3die del af blandede:


Jyske registre
1685-1688 + 1766-1798
[ikke alle år findes]

Film fra Rigsarkivet:

528708 + 549030 - 544034  + 548126 - 548129. [Filmnumrene er som kilde angivet hver gang der skiftes film].

Indhold:

Kongelige bevillinger vedrørende lejermåls forseelser - fritagelse for kirkens disciplin -

Introduktion efter fødsel - dåb som ægtebørn.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ovenstående,  på andre sider findes andre blandede bevillinger, ligesom bevillingerne til ægteskab finder på særskilte sider under jyske registe fra no 1 til no 13 år 1660-70 + 1699-1799

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Kilde:
Film M528708 Jyske registre
fra Rigsarkivet.

Jydske obne breve begynder Anno 1685 endes Anno 1688

År 1685.

Marts.

31
Jens Axelsen Biørn, studiosus, anlangende lejermåls forseelses efterladelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt Jens Axelsen Biørn, studiosus af vor købstad Ålborg, sin med sin hustru, for otte år siden begangne forseelse, idet hun da nogle uger for tidlig, efter deres bryllup i barselseng skal være kommen, så han des uagtet til præstekald eller anden gejstlig bestalling, må antages og befordres, hvor det lovligen ske kan, dog at han sig i det øvrige, efter vores udgangne lov forholder, såfremt han denne vores benådning agter at nyde.
Hafnia 28 marts 1685.

Juli.

56
Johan Petersen medtjener i degne embedet, lejermåls forseelses efterladelse.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, samt superintendantens over Ribe stift os elskelig doctor Christen Lodbergs giorde erklæring, allernådigst have tilgivet og efterladt Johan Pedersen, medhielper i degne embedet hos sin fader Peder Ibsen, degn til Visby kirke udi Ribe stift, den af hannem med en qvindes person, navnlig Anne Hansdatter, som hannem i andet led skal være beslægtiget, imidlertid hannem med en anden var trolovet, begangne lejermåls forseelse, så han desuagtet fornte degnekald fremdeles må nyde og beholde, såfremt han sig her efter i liv og levnet, tilbørligen skikker og forholder. Bergen 4 juli 1685.

September.

95
Hr Christen Høst, lejermåls forseelse efterladelse, og til kald må stædes.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, samt superintendanten over Århus stift, hans favorable giorte erklæring, allernådigst haver tilgivet og efterladt, hr Christen Høst, forrige sognepræst til Ørum og Vejrum sogne, hans for et år siden begangne lejermåls forseelse, så han desuagtet til præstekald eller anden gejstlige bestillinger, må antages og befordres, hvor det lovligen ske kan.
Hafnia 22 september 1685.

November.

123
Maren Jørgensdatter i Ribe, fri for åbenbare skrifte.

C5 G a v, efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Maren Jørgensdatter af Ribe, må for sin begangne lejermåls forseelse denne gang, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal hun derimod tiltænkt være, noget efter hendes middel og lejlighed, og som hun med superintendanten derom billig kan accordere, til næste hospital at udgive, såfremt hun denne vores benådning agter at nyde. Hafnia 28 november 1685.

År 1686:

Januar.

2 [Er også under forskelligt].
Anne Jensdatter, bevilling at må beholde sin, formedelst udi ægteskab begangne lejermåls forseelse, forbrudte hovedlod.

C5 G a v, at såsom Peder Andersen, forpagter på Vosborg, for os allerunderdanigst have ladet andrage, hvorledes han ved vores cancelli råd og amtmand over Trundhiems amt, os elskelig Joachim Friderich Wind til Gjerndrup, haver giort aftingning for den hovedlod, som hans forrige hustru Anne Jensdatter ved lejermål med Christian Bording, forhen præst til Ulfborg og Råsted på bemelte hans hovedgård Vosborg beganget, skal have forbrudt, og samme forfaldne hovedlod, bemelte Joachim Friderich Wind, ikke efter loven kan tilkomme. Da haver vi af sær kongelig nåde, i allernådigst henseende til, at bemelte Anne Jensdatter lidet eller intet, til sit og børns ophold, skal have, hende allernådigst skienket og givet, mer bemeldte hendes forbrudte lod, såsom vi den hende hermed allernådigst skienker og giver, så hun den udi alle måder sig så nyttig må gøre, som  hun best ved og kan. Hafnia 9 januar 1686.

Maj.

63
Anne Margrethe Nielsdatter af Colding, oprejsning for trende lejermåle.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning, denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt, Anne Margrethe Nielsdatter i Colding, trende hendes begangne lejermåls forseelser, så vidt at hun for den straf at  udstå, som loven i slige tilfælde anmelder og tilholder, må være fri og forskånet. Hafnia 11 maj 1686.

August.

95a
Niels Troelsen af Calø amt, lejermåls forseelse i 3die led efterladt, og bevilling på ægteskab.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, af sær kongelige nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt Niels Troelsen af Kongsballe, under Calø amt, og en qvindes person som hannem i tredie led skal være beslægtiget, deres med hverandre begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevise etc.  Gottorp 7 august 1686.

År 1687: 

Februar.

9 [er også under ægteskaber]
Jørgen Jørgensen Juel, studiosus opreisning formedelst at de befrygter, at hans trolovede fæstemø skal komme for tidlig i barselseng.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jørgen Jørgensen Juel, studiosus som befrygter sig, at den qvinde person, med hvilken han har haft trolovelse, skulle komme nogle uger for tidlig i barselseng efter deres bryllup, må samme sin forseelse uagtet, til præste embede eller anden geistlig bestilling befordres og antages, hvor det lovligen ske kan, såfremt han sig ellers herefter tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 1 februar 1687.

Marts.

27 - 28
Johan Sohn brev, at være fri for åbenbare skriftemål.

C5 efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Johan Sohn som en qvindes person ved nafn Karen Christensdatter, for hendes barnefader skal have udlagt, må derfor for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal han derimod tiltænkt være, noget efter hans middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste hospital først at udgive, såfremt han denne vores benådning agter at niude. Hafnia 15 marts 1687.

Juli:

87-88[Er også under ægteskaber].

Johan Fridenrich, apotecher i Ålborg, anlangende hans hustru, at forskånes for kirkegang.

C5 G a v, at vi efter Johannes Fridenrich, apothecher af Ålborg, hans allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hans hustru Magdalene Fridenrichs, som ej tilforn efter hendes barnefødsel, sig af præsten haver ladet indlede, må fremdeles herefter som tilforn, for sådan indledelse være fri og forskånet. Hafnia 30 juli 1687.

November.

137
Simon Pedersen, studiosus oprejsning for lejermål.

Vi haver efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst tilgiver og efterladt Simon Pedersen studiosus, sin med Elle Michelsdatter /:som han til ægteskab havde trolovet:/begangne forseelse, idet han førend den rette ægteskabs tid, barn med hende haver avlet, så at han desuagtet til prædike embede, eller anden gejstlig bestilling må befordres og antages, hvor det lovligen ske kan, såfremt han sig ellers herefter i liv og levnet tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 19 november 1687.

År 1688:

Januar.

2
Boel Jacobsdatter af Haderslev, lejermåls forseelses efterladelse, og skriftemåls frihed.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Boel Jacobsdatter af Haderslev, må for sin begangne lejermåls forseelse, denne gang for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal hun derimod tiltænkt være, noget efter sin middel og lejlighed, og som hun med superintendanten derom billigen kan accordere, til næste hospital først at udgive, såfremt hun  denne vores benådning agter at nyde. Hafnia 7 januar 1788.

14
Christen Pedersen Brodstrup, studiosus oprejsning for lejermål.

C5 Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt Christen Pedersen Brodstrup, studiosus, hans med hans hustru begangne forseelse, idet at hun nogle uger for tidlig i barselseng, efter deres bryllup skal komme, så at han desuagtet til prædike embedet eller anden geistlig bestilling, må antages, hvor det lovligen ske kan, såfremt han sig ellers herefter udi livs og levnet, tilbørligen skikker og forholder. Hafnia 24 januar 1789.

15
Knud Jensen Frysing, degn i Skanning? seddel om lejermåls forseelse efterladt.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt Knud Jensen Frysing, degn i Stavning sogn i Ribe stift, hans for tre år siden, med Maren Nielsdatter af Dejbjerg begangne lejermåls forseelse, så at han desuagtet, hans degnekald herefter som tilforn, må nyde og betjene, så og til prædike embede og anden gejstlig bestilling befordres og antages etc. Hafnia 24 januar 1689.

August.

93
Søren Michelsen, studiosus oprejsning.

Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt Søren Michelsen, studiosus af Randers, hans med sin hustru begangne forseelse, idet hun nogle uger for tidlig i barselseng, efter deres bryllup skal være kommen, så han desuagtet til præstekald, eller anden gejstlig bestilling hvor det lovligen ske kan, må antages og befordres, når han tilforn efter vores allernådigste udgangne lov, nøjagtig med vidnesbyrd haver bevist, at han sig ellers foruden denne forskrevne lejermåls forseelse, skikkelingen og vel forholdet haver. Hafnia 4 august 1688.

Færdig med læsning og afskrift af film M528708
jyske registre fra Rigsarkivet.

Begyndt film: M 544330 år 1766 – 1768.      

1766.

5
Tolder Julius Lentz, bevilling at hans hustru må for at lade sig efter hendes barselseng, indlede af Præsten være befriet.

Bevilger og tillader, at Julius Lentz, tolder udi vor købstad Ribe, hans hustru Sophie Catharina Klog, som skal være svagelig, må for lade sig efter hendes barselseng, ved første kirkegang, indlede af præsten i Kirken allernådigst være fri og forskånet, dog skal vedkommende sognepræst ej noget desformedelst, i sin rettighed afgå. Frederiksborg slot den 24 januar 1766.

14
Peder Andersen, og Mette Laursdatter bevilling, at være fri for Kirkens disciplin, formedelst begangne lejermåls forseelse.

Bevilger og tillader, at Peder Andersen af Spandet sogn i Ribe stift, og Mette Laursdatter af Vodder sogn, må for Kirkens disciplin, som de formedelst begangne lejermåls forseelse med hinanden, ellers efter loven burde udstå, være fri og forskånet.  Dog skal de til vores justits casse erlægge 1 rdr, og lige så meget til sognet fattige, hvor forseelsen er begået, desuden noget til næste Hospital. 
Frederiksborg slot den 31 januar 1766.

31
Studiosus Iver Mathiesen Wagård, oprejsning formedelst hans hustru er kommen for tidlig i barselseng.

C7tus G a v, at vi allernådigst have tilgivet og efterladt studiosu Iver Mathiesen Wagård af Gjesing præstegård i Århus stift, den af ham begåede forseelse, at hans hustru Karen Andersdatter Bang, ved hannem skal være kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet, til gejstlig embede hvor det lovligen ske kan må befordres og antages. Dog må han ej employeres til noget gejstlig embede i det sogn, hvor denne forseelse er begået, ej heller må det være ham tilladt, at betjene noget gejstlig embede, førend 2 år efter at forseelsen er begået. Christiansborg slot den 14 februar 1766.

43
Studiosus Henrich Grotum Meulengrath, oprejsning formedelst hans hustru er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup.

C7timus g a v, at vi denne gang allernådigst haver tilgivet og efterladt studiosus Henrich Grotum Meulengrath af Haldum sogn i Århus stift, den af ham begangne forseelse, at hans hustru ved hannem skal være kommen for tidlig i barselseng, efter deres bryllup, så at han desuagtet til gejstlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages etc. Christiansborg slot den 28 februar 1766.

Side 29b - 73
Rebekka Okkesdatter, skriftemåls frihed formedelst lejermål, og hendes foster at døbes som ægte barn.

Bevilger og tillader, at Rebekka Okkesdatter fra Hals i Ålborg stift, må efter efter hendes ansøgning og begæring samt os elskelig biskop Broder Brodersen, hans erklæring, for Kirkens disciplin, som hun formedelst begangne lejermåls forseelse med Andreas Larsen, med hvem hun skal være forlovet, ellers efter loven burde udstå, være fri og forskånet, så må og det barn hun ved ham befindes frugtsommelig med, når det vorder født, døbes som et ægte barn. Dog skal hun derimod tiltænkt væres at erlægge og betale til næste Hospital tie rigsdaler. Christiansborg den 10 april 1766.

80
Degn Ægidius Peter Holm, oprejsning formedelst for tidlig sammenleje med hans hustru.

Vi haver ,efter Ægidius Peter Holm, degn for Brøns menighed udi Ribe stift, hans herom allerunderdanigste ansøgning og begæring, samt den fra biskoppen over bemelte Ribe stift, os elskelig Jørgen Karstens Bloch, derover indhentede erklæring, af sær kongelig mildhed og nåde, denne gang allernådigst tilgivet og efterladt, hvis forseelse som af hannem er begået, idet han har haft for tidlig sammenleje med hans hustru Marie Christine Biørn, så at han desuagtet samme hans degne embede må betjene. Dog skal han noget til næste Hospital udgive etc. Christiansborg slot den 26 april 1766.

89
Sønnick Nielsen, skriftemåls frihed formedelst lejermål.

Bevilger og tillader, at Sønnich Nielsen af Ballum udi Ribe stift,  må for Kirkens disciplin, som han formedelst begangne lejermål i hans ægteskab  med Anna Jensdatter, ellers efter loven burde udstå, være fri og forskånet. Dog skal han derimod tilforpligtet være, at betale til vores justits casse to rigsdaler, og lige så meget til det  sogn fattige ,hvor forseelsen er begået, så og noget til næste Hospital. Christiansborg den 2 maj 1766.

111
Ligeledes samme dag, udfærdiget skriftemåls frihed for Johan Lybecher af Ribe, formedelst begangne lejermål.
Frederiksborg slot den 23 maj 1766. Notat casseret.

121
Niels Toxen, collega ved Ribe latinske skole, opreisning formedelst for tidlig sammenleie med hans hustru, og at må vedblive embedet.

C7mus G a v, at Niels Toxen, collega ved den latinske skole i vor kiøbstad Ribe, efter hans allerunderdanigste ansøgning, samt den fra biskoppen over Ribe stift, os elskelig mag Jørgen Karsten Bloch derover indhentede erklæring, af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, hvis forseelse af hannem der udi er begået, at hans hustrue ved hannem skal ventes at komme nogle måneder for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at hand desuagtet samme sit skole embede ubehindret herefter, som tilforn må ved blive og betiene. Dog må hand ey employeres til noget andet gejstlig embede udi det sogn, hvor denne forseelse er begået ey heller må det være ham tilladt, at betiene noget andet gejstlig embede førend 2 år efter at forseelsen er begået. Så skal han og først efter loven bevise, at han sig foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, så og noget til næste Hospital udgive. Frederiksborg den 30 maj 1766.

212
Studiosus Henrich Grotum Møller, opreisning formedelst for tidlig sammeleie med hans hustru.

C7mus G a v, at vi efter studiosu Henrich Grotum Møller af Randrup udi Ålborg stift, hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelige nåde, denne gang allernådigst have tilgivet og efterladt den af ham begangne forseelse, at hans hustru ved hannem skal være kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at hand desuagtet til geistlig bestilling, hvor det lovligen ske kand må befordres, dog må hand ey employeres til noget geistlig embede i det sogng hvor denne forseelse er begået, ey heller må det være hannem tilladet, at betiene noget geistligt embede før end 2 år efter forseelsen er begået etc. Hirchholm slot den 8 august 1766.

213
Christiane Sophie, afg chirurgi Andersens efterleverske at være fri for Kirkens disciplin, formedelst begangne lejermåls forseelse, så og at hendes barn må døbes som ægte.

Bevilger og tillader, at Christiane Sophia, afg stads chirurgi Andersens efterleverske a f vor kiøbstad Kolding, at hun for Kirkens disciplin, som hun for den af hende  under ægteskabs løfte, begangne lejermåls forseelse med rådmand Hans Påbye i bemelte Colding, ellers efter loven burde udstå, være fri og forskånet, så må og det barn, som hun ved ham allerede skal have født til verden, og formedelst svaghed er bleven hiemmedøbt, ved dåben confirmeres som et ægte barn. Dog skal hun noget til næste Hospital udgive etc.
Hirschholms  [Hørsholm] slot den 8 august 1766.

214
Skriftemåls frihed for Karen Jespersdatter af Dronninglund, formedelst begåede lejermål. Hirschholms [Hørsholm]  slot den 8 august 1766.

Side 128
214b NB samme som forrige!
Skriftemåls frihed for Karen Jespersdatter af Dronninglund formedelst begåede lejermål. Hirschholm [Hørsholm] slot den 8 august 1766.
Notat: Casseret.

226
Skriftemåls frihed, for Peder Simonsen Saxild af Dronninglund, formedelst begangne lejermål. [Ingen tekst].
Frederiksborg den 15 august 1766.

261
Jep Pedersen bevilling at være fri for Kirkens disciplin.

Bevilger og tillader, at Jep Pedersen af Vinding udi Coldinghus amt, må for Kirkens disciplin, som hand formedelst begangne lejermåls forseelse i hans ægteskab med Else Jensdatter, ellers efter loven burde udstå, vær fri og forskånet,  dog skal hand derimod tilforpligtet være, at erlægge til vores justits casse 1 rdr, og lige så meget til sognets fattige, hvor forseelsen er begået, så og noget til næste Hospital etc. Christiansborg slot den 19 september 1766.

332
Lejermåls kvittering for Margaretha Thøgersdatter af Ribe stift. Christiansborg den 20 november 1767 [1766?].

334
Skriftemåls frihed, for Niels Jensen Hasle af Århus. Christiansborg en 21 november 1766.

335
Ditto for rådmand Hans Påbye af Colding, begge formedelst begåede lejermåls forseelse. Christiansborg en 21 november 1766.

342
Hans Hansen qvittering for lejermål med gebyr.

Da Hans Hansen fra Ølgod sogn udi Ribe stift, formedelst den af ham begangne lejermåls forseelse med Else Marie Richardt, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancellie, ladet erlægge for den i så måde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, så vel det her til forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, i alt med 25 rdr courant, så meddeles hannem derfor hermed qvittering, for samme vedkommende sogne præst, til allerunderdanigst efterretning, og hans antagelse til herrens bord at kunne forevise; Dog skal hand der imod tilforpligtet være, noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive. Cancelliet den 27 november 1767 [1766? jvnf no].

345
Skriftemåls frihed, for Morten Larsen af Ribe stift, formedelst begangne lejermål. Christiansborg en 28 november 1766.

371
Samme dag udfærdiget skriftemåls frihed, for Christians Erichsen Schultz, og Mette Cathrine Christensdatter af Ribe stift, formedelst med hinanden begået lejermål. Christiansborg slot den 19 december 1766.

372
Ditto for lieutenant Gotfred Manneche, og Maren Nielsdatter af Århus stift. Christiansborg slot den 19 december 1766.

1767.

29
Jep Jeppesen, skriftemåls frihed.

Bevilger og tillader, at Jep Jeppesen af Nebel sogn, efter sin ansøgning samt indhentede erklæring fra biskoppen over Ribe stift, os elskelig hr Jørgen Carsten Bloch, må for Kirkens disciplin være fri og forskånet, som hand formedelst lejermål med Marie Pedersdatter, ellers efter loven burde udstå, dog skal han derimod tilforpligtet være, at erlægge og betale til vores justitz casse 2 rdr, og lige så meget til det sogns fattige, hvor forseelsen er begået, så og desuden noget til næste Hospital. Christiansborg den 6 februar 1767.

37
Jens Giørup Møller collega og cantor ved Ålborg latinske skole, opreisning formedelst for tidlig sammenleye med hans hustru.

C7mus G a v at vi efter Jens Giørup Møller, collega og cantor ved den latinske skole i vor købstad Ålborg, må efter hans ansøgning, samt indhentede erklæring fra biskoppen over Ålborg stift, os elskelig doctor theologie Broder Brorson ,allernådigst have tilgivet og efterladt, hvis forseelse af hannem derudi er begået, at hans hustru ved ham skal være kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at hand desuagtet, berørte embeder må vedblive, så og til andet embede, hvor det lovlig ske kan, befordres og antages. Dog må hans ej employeres til andet gejstlig embede i det sogn ,hvor denne forseelse er begået, ej heller må det være ham tilladt, at betiene noget sådant før end 2 år efter, at forseelsen er begået, så skal han og først efter loven nøjagtig bevise, at hand sig skikkelig og vel haver forholdet, desuden noget til næste Hospital udgive etc. Christiansborg den 12 februar 1767.

36
Så og skriftemåls frihed, for Johannes Johansen Arfmann af Ålborg, formedelst lejermål. Christiansborg den 13 februar 1767.

46
Så og skriftemåls frihed for Anna Olufsdatter Forneman af Århus, formedelst begået lejermål. Christiansborg den 20 februar 1767.

118
Skriftemåls frihed, for Johan Christopher Altenburg, trompeter ved vores jydske cuirasseer regiment, formedelst begåede lejermål. Christiansborg den 16 maj 1767.

286
Samt desuden lejermåls qvittering, for Anders Friderichsen af Ålborg stift. Christiansborg den 9 oktober 1767.

1768.

94
Lejermåls kvittering for murermester Christian Mørup af Århus. Christiansborg den 25 marts 1768. [må være 1767].

174
Lejermåls kvittering for Niels Pedersen af Ribe stift. Christiansborg den 27 maj 1768. [må være 1767].

225
Nicolai Worsøe qvittering for skriftemåls frihed.

Da Nicolai Worsøe farver svend i vor kiøbstad Århus, formedelst den af ham begangne lejermåls forseelse med Anna Jensdatter, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1768, haver udi det kongelige danske cancelli, ladet erlægge for den i så tilfælde, udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det her til forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebuhr i alt med 25 rdr courant. Så meddeles hannem der for hermed qvittering, for samme ved kommende sogne præst til allerunderdanigst efterretning, og hans antagelse til herrens bord at kunne forevise. Dog skal hand derimod tilforpligtet være, noget efter hans midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive. Cancelliet den 8 juli 1768

323
Peder Michelsen qvittering for lejermåls gebyr.

Da Peder Michelsen af Rantzausgave gods i Jylland, formedelst den af ham begangne lejermåls forseelse med Anne Pedersdatter i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767 haver udi det kongelige Danske cancelli ladet erlægge for den i så tilfølde udstædende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål så vel som den sædvanlige gebyr ialt med 25 rdr caurant, så meddeles hannem derfor hermed qvittering, for samme vedkommende sognepræst, til allerunderdfanigst efterretning og hans antagelse til Herrens bord, at kunde forevise. Dog skal hand derimod tilforpligtet være noget efter hans midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive. Cancelliet den 28 oktober 1768.

365
Anna Sophie Jensdatter, lejermåls kvittering.

Da Anna Sophie Jensdatter af Dronninglund sogn i Ålborg stift formedelst den af hende beggangne leiermåls forseelse med Christen Jensen i allerunderdanigsty følg af forordningen af 8 juni 1767 haver udi Dansjke cancelli ladet erlægge den i så fald udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål såvel som stemplet papir den sædvanlige gebyr i alt med 25 rdr courant, så meddeles denne qvittering for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. Dog skal han noget til næste Hospital udgive etc. 
Cancelliet den 9 december 1768.

No?
Skriftemåls frihed, for Morten Larsen af Ribe stift, formedelst begangne lejermål. Christiansborg en 28 november 1766 [1768?].

Færdig med film 544330.

Begyndt film: M 544331 år 1769 – 1771.      

1769.

70
Johan Jacob Andersen fra Tved sogn i Ålborg stift, formedelst den af ham begangne leyermåls forseelse med Karen Nielsdatter af Nors sogn, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancelli ladet erlægge for den i så tilfælde udstedede fritagelses bevilling for åbenbare skrifte, såvel det her til forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyr i alt med 25 rdr courant, så meddeles hannem der for hermed qvittering, for samme vedkommende, til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise etc. Desuden skal han efter hans midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, noget til næste Hospital at udgive. 17 marts 1769.

78
Lejermåls qvittering for Samuel Huldenreich af Møgeltønder. 25 marts 1769.

138
Lejermåls qvittering gratis, for lieutenant von Harder af det sønderjyske curaseer regiment. 12 maj 1769.

138b
Og lejermåls qvittering for lieutenant von Preusser, af samme regiment. 12 maj 1769.

175 - side 96
Studiosus Søren Christian Rønning, opreisning formedelst for tidlig sammenleje med hans hustru.

C7mus G a v, at vi efter studiosi Søren Christian Rønning af vor købstad Fredericia, efter hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelig nåde, denne gang allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, den af hannem begangne forseelse, at hans hustrue ved hannem skal være kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog må han ey employeres til noget geistlig embede i det sogn, hvor han denne forseelse har begået, ey heller må det være ham tilladet, at betiene noget geistlig embede før end 2 år efter forseelsen er begået, så skal han og først efter loven, nøjagtig bevise at han sig foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, desuden efter hans midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive etc. Christiansborg den 16 juni 1769.

247
Anders Andersen Holst, skriftemåls qvittering.

Da Anders Andersen af Fredericia formedelst den af ham begangne lejermåls forseelse i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancelli ladet erlægge for den i så tilfælde udstedende fritagelse bevilling for åbenbare skriftemål, så vel det her til forbrugte stemplede papir som den sædvanlig gebyr i alt med 25 rdr courant, så meddeles hannem derfor hermed qvittering for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise.  Dos skal han tilforpligtet være noget til næste Hospital at udgive. Cancelliet den 25 august 1769.

247b
Ligesådan en qvittering for leiermåls forseelse, blev samme dag udfærdiget for Nicolai Høst fra Lerchenfeldt udi Viborg stift. 25 august 1769.

388
Anne Kirstine Pedersdatter, bevilling at det barn hun er frugtsommelig med, må døbes som et ægte barn.

C7mus G a v, at eftersom Anne Kirstine Pedersen af vor købstad Colding i Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun var lovet ægteskab med en corporal ved vores jyske dragoner regiment, navnlig Ernst August Klessen og ved ham er bleven frugtsommelig, i tanke at han måtte ægte hende, men at sådant er bleven ham nægtet. Thi haver vi, efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladet, at det barn hvormed hun er frugtsommelig må, når det er født levende, døbes som et ægte barn. Christiansborg den 29 december 1769. [Findes også under bevillinger til ægteskab].

1770.

32
Studiosus Christen Feld, opreisning formedelst hans hustrue er kommen for tidlig i barselseng.

C7mus G av, at vi denne gang af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, studiosus Christen Feldt af Vildsted præstegård, udi Viborg stift, den af ham begangne forseelse, at hans hustru ved hannem skal være kommet nogle måneder for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages, dog ikke i det sogn, hvor denne forseelse er begået, ej heller før en 2 år efter, at forseelsen er begået etc. 15 februar 1770. [1771?]

61
Samme dag, er og udfærdiget leiermåls qvittering for Anders Hansen af Ribe. 2 marts 1770.

304
Ulrich Adolph Worsøe, og Johanne Kirstine Lind, bevilling at det barn, hvor med hun er frugtsommelig, må døbes og anses som ægte barn.

C7mus G a v, at eftersom Ulrich August Worsøe og Johanne Kirstine Lind fra Frisendahl udi Århus stift, ved indkommen memorial allerunderdanigst have andraget, hvorledes de efter at have fattet ægte kiærlighed til hver andre, udi ungdoms ubesindighed og skrøbelighed, have begået den fejl, at hun ved ham befinder sig frugtsommelig, men at de som unge og uformuende, ikke for tiden finder det tienligt at indtræde udi ægteskab tilsammen; Thi haver vi i anledning af fornævnte Ulrich August Worsøe, og Johanne Kirstine Linds derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at det barn som hun befinder sig frugtsommelig med, må når det bliver født til verden, døbes som egte barn, og der for anses; Forbydende etc.
Christiansborg den 5 oktober 1770.

366
Jesper Clausen Schouboe, opreisning for begået leyermål.

C7mus G a v, at vi denne gang allernådigst, af sær kongelig nåde have tilgivet og efterladt Jesper Clausen Schouboe af vor købstad Skive, den af ham for 6 år siden begangne leyermåls forseelse, så at han desuagtet til et degnekald, når og hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog må han ej antages i det sogn, hvor han denne leyermåls forseelse har begået, så skal han og først efter loven, nøyagtig bevise, at han  sig foruden denne forseelse, skikkelig og vel haver forholdet, så og noget efter hans midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive etc. 23 november 1770.

1771.

8
Samt desuden leiermåls qvittering, for Hans Christian Såbye af Århus. 10 januar 1771.

23
Leyermåls qvittering, for Hans Friderich Pultz af Skanderborg. [ej mere text]. 25 januar 1771.

32
Studiosus Christen Feld, opreisning formedelst hans hustrue er kommen for tidlig i barselseng.

C7mus G av, at vi denne gang af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, studiosus Christen Feldt af Vildsted præstegård, udi Viborg stift, den af ham begangne forseelse, at hans hustru ved hannem skal være kommet nogle måneder for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages, dog ikke i det sogn, hvor denne forseelse er begået, ej heller før en 2 år efter, at forseelsen er begået etc. 15 februar 1770. [må være 1771].

53          
Anna Cathrine Lykke, skriftemåls kvittering.

C7mus G a v, at da Anna Cathrine Lykke af Kioldshedegård udi Ålborg stift, formedelst den af hende begangne leiermåls forseelse, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancellie ladet erlægge, for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det hertil brugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyhr, i alt med 25 rdr danske courant, så meddeles hende derfor hermed for samme vedkommende, til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. Dog skal hun derimod tilforpligtet være, noget efter hendes midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgive.
22 marts 1771.

Færdig med film:  M 544331 år 1769 - 1771.

Begyndt film: M 549033 år 1773 – 1775.   

1773.

193
Johanne Christine Nielsdatter, lejermåls qvittering.
Da Johanne Kirstine Nielsdatter af Sæby, formedelst den af hende begangne leiermåls forseelse, med forvalter Andreas Bryghman, i allernådigst følge af forordningen af 8 juni 1764, har i det kongelige danske cancelli ladet erlægge, for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det hertil forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyhr med 24 rdr 36 sk courant, så meddeles hende derfor hermed qvittering, for samme vedkommende til allernådigst efterretning, at kunne forevise. Cancelliet 6 august 1773.

234
Henrich Lautrup, qvittering for betalt cancellie gebyr, formedelst begangne leiermål.
Da Henrich Lautrup af Estrup i Ribe stift, formedelst det af ham begangne leiermål med Barbare Ravn, i følge af forordningen af 28 juni 1767, har i det kongelige danske cancelli ladet erlægge, for den i så fald udstædende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, og stemplede papir, samt den sædvangige gebyrh, i alt med 24 rdr 36 sk, så meddeles ham derfor qvittering etc. 10 september 1773.

268
Studiosus Christen Ottesen Høyer, opreisning for begangne lejermål.
C7 G a v, at vi af sær kongelig nåde, denne gang har tilgivet og efterladt, den af studiosus Christen Ottesen Høyer af Ringkøbing begangne forseelse, ved det, at hans hustru Maren Halvorsdatter Østerdam, ved ham er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovlig ske kan, må befordres og antages, dog ei i det sogn hvor han har begået forseelsen, ei heller må det være ham tilladt at betiene samme, førend 2 år efter at forseelsen er begået, ere forløbne, så skal han og først nøjagtig bevise, at han denne forseelse undtagen, sig skikkelig og vel har forholdet, så og noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive. 15 oktober 1773.

326
Degn Niels Berg, opreisning for for tidlig sammenleje med sin hustru.

C7 G a v, at vi efter hans ansøgning, samt den fra os elskelig dr theologie hr Bildsøe, derover indhentede erklæring, af sær kongelig nåde, for denne gang have tilgivet og efterladt Niels Berg, degn til Randers Hospital og hører ved den latinske skole sammesteds, ham den forseelse, han deri har begået, at hans hustru Rudolphine Elisabet Christiane Ullitz, ved ham er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet bemte sit degne og hører embede må vedblive, såvel som og til andet geistlig embede, hvor og når det lovlig kan ske, befordres og antages, dog må han ej til andet geistlig embede befordres, før end 2 år efter at denne forseelse er forløben etc.
16 december 1773.

11
Anna Hans Simonsens datter bevilling, at må agtes som enke efter hendes forlovede.

Bevilger og tillader, at Anna Hans Simonsens datter af Mandø under Ribe stift, der har andraget, at hendes forlovede som hun finder sig frugtsommelig med, skal for nogle dage førend trolovelsen, der ellers hos præsten var bestilt, skulle gå for sig, på vejen fra øen til det faste land, være druknet, så må hun efter hendes ansøgning, samt den fra os elskelig dr theologie Eilert Hagerup derover indhentede erklæring, at hun må agtes som enke efter hendes afgangne forlovede, såvel som og at det barn, hvormed hun er frugtsommelig, må døbes og anses som ægte barn. 14 januar 1774.
[Er også indlagt under bevillling til ægteskaber].

259
Studiosus Mathias Gunderman, Sabroe, opreisning for begangne lejermåls forseelse.

C7timus G a v, at vi af sær kongelig nåde, denne gang have tilgivet og efterladt,den af ham begangne leiermåls forseelse med Vilhelmina Augusta Monrad, som han siden har taget til ægte, så at hand desuagtet til geistlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages, dog ey i det sogn, hvor forseelsen er begået, ej heller før end 2 år er forløben etc. 7 oktober 1774.

Færdig med film:  M 549033 år 1773 - 1775.

Begyndt film: M 549034 år 1775 – 1776.   

91
Mads Christian Vacher, skriftemåls qvittering gratis.

Da Mads Christian Vacher fra Holstebro Risgård, som har begået leiermål med Anne Høgh, i betragtning af hans fattigdom og uformuenhed, er fritaget for, i følge forordningen af 8 juni 1767, at betale såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling, for åbenbare skriftemål, så meddeles hannem derom hermed dette bevis gratis, for samme vedkommende til efterretning, at kunne forevise, dog skal han derimod tilpligtet være, noget efter hans midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at indgive. 21 april 1775.

242
Sognepræst hr Friderich Lorentzen, oprejsning for tidlig sammenleje med sin hustru.

C7mus G av at vi af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt hr Friderich Lorentzen, sognepræst for Frøslev og Mollerup menigheder i Ålborg stift, hvis forseelse af hannem derudi er begået, at hans hustru ved hannem skal være kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup. Dog skal han være pligtig at fratræde berørte hidindtil havte embede som sognepræst, hvorimod vi aller[nådigst] have bevilget, at han efter 2 års forløb må befordres til et gejstlig embede i et andet stift, hvor det lovligen ske kan, så skal han og noget efter hans midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt han denne vores opreisning agter at nyde.
13 september 1775.

306
Johanne Tomsen af Sæbye, qvitance for leyermåls bevilling.

Da Johanne Tomsen af Sæby, som har begået leyermåls forseelse, i betragtning af hendes fattigdom og uformuenhed er fritaget for i følge forordningen af 8 juni 1767 at betale såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr for den i så tilfælde udstædende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, så meddeles hende derom herved dette bevis gratis, for samme vedkommende til efterretning at kunne forevise, dog skal hun derimod tilforpligtet være, noget efter hendes midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste hospital at udgive. 17 november 1775.

320
Fogden Jens Jensen Fausing, leyermåls kvittering.

Da fogden Jens Jensen Fausing på Tvis Closter udi Ribe stift, formedelst den af ham begangne leyermåls forseelse med pigen Maren Ipsdatter fra Dalum på Fyn i all følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767 haver udi det kongelige danske cancellie lader erlægge for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål så vel det hertil forbrugte stempledes papir som den sædvanlige  gebyr i alt med 24 rdr 36 så courant, så meddeles hannem derfore hermed qvittering for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. Dog skal hand derimod tilforpligtet være, noget efter hans midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive. 1 december 1775.

1776.

63
Postmester Lorentz Thomsen, leiermåls qvittance.

Da Lorentz Thomsen, postmester i Ålborg formedelst den af ham begangne leiermåls forseelse med Karen Christensdatter af Øster Brønderslev sogn, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancelli ladet erlægge for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det hertil forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyr i alt med 24 rdr 36 sk courant, så meddeles hannem derfor hermed qvittering for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. Dog skal han noget til næste Hospital udgive etc. 8 marts 1776.

72
Jens Jensen Kåstrup, leiermåls qvittering.

Da Jens Jensen Kåstrup af Nors sogn i Ålborg stift, formedelst den af ham begangne leiermåls forseelse med Karen Christensdatter Sned, efter forordningen af 8 juni 1767 i cancelliet har betalt 36 rdr 36 sk for fritagelse af åbenbare skriftemål, stemplet papir, så meddeles hannem derfor qvittering etc. 15 marts 1776.

82
Anne Christensdatter, leiermåls qvittering.

Da Anne Christensdatter af Ålborg formedelst den af hende begangne leiermåls forseelse med Abel Charisius Frydenreich i følge forordningen af 8 juni 1767 har i cancelliet ladet erlægge for den udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, det stemplede papir samt gebyr med 12 rdr courant, så meddeles hermed qvittering, desuden skal hun efter hendes midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse  noget til næste Hospital udgive. 22 marts 1776.

158
Abel Charisius Fridenreich, leiermåls qvittering.

Da Abel Charisius Fridenreich fra Ålborg, formedelst begangne leiermåls forseelse med Anne Christensdatter, i følge forordning af 8 juni 1767, i det kongelige cancellie, ladet erlægge 12 rdr courant for fritagelse for åbenbare skriftemål, samt stemplede papir og gebyr, meddeles hannem hermed qvittering til efterretning at kunne forevise etc. Desuden skal han efter hans midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital noget udgive. 4 maj 1776.

159
Skriftemåls qvittering for Anna Margaretha Pedersdatter af Ålborg, formedelst begangne leiermål med Lars Holm. 4 maj 1776.

179
Anders Christensen Speitzer, leiermåls qvittering.

Da Anders Christensen Speitzer, selvejer af Schierringgård [Skæringgård] i Calø amt, formedelst den af ham begangne leiermåls forseelse med Anne Andersdatter Møller, i følge forordningen af 8 juni 1767, i danske cancelli haver erlagt for såvel fritagelses gebyr for åbenbare skrifte, stemplet papir, i betragtning af hans omstændigheder alene har erlagt 12 rdr, så meddeles hannem hermed qvittering til forevisning etc. 17 maj 1776.

179b
Ligesådan qvittering blev samme dag udfærdiget for Anne Andersdatter Møller. 17 maj 1776.

364
Elisabeth Walthersdorph, leiermåls qvittering.

Da Elisabeth Waltersdorph af Colding som har begået leiermåls forseelse i betragtning af hendes fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagen for i følge forordningen af 8 juni 1767 at betale såvel det stemplede papir som den sædvanlige gebyr for den i så tilfælde fra det kongelige danske cancelli udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, så meddeles hende derom hermed dette bevis gratis, for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise [for at kunne komme modtage alterens sacramente], dog skal hun derimod tilforpligtet være, noget efter hendes midler samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgive. 4 oktober 1776.
Notat: Casseret.

380
Sogne degn Ib Christensen, opreisning for begangne leiermåls forseelse.

Vi have efter Ib Christensen, sognedegn til Rindum menighed udi Ribe stift, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra Biskoppen over bemelte Ribe stift os elskelig Tonne Bloch derover indhentede erklæring, allernådigst tilgivet og efterladt den af ham begangne leiermåls forseelse med qvindemennesket Anna Kirstine Madsdatter, og ville derhos allernådigst have bevilget, at hand fremdeles må forblive udi bemelte hans degne embede, dog skal han tiltænkt noget efter hans midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgive, såfremt hand denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. 16 oktober 1776.

390
Studiosus Ole Andersen Balslev, opreisning for begangne leiermåls forseelse.

C7mus G a v at vi have tilgivet og efterladt studiosum Ole Andersen Balslev af Stauning præstegård udi Ribe stift, den af ham begangne leiermåls forseelse med en af sin faders tienestepiger, så at han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovligen ske kan, må befordres og antages. Dog ej i det sogn hvor forseelsen er begået, og heller ikke må det være ham tilladt før 2 år efter forseelsen er begået. Så skal han og efter loven, nøjagtig bevise at han sig foruden denne forseelse, skikkeligen og vel haver forholdet, så og noget efter hans midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt han denne vores allernådigste opreisning, agter at nyde.
25 oktober 1776.

Færdig med film:  M 549034 år 1775 - 1776.

Begyndt film: M 548126 år 1795 – 1796.   

625
Kirstine Nielsdatter af Randers amt, leyermåls qvittering gratis.30 oktober 1795.

625b
Ditto for Søren Christensen Rostoch, og Else Poulsdatter Møller af Horsens. 30 oktober 1795.

652
Kirsten Nielsdatter af Colding, leyermåls qvittering gratis. 13 november 1795.

669
Maren Nielsdatter med, 6 andre af Vejle amt, leyermåls qvittering gratis. 20 november 1795.

670
Ditto for Jens Døller, med 6 andre af Århus. 20 november 1795.

671
Ditto for Ide Marie Jensdatter, med 5 andre af Randers. 20 november 1795.

730
Giertrud Jacobsdatter med 3 andre, leyermåls qvittering gratis.18 december 1795.

736
Else Lisbeth Zeuthen, med 3 andre leyermåls qvittering gratis.

Da Else Elisabeth Zeuthen, Maren Olesdatter og Karen Margrethe Nielsdatter af Byrum sogn, og Ingeborg Andersdatter af Hals sogn, som have begået leyermål, i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed, er fritaget for at betale, såvel for det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, for den i så tilfælde fra det kongelige danske cancelli udstedende fritagelses, så meddeles dem derom hermed dette bevis gratis etc. 24 december 1795.

Anno 1796:

1
Anders Espensen Mellerup, leyermåls qvittering gratis.

Da bagersvend Anders Espensen Mellerup, som har begået leyermål med Karen Knudsdatter i Randers, i betragtning af hans fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagen for at betale såvel det stemplede papir som den sædvanlige gebyhr, for den i så tilfælde fra det kongelige danske cancelli udstedende fritagelses bevilling for at sidde på vand og brød, så meddeles ham derom hermed dette bevis gratis, for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. 2 januar 1796.

38
Samme dag blev og udfærdiget Daniel Hansen, og Zennet Kirstine Olesdatter, leyermåls qvittering gratis. 22 januar 1796.

63
Samme dag blev og udfærdiget, Anne Kirstine Pedersdatter med 9 andre af Ålborg, leyermåls qvittering gratis. 5 februar 1796.

87
Samme dag blev og udfærdiget Peder Lund, og Karen Margrethe Christiansdatter af Nykøbing på Morsø, leyermåls qvittering gratis.
19 februar 1796.

88
Kirsten Ovensdatter med en del andre af Skive, leyermåls qvittering gratis. 19 februar 1796.

98
Margrethe Knudsdatter, med 27 andre, leyermåls qvittering gratis.

Da Margrethe Knudsdatter af Heltborg, Johanne Christensdatter Harring af Hørdum, Anne Kirstine Nielsdatter Tæbring af Bedsted, Niels Christensen af Karby, Margrethe Pedersdatter Haun, af Vust, Thøger Thomasen af Ørslev, Christen Gregersen af Tømmerby, Maren Christensdatter af Harring, Jens Harboes enke af Bedsted, Peder Christens datter af Grurup, Margrethe Madsdatter af Lyngs, Anne Pedersdatter Lynggård af Hvidbjerg på Morsø, Maren Christensdatter af Jørsby, Hans Christensen, sammesteds, Kirsten Jensdatter af Vester Thorup, Sophie Poulsdatter af Hjortdal, Niels Jespersen, sammesteds, Anne Cathrine Friderichsdatter og Lars Pedersen Enggård af Heltborg, Mariane Pedersdatter af Karby, Claus Christensen Handrup af Heltborg, Maren Christensdatter Vendelboe af Hvidbjerg på Morsø, Joseph Johansen Eis af Nykøbing, Johanne Madsdatter af Todsø, Christen Christensen, samme steds, Sidsel Christensdatter og Hans Nielsen af Lodderup og Poul Christensen Dybdahl af Smedbye i Thy, som alle har begået leyermåls forseelse, i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed allernådigst er fritagen, for at betale for såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr for den i så tilfælde, fra det kongelige danske cancellie, udstedende fritagelses bevilling for at sidde på vand og brød, så meddeles dem derom herved det bevis gratis, for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning, at kunne forevise. 26 februar 1796.

146
Anna Sophie Jensdatter med 4 andre af Randers amt, leyermåls qvittering, gratis. 18 marts 1796.

180
Else Kirstine Harsels med flere af Holstebro, leyermåls qvittering, gratis.1 april 1796.

181
Anders Jensen Møller med 2 andre, leyermåls qvittering gratis. 1april 1796.

200
Samme dag blev, og udfærdiget Mette Nielsdatter og Adam Scheit af Nibe, leyermåls qvittering gratis. 8 april 1796.

224
Samme dag blev og udfærdiget, Cathrine Johansdatter Fischer med 4 andre af Thisted, leyermåls qvittering, gratis. 15 april 1796.

Filmen sort fra no 249 til 254.

255
Magdalene Sørensdatter, med 3 andre, leyermåls qvittering gratis.29 april 1796.

283
Samme dag blev og udfærdiget lejermåls qvittering for Dorthe Rasmine Wendelboe, med 2 andre af Kolding. 6 maj 1796.

294
Leyermåls qvittering gratis, for Cornelius Olesen af Århus amt.13 maj 1796.

295
Ditto for Maren Rasmusdatter, og Anne Marie Christensdatter, af Århus stift. 13 maj 1796.

296
Morten Pedersen Mørch med flere af Coldinghus amt, leyermåls qvittering gratis. 13 maj 1796.

297
Ditto for Ellen Lauritzdatter, af Coldinghus amt. 13 maj 1796.

354
Leyermåls qvittering gratis, for Karen Christensdatter Møller og Anna Hansdatter af Kristrup. 3 juni 1796.

355
Ditto for Karen Simonsdatter med 2 andre [sted ikke angivet]. 3 juni 1796.

512
Samme dag blev og udfærdiget leyermåls qvittering gratis, for enken Maren Hansdatter af Colding. 12 august 1796.

513
Ditto for Lene M Koldstrup, med 8 andre af Randers.12 august 1796.

530
Lejermåls qvittering gratis, for Kirstine Christensdatter med 9 andre af Ringkøbing amt. 19 august 1796.

610
Lejermåls qvittering gratis, for Søren Pedersen af Kolskær i Randers amt. 16 september 1796.

618
Llejermåls qvittering gratis, for  Jens Knudsen og Anna Maria Mathiasdatter af Hornborg sogn i Stjernholm amt. 30 september 1796.

691
Lejermåls qvittering gratis, for Jens Bach af Colding. 21 oktober 1796.

692
Det samme for Caroline Børcher, afgangne Jochum Andersens efterleverske. 21 oktober 1796.

729
Lejermåls qvittering, for Karen Nielsdatter med 2 andre af Nibe. 4 november 1796.

756
Lejermåls qvittering gratis, for Jens Andersen og Giertrud Nielsdatter af Randers.11 november 1796.

782
Else og Frederiche Jensdatter af Calø amt, lejermåls qvittering gratis. 25 november 1796.

802
Anna Jensdatter, og Ole Michelsen af Århus stift, lejermåls qvittering gratis. 2 december 1796.

803
Ditto for Ingeborg Hansdatter, med en del andre af Ribe stift. 2 december 1796.

822
Lejermåls qvittering gratis, for Maren Smed, og Else Christophersdatter af Læsø. 9 december 1796.

840
Lejermåls qvittering gratis, for Hans Severin Bech af Vejle.16 december 1796.

856
Samme dag blev og udfærdiget lejermåls qvittering gratis for  Else Andersdatter, med en del andre af Randers amt. 23 december 1796.

857
Ditto for Maren Laursdatter af Stjernholm amt. 23 december 1796.

Færdig med film:  M 548126 år 1795 - 1796.

Begyndt film: M 548127 år 1797 – 1798.   

1797.

22
Lejermåls qvittering gratis, for Inger Pedersdatter med en del andre af Vejle og Ribe. 13 januar 1797.

23
Lejermåls qvittering for Anna Cathrina, Rasmus Rytters enke af Århus stift. 13 januar 1797.

31
Lejermåls qvittering gratis, for Christiane Marie Nielsdatter med en del andre af Koldinghus amt. 20 januar 1797.

32
Lejermåls qvittering gratis, for Karen Laursdatter af Randers Amt. 20 januar 1797.

33
Lejermåls qvittering, for Anne Andersdatter af Thisted sogn under Ålborg stift. 20 januar 1797.

62
Lejermåls qvittering gratis, for Anna Maria Christensdatter af Kragelund sogn. 3 februar 1797.

63
Lejermåls qvittering gratis, for Anna Kirstine Lerche, med 13 andre af Ålborg stift. 3 februar 1797.

64
Lejermåls qvittering gratis, for Mariane Jensdatter, med 4 andre af Randers amt. 3 februar 1797.

105
Lejermåls qvittering gratis, for Anna Lucasdatter med 45 andre af Thisted amt. 24 februar 1797.

126
Leiermåls qvittering gratis, for Apelone Hermandsdatter med en del andre. 3 marts 1797.

192
Lejermåls qvittering gratis, for Christen Christensen Svenstrup, med en del andre af Viborg amt. 24 marts 1797.

193
Lejermåls qvittering gratis, for Matia Laursdatter med 3 andre af Vejle amt. 24 marts 1797.

105
Lejermåls qvittering gratis, for Anna Lucasdatter med 45 andre af Thisted amt. 24 februar 1797.

217
Lejermåls qvittering gratis, for Marie Christensdatter med en del andre. 31 marts 1797.

344
Lejermåls qvittering gratis, for Peder Nielsen af Hastrup under Randers amt. 19 maj 1797.

388
Lejermåls qvittering gratis, for Else Marie Hansdatter af Varde.2 juni 1797.

444
Leyermåls qvittering gratis, for Dorthe Jesdatter af Colding. 23 juni 1797.

445
Lejermåls qvittering gratis, for Johanne Marie Kollerup af Christrup, med 10 andre. 23 juni 1797.

533
Lejermåls qvittering gratis, for Frantz Frandsen, og Bodil Steffensdatter af Vrønding by under Stjernholm amt, som have begået leiermåls forseelse, der i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed, allernådigst ere fritagen for ifølge forordningen af 8 juni 1767, at betale såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyhr for de i så tilfælde, fra det kongelige danske cancelli udstedende fritagelses bevilling for at sidde på vand og brød, så meddeles den dem herom dette bevis gratis, for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. 28 juli 1797.

550
Lejermåls qvittering gratis, for Anne Jespersdatter. 4 august 1797.

551
Lejermåls qvittering gratis, for Christen Jensen. 4 august 1797.

552
Lejermåls qvittering gratis, for Anna Jensdatter med 12 andre. 4 august 1797.

553
Lejermåls qvittering gratis, for Anders Nielsen Brandt.
4 august 1797.

554
Lejermåls qvittering gratis, for Peder Winther. 4 august 1797.

571
Lejermåls qvittering gratis, for Maren Pedersdatter med 4 andre. Da Maren Pedersdatter, Cathrine Sørensdatter, Anne Margrethe Krietz, Anne Marie Wissing af Fredericia, samt tjenestekarl Claus Hansen af Colding, som har begået leiermål, i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagen for at betale såvel det stemplede papir samt gebyr, meddeles dem dette gratis. 11 august 1797.

610
Lejermåls qvittering gratis, for Ellen Nielsdatter, og enken Dorthe Christensdatter Lustrup. 25 august 1797.

628
Lejermåls qvittering gratis, for Jens Sørensen. 1 september 1797.

681
Lejermåls qvittering gratis, for Dorthe Marie Jacobsdatter, og Jacob Olsen. 22 september 1797.

706
Lejermåls qvittering, blev samme dag gratis udfærdiget, for Maren Jensdatter, og Søren Nielsen. 6 oktober 1797.

707
Lejermåls qvittering gratis, blev samme dag udfærdiget, for Christen Sørensen Munch. [Sted ikke angivet]. 5 oktober 1797.

769
Lejermåls qvittering gratis, for Johanne Mathias datter. 27 oktober 1797.

790
Lejermåls qvittering gratis, for Mette Laursdatter.3 november 1797.

791
Lejermåls qvittering gratis, for Birthe Marie Larsdatter og Maren Andersdatter. 3 november 1797.

849
Lejermåls qvittering gratis, for Maren Sørensdatter.
Da Maren Sørensdatter af Sejet i Uth sogn under Århus amt, som har begået leiermål, i betragtning af hendes fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagen for den ifølge forordningen af 8 juni 1767, at betale for såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, for den i så tilfælde, fra det kongelige danske cancelli, udstedende fritagelses bevilling for at sidde på vand og brød. Så meddeles hende derom, hermed dette bevis gratis, for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning, at kunne fremvise. 1december 1797.

850
Lejermåls qvittering gratis, for Hedevig Andersdatter. 1december 1797. [Sted ikke angivet].

851
Lejermåls qvittering gratis, for Maren Jensdatter med andre. 1 december 1797. [Sted ikke angivet].

908
Lejermåls qvittering gratis, for Christiane Nielsdatter. 29 december 1797. [Sted ikke angivet].

Færdig med film:  M 548127 år 1797 - 1798.

Begyndt film: M 548128 år 1798.   

1798.

34
Leiermåls qvittering gratis, for Kirsten Jensdatter og 27 andre. [Sted ikke angivet]. 19 januar 1798.

35
Leiermåls qvittering gratis, for Mariane Jensdatter og Christine Sølfest. 19 januar 1798.

46
Leiermåls qvittering gratis for Mette Cathrine Pedersdatter og Peder Fischer. 26 januar 1798.

54
Leiermåls qvittering gratis, for Maren Nielsdatter med 6 andre. 2 februar 1798.

55
Leiermåls qvittering gratis, for Georgine Jørgensdatter med 10 andre. 2 februar 1798.

91
Leiermåls qvittering gratis, for Kirstine Pedersdatter. 16 februar 1798.

92
Leiermåls qvittering gratis, for Karen Pedersdatter med 2 andre. 16 februar 1798.

93
Leiermåls qvittering gratis, for Anders Michelsen og Else Marie Christensdatter. 16 februar 1798.

113
Leiermåls qvittering gratis, for Maren Nielsdatter. 23 februar 1798.

114
Leiermåls qvittering gratis, for Kirsten Laursdatter med 3 andre. 3 februar 1798.

117
Leiermåls qvittering gratis, for Maren Jensdatter med 9 andre. 23 februar 1798.

118
Leiermåls qvittering gratis, for Ester Andersdatter og Niels Christian Hansen. 23 februar 1798.

155
Leiermåls qvittering gratis, for Jørgen Møller med 14 andre. [Sted ikke angivet]. 9 marts 1798.

172
Leiermåls qvittering gratis, for Niels Jensen af Kasted og Maren Laursdatter af Skejby under Århus stift. Der i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagne for i følge af forordningen af 8 juni 1767, at betale såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, for de i så tilfælde fra det kongelige danske cancelli udstædende fritagelses bevilling, for at sidde på vand og brød, så meddeles dem derom hermed dette bevis gratis, for til allerunderdanigst efterretning, at kunne forevise. 13 marts 1798.

182
Leiermåls qvittering gratis, for Anne Christensdatter og Laurs Laugesen,

Da Anne Christensdatter, og Laurs Laugesen af Vestervig kloster under Thisted amt, som have begået leiermåls forseelse, der i betragtning af deres fattigdom og uformuenhed, allernådigst er fritagne for i følge af forordningen af 8 juni 1767, at betale såvel det stemplede papir, som den sædvanlige gebyr, for de i så tilfælde fra det kongelige danske cancelli udstædende fritagelses bevilling, for at sidde på vand og brød, så meddeles dem derom hermed dette bevis gratis, for til allerunderdanigst efterretning, at kunne forevise. 16 marts 1798.

219 - side 252
Leiermåls qvittering gratis for Anne Jensdatter med 8 andre. 30 marts 1798.

219 - side 252
Leiermåls qvittering gratis for Anne Jensdatter med 8 andre. [Sted ikke angivet]. 30 marts 1798.

Færdig med film:  M 548128 år 1797 - 1798.

Begyndt film: M 548129 år 1798.   

1798.

308
Leiermåls qvittering gratis for Anne Marie Jensdatter og Søren Jensen. [Sted ikke angivet]. 27 april 1798.

322
Leiermåls qvittering gratis, for Judith Nielsdatter med 11andre. [Sted ikke angivet]. 1 maj 1798.

352 side 374
Leiermåls qvittering gratis for Mette Nielsdatter. [Sted ikke angivet].11 maj 1798.

378
Leiermåls qvittering gratis for Johanne Johansdatter med 22 andre. 18 maj 1798.

491
Leiermåls qvittering gratis for Dorthe Rønnesgård. [Sted ikke angivet]. 22 juni 1798.

523
Leiermåls qvittering gratis for Kirsten Andersdatter og 10 andre. [Sted ikke angivet]. 29 juni 1798.

524
Leiermåls qvittering gratis for Maren Sørensdatter. [Sted ikke angivet]. 29 juni 1798.

598
Leiermåls qvittering gratis, for Karen Mogensdatter med flere. [Sted ikke angivet]. 27 juli 1798.

645
Leiermåls qvittering gratis for Johanne Jensdatter og 7 andre. [Sted ikke angivet]. 10 august 1798.

709
Leiermåls qvittering gratis for Karen Christensdatter med 2 andre. [Sted ikke angivet]. 14 september 1798.

764
Leiermåls qvittering gratis for Sidsel Pedersdatter med 6 andre. 5 oktober 1798.

778
Leiermåls qvittering gratis for Cathrine Elisabeth Parrats med 3 andre.12 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

820
Leiermåls qvittering gratis for Kirsten Frantzdatter, og Maren Sørensdatter. 26 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

821
Leiermåls qvittering gratis for Helene Christensdatter, og enken Mariane Andersdatter. 26 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

822
Leiermåls qvittering gratis for Lars Christensen. 26 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

833
Leiermåls qvittering gratis for Anne Andersdatter med en del andre. [Sted ikke angivet].2 november 1798.

851
Leiermåls qvittering gratis for Anne Kirstine Madsdatter, og Rasmus Pedersdatter [tekst ok]. 9 november 1798.

898
Leiermåls qvittering gratis for Else Ladefoged med 4re andre. 23 november 1798. [Sted ikke angivet].

915
Leiermåls qvittering gratis for Karen Pedersdatter, og Maren Sørensdatter. 30 november 1798. [Sted ikke angivet].

952
Leirmåls qvittering gratis for Knud Hansen, gratis. 14 december 1798. [Sted ikke angivet].

967
Leiermåls qvittering gratis for Kirstine Hansdatter. 21december 1798. [Sted ikke angivet].

947
Opreisning formedelst for tidlig sammenleje for hr Johannes Borchsenius, med sin hustru.

C7de Giøre vitterligt, at vi efter sognepræsten til Værum og Ørum menigheder i Århus stift, hr Johannes Borchsenius, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelig nåde have tilgivet og efterladt, ligesom vi hermed tilgive og efterlade, den af ham begåede forseelse, at hans hustru ved ham, er kommen for tidlig i barselseng efter deres bryllup, så at han desuagtet må vedblive det ham betroede embede, imod at erlægge 20 rdr til stiftets geistlige enkecasse, såfremt han denne vores allernådigste opreisning agter at nyde.
14 december 1798.

979
Leiermåls qvittering gratis for Anna Nielsdatter Hiordal og 25 andre. 28 december 1798.

 

Færdig med  læsning og afskrift af film 528708 + 544330 + 549033 - 544034  + 548126 - 548129

Jyske registre år 1685 - 1688 +1766 - 1798 [nogle år mangler].

Lejermål m v.

 

 Til toppen.


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til 4de del