Film 528709 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år
1689-1694.

 

Indeholder bl ægteskabs bevillinger - begravelser - bestallinger - bevillinger - degne og præste sager - fri proces - håndværk og handel - lejermål - ophævelse af ægteskab - testamenter -  uskiftet bo osv.

Nb:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ekstrakter af de sager jeg har valgt at medtage - bevillinger til ægteskab er dog alle medtaget. [disse er også på siderne bevillinger til ægteskab].

Der er ikke rettet til nu-dansk.

De mange bestallinger, skyldes formentlig bekræftelser [ed] til den nye konge, da teksten i det store og hele er ens, har jeg i mange ekstrakter kun skrevet navn - sted og dato.
 

Ved søgning skriv eventuelt kun nogle af bogstaverne.

Jyske registre Book 5252 - C 1660 - 1699

Begyndt læsning film M 528709 fra Rigsarkivet

År 1689 - 1694

Anno 1689

Januar:

5
Peder Sørensen, bestalling at være herredsskriver i Støvring og Nørre Hald herreder samt  Glenstrup Birk. Hafnia 8 januar 1689.
[INGEN TEKST]

8
Thomas Thomasen, rådmand i Randers confirmation på en contract med obr Mathias Nummesen, anlangende Ouse mølle, og bevilling at fare fort med hans vejermølles opbyggelse for/ved Randers. [Se tidligere].

C5 G a v, at eftersom hos os er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne contract, der  bl a lyder således: I den hellige trefoldigheds navn, ere vi underskrevne forenet, at jeg Mathias Nummesen til Brustgård, afstår min mølle kaldet Ouse mølle, til rådmand Thomas Karmark, at han årligen skal svare mig af samme mølle landgilde 32 tdr godt rugmel, eller rug og det med penge årlig efter capitels køb til snapsting, at betale fra førstkommende 1689, møllen overdrages til Thomas Karmark, med den påboende møller Mikkel Sørensen, som herefter skal være Thomas Karmark alene hørig og lydig, dog at han sin livstid nyder den af min sal formand Peter Lassen, med ham giorde contract, og som Mikkel Sørensen, når han enten kvitter møllen eller ved døden afgår, bør efter contracten følge at levere møllen med qværne og huse, fuldkommen godt og nyt. Holbæk den 21 december 1688 M Numsen Thomas Karmark. Konfirmeret af kongen 8 januar 1689.

11
Hr Hans Guldborg, opreisning formedelst hans hustru er kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup.

Vi haver allernådigst tilgivet og efterladt hr Hans Guldborg, sognepræst til Ramme sogn i Bøvling amt, sin med sin hustru begangne forseelse, idet at hun er kommen nogle uger for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet, sit kald må betjene, med så skiellig, han sig ellers herefter udi lærdom og levnet, som det en retsindig guds tiener eigner og vel anstår, tilbørligen skikker og forholder.
Hafnia 12 januar 1689.

20
Anders Nielsen Såbye, bestalling anlangende byfogderiet i Kolding, item bevilling på en vis løn af det uvisse der i byen, så at nyde hans forseglingspenge forud. Hafnia 5 februar 1689.

21
Velland Poulsen Koustrup bestalling, at være herredsfoged i Hassing og Refs herreder i Thy. Hafnia 9 februar 1689. [Kan være Mellands Poulsen]

22
Svend Svendsen at være rådmand i Fredericia. Hafnia 9 februar 1689.

25
Statholder Gyldenløve latinsk pas på skibet Laurvig, hvorpå en skipper Jans Thiesen i Ålborg, at løbe udi øster eller vester søen.
Hafnia 23 februar 1689.

26
Jens Cronius, hidtil rådmand i Kolding, bestalling at være øverste rådmand i Fredericia.
Hafnia 23 februar 1689.

27
Peder Lauritzen Thes, confirmation på Øster og Vester Hassing kald i Vendsyssel og det uagtet at han ei er sine 25 år.
26 februar 1689.

31
Jens Karmark bestalling at være vice borgmester i Randers, Hafnia 9 marts 1689.

32
Jens Karmark vice borgmester i Randers brev at være fri for hvis førend hand til rådmand ibid forordnet blev, passeret er.
Hafnia 9 marts 1689.

35
Hr Anders Andersen Thorning, brev på en rigsdaler af hver kirke i Århus stift.

C5 G a v, at eftersom hr Anders Andersen Thorning, sognepræst til Høbjerg [Højbjerg] sogn i Århus stift, for os allerunderdanigst har andraget, hvorledes hans præstegård for kort tid siden af ulykkelig ildebrand skal være afbrændt og lagt i aske. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han til opbygning,  af hver kirke i Århus stift, som dertil middel og formue haver, må nyde en rdr. Hafnia 16 marts 1689.

31
Jens Karmark bestalling at være vice borgmester i Randers, Hafnia 9 marts 1689.

32
Jens Karmark vice borgmester i Randers brev at være fri for hvis førend han til rådmand ibid forordnet blev, passeret er. Hafnia 9 marts 1689.

 

37
Emmiche Ernstsen bestalling at være byfoged i Thisted.

Vi haver beskikket og forordnet Emmiche Ernstsen, herredsfoged i Hillerslev og Hundborg herreder udi Thy, til at være tilligemed byfoged i Thisted etc. Hafnia 23 marts 1689.

38
Peder Nielsen Kastberg, bestalling at være byskriver i Holstebro.

Beskikker Peder Nielsen Kastberg, herredsskriver i Hijerum og Ginding herreder og Sevel birk,  til at være tillige byskriver i Holstebro, udi den forrige ved døden afgangne byskriver Albret Nielsen Reinkes sted. Hafnia 26 marts 1689,

44
Oluf Jensen bestalling, at være byfoged i Ringkøbing.
Beskikker Oluf Jensen, til at være byfoged udi afgangne Lauritz Guldbergs sted.
Hafnia 30 marts 1689. [Ingen tekst].

47
Poul Fabricius, bestalling at være byfoged i Skive.

Beskikker Poul Fabricius herredsfoged udi Salling til at være tillige med byfoged i Skive udi Jens Kierulfs sted, som derfra formedelst hans forseelse til landstinget skal være dømt, såfremt at den ergangne landstings dom for vores høyesteret om han ellers agter did at appellere, vorder ved magt kendt. Hafnia 3 april 1689.

48
Anders Rasmussen Brønstorp, bestalling på herredsfogderiet i Århus stift.

Beskikker Anders Rasmussen Brønstorp, til at være vice herredsfoged udi Nørre herred i Århus stift, så at når den nuværende herredsfoged Peder Sørensen, formedelst alderdom og svaghed, eller anden lovlig forfald, bestillingen ej selv kan opvarte, må han den betiene.
Hafnia 9 april 1689.

49
Mads Madsen, at være borgmester i Kolding.
Beskikker og forordner Mads Madsen, til at være borgmester udi vor købstad Kolding. Hafnia 13 april 1689.

50
Morten Christensen i Kildesbæk, seddel på ægteskab.

Bevilger og tillader, at Morten Christensen i Kildesbæk og Kirsten Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal være hans halve farbroders datter datter, dog skal de først bevise etc. Hafnia 13 april 1689.

53
Jens Nielsen Korsted konfirmation på bedemands og klokker bestilling i Holstebro.

C5 G a v, at eftersom Peder Christensen Jegind, hidindtil bedemand og klokker i Holstebro, med byfogedens, samtykke samme tjeneste til Jens Nielsen Korsted, skal have afstanden, da haver vi efter hans ansøgning, hannem til fornævnte bedemands og klokker bestilling allernådigst konfirmeret etc. Hafnia 23 april 1689.

57
Simon Andersen af Vester Brønderslev, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Simon Andersen af Vester Brønderslev, og Anna Olufsdatter af Abildgård i Jerslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden i tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først etc. Hafnia 27 april 1689.

58
Hr Hans Hansen Bang, opreisning formedelst, at hans hustru kommer for tidlig i barselseng.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt, hr Hans Hansen Bang, capellan i vor stabelstad Fredericia, hvis forseelse han med sin hustru haver begået, i det at hun befrygter sig for tidlig i barselseng, efter deres bryllup at komme, så at han desuagtet sit capellani fremdeles må niude og betiene, efter vores hannem derpå allernådigste meddelte brev, så længe han ellers i lærdom og lefnet, som det en retsindig Guds mand tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 27 april 1689

60
Oluf Tuesen bestalling, at være vejer og måler i Ringkøbing.

Eftersom borgmestere og råd i Ringkøbing, haver antaget Oluf Tuesen til at være vejer og måler sammesteds, da ville vi efter hans ansøgning, allernådigst samme allernådigst have confirmeret og stadfæstet etc. Hafnia 4 maj 1689.

61
Bendt Winter brev, at være assessor i collegio consistoriali.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, os elskelig Bendt Winter, til at være assessor i collegio consistoriali. Thi skal han være os, som sin absolut og souverain arve konge og herre etc.  Hafnia 11 maj 1689.

62
Hr Knud Skyt, sognepræst til Søndbjerg og Odby sogne, bevilling at nyde en rigsdaler af hver Kirke i Ålborg stift.

Eftersom hr Knud Skyt, sognepræst til Søndbjerg og Odby sogne i Refs herred, for os allerunderdanigst klageligen haver andraget, hvorledes han med sine, formedelst den store skade, som han på hans præstegård, samt hans midler og formue, af en ulykkelig ildebrand den 17 marts sidst forleden haver lidt, i en meget slet tilstand skal være geråden, da haver vi bevilget og tilladt, at han af hver Kirke over alt i Ålborg stift må nyde en rigsdaler. Hafnia 11 maj 1689.

64
Hans Jacobsen confirmation, at være klokker og kordegn ved Viborg domkirke.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallings brev, lydende bl a: Kendes vi underskrevne nu residerende ved Viborg domkirke, at såsom Hans Bertelsen Wolch, forrige klokker og kordegn til denne, nu ved døden er afgangen, og til den tjenestes fortsættelse, en anden behøver, er i blandt andre ere forekommen en person, ved navn Hans Jacobsen, som vi formoder til tjenesten beqvem at være, så haver vi hannem, på kongens behag, kaldet og beskikket, til at være klokker og kordegn, så længe han fører et skikkeligt levnet, og tilbørligen og uden al forsømmelse, forretter hvis samme bestilling, inden og uden Kirken vedkommer etc. Viborg 18 april 1689. Konfirmeret af kongen 11 maj 1689.

67
Hr Christen Jørgensen, sognepræst til Haverslev og Albæk sogne, brev at nyde en rigsdaler af hver Kirke i Århus stift.

Eftersom hr Christen Jørgensen, sognepræst til Haverslev og Albæk menigheder, allerunderdanigst klageligen haver andraget, hvorledes hans præstegård med al havende middel og boskab, den 7 april sidst forleden, ved en ulykkelig ildebrand, formedelst et tjenestefolks skødesløshed, skal være bleven afbrændt, hvorfra han selv, som under ilden faldt, og sin højre arm i stykker slog, neppe med livet skal være undkommen, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han  til hjælp til opbyggelsen, må nyde  en rigsdaler af hver Kirke i Århus stift. Hafnia 18 maj 1689.

68
Niels Baltzersen bestalling, at være rådmand i Kolding.

Vi haver beskikket og forordnet Niels Baltzersen, indvåner i Kolding til at være rådmand sammesteds, thi skal han etc. Hafnia 25 maj 1689.

73
Jonas Jonasen Falck, farver i Ålborg, brev at må lade indrette et farveri og perseri i Mariager. Hafnia 28 maj 1689.

Notat: Dette brev uaffordret og casseret.

Side 52b.

76
Jens Lauritzen Risom, brev at være assessor i cammer collegio.

Vi haver beskikket og forordnet, os elskelig Jens Lauritzen Risom, til at være assessor i Cammer collegio og skal han være etc.
Hafnia 1 juni 1689.

77
Tideman Pedersen Lovman, bestalling anlangende byskriveriet i Kolding.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Tideman Pedersen Lovman, til at være by og rådstueskriver i Kolding, i afgangne Jørgen Andersen sted. Thi skal han være etc.  Hafnia 1 juni 1689.

78
Anders Hansen, bestalling anlangende byskriveriet i Randers.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Anders Hansen til at betiene Jørgen Madsen, by og rådstueskriver i Randers, i hans bestillings forretninger, når han formedelst svaghed eller anden lovlig forfald, da ei selv kan gøre, dog ei noget derfor, af hans indkomst og rettighed at prætendere, eller sig tilegne, videre end de selv indbyrdes kan forenes om, men dersom han Jørgen Madsen overlever, eller bestillingen i andre lovligen ledig vorder, må han med den løn indkomst og rettighed, som formanden nydt og haft haver, virkeligen tiltræde. Thi skal han etc. Hafnia 4 juni 1689.

82
Jørgen Hansen, bestalling at være rådmand i Varde.

Beskikker og forordner Jørgen Hansen, til at være vice rådmand i Varde, så at når Jens Madsen Rask, rådmand samme steds, formedelst alderdom og svaghed, eller anden lovlig forfald, sin bestilling ei selv kan opvarte, må og skal han denne betiene, foruden noget af hans indkomst og rettighed derfor at niude etc, men hvis hannem denne overlever, eller pladsen på  anden måde ledig bliver, skal han samme niude etc. Hafnia 11 juni 1689.

83
Søren Jensen af Fuglslev, ægteskabs bevilling i tredie led.

Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Maren Sørensdatter, af Fuglslev sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 17 juni 1689.

84
Jens Pedersen, bestalling at være rådmand i Kolding.

Eftersom Iver Skeel, rådmand i Kolding ved døden er afgangen, da haver vi beskikket og forordnet, Jens Pedersen til at være rådmand samme steds. Thi skal han etc. Hafnia 6 juli 1689.

86
Peder Bendtzen Anker, brev at må holde værtshus i Bælum by i Ålborghus amt.

C5 G a v, at vi efter Peder Bendtzen Anker af Ålborg, hans herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han udi Bælum sogn i Hellum herred, må lade indrette et kroe og værtshus, og derudi falholde øl, brændevin og anden slags drik for rejsende, og andre om det kunne behøve og begiere. Dog skal han dermed efter loven, og vores i slige tilfælde, udgangne forordninger, tilbørligen vorder forholdet. Hafnia 6 juli 1689

87
Thomas Bering bestalling, at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herreder, i Viborg stift.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet Thomas Bering, til at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herred, i den forrige nu ved døden afgangne, Frandz Christensens sted. Thi skal han etc. Hafnia 6 juli 1689.

94 - 95
Peter Jessen bestalling, at være rådmand i Århus.

Eftersom Jens Christensen Veierslev, rådmand i Århus, samme sin bestilling på vores allernådigste behag, afstanden haver, da haver vi igen allernådigst beskikket og forordnet,   Peter Jessen, til at være rådmand sammesteds. Thi skal han etc. Hafnia 30 juli 1689.

96
Hans Bodtsersen [Bødtsersen], på Mandø bevilling på ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Hans Bodtsersen, og Margrethe Bundsdatter på Mandø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 3 august 1689.

97
Niels Pedersen i Nibe, bevilling på ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Mette Jacobsdatter af Nibe, må i ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 3 august 1689.

99
Hr Jens Mortensen Holst, opreisning formedelst, at hans hustru er kommet for tidlig i barselseng, efter deres bryllup.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt hr Jens Mortensen Holst, sognepræst til Junget og Torum sogne i Viborg stift, hans med hans hustru begangne forseelse, i det hun efter deres bryllup, nogle uger for tidlig i barselseng skal komme, så at han sit præstekald desuagtet, fremdeles må nyde og betiene, så længe han sig  ellers derudinden, som det en retsindig Guds ords tiener eigner og vel anstår, tilbørligen skikker og forholder. Frederiksborg den 17 august 1689.

100
Anders Madsen, bestalling at være herredsfoged i Hvetbo og Kier herreder.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Anders Madsen til at være herredsfoged udi Hvetbo og Kier herreder, i den forrige ved døden afgangne herredsfoged Mathias Pedersens sted. Thi skal han etc. Frederiksborg den 17 august 1689.

Side 71:

103
Rasmus Sørensen Hegedal, bevilling på værtshus og krohold i Fjellerup.

Eftersom for os allerunderdanigst er andraget, hvorledes i Fjellerup by et værtshus, såvel for de sejlende, der udi havnen forårsages at kaste anker, som for andre rejsende på landet, uforbigiengelig skal behøves. Da haver vi efter ansøgning, samt stiftbefalingsmandens givne erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at Rasmus Sørensen Hegedal, et forsvarlig værtshus og kro, for reisende og andre vedkommende i Fjellerup, må lade indrette og holde, så længe han sig dermed tilbørligen, og uden billig klage efter loven om krohold, skikker og forholder. Frederiksborg 7 september 1689.

106
Sylvester Bech, bestalling at være vejer og måler i Ringkøbing.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi bevilget og tilladt, at Sylvester Bech må nyde og betiene, vejer og måler bestilling i Ringkøbing, udi afgangne Oluf Tuesens sted, så længe han sig derudinden tilbørligen skikker og forholder etc. Hafnia 18 september 1689.

107
Jens Andersen Kolding, brev at være herredsskriver i Sønder Lyng og Meddelsom herreder samt Tånum og Velling birker.

Eftersom Lauritz Jensen, herredsskriver udi Sønder Lyng og Meddelsom herreder samt Tånum og Velling birker, formedelst tiltrædende alderdom og skrøbelighed, samme sin bestilling, på vores allernådigste behag haver afstanden, da haver vi i hans sted beskikket og forordnet, Jens Andersen Kolding, til at være herredsskriver i bemelte herreder og birker. Thi skal han etc. Hafnia 18 september 1689.

108
Jens Cronius, bestalling at være borgmester i Fredericia.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Jens Cronius, øverste rådmand i Fredericia, til at være herefter virkelig borgmester sammesteds, udi Steen Hansen Overbergs sted, som vi derfra, formedelst alderdom og svaghed, allernådigst haver forløvet [afstået], dog så længe han lever, skal Jens Cronius lade sig nøje med den indkomst og rettighed, som til fornævnte hans rådmands embede ligger. Thi skal han etc. Koldinghus 28 september 1689.

111
Bertel Pedersen af Ho i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen af Ho, her i Ribe stift, og Karen Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Ribe 7 oktober 1689.

112
Oluf Christian Engeltofts, brev på et værtshus i Jerne sogn, Strandby eller Bollersager, på vejen til Hjerting, at må lade indrette.

Efter Oluf Christian Engelstoft, indvåner her i vor købstad Ribe, hans allerunderdanigste ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han foruden de tvende kroer, han i Sønderho sogn på Fanø og ved Gredstedbro, her i Riberhus amt i fæste haver, må lade indrette og holde er herbergere og værtshus i Jerne sogn, Strandby eller Bollersager, på vejen til Hjerting, med gode logementer, samt mad, vin og øl for de rejsende, og andre som det kunde behøve og begiere, dog at dermed efter loven, og vores i slige tilfælde, udgangen forordninger, i alle måder tilbørligen vorder forholdet etc. Ribe 7 oktober 1689.

113
Magdalena Sibilla, afgange Mogens Skovs, bevilling at må forestå apotechet i Randers, under Johan Rheimers provision, og han at nyde apotechet, når hun det vil afstå.

Efter Magdalena Sibilla, afgangne Mogens Skovs, indvånerske og apotecher i Randers, hendes allerunderdanigste ansøgning og begæring, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hun apothechet fremdeles, under Johan Reimers provision og opvartning, må lade betiene og forestå, såfremt han med facultatis medicæ attest kan bevise, sig dertil dygtig at være befunden, og bliver hun til sinds apothechet at afstå, må hun til ham, frem for nogen anden overdrage etc.  Ribe 7 oktober 1689.

117
Oluf Jensen, at må tillige med byskriveriet i Lemvig, må være tillige herredsskriver i Skodborg herred.

118
Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Oluf Jensen tillige med byskriveriet i Lemvig, fremdeles at være herredsskriver til Skodborg herredsting. Thi skal han være etc. Hafnia 19 oktober 1689.

120
Frands Kros i Fredericia, som sig i ægteskab med en bager enke haver indladt, må sig af samme håndværk, tillige med sin sædvanlig vinhandel, ernære.

Vi haver, efter allerunderdanigste ansøgning, samt os elskelig præsident borgmestere og råd deres givne erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at Frands Kros, indvåner i Fredericia, som sig med en bagerenke skal have forlovet, må tillige med hende bager handtværk bruge, så og derhos af den vinhandel han hidindtil der på stedet haft have, fremdeles ernære, så længe de anlangende begge forskrevne poster, uden retmæssig klage, tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 19 oktober 1689.

121
Hr Jacob Frantzen i Hejslev?, ægteskabs bevilling i tredie ked.

Efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hr Jacob Frantzen til Hejslev?, og Lisbeth Jensdatter Bredal, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 26 oktober 1689.

124
Seddel anlangende lejermåls forseelse efterladelse, af Niels Offersen, med en som hannem i tredie led, skal have været beslægtet begået.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi af sær kongelig nåde, denne gang allernådigst tilgivet og efterladt, Niels Offersen og Maren Andersdatter Stigård /:som hannem udi tredie led skal være beslægtiget:/begangen lejermåls forseelse, såfremt de hinanden ei nærmere end som forskrevet, står i slægt eller svogerskab pårører. Dog skal han derimod pligtig være, noget efter hans middel og leilighed, samt superintendantens, billig sigelse, til næste hospital udgive etc. Hafnia 16 november 1689.

126
Hans Thommesen af [Hans Thomsen] Farup ved Ribe, bevilling på ægteskab i tredie led.

bevilger og tillader, at Hans Thommesen af Farup i Ribe stift, og Anne Hansdatter i Kærbøl, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 3 december 1689.

129
Tøger Pedersen, bestalling at være byfoged i Holstebro.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Tøger Pedersen Hvas, herredsfoged i Hjerm og Ginding herreder, samt Sevel birk, til at være tillige med byfoged i Holstebro, udi Christen Andersen Hillesborgs sted, som samme bestilling, på vores allernådigste behag afstået haver. Thi skal han etc. Hafnia 24 december 1689.

130
Hans Sørensen Overberg, bestalling at være rådmand i Fredericia.

Vi haver beskikket og forordnet, Hans Sørensen Overberg, til at være rådmand i Fredericia. Thi skal han etc.
Hafnia 24 december 1689.

131
Marqvor Thommesen [Marqvor Thomsen] af Vester Halne, seddel om lejermåls efterladelse og ægteskabs bevilling.
Hafnia 24 december 1689.

131
Marqvor Thommesen af Vester Halne, seddel om lejermåls efterladelse, og ægteskabs bevilling.

Efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, haver vil allernådigst tilgivet og efterladt, Marqvor Thommesen af Vester Halne i Kær herred, sin med sit næstsødskende barn, begangne lejermåls forseelse, så derhos allernådigst bevilget, at han med hende, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 24 december 1689.

132
Thomas Steffensen af Vendsyssel, seddel på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Thomas Stephensen fra Agdruo i Sulsted sogn i Vendsyssel, og Anne Nielsdatter af Torslev sogn sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hans moders fader, og hendes farfader, skal have været halv sødskende, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 24 december 1689.

136
Skipper Ludvig Koel af Ålborg, latinsk pas på skibet Cornelia, tilhørende capitain Jan Siwers.  31 december 1689.

Side 98

Anno 1690.

Januar:

3
Mogens Rosenkrantz, anlangende brændeved med hans egen pram fra Overgårds ladested, til Kalkovnene at må overføre.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Nogens Rosenkrantz til Overgård, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes vores forrige byfoged i Mariager, afgangne Anders Christensens efterleverske Sidsel Bloch formedelst en bevilling, vi hende den 11 april 1685, på en pram i Mariager fjord, til brændeveds overførsel, alene at holde, allernådigst har meddelt, skal søge at formene veds udskibning på overbroed (ok) ladested, som på hans gård Overgård, skal være bygt, og han nu for os allerunderdanigst har demonstreret, at han fornævnte ladested alene skal være berettiget. Haver vi efter slig beskaffenhed, allernådigst bevilget og tilladt, at han hans egen brændeved, med egen pram, fra nævnte ladested til kalkovnene må lade føre, dog skal samme pram ej til andre udlejes etc. Hafnia 11 januar 1690.

6
Jesper Adamsen, anlangende instrumentist bestilling i Randers.

Efter Adam Jespersens Muus, instrumentist udi Randers, hans allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, så og magistratens givne erklæring, have allernådigst bevilget og forordnet, at hans søn Jesper Adamsen, må og skal bemelte bestilling opvarte og betiene, når faderen, formedelst svaghed, eller anden lovlig forfald, det ej selv kan forrette, mens efter hans dødelig afgang, eller om bestillingen i andre måder ledig bliver, hannem i samme embede succedere, og tillige med den anden værende instrumentist, Rasmus Andersen, betiene alle og enhver, som han tieneste kunne behøve, imod billig betaling, efter den ligning imellem bemelte Jesper Adamsen og Rasmus Andersens fader, forhen skal være giort, så længe han sig derudinden tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 14 januar 1690.

9
Rasmus Andersen til Søgård, hans hustrues ligs begravelses opsættelse.

Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Rasmus Andersen til Søgård, hans afgangne hustrues ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som han det behøver, eller begirendes vorder. Hafnia 18 januar 1690

11-12
Peder Tommesen Schavenius [Peder Thomsen Scavenius], lejermål efterladt.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, samt os elskelig doctor Henrich Borneman, superintendant over Ålborg stift, hans erklæring, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt Peder Tommesen Schavenius, studiosus, hvis lejermåls forseelse, han med sin hustru skal have begået, før de i ægteskab med hverandre kommen er, så han desuagtet til præste embede, eller anden geistlig bestilling, må kaldes og befordres, hvor det lovligen ske kand, såfremt han efter loven kan bevise, at han sig ellers foruden forskrevne lejermåls forseelse, skikkelig og tilbørlig forholdet haver, og han denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 28 januar 1690

17
Skipper Gørbrand Jacobsen, af Horsens latinsk pas på skibet St Johannes. Hafnia 15 februar 1690.

18
Skipper Hans Sonnichs, af Århus latinsk søpas på skibet St Johannes. 18 februar 1690.

23
Skipper Mathias Pedersen, af Århus latinsk søpas på sit førende skiberom Fortuna kaldet.
1 marts 1690.

25
Oluf Christian Engelstoft, om krohold og værtshus udi Ribe stift, udi sin og et hans barns lifstid.

C5 G a v, at vi efter Oluf Christian Engeltofts, allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt  stiftbefalingsmandens givne erklæring, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  han i landsbyen Hjerting, udi Skats herred, ved søkanten, to mile fra Varde, et forsvarligt værts og herbergerhus for de rejsende, må indrette, og udi sin og et hans børn livstid, med forsvarlig logement, samt nødtørftig mad, øl og andre slags drikkevarer, imod billig betaling, alene holde. Dog skal han rette sig efter loven og andre vedkommende, allerede udgivne eller her efter udgående forordninger, såfremt han denne benåding agter at nyde. Hafnia 11 marts 1690.

26
Skipper Mickel Lauritzen, latinsk søpas på skibet Retfærdighed. Hafnia 11 marts 1690.

29
Skipper Hans Samuelsen, latinsk søpas på skibet St Anna. Hafnia 18 marts 1690.

30
Skipper Claus Henrichsen, af Århus latinsk søpas på skibet Fortuna.
22 marts 1690.

31
Skipper Morten Mortensen, latinsk søpas på skibet Tranen.
22 marts 1690.

37
Christen Andersen Brun, som på sin ære er dømt, oprejsning, findes i Sjællandske åbne breve den 31 marts 1690.

40
Skipper Just Pedersen af Ålborg, latinsk søpas på skibet Claritas kaldet. Hafnia 5 april 1690.

44
Mandrup Justsen, brev at være herredsskriver i Støvring og Nørre Hald herred, samt Glenstrup birk i Århus.

C 5 G a v, at eftersom Peder Sørensen, forrige herredsskriver til Støvring og Nørre Hald herred, samt Glenstrup birk i Århus stift, ved døden skal være afgangen, da haver vi i hans sted, allernådigst beskikket og forordnet Mandrup Justsen, til at være herredsskriver i fornte steder. Thi skal han være os etc. Hafnia 12 april 1690.

45
Jacob Hagelsen, confirmation at være klokker og graver, til den tyske Kirke i Fredericia.

C 5 G a v, at eftersom Jacob Hagelsen, indvåner i vor stabelstad Fredericia, den 20 marts sidst forleden, i nærværende år af magistraten sammesteds, er antaget og beskikket, til at være klokker og graver til den tyske Kirke der i byen, da ville vi efter ansøgningen, samme beskikkelse confirmere og stadfæste etc. Hafnia 12 april 1690.

46
Skipper Simon Pedersen Bahs, af Ebeltoft latinsk søpas på hans skiberom kaldet Kalundborg. 
12 april 1690.

56
Skipper Niels Andersen Kruse af Århus, latinsk søpas på hans førende skiberom Sorte Oxe.
3 maj 1690.

57
Hartvig Jockum Bekke, bestalling at være herredsfoged i Sønderlyng og Medelsom herreder, samt Tanum birk.

I tekst samt Tanum og Velling birker i Viborg stift, i den forrige ved døden afgangne herredsfoged Adam Hansens sted. 
Hafnia 10 maj 1690.

58
Jens Hansen, confirmation at være dele foged i Ribe.

Beskikkes til at være delefoged i Ribe by i den forrige ved døden afgangne sal Niels Jacobsens sted. 
Hafnia 10 maj 1690.

59
Morten Værn, bestalling at være vejer og måler i Århus.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallings brev, der bl a lyder ord for ord, såsom Tyge Simonsen denne bys vejer og måler, ved døden er afgangen, haver vi  forordnet Morten Værn, borger her sammesteds,  at være vejer og måler i den afdødes sted etc. Signeret Års [Århus] 3 maj 1690.
Konfirmeret af Kongen 10 maj 1690.

60
Hans Anthonisen, confirmation at være vejer og måler i Varde.

[Tekst som forrige]. Konfirmeret af Kongen Hafnia 20 maj 1690.

62
Peder Nielsen Vinter, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.

C5, efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Peder Nielsen Vinter, og Maren Madsdatter af Fieltang? [måske Fjaltring] Sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget betale etc. Hafnia 20 maj 1690.

65
Jacob Knudsen bestalling, at være herredsfoged i Øster og Nørre herreder i Lundenes amt.

C5 Vi haver allernådigst beskikket, og forordnet Jacob Knudsen til, at være herredsfoged i Øster og Nørre herreder i Lundenes amt, i den forrige ved døden afgangne herredsfoged Jens Holstes sted, thi skal han etc. Hafnia 14 juni 1690.

66
Mathias Philip Ål, confirmation at være bedemand i Kolding.

C5 G a v, at eftersom Mathias Philip Ål, indvåner i Kolding er af borgmestre og råd sammesteds, bestilt til at være bedemand der i byen, udi den forrige nu ved døden afgangne bedemand Peder Ibsen Lybkers sted, da haver vi efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst confirmeret samme. Hafnia 14 juni 1690.

69
Henrich Jensen, anlangende by og rådstue skriveriet i Ringkøbing.

C5 G a v, at eftersom Mickel Sørensen, by og rådstueskriver i Ringkøbing, for os allerunderdanigst, haver ladet andrage, hvorledes han formedelst tiltrædende alderdom og svaghed, samme bestilling ej altid skal kunne opvarte, da haver i efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt magistratens erklæring, allernådigst beskikket og forordnet Henrick Jensen, til at være vice by og rådstueskriver sammesteds etc.  Hafnia 21 juni 1690.

74
Christen Villumsen af Høllet, under Ribe stift, seddel om bevilling på ægteskab.

Bevilger og tillader, at Christen Villumsen fra Høllet udi Stauning sogn under Ribe stift, og Anne Hansdatter, som hinanden udi tredie led skal være beslægtet, må desuanset, med hver andre udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevislig gøre, så og noget betale etc.  Hafnia 8 juli 1690.

76
Skipper Broder Nissen af Ribe, latinsk søpas på skibet den halve Måne.
Hafnia 12 juli 1690.

77
Søren Sørensen, bestalling at være birkeskriver på Fanø.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Søren Sørensen til at være birkeskriver på vort land Fanø. Thi skal han være etc. Hafnia 22 juli 1690.

83
Hr Niels Pedersen Bhie, bevilling på ægteskab udi tredie led.

C5 G a v, at efter herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Niels Pedersen Bhie, sognepræst til Hygom udi Vandfuld herred i Ribe stift, og Maren Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 16 august 1690.

86
Just Archtander af Viborg, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Just Archtander, og Else Majoner, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc.
Hafnia 9 september 1690.

89
Clemend Jørgensen Saltholt, confirmation på birkefogeds bestilling til Herningholms birk i Jylland.

C5 G a v, at eftersom Clemend Jørgensen Saltholt, er antaget og beskikket til at være birkefoged til Herningholms birk, efter det hannem derpå givne bestallings brevs indhold, da haver vi  samme bestilling confirmeret etc. Hafnia 9 september 1690.

90
Peder Jensen, birkefoged til Fussingø birk, og Jens Jacobsen, birkeskriver sammesteds, confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at eftersom Peder Jensen Søgård, er af os elskelig hr Mogens Scheel etc, beskikket til at være birkefoged til Fussingø birk, da haver vi samme konfirmeret etc. Hafnia 9 september 1690.

90b
Ligesådan brev fich Jens Jacobsen, at være birkeskriver til bemelte birk etc. 9 september 1690.

91
Jens Erichsen birkefoged til Sæbygårds birk i Vendsyssel, og Jens Michelsen, birkeskriver sammesteds, confirmation på deres bestillinger. Hafnia 27 september 1690.

92
Christian Thomasen, birkefoged i Møgeltønder birk, confirmation på samme bestilling. Hafnia 27 september 1690.

93
Andreas Ulrich, birkeskriver i Møgeltønder birk, confirmation på samme bestilling. Hafnia 27 september 1690.

94
Jens Outsen Pilgård, birkefoged til Ballum birk, confirmation på samme bestilling. Hafnia 27 september 1690.

95
Anders Andersen, birkeskriver til Ballum birk, confirmation på samme.  Hafnia 27 september 169.

Side 183:

96
Anders Nielsen Såbye, birkefoged i Lustrup birk, confirmation på samme. 

C5 G a v at eftersom Anders Nielsen Såbye, af vores forrige stiftsbefalingsmand over Ribe stift, hr Otto Diderich Schach, greve etc, antagen Anders Nielsen Såbye til at være birkefoged udi Lustrup birk, efter det ham derpå givne bestallingsbrev dat 2 april 1683, og han nu om vores allernådigste confirmation derpå allerunderdanigst ansøgning haver ladet gøre, da haver vi allernådigst confimeret og stadfæstet samme. Hafnia 27 september 1690.

97
Søren Nielsen, birkefoged til Rugårds birk, og Rasmus Nielsen birkeskriver sammesteds confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at eftersom Søren Nielsen i Ørup er af os elskelig Jørgen Arnfeld til Rugård, beskikket til at være birkefoged til Rugårds birk, efter det hannem givne bestallingsbrev, dato 1 maj 1680, da haver vi samme confirmeret og stadfæstet. Hafnia 27 september 1690.

97b
Ligesådant brev, blev samme dag expederet for Rasmus Nielsen i Hyllested, at være birkeskriver til bemeldte Rugård birk, hvis bestalling af Jørgen Arnfeld er udgivet 1 maj 1680. Konfirmeret af Kongen 27 september 1690.

103
Peder Jensen Beverskov, birkefoged til Vrejlev Closters birk, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom Peder Jensen Beverskov, er af os elskelig frue Helvig Krabbe, afgangne Peder Juuls til Vrejlev Closter, til at være birkefoged til Vrejlev Closters birk i Ålborg stift. Da såfremt hun lovlig birke rettighed befindes, haver vi hans bestilling allernådigst confirmeret etc. Hafnia 30 september 1690.

104
Peder Mouritzen, birkefoged til Ryssenstens birketing, confirmation på samme hans bestilling.

C5 G a v, at eftersom Peder Mouritzen er af os elskelig Christian Juel til Ryssensten, antagen til at være birkefoged over friherskabet Ryssensten, den 6 november 1679, og han nu om vores allernådigste confirmation ansøger, da haver vi samme confirmeret etc.
Hafnia 30 september 1690.

105
Povl Rosenørn, latinsk pas anlangende hans udenlandske rejse.
Hafnia 4 oktober 1690.

107
Oluf Pedersen birkeskriver til Hevringsholms birk.

C5 G a v, eftersom Oluf Pedersen af os elskelig Hans Friis til Hevringholm, er antaget til at være  birkeskriver til dets birk, dateret 24 august sidst, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 4 oktober 1690.

114
Lauritz Christensen, birkefoged til Volstrup birk, confirmation på sin bestilling.

C5 G a v, at eftersom Lauritz Christensen, er af Christen Linde til Volstrup, beskikket til at være birkefoged i dette birk, efter det hannem givne bestallings brev dateret 10 juli 1683. Da såfremt Christen Lindes birke rettighed lovligen befindes, have vi samme bestilling confirmeret etc.  Hafnia 25 oktober 1690.

115
Envold Hansen, birkefoged, og Thomas Kræmer birkeskriver til Estrup birk, confirmation.

C5 G av, at eftersom Envold Hansen, er af os elskelig Jørgen Skeel Christensen til Sostrup, beskikket til at være birkefoged til Estrup Birk, efter bestallingsbrev af 9 marts 1689, have vi samme confirmeret. Hafnia 25 oktober 1690.

115b
Ligesådan brev og samme dag, fik Thomas Kræmer udi Auning, at være birkeskriver til fornævnte Estrup birk, efter kammerjunker Jørgen Scheels brev, af 9 maj sidst forleden.

116
Obr Otto Friderich Gam, brev anlangende, hans afgangne frues ligs begravelses opsættelse.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at os elskelig Otto Friderich Gam, vores bestalter oberster til hest, han afgangne hustrues ligs begravelse, må indtil den 5 november førstkommende opstå. Hafnia 25 oktober 1690.

122
Jacob Knudsen, birkefoged, og Frands Andersen birkeskriver til Lønborggårds birketing confirmation på deres bestillinger.

C5 G a v, at eftersom Jacob Knudsen, er af os elskelig Henrich Müller til Lønborggård, antaget og beskikket tit at være birkefoged til bemelte Lønborg birk, dateret 2 juli sidst forleden, da såfremt Müllers birkerettighed lovlig befindes, haver vi samme bestilling confirmeret, etc.  Hafnia 1 november 1690.

122
Ligesådan et brev, blev samme dag expederet for Frands Andersen, til at være birkeskriver til samme birk etc. Hafnia 1 november 1690.

123
Andreas Justsen, bestalling at være byfoged i Varde, og herredsfoged til Vester herred.

C5 G a v, at eftersom Samuel Vieland, byfoged i Varde, og herredsfoged i Vester herred, samme bestilling på vores nådigste behag afstanden haver, da haver vi i hans sted, allernådigst beskikket og forordnet, Andreas Justsen til at være byfoged i Varde og herredsfoged i Vester herred, thi skal han etc. Hafnia 4 november 1690.

124
Jens Sørensen i Bøgeskov, confirmation at være birkefoged til Frisholts birketing.

C5 G a v, at eftersom Jens Sørensen i Bøgeskov, er af os elskelig Christopher Lindenow til Frisholt, antaget til at være birkefoged til Frisholt, birketing dateret 5 juli sidst forleden, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 4 november 1690.

125
Jens Clemmensen i Saal, confirmation at være birkeskriver til Frisholdt birketing.

C5 G a v, at eftersom Jens Clemmensen af os elskelig Christopher Lindenow til Frisholt, er antagen til at være birkeskriver til dettes birk den 24 juli 1idst, da haver vi samme confirmeret. Hafnia 4 november 1690.

139
Bendt Madsen i Skjold, confirmation at være birkefoged til Boller Birketing.

C5 G a v, at eftersom Bendt Madsen i Skjold, er af os elskelig Anne Marie von Offenberg, grevinde til Frijsenborg, antagen til at være birkefoged til Boller birketing, efter brev af dato 8 december 1688, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 15 november 1690.

140
Mathias Lauritzen i Uth, confirmation at være birkeskriver til Boller birketing,

C5 G a v - tekst som forrige - bestallingsbrev af 20 juni 1688.
Konfirmeret af kongen  15 november 1690.

141
Hans Michelsen Barsebek, confirmation at være birkefoged til Faurskov birk.

C5 G a v, at eftersom Hans Michelsen Barsebek, er af os elskelig Jens Rosenkrantz til Faurskov, antaget til at være birkefoged til Faurskov birk efter brev af 28 oktober sidst, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 15 november 1690.

142
Jacob Butienter, confirmation at være birkeskriver til Faurskov birk.

C5 G a v - tekst som forrige - efter brev af 28 oktober sidst.
Konfirmeret af kongen 15 november 1690.

143
Hans Albertsen i Gårsholt, confirmation at være birkefoged til Vorgårds birk.

C5 G a v at eftersom Hans Albretsen i Gårdholt, er af afgangne Tage Høeg antaget til at være birkefoged til Vorgårds birk, da ville vi samme confirmere etc.  Hafnia 22 november 1690.

144
Otto Jørgensen Mørch, birkeskriver til Vorgårds birk, confirmation.

C5 G a v, at eftersom Otto Jørgensen Mørk, er antagen til at være birkeskriver til Vorgårds birk, da ville vi samme confirmere etc.
Hafnia 22 november 1690.

145
Oluf Rasmussen i Malling, confirmation at være birkedommer udi friherskabet Vilhelmsborg.

C5 G a v, at eftersom Oluf Rasmussen i Malling, er af afg Vilhelm Gyldencrone friherre til Vilhelmsborg, antaget at være birkedommer udi Vilhelmsborg birk, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 22 november 1699.

146
Oluf Christensen i Fløjstrup, confirmation at være birkeskriver udi friherskabet Vilhelmsborg birk.

C5 G a v - tekst som forrige - confirmeret af kongen 22 november 1690.

147
Morten Rasmussen af Thunø ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 Bevilger og tillader at Morten Rasmussen af Thunø under Århus stift og Maren Sørensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre j tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 22 november 1690.

152
Lauritz Michelsen af Vendsyssel, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Lauritz Michelsen, og Maren Nielsdatter af Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset ar de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 16 december 1690.

155
Niels Lauritzen i Års [Århus], bevilling på ægteskab, i svogers andet og tredie led.

C5 G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorde ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Lauritzen, borger i Århus, og Maren Nielsdatter af Vendsyssel, afgangne Niels Nielsens enke, sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hans afgangne moder, og fornevnte Niels Nielsen, hinanden udi andet led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 20 december 1690.

Side 222 - færdig med læsning og afskrift år 1690.

Anno 1691.

Januar:

1
Thyge Thomasen, [læst som Styge Thommesen] birkefoged til Katholms birk, confirmation på samme bestilling.

C5 G a v at eftersom Thyge Tomasen af os elskelig Palle Krag [på Katholm] vores oberster til fods, er antaget til at være birkefoged til Katholms ting, haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 3 januar 1691.

2
Peder Jensen, birkeskriver til Katholms birk, confirmation på samme bestilling.

C5 G a v - tekst som forrige. Konfirmeret af kongen  3 januar 1691.

3
Rasmus Jørgensen, birkefoged til Høgholms birketing, confirmation på hans bestilling.

C5 G a v eftersom Rasmus Jørgensen er af os elskelig Palle Krag, vores oberster til fods, er antaget til at være birkefoged til Høgholms ting, have vi samme confirmeret etc. Hafnia 3 januar 1691.

4
Lauritz Nielsen, birkeskriver til Høgholms birketing, confirmation på samme bestilling.

C5 G a v  - tekst som forrige. Hafnia 3 januar 1691.

5
Henrich Vintersen, birkefoged til Tirsbæk birk, confirmation på samme.

C5 G a v, at eftersom Henrich Vintersen af os elskelig Anders Rosenkrantz til Tirsbæk, er antaget til at være birkefoged til birket, konfirmerer vi samme etc.10 januar 1691.

6
Jens Christensen amts forvalter over Ribe amt og Anne Cathrine Lund, bevilling at vies i huset udi Ribe.

C5 g a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Christensen, vores amtsforvalter over Riberhus amt, og Anne Cathrine Lund må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies i vor købstad Ribe, når den påbudne accise, er bleven betalt og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, desligeste at Kirken og den betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet afgår. Hafnia 13 januar 1691.

7
Peder Sørensen af Ålborg, at må for åbenbare skriftemål være fri og forskånet.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Sørensen af vor købstad Ålborg, må for sin med Anne Christensdatter begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål denne gang allernådigst være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, noget efter sin middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital at udgive, såfremt han denne vores benåding agter at nyde. Hafnia 13 januar 1691.

9
Bernt Fallencamp, confirmation at være foged på Læsø.

C5 G a v, at eftersom Bernt Fallencamp, af de residerende geistlige ved domkirken i Viborg, på deres egne samt bemelte domkirkes og andres interesserendes vegne, er antaget til være foged  og fuldmægtig på Læsø, efter deres, hannem den 15 april 1690, givne bestallings brev, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 24 januar 1691.

10
Johan Poulsen confirmation, at være birkeskriver til Tirsbæk birketing.

C5 G a v, at eftersom Johan Poulsen af Anders Rosenkrantz til Tirsbæk, er antaget til at være birkeskriver sst, haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 27 januar 1691.

12
Frederich Rewentlow, seddel på nogle heste af Jylland, toldfri at udføre.

Vi haver af sær kongelig nåde, allernådigst bevilget, at vores lands råd, os elskelig Frederich Rewentlow til Verendorph?, må af vort land Nørre Jylland, toldfri lade udføre tyve bønderheste til hans gods i vort fyrstendømme Holsten, og skal denne bevilling på toldstedet, hvor de udført, vorder til cassering leveres, såsom den ey mere end denne ene gang, gyldig skal eragtes. Hafnia 27 januar 1691.

14
Oluf Jensen af Vormstrup, bestalling at være herredsfoged i Fjends og Nørre Lyngs herred, samt Vor og Asmild Closters birker. 3 februar 1691.

C5 G a v, at eftersom vi kommer i erfaring, hvorledes Jens Madsen, herredsfoged udi Fjends og Nør Lyng herreder, formedelst alderdom og svaghed, ikke sin tieneste skal kunne forvalte, da haver vi allernådigst bevilget og forordnet, at Oluf Jensen Vormstrup, må betiene hannem i samme bestalling, når han den ej selv kan opvarte, dog med vilkår, at han intet af hans løn og rettighed imidlertid derfor prætenderer, men om han hannem overlever, eller bestillingen i andre måder lovligen ledig vorder, da må og skal han samme som virkelig herredsfoged tiltræde, og med dens løn og rettighed fuldkommen nyde og betiene, etc. Hafnia 3 februar 1691.

16
Doctor Niels Jespersen, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig doctor Niels Jespersen, assessor i collegio consistoriali, og Anna Poulsen må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi andet og tredie led skal være belægtede, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 28 februar 1691.

24
Morten Christensen, birkefoged til Vestervig birk i Jylland, confirmation på hans bestilling.

C5 G a v, at eftersom Morten Christensen, er af os elskelig fru Cornelia Bickers, afgangne Joachim Irgens til Vestervig, antaget til at være birkefoged i Vestervig birk, have vi samme confirmeret etc. Hafnia 17 marts 1691.

26
Christen Jensen Albek, birkefoged til Clausholms og Frisenvolds birker i Jylland, confirmation på samme hans bestilling.

C5 G a v, at eftersom han af os elskelig Conrad greve af Rewentlow etc,  er antaget til at være birkefoged til Clausholm, confirmerer vi samme etc. Hafnia 28 marts 1691.

27
Jørgen Eliesen?, birkefoged til Kalø birk, confirmation på samme hans bestilling.

C5 G a v, at eftersom han af os elskelig hr Conrad, greve af Rewentlow etc, er antaget til at være birkefoged til Kalø birk, haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 28 marts 1691.

28
Jacob Butienter?, birkeskriver til Clausholms, Kalø og Frisenvold birker, confirmation på samme.

C5 G a v, at eftersom han af os elskelig Conrad, greve af Reventlow, til at være birkeskriver til Clausholms, Kalø og Frisenvolds birker, haver vis amme confirmeret etc.  Hafnia 28 marts 1691.

29
Rubet Friderichsen, birkeskriver til Marselisborg, confirmation på samme bestilling d 28 marts 1691. Notat: Ved henlagte sager.

31
Lintrup Kirle i Haderslevhus amt, bevilling på 1 rdr af hver Kirke udi Ribe stift til dens opbyggelse.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes Lintrup Kirke udi Kalvslund herred i Haderslevhus amt den 10 juli udi næst forgangne år 1690, ved ulykkelig ildebrand er bleven afbrændt, og at den ikke selv skal have de midler, hvorfor den igien kan blive bygt, da have vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at til forskrevne Kirkes opbyggelse, må af hver Kirke udi Ribe stift, som befindes at være ved middel, gives en rigsdaler, hvilken summe stiftsbefalingsmanden og superintendanten, efter vores allernådigste til dennem af dato den 12 juni 1690, skal lignes. Thi byde vi hermed og befale etc. Hafnia 11 april 1691.

32
Christen Jensen, kirkeværge til Lintrup Kirke, bevilling at må besøge gotfolk med en bog, til hielp til samme Kirkes opbyggelse.

C5 Bevilger, at samme Kirkes forstander, Christen Jensen Rødding, må med en bog, lade besøge godtfolk udi deres huse, her i vort rige Danmark, om hielp til dens opbyggelse, at enhver derfor af en christen kierlighed, den med noget efter lejlighed ville betenke, og det i samme bog lade indtegne. Hafnia 11 april 1691.

34
Anders Lauritzen i Visborg, birkefoged til Visborggårds birketing, confirmation på hans bestilling.

C5 G a v, at eftersom han af os elskelig Mette, afgangne assessor Henrich Henrich Jørgensen, er antaget at være birkefoged til Visborggårds birk,  haver vi samme bestilling confirmeret etc. Hafnia 11 april 1691.

35
Hans Andersen i Visborg, birkeskriver til Visborggårds birketing, confirmation på samme hans bestilling.

C5 G av - tekst som forrige.  Hafnia 11 april 1691.

40
Villum Jansen Lundgård, confirmation, at være birkefoged til Rosenholms birk.

C5 G a v, at eftersom Villum Jansen Lundgård, herredsskriver i Sønder Hald, Rougsø og Øster Lisbjerg herreder, af os elskelig fru Margrethe Krabbe, afgangne Erik Rosenkrantz til Rosenholm, er antaget og beskikket til at være birkefoged til Rosenholm og Vosnæsgårds birker, efter givne bestallingsbrev af 4 April sidst, haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 25 april 1691.

42 - 43
Jørgen Jacobsen Jern, confirmation at være bedemand i Ålborg.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallingsbrev, der bl a lyder som følger: Harmen Verkmester og Søren Jacobsen Brunow, borgemestre i Ålborg, giøre vitterligt at vi haver bestilt erlig og velagte Jørgen Jacobsen, at være bedemand til bryllupper og begravelser her udi byen, udi hvilken bestilling han efter hans løfte og forpligt, sig haver at forholde, som en erlig mand vel anstår i alle måder, og betjene gotfolk i bemelte tilfald tilbørligen og med største flid etc. Hafnia 28 april 1691.

44
Latinsk brev Christopher de Hemmer larine/lærine, pas at rejse udenlands.
Hafnia 2 maj 1691.

48 - 49
Christian Høpfner, confirmation på orgelmesters bestilling til Sorte Brødre Kirke i Viborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og forordnet, Christian Høpfner, at være organist til Sorte Brødre Kirke i Viborg, udi den forrige nu ved døden afgangne organist, Johan Klochs sted, så længe han sig samme bestilling, tilbørligen og uden retmæssig klage skicker og forholder, og derimod nyde 50 sldr til årlig løn af Kirken, som han med stiftsbefalingsmanden og superintendanten, skal være forenet om.
Hafnia 30 maj 1691.

50
Niels Smahl, confirmation at være birkeskriver over Vilhelmsborg og Vilhelmsborg birker.

C5 G a v, at eftersom Niels Smel [2 stavemåder], af os elskelig Niels Juel ex på sin myndlings, os elskelig Christian Gyldencrone, friherre til Vilhelmsborg, hans vegne, er antaget og beskikket til være birkefoged Vilhelmsborg birker, efter bestallingsbrev, dateret 23 april sidst, haver vi samme confirmeret. Hafnia 30 maj 1691.

51
Oluf Hansen Branderup, bestalling at være herredsskriver i Gjern og Framlev herreder.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket Oluf Hansen Branderup, til at være herredsfoged udi Gjern og Framlev herreder, udi den forrige nu ved døden afgangne herredsfoged, Anders Nielsens sted. Thi skal han være os etc. Hafnia 2 juni 1691.

53
Niels Jensen af Nørre Hald herred, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Jensen af Nørre Hald herred, og Johanne Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 27 juni 1691.

56
Herman Merker,  [Merken?]at være birkefoged og birkeskriver på Læsø.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Herman Merker, til at være birkefoged, så og tillige med birkeskriver, på Læsø. Thi skal han etc. Hafnia 30 juni 1691.

60
Jesper Sørensen af Estvad sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jesper Sørensen og Johanne Stiesdatter af Estvad sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 1 august 1691.

62
Christian Fersløf i Sæby, bevilling på en sag at stævne.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt at Christian Fersløf, indvåner i Sæby, må på behørige steder lade indstævne, en til Løgstør birketing den 3 oktober næst forleden år, imellem hannem og Jens Lauritzen ved Krogsbæk ergangne dom, angående toldens erlæggelse, af noget ved Fladstrand strandet og bjerget gods, uanset den er over den tid, den efter loven burde stævnes. Hafnia 1 august 1691.

63 - 64
Fr Ide Skeel Christian Reetzes, fik 3 års frihed for hendes mands creditorers anstrengelse, med specificerede conditioner, dateret 11 august 1691.

C5 G a v, at vi eftersom os elskelig fr Ide Sophie Scheel Christian Reetzes, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes bemelte hendes husbonds, formedelst hans creditorers strenge forfølgelse, for hvis fordringer de hos hannem /: af giorte forløfter rejsende:/ skal have at søge, sig haver måttet absentere, hvorover creditorerne imidlertid sig alle deres midler, såvel fornevnte hendes husbonds, som de hun med sig i boen haver indført, haver bemægtiget, og nu intet ere til hende og deres små børns underholdning tilbage, skal have videre, end hvis hendes slægt og venner af medlidenhed, hende ville assistere. Såfremt hun med ed bekræfter, at hun intet har med den gæld at gøre, som han nu anstrenges for, så  haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hun for sin person med hvis hun af slægt og venner er forstrakt, må for hendes husbonds creditorers anstrengelse og tiltale, på tre år være fri og forskånet, dog dersom creditorerne hende dette anderledes skulle kunne overbevise, da forskrevne frihed, ej at komme dennem i deres lovlige ansøgning til hende, eller præjudice i nogen måde. Hafnia 11 august 1691.

67
Christen Jørgensen Fanø, bevilling på et færgested ved Middel fjord imellem Trelle og Bjerre herred.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Christen Jørgensen Fanø, må for de rejsende holde fornøden færgepram og andet fartøj, til overførselen over den fjord, som går ind til vor købstad Vedel [Vejle], imellem den by Trelleborg og Bjerre herred, og dermed alle og enhver således for billig betaling betiene, som han vil ansvare og stå til rette fore, om de der over billigen skulle klages. Forbydendes alle og enhver, særdeles de der omkring boende bønder og fiskere, dennem herimod som forskrevet står, at hindre eller forfang og indpas at giøre.
Hafnia 1 september 1691.

68
Fr Elisabeth Ruhmor og hendes børn, at må lade sig betiene i deres saligheds sager, af hvilken præst de begierer.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores forrige geheimeråd og general afgangne hr Friderich von Ahrenstorphs efterleverske, os elskelig fr Augusta Elisabeth Ruhmor og hendes børn, må så længe hun på hendes gård Overgård residerer, lade sig betiene udi deres saligheds sager, af hvilken præst hun det begierer. Hafnia 1 september 1691.

73
Hr Peder Lauritzen Vandborg, forseelses efterladelse, at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvense for andre, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt, hr Peder Lauritzen Vandborg, sognepræst til Vejrum menighed udi Ribe stift, hvis forseelse, som af hannem sket er, idet hans hustru efter deres bryllup, nogle uger for tidlig i barselseng er kommen, så at han sit kald ubehindret herefter som tilforn må betiene, dog skal han først på 3 måneders tid der fra suspenderis, og den der påfølgende næste søndag til højmesse, efter at han prædiken haver endet, sådan sin forseelse for menigheder, fra prædikestolen afbede, såvel som den og med 50 sldr erlæggelse til Christianshavns ny Kirkes opbyggelse, afsone. Hafnia 26 september 1699.

71
Friderich Munch, bestalling at være herredsfoged i Lysgård herred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Friderich Munk, til at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herreder, i den forrige nu ved døden afgangne herredsfoged Frands Christensen sted. Thi skal han være etc. Hafnia 29 september 1691.

75
David Olufsen Grå, confirmation at være vejermester, måler og vrager i Ålborg. 

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst søges og begieres vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallingsbrev, der bl a lyder således: Harmen Verkmester og  Brunov, borgmestre i Ålborg vitterliggør, at såsom byens vejermester, måler og vrager, velagtbare Villem Rafn, for sin alderdom og svagheds skyld, ikke altid med så stor flid som det sig bør, sin bestilling kan forestå, så haver vi beskikket og antaget David Olufsen Grå, at han udi dennes svaghed og fraværelse, skal betjene samme bestilling, så og efter hans død succedere hannem i bestillingen, hvorfor han sig og trolig og flittig haver at skikke og forholde etc. Ålborg 24 september 1691. Konfirmeret af kongen 3 oktober 1691.

76
Bernt Knudsen, confirmation at være birkeskriver til Ørum birk.

C5 G a v, at eftersom Bernt Knudsen, boende i Grøntofte, er af os elskelig Povel von Klingenberg til Højriis, beskikket til at være birkeskriver til Ørum birk, efter det hannem derpå givne bestallingsbrev af 7 september sidst. Konfirmeret af kongen. Hafnia 6 oktober 1691.

79
Peder Rasmussen i Ugelbølle, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5. Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen og Margrete Rasmusdatter af Ugelbølle, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 20 oktober 1691.

79
Hr Otto Weis, oprejsning for hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, af sær kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvense for andre, denne gang allernådigst tilgivet og efterladt hr Otto Weis, sognepræst til Dommerby, Lundø og Højslev sogne i Viborg stift, hvis forseelse som af hannem sket er, idet hans hustrue efter deres bryllup, nogle uger for tidlig er kommen i barselseng, så at han sit kald ubehindret herefter, som tilforn må betiene, dog  skal han først på tre måneders tid derfra suspenderis, og den der på følgende næste søndag til højmesse, efter at han prædiken haver endet, sådan sin forseelse hos menigheden, fra prædikestolen i hovedkirken for fornte trende sogne afbede, såvel som den og med 50 sldrs erlæggelse til Christianshavns ny Kirkes opbyggelse afsone. Hafnia 20 oktober 1691.

82
Søren Pedersen, confirmation at være birkefoged til Ørum birk.

C5 G a v, at eftersom Søren Pedersen, er af os elskelig Povl von Klingenberg til Højriis, beskikket til at være birkefoged i Ørum birk, efter bestallingsbrev af 7 september sidst, konfirmeres det af kongen. 3 november 1691.

83
Jens Lassen, at være vejer og måler i Mariager.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket Jens Lassen, indvåner i Mariager, til at være vejer og måler i Mariager, tilligemed de derom liggende ladepladser. Thi skal han etc. Hafnia 3 november 1691.

84
Jørgen Jensen Læsø, ægteskabs bevilling i tredie led.

Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen fra Læsø, og Maren Sørensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 3 november 1691.

87
Lauritz Dinesen, confirmation at være danske skolemester og bedemand i Ebeltoft.

C5 G a v, at eftersom Lauritz Dinesen, er af byfogeden i Ebeltoft, antaget til at være dansk skolemester og bedemand sammesteds, efter hannem derpå givne bevises indhold, da haver vi efter hans ansøgning og begiering, confirmeret samme, så længe han sig derudi tilbørligen og uden billig klage skicker og forholder. Hafnia 10 november 1691.

Anno 1692.

Januar:

1
Mag Ancher Anchersen i Kolding, brev at være Printz Frederichs confehsionarius og hof prædikant, findes i Sjællandske obne breve den 5 januar 1692.

3
Afg Hans Lemmers arvinger af Hamborg, opreisning at stævne en gammel dom, af Fredericia rådstue udstedt.

C5 G a v at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne Hans Lemmer, forrige rådmand i vor stad Hamborg hans arvinger, må på behørige steder til påkendelse, lade indstevne en på rådstuen i Fredericia den 1 maj 1690 afsagt dom, anlangende den del penge borgmester Jacob Ros sst, til dennem skal skyldig være, uanset samme dom, er over den tid, den efter loven burde at have været stævnet etc. Hafnia 12 januar 1691.

4
Søren Pedersen Førstenberg, opreisning i en ære sag.

C5 G a v, at eftersom Søren Pedersen Førstenberg, efter en over hannem den 18 februar 1684 forhvervede dom, er nederfældig dømt, og han nu om vores allernådigste opreisning, allerunderdanigst ansøgning giort haver, da haver vi af kongelig gunst og nåde, hannem forskrevne sag denne gang allernådigst tilgivet og efterladt, så bemte dom ikke må eller skal, komme hannem på ære og navn og rygte, eller i andre måder til forklejnelse etc. Hafnia 19 januar 1692.

14
Henrich Friis, at må lade sig betiene af hvad præst han det begierer.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Henrich Friis til Starupgård, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes nogen misforstand imellem hannem, og hans sognepræst hr Otto Weis i Højslev, skal være, da haver vi efter ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at han, samt hans hustru og børn, må af hvilken præst de der begierendes vorder, sig i deres saligheds sag lade betiene, dog at deres rette sognepræst, der ved i sin rettighed intet afgår. Hafnia 15 marts 1692.

18
Bertel Rasmussen af Vester Kærby, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Bertel Rasmussen fra Vester Kærby, og Anne Rasmusdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 30 april 1692.

22
Søren Jensen Hvid, bestalling på by og rådstue skriveriet i Varde, og på herredsskriveriet i Vester herred.

C5 G a v, at eftersom Bertel Malthes Terkelsen, by og rådstueskriver i Varde, samme bestilling på vores allernådigste behag, haver afstanden, da have vi i hans sted, allernådigst bestilt og antaget Søren Jensen Hvid, til at være by og rådstueskriver i bemelte Varde, desligeste derhos allernådigst bevilget og forordnet, at han og retten til Vester herreds ting må betiene, når herredsskriveren Lambert Rask, formedelst alderdom og svaghed eller anden lovlig forfald, den ej selv kan opvarte, dog ej noget derfor af hans indkomst imidlertid at prætendere, men dersom han Lambert Rask overlever, eller herredsskriveriet på anden måde ledig vorder, må han samme tieneste med dens indkomster tillige med by og rådstue skriveriet fuldkommen nyde og betiene, thi skal han etc. Hafnia 21 maj 1692.

27
Niels Nielsen af Hvilsom, bevilling på ægteskab.

C 5 Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Hvilsom, og Maren Christensdatter, afg Niels Poulsens sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige mand, Niels Poulsen og bemte Niels Nielsen, udi andet og tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 14 juni 1692.

28
Baron Constantin von Marselis, confirmation på Fr5tii brev, anlangende hvad ægt og arbejde en del selvejere, skal gøre hannem.

C5 G a v, at eftersom C v Marselis for os allerunderdanigst haver ladet beklage, at en del af de selvejer bønder, under Århusgård liggendes hvis gårde, vi til hannem skødt og afstanden haver, sig meget halfstarig og modtvillig med egte og arbeider som de her til dags uden fortryd giort haver, nu siden han dennem bekom, at skal forholde sig. Thi er vores alvorlige vilje og befaling at bemelte self eyer bønder hvis gårde bemte Selius Marselis er, være hannem eller hans fuldmægtig i hans fraværelse hørig og lydig med ægt, arbeide og anden herlighed og rettighed som de her til dags giort og haver givet, såfremt de ikke efter lands loven vil straffes og deres bondeskylde for uhørsomhed have forbrudt, hver efter alle og enhver som vedkommende kan vide sig at rette, og for skade at tage vare. Givet på vort slot København den 25 juli 1661. Under vores signet Friderich (L S)
Confirmeret af C5 den 21 juni 1692.

29 - 30
Rasmus Jacobsen Holst, bestalling at være herredsfoged i Lysgård og Hids herreder i Viborg stift.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Rasmus Jacobsen Holst, til at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herreder udi Anders Munks sted, som vi derfra til andet sted, allernådigst haver befordret. Thi skal han etc. Hafnia 2 juli 1692.

42
Confirmation på en contract imellem Cathrine, afgangne Claus Sohns og Hans Sørensen Bentzon, renteskriver anlangende, hvis arv hendes børn efter deres faderbroder, afg Johan Sohn kan tilfalde, findes i Sjællandske obne breve den 27 augusti 1692.

45
Jens Christensen, amtsforvalter over Riberhus amt, brev at hans gård Ondaften uden for Ribe, skal her efter kaldes Lundgård.

C5 G a v at vi, efter Jens Christensen, vores amtsforvalter over Riberhus amt, hans allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hans gård, beliggende uden for vor købstad Ribe, nu Ondaften kaldet, må og skal herefter Lundgård kaldes oc skrives. Forbydendes etc. Hafnia den 3 september 1692.

46
Confirmation på em anordning om stolestader i Vilslev Kirke.

C5 G a v at eftersom hos os allerunderdanigst, er bleven ansøgt om vores confirmation på efterskrevne forretning, lydende bl a således:

Jeg underskrevne Mathias Worm kongelig maits cancelli råd etc, gør vitterligt, at eftersom en del af Vilsted sognemænd, som sidder ved hele og halve gårde, har andraget deres brøst, hvorledes de ingen visse stolestader skal have udi Kirken til deres hustruer, hvor udover de har våren forårsaget, at lade deres hustruer søge deres egne stader iblandt karlefolkene, og selv stå på andre uvisse steder, hvorudaf en stor del af det andet, både gamle og unge qvinde kiøn, hidindtil har tagen ond exempel, og hver prædiken dog i stoer mangfoldighed søgt karlestæderne, og står i fleng med mandkiønnet i menigheden til stor forargelse. Derforuden efterdi en del af menigheden, som høyest tiender til kongen, Kirken og præsten, til præsten beklager, og derover besverger, at de for dennem self og deres hustruer har de ringeste og  inderste stader, derimod de som mindst giver, skal have de yderste og anseeligste. Item præsten i lige måde beklager sig, at han til sin hustru, døtre og anden familie, ikke har den halve rum og plads, som de der til uomgiengeligen kan behøve. Da på det den store uskikkelighed og uordning, med mands og qvinde kønnets sammenblanding, en gang for alle fornemmeligen kan blive afskaffet, helst endda efterdi stiftamtmanden, høy og velbårne sal Otto Diderich greve af Schach, og itzige superintendant, ædle og velærværdig doctor Christen Lodberg, nu expresse kongelige ordre, rum tid siden, dat København den 15 marts ao 1683, har erlanget af indhold, de sådan en anordning med fordeligste skulle giøre udi Vilslev Kirke med stolestaderne, at alting samme steds skikkelig og ordentligen kunne tilgå, hvilket var på fierde år, før hans kong maits allernådigst afstod dette Juspatronatus til mig, derforuden at præstegården, og de andre brøstholdne, enhver efter sine vilkår og Kirkens leilighed, kan blive hiulpen ti rette, da haver jeg, efter den mig af hans kongl maits og lovengivne myndighed, ved præsten, hr Hans Mortensen Friis, ladet alle både mænds og qvindes stolestader, udi al menighedens presens, ved visse tal nummerere, og ved enhver både mænds og qvinders stade, rigtig overalt i Kirken ladet beskrive og antegne, og det efter hver mands angivelse, hvoraf jeg da nøje har eftersøgt, og funden enhvers brøst, og alt hvor af dennem længe øvede uorden og uskikkelighed kom, og så derpå efter kongl maits lov, udi stiftamtmandens, provstens, sognepræstens, såvel som almuens nærværelse, giort følgende anordning etc. Exp no 2, en liden stol til tvende fuldkomne, eller trende middelmådige personer, bliver som den altid har våren, til Peder Villadsens gård i Jedsted. No 3, Præstekonens gamle og ordinaire stol af lige storhed som den forrige, hvilken og bliver ved præstegården. No 4 Hans Sørensens hustru udi Vilslev, en liden stol, knap til tvende personer, beliggende op til pillen i Cors døren. O s v over flere sider.
Konfirmeret af kongen 3 september 1692.

49
Peder Kegeben brev at være alene farver i Holstebro.

C5 G a v, at eftersom Peter Kegeben, indvåner og farver i Holstebro, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han et farveri der i byen haver ladet oprette, og derpå såvel som på huse og våninger, stor bekostning giort, hvorimod hans næring skal være ringe og slet, så at dersom en anden farver, sig der på stedet skulle nedsætte, skulle begge deres ruin ville påfølge, som tilforn skal være sket. Da som vi af stiftsbefalingsmanden over Ribe stift, derom til os indgivne erklæring, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han må og skal være alene farver i bemelte Holstebro etc. Hafnia 15 oktober 1692.

50
Boye Hansen, bestalling af være byfoged og byskriver i Skaven [Skagen].

C5 G a v, at eftersom Tøger Iversen, byfoged og rådstueskriver i Skaven [Skagen] samme sine bestillinger, på vores allernådigste behag have afstået, da haver vi i hans sted beskikket og  forordnet Boye Hansen, til at være byfoged og rådstueskriver sst. Thi skal han etc. Hafnia 15 oktober 1692.

51
Niels Nielsen i Helberskov confirmation på Overgårds birkefogderi.

C5 G a v, at eftersom Niels Nielsen af Helberskov, er af os elskelig fru August Elisabeth Rumohr antaget til at være birkefoged til Overgårds birketing, og han nu om vores confirmation på samme bestilling ansøger, da have vi samme confirmeret etc. Hafnia 15 oktober 1692.

54 - 55
Ove Mathiesen brev på et saltkågeri [saltkogeri] på Læsø, at lade indrette.

C5 G a v, at vi efter Ove Mathiesens allerunderdanigst giorde ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han på vort land Læsø, et saltkogeri må indrette, og der salt af søvand kåge, dog at han hvis salt som han der således koger, og agter at sælge i sær tønder med hans eget mærke påbrændt indpakker, på det at det des bedre fra andet salt kan kiendes og adskilles, så og at han ey der ved vores commerceråd, os elskelig Thormøllen til Møllenpriis udi det hannem på salt af salt, at lade kåge allernådigst meddelte privilegium præjudicerer. Hafnia 22 oktober 1692.

57
Christen Jørgensen, bestalling at være birkefoged og birkeskriver på Læsø.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Christen Jørgensen til at være birkefoged, så og tillige birkeskriver på Læsø, thi skal han etc. Hafnia 29 oktober 1692.

59
Søren Christensen og Rasmus Pedersen, brev at være alene farvere i Viborg.

G a v, at eftersom Søren Christensen og Rasmus Pedersen, indvånere i Viborg, underdanigst haver ladet andrage, hvorledes de et farveri der i byen haver oprettet, og derpå, såvel som på huse og våning, stor bekostning giort haver, hvorimod deres næring skal være slet og ringe, så at dersom endnu en farver der sig skulle nedsætte, skulle alle deres ruin uomgængeligen ville påfølge. Efter ansøgningen, samt magistratens erklæring, bevilger kongen at de må og skal alene, være farvere i bemte Viborg etc. Hafnia 19 november 1692.

63
Jens Larsen Bering, confirmation at være organist til Gråbrødre Kirke i Viborg.

C5 G a v at eftersom allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores confirmation på efterskrevne bestallingsbrev, lydende bl a ord efter andet, Joachim Lassen borgemester udi Viborg, Thomas Svan, Henrich Krebs og Jens Madsen, rådmænd, giøre vitterlig, at vi have antaget og forordnet, erlig agt og kunstsrige Jens Lauritzen Bering, til at være organist til Gråbrødre sogns Kirke her udi Viborg etc. Han skal nyde af Gråbrødre Kirkes indkomst fyrgetyve og fem rigsdaler, som hannem af kirkeværgerne årlig, udi fire terminer rigtig skal betales etc. Vil ellers nogen have hans tieneste på verket, med opvartning for brudefolk, eller deres børn til dåben, enten med musiceren, med skolen eller instrumentisterne, eller i andre måder, skal han og selv personlig være tilstede, og sit forrette, og nyde efter lejligheden, ligesom de med hverandre, derom på forsvarligste og bedste måder, kan accorderes,  eftersom af magistraten herefter kan vorde anordnet, og såfremt han agter denne hans bestilling, som før er meldt at nyde og beholde, haver han udi aller dybeste underdanighed, uden nogen forhaling, herpå at begiere kongens allernådigste confirmation etc. Hafnia 29 november 1692.

66
Svend Christensen Hebo, confirmation at være vejer og måler i Ringkøbing.

C5 G a v, at eftersom allernådigst er bleven begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne bestallings brev, der bl a lydende ord efter ord, magistraten i Ringkøbing haver beskikket Svend Christensen Hebo, til at være vejer og måler her i byen, og haver han samme bestilling fra denne dag at betiene etc. 26 november 1692. Konfirmeret af kongen 13 december 1692.

67 - 68
Hr Peder Erntzberg, ægteskabs bevilling.

C5 G av, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Ernsberg [2 stavemåder], sognepræst til Hvejsel og Givskud menigheder, og Kirsten Vandel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede, dog skal de ført bevise, så og noget betale etc. Hafnia 17 december 1692.

71
Søren Jensen Låsby, latinsk rejsepas udi hans faders, borgmester Jens Låsbyes negoties forretning, udenlands.
Hafnia 31 december 1692.

Side 307

Anno 1693.

Januar:

1
Forbud på at handle med salt, jern, tobak og andre fremmede varer i Kalvslund og Frøs herreder i Ribe stift.

C5 G a v, at såsom vi allernådigst kommer udi erfaring, hvorledes en del af vores i Riberhus amt i Kalvslund og Frøs herreder boende undersåtter, adskillig handling med salt, tobak, jern og andre fremmede varer skal drive, og deraf hverken told eller consumption svarer, da såsom sådant ikke aleneste, afgang udi vores intrader forårsager, men endog de deromkring liggende købstæders næring, derved sveckes og betages, ville vi til sligt herefter at forekomme, alvorligen have forbudet, som vi og hermed strengeligen forbyder, alle udi Kalvslund og Frøs herreder boende, at de deslige varer under samme vares confiscation, herefter ej må sælge eller faldholde. Hvor efter alle og enhver vedkommende, sig allerunderdanigst haver at rette, og for skade tage vare. Hafnia 14 januar 1693.

2
Ide Sophie Elias Larsens udi Ringkøbing, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Ide Sophie Rasmusdatter udi Ringkøbing, må formedelst, at hun er kommen for tidlig i barselseng efter hendes bryllup, med hendes nuhavende mand Elias Larsen, for åbenbare skriftemål, være fri og forskånet. Dog skal hun derimod tiltænkt være, at betale 50 sldr til Christianshavns Kirke, såfremt hun denne vores bevilling agter at nyde. Hafnia 17 december 1693.

7
Mickel Nielsen af Saksild sogn og by, ægteskabs bevilling.

C5 Bevilger og tillader, at Mickel Nielsen af Saksild sogn og by, og Anne Knudsdatter af Rørt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hans forrige afgangne hustrue, skal have været Anne Knudsdatter udi tredie led beslægtet, dog skal de først bevise etc.
Hafnia 18 februar 1693.

8
Niels Michelsen af Thorsager by i Kalø amt, ægteskabs bevilling.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Michelsen Høy, og Karen, [intet efternavn] afg Povl Espensens af Thorsager by i Calø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han og hendes moder, skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 18 februar 1693.

11
Bevilling, at afgangne doctor Gluds ligs begravelse, må på tre uger opstå.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at doctor Søren Glud, forrige superintendant over Viborg stift, hans begravelse, må udi tre uger over den ordinaire tid opstå. Hafnia 4 marts 1693.

18
Hans Pedersen Mechlenborg, bestalling at være kirkeskriver udi Viborg stift.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Hans Pedersen Mechlenborg til at være kirkeskriver udi Viborg stift, i den forrige ved døden afgangne Niels Rasmussens sted, thi skal han være etc. Hafnia 14 Marts 1693.

23
Iver Iversen fra Norden Å i Ribe stift, opreisning for lejermåls forseelse, med tvende qvindes personer, som med hinanden i tredie led ere beslægtede, og at må ægte den ene af dem.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Iver Iversen fra Norden å udi Ribe stift hans med tvende qvindes personer ved navn Birgitte Nielsdatter og Margrete Terkeldsdatter, som hinanden udi tredie led skal være beslægtede, begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilget og tilladt, at hand med den ene af fornævnte tvende qvindes personer, ved navn Margrethe Terkelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal han først på behørige steder bevislig gøre, at meerbemledte qvindes personer hinanden ej nærmere end forskrevet står, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter hans middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital udgive, der foruden tiltænkt være Kirkens disciplin, for sådan hans forseelse ved åbenbare skriftemål at udstå, såfremt hand denne vores benåding agter at nyde.  Hafnia 28 marts 1693.

25
Lars Jensen i Skern, confirmation at være birkefoged i Skern birk.

C5 G a v, at eftersom Lars Jensen af Skern af fr Augusta Elisabeth Rumohr af Overgård, er antaget og beskikket til at være birkefoged i Overgårds birk, dateret 18 marts sidst afvigte år, da haver vi samme allernådigst confirmeret og stadfæstet samme birkefogeds og dommer bestilling etc. Hafnia 28 marts 1693.

26 - 27
Hans Friis brev anlangende hans hustrus ligs begravelses opståelse.

C5 G a v at vi allernådigst haver bevilget og tilladt AT Hans Friis til Hevringholm, hans nu ved døden afgangne hustrus ligs begravelse må 3 uger over den ordinaire tid opstå. 11 april 1693. 

24
Niels Iversen af Fredericia, beskærmelse brev for hans udlændiske creditorer.

C5 G a v, at eftersom Niels Iversen, indvåner i vor Stabelstad Fredericia, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han ikke så rigtig og så hastig som han gierne vilde, sine creditorer skal kunne fornøje og tilfredsstille, så haver vi efter hans allerunderdanigst giorde ansøgning, allernådigst bevilget, at han på tre års tid fra dette brevs dato, for alle hans udenlandske creditorer krav og tiltale fri og forskånet, på det han imidlertid desto bedre kan søge dennem at contentere, dog skal dette brev ikke befri ham for at betale, hvis vexler han til en eller anden kan have udgivet, ikke heller præjudicere de panthavende, eller forhindre, at de eller andre vedkommende, deres rente af hvis forrentes bør, herefter som tilforn må oppebære. Hafnia 10 marts 1694.

27
Obent brev, anlangende sal Niels Langes ligs begravelses opsættelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Niels Langes til Fugelse?, hans ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå.
Hafnia 13 marts 1694.

28
Hans Nielsen fra Brøns, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5. Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at  Hans Nielsen fra Brøns udi Ribe stift, må for sin begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, 10 rdr til Christianshavns nye Kirkes bygning, at erlægge såfremt, han denne vores bevilling agter at nyde. Hafnia 14 marts 1694.

29
Lauritz Jørgensen fra Fanø, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Lauritz Jørgensen og Kirsten Nielsdatter fra Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale. Hafnia 17 marts 1694.

31
Anders Sørensen Løvel, fra Nør Lyng herred, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Andersen Sørensen Løvel, af Nør Lyng herred i Viborg stift ,og Mette Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 17 marts 1694.

32
Hr Anders Pedersen Mår, præst til Støvring og Mellerup, om penge til sin præstegårds opbyggelse.

C5 G a v, at eftersom hr Anders Pedersen Mår, sognepræst til Støvring og Mellerup sogne i Århus stift, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledes præstegården i Støvring, med alt indeværende gods, stort og lidet, ved St Hansdags tide udi næst forleden år 1693, af ulykkelig overfaldende liun ild, ganske skal være bleven afbrændt. Da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han til præstegårdens opbyggelse, må efter loven nyde en rigsdaler af hver Kirke udi Århus stift. Hafnia 24 marts 1684.

33
Stephan Rasmussen, bestalling at være rådmand udi Horsens.

C5 G a v, at eftersom Christen Nielsen Tonboe, rådmand i Horsens, samme sin bestilling på vores allernådigste behag haver afstandet, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet, Stephan Rasmussen Hofgård, til at være rådmand der sammesteds, thi skal han etc. Hafnia 31 marts 1694.

41
Peder Reenberg, bestalling at være først vice borgmester, og siden, når en af de andre borgmestre afgår, virkelig borgmester i Ålborg.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Peder Reenberg til at være vice borgmester i Ålborg, og efter sit senium, at tiltræde og betiene virkelig borgmester embede, og derfor borgmester løn nyde, når det hannem, efter en af de tvende der nu værende borgmestres dødelig afgang, eller og når bestillingen i andre måder vorder, kan tilkomme. Hafnia 27 april 1694.

43
Nathan Moses og Simon Hartvig, beskærmelses brev for deres creditorer.

G a v, at vi efter Nathan Moses, jøde, borger og indvåner udi Ribe, hans giorde ansøgning og begiering, og i allernådigste henseende til, at han på nogle års tid, stor skade til søes skal have lidt, bevilges tre års tid fra dette brevs dato at regne, må være fri for alle hans creditorers krav og tiltale etc. Hafnia 28 april 1694.

43b
Ligesådan et brev, bekom Simon Hartvigh Jøde fra Ribe af samme dato. Hafnia 28 april 1694.

48
Søren Sørensen, bestalling at være birkefoged på Fanø.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Søren Sørensen til at være birkefoged på vort land Fanø, i den forrige nu ved døden afgangne Hans Birchs sted, thi skal han etc. Hafnia 26 maj 1694.

49
Claus Thomasen Voigt, bestalling at være rådstueskriver udi Horsens.

C5 G a v, at vi haver beskikket og forordnet Claus Thomasen Voigt, til at være rådstueskriver i  Horsens, i Stephan Rasmussen sted, som  vi til rådmand der samme sted, allernådigst haver beskikket. Hafnia 26 maj 1694.

52
Fr Ide Sophie Skeel, brev at være fri for hendes mands creditorer, på sex års tid.

C5 G a v, at eftersom os elskelig fr Ide Sophie Scheel, Christian Reetzes, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hendes husbond, formedelst hans creditorers fordringer, de hos hannem /: af giorte forløvs reisende,:/ skal have at søgt, sig haver måttet absentere, hvorimod de sig alle deres midler haver bemægtiget sig etc. På visse betingelser bevilger kongen hende 6 års frihed for deres krav etc. Hafnia 5 juni 1694. [Se tidligere].

53
Jens Nielsen af Langeskov i Galten herred, ægteskab bevilling.

Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Maren Ibsdatter af Langeskov by i Galten herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 5 juni 1694.

55
Christen Hansen, bestalling at være birkeskriver på Fanø.

C5 G a v, at vi haver beskikket og forordnet, Christen Hansen til at være birkeskriver på Fanø, udi den forrige Søren Sørensens sted, som vi til birkefoged sammesteds, allernådigst haver beskikket. Thi skal han etc. 9 juni 1694.

56a
Andreas Andreasen Brun, confirmation at være Ribe bys delefoged.

C5 G a v, at vi eftersom os elskelig præsident, borgmestre og råd i Ribe, haver antaget Andreas Andresen til at være byens delefoged, efter meddelte bestalling af 6 maj 1692, så haver vi samme confirmeret. Hafnia 16 juni 1694.

57
Thue Olsen, rådmand i Ringkøbing, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Thue Olufsen [2 stavemåder] rådmand, i Ringkøbing og Regine Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne moders halv søsters datter, dog skal de først bevise etc. Hafnia 16 juni 1694.

58
Christen Jensen på Holmsland, ægteskabs bevilling.

C5 Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Kirsten Christensdatter på Holmsland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet og tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 23 juni 1694.

59
Otto Skeel til Birkelse, pardon for sin søn Ove Skeel, så at han igen i Danmark må indkomme. C5 G a v, at vi efter os elskelig Otto Skeel til Birkelse etc, hans underdanigst giorde ansøgning, af sær kongelig nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt hans søn, os elskelig Ove Skeel, hans forseelse, idet han havet entlediget det sted, som vi allernådigst havde befalet, at han indtil videre, allernådigste ordre skulle forblive, så han må igen indkomme i vort rige Danmark, og der sammesteds, hvor han vil sig opholde, dog at han sig ej i vore kongelige residentzstad, eller nogen anden steds, hvor vi selv hof haver lade finde. Hafnia 23 juni 1694.

60
Frederich Helsenberg, bestalling at være borgmester i Fredericia.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Friderich Helsenberg til at være borgmester i Fredericia, udi den forrige nu ved døden afgangne borgmesters Jens Cony sted. Hafnia 26 juni 1694.

63
Hans Lauritzen, confirmation at være organist til Budolfi Kirke i Ålborg.

C5 G a v, at eftersom Herman Verkmester og Søren Brunov, borgemestre i Ålborg, haver antaget Hans Lauritzen, til at være organist ved Budolfi Kirke i Ålborg, udi afgangne Hans Poulsens sted, efter meddelte bestallingsbrev af 2 januar sidst, så haver vi samme confirmeret. Hafnia 30 juni 1694.

65
Søren Kierulf, bevilling på krohold i Ry.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Kierulf, må udi det hus i Ry, udi Skanderborg amt, udi vor land Nørre Jylland, hvor han agter at bo, for reisende og alle andre, kroe holde, så længe hand sig dermed, efter loven og vores i slig tilfælde, allernådigst udgangne forordninger, så vidt de hannem kan vedkomme, tilbørligen retter og forholder.
Hafnia 13 juli 1694.

66
Jens Thøgersen Hvas, bestalling at være byfoged i Holstebro.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Jens Thøgersen Hvas, til at være byfoged i Holstebro, og herredsfoged udi Hierum og Ginding herreder, i hans faders Thøger Pedersen Hvasses sted, som samme bestillinger, på vores allernådigste behag, afstanden haver, thi skal han etc. Hafnia 14 juli.

71
Lars Nielsen fra Vendsyssel, leide brev.

C5 G a v, at eftersom Lauritz Nielsen fra Vendsyssel, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han høiligen skal være forårsaget sig udi proces med sin husbonde, os elskelig Adam Ernst Pentz, formedelst al for hård medfart, at indlade, da haver vi allernådigst bevilget og forundt hannem, vores kongelige sikre leide og beskærmelse, for al overlast eller arrest på hans person, imidlertid på det han sin sag, på fri fod, des bedre udføre, til hvilken ende amtmanden over Børglum og Åstrup amter, os elskelig Otto Skeel til Birkelse, allernådigst befales, hannem ved lands lov og ret, at handthæve, og til rette at forhjælpe etc.  Frederiksborg 31 juli 1694.

72
Hr Jens Nielsen, sognepræst til Ho og Oksby sogne ægteskabs  bevilling.

Bevilger og tillader, at hr Jens Nielsen, sognepræst til Ho og Oksby sogne, og Kirsten Christophersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først etc. Kronborg den 7 august 1694.

422
Hr Jens Kal i Glenstrup, brev om hielp af Kirkerne i Århus stift, til hans afbrændte præstegårds opbyggelse.

C5 G a v, at eftersom hr Jens Kal, sognepræst til Glenstrup menighed, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorledes hans præstegård, med al hans indehavende gods og formue, den 26 juli nest forleden år, ved ulykkelig torden ild, skal være bleven antændt og lagt i aske, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at han til hielp til præstegårdens opbyggelse, af hver Kirke i Århus stift må nyde en rigsdaler. Kronborg 20 august 1694.

79
Jens Jensen Vissing, confirmation på en forening med magistraten i Århus på byens vegne, anlangende Århus vandmølles vandboed? og flodemål.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst, er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forening, der bl a lyder ord efter andet som følger:  Såsom imellem Århus byes indvånere, og sr Jens Jensen Wissing, residerende på Århus mølle, tid efter anden haver været nogen misforstand, angående møllens dam, og høiste flodemål, som han fornemmer, efter hans kongl majts allernådigste skiøde at tilkomme, og byens påståelse er, at samme kongelige skiøde ej strækker sig så vidt Wissing mener, etc. [Over 3 sider].
Hafnia 8 september 1694.

84
Fru Helen Rosenkrantz, sal hr Mogens Skeel, hendes sal mands ligs, begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter hendes, herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering,  allernådigst haver bevilget og tilladt, at bemelte hendes afgangen mands ligs begravelse, må til Mortensdag førstkommende opstå, men med det øvrige forholdes, efter vores seneste, om begravelse, allernådigst udgangen forordning. Hafnia 29 september 1693.

85
Peder Hansen fra Hundslund sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Peder Hansen udi Tendrup og Karen Mortensdatter i Trustrup udi Hundslund sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 2 oktober 1694.

87
Mads Larsen fra Læsø, ægteskabs bevilling.

C5 Bevilger og tillader, at Mads Lauritzen [ok læst begge], og Else Lauritzdatter fra vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 9 oktober 1699.

88
Corfitz Ernst Mavors, opreisning for lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt Corfitz Ernst Mavors, studiosus af vor købstad Ålborg, hans begangne forseelse, idet hans hustrue skal være kommen nogle uger for tidlig i barselseng, efter deres bryllup, så at han desuagtet til prædike embedet, og andre geistlige bestillinger, hvor det lovligen ske kan, må befordres, når han tilforn efter loven, med nøjagtig vidnesbyrd haver bevist, at han sig ellers, foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet. Hafnia 13 oktober 1694.

91
Peder Nielsen, fra Starby i Kær herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Nielsen fra Starby i Kær herred, og Maren Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 20 oktober 1694.

95
Holger Pax brev for sig, sin hustru og børn, at må søge en anden Kirke end deres sogne Kirke, og der i deres saligheds sager, lade sig betiene.

G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver tilladet, at os elskelig Holger Pax til Sæbygård, og hans hustru og børn, må søge hvilken Kirke de lyster etc.  Hafnia 6 november 1694.

98
Christopher Karstensen de Hemmer, bestalling at være medicus og stad physicus i Ribe.

Vi haver allernådigst beskikket og forordnet, Christopher Carstensen de Hemmer, til at være medicus og stads physicus i Ribe, udi afgangne doctor Bernhard Omersts sted, og samme bestilling at nyde, med lige vilkår indkomst og rettighed, som hans formand etc.
Hafnia 10 november 1694.

100
Mickel Thomasen, bestalling at være herredsskriver udi Hierum og Ginding herred.

C5 G a v, at eftersom Peder Nielsen Kastberg, byskriver i Holstebro og herredsskriver, i Hierum og Ginding herreder, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han samme herredsfoged bestilling, formedelst tiltrædende alderdom, og svaghed i hans fødder, ej længere skal kunne opvarte, som det sig bør, og derfor den på vores allernådigste behag, haver afstanden, da haver vi i hans sted, allernådigst beskikket og forordnet, Mickel Thomasen, til at være herredsskriver i bemelte herreder, thi skal han etc. Hafnia 17 november 1694.

101
Frederich Christian Rantzow, ægteskabs bevilling udi tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Friderich Christian Rantzow, vores bestalter major, og jomfru Øllegård Rodsteen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 17 november 1694.

102
Jens Michelsen Poehl af Drammelstrup, ægteskabs bevilling i tredie led.

Bevilger og tillader, at Jens Michelsen Poehl, og Maren Mickelsdatter af Drammelstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevis etc. Hafnia 20 november 1694.

104
Niels Jensen af Stagstrup sogn, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Niels Jensen, og Dorothe Nielsdatter af Sundby i Stagstrup sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 1 december 1694.

106
Mariager Kirke, brev om hjælp af de andre Kirker i Jylland, til sin reparation.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er er bleven andraget, hvorledes Kirken i Mariager skal være så brøstfældig, at den nødvendig reparation behøver, som den ej selv skal have midler til, da haver vi allernådigst bevilget, at den må og skal, af hver Kirke i Nørre Jylland, som nogenledes befindes at være ved middel, en sletdaler have. Hafnia 11 december 1694.

107
Christopher Stub, opreisning for lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Christopher Stub, studiosus, sin for nogle år siden begangne lejermåls forseelse /:hvorfor vi hannem, vores allernådigste opreisning den 4 april 1688, havde givet, som siden, formedelst den ikke i tide blev affordret, er bleven casseret:/ så at samme forseelse ikke skal være, eller komme hannem til hinder, udi Ølands præstekalds tiltrædelse i Ålborg stift, som os elskelig Hans Friderich von Lewetzow etc, haver kaldet hannem, at være sognepræst til, og vi den  3 november sidst forleden, allernådigst haver confirmeret, dog skal han efter loven bevise, at han sig ellers foruden denne lejermåls forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, så og noget til næste hospital betale etc. Hafnia 11 december 1694.

111
Lisbeth Kragelund, sal doctor Berent Omresis i Ribe, bevilling at skifte med hendes børn, ved samfrænder i fremtiden.

C5 G a v, at vi efter Lisbeth Kragelund, afg doctor Berent Omresis udi vor købstad Ribe, hendes herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt at hun foruden rettens middels overværelse, skifte og deling med hendes søn Ludvig Omreis, ved tvende, hans næste møderne frender, må holde, om hvis hannem efter sin afgangne fader, bemelte doctor Berent Omresis [Omreis] arveligen kan tilkomme, hvorom fornævnte Ludvig Omreis tvende næste møderne frender, et skriftligt instrument haver at forfatte, og alting således forrette, som ret og billig kan være, og de i fremtiden, når han kommer til sin myndige år, eragter at kunde forsvare, og ville vi ellers allernådigst, at de som forberørte skifte, efter loven kunde tilkomme at forrette, derved i deres intet i deres rettighed skal afgå.
Hafnia 22 december 1694.

Sidste side og sag på film M 528709 jyske registre fra rigsarkivet år 1689 - 1694.

 

 

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til Index

 Til jyske forside

  Til jyske 1695 - 1699  Til forrige side