Film 529312 - 529313 + 529832 - 833 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år
1572-1579 + 1585-1588 + 1596-1613.

 

Jyske registre begyndte i 1572 - der er ingen ægteskabs bevillinger i disse år, ligesom der heller ikke er meget andet af den slags stof, jeg ellers tager ekstrakter af, hvilket ses af de få sider mine ekstrakter fylder.

Før jyske registre var der Chr d andens breve, men dem tør jeg slet ikke gå i gang med, da det ældste jeg tidligere har behandlet, begynder i 1660 [mine ekstrakter går således fra dette år til 1799] og jeg må indrømme, at ganske vist er skriften også i 1572 meget pæn, men det var alligevel en svær start, inden jeg kunne tyde mere end navne etc.

Nb:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ekstrakter af de sager jeg har valgt at medtage.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Ved søgning skriv eventuelt kun nogle af bogstaverne.

Begynder læsning film 529312 - 313 fra Rigsarkivet:

Jyske registre år 1572 - MDLXXII.

Intet at afskrive i 1572.

Anno 1573:

Side 87.
Koncept:
Seier Henrichsen fik kongelig majestæts beskærmelses brev.

Wi Friderich den anden giør alle vitterligt, at Seier Henrichsen i Astrup haver ladet berette for os, hvorledes han [for] nogen tid siden, er bleven beskyldt for at skulle have ihielslaget en med navn Thomas Hansen i Leyenkier? [Løjenkær?], men ikke kunne være tilstede sig at forsvare og gange for manddrab, da han har stillet den dødes slægt og venner tilfreds, bevilger kongen ham beskærmelse, så han frit må være og bygge i Danmark. Skanderborg den 5? marts 1573.

Koncept:
Peder Pedersen i Bordum [Borum] herredsfoged i Framlev herred, fik stadfæstelse på et mageskifte, som han giorde med capitlet udi Århus Domkirke.

Wi Friderich etc giøre alle vitterligt, at Peder Pedersen i Borum, herredsfoged i Framlev herred, haver nu for os berettet, at et brev som os elskelig hæderlige capitel udi Århus Domkirke udgivet haver, om et mageskifte han haver giort med dennem. Stadfæstes af kongen. Dronningborg den wwj may anno MDLPPIII.

Koncept:
Peder Pedersen, borger i Randers, fik kongl maits brev om at må holde en vinkælder i forne Randers. Dronningborg den 8 dag maj år 1573.

Jyske registre book no 5134 - 1572 - 1577.

Roll no 63240 til ende.

Roll 63241 the begenning.

Book no 5134,

Side 183.
Koncept:
Anne Michels i Kolding fil kongelig maiestets bref på, hvis husleie som hun  årligen skal gifve, af thend bod hun udi boer udi Kolding udi hendes lifstid .

Wi Friderich etc giøre alle vitterligt, at efterdi Anne Michels hafver ladet for os bekende, hvorledes hun iche formår, at udgifve hvis husleye, som hun årlig schal gifue, af dend bod hun udi iboer, her udi vores købstad Kolding. Thi hafuer wi af wor synderlig gunst och nåde, undt och gifuet, forne Anne Michels årligen hendes lifstid, [frihed?]  af den bod hun iboer. Kolding den 20 september år MDLXXIII.

Side 183b.
Giertrud Claus Vogensueds efterleverske, fick bref på en bod, och en kolgård udi Kolding, og 1 styche eng etc.
Wi Friderich etc, giøre alle vitterligt, at wi af synderlig gunst och nåde, hafver undt och under och tillade, at Giertrud, Claus Vognsueds, må bekomme en af wor och kronens boder, her udi vor købstad Kolding liggendes sønden for den [bod]som Bertel Buntmager udi boede, noch en kolgaard, ved xx Jørgens gård liggende, som hun nu sidst udi hafuer etc. Koldinghus den xxj septembris år mdxxiil

Anno mdlxxiiij - 1574:

Side 232.
Albret Rostrup fick kongelig maits obne brev som efter følger:

Wi Friderich thend anden giøre alle vitterligt, at eftersom os elskelig Albret Rostrup, vor mand och tiener, for nogen tid siden, af nødværge er kommen for schade, och hafuer ihielslagen, en hans broder, ved nafn Bache Rostrup, huilken hand och for os hauer beuist. Thi efterdi forne Albret Rostrup hafuer stillet slegtens venner tilfreds, och de nu hafuer giort forbøn til os, at vi nådigst hannem samme sag ville tilgifue etc, efterlader kongen ham. Frederichsborg xxiil aprilis år mdlxxiiil.

Anno MDLXXV - 1575:

Side 336b.
Hans Pedersen borger udi Ribe og hans hostrue Anne Sørensdatter? fik brev pÅ en boell liggendes uden for Ribe kaldet Undaften. et sequ etc

Wi Friderich ex giøre alle witterligt at Hans Pedersen borger udi wor kiøbsted Ribe hafuer undredanigst ladet gifue os tilkiende, hvorledes hans moder will oplade till hannem et boel som for uden byen liggendes, kaldet undaften som hun nu udi xx hafuer. Thi hafuer wi af synderlig gunst och naade undt og tilladt, och nu med dette obne breff undt och tilladet, at Hans Pedersen och hans hostrue Anne Søfrensdatter samme boel må bekomme och des tilliggelse etc. Friderichsborg wij [med prik over] dag Octobris mdlqqv - 1575.

Anno MDLXXVI - 1576.

Intet afskrevet


Side 372.

Anno MDLXXVII - 1577

Intet afskrevet 1577. 

B 1660 I 2 - Book no 5134 - År 1572 - 1577

til ende.

 

Begyndt læsning:

Jyske registre samlede ekstrakter år 1585 - 1588.

Film fra Rigsarkivet M 529832

Jyske registre begyndte i 1572 - der er ingen ægteskabs bevillinger i disse år, ligesom der heller ikke er meget andet af den slags stof, jeg ellers tager ekstrakter af, hvilket ses af de få sider mine ekstrakter fylder.

Jyske registre år 1585 - 1588.

Anno MDLXXXV - 1585:

Side 1.
Jomfru Margrethe Skovgårds skøde til kongl maits tho gårde udi Slesvig fyrstedømme.
Sanderumgård helligtrekongersdag år MDLXXXV 1585.

17
Herman Remmert? fik brev, at må oprette et apotek i Kolding og der sammesteds holde vinkælder.

Vi Frederick den anden etc g a v, at vi nådigst haver undt og bevilget, os elskelig Herman Reimerth [2 stavemåder] må herefter anrette og holde et apotek udi Kolding etc. Fredericksberg 5 marts 1585.

51
Jens Poulsen rådmand udi Kolding, fik breff, at skulle være tolder og sistemester der sammesteds, og på vore vegne oppebære vor øxen told - heste told - øl sisse og al anden told etc. Fredericksborg 6 juni 1685.

51b

Marine – Marie Hans Schriuffers, vor tolder udi Kolding hans efterleverske, fik breff til alle fogeder og andre, at skulle være hende behjælpelig, at indfordre hvis restancer som tilbagestår af tolden etc. Fredericksborg den 1 dag juni 1585.

59
Søren Nielsen fik brev, at skulle være tolder udi Skagen.
Frederiksborg den vii juli 1585.

101
Borgemestre og råd med menige borgere udi Kolding, fik brev at ingen må have vinduer på deres huse, ud imod Kongens have.
16 august 1585.

103b
Hans Pedersen dyrvogter fik brev, at ingen lougmål eller forfølgning skulle gange over hannem, for den krybskytte han ihjeldskød.
31 august 1585.

Side 116.

Anno epther Guds byrd MDLXXXXJ - 1585:

160
Jens Ibsen, sviinsnider hans bestilling blev forandret.

Wi Frederick etc g a v, at vi haver bestillet denne brevskriver Jens Ibsen, sviinsnider udi vor tieneste, at han skal være forpligt och tilstræbe med sit håndværk, sig at lade bruge på vores slot Haderslevhus, Flensborghus, Koldinghus, Skanderborg, Dronningborg, og Silkeborg, och på vore ladegårde for samme vore slotte, så at hand tho gange om året, en ved påske? og en ved michelsdags tide, skal begive sig til huor forne vor skade, som er til andre, och iche udskærer, huis heste, fouller [føller], hunde och sviin, som forne af vor lensmand blifver befalet. For samme hans tjeneste, haffuer vi nådigst bevilget, at ville lade gifve hannem årlig til besoldning, xx gamle daler och en hofklædning. Tilligeste denne efterskrevne genant som er I læst Rug I læst Biug tu? læst xx Malt, I øxen, iiiL sviin og ? smør, hvilken han af vor slot Koldinghus skal fornøjes etc. Haderslevhus 5 december 1585.

161.
Frederick Hansen seigermager, borger udi Kolding fik bestilling på nogen seigerværk, at skulle tage vare.

Vi Frederick etc g a v, at vi nu nådigst haver bestillet og antaget denne brevskrifver, Frederick Hansen, borger udi Kolding, at hand skal være forpligt nogle gange årligt, når hand af vor lensmand tilsiges, at begive sig til vores slotte, så og til vores jagthuse og ladegårde, hvor vi haver seigerværk udi Haderslevhus og Koldinghus len, och [for?] færdige holde vor seigerværk på forne vore skov og huse etc. Haderslevhus 24 december 1585.

Side 164.

Anno epfter Guds byrd: MDLXXXVIJ - 1587:

164
Simon Nielsen udi Vejle, fik breff på en lest Rostocher øll, på denne ene gang siste frii [afgift] at niude och beholde.
Skanderborg 3 januar 1587.

166b
Hr Anders Ged sognepræst til Veggerby og Bislev sogne fik bref, at må afschientjeneste? sin fredløse mand?

Vi Frederick g a v, at eftersom denne brevskriver hæderlig mand Anders Ged sognepræst til Veggerby, og Bislev sogne, underdanigst for os haver ladet bekende, hvorledes hans søn [for] nogen tid forleden er ihjelslagen, och hand som samme manddrab beganget haver er fredløs, och ligevel udi riget skal anholdes. Thi byder vi vore fogeder, embedsmænd, borgemestre, rådmænd och alle andre, at hvor forne hr Anders Ged eller hans fuldmægtig, efter denne dag forne hans fredløse mand befinde og udspørge kand, [skal anholdes], for at han kan efter lov og ret kan tiltales etc. Viborg 17 januar år 1587.

159b
Steffen Nielsen udi Skeufen [Skagen], fik brev at skulle være tolder i Skagen.

Wi Frederick G a v, at efterdi denne brevskriver Søren Nielsen, haver underdanigst ladet give os til kende, at han er tilskikket at være tolder i Skagen, og efterdi han sig befrygter, at han skulle forskydes fra samme bestalling, og derover komme udi forsømmelse etc, haver han underdanigst begæret vores brev, så han på denne bestilling kunne være forsikret. Skanderborg 22 januar 1587.

182
Christen Pedersen udi Rye fik brev, at må sammesteds bruge købmandsskab med humle, salt, ??, jern klode, och andet.

Vi Frederick g a v, at eftersom denne brevskriver Christen Pedersen udi Rye, haver underdanigst ladet berette for os, hvorledes han er til sinds her sammesteds, at ville bruge nogen købmandsskab och holde salg af Humle, salt, jern og anden sådan grove varer, han menig mand her udi birket til gavn och bedste etc. Thi haver vi af vor synderlige gunst og nåde, bevilget og tilladt, at forne Christen Pedersen må blive boende her udi Rye, og bruge sin næring etc. Rye 10 februar 1587.

Marts.

intet at afskrive.

Side 222.
Steffen Jensen udi Ejer, fordum herredsfoged udi Vor herred ,fik kong maits brev, at efterdi han nu for sin alderdom og skrøbeligheds skyld, er for samme sin bestilling nådigst forløffen [forløst], thi må og skal hand [al]ligevel herefter, thend gård hand sammesteds iboer, qvit og frij for landgilde og arbeide og al anden slig thynge og besværinger beholde ad gratium. Och skal han holde gården ved god heft, och bygningerne som sig slig bør etc. Skanderborg 4 april 1587.

223b
Anders Pedersen udi Borum fick Kongl Mayts breff, at eftersom [han] er beskikket, at være wores herredsfoget udi Framløff herrit [Framlev herred], och der offuer på hans næring forsømmes, Thill med er boendeis på en alfar wey imellem Skanderborg og Dronningborg, och møget besøges af kongl Maits folck ther imellem skikkes. Thi må og skall hand wære och bliffue frij och forskånet, for hvis skyld echt arbeide och anden thynge och besueringer, ther bør at gange, aff thend gård hand sammesteds iboer, xx och udi thend stund hand er udi samme bestilling, och ad gratium, och schal hand holde samme gård ved god heffdt, och bygning som de sig bør Cum insubitione solita.
Skanderborg 9 april 1787.

224b
Claus Hageborn [2 stavemåder] fik bestilling, at [tage] vare på Kongl maits vildbaner udi Silkeborg amt.

Vi Frederick etc g a v, at eftersom denne brefskirver Claus Hageborg [2 stavemåder], udi vor tieneste for en dyrevogter, at skulle vare på vor vildtbane udi Silkeborg lehn, på de skove och steder som han er forevist. Thi ville vi endnu nådigst hannem udi samme vor tieneste hafue, og beholde etc. Skanderborg 14 april 1587.

273
Jens Krog udi Norup udi Salling, fick kong maits beskiermelses brev.

Vi Frederick etc g a v, at eftersom thenne brefschriver Jens Krog udi Norup, udi Salling, hafuer underdanigst givet os tilkiende, hvorledes hand nogen tid siden forleden, er kommen til ulykke och skade, och ihjelslagen en mand, ved navn Jens Pedersen udi Saustrup, och sagen ved sandemænd at være [behandlet] udi Nykøbing, och derpå kiendt, at samme fald af nødværge skulle være sket etc.
Silkeborg 7 august 1587.

274
Hans von Fridelberg fik kong maits bref, at efterdi hand en tid lang hauffer tient udi hans maits tieneste [i] stald, og siden som en skofridder udi Hald len, och han nu er slagen med popelskier, så hand ikke mehre kand forthine sin føde, thi hafuer kong maits nådigst undt forne hans underholdning, udi Ringsted Closter, udi hans lifs tid, desuden skal han årligt gives, til anden nødtørft otte daler penge, och en sædvanlig hofklædning, hvilket han alt sammen skal forordnes, och årlig fornøyes af abbeden udi Ringsted Closter. Silkeborg 8 august 1587.

Side 314.

Anno epther Guds Byrde 1588:

Filmen ender på side 321.

Derefter register som jeg ikke anvender da alle sager er skimmet.

 Book 5137 til ende.

 Book 5138 begynder år 1588 - 1596.

 Jyske register år efter Guds byrd MDXXXVIIJ 1588.

4
Anne Niels Thranis fick bref, at hun måtte blive forskånet for en summa summa penge, hendes afgangne mand kongl mayestæt er bleven skyldig.

Wi Christian etc g a v, at denne brevskriverske Anne Niels Thranis, borgerske i Viborg haver underdanigst ladet xx, at hendes afgangne hosbunde Niels Thrane, en tid lang byfoged i Viborg, och i sammen bestalling hafuer haft møgen besværinger, schal være skyldig bleven en summa pendinge af hans regnskab, hvorfor hun tiltales og forfølges, og hun ikke formuendes er, forne resterende penge etc.
Af sin synderlig gunst og nåde eftergiver kongen restancen. 19  juni 1588.

Side 28.

Anno MDLXXXIX - år 1589:

Side100.
Borgemestre, rådmænd och borgere udi Ribe fik bref, at må købe øxen her udi riget, och dennem lade uddrive och sætte på foder udi fyrstendom.

Vi Christian etc, giøre alle vitterligt, at borgemestre, rådmænd og menige borgere i Ribe, haver for os underdanigst givet os til kende, hvorledes en som vi haver ladet vort forbud og breve udgå, at ingen øxen skulle uddrives her af riget, de må hvis byen de her udi riget købes, at ville uddrive og have på foder udi førstendømmerne, ikke må vedkomme, og ikke gælde for græsøxen etc.

104b
Morten Michelsen bestalling at skulle være tolder og skibsmester ud Horsens.

Wi Christian etc, g a v at vi haufer tilschicket och forordnet thenne brefskrive, os elskelig Morten Michelsen, borger udi Horsens, at være vor tolder og schibsmester udi Horsens etc. Hafnia 26 november 1589.

Side 112.

Anno MDLXXXX - 1590.

112
Peder Poulsen, tolder udi Kolding, med en eller tho borgere sammesteds, fich kongl mayestæts tilladelse, at må herefter holde en åben vinkælder.

W Christian etc giøre vitterlig, at efterdi wi er kommen ud i forfangen, at tho som udi vor købstad Kolding, hafuer her til dags holdet vinkælder ved markeder, skulle nu samme handel have afstået. Så at der nu ingen vinkælder er ved markeder, eller for fremmede folk som måske kommer, ligesom for hoffet i den tid der er der etc. Tillades. Hafnia 5 februar 1590.

113
Michel Andersen fik bref, dersom han overlever hans faders død, må han bekomme Århus Mølle for billigt stedsmål.
København den vij dag i marts 1590.

131
Anders Tammissen i Ribe fik brev på et skib, at lade bygge i Norge.

Wi Christian ex G a v, at eftersom denne brefskriver, Anders Tammissen udi vor købstad Ribe, haver os underdanigst ladet berette, hvorledes han udi forgangne år 89, såvel som udi nærværendes år 90, haver bekommen stor skade til søes, så han haver mistet tvende hans skibe, med indehavende gods och varer, hvorofuer hand er kommen til ofver? og udi hans købmandsskab, håndtering næring og bieren møgen forringes, underdanigst begierendes, at hand udi vore rige Norge, måtte lade opsætte og bygge et skib, på hans egne omkostninger, et steds hvor han selv lyster etc. Med dette obne brev bevilger kongen det ansøgte. Koldinghus den 3 august år 1590.

148
Knud Svendsen, borger udi Kolding fik kongl mayts bref, at må denne gang indføre her udi riget, thre lester rostocker øll, sistefri. cum mhinilione solita actum kolingie. 8 oktober 1590.

Side 155.

Anno MDLXXXXJ - 1591.

158
Peder Michelsen, skolemester udi Randers fik brev, at skulle bekomme xv daler af Dronningborg, til så længe han er ved det vikarie han haver.

Wi Christian g a v, at eftersom denne brevskriver Peder Michelsen, fordum skolemester udi Randers, at så længe han det vicariii han har i Århus domkirke, og han slet ingen indkomst haver, da haver vi med dette vort obne brev, unde og bevilge, han årlig må bekomme xv daler af vort slot Dronningborg etc. Dronningborg 13 februar 1591.

185
Peder Jepsen, fik bestilling at skulle være skovrider udi Koldinghus len.

Wi Christian ex g a v, at vi haver tilskikket og forordnet denne brevskriver, os elskelig Peder Jepsen, at skulle med største flid og vindskibelighed, [tage]vare på vore og kronens skove udi Koldinghus len, efter vor kære faders sal ihukommelses befaling etc.
Kolding 11 marts 1591.

198
Mouritz Stygge, fik brev, at må lade bygge en mølle på en ved Cannike gods, til Århus domkirke liggende kaldes Karsmarch.
Hafnia 7 juli 1591.

208
Henrich Hansen, borger udi Vejle fik brev, at må lade nogle øxen, som han sig haver tilhandlet, och thenne dennem her ud af riget som han formenthe, at ville lade drive udi vore førstendømme etc. Kongen tillader samme. Hafnia 1 november 1591.

209
Peder Bruun, murmester på Skanderborg hans bestilling.

Wi Christian ex g a v,, at eftersom denne brevskriver Peder Bruun nu er overdraget, at for den murmester på vores slot Skanderborg og tilliggende gårde og huse, at han med arbejdet flittigligen skal forholde etc. Hafnia 3 december 1591.

Side 217.

Anno MDLXXXXIJ  år 1592.

217
Rasmus Holst forskrivning efter kongel mayts breff, at skulle være tolder i Horsens.

Wi Christian ex g a v, at vi haver tilskikket og forordnet denne brevskriver, os elskelig Rasmus Holst, byfoged udi Horsens, at være vor tolder og sistemester udi forne købstad Horsens, og på vore vegne oppebære og indkræve hvis told, siste og anden varer og rettighed, som  os og krone, tilkommer af tysk øll etc. 18 januar 1592.

Filmen ender på side 437.

225B
Niels Christensen, fik opreisning udi en sag om manddrab.

Wi Christian ex g a v, at som denne brevskriver Niels Christensen, haver underdanigst ladet give til kende, hvorledes hans faderbror Jens Espensen i Systrup [Søstrup?] i Nørrejylland, der er under vort slot Ålborghus liggende, nogen tid forleden skal være dræbt og ihjelslagen, af en Søren Pallesen der sammesteds etc. 20 marts 1592.

231
Anders Pedersen udi Borum, fik K M brev på kronens part af korntienden af Borum sogn, og den beholde qvit og frit foruden al afgifter, ad gratium. Hafnia 22 maj 1592.

Side 263.

Anno MDLXXXXIIJ - 1593:

340     
Anders Pedersen, herredsfoged udi El herred, fik skrivning på den gård han iboer xx han er herredsfoged Ex.
Wi Christian ex g a v, efterdi at denne brevskriver Anders Pedersen udi Borup etc. Dato?

 
Side 351.

Anno MDLXXXXIIIJ - år 1594:

Intet at afskrive.


Side 393.

Anno 1595 efter Guds byrd M D L XXXXV:

Side 406B.
Michel Bredt fik brev, at være dyrevogter udi vore skove i Framlev herred.

Wi Christian ex g a v, at eftersom vi for nogen tid siden forleden, hafer bestillet og antaget denne brevskriver, Michel Bred boendes udi xxffens? i Framlev herred. Thi haver vi wi af vor synderlig gunst og nåde, undt, bevilget og tilladt, og nu med dette åbne brev, vonde bevilge og tillade, at forne Michel Bredt, må nyde og beholde den gård han nu iboer, qvit og fri foruden landgilde, tiende og al anden tynge etc. Århus 17 oktober 1595.

Side 413.

Anno Domini 1596:

intet at afskrive.

Side 437 sidste sag på denne film.

Derefter register som jeg ikke bruger da alle sager er skimmet.

Færdig læsning og afskrift film fra rigsarkivet M 529312 - 313 år 1772 - 1579 + 529832 år 1588 - 1596.

 

Begyndt læsning:

Jyske registre samlede ekstrakter år 1596 - 1613.

Film fra Rigsarkivet M 529833

Jyske registre begyndte i 1572 - der er ingen ægteskabs bevillinger i disse år, ligesom der heller ikke er meget andet af den slags stof, jeg ellers tager ekstrakter af, hvilket ses af de få sider mine ekstrakter fylder.

 

Anno 1596:

side 1

No 13
Anders Hansen i Gallhus fik kongl maits beskærmelsesbrev.

Wi Christian etc giøre alle vitterligt, at eftersom denne brevskriver Anders Hansen i Gallhuus, hafuer underdanigst ladet giøre os tilkiende, hvorledes der skal begifue sig nogen irring og trætte imellem ham, og os elskelig Christian Rosenkrantz til Kovbøge? om nogle skieldsord, som skulle gælde hans ære etc. Og han ved retten og lov skal følge til ende, Anders Hansen er befrygtet for, at Christian Rosenkrantz af hans folk eller tienere skulle overfaldes. Beder derfor om Kongens beskærmelses brev, hvilket denne med dette obne brev bevilger.
Hafnia 4 7br ao 1596.

13b
Knud Nielsen fik brev på Sexsted mølle.

Christianus qvartus G a v, at vi af vor synderlig gunst og nåde, haver undt og bevilget og tilladet, et denne brevskriver Knud Nielsen, vor kudske må bekomme vor og kronens mølle, liggendes under vort slot Koldinghus, og denne qvit og frie uden schylde. landgilde og anden rettighed have nyde bruge og beholde. etc. Hafnia 4 7br ao 96 1596.

44-
Hertug Hans af Slesvig fik brev på ijxx øxen at må lade købe, og toldfri her af riget på denne gang.

Christianus 4. G a v, at vi haver undt og bevilget og tilladt, at hyøjbårne første fyrste vor kiere faderbroder hertug Hans af Slesvig Holsten, må på denne gang og udi dette år lade købe, og toldfri uddrive ijxx øxen. Hafnia 28 7br 1596.

6
Thyge Henningsen fik brev på thresindstiuge øxen på denne gang her af riget at lade uddrive.

Christianus 4 G a v, at vi af vor synderlig gunst og nåde, haver undt, bevilget og tilladt, at os elskelig Tyge Henningsen, borger udi vor købstad Kolding, må her af riget thresindstiuge øxen, dog skal han give den told og rettighed som kronen tilkommer.
Frederichsborg den 29 tbr anno 1596.

10
Michel Sørensen fik bref årligen, at må bekomme her af Koldinghus Jxx pundt korn og i lige måde at fede? skovsvin?

C4 G a v, at vi af vor synderlig gunst og nåde, haver undt og bevilget, at Michel Sørensen, må her efter til hans underholdnings behov, bekomme årligen af her på vort slot Coldinghus, 11 pundt korn til så længe, vi anderledes derom tilsigendes vorder. 
Koldinghus 30 gbr - oktober 1596.

 

18Jens Hansen Kielder Wogem?? fik brev, at må bekomme sin underholdning her på slottet.

Christianus 4 G a v, at vi af vor synderlig gunst og nåde, haver undt og bevilget, og nu med dette vort obne brev unde og bevilger, at Jens Hansen Kielderwogem?  må årligen her efter bekomme otte daler, en forsvarlig hofklædning, og nødtørftig underholdning til mad og øl, på vort slot Coldinghus hans lifs tid, derimod skal han være forpligt, at være vor lensmand her sammesteds hørig og lydig etc.
Koldinghus 22 januar 1597.

Anno 1598:

Side 67b
Herr Lauridsen, sognepræst til Vridsted og Fly sogne, blev denne gang eftergivet nogen sin forseelse.

Christianus 4, G a v, at efter som denne brevskriver hr Lauritz Lauritzen, sognepræst til Vridsted og Fly sogne udi Fjends herred, skulle forgangen pintsedag, sig noget groft have forset udi kirketienesten etc. Da han ikke forhen har forset sig, og han også af superintendanten og andre gode folk haver sit gode skudsmål o s v, haver kongen nådigst samme hans forseelse pardoneret. 
Hafnia 21 juni 1598.

82
Mogens Graffue fik brev at må bosætte sig udi Ribe:

Vi Christian G a v, at wi af vor synderlig gunst og nåde haver undet og tilladet, og nu med dette åbne brev unde, bevilge og tillade, at denne brevskriver os elskelig Mogens Graffes [2 stavemåder], må bosætte sig i vor købstad Ribe, og der sammesteds ubehindret bruge sin købmandsskab etc. Haderslevhus 6 marts 1598.

85
Anders Caspersen, apotheker udi Aggershus, fik brev på en vinkælder, at holde.

Vi Christianus etc G a v,, at eftersom vi nogen tid siden, haver undet og tilladet, at os elskelige Anders Caspersen, må holde og anrette en apothek udi vor kiøbstad Århus, så gives han vor brev og benåding, eftersom der udi sig selv videre formeldes etc.
Haderslevhus 26 marts 1598.

Side 330:

Anno 1599:

Mageskifte imellem kongl maits og Claus Munck til Serritslevgård.
Hafnia 10 januar anno 1599.

337
Oluf Eskildsen i Vengsted? på sin broders Morthen Eskildsens vegne i Kvenløse?, fik oprejsing udi en drabssag, at han samme sag på forne hans broders vegne, på ny ved sandemænd måtte lade foretage och forfølge, som den nyligen skulle være.
Hafnia ultimo anno 1599.

126
Margrethe Skomagers, borgerske i Colding, fik bevilling på et apothek og en wiinkælder her i byen at må anrette etc.

Christianus qvartus G a v, at eftersom afgangne Hermad? N: haver fået vor kiere faders salig og høyloflig ihukommelse nådigste bevilling, [har] holdt og anrettet apothek udi vor kiøbstad Colding, da haver vi nådigt undt og bevilget, ved dette vort obne brev hans efterleverske Margrethe Skomagers, borgerske den samme slags, som er et apothek, at holde udi vor kiøbstad Kolding og skal hun etc.
14 september 1599.

Side 138:

Anno 1600:

145b
Jens Pors udi Horsens, fik bestilling på at skulle være tolder der sammesteds.

Wi Christan etc G a v, at vi haver tilskikket og forordnet os elskelig Jens Pors, borgemester i Horsens, at være tolder der sammesteds.
Hafnia 4 juni anno 1600.

147b
Mads Thorsen, borgemester udi Vædel [Vejle], blev bevilget udi denne år en gang, at måtte udføre her af riget, et hundrede græshøveder. Dog skal Kongl maits och cronens told og rettighed uforkrænket. Datum
Åkær then 17 august 1600.

148
Udi lige måde blev Clemend Søfrensen, borger udi Vedel bevilget, at udføre og uddrive, eethundrede græshøveder.
17 august 1600.

148
Michel Schriver ridefoged udi
Åkær lehn, fick breff på den gård han iboer, qvit og fri, thend stund hand er udi samme.

Christianus etc. G a v, at wi af wor synderlig gunst och nåde, haffue undt och tilladt, och nu med thette obne breff unde och tillade, att os elskelig Michel Schriver, udi hans [stilling som]ridefoged her udi Åkær lehn, må niude och beholde thend gård hand udi boer, qwitt och fri for landgilde, egt, atbeide och all then stund hand er udi samme ridefogeds bestilling. Åkær then 17 august 16700.

148
I lige måde fick Peder Pedersen ridefoged udi Sabro herred, bref på sin gård udi forne herred udi liggendes, qvitt og fri att må beholde, imedens han och er udi samme ridefogeds bestilling. 21 august 1600.

148b
En ved navn Anders Gerdtsen fik breff och bevilling, at må handle med humle, stålle? och anden købmandsvare udi Rye.

Wi Christian etc. G a v, at vi af synderlig gunst och nåde, hafuer undet och tilladt, och nu med dette obne brev, unde och tillade thenne brefschriver Anders Dominich som kaldes Gertsen boendes udi Rye, at må her efter som til des thersamme sted, sælge och afhænde Humle, Staal, Salt och anden kiøbmands varer, och bruge hans handel til lands och vands, som andre borgere udi kiøbstæderne her ud landet, til så længe vi anderledes derom tilsigendes vorder. Dog så at hand skal och sælge og afhænde fornte billigst och schelliget credit.
Silkeborg 25 august 1600.

50
Anders Pedersen i Borum, fick breff på en gård udi forne Borum liggendes qvitt och fri, for hand årligen skal holde Cannike Mølle bro.

Wi Christian etc. G a w, at eftersom thende brefschriver Anders Pedersen i Borum, herritzfoged udi Framløf herred, er af lensmanden på vort slot Skanderborg, befalendes och pålagt, årligen att schall holde en bro ferdig och ved magt, kaldes Cannicke Mølle bro. Thi haffuer wi nådig bevilget och tilladt, och nu med thette obne breff bevilge och tillade, at fornte Anders Pedersen for hans umage och besværing, må nye och beholde een gård liggendes udi fornte Borum, som Lauritz Heug? iboede, och hand nu self udi brug och svarer? hefter?, qwitt och fri for giesterie, egt och arbeide, dog schal hand fremad holde samme broe ved godt heft och magt. Actum Silkeborg 28 august 1600.

 

153
Knud Søfrensen borger och indvåner udi
Ålborg blev bevilget, at må uddrive her af riget och ind udi førstendømmet, jxx Øxen, och thende her sammesteds at lade stalde, dog cronens told och rettighed uforkrenket. Hafnia 8 october 1600.

Side 161.

Anno 1601:

 Intet afskrevet.

 Side side 177

 Anno 1602:

185b
Hans Hansen, skomager udi Skanderborg boendes, fik brev på den våning han iboer.

Wi Christian etc. G a v, at eftersom denne brevskriver Thomas Hansen, skomager udi  Skanderborg boendes, underdanigst haver ladet give os til kiende, hvorledes han nu skal have forbedret det hus og våning han iboer ,og derved kommen i gield og armod, underdanigst begierende, at han og hans arvinger samme hus og våning, eftersom andre indbyggere sammesteds nådigst er bevilget, at må nyde og beholde for sin kiøbstads eiendom. Kongen bevilger dette. Hafnia 22 april 1602

187
Peder Bendtsen, herredsfoged i Hanherred, fik kgl maystet brev og bevilling på hans gård han iboer qvit og fri uden afgift, tynge og besuereing midlertid han er udi samme bestilling. Hafnia 23 april 1602.

Side 202:

Anno 1603:

Intet afskrevet.

Anno 1604:

Side 251b

Morten Søfrense fik bestilling, at skulle være skovridder udi Jelmslev [Hjelmslev] herred i Ry birk og Skanderborg len, hvor fore hannem nådigst bevilges 16 daler årligt foder og mål på en hest, 4 daler kost pendinge, och en sædvanlig hof klædning.
Frederichborg 4 maj 1604.

251b
Peder Jensen fik bestilling, at skulle være skouridder udi Tyrsting herred i Skanderborg len, hvorfore hannem årligen nådigst er bevilget 16 daler foder maal på en hest, 4 daler kost pending, och en sædvanlig hofklædning. Frederichborg 4 maj 1604.

Side 277:

Anno 1605:

Intet afskrevet

Side 303:

Anno 1606:

Intet afskrevet.


Anno 1607:

349
Søfren Rasmussen fick tholler [tolder] bestilling på Skauffuen [Skagen]

Christianus quartus G a v, at vi nådigst thilbetroett och befalet, os elskelig Søfren Rasmussen, at skulle være voris tholder på Schauffen och der oppebære och annamme huis thold och anden rettighed som os och cronen kan thilkomme etc. Hafnia 14 april 1607.

Side 304:

Anno 1608:

367
Jesper Pedersen udi Ougstrup fik bevilling, fri at være noget af landgilde, som han af en tiende skal udgive.
Hafnia 22 april 1608.

Side 412:

Anno 1609:

Side 448
Berent Junger fick bevillng, et fri apothek og viinkælder udi
Århus at holde, så og at være fri for ald borgelig tynge.

Christianus qvartus G a v, at eftersom os elskelig Berent Junger, borger och apotheker udi vor kiøbstad Århus, en thid lang på sin egen bekostning, apotheket der sammesteds med al tilbehøring som udi apotkeker bør findes nødtørftigen haffuer forschabt? og ved magt holden etc. [over 3 sider). Hafnia 5 juli 1609.

Side 476:

Anno 1610:

Intet at afskrive.

Side 495:

Anno 1611:

Side 509b
Peder Struck, barnefødt udi Ribe, fick obne bref, for hans begangne forseelse, at schulle være uthiltallet.

Christianus 4tus G a v, at eftersom nærværende brevskriver ved nafn Peder Struck, nogen thid siden forleden formedelst nogen hans begangne forseelse udi vort land Skåne, haver været anholden. Och efterdi samme han forseelse icke af nogen ideligt brugt, men af uforstand ungdoms bryst, och udi hans umyndige år, der han sin skolemester udi vor kiøbstad Ribe var undløben, befindes at være skied?Kongen bevilger ham med dette obne brev, at han må være fri for tiltale etc. 10 april 1611.

511
Obent bref at ingen unge karle udi Riberhus och Møgeltønder lehn, midlertid krigen varer må drage ud af lehnet.

Christianus4 Giøre alle vitterligt, at eftersom vi nådigst kommer udi forfaring, huorledis at mange unge och stærke karle der udi Riberhus och Møgeltønder lehn, schal begifue dem ud af landet, på andre steder at tiene, hvorfore bønderne skal lide stor trang for tieneste folck, då på det derwed skaffes nogen råd och middel udi tide, wille wi hermed strengeligen och alffuorligen haffue forbudet, at ingen unge karle udi forne Riberhus och Møgeltønder lehn skulle herefter, midlertid denne krig och feide varer och påstår, må drage ud af landet, men schulle bliffue til stedet, deres fæderne land efter forfaldende nødtørft til hielpe, så fremt nogen sig understår, imod denne voris udgangne mandat och forordning at giøre, hand da icke derfore af voris befalingsmand vil tiltales. fordølges och straffis, som den der voris udgangne breffue och mandater icke achter eller holde vil, huorefter enhver schal vide sig at rette och forholde, och for schade at tage vare.
Hafnia 27 maj 1611.

Side 514:

Anno 1612:

Intet at afskrive.

Side 530:

Anno 1613:

Intet at afskrive.

Side 535 færdig med læsning og afskrift af filmen  M529833 tekst fra rigsarkivet, derefter følger register som jeg ikke anvender da alle sager er skimmet.

 

 

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til index

 Til jyske blandet 1660

 Til jyske blandet-02