Film 528710 fra Rigsarkivet

Jyske registre samlede ekstrakter år
1695 - 1699.

 

Indeholder bl ægteskabs bevillinger - begravelser - bestallinger - bevillinger - degne og præste sager - fri proces - håndværk og handel - lejermål - ophævelse af ægteskab - testamenter -  uskiftet bo osv.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ekstrakter af de sager jeg har valgt at medtage - bevillinger til ægteskab er dog alle medtaget. [disse er også på siderne bevillinger til ægteskab].

De mange bestallinger, skyldes formentlig bekræftelser [ed] til den nye konge, da teksten i det store og hele er ens, har jeg i mange ekstrakter kun skrevet navn - sted og dato.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Ved søgning skriv eventuelt kun nogle af bogstaverne.

Begyndt læsning film M 528710 fra Rigsarkivet

 

Anno 1695

Januar:

1
Niels Sørensen Vorgod, confirmation at være sognepræst Dybe menighed i Vandfuld herred i Ribe stift, udi sognepræsten hr Peder Jensen Hemmets sted ,som samme kald formedelst sin alderdom og stor skrøbelighed skal have qvitteret og afstået, efter det bemelte Niels Sørensen Vorgod, derpå den 9 december sidst forleden meddelte kaldsbrevs videre formelding, og han nu om vores allernådigste nådigste confirmation på fornævnte kald, allerunderdanigst ansøgning haver ladet giøre. Da ville vi hannem som sognepræst til bemelte Dybe menighed, allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmerer og stadfæster, såfremt hand efter foregående examen til prædike embedet, dygtig befindes. Forbydendes etc. Hafnia 5 januar 1695.

3
Niels Pedersen af Dronninglund i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Pedersdatter af Dronninglund sogn i Vendsyssel, i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ej nærmere end som forskrevet står, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres middel og lejlighed, samt biskoppens billig sigelse, til neste hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Hafnia 5 januar 1695.

8
Christen Nielsen Borris af Farup ægteskabs bevilling.

C5 G a v at vi haver bevilget og tilladt, at Christen Nielsen Borris og Ingeborg, afg Tyge Jensens fra Sønder Farup i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi andet og tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget at udgive til næste hospital. Hafnia 19 januar 1695.

11
Baron Constantin von Marselis, brev på et værtshus i Spørring by, at må lade indrette.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at os elskelig Constantin von Marselis, friherre til Marselisborg, herre til Stadsgård, må udi Spørring by, liggende imellem vor købstad Århus og Randers, som største lodsejer i samme Spørring by, lade indrette et beqvem og skikkeligt værtshus, hvor reisende og andre, for billig betaling med øl og mand, samt fornøden logementer og staldrum, vel kand blive accomoderet, og skal ellers dermed i det øvrige, efter loven, og vores i slige tilfælde allernådigst udgangne forordninger, i alle måder tilbørligen forholdes, forbydendes etc. Hafnia 26 januar 1695.

12
Bevilling anlangende afg hr Christen Friises lig, at må føres fra Århus og til hans sognekirke Bodum, og der begraves.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne hr Christen Friis, forrige sognepræst til Bodum, Ydby og Hurup sogne, og provst i Refs herred i Ålborg stift, hans lig må fra Århus, hvor han ved døden skal være afgangen, til sit begravelse sted udi hans sognekirke henføres, og der begraves, så og at hans hustru og arvinger, må dertil nyde så lang tid, som til liget fra Århus til sit begravelse sted at føre, nødvendigen kan behøves. Givet etc. Hafnia 29 januar 1695.

14
Christen Madsen af Råby sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at Christen Madsen af Skødelund [gård] udi Råbjerg sogn i Vendsyssel, og Mette Pedersdatter, afgangne Hans Madsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Christen Madsen, skal have været bemelte hendes forrige mand Hans Madsen, udi tredie led beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 23 februar 1695.

18
Henrich Unger, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Henrich Unger på Eggeborg [Egebjerg] i Ålborg stift, må for den af hannem med Else Hvasbyes? begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal hand der imod tiltænkt være, noget efter sine midler og lejlighed, samt biskoppens billig sigelse, til næste hospital først at udgive, såfremt han denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Hafnia 5 marts 1695.

19
Christen Andersen Grå af Torning sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver bevilget og tilladt, at Christen Andersen Grå, og Karen Pallisdatter [Karen Pallesdatter] af Grå i Torning sogn udi Lysgård herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 5 marts 1695.

21
Oluf Nielsen Drejer af Irup, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Oluf Nielsen Drejer af Irup i Ålborg stift, må for sin med Anna Christensdatter, begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, noget til næste hospital at udgive, såfremt han denne vores allernådigste bevilling, agter at nyde. Hafnia 16 marts 1695.

22
Obent brev anlangende afgangne Casimir von Lambsdorphs ligs begravelses oprettelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning allernådigst, haver bevilget og tilladt, at vores forrige obrister til fods, afg Casimir von Lambsdorphs ligs begravelse, må udi 4 uger over den ordinaire tid opstå. Forbydendes etc. Hafnia 19 marts 1695.

23
Obent brev anlangende afg Jørgen Skeels ligs begravelse oprettelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, vores forrige cammer junker, afg Jørgen Skeels ligs begravelse, må fire uger over den ordinaire tid opstå, men i det øvrige forholdes det med begravelsen og lig begiengeldsen, efter vores seneste om begravelse, allernådigst udgangne forordning. Forbydendes etc. Hafnia 19 marts 1695.

24
Boye Knudsen i Ho sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Boye Knudsen af Ho sogn udi Vester herred i Riberhus amt, og Kirsten Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 26 marts 1695.

26
Anders Lauritzen, bestalling at være herredsfoged i Børglum og Jerslev herred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Andreas Lauritzen, til at være herredsfoged udi Børglum og Jerslev herred, udi den forrige ved døden afgangne herredsfoged Hans Mortensen sted. Thi skal bemte Andreas Lauritzen, være os som sin absolut og souverain arve kone og herre, huld og troe, vores og vores kongelige arvehuuses gafn og bedste søge, vide og ramme, skade og forderf af yderste magt, efne og formue hindre, forekomme og afværge, og ellers som det en ærlig, tro og oprigtig herredsfoged egner og vel anstår, sig tilbørligen skikke og forholde, efter den ed hand os derpå allerunderdanigst giort og aflagt haver, såfremt hand samme bestilling agter at nyde, og under straf som vedbør; Forbydendes etc. Hafnia 30 marts 1695.

27
Søren Denck? bestalling at være herredsskriver udi Skads herred.

C5 G a v, at vi haver beskikket og forordnet Søren Denck?, til at være herredsskriver udi Skast herred i Ribe stift i Thomas Nielsens sted, som samme bestilling på vores allernådigste behag haver afstået. Thi skal han være os etc.  Hafnia 2 april 1695.

32
Jens Christensen Basballe, bestalling at være borgmester i Århus.

C5 G a v  at eftersom Jens Rasmussen Låsby, borgmester i vor købstad Århus, ved døden aksl være afgangen, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet Jens Christensen Basballe, til at være borgermester der samme steds, thi skal han fremdeles være os, som sin absolut og souverain arve konge og herre etc. Hvorfor vi hermed byde og befale samtlige borgerskabet i forne Århus, at de bemte Jens Christensen Basballe, for deres borgemester herefter agter og holder. Givet etc. Hafnia 16 april 1895.

36
Niels Lauritzen i Århus bestalling at være rådmand sammesteds.

C5 G a v at eftersom vi allernådigst  haver bestilt Jens Christensen Basballe rådmand i Århus, til at være borgemester sammesteds, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet Niels Lauritzen til at være rådmand, thi skal han være os etc. Hafnia 30 april 1695.

38
Jørgen Petersen, bestalling at være herredsfoged i Hjelmslev herred, så og i Skanderborg og Ry birker.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Jørgen Petersen, slotsfoged på vort slot Skanderborg, til at være tilligemed herredsfoged i Hjelmslev herred, så og udi Skanderborg og Ry birker, i den forrige ved døden afgangne herredsfoged Rasmus Knudsens sted, thi skal han være os etc.  Hafnia 6 maj 1695.

42
Steen Lucasen Caløe [Calov?] studiosus, oprejsning formedelst at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, findes i Sjællandske åbne breve den 11 maj 1695.

43
Claus Jessen, bestalling at være herredsfoged i Framlev og Gjern herred i Århus stift.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Claus Jessen, til at være herredsfoged udi Framlev og Gjern herreder, udi den forrige nu ved døden afgangne herredsfoged Mathias Friises sted, thi skal han være os, som sin absolut og souverain arve konning og herre etc. Hafnia 18 maj 1695.

44
Christen Jensen i Vandsted i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi haver bevilget og tilladt, at Christen Jensen boende udi Vansted udi [skt Hans sogn]Vennebjerg herred udi Vendsyssel, og Johanne Andersdatter af Laen i Kær herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige afgangne hustru Inger Thomasdatter, skal have været bemelte Johanne Andersdatter udi tredie led beslægtet, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive til næste hospital. Hafnia 21 maj 1695.

45
Yde Lauritzen udi Vendsyssel, ægteskab bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Yde Lauritzen, boende udi Vejby i Børglum herred og Kirsten Marqvarsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive til næste hospital. Hafnia 21 august 1695.

46
Thomas Svane, bestalling at være borgmester i Viborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Thomas Svane til at være borgmester i Viborg, udi Jacob Gesteds [Gedsteds?] sted, som den for nogen tid siden skal have qvitteret til hannem. Thi skal han være os etc. Hafnia 21 maj 1695.

49
Obent brev, anlangende Mogens Rosenkrantzes ligs begravelses oprettelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Mogens Rosenkrantzes ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå. Forbydendes etc. Hafnia 25 maj 1695.

51
Søren Christensen Borring, leide brev.

C5 G a v, at eftersom Søren Christensen Borring, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han, formedelst frygt for arrest og anden hård medfart, af Michel Sørensen, forrige amtsskriver over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, ikke skal tør komme for lyset, sig udi en imellem dennem værende tvistig sag, ved lands lov og ret at forsvare. Da haver vi efter hans allerunderdanigst ansøgning, allernådigst bevilget og forundt hannem, imidlertid vores kongelige sikker lejde og beskiermelse, for al overlast eller arrest på hans person, på det han sin sag på fri fod des bedre kunde udføre, dog skal han tilforpligtet være, altid udi egen person, udi rette at møde, og der lide og undgielde hvis lov og ret kan medføre, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, ej giørende hannem herimod, eftersom forskrevet, hinder eller forfang i nogen måde, under vor hyldest og nåde. Givet etc. Hafnia 8 juni 1695.

53
Niels Rasmussen af Vrigsted, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter af Vrigsted sogn og by i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive til næste hospital. Hafnia 24 juni 1695.

54
Tyge Jespersen, oprejsning anlangende en bytings dom at stevne.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Thyge Jespersen på Skæring Munkegård, må til bytinget i vor købstad Skive udi den i nest afvigte år ergangne dom, imellem ham og Niels Lærskov indvåner sammesteds, angående en hans hyrdedreng, som forne Thyge Jespersen beskyldes for at skal have slaget , på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset samme dom er over den tid den efter loven, burde have været stævnet og påtalt. Dog skal forne Thyge Jespersen først tiltænkt være, bemelte Niels Lærskov nøjagtig caution at stille etc. Hafnia 29 juni 1695.

55
Ambrus Olufsen fra Læsø, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at Ambrus Olufsen og Johanne Pedersdatter på Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først beviset etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 2 juli 1695.

59
Peder Eriksen bestalling at være rådmand i Viborg.

C5 G a v, at eftersom vi for kort tid siden, allernådigst haver befordret Thomas Svane, rådmand i vor købstad Viborg, til at være borgemester sammesteds, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet Peder Eriksen, til at være rådmand i Viborg. Thi skal han være etc. Hafnia 6 juli 1695.

61
Marcus Ulsøe oprejsning anlangende en dom at stevne.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Marcus Ulsøe, vores regimentskriver, må en til Hassing Refs herreders ting, den 16 august 1694 ergangne dom, hvorefter Heltborg bymænd, sig en vej over en vores ryttergårds grund skal tilholde, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset at dommen er over den tid den efter loven, burde have været stævnet og påtalt, dog skal dette med fordeligste ske etc. Hafnia 23 juli 1695.

62
Christen Jensen fra Albæk i Børglum herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning. allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Jensen og Johanne Christensdatter fra Albæk sogn i Børglum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive.  Hafnia 27 juli 1695.

75
Jens Knudsen af Ho sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning ,allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Knudsen og Kirsten Sørensdatter af Ho sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 17 august 1695.

81
Niels Jensen fra Kastrup, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Jensen fra Kattrup, og Maren Christensdatter fra Vidberg [Vildbjerg?] udi Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 20 september 1695.

82
Anders Pedersen Brenstrup, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Pedersen Brenstrup, og Beate Sophie Holst, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal have haft hans forrige afgangne hustrues, afgangne morbroder til ægte. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 24 september 1695.

83
Niels Hansen Læsø ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at Niels Hansen Læsø, og Anne Sørensdatter af vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive.  Hafnia 24 september 1695.

85
Lauritz Mortensen Friis, byfoged i Ribe, confirmation at være tillige med acuhl? kran og vejermester sammesteds.

C5 G a v, at eftersom os elskelige præsident og råd i Ribe, haver bestilt og antaget Lauritz Mortensen Friis, byfoged sammesteds, til at være tillige acuhl kran og vejermester sammesteds, efter det hannem den 18 marts 1692 meddelte bestallings brevs, videre formelding, og han nu om vores confirmation der på, ansøgning haver ladet gøre. Da have vi samme allernådigst confirmeret etc. Hafnia 12 oktober 1695.

86
Hr Albert Christensen, Volstrup, oprejsning anlangende en hjemtings dom, at stevne.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at hr Albert Christensen, sognepræst til Volstrup og Hørby menigheder i Vendsyssel, må en til Sæbygårds birketing den 14 juli 1694, imellem hannem og Jens Pedersen, forpagter på Hørbylund, afsagt dom, på behørige steder til påkendelse lade indstævne,  uanset den er over den tid, den ellers burde have været stævnet.
Hafnia 12 oktober 1695.

88
Christen Mortensen Holst af Himmersyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Mortensen Holst, og Maren Christensdatter Hår, fra Luns? [Louns?] i Himmersyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi andet og tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 12 oktober 1695.

 Filmen er sort fra side 56 start af no 91 begynder igen side 57b no 94.

98
Fr Hypolithe Hahns arvinger, brev at nyde deres livstid, Ildbroes forvaltning til Fugelsig hovedgård i Vendsyssel.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg fr Hypolithe Hahn, Henrich Langes til Fuglsig, hendes arvinger, eller hvo samme Fugelsig med deres samtykke nyder og bebor, må nyde i deres livstid under forvaltning annamme, nyde og beholde Ildbroe, med dens tilbørlige vaser og dæmninger etc. Hafnia 16 november 1695.

99
Knud Henrichsen Blickfeld, byfoged i Grenå, bestalling at være tilligemed herredsfoged i Nørre herred.

C5 G a v, at eftersom Anders Rasmussen Brøndsdorph, herredsfoged udi Nørre herred, samme bestalling haver afstanden, da haver vi i hans sted allernådigst beskikket og forordnet Knud Henrich Blichfelt, byfoged i Grenå, til at være tilligemed herredsfoged i Nørre herred. Thi skal han etc. Hafnia 30 november 1695.

100
Claus Eilersen, studiosus, oprejsning fordi hans hustru er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst have tilgivet og efterladt Claus Eilersen, studiosus af vor købstad Ålborg, hvis forseelse der i af hannem kan være begået, at hans hustru skal være kommen nogle uger for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet, til prædike embedet og anden gejstlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages, når han tilforn efter loven, nøjagtig med vidnesbyrd haver bevist, at hand sig ellers foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, så og at han noget efter biskoppens billig sigelse, til næste hospital først udgiver, såfremt hand denne vores allernådigste oprejsning, agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia 30 november 1695.

Side 61:

På første side der er intet om kongen etc.

104
Hr Jacob Hansen Capel, oprejsning at hans hustru er kommet for tidlig i barselseng efter deres bryllup. 

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvents for andre, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt hr Jacob Hansen Capel, sognepræst til Ørum og Ginnerup sogne udi Århus stift, hvis forseelse der i af hannem er begået, at hans hustru efter deres bryllup, nogle uger for tidligt i bryllupsseng [og] i barselseng er kommen, så at hand sit kald ubehindret, herefter som tilforn må betiene, dog skal han  først på tre måneders tid derfra suspenderes, og den derpå følgende næste søndag til højmesse, efter at han prædiken haver endet, sådan sin forseelse for menigheden, fra prædikestolen i hovedkirken afbede, såvelsom han og med halvtredsindstyve slette dalers erlæggelse, til Christianshavns ny kirkes opbyggelse, afsone. Hafnia 21 december 1695.

105
Hans Sørensen fra Rårup sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Hans Sørensen og Maren Pedersdatter fra Rårup sogn i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Maren Pedersdatter, skal være en qvindes person ved navn Maren Hansdatter, som han for nogle år siden skal have besovet, udi tredie led beslægtet, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 21 december 1695.

Side 65:

Anno 1696.

Januar.:

2
Claus Nielsen i Århus, beskærmelses brev for hans creditorer i tre år.

C5 G a v, at vi eftersom Claus Nielsen, indvåner i Århus, allerunderdanigst haver ladet andrage, han formedelst hans erlidte stor søskader, således skal være kommen til agters, at han nu ikke så hastig og så rigtigen som han gerne ville, sine creditorer skal kunne fornøye og tilfredsstille. Da haver vi efter hans ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at han må på tre års tid fra dette brevs dato at regne, for hans ind og udenlandske creditorers krav og tiltale, aldeles være fri og forskånet, på det han imidlertid des bedre, kan søge dennem efter hånden at consentere etc. Hafnia 11 januar 1696.

7
Christen Ferslev, oprejsning anlangende en dom at stævne og påtale.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Hansen Ferslev, forrige borgmester og tolder i Sæby, må en til Viborg landsting, den 22 marts 1693, imellem hannem og en skipper, navnlig Jens Lauritzen fra Læsø, afsagt dom, anlangende en del penge, forne Christen Hansen Ferslev, skal have måttet betale for en del strandet gods, som Jens Lauritzen skal have indtaget ved Fladstrand ,for at føre til Ålborg toldsted, og dog ej samme sted, skal være bleven angiven eller fortoldet, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset dommen er over den tid den skulle have været stævnet etc. Hafnia 18 januar 1696.

10
Jens Nielsen Oustrup, bestalling at være herredsfoged i Hellum Hingst? herred.

C5 G a v at eftersom Jens Nielsen, herredsfoged udi Hellum Hinds? herred, samme herredsfoged bestilling formedelst alderdom og svaghed haver afstandet, da haver vi i hans sted, allernådigst beskikket og forordnet, Jens Nielsen Oustrup til at være virkelig herredsfoged i bemte herred, dog skal han, så længe den forrige herredsfoged  lever, give hannem noget vist årligen af bestallingen, til hans nødtørftig underholdning, så som de selv med hinanden derom indbyrdes kan forene, eller efter amtmandens billig sigelse. Thi skal han være os, som sin absolut etc. Hafnia 1 februar 1696.

11
Jens Pedersen i Døstrup sogn, ægteskabs bevilling i 3die led,

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Pedersen udi Døstrup sogn i Hindsted herred, og Maren Mouritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive.  Hafnia 1 februar 1696.

13

Lauritz Hansen Kolborg, af Ribe ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Lauritz Hansen Kolborg, og Elisabeth Sørensdatter af vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset Lauritz Hansen Kolborgs afgangne hustru, og Elisabeth Sørensdatter, skal have været halvsødskende børn, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 8 februar 1696.

14
Morten Værn i Århus, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Morten Værn, vejer og måler i Århus, og Christence Knudsdatter Friis, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling, agter at nyde; Forbydendes etc.
Hafnia 11 februar 1696.

25

Friderich Christian Høeg, og jomfru Barbra Belov, på ægteskab i 3die led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Friderich Christian Høeg, og jomfru Barbara Belov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 22 februar 1696.

26
Rasmus Jensen i Holbek i Fruering sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Rasmus Jensen udi Holbek i Fruering sogn, under Skanderborg amt, og Kirsten Larsdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 3 marts 1696.

27
Anders Larsen Degn i Rødding, oprejsning formedelst lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt Anders Lauritzen, degn i Rødding og Krejbjerg sogne i Viborg stift, sin begangne lejermåls forseelse, så at han sit degne embede, fremdeles må nyde og betiene, så længe han sig derudinden, tilbørligen skikker og forholder. Forbydendes etc. Hafnia 7 marts 1696.

28
Bertel Pedersen, bestalling at være herredsfoged i Andst, Jerlev og Slavs herred i Koldinghus amt.

C5 G a v, at eftersom Bertel Jensen Krog, herredsfoged i Jerlev og Slavs herred, samme sin bestalling, formedelst svaghed, haver afstanden, da haver vi i hans sted, allernådigst beskikket og forordnet Bertel Pedersen, til at være herredsfoged samme sted. Thi skal han være etc. Hafnia 14 marts 1696.

29
Doctor Thomas Laurentius, bestalling at være medicus provincialis i Århus stift.

C5 G a v, at vi allernådigst have beskikket og forordnet doctor Thomas Laurentius, til at være medicus provincialis i Århus stift, thi skal han være os etc. Hafnia 17 marts 1696.

31
Niels Paulin, condecteur pas på fri [be]fordringsskab til hans forretning i Fyn og Jylland.

C5 G a v, at eftersom vi allernådigst haver affærdiget condecteuren Niels Paulin, til vore lande Fyn og Jylland, der alle store landeveje udi hele, halve og fierding mile, at afdele, da byde vi og hermed befale, vores stiftsbefalingsmænd, præsidenter, borgemestre og råd, samt anden øvrighed i købstæderne, at de på ansøgning, strax forskaffer ham og hans tienere, for dennem self og deres medhavende toij [gods - tøj], fra en sted til en anden, fri vogn med tilhørerige heste, såvelsom og en hest for mile vognen, samt en person ,som kan anvise de rette alfare veje, som køres på både vinter og sommer. Desligeste, at de på behørige steder, anskaffer milepæle etc. Hafnia 21 marts 1696.

38
Anders Knudsen, bestalling at være by og rådstueskriver i Randers.

C5 G a v ,at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Anders Knudsen, til at være by og herredsskriver i Randers, i den forrige nu ved døden afgangne, Anders Hansens sted, thi skal han være os etc. Hafnia 31 marts 1696.

39
Jens Jensen Skiøtte, confirmation at være birkefoged til Mariager Closters birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig hr Andreas Poul von Lilliencrone etc, haver bestilt og antaget Jens Jensen Skiøtte, til at være birkefoged til Mariager Closters birketing, efter bestallingsbrev, dateret 16 september 1692, og han nu allerunderdanigst haver ansøgt om sammes confirmation, da ville vi hannem som birkefoged confirmere etc. Dog skal han være os, som sin absolute souverain arve konge og herre etc. Hafnia 4 april 1696.

40
Simon Jacobsen af Åsted sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Jacobsen i Hjorbusk i Åsted sogn udi Skivehus amt, og Anne Eskelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi andet og tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 7 april 1696.

41
Christen Christensen af Råby sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Christensen, tienende udi Råby sogn i Bunke herred, og Karen Sørensdatter af Høgen høj, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 7april 1696.

45
Diderich Sørensen, bestalling at være herredsfoged i Fjends og Nørlyng herred, samt Vor og Asmild Closter.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Diderich Sørensen, til at være herredsfoged udi Fjends og Nørlyng herreder, samt Vor og Asmild Closters birker, udi den forrige, nu ved døden afgangne Oluf Jensen Vormstrups sted. Thi skal han være os etc.
Hafnia 14 april 1696.

46
Simon Christensen Lakier, confirmation at være birkefoged i Lønborggårds birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Henrich Müller til Lønborggård etc, haver antaget og beskikket Simon Christensen Lakier, til at være birkefoged til Lønborggårds birk, efter bestallings brev af 16 december 1695, da såfremt bemte Henrich Müllers birkerettighed lovlig befindes, så haver vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning, samme bestalling allernådigst confirmeret og stadfæstet etc.
Hafnia 18 april 1696.

47
Jon Pedersen i Nedenskov, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jon Pedersen Nedenskov i Vissing sogn, og Elsebeth Poulsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 18 april 1696.

Nok no 47
Lauritz Jensen på Læsø, bevilling på ægteskab med Maren Nielsdatter, som hinanden i tredie led ere beslægtede.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt ,at Lauritz Jensen, og Maren Nielsdatter af vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. 18 april 1696.

48
Obriste Herman Friderich von Boisenberg, patent anlangende hans bortløbne soldaters pågribelse og indhentelse.

C5 G a v, at eftersom vores oberster til foeds, os elskelig Herman Friderich von Boisenberg? for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes adskillige deseteurs, fra det hannem allernådigst anbetroede regiment, sig her og der i Jylland skal opholde, at bønderne ikke alene skal huse, men end og tage i forsvar, imod de personer som ere blevne udsendte, dennem at indhente. Da byde vi hermed og befale, vore grever og friherrer, stiftsbefalingsmænd, amtmænd, amts forvaltere, amtskrivere, fogder og alle andre, som på vores vegne haver noget at giøre, at de være de personer, som af obersten vorder udskikkede, til bemelte deseteures at pågribe og indhente, med fornøden assistance på ansøgning befordelig, så at dennem der udi ingen hinder eller forfang gøres, under tilbørlig straf efter forseelsens beskaffenhed, hvorefter alle og enhver vedkommende, sig allerunderdanigst haver at rette. Hafnia 18 april 1696.

49
Karsten Eriksen, brev at må være kok i Århus.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Carsten Eriksen som på nogle års tid, udi vores køkken haver tient, og nu agter at sætte sig ned i Århus, må når han sit borgerskab derpå der lovligen haver vundet, med sin kågning [kogning] for billig betaling, betiene og opvarte, alle og enhver i Århus by, såvelsom over alt i stiftet, som sådan hans tieneste til bryllupper, barsler eller andre værtskaber behøver og begierer, så længe han sig der udinden, således skikker og forholder, at ingen skal have billig årsag, sig over hannen at besværge. Forbydendes etc. Hafnia 18 april 1696.

52
Laurids Henrichsen Amidsbøl, bestalling at være byfoged i Fredericia, og herredsfoged i Eld, Brusk og Holmans herreder.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Laurids Henrichsen Amidsbøl, til at være byfoged udi vor stabelstad Fredericia, og herredsfoged udi Eld, Brusk og Holmans herred i Ribe stift, udi Gregers Blichfelts sted, som i dag for vores højesteret, formedelst sin forseelse, fra samme bestillinger er bleven dømt. Thi skal han være os etc.  Hafnia 28 april 1698.

54
Lauritz Pedersen, bestalling at være herredsfoged udi Houlbjerg og Galten herreder, så og Vester Lisbjerg birk.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Lauritz Pedersen, til at være herredsfoged udi Houlbjerg og Galten herreder :/så vidt der af ikke til grevskabet Frijsenborgs birketing, samt til Frisenvolds og Clausholms birketing, svarers/ såvel som og udi Vester Lisbjerg birk i Århus stift, i den forrige nu ved døden afgangne, Hans Michelsens sted. Thi skal han etc. Hafnia 2 maj 1696.

55
Andreas Trap, confirmation at være birkefoged til Ballum birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Hans Schack, greve til Schackenborg etc, haver bestilt og antaget  Andreas Terp, til at være birkefoged til Ballum birk, udi den forrige ved døden afgangne Jens Autzen Pilgårds sted, efter det hannem meddelte bestallingsbrev, dateret den 20 april sidst forleden, og han nu om vores confirmation på samme, allerunderdanigst ansøgning have giort. Da ville vi samme confirmere etc.
Hafnia 5 maj 1696.

57
Jens Nielsen, confirmation at være birkefoged til Skjern birketing.

C5 G a v, at eftersom vores forrige geheimeråd og general, afgangne hr Friderich von Ahrenstorphs efterleverske, os elskelig frue Augusta Elisabeth Rumohr til Overgård og Svanholm, haver beskikket Jens Nielsen af Stebberup, til at være birkefoged til Skjern birketing, efter meddelte bestallingsbrev, dateret 16 marts sidst forleden. Efter hans ansøgning om confirmation på beskikkelsen , have vi confirmeret og stadfæstet samme etc. Thi skal han være os o s v. Hafnia 12 maj 1696.

58
Christen Jensen Hvising, confirmation at være birkeskriver til Skjern birketing.

C5 G a v, at eftersom  [tekst som forrige], haver beskikket Christen Jensen Hvising udi Terp, til at være birkeskriver udi Skjern birketing, efter bestallings brev dateret 16 marts sidst forleden etc. Hafnia 12 maj 1696.

62
Hr Niels Søren Vorgod, sognepræst til Dybe menighed, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at hr Niels Sørensen Vorgod, sognepræst til Dybe menighed i Vandfuld herred, og Karen Sørensdatter, afg Lauritz Knudsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 16 maj 1696.

68
Søren Olsen, confirmation at være birkefoged ved Katholm birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Palle Krag til Katholm, haver antaget og forordnet Søren Olufsen, til at være birkefoged til Katholm birk, efter meddelte bestallings brev, dateret 3 juni sidst forleden, og han nu allerunderdanigst ansøger om confirmation på samme. Da ville vi samme bestalling allernådigst confirmere etc. Thi skal han være os etc. Hafnia 6 juni 1696.

69
Peder Sørensen, confirmation at være birkeskriver til Katholm birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Palle Krag til Katholm, vores oberst til fods, haver antaget Peder Sørensen i Høbjerg til at være birkeskriver ved Katholm birk, efter bestallings brev, dateret 3 juni sidst forleden, og han nu ansøger om confirmation på samme, da ville vi etc. Thi skal han være os etc. Hafnia 6 Juni 1696.

70
Rasmus Jørgensen, confirmation, at være birkeskriver udi Høgholms birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Palle Krag, vores obriste til fods etc, haver antaget Rasmus Jørgensen Albøge, til at være birkedommer udi Høgholms birk, efter meddelte bestallings brev, dateret 3 juni sidst forleden, og han nu ansøger om vores confirmation på dette, da haver vi allernådigst confirmeret og stadfæstet samme etc. Hafnia 6 juni 1696.

71
Laurits Sørensen, bestalling at være birkeskriver til Høgholms birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Palle Krog til Katholm - videre som forrige. Hafnia 6 juni 1696.

72
Jeppe Christensen Rev fra Thy, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at Jeppe Christensen Rev, og Maren Jensdatter fra Kallerup udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 9 juni 1696.

74
Hans Michelsen, confirmation at være birkedommer til Ryssenstens birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Gregers Då til Lundum etc, haver antaget og bestilt Hans Michelsen, til at være birkedommer ved friherskabet Ryssenstens birketing, efter meddelte bestallingsbrev, dateret  12 april 1695, og han nu ansøger om vores allernådigste confirmation på samme, da ville vi samme allernådigst confirmere etc. Thi skal han være os etc. Hafnia 13 juni 1696.

75
Christen Pedersen, confirmation at være birkeskriver til Ryssenstens birketing.

C5 G a v, at eftersom afgangne Christian Juel, friherre til Ryssensten etc, haver bestilt Christen Jensen, til at være birkeskriver til Ryssenstens birketing, efter det hannem meddelte bestallings brev, dateret 6 marts 1683, og han nu allerunderdanigst ansøger om vores confirmation, da ville vi samme etc. Thi skal han være os o s v. 13 juni 1696.

76
Christen Sørensen Ullitz, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Sørensen Ullitz, og Lisbeth Madsdatter af Ullits i Gislum herred, udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme,

uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. så og noget til næste hospital udgive.
Hafnia 13 juni 1696.

80
Anders Christensen, confirmation at være birkefoged til Lerkenfeldts birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Peder Lerke til Lerkenfeldts etc, haver antaget og bestilt Anders Christensen, herredsfoged udi Rinds og Gislum herred, til at være birkefoged til Lerkenfelds birketing, efter det hannem meddelte bestallings brev, dateret 16 april sidst forleden, og han nu ansøger om vores confirmation på samme, da ville vi bestallings brevet confirmere etc, thi skal han være os o s v.
Hafnia 20 juni 1696.

80
Anders Christensen confirmation at være birkefoged til Lerkenfeldts birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Peder Lerke til Lerkenfeldt etc, have antaget og bestilt Anders Christensen, Herredsfoged udi Rinds Gislum herret, til at være Birkefoget til Lerkenfeldts Birketing udi vort Land Nørre Jylland, efter det hannem derpå meddelte bestallingsbrevs videre formelding, dat: dend 16 aprilis sidst forleden, og hand nu hos os om vores allernådigste confirmation på samme birkefogets tieneste allerunderdanigst ansøgning haver giort, da ville vi bemelte Anders Christensen som Birkefoget til fornefnte Lerkenfeldts Birketing, allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmerer og stadfæster, thi skal hand wære os, som sin absolut og souverain arve Konge og Herre, huld og troe, woris og woris Kongel arvehuuses gavn og beste søge, vide og ramme, skade og forderv af yderste magt evne og formue, hindre forekomme og afværge og ellers som det een ærlig troe og oprigtig Birkefoget egner og vel anstår, sig tilbørligen skicke og forholde, efter dend Eed hand os derpå allerunderdanigst giort og aflagt haver, såfremt hand samme bestilling agter at niude og under Straf som vedbør Forbydendes ex. Hafnia 20 juni 1696.

81
Peder Andersen, confirmation at være birkeskriver til Lerkenfelds birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Peder Lerke - som forrige - haver bestilt og antaget Peder Andersen, herredsskriver, udi Rinds Gislum herreder, til at være birkeskriver til Lerkenfelds birketing, efter bestallings brev dateret 16 april sidst, da ville vi samme confirmere o s v [som forrige]. Hafnia 20 juni 1696.

82
Anders Christensen, confirmation at være birkefoged til Lundbæk og Pandum birker.

C5 G a v, at eftersom vores oberst til fods, os elskelig Gregers Då til Lundbæk etc, haver bestil og antaget Anders Christensen udi Bislev by, til at være birkefoged til Lundbæk og Pandum birketing, efter bestallings brev, dateret 8 juni sidst forleden, efter ansøgning have vi samme confirmeret etc. Thi skal han være os o s v. Hafnia 20 juni 1696.

83
Niels Jensen, confirmation at være birkeskriver til Lundbæk og Pandum birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Gregers Då til Lundbæk etc, [ som forrige] haver bestilt Niels Jensen udi Bislev by, til at være birkeskriver sst, efter brev dateret 8 juni sidst forleden o s v, confirmeret af kongen.. Hafnia 20 juni 1696.

84
Niels Baltzersen, bestalling på at være borgmester i Kolding.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Niels Baltzersen, hidindtil rådmand i Kolding, til herefter at være borgemester sammesteds, udi Hans Pedersens sted, som samme har qvitteret. Thi skal han være os etc. Hafnia 20 juni 1696.

86
Robert Frederichsen, confirmation på Marselisborg birkeskriveri. 

C5 G a v, at eftersom os elskelig Constantin von Marselis, haver antaget og beskikket Robert Frederichsen, til at være birkeskriver til Marselisborg birketing, efter det hannem den 12 marts 1684 meddelte bestallings brev, da ville vi samme confirmere etc. Thi skal han være os o s v. Hafnia 23 juni 1696.

87
Claus Hansen, confirmation at være birkeskriver til Vestervig birketing.

C5 G a v, at eftersom os elskelig frue Cornelia Bickers, afgangne Jochum Irgens, haver bestilt og antaget Claus Hansen, til at være birkeskriver til Vestervigs birketing ,efter bestalings brev dateret 19 juni sidst forleden. Da ville vi efter ansøgning, allernådigst samme confirmere etc. Thi skal han være os etc. Hafnia 23 juni 1693.

88
Niels Lauritzen, confirmation at være birkeskriver til Lystrup birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Hans Schack, greve til Schackenborg etc, haver bestilt og antaget Niels Lauritzen, af vor købstad Ribe, til at være birkeskriver udi det under Schackenborg værende Lystrup birk, da ville vi samme, efter allerunderdanigst ansøgning confirmere etc. Thi skal han være os o s v. Hafnnia 27 juni 1696.

89
Ditlev Henrichsen, confirmation at være birkeskrive til Ballum birketing .

C5 G a v, at eftersom Hans Schack o s v [som forrige], haver antaget og bestilt Ditlev Henrichsen, til at være birkeskriver til Ballum birketing, efter bestallings brev, dateret 1 maj sidstleden, da haver vi samme confirmeret etc. Thi skal han være os o s v. 
Hafnia 30 juni 1696.

90
Anders Rasmussen Munk, confirmation på Rosenholm og Vosnæsgårds birkedommer.

C5 G a v, at eftersom os elskelig frue Margrethe Krabbe, afgangne Erik Rosenkrantzes til Rosenholm og Vosnæsgård, haver antaget og beskikket Anders Rasmussen Munk, til at være birkedommer til sammes birketing, efter brev dateret 10 [20] juni sidst afvigte, da haver vi samme confirmeret etc. Thi skal han være os o s v. Hafnia 30 juni 1696.

91
Niels Svendsen Kirketerp, studiosus oprejsning for lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Niels Svendsen Kirketerp, studiosu, sin med sin hustru begangne lejermåls forseelse, så at an desuagtet, til prædike embedet og andre geistlige bestillinger, må befordres og antages, hvor det lovligen ske kan, dog skal han tilforn efter loven, nøyagtig bevise, at han sig ikke foruden denne leyermåls forseelse, skikkeligen og vel forholdet haver, så og noget efter hans midler og leilighed, samt biskoppen billig sigelse, til næste hospital udgive, såfremt han denne vores benådning, agter at nyde. Forbydendes. Hafnia 4 juli 1696.

92
Jacob Jacobsen confirmation, at være birkesskriver til Torstedlunds birk.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Bernt Due til Krastrup etc, haver antaget og beskikket Jacob Jacobsen, til at være birkefoged ved Torstedlunds birk, efter bestallings brev, datereret 2 maj 1693, da haver vi samme confirmeret etc. Hafnia 7 juli 1696.

93
Niels Christensen, confirmation at være birkeskriver til Torstedlunds birketing.

C5 G a v - samme om forrige - have antaget og beskikket Niels Christensen til at være birkeskriver til Torstedlunds birketing efter brev dateret 2 maj 1693 etc, haver vi samme confirmeret. Hafnia 7 juli 1693.

94
Tim Baum, birkefoged til Ølands birketing, på Hans Friderich Levetzaus bestalling. Hafnia 7 juli 1696. [ej mere tekst].

95
Mads Hansen, birkeskriver til Ølands birketing, på samme bestalling, på birkeskriveri, Hafnia 7 juli 1696. [ej mere tekst].

side 131.

97
Peder Madsen fra Bramming sogn, ægteskabs  bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at Peder Madsen, og Anna Lauritzdatter fra Bramming sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led er beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 7 juli 1696.

98
Peder Christensen Agerskov, birkeskriver til Herningholms birketing, på Johan Rantzovs bestalling. 11 juli 1696. [ej mere tekst på de næste]. Hafnia 11 juli 1696.

99
Jens Hejlskov, birkefoged til Ørslev Closters birk, confirmation på Johan Rantzovs bestalling. Hafnia 11 juli 1696.

100
Poul Nielsen, birkeskriver til Ørslev Closters birk, confirmation på Johan Rantzovs bestalling. Hafnia 11 juli 16196.

101
Jens Nielsen Ulf, birkefoged til Hastrup birk, confirmation på Knud Geddes bestalling, på stiftamtmand Hans Kåses vegne.
Hafnia 11 juli 1696.

102
Christen Graversen, birkeskriver til Hastrup birketing, på Knud Geddes bestalling, på stiftamtmand Hans Kåses  vegne. Hafnia 11 juli 1601.

103
Mathias Raf, bestalling at være rådmand i Kolding.

C5 G a v, at eftersom vi allernådigst haver antaget Niels Baltersen i Kolding, til at være herefter borgemester sammesteds, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet Mathias Raf, til at være rådmand samme steds. Thi skal han være etc. Hafnia 14 juli 1696.

104
Peter Skyt, birkefoged til Skovgårds birketing i Løvenholms grevskabs district, confirmation på Christian de Bers bestalling, på grev Ditlev Rantzows vegne. Hafnia 18 juli 1696.

105
Peder Andersen, birkeskriver til Skovgårds birketing i Løvenholms grevskabs district, confirmation på Johan Christian de Bers bestalling på grev Ditlev Rantzows vegne. Hafnia 18 juli 1696.

106
Kirsten sal Peder farvers, Anders Eriksen og Hans Nielsen, brev indtil videre at være alene farver i Ålborg.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne Peder farvers enke Kirsten Mortensdatter, Anders Erichsen og Johan Nielsen, indvånere i Ålborg, må indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, alene  være farvere der sammesteds, med så skiel, at de deres arbejde for billig betaling, tilbørligen og forsvarligen forretter. Forbydendes etc. Hafnia 18 juli 1696.

107
Hans Mathiasen, birkedommer i grevskabet Løvenholm, confirmation på Johan Christian de Bers bestalling på Ditlev Reventlows vegne. Hafnia 21 juli 1696.

108
Jens Christensen, confirmation at være birkeskriver til Christen Linds birk ved Volstrup.

C5 G a v, at eftersom Christen Lind til Volstrup, haver beskikket Jens Christensen, til at være birkeskriver til Lindes birk ve Volstrup efter brev dateret 27 juni sidst forleden, confirmerer kongen samme efter ansøgning. Hafnia 21 juli 1696.

109
Christian Pedersen, birkefoged til Skern birk i Lundenes amt, confirmation på Christian Ulrich Skultzes bestalling på Jochum von Bylows vegne. 25 juli 1696.

110
Christen Hansen Dahl, birkeskriver til Skern birk i Lundenes amt, confirmation på C U Skultzes bestalling på Bylows vegne. Hafnia 25 juli 1696.

111 - 112 - 113
Søren Frantzen, birkeskriver til Hunderup birketing i Jylland, confirmation på Friderich Gersdorphs bestalling. Hafnia 28 juli 1696. 114

Peder Rasmussen Balle, birkedommer til Frijsenborg birk, confirmation på grev Nicolai Friises bestalling. Hafnia 28 juli 1696.

115
Rasmus Nielsen af Vrigsted i Bjerre herred, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter, fra Vrigsted sogn i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 28 juli 1696.

116
Christian Sørensen Everløv, confirmation anlangende, at han alene må holde værtshus i Horsens.

C5 G a v, at eftersom borgemester og råd i Horsens, haver antaget og forordnet Christian Sørensen Everløv, alene til at holde værtshus der i byen for alle fremmede og rejsende folk, undtagen postbude, vognmænd, som fra andre steder did med fragt kommer, øxen drivere og  andre gemene gangendes folk, efter det hannem derpå meddelte brevs videre formelding, dateret 9 juni sidst forleden, og han nu om vores allernådigste confirmation derpå allerunderdanigst ansøgning haver ladet giøre, da ville vi hannem, udi samme værtskab og giestgiveri allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så længe han sig deruinden tilbørligen skicker og forholder, og ellers retter sig efter loven, og vores om værtshuse, samt andre des vedkommende forordninger, som allerede udgivne ere eller herefter udgivne vorder. Forbydendes etc. Hafnia 28 juli 1696.

118
Hans Harder, birkefoged til Rosen? Birk, confirmeret på frue Karen Reetz, sal Jens Kåses bestalling. Hafnia 1 august 1696.

119
Thomas Andersen. birkeskriver til Rosen birk på fr Karen Reetzes, sal Jens Kåses etc. Hafnia 1 august 1696.

120
Lauritz Pedersen, birkefoged til Farskov [Faurskov?] birketing, confirmation på Christopher Lindenovs bestalling. Hafnia 1 august 1696.

121
Christen Christensen Janum af Øster Hanherred, ægteskabs bevilling.

C 5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Christensen Janum udi Øster Svenstrup sogn, og Anne Nielsdatter udi Tranum sogn i Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 1 august 1696.

122
Peder Madsen af Hals sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter af Hals sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 1 august 1696.

123
Niels Pallesen, birkeskriver til Frijsenborg birk, confirmation på grev Friises bestalling. Hafnia 4 august 1696.

126
Obent brev anlangende general lieutenant, afgangne hr Hans Friderich von Levetzows ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at vores forrige geheimeråd etc, afgangne hr Hans Friderich von Levetzows ligs begravelse, må på tre måneders tid opstå. Givet etc. Hafnia 15 august 1696.

128
Åbent brev anlangende afgangne oberste Conrad von den Brinckens ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores forrige oberste Conrad von den Brinckens ligs begravelsen må fire uger over den ordinaire tid opstå. Givet etc. Hafnia 29 august 1696.

136
Peder Nielsen af Påbøl [i tekst Pobe]l i Lundenes amt, på ægteskab i tredie led.

C5 G a v at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Nielsen og Magdalene Christensdatter af Paabøl i Hoven sogn udi Nørre herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.  Friderichsborg 8 september 1696.

137
Markus Bek, confirmation på Løvenholms birkeskriveri.

C5 G a v, at eftersom os elskelig hr Ditlev greve af Rantzow etc, ved sin overinspecteur over Løvenholm Johan Christian de Bæhr, haver beskikket Markus Bek til at være birkeskriver samme sted, haver vi efter ansøgning, allernådigst confirmeret samme. Hafnia 11 september 1696.

139
Peder Lauritzen på Mors, om ægteskab med sit nær sødskende barns hustru.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Lauritzen, og Maren Nielsdatter af Jegindø sogn, udi sønder herred på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han og hendes forrige husbond, skal have været næst sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 26 september 1696.

140
Christen Olesen Ugerhale, confirmation på birkefogeds bestilling i Gårdbo birk

C5 G a v, at eftersom hr Otto greve af Rantzow, herre til Åsdal, Bollerup, Voldberg etc, haver antaget og beskikket Christen Olufsen i Ugerhale, til at være birkefoged i Gårdbo birketing, efter det meddelte bestallingsbrev, dateret 3 september sidst. Efter ansøgning, haver vi allernådigst confirmeret samme bestalling. Hafnia 26 september 1696.

144
Christen Pedersen, rector scholæ i Skanderup, og degn i Skanderup og Stilling sogne, confirmation.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Johan Braem, biskop over Århus stift, haver kaldet og beskikket Christen Pedersen, til at være rector scholæ udi Skanderup, og tilligemed betiene degnestolen udi Skanderup og Stilling sogne, efter det ham meddelte bestallings brev, dateret 9 marts 1695. Da haver vi efter ansøgning, allernådigst confirmeret hans bestilling, så længe han sig derudinden, udi lærdom og levned, tilbørligen og  forsvarligen skikker og forholder. Forbydendes etc. Hafnia 3 oktober 1696.

145
Benedictus Tode privilegium, at være apoteker i Kolding.

C5 G a v, at eftersom Benedictus Tode, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han med Johan Adolph Møller, skal være forenet om apoteket i Kolding at annamme. Da haver vi allernådigst beskikket ham til at være apoteker i Kolding. Thi skal han være os etc. Hafnia 6 oktober 1696.

146
Anders Christensen på Holmsland, opreisning for lejermål, og bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt Anders Christensen og Mette Jensdatter, på Holmsland, som hinanden udi tredie led skal være beslægtet, deres tilsammen begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 13 oktober 1696.

147
Sitzel, [Sidsel] afgangne Jesper Hutfelds i Århus, brev anlangende hendes afgangen søns lig, at må lade føre fra Laurvigen til Århus, og der hensætte.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at os elskelig Sidtzel [Sidsel], afg Jesper Niels Hutfelds i Århus,  må sin afgangne søns lig, fra Laurvigen i vort rige Norge til bemelte Århus, og der i hendes begravelse hensætte, dog at kirken og andre vedkommende derved, i deres rettighed intet fragår. Givet etc. Hafnia 17 oktober 1696.

148
Magister Christen Sejersen, brev på 1 rdr af hver kirke i Århus Stift, til hans afbrændte præstegårds opbyggelse.
Hafnia 17 oktober 1696. [Ingen tekst].

149
Jens Mortensen Brøkner, brev at være farver i Randers.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Mortensen Brøchner, må være farver i Randers, når han sig der haver nedsat og borgerskab lovligen vundet, til hvilken ende, han et godt farveri samme steds skal indrette, og for billig betaling, forsvarligen farve alt hvis hos hannem bestilles, så at ingen kan have skiellig årsag sig derfor, over hannem at besværge. Forbydendes etc. Hafnia 17 oktober 1696.

150
Simon Christensen fra Holmsland, leide brev, at må komme der til landet, og der bygge og bo.

C5 G a v, at vi efter hans herom allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver efterladt hannem, den til landstinget den 14 november anno 1694, tildømte udlendighed fra bemte Holmsland, så at han sig der til landet må begive, og sammesteds bygge og bo, dog at han efterkommer sit til biskoppen over Ribe stift, os elskelig mag Anker Ankersen, den 15 april sidst forleden, skriftlig giorde løfte, om et skikkelig forhold herefter, såfremt hand denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia 20 oktober 1696.

161
Simon Jensen på Læsø, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at Simon Jensen og Maren Melkiorsdatter [Maren Melchiorsdatter] af vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtet, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 17 november a696.

162
Hans Nielsen i Bandsbøl, bevilling på ægteskab i tredie  led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Hans Nielsen i Bandsbøl udi Hemmed sogn, og Maren Sørensdatter udi Nørre Bork sogn, i Nørre herred udi Lundenes amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led skal være beslægtet, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 28 november 1696.

165

Bevilling, anlangende Otto Skeels lig, at må føres fra Birkelse til Ålborg, og der om aftenen begraves.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores forrige etatsråd og amtmand over Åstrup og Børglum amter, afgangne Otto Skeels lig, må fra Birkelse til Ålborg henføres, og sammesteds efter forordningen, om aftenen begraves. Hafnia 1 december 1696.

168
Knud Henrich Galt, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Knud Henrich Galt, må for den af hannem, uden ægteskab, med en qvindes person, navnlig  Anne Lauritzdatter, begangne lejermåls forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han tiltænkt være, 50 rdr til vor Frelsers kirke i Christianshavn først at udgive, såfremt hand denne vores allernådigste benåding agter at nyde. Forbydendes etc. 29 december 1696.

170
Jens Nielsen Oustrup, bestalling at være byfoged i Århus.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Jens Nielsen Oustrup, herredsfoged udi Hellum herred ,til at være herefter byfoged i Århus, i den forrige nu ved døden afgangne, Jørgen Danielsens sted. Thi skal han være etc.  Hafnia 29 december 1696.

171
Christian Didriksen Skovstrup, bestalling at være herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder.

G5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket Christian Diderichsen Skovstrup, til at være herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder, i Jens Nielsen Oustrups sted, som vi til byfoged i Århus, allernådigst haver antaget. Thi skal han etc. Hafnia 29 december 1696.

Side 180b

Anno 1697

Januar.:

2
Enevold Pedersen fra Gundersbøl [Gundersbølgde i Hemmet] i Hemmed sogn ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Envold Pedersen fra Gundersbøl udi Hemmed sogn, og Ingeborg Bertelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led, skal ære beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive.  Hafnia 16 januar 1697.

4
Lieutenant Jochum von Dewitz, ægteskabs bevilling med det forbehold, at det med hans kierestes arv, skal forholdes efter hendes fader,
gen lieutnant Levetzows testamente.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at vores oberst lieutenant Frantz Jochim von Devitz, [2 stavemåder] og jomfru Margrethe Levetzow, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led, skal være beslægtede. Dog skal de først på behørige steder bevisliggøre, at de hver andre, ej nærmere end som forskrevet står, udi slægte eller svogerskab pårører, så og 200 rigsdaler til vor Frelsers kirkes bygning udi Christians havn udgive, såfremt den denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Skal det og med hendes arve midler, efter vores geheime råds og lieutenant, afg hr Hans von Levetzows testamente, dateret 14 juli 1696 uforanderlig forholdes. Forbydendes. Hafnia 26 januar 1697.

8
Jens Mortensen, brev at være farver i Thisted.

C5 G a v, at eftersom Hans Høeg, farver i Thisted, sig sit farveri skal have frasagt, da haver vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Mortensen, som der på stedet sit borgerskab lovligen skal have vundet, og i tretten år været bosat, indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, alene være farver bemte sted, hvorfor han skal være tilforpligtet, for billig betaling, oprigtig at farve alt, hvis hos hannem bestilles, så at ingen kan have skiellig årsag, sig derfor over hannem at klage. Forbydendes.
Hafnia 30 januar 1697.

12 - 13
Jesper Ørum brev, at må alene holde navigations skole på Rømø, og de andre kongens deromkring liggende ølande.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jesper Ørum må alene hold en navigations skole på Rømø, samt de andre vores omkring liggende ølande, og udi navigations kunsten for billig betaling, informere alle og enhver, som det af hannem begierendes vorder, så længe han sig i samme tieneste, tilbørligen og forsvarligen skikker og forholder. Forbydendes alle og enhver, i særdeles i vores undersåtter udi Sønder Jylland, eller sønder Ribe, derudinden nogen hinder eller indpas at giøre, under vor hyldest og nåde. Givet etc. Hafnia 18 februar 1697.

14
Peder Basballe i Århus, opreisning anlangende en dom, at stevne.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Basballe i Århus, må en til bytinget sammested, den 5 december 1695 imellem hannem og hans broder Jens Christensen Basballe, borgmester sst afsagt dom, angående nogle dennem mellemværende regnskaber, på behørige steder til påkendelse lade indstevne, uanset at samme dom er over den tid, den burde at have været stævnet etc. Hafnia 20 februar 1697.

15
Jesper Andersen, af Todbjerg sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jesper Andersen og Anne Madsdatter i Todbjerg sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 20 februar 1697.

16
Niels Michelsen, ægteskab bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at Niels Michelsen, og Maren Jørgensdatter af Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 23 februar 1697.

17
Herman Papke, bestalling at være birkefoged på kongens anpart Vesterlands Føhr og Amrum, efter at de tolv rådmænd, nu er bleven afskaffet.

C5 G a v, at vi allernådigst haver for godt befunden at afskaffe, de tolv såkaldede rådmænd, som retten hidtil vores anpart land Vester Lands Føhr og Amrum, skal have betient, og i deres sted at beskikke en birkefoged og en birkeskriver, som tillige med otte stokke og tingmænd, hvilke månedlig skal indvies, retten der sammesteds, på den måde som vores lov befaler, og på andre steder her i Danmark er brugeligt, herefter skal administrere, til hvilken ende, vi allernådigst haver beskikket og forordnet Herman Papke, til at være birkefoged, og derfor nyde samme løn som andre birkefogeder nyder. Thi skal han være os etc. Hafnia 27 februar 1697.

23
Brigadier Friderich Gersdorph, brev på tvende markeder, at må holdes til tvende tider, årlig i Vilslev by ved hans gård Kærby.

C5 G a v, at vi efter os elskelig Friderich Gersdorph til Brangstrup og Kærgård, efter hans allerunderdanigst ansøgning, haver for godt befunden at bevilge, at udi Vilslev by ved Kærgård, må herefter indtil videre, tvende gange årlig, nemlig den 1ste marts og den 1ste september, holdes er hestemarked, dog at alting dermed skikkeligen tilgår. Forbydendes. Hafnia 9 marts 1697.

24
Friderich Gersdorph, opreisning anlangende tvende domme, at må stevne og påtale.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Friderich Gersdorph, herre til Brangstrup og Kærgård, vores brigadier etc, må tvende til Hiøring [det står der] og Malt herreds ting, den ene dateret 7 november 1695, og den anden 22 maj 1696 afsagte domme, imellem nogle af hans kirkebønder i Darum sogn os elskelig Johan Rantzow til Frydendal, vores brigadier til hest etc, ang hovarbejde de tid efter anden til Bramminggård skal have forsømt, må på behørige steder, til påkiendelse lade indstevne, uanset de er over den tid, de burde have været stævnet og påtalt. Hafnia 13 marts 1697.

26
Jens Pedersen, matros bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Pedersen matros, og Maren Sørensdatter af Hjarnøe sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 20 marts 1697.

27
Christen Poulsen fra Ordestrup [Årestrup?] sogn og by i Viborg stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, af sær kongelig nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt Christen Poulsen, og Anne Nielsdatter fra Ordestrup [Årestrup] sogn og by, som hver andre udi andet og tredie led, skal være beslægtet, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilget, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget efter deres midler og lejlighed, samt biskoppens billig sigelse, til næste hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling, agter at nyde. Hafnia 23 marts 1697.

28
Niels Jørgensen fra Ho sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Jørgensen, og Karen Sørensdatter fra Ho sogn, udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige mand, Peder Hansens sødskende barn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 8 april 1697.

29
Mathias Pedersen Hambor på Skovsgård, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Mathias Pedersen Hambor på Skovsgård, og Mette Sophie Callov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 24 april 1697.

30
Hans Brokman, bestalling at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herred.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bekikket, Hans Brokmand til at være herredsfoged udi Lysgård og Hids herreder, udi Rasmus Jacobsen Holstes sted, som i dag for vores høyesteret, fra samme bestilling er bleven fradømt. Thi skal han være os etc. Hafnia 24 april 1697.

31
Nathan Moses Jøde fra Fredericia, beskærmelses brev for hans creditorer, på tre år.

C5 G a v, at eftersom Nathan Moses Jøde, borger og indvåner udi Fredericia, for os har ladet andrage, hvorledes han udi de tre år, som vi den 28 april 1694 allernådigst, hannem frihed for hans creditorers krav, der nu er forløbet, skal have betalt en del af dem, men formedelst visse vanskelige krigstider, ikke har kunnet fornøje dem alle. Da haver vi efter hans ansøgning, allernådigst bevilget, at han endnu på tre år, for deres krav og tiltale må være fri og forskånet etc. Hafnia 24 april 1697.

32
Mogens Heide, studiosus opreisning, formedelst at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt, Mogens Heide studiosu,  sin med hans hustru begangne forseelse, i det at hun nogle uger for tidlig i barselseng ,efter deres bryllup skal være kommen, så at han desuagtet til prædike embede, eller anden gejstlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages, når han tilforn efter loven, nøyagtig med vidnesbyrd haver bevist, at han sig ellers foruden denne forseelse, skikkelig og vel haver forholdet, så og noget efter biskoppens billig sigelse, til næste hospital udgive. Forbydendes. Hafnia 1 maj 1697.

34
Peder Jensen Skonning, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Jensen Skonning, og Anne Jensdatter, afgangne Hans Trøskers på Hjarnø land ved Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 1 maj 1697.

35
Claus Nielsen af Tavlov sogn, ægteskab bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Claus Nielsen og Maren Andersdatter af Tavlov sogn, i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden, udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia1 Maj 1697.

36
Lars Knudsen fra Sønderholms land, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Lauritz Knudsen [to stavemåder], og Margrete Mortensdatter fra Ny sogn på Sønderholmsland udi Ribe stift, som hinanden udi tredie led skal være beslægtede, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilget, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 3 maj 1697.

37
Søren Christensen fra Agger sogn, opreisning for leyermål, og bevilling til ægteskab.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, af sær kongelig nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Søren Christensen og Ingeborg Poulsdatter fra Agger sogn, som hinanden udi tredie led, skal være beslægtede, deres med hver andre begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia  8 juni 1697.

40
Peder Christensen Viimb fra Gudum sogn, ægteskab bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget, at Peder Christensen Viimb? fra Gudum sogn, og Dorothea Lauritzdatter fra Eir?  [måske Ejerslev?]sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet og tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc så og noget udgive. Hafnia 8 juni 1697.

45
Hr Anders Hutfeldt, sognepræst til Brabrand, ægteskabs bevilling [Wiberg: Anders Jespersen Hutfeldt].

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Anders Hutfeldt sognepræst til Brabrand menighed, og Karen Arrildsdatter Bendtsen må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. så og noget udgive. Hafnia 12 juni 1697.

46
Christopher Rosenørn, ægteskab bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Christopher Rosenørn og Karen de Hemmer, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 15 juni 1697.

47
Peder Erichsen Skonning i Ribe, beskærmelses brev for sine creditorer.

C5 G a v, at eftersom Peder Erichsen Skonning, indvåner i Ribe, allerunderdanigst haver ladet andrage hvorledes han, formedelst hans erlidte store tab på korn og øxenhandel, såvel ved opbringelse i disse krigstider, som ellers i en og anden ulykkelig tilfælde, således skal være kommen til agters, at han nu ikke som han gerne ville, skal kunne fornøje sine creditorer. Da haver vi efter ansøgningen, allernådigst bevilget at han på tre års tid, fra dette vores brevs datum, må være fri for sine udenlandske creditorers krav og tiltale etc. Hafnia 15 juni 1697.

61
Jens Tøgersen Randers, confirmation på at være bedemand i Århus.

C5 G a v, at eftersom borgemestre og råd i Århus, haver antaget og forordnet, Jens Tøgersen Randers, tillige med Anders Andersen, bedemand i Århus, efter det Jens Tøgersen Randers meddelte bestallingsbrev dateret 15 marts sidst, da haver vi  efter hans ansøgning, allernådigst confirmeret samme etc. Hafnia 10 juli 1697.

62
Michael Dorchæus confirmation, at være rector scholæ i Lemvig.

C5 G a v, at eftersom os elskelig magister Ancher Anchersen, biskop over Ribe stift, haver antagen Michael Dorchæus, til at være rector scholæ i Lemvig, efter det ham meddelte brev, dateret 10 juli sidst, da ville vi efter hans ansøgning, samme confirmere etc. Hafnia 13 juli 1697.

63
Caspar Jørgensen på Skovgård, opreisning anlangende en dom at stævne og påtale.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han må en til bytinget i Ebeltoft, den 27 maj 1695, imellem hannem og Rasmus Nielsen, invåner sst,  afsagt dom lade indstevne, uanset samme dom er over den tid, den burde have været stævnet og påtalt, etc. Hafnia 13 juli 1697.

64
Peder Ibsen, kobbersmed i Århus, brev at han må der fortsætte sit håndværk uforment, og derpå holde svende og lære drenge, så og lade drengene i kobbersmede lauget i København ind og udskrive.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Ibsen, kobbersmed og indvåner i Århus, må samme sit kobbersmed håndværk, uanset at han det ej i vore riger og lande skal have lært, uforment der i byen fortsætte, såvel som og derpå svende holde og drenge lære, samt dennem i kobbersmedenes laug her i staden [Hafnia] indskrive, såsom der ikke findes sådant der i byen. Hafnia 13 juli 1697.

66
Johan Bær, brev at være alene instrumentist i Ålborg.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og forordnet, at Johan Bær må indtil videre anordning, alene være instrumentist i Ålborg, samt i Ålborg stift, og der såvel på landet som i købstaden, med hans muchichal instrumenter for billig betaling, opvarte og betiene alle og enhver, som hans tieneste kunne behøve, hvorfor han skal være tilforpligtet, sig derudinden tilbørligen skikke og forholde. Hafnia 24 juli 1697.

68
Christen Hansen fra Fjelstrup i Haderslev amt, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Hansen Hov, fra Fjeldstruphave i Tyrstrup herred, udi Haderslev amt, og Mette Truelsdatter på Brøndsøe, under grevskabet Wedelsborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal haft hans morbroders søn, afgangne Jørgen Michelsen Brandt til ægte, dog skal de først bevise etc. så og noget til næste hospital udgive.
Hafnia 27 juli 1697.

71
Jens Jensen på Vissing Closter gods, bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Jensen på Vissing Klostergårds gods, og Barbara Pedersdatter af  Nedenskov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 31 juli 1697.

73
Stephan Rasmussen Hofgård, bestalling at være borgmester i Horsens.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Stephan Rasmussen Hofgård, hidindtil rådmand i Horsens, til at være herefter borgmester sst, i den forrige nu ved døden afgangne borgmester, Jørgen Blimesters sted, thi skal han etc. Hafnia 7 august 1697.

76
Niels Thomasen, confirmation at være birkefoged til Tvis birk.

C5 G a v, at eftersom vores forrige oberst lieutenant til hest, afgangne Gabriels Grubbes efterleverske, os elskelig fru Anna Dyre, haver antaget og bestilt Niels Thomasen, til at være birkefoged til Tvis birk i Lundenes amt, efter bestallings brev dateret 9 august 1694, som han nu ansøger om vores confirmation på, da haver vi samme allernådigst confirmeret etc. Hafnia 14 august 1697.

77
Niels Lauritzen, confirmation at være birkeskriver til Tvis birk.

C5 G a v at eftersom - tekst som forrige, bestallingsbrev af 25 maj 1695. Efter ansøgning, confirmerer kongen bestallingen.
Hafnia 14 august 1697.

78
Anders Rasmussen fra Torrild sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Rasmussen, og Dorothe Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 14 august 1697. Hvor fra?

79
Adam Ernst Pentz, brev anlangende, at han og hans hustru må i deres saligheds sager, lade sig betiene af hvilken præst de det begierer.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Adam Ernst Pentz, til Medelgård [Mejlgård], og hans hustru, må så længe den imellem hannem og hans sognepræst i Fjellerup, hr Niels Christensen Bøg værende uenighed varer, lade sig udi deres saligheds sager betiene, af hvilken præst de det begierer, dog at deres sognepræst intet i sin rettighed afgår. Kronborg den 23 august 1697.

81
Mag Søren Vael, rector scholæ i Ålborg, brev anlangende hans rang.

C5 G a v, at såsom vi den 26 november 1681, allernådigst haver anordnet, hvorledes borgmestere og råd i vor kiøbstad Ålborg, samt provsten, sognepræsten og capellanerne der sammesteds, skal indbyrdes have deres rang med hver andre, så haver vi allernådigst for godt befunden, at bevilge og anordne, at magister Søren Vael, rector scholæ Cathedralis i Ålborg, må og skal udi alle samqvemme, nyde og have sin gang med den anden borgmester, og den anden sognepræst, eftersom de med hverandre er komne i embedet til. 
Kronborg 30 august 1697.

88
Oluf Mortensen Qvist fra Nykøbing på Mors, brev at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 G a v , at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Ole Mortensen Qvist fra Nykøbing Mors, sin med Maria Cathrine Mogensdatter, begangne leyermåls forseelse, så at han for kirkens disciplin derfor at udstå, må være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, tyve rixdaler til vor Frelsers kirke i Christianshavn, først at udgive, såfremt hand denne vores bevilling agter at nyde. Friderichsborg den 25 september 1697.

89
Simon Hartvig, opreisning anlangende en dom at stævne.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget, at Simon Hartvig, indvåner i Ribe, må en imellem ham, og vores forrige cammerråd, afgangen Jens Wissing samt Johan Suhr, tolder i Århus, til bytinget sammesteds, den 3 august 1693 afsagt dom, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset den efter loven er over den tid, det burde være sket. Hafnia 2 oktober 1697.

91
Jens Nielsen, brev at må holde værtshus i Oppelstrup by.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Nielsen må udi Oppelstrup i Gunderup sogn, halvanden mil fra Ålborg, herefter som hidindtil holde kro og værtshus, med gode logementer, samt vin, brændevin, øl og mad for reisende og andre, som det kunde behøve og begiere, dog at dermed efter loven, og vores i slige tilfælde, allernådigst udgangne forordninger i alle måder tilbørligen vorder forholdet, så og at han en årlig kendelse til vores amtstue, efter stiftbefalingsmandens billig sigelse erlægger. Hafnia 9 oktober 1697.

92
Johan Christopher Reiche i Horsens, opreisning anlangende en skifte forretning at stævne.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Johan Christopher Reiche, indvåner i Horsens, må en af borgmestre og råd sammesteds, den 19 september ao 89, giorde skifte forretning, efter hans formand, afgangne Jens Nielsen Tonboe, på behørige steder til påkendelse indstævne, uanset den er over den tid, hvor dette burde være sket. Hafnia 12 oktober 1697.

93
Christen Larsen fra Understed i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Lauritzen [to stavemåder], og Kirsten Svendsdatter i Understed sogn Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 12 oktober 1697.

94
Jens Nielsen Hass, bestalling at være byfoged i Ringkøbing.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Jens Nielsen Hass til at være byfoged i Ringkøbing, udi den forrige, nu ved døden afgangne, Ole Jensens sted. Thi skal han etc. Hafnia 19 oktober 1697.

99
Rabe Vilhelm von Scheelen, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Rabe Vilhelm von Scheelen, og jomfru Amalia Schvartzen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 23 oktober 1697.

104
Doctor Nicolaus Grimberg, brev at være medicus practicus i Ålborg.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, doctor Nicolaus Grimberg, til at være medicus practicus i Ålborg, thi skal han være os etc. Hafnia 30 oktober 1697.

105
Andreas Vinter på Stevnshoved, brev at han og hans hustru, må lade sig i deres saligheds sager, betiene af hvilken præst de det begierer.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at Andreas Vinter, boendes på Stevnshoved, må så længe den imellem hannem og hans sognepræst, os elskelig Peder Abel, værende tvistighed varer, lade sig og sin hustru Margrethe Urne, betiene af hvilken præst de det begierer. Hafnia 6 november 1697.

106
Søren Pedersen Stauring, studiosus opreisning, formedelst at han hustru er kommen for tidlig, i barselsseng efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt Søren Pedersen Stauring studiosu, sin med hans hustru begangne forseelse, i det at hun fro tidlig barselseng skal være kommen, så at han desuagtet, til prædike embede, eller anden geistlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog skal han først efter loven, nøjagtig bevise, at han sig ellers foruden denne forseelse, sig skikkelig og vel have forholdet, så og noget til næste hospital udgive.
Hafnia 6 november 1697.

107
Henrich Hansen, bestalling at være herredsfoged i Nørvang og Tørrild herreder, samt Jelling birk.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket, Henrich Hansen til at være herredsfoged i Nørvang og Tørrild herreder, samt Jelling birk, udi den forrige, nu ved døden afgangne Otto Knudsens sted. Thi skal han etc. Hafnia 9 november 1697.

108
Jørgen Simonsen fra Krabbesbro [Ulsted sogn] i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jørgen Simonsen, og Maren Pedersdatter af Krabbesbro i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 13 november 1697.

109
Niels Thomsen, bestalling at være herredsskriver i Hierum og Vinding herreder samt Sevel birk.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Niels Thomsen Ve, til at være herredsfoged udi Hierum og Vinding herreder, samt Sevel birk, udi Michel Thomesens sted, som samme haver afstanden. Thi skal han etc. Hafnia 13 november 1697.

112
Andreas Paulin, bestalling at være byfoged i Hjørring, samt herredsfoged i Horns og Vennebjerg herreder i Vendsyssel.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Andreas Paulin til at være byfoged i Hjørring, så og herredsfoged i Horns og Vennebjergs herreder, i den forrige nu ved døden afgangne, Jens Nielsens sted. Thi skal han etc. Hafnia 7 december 1697.

116
Hr Jacob Madsen Scharschou opreisning, formedelst at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, denne gang, allernådigst haver tilgivet og efterladt, hr Jacob Madsen Scharschou, sognepræst til Sevel menighed, hvis forseelse, som af hannem er sket, i det hans hustru Johanne Nielsdatter [Wiberg], efter deres bryllup, nogle uger for tidlig er kommen i barselseng, så at han sit kald ubehindret, herefter som tilforn, må nyde og betiene, dog skal først på tre måneder derfra suspenderes, og den derpå følgende næste søndag, til høymesse efter at han prædiken haver endet, sådant sin forseelse for menigheden, fra prædikestolen der i kirken afbede, såvel som og den med halftredsindstyve rigsdalers erlæggelse, til vor Frelsers kirke i Christianshavn afstå. Hafnia 11 december 1697.

120
Bertel Larsen fra Læsø, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Bertel Lauritzen, og Maren Poulsdatter af vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie [tekst ok, men måske menes andet led] og tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 24 december 1697.

Side 276b:

Anno 1698:

Januar.:

1
Simon Claus Svartz brev, anlangende hans afgangne hustrues ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Simon Claus Schvartz, til Bravnenbech?, vores etatsråd og amtmand, over Koldinghus amt, må sin afgangne hustrues ligs begravelse, sex uger over den ordinaire tid lade opstå.
Hafnia 8 januar 1698.

6
Bendix Gerken, herredsskriver i Sønder Mols herred bestalling at være tilligemed byskriver i Ebeltoft.

C5 G a v, at eftersom Niels Nielsen, byskriver i Ebeltoft ved døden skal være afgangen, da haver vi i hans sted allernådigst beskikket og forordnet Bendix Gerken, herredsskriver udi sønder Mols herred, til at være tilligemed byskriver i Ebeltoft. Thi skal han etc.
Hafnia 19 februar 1698.

8
Jens Christensen fra Hvetbo herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Jens Christensen og Johanne, afgangne Jens Jensens fra Åby sogn i Hvetbo herred må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige afgangne mand Jens Jensen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.  Hafnia 1 marts 1698.

9
Christen Lauritzen fra Fårup sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Lauritzen fra Mundelstrup i Fårup sogn udi Skanderborg amt, og Anne Christensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 1 marts 1698.

12
findes ikke.

15
Peder Riklefs, bestalling at være birkeskriver på kongens anpart af Vester lands Føhr og Amrum.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Peter Riklefs, til at være birkeskriver på vores anpart land Vester Lands Føhr, under Riberhus amt, og derfor at nyde samme løn, som andre birkeskrivere årligen nyder. Thi skal han etc. Hafnia 25 marts 1698.

16
Hans Schack, greve af Schackenborg som har påtaget sig at holde fartøj, at føre de rejsende over en Å rende, imellem Mjolden og Ballum i hans grevskab, på noget vist til færgeløb, at må lade tage.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Hans Schack, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes for nogle år siden ved iisgang, skal være bortdreven en bro over en å, imellem Mjolden og Ballum, hvorved ikke alene nærved boende, men end og andre, deres rejse og forretninger ved søkanten, haver lange omveje, der stor besværlighed skal forårsage, og til en ny broes opbygning, stor omkostning skal behøves, hvilken dog formedelst den dybe grund og store isdrifter, der således liden bestandighed skal kunne have. Så ville greven påtage sig, til de rejsendes befordring over samme Å, en færge eller pram og en båd, at lade forfærdige og vedligeholde, med så skiel, at han dertil, og til en færgemands underholdning, nogen tillæg måtte nyde. Da have vi allernådigst bevilget og tilladt, at han til bemelte færges eller pram og båds bekostning, til dette herefter nyde og lade oppebære, af dennem som med færge, pram eller båd lader sig, samt deres heste og vogne overføre, nemlig for en vogn, som er belad eller ej, med to heste fire skilling danske, for en hest, oxe eller ko, en skilling danske,  små fæ, såsom svin, får, kalve, hver på en skilling danske, som de vedkommende skal til forpligtede strax at betale, hvorimod greven skal være tilforbunden, færge eller pram og båd, altid i forsvarlig god stand vedligeholde, så at de rejsende uden fare og skade kan blive befordrede. Forbydendes etc. Hafnia 19 marts 1698.

17
Nykøbings indbyggere på Mors, forbud på lossen og lasten andet sted for Morsø land, end for Nykøbing, item på landprangeri der på landet.

C5 G a v, at eftersom borgerskabet i Nykøbing, allerunderdanigst haver ladet andrage og beklage, hvorledes dennem i deres borgerlige handel og næring, største indpas og afbræk af forprangere skal tilføjes, idet de både under borgerlig skin og i andre måder, med små fartøjer skal indfinde sig i landet, og dertil bringe bonden allehånde købmands varer, imod korn og andre varer, som de af bonden skal igentage. Da ville vi allernådigst have forbudet, såsom vi hermed alvorligen forbyder alle og en hver, herefter enten at laste eller lade nogen slags købmandsvarer andensteds på Mors, end for Nykøbing by alene, mindre nogen forprang på landet drive, da skal deres fartøj, samt hvis varer de i så måde antræffes med, efter lovlig dom til confiscation være hjemfalden. Dog bliver det proprietairerne uforment, at sælge deres egen gårds avling, og bønders landgilde samt tiendekorn, til hvem de lyster, og det på nærmeste sted i Limfjorden lade udskibe etc.
Hafnia 19 marts 1698.

18
Christen Pedersen fra Tilsted, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Pedersen fra Tilsted, og Anne Nielsdatter af Krærpøt?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia  22 Marts 1698.

19
Jens Pedersen i Sabroe sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Jens Pedersen og Anne Nielsdatter udi Sabro sogn, i Skanderborg amt må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 22 marts 1698.

20
Niels Jessen fra Sønderho, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning ,allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Niels Jessen fra Sønderho sogn, og Mette Tøgersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtiget. Dig skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 26 marts 1698.

21
Anders Nielsen Lunde, confirmation på at være rector Scholæ i Kolding.

C5 G a v, at eftersom os elskelig doctor Anker Ankersen, biskop over Ribe stift, haver beskikket og anordnet Anders Nielsen Lunde, til at være Rector Scholæ i Kolding, efter brev dateret 3 marts sidst, da haver vi efter hans ansøgning, samme confirmeret etc.
Hafnia 26 marts 1698.

27
Åbent brev anlangende, general major Otto Friderich Gams ligs begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores forrige general major, afgangne Otto Friderich Gams ligs begravelse må syv uger over den ordinaire tid, opstå. Hafnia 5 april 1698.

28
Niels Larsen VInd, bestalling at være herredsskriver, udi Hellum og Hindsted herreder.

C5 G a v, at eftersom Lauritz Christensen Kahrl? herredsskriver udi Hellum og Hindsted herreder, sin bestilling  formedelst tiltrædende alderdoms svaghed,  haver afstanden. Da haver vi allernådigst beskikket og forordnet, Niels Lauritzen Vind [to stavemåder], til at være herredsskriver sammesteds. Thi skal han etc. Hafnia 16 april 1698.

32
Søren Larsen Vinde af Skive, ægteskabs bevilling.

C5 G a v at vi, efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Lauritzen Vinde [to stavemåder] indvåner i Skive, og Mette Nielsdatter Arctander, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige hustru, afgangne Catharina From, udi andet led beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 19 april 1698.

34
Iver Pedersen, bestalling at være byfoged i Thisted, og herredsfoged i Hillerslev og Hundborg herreder.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Iver Pedersen, til at være byfoged i Thisted, og herredsfoged udi Hillerslev og Hundborg herreder, samt Nørhå birk, i den forrige, nu ved døden afgangne Emmike Eriksens sted, thi skal han være os etc.
Hafnia 3 maj 1698.

35
Rasmus Christensen, bestalling at være byfoged i Horsens, og herredsfoged i Vor og Nim herreder.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket Rasmus Christensen til at være byfoged i Horsens, og herredsfoged udi Vor og Nim herreder, udi den forrige, nu ved døden afgangne by og herredsfoget Michel Tøgersens sted. Thi skal han etc.  Hafnia 7 maj 1698.

36
Magister Sixtus Aspach, sognepræst i Thisted, ægteskabs bevilling.

C5 G a v at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at mag Sixtus Aspach, sognepræst i Thisted, og Anna Møinichen?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget udgive. Hafnia 7 maj 1698.

37
Mogens Clemmensen i Bøstrup Mølle i Århus stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt at  Mogens Clemmensen i Bøstrup mølle, og Anne Madsdatter af Væt, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 14 maj 1698.

38
Johan Friderich Henkel, brev at være chirurgus i Ribe.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og forordnet, Johan Friderich Henkel til at være chirurgus udi Ribe, såfremt han ellers tilforn nøjagtig beviser, at han facultate medica udi universitetet, og nogle af de ældste mestre i bartskier lauget i København, er bleven examineret og i bartskier kunsten, dygtig befunden. Thi skal han være os etc. Hafnia 21 maj 1698.

39
Anders Jensen, confirmation at være dansk skolemester i Randers.

C5 G a v, at eftersom borgemestre og råd udi Randers,  haver bestilt og antaget,  Anders Jensen til at være dansk skolemester i Randers, efter bestallings brev, dateret 4 april sidst. Da ville vi efter ansøgning, samme confirmere etc. Hafnia 21 maj 1698.

40
Captain Vilhelm Friderich von Lambsdorf, brev anlangende hans afg hustrues ligs begravelse om aftenen, i den tyske kirke i Fredericia.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt at vores capitain os elskelig Vilhelm Friderich von Lambsdorf må sin afgangne hustrues lig efter vores seneste om begravelse udgangen forordning, samt kirkeritualet i den tyske kirke udi vor stabelstad Fredericia, om aftenen  lade begrave. Givet etc. Hafnia 21 maj 1698.

44
Jens Jensen fra Fanø, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, haver bevilget og tilladt, at Jens Jensen og Karen Mathiesen på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige mand afgangen Mathias Andersen, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 28 maj 1698.

50
Afg Eiler Siltmansen farvers enke, brev for sig og hendes søn Eiler Eilertsen, efter hende, at må alene være farver i Horsens.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget, at afgangne Eiler Siltmansen, forrige farver og indvåner i Horsens, hans efterleverske, Kirsten Johansdatter, må farveriet indtil videre alene fortsætte, og når hun ved døden afgår, eller derved ei længere vil forblive, må hendes ældste søn Eiler Eilertsen, alene være farver sammesteds, når han sig der haver nedsat, og sit borgerskab lovligen vundet, til hvilken ende, de et godt og ustraffeligt farveri der i byen skal indrette, og sig ellers til magistraten reversere. 
Jægersborg den 25 juni 1698.

51
Anders Jensen af Nyrup by i Gislum herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Jensen og Kirsten Poulsdatter af Nyrup by i Gislum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Jægersborg 25 juni 1698.

54
Truels Jensen fra Snejbjerg sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Troels Jensen og Johanne Madsdatter Havnstrup fra Snejbjerg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Jægersborg 5 juli 1698.

56
Jens Nielsen fra Kjelstrup i Hindsted herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Nielsen fra Kjelstrup [Ove sogn] udi Hindsted herred, og Mette Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Jægersborg 9 juli 1698.

57
Christen Jensen fra Tranbjerg sogn ægteskabs bevilling.

C5 G a v at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Jensen og Anne Poulsdatter fra Slet udi Tranbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal udi tredie led, være beslægtet med en qvindes person, navnlig Anne Sørensdatter, som han for nogen tid siden skal have besovet. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Jægersborg 9 juli 1698.

58
Diderich Bejenburg, confirmation at være dansk og tysk skoleholder i Ålborg, efter hans fader.
C5 G a v, at eftersom borgemestere og råd i Ålborg, haver antaget Diderich Bejenburg til at være danske og tyske skoleholder i sammesteds, når hans fader Nicolai Bejenburg ved døden afgår, efter det bemelte Diderich Bejenburg meddelte bestallings brevs videre formelding, dateret 20 august 1697. Efter hans ansøgning om confirmation på bestallingen, confirmerer kongen samme. Jægersborg 9 juli 1698.

61
Poul Lauritzen på Hammelmose, oprejsning anlangende en landstings dom at må påtale.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Poul Larsen boende på Hammelmose må en til Nørre Jyllands landsting den 28 marts 1695, angående tiende af Haubrogård, afsagt dom, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset dommen er over den tid, hvor den burde have været indstævnet.  Jægersborg 15 juli 1698.

62
Jens Rieman brev, at må være fri for at betale, så vidt af de voldsbøder han i højesteret er tilkendt, som kongen kan tilkomme, så og at han sin hørers tieneste i Ålborg skole, igen må tiltræde og betiene.

C5 G a v, at vi efter Jens Riemans, forrige hører udi Ålborg skole, hans allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han som den 26 februar sidst forleden, i blandt andet i vores høiesteret er bleven tilkendt, at bøde sine voldsbøder, og have sin hørings bestilling forbrudt, må for at betale så vidt os tilkommer af voldsbøderne, være fri og forskånet, og sin hører tieneste igen tiltræde, så længe han sig derudi tilbørligen og forsvarligen skikker og forholder. Jægersborg 19 juli 1698.

71
Hr Johannes Krag, sognepræst til Hørup menighed, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Johannes Krag, sognepræst til Hørup menighed på vort land Alsø, og Margrethe Carstensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Jægersborg den 2 august 1698.

73
Jens Michelsen fra Nørholm sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Michelsen og Anne Pedersdatter fra Nørholms sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Michelsen og hendes forrige mand, afgangne Jens Simonsen, skal have været næst sødskende børn. Jægersborg  9 august 1698.

78
Johan Ernst Mørring, bestalling at være vejer og målermester i Mariager, og på de omkring liggende ladepladser.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og anordnet, Johan Ernst Mørring, til at være vejer og målermester i Mariager og de der omkring liggende ladepladser, udi Jens Lassens sted, som samme bestilling haver afstandet. Thi skal han være os etc. Hafnia 25 august 1698.

79
Hr Michel Pedersen sognepræst til Årslev og Tilsts sogne brev, at må tilkøbe hans præstegårds bygning med den vilkår, at hans hustru og arvinger, må efter hans død nyde erstatning derfor.

C5 G a v, at eftersom hr Michel Pedersen, sognepræst til Årslev og Tilst sogne, allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans præstegård iblandt andre præstegårde, hidindtil ej skal have været være anført, og den imidlertid skal være bleven meget forfalden og brøstfældig, så at den nødvendig reparation skal behøve, som han og efter evne ville bekoste, med så skiel, at hans hustru og arvinger derfor videre vederlag, af hans efterkommere måtte nyde. Da have vi efter hans ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at han fornævnte Årslev præstegårds bygninger, på behørige steder må indkøbe, for den samme penge sum som allernådigst er påbuden, at andre præstegårde indløses for, og at hans hustru og arvinger efter hans død , må nyde erstatning af hans efterkommende sognepræst der på stedet. Frederiksborg 26 august 1698.

80
Jens Nielsen af Skæve sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Nielsen og Johanne Hansdatter, afgangne Thomas Michelsen af Skæve sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige mand i tredie led, skal have været beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 30 august 1698.

81
Jens Jensen fra Barrit sogn, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Jensen fra Bredt by i Barrit sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Frederichsborg den 3 september 1698.

83
Rasmus Andersen fra Skejby sogn ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Rasmus Andersen, og Mette Jensdatter fra Skejby sogn og by i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mand, udi tredie led beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.  Kronborg den 16 september 1698.

88
Peder Svenningsen af Holmsøe, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Svenningsen af Holmsøe og Anne Christensdatter af  Haverslev i Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 27 september 1698.

92
Hr Mads Henningsen, sognepræst til Hammel, Sall og Voldby menigheder, oprejsning for lejermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, af sær kongelig mildhed og nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt, hr Mads Henningsen, sognepræst til Hammel, Sall og Voldby menigheder, hvis forseelse der af hannem er begået, at han haver aulet et barn med hans hustru, førend de i ægteskab sammenkomme, og førend han til præst blev ordineret, så at han sit kald ubehindret, herefter som tilforn må betiene. dog skal han først på tre måneders tid derfra suspenderes, og den derpå følgende næste søndag til høymesse, efter han prædiken haver endet, sådan sin forseelse hos menigheden fra prædikestolen der i kirken afbede, såvelsom og den med 50 rigsdalers erlæggelse, til vor frelsers kirke i Christianshavn afsone. Forbydendes. Hafnia 15 oktober 1698.

93
Christen Olesen fra Thy, oprejsning for lejermål og bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning  og begiering, af sær kongelig nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt Christen Olufsen [2 stavemåder] og Kirsten Sørensdatter fra Skyum i Thy, som skal være næst sødskende børn, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de samme deres slægtskab desuagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.  Hafnia 15 oktober 1698.

94
Christen Jensen af Kær herred i Vendsyssel, ægteskabs bev8illing.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Jensen af Hoven i Åby sogn i Kær herred, og Karen Jensdatter fra Byrholt i Sulsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 15 oktober 1698.

96
Jens Christensen, amtsforvalter til Ribe, brev om hans afgangne hustrues ligs begravelses opsættelse, og at liget må føres til Fyn, til hans begravelse sted.

C5 G a v, at vi efter Jens Christensen, vores amts forvalter i Riberhus amt, hans ansøgning allernådigst haver bevilget og tilladt, at hans afgangne hustrues ligs begravelse, må fiorten dage over den ordinaire tid opstå, og at hendes lig, når begravelsen er overstanden, til hans begravelse sted i Fyn må føres. Hafnia 18 oktober 1698.

99
Isach Barrabang, brev at må nedsætte sig i Nibe, og sig der indtil videre af guldsmed handværk, alene være.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Isach Barrabang, som guldsmed håndværk lovligen skal have lært, må sig udi Nibe nedsætte, og der alene indtil vi anderledes derom sigendes vorder, af sit guldsmed håndværk, ernære så længe han sig ellers derudinden, tro og oprigtig forholder, og i alle måder retter sig og guldsmedlaugets articler etc. Hafnia november 1698.

101
Peder Hansen Bull fra Brusk herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Hansen Bull og fra Brusk herred, må udi ægteskab sammenkomme uanset at han og hendes forrige mand afgangne Mads Madsen Bech skal have været næst sødskende børn, dog skal de først bevise etc så og noget til næste hospital udgive.  Hafnia 8 november 1698. hendes navn

103
Niels Thomasen Vendel, herredsskriver udi Hjerm og Ginding herreder bestalling, at være tilligemed byskriver i Holstebro.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Niels Thomasen Vendel, herredsskriver udi Hjerm og  Ginding herreder, til at være tilligemed byskriver udi Holstebro, udi den forrige byskriver Peder Nielsen Kastbergs sted, som samme tieneste, formedelst alderdom og svaghed haver afstanden. Thi skal han etc. Hafnia 12 november 1698.

105
Peter Christiansen, brev at være farver efter Christian Christensen farver i Ribe, at efter hans allerunderdanigst giorte ansøgning, allernådigst haver bevilget, at efter hans faders død hans ældste søn Peter Christiansen, når han sig i Ribe haver nedsat sig og sit borgerskab lovlig vundet, må da alene, indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, være farver sammesteds, til hvilken ende, han der et godt og ustraffeligt farveri med hvis der tilhører, skal indrette og ved lige holde, og sig ellers til magistraten reservere, at han for billig betaling, forsvarligen skal farve og perse alt hvis hannem bestilles, som nogen anden der i landet vil og kan gøre, så at ingen skal have skiellig årsag sig over hannem, for sådant arbejde at besværge. Forbydendes. Hafnia 19 november a698.

106
Hr Hans Lundgård, brev at må købe Hasle præstegårds bygning, med den frihed og vilkår som loven tillader, for den summa andre præstegårde indløses.

C5 G a v, at eftersom hr Hans Lundgård, sognepræst til Hasle, Skejby og Lisbjerg menigheder allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes den gård og boels jord i Hasle som han påboer, skal af vore kiere forfader sal og høylovlig ihukommelse, anno 1634 være given til en præstegård, men dog ikke derefter anno 1663 kommen i de præstegårdes tal, som for deres indløsning betaler til børnehuset, de samme tid påbudne 100 rdr, hvilket han allerunderdanigst fornemmer, at være kommen deraf at præstegården, den tid som skal have været hans formands, skal være for bedre mageligheds skyld, have boet i en anden by i sognet, og ladet den rette præstegård ligge ubygget og øde. Da som hans afgangne formand, såvel som han selv samme boelsgård, siden de den haver indtagen og begyndt at bebo, ej med ringe bekostning skal have ladet opbygge, have vi efter hans ansøgning allernådigst bevilget og tilladt, at han præstegårdens bygning i Hasle må indkøbe, for den sum som andre præstegårde indløses for, og hans hustru efter hans død, må nyde erstatning af hans efterkommende sognepræster på stedet, al med den frihed og vilkår, som loven i så måder tillader. Hafnia 19 november 1698.

107
Peder Nielsen af Sevel sogn i Robe stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at  Peder Nielsen og Maren Pedersdatter af Rågård i Sevel sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.
Hafnia 21 november 1698.

109
Anders Jensen Lassen, brev at være fri for åbenbare skriftemål, for begangne leiermål.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Anders Jensen Lassen fra Århus, må for begangne leiermåls forseelse med Anne Knudsdatter, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, at udgive til vor frelsers kirke i Christianshavn, tredive rigsdaler, såfremt hand denne vores allernådigste bevilling, agter at nyde. Forbydendes.
Hafnia 26 november 1698.

110
Niels Jensen Skiøt, bestalling at være herredsfoged udi Støvring og Nørre Hald herreder, så og Glenstrup Birk.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Niels Jensen Skiøt, til at være herredsfoged udi Støvring og Nørre Hald herreder, samt Glenstrup birk, udi Erik Jensen Klogs sted ,som samme bestilling haver afstanden. Thi skal han være os etc.
Hafnia 26 november 1698.

111
Samuel Garman boghandler, brev at må holde åbne boglader, udi Ålborg og Viborg, til sine bøger der at sælge.

C5 G a v, at vi efter hans allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at han alene udi Ålborg og Viborg stifter, adskillige i loven uforbudne, såvel geistlige som verdslige bøger og materier, må forhandle og udi åbne boglader som han i Ålborg og Viborg til den ende haver at lade indrettet for billig pris at falholde, dog at han ej præjuicerer de privilegier, som vi os elskelig Johannes Lauritzen, assessor i consistorio ved vores bogtrykkeri, allernådigst haver given, så undtages og de ordinaire markets tider i bemte stifter, da det andre som med bøger at handle til market kommer, ej skal være forment deslige uforbudne bøger, jo at må sælge og forhandle.
Forbydendes. Hafnia 26 november 1698.

113
Peder Sørensen, hører udi Holstebro skole, opreisning formedelst, at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, af sær kongelig mildhed og nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt Peder Sørensen, hører udi Holstebro skole, sin med hans hustru begangne forseelse, i det at hun skal være kommen nogle uger for tidlig i barselseng, efter deres bryllup, så at han desuagtet sin skole tieneste må beholde, og ellers til prædike embede, eller anden geistlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog skal han først, efter loven nøyagtig bevise, at han sig foruden denne forseelse, skikkeligen og vel have forholdet, så og noget efter hans midler og lejlighed, samt biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt han denne vores opreisning, agter at nyde. Hafnia 29 november 1698.

114
Hans Ferslev, hører i Sæby skole opreisning, formedelst at hans hustru er kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, af sær kongelig nåde, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt Hans Ferslev, hører i Sæby skole, sig med hans hustru begangne forseelse, idet at hun skal være kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup, så at han des uagtet, sin skole tieneste må beholde, og ellers til prædike embede, eller anden geistlig bestilling, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog skal han først bevise etc [se forrige]. Hafnia 17 december 1698.

115
Hr Erik Thomesen Århus, præst i Gjern, oprejsning anlangende en dom at stævne.

C5 G a v, at vi efter hans ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Erik Thomesen Århus, sognepræst til Gjern og Skanderup sogne udi Silkeborg amt, må en over hannem, til Århus byting den 23 december 1697, af Anders Jensen, indvåner sst, for en sum penge, forhvervede dom, på behørige steder til påkendelse indlade, skønt den er over den tid, den burde have været stævnet etc.
Hafnia 17 december 1698.

116
Fredericia skole, confirmation på en taxt på hvad den må nyde, for de lig som begraves uden lig prædiken, og af den som lader sig vie hjemme i huset.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt, vores allernådigste confirmation på efterskrevne taxt, lydendes ord efter andet, efter hans kongelige majestæts allernådigste befaling, af dato 4 oktober 1698, at vi alle underskrevne, skulle gøre en billig taxt på, hvor meget ligene, som uden lig prædiken begraves i Fredericia, bør at udgive til skolen, og det efter en hvers stand og vilkår. 1) Dog de som begraves i de fattiges jord, eller soldaternes kirkegård, at være fri derfor. Dernæst hvad de skulle give til skolen, som hjemme i husene sig lader vie. Da haver vi derom været forsamlede, og efter kongelig befaling, for billig eragtet som følger: Angående lig som begraves til tolv slet:

1) Fremmede indbyggere, militariske, gejstlige eller verdslige, såsom magistraten, kongelige betiente og købmands folk, er det store lig som begraves uden lig prædiken, og de der for betaling i kirken, eller kirkegården og skolens sang ikke begieres, da gives af hver sådant lig 1 rdr, er det små lig fire år og derunder, 3 rdr etc. over 3 sider. Hafnia 24 december 1698.

118
Peder Christensen Vejgel, bestalling at være byskriver i Sæby.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Peder Christensen Vrigel [2 stavemåder], til at være byskriver i Sæby. Thi skal han etc. Hafnia 31 december 1698.

Side 349B.

Anno 1699:

Januar.:

2
Bernt Due, opreisning anl: en landstings dom imod Peder Lerke, at må påtale.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at os Elskelig Bernt Due ex, må en imellem hannem og os Elskelig Peder Lerke ex, til Viborg Landsting den 26 octb: år 1687 ergangen dom, anlangende tvende bøndergårde, Hedegårde kaldet, på behørige steder til påkiendelse lade indstefne, uanset at samme dom er over den tid, udi hvilken den efter loven burde at have været stefnet og påtalt, dog skal forne Bernt Due først tiltænkt være, bemte Peder Lerke nøyagtig forsikring at stille for hvis omkostninger ham kand vorde forårsaget om forbemte Bernt Due processen skulle tabe, så skal og sådan indstefning med fordeligste skee og sagen derefter det snareste mueligt er ved Retten udføres, såfremt denne voris allernådigste opreisning nogen magt skal have. Forbydendes etc. Hafnia 10 januar 1699.

4
Fru Benedicta Margareta von Brockdorff, brev på et epitafium i Auning kirke at må opsætte.

C5 G a v, at vi efter vores forrige kammerjunker, afg Jørgen Skeels efterleverske, os elskelig fru Benedicta Margareta von Broktorph, hendes giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hun til hendes afgangne mands amindelse, et tarveligt epitafium af sten udi Auning kirke i Århus stift, på egen bekostning må lade opsætte, dog med den vilkår, at kirken på sin bygning, ej derved tager skade. Hafnia 14 januar 1699.

5
Stygge Timsen, bestalling at være herredsfoged i Sønder Mols herred, samt de der under liggende birker i Århus stift.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Stygge Timsen, til at være herredsfoged i Sønder Mols herreder, samt underliggende birker, i den forrige nu ved døden afgangne herredsfoged, Jørgen Rasmussen sted. Thi skal han etc.  Hafnia 17 januar 1699.

6
Gregers Blikfeld, bestalling at være byfoged i Ebeltoft.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet Gregers Blikfeld, til at være byfoged i Ebeltoft, udi den forrige nu ved døden afgangne Jørgen Rasmussens sted, thi skal han være os etc. Hafnia  17 januar 1698.

7
Afg justitsråd Peder Lerkes ligs begravelses opsættelse, anlangende derom åbent brev.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilget og tillader, at voris forrige justits og cancelli råd, så og landsdommer i Nørrejylland, afg Peder Lerke til Lerkenfeldt, hans ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå, så må og hans lig, fra bemte hans gård Lerkenfeldt, til vor købstad Viborg henføres, og der efter voris seneste om begravelser allernådigste udgangne forordning, om aftenen begraves. Forbydendes. Hafnia 17 januar 1699.

7b
Afg Justits Råd Peder Lerkes ligs begravelses opsættelse anl: derom obent [åbent] brev.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at vores justits og cancelliråd, så og Landsdommer i Vort Land Nørre Jylland, afg: Peder Lerke til Lerkenfeldt, hans ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå, Så må og hans lig, fra bemte hans gård Lerkenfeldt, til vor købstad Viborg henføres, og der efter vores senest, om begravelser, allernådigst: udgangne forordning, om aftenen begraves. Forbydendes ex. Hafnia 17 januar 1699.

8
Hierominus Basballe af Århus, opreisning at må påtale et skiftebrev, efter hans afgangne moder.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hieronimus Basballe, indvåner i Århus, må en af borgemester og råd sammested, efter hans afgangne fader, Christen Jensen Basballe, den 7 september 1693 udstedte skiftebrev, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset at samme er over den dato, det ellers burde have været stævnet. Hafnia 24 januar 1699.

10
Ulrich Christian Schandorph, brev at må alene falholde vin og brendevin, i Skanderborg by.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Ulrich Christian Schandorph, må herefter udi Skanderborg by, vin og fransk brændevin alene, indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, falholde, til hvilken ende han skal være tilforpligtet, altid gode varer at holde, så og at tage imod de der til byen kommende rejsende, og dennem gode logementer og anden fornødenhed forskaffe, alt for billig betaling, så at ingen skal have skiellig årsag over hannem at klage. Hafnia 24 januar 1699.

11
Mariager kirke brev, om hielp til sin reparation, af andre kirker i Jylland.

C5 G a v, at eftersom for os er bleven andraget, hvorledes kirken i Mariager, på sin bygning skal være så brøstfældig, at den uomgiengelig en reparation skal behøve, og at den til samme bekostning ingen midler haver. Da have vi bevilget og tilladt, at der til reparationen, af hver kirke i Nørre Jylland gives ni mark danske, som af stiftsbefalingsmændene og biskopperne, efter vores befaling af 12 juli 1690, imellem kirkerne skal  lignes etc. Hafnia 24 januar 1699.

12
Rise Blomme, opreisning anlangende en gammel skifteforretning, at må påtale.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst bevilger og tillader ,at Rise Blomme, må en efter hendes fader, forrige obriste lieutenant, afgangne  Diderich Blomme den 12 april 1695, giorde skifteforretning så vidt den hende vedkommer, på behørige steder til påkendelse lade indstævne, uanset den er over den tid, den burde have været stævnet. Hafnia 7 februar 1699.

13
Friderich Loelius, bestalling at være landsdommer i Jylland.

C5 G a v, at eftersom vores forrige Justits råd og landsdommer etc, Peder Lerke ved døden er afgangen, haver vi beskikket og forordnet vores cancelli råd, os elskelig Friderich Loelius, til at være landsdommer i Nørre Jylland, thi skal han være etc. Hafnia 11 februar 1699.

13
Friderich Loelius, bestalling at være landsdommer i Viborg.

C5 G a v, at eftersom vores forrige Justits og Cancelli Råd, så og Landsdommer i Vort Land Nørre Jylland Peder Lerke ved døden er afgangen, da  haver vi allernådigst beskikket og forordnet så og hermed beskikker og forordner vores Cancelli Råd, os Elskelig Friderich Loelius, til at være landsdommer i bemte; Nørre Jylland, thi skal han være os, som sin absolut og souverain arve konge og herre huld og tro, Voris og Voris kongel: arvehuses gavne og beste af yderste magt, efne og formue søge, vide og ramme skade og forderf hindre, forekomme og afværge, i særdeleshed skal hand tilforpligt være at skikke alle og enhver udi de Sager, som til Landstinget bør at påkiendes, og hannem hands? [blækklat] for at komme, Lov, skiel og Ret, og ellers derudi såvel som udi alle andre måder sig således forholde, som det en ærekier, tro og oprigtig Landsdommer egner og vel anstår, og hand agter at ansvare og bekiendt være, efter den Eed hand os derpå allerunderdanigst giort og aflagt haver, hvorfore vi hermed byde og befale samtlige vore undersåtter og menige almue i forbemte vort Land Nørre Jylland, være sig hvo det være kand, som deris ret til Landstinget forårsages at søge, at de fornte Friderich Loelius for Landsdommer der i Landet antager, agter og holder. Forbydendes ex. Hafnia 11 februar 1699.

14 - 15
Obent brev, anlangende afgangne fru Sophie Bildes lig begravelses opsættelse.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne fru Sophie Bildes ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå. Hafnia 11 februar 1699.

18
Jørgen Jensen Bramming, på Lydumgård i Ribe stift, obent brev om befordring, at blive en del af hans undvigte bønder mægtig, som formedelst ,at de har tragtet ham efter livet, er dømt til Holmen.

C5 G a v, at eftersom Jørgen Jensen Bramming, boende på Lydumgård i Riberhus amt, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes efterskrevne hans bønder og tienere nemlig: Peder Jensen, Tue Bertelsen og Christen Sørensen alle af Rærup, Christen Tarp og Christen Timesen Smed af Lydum i Vester herred, udi bemelte Riberhus amt, skal formedelst de sig imod hannem, som deres hosbond, modvillig skal have opsat, og på morderiske viis søgt hannem at ombringe, til hiemtinget være dømt, at arbejde i jern på Bremerholm deres lifstid, og som samme bønder sig skal til side holde, anholder hand allerunderdanigst om voris allernådigste assistanze for at blive dennem megtig, da efter slig beskaffenhed, byder og befaler vi hermed voris stiftbefalingsmænd i fornefnte Jylland, såvel som præsidenter, borgemestere og råd, samt byfogederne i købstæderne sammesteds, at de straxen, hver i sin district, med flid lader efterforske, om nogen af forne Jørgen Brammings undvigte bønder sig der måtte opholde, og såfremt det således befindes, da ikke alene giver hannem det ufortøvet til kiende, men end og på ansøgning, beviser hannem god assistantz, så at hand forskrevne sine undvigte bønder, kand mægtig blive. Givet ex. Hafnia 18 december 1699.

20
Søren Villadsen, seddel at hvis indlægge og breve, han i en drabssag i rette lægger, og ellers hvis retten passerer, at må være på slet papir.

Ingen overskrift.

Vi haver efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at hvis breve, indlægge og documenter, som Søren Villadsen, under brigadier Gersdorphs regiment, til sin befrielse enten selv, eller ved sin fuldmægtig, udi retten agter at lade indgive udi en sag, angående et drab som han beskyldes for på Jens Nielsen Gielsgård, at have begået, og der skal være gået dom over ham, den 11 september 1690 til Skodborg herredsting, at miste livet, må på ustemplet papir i retten antages og påkiendes, i lige måde haver vi og allernådigst bevilget, at hvis som udi samme sag for retten passerer, og han eller hans fuldmægtig, beskreven begierer, må og skal hannem på slet papir, og uden nogen betaling, meddeles. Hafnia 28 februar 1699.

24
Christian Ludvigsen, brev at være alene farver i Vejle.

C5 G a v, at vi efter ansøgning allernådigst, haver bevilget og tilladt, at Christian Ludvigsen, må indtil vi anderledes tilsigendes vorder, alene være farver i Vejle, til hvilken ende, han et godt og ustraffeligt farver, med hvis der tilhører, skal indrette og vedligeholde, og sig ellers til byfogeden og magistraten sig reversere, at han for billig betaling, forsvarligt skal farve og perse alt, hvis hos hannem bestilles etc [se tidligere bevillinger].. Hafnia 7 marts 1699.

28
Niels Nielsen Kok fra Romdrup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Niels Nielsen Kok fra Romdrup sogn i Fleskum herred, og Anne Laursdatter, som med hans forrige afgangne hustru, udi tredie led skal have været beslægtet, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos, allernådigst bevilger og tillader, at de bemte slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 18 marts 1699.

30
Rasmus Andersen Holst bestalling at være instrumentist i Århus.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Rasmus Andersen Holst, hidindtil instrumentist i vor kiøbstad Randers, til at herefter at være instrumentist i Århus, udi afgangne Henrich Bertelsen Klocks sted, og samme tieneste at nyde med lige vilkår og rettighed, som hans formand haver nydt og haft, og det så længe som Rasmus Andersen og hans folk, med deres musical instrumenter for billig betaling, tilbørligen opvarter og betiener alle og enhver, som hans tieneste kunne begiere og behøve, dog andre privilegerede instrumentister udi Århus stift, her ved ey til skade at komme. Forbydendes. etc. Hafnia 31 marts 1699.

31
Otto Ahrenfeldt, confirmation på en commissari forretning, imellem sig og commandanten i Fladstrands Skantze, anlangende tarv til Skantzens fornødenhed. Dateret 30 marts 1699.

Eksempel: Flade sogn og by:

Christen Strandby 1 td kuller 1/2 td torsk.

Søren Madsen 1 1/2 td kuller 100 flønder

Thomas Larsen og Anders Michelsen 1 1/2 td kuller 100 flønder

Thomas Madsen og Peder Malz? 1 td kuller

Peder Christensen 1 1/2 td kuller

Niels Jespersen 1/4 part de 3 parter øde 2 td kuller

Christen Madsen 2 td kuller

Jens Lauritzen 1 fp

Simon Nielsen 1 td kuller

Knud Eriksen 1 td kuller.

Sagen går over 39 sider, indeholder sammen med beskrivelsen af, hvad der skal anvendes til skansen, bøndernes navne, samt hvor meget hver enkelt skal levere, hvilket kan være af stor interesse for slægtsforskere. Dateret 30 marts 1699..

Afskrives ikke.

33
Jens Nielsen Oustrup byfoged i Århus, anlangende en forretnings gyldighed på slet papir.

C5 G a v, at vi efter hans ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at en forretning, dateret Krenkerup i vort land Lolland den 5 - 6 - 7 og 8de august 1696, som på slet papir skal være skreven, må for alle retter hvor den forevises, antages og påkiendes, uanset den på slet papir skal være skreven, dog med den vilkår, at ved samme forretning føjes og heftes, en vidimerit copi deraf under notarius publicus hånd og segl. Hafnia 18 april 1699.

35
Åbent brev, anlangende capitain Christopher Skeels ligs begravelses, opsættelse.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores forrige capitain, afgangne Christopher Skeels ligs begravelse, må tre uger over den ordinaire tid opstå. Forbydendes etc. Hafnia 22 april 1699.

36
Hr Martinus Nissen, brev at vies hiemme i huset i Skærbæk præstegård.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Martinus Nissen, sognepræst til Skærbæk sogn i Hviding herred, og Anna Maria Weiland [Hoptrup?] af Hoptorp, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme, udi Skærbæk præstegård sammen vies, når den påbudne accise, efter consumptionen forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab, lovligen at kunne forhindre. Desligeste, at den sognepræst som vielsen kunne tilkomme at forrette, samt kirken og den betiente, skolen, fattige og andre vedkommende, derover i deres rettighed intet afgår. Hafnia 22 april 1699.

42
Søren Jensen fra Ørsted, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Jensen fra Ørsted, og Karen Jensdatter fra Tørslev, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led, skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 29 april 1699.

43
Christen Nielsen Syndergård fra Løgstør, ægteskabs bevilling [Christen Nielsen Søndergård – Kornum eller Løgsted sogn].

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Christen Nielsen Syndergård, og Anne Lundesdatter, afg Christen Pedersen fra Ørbæk ved Løgstør, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive.  Hafnia 29 april 1699.

45
Jens Nielsen af Qviin Slettet? i Lundenes amt, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Nielsen, og Johanne Jensdatter af Qviin Slettet udi Lundenes amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led, skal være beslægtet, dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 2 maj 1699.

47
Simon Pedersen Stær, bestalling på byfogederiet i Mariager, og herredsfogedsderiet i Gjerlev herred.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes Niels Jensen Morsing, byfoged i Mariager og herredsfoged i Gjerlev herred, formedelst hans høje alderdom og svaghed, samme bestilling sig ej selv længere kan kunne forestå, da haver vi i han sted, allernådigst beskikket og forordnet, Simon Pedersen Stær, til at betiene retten sst, og ellers iagttage og forrette, hvis videre derved kan forefalde og hannem vedkommer, dog ej nogen løn eller indkomst derfor at tilregne, så længe Niels Jensen Morsing lever, men når han ved døden afgår, eller bestillingerne i andre måder lovlig ledig bliver, da han dem fuldkommen haver at tiltræde, med deres tilliggende løn og indkomst. Thi skal han være os etc. Hafnia 6 maj 1699.

48
Mathias Poulsen bestalling at være landsdommer i Nørre Jylland.

C5 G a v, at eftersom vores forrige Justits råd etc, Christian Cassisu, ved døden er afgangen, da haver vi allernådigst beskikket og forordnet, os elskelig Mathias Poulsen, til at være landsdommer sst, thi skal han være os etc. Hafnia 9 maj 1699.

52
Hans Jacobsen på Rolsegård [Rolsøgård], brev, at han og hans hustru må sig i deres saligheds sager, lade sig betiene af sognepræsten i Agri.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Hans Jacobsen på Rolsegård og hans hustru, må sig udi deres saligheds sager, lade betiene af sognepræsten i Agri, og at sådan betjene, så vidt hans hustru angår, må formedelst hendes langvarig legems svaghed, hiemme i deres eget hus ske, dog at deres rette sognepræst og kirke, samt andre deres betiente, ey noget derved fragår. Frederiksborg den 26 maj 1699.

55
Jørgen Ibsen, confirmation at være birkedommer ved grevskabet Frijsenborg.

C5 G a v, at vi eftersom afgangne greve, hr Nicolaus Friis, vores forrige kammerherre etc, haver antaget og bestilt, Jørgen Ibsen til at være birkedommer sst, udi den forrige Peder Rasmussen Balles sted, som fra samme  tieneste, formedelst alderdom, skal have begieret at blive entlediget, efter det Jørgen Ibsen derpå meddelte bestallingsbrev dateret 22 august 1698, og han nu, om vores allernådigste stadfæstelse derpå ansøgning haver giort, da ville vi samme allernådigst have stadfæstet etc. Thi skal han være etc. efter den ed han aflagt haver. Friderichsborg den 3 juni 1699.

57
Peder Jensen Ravnholt fra Torning sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Jensen Ravnholt, boende i Bøgild udi Torning sogn i Århus stift, og Dorothe Christensdatter af samme sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led, skal være beslægtet, dog skal de først på behørige steder bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Friderichsborg 13 juni 1699.

59
Jens Lauritzen fra Bollergods, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Lauritzen og Johanne Mouritzdatter af Tårs sogn, på Bollergods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemte Jens Lauritzen, skal for nogen tid siden, have avlet et barn uden ægteskab med et qvindfolk, som fornte Johanne Mouritzdatter, i tredie led skal have været beslægtet. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 23 juni 1699.

60
Søren Ibsen fra Horns herred, ægteskabs bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Søren Ibsen og Mette Andersdatter af Astrup sogn udi Horns herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget udgive. Hafnia 23 juni 1699.

61
Jesper Adamsen Muus, brev at være alene instrumentist i Randers

C5 G a v at eftersom vi Rasmus Andersen Holst, som tillige med Jesper Andersen Muus, haver været instrumentist i Randers, for kort tid siden til instrumentist i Århus, allernådigst haver forordnet, da haver vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at fornte Jesper Adamsen Muus, må her efter, indtil videre anordning, alene være instrumentist i Randers, og samme tieneste at nyde med lige vilkår og rettighed, som de begge nydt og haft haver, så længe han med sine folk og instrumenter, for billig betaling tilbørligen opvarter, og betiener alle og enhver, som samme hans tieneste kunne behøve og begiere, dog andre indstrumentister i Århus stift, ej nogen indpas i deres frihed herved at ske. Dato juni 1699?

62 - 63
Afg baron Constantin von Marselis ligs begravelses opsættelse, derpå bevilling.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afg Constantin von Marselis, friherre til Marselisborg, hans ligs begravelse, må sex uger over den ordinaire tid opstå, i det øvrige skal med lig begiengelsen, efter vores seneste om begravelser allernådigst udgangne  forordning forholdes, hvor efter vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Givet etc. Friderichsborg den 26 juni 1699.

66
Morten Rahs confirmation, at være instrumentist i Horsens, såvelsom i Stjernholms og Åkiers amter.

C5 G a v, at eftersom ikke alene vores forrige stiftsbefalingsmand over Århus stift, afgangne hr Nicolai Friis, greve til Frijsenborg, haver den 19 april 1698 tilladt Morten Rahs, til at være instrumentist udi Stjernholms og Åkier amter, men end og borgemestre og råd i vor kiøbstad Horsens, haver på lige måde antaget hannem til at være instrumentist, efter  deres derpå den 7 februar sidst forleden, meddelte bestallingsbrevs videre formelding, og han nu om vores allernådigste stadfæstelse, derpå allerunderdanigst ansøgning haver giort, da ville vi samme allernådigst have stadfæstet, så længe han for billig betaling, tilbørligen opvarter og betiener alle og enhver, som hans tieneste kunne behøve og begiere, dog andre instrumentister i bemte Århus stift ej nogen indpas i deres herved at ske. Forbydendes etc. Hafnia 30 juni 1699.

67
Fru Cornelia Bichers, brev anlangende hendes afgangne søns lig, så og når hun ved døden er afgangen, hendes eget lig, at må nedsættes i deres begravelses i Vestervig kirke.

C5 G a v, at vi efter os elskelig fr frue Cornelia Bichers herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at ikke alene hendes afgangne søns lig, men endda, når hun selv ved døden er afgangen, hendes eget lig, må efter vores seneste, om begravelser udgangne forordning og kirkeritualet, i deres begravelsested i Vestervig kirke nedsættes. Givet etc.
Friderichsborg 7 juli 1699.

68
Karen, afgangne hr Peder Jensens, opreisning en dom at stevne, imellem hende og Christen Nielsen Hørtigkarl [Hurtigkarl], samt Jens Jensen Hørtikarl [Hurtigkarl].

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Karen, afgangne hr Peder Jensen, forrige sognepræst til Nørholms menighed, må på behørige steder til videre påkendelse, lade indstævne en imellem hendes afgangne mand og Christen Nielsen Hurtigkarl den 5 august 1693 til Nibe birketing afsagt dom, angående nogle bundgarns stader, uanset samme er over den tid, inden hvilken den burde være stævnet. Friderichsborg den 17 juli 1699.

73
Oluf Andersen, byfoged bestalling i Århus.

C5 G a v, at vi allernådigst haver beskikket og forordnet, Oluf Andersen til at være byfoged udi Århus, i den forrige ved døden afgangne, Jens Nielsen Oustrups sted, thi skal han være os etc. Jægersborg den 12 august 1699.

74
Herman Ponik, bestalling at være byskriver  i Grenå og herredsskriver i Nørre herrred.

C5 G a v, at vi haver beskikket og forordnet Herman Ponik, til at være byskriver i Grenå og herredsskriver udi Nørre herred, udi den forrige ved døden afgangne by og herredsskriver, Niels Marcussens sted. Thi skal han være os etc. Jægersborg den 12 august 1699.

 
Sidste sag på film 528710 jyske registre år 1695 – 1699 fra Rigsarkivet.

Derefter følger register, som jeg ikke anvender idet alle sager er efterset.

 
Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til Index

 Til jyske forside

 Til forrige side  Til jyske blandet - 03