Film 534476 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år
1674 - 1680.

 

Indeholder bl ægteskabs bevillinger - begravelser - bestallinger - bevillinger - degne og præste sager - fri proces - håndværk og handel - lejermål - ophævelse af ægteskab - testamenter -  uskiftet bo osv.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ekstrakter af de sager jeg har valgt at medtage - bevillinger til ægteskab er dog alle medtaget. [disse er også på siderne bevillinger til ægteskab].

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Ved søgning skriv eventuelt kun nogle af bogstaverne.

Begyndt læsning film fra Rigsarkivet jyske registre 528708

Begyndt læsning film M534476 Jyske registre

 År 1674 - 1680

 

107
Jens Sørensen af Århus, at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Sørensen af Århus, og hans forlovede fæstemø Birgitte Dinesdatter, må for deres begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet. Dog skal de derimod tiltænkt være, noget efter deres middel og lejlighed, og som de med superintendanten sammesteds, derom kan accordere til det neste hospital først at udgive. 17 december 1678. [slutningen manglede indsat efter lignende sager].

 

Anno 1674.

 

Januar:

1
Jens Pedersen Hegelund brev på Sønder Omme og Hoven sogne i Ribe stift.
Hafnia 12 januar  1674.

4
Tage Høeg, confirmation på en forskrivelse med hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. De har ingen livsarvinger, efter den førstes død, skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo. Signeret Tage Høeg og Margrethe Arenfeld. 9 september 1673. Konfirmeret af Kongen 31 januar 1674.

5
Martinus From, confirmation at være orgelmester i Kolding.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev lydendes ord efter andet [bl a]: Borgemestere og Råd i Kolding g w, at have antaget og bestillet til Orgelmester  udi Kolding kirke, den ærlige og velfornemme mand Martinus From /:hvorpå han hans kongl maits allernådigste confirmations brev, bør at forhverve :/ som borgemestere og rådmænd tillige med borgerskabet, for hans tjeneste har accorderet, at give ham årlig til løn førgetiufve rixdlr, hvilke han skal annamme ud af byens kiemner, udi tvende terminer o s v. Der foruden, at nyde det østre kirkebol, til en fri residents, med hosliggende øde byggested, og dermed således at omgå, enten han selv derudi vil bo, eller og anden godtfolk, som det for leje forunde etc. Kolding 14 april 1672.
Konfirmeret af kongen 21 januar 1674.

6 - 7  - side
Åbent brev, om sal hr Henrich Rantzows ligs, begravelses opsættelse.

C5 G a w, at vi haver bevilget og tilladt, at afgange hr Henrich Rantzows ligs begravelse, må så længe efter den ordinaire tid opstå, som hans arvinger det selv begærendes er. Hafnia 5 februar 1674.

8
Johan Andersen i Horsens, confirmation på en forskrivelse med hans sin hustru,

C5 G a w, at wi haver confirmeret deres forskrivelse, lydendes ord efter andet [bl a]. Underskrevne Johan Andersen, borger og indvåner i Horsens, og hustru Boel Hansdatter, der har levet i ægteskab i tyve og to års tid,  ingen livsarvinger eller børn. Efter den først afdøde, skal efterlevende betale 1000 rdr til dennes arvinger. 24 november 1673. Konfirmeret af kongen 10 februar 1674.

9
Baltzar Geverhart von Obelitz, confirmation på forskrivelse mellem sig, og hans hustru frue Maren Skram so å vel som Ellen Skram, hvormed de gør Jørgen Vind til deres arving.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes os elskelig frue Maren Skram, til Rammegård, og hendes søster jomfru Ellen Skram, skal den 24 januar 1662, et testamente have oprettet, som af vores elskelige kære fader, sal etc den 3 august 1668 er confirmeret, og de nu tillige med os elskelig Baltzar Geverhardt von Obelitz til Melgenhagen, en anden forskrivelse, med forrige testamentes ophævelse,  skal have forfattet, hvorpå de nu begærer kongens confirmation. I det gamle testamente har de begge indsat deres broder Baltzar Geverhart von Obelitz som arving, men nu vil de forbedre dette. (Over 6 sider). Hafnia 14 februar 1674.

16
Peder Pedersen Hosbond, bevilling på ægteskab med hans forrige hustrues, næst sødskende barn.

C5 G a w, at vi haver bevilget og tilladt, at hr Peder Pedersen Hosbond, sognepræst til Vrå kirke og dets annexer, må sig i ægteskab indlade med afgangne sal Rudbech Christensen Hundes, efterladte enke Anne Pedersdatter, uanset hun skal have været næsten sødskende barn, med hans sidst afdøde hustru, og det i så måder, at begge deres mødre var halvsødskende. Dog skal de bevislig gøre, så og noget betale til næste hospital etc.  Hafnia 7 marts 1674.

22 side 19
Greve Reventlov, seddel om nogle øxens uddrivelse.

Eftersom os elskelig Conrad greve af Reventlov, de 200 øxsen som han sig i vort land Nørre Jylland, skal have tilforhandlet, sig ikke før den rette drivetid udi nærværende år er forbi, uden stor skade og forlis, formedelst den stærke vinter, skal kunde få udbragt. Da haver vi, efter hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget, at han samme øxsen, til den 16 april førstkommende, må lade uddrive. Hafnia 18 marts 1674.

26
Mads Willumsen Lemvig, studiosus oprejsning for lejermål.

C5 G a w, at vi haver tilgivet og efterladt Mads Willumsen Lemvig, hvis lejermåls forseelse, som han for nogle år siden beganget haver, så at han desuagtet, til præste embede eller anden geistlig bestilling, må befordres etc. Hafnia 31 marts 1674.

32
Åbent brev til en del købstæder, anlangende bagen, brøggen og anden fornødenhed ved Kolding og Fredericia.

C5 Eftersom vi haver påbudet, en del af vore regimenter til hest og fods til mønstring og excercits, imellem Kolding og Fredericia at skulle samles, og derfor os elskelig hr Otto Påske ex, anbefalet nødtørftig underholdning af brød og øl sammested at forskaffe, da er vores allernådigste vilje og alvorlig befaling, at borgemestre og råd i vores købstæder, med bagen og brøggen, samt hvis mere hertil kunde gøre fornøden, samt og af vores general krigs kommissiar ordineres vorder, skulle være hannem behjælpelige etc. Hafnia  8 april 1674.

33
Åbent brev, at Christen Pedersen hans lig, må begraves i christen jord, og hans boes lod arvingerne at følge.

C5 allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne Christen Pedersen Hår, som udi urolige tanker, sig self skal have ihielskudt og ombragt, hans lig må udi christen jord begraves, så og hans  boes lod, hans vedkommende arvinger, uden nogen prætention på vores vegne, selv at følge. Hafnia 9 april 1674.

36-37
Sal Otte Bildes, begravelses opsættelse, og bevilling at ske om aftenen.

C5 wi haver allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne Otte Bilde til Bangsbo, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hans arvinger det selv begierendes ere, og samme lig derefter om aftenen nedsættes. Hafnia 15 april 1674.

41
Peder Lauritzen, skræder af Dråby i Jylland, bevilling at sætte becken for kirkedørene.

C5 allernådigst bevilget og tilladt, at Peder Lauritzen, skrædder af Dråby, som formedelst erlidende skade af ulykkelig ildebrand, udi armod og elendighed er geråden, må godt folk her i Danmark om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem derudi kunde give. Hafnia 27 april 1674.

46
Niels Pedersen, bevilling på ægteskab med Maren Espensdatter.

C5 bevilger og tillader, at Niels Pedersen må sig udi ægteskab indlade, med Maren Espensdatter, som tilforn haver haft hans faders sødskende barn til ægte, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital.30 april 1674.

47
Niels Christensen af Skodborg herred i Jylland, brev om becken for kirkedørene.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Christensen af Skodborg herred,  som formedelst adskillig tilfaldende årsager, i armod og fattigdom er geråden, må gotfolk her i Danmark om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia  2 maj 1674.

48
Jens Nielsen, af Vor sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i 3die led.

C5 Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Anne Jensdatter, udi Vor sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslegtiged, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 2 maj 1674.

49
Hans Bertelsen, at være klocker ved domkirken i Viborg.

C5 bevilget og forordnet Hans Bertelsen Wolche, til at være klocker til domkirken i  Viborg, i den forrige afg klocker Jacob Jensens sted, og samme bestilling med des retmæssige indkomst, og sædvanlig billig rettighed nyde og beholde, så længe han sig såvel, inden som uden kirken tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 2 maj 1674.

51
Anders Olufsen af Ballum birk i Slesvig, bevilling om becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at Anders Olufsen af Ballum birk, i vor fyrstendømme Slesvig, må til sin søns Michel Andersens ranzon [frigivelse] af Tyrkiet, godtfolk her udi vort rige Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstædernes lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi give ville. Hafnia 5 maj 1674.

54
Peder Juul, seddel på nogle Elmishuder at passere toldfri til hans compagni.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at de halvtredstiuge Elmishuder [Helmis = øg - hest jvnf ordbog over det danske sprog] som os elskelig Peter Juel, til sit underhavende compagnis fornødenhed, haver ladet forskrive, må denne ene gang toldfri passere.
Koldinghus 12 maj 1674.

56
Knud Michelsen, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Knud Michelsen og Anne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre, udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.  Koldinghus 27 maj 1674.

57
Niels Sørensen og Johanne Rasmusdatter, åbent brev om vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Johanne Rasmusdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog med så skjel, ej noget befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, desuden at kirken og dets betjente, samt skolen, fattige og andre vedkommende intet afgår. Koldinghus 27 maj 1674.

 
Juni:

Intet at afskrive.

78
Maren Bastians af Flensborg, åbent brev om becken for kirkedørene, til hendes søns ranzon [frigivelse] fra Tyrkiet.

C5 bevilger og tillader, at Maren Bastians af Flensborg, må til sin søns Jacob Bastians ranzon af Tyrkiet, lade godtfolk her vore riger Danmark og Norge, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hende noget til forskrevne brug, derudi give ville.  Hafnia 23 juli 1674.

79
Jens Dyre, åbent brev om vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Jens Dyre til Sinding gård, og jomfru Helle Margrethe Lycke, må hiemme på gården sammenvies, dog at kirken og dens betiente etc, intet afgår. Hafnia 24 juli 1674.

82
Iver Rotschen om Tvenstrup kirkes nedbrydelse, og des menighed at søge Odder kirke.

C5 efter os elskelig Jens Rodstens andragende, om hvorledes ved hans gård, er tvende sogne beliggende, nemlig Odder som er hovedsognet og Tvenstrup annex, af hvilke sidste skal være så ringe, og af så liden en almue, at den ikke skal være god for at holde kirken ved lige,men den daglig derover, jo mere og mere skal forfalde, så endelig des total ruin i længden befrygtes, så efterdi superintendanten, Erich Mogensen Grave, hans erklæring, fornemmes at det således forholder, og at menigheden magelig kan søge Odder kirke, haver vi bevilget og tilladt, han må lade bemeldte kirke nedbryde, og materialerne bruge til Odder kirke etc. Hafnia 29 juli 1674.

88 - 89
Jesper Pedersen, af Vester Vavergård? bevilling på ægteskab.

C5 bevilger og tillader, at Jesper Pedersen udi Vester Vavergård? i Vorgod sogn, og Bodil Pedersdatter af Stauning sogn, udi Lundenes amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun haver været hans forrige hustru, udi tredie led beslægtiget, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 11 august 1674.

95
Niels Christensen i Ålborg, confirmation på en forskrivning imellem sig og hustru, Gundel Olesdatter, ingen livsarvinger etc.
Hafnia 13 August 1674.

96
Thomas Thomasen Høyer, beskærmelsesbrev mod sine creditorer.

C5 eftersom Thomas Thomasen, indvåner i Ribe, haver andraget hvorledes han formedelst adskillig uheld i sin handel, således skal være kommen tilbage, at han nu ikke straks som han gerne ville, han fornøje sine creditorer, ansøger derfor om dette beskærmelsebrev. Bevilges at han på 4 år fra brevets dato, må være fri for sine udenlandske creditorers krav etc. Hafnia 13 august 1674.

97
Mag Jacob Povelsen, sognepræst til Vor Frue kirke i Ålborg, bevilling at han i levende live, må holde skifte mellem hans nu havende hustru, og samtlige kuld børn.

C5 bevilger og tillader, at han med de fra begge ægteskaber avlede børn, af hvilke de af den første kuld skal være så store, og således opdraget, at de sig selv kunne nære og fornøje, medens de andre endnu skal være små og umyndige, kongen bevilger det ansøgte. Hafnia 13 august 1674.

100
Niels Mortensen af Fanø, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Niels Mortensen og Anne Hansdatter af Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslætiged. Dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 15 august 1674.

100b
Søren Jensen af Ørsø, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Søren Jensen af Ørsø, og Kirsten Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslegtiged, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 16 august 1674.

Notat: Uaffordret og igen casseret.

101
Hans Jensen af Brøndum præstegård i Ribe stift, åbent brev om becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at Hans Jensen af Brøndum kirkegård, i Riberhus amt, som formedelst ulykkelig hændelse, sit ben skal have mistet, og anden tilslagen svaghed, så han der udover med hustru og børn, udi største armod og elendighed er geråden, må lade godtfolk her i Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte, etc.  Hafnia 18 august 1674.

107
Hans Friderichsen von Lewetzow, bevilling på det Flamske sildefang, i Nicolai Bennichs sted, findes i Sjællandske åbne breve.
2 september 1674.

108
Jens Jensen i Ålborg, forskrivelse med sin hustru Talcke Thomasdatter, de har gæld både inden og udenrigs, men ingen livsarvinger. Dateret København 24 august 1674. Konfirmeret af kongen  2 september 1674.

111
Anne afg Peder Jepsens af Rødding, bevilling at sætte becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at  Anne, afgangne Peder Jepsens af Rødding, som  formedelst ulykkelig ildebrand tvende gange, haver mistet hus og gård, med underhavende gods, så hun derover i største armod er geråden, må lade godtfolk her udi Danmark og Norge, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte,  for alle og enhver, som af christelig medlidenhed hende, derudi noget ville give. Hafnia 4 september 1674.

115
Fredericia bys privilegier.

C5 G a w, at vi til vore landes og rigers forsvar, gavn og bedste, allernådigst for godt have anset og rådsomt befundet, vores allerede tilforn anlagte stabelstad Fredericia, til opkomst og tiltagelse, såvel indvånerne sammesteds, til gafn og bedste, af synderlig kongelig gunst og nåde, ikke aleneste udi almindelighed, ald sædvanlig ret og købstads rettighed, nådigst at forunde og give, medens endog efterskrevne særdeles privilegier. friheder og benådinger ydermere forunder og giver som følger:

Derefter under 30 punkter på 29 sider disse privilegier. Hafnia 9 september 1674.

116
Karen, Rasmus Værns af Århus, om beskærmelse brev imod hendes creditorer.

C5 G a w, at eftersom Karen, afg Rasmus Wærn i vor købstad Århus, for os haver ladet andrage, hvorledes hun formedelst sidste besværlige krigstider, og store erlidende skade til søes, således er kommen til agters, at hun sine creditorer, nu ej så hastig som hun  gerne ville, kan tilfredsstille, i synderlighed, dersom de alle på en gang hende om betaling vilde anstrenge, og i så måde, selv hindre sig fra at få fyldest og fuld betaling, som de ellers med tid og stund, når de hende respit oc delation ville give, efter hånden kunde bekomme. Da haver vi bevilget og tilladt, at hun på tre års tid fra dette brevs dato at regne, må være fri og forskånet for alle hendes ind og udenlandske creditorers krav og tiltale, dog at hun for magistraten, i vor bemelte købstad Århus, først hendes bøger på rådstuen fremviser, og sin bortskyldige gæld, såvel som tilstående gæld, rigtig angiver, og i så måder bevislig gør, at det ikke sker for at bedrage hendes creditorer, mens mere for at kunde des bedre, oc føjeligen ved tid og stunde, betalingen afsted komme, og svare enhver lige og ret, så at endogså hendes creditorer, efter forbemte 3 års forløb kunde blive fornøjed etc. Hafnia 12 september 1674.

118
Henrich Erichsen, at må bruge urtekræmmeri i Ålborg.

C5 bevilger og tillader, at Henrich Erichsen af Ålborg, må der sammesteds sig nedsætte, og urtekræmmeri bruge, dog skal han være tiltænkt, ingen anden vare end aleneste krydderier, som til apoteker ej henhører, på det at de ingen  præjudice, tilføjes skal etc.
Hafnia 16 september 1674.

Notat: Uaffordret og igen casseret.

119
Mouritz Bruun, borgmester i Viborg, forskrivelse med sin hustru, matrone Margarethe Ostenfeld, sal Jens Ibsens efterleverske, uden livsarvinger. Viborg 27 maj 1674. Konfirmeret af kongen 1 september 1674.

120
Knud Jensen af Estruplund i Dronningborg amt, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 bevilger og tillader, at Knud Jensen af Estruplund i Dronningborg amt, må for sin begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet, dog skal han noget til sin sognekirke udgive, såfremt hand denne vores benåding agter at nyde.
Hafnia 18 september 1674.

124
Kirsten Drostrup, anlangende begravelsested til sin afgangne hosbonde.

C5 bevilger og tillader, at Kirsten Drostrup, afg licentiat Nicolaus Brobergs, må til bemte sin afgangne husbonds lig, fornøden begravelse sted, enten udi Århus eller Mariager kirke, hvor det hende bekvemmeligst falde kan, sig tilforhandle, og liget did henføre lade.
Hafnia 23 september 1674.

Notat: Uaffordret og igen casseret.

127
Tøger Lassen, confirmation anlangende et færgested, at søge en hans bolig i Sundby.

C5 confirmation på efterfølgende fæstebrev, mellem Anders Vandberg til Qvelstrup, obriste over Nørrejyske regiment til hest, kendes og hermed vitterliggør, stæder og fæster til Tøger Lassen på Rødslet, en af de tolv færgers ret og rettighed, i sundet for Ålborg, som alle tolv til mit underhavende regimente, til en rytter at holde, er af hans maiestet dertil betrede commissarier udlagt, samme tolvte part af sundets rettighed Anne Mouritzdatter seneste i fæste havde og fradøde, hvilke forne færgested med des rettighed, som tilforn tilligget haver Tøger Lassen, ved sin tiener som bor på hans bolig i Sundby, må nyde bruge og beholde etc. Hafnia 24 september 1674.

133
Claus Då, confirmation på en forskrivelse til sin kiereste, jomfru Sophie Amalia Lindenou. Dateret Bistrup 27 maj 1674. Konfirmeret af kongen 26 september 1674.

134
Henrich Toval af Flensborg, beskærmelse brev for sine creditorer.

C5 bevilger og tillader, at Henrich Toval, indvåner i vor købstad Flensborg, der har ladet andrage hvorledes han udi sidste besværlige krigstid og fjendtlig overfald, da hannem en stor del af sine bedste midler, /:som han til Sønderborg havde  salverit:/ af de alliertes armee blev bortplyndret og berøvet, såvel som hans debitorers uvished, og andre krigens medførende last og byrde, således er kommen tilbage, at han ikke kan holde sin credit, som han gerne ville, dersom de alle på en gang, hannem om betaling anstrenge ville, beder derfor om beskærmelses brev etc. Kongen bevilger 3 års frihed, dog skal hans først for magistraten i Flensborg vise sine bøger etc. Hafnia 30 september 1674.

135
Christen Sørensen, bevilling på ægteskab i andet led.

C5 bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Anne Jensdatter, afgangne  Hans Hansen Nygård, udi vor land Nørre Jylland, må sig med hverandre udi ægteskab indlade, uanset de ere sødskende børn. Dog skal de først bevise, så og efter egen erbydelse, ny Kalch og Disk til deres sognekirke, på deres egen bekostning, at forskaffe, såvel som des foruden, noget efter deres middel og formue, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital at udgive, såfremt de denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 30 september 1674.

136
Mads Frandsen af Ry sogn i Skanderborg amt, bref om becken for kirkedørene.

C5 Bevilger og tillader, at Mads Frandsen af Ry sogn, i Skanderborg amt, som formedelst store erlidende skader på sit qvæg, og anden formue, udi armod og fattigdom er geråden, må godtfolk her i Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne lade udsætte, for alle og enhver, som af christen medlidenhed, hannem derudi noget ville give. Hafnia 2 oktober 1674.

137
Conrad greve af Reventlow, seddel anlangende 100 øxen, imod told af riget, at udføre.

Wi haver allernådigst bevilget og tilladt, at vores landsråd og amtmand over Haderslevhus amt, os elskelig Conradt greve af Reventlow ridder ex, må denne gang, fra vort land Jylland, til hans udi førstendøm Slesvig beliggende gods, 100 øxen, imod den sædvanlige tolds erlæggelse, lade udføre og forskikke. Hafnia 3 oktober 1674.

145
Åbent brev, om hvis til Højbjerg møllebroes opbyggelse og vedligeholdelse, er forordnet.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er andraget, hvorledes Højbjerg møllebro ved Palstrup, ikke uden stor udgift og beskostning, skal kunne vedligeholdes, og erfarer at den ej, formedelst idelig overfart og åens dybde, af højvande om vinteren og andre tider, ikke kan mistes, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at til dens vedligeholdelse, må herefter indtil anderledes tilsiges, af en hver vogn, som samme bro enten frem eller tilbage, overkommer fordres og oppeberges, som følger af tom vogn 1 sk danske og af en vogn med folk eller varer 2 sk,  item af en karm 2 sk, dog når lavt vand er, og man kører broen forbi igennem becken, da skal sådanne penge, af samme vogn ej gives, desligeste skal de udi Houlberg herred, som allerede til andre broer contribuerer, såvelsom de af Hammel og Voldby sogne, deres fri kørsel og brug over bemelte bro /:foruden noget til den uden at give:/ ubehindret at niude og have.  Hafnia 14 oktober 1674.

147
Christopher Carstensen på Lønborggård, bevilling på øxsen at udføre.

C5 bevilger og tillader at Christopher Carstensen på Lønborggård, må denne ene gang udi indeværende år, eller og om det for vinterens skyld, skulle vorde for silde, da udi tilkommende år 60 støcker græs øxsen, til Holland, imod tilbørlig tolds erlæggelse, til skibe at lade overføre. Hafnia 14 oktober 1674.

163
Hr Lauritz Rasmussen, sognepræst til Ørum og Gundrup sogne, confirmation på en arve contract med sal Maren Olufsdatters svoger og arv.

C5 confirmerer en arve contract, lydendes ord efter andet som følger, underskrevne alle sal Maren Olufsdatters svogre og arvinger giøre herved vitterligt at vi, og vores kære svoger, den hæderlig og vellærde mand hr Lauritz Rasmussen, sognepræst til Ørum og Gunderup sogne, haver til håbe anrettet imellem os, en venlig contract, anlangende hvis arvegods vi på vores hustruers og deres søstres værger, haver at fordre, efter deres sal moders død, og hvad vi samtlige med hinanden forligte er, at hr Laurits Rasmussen, først skal tage til sig lille Anne Lauritzdatters arvegods, som hende tilfalden er, efter hendes salig fader, så og skal han betale al gælden, som nu findes efter salig Maren Olufsdatters død, og dernæst skal han give til enhver af salig Maren Olufsdatters døtre, nemlig Maren Lauritzdatter, Kirsten Lauritzdatter, Anne Lauritzdatter, Bodel Lauritzdatter, Dorthe Lauritzdatter, Karen Lauritzdatter og lille Anne Lauritzdatter, en hver på sin part førgetiuge sletdaler, Karen Lauritzdatters anpart,  nemlig  førgetiuge sletdaler, Karen Lauritzdatters anpart, nemlig førgetiuge sletdaler, tager hæderlig hr Jørgen Sørensen Bagge, sognepræst i Grenå til sig, og lille Anne Lauritzdatters anpart, førgetiuge sletdaler, beholder hr Lauritz Rasmussen i Ørum hos sig,  etc. Dateret 29 december 1670. Konfirmeret af kongen 11 oktober 1674.

171
Friderich von Offenberg, åbent brev at må vies i huset.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Friderich von Offenberg, og jomfru Anne Juel, må hjemme i huset sammenvies, dog med så skiel, ellers intet andet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at kirken etc, intet afgår. Hafnia 23 oktober 1674.

172
Jens Jørgensen Jelling, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 confirmerer efterfølgende forskrivelse, lydende ord efter andet [bl a], jeg underskrevne Jens Jørgensen Jelling og Anne Nielsdatter, der er uden livsarvinger, opretter dette testamente, hvoraf ses, at efter den førstes død, skal den anden uden skifte hensidde etc. Dateret Stougård den 24 october 1674. Konfirmeret af kongen  26 oktober 1674.

173
Hans Ruttenbach bevilling, alene at være bartsker i Thisted.

C5 bevilger og tillader, at da der ingen bartsker og chirurgus i Thisted er, skal han være bartsker og chirurgus i Thisted og des tilhørende distrikt. Hafnia 25 oktober 1674. Notat: Uaffordret og casseret.

176
Mathias Holst af Flensborg, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Mathis Holst af vor købstad Flensborg, og Mette von Osted, må i ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden i anden og tredie led, skal være beslegtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital, at udgive. Hafnia 26 november 1674.

177 - 178
Hans Hansen Torntved, confirmation på en forskrivelse med hans hustru.

C5 confirmerer en forskrivelse mellem Hans Hansen Torntved, og Dorothea Eggerts, der er uden livsarvinger, efter førstes død skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo etc. Dateret Løvenholm den 4 november 1674. Konfirmeret af kongen  30 november 1674.

179
Jens Sørensen Hals i Ålborg fik frede brev.

C5 eftersom vi af forrige, såvel som af itzige amtmand over Ålborghus amt, allernådigst giorte erklæringer, udi den sag, anlangende det drab som Jens Sørensen Hals, udi Ålborg ,på en hospitals lem sammesteds, for nogen rum tid siden beganget haver, mod hans vilje og forset, af våde skal være sket, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han igen sin fred må niude, og i vore riger og lande, være og forblive, hvor hannem lyster. Hafnia 2 december 1674.

181
Adolph Josias Brochdorph, og fr Anne Brochdorph, bevilling at gøre testamente.

C5 bevilger og tillader, at de efter ansøgning må bevilges reciproce eller separation, ved testamente eller på hvad anden måde de bedst befinde kan etc. Hafnia 10 december 1674.

186
Lauritz Jessen confirmation, anlangende nogen vinhandel til Duborg i Flensborg amt, for sig og arvinger at nyde.

C5 bevilger og tillader, at [på tysk] dateret 12 maj 1674.
Konfirmeret af kongen  28 december 1674.

187
Fr Marie Sophie Bützou bevilling at gøre testamente.

C5 Bevilger og tillader, at fr Marie Sophia von Bützou fød Wulf Claustorf?, allernådigst må ved testamente, eller på hvad måde hun bedst befinde skulle, over hendes gods og formue må oprette. etc. 28 december 1674.

 

Side 162.

Anno 1675:

 

1
Cap lieuteant Beenfeld åbent brev, om vielse i huset, af hvad præst, og hvor han lyster.

C5 bevilger og tillader, at capitain lieuteant Beenfeldt, oc jomfru Helvig Brochenlund, må uden foregående trolovelse og liusning af prædikestolen, hiemme i huset, hvor det dem lyster, og af hvilken præst de dertil begierer sammenvies, såfremt intet andet deres ægteskab lovligen at forhindre, dog at kirken og des betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet afgår. Hafnia 5 januar 1675.

2
Fr Helvig Brochenhus [2 stavemåder], confirmation på Erich Høgs morgengave brev, og godset efter samme forskrivelse, alligevel hendes husbond capitain leutenant Beenfeld ikke er ??, at nyde, og han besidder sit gods uden opbued.

Over 5 sider - dateret Mejlgård 20 februar 1673 Erich Høg, Konfirmeret af kongen 5 januar 1675.

11
Christian Nieman i Sønderborg, confirmation på Povel von Klingenbergs brev, anlangende at være postbud imellem Flensborg og Sønderborg, findes i Fynske åbne breve d 26 januar 1675.

12
Mads Christensen i Lemvig, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Mads Christensen indvåner i vor købstad Lemvig, og Giertrud Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslegtiget. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc.
Hafnia 27 januar 1675.

15

Jacobus Gesius, privilegium fremdeles at være alene apotheker i Århus.

C5 bevilger og tillader, at Jacobus Gesius fremdeles, må og skal være apotheker i Århus, og der sammesteds, et forsvarligt apothek at holde. Thi skal han være os etc. Hafnia 25 januar 1675.

20
Hr Jens Madsen Perregård, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 confirmation på efterfølgende forskrivelse lydendes ord efter andet etc. Kendes vi underskrevne, Jens Madsen Perregård og Anne Pedersdatter, der er uden livsarvinger, efter den førstes død, skal den anden være dens arving, undtagen 100 rdr, som afdødes arvinger skal have etc. 2 gbr 1674. Konfirmeret af kongen 10 februar 1675.

27
Tyge Simonsen, at være vejer og måler i Århus.

C5 G a w, at eftersom Jørgen Høeg vejer og måler i Århus, ved døden skal være afgangen, og den ældste borgemester der sammesteds, os en ved navn Tyge Simonsen, igen allerunderdanigst recommanderet have, da haver vi allernådigst bevilget og forordnet, at forne Tyge Simonsen samme bestilling ,med lige vilkår og rettighed, som hans formand før hannem, må og skal nyde etc. Hafnia 10 marts 1675.

28
Niels Willadsen, studiosus, confirmation på jomfru Kirsten Juels brev, anlangende noget af de Juelers stipendium at nyde.

C5 confirmerer efterskrevne bref, liudendes ord efter andet som følger: Jeg Kirsten Juel til Hørbylund, kiendes og hermed vitterliggiør udi dette brev, at jeg haver  undt og bevilget, den hæderlig person Niels Willadsen, barnefødt i Udbyneder, og dimitteret fra Viborg skole, halvparten de Juelers stipendium, som er tredsindstiuge rixdaler årligen, og er renten af det ene tusinde rixdaler, givet til forsoning for de ulychelige mord, må min  salig fader beganget, hvilke forskrevne stipendium, jeg efter kongelig benåding, og efter fundatzens lydelse, haver at råde over. Og skal han annamme og beholde fornte stipendium, til sine studeringers fortsættelse, udi hans samfulde år, nest efter Niels Hansen, haver annammet sit sidste år, beregnet fra snapsting anno 1678 og fremdeles, dog at han imidlertid, sig udi lærdom og levnet, efter fundatzen forholder. At dette forskrevet står udi alle sine ord og indhold uryggelig i alle måder holdes skal bekræfter jeg med egen hånd underskrevet og forseglet, og mit zignet her neden på trøgt. Datum Hørbylund d 1 november 1672. (LS) Kirsten Juel Eghd. Konfirmeret af kongen 16 marts 1675.

29
Peter Hansen, amtsskriver over Haderslev hus amt, seddel på heste toldfri at udføre.

C5 Bevilger og tillader at Peter Hansen, amtsskriver over Haderslevhus amt, må af vort land Nørre Jylland toldfri lade udføre firevognheste, som han der til sin egen, og krigscommissarius Johan Sverdtfeyers fornødenhed, købt haver, og skal denne vores bevilling, på toldstedet hvor de udføres, leveres og casseres, eftersom den ey mere end denne ene gang, skal gyldig være. Hafnia 17 marts 1675.

31
Lauritz Christensen, at være degn til Byrum og Vester sogne på Læsø.

C5 confirmation på efterskrevne brev, lydendes ord efter andet [bl a] Peder Villadsen, superintendanten over Viborg stift, gør vitterligt, at eftersom Hans Pedersen, forrige sognedegn til Byrum og Vester sogne på Læsø, ved døden er bortkaldet, og hensovet, og samme sogne, en sogne degn igen behøver, da haver jeg hermed kaldet og forordnet, til at være sognedegn i forne sogne, nærværende Lauritz Christensen, som hidindtil for en degn haver været, i Hals sogn på Læsø, og der udi samme degnetjeneste flitteligen og skikkeligen forholdet, både udi liv og lefnet, og tilbørlige flittige undervisning, udi børnelærdom og undervisning, hvorimod han mig lovet haver, flitteligen, og med største vindskibelighed, at ville lære og undervise ungdommen, udi bemeldte Byrum og Vester sogn på Læsø, udi børnelærdom og Catechismo etc. Viborg den 16 september 1672. Konfirmeret af kongen 17 marts 1675.

Side 188b

32
Jochum Wreche af Flensborg, bevilling at sætte becken for kirkerne.

C5 Bevilger og tillader, at Jochum Wrechn [2 stavemåder] af vor købstad Flensborg, som formedelst erliden skade og tilføjede ulykkelig ildebrand, i armod er geråden, må godt folk her i vort rige Danmark om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstederne lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget derud give ville. Hafnia 18 marts 1675.

36
Mads Mathiasen Kiøge i Haderslev, bevilling på ægteskab med en, som er hans forrige hustrus moders stifsøsters datter.

C5 bevilger og tillader, at Mads Mathiasen Kiøge, indvåner i vor kiøbstad Haderslev, og Margrethe  Villadsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Margrete Villadsdatter, skal have været hans  forrige hustrues moders stifsøster datter, dog skal de først bevise, så og noget betale etc.  Hafnia 3 april 1675.

39 - 40
Skipper Niels Tolsen, latinsk pas på skibet de Frees.

C5 Notum testatumg etc. Hafnia 10 april 1675.

49
Anders Poulsen Bay, åbent brev om vielse i huset, af hvilken præst han lyster.

C5 Bevilger og tillader, at Anders Poulsen Bay, og Maren Pedersdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de dertil begierer, dog med så skiel, at intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, intet afgår. Hafnia 26 april 1675.

57
Confirmation på Elisabeth Bettzes, afg Diderich Kløckers giorde testamente.
[På tysk - 20 sider] Konfirmeret af kongen 29 april 1675

58
Johan Wilhelm Scheffer medicina licentiatum, at være stads medicus i Flensborg.

C5 bevilger og forordner Johan Wilhelm Scheffer, medicina licentiatum til at være alene stads medicus i vor købstad Flensborg. Thi skal han være etc. Hafnia 6 majs 1675.

Notat: u=affordret og igen casseret.

60
Morten Brøchner i Randers, confirmation på at være vejer og måler i Randers.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, lydendes ord efter andet som følger: Borgemestre og råd udi Randers, kiendes og hermed vitterlig giør, at vi have antaget Morten Brøchner, borger her sammesteds, til at være måler og vejer her på stæden, hvorpå han i Randers rådstue haver aflagt sin ed, at han samme bestilling, med ald troskab og flittighed at forestå, som han indtil denne tid forrettet haver, allerunderdanigst begierende, hand derpå nådigst måtte erlange kongens confirmation. Randers rådstue 12 april 1675. Konfirmeret af kongen 6 maj 1675.

62
Peder Lerche åbent brev om vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Peder Lerche, vice landsdommer i vort land Nørre Jylland, og secreterer ved vores danske cancelli, og Kirsten Madsdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, på hvad sted og af hvilken præst de dertil begierendes vorder, dog at intet lovligt deres ægteskab kunne forhindre, samt at kirken og dens betiente etc, intet afgår. Hafnia 8 maj 1675.

65
Ahverus Becher, confirmation anlangende Hvalpsund færgested.

C5 allernådigste confirmation på vores elskelige kiere hr faders salig oc høyloflig ihukommelse, udgangne brev liudende ord efter andet som følger.

F3tius giøre alle witterligt, at wi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at Ahaveus Becher, [2 stavemåder] færgemand ved Hvalpsund, imellem Gislum herred og Salling i vort land Nørre Jylland, må samme sit anbetroede færgerie niude og betiene, så længe hand det tilbørligen og forsvarligt forstår, samt fartøjer ved lige holder, uden billig klage i alle måder, forbydendes alle og enhver, herimod eftersom forskrevet står, at hindre eller i nogen forfang at gøre, under vor hyldest og nåde. Gifvet på vort slot København den 20 juli 1669 under vort zignet. Friderich (L S)

Da ville vi forskrevne brev, udi alle des ord clausuler og punchter, allernådigst haver confirmeret og stadfæst, så og hermed confirmerer og stadfæster, forbiudendes ex. Hafnia 18 maj 1675.

69
Anders Ernstsen, bevilling på kroehold i Vive bye i Ålborghus amt.

C5 G a w, at vi haver bevilget og tilladt, at Anders Ernstsen, må udi Vive by, liggende udi Ålborghus amt, i vort land Jylland, for reysende og veyfarende, alene en kroe indrette og anordne, dog med sådanne vilkår, at hand den skikkelig og tilbørlig, uden billig klage, forsvarlig skal holde. Item overflødig drick og sværmerie, hvoraf uskichelighed forårsages kunde, ey mod recessen tilsteder. I det øfrige, haver hand sig, efter hvis forordninger som anlangende accise, concumption oc andet dets vedkommende, enten allerede er udgangne ere, eller herefter udgifvne vorder, i alle måder at rette og forholde, såfremt hand denne vores benåding agter at niude, oc iche derforuden, vil stande til rette som vedbør. Forbydendes ex. Hafnia 18 maj 1675.

70
Confirmation, på Niels Hansen Drastrups giorde testamente.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne testamente, lydendes ord efter andet som følger [bl a] hvis han først afgår ved døden, skal hustruen Anne Erichsdatter Grauve? beholde den ene del af boet, medens datteren Karen Nielsdatter Drastrup, nyde den anden del. Så længe hustruen er i ugift stand, skal hun vær værge for datteren. Hvis ellers datteren Karen Nielsdatter, efter hendes forfader borgmester Hans Nielsen Dragstrup i fremtiden kunde tilfalde, om hun hans død skulle overleve, skal hustruen også være værge for etc. Hafnia 19 maj 1675.

73 [74]
Jens Michelsen af Ålborg, bevilling at sætte becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at Jens Michelsen af Ålborg, som formedelst erlidende stor søskade, udi armod og fattigdom er geråden, må gotfolk her i vort rige Danmark, om nogen hielp til sit, sampt hustrues og børns livs ophold, besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi ville give. Hafnia 31 maj 1675.

73
Niels Troelsen, brev at holde vertshus i Vive i Ålborghus amt. Hafnia 1juni 1675.

Notat: Ved henlagte sager. (Casseret d 18 juli 1676 iflg koncepten].

74
Søren Jensen, hospitalsforstander i Ålborg, bevilling på en Færgekog, ved fader? til overførsel i Vendsyssel. Hafnia 4 juni 1675.

Notat: Ved henlagte sager.

75
Confirmation på en ægtepagt imellem greve Key Lorentz, og grevinde Sophie Amalia Schach.

C5 G a w at vi haver confirmeret [på tysk], en ægtepagt. Hafnia 7 juni 1675.

76
Palle Christensen af Schougen, bevilling på ægteskab udi andet og tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Palle Christensen og Anne Nielsdatter af Schougen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han hende udi tredje, og hun hannem udi andet led, beslægtet er, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 10 juni 1675.

77
Peder Mogensen af Tranum, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Peder Mogensen, og Kirsten Andersdatter af Tranum sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre, udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 16 juni 1675.

78
Peder Sørensen i Ålborg, lejermål efterladt med en qvinde person, i 3die led beslægtet, med an anden han tilforn har besovet, så og at have den første til ægte.

C5 G a w, at vi haver allernådigst tilgivet og efterladt, så og hermed tilgiver og efterlader, Jørgen Sørensen af vor købstad [ikke angivet], hvis lejermåls forseelse, som han med en qvindes person, ved navn Maren Povlsdatter haver beganget, som siden er befunden /:dog hannem tilforn, aldeles uafvidende:/ udi tredie led at være beslægtet, med an anden ved navn Karen Nielsdatter, som han tilforn, i lige måde besovet haver, og ellers for samme lejermåls forseelser kirkens disciplin, allerede udstanden, og sine bøder udgivet. Desligeste haver vi og herhos, allernådigst bevilget og tilladt, at fornte Jørgen Sørensen sig udi ægteskab, med forskrevne af hannem først besovede qvindes person, ved navn Karen Nielsdatter, må begive, dog skal på tilbørlige steder først bevislig gøres, at sammen tvende qvindes  personer, enten dennem selv indbyrdes, eller han, med dennem ey nærmere end som forskrevet står, udi slægte eller svogerskab pårører, så og af fornte Jørgen Sørensen, og Karen Nielsdatter, noget efter deres middel og leylighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital at udgive, såfremt de denne vores benåding, agter at nyde. Gifvet ex. Hafnia 11 juni 1675.

79
Åbent brev, anlangende frue Dorete Dåes ligs begravelse.

C5 bevilger og tillader, at afgangne frue Dorete Dåes ligs begravelses opsættelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hendes børn og arvinger, det selv begierendes er. Forbydendes ex. Hafnia 11 juni 1675.

87
Christen Christensen, privilegium for sig og sine arvinger, på farveri i Ribe by og amt.

C5 G a w, at eftersom Christen Christensen, farver og indvåner i vor købstad Ribe, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han et farveri der sammesteds, med stor bekostning, haver ladet indrettet, og i langsommelig tid brugt, som han allerunderdanigst begierer, at han for sig og sine arvinger, der i byen og amtet, fremdeles herefter alene må bruge. Da vi efter stiftamtmandens erklæring erfarer, at sådan begiering ikke aleneste skal være fornte Ribe by, men end og det ganske amt, til største gavn og nytte, haver vi  allernådigst bevilget og tilladt, at han for sig og sine arvinger, indtil vi anderledes tilsiger, forskrevne farveri, alene må nyde og betiene, og ingen i bemte Ribe by, eller anden steds derudi Ribehus amt, med farveri, hannem nogen indpas at giøre, eller hans næring dermed betage, dog Peder Jensen og Corin Siltman, som med farveri, over alt i  vort land Nørre Jylland, den 19 september og 20 oktober 1670, af os er benådet, deres derpå givne breve uforkrænket. Ellers skal han, eller hvem, som farveriet efter hannem nyder, herimod forpligt, være alle og enhver, som sådant arbejde begierer og behøver, med gode oprigtige, og ustraffelige farver, for en billig pris betiene, såfremt de denne vores benåding, agter at nyde. Forbydendes ex. Hafnia 23 juli 1675.

88
Hans Gunterman, beskærmelses brev for sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom Hans Gunterman, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han nu ikke så hastig som han gerne ville, i synderlighed, dersom de alle på en gang hannem, om betaling ville anstrenge, og i så måde selv hindre sig at få fyldest og fuld betaling. Kongen bevilger 6 års frihed fra dette brevs dato.

Notat: U=affordret og igen casseret. Hafnia 24 juli 1675.

90
Niels Andersen Begh i Ålborg, beskærmelse brev for sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom Niels Andersen Begh, indvåner i vor købstad Ålborg, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han af stor ulykkelig skibbrud og skade, således skal være kommen tilbage, at han nu ikke straks og så hastig som han gerne ville, kan sine creditorer fornøje etc. Kongen bevilger, at han på 4 års tid efter dette brevs dato, må nyde frihed for sine creditorer etc.
Hafnia 28 juli 1675.

Notat: U=affordret og igen casseret.

92
Borgmester Hans Svanes enke udi Vedel [Vejle], confirmation på Ratsborg fiskeri.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores confirmation på efterskrevne brev lydendes ord efter andet [bl a] Wi Friderich den tredie etc. giøre vitterligt. at vi haver bevilget og tilladt. at os elskelig Hans Svane. borgmester i vor købstad Veddel [Vejle]. og hans hustru Johanne Jensdatter. må herefter udi begge deres livstid. lade bruge Ratsborg fiskeri vesten for Vedel liggendes. for den årlig rettighed .deraf til os og Cronen hidindtil givet er. af afgangne Mads Toersen. København 22 september 1660.
Confirmeret af kongen 29 juli 1675.

93 - side 246
Peder Lerche, landsdommer i Jylland. confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 confirmerer forskrivning imellem Peder Lerche. og hustru Kirsten Madsdatter, den efterlevende efter den førstes død, skal ikke skifte med arvinger. Skanderborg [ingen dato] Juni 1675. Konfirmeret af kongen 29 juli 1675.

94
Conrad Phitser, guldsmed i Flensborg, beskærmelses brev.

C5 efter andragende og beklagelse, fra Conrad Phitzer, hvorledes han formedelst sit giftermål, udi temmelig vidtløftighed og skyld er kommen, beder derfor om beskærmelses brev. Bevilges, at han fra dette brevs dato, må være beskærmet for sine creditorer i tre år.
Hafnia 29 juli 1675.

97
Jacob Ulfeld Jacobsen, ægteskabs bevilling udi tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Jacob Ulfeld Jacobsen, og jomfru Karen Friis, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først bevise, så og betale 50 rdr til næste hospital. Hafnia 30 juli 1675.

98
Claus Patens med flere interessenter, udi et Hollandsk, under Bøvling amt strandet skib, bevilling på des gods at opfiske.

C5 G a v, at eftersom den ved vores hof værende Hollandske resident, os elskelig Jacob Le Marie, på Claus Paters [2 stavemåder] og andre udi et skib Kong Davis, kaldet med interesserede assurandører, deres vegne for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes samme skib forleden år, udi oktober måned, på rejsen fra Sverige til Amsterdam, med sin indehavende ladning af jernstykker og kobbertråd, formedelst storm og uvejr, ved Hørby under Bøvling amt, skal være forulykket og strandet. Da haver vi  allernådigst bevilget og tilladt, at bemelte Claus Paters etc, må forskrevne strandede gods, som ejermændene til denne skal have abandonneret, så vidt deraf bjerges kan, ubehindret opfiske, og hvis allerede opfisket er, for en billig bjergeløn igen at bekomme, Thi byder vi etc. Hafnia 31 juli 1675.

99
Åbent brev, anlangende Elisabeths Jensdatters ligs begravelses, opsættelse.

C5 bevilger og tillader, at afgangne Elisabeth Jensdatters ligs begravelse, må så længen over den ordinaire tid opstå, som hendes arvinger det begierer. Så at jords påkastelse på liget, og ligprædiken, må ske af hvilken præst de dertil begærer. Givet ex. Hafnia 5 august 1675.

101
Salig greve Frises enke, confirmation på Grenå brokorn imod Broens vedligeholdelse.

C5 confirmerer, efterskrevne brev lydendes ord efter andet [bl a], bevilger og tillader, at Mogens Friis, rentemester etc, at han udi sin og sin hustrues levetid, må oppeberge, bruge nyde og beholde, det brokorn og al den indkomst, som til Grenå bro, at vedligeholde, hvorimod de, og deres børn skulle forpligtet, være så forsvarligen, som det sig bør i god stand, at vedligeholde etc. Nykøbing slot den 7 december 1666. Konfirmeret af kongen 6 august 1675.

103
Daniel Bark, åbent brev om vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at Daniel Bark, og Margrethe Ide Wermchen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, dog skal de først bevise, at intet lovligt kan dette ægteskab forhindre, desligeste at kirken etc, intet afgår. Hafnia 7 august 1675.

104
Borgmester Jens Madsen, i  vor købstad Odense, at Peder Pedersen på Ørum, tillige med hannem, skal være hans broders datters formynder.

C5 At eftersom borgmester Jens Madsen i Odense, og formyndere for sin afgangne broders Peder Madsens /:fordum indvåner i Thisted:/ hans datter Barbara Pedersdatter, har ladet andrage, hvorledes han som bor i en anden provins, ikke skal kunne forvalte denne arv,  da haver kongen  anordnet og befalet, at hendes morbroder, Peder Pedersen på Ørum, som der i nærmeste er, den halve part af hendes arv skal antage og forvalte etc.  Hafnia 9 august 1675.

September - Oktober - November.

Intet at afskrive. 

114
Oluf Hellesen af Bagtrup i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Oluf Hellesen, og Kirsten Andersdatter af Bagtrup, udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 30 december 1675.

side 262 

Anno 1676. 

Januar:

3
Jens Christensen i Ålborg, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 confirmerer forskrivelse, imellem Jens Christensen, barnefødt i Ålborg, og nu borger og indvåner sammested, og hustru Anne Thomasdatter, barnefødt udi Herslev præstegård, der har indgået denne ægtepagt. Ingen livsarvinger, den længstlevende skal ikke skifte, men indgår den i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 300 rdr. Hafnia 11 januar 1676.

4
Fr Hypolita Hahn brev, på Jllebros indkomst.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Hypolita Hahn, afg  Henrich Langes, må udi afgangne Mandrup Parsbergs sted, under forvaltning annamme og hafve, Illebro liggende i Vendsyssel i Vennebjerg herred, med sine tilhørende vaser og dæmninger, og til des vedligeholdelse og opbyggelse årlig oppeberge og nyde, en åbo skippe korn af hver hel gård, og en halv skippe, af hver halv gård etc. Hafnia 12 januar 1676.

10
Iver Knudsen af Ålborg, bevilling at være fri for skrifte, formedelst hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5 Bevilger og tillader, at Iver Knudsen, indvåner udi vor købstad Ålborg og hans hustru, må for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, formedelst, at hun for tidlig i barselseng, efter deres bryllup, kommen er.  Dog skal de først noget til næste hospital udgive.
Hafnia 31 januar 1676.

16
Poul Enevoldsen, at være danske og tyske skoleholder i Randers.

C5 Confirmation, at eftersom efterskrevne Povl Enevoldsen, for nogle år siden er hildkaldet fra Ribe, til danske og tyske skoleholder her i byen, og vi nu på nogle år har set og erfaret hans flittighed, så haver vi i dag fuldkommeligen antaget og forordnet ham til samme etc. Og efterdi han ikke kan være, ved den ringe skolegæld han bekommer af hans disciple, og skal give stor husleje, og oplære hyldestløse børn for intet, haver vi bevilget og samtykt, at ingen anden her i byen, må holde nogen regne eller skrive skole, for nogen små børn, som lærer og læse, såfremt han sig tilbørligen, christelig og vel forholder etc. 24 december 14574. Konfirmeret af kongen 12 februar 1676.

19
Jørgen Jansen af Peæts?, åbent brev om becken for kirkedørene til sin ranzon [frigivelse] af Tyrkiet.

C5 Bevilger og tillader, at Jørgen Jahnsen af vort fyrstedømme Holsten, som udi Tyrkiet en langsommelig tid skal have været fangen, må godtfolk her i Danmark, om nogen hjælp til sin, samt hustrue og børns ophold besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte, for alle de og enhver, som af christen medlidenhed, hannem noget derudi give ville, Forbydende ex. Hafnia 15 februar 1676.

[Notat u=affrordret og igen casseret.]

25
Rasmus Ibsen af Fielderup [Fjellerup?] om becken for kirkedørene at udsætte.

C5 Bevilger og tillader, at Rasmus Ibsen af Fjellerup, hvis skib oc gods, for nogen tid siden af fjendtlige capere til søes, hannem skal være frataget, hvorfore hand i stor armod er geråden, må godtfolk her i Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, at lade udsætte. Hafnia 21 februar 1686.

26
Christen Christensen, af Sønder Tranders i Vendelbo stift, og Søren Sørensen af Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led. Dateret Hafnia 21 februar 1676.

C5 bevilger og tillader, at Christen Christensen af Sønder Tranders i Vendelbo stift, og Mette Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 21 februar 1676.

26b
Ligesådan brev expederet for Søren Sørensen, og Anne Christensdatter af Ribe stift, at må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre i 3die led, er beslægtede. 21 februar 1676.

27
Jens Nielsen, og Sidsel Hybertsdatter confirmation på en imellem, dem giort forskrivelse.

C5 haver confirmeret en forskrivelse imellem Jens Nielsen, og Sidsel Hybertsdatter. Hafnia 22 februar 1676.

29
Sal Gotfred Schumachers enke i Haderslev, confirmation på vinkælderen sammesteds.

C5 Salome, afgangne Godtfred Schumachers i Haderslev, confirmation på vores elskelig faders sal høyloflig ihukommelses, udgifne brev, anlangende kælder handelen der sammested, Vi Friderich den 3die, videre på tysk - nævnes datoer, hertug Johan 15 marts 1566,  confirmation på stadens privilegier, og 3 juli 1649 etc. Konfirmeret af kongen 23 februar 1676.

30
Jens Lassen i Århus, bevilling at gøre testamente.

C5 bevilger og tillader Jens Larsen, rådmand i Århus, at gøre testamente, som efter hans død skal efterkommes af arvinger etc.
Hafnia 26 februar 1676.

33
Jacob Hansen på Anholt, anlangende lejermåls forseelse, at være forskånet, og bevilling på ægteskab, med en hans sødskendebarn, han tilforn haver besovet.

C5 haver allernådigst tilgivet og efterladt, Jacob Hansen på Anholt, hvis lejermåls forseelse, han med en qvindes person haver beganget, som siden er befundet næst sødskende barn at være, til en anden, som hannem tilforn,  for barnefader havde udlagt. Desligeste haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han sig udi ægteskab med forskrevne, og af ham besovede qvindes person, må begive. Dog skal de først bevise, at samme qvindes person, ej den forrige udi slægtskab eller svogerskab pårører, så og noget til næste hospital udgive etc.
Hafnia 2 marts 1676.

34
Lauritz Eskildsen i Ålborg, beskærmelse brev, imod sine creditorer.

C5 bevilger og tillader, at Lauritz Eskildsen, indvåner i Ålborg, der formedelst adskillige store ulykkelige søskader, som han på skib og gods, i nogle år har tagen, skal være kommen tilbage, således han ikke kan betale sine creditorer, kongen bevilger beskærmelse for disse, i fire år fra dette brevs dato. Hafnia 3 marts 1676.

36
Hans Bahnsen, bevilling på ægteskab med Anne Benaus, hvis sødskendebarn, han tilforn haver haft til ægte.

C5 Bevilger og tillader, at  Hans Bahnsen,  og Anne Benaus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han tilforn, hendes sødskende barn til ægte haft haver, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 7 marts 1676.

37
Åbent brev anlangende Frands Rantzows lig, begravelses opsættelse.

C5 Bevilger og tillader, at afgangne Frantz Rantzows ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hans arvinger det selv begierer. Forbydendes ex. Hafnia 22 marts 1676.

38
Nicolai Nissen, bevilling på hans hustrues ligs, begravelses opsættelse.

C5 bevilger og tillader, at Nicolai Nisson?, crigscommissarius udi vor land Jylland, må lade sin afgangne hustrues ligs begravelse, så længe over den ordinaire tid opstå, som hand det selv begierendes er. Forbydendes ex. Hafnia 24 marts 1676.

39
Eskild Christensen, lejermål forseelse i tredie led efterladt, og bevilling på ægteskab.

C5 Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi af sær kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt Eskild Christensen, og Anne Jacobsdatter af Tømmerby, i vort land Jylland, som hinanden udi tredie led skal være beslægtet, hvis lejermåls forseelse, de med hinanden begangen haver, og haver vi derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 30 marts 1676.

40
Hr Hans Tøgersen Rosenborg, præst til Vadum, opreisning formedelst, hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5 Vi haver allernådigst tilgivet og efterladt, hæderlig og vellærd hr Hans Thomesen [forskellige navne] Rosenberg, capellan til Vadum udi Vendsyssel, hvis forseelse af hannem kan være begangen, idet hans hustru efter deres bryllup /:dog formedelst adskillige hændelser:/ for tidlig i barselseng kommen er, så hand desuagtet, sit kald fremdeles må nyde og beholde, så længe han sig herefter, uden retmæssige klage, skikkeligen og vel forholder. Thi forbyde vi ex. Hafnia 3 april 1776.

41
Palle Hansen Mosberg, præst til Sindal og Astrup, oprejsning,  formedelst hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5 Vi har allernådigst tilgivet og efterladt, hæderlig og vellærd hr Palle Hansen Mosberg, sognepræst til Sindal og Astrup sogne, udi Vendsyssel, hvis forseelse som af hannem sked er, idet hans hustru efter deres bryllup, er kommen for tidlig i barselseng, så han sit kald må beholde, så længe han sig herefter, uden retmæssig klage, schickeligen og vel forholder. Thi forbyde vi ex. Hafnia 3 april 1676.

44
Nicolaus Nisson åbent brev, anlangende sin afgangne hustrues, og søns lig, at lade begrave om aftenen.

C5 Bevilger og tillader, at Nicolaus Nisson, vores crigscommissair må sin afgangne hustrues og søns lig, om aftenen lade begrave, dog at kirken og dens betiente etc, intet afgår. Hafnia 7 april 1676.

47
Christen Fisker, bevilling at lade sig betiene af en anden præst, indtil hand med sin egen sognepræst bliver forligt.

C5 bevilger og tillader, at Christian Fisker, der med sin rette sognepræst er i trætte, må efter sin ansøgning og begiering, med sin hustru søge hvilken præst i Silkeborg amt, de det begierer etc, indtil han med sin præst er forligt, dog at denne etc intet afgår. Hafnia 14 april 1676.

57
Fr Helle Urne, afg Frands Rantzows, åbent brev på Hagebro korn at nyde, imod broen at holde ved lige.

C5 bevilger og tillader, at fr Helle Urne afg Frans  Rantzow, må som hendes afgangne husbond, lade reparere og vedligeholde Hagebro bro, og derimod nyde den sædvanlige skeppe bro havre, af menig herredsmænd i Vandfuld, og Skjoldborg herreder, på samme måde som hendes afg husbond, det nydt haver, så længe hun samme bro forsvarligen vedligeholder etc. Hafnia 24 april 1676.

58
Wulf von Buchvalt, bevilling at lade sig betiene af en anden præst, indtil han med sin egen sognepræst bliver forligt.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Wulf von Buchvalt, der med sin egen sognepræst, udi proces skal være geråden, må indtil han med denne bliver forligt, af andre præster, så vidt sacramentets annammelse angår, lade sig betiene, dog at hans egne sognepræster, kirkerne og andre vedkommende, intet afgår. Hafnia 28 april 1676.

60
Christen Høgh og hans hustru, at være fri for åbenbare skrifte.

C5 Vi haver allernådigst tilgivet og efterladt, hvis forseelse dem udi kan være beganget at Christen Høgh, hans hustru efter deres bryllup, for tidlig skal være kommen i barselseng, så at de for kirkens disciplin, derfor at udstå, må være befriet og forskånet, dog at de noget efter deres middel, og stiftsbefalingsmandens, såvel som superintendantens billig sigelse, til næste hospital skal udgive, såfremt de denne vores allernådigste benådning, agter at nyde. Hafnia 12 maj 1676.

66
Ursula Helene, af Fredericia, beskærmelses brev, anlangende hendes mands creditorer.

C5 G a w, at eftersom Ursula Helene, af vores stabelstad Fredericia, på egne og hendes mands vegne, udi hans fraværelse, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes i hendes mande fraværelse, af en og anden hans creditorer, for adskillig gæld, som hun allerunderdanigst beretter sig videnskab om at have, ved erlidende skade til søes, således er kommen tilbage og ruineret, at de nu ikke så rigtig kan holde deres credit, som de gerne ville etc. Bevilges 3 års frihed, fra dette brev dato at regne. Hafnia 13 maj 1676.

69
Borgemester Christian Sporman, bevilling på nogen fiskeri, med pulsvåder i Limfjorden.

C5 Bevilger og tillader, at Christian Spormand, forrige borgmester i Christianshavn, må for sin egen grund i Limfjorden, fra St Hansdag midsommer, og til Bartholomæus, uden ald forhindring, fiskeri med pulsvåder bruge, men om han på andre tider om året, skulle befindes at lade slå med pulsvåder, eller bruge nogen anden våde, som er påfunden og optænkt i dens sted, da der for som vedbør, at stande til rette. Forbydendes ex. Hafnia 26 maj 1676.

70
Jørgen Lyche, beskærmelses brev mod sine creditorer.
C5 bevilger, at eftersom os elskelig Jørgen Lyche, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han nu ikke straks, så hastig, som han gerne ville, sine creditorer kan betale, i synderlighed, hvis de alle på en gang skulle have dette, bevilges 3 år frihed for deres krav. Hafnia 12 juni 1676.

Notat: U=affordret og igen casseret.

71
Hans von Møllengraf, beskærmelses brev.

C5 Bevilger, at eftersom Hans von Møllengraf, indvåner i vor købstad Århus, har ladet andrage, hvorledes han, formedelst en og anden, ham på hans formue tilføjede skade, således er kommen tilbage, at han nu ikke så rigtig kan holde sin credit, som han gerne ville og sine creditorer fornøje, derfor ansøger om beskærmelses brev. Kongen bevilger 3 års frihed. Hafnia 12 juni 1676.

75
Hr Jens Pedersen, forrige præst til  Vammen og dets annekser, oprejsning, at han sin kjortel må beholde.

C5 Af sær kongelig nåde og mildhed, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hr Jens Pedersen, forrige sognepræst til Vammen og dets annexer, som sig udi lejermåls med sin hustru, før deres bryllup haver forset, og derfor både kald og  kiortel mist, må for sådan forseelses straf, så vidt forskånes, at hand kiortelen dog må beholde, og for andre når begieres, prædike. Hafnia 14 juni 1676.

81
Jep Nielsen, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Jep Nielsen og Kirsten Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led, skal være beslægtet, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 15 juni 1676.

84
Michel Michelsen, at må oprette farveri Randers.

C5 haver bevilget og tilladt, at Michel Michelsen farver, må /:vores for nogle år siden til Peter Jessen, om farveriet i Århus stift, allernådigst meddelte brev uagtet, på sin egen bekostning, et farveri udi Randers, tillige med bemelte Peder Jessen, stifte og anrette, og det for sig og sine arvinger, uden nogens forhindring etc. Hafnia 19 juni 1676.

88
Åbent brev, anlangende Poul Beenfelds, ligs begravelse om aftenen.

C5 bevilger og tillader at Margrethe, afgangne obriste Poul Beenfelds, må med hans lig udi Kolding kirke, om aftenen lade hensætte. Dog at kirken og dens betiente etc, intet afgår. Hafnia 20 juni 1676.

92
Ditlef Rantzow, bevilling at må gøre testamente.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Ditlef Rantzow til Vinderslev gård, vores general major, og hans hustru, må lade gøre testamente, som efter deres død af samtlige vedkommende, uryggeligen skal holdes etc. Hafnia 23 juni 1676.

93
Holger Paz, og Elisabeth Bilde, som skal være sødskende børn, bevilling på ægteskab.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Holger Paz, og Elisabeth Bilde [Lisbeth Bilde], må i ægteskab sammenkomme, uanset  de på mødrene side, skal være nær sødskende børn.  Dog skal de først bevis, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 23 juni 1676.

 

Juli - august - intet at afskrive.

99

Hr Baldzer Jensen Haar [2 stavemåder], oprejsning, formedelst forseelse ved sacramentet.

C5 G a w, at vi denne gang, af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterlad, hr Baldzer Jensen Hals, sognepræst til Understed og Karup sogne, hvis forseelse, han med sacramentets uddeling har beganget, idet han en communicant, kalken før end brødet, skal have givet, så at han samme forseelse uagtet, sit kald fremdeles må beholde, så længe han sig her efter, skikkeligen og uden billig klage, anstiller og forholder. Forbydendes. Hovedqvarteret udi Voxstanp? 2 september 1676.

103

Confirmation på en forskrivelse mellem Hans Nielsen Drostrup, til hans hustru.

C5 Confirmerer en forskrivelse, lydende ord efter andet bl a. Jeg underskrevne Hans Nielsen Drostrup til Skovgård, forrige borgmester udi Mariager, at eftersom mine kære børn samtlige havde bekommet halvparten af alt hans  jordegods etc. Nævner deres oldemoder, og han hustru, vil han i sin velmagt, for at betænk sin hustru Else Lauritzdatter Hellevad, efter sin egen død ,derfor denne forskrivelse. Hafnia 16 oktober 1676.

November - intet at afskrive. 

110
Christian Henrich Petersen, pas anlangende bådsmænd i Jylland og hertugdømmer Slesvig at enroullere.
Hafnia 15 10gbr December 1676.

 

Fra side 387 no 55 afskriver jeg ikke længere forskrivelser mellem ægtefolk da det drejer sig om folk uden livsarvinger.


Side 347:

110

Christian Henrich Petersen, pas anlangende bådsmænd i Jylland og hertugdømmet Slesvig at enroullere.

C5 G a w at eftersom vi haver affærdiget vores inspecteur over vore forstrande i Jylland Christen Henrich Petersen, og siden derfra til vores hertugdom Slesvig samt des under liggende øer og smålande, såsom på Røfeld førde og alle andre, ingen undtagen i nogen måde, at antegne og enroullere, hvad dygtige mandskab af søfarne folk på et hvert sted findes eller opspørges kan. Da biude vi hermed og befaler vores stift befalingsmænd, amtmænd, amtsforvaltere, præsidenter, borgemestre og råd, fogder og alle andre, som på vores vegne haver at giøre og lade, og han undervejs hænder at forekomme, at de strax på samme rejse fra en sted til en anden, en for borger eller god bondevogn med tilbehørige heste, samt fri fartøj ved færgestederne etc.  Hafnia 15 10gbr 1676.

 

Anno 1677

Januar - intet at afskrive:

10
Corin Selman farver privilegium for sig og tvende sine arvinger, efter ham i deres livstid alene på perseri i Ålborg og Viborg stifter at nyde, imod 2de munderede ryttere.

C5 G a w at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Corin Selman farveri i Ålborg og Viborg stifter, og efter hannem tvende af hans arvinger, som dertil døgtig kunde være, udi forne stifter i købstæderne, så vel som på landet deres livstid, perseriet alene bruge og beholde, og ingen anden hvo det være kan sig at understå, noget enten farvet eller ufarvet at perse, eller sig med den brug at befatte, dog at de ej tager mere for hver alen et perse, af hvad slags farve det være kan end 2 sk danske og for andet som ellers kan forefalde, ej videre end den sædvanlige pris etc. Hafnia 20 februar 1677.

11
Hans Hansen Wulf, farver privilegie for sig sin husstand ,og en deres arvinger i deres livstid alene at nyde farveriet i Ribe stift, imod en munderet rytter. Hafnia 20 februar 1677.

NB efter kongelig befaling, er dette brev igen i cancelliet indskikket den 28 august næstefter samme år 78, hvorfor det ej videre er registreret.

12
Peder Jessen, farver privilegie for sig sin hustru, og et deres barn deres lifstid på perseriet i Århus, imod en munderet rytter.
Hafnia 20 februar 1677.

Efter kongelig maiestet befaling til Erich Rosenkrantz, dateret 7 februar 78, er dette brev igen i cancelliet indschichet den 19 august næstefter samme år 1678, hvorfor der ey videre er registreret.

14
Melchior Wulfrum, studiosus oprejsning anlangende lejermål.

C5 Wi haver allernådigst tilgivet og efterladt Melchior Wulfrum, hvis forseelse som af hannem sket er, i det hans hustru efter deres bryllup er kommen for tidlig i barselseng, så han dets uagtet til geistlig bestillinger må antages og befordres, hvor det lovligen ske kan, så og han såvel og hans hustru forskånet for åbenbar skriftemål, for sådan deres begangne lejermåls forseelse, dog skal de tiltænkt være, noget efter deres middel og leylighed, og efter superintendantens, os elskelig velærværdighed Hans Bagers sigelse, til fattige præsteenkers underholdning først at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Hafnia 20 februar 1677.

22
Just Hansen anlangende vin og brændevins handel i Skanderborg.

C5 bevilger og tillader, at Just Hansen, amtsskriver over Skanderborg og Åkier amter, må indtil vi anderledes tilsigendes vorder, udi Skanderborg alene sælge fransk brændevin og i det øvrige sig efter hvis forordninger som anlangende accisse, consumption og andet des vedkommende, enten allerede udgangen er eller herefter udgivet vorder, i alle måder at rette og forholde, såfremt han agter denne vores benådning agter at nyde. Hafnia 30 marts 1677.

Notat: u=affordret og igen casseret.

27
Jørgen Nielsen og Karen Kruse, bevilling at være fri for skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen må for sin begangne lejermåls forseelse med et qvindfolk, navnlig Karen Kruse, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, noget til næste hospital at udgive etc.
Hafnia 2 april 1677.

28
Hans Bendich af Varde friheds brev.

C5 G a w, at eftersom Hans Bendich anno 1672, fra vores høyesteret udi vores konge nåde og unåde, så og 1676 sammested, til Bremerholm dømt er, og han nu om vores allernådigste befrielse derfra, allerunderdanigst ansøgning giort haver, da ville vi af sær kongelig gunst og nåde, forskrevne Hans Bendich, samme sag allernådigst have tilgivet og efterladt, med den vilkår, at han sig fra Varde by og Ribe stift entholder, og skal så bemelte domme ej komme hannem på sin ære, navn eller rygte til hinder, forkleinelse eller skade i nogen måde. Thi forbyde vi alvorligen alle og enhver,  være sig hvem det og være kan, bemelte Hans Bendich forskrevne sag at forekaste, bebrejde eller hannem herimod, eftersom forskrevet står i andre måder, hinder eller forfang at giøre, under vor hyldest og nåde. Givet ex. Hafnia 2 april 1677.

29
Borgemester Niels Madsen i Århus, bevilling at må flytte på landet.

C5 bevilger og tillader, at Niels Madsen, borgemester i vor købstad Århus, må med hustru og børn på landet udflytte, og sig der nedsætte så længe [indtil] han sin borgemesters bestilling vircheligen tiltræder, og løn derfor nyder. Forbydendes ex. Hafnia 2 april 1677.

30
Borgemester Just Lofvensteen i Haderslev, bevilling på korn og anden vare til Oldenborg at udføre.

C5 bevilger og tillader, at Just Lofvensteen, borgemester i vor købstad Haderslev, må denne ene gang, her af vort rige Danmark til vor stad Oldenborg, ubehindret lade henføre firesindstiuge læster korn, 20 skippe flæsk og 18 tønder smør som han sig i vort land Jylland, sig tilforhandlet haver, hvorimod han skal tiltænkt være, sin strenge revers og forpligt fra sig at give, at han bemelte varer ej til andre fremmede stæder vil henfør, såfremt hans ikke både skib og gods, om så skeede, aldeles vil have forbrudt. Forbydendes ex. Hafnia 2 april 1677.

34
Jacob Roos i Fredericia, confirmation på en forskrivelse imellem ham og hustru.

C5 Confirmerer efterfølgende forskrivelse, lydendes ord efter andet, vi underskrevne Jacob Roos og Anne Rostes ærlige ægtefolk etc. Efter først afdøde skal efterlevende ikke skifte, men indgår den i nyt ægteskab skal afdødes arvinger have  400 rdr. Signerer Jacob Roos og Anne Johansdatter.  12 oktober 1676. Konfirmeret af kongen 2 april 1677.

35
Iver Jensen Bandsbøl, confirmation på en forskrivelse imellem ham og hustru.

C5 confirmerer efterfølgende forskrivelse (på tysk]. 2 april 1677.

39
Jørgen Bilde, beskærmelses brev imod sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom os elskelig Jørgen Bilde til Dybech, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han af sine creditorer i hårdeste måder anstrenges, så han ingen middel eller lejlighed ved dennem så hastig at betale, beder derfor om beskærmelses brev. Kongen bevilger tre års frihed for hans udenlandske kreditorers krav. Hafnia 3 april 1677.

40
Mette Christen Fiskers bevilling,  at må lade sin afgangne husbonds lig hidføre og om aftenen begrave.

C5 bevilger og tillader, at Mette Harders må sin afgangne husbonds, Christian Fiskers lig fra Silkeborg, hvor han ved døden er afgangen, hid til vores kongelige residentzstad København lade forflytte, og om aftenen begrave, imidlertid må liget over jorden blive bestående. Gifvet ex. Hafnia 9 april 1677.

48
Margrete Harding Petersens, beskærmelse brev imod sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom Margrete, afgangne Harding Petersens, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hun formedelst hendes mands dødelig afgang, og den store vidtløftighed han sig efterladt haver, således skal være kommen tilbage, at hun nu ikke så strax som hun gerne ville, sine creditorer skal kunne fornøje, kongen bevilger 3 års frihed fra dette brevs dato at beregne, at hun må være fri og forskånet, for alle hendes ind og udenlandske creditorers krav etc. Hafnia 30 april 1677.

49
Åbent brev, anlangende fru Lisbeths Frises ligs begravelses opsættelse.

C5 Bevilger og tillader, at afgangne fr Lisbeths Frises, Axel Juels til Vilstrup hendes ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hendes arvinger det selv begierer. Forbydendes ex. 6 maj 1677.

52
Morten Schinchel, om vielse i huset af præst han det begierer.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Morten Schinchel til Brejninge, og fr Helle Urne må på bemelte Brejninge  gård, sammenvies af hvilken præst de det begierer vorder. Dog med så skiel, ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne  forhindre, desligeste at kirken og des betiente m v, intet afgår, Hafnia 15 maj 1677.

54
Johan Teutsen, bestalling at være ulve jæger i Jylland og fyrstendømmet Slesvig.

C5 G a w, at vi allernådigst haver antaget og beskikket, Johan Teutsen [Trutzen] til at være Ulve jæger udi vort Land Nørre Jylland, så og udi vores hertugdom Slesvig. Thi skal han være os, som sin absolut souveraine arfwe konge og herre lydig, huld og troe, og udi alle måder vide og ramme vores gafn og bedste, såvit hannem vedkommer, at fremme og befordre ald skade og fordærv, derimod hindre og afværge, dernæst samme tjeneste troeligen og flittigen forestå og betiene, udi efterskrevne måder Neml:

Derefter under flere punkter exp:

1
At hand skal dependere af vores jægermestere sammesteds.

2
Hannem skal være tilladt, at skiude og fange alle Ulve med sit eget jagtøy, som hand self på sin egen omkostning skal forskaffe, og pengene dertil først forskiude.

3
Dersom nogen af vores undersåtter, være sig af Adel eller andre proprietaiere, af hannem begierer, at han efter Ulve på deres eyendom, ved deres tieneres hielp skulle jage, da må det være hannem frit tilladt, dog at det skeer med jægermesterens videnskab.

4
Vor amtmænd og amtsbetiente, hvor hand i bemelte Jylland og Slesvig vilde ofver Ulve jage, skal assistere hannem med folch og vogne, jagt tøy at føre.

5
Skoufriderne og skouffogderne skal ved samme jagt, i person selv være tilstede.

6
Hannem bevilges for hver Ulf, som hand enten self skyder, eller ved hans jagt af andre skudt bliver, udi det herret som det sker, at må niude af hver gård udi samme herret, toe skilling danske.

7
Han må og selv beholde alle Ulve skind.

8
Må han og hafve fri våning på jægergården ved Skanderborg, og niude fri ildebrand som andre vore skoufridere. Ellers skal hand sig udi alt andet således skiche og forholde, som det en erlig og tro tiener egner og bør, og hand agter at svare til. Hvorefter vedkommende sig allerunderdanigst hafver at rette, ey giørendes herudi hinder, eller forfang udi nogen måder, under vor Hyldest og Nåde. Gifvet ex. Hofwet qvarteret for Malmø 14 juni 1677.

 

Da forskrivelser mellem ægtepar intet siger for slægtsfoerskere,  afskrives disse ikke længere.

57
General major Jochum Skach, bevilling på 300 tdr rug at må lade udføre til Glüchstad eller grevskabet Oldenborg.

C5 Bevilger og tillader, at general major os elskelig Jochum Skach, må vores allernådigst udgangne forbud på korns udførsel uanset, fra sit gods til vor fæstning Glüchstad eller vores grevskab Oldenborg, mod behørig tolds erlæggelse, 300 tdr rug lade udføre, og skal han til tolderne på det sted hvor samme korn vorder udført, at han nøjagtig bevis vil forskaffe, at det på ingen andre steder end forskrevne steder er bleven losset. Hovedkvarteret for Malmø 28 juni 1677.

62
General major Jochum Skach, bevilling endnu på 500 tdr rug til Glüchstad, eller grevskabet Oldenborg, at udføre. Tekst som forrige. Landskrona 18 juli 1677.

63
Michel Frandsen, bevilling at holde er frit tapperi i Hals, med vin, øl og andre drichendes varer.

C5 bevilger og tillader, at Michel Frandsen, vores toldbetient i Ålborg, må udi Hals, hvor han er bosiddende, et frit tapperi med vin, øl og andre drichendes varer, for den reisende og søfarende holde, dog at hand dermed skikkeligen og forsvarligen omgår, og ingen overflødig drich og sværmerie, hvoraf uskikkelighed  forårsages kunde, imod recessen tilstede. I det øvrige haver han sig  efter hvis kongelige forordninger, som anlangende told, accisse, consumption og andet der vedkommende, enten allerede udgangne er, eller herefter udgangen vorder, i alle måder at rette og forholde etc. Hafnia 18 juli 1677.

68
Peder Bertelsen Dons, bevilling på vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at Peder Bertelsen Dons, og Kirsten Andersdatter Schiønning, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset af hvilken præst de det begierer sammenvies, dog med så skiel, at intet lovligt deres ægteskab kunne forhindre, desuden at kirken og dets betiente samt skolen, fattige og andre intet afgår. Hafnia 17 august 1677.

72
Niels Sørensen, skolemester i Skanderborg, tillige at bede til bryllupper, barseler og begravelser, samt des indbydelse breve at skrive.

C5  bevilger og tillader, at Niels Sørensen danske skolemester udi Skanderborg by, efter hans allerunderdanigste ansøgning og begiering, så og vores undersåtter der sammesteds, deres iligemåder derpå allerunderdanigst giorte erklæring og intercesion, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han må formedelst samme sin skole bestillings ringe indkomst, herefter tillige med dette, alene må bede til alle trolovelser, bryllupper og begravelser der damme steds, så og derhos at skrive hvis bryllups, faddere og begravelse breve, samt  supplicationer og andet som der ved stedet forefalder, at skrive og af hannem i så måde kan være begieret, så vidt det den forordnede tingskriver, udi sin bestilling ej i nogen måder præjudicerer. Thi forbiuder ex. Hafnia 20 august 1677.

73
Bagge Baggesen og Niels Terpager i Ribe, bevilling på en del rug og fede varer, at udføre til Glüchstad eller grevskabet Oldenborg.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Bagge Baggesen, og Niels Terpager, rådmænd udi vor kiøbstad Ribe, må vores allernådigst forbud på korns og fede varers  udførsel uanset, fra vort land Nørre Jylland, til vores fæstning Glüchstad, eller vores grevskab Oldenborg, imod behørig tolds erlæggelse, 90 læster Rug, læsten til 24 tønder Åboemål, 40 tønder smør, 30 skpund flæsk, og 10 tønder honning, lade udføre, dog skal de til tolderen på det toldsted, hvor forskrevne rug og varer udføret vorder, sig skriftlig reversere, at de nøyagtig bevis vil forskaffe, at de på ingen andre end forskrevne steder, ere blefne lossede, og ellers når forskrevne varer ere udførte, denne vores allernådigste bevilling, til bemelte tolder lefvere, eftersom den ey mere end denne ene gang, skal gyldig være. Forbydendes ex. Hafnia 22 august 1677.

74
Oluf Jensen i Ribe, bevilling at være fri for åbenbare skriftemål for lejermåls forseelse.

C5 Bevilger og tillader, at Oluf Jensen i vor købstad Ribe, må denne gang for åbenbare skriftemål, formedelst den af hannem begangne lejermåls forseelse, være fri og forskånet, dog skal kan derimod noget til næste hospital udgive etc. 14 juni 1677.

76
Niels Ottesen af Ørum udi Jerlev herred, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Ottesen af Ørum udi Jerlev herred, og Mette Andersdatter, der fornte Niels Ottesen udi andet og tredie led skal have været beslægtet, må udi ægteskab sammenkomme, eftersom bispens attest bekræfter, efter sognepræstens og menige sognemænds kundskab, at de hver andre ej nærmere ere pårørende, dog skal de noget til næste hospital udgive etc. 
Hafnia 28 august 1677.

77
Niels Nielsen af Tårs i Børglum herred, bevilling å ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Tårs udi Børglum herred, og Karen Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede, og bispens attest, efter sognepræstens og menige sognemænds kundskab, at de hverandre ej nærmere ere pårørende, dog skal de noget til næste hospital udgive etc.  Hafnia 28 august 1677.

79
Valdemar Skram, forseelse anlangende noget trykt papir at være efterladt.

C5 haver tilgivet og efterladt os elskelig Valdemar Skram til Ørendrup, hvis forseelse af hannem, imod den om vores trykte papir, udgangne forordning sket er, i det hvis contracter som imellem hannem på den ene side, og Lisbeth afgangne Hans Sørensens, på den anden side, anlangende hans  gård Blistrups forpagtning, skal være skrevet på det papir af no 9 til en ort, i stedet for no 5 til en halv rixdaler, hvorfore samme contracter og af landsdommer i vort land Nørre Jylland, til Viborg landsting, er dømt at være confiskeret, dog som vidimerede copier deraf, efter vores den 16 december anno 1676 udgangne forordning, at skal være bleven omstemplet. Thi er vores allernådigste vilje og befaling, at bemelte landsdommer den anordning gøre, at fornte Valdemar Skram, forskrevne udi retten indlagte forpagtnings breve, in originali strax og i alle måder ubehindret tilstillet vorder. Forbydendes ex. Hafnia18 september 1676 [1677].

81
Mathias Olufsen og Lisbeth Clausdatter, at være fri for åbenbare skriftemål, så og at vies i huset.

C5 bevilger og tillader, at Mathias Olufsen og Lisbeth Clausdatter, må for deres med hver andre begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de derimod tiltænkt være, noget til næste hospital at udgive, desligeste haver vi og herhos allernådigst bevilget, at de uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset må sammenvies, dog med så skiel, at intet lovligt forhindrer deres ægteskab, desligeste at kirken m v intet afgår. Hafnia 21 september 1677.

89
Las Jensen i Glimsholt, bevilling på ægteskab i svogerskabs tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Las Jensen udi Glimsholt udi Ugilt sogn i vort land Vendsyssel, og Ellen Nielsdatter sammesteds, som tilforn haver haft hans nær sødskende barn, [til ægte] må udi ægteskab sammenkomme. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 22 september 1677.

90
Jørgen Rasmussen af Århus, om becken for kirkedørene.

C5 Bevilger og tillader, at Jørgen Rasmussen af Århus, må for sin store armod, godt folk om hjælp her i riget besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte, for alle og enhver, som af christelig medynk, hannem noget give ville. Forbydendes ex.
Hafnia 22 september 1677.

97
Hr Niels Riis, lejermåls forseelse efterladt.

C5 G a w, at eftersom hr Niels Riis, forrige Guds tiener til Skibsted og Lyngby sogne i Viborg stift, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes han sig med sin hustru haver forset, idet hun efter deres bryllup, for tidlig i barselseng kommen er, hvorfor hand på det femte års tid siden, samme sit kald mistet haver. Da haver vi, efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, så og superintendantens gode attest, hannem foreskrevne forseelse af kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt, så han desuagtet her efter til præstekald, eller anden gejstlig bestilling, hvor det lovlig ske kan, igen må befordres. Forbydendes ex. Hafnia 30 oktober 1677.

98
Hr Søren Mortensen Hobro, forseelse efterladt, at hans hustru for tidlig er kommen i barselseng.

C5 Vi haver af kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt, hr Søren Mortensen Hobro, sognepræst til Brejning og Nørre Omme sogne i Ribe stift, hvis forseelse som af hannem angives at være sked, idet hans hustru efter deres bryllup, nogle uger for tidlig udi barselseng skal komme, så han desuagtet sit kald herefter som tilforn, må beholde så længe hand sig derudi tilbørligen skikker og forholder. Forbydendes ex. Hafnia 30 november 1677.

101
Valdemar Då, forseelses efterladelse med trykt papir.

C5 Vi haver af kongelig nåde og mildhed, allernådigst tilgivet og efterladt, os elskelig Valdemar Då til Bonderup, hvis forseelse af hannem imod den om vores trykte papir udgangen forordning, kan være beganget, formedelst tvende hans udgivne panteobligationer på hans gård, og den derved liggende mølle, at de ikke på den rette sort papir er skrevne etc. Hafnia 19 november 1776.

103
Thomas Jensen Brock i Ålborg og hans hustru, at være fri for åbenbare skrifte.

C5 Bevilger og tillader, at Thomas Jensen Broch, indvåner i vor købstad Ålborg og hans hustru, må for deres med hinanden begangne forseelse, i det hun efter deres bryllup, noget for tidlig udi barselseng er kommen, for  åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 24 gbr 1677.

105
Johanne Pedersdatter af Ålborg, bevilling at vies i huset.

C5 Bevilger og tillader, at Johanne Pedersdatter af vor købstad Ålborg, må med sin forlovede fæstemand, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog med så skiel, ellers intet befindes deres ægteskab, lovligen at kunne forhindre, deslige at kirken m v intet afgår. [Hans navn ikke angivet]. Hafnia 22 december 1677.

106
Cathrine, sal Christian Tausens i Fredericia, beskærmelse brev imod hendes creditorer.

C5 G a w, at såsom Cathrine, afgangne Christian Tausens efterleverske,  for os allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes hendes mand nyligen ved døden er afgangen, og om temmelig forråd på adskillig slags fremmed drik og ædendes varer, til hans marqvetenderie, for vores arme at vedlige holde, foruden de varer, hun i hans upasselighed til samme brug fra Hamborg og Lybeck haver indkøbt, sig efterladt, hvorover hun i nogen gield geråden, og hendes creditorer ej så hastig, og rigtig kan fornøje. Beder derfor om beskærmelse. Da såsom os den foruden endnu er rimelig, at bemelte hendes mand udi forleden campagner for vores armé, med bemelte sit marqventerie, god tieneste allerunderdanigst haver, og iblandt anden hannem der tilfalden skade, i særdeleshed ved tyvehånd, mærkeligen blef forulykket, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hun på fire års tid fra dette brevs dato at beregne, må være fri og forskånet for alle hendes afgangne mands, ind og udenlandske creditorers kraf og tiltale etc. Hafnia 22 december 1677.

107
Zacharias Hop, confirmation på at være chirurgus og badsker i Fredericia.

C5 confirmation på efterskrevne brev, der lyder som følger bl a:
Præsident samt borgemestere og råd, udi den kongelige stabelstad Fredericia giøre vitterlig. at vi efter ansøgning og begiering, såvel som efter foreviste troværdigheds vidnesbyrd, attest og forklaring, om forrige berømmelige forhold, for øvende cur og læge, haver antaget og bevilget, erlige kundstrige? og vel forstandne? mand Zacharias Hop, at være steds chirurgus og bartsker her i staden, til at betiene alle og enhver af magistraten, eller borgerskabet, som hans hielp, cur eller tieneste, i forberørte måder behøver og begierende vorder, og ey nogen anden tilladt hannem nogen indpas at gøre, hvorimod han skal være tiltænkt og forpligt, at holde gode fornødentlige dygtige svende, og betiene alle og enhver, som hans cur og tieneste behøver etc. Fredericia 14 juni 1676. Konfirmeret af kongen 22 december 1677.

Side 428

Anno 1678:

1
Knud Jensen beskærmelsebrev til retten.

C5 G a w, at eftersom Knud Jensen, ridefoged over fru Mette Grubbes, afgangne hr Ebbe Ulfeldts gods, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, at såsom han for nogen tid siden, haver været forårsaget, tillige med de forordnede lægdsmænd, en udskreven soldat, som til sin moders hus var bortviget, igen at afhente, og til vores tjeneste at lade fremstille, er han efter samme soldats moders, tre uger derefter, til Nørre Vangs herredsting giorde kæremål, af sandemænd fredløs svoren, uanset aldrig nogen håndgjerning eller lovlig syn skal være sket. Moderen er ved 68 år gammel, tre fierding år derefter af alderdom og naturlig sygdom hensovet, så han foregiver ved døden skal være afgangen, hvorfor bemelte Knud Jensen, formedelst sådanne og flere andre arsager, fornemmer sig uret at være sket, for samme sag ved rettens middel formoder fri at blive, og derfor dette beskærmelses brev til sig haver været begierendes. Kongen bevilger ham fri og sikker lejde, til og fra retten på alle behørige steder, så at han forne sag, fri og ubehindret udi egen person, ved lov og ret må udføre etc.
Hafnia 2 januar 1678.

6
Oprejsning i en sag om et drab på Peder Hansen i Grinderup giort.

C5 haver bevilget og tilladt, at den sag anliggende et drab, den 13 januar anno 1677, på Peder Hansen udi Grinderup i Malt herred skal være sket, og ikke derudi med lysning eller sandemænds opkrævelse, således som efter loven ske burde, skal være forholdet, må på tilbørlige steder til videre påkendelse, på ny igen påtales etc. Hafnia 20 januar 1678.

17
Afg fru Helvig Marsvins, ligs begravelses opsættelse.

C5 Bevilger og tillader, at afgangne fru Helvig  Marsvins ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opsættes, som hendes efterladte børn og arvinger, det selv begierendes etc. Hafnia den 23 februar 1678.

25
Ouge Pedersen, at være vejer og måler i Fredericia.

C5 confirmation på efterskrevne bestalling lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Præsident, borgemestre og råd udi den kongelig stabelstad Fredericia, giøre vitterligt, at vi haver bevilget og tilladt, at erlig og velagte mand Ouge Pedersen, borger og indvåner her i staden, at være byens vejer og måler, udi hvilken bestillinger, han mod alle og enhver skal schiche og forholde, sig ærlig oprigtig, trolig og flittig, og vel efter den ed han derom for os aflagt haver etc. 13 september 1677. Konfirmeret af konen 25 marts 1678.

26
Svend Mortensen i Ålborg, fri for skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Svend Mortensen, indvåner i vor købstad Ålborg, og hans hustru Elsebe Jensdatter,[Elsebeth Jensdatter] må for deres med hver andre begangne forseelse, i det hun nogle uger efter deres bryllup, for tidlig udi barselseng skal være kommen, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet. Dog skal de derimod, noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 25 marts 1678.

27
Jens Gromsen, bevilling på ægteskab med hans hustrues stifdatter.

C5 bevilger og tillader, at Jens Gromsen, indvåner i vor købstad Varde, og Vibeche Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal være hans afgangne hustrues stifdatter. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 25 marts 1678.

28
Mads Nielsen, feldbereder i Ålborg, bevilling på ægteskab i 3die led i svogerskab.

C5 Bevilger og tillader, at Mads Nielsen, feldbereder i vor købstad Ålborg, og Mariche Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at forne Mariche Hansdatter, med bemelte Mads Nielsens forrige afgangne hustrue, udi tredie led skal have været beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 25 marts 1678.

29
Salig Hans Bahnsen, farvers børn på farver og perseri udi Thisted, samt Thy og Mors amter.

C5  bevilger og tillader, at afgangne Hans Bansen farvers efterladte børn, nemlig Urben, Ade, Mette og Salme Bahnsen, må farver håndværk og perseri, tillige med andre, udi vor købstad Thisted, samt Thy og Mors amter, i deres faders sted, lade bruge og fortsætte. Dog så længe de er i deres umyndige år, ved en dertil dygtig og beqvem person forrettet, hvormed deres faderbrødre, Henrich og Christian Bahnsønner, efter egen erbiudelse imidlertid, tilbørlig og indseende skal have, på det at med hvis, som hos dem forarbejdes, tilbørlig vorder omgået. Hafnia 25 marts 1678.

30
Baltzer Berntz, confirmation på orgelmesters bestilling i Varde.

C5 confirmation på efterskrevne bestalling, liuendes ord efter andet som følger [bl a]. Vi efterskrevne Niels Hansen Arnsberg, sognepræst til St Jacobi kirke i Varde, samt borgmestre og råd sammesteds, på den ene og Baltzer Berntz sammesteds, på den anden side, kiendes og hermed vitterliggiør, at vi haver på fornævnte St Jacobi kirke, og samtlige sognemænds vegne, kaldet og udvalgt, velagte kunstrig mand Baltzer Berntz, at han herefter skal være og blive, ret bestalte organist til St Jacobi kirke, og skal han derudi, sin tilbørlige tieneste continuerligen hver søndag, og årlig indfaldende højtidelige festdage, der i huset og forsvarlig at stå for etc. Varde 1 marts 1 marts 1668. Konfirmeret af kongen 25 marts 1677 – 1678?.

31
Erich Qvitzous begravelses oprettelse.

C5 bevilger og tillader, at afgangne Erich Qvitzous til Qwidtzousholm, vores forrige amtmand over Lundenes og Bøvling amter, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opsættes, som hans efterladte enke og arvinger, det self begierendes er. Forbydendes. Hafnia 3 april 1678.

33
Sebastian Henrich Fabricius, fik bevilling på at bo hvor han vil, og sig på ny i ægteskab begive.

C5 G a w, at eftersom Sebastian Henrich Fabricius, for nogen tid siden ved landsretsdom ibm, i en drabssag udsted er /:fra vore fyrstendømme Slesvig og Holsten skal være reæegeret?, dog for drabet sig selv frikendt end og for Ribe Capitul ved dom fra sin hustru adskilt, dog ikke forbuden, sig med en anden i ægteskab at indlade, såfremt det med vores villie og samtykke ske måtte. Da haver vi, efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, så og stiftamtmandens og biskoppens derpå givne erklæringer, af sær kongelig nåde, bevilget og tilladt, at han bemelte fyrstendomme og landstings dom uagtet, igen må bo og forblive hvor hannem lyster. Desligeste må han sig med en qvindes person, i bemelte fraskilte hustrues sted, hvor lychen vil føje, igen i ægtestand indlade. Dog skal han forpligt være, sig herefter roeligen og schicheligen at forholde, så ingen med billighed, sig over hannem skal have at beklage, under straf som vedbør, om han sig herimod forseer. Thi forbydendes ex. Hafnia 16 april 1678.

34
Niels Kås og jomfru Anne Margrethe Banner, at vies i huset.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Niels Kås, og jomfru Anne Margrethe Banner, må hjemme i huset sammenvies, dog med så skiel, at intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Desligeste at kirken etc intet afgår. Hafnia 16 april 1678.

40
Hr Arnt Arntsen, forseelse med sin trolovede fæstemø, efterladt.

C5 Vi haver af sær kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt, hr Arnt Arntsen, capellan til Gudum og Lille Vorde sogne, hans begangne forseelse, i det han sin længe trolovede fæstemø, endelig skal være kommen for nær, og hun ved hannem svanger bleven, hvorfore han samme forseelse uagtet, bemelte sit cappellani og præste embede, efter vores forrige, hannem allernådigste gifne brev af dato den 23 juli 1670, fremdeles i alle måder må betiene niude og beholde, såfremt han sig herefter tilbørligen skikker og forholder. Forbydendes ex.
Hafnia 5 maj 1678.

47
Arnt Arntsen frihed for åbenbare skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Arnt Arntsen capellan til Gudum og Lille Vorde sogne, og Anne Pedersdatter som med hverandre til ægteskab trolovede ere, må for deres allerede før deres bryllup, for nær haft omgiengelse, og begangne forseelse for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet, dog skal de derimod være, efter deres middel og lejlighed, noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 13 maj 1678.

48
Søren Nielsen på Fanø, bevilling på ægteskab i 3die led.

C5 Bevilger og tillader, at Søren Nielsen på Fanø, og Anne Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset fornævnte Anne Hansdatter, med bemelte Søren Nielsens afgangne hustru, udi tredie led skal have været beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc.  Hafnia 13 maj 1678.

53
Hr Morten Markus Bering, forseelse med sin hustru efterladt.

C5 G a w, at eftersom hr Morten Markus Bering, sognepræst til Mou sogn i Fleskum herred, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og sig beklage, at hans hustru efter deres bryllup, skal være noget fremmeligere med lifs frugt, end det sig burde, da haver vi efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, såvelsom superintendantens derover i Viborg stift, allerunderdanigst giorte erklæring, at bemelte hr Morten Markusen, ellers skikkeligen og vel haver levnet, af sær kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt hannem, hvis forseelse deri, af hannem kan være begået, så at hand det uanset et kald fremdeles må nyde og beholde, dog med så skiel, at han sig herefter udi lærdom og levnet, som det en retsindig præst vel egner og anstår, tilbørlig skicker og forholder. Forbydendes ex.
Hafnia 24 maj 1678.

54
Hr Lauritz Lambertsen Torstrup, bevilling på ægteskab i anden og tredie led.

C5 bevilger og tillader, at hr Lauritz Lambertsen Torstrup, sognepræst til Lydum og Lønne sogne, i Vester herred, Ribe stift, og Lene Pedersdatter Hegelund, afgangne hr Jens Sørensen Ravnses, må udi ægteskab sammenkomme, uanset fornevnte hr Lauritz Torstrup, bemelte Lene Pedersdatters afgangne husbond, udi anden og tredie led, haver været beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital betale etc. Hafnia 2 juni 1678.

62
Anders Jepsen, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Anders Jepsen af Ørbæk i Ribe stift [Hovensogn?], og Mette Bertelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset fornævnte Mette Bertelsdatter hans forrige afgangne hustrue, udi tredie led haver været beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 19 juni 1678.

65
Hr Jens Pedersen Husbond, opreisning på lejermål.

C5 Wi har af sær kongelig nåde, efter herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begæring, denne gang allernådigst tilgivet og efterladt, Hr Jens Pedersen Husbond, sin in officeo begangne lejermåls forseelse, så at han des uanset, til prædike embedet, igen må befordres og antages, hvor det lovligen ske kan, med så skiel han sig ellers herefter, udi lærdom og levnet ,som det en retsindig Guds ords tiener vel eigner og anstår, tilbørligen skicker og forholder. Forbydendes ex. Hafnia 22 juni 1678.

66
Johan Sohn, frihed for åbenbare skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Johan Sohn på Filstedgård [Trap: Sohngårdsholm], må for sin begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet. Dog skal han tiltænkt være, noget efter sin middel og lejlighed, såsom han med superintendantens, over Ålborg stift, os elskelig velærværdige doctor Mathias Foss, derom kan accordere, til næste hospital først at udgive, såfremt han denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes ex. Hafnia 22 juni 1678.

68
Jep Jensen, oprejsning for sig og sin hustru, i en ærerørig sag.

C5 G a w, at eftersom Jep Jensen, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes han efter en birketings dom af Ballum birketing, den 13 juli anno 1677, udstedt ikke alene selv skal være tilfunden, sine tre mark til os og bonden at bøde, formedelst han nogle ord, han en qvinde ved navn Lehne Jørgens [Lene Jørgens], skal have påsagt, medens end og hans hustru, for hendes på fornævnte Ballum birketing, klagende forurettelse, i samme sag tilkendt at være mindre qvinde. Da haver vi, efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelig nåde og bevægende årsager, hannem og hans hustru, forskrevne sager allernådigst tilgivet og efterladt, så bemelte over dennem ergangne domme, iche må eller skal, komme dennem på deres ære navn og rygte til hinder, forkleinelse eller skade i nogen måde. Thi forbyde vi etc. Hafnia 8 juli 1678.

72
Jens Nielsen Ostrup [Olstrup], confirmation at være vejer og måler i Kolding.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begæres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, lydende ord efter andet som følger. Borgemestere og råd udi Kolding, kiendes og hermed vitterliggiør, at efter den forrige måler og vejermester ved døden er afgangen, så haver vi igen antaget og bestilt Jens Michelsen Olstrup, borger her udi Kolding, at være edsoerne måler og vejermester her sammesteds, udi samme sin bestilling at forholde sig efter kongelig forordning, og haver han for hans umag at niude, den halve måler og vejerpenge, den anden den anden halve part, efter hans kongelig maits nådigst givne privilegier, at give borgemestere og råd rigtig rede og regnskab. Formodes allerunderdanigst, at denne hans bestalling, af hans kongelig majts, allernådigst vorder confirmeret. Til vitterlighed under vores stadssecret og egne hænder, actum Kolding den 3 juni ao 1678. Signeret.
Konfirmeret af kongen 12 august 1678.

73
Peder Jepsen Lybecker, confirmation at være bedemand i Kolding.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, lydende ord efter andet som følger bl a: Rudolph Laust og Baltzer Nielsen borgemestere i Kolding, kiendes og hermed vitterliggør, at efter hans kongel maits allernådigste befaling og tilladelse af dato 3 august 1670, vi haver dygtig befunden og bestilt Peder Jepsen Lybecher, til at være bedemand herudi byen, således at han skal bede til alle begravelser og bryllupper, der herudi byen holdes og anstilles, og det for en billig pris, eftersom de mange vil lade indbede. Dog således, om for borgemestere og råd kommer klagemål, at han alt for meget der fore begierte, de da derpå skal sætte og ordinere en vis taxt, at de på begge sider, ey kunde have at klage. Ellers skal han holde sig mod en hver, udi samme hans embede, senlig og skikkelig, som det sig bør, og efter hans kongelig maits allernådigste brevs indhold, her på udi allerunderdanighed, søge kongens allernådigste confirmation. Kolding rådstue 6 juli 1678.
Konfirmeret af kongen 26 august 1678.

74
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling med Birgithe Lauritzdatter [Birgitte Lauritzdatter]

C5 Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Birgithe Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de med hver andre, som næst sødskende børn er beslægtede. Dog skal de først bevise, samt noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 26 august 1678.

75
Christen Michelsen Frost, beskiermelses brev imod sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom Christen Nielsen Frost, [der står begge efternavne], borger i vor købstad Nykøbing i Mors ,for os allerunderdanigst haver ladet andrage og berette, hvorledes han formedelst stor ulykkelig søskade, i denne besværlige krigstid, således skal være kommen tilbage, at han nu ikke strax, så rigtig og så hastig som han gerne ville, sine creditorer skal kunne fornøje og tilfredsstille, beder derfor om beskærmelses brev. Kongen bevilger 3 års frihed, fra dette brevs dato etc. Hafnia 19 september 1678.

79
Jochum Friderich Pentz hans hustru og børn, at lade dennem betiene af næstliggende sognepræst.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Jochum Friderich Pentz til Åstrup, samt hans hustru fru Kirsten Vorman, tillige med deres børn må /:formedelst hendes langvarende, og ofte hastig angribende svaghed, så og at deres rette sognepræst, vidt derfra skal være boende:/ søge næste, og dennem beleyligste sognekirke, og sig inden og uden kirken, af samme præst udi saligheds sag lade betiene. Dog med sådanne vilkår, at deres rette sognepræst, samt kirken og andre betiente, herved udi deres rettighed intet afgår i nogen måder. Forbydendes ex. Hafnia 26 september 1678.

80
Rasmus Jensen, og Anne Nielsdatter bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre ej nærmere end som forskrevet står, udi slægte eller svogerskab pårørerer. Så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 9 oktober 1678.

85
Niels Nielsen, studiosus, lejermåls forseelse efterladt.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, så og bispen over Ribe stift, os elskelig doctor Peder Kragelunds, derpå giorde erklæring, allernådigst haver efterladt og tilgivet Niels Nielsen, studiosus, hvis lejermåls forseelse, som af hannem begangen er, så han herefter samme forseelse uagtet /:til præstekald, eller anden geistlig bestilling, hvor det lovlig ske kan, må antages og befordres. Forbiudendes ex. Hafnia 12 oktober 1678.

86
Laurits Jensen, og Hillerborg Knudsdatter, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Laurits Jensen og Hilleborg Knudsdatter på Kragheden, udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige hosbonde, skal have været bemelte Lauritz Jensen, i tredie led beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 12 oktober 1678.

88
Niels Lauritzen Vinter af Løgstør, og Jacob Jensen af Østergård, oprejsning i en ærerørig sag, at de en udskreven soldat haver borthjulpet.

C5 G a w, at eftersom Niels Lauritzen Winter af Løgstør, og Jacob Jensen i Østergård, for os allerunderdanigst andrager, hvorledes de imod vores forordning af  9 april 1678 15 art, dem haver forset, i det de på Bjørnsholms mark, formedelst ulykke at afværge, haver hjulpet en person ved navn Niels Sørensen, at bortkomme /:som dennem da uafvidende:/til soldat skal have været udskreven, for hvilken deres forseelse de efter en landstings dom, af Viborg landsting den 26 maj 1677 udsted, skal være dømt på deres ære at lide, som vi under stiftsbefalingsmandens over Ålborg stift, hans herom giorde erklæring, allernådigst erfarer, at de sig med fornævnte undvigte soldats hosbonde, haver forsonet, så han en anden i hans sted igen haver forskaffet, og os derved ingen soldat afgangen er. Da haver vi, efter deres ansøgning og begiering, allernådigst tilgivet og efterladt, så bemelte dom ikke må eller skal, komme dennem på deres navn og rygte til hinder, etc. Hafnia 12 oktober 1678,

91
Ib Nielsen i Ribe, beskærmelses brev imod sine creditorer.

C5 G a w, at eftersom Ib Nielsen, indvåner i Ribe, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han i disse besværlige tider, formedelst sin negoties udlæggelse, og anden tilfælde, således skal være kommen tilbage, at han nu ikke så rigtig, og så hastig som han gerne ville, sine creditorer kan betale, beder derfor om beskærmelses brev. Kongen bevilger ham 4 års frihed fra dette brevs dato at regne,  imod sine creditorers krav etc.  Hafnia 23 oktober 1678.

92
Wogn Jacobsen på Hersomgård og hans hustru, at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 Efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at Wogn Jacobsen på Hersomgård, og hans hustru Agatha Mogensdatter, må for deres med hverandre begangne lejermåls forseelse, idet hans hustru, nogle uger efter deres bryllup, skal være kommen udi barselseng /:denne gang:/ for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet, dog skal de derimod tiltænkt være, noget efter deres middel og lejlighed, og som de med os elskelig Søren Sørensen Glud,  superintendant over Viborg stift, derom kan accordere, til næste hospital at udgive såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes ex. Hafnia 23 oktober 1678.

97
Hr Holger Sørensen, opreisning formedelst hans hustru, af en weltende [vogn], for tidlig er kommen i barselseng.

C5 G a w, at vi efter hr Holger Sørensen, sognepræst i Snedsted sogn [i Wiberg er der kun en Holger Sørensen Schandorff i Snedsted sogn 1677. Længere beskrivelse, han bliver fradømt provste embedet - jeg vil indlægge kopi af dette], herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han den hændelse, som med hans hustru, i det hun af forskrækkelse /formedelst en vogn med hende væltede;/ før hendes rette tid efter deres bryllup, skal have giort barsel, ikke må eller skal komme hannem udi sit præste embede, til hinder eller skade i nogen måde, mens bemelte sit kald, herefter som tilforn niude og betiene, så længe han sig ellers, derudi tilbørlig skicker og forholder. Forbydende ex. Hafnia 9 gbr [oktober] 1678.


 

107
Jens Sørensen af Århus, at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Århus, og hans forlovede fæstemø Birgithe Dinesdatter, [Birgitte Dinesdatter] må for deres begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet. Dog skal de tiltænkt være, noget til næste hospital at udgive etc.  Hafnia 21 december 1678.

109
Niels Hansen i Ålborg, bevilling på ægteskab i 3die led.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Hansen af vor købstad Ålborg, og Johanne Tøgersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.  Hafnia 21 december 1678.

Side 523B

Anno 1679:


9
Christen Hansen af Hammel, opreisning på en sag contra sal Christian Fiskers arvinger.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Hansen af Hammel må på tilbørlige steder, til videre påkendelse, lade indstævne hvis domme som afgangne Christian Fisker ved sine betiente, over hannem siden hans svoger Lauritz Lauritzen i Farre ved døden er afgangen, skal have ladet forhverve /: anlangende en hans og hans afgangne datters umyndige barns tilforn havende eyendoms gård udi Gjern herred, i bemelte Farre liggendes:/ uanset samme domme ere over den ordinaire tid, udi hvilken de efter recessen videre burde at stævne. Dog skal sådan indstævning, med fordeligste og uden ophold ske, og sagen så snart muligt er ved retten udføres, såfremt denne vores opreisning skal nogen magt have. Forbydende ex. Hafnia 17 januar 1679.

20 - 21
Obrist lieutenant Jacob Sparre, anlangende vielse i huset.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Jacob Sparre til Rostrup, vores obrist lieutenant til hest, og jomfru  Anne Juel, må hjemme i huset sammenvies. Dog med så skiel, ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at kirken og des betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, intet afgår. Hafnia 10 februar 1679.

24
Syster salig M Erich Olsens [Erik Olufsens], bevilling på pulsvåder i Limfjorden.

C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilger og tillader, indtil anderledes tilsigendes vorder, at Syster, afgangne M Erich Olufsens, må for sin egen grund i Limfjorden, fra St Hansdag midsommer og til St Bartholomiæ, uden al forhindring fiskeri med pulswåder bruge, når dermed i alle måder forholdes, efter konning Frideric 2de sal oc høyloflig ihukommelse recesses 14de articul, mens om hun på andre tider om året, skulle befindes derimod at bruge pulswåder, eller deslige forbiuden fiskeri, da derfore som vedbør, at stande til rette. Forbiudendes ex. Hafnia 10 februar 1679.

25
Confirmation på en forening imellem M Hans Ramløse, sognepræst i Ålborg, og Maren Bering, salig M Jacob Poulsens samme, sted.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne, imellem magister Hans Ramløse, sognepræst til vor Frue kirke i vor købstad Ålborg, på den ene, og forrige sognepræst sammesteds, mag Jacob Poulsen enke Maren Bering, på den anden side, efter vores allernådigste befaling giorde forening, anlangende hvis bemelte enke af Sønder og Nørre Tranders tiender til årlig gennet gives skulle, lydendes ord efter andet som følger: Såsom hans kongelige maits nådigste befaling af 7 november 1677, os allernådigst er tilskikket, at vi afgangne M Jacob Poulsens enke i Ålborg, ligesom andre enker på landet, nogen vis årlig tillæg, af de tvende uden byen liggende Tranders sogne, allerunderdanigst skulle beskikke, og den imellem hende og hendes mands efterfølger i kaldet, udi billigste måder, og så vidt vi allerunderdanigst formente, merbemeldte sogne at kunne tåle. Da haver vi afvigte 11 december, parterne for os indfaldet, da Hans Ramløse i egen person mødte, og på hendes vegne hr Johannes Jacobsen i Ferslev mødte, blev indgået en forening etc. Ålborg 4 januar 1679. Konfirmeret af kongen 17 februar 1679.

26
Engelbrecht Raders i Viborg, bevilling om becken for kirkedørene.

C5 bevilget og tilladt, at Engelbreth Raders fra vor købstad Viborg, som udi itzige krigstid, imellem Odeval og Marstrand, af fienden, hvis gods og formue han havde, er fratagen, og udi arrest på nogen tid anholden, hvorover han med hustrue og børn, i største armod og elendighed er geråden. Må godtfolk om hjælp, her udi Danmark besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne lade udsætte, for alle og enhver som af christelig medlidenhed, hannem noget at give ville. Forbiudendes ex. Hafnia 21 februar 1679.

30
Søren Jensen, bevilling at være bartsker i Ålborg.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, at der ikkun nu udi vor købstad Ålborg, trende bartskerer skal være, j det sted at der altid fire haver været. Da haver vi, efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, samt vores geheimeråd og stiftsbefalingsmand over Ålborg stift, os elskelig hr Envold Parsberg til Pallisberg, ridder, hans allerunderdanigst indgivne erklæring, allernådigst bevilget og forordnet, at Søren Jensen som bartsker kunsten tilbørligen lært haver, må og skal, tillige med være bartsker i Ålborg, hvorfore han tilforpligtet være, sig derudinden troligen og flittigen, at lade finde og ellers alle dennem, som hans tieneste kunne behøve, således at opvarte og betiene, som han agter at ansvare, så at ingen med billighed kunne have årsag, sig over hannem at besværge. Forbydendes etc. Hafnia 15 marts 1679.

35
Lauritz Jepsen, på Fanø ægteskabs bevilling.

C5 bevilger og tillader, at Lauritz Jepsen på Fanø, og Anne Iversdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre, udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 22 marts 1679.

36
Jens Lauritzen Hareslev, studiosus, lejermåls forseelse efterladt.

C5 Efterlader og tilgiver, Jens Lauritzen Hareslev, studiosus, sin begangne lejermåls forseelse, så han herefter til præste embede, eller anden geistlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må antages og befordres, desligeste må han for bemelte lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet. Dog skal han, noget efter sin middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital udgive, såfremt han denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia 22 marts 1679.

37
Claus Sørensen, studiosus, oprejsning for lejermål.

C5 Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver vi tilgivet og efterladt Claus Sørensen, studiosus, hvis forseelse som af hannem med hans nu havende ægte hustru, førend deres bryllup er beganget, så han des uagtet til præste embede, og andre geistlige bestillinger, må antages og befordres hvor det lovligen ske kan. Forbydendes. Hafnia 22 marts 1679.,

 Apri - intet at afskrive.

51
Claus Sørensen Schandrup, at være latinsk skolemester ved Skanderborg

C5 G a w, at vi allernådigst haver forordnet og beskikket, Claus Sørensen Schandrup, til at være latinske skolemester ved vort slot Skanderborg, så tillige med samme skoletieneste, betiene slots degne kaldet sammested, udi den forrige, nu ved døden afgangne skolemester og degn, Toer Jacobsens sted, og derfor nyde den samme løn som slotsdegnen og skolemesteren, der samme steds, af os årligen haver været tillagt, såsom hans formand det hidtil fuldkommeligen nydt haver. Forbyder etc. Hafnia 21 maj 1679.

54
Boeld Hansdatter, [Bodil Hansdatter] salig Johan Andersen i Horsens, bevilling at hr Peder Munch, capellan, må over hendes lig giøre ligprædiken.

C5 Efter Boeld Hansdatter j vor købstad Horsens, hendes allerunderdanigste ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at når hun ved døden afgår, må capellan der samme sted, hr Peder Munch /: som hidindtil skal have været hendes skrifte fader:/ over hendes lig ligprædiken gøre, dog at sognepræsten derved intet afgår. Forbydendes. Hafnia 24 maj 1679.

55
Karen Johansdatter i Ribe, at være forskånet for åbenbare skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Karen Johansdatter, af vor købstad Ribe, må for begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet. Dog skal hun noget til næste hospital udgive ,såfremt hun denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes.  Hafnia 26 maj 1679.

56
Hans Jørgen Majoner, og Jacob Hasse i Viborg, fire års frihed for deres creditorer.

C5 G a w, at eftersom Hans Jørgen Majoner, og Jacob Hasse, rådmænd udi vor købstad Viborg, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes de formedelst denne besværlige tids beskaffenhed, på deres handel og næring, således skal være svæchet, at de nu ikke så rigtig og hastig, som de gerne ville, deres creditorer skal kunne fornøje og tilfredsstille, beder der om beskærmelses brev. Kongen bevilger og tillader, at de må på 4 års tid, fra dette brevs dato at beregne, må være fri og forskånet, for alle deres ind og udlandske creditorers krav og tiltale etc. Hafnia 26 maj 1679.

57
Søren Sørensen fra Enge udi Tønder amt, bevilling om becken for kirkedørene.

C5 efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Søren Sørensen fra Enge? udi Tønder amt, som med en sær sygdom skal være beladen ,og udi største elendighed geråden, må godtfolk her i vort rige Danmark, om hjælp til sin hustru og børns underholdning besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte for  alle og enhver, som af christelig medlidenhed hannem noget derudi give ville. Forbydendes etc. Hafnia 27 maj 1679.

58
Otte Skeel commerce råds, frues ligs begravelses opsættelse.

C5 bevilger og tillader, at os elskelig Otto Skeel til Birkelse, vores commerce råd, må lade sin afgangne frues ligs begravelse, så længe henstå over den ordinaire tid opsætte, som han det selv begierendes er. Forbydende etc. Hafnia 29 maj 1679.

59
Christen Nielsen Ocved, bref at må holde en båd eller færge kog, at overføre folk med imellem Ålborg og Sundby.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, så og os elskelig hr Envold Parsberg etc, hans allerunderdanigste giorde erklæring, samt udi henseende til hvis skade, Christen Nielsen Ocved i nærværende krigs tid af fienden /:som hvis skiberum på reysen fra vor købstad Ålborg, og hid skal have taget:/ tilføyet er, allernådigst haver bevilget og tilladt, at fornefnte Christen Nielsen, må med en liden båd eller kog imellem Ålborg og Sundby fare, og overføre hvis rejsende ledige personer, som det begierendes er, når de store færger ikke går, og derfor lade sig nøje med den betaling, for færgeløn der ved stedet, som der om kongelig udgangne ordinantz tillader. Dog skal han gifve der af til færgepenge, årligen 1 rixdaler, som amtets jordebog med forbedres skal. Forbydendes etc. Hafnia 30 maj 1679.

60
Mathias Friis, opreisning i en mordsag.

C5 G a w, at vi eftersom Mathias Friis, vores amtsskriver over Koldinghus amt, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes en vores bonde, ved navn Niels Christensen i Erritsøe, udi fornævnte Koldinghus amt, for en rum tid siden, er død funden og formenes, at være ihielslagen, hvilken sag skal være forsømt i rette tide efter loven, at eftermoles og påtales. Da haver vi, efter hans underdanigst giorte ansøgning og begiering, forskrevne sag allernådigst oprejst og fornyet, at derpå efter lands loven, må tales og procederes, ligesom det i rette tide, kunde have været sket etc. Hafnia 30 maj 1679.

Juni - juli intet at afskrive.

68
Peter Petersen, at være bartsker på Læsø

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, så og os elskelig Christen Skeel Jørgensen til Sostrup, ridder etc, hans herom allerunderdanigst giorde erklæring, allernådigst haver beskikket og forordnet Peter Petersen, som bartsker kunsten tilbørligen skal have lært, til at være bartsker på Læsø. Thi skal han forpligt være, sig derudinden troelingen oprigtigen og flittig at lade finde, og alle dennem som hans tieneste kunde behøve, imod billig betaling opvarte og betiene, som han agter at forsvare, og ingen med billighed kunne have årsag, sig over hannem at besverge, såfremt han ikke derfor vil stande til rette. Hafnia 17 august 1679.

69
Mourits Christensen, at være sogne degn og klokker i Randers.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, så og borgermestre og råd i vor købstad Randers, deres allerunderdanigst giorte erklæring, allernådigst haver beskikket og forordnet Mourits Christensen, til at være sogne degn og klokker, i bemelte vor købstad Randers, udi den forrige nu ved døden afgangne Lauridz Hansens sted, og derfor at niude, ligesådan løn og indkomst, som hans formand med rette nydt haver, udi hvilken hans bestilling, han sig uden billig klage, tilbørlig haver at skikke og forholde, såfremt han samme bestilling agter at nyde, og ellers at stande til rettet. Hafnia 17 august 1679.

71
Niels Jacobsen, at være bedemand i Randers.

C5 G a w, at vi efter Niels Jacobsen, indvåner i vor købstad Randers, tillige med borgemestere og råd, deres herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver beskikket og forordnet, fornævnte Niels Jacobsen, til at være bedemand i Randers, til hvis trolovelser, bryllupper og begravelser, som der i byen forefalder. Udi hvilken hans bestilling, han sig skikkeligen og vel skal forholde, og enhver tilbørlig og sømmelig begegnelse, såvel som for sin forretning, med en billig betaling lade nøje, såfremt han samme bestilling agter at nyde, og ellers der foruden, ikke vil stande til rette som vedbør. Hafnia 18 august 1679.

72 - 73
Christian og Jochum Griese, confirmation at være trommeslåer i Fredericia, og ellers med deres instrumenter, at lade sig bruge på landet.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøgning og begiering, vores allernådigste confirmation på hosfølgende bestallings brev lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Præsident, samt borgemestre og råd, udi den kongelig Stabelstad Fredericia, giør vitterligt, at år efter Guds byrd 1676, onsdagen den 26 september, for rådstue holdtes i præsidentens hus sammesteds, haver vi på stadens vegne, antaget og tilladt Frands Gries borger og bager her samme steds, hans tvende sønner, navnlig Christian Griese og Frandz Griese, at være byens og borgerskabets trommeslagere, her i byen, og at de skulle nyde, for deres tro og flittig tjeneste ,begge samme årligen, tiufve rixdaler, hvilke forskrevne 20 rdr udbetales, med 5 rdr kvartårlig. Actum anno die et loco ut supra (L S).
Konfirmeret af kongen  21 august 1679.

74
Knud Lang, rådmand i Lemvig brev, på et begravelse sted i Sandsted kirke udi Thy.

C5 G a w, at eftersom Knud Lang, rådmand i Lemvig, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans hustrus moder, afgangne sal Peder Jacobsen, fordum sognepræst til Sandsted sogn i Thy, hans efterladte enke, en liden begravelse i Sandsted kirke, efter recessens anledning haver ladet fundere og beskoste, med hvis vederlag derfor til kirken, giort haver, foruden at samme begravelse, endog af bemelte sl her Peder Jacobsens arvinger, kirken uden bekostning skal vedligeholde. Da haver vi efter ansøgning og begieringen , samt stiftamtmanden over Ålborg stift, os elskelig hr Envold Parsberg, hans derpå giorte erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at fornævnte Knud Lang og hans hustru /:som skal være bemelte sal Peder Jacobsens eneste barn:/ må bemelte begravelse nyde, eftersom den ej heller til  flere skal være funderet. Dog skal den, eftersom den før er rørt, af arvingerne og vedkommende, kirken uden skade og udlæg, holdes ved magt, så og en billlig kendelse til kirken give, når nogen lig der nedsat vorder. Hafnia 30 august 1679.

79
Skipper Anders Remblen, fra Grenå, bevilling anlangende, becken for kirkedørene.

C5 Efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at skipper Anders Remblem fra vor købstad Grenå, som sit førte skiberum med indehavende lading [ladning], udi denne krigstid, af en svensk Caper er fratagen, og derover udi armod, skal være geråden, må godtfolk her i vort rige Danmark, om hielp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte, for alle og enhver som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi give ville. Hafnia 1 september 1679.

80
Peder Bendsen til Haunø, bevilling at vies i huset.

C5 Bevilger og tillader, at os elskelig Peder Bendsen til Haunø, vores assessor udi commerce collegio, og jomfru Drude Foss, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies. Dog med så skiel, ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, desligeste, at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, intet derover afgår.
Hafnia 2 september 1679.

81
Niels Andersen og Birthe Terkildsdatter, at være fri for åbenbare skrifte.

C5 bevilger og tillader, at Niels Andersen og Birthe Terkilsdatter, må for deres med hverandre /:efter at de tilsammen udi ægteskab vare forlovede:/ begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål ,være fri og forskånet. Dog skal de derimod tiltænkt være, noget til næste hospital at udgive. Hafnia 7 september 1679.

84
Lauritz Jacobsen af Kærup i Jylland, bevilling om becken for kirkedørene.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Lauridz Jacobsen af Kærup udi Janderup sogn, som sin  hørelse  haver mistet, og ellers formedelst disse besværlige tider, således er geråden i armod, at han nu intet haver at hielpe sig, sin hustru og sex små børn frem med, må godt folk her i Danmark, om hjælp til lefnet middel besøge, så og becken for kirkedørene i købstædernes lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi give ville.
Hafnia 12 september 1679.

85
Tøger Lassen, brev på Lindholms bro indkomst, imod dens vedligeholdelse.

C5 allernådigst bevilget og tilladt, at Tøger Lassen vores land commissarius i vort land Nørre Jylland, må nyde og oppeberge, al hvis indkomst, som til Lindholm broes vedligeholdelse i Kær herred lagt er. Dog skal han derimod forpligt være, forskrevne bro tilbørlig og forsvarligen at lade vedligeholde, så ingen med billighed sig derover skal have at klage, såfremt han denne benådning, agter at nyde, Hafnia 13 september 1679.

86
Jens Lauridsen, herredsfoged i Løve herred i Riberhus amt, at må bo på en gård i Hviding herred.

C5 G a w, at eftersom Jens Lauridzen, herredsfoged i Løv herred, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes den gård han i fornævnte Løv herred haver, ikke skal være således, at han den endnu kan bebo, da haver vi efter ansøgningen, samt stiftsbefalingsmandens over Ribe stift, hans giorte erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at han fremdeles må blive boende på den gård han nu iboer, som udi Barsbøl by i Skærbæk sogn er beliggendes. Dog at bemelte herredsfogderi, og tilbørlige forretninger, ikke derved forsømmes, eller forhindres. Hafnia 13 september 1679.

Oktober - november: intet at afskrive.

93
Jens Olufsen i Haderslev, privilegie på giestgiveri, tillige med den forrige.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, så os elskelig Conrad greve af Reventlow, ridder, vores cammerherre, landsråd og amtmand over Haderslev amt, hans herom allerunderdanigst giorte erklæring, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Olufsen, indvåner i vor købstad Haderslev, må der samme sted, tillige med den der allerede forordnede og priviligerte herbergerer eller giestgiver, offentlig herberge og vertshus holde, såvel for posten som for alle og  enhver, som der igennem rejser, og hannem besøgendes vorder. Dog skal han derimod tiltænkt være, samme herberg og vertshus, ustraffelig indrettet anstille og holde, at ingen med billighed sig derover kan have at besverge, og derimod nyde hvis privilegie, og benådninger recessen tillader. Hafnia 8 december 1679.

97
Forbud anlangende klittetag.

C5 G a w, at eftersom sal og høyloflig ihukommelse konning Christian dend 3die, udi sin recesses 6te artikel, allernådigst haver forbudet, at ingen under høyeste straf, må opslå, opryche, eller i nogen måde ødelægge klittetag, eller de tørm? som gror på strandbachen, eller i klitten, imod det Vester hav, i vort land Jylland, på nogle få år således skal have taget overhånd, at en del af vores lande derover skal være blefne øde, os til merchelig afgang udi vores årlige indkomster, og hvis det iche i tiide forekommes, til en ubodelig skade og undergang, for det hele land. Da hafver wi allernådigst for godt anset, ved dette vores åbne brev, at fornye og igentage, såsom vi og hermed alvorligen fornyer, og igien tager, bemelte sal og høyloflig ihukommelse, konning Christian dend tredies recesses 63 articel, således at den udi alle sine ord og puncter, uryggeligen holdes og efterkommes skal, hvorfor og alle og enhver, strengeligen skal være anbefalet, at ingen  under lifs straf, fordrister sig til at opryche eller afskiære klittetag eller andet, som groer på sandbacherne, hvorved sådan sandflugt forårsages kunde. Thi biude og befales, vores ambtmænd, ambtskrivere, fogeder, samt alle øfrigheds mænd, og andre vedkommende, der over flittelig indseende at have, og sig herefter udi alle måder, at rette og forholde, så kier dennem vores nåde er, og under straf som vedbør, gifvet etc. Hafnia 11december 1679.

98
Georg Rudolp Krieger, brev alene at være bartsker og chirurgus i Thisted.

C5 G a w, at wi efter Georg Rudolph Kriegers, samt borgemestre og råd, udi vor købstad Thisted, deres tillige med hannem, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, såvel som og, os elskelig Jørgen Friis til Lindholm, vores amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, hans allerunderdanigst giorte erklæring, haver bevilget og forordnet, indtil anderledes tilsigende vorder, bevilger og forordner Georg Rudolph Krieger, må og skal alene være bartsker og chirurgus, i fornævnte Thisted by, og udi amtet, hvorfor han skal forpligtet være, sig derudinden med oprigtighed og troskab at lade finde, og ellers alle denmem som hans tieneste kunde behøve, således at opvarte og betiene, som han vil ansvare og bekiendt være. Hafnia 16 december 1679.

100
Oluf Nielsen, skipper af Års [Århus], bevilling becken for kirkedørene.

C5 G a w, et eftersom Oluf Nielsen, skipper og indvåner i vor købstad Århus, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han udi nest forgangen krigstid, af en fiendtlig Caper, med sit førende skiberumme og gods, er bleven opbragt, og til Dynkierchen fangen henført, hvorover han med hustru og børn, i stor armod skal være geråden. Da haver vi, efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at han godt folk her i vort rige Danmark, om hielp må besøge, så og frem for nogen anden, becken for kirkedørene udi købstæderne lade udsætte, for alle og enhver som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi give ville. Hafnia
23 december 1679.

Side 595

Anno 1680:

Side 598b

6 - 7

Søren Jensen Bartsker i Ålborg og hans hustru at være fri for åbenbare skrifte.

C5 G a w, at eftersom Søren Jensen bartsker i vor købstad Ålborg for os allerunderdanigst haver ladet andrage hvorledes hans hustru nogle uger for tidlig efter deres bryllup udi barselseng kommen er. Da haver vi efter hans allerunderdanigste ansøgning og begiering allernådigst bevilget og tilladt, at fornævnte Søren Jensen og hans hustru må for åbenbare skrifte være fri og forskånet, dog skal de herimod tiltænkt være, noget efter deres middel og lejlighed og som de med superintendanten til næste hospital at udgive, kan accordere om.
Hafnia 12 januar 1680.

8
M Søren Jensen Reenberg, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader at os elskelige hæderlige høylærd mand magister Søren Jensen Reenberg [Jens Reenberg], rector scholæ i vores købstad Viborg og Anna Maria Schlange må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led skal være  beslægtet. Dog skal de først bevis så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 12 januar 1678 [1680?].

16
Hr Mogens Gundersen, åbent brev om pengene af kirkerne til sin præstegårds opbyggelse.

C5 G a w, at eftersom os elskelig og vellærd hr Mogens Gundersen, sognepræst til Ellidshøj og Svenstrup sogne i Viborg stift, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes præstegården der sammesteds, ikke aleneste ganske skal være forfalden, men endog ingen rugsæd for dette år, til den skal være, da haver vi af kongelig nåde og udi allernådigste henseende til hans os, allerunderdanigste giorte tro tieneste og erlidne store skade, allernådigst bevilget og tilladt, at  han til sin præstegårds opbyggelse og anden nødvendig, må af hver kirke i vor land Nørre Jylland, hvortil vi selv haver jura patronatus, og dertil befindes at være ved middel og formue, en rigsdaler nyde etc. 
Hafnia 7 februar 1680.

17
Fru Alette von der Cammer, sal Leonhardt Marselis ligs begravelses opsættelse.

C5 bevilger og tillader, at afgangne fru Alette von der Cammer, sal Leonhardt Marselis til Dueholms closter, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hendes arvinger det self begierer. Forbydendes etc. Hafnia 9 februar 1680.

19 - 20
Ouge Pedersen at være stadsskaffer i Fredericia.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, lydendes ord efter andet [bl a] Christopher Nielsen, præsident, Gustavis Jansen, Gerhard Lohman, Jørgen Beyer og Jens Juel, rådmænd udi den kongelige stabelstad Fredericia, giøre vitterlig, at som Ertman Silleman, forrige stadsskaffer ved døden er afgangen, så haver vi efter udgangne forordning, antagen og tilladt, såsom vi hermed antager og tillader, erlige og velagte mand Ouge Pedersen, borger og indvåner her i staden, at må være stadsskaffer herud Fredericia, nemlig at bede til bryllupper, begravelser og andre vertsskaber, som her samme steds forefalder og sker. Dog skal han tilforpligt være, alle og enhver som hans tieneste fornøden haver, med tilbørlig flid og redbonhed at betiene, imod lovlig og liderlig betaling, såfremt han denne bevilling agter at nyde.  Fredericia 15 januar 1680.
Konfirmeret af kongen1 marts 1678.

21
Andreas Gahler at være bartsker i Horsens.

C5 vi haver beskikket og forordnet Andreas Gahler, som udi næst forleden krigstider, under vores arme for feltsker tient haver, til at være bartsker udi vor købstad Horsens,  thi skal han være os absolutte oc souveraine, og forpligt være, sig derudinden troligen oc flittigen at lade finde, og ellers alle dennem som hans  tieneste kunde behøve, således at opvarte og betiene, som han agter at ansvare, så at ingen  med billig klage haver årsag, over hannem at besverge. Hafnia 9 marts 1680.

24 - 25
Åbent brev, om sal Jørgen Frises begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at vores forrige amtmand, over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, afg Jørgen Frises ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, indtil tiden og lejligheden dertil vil tilstede. Hafnia 13 marts 1680.

26
Jens Jacobsen af Ølgod i Lundenes amt, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Jens Jacobsen af Ølgod sogn i Øster herred udi Lundenes amt, og Mette Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.  Hafnia 15 marts 1680.

27
Mads Frandsen af Ovsted sogn i Skanderborg anlangende becken for kirkedørene.

C5 Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at Mads Frandsen af Ovsted sogn i Skanderborg amt, som formedelst sin høje alderdom, aldeles intet til sit lefnets ophold skal kunne fortiene, må godt folk her  i Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget der udi give ville.
Hafnia 16 marts 1680.

28
Maren Jensdatter af Varde, at må flytte til Ribe.

C5 G a w, at vi  efter allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at  Maren Jensdatter, afgangne Jens Nielsens i vor købstad Varde, med hendes midler derfra byen må flytte til Ribe, når hun tilforn har betalt og erlagt, hvad hun kunne restere at betale i Varde. 19 marts 1680.

29
Hr Jacob Jensen, præst til Gimming og Lem sogne, anlangende hjælp til sin præstegårds opbyggelse.

C5 G a w, at eftersom os elskelig hr Jacob Jensen Hobro, sognepræst til Gimming og Lem sogne, for os allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes hans præstegård, formedelst hans formands fattigdom, skal være nedfalden og fast øde, og han selv i hans armelige tilstand, den ey kan lade opbygge og reparere. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt at han af hver af vores kirker udi Århus stift, som befindes at være ved middel og forråd, må nyde og bekomme 1 sldr. 19 marts 1680.

31
Hans von Møhlengracht, beskærmelses brev imod sine creditorer.

C5 bevilger og tillader, at Hans vom Møhlengracht, må på to års tid fra dette brevs dato, for alle hans ind og udlandske creditorers krav være fri og forskånet. Hafnia 20 marts 1680.

April - intet at afskrive.

41
Niels Iversen fra Sønderhede, bevilling på ægteskab i svogerskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader, at Niels Iversen fra Sønderhede og Maren Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset fornte Maren Nielsdatter, med hans forrige afgangne hustru udi tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 19 maj 1680.

42
Jens Clausen, studiosus leyermåls forseelse efterladt, og forskånet for åbenbare skrifte.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, samt os elskelig superintendant Mathias Fos over Ålborg stift, hans allerunderdanigst giorte erklæring, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Jens Clausen Høgh, studiosus sin begangne leyermåls forseelse, så han denne gang for åbenbare skriftemål må være fri og forskånet, og desuagtet til geistlige bestillinger antages, hvor det lovligen ske kand, dog skal han tilforn efter forordningen af 16 maj 1647, nøjagtig vidnesbyrd føre, at han sig ellers foruden den forseelse skikkelig og vel, forholdt haver, samt noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 19 maj 1680.

44
Birgithe Pedersdatter [Birgitte Pedersdatter], bevilling på en kro og des tilhørerige hus i Thorsager.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering,  samt erklæring fra stiftsbefalingsmanden over Århus stift, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Birgitte Pedersdatter udi Thorsager, må niude og beholde det krosted samme steds, som hendes afgangne husbond Jens Sørensen, den 12 marts anno 1672, af os allernådigst have forundt været, så og blive boende i det hus i Thorsager som hun nu iboer, som hendes husbond og hun selv stedt haver. Dog hun den årlige afgift i rette tid betaler, så og i det øvrige efter recessen i alle måder sig retter, såfremt hun ey vil stande til rette. Hafnia 21 marts 1680.

45
Thomas Hansen Momme, beskærmelsesbrev imod sine creditorer.

C5 G a v, at eftersom Thomas Hansen Momme af vor købstad Ålborg, allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes han formedelst den store skade, han af de fjendtlige caperer udi næst forleden krigs tid, ved hans varers borttagelse til søes lidt haver, således skal være kommen tilbage, at han nu ikke sine creditorer ,så strax om han gerne ville, kan betale, beder om beskærmelses brev. Kongen bevilger 4 års frihed fra dette brevs dato. 22 maj 1680.

47
Peder Christensen Blichfeld, studiosus, oprejsning efter at han sine privelige academicas var fradømt.

C5 G a v, at eftersom Peder Christensen Blichfeld, studiosus, den 23 juli 1677 formedelst nogen begangen forseelse, af vores høyste ret tildømt sine privilegie academica at miste, og vi af adskillige attester og skudsmål, allernådigst erfarer, at han sig siden den tid, skikkelig og vel skal have forholdet, da haver vi  bemelte forseelse, allernådigst tilgivet og efterladt, således den ikke skal være, eller komme ham i hans studeringer, eller befordring til geistlig embede og bestillingen, hvor det lovligen ske kan, til hinder etc. Dog at han sig herefter, sømmeligt og skikkeligt levnet fører etc. Hafnia 22 maj 1680.

48
Hans Jensen, at må bruge farveri i Ribe og Århus stifter.

C5 haver allernådigst bevilget og tilladt, at Hans Jensen, vores forrige betiente ved vores provianthus, her sammesteds, må udi hvilken af vores købstæder i Århus eller Ribe stifter, hvor han sig nedsætter og borgerskab tager, farveri håndværk og persning, og hvis dertil hører oprette. Hafnia 26 maj 1680.

56
Fru Sophia Amalia Lindenou, sal Claus Dås, beskærmelses brev. Bevilges 4 års frihed fra dette brevs dato.
Hafnia 29 maj 1680.

57
Anders Jensen? af Ålborg og Sidsel Jensdatter, leyermåls forseelses efterladelse, item at komme sammen i ægteskab.

C5 tilgiver og efterlader, hvis leyermåls forseelse, som Anders Nielsen? [2 stavemåder]af vor købstad Ålborg, og Zidsel Jensdatter [2 stavemåder] med hverandre haver beganget, i det bemelte Anders Nielsen, med fornte Sidsel Jensdatters forrige husbonde, j tredie led haver været beslægtet. Desligeste haver, vi og hermed allernådigst bevilget og tilladt, at de med hverandre, udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 30 maj 1680.

61
Jes Hansen på Fanø, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 bevilger og tillader at Jes Hansen og Maren Hansdatter på Fanø må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 2 juni 1680.

69
Peter Sonnix beskærmelse brev for sine creditorer.

C5 G a v, at eftersom Peter Sonnix, indvåner i Fredericia, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans formedelst erlidende skade, i adskillige måder, så og at en stor del af hans midler, før næste forgangne krigstider, på mange steder vidtløfteligen er udestående, så han ikke kan erlæggge betaling til sine kreditorer,. Bevilges 4 års frihed. 11 juni 1680.

75
Niels Mortensen af Thy, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader at Niels Mortensen, og Maren Michelsdatter af Torsted udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital betale etc. Hafnia 7 juli 1680.

76
Abraham Knoor, brev at må bruge hans farver håndværk, udi hvilken købstad han i Danmark lyster.

C5 G a w, at efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst havet tilladt og bevilget at Abraham Knoor, må sig i hvilken købstad i Danmark han lyster, sin næring med farver håndværk bruge og fortsatte etc. Hafnia 15 juli 1680.

77
Nathan Moses, bevilling på tobaks spinderi at indrette, i hvilken købstad i Jylland eller fyrstendømmet Slesvig det hannem lyster.

C5 G a w, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Nathan Moses af vor stad Altona, må sig i hvilken købstad han lyster i Jylland eller Slesvig nedsætte, så og tobaksspinderi indrette, og  til dette tobaksblade indføre, når han betaler told efter toldordinantzen etc. Ribe 18 juli 1680.

78
Præsident Mathias Worm, confirmation anlangende hans begravelses sted i Ribe domkirke.

C 5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begæres vores allernådigste confirmation ,på efterskrevne tvende breve, lydendes ord efter andet bl a: Kiendes jeg mig Niels Jørgensen Seerup, sognepræst og pt værge til domkirken i Ribe, at jeg haver bevilget og samtykt, høyactbare sal præsident Mathias Worm, og hans arvinger, den begravelses sted udi hvilken Anders Jacobsen, fordum byfoged udi Ribe, tilforn nedsat og begrave, er som præsidenten sig tilforhandlet har, af erlig og gudfrygtig qvinde Johanne Madsdatter, sal Anders Jacobsens efterleverske, som havde brev af doctor Ludvig Pouch, da kirkeværge, at skulle nyde sin begravelse og leyersted hos sin salig mand, når hun ved døden afgik, som hun derpå præsidenten givet haver [Mere over flere sider].Ribe 16 juli 1679. Konfirmeret af kongen 18 juli 1680.

81
Peder Thomesen Sejerslev, studiosus, oprejsning anlangende, at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5  G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Peder Thomesen Sejerslev, studiosus, hans med hans hustru begangne forseelse, idet hun efter deres bryllup, for tidlig i barselseng er kommen, så at han desuagtet til præsteembede og andre gejstlig bestillinger må befordres og antages, hvor det ellers lovligen ske kan. Ålborg 23 juli 1680.

82
Jørgen Jensen og Maren Jacobsdatter bevilling, at være fri for åbenbare skrifte, for begangne leyermål.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Jørgen Jensen og Maren Jacobsdatter af Riberhus amt, må for deres med hver andre begangne leyermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de noget til næste hospital udgive etc. Ålborg 23 juli 1680.

84
Lazarus Abraham Jøde, bevilling at må nedsætte sig i Fredericia.

C5 bevilger og tillader, at Lazarus Abraham Jøde, må sig udi vor stabelstad Fredericia, med hustru, børn og tieneste tyende nedsætte, og nyde samme friheder og benådninger, som andre indvånere nu nyder. Hafnia 3 august 1680.

88 - 89
Mogens Schou, apoteker i Randers, at nyde frihed efter apoteker ordinanzens 12 post.

C5 bevilger og tillader, at Mogens Schou, apoteker i vor købstad Randers, må efter apoteker forordningens 12 punk, for formynderskab og andre borgerlig byens bestillinger og indqvartering, aldeles være fri og forskånet.  Hafnia 4 august 1680.

90
M Peder Clausen, sognepræst i Ålborg, anlangende hans indkomst, item om nådsens år til hans hustru, efter hans død.

C5 G a w, at vi haver bevilget og forundt, mag Peder Clausen, sognepræst til St Bodils kirke i Ålborg, at må til hans kald, nyde samme indkomst og tillæg, som hans formand har nydt, i lige måde som dennes hustru, må hans hustru efter hans død, annum gratiæ et refusionnis nyde [et gratis år]. Hafnia 18 august 1680.

94
Anordning om ægteskab i 3die led på Anholt, derom læs udi jyske missiver i Århus, en befaling til D Erich Grave, bisp j Århus den 18 august 1680.

97
Søren Pedersen af Ebeltoft, anlangende becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at Søren Pedersen fra vor købstad Ebeltoft, som udi næst forleden krigstid, med sine redere førende skiberum, med indehavende ladning, af fjendtlig capere mist haver, hvorover han i sin høje alderdom, i største armod er geråden, må godt folk i vort rige Danmark, om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene lade udsætte, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed, hannem noget derudi ville give.  Hafnia 18 august 1680.

98
Maren Christens af Skærbæk sogn i Hviding herred i Jylland, brev anlangende becken for kirkedørene.

C5 G a w, at vi haver bevilget og tilladt, at Maren Christens af Skærbæk i Hviding herred, hvis søn navnlig Simon Christensen, for 6 år siden, på en rejse fra Holland til Ostindien, af Tyrken fangen skal være bleven opbragt, må godt folk om i vort rige Danmark ,om hjælp til hans rancon besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, frem for andre, som ikke i lige tilfælde, vores allernådigste brev bekommen haver, lade udsætte, for alle og enhver, som af christen medlidenhed, hende noget derud i give ville. Hafnia 29 august 1680.

100
Christen Sørensen, af Århus anlangende becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, Christen Sørensen fra vor købstad Århus, som udi nogle års tid skal have været blind, og sin middel og formue, for sit syn igen at erlange, til doctor og læge udgivet, må godtfolk her i Danmark, om hjælp til lefnets ophold besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte etc. Hafnia 10 august 1680.

113 - 114
Mouritz Christensen, degn til St Mortens kirke i Randers, at være bedemand sammesteds.

C5 Bevilger og tillader, at Mourits Christensen, degn til St Mortens kirke i Randers, må formedelst sin løns ringheds skyld, foruden det hannem allerede betroede embede, også for bedemand herefter i Randers være, tillige med Niels Jacobsen, som derpå tilforn vores allernådigste brev, skal have bekommet, ubehindret at lade sig bruge af alle og enhver, som hans tieneste sammesteds, kan behøve.
Hafnia 25 september 1680.

116
Engel Elisabeth Grasten, at være fri for åbenbare skriftemål.

C5  vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Engel Elisabeth Grasten, må for hendes begangne leyermåls forseelse, for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet. Dog skal hun noget til næste hospital udgive, såfremt hun denne vores benådning agter at nyde.
Hafnia 28 september 1680.

122
Anders Thomesen af Øster Å i Vendsyssel, om becken for kirkedørene, at udsætte.

C5 G a w, at vi haver bevilget og tilladt, at Anders Thomesen, af Øster Å i Serreslev sogn i Jerslev herred, hvis hus og gård med, indeværende formue, af en ulychelig ildebrand skal være fortæret, hvorover han med hustru og børn, i største elendighed skal være geråden, må godt folk her i Danmark, om hjælp til lefnets ophold besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne udsætte etc.
Hafnia 11 oktober 1680.

135
Jochum Brandt confirmation, at være musicus instumentalis i Horsens.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Borgemestere og råd og Horsens giør vitterligt, at vi  haver antaget og bestaltet, erlig og velacthe og kunstrig mand Jochum Brandt, til at være musicus instrumentalis, i Horsens by, og må han sig alene med sine svende, for billig betaling, herudi byen lade bruge, af hvem hans tieneste begierer og behøver, hans livs tid, os så længe han sig efter sin udgivne forpligt, af dato 4 september 1676, til borgemestere og råd forholder etc. 28 december 1678.
Konfirmeret af kongen 25 oktober 1680.

136
Adam Jespersen at være musicus instrumentalis i Randers.

Ca5 G a w, at eftersom Jacob Sørensen Wander, forrige instrumentalis i vor købstad Randers ved døden er afgangen, da haver vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, samt borgemestre og råds giorde erklæring, allernådigst bevilget og forordnet, Adam Jespersen til at være musicus instrumentalis i Randers, hvorfore han skal tiltænkt være sig derudinden tilbørlig at skikke og forholde etc.
Hafnia 29 oktober 1680.

November side 672b

Slut på denne bog.

Roll 63333 the beginning.

 Side 674

145
Hans Adolph Wernern confirmation at være stads chirurgis i Fredericia.

C5 G a w at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begiere, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallings brev, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Præsident, borgemestere og råd giøre vitterligt, at vi år efter Guds biurd 1680 torsdagen den 1 juli, for os på vores rådstue, præsenterer erlige, kunstrige og velfornemme mand M Hans Adolph Wernern, chirurgus, som begierede her i staden at niude sit borgerskab, derpå han haver anlovet at være og blive, vores allernådigste herres allernådigste herre konning, den ganske kongelige hus og souverrainitet, samt denne stad og fæstning huld og tro, hvorpå han og haver aflagt den sædvanlige borger ed, er borger vorden, og stadens allernådigst meddelte privilegier, ligesom anden medborgere.. Derefter er han antaget og bevilget, såsom vi hermed antager og bevilger, for nogen anden, til videre anordning, at være stadens chirurgus for rådstuen og den ganske borgerskab alene for billig betaling så længe han samme sin bestilling og kunst, uden billige påklage, troligen, flittigen og vel forestår og betiener, og ingen indpas eller forhindring ham at giøre.
Konfirmeret af kongen 11 november 1680.

146
Jens Sørensen Møller fra Dejret, om becken for kirkedørene.

C5 bevilger og tillader, at Jens Sørensen Møller fra Dejret, udi Tved sogn, hvis hus og gård med indehavende gods og formue, af ulykkelig ildebrand er bleven opbrændt, og derefter med fattige hustru og børn i største armod er geråden, må godt folk her i Danmark om hjælp besøge, så og becken for kirkedørene i købstæderne, lade udsætte for alle og enhver, som af christelig medlidenhed hannem, noget derudi give vilde. Hafnia 13 november 1680.

149 - 150
Jørgen Olufsen Kattrup, beskiermelse brev udi en drabssag, at udføre.

C5 G a w, at eftersom Jørgen Olufsen Kattrup, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han af en person, navnlig Christen Præst for et drab, skal være beskyldt, som i august 1678, udi Hofved? skov skal være begangen, hvorudi han beklager sig uskyldig, og derfor fornemmer sig for samme sag, sig ved retten at ville befri, og til den ende dette vores allernådigste beskærmelses brev, til  formenende ret lovligen at udføre, haver været begierendes. Kongen bevilger ham beskærmelse, så han fornævnte sag fri og ubehindret, udi egen person, ved lov og ret må udføre etc. Hafnia 17 november 1680.

153
Johan Reichfordt, confirmation at være bartsker i Ringkøbing.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Såsom Barthomolæus Syndal, forrige bartsker her i Ring købing, for kort tid siden er ved døden afgangen, og byen en i hans sted igen behøver, og den erlig og kunstrig person, Johan Reichfordt født i Doriau udi Saxen land, af samme profession sin tieneste byen præsenterer, og agter her på stedet sit bopæl og forblive. Da vi borgemestere og råd, ham antaget til byens bartsker, og så længe hans sig ærligen og skikkeligen forholder, efter hans til os udgivne revers, må han her hos os bo og bygge, og aleneste nyde alt hvis her i yen kan falde, hans profession anlangende, og dersom nogen uden byen hans tieneste kunne behøve og begiere, da at lade sig bruge, såfremt byens patienter ikke bliver forsømte. Ringkøbing 6 august 1680.
Konfirmeret af kongen 3 december 1680.

154
Christian Worm bevilling på ægteskab i svogerskabs 3die led.

C5 bevilger og tillader at Christian Worm udi Korslund i Hellevad sogn udi Vendsyssel og Karen Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun hans afgangne hustrue udi tredie led skal have været beslægtet, dog skal de først bevise, så og noget til næste Hospital udgive etc. Hafnia 7 december 1680.

159
Cort Stochman i Fredericia confirmation på et testamente til salig Lyder Ridderhuses enke og børn i Ålborg.

C5 G a w at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne testamente, lydendes ord efter andet [bl a].  Eftersom jeg underskrevne Cort Stochman, borger og indvåner udi Fredericia min handel og brug en rom tid herudi Danmark med min salig broder Ditmar Stochman hafver haft, og som min salig broder nu ved døden er afgangen, og jeg hvis ringe midler vi tilhørte og havde udi fellig efter hans død, efter oprettede contract imellem hannem og mig af dato 11 januar 1679 uskift og upåtalt skulle niude efter kongelig maj allernådigste  derpå gifne confirmations formelding, da som jeg nu er ved temmelig alder, og ikke kunne vide hvor snart Gud mig også herfra vil hedenkalde, det ringe jeg efterlader mig alligevel kunne komme mine arvinger herudi riget til gode efter som jeg dog formedelst Guds bistand det samme tillige med min salig broder det her i riget forhvervet haver, så haver jeg af velbetench hue sluttet og ofverveyet at på hans Kongl Majst allernådigste behag og confirmation at ville have forholdet eftersom ieg min søster søns sal Lyder Ridderhuuses enke Dorethe Pedersdatter fore boendes udi Ålborg med hendes børn og hvis dennem af deres salig fader var efterladt til mig begieret og indtaget haver, til den ende, at fornte Dorethe Pedersdatter med mig udi min alderdoms svaghed skulle have opsyn, og når jeg ved døden afgår, da  hun til hendes fem små umyndige børns opdragelse uden andre udlændiske arvinger indtale uforseglet, uvurderet og for registreret at nyde, når gælden som kunne befindes var afdragen, de midler jeg oc min salig broder hafde efterladt, indtil enten hun kunne vorde tilsinds at forandre sig eller børnene kunne vorde deres egne værger og da med hverandre skifte, så at enken halvdelen og børnene halvdelen af hvis ringe midler efter mig findes kunne.  Fredericia 29 oktober 1680 Cort Stoch. Attesteres af Amanuel Cirsovius og Christopher Sørensen Læsøe, Jens Nielsen Festeller?. Konfirmeret af kongen 21 december 1680.

160
Frederich Sehested, bevilling på ægteskab i andet led.

C5 bevilger og tillader at os elskelig Frederich Sehested og jomfru Else Rotkirek til Krogsgård [stavning ok men vel Rotkierk] må udi ægteskab sammenkomme uanset de med hver andre j andet led skal være beslægtede. Dog skal de først på tilbørlige steder bevislig giøre at de hver andre ey nermere end som forskrevet står udi slegt eller svogerskab pårører, så og et hundrede rixdaler til neste hospital udgifve, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes etc Hafnia 21 december 1680.

161 - 162
Christen Lauritzen fra Vanfeld herred om becken for kirkedørene.

C5 G a w at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Christen Lauritzen fra Vandfeld herred, som ved adskillige tilslagne uleiligheder udi armod skal være geråden, må godt folk her i vort rige Danmark om hielp besøge, så og becken for kirkedørene i købstederne lade udsette, for alle og enhver, som af christelig medlidenhed hannem noget derudi gifve ville. Forbydendes. Hafnia 21 december 1680.

163
Henrich Erichsen confirmation at være bedemand i Ålborg.

C5 G a w at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestalling, liudende ord efter andet [bl a] Daniel Kalow og Jacob Urbansen, borgemestre j Ålborg giøre vitterlig, at efter Kongelig Maits allernådigste forordning, vi haver bestilt og hermed bestiller, erlig og velagt mand Henrich Erichsen til at være bedemand til bryllupper og begravelser her udi byen udi hvilken bestilling han sig haver at forholde som en ærbar og fin dannemand vel anstår og betiene godt folch i bemelte tilfald, tilbørligen og med flid, som det sig bør, så ingen med rette sig skal have over hannem at beklage, hvorimod han haver at nyde såsom andre før hannem nydt haver, og haver han om kongens confirmation på denne bestilling at gøre.  Ålborg 3 april 1677.
Konfirmeret af kongen 28 december 1680.

 

Ikke flere sager på denne film, derefter følger register som jeg ikke anvender da alle sager er efterset.

Færdig med læsning og afskrift Film fra Rigsarkivet M 534476

jyske registre år 1674 – 1680.

 

 

 Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til Index

 Jyske forside

 Til jyske  1681 - 1684   Til forrige side