10de del af blandede:

Jyske registre
1660 - 1796
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet

M 528706-528707 + 549033 + 548123–548126

Kongelige confirmationer af testamenter og arv m v.

Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder testamenter, på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

På disse film er der rigtig mange testamenter, at afskrive dem fuldstændigt vil derfor være alt for langvarigt, jeg har derfor i det store og hele, kun noteret navne og steder for de pågældende, men udover den fulde afskrift af det originale testamente der findes på filmen, henvises der også til genpart der findes i danske cancelli.

Mange af testamenterne er fra personer uden livsarvinger, hvorefter der ofte beskrives hvad der sker, hvis den efterlevende indgår i nyt ægteskab, hvad og til hvem der da skal afgives arv, nogle gang til gode venner - tjenestefolk - fjerne slægtninge m v, at de også kan gavne de steder, hvor kirkebøgerne ikke eksisterer, herunder hvor længe man har været gift - en persons alder, stilling og kår o s v.

 Der er ikke rettet til nu-dansk.

 

Kilde:
Film: M528706 fra Rigsarkivet

jyske registre

År 1660 - 1670


Anno 1660 Oktober:

109
Claus Christensen, borgmester i Viborg, anlangende hans hustrus søsterdatter Margrethe Madsdatters ejendom no 109, for sin mødrene arv, en part i en bondegård Thostrup kaldet i Lysgård herred, er berettiget, og ellers i en købstadgård i Ålborg. Og såsom hendes fader og hans hustru og hende, under sidste krig har forladt byen, og nu ikke vides hvor de er, eller er døde, og de befrygter at samme gårds parter, som under krigen blev meget molestreret, skulle med det snareste blive ganske øde, bevilges at Claus Christensen må sælge samme det dyreste muligt, og hvis penge derfor sætte på rente, således hun eller arvinger i sin tid uden skade for dem [kan få dem]. 1 november 1660.

Anno 1661:

79
Fr Lisebeth Sophie Berstorf, at må være sin egen værge, findes i Sjællandske obne breve. d 20 august 1661.

106
Anders Jensen i Års [Århus], at må annamme sin broders Jacob Jensens arvedel.

F3tius G a v, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig tilfreds er, at Anders Jensen, må sin broder Jacob Jensen, som sig uden Riget J krigs væsen, udj langsommelig tid skal have opholdt, hans arvedel under værgemål annammer, når han oc elskelig Borgmestre oc råd J vor købstad Års [Århus], derimod tilbørlig caution eller forsikring haver sadt, at bemte hans broder, eller andre som det vedkommer, J sin tid derfore kand være uden skade, forbydendes etc. 21 Oktober 1661.

124
Mogens Mogensen Skov, at må udj Års [Århus], til sin arvs indfordring, bruge Villem Mogensen til procurator.

F3tius G a v, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, såsom vi oc hermed bevilger oc tillader, at Mogens Mogensen Skov, må til sin fædrene oc mødrene arves indfordring, hos afg Jacob Nielsens efterleverske j vor købstad Århus, til fuldmægtig bruge Villem Mogensen, jndvåner i vor købstad Christianhavn som samme sag ved ordentlig proces, efter sædvanlig lands loug oc ret, forsuarligen kan udføre, forbydendis etc. 5 december 1661.

128
Thomas Jensen i Amsterdam, at må tiltale hans søster, afg Mette Jensdatters børn formynder.

F3tius G a v, at v nådig hafver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at os elskelig Thomas Jensen Ringkøbing, bosiddens udi Amsterdam, må ved sig self eller sin fuldmægtig, med loug og ret søge oc tiltale lade, hans afgangne hustrues søster, Mette Jensdatters efterladte umyndige børns formynder, for alt hvis samme formynder imod lougen oc recessen, forne umyndige til schade kand hafve mishandlet, være sig enten udi registreringer, vurderinger, skifte eller deling, med hvis videre der udaf kand flyde, forbydendis etc.
Hafnia d 12 december 1661.

Anno 1662:

15
Testamente bevilling for os elskelig Anderes Sandberg [Andreas?], så og hans hustru, os elskelig frue Ingeborg Krabbe, må udi deris levende live, giøre hinanden et fast, og efter deres død uryggelig testamente etc. 15 april 1662.

17 - 18
Testamente bevilling for Clemend Clemendsen, oc hans hustru i Skanderborg, åbent brev om testamente.

F3tius G a v, at vi på underdanig ansøgning oc begiering, haver bevilget oc tilladt, at Kirsten Madsdatter, Clemend Clemendsens hustru i Skanderborg må, dersom så sker, at bemte hendis husbonde, førend hun ved døden afgår, oc de ingen livsarvinger tilsammen bekommer, forlods ud nyde oc beholde alt hvis arv, som hun arveligen, udi hans livstid tilfalde kan. 15 april 1662.

Anno 1663:

72
Clemend Clemendsen, at må gøre testamente.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Clemend Clemendsen, forvalter over Skanderborg amt, for os underdanig har ladet anholde og begiere, at hannem nådig måtte bevilges sit testamente at giøre. Bevilger oc tillader, at han må over sit gods og formue, i levende live disponere efter sin død etc. 7 oktober 1663.

Anno 1664: 

65
Confirmation på en contract imellem Andres Lydichsen i Århus, oc hans hustru.

F3rius G a v, at eftersom for underdanig ansøges oc begieres, vores nådige confirmation på efterfølgende contract testamente, hvoraf fremgår, at efter den førstes død skal den efterlevende tiltræde og nyde al deres efterladenskab. Signeret Anders Lydichsen, og Marie Clemendsdatter. 9 juli 1664.

70
Jesper Hansen, borgmester i Ribe, bevilling at må gøre sit testamente.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Jesper Hansen, borgmestere i vor købstad Ribe, for os underdanig haver ladet andrage oc begiere, at hannem oc hans hustru Karen Christoffersdatter, nådig måtte bevilges imellem sig self, at forskrive hvorledes der efter deres død, med deres efterladenskaber skal forholdes etc. Kongen confirmerer ansøgningen. Hafnia 16 juli 1664.

Ligesådan bevilling fich Lauritz Jørgensen, og hans hustru Mette Clausdatter j Nyborg.

97
Fr Christentce Lindenov fik tilladelse, at måtte testamentere fr Sophie Amalia Friis, Ørslev Closter.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Christence Lindenov, afg Claus Sehesteds til Ørslev Closter, hos os underdanig haver søgt oc ladet anholde, at hun at hun for sine sær, og vigtige årsagers skyld, foruden nogen hinder eller forfang, den stund hun endnu lefver, måtte testamentere give, oc bortschiøde til hendes datter datter, os elskelig Sophie Amalie Friis, en af hendes hovedgårde Ørslev Closter, med des tilliggende herligheder etc, hvilket kongen bevilger. 15 september 1664.

100
Confirmation på skiftes forhandling, efter afg fr Kirsten Munch, findes udi Sjællandske register den 27 september anno 1764.

Anno 1665:

47
Testamente confirmation for obrist Ditlef Rantzou.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Ditlef Rantzou etc, for os underdanig haver ladet anholde, vores nådige confirmation på efterfølgende testamente, imellem hannem oc hans hustru, os elskelig fru Anna Sophie Rantzou, lydendes ord efter andet som følger etc. [På tysk over 4 sider]. 22 juli 1665.

53
Fr Dorothe Galde, fich arrest på hvis Jochum Friderich Pentz, oc Jørgen Kruse, skyldig.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig fru Dorthe Galde, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes os elskelig Jørgen Kruse etc, som hendes formynder været haver, hende en summa penge på samme formynderskab efter obligation skal være skyldig bleven, men som han ikke med bestallingen godvillig skal ville indstille, oc hun har erfaret, at os elskelig Friderich Pentz, til Selschou hannem noget skal være skyldig bleven af rente oc omkostning, på et forløfte han for forne Jochum Friderich Pentzes hustrus moder, afg Jacob Nielsens arvinger betalt haver, haver fornte Dorethe Galde, om dette vores åbne brev underdanig ansøgning giort, da haver vi nådig bevilget oc tilladt, at hvis forne Jochum Friderich Pentz til bemte Jørgen Kruse skyldig er, må oc skal hos bemte Pentz i arrest forblive, indtil Dorthe Galde af Jørgen Kruse fornøjet oc tilfreds stillet vorder, dog skal denne vores arrest, tilbørligen ved lands lov oc ret forfølges, såfremt den nogen kraft skal have etc.15 august 1665.

56
Testamente confimation for M Hans Brochmands giorde, item hans hustru bevilling selv testamente at gøre.

F3tius G a v, at eftersom for os underdanig ansøges oc begieres, vores nådig confirmation på efterfølgende testamente, som afg M Hans Brochmand, fordum superintendant over Århus stift giort oc sluttet haver, oc efter hans død ville have holdet, lyder ord efter andet, skriver bl a, at han med velberåd hu oc udi sin fulde fornuft oc forstand, betencht sin dødelige afgang, som efter lang sygdom kunde påhænge, oc derfor skriftlig forfattet dette testamente. Videre, at hans kære hustru som haver forladt sine mange fornemme venner, oc er kommen til et fremmed folk, Herren vederlægge hende det, oc hendes løn etc. 1) Ved begravelsen, skal der købes sort grovklæde eller bay [løst vævet uldstof] for hundrede sletdaler, som fattige stakler skal bære på sig. 2) Oc til for mit lig. Om anden dagen skal der udbyttes, iblandt de elendigste husarme som findes her, et halvthundrede slettedaler, til præste enker har han tilforn givet i Sjælland 200 slettedaler. Efter begravelsen har hans hustru påtaget sig, at være stervboets forvalter, som efter loven oc recessen er tilladt. Laurence oc Envold, er deres egne værger til Påske. Margrethe oc Hans, inden et år eller 2. Thi beder han på det allerflittigste, som de der for Guds strenge dom vil ansvare, at hans gode broder M Rasmus Brochman, ville sig antage min søn Envold, oc borgmester Peder Pedersen, min bestandig gode ven, min datter Margrete med hendes moder, hvor hun hans hjælp behøver. Laurence, til den ærlig Guds mand M Michael Henrichsen, oc min søn Hans, til den fromme Mester Mathias Foss, oc det dennem uden nogen vidtløftighed. [Mere over 6 sider bl a hvorledes arven skal deles mellem de forskellige]. 28 august 1665.

58
Contracts confirmation for Michel Hansen, delefoged j Skanderup, med Anders Vinther.

F3tius G a v, at eftersom Michel Andersen, delefoged udi Skanderup birk, boendes i Nissumgård på Skanderborg len, har begieret nådig confirmation på en contract, som han med Anders Vinther, boendes i lige måde i Skanderborg lehn, oprettet haver. Lyder bl a, kiendes jeg mig ritmester Anders Vinther, oc giør vitterligt, eftersom jeg nådig har bekommet min allernådigste herres oc konges benådning på Nissumgård, så er jeg således med Michel Andersen, som samme gård nu besidder, venligen forenet, at Michel Hansen, med sin hustru selv gården skal besidde, oc svare til alle kongel mayts skatter oc pålæg, oc at give ham den årlige landgilde efter jordebogen etc.
28 august 1665.

89
Borgmester Niels Mogensen i Randers, fick confirmation på Peder Jensen kandestøbers arve contract.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanig er begierendes, vores nådig confirmation på efterfølgende købe brev, liudendes ord efter andet som følger:  Kendes jeg Peder Jensen, kandestøber, borger her udi København, oc giør hermed for alle vitterligt med dette mit åbne brev, at eftersom mig en arv, efter min sal moderbroder, hederlige oc vellærd mand sl hr Svend Hansen Åbor [Åboe], forrige Guds ords medtjener til Århus domkirke, er tilfalden, oc hans lejlighed iche så er, at han derover rejse kan, den at affordre oc annamme, da haver jeg af fri vilje, oc velberåd hue, med min hustrus fuldbyrd oc samtykke, solgt oc afhændet til ærlig velagt oc fornemme mand Niels Mogensen, rådmand j Randers, oc skriver på Dronningborg, hans hustru oc arvinger, alt hvis arv, som han med rette efter morbroderen, som eneste oc neste arving er tilfalden etc. 28 april 1665.

96
Testamente for borgmester Christen Jensen i Århus.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Christen Jensen, borgmester udi vor købstad Århus, hos os underdanig lader anholde, om vores nådige confirmation på efterfølgende forskrivelse, imellem hannem oc hans hustru Gertrud Nielsdatter, lydende ord efter andet som følger: Skriver bl a, at de ingen livsarvinger har, oc de fattige gamle folch dog med hinanden udi adskillig vidtløftighed, formedelst disse hårde fiende tider, er sammenkommen, hvilket de daglig med stor besværing må sig bekymre at afvende, på det ingen hos os af vores creditorer, skulle komme til kort, da som ingen af os på enten sider, af nogen sine venner til, slig vidtløftighed at afvende, nogen erlettelse ved at have o s v. Den efterlevende skal være fri for skifte oc deling.10 november 1665.

Anno 1666:

90
Obent bref at ingen forhindring i skifte efter Jørgen Kruse at sche.

F3tius G a v, at eftersom for os underdanig andrages, hvorledes der skal forbydes skifte oc deling efter afgangne Jørgen Kruse, førend Niels Kruses anpart af den tilfaldende arv vorder udlagt, med underdanig begiering, at ingen måtte sig understå retmæssig skifte oc deling, efter den sal mand at forbiude, eller udi nogen måde derudi forhindring at giøre, før end den dødes gield til enhver er afbetalt, da efter sådan billigt eragtes, ville vi nådig med samme skifte oc deling, efter ordentlig lands loug oc ret, uden nogen forhindring schal tilgå, forbydendes etc. Hafnia 19 november 1666.

Anno 1667:

9
Salig Jochum Torsmedes arvinger af Ålborg, om deres søstersøns lod.

F3tius G a v, at eftersom afg Jochum Torsmede, fordum indvåner j vor købstad Ålborg, hans brødre oc arvinger, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes de for år oc jamlig? siden, på skifte efter hannem, haver afsat oc til os elskelig borgemestere oc råd der sammesteds, leveret en deres søstersøns lod, som schal være uden riget, oc iche vides på hvad sted. Oc endog de siden, imidlertid både ved skrivelser oc j andre måder, schal have giort deres største flid, hannem at kunde opspørge, hafver de alligevel ingen underretning eller kundskab kundet erlange, enten hans schal være levendes eller død. Thi hafver vi, efter bemte arvingers herom underdanigst ansøgning, oc begiering, nådig bevilget oc tilladt, at de samme fraværende arvings arvelod, imellem sig må skifte oc dele etc. Hafnia 31 januar 1667.

38
Mathias Ibsen j Hobro, fik confirmation på sin forskrivelse imellem sig, og sin hustru.

F3tius G a v, at eftersom Mathias Ibsen, tolder udi vor købstad Hobro, for os underdanig haver ladet ansøge oc belgiere, vores nådige confirmation på efter forskrivelse imellem sig, oc sin hustru Anne Black, lydendes ord efter andet som følger: udi den hellige Trefoldigheds nafn - eftersom det haver behaget det nådige forsyn, os underskrevne Mathias Ibsen, oc Anne Block udi Hobro et christeligt ægteskab at sammenføye for nitten år siden, oc vi des imidlertid, alle hånde påkommende almindelige og særlige besuæringer med hinanden hafver udstanden, hvilchet den nådige Gud dog haver hiulpet os, at drage med en christelig tålmodigheds oc indbyrdes kierlighed, hans navn være evindelig æret, oc eftersom alderen, oc helbreden nu påminder os om menneskelig dødelighed, oc vi skyldig ere, af en christen kierlighed i ægteskabs pligt, at drage sorg [omsorg] for hver andre, til at forekomme, efter vores død al besværlig vidervortighed, eftersom det ej haver behaget Gud, at velsigne vores ægteskab med livs arvinger, så vil vi oc på den ringe middel, Gud os haver forlenet, ej skulle efter den enes død, ved deling adskilles oc forkortes, så den overlevende derover skulle lide nød oc fortrøck, da haver vi udi Guds frøgt oc påkaldelse, indbyrdes under os sluttet, på vores allernådigste herre og konges nådige behag, at hvilken af os den anden overlever skal oc må, sin lifs tid sidde udi uskiftet boe, ligesom vi begge levede, oc når den sidste ved døden afgår, da den beholdne boes formue, skiftes imellem begge vores arvinger efter loven. Allerunderdanigst begierendes, hans kongl af nåde, ville lade sig befalde dette at confirmere, efterdi det ingen kan være til skade, eller præjudice, ønskendes hans kongelig mayts, med det ganske kongelig huus, under Guds nådige beskærmelse, til et langvarigt oc løcheligt regimente. Actum Hobro d 26 april 1667. Konfirmeret af kongen 7 maj 1667.

99
Confirmation på en forening imellem Jørgen Juul, oc hans hustru Ellen Arnfeld.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanigst ansøges oc begieres, vores nådige confrmation på efterskrevne forening, imellem os elskelig Jørgen Juul til Aggersbøl, oc hans hustru fru Ellen Ernfeld, lydendes ord efter andet som følger, [over 4 sider]: Til rolighed at stifte oc videre ulempe at forekomme, imellem velb fru Ellen Ernfeld, efter den anledning udi afsagte domme gives, er på begge sider efterfølgende forening sluttet, som jeg Hans Juul til Stårupgård, på min  broders Jørgen Juuls, oc jeg Niels Juul til Brønsholm, på min mosters fr Ellen Arnfelds vegne, efter fuldmagt haver indgået, nemlig fr Ellen Arnfeld forundes hendes arvegods, oc hendes såvel som Jørgen Juuls part j Aggersbølgård, samt halv købe oc pantegods /: det undertaget, som forløfte hos Jørgen Rosenkrantz oc Jørgen Kruse, bemte Jørgen Juul er udlagt ved en proces taged:/ o s v over de følgende sider. 29 august 1665. Konfirmeret af kongen 31 juli 1667.

111
Jacob Lindenov, fik confirmation på sin hustrues forskrivelse.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanig ansøges oc begieres, vores nådig confirmation på efterfølgende forskrivelse, lyder bl a således: Jeg underskrevne Christence Brahe, Jacob Lindenovs til Hundslund Closter, kendes oc hermed vitterliggør, at jeg til en kærlig og christelig amindelse, hermed testamenterer oc bebrefver, min allerkæreste Jacob Lindenov, alt hvis jordegods/; nemlig Hoedgårde med alt des til oc underliggende skove etc, intet undtaget i nogen måde o s v:/. 16 august 1667.

112
Fr Elsebet Juul, fik confirmation på hvis afg fr Sophie von Taupedel, hende haver foræret.

F3tius G a v, at eftersom for os underdanig andrages, at afg fru Anne Sophie Tubald [to stavemåder], Christopher Billes til Melgård, på det yderste haver skænker oc givet fra Elsebet Juul afg Ove Juuls til Brustgård, en af os elskelig Erich Høeg til Bjørnholm? udgiven obligation som hun dog til bemte fr Elsebeth Juul, at overlevere, formedelst strax derpå følgende afgang etc. 16 august 1667.

132
Jacob Lindenov, fick konfirmation på en forskrivelse til hans hustru.

F3tius G a v, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig  haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Jacob Lindenov til Hundslunds Closter, må til en kærlig oc christelig amindelse, testamentere oc forskrive hans hustru, fru Christence Brahe, sin formue i jordegods oc løsøre etc.  22 november 1667.


Anno MDCLKVIII 1668:

5
Maren Nielsdatter, anlangende byens pålæg.

F3tius G a v, at eftersom Maren Nielsdatter j vor købstad Randers, for os underdanig haver ladet andrage oc beklage, hvorledes hun som er under formynderskab oc værgemål, af borgmestre oc råd der sammested, imod dem, udi sådan tilfald på andre steder her i riget, sædvanlig brug oc måde, j adskillige contributioner, skal sættes oc lægges, oc det højere end dennem, som af større midler ere, oc stor handel oc købmandsskab driver. Da haver vi nådig for got anset, at byde oc befale, så oc hermed byder oc befaler, os elskelig borgmestre oc råd der sammesteds, at de sådan anordning giøre, at ey anderledes udi fornevnte contributions pålæg, imod forne Maren Nielsdatter, vorder forholdet, end med andre, som under formynderskab ere, sædvanlig plejer at ske, så at hun ey skal have årsag sig derover, for os videre at beklage, derefter de vedkommendes sig underdanig haver at rette, gifvet etc. 4 januar 1668.

40
Inger afg Lauritz Fogs, fik confirmation på en contract imellem sig, og sognepræsten hr Søren Jensen Rostou i Feldballe.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanig ansøges oc begieres, vores nådig confirmation på efterskrevne contract, lydendes ord efter andet som følger: kiendes ieg Søren Jensen Rostou, uværdig Guds tiener til Feldballe oc Nødager sogne, oc hermed vitterliggiør, at jeg med nu med fri vilje oc velberåd hue, hafver giort contract med hæderlig dyderig, oc gudfrygtig matrone Inger Rasmusdatter, afg m Lauritz Nielsen Fog, forrige sognepræst her til Feldballe oc Nødager sogne, oc provst udi Sønder herred, hans efterleverske, oc haver afstået al den visse præsterente, som går af Nødager, Morup, Stabrand oc Kilstrup byer udi Nødager sogn, som hun årligen skal selv oppeberge, nyde, bruge oc beholde så længe hun lever udi sit enkesæde, undtagen landgilden af den annexgård udi Nødager, som han selv skal have årligen udj Stabrand, videre andet han skal have, bl a to ørter rug landgilde af den annexgård udi Nødager o s v.  8 november 1667. Konfirmeret af kongen 5 marts 1668.

47 oc 48
Hr Hans Schack, feltherre, bevilling på et testamente at giøre, findes i Sjællandske register. 12 marts 1768.

82 - 83
Confirmation på en contract, imellem hr Jens Printzler j Tørslev [Øster Tørslev], oc forrige præste enke sammesteds Else Pedersdatter.

F3tius G a v, at eftersom Else Pedersdatter afg Henrich Olufsens efterleverske, hos os underdanig haver ladet ansøge oc begiere, vores nådig confirmation på efterfølgende contract, lydendes ord efter andet som følger: Haver jeg underskrevne hr Jens Printzler, sognepræst til Tørslev og Dalbyover, udlovet at ville give min sal formands efterleverske, erlig dyd oc gudfrygtig matrone, Else Pedersdatter, til årlig underholdning af mit kald 8 tdr rug, 8 tdr byg 6 tdr havre og 6 gies, alt sammen så godt som han det af sine egne sognemænd kan bekomme, mere om ildebrand etc. 18 august 1666. Konfirmeret af Kongen 7 maj 1668. 

102
Niels Hansen af Grenå, confirmation på en forskrivelse.

F3tius G a v, at eftersom Niels Hansen af vor købstad Grenå, hos os underdanig haver ladet begiere, vores nådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse, imellem ham oc hans hustru Elsebeth Christensdatter, lydendes ord efter andet som følger: Eftersom den allerhøyeste gode Gud, os underskrevne Niels Hansen, oc Elsebeth Christensdatter, ingen børn udi vores ægteskab hauer med velsignet, oc som nu en hel svag tid til stunder, oc vi begge dødeligen? ser?, haver vi oprettet dette testamente, fremgår videre, at den efterlevende skal hensidde i uskiftet bo. Efter den sidstes død skal søsteren [hendes?] Anne Marie Christensdatter, som har tjent dem, oc opvartet deres hus i nogle år, skal derfor forud af boet have 100 rdr, hvis hun ikke lever efter den sidstes død, da hendes børn, dateret 14 februar 1668. Konfirmeret af Kongen 2 juni 1668.

111
Melchior Juul, confirmation på sin hustrues fr Lisbet Sophie Gersdorfs forskrivelse.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanigst ansøgt og begierendes, nådig confirmation på efterfølgende forskrivelse, lydende ord efter andet som følger: Kiendes jeg underskrevne Elisabeth Sophie Gersdorf, oc hermed vitterliggiør, at som det har behaget den allermægtigste Gud, at jeg er kommen udi den hellige ægteskab, med min hierte allerkæreste hosbond Melchior Juul, oc den kærlighed som vi tilsammen er med forbunden, erfordrer formedelst dødsfalds skyld, at efterkomme alt hvis den ene imod den anden, både medens de lever, men også efter den enes død, kan være til gode oc tjeneste etc. Hafnia 16 juni 1668.

113
Clemend Clemmendsen confirmation på en forskrivelse, imellem sig oc hustru.

F3tius G a v, at eftersom os elskelig Clemend Clemendsen, hos os underdanig har ladet ansøge oc begiere, vores nådig confirmation på efterskrevne forskrivelse, imellem hannem oc hans hustru, Kirsten Madsdatter, liuendes ord efter andet som følger - over 3 sider, dateret 12 marts 1664. Konfirmeret af kongen 17 juni 1668.

123
Fru Ellen Arnfeldt, confirmation på en forening imellem sig, oc hendes husbond Jørgen Juul.

F3tius G a v, at eftersom hos os underdanigst ansøges oc begieres, vores nådigste confirmation på efterskrevne forening, imellem os elskelig Jørgen Juul til Agersbøl oc hans hustru fru Ellen Arnfeldt, lydendes ord efter andet, bl for at forekomme et skifte, og videre ulempen imellem dem, efter den anledning udi afsagte dom, har de sluttet denne forening - over flere sider. 30 juni 1668.

148
Baltzer Gevartz von Obelitz, confirmation på sin hustrues forskrivelse.

F3tius G a v, at eftersom for os underdanig ansøges oc begieres, vores nådigste confirmation på efterskrevne forskrivning, lydendes ord efter andet, som følger: Jeg Maren Skram, Baltzer Gevartz von Obelitzes hustru, giør hermed vitterligt for alle, at eftersom jeg af Guds nådige forsiun, er indtrædet udi den hellige ægteskabs stand med erlig oc v [velbyrdige] mand Baltzer Gevartz von Obelitz til Duvendick, min hierte kiere hosbond, så formedelst den venlig oc kierlig omgængelse, hand mig allerede beuist haver, oc mig herefter beuisendes vorder, da haver jeg min kiere søster, erlig oc v jomfru, Ellen Skram Erichsdatter, oc anden næste arfuingers ja oc samtykke, undt, gifuet oc schiødt, så oc med dette mit åbne brev, under gifver oc schiøder, min k hosbond /: om Gud vil hand mig overlevendis vorder:/ min hofuedgård Rammegård, liggendes i Bøvling lehn i Ramme Sogn, med al dis tilligende etc.[Over 3 sider]. 3 august 1668.

189
Karen Jensdatter, at være hendes egen værge, så och Christen Christensen herredsfoged hende hendes arvelod at besteure.

F3tius G a v, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at afgangne Jens Eschesen, fordum boendes udi Frøgerke? i Hjerm herred, hans datter Karen Jensdatter, må være sin egen værge och selv sit gods oc middel at bestyre, dog under hendes rette laugværges tilbørlige indseende, thi anbefales Christen Christensen i Naurt [Navr]  och herredsfoged i bemte Hjerm herred, som bemte Karen Jensdatters tilfaldne arv, efter sin forældre, fik under formynderskab, at han den til hende tilbørligen strax overleverer och forskaffer etc. Hafnia 7 gbd 1668.

Anno MDCLXIX - 1669:

209
Christian Fischer, confirmation på en contract imellem sig, og sine stifbørn, anlangende deres fæderne og møderne arf, findes i Sjællandske obne breve den 3 december 1669.

Sidste sag på film M528706 - jyske registre fra Rigsarkivet.

Derefter følger register som jeg ikke anvender, idet alle sager er efterset.

Film: M528707
jyske registre

År 1681 - 1684

145
Morten Rasmussen Klog, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sig hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a], kendes og hermed vitterliggør, at eftersom jeg med min kære hustru Bodil Christensdatter, en tid lang udj ægteskab været haver, men uden livsarvinger, og han ej heller tilforn i andet ægteskab, har fået, videre om, hvis han først ved døden skulle afgå, da skal hustruen og hendes kære børn, beholde boet uskiftet, dog skal de give hans arvinger, såfremt boen da udi den velstand forbliver, som den nu findes, til en kendelse 100 rdr. 18 oktober 1681. Konfirmeret af kongen 29 oktober 1681.

Film: M460489 fra Rigsarkivet.
Jyske registre


År 1711 – 1715

95-105
Peder Nielsen Mollerup, kammer assessor og hans hustru Mette Jensdatter Låsbye bevilling på testamente at giøre.

F 4: G A W at Wi efter Woris kammer assessor os elskelig Peder Nielsen Mollerup til Westerwig i Wort land Nørre Jylland, hans på egne og hans hustrues os elskelig Mette Jensdatter Låsbyes vegne, her om giorte allerunderdanigste ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at de med fire af begge deris samfrænder og beste wenners råd ower deris howedgård bemelte Westerwig og dens tilliggende bøndergods, samt andre deris midler og formue må wed testamente, codicil eller anden deslige forskriwelses måde, således til dets conservation for deris fælles børn disponere, og derom sådan anden anordning giøre, som dennem selw got synes, og skal sådan deris sidste willie og anordning, som de i så måder i deres lewende liwe giørendes worder, efter enten eller begge deres død, af deres arwinger og samtlige wedkommende så uryggeligen og så fuldkommen holdes, lige som den her ord fra ord kunde hawe wæret indført, og af Os i alle dens ord, puncter og clausuler confirmeret og stadfæstet, hworfore Wi herudinden wil hawe dennem dispenseret fra alt hwis udi lowen og Kongelige udgangne forordninger, kunde findes herimod at stride, dog siette og tiende penge, samt ald anden Os tilkommende arwefalds rettighed i alle måder u-forkrenket. Hafnia den 15 Aug. 1711.

Film: M460492 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1726 – 1730.

Side 2 no 3:
Anders Sørensen Bay og hans hustru af Randers confirmation på deres med hinanden oprettet testamente.

Testamente mellem Anders Sørensen Bay borger og indvåner i Randers og hustru Maren Andersdatter, hans ægte hustru der har levet i ægteskab i 42 år og har avlet en søn og en datter som begge er gift for 12 a 15 år siden. 18 august 1730.

Signeret: Anders Sørensen Bay, Maren Andersdatter, til vitterlighed Jesper Lauritsen, Søren Jensen Bay. Hvis min svigerfader og moder foran haver suppliceret om er jeg Anne Nielsdatter Kragballes i Randers som forhen har haft Anders Sørensen Bays søn til ægte på mine børns vegne tilfreds og fornøjet og herhos ombedet min tiltagende laugværge Jens Nielsen Kremmer borger og handelsmand i Randers med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Randers 19 august 1730 Anne Nielsdatter Kragballe sal Søren Andersen Bays til vitterlighed Jens Nielsen Kremmer.

Hvad mine kære svigerforældre haver udi dette deres foreskrevne testamente anført og besluttet er jeg undertegnede borger og brygger her udi denne kongl residentsstad København som haver forbemelte Anders Sørensen Bays datter til egte veltilfreds og fornøjet med. København 30 august 1730 Hans Henrich Schmidt junior. Konfirmeret af Kongen Frederiksborg slot 10 november 1730.

Film: M460495 - 496 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1736 – 1739.

247
Peder Thomasen Bering af Randers, bevilling på testamente at giøre, dog at hans børn ved hans giørende deling og disposition, ey vorder fornærmet. Frederiksborg den 5 november 1738.

123
Bertel Kierulf af Husbye sogn i Riber stift. Bevilling på at giøre testamente som hand selv lyster og got synes. Gottorph slot den 20 juni 1740.

Film: M544324 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1746 – 1748.

15
Testamente.
Johannes Snell, Birkedommer ved det Skanderborgske rytterdistricts birketing og hustrue, confirmation på deres med hinanden oprettede forskrivelse.

F5tus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, som følger: Da vi undertegnede Johannes Snell, birkedommer i det Skanderborgske district og hustrue Ellen Marie Sommer, haver levet tilsammen i et fornøyelig og kiærligt ægteskab, og imidlertid ikke avlet livsarvinger tilsammen, det og ikke heller er venteligt, at den gode Gud os herefter dermed velsigne, vi og ikke veed når, eller hvor snart den gode Gud behager at kalde een af os; Så imedens den nådige Gud endnu forlener liv, helbred og sund fornuft, og på det den længst levende af os ikke, når den anden ved døden var bortkaldet, skulle formedelst vores arvingers tiltrædelse i sin alderdom, savne noget af vore ringe og fattige midler til sin underholdelse og subsistence helst det lidet vi  ere ejende er samlet/:Næst Guds milde velsignelse, ved vores egen flid og sparsommelighed, haver vi i den hellig trefoldigheds navn og på deres Kongl Mayts vores allernådigste Konges og herres allernådigste behag og confirmation, ved dette vores testamente villet have os forbeholden uden vore arvingers prætension, eller tiltale i nogen måde, at den af os, som overlever den anden skal beholde og forestå vores fulde boe og midler og samme at være rådig, ligesom den selv lyster og til sit eget gavn for bæst og tienligst eragter, uden noget til den afdødes arvinger i nogen måde at svare, og om Gud giver os i sinde, medens vi begge er i live, eller den længstlevende, efter den andens død at dispensere, anderledes over vore ringe midler og effecter, i hensigt til Kirker, Skoler eller anden Gudelig brug, eller og om vi finder christeligt og billigt, at ville forunde og tillægge een eller flere af vore arvinger meere eller mindre end de andre efter vor død, da skal det instrument, som vi enten begge medens vi lever eller den længstlevende derom forfatter, og skal findes efter os, når Gud har behaget at bortkalde os, som vores sidste villie ansees så kraftig og gyldig, at ingen derpå eller derimod i nogen måde skal kunne have noget at tale, men vore arvinger dermed i alle optænkelige måder skal være fornøyet og ey have magt eller være berettiget, at  påståe eller fordre videre arv end sådan begge vores, eller og den længstlevendes sidste villie tilholder; Dette vores testamente, som vi i allerdybeste underdanighed beder og anholder om, at vores Kongl Mayts allernådigst ville behage at confirmere og stadfæste, vi med egne hænder haver undertegnet og vores sædvanlig zigneter hostrykt, samt venlig ombedet Mons Christen Gundorph, fuldmægtig hos hr Conference råd von Woyda og Niels Saxs fuldmægtig på Skanderborg amtstue, dette med os til vitterlighed, at underskrive og forsegle.
Datum Høver den 14 juli 1746. I Snell [LS] Ellen Marie Sommer [LS].

Til vitterlighed efter begiering, Chr Gundorph [LS] N. Saks [LS].

Da såfremt fornævnte Johannes Snell, birkedommer ved vores Skanderborgske rytter districts birketing og hans hustrue Ellen Maria Sommer, sig ingen livs arvinger på enten af siderne efterlader, ville vi bemelte forskrivelse udi alle dens ord, clausuler og puncter, såsom den heroven er indført findes, allerunderdanigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmerer og stadfæster; Dog siete og tiende penge samt ald anden os tilkommende arvefalds rettighed i alle måder uforkrænket; Men såfremt supplicanterne oprette nogen nye disposition, da skal de derpå anholde, om vores allernådigste confirmation. Forbydendes etc.  Frederiksborg den 19 august 1746.

218 side 242b
Testamente.
Hans Johansen Schultz og hustrue af Horsens confirmation på deres oprettede forskrivelse.

Bevilger og tillader, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og  begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger:
Som ieg underskrevne Hans Johansen Schultz, borger og indvåner udi Horsens, på nogen tid haver været udi ægteskab med Mette Jensdatter Hofmarck, salig Christian Schovs, forrige billedhugger her ibdm, hans efterladte enke og ingen livsarvinger på enten af siderne haver, altså af den oprigtig huldskab og kierlighed vi hinanden ere forbundne, haver vi med hverandre overlagt dette testamente på deres kongelig mayestets allernådigste approbation at forfatte hvorledes der, når en af os ved døden afgår, da med vores ringe formue skal forholdes etc. Jægersborg den 22 september 1747.

218b
Karen Rigels ? afg Thomas Pedersens efterleverske af Ringkiøbing, testamentes confirmation. Jægersborg slot den 22 september 1747. Indlægget findes under Fynske åbne breve under samme dato.

304
Sognepræst hr Frantz Christopher Vogelius og hustrue af Jylland, confirmation på deres med hinanden oprettede forskrivelse.

F5tus G a v, at vi, eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet således, da den almægtige Gud ved et kierligt ægteskab haver sammenføjet os underskrevne Frands Christopher Vogelius og Cathrine Henrichsdatter Klein, så efterdi døden er os alle vis, mens tiden og stunden uvis, har vi begge med hinanden således sluttet og aftalt, at dersom den nådige Gud skulle behage uden livsarving, at bortkalde den ene fra den anden i dette syndige liv, da ville vi, at den som i så måder den andens liv overlever, skal, når ald bevislig gield er afbetalt, beholde for sig selv alt, hvis som tilovers bliver, i hvad måde det end have kand, og det uden nogen forsegling, registrering og vurdering, skifte og deling i nogen måder, dog på hans kongelig Majts allernådigste behag og confirmation, den vi og udi allerdybeste underdanighed forhåber at erlange etc. Understed præstegård den 26 september 1748.
Signeret og til vitterlighed S Meyer (LS) Henrich Madsen (LS).
Confirmeret af kongen, Christiansborg slot den 27 december 1748.

Film: M544325 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1749 – 1751.

46
Testamente.
Maren Jensdatter Müller afg byfoged Oluf Andersens af Århus, bevilling på testamente at gøre.

F5tus G a v, at eftersom Maren Jensdatter Müller, forrige byfoged i vor kiøbstad Århus afg Oluf Andersen hans efterleverske, for os allerunderdanigst haver anholdet, at siden hun ligesom hidindtil nu på 19de år, fremdeles agter at forblive i enkestand, og bemelte hendes afgangne mands udarvinger, såsom de ingen livsarvinger skal have haft tilsammen, skal være bleven fornøyede for den arv som den efter hannem kunne tilfalde, hvorfor de og for mange år siden skal have givet hende afkald, vi da allernådigst ville forunde hende facultatom testatadi således, at hun i levende live kunne disponere, og ved sidste villige [vilje] determinere, hvorledes hun vil have hendes efterladende middel delt imellem hendes  arvinger. Kongen bevilger det ansøgte. Christiansborg den 19 februar 1751.

50
Christen Nielsen Ørsnes og hustrue, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ålborg og hustru Johanne Maria Jensdatter deres eneste søn for kort tid siden ved døden er afgangen, bevilling [her fra overstreget - for den længstlevende at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder] på testamente at giøre. Christiansborg 20 februar 1750.

Film M 544327 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1756 – 1758.

267 side 518b
Del af en sag hvor omtales et testamente, samt navnene Christen Erichsen Lunøe og Simon Brøtzleuf begge indvånere i Ålborg.
16 juli 1756.

Film M 544329 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1762 – 1765.

88
Testamente.
Lars Jensen, confirmation på en af ham oprettet fledsførings contract.

F5tus G a v: At eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterfølgende fledsførings contract og forskrivelse, lydendes ord efter andet således: I den hellige trefoldigheds navn haver jeg undertegnede Lars Jensen, skrædder i Tåstrup by, Harlev sogn, Skanderborg amt, efterskrevne min sidste villie forfattet i allerunderdanigst forventning, hans kongelig majestæt, min allernådigste arve herre og konges allernådigst confirmation. Skriver, at han nu er 80 år gammel, og ved min egen slæb og sparsomhed i mine yngre år haver lagt mig lidet til bedste, men nu ey mere, eller i nogle år har kunnet fortiene etc. For at sikre sig ophold i sine sidste år, har han besluttet at testamentere sin svoger Jens Nielsen, rytterbonde i Harlev, hvor han nu i over 6 år, uden vederlag har haft sit ophold, hvad lidet han ved sin død kunne efterlade mig, imod at han efter den oprettede contract, herefter som hidindtil forsyner ham med underholdning, huusværelse etc. [Brevet over 2 sider). Christiansborg slot den 2 april 1762.

285
Testamente.
Cammer råd og regimentskriver Niels Moldrup, facultas testandi.

Bevilger og tillader, at os elskelig Niels Moldrup, vores cammer råd og regimentskriver over vores Skanderborgske rytter district, der for os har andraget, at han siden hans afgangen frues død, har bortgiftet deres fælles tvende døttre, hvoraf den ældste ved døden er afgangen og har efterladt sig en søn, så at han ikke haver flere arvinger end hans datter Edel Helene Moldrup, i ægteskab med os elskelige Friderich Schinckel, landsdommer i vort land Nørre Jylland, og bemelte hans afdøde datters søn Niels Steensen, avlet i ægteskab med os elskelig cancelli råd Steen Steensen, for hvilke hans arvinger han haver al faderlig kiærlighed. Men på det at hans bo ikke ved hans dødelige afgange skulle besværes og vidtløftig giøres, ved ordentlig skiftes holdelse af indkaldende rettens middel, og da hands arvinger ofte har anmodet ham, at han vil se dette forekommet, ønsker han ved et testamente at ordne dette etc, hvilket Kongen bevilger. Fredensborg den 15 oktober 1762.

Film M 549033 fra Rigsarkivet
J
yske registre.

År 1773 - 1775.

24
Karen afgangne Niels Andersens efterleverske, confirmation på hendes oprettede fledførings contract.

C7 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract, lydende ord efter andet.

Da dend store forsyns herre efter nogle års ægteskab, har behaget at sætte mig undertegnede Karen, afg Niels Andersen af Harknag Ballum, der sammested beboer 1/2 kåd eller 6 fag hus på grevskabet Schackenborg, under Ballum birk i Ribe stift, ei alene i en langvarig enkestand, med en eeneste livsarving navnlig Margaretha, men endog i min høie alderdom, efter at hun for kort tid siden havde indladt sig i ægteskab med en søfarende person, navnlig Hans Jensen er nylig uden livsarvinger bortdød; Så har ieg desformelst hermed villet bekiendtgøre/: både i betragtning af de med alderen daglig allerede befundne svagheder, der ei tillader mig at være eenlig og uden hielp, såvel som og i det håb, frem for nu, at bekomme en fornøieligere levnets ophold på mine sidste dage:/ hvorledes ieg af velberåd hu, med min antagne laugværge Christen Andersen, hans villie og samtykke, er sindet og resolveret, at overlade al det mig tilhører, og ieg ellers ved døden kunne efterlade, til bemte min datters mand Hans Jensen, samt ham til min eneste og fulde arving alene at udvælge, og derfor efter god overleggelse og samtale med hinanden besluttet at oprette sådan contract, eller forening imellem os, som følger: 1) Overlader og afhænder ieg Karen, afg Niels Andersens af Harknag Ballum, med forbenævnte min laug værges consence, fra mig og mine arvinger til ovenbemte Hans Jensen og sine arvinger eller efterkommere, mit iboende hus, og deri befindende boeskab og formue, hvorunder forståes både ind og udgield, såvel som hvad ellers ved min dødelig afgang måtte være i behold, enten af penge eller klæder, intet udntagen eller forbeholden i nogen måder, af hvad navn mævnes kan, således at oftbemte Hans Jensen nu straxen må antage det, og giøre samme for sig og efterkommere så nyttig og gavnlig, som de best ved og kan; Derimod 2) Tilforpligter ieg mig Hans Jensen for mig og stedets efterkommere, at forsyne bemte min kiere svigermoder Karen, afg Niels Andersens, med føde og klæde, røgte, pleie, tieneste og al god tilsyn, såvel i sunde, som særdeles i sygdoms dage, ligesom ieg det selv nyder og får, og det så got og forsvarligt, som vedkommende i fremtiden for Gud og øvrigheden vil ståe til ansvar. Iligemåde om hun er det begierende at drage på aftægt, og være for sig selv, skal de skaffe hende et kammer med åben kakkelovn i, en god seng, foruden ild og lys, item 15 rdr i penge hvert år, samt behøvende opvartning med al anden fornødenhed, til hendes rolighed og magelighed i fremtiden, og når hun engang ved døden afgår, da at forskaffe hende en sømmelig og hæderlig jordefærd og begravelse, ligesom almindelig er; Endelig declarerer ieg Karen, afg Niels Andersen med laugværge, at ieg denne transact af fri villie i kierlighed, og efter eget forlangende haver indgået og sluttet, derfor ieg aldrig derimod vil lade agere, men meget mere frasige mig alle rettens velgierninger, indvendinger og udflugter, det være sig hvad navn det haver, og kan vorde optænkt, men i kraftigste måder forbinder ieg mig at holde det som er indgået, og vil derhos, at andre mine arvinger, aldeles intet herimod skal have at indvende, eller på arv efter mig at fordre den mindste pretension, men at min kiere sviger søn Hans Jensen, og sine arvinger eller efterkommere, alene skal nyde, eie og beholde al min efterladenskab, for deres mod mig beviste pleie og tieneste. Ligeledes forbinder ieg mig Hans Jensen for mig og efterkommere på stedet sub obstagio et hypotheca bonorum, at holde og efterleve denne contract i alle sine puncter og clausuler, intet undtagen. Til stadfæstelse haver vi på begge sider samme, i underskrevne gode mænds og vidners nærværelse, deels med ført hånd, dels egenhændig underskreven og forseglet, og derhos ombedet stedets birkedommer sligt in majorem fidem at bestyrke. Thi udbeder overdrageren, såvel som antageren sig /;dog på den sidstes bekostning:/ allerunderdanigst deres kongelig mayts allernådigste confirmation herover. Datum Harknag Ballum d 10 februar 1773.

Karen K N K Niels kones 3de navne bogstaver. Som lavværge for enken Christen Andersen. Hans Jensen.

At forestående af vedkommende er indgået og underskrevet ved fuldkommen fornuft og forstand i vores hos - og overværelse, sligt vorder hermed af os bekræftet. Actum ut supra Peder Thomsen (L S). Hans Sørensen (L S). Niels Andersen (L S ).

Da såfremt fornævnte Karen, afg Niels Andersen efterleverske af Harknag Ballum under grevskabet Schackenborg i vort land Nørre Jylland, sig ingen livsarvinger efterlader, ville vi bemte fledførings contract i alle dens ord clausuler og puncter, så som den heroven indført findes, allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmere og stadfæste, dog 6te og 10de penge, samt al anden os tilkommende arvefalds rettighed i alle måder uforkrænket. Forbydendes etc. Christiansborg den 19 marts 1773. Ad Mandatum.

250
Confirmation på en imellem brigadier Vilhelm Halling, og justitz råd de Lindenpalm på hans datters vegne indgået contract.

C7 G a v, at eftersom for os allernådigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne, os elskelig Vilhelm Halling, vores brigadier og og Jørgen Hvas de Lindenpalm, vores justitzråd, på egne og datters jomfru Christine de Lindenpalms vegne, indgåede ægtepagt og contract lydende som følger. I den hellige trefoldigheds navn have vi underskrevne, ieg brigadier Vilhelm Halling, og ieg justitz råd Jørgen Hvas de Lindenpalm, i anledning af den ægteskabs forening som er indgået og sluttet imellem mig, brigadier Halling og velb frøken Christine de Lindenpalm, indgået og sluttet følgende contract. Thirsbecks fri hovedgård med bygninger save-brug?, underliggende afbyggere, møller, jordegods, tiender med al dertil hørende herlighed og rettighed, ligesom ieg det eier uden al restance af kongelige contributioner, men med al restance til mig indtil mai 1774, alt efter den in duplo forfattede, og af os begge underskreven og forseglet jordebog, som indeholder Thirsbecks hovedgårds taxt, overlader ieg Lindenpalm, den 1ste maj 1774, og da afstår og indrømmer til hr brigadieren med sin kiereste min elskeligste og eneste datter Christine de Lindenpalm til fri brug og bestandig eiendom etc. Christiansborg den 24 september 1773.

298
Jens Munch og hustru, confirmation på en fledførings contract.

C7 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt, vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract, lydende som følger: Vi underskrevne Jens Munk, og hustru Karen Christensdatter, giøre vitterligt, at da vi begge af vores arvinger og de umyndiges værger, ere under 29 april 1767 forsynet med sådant afkald og skriftlig tilståelse af dem, at de efter os intet agter at arve af den ringe efterladenskab efter os, når  Gud engang behager at bortkalde os, men at vi, som gamle folk, der behøver hielp og tilsyn i vores alderdom, hvilke de ei kan bevise os, må antage hvem vi bedst synes, at se os til gode, og at denne da skulle, og måtte beholde, hvad vi efterlader os, når vi på en efter vor stand [er] sømmelig begravne og vores retmæssige gield betalt, alt efter bemte afkalds nærmere lydende o s v.  Så da vi mærke alderdommen mere og mere, med skrøbelighed at tiltage, have vi i Guds navn besluttet at antage, og hermed antager Thomas Larsen Munk, borger her i byen, som vi bedst kiender af sind og gemyt, som af os selv er opdragen, og altid har bevist os tilbørlig lydighed, til at være den, som i vores alderdom have troe og tillid til, og derfor indgive os til ham i følge lovens 5-1-9 på sådanne vilkår [nærmere angivet]. Således have vi på begge sider indgået denne contract, under bekræftelse med vores hænders og signeter, så og ombedet sr Christen Schårup og Mads Thusgård, med os til vitterlighed at underskrive og forsegle. Ligesom og denne contract efter loven, skal vorde tinglyst. Thisted den 5 juni 1769. J E Munk (LS) Karen Christensdatter (LS) T Larsen (LS) Ingeborg Christensdatter (LS) til vitterlighed  E S Skårup (LS) M Tjomsgård (LS).

Da såfremt Jens Munk. og Karen Christensdatter af Thisted, sig ingen livsarvinger på nogen af siderne efterlade, ville vi forskrevne fledførings contract i alle dens ord, calusuler og puncter have confirmeret og stadfæstet. 19 november 1773.

Film M 549034 fra Rigsarkivet
J
yske registre.

År 1775 - 1776.

346
Peder Sørensen Holme, fledførings contract.

C7mus Giøre alle vitterligt, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract lydendes ord efter andet som følger: Udi  den hellige trefoldigheds navn og på hans Kongelige Majts forventende allernådigste approbation haver jeg underskrevne Peder Sørensen Holm af Århus med fri villie og velberåd hue oprettet følgende testamente. At da jeg nu er bleven alders og ingen livs arvinger haver, ej heller videre at indlade mig i ægteskab, men for min øvrige leve tid behøver pleie og tilsyn, hvortil min liden formue af nogle hundrede rigsdaler, som jeg i min ungdom haver tient og lovlig erhvervet [ej] kunde vorde tilstrækkelig, om det behager Gud jeg skal leve længe, særdeles om mig skulle påfalde sygdom og andre ved alderdommen følgende skrøbeligheder, så haver jeg anmodet velædle hr rådmand og hospitalsforstander Niels Rohde i Århus i anledning af den bekiendtskab jeg har til ham og kiæreste i hvis familie jeg og har tient, at tage mig i deres hus, og forsyne mig så længe jeg lever med fornøden klæde og føde, huusværelse, lys og varme, samt når jeg ved døden afgår besørge mig christelig og sømmelig begravet, hvortil han skriftlig har forbundet sig og arvinger.  Thi skal velbemeldte hr Rådmand Rohde hans hustrue og arvinger ved min dødelige afgange, enten den sker om kort eller lang tid, alene arve alt hvis jeg mig efterlader og uden nogen registrering og vurdering  af rettens middel nyde og beholde samme etc. over 2 sider. Med forbehold for mulige livsarvinger confirmerer kongen contracten. 15 december 1775.

52
Søren Olufsen, testamentes confirmation.

C7mus G a v at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydende ord efter andet som følger: I betragtning af den nådige Guds faderlige forsyn og godhed imod mig undertegnede Søren Olufsen, logerende hos Rasmus Michelsen, gårdmand udi Fløjstrup by i Malling sogn og Havreballegårds amt under Århus stift, idet han ey alene til denne dag udi mit alders 68 år har lovet mig det nødtørftige ophold men endog har velsignet mig således, at ieg næst Guds beskiærmelse ved min dødelige afgang kan efterlade mig noget skikkeligt efter min stand som mine arvinger ikke behøve, haver jeg som er i ugift stand og ingen livs arvinger efterlader, udi Guds navn med velberåd hue og overlæg besluttet herved at  udnævne min husvært Rasmus Michelsen boende udi Fløjstrup til min nærmeste og eneste arving, efter min dødelige afgang, så at han uden rettens middels forseigling, registrering eller vurdering, skal efter min død tiltræde alt hvad ieg da måtte være ejende med hvad navn nævnes kan, intet undtagen som sin fuldkomne eiendom, men om bemelte Rasmus Michelsen, førend ieg skulle ved døden afgå, da skal hans børn træde i deres faders sted og arve alt hvad ieg måtte være eiende, dog således at døtrene skulle tage lige arv med sønnerne, hvorimod Rasmus Michelsen eller hans børn skal være pligtige at betale ald den gæld ieg bevislig måtte være i, såvel som og besørge mit legeme et skikkelig og anstændig begravelse, på hvilket testamente deres kongelig majestæt min allernådigste arve konges og herres allernådigste confirmation begierer.  Til bekræftelse haver ieg mit testamente egenhændig underskrevet og forseglet udi overværelse af velædle hr Ancher Secher til Kærbygård og byfogeden Claus Trane udi Århus som ieg haver formået med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle. Århus den 9 januar 1776. Søren Olefsen (LS)  At dette af testator egenhændig er underskrevet udi vores påsyn og af ham erklæret at være hans villie og beslutning attesterer vi som vitterligheds mænd. Århus ut supra A J Secher (LS) C Trane (LS). Videre påskrift hvoraf fremgår at kongen confirmerer og stadfæster testamentet.
23 februar 1776.

175
Jens Pedersen og hustru af Flade, fledførings contract.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract, lydendes ord til andet som følger: Kiendes jeg underskrevne Jens Pedersen bondemand, boende udi Flade på Morsø, tilligemed min kiære hustrue Maren Nielsdatter, og hermed vitterlig giør, at da vi for alderdom og svagheds skyld, ser at vi ikke vel kunne forestå vores her i Flade fæstehavende gård af hvilken bonden Hans Sørensen her sammesteds er eier og hosbond, så haver for to år siden afstået og opladt gården til en skikkelig und karl Niels Sørensen, som samme nu har i fæste og beboer, og hvem vi siden hans 5te år haver opfødt og opdraget som vor egen søn, da vi ingen børn har havt eller haver, overlader de til ham på nærmere angivne betingelser deres ejende etc. Konfirmeret af kongen den 10 maj 1776.

218
Niels Nielsen og hustru, fledførings contract.

C7mus G av at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på efterskrevne fledførings contract, lydende ord efter andet således: Da vi underskrevne ægte personer, nemlig Niels Nielsen og Mette Nielsdatter i Randerup bye og sogn, Løve herred under Riberhus amt, formedelst tiltagende alderdom og svaghed ikke længere er i stand til at forsyne os selv med det nødtørftige af klæder og føde, så haver vi med frie villie og velberåd hue dags dato formået Ocke Andersen i Medolden på grevskabet Schackenborg, med os at indgå følgende contract. Fremgår videre i den lange tekst, at Ocke Andersen strax antager sig deres iboende og tilhørende hus i Randerup, modtager alle deres midler og effecter, hvorimod han skal være forpligtet at betale deres bortskyldige gield, og strax tage dem til sig i sit iboende hus og så længe de lever forsyne dem med forsvarlig, skikkelig og anstændig klæde og føde, tilsyn o s v. Mere om hvorledes de skal bo etc. 7 juni 1776.

Side 848b - 463
Christian Bogvad, testamentes confirmation.

Testamente for ægtefolkene forpagter på Trudsholm pr Mariager og Frederich Beathe Spleth, som i nogle år har levet i er kiærligt ægteskab med hverandre, og ey i den tid med nogen børn af Herren er bleven velsignet o s v. Christiansborg den 27 december 1776.

Film M 548123 fra Rigsarkivet
J
yske registre.

År 1790 - 1792.

259 - side 458.
Jørgen Mørch og hustru Else Cathrine Larsdatter af Visby sogn i Ålborg stift Vestervig amt, testamente. 3 juni 1791.

260
Else Helsted hr Holger Klagenbergs hustru, sognepræst for Nørre Omme og Brejninge menigheder. Hun der nu er 47 år gammel er meget svagelig, følgelig ingen børn selv får, men har ved ægteskabet med ham antaget hans børn,
testamente. 3 juni 1791.

261
Cornelius Korre og hustru testamentes confirmation. Matros Cornelius Korre der nu ved døden skal være afgangen på Rømø og hans hustru Cornelia Santweyk, for notarius i Amsterdam den 16 oktober 1785 i det Hollandske sprog oprettede testamente. Ingen livsarvinger. 
3 juni 1791.

273
Borger Jens Hansen Løkstrup og hustru Mette Simonsdatter af vor købstad Viborg, ingen livsarvinger,
testamente. 10 juni 1791.

280
Else Andersdatter Glerup, afg hr Anders Jørgensen Bergh, sognepræst i Vrå, Em og Serreslev i Ålborg stift, hans efterleverske, facultotem testamente. 17 juni 1791.

281
Erich Nielsen Nordkier og hustru Karen Jensdatter i Sundby sogn under Ålborg stift,
testamente. 17 juni 1791.

282
Magdalene og Margrethe Sophie Hauch, af Attrup gård i Ålborghus amt,
testamente. 17 juni 1792.

288
Christen Poulsen Marck og hustru Anne Johanne Pedersdatter Dahl, boende på Meld Mølle under Rammegård gods i Bøvling amt. Ingen livsarvinger,
testamente. 24 juni 1791.

289
Conferentzråd Barthol Hauch.
Amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig klosters amter,
testamente. 24 juni 1792.

290
Søren Feveile, af vor købstad Ringkøbing,
testamente. 24 juni 1791.

291
Agent Christopher Qvist og hustru Inger Jelstrup af Ålborg,ingen livsarvinger,
testamente. 24 juni 1791.

298
Karen Pedersdatter afg Søren Rasmussen efterleverske. Enke efter fæstebonden Søren Rasmussen af Trige sogn under Århus stift,
testamente. 1 juli 1791.

299
Afg Cathrine Poulsdatter, af Vivild sogn under Calø amt, mundtlig tilkendegivet og bekræftet ved tingsvidne.
1 juli 1791.

300
Marie Elisabeth Kahlen,
af Fuglslev i Århus stift,testamente. 1 juli 1792.

311
Hr Friderich Christian Håslund, forrige sognepræst for Hornum menighed i Viborg stift,  og hustru Charlotte Lovise Vilhelmine Milling,
testamente. 8 juli 1791.

312
Hr Jens Bang, sognepræst for Dejbjerg og Hanning menigheder i Ribe stift og hustru Anne Hedevig Holm, ingen børn. 8 juli 1791.

313
Niels Christensen, og hustru Anne Christensdatter af Kollerup by i Ålborg stift, fæstebønder under Todbøl i Thy,
testamente. 8 juli 1792.

314
Christen Andreas Thykier og hustru Christiane Kruuse af købstaden Horsens, ingen livsarvinger,
testamente. 8 juli 1791.

329
Ide Falch afg Mads Årgabs efterleverske, af købstaden Ringkøbing. Hun skal nu ved døden være afgået uden livsarvinger,
testamente. 1
5 juli 1791.

330
Chirurgi Carl Friderich Reuter, c
hirurgus udi Ålborg. Har aldrig været gift, men har en gammel og skrøbelig søster Christiane Marie Reuter, som har haft ophold hos ham og venner, i hans hus i en hel hob år. Har også i en del år, haft en skikkelig pige Mette Sophie Klingenberg,testamente. 15 juli 1791.

340
Peder Jensen Møller og hustru Maren Madsdatter af Randers,
testamente. 22 juli 1791.

341
Jens Hansen Lassen og hustru Johanne Pedersdatter af Nordby sogn på Fanø,
testamente. 22 juli 1792.

342
Sixtus Spentrup og hustru Mette Jørgensdatter Brønlund af Ålborg,
testamente. 22 juli 1792.

343
Jens Rasmussen Skrædder, husmand og hustru Dorthea Nielsdatter, bønderfolk af Toustrup i Århus stift, ingen livsarvinger,
testamente.
22 juli 1791.

344
Procurator Friderich Winterberg Overgård og hustru  Caroline Sophie Ermandinger af Holstebro, ngen livsarvinger, testamente.
22 juli 1791.

345
Peder Andersen, værtshusholder og hustru Inger Christensdatter af vor stabelstad Fredericia, testamente. 
2 juli 1791.

346
Christen Pedersen og hustru Anne Madsdatter af Hurup sogn under Ålborg stift, ingen livsarvinger, testamente. 22 juli 1791.

347
Jens Christensen og hustru Karen Christensdatter af Hurup sogn i Vestervig amt, i 35 års ægteskab,  ingen livsarvinger, testamente.

22 juli 1791.

355
Niels Erichsen og hustru
Mette Jensdatter af Gammelsogn på Holmsland under Bøvling amt, ingen livsarvinger, testamente.
29 juli 1791.

356
Anthony Pedersen og hustru Anne Andersdatter, bønderfolk i Skanderborghus i Humlum sogn, Skanderborg herred [ok iflg Trap] i Bøvling amt, testamente. 29 juli 1791.

357
Søren Jensen, husmand og hustru hustru Maren Jacobsdatter af Rejsby, Ballum i Ribe stift, ingen livsarvinger, testamente. 29 juli 1791.

358
Morten Christensen, selvejer, og hustru Zidsel Pedersdatter af Kræm [Skræm?] sogn i Ålborg stift, testamente. 29 juli 1791.

359
Købmand Niels Ole Gylding og hustru, Marthe Olufsdatter Broberg af Horsens i Århus stift, testamente. 29 juli 1791.

360
Hr Søren Bregenholm, sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og  Malle menigheder, samt provst over Gislum herred i Viborg stift, og hustru Else Marie Sinding, testamente. 29 juli 1791.

374
Niels Eskesen og hustru Karen Nielsdatter, fæstebønder af Malling sogn i Århus stift, ingen livsarvinger, testamente. 5 august 1791.

375
Marie Pedersdatter, bonden Peder Christensen Halds hustru af Sevel sogn i Ribe stift, på et sted 7 skp hartkorn, testamente. 5 august 1791.

384
Thomas Nielsen og hustru Bodil Sørensdatter af Brabrand sogn under Havreballegårds amt, testamente. 12 august 1791.

385
Christen Pedersen og hustru Anne Pedersdatter, selvejer bønderfolk i Ullerup by, Aggersborg sogn i Øster hanherred. 12 august 1791.

386
Christen Emmersen og hustru, Karen Madsdatter af Tårs sogn i Vendsyssel, boende på Linderumsgårds gods i Tårs sogn, testamente.
12 august 1792.

387
Giertrud Meyer, afg farver Brandts enke og børn, af Horsens med 4 børn, Hans Peter Brandt, Christian Brandt, Andreas Brandt og Nelle Maria Brandt, som alle ere avlede i et eneste ægteskab med hendes afgangne mand. Nævner en søn og broder Jørgen Meyer Brandt, der har fået sin fædrene og mødrene arv, men også efter den i hof og stadsretten indleverede revers på alle boets rede penge som var 3991 rdr, de har indset, at denne deres ulykkelige søn og broder, i sin tid ville end og forøde alt, hvad han ved deres død måtte tilholde, derfor testamente. 12 august 1791.

388
Hr Christian Albrecht Copmann, sognepræst for Sønderup og Suldrup menigheder i Viborg stift, og hustru Birgitte Dorthea Colstrup, testamente. 12 august 1791.

397
Johan Christian Weber, tømmermand og hustru Anne Kirstine Holme af Ringkøbing, ingen livsarvinger,testamente. 19 august 1791.

408
Hans Frandsen og hustru, og hustru Ellen Rasmusdatter, bønderfolk der beboer et selvejer sted af hartkorn 1 tdr 6 skp 3 fc 2 1/2 alb, af Gredsted by i Jernved sogn under Ribe stift, testamente. 26 august 1791.

409
Degnen Niels Ursin Milling, degn til Nørholm menighed og Restrup Capel i Viborg stift, og hans nu ved døden afgangne hustru, Johanne Lorentze Helbech, ingen livsarvinger,
testamente. 26 august 1791.

410
Christen Jensen, hattemager og hustru, og hustru Eleonora Tygesdatter af vor stabelstad Fredericia, testamente. 26 august 1791.

420
Jens Christensen, husmand, og hustru Karen Pedersdatter af Trige sogn i Århus stift. Begge til huse hos fæstebonden Søren Kasted i en udflyttet gård, Molsgård kaldet i Århus stift, ingen livsarvinger, testamente. 2 september 1791.

421
Elisabeth Maria, afgangne Erich Bendsen Hulds efterleverske, af Randers, testamente. 2 september 1791.

422
Christen Larsen Windelboe, og hustru Ellen Nielsdatter, bønderfolk af  Sennels sogn i Ålborg stift, testamente. 2 september 1792.

423
Peder Sørensen, og hustru Barbara Pedersdatter, af Kolt sogn under Havreballegårds amt, testamente. 2 september 1791.

424
Lorentz Wogens, og hustru Ellen Lorentzen af Uttersum på Vesterlands Føhr, testamente. 2 september 1791.

436
Mogens Michelsen Siveborg, og hustru Anne Cathrine Jensdatter af vor købstad Ribe, testamente. 9 september 1791.

437
Hans Hansen Koltoft, af Fabe? sogn under Ribe stift. Jeg underskrevne Hans Hansen Koltoft af Obbekær udi Fohl [Obbekær i Fole?] sogn nu 60 år gammel og svagelig, der ikke været gift. Nævner hans 3 afgangne brødre Andreas Hansen Koltoft, Jørgen Jensen og Hans Jensen alle under Fohl [Fole?] sogn deres børn, desuden søstersøn Hans Jørgensen i Obbekær, og ellers hans fader Hans Jørgensen. 9 september 1791.

438
Niels Christensen, og hustru hustru Maren Madsdatter, bønderfolk af Sønder Omme sogn, ingen livsarvinger, testamente. 9 september 1791.

439
Afgangne Anna Catharine Sørensdatter Bang, af Alling Mølle i Århus stift, tingsvidne af 4 april d a, testamente. 9 september 1791.

455
Controlleur Knud Christian Kragh, og hustru Anna Jensdatter Mørch af Århus, ingen livsarvinger, testamente. 16 september 1791.

471
Skipper Niels Jensen Toft, skipper og borger i Århus, og hustru Ester Michelsdatter Fogh, ingen livsarvinger, testamente. 23 september 1791.

472
Ferdinant Ulrich Friderich Treu, s
ognepræst for Hodde og Tistrup menigheder, og hustru Inre Maria Langballe, testamente.
23 september 1791.

473
Lars Jensen Smith samt Anne Andersdatter Thuren og Maren Nielsdatter, testamente.  Alle af øen Læsø under Viborg stift, som er hinanden beslægtede i 2den grad, søskende børn. 23 september 1791.

482
Catharina Casparina Fåborg, af vor købstad Ebeltoft, ingen livsarvinger, testamente. 30 september 1791.

483
Niels Knudsen, og hustru Else Madsdatter af Øster Mejlsted i Tolstrup sogn i Ålborg stift i Vendsyssel, ingen livsarvinger, testamente.
30 september 1791.

493
Afgangne Peder Lauritzen, selvejer, og hustru Maren Jørgensdatter af Eltang sogn under Coldinghus amt. Nævnes bl a hendes søster, Kirsten Pedersdatter, den mindste søster Karen Pedersdatter, begge af Strandhuse, testamente. 7 oktober 1791.

494
Christen Jensen, og hustru Anna Simonsdatter borger i Ringkøbing, testamente. 7 oktober 1791.

495
Niels Iversen Esbierg, og hustru Dorthe Pedersdatter af Nordby sogn på Fanø under Ribe stift, testamente. 7 oktober 1791.

496
Ole Jacobsen, borger og indvåner i Århus, testamente af kærlighed til sin kone Edel Sørensdatter. 7 oktober 1791.

497
Jacob Colstrup, og hustru Else Kieldgård af Ålegård [Skræm sogn] under Ålborghus amt. Forpagter på Ålegård udi Øster Hanherred, testamente. 7 oktober 1792.

498
Dinnes Mammen, af vor købstad Randers, testamente, i fald han ikke overlever sine 2 døttre. 7 oktober 1791.

506
Rasmus Jørgensen og hustru, Bodil Mortensdatter af Højer sogn under grevskabet Schackenborg. Kådnerfolk på Schackenborgs grund i Højer, testamente. 14 oktober 1791.

507
Niels Jensen og hustru, Kirsten Sørensdatter af Norvads Mølle under Ålborghus amt, testamente.14 oktober 1791.

508
Hans Christensen, fæstebonde på en halv fæstegård, og hustru Else Nielsdatter, i Store Modvig i Grindsted sogn, Coldinghus amt, udi Ribe stift, testamente. 14 oktober 1791.

509
Peder Johansen, husmand, og hustru Anne Dorthe Pedersdatter, af Storring by i Skanderborg amt. Husfolk har været gift i 16 år uden børn, og er i den alder at de ikke kan vente dette, testamente. 14 oktober 1791.

510
Hans Pedersen, af Møgeltønder sogn, og hustru Anna Margrethe Hanses, han er skomager i Møgeltønder under Schackenborg, testamente. 14 oktober 1791.

511
Jørgen Rudolphsen Holst, bager, og hustru Sidsel Birgithe Christensdatter Lind af Århus, ingen børn, testamente. 14 oktober 1791.

520
Catharina Dorthea Hoager, af Gamst præstegård under Ribe stift, ingen livsarvinger, testamente. 21 oktober 1791.

521
Lydek Christensen, af Møgeltønder, og hustru Ingeborg Lydikes, ingen livsarvinger, testamente. 21 oktober 1791.

522
Andreas Olesen, og hustru Anne Christensdatter af Østerild sogn i Ålborg stift, de har været gift i 21 år, men ingen livsarvinger, testamente. 21 oktober 1791.

533
Jens Jensen Worre, og hustru Anne Dorthe Pedersdatter af Viborg, testamente. 28 oktober 1791.

559
Anders Pedersen, og hustru Anna Christina Pedersdatter af Blegind sogn under Århus stift, ingen livsarvinger,
testamente.
11 november 1791.

560
Peder Andersen Borup, og hustru Sara Sørensdatter af Åsted sogn i Ålborg stift, testamente. 11 november 1791.

561
Peder Sørensen, og hustru Johanne Johannesdatter, af Harre sogn i Skivehus amt, testamente. 11 november 1791.

562
Christen Madsen, og hustru Anna Elisabeth Larsdatter, af Kvong by i Riberhus amt, testamente. 11 november 1792.

575
Niels Diderichsen, og hustru Maren Jensdatter af vor købstad Thisted i Ålborg stift, testamente. 18 november 1792.

576
Anna Jensdatter, degn Ib Sørensens hustru, testamente. Han er sognedegn for Ejsing menighed, skriver at hun lever i ægteskab med sin kære mand Ib Sørensen, sognedegn til Ejsing kirke i Ribe stift, i betragtning af deres ringe formue, og af en ren hensigt til at hendes aldrende mand, om han skulle overleve hende, da ikke sættes i en forvirret tilstand etc, testamente. 18 november 1791. 

589
Ole Rønberg, købmand af vor købstad Skive. Ingen livsarvinger, men en søstersøn Peder Rønberg, der straks efter hans død tager i besiddelse hans efterladte ejendomme. Han skal da til næste snapsting betale til Jens Jensen Rønberg, Maren Jensdatter, Lisbeth Jensdatter Rønberg, Ingeborg Jensdatter Rønberg, og til købmandens broder Wested Keldsens enke, samt til hans pige Dorthe Iversdatter, desuden til Skive bys fattige 100 rdr. testamente 25 november 1791.

602
Niels Jensen, og hans ved døden afgangne hustru Maren Henrichsdatter, af Eltang sogn, testamente. 2 december 1791.

603
Jens Andersen Knude, og hustru Karen Laursdatter af Eltang sogn under Coldinghus amt, testamente af 21 maj sidst, læst 1 juni på Elbo, Brusk og Holmans herredsting. 2 december 1792.

604
Anders Wissing, og hustru Maren Sørensdatter af Horsens, testamente. 2 december 1792.

605
Engelbreth Holdum, og hustru Maria Elisabeth, afgangne Erich Bendsen Halds [Hulds?] efterleverske af Randers, testamentet til fordel for hendes afgangne søns levende enke. 2 december 1791.

606
Christen Ungerman, consumptions betient i Ålborg, og  hustru Johanne Larsdatter Routved, testamente. Hun signerer som Johanne Larsdatter Rotved. 2 december 1791.

607
Afg Christen Jensen Hass, og hustru  Helene Maria Brandt af Øster Bønderslev sogn i Ålborg stift. Levet i ægteskab i 12 år, men ingen livsarvinger, testamente. 2 december 1791.

608
Peder Christensen, af Oddum sogn i Ribe stift, fæstebonde til Lundenes, boende i Vittrup by i Oddum sogn, da han ingen livsarvinger har, indsættes hans kone Karen Jesdater? Karen Jensdatter?, thi formedelst hun var enke, da han kom i ægteskab med hende, og ved hende og hendes barns kierlige og vindskibelige omgang, har de levet fornøyet og lykkelig, og som fæstebonde ernæret sig. 2 december 1791.

609
Hr Jørgen Sadolin, sognepræst for Trige og Ølsted menigheder i Århus stift, og hustru Anna Catharina Bøgh, testamente. 2 december 1791.

611
Afg Anna Maria Pedersdatter, Mads Jensens, husmand af Nebel sogn under Ribe stift, afdøde hustru, testamente. 2 december 1791.

627
Kammerråd Christen Stocholm, og frue af Hennegård i Ribe stift, og hans ved døden afgangne hustru, intet navn. 9 december 1791,

628
Chirurgus Johans Echsted, hof chirurgus og kammertiener i Horsens ved det fyrstelige Brunsvig Luneborgske, her etablerede hof, og hustru Anna Catharina Triborg Friborg?, ingen børn, testamente. 9 december 1791. 

629
Jens Andersen Sæding, og hustru Anna Jensdatter af Ejsingkær i Vildbjerg sogn under Lundenes amt, testamente. 9 december 1791.

630
Hr Peder Henningsen, sognepræst for Torsager og Bregnet menigheder i Århus stift, og hustru Helene Catharina Westphal, testamente.
9 december 1791.

638
Adtzer Christensen, sadelmager i Varde, og nu afgangne hustru Karen Nielsdatter, testamente. 16 december 1791.

639
Ulrich Hansen, og hustru Karen Laursdatter af Colding, testamente. 16 december 1791.

640
Just Michelsen, og hustru Else Christensdatter, bønderfolk af Kettrup sogn i Ålborg stift, testamente. 16 december 1792.

641
Jørgen Nielsen, gårdfæster på Møgelkær gods i Rårup sogn, Ravnholt by, Stjernholms amt, Århus stift, og hustru Kirsten Jørgensdatter, testamente. 16 december 1791.

642
Afgangne Peder Hansen, og hustru Maren Lauritzdatter af Skast sogn i Ribe stift, testamente. 16 december 1791.

643
Rasmus Andersen Framlev, og hustru Mette Rasmusdatter, borger og indvåner købstaden Århus, testamente. 16 december 1791.

647
Niels Madsen Vestrup, gårdmand af Vestrup under Dronningborg amt, testamente. 23 december 1791.

658
Chirurgus Johan Christian Bredefeldts, ved grevskabet Frijsenborg, stedse levet ugift, facultatum testandi, ingen livsarvinger.
30 december 1791.

660
Bohle Catharine Poulsdatter, af Seest ved Colding. Er over 35 år gammel og ingen livsarvinger, har i et års tid været svagelig.  Arv til hendes broder Erich Poulsen, nærværende tid fuldmægtig ved Handstedgård, som tid efter andet har sørget for hende. 30 december 1791

661
Niels Sørensen, af Smidstrup sogn under Coldinghus amt. Skriver sig som gammel aftægtsmand, ingen livsarvinger, nævner hustruens alderdom og svaghed, som har børn af et andet ægteskab, intet navn?, testamente. 30 december 1791.

662
Niels Espersen, boelsmand i Lille Ramsing by Oddense sogn i Viborg stift, og hustru Maren Pedersdatter, testamente.
30 december 1791.

663
Afgangne Conrad Ditlev Lautrup, intet stednavn. Giver alt det der kan blive tilovers til sin forlovede kiæreste, Anna Christina Malthe.
30 december 1792.

664
Anna Margrethe Sæd, af Århus, arven til hendes søstre Ingeborg Hedevig Sæd og Vilhelmine Sæd, begge i Drammen. 30 december 1791.

665
Søren Jensen, og hustru Johanne Andersdatter af Tvilum sogn i Århus stift, ingen livsarvinger. 30 december 1791.

12
Herman von Hatten, h
andelsmand, og hustru Kirsten Sørensdatter Holme af Randers, testamente. 13 januar 1792.

25
Christen Hansen, gårdmand i Ørby på grevskabet Samsø, og hustru Deliane Magrethe Hansdatter, testamente. 20 januar 1792.

26
Birgithe Marie Falchenberg, a
f Ålborg. Da hendes moder blev bortkaldt, blev hun af sorrig så syg, både på sjiel og legeme, så hun lidet eller intet bekymrede sig om det timelige. Ved den lejlighed benyttede borger og købmand Broder Knudsen Brodersen her af Ålborg sig ved, under den 22 juli 1788, at få hende til at underskrive et testamente til sig, hvorved han ganske udelukkede hendes pige, der i 21 år har været hos hendes salig moder, og hende til fornøyelse, fra at arve end, og det allermindste efter hendes død. Da købmanden aldrig har været til hendes vilje, beder hun om at testamentet af 22 juli 1788, må være ophævet, og i stedet confirmere det af hende selv oprettede, hvoraf fremgår, at hun er 63 år gammel, og pigen hedder Karen Christensdatter, datter af forrige vognmand Christen Christensen her i Ålborg, som så skal arve alt. Testamentet dateret 29 oktober 1791. 20 januar 1792..

627
Gunde Christensen, og hustru Else Lauritsdatter, selvejerbønder af Vester Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn, under Dueholms amt, testamente.
20 januar 1792.

628
Lars Mouritzen, selvejer boende i Gundgård, og hustru Else Jensdatter af Villerslev sogn og by under Vestervig amt, testamente.
20 januar 1792.

32
Lars Hansen, husmand, og hustru Kirsten Andersdatter af Jerslev by, under Coldinghus amt, testamente. 27 januar 1792.

33
Rasmus Nyboe af Vadskergård i Skodborg herred, under Bøvling amt. At da det gud ske tak, er så vel for hans moder, at hun ikke har nødig at sørge for sit ophold, men hans søskende mere har arven nødig, til deres videre forfremmelse. Nævner af hans 1/2 part af Ustrup besætning, som han har haft i fællig med broderen Michel Nyboe, angiver tilgodehavende pp 1525 rdr, broder Christen Nyboe for henværende tid, foged ved Nørgård i Salling, broder Johannes Nyboe for tiden i København, til sine studeringers fortsættelse 250 rd, desuden broder Alexander Nyboe.
27 januar 1792.

34
Anna Elisabeth Henrichsdatter,
af Nors by i Ålborg stift, ingen livsarvinger, men arv til søsterdatter Anne  Christensdatter. 27 januar 1792.

42
Poul Madsen og hustru Anne Pedersdatter af Tvede sogn under Dronningborg amt. Boende i et fæstehus på Gesinggårds gods i Tvede sogn, testamente. 3 februar 1792.

48
Christen Christensen, fæstebonde af Søgårds gods på Holmsland, i  Gammel sogn. Arv til søsterdatter Anna Christiansdatter, og hendes mand Peder Knudsen, der i mange år har været hos ham, testamente. 10 februar 1792.

62
Søren Sørensen Wammen, og hustru Kirsten Svendsdatter, husfolk på Tårupgårds stiftelses gods i Kvols sogn og by, Viborg stift, testamente. 17 februar 1792.

63
Peder Andersen Fredschild, og hustru Maren Christensdatter, boende i et hus i Sønderhå sogn i Ålborg stift, af hartkorn 6 skp 1/6 fc, testamente. 17 februar 1792.

64
Kirsten Sørensdatter, afgangne Herman von Hattens efterleverske, af Randers. Arv til broderdatter Dorthe Sophie Holm, en trediedel af hendes formue, til hendes søster Kirsten, testators broderdatter Constence Amalia Holm, ligeledes 1/3 del, og til begge testators mostre Magrethe, sal Lylows enke, og hendes søster Catherine, enke efter Sommer, begge opholdende sig på Lunø, desuden til Jens Sørensen, døbt von Hatten, som hun og hendes salig mand har antaget som en søn, 1/6 del. Nævner også en broder i Ebeltoft, Henrich Holm, som hun eftergiver det han skylder hende,
testamente. 17 februar 1792.

65
Friderich Andersen, bønderfolk af Albæk sogn og hustru Johanne Hansdatter, forhen beboet et sted på Vorgårds gods i Albæk sogn Børglum amt, og herred kaldet Sanden i Knøsen, som de for nogle år siden har afstået til Anders Pedersen, en søster og broder søn af dem begge, der nu igen beboer stedet, og hvor de selv har ophold,
testamente. 17 februar 1792.

66
Niels Christensen og hustru Sidsel Andersdatter af Husum Ballum, på grevskabet Schackenborg under Riberhus amt,
testamente.
17 februar 1792.

79
Christen Nielsen Febbersted - Fobbersted? og hustru Kirsten Nielsdatter, af Skjoldborg sogn og by i Ålborg stift,
testamente
2 marts 1792.

80
Thomas Jensen, og hustru Kirstine Michelsdatter Ingstrup, bønderfolk af Sønder Lem by i Skivehus amt,
testamente. 2 marts 1792.

81
Jacob Pedersen, og hustru Maren Pedersdatter, bønderfolk af Sejlstrup i Hunderup sogn under Riberhus amt,
testamente.
2 marts 1792.

82
Anders Pedersen, af Gammelby på Trøjborg gods, og hustru Maren Andersdatter, som skal arve ham. 2 marts 1792.

87
Afg Karen Jensen, af Ålborg. Ugift og ingen livsarvinger, hendes hidtil værende med tienerinde Johanne Marie, en datter af Jens Christian Skomager her i byen, som eneste arving,
testamente. 9 marts 1792.

88
Jørgen Nielsen og hustru Maren Jensdatter af Glud i Århus stift, beboer et jordløs hus,
testamente. 9 marts 1792.

89
Inspecteur Friderich Andersen, og hustru Anne Cathrine Andersen af Møgeltønder, under grevskabet Schackenborg. Nævner søsterdatter Maria Boyesen, som de har opdraget, og nu for kort tid siden er blevet gift med Hans Carstensen på Westeranflod? Vesterland Føhr. Konens søster sønnesøn Friderich Julius Seyfert v. Mervede, som han har været fader til. Videre en broder, Peter Petersen i Tinningstedt, søster Christina Kastens efterladte 3 børn. Codicil: Da broderen Peter Petersen i Tinningstedt, allerede i forrige måned ved døden er afgangen, og har indsat sin søsterdatter, Johanne Hanses til universalarving imod etc. 13 marts 1792.

99
Hans Væver, og hustru Maren Nielsdatter af Horsens. 16 marts 1792.

100
Jens Christensen, og hustru Karen Bertelsdatter af Hjerk sogn under Viborg stift. Selvejerbonde på et lidet sted, ingen livsarvinger,
testamente. 16 marts 1792.

101
Kirstine Tyrildsdatter Bøgild, købmand Hans Frises efterleverske af Skanderborg. Nævner bl a hendes salig broder, Daniel Thyrildsens, 4 døtre Nille Dorthea Bøgild, Margrethe Bøgild, Johanne Dorthea Bøgild og Christiane Magrethe Bøgild, videre broder Daniel Tyresen Bøgilds sønner, navnlig Johannes og Thyre Bøgild,
testamente. 16 mart 1792.

114
Nicolai Smelts, borger og bager i Århus, og hustru Marthe Maria Lassen. De har i 6 års tid levet i et kierligt ægteskab, uden livsarvinger,
testamente. 23 marts 1792.

115
Hans Thomsen, aulsmand, og hustru Cidsel Simonsdatter af Århus, arvinger bl a hans søstersøn, navnlig Hans Andreasen, en søn af bonden Andreas Pedersen og hustru Lene Thomasdatter i Storring, det andet halve til Cidsel Simonsdatters tvende søstersønner, Peder og Simon Pedersen, begge sønner af bonden Peder Pedersen Dyhr, og Karen Simonsdatter i Stjær,
testamente. 23 marts 1792.

116
Peder Andersen Kiær, og hustru Maren Jensdatter af Voldby under Århus stift, beboer et jordløs hus i Sangstrup by, Voldby sogn i Calø amt. 15 års ægteskab, men ingen børn,
testamente. 23 marts 1792.

117
Jens Pedersen, og hustru Karen Christensdatter af Haderup sogn under Bøvling amt, i et jordløs hus på denne side af Hagebro i Haderup sogn, Haderuphus kaldet, ingen børn,
testamente. 23 marts 1792.

118
Peder Søndergård og hustru Kirsten Iversdatter, af Nykøbing på Mors,
testamente. 23 marts 1792.

119
Afg Niels Pedersen, og hustru Maren Christensdatter af Snepsgård i Sem sogn Riberhus amt, har et lidet sted i fæste. 30 års ægteskab, men ingen børn. Nævner hans kones søstersøn Christen Jørgensen, som de har antaget i barns sted,
testamente, testamente. 23 marts 1792.

130
Jens Pedersen Ungermand, testamente mellem ham og søster Barbara Pedersdatter Ungermand af Randers. Begge ugifte, og eneste levende søskende
testamente. 30 marts 1792.

131
Niels Jensen, og hustru Maren Christensdatter, bønderfolk af Heltborg by i Ålborg stift, ingen livsarvinger,
testamente. 30 marts 1792.

132
Mette Mortensdatter, afg Jens Christensens efterleverske af Sønderby i Borris sogn, under Ribe stift, salig Jens Christensens enke af Borris Krog, ingen livsarvinger,
testamente. 30 marts 1792.

138
Anders Knudsen, og hustru Inger Marie Christensdatter, beboede et lidet hus 6 skp hartkorn i  Brunde by i Skjold sogn under Stjernholms amt,
testamente. 7 april 1792.

139
Niels Jensen, og hustru Kirsten Nielsdatter af Stangerup by, Dalbyover under Dronningborg amt. Aftægtspersoner hos gårdfæster Jens Sørensen, med tilnavn Nielsen, ingen livsarvinger,
testamente. 7 april 1792.

140
Anne Andersdatter, af Stenum by i Børglum herred, under Hjermeslevgårds gods i Vendsyssel. Har en capital efter sin salig farbroder David Davidsen bestående af 780 rdr 25 3/5 sk,
testamente. 7 april 1792.

149
Jacob Daniel Schuman, og hustru Catharina Elisabeth Kruger, af vor stabelstad Fredericia. Mange års kierligt ægteskab, ingen livsarvinger,
testamente. 13 april 1792.

150
Maren Westergård, afg hr Soling Ålling efterleverske, forrige sognepræst til Junget sogn i Viborg stift. Ingen livsarvinger, nævner sødskende børn alene på hendes moders side,
testamente. 13 april 1792.

151
Hr Peder Åboe Müller, sognepræst for Viby og Tiset menigheder, og hustru Johanne Bonnek Riise,
testamente. 13 april 1792.

152
Anna Helene Rosborg, med moder Christine Marie Sveistrup, med tilkommende stiffader Stephan Gertsen, testamente. Nævner hendes fader Jacob Rosborg der døde 1777,
testamente. 13 april 1792.

166
Controlleur Niels Wedel, consumptions controlleur, og hustru Bodil Kirstine Schmidt af Nykøbing i Ålborg stift,
testamente. 20 april 1792.

167
Christen Christensen Dyhre, og hustru Anne Christensdatter af Lundby i Gunderup sogn udi Ålborghus amt,
testamente. 20 april 1792.

168
Bertel Laursen, og hustru Else Christensdatter af Hillerslev sogn under Ålborg stift. Skriver sig som fattige husfolk,
testamente.
20 april 1792.

169
Hr Jacob Capel Hersforth, sognepræst for Ørum og Ginnerup menigheder, og hans afgangne søskende barn Elisabeth Hesterman. Hun opholdende sig i Ørum præstegård,
testamente. 20 april 1792.

170
Anne Johanne Falsø, testamente imellem hende og Anne Falsøe af Ulfborg sogn. Skriver sig som gamle og skrøbelige fruentimmer og søstre. 20 april 1792.

171
Jens Mathiasen Kroermand, og hustru Karen Mortensdatter på Fanø i Ribe stift,
testamente. 20 april 1792.

172
Jacob Pedersen Møller, og hustru Bothilla Ludvigsdatter, af Kærgårds Vejrmølle under Riberhus amt,
testamente. 20 april 1792.

181
Inge Jung Peters, og hustru af Vesterlands Føhr. [På tysk].  7 april 1792.

182
Morten Mortensen, og hustru Maren Lauritzdatter Åbye, af Åle mølle [Asmild sogn] under Halds amt. 27 april 1792.

195 - side 793
Afg Karen Jensdatter, af Hasle i Århus stift. Hun skal siden testamentets oprettelse, ved døden være afgået, tienende Søren Michelsen i Hasle, giver sin trolovede Jens Sørensen ibdem alle sine efterladenskaber. 5 maj 1792.

196
Mogens Christensen Belsgård, og hustru Catharina Pedersdatter Søby af Ravnstrup sogn i Viborg stift,
testamente. 5 maj 1792.

197
Lauge Jacobsen, consumptions betient, og hustru Bodil Knudsadtter af Ringkøbing købstad,
testamente. 5 maj 1792.

198
Peder Hansen, selvejerbonde af Døstrup by og sogn i Riberhus amt, og hustru Inger Jensdatter,
testamente. 5 maj 1792.

210
Peder Hansen ,og hustru Karen Laursdatter af Vester Alling i Calø amt,
testamente. 11 maj 1792.

211
Just Jørgensen Winther, af Pannerup i Århus stift, for værende tid hos sin kære svigermoder Karen Pedersdatter, afgangne fæstebonde Søren Rasmussens enke i Pannerup, for hendes mod ham viste moderlig kierlighed, omhu og forsorg, såvel i den salig hustrues hendes eneste datters levetid, testamenterer han sine ejendele til svigermoderen. 11 maj 1792.

212
Skoleholder Christen Mortensen, og hustru Anne Pedersdatter af Fræer, boende i skolehuset under grevskabet Lindeborg, testamente.
11 maj 1792.

213
Niels Nielsen, og hustru Anne Margrethe Larsdatter bønderfolk af Gunderup sogn i Ålborg stift,
testamente. 11 maj 1792.

214
Peder Jensen, husmand, og hustru Maren Clausdatter af Nebel sogn under Ribe stift,
testamente. 11 maj 1792.

215
Anders Rasmussen, fæstebonde, og hustru Maren Pedersdatter af Trige sogn og by i Århus stift,
testamente. 11 maj 1792.

216
Jens Jensen og hustru Maren Andersdatter, af Gammelby, de er begge er gamle og skrøbelige, uden livsarvinger, efter at han giftede sig med hende, og ved hendes første 2de afdøde mænd havde arvet 6 døttre, der endnu lever og er gifte, som skal arve. Børn: Anne Kirstine Laursdatter gift med Christen Jensen i Risum, Anna Dorthea Laursdatter gift med Thomas Jensen i Sønderlund, Maren Poulsdatter gift med Jens Sørensen i Birk, Anne Poulsdatter gift med Jens Jensen i Lægård, Kirsten Sørensdatter gift med Christen Jensen ved Mejrup Kirke og Anne Marie Poulsdatter, gift med Peder Christensen Skou i Sønderlund,
testamente. Signerer: Gammelbye den 7 april 1792. 11 maj 1792.

217
Lydik Jacobsen, og hustru Ogte Marie Jacobsdatter af Daler sogn i Ribe stift. De har bestandig boet i hans faders gård i Daler,
testamente. 11 maj 1792.

218
Sophie Staud afg hr Niels Asdrups efterleverske, testamente. Forrige hospitals præst, Niels Achtrups efterleverske af Ribe, testamentet oprettet 25 august 1788. I teksten står Sophie Stud, nu 73 år gammel. Nævner mandens 3 søsterbørn, hvis fader var Johan Vibe, forhen degn i Vodder, Cathrine Margrethe Vibe, Johanne Vibe og Anne Kirstine Vibe. 11 maj 1792.

227
Afgangne Maren Larsdatter, huskone, enke efter afgangne Peder Mathiasen, af Øsløs by i Vester Hanherred, Ålborg stift,
testamente.
18 maj 1792. 

228
Jens Lausen, og hustru Anne Andersdatter af Alstrup by under Dronningborg amt,
testamente. 18 maj 1792.

229
Lauritz Pederen Vendborg, selvejerbonde af gården Adzerbøll i Lindknud sogn under Riberhus amt,
testamente. 18 maj 1792.

230
Giertrud Marie Jestorph, af Nibe,
testamente. 18 maj 1792.

236
Michel Lunge, rebslager, og hustru Johanne Marie Mathiasdatter af Ålborg,
testamente. 25 maj 1792.

237
Anna Maria Mønster, af Viborg, hun er født i Nyborg og er nu 59 år og ugift, har i 8 år har opholdt sig hos borger og mesterskræder Just Lund sammesteds,
testamente. 25 maj 1792.

238
Bodil Margrethe afgangne provst hr Carstensena efterleverske i Holstebro. Nævner, at hvis der fra Andreas Pallesen i Schiøring Mølle, der er gift med hendes broderdatter, Allen Cathrine Lucassen, skulle fremkomme et testamente, skal dette anses for uefterretlig og ugyldig. Arv i stedet til hendes svoger velærværdige hr Niels Windfeldt, sognepræst til Durup og Sødring menigheder i Viborg stift,
testamente
25 maj 1792.

239
Hr Peter Strude Alsing, og hustru Severine Amalia Bering, sognepræst til Lomborg og Rom menigheder, samt provst over Skodborg herred,
testamente. 25 maj 1792.

250
Tolder Jørgen Koefod, Horsens, ingen livsarvinger, testamente. 1 juni 1792.

251
Peder Pedersen Hasseris, og hustru Anne Jensdatter af Ålborg,
testamente. 1 juni 1792.

252
Hans Jepsen, og hustru Else Christensdatter, bønderfolk af Als sogn under Viborg stift,
testamente. 1 juni 1792.

253
Johan Nielsen Kyed, og hustru Maren Poulsdatter af Starup by og sogn,  under Ribe stift,
testamente. 1 juni 1792.

254
Søren Christensen Knabe, og hustru Maren Nielsdatter Buch [Bach] af Randers,
testamente. 1 juni 1792.

255
Skoleholder Peder Pedersen Juul af Jested i Vislev sogn under Ribe stift,
testamente. 1 juni 1792.

268
Cancelliråd Peter Andreas Holme, amtforvalter over Åkier og Skanderborg amter, og frue  Dorothea Catharina Møller, har været gift i over 30 år uden livsarvinger,
testamente. 8 juni 1792.

269
Afg Jens Billeschou, af Søndbjerg præstegård i Vestervig amt,
testamente. 8 juni 1792.

270
Christen Tost, af Skødstrup sogn, testamente. 8 juni 1792.

281
Apoteker Henrich Rybner af Ålborg. Har levet i enlig stand,
testamente. 15 juni 1792.

282
Hans Jørgensen, og hustru Kirsten Frandsdatter, i et jordløs hus i Kårup, Rårup sogn, Bjerre herred,
testamente. 15 juni 1792.

283
Gert Jensen Lund, og hustru Anna Sophia Hansen af Ringkøbing, testamente. 15 juni 1792.

293
Jep Hansen, selvejerbonde, og hustru Karen Hansdatter, af Hvejsel sogn i Coldinghus amt,
testamente. 22 juni 1792.

310
Hans Michelsen, og hustru Maren Hansdatter, af Havnstrup sogn under Coldinghus amt,
testamente. 29 juni 1792.

311
Jens Jørgensen Thykier, og hustru Maren Olufsdatter, Broberg af Horsens,
testamente. 29 juni 1792.

312
Hans Thomsen, og hustru Anna Kirstine Pedersdatter, af Vinum by i Riberhus amt, testamente. 29 juni 1792.

313
Peder Martine Bleggraf, selvejer og beboer af gården Kiergården i Vester Hassing sogn under Ålborghus amt,  og hustru Dorothea Thårup Hagstrøm, testamente. 29 juni 1792.

319
Bertel Christensen Sand, og hustru Johanne Birgithe Godsche af Løgstør i Ålborghus amt,
testamente. 6 juli 1792.

320
Jacob Nielsen Frausing, provst i Gerlev herred og sognepræst i Udbyneder og Kastbjerg menigheder og hustru  Kirstine Marie Jacobsdatter Timmermann,
testamente. 10 juli 1792.

333
Thomas Jespersen, og hustru Mette Jensdatter af Heden i Elling sogn,
testamente. 13 juli 1792.

334
Apoteker Friderich Homstad Høst, og hustru Maren Kiersgård af Århus, testamente oprettet august 1779. 13 juli 1792.

335
Christen Heegård, selvejerbonde, og hustru Elisabeth Begtrup, af Begtrup i Calø amt,
testamente. 13 juli 1792.

336
Bertel Andersen Brønnum, og hustru Anne Christensdatter Egens af Ålborg, testamente. 13 juli 1792.

337
Afgangne Maren Jensdatter, enke efter afgangne Anders Pedersen, forhen boende i Emborg kloster, af Alling sogn og by under Skanderborg amt, testamente uden livsarvinger. 13 juli 1792.

338
Afg Niels Nielsen, af Udbyneder sogn, under Dronningborg amt, jvnf tingsvidne af 17 marts 1791. [Meget langt testamente med mange navne]. 13 juli 1792.

348
Jørgen Nicolai Kragballe, sognepræst for Vistoft menighed i Mols herred, og hustru  Maria Elisabeth Kierulf,
testamente. 20 juli 1792.

349
Enken Ingeborg Simonsdatter, af Jested under Ribe stift. Lever i enkestand uden livsarvinger, arv til broder Knud Simonsen i Jedsted.
20 juli 1792.

350
Afg Niels Rolsted, købmandskarl i Ålborg, testamente. 20 juli 1792.

358
Afg capitain Pouli Georg Breinech af Varde, der nu ved døden skal være afgangen, capitain af infanteriet, ingen livsarvinger. testamente.
27 juli 1792.

359
Søren Jensen, husmand i et jordløs hus under Trudsholm gods, og hustru Dorthe Nielsdatter af Skelund under Ålborghus amt, testamente.
27 juli 1792.

360
Major Ulrich Qvist, og frue Chatarine Kirstien Lassen af Viborg, testamente.  27 juli 1792.

361
Afg hr Clemen Kierulf Spliid, sognepræst for Hammer og Horsens menigheder i Ålborg stift, og hustru Marie Spliid, testamente. 27 juli 1792.

375
Elisabeth Falch, afg Christian Ludvig Blach, sognepræst for Fruering og Vitved menigheder i Århus stift, hans efterleverske, gavebrevs testamentes confirmation. [Meget langt]. 3 august 1792.

376
Jørgen Madsen Winther, og hustru  Chatharina Sachariasdatter, selveier af Nørre Aldum i Stenderup sogn under Århus stift, testamente.
3 august 1792.

377 - 379 kan ikke læses da filmen er sort.

393
Adf Niels Laurentsen, af Århus, testamente. 10 august 1792.

394
Peder Hansen Smed, og hustru Maren Pedersdatter af Møgeltønder under grevskabet Sckackenborg, testamente. 10 august 1792.

395
Afgangne Peder Dinesen, og hustru Kirsten Nielsdatter af Harlev sogn, under Skanderborg amt, testamente. 10 august 1792.

396
Bodil Kirstine af Jens Støvrings efterleverske, af Sejlstrup by i Filsted [Fræer?] sogn under Ålborg stift, testamente. 10 august 1792.

409
Niels Olesen, og hustru Mette Mortensdatter af Alstrup by under Mariager Klosters amt, testamente. 17 august 1792.

410
Afg Poul Erichsen, selvejer, og hustru Maria Christensdatter af Bøgeskov i Astrup sogn under Århus stift, testamente. 17 august 1792.

420
Vejer Niels Nielsen Giørup, og hustru Mette Teilgård af Viborg, facultatem testamente. 29 august 1792.

421
Mariane Møller Machholm, snedkermester Zinders Machholms hustru i Viborg, testamente. 24 august 1792.

422
Anne Kirstine, Christian Engeltofts hustru af Ribe, testamente. 24 august 1792.

423
Nille Marie Gram, afg hr Johan Potlitzes, forrige sognepræst, hans efterleverske af Hjørring. 24 august 1792.

424
Niels Lauritzen og hustru Anna Johanne Jørgensdatter af Fovsing sogn under Ribe stift, testamente. 24 august 1792.

425
Frantz Deitzing, borger og handelsmand, købmand af Viborg. Universal arving Anne Marie Elling Richter i Horsens, datter af købmand Christian Richter, sammesteds. 24 august 1792.

436
Christen Jensen Rind, og hustru Karen Ingvorsdatter af Gøttrup sogn i Ålborg stift, fæstere af en bondegård i Gøttrup by og sogn, udi Han Herred,
testamente. 31 august 1792.

437
Jesper Jensen Huitfeldt, borger og handelsmand i Horsens, og hustru  Mette Kirstine Winther, testamente. 31 august 1792.

438
Lars Andersen, selvejerbonde, og hustru Else Sørensdatter af Ove i Ålborghus amt, testamente. 31 august 1792.

449
Mads Jensen og hustru Mette Pedersdatter, bønderfolk af Harlevholm, under Skanderborg amt, Framlev herred, testamente.
7 september 1792.

466
Andreas Pedersen Møller, og hustru Sara Abrahamsdatter af Århus. I teksten står, at såfremt han først ved døden afgår, da skal hustruen Sara Ahrentzdatter! alene til en kendelse udbetale til hans helbroder Mathias Pedersen, skovfoged i Toustrup 20 rdr. 14 september 1792.

472
Anna Jacobsdatter afg Niels Ellerups efterleverske af Århus, testamente. 21 september 1792.

473
Niels Jensen, husmand, og hustru  Anne Margrethe Jensdatter af Egå sogn, under Calø amt, testamente. 21 september 1792.

474
Bendix Lyster, og hustru Zidsel Sørensdatter Lihme af Århus, testamente. 21 september 1792.

475
Frue Sophie Magdalene Gram, afg conferentzråd baron Krag Juul Winds efterleverske, gavebrevs confirmation. 21 september 1792.

476 - 477
Kan ikke læses da filmen er sort.

484
Johannes Keisler, borger og stolemager, og hustru Else Marie Mathiasdatter Sortz af Horsens, testamente. 28 september 1792.

485
Hans Hansen Bierum, selvejerbonde, boende på en bondegård i Farup Nørre Farup sogn [Farup sogn], Riberhus amt, og hustru Maren Jensdatter, testamente. 28 september 1792.

Side 958 - 501
Skoleholder Jacob Simonsen Schmith, og hustru Maren Jensdatter Bruun af Falling sogn i Århus stift, testamente. 12 oktober 1792.

508
Afg Broder Knud Brodersen, borger og købmand af Ålborg, testamente oprettet 21 september sidst, men siden ved døden er afgangen. Ingen livsarvinger, men fremgår af testamentet, at han der nu er 69 år har levet i et kærligt ægteskab i 27 år med hustruen Igeborg Bol, forhen enke efter Jens Wigelsen, borger og skipper sammesteds [hans testamente andet sted?], men uden børn, heller ingen ham bekendt af brødre eller søstre, testamente. 19 oktober 1792. [NB se andet steds hvor han beskyldes for at en kvindes testamente urigtigt].

519
Søren Pedersen, og hustru Maren Jensdatter af Tanderup i Onsbjerg sogn på vort land Samsø, har været gift i 15 år uden livsarvinger, hun heller ikke i første,
testamente. 26 oktober 1792.

530
Hans Sørensen Møller og hustru Anne Nielsdatter, ejere af et jordløs hus ved Lykkens Mølle i Furreby sogn Børglum herred, under Ålborg stift, testamente. 2 november 1792.

531
Lieutenant Friderich Gynther Grabov, premier lieutenannt af cavalleriet, og frue Elisabeth Lykke af Hesselballe i Starup sogn under Coldinghus amt, testamente. 2 november 1792.

539
Dorothea Catharina Ostenfeldt, afg rector Peter Jessense ved Viborg Catedralskole, hans efterleverske af Viborg. Gavebrev - testamente. [meget langt]. 9 november 1792.                                                                        

540
Rasmus Jørgensen, gårdfæster, og hustru Maren Rasmusdatter af Lundby under Calø amt, testamente. 8 november 1792.

552
sagen mangler.

554
Niels Kattrup, og hustru Georgine Stilling af Viborg, testamente. 16 november 1792.

555
Niels Laursen fæstegårdmand af Merring gods, Korning by og sogn i Hatting herred, og hustru Anne Marie Sørensdatter, som i 30 år har levet et christeligt og kierlig ægteskab med hverandre,
testamente. 16 november 1792.

556
Christen Christensen Meddelholm, og hustru Margrethe Christensdatter af Ballerum i Tved sogn under Ørum amt, testamente.
16 november 1792.

557
Sønnich Nicolai Fogtmann, og hustru Hanne Nielsdatter, af Døstrup sogn under Riuberhus amt, ingen livsarvinger, men han har en søn af første ægteskab Nicolai Sønninchsen Fogtmann, myndig, gift og bosat, der har fået sin mødrene arv,
testamente. 16 november 1792.

558
Rasmus Pedersen Boulstrup, og hustru Kirsten Pedersdatter af Bjerager by under Åkier amt, testamente. 16 november 1792.

559
Berthel Nielsen Leth, og hustru, boende i Em by i Blistrup sogn, Dueholm amt, testamente. 16 november 1792.

560
Peder Sørensen Malund og hustru, Mette Sørensdatter af Åle sogn og by, under Århus stift,
testamente. 16 november 1792.

561
Elletz, afg Jens Pedersen Krogs efterleverske, af Østerby, i Daler sogn under Ribe stift, testamente. 16 november 1792.

576
Johanne, afg Henrich Marthensens efterleverske, af Horsens, testamente. Fremgår af dette, at salig cancelliråd Flensborg og hustru, har i hendes alderdom forundt hende fri bolig, udi den af dem oprettede enkebolig på Nørregade her i Horsens. 23 november 1792.

577
Christen Andersen, og hustru Maren Sørensdatter, husfolk af bondestanden, af Jegindø sogn, Dueholms amt, i Ålborg stift, testamente.
23 november 1792.

578
Sivert Sørensen, og hustru Johanne Sørensdatter, af Krusborg under Løvenholms gods,
testamente. 23 november 1792.

579
Jens Nielsen, gårdmand, og hustru Bodil Nielsdatter af Haslev [Hasle], under Havreballegårds amt,
testamente. 23 november 1792.

580
Mads Madsen og hustru Anne Pedersdatter, bønderhusfolk af Hørning by i Århus stift. Ingen livsarvinger, nævner hendes søsterdatter Anne Birgithe Johannesdatter Vindelboe, der er en datter af urmager Johannes Vindelboe i Århus, der har været hos dem som deres eget barn,
testamente. 23 november 1792.

581
Kirsten afgangne Ole Sørensens efterleverske, af Marselisborg, testamente. 23 november 1792.

582
Anders Damsgård, til Nørgård i Viborg stift, testamente. 23 november 1792.

583
Peder Pedersen Togholm, og hustru, EllemnMathiasdatter Schou, boende udi Kongsmark på vort land Rømø,
testamente. 23 november 1792.

589
Brand Major Christian Schandorph, af Ålborg, facultatem testandi.
30 november 1792.

590
Hans Jensen og hustru, Bodil Pedersdatter af Hesselmedgård Billum, under Riberhus amt, testamente. 30 november 1792.

591
Andreas Abelschou, og hustru? Anna Cathrine Fram af Viborg, testamente. 30 november 1792

592
Hans Severin Rafn, og hustru Anne Sophie Jacobsen, boende på Gerumgård i Vendsyssel, testamente. 30 november 1792.

593
Maren, afg Knud Abels efterleverske af Århus, disposition ang hendes efterladenskaber. 30 november 1792.

607
Peter Cramer, sognepræst for Ballum menighed, og provst i Lø herred, og hustru Goneke Helena Jessen, testamente oprettet 24 februar 1777. 7 december 1792.

608
Lauge Nielsen, og hustru Maren Jørgensdatter af Vejlby, under Coldingus amt, testamente. 7 december 1792.

623
Christen Christensen, og hustru Maren Sørensdatter af Vognstrup i Naur sogn under Ribe stift,
testamente. 21 december 1792.

624
Margrethe Munch, afg Kirkegårds efterleverske af Holstebro, testamente. 21 december 1792.

634
Afg degne Christen Johansen Lund, forrige degn af Hasle sogn under Århus stift, og hans efterladte enke, Anne Margrethe Arentzdatter, testamente oprettet 29 juni 1784. 28 december 1792.

635
Niels Christensen, og hustru Karen Andersdatter af vor stabelstad Fredericia, testamente. 28 december 1792.

636
Ingeborg Jensdatter, bonden Hans Andersens hustru af Rost i Grimstrup sogn under Riber stift, testamente. 28 december 1792.

637
Ib Nielsen, og hustru Anne Nielsdatter,
ejer af et lidet hus, af Farre by, under Coldinghus amt, testamente. 28 december 1792.

638
Morten Birch, mester skræder i Ålborg, og hustru Catharina Dorothea Hybner, testamente. 28 december 1792.

639
Frue Christine Sophie de Trappaud af Ålborg, afg oberste Johan Christian de Trappaud. Nævner hendes gård i Ålborg, alt skal som eneste arving tilhøre hendes kiære søster, frue Mariane Dorthea de Trappaud, gift med hr Carl Gotlib Joachim von de Luhe, opvartende kammerjunker hos hendes mayestet enke dronning Juliane Marie, testamente. 28 december 1792.

Film 548124 fra Rigsarkivet

Jyske registre år 1793 – 1794. 

11
Søren Sørensen og hustru Anne Nielsdatter, boende på Gjesingårds gods af Tvede sogn i Århus stift, testamente.
4 januar 1793.

22
Mads Christensen og hustru, Maren Jensdatter af Hillerslev sogn i Ålborg stift,
testamente. 11 januar 1793.

23
Hans Pedersen, selvejerbonde i Børkop, og hustru Ursula Christensdatter [Oslef], beboer et sted på omtrent 3 tdr hartkorn i Gaverslund sogn, Coldinghus amt. Når de begge ved døden er afgangen, skal deres efterladenskab tilhøre Jens Madsen, og pigen Karen Gotfredsdatter, som de har opdraget som børn, og nu begge tiener dem, til en belønning i stedet for virkelig løn siden de ikke har kunnet formå at give dem nogen, såfremt de udi deres alderdom vil gå dem til hånde,
testamente. 11 januar 1793.

24
Just Sørensen, og hustru Maren Nielsdatter af Bælum by i Hellum herred, Ålborghus amt,
testamente. 11 januar 1793.

25
Peder Wolt, og hustru Else Kirstine Andersdatter, af Thisted, testamente. 11 januar 1793.

36
Jens Jensen, fæster af en liden hoverigørende bondegård under Gjesinggård iIlsø i Øster Tørslev sogn og Dronningborg amt,
og hustru Dorthe Nielsdatter testamente. 18 januar 1793.

44
Jacob Kieldrup, købmand, og hustru Karen Pedersdatter af Århus, testamente. 25 januar 1793.

45
Niels Davidsen Munch, borger og mesterskræder, og hustru Sidse Frederichsdatter Munch af Ålborg, testamente. 25 januar 1793.

57
Rasmus Nielsen, og hustru Johanne Jensdatter, af Århus, testamente. 1 februar 1793.

58
Niels Pedersen Krog, og hustru Maren Knudsdatter, boende i Lundhede af Estvad sogn i Bøvling amt, ingen livsarvinger, testamente.
1 februar 1793.

59
Anders Nielsen Øls, og hustru Kirsten Svenningsdatter af Snæbum sogn og by under Dronningborg amt,
testamente. 1 februar 1793.

70
Christen Christensen, og hustru Johanne Nielsdatter af Sondrup by Hundslund sogn under Åkier amt, de er fattige ægtefolk og opholdsfolk,
testamente. 8 februar 1793.

71
Jens Nielsen og hustru, Anne Hansdatter, bønderfolk af Novrup by i Jerne sogn, under Riberhus amt. De har besluttet, at Kirsten Thomasdatter af Jerne sogn og by, der er hans søsterdatter, som i nogen tid har været hos dem til fuld fornøjelse, og hos hvem de nu har grundet håb, nu i deres alderdom at kunne lide vel, skal være deres universal og eneste arving. 8 februar 1793.

72
Hans Hansen den yngre, og hustru Johanne Mathiasdatter af Nordby sogn på øen Fanø under Riberhus amt, testamente. 8 februar 1793.

73
Søren Thomsen Vråe, og hustru Anne Lausdatter Bech af Hellum sogn i Ålborg stift, der har været i ægteskab i 33 år, uden livsarvinger. Da deres rette arvinger ingen tid har gjort dem allermindste tieneste, ej heller søgt, at erhverve deres yndest, men derimod har pigen Mette Christensdatter, som har tient dem i 32 år, for en ringe eller liden løn, i al den tid været dem til mere tieneste og nytte, end de af nogen kunne have ventet, og især i deres høye alderdom, da hun så utrættelig og omhyggelig går dem til hånde i deres skrøbelige tilstand, hvorfor hun, når de begge ved døden er afgangne, skal arve deres efterladenskaber. 8 februar 1793.

74
Edel Bolsen afg hr præst Jacob Krogstrups efterleverske af Storring sogn udi Skanderborg amt, testamente oprettet 13 juni f a, hun er siden afdød. 8 februar 1793.

88
Jens Ibsen og hustru Mette Iversdatter, bønderfolk af Sønder Klinten i Ribe stift, testamente. 15 februar 1793.

89
Sophie Benedicte Møller af Århus. Hun har haft ophold hos sin kære svoger købmand Christopher Becher og hustru, Karen Friis Møller, der er hendes søster,
testamente.15 februar 1793.

90
Lars Albrechtsen, og hustru Mette Marie Nielsdatter af Over Karls, Ove sogn i Ålborg stift, ingen livsarvinger, testamente. 15 februar 1793.

108
Rasmus Andersen, og hustru Mette Jensdatter, møller af Ny Mølle kaldet på Møllerup gods i Calø amt, testamente. 22 februar 1793.

121
Anders Thomsen, politi betient, og hustru Christine Jacobsdatter Høyer af Århus, testamente. 1 marts 1793.

122
Skipper Niels Jensen Fald, og hustru Anne Nielsdatter af Ålborg, testamente oprettet 21 januar 1791. 1 marts 1793.

123
Mette Haug [Hauch?] opholdende sig på Nørre Ravnstrup i Ålborg stift, værende på Vorgård i Vendsyssel, er nu er 70 år gammel, har stedse levet i ugift stand. Eneste arvinger Peter Rold og hustru Dorothea Marie Meldahl. 1 marts 1793.

124
Afg hr Lauritz Baggesen, residerende capellan i Skive, og hustru Anna Margretha Søllerød, testamente oprettet 11 f m, han skal siden være afgået ved døden. 1 marts 1793.

137
Jens Christensen Molberg og hustru Karen Jensdatter af Ølby sogn i Lundenes amt, Ribe stift, en selveiergård 4 tdr 3 skp hartkorn. De har været gift i over 20 år. Fremgår, at hun der nu er 70 år gammel, der af sit forrige ægteskab har 3 børn, alle myndige, nemlig Anne Johanne Christensdatter, enke, boende i Fovsing, 2 sønner Knud Christensen, hiemme 36 år gammel og Jens Christensen boende i Seerup,
testamente. 8 marts 1793.

138
Otto Jensen Qvist og hustru Zidsel Nielsdatter af Colding,
testamente. 8 marts 1793.

139
Søren Sørensen, selvejer på et boelssted af hartkorn 7 skp 3 fc i Råterp i Ovtrup sogn, Vester herred, Riberhus amt, og hustru Kirsten Bennedsdatter,
testamente. 8 marts 1793.

140
Cancelliråd Jacob Frantz Leonhardt Lillienschiold, rådmand og by og rådstueskriver i Randers, samt herredsfoged i Støvring og Nørhald herreder, og frue Elisabeth Dorothea Holst, testamente oprettet 27 juli 1781. 8 marts 1793.

160
Vejer Jørgen Thuesen, og hustru Kirsten Bang af Fredericia, testamente. 22 marts 1793.

161
Niels Hansen og hustru Anne Madsdatter af Højen sogn i Riberhus amt. Han 56 år gammel, hun 55 år. Ingen børn, men 4 små umyndige børn af deres nære pårørende på begge sider, som de hiertelig har opdraget og forsynet med føde og klæde, og som deres egne vil fortsætte med dette. Som eneste arving efter loven efter søsteren Anne Madsdatter, der gerne af faderlig kierlighed overdrager sin arveret til sine børn. På Niels Hansens side, en halvsøster som aldrig har gjort ham noget godt, og på hendes Anne Madsdatters side, en broder Jens Madsen, som er fader til benævnte børn,
testamente. 22 marts 1793.

162
Inger Helene Buch, afg købmand og borger Mads Hansens efterleverske af Sæby, ingen livsarvinger, testamente af 7 december 1774, konfirmeret af kongen den 10 marts 1780. 22 marts 1793.

171
Oberst Otto Arenfeldt, og frue Elisabeth Bille Arenfeldt af Sæbygård under Volstrup sogn i Ålborg stift, facultatem testandi. 30 marts 1793

172
NB se no 175 sammenblanding af 2 testamenter på filmen.

Peder Christensen og hustru Anne Christensdatter af Mjallerup by, Løgsted sogn i Ålborghus amt. Testamentet lyder således, jeg Peder Christensen af Store Ellerbæk i Resen sogn, og jeg Kirsten Jensdatter, ingen livsarvinger. Testamentet datum Store Ellerbæk i Resen sogn den 24 december 1792 Peder Christensen Ellerbeck, Kirsten Jensdatter. 30 marts 1793.

173
Peder Nielsen Hvalløs, og hustru Karen Nielsdatter af Hvalløs by under Dronningborg amt, testamente. 30 marts 1793.

174
Christen Jensen, og hustru Ingeborg Christensdatter, af Visby sogn og by i Vestervig amt,
testamente. 30 marts 1793.

175
Se no 172 måske sammenblanding af testamenter!
Peder Christensen, og hustru Kirsten Jensdatter af Store Ellebæk i Resen sogn, testamente. Undertegnede ægtefolk Peder Christensen og Anne Christensdatter af Mjallerup by, Løgsted sogn, Ålborghus amt, testamente. 30 marts 1793.

176
Erich Pedersen, og hustru Dorthe Thomasdatter bønderfolk og husbeboere af Hvolbæk by under Skanderborg amt, testamente.
30 marts 1793.

177
Jørgen Nielsen, og hustru Maren Christensdatter af Sønderskov i Jegindø sogn under Dueholms amt, testamente. 30 marts 1793.

193
Johan Andreas Røst, og hustru Anne Christensdatter Strømborg af Ørsted by og sogn under Dronningborg amt, bosiddende i et hus hartkorn 2 fc 1 alb,
testamente. 5 april 1793.

194
Søren Jepsen og hustru Else Hansdatter af Branderup sogn, Brusk herred, i Coldinghus amt, testamente oprettet 24 september f a. Så snart de ikke længere vil stå for deres gård, skal deres kære datter Doret Sørensdatter med formynder Hans Jensen, selvejer gårdmand i Skærbæk modtage samme, med den daværende besætning etc, nævner også aftægts contract,
testamente. 5 april 1793.

195
Hans Christensen, og hustru Mette Jørgensdatter af Sønder Sørå? i Dronninglund sogn under Børglum herred, testamente. 5 april 1793.

196
Degnen Christianus Benedictus Vester, degn for Lunde og Ovtrup menigheder i Ribe stift, og hustru Henriete Catharin Sahl, ingen livsarvinger, testamente. 5 april 1793.

206
Dines Simonsen, og hustru Johanne Helene Lange af Hvitvedgård i Århus stift [Torsager sogn], testamente. 12 april 1793.

207
Herman Henrichsen Kanstons, borger og bager i Århus, og hustru Birgithe Jensdatter,
testamente. 12 april 1793.

208
Jørgen Ellertsen, borger og kleinsmed i Ålborg, testamente. Universalarving Anne Marie Salomonsdatter, enke efter forrige skoleholder Niels Jensen Møller her i byen, hvis fader forhen har været i ægteskab med hans søster, for hvem han stedse fra ungdommen har båret en særdeles godhed. 12 april 1793.

209
Berthel Nielsen, selvejer bonde i Resendal by, Gødvad sogn, i Silkeborg amt, og hustru  Zidsel Nielsdatter, testamente. 12 april 1793.

220
Christian Rasmussen, høker i Århus, og hustru Margrethe Andersdatter, testamente. 19 april 1793.

221
Hans Andersen Schach, og hustru Kirstine Nielsdatter af Alslev Mølle i Skads herred,
testamente. 19 april 1793.

222
Hr Jørgen Vedel, sognepræst for Venø menighed i Ribe stift, og hustru Maren Morsing, testamente. 19 april 1793.

231
Johan Ernst Poulsen, og hustru Anne Jensdatter af Brede sogn under Ribe stift, husmands beboere i byen Bredebro i Brede sogn, testamente. 27 april 1793.

232
Elisabeth Hulbech, afg Caspar Sundorphs efterleverske af Fredericia, testamente. 27 april 1793.

233
Niels Sørensen af Hylke sogn under Skanderborg amt, skriver sig som en gammel og skrøbelig person uden livsarvinger, der ikke anser sig at være mere forbunden til andre, end sine 3 søskende, nemlig Jens Jensen tjenende i Skårup ved Skanderborg, Anne Kirstine Jensdatter gift med sammesteds og Birgitte Jensdatter tjenende i Skanderborg, testamente. 27 april 1793.

234
Thue Christensen, og hustru Karen Pedersdatter af Hesselmedgårds gods i Riberhus amt [Ål sogn], testamente. 27 april 1793.

235
Hr Søren Aulum, sognepræst for Harreslev, Sejlstrup og Rakkebye menigheder i Ålborg stift, og hustru Regitze Sophie Amalia Bandorff, testamente. 27 april 1793.

248
Frantz Nielsen og hustru Maren Larsdatter, bønderfolk af Holme by i Ning herred, har været gift i 22 år, testamente. 3 maj 1793.

249
NB er måske forbyttet forbyttet!

Rasmus Sørensen, og hustru Kirsten Pedersdatter af Jeksen by i Adslev sogn under Skanderborg amt, testamente. I teksten står: Gårdmand Rasmus Sørensen i Stenild, og hustru Anne Sophie Sørensdatter. 3 maj 1793.

250
Christen Guldager og hustru Maren Møller af Thisted sogn i Thyland under Ålborg stift, testamente. 3 maj 1793.

251
Proprietair Hans Vandborg, og hustru Magdalene Hårh af Kobbel hovedgård i Bøvling amt, testamente. 3 maj 1703.

252
Maren Schou, afgangne Jesper Kirks efterleverske, tekst: Maren Christensdatter Schou afgangne Jesper Kirks af Læsø, testamente. 
3 maj 1793.

260
Jacob Poulsen og hustru Bodil Jeppesdatter af Brundby på Samsø, testamente. 10 maj 1793.

261
Afg Johan Georg Fischer, graver i Colding, og hustru Karen Bøgvad, forenings confirmation. 10 maj 1793.

274
Niels Pedersen, og hustru Karen Davidsdatter af Odderup i Lundenes amt. Arving Peder Jensen født i Gråhede som er af begge vores slægt, og har været hos os i 30 år,
testamente. 17 maj 1793.

275
Christen Larsen Ostenfeldt, borger og indvåner i Viborg, og hustru Kirsten Jensdatter, forhen gift med Niels Madsen, med hvem hun havde avlet 2 endnu levende børn, en søn Jens Nielsen nu i sit 19de år og en datter Maren Nielsdatter, som næst forrige år blev gift med en denne bys avlsmand og indvåner, testamente. [avlsmand måske Jens Jacobsen der signerer]. 17 maj 1793.

276
Hr Lauritz Helverschou sognepræst for Haverslev og Bejstrup menigheder i Ålborg stift, og hustru Ingeborg Lassen, testamente. 17 maj 1793.

277
Niels Simonsen, fæstebonde og hustru Karen Rasmusdatter af Saksild i Århus stift, testamente. 17 maj 1793.

278
Røed Knuthen, og hustru Sebbe Rørden af Nieblum på Vesterlands Føhr, testamente. 17 maj 1793.

288
Degn Peder Christensen Stoubye, sognedegn for Tvede og Linde menigheder i Nørhald herred, Dronningborg amt i Århus stift, og hustru Birgitte Jacobsdatter Hammer, testamente. 24 maj 1793.

289
Hans Hansen, boelsmand, og hustru Giertrud Jepsdatter, boende i huset Nyhåb ved Gudsø by i Eltang sogn under Coldinghus amt. 
24 maj 1793.

290
Skoleholder Søren Hoskier, skoleholder ved Tavlov skole, og hustru Johanne Marie Christensdatter af Tavlov Nebel by, under Coldinghus amt, testamente. 24 maj 1793.

291
Christen Nielsen, og hustru Johanne Mogensdatter af Bølling Hedegård under Skivehus amt, testamente. 24 maj 1794.

292
Morten Jensen Lynget, og hustru Ellen Margrethe Andersdatter Bach, af Læsø land under Viborg stift, testamente. 24 maj 1793.

300
Niels Poulsen, og hustru Kirsten Pedersdatter af Sundby sogn i Ålborg stift, testamente. 31 maj 1793.

301
Niels Hansen Holm, og hustru Anne Andersdatter af Tarm under Lundenes amt, testamente. 31 maj 1793.

302
Christen Nielsen Hygumberg, og hustru Bodil Jepsdatter Lund, bønderfolk, beboer et lidet sted i Hygum sogn i Ribe stift, testamente.
31 maj 1793.

303
Mads Jensen, og hustru Maren Nielsdatter, beboer et lidet jordløs hus i Linde sogn under Dronningborg amt, testamente. 31 maj 1793.

304
Niels Hempel og hustru Apelone Balleboe af Fausingøe? - Fussingø Mølle, under Dronningborg amt, testamente oprettet 2 september 1776. 31 maj 1793.

305
Rasmus Sørensen, gårdmand  af  Stenild sogn under Viborg stift, og hustru Anne Sophie Sørensdatter. testamente. 31 maj 1793.

318
Giertrud afgangne Baltazar Jensen Tops, forhen bager og borger i Skanderborg, hans efterleverske, testamente oprettet 10 januar 1792.
7 juni 1793.

319
Christian Villadsen og hustru Anne Nielsdatter af Gunderup sogn i Viborg stift, testamente. 7 juni 1793.

320 - side 159
Søren Jensen, og hustru Anne Jensdatter, beboer et lidet hus i Truust by i Tvilum sogn, Silkeborg amt, Gjern herred, de har en 10 års tid levet i ægteskab uden livsarvinger, testamente.
7 juni 1793.

Filmen er nu sort på nogle sider.

321
Rasmus Kåe, borger og indvåner i Århus, og hustru Marie Henrichsdatter, testamente. 7 juni 1793.

322
Thomas Svendsen, og hustru Anna Hansdatter, bønderfolk, indsidder i et lidet jordløs hus, tilhørende gårdmand Knud Nielsen i  Vilslev sogn i Ribe stift, testamente. 7 juni 1793.

341
Mogens Andersen Ternlund, afgangne skrædermester og borger i Ålborg, og hustru Kirstine Nielsdatter Holm af Ålborg, testamente.
14 juni 1793.

348
Mads Clemendsen og hustru Elisabeth Lauritzdatter Wanting, bønderfolk af Skovgård i Lejrskov sogn, under Coldinghus amt, testamente. 
21 juni 1793.

349
Skoleholder Anders Hansen, skoleholder i Ørtoft i Ålborg stift, og hustru Maren Jensdatter, boende i Ørtoft skole i Volstrup sogn i Vendsyssel, testamente. 21 juni 1793.

360
Clemen Christensen, og hustru Johanne Gregersdatter af Ålborg, testamente. 28 juni 1793.

361
Peder Todsen, og hustru Ingeborg Maria Todsen af Højer, under grevskabet Schackenborg. Efter accord er at han med samtlige hans børn af første ægteskab, navnlig Johan Andreas Todsen, Thomas Todsen og Boe Todsen er forenet, da de allerede for lang tid siden har fået deres mødrene arv, at de efter ham skal have udi arv, alene de i foreningen bestemte summer. Nævner også de fire børn i sidste ægteskab, navnlig Marcus Høyer Todsen, Christiana gift Luders, Johannes Todsen, Poul Todsen, og hans afdøde datter Catharine, som har været gift med Rønen Kamp, hendes børn i deres moders sted. I samme Ingeborg Maries testamente. 28 juni 1792.

379
Niels Pedersen, og hustru Kirsten Christensdatter af Gjern i Århus stift, testamente.5 juli 1793.

380
Jens Larsen, og hustru Karen Marcusdatter af Hald sogn og by, Nørhald herred og Dronningborg amt, udi Århus stift, beboer en selvejergård, af hvilken de alene er ejer af herligheden, ansat for 3 skp, da bondeskylden 3 tdr 1 skp 2 fc 2 alb, tilhører Hald kirke, testamente.
5 juli 1793.

381
Controlleur Poul Andreas Falck, consumptions controlleur, og hustru Mette Sophie Neuchs, af vor købstad Lemvig i Ribe stift, testamente.
5 juli 1793.

391
Christen Jensen Munch, af Ulsted sogn under Ålborghus amt, testamente af 8 juni d a, han skal siden ved døden være afgangen, uden livsarvinger. Han er barnefødt i Ulstedlund, Ulsted sogn. Declarerer, at hans broder Søren Jensen Munch, tienende for ladefoged på Gettrup i Ulsted sogn, som arving, nævner også 2 andre brødre, men ikke navne. 12 juli 1793..

394
Christen Jensen Lucasen, og hustru Mette Hansdatter af Horsens, testamente. Da hun ikke selv kan skrive sit navn, underskriver til vitterlighed på hendes vegne, Niels Friderichsen og Jens Nielsen tømmermand. 19 juli 1793.

395
Nicolai Wibroe, og hustru Johanne Hansen af Løgstør under Ålborghus amt, testamente. 19 juli 1793.

396
Afg Anders Christensen, ungkarl af Øster Hvidbjerg på Morsø, testamente der indeholdes i vedhæftede tingsvidne. Han var selvejer, idet han ejede et hus med lidet hartkorn i Sundby her på Morsø, hans sidste vilje var, at hans vært Christen Larsen i Øster Hvidberg, skulle have nærmere angivne efterladenskaber. 19 juli 1793.

409
Friderica Elisabeth Winther, afg Søren Laurbergs efterleverske, af Hjørring, facultatem testandi. 26 juli 1793.

410
Jørgen Hasselbach, sognepræst til Lerup og Tranum menigheder i Ålborg stift, og hustru Margrethe Charlotte Schytte, testamente. 
26 juli 1793.

411
Jens Løgstrup, og hustru Elisabeth Løgstrup født Møller af Århus, ægtepagt. Han forhenværende købmand i København. Hun har under 21 august 1789, fået kongelig tilladelse til at nedsætte sig i Århus, og der drive nogen småhandel, og endvidere under 27 november samme år bevilling, at alt hvad hun således ved sine venners hjælp og egen flid, måtte erhverve sig, siden bemelte 27 august, da  hendes mand opgav sin bo i København under hof og stadsrettens skifte commissions behandling, må være uden for al fællig med berørte bo, og hans creditorer uvedkommende. [Angives også forskellige beløb]. 26 juli 1793.

426
Hans Jensen, og hustru Anne Kirstine Jensdatter af Ure by i Brande sogn, under Ribe stift, han er barnefødt i Arenvad [Arnborg?], nu boende i Ure by i Brande sogn, hun er født i Fasterholt, Arnborg sogn, testamente. 2 august 1793.

427
Rådmand Hans Deichman, rådmand samt by og rådstueskriver i Colding, og forlovede Elisabeth Catharina Thomsen, enke efter afgangne rådmand Bruun, nævner hendes nu havende 2 børn Thomas Thomsen Bruun og Dorothea Catharina Bruun, testamente. 2 august 1793.

428
Jørgen Jørgensen, selvejer, og hustru Anne Cathrine Pedersdatter af Nørre Birk [Nørre Bjert?] by under Coldinghus amt, nævner den ældste søn Peder Jørgensen, som skal have deres gård i Nørre Birkby, Eltang sogn, hartkorn 7 tdr 3 fc 2 alb skovskyld 1 fc 2 alb, desuden Peders søster Catharine, hvis bryllup broderen skal bekoste, hvis han overtager gården før hun bliver gift, dispositions confirmation.
2 august 1793. 

444
Giertrud Hiort, afgangne købmand Mads Mathiesens, efterleverske, af Ålborg testamente. 9 august 1793.

445
Christen Larsen Møller, borger og værthusholder af Ålborg, testamente oprettet 30 maj sidst, men siden er han ved døden afgangen, var i ægteskab med Anne Andersdatter Hassing, til hvem han indkom da hun sad i enkestand, med bopæl og indbo, der har et uopfødt levende barn, efter hendes første salig mand. 9 august 1793.

459
Justitsråd Mouritz Glerup til Baggesvogn og forlovede, Marie Bolette, enke efter afgangne forpagter Follerup på Asdal i Nørre Jylland, dispositions confirmation. Han har ingen børn, medens hun har en datter, der lever i ægteskab med hr major von Penich til Lingsholm.
[Meget langt]. 16 august 1793.

460
Anna Cathrine, afgangne Søren Mortensens efterleverske af Rold sogn udi Viborg stift. Nævner brodersønnen Peder Nielsen og hustru Maren Christensdatter, som stedets beboere, som for deres omsorg for hende i en 5 års tid, hvor hun har været sengeliggende, og ikke har kunnet klare sig ved egen hjælp, skal arve hende, testamente. 20 august 1793.

473
Peder Sørensen og hustru Apolone Nielsdatter, bønderfolk og fæstere af Ejsing vejrmølle, Ejsing sogn i Bøvling amt, testamente.
23 august 1793.

474
Thor Hansen, og hustru Maren Knudsdatter Karmarck af Hobro, testamente. 23 august 1793.

483
Niels Nielsen Krog, gårdfæster i Lille Vorde på Gudumlunds gods under Ålborghus amt, og hustru Anne Nielsdatter, testamente.
30 august 1793.

483
Simon Jensen Termansen, borger og portner, og hustru Karen Andersdatter af Ribe, testamente. 30 august 1793.

484
Clemen Andersen og hustru Mette Madsdatter, ringe bønderfolk, boende i Sperring by Sjørring sogn i Thy, under Ålborg stift, testamente.
30 august 1793.

485
Johanne Charlotte Kierulf, af Ålborg, ingen livsarvinger, testamente. [Meget langt]. 30 august 1793.

498
Christen Nielsen og hustru Anne Christensdatter boende i Ginderup by af Heltborg sogn i Thy, i  Ålborg stift, testamente.
6 september 1793.

499
Afgangne Rasmus Knudsen, og hans efterladte enke Bodil Jensdatter af Stilling by i Skanderborg amt, testamente. 6 september 1793.

500
Christen Christensen Westergård, og hustru Maren Christensdatter af Helligsø sogn og by i Ålborg stift, testamente. 6 september 1793.

512
Peder Hansen Møller, dispositions confirmation. Selvejerbonde Peder Hansen Møller af Tyvkiær by i Smidstrup sogn under Coldinghus amt, disposition oprettet med hustru Ingeborg Hansdatter, på grund af forordningen af 13 maj 1769, hvorved selvejerbønder gives ret til at disponere over sin ejendom som han vil, og fastsætte, hvorledes dermed efter hans død skal forholdes, hvilket er ham så meget mere velgørende, som han med megen besværlighed og sur møje, må erhverve sig det han bliver eyer af. Nævner deres 3 sønner, Peder Pedersen Møller 30 år gammel, Albrecht Møller 27 år og Hans Nicolai Møller 23 år. 13 september 1793.

521
Michel Nielsen, og hustru Else Cathrine Larsdatter, bønderfolk af Visby sogn i Vestervig amt, testamente. Underskrives i Nørhedegård.
20 september 1793.

522
Joen Sørensen, selvejerhusmand, og hustru Ellen Christensdatter af Stovrup by i Coldinghus amt, testamente. 20 september 1793.

533
Lauritz Meyer, og hustru Maren Brogård af Stensbæk i Horns herred under Ålborg stift, testamentet lyder således, og var et tingsvidne af Hiørne Birk. Ikke mere tekst. 27 september 1793.

534
Jens Seierbøl, bedemand i Århus, og hustru Kirstine Lauritzdatter Schaltz, af Århus, testamente. 27 september 1793.

551
Friderich Andersen, aftægtsmand, og hustru Giertrud Christensatter af Eylandet Anholt. Han har forhen været gårdmand, men for nærværende tid, indsidder og aftægtsmand her på Anholt i Århus stift. 4 oktober 1793.

569
Maren Christophersdatter, afg Morten Clemensens efterleverske, af Gislum i Viborg stift. Nævner, at hun i en tid af 4 år, har opholdt sig hos sin søster Kirsten Christophersdatter, gift med Jens Nielsen, fæstebonde her i byen, og i samme tid, da hun bestandig har været syg og sengeliggende, uden betaling har nydt god pleje på sit sygeleje, så i betragtning af den omhyggelighed og omsorg søsteren, og hendes mand har vist mod hende, samt til nogen slags vederlag for deres godhed, har hun besluttet, da hun ingen livsarvinger har, at søsterdatteren Dorthe skal have 100 rdr af hendes efterladte, og alt andet til søsteren. 11 oktober 1793.

570 - side 249
Thomas Christiansen, og hustru Anne Christensdatter af Sønderland, Rømø, testamente. 11 oktober 1793.

571
Jørgen Nielsen, og hustru Maren Jensdatter af Jernved sogn under Riberhus amt, testamente. 11 oktober 1793.

587
Maren Christensdatter, af Torslev sogn i Ålborg stift, hun har aldrig været gift, testamente. 18 oktober 1793.

588
Hr Jens Obel, sognepræst for Kollerup og Skræm menigheder, og hustru Mossen Andersdatter, været gift i hen ved 30 år, dispositions testamente.18 oktober 1793.

589
Georg Verner August Diderich, rigsgreve af Munster Meinhovel, og hustru Amalia Charlotte Johanne Isabella, friherreinde von Omsteda, forening. 25 oktober 1793.

605
Rasmus Jensen, husmand, og hustru Maren Olufsdatter af Blegind, under Århus stift, testamente. 25 oktober 1793.

606
Ole Jensen og hustru Karen Sørensdatter, af Colding, testamente. 25 oktober 1793.

619
Falk Rasmussen, og hustru, Johanne Nielsdatter af Hals i Ålborg stift, testamente. 1 november 1793.

633
Niels Sørensen, og hustru Karen Clausdatter af Harknag i Ballum sogn på grevskabet Schackenborg, testamente. 8 november 1793.

634
Peder Pedersen Bang, og hustru Anne Nielsdatter, bønderfolk, i Bierringgård af Sjørring sogn i Ålborg stift, testamente. 8 november 1793.

635
Maren Nielsdatter, afg Jens Olsens efterleverske, fæstebonde i Smedegården i Hallund by, og sogn i Vendsyssel, testamente. 
8 oktober 1793.

636
Niels Christensen Rai, og hustru Kirsten Michelsdatter, af bondestanden i Valsgård sogn i Viborg stift, testamente. 8 november 1793.

637
Mathias Hansen, og hustru Dorthe Marie Mathiaskone af Ottesbøl under Schackenborg gods, testamente. 8 november 1793.

645
Christen Jensen, af Borup i Støvring herred, testamente. Da selvejergårdmand Mads Madsen i Borup, nu i 14 år har givet ham ophold, arver han alt. 15 november 1793.

646
Niels Laursen og hustru, Maren Pedersdatter, af Gudum sogn under Ålborghus amt, testamente. 15 november 1793.

647
Friderich Christian Hansen, guldsmed, og hustru Kirsten Nielsdatter af Ribe, testamente. 15 november 1793.

657
Jens Christensen, fæstehusmand på Randrup gods, og hustru Kirsten Christensdatter af Skibsted sogn, under Ålborghus amt, testamente.
22 november 1793.

658
Søren Schandorph, borger og købmand i Ålborg, og nu afdøde hustru Christine Hindt, testamente. 22 november 1793.

682
Friderich Jørgensen, og hustru Maren Pedersdatter af Dollerup sogn i Viborg stift, testamente. 6 december 1794.

683
Anders Jørgensen, fæstehusfolk under Constantinsborg gods og Båstrup? Tåstrup? by, og hustru Else Jensdatter, testamente.
6 december 1793. [Filmen delvis sort].

684
Anders Andersen 49 år, borger og feldbereder, og hustru Anne Margrethe Povelsdatter 62 år, af Varde, har været gift i 19 år, testamente.
6 december 1793.

685
Johanne Cathrine Ottesdatter af Nordby sogn på Fanø, hun har i mange år opholdt sig i sognet, og har aldrig været gift, nævner en broder Johannes Ottesen på Fanø, broderdatter Anne Nielsdatter på Rømø. 6 december 1793.

695
Michel Nielsen Bach, og hustru Dorthe Nielsdatter af Skinnerup by, Ørum amt, testamente. 13 december 1793.

696
Jens Jensen Rolland, og hustru Karen Jensdatter af Sønderlund, i Mosberg sogn i Lundenes amt, har været gift i 28 år, testamente.
13 december 1793.

697
Jørgen Poulsen, og hustru Maren Hansdatter, bønderfolk af Darum sogn under Riberhus amt, testamente. 13 december 1793.

698
Andreas Møller, forvalter ved Serridslevgård, og forlovede Anne Elisabeth Såbye, afgangne købmand Peder Winthers enke af Horsens, testamente. 13 december 1793.

699
Afg skipper Peder Bisgaard, ansøgning om testamentes confirmation, på den, af den i Narva udi Rusland, ved døden afgangne skipper, Peder Bisgård, i tvende mænds nærværelse, tilkiende givne mundtlige sidste villie, hvor over ved bytinget i vor købstad Ålborg, under 14 november dette år, er taget et her hos in originali [vedlagt] tingsvidne, af hvilket i danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart.
13 december 1793.

709
Christen Hansen, og hustru Maren Madsdatter af Folby sogn, bønderfolk på grevskabet Frijsenborg,, testamente. 20 december 1793.

710
Peder Christensen, og hustru Karen Nielsdatter, bønderfolk boende udi Kollerup by, i Hvidbjerg sogn på Thyholm i Ålborg stift, testamente.
20 december 1793.

711
Degn Jens Friderichsen Falchenberg, og hustru Anna Christiana Dall, af Hornstrup by i Coldinghus amt, testamente. 20 december 1793.

712
Philip Ernst Qvedens, og hustru Kerrin Qvedens von Syddorf af Amrum, under Ribe stift, testamente. 20 december 1793.

713
Peder Jacobsen Holst, skomager, og hustru Anne Sophie Poulsdatter Svare af Holstebro,  testamente. 20 december 1793.

720
Peder Madsen Brandsbøl, og hustru Kirstine Thomasdatter, beboer et lidet sted i Brandsbøl i Hygum sogn, testamente.
27 december 1793.

721
Anders Christensen, og hustru Maren Simonsdatter, bønderfolk af Tilsted sogn i Hundborg herred, testamente. 27 december 1793.

722
Kirstine Jensdatter Tranders, afg købmand Jens Knudsen Lunds efterleverske, af Ålborg, testamente. 27 december 1793.

723
Afg hr Carl Mulvad, sognepræst for Nimtofte og Tøstrup menigheder i Århus stift, og hustru Giertrud Marie Fischer, testamente.
27 december 1793.

637 side 313.
Troels Lauritzen, og hustru Birthe Kirstine Christiansdatter, af bondestanden, af Vive sogn under Ålborghus amt, testamente.
8 november 1793.

13 side 318
Jens Friderich Brøndum, og hustru Christine Cathrine af Holstebro, testamente. 3 januar 1794.

14
Simon Jørgensen, og hustru Mette Marie Nielsdatter Lund, af Vejle, testamente. 3 januar 1794.

15
Søren Jacobsen, og hustru Anne Larsdatter af Skive sogn i Viborg stift, testamente. 3 januar 1794.

25
Anders Hermandsen, og hustru Karen Jensdatter af Krostruphus i Store Brøndum sogn, under grevskabet Lindenborg, i Ålborghus amt, været gift i 15 år, testamente. 10 januar 1794.

40
Peder Larsen Brendgård, og hustru Kirsten Gregersdatter, af Vandborg sogn i Ribe stift, testamente. 17 januar 1794.

41
Enke Anne Marie Pedersen, af Fredericia, hun har beslutter ikke mere at gifte sig. Nævner sin sidste salig mand, færgemand Lars Pedersen her i byen, hans arvinger, nemlig en søn Peder Larsen, borger og bager i Horsens, en ditto Vilhelm Larsen, borger og murmester i Fredericia, og en atter Dorothea Larsdatter, gift med feldskierer Ludvig Luxdorff, ibid, testamente. 17 januar 1794.

45
Bevilling, at afgangne købmand Poul Andersen Lagårds executores testamente, må øve jurisdiction. 24 januar 1794.

52
Søren Nielsen, selvejer, og hustru Edel Jørgensdatter af Horstved i Nødager sogn under Calø amt, selvejer af en halv gård, eller 3 tdr hartkorn i Horstved by, testamente. 24 januar 1794.

53
Niels Christensen Kiærby, og hustru Philipine Christensdatter af Volstedlund kaldet, under Mariager Closters hovedgårds taxt, beliggende lidet sted, Dronningborg amt, testamente. 24 januar 1794.

54
Mouritz Michelsen, og hustru, enken Anne Nielsdatter, bønderfolk boende i Borup af Kollerup sogn i Vester Hanherred, under Ålborg stift, testamente. 24 januar 1794.

55
Jeppe Christensen Schou, selvejer, og hustru Karen Christensdatter, af Grove by, Brøndum sogn i Salling, i Skivehus amt, testamente.
24 januar 1794.

56
Jens Laursen, og hustru Maren Olesdatter, bønderfolk af Kringelhede under Hjørring amt, beboer et sted på Vorgård gods i Albæk sogn, Børglum herred, testamente. 24 januar 1794.

66
Christen Mogensen, og hustru Kirsten Jensdatter af Falling sogn i Århus stift, husfolk, testamente. 31 januar 1794.

73
Oluf Madsen, og hustru Karen Povelsdatter, boende i et hus Feltenborg i Vindelev sogn, i Ribe stift, testamente. 7 februar 1794.

74
Niels Christensen Møller, og hustru Cicilia Margrethe Schoerling af Sønderhå? sogn i Ålborg stift, ringe bønder og husfolk, testamente.
[I teksten noteres hun som Schierling, boende i Sønderhool sogn og by]. 7 februar 1794.

75
Niels Marcussen, og hustru  Anne Larsdatter, af Østerild sogn i Ålborg stift, fæstere af bondegården Vestergård, på stamhuset Kølbygårds gods af Østerild sogn i Ålborg stift, testamente. 7 februar 1794.

76
Anna Holmark, af Holstebro, nævner en broder Peder Holmark, der har vist en broderlig omhyggelighed mod hende under hendes sygdom, testamente. 7 februar 1794.

77
Thøger Christensen Nottrup, og hustru Karen Pedersdatter Hackild, af Villestrup mølle under Ålborghus amt, testamente. 7 februar 1794.

88
Christen Christensen Hiorth, og hustru Else Christensdatter, aftægtspersoner i Bjerre by, Udbyneder sogn og Gjerlev herred, Dronningborg amt, testamente. 14 februar 1794.

95
Ingvard Christiansen, 69 år gammel, af Store Darum i Riberhus amt, nyder aftægt hos Hans Jepsen sst, der arver. 21  februar 1794.

96
Rasmus Sørensen og hustru Anne Larsdatter af Hørning sogn og by under Skanderborg amt, fattige husfolk, testamente.
21 december 1794.

97
Søren Jensen Højsgård, af Odder by i Åkier amt, testamente. 21 februar 1794.

98
Søren Thomasen, og hustru Anne Nielsdatter af Svenstrup udi Søby sogn, Silkeborg amt. 21 februar 1794.

99
Laust Jensen, og hustru Johanne Pedersdatter Holm af Sandager, i Dejbjerg sogn, Ribe stift, testamente. 21 februar 1794.

100
Jørgen Knudsen, og hustru Anne Olesdatter af Elling sogn, under Ålborg stift, bor i et lidet sted Slottet kaldet, testamente.
21 februar 1794.

117
Statsminister og geheimeråd hr Jochim Otto Schach Ratlou, og frue facultotem testandi. 28 februar 1794.

119
Svend Thomsen, og hustru Else Nielsdatter af Abildgård i Jerslev sogn og herred, i Hjørring amt, testamente. 28 februar 1794.

120
Lauritz Christensen Gronning, og hustru, Mette Jensdatter Vredsted, af Level [Løvel] sogn i Viborg stift, testamente. 28 februar 1794.

135
Christen Jensen, og hustru Johanne Poulsdatter af Bramminge sogn under Ribe stift, husfolk og fæstere, testamente. 7 marts 1794.

136
Christen Pedersen Winther, og hustru Karen Pedersdatter, af Emmerlev under Trøjborg gods, testamente. 7 marts 1794.

137
Anders Christensen, og hustru Anne Bundesdatter, af Sønderland, Rømø i Ribe stift, testamente. 7 marts 1794.

138
Søren Carstensen, og hustru Anne Hielm af Vejle, testamente. 7 marts 1794.

139
Brigader William Halling, hans frue Christine Linde. Nævner tvende børn, lieutenant Hans Henrich Halling, og frøken Vilhelmine Halling, der skulle være hans eneste arvinger. Dispositions confirmation. 7 marts 1794.

152
Hans Andersen, og hustru Anike Andersdatter af Østerby, under grevskabet Schackenborg, testamente. 14 mart1 1794.

153
Degn Niels Eeg, sognedegn for Vistoft menighed i Århus stift og hustru
Anne Petersen, testamente. I første linie står Viborg, men i teksten Vistoft menighed i Århus stift, Calø amt, at dette er det rigtige, bekræftes af i mail, som jeg med tak har modtaget fra Anne Kroghede, Mols. 14 marts 1794.

154
Søren Sørensen, og hustru Anne Olesdatter af Hovstrup by, Henne sogn under Riberhus amt, testamente. 14 marts 1794.

171
Ole Widesen, og hustru Birthe Lauridsdatter, af Søedanel? [Soldal?] i Norup sogn, Coldinghus amt, testamente. 21 marts 1794.

172
Jacob Jochumsen, borger, og hustru Dorthe Margrethe Evers af Fredericia, testamente. 21 marts 1794.

173
Anna Olesdatter, afg Niels Falchenbergs efterleverske af Skive, testamente. 21 marts 1794.

183
Iver Sørensen af Randers, og hustru Mette Clementsdatter Liltved, testamente. 28 marts 17794.

184
Hr Andreas Severin Rup, sognepræst for Gerlev og Enslev menigheder, og hustru Anne Timmermann, testamente. 28 marts 1794.

195
Peder Pedersen, og hustru Maren Pedersdatter af Lund, i Sir sogn  i Ribe stift, fæstebonde på Ausumgård gods i Sir sogn, Hjerm herred, Lundenes amt, testamente. 4 april 1794.

196
Peder Thomasen Elev,testamente og hustru Karen Nielsdatter af Borum i Århus stift, bønderfolk, testamente. 4 april 1794.

197
Afgangne jomfru Anna Sophia Kruuse, gave brevs confirmation. Mundligt giort til fordel for Charlotte Caroline Diderichsen, fød Callundan af Thisted. 4 april 1794.

198
Ulrich Helmich, selvejer bonde, og hustru Maren Nielsdatter Borup, af Ingstrup sogn under Hjørring amt. Ejer et lidet sted på 1 tdr 3 skp 2 fc 1 alb hartkorn i Vestermark, Ingstrup sogn, testamente. 4 april 1794.

199
Erich Hansen Lund, og hustru Maren Erichskone af Sønderland, Rømø under Ribe stift, testamente. 4 april 1794.

200
Johan Peter Jacobsen, og hustru Magdalene Kirstine Jørgensdatter af Erritsø sogn, under Coldinghus amt, ejer af et lidet boelsted, Breindal kaldet, hartkorn 2 skp, testamente. 4 april 1794.

214
Tøger Rasmussen, og hustru Anne Laursdatter af Dørup under Århus stift, testamente. 11 april 1794.

215
Christen Wistisen, og hustru Else Pedersdatter af Trabjerg i Borbjerg sogn under Ribe stift, testamente. 11 april 1794.

216
Afg skipper Hans Nielsen Holm, borger og skipper i Ålborg, og hustru Karen Laursdatter Hassing af Ålborg, testamente. 11 april 1794.

217
Søren Jensen Munch, tienende for ladefoged på Gettrup, Ulsted sogn, under Ålborghus amt, han er kommet i den store ulykke, at han ved at fælde et træ i skoven, har fået begge sine ben knust, både indvortes og udvortes, og derfor ikke kan vide, hvor kort eller længe det behager Gud, at forunde ham livet. Nævner sin slegfredsøn Jens Sørensen, opholdende sig hos sin moder Maren Laursdatter i Melholt, der skal arve alt det øvrige, han som en fattig ugift bonde tienestekarl efterlader, ingen ting derfra, undtagen, i fald han ved døden, efter Guds behagelige forsyn, nu måtte afgå, når han til [afdødes] søskende erlægger 4 sldr, hvor med de for al arve pretention skal være fornøjet. testamente. 11 april 1794.

224
Afgangne Morthen Christensen, pottemager, og hustru  Zidsel Marie Nielsdatter af Randers, testamente. 19 april 1794.

236
Anders Pedersen, og hustru, Anne Nielsdatter af Åle sogn udi Silkeborg amt, testamente. 25 april 1794.

237
Peder Pedersen, og hustru Birgitte Marie Laursdatter af Hinge i Silkeborg amt, testamente. 25 april 1794.

238
Lauritz Andersen Bøtker, og hustru  Maren True af Fredensberg i Torstrup sogn, Lundenes amt, testamente. 25 april 1794.

239
Lars Thomasen, og hustru, Karen Jensdatter af Holkier? by i Østerild sogn, Thisted amt, Ålborg stift, testamente.  25 april 1794.

250
Svend Pedersen, og hustru, Margrethe Jensdatter, af Fruergård i Sønder Felding, testamente. 2 maj 1794.

251
Christen Knakkergård, borger i Thisted, og hustru Kirsten Andersdatter, testamente. 2 maj 1794.

252
Sønnick Henrichsen, og hustru Anna Sophie Sønnichs, hun født Blechinberg, han er nu 74 år og hun 61 år gammel, af Hemgård under grevskabet Schackenborg, testamente oprettet af hensyn til samtlige myndige børn, der er en søn af hans første ægteskab med Bodil Hans Schaus, navnlig Hendrich Hansen Sønnichsen, som er besidder af den såkaldte Gammelby? Mølle i Emmerlev. Deres fællesbørn, en søn  Friderich Sønnichsen, beboende en gård ved Åen i Møgeltønder sogn, en datter Ottilia Dorothea, afg Hans Schmidts i Højer efterladte enke, hvor hun er bosat, en ditto Helena, gift med Claus Michelsen, besidder af Bodsholmgård i Brede sogn, en søn Hans Sønnichsen 25 år gammel, som er hjemme og ugift. Derefter forskellige summer som arvelodder. 2 maj 1794.

263
Christen Jensen, og hustru, Johanne Christensdatter, af Øsløs sogn Vester Hanherred, under Ålborg stift, beboer et lidet ringe hus, testamente. 9 maj 1794.

264
Christen Christiansen, og hustru Karen Laursdatter, fæstere af et lidet sted, Steilberg kaldet i Hejnsvig sogn under Coldinghus amt, testamente. 9 maj 1794.

265
Jomfru Giertrud Magdalene Facken af Ribe, nu 79 år gammel, og hidtil i ugift stand, nævner en søsterdatter, frøken Mette Henriette Blendermann, 50 år gammel, der nu i 10 år har været hende til hjælp og understøttelse, desuden hvad hun vil give hende, testamente.
9 maj 1794.

266
Peder Nielsen, og hustru Beathe Kirstine Madsdatter af Raunstrup Mølle, ægtefolk af bondestanden, beboere af Raunstrup Mølle i Viborg stift, testamente. 9 maj 1794.

278
Jens Pedersen Abelschou, af Viborg, han er i ugift stand, testamente. 17 maj 1794.

286
Jens Bertelsen, og hustru Bodil Olesdatter, gårdmand i Brundby på grevskabet Samsø, testamente. 23 maj 1794.

287
Lauritz Christensen Klidt, og hustru Maren Andersdatter af Fåberg? sogn i Århus stift, testamente. Testamentet er et tingsvidne optaget ved Støvring Nørholms herredsret, den 23 april 1793. 23 maj 1794.

288
Hans Hansen, og hustru Maren Christensdatter, boende Nyhåb ved Gudsø by i Eltang sogn under Coldinghus amt, testamente.  
23 maj 1794.

289
Jens Laursen Grummesgård, og hustru Else Christensdatter, simpel borgerfolk af Lemvig, testamente. 23 maj 1794.

290
Lauritz Andersen, og hustru Agnetha Jensdatter af Hesselballe by, Starup sogn under Coldinghus amt, disposition.  23 maj 1794.

297
Jørgen Christensen, selvejer husmand i Vidstrup by og Mårup sogn, og hustru Karen Pedersdatter af Mårup sogn, Vennebjerg herred, i Ålborg stift, testamente. 30 maj 1794.

298
Chirurgus David Kelssi af Ringkøbing, og hustru Johanne Bruun, enke af salig hr Christopher Frausing, fordum sognepræst til Velling menighed i Ribe stift, testamente, da de har besluttet at træde i ægteskab med hinanden. 30 maj 1794.

299 
Christian Frederichsen Minde, og hustru Karen Jensdatter af Nibe, testamente. 30 maj 1794.

307
Thomas Jensen, og hustru Anne Christensdatter af Lycken [Løkken] under Ålborg stift, testamente. 6 juni 1794.

308
Poul Brohne [Brane], og hustru Inger Kirstine Bundgård, af Tulstrup Mølle under Dronningborg amt, i Sahl sogn på Frijsenborg gods, testamente. 6 juni 1794.

315
Johan Christian Thrane, og hustru, Anna Christina Bøller, af Starup sogn under Coldinghus amt, siden 1763 har de været samlet i ægteskab, og i den tid været velsignet med en livsarving, som for 8 år siden ved døden er afgangen, testamente. 13 juni 1794.

316
Maren Larsdatter, af Torsted sogn under Ribe stift, arv til hendes salig mands brodersøn Christen Jacobsen, som fra sin barndom er opfødt hos dem, og der endnu sig opholder, testamente. 13 juni 1794.

317
Jes Jefsen, fæstebonde, og hustru, Mette Nielsdatter af Råhede i Hviding sogn under Ribehus amt, testamente. 13 juni 1794.

318
Peder Pedersen, skrædder, og hustru Kirsten Lauridsdatter, bosiddende i et lejehus i Ulfborg, under Sønder Vosborg, i Bøvling amt. Som bekendt har han været krøbling fra fødselen, testamente. 13 juni 1794.

319 side 455
Lauritz Bertelsen, skovrider, og hustru Marie Elisabeth Hedegren af Kærhuset i Skjød sogn, under grevskabet Frijsenborg, testamente.
13 juni 1794.

325
Christen Nielsen Brun, udflyttet husmand af Fardrup sogn, under Coldinghus amt, og hustru Kirsten Andersdatter, testamente.
20 juni 1794.

326
Christen Kiergård, og hustru Anne Lauritzdatter, boende i Vester Jølby i Dragstrup sogn Dueholms amt, testamente.
20 juni 1794.

327
Johanne, afg Christen Hyllebergs efterleverske af Ålborg, testamente. I teksten står der: enke af Christen Nielsen Ellitzhøy [Ellidshøj], forhen ejer af Svenstrup brohus. Arven har hun tillagt sin ven og velgører, købmand Niels Thygesen i Ålborg hans børn, Thyge Nielsen,samt Bolette Marie Elisabeth og Dorothea Magdalene Thygesen, at nyde efter hendes børn i alt 1000 rdr. Købmand Niels Thygesen, sønnen Thyge Nielsen og Datteren Bollette, er nu allerede ved døden afgangen, sidste 2 uden livsarvinger, den efterlevende datter Marie Elisabeth, gift med købmand Hans Wigelse, i henseende til den kærlighed og omhyggelighed, de 2 sidste døtre Marie Elisabeth, gift med købmand Hans Wigelse, og Dorothe Magdalene i ægteskab med købmand Mogens Møller, har vist hende, får disse døtre hver 1000 rdr. 20 juni 1794.

328
Laurs Jensen, og hustru Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Mejrup sogn i Lundenes amt, Hjerm herred, testamente. 20 juni 1794.

329
Frue Magdalene Pentz, afg generalmajor Bøhmers efterleverske, og steddøtre Elisabeth Dorothea og Conradine Beate Margrethe Bømmer, testamente. 27 juni 1794.

343
Joseph Sørensen, og hustru Anne Jensdatter, boende i et hus på Ullerup gods, Dueholms amt, på Morsø af Schørring? by, testamente. Ved signering står der Schårup. 27 juni 1794.

344
Peder Pedersen Møller, borger og brændevinsmand, og hustru, Anne Cathrine Jensdatter af Randers, testamente. 27 juni 1794.

346
Anne Marie Jensdatter, fæstebonde enke af Skjold by, Bjerre herred, i Århus stift, testamente. Nævner arv til en broderdatters søn, Erich Rasmussen, og hendes salig mands fostersøns datter, Mette Marie Therkeldsdatter, som eneste arvinger. 27 juni 1794.

360
Karen Lauritzdatter, afgangne Christen Lassens efterleverske, af Drosvadhus under Bøvling amt. Hun er en gammel kone, uden livsarvinger, arv til forskellige sognes fattige. 4 juli 1794.

361
Christen Borup, og hustru Anne Nielsdatter, fæstehus beboere af Resen sogn, på Krabbesholm gods, i Skivehus amt, testamente.
4 juli 1794.

378
Ole Balleby, og hustru Ide Kirketerp Kurtz, af Strandbjerggård i Humlum sogn, under Bøvling amt, testamente. 11 juli 1794.

379
Hr Friderich Gotfrid Stampe, sognepræst for Års og Haubro menigheder, og hustru Dorothea Ørum. De har nu på 12 år levet sammen, men ingen livsarvinger. Hvis han bliver længstlevende, så arv bl a til hendes 2 brødre døtre, som er efter hendes salig moder Anne Marie Seiersdatter Ørum, af Rørbæk præstegård, og Anne Marie Dorothea Jacobsdatter Ørum, af Ørum præstegård, til hver 50 rdr. 11 juli 1794.

391
Sophia Amalia Heinsvig, afg canditaus theologiæ Kield Lunds efterleverske, af Brøndum under Kollerup sogn i Ålborg stift. Efter testamente af 5 januar 1770, er hun eneste arving efter manden, der ved døden er afgangen. Nævner bl a tjenestepigen Maria Andersdatter ,som har tjent hende lydig og tro i 8 år, og derfor skal have 20 rdr, den seng hun ligger på, bestående af 2 dyner, 3 puder 2 par blårgarns lagner, da hun formoder hun bliver hos sig til hendes [arvegivers] sidste time, og opvarter hende lige så trolig som forhen. Desuden broder datters søn, Mandrup Sørensen Lund, hans moder Mette Marie Heinsvig. 18 juli 1794.

392
Michel Pedersen, husfæster af Frosterhus? i Vester Assels sogn, under Dueholms amt, og hustru Else Jacobsdatter, testamente.
18 juli 1794. Ved signering: Trøsterhus.

410
Jens Sørensen, fæstebonde på Korsøgårds gods i Hvilsum by, under Hals amt, og hustru Maren Nielsdatter af Hvilsum by under Viborg stift, testamente. 25 juli 1795.

411
Mads Christensen Romled, fæstebonde under Rammergårds gods, på en halv gård 4 tdr hartkorn i Rom sogn, Romled kaldet, og hustru Anne Nielsdatter Kieldsing,af Romled ved Lemvig, testamente. 25 juli 1794.

412
Jens  Clemmensen Ertbjerg, og hustru Maren Christensdatter, af Dybe sogn under Ribe stift, testamente. 25 juli 1794.

413
Niels Pedersen Schaltz, og hustru Birgitte Christophersdatter, af Løgstør, testamente. 25 juli 1794.

414
Kirsten Madsdatter, af Sebbersund under Viborg amt, afdøde mand Christen Laursen Furstrup. En søster, Mette Madsdatter, i ægteskab med Peder Nielsen, her ved Sebbersund, der er den eneste af alle hendes slægtninge og arvinger, der har vist hende nogen tieneste, hvorfor hun vil vise hende, og hendes mand sin taknemmelighed, testamente. 25 juli 1794.

415
Martin Nordqvist, borger og glarmester i Ålborg, og hustru Sophie Bruun af Ålborg, hun er efter testamentes oprettelse af 4 august 1790, siden ved døden afgangen, testamente. 25 juli 1794.

Filmen næsten sort:

427
Købmand Jens Hansen Lund, Falcutotem testande.

C7mus G a v, at eftersom købmand Jens Hansen Lund af vor købstad Ålborg, for os allerunderdanigst haver begieret, at vi allernådigst ville bevilge, at han må oprette og forfatte testamente, angående hvis han kunne efterlade sig, således som han det for godt og tienligt måtte eragte, da ville vi sådan herom allernådigst have bevilget og tilladt, at han over hans midler og formue, ved testamente codicil eller anden deslige forskrivelses måde, hvor ved hans sidste villie klarligen og tydeligen kan ses etc.1 august 1794.

428
Hr Niels Lyndesøe Dahl, sognepræst til Vester og Øster Hassing i Ålborg stift, ingen livsarvinger. Testamentet oprettet under 15 juni 1780, og lyder således, da jeg underskrevne Niels Lyndesøe Dahl, residerende capellan til Tersted, Skørringe og Vejleby menigheder i Lolland, efter Guds forsyn, er kommen i ægteskab med madame Abelone Studsgård, afgangne sognepræst Hermans Fuglsange enke, da skal hun, hvis de ingen livsarvinger får, arve ham. 1 august 1794.

438
Niels Jensen Thousgård, og hustru Maren Andersdatter Lyng, af Thisted, testamente. 9 august 1794.

439
Jens Kiær, købmand, og hustru Mette Marie Pedersdatter Joensen af Lemvig. Testamentet lyder bl a således: Hvis han først ved døden skulle afgå, da udbetaler hun 10 rdr til hans nærmeste arvinger, som er 2 brødre og 6 søstre, og hvis hun først skulle afgå, betaler han til hendes børn, som han ærlig og kærlig har stået i faders sted for, 133 rdr 2 mk, hvoraf hendes søn får 66 rdr 4 mk, og døtrene 33 rdr 2 mk, som er lige så meget, som hver af dem er blevet tillagt ved samfrænde skifte, efter hendes første mand. Underskrives, at vor kiære moder og stiffader, haver oprettet dette testamente imellem sig, ere vi i alle måder fornøyede med, og haver intet derimod at erindre. Ålborg den 11 april 1794 Ole Westergård, på min kones vegne, som er en datter af supplicanten, haves intet imod dette testamente at erindre, Søren Harpyth, som formynder Borche sal Poul, Wejrumsdatter, Varde den 16 maj 1794. Attesterer, at Mette Marie Joensens, i forrige ægteskab avlede børn, er Borche Weyrumsdatter, den eneste som er umyndig, hvis eneste og fødte værge er bedemand Joensen i Varde.
8 august 1794.

440
Joen Nielsen, og hustru Maren Jacobsdatter af Nørre Sundby i Vendsyssel, under Ålborg stift, testamente. 9 august 1794.

441
Christen Sørensen, og hustru Karen Jensdatter, bønderfolk af Gimming sogn i Randers amt, da de ingen livsarvinger har, har de besluttet at indsætte til deres universelle arving, hendes broder søn Jens Nielsen, som de begge har opfødt, og er hos dem. 8 august 1794.

442
Thomas Ipsen, og hustru Sophie Andersdatter, af Vostrup i Hover herred [Lønborg sogn] under Ribe stift. Testamentet underskrevet i Ringkøbing 1 november 1793. 8 august 1794.

453
Peder Pedersen, fæstebonde, og hustru Anne Nielsdatter, af Horsens by, Blenstrup sogn, på grevskabet Lindenborg, der ikke i 12 års kærlig tilbragt ægteskab, har været velsignet livsarvinger, testamente. 15 august 1794.

454
Degn Peder Hansen, og hustru Maren Christensdatter, af Gjerrild i Calø amt, de har i nogle og 30 år været i ægteskab med hinanden, men ingen livsarvinger, testamente. 15 august 1794.

455
Skoleholder Johan Friderich Ursin, og hustru Gedske Pedersdatter Ursin født Lassen, af Sjelle sogn og by, testamente. 15 august 1794.

456
Christian Nielsen Mønster, og hustru Hedevig Eleonora Copmann af Løgagergård, Them sogn, Vrads herred, i Silkeborg amt, testamente. 15august 1794.

469
Anders Lauritzen, fæste husmand, og hustru Maren Nielsdatter af Dollerup by, Blenstrup sogn, under grevskabet Lindenborg. Har været gift i 16 år uden livsarvinger. 22 august 1794.

470
Søren Christensen, fæstebonde, og hustru Anne Thorsdatter af Gunderup sogn, Vårst by, under grevskabet Lindenborg. De har besluttet, at da hendes søstersøn, Thor Christensen, der fra hans spæde barndom af, hos dem er opfødt og opdraget, og bestandig har vist samme lydighed og troskab imod dem, som et retskaffen barn viser mod sine naturlige forældre, ved hvis fortsættelse de håber han fremdeles vil vedblive at være deres alderdoms støtte, så skal han ved den sidstes død, med udelukkelse af øvrige arvinger, tiltræde og beholdes deres fælles efterladenskab. 22 august 1794.

471
Lars Hansen, og hustru Karen Jensdatter, bønderfolk af Dollerup by, Blenstrup by, under grevskabet Lindenborg. Skriver bl a, at det er hele sognet bekendt, at de som fattige bønderfolk ved uafbrudt vindskibelighed og sparsommelighed, have samlet det ubetydelige som de for nærværende tid, efter at herskabet og andre er sket fyldest for deres lovlige fordringer, måtte være eyere af, det er aldrig ved arv eller gave at se deres kår forbedrede. Arv til dem som mest har bidraget til deres vilkårs forbedring, der igen bør have fortrinlig fordring på deres erkendelighed, der er 2 brødre Jens Nielsen, og Niels Nielsen, der for nærværende tid opholder sig hos dem, og er dem på begge sider i 3 led beslægtede, som fader og moderløse børn, er de i den spæde alder af dem optagen til opdragelse, testamente. 22 august 1794.

472
Bøh Kettels, og hustru Ose Bøhn af Vesterlands Føhr, testamente. 22 august 1794.

473
Jørgen Tolstrup på Hostrup, og hustru Elisabeth Sophie ,født Salderen af Skivehus amt. Hvis hun dør først, da siden han har lovet, at forsørge hendes 2de af forrige ægteskab, overlevende sønner Fritz og Lorentz Muusman, indtil de er 18 år gamle, skal han arve.
22 august 1794.

474
Afgangne Peder Lauritzen, af Brabrand under Århus stift, i ugift stand, hans efterladenskab skal ingen andre tilhøre, end hans stedfader Hans Jensen i Brabrand, imod han lader ham skikkelig begrave. 22 august 1794.

475
Hans Pedersen, og hustru Elen Maria Christensdatter, af Lykkehuset i Hanning sogn i Bølling herred, Ribe stift, testamente.
22 august 1794.

476
Karen Simonsdatter Klitgård, afg bødker Thomas Jegends efterleverske af Ålborg, testamentet oprettet 7 juli 1759, konfirmeret af Kongen 17 juli 1772. Nævner bl a hendes søster, Margrethe Simonsdatter Klitgård, enke efter afgangne Friderich Møller, som den eneste af hendes søskende der endnu er levende, og som i nogle år har været i hendes hus. Desuden mester bødker Jens Olesen, hvem hun i henseende til, at han fra ungdommen af, har tient sig op hos hendes salig mand og hende, og nu i en del år har forestået såvel professionens drift, og med en utrættelig og årvågen flid, haft den fornødne tilsyn i huset, vil derfor opfylde de løfter hendes salig mand og hende har givet ham, testamente. 26 august 1794.

477
David Becher, og hustru Anne Bendicta Mortensdatter af Ålborg, testamente. 26 august 1794.

493
Jens Rasmussen, handskemager, og hustru Karen Andersdatter Søe, af Thisted, været gift i 21 år, testamente. 29 august 1794.

494
Villads Jensen, selvejer af et lidet sted kaldet Birchen i Tårs sogn under Hjørring amt, og hustru Maren Simonsdatter, testamente.
29 august 1794.

495
Lars Knudsen, og hustru Maren Nielsdatter af Galten by under Skanderborg amt, testamente. 29 august 1794.

496
Peder Jørgensen, og hustru Mette Nielsdatter, boende udi Nørvolm [Nørre Vollum?] by under Trøjborg gods, Ribe stift, testamente.
29 august 1794.

511 side 544
Jens Nielsen Ginnerup, og hustru  Karen Pedersdatter af Løgstør, ingen livsarvinger. Testamentet oprettet 11 august 1794. 5 september 1794.

512
Ole Nielsen, og hustru Kirsten Olesdatter, boende på Bangsbo gods i Vrangbæk i Gerum sogn udi Hjørring amt, hvor de har en gård i fæste, testamente. 5 september 1794.

513
Niels Hansen og hustru Mette Dorothea Ankersen af Vejle, testamente. 5 september 1794.

514
Kirsten Hansdatter, afgangne Christen Simonsens efterleverske, fledførings contract imellem hende og tømmersvend, ungkarl Niels Jacobsen af Thisted, til hvem hun efter sin død, testamenterer alle hendes ejende. [testamente[. 5 september 1794.

516
Afg Poul Lund, guldsmed i Ålborg, han er i sin høje alder og skrøbelighed, fuldkommen betænkt på at forblive i sin enlige stand, hans efterladenskaber, bl a til broderen hr Gregers Lund i Vandfuld, provst og sognepræst for Ferring menigheder i Ribe stift, og søster Sinne Sophie Lund, enke af sognepræsten hr Thorning, fra Sønderup i Viborg stift, eller hvis de er døde deres arvinger. Efter betaling af hans gæld, skal de betale til hans søsterdatter, Adelus Marie Miller, gift med sr Tuxen, sognedegn i Hejninge i Sjælland 400 rdr, til søsterdatter Sille Sophie Miller, gift med sr Ginkelberg i Hørdum 400 rdr, til broder søn, hr Knud Lund, sognepræst til Alsted og Bjergby menigheder på Mors 100 rdr, til hans husholderske Anne Birgitte Jacobsdatter 100 rdr, til hans guldsmedesvend Niels Christophersen Holst 100 rdr, og til hans karl Christian Henrich Bræmer 50 rdr. 9 september 1794.

523
Morten Sørensen, og hustru Maren Pedersdatter, boende i et lejehus i af Glud by i Århus stift., testamente. 12 september 1794.

524
Christen Nielsen, og hustru Anne Margrethe Christensdatter, af Møgeltønder sogn, testamente. 12 september 1794.

525
Christen Christensen, husmand, og hustru Cathrine Møller, af Venge sogn og by, under Skanderborg amt, testamente. 12 september 1794.

542
Knud Pedersen, og hustru Karen Sørensdatter af Kattrup by og sogn, i Skanderborg amt, testamente. 19 september 1794.

543
Rasmus Pedersen, borger og bager, og hustru Maren Jeppesdatter Bang af Randers, testamente. 19 september 1794.

544
Hr Johan Lorentz Schiøt, sognepræst for Sønderhå menighed i Ålborg stift, og hustru Maren Elisabeth Brøndorph, testamente.
19 september 1794.

545
Niels Josephsen, og hustru Anne Marie Rasmusdatter, bønderfolk af Barsbøl i Vive sogn i Ålborghus amt, testamente. 19 september 1794.

556
Anna Storm, afg pakhusskriver Schøuerts Schaerts? efterleverske af Ryomgårds Mølle i Århus stift, hun er nu 66 år, uden at have efterladt sig børn, som jo for nogle år siden er bortdøde, nævner en eneste nulevende broder, hr Knud Storm, sognepræst for Feldballe og Nødager menigheder i Århus stift, og hans kone Elisabeth Anna Tvede, med deres tre sønner Rasmus, Hans og Severin, som hun har at takke for det lidet ophold, som hun årlig nyder til nødtørftig underholdning, hvorfor hun nu kan give ham som nogen vederlag hendes effekter, der dog ikke kan udgøre mere end 70 - 90 rdr. 26 september 1794.

565
Afgangne Niels Knudsen Revning, hans sidste vilje efter [ikke] vedhæftede tingsvidne, under Hjerm, Ginding herreders ret af 25 juli dette år. 3 oktober 1794.

566
Consumptions betient Michel Overgård og hustru, Anne Sørensdatter af Århus, ingen livsarvinger,testamente. 3 oktober 1794.

567
Degn Christen  Nielsen, degn for Solbjerg og Sundby menigheder på Morsø i Ålborg stift, Dueholms amt, og hustru Maren Christensdatter Thorup. 3 oktober 1794.

583
Thomas Nielsen, og hustru Lisbeth Rasmusdatter, boende i et hus Hesbæk Krog kaldet i Vindelev sogn, under Ribe stift, testamente oprettet 2 april 1792, de har været gift i 13 år uden livsarvinger. 10 oktober 1794.      

584
Jørgen Bøller, borger og farver i Varde, og hustru Birthe Andersdatter, testamente. 10 oktober 1794.

593
Anders Jørgensen Møller, og hustru Mette Jensdatter af Horsens by i Viborg stift, hun er over den alder, at hun kan blive moder. At de ikke har formue, kan herredsprovsten hr Jungersen i Brøndum, der har været deres præst i nuværende præst til Gerding og Blenstrup, hr Tilemans fraværelse, bevidne, testamente. 17 oktober 1794.

594
Niels Jensen, og hustru Maren Truelsdatter af Ribe, testamente. 17 oktober 1794.

595
Lars Jørgensen, og hustru Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Dollerup i Viborg stift, testamente. 17 oktober 1794.

607
Anders Jensen, selvejer, og hustru Maren Sørensdatter, af Vedslet under Skanderborg amt. Hun har ingen livsarvinger, hvorfor hun ved sin dødelige afgangne, testamenterer alt til ham og børn af forrige ægteskab, for at de ikke skal fragå gården. Hvis han skulle afgå ved døden først, forpligter han den af sine børn der overtager gården, til på nærmere angivne vilkår, at sørge for hans kone så længe hun lever, testamente. 24 oktober 1794.

618
Johannes  Arfman, borger og købmand i Ålborg, og hustru Anne Gregersdatter Voserschou [Vodskov?]. Han er hendes universelle arving, hun var en fattig pige ved ægteskabets indgåelse, og har intet indbragt, testamente. 31 oktober 1794.

619
Peder Andersen Mørch, og hustru Abigael Maria Bang af Fladstrand, testamente. 31 oktober 1794.

620
Lauritz Hiersing, forpagter ved Gettrup udi Ålborg stift, og hustru Anne Margrethe Toxverd, testamente. 28 oktober 1794.

621
Søren Jensen, og hustru Ellen Iversdatter boende i Haslund by og sogn, Galten herred, under Århus stift, testamente. 31  oktober 1794.

622
Jens Truelsen, borger og grovbrød bager, og hustru Bodil Margrethe Mogensdatter i Ribe. Testamentet lyder bl a således, da jeg, Jens Truelsen for mange år siden er indtrådt i ægteskab med ovenmeldte min hustru, Bodil Margrethe Mogensdatter, som da var enke med tre børn af hendes første ægteskab, nemlig Else Pedersdatter, Giertrud Pedersdatter og Anne Marie Pedersdatter, og Gud ikke har velsignet dette ægteskab med hende med børn, så arver hun, og børnene alt, hvis han først skulle afgå ved døden, testamente. 31 oktober 1794.

628
Jørgen Enevoldsen, og hustru Anne Marie Rasmusdatter af Nebsager under Århus stift, testamente. 7 november 1794.

629
Jens Michelsen Smed, og hustru Mette Jensdatter, beboer et lidet hus i Balle sogn og by, Silkeborg amt. 7 november 1794.

630
Anders Christensen, og hustru Jytte Sørensdatter, fæstehusfolk af et lidet hus i Nørre Vrå under Hjørring amt, de har nu været gift i over 40 år, og vel i deres ægteskab været begavet med livsarvinger, men samme er for længst ved døden bortkaldet, så de nu i deres høje alder ingen livsarvinger har, og de formedelst deres skrøbelighed ikke kan sidde for eller bestride huset de til dato har beboet, men nu af deres husbonde er bortfæstet til en anden beboer, så har de i al venlighed og kærligheds forening, overtalt fæstegårdmand Jens Larsen og hustru Birthe Jensdatter af Borup by, i fornævnte Vrå sogn, at modtage dem begge i deres hus, og forsyne dem med alt til livets ophold, for den korte tid  de endnu har at leve her i verden, og når de begge ved døden er afgangne, og har nydt en skikkelig og sømmelig jordefærd og begravelse, da skal deres efterladenskab, efter at gæld er betalt tilhøre dem. 7 november 1794.

631
Kirsten Nielsdatter, af Sønder Vollum under Trøjborg gods i Ribe stift. Hendes værge er sødskendebarnet Anders Nielsen af bemelte Sønder Vollum, hun er nu gammel og svag, uden ægteskab og livsarvinger, der bestandig har været på den gård der var hendes fødested i Brede sogn, i bemelte Sønder Vollum af Trøjborg gods, der nu beboes af hendes svoger, Anders Carstensen, hos hvem hun  har nydt sin gode underholdning og opvartning og renlighed, fra den tid han antog gården, med en hendes søster Anne Marie Nielsdatter, der nu ved døden er afgået, og hos hvem hun fremdeles ønsker at blive sin livstid, eller hvis han ved døden skulle afgå før hende, da hos den af hans børn der beholder stedet, da hun har den faste tillid at de, hvem det bliver af dem, ej skal lade hende mangle noget, hvorefter denne skal arve hendes efterladenskaber. 7 november 1794.

641
Rasmus Nielsen, og hustru Kirsten Knudsdatter, fæstehusbeboere i Skibsted sogn i Hellum herred, testamente. 14 november 1794.

642
Ole Andersen, og hustru Maren Mortensdatter, af Hammer sogn i Ålborg stift, boende på Kølskegård gods, Vodskov [Hallund] sogn i Vendsyssel.
Han er 68 år og hun 45 år, har været gift i 27 år uden livsarvinger, testamente. 14 november 1794.

643
Jens Christensen, fæstebonde i Tofte by under Lindenborg gods, Viborg stift, og hustru Zidsel Jepsdatter, testamente.
14 november 1794.

644
Sophie Langeland, afgangne Peter Petersens efterleverske, af Viuf sogn under Ribe stift, der nu har nået den alder, at hun snart kan se sin fraskillelse fra denne verden, uden livsarvinger. Boet skal behandles af rådmand og byfoged Hans Buhl i Fredericia, og proprietair Hans Severin Stenstrup til Kielkier [Kalkær?]. Når det er bleven giort i penge, og begravelsen er betalt, skal hendes første salig mand Christopher Windings broderbørn, efter salig hr Anders Winding, forhen sognepræst for Storring, om de ved hendes dødelige afgang måtte være i live, have hver 100 rdr, undtagen datteren jomfru Ide Sophie Winding, som forud har fået valuta for hendes del. 100 rdr indsættes på rente i forsvarligt jordegods, hvorefter renten hvert år uddeles til de mest trængende, i det sogns fattige, hvor hun ved døden afgår, hver lod dog ei bliver på mindre end 1 rdr. Til tienestepigen, nemlig den er der ved hendes død 50 rdr. Jens Andersens datter Sophie her i byen, som bærer hendes navn, i fald hun [testator] bliver boende i Jens Andersens hus eller gård, indtil hun dør, hvis hun [pigen] da lever, 100 rdr, som betales til hendes fader eller værge, men skulle hun dø forinden, eller testator flytter fra gården bortfalder dette. 14 november 1794.

656
Erich Schelde, forpagter på Villestrup under Ålborghus amt, og hustru Anne Jensdatter Bødcher, testamente af 22 marts 1787. 21 november 1794.

657
Afgangne jomfrue Sophia Magdalena Rolstorp, testamentet er et under  23 forrige måned, af 2 mænd forfattet tingsvidne [ingen tekst]. 21 november 1794.

659
Severin Mortensen Mørch, og hustru Kirsten Jensdatter Søndergård af Løgstør. I dette findes en uklar tekst om jord m v under Øland - på anden side under no 659 almindelig tekst. 21 november 1794

670
Niels Sørensen, og hustru Dorthe Pedersdatter, bønderfolk i et lidet jordløs hus, af Trustrup Dølby sogn i Viborg stift, signerer begge med påholden pen, testamente. 28 november 1794.

671
Jens Jacobsen, og hustru Dorthe Cathrine Andersdatter af Nors sogn i Thisted amt, testamente. 28 november 1794.

672
Jens Christensen Gaul, og hustru Maren Stephensdatter af Hindborg by og sogn under Viborg amt, testamente. 28 november 1794.

673
Niels Heede, og hustru Karen Christensdatter af Jansby? – i teksten Jonsby? på vort land Morsø, testamente af 20 forrige måned. Deres eneste søn er for kort tid siden ved døden afgangen, og de efter deres alder, ikke kan vente at få livsarvinger. 28 november 1794.

674
Søren Jensen Klitgård, toldskriver, og hustru Anne Marie Såbye af Ålborg, testamente. 28 november 1794.

685
Jens Christian Nielsen Hyldahl, og hustru Maren Jensdatter af Møborg sogn, under Bøvling amt, boende i Hyldahl, et hoverigørende fæste sted, på Nørholmgårds gods, beliggende i Møborg sogn, Skanderborg herred, Bøvling amt, testamente. 5 december 1794.

686
Afgangne Mariane Siversdatter af Århus, testamente oprettet 24 juni 1788. Lyder bl a, da jeg underskrevne Mariane Sivertz, boende i Århus ved bevilling dateret Christiansborg slot den 5 september 1783, allernådigst er bevilget og tilladt, at må være min egen værge under en af øvrigheden beskikket god mand som curator, hvilken jeg og, efter magistratens constitution, dateret Århus 6 marts 1786, har antaget, nemlig købmand hr Rasmus Holbæk, og som jeg således er rådig over det lidet jeg ved min død kunne efterlade, og ingen livsarvinger har, indsættes den tro tienestepige Mette Margrethe Hvalsø, for den tro tieneste hun i 12 år har vist mig, og fremdeles vil vise, og når hun efter min død besørge mig på en sømmelig og anstændig måde begravet, må hun straks efter min død, uden nogen forsegling eller registrering af skifteretten, beholde mine efterladenskaber, og som jeg efter skøde dateret den 13 marts 1786, protocolleret den 16 dato næstefter, under visse vilkår og betingelser, imellem mig og paruqvemager Christen Schiffer, som kan læses i bemelte skøde, er eier af huset jeg beboer, og derpå har betalt 150 rdr, og forrenter 200 rdr, så skal det ene hundrede rigsdaler, efter min død tilhøre bemelte Schieffers søn, Peter Schiffer, som indsættes på rente, indtil han bliver myndig, skulle han dø forinden, tilfalder de 100 rdr hans yngre broder Abraham Sivers Schiffer. 5 december 1794.

695
Johan Ottesen, og hustru Mette Pedersdatter, besiddere af et fæstehus af Ølsted sogn og by under Bygholms gods, udi Århus stift, efterlader sig ingen børn eller andre livsarvinger, deres ægteskab har været således, at den kærlighed de føler for hinanden, er større end den de føler for deres slægtninge, hvorefter den længstlevende arver. 12 december 1794.

696
Morthen Olesen, borger og skrædermester, og hustru  Elisabeth Pedersdatter Søeborg, af Colding, testamente. 12 december 1794.

695
Møer Mads Jensen, og hustru Anne Jensdatter, boende i Kvistrup mølle i Gimsing sogn under Ribe stift, testamente. 12 december 1794.

698
Thomas Andreasen Kåsgård, og hustru Anne Pedersdatter af Skjoldborg sogn i Thy under Ålborg stift, testamente. 12 december 1794.

705
Niels Jørgensen Strægård [Stægård], og hustru Volborre Sørensdatter, fattige bønderfolk, af Nørre Nebel sogn, Vester herred, under Riberhus amt, testamente oprettet 20 december 1791. 19 december 1794.

706
Christen Pedersen Holm, og hustru Maren Christensdatter, ægtefolk af bondestand, uden livsarvinger, af Præsteby i Nebel sogn, udi Riberhus amt, testamente oprettet 16 marts 1791. 19 december 1794.

715
Christen Jensen Nør, og hustru Dorthe Pedersdatter af Løgstør, testamente. 27 december 1794.

716
Christen Christensen, og hustru Karen Jensdatter af Torup sogn i Viborg stift. Ingen livsarvinger, og hun er så aldrende, at hun ej kan blive moder, testamente. 27 december 1794.

717
Degn Niels Jacob Jæger, sognedegn for Hinge og Vinderslev menigheder under Århus stift, Lysgård herred, og hustru Dorothea Sophia Paulin, testamente oprettet 25 august 1792. 27 december 1794.

718
Jens Nielsen Nyegård, borger og gørtler, og hustru Anne Johanne Johansdatter af Holstebro, testamente. 27 december 1794.

719
Marcus Alsing, borger og købmand i Nibe, og hustru Christence Bering af vor købstad Nibe, testamente oprettet 28 juni 1788. Ingen livsarvinger, og mindre i deres tiltagende alderdom kunne formode at få, hvorefter de har indgået følgende testamente, at den længstlevende skal være, og blive den afdødes eneste universal arving til alt hvis de ejer, uden skifteholdelse, imod at betale deres fælles gield, og 50 rdr til afdødes arvinger, hvormed disse skal lade sig fornøye, enten der indgåes nyt ægteskab eller ikke. 27 december 1794.

Film 548125 fra Rigsarkivet

Jyske registre år 1795 – 1796.  

12
Edel Kirstine Bornemann afgangne strandinspecteur Krøyers efterleverske, facultotem testandi.
C7mus G a v, at eftersom enken efter afgangne strandinspecteur Krøyer Edel Kirstine Bornemann, af Dons mølle, Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver begieret, at vi allernådigst ville bevilge, at hun må oprette og forfatte testamente angående, hvis hun kunne efterlade, således som hun det for got og tienligt måtte befinde, bevilger Kongen ansøgningen. 2 januar 1795.

13
Jesper Pedersen, og hustru Mette Espensdatter af Kankbølle i Randers amt, under 30 november sidst, oprettede og herhos in originali vedhæftede testamente, hvoraf i vort danske kancelli er indleveret en ligelydende genpart, da såfremt de sig ingen livsarvinger på nogen af siderne efterlade, ville vi dette testamente udi alle dets ord, clausuler og punkter således confirmere og stadfæste.
Fremgår, at hvis han ved døden først skulle afgå, skal hun betale hans broder Poul Pedersen i Kankbølle, eller arvinger 250 rdr, hvorefter hun og arvinger beholder resten af fælles boet. Hvis hun først skulle dø, skal han udbetale til hendes broder Søren Espersen i Ring Kloster 250 rdr, hvorefter han og arvinger beholder det øvrige. 2 januar 1795.

14
Peder Christensen Raun, og hustru Dorthe Marie Blåe bønderfolk boende i Lem sogn, i Opperby under Skivehus amt, testamente.
2 januar 1795.

15
Lars Justesen, og hustru Mette Larsdatter af Dahlhuset i Vejby sogn under Skivehus amt, testamente. 2 januar 1795.

16
Søren Larsen, og hustru Maren Olufsdatter af Gjøl by, boende på Birchumgård gods i Hvetbo herred, Hjørring amt. 2 januar 1795.

17
Lars Bastrup, bager, og hustru Else Cathrine Fabrizius af Ebeltoft, skriver hans endnu levende hustru, som han giftede sig med udi året 1789, hvor hun blev stifmoder til hans 2, af første ægteskab sammen avlede børn, efter deres kiødelige moder salig Elisabeth Sørensdatters dødelige afgang i året 1787, en datter Maria Cathrine Bostrup, nu 18 år gammel, og en søn Hans Bostrup, gammel 9 år, og da de ikke siden er velsignet med børn, oprettes dette testamente. Han er borger og bager i Ebeltoft, der af og til har været angreben af en stærk colie sygdom, af hvilken han endnu i denne time er syg og sengeliggende, der må påminde ham om hans dødelighed, af hvilken henseende han synes daglig, at høre disse ord, beskik dit huus, du skal dø etc. 2 februar 1795,

18
Søren Jensen Lang, og hustru Maren Jørgensdatter af Dråby sogn, under stamhuset Skærsøe, i Randers amt. 2 januar 1795.

30
Peder Pedersen, og hustru Maren Jensdatter, bønderfolk af Tephede Tim sogn Ulfborg herred, under Bøvling amt. 9 januar 1795.

31
Ole Borch, købmand og hustru Christine Thyboe, af Viborg. De har været i ægteskab i 3 år, uden at få livsarvinger, og hun er nu over den alder at kunne blive mor. 9 januar 1795.

32
Anders Sørensen Bonde, privilegeret kromand i Årslev under Clausholms gods i Calø amt, og hustru Christiane Sophie Krog, testamente oprettet 11 maj 1790. 9 januar 1795.

33
Peder Ovesen, selvejer og hustru Ingeborg Jensdatter af Gryderlund, Vester Hassing sogn i Ålborg amt, testamente, hvori han bl a skriver, at han har tiltænkt sin nabo og halvbroder Just Nielsen i Gryderlund, efter forordningen af 13 maj 1769, at give ham deres selvejersted af hartkorn 1 tdr 7 skp 1 fc 1 3/4 alb, med påstående bygning etc, for i sin tid af en af hans drenge børn [at overtages], imod at betale til hans helbroder Niels Ovesen, som begge ere eneste arvinger, 66 rdr 4 mk på hans anpart. Videre om arven til hustruen. 9 januar 1795.

43
Peder Monsen, og hustru Mette Jensdatter, boende på Jegstrupgård i Ravnstrup sogn udi Viborg stift. 16 januar 1795.

44
Peder Nielsen, og hustru Margaretha Thomasdatter af Obbekær i Fole sogn under Riberhus amt, de er ejere af 1/4 part gård i Obbekær, testamente. 16 januar 1795.

45
Ingeborg Sophie Rasmussen, af Draksgård. Hun er 70 år gammel, uden livsarvinger, testamente. 16 januar 1795.

46
Lars Sørensen Åstrup, og hustru Karen Clemensdatter af Velling sogn i Riber stift, testamente. 16 januar 1795.

55
Knud Mortensen, og hustru Maren Pedersdatter, boende på et lidet sted Skovbakken kaldet, i Hjørring amt, han er nu 63 år og hun 60, testamente. 23 januar 1795.

56
Niels Nielsen, og hustru Karen Eskelsdatter af Skjern sogn under Lundenes amt i Ånum by, Skjern sogn. 23 januar 1793.

57
Johannes Christian Søltoft, og hustru Karen Jørgensdatter af Nebbelgård i Hørdum sogn, i Thy. 23 januar 1795.

58
Niels Rasmussen, gårdmand i Ålstrup by, Falling sogn, Åkier amt, og hustru Anne Nielsdatter. 23 januar 1795.

59
Bodil Kirstine Rohde af Fredericia, testamente, skriver sig i dette som Bolette K Rohde, videre at når hun ved døden afgår, da skal hr Jacob Buntzen i København, som lever i ægteskab med hendes broderdatter, være hendes eneste universelle arving. Nævner også hendes salig broder, Poul Helles Rohde, daværende købmand i Ebeltoft, efterladt trende børn, søsteren Else, enke efter forrige købmand Fåborg i Ebeltoft, salig søster, som var gift med forrige købmand Tørslef i Ebeltoft, efterladte eneste datter, og til testators salig søster, som var gift med forrige købmand Hans Brock i Grenå, efterladte fire døtre den summa 1250 rdr, hvoraf en broder arver en broderlod og døtrene det halve.
23 januar 1795.

67
Maren afg Lars Christensen Klits efterleverske, af Fårup under Randers amt, testamente hvori hun nævner hendes salig mands søstersøn, Rasmus Jensen i Buggeholm, hendes broderdatter Maren Laursdatter, som er tunghør, i Purhus, desuden 50 rdr til hjælp til en skoleholders løn i Purhus, hvilket beløb udsættes på rente, som anvendes til dennes løn. Resten deles
efter loven, mellem mandens og hendes arvinger,  dog udelukkes herfra af mandens arvinger, Christen Pedersen Klit af Fårup, som nu er ejer af deres der i byen hidtil ejende gård.
30 januar 1795.

68
Peder Jensen, og hustru Else Michelsdatter, ejer af et sted kaldet Reibach i Jerslev sogn under Hjørring amt. 30 januar 1795.

69 [er 2 gange på filmen].
Jens Sørensen Nørgård, har et hus i Fabjerg sogn, Skanderborg herred, Ribe stift. Testamente oprettet under 11 januar dette år. Han er enkemand, og gammel husmand, uden livsarvinger med sin første kone, men er nu blevet trolovet til pigen Maren Christensdatter, men siden har han været så sygelig, at han frygter, at han ikke skal opleve sin bryllupsdag, hvorefter hun skal arve alt. 30 januar 1795.

77
Hr Hans Pertou, sognepræst til Ølgod og Strellev menigheder, og hustru Karen Hås, testamente. 6 februar 1795.

78
Niels Sørensen Rov, og hustru Marie Nielsdatter af Ødsted sogn og by under Coldinghus amt, testamente. 6 februar 1795.

89
Hr Casper Friderich Junghus, sognepræst for Anst og Gesten sogne i Ribe stift, og hustru Karen Gloerfeldt. 13 februar 1795.

90
Peder Christensen Liv, og hustru Petronelle Pedersdatter Boller, af Løgstør i Ålborghus amt.13 februar 1795.

91
Michel Lauritzen Bøgh, og hustru Else Ydesdatter Hjortnes, af vor købstad Ålborg, testamente. 13 februar 1795.

106
Use Maria Wogelia af vor købstad Ålborg, testamente, hvor i hun nævner en kær veninde Johanne Solkier, der såvel før, som siden hun kom i ægteskab med hendes nu havende mand, Andreas Krogdahl her i byen, har næst Gud opholdt, og forsørget hende med det nødtørftigste til livets ophold, som derefter skal arve hende. 20 februar 1795.

107
Friderich Bølling, borger og kleinsmedemester af Ålborg, og hustru Maren Laursdatter. 20 februar 1795.

108
Niels Hansen, og hustru Maren Hansdatter af Ribe, testamente. 20 februar 1795.

109
Knud Pedersen Kryl, og hustru Kirsten Mortensdatter, bønderfolk og selvejere af et lidet hus i Sejstrup by under Hunderup sogn, stående for hartkorn 2 1/2 skp under Ribe stift, der ikke har, eller har haft børn, testamente. 20 februar 1795.

111
Niels Hansen, og hustru Johanne Jensdatter, fæstehusfolk i Ravnholt i Tiset sogn under Havreballegårds amt. 20 februar 1795.

112
Hans Peter Budsk, guldsmed og borger i Ålborg, og hustru Kirsten Pedersdatter af Ålborg, testamente. 20 februar 1795.

124
Afgangne magister Michael Fosie, forhen residerende capellan i Randers, og hans efterlevende enke Anne Jensdatter Foss, testamente af 14 marts 1792. Nævnes en salig søster, Johanne Fosies datter Lovise, som hun havde med afdøde provst Jens Westergård, og nu er i ægteskab med isenkræmmer Anders Lassen i København. Enken Madame Moldrups 2 sønner, Iver og Ole, afgangne provst Berg søn Wissing Wirring, som er opkaldt efter dem begge etc. [Meget langt testamente]. 27 februar 1795.

125
Peder Jensen Sønderbech, borger og værtshusholder i Holstebro, og hustru Inger. 27 februar 1795.

139
Johannes Christensen, og hustru Maren Pedersdatter, bønderfolk af Borre i Veysted? [Vejerslev] sogn, Houlbjerg herred, under grevskabet Frijsenborg, i testamentet nævnes hendes brodersøn Peder Jensen Borre, der efter deres død skal arve alt. Hvis den længstlevende dør, uden at have indgået i nyt ægteskab, skal fornævnte Peder Jensen, recrut ved det sjællandske regiment, være deres eneste arving.
6 marts 1795.

140
Afgangne hr Arild Larsen, sognepræst til Hals menighed under Ålborg stift, og hustru Friderica Christiana Hald, gift i 1773 uden børn, under 16 januar 1788 oprettet testamente. 6 marts 1795.

141
Christen Christensen Bierregård, og hustru Elisabeth Hansdatter, bønderfolk i Lyngby under Sporup sogn i Århus stift, de har været gift i mange år uden børn. Anholder om at testamentet, oprettet 27 marts 1782, hvor hendes arvinger, i tilfælde af hendes død, skulle arve hende, må blive ophævet, og i dets sted vedhæftede testamente må confirmeres. Hvorefter hendes halvsøster Ingeborg Hansdatter, i ægteskab med Peder Pedersen i fornævnte by og sogn, hvis hun skulle dø før dem, da skal være hendes livsarvinger. 6 marts 1795.

142
Søren Rasmussen, og hustru Karen Johanne Hansdatter af Horsens, testamente. 6 marts 1795.

143
Niels Pedersen Basse, og hustru Mette Madsdatter af Pjedsted sogn og by i Ribe stift, testamentet oprettet 20 januar 1786, de har været gift næsten i 12 år. 6 marts 1795..

151
Afgangne Margrethe Michelsdatter, testamente.
Confirmation af det af Margrethe Michelsdatter af Underup indsendte testamente, oprettet 27 november 1792, der siden ved døden skal være afgået. Nævnes, at hun har givet broderen Ole Michelsen advarsel om, at han skulle udbetale hendes penge og alt hendes tilhørende gods, men denne har intet bestemt svar villet give. Hun er så svagelig, at hun ikke uden hjælp af andre, kan komme af, eller i seng, og ingen af hendes venner vil hjælpe hende, så har hendes kiere stedsøn Peder Hansen, lovet at sørge for hende så længe hun lever, hvorefter han skal arve hende. 13 marts 1795.

152
Afg Mette Marie Rasmusdatter, af Viborg, testamente. Hun har aldrig været gift, og ingen livsarvinger, hvorefter Anders Christensen Friis, som er Skive postrytter, skal arve hende, dog at han skal sørge for hendes begravelse.13 marts 1795.

153
Niels Jensen Westergård, og hustru Anne Jensdatter af Skjoldborg sogn i Ålborg stift, testamente. 13 marts 1795. [tekst 15 marts].

154
Niels Clemensen, og hustru Sidsel Christensdatter af Thisted, begge ringe arbejdsfolk. 13 marts 1793

155
Enken Anne Nielsdatter af Schackenborg, Møgeltønder birk, testamente, hvori nævnes hendes sidste mands broder og kone, Jens Christensen og Else Jenses af Møgeltønder, der i betragtning af deres mod hende viste kærlige omsorg og pleje, skal arve alt.
13 marts 1795

156
Afgangne hospitalsforstander Key Matzen, og hustru Anne Marie Jørgensen af Fredericia, efter at testamentet er oprettet, er han afgået ved døden. Mere om hvorledes hospitalet ingen arv skal have. 13 marts 1795.

171
Hr Holger Grønlund, sognepræst for Nørre Nissum menighed i Ribe stift, og hustru Laurentia Magdalene Hammer, testamente.
20 marts 1795.

172
Lars Madsen, og hustru Kirsten Sørensdatter af Sønder Kallesø i Tørring sogn under baroniet Ryssenstens gods, Bøvling amt, Skodborg herred. 20 marts 1795.

173
Svend Poulsen, og hustru Maren Lauritsdatter, bønderfolk af Klim sogn i Thisted amt. 20 marts 1795.

174
Anne Regine, afgangne Svend Stadiusus efterleverske af Randers. Testamente hvori nævnes at i tilfælde af, at den i testamentet omledte testators søn, Hans Svendsen skulle indfinde sig, inden de i loven foreskrevne 15 år, i hvilket tilfælde der i henseende til sønnens rådighed over arven, bør forholdes efter loven. Efter bevilling af 15 februar 1782, må hun hensidde i uskiftet bo, men derimod er hun i uvished, om sin kiære søn, Hans Svendsen der i nogle år har været til søes, er i live eller ej, så på det, at den liden formue, som hun og hans fader med møye i mange år, har kunnet samle, ikke skal komme i urette hænder, dette testamente. 20 marts 1795.

184
Brødrene Peder og Anders Andersen Beyer, af Kringlume by i Ballum sogn under Ribe stift, testamente oprettet 29 august 1780. De opholder sig nu hos deres afdøde broder, Hans Beyers enke i Kringlume by, Ballum sogn. Skulle den længstlevende gifte sig igen, skal denne på rente udsætte 100 rdr, hvor af deres søstersøn Andreas Gertsen, der af Gud er pålagt skade på sine øjne, skal nyde renterne så længe han lever. 27 marts 1795.

185
Jens Sørensen, selvejer gårdmand i Hedensted by, og hustru Maren Christensdatter af Hedensted sogn og by under Stjernholms amt. 
27 marts 1795.

186
Knud Michelsen, og hustru Dorthe Nielsdatter af Hald by og sogn, Randers amt.  27 marts 1795.

199
Karen, afgangne Rasmus Simonsens efterleverske i Morsholt by, Odder sogn i Åkier amt, ingen livsarvinger. Af testamentet fremgår det, at de rede midler eller penge hun efterlader sig, skal deles imellem hendes søster Johanne Jensdatter, gift med Thøger Simonsen i Spøttrup og hendes salig søsterdatter Anne Kirstine Hansdatter, gift med Jens Sørensen i Morsholt, i 2 lige dele. Hvad indbo eller bohave hun efterlader sig, skal derimod ene og alene tilhøre hendes søsterdatter, ovenmeldte Anne Kirstine Hansdatter, og hendes mand eller arvinger, og skal ingen andre end de i disse poster nævnte, være berettiget til arv.4 april 1795.

200
Jens Rasmussen, selvejer gårdmand og hustru Maren Pedersdatter af Tiset i Århus stift, ingen livsarvinger. 4 april 1795.

201
Anne Cathrine Hansdatter, afg Niels Endorphs efterleverske af Taulov sogn, under Coldinghus amt. Hun er enke i Gudsø, efter afgangne Niels Endorphs, som beboede et jordløs hus, der for længst efter tinglyst afkald, har udbetalt hendes mands arving det han kunne tilkomme, og derfor finder hun sig beføjet til at påskønne, den særdeles omhyggelighed, som hendes søsterdatter, pigen Hedevig Lausdatter, der er i huset hos hende, har udvist, og endnu daglig viser imod hende, i hendes 67 års alder, samt og for at forpligte hende til, ei at aflade derfra, når alderdom tiltager, at overlade til hende, og den hun indlader sig af ægteskab med, ved hendes dødelige afgang, det hun ejer som eneste arving. 4 april 1795.

202
Peder Sørensen, og hustru Johanne Christensdatter af Gylling by under Åkier amt, har været gift i 38 år. 4 april 1795.

203
Thomas Wissing, rådmand og byfoged i Viborg, og hustru Ellen Cathrine fød Friis, testamente af 16 april 1791. 4 april 1795,

215
Anne Sveistrup, afg Thorsens efterleverske, af Vadskjærgård i Tørring sogn, under Ribe stift. Testamente hvori fremgår, at hun efter overlæg har besluttet, at da hendes kære broderbørn Marcus og Ole Henrich Sveistrup, i hendes alderdom og medfølgende skrøbelighed viser sig meget kierlige og omhyggelige for hende, da skal de begge, da hun ingen livsarvinger har, være hendes eneste arvinger. 10 april 1795.

224
Jens Frantzen Lund, af Drostrup sogn! [Læborg sogn] i Malt herred. Han har ved bondearbejde fortjent sit brød, og er i ugift stand uden livsarvinger, som da han ikke længere kunne tjene, har han taget sin tilflugt og endnu opholder sig hos sin svoger Anders Thygesen i Drostrup, der som fæster besidder et under Ribe latinske skole, lidet sted, af ungefehr 1 tdr 5 skp hartkorn i nævnte by, Læborg sogn, han er gift med søsteren Marie Frantzdatter Lund, som i betragtning af den kærlighed m v de har vist mod ham, skal arve ham. 17 april 1795.

225
Afg Dorothea Hee, af Århus, testamente hvori hun som sine universelle arvinger, angiver hendes 2de kiære søstre her i byen, nemlig frue etatsrådinde Cathrine Hedevig Kirketerp, fød Hee og søster Anne Hee. 17 april 1795.

226 - side 120
Johannes Todsen, og hustru Maria Todsen, bor på en fæstestaun af Kannikhus i Møgeltønder sogn. 17 april 1795.

242
Johanna Bruun, afg chirurgus Johan David Krisins efterleverske, af Ringkøbing. 24 april 1795.
Notat: Casseret.

243
Bendix Lyster, af Århus. Skriver at han i nogle år har været enkemand, og uden livsarvinger, og ikke venter at leve ret længe, så da hans søster Anne Hornemann Lyster., i ægteskab med degnen Niels Steenberg i Skive, der er den ham kiæreste af sine sødskende, skal arve ham. Nævner, at han i 792 har oprettet testamente med sin respektive hustru, hvor halvdelen af boet tilfalder hendes arvinger.
24 april 1795. 

244
Kirstine Schmidt, afg Niels Asps efterleverske af Nibe, ingen nærmere pårørende, end en søster datter, Kirsten Jensdatter, som er datter af husmand Jens Ladefoged i Klarup, hvilken er den eneste han har at slå lid til i sin alderdom, hun har allerede i en del år været hos ham, og vist ham al mulig bistand og hjælp, hvorfor hun skal være hans eneste arving, testamente. 24 april 1795.

245
Christen Laursen Dover, og hustru Cathrine Nielsdatter af Skjoldborg sogn, de har ikke, og kan ikke vente at blive velsignet med børn, testamente. 24 april 1795.

Mai:

267
Christen Pedersen, ungkarl af Ottosbøl by i Mjolden sogn i Ribe stift under grevskabet Schackenborg, nævner søstersøn Peder Jørgensen i Ottesbøl, der alene skal arve, testamente. 8 maj 1795.

268
Lauritz Jensen Bech, og hustru Bodil Andersdatter, af Resen sogn i Viborg stift, beboer den halve annexgård i Resen, og levet i ægteskab i 25 år. 8 maj 1795.

269
Afgangne hr Christian Carl Brorson, sognepræst til Sct Jacobi og Sct Nicolai menigheder i Varde, han har ikke været i ægteskab, og har derfor ingen livsarvinger, hvorfor hans søster Cathrine Stenbeck Brorson, og hendes mand by og herredsfoged Lauritz Fogtman i Varde, skal være hans eneste arvinger, testamente. 8 maj 1795.

270
Jacob Poulsen, og hustru Giertrud Pedersdatter, af afbyggerhuset Pilgård i Rom sogn, under baroniet Ryssensten. 8 maj 1795.

271
Peder Andersen, og hustru Anne Cathrine Jensdatter, fæstere af et jordløs hus under Rodstenseje i Odder by, testamente.
8 maj 1795.

283
Jørgen Tranberg, sognefoged og fæste møller i Nimtofte mølle under Randers amt, og hustru Else Cathrine Lund.15 maj 1795.

284
Jacob Sørensen, og hustru Kirsten Nielsdatter, gårdfæstere af en gård, der står for 4 tdr 4 skp hartkorn i Hvirring by, Stjernholm amt, testamente. 15 maj 1795.

285
Jens Nicolaisen, borger og købmand i Randers, da han ingen livsarvinger har med sin kiære hustru Mette Larsdatter Møller, har han besluttet at indsætte hende, og hendes af forrige ægteskab avlede børn til sine eneste arvinger. 15 maj 1795.

286
Christen Eliasen, selveier, og hustrus arvinger af Skjold i Stjernholms amt, skifte contracts confirmation.
Begge er afgået ved døden, foreningen er således som det meldes i Stjernholms amts skifteprotokol, skiftet foretaget den 14 april 1795. Efterladte børn Peder 23 år, Jens 21 år, Christian 18 år, Laurs 12 år og Dorthe Marie 8 år, formynder for umyndige søn, den nærmeste beslægtede på faderens side, skovfoged Niels Jensen i Dreierhuset, og for datteren hendes morbroder, gårdmand Stephen Nim i Bisholt, som curator for de mindreårige sønner for Peder, hans morbroder Svend Pedersen Kragelund, og for Jens og Christian gårdmand Jens Rasmussen i Staurup. Den ældste søn Peder var sammen med øvrige, sammentrådt for at gøre forsøg på, at gården kunne overlades ham.
15 maj 1795.

302
Ole Jensen, og hustru Maren Pedersdatter af Kolbye sogn på vort land Samsø, fæste bønderfolk. Signeres: Haarmark på Samsø.
22 maj 1795.

303
Jens Ottesen, borger og handelsmand af Nibe, nævner sin kiære hustru Anne Margrethe, fød Klitgård, som han har været gift med en del år, hendes hovedlod, skal efter deres død tilfalde hendes børn af næst forrige ægteskab, det er hans vilje, at hendes børn, der er en søn og 3 døtre, der uden hensigt til køn, skal arve lige meget af det han måtte efterlade sig. 22 maj 1795.

304
Niels Christensen Østergård, og hustru Maren Simonsdatter, boende som fæste bønderfolk på Bråskov gods i Brødsløv, udi Ingstrup sogn, Hjørring amt, Kær herred. De har været gift i 18 år uden livsarvinger. 22 maj 1795.

305
Skoleholder Jens Mortensen, og hustru Inger Michelsdatter af Torsted by og sogn, under Århus stift, han nævner sin halvsøster Niels Stoubergs datter Anne Marie, eller hendes arvinger, og ingen andre af hans arvinger, må have noget at fordre, testamente. 22 maj 1795.

315
Jens Nielsen, i tekst står der Hans Nielsen af Raunholt i Tiset sogn under Havreballegårds amt, skriver bl a, i anledning af, at han er en gammel og svagelig mand, som ej kan forsørge eller bierge sig selv, og Gud ikke har velsignet ham med livsarvinger, så efterdi Povl Rasmussen og hustru Sidsel Sørensdatter, som er af nærmeste slægtskab med ham, haver lovetat forsørge ham, med fornøden underholdning og pleje så længe han lever, skal de arve ham, testamente. 29 maj 1795.

316
Niels Poulsen, selvejer, og hustru Anne Jensdatter, af Nestrup by i Sjørring sogn, ingen livsarvinger. 29 maj 1795.

323
Christen Christensen, og hustru Maren Jensdatter, husfolk på Torstedlunds gods i Årestrup by, under Ålborg amt, de har formået en skikkelig karl, Niels Nielsen Bierregård i Årestrup til, for at antage dem i deres alderdom, at flytte ind til dem i huset, og sørge for at ingen af dem lider, men bære sønlig omsorg for dem, da skal han arve dem. 5 juni 1795.

324
Anders Nielsen, og hustru Bodil Abrahamsdatter boende i stedet Vandkrog i Jerslev sogn, Hjørring amt. 5 juni 1795.

325
Jens Hansen, og hustru Karen Jensdatter af Gjern sogn og by under Århus amt, de har været gift i 14 år uden livsarvinger. 5 juni 1795.

326
Jens Nielsen, fæstebonde, og hustru Eva Cathrine Pedersdatter, af Torsted by og sogn i Stjernholm amt. 5 juni 1795.

327
Gregers Nielsen, og hustru Karen Andersdatter af Dagnæs i Stjernholm amt, hvor de beboer en fæstegård under Boller gods.
5 juni 1795.

328
Mads Larsen Hulbech, og hustru Margrethe Nielsdatter Skou, af Byrum sogn på vort land Læsø, testamente. 5 juni 1795.

344
Anders Andersen, købmand af vor stabelstad Fredericia, der har ansøgt om, facultotem testandi.12 juni 1795.

345
Niels Knudsen, selvejer, og hustru Mette Sørensdatter af Tebbestrup i Randers amt, testamente oprettet 4 marts 1790, mødte for retten i Randers og declarerede at få sin sidste vilie til protocollen, da de lever uden børn, skal Niels Knudsens søstersøn Knud Jensen, som de har opdraget, arve deres ejendele, som hans retmæssige arv, en selvejergård i Tebbestrup hartkorn 5 tdr 5 skp 2 1/3 alb, samt besætning ind og udbo etc. 12 juni 1795.

346
Jesper Gregersen, og hustru Mette Jensdatter af Kongsmark på Rømø under Ribe stift, dispositions confirmation.
I teksten skriver han sig som enkemand, der besidder en 1/7 part gård, samt tilhørende 1/4 kåd under Ribehus amt, der har tvende levende børn af første ægteskab, med hvem der er gjort lovlig skifte efter deres salig moder, på den ene, og Mette Jensdatter Tagholm, sammested, på den anden side, der begge har betænkt og samtykket i oprettelse af følgende ægteskabs aftale, og tilsagn om hernæst præstelig corpulation, vorder confirmeret, nemlig, at bemelte Jesper Gregersen declarer, at ville have, og beholde omrørte Mette Jensdatter til hans rette ægte hustru, og hun ham igen til hendes rette ægtemand, begge at ville delagtig gøre hverandre, i den samqvem som ægtestanden med sig fører, ingen sinde forlade hverandre, men bevise hinanden ald troeskab og kierlighed, så længe de lever således i alle måder, som det ærekiær og troe christelige ægtefolk vel egner og anståer, og på det alle optænkelige disputer og stridigheder ved dødsfald, i fremtiden nu kunne forebygges og desangående noget vist fastsættes, så er på begge sider således aftalt, o s v. 12 juni 1795.

348 - side 176
Anders Lægård, og hustru Giertrud Kirstine Pedersdatter af Sjørring by, Hundborg sogn, begge ringe bønderfolk. 16 juni 1795.

359
Degn Laurs Fabeck, sogne degn til Kristrup by, under Randers amt, og hustru Karen Giørup, formener ikke at de bliver begavede med livsarvinger, derfor testamente oprettet 6 januar d a. Hvis han går væk først, skal hun arve, hvis hun gør det, skal for at ingen af hendes slægt, skal splitte det lidet fra hinanden, som måske kunne blive i behold, da bortgiver hun i et og alt, den part hendes arvinger kunne tilkomme i deres fælles bo, til deling mellem hendes 3 stifbørn efter loven, imod at hendes mand eller arvinger, giver hendes skrøbelige broder Christian Giørup 8 rdr årlig så længe han lever, til husleye, eller og andre vederlag derfor. Også nærmere beskrevet, hvad hun giver til stifbørnene Ide Fabech og Andriette Fabech, det sidste stifbarn nævnes ikke. Att Rudolph Mathiesen og Peter Fabech Fischer, begge købmænd i Randers. 19 juni 1795.

360
Mathias Wedeler, selvejer af Skanderborg Ladegård, da han ingen livsarvinger har, arv til søster Karen Wedeler, gift med hr postmester og apoteker Klein i Sorø i Sjælland, tillige med hendes datter Anna Elisabeth, som er opkaldt efter hans salig hustru, dog 1000 rdr til Nibe bys fattige forlods af boet, executorer Andreas Busch i Toustrup mølle, og Søren Stilling, forvalter ved Frijsenborg der begge er hans venner.
19 juni 1795.

361
Jens Jensen Texton og hustru, Maren Jensdatter Tendrup, fæster ved Løvenholms gods i Randers amt, ved Ryggerstrand [Rugård strand] i Sønder Hald herred. 19 juni 1795.

373
Henrich Stephensen Bruun, og hustru Anne Andersdatter af Rimmerslund by i Hedensted sogn i Vejle amt. 26 juni 1795.

374
Jørgen Andersen, og hustru Maren Knudsdatter af Assendrup by i Nølev sogn under Åkier amt, efter den længstlevendes død, skal hvad der efter gælds betaling, og en sømmelig jordefærd, bliver tilbage, tilhøre hans broder Peder Andersen, bondemand i benævnte Assendrup, med hvem de har besluttet og håbe, at skulle med fornøyet sind tilbringe deres øvrige levetid, og må altså ingen andre af deres pårørende påstå, eller fordre nogen arv. Skulle han dø før dem, skal enken arve, skulle hun også være død, skal deres børn på lige fod med hinanden arve.
26 juni 1795.

375
Maren Granbech, afgangne Peder Knakergård, forhen købmand i Tisted, hans efterleverske. I tekst står der Maren Grøntoft. Testamente oprettet 4 december 1794. Da hun ingen livsarvinger efterlader sig, så arv til brodersøn Laurs Knudsen Grøntoft, der i en del år med største troskab har gået hende til hånde i hendes liden handel og næringsdrift, da han aldrig har fået tilbørlig vederlag. Altså er han eneste og rette arving. 26 juni 1795.

376
Jens Mathiesen, og hustru Anne Hansdatter af Nordby sogn på Fanø, de har været gift i 25 år uden livsarvinger, som de heller ikke kan vente. 26 juni 1795.

377
Jens Knudsen, og hustru Anne Rasmusdatter, bønderfolk, der beboer et fæstehus i Virring by, Fruering sogn, under Skanderborg amt, eneste arving er Mette Marie Thomesdatter, som er Anne Rasmusdatters søsterdatter, skulle hun være død før dem uden livsarvinger, skal hendes halvsøster Helle Thomasdatter alene arve, og om hun også skulle være død, da hendes barn eller børn, er begge døde skal boet deles mellem testatorers arvinger. 26 juni 1795.

393
Christen Danielsen, kleinsmed mester, og hustru Maren Hansdatter af Århus. 3 juli 1795.

402
Jeppe Andersen, og hustru Mette Marie Jensdatter af Nør Volm på Trøjborg gods, Døstrup sogn [Brede sogn] i Riberhus amt, testamente oprettet 7 august 1790. 10 juli 1795..

403
Karen Møller, afg Peder Svelle, degn for Haverslev og Bejstrup menigheder, hans efterleverske, nu opholdende sig i Kollerup sogn og by under Thisted amt, der med sin laugværge hr Mathias Hvid til Ågård hans råd og tilskyndelse, fordi forvalter Jacob Colstrup ved Ålegård, og hans hustru, udi mange år har vist hende et trofast venskab i gode råd og understøttelse, og i alle tilfælde givet hende prøve på deres oprigtige kierlighed til hende, indsættes som hendes universelle arvinger, testamente. 10 juli 1795.

404
Consistorialråd Erich Trap, sognepræst for Ugilt og Tårs menigheder, og hans frue Helene Charlotte Schandorph, testamente oprettet 6 december 1787, hvoraf fremgår at de er ejere af Hvidstedgård og Mølgård med underliggende kirker og tilhørende bøndergods, samt tillige Ugiltgård, men ingen livsarvinger har eller kan vente, de har da besluttet, at hvis han først skulle afgå ved døden, uden hensigt til, enten han arver sine forældre eller ikke, skal hverken hans forældre, sødskende eller nogen, mindste arv efter ham i navnlige måder have, men alt det han måtte efterlade sig, skal tilhøre hans enke og beholder hun fri rådighed over alt, uden påanke af arvingerne. Skulle derimod hun afgå ved døden før ham, og han skulle vorde tilsinds at beholde sine ejendoms hovedgård, Hvidstedgård med avling, bygninger og sædvanlig dertil hørende, og underliggende gods, kirker og andre herligheder, samt Ugilt gård med besætning 10 a 12 bæster, 16 stude, 50 får behørige gård redskaber, tillige med deres indbo, da skal han beholde det, og være pligtig at betale, hvad han erklærer sig for at beholde, efter den vurdering som er sat over enhver af ovenmeldte poster, i det samfrænde skifte, som er sluttet imellem hans kære hustru, og hendes 2 døtre og af dem, tillige med deres formynder hr Thomas Hansen i Randers, underskrevet, dateret Ugiltgård den 17 juli 1782. Så at når nogen af dem ved døden afgår, må ingen forsegling, registrering eller skifteholdelse foretages i boen, men den længstlevende, at beholde deres ejendele på ovenskrevne vilkår. Og da hustruens 2 døtre, som er hendes eneste livsarvinger, nu er gifte, den ældste Chalotte Amalia Boye, med hr Niels Ammitzbøll til Dronningborg, den yngste navnlig Maren Frausing Boye, med hr Rasmus  Hansen, kiøbmand i Randers, og altså umyndige, venter han bifalde af denne disposition.10 juli 1795.

415
Major Hans Rodenborg, og hustru frue Birgithe Sophie Rosenkrantz af Vorgård i Ålborghus amt, ingen livsarvinger. 17 juli 1795,

416
Jens Gregersen, og hustru Maren Christensdatter af Øsløs sogn under Thisted amt, fattige selvejerbønder. 17 juli 1795.

417
Peder Andersen, og hustru Karen Andersdatter, fæstehus beboere i Lyngby sogn i Ålborg amt, ingen livsarvinger, som de efter deres alder heller ikke kan vente, testamente.17 juli 1795.

418
Told og consumptions overbetient Bertel Schmidt i Colding, og hustru Ellen Marie Toxværd, testamente. De har fattet godhed for et fattig pigebarn, navnlig Anna Dorothea Bertelsdatter, 10 år gammel, som de har taget til sig, og agter at føre frem i christelig opdragelse, til hendes sande gavn i fremtiden, når den ene af dem afgår ved døden beholder den anden boet, men når de begge er døde, skal dette ene og alene tilhøre forbemelte fattige pige. 21 juli 1795.

419
Peder Bertelsen Lerhøj, og hustru samt Bertel Langgård, fledførings contract.
C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation, på en mellem husmand Bertel Jensen Langgård, og hustru Else Marie Andersdatter af Silstrup by [Tilsted sogn] og Thisted amt, og Peder Bertelsen Lerhøj  med hustru Ellen Madsdatter sammesteds, under 2 december 1781 oprettede, og herhos in originali vedhæftede fledførings contract, hvoraf i danske cancellie ligelydende genpart er indleveret, da ville vi samme confirmere.17 juli 1795.

Da Peder Bertelsen Lerhøy med hustruen Ellen Madsdatter, formedelst tiltagende alderdom og skrøbelighed, som med idelige formerende sygdoms tilfælde, så de ikke længere kan bestride deres lidet fæstehus, så har de med velberåd hu, i Jesu navn med ovenmeldte hans søstersøn Bertel Jensen Langgård, og hustru Elisabeth Marie Andersdatter, som deres retmæssige husbonde, indgået denne efterstående venlige contract. De afstår huset til deres kære husbonde, som er indflyttet til dem som deres egne børn og arvinger, siden de ingen livsarvinger har, nærme angivne betingelser. Testamentet oprettet 25 marts 1795, fremgår at Peder Bertelsen i Silstrup er afgået ved døden, arveafkald fra Niels Bech. [Over 7 sider].17 juli 1795.

433
Mads Jespersen af Lerstrup i Hanning sogn i Ribe stift, ingen nærmere slægtninge end sødskende børn, arv derfor til hans kære stifbørn, Peder Nielsen, Christen Nielsen og Mette Kirstine Nielsdatter, der alle opholder sig hos ham, dog skal hans hære hustru Anne, som er deres moder, beholde hendes fælles bo udelt, så længe hun lever, testamente. 24 juli 1795. 

434
Niels Jensen, og hustru Maren Jensdatter af Sennels sogn og by i Thisted amt, ringe bønderfolk i et lidet hus. 24 juli 1795.

450
Jens de Paulsen, facultotem testandi, general adjudant og major af cavalleriet af Palstrup i Viborg stift, tilladelse til at oprette sådant.
31 juli 1795.

451
Skipper Thomas Houman, og hustru Anna Christensdatter af Skagen, ingen livsarvinger i dette ægteskab må forundes, da hendes alder der til er alt forløben, så lige som hendes forrige salig mand Anders Thomsen Skriver, og han med kongens confirmation af testamente af 1 oktober 1773, har de, der er indgået i ægteskab med hinanden besluttet, på det at den anden ved den første død, ikke skal blive sat ud af sin næringsvej, og komme til at lide mangel, må beholde deres fælles bo, mod den længstlevende betaler en kendelse af 10 slettedaler til den afdødes arvinger. 31 juli 1795..

452
Knud Jensen Knop, borger og brændevinsmand, og hustru Maren Espensdatter af Randers. 31 juli 1795.

453
Søren Nielsen, og hustru Anne Marie Henrichsdatter, boende i Rold kro, Rold by under Ålborghus amt, ingen livsarvinger. 31 juli 1795.

454
Morten Henningsen, og hustru Anna Sørensdatter Bredstrup i Hjerting under Ribe stift, kongelig maiestet told contrelleur og vejermester ved Varde toldsted, boende i Hjerting, Guldager sogn, hvis han først ved døden afgår, betaler hustruen til hans broder Rasmus Henningsen i Horsens, 100 rdr, så andre arvinger intet får at fordre. Afgår hun først ved døden, betaler han til hendes salig broder hr Bredstrups datter, Ellen Cathrine Bredstrup, eller hendes formynder 100 rdr, og intet videre at fordres af hendes arvinger. 31 juli 1795.

478
Maren Christensdatter, af Favsing [Hvejsel sogn?] by under Coldinghus amt, bevilling at være myndig til ved testamente, at angive hvem der efter hendes død skal arve - [ikke angivet]. 14 august 1795.

480
Consumptions controlleur Christian Jeger, og hustru Johanne Thorning af Løgstør. 14 august 1795.

481
Jens Mortensen og hustru Karen Jensdatter af Bejstrup, fæstebønder boendes udi Bejstrup i Øster Hanherred. 14 august 1795.

482
Mads Nielsen, og hustru Inger Poulsdatter af Nørre Bjert i Eltang sogn, de har været gift i 14 år uden livsarvinger. 14 august 1795.

491
Hejle Christensen, og hustru Mette Kirstine Andersdatter, boende i bondegården Leen i Elling sogn, under Hjørring amt, testamente oprettet 16 december 1794. 21 august 1795.

492
Reinholt Jensen, og hustru Anne Larsdatter af Randers. 21 august 1795.

493
Christian Friderich Meyer, borger og sadelmager, og hustru Anne Sørensdatter, af Randers. 21 august 1795.

508
Bendictus Abelus Glahn, skoleholder i Skanderborg, ingen livsarvinger, så hans hustru Anne Bech skal ene nyde hans efterladte bo. 
28 august 1795.

509
Claus Nielsen, og hustru Margrethe Nielsdatter, beboer et lidet sted i Hygum sogn under Bøvling amt, de har været gift i omtrent 30 år, uden livsarvinger. 28 august 1795.

510
Johannes Pedersen, af Flyndersø Mølle under Ringkøbing amt, han er ugift, arv derfor til hans gode ven Hans Krogh, og hans gode kone, for den godhed og kærlighed de har vist mod ham.  20 august 1795.

511
Mads Christensen, og hustru Mette Nielsdatter, bønderfolk i Nordby i Asp sogn under Ribe stift, Thi skulle den liden del, de som fæste hoveri bønder, efter den enes død, ved sved og arbeide haver erhvervet, adsplittes efter den enes død, da måtte den anden lide mangel til livets ophold, derfor arver den lægstlevende. 28 august 1795.

512
Hans Munch, og hustru Anne Cathrine Christensdatter af Horsens. De er i deres ægteskab, alene velsignet med en søn Christen Munch, borger og murmester her i byen, og en datter Anne Margrethe Munch, i ægteskab med købmand Christen Tåning ibidem, der efter deres død skal være lige lodtagere af deres liden efterladenskab, dog på det vilkår, at sønnens 2 børn Hans og Anne Cathrine, til en erindring om dem, og på grund af, at de bærer deres navne, først forlods udbetales 50 rdr, som næste Viborg omslags termin, efter deres død, under øvrighedens opsigt, skal udsættes på rente. 28 august 1795.

522 - side 245b
Cancellie råd Peter Andreas Holm, og frue Kirstine Marie Tolstrup, ansøgning om facultotem testandi, hvilket kongen bevilger og tillader, at de enten begge samlede, eller den længstlevende, efter den andens død, over deres midler og formue ved testamente, codicil eller anden deslige forskrivelses måde, således må disponere, og derom slig anordning giøre, som de selv lyster og gotsynes, og skal sådan deres sidste villie og anordning, som af dem i så fald i levende live giøres, efter deres død, så fremt de sig ingen livsarvinger efterlader etc.
4 september 1795

535
Henrich Høeberg, borger og gørtler i Horsens og hustru Maren.
Signerer Henrich Hoebierg. 11 september 1795.

535
Hans Petersen, og hustru Anna Cathrina Thomasdatter, fæstebønderfolk af Værum mølle under Frijsenvold gods, ingen livsarvinger.
11 september 1795.

537
Hans Pedersen, og hustru Karen Jacobsdatter, af Darum sogn og by i Ribehus amt. 11 september 1795.

538
Hr Erasmus Winther, sognepræst til Blegind og Hørning menigheder, og hustru Johanne Bonich Riise, der skriver, at de har begyndt deres ægteskab i dette lidet levebrød, så det i en forfalden præstegård, har været dobbelt tungt for dem at kæmpe derimod, dog håber de imidlertid til Guds forsyn, som altid velsigner flittighed og sparsomhed, at blive i stand til at betale deres gield. Ingen livsarvinger.
11 september 1795.

539
Christopher Jacobsen, og hustru Johanne Kirstine Rasmusdatter af Tostrup i Viborg stift.11 september 1795.

540
Jens Pedersen Tostie, og hustru Karen Christensdatter, bønderfolk og gårdbeboere i Lang Kastrup by, Virring sogn under Randers amt. 
11 september 1795.

556
Svend Poulsen, og hustru Ingeborg Simonsdatter, boelsmand eller fæstebonde under Estvadgårds kloster, af Sevel sogn, Ginding herred i Ringkøbing amt. 18 september 1795.

557
Christen Christensen, og hustru Christence Jensdatter af Brovst sogn, Brohuset i Hjørring amt. 22 september 1795.

568
Magdalena Luorentia Caustone, af Høgholm i Randers amt, ingen livsarvinger, hun er 60 år gammel, efter testamentet arv til den ældste søster Johanne Christiane Oldenburg født Coustone [navnet skrevet på forskellige måder], efter at hendes sømmelige begravelse er betalt, samt skiftets omkostninger etc. hvorefter hun giver hende for hendes egen person 350 rdr, hvorover Hend? Oldenburg for værende tid, boende på en ø Fiælrøer kaldet, 6 mile fra Trundheim beliggende, må være rådig, men pengene skal være til hans kones, bemelte hendes søsters egen disposition, hun skal ligeledes have det testator efterlader sig af guld, sølv, meubler, linnet og gangklæder, undtagen de stykker der af, som måtte være optegnede af afdøde, at skal tilfalde nogen anden. Den yngste søster Marie Lovise Courtane!, enke efter salig Jørgen Kohr, boende i Bergen i Norge, skienker og giver hun 350 rdr, samt hvad af øvrige der er optegnet. Så skal søsterdatteren Marie Frederica Hoffman, som for nærværende tid canditonerer i Randlev præstegård i Hads herred, hos sognepræsten hr Hartmann, nyde som en gave fra hende efter hendes død 200 rd. Skulle nogen af de i første og anden post nævnte søstre, dø før hende, da skal af de tillagte 350 rdr, frue justitsrådinde Marie Anne Standlig fød Coustone nyde som en gave efter hende 200 rdr, og søsterdatteren Marie Frederica Hoffman, skal tillægges de øvrige 150 rdr. Videre med omtale af guld, sølv o s v, samt noget til de fattige. 29 september 1795.

569
Jep Christensen Torp, og hustru Kirsten Nielsdatter, bønder husbeboere udi Tonder? af Søndbjerg sogn i Thisted amt.
29 september 1795l

583
Conceil assessor Mathias Steenfeldt, og hustru Karen Helvad af Mariager, der forundes facultotem testamente.
2 oktober 1795.

584
Thue Jensen, og hustru Maren Henrichsdatter af Vejerslev sogn og by, under Thisted amt. 2 oktober 1795.

585
Christen Nielsen, og hustru Sidsel Christensdatter, husfolk i  Brøndum by i Ålborg amt. 2 oktopber 1795.

586
Jesper Hasle, og hustru Zidsel Mortensdatter Holm, borgerfolk af Århus, testamente oprettet 30 december 1788. 2 oktober 1795.

587
J Spørring ,og hustru Margrethe Christine, af Århus, testamente. 2 oktober 1795. 

588
Niels Friderichsen, og hustru Margrethe Jensdatter af Horsens. 2 oktober 1795.

589
Jens Larsen, og hustru Anne Marie Hansdatter af Vinderslev sogn under Viborg stift. 2 oktober 1795.

590
Skipper Niels Thomesen, og hustru  Kirsten Sørensdatter af Horsens, testamente af 23 oktober 1777, confirmeret 14 november 1777. 
2 oktober 1795.

591
Anders Andersen, og hustru, Mette Pedersdatter fledførings contracts confirmation, imellem dem på den ene side, samt Christen Døvhol på den anden side, af Ginnerup sogn i Thisted amt, oprettet 13 marts. Lyder bl a således, da vi underskrevne Anders Andersen og jeg Mette Pedersdatter, sig ingen livsarvinger efterlader, og formedelst alderens tiltagelse ikke længere haver kræfter til selv, at kunne dirigere deres affærer, og de hos Christen Døvhol i Skinnerup, haver funder så oprigtig venskab, retsindig tænkende og gode egenskaber, at de i deres alderdom tør betro sig til hans omsorg, de har derfor efter oprettet contract, overladt alle deres ejendele til ham, herunder lovlig skøde på deres fæsteejendom etc. 2 oktober 1795..

598
Anders Hermansen, og hustru Karen Jensdatter, husfæstere i Mølholm i Brøndum sogn, under grevskabet Lindenborg, de har værer gift i 19 år uden livsarvinger. 9 oktober 1795.

599
Niels Nielsen og hustru Anne Kirstine Madsdatter, fæstere under Vrå gods i Rottrup, Ulsted sogn i Ålborg stift. 9 oktober 1795.

600 - side 276
Hedevig Bahnsen, oldfrue ved Coldinghus slot. Efter kongelig bevilling af 13 april 1764, er hun myndig, og har sammen med curator giort følgende testamentes indretning, siden Guds forsyn har bestyreret det således, at hun venter at dø i enlig stand. Da hendes sødskende barn, forstander Stephan Jacob Stephansen i Vejle, er opdraget hos hendes moder og hende, og alle tider var en kiær søster søn for hendes nu afdøde moder, finder hun det som sin pligt, at tillægge ham, eller hans arvinger, efter hendes død 300 rdr. Da hendes pige Johanne Marie Pedersdatter har tient moderen og hende selv i 13 år, ærlig tro og vel, og haver opvartet den afdøde moder i hendes høye alderdom og sygdom, samt hende selv i hendes sygdom, så finder hun det billigt, at hun belønner hende derfor, så at dersom hun forbliver hos hende til hendes død, skal hun have en seng, bestående af 2 nye gulstribede boldster underdyner, 2 ditto hoveddyner, en kansemel? rød og hvidstribet overdyn, og 2 puder, tilligemed linnet der til i en pakke, som skal findes forseglet og skrevet på, at det tilhører hende. Desuden hende ege dragkiste, en stribet tofts tafts? kiole og skiørt og alle hendes trøier og skiørter, såvel som alt hendes daglig liv linnet, som skal være optegnelse på, og et fiint kniplings sæt, desuden 50 rdr til godt giørelse, fordi hun kun har fået en liden løn. Mere om begravelses omkostninger etc. 9 oktober 1795.

604 - side 278
Michel Thunboe og hustru, testamente.

C7mus G a v at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på det imellem Michel Michelsen Tunboe og hans hustru Johanne Rasmusdatter af Mårup by på grevskabet Samsø, den 24 august sidstleden oprettede, og herhos in originali vedhæftede testamente, hvor af i vores danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart, da såfremt fornævnte Michel Michelsen Thunboe og hustru sig ingen livsarvinger efterlade på nogen af siderne, så ville wi dette testamente udi alle dets ord, clausuler og puncter, således som det her findes, allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmere og stadfæste, dog 6te og 10de penge samt al anden os tilkommende arvefalds rettighed, i alle måder uforkrænket, forbydendes etc.
Testamentet lyder således:I den hellige trefoldigheds navn have vi undertegnede jeg Michel Michelsen Thunboe, gårdmand i Mårup by og grevskabet Samsø, og min kiære hustru Johanne Rasmusdatter, med fælles overlæg indgået på nærmere kongelig allernådigst confirmation følgende testamente. Fremgår, at den længstlevende skal beholde deres lidet boe uskiftet, men skulle den blive til sinds at indlade sig i nyt ægteskab, da betaler den 20 rdr til afdødes arvinger, hvormed de bør lade sig nøje, men skulle den ikke gifte sig igen, deles arven efter dennes død mellem arvingerne. Testamentets dato 24 august 1795. København den 16 oktober 1795.

605
Jens Jensen, og hustru Giertrud Jacobsdatter af Tamdrup by i Års sogn under Ålborg stift, de har på en 18 års tid levet i et kærligt ægteskab, men ingen livsarvinger, testamente oprettet 27 december 1792. 16 oktober 1795. 

612
Christen Jensen og hustru, Marie Laursdatter, husfæstere i Askildrup by i Blenstrup sogn på godset Lindenborg. 34 års ægteskab uden livsarvinger, alt hvad de for tiden kan anse som deres ejendom, består blot i lidet husgeråd og nogen få uundværlige meubler og løsøre, det er derfor deres fælles ønske og beslutning, at den længstlevende skal beholde boet usplittet etc. 23 oktober 1795.

613
Filmen er derefter sort således slutning ikke findes, derefter side 282b rest af nyt testamente, der slutter side 283 med, at de har formået deres sjælesørger hr Michael Koch, at påtegne testamentet, der signeres af Jens Andersen Bloch og Else Nielsdatter Bloch med påholden pen. Stedets sognepræst M Koch, Døstrup den 9de august 1795 - testamentets dato. 23 oktober 1795.

614
Dorothea, Mariane og Christiane Bøgh, søstre af Trige præstegård i Århus stift, testamente hvoraf bl andet fremgår, at de ifølge testamente om tilfalden arve capital til hver 200 rdr, der udgør en sum på 600 rdr, som under kongens allernådigste forskrivning af 21 marts 1795 no 3524, allernådigst er indtaget og annammet i den kongelige casse, til deres desto mere sikkerhed har de på kongens bevilling af indbyrdes søsterlig kærlighed, med fælles villie og overlæg samt formynders tiltrædelse, sluttet og indgået følgende forening. Fremgår at når en af dem dør skal de andre arve hende, den længstlevende bliver da ejer af capitalen, og hvad lidet der måtte være. Hvis den længstlevende dør i ugift stand, skal deres øvrige sødskende arve. 23 oktober 1795.

615
Anders Christensen, og hustru Ingeborg Hermandsdatter af Fausing sogn under Randers amt, testamente. 23 oktober 1795.

616
Niels Madsen, og hustru Anne Kirstine Michelsdatter af Ølgod sogn i Ribe amt, testamente, skriver blandt andet, at tabet ved en ægtefælles død er oftest det bitterste af alle mødelser, de har hverken livsarvinger eller venter at få det, ønsker intet mere end at den af dem som overlever den anden, så meget som muligt måtte giøres sine øvrige levedage tålelige, hvorfor den skal beholde deres lidet eiende etc.
23 oktober 1795.

617
Hans Christensen, og hustru Karen Nielsdatter af Tofte by Als sogn, under grevskabet Lindenborg, Viborg stift, testamente.
23 oktober 1795.

618
Afgangne Cecilie Cathrine Jahns, præsteenke af Hornum præstegård i Onsild herred, Århus stift, testamente bekræftet med et tingsvidne optaget den 3 august d anno ved Hobro byting. 23 oktober 1795. 

619
Jens Christensen, og hustru Maren Jensdatter fæstere af et hus i Gerding sogn og by under grevskabet Lindenborg i Viborg stift, de har været gift i 8 år, testamente.  23 oktober 1795.

630
Søren Schiøning, sognepræst for Bølling og  Sædding menigheder, og hustru Clare Marie Kihl, testamente oprettet 7 april 1789.
30 oktober 1795.

631
Hans Hansen, borger og værtshusholder i Ålborg, og hustru Giertrud Jensdatter Gyldendal, testamente, hvoraf fremgår at skulle hun efter hans død indlade sig i nyt ægteskab, skal hun betale 20 rdr til hans arvinger, afgår hun først ved døden skal han betale 300 rdr til hendes arvinger, og med disse penges udbetaling, efter hans død skal boet være fri for videre påkrav af hendes slægt. 3 november 1795.

639
Afg Hans Andersen Ulv og hustru, Susanne Elisabeth Ahrensborg af Varde, det er næsten 12 år de har været i ægteskab, uden livsarvinger som de heller ikke kan vente sig. Skulle han først afgå ved døden, da siden han ingen livsarvinger har, vil han, at hun skal beholde hele boet, dog et halvt år efter hans død, betale 10 rdr som leveres til skifteforvalteren, for at deles mellem hans arvinger, skulle hun først dø, da fordi hun i sit forrige ægteskab, ved hendes forrige afdøde mand, har livsarvinger, så kan hun ikke efter loven, så gerne hun end ellers ville gøre det samme for sin kære mand, men derimod vil hun, at disse skal lade ham hensidde i uskiftet bo, men skulle han finde på at indtræde i nyt ægteskab, da skiftes deres fælles bo imellem ham og hendes arvinger. 6 november 1795.

640
Peder Nielsen, og hustru Mette Sørensdatter af Bjergby i Hjørring amt, under Odder gods [Tolstrup sogn]. 6 november 1795.

641
Michel Christensen Dohm, og hustru Kirsten Christensdatter, fæsteboelsmand af Frøslevgårds gods, boende i Sønder Herred Frøslev sogn, Randerup by på Mors i Thisted amt, testamente. 6 november 1795.

642
Peder Kirketerp, og hustru Inger Marie Welling, borger og købmandsfolk i Hobro, testamente. 6 november 1795.

659
Morten Pedersen og hustru, Karen Nielsdatter, bønderfolk i Brundby på vort land Samsø, testamente. 13 november 1795.

660
Peder Rasmussen, fæstegårdmand på Kærbygårds gods, og hustru Mariane Nielsdatter af Kasted sogn og by under Århus stift, testamente.13 november 1795.

661
Frantz Jensen, og hustru Anne Jensdatter, boende på et lidet sted Lindholm kaldet, under Ormholt gods i Torslev sogn i Ålborg stift,  han er 60 år og hun 68 år gammel, været gift i 27 år, ingen livsarvinger, testamente. 13 november 1795.

662
Anne Elisabeth Henrichsdatter af Nors by i Ålborg stift, under 27 januar 1792 har Kongen confirmeret hendes testamente, arven da afgivet til søster datter Anne Christensdatter, men da hun nu har haft den dybe sorg, at hun er bortdød, og i sit ægteskab efterladt sig en eneste datter, så i betragtning af den ømme omgang testator nød af hende i livet og i forventning om at nyde samme af hendes efterlevende mand Lars Pedersen Westergård, så har hun vedtaget og besluttet at skænke og overlade ham, og hans datter Anne Elisabeth sin på rente udestående capital, og al anden hendes efterladenskab, såvel som hendes iboende hus og bohave, når hun ved døden afgår, til lige deling imellem dem.13 november 1795.

663
Hr Christen Christopher Clausen, sognepræst for Mørke og Hvilsager menigheder i Århus stift, og hustru Inger Kirstine Clausen, forhen enke af forrige sognepræst for Lyngby og Albøge menigheder, afgangne Christen Barfoed, som er indtrådt i ægteskab sammen. Derefter angivelse af, hvad hun har indbragt i boet, bl a en panteobligation på 600 rd, samt nærmere angivne møbler og andet bohave [over 3 1/2 side], der alene skal tilhøre hendes arvinger. 23 [13] november 1795.

676 side 314
Lars Pedersen, og hustru Kirsten Nicholausdatter, boende i et lidet sted 4 skp hartkorn her i Haderup sogn under Ribe stift, Bøvling amt, testamente. 20 november 1795.

677 side 315
Jens Sørensen Armolse, og hustru Anne Christensdatter Egens, borger og værtshusmand i Egens, af Ålborg, testamente. 20 november 1795.

677 - side 315b
Jens Sørensen  Armolse, og hustru Anne  Christensdatter Egens af Ålborg, borger og værtshusholder. 20 november 1795.

678
Niels Christensen, og hustru Kirsten Sørensdatter af Engelsholm under Coldinghus amt, beboer et fæstehus på Engelsholms god, testamente. 20 november 1795.

679
Nicolaus Hansen, og hustru Maren Pedersdatter Kordyb af Ulbjerg sogn i Viborg stift, testamente. Begge signerer med påholden pen. 20 november 1795.

680
Søren Jørgensen, og hustru Kirsten Jensdatter af Løjenkær i Astrup sogn under Århus stift, han er 61 år og hun 67 år, de beoer et lidet gadehus der i byen, testamente. 20 november 1795.

696
Dorthe Margrethe Bolderup, af Lem præstegård i Ribe stift, enke efter sal Bolderup, der for en billig betaling nyder alt det behøvende hos hendes sal mand successor hr Christian Feldt, sognepræst for Lem menighed, hun har ingen livsarvinger, og alt det hun ejer kan næppe beløbe sig til 300 rdr. Testamente oprettet 1 november 1792, Christen Feld og arvinger skal arve hende. 27 november 1795..

697
Jens Hansen Ell, købmand, og hustru Karen Severin Ell af Sæby, testamente oprettet 12 september sidst, hvor han siden er ved døden afgangen. 27 november 1795.

698
Jens Michelsen, gårdmand, og hustru Anna Cathrine Jensdatter af Besser sogn og by på Samsø, testamente. Foreningen lyder således: Da vi underskrevne ægtefolk, gårdmand Jens Michelsen af Besser ,og jeg hans hustru Anna Cathrine Jensdatter, efter vores egne og vore slægtningers overværelse har fundet det i mange henseender skadeligt om vi fremdeles skulle leve sammen og boe hos hinanden, og vi foruden ey i vores ægteskab have avlet børn, så have vi i håb om Kongelig allernådigst bevilling til at skilles fra bord og seng, indgået følgende forening. At jeg Jens Michelsen betaler til min hustrue, al hendes ved vores ægteskabs begyndelse til mig indbragte arv med 300 rdr skriver tre hundrede rigsdaler danske courant, imod fornævnte min hustru Anne Cathrine Jensdatter og hendes antagne værges qvittering derfor.
Under pkt 2: Leverer til hende alt hendes i boen indbragte tøi, uldent og linnet, samt hvad videre hun af slige ting i vores ægteskabs tid, til sig selv har anskaffet, hvor over forfattes aparte optegnelse, og på en genpart deraf for modtagelse qvitteres.
Pkt 3: Fraskriver jeg mig og mine arvinger, al eyendom og arve ret til min hustrues eyende og efterladende, imod at hun og hendes arvinger fra skriver sig al arveret og anden pretentioner i eller til mit boe./: hvilken jeg vedbliver:/ og øvrige eyendom i nogen måde. Jeg Anne Cathrine Jensdatter, er ganske enig i de af min mand benævnte poster, hvilke jeg herved med min broder, som mine nærmeste værgere og arvingers samtykke indgår, og håber han opfylder sin ved fornævnte 3de poster indgåede forpligtelser mod mig, så ikke alene er jeg til freds med at drage fra ham, og leve for mig selv, men end og hermed fraskriver mig al eyendoms ret og arveprætention i eller alt hvad han nu eier eller i tiden måtte blive eyer [af]; Således ere vi, jeg Jens Michelsen og jeg Anne Cathrine Jensdatter på begge sider forenede, og når Kongelig allernådigste bevilling på skilsmisse fra bord og seng er erholdet, så kan denne forening ikke uden begge ægtefolkenes giensidige samtykke, ophæves men skal være og blive en uforanderlig regel imellem os og vore arvinger, så vi ingen videre fordringer, enten af underhold eller i andre måder have til hinanden, end de som denne forening indeholder, alt til bekræftelse under vore hænder. At vi som værger og arvinger på Anne Cathrine Jensdatter side, jeg Mads Jensen, boende i Langemark og jeg Jens Jensen, bosat i Østerby og hendes broder, fuldkommen samtykke denne forening, bekræfter vi under vore hænder. Besser den 30 september 1795. Jens Michelsen, Anne Cathrine Jensdatter med påholden pen. Mads Jensen. Jens Jensen frier med påholden pen. Vi tvende mænd have efter anmodning af Jens Michelsen og hans hustrue Anne Cathrine Jensdatter, til vitterlighed været nærværende og hørt denne forening oplæst for begge, deri benævnte ægtefæller og konens broder, hvilke efter oplæsningen erklærede sig fornøyede dermed, og alle ved god sund forstand og med frie villie, underskrive foreningen hvilket vi hermed under hænder bekræft. Besser den 20 oktober 1795 N Jensen. Jørgen Michelsen med påholden pen. 27 november 1795.

699
Mathias Busch, guldsmed og hustru Karen Kopp, af Viborg, testamente. 27 november 1795.

700
Krabe Madsen, fledførings contracts confirmaton.

C7mu G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation, på den af Krabe Madsen af Kiestrup [Kæstrup] by i Heltborg sogn under Thisted amt den 19 januar oprettede fledførings contract. Han har aldrig været gift eller i nogen henseende avlet børn, men nu ikke længere haver kræfter til selv at kunne dirigere sine affærer, og han i Søren Jensen i Kæstrup haver fundet så oprigtig venskab, retsindig tænkemåde og gode egenskaber, at han på sin alderdom sikker tør betro sig til hans forsorg, så har han fundet for godt, efter lovens 5 bogs 1 cap 9 art, at oprette en fledførings contract med ham, således han overdrager alt sit ejende til denne, hvorefter Søren Jensen og arvinger skal være pligtige, at drage omsorg for ham i hans levetid etc.  27 november 1795.

709
Christian Reventlou Berg, og hustru Maren Nielsdatter Bentzon af Grenå, testamente oprettet 25 februar 1793.  4 december 1795.

710
Johanne Pedersdatter, afg Niels Olsens efterleverske, boende i Store Lundegård i St Hans sogn, Hjørring, hun tilstår, at hun i allerunderdanigst følge et imellem hendes salig mand og hende, den 22 maj 1760 oprettet testamente, confirmeret den 18 maj 1767, i steden for den af hende under 31 juli 1790 gjorte bestemmelse, der formedelst de imidlertid indfaldende dødsfald, og anden skete forandring, nu ikke i alle dele kan komme i betragtning, har med frie vilje og velberåd hue besluttet, at alle hendes efterladenskaber efter hendes død, skal være og blive til lige deling imellem begges arvinger etc. Dog til sr Lessow for hans omsorg 20 rdr, og andre personer men ikke slægtninge, samt fattige i Hjørring 5 rdr.4 december 1795.

711
Peder Andersen, og hustru Anne Kirstine Gundesdatter i Torup sogn under Viborgs stift, testamente. Signeres Asp i Thorup sogn. 4 december 1795.

719
Søren Nielsen, og hustru Anne Clausdatter af Katbøl by, Åstrup sogn under Ribe stift, Gørding herred, testamente. 11 december 1795.

720
Jens Sørensen Mørch, borger og skomager, og hustru Margrethe Pedersdatter af Ålborg, testamente. 11 december 1795.

721
Tøger Bierregård, af Thisted, han har aldrig været i ægteskab, og følgelig ingen livsarvinger. Testamente hvori han nævner jomfru Marie Elisabeth, datter af hr Christian Larsen Vinther her i Thisted, der efter hans død til fuldkommen ejendom skal nyde den capital 800 rdr, som nu er udsat på rente hos præsten hr Curtz i Snedsted, hendes fader, eller efter hans død, den beskikkede værge, under overformynderiets opsigt, skal bestyre samme capitals udsættelse på rente etc, deraf skal der af denne rente udbetales 16 rdr årlig til Lauritz Haurvig her i byen så længe han lever, til broderen Peder Bierregård, boende i Vester Gionnum? eller hans arvinger om han ej overlever testator, skal nyde 200 rdr, medens der over hans øvrige eyendomme, skal afholdes auction og bliver noget til overs efter omkostninger, deles dette mellem broderen Peder Bierregård og Lauritz Hansen. 11 december 1795. [Findes 2 gange].

722
Niels Jacobsen, af Hede mølle, og hustru Kirsten Christensdatter, Grumstrup by under Skanderborg amt, testamente. 11 december 1795.

723
Christen Nielsen, og hustru Mette Christensdatter af Giellerup by Varde sogn  under Ribe amt, testamente oprettet 20 maj 1789. 11 december 1795.

729
Hr Edvard Røring Pram, succederende sognepræst for Tømmerby og Lild menigheder under Ålborg stift, som executor af Sophia Amalia Heinvigs testamente, bevilling at må øve jurisdiction. Hun afg conditatus theologiæ Knud Lunds efterleverske, af Brøndum by i Ålborg amt.18 december 1795.

731
Søren Andersen Møller, bønderfolk, og hustru Anne Pedersdatter af Lime sogn under Randers amt, testamente. 18 december 1795.

732
Bendix Kop, fuldmægtig ved Tårupgårds gods, boende på en bondegård, Ørregård kaldet under bemelte gods i Fiskbæk sogn og hustru Hedevig Rønning. Skulle de begge ved døden afgå, eller den efterlevende indlade sig i nyt ægteskab, da skal jomfru Bodil Marie Rønning, som er min Hedevig Rønnings søster, være deres eneste arving, dør hun før den længstlevendes død, da deles deres efterladenskab i trende lige dele således, a) Bodil Marie Rønnings livsarvinger 1/3 del. b) Søren Christians Rønning som er Hedevigs broder 1/3 del. c) David Rønning som også er Hedevigs broder 1/3. Men er Bodil Marie Rønning uden livsarvinger, deles arven mellem de andre to. Er disse døde, går det til deres livsarvinger, dog skal de være forpligtet til at give Jens  Kop, som er Bendix Kops broder så længe han lever anstændig fri loge etc. 18 december 1795.

733
Anders Pedersen Damsgård, på nærværende tid på Nørgård i Skivehus amt, testamente, hvorefter hans broder og søster, om de lever være hans eneste arvinger, og nyde lige meget. Der skal hensættes 200 rdr på rente, som derefter årligt skal udbetales til Gundersted sogns fattige. 18 december 1795.

734
Hr Jørgen Henning Sturup, forrige sognepræst til Ebeltoft og Dråby menigheder, testamente ifølge, hvilket der til det fattige pigebarn Sara Maria Hansen, som hans salig kone for hen ved 8 år siden antog sig til opdragelse, omtrent 7 år gammel og venneløs, havde hverken fader eller moder i live, eller andre venner i Lolland, hvor hun er barnefødt, som kunne tage sig af hende. Sara Hansen har i den tid hun således har været i hans hus, opført sig ulastelig, og i sær siden hans kones død, med barnlig troskab og omhyggelighed i hans alderdoms tiltagende skrøbelighed, ufortrødent gået ham til hånde, hvilket hun har lovet ikke at efterlade, men at blive troe i sin tieneste hos og velvillig i sin omhu for ham, så længe han lever, uden at fordre nogens slag løn eller andet vederlag, end han selv vil bestemme hende. Han er nu over 70 år, og det er uvist, hvor længe Gud forunder ham et leve. Den alderdoms skrøbelighed som mest trykker ham, er hans svækkede syn, hvor udover det er dobbelt magt påliggende, at han har et oprigtigt menneske til troe tilsyn og opvartning hos, og omkring sig, men jo mere da han behøver Sara Hansens tieneste, desto billigere er det at han efter foranførte omstændigheder aflægger hende således, som hans evne, forsynet skee tak, tillader og således at hun ikke med grund skal sukke over uerkendtlighed for hendes gode tieneste hos ham. Fastsættes derfor, at efter hans død, skal hun forlods af boet udleveres først den seng med klæder, hvorudi hans selv sover, nemlig et sengested med blårtrukket omhæng, anset til værdi af 10 rdr, 2 gule og hvidstribet bolster underdyner 12 rdr, 1 ditto ditto 12 rdr, 1 blåe og hvidstribet ditto 12 rdr, 1 gul og hvidstribet overdyne 8 rdr, 4 gulstribede hovedpuder 6 rdr, 2 par hørgarns lagner no 1 og 2, 4 rdr, tilsammen denne seng værdi 64 rdr, videre skal hende for det andet, til næste Viborg snapsting efter hans død forlods  af stervboet midler udbetales hende 200 dr courant, hvilke 200 rdr eller hendes ovenanførte værd, bliver over formynderiet aldeles uvedkommende, men imodtages og disponeres i alt af Sara Hansen selv, dog under tilsyn af hans svigersøn, købmand Niels Colding her i byen. Dog med den condition, at hun forbliver hos ham til hans død, og tiener ham til vedvarende fornøyelse, i andet fald nyder hun alene 10 rdr årlig løn, fra hans sidste salig kones døds dag indtil hun qvittere. 18 december 1795.

735
Søren Holmarch, af Holstebro, ikke gift eller har livsarvinger, testamente, hvori nævnes hans broder Peder Holmarch, der bestandig har vist ham særdeles broderlig kierlighed, hvorfor han skal arve alt hvad han ejer, imod at han betaler boets gæld. Af hans således efterladende midler, skal udi den dem tilhørende Vedersø sogn konge og korn og kvæg tidende på 2den prioritet indestående capital 1000 rdr, hvoraf Sophie Pedersdatter, som udi 40 år til megen fornøjelse har tient deres forældre, skal nyde årlig rente fra hans dødsdag 4 pct, som udgør 40 rdr årlig som skal udbetales til hver Viborg snapstings termin. Når hun ved døden afgår, skal samme capital være skænket og givet til hans afgangne søster Elisabeth Grøntofts efterladte 2 små børn, navnlig Anne Marie Grøntoft og Eriche Christiane Grøntoft, for hvem broderen da er født værge. Mere ved mulig dødsfald. 18 december 1795.

741
Niels Holst Washard af Ulbjerg by, Rinds herred, facultotem testandi.
24 december 1795.

743
Hans Poulsen, og hustru Anna Maria Hanses af Gallehus by Møgeltønder sogn, under grevskabet Schackenborg, testamente. 24 december 1795.

744
Jens Pedersen, og hustru Anne Marie Michelsdatter af Saksild sogn under Århus stift, testamente. 24 december 1795.

Anno 1796:

3
Mette Cathrine Støtterup, af Palstrup i Viborg stift, testamente, hvori hun bl a skriver, at hun er ved høj alderdom, og hendes svaghed er således tiltaget, så hun imellem stunder ikke kunne hjælpe sig selv af stedet, og hr kammerråd Gundorf ved Koustrup og kiære frue, udi i sådan hendes skrøbelige og ringe forfatning, i mange år har vist hende en særdeles godhed, at forunde hendes kost og ophold med al den beqvemmelighed som noget svagelig og aldrende menneske kunne ønske sig etc. I sit helbreds stand har hun været noget for deres børn medens de var små, og givet dem den undervisning hun kunne etc. Testamenterer til kammerråden og frue. 2 januar 1796.

14 - side 357b
Christen Jensen Boyer, selveier bønderfolk, og hustru Maren Jensdatter af Øsløs sogn under Ålborg stift, været gift i 14 år. En del om gårdens størrelse, nemlig 10 tdr sædeland, og samme gård blev af salig Kong Friderich den fierde, anno 1723 solgt til en mand navnlig Christen Langvad, tillige med en vandmølle i et andet sogn, som han og fik i samme køb for 7 rdr 37 sk, efter skiøde som ligger her i gården, testators fader købte den mange år efter, da møllen var solgt til en anden mand for 6 rdr 4 mk, derefter solgte han den, ventelig af trang i 1760 for 10 rdr, endelig da hans salig fader så sig i stand til at kiøbe den igen i året 1788 for 10 rdr, og således ved hans gamle skrøbelige faders død, faldt det til ham som eneste barn, testamente. 8 januar 1796

15 - side 359
Johannes Frantzen, snedker og husmand og hustru Maren Olufsdatter af Blegind sogn og by, testamente. 8 januar 1796.

16
Jens Rasmussen og hustru Margrethe Poulsdatter, de har et lidet sted med 11 skp hartkorn i Lundby i Ørslev Closters sogn under Viborg stift, de har levet 8 år i et kierligt ægteskab, men ingen livsarvinger, testamente. 8 januar 1796.

17
Christen Pedersen Ungermann og hustru Johanne Larsdatter Routved af Ålborg, han er 60 år gammel og hustruen er meget svagelig af lemmer og helbred, så de kan ikke forrette nogen næringsvej, ligesom huset skal repareres, så kan de forudse at de behøver noget årlig tillæg, hvis de ikke skal komme til at mangle, i betragtning heraf, og såsom de ingen børn har, har de overdraget disse deres her påtegnede ejendomme til velædle og velbyrdige hr kammerråd og toldkasserer Friderich Winding på følgende vilkår: Han udbetaler dem hver fierding år, så længe de lever 10 rdr, men når en af dem dør da kun, 10 slettedaler. Kammerråden indsættes som eneste arving til deres huse beliggende imellem vester og kirbonds porte som består af følgende bygninger, et hus de selv beboer af 4 fag, et leje hus nord for deres eget a 4 fag, et porthus af 3 fag alle et loft højt og bindingsværk, et stalderumshus i gården a 3 1/2 fag med lervægge og stentag, et halvt taghus beliggende i gården, for kort tid siden bygget af tømmer og  brædder og stentag a 5 fag et loft høy, et leje hus østen for deres eget a 5 fag og et lejehus der ved siden igien a 6 fag et loft højt og bindingsværk. Ligeledes et dem tilhørende hus beliggende i Skolegaden imellem Svinglen og Karen Poppes Gyde, strækkende sig lige fra hiørnet på vester side til købmand Østerilds leje våninger i Svinglen, og på den østerside til Niels Truelsens leje våninger i Karen Poppes gyde, og består af følgende bygninger, et side hus til Karen Poppes Gyde, med enden til Skolegaden a 7 fag, et sidehus i Skolegaden med enden til Svinglen a 2 fag, et hus ud til Svinglen 3 fag, alt et loft højt og bindingsværk, et hus a 3 fag 2 lofts højt til Karen Poppes Gyde, og en leje wåning til bemelte Gyde a 4 fag et loft højt og bindingsværk, så og en dem tilhørende, på rente stående capital 500 rdr stående i borger og mester snedker Rasmus Nielsen Frises iboende hus og hauge, beliggende uden for byens Vester Port i 1ste prioritet, hvilket alt efter deres død skal tilhøre kammerråden, dog skal der efter testamentet af 2 december 1791, betales til den først afdødes arvinger 10 slettedaler. 8 januar 1796.

18
Søren Pedersen Skou, og hustru Mette Marie Simonsdatter, beboer et lidet hus i Østerby, Daler sogn, under grevskabet Schackenborg, testamente hvoraf bl a fremgår, at han for sig og sin søn og arvinger, deklarerer at hustruen, hvis han først skulle afgå ved døden, må blive siddende i deres lidet hus med bohave, indtil hendes dødelige afgang, hvorefter det skal tilhøre hans søn Niels Sørensen Skou og dennes arvinger, der alle tider har bevist at elske ham og hustru, der er hans stedmoder, idet han og hans nu afdøde broder Peder Sørensen, alt i mange år, har givet dem det meste af det de har levet af. Sønnen er fraværende til søs, og derfor har denne tilskrevet sin ven Peder Jessen i Østerby om at underskrive. 8 januar 1796.

28
Søren Christensen Smed, fæstegårdmand, og hustru Kirstine Nielsdatter af Hasle sogn og by under Århus amt, testamente. 15 januar 1796.

29
Niels Lambertsen, og hustru Karen Villadsdatter af Jerne sogn under Ribe stift, de er af bondestanden, testamente. 15 januar 1796.

30
Christen Ibsen, og hustru Maren Jacobsdatter, husfolk på Sønder Klit i Husby sogn, under baroniet Ryssensten i Ribe stift, testamente.
15 januar 1796.

42
Jørgen Møller, borger og guldsmed, og hustru Anne Marie Lassen af Viborg, testamente, som vitterligheds vidner apotheker Nielsen og hr Bolner,[signerer Borner], slusemester ved tugthuset. 22 januar 1796.

52
Hans Andersen Reffeldt, borger og købmand i Århus, og hustru Dorothea Andersdatter af Århus, i teksten Hans Andersen Rifeldt [2 stavemåder]. Testamente, hvoraf fremgår, at der i ægteskabet ikke er livsarvinger, medens manden derimod har umyndige børn af hans forrige ægteskab, skulle hun først afgå ved døden, er han universal arving til hele deres bo, imod at han betaler 100 rdr til hendes udarvinger, men skulle han dø først, tilhører det halve af boet hans børn, som efter hendes død arver hende. 29 januar 1796.

53
Hans Nielsen Møller, og hustru Jacobine Bjerring Møller af Bjerring mølle i Middelsom herred, Hald amt, testamente. 29 januar 1796.

54
Mads Sørensen og Jens Rasmussen, fledførings brevs confirmation.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores confirmation på den mellem aftægtsmanden Mads Sørensen af Ølsted, og Jens Rasmussen af Brendstrup under Århus amt, den 18 september f a oprettede contract, så ville vi samme confirmere etc. Fremgår bl a, at Mads Sørensen afstår sin fæstegård i Ølsted sogn og by på Kærbygårds gods til Jens Rasmussen fra Brendstrup, imod at denne giver ham i afståelse 60 rdr, hvorfor han igen nyder vederlag i form af besætning m v. Og dersom han og hustru bliver til sinds at være i hus, eller tage dug og disk med ham, har han lovet at indrette i gården en stue og køkken, med fornøden ildsted etc, som de må have som bopæl, uden at give fæsteren noget, mere om naturalier o s v. Signerer: Jacobine Møller. 29 januar 1796.

68
Christen Jensen, og hustru Karen Iversdatter af Skovbølling by i Åstrup sogn, Gørding herred, i Riberhus amt, testamente. 5 februar 1796.

69
Christen Nielsen Munch, borger og skrædder i Ribe, og hustru Anne Cathrine Munch, testamente. 5 februar 1796.

70
Andreas Møller, borger og købmand af Horsens, ingen livsarvinger, men en broder Laurs Johansen Møller, der opholder sig hos ham, som efter hans død skal arve alt, rede penge, udestående gield og ejendomme etc, dog betale 20 rdr til byens fattige, testamente. 5 februar 1796.

80
Henrich Møller, facultotem testandi.

Bevilge og tillader, at borger og maler Henrich Møller af Horsens, må over hans midler og formue ved testamente, codicil eller anden deslige forskrivelse, hvormed hans sidste vilje klarligen tydeligen kan ses, således må disponere og derom slig anordning gøre som han lyster etc.
12 februar 1796.

81
Rasmus Rasmussen, og hustru Mette Marie Jacobsdatter, gårdbeboere i Lang Kastrup by i Virring sogn, Sønder Hald herred, under Randers amt, de er nu gamle og skrøbelige uden livsarvinger, testamente. 12 februar 1796.

82
Peder Andersen, gårdfæster, og hustru Sara Catharine Ottesdatter af Enner by i Stjernholm amt, under Bygholm gods, de har været gift i 19 år, testamente. 12 februar 1796.

90
Christen Christensen Svenstrup, frimester bødker, og hustru Anne Christensdatter af Ålborg, de har ingen livsarvinger, og udarvingerne, kender de ikke eller med vished ved hvem er, hvorfor sidst levende må indsætte hvem den lyster, testamente. 19 februar 1796.

91
Peder Hansen, selveier boelsmand, og hustru Bodil Espensdatter i Nautrup by og sogn under Viborg amt, testamente.19 februar 1796.

105
Johanne Marie Jensdatter, af Askov i Nørre Omme sogn i Hind herred, under Ringkøbing amt, hun er over 50 år gammel, ugift, og ved kongelig bevilling af 8 september 1786, forundt den ret at være myndig og sin egen værge under curatel, testamente, hvori hun nævner sin søster Inger Jensdatter og hendes mand Lars Nielsen her i Askov, hvem af dem der overlever hende som sine arvinger, imod at de betaler lovlig gæld, og sørger for en sømmelig begravelse, samt betaler hendes 2 andre søstre Dorthe Jensdatter, gift med Niels Sørensen her i Askov og Anne Jensdatter, gift med Christen Mouritzen i Vind Kiergård hver 50 rdr, om de begge fornævnte hendes søstre overlever, ellers 50 rdr til den ene, om de overlever hende selv. 26 februar 1796.

106
Michel Nielsen og hustru Anne Eskesdatter, bønderfolk af Lem kiergård i Ribe stift. Testamente hvoraf fremgår, at når de begge ved døden er afgået, skal der af deres efterladenskab til Lem sogns fattige betales 20 rdr, og til Michel Nielsens broderdatters søn, Jens Jensen i Søndergård her i Lem sogn, som er opkaldet efter hans [M N.] broder 50 rdr, og til Anna Eskesdatters broder, Jens Eskesen i Lem Bierg, hans børn Eske Jensen 15 rdr og Mariane Jensdatter ligeledes 15 rdr, enhver som her således er tiltænkt noget, deres arve ret efter dem, når de begge er døde, uforkrænket. Bliver der noget af boet tilovers, efter at der er bekostet et gravtræ på hver af deres grave, da deles det efter loven mellem deres arvinger. 26 februar 1796.

107
Thomas Larsen Brandenborg, selveier husmand, og hustru Dorthe Andersdatter Lindholm, af Nørre Sundby ved Ålborg, testamente.
26 februar 1796.

108
Hans Adolph Tegder, og hustru Kirstine Skårup, ejere af Korsøgård under Viborg stift, testamente. 26 februar 1796.

109
Niels Nielsen Lundgård af True i Brabrand sogn under Århus amt, han er opholdsmand hos brodersøn, gårdmand Jacob Pedersen i True, Brabrand sogn på Marselisborg gods. Da han ingen livsarvinger har, vil han at brodersønnen, som antog ham i hans alderdom, da ingen andre ville, og han får ophold og husleje, mod at han betaler efterladende gield og giver ham en christelig jordefærd, ene og alene skulle beholde hans efterladte bo. 26 februar 1796.

110
Morten Jensen Størel? og hustru Else Christensdatter, fæster af annexgården i Rom sogn under Bøvling amt, testamente. 26 februar 1796.

118
Simon Sørensen, fæstebonde og gårdmand i Åbo i Havreballegårds amt, under Constantinborg gods, han har aldrig været gift, er nu over 60 år gammel, og ingen andre livsarvinger har, end en slegfreddatter, avlet med qvinden Maren Thorsdatter, kaldet Kirsten 22 år gammel, så vil han, at bemelte Kirsten Simonsdatter som er og stedse har været hos ham, og efter hans evne nydt opdragelse, ene og alene skulle beholde hans ringe formue, imod at hun betaler hans gield etc. Til vitterlighed stedets birkedommer Claus Svitzer i Århus og hans broder sognefogeden Hans Sørensen her i Åboe, testamente. 4 marts 1796.

119
Søren Jensen Schiøth, selvejer og hustru Kirsten Andersdatter af Vestrup under Randers amt, testamente efter tingsvidne af 27 september 1792. Fremgår bl a, at efter deres død skal hans søn Jens Sørensen have gården med alle ting, mod at han udbetaler hans halv sødskende 150 rdr til deling imellem dem, samt besørger dem sømmeligt begravet etc. Skulle de derimod finde for godt at afstå gården til ham forinden, da indretter han dem husværelse til beboelse, og giver dem nærmere angivet til deres ophold. 4 marts 1796.

132
Frue Maria Dorothea Trappaud, afgangne Burchard Georg greve af Holchs efterleverske, facultotem testandi.

C7mus G a v, at eftersom os elskelig frue Mariana Dorothea Trappaud, afg Burchard Georg greve af Holchs enke, grevinde af Vrå i Ålborg stift, allerunderdanigst have begieret, at vi allernådigst ville bevilge, at hun må oprette og forfatte testamente, angående hvad hun kan efterlade sig etc, hvilket  Kongen bevilger. 11 marts 1796.

133
Hr Joachim Hår, provst og sognepræst for Vejen og Læborg menigheder i Riberhus amt, og hustru Abelone Petrine Biitzov, testamente hvori de bl a skriver, skulle det behage Gud, at ingen med hendes første mands avlede børn skulle overleve hende, må hendes mand beholde boet, testamente. 11 marts 1796.

134 - side 413b
Christen Jensen og hustru Mette Jensdatter boende i Holmen under Hvidstedgårds gods, i Vrensted sogn i Hjørring amt, testamente hvoraf fremgår, at han er 40 og hun 68 år, uden livsarvinger, beder om at måtte forundes dem gratis på slet papir. 11 marts 1796.

135
Peder Thomesen Bech af Viborg, hans mundtlig tilkendegivne disposition i vedhæftede tingsvidne optaget ved Viborg bytings ret den 30 november 1795. 11 marts 1796.

136
Peder Jeppesen og hustru Mette Cathrine Bertelsdatter, selvejer bonde og gårdmand i Lejerskov by og sogn, i Ribe stift, testamente, hvoraf fremgår at hvis den længstlevende indgår nyt ægteskab, skal den betale 2 rdr til sognets fattige. 11 marts 1796.

137
Mette Margaretha Jensdatter Winther, afgangne skøtte Samuelsens efterleverske af Ødum sogn i Århus stift, testamente fremgår heraf, at han forhen var skøtte ved Holmgård i Sjælland, hun der som venneløs og forladt i mange år, har opholdet sig hos sin salig mands broderdatter, der er i ægteskab med nuværende degn sr Isach Friis i Ødum, og i al dens tidsrum, nydt hos disse hendes eneste venner og sand velgørere, ikke alene en god og fornøden underholdning, huus værelse, varme og renlighed, men endog den kierligste pleie etc. Efter contract af 14 september 1783 tinglyst 3 gange den 24 oktober, skal de efter hendes død skal arve hende. 11 marts 1796.

138
Jens Laursen Friis og hustru Marie Pedersdatter, gårdfæster på Vilhelmsborg gods i Vrigsted sogn i Stjernholm amt, testamente, hvoraf fremgår at hun ved hans død skal hensidde i uskiftet bo så længe hun er i enkestand, samt at hans søstersøn Laurs Jensen, som nu er 22 år gammel og i mange år har tjent ham, og lige som nu i hans skrøbelige dage, har bestyret gårdens drift, skal være hans eneste arving, således at hvis hun skulle få i sinde efter hans død at gifte sig, skal han være dette. 11 marts 1796.

139
Peder Rasmussen Duun, og hustru Marthe Marie Rasmusdatter af Stadil by, Helgenæs sogn, Randers amt, testamente. 11 marts 1796.

140
Oberste Johannes Bager af Ålborg, obriste af infanteriet, der fra krigstienesten med pension er afskediget, han er i ugift stand, og ingen nær beslægtede, han indsætter derfor vejermester Morten Kirketerp og hans kone madame Elisabeth Lassen til en erkendelighed af det venskab der i en del år har været mellem dem, vil han give alt hvad han efterlader sig til dem, testamente. 11 marts 1796.

157
Tolder Christen Ludvigsen, og hustru Bolene Dorthea Høfner af Thisted, testamente. 18 marts 1796.

158
Jens Madsen Smed, og hustru Anne Cathrine Christensdatter af Sperring by i Sjørring sogn, under Thisted amt, testamente, fremgår her af at de er fæstere af et lidet hus, 1 tdr 2 skp hartkorn, skulle den efterlevende indgå nyt ægteskab skal den betale 2 rdr til sognets fattige. 18 marts 1796.

159
Mads Madsen, og hustru Kirstine Jørgensdatter af Mølgård i Coldinghus amt, bor i et lidet sted hartkorn 2 tdr 3 skp beliggende i Ny Kirke sogn, Nørvangs herred. Skulle den efterlevende indgå nyt ægteskab skal den betale 100 sletdaler til den afdødes arvinger, efter begges død deles mellem begges arvinger, testamente. 18 marts 1796.

160
Povel Jensen, og hustru Anne Michelsdatter af Vindgab i Vind sogn under Bøvling amt, Hinds herred, testamente. 18 marts 1796.

161
Afg Sophia Amalia Lodberg født Wiwet, af Hjørring. Testamente oprettet 15 september 1791. Ingen livsarvinger. Skriver bl a, såvel i anledning af det løfte hun gav sin afgangne mand i hans sidste tid, i betragtning af hendes broder datter Ulriche Antonia Wiwet, som i 1782 i august kom til dem i Skagen, og som et kiærligt og lydigt barn omgikkes hendes salig mand, såvel i sundheds, som fornemmelig i hans sygdoms tid, som og i henseende til den omhyggelighed hun skylder hende, som hendes kiødelige faster, da hun stedse siden bemelte tid, har vedblevet at omgåes hende som er skrøbelig af helbred, med ømmeste kiærlighed, og i betragtning af denne hendes broderdatter, som en fader og moderløs pige, som den der er bekendt, at være af et meget mådeligt helbred, der ikke efter hendes død, kan formå at antage sig nogen streng tjeneste, hvorfor hun bør betænkes med noget vist etc. Hvis hun fortsat bliver der, skal hun i årlig løn have 30 rdr, der forlods skal tages af boet efter hendes død o s v. Herunder også opskrift på det pigen skal have af guld og sølv, nemlig et guld halsbånd, med smykke og ørenringe, fingerringe og alt hvad som er guld, et halvt dusin sølv spiseskeer, en sølv dåse, et par sølv skoe spænder, en seng i gæstekammeret med omhæng og tæppe med alt tilbehør, tre underdyner og en overdyne, 4 hovedpuder og 4 trækkepuder?, 2 par fine hørgarns lagner, 2 par blårgarns ditto, 4 fine hørgarns pudevår, alle hendes gangklæder, det bedste til det ringeste og alt hendes linned, et dusin tin tallerkner, et dusin sten ditto, 1 tinfad, 1 sten ditto. Ses også at madame Lodberg var død omtrent kl 2 slet om morgenen den 14 april. 22 marts 1796.

171
Mads Pedersen, og hustru Maren Pedersdatter, boende i Nurup i  Engbjerg sogn, Bøvling amt, testamente. 26 marts 1796.

172
Jeppe Hansen, og hustru Kirsten Marcusdatter af Gjesing by i Anst sogn og herred, under Coldinghus amt, testamente, hvoraf fremgår, at hendes fire børn af forrige ægteskab Abraham og Henrich Friderichssønner, Maren og Mette Johanne Friderichsdøtre, som hun i ægteskab med den ved jyske regiment dragoner i Randers standne, afdøde dragon Friderich Henrichsen har avlet, og hvortil han Jeppe Hansen er stedfader, skal tilhøre alt hvad han efterlader sig, som hendes eller deres fuldkomne arv, med forbehold, at hvis hun først afgår ved døden, må han nyde og bruge boet, således det først efter hans død skal tilfalde børnene. Hun skriver, at hun var en fattig enke efter med 4 børn efter hendes første mand, der efter 24 års krigstieneste døde i Randers, blev gift med hendes nuværende mand, og intet havde indført, så det lidet de har til bedste, har hun alene hendes mand at takke for, hvorefter han skal være i uskiftet bo, hvis han overlever hende.
26 marts 1796.

190
Rasmus Rasmussen, og hustru Maren Rasmusdatter boende i et fæstehus i på Lyngbygårds gods, i Egens, under Dråby sogn i Århus stift, testamente.1 april 1796.

191
Peder Sørensen, og hustru Anne Mortensdatter, af Fjellerad by, Gunderup sogn i Viborg stift [Ålborg], Fledskum herred, testamente.
1 april 1796.

192
Peder Pedersen Hyldtoft, og hustru Kirsten Laursdatter Brunsgård, af Resen sogn under Ribe stift ved Lemvig, testamente oprettet 31 marts 1790. I teksten står der Peder Pedersen Høytoft. 9 januar 1796.

193
Påsche Jensen, og hustru Anne Margrethe Jensdatter, boende i Gørding by, af Nørre Gørding sogn under Ringkøbing amt, testamente. Når den længstlevende, uden at have indgået i nyt ægteskab afgår ved døden, da er de enige om, at hans broder datter Maren Jensdatter som fra sin spæde barndom er opdraget hos dem, skal være deres eneste arving. Men skulle den længstlevende indgå nyt ægteskab, da kan hun ikke påstå arveret. Skulle det ske et hendes forhold ikke blev skikkelig, til deres fornøyelse, som ikke formodes, da forbeholder de sig ret til at cassere testamentet. 1april 1796.

194
Ingeborg Maria Thura, opholdende sig hos sr Jens Svendsen Bondrup i Blochhuset under Hjørring amt, hun har stedse fra sin ungdom af opholdt sig der, først hos bemelte Jens Svendsen Bondrups farbroder, hendes morbroder afgangne Svend Bondrup og hustru, og siden deres dødelige afgang, hos Jens Svendsen Bondrup og hans hustru, hvor hun har nydt god ophold og pleje, for hvilket hun ikke formår at igen vederlægge noget, især fordi renten af hendes arve midler, der i alt kun beløber sig til 1086 rdr 4 mk 13 sk, og er indestående i hans mayestets cacce, der som det eneste hun har til sin underholdning er utilstrækkeligt. Hun har derfor besluttet at de skal arve hende.
1 april 1796.

208
Søren Christensen, facultotem testandi.

Bevilger og tillader, at Søren Christensen af Nykøbing på Morsø, må efter ansøgning over sine midler og formue, ved testamente, codicil eller anden deslige forskrivelses måde, hvorved hans sidste villie klarligen  og tydeligen kan fremgå. 8 april 1796.

209
Johan Christopher Weisenborne, pensionist og forrige vagtmester corporal og sergeant ved cavallerie og infanteri, men formedelst hans høje alderdom allernådigst afskediget, og hustru Cathrine Weisenborne, født Sørensdatter, boende i Øster Tørslev by og sogn i Randers amt, de er nu begge gamle og svage, testamente. 8 april 1796.

210
Else Marie Lytchen afg degn Peder Clausens efterleverske, af Sønderup sogn under Ålborg amt, testamente. Nævner heri hendes høje alder og store skrøbelighed, der minder hende om, at hendes levetid snart er bortrunden, og hendes afløsning nærmer sig og daglig ønskes og håbes, at hun som en skrøbelig og  fattig enke har levet af sin broder Albert Lytchen, degn i Sønderup og hans kones godhed på 7de år, efter at hun ikke længere kunne ernære sig anden steds, det hun havde prøvet i sit fattige ægteskab, og hun kom til dem her i Sønderup, ikke ejede eller medbragte andet en seng, sine, gangklæder med noget lidet mere. Da hun ingen livsarvinger har, skal de arve hende, skulle de begge være afgået ved døden, skal hendes kære broder datter Anne Bolette Lytchen træde i deres sted. 8 april 1796.

211
Hans Nielsen, selvejer, og hustru Mette Pedersdatter af Herslev Højerup under Coldinghus amt, testamente oprettet 17 januar 1793, de har været gift i 18 år uden livsarvinger. Skulle den længstlevende få i sinde at gifte sig, skal der betales 400 rdr til afdødes arvinger, med hvilken gave de skal lade sig nøje, dog er herved at agte, at ved min Hans Nielsens arvinger, skal i dette tilfælde ikke forstås andre end min eneste søsters Anne Nielsdatters, da levende børn eller deres arvinger, af hvilke søsterbørn Niels Christensen og Kirsten Christensdatter, som ere nævnte efter mine forældre, skal have forlods, om de da leve, hver 100 rdr og resten deles mellem andre arvinger. 8 april 1796.

212
Heyle Olsen, og hustru Johanne Jensdatter, fæstere af gården Ejus af Elkær gods, i Bindslev sogn under Hjørring amt, testamente.
8 april 1796.

213
Enken Kirsten Nielsdatter, af Skibby i Harlev sogn, under Skanderborg amt, testamente oprettet 10 august 1792 imellem hende, og hendes salig mand Peder Dynesen, efter den længstlevendes død, skal deres efterladenskaber deles således, at hendes søster Abelone Nielsdatter, afgangne Søren Mules efterleverske af Århus, eller hendes arvinger, om hun på den tid er død, nyde bruge og beholde alt hvad de efterlader sig, imod at hun Abelone Nielsdatter eller hendes arvinger, til Peder Dynesens arvinger 2700 rdr, nemlig til hans broder Dynes Dynesen på Rørbenhougård? Rørbechhougård? 1800 rdr, og til hans søster Birgitte, som er gift med købmand Bigum i Hobro 900 rdr eller deres arvinger, som og til Harlev sogns fattige 10 rdr, og skal sådan betaling ske til næste Viborg snapsting, efter der sidst afdøde. Efter Kirstine Nielsdatters død, skal der af boet udbetales 2700 rdr samt 10 rdr til Harlev sogns fattige, hendes villie er, at hendes midler efter loven, skal deles lige mellem hendes søster Abelone Nielsdatters 6 døtre, eller deres arvinger, i stedet for til søsteren, grunden er at hun, Gud være lovet, sidder i den forfatning, at hun kan leve af det hun allerede eyer, og altså ikke behøver noget tilstød af hendes efterladte, som egentlig ey kan være hende, i hendes alderdom til nogen nytte. Af døtrene er 3 endnu ugifte, den ene Arie som i mange år har bestyret hendes hus og vist hende en kærlig omgang, skal arve nærmere beskrevne dele. [filmen nu meget mørk].  Nævner også en søsterdatter Mariane, videre Christiane Sophie. 8 april 1796.

235
Jens Jensen Fausing, og hustru Ellen Marie Sørensdatter Stougård, bosiddende udi et fæstehavende boel på 1 tdr hartkorn, af Qvistrup bøndergods i Struer by, Gimsing sogn udi Ribe stift, testamente. Da han kom i ægteskabet, var den del han indbragte i boet ulige mindre end hendes del, hvorfor hun skal være hans universal arving, hvis han dør først. Hun har en livsarving, nemlig en søn af forrige ægteskab, navnlig Søren Pedersen Stougård, som for længe siden er myndig, og nu bosiddende her i sognet, hvorfor han er villig til at skifte med denne, hvis hun bortgår først.15 april 1796.

236
Christen Jensen, og hustru Karen Jensdatter, boende i bondegården Qvisgård i Fabjerg, under Thisted amt, Skanderborg herred, testamente. 15 april 1796.

243
Anders Pedersen Muurmand, og hustru Maren Sørensdatter, gårdmand i Balle by, Rosenholms gods i Mørke sogn, testamente.
23 april 1796.

244
Christen Pedersen, af Snabe i Henne sogn, testamente, hvori han blandt andet, skriver at han nu er en høyaldrende gammel mand, uden livsarvinger og han siden sin kones død, da de som bønderfolk beboede bøndergården Højland i Hove, i  Hove sogn, så godt som har været hyldestløs, hvis ikke broderen Peder Pedersen i bemelte Snabe i Hove sogn havde imodtaget ham, hvor han endnu nyder ophold, hvilket han ikke kan gengælde, men efter hans død skal alt hvad han ejer gives til brodersønnen navnlig Christen Pedersen. Signeres Snove i Hove sogn. 23 april 1796.

245
Christen Hansen, og hustru Mette Olufsdatter af Helligsø sogn under Thisted amt, de har været gift i 17 år, hvor de har været begavet med 6 børn, der alle enten under, eller lige efter fødselen er bortdøde, testamente. 23 april 1796.

246
Iver Hansen, og hustru Marie Elisabeth Thorson, ejere af Rolsøgård med underliggende kirker, kongetiender i Knebel sogn under Randers amt. Hvis hun, som den længstlevende skulle indlade sig i nyt ægteskab, skal der til afdødes arvinger betales 4000 rdr, der ikke skal betales før næste Viborg snapsting efter at ægteskabet er indgået, men stilles sikkerhed. Skulle han blive den længstlevende, skal de 4000 til hendes arvinger deles således, at hendes broder byfoged Hans Thornson i Nibe skal have 1000 rdr, hvoraf han alene må nyde renterne så længe han lever, og efter hans død, deles summen mellem hans børn. Hans 2 pigebørn Edel Margrethe og Maren Thornson skal hver have 500 rdr, afdødes broder Samuel Thornson, foged i Norge 1000 rdr, broder Friderich Thornson forpagter af Sandgården i Ørsted, som er ugift og om han på den tid er levende 1000 rdr, men skulle han [broderen] være bortkaldet i ugift stand uden livsarvinger, da udbetales ey videre af den længstlevende til hans arvinger, end som herudi er benævnet, nemlig i alt 3000 rdr, som tilfalder hver især efter ovenmeldte bestemmelse. Skulle den længstlevende dø, uden at have indladt sig i nyt ægteskab, da deles boet efter loven, testamente. 23 april 1796.

247
Jørgen Trukesen og hustru Karen Jensdatter, fæstebønder boende i Råhede under Hviding sogn i Ribe stift. 23 april 1796.

Filmen sort fra no 249 til 254.

264
Skoleholder Espen Rasmussen, og hustru Anna Jensdatter af Fausing sogn i Sønderhald herred, udi Århus stift, testamente. 29 april 1796.

265
Jens Rasmussen Bødker, og hustru Ellen Jørgensdatter af Glatved by i Hoed sogn, testamente. Rest ulæselig da filmen er sort.
29 april 1796.

266
Jacob Pedersen, og hustru Maren Knudsdatter som er inderster udi Thorup by i Hedensted sogn, testamente. 29 april 1796.

267
Morten Baltzersen Jessen, og hustru Sophie Margrethe Johan Jørgensdatter, sognedegn for Fjellerup og Glesborg menigheder i Århus stift, de har været gift i 22 år uden livsarvinger. Skulle han overleve hustruen og hensidde i ugift stand, da skal det der har været deres fælles bo, tilfalde hans stifsønner Johan Jørgen Løve og Nicolai Løve, uden at hans retmæssige arvinger skal have noget deraf. 29 april 1796.

268
Hr Therkel Kleve Munch, præst til Bjerring og Mammen menigheder, og hustru Mariane Munch fød Zimmermann, boende i præstegården i Bjerring,  testamente. 29 april 1796.

269
Peder Jørgensen, og hustru Maren Christensdatter, selvejerbonde i Årup sogn i Vester Hanherred, testamente. 29 april 1796.

270
Søren Sørensen og hustru Anne Nielsdatter, gårdfæstere i Falslev by i Dronningborg amt, Århus stift, han er 66 år og hun 56 år. Testamente, hvoraf fremgår, at når den længstlevende afgår ved døden, tilfalder boet Poul Jørgensen som eneste arving, der er hans sødskende barns søn, som de har antaget i deres hus som en søn, til deres alderdoms hjælpere og forsørgere, da han og bekommer deres iboende gård i fæste. Som vitterlighed deres tvende naboer i byen Christen Lassen, og hans Søren Sørensens broder søn Christen Nielsen. 29 april 1796.

286
Jens Pedersen Kold, og hustru Johanne Nielsdatter, selvejer husfolk, boende i Klim by og sogn i Thisted amt, testamente. 6 maj 1796.

287
Christen Mouritzen, og hustru Anne Jensdatter af Kirkegård i Vind sogn, testamente. 6 maj 1796.

Filmen er nu sort således der af no 288 kun kan læses slutningen.

288
Jens Mortensen og Maren Pedersdatter af Mygind, testamente. 6? maj 1796.

289
Jens Christensen Dalgård, og hustru Maren Nielsdatter, fæstebonde på Ustrup gods, af Jannerup sogn og by, under Thisted amt, testamente. 6 maj 1796.

306
Jens Pedersen, og hustru Anne Nielsdatter, fæste husfolk på Frijsenvold gods, i Kristrup by ved Randers, testamente, 13 maj 1796.

307
Afg Henriche Cathrine Tarp, af Ålborg, er i ugift stand og ingen livsarvinger, ejer kun noget ubetydelig, nemlig hendes gangklæder og linnet, en simpel seng og et par kister, samt 50 rdr, som indestår hos forrige stiftamtmand her i Ålborg Theodose Levetzau, som arving indsætter hun sin vært mester skræder Morten Birch her i Ålborg, testamente. 13 maj 1796.

308
Christen Andersen, og hustru Helle Pedersdatter, boende i Holmens gade huse i Elling sogn, under Hjørring amt, testamente. 13 maj 1796.

309
Hans Laursen, og hustru Maren Nielsdatter af Vinding sogn under Ringkøbing amt, testamentet er skrevet i deres aftægtshus i Fonager i Vinding sogn. 13 maj 1796.

310
Degnen Jørgen Henrich Serup, degn for Hemmet og Vium menigheder i Ribe stift, og hustru Ide Marie Bruun, gør vitterligt, at da Gud har bortkaldt deres eneste barn, og at de altså ingen børn, eller børnebørn har, eller livsarvinger, testamente. 13 maj 1796.

311
Anders Christensen Bugge, selveier, og hustru Anne Hansdatter, gårdbeboere i Råby sogn og by under Randers amt, forhen gårdfæstere under Demstrup gods, testamente. De er enige om at fuldføre og fremme, Rasmus Jensen Bugge, der er en forvant af mig Anders Bugge, og hos os er antaget for bestandig tilværelse, ligesom han og indlader sig i ægteskab med den hos os ligeledes antagne Maren Jensdatter, der er min hustrues Anne Hansdatters broderdatter, af hvilke de begge deres alderdoms, tid forhåbe sig den betydeligste hielp. Han med Maren Jensdatter skal nyde og bruge det de efter deres død måtte være ejende af, dog at der betales til Anders Bugges fader og moderløse broder børn, der tillige ere fattige, Christen Pedersen 200 rdr, Maren Pedersdatter 200 rdr, til Anne Hansdatters broderbørn, Hans Jensen 50 rdr, Anne Jensdatter gift med gårdbeboer Jens Willadsen i Råby 20 rdr, til A H søster, afg Rasmus Andersen enke i Knejsted 20 rdr, til hendes broder Christen Hansen, gårdfæster i Råby 10 rdr, til broderen  Hans Hansen i Tørring mølle 10 rdr. Mere om hvad der skal ske i tilfælde af dødsfald. 13 maj 1796.

312
Barbara Jensdatter Søndergård, af Løgstør, testamente der bl a lyder således, hun har i mange år tjent hos fremmede for sit brød, og derefter ved helbredets aftagelse, nydt hus og ophold hos broderen Christen Søndersgård i Løgstør, hvorefter hun har besluttet, at når hun ved døden afgår, skal hendes 2 broder døtre Kirsten og Anne Marie Søndergård, ene være ejende af hvad hun kunne efterlade sig, skal en eller begge da være afgået ved døden, skal broderen være berettiget til arven. 13 maj 1796.

313
Niels Thomsen Klinting, og hustru Dorthe Marie Jensdatter af Nørlund i Lunde sogn ved Varde, testamente oprettet 24 december 1783.
13 maj 1796.

324
Sinned Kirstine Lund af Ålborg, afg Thornings efterleverske og medarvinger, bevilling at må påtale et af afgangne Sophie Amalia Heinsvig, afg studiosus Kield Lunds oprettede testamente, uanset der på erhvervede kongelig konfirmation.

C7mus G a v, at eftersom Sinned Kirstine Lund, afg Thornings efterleverske af Ålborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes broder Kiels Lund, og hans hustrue Sophie Amalie Heinsvig, som boede og døde på en selveiergård i Kallerup, udi Vester Han Herred, have i året 1769, oprettet et imellem sig, reciprogne testamente, der af Kongen er confirmeret under 5 januar 1770, ifølge hvilke deres bo skulle, efter begges død deles lige imellem deres fælles arvinger, hvorefter manden døde i 1784 uden livsarvinger, og konen ligeledes, uden at indlade sig i nyt ægteskab i afvigte år [1795], men at der efter hendes død, er fremkommet et testamente, dateret 20 juni 1794, confirmeret 18 juli s a, hvorefter hendes først afdøde mands arvinger blot er tillagt 200 rdr i arv m v, hvilket supplicantinden anser som stridende imod det først oprettede. Kongen bevilger i anledning af hendes henvendelse, at confirmationen på det sidste testamente, ikke skal være hinderlig i, at vedkommende jo må indtale deres ret etc. 20 maj 1796.

331
Peder Sørensen Ulv, og hustru Maren Hansdatter Ulv af Vejle, testamente. Skriver Peder Sørensen Ulf, dagleyer og indvåner i Vejle. Testamente. 20 maj 1796.

332
Christen Andersen, bonde af Skovsted by i Hillerslev sogn under Thisted amt, testamente, hvori han bl a skriver, at han ei alene er en gammel mand, men end og derhos svagelig, og altså daglig må forestille sig sin afgangne fra denne verden, og derfor vil oprette dette testamente. Som arving Michel Christensen Tonn, boende i Skovsted, hos hvem han en del år har nydt ophold og pleie, hans 3de nu levende børn, nemlig Anne, Christen og Jens, skal hver efter hans død nyder 100 rdr, der indsættes på rente, dog så længe de er umyndige og ikke er fyldt 18 år, falder renterne til forældrene. Desuden udbetales straks efter hans død, 10 rdr til sognepræsten til uddeling blandt de mest trængende i sognet, dog at byens fattige bør ihukommes ved uddelingen, alt øvrigt skal tilhøre Michel Jensen Tonn her i Skovsted.
20 maj 1796.

345
Peder Sørensen Lundeman, og hustru Kirsten Andersdatter af Gårslev sogn og by, under Coldinghus amt, testamente. 27 maj 1796.

346
Hans Jensen og hustru Anna Nielsdatter, bønderfolk af Hvejsel sogn under Vejle amt, ingen livsarvinger. Testamente hvoraf fremgår, at den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo, men når de begge er døde, skal Else Sørensdatter, født i Lundfald, som den der har vist imod dem en redelig og kærlig omgangsmåde, og i alle ting bestandig set på deres bedste, blive deres eneste arving. Signerer: Biersløv Hans Jensen. 27 maj 1796.

360
Thøger Pedersen Nandelstad Smed, og hustru Anna Thygesdatter af Gesing by i Anst sogn i Anst herred. Hendes livsarving er hendes eneste datter Margarethe, som hun i ægteskab med afgangne husmand Hans Hansen i Gjelballe i Skanderup sogn Anst herred, har avlet, og til hvilken datter han er stedfader, alt hvad han efterlader sig skal tilhøre hende, hvis han bliver den længstlevende, skal han sidde i uskiftet bo så længe han forbliver i enlig stand, hvorimod når han dør, Margarethe Hansdatter skal arve. Anne Thygesdatter skriver, at hun intet har indført i deres fælles bo. Signerer bl a som broder til Thøger Pedersen Nadelstads hustru Anna Thygesdatter, og som fød værge for hendes eneste datter, Jens Thygesen af Kolding. 3 juni 1796.

361
Afgangne Jane Laurentia Bergendahl, af vor stabelstad Fredericia, testamente, hvoraf fremgår at hun  testamenterer til salig provst Marcus Clod, som døde her i staden, hans arvinger til lige deling uanset køn, den capital som hun efter sluttet skifte af dags dato, er tilfalden efter salig provst og provstinde Bergendahl her sammesteds som er 1700 rdr, der efter hendes død skal modtages at byens over formynderi, hvor samme er indestående og fremdeles skal blive bestående urørt, dog skal ifald den på sindet svage søn af provst Clod, navnlig Christopher Clod, overlever hende og hans svagelig tilstand endda vedvarer, han alene nyde renterne etc.  3 juni 1796.

362
Niels Pedersen og hustru Sidsel Michelsdatter, fæstebonde, testamente oprettet imellem dem og tienestekarlen Niels Nielsen Lille Brøndum af Bælum sogn. Fremgår at når den sidste afgår ved døden, skal Niels Nielsen arve. Håber på Kongens confirmation, især som soldaten, som uden løn imidlertid skal stræbe for dem med gårdens drift etc. 3 juni 1796.

363
Marie Anna Moreau, af Horsens, hun er efter bevilling af 11 oktober 1763, forundt at være sin egen værge, og er uden livsarvinger, så i betragtning af den kærlighed hun skylder frue kammerherreinde Lillienschiold, og for den godhed hun nu i sin alderdom nyder i hendes, og hendes mands hus, skal deres 2 frøkendøtre Sophie Charlotte Augusta og Juliane Maria de Lillienschiold, være hendes unerverselle arvinger, testamente. 3 juni 1796.

363
Ole Nicolai Seidelin, og hustru Anna Cathrine Kampmann, af Bannerslund i under Ålborg stift, testamente. 3 juni 1796.

379
Gregorius Pedersen, skovfoged på Calø gods, og hustru Dorthe Rasmusdatter, de har været gift i 6 år, ingen børn, testamente. 10 juni 1796.

380
Lambrect Jacobsen, borger og skomager, og hustru Ingeborg Thygesdatter, af Vejle, testamente. 10 juni 1796.

381
Søren Sørensen Boerlef, og hustru Mette Margrethe Sørensdatter, af Ure by, Lejrskov sogn, testamente. 10 juni 1796.

382
Niels Laursen Holm, borger og podemester i Ålborg, og hustru Mette Svendsdatter, testamente af 17 april 1790. 10 juni 1790.

383
Knud Laursen, og hustru Anne Jensdatter, fæstebønder i Vesterkær på Kornumgård gods, under  Hjørring amt, testamente. 10 juni 1796.

394
Niels Christensen, og hustru Else Hansdatter, bønderfolk af Lille Winding i Oddum sogn, Nørre herred Ringkøbing amt, efter begges død deles mellem deres arvinger, dog betales i dette tilfælde ud af boet 100 rdr til det sogns fattige, hvori den længstlevende ved døden afgår, testamente. 17 juni 1796.

402
Peder Laursen og hustru Else Jensdatter, husfæstere af Klattrup by under Randers amt, på Overgårds gods i Udbyneder sogn, testamente. Hvis længstlevende gifter sig igen, betaler den til hendes søster datter Cathrine Michelsdatter 60 rdr, og indlader den sig ikke i nyt ægteskab, skal hun arve det de efterlader sig efter deres død. 24 juni 1796.

404
Anna Madsdatter, afgangne Jens Christensens efterleverske af Nørbæk sogn og by, under Viborg amt, ingen livsarvinger, men efter hendes død skal den halvdel af boet der vedrører hendes, gå til Michel Jensen nu 14 år, som er opkaldet efter hendes salig mands fader, og [er] en broder datter søn af hende, og en søn af gårdmand Jens Christensen Michelsen i Nørbæk, i hvis hus hun på nogle år, i sin alderdoms svaghed og afmagt, har nyt nogen godhed med fuld opvartning, pleje og ophold, testamente. 24 juni 1796.

405
Inger Pedersdatter, Jens Sejersens hustru, af Grumstrup by under Skanderborg amt, skriver i testamentet, at hendes mand indgik i ægteskab med hende, som en aldrende og skrøbelig enke, og næsten intet den tid var ejende, hvorfor han og hans arvinger skal arve det lidet hun har. 24 juni 1796.

406
Hr Claus Bang, provst og sognepræst til Pjedsted og Gårdslev menigheder, og  hustru Kirstine Jørgensdatter Bang, testamente.
24 juni 1796.

407
Lars Madsen, og hustru Anne Jensdatter af Vejle, testamente hvoraf fremgår, at hvis hun overlever ham, og indgår i nyt ægteskab, betaler hun til hans broder datter Else Nielsdatter i Jerlev, den summa 100 rdr.24 juni 1796.

408
Jep Nielsen og hustru Johanne Poulsdatter af Vejle, testamente. 24 juni 1796.

422
Christian Gårman, skovfoged, og hustru  Anna Maria Risum af Vejle Skovhus i Ribe stift, testamente, i teksten står der Vejle Nørre skovhus. 1 juli 1796.

423
Christen Christensen Lyng, og hustru Anna Maria Christensdatter, bønderfolk af Hillerslev sogn i Thisted amt, testamente. 1 juli 1796.

424
Degn Thyge Ludvig Bremer, sognedegn til Vejrum og Ørum sogne, og hustru Maren Pedersdatter Bremer, testamente. 1 juli 1796. Signerer både Bremer og Bræmer.

425
Gregers Andersen, og hustru Karen Sørensdatter af Overgård i Has? sogn og Lundenes amt, testamente. Til vitterlighed underskriver sr Mads Andersen Fonnesbech, borger og handskemager i København, og hans broder Christen Andersen Fonnesbech, som bor her i sognet. 1 juli 1796..

426
Peder Hansen, og hustru Anna Cathrine Christensdatter, ringe bønderfolk i Sjørring sogn i Thisted amt, testamente. 5 juli 1796.

432
Afg kammerherre Frantz de Thestrups executorer, bevilling at øve jurisdiction. Executorerne ønsker at måtte forundes ret til at måtte påkende, de mellem arvinger og creditorer, opståede uenigheder etc. 8 juli 1796.

439
Peder Pedersen, og hustru Helene Pedersdatter, boende på Borup mark i Hylke sogn, Skanderborg amt, testamente. 8 juli 1796.

440
Niels Christensen, fæstebonde på Trudsholm gods i  Als sogn under Ålborghus amt, Viborg stift, og hustru Johanne Rasmusdatter, de hverken har eller kan vente børn, testamente. 8 juli 1796.

41
Hr Claus Schwitzer, sognepræst til Sahl og Gullev menigheder, og hustru Edel Helene Dyhr, testamente hvori de bl andet skriver, at da de ingen livsarvinger har, skænker de til sognenes fattige 20 rdr til lige deling, ansøger om at der må skiftes af samfrænder. 8 juli 1796.

442
Kirsten Cathrine Poulsen, af Horsens, hun har kongelig bevilling af 21 januar 1780, til at være myndig under curatel, og er nu aldrende og svagelig. Testamente oprettet 22 februar 1788, hvoraf fremgår at al hendes efterladenskab, det være sig ejendomme, rede midler, tilgodehavende, rørligt og urørligt, skal når hun ved døden afgår, alene tilhøre hendes søsterdatters datter, jomfru Maren Olesdatter Broberg, som eneste universal arving. Ud over, at betale afdødes gæld samt sørge for begravelsen, skal hun udbetale til afdødes søster datters datter, jomfru Johanne Nielsdatter Gylling 200 rdr, til afdødes pige Apellone Pedersdatter, som i mange år har tient hende til fornøyelse, og er til års, beholder hun hos sig, til belønning for hendes tro tieneste, så længe hun lever. Men skulle de imidlertid på en af siderne, blive misfornøjede med hinanden, og  Apellone Pedersdatter, desårsag flytter fra hende, da udbetaler jomfru Maren Olufsdatter Broberg ligeledes til hende 100 rdr, men forbliver hun hos hende til sin død, da udbetales intet deraf. 8 juli 1796.

458
Cancelliråd Terman Ølgård, facultotem testandi.
Bevilger og tillader, at os elskelig cancellie råd Terman Ølgård af Bramminge gård under Ribe amt, må over sine midler og formue, ved testamente, kodicil eller anden deslige forskrivelses måde, disponere som han vil.15 juli 1796.

459
Afgangne Anders Michelsen, aftægtsmand af Årup under Viborg amt, hans tilkendegivne sidste vilje, hvilket i vedhæftede, ved Meddelsom Sønderlyng herreds ret optagne tingsvidne er bevist etc. 15 juli 1796.

460
Kynde Madsen Krarup, og hustru Maren Christensdatter af Krarup i Møborg sogn,Bøvling amt, i Ringkøbing amt, testamente. 15 juli 1796.

461
Peder Andersen, og hustru Maren Christensdatter, bønderfolk af Trudslev by, Ingstrup sogn i Hjørring amt, testamente. 15 juli 1796.

462
Mads Pedersen Amstrup, og hustru Anne Andersdatter Spidsbol af Pøtager i Flynder sogn under Bøvling amt, testamente.15 juli 1796.

463
Oberst lieutenant Beierman, af Lund på Morsø i Thisted amt, testamente hvori han bl skriver, da han i lang tid har måttet fornemme sine kræfters daglige aftagelse, og ei kan vide hvor lang levetid den almægtige Gud endnu forunder ham etc, opretter han testamente, hvori ses at hans  universal arving er hr landsdommer Henrich Johan Leth.15 juli 1796.

464
Jens Pedersen Smed, og hustru Mette Poulsdatter, husfolk i Vejlby sogn under Århus stift, testamente oprettet 4 juni 1789. 15 juli 1796.

471
Christen Jensen, og hustru Ellen Thomasdatter af Vinkel by i Højslev sogn, under Viborg stift, testamente. 22 juli 1796.

472
Christian Andreasen, og hustru Maren Jensdatter, bønderfolk af Vester Vidstrup by i Mårup sogn, Vennebjerg herred, under Hjørring amt, de har tilforn været fæstebønder af Åstrupgårds ejere, men i året 1781 har de tilkøbt sig stedet som selvejere, Når den sidste afgår ved døden, da skal deres bo alene tilhøre Sidsel Jensdatter født i Rubjerg, som er i deres tjeneste, og næsten 30 år har tjent dem, uden derfor at have fået løn, testamente. 22 juli 1796.

473 - side 572b
Christen Nielsen Greve, og hustru Kirsten Axelsdatter, bønderfolk af Helberskov i Als sogn under Ålborg amt. De har ikke børn sammen, og alder og skrøbelighed har gjort, at de har afstået deres fæstegård til Axel Christensen, som har ægtet Christen Nielsens eneste levende arving, en datter af første ægteskab navnlig Karen Christensdatter, for at de hos dem kan nyde aftægt, som for dette skal arve dem, uden at Kirsten Axelsdatters arvinger deri skulle tage del, testamente. 22 juli 1796.

474
Niels Michelsen Pagh, og hustru Christiane Terkeline Hansen af stabelstaden Fredericia, testamente [i teksten står der Fogh]. 22 juli 1796.

475
Laust Bertelsen, og hustru Karen Hansdatter, bor i et udbyggersted Åkærlund kaldet, i Højen sogn, testamente. 22 juli 1796.

476
Afg Inger Sørensdatter, afgangne forrige værtshusmand Niels Truelsens i Ålborg, hans efterleverske, testamente oprettet 12 november f anno, hvorefter hun nu død. Af hendes bodel, skal der betales 200 rdr til arbejdsanstalten i Ålborg, med dette vilkår, at hendes søster Maren Sørensdatter, som opholder sig i Viborg i ugift stand, nyder årligt renterne deraf så længe hun lever, men er hun død før hende selv, skal der ikke svares renter af beløbet. Giver videre 100 rdr til søsteren, er hun død, går dette til boet fælles arvinger. Til Samuel Emmichsen, danske skoleholder her i Ålborg 100 rdr,  til hendes tro og skikkelige tjenestepige, Maren Pedersdatter giver hun 50 rdr, tillige med hendes daglige gang og linklæder, og den seng giveren selv har ligget på, bestående af 3de bolsterunderdyner, 1 gammel ditto, 3 stk puder, 1 olmerdugs overdyne, et par blårgarns lagner, og et hørgarns pudevår, samt til fri beboelse, det lejehus med derudi værende jernkakkelovn, som fordum Anders Belgetræder beboede, og som nu Niels Gravlev her i byen har i leje, og er beliggende på venstre side i Svingelens gade, imellem Christen Pedersen vertshusmands hus, på den nordre side, betegnet under no 327, hvilket hus efter hendes, og tienestepigens død, til Samuel Emmichsen skal være skiænket og givet, efter testators død pålægges han at skaffe pigen bolig deri, ligesom han skal give hende  1 mk ugentlig til ophold, hvilket ved skiftet ansættes til 100 rdr, mere om skøde, og hvis pigen dør først. Samuel Emmetzens [2 stavemåder] enke skal nyde hans del, hvis han er død forinden etc. 22 juli 1796..

477
Byrge Sørensen [Børge Sørensen], og hustru Dorthea Laursdatter, af Nibe, testamente. 22 juli 1796.

487
Niels Pedersen og hustru, Inger Melchiorsdatter, fæstehusmand af Estvadgårds kloster gods i Estvad sogn, Bøvling amt, testamente.
29 juli 1796.

488
Friderich Jensen, og hustru Karen Andersdatter, husfæstere af hr Peder Glud i Bøgild i Ungstrup sogn under Viborg amt, men forhen til Kærsholm have, testamente, signerer i Ungstrup i Torning sogn, Lysgård herred, hun med påholden pen, testamente. 29 juli 1796.

489
Anna Catharina Edelberg, indsidder i Seest sogn og by, ingen livsarvinger, testamente oprettet 11 juni d a, da nu hun er 73 år gammel og aldrig har været gift, beslutter og fastsætter hun, at når hun ved døden afgår, da skal hendes kære svoger, sognefoged og selvejer gårdmand, Jørgen Kiersgård her i Seest, som har til ægte hendes kære søsterdatter, Anna Poulsdatter, alene være rette ejer af hendes efterladte bo etc. 29 juli 1796.

490
Hans Sørensen, og hustru Maren Jørgensdatter af Obling i Sønder Bork sogn under Ribe stift, testamente således som det i vedhæftede tingsvidne, inden
Øster Nørre og Vester herreders ting, den 6 juli sidst optagne tingsvidne udviser. 29 juli 1796.

491
Christen Christensen, selveier, og hustru af Kondrup under Randers amt, testamente oprettet under Dronningborg birk. Gården står for 8 tdr 3 fc 1 alb hartkorn. I teksten står der: Christen Blegvads søn i Blegvadgården, Christen Pedersen Blegvad tilhøre denne selvejergård i bemelte Kondrup, med videre angiven besætning, nævner at gården overleveres til søstersønnen, i forsvarlig og god stand. Hustruens navn ikke angivet. 29 juli 1796.

494
Hans Sørensen Rafn, og hustru Anna Augustinusdatter, selvejer af Brejning by i Gaverslund sogn, under Coldinghus amt, testamente, hvoraf fremgår at den længstlevende skal beholde gården så længe den vil, men ellers skal boet deles mellem deres i ægteskabet sammen avlede børn, som er tre sønner, Augustinus, Søren, Jens og tvende døtre, Else gift med borger og brendevinsmand Jens Sørensen i Vejle, og Barbara endnu ugift. Selvejergården, der står for hartkorn 6 tdr 5 skp 2 fc, og hvori forrentes 400 rdr til Kongens casse, skal sønnen Jens have, tillige med besætning, ind og udbo, som det ved deres dødelige afgang befindes, eller efter fri viljes afståelse. Til gården er indkøbt et stykke jord, Greyses lod, ansat i hartkorn 4 skp, hvilket ikke skal følge med gården, men forbeholdes os eller den længstlevende, til fri brug og disposition. Når Jens tiltræder gården, skal i det på følgende års snapstings termin, udbetales til Augustinus 600 rdr, til Søren 600 rdr, til Barbara 600 rdr, dog svarer han renter af pengene, fra den dag han overtager gården. Også angivet, at hver af brødrene af indbo, skal have et chatol, søsteren Barbara skal have en dragkiste, en seng med sengeklæder, og når hun engang bliver gift, skal broderen Jens bekoste hendes bryllup, datteren Else der imod, forså vidt intet, da hendes mand Jens Sørensen, allerede har givet afkald for hendes fædrene arv. Når den længstlevende dør deles boet mellem de 4 børn. 29 juli 1796.

493
Dorthe Hansen, af Randers. Hun har kongelig bevilling på at være selv myndig med curator, oprettet dette testamente, efter hvilket hun giver sit bo til stedets told og consumptions inspecteur Jacob Brøggers hustru, Dorte Maria Langhoff, som den der i mange år, har været hende til hjælp, imod at hun udbetaler til jomfru Karen Matiana Bøgh [Mariana?] 100 rdr, som fornævnte tid opholder sig hos bemelte inspecteur Brøgger, og til 3 af hendes arvinger, hvis navne hun har opgivet til madame Brøgger, den summe 40 rdr, hvor af Dorthe skal have 20 rdr, og de andre 2 hver 10 rdr, der forlods tages af boet, som derefter arves af madame Brøgger, dog skal hun forlods udbetale til Nyborg sogns fattige i Fyn 100 rdr, og til dette steds 10 rdr, hvorefter hun må disponere over alt øvrigt. 29 juli 1796.

509
Westi Poulsen Bruun, og hustru Christiane Madsdatter Smith, borger i Viborg, testamente. 5 august 1796.

518
Gudich Christian Tårsted, og hustru Else Cathrine Larsdatter af Thisted, testamente.12 august 1796.

519
Christen Hansen, og hustru Else Christensdatter af Fredholm i Høver? under Ribe stift, testamente. Signerer begge af Hokholt by i Hoven sogn. 13 august 1796.

520
Søren Pedersen, og hustru Maren Lauritzdatter [Maren Laursdatter] af Horsens, testamente. 12 august 1796.

536
Anders Simonsen, og hustru Maren Andersdatter, bønderfolk - husfolk i Overby af Kattrup sogn, under Skanderborg amt, testamente.
19 august 1796.

537
Peder Ottesen, og hustru Anne Christensdatter af Vejle, testamente. 19 august 1796.

538
Graver Jens Sørensen Rind, graver ved Nørre sogns kirke, og hustru Kirsten Jensdatter, af Viborg, været gift i 13 år uden livsarvinger, og formedelst hendes alder, heller ikke kan vente det, testamente hvoraf fremgår, at hendes eneste livsarving, og myndige søn Peder Nielsen, boende i Nørballesgård i Åst herred [Andst?], ved Kolding, hvem hun  før hun kom i ægteskab med Jens Sørensen Rind har avlet, efter begges død skal boet deles lige mellem begges arvinger. Hun signerer med påholden pen, desuden af Peder Nielsen om dennes samtykke.
19 august 1796.

539
Niels Nielsen Fuur, og hustru Elisabeth Knudsdatter Stræt, af vor købstad Nibe, testamente, hvoraf ses at den længstlevende skal forblive i uskiftet stand, men skulle den forandre sig [gifte sig igen], da betaler den til den afdødes arvinger 10 rdr. 19 august 1796.

540
Anders Olsen, og hustru  Anne Hansdatter af Stenderup sogn, testamente.19 august 1796.

541
Skipper Jens Jensen Kared, og hustru Anna Larsdatter af Skagen, testamente.19 august 1796.

542
Lauritz Christian Mørch, og hustru Maren Norup Morsing af Løgstør, testamente. 19 august 1796.

543
Anna Madsdatter, afg Christen Christensen Munchs efterleverske, af Stagstrup by i Hassing herred, Thisted amt, testamente af 22 f m, hvoraf fremgår, at hun nu er 66 år gammel, og har siden mandens død, hensiddet som enke i 6 år, beboer en liden gård af 4 tdr 2 skp hartkorn med stor gæld, da hendes mand nogle år før sin død, købte gården og lånte penge der til, ingen livsarvinger, men hun har antaget sin søsters sønnesøn, Peder Jensen som sit eget barn, og vil, at han efter hendes død, skal være eneste arving, da hun har den bedste fortrolighed til ham.19 august 1796.

544
Hr Peder Høyer, sognepræst for Ådum menigheder under Ribe stift, og hustru Anna Bang, testamente, der udviser, at den længstlevende skal blive i uskiftet bo, men efter deres død, skal boet overdrages til de børn han har haft med sine forhen afdøde 2 koner, hvilket Anna Bang anser for billigt, da hun ikke har indbragt noget, men kun sine egne klæder i ægteskabet, som en kendelse, skal der dog udbetales 10 rdr til hendes arvinger. 19 august 1796.

545
Rasmus Sørensen, boelsmand  i Dragstrup by, Essenbæk sogn, under Randers amt, og hustru Inger Christensdatter, testamente.
19 august 1796.

561
Jeppe Corneliussen, og hustru Kirstine Christensdatter, bønderfolk af Sønder Vium sogn og by, i Ribe stift, testamente. 26 august 1796.

562
Mads Sørensen, og hustru Kirsten Nielsdatter, fæstehusmand og bønderfolk, på selveier Christen Nielsen Poulsens [gård] af Asferg by og sogn i Århus stift, testamente. 26 august 1796.

563
Christen Jensen, og hustru Maren Jensdatter af Jaungyde i Tulstrup sogn, testamente. 26 august 1796.

564
Jens Bertelsen, og hustru Kirsten Christensdatter af Jerslev sogn og by, i Hjørring amt, testamente. 26 august 1796.

565
Mads Olesen, forpagter af Tustrupgård og mølle under Ålborg amt Viborg stift, han har aldrig været gift, testamente, hvorefter han vil, at alt hvad han efterlader sig, skal tilhøre hans eneste søster Maren Olesdatter, i ægteskab med Søren Michelsen Møller, eier og beboer af Kronholm, i Århus stift, Åkier amt, imod at opfylde forskelligt, bl at betale hans gæld, udbetale 4 uger efter hans død 10 rdr til uddeling mellem sognets fattige, ligeså til hr Jens Smith til Lundbygård hans 3 sønner navnlig Søren, Rasmus Christian og Johannes Friderich hver 100 rdr, hvilken gave skal være til en erkendelighed, for den venskab og de tienester deres fader har vist ham, og endvidere efter hans død har lovet, at hjælpe søsteren på bedste måde, med at gå hans efterladenskab igennem. Ligeledes betales til vennen Eske Bendixen, p t constitueret by og rådstueskriver i Randers, 80 rdr, da han i forvejen har forstrakt ham med 220 rdr, til de omkostninger der i 1791 medgik til hans juridiske eksamen, hvilke nu skal være ham eftergivet, og sammen med de 80 rdr han skal nyde, som en gave for de tienester han har vist søsteren og svogeren, og fremdeles har lovet at vise dem. Desuden udbetale til testators moster døtre Elisabeth Thiel i Randers, Birgithe Thiel, Anne Marie Thiel og Cathrine Thiel, i Skanderborg hver 25 rdr. Videre, den af søsterens 4 sønner som bærer hans navn, skal forlods tillægges 150 rdr, derefter mere om, hvorledes der skal forholdes med møllen, som han har i arvefæste. [Testamente over flere sider]. 26 august 1796.

566
Christen Lassen Nyboe, købmand af Holstebro, dispositions confirmation. Testamente, hvoraf fremgår, at han efter at have levet i 25 års ægteskab, med hans for 21 år siden afgangne hustru, Anne Kirstine Schiønning, med hvem han havde avlet 2 børn, en søn Peder Nyboe, og datter Margrethe Nyboe, gift med  proprietair Christen Lundsgård på Lergrav, der her i hans høje alder, har haft den bedrøvelige skæbne, først at miste sønnen i ugift stand, og siden efter sin eneste alderdoms støtte, nemlig datteren, som  har efterladt sig 6 børn, en søn Christen, ditto Conradt, ditto Peder, ditto Lars, ditto Johannes, samt en datter Anne Elisabeth, som han ønsker skal arve, nævner også svigersøn Christen Lundsgård, som fader og rette værge. For nærværende tid er hans midler i faste capitaler, efter pante og simple obligationer, samt i rede penge 12000 rdr, der skal deles i 6 lige dele, som hvert barn, uden hensigt til kønnet, efter hans død skal have etc. Mere om hans iboende gård, og øvrige faste ejendomme, ligeledes om, hvorledes der skal forholdes med penge arven, også hvis svigersønnen skulle afgå ved døden, da indgår hans Lars Nyboe på Brenhoved, etc [langt skifte]. 26 august 1796.

567
Christen Gade af Kollerup i Ålborg stift, testamente, hvoraf fremgår, at han skænker 100 rdr til Hvidbjerg sogns fattige, dog med det udtrykkelige vilkår, at så længe hans afdøde kones broder, Jens Christensen lever, da skal han til hjælp i hans alderdom, nyde renterne af disse penge, bortgiver desuden til sin pige Maren Knudsdatter, for hendes tro tieneste i hans sidste tid, 200 rdr, dog med det vilkår, at hun bliver hos ham til hans død, og omgåes ham som hidtil. 26 august 1796.

568
Afgangne Anders Andersen Enslef, af Råby sogn, testamente efter hans mundtlig afgivne sidste vilje, således som den findes bevist i vedhæftede, under Støvring Nør Halds herreders ret, den 5 juli sidst, optagne tingsvidne. 26 august 1796.

580 - side 631
Niels Christensen, og hustru Anne Sørensdatter af Vesterbølle sogn i Viborg amt, testamente. 2 september 1796.

581
Peder Pedersen, og hustru Anne Jensdatter af vor stabelstad Fredericia, testamente, hvori de bl a skriver, vi underskrevne trolovede ægtefolk af Fredericia, tilstår og hermed vitterlig giør, at i erindring om vor dødelighed, og af ret oprigtig kierlighed og omsorg for hinanden, som trolovede ægtefolk, haver besluttet, at når den ene afgår ved døden, skal den efterlevende råde over boet etc. 2 september 1796.

582 - side 633
Mægler Jens Lauritzen Thagård, og hustru Anne Lassenia Jørgensen i vor stabelstad Fredericia, testamente. 2 september 1796.

583
Niels Pedersen og hustru Maren Jensdatter, bønderfolk af Odby sogn og by under Thisted amt, testamente. 2 september 1796.

584
Morten Christensen Stouby og hustru Boel Christensdatter, boelsmand af Risum by i Åsted sogn Viborg stift, testamente hvoraf fremgår, at han er 65 år og hun 56 de har været gift i 19 år. 2 september 1776.

585
Peder Thomsen og hustru Anne Larsdatter af Galten by  Skanderborg amt, testamente hvoraf fremgår, at de har været gift i 20 år, deres ejende sted består af nogle få huse og 1 tdr hartkorn på Galten mark. For at arvingerne efter den først afdøde ikke skal være misfornøjede, skal der udbetales mere til dem end de efter deres opfattelse kan have ret til, nemlig 500 rdr, der skal ske hurtigst muligt efter sidstes død. 2 september 1796.

586
Niels Pedersen af Tirsbækgård under Ringkøbing amt, og hustru Maren Jensdatter, bønderfolk af Odby sogn og by. Testamentet oprettet 16 august 1796, hvorefter han nu er død. 2 september 1796.

606
Johan Peter og hustru Anne Sørensdatter af Pjedsted by under Coldinghus amt, testamente, hvoraf fremgår, at de i  24 år har levet  i et kærligt ægteskab uden at få livsarvinger, medens manden Johan Peter, har børn af første ægteskab, hun fragår retten til sin del af boet, således at uanset hvem af dem der dør først, skal boet tilhøre hendes mand, eller hans arvinger, som er hans børn, uden krav af hendes arvinger. Imod dette vil hun, at hendes broder Søren Sørensens 2de døtre, Anne Catrine Sørensdatter og Christiane Fredericia Sørensdatter, skal have alle hendes gangklæder til lige deling. Hvis hun bliver den længstlevende, forbeholder hun sig forskelligt, bl a den seng de har, en ege kiste, samt kakkelovn og alle hendes gangklæder og linnet, og tillige fornødent køkken redskaber, hvilket dog alt falder tilbage, og skal tilhøre mandens børn, når hun dør, gangklæderne undtaget. 9 september 1796.

602
Peder Christensen, og hustru Dorthe Christensdatter, aftægtsfolk af Lifstrup i Nebel sogn, testamente. 9 september 1796.

603
Rasmus Geisler, i Vejlby sogn, Hasle herred, Havreballegårds amt, husmand, og hustru Sidsel Jensdatter, testamente, hvori nævnes hans stedsøn Jens Erichsen Siig, nu 12 år gammel. 9 september 1796.

616
Anders Mogensen, og hustru Sophie Christensdatter, har en fæstegård i Bælum sogn i Viborg stift, testamente, han er meget svagelig.
16 september 1796.

617
Christen Friis, og hustru Anne Cathrine Dyhr af Lundgård i Viborg stift, testamente. 16 september 1796.

618
Johannes Christian Søltoft og hustru Johanne Holst, af Thisted, testamente. 16 september 1796.

625
Hans Christensen, og hustru Anna Sophie Andersdatter af Hvidsten i Gassum sogn, testamente. 23 september 1796.

626
Rasmus Isachsen, og hustru Anne Christensdatter, boende i Fillerup by i af Odder sogn i Åkier amt, testamente. 23 september 1796.

726
Elisabeth Margrethe Boch, Kolding, testamente hvori hun bl a skriver, at hun ønsker at bestemme, hvorledes der efter hendes død skal forholdes med hendes liden formue, derfor testamente, nævner heri broderdatteren frøken Elisabeth Boch, der i mange år har været hos hende til fornøjelse, så skal hun arve hvad hun efterlader sig af penge eller penges værd, det være sig hendes iboende hus med have, samt indbo eller andet af hvad navn nævnes kan etc, dog skal der straks efter hendes død udbetales 20 rdr til skifteretten, til deling mellem hendes øvrige arvinger. Skulle broderdatteren indtræde i ægteskab før testators død, og dø, skal hendes mand indtræde i stedet for. Skulle hun efterlade sig børn, skal arven deles mellem dem og deres fader, hvis han lever. Signerer Boech, men ellers skrives Boch.
23 september 1796.

628
Proprietair Jørgen Brogård, og hustru Maren Rasmusdatter Birch, ejere og besiddere af hovedgården Bjørnkær under Ålborg amt, han er 62 år og hun 63 år, været i ægteskab i 36 år, men i dette kun velsignet af Gud med 1 søn Thomas, nu 33 år, som til deres største hiertesorg og bekymring, i sin vugge påkom et slag, hvilket siden har vedblevet, og ligesom han har tiltaget i år og alder, har dette og tid efter anden således tiltaget, at han nu stedse holder sengen, og på nogle år har taget så meget af på sinds og legems kræfter, at omgangs måden med ham, aldeles nu må være som med et andet barn, dette ængster og bekymrer dem på deres alderdom, thi uanset hans slette helbred, kan han efter deres dødelige afgang leve i mange år, derefter mere om, hvordan de vil sikre hans tilværelse, testamente. 23 september 1796.

648
Jens Pedersen Lund, og hustru Zidsel Pedersdatter af Skyum sogn og by, under Thisted amt, fattige fæstebønder af et hus under Irup gods, testamente. 30 september 1796.

649
Morten Christensen, og hustru Magrethe Michelsdatter, fæstere af en gård på Rodstenseje gods, af Odder by og sogn under Århus stift, testamente. 30 september 1796.

650
Anthon Folch, og hustru Marie Morel af Ringkøbing, testamente. 30 september 1796.

651
Proprietair Caspar Peter Svindt, af Sebber Closter i Viborg stift, testamente, hvori han blandt andet skriver, at i betragtning af den kærlighed der evindelig er mellem hustruen Marie Glerup og ham, som ellers den skiønsomhed der ved ægteskabets indtrædelse med hende, intet har indført i boet, bør udvise til conservation for hende, har af kærlighed, hvis det skulde behage Gud, at bortkalde ham først, dette testamente at oprette, hvorefter hun ene og alene må beholde den arv, som hans moder eller arvinger efter ham kunde tilkomme, uden nogen slags prætention etc. 30 september 1796.

663
Niels Pedersen Hauslev og hustru Kirsten Karup Kær af Lychen [Løkken] i Furreby sogn under Hjørring amt, testamente. 7 oktober 1796.

664
Cathrine From, afgangne birkedommer Steilbergs efterleverske, af Randers, ingen livsarvingen hvorfor hun indsætter sin universelle arving frue assessorinde Steenfeldt i Mariager på følgende vilkår, at der skal betales til madame Høyer i Rerslev præstegård i Sjælland 50 rdr, til doctor Müller i Randers hans ældste søn Jeramias 50 rdr. Hendes seng med alt dertil hørende til, frue doctorinde Müller i Randers. I testamentet mere om vilkår m v. 7 oktober 1796.

681
Svend Lauritzen, og hustru Kirsten Madsdatter af Kattrup sogn i Skanderborg amt, testamente. 14 oktober 1796.

698
Mads Jensen, og hustru Else Nielsdatter af Gammelby i Grurup sogn, under Thisted amt, de har ikke livsarvinger eller kan vente sådanne, testamente. 21 oktober 1796.

699
Lauritz Andersen Sundby, og hustru Bodil Marie Simonsdatter Hørsted, borger i Thisted, testamente. 21 oktober 1796.

700
Selvejer Jørgen Lauritzens, dispositions confirmation, i Clasholm, Rubjerg sogn under Hjørring amt. Hans sidste vilje hvilken findes indført udi vedhæftede tingsvidne fra Horn og Vennebjerg herreds ret den 20 juli forrige år optaget. Herefter ordlyden over flere sider. I teksten skrives Jørgen Larsen ejer af Clasholm i Rubjerg sogn. Nævnes bl a sønnen Jens Jørgensen, som efter hans død, ses som fuldkommen ejer af Clasholm, imod at han giver til sin hjemmeværende søster Margaretha, som endnu er i ugift stand, lige fyldest med sine i ægteskab værende tvende søstre, nemlig lige med hvad Rasmus Christophersen i Hjørring, med sin nu til ægte havende hustru, som er søster til fornævnte min søn Jens Jørgensen, haver bekommet der er som følger, i rede penge 200 rdr samt  2 ege kister, en drag kiste, en ege kiste med beslag og 2de gode senge, et dusin ler tallerkner, 4 sølv skeer, et lidet ?? stok?, en hoppe eller et ungt arbejds bæst og tvende gode køer, her imod min anden i ægteskab værende datter, forhen gift med nu afdøde Jens Pedersen ved Vester Dammen i Vrejlev sogn, men nu i ægteskab med Thomas Clasholm, haver bekommet fyldest således, til medgift i courant 50 rdr, en brun hest plag fem år 20 rdr, en sort mær plag 3 år 17 rdr, en beslagen vogn med sort afsæt 16 rdr, 2 stude 5 år 20 rdr, en sort ravnet? Ko 6 år 7 rdr, en ringet ko 4 år 6 rdr. At give i bytte på et bæst der til leveret Jens Pedersen i Dammen 6 rdr, og atter til at betale et bæst med 12 rdr. Leveret fornævnte min datter til hendes og Thomas Clasholm bryllup færds bestridelse 10 øxner 7 rdr 8 mk. Nok leveret hende at betale og afclarere Niels Christensen i Sønder Vrå contant 40 rdr. 21 oktober 1796.

708
Kirsten, afgangne Jens Sørensens efterleverske, af Snejbjerg sogn under Ringkøbing amt, testamente. 28 oktober 1796.

718
Peder Justesen og hustru Mette Christensdatter af Elsborg sogn i Viborg stift, under Palstrup hovedgårds taxt i Højbjerg sogn, Lysgård herred, de har været gift  i 30, indlader den efterlevende sig i nyt ægteskab, skal den betale 4 rdr til den afdødes arvinger.
28 oktober 1796.

719
Christen Jensen Smed, husmand og hustru Maren Andersdatter af  Skallerup på Morsø, testamente. 28 oktober 1796.

720
Niels Jensen Ørum og hustru Inger Nielsdatter af Viborg, testamente. 28 oktober 2796.

721
Christen Sparre og hustru Kirsten Jensdatter, boende på en selvejergård 11 tdr hartkorn i Mejlby i Randers amt, testamente oprettet ved Dronningborg birketing den 29 september d a, og her vedhæftet. Som arving til alt deres ejende indsættes deres beslægtede Niels Jensen af Lem sogn, på følgende vilkår: 1) At dersom deres pleiedatter Kirsten Nielsdatter, enten ikke vil ægte Niels Jensen eller han ikke vil ægte hende, da skal han udbetale den første termin, efter at han har imodtaget denne testamentariske arv, til Kirsten Nielsdatters værge 800 rdr, eller og stille gårdens til pant for disse penge, indtil hun på lovlig måde kan erholde summen. 2) Dersom Christen Sparre og hustru oplever michaeli 1804, og ikke til den tid har afstået gården til Niels Jensen, da forbinder de sig til bemelte michaeli 1804, at afstå den halve gård, med der til hørende til ham. 3) Når de, eller den længstlevende vil afstå gården til ham, da oprettes imellem dem en aftægts contract. Desuden skal han betale deres gæld, samt sørge for en sømmelig begravelse. 28 oktober 1796.

722
Mads Sørensen, fæstebonde og hustru - hans trolovede pige Anne Pedersdatter af Vistoft i Randers amt, testamente, hvoraf fremgår, at han er enkemand, fæstegårdmand og forpagter af Jørgensens gods i Vistoft, der i afvigte sommer blev trolovet med pigen Anne Pedersdatter, ligeledes af Vistoft, som han om få dage agter at lade sig vie til. Med hans afdøde hustru Mette Sørensdatter avlede han et pigebarn Anne, der ligeledes ved døden er afgangen, og da han formedelst sin svagelige constitution ikke tør vente, at kunne avle flere børn med sin trolovede, så har de af sand kærlighed til hinanden oprettet dette testamente. De har egenhændigt underskrevet dette, ligesom hendes fader Peder Andersen, han med påholden pen. 28 oktober 1796.

723
Jens Jensen Møller, og hustru Karen Nielsdatter, bønderfolk med en selvejergård af Lem by og sogn under Randers amt, testamente. Den efterlevende skal til først afdødes arvinger betale 100 rdr. 28 oktober 1796.

724
Otto Gerhardt Byssing, forpagter på Torstedlund, og hustru  Christiana Sophie Holm af Torstedlund i Ålborg amt, testamente.
28 oktober 1796.

739
Oberst Lieutenant Peter Weinigell, og hustru Mette Sophie Sehested, facultotem testandi. Bevilger og tillader at de i levende live må oprette testamente, hvoraf fremgår, hvorledes der efter deres død, skal forholdes med deres bo. 4 november 1796.

740
Michel Rasmussen, og hustru Else Jensdatter, husfolk under Jensgårds gods i Sønderby, Glud sogn, under Stjernholms amt, testamente hvoraf fremgår, at de har været gift i 19 år uden livsarvinger. 4 november 1796.

741
Peder Monsen, og hustru Helene Mommensdatter af Bønderby, under grevskabet Schackenborg, testamente hvori bl a bestemmes, at hvis den efterlevende indgår i nyt ægteskab, skal den betale til Møgeltønder sogns fattigkasse 4 rdr. 4 november 1796.

742
Terkel Madsen, og hustru Anna Rasmusdatter, bønderfolk og gårdfæstere på Jensgård gods i Sønderby, Glud sogn under Århus stift, testamente hvoraf fremgår, at skulle den længstlevende indlade sig i nyt ægteskab, skal den give 2 rdr til Glud sogns fattige. 4 november 1796.

743
Degn Niels Eeg, og hustru Dorthe Maria Hiorth, sognedegn for Vistoft menighed, i Århus stift, testamente hvoraf fremgår, at hvis han skulle dø før hende, da må hun beholde deres bo uden rettens middels forsegling etc, indlader hun sig ikke i nyt ægteskab, skal boet deles mellem deres  arvinger, men indlader hun sig i nyt ægteskab, skal hun før sådant sker, betale 20 rdr til hans arvinger, hvormed disse skal være fornøyede og ikke have nogen videre arv at kræve. Hvis hun dør først, skal deres fælles ejende ligeledes beholdes af ham, imod han til næste snapsting efter dødsfaldet, betaler deres gæld, samt til hendes trængende søster Mariana Hiort  i Helsingør hospital 20 rdr, som leveres til deres svoger hr Preisler i Ebeltoft, eller om han er død, til provsten i Mols herred, med anmodning om at de derfor ville lade indkøbe 1 lispund smør, og 1 lispund flesk årlig, så længe penge kan vare, og om hun dør inden penge dertil er optagen, da det overskydendes deles imellem hendes arvinger. Dør hun søsteren før hende, da betaler hendes efterlevende mand, fornævnte 20 rdr til deling imellem hendes egne arvinger efter loven. 4 november 1796.

744
Niels Lauritzen, og hustru Anne Jensdatter af Gimming by i Århus stift, testamente. 4 november 1796.

745
Peder Andersen, og hustru Karen Jensdatter Hejgård i Skellerup by under grevskabet Scheel, beliggende i Knebel sogn, Mols herred, i Randers amt, testamente. 4 november 1796.

746
Peder Jepsen, og hustru Karen Jørgensdatter, har et lidet sted af Vester Halne i Vadum sogn, Ålborg stift, under Vrå gods, testamente.
4 november 1796.

766
Poul Andersen og hustru Anna Madsdatter, husfolk i Dørup by under Hørning sogn og Skanderborg amt, testamente.18 november 1796.

767
Rasmus Jensen, og hustru Karen Michelsdatter, fæste husfolk i Testrup by i Århus stift, testamente. 18 november 1796.

768
Peder Christensen, og hustru Anne Jensdatter af Bjørum i Vadum sogn, Ålborghus amt, testamente oprettet den 31 juli 1793, hvoraf fremgår at efter den først afgåede død, skal den efterlevende betale det ved først afdødes død, boet påheftende gæld, skulle den længstlevende indlade sig i nyt ægteskab, skal den betale 50 rdr til først afdødes arvinger, som ikke skal have været berettiget til mere, men ellers skal det efter begges død deles mellem begges arvinger. 18 november 1796.

769
Afg birkedommer Peder Langebech, af Sæby, testamente oprettet 16 juli d a, men nu er afdød. Ses af dette at han har levet i ugift stand og derfor ingen livsarvinger har, som arvinger nævnes 1) broderen Jens Stampe Langebech som fra København har faret på Kina, og efter beretning skal være død i Indien, hans datter Karen Langebech, der er gift med urmager Møller, boende i Købenavn, skal af hans efterladenskaber udbetales 1000 rdr, og ey videre i arv at pretendere. 2) søster Dorthe Marie Langebechs ældste datter, Cathrine Elisabeth Smith tillægges og udbetales 300 rdr. 3) Gives som et legat til Vorså skole i Albæk sogn 100 rdr, hvoraf den årlige rente 4 pct, erlægges den 13 juni, de 2 rdr til skoleholderens løns forbedring, og 2 rdr til skolehusets reparation, hvorom nærmere oprettes fundatz.
4) Når boets løsøre gård, og markjorder ved auction er udbragt til penge, og sammenlagt med der forefindendes udestående rede midler, så efter at ovenmeldte i forestående 3 poster anførte, og øvrig bevislig gæld er udredet af boets hele summe, deles det overskydende i 2 lige dele, hvoraf de tvende hovedarvinger nemlig: a) broderen Lauritz Larlev? Haugebech, sognedegn for Ulsted menighed, og søsteren Dorthe Marie Langebech, gift med kleinsmed Smith, boende i  Store Kongensgade i København, tillægges og udbetales hver sin andel lige meget, uden forskel til kønnet, eller hensyn til lovens allernådigste bydende i så henseende. 18 november 1796.

770
Anna Cathrina og Maren Uttemøhler, af Nibe, testamente, hvoraf fremgår, at de af deres kære brødre Poul, Otto Christian og Hans Uttermøhlen, der alle ere myndige, har erholdet afkald for arv efter deres endnu levende moder Sophie Wintzen, enke efter afdøde veiermester Steenholm i Nibe, således de har fornøjet dem for al arve pretention efter hende. Videre, at de som aldrende og ugifte piger, hver ungefehr 50 år gamle, er overdraget deres moders bo og gård. Deres efterladenskaber derfor til brødrene, dog da broderen Poul Uttermøhlen i sær haver giort deres moder til hånde i hendes enkestand, og lagt planen til hans søstres rolige besiddelse af moderens bo, skal han have dobbelt lod imod en af deres arvinger, eller andre brødre, når den længstlevende afgår ved døden. Mere om hvis den ene af dem skulle indgå i ægteskab etc. 18 november 1796.

771
Søren Nielsen, og hustru Anne Jensdatter af Trelde sogn og by i Vejle amt, testamente. 18 november 1796.

772
Jens Jensen Winge, borger og indvåner i Fredericia, og hustru Anna Maria Hansdatter, testamente. 18 november 1796.

773
Afg hr Anders Kragballe, sognepræst for Odder menighed, og hustru Elisabeth Cathrine la Cour, testamente oprettet den 7 februar 1791, han er nu afgået ved døden. 18 november 1796.

774
Marie Lauritzdatter Splid, enke efter afg hr Clemen Kierulf Splid, sognepræst for Hammer og Horsens menigheder i Ålborg stift, hans efterleverske, dispositions confirmation, oprettet den 13 oktober 1792  Skriver bl a, at det er vitterligt såvel for hendes afdøde mands og hendes egne sødskende, at de i deres barnløse stand, har fra den tidlige barndom opfostret, og fremholdet hendes salig mands søster datter Dorthe Lassen Hübertz, indtil hun efter Guds gode forsyn, trådte i ægteskab med den gode mand som hun nu har, da de til sidst bekostede hendes bryllup, og gav hende nogen udstyr efter deres evne, som det nærmere er vitterligt, imidlertid havde de og til opfostring  en af hendes [testators] broders børn, navnlig Anne Catharina  Splid, hendes broders Peder Splids datter fra Randers, som endnu er hos hende som barn, og det var deres kærlige forsæt og aftale, at hun hos dem nu og i tiden, skulle have sket samme ret, som ovennævnte mandens søsterdatter, men eftersom Gud behagede, at bortkalde hendes mand, da hun endnu er barn på 10 år, og da hun som lakker til alder og svagelighed, bør forestille sig at Gud kunne bortkalde hende fra denne verden, inden hun kunne forrette deres fortsæt, så bestemmer hun, at bemelte hendes broderdatter Anna Cathrina Pedersdatter Splid, skal forlods efter hendes død af boet have det som hun herved bestemmer, nemlig følgende, 400 rdr, efterskrevne løsøre, alle hendes gangklæder af silke, uldent og linned, den bedste sengs klæder, nemlig 2 bolsters underdyner, en grønlig og en hvid olmerdugs dyner, at lægge nedenunder, 2de blå og hvide bolsters puder, en grønstribet og 2de sibskabtes? røde og hvide, med dun i, en kram olmerdugs ny overdyne, rød og hvid og dertil et kartuns betræk som ligger i den nederste skuffe i hendes dragkiste o s v. 18 november 1792.

786
Peder Rasmussen, og hustru Anne Marie Thomasdatter, fæstegårdmand i Vinten by, i Tamdrup sogn under Stjernholms amt, testamente, hvori de skriver at de nu er gamle og skrøbelige. 25 november 1796.

787
Peder Andersen, og hustru Inger Jensdatter af Gangsted by og sogn under Skanderborg amt, testamente.25 november 1796.

788
Afg Troels Kiergård, Nibe, testamente hvori han declarerer, at hvad han efterlader sig skal alene tilhøre hans tienestepige, Kirsten Pedersdatter, for hendes lange og tro tjeneste, og skal hun dertil være eneste arving, imod hun betale hans gæld, og besørger ham anstændig begravet. 25 november 1796.

789
Jacob Justsen, og hustru Birthe Kirstine Jørgensdatter, boende i et lidet hus på Gudumlunds mark, af Gudum sogn i Ålborg amt, testamente. 25 november 1796.

790
Jens Sørensen, husfæster og stifdatter Else Nielsdatter, af Terndrup by og Lyngby sogn under Ålborg amt, Hellum herred, testamente, hvoraf fremgår, at han ingen livsarvinger har, og da han ikke kan vente sig nogen hjælp eller pleje i sin enkestand og høje alderdom, uden af hans eneste stifdatter Else Nielsdatter, uden hvis hjælp han, som nu er 67 år gammel, ikke kunne besidde sit i fæstehavende hus, har han såvel i betragtning af dette, som især af den kærlighed han føler for hendes imod ham viste troskab, kærlighed og  lydighed, besluttet at skænke til hende, det han ved sin dødelige afgangne måtte efterlade sig, testamentet oprettet 7de denne måned. 25 november 1796.

791
Mads Jensen og hustru Else Marie Danielsdatter, begge ringe bønderfolk af Heltborg by og sogn under Thisted amt, testamente.
29 november 1796.

792
Simon Andersen Brøndum, og hustru Ellen Michelsdatter af Skagen, testamente, hvori han bl a skriver, at i året 1786 indgik han i ægteskab med afgangne Peder Holms enke, Ellen Michelsdatter her i Skagen. I hendes første ægteskab, har hun avlet en søn, navnlig Thomas Christian som endnu lever og er 15 år gammel, som de begge har efter muligste evne holdt til fornøden lærdom i regning, skrivning, og læsning, men da de ikke har livsarvinger, og ikke forventer at få dette, har de besluttet, at hvis han først skulle afgå ved døden, skal hans kone og hendes søn, der hvis han da lever, ene og alene skal have al den del afdøde har i boet, uden at udarvingerne derpå i ringeste måde skal have nogen arvepåstand. Skulle hun først afgå ved døden, skal hendes mand beholde boet i uskiftet stand, imod at han udbetaler til hendes søn, sådan en summa som efter deres nærværende tilstand og formue er passende, og nu er besluttet til at være 650 rdr danske courant. Dersom sønnen skulle dø før nogen af dem, forbeholder de sig til at gøre nærmere bestemmelse om deres efterladenskab. etc.25 november 1796.

793
Jørgen Laursen Dohm, Skipper boende på  Læsø under Hjørring amt, testamente, skriver heri, at han for 1 1/2 år siden er kommet i ægteskab med daværende enke Edel Albrethsdatter Bach, men har endnu ikke fået livsarvinger. Da han forventer at blive den første der afgår ved døden, og hun derfor vil blive tvunget til at skifte og dele med hans familie, der da ville sætte hende i armod. Så er det, at han i betragtning af dette, og af kærlighed til hende og hendes i første ægteskab avlede børn, med fri vilje og velberåd hue, herved har vedtaget og besluttet, at skulle han bortgå først, da skal hun arve alt hvad han efterlader sig, 25 december 1796.

811 side 745
Laurs Andersen Giøvad og hustru Karen Jensdatter Bygballe, af Århus, testamente. 2 december 1796.

812
Peder Hansen Wådder, og hustru Anna Maria Christiansdatter, besiddere af et lidet jordløs hus på grevskabet Schackenborg gods i Høyer, testamente. Signerer som Christensdatter. 2 december 1796.

813
Peder Jensen og hustru Maren Larsdatter af Kåtrup i Asferg sogn, Randers amt, testamente. 2 december 1796.

831
Ole Jensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Horsted by i Højen sogn, Coldinghus amt, testamente confirmeret af Kongen 19 august 1785, hvoraf fremgår, at da de ingen livsarvinger har, har de efter bedste overlæg besluttet, at deres bo efter deres død  skal tilhøre Peder Rasmussen, nu 28 år gammel, som er min Ole Jensens brodersøn, og en søn af min Dorthe Nielsdatters søsters datter, dog skal han der af udbetale 50 rigsdaler til afgangne Niels Winkels datter Dorthe Nielsdatter her i byen, hvis alder er 16 år, og til Jens Jensens søn i Hvejsel, Ole Jensen nu 8 år gammel 50 rdr, hvilken udbetaling gøres næste 13 juni efter at vi begge ere døde, eller om den termin skulle  være nærmere end for hånden, da til det næst igen følgende års 13 juni, og da med et års rente. 9 december 1796.

832
Iver Jensen Thyboe, og hustru Anna Jensdatter Grøn, gårdmand af Ammitsbøl by i Coldinghus amt, testamente skriver her, at da de for nogle år siden måtte friste den så bedrøvelige skiæbne, ved ulykkelig ildsvåde i tordenvejr, at miste de fleste af gårdens bygninger og en del af deres ejende, så bliver deres efterladte, når gælden der hæfter på samme af beløb 471 rdr afdrages, af liden eller ingen betydenhed. 9 december 1796.

833
Rasmus Rasmussen og hustru [ikke angivet] af Albæk sogn under Randers amt, testamente oprettet på Dronningborg birketing 23 november 1786, deres sidste vilje er at overdrage til Niels Pedersen, som ægter hustruens søsterdatter Maren Christensdatter, deres ejende selvejergård i Albæk by, hartkorn 3 tdr 1 skp  1 1/28 alb, på følgende vilkår. 1) At de eller den længstlevende årligt nyder 2 tdr rug 2 tdr byg 4 skp havre 2 lispund flæsk 4 fede gæs 1 1/2 lispund ost 1 1/2 lispund smør og 4 rdr i penge, samt fri husværelse med kakkelovn og fornøden ildebrændsel. 2) Betaler Niels Pedersen og Maren Christensdatter, al den gæld Rasmus Christensen og hustru nu haver, eller de måtte befindes udi, efter deres dødelige afgang. 3) Bestædiger Niels Pedersen og tilkommende hustru, dennem til jorden efter stand og vilkår. Mere om, at der ikke må sælges fra eller forringes gården etc. [hustruens navn ses ikke]. 9 december 1796.

834
Just Jensen, og hustru Karen Jensdatter af Bukkær by i Assing sogn i Ringkøbing amt, testamente. 9 december 1796.

818
Jens Nielsen Degn af Skanderborg, testamente hvori han skriver, at han er fra Jaungyde, nu opholdende sig hos sin kære broder Jørgen Nielsen i Skanderborg, da han nu tager til i alderdom og skrøbelighed, og ingen livsarvinger har eller kan vente at få, bekender han, og hermed vitterliggiør, at han nu i Guds navn, på grund af den særdeles broderlig kiærlighed, som bemelte hans broder Jørgen Nielsen bestandig har vist imod ham, har besluttet og fastsat, at ifald bemelte hans broder overlever ham, da skal han nyde og beholde alt hvad han efterlader sig, være sig rede penge, liggende eller udestående, gangklæder, kister eller hvad videre af hvad navn nævnes kan, som ved hans død måtte forefindes, og kan bevises ham tilhørende, uden rettens forsegling etc. Og uden at nogen af hans øvrige arvinger deri må gøre ham hinder, mod han skal være forpligtet, at udbetale 300 rdr rigsdaler danske courant efter hans død til hans halvbroder Rasmus Nielsens i Hårby, hans 3 børn navnlig Thomas Rasmussen, Anne Rasmusdatter og Dorthe Rasmusdatter, som deles lige imellem dem uden forskel på kønnet, dog bliver at anmærke, at hvad Thomas Rasmussen og Anna Rasmusdatters arv angår, bliver samme ei at udbetale før end Thomas bliver myndig og Anna bliver gift, samt at broderen Jørgen Nielsen ligeledes besørger, og bekoster hans begravelse etc. Att: Peder Pallesen og Hans N Holm.16 december 1796.

849
Peder Madsen og hustru Maren Christensdatter, selvejere af en bondegård i Hastrup by, Spentrup sogn Randers amt, testamente, hvoraf fremgår, at når den ene af dem afgår ved døden, skal den efterlevende beholde boet  uskiftet, indtil de begge dør, men da de har tvende børn, en søn og en datter, hvortil han Peder Madsen er fader, men hans kone stedmoder, så skal begge børn arve, hvad de efterlader sig.16 december 1796.

850
Maren Christine Frederichsdatter Feilberg, afg Mads Pedersen Illums efterleverske af Vestervig i Thyland under Ålborg stift, testamente, oprettet den 18 juni 1792, der bl a lyder således, i kraft af det imellem hendes mand og hende den 7 marts 1775 oprettede, og af Kongen den 20 februar 1778, allernådigst confirmerede testamente, der giver den længstlevende fuldkommen ejendoms ret over deres fælles boe, og om end skønt alle hendes  sødskende børn uden undtagelse, fortjener hendes agtelse og kærlighed, så har der altid fra de spæde barneår, været en udmærket kærlighed og fortrolighed i mellem hende, og hendes søster Frederica Lovise Feilberg, som nu er i ægteskab med Hans Brorson, personel capellan, og degn  til Vestervig og Agger menigheder, og da hendes efterladenskaber er alt for ubetydeligt, at dele mellem mange, og søsteren behøver hjælp og understøttelse, såsom forsynet har behaget at tilskikke hende en ublid skæbne i verden, så derfor indsætter hun merbemelte søsteren Fridericha Lovise Feilberg, og hendes tvende børn Lovise Elisabeth Henriette Høst og Petrea Frederica Christine Brorson, som eneste arvinger. 16 december 1796..

851
Knud Christian Wemenhøy, skovrider ved grevskabet Scheel, og hustru Charlotte Lovise Ågård af Tornhuset i Gjerrild sogn under Calø amt, testamente.16 december 1796.

862
Anders Michelsen Årup, afgangen aftægtsmand.Testamente oprettet efter hans mundtlige afgivne sidste vilje, således som den i vedhæftede under Meddelsom, Sønderlyng herreders ret, den 21 april optagne tingsvidne. Arven skal gå til hans brodersøn Peder Larsen.
23 december 1796.

863
Conrad Nicolai Helvig, afskediget corporal fra det 3die jyske infanteri regiment efter 27 års tjeneste, og hustru, Giertrud Kirstine Mørch af Ålborg, testamente. 23 december 1796.

864
Jep Christensen, og hustru Kirsten Jensdatter af  Fruerbjerg i Langskov sogn under Coldinghus amt, testamente hvoraf ses at han er født i Tørring og nu boende på Nyborg mark udi Langskov sogn, hun er født i Hornstrup, uden livsarvinger. 23 december 1796.

865
Jacob Rasmussen, og hustru Anne Cathrine Andreasdatter af Ejer by i Ovsted sogn under Skanderborg amt, testamente, hvoraf fremgår at de har været gift i 20 år, og nu begge er over 60 år, som for at have det roligt har afstået deres fæstegård. 23 december 1796.

866
Niels Pedersen, og hustru Maren Jeppesdatter, selvejere af Håstrup i Smidstrup sogn, testamente. Ingen livsarvinger, hvis han overlever hustruen, forbinder han sig til med de børn som hun har avlet i sit første ægteskab, og alle er myndige, efter loven at forunde dem den ret som dem kan tilkomme, i den forhåbning at de fremdeles lige som hidtil, beviser ham den tilbørlige kærlighed, og ikke overskride billigheds grænser. 23 december 1796.

867
Hans Christensen og hustru, Karen Christensdatter, fæstere af en Todbølgård tilhørende bondegård i Bedsted by i Snedsted sogn, under Thisted amt, testamente. 23 december 1796.

868
Ole Nielsen, og hustru Karen Mathiasdatter, boende i et lidet hus under Estrup hovedgård, i Vejen sogn og by under Riberhus amt, Malt herred, testamente. 23 december 1796.

883
Eiler Christensen Dalsgård, og hustru Maren Jensdatter, udflyttere fra Kovsted by i selvejer halvgården Dalsgård, i Randers amt, testamente. 30 december 1796.

884
Skipper Jens Røgind, og hustru Birgithe Larsdatter Møller af Århus, testamente, hvoraf fremgår at den længstlevende skal beholde boet i uskiftet stand, men når de begge er døde, skal boet på lovlig måde deles mellem hans arvinger, og hendes søstersøn Lars Christensens børn og deres arvinger. I tilfælde af, at den længstlevende gifter sig igen, skal den afbødes arvinger have 400 rdr, afgår han først ved døden, skal hun foruden de 400 rdr i tilfælde af nyt ægteskab, udlevere til hans søsterdatter Birgithe Christensdatter i Randers, en seng, eller ifald hun dermed ikke kan blive fornøyet, da i stedet for denne seng i penge 50 rdr, hvormed hun i dette tilfælde skal være fornøjet. Skulle hun først afgå ved døden, da skal han i lige måde, som i 4de post er meldet, udlevere til hendes søstersøns datter Birgithe Marie Nielsdatter, en seng eller 50 rdr. Da nogle af hendes [ikke] behøver de 400 rdr, så er det aftalt, at disse skal deles imellem alle hendes søstersøn Lars Christensens børn, uden enten at Lars Christensen eller hendes broder Povel Larsen, derpå må gøre pretention. Alle hendes gangklæder skal deles mellem nævnte Birgithe Marie Larsdatter, og Birgithe Christensdatter. Indlader hun sig i nyt ægteskab, skal de 400 rdr gå til hans fader Peder Røgind i Århus, ifald han er død, da deles de mellem hans moder, og hans afdøde søsters børn, Birgithe og Anna Christensdøttre. 30 december 1796.

885
Christen Nielsen Holch, og hustru Johanne Nielsdatter af Gimming by og sogn under Randers amt, testamente. 30 december 1796.

886
Rasmus Nielsen Holch og hustru Kirsten Pedersdatter af Albæk by og sogn under Randers amt, testamente. 30 december 1796.

887 side 793b
Jens Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter, gårdmand i Grindsted by i Hammer sogn, Ålborg amt, testamente. 30 december 1796.

 

Færdig med  læsning og afskrift af film 528706 - 528707 + 49033 + 548123 – 548126  fra Rigsarkivet - vedrørende testamenter m v.

Jyske registre år 1660 - 1776 [ikke alle år findes]

 

Til toppen


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til 11te del