Hvolbæk.

Fol 75
Nr 17 dend 10 Novb 1786 - Fruering.
Afd: En Stifdatter Maren Nielsdatter død forleden i hendes andet aar ibd - Stiffader halwgaardsmand Søren Sejersen. Skifte og dele hendes tillagte arwepart efter hendes fader iflg skifte sluttet 31 Maj 1785. Afd. Sødskende: Michel Nielsen 6 aar - Karen 14 aar - Anne 12 aar og Moderen Maren Thomasdatter. Paa Moderens wegne hendes mand bemte S S og paa Sønnen og den ældste Datters wegne Deris føed wærge Selw Eier Peder Rasmussen i Sjelle paa den yngste D wegne hendes Morbroder Jens Thomasen af Illerup .

Fol 76
Nr 18 den 10 Novb 1786 - Fruering.
Afd: Rytter Niels Loft ibd død forleden ibd. E Karen Rasmusdatter 2 B: Jens 32 aar og Anne Marie 14 aar begge owerwærende og hjemme i Boen. Lw Søren Sejersen ibd Fm for Datteren den afdøde Broder Datters Mand huusmand Jens Laursen af Virring.

Fol 78
30 Decb 1786
De 9 rdr som fædrene arwepart etc. har modtaget af min Farbroder Just Ollesen i Balle er mig af bemte Herschend udbetalt.  Peder Nielsen af Onstedt (Onsted) Til witterlighed Michel Rasmussen Koe - Niels Poulsen begge af Gjesing.

Fol 79.
Nr 19 den 3 Decb 1787 - Fruering.
Afd: Huusinderste Peder Nielsen ibd død 13 Marts sidst. E: Grete Andersdatter og 3 B: Maren 11 aar - Kirsten 2 aar og Anne 8 aar, samt den afdødes i første ægteskab efterladte 4 B: Niels 24 aar - Jeppe 22 aar - Jørgen 13 aar - Maren 25 1/2 aar. alle owerwærende tillige med deres Moderbrødre og Fm Rasmus og Jens Jeppesønner begge i Gjesing og Peder Jepsen af Skaarup samt paa Enkens og hendes Børns wegne hendes Broder Jens Andersen af Fruering hworpaa foretaget oplæst og owerwejet Boens Registrerings og Wurderings forretning af 14 Marts 1787. Saaledes lydende. - Michel Pedersen og Rasmus Hansen wille bede Anders Jacobsen at optagge i morgen hwad der findes efter afdøde Peder Nielsen, hwis Dødsfald i Dag er giwet mig tilkiende, og De twende føste mænd at Wurdere det enhwer ting til sin werdie paa dette Stp Papiir og Sende mig Snarest muelig. Geising Øde Mølle d 13 Martii 1787. Sign.

Fol 81
Nr 20 den 23 Marts 1789 - Fruering.
Afd: Jacob Pedersen Bødker og Hustru Maren Nielsdatter ibd. 1 B Peder Jacobsen 15 1/2 aar. Fm Morbroder Rasmus Nielsen huusmand i Fillerup war owerwærende. Wurdering og Registrering 4 Aug 1788. hwor ogsaa Morbroderen R N og fasteren Inge Pedersdatter som siden Pintse bestandig har wæret hos den afdøde Jacob Pedersen saawelsom i hs sygdom som før og efter hs Død haft opsigt med Sterwboets tøy i alle maader.

Fol 88
Nr 21 den 21 Juli 1789 - Svinsager.
Afd: Berete Rasmusdatter ibd som for nogen tid siden døde. Enkemanden Gaardmand Peder Madsen, ibd 6 B: Mads tiener i Skaarup 23 aar - Rasmus 13 aar - Søren 9 aar - Jens 7 aar - Anne Kierstine 19 aar og Kiersten 17 aar alle owerwærende.  Fm: Farbroderen Selw Eier Jens Madsen af Fastrup og Morbroder Søren Juul af Virring  (Skoleholder af Virring)

Fol 95
Nr 22 den 19 Juli 1790 - Svinsager.
Afd: Anne Nielsdatter død for nogen tid siden ibd. Enkemanden Walle Johansen. 5 B: Johanne 42? aar hieme wed faderen - Marie 40 aar tiener i Hvolbæk - Lisbet 34 aar tiener hr Adolf i Glindstrup wed Randers - Maren 32 aar gift med huusmand Peder Jensen i Fruering og Sophie 27 aar tiener her i Byen. Fm: for de ugifte Peder Madsen, Svinsager.

Fol 99
Nr 23 den 20 Octob 1791 - Fruering.
Afd: Huusinderste Anne Nielsdatter ibd død her i dag formiddag hos Gaardmand Jens Michelsen. Wed skiftet blew de tilspurte om de widste hwor afdøde war føed om hun har nogen slægt og wenner, men ingen widste meere end de hawde hørt hun war føed paa Alling Gaards gods men ej hwor. Efterladenskaber besluttes solgt wed auction.

Fol 102
Skiftet sluttes efter Anne Nielsdatter. Som arwinger war mødt fra Allinggaards gods Peder Michelsen i Lemming - Karen Michelsdatter gift med Peder Rasmussen i Boerup - Kirsten Pedersdatter gift med Jens Holk i Lemming - og Hendrich Pedersen i Ebstrup. Tingswidne wed Lysgaard - Hids Herred: Fremstod Peder Michelsen af Lemming og angaw: En gammel Pige Anne Nielsdatter føed i bemte Lemming død 17 Novb paa en gaard i Fruering hvor hun har været indsidder ungefær 20 aar har opholdt sig, og da han tillige med flere war kiødelig Sødskende barn og wærende arwing - paa deres og egne wegne - for at bewise arweretten. Og ware disse.

1)
ham selw hwis moder war kiødelig søster til afd moder.
2)
hans syster Karen Michelsdatter gift med Peder Rasmussen i Borup, hwis moder ligeledes war afd. moders søster.
3)
hans heel Broder Peder Michelsen fra Lemming hwis moder ligesaa war kiødelig søster til bemte afdødes moder, som for 2 aar siden wed døden afgangen, men efterladte sig en datter Kirsten Pedersdatter gift med Jens Holch i Lemming
4)
hans kiødelige søskende barn Hendrik Pedersen fra Ebstrup hwis moder ogsaa war søster til afd moder.

Han kendte ikke flere arwinger. og hun hawde ikke efterladt sig liwsarwinger. Han fører widner.

Afdøde har opholdt paa Rathlous gods i ongefærh 20 aar. Hun hawde ingen liwsarwinger.

Fol 106
Modtagelse af arv efter Skifte 3 Decb 1787 afgangne Peder Nielsens  Sønner af Fruering nu myndige Niels Pedersen - Jeppe Pedersen - Peder Jeppesen i Skaarup som formynder for den umyndige Jørgen Pedersen.

Fol 107
Nr 24. 16 Januar 1793 Fruering.
Afg huusmand Rasmus Pedersens Enke Karen Ottesdatter ingen liwsarwinger undtagen moderen der ikke vilde eller  kunne owerwære grundet sygdom og skrøbelighed. Lw. Rasmus Nielsen, Fruering. paa arwingernes wegne som er moderen Anne Marie Rasmusdatter Hasle Enke efter Rasmus Laursen som forhen har beboet huset og har opholdswærelse, samt hendes Søn Christian Ludvig Rasmussen i Condition paa Palsgaard i Bjerre herred, halvbroder til den afdøde. Indkaldt af Herschind men ikke mødt. Værge for begge Søren Sejersen. Moderen forsikrede at det ikke war flere arwinger. Lw wed slutning Jens Nielsen af Fruering og paa arwingers wegne Søren Sejersen.

Fol 114
No 25 1793 den 6 Sept Fruering.
Afg fæstehuusmand Anders Jacobsen. Enke Johanne Andersdatter. Arwinger efter opgiwelse:
1)
Skomager Rasmus Boes i Skanderborg heel broder til afd. paa hwis wegne war mødt hans Søn Peder Boes, Skanderborg.
2)
En søster Maren Jacobsdatter gift med Rasmus Jacobsen Smed i Svejstrup, begge døde men efterladt 4 børn, sl Jacob Rasmussen boede i Salten død men efterladt sig 3de? børn (a) 1 søn Rasmus Jacobsen nu i Emborg Closter wed moderen ongefærlig 12 aar (b) en Datter Maren Jacobsdatter 8 a 9 aar gl og wed Moderen. 2 en Søn Jørgen Rasmussen, Boelsmand i Svejstrup. 3 en Søn Niels Rasmussen Smed i Toustrup 4 en anden Søn Jørgen Rasmussen ungkarl tiener i Ry 23 aar gl, paa disse 4re sødskendes wegne war mødt owennæwnte Jørgen Rasmussen som Lw for Enken Jens Andersen ibdm.

Fol 118
No 26 22 April 1794 - Fruering
Husmand Søren Pejtersen ibd. i owerwærelse af  E Karen Nielsdatter og beboeren Rasmus Nielsen.

19 Maj - 30te dagen - hos Rasmus Nielsen skifte efter Søren Pejtersen. E Karen Nielsdatter Lw Rasmus Nielsen. Arwinger: Jens Jensen af Høver paa egne  2de brødres Rasmus Jensen i Truust og Søren Jensen i Huen? og en Søster Anne Jensdatter gift med Laurs Hendrichsen i Truust alle 3 paa Tvillum Gods alle Sødskende og moster? børn til den afdøde. Ligeledes owerwærende Lars Rasmussen af Hvolbæk som næst sødskende Barn, Birgitte Rasmusdatters wegne Skoleholder Rasmus Søren af Vitved paa egne og en Broder Søren og en Søster Annes wegne som forklarede at den sidstes fader Rasmus Rasmussen i Skaarup som er død men efterladt sig 2de sønner og en datter Michel,  Peder og Anne Rasmusdatter samt Anne Rasmusdatter gift med Niels Rasmussen i Hvolbæk paa de 2de sidste war ey mødt skiøndt de efter Niels Rasmusens forsikring war Rigtig indkaldt. Sluttes med at Enken overtager det lille Bo.

Fol 120
No 27 19 Maj 1794 Fruering.
Afd Peder Jensen ibd - død 14 dag før - E Maren Wallesdatter. 2 B Jensen 10 aar og Niels 3 aar. Deres formynder og tilsynswærge Søren Sejersen ibd.
Lw: Erik Rasmussen.

Sluttes fol 122:

Her ang Jens Pedersen som 9 aar og Niels Pedersen 3 aar. formynder deres Moster Mand Søren Pedersen af Svinsager og Lw Søren Sejersen her ibd.

Fol 121.
1794 den 2 Juni Fruering
Var mødt efter indkaldelse i følge skifte samling 19 Maj sidst, hos Rasmus Nielsen ibd saa war og mødt arwingen Niels Rasmussen af Hvolbæk som wed et par Pleje børns maadelig tilstand efter afg Søren Pejtersen. Da ingen arw er til ham owerlader han ald boen til Enken.

Ligesaa war mødt paa Rasmus Rasmussens Børns wegne af Skaarup deres formynder Peder Madsen af Svinsager som paa de umyndiges wegne erkl. som førnæwnte.

Fol 124
No 28 4 Jan 1797 Svinsager.
Afd Husmand Rasmus Jørgensen ibd - død i forgaars men først anmeldt i aftes sildig - E Kiersten Marie Pedersdatter og 2 Børn Bodild 14 aar og Kiersten 6 aar, samt afdødes i første ægteskab 2 sønner Jørgen 24 aar owerwærende, tiener ellers i byen, og Rasmus 20 aar tiener i Saxild i Hads Herred. Paa E wegne Lw hendes Broder Peder Pedersen af Virring og paa B wegne som formynder deres Slægt Jens Pedersen her i Svinsager.

Fol 127:
Nr 29 31 Maj 1798 - Fruering.
Afg Jens Lauritsen, ibd - død for 30 dage siden - E Mariane Pedersdatter. 5 B: Laurits 15 - Søren 12 - Peder 10 - Anne Mariie 3 og Johanne 3/4 aar. Fm deres fasters mand og nærmeste slægt Thomas Rasmussen af Roelund paa Ringkloster Mark og som Lw Niels Jørgensen, Sabro fra Hedewigslund. Sidstnævnte underskriver sig som Niels Saebro.

Sluttes fol 129:

For Enken Jørgen Pedersen, Wedslet paa Børn. wegne Thomas Rasmussen af Roelund.

Fol 130:
Nr 30 13 Decb 1798 - Fruering.
Afg Søren Sørensen Loft ibd - død 11 sidst - E Karen Ottesdatter Lw Erich Hvidberg ibd og for Arwingerne - ang af Enken - 2 Søstre Maren gift med Jens Laursen Husmd i Virring og Johanne Enke indsidder i Vitved,  husmand Jens Nielsen Loft? ibd som er et Sødskende barn til afd.

Fol 131 Skiftet efter samme:

Maren Ottesdatter Lw Erich Rasmussen Hvidberg. De anmeldte arwinger war og mødt som er en heel Søster Maren Sørensdatter gift med Husmand Jens Laursen i Virring, og en halw Søster Johanne Sørensdatter Enke inds ibd. med Lw Jens Nielsen Loft her ibd skiftet sluttet.

Fol 132:
Nr 31 11 Marts 1799 Svinsager.
Afg. Gl Walle Johansen ibd - død 11 febr sidst - Arwinger 5 døtre:

Johanne 50 aar - Marie 48 aar - begge hieme i Boen - Lisbet 40 aar - tiener Skourider West i Westhuuset? -  alle ugifte - Maren 36 aar gift med Jens Hvidberg husmand i Fruering og Sophie 32 aar gift med bemte Søren Pedersen her paa stedet. Paa de ugiftes wegne owerwærende som form. deres nærmeste Slægt og paarøre Peder Madsen fra Svinsager og Jens Hvidberg og Søren Pedersen paa Deres Koeners wegne. Skiftet sluttet.

Fol 134.
Nr 32 15 Juni 1799 Fruering.
Afg Michel Pedersen ibd - død 17 april sidst - E Maren Jensdatter 5 B Anne Margrete 15 aar - Peder 13 aar - Anne 11 aar - Jens 7 aar og Karen 5 aar. Fm Søren Damsgaard af Vitved for den ældste - Enkens Broder Niels Jensen af Hvolbæk for Peder og Anne og den anden Broder Rasmus Jensen af Virring for Jens og Karen og Lw Degnen Hr Lund ibd.

Fol 138:
29 Aug 1799 sluttes skiftet efter Michel Pedersen
Paa Børnenes wegne deres forhen meldte Fm for Peder og Anne deres Morbroder Niels Jensen af Hvolbæk - for Jens og Karen Rasmus Jensen af Virring og deres Morbroder  - for Anne Margrete Søren Damsgaard i Vitved hendes faders Søskende Barn Lw Hr Lund.

Skiftet sluttet.

Fol 141.
29 August 1799.
Afslutning af skiftet hos Søren Pedersen husmand i Svinsager - efter Gl Walle Johansen som døde 11 febr. Johanne 50 aar, Marie 48 aar begge hjemme i Boen - Lisbet 40 aar tiener Skovrider West i Fuggelsang i Hads Herred, alle ugifte - Maren 36 aar gift med Jens Hvidberg i Fruering og Sophie 32 aar gift med bemte Søren Pedersen her paa stedet. Fm for de tre første Peder Madsen ibm og Søren Pedersen paa sin kones wegne og do Jens Hvidberg som og war tilsagt at møde ej enden kl 10 war mødt.

Fol 144.
Nr 33 6 Octob 1803 Svinsager.
Afg Anne Jensdatter 15 aar - død 28 sidst - hos Peder Owergaard i Svinsager -  arwinger en eneste Søster Maren Jensdatter af Vitved 18 aar, der war mødt med faderbroder og Fm Laurs Jensen fra Veng og tilsynswærge Morbroder Peder Christensen fra Harlev. Saa war og mødt den afdødes Stiffader Selw Eÿer Rasmus Jensen af Vitved.

Fol 145:
Nr 34 24 Juli 1804 - Fruering.
Afg Jens (Michelsen jvnf reg) - død den 18 Juni - den yngste Søn af Enken Maren Jensdatter ibd og hendes 4re Børn: Peder 19 aar - Anne Margrete 21 aar - Anne 17 aar - og Karen 11 aar. Lw Degnen hr Lund og som Fm deres Morbroder Niels Jensen af Hvolbæk for Peder og Anne - og Rasmus Jensen af Virring for Anne Margrete og Karen.

Fol 147.
Nr 35 - Fruering - 12 Januar 1809 Skifte forretning
Efter afdøde Pige Ellind Anders Datter ibd død 6 Novb 1808. Hendes efterladenskaber etc blev vurd til 25 rd 2 mk 4 sk. Disse efterladenskaber begierte den afd. Moder Kiersten Andersdatter ikke at maatte bliwe wed offentlig Auction bortsolgte, hwilket samtl Arwinger bifaldte og Samtykke, især da hendes nuwærende Mand Jens Mikelsen, den afd.. Stiffader tillige med Moderen ey begierte andet for hendes Begrawelses Omkostninger og Renterne af en den Afdøde tilhørende Arwe Capital efter Afdød Fader og Broder. Arwingerne war foruden den afdødes Moder en heel Søster Inger Andersdatter gift med Gaardmand Michel Christiansen i Adslev, som mødte paa sin Kones wegne - en halw Broder Anders Jensen fulde 25 aar og en anden halvbroder Michel Jensen fulde 22 aar følgelig mindreaarig paa hwis wegne ogsaa som Curator Selwejer Gaardmd Henrich Jensen i Virring. Moderen Kjersten Andersdatter.

Fol 149. 
27 Sept 1810 blew fra Anders Rasmussen i Svinsager anmeldt hans Kones dødsfald i gaar d 26.

6 Octob dernæst blew af Enken Johanne Andersdatter i Fruering anmeldt hendes Mand Peder Andersens dødsfald paa samme dag med tillæg at mellem dem war Confirmeret Testamente.

Fol 149.
Nr 36 den 26 Octob 1810 - Swinsager
Afg. Johanne Andersdatter? eller Mette Andersdatter (se teksten) ibd - som war 30te dagen efter Enkemanden og hans med den afdøde Mette Andersdatter aulede 3 B Helle 11 aar - Rasmus 5 aar og Thomas 3 aar owerw. Tilsynswærge Hans Hansen af Virring.

Fol 151.
Nr 37 1 Novb 1810 - Fruering.
Afg Peder Andersen ibd - død 6 Oct - E Johanne Andersdatter for at wurdere angiwne Testamente som blew forewist og i Skifte Protocollen indf. saalydende: derefter texten hworaf det fremgaar at de ikke har Liwsarwinger, andre arwinger maa ikke fordre nogen arw. Testamentet ogsaa godkendt af Kongen. Lw H Lund.

Fol 153.
Nr 38 16 Maj 1811 - Fruering.
Afg Rasmus Andersen ibd - E Boddel Sørensdatter 3 B Niels 24 aar Anne Mette 20 aar og Anne Marie 17 aar alle hiemme i Boen. Fm deres Morbroder Rasmus Bierregaard af Skaarup og Degnen Hr Lund ibd paa Enkens wegne som Lw. Foruden disse hawde afd 2 Sønner i 1ste ægteskab Thomas i Koedal? paa Ring Kloster mark Anders paa Gram Mark boende Men da begge war af Boen udgaaet og Betalt Deres fædrene arw.

Fol 156 Fruering.
1812 den 12 Decb skiftet efter
Gaardmand Rasmus Andersen ibd E Bodild Sørensdatter med Lw Jens Lund i Fruering samt hendes 3de Børn Niels der med Curator war myndig, Anne Mette 21 aar gl og Ane Marie 18 aar paa disses wegne Enkens Broder Rasmus Bjerregaard af Skaarup.

Fol 157:
1814 d 27de Dec blew anmeldt at ungkarl Peder Mikkelsen i Fruering Mikkel Pedersens Enkes Søn wed Døden afgik den 26 næst foran.

Fol 157
No 39 Fruering
Afg Peder Mikkelsen - afdød Søn af Enken Maren Jensdatter ibd og hans 3 søstre Anne Magrete gift med Selw Ejergaardmand Niels Jensen  i Wedslet, Anne gift med Gaardmand Jens Rasmussen i Hvolbæk  og Karen ugift alle owerwærende, saawelsom de 2de førstes møder og den umyndige og sidstes formynder Selw Ejer Rasmus Møller af Virring. Enkens Lw Degnen Hr Lund af Fruering.

Fol 158 Testamente.
Karen Ottesdatter anmeldt død den 21 Sept 1815.
Wi underskrewne Ægtefolk nawnlig Ieg Peder Jensen Kaae og jeg Karen Ottesdatter Fæstehuusbeboere i Fruering etc.
Slutter:
Da min hustrue Karen Ottesdatter wed døden den 27 Sept sidst er afgaaet.

Fol 160.
Nr 40 20 octob. 1815 - Svinsager.
Afg Rasmus Jørgensens Enke Kirsten Marie Pedersdatter ibd - død 6 Octob 1815 - skifte og deele den liden Boe mellem hendes efterladte 2de Døtre Bodil Rasmusdatter 33 aar gift med Niels Pedersen, Smed ibd og Kiersten Rasmusdatter tiende i Hwolbæk 26 aar gl.  Owerwærende tillige med den førstes Mand paa sin koenes wegne og Peder Owergaard af bemte Svinsager som Fm for den yngste.

Fol 161.
Anno 1817 den 13de Octob blew anmeldt at Fæstegaardmand i Fruering Bye Rasmus Nielsens Koene Anne Margrethe Chrestensdatter wed døden afgik den 12 Octob 1817.

Fol 161.
No 41 21 Decb 1817 - Svinsager.
Afg. Jens Madsen og hustru Maren Pedersdatter - ibd - Wed Solens Opgang mødte paa Stamherrens Wegne Forpagter Peder Herschend fra Herschendsgave med tiltagne 2de Mænd Peder Overgaard og Rasmus Michelsen begge af Svinsager udi Sterwboen i Svinsager for at forsegle og registrere Boet i bemeldte Swinsager efter huusmand Jens Madsen og hustrue Maren Pedersdatter, som igaar skal wære fundne døde paa Hvolbæk Mark og i det haarde Snewejr tilsatte Liwet og i Aftes mellem 5 og 6 anmeldt.

I Boet owerwærende 3 Børn Sidsel 16 aar, Anne 11 1/2 og Michel 8 1/2 aar gammel og 2de ældre Peder 14 1/2 tiener i Virring og Mads 20 aar tiener i Moerslet. Anders Nielsen paatog sig at tærske Korn m v og hawe fornøden opsigt med Børnene indtil nogle af familien kommer, som den nærmeste er Mandens Broder Peder Madsen i Moerslet, som indkaldes snarest skee kan og de Døde bliwe jordede.

Fol 162.
Samme skifte efter Jens Madsen og Maren Pedersdatter, Svinsager.
13 Jan 1818  Mødtes for at registrere Boen for at auctioneres og giøres i Penge, til hielp de umyndige Børns opdragelse og Begrawelses Bekostning med widere. Paa Børnenes wegne war mødt Deres Farbroder Peder Madsen fra Moerslet og Morbroder Niels Pedersen Robert paa Ask Mark begge huusmænd. Børnene ware og alle mødt. Effekterne aftaltes at skulle sælges wed Auction i dag 8te dage, og begiærede formynderen at den syge wanføre datter maatte tillægges det lidet Part fyr Sengested, som hun af sin Sommerløn hawde betalt, saa og en rød og grøn Olmerdugs Owerdyne en Blaastribet Bolster Underdyne alt wurderet til 6 rbd 4 mk saa og 2 smaa rød og grøn stribet Olmerdugs Puder wurderet for 1 mk 8 sk og 1 par Blaarlærreds Lagner 5 mk ialt wurderet til 7 Rdr 4 mk 8 sk hwilke Wahrer altsaa kunde wære og bliwe den skrøbelige Datter til hielp i Tiden, og blew da denne Dags Forretning endt og sluttet med Aftale at formynderne mødes wed Auctionen som meldt, ligesom at sørge for de Umyndige i følge Anordningerne som fød Wærge etc.

Fol 163: 
Underskrewne Rasmus Nielsen, fæste Gaardmand i Fruering Sogn og Bye, tør edeligen bekræfte, naar forlanges: at jeg iflg forordn:
8 Febr. 1810 # 2 ingen faste Ejendomme er tilfalden i Arw efter min Afdøde kone Ane Margrethe Christensdatter, hworaf bør swares 1/2 pro Cento til hans Kongl. Majestæts Kasse. - Hendes langwarige Sygdom og Begrawelses Omkostninger, medtoge saameget, at jeg endogsaa maatte laane Penge paa wor Indboe, og naar disse bliwe betalte, kan Ower skuddet ej beløbe sig til 100 Rdr, hworaf hans kongelige Majestæt wed Senere Anordninger har eftergiwet bemeldte Afgiwt.

Fruering d 26 Januar 1818.  Rasmus Nielsen - med ført Pen.

Fol 164:
Testamente - den 16 Marts 1819 anmeldte Fæstehuusmand Andreas Michelsen af Fruering at hans Kone Anne Mette Rasmusdatter samme dag wed Døden war afgaaet og forewiste et under 5 Jan 1819 oprettet og kongelig Confirmeret testamente.

Fol 164:
Anmeldt at Gaardmand Rasmus Lausen i Svinsager er død den 26 Juli 1819.

Nr 42 27 Juli 1819, Svinsager.
Afg. Rasmus Lausen, ibd. E Karen Jørgensdatter og i ægteskabet med afd aulede 6 B samt hans i første ægteskab 3 B nemlig af første ægteskab: en Datter Maren gift med huusmand Michel Grumstrup i Blegind - en do Karen og en do Johanne hwilke 2de sidste skal wære giwte og for en rum Tid siden opholdt sig i eller wed Flensborg. Af sidste Ægteskab: Kirsten omtrent 33 aar gift med Gaardmand Søren Jørgensen i Oldrup, Laus 30 aar hjemme, Anne Marie 27 aar tiener i Aarhuus, Anne 23 aar gift med gaardmand Rasmus Pedersen i Skaarup, og Anders 22 aar hjemme, Maren 18 aar hjemme.

Fol 165:
Skiftet efter Rasmus Lausen:
Lw Rasmus Andersen i Gjesing og tillige som formynder for Børnene Anne Marie, Anders og Maren, paa den ældste Datters Wegne mødte hendes Mand Michel Grumstrup og paa Kirstens wegne hendes Mand Søren Jørgensen, ligeledes paa Annes wegne hendes Mand Rasmus Pedersen i Skaarup, saa war og Sønnen Laus som myndig selw owerwærende.

Da saaledes ingen widste meere at angiwe, blew denne Dags Forretning sluttet og Skiftet udsat indtil Gaard og Besætning wed af Retten udmeldte Mænd kan bliwe synet og taxeret og de frawærende Arwinger faar tilbørlig Warsel.
Fol 168 sluttes skiftet.

Fol 170:
6 Marts 1821 fortsættelse af skiftet efter afg Jens Madsen og kone Maren Pedersdatter i Svinsager. Fm for de umyndige B mødte Niels Pedersen Robert fra Ask, tilligemed den ældste Søn Mads 23 aar, den anden formynder Peder Madsen i Moerslet, er for nogen Tid siden wed Døden afgaaet. Skiftet underskrives af disse - begge m ført Pen.

Fol 171.
1821 den 10 Marts blew anmeldt at Gaardmand Jørgen Sørensen i Svinsager wed Døden war afgaaet den 9 Marts næstforn.

Fol 171:
Nr 43 den 4 April 1821 Svinsager. registrering:
Afg Fæstegaardmand Jørgen Sørensen ibd E: Karen Pedersdatter og deres datter Helle Marie Jørgensdatter 8 aar. Fm hendes farbroder Rasmus Sørensen fra Faastrup (Fastrup) Lw Peder Owergaard af Svinsager. 

Fol 173:
3 Maj 1821 omtales  skiftet efter afg Jens Madsen og Maren Pedersdatter, Svinsager. Fm Niels Pedersen fra Ask? og den mindreaarige Mads Jensen fra Maarslet.
Samme 18 Juli 1821. Fm Niels Pedersen Robert? forklarer at den mindreaarige Søn Mads Jensen war i Kiøbenhavn og ej kunde møde, samt at hans forhen faste Curator war Død, hworfor N P R blew som ny Curator.

Fol 176:
Contination af Skiftet efter Jørgen Sørensen i Svinsager.
21 Febr 1821 samles for at slutte skiftet efter afd Gaardmand Jørgen Sørensen ibd. Enken Karen Pedersdatter war nedkommen med Twillinger den eene en Søn hwis nawn war Jørgen 1/2 aar og den anden en Datter Anne 1/2 aar. foruden Helle 8 aar. Lw Sognefoged Jens Lauritzen fra Røigaard Fm for B Rasmus Sørensen fra Fastrup.

Fol 178:
Under førnæwnte Skifte blew af Enken med Lauwærge mig med formynder at giwe som gawe til hendes Stifdatter Helle Marie følgende dele: og desuden den yngste Datter Anne Marie saaledes: desuden drengen Jørgen flere ting.

Fol 179:
Opholdskone Karen Nielsdatter, Fruering anmeldt at wære død d 21de Mai 1822.

Fol 179:
Den 4 Juni 1822 - Fruering.
Afg Opholdskone Karen Nielsdatter ibd Søn Gaardmand Niels Jensen ibd forewiser en opholds Contract imellem afd og hendes forhen afdøde Mand samt bemte Niels Jensen d 27 Maj 1801. hworefter 9 post bestemmes at alle hendes efterladenskaber skal tilfalde ham, imod han betaler hendes Begrawelse. Da der saaledes intet er til Skifte sluttes dette.

Fol 179:
Anmeldt Opholdskone Maren Jensdatter, Fruering død 12 Juni 1822.

Fol 179:
16 Juni 1822 - Fruering Registrering.
Afg. Maren Jensdatter. Under samme forewiste den  afdødes Svigersøn Gaardmand Rasmus Rasmussen ibd an Opholdscontract oprettet imellem den afd og ham d 2o Juli 1815 hworefter han skal have alle hendes  Efterladenskaber imod at bestride hendes Begrawelses Omkostninger som skedt er..

Fol 180:
3 Sept 1822 Fruering.
Afg. Karen Sørensdatter - Mødte fæstehuusmand Niels Jensen og hans myndige Søn Jens Nielsen ibd og erklærede at selw indbyrdes har skiftet og del efter den førstes koene og den sidstes moder Karen Sørensdatter og forsikrede de derfor under Tilbud af Eed at hendes Efterladenskaber efter afdrag ikke kan beløbe sig til mere end der er medgaaet til Begrawelses Omkostningerne.

Fol 180:
20 Novb 1822 - Wedslet.
Afg Birthe Katrine Nielsdatter. Mødte huusmand Laurs Nielsen af Torrild og Niels Jørgensen af Vedslet og eneste arwinger efter deres Moder. B K N Enke efter Jørqen? Rasmussen, Hedewigslund paa Vestbirk Mark og tilkendegaw at de selw hawde skiftet og deelt efter hende, hworhos de forsikrede under Tilbud af Eed, at hendes Efterladenskaber der ikke bestod af andet end nogle gl. Gangklæder da Sønnen Niels har underholdt hende, og derfor ikke er nok til Begrawelses Bekostningen.

Fol 181:
29 Jan 1823 - Ruude.
Afd. Maren Laursdatter. Mødte Rasmus Sørensen - Steffen Sørensen - Søren Rasmussen - Søren Sørensen af Nølev og Christen Pedersen af Torrild som myndige og eeneste Arwinger efter afd. M L af Ruude Enke efter afg. Søren Sørensen, selw har skiftet og deelt hendes Efterladenskaber, som de under Eeds tilbud forsikrede ikke kan beløbe sig til saa meget som der wil medgaa til hendes Jordefærd.

Fol 181:
3 Febr 1823 - Fruering.
Afd Bodild Sørensdatter - Rasmus Andersens Enke. Mødte gaardmand Niels Rasmussen ibd og forewiste Opholdskontrakt oprettet imellem ham og hans afd Moder, iflg hendes Efterladenskaber tilhører ham. Under tilbud af Eed forsikrede han at disses wærdi wille kunne dække Begrawelses Omkostningerne.

Fol 181:
Fruering død 7 Marts 1823.
Afd. Opholdskone Johanne Andersdatter Enke efter afg Huusmand Peder Andersen - Fruering. Wi underskrewne Arwinger Jeg Thomas Rasmussen, Boende paa Ring Kloster Mark - Anders Rasmussen Boelsmand paa Gram Mark - Niels Rasmussen gaardmand, Fruering - Anemarie Rasmusdatter gift med gaardmand Peder Jensen Bundegaard i Virring - alle Børn af een den afdødes halwbroder og Jeg Inge? Jespersdatter gift med Indsidder Michel Rasmussen i Skaarup en heel Søsterdatter af den afd og alle Myndige, erklærer her wed een for Alle og Alle for een at wi ikke begiere noget Skifte holdt, men wi hawer selw deelt hendes Efterladenskaber, efter at wi hawe betalt alle Omkostninger paa Sygeleie og Begrawelse hwortil alt medgik. Fruering 13 Marts 1823.

Fol 182:
3 Sept 1823 - Fruering.
Afd Aftægtsmand Rasmus Nielsen ibd. Mødte Laurs Jensen ibd og tilkjendegaw at han er eneste Arwing efter hans Swigerfader. Under Eeds tilbud oplyste han at Efterladenskaberne ikke kan beløbe sig til Begrawelses Omkostningerne.

Fol 833:
25 April 1827? - Fruering. Registrering.
Afd Gaardfæster Rasmus Hansen ibd E: Ingeborg Sørensdatter. B: Søren R myndig - Jens R myndig - Mads R 23 aar - Morten R 19 aar - Hans R 12 aar - Sidzel Rasmusdatter gift med husmand Michel Pedersen Smed i Horndrup - Ane Rasmusdatter ugiwt - Johanne Rasmusdatter ugiwt. Wed forretningen war owerwærende Enken med Lauwærge Hr Pastor Møller her af Byen - Sønnerne Søren - Jens og Mads paa egne Wegne og den første tillige som form. for de Umyndige og som Kurator for de mindreaarige Mads og Morten.

Fol 186:
27 Octob 1827 - Ruude. Registrering.
Afd Gaardfæster Jens Hansen Nielsen. E: Margrethe Michelsdatter B: Hans J 20 aar - Ole J 14 aar - Michel J 12 aar - Eskild 7 aar - Birgitte Jensdatter 4 aar og Maren Jensdatter 1 aar. Født Wærge og Kurator for Hans huusmand  Simon Hansen af Saxild. Lw huusmand Jørgen Mikelsen af Randlev

Fol 189:
29 Novb 1827  Skiftet efter samme:
Owerw. Enken med Lw Jørgen Michelsen af Randlev - Hans med Kurator etc huusmand Simon Hansen af Saxild.

Fol 191:
18 August 1828 - Fruering - Registrering:
Afd Gaardfæster Michel Nielsen. E Ane Jensdatter. B: Niels 12 aar - Søren 6 aar - Jens 1 1/2 aar - Karen ugift - Maren ugiwt. Lw Hr Pastor Møller i Fruering og FM Rasmus Erichsen af Hvolbæk.

Fol 194:
24 Sept 1828 - Fruering -skiftet efter
Afd Michel Nielsen. E Anne Jensdatter Lw Hr Pastor Møller ibd samt Fm for Børnene Rasmus Erichsen af Hvolbæk.

Fol 198:
19 April 1829 - Fruering.
Afd Maren (Michelsdatter) datter af afg.
Gaardfæster Michel Nielsen ibd. Wærge for afd sødskende Gaardmand Rasmus Erichsen af Hvolbæk - der war en Broder Niels 13 aar - en do Søren 7 aar - en do Jens 3 aar - en Søster Karen ugift. Gaardmand Jens Christensen ibd mødte paa sin kone Anne Jensdatters wegne. Boets hele indtægt bestod i den afd. wed Skiftebrew efter bemelte hendes afd. fader den 24 Sept. f. A.

Fol 200:
Den 8 Juni 1830 - Fruering.
Afd Jens Michelsen - Stedsøn af gaardfæster Jens Christensen ibd. Arw blew angiwet at wære: afd Moder Anne Jensdatter gift med bemeldte J C - og afd Sødskende: en heelbroder Niels Michelsen  14 aar - en do Søren M 8 aar - en heelsøster Karen Michelsdatter ugiwt.
Fm gaardmand Niels Rasmussen, Fruering. Afd Efterlader bl a arwen efter hans fader Michel Nielsen, Fruering af 24 Sept 1828. desuden arw efter afdød Søster Maren Michelsdatter Fruering 18 April 1829.

Fol 202:
14 Decb 1830 - Fruering.
Afd Anne Kirstine Rasmusdatter - mødte arwingerne nemlig Enkemanden huusfæster Peder Jensen Koe og huusmand Niels Nielsen af Skaarup som er giwt med afdødes Datter Maren Jeppesdatter, hwilke selw som eneste og myndige arwinger selw hawde skiftet og deelt efterladenskaberne der ej engang kunne beløbe sig til gæld og langt mindre dække Begrawelses Omkostninger.

Fol 203:
3 Jan 1831 - Fruering.
Afd Anne Cathrine Hansdatter. Enkemanden huusfæster Andreas Michelsen. Arwinger 1) Heelsødskende: a en Broder Peder Hansen boende paa Venge Mark - en Søster Dorthea Hansdatter giwt med Snedker Hornborg? i Kiøbenhavn 2) afdødes halwsødskende: a 1 Broder Rasmus Hansen tienende i Grumstrup - b 1 do Søren Hansen tienden i Svejstrup Præstegaard, c en Søster Anne Hansdatter giwt med Smed Jens Peder Michelsen i Galten d en do Anne Kirstine Hansdatter giwt med Rasmus Rasmussen i Foerlev, e en do Maren Hansdatter giwt med afg. huusmand Ole Poulsen i Skaarup men død og efterladt sig: a 1 Søn Poul Olesen 28 aar b en datter Kirsten Olesdatter ugiwt. Da ingen af arwingerne som alle war myndige undtagen halwsøsteren Kirsten ware mødte blew som Tilsynswærge antaget Smed Jens Rasmussen her af Fruering.

Fol 206:
2 Juli 1831 - Fruering.
Afd Kirsten Andersdatter enke efter afg Jens Michelsen ibd. mødte Arwingerne  Sønnen Gaardmanden Michel Jensen af Adslev - Anders Jensen, Fruering. De har selw skiftet og deelt - efterladenskaberne kunne ikke dække jordefærden.

Fol 206:
Samme dag 2 Juli 1831 - Svinsager.
Afd. Aftægtsmand Anders Olesen ibd. Mødte arwingerne nemlig Sønnen Ole Andersen fra Grumstrup og Tienestekarl Michel Andersen fra Gjesing og datteren Mette Cathrine Andersdatter wed hendes Mand Iwer? Pedersen Svinsager. De hawde selw skiftet  efterladenskaberne, der ikke kunne beløbe sig til mere end højst 5 Rdr..

Fol 207:
25 Maj 1832 - Fruering. 30te dagen efter
Afd Anne Nielsdatter - gaardfæster Søren Rasmussens hustru - Enkemanden war tilstede og anmeldte at den afd hawde efterladt sig een eneste i ægteskab med ham awlet Søn nemlig Rasmus Sørensen 13 uger gammel. Fm Morfaderen aftægtsmand Niels Sørensen fra Wester Tammestrup Ødegaard.

Fol 214:
27 Decb 1832 - Svinsager.
Afd Mariane Hansdatter. Iflg Begjæring af huusfæster Søren Hansen ibd der i owerenstemmelse med Arwingerne hidtil har hensiddet i uskiftet Bo der ønsker registrering og deeling med arwingerne, der er sammen aulede Børn: a Hans 10 aar - b Jens 6 aar - c Anne 15 aar - d Ellen 12 aar - e Anne Marie 3 aar alle hjemme hos faderen. Fm Tømmermand Niels Jørgensen af Fillerup som den nærmeste børnene beslægtede paa deres afdøde moders side.

Fol 218:
24 Maj 1833 - Ruude:
Afd Aftægtskone Magrethe Michelsdatter, Enke efter afg gaardfæster Jens Hansen Nøelev af Ruude. Vurderingsmænd Selwejergaardmand Jens Christensen og Jesper Andersen begge af Ruude. Fm: afdødes Broder Jørgen Michelsen huusfæster i Randlev. Børnene a Hans Jensen myndig - b Ole Jensen 19 aar - c Michel Jensen 17 aar - Eskild 12 aar - og Maren Jensdatter 7 aar - den mindreaarige søn Ole war personlig tilstede og som hans Kurator blew ant. Jørgen Michelsen af Randlev.

Fol 221: 
23 Decb 1833 skiftet efter
Afd Margrethe Michelsdatter afg Gaardfæster Jens Hansen Nøelevs hustru af Ruude. Fm for de 2 umyndige Eskild og Maren deres Morbroder huusfæsteren Jørgen Michelsen fra Randlev, hwilke tilkindegaw at den ældste Søn Hans Jensen war død strax efter Registreringsforretningen.

Fol 223:
24 Decb 1833 - Fruering.
Afd Anne Cathrine Hansdatter huusfæster Andreas Michelsens hustru. Ingen af arwingerne war mødt undtagen Enkemanden, og den umyndige Kirsten Olesdatters beskikkede Tilsynswærge Smed Jens Rasmussen af Fruering.

Fol 225:
Samme dag 24 Decb 1833 - Fruering.
Afd huusfæster Jørgen Pedersen - mødte Arwingerne nemlig Enken Mariane Pedersdatter med Lw huusfæster Laurs Nielsen ibd og afd halwsøster Kirsten Poulsdatters Mand og Wærge huusmand Anders Nielsen fra Jeksen, hwilke som myndige og eneste arwinger selw hawed delt og skiftet der ikke kunne beløbe sig til gæld og Begrawelses omkostningerne.

Fol 226:
Samme dag 24 Decb 1833 - Fruering.
Afd Maren Wallesdatter og huusfæster Jens Rasmussen. Mødte huusfæster Peder Jensen som eneste og myndige arwing efter sine forældre som begge strax efter hinanden war døde i indewærende aar. Under Eeds tilbud deklamerede han at deres efterladenskaber ikke kunne dække gæld og Begrawelse.

Fol 227:
10 Maj 1834 - Fruering 30te dagen:
Afd Dorthea Jensdatter gaardfæster Niels Jensens hustrue ibd. Tilstede Enkemanden som anmeldte at hun kun hawde efterladt sig een eneste i ægteskab med ham sammenawlet Datter Malene  Nielsdatter som er hjemme og ugiwt. Fm hendes eneste beslægtede heri Egnen nemlig hendes Sødskendebarn Peder Jensen fra Gram.

Fol 237:
27 Marts 1835
Afd Anne Rasmusdatter. Enkemanden huusfæster Jens Christian Rasmussen som hidtil har hensiddet i uskiftet bo begærer skifte. Arwinger Børn: a en Søn  Johan Fredrich 5 aar  ibd - b en Datter Maren 2 aar. Fm  deres Morbroder huusmand Christen Rasmussen i Hvilsted.

Fol 240:
30 Maj 1835 - Rude - 30te dagen:
Afd Bodild Sørensdatter - Gaardfæster Søren Sørensens hustru ibd. Owerwærende Enkemanden som angaw den Afdødes i ægteskab med ham efterladte Børn og arwinger. a Søren 30 aar - b Mette Marie giwt i Aarhuus c Anne ligeledes giwt i Aarhuus d Johanne 34 aar ugiwt e Birgithe 24 aar ugiwt samt f Maren giwt i Odder. Fm gaardfæster Hans Sørensen af Rørth.

Fol 244:
12 August 1835 - Rude:
Afd Gaardfæster Søren Sørensen ibd. Skifte etc. ikke allene efter ham men og efter hans for kort tid siden afdøde hustrue Bodild Sørensdatter. Wed forretningen war tilstede: 1 Sønnen Søren Sørensen 30 aar gammel - 2 Datteren Johanne Sørensdatter wed hendes formynder Aftægtsmand Hans Sørensen af Rørth. Saa war og owerwærende Datteren Birthe Sørensdatter wed hendes nuhawende Mand og Wærge Rasmus Rasmussen, som er den der har faaet Sterwbogaarden i fæste, hwilken forewiiste 3de Afkald fra Arwingerne: Mette Marie Sørensdatter - Maren Sørensdatter og Anne Sørensdatter der alle ere gifte deres Mænd hworaf disse af Rasmus Rasmussen ere fyldestgjordte for deres arw.

Fol 249:
16 Decb 1835 Fruering.
Afd huusfæster Gunder Hansen ibd. Enken Ida Hedevig Jensdatter Lw gaardfæster Niels Rasmussen ibd og den myndige Søn huusfæster Jørgen Gundersen ibd, hwilken sidste tillige forewiste 2de afkald fra hans frawærende Brødre Hans Gundersen i Aarhuus og Jens Gundersen i Skakkenberghuuset paa Fruering Mark som wiiser at disse to ere fyldestgjorte arw efter faderen.

Fol 250:
Testamente:
Fra gaardfæster Laurs Jensen af Fruering har Skifteretten modtaget at mellem ham og hans kone Anne Rasmusdatter under 14 Jan 1834 oprettede og den 14 Febr 1836 kongelig allernaadigst confirmeret Testamente bl a saaledes lydende:
Ingen Liwsarwinger - og formedelst wor alderdom heller ikke kunne haabe at bliwe welsignet med Børn - hwis jeg Laurs Jensen dør først min efterlewende Kone forlods betale til Troels Pedersens Søn Laurs i Adslew som er opkaldt efter mig 100 Rbd Sedler skriwer Ethundrede Rigsbankdaler Sedler. -

Fol 252:
14 Jan 1834 - Fruering.
Blew owenstaaende Testamente attesteret, og derefter Kongelig confirmeret paa følgende side.

Fol 254.
18 Juli 1836 - Fruering.
Afd Mette Anne Marie Christensdatter - begæring af Enkemanden huusfæster Peder Andersen - som hidtil har siddet i uskiftet bo  om skifte. Enkemanden war tilstede og anmeldte at den afdøde allene hawed efterladt sig en eneste i ægteskabet awlet Liwsarwing Christen Pedersen 2 md gl. Fm hans Morfader Christen  Jensen, Fruering.

Fol 256:
6 Aug 1836 Svinsager:
Afd Marie Anne Jensdatter. Enkemanden huusfæster Søren Mortensen ibd arwingerne som blew anmeldt at wære: a en Søn Morten Sørensen 14 aar b en Datter Anne Sophie Jensdatter c en do Maren Sørensdatter og d en do Birgitte Lovise Sørensdatter alle ugiwte. Fm for de umyndige Gaardmand Hans Jensen af Skaarup.

Fol 259:
29 Decb 1836 - Fruering.
Afd Laurs Jensen ibd - Enken Anne Rasmusdatter Lw gaardmand Jens Jensen Broeholt af Virring som deklarerede at den deel hun efter oprettet Testamente af 14 jan 1834 i det højeste kunne wære af wærdi 250 rbd Sølw. hworaf der skulle swares afgift til Kongens Casse.

Fol 260:
12 Juni 1837 - Fruering.
Mariane Pedersdatter - huusfæster afdøde Jørgen Pedersens Enke - arwingerne nemlig: 1 Sønnen Laurs Jensen, Vitved - 2 do Søren Jensen i Toftum - 3 dito Peder Jensen i Ejer - 4 Datteren Johanne Jensdatter wed hendes mand Jens Jensen i Vrold - 5 do Anne Marie Jensdatter wed hendes Mand Indsidder Laurs Nielsen i Fruering, hwilke som eneste og myndige arwinger selw hawde skiftet og deelt efterladenskaberne som ikke kunne dække udgiften wed jordefærden..

Fol 260:
21 Juni 1837 - Svinsager.
Mødte huusfæster Peder Nielsen af Svinsager og som eneste og myndige arwing paa sin Kone Anne Sørensdatters wegne, deklamerede at hans afdøde Swigermoder Sophie Wallesdatter Enke efter afdøde huusfæster Søren Pedersen i Svinsager - hendes efterladenskaber der allene bestod i nogle gamle Gangklæder, da hand i flere aar gandske har underholdt hende, ikke engang kunne beløbe sig til Jordefærden.

Fol 261:
23 Decb 1837 - Fruering.
Afd Karen Michelsdatter ibd. Gaardfæster Jens Christensens stifdatter. J C war tilstede og anmeldte at afdødes arwinger ere: a hans kone Ane Jensdatter - b en Broder Niels Michelsen 20 aar - c en do Søren Michelsen 16 aar - den mindreaarige arwing med kurator Gaardfæster Anders Jensen af Fruering Fm for den umyndige Gaardfæster Niels Rasmussen her af byen. Som en umyndig pige der intet har efterladt sig bestaar hendes efterladenskaber alene i arw efter faderen Gaardfæster Michel Nielsen af Fruering af 24 Sept 1828. Desuden arwepart efter afdød Søster Maren Michelsdatter 19 April 1829 af Fruering og efter afdød Broder Jens Michelsen 8 Juni 1830 af Fruering.

Fol 264:
6 Novb 1839 - Fruering
Afd Ungkarl Niels Michelsen ibd. Arwinger: 1 Moderen Anne Jensdatter forhen gift med afdøde gaardfæster Michel Nielsen ibd - 2 hans broder Søren Michelsen 17 aar gl. Gaarmand Jens Christensen ibd war tilstede som Fm for den umyndige. Afd efterladenskaber arw efter faderen Michel Nielsen af 24 Sept 1828 og efter hans afdøde Søster Maren Michelsdatter af 23 Decb 1837 m v.

Fol 265:
25 Octob 1841 - Fruering.
Afd. Gaardfæster Laurs Jensen og hustru Ane Rasmusdatter ibd. hwilken sidste er død d 22 dennes. Tilsynswærge blew beskikket Sognepræsten hr Pastor Müller som war tilstede. Arwingerne blew opgiwet at wære:

1)
Paa mandens side
a)
en Søstersøn Povl Christensen
b)
en do Jens Christensen
c)
en Søsterdatter Ane Johansdatter
d)
en Brodersøn Peder Pedersen
e) en do Mads Jensen som er død og efterladt sig en Datter Inge Marie -
f)
en Broderdatter Christence Jensdatter død og efterladt sig en Datter Mariane Knudsdatter
g)
en Søster Elisabeth Jensdatter Kjøbenhavn.

2)
Paa konens side:
Disse kunne ikke opgiwes af nogen af de tilstedewærende.
Derpaa blew fremlagt et Testamente oprettet af de afdøde og et Gawebrew udstedt af den Sidst afdøde Enken hwilke Documenter lyder saaledes folio 250 og 268.
Den wed gaarden wærende Slægtning Poul Christensen paatog sig Bestyrelsen af Gaarden og Boet under Skiftet.
I gavebrevet nævnes flere Personer: Jens Christensens Børn i Vitved Laurs Peder Jensen og Ane Jensdatter - Poul Christensens Børn i Fruering Kirsten Poulsdatter Ane Margrethe Poulsdatter - Ane Margrethhe Erichsdatter, Rasmus Sørensens hustru i Tolstrupgaard, Them Sogn effekterne nævnes ligeledes. De følgende sider findes gældsbeviser til afdøde.

Ingen folio nr:
9 Novb 1841 - Fruering.
Afd Ane Rasmusdatter og forhen afdøde Laurs Jensen ibd. Arwinger pa hendes side blew i dag opgiwet:
1)
a)
et Søskendebarn navnlig:  Peder Jensen Stilling, død men efterladt sig en Søn Niels Peder Stilling myndig og opholder sig i Frederitz (Fredericia) som tienestekarl? hos sin Moder.
b)
en do Jacob Christian Stilling 17 aar ogsaa hos Moderen i Frederitz
c)
en datter Karen Stilling ogsaa hos Moderen.

2)
Et Sødskendebarn Volborg Mogensdatter giwt med huusmand Søren Jensen i Jaungyde wed Skanderborg.
3 )
Et Sødskendebarn Kjersten Mogensdatter giwt med Boelsmand Peder Rasmussen paa Vitved Mark.
4)
et do Maren Mogensdatter giwt med Poul Christensen i Sterwbogaarden.
5)
et do Grethe giwt Rasmus Sørensen gaardmand i Falstrupgaarden? i Them Sogn

Fol 278
9 Decb 1841 - Fruering.
Afd Ane Jensdatter gaardfæster Jens Christensens hustru. Arwinger Enkemanden og en Søn Søren Michelsen 19 aar - en do Laurs Jensen 10 aar - Kurator gaardfæster Anders Jensen af Fruering og Fm Niels Rasmussen ibd. Gaardfæster. Og da boet efter forhen afdøde Gaardfæster Laurs Jensen og nu ligeledes afdøde hustrue Ane Rasmusdatter etc.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Tilbage til godsarkiver