Film S13454 - S13455 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år
1670-1673.
 

Indeholder ekstrakt af ægteskabs bevillinger - begravelser - bestallinger - bevillinger [at der er mange af disse, skyldes formentlig C5tes tiltrædelse efter sin far] - degne og præste sager - fri proces - håndværk og handel - lejermål - ophævelse af ægteskab - testamenter -  uskiftet bo osv.


NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ekstrakter af de sager jeg har valgt at medtage - bevillinger til ægteskab er dog alle medtaget. [disse er også på siderne bevillinger til ægteskab].

Der er ikke fuldstændig rettet til nu-dansk.

Ved søgning skriv eventuelt kun nogle af bogstaverne.

 

Film fra Rigsarkivet S 13454

Begynder med B55 Koncepter til sjællandske registre 1572 - 1588

Sjællandske registre Nr 11 - 1572 - 78 (75) (89 læg)

Første brev Vi Frederich den anden g a v os elskelig borgemestere och rådmand udi vor købstad Køge etc.

Pludselig kommer 2/4 1574 Sjællandske R 11,112 1 Gislum herred Tisted - Kongens Tisted No 1 men intet at afskrive.

 Derefter kommer Vanløse Brønshøj sogn Sakslunde herred.

Endelig kommer uden sidenummer:

Danske Kancelli C 14

 Jyske registre år 1670 -  1673. Jyske registre 1670 - 1673 text start:

Disse ekstrakter vedrører kun året 1670  medens følgende film dækker årene frem til 1674.

 

Jyske obne breve:
Begyndt Anno 1670 efter at den stormægtigste oc høybårne fyrste och herre kong Frederich den tredie /:høylofligst ihukommelse:/ den 9 februar samme år om dagen imellem 12 och 1 slet på Københavns slot var  sachtelig och sødelig hensofvet vdi Herren, och denne nu regerende  voris allernådigste herre och konge regeringen hafde tiltræd, huortil af de fleste och fornemmeste samme 9 februar skeed lychynskning.

 Anno 1670:

 Februar:

14
C5te G a v, at eftersom afgangne Jacob Sørensen fordum borgemestere i Århus hans efterladte enke, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes deres middel och formue hos adskillige såvel på landet som i købstæderne formedelst giorte forstrechning til de vedkommende skal være udestående, och indtil creditorernes betaling, och boend rigtighed være, udi vidtløftig ophold endelig forårsaget, da biude vi och befale vore amtmand etc, de forne enke eller hendes fuldmægtige, i alle mulige måder således assisterer og forhielper etc. Hafnia 18 februar 1670.

15
Søren Andersen Bay at være rådmand i Randers.

C5 G a v, at eftersom Jens Balthersen Bay rådmand i Randers ved døden er afgangen, da haver vi igen allernådigst beskikket Søren Andersen Bay til at være rådmand der sammesteds, udi hvilchen hans bestilling, han skal være os som sin absolute souveraine arfue konge og herre, huld och troe, voris kongelige arfuehuses gafn och beste, i alle måder søge vide och ramme, såvel som schade och forderf af yderste magt efne och formue hindre, forekomme och afværge, och sig ellers schiche og forholde, som det een erlig tro och oprichtig rådmand eigner och vel anstår. Udi særdeleshed schal han sig i alle måder rette og forholde, efter den eed hand os derpå giort och aflagt hafuer. Thi byde vi etc. Hafnia 18 februar 1670.

16
Lorens Stibmecher, tolder i Vedel [Vejle] brev på Stiftskriverriet i Ribe stift.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Lorens Stielmacher [2 stavemåder], tolder i vor købstad Vedel, tillige med samme sin bestilling at være stiftsskriver udi Ribe Stift, i den forrige ved døden afgangne Anders Madsens sted. Hafnia 19 februar 1670.

17
Hr Hans Jacobsen obent brev om vielse i huset.

C5 G a v, at vi allernådigst have bevilget og tilladet, at hr Hans Jacobsen, sognepræst til Skivum og Girsbech [Giver?] sogne og Stidzel Thomasdatter [Sidsel Thomasdatter], må uden foregående trolovelse  og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, dog med så skiel, ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige och andre vedkommende intet afgår. Hafnia 21 februar 1670.

22
Lauritz Rasmussen af Hørning oprejsning på en drabssag.

C5 G a v, at eftersom Laurits Rasmussen af Hørning ,for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans broder Jens Rasmussen af en ved navn Peder Pedersen, den 5 juni i 1669 skal være bleven overfaldet, og kort efter død bleven, og samme sag ej således efter loven til landstinget skal være forfulgt, bevilges at den igen på ny må anfange og til ende føres, ligesom det udi rette tid kunde have været sket. Hafnia 21 marts 1670.

24
Kirsten Christensdatter i Viborg at må sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Kirsten Christensdatter af Viborg må, formedelst erlidte forhold både udi seneste fejde tid, og ellers siden med skibs og godses forlisning, lade gotfolk her ud Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene udi købstæderne udsætte etc. Hafnia 23  marts 1670.

26
Hans Henrich Kielman om nogle heste toldfri at udføre.

C5 G av at allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Henrich Kielman landsråd udi Holsten! må her af riget igennem Kolding toldfri lade udføre fire heste, dog skal denne bevilling ej mere end denne en gang gielde, men til tolderne leveres og casseres.
Hafnia 9 april 1670.

27
Jacob Brochmand husfoged på Rendsborg anlangende nogle hopper toldfri at udføre.

C5 Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, Jacob Brochman husfoged på vort slot Rendsborg, må her af riget ved Assens toldsted, lade udføre tre hopper og hanheste, dog skal denne bevilling ej mere end denne ene gang gielde etc. Hafnia 11 april 1670.

28
Niels Hansen Skiver? at være rådmand i Grenå og være fri for hvor før hans tid er passeret.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, have beschichet og forordnet Niels Hansen Skifer, til at være rådmand i vor købstad Grenå udi Jens Christensens sted, som sin bestilling godvilligen har afstået. Thi skal han etc. Hafnia 12 april 1670.

30
Jean de Braq Duval arrest anlangende Niels Jul Axelsen.

C5 G a v, at eftersom Jean de Braq Duval af Frankerige den 8 juli sidst forleden, haver er[holdt] vores højesterets dom over Niels Juel til Bjørnholm, for en summa penge etc. Thi bevilge vi og tillade, at forne Niels Juel, må efter vore kiere faders, hans den 13 juni anno 1663 forordning, på sin person arresteres og hid til København, udi et ærligt logemente forblive, indtil han højesterets dom efterkommer etc. Hafnia 15 april 1670.

32
Jørgen Lauridsen at være herredsskriver i Sønderlyng herred i Dronningborg amt.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beschichet og forordnet, Jørgen Larsen til at være herredsskriver udi Sønderlyng herred, i den forrige nu afgangne herredsskrivers sted. Thi skal han etc.  Hafnia 21 april 1670.

33
Poul Jensen Holster af Hjørring, bevilling at lade sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Poul Jensen Holser [2 stavemåder], af vor købstad Hjørring, som udi forrige krigstider, såvel som formedelst tvende gange ved ulykkelig ildebrand, samt søskade, er udi betrych og fattigdom geråden, må alle og enhver her i Danmark og Norge om hielp lade besøge, så och bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte. Hafnia 22 april 1670.

34
Anders Christensen confirmation at være rådmand i Randers.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation, på vores sal kiere faders bestallingsbrev dateret 17 juni 1669, allernådigst have beskikket og forordnet, Anders Christensen til at være rådmand i Randers, thi skal han etc.  Hafnia 23 april 1670.

35
Peder Hansen Holm, at være herredsfoged i Gram herred i Haderslevhus len..

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilskichichet og forordnet, Peder Hansen Holm til at være herredsfoged udi Gram herred ,i afgangne Jep Andersens sted. Thi skal han etc. Hafnia 30 april 1670.

36
Johan Pedersen, herredsskriver i Sønder Hald herred i Århus stift, Hafnia 2 maj 1670.(Casseret)

43
Tønne Juel confirmation anlangende Hvornum bro og vase etc.

C 5 G a v, at eftersom Tønne Juel til Tårupgård, arveligen skal  være tilfalden en bro, Hvornum bro og Vase kaldet, som vores kiere salig forfader Frederich den anden, til sal Jørgen Skram? skiødt og afhændet haver med vilkår, at den for de rejsende således skal være vedligeholdet etc. Hafnia 26 maj 1670.

44
Jacob Kornersen, confirmation på sin medicus bestilling i Fredericia.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vor faders, den 18 august 1669, til doctor Jacob Kornmester [ok læst] udgivne brev, allernådigst haver bevilget og forordnet, til at være stads og garnisions medicicus i vor stabelstad Fredericia, thi skal han etc. For hvilken tieneste vi allernådigst haver bevilget, at han må oppeberge og nyde hvis tractament og bekostning, som forrige medicus under general majer Ruhis regiment, som der nu i Fredericia indlagt ere, tilforn nydt haver. Hafnia 27 maj 1670.

49
Fr Mette Grubbe opreisning i en sag.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning haver bevilget og tilladt, at på tilbørlige steder til vores påkendelse, må indstævnes en indførsel som en ved navn Kield Christensen udi noget gods haver bekommet, som fr Marie Grubbe afg sal Ebbe Ulfeldts, sig af Magdalena Rasjus? Skrivers [Magdalena Skrivers], udi Århus haver tilforhandlet, og uanset samme indførsel er over den ordinaire tid, hvor den burde have været stævne, bevilges at det må igen ske. Hafnia 2 juni 1670.

52
Jens Christensen, rådmand i Horsens confirmation på et testamente.

C5 G a v at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres vores allernådigste confirmation på efterfølgende testamente, lydendes ord efter andet [bl a] eftersom jeg Jens Christensen rådmand i Horsens og jeg Mette Nielsdatter hans hustru, på 17 års tid har hevet i ægteskab men ingen livsarvinger, og derfor opretter dette testamente.

Hafnia 9 juni 1670.

54
Oluf Pedersen brev på Ning? herreds fogderi.

C5 G a v, at eftersom herredsfogeden i Ning? herred Iver Enevoldsen ved døden skal være afgangen, da såfremt det sig således befindes, haver vi allernådigst beschichet og forordnet Oluf Pedersen, til at være herredsfoged i bemte Hing? herred i hans sted. Thi skal han etc.  Hafnia 9 juni 1670.

58
Poul Nielsen, færgemand ved Snoghøj confirmation på sit færgeri.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning ,allernådigst haver bevilget og forordnet Poul Nielsen, færgemand ved Snoghøj færgested, må og skal fremdeles nyde og betiene den part af samme færgeri som han hidindtil nydt haver, så vidt det ikke forrige færgemand Carl Lombard, og Fredericia privilegier præjudicerer etc. Hafnia 17 juni 1670.

59
Elias Ifversen confirmation på Hads Herreds herredsskriverier.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders den 18 maj 1668 udgivne bestalling, allernådigst haver bevilget og forordnet, at Elias Ifversen herredsskriver udi Hads herred i Åkier amt, må og skal samme sin bestilling fremdeles nyde og betiene, dog at han sig dermed efter sin aflagte ed, samt bestallings brevets indhold, sig tilbørligen schicher og forholder. Hafnia 17 juni 1670.

61
Tord Jacobsen, confirmation at være latin skolemester i Skanderborg, så og at betiene degnekaldet sammesteds.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vor faders den 30 juli 1668 udgifne brev, allernådigst haver bevilget og forordnet, at Tord Jacobsen Filstrup fremdeles må og skal være latin skolemester i Skanderborg, så og til samme skoletjeneste betiene slots degne kaldet, og derfor nyde sådan løn, som slots degn og skolemesteren sammesteds ere tillagte etc. Hafnia 8 juni 1670.

66
Niels Bendixen at være by og rådstue skriver i Thisted.

C5 G a v, at eftersom Bolle Henrichsen, forrige by og rådstueskriver i vor købstad Thisted, samme sin bestilling afstået haver, da haver vi allernådigst i hans sted, beschichet og forordnet Niels Bendixen, til at være by og rådstue skriver der sammesteds. Thi skal han etc. 
Hafnia 18 juni 1670.

67
Johan Adolph Møller, confirmation på apotech i Kolding.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders den 10 august 1659 udgivne brev, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Johan Adolph Møller, må være apotecher udi vor købstad Kolding, og der holde og have et godt færdigt og ustraffeligt apotech etc.
Hafnia 18 juni 1670.

68
Hans Friis, brev på Hals birkefogderi.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beschichet og forordnet Hans Friis, at være birkefoged udi Hals birk i Ålborghus amt, i Therkild Jensens sted som derfra skal være dømt.Thi skal han etc. 20 juni 1670.

71
Carsten Sørensen, byfoged i Ribe, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Carsten Sørensen, byfoged i vor købstad Ribe, må samme sin byfoged bestilling fremdeles herefter som tilforn nyde og betiene, thi skal han være etc, efter den ed han os derpå giort og aflagt haver, såfremt han bemelte bestilling agter at beholde, og under straf som vedbør. Forbydendes etc.
Hafnia 28 juni 1670.

76
Hans Thomsen, byfoged i Fredericia confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på voris elskelig faders, salig og høyloflig ihukommelses bref, dateret København 5 oktober 1665 allernådigst haver bevilget och tilladet, at Hans Thomsen by rådstue och skriverstue i vor stabelstad Fredericia, må samme sin anbetroede bestillinger endnu herefter som tilforn ,med lige løn og vilkår nyde og betiene. Thi skal han etc. Hafnia 29 juni 1670.

78
Jens Nielsen, hospitals forstander i Kolding, confirmation på sin bestilling.

C5 g a v, at vi til ydermere confirmation på voris elskelige kiere hr faders sl ihukommelse, den 3 september 1664 udgifne brev, allernådigst haver bevilget og forordnet Jens Nielsen, til at være hospitals forstander i vor købstad Kolding, hvilken bestilling han skal tilforpligt være, med troeskab oc flid at forestå og betiene, stedets oc de fattiges gafn oc beste, med flid at søge oc befordre, oc sig ellers derudi således at schiche og forholde, som det en erlig troe og oprigtig hospitals forstander oc occonomus, med rette bør og pligtig er, såfremt at han denne vores benådning agter at nyde etc. Hafnia 30 juni 1670.

79
Søren Jensen brev anlangede hospitals forstanderiet i Ålborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beschichet oc forordnet, Søren Jensen til at være hospitals forstander i Ålborg i afgangne Anders Madsens sted, og dertil nyde og have samme indkomst og rettighed ,som hans formand før hannem nydt og haft hafver. Thi skal han etc. 
Hafnia 30 juni 1670.

80
Laurids Jacobsen af Kærup bevilling, at må sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Lauritz Jacobsen af Kærup, Janderup sogn, må formedelst sin middel och formues mistelse i forleden krigstid, så oc at hans qvæg siden, tid efter anden hannem skal være fradød, samt derforuden tilfaldne legemlig svaghed :/gotfolk herudi vort rige Danmark om hielp besøge:/ så oc bechen for kirkedørene i købstæderne lade udsætte, for alle oc enhver som af christen medlidenhed, hannem noget derudi gifve ville. Givet etc Hafnia 30 juni 1670.

81
Peder Orlof, privilegium på heste at schire [skære].

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Peder Orlof må alene lade sig bruge at beschiere heste oc svin udi Ribe og Århus stifter, så oc udi vores amter i hertugdømmet Slesvig, så vidt han hidindtil i så måde haft haver, dog skal han herimod forpligt være, at lade sig fornøye med en billig betaling etc. Hafnia 1 juli 1670.

82
Tønne Juul, anlangende arrest på alt Otto Johua Vorkorst.

C5 G a v, at eftersom Tønne Juel til Tårupgård, vor mand oc tiener, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes Otto Johua Vorkorst skulle nu til sidst forleden 11 juni, betalt hannem en sum penge på Engestofte gårds køb, som var den første termin, men ikke har betalt. Kongen bevilger at han må lade denne arrestere etc. Hafnia 1 juli 1670.

84
Nicolaus Ulsøe at være borgemester i Ebeltoft.

C5 G a v, at vi allernådigst haver antaget oc forordnet, Nicolaus Ulsøe til at være borgemester i Ebeltoft, udi hvilchen bestilling han skal være os etc. Hafnia 1 juli 1670.

88
Peder Sørensen, herredsfoged i Vor herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på voris elskelig kiere hr faders sal ihukommelse, den 12 september 1665 udgifne bref, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Sørensen, herredsfoged i Nørre? herred i Århus stift, må samme sin anbetroede bestilling nyde oc betiene. Thi skal han etc. Hafnia 2 juli 1670.

86
Søren Enevoldsen, at være rådstueskriver og skifte skriver i Horsens.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst andraget er, hvorledes rådstue og byskriver bestillingen, samt schifte skriveriet i Horsens, ej af en person beqvemmeligen skal kunne forrettes, desligeste at samme bestilling tilforn ,af tvende personer skal være betiendt, da haver vi allernådigst tilschichet og forordnet Søren Enevoldsen, herefter at være rådstue og schifte skriver i Horsens, thi skal hand etc. 
Hafnia 3 juli 1670.

87
Niels Hansen øverste rådmand i Grenå, confirmation på sin bestilling, item at være fri for hvis som før hans tid er passeret.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation, på vores elskelig hr faders sal ihukommelse, den ?0 maj 1665 udgifne brev allernådigst have antaget og forordnet Niels Hansen, til at være øverste rådmand i Grenå udi afgangne Søren Sørensen Lyches sted, thi skal han etc.
Hafnia 4 juli 1670.

88
Søren Christensen, herredsskriver i Hierum herred [Hjerm?] confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på voris etc faders den 20 juli 1667 udgifne brev, allernådigst haver tilskikket oc forordnet, Søren Christensen til at være herredsskriver i Hierum herred, thi skal han etc. Hafnia 5 juli 1670.

90
Jørgen Hansen i Horsens, confirmation at være fri for værgemål og byens bestillinger.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst begieres, confirmation på efterfølgende vores elskelige hr faders etc brev, lydende ord efter andet. Vi Frederich den tredie etc g a v, at vi nådigst haver bevilget og tilladt, at Jørgen Hansen af Horsens, må for værgemål samt andre byens og borgerlige bestillinger, være fri oc forskånet etc. Hafnia 6 juli 1665. Confirmeret af C5 den 5 juli 1670.

92
Mouritz Brun confirmation, at være vice borgemester i Viborg, så og vice landstings hører i Jylland,

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiere hr faders etc, af 12 november 1669, allernådigst haver beskikket og forordnet Mouritz Brun, til at være vice borgemester i Viborg, så oc vice landstings hører i Nørre Jylland etc. Hafnia 6 juli 1670.

92b
Mouritz Christensen Brun, confirmation at være vice borgemestere i Viborg, så och vice landstings hører i Jylland.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiere hr faders etc brev, dateret København 12 november 1669, haver beskikket og forordnet Mouritz Brun til at være vice borgemestre i Viborg, oc vice landstingshørers embede i borgemestre og landstingshøreres Henrich Jensen sted skal betiene, når hand formedelst alderdoms svaghed eller anden lovlig forfald, derfra forhindres, dog intet af hans indkomst at niude eller prætendere, førend bemte Henrich Jensen ved døden afgår, eller bemte hans stilling i andre måder, lovlig ledig vorder, hand bemte bestillinger i hans sted fuldkommeligen schal tiltræde. Så och helles forfærdige alle huis forretniger, som bemte Henrich Jensen tilforn haver, førend Christen Blichfeld fich bestallings brev på landstings skriveriet, af voris kiere hr faders etc, thi skal han etc. Hafnia 6 juli 1670.

93
Laurids Andersen, confirmation på herredsfogederiet i Mols herred och ting skriveriet til Sønder herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på voris hr faders udgifne bestallings brev dateret København 16 october 1666, haver bevilget og tilladt, at Laurids Andersen må herefter som tilforn herredsfoged i Mols herred og tingskriverriet til Sønder herreds ting. Och skal hand etc. Hafnia 9 juli 1670.

94
Otte Knudsen, herredsfoged i Nørre Vangs herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på voris fader etc, brev dateret 14 august 1660, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Otte Knudsen, herredsfoged i Nørre Vangs herred, må herefter som tilforn samme hans anbetroede bestilling niude och beholde. Thi schal han etc. Hafnia 6 juli 1670.

95
Christen Nielsen herredsfoged i Bølling herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Christen Nielsen til at være herredsfoged udi Bølling herred, och schal han etc.  Hafnia 6 juli 1670.

96
Peder Jensen, herredsfoged i Hammerum herred udi Lundenes amt.
C5 G a v, at vi allernådigst haver beschichet och forordnet, Peder Jensen til at være herredsfoged udi Hammerum herred, Lundenes amt. thi schal han være etc. Hafnia 6 juli 1670.

97
Christen Hansen Kierbye, herredsskriveriet til Bølling herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiere hr faders etc, allernådigst haver beskikket og forordnet, Christen Hansen Kiereborre [ok 2 stavemåder], til at være herredsskriver til Bølling herred, thi skal han etc. Hafnia 6 juli 1670.

99
Mads Jørgensen, rådstue og byskriver i Holstebro, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vore kiere hr faders etc, brev af 6 maj 1669 udgifne bestalling, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Mads Jørgensen, rådstue og byskriver i Holstebro, må samme sin bestilling fremdeles niude og betiene, dog skal han etc, herunder efter den ed han gjort haver. Hafnia 6 juli 1670.

99
Esche Mogensen, confirmation på Herslev och Kær herred i Ålborghus amt.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiere hr faders den 12 august 1669 udgifne brev, allernådigst haver tilskikket og forordnet, Esche Mogensen til at være herredsskriver udi Herslev og Kær herred. Thi skal han etc. 6 juli 1670.

100
Carl Lombardi, færgemand, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges och begieres,vores allernådigste confirmation på vores kiere hr faders etc, hans udgifne brev, liudendes ord efter andet som følger: Vi Frederich den tredie etc. G a v, at vi allernådigst haver bevilget och tilladt, at Carl Lombard,i må alene udi fæste forundes, så vidt af Snoghøjs færge med des huse, oc alt andet tillæg, och således som forrige færgemand Peder Udse? och Jens Pedersen :/Fredericia privilegie dog uforchrenket:\ det nu sidst niudt och haft hauer, desligeste må bemte Carls Lombardi oc for den reisende som hannem besøger, fri och ubehindret logemente oc værtshus holde, dog schal hand pligtig være, udi alt forschrevne, och ellers i andre måder, sig således schiche forholde, at ingen schal billig årsag haue, sig over hannem at beklage, såfremt hand denne vores benåding. Konfirmeret af C5 den 6 juli 1670.

103
Jens Jacobsen, forrige herredsfoged i Gjerlev herred, bevilling at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Jens Jacobsen, forrige herredsfoged i Gjerlev herred, må for sin erliden store skade af ildebrand, bechen for kirkedøren i købstæderne her i vort rige Danmark udsætte, for alle och enhver, som af christen medlidenhed hannem derudi gifve ville etc. Hafnia 6 juli 1670.

104
Jesper Nielsen Hutfeld, confirmation på sig oc sin hustru, at nyde Brobjerg halve broes, och Lisbjerg broes indkomst imod vedligeholdelse.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges oc begieres, vores allernådigste confirmation på efterfølgende tvende, vores elskelig hr faders etc, udgifne breve, liudendes ord efter andet som følger:

Det ene:

Vi Frederich den tredie etc, G a v, at vi efter underdanig ansøgning allernådigst, haver bevilget och tilladt, at os elskelig Jesper Nielsen Hutfeld, stiftskriver i Års [Århus] stift, må  udi sin oc sin tilkommendes hustrues lifstid, niude och oppeberge, alt huis havre som af Ning herred til den halve part af Brobjerg broes vedligeholdelse beliggende i Århus, dog skal de vedligeholde samme.
Vort slot København 24 april 1662.

Det andet:

Vi Frederich den tredie etc, G a v, at vi efter nærværende ansøgning, bevilger och tillader, at os elskelig Jesper Nielsen Hutfeld, stiftschrifver i Århus stift, oc hans hustru Sidsel Christensdatter i deres lifstid, må nyde oc oppeberge, ald huis havre som af Vester Lisbjerg herred, och Hasle herred, til Lisbjerg broes vedligeholdelse udgives, dog skal han oc forne hans hustru, bemte bro således vedlige och af magt holde, at ingen billig klagemål derpå schal komme i nogen måder etc. Hafnia 22 juni 164?. Confirmeret af C5 den  6 juli 1670.

108
Søren Clemmensen, at være herredsfoged i Børglum herred.

C5 G a v, at eftersom Michel Andersen, herredsfoged i Børglum herred ,samme sin bestilling afstand hauer, da haver vi allernådigst tilschichet oc forordnet Søren Clemmensen, at være herredsfoged i bemte Børglum herred. Thi schal han etc. 12 juli 1670.

109
Lauridz Thygesen rådmand i Århus , confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiere hr faders etc,  den 19 gb 1669? udgifne brev, allernådigst haver tilschichet och forordnet, Lauridz Thøgersen til at være rådmand i Århus, dog ingen indkomst eller løn derfor at prætendere, før end han efter en af de forrige rådmænds dødelig afgang, eller bestillingen qvitterer. Thi skal han være etc. København den 13 juli 1670.

110
Niels Gregersen, herredsfoged i Gjern herred, confirmation på sin bestalling

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på væres kære hr faders etc, brev af 12 februar 1667, allernådigst haver beschichet och forordnet, Niels Gregersen til at være herredsfoged i Gjern herred, udi Skanderborg amt, thi skal han etc. Hafnia 13 juli 1670.

112 
Jens Andersen Biering, hospitals forstander i Viborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret København de 3 juni 1663, allernådigst haver bevilget och tilladt, at Jens Andersen Biering, hospitals forstander i Viborg, må samme sin bestilling fremdeles niude etc. Hafnia 14 juli 1670.

113
Johan Steenbeck confirmation på borgmesters bestilling i Randers.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret København 7 august 1667? allernådigst haver beschichet och forordnet, Johan Steenbeck til at være vice borgemester i Randers, således at vores elschelige kære hr faders, siden efter af Martinus Selmand forhvervede brev, dateret 20 august i samme år, iche skal komme hannem til nogen hinder eller forfang i nogen måde, at han jo må borgemester embedet der sammesteds, med ald des tilliggende indkomster etc,  først og frem for nogen anden fuldkommeligen må tiltræde och betiene, så snart nogen af den nuværende borgemestre, være sig  enten Michel Thygesen, eller den anden ved  døden afgår, eller bestillingen i andre måder  ledig bliver. Thi skal han etc. Hafnia 14 juli 1670.

116
Johan Lydlofs confirmation på nogen fæste jorder ved Skanderborg.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges och begieres, vores allernådigste confirmation på efterfølgende fæstebrev, [bl a] lydende ord efter andet, jeg Gunde Rosenkrantz til Skårupgård, kongelig maits rigens råd och befalings mand på Skanderborg slot, g v at jeg haver sted og fæstet Johan Lydlofs, ridefoged til Skanderborg, et lidet stykke seeland? kaldes Vrolhafue och Eschbech, med et lidet stykke eng der hos, så och et styche jord kaldes Roeløshaue, och Smiede hafue, liggendes ved søen ved Skanderborg etc. Skanderborg 6 februar 1661. C5 konfirmerer samme den 18 juli 1670.

117
Jacob Thomasen Harboe, brev på Eld herreds fogderi i Koldinghus amt.

C5 G av, at vi allernådigst haver beschichet og forordnet, Jacob Thomasen Harboe, til at være herredsfoged udi Eld herred i Koldinghus amt, thi skal han være etc. Hafnia 20 juli 1670.

119
Joen Jacobsen, [Johan Jacobsen?],herredsfoged i Andst herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores kiære faders brev, dateret København den 1 7 juli 1663, allernådigst haver bevilget och tilladt, at Joen Jacobsen, herredsfoged i Andst herred, må samme sin bestilling endnu herefter som tilforn, niude och betiene etc. Thi skal han etc. Hafnia 22 juli 1670.

120
Joen Jacobsen herredsfoged i Andst herred confirmation [rest overstreget].

C5 G av, at vi til ydermere confirmation på vore faders brev  lydendes ord efter andet: Vi Frederich den tredie etc, g a v, at eftersom Joen Jacobsen, boendes i Vranderup og herredsfoged i Andst herred i Koldinghus amt, for os hare ladet andrage, hvorledes han i forleden feide tid, sig have sat i stor vidtløftighed for penge, til at frelse den gård med han ibor oc i fæste haver, på det den iche med andre der i herredet, schulle have blevet nedbrudt och forbrændt, da haver vi efter hans ansøgning och begiering, nådigst bevilget och tilladt, at han samme gård, udi sin och sin hustrues liftstid, må beholde och besidde, dog skal de tiltænkt være, gården med biugning och andet forsuorligen vedligeholde, så och at hans hustru efter hans dødelige afgang, den tilbørlige landgilde och anden rettighed udgifve, såfremt denne vores benåding skal nogen magt have, forbydendes etc. Givet på vort slot København 15 september 1660.
Da ville vi forrige voris udgifne brev konfirmere 12 juli 1663. Signeret Frederich. C5 confirmerer brevet 22 juli 1670.

121
Claus Høgh, rådmand i Ålborg confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Claus Tommesen Høeg, rådmand i Ålborg, må samme sin bestilling endnu herefter som tilforn, nyde och beholde, så længe han den tilbørligen og forsvarlig forestår. Thi skal han være etc.  Hafnia 23 juli 1670.

126
Poul Thomasen at være byfoged i Sæby.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bestilt oc antaget, Poul Thomasen af Viborg, til at være byfoged i Sæby, thi skal ha være etc. Hafnia 23 juli 1670.

127
Søren Pedersen af Østrup lejermåls forseelse efterladt.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst hafuer tilgivet oc efterladt, Søren Pederser af østrup j Underløse? sogn hans lejermåls forseelse, som han med en qvindes person, navnlig Maren Rasmusdatter:/som hannem (dog uafvidendes) udi tredie led var beslægtiget:/ beganget haver, dog skal han tiltænkt være, kirkens disciplin derfor at udstå, så och sine lejermåls bøder på tilbørlig steder betale, såfremt det ey allerede skeed er, och ellers derforuden, noget efter sin middel och leilighed, samt amtmandens och super intendantens billig sigelse, til næste hospital udgive, med så schiel hand denne voris opreisning acter, at niude. Forbydendes etc.
Hafnia 23 juli 1670.

129
Lauge Olufsen, herredsfoged i Hundborg herred confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vore kiære faders brev, dateret 4 maj 1668, allernådigst haver beschichet og forordbet Lauge Olufsen, til at være herredsfoged i Hundborg herred. Thi skal han etc. Hafnia 26 juli 1670.

130
Mathias Skade, herredsfoged i Gjerlev herred, oc herredsskriver i Støvring herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev den 5 januar sidst forleden, allernådigst haver antaget og  forordnet Mathias Skade, til at være herredsfoged i Gjerlev herred, så og herredsskriver i Støvring herred, udi Dronningborg amt. Thi skal han etc.
Hafnia 26 juli 1670.

131
Jens Bertelsen, tingskiver i Hing og Ulfborg herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret den 8 juli 1667, allernådigst haver antaget Jens Bertelsen, til at være tingskriver udi Hing og Ulbjerg herred [Ukfborg]. Thi skal han etc. Hafnia 27 juli 1670.

132
Niels Hansen, herredsskriver i Vor herred i Skanderborg amt, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere  confirmation på vores faders brev, dateret 30 0ktober 1667, allernådigst haver tilschichet og forordnet, Niels Hansen til at være herreds ting skriver, udi Vor herred, thi skal han etc. Hafnia 28 juli 1670.

133

Jørgen Olufsen Kattrup, at være herreds oc skifte skriver udi Hads herred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Jørgen Olufsen Kattrup til at være herreds och skifte skriver udi Hads herred udi Åkier amt, i den forrige Elias Ifversens sted som til amtsskriverriet over Skanderborg amt, er bleven forfremmet, og skal han være os etc.  Hafnia 28 juli 1670.

135
Jens Rasmussen, herredsfoged i Nørre herred i Mors, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 4 december 1662?, allernådigst haver tilschichet og forordnet Jens Rasmussen, til at være herredsfoged i Nørre herred i Mors. Thi skal han etc. Hafnia 28 juli 1670.

135
Jens Pedersen, herredsfoged i Sønder herred i Nors, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 28 november 1667, allernådigst haver tilschichet og forordnet Jens Pedersen, til at være herredsfoged i Sønder herred i Mors. Thi skal han etc. Hafnia 28 juli 1670.

137
Christen Andersen, byskriver i Mors, oc herredsskriver i Sønder og Nørre herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges oc begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, lydendes ord efter andet som følger:
Vi Frederich den tredie etc g a v, at vi allernådigst haver beschichet og forordnet Christen Andersen, byskriver udi Nykøbing Mors, og herredsskriver i Sønder herred, tillige med samme bestillinger, at være herredsskriver udi Nørre herred, og det med sådan vilkår, at når den nuværende herredsskriver, enten formedelst alderdom eller svaghed, ej selv kan forrette sin bestilling, da Christen Andersen den udi hans sted betiener, dog ikke noget af dens indkomst eller rettighed at nyde etc, men efter hans død da tiltræde stillingen. Thi skal han etc.
Hafnia 28 juli 1670.

139
Michel Michelsen Flye, at være rådmand i Skive.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beschichet og forordnet, Michel Michelsen til at være rådmand i Skive, udi hvilken hans bestilling han skal være os etc. Hafnia 29 juli 1670.

140
Jacob Pedersen, bestalling at være borgemester i Fredericia.

C5 G a v, at vi allernådigst haver antaget och forordnet, Jacob Pedersen, vores tolder og rådmand i vor stabelstad Fredericia, herefter tillige med bemte tolders bestilling, at være borgemester sammesteds. Thi skal han etc. Hafnia 29 juli 1670.

41
Lorentz Holst, herredsfoged i Skads herred [Skast] under Ribehus amt.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 16 februar 1669, haver vi tilschichet og forordnet, Lorentz Holst til at være herredsfoged udi Skads herred, oc skal han være os etc. Hafnia 30 juli 1670.

142
Henrich Flyge kornskriver til Flensborg, confirmation anlangende den kat? af ostebeds?, oc indkomsten af den Steenbergiske Vin Mølle.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges och begieres, vores allernådigste confirmation på efterfølgende brev, der bl a lyder:

Det første:
Vi Frederich den tredie etc - videre på tysk. Copenhagen 14 januar 1665.

Videre brev på tysk fra Frederich den tredie, dateret København 18 januar 1668. 
Confirmeret af C5 den 30 juli 1670.

143
Sl jomfru Mette Høegs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne jomfru Mette Høegs begravelse, til den 5 september førstkommende må opsættes. Forbydendes etc. Hafnia 1 august 1670.

147
Jørgen Marsvin, confirmation at hans creditorer ej skal befatte sig med det, hannem af kongelig maits er benådet etc.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges, vores confirmation på efterschrevne brev, bl a lydendes.

Vi Frederich den tredie etc, g a v, at eftersom vi af sær kongelig gunst och nåde, haver forundt os elskelig Jørgen Marsvin til Abildgård och hans hustru, udi deres lifs tid den årlige indkomst af noget jordegods i Ålborg amt, på det de noget til deres livs nødtørftig ophold kunne have, ville vi derfore have budet og befalet, at ingen af hans creditorer, må i denne indkomst lade sig indføre etc. Hafnia 17 august 1667.

Det andet brev lyder bl a:
Vi Frederich den tredie etc g a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget oc tillad, at en contract Jørgen Marsvin til Abelgård, vor mand og tiener med bønderne på Egholm giort haver, dateret Ålborg den 28 marts 1665, må i sin fulde værd ved magt blive etc.  Hafnia 30 august 1669. Confirmeret af C5 den 1 august 1670.

149
Jens Nielsen, bestalling at være herredsfoged i Hatting herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 10 maj 1665, allernådigst haver tilschichet og forordnet, Jens Nielsen til at være herredsfoged udi Hatting herred, thi skal han etc. Hafnia 1 august 1670.

150
Niels Christensen at være rådmand i Ålborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Niels Christensen til at være rådmand udi Ålborg, thi skal han etc. 
Hafnia 2 august 1670.

152
Obent brev anlangende salig Christen Scheel Ottesens ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Christen Skeel Ottesen på Hammelmose, hans ligs begravelse, må over den ordinaire tid så længe opsættes ,som hans arvinger det begierer. Forbydendes etc. Hafnia 4 august 1670.
Notat: Uaffordret och igien casseret.

153
Franz Meluing bestalling at være rådmand i Sæby, item at have indspection med indskibningen ved Fladstrands fische leye.

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Franz Meluing til at være rådmand i vor købstad Sæby, udi hvilken hans bestilling han skal være etc. Hafnia 4 august 1670.

155
Clemmen Clemmensen confirmation på ny, på en forschrivelse imellem sig og sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges och begieres, vores confirmation på efterskrevne brev, bl a lydendes, en forskrivelse imellem Clemmen Clemmensen og hans hustru Kirsten Madsdatter, som findes udi de jyske obne breve ao 1668 den 17 juni no 113, da ville vi forskrevne brev, udi alle måder confirmere etc. Hafnia 5 august 1670.

160
Erich Lauridsen Skifue? herredsskriver i Bjerre herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 1 oktober 1662, allernådigst haver tilschichet oc forordnet, Erich Lauridsen Skiftne? til, at være herredsskriver udi Bjerre herred i Stjernholms amt, thi skal han etc. Hafnia 9 august 1670.

162
Christen Christensen Helt, confirmation at være borgemester i Holstebro, och herredsfoged i Hjerm herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 3 november 1669, allernådigst have tilschichet og forordnet, Christen Christensen Helt, både at være borgmester i vor kiøbstad Holstebro, så og herredsfoged i Hjerm herred, thi skal han etc.
Hafnia 9 august 1670.

163
Knud Lang at være rådmand i Lemvig, og herredsfoged i Vandfuld herred, så og birkefoged i Harboøre birk.

C5 G a v, at vi  allernådigst haver tilschichet og forordnet, Knud Lang til at være rådmand udi Lemvig, så og herredsfoged i Vandfuld herred, samt birke foged i Harboøre Birk. Thi skal han etc. Hafnia 0 august 1670.

164
Søren Christensen, herredsskriver i Hammerum og Ginding herreder.

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Søren Christensen at være herredsskriver udi Hammerum og Ginding herreder, udi Lundenes amt, thi skal han etc. Hafnia 9 august 1670.

165
Sl Jochum Kørbes enche, confirmation på noget benådigte bøndergods i Haderslevhus amt.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøgning om, vores allernådigste confirmation på efterskrevne tvende, vores faders udgifne breve der bl a lyder som følger:

Vi Frederich den tredie etc [på tysk]. 31 maj 1662,

Det andet dateret 10 marts 1666. Konfirmeret af C5 16 august 1670.

166
Peder Mathiesen, confirmation på forrige bevilgede brokorn.

C5 G a v, at eftersom ansøges om vores allernådigste confirmation på vores faders brev etc.

Vi Frederich den tredie, G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Mathiesen, forrige skriver på vort slot Hald, må hans lifstid niude oc oppeberre det korn, som af Rinds herred och Gislum herred, årligen udgives til broers vedligeholdelse i bemte Rinds herred, item må han oc i lige måde hans lifs tid, oppeberge hvis korn som til Skabbe? bro, udi Middelsom herred, gives udi de nest omliggende sogne. Konfirmeret af C5 den 10 august 1670.

167
Jens Madsen, herredsfoged i Fjends herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G av, at vi til ydermere confirmation, på vores faders brev dateret 2 december 1665,  allernådigst haver tilschichet og forordnet Jens Madsen, til at være herredsfoged udi Fjends herred, thi skal han etc. Hafnia 10 august 1670.

171
Jens Sørensen at være herredsfoged i Galten herred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Jens Sørensen til at være herredsfoged i Galten herred, og skal han etc.
Hafnia 10 august 1670.

172
Jørgen Pedersen Høeg, vejer og måler i Århus, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev bl a lydende. Vi Frederich den tredie haver bevilget og forordnet Jørgen Pedersen Høeg, herefter at være vejer och måler i Århus, og derfor at bekomme och oppeberge lige sådan genest og rettighed, som vejer og måler andre steder nyder etc. Dog skal han efter egen erbydelse, og på sin egen bekostning, et tienlig vejerhus på et beqvem sted, nede ved havnen på skibsbroen lade opsætte, samt fornøden værk, med hvis dertil hører, self forskaffe og derefter forsvarligen vedligeholde etc. Hafnia 28 september 1670.  Confirmeret af C5 11 august 1670.

173
Christen Jensen Hemb, byfoged i Århus confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom hos os allerundanigst ansøges, om vores confirmation på vores faders brev, lydende bl a:
Vi Frederich den tredie g a v, at vi allernådigst haver tilschichet og forordnet, Christen Jensen Hemb, til at være rådstue[skriver] og byfoged i Århus, udi afgangne Jens Knudsens sted, thi skal han være os  etc. Hafnia 9 juli 1667. Confirmeret af C5 den 11 august 1670.

174
Peder Jensen, landstingsskriver, confirmation på en contract imellem hannem og Christen Blichfeldt.

C5 G a v, at eftersom hos os ansøges om vores confirmation på efterskrevne contract, bl a lydende som følger:

Kiendes jeg underskrevne Christen Christensen Blichfeldt, at eftersom kongl mayestet, haver antaget mig til at være landstingsskriver, så haver jeg med velberåd hue, afstanden til erlige og velagt mand Peder Jensen landstingsskriver, at han endnu herefter som tilforn af mig udisputeret, skal niude sin bestilling - nærmere angivet. Hafnia 11 august 1670.

176
Bertel Sørensen, confirmation på byskriver bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders den 25 april 1666 udgifne brev, haver tilschichet og forordnet, Bertel Sørensen, til at være byskriver i Viborg, og udi samme sin bestilling alene, at forrette hvis rådstuen og bytinget, såvel som arfugchisterne? [skifterne?] sammesteds vedkommer. Desuden er han tillige antaget, at være stevningsskriver til Landstinget etc. Hafnia 11 august 1670.

177
Søren Justsen herredsfoged i Hads herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom hos os ansøges om vores confirmation på efterskrevne brev, lydende bl a, Vi Frederich den tredie G a v, at eftersom Just Nielsen i Onsted, herredsfoged i Hads herred, har ladet andrage, at han gerne sin bestilling til sin ældste søn Søren Justsen [vil overgive], da haver vi allernådigst beschichet og forordnet, Søren Justsen efter hans faders afståelse, at være herredsfoged i Hads herred, thi skal han etc. Hafnia 13 august 1670.

178
Søren Sørensen, byfoged i Ålborg, confirmation på sin bestilling, item videre tiene at forrette [byskriver - uklart] bestillingen i hans fraværelse.

C5 G a v, at eftersom allernådigst ansøges vores confirmation på efterskrevne brev bl a lydendes: Vi Frederich den tredie G a v, at vi nådigst haver tilschichet og forordnet, Søren Sørensen Boresmid at være byskriver i Ålborg, thi skal han etc. Hafnia 4 april 1664.

Det andet:
Vi Frederich den tredie etc, G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Sørensen Boresmid, by rådstue og schifteskriver i Ålborg, må udi sin fraværelse ved en fuldmægtig samme lade opvarte, dog skal han samme ved en dygtig person at lade forrette som han selv vil tilsvare. Hafnia 3 januar 1667.  C5 confirmerer 12 august 1670.

181
Villum Rolufsen?, måler, vejer og vrager? i Ålborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, bl a lydende, Vi Frederich den tredie G a v, at vi nådig haver bevilget och forordnet, Willum Rolufsen at være måler, vejer og vrager i Ålborg, og der at veje, måle og vrage, hvis varer sammesteds ind eller udføres, hvorimod han skal tilforpligt være, vores tolder der på stedet, så vidt det vores interesse vedkommer, altid rigtig forklaring at giøre på hvis som måles, vejes og vrages etc. Hafnia 7 marts 1667.
C5 konfirmerer 15 august 1670.

182
Morten Kierulf, herredsfoged i Kær herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 24 november 1665?, haver vi bevilget og tilladt, at Morten Kierulf, herredsfoged i Kier herred, må samme sin bestilling nyde oc bekomme etc. Thi skal han være etc.  Hafnia 15 august 1670.

184
Hans Lassen, herredsskriver i Lysgård herred confirmation, item Niels Lauridsen, herredsskriveriet i Vester Hanherred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hans Lassen, herredsskriver i Lysgård herred, må samme sin bestilling betiene, thi skal han etc. Hafnia 16 august 1670.

184b
Ligesådan confirmation til Niels Lauridsen, herredsskriver i Vester Hanherred, samme dag 16 august 1670.

185
Jens Borgesen, herredsskriver i Skads herred confirmation.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Borgesen, herredsskriver i Skads herred, må samme sin anbetroede bestilling nyde oc betiene etc. Thi skal han etc, Hafnia 16 august 1670.

186
Knud Christensen, herredsfoged Hunborg herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Knud Christensen, herredsfoged i Hunborg herred, må sin anbetroede bestilling nyde etc. Thi skal han etc. Hafnia 16 august 1670.

187
Christen Lauridsen, herredsfoged i Jerslev herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 22 november 1666?, allernådigst haver bevilget og tilladt ,at Christen Lauridsen, herredsfoged i Jerslev herred, må samme sin bestilling niude etc. Thi skal han etc. Hafnia 16 august 1670.

188
Mads Hansen, borgemester i Randers, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til yderligere confirmation på vores faders brev, dateret 16 marts 1666, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Mads Hansen, borgmester udi vor købstad Randers, må samme bestilling nyde etc. Thi skal han etc. Hafnia 16 august 1670.

192
Peder Christensen, byfoged i Horsens, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 6 juni 1665? allernådigst haver tilschichet og forordnet ,Peder Christensen, til at være byfoged i Horsens, og skal han etc. Hafnia 17 august 1670.

196
Niels Lauritzen Amletsbøl, at være herredsfoged i Jerlev herred, i Koldinghus amt.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst andrages, såsom vi af amtmand over Koldinghus amt, os elskelig Norten Skicfels allerunderdanigste erklæring, erfarer at Thomas Pedersen, herredsfoged i Jerslev herred, udi sin bestilling sig høyligen hauer forseet, så han den ej længere burde betiene, thi haver i hans sted, allernådigst beschichet og forordnet Niels Lauridsen Amletsbøl, til at være herredsfoged sst, och skal han etc.Hafnia 17 august 1670.

197
Erich Ottesen, bytingskriver i Horsens, confirmation.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 17 juni 1662, til ydermere confirmation, allernådigst haver tilschichet og forordnet Erich Ottesen, til at være bytingskriver i Horsens. Og skal han etc etc. Hafnia 18 august 1670.

100
Nicolaus Brydenborg, confirmation  anlangende skolemesters bestilling i Ålborg.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 17 gbr 1668? allernådigst haver bevilget og forordnet, Nicolai Brydenborg [2 stavemåder], tyske skolemester i Ålborg, må tillige være danske skolemester udi Sct Bodils sogn sammesteds, i den forrige afgangne skolemesters sted, dog skal han tilforpligt være etc. Hafnia 18 august 1670.

202
Seddel, at salig B Jacob Sørensens og hans børns lig, må til Skanderborg forflyttes.

C5 G a v, atVi haver allernådigst bevilget, at afg borgmester Jacob Sørensen udi Århus, samt et hans barn deres lig, må fra det begravelsested, der udi Århus nedsatte ere, til Skanderborg kirke, ved vort slot Skanderborg henflyttes.
Hafnia 20 august 1670.

206 - side 83.
Anders Pedersen Lomborg, confirmation at være herredsfoged i Vandfuld herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 4 januar 1665, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Pedersen Lomborg, herredsskriver i Vandfuld herred, må samme sin bestilling nyde og betiene etc. Thi skal han etc. Hafnia 22 august 1670.

208
Hans Svendsen i Skanderborg, confirmation for sig og sin hustru anlangende vin handel i Skanderborg. Hafnia 23 august 1670.

C5 G a v, at eftersom for os ansøges vores allernådigste confirmation, på vores faders bl a lydende Vi Frederich den tredie etc, G a v, at eftersom hans Svendsen, boendes på vort slot Skanderborg af os haver begierende, hannem nådigst måtte bevilges og tillades at han alene der ved stedet, må handle med vin, da efterdi vi af os elskelig hr Anders Bille til Damsbo, ridder vores mand, råd, rigens march oc embedsmand på vort slot Skanderborg, hans underdanige erklæring, nådigst erfarer, at det både for kiercherne der omkring, såvel som for den reysende var gafnligt, at der kunde holdes vinsalg, eftersom der ingen findes som med sligt handler, hafuer vi nådigst bevilget, at bemelte Hans Sørensen må forbemte vort slot Skanderborg, alene handle med vin, oc den der for den samme pris det nu sælges for, sælge og aftappe, og derforuden sig efter recessen dermed at forholde etc. 10 october 1654.
Konfirmeret af C5 den Hafnia 23 august 1670.

209
Tøger Lassen, confirmation på nogle fæstebreve.

C5 G a v, at eftersom for os ansøges vores confirmation på vores faders breve, lydende bl a: Vi Frederich den tredie etc. Nb dette er en confirmation på trende fæstebreve for Tøger Lassen, som findes udi jyske obne breve den 17 juni 1668 no 114.
Da vil vi foreskrevne fæstebrev allernådigst have confirmeret. Hafnia 23 august 1670.

211 - 212
Hans Nielsen at være herredsfoged i Fjends herred.

C5 G a v, at eftersom for os andrages, at Jens Pedersen Tingskriver til Fjends herredsting, samme hans bestilling til Hans Nielsen skal have afstanden, da såfremt det sig således befindes, haver vi allernådigst bevilget oc tilladt samme etc. Thi skal han etc.
Hafnia 23 august 1670.

213
Frandz Melving, bevilling på en kro ved Fladstrand.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering, allernådigst hafuer bevilget oc tilladt, at Frandz Melving, rådmand i Sæby, må udi Fladstrand fischerleye tillige med andre, kroe och gesterie holde, for alle oc enhver som kommer i så måde søgendes vorder, dog skal han samme kroe och gesterie, således forordne och beschiche, at ingen med billighed sig derover kand hafue at beklage.
Hafnia 14 august 1670.

212
Hr Niels Eskesen, konfirmation anlangende nogle penge at nyde af kirkerne i Vendelbo? og Viborg stifter. Hafnia 24 august 1670.

Notat: Ved henlagte sager.

216
Michel Sørensen, by og rådstueskriver i Ringkøbing, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 27 gbr 1667, etc allernådigst haver bevilget och tilladt, at Michel Sørensen, by og rådstueskriver udi Ringkøbing, herefter som tilforn må nyde etc. Hafnia 24 august 1670.

217
Ove Erichsen, confirmation at være stiftsskriver over Harsyssel provsti.

C5 G a v, at eftersom hos os andrages, vores allernådigste confirmation på efterfølgende brev bl a lydende: Jens Christian Lodberg, professor i Sorø accadamie, og sognepræst til domkirken i Roskilde giøre vitterligt, at eftersom hans kongelig mayts kong Christian den femte, til confirmation på hans faders brev, dateret 14 juni 1668, allernådigst haver bevilget mig Harsyssels provsti i Ribe stift, med kirchenes administration tilliggendes gods, at nyde etc. Hafnia 24 august 1670.

218
Frue Christence Lindenov, bevilling på nogle færger ved sin gård
Ørslev Closter.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget oc tilladt, at fru Christence Lindenov, må ved sin gård Ørslev Closter, på sin egen bekostning opbygge och anrette en ny færge, til sin og andre reisendes fornødenhed, och samme så længe, at lade bruge indtil Samuel de Lima, den hannem vedkommende færgested Virksund kaldet tilbørligen, hafuer forferdiget och forsiunet etc. Hafnia 25 maj 1670.

220
Hans Hegelund, byfoged i Holstebro, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Hans Hegelund, byfoged i Holstebro, må samme sin bestilling fremdeles nyde oc bekomme etc. Thi skal han være os etc. Hafnia 25 august 1670.

221
Henrich Villumsen Lichkov?, byskriver i Lemvig.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 4 october 1664, allernådigst haver tilschichet oc forordnet, Henrich Willumsen Kichkov? til at være by og rådstueskriver i Lemvig, samt herredsskriver udi Skodborg herred. Thi skal han etc. Hafnia 25 august 1670.

222
Hans Hansen, byskriver i Vejel [Vejle?].

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 3 august 1665, allernådigst haver tilschichet oc forordnet, Hans Hansen, til at være by rådstue och skifte skriver i Vedel, og skal han være os etc. Hafnia 25 august 1670.

227
Christen Mortensen, borgemester i Thisted, confirmation på sin bestilling, så oc at være fri for huis før hans tid er passeret.

Christen Mortensen borgemester udi Thisted, fich den 6 august 1670, confirmation på sin bestilling, dateret 2 juni 1668, så oc på et brev, at være fri for, hvis før hans tid er passeret dateret 27 juli 1667, och findes samme breve som således blef confirmeret udi, samme års jyske åbne breve under no 68 och 170.

228
Michel Tygesen, borgmester i Randers, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores fader brev, dateret 31 october 1664, allernådigst haver antaget och forordnet Michel Tygesen ,til at være borgemester i Randers etc. Hafnia 28 august 1670.

227
Svend Hansen, confirmation på kongens og kirchens anpart korntiende i Simested i Rinds herred.

C5 G a v, at eftersom hos os ansøges om vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev bl a lydende:

Vi Frederich den tredie etc. G a v, at eftersom hos os ansøges om vores confirmation på tvende, sl Ove Gedde til Tommerup, ridder etc på vort slot Hald, hans til Svend Hansen, indvåner i Viborg, samt hans hustru Anne Christophersdatter, udgivne fæstebrev, angående Kongens anpart rugtiende? i Simested sogn, som afgangne Anders Nielsen, forrige ridefoged til bemte Hald slot sidst havde i fæste, hvilken anpart de deres lifstid skal nyde etc. Det andet vedrører Kirkens anpart korntiende i Simested sogn, til samme Svend Hansen og hustru. Dateret København den 16 juli 1660. Konfirmeret af Frederik den tredie Hafnia 16 juli 1660.
C5 confirmerer 29 august 1670.

235
Erich Hansen, byfoged i Viborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret København den 28 maj 1668, allernådigst haver bevilget och tilladt, at Erich Hansen, byfoged i Viborg, må samme sin bestilling endnu herefter, som tilforn nyde och betiene etc, Thi skal han være os etc.  Hafnia 29 august 1670.

236 [samme som forrige].
Erich Hansen, byfoged i Viborg confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret København den 28 maj 1668, allernådigst haver bevilget och forordnet, at Erich Hansen, byfoged i Viborg, må samme sin bestilling herefter som tilforn yde oc betiene etc.Thi skal han  etc.
Hafnia 29 august 1670.

236
Anders Sørensen, herredsskriver i Gislum herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 3 august 1668, allernådigst haver tilschichet oc forordneth Anders Sørensen Riis, til at være herredsfoged i Gislum herred, och skal han være os etc. Hafnia 29 august 1670.

239
Bertel Koch i
Ålborg, confirmation anlangende Sundby færgebro.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges, om vores allernådigste confirmation på efterskrevne forpagtnings brev, liudendes ord efter andet bl a: Vi Frederich den tredie etc G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges och begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forpagtningsbrev, lydendes ord efter andet som følger bl a:

Vi underskrevne borgemestere og råd udi Ålborg, kiendes och hermed vitterliggiør, at vi haver forpagtet til Bertel Koch i Sundby och hans hustru Margrethe Jensdatter Mørch, den færgebro ved bemte Sundby, och må han og hans hustru deres lifts tid, optage och annamme af heste oc øxen som i Vendsyssel købes, og der fra Sundby hid til Ålborg overføres, den sædvanlige penge deraf pleyer at give, oc os på Ålborg byes vegne, af hans Kongelig mayts nådig er bevilget, nemlig af huer hest sex schilling danske och af huer øxen tou schilling, hvorimod bemte Bertel Koch och hans hustru schal lovpligtig være, årligen at give til afgift af samme bro 40 Jchr? halvparten 2 gange årlig, desuden skal de vedligeholde samme etc. Signeret Ålborg 9 marts 1669.
Confirmeret af Frederich Hafnia 11 juni 1669.
Konfimeret af C5 den 30 august 1670.

245
Gregers Andersen, herredsfoged udi Vester Hanherred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 14 april 1669 allernådigst haver bestilt och forordnet ,Gregers Andersen til at være herredsfoged i Vester Hanherred, udi den forrige afgangen herredsfogeds sted. Thi skal han etc. 
Hafnia 30 august 1670.

246
Thommes Thommesen [Thomas Thomasen], herredsfoged i Hids herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 20 juli 1669, hermed bestiller och forordner, Thommes Thommesen til at være herredsfoged i Hids herred, thi skal han etc. Hafnia 30 august 1670.

247
Tøger Ifversen, byfoged och rådstue skriver i Schafuen [Skagen], confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges och begieres, vores allernådigst confirmation på vores faders brev, liudendes bl a. V Frederich den tredie G a v, at eftersom Tøger Ifersen [Tøger Iversen] for os har ladet andrage, hvorledes han den 14 juli 1664 bekom vores nådige bestalling, på at være byfoged oc rådstueskriver i Schauen [Skagen], mens nu skal en anden person, ved navn Niels Tommesen? efter vrang beretning, have udvirket den 11 januar sidst, at afvigte vores nådige bestalling på, at være byfoged udi bemte Skafuen [ikke skal være gældende], da efterdi vi af os elskelig Ove Juels underdanigste erklæring, nådigst erfarer at forne Tøger Ifversen sig hidindtil altid troligen och erligen, och uden nogen klage hafuer forholdet sig udi bemte tvende bestillinger, så længe han dem har forestået, haver vi nådigt bevilget och tilladt, at [han] bemte byfoged oc rådstue skriver bestillinger udi forne Schafuen fuldkommeligen tiltrede etc. så at bemte Niels Tommesen efter vrang beretning forschrevne bestalling, hannem herudi iche skal findes. Hafnia 16 april 1669. Confirmeret af C5 den 30 august 1670.

248
Johan Velou, borgemestre i Grenå, confirmation på sin bestilling [bestalling], og at være fri for hvis før hans tid er passeret.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 2 august udi nest forleden år 1669, haver beschichet och forordnet, Johan Velou til at være borgemestre i Grenå, udi hvilchen hans bestilling skal være os etc. Hafnia 30 august 1670.

249
Hans Lang, byfoged i Grenå, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 2 august udi næst forleden år 1669, allernådigst haver beschichet och forordnet Hans Lang til at være byfoged udi Grenå, thi schal hand etc. Hafnia 30 august 1670.

250
Christen Andersen, herredsfoged i Rinds herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 5 november 1664, haver beskikket och forordnet ,Christen Andersen  til at være herredsfoged i Rinds herred, thi skal han etc. Hafnia 30 august 1670.

249
Ebbe Jensen, confirmation at være schifte skriver i Skanderborg amt. 30 august 1670. [Notat: ved henlagte sager - casseret].

251
Diderich Berg tyskemester og degn udi Fredericia.

C5 g a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev, dateret 1 februar 1666, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Diderich Berg - ikke mere tekst på denne film.

Færdig med læsning film S13454 fra Rigsarkivet

Jyske registre 1670 [på filmen står Jyske registre 1670 – 1673 kommer på følgende film].

 

Begynder læsning og afskrift af de sager jeg har valgt, at ekstrahere, derfor er numrene ikke fortløbende.

Film S13455 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år 1670 - 1673.

 

Indeholder ægteskabs bevillinger - begravelser - bestallinger - bevillinger [at der er mange af disse, skyldes formentlig C5tes tiltrædelse efter sin far] - degne og præste sager - fri proces - håndværk og handel - lejermål - ophævelse af ægteskab - testamenter -  uskiftet bo o s v.

 

 

 u/no fortsat fra S 13454:

Tysche skolemester og degn ved den tyske Kirke i udi vores stabelstad Fredericia må endnu fremdeles samme skolemesters og degns bestilling sammesteds betiene efter vores faders brev, Hafnia 31 august 1670.

252
Tyge Henrichsen. byfoged i Fredericia, confirmation på sin bestilling, så oc ofver færgestederne.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc forordnet Tyge Henrichsen, byfoged i vor stabelstad Fredericia samme sin bestilling fremdeles at nyde oc beholde, og derforuden at have som tilforn inspection over den overfart som er imellem Fredericia og Fyn.
Hafnia 31 august 1670.

253
Christen Knudsen Nørgård, confirmation at være herredsfoged i Hids herred.

C5 G a v, at vi til ydermere confirmation på vores faders brev af 7 maj 1664, haver tilschichet og forordnet Christen Knudsen Nørgård, til at være herredsfoged i Hids herred. Hafnia 2 september 1670.

256
Christen Pedersen i Scholvad?, confirmation at være herredsfoged i Gørding herred.

C5 G a v, at eftersom herredsfogeden i Gørding herred, formedelst alderdoms skyld, samme sin bestilling afstanden haver, haver vi allernådigst beskikket oc forordnet Christen Pedersen Scholvad at være herredsfoged i Gørding herred. Thi skal han etc. Hafnia 2 september 1670.

257
Mads Sørensen, birkefoged i Nørholms birk i Viborg stift.

C5 G a v, at vi haver bevilget og forordnet Mads Sørensen, birkefoged i Nørholms birk i Viborg stift, må samme sin bestilling fremdeles nyde etc. Thi skal han etc. Hafnia  september 1670

Side 107:

258
Hans Nielsen at være herredsskriver i Gørding og Malt herreder i Riberhus amt.

C5 G a v, at vi haver beskikket og forordnet Hans Nielsen til at være herredsfoged i Gørding og Malt herred i Riberhus amt. Thi skal han etc.  Hafnia 2 september 1670.

259
Andersen Nielsen, rector scholæ udi Skive, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at ansøgning allernådigst haver confirmeret følgende brev.
Vi Frederik den 3die G a v, at vi haver beskikket og forordnet os elskelig Anders Nielsen, rector scholæ i Skive hvis gode forhold vi af os elskelig Peder Villadsen, superintendant hans erklæring erfarer, fremdeles samme bestilling oc indkomst at nyde oc beholde etc. Hafnia 21 september 1664. Konfirmeret af C5 den 1 september 1670.

261 - 262
Christen Olesen af Viborg confirmation på adskillige fæstebreve.

C5 G a v, at vi efter ansøgning confirmerer efterskrevne fæstebreve, lydendes ord efter andet:
Det første:
Christen Christensen stiftsskriver i Viborg g v, at jeg på kongens vegne haver fæstet på Hvilsom kirkens vegne i Rinds herred, til Christen Olesen, borger og handelsmand i Viborg, Hvilsom kirkes anpart korntiende, hvoraf til stedsmål skal gives 36 Sfr? etc.

Det andet:
Fæster et stykke eng som hører til Hvilsom kirke til samme, etc. Viborg 13 juli 1668.

Det tredie:
Samme fæster på kongens og Simested kirkes vegne til samme Christen Olesen en anpart kirkekorn tiende etc.

Det fjerde:
Ebbe Gyldenstjerne til Sødal - skal ikke afskrives slettes.

263
Knud Nielsen Gørding, bestalling at være borgemester i Holstebro.

C5 G a v, at vi haver antaget og forordnet Knud Nielsen Gørding, til at være borgemester i Holstebro. Thi skal han etc.
5 september 1670.

264
Peder Hansen, birkefoged i Glenstrup birk, confirmation tillige at være herredsfoged i Sønderlyng herred.

C5 G a v, confirmation på hans fader brev dateret 9 juni 1667.
C5 konfirmerer 5 september 1670.

264b
Lauritz Jensen anlangende en kro i Vrendsted, Hafnia 5 september 1670.
Notat: Ved henlagte sager uaffordret og casseret. 

266
Amdi Borup, herredsskriver i Rougsø herred og kloker stiller i
Ørsted, confirmation på samme bestilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning confirmerer Frederik den 3dies brev til Amdi Borup til at være herredsskriver i Rougsø herred så og tillige at stille og vedligeholde sejerværket i Ørsted kirke, hvorfor han skal nyde hvis af kirken derfor årlig plejer at udgive. Hafnia 13 april 1664.
C5 konfirmerer 8 september 1670.

267
Laurs Pedersen, herredsfoged i Bjerre herred i Stjernholms amt, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confimerer vor faders brev, dateret 21 juli 1665 til Laurids Pedersen, til at være herredsfoged udi Bjerre herred dateret 21 juli 1665. C5 konfirmerer 6 september 1670.

270
Christen Blichfeldt, landstingsskriver confirmation på sin bestilling.

C5 confirmation på Frederik den 3 brev daterer 7 januar 1667.
C5 confirmerer 8 september 1670.

273
Nicolai Poulsen brev anlangende
Ølsted broes vedligeholdelse. Hafnia 8 september 1670.
Ved henlagte sager - casseret.

174
Nicolai Poulsen, at være rådmand Horsens, så og at være fri for hvis før hans tid er passeret.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc forordnet at Nicolai Poulsen, rådmand i Horsens, må og skal samme sin bestilling fremdeles nyde og betiene. Thi skal han etc.  Hafnia 8 september 1670.

275
Peder Jørgensen i Hasle fick fred.
Hafnia 8 september 1670.

[Ved henlagte sager - casseret jvnf konceptet].

280
Niels Olufsen, byfoged i Kolding. Confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 4 oktober 1662, beskikker og forordner Niels Olufsen til at være byfoged i Kolding.
C5 confirmerer 11 september 1670.

281
Didrich Nielsen, rådmand i Ålborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 14 juli 1665, Didrich Nielsen, rådmand i Kolding, må samme bestilling nyde etc.
Hafnia 12 september 1670.

282
Jens Pedersen, birkefoged i Nibe birk, confirmation på sin bestilling.

C 5 G a v, at vi konfirmerer vor faders brev dateret 29 [22?] juli 1667.
Confirmeret af C5 den 12 september 1670.

283
Jens Bertelsen Høg, herredsfoged i Brusk herred.

C5 confirmerer Fr 3dies brev dateret 13 september 1663.
C5 confirmerer 12 september 1670.

284
Søren Nielsen, herredsfoged i Nørhald herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og forordnet Søren Nielsen, herredsfoged i Nørhald herred, må og skal samme sin bestilling niude etc.
Hafnia 12 september 1670.

287
Jonas Hansen, herredsfoged i Vor herred, confirmation på sin bestilling.

C5 confirmation på Fr den 3dies brev, dateret 23 septembe5 1663.
C5 confirmerer den 13 september 1670.

288
Poul Pedersen, herredsfoged i Sønder Lyng herred, confirmation på sin bestilling.

C5 bevilget oc tilladt, at Poul Pedersen, herredsfoged i Synder herred og Caløe birk, må samme sin bestilling nyde etc.
Hafnia 13 september 1670.

289
Jørgen Beyer, confirmation på apotheket i Fredericia.

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vores fader brev, dateret 28 august 1667, haver bevilget og tilladt, at Jørgen Beyer et velbestilt apothek i vor stabel stad Fredericia, må holde etc. Hafnia 13 september 1670.

290
Jens Lassen af Århus, bevilling anlangende et skib at sælge.

C5 G a v, at eftersom os elskelig hr Ulrich Frederick Gyldenløve til Caløe etc, haver på vores vegne tilladt Jens Lassen af Århus et skiberom, for sin brøstfældigheds skyld udi England at sælge, og han derpå vores confirmation begierendes er. Da som bevises med admiralen Niels Juels attest, at bemte Jens Lassen efter sin forpligt et andet skiberom har i biugning, Gyldenløve sig derpå haver erklæret, og han hans revers igen tilskikket, haver vi bevilget og tilladt, at Jens Lassen uden prætention må sælge, og hvem det køber eller sælger dermed udi vores riger og lande på alle havne og strømme, fri og ubehindret fare og handle, når told etc er clareret. Hafnia 13 september 1670.

274
Jesper Nielsen Huitfeld, borgemester i Århus, confirmation på sin bestilling, så og at være fri for, hvis før hans tid er passeret, Fr den tredies brev dateret 14 februar 1667. C5 confirmerer 14 september 1670.

295
Rasmus Knudsen, birkefoged i Skanderup birk, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret, 16 december 1662, Rasmus Knudsen til at være birkefoged i Skanderup birk.
C5 den 14 september 1670.

296
Daniel Kalov, borgemester i Ålborg, confirmation på sin bestilling.

C5  bevilger og tillader, at Daniel Kalov, borgemester i Ålborg, må samme sin bestilling niude etc.
Hafnia 15 september 1670.

297

Henrich de Hemmer i Ålborg confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Henrich de Hemmer, borgemester i Ålborg, må samme sin bestilling som hidtil nyde etc. Hafnia 15 september 1670.

298
Peder Jespersen, rådmand confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Peder Jespersen, rådmand i Ålborg må samme sin bestilling nyde etc.15 september 1670.

299
Gødert Smidt, rådmand i Ålborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 13 januar 1668, må samme sin bestilling niude etc.
Hafnia 15 september 1670.

300
Bagge Lauridsen, rådmand i Ålborg confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 6 Juni 166, at han må samme bestilling niude etc.
Hafnia 15 september 1670.

301
Jacob Johansen Distelberg?, rådmand i Ålborg, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at han samme sin bestilling må nyde etc. Hafnia 15 september 1670.

302
Gustav Jansen, bestalling at være rådmand i Fredericia.

C5 G a v, at vi haver antaget og forordnet Gustav Jansen [Gustav Jensen?] til at være rådmand i vor stabelstad Fredericia, thi skal han etc. Hafnia 15 september 1670.

303
Anders Kieldsen, herredsfoged i Onsild herred, brev på sin bestilling.

C5 G a v, at vi bevilger og tillader, at Anders Kieldsen, herredsfoged i Onsild herred, Dronningborg amt, må efter den ed han aflagt haver, som hidtil sin bestilling nyde etc. 15 september 1670.

304
Jens Knudsen, herredsskriver i Refs herred, at må nyde sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at han som tilforn sin bestilling må nyde etc. Hafnia 15 september 1670.

305
Niels Andersen, tingskriver til Børglum herreds ting, confirmation på samme sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tillad, at Niels Andersen må samme sin bestilling nyde etc. Hafnia 15 september 1670.

306
Claus Hansen Lundgård, birkefoged ved Nørre birk, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at Claus Hansen, birkefoged ved Nørre birk udi Voer sogn og udi Nørlyng herred, må samme sin bestilling nyde etc.
Hafnia 15 september 1670.

307
Christen Jensen, birkeskriver i Nibe birk, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Christen Jensen, birkeskriver udi Nibe birk under Ålborghus amt, må sin bestilling fremdeles niude etc. Hafnia 15 september 1670.

308
Hans Pedersen, bøssemager, confirmation på frihed for borgelig besværing i Ålborg.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 5 marts 1675, udi alle dets clausuler etc.
Hafnia 15 september 1675

311
Christen Lauridsen, byfoged i Århus confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi konfirmerer vores faders brev dateret 5 maj 1666, Christen Lauridsen, byfoged i  Århus.
Hafnia16 september 1670.

312
Jesper Hansen, borgmester i Ribe.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Jesper Hansen, borgemester i Ribe, må som tilforn nyde sin bestilling.
Hafnia 17 september 1670.

315
Hr Knud Erichsen i Oddense og Otting sogn, confirmation på oprejsning for nogen forseelse, han haver beganget ved sacramentet, og Anders Lauridsen, brev anlangende kaldet.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges confirmation på vores faders brev, lydende bl a: Vi Frederich den tredie etc, g a v, at eftersom hæderlig og vellærd hr Knud Erichsen Brun, sognepræst til Odens og Otting sogne i Salling, haver ladet andrage og sig beklage, hvorledes han den fierde oc tiufende efter trinitatis sidst forleden, sig udi alterens sacramentes administration, formedelst sin høye alderdom, oc deraf forårsagende svaghed, på sin ihukommelse haver forset, idet at efter formaningen var sked, er bønnen oc indstiftelsens ord forbigået, da haver vi efter hans underdanigste ansøgning oc begiering, for sin forseelse af kongelig nåde, denne gang så vidt tilgivet og efterladt, at han kaldet herefter ved en capellan, som han selv skal lønne, må lade betiene, og siden selv nyde resten af kaldets rettighed oc indkomster. Oc haver vi nådigst bevilget oc tilladt, at han til samme capellani, må antage hæderlig oc vellærde person Anders Lauritsen Kielstrup, som efter sognepræstens dødelige afgang, frem for nogen anden, sognepræst der sammesteds, må og skal forblive, såfremt han efter foregående examen til præste embedet dygtig befindes oc sig tilbørlig schicheligen forholder. Forbydendes under vort zignet Frederich. Confirmeret af C5 den 16 september 1670.

316
Christen Andersen, herredsskriver i Hvornum herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Andersen, herredsskriver i Hvornum herred, må samme sin bestilling nyde etc. Hafnia 17 september 1670.

317
Claus Glusting borgmester i Varde, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 6 september 1665, bl a lyder: Vi haver antaget Claus Glusting, rådmand i Varde herefter til at være borgmester sst. C5 confirmerer 17 september 1670.

318
Claus Glusting og Laurids Laurids Torsen, confirmation på hospitals forstander bestilling i Varde.

C5 G a v, at allernådigst haver confirmeret vores faders brev lydende Frederich den 3die g a v, at vi nådigst haver schichet og forordnet os elskelig Claus Glusting og Laurids Torsen, borgemestre i Varde, at være hospitals forstandere sst. Hafnia 20 august 1667.
C5 confirmerer 18 september 1670.

319
Frandz Jostsen Hienchel, byskriver i Varde, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer vores faders brev dateret 21 juni 1667, bl a lydende: Vi haver tilskikket og forordnet Frandz Jostsen Hienchel til at være byskriver i Varde. C5 confirmerer 29 september 1670.

320
Mogens Bertelsen, byfoged i Lemvig, confirmation på samme.

C5 konfirmeret Fr 3dies brev af 11 januar 1665, at han må sin bestilling nyde etc. Hafnia 19 september 1670.

321
Peder Pedersen, herredsskriver udi Brusk herred og Holmans herred, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi confirmerer faderens brev, dateret 1 februar og 18 juli 1664, at han samme bestilling må nyde etc.
Hafnia 19 september 1670.

322
Peder Hansen, confirmation anlangende Odder at fange på kronens gods, findes udi fynske åbne breve 19 september 1670.

323
Anders Kollemorten, rådmand i Horsens, confirmation på giestgiveri.

[Notat uaffordret og igen casseret].

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vores faders brev dateret 19 october 1666, haver bevilget oc tilladt at Anders Kollemorten, rådmand i Horsens, må der sammesteds herberge alle slags fremmede som med købmands varer, did ankommer at handle, hvorimod han skal tilforpligt være for sådanne personer, et ustraffeligt logement imod billig betaling ,uden retmæssig klage i alle måder i alle måder ,at holde. Hafnia 19 september 1670.

324
Peder Jensen, bevilling på farveri at bruge.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Jensen farver, må udi vort land Nørre Jylland, tillige med de som allerede privilegie [geret] er, alle og enhver som det begierendes må betiene etc.
Hafnia 19 september 1670.

325
Claus Christensen, borgmester i Viborg confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Claus Christensen borgmester i Viborg, må og skal samme sin bestilling fremdeles nyde etc.  Hafnia 20 september 1670.

326
Laurids Christophersen Baggesen, tingschriver til Skanderborg birketing pc Hjelmslev herredsting, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vores elskelig kiere hr faders Sl oc høyloflig ihukommelse den 30 juni Ao [16]66 udgifne bref, allernådigst hafuer bewilget oc forordnet, så oc hermed bevilger oc forordner Lauritz Christophersen Baggesen, til at være tingschriver til Skanderborg bircheting oc Hjelmslev  herred. Thi schal han være os som sin absolut souveraine Arfue Konge oc herre huld oc troe woris oc woris Kongel arfue huusis gafn oc beste søge, vide oc ramme, schade oc forderf af yderste magt, efne oc formue hindre, forekomme oc afverge, oc sig ellers at schiche oc forholde som det en erlig troe oc oprichtig thing schriuer eigner oc vel anstår, såfremt hand samme bestilling agter at nyde, oc under straf som vedbøre; Thi schal forbydendes etc.
Hafnia 20 september Ao 1670.

Side 135:

327
Niels Christensen i Skodborg herred, bevilling at sætte bechen for Kirkedørene.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt at Niels Christensen af Skodborg herred, hvis hus og gård amt middel oc formue af ulychelige ildebrand er bleven opbrændt, må godt folch herudi Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte for alle og enhver som af christen medlidenhed hannem noget derudi gifue ville. Hafnia 20 september 1670

328
Jens Lassen, rådmand i Århus, Frederich den 3die brev af 24 december 1664.
Confirmeret af C5  20 september 1670.

330
Vilhelm Schot, bartscher i Skanderborg, confirmeret Fr 3dies brev af 1 september 1666.
C5 den 21 september 1670.

331
Poul Christensen Reesen, herredsfoged i Hassing herred og birkefoged til Skyum birk, Fr 3 brev 19 maj 1666.
Confirmeret 22 september 1670.

331 igen
Thomas Pedersen, herredsfoged i Hassing herred og birkefoged i Skyum birk. Fr 3 brev 19 maj 1666.
C5 confirmeret 22 september 1670.

333
Peder Jespersen, at være bedemand, vejer og måler i Ringkøbing.

C5 G a v, Efter allerunderdanigst ansøgning samt borgmestres erklæring, haver vi  bevilget og tilladt, at Peder Jespersen, borger i Ringkøbing, må være beder, vejer og måler sst. Hafnia 20 september 1670.

335
Hans Jensen, herredsfoged i Rinds herred.

Fr den 3dies brev af 2 december 1665.  C5 den 22 september 1670.

336
Peder Frandsen, herredsskriveri Framlev herred og Oluf Pedersen, herredsfoget sammesteds, confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vores elschelig kære hr faders sal oc høylovlig ihukommelse, den 20 aprilis Ao 1669 udgifne bref, allernådigst hafuer confirmeret oc bevilget, så oc hermed confirmerer oc bevilger ,at Peder Frandsen herredsschrifer udi Framlev herred oc Gjern herred udi vort land Nørre Jylland, må samme bestillinger fremdeles nyde oc betiene ,så længe hand dennem tilbørligen forestår, oc efter den eed oc pligt, hand os giort oc soret hauefer, schiche oc forholder. Forbydendes etc. Hafnia 22 september 1670.

236b
Lige sådan bref, fich Oluf Pedersen herredsfoget i Framlev herred i forne Jylland. Hafnia 22 september 1670.

337
Randers instrumentister nemlig Andreas Holst oc Jacob Wender, confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at eftersom hos os ansøges oc begieres, vores confirmation på efterskrevne brev, lydende bl a således.

Stormægtigste høybårne første [fyrste] etc,  efter brev dateret København den 3? august sidst forleden til borgmestre og råd i Randers,formelder om adskillige små bestillingers betienelse i købstæderne, må af borgemestre og råd antages som dygtige er, så haver vi antaget nærværende instrumentist Anders Holst og Jacob Wander [2 stavemåder] som har Fr 3dies brev som instrumentister her i Randers. C5 konfirmerer 22 september 1670.

338
Christen Lauridsen, chordegn i Fredericia.

Fr 3die confirmerer 23  juli 1664. C5 den 23 september 1670.

340 [341]
Peder Olufsen i Morsing, byskriver i Sæby.

Fr 3die brev af 27 juli 1668. C5 konfirmerer 23 september 1670.

341
Peter Bang? byfoged i Ålborg, konfirmeret på sin bestilling 23 september 1670. [Ved henlagte sager - kasseret]

342
Niels Nielsen i Otterup, herredsskriver i
Øster Hanherred.

På Kongens vegne forordnes Niels Nielsen Otterup i Øster Hanherred, til at være herredsskriver i Øster Hanherred. Mons Willensøn. 11 september 1661. Konfirmeret 23 september 1670.

344
Andreas Verlohren, dansk og tysk skolemester i Ribe.

Borgmestre oc råd brev 21 april 1665. Confirmeret af Fr 3 den 20 maj 1665. Og af C 5 den 23 september 1670.

346
Borgemester Simon Andersen Dour i Colding, confirmation på sin bestilling Fr d 3die brev af 1 april 1661.
C5 den 25 september 1670.

347
Just Mortensen, Søren Lauridsen og Jens Pedersen, rådmænd i Kolding, confirmation. Hafnia 25 september 1670.

348
Hans Pedersen, rådmand i Kolding, confirmation  på Fr 3dies brev af 26 september 1670. Confirmeret af C5 den  25 september 1670.

349
Henrich Fiuhre, borgemester i Kolding, confirmation 26 september 1670.

350
Niels Jensen, byfoged i Randers, confirmation på sin bestilling.

Fr 3die brev af 12 september v1668, confirmeret af C5  26 september 1670.

351
Jost Thomesen, herredsfoged i Holmans herred.

C5 G a v, at vi allernådigst hafuer bevilget oc tilladt at Jost Tomesen, herredsfoged oc skoufoged i Holmans herred i Koldinghus amt, må bemte  herredsfoged bestilling herefter fremdeles som hidindtil nyde oc betiene etc. Hafnia 26 september 1670.

352
Søren Thomesen, herredsskriver i Gislum herred. C5 confirmerer 26 september 1670.

353
Jacob Steffensen, herredsfoged i  Vennebjerg  herred, confirmation på Fr 3dies brev af 3 august 1665. C5 den 26 september 1670.

354
Confirmation på en forskrivelse mellem Anders Didrichsen? oc hans hustru Maren Clemendsdatter, signerer begge med egen hånd.

Fr 3dies brev Hafnia 9 juli 1664 en del arvinger skylder penge i boet. [3 sider]. C5 confirmerer 26 september 1670.

355 - 356
Johan von Achen, arrest.

C5 G a v, at eftersom Johan von Achen, indvåner i vor Stabelstad Fredericia den 12 februar 1667 haver bekommet Fr 3die bevilling, at han uforhindret måtte nyde betaling af Key Hollænder og Morten Møller i Hamborg deres middel, hvor de i Danmark antræffes kunde ,for så vidt de videre haver oppebåret og sig selv giort betalt af hvis obligationer og skrifter, som Johan von Achen til dennem ved deres fuldmægtig og tiener Schweder von Rafhausen haver pantsat. etc. C5 befaler at toldere etc at de Johan von Achens er ham behjælpelig i sagen.
Hafnia 26 september 1670.

358
Jørgen Jokumsen, confirmation at være geistlig skifteskriver i Vendelbo stift. Confirmeret Fr 3die brev af  26 juli 1669.
C5 den 26 september 1670.

359
Søren Sørensen, rådmand i Århus confirmation på sin bestilling, og at være fri for hvad der før hans tid er passeret.
Hafnia 26 september 1670.

369
Børge Kal?, borgemester i Mariager, confirmation på sin bestilling. 26 september 1670.

361
Jens Christensen Basballe, rådmand i Århus, confirmation på sin bestilling.
Hafnia 26 september 1670.

362
Carl Christensen, Rådmand i Århus confirmation. 26 september 1670.

363
Anders Jensen, vejer og måler i Horsens, confirmation. Borgmestre og råd af 3 august sidst afvigte år. Hafnia 26 september 1670.

368
Lambricht Jørgensen Rasch, tingskriver i Vester herred og Kærgårds birk, confirmation 27 september 1670.

369
Hans Jacobsen Windsløv, herredsfoged i Nørre herred, Lundenes amt, confirmation Hafnia 27 september 1670.

374
Terkild Sørensen, byfoged i vor købstad Vendel [Vejle], confirmation.Fr 3die brev dateret 28 maj 1668. 
C5 Hafnia 28 september 1670.

3755
Baltzer Nielsen, rådmand i Kolding, confirmation.  28 september 1670.

376
Hans Bendixen i Års [Århus] confirmation på vinhandel.

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vor fader brev af  20 januar 1663, allernådigst haver confirmeret, at Hans Bendixen indvåner i Århus, må der sammesteds sælge oc falholde rinsk, fransk, spansk og andre slags hed vin og fremmed drich, for alle og enhver som det for for betaling begierendes er. Dog skal han tiltencht være, sådanne varer gode og oprigtig at holde og for billig pris sælge oc afhænde, oc uden nogen underslæb, den tilbørlig told accisse og andre vores rettighed erlægge, samt forpligt schal være den rinske vin udi en kielder for sig self at lægge, og dermed oprigteligen omgås, såfremt han denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 28 september 1670.

379
Knud Sommer, rådmand i Ålborg og Tomas Mortensen, rådmænd i Kolding, confirmation på deres bestillinger.

Fr 3die brev dateret 9 maj 1668 og 12 september 1668. Konfirmeret af C5 den 28 september 1670.

383
Anders Kollemorten med flere rådmænd i Horsens, confirmation på deres bestillinger. C 5 Hafnia 28 september 1670.

Ligeledes fik Jens Christensen, rådmand, item Christopher Pedersen som er tolder og hospitals forstander dog med denne indgang.
28 september 1670.

385
Rasmus Stålsen?, herredsfoged i Vester herred, confirmation.  Hafnia 28 september 1670.

386
Poul Nielsen, herredsfoged i Vandfuld herred i Bøvling amt, confirmation 28 september 1670.

387
Niels Christensen Kiergård, herredsfoged i
Øster herred og herredsskriver Nørre herred under Lundenes amt, Fr 3die brev af 17 juni 1668  confirmation  28 september 1670.

388
Laurids Hansen, birkefoged i Nim birk i Skanderborg amt, confirmation 28 september 1670.

389
Søren Jensen herredsskriver i Tyrsting herred, confirmation 28 september 1670.

390
Jens Nielsen, herredsfoged i Hellum herred, confirmation  28 september 1670.

391
Peder  Mogensen, herredsfoged i Sønderhald herred i Calø amt, confirmation 28 september 1670.

392
Jacob Pallesen, bestilling at være birkefoged i Vester Lisbjerg herred.

C5 G a v, at da Palle Nielsen, birkefoged til Vester Lisbjerg birk for høj alderdom og svaghed samme sin bestilling iche vel opvarte og betiene kan, så haver vi efter  hans egen ansøgning allernådigst beskikket og forordnet bemte Palle Nielsens søn Jacob Pallesen at være birkefoged sammesteds. Thi skal han etc.  Hafnia 28 september 1670.

393
Søren Bloch herredsfoged i Hinds herred i Ålborghus amt, confirmation 28 september 1670.

394
Joen Knudsen, delefoged i Bjerre herred i Skanderborg amt, confirmation 28 september 1670.

397
Lauridz Jensen, byfoged i Thisted, confirmation 29 september 1670.
[notat casseret].

399
Hendrich Jørgensen, rådmand i Viborg, så og at være fri for hvis før hans tid er passeret, confirmation på Fr 3ides brev af  28 marts 1662.
C5 30 september 1670.

400
Jens Jørgensen, rådmand i Viborg, confirmation 30 september 1670.

Side 164b:

Her fra afskrives ikke længere bestillinger bestallinger, da der er så mange, at jeg grundet tidspres med filmenes aflevering ikke kan nå dette.

Side 164b

402
Borgemester Peder Jensen i Horsens, frihed for kirkens disciplin formedelst leyermåls forseelse.

C5 G a v, at vi allernådigst hafuer bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger og tillader, at Peder Jensen borgemester i vor købstad Horsens, må for sin leyermåls forseelse begangen med Kathrina Hansdatter, være fri oc forskånet for kirkens disciplin. Dog skal han derimod tiltænkt være, at udgifve til næste hospital 10 rdr, såfremt hand denne vores benåding agter at nyde. Forbydendes etc Hafnia 3 oktober 1670.

403
Otto Sørensen, tingskriver i Jerslev og Tørrild herreder. samt i Jelling birk. Fr 3 2 januar 1668. Konfirmeret af C5 4 oktober 1670.
Notat uaffordret og casseret.

404
Christen Madsen, herredsskriver i Hillerslev herred i Thy.

Fr3 dat 6 juni 16668 C5 4 oktober 1670.
Uaffordret og casseret.

405
Godske Hansen, herredsfoged i Malt herred. 4 oktober 1670.

Uaffordret og casseret.

407
Tobias Franche, rådmand og apotheker i Ribe.

Fr 3 15juni 1660. C5 4 oktober 1670.

408
Jacob Nielsen Lundgård, dansk skolemester og klocher i Skive.

Fr 3 28 august? 1669. C5 4 oktober 1670.

411
Hr Niels Sørensen Bording, obent brev om hjælp af kirkerne i Jylland til sin præstegårds opbyggelse.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst bevilger og tillader at hr Niels Sørensen. sognepræst til Boring i Lundenes amt, hans præstegårds opbyggelse som ulykkelig ildebrand er opbrændt må af oppebierge 2 rdr af hver kirke som ved middel er og nogen beholdning haver i Jylland såvel udi købstæderne som på landsbyerne. 4 oktober 1670.

412
Borgemester Jesper Hansen i Ribe, confirmation at må gøre testamente.

Fr 3dies brev 16 juli 1664. C5 4 oktober 1670.

413
Strandmændene på Hanstholm, confirmation på forrige bevilling.

Fr 3 brev dateret  24 september? 1664. C5 4 oktober 1670.

414
Maren Nielsdatter i Randers, befaling til borgemestre og råd anlangende forhold imod hende om contribution.

C5 Hun har for kongen ladet andrage   og beklage hvorledes hun som er under formynderskab af borgemestre og råd sst, hvorledes hun imod hvad der er andre steder, adskillige gange skal sættes i adskillige contributioner, og det højere end andre med større midler etc.
Fr 3 4 januar 16668. C5 4 oktober 1670.

415
Bodil Herluf Sørensens i Horsens confirmation på forrige privilegie.

Fr 3  hun må fremdeles beholde og nyde den bevilling han hendes afgangne husbond Herluf Sørensen har givet formedelst hans udi seneste fede beviste tro tieneste samt haver på fransk, spanske og andre slags hede vine, samt brændevin og alle slags fremmed øl alene udi Horsens falholde, dog med så schiel at hun beflitter sig på at have  gode og oprigtige varer og for en billig pris og udi fornøden forråd for alle og enhver som hos hende købe ville, såfremt hun denne vores bevilling agter at nyde, hvormed borgemestre og råd der sammesteds god indseende skal have at ingen billig årsag kan have sig deraf at klage. Frederich 28 gb 1668.
C5 konfirmerer 4 oktober 1670.

416.
Michel Sørensen, rådmand i Randers.
C5 confirmation 4 oktober 1670.

417
Johan Kop, rådmand i Randers.
Confirmation 4 oktober 1670.

418
Ancher Pedersen, Rådmand i Randers.

Fr 3 dateret 8 maj 1668. C5 confirmation 4 oktober 1670.

419
Morten Thygesen rådmand i Randers.

Fr 3 7 januar 1665. Confirmeret 5 oktober 1670.

420
Søren Andersen, rådmand i Randers.

Fr3 15 gb 1665. Confirmeret 5 oktober 1670.

421
Anders Skiøring, herredsfoged i Års herred i Ålborghus amt

Fr3 brev 11 juni 1663. Confirmation 5 oktober 1670.

422
Jacob Ulf, herredsfoged i Hillerslev herred.

Fr3  23 gb 1666. Confirmation 5 oktober 1670.

423
Henrich Jensen, borgmester i Viborg og landstingshører.

Fr3 faders bevilling dateret 16 august 1645. Fr 3 confirmation  15 juli 1661. C5 5 oktober 1670.

424
Jørgen Sørensen, rådmand i Skive, confirmation på sin bestilling, item at holde brød og vin til kirkerne og andre.

Fr3 4 maj 1668 som rådmand. Handel med vin og brød efter Ebbe Gyldenstierne til Sødal dateret 3 november 1668.
C5 5 oktober 1670.

431
Engelbrecht Lauridsen i Ry, confirmation på købmandsskab sammesteds.

C5 G a v, at eftersom Anders Lauridsen begierer vores confirmation på efterfølgende brev, bl a lydende: At vi efter hans ansøgning, nådig haver bevilget og tilladt at Engelbrecht Lauridsen må udi Ry ellene holde købmands varer såsom han selv og hans afgangne fader Laurids Ottesen der sammesteds før hannem giort haver, så og ubehindret opschibe hans købmandsvarer i hvis kongelige havne de indkommer, dog vores told og rettighed uforkrænket etc. Hafnia 23 grb 1663. Signeret Fr3. C5 confirmerer 11 oktober 1670.

432
Jens Nielsen Søborg, confirmation på Canniche møllebro i Skanderborg amt og gæsteri af forne gård i Skandeborg amt.
Hafnia 12 oktober 1670. [Nb ikke udgået jvnf koncepten ved henlagte sager].

433
Jost Jensen Bierge, herredsfoged i Slet herred.

Fr 3 brev 3 juli 1668. C5 confirmeret 12 oktober 1670.

434
Nogle rådmænd i Ribe confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Bagge Baggesen, rådmand i vor købstad Ribe i vor land Jylland må samme sin bestilling endnu herefter som tilforn nyde oc beholde, så længe han den efter den eed han os derpå giort og aflagt haver tilbørlig oc forsvarligen forestår, forbydendes etc Hafnia den 12 gbr 1670.

Ligesådan bestalling fik efterskrevne rådmænd sammesteds, nemlig:

Jørgen Hansen, Jens Mortensen, Niels Pedersen og Jens Pedersen.
Notat: Jens Mortensen uaffordret og casseret.

435
Christopher Nielsen, præsident i Fredericia.
12 oktober 1670.

436

Frederich Engelbretsen, rådstueskriver i Randers.

Fr3 14 juni 1664. Confirmeret 12 oktober 1670.

437
Poul Jensen Lund, herredsskriver i Holstebro. 12 oktober 1670.

438
Hans Oulsen?, kirkeskriver i Haderslev hus amt. 12 oktober 1670.

444
Jørgen Andersen i Løgstør, at må holde kramvarer sammesteds, så og alene at må holde pramme til overførsel.

Ansøges på Fr3 brev bl a lydende: G a v, at vi efter ansøgning haver bevilget og tilladt at Jørgen Andersen, indvåner i Ålborg må til sin fader Anders Nielsen udi Løgstør forflyttet, og sig der nedsætte, så og der sammesteds kramvarer og anden grovhandel som fisker og bønder kan være tienlig med at bruge. Desligeste må han og alene og ingen anden udi bemte Løgstør holde hvis pramme som fornøden giøres til at føre tømmerlast og andet gods, hvad som helst det være kan og fornøden eragtes over Aggersborg losse? grunde at oversættes og føres, da skal han tilforpligt være sådant for billig og liderlig betaling at forrette så og hvis på vores vegne overføres skal, for sådan benåding skal han herefter og efter egen erbiuedelse forpligt være årligen 20 rdr til os at udgive, oc på vort slot Ålborghus i rette tide rigtig at erlægge og betale så og for slig afgift til den ende sig udi jordebogen sammesteds at lade indschrive, såfremt hans denne benåding agter at nyde.  Hafnia 23 juli 1663. Under vort Zignet Fr3.
C5 confirmerer 12 oktober 1670.

447
Willum Lange, landsdommer.
C5 Hafnia 12 oktober 1670.

448
Mads Gregersen at være rådmand i Lemvig.

C5 G a v, at vi udi Bertel Mortensens sted som for alderdom og svagheds skyld sin bestilling haver frasagt, beskikker Mads Gregersen til dette. Hafnia 17 oktober 1670.

449
Bertel Mortensen, rådmand i Lemvig, forlov fra sin bestilling, samt frihed for borgerlig besværing. Hafnia 17 oktober 1670.

452
Mads Jensen af Ringkøbing, obent brev om Bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at v allernådigst haver bevilget og tilladt at Mads Jensen af Ringkøbing, som i sidste Svensche fejde både til lands og til vands have lidt adskillige store skader, og derover ganske i armod og credit spilde er geråden, må lade sette bechen for kirkedøren i købstæderne i vore riger Danmark og Borge for alle og enhver som af christen medlidenhed hannem noget derudi give ville. Forydendes etc.
Hafnia 19 oktober 1670.

455
Jørgen Juel, anlangende borger bestilling i Århus.

C5 G a v, at vi af sær kongelig nåde så og i henseende til en og anden udi forleden fede tid giorde gode og tro tieneste allernådigst aver beskikket og forordnet, Jørgen Juel, rådmand i Århus til at være den anden borgemester sammesteds, så og Jacob Michelsen som borgmesters bestilling, hvilke Jørgen Juel tilforn var tilsagt bekommet haver, og siden derpå erlanget vores confirmation daterer 25 juli sidst, skal være den tredie borgemester og cedere over alt bemte Jørgen Juel. Thi skal han ect. Hafnia 20 oktober 1670.

457
Corin Silman, confirmation på sit farveris bevilling.

Fr3 brev af 14 januar 1665. Confimeret 20 oktober 1670.

458
Anne sal hr Mag David Fostes obne brev om hjælp af kirkerne i Ribe stift.

F3 brev dateret 4 januar1670 bevilger og tilladt, at Anne afg magister Davis Fostes, fordum sognepræst i Ribe, må i stedet for hvis hende af St Catharina kirke, efter brev af 4 oktober? 1665 allernådigst udgivne befalinger til husværelse, allernådigst haver været bevilget så længe forne kirken ingen beholdning haver, hvoraf husleje kunne tages etc. Hafnia 20 oktober 1670.

460
Peder Panch, byfoged i Ålborg.

Fr3  1 august 1663. og 9 november 1664. Confirmeret 21 oktober 1670.

461
Hans Friis, delefoged i Hals birk.
21 oktober 1670.

462
Troels Pedersen, herredsfoged i
Øster Lisbjerg herred i Calø amt.
24 oktober 1670.

463
Anders Clausen, i Grensten birkefoged i Dronningborg amt. 
24 oktober 1670.

464
Mads Mogensen, herredsfoged i Refs herred. Hafnia 24 oktober 1670.

466
Jacob Nielsen, birkefoged og delefoged i Hasnes? birk. 25 oktober 1670.

468
Simon Jensen, rådmand i Thisted. 25 oktober 1670.

469
Morten Thomesen, rådmand i Thisted. 25 oktober 1670.

470
Morten Andersen, rådmand i Thisted. 26 oktober 1670.

471
Niels Jensen Odderøe?, rådmand i Thisted. 26 oktober 1670.

472
Mogens Nielsen, rådmand i Thisted. 26 oktober 1670.

373
Hans Jespersen, herredsskriver i Hatting herred i Stjernholms amt. Hafnia 26 oktober 1670.

474
Jørgen Knudsen herredsskriver i Nørvangs herred. Hafnia 26 oktober 1670.

475a
Johan Grothen, rådmand i Fredericia og Andreas Riis, rådmand sammesteds. [Notat casseret]. 26 oktober 1670.

 

Nu afskrives ikke længere navnene på herredsfoged etc som har aflagt ed til C5.

481
Peder Jensen, rebslager i Ribe.

F3 brev 7 maj 1667, confirmation på sin bestilling 8 november 1670.

488
Jørgen Frandsen i Ribe, confirmation at må alene sælge øl og andet til Fanø kromand.

C5 G a v, at eftersom ansøges og begæres vores confirmation på efterskrevne brev [ikke afskrevet], udgivet af Fr3 den  27 gb 1664.
C5 confirmerer 11 november 1670.

495
Joseph Mostart?, confirmation på sit farveri i Fredericia.

Fr3dies brev bl a lydendes: G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt at Joseph Mostart må udi Fredericia på sin egen bekostning at farveri stifte og anordne og det for sig og sine arvinger, uden nogen forhindring eller forfang beholde etc.  13 februar 1663. C5 confirmerer 15 november 1670.

502
Peder Hansen i Flensborg, confirmation på sit skræder håndværk at bruge.

Fr3 brev  på tysk. 1686 - 1654. C5 confirmation 22 november 1670.

503
Hr Niels Eschesen, confirmation på nogen hjælp af kirkerne.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres vores confirmation på efterskrevne brev bl a lydendes:

Vi Frederich den tredie etc, NB dette er et brev som Niels Eschesen, sognepræst til Sønderholm og Vejerslev sogne i Viborg stifte haver bekommet om nogen hielp, nemlig to rdr af hver kirke i Vendelbo og Viborg stifter til hans afbrændte præstegårds opbyggelse, og findes i jyske obne breve no 62 anno 1666 d 8 gb, da ville vi samme confirmere. 23 november 1670.

508
Erich Jørgensen at være vejer og måler og papir [stemplet] forvalter i Kolding. Hafnia 1 december 1670.

522
Haderslev skomager confirmation på deres privilegier. Hafnia 14 december 1670.

527
Laurids Pedersen i Vester Hassing, bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Lauritz Pedersen udi Vester Hassing sogn i Vendsyssel, må sig i ægteskab med en enke ved nafn Maren Oufsdatter, udi ægteskab indlade, uanset at han hende udi tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først på tilbørlige steder bevislig giøre, at de hver andre ey nærmere end som forskrevet står i slægtskab eller svogerskab pårørerer, så og noget efter en del og leylighed samt superintendantens billig sigelse til næste hospital, såfremt de denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 14 december 1670.

Anno 1671:

1
Niels Rosenkrantz, confirmation på en kro i
Ørsted.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigstansøgning og begiering, så og på til desmere confirmation på vores faders brev ,dateret 7 september 1668, allernådigst haver  bevilget og tilladt, at Niels Rosenkrantz til Holbygård, vor mand etc, må udi Ørsted en kro forordne etc. 
Hafnia 2 januar 1671.

2
Knud Madsen Krag af Ålborg bevilling, at må sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Knud Madsen Krag af Ålborg, som udi forleden krigstid, formedelst store indkvartering og anden besværing, udi stor armod og elendighed er geråden, må gotfolk her udi vort rige Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene udi købstæderne lade udsætte. Hafnia 6 januar 1671.

6
Mads Jensen af Ringkøbing bevilling, at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning haver bevilget, at Mads Jensen af Ringkøbing, som i sidste svenske feide både til lands og til vands, haver lidt adskillige store schader, og derover ganske i armod og credit spilde er geråden, må lade gotfolk i vore riger Danmark og Norge om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene både i købstæderne og på landet udsætte, for enhver  som af christen medlidenhed hannem noget derudi give ville. Hafnia 8 januar 1671.

13
Jens Madsen, confirmation på et farveri i Kolding. 11 januar 1671.

14
Peder Jensen af Lundenes amt, bevilling at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Jensen af Lundenes amt, som formedelst ulykkelig ildebrand,haver mistet sit  hus og al indehavende formue, må lade gotfolk her i Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne lade udsætte. Hafnia 11 januar 1670.

 

Her efter følger flere sider med navne på herreder samt præsternes navne.

Første no 33 som ikke afskrives.

42
Jacob Sørensen og Anders Holst, confirmation, at være instrumentister i Randers og Dronningborg amt.

Fr3 brev dateret skrives Jacob Sørensen Wandes, Hafnia 13 februar 1665. C5 confirmerer 28 februar 1671.

44
Confirmation på tvende forskrivelser, imellem Jacob Lindenou og hans hustru fr Christence Brahe. 16 august 1667.
C5 confirmerer 10 marts 1671.

46
Cassimius Klocher, instrumentist i Horsens, confirmation på sin bestilling.
15 marts 1671.
[Notat uaffordret og casseret]  .

65
Michel Tygesen, confirmation anlangende en vejrmølle for Randers, han har ladet opbygge. Hafnia 2 maj 1671.

Notat: Ved henlagte sager casseret.

69
Hermand Hermandsen bevilling, at må stå schrift, hvor han vil i Århus stift.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hermand Hermandsen må for hvis leyermåls forseelse, han i vor købstad Århus beganget haver, kirkens disciplin ved åbenbare skriftemål udstå, udi hvilken kirke i bemte Århus stift, som han selv begierer. Hafnia 11 maj 1671.

Side 279b

76
Peder Pedersen i Århus, at må have mestere og svende ved sin kobbermølle i Ning herred, item åen og strømmen dertil, at lade oprydde.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt at Peder Pedersen, borger og indvåner oc kobberhandler i vor købstad Århus, må ved en øde og forfalden mølle udi Ning herred, som han sielf haver ladet reparere oc opbygge, haver boendes mestere eller kobbersvende, som til samme kobbermølles brug og tilsyn kan fornøden gøres, og eftersom vandet til bemte mølle skal have gennembrudt og bortskyllet dæmningen, så åen og strømmen derudover forinden skal være tilstoppet, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han strømløbet må oprømme og vedligeholde, så at ingen dermed nogen skade eller afbræk på deres jord ager eller eng i nogen måde tilføjes, og sig ellers i det øfrige bemte mølle så nyttig giøre, og dermed sin næring søge som han bedst ved og kan. Forbydendes etc. Hafnia 22  maj 1671.

77
Hr Niels Christensen Hjermind, sognepræst til Bjering obent brev om hjælp af kirkerne.

C5  G a v, at eftersom hr Niels Christensen Hjermind, sognepræst til Bjerring i Viborg stift, allerunderdanigst have ladet andrage og sig beklaget, hvorledes hans præstegård er sammesteds den 6 april sidst forleden, såvel som fire og tiuge stykker qveg og tre heste, samt hans korn torsken og utorsken, med mesten del boe og boeskab, af ulykkelig ildebrand ganske er bleven opbrændt og fortæret. Da haver vi  allernådigst bevilget og tilladt, at han af hver kirke i Århus og Viborg stifter som befindes at være ved middel, må nyde 1 rdr. 
Hafnia 24 maj 1671.

78
Hr Hans Nielsen, præst til Lodbjerg og Hundborg sogne, anlangende penge af hver kirke i Thy, Mors og Hanherreder.

C5 G a v, at eftersom hr Hans Nielsen Lemvig, forrige sognepræst til Lodbjerg og Hundborg sogne haver ladet andrage og beklage, hvorledes han ikke alene udi sidste feide tid skal være ruineret, men endog stor skade af sandflugt på nogle års tid haver taget, så han derover med hustru og børn udi armod er geråden. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han af hver kirke udi Thy, Mors og Hanherred som befindes ved magt, må denne ene gang nyde 1 rdr. Hafnia 25 maj 1671.

80
Jens Svendsen af Lemvig, obent brev om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter underdanig ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Svendsen af Lemvig, må formedelst den store skade , som han både til søes og [lands ikke noteret] og i feide tid lidt haver, såvel som sin derover tilslagne armod, lade gotfolk her udi vore riger Danmark og Norge om hjælp besøge, så og bechen lade udsætte for kirkedørene. Hafnia 25 maj 1671.

82         
Hans Truelsen confirmation på færgeriet ved Vendsyssel.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst begieres vores confirmation på efterskrevne brev, bl a lydende: eftersom den rejsende mand beklager, hvorledes færgemændene her til slottet, ikke så villige og gerne som det sig bør, med færgerne overfører en ledig person alene, imellem byen og Vendsyssel land imod anordnede færgeløn, som er 1 skilling for en enlig person ,men ofte forhaler tiden så længe den rejsende til skade etc. Efter egen erbydelse bevilger Kongen, at Hans Truelsen med en liden kåg eller båd, sådanne enlige personer straks skal overføre, for den færgeløn som ordinancen tillader. Ålborghus den 27 marts 1669 udi amtmandens fraværelse efter befaling Mons Willemsøe. C5 confirmerer 26 maj 1671.

83
Niels Jensen af Horns herred om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Jensen af Horns herred ,som alt sit gods og formue til søes hafver mistet, og derover i stor armod og fattigdom er geråden, må lade godfolk om hjælp, her udi vort rige Danmark besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte. Hafnia 29 maj 1671.

84
Johan Sørensen fik confirmation på en forskrivelse imellem sig og sin hustru. Boende på Bogensholm i Vistoft sogn i Mols herred. Jeg Johan Sørensen Friis og hustru Ellen Andersdatter etc. Hafnia 14 juni 1671.

8
Søren Pedersen i Lundby, bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Pedersen af Lundby i Bonderup sogn, og Anne Nielsdatter af Gug og Sønder Tranders sogne i Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Søren Pedersen med forne Anne Nielsdatters forrige mand, udi tredie led skal have været beslægtiget. Dog skal de først bevise etc så og noget betale.
14? juni 1671.

90
Niels Rasmussen af Jebjerg, bevilling anlangende bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Rasmussen af Jebjerg, som formedelst ulykkelig ildebrand hannem på hans gård med al indehavende boskab, såvel som hø og korn og alt det han ejede er tilføjet, udi armod og elendighed geråden, må lade gotfolk besøge i Danmark om hjælp, så og bechen for kirke dørene  udi købstæderne lade udsætte. Hafnia 16 juni 1671.

91
Henrich Bertelsen, klocher og musicus instrumentalis i Århus konfirmation på sin bestilling.

Fr3 brev daterer 16 april 1668. Confirmeret af C5 den 16 juni 1671.

93
Mette Hans Christensens af Flensborg, bevilling at sætte bechen for kirkedørene til sin søns rancon fra  Tørchiet.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt at Mette, afg Hans Christensens fra Flensborg, må til hendes søns ranconering fra Tyrkerne, lade sætte bechen for kirkedørene udi begge vore riger Danmark og Norge, for alle og enhver som af christen medlidenhed hende derudi give vil. Hafnia 19 juni 1671.

94
Doctor Eroc Grave, obent brev anlangende en del bønder af Blegind udi Hjelmslev herred, sig ej må befatte med ålefiskeriet til Aldrup Mølle.

C5 G a v, at eftersom doctor Erich Grave, superintendant over Århus stift, haver ladet andrage hvorledes en del bønder af Blegind, skal efter vrang og ulige? beretning have erlanget vores allernådigste brev på fiskeriet imellem Blegind minde og Aldrup mølle, så de der udover sig nu til ålefangst skal tilholde, og oven for møllen en ålegård ville lade bygge, så både vandet såvel som ålegangen, møllen derover skulle formenes, da haver vi allernådigst for god agtet at byde og befale, ved dette vort obne brev, alvorligen befaler bemte bønder udi Blegind, at de sig med giedde fiskeriet efter den måde de fra Arrils tid nydt haver lader benøje, og ålestrømmen til forskrevne Aldrup Mølle  i alle måder fri og ubehindret lader forblive. Hafnia 20 juni 1671.

95
Jacob Valter, bevilling på farveri i Fredericia.

C5 G a v, at vi haver bevilget Jacob Valter, indvåner i Fredericia, med sin hustru et farveri i Fredericia må indrette etc.
20 Juni 1671.

96
Niels Hansen Drostrup, bevilling at søge
Ødum kirke.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Niels Hansen Drostrup, boende på Kollerup, må  med sine på gården boende folk, søge Ødum kirke. Hafnia 20 juni 1671.

97
Rasmus Iversen på Vengegård, confirmation på en forskrivelse imellem sig og sin hustru.

C5 confirmerer en forskrivelse imellem Rasmus Iversen og Johann Hansdatter, dateret Vingegård 30 januar 1671.
Konfirmeret af C5 21 juni 1671.

110
Fr Christence Lindenov, afgangne Claus Sehesteds til
Ørslev Closter, confirmation på at måtte gøre testamente til hendes datter datter jomfru Sophie Amalia Friis. Fr3 brev dateret København den 15 gb 1664. C5 konfirmerer 2 juli 1671.

114
Mathias Ibsen i Hobro confirmation på en forskrivelse imellem sig og hustruen. Fr3 brev dateret 7 maj 1667 findes i jyske restant bogen fol 459. C5 konfirmerer 4 juli 1671.

123
Sl Henrich Langes enke og arvinger, anlangende et sacristie i Hjørring kirke til an begavelse.

C5 G a v, at eftersom allerunderdanigst søges vores confirmation på efterskrevne brev som følger, kendes vi efterskrevne Gert Nielsen Bech, sognepræst i Hjørring, Michel Madsen borgemestre m fl, med dette vort obne brev, at eftersom Hendrich Lange til Fulsig, nogle gange haver været indstændig begierende et sacristie, som er norden på Sct Karin kirke i Hjørring, til et begravelse, bevilger kongen dette på angivne betingelse bl a om betaling. [3 sider]. Hafnia 11 juli 1671.

125
Fru Anne Laurence, confirmation på hendes sal mands Hans Brocmands,
testamente, superintendant over Århus stift.
Fr3 dateret København 28 august 1665. C5 den 12 juli 1671.

128
Anders Madsen bedemands bestilling i Ålborg, confirmation på sin bestilling Fr 3 7 oktober 1670.
C5 confirmerer 24 juli 1671.

129
Søren Christensen i Horsens,
borger og indvåner i Horsens,confirmation på en forskrivelse imellem sig og hustru Karen Espensdatter. De har været gift i 20 år, og været velsignet med en søn, som Gud allerede har bortkaldet. Horsens 9 februar [år ikke angivet].
C5 confirmerer 24 juli 1671.

131
Peder Michelsen, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning haver bevilget og tilladt, at Peder Michelsen, forpagter på Urup, må sig udi ægteskab indlade med sin afgangne hustrues søsterdatter Anne Nielsdatter, dog skal de først bevise etc, så og noget betale. Hafnia 27 juli 1671.

132
Frandz Clausen, Bodum, studiosus, oprejsning for lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt Frandz Clausen Bodum, studiosus, sin for fire år siden begangen lejermåls forseelse, så han des uagtet til gejstlige bestillinger må antages og befordres, hvor det louligen ske kand.
Hafnia 29 juli 1671.

133
Forskrivning imellem obrist Ditlev Rantzov og Anne Sophie Rantzov.

C5 G a v, at eftersom allerunderdanigst ansøges om vores confirmation på efterskrevne forskrivelse lydende b a:

Vi Fr3 G a v, confirmerer en forskrivning imellem Ditlev Rantzov og Anne Sophie Rantzov 22 juli 1665 findes i jyske obne breve no 47.
C5 confirmerer 1 august 1671.

135
Ture Terkeldsen, rector scholæ o Varde oprejsning.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt Ture Terkeldsen, rector scholæ i Varde, hans begangen lejermåls forseelse, så han samme sin bestilling desuagtet, fremdeles må nyde og betiene etc. Hafnia 2 august 1671.

138
Licentias Enevold Hansen Brocman, obent brev om vielse i huset.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Licentias Enevold Hansen Brocman, og Anne Jensdatter udi Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst, de dertil begierer etc. 
Hafnia 2 august 1671,

140
Rasmus Madsen af Viborg, obent brev, at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, haver bevilget og tillad,t at Rasmus Madsen af Viborg, som formedelst ulyckelig ildebrand haver mist al sin ganske middel og formue, må  ade gotfolk her udi vort rige Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc.  Hafnia 3 august 1671.

144
Corfitz Rafn bevilling, at vies i huset.

C5 G av at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Corfitz Rafn, qvartermester, og Anne Christina Gerdes, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies etc. Hafnia 16 august 1671.

145
Confirmation på en contract med Christian Henrich Petersen, anlangende vrag med des forkøb på strandene udi Jylland.

C5 G a v, at eftersom ansøges om vores allernådigste confirmation på efterskrevne contract lydendes ord efter andet [bl a]. Eftersom kongelig mayts i blandt de til søe etaten lagte midler, allernådigst haver ladet ordinere al vrags fordel, thi haver vi til hans kongelig mayts tieneste gavnlig eragtet, at det imod en vis afgift at forpagte, såsom vi og hermed på kongens vegne, forpagter til sr Christian Henrich Petersen, al vrag og dets fordel etc. 21 juli 1660. C5 confirmerer 17 august 1671.

151
Lauritz Skoftboe brev, at være færgemand imellem Ålborg og Sundbye i Vendsyssel.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget forordnet, Lauritz Skoftboe, indvåner i Sæby, at være færgemand imellem Ålborg og Sundby i Vendsyssel etc. 28 august 1671.

156
Bendix Wichmand, bref at være færgemand imellem Ålborg og Sundby i Vendsyssel.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og forordnet, Bendix Wichman til at være færgemand imellem Ålborg og Sundby i Vendsyssel, hvorimod han efter egen erbydelse skal forpligt være, årligen at holde os remonterede heste og karle med sadel carabin, pistoler og andet behørigt, så ustraffeligt som det der bør, og på hans egen bekostning, at understile? når han derom tilsagt vorder. Dog det brev som Hans Troelsen sammesteds, af os bekommet haver, hermed uforkrænket i alle måder, ellers bemte Bendix Wichmand tiltænkt samme færgeri forsvarligen, og uden billig klage at forestå, såfremt han det agter at nyde. Hafnia 6 september 1671.

160 - 161
Maren Andersdatter på Mols leyermåls forseelse i tredie led efterladt.

C5 G a v, at vi eller allerunderdanigst ansøgning, af kongelig nåde denne gang haver tilgivet og efterladt, Maren Andersdatter på Mols i Blåkær, hvis lejermåls forseelse, som hun med hendes næstsødskende barn begået haver, så hun må være og blive hvor hun lyster, dog skal hun først kirkens disciplin udstå, såfremt hun denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 27 september 1671.

170
Christopher Nielsen præsident i Fredericia, confirmation på et teglværk uden byen sammesteds.

C5 G a v, at vi til desmere confirmation på vor faders brev, dateret 9 octb? 1668, hermed bevilger og tillader, at Christopher Nielsen, præsident i Fredericia, må det teglværk som han der [på stedet] opbygt og indhegnet haver, ubehindret nyde og beholde etc.
26 september 1671.

180
Skipper Knud Laugesen af Haderslev, bevilling at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at eftersom allerunderdanigst ansøges, allernådigst haver bevilget og tilladt, at skipper Knud Laugesen af Haderslev, som den 15 august sidst forleden, udi vores ærinde og forretning, sin skude formedelst storm og vejerlig i Isefjord mist haver, må got folk besøge her i vort rige Danmark, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia 16 oktober 1671.

189
Niels Hansen, degn i Rårup brev anlangende bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Hansen Buxen, sognedegn til Rårup sogn, hvis stuehus med indehavende formue og boskab, formedelst ulykkelig ildebrand, ganske skal være opbrændt, må lade gotfolk om hielp herudi vort rige Danmark besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne, udsætte etc,  Hafnia 25 oktober 1671.

190
Hans Møl, handskemager i Ålborg, obent brev om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi  efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hans Møller, handskemager i Ålborg ,må formedelst sin armods skyld, lade godtfolk herudi vort rige Danmark om hielp besøge, så og bechen for udsætte etc.
Hafnia 30 oktober 1670.

192
Oprejsning anlangende den drabssag med Peder Mørch i Nørre Gørding, som Christopher Jacobsen beskyldes for.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at den drabssag anlangende Peder Mørch af Nørre Gørding i Riberhus amt, som for nogen tid siden af en person, ved navn Christopher Jacobsen, således skal være bleven skudt, at han deraf skal være død bleven, og samme sag iche lovlig til sandemænds ed og loug i rette tid skal være kommen, må samme igen på ny [begæres] og påtales etc. Hafnia november 1671.

199
Jacob Hase i Viborg bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jacob Hase, indvåner i Viborg, og Margrete Sidenborg? må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemte Margrethe Sidenborg, haver været Jacob Hases første hustrues sødskende barn, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 21 november 1671.

200
Mogens Arnfeldts ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at  vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg Mogens Arnfelt til Rugård, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som det hans arvinger selv lyster. Hafnia 21 november 1671.

201
Ob brev anlangende Axel Juels begravelse opsættelse.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg Axel Juel til Volstrup, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som det hans arvinger selv lyster. Hafnia 27 november 1671.

207 - 208
Fr Karen Galitz?, begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg fr Karen Galdes [to stavemåder] ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hendes hosbond Børge Rosenkrantz, det selv begierer. Hafnia 10 october 1671:

209
B Claus Christensen begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg borgemester Claus Christensen i Viborg, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som det hans venner lyster. Hafnia 17 december? 1671.

 

Anno 1672:

5
Peder Christensen bevilling på krohold i Hals birk, og en færge til folkes overførsel imellem Hals og Himmersyssel.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, lydendes ord efter andet bl a: Jeg Enevold Parsberg til Pallesbjerg, ridder etc, gør hermed vitterlig, at jeg efter ansøgning haver bevilget og tilladt, at nærværende Peder Christensen og ingen anden, må holde fri kro udi Hals birk, såvel som at må holde en færge eller båd, til at de reisende folk som der på stedet imellem Hals og Himmersyssel, frem og tilbage overføres skal, og skal han deraf give til kongen 10 rdr årligen.
København 30 november 1671. C5 konfirmerer samme 10 januar 1672.

12
Obent brev anlangende Clemmind Clemmindsens begravelse i Skanderborg.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg Clemind Clemindsens ligs begravelse og ligprædiken, må ske udi slotskirken på vort slot Skanderborg, og hans lig der sammesteds så længe nedsættes indtil det, derefter udi hans begravelse i den rette sogne kirke, straks kan blive henbåren. Hafnia 17 januar 1672.

side 359b

20
Fr Lisbeth Friis afgangne Axel Juels, bevilling på et begravelsested udi Hjermind kirke.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at fr Lisbeth afgangne Axel Juels må udi Hjermind kirke imod fornøyelig betaling, nyde et begravelse sted for sig og hendes husbonds Axel Juels lig, dog at det ske på et sted, hvor ikke kirkens fundament derved lider skade. Hafnia 6 februar 1672.
[Notat: uaffordret og casseret].

21
Hans Hansen at være farver i Thisted.

C5 G a v, at eftersom Hans Hanse, af borgemestre og råd i Thisted er antaget til at være farver, konfirmerer kongen dette.
6 februar 1672

23

Jens Lauridsen, anlangende forrige bevilling om øxen at stalde.

C5 G a v, at eftersom Jens Lauridsen Risom, den 26 august 1664 for erviste tro tieneste, haver bekommet vores sl faders Fr3 bevilling ,anlangende så mange øxen på Nebbegård i Coldinghus amt, at måtte stalde oc til ind eller udenlandske sælge, som hans eget til samme gård indavlede foder dertil kunne strække, haver vi samme efter ansøgning confirmeret. Hafnia 8 februar 1672.
Notat - uaffordret og casseret.

30 [31]
Jacob Lindemov, obent brev, anlangende hans hustrues ligs begravelses opståelse, og hensættelse om aftenen.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at os elskelig Jacob Lindenov til Hundslunds kloster, må lade sin afgangne hustrues lig, fr Christence Brahes ligs begravelse, så længe over den ordinaire tid opstå, som han selv begierendes er, så og om aftenen begrave. ,
Hafnia 2 maj [marts] 1672.

33
Hans Vandel bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Hans Vandel og Anne Baggesdatter, må med hinanden udi ægteskab til sammenkomme, alligevel udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 6 marts 1672.

34
Jomfru Anne og Birgithe Kruse, at må søge Bindslev kirke og af des præst lade sig betiene.

C5 G a v, at vi efter os elskelig jomfru Anne og Birgithe Kruse til Baggesvogn, af deres særdeles foregivende årsager, allernådigst haver bevilget og tilladt at de herefter må søge i stedet for deres sognekirke til Baggesvogn må søge Bindslev kirke etc. 6 marts 1672.

37
Jens Sørensen i Thorsager, bevilling at må holde kro.

C5 efter allerunderdanigst ansøgning, bevilger og tillader, at Jens Sørensen i Thorsager, må der sammesteds alene holde kro, for rejsende og andre nødtørftige, såfremt amtmanden sammesteds, ej allerede andre dertil forordnet haver etc. Hafnia 12 marts 1672.

38
Anne, sal Villum Frantsens i Ålborg, om en færge kåg, at må holde til de rejsendes befordring.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anne Madsdatter, afg Villum Frantsens i Ålborg ,må holde en færge kåg, for alle og enhver som fornøden haver etc. Hafnia 12 marts 1672.

40 
Niels Nielsen i Hobro ,bevilling anlangende forpagtning af brokorn.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Niels Nielsen borger og indvåner i Hobro, må nyde den part af brokornet som til broen derudi byen årlig falder, og afg Mathias Ibsen, borger i byen forhen nydt haver, imod han skal vedligeholde samme. Hafnia 14 marts 1672.

42
Anders Christensen af Silkeborg amt, om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning haver bevilget og tilladt, at Anders Christensen af Silkeborg amt, må formedelst den hannem udi sidste krig, tilføjede store ruin på alle hans midler og formue, hvorudover han i armod og elendighed er geråden, samt der foruden legems svaghed af tarmeløst?, lade gotfolk i vort rige Danmark besøge, så og bechen for kirkedørene udsætte etc. Hafnia 20 marts 1672.

44
Rasmus Nielsen Hegelund bevilling, at sette bechen for kirkedørene udi Danmark og Norge til sin broders ranzon af Tyrkiet.

C5 G a v, haver bevilget og tilladt, at Rasmus Nielsen Hegelund, af Vitsted? sogn [Vedsted?] i Haderslevhus amt, må til sin broders Hans Nielsen Hegelunds ranzon, som til Algier udi Tyrkiet er fangen henført, lade gotfolk her i vort rige Danmark og Norge, om hjælp besøge, så og bechen for kirkedørene udsætte etc. Hafnia 23 marts 1672.

46
Instrumentisterne i Viborg, confirmation på Fr3 brev dateret 23 april 1646. Konfirmeret af C5 26 marts 1672.

50
Frederich Terkou, confirmation på borgemestere og råds brev i Viborg, at være indstumental mucicus sammesteds.

C5 G a v, at eftersom der en tid har været irring, imellem byens instrumentister Johan Lembke og Claus Lang, haves til bedre forlig og enighed, antaget nærværende kunst erfarne Frederich Terkou til en stads instrumentist, som herefter skal være lige in officii opvartning med dem, i alle måder etc. Viborg 12 februar 1672.  C5 confirmerer 28 marts 1672.

54
Hans Bilde, anlangende hans hustrues begravelses opsættelse.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Hans Bille til Jungegård, hans af hustrues fr Beate Giøes ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som han det begierer etc. Hafnia 31 marts 1672.
[Notat uaffordret og casseret].

56
Hans Rasch af Gørding udi Jylland ob breve om bechen for kirkedørene.

C5 Bevilget og tillad,t at Hans Rasch af Gørding herred i Darum sogn, som formedelst ulyckelig ildebrand ,udi armod og elendighed er geråden, må gotfolk her i Danmark om hjælp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc.
Hafnia ??1672

62
Henrich Hybrecht - borger og indvåner i Altona, anlangende allernådigst confirmation på forrige privilegier, anlangende allehånde silche og uldent der at lade forfærdige, med videre om des forhold, item om borgerlig frihed, imod et vis qvantum til byen. Fr3 brev dateret 4 september 1666.  C5  confirmerer 15 maj 1672.
[Notat: uaffordret og casseret].

68
Nicolaus Povelsen de von Uhtelens? fuldmægtig oprejsning anlangende en drabssag.

C5 G a v, at eftersom de von Uhtelens fuldmægtig Nicolaus Povelsen, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes den 2 april sidst forleden, skal være funden et dødt menneskes benrad, på hans principals grund i Nim herred, og som samme menneskes slægt og venner, sig den ikke efter tilbud have villet antage, haver vi tilladt at foreskrevne sag igen må fornyes etc. Hafnia 5 juni 1672.

71
Confirmation på Fredericia bropenge, og præsident Christopher Nielsen imod byens vedligeholdelse at oppeberge.
Fr3 brev confirmeres af C5  5 juni 1672.

86
Peder Sørensen, confirmation på borgemestre og råds skøde, anlangende koghuset [kåghuset]. Ålborg den 2 april 1668.
C5 confirmerer 19 juni 1672.

90
Oprejsning i en sag anlangende et drab, som på Hans Christensen Sneptrup er begået.

C5 G a v, at eftersom vores amtmand over Skanderborg amt, os elskelig Christopher Sehested etc, for os haver ladet andrage, hvorledes sig et drab udi Egebjerg by skal være tildragen, hvis venner skal have forsømt næste landsting derefter, at [lade] sandemænd [høre], da have vi bevilget og tilladt, at sagen må fornyes etc. Hafnia 3 juli 1672.

91
Christopher Erichsen beskiermelse brev, for at udføre en drab sag uformenet, som han eftertragtes for.

C5 G a v, at eftersom Christopher Erichsen udi Egebjerg i Hansted sogn, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledes amtmanden over Skanderborg amt Christopher Sehested, skal ladet pågribe og fængsle en hans tjenestekarl ,for en person ved navn Hans Christensen Snepstrup, som udi hans påboende gård en 27 maj sidst forleden, skal være indkommen og siden om anden dagen ved døden afgangen, og at hand forne Christopher Erichsen derforuden skal eftertragtes, for hvilken sag han dog allerunderdanigst formere sig ved retten at ville befri, og til den ende vores beskærmelses brev haver været begieredes. Da haver vi efter ansøgning allernådigst undt og givet, Christopher Erichsen sikker og fri lejde etc. Hafnia 3 juli 1672.

92
Christopher Erichsen i Egebjerg, seddel anlangende en fuldmægtig i en sag, at må tage.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Christopher Erichsen udi Egebjerg i Hansted sogn, må til fuldmægtig udi en sag ,som han med vores amtmand Christopher Sehested,at udføre, en beqvem mand hans sag at antage. Hafnia 3 juli 1672.

94
Hans Vandel og hr Frederich Hansen, bevilling at vies hjemme i huset.

C5  haver bevilget og tilladt, at Hans Vandel og Anne Baggesdatter, så og hr Frederich Hansen, sognepræst til Gram, og Dorothe Baggesdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies etc.
Hafnia 4 juli 1672.

96
Hr Jens Olufsen, sognepræst til Hammel, Voldby sogne, obent brev om penge af kirkerne.

C5 G a v, et eftersom os elskelig hr Jens Olufsen, sognepræst til Hammel og Voldby sogne i Gjern herred, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes hans præstegård med al hans hø, og korn samt bohave og formue, af ulykkelig ildebrand om nattetide, skal være afbrændt, så han udi største armod og elendighed skal være geråden, da haver vi bevilget og tilladt, at han af hver kirke i Århus og Viborg, Sjællands stifter som befindes at være ved middel, nyde og bekomme en rdr etc. Hafnia 5 juli 1672.

98
Grev Bocert von Ahlefeldt, bevilling skyde dyr i vildtbanen i Flensborg amt.

C5 vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at greve Borchert von Ahlefeldt etc, må udi vores vildtbane i Flensborg amt, i vores jægernestere eller skovrideres overværelse, årligen skyde sex stycher store dyr etc. Hafnia 13 juli 1672.

99
Borgemestrer Christian Mortensen Letzus af Thisted om brev om vielse i huset.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Christian Mortensen. borgemester i Thisted, og Kirsten Lauridsdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hjemme i huset sammenvies etc. Hafnia 17 juli 1672.

100? 
Christian Hansen Legård, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom allerunderdanigst ansøges om vores confirmation, lydendes ord efter andet etc, vi underskrevne Christian Hansen Legård, kongelig mayts livs medicus etc, samt Ingeborg Pedersdatter hans hustrus forskrivning, ingen livsarvinger. 20 april 1671.
C5 confirmerer 3 august 1672.

102
Niels Poulsen, indvåner i Skive, forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom ansøges om vores confirmation på en forskrivelse imellem Niels Pedersen Skipper, og Boel Andersdatter, indvånere i Skive, som har været gift i 14 år uden livsarvinger, testamente, dateret Skive 10 juni 1672.
C5 confirmerer  4 august 1672.

106
Clemend Clemendsen i Skanderborg, confirmation om testamente.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges, om vores confirmation på efterskrevne testamente, Fr 3 haver allernådigst bevilget at Kirsten Madsdatter og Clemend Clemendsen i Skanderborg testamente dateret 15 april 1662.
C5 konfirmerer 9 august 1672.

114
Søren Sørensen af Ribe obent brev om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Sørensen, borger og skipper i Ribe, må til sin søn Morten Sørensen, som til Algier udi Tyrkiet er fange, hans ranzon, lade gotfolk her udi vor riger Danmark og Norge om hjælp besøge, så og bechen for kirkedøre i købstæderne udsætte etc. Hafnia 14 august 1672.

117
Peder Ibsen på fiskemester ved vort slot Frederichsborg, oprejsning i en sag imellem sig og Bertel Marchusen, må på tilbørlige steder til påkendelse, lade indstævne en dom udstedt af Viborg landsting 23 gbr 1663, imellem hannem og Bertel Marqvorsen, møller udi Gudsø mølle, uanset den er over tiden etc. Hafnia 19 august 1672.

128
Niels Hansen Bexen degn til Rårup kirke, bevilling om penge af kirkerne i Århus stift.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og forundt Niels Hansen Bexen, sognedegn til Rårup kirke i Århus stift, to rdr af hver formuende kirke der i stiftet, og det formedelst den skade, hannem ved ildebrand på hus og formue ulykkeligen skal være tilslagen.  Hafnia 9 september 1672.

138
Ingeborg Pedersdatter, obent brev om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Ingeborg Pedersdatter i Flensborg, som formedelst hendes udi seneste feide erlidte skade, udi stor armod er geråden, må til levneds middel for sig og sine umyndige børn, gotfolk i Danmark besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia 4 oktober 1672.

139
Obent brev, at Bendt Hansen, forrige sognepræst til Hammer, hans lig må til Ålborg forflyttes.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at afgangne magister Bendt Hansen Benzony, forrige sognepræst til Hammer sogn og des annexer, hans lig må derfra til Ålorg forflyttes, og i hans begravelse der sammesteds nedsættes. 5 Oktober 1672.

142
Peder Clausen, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter ansøgning haver bevilget og tilladt, at os elskelig magister Peder Clausen, conrektor Scolæ i Viborg, og Margrethe Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først etc. 
Hafnia 12 oktober 1672.

152
Jens Pedersen Råbjerg, at må vies uden trolovelse.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Pedersen Råbjerg, indvåner i Århus og Elisabeth Johansdatter, må  uden foregående trolovelse sammenvies etc. Hafnia 7 oktober 1672.

154
Jacob Pedersen i Ålborg, bevilling at må være fri for åbenbare skrifte.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jacob Pedersen indvåner i Ålborg, må formedelst sin begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han efter sin middel og lejlighed, samt superintendantens egen sigelse, noget betale til hospitalet i Ålborg.10? oktober 1672.

160
Skipper Peder Jørgensen med flere, at må sætte bechen for kirkedørene i Danmark og Norge.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at til skipper Peder Jørgensen i Flensborg, hans ranzon af Tyrkiet må gotfolk i Danmark og Norge om hjælp besøge, så og bechen for kirledørene udi købstæderne udsætte etc. Hafnia 13 oktober 1672.

160b
Lige sådanne breve fik en hver af efterskrevne nemlig:

Hans Boysen styrmand, Philip Benci, Lorenz Nissen, Peter Nommesen, Iver Lorenzen, Hans Petersen og Jens Didrichsen, Hans Jespersen, alle af Flensborg.

161
Las Pedersen af Flensborg, bevilling at sætte bechen for kirkedørene, til sin søns ranzon fra Tyrkiet.

C5 G av, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Las Petersen, indvåner i Flensborg, må til sin søns ranzon af Tyrkiet, gotfolk her udi Danmark og Norge om hjælp besøge, så og bechen for kirkedørene udsætte etc. Hafnia 20 oktober 1671.
[Notat: Uaffordret og casseret]

162
Hans Gundersen Krag af Viborg, bevilling at sætte bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst, haver bevilget og tilladt, at  Hans Gundersen Krag af Viborg, som formedelst stor legems svaghed, sit brød ikke skal kunne fortjene, må til levneds middel. gotfolk her i vort rige Danmark om hjælp besøge, så og bechen for kirkedørene udi købstæderne udsætte etc.  Hafnia 20 november 1672.

 172
Skipper Jacob Carstensen af Rendsborg, obent brev om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at skipper Jacob Carstensen af vor købstad Rendsborg, som udi seneste feide tid, af fienderne skal være skut og lemlæstet, at han sit brød ikke kan fortiene, såsom nu derudover udi største armod og elendighed er geråden, må til levneds middel, lade godt folk besøge her i vort Danmark om hjælp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia 5 oktober 1672.

173
Peter Biering, på borgmestre og råds brev, at være bedemand sammesteds. Viborg rådstue 12 august 1672.
C5 confirmerer 9 oktober 1672.

176
Oprejsning for Mathias Vehleuiles? i en [drabs] sag, som på Niels Michelsen i Adit [Addit?] i Skanderborg amt er begået.

C5 G a v, at eftersom Mathias Vehleuiles, regimentskriver under obrist Sandbergs regiment, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes en sag om et drab på en person ved navn Niels Michelsen, da tienendes på en ryttergård i Addit i Skanderborg amt, nu sidst forleden skal være begået, ej inden den ordinaire tid ved sandemænd er udført etc. Bevilges at den må fornyes etc.
Hafnia 11 oktober 1672.

Side 447

177
Sl fra  Karen Sehesteds ligs begravelses opsættelse.
C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at fr Karen Sehested, sl Jørgen Sehesteds ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid henstå, som hendes arvinger det selv begierer etc. Hafnia 11 december 1672.

Anno 1673:

2 (3)
Steen Bille Hasen, confirmation på Pultzvader.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges, vores confirmation på efterskrevne brev, der bl a lyder således. Vi Frederich den 3die etc, G a v, at såsom vi ved vores brev, dateret den 28 juni 1667 om pultzvasernes store misbrug i Limfjorden have villet afskaffe, hvorved da Hans Bille til Jungergård, klageligen for os haver ladet andrage, hannem at formenes pultzvaser at bruge for sin egne grund etc. Han må for sin  egen grund bruge fiskeri med pultzvase etc. Hafnia 24 april 1669.
C5 konfirmerer 24 januar 1673.

7
Skipper Niels Knudsen af Århus, søpas på sans skiberom St Anne kaldet.
C5  på latin. 15 februar 1673.

11
Skipper Niels Madsen af Kolding, latinsk søpas på skibet Susanne. 15 februar 1673.
Notat: Uaffordret og casseret.

15
Anders Pedersen Lomborg, confirmation at være papirforvalter i Lemvig, og dermed være fri for qvartal skatter.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst begieres, vores confirmation på efterskrevne brev, der bl a lyder: Kiendes vi underskrevne borgemestre og rådmænd udi Lemvig, at eftersom nærtværende Anders Lomborg, af forrige byens øvrighed er tilforordnet hans kongelige mayts det stemplede papir her på stedet at udsælge og forhandle, og derfor  bevilget skattefrihed, eftersom han er en med de ringeste skatteborgere her udi byen, som dertil kunne betroes, og haver aldeles ingen borgelig næring og brug. og han derforuden fremviser et hans kongelig mayts papirforvalter, Albert Friis nådigst forundte tilladelse, at de af hannem tilforordnede i købstæderne, borgere til samme papirs forvaltning skulle derfor nyde frihed etc. Hafnia 7 marts 1673.

18
Christen Olesen og Ole Olesen, anlangende en gård, for deres og deres arvinger at beholde uden opbud.

C5 G a v, at eftersom oberste Mogens Kragh til Kås, skal have solgt og skødet Christen Olesen og Ole Olesen en bundegård ved navn Balle, liggende i Fiskbech sogn i Nørlyng herred, som skal skylde årligen hen ved tre tønder hartkorn, kongen bevilger og tillader handelen uden opbud. Hafnia 12 marts 1673.

19
Erik Høegh ligs begravelseses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, haver bevilget og tilladt, at afg Erich Høeg hans ligs begravelse, må så længe opstå, som hans efterladte hustru og arvinger det selv begierer. Hafnia 12 marts 1573.

20
Seddel, anlangende afg Karen Michel Nansens lig, at må flyttes fra Jylland hid til København, og om aftenen begraves. Vi haver allernådigst bevilget, at afg Michel Nansens lig, må fra Jylland til København hidføres, og i hendes afgangne mands begravelses sted udi Nicolai Kirke, nedsættes. 20 marts 1673.

21
Fjellerup skipper, anordning, hvorledes de brendeved til København må føre.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig nåde, haver bevilget og tilladt, at skipperne udi Fjellerup og deromkring, som under vores købstad Grenås district er boende, må på et års tid fra dette brevs dato, indtil videre anordning findes, hid til København alene med brendeved, og ingen anden slags varer sejle, dog at de ikke foruden, hvis de til egen hus fornødenhed kan behøve, med mindre det sker for bosatte folk og borgere, udi købstæderne etc. Hafnia 26 marts 1673.

22
Ingeborg Jespersen, obent brev om bechen for kirkedørene, til hendes søns ranzon af Tørkiet [Tyrkiet].

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Ingeborg Jespersen af Flensborg amt, må til sin søns ranzon af Tørkiet, lade godtfolk besøge, så og bechen for kirkedørene udi købstæderne udsætte etc. Hafnia 12 april 1673.
[Notat: ved henlagte sager].

Side 461b:

24
På tysk.

Julius Beselers frau? oc skarpretter i Haderslev, confirmation anlangende hans hustrues eller børn, som dygtige ere at nyde det efter hans død.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges oc begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bref, lydendes ord efter andet som følger.
Vi Frederich der dritte etc. thi kunde hermed nach denne vores in august 1641 allernådigst bevilget etc.
Signeret København 6 december 1664. Konfirmeres af C5 15 april 1563. 1673?

28
Daniel Frederich, privilegium på apotek i Viborg.

C5 G a v, at eftersom Christopher Herfurt den ældre, apotheker her i vores kongelig residentzstad København, på July Frederichs apotheker i Viborg hans vegne, haver ladet søge og begiere, at Frederich allernådigst måtte tillades, sit apothek til sin broder Daniel Frederich, at afstå, haver vi allernådigst bevilget og samtykt, at bemelte July Frederich må samme sit apothek til sin broder, når han først efter lovlig examen dertil dygtig befunden, samme overlade etc. Hafnia 16 april 1673.

29
Michel Pedersen, at nyde Nielsbygård i Ribe stift, for sig og sine arvinger uden opbud.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Michel Pedersen boende på Nielsbygård i Føvling sogn, må bemte gård med des underliggende jordegods, som han for en gields fordring hos afg Niels Harboe, skal have været forårsaget til vederpant at tage, må for sig og sine arvinger, uden opbud nyde og beholde. Hafnia 16 april 1673.

32
Peder Sønnichsen i Fredericia beskiermelses brev.

C5 G a v, at eftersom Peder Sønnichsen, borger og indvåner i Fredericia, for os haver ladet andrage, hvorledes han formedelst anselig købstads bygning etc, ikke kan blive mægtig hvis [gæld] han hos andre er tilståede, således han må frygte at han ikke kan holde sin credit o s v. Kongen giver ham tre års frihed for sine creditorer. Hafnia 24 april 1673.

47
Jens Jensen brev på farveri i Ålborg.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Jensen, farver, må udi Ålborg tillige med de som enten allerede er priveligerede ere, eller herefter blivet dette, et farveri oprette etc. Hafnia 4 juni 1673.

48
Hans Nielsen, rådmand i Fredericia, confirmation på en forskrivelse immellem sig og sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst begieres, vores confirmation på efterskrevne brev, der bl a lyder: Eftersom jeg underskrevne Hans Nielsen, barnefødt udi den kongelige fri rigsstad København, og nu rådmand her i stabelstaden Fredericia, med min hustru Maren Nielsdatter, barnefødt i Skåne, nu på 23 år haver levet med hinanden i et kierligt og got ægteskab, udi feide og anden besverlige uformodentlige tilfælde, og imidlertid udstået meget ondt, fortræd og besværing, under de svenske udi Skåne, og af dennem de bedste af vores middel og eyendom voldeligen, imod al lov og ret mistet, derover måtte landet qvittere, og nu som på ny måtte søge vores brød, og hidtil uden livsarvinger. Opretter derfor dette testamente. De har aldrig i deres nød fået hjælp af deres arvinger, ikke så meget som en drik tyndt øl uden betaling etc. Konfirmeret af kongen 4 juni 1673.

56
Christen Schiønning i Randers, confirmation på en forskrivning med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os begieresvores confirmation på  efterfølgende forskrivning, bl a lydende således:
Jens Christen Schønning, doctor, gift med dyderig og gud elskende matrone Katrhina Thomasdatter, der har levet i et kærligt ægteskab både udi medgang og modgang og svagheder, nu hos ham formedelst de mange og besværlige rejser, han har udstået i fremmede lande, hvor han og meste af sin ringe middel haver tilsat, så ej noget efter sine forældre eller venner haver arvet, og som den allerhøjeste Gud dem med en liden søn havde begavet, men herren ved den timelige død bortkaldet så de ingen livsarvinger har. Bortgår han først, skal hun 1000 rdr, foruden den bundegård Fenstrup, beliggende ved Ålborg, som hans søster nu påboer, dog for sin sædvanlige afgift til hendes med arvinger, årlig at betale, skal [søsteren?] nyde og besidde hendes livs tid, hvorefter hans hustru skal nyde alt det andet. Randers 13 juni 1673.
Konfirmeret af C5 19 juni 1673.

57
Jens Nielsen Haufus af Ribe stift, som lejermål i sit ægteskab skal have begået, bevilling at gifte sig igen, den ergangne dom uagtet.

C5 G a v, at eftersom Jens Nielsen Haufus, som for fem år siden for capitlet udi Ribe, er dømt og adskilt fra sin hustru Dorethe Jensdatter, formedelst det leyermål han udi sit ægteskab hafde begået med et qvindfolk, ved navn Kirsten Jørgensdatter, nu hos os allerunderdanigst ansøger og begierer, at han sig på ny igen, udi et andet ægteskab må indlade, da eftersom forne Jens Nielsens Haufus, med et sogne vidne for os beviser, at han siden den tid, han fra bemte hans forrige hustru er bleven skilt, haver levet christelig skikkelig og vel, så og af hr Bertel Jensen, sognepræst udi Greis og Sinbjerg sogne, hans attest erfares, at bemte Jens Nielsens forrige hustru Dorethe Jensdatter, med en anden mand er kommen i ægteskab, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han må sig igen, udi andet ægteskab indlade, dog skal han tiltencht være, sig schicheligen og uden nogen videre forargelse at forholde, såfremt han iche vil stande til rette som vedbør.
Hafnia 23 juni 1673.

58
Johan Bertelsen, confirnation at være organist til Grå Brødre og Sorte Brødre kirke i Viborg.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges vores confirmation, på efterskrevne bestalling, der bl a lyder Henrich Jensen og Mouritz Bruun, borgemestre i Viborg, så og Niels Ostenfeldt m fl rådmænd sst, gør vitterligt, at vi allernådigst haver antaget erlig achtbare Johan Bertelsen Kloce, til at være organist her udi Viborg, i begge sognekirker etc. Viborg rådstue 2 juni 1673.
C5 confirmerer  26 juni 1673.

59
Lauritz Hansen, Strandhuse af Fredericia, såpas på danske på sin skude Håbet til Bergen i Norge.

C5 G a v, at eftersom nærværende skipper Lauritz Hansen, Strandhuse, indvåner i vor Stabelstad Fredericia, er med sin førende skude Håbet kaldet, dregtig 11 læster, på rejsen derfra til vor købstad  Bergen udi Norge, der sammesteds sin indehavende ladning korn for nogle vores undersåtter, at forhandle og efter lejligheden did tilbage igien, da bede vi vore kiere naboer venner og bunds forvante, så og vore egne undersåtter, admiraler, capitainer og udliggere til søes, som hermed anmodes strengelig befales, at i forne Lauritz Hansen med skude, folch, og gods på forschrevne rejse til det bedste befordrer og fremmer, for at ubehindret passere og repassere lader, og dersom han af storm og uvejr, indkrenges j nogen havn, at han da for billig betaling, undsættes med anker, taug, folk, victualia og anden skibs fornødenhed, sådant ville vi imod bemte vores venner og naboer, udi slige eller andre måder, igien forskydde og erkiende, mens af vores egne undersåtter og betiente, det således have ville. Givet etc. Hafnia 27 juni 1673.

61
Christian Smit, Fredericia confirmation at være instrumentist i Coldinghus amt.

C5 G a v, at eftersom for os ansøges vores allernådigst confirmation, på efterfølgende brev, der bl a lyder: Vi Frederich den 3die G a v, at eftersom vi nådigt erfarer, hvorledes Jocum Meyer, som tilforn ved vores nådige brev var bevilget, til alle bryllupper og vertskaber udi Coldinghus amt, såsom en instrumentist at lade sig bruge, nu sligt at have afgivet og derfra at være bortrejst, da haver vi i hans sted nådigst bevilget og forordnet, at Christian Smit, indvåner i vor stabelstad Fredericia, til at være instrumentist i Coldinghus amt, og der med instrumenter til bryllupper og vertskaber betiene alle og enhver, som hans tieneste begierer etc. 4 october 1668.
C5 konfirmerer 4 juli 1673.

62 - 63 - 64.
Hans Jensen, confirmation at være kiøgemester og stads bedemand i Ålborg.

C5 G a v, at eftersom hos os ansøges vores allernådigste confirmation, på efterfølgende brev bl a lydende:
Daniel Calov, Henrich de Henner, borgemestere i Ålborg g v, at eftersom anno 1655 den 10 maj, med os elskelig mand Erich Juel hans vilje og samtykke etc, er ordineret erlig og velforstandige mand Hans Jensen, indvåner her sammesteds, at han og ingen anden skal være kiøgemester, og bede til alle trolovelser, bryllupper og begravelser, som i denne by herefter sker etc.  5 december 1671.
C5 konfirmerer 4 juni 1673.

67
Confirmation på et stolestade i Viuf kirke, som Peder Seefeld, Niels Vinter haver bortforundt. Det første: Dateret 23 juni 1667. Det andet dateret: 12 november 1670. C5 confirmerer 9 juli 1673.
Notat: Uaffordret og casseret.

68
Hr Claus Andersen, privilegium på en bog samt videre, han samme skrive, at må lade trykke.,

C5 G a v, at eftersom hr Claus Andersen, sognepræst udi Halling, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han en bog om Guds huile etc, til trykken skal have ladet forfærdige, og nu allerunderdanigst anholder om vores allernådigste frihed, at han i nogle visse år, uden andres indpas, må lade trykke og sælge. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt dette etc. Hafnia 9 juli 1673.

69
Tøger Lassen, confirmation på obrist Anders Sandbjergs, fæstebrev, anlangende en af de tolv færgers ret i sundet for Ålborg. Tulstrup 30 gbr 1671. Confirmeret 10 juli 1671.
Notat: Uaffordret og casseret.

78
Erich Rosenkrantz, bevilling at må gøre testamente.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Erich Rosenkrantz til etc, hos allerunderdanigst haver ladet anholde og begiere, at hannem allernådigst måtte bevilges i sit levende live et uryggelig testamente for alle sine arvinger at gøre, da efter ansøgning, haver vi allernådigst bevilget og tilladt dette etc. København 29 september 1666. C5 konfirmerer 19 juli 1673.

80
Hans Mortensen Friis, leyermåls forseelse efterladt.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt Hans Mortensen Friis, studiosus, som med Else Baggesdatter begangne leyermåls forseelse, så han desuagtet til præstekald eller anden gejstlige bestillinger, hvor det ellers lovligen ske kand, må antages og befordres, desligeste haver vi og allernådigst bevilget og tilladt, at han såvel som bemte qvindes person, med hvilken hand samme leyermål beganget haver, må denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de derimod tiltænkt være, noget efter deres middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse til næste hospital udgive såfremt de denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 28 juli 1673.                    

81
Anders Nielsen i Viborg oprejsning i en sag

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Nielsen i Viborg, må på tilbørlige steder til videre påkendelse, lade indgive en dom som fr Karen Diure til Knivholt den 30 september 1667, ved sin fuldmægtig til Viborg rådhus, over hans hiemmel forhverve, uanset den er over den ordinaire tid den efter recessen stevnes burde etc. Hafnia 28 juli 1673.

87
Hendrich Molboe i Århus, beskærmelse mod sine creditorer.

C5 G a v, at eftersom Hendrich Molboe, indvåner i Århus for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han formedelst stor søskade og ildebrand, således er kommen tilbage, at han nu ikke så rigtig kan holde sine credit som han gerne ville, og sine creditorer fornøje etc. Kongen bevilger 4 år henstand. Hafnia 1 august 1673.

88
Anne Jensdatter i Jebjerg, bevilling om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning haver bevilget og tilladt, at Anne Jensdatter i Jebjerg, hvis gård med al indavlede hø og korn, formedelst ildebrand, ganske skal være afbrændt, må lade got folk her i vort rige Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia 5 august 1673.89

89
Jocum Bacher i Ålborg, at være fri for åbenbare skrifte.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, have bevilget og tilladt, at Jocum Blekers  [2 stavemåder] badqher? indvåner i Ålborg, må formedelst hans begangne leyermåls forseelse, denne gang for åbenbare skrifte være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, noget efter sin middel og lejlighed, til næste hospital betale etc. Hafnia 5 august 1673.

91 - 92
Jacob Hyren [Pyrens], arrest anlangende Niels Juul til Volstrup.

C5 G a v, at eftersom Jacob Hyren, borger og indvåner i København haver ladet andrage, hvorledes Niels Juel til Volstrup, efter højesterets dom til ham skal være skyldig 800 rdr in specie capital, med underdanig ansøgning og begiering, at efter Niels Juel hos sin moder fr Lisbeth Friis til Bjørnsholm, efter nu ergangen højesterets dom, skal tilkomme totusinde rdr, vi hans arrest derpå allernådigst meddele vilde. Thi haver vi allernådigst befalet, at så meget som Jacob Pyren? med rette kan tilkomme, skal hos bemte fr Elisabeth Friis arresteres etc. ,
Hafnia 6 august 1673.
Notat: Casseret og uaffordret.

96b
Obrist Bartram Rantzov, bevilling på en del øxen imod told her af riget at udføre. Hafni1 17 august 1673.
[Notat ved henlagte sager].

97
Peder Sørensen Kieruld [Kierulf], ægteskabs bevilling i tredie led, og at vies i huset.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Sørensen Kieruld, og Karen Bertelsdatter i Birchumgård i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtet, dog skal de først betale etc. Hafnia 29 august 1673.

98
Christen Knudsen, confirmation anlangende Gudum og Fabjerg degnekald.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges, vores confirmation på efterskrevne brev, bl a lydendes: Eftersom jeg erfarer at Knud Christensen, degn til Gudum og Fabjerg sogne, som sin degne tieneste formedelst alderdom og skrøbelighed, med tiden agter til sin søn Christen Knudsen at resignere og afstå, og jeg fornemmer, at præsten ibidem hr Peder Efversen, iche er imod, men dermed tilfreds, så samtycher ieg også, så vidt mit embede vedkommer, at han bemte degne tieneste efter faderens død, eller når han den til ham vil afstå, må annamme og betiene etc. Bøvling præstegård 23 juni 1669. Konfirmeret 30 august 1673.

100
Christen Sørensen på Læsø, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Sørensen, og Johannne Andersdatter på Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først betale etc. Hafnia 2 september 1673.

104
Peder Bendixens confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse bl a lydende: Vi underskrevne ansøger om kongens confirmation på testamente, dateret 20 august 1673. Peder Bendixen Maren M T Terkelsdatter. Confirmeret 16 september 1673.

105
Johannes Frederich, at være apoteker i Ålborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og forordnet, Johannes Frederich fremdeles, at være apoteker i Ålborg, og skal han være os huld og tro etc. Hafnia 16 gbr 1673.

106
Afg hr Frans Nielsen Lemvig, forrige sognepræst til Lodbjerg og Hvidbjerg sogne, hans hustrues confirmation på forrige bevilling om penge af kirkerne i Thy og Mors.

C5 G a v, at eftersom hr Hans Nielsen Lemvig, forrige sognepræst til Lodbjerg og Hvidbjerg sogne, vores allernådigste brev dateret 25 maj 71 skal have bekommet, at han af hver kirke, som middel og forråd haver i Thy, Mors og Hanherred, skulle nyde en rdr, og han straks derefter ved døden er afgangen, så hverken han eller hans fattige hustru, deraf noget haver nydt. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hans efterlevende frue, Abbe Villadsdatter, må denne ene gang bemte benåding nyde og bekomme. Hafnia 16 gbr 1673.

107
Niels Simmensen på Læsø, leyermåls forseelse i tredie led efterladt, og bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at eftersom Niels Simmensen fra Læsø, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans sig udi lejermål med en qvindes person, ved navn Else Jensdatter, som han udi tredie led skal være beslægtiget haver forset, med allerunderdanigst begiering ,at vi dennem begge samme forseelse allernådigst ville efterlade, og derforuden bevilge, at de udi ægteskab måtte tilsammen komme. Da have vi Niels Simmensen og Else Jensdatter samme deres forseelse, denne gang allernådigst tilgivet og efterladt, og desmere bevilget, at når de først kirkens disciplin tilbørligen have udstået, så og noget efter deres middel og lejlighed til næste hospital udgivet, de da med hverandre sig i ægteskab må begive, når de først på tilbørlige steder bevisliggøre, at de hver andre udi slægt eller svogerskab ej nærmere pårører.
Hafnia 26 7bris 1673.

108
Tønne Juels confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst søges og begieres, vores confirmation på efterskrevne forskrivelse, bl a lydende:

Jeg Tønne Juel til Tårupgård, og jeg Anna Cathrine Friis til Engestoft, forskriver hermed hverandre vores gods på følgende måde, at hvilken af os først ved døden afgår, da skal den efterlevende beholde begge vores bo og gods etc. Tårupgård 3 gbr 1673. C5 confirmerer 
16 7bris 1673.

114
Morten Sørensen af Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Morten Sørensen udi Vitved i Skanderborg amt, må sig udi ægteskab indlade med en enche der sammesteds, ved navn Anne Rasmusdatter, uanset de hver andre udi andet og tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget betale. Hafnia 22 september 1673.

115
Hans Madsen  og hans hustru i Ålborg, frihed for åbenbare skrifte.

C5 G a v at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hans Malzer [2 stavemåder] indvåner i Ålborg og hans hustru, må formedelst deres begangne forseelse, i det hun nogle uger for tidlig efter deres bryllup, er kommen i barselseng, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de derimod noget betale til næste hospital etc. Hafnia 22 september 1673.

117
Lauridz Brorsen, brev på et begravelse i Gosmer kirke [der står
Gaaser -  rettelse venligst gjort opmærksom på af G Jensen - tak].

C5 G a v, at eftersom Lauridz Brorsen til Dybvadgård, forrige kirkeværge til Gosmer kirke, da han samme som kirkeværge forestod, iche alene for des indkomst rigtig egenskab have gjort, medens end også på sin egen bekostning, kirken med nyt alterkæde, alterdug, voxlys etc, haver gjort, haver vi efter allerunderdanigst ansøgning, samt på bemte Gosmer kirkes vegne, på vores allernådigste behag, dateret 18 juli 1672, kirken til gavn og bedste, allernådigst bevilget og tilladt, at [han] må et begravelsested, udi samme kirke nemlig i coret fra funten og til det søndre vindue, lade forfærdige etc. Hafnia 24 september 1673.

118
Conrad Steffen confirmation, at være instrumentist i Ålborg amt.

C5 G av, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne vores fader brev, lydende bl a: Vi Frederich den tredie etc, haver bevilget og tilladt at Conrad Steffen, må alene være indstrumentist i Ålborg etc. Signeret 4 april 1664. C5 confirmerer 26 september 1673.

121
Hans Nansen? at være farver i
Ørum. Dueholm og Vestervig amter.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, bl a lydende:

Jeg Jørgen Friis til Lindholm, amtmand over Ørum etc, haver tilladt og bevilget Hans Nansen [Vansen], farver udi Thisted, farveriet udi bemte trende amter i Thy og Mors, at må alene forestå samme etc. Søgård 12 august 1673.
C5 konfirmerer 1 oktober 1673.

123
Hans Pedersen af Flensborg, bevilling om bechen for kirkedørene.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst, haver bevilget og tilladt, at Hans Pedersen af Flensborg ,som formedelst sin udi seneste svensche feide erliden store schade, udi armod og elendighed er geråden, må til livets ophold, gotfolk her i Danmark om hielp besøge, så og bechen for kirkedørene udi købstæderne udsætte etc. Hafnia 5 oktober 1673.

134
Fr Elisabeth Friis sl Axel Juels brev, [til Villestrup] på et begavelsested i Herrum? [Hjerm]kirke.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at fr Lisbeth Friis, afg Axel Juels til Volstrup, må i bemte Volstrup sognekirke Hjerm, udi coret  /:hvor mange af hendes afg husbonds forfædres lig tilforn skal være nedsat/ i lige måde et begravelse sted for bemte hendes husbond, samt hendes eget og børns lig ubehindret kan nyde etc. Hafnia 29 oktober 1673.

139
Jørgen Henrichsen på Refskiergård og hans hustru, at være fri for åbenbare skriftemål

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jørgen Henrichsen på Refskiergård og hans hustru, må formedelst hvis leyermåls forseelse, de med hinanden førend deres ægteskab beganget haver, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de først etc. Hafnia 17 november 1673.

 

Sidste sag på film S 13454 og S 13455 fra Rigsarkivet

jyske registre år 1670 – 1673.

 

Til Top

 
 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til jyske blandet 1674 - 1680

 Til forrige side