5te del af blandede:

Jyske registre
1660-1688 + 1738-1796
[ikke alle år findes]
 

Film fra Rigsarkivet

M 528706 - 528707 - 708 + 460495 – 460496 + 544323 - 544331 +

549033 - 034 + 548126

Kongelige bevillinger vedrørende begravelser m v.

Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder om begravelser m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Kilde:

film fra Rigsarkivet M 528706

Jyske registre 1660 - 1670

Begravelser m v:

 
Intet i 1660.

 

Anno 1661:

55 - side 57b.
Niels Madsen tolder i Års [Århus], at må hid flytte sin hustrus lig.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Niels Madsøn, tolder udi vor købstad Århus, må lade sin afgangne hustrues lig, derfra oc til vor residentzstad København forflytte, og hendes forrige hosbond, afg borgmester Rasmus Rasmussen, i sin egen grav lade begrave. 16 maj 1661.

59 - side 59b
Thomas Madsøn, borgemester i Thisted, at må flytte en svensk ritmesters lig.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Thomas Madsøn, borgemester i vor kiøbstad Thisted, må een svensk ritmesters lig, som udi hans grav der sammesteds er, hvilken han til sig og sin hustru, der i kirken eller kirkården haver ladet giøre, må optage lade, oc andensted der i kirken nedsætte, dog at herudi ikke sker nogen anden noget til præjudice, eller for nær, forbydendes etc. 7 juni 1661.

64
Begravelse brev for afg Ifver Kåses opsættelse.

F3tius G a w, at wi nådig haver bevilget og tilladt, af afg Ifver Kåses ligs begravelse, må så længe ud over den ordinarie tid opsættes, som hans efterladte arvinger det begierer etc. 29 juli 1662.

78

Just Friises lig, at må ofuer den ordinaire tiid blifue ouer jorden henstående, så længe arfuingerne det behager. Hafnia 18 august 1661.

Anno 1662:

26
Frue Margrete Retz, afg Malte Juuls, at må gøre sin begravelse i Sal kirke.

F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig hafver bevilget og tilladt, at os elskelig fr Margrete Retz, afg Malte Sesteds etc, må udi Sal kirke udi Gierring [Gjern] herred beliggende, en begravels på sin egen bekostning forfærdige, og gøre lade, dog på sådant sted, hvor det kan ske kirken uden skade. Forbydendis. 5 maj 1662.

67
Afgangne fru Anna Skeels begravelse opsættelse.

F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, så oghermed bevilger og tillader, at afg fra Anna Skeels begravelse, må over den ordinarie tid opsættes, så længe hendes arvinger og børn det self begierer, forbydende. 4 august 1662.

Anno 1663:

32
Niels Bentzøn om en graf, at må lade mure.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig hafver bevilget og tilladt, at os elskelig hæderlig og høilærde doctor Niels Bentzøn, medicus udj vor kiøbstad Ålborg, må lade mure graf udj Vor Frue kirke der sammesteds, på det sted som hand sig til bregrafvelse, der udj kirken kiøbt og tilforhandlet hafver, eftersom berettes det iche vil være kirken til præjudice eller forhindring. Forbydendis etc.
27 juni 1663.

66
Seddel, at Anders Nielsøns lig, må begraves i christen jord.

Wi hafver af synderlig kongelig nåde, nådigst bevilget, at Anders Nielsøns lig, må uden ceremonier udi kirkegården begrafves. Skrevet etc. Hafnie 22 september 1663.

Anno 1664:

76
Afg Steen Rodstens begravelse, at opsættes.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at afg Steen Rodstens ligs begravelse, må ofver den ordinaire, oc i recessen tilladte tid, så længe opsættes som hans arvinger det self begierendis ere. Forbydendis etc. 26 juli 1664.

107
Gregers Høeg, at må på nogen tid opsætte sin hustrues ligs begravelse.

F3tius  G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at os elskelig Gregers Høeg etc, må lade sin afg hustrues fr Lisbeth Sophies urnes ligs begrafvelse, så længe ofver den ordinaire tid opstå, som hand det sielv begierer, forbydendis etc. Hafnia d 4 november 1664.

Anno 1665:

29
Afg Lauritz Belous arfwinger, fich bref på et begrafvelse sted i Gudums Closters kirke.

F3tius G a w, at eftersom afg Laurits Belou, fordum landsdommer J vort land Nørre Jylland, på sin egen bekostning, hafver ladet giøre sin og sin afg husture og børns leyested og begrafvelse j Gudum Closter kirke,og der imod kirkens indkomst forbedret, såuelsom adskilligt til dens zirat og brug bekosted er gifved, da haver vi, efter underdanig ansøgning og begiering, nådig bevilget og tilladt, at forskrevne begravelse sted, må bemte afg Lauritz Belous arfuinger følge og tilhøre. Thi forbyde etc. 12 juni 1665.

Anno 1666:

61

Fr Anne Laurence, obent brev anlangende hendes sl husbonds, og eget begravelse sted i Års domkirke [Århus].

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at os elskelig Anne Laurence, afg m Hans Brochmands, må lade legge sten på den grav udi Århus domkirke, som til bemte hendes hosbonds begravelse samme sted, er udvist, og hand allerede udi begravet er, desligeste eftersom hans formænd, forrige bisper der ved stedet, schal have haft deres begravelse steder i kirken, ere vi nådig tilfreds, at forne Anne Laurence bemte grafs, til bemte hendes hosbonds og sit eget lig, uden betaling må fri forundes, forbydendes etc. 8 september 1666.

Side 442

Anno 1667:

14 [oc 15]
Eyler Evert Banner, fich bevilling på et begravelse sted, j Åsted kirke j Vendsyssel.

F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at os elskelig Eyler Evert Banner til Ellingegård, må lade giøre en fri begravelse j Åsted kirke j vort land Vendsyssel, og den for sig, sin hustru, og arfuinger beholde, dog at sådant kirken, uden nogen schade eller bekostning sker, forbydendes etc. Hafnia den 16 februar 1667.

42
Ligs begravelse opsættelse, afg Lauritz Påviches, derom obent brev.

G a w, at vi nådig haver bevilget og tilladt, at afg Lauritz Påuvichis ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hans arvinger det begierendes ere. Forbydendes etc. Hafnia 18 maj 1667.

43
Ligesådan bref udgick, anglangende fru Margrete von der Lyes, begravelses opsættelse. Hafnia 18 maj 1667.

57
Fr Anne Sophie von Taupadels, begravelse oprettelse.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at afg fr Anna Sophia von Taupadels hendes begravelse, må til førstkommende Mauritz opsættes. 21 juni 1667.

84 - 85
Hr Johan Christoph von Cørbitz, anl Anne von Taupedels middel og begravelse. [Se tidligere].

F3tius G a w, at eftersom os elskelig hr Johan Christoph von Cørbitz etc, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes hand på sin søster børns vegne, de von Lütenburgers vegne, [der] efter afg Anne Sophie von Taupedel, nærmeste her i riget skal pårøre, til at have omsorg for hendes ligs begravelse, og hvis mobiler og formue, hun sig efterlader haver, da haver vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig bevilget og tilladt, at forne hr Johan Christoph von Cørbitz, må være sig hendes efterladte middel, gæld samt boskab, til sig annamme, indtil han arvingerne, som temmelig vidt skal være spredt, sligt kunne advisere etc. 23 juli 1667.

122
Obet bref anlangendes ordre om stolestader, i Århus domkirke.
2) Ligstene.
3) Om Jørgen Marsuins begravelses capel.
27 august 1667.

129
Johan Poulsen, begravelses opsættelse.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget og tilladt, at forrige vores resident udi Lybech, [skal måske være: president] afg Johan Poulsens, hans lig må endnu nogen stund, udi huset blive beliggendes, og dets begravelse og jordefærd, så længe forhales og opsettes, indtil det med Poulsens hans efterladte enkes, og de vedkommendes, bequemmelighed fordeligst ske kan.
10 september 1667.

Anno MDCLKVIII 1668:

49

Friderich von Arensdorf, bevilling på begravelse j Randers, oc stolestade j Kiøbenhavn, findes i Siellandske obne breve.
Hafnia 30 marts 1668.

93
Dr Jens Foss, at må flytte sin hustrues lig til Års - Århus.

Wi haver nådig bevilget og tilladt, at os elskelig hæderligog høylærd, doctor Jens Foss, må lade sin afg hustrues lig, fra vor kiøbstad Randers, til hans fæderne grav udi Århus domkirke henflytte. Skrevet etc. Hafnia d 26 maj 1668.

162 side 599
Hr Madts Pouselsen i Randers, bevilling anlangende en begrafvelse.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig hafuer bevilget oc tilladt, at os elskelig borgemester Madz Poulsen, tolder udj vor kiøbstad Randers, må på det hannem arfuelig tilhørende begravelsested, udi koret i Sct Mortens kirke, i vor kiøbstad Randers, /:imellem afg Peder Skoe, fordum rådmand der sammested, hans begraufvelse på nordre, og Jens Bay, nuværende rådmands begrafuelse, på den synder side:/  lade opmure, och hannem, hans børn, og arfuinger ubefindret følge, hvorimod bemelte Madz Poulsen, efter egen erbydelse [skal tiltænkt] Være, ikke aleneste for denne vores bevilling, medens end og, når at hans afgangne hustrus og deres søns lig, udi forschrefne kirke nogen tid standet hafve, til kirken at give 30 rdr, så og der foruden, efter brug og sædvane, til kirken at betale for huer lig, udi bemelte begrafuelse nedsat vorder. Forbiuendes etc. Hafnia d 7 august 1668.

169
Obent brev, ang sal Jesper Urbansens ligs begravelse.

F3tius G a v, at vi efter underdanigst ansøgning og begiering, nådigst hafuer bevilget og tilladt, at afgangne Jesper Urbansen, i vor kiøbstad Ringkøbing, som formedelst melancholi, og en ulykkelig hendelse er bleven død, hans hustru og arvinger, må hans lig udi christen jord lade begrafue, desligeste må de og hans efterladte boe, dennem alene til bedste imellem [dem] skifte og dele, foruden nogen prætention derpå af os, at haves. Forbydendes etc. Hafnia d 18 tgbr 1668.

Side 622:

Anno MDCLXIX - 1669:

2
Hans Bille, om sin datters begravelses opsættelse.

F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Hans Bille, må sin datters ligs begravelse, så længe over den ordinaire tid opsætte, som han selv begierendes er, forbydendes etc. 4 januar 1669.
Notat: Uaffordret oc igien casseret.

73
Bevilling at Margrethe, hr Erich Monrads lig, må hidføres fra Års [Århus]. Hafnia d 4 juni 1669.

84
Christian Fischer, fich bevilling på at måtte lade sin afgangne hustrues lig fra Silkeborg, hid til Kiøbenhavn overføre, og om aftenen, udi Holmens kirche begrafve. Hafnia 14 juni 1669. [Ikke mere text].

Færdig med læsning og afskrift:

Film M528706 - jyske registre fra Rigsarkivet.

Derefter følger register som jeg ikke anvender, idet alle sager er efterset.

 

Begyndt læsning:

Film: M528707
 
År 1681 - 1684:

22
Seddel anlangende Henrich Ditlef, greve af Holches ligs begravelse, over den ordinaire tid at må opstå.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at vores forrige etatsråd afgangene Henrich Ditlef greve af Holch, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opsættes, som hans efterladte arvinger det selv begierendes er. Hafnia d 21 februar 1681.

31
Sal frue Christence Lindelovs ligs begravelses opsættelse.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne fru Christence Lindelovs ligs begravelse, må så længe over dend ordinaire tid opstå, som hendes efterladte arvinger det selv begierendis er. Forbydendes ex. Hafnia d 5 marts 1681.

42
Peder Sørensen j Ålborg confirmation på et begravelse sted.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigst confirmation på efterskrevne kiøbebref, lydendes ord efter andet som følger:
Kiendes og hermed vitterliggør, at vi haver solgt og afhændet, til erlig og velagte mand Peder Sørensen, borger og indvåner her i Ålborg, et lejersted udi Skt. Bodels kirke med sten påliggende i den middelste gang, østen for Povl Christensens lejersted, som er af Nodet? Stodet/Stadet? femte og halftrediesends tifwende, og tilforn hafwer tilhørt sl Hans Sørensen og hans arvinger, men eftersom samme arvinger j mange år haver været her fra byen, og iche imidlertid begieret det dennem til beste måtte holdes, meget mindre erbødet sig det j kirkens minde at ville hafve, er det efter kongelig forordning om lejersted j Sct Bodels kirke, til kirken hjemfalden, og nu som forschrevet står, solgt til bemte Peder Sørensen etc. Ålborg 2 april 1676.
Konfirmeret af kongen den 6 april 1681.

55
Doktor Mathias Brobergs ligs begrafvelses opsættelse, så og om aftenen at må begrafves.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne Doktor Mathias Broberg til Solleskovgård? [Sjelle skovgård?], hans ligs begravelse, må så længe over dend ordinaire tid opstå, som hans efterladte arvinger det selv begierendis er, så og liget derefter udi hans egen sognekirke om aftenen begraves, dog at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet afgår. Givet ex Hafnia d juni 1681.

127
Obr Buskes hustrues ligs forflyttelse til Fredericia.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, haver bevilget og tilladt, at afgangne obriste Buskes efterladte hustrues lig, må her fra vores kongelige residentz stad København til vor stabelstad Fredericia bortføres, og der sammesteds nedsættes. Dog at kirken og dens betiente etc intet afgår. Hafnia 30 september 1681.

149
Anlangende Erich Rosenkrantzes ligs opsættelse.

C5 G a w, at efter allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst hafve bevilget og tilladt, at vores forrige gehiemeråd og stiftsbefalingsmand over Århus stift, afgangne Rosenkrantzes ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opsættes, som hans efterladte hustru og børn, det selv begierer. Hafnia d 4 november 1681.

Anno 1682:

4
Borgmester Søren Villumsen, forrige tolder i Ringkøbing seddel, anlangende hans ligs begravelses opsættelse, og des begravelse om aftenen.

C5 vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne borgmester Søren Villumsen, vores forrige tolder i Ringkøbing hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som hans efterleverske det begierer, desligeste om aftenen begraves. Hafnia 21 januar 1682.

94
Andreas Verlohren af Ribe, seddel anlangende hans ligs begravelse.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Andreas Verlohren, dansk skolemester i vor købstad Ribe, må lade hans liden datter Gertrud Andersdatter /:som den 3 august sidst forleden på vejen til Blegdammen, uden for Ribe byes sønder port, j en sterch vesten vind og høj vandflod, af våde skal være omkommen og druchnet:/ hendes lig hæderligen til jorden bestedige. Skrefvet ex. 
Frederiksborg den 26 august 1682.

107
Afgangne Knud Gyldenstiernes ligs begravelses, opsættelse.

C 5 G a w, at vi efter os elskelig fru Elisabeth Rosenkrantz, afgangne Knud Gyldenstiernes, hendes allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hendes mands ligs begrafvelse, må så længe over den ordinaire tid efter recessen, opstå som hun det selv begierer. Forbydendes ex. Hafnia 14 oktober 1682.

119
Thøger Lassen, bevilling på et pulpitur i St Bodels kirke i Ålborg, at må opsætte.

C5 G a w, at eftersom, os elskelig Thøger Lassen til Ryslet [Rødslet] Vester Ladegård, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at der i St Budolfi kirke i Ålborg ikke skal være stolestader for ladegårds folchene, og ingen videre plads neden i kirken, hvor flere stole kunne opsættes, da haver vi  allernådigst bevilget og tilladt, at han på hans egen bekostning må lade gøre og forfærdige, et pulpitur i bemelte kirke, på et beqvem sted som kirkens forsvar hannem, dertil haver at udvise etc. Hafnia 25 november 1682.

128
Ålborg St Budolphi kirke, om en plads til dets kirkegårds forvielse? [udvidelse]

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er andraget, hvorledes kirkegården til St Budolphi kirke udi vor købstad Ålborg, således med lig schal være opfyldt, så der ganche lidet rum til flere schal være, hvorudover til bemelte kirkegård, en øde pladz liggendes norden for kirken, nu schal være kiøbt, men som den fra bemelte kirkegård, ved et stræde schal være skilt og separeret, hvilchet dog ey schal være staden, enten til gafn eller skade, om det blev borttaget, da haver vi efter derom giorte allerunderdanigste ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at bemelte stræde, tillige med den nu købte pladz til kirkegården må indhegnes. Forbydendes ex. Hafnia 2 december 1682.

Anno 1683:

11 - 12
Seddel anlangende afg Julius Erich Fischers lig, at må fra Krempe og til Fredericia forflyttes.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne Julius Erich Fischers, vores forrige obriste lieutenant og commendant i vor fæstning Crempe [to stavemåder], hans lig må derfra, og til vor stabelstad Fredericia forflyttes, og der sammesteds begraves.
Hafnia 17 februar 1683.

28
Peder Luxdorph vice landsdommer, confirmation på et begravelse sted i Horsens kirke.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev, lydendes ord efter andet som følger [bl a].  Eftersom ædle og velbårne hr landssommer Peter Luxdorph til Fjellebro, er af os underskrevne borgemestere og råd udi Horsens, begierende at hans velb formands lig, dend velædle, nu salig mand Peder Hansen, og hans sal børns lig, måtte komme udi velbemte salig mands, sal søster Bodel Hansdatters begravelse, som er indkøbt til hendes, og salig mand Johan Andersen, sal  Christopher Pedersen, forrige tolder og deres arvinger, og som ingen rom findes, eller kan haves i samme begravelse til flere kister, og der oven over findes en plads, som er kirken til ingen nytte, hvor samme lig sal Peder Hansen, og hans sal børn kunde indsættes, hvilket også kan ske, kirken og alle andre uden hinder og skade, haver vi på hans kongl majts nådigste behag, tilsagt velbårne hr landsdommer samme plads, med sådan condition, at kongens confirmation derpå kan erlanges, og er på salig Peder Hansens børns vegne, strax betalt de udlovede penge derfor til kirkeværgerne, som kan være kirken til stor hjælp til hendes brøstfældigheds reparation o s v. Horsens 28 september 1682. Konfirmeret af kongen 28 april 1683.

103
Seddel at Margrethe Morten Lauritzens lig, må begraves i christen jord.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne Margrethe Morten Lauritzens, som udi en sydom sig selv skal have ombragt, hendes lig må udi christen jord, dog uden ceremoni begraves. Skrevet ex. Hafnia 20 november 1683.

Side 417:

Anno 1684:

15
Seddel, at den rytters lig, i Niels Pedersen, i Kalbygård hans hus, må begraves.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at den rytter, som for nogen tid siden skal være druknet, hvis lig i Niels Pedersen i Kalbygård, udi vor land Nørre Jylland hans hus, skal være beståendes, må til jorden bestediges. Skrevet ex. Hafnia 8 marts 1684.

52
Lauritz Thorsen, borgmester i Varde, åbent brev, at lade sin afgangne hustrues lig fra Viborg til Varde henføre, og der om aftenen begrave.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Lauritz Thorsen, Borgmester i vor købstad Varde, må lade sin hustrues lig fra Viborg og til Varde henføre, og der, efter vores om begravelse seneste udgangne forordning, om aftenen begrave. Givet etc. Gottorp den 12 juli 1684,

79
Sal Tønne Juels ligs, begravelses opsættelse.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at afgangne Tønne Juel til Tårupgård, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinarie tid henstå, som hans efterladte enke og arvinger, det selv begierer. Forbydendes etc Frederiksborg den 10 september 1684.

88 - side 476
Åbent brev, om assessor Peder Bentzens hustrus ligs begravelse om aftenen.

C5 G a w, at vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at os elskelig Peder Bentzen til Havnø, assessor i vores commerce collegio, må lade hans afgangne hustrues lig, efter vores allernådigste udgangen forordning, om aftenen begraves. Hafnia 23 september 1684.

102
Åbent brev, anlangende Rasmus Rasmussen udi Giørum [Gerum?] /:som sig selv haver ombragt:/ hans ligs begravelse og middel.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Rasmus Rasmussen udi Giørum [Gerum?], som sig selv skal have druknet /: og dog med sognepræstens bevist, at det udi hans raseri og svaghed skal være sket:/ hans lig må udi christen jord begraves, og hans boeslod hans arvinger ubehindret følge. Forbydendes ex Hafnia 25 oktober 1684.

Færdig med læsning og afskrift film:

M 528707 år: 1681 - 1684.

Begyndt film M528708

År 1685 - 1688.

28
Doct Henrich Bornemans, bevilling på hans eget, hustrues og børns ligs forflyttelse til København, når nogen af dem ved døden afgår.

Efter os elskelig doctor Henrich Borneman superintendant over Ålborg stift, hans allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at når enten han eller selv, eller hans hustru og børn, eller nogen af deres familie, ved døden afgår, må deres lig hid over til vor kongelige residentzstad forflyttes, og i det, hannem i vor Frue kirke tilhørende begravelsested nedsættes.
Hafnia 14 mart 1685.

73
Christen Nielsen af Holstebro, anlangende sin hustrues ligs forflyttelse og begravelses opsættelse.

C5 Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Christen Lunde [2 navne] i Holstebro, må sin hustru, som her udi København ved døden er afgangen, hendes lig her fra og til Holstebro lade bortføre, og der i sit begravelse sted nedsætte, desligeste haver vi og allernådigst bevilget, at fornte ligs begravelse, må formedelst dets bortførsel, så længe over den ordinaire tid opstå, som han det behøver og begierer. Hafnia 15 august 1685.

109
Seddel, at mag Hans Wandels lig, må fra Århus til Viborg henflyttes.

C5 Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Hans Wandel, forrige lector theologie i Århus, hans lig som der sammesteds, allerede med kirke ceremonier til jorden er bestediget, må der fra til Viborg forflyttes, og i hans fædderne grav nedsættes. Hafnia 24 oktober 1685.

121
Bevilling på de Catholische i Fredericia, at begraves i en af kirkegårdene ibd.
C5 Vi haver allernådigst bevilget, at når nogen i vor Stabelstad Fredericia, som er af den Catholiske religion ved døden afgår, må deres lig uden nogen ceremonier eller jordpåkastelse, af præster udi en af kirkegårdene der sammesteds begraves etc. Hafnia 17 november 1685.


Anno 1686:

56
Hr Frands Ebberhart von Spechhan, seddel om sin søns lig.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at vore geheimeråd og stiftbefalingsmand over Ribe stift, os elskelig hr Frands Ebberhart von Spechhan, må sin afgangne søns lig, efter forordningen om begravelse, om aftenen lade begrave. Hafnia 4 maj 1686.

58
Jens Rasmussen i Århus, bevilling på et epitafium at opsætte.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Rasmussen Lassen, indvåner udi Århus, må lade der epitafium /:som med hans afg forældres, sit eget og hustrues contrafeyer udi:/ over bemeldte sine forældres begravelse, derudi kirken opsætte,  [da det] som førend vores seneste publicerede forordning om begravelser udgik, skal være forfærdiget, og af hannem bekostet. Hafnia 4 maj 1686.

73
Salig hr Ove Juels begravelses opsættelse.

Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at vores forrige gehiemeråd,og stiftbefalingsmand over Århus stift, hr Ove Juel til Villestruo, hans ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opsættes, som hans arvinger det selv begierendes er. Hafnia 8 juni 1686.

139
Hr Hans Friderich von Levetzou, bevilling anlangende tvende ligkister, til hans og hustrues begravelse, at må bruges.

C5 G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig hr Hans Friderich von Levetzou til Oxholm og Hvolgård, må de tvende kobberligkister, som han i  Holsten, førend vores sidste om begravelser allernådigste forordning udgik, til sig og sin hustrues begravelse skal have have ladet giøre, her indlade føre, og sig begge efter deres dødelig afgang, bekomme. Hafnia 18 december 1686.

 
Anno 1687:

16
Verner Parsberg om sin hustrues ligs begravelses opsættelse.

Efter ansøgning og begiering, bevilger og tillader, at os elskelig Verner Parsberg til Eskier vores major, må sin afgangne hustrues ligs begravelse, så længe over den ordinaire tid lade opsætte, som han det self begierende er. Hafnia 15 februar 1687.

92
Niels Bendtzen, bevilling anlangende hans afg mosters Maren Nielsdatters lig i Randers, at begraves med lige ceromonier som adelen.

C 5 G a v, at vi efter os elskelig Niels Benzon etc, hans på egne og medarvinger vegne, allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hans afg moster Maren Nielsdatter af Randers, hendes lig, må om aftene begraves, og dets begængelse ske på den måde, som det med adelen forholdes, såvel med tiden at stå over jorden, som med ceremonierne etc.
Hafnia 16 august 1687.

55
Bevilling anlangende, sal hr Christen Skeels ligs begravelses opsættelse.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, bevilges og ttillades, at vores forrige gehejmeråd og stifts befalingsmand over Viborg stift, afg Christen Skeels ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå ,som hans børn og arvinger det selv begierer.
Hafnia 31 marts 1688.

57
Obent brev, anlangende sal fru Helle Urnes, og hendes søns Frands Rantzows ligs begravelses opsættelse.

Bevilger og tillader, at afgangne fru Helle Urnes, og hendes søns Frands Rantzows ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som deres efterladte arvinger det behøver. Hafnia 7 april 1688.

100
Bevilling anlangende, afg friherreinde Sophia Amalia Lindenows ligs begravelse, at opstå, så længe det begieres.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at afgangne frue Sophia Amalia Lindenows, hendes ligs begravelse, må så længe over den ordinaire tid opstå, som det begierende vorder. Hafnia 13 august 1688.

145
Obrist Erasmus Cassimir von Bahsen, om sin hustrues ligs begravelse, af fremmed religion.

Efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, haver vi bevilget og tilladt, at os elskelig Erasmus Cassimir von Bahsen, vores oberst over et jydsk national regimen til hest, må hans afgangne hustrue, som var af fremmed religion, hendes lig, uden nogen cecemonier eller jord påkastelse, af præsten i Starup kirke lade nedsætte etc. Hafbnia 13 november 1688.

Færdig læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet

528708

År 1681 - 1688.


Begyndt film M460495

Jyske registre.

År 1736 – 1739:

131
Claus Cordsen af Horsens, bevilling anl hans afg datter Karen Clausdatters lig begravelse.

C6tus G a v, at vi allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Claus Cordsen, borger og handelsmand i vor kiøbstad Horsens, må lade hans afg datter Karen Clausdatters lig, efter den kongl forordning som anno 1682 om begravelse allernådigst er udgiven, om aftenen eller om morgenen begrave, dog må ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] eller leder overtrækkes, og må låget med en liden plade ziires, hvilket vedkommende til efterretning skal kundgøres, givet ex. Frederiksborg den 13 juni 1738.

208
Margrethe Cathrine Leth afg Niels Munches enke af Horsens, bevilling anl hendes afg datters Elsebe Nielsdatters [Munches] lig begravelse om aftenen eller morgenen, så og at kisten må med sort bay
[løst vævet uldstof] eller læder overtrækkes og på låget med en liden plade ziires. Frederiksborg den 19 september 1738.

237
Peder Bering af Horsens, bevilling anl hans ligs begravelse.

C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at afgangne Peder Thomassen Bering, forrige borger og handelsmand i vor kiøbstad Horsens, hans lig, må efter den kongl forordning som anno 1682, om begravelse allernådigst er udgangen, om aftenen begraves, så må og ligkisten med læder overtrekkes, og ziires på låget med en plade. Hvilket vedkommende til efterretning strax skal kundgøres. Givet etc. Frederiksborg 4 december 1739.

Færdig læsning og afskrift af film:

M
460495

År 1736 – 1739.
 

Begyndt film:

M460496 fra Rigsarkivet

År 1740 – 1742: 

1
Frue Maria Margretha Dreyer afgangen constitorial etc assessor Povel Gluds efterleverske, bevilling at hun til hendes mands begravelse må give er tarveligt måltid.

C6tus G a v at vi have bevilget og tilladt, at os elskelig frue Maria Margaretha Dreyer afgangne constitorial etc. assessor og provst samt forrige sogne præst for Glud og Hjarnø menigheder, Povel Gluds efterleverske, må give de til fornævnte hendes mands begravelse kommende venner og pårørende et tarveligt måltid, så og lade sætte en liden plade på forbemelte hendes afgangne mands lig kiste, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Frederiksborg den 8 januar 1740.

11
Justits råd Hans Folsach, bevilling anlangende afgangne afgangen krigsråd Christian Gybergs ligs begravelse.

C6tus G a v at vi have bevilget og tilladt, at efter os elskelig Hans Folsach etc, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, have bevilget og tilladt, at forrige krigsråd afgangen Christian Gybergs, hans lig må  efter den kongelige forordning som ao 1682 om begravelse er udgangen, om aftenen eller om morgenen begraves, så må og lig begængelse ståe nogle uger over den i bemelte forordning tilladte tid, hvorefter vedkommende sig allerunderdanigst kunne vide at rettet. Frederiksborg den 29 januar 1740.

12
Justits Råd Hans Folsach, bevilling, at ved afgangne krigsråd Christian Gybergs ligs begravelse må følge flere par end forordningen tillader, så og at de tilstedeværende venner må gives et tarveligt måltid.

C6tus G a v at vi efter os elskelig hans Folsach etc, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, have bevilget og tilladt, at ved lig begængelsen efter hans afgangne svigerfader  forrige krigsråd Christian Gyberg, må nogle flere par følge liget, end den om begravelser ao 1682 allernådigst udgangne forordning det tillader, så og at de tilstedeværende venner, må gives et tarveligt måltid, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Givet etc. Frederiksborg den 29 januar 1740.

20
Justits Råd Diderich Christian Braes, bevilling at hand må giøre hans datters Margrethe Dorothea Braes, afgangen Anders Kierulfs efterleverskes begravelse efter hendes stervboes tilstand.

C6tus G a v at vi efter os elskelig Diderich Christian Braes til Kokkedal etc, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, have bevilget og tilladt at hand må giøre hans ved døden afgangne datters Margrethe Dorothea Braes, afgangne Anders Kierulf til Sødal, hans efterleverskes begravelse efter hendes stervboes tilstand. Dog skal der iagttages, at ingen overflødighed eller overdådighed bliver begået; hvilket de vedkommende, til efterretning, straks skal tilkiendegives. Givet etc. Frederiksborg den 12 februar 1740.

30
Justits Råd Diderich Christian Braes, bevilling at biskop Andreas Wøldiche, må udi Torslev Kirke i Ålborg stift holde en lig tale ved Margrethe Dorothea Braes afgangne Anders Kierulfs enkes jordefærd med videre.

C6tus G a v, at, eftersom os elskelig Diderich Christian Braes til Kokkedal, vores justitsråd for os allerunderdanigst haver andraget, at hand gierne ønskede at den lig-tale, som hand er sindet at lade holde ved hans afdøde datters frue Margretha Dorothea Braes, afgangne Anders Kierulfs efterleverske, hendes begravelse, måtte forrettes af biskoppen over Viborg stift, os elskelig Andreas Wøldike, men at bemelte biskop Wøldike skal undskylde sig for sådan tieneste at forrette, fordi ligbegængelsen skeer udi en, uden det ham  allernådigst anbetroede Stift beliggende Kirke, med mindre wi hertil wille giwe wores allernådigste tilladelse, hvorfore fornævnte justitsråd Braes aller underdanigst haver anholdet, at hannem herpå wores allernådigste bewilling måtte bliwe meddelt. Thi hawer wi, efter sådan herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at fornævnte biskop Andreas Wøldike må udi Torslev Kirke i Ålborg stift beliggende, holde en lig tale wed afgangne frue Margrethe Dorothea Braes afgangen Anders Kierulfs enkes jordefærd, dog at justitsråd Braes, efter sit eget giorte tilbud, fornøyer stædets sogne præst og andre wedkommende, så at dennem intet udi deres rettighed derwed afgåer. Forbydendes etc. Frederiksborg den 25 februar 1740.

38
Afgangne Claus Cordsen af Horsens, bevilling angående ligs begravelse.

C6tus G a v at vi have bevilget og tilladt, at afgangne Claus Cordsen, forrige borger og handelsmand i vor kiøbstad Horsens, hans lig kiste må med læder overtrækkes, og på låget med en tinplade ziieres, hvilket de vedkommende til allerunderdanigst efterretning, strax skal kundgiøres. Frederiksborg den 11 marts 1740.

106
Frue Friderica Lovise Glud afg secreterer Johan Severin Bentzons efterleverske, bevilling at hun med hendes afdøde mands begravelse må forholde sig efter egen leylighed og got befindende.

C6tus G a v at wi, efter os elskelig frue Friderica Lovise Glud afg: secreterer Johan Severin Bentzon, hans efterlewerske, hendes herom, allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun med fornævnte hendes afdøde mands begravelse og alt derved forefaldende, må lade henstå og sig derudi forholde, efter egen leylighed og got befindende. Dog må intet dermed foretages til overflod og overdådighed. Hvilken wores allernådigste bevilling de vedkommende, til efterretning, strax skal kundgiøres. Givet etc. Hirscholms slot den 26 maj 1741.

112
Justitzråd Gerhardt de Lichtenberg, bevilling, at hand i Horsens Kirke må lade opsætte ved sit der havende gravsted et Epitaphium af Norsk og anden Marmor, uden noget derfor at give til de fattige. Hirscholms slot den 9 juni 1741.

145
Bevilling anl Jens Andersen Müllers ligs begravelse.

C6tus G a v, at wi, efter Maren Müller, forrige byfoged i wor kiøbsted Århus, hans efterleverske, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun ved hendes afg faders, Jens Andersen Mullers ligs begravelse, fra den kongelige om ligs begravelse Ao 1682 udgivne forordning i såvit allernådigst må være dispenseret, at hun må lade hans lig være ubegravet i 10 a 12 dage, og give vennerne, som følger liget, et måltid mad, så og at nogle flere par, end bemte kongl forordning tillader, må følge liget til jorden. Hvilken wore allernådigste bevilling de vedkommende, til efterretning, strax skal kundgiøres. Givet etc. Hirschholms slot den 7 juli 1741.

154
Cancelliråd Christian Moth, bevilling anl hand hustrues lige begravelse.

C6tus G a v at vi have bevilget og tilladt, at os elskelig Christian Moth, wores cancelliråd, må lade hans afg hustrues frue Anna Cathrina Trellunds lig kiste med forsølvet bly beslå, og låget ziires med en plade af samme slags metal, så må og jords påkastelsen og ligtalen, som over den afdøde bliver holden, skee i Viborg Domkirke og forrettes med samme ceremonie, som ved hendes afg forældres begravelse har været brugt. Desligeste må ligs begravelsen henstå i 8 a 14 dage over den udi forordningen, om begravelse ao 1682 udgangne forordning ellers tilladte tiid. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Givet etc. Hirschholms slot den 21 juli 1741.

172
Hans Jochum Rodenborg, rådmand i Horsens, bevilling anl hans ligs begravelse når hand ved døden afgår.

C6tus G a v at vi have bevilget og tilladt, at når han [Hans Jochum Rodenborg] ved døden afgår, hans ligkiste da med sort bay [løst vævet uldstof] må overtrækkes og på låget med en plade ziires, så må og hans ligs begravelse og jordefærd, ske med lige friheder, som den om begravelser ao 1682 udgangne kongelige forordning allernådigst tillader de sidste classer i wores udgivne seneste rang forordning. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Hirschholms slot den 4 august 1741.

110
Christian Leonhard Rubner [Rübner], apotheker i Ålborg, bevilling anlangende hans ligs begravelse når hand ved døden afgår.

C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at når Christian Leonhard Rubner, apotheker i vor kiøbstad Ålborg ved døden skulle afgå, må hans lig, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelse allernådigst er udgangnen sligt forbyder, om aftenen begraves, eller på hvad tid om dagen vedkommende måtte finde det for got, så må og ellers lig begængelsen ske med sådan ceremonie som bemelte forordning tillader dem, der ere benævnede udi den sidste classe udi seneste om rangen allernådigst udgangne forordning, hvilket vedkommende til efterretning, strax skal kundgøres. Gottorph slot den 11 maj 1742.

225a
Frue Sophia Seefeldt afgangne etatsråd Billes enke, bevilling at lade hendes mands ligkiste ziire med et beslag.

C6tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at os elskelig frue Sophia Seefeldt afgangne etatsråd Axel Billes efterleverske må, endskiønt den kongelig forordning, som den 7de november 1682 om begravelse allernådigst er udgangen dens 2den articul sligt forbyder, lade bemelte hendes afgangne mands ligkiste ziire med et ordinaire forsølvet beslag og våben, hvilket dog de vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. Givet etc. Christiansborg den 7 september 1742.

293
Christiana Sophia, afgangne Hans Marcussen af Fredericia, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, når hun ved døden afgår.

C6tus G a v, at vi efter Christiana Sophia afgangen Hans Marcussens forrige borger og indvåner i vor stabelstad Fredericia, hans efterleverske hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at når hun ved døden skulle afgå, må hendes begravelse og ligbegiengelse ved hendes børn, indrettes og besørges med sømmelig bekostning efter hendes omstændigheder og tilstand, på sådan måde som det af hende før hendes død, måtte vorde ordineret og hendes børn forskrevne, dog at vedkommende sligt til allerunderdanigst efterretning da strax vorder kundgiort. Givet etc. Christiansborg slot den 1 december 1742.

Færdig læsning og afskrift af film:

M
460496

År 1740 – 1742.
 

Begyndt film:

M544323 fra Rigsarkivet

År 1743 – 1746: 

20
Reglement anl, hvorledes med Dronning Anna Sophies ligbegængelse og ligets overbringelse fra Clausholm til Roskilde domkirke skal forholdes. Christiansborg slot den 18 januar 1743.

70
Peder Reenberg forrige borgmester i Ålborg, bevilling anl hans ligs begravelse.

C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at afgangne Peder Reenberg, forrige borgmester udi vor kiøbstad Ålborg, hans ligs-kiste, må, endskiønt den kongl forordning som Ao 1682, om begravelser allernådigst er udgangen sligt forbyder, med sort læder overtrækkes, og på låget med en plade ziires. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Givet etc. Christiansborg den 22 marts 1743.

67
Afgangne Christen Berentsen af Horsens. Bevilling angl hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at Christen Berentsen forrige inspecteur over Handsted Hospital ved vor kiøbstad Horsens, [at] hans lig må, endskiønt den kongelige forordning som ao 1682 om  begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, så må og ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, samt liget ubegravet henstå nogle dage over den i samme tilladte tid. Christiansborg den 2 aprilis 1745.

112
Mag Ludvig de Hemmer, rector i Ålborg latinske skole, bevilling angående hans afgangne hustrues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at han må lade hans afgangne hustrue Else Cathrina Vøllickens lig, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelse allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen begraves, så må og kisten med rue læder overtrækkes, hvilket vedkommende til efterretning strax skal kundgøres. Christiansborg slot den 28 maj 1745.

146
Afgangne frue Friderica Lovice Glud, afgangne secreterer Johan Severin Bentzens efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Friderica Lovice Glud, afgangne secreterer Johan Severin Bentzens efterleverske, på Estvadgård, hendes ligkiste må uagtet den kongelig allernådigste forordning af 1682 om begravelser sligt forbyder, have beslag af blye udhuggen, og forsølves med bog-sølv, hvorefter de vedkommende sig underdanigst haver at rette. Christiansborg slot den 9 juli 1745.

227
Biskop Peder Jacobsen Hygom, bevilling anlangende hans søns ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig Peder Jacobsen Hygum, biskop over Århus stift, må lade hans afgangne søn Lars Hygom, uagtet den anno 1683 [1682] om begravelser allernådigst udgangne forordning sligt forbyder, om morgenen eller aftenen under en kort parentation, og liden sørge musique af bemelte bys latinske skole, hensætte og begrave. Hirschholms slot den 15 oktober 1745.

248
Frue Mette Catharina Svane af Ausumgård i Lundenes amt [Vejrum sogn] , bevilling at hendes lig, efter hendes død, må begraves i en ligkiste med forsølvet beslag.

Bevilger og tillader, at os elskelig frue Mette Cathrine Svane af Ausumgård udi Lundenes amt, når hun ved døden afgår, må hendes lig, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser, allernådigst er udgangne, sligt forbyder, udi en ligkiste, som hun for 26 år siden med forsølvet blybeslag har ladet forfærdige, begraves.  Hirschholm slot den 29 oktober 1745.

49
Afgangne landsdommer Edvard Trellund, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Edvard Trellund, forrige landsdommer i vort land Nørre Jylland, hans ligs begravelse må, endskiønt den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, beslåes med bly beslag forsølvet, således som det på hans afgangne forældres ligkister skal forefindes, så må og låget på kisten ziires med en liden forsølvet plade, hvilket dog de vedkommende til allerunderdanigst efterretning strax skal kundgiøres. Christiansborg slot den 18 marts 1746.

56
Priorinde ved Roskilde Jomfrue Closter Elisabeth Friis, bevilling anlangende hendes søsters frue friherreinde Holchs ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig Elisabeth Friis ved Roskilde Jomfrue Closter må lade hendes i vort land Nørre Jylland, afgangne søster frue friherreinde Holck hendes ligkiste, uagtet den kongelige forordning af 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med forsølvet bly beslå og ziire. Christiansborg slot den 26 marts 1746.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544323

År 1743 – 1746.
 

Begyndt film:

M544324 fra Rigsarkivet

År 1746 – 1748: 

87
Anne Marie afg Cammer råd Mathias Pedersens efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, imod at give 500 rdr til den danske skole i Lemvig.

Bevilger og tillader, at os elskelig frue Anne Marie afg Mathias Petersens efterleverske af vor kiøbstad Lemvig, der skal være høylig trængende til en dansk skoles indrettelse, især for fattige børn, hvis forældre eller slægt ej formår at holde dem til skolegang og mindre, at lade en duelig og beqvem skoleholder, så at hun har i sinde til dette, at henlægge 500 rdr, således at bemelte capital stedse skal blive stående i Nørre Nissum kirke som hun nu ejer, o s v, imod at vi allernådigst ville forunde hende sådan bevilling, at hendes arvinger efter hendes død måtte lade hendes lig til jorden bestædiges, på hvad måde den bedst syntes efter lejlighed og ligesom hendes afgangne mand udi året 1745 er bleven begravet. Mod at hun fuldbyrder sit tilbud, bevilger kongen det ønskede. Christiansborg den 25 november 1746.

121
Rådmand Ulrich Christian Møller i Århus, bevilling anlangende hans hustrue Dorthea Kirstine Kiersgård, hendes ligs begravelse når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Ulrich Christian Møller, rådmand samt bye og rådstue skriver i vor kiøbstad Århus, må når hans hustrue Dorethea Kirstine Kiersgård ved døden afgår, lade hendes lig, endskiønt den kongelig forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om aftenen eller morgenen begrave. Så må og ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] eller klæde overtrækkes og på låget med en plade ziires. Hvilket de vedkommende skal kundgiøres. Christiansborg slot den 19 maj 1747.

242
Peter Møller, forvalter ved Boller i Århus stift, bevilling anlangende hans ligs begravelse, når  han ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at når Peder Møller, forvalter ved Boller i Århus stift, ved døden afgår, hans lig da, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, må om morgenen eller aftenen begraves, så og ligkisten med sort klæde eller baj overtrækkes, samt på låget med en plade ziires, hvilket de vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 27 oktober 1747.

278
Christian Leth på Lågegård, bevilling anlangende hans afgangne datters Elisabeth Leths ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at Christian Leth på Lågegård, må lade hans ved døden afgangne datter Elisabeth Leths lig, endskiønt den kongelige forordning af den 2den november anno 1682, det forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, så må og ligkisten med sort baj [beg] overtrækkes og liig begængelsen nogle få dage over den i bemelte forordning tilladte tid udsættes. Christiansborg slot den 8 december 1747.

88
General major Hans Bartram Rantzau, bevilling anlangende hans afgangne frues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at eftersom Os elskelig Hans Bartram Rantzau, vores General Major af infanteriet og commandant udi vor fæstning Fredericia, for os allerunderdanigst har andraget, at da det haver været hans agt og forsæt, at lade hans, for nogle uger siden, afgangne hustrues frue Christina Ølgård Holstein, hendes lig til vort land Sjælland transportere, for udi vores kongelige residentz stad København til jorden at bestæde, er liget noget længere derover udi hans hus oven jorden bleven bestående, end den om begravelse allernådigst udgivne forordning af 7 de november 1682 ellers tillader. Kongen bevilger og tillader, at den afgangne frues lig, må så længe i huset stå over jorden, indtil der kan gives lejlighed til, at få det til sit hvilested transporteret. Christiansborg 3 maj 1748.

134
Lene afgangne Dines Pedersen af Randers, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Lene afgangne Dines Pedersens efterleverske af vor kiøbstad Randers, når hun ved døden afgår, hendes lig da, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682, om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, må om aftenen eller morgenen begraves,  Ligkisten med sort [beg eller klæde?] overtrækkes og med en plade på låget ziires. Christiansborg slot den 5 juli 1748.

230
Maren Christensdatter, afgangne Christen Hansens efterleverske af Sistrup [Gistrup?] bye og Vindblæs sogn i Jylland, Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod sognepræsten hr Jochum Klog.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som hun forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag imod sognepræsten til bemelte Vindblæs menighed hr Jochum Klog betreffende, at bemelte hr Klog ey alene skal have nægtet at kaste jord på hendes afgangne moders, udi jorden nedsatte lig, men end og efter at liget således udi åben grav i 2 dage havde henstået, på den 3die dag foretaget sig på egen hånd og uden lov og dom, at lade liget igien af jorden optage, graven efterkaste, og det optagne lig udi en anden grav, som han skal have ladet kaste, nedsætte, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg slot den 11 oktober 1748.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544324

År 1746 – 1748.
 

Begyndt film:

M544325 fra Rigsarkivet

År 1749 – 1751: 

40
Afg frue Hedevig Margrethe Borneman afg Oberste Rosenørns efterleverske, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at afg frue Margrethe Borneman afg Oberste Mathias Rosenørns efterleverske på Åkier, hendes lig må, uagtet den kongelige forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, begraves med parentation, så må og liget, så længe ubegravet henstå indtil hendes arvinger, som agter at følge liget til sit hvilested, kan blive samlede.
Christiansborg slot 21 februar 1749.

45
Christen Heug og hustru af Ålborg, bevilling anlg den længstlevendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at Christen Heug, borger og indvåner i vor kiøbstad Ålborg og hans hustrue Elisabet Marie Holst, at den af dem længst levende må, endskiønt den kongelige forordning som anno 1782 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, lade den først døendes begravelse og jordefærd, uden at være til det sædvanlige klokkeslet forbunden, besørge på sådan tid og måde, som beqvem og anstændig kan eragtes. Christiansborg slot den 28 februar 1749.

81
Afg oberste Christian Bartholdt Rauch, bevilling at hans lig må stå ubegravet nogle dage efter påske. Christiansborg den 28 marts 1749.
Notat:
Casseret.

111
Afgangne Peder Christensen Holst af Ålborg, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Peder Christensen Holst, forrige borger og handelsmand i vor kiøbstad Ålborg, hans lig må uagtet den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, begraves på en anstændig og brugelig måde, og nogle par folk følge liget, end bemelte forordning tillader, samt om det skeede, at klokkernes ringning vedvarede noget lidet over den i forordningen foreskrevne tid, skal det ey præjudiceres vedkommende etc. Christiansborg den 18 april 1749.

230
Afgangne frue Hedevig Margrethe afgangne oberste Rosenørns efterleverske, bevilling at hendes ligkiste må med ruesvart overtrækkes og med en plade på låget ziires.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Hedevig Margrethe afgangne oberste Rosenørns efterleverske, hendes ligkiste, må endskiønt den kongelig forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangne, sligt forbyder, med et lidet forsølvet messing beslag ziires, så må og ellers ligkisten med rue-sort overtrækkes. Christiansborg den 15 august 1749.

327
Afgangne amtsforvalter Claus Holmer, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at vores forrige cammer-råd og amtsforvalter over Ålborghus, Børglum, Seilstrup og Åstrup? amter, afgangne Claus Holmer, hans lig må, på anstændig og brugelig måde, om aftenen eller morgenen begraves, ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] eller rusårt overtrækkes, så må og nogle flere par folk følge liget, end den om begravelser ao 1682 allernådigst udgangne forordning ellers tillader. Christiansborg den 12 december 1749.

52
Afg apotheker Jacob Schmidt af Horsens, bevilling angl hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afg Jacob Schmidt, forrige apotheker udi vor kiøbstad Horsens, hans lig må, endskiønt den kongelige forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med sort læder overtrækkes, og på låget med en plade ziires. Christiansborg slot den 27 februar 1750.

94
Anna Margrethe Helm, afg apotheker Jacob Smiths efterleverske  af Horsens, bevilling anlg hendes ligs begravelse, når hun ved døden er afgangen.

Bevilger og tillader, at Anna Margretha Helm, afg Jacob Smith forrige apotheker i vor kiøbstad Horsens, hans efterleverske, når hun ved døden afgår, må hendes lig kiste, endskiønt den kongelig forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med sort læder overtrækkes, og på låget med en plade ziires. Christiansborg den 10 april 1750.

134
Afgangne Sussanne Blimester afgangne Christian Berntsen, forrige hospitals forstander ved Handsted hospital, hans efterleverske, bevilling angl hendes ligkiste at må overtrækkes.

Bevilger og tillader, at afgangne Susanne Blimeister afgangne Christian Berentzen [bemærket forskellige stavemåder] forrige Hospitals forstander ved Handsted Hospital hans efterleverske, hendes ligkiste må, endskiønt den kongelige forordning ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes. Christiansborg den 29 maj 1750.

272
Ole Larsen, sadelmager af Ålborg, bevilling at hand, ved hans hustrues afgangne søsters Anna Andersdatter, afgangne Christen Clementins efterleverske hendes ligs begravelse, må give dem som følger et tarveligt måltid med videre.

Bevilger og tillader, at Ole Larsen, sadelmager af vor kiøbstad Ålborg, må, endskiønt den kongelig forordning som ao 1688 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, ved hans hustrues, afgangne søster Anna Andersdatter, afgangne  Christen Clementins efterleverske af vor kiøbstad Thisted, hendes ligs begravelse, lade give et tarveligt måltid til dem som følger liget, så må og et par flere følge liget, end bemelte forordning tillader. Christiansborg slot den 6 november 1750.

4
Afg etatzråd Selius Møller, bevilling anl hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at forrige etatzråd og amtmand over Skivehus amt, afg Selius Møller hans lig, må endskiønt den kongelige forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, så må og ligkisten med en plade på låget ziires, samt liget henstå ubegravet nogle dage over den tilladte tid.  Christiansborg den 2 januar 1751.

138
Cammerherre og envoye extraordinaire Friderich Berregård, bevilling at hans afgangne frues lig, må alle stæder hvor samme igennem passerer hen til Ørslev Closter i Jylland, passere fri for nogen afgift eller recognition at betale enten til Kirkerne eller dessen betientere.

F5tus G a v, at eftersom vores cammerherre og envoye extraordinaire ved det kongelige Polske og Chur Saxiske hof, os elskelig Friderich Berregård for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at ville sin udi Dresden ved døden afgangne frue hendes lig fra bemelte Dresden til sit udi Nørre Jylland beliggende gods, Ørslev Closter forflytte, og der nedsætte, med derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, at liget måtte passere fri for alle til Kirkerne betalende udgifter, hvor det førtes forbi. Kongen bevilger det ansøgte. Fredensborg slot den 21 maj 1751.

230
Major Frans Diderich Blom, bevilling at må søge en uvedkommende Kirke, og i hans saligheds sag  lade sig betjene af en uvedkommende præst.

Bevilger og tillader, os elskelig Frands Diderich Blohm [2stavemåder], major af cavalleriet fra Lydumgård i Ribe stift, må søge en anden Kirke, og der udi sin saligheds sag, lade sig betiene af hvilken præst hand det begierer og dertil kand formå. Dog at hans rette sognepræst, samt Kirken og dens øvrige betiente ey noget derover i deres rettighed skal afgå. Jægerspris den 10 september 1751.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544325

År 1749 – 1751.
 

Begyndt film:

M544326 fra Rigsarkivet

År 1749 – 1754: 

7
Biskop Peder Jacobsen Hygom, bevilling anl hans afdøde søns Christen Hygoms liigs begravelse.

F5tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at os elskelig hr Peder Jacobsen Hygom, Biskop over Århus stift, må lade hans afg søns Christen Hygoms lig, uagtet den ao 1682 om begravelser allernådigst udgangne forordning, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen, under en kort parentation, imedens liget står over jorden, af Århus byes latinske skole hensætte og begrave, så må og kisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes og ziires med en liden forsølvet plade og beslag, hvilket de vedkommende, til efterretning strax skal kundgiøres. Givet etc. Christiansborg slot den 14 januar 1752. J L Holstein.

155
Afgl Lena Buchholtz, afgl Caspar Buchholtz efterleverske, bevilling at hendes døde legeme, siden hun har ombragt sig selv, må udi ald stilhed i Kirkegården begraves.

Bevilger og tillader, at afg Lena Buchholtz afgl Caspar Buchholtz efterleverske af vor kiøbstad Ringkøbing, som udi hendes uroelighed og melancholie har ombragt sig selv, hendes døde legeme måe udi ald stilhed, og uden nogen  ceremonie eller jords påkastelse af præsten, i Kirkegården begraves. Fredensborg den 30 juni 1752.

79
Afgangne birkedommer Poul Thomsen, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangen Poul Thomesen, forrige birkedommer til Ballum birk, under grevskabet Schackenborg, hans lig må, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682, om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbliver [forbyder], med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, hvilket de vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. Christiansborg slot den 30 marts 1753.

150
Frue Sophie Seefeldt afgangne etats råd Billes efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Sophia Seefeldt afgangne etats råd Axel Billes efterleverske, hendes ligs begravelse må nogen tid længere opstå og udsættes, end den anno 1682 om begravelser allernådigst udgangne forordning tillader, så må og hendes ligkiste ziires med et ordinaire forsølvet beslag og våben, hvilket de vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. Givet på vort slot Christiansborg [ingen dato] Juni 1753.

82 Hr Jesper Norup, sognepræst i Horsens, bevilling anlangende hans liigs begravelse, når hand ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at hr Jesper Norup, provst i Nim herred i Århus stift og sognepræst i vor kiøbstad Horsens, at når hand ved døden skulle afgå, må hans ligkiste, endskiønt den kongelige forordning, som anno 1682, om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med sort bay [løst vævet uldstof] eller læder overtrækkes og med en liden tinplade på låget ziires, samt liget ubegravet henstå to a tre dage, over den i bemeldte forordning tilladte tid. Christiansborg den 5 april 1754.

82b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet på provstens ansøgning, for hans hustrue Sara Jørgensdatter, når hun ved døden skulle afgå. Christiansborg den 5 april 1754.

227
Aurelia Müller af Horsens, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, når hun ved døden er afgangen.

Bevilger og tillader, at Aurelia Müllers af vor kiøbstad Horsens, når hun ved døden afgår, hendes lig så uagtet den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, må om aftenen eller morgenen begraves, og ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, og på låget med en liden plade ziires. Christiansborg den 6 september 1754. 

Færdig læsning og afskrift af film:

M544326

År 1749 – 1754.
 

Begyndt film:

M544327 fra Rigsarkivet

År 1756 – 1758: 

114
Hr Søren Ancher Munch, sognepræst for Børglum, Vejbye og Furrebye menigheder i Ålborg stift, bevilling anlangende den af dem først bortdøendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at den længstlevende af hr Søren Ancher Munch, sognepræst for Børglum, Vejbye og Furrebye menigheder udi Ålborg stift, og hans hustrue Anna Fædder, må endskiønt den kongelige forordning, som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangne, sligt forbyder, lade dens liig, der først af dem ved døden afgår, begrave udi en egekiste med læder eller bay [løst vævet uldstof] overtrukket, samt på låget med en plade ziires, så og lade det hensætte om aftenen eller om morgenen, så må og liget stå inde? efter? fornødenhed. Christiansborg den 23 maj 1755.

132
Kirsten Pedersdatter Læsøe, afgangne Marcus Mørches efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at når Kirsten Pedersdatter Læsøe, afgangne Marcus Mørches efterleverske af vor kiøbstad Århus ved døden afgår, må hendes lig, endskiønt den kongelig forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om aftenen eller morgenen begraves, så og ligkisten med sort læder overtrækkes, og på låget med en liden plade ziires. Christiansborg slot den 6 juni 1755.

208
Afgangne hof junker Wolf Sivert Rosenkrantz, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at vores forrige hof junker afgangne Wolf Sivert Rosenkrantz hans lig må, endskiønt den kongelig forordning som anno 1662 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves;  Forbydendes etc. Christiansborg den 29 august 1755.

251
Afg Anna Elisabeth Hofgård afgangne oberst lieutenant Thomsens efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Anna Elisabeth Hofgård, afgangne oberst lieutenant Thomas Thomsens efterleverske, hendes ligs begravelse må, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, udi otte dage at udsættes og henstå over den ved bemelte allernådigste forordning tilladte tid; Forbydendes etc. Christiansborg den 17 oktober 1755.

290
Afgangne frue Juliana Maria, afgangne commerce råd og liv skrædder Diderich Brunmundtes efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Juliana Maria Stracken, afgangne commerce råd og liv skrædder Diderich Brunmundts efterleverske af vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn, må endskiønt den kongelig allernådigste forordning som ao 1682 om begravelser er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, ligkisten på låget med en plade ziires. Christiansborg den 12 december 1755.
Notat: Er og i det Siell - Sjællandske registrature berørt.

303
Kammer herre Verner Rosenkrantz, bevilling anlangende hans afgangne sviger moder frue Birgitte Sophie Sehested, afgangne major Friderich Sehesteds efterleverske, hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at efter os elskelig Verner Rosenkrantz, vores kammer herre og etatzråd, samt amtmand over Skivehus amt, må endskiøent det måtte være imod den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, allernådigst lade hans ved døden afgangne sviger moder frue Birgitte Sophie Sehested, afgangne major Friderich Sehesteds efterleverske, som boede på Villestrup, hendes lig bisætte, i et på Villestrup gård indviet capel, indtil dagene bliver noget længere og veyene bedre, men endog med en sømmelig, dog tarvelig begravelse, til sit hvilested udi domkirken i vor kiøbstad Viborg bestædige, efter en af hende selv, in levende live gjorte disposition, dog må denne vores allernådigste bevilling ikke misbruges.  Christiansborg den 26 december 1755.

36
Viceborgmester Ulrich Christian Müller i Århus, bevilling anlangende hans ligs begravelse, når hand ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Ulrich Christian Müller, viceborgmester i Århus, samt by og rådstue skriver i vor kiøbstad Århus, når hand ved døden afgår, må hans lig, skiønt den kongelige forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er adgangen, sligt forbyder, om aftenen eller morgenen begraves, så må og hans lig kiste med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes og på låget med en liden plade ziires. Christiansborg slot den 13 februar 1756.

106
Afgangne Christen Linde af Jylland, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at Christen Linde på Tirsbæk i vort land Nørre Jylland, hans lig kiste må, endskiønt den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med en  forsølvet plade ziires, så må og liget henstå ubegravet nogle få dage, over den i bemelte forordning tilladet, samt give de til begravelsen indbudne mad og fornøden pleje. Christiansborg den 7 maj 1756.

107
Geheime conferentz råd hr Christian Friderich greve af Levetzau, bevilling angående hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at vores forrige geheime conferentz råd og general lieutenant, afgangne hr Christian Friderich greve af Levetzau, hans efterladte enke grevinde, må lade bemelte hendes afgangne herres begravelse foranstalte, når og hvad tid om dagen, hun det for got befinder, så og ellers at anordne hans begravelse, både i henseende til tiden? orden? og om det ved ligbegængelsen, lige som hun synes bedst og conventabelt at være, uagtet den anno 1682 om begravelse allernådigst udgangne forordning, sligt kunde forbyde. Christiansborg slot den 7 maj 1756.

130
Mads Lassen, bevilling anlangende hans afgangne hustrues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig Mads Lasson, må lade hans afgangne hustrue frue Birgitta Rosenkrantz, hendes lig, end skiønt den kongelige forordning, som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begrave, så må og liget også som ubegravet 8te dage [henstå] over den i bemelte forordning fastsatte tid.  Christiansborg slot den 24 maj 1756.

132
Christina Maria Juel, afg Jens Wissings efterleverske af Århus, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Christina Maria Juel, afgangne Jens Wissings efterleverske af vor kiøbstad Århus, når hun ved døden afgår, må hendes lig, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangne, sligt forbyder, om aftenen eller morgenen begraves, ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] eller læder overtrækkes, og på låget med en plade ziires. Christiansborg slot den 28 maj 1756..

147
Afgangne Mathias Lasson, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Mathias Lasson, forrige eier af Bjørnsholm, Vangs og Ryeslet [Rødslet] udi vort land Nørre Jylland, hans lig, endskiønt den kongelige forordning som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller eftermiddagen begraves, så må og liget ubegravet henstå udi 8 dage, over den udi bemelte forordning tilladte tid. Christiansborg slot den 14 juni 1756.

226
Afgangne studiosus Hans Jespersen af Ålborg, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne studiosus Hans Jespersen af vor kiøbstad Ålborg, hans lig, må endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen begraves, og ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] eller læder overtrækkes, så må og ligets begravelse, fjorten dage udsættes og henstå, over den efter bemelte forordning, ellers tilladte tid. Christiansborg den 17 september 1756.

265
Borgemester Christian Soelberg i Ålborg, bevilling anlangende hans ligs begravelse, når hand ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Christian Soelberg, borgemester i vor kiøbstad Ålborg, når han ved døden afgår, må hans lig, endskiønt den kongelige forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen begraves. Christiansborg slot den 29 oktober 1756.

100
Anna Maria Mørch afgangne Peder Worms efterleverske, af Ålborg, bevilling anl hendes ligs begravelse, når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Anna Maria Mørk, afgangne Peder Worms efterleverske af vor kiøbstad Ålborg, når hun ved døden afgår, hendes lig må, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelse allernådigst er udgangne, sligt forbyder, om morgenen eller eftermiddagen begraves, lig kisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, samt på låget med en liden plade ziires, så må og ligbegiængelsen udi trende uger udsettes, og for lig vognen bruge 2de par hæste. Christiansborg slot den 20 maj 1757.

127
Jens Jørgen Lindvig af Horsens, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen Lindvig af vor kiøbstad Horsens, når han ved døden afgår, må hans ligkiste, endskiønt den kongelige forordning som ao 1682 og begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, med rugsort? læder overtrækkes, og på låget med en liden plade ziires, så må og skal den stue, hvorudi liget vorder lagt betrækkes med hvidt drejel eller lærret. Christiansborg slot den 17 juni 1757.

270
Oberste Hans Rudolph Grabow, bevilling at hans moder, fru conferentzrådinde Grabows lig, må stå 8 a 14 dage ubegravet, over den tilladte tid, og at må give et tarvelig måltid til dem som følger liget. Christiansborg slot den 25 november 1757.

284
Christopher Stahl af Rosendahl ved Hobro, bevilling anlangende hans afgangne hustrues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at forrige vagtmester Christopher Stahl af Rosendahl ved vor kiøbstad Hobroe, at han må lade hans ved døden afgangne hustrues, Maren Thuestrops lig henfløtte fra Valsgård kirkegård, hvor samme skal være nedsat til hendes fæderne begravelse i Freer [Fræer] kirke. Christiansborg slot den 9 december 1757.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544327

År 1756 – 1758.
 

Begyndt film:

M544328 fra Rigsarkivet

År 1758 – 1761: 

11
Afgangne frue Ulrica Augusta Spechhann, afgangne conferentze råd Klingenbergs efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afg frue Ulrica Augusta Spechhann, afg conferentzråd Klingenbergs efterleverske, hendes lig må, endskiønt den kongelige forordning, som ao 1682 og begravelser allernådigst er udgiven, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, så må og ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, ziires med hiørne bånd, og på låget med en liden plade, samt liget opstå nogen længere tid end bemelte forordning tillader. Christiansborg slot den 13 januar 1758.

16
Afgangne Jørgen Mørch af Ålborghus amt, bevilling anlangende hans ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgangne Jørgen Mørch fra Nørlund, udi Ålborghus amt, hans lig må, endskiønt den kongelige forordning, som ao 1682 om begravelser allernådigst er udgangne, sligt forbyder, om morgenen begraves, ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, og på låget med plade ziires. Så må og liget udi 4re a 6 dage, længere end bemelte forordning det tillader, ubegravet henstå. Christiansborg slot den 20 januar 1758.

169
Mette Marie Hofman, afg hr Kield Bøegs enke af Jylland, bevilling anlangende hendes ligs begravelse, når hun ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Mette Marie Hofman, forrige sognepræst til Karlbye menighed, afg hr Kield Bøgh hans efterleverske, at når hun ved døden afgår, må hendes begravelse af hendes børn og svigerbørn på sådan sømmelig måde besørges, som hun selv med hendes laugværge, før hendes død det måtte foranstalte, så må og de af hendes venner, som sådan bivåner hendes ligs begravelse nyde i sørge huset, efter hendes ligs hensættelse, et tarveligt og nødtørftigt måltid etc. Christiansborg slot den 7 juli 1758.

2
Henrich Christian Holm enroullerings chef og søe capitain, bevilling på hans afgangne frues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig enroullerings chef og søe capitain over vores Vester Jyske district, må lade hans nu ved døden afgangne frue, hendes lig, endskiønt den kongelig forordning som anno 1682 om begravelser, sligt forbyder, om morgenen begraves. Christiansborg den 4 januar 1760.

32
Jomfru Magdalena Cathrina Juulson af Ålborg, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at afgangne jomfrue Magdalena Catharina Juulson, af vor købstad Ålborg, hendes lig må, endskiønt forordningen af 1682 om begravelser sligt forbyder, om aftenen begraves, og tillige en sagte musiqve i Kirken lade sig høre, så må og holdes en parantion over graven. Christiansborg den 1 februari 1760.

161
Afgangne frue Catharina Ernestina de Hausman, afgangne stiftbefalingsmad de Witthes efterleverske, bevilling anlangende hendes ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at afgange frue Catharina Ernestina de Hausman, hendes lig må, enskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves. Christiansborg slot den 13 juni 1760.

259
Afgangne Ide Sørensdatter Bering, afgangne doctor Lodbergs efterleverske.

Bevilger og tillader, at afg Ide Sørensdatter Bering, forrige doctor mediciniæ afgangne Jens Lodbergs efterleverske, hendes lig må, uanset forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen begraves, og til hendes lig bruges tvende (ok afskr] ligkister. Christiansborg den 20 september 1760.

304
Forrige tolder Andreas Bondo, bevilling anlangende hans ligs begravelse, når hand ved døden afgår.

Bevilger og tillader, at Andreas Bondo, forrige tolder i vor kiøbstad Ålborg, når hand ved døden afgår, må hans lig, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, og på låget en liden plade ziires. Christiansborg den 30 oktober 1761.

323
Forrige cappellan, afgangne hr Ulrich Adolph Jæger, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at  forrige residerende capellan til Budolfi menighed i vor kiøbstad Ålborg, afgangne hr Ulrich Adolph Jæger, hans lig må, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves, ligkisten med sort bay [løst vævet uldstof] overtrækkes, og på låget med en plade ziires. Christiansborg den 27 november 1761.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544328

År 1758 -1761:
 

Begyndt film:

M544329 fra Rigsarkivet

År 1762 – 1766: 

101
Niels Jacobsen af Lemvig, bevilling at må lade hans og hustrues lig begrave som de selv vil, imod at erlægge til bemelte byes fattige 500 rdr.

G a v:  at eftersom Niels Jacobsen borger og handelsmand i vor kiøbstad Lemvig på egne og sin hustrues vegne, for os allerunderdanigst haver anholdet, at som hans hustrues moder, afgangne Anna Maria, forrige kammerråd, afgangne Mathias Petersens efterleverske, udi året 1746 allernådigst er bleven bevilget, at når hun ved døden afgik, måtte hendes lig til jorden bestædiges som det med bemelte hendes afgangne mands lig begiengelse var forholdet, imod hun havde allerunderdanigst tilbudet, at fastsætte en capital af 500 rdr udi den hende tilhørende Nørre Nissum konge tiende etc. På nærmere betingelser bevilger Kongen det ansøgte. Fredensborg slot den 16 april 1762.

107
Forrige kammerjunker, afgangne Henrich Sigismund Ziervogel, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at vores forrige cammerråd, afgangne Henrich Sigismund Ziervogel af vor kiøbstad Ålborg, hans lig må, uanset at forordningen af 1682 samme forbyder, om morgenen begraves. Christiansborg slot den 23 april 1762.

223
Søren Hassel, klokker til St Budolphi menighed i Ålborg, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at Søren Hassel, klokker til St Budolphi menighed i vor kiøbstad Ålborg, hans lig, må når han ved døden afgår, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen begraves, til liget bruges 2de ligkister, så må og liget ubegravet indestå udi 3de ugern og skolen at synge hvad psalmer han selv måtte anordne. Christiansborg den 20 august 1762.

7
Afgangne professor Ludvig de Hemmer, begravelses brev.

F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at afgangne Ludvig de Hemmer, forrige professor philosophie ved universitetet i vor kongelig residentz stad Kiøbenhavn og rector scholæ udi vor kiøbstad Ålborg, hans lig må, endskiønt den kongelige  forordning, som anno 1682 om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen under trauer? Musique, og med sådanne ceremonier med og imod bemelte forordning begraves, som hans efterladte enkefrue Johanne Hauch måtte finde for godt; Dog at det skeer på en sømmelig måde og uden overdådighed, hvilket vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. Givet etc. Christiansborg slot den 21 januar 1763. J L Holstein.

30
Begravelsesbrev for afgangne fru Anna Catharina Schubart, afgangne kammerråd Mathias Grønvolds efterleverske, af Århus. Christiansborg slot den 25 februar 1763. [Ingen tekst].

61
Samt begravelse brev for afgangne hr Ole Borch de Schouboe, stiftsbefalings mand over Århus stift. Christiansborg den 18 marts 1763.

76
Begravelse brev for afgangne Ole von Lassen på Bistrup i Viborg stift. Christiansborg den 25 marts 1763. [Ingen tekst].

103
Begravelse brev, admandatum for afgangne frue Anna Margaretha von Brochdorph, afgangne hr general lieutenant Levetzaus efterleverske. Christiansborg den 15 april 1763.

113
Samt begravelse brev admandatum for geheime råd og stiftbefalingsmand hr greve Hans Schachs grevinde frue Ulrica August, fød comtesse af Moltke. Christiansborg den 22 april 1763.

156
Begravelse brev, for afgangne Anna Catharina Schmidt af Horsens. Christiansborg den 27 maj 1763. [Ingen tekst].

199
Begravelsebrev for afgangne Karen de Hemmer, afgangne Kiærs af Hjørring. Christiansborg den 1 juli 1763.

237
Elisabeth Charlotta, afgangne Peder Biancos efterleverske af Fredericia, bevilling at hun og familie, må lade deres lig begrave udi det den papistiske religions bekendte forundte capel.

Bevilger og tillader, at vi efter Elisabeth Charlotta afgangne Peder Biancos efterleverske af vor stabelstad Fredericia, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have tilladt, at hun og familie, som alle skal være af den papistiske religion, må når nogen af dem ved døden afgår, lade deres lig begrave og nedsætte udi det fornævnte religions bekendere i bemelte Fredericia forundte capel, dog at hun og familie, for et hver lig som således begraves, skal være pligtig at betale til Michaelis tydske Kirke i Fredericia tii rigsdaler. Fredensborg den 6 august 1763.

309
Begravelsebrev for kammerherre Mogens Rosenkrantzes afgangne frue Christence Horneman. Christiansborg den 7 oktober 1763.

151
Samt begravelsebrev for af Biskop Peder Jacobsen Hygom af Århus. Christiansborg den 15 juni 1764.

191
Så og begravelsebrev, for afg etatzråd Gert de Lichtenberg. Christiansborg den 20 juli 1764.

249
Begravelsebrev for Jens Vare af Ålborg stift, når hand ved døden afgår. Christiansborg den 21 september 1764.

339
Så og begravelsebrev for afg borgemester i Ålborg, doctor juris Lauritz Bierregård. Christiansborg den 21 december 1764.

78-79-80
Begravelse breve for afg general major Wulf Caspar von Lüttichau, forrige afg frue Marie Weigner, afg cancellieråd Henrich Christopher  Thims efterleverske, og for afg apotecher i Ålborg, Georg Nicolaus Poppe. Christiansborg den 29 marts 1765.

117
Så og begravelse brev, for postmester Christian Wegner i Århus, og hustrue Johanne Marie Kiersgård, når de ved døden afgår. Christiansborg den 4 maj 1765.

164
Afgangne oberste Hans Rudolph Grabov, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at forrige oberste afg Hans Rudolph Grabov på Urup, hans ligs begravelse og jordefærd, må med og imod de om begravelser udgangne forordninger, således foranstaltes, som hans efterladte enke frue gotsynes og standsmessig eragter, dog at det sker på en sømmelig måde, og uden overdådighed etc. Christiansborg den 14 juni 1765.

324
Lieutenant Rasmus Arndrup, bevilling ang hans afg hustrues ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig Rasmus Arndrup, lieutenant ved vores søe etat, må lade hans ved døden afgangne hustrue, frue Margaretha Magdalena Sochman, hendes lig, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om aftenen eller morgenen begrave. Christiansborg den 19 november 1765.

352

Så og begravelsesbrev for afg frue Helmiche Margaretha, afg oberst Johan Vilhelm von Hobens? efterleverske. Christiansborg den 13 december 1766.

357
Ligeledes samme dag, blev ditto for Morthen Nielsen af Schackenborg grevskab, til skilsmisse doms erhvervelse  over hans hustru [navn ikke angivet]. Christiansborg slot den 20 december 1765.

367
Begravelse brev for kiøbmand Knud Groth af Horsens, hans afgangne hustrue Augusta Elisabeth Møller. Christiansborg den 27 december 1765.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544329

År 1762 -1766:
 

Begyndt film:

M544330 fra Rigsarkivet

År 1766 – 1768: 

13
Samt begravelse brev, for købmand Jens Thagård af Ålborg, og hustru Johanna Balling, når de ved døden afgår. Christiansborg den 31 januar 1766.

88
Samt desuden begravelse brev, om morgenen for afg lieutenant Vulf Caspar  von Lüttischau. Christiansborg den 2 maj 1766.

109
Justitsråd Stephan Hofgård Cordsen, bevilling anlangende hans afgangne moders ligs begravelse.

Bevilger og tillader, at os elskelig Stephan Hofgård Cordsen etc, må lade hans ved døden afgangne moders ligs begravelse og jordefærd, med og imod de om begravelser udgangne forordninger, således foranstalte og anordne, som hand for godt synes og standsmæssig eragter, dog at det skal ske på en sømmelig måde. Christiansborg den 23 maj 1766.

120
Samt desuden begravelse brev for afgangne hof junker Rasmus Vinding. Christiansborg den 30 maj 1766.

130
Og begravelse brev for, afg oberst Andreas Vinding af Århus. Christiansborg 6 juni 1766

141
Samt begravelsebrev, for afgangne cancelliråd Christian Moth. Christiansborg den 13 juni 1766.

6
Afg Maren Jensdatter Møller, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at vi efter frue Ingeborg Biering, afgangne cammerråd Schieldes efterleverske af vor købstad Randers, hendes herom allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun må lade foranstalte og besørge afgangne Oluf Andersen, forrige byfoged udi vor købstad Århus, hans efterleverske afgangne Maren Jensdatter Møller udi bemelte Århus, hendes ligs begravelse og jordefærd, således som hun det for got eragte, og med nogen større frihed ende forordningen ellers tillader, dog at det sker på en sømmelig måde, og uden overdådighed, samt at der strax erlægges 20 rdr til sognets fattige, hvor liget begraves. Christiansborg den 9 januar 1767,

157
Begravelsebrev for afgangne frue Catharina Welleia, afgange biskop Peder Hygoms efterleverske. Christiansborg den 5 juni 1767.

158
Så og ditto for Edel Nielsdatter Secher af Århus, når hun  ved døden afgår. Christiansborg den 5 juni 1767.

315
Samt desuden begravelse brev for afg Karen Stæhr, vejer og måler Peder Brendstrups hustrue i Århus. Christiansborg den 30 oktober 1767.

320 og 321
Så og begravelse breve, for afgangne forpagter Niels Fogh af Coldinghus amt, og for afgangne Jens Lawson af Ålborg. Christiansborg den 6 november 1767.

8
Så og begravelse breve, for afgangne general auditeur Peter Schmidts efterleverske af Århus, imod 10 rdr betaling til de fattige. Christiansborg den 8 januar 1768.

32
Samme dag, er og udfærdiget begravelsebrev for  Anna Vare, afgangne sognepræst hr Peder Hovestrups efterleverske af Ålborg, imod 5 rdr til de fattige. Christiansborg den  5 februar 1768.

48
Samme dag er udfærdiget begravelsebrev, for forrige sognepræst for Linå og Dallerup menigheder, mag Clemen Poulsen, imod 10 rdr til de fattige. Christiansborg den 26 februar 1768.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544330

År 1766 -1768:
 

Begyndt film:

M544331 fra Rigsarkivet

År 1769 – 1771: 

16
Begravelses brev for kammerråd og amts forvalter over Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter Christen Christensens afgange hustru, frue Elisabeth Schrøder, imod rdr betaling til sognets fattige. 13 januar 1769.

182
Samme dag er og begravelse brev udfærdiget, for afgangne etats råd og landsdommer Mathias Thestrup, imod at erlægge 10 rdr til sognets fattige. 23 juni 1769.

195
Begravelsebrev for afgangne Agnete Glerup, afg Peder Todslefs efterleverske af Ålborg. 30 juni 1769.

296
Hans Sørensen, bevilling at hans broder Søren Sørensens begravelse af Natmanden, ey skal komme ham eller slægt og venner til forkleinelsen på deres ærlige navn og rygte.

7mus G a v, at eftersom mølleren i Fåborg mølle udi Riberhus amt i vort land Nørre Jylland, Hans Sørensen for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at hans broder Søren Sørensen af tungsindighed over sine fattige omstændigheder og af kedsomhed til livet, hafde qvalt sit eget lidet barn, og des formedelst ved hiemtinget var bleven tilfunden, at straffes efter forordningen af 18 december 1767, men ved landstinget dømt at sættes i forvaring, og med ham at forholdes efter lovens 1ste bogs 19 cap 7 art, skal bemelte Søren Sørensen den 22 marti sidst afvigt, udi sin arrest være bortdød, hvor efter hans døde legeme efter den derom af vores stiftbefalingsmand over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt, os elskelig Theodose Levetzau, føjede foranstaltning, foruden kiste og nogen ceremonie af natmanden skal være nedgravet ude på marken. Og vi imidlertid siden efter, da der udi samme sag ved vores høyeste ret var afsagt dom, hvorved den ergangne hiemtings dom var bleven stadfæstet, allernådigst have i betragtning af de under sagens procedure forebragte omstændigheder, pardoneret og fritaget samme Søren Sørensen, for den efter foreskrevne forordning idømte straf, imod at han skulle forsendes til Finmarken i vort rige Norge, for samme steds ved fiskerleyerne at arbejde hans livs tid, des årsag supplicanten, på det han og de øvrige af den afdøde Søren Sørensens slægt og venner, ikke des formedelst skulle underkastes nogen forhånelse, allerunderdanigst haver begieret, at hans afdøde broder broders legeme, igien måtte opgraves og i christen jord med de sædvanlige ceremonier nedsættes. Så siden det ikke vel lader sig giøre, nu at optage og forflytte det nedgravede legeme, da om endskiønt nu så lang tid er hengået, forinden supplicanten med sådan sin allerunderdanigste ansøgning haver meldet, ville vi dog i anledning af forberørte supplicantens allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at den afdødes begravelses måde, må og skal ikke komme fornævnte afdøde Søren Sørensen eller hans slægt og venner, på deres ærlige navn og rygte til fornærmelse i nogen måde, hvorfor vi hermed forbyde alle og enhver, dennem samme sag at bebreyde og forekaste, eller i andre måder, imod hvis som forskrevet står, nogen hinder eller forfang at giøre, under vor hyldest og nåde, givet etc. Friderichsberg den 6 oktober 1769.

392
Begravelse brev for afgangne Christience Lassow?, afgangne Peder Nørlems efterleverske af Horsens, imod 4 rdr betaling til sognets fattige. 29 december 1769.

71
Samme dag og udfærdiget begravelse brev, for afgangne doctor Bertel Vichmans, land physicus i Ålborg, imod at betale 4 rdr til sognets fattige. 9 marts 1770.

93
Ditto begravelsesbrev for Peder Jensen, og Sidsel Madsdatter, som beslægtede i 2 led. 23 marts 1770

12
Afgangne frue Cicilia Maria Werchmester, afgangne etatsråd og  landsdommer Mathias de Testrups efterleverske, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Cicillia Maria Werchmester, forrige etats råd og landsdommer Mathias de Testrups efterleverske, hendes lig må, endskiønt  forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen begraves, og det med nogen større frihed end bemelte forordning ellers tillader og bevilger, dog at det sker på sømmelig måde, og uden overdådighed, så og at der straxen erlægges og betales tie rixdaler til sognets fattige, hvor liget begraves, etc. 11 januar 1771.

24
Afgange justitzråd Søren Hoffman, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at forrige justits råd afgangne Søren Hofman hans lig, må endskiønt forordningen af 1682 om begravelser sligt forbyder, om morgen begraves, så og til liget at bruge en ægte ligkiste etc. 25 januar 1771.

Færdig læsning og afskrift af film:

M544331

År 1769 -1771:
 

Begyndt film:

M5449033 fra Rigsarkivet

År 1773 – 1775: 

72
Afg Mette Cathrine Nysum, afg Glob Sørensens efterleverske, begravelse brev.

C7 G a v, at vi have bevilget og tilladet, at Mette Cathrine Nysum, afg Glob Sørensens efterleverske af vor købstad Ålborg, hendes lig må om morgenen begraves, uagtet den kongelige forordning som år 1682 om begravelser er udgangen, sligt forbyder, og liget må stå inde i 3 uger, hvilket vedkommende strax til efterretning skal kundgiøres. 23 april 1773.

105
Afg frue Christiana Stuart Moth, afg cancellie råd Halles efterleverske, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at afg frue Christiana Stuart Moth, forrige cancellie råd Baltzar Halses efterleverske, af vor købstad Århus, hendes lig må, skiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, til jorden stædes på hvad tid det got befindes, og med nogen større frihed end bemte forordning ellers tillader, dog at det sker på sømmelig måde, og uden overdådighed, så og at der strax erlægges 10 rdr til sognets fattige, hvor begravelsen sker. 21 maj 1773.

314
Afg frue Elisabeth Sophie Hagerup, Biskop Bildsøes hustrues, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at dr Bildsøes, Biskop over Århus stift, må lade hans afg hustrue, frue Elisabeth Sophie Hagerup, skiønt den kongelige forordning af 1682 sligt forbyder, om morgenen begrave, og det med nogen større frihed end bemte forordning ellers tillader, dog at det sker på en sømmelig måde, og uden overdåd. 3 december 1773.

41
Afgangne obrist lieutenant von Deden, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at forrige oberst lieutenant og bataillon commandant, afgangne Ebbe Claus von Dedens lig, må endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, til jorden stædes på en usædvanlig tid, og med nogen større frihed end forordningen tillader, dog at det sker på sømmelig måde, og uden overdådighed. 18 februar 1774.

124
Afgangne frue grevinde Tramp, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at os elskelig greve Detlev Tramp, må lade hans afgangne frues grevindes lig, på hvad måde hand selv finder for godt, med nogen større frihed begraves, end den anno 1682 om begravelser udgangne forordning, tillader, dog at alting sker anstændig og uden overdådighed. 20 maj 1774.

75
Afgangne sognepræst Christian Albert Sadolin, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at forrige sognepræst for Sorte Brødre menighed i vor købstad Viborg, hr Christian Albert Sadolins lig, må uagtet forordningen af 1682 sligt forbyder, nogle dage længere henstå, end denne tillader, så og med nogen større frihed begraves, end sædvanligt, dog at alting sker anstændig, og uden overdådighed. 2 april 1774.

99
Professor Vorm, begravelsebrev for hans afgangne frue.

Bevilger og tillader, at os elskelig Jens Vorm, professor philosophiæ ved vores kongelige residentz stad København, og rector ved den latinske skole i vor købstad Århus, må lade hans afgangne hustru, frue Anna Müllers lig, endskiønt den kongelige forordning som ao 1682, om begravelser allernådigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen begraves, og liget nogle dage længere at stå ubegravet, end forordningen tillader, samt med nogen større frihed begraves, end sædvanligt, dog at alting sker anstændig, og uden overdådighed. Så skal hand og tilforpligtet være, strax at erlægge tie rixdaler til det sogns fattige, hvor liget begraves, hvilket vedkommende til efterretning strax skal kundgiøres. 30 april 1774.

124
Afgangne frue grevinde, Tramp, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at os elskelig greve Detlev Tramp, må lade hans afgangne frues grevindes lig, på hvad måde hand selv finder for godt, med nogen større frihed begraves, end den anno 1682 om begravelser udgangne forordning, tillader, dog at alting sker anstændig og uden overdådighed. 20 maj 1774.

211
Massen Munchert, afgangne Hiorts efterleverske, begravelse bevilling.

Bevilger og tillader, at når Massen Munchert, afgangne Morten Sørensen Hiortes efterleverske, af vor købstad Ålborg ved døden afgår, må hendes jordefærd, med alt hvad deraf dependerer af vedkommende, således foranstaltes, som de bedst kunde finde for godt, endskiønt det kunde være noget imod den kongelige forordning, som år 1682 er udkommet, dog at det sker på en sømmelig måde, etc. Så og at der erlægges 10 rdr til det sogns fattige, hvor liget begraves. 12 august 1774.

295
Afgangne conferentz råd Hans Christopher Londemann af Rosencrone, begravelses brev.

Bevilger og tillader, at afgangne conferentz råd Hans Christopher Londemann af Rosencrones, ligs begravelse og jordefærd, må med alt hvad deraf dependerer af vedkommende, ske således som de bedst kunde finde for godt, endskiønt det kunne være noget imod forordningen af 1662, dog at det sker på sømmelig måde etc. Så og der betales 10 rdr til sognets fattige, hvor liget begraves. 11 november 1774.

307
Mette Randrup, afgangne hr Berings enke, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at når Mette Randrup, forrige sognepræst for Vroue og Resens menigheder i Viborg stift, afgangne hr Michael Thomesen Berings efterleverske, ved døden afgår, må med hendes begravelse og hensættelse således forholdes, som hun før hendes afgang finder for godt at ordinere, endskiønt det kunne være noget imod forordningen af 1682 etc. 25 november 1774.

315
Aksel Nielsen Müller, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at når Aksel Nielsen Müller, borger og handelsmand i vor købstad Ålborg ved døden afgår, må hans lig, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgen begraves, samt over ham holdes lig prædiken. Så må og kisten med sort beg eller riisvert? overtrækkes, dog skal til det sogns fattige, hvor liget begraves betales 10 rdr. 9 december 1774.

32
Lucia Magdalene Oxen, afg general major Lüttichaus efterleverske, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Lucia Magdalene Oxen, afg generalmajor Lüttichaus efterleverske af Lerkenfeldt, hendes lig begravelse og jordefærd, må således ske, og dermed således forholdes, som hendes venner bedst kunne for godt befinde, endskiønt det kunne være noget imod forordningen af 1682, dog at det sker på en sømmelig måde, så og at der strax erlægges 10 rdr, til det sogns fattige, hvor liget begraves. 24 februar 1775.

Færdig læsning og afskrift af film:

M549033

År 1773 -1775:
 

Begyndt film:

M5449034 fra Rigsarkivet

År 1775 – 1776: 

År 1775 - 1776.

142
Afg Johanne Marie Anchersen, begravelse brev.

Bevilger og tillader at afg Johanne Marie Anchersen, forrige sognepræst til Udbyneder og Kastbjerg menigheder i Århus stift,  afg hr Niels Nielsen Sechers efterleverske af Sødringholm, hendes ligs begravelse og jordefærd må således ske og dermed forholdes, som hendes børn det bedst kunne for godt befinde, endskiønt det kunne være noget imod den kongelige forordning, som år 1682 om begravelser er udgangen, dog at det sker på en sømmelig måde og uden overdådighed. 9 juni 1775.

157
Afg Hans Pedersen Kynde, begravelsebrev.

Bevilger og tillader at afg Hans Pedersen Kynde af vor købstad Ålborg, hans ligs begravelse og jordefærd, må således forholdes som hans venner det bedst kunne for godt befinde, endskiønt det kunne være imod  forordningen af 1682, dog at det sker på en sømmelig måde og uden nogen overdådighed, så og at der straks erlægges og betales til det sogns fattige hvor liget begraves 10 rdr. 23 juni 1775.

275
Afgangne cancellieråd Jochum Rodenborg de Lichtenhielm, begravelse brev.

Bevilger og tillader at vores forrige cancellieråd afgangne Jochum Rodenborg de Lichtenhielm af vor købstad Horsens, hans ligs begravelse og jordefærd må således ske og dermed forholdes som vedkommende bedst kunne for godt befinde, endskiønt det kunne være noget imod forordningen af 1682 om begravelse. Dog at det sker på en sømmelig måde og uden nogen overdådighed, så og at der strax betales til det sogns fattige hvor liget begraves 10 rdr.  Christiansborg den 9 oktober 1775.

322
Afgangen Poul Marcussen, begravelsebrev.

Bevilger og tillader at afgangne Poul Marcussen forrige ejer af Ørumgård i Århus stift, hans ligkiste må uagtet den kongelige forordning af 1682 sligt forbyder med rusvart eller Bag overtrækkes. 1 december 1775.

351
Afg Anne Margrethe Secher, begravelse brev.

Bevilger og tillader at Ole Christians Secher af vor købstad Århus, må endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyde, lade hans ved døden afgangen hustru Anne Margrethe Wissings lig om morgenen begrave efter hans godtfindende, og endskiønt det ikke i alt måtte være overensstemmende med bemelte forordning, dog at det sker på en sømmelig måde og uden overdådighed, så og at der strax erlægges og betales til det sogns fattige, hvor liget begraves 10 rdr. 29 december 1775.

40
Afgangne Marcus Marcusen Mørck, begravelse brev.

Bevilger og tillader at afgangen Marcus Marcusen Mørck af vor købstad Århus hans lig må, endskiønt forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen med anstændige ceremonier begraves, dog at det sker på en sømmelig måde og uden nogen overdådighed, så og at der strax erlægges og betales til det sogns fattige, hvor liget begraves 10 rdr. 16 februar 1776.

77
Begravelsebrev for Peder Mørk når han ved døden afgår.

Bevilger og tillader at Peder Mørk fra Boller udi Århus stift, må når han ved døden afgår, således begraves som hans arvinger måtte det for got befinde, om endskiønt det kunne være noget striden mod forordningen af 1682. Dog at det sker på en sømmelig måde og uden nogen overdådighed, desuden skal der betales 10 rdr til det sogns fattige hvor liget begraves.
15 marts 1776.

243
Engelbreth Brinck og hustrue begravelsebrev.

Bevilger og tillader at når Engelbreth Brinch, borger og købmand udi vor købstad Ålborg eller hans hustrue Engel Arfman ved døden skulle afgå, må den længstlevende af dem lade den først afdødes lig således begrave som deres omstændigheder måtte tillade, og de for got befinder, endskiønt det ikke i alt måtte være overens stemmende den forordningen af 1682, dog det sker på en sømmelig måde og uden overdådighed, så og at der når dødsfald indtræffer, erlægges 10 rdr til det sogn fattige hvor liget begraves. 2 juni 1776.

345
Afgangne cancellie rådinde Kierulf, begravelse brev.

Bevilger og tillader, at afgangne frue Johanna Marie Benzon, afgangne cancellie råd Kierulfs efterleverske af vor købstad Ålborg, hendes lig må, uagtet forordningen af 1682 sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves og lig kisten med en forsølvet plade ziires.
13 september 1776.

Kilde:
Film M 548126 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1795 - 1766.

399 - side 532
Afgangne kammerherre Frantz de Thestrup, begravelses brev. 24 juni 1796. [ikke mere tekst].

 

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet:

M 528706 - 707 - 708 + M 460495 – M 460496 og M 544323  - M 544331 + 549033 - 034 + 548126 


Jyske registre – jyske åbne breve  - år 1660 - 1688 +1738 - 1796  [enkelte år mangler].

 Til toppen.

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til 6te del