8de del af blandede:

Jyske registre
1699 - 1798
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet

M 460486–460496 + 544323-331 + 549033-548126-128

Kongelige bevillinger vedrørende skifter - uskiftet bo - m v.


Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder hensidden i uskiftet bo, på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Kilde:
Film: M460486 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1699 – 1702.

Side 24 - 96
Margrethe Urne afgangne Anders Vinters brev at sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Margarete Urne, afg Anders Vinters boende på Stevenhoved [Stevnhoved] udi Vort land Nørre Jylland, må i hendes enkestand efter bemte hendes afg mand, med hendes børn i uskiftet bo blive besiddendes. Hafn: 19 september 1699.

25 - 98
Henrich Wigant Michel Becher brev at sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Henrich Wigant Michel Bekker fra Eskier udi Vendsyssel,  må med sit barn udi uskiftet boe hensidde etc. Hafn:
30 september 1699.

5
Peder Larsen, rådmand i Ribe brev at må sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Peder Larsen, rådmand i Vor købstad Ribe, må så længe han sig ikke i nyt ægteskab indlader, eller også ind til hans børn bliver myndige, i uskiftet bo forblive. Hafnia 6 januar 1700.

114 - 56
Niels Nielsen i Lemvig og hans hustru, brev at den længstlevende af dem må sidde i uskiftet bo i sin enke stand.

Bevilger og tillader, at Niels Nielsen boende i Vor købstad Lemvig, og hans hustru Marie Jacobsdatter, såsom de ingen livsarvinger har på enten af siderne, at den længst levende i sin enkestand må hensidde i uskiftet bo. 1 maj 1700.

114 - 57
Stephan Rasmussen, borgermester i Horsens, brev at sidde i uskiftet bo udi hans enkestand.

Bevilger og tillader at Stephan Rasmussen, at han udi sin enlig stand med hans umyndige børn i uskiftet bo efter hans afgangne hustru må hensidde. Hafn: 1 maj 1700.
Notat: Uafløst og casseret efter Kongelig befal af 10 november 1713.

200 - 137
Laurits Nielsen Lund i Varde, brev at sidde i uskiftet bo, og om han gifter sig imedens børnene ere umyndige, da at må skifte med dem i samfrænders overværelse. Hafn 4 december 1700.

240 - 241:
Dorothe Birkerod, brev at må sidde i uskiftet bo udi hendes livs tid.

Bevilger og tillader, at  afgangne doctor Henrich Gerners efterleverskes Os elskelige Dorothe Birkerods, at hun hendes livstid, såsom hun ikke agter at forandre sig, i uskiftet bo må hensidde.  Hafnia 8 januar 1701

259 - 19
Mette Lambertsdatter afgangne Søren Madtzen Borkes i Varde vilkårlig tilladelse, at sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Mette Lambertsdatter afgangne Søren Madtzens Borkes indvåner i Vor købstad Varde, må hun så længe hun ej i nyt ægteskab forandrer, og indtil hendes børn bliver myndige, udi uskiftet bo hensidde. Hafn: 8 februar 1701.

268 - 33
Hr Christen Skiønning, sognepræst til Odder og Tvenstrup sogne og hans hustru bevilling, at den længstlevende af dem må sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Christen Skiønning, sognepræst til Odder og Tvenstrup sogne, samt hans hustru Margarethe Mogensdatter, at når den ene af dem ved døden afgår, må den efterlevende, så længe den udi enke stand forbliver, i uskiftet bo hensidde. Hafn: 5 marts 1701.

129
Cathrine Callow afgangne Lucas Hansen i Ålborg brev at sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at Lucas Hansen forrige tolder i Vor købstad Ålborg, hans herom allerunderdanigste gjorte ansøgning, at når han ved døden er afgangen, og boet efter ham rigtig er blevet registreret og vurderet, så og at han hustru Cathrine Callow haver stillet hendes stifbørn nøjagtig caution for deres arv, må hun i hendes enkestand udi uskifte bo blive besiddendes. Hafn: 18 oktober 1701.
Notat: Uafløst og casseret efter Ko befaling af 10 november 1713.

360 - 133
Søren Nielsen Lunge, by og rådstue skriver i Ålborg, brev at sidde i uskiftet bo efter hans afgangne hustru. Bevilger og tillader, at  efter hans hustrues Margrethe Hansdatter Bay, så længe han sig ikke i nyt ægteskab forandre, udi uskiftet bo blive hensiddende.
Hafn: 29 oktober 1701.

428 - 28
Lars Hansen Maler i Ribe og hans hustru brev at den længst levende af dem må i sin enkestand sidde i uskiftet bo, og om den vil gifte sig, skifte med samfrænder.

Bevilger og tillader, at Lars Hansen Maler, indvånere i Ribe og hans hustru Karen Christensdatter, at den længst levende så længe den i enlig stand forbliver og deres børn umyndige ere, i uskiftet bo hensidde. Hafn 25 marts 1702.

433 - 34
Fru Elsebeth Friis, afgangne Manderup Dues, brev at må med hendes umyndige børn i uskiftet bo hensidde, så længe hun i enkestand forbliver.

Bevilger og tillader, at Os elskelige fru Elsebeth Friis afgangne Manderup Dues til Heinet, at hun med sine umyndige børn udi uskiftet bo må hensidde så længe hun i enkestand forbliver. Hafn: 8 april 1702.

467 - 66
Else afgangne Christen Poulsen Holstes, bevilling at sidde i uskiftet bo, så længe hun er enke og børnene umyndige.

Bevilger og tillader at Else afgangne Christen Povelsens Holstes på Ulstrup, må med hendes børn, så længe hun i enkestand forblive og børnene ere umyndige i uskiftet blive hensiddende. Dronningborg 30 juni 1702.  Notat: uafløst og casseret efter K. befal af 10 november 1713.

475 - 74
Poul Iversen på Åstrupgård brev, at må efter hans afgangne hustru i uskiftet bo i hans enkestand hensidde. Bevilger og tillader, at Poul Iversen på Åstrupgård, at han efter sin afgangne hustru Sophie Elersdatter Holm, med hans umyndige børn, så længe han i enkestand forbliver, udi uskiftet bo må hensidde. Jægersborg 11 august 1702.

482 - 84
Johanne afgange Jens Sørensen i Horsens brev at sidde i uskiftet bo, så længe hun i enkestand forbliver. Bevilger og tillader, at Johanne Sørensdatter afgangne Jens Sørensens, indvåner i Horsens, at hun efter bemeldte hendes afgangne mand, så længe hun ej i nyt ægteskab forandre, udi uskiftet bo må hensidde. Jærgersborg 25 august 1702.

490 - 95
Mogens Dyre Capellan i Ålborg, brev at den længstlevende af dem må hensidde i uskiftet bo, indtil deres eneste datter bliver gift.

Bevilger og tillader, at hr Mogens Dyre medtjener i ordet til St Budolfi menighed i Vor købstad Ålborg, at når han eller hans hustru ved døden afgår, den længstlevende af dem i sin enkestand, indtil deres eneste datter bliver gift, udi uskiftet bo må hensidde. Jægersborg 11 september 1702.

496 - 103
Johan Nielsen Pop og hans hustru Maren Jensdatter i Ålborg, brev at den længstlevende af dem må sidde udi uskiftet bo i sin enlig stand, og at samme må skifte ved samfrænder.

Bevilger og tillader, at Johan Nielsen Pop og hans hustru Maren Jensdatter, at når den ene af dem ved døden afgår, den længstlevende da udi uskiftet bo må hensidde, så længe den udi enkestand forbliver. Jægersborg 22 september 1702.

510 - 123
Niels Ibsen i Holstebro, brev at når han eller hans hustru ved døden afgår, den længstlevende af dem da med deres umyndige børn i uskiftet bo må hensidde, så længe den i enkestand forbliver.

Bevilger og tillader, at Niels Ibsen indvåner i Vor købstad Holstebro, og hans hustru Karen Jørgensdatter, at når den ene af dem ved døden afgår, den længstlevende uskiftet bo må hensidde. Hafn 4 november 1702.

518 - 133
Marie afg oberførster Elias Hynitschs brev, at må sidde i uskiftet bo, så længe hun i enkestand forbliver. Bevilger og tillader, at Maria afgangne Elias Hynitsch forrige oberførster hans efterleverske, må med hendes umyndige børn i uskiftet bo hensidde, så længe hun i enkestand forbliver. Hafn: 18 november 1702.

Kilde:
Film: M460490 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1716 – 1720.

316-87
Oluf Christensen Bruun af Aarhus, bewilling at holde Skifte med Samfrænder efter hans afgangne hustru Maria Cathrine Friis.

F: 4: G: A: W: at Wi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Oluf Christensen Bruun borger og Jndwåner i Wor kiøbstad Aarhuus må selw indbyrdes med Samfrænder handle og slutte en Skifte forhandling om den Arw som hans Børn efter hans afgangne hustrue deres Moder Maria Catharina Friis kand tilkomme, som hand med dennem til Børnenes gawn best kunde forenes, uden rettens Middels owerwærelse, Registrering og Wurdering efter Lowen. Dog hawer bemeldte Samfrænder et skriftlig Instrument der ower at forfatte som billigt kand wære og de i fremtiden når Børnene kommer til deres myndige år eragte at kunde forsware, og wille wi allernådigst hawe de wedkommende befalet at de straks skal giwe den Øwrighed under hwis Jurisdiction de og ere som dette Skifte ellers kunde tilkomme at forrette, denne Wores allernådigste tilladelse tilkiende, hwilken Øwrighed og derwed i sin Rettighed intet skal afgå. Forbydendes etc. Koldinghus den 25 Juli 1718.

Kilde:
Film: M460492 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1726 – 1730.


193-25
Maren Madsdatter afg Jens Rosborgs efterlewerske bewilling at sidde udi uskiftet Boe og Skifte med Samfrænder.

F: 4: G: A: W: at Wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Maren Madsdatter afg: Jens Rosborg forrige Forpagter på Løvenholm i Wort land Nørre Jylland hans Efterlewerske må foruden rettens Middel etc med deres fælles Børn udi uskiftet Boe blive besiddende etc. Frederiksborg den 1 Februar 1727.

450-154
Bertel Hauch, krigsråd, bewilling med hans og hans afgangne hustrues fælles børn i u-skiftet boe må bliwe besiddende, så lenge hand i enlig stand forbliver og om sider at Skifte med Samfrænder. Hafnia den 21 juni Ao 1728.
Teksten over 2 sider.

Kilde:
Film: M460493 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1730 –  1732.

252
Peder Thomesen Bering af Horsens, bevilling at sidde i uskiftet bo og omsider, at skifte med samfrænder. Fredensborg slot den 28 september 1731.

11
Daniel von Horn af Aalborg bevilling at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder.

C VI G a v at vi bevilge og tillade at Daniel von Horn foruden rettes middels forsegling registrering og vurdering efter loven med hans afgangne hustru Anne Cathrine Millers fælles umyndige børn udi uskiftet bo må blive besiddende så længe han i enlig stand forbliver, og om han imidlertid skulle blive besinds at skifte og dele må han selv indbyrdes med samfrænder handle og slutte en skifteforhandling om den arv som børnene kan tilkomme. Frederiksborg den 10 november 1730.

52
Søren Mortensen og hustru af Tarskov mølle i Jylland, bevilling for den længstlevende, at sidde i uskiftet bo i enlig stand, og omsider at skifte med samfrænder.

C6tus G a v ,at vi have bevilget at Søren Mortensen boende i Tarskov mølle i Harlev sogn, og hans hustru Inger Jensdatter, efter den enes død må hensidde i  uskiftet bo etc. Hafnia den 23 februar 1731.

117
Capitain Ernst Friderich von Zitphen og hans hustru Jytte Dorothe Linde, bevilling for den længstlevende at sidde i uskiftet bo og omsider skifte med samfrænder. Frederiksborg den 20 juni 1732.

Kilde:
Film M 460494 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1733 - 1735.

14
Lieutenant Christian von Ahlefelt, jomfru Anna Birgitta von Ahlefelt og jomfru Helvig Christenza von Ahlefelt, bevilling at de selv indbyrdes med samfrænder må holde skifte efter deres moder afgangne frue Puborg Helvig Holk afgangne oberst Frederich Ahlefelts enke.
Frederiksborg den 23 januar 1733.

Kilde:
Film: M460495 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1736 – 1739.

76
Regimentskriver Niels Moldrup, bevilling at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder.

C6tus G a v, at vi efter Niels Moldrup, regimentsskriver over det Skanderborgske rytter district, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at han foruden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven, med hans og hans nu ved døden afgangne hustrue Charlotte Harlev og deres fælles umyndige børn, udi uskiftet bo må blive besiddende, så længe han i enlig stand forbliver, og om han imidlertid skulle blive tilsinds at skifte og dele, må han selv indbyrdes med samfrænder handle og slutte en skifte forhandling, om den arv som bemeldte hans børn, efter fornevnte hans afg hustru, børnenes moder kand tilkomme, som han med dennem til børnenes gavn, best kunne forenes foruden rettens middels overværelse etc. Gottorph 25 maj 1736.

68
Hans Rosborg og hans hustrue Helle Madsdatter, boende på Friisholt, bevilling at dend længstlevende må sidde i uskiftet boe i enlig stand, og siden at skifte med samfrænder. Frederiksborg den 14 marts 1738.

165
Commerce Råd Lars Hauch og hustrue, bewilling for den lengstlevende, at sidde i uskiftet boe og skifte med samfrænder.

C6tus G: A: V: at Vi efter Os Elskelig Lars Hauch Vores Cammer Råd og Cancellie Assessor, samt Amtsforwalter ower Ålborghuus, Børglum, Sejlstrup og Åstrup amter, og hans hustrue frue Maria Hauch, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at når een af dennem wed døden afgår, dend lengstlewende da, foruden Rettens Middels forsegling, Registrering og Wurdering efter Lowen, med deres fælleds umyndige Børn, i uskiftet boe må bliwe besiddende, så længe den i eenlig stand forbliwer, og om bemelte længstlewende imidlertiid skulle bliwe til sinds at skifte og dele, må den selv indbyrdes med Samfrænder handle og slutte en Skifte forhandling om den Arw som deres Børn, efter den afdøde enten Fader eller Moder kand tilkomme, som den med dennem til Børnenes gawn bæst kunde forenes, foruden Rettens Middels owerwærelse eller widere Registrering og Wurdering efter Lowen. Dog hawer bemelte Samfrænder et skriftlig Instrument derwed at forfatte, som billigt kand wære, og de i fremtiiden  når Børnene kommer til deres Myndige År eragter at kunde forsware; og wille Wi allernådigst hawe befalet den, som dette Skifte i så måder forrettede worder, at de i alle Måder holder sig den 1ste Articul udi den om adskilligt Justitien Wedkommende den 31 Martii 1719, allernådigst udgangne forordning allerunderdanigst efter retlige; Hwilket og skal skee af den Øwrighed og Rettens Betiente, som det ellers kunde tilkomme samme Skifte at forrette, for såwidt bemelte Articul dem angår, som og derower i deres Rettighed intet skal afgåe. Udi øwrigt skal den længstlewende, når hand wil holde Skifte med Samfrænder, sådant til Wores Rente Cammer indberette på det, om nogen prætension skulle hæfte på Boet, Wores Ret da kunde bliwe iagttaget. Forbydendes etc. Hirschholm Slot den 11 september 1739.

85
Michel Herskind af Århus, bevilling at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder.

C6tus G a v at wi have bevilget og tilladt, at han foruden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven med hans ved døden afgangne hustrue fælles sammenavlede umyndige børn, udi uskiftet bo må blive besiddende, så længe hand i enlig stand forbliver, og om hand imidlertid skulle blive tilsinds, at skifte og dele, må hand selv indbyrdes med samfrænder handle og slutte en skifte forhandling etc. Christiansborg slot den 5 maj 1741.

150
Jens Sand, forpagter på Eskiergård, bevilling, at sidde i uskift boe i enlig stand.

C6tus G A W at Wi, efter Jens Sand, forpagter på Eskiærgård udi Ålborg stift i Wort Land Nørre Jylland, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand, foruden Rettens Middels forseigling, Registrering og Wurdering, efter Lowen, med hans og hans afg Hustrues fælleds sammen aulede umyndige Børn, udi uskift Boe måe blive besiddende, så længe hand i eenlig stand forbliver; Forbydendes etc. Hirschholms slot den 21 juli 1741.

Kilde:
Film: M460496 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1740 – 1742:

137
Anders Jacobsen, Sognepræst for Galten, Vissing og Houlberg menighed, bevilling at sidde i uskiftet bo etc. Hirschholm slot den 15 juni 1742.

296
Ane Cathrine afgangne Peder Hauchs efterleverske, bevilling at sidde i uskiftet boe, i enlig stand og siden skifte med samfrænder.

C6tus G a v, at vi efter Anne Cathrine afgangen Peder Hauch på Attrup i Ålborg stift i vort land Nørre Jylland, hans efterleverske hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun foruden rettens middels forseigling, registrering og vurdering efter loven, med hendes afgangne mands fælles sammenavlede umyndige børn, udi uskiftet boe må blive besiddende, så længe hun i enkestand forbliver.  Og om hun imidlertid skulle blive tilsinds, at skifte og dele, må hun selv indbyrdes med samfrænder, handle og slutte en skifte forhandling etc. Christiansborg den 7 december 1742.

Kilde:
Film: M544323  fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1743 – 1746.

120
Thomas Behr, bevilling på at giøre sådan disposition, som hand for got siunes. [3 sider].

C6tus G a v, at, eftersom Thomas Behr fra Schafføegård [Skaføgård] i Århus stift udi Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver andraget, at da hand udi 33 år har prøvet det bedrøvelig hus - kårs, at see hans hustrue Anna Horneman, tvende gange angreben med sinds og sandsers urolighed, så haver hand eftertenk, hvorledes hun efter hans død, nu hand træder til høy alder, kand nyde den tilsyn og opvartning som hendes tilstand udfordrer, og dertil kunne fastsætte de behøvende bekostningers bestridelse i henseende til, at deres fælles eyende midler til alt, når gielden først blev udgiort, og resten efter Vores lov skulle skiftes, ikke synes at være tilstrækkelig, hvilket hand har overlagt med alle hans børn, såvel hans kones tvende med afgangne Ove Paulin i Vor kiøbstad Kalundborg endnu levende børn, Kirstine Paulin afgangne Andreas Hoehlands [Hochlands?] efterleverske af Næstved og Ovenia Paulin gift med Michel Schorlev handelsmand i bemelte Næstved, som og med egne, med bemelte hans svage hustru avlede børn, Niels Thomesen Behr og Anna Svendsdatter Behr gift med mag Jens Olrog, Capellan til Trinitatis kirke i Vor kongelig residentz stad Kiøbenhavn, som alle er myndige, foruden at forbemelte hans tvende stifbørn allerede forhen er fyldestgiort, og fornøyede for den arvedel de kan vente sig efter deres moder, samt de og deres mænd derfor have givet afkald etc. Bevilger og tillader, at han må i levende live disponere og skriftlig forfatte, hvorledes det med hans gård og hans hustrues ophold og fælles boes øvrige deling, efter hans død til hans børn skal forholdes etc. Hirschholms slot den 17 juni 1746.

Kilde:
Film: M544324 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1746 – 1748.

1
Michel Pedersen af Jelling, Beneficium paupertatis imod afgangne Michel Schiøtz enke og hendes børn formynder Michel Roede. Frederiksborg den 12 august 1746.

58
Frue Christina Margaretha afg jægermester Hans Bachmans efterleverske, bevilling at den hendes datter Magdalena Juliana Paulsen, der er i ægteskab med Johan Høyer, tilfaldende mødrene arv, ikke må komme i bemelte hendes mands hænder, men samme være hende og hendes børn, alene tilfalden. Ses at hun er ældste datter, som i 1729 er kommet i ægteskab med en den tid værende kiøbmand i Hamborg, navnlig Johan Høyer, der nu bor på en gård ved Friderichsstad, Wisch kaldet og ved sådant ægteskab skal være geråden udi en ulykkelig tilstand, såsom hans boe i stedet for hand besad så anseelige midler som han ville anses for, skal være befunden med en stor gæld behæftet, så at ey alene hendes fædrene arv, der bestod i en capital af 6000 rdr for den største del straks måtte employres til hans gælds betaling etc.] Jægersborg den 28 oktober 1746.

71
Jacob Jørgensen Glerup, bevilling at må med familie lade sig betiene i deres saligheds sager af uvedkommende præst.

Bevilger og tillader, at Jacob Jørgensen Glerup på Bjørnkær [Biersted sogn?] i Ålborg stift, må tillige med hans hustrue og familie, dog deres tienestefolk undtagne,  lade sig udi deres saligheds sag, betiene af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå. Dog at deres rette sognepræst, samt Kirken og dens øvrige betiente ey noget derover i deres rettighed afgår. Jægersborg slot den 4 november 1746.

25
Jens Truelsen Windfeld og hustrue af Varde, bevilling for den længstlevende at sidde i uskiftet bo, og skifte med samfrænder. Christiansborg slot den 3 februar 1747.

227
Berthel Kierulf, birkefoged på Læsø, Beneficium paupertatis til en sags udførsel, angående den over ham indgivne klage. Christiansborg slot den 6 oktober 1747.

237
Beneficium paupertatis til en sags udførsel imod hr Ole Kamp, sognepræst for Schioldborg [Skjoldborg] og Kallerup menigheder i Ålborg stift.

Eftersom vi den 18 august næst afvigte allernådigst have befalet os elskelig Broder Brodersen etc, at lade på lovlig måde tiltale hr Ole Kamp, sognepræst for Skjoldborg og Kallerup menigheder i Ålborg stift udi vort land Nørre Jylland, fordi hand skal have understået sig, at ægtevie provsten, mag Friderich Testrups datter Sophie Catharine til en af vore Violons [ordbog gamle danske sprog: person der spiller Violon - Violin, især Hofviolon] navnlig Gotvald, natten imellem den 4 og 5 juli a. d. Brudens forældre aldeles uvidende, så have vi nu efter bemelte Biskop Brorsons herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som den til denne sags udførsel beskikkede actor forårsages udi retterne at lade indgive, må over alt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis acter og domme, som udi samme sag for retterne, enten allerede ere passerede eller herefter passerer, og actor udi denne sag, eller hans fuldmægtig beskreven begiærer, hannem i lige måde på ustemplet papir og foruden nogen betaling, af rettens betiente tilbørligen beskreven meddeles, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst kunne vide at rette. Christiansborg den 20 oktober 1747.
Skrevet p p.

266
Niels Thomesen, farver i Nykøbing på Mors, Beneficium paupertatis imod hans hustrue Anne Jensdatter Mayer - Meyer.

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som han forårsages udi retterne, at lade indgive imod hans hustrue Anne Jensdatter Mayer, udi de imellem dennem værende sager betreffende hendes troløse, lovstridige og uanstændige opførsel imod ham i adskillige tilfælde, må overalt i retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, så må og skal hvis domme og acter som udi samme sager for retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer, og bemelte Niels Thomesen eller hans fuldmægtig beskreven begiærer i lige på ustemplet papir, og foruden nogen betaling af rettens betiente meddeles etc. Christiansborg slot den 24 november 1747.

272
Procurator Mathias Bruun og hustrue af Viborg, bevilling for den længstlevende, at sidde i uskiftet bo og omsider at skifte med samfrænder. Hustru Mari Anna Bruun. Christiansborg slot den 22 november 1748.

Kilde:
Film: M544325 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1749 – 1751.

162 side 399b
Sognepræst hr Hans Giesten, bevilling at sidde i uskiftet boe og skifte med samfrænder.
Augustenborg slot på Als den 26 juni 1750.

112
Oberst lieutenant Jens Låsby Moldrup, bevilling at en hans 3 børn, efter afg etatzråd Lautrup og frue tilfaldende arv, må i Jylland blive bestående under etatz råd Verner Rosenkrantzes jurisdiktion. Christiansborg den 23 april 1751.

Kilde:
Film: M544326 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1752 – 1754.

222
Herredsfoged Friderich Holmer og hustru, bevilling for den længstlevende at sidde i uskiftet bo.

Bevilger og tillader, at når hand eller hustrue ved døden afgår, den længstlevende da foruden rettens middels forsegling, registrering, vurdering efter loven, udi uskiftet boe må blive besiddende, så længe den i enlig stand forbliver, siden de myndige dermed ere tilfredse. Christiansborg den 14 september 1753.

331
Olde Braren og hustrue af Vesterlands Føhr under Ribe stift, confirmation på deres med hinanden oprettede forskrivelse. Hustruens navn er Elen Oldes - men tekst ellers på tysk. Christiansborg slot den 27 december 1754.

Kilde:
Film M 544327 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1756 – 1758.

89
Bodil Johanne Funder, bevilling at være hendes egen værge under curatel.

Bevilger og tillader, at Bodil Johanne Funder fra Knudstrup kroe udi Silkeborg amt, må være hendes egen værge og selv sine arve midler til sig annamme og rådig være, dog under hendes svoger Jens Olsen Vinge på Viborg Teilgård eller en anden af hendes pårørende, som der til kunde formåes som curator, hans tilsyn efter loven. Fredensborg slot den 2 maj 1755.

Kilde:
Film M 544330 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1766 – 1768.

190
Christen Christensen Klim, bevilling at han i henseende, at hans hustru er rørt på forstanden, selv i levende live med samfrænder, må skifte og dele imellem hans børn, samt selv sætte dem en værge.

C7mus G a v, at eftersom Christen Christensen Kliim, af Vester Torup i Ålborghus amt,  for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Dorthe Kirstine Obel, er for nogle år siden bleven rørt på sin forstand, som endnu således vedvarer, at om hand først ved døden bortkaldes, kunne hun ikke sørge enten for sin egen  eller deres sammenavlede 5 børns sande velfærd og bedste. Thi have vi, efter hans herom allerunderdanigst gjorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig baron hr Iver Holch etc, derover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at hand selv i levende live, foruden rettens middels overværelse med samfrænder, må skifte og dele imellem hans børn etc. Altona den 6 juli 1767.

323
Ditto at skifte med samfrænder, for Peder Brendstrup, vejer og måler i Århus. [Se tidligere om hustruens begravelse]. Christiansborg den 6 november 1767.

134
Bertel Andersen [i Vejle] confirmation på hans fledførings contract.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførigs contract, lydendes ord efter andet som følger: Da alderdom og skrøbelighed, hver dag formere sig hos mig, og ieg ikke længere er i stand til ene at kunne opvarte og betiene mig selv, har jeg ikke vidst at tage mig nærmere tilflugt, en til min kære søster datter Maren Lauridsdatter, gift med borgeren Thomas Ørum i Vejle, hvorfor vi undertegnede Bertel Andersen og Thomas Ørum tillige med hustru Maren Lauritzdatter, have i den herre Jesu navn frivilligen, og med velberåd hue, udi 2 gode mænds, nemlig provsten her ved stedet velædle og høylærde hr Christian Henrich Vindter, samt velædle hr byskriver Christian Udsen idbid, indgået med hinanden  følgende contract. At bemelte Thomas Ørum og hustrue forsyner mig Bertel Andersen, med ald den fornødenhed af klæde, føde, kost, kammer, seng, tvet, medicamenter, opvartning og alle de ting, som jeg på legemets vegne måtte behøve, både i helbreds og svaghed tilfælde, og alt dette med et kierligt hiærte, og en villig hånd, således som de for gud  og mennesker agter at ansvare, o s v over flere sider. Christiansborg den 15 april 1768.

Kilde:
Film M 544331 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1769 – 1771.

242
Rasmus Rasmussen, confirmation på hans fledførings contract.

C7mus G a v at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterfølgende fledførings contract, lydende ord efter andet således: I den hellig tre enigheds navn, - ej mere tekst side 130 - roll 63541 the end. Roll 63542 beginning. fortsætter side 130:

242 fortsat
I den hellig tre enigheds navn er imellem Rasmus Hansen af Schousrod på den ene side og min broder søn mig Anders Andersen af som på den anden side, oprettet følgende contract og venlige forening, nemlig jeg Rasmus Hansen overlader og afstår til min salige broder søn Anders Andersen af Siim/: der ægter min hustrues morbroder datter Use Jensdatter sammesteds:/ min i fæstehavende halve gård i Schousrod, med udfordrende sæde og æde korn til førstkommende Michels dag, samt sin besætning, inde og ude af bæster og fæe, indboe og udboe efter en der over forfattet stykbevis, og af os begge underskreven fortegnelse imod aftægts nydelse og nødtørftig ophold som følger og jeg Anders Andersen imod afståelsen svarer nemlig 2. Til nødtørftig underholdning svarer Anders Andersen til Rasmus Hansen årligen fra førstkommende michels dag at begynde fire tønder rug, tree tønder byg eller malt, fire skipper byg gryn og fire skipper boghvede gryn, et fed svin eller penge derfor fiire slette daler, og fem fiede giæs a 2 mk stykket, som alt skal være forsvarlig got, og leveres når forlanges. 3 Anders Andersen skal for Rasmus Hansen føde og græsse årlig tiue får og een ko lige med de bedste af hans egne, eller om jeg vil have nysmeldte creaturer selv at føde, da at levere mig til dem behøvende foder, nemlig tree traver rug halm, toe traver byghalm og toe traver haure halm, hver trave til tyve lispund, alt sammen som kiærven giver det, og derforuden tvende læsser høe, hver til toe og tredive lispund, hvor af det falden giødning bliver gårdens beboere tilhørende men i henseende til ovenmeldte opholds koe, mærkes besynderlig dette at når Rasmus Hansen første gang har anskaffet en god koe, så bliver Anders Andersen pligtig hvert halve år som bliver påske og michelsdag, at skifte mig samme, om jeg der forlanger med en anden af hans egne kiør, som Rasmus Hansen råder for at udvælge, og foruden benævnte opholds koe, føder Anders Andersen tillige for Rasmus Hansen, så længe han lever, tvende stude. Videre under flere punkter, af pkt 4 fremgår at Rasmus Hansens hustru også lever - 5 sider. Christiansborg den 18 august 1769.

230
Anna Nielsdatter Borch afgangne Søren Knaps efterleverske, confirmation på hendes oprettede fled førings contract.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract, lydendes ord efter andet som følger, for den pleie og underholdning samt opvartning, som jeg underskrevne Anna Nielsdatter Borch, salig Søren Knapes efterladte enke fra Feldballe, i nogle år har nødt, og fremdeles til min døds dag efter derom skede aftale, skal og bør nyde, hos min kiære søsterdatter Maren Sørensdatter Bygum, enke af forrige degn til Dover og Venge menigheder her i Hjelmslev herred, salig Niels Knaps, har jeg med fri villie og velberåd hue, med sund overlagt forstand, og min tiltagne laugværge, velærværdige hr Christian Volchersen, capellan for Alling og Tulstrup menigheder, hans villie og samtykke, overdraget og afhændet, så som jeg og hermed overdrager og afhænder, til merbemeldte min søsterdatter Maren Sørensdatter Bygum, alt hvis jeg eier eller eiendes vorder af bohave, gangklæder og andet mine fattige midler, hvad navn nevnes kan efter min død, siden jeg ingen livsarvinger haver, imod at hun bemelte min kiære søster datter, forsyner mig med alt hvad jeg behøver til dette livs ophold, betaler min bevislige gield, og efter min død, lader mig hederlig begrave samt i alle dele stedse viser sig således omhyggelig og vel imod mig, som hun for Gud og ald verden agter bekiendt, etc - over 3 sider.
20 juli 1770.

Kilde:
Film M 549033 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1773 - 1775.

244
Vi have bevilget og tilladt, at Mads Jensen Balbye [Balsby] og hustru af af Gettrup sogn i Ålborg stift, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at når en af dem ved døden afgår, den længstlevende da uden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven, med deres fælles sammenavlede børn, i uskiftet bo må blive siddende etc.
17 september 1773.

Kilde:
Film M 549034 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1775 - 1776.

101
Afg Mads Thygesens efterleverske af Dalsgård udi Ålborg stift, bevilling til uden rettens middels forsegling og vurdering efter loven, med hendes og bemeldte hendes afg mands af første ægteskab, avlede søn Christen Madsen udi i uskiftet bo må blive så længe hun i enkestand forbliver etc. 28 april 1775.

343
Bevilger og tillader, at Birgitte Johanne Hauch afg Peder Marcj? von Ryches efterleverske af Kolsø gård i Ålborghus amt, må med fælles umyndige børn, siden de myndige dermed ere tilfreds, foruden rettens middels forseigling, registrering og vurdering efter loven, i uskiftet bo må blive besiddende sålænge hun i enlig stand forbliver. 15 december 1775.

279
Mads Jensen Yde og hustru af Dueholm amt, bevilling at den længstlevende foruden rettens middel etc. må hensidde i uskiftet bo.
19 juli 1776.

Kilde:
Film M 548128 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798

21
Skifte bevilling.
Proprietair Lauritz Hastrup, bevilling på sine døtres Elisabeth Kirstine og Cathrine Lucie deres vegne, at må skifte med samfrænder, med hans afgangne kones myndige sødskende. 12 januar 1798.

31
Skifte bevilling.
Johanne Charlotte Kierulf, bevilling at de af hende udnævnte executorer, tillige må være skifte commissarier.

C7de G a v, at vi efter en fra Johanne Charlotte Kierulf, af vor købstad Ålborg indkommen allerunderdanigst begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de executorer som efter hendes død skal fuldføre, det af hende oprettede, og af os under 30 august 1793 confirmerede testamente, må tillige være skifte commissarier etc.19 januar 1798.

43
Oprejsning dom - skifte.
Afgangne Jørgen Ketels børn og arvinger, oprejsning på en skifte decission.

C7de G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at Krassen Jürgens med flere, afgangne Jürgen Ketels børn og arvinger af Borgsum på Vester Lands Føhr under Ribe stift, må på behørige steder til nærmere påkendelse lade indstævne en den 11 april forrige år afsagt skifte kendelse, uanset at samme er over den tid den efter loven burde været stevnet.
9 januar 1798.

138
Uskiftet bo for Peder Christensen af Vejle med hans, og hans ved døden afgangne hustru Johanne Pedersdatter, og deres fælles børn. 2 marts 1798.

139
Uskiftet bo for Malene, afgangne Jes Jensen Justesens efterleverske. 2 marts 1798.

141
Uskiftet bo for Jørgen Glerup, og hustru. 2 marts 1798.

226
Uskiftet bo, bevilling.

Inger Rasmusdatter afgangne Niels Sørensens efterleverske, af Boes by under Skanderborg amt, uskiftet bo.  Bevilger at hun uden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven, med hendes og hendes ved døden afgangne mands Niels Sørensens fælles sammenavlede umyndige børn, og hendes mands udi første ægteskab avlede børn, må i uskiftet bo blive hensiddende så længe hun i enlig stad forbliver. 30 marts 1798.

227
Uskiftet bo, bevilling.

Peder Christensen og hustru Sidsel Jensdatter af Igeskov? [Egeskov i Hansted sogn?] by under Vejle amt, bevilling at den sidst levende må hensidde i uskiftet bo så længe den er i enlig stand. 30 marts 1798.

Kilde:
Film M 548129 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798

267
Uskiftet bo, bevilling for Hans Kragh Bech, og hustru Maren Hansdatter Møller af Ribe. 13 april 1798.

268
Uskiftet bo, bevilling for skipper Jens Houmann, og hustru. [Sted ikke angivet]. 13 april 1798.

287
Uskiftet bo, bevilling for skipper og handelsmand Michel Larsen Yctgård? af Strandby i Hjørring amt, efter hans ved døden afgangne hustrues Maren Andersdatter, deres fælles bo. 20 april 1798.

288
Uskiftet bo, bevilling blev samme dag udfærdiget for Birthe Christensdatter, afgangne Niels Mortensens. [Sted ikke angivet] 20 april 1798.

289
Uskiftet bo, bevilling blev samme dag udfærdiget for Jørgen Nielsen Berg, og hustru. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

290
Uskiftet bo, bevilling blev samme dag udfærdiget for Johan Vilhelm Rejs og hustru. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

291
Uskiftet bo, bevilling for Niels Nielsen Baiy? og hustru. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

315
Uskiftet bo, bevilling for hr Balthaser Mathias Christensen, og hustru Ingeborg Kirstine Eilsehous?. [Ellidshøj?]. 27 april 1798.

320
Uskiftet bo for Anders Christensen, og hustru Margrethe Michelsdatter af Terndrup mølle under Ålborg amt, at den længstlevende med deres fælles sammen avlede børn, må hensidde i uskiftet bo. 1 maj 1798.

320
Uskiftet bo for Anders Christensen, og hustru Margrethe Michelsdatter af Terndrup mølle under Ålborg amt, at den længstlevende med deres fælles sammen avlede børn, må hensidde i uskiftet bo. 1 maj 1798.

355
Uskiftet bo, bevilling for degn Christen Foersom, degn for Farsø og Vognsild menigheder i Viborg stift, efter hans ved døden afgangne hustru Maren Nielsdatter og deres fælles sammen avlede børn, så længe han forbliver i enlig stand. 11 maj 1798.

356
Uskiftet bo, bevilling for Ulrich Christian Schmiden. [Sted ikke angivet].11 maj 1798.

357
Uskiftet bo, bevilling for Elisabeth Dorothea Leth, afgangne Jens Høeghs efterleverske. [Sted ikke angivet]. 11 maj 1798.

358
Uskiftet bo, bevilling for Niels Mathiesen og hustru. [Sted ikke angivet] 11 maj 1798.

392
Uskiftet bo bevilling til Christen Kleis, og hustru Mette Jørgensdatter af Ålborg. ?? maj 1798.

407
Uskiftet bo bevilling for Henrich Christensen Ravn, og hustru Anne Pedersdatter af Almind sogn under Vejle amt. 25 maj 1798.

455
Uskiftet bo bevilling for Else Anne Margrethe Lassen, Andreas Peter Brønnums efterleverske af Hals under Ålborg amt og deres fælles børn..  8 juni 1798.

479
Uskiftet bo, bevilling for Marie Nicolaisdatter, enke efter Nis Nansen af Markhedegård under grevskabet Schackenborg, med hendes afgangne mand og deres sammen avlede børn. 15 juni 1798.

501
Uskiftet bo, bevilling for Niels Krås af Svenstrup bro under Ålborghus amt, efter hans afgangne hustru, Johanne Marie Kragelund og deres fælles børn. 22 juni 1798.

502
Uskiftet bo bevilling for møller Christen Espersen, og hustru Anne Marie Espensdatter af Ørting under Åkier amt. 22 juni 1798.

502b
Uskiftet bo bevilling for Iver Olesen. og Maren Mortensdatter af Åle sogn. 22 juni 1798.

Nu står der igen 502 men anden tekst:
Uskiftet bo for møller Christen Espersen, og hustru Dorthe Andersdatter af Vorning mølle under Viborg amt. 22 juni 1798.

503
Uskiftet bo for Sæbe Bruun. [Sted ikke angivet]. 22 juni 1798.

545
Uskiftet bo bevilling for Peder Christensen, og hustru Karen Thomasdatter af Gisselbæk i Hassing sogn og herred i Thisted amt, den længstlevende må
uden rettens middels forsegling og registrering, hensidde i uskiftet bo så længe den hensidder i enlig stand i boet, med deres fælles sammen avlede umyndige datter. 6 juli 1798.

576
Uskiftet bo for organist Nicolai Stochholm, og hustru Maren Jensdatter Fischer af Horsens. 20 juli 1798.

604
Uskiftet bo for Knud Larsen, og hustru Karen Nielsdatter i Harre i Skivehus amt. 27 juli 1798.

622
Uskiftet bo for degnen for Holbæk og Udby menigheder under Randers amt, Niels Osterman Brandt og hustru Else Petersdatter.
3 august 1798.

623
Uskiftet bo for Christen Stephensen, siden svigersønnen dermed er tilfreds. [Sted ikke angivet]. 3 august 1798.

624
Uskiftet bo for Simon Larsen og hustru. [Sted ikke angivet]. 3 august 1798.

648
Uskiftet bo for Mogens Halkier, sognepræst for Ørslev klosters sogn i Viborg stift, han må foruden rettens middel, hensidde i uskiftet bo, efter hans ved døden afgangne hustru, Nicolette Claudina Kamnevorts, og deres fælles sammen avlede umyndige barn. 10 august 1798.

649
Uskiftet bo for Søren Jacobsen Schytte og hustru. [Ikke mere tekst]. 10 august 1798.

661
Uskiftet bo for sognepræsten hr Friderich Nicolai Riise, af Marie Magdalene og Kolind menigheder i Århus stift, med hans ved døden afgangne hustru Dorthea Buus, og deres fælles børn. 17 august 1798.

683
Uskiftet bo bevilling for tolder Hans Christophersen Neuch, og hustru Rebecca Find af Læsø i Hjørring amt. 31 august 1798.

684
Uskiftet bo bevilling for Silla Margretha, afg Niels Nielsen Mørchs efterleverske. [Sted ikke angivet. 31 august 1798.

701b
Uskiftet bo bevilling for Jens Philip Winding, provst i Refs herred, og sognepræst for Vestervig og Agger menigheder i Ålborg stift, med hans afgangne hustru Hedevig Sabine Fridenreichts, og fælles sammen avlede børn, så længe han hensidder i enlig stand. 7 september 1798.

712
Uskiftet bo, bevilling for forvalter Andreas Svendsen, ved Skjern gods under grevskabet Scheel. 14 september 1798.

733
Uskiftet bo, bevilling for skoleholder Peder Jensen, og hustru Sidsel Jensdatter af Kasted på Kærbygårds gods under Århus amt, den længstlevende må hensidde i uskiftet bo etc. 21 september 1798.

748
Uskiftet bo, bevilling for Anne Christensdatter, efter afgangne Christen Terkildsens af Banstrup under Vejle amt.
28 september 1798.

749
Uskiftet bo bevilling for Hans Jensen Pohs og hustru siden, da svigersønnen dermed er tilfreds. 28 september 1798. [Sted ikke angivet].

781
Uskiftet bo bevilling for Holger Kierulf og hustru Maren Kierulf, sognepræst for Balling og Volling menigheder under Viborg stift.
13 oktober 1798.

782
Uskiftet bo bevilling for Karen Terchildsdatter, Christen Christensens efterleverske. 13 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

783
Uskiftet bo bevilling for Jørgen Søby og hustru. 13 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

784
Uskiftet bo bevilling for Poul Christensen og hustru. 13 oktober 1798. [Sted ikke angivet].

803
Uskiftet bo for Knud Nielsen, og hustru Kirsten Nielsdatter af Veslev? [sted ikke fundet] by i Ølsted sogn under Vejle amt. 19 oktober 1798.

854
Uskiftet bo bevilling for Christen Ibsen af Nibe. 9 november 1798.

901
Uskiftet bo for lieutenant Bartholomæus Schantz, og hustru Anna Catharina Schantz af vor Stabelstad Fredericia. 23 november 1798.

918
Uskiftet bo, bevilling for Niels Lauritzen Clausen, og hustru Inger Christensdatter af Karby på Morsø. 30 november 1798.

933
Uskiftet bo, bevilling for sognefoged Christen Lund, og hustru Anne Hansdatter af Hegnet under Viborg stift. 7 december 1798.

937
Uskiftet bo, bevilling for Ole Jensen Wang, og hustru af Holstebro. Notat: Casseret. 7 december 1798.

969
Uskiftet bo, bevilling for Anne Cathrine Kiellerup, afgangne skipper Bendt Michelsens efterleverske af Århus, så længe hun i enlig stand forbliver. 21 december 1798.

981
Uskiftet bo for Anders Jensen Brandgård, og hustru Maren Madsdatter af Udby sogn under Thisted amt. 28 december 1798.

 

Færdig med læsning og afskrift film M460486 – M460496 + M544323  -  331 + 549033 - 034 - 548126 - 128 fra Rigsarkivet

Jyske registre år 1699 - 1798 bemærk mange ophold i årene.

 Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til 9de del