11te del af blandede:

Jyske registre
1681-1798
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet

M 528707 + 548127-128

Kongelige bevillinger om testamenter m v.

Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder om kongelige bevillinger til ophævelse af ægteskab - separation,
på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

Kilde:
Film: M528707

jyske registre

År 1681 - 1684


Anno 1681

Januarius:

6
Jesper Nielsen af Lundø sogn udi Fjends herred, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger. Udj den Hellige Trefoldigheds navn haver vi efterskrevne Jesper Nielsen og Karen Gravesdatter, boende her udi Nørre Jylland udi Fjends herred udi Lundø sogn og by, som haver levet tilsammen på 14 års tid et christeligt kierligt og erligt ægteskab, men eftersom det iche haver behaget den Almægtigste Gud, os med livsarvinger at velsigne, da haver vi indgået og oprettet efterskrevne testamente.  Videre at hvis Gud først hjemkalder ham, da skal hun først betale deres gæld, og siden beholde deres efterladenskab uskiftet, efter hendes død deles det mellem begges arvinger. På samme måde skal forholdes, hvis hun først afgår ved døden. Skulle den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den først betale 50 sldr til afdødes arvinger. Konfirmeret af kongen 15 januar 1681.

Aprilis:

41
Tønne Juel og hans frue bevilling på testamente at gøre.

C5 G a w, at eftersom os elskelig Tønne Juel til Tårupgård og hans hustru, os elskelig frue Anna Cathrine Friis, hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at dennem måtte bevilges testamente at giøre, og at samme efter deres død uryggeligen måtte holdes etc. Bevilges af kongen. Hafnia 5 april 1681.

September:

118
Christen Andersen Egebech, confirmation på en forskrivelse med sin hustru. [På tysk over 8 sider - navne Christen Andersen Egebech og Anna Egebech]. 10? 17? september 1681.

December:

161
Anders Nielsen i Sønderbygård, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet. [l a]. Vi underskrevne Anders Nielsen, og Mette Lauridsdatter boende j Sønderbygård, som har levet tilsammen i nogle år uden livsarvinger, haver oprettet dette testamente, fremgår videre, at hvis den efterlevende indgår i nyt ægteskab, skal den betale 30 rdr til afdødes arvinger. 16 oktober 1681. Konfirmeret af Kongen 17 december 1681.

169
Kirsten Madsdatter, confirmation på hendes mands Clemend Clemendsens forskrivelse [testamente] til hende.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begæres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a], at da han fornemmer hans dage er talte, skal hun være hans arving. Hafnia 24 december 1691.

Anno 1682

Februarius:

13
Henrich Juel confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin frue.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores confirmation på efterskrevne forskrivelse lydende ord efter andet som følger [bl a]. Jeg Henrich Juel til Lindberg gør vitterlig, at eftersom jeg er kommet i ægteskab med den høyædle og velbårne frue fru Jde Margrethe Rosenkrantz, så har jeg for at bete min kærlige omhu for hendes velstand, oprettet denne forskrivelse, fremgår at hvis hun overlever ham, skal 2000 rdr forud af boet, samt hans hovedgård Lindberg, taxeret for 62 tdr hartkorn etc, beholdes af hende i sit enkesæde o s v. Hafnia 25 februar 1682.

14
Vigel Gregersen, rådmand i Mariager, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a] Vigel Gregersen og Mette Jensdatter ingen livsarvinger. Hafnia 25 februar 1682.

Martius:

17
Dorothe, sal Friderich Anders Ebbesens, seddel at Claus Hansen i Skjoldborg, hende udi hendes sager må betjene.

Vores allernådigste vilje og befaling er, at Claus Hansen i Skjoldborg, sig antager for hvis sager Dorothe, afgangne Friderich Anders Ebbesens, tilforn boendes på Sturebøl hovgård i Haderslevhus amt, imod ridefogeden, og rettens betiente sammesteds, samt hendes laugværge kan have, og dennem på hendes vegne ved land lov og ret tilbørligen, og forsvarligen indfører. Skrevet ex Hafnia 4 marts 1682.

Aprilis:

41
Hans Frederich Levetzous, bevilling på testamente at gøre.

C5 G a w, at eftersom os elskelig Hans Frederich Levetzou til Oxholm, bestalter general major til hest, så og hans hustru hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at dennem allernådigst måtte bevilges testamente at giøre, og at samme efter deres død uryggeligen måtte holdes etc. Hafnia 18 april 1682.

Julius:

69
Obrist Johan Rantzow, anlangende hans bo, som ej efter hans hustrues død i rette tid er registreret.

C5 G a w, at eftersom os elskelig Johan Rantzow til Bramminge, vores obrister til hest, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han, ved hans hustrues dødelig afgang, er bleven forhindret i at lade hans bo registrere, både fordi han den tid, med sit regimente vircheligen skal have stået i vores tjeneste for vor stad Hamborg, så og at hand da en lang tid skal have ligget dødsiug, og hans tienere ej forstået, hvad slige tilfælde derved burde at have været giort. Da haver vi bevilget og tilladt, at han endnu ved tvende gode mænd, må lade hans bo tilbørligen registrere etc. Hafnia 27 juli 1682.

Oktober:

109
Doktor Erich Mogensen Grave, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet. [Bl a): Eftersom jeg Erich Grave, Doktor superintendant ofver Århus stift, ud af mit eget sved og arbejde,  mine stifbørn fra deres spæde og umyndige alder, til ære og lære haver fremdraget dennem nest Guds nådelige hielp, til deres hæderlige brød forhiulpet ud af min egen bekostning, giort deres bryllup, og hvis pretrimonium? dennem efter deres sal fader, mag Christian Melchiorsen var tilfalden etc. Min stifsøn Melchior Christiansen, en god andel rede pendinge, uden betaling eller betalings forventelse, til sin nærings fortsættelse forstrakt. Der foruden de børn, som han og hustruen af Gud er blevet velsignet med, har underholdt etc. Nævner også, at han har ligget i sin sygeseng, hvorefter  de har besluttet, at når den ene afgår ved døden, skal den efterlevende henleve i uskiftet bo [over flere sider]. Hafnia 21 oktober 1682.

November:

122
[er også under ægteskabs bevillinger].
Knud Gyldenstiernes til jomfru Elisabeths Rosenkrandz morgengave brevs confirmation.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne morgengave brev lydendes ord efter andet som følger. [Bl a]: Jeg Knud Gyldenstierne til Møllerup, kiendes og hermed for alle vitterliggør, at eftersom ieg af den almechtigste Guds gode forsyn, med min kiere moders råd og samtyche, udi den Hellig Trefoldigheds nafn, er kommet i ægteskab med høyædle og velbårne jomfru Elisabeth Rosenkrantz, da haver jeg af min fri vilje og velberåd hue, så og med min kiere moders råd og samtyche, und og givet min allerkiereste fæstemø til morgengave, tou tusinde rixdaler in specie, hvilke 2000 rdr som en anden vitterlig gield, af mine arvinger, forlods ud af boen skal erlægges etc. Datum Møllerup 6 juni 1682. Konfirmeret af Kongen 28 november 1682.

December:

124
Nicolai Barner, regimentz feltschier, confirmation på en forskrivelse med sin hustru. [Testamente].

F5 G a w, at eftersom hos os allrunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger. [Bl a]: Jeg Nicolai Barner, regiment feltschier hos det Schvanewediske? regiment, og jeg Catharina Thormøllen, fornte Nicolai Barners ægte hustru, kiendes og hermed vitterlig giør, at eftersom vi en rum tid med hver andre udi ægteskab, christeligen og schicheligen haver levet, og Gud os med ingen børn ellers livsarvinger imidlertid haver begavet, har vi oprettet denne forskrivelse etc. Vil den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den give den afdødes arvinger halftredstiuge rixdaler, ellers i uskiftet bo.
Varde 8 september anno 1682. Konfirmeret af kongen 1 december 1682.

134
Niels Hansen af Grenå confirmation på en forhen confirmeret forskrivelse med hans hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os  allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne, af vores kiere salig fader og høyloflig ihukommelse confirmeret forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a]: Vi Friderich den tredie af Guds nåde Dannemarchis, Norgis etc, giøre vitterligt at eftersom Niels Hansen af Grenå, hos os underdanigst haver ladet ansøge og begiere vores nådigste confirmation  på efterfølgende forskrivelse, mellem ham og hans hustru Elisabeth Christensdatter lydendes ord efter andet som følger etc. [over 5 sider] Grenå 14 februar anno 1668. Konfirmeret af C5 den 9 december 1682.

135
Lauritz Nielsen af Thisted confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Vi efterskrevne, nemlig jeg Lauritz Nielsen og jeg Maren Erichsdatter, hans ægte hustru kiendes og hermed vitterlig giør, at vi har levet en rum tid i ægteskab uden livsarvinger, efter den førstes død, skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo, vil den indgå i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 200 rdr. Thisted 2 december 1682. Konfirmeret af Kongen  9 december 1682.

Anno 1683.

Februar:

9-10
Michel Lassen, borger og indvåner i Århus, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse lydendes ord efter andet [bl a]. Vi underskrevne, jeg Michel Lassen borger og indvåner i Århus, og min kære hustru Zidsel Jensdatter, kiendes og hermed vitterliggør etc. De har ingen børn, den efterlevende skal sidde i uskiftet bo, men indgår den i nyt ægteskab, skal den give afdødes arvinger 50 rdr.  22 januar 1683. Konfirmeret af kongen 10 februar 1683.

Marts:

19 - 20
Jens Christensen i Ålborg, confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet: [bl a]. Jeg Jens Christensen og jeg Mette Christensdatter Biering. hans ægte hustru der i en rum tid har været gift uden livsarvinger. derfor denne forskrivning, udvisende at den efterlevende skal hensidde i uskiftet bo, men indgår den i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 200 rdr. 4 marts 1683. Konfirmeret 24 marts 1683.

Junius:

56
Confirmation på en ægtepagt, imellem Rasmus Rasmussen i Bjørum og Alhed Hansdatter.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne ægtepagt, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Jeg Arnoldus Dyssel, forvalter på Elkær hermed bekender, at såsom det haver behaget Vor Herre i dend hellige ægteskab at sammenføje, erlig og velagte dannemand Rasmus Rasmussen, boende udi Bjørum, og min kiere mosterdatter, erlig og Gudfrygtige møe, Alhed Johansdatter, nu værende her hos mig på Elkær, da som hun aldelis og ganske ingen middel til hannem haver at indføre, mens hand end og selv må give hende, hvis klæder og udflyning, hun på hendes bryllups dag behøfve, er hannem derhos både af hende og mig således tilsagt, om Vor Herre det så behager, hun uden livsarvinger ved døden afgår, da skal hendes arvinger, aldeles ingen arv efter hende niude, ej heller hannem i nogen måde videre molest derfor tilføje. Men dersom hun hannem overlever, da når hans tvende kuld børn, deres mødrene arv, samt andet som ved skifte breve, bevises de efter mødrene frender haver indarvet, forlods ud bekommer, deler hun med dennem, hvis Gud vil der kan overblive etc. Hafnia 16 juni 1683.

Oktober:

89
Christen Lauritzen Ruus, byfoged i Sæby, confirmation på en forskrivelse med hans hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet [bl a]. Vi underskrevne Christen Lauritzen Ruus, og jeg Johanne Samuelsdatter, der i en rum tid har været i ægteskab med hinanden, uden at få børn eller livsarvinger, har derfor oprettet dette testamente, hvori bestemmes, at efter den enes død skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo, men skulle den indgå i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 150 sldr. Sæby 24 august 1683. Konfirmeret af kongen 9 oktober 1683.

November:

94
Casper Nielsen Brandt, confirmation på en forskrivelse ved sin hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Jeg Casper Nielsen Brandt. borger og indvåner i Århus. og min kære hustru Anna Kieldsdatter, kiendes og hermed vitterliggør. at eftersom vi i en rum tid har været i ægteskab, uden at få børn eller livsarvinger, har vi oprettet dette testamente. Efter den førstes død skal efterlevende være uden skifte, men indgår den i nyt ægteskab, skal den skifte og dele med afdødes arvinger. Århus 15 oktober 1683. Konfirmeret af kongen 3 november 1683.

106
Niels Iversen til Fredericia, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores confirmation på efterfølgende forskrivelse, lydendes ord efter andet [bl a].

Vi efterskrevne nemlig Niels Iversen, borger og  indvåner udi Fredericia, og jeg Kirsten Jacobsdatter, hermed vitterliggør at eftersom vi i nogen tid har været i ægteskab, men ingen børn eller livsarvinger har, derfor dette testamente har oprettet, hvoraf ses, at efter den førstes død skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo, men indgår den i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 100 rdr. Fredericia 12 november 1683. Kongen confirmerer den 24 november 1683.

December:

111
Anne Nielsdatter, afgangne Christopher Christensen i Horsens, anlangende skifte og deling imellem sig og sine børn.

C5 G a w, at vi efter Anne Nielsdatter, afgangne Christopher Christensens, indvånerske i vor købstad Horsens, hendes allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun i levende live med sine midler,  imellem samtlige hendes børn og arvinger, enten ved forfattet registrering eller venlig accord og forlig, skifte og dele. Forbydendes ex. Hafnia 8 december 1683.

Anno 1684:

Majus:

Side 438b

37
Niels Svendsen. tolder i Mariager, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse, lydende ord efter andet [bl a]. Vi efterskrevne Niels Svendsen, tolder udi Mariager, og Mette Jensdatter, der ikke har børn, så har de medens de endnu, Gud være æret ved god helbred  og karskhed, oprettet denne forskrivning [testamente], hvoraf fremgår, at når den ene afgår ved døden, skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo, indgår den i ny ægteskab, skal afdødes arvinger have 50 rdr, dør den ugift, skal arven deles mellem begges arvinger, dog at der forud betales til Mariager kirke, 6 pct af overskydende, efter gælden er betalt.  Mariager 19 april 1684. Konfirmeret af kongen Rendsborg 21 maj 1684.

40
Jens Madsen Gandrup, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os er ansøgt vores allernådigste confirmation, på efterskrevne forskrivelse, mellem Jens Madsen Gandrup, og hustru Anne Gerber, forrige afgangne, salig Wulf Rafns, ritmesters efterleverske, efterskrevne skifte contract, er indgået som følger. At som sal ritmester Wulf Rafn, udi sidste fejde tid, af de svenske fiendtlig, blev skudt udi Skåne, hvor hans midler udi samme krig er tilgangen, og fast intet sig efterladt, da af christen kierlighed, må hans efterladte trende børn, nemlig Utile Maria, Salomon og Wulf Rafn, nyde og arve efter min død, så fuldkommen som mine egne børn, hvorimod af bemelte min kiereste Anne Gerber og hendes forældre, er samtykket at hvis hun før mig ved døden skulle afgå (hvilket Gud forbyde) da jeg med forbemelte sal ritmester Wulf Rafns børn efter hendes forældre at nyde arv som bedste broder. At dette således indbyrdes er sluttet etc. Viborg 2 maj 1684.
Konfirmeret af kongen, Rendsborg 31 maj 1684.

42
Henrich Lauritzen, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterfølgende forskrivelse, lydende ord efter andet [bl a]. Vi efterskrevne Henrich Lauritzen og Beathe Sophia Hansdatter, der har levet i ægteskab, uden at få børn, har oprettet denne forskrivelse [testamente], hvoraf fremgår, at efter den førstes død, skal efterlevende ikke foretage skifte, men indgår den i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 100 rdr, hvormed de skal være fornøjede, og ifald de ikke vil modtage disse, skal de til Råbjerg kirke i Horns herred, hjemfalde. 10 juni 1684.

Julius:

57
Stephan Rasmussen, byskriver i Horsens, confirmation på en forskrivelse imellem ham og hans hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydende ord efter andet [bl a]. Som jeg underskrevne Stephan Rasmussen, og jeg Karen Espensdatter på nogle års tid har levet i ægteskab, uden at få børn, og ikke har modtaget nogen stød eller hjælp, af dem der kunne være deres arvinger, men selv har måttet stræbt og lide, for den velsignelse som Gud almægtigste med forlenet haver, så ville vi ikke heller gerne, at samme deres penge middel skulle adspredes, og i arvingernes hænder geråde, om det behager Gud, at gøre skilsmisse imellem dem ved døden, uden livsarvinger. Men den efterlevende skal hensidde uden skifte og deling. Skulle den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den til afdødes arvinger, i stedet for arv, give dem en kendelse til eftertanke 100 sldr, udi varer eller gangbar mønt, hvormed de skal være fornøjet og give afkald, dersom de vægrer sig mod dette, da at deponere bemte summa i retten, og tage tingsvidne etc. Horsens 11 juni 1684. Konfirmeret af kongen Gottorp 23 juli 1684.

September:

69
Hr Ejler Munk, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a v, at vi haver confirmeret samme forskrivelse (testamente) lydende ord efter andet som følger (bl a), at underskrevne Ejler Munk, sognepræst til Bjerregrav, Ålum og Tånum sogne i Sønder Lyng herred i Viborg stift, og jeg Inger Rasmusdatter hans hustru, kendes og hermed vitterlig gør, at vi har levet en lang tid i et kærligt og christeligt ægteskab, uden at få livsarvinger, bestemmer at efter den førstes død skal den efterlevende henleve uden skifte etc, men skulle den indgå i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 200 sldr. Bjerregrav præstegård 27 april 1684. Kongen konfirmerer Frederiksborg 1 september 1684.

70
Hr Anders Jensen Lohs, confirmation på en forskrivelse med sin hustru.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores confirmation på efterskrevne forskrivelse, lydende ord efter andet som følger [bl a]. Vi underskrevne Anders Jensen Lohs, Horsens hospitals præst, og jeg Karen Friderichsdatter, har med hverandre vedtaget efterfølgende forskrivelse, uden børn, efter den førstes dødelige afgang, skal efterlevende ikke skifte eller dele, men indgår den i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 50 sldr. Horsens 12 august 1684. Konfirmeret af kongen Hafnia 3 september 1684.

Oktober:

95
Erich Rothsten confirmation på en forskrivelse til sin søster.

C5 G a w, at vi haver confirmeret efterskrevne forskrivelse, lydende ord efter andet som følger [bl a], jeg underskrevne, som alder og svaghed daglig hos mig tiltager, som mig påminder om mit livs tilbagestående korte tid, da af den omsorg, jeg drager for mine tvende myndesløse søstre, nemlig jomfru Agathe Ingeborg og Viveke Roth, haver jeg besluttet at oprette følgende testamente, hvori overdrages mine ringe midler til dem etc. København 25 september 1684. Konfirmeret af kongen 7 oktober 1684.

Kilde:
Film: M544323  fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1743 – 1746.

120
Thomas Behr, bevilling på at giøre sådan disposition, som hand for got siunes. [3 sider].

C6tus G a v, at, eftersom Thomas Behr fra Schafføegård [Skaføgård] i Århus stift udi Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver andraget, at da hand udi 33 år har prøvet det bedrøvelig hus - kårs, at see hans hustrue Anna Horneman, tvende gange angreben med sinds og sandsers urolighed, så haver hand eftertenk, hvorledes hun efter hans død, nu hand træder til høy alder, kand nyde den tilsyn og opvartning som hendes tilstand udfordrer, og dertil kunne fastsætte de behøvende bekostningers bestridelse i henseende til, at deres fælles eyende midler til alt, når gielden først blev udgiort, og resten efter Vores lov skulle skiftes, ikke synes at være tilstrækkelig, hvilket hand har overlagt med alle hans børn, såvel hans kones tvende med afgangne Ove Paulin i Vor kiøbstad Kalundborg endnu levende børn, Kirstine Paulin afgangne Andreas Hoehlands [Hochlands?] efterleverske af Næstved og Ovenia Paulin gift med Michel Schorlev handelsmand i bemelte Næstved, som og med egne, med bemelte hans svage hustru avlede børn, Niels Thomesen Behr og Anna Svendsdatter Behr gift med mag Jens Olrog, Capellan til Trinitatis kirke i Vor kongelig residentz stad Kiøbenhavn, som alle er myndige, foruden at forbemelte hans tvende stifbørn allerede forhen er fyldestgiort, og fornøyede for den arvedel de kan vente sig efter deres moder, samt de og deres mænd derfor have givet afkald etc. Bevilger og tillader, at han må i levende live disponere og skriftlig forfatte, hvorledes det med hans gård og hans hustrues ophold og fælles boes øvrige deling, efter hans død til hans børn skal forholdes etc. Hirschholms slot den 17 juni 1746.

Kilde:
Film M 544329 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1762 – 1765.

156
Thue Lind og hustru, fledførings contract til Lars Frost.

Bevilger og tillader, at den mellem Thue Lind, danske skoleholder og bedemand i vor kiøbstad Thisted og Lars Frost indgåede fledførings contract og forskrivelse, angående bedemands tienestens afståelse. Lydende ord efter andet etc - over 5 sider.
Gottorp slot den 22 juni 1762.

Kilde:
Film: M548127 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1797:

14
Testamente for told betient Niels Nielsen Frost og hustru Apolone Marie Nielsdatter af Kolding. Niels Nielsen Frost, told og consumptions underbetient, og enken efter afgangne rytter Andreas Petersen, Apelone Maria Nielsdatter, den efterlevende må hensidde i uskiftet bo, men hvis den skulle gifte sig igen skal der betales 4 rdr til den afdødes arvinger. 6 januar 1797.

15
Testamente for Christen Jensen og hustru Anne Andersdatter, selvejer husmand af Arup sogn i Thisted amt, testamente. 6 januar 1797.

16
Testamente for Catharina afg Nicolai Jensens efterleverske, nu boende i Vejle. Alt hvad hun ejer skal uden rettens middels behandling, tilhøre slægten jomfru Rebecca Maria Hertz i Kolding, som derover må skalte og valte som hun vil. Lavværge H Buhl. 6 januar 1797.

17
Testamente for Niels Gotfried Landroch, murmester og hustru Anne Dorthe Nielsdatter Vandel af Gjerrild i Calø amt, de har været gift i nogle og tyve år. 6 januar 1797.

26
Dispositions confirmation for Christen Brandt.
C7mus G a v, at eftersom Christen Brandt af Thyland under Thisted amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at siden han i hensigt til sin alderdoms pleje, anden gang [2det ægteskab] har indladt sig i ægteskab med sin endnu levende hustru Dorthe Andersdatter Søe, som allerede den tid han giftede hende, var nogle og halvtredsindstyve år gammel, har det været hans ønske, at hun roligt kunne blive i besiddelse af det lidet han ved sin død måtte efterlade, sig tillige med hendes søn og supplicantens datters barn Peder Krogh, hvis fader døde, da sønnen kuns var år gammel [intet tal], og hvilken han siden har opdraget. Til hvilken ende han sidste snapsting lod kalde sine 6 døtre med deres mænd til sig, og gav enhver af dem 250 rdr i arv, som var langt over det de kunne vente sig, når hans hustru tog det halve bo. Supplicanten anmoder nu om at en lige disposition også efter hans død måtte gælde for hans søns efterladte 3 umyndige børn, nemlig en søn og 2 døtre, så at disse imod hans datter, kunne på deres faders vegne nyde en broder lod på 500 rdr, mere om beløb etc.
19 januar 1797. [Er også under testamenter].

39
Facultotem testandi, for justitsråd Jens Linde og frue facultotem testandi.
Bevilger og tillader, at os elskelig Jens Linde og hans hustru frue Margarethe Sophie Krabbe af Hornborg Hovgård i Lundenes amt, må med codicil bestemme og fastsætte, hvorledes der med deres efterladende gods og formue, efter deres død skal forholdes etc. 20 januar 1797.

40
Testamente for Christen Lauritzen og hustru Birthe Sørensdatter af bondestanden i Jerne by og sogn i Riberhus amt, hvori nævnes Apelone Nielsdatter, hans kones broder datter og hans søster datter, som i nogle år har været dem til fuld fornøjelse, hos hvem de har håb om, at de i deres alderdom at kunne lide vel og derfor skal være deres universal arving, imod at hun efter begges død betaler 10 rdr til deling imellem begges arvinger. 20 januar 1797.

41
Testamente, for Niels Jensen Mols og hustru Sidsel Sørensdatter, fæstebonde i Emmerlev by Rougsø sogn, grevskabet Scheel under Randers amt, oprettet 14 december 1795, 20 januar 1797.

42
Testamente, for Polle Presh og hustru Severina Ryegård af Rottrupholt i Randers amt. 20 januar 1797.

43
Dispositions confirmation, for Ole Christensen Kielgård, af Skallerup i Thisted amt. Besidder en gård på 8 tdr 7 skp hartkorn som han for 8 år siden købte for 1000 rdr, han har i 3 år været enkemand, og har 4 børn 3 sønner og en datter, der i mødrene arv har fået 60 rdr og datteren 30 rdr, men den ældste søn Søren Olesen, nu 32 år gammel har i indeværende år fået 1 tdr hartkorn fra gården, den anden søn Jens Olesen 28 år, skal have hans iboende gård, på nærmere angivne vilkår, herunder betale til broderen Peder Olesen i mødrene arv 60 rdr og 140 rdr i fædrene arv i alt 200 rdr, samt til søsteren Johanne Olesdatter 19 år gammel, i mødrene arv 30 rdr og for fædrene 70 rdr i alt 100 rdr, og uden betaling gøre hendes trolovelse og bryllup, desuden forsørge faderen etc.  20 januar 1797. [Er også under testamenter].

54
Testamente, for Carl Stein og hustru Charlotte Dupont af stabelstaden Fredericia, skulle den længstlevende indgå i nyt ægteskab, skal det halve boeslod og værdi tilfalde den førstafdødes arvinger. 27 januar 1797.

55
Testamente, for Anders Nielsen Winther og hustru Maria Lauritsdatter af Holmgård i Skals der står Skals sogn i Viborg amt. 27 januar 1797.

56
Testamente, for Chatarina Maria Wibroe af Ålborg, der bl a lyder således, da det har behaget det alrådende forsyn for kort tid siden ved døden at bortkalde hendes i livet kiære søn og eneste livsarving Christian Schandorff, købmands karl her i Ålborg, hvorved hun som længstlevendes er blevet berettiget til at disponere over det halve af hendes bo, så har hun i betragtning af den ægte kærlighed hun bærer, såvel for sin gamle gode mand Anders Schandorff, købmand med hvem hun udi nogle og tredive år har levet et forligeligt godt ægteskab, som hans af første ægteskab endnu levende søn Søren Schandorff, købmand sammesteds, der i deres tiltagende alderdom har påtaget sig deres byrder, som også skal være deres arving. Nævner også hendes broder Anders Wibroe farvers endnu levende 4 børn som er Christian Wibroe, farver svend i København og 3 søstre nemlig Matzen, Marthe og Johanne Wibroe alle ugifte og opholdende sig her i byen, den capital 1000 rdr med et års rente, der mod lovlig afkald udbetales af deres fælles bo, til næst følgende omslags termin, så og på det vilkår, at så længe hendes broder eller hans hustru er i live, nyder de renten af denne capital. 27 januar 1797.

57
Testamente, for John Michelsen og hustru Giertrud Poulsdatter Bech af Vesterø sogn på Læsø. 27 januar 1797.

Februarius:

70
Testamente, for Friderich Lorentzen, og hustru Anna Laustdatter af Slotsgaden under grevskabet Schackenborg, dateret 10 september med tilføjet codicil af 17 september forrige år, ingen levende børn eller livsarvinger. 3 februar 1797.

71
Testamente, for Lars Christensen Wange og hustru Marie Nielsdatter af Sønderhaugen i Tårs sogn, Ålborg amt. Signerer Laurs Christensen Wange. 3 februar 1797.

72
Testamente, for Mads Christensen Kiellergård, dispositions confirmation. Selvejer bonde af Sundby på Morsø, oprettet tingsvidne af 28 oktober f a. På grund af den 5 paragraf i forordningen af 13 maj 1769, har han med sin hustru Sidsel Jensdatters råd, vilje og samtykke, besluttet at fastsætte, hvorledes der med hans iboende sted, efter hans død skal forholdes, hvem af hans børn samme skal tilfalde o s v, hartkorn af no 4 1 skp 2 alb så og 4 skp hartkorn af gården no 7 i bemelte Sundby, tillige med en part i Sundby kirke og dens tiende, nemlig 1 tdr 4 skp 3 fc hartkorn, i alt således som han efter skøde af 1 september sidst er ejende. Derefter hvorledes der skal forholdes, nævner vilkår for børnene, en datter Maren der skal beholde stedet, mod at betale 200 rdr til sønnen Jens Madsen og 100 rdr til datteren Anne, desuden skal forsørge moderen etc.3 februar 1797.

73
Testamente, for afg Johannes Michelsen, borger og feldbereder, og hustru Maren Andersdatter Møller i Mariager. 3 februar 1797.

74
Testamente, for Peder Tilker og hustru Karen Svendsdatter af Randers. 3 februar 1797.

75
Testamente, for Carsten Larsen, selvejer bonde og hustru Else Cathrine Andersdatter af Tved sogn under Thisted amt. 3 februar 1797.

76
Testamente, for Christen Jensen og hustru Johanne Pedersdatter husfolk i Hyrdehuset i Udbyneder by under Randers amt. 3 februar 1797.

90
Testamente, for Christen Jensen, og hustru Johanne Pedersdatter af Ravnskov i Vester Hassing sogn under Ålborg amt. [Testamentets tekst er som der tidligere er afskrevet: bosiddende husfolk i Hyrdehuset i Udbyneder sogn - altså forkert]. 10 februar 1797

91
Testamente, for degn Anthoni Ulrich Martini Chronius, og hustru Marie Kirstine Thorenfeld af Ål by i Vrads herred. 10 februar 1797.

92
Testamente, for Mette Marie, afg Ølmans efterleverske af Fausing sogn under Randers amt. Lyder bl a således: For mange år siden døde min mand, forrige barberer Ølmand i København og efterlod mig i fattigdom og mådelig omstændigheder på min gamle alder, uden venner eller pårørende, der enten kunne eller ville tage sig af mig, hvilket forårsagede at jeg måtte nødes til at reise på landet, for så meget lettere at kunne se mit udkomme, hvorved jeg har været så lykkelig, at blive antaget af min svoger Jens Pedersen Husmand i Liltved i Fausing sogn i Randers amt, der har lovet for min levetid at underholde mig, han skal derfor arve hendes ubetydelige ejende. 10 februar 1797.

99
Testamente, for Christen Jepsen, og hustru Maren Gregersdatter af Nordby på Fanø. 17 februar 1797.

100
Testamente, for Tulck Arfsten og hustru Tohs Fuliken af Vesterlands Føhr, dateret 26 september 1780 i det Tyske sprog oprettede. [I teksten Fulk Arfsten af Tuftum og Tohr Fulcken]. 17 februar 1797.

110
Testamente, for Peder Mouritsen, og hustru Mette Marie Christensdatter af Sønderland, Rømø under Riberhus amt. 24 februar 1797.

111
Testamente, for Søren Poulsen, og hustru Maren Christensdatter, bonde i et fæstehus på Bratskov gods, Esbechhus kaldet, under Hjørring amt. 24 februar 1797.

112
Testamente, for Peder Nielsen Kyed af Starup under Koldinghus amt, hvori han bl a skriver, at legemets skrøbelighed dagligen tiltager, så han formoder at samme snart vil ende hans liv, så har han med sund fornuft og velberåd hue besluttet, at gøre testamente, hvori han angiver sin ringe formue til en værdi af 450 rdr, der er indestående hos hans svoger velagte Oluf Madsen, selvejergårdmand her i Starup, efter en udgiven obligation tillige med nogle få ubetydelige bonde gangklæder og linnet, samt nogle få bistader, der efter hans død skal deles således, at den hos hvem han måtte være på den tid skal nyde 50 rdr, det øvrige til hans eneste og elskelige søsters Kirstine Nielsdatters datter, som nu er i ægteskab med forbemelte Oluf Madsen her i Starup, hendes 5 yngste børn, nemlig Søren Olufsen, Christen Olufsen, Peder Olufsen, Marie Kirstine Olufsdatter og Friderich Olufsen, mere om hvis de ikke alle skulle være i live ved den tid. 24 februar 1797.

113
Testamente, for Anders Andersen, og hustru Else Jacobsdatter af Nyborg by i Starup sogn, under Koldinghus amt. 24 februar 1797.

114 side 61
Testamente, for Peder Poulsen, bonde, og hustru Maren Sørensdatter af Damgårdhus udi Borbjerg sogn. 24 februar 1797.

115
Testamente, for Jørgen Jørgensen, og hustru Karen Christensdatter af Frisenvold gods i Århus stift. 24 februar 1797.

116
Testamente, for Rasmus Sørensen og hustru Karen Mortensdatter af Dørup by i Skanderborg amt, hvoraf fremgår at de bor på et selvejer sted 2 tdr 6 skp 1fc hartkorn. 24 februar 1797.

117
Testamente, for Caspar Bartolin Helsted, og hustru Dorthe Cathrine Rosenqvist, forpagter på Ristrup i Sabro herred, der har levet i mange år i ægteskab uden børn, oprettet den 25 december 1795. Han er nu ved døden afgangen. 24 februar 1797.

118
Testamente, for birkedommer Søren Lund, og hustru Maren Højland til Lundsgård i Vandborg sogn i Ringkøbing amt, hvoraf fremgår at de har besluttet, at den efterlevende ikke vil indgå i nyt ægteskab, og efter dennes død skal deres fælles bo, skal birkedommer Lunds kære søster Dorthea Aggeslund boende i Holstebro, som i mange år har været hos ham, og gået ham til hånde i husholdningen i den tid han sad i ugift stand, hendes 2 børn efter den sidstes død, førend noget kan arves, nemlig Severin Marie Christine, som bærer mit navn? 100 rdr og Karen Marie 50 rdr, hans hustrus søster som er enke madame Petersen, om hun dem skulle overleve skal forlods af boet nyde 50 rdr, men dør hun før dem, skal beløbet ikke udbetales, men derimod skal hendes søn Peder Obel, tillige med fornævnte hans søsterbørn, samt hans andre søskende børn, nemlig hans broder Hans Christensens børn i Sedum hans børn, min søster Karen Christensdatter, bor i Skelund hendes børn, og hans salig søster Margrethe Christensdatter hendes eneste søn, Christen Johansen, alle arve lige med hinanden, deres øvrige fælles boe efter den sidstes død etc. 24 februar 1797.

119
Testamente, for Jens Lundorph, og hustru Inger Lauritsdatter Søgård af Thisted. 24 februar 1797.

120
Testamente, for Christen Hansen Gyberg, og hustru Anne Hansdatter Bech, borger og grovsmedemester i Århus, hvoraf fremgår, at hvis han først afgår ved døden, betaler hun til hans sødskende a) barn Niels Nielsen Beck smed i Horsens hans børn 300 rdr. b) Til Maren Helene Pedersdatter Bech, som er en datter af afgangne hr Peder Bech, forhen værende sognepræst for Blegind og Hørning menigheder, der i nogen år har været i hans hus til opdragelse 700 rdr. Men om hun er død, henfalder beløbet til testators hustru, skulle hun derimod først være død, da betaler han til hendes brodersøn Hans Hansen Bech, grovsmed 500 rdr, men er han da død hjemfalder de til Gyberg. c) Til Margrethe Hansdatter som er i ægteskab med Christian Sperling, borgermester her i Århus 500 rdr, men skulle hun være død uden arvinger, deles disse i lige dele mellem nævnte arvinger. Den længstlevende betaler 4 uger efter den førstes død 10 rdr til byens fattige. 24 februar 1797.

Martius:

135
Testamente, for Knud Pedersen, og hustru Anne Pedersdatter, bønderfolk af Vilstrup by i Skibet sogn, Vejle amt. 3 februar [marts] 1797.

136
Testamente, for Barbara Larsdatter, Just Pedersens hustru af Gunderup sogn under Ålborg amt, hvori hun skriver jeg underskrevne Barbara Larsdatter, gift med husfæster Just Pedersen i Gunderup sogn og by, som ikke i dette eller forrige ægteskab med afgangne Søren Larsen Orth, har været velsignet med livsarvinger, haver af kærlighed til min mand, på grund af at han ved at indlade sig i ægteskab med mig, betaler en for mig ikke ubetydelig gæld, har besluttet ligesom de begge har besluttet, at når hun afgår ved døden, så skal hendes del af fællesboet tilhøre hendes mand, og skulle han afgå ved døden før hende, skal alt efter hendes død tilfalde hans tre børn, nemlig Peder Justesen, Jacob Justesen og Karen Justdatter, gift med Søren Jensen Back, hvilke alle er myndige.2 marts 1797.

144
Dispositions confirmation, for krigsråd Jens Glerup, og hustru Kirsten Lycke af Rødslet i Ålborg stift, . Efter hans alder mener han, at ville afgå ved døden før hende, nævner også 3 børn, heraf en datter Ide Glerup der efter kongelig bevilling må arve på lige fod med sønnerne, hun er over 50 år gammel, og i ugift stand. [Meget lang sag]. 3 marts 1797

172
Facultotem testandi, for hospitals forstander Niels Bertelsen og hustru Anne Pedersdatter Handberg af Viborg. 17 marts 1797.

173
Testamente, for Jørgen Hansen Hiort, og hustru Ellen Jensdatter, husfolk i Onsbjerg på vort land Samsø. 17 marts 1797.

174
Testamente, for Anna Olufsdatter, afg husmand Søren Hansens enke af Linderup by Ugilt sogn, Hjørring amt, hvori hun skriver, at i betragtning af forrige skoleholder i Linderup by, afgangne Jacob Sørups enke, der befindes i meget fattige omstændigheder i nogle år, når hun sådant har behøvet, men fornemmelig i hendes sygdoms, tid har gået hende til hånde, og vist så stor kærlighed og omsorg for hende, som forældre næppe kunne vente af deres børn, har hun med laugværges samtykke, besluttet at indsætte hende som eneste arving etc. 17 marts 1797.

175
Testamente, for Sara Arenthsdatter, afgangne Anders Møllers efterleverske, af Århus, hvori hun bl a skriver at da det har behaget den allerhøjeste, at bortkalde hendes eneste søn og livsarving Gotfred Daniel Simoni, og at et mellem hende og hendes sidst afdøde mand, sal Anders Pedersen Møller oprettet testamente den 23 august 1792, confirmeret den 14 september samme år, er af hende fuldbyrdet ved at udbetale til sidst afdøde mands arvinger 20 rdr, og har derefter besluttet, at den afdøde søns enke, og hendes første mands 2 brødre sønner fc Ingeborg Vilde, salig Gotfred Daniel Simons enke her i Århus 1/3 del, Gotfred Friderichsen Simoni, kleinsmed i Randers 1/3 del, Daniel Friderich Simoni, købmandskarl i Ålborg 1/3 del. 17 marts 1797.

176
Testamente, for Knud Sørensen, og hustru Ingeborg Jensdatter, bønderfolk af Nøttrup i Rårup sogn under Stjernholms amt. 17 marts 1797.

177
Testamente, for
Peder Qvist, og hustru Zidsel Michelsdatter fæstere af Dronningborg mølle, under Dronningborg amt Støvring herred.
17 marts 1797.

178
Testamente, for degn Anthonius Stjernholm, oprettet 3 februar 1791, hvori han skriver, at han er sognedegn for Romdrup og Klarup menigheder i Fleskum herred, som for 29 år siden er kommet i ægteskab med Karen Andersdatter Schølerin, som da var enke, og havde en søn Pontus David Sparre, som nu er skoleholder ved Holtug skole i Stevns herred i Sjælland, og de i ægteskabet avlede livsarvinger i deres unge år er døde, og da hans kone nu er i den alder, hvor der ikke kan ventes børn, samt er skrøbelig af helsen, [kan der ikke ventes flere børn]. Hvis han dør først skal hun beholde boet uskiftet, og når hun dør skal stifsønnen Pontus David Sparre beholde alle hendes efterladenskaber.  17 marts 1797.

179
Testamente, for Jens Pedersen, skræder i Thisted, og hustru Maren Kirstine Christensdatter. 17 marts 1797.

180
Testamente, for Michel Jespersen, og hustru Kirsten Christensdatter af Starup by og sogn under Ribe stift. 17 marts 1797.

181
Testamente, for Abel afgangne bonde Anders Jensens enke i Vesterende under grevskabet Schackenborg under Ribe stift, hvori angives som arving hendes afdøde søsters børn, Anders Pedersen i Husum Ballum, og Lene Marie Michelsdatter, i ægteskab med Laust Nielsen i Kammerlev [der står Kammerlef] og deres arvinger, som eneste arvinger, såvel til de 700 rdr hun i følge skøde af 31 december 1796, har til gode hos brodersønnen Anders Pedersen i Vesterende, Ballum, som hvad øvrige rede penge hun efterlader sig. Disse deles mellem søsterbørnene Anders Pedersen og Lena Marie Michelsdatter eller deres arvinger.17 marts

200
Testamente, for Andreas Andersen, og hustru Anna Sophie Henrichsdatter, borger og rebslager i Horsens. 24 marts 1797.

201
Testamente, for skoleholder ved Frue skole i Ålborg Ole Mygdahl, og hustru Johanne Cathrine Hostrup af Ålborg, hvoraf fremgår, at de har været gift i 18 år og er uden livsarvinger, men han har en søn, der nu omtrent er 20 år af første ægteskab, studiosus Christen Mygdal, der skal være eneste arving. 24 marts 1797.

202
Testamente, for Lars Andersen, af Jannerup by, Thisted amt, ingen livsarvinger derfor arv til fæstebonden Peder Klovborg og hans kone på Ustrup gods i Jannerup by.  24 marts 1797.

203
Testamente, for Hans Peter Lauritzen og hustru Maren Jensdatter af Vinding by i Ribe stift. 24 marts 1797.

204
Testamente, for Anne Nielsdatter Jørgensen, af Bollegård i Falslev sogn Randers amt. Testamente, hvori hun skriver at hun nu er 53 1/2 år og altid været sygelig med dårligt helbred, har alene to søstre Kirstine og Margrethe Nielsdatter Jørgensens, enke efter købmand og handelsmand sal Kay Murmand i Haderslev, og Sebelle Nielsdatter Jørgensen, gift med Niels Hvas boendes på Ballegård i Falslev sogn Randers amt, og skal da hendes kære søstre Kirstine Margrethe Nielsdatter Jørgensen arve hende. [5 sider]. 24 marts 1797.

205
Testamente, for Peder Andersen, og hustru Maren Jensdatter, husmand af Lem by Støvring herred Randers amt. De har været gift i 32 år. 24 marts 1797.

206
Testamente, for Esper Jensen, og hustru Maren Andersdatter, gårdbeboere under stamhuset Estrup, af Hollandsberg by, Ørsted sogn Dronningborg amt. 24 marts 1797.

207 side 131b
Testamente, for Anders Christensen, og hustru Maren Christensdatter af Skjoldborg i Thisted amt. 24 marts 1797.

208 side 132b
Testamente, for Søren Clausen, og hustru Johanne Olesdatter af Harretsøe by, han er barnefødt og boende i Harretsøe, Hvejsel sogn under Ribe stift, og hun født i Tørring. 24 marts 1797. [Der står Harretzøe by og Hveisel sogn].

209 side 134
Testamente, for Peder Knudsen Hestbech og hustru Kirsten Christensdatter, har en liden selvejergård i Sønder Hestbæk i Gudum sogn, hvori de skriver at de nu er aldrende og uden livsarvinger. 24 marts 1797.

224
Testamente, for Niels Severin Hasselbach, borger og købmand i Randers, og hustru Mette Johanne Sabroe, oprettet den 20 juli 1773. 31 marts 1797.

225
Testamente, for Jens Jensen, og hustru Anne Jensdatter af Snæbum by, Randers amt, de er fattige jordløse husfolk. 31 marts 1797.

226
Testamente, for Christopher Christophersen, og hustru Apelone Hansdatter. 31 marts 1797.

227
Testamente, for Peder Nielsen, og hustru Else Madsdatter boende i Mejlsted i Tolstrup sogn under Hjørring amt. 31 marts 1797.

228
Testamente, for degn Niels Jacob Jæger, og hustru Bolette Brasch af Hinge by i Århus stift, han en sognedegn til Hinge og Vinderslev sogne i Lysgård herred. 31 marts 1797.

229
Testamente, for Johan Laursen, og hustru Maren Sørensdatter, fæstere og beboere af et udflyttet hus på Kærbølling mark under Haraldskærs gods, hartkorn 2 fc 1 alb, Bredsten sogn under Coldinghus amt. Oprettet 16 februar 1797, de har været gift i 28 år, han er 52 år og hun er 60 år. 31 marts 1797.

230
Testamente, for Jens Jørgensen, og hustru Ellen Sørensdatter af Kragelund by i Øster Snede sogn. 31 marts 1797.

231
Testamente, for Christen Sørensen, og hustru Margaretha Olesdatter af Søgård i Norup sogn under Vejle Amt, de har været gift i 33 år, og boet som husfæstere på Engelsholm gods i Coldinghus amt, er gamle og svagelige, men formedelst at deres husbonde har solgt hele godset, har de også købt deres hus, hvortil er lidet hartkorn, og købesummen har husbonden betroet dem til, at de tid efter anden kunne betale samme. 31 marts 1797.

231
Testamente, for Jens Pedersen, og hustru Dorthe Laursdatter, husfæstere i Horsens by i Blenstrup sogn, Ålborghus amt. 31 marts 1797.

Aprilis:

248
Testamente, for Niels Pedersen af Smidstrup sogn under Coldinghus amt, lyder således Hans kongelige majestæt har under 23 december 1796 allernådigst confimeret min Niels Pedersen og min hustrus forening af 23 november samme år, at hun i det tilfælde hun overlever mig, skal have rettighed til ene at eje, bruge og beholde, hvad vi til den tid er i besiddelse af, så længe hun lever om hun hensidder i ugift stand, og efter hendes død skal boet deles mellem deres arvinger, så og at hvis hun gifter sig igen, skulle til mine arvinger udbetales 10 rdr. Men den kærlighed jeg skylder hende, og den godhed jeg bærer for hendes hos os værende sønner Peder Iversen Kiær og Jesper Iversen Kiær, har fremdeles den virkning hos mig, at jeg nærmere har besluttet mig til at gøre sådan forandring, at som [han] ingen livsarvinger har, indsættes hendes sønner til at være mine arvinger. 7 april 1797.

249
Testamente, for Niels Pedersen og hustru, i en selvejergård hartkorn 5 tdr 4 skp 3 fc 2 10/84 alb i Albæk i Randers amt. Oprettet 13 marts 1794 i Dronningborg birk. [Hustruens navn ses ikke]. 7 april 1797.

250
Testamente, for Anders Andersen og hustru Anne Mortensdatter, fæstebønder af Gjesingggårds gods i Øster Tørslev sogn i Randers amt. 7 april 1797.

251
Testamente, for Anders Sørensen og hustru Maren Pedersdatter, fæstebønder under Gjesinggård gods, Damsgård i Øster Tørslev sogn, Randers amt. 7 april 1797.

252
Testamente, for Thomas Christensen og hustru Kirsten Jensdatter af Gimming by i Randers amt, ingen livsarvinger, men de har besluttet, at hans brodersøn Christen Pedersen, som de har opfødt, skal arve alt hvad de efterlader sig, såvel deres selvejergård af hartkorn 4 tdr 2 3/4 alb med besætning, indboe etc. 7 april 1797.

253
Testamente, for Marcus Alsing og hustru Christence Bering, borger og købmand af Nibe, testamente hvori skrives at skulle den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den betale 50 rdr til den afdødes arvinger, men dør den sidst levende i enlig stand, deles boet mellem begges arvinger, dog således at samme testamenteres og gives til efterskrevne arvinger forlods, foruden det som enhver ved lovlig skifte kan tilkomme med de øvrige fælles arvinger 1) til Marcus Alsings ugifte søster Barbara Johanne Alsing, som i al deres ægteskab har været hos dem, og med omhyggelighed gået dem til hånde 1000 rdr, og skulle hun ved døden afgå før den længstlevende, skal disse penge tilfalde hendes arvinger, men først efter begges død. 2) Til hans brodersøn Marcus Alsing, som i mange år med troskab har tient dem 1000 rdr, og skulle han dø før dem så tilfalder summen hans arvinger som under no 1.
3)
Til hans søsterdatter Elisabeth Jessen, som er ugift 400 rdr, skulle hun være død som no 1 og 2, pengene til hendes arvinger.
4)
Til hans kones søster datter, Anne Cathrine Brønnum, som er i ægteskab med hr Lars Falster Hedemarch udi Fladstrand 400 rdr, er hun død på samme måde som forrige.
5)
Til Ribe bys fattige 400 rdr. Efter at disse capitaler forlods ere udtagne, således om anført er, deles alt øvrigt mellem deres arvinger efter loven, alt efter den længstlevendes død. 7 april 1797.

254
Fledførings contract, for Karen afg Jens Christensens efterleverske og Anders Poulsens.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den af Karen Sørensdatter og Anders Poulsen af Silstrup i Thisted sogn og amt den 8 marts sidst oprettet, og herved in originali vedhæftede alimentations contract, hvoraf i danske cancelli er indleveret en enslydende genpart, da ville vi samme allernådigst have confirmeret. Lyder bl a således: Efter at jeg underskrevne Karen Sørensdatter, afgangne Jens Christensens enke i Silstrup i året 1774 af armod, var nødt til, efter mandens død, med hvem hun ingen børn hafde, at afstå sit havende fæste på nuværende Anders Poulsens gård her i byen, til hans formand i ægteskabet Enevold Jensen, har hun siden den tid nu på 23, år i hendes skrøbelige alderdom, haft ophold til hendes fornøjelse, først hos afdøde Enevold Jensen og siden hos bemelte Anders Poulsen, hos hvem hun venter samme godhed den øvrige korte rest af hendes dage. På hendes gangklæder nær, har hun intet ejet, som hun kunne give bort. For at hendes søster barns børn efter hendes død, ikke skal forurolige ham, dette testamente, hvori hun overdrager hvad hun ejer til Anders Poulsen. 7 april 1797.

255
Testamente, for afg oberst lieutenant Peter von Weinjgel, bestalte major af infanteriet og capitain, en chef ved det Holstenske infanteri regiment og hans hustru, os elskelig frue Mette Sophie Sehestedt af Åkier amt, oprettet 25 september 1780. 11 april 1797.

265
Testamente, for Niels Pallesen, og hustru Anne Nielsdatter, fæstere af en bondegård i Gudum by, Fleskum herred, Ålborg by under Gudumlunds gods, kammerherre Buchvald, tilhørende. 15 april 1797.

266
Testamente, for Rasmus Andersen, og hustru Maren Andersdatter, boelsfolk og hartkornsfæstere under Sødringsholms gods, Sødring by og sogn, under Randers amt, hvoraf ses at de har været gift i over 18 år. 15 april 1797.

267
Testamente, for skoleholder Søren Nielsen Bunne, og hustru Anne Jensdatter af Vrold by, boende skolehuset i Vrold i Skanderup sogn. 15 april 1797.

268
Testamente, for Johan Anthon Petersen, og hustru Karen Hassing af Årslev mølle, under Randers amt. 15 april 1797.

275
Testamente, for Hans Andersen Refeldt, borger og købmand i Århus, og hustru Dorthea Andersdatter, af 15 december 1795, hvoraf fremgår, at hun ingen livsarvinger har, men han har 4 umyndige børn af forrige ægteskab, så hvis hun først afgår ved døden indsættes hendes mand til hendes universal arving, således han beholder boet til fri rådighed, imod at han betaler til hendes udarvinger 50 rdr, skulle han først afgå ved døden, da besiger hendes alder og helbred, at hun ikke kan have tilsyn med den hende lovligt tilfaldende halve bo, thi bestemmer hun til hendes og stifbørnenes gavn, at dette ved sluttet skifte og auktion, skal indsættes på rente i overformynderiet i Århus, som årligt udbetales til hendes underholdning, 21 april 1797.

276
Testamente, for Jens Jensen Riis, hattemager og borger, og hustru Anne Marie Jensdatter, af Århus. 21 april 1797.

277
Testamente, for smed Søren Jensen, smed på Lyngsbækgårds gods, og hustru Mette Pedersdatter, hvori de skriver, at de har besluttet, at det de efterlader sig skal, ene og alene tilhøre deres i huset havende pige Karen Kielsdatter, som de fra hendes ungdom af har antaget som deres eget barn, og i ungefer i 20 år har været hos dem. 21 april 1797.

278
Testamente, for organist Johan Henrich Bang og hustru Giertrud Marie Listo af Thisted, hvoraf fremgår at skulle han først afgå ved døden, skal hun for at besørge hans i første ægteskab avlede børns opdragelse, blive hensiddende i uskiftet bo til sin død, med mindre hun skulle få i sinde at indgå i nyt ægteskab, da skal hun dele med børnene ved samfrænde skifte. 21 april 1797.

279
Testamente, for Davis Sørensen Tommerup, og hustru Johanne Laursdatter, bønderfolk af Vejlby under Harboøre land og sogn i Ribe stift. 21 april 1797.

280
Testamente, for Jens Pedersen Lund, snedker og hustru Christiane Christensdatter Morsing i Lundfold by i Brande sogn, Vejle amt. 21 april 1797.

281
Testamente, for afgangne Peder Basballe Kiær, borger og uhrmager, og hustru Bente Ottesen af Fredericia, hvoraf fremgår, at skulle han som i følge hans sygelige forfatning er sandsynlig, først afgå ved døden, og hun derefter skulle indgå i nyt ægteskab, skal hun blot erlægge en kendelse af 5 rdr til deling mellem samtlige hans arvinger. 21 april 1797.

293
Testamente, for Peder Mortensen og hustru Maren Sørensdatter af Fausing sogn, Sønderhald herred, i Århus stift. 28 april 1797.

294
Testamente, for afgangne Peder Lystager og hustru Margrethe Christine Selmer af Århus.  28 april 1797.

295
Testamente, for Jørgen Pedersen og hustru Birthe Andersdatter, fæstebonde af Bygholm gods i Ølsted by og sogn under Århus stift. 28 april 1797.

296
Testamente, for Søren Sørensen Støvring, og hustru Mette Nielsdatter i et selvejerhus af Hald by, Randers amt. 28 april 1797.

297
Testamente, for Niels Andersen Uttrup, og hustru Maren Jørgensdatter, beboere i Hasseris af Horsens [sogn], ved Ålborg, nævner, heri hendes børn, men ingen navne. 28 april 1797.

298
Testamente, for Anders Jensen Katby, og hustru Kirsten Madsdatter Buch, fæstebønder af Torstedlunds gods, boende i Katbygård, Giver sogn, Års herred. i Ålborg amt. 28 april 1797.

299
Testamente, for Ole Nielsen og hustru Maren Jensdatter, borger og podemester af Ålborg, hvoraf ses at de ikke har børn sammen, men at hun af første ægteskab har myndige børn, men ingen navne. 28 april 1797.

Majius:

311
Testamente, for for Karen Nielsdatter Gay, afgangne Niels Jørgensen Smith, af Læsø. Arvinger er Mads Laursen Galbach og hustru Margrethe Nielsdatter på Læsø, hvor hun nu opholder sig. 5 maj 1797.

312
Testamente gratis, for Peder Espensen og hustru Anne Iversdatter af Balling by og sogn i Viborg amt, 5 maj 1797.

313
Testamente gratis, for Mads Pedersen og hustru Karen Madsdatter af Holtum by, Gredsted sogn, Nørrevangs herred,

314
Testamente, for Asmus Ehnfeldt, og hustru Christian Boysens i Slotsgaden under grevskabet Schackenborg. 5 maj 1797.

315
Testamente, for Hans Michelsen, og hustru Anne Christensdatter, boende i Skousgård i Sønder Vilstrup by og sogn under Vejle amt. 5 maj 1797.

316
Testamente, for Christen Pedersen af Nørre Østerskov i Ryde sogn under Ribe stift, hvori han skriver, at formedelst han er gammel og skrøbelig, og i betragtning af den godhed og omsorg stifsønnen Poul Larsen, selvejerbonde her i Nørre Østerskov bestandig har vist ham, da han ingen livsarvinger har, skal denne være hans arving. 5 maj 1797.

327
Testamente, for skoleholder Jens Madsen, og hustru Anne Christensdatter af Lendum sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt. 13 maj 1797. 

328
Testamente, for skoleholder Friderich Crondahl, og hustru Nille Dahlhof af Horsens. 13 maj 1797.

329
Testamente, for Jørgen Jacobsen, og hustru Kirsten Jensdatter af Tranebjerg sogn og by under grevskabet Samsø, efter fledførings contract af 26 maj 1784.13 maj 1797.

330
Testamente, for Mads Andersen, og hustru Karen Madskone, Kådnerer af Medolden sogn udi Ribe stift.13 maj 1797.

331
Testamente, for Jacob Christensen Dalgård, og hustru Anne Marie Jensdatter Panum, til Overgård på af Nykøbing på Mors, af 20 juni 1794. 13 maj  1797.

332
Testamente, for Lauritz Christiansen og hustru Anne Kirstine Jensdatter, borger og mesterskrædder af Randers. 13 maj 1797.

353
Testamente, for Jens Thomesen og hustru Anne Pedersdatter af Morsholt by, Odder sogn, Århus amt, de har levet mange år i ægteskabet.19 maj 1797.

354
Testamente, for Anna Margaretha, Poul Johannes Zoegas hustru af Møgeltønder under grevskabet Schackenborg, til Lindskov vejr og vandmølle, hvoraf ses, at når hun ved døden afgår.
1) Skal hendes mand Poul Johannes Zoega være hendes arving, og skulle han før hende ved døden afgå, hendes stedbørn være hendes arvinger.
2) Den ældste broder Johan Henrich Zoega og hans trende sønner Johannes, Friderich og Christian udbetales hver 10 rdr.
3) Benævnte broder datter Anne Dorthe Zoega, skal efter hendes død bl a have et egeskab, en guldring o s v.
4) En søster Magdalene Margarethe som er gift med byfoged Høier i Åbenrå, men død, skal til minde om hende, bl a have en kjole.
5) Hendes i Island sig opholdende broder Johannes Zoega, eller hvis han er død, skal arve 10 rdr og angivne klædnings stykker.
6)
Overlever hendes yngste søster Margaretha Dorthe hendes død skal hun have nærmere angivne dele. 7) Hendes ældste steddatter Gedske Ernestine Bojsen, skal have forskelligt nærmere angivet. 8) Igen skrives hendes ældste steddatter Ulricha Augusta også forskelligt, nævner bl a sølv hovedvandsæg. Også arv til den anden steddatter Caroline Louise Sophie, samt den ældste steddatters datter Gedske Ernestine Boysen der i deres hus har haft ophold etc. 19 maj 1797.

354b
Testamente, for Jens Thomesen og hustru Anne Pedersdatter af Morsholt by, Odder sogn, Århus amt, de har levet mange år i ægteskabet.19 maj 1797.

355 side 230b
Testamente, for Bendt Hansen og hustru Christiane Bolette Broerhold, af Ålborg. 19 maj 1797.

356
Testamente, for Ove Hansen Møldrup og hustru Thyrie Thorkildsdatter af Hals by under Ålborg stift. 19 maj 1797.

357
Testamente, for Jens Simonsen Velle borger og værtshusholder, og hustru Maren Jensdatter af Ålborg. 19 maj 1797.

358
Testamente, for Søren Christensen og hustru Maren Jensdatter af Nørre Borup udi Låstrup sogn under Viborg amt. 19 maj 1797.

359
Testamente, for Peter Gregersen, borger og skipper, og hustru Christine Asmusdatter af Ebeltoft, hvoraf fremgår, hun har en søn af første ægteskab styrmand Lorenz Christian Magnusen 28 år gammel som skal arve, og om han er død hans arvinger.19 maj 1797.

360
Testamente, for Asmus Philipsen, bødker og hustru Kirstine Hansdatter af Kolding. 19 maj 1797.

361
Testamente, for Hans Hansen Schiøt og hustru Mette Pedersdatter, bønderfolk af Vilslev by under Ribe amt. 19 maj 1797.

362
Fledførings contract gratis, for Knud Mortensen og hustru Anne Marie Michelsdatter af Thunø i Århus stift, oprettet 31 oktober 1791. De overdrager alt hvad de ejer til Johannes Michelsen og hans hustru, imod at de skal drage omsorg for det som om det var deres eget, desuden også for giverne. 19 maj 1797.

374
Testamente, for Søren Jørgensen, og hustru Giertrud Pedersdatter af Fugelsang skovhus ved Fredericia. 26 maj 1797.

375
Testamente, gratis for Niels Sørensen og hustru Anne Christensdatter, udflyttere af Sellegården i Råsted under Randers. 26 maj 1797.

376
Testamente, for Jens Hansen Ulf, snedkermester og hustru Hedevig Jensdatter af Ålborg, hun var forhen i ægteskab med afg snedkermester Peder Jensen, hvis arving eller datter Anne Pedersdatter iflg skifte dateret 11 april 1793, ved hendes faders dødelige afgang imod kvitterings afkald er udbetalt hendes arv. [Tekst meget utydelig]. 26 maj 1797

377
Testamente, for Jens Sørensen Vammen, og hustru Kirsten Jensdatter af Kousted sogn, oprettet den 13 august 1772. 26 maj 1797.

378
Testamente, for Jens Nielsen, og hustru Anne Rasmusdatter af Astrup by, Ning herred. 26 maj 1797.

379
Testamente, for Jens Thomsen, og hustru Else Kirstine Jensdatter af Randbæk i Brejning sogn, Bølling herred under Ringkøbing amt.
26 maj 1797.

380
Testamente for, Hans Christensen og hustru Malene Nielsdatter af No Stampemølle i Hee [No] sogn i Ringkøbing amt.  26 maj 1797.

381
Testamente for, Knud Christensen og Maren Christensdatter som er sødskende, af Hovedgårde, han er 80 år og hun er 75 år. Arving Jens Knudsen, som har været hos dem i gården som avlskarl, imod at han gifter sig med den unge Maren Christensdatter som er født i Hoager, en datter af Christen Christensen ved No bæk [meget utydeligt]. 26 maj 1797.

382
Testamente for Jens Andersen, og hustru Anne Olesdatter af Lem i Støvring herred ved Randers. 26maj 1797.

383
Testamente for, Hans Sørensen Fischer, og hustru Bodil Jacobsdatter, af Vejle. 26 maj 1797.

384
Testamente for Kield Iversen, købmand, og hustru Maren Lauritzdatter Hofmann af Århus. Hvis han først afgår ved døden, betaler hun 300 rdr til hans broder Jacob Iversen Bendstrup, borger og klokkeringer i Stralsund, skulle han være død, da til hans datter Marie Elisabeth, og skulle hun også være død, beholder hans hustru beløbet. Skulle hustruen derimod først afgå ved døden, da betaler han til hendes søster Helle Marie Lauritzdatter Hofman 100 rdr, skulle hun være død, henfalder de til ham selv. 26 maj 1797.

Junius: 

391
Testamente, for Jens Ebdrup, skrædder, og hustru Kirsten Theil af Farsø under Viborg stift. 2 juni 1797.

392
Testamente gratis, for Søren Sørensen, og hustru Kirsten Jensdatter af Vejlby sogn, Randers amt, skoleholdere bosiddende ved skolen i Vejlby by, Sønder Hald herred. 2 juni 1797.

393
Testamente, gratis for Christen Pedersen, og hustru Maren Nielsdatter af Albæk sogn og by Randers amt. 2 juni 1797.

394
Testamente, for Peder Laursen, og hustru Barbara Nielsdatter af Vejlby sogn og by Randers amt. 2 juni 1797.

395
Testamente, for Jens Olesen, og hustru Maren Christensdatter i Asferg sogn under Århus stift. 2 juni 1797.

396
Testamente, for Christen Pedersen Bangsgård, og hustru Dorothea Jensdatter af Skyum, Thisted amt. 2 juni 1797.

397
Testamente, for Hans Ørbech, og hustru Anna Cathrina Sonne, sognepræst til Smidstrup og Skærup menigheder, [meget utydelig] nævner Poulene Sophia Hansen af Ørbæk, i ægteskab med degnen Christian Ulrich Bartholin Winther, Vejle amt. 2 juni 1797.

398
Testamente, for Peter Rasmussen, og hustru Maren Jørgensdatter af Langemark på Samsø. 2 juni 1797.

399
Testamente, for Michel Christensen, og hustru Anne Sophie Stilling af Kårup mølle i Visborg sogn under Ålborg amt. 2 juni 1797.

400
Fledførings contract, for Zidsel Nielsdatter og Johanne, afg Johan Christian Søltofts efterleverske af Thisted. [Er også under testamenter].
2 juni 1797.

414
Testamente, for Anders Jensen Schårup, og hustru Sidsel Andersdatter af Øsløs under Thisted amt. 9 juni 1797.

415
Testamente, for Hans Andersen, og hustru Anna Cathrine Jepsdatter, forpagter på Østerbygård under Ribehus amt. De har været gift i 8 år uden livsarvinger. 9 juni 1797.

416
Testamente, for nu afgangne Elisabeth Winde, afg kobbersmed Jens Kierulfs efterleverske af Ålborg, oprettet 21 april d a. Som arvinger, nævnes hendes eneste nulevende broder købmand Lauritz Vinde i Ålborg, der har bistået hende i hendes enkestand, der skal have 1000 rdr, hans 3 børn Claus Nicolaj Vinde, fændrik ved 3die jyske infanteri regiment, Niels Vinde og Jens Berlin Vinde, der tilfalder hver især 333 rdr 2 mk [meget utydeligt]. 9 juni 1797.

417
Testamente, for Rasmus Carlsen, og hustru Kirstine Brøchner af Hastrup under Dronningborg amt, oprettet den 6 december 1791. 9 juni 1797.

418
Testamente, for Jørgen Rasmussen, og hustru Mette Jørgensdatter af Falling by på Åkier gods, under Århus stift. 9 juni 1797.

425
Testamente gratis, for Søren Sørensen, og hustru Maren Jensdatter af Fræer sogn i Ålborg amt, 16 juni 1797.

Teksten er forkert idet der står:

Søren Sørensen og Kirsten Jensdatter, skoleholdere og bosiddende i Mejlby sogn, Sønderhald herred, Randers amt. 16 juni 1797.

426
Testamente, for Claus Christensen, og hustru Else Christensdatter af Årup by, Snedsted sogn, Thisted amt.16 juni 1797.

427
Testamente, for afgangne Christian Johansen, og hustru Sidsel Rasmusdatter, boende i Horsens. 16 juni 1797.

428
Testamente, gratis for Henrich Dahl, laqaj ved de fyrstelige herskaber, og hustru Elisabeth Hansen af Horsens, 16 juni 1797.

429
Testamente, for Anders Pedersen Torslef? og hustru Nille Marie Larsdatter Rode af Fausing sogn, Randers amt, boende i det så kaldede Østrup Overhus, i Fausing sogn. 16 juni 1797.

430
Testamente, for Niels Nielsen, og hustru Mette Jørgensdatter af Højen by i Vejle amt.16 juni 1797.

431
Testamente, for Morten Jensen, og hustru Anna Eilertsdatter af Vilslev by under Ribe amt, Hunderup birk.16 juni 1797.

432
Testamente, for Peder Hansen, og hustru Anna Hansdatter af Schanderup by ved Kolding, oprettet den 27 februar 1790. 16 juni 1797.

433
Testamente, for Jens Erichsen Hørning, og hustru Ingeborg Charlotte Veile af Skanderborg.  Som arvinger nævnes hans broder Peder Erichsen, for tiden opholdende sig her i Hørning, der forlods skal have 600 rdr, hendes broderdatter Charlotte Amalia Veile opholdende sig i Houstrup? Ning herred, videre Jens Erichsen Hørnings hans med hans første kone avlede børn, Erich Mortensen, Jens Mortensen, Maren Mortensdatter, Anne Mortensdatter, samt min søster Inger Erichsdatter i Stilling, hendes datter Maren Pedersdatter. [Meget utydelig]. 16 juni 1797.

434
Testamente, for Jacob Sørensen, og hustru Christiana Christiansdatter af Fastruplund i Viborg amt.16 juni 1797.

449
Testamente, for Niels Jensen Bech, og hustru Anne Hansdatter af Hørning sogn, Randers amt. 23 juni 1797.

450
Testamente, for Friderich Christian Christensen, og hustru Maren Jensdatter af Hvidsten by under Randers amt. 23 juni 1797.

451
Testamente, for Søren Jensen og hustru Kirsten Lavesdatter af Selde sogn, Viborg amt, Kieldgårds gods i Selde sogn og by, de har været gift i 30 år. 23 juni 1797.

452
Testamente, for Rasmus Rasmussen, og hustru Maren Andersdatter af Todbjerg by under Randers amt.23 juni 1797.

453
Testamente, for Jens Sørensen, og hustru Karen Jensdatter af Øster Tørslev sogn, Randers amt.23 juni 1797.

454
Testamente, for Christen Jacobsen, og hustru Maren Christensdatter af Lynderup by Hundstrup sogn, Ålborg stift under Thisted amt stamhuset Kieldbygårds gods. 23 juni 1797.

455
Testamente, for hr Rothaus og hustru A M Helbech af Boel mølle ved Skanderborg, 23 juni 1797.

476
Testamente, for Christen Pedersen, selvejer af Melby? i Torslev sogn under Ålborg amt, opholdende sig hos broderdatter, og hendes mand Morten Christensen, selvejer gårdbeboer i Moele by, Torslev sogn Fleskum? Fleskum? herred, han har afstået sin fæstegård i samme by for 7 år siden, til fornævnte sin broderdatters mand og der nydt kærlig pleje, som da skal arve ham.30 juni 1797.

477
Testamente, for Anders Christensen Loft, og hustru Anne Michelsdatter af Skovhuset under baroniet Marselisborg. Arvinger han børn af første ægteskab, men ingen navne. 30 juni 1797.

478
Testamente, for Oluf Hansen, og hustru Anne Olufsdatter af Vesterlands Føhr, oprettet 20 februar 1795.[På tysk]. 30 juni 1797.

479
Testamente, for Erich Lorentzen, og hustru Junge Marret Eriken af Tuftum på Vesterlands Føhr, oprettet 26 marts 1793. [På tysk]. 30 juni 1797.

480 side  322b
Testamente, for Tøger Christensen Nautrup, og hustru Anna Sophie Bierregård af Villestrup Mølle i Ålborg amt,  30 juni 1797.

480 side 322b
Testamente, for Thøger Christensen Nautrup og hustru Anna Sophia Bjerregård af Villestrup mølle, 30 juni 1797.

Julius:

493
Testamente, for Jens Rasmussen, og hustru Kirstine Andersdatter af Hundshoved by, Nørre Snede sogn under Ringkøbing amt. 7 juli 1797.

494
Testamente, for Christian Carl Hvas, og hustru Sophie Magdalene Lovise Bendtsen af Hvilsbjerggård i Holmans herred under Koldinghus amt, oprettet 24 april 1780, de har været gift i 14 år. Når den længstlevende dør, skal boets formue deles således, at degnen Bentzen i Gaverslund, hans da levende børn, den ældste datter Sophie Bendsen undtagen, nyde forlods hver 200 rdr, og Thomas Bendsen Holtz Hvas, ligeledes 200 rdr, hvorimod resten deles i to lige dele imellem testators brodersøn Thomas Hvas, og testatrices broderdatter Sophie Magdalene Lovise Bentzen. Skulle Christian Carl Hvas dø først, da skal boets ejendomme sælges ved offentlig auktion, siden gårdens drift ville falde hustruen som enke for byrdefuld, og må Louise Bennedsen til deres lykkes befordring udbetales, hver fem hundrede rdr den næste snapstings termin som indfalder et år eller længere efter auktionen. 7 juli 1797.

505
Testamente, for skoleholder Niels Knudsen af Elsted under Århus stift, ingen livsarvinger, men en broder Jens Knudsen og søster Maren Knudsdatter, der bestandig har været hos ham og gået ham til hånde, skal arve alt hvad han ejer, skulle den ene være død, skal den efterlevende arve alt. Skulle deres gamle moder, som nu er over 80 år, overleve ham, da skal de forsørge hende. 14 juli 1797.

506
Testamente, for Hans Jessen, og hustru Charlotte Margrethe Lohman af Lindeballe sogn, Vejle amt.14 juli 1797.

507
Testamente, for Peder Sørensen, og hustru Engel Nielsdatter af Lindeballe sogn under Vejle amt. 14 juli 1797.

508
Testamente, for Peder Nielsen, og hustru Karen Jørgensdatter af Grejs sogn, Vejle amt, ejer et hus 4 skp 3 1/2 fc hartkorn. 14 juli 1797.

509
Testamente, for Mariane Cathrine Schvartzkopf af Krogsgård i Ribe stift. Hun er i ugift stand, og forventer fremover at være dette, og derfor ingen livsarvinger, hendes sidste vilje er, at søsterdatteren Sophie Vilhelmine Lund skal arve hende. 14 juli 1797.

520
Contracts confirmation mellem enken Anna Nielsdatter og Bodil Erichsdatter af Venning i Viborg stift, oprettet 29 december 1795. Hun er til huse hos husmand Jens Skræder i Venning, og tjenestepige Bodil Christensdatter, tjenende hos madame Gierleff i Fousing Våsehus?, Anna Nielsdatter er over 70 år gammel, og så svag at hun for det meste må holde sengen, pigen påtager sig at passe og pleje hende, hvorefter angives hvad hun forlods, når Anna Nielsdatter er afgået ved døden, af det efterladte bo skal have af penge og dele, der i alt udgør 57 rdr. 21 juli 1797.

521
Testamente, for Michel Andersen Bech, og hustru Maren Andersdatter boende i Ingerslev by, Tiset sogn under Århus amt, 21 juli 1797.

522
Testamente, for Niels Therkildsen, og hustru Mette Marie Christensdatter af Mollerup by, Linå sogn Gjern herred, 21 juli 1797.

535
Testamente, for Thomas Andersen, og hustru Marie Madsdatter af Hjørring. De har opnået så høj en alder, at de dagligen må forestille sig at døden må være for hånden. Nævner Hans Ollesen Post i Hjørring, som er søstersøn af Maren Madsdatter, der har været opfødt hos dem fra barndommen af, og altid har vist dem godhed ,hvilket de heller ikke tvivler på at han fremover vil vise dem, så de har besluttet, at han efter den længstlevendes død, alene skal arve dem. 28 juli 1797.

536
Testamente, for Søren Andersen, og hustru Sidsel Hansdatter af Viborg, oprettet 19 november 1792. 28 juli 1797.

537
Testamente, for Adam Nielsen, og hustru Anne Jensdatter, gårdmand boende i Gødvad sogn og by, Hids herred Århus stift. 28 juli 1797.

538
Testamente, for Peder Andreasen, og hustru Maren Sørensdatter af Sønder Nebel by i Skads herred Ribe amt, Skriver bl a, at  gennem en rad af 35 år, har været velsignet med 4 børn, men alle er de uden livsarvinger døde. Nu at blive velsignet med flere, derom er intet håb, hvorfor de har besluttet at oprette dette testamente. 28 juli 1797.

539
Testamente, for Jens Madsen Trevad, og hustru Kirsten Tuesdatter i Nøvling sogn, Hammerum herred, Ribe stift. 28 juli 1797.

540
Testamente, for degnen Frantz Diderich Koch, og hustru Marie Christensdatter Elsøe, i Lyngå under Skanderborg amt, de har aldrig arvet fra forældre eller slægtninge, og da hun efter 3 a 4 måneders svaghed kan forvente, at hendes døds tid nærmer sig, så har hun formået sin mand til at indkalde 2 naboer, nemlig gårdmand Peder Jensen Schytte, og husmand Jens Sørensen, skrædder, og i deres overværelse at forfatte og optegne testamente, hvoraf fremgår, at den efterlevende skal beholde boet uskiftet. 28 juli 1797.

Augustus:

557
Facultotem testandi for Mette Cathrine Jespersen, afg Bertel Langballe Clementins efterleverske.

C7mus G a v at eftersom Mette Cathrine Jespersen, afg Bertel Langballe Clementins efterleverske af Marsvinlund i Viborg amt, for os allerunderdanigst har anholdt om, at vi allernådigst ville forunde hende facultotem testandi, da have vi allernådigst bevilget og tilladt, at hun over hendes boeslod med codicil eller anden deslige forskrivelses måde, hvorved hendes vilje klarligen kan ses etc.4 august 1797.

538
Testamente, for Jochum Hansen, og hustru Maren Andersdatter af Daler sogn og by på godset Schackenborg, Ribe stift. De blev for en del åringer siden besiddere af et lidet jordløst hus i Daler, bestående af 5 fag for 40 rdr. 4 august 1797.

559
Testamente, for Lauritz Christensen Thorsen, og hustru Kirsten Sørensdatter af Ålborg. 4 august 1797.

560
Testamente, for Niels Andersen, og hustru Karen Olufsdatter af Nørre Sundby under Ålborg stift. 4 august 1797.

561
Testamente, for Anders Nielsen Toerdahl, og hustru Kirstine Hansdatter, fæstemøller folk af Rodskov mølle, Rosenholms gods. 4 august 1797.

562
Testamente, for Michel Michelsen Utrop, og hustru Anna Kirstine Hansdatter af Ballum by i Riberhus amt,  4 august 1797.

563
Testamente, for afgangne kammerherre Jørgen Friderich Tileman Schenck af Horsens, oprettet 17 november 1797, angivelser af hvor han skal begraves, hvad der efter hans død skal gives til forskelligt, bl a. 100 rd til byens fattige, der skal ingen tale holdes over ham, bliver han ikke begravet der, lægges alligevel en sten over hans salig fader, med årstaller når den er blevet lagt, 2000 kr giver han til spindeskolen, således at renten af de 1000 straks kommer skolen til gavn, medens renten af de 1000 rdr med 40 rdr årlig, gives til hans fætter Henrich Ernst Grosman eller hans kone så længe de lever, efter deres død tilfalder det spindeskolen. Længere beskrivelse af hvad han forskellige ellers skal have, bl a nævnes kammerjunker Hauch med flere. Igen fætteren Christian Friderich Grosman og dennes søn Friderich Christian Grosman som er født i 1764 i Vedel ved ?, fætter Ernst Grosman, eller hvis han er død, kusinen hans kone, som har så megen omhus for  hans tante o s v. 4 august 1797.

579
Testamente, for bønderfolkene Peder Nielsen, og hustru Maren Jensdatter husfæstere i Ejstrup by, Brøndum sogn i Ålborg amt. 11 august 1797.

580
Testamente, for Laurs Nielsen, og hustru Anna Wogensdatter af Fræer sogn og by, har været gift i næsten 9 år. 11 august 1797.

581
Testamente, for Peder Hansen, og hustru Anne Nielsdatter, fattige bønderfolk af Lading sogn, Skanderborg amt. 11 august 1797.

582
Testamente, for Lars Jensen Urbrand og hustru Johanne Jensdatter, bønderfolk af Visby sogn og by under Thisted amt

583
Testamente, for sognedegn for Hørdum og Skyum menigheder Simon Westergård og hustru, Maria Damsgård, af Hørdum i Thisted amt, oprettet den 4 juli 1791. 11 august 1797.

584
Testamente, for afgangne Johan Pedersen Bloch, fæstebonde under Kalbygårds gods i Skanderborg amt. Som arvinger hans stedsøn Jens Jensen, kromand i Ry, hans datter Anna Jensdatter, vil han have forundt forlods af boet, næst efter gårdens brøstfældighed, besætning og inventarium, den i den øverste stue stående dragkiste mahlet i syn? af indlagt arbeide, og den store røde kiste med blå mahlet beslag, alt i øvrigt hans bohave og ejendele sølvtøj, kobber messing o s v, der alt skulle tilhøre stedsønnen Jens Jensen, kromand i Ry og testators svoger Anders Rasmussen, som er  i ægteskab med hans søster Christiane Pedersdatter, boende i Emborg kloster, deres 3 børn, som er en søn Peter Andersen, en datter Anne Marie og en ditto Gunde Andersdatter, efter at den gæld han er bortskyldig er fradraget. Nævner også at hans pige Helle Laursdatter, som i en del år har været i huset og gået ham til hånde i hans svagelighed, skal også have en liden erkendelighed, så hun efter hans død, så længe hun lever i ugift stand årlig, skal nyde af stedsønnen rente af en capital 125 rdr som er 5 rdr, og af svogeren en lige capitals rente. Tjenestekarlen Niels Jespersen, som har løn til gode for nogle år som er 100 rdr, hvilke stedsønnen eller svogeren bliver pligtig til at betale. Nævner fæstebrev af 19 april 1786. 11 august 1797.

585
Testamente, for Ole Pedersen, og hustru Anne Pedersdatter af Todbøl i Lodbjerg sogn. Thisted amt. 11 august 1797.

586
Testamente, for Margarethe Tønnesdatter af Ålborg. Ønsker at hendes bo efter hendes død skal overdrages til brodersønnen Cornelius Andersen, frimester skomager i Ålborg, udi i hvis hus hun opholder sig. 11 august 1797.

587
Testamente, for Mogens Andersen, og hustru Anna Laursdatter, boende i et selvejersted i Vorning by, Sønder Lyng herred, Viborg amt.
11 august 1797.

599
Testamente, for afg sognedegn for Hellevad, Hellum og Ørum menigheder i Ålborg stift, Niels Thorum, oprettet 13 marts 1792, fremgår her af, at de fattige i Mogel Thorum sogn i Salling, skal have 50 rdr, do Lising? sogn i Hardsyssel 50 rdr, de fattige på Thyholm 100 rdr, af sidste skal Michel Skytte eller kone og børn, have 10 rdr. Sødskendebarnet Søren Jensen i Selde i Salling, fordi han på 12 års tid har haft degnens salig moder i sit hus, og i samme tid været meget god ved hende, gives hans gangklæder, ulden og linnet, støvler, sko, spænder, kufferten, stokken, bøgerne og hans sølvur, samt i penge 50 rdr. Mere om hvis han er død. 18 august 1797.

600
Testamente, for Poul Nielsen Dam, og hustru Ane Poulsdatter, fæstegårdfolk på hr Ole Nielsens gods i Erslev sogn på Mors, under Thisted amt. 18 august 1797.

606
Testamente, for Anders Nielsen Slot, og hustru Volborg Knudsdatter af Flovlev by i Hvidbjerg sogn under Thisted amt. 18 august 1797.

602
Testamente, for Niels Pedersen, og hustru Mette Pedersdatter, selvejere af et sted i He sogn i Ringkøbing amt, hartkorn lidt over 1 1/2 tønde, hvorpå de skylder hele købesummen 220 rdr. 18 august 1797.

603
Testamente, for Christen Andersen, og hustru Margretha Andersdatter af Dragstrup øde møllehus på Mors, i Thisted amt. 18 august 1797

604
Testamente, for Niels Jensen, og hustru Maren Olesdatter af Harrestruplund, Daubjerg sogn, oprettet den 6 januar 1780, 18 august 1797.

617
Testamente, for Christence Laubjerg, afgangne hr sognepræst til Bredsten menigheder  Andreas Breinchmans efterleverske, oprettet den 10 november 1795. Hun har ingen livsarvinger, og hendes kære søster Sophie Hedevig Lauberg, der vil blive hos hende i hendes skrøbelighed, må hun når testator ved døden afgår, beholde alt det lidet hun efterlader sig. Nævner også en afdød broder Hans Friderich Laubergs 4 døtre, når søsteren der selv intet ejer, ved døden afgår skal disse arve hendes efterladte bo, thi den anden broder Hans Severin Lauberg kan ikke behøve den ringe del som ham kunne tilfalde. 25 august 1797..

618
Testamente, for Mogens Rosenkrantz Grønbæk, og hustru Elisabeth Hylleborg Gyberg, selvejer gårdbeboere i Røgen by, Skanderborg amt. 25 august 1797.

619
Testamente, for Jens Andersen, og hustru Anne Hansdatter af Livø i Slet herred. 25 august 1797.

620 side 427b
Testamente, for Mads Knudsen, og hustru Karen Pedersdatter af Rostved by, Thorsager sogn, Calø amt. 25 august 1797.

621
Testamente, for Jacob Staff af Lemvig, arving hans steddatter Maren Olsen, som efter moderens død hidtil har stået ham kær i hans huslige forfatning. Nævner også en broder, Lars Staffs søn navnlig Abraham, som han har antaget sig og sat til gørtler håndværk, hvis steddatteren forlader hans hus før hans død, ophører dette testamente. 25 august 1797.

622 - side 431b
Testamente, for Niels Jørgensen Fritz for tiden på ophold hos broderen i Haslund ved Randers . 25 august 1797.

622 - Side 431b
Testamente, for Niels Jørgensen Fritz, Randers, for tiden på ophold .ved sin broder i Haslund, der må dø som en gammel ungkarl uden livsarvinger, derfor som arvinger 1) Broder Anders Jørgensens søn Fritz i København 300 rdr. 2) Broder Peder Jørgensens datter, gift med Søren Kieldsen i Haslund 300 rdr. 3) Jørgen Mogensen, min brodersøn i Tebbestrup 100 rdr. 4) Begge hans søstre Maren som er enke, og Anne Marie i København 150 rdr. 5) Hans broder Peder Jørgensens kone Karen, i Haslund 50 rdr er 900 rdr. skulle nu noget blive tilovers, skal Søren Kieldsen som executor, beholde dette for sin ulejlighed. 25 august 1797.

September:

634
Testamente gratis, for Jens Madsen og hustru Maren Iversdatter, af Bølling sogn under Ringkøbing amt, selvejere af 1) den ager og hedejord med 2 1/2 dages slet i Brakiær i følge skøde af 21 juli 1795, i alt hartkorn 4 skp 3 fc 1/2 alb. 2) Halmose efter skøde af 14 oktober 1796 hartkorn 1 fc 1/2 alb. 3) Stenvad eng 1? dages slet efter skøde af 8 februar 1797, hartkorn 4 skp 4/5 alb. 4) 2 stykker i Halsmose, hvoraf det ene stykke er mit steds hartkorn tilhørende, har skøde af 3 februar 1797, hvilket hartkorn i alt udgør 1 tdr 1 skp 1 4/5 album. Arving hans hustrues broderdatter Karen Mortensdatter, og hendes arvinger, og i betragtning af at hun har tjent dem i mange år uden løn, og bliver hos dem, skal hun ved stedets modtagelse, kun betale 10 rdr som deles mellem begges arvinger. 1september 1797.

635
Testamente for Niels Jensen, og hustru Dorthe Hansdatter af Besser sogn på grevskabet Samsøe.1september 1797.

636
Testamente, for Hans Peter Schultz og hustru Kirsten Jacobsdatter,  beboer et lidet selvejersted i Vinding by, Skanderborg amt.1 september 1797.

637
Testamente, for Jens Sørensen, og hustru Anne Christensdatter af Holmene i Elling sogn på Ellinggårds gods, oprettet 6 august 1796.1 september 1797.

638
Testamente, for Jens Mortensen, og hustru Kirsten Madsdatter af Uttrup i Nørre Tranders sogn, under Ålborghus amt. 1september 1797.

639
Testamente, for Hans Christensen Todbjerg, og hustru Anna Christensdatter af Hals sogn under Ålborg amt, 1 september 1797.

640
Testamente, for Degn Rasmus Poulsen, og hustru Sara Pedersdatter Bedsted, af Riis by, Ovsted sogn Skanderborg amt, været gift i 16 år, han er nu 70 år og hun er 60 år.1 september 1797.

641
Testamente, for Søren Friderichsen, og hustru Maren Rasmusdatter af bondestand i Dejret by, Tved sogn, Randers amt.
1september 1797.

642
Testamente for Oluf Hvidberg Svejstrup, fuldmægtig ved den kongelige amtstue i Ålborg og hustru Mariane Jensen af Ålborg. 1 september 1797.

643
Testamente, for Karen Outzensdatter af Seem, under grevskabet Schackenborg, ingen livsarvinger, boet skal deles mellem hendes broder, hr birkedommer Niels Outzen i Ribe og hendes søster Anna Beirs Pederskone i Seem. Signerer med påholden pen. 1 september 1797.

644
Testamente, for Niels Christensen Svalgård, og hustru Maren Christensdatter Wangsgård af Villerslev sogn, Thisted amt, oprettet 10 december 1796. 1 september 1797.

645
Testamente, for Peder Larsen Holm, og hustru Kirsten Jensdatter Holms af Rømø under Ribe amt.1september 1797.

646
Testamente, for Jens Jensen og hustru Kirsten Sørensdatter af Rodskov by i Hornslet sogn, han er 58 og hun er 60 år gammel.1september 1797.

647
Testamente, for Christen Roesen af Randbøl under Vejle amt, han har i en del år opholdt sig hos sin søstersøn Jens Terp i Randbøl, hvor han også, om Gud vil, agter at ende sine dage, har altid været i enlig stand uden livsarvinger, som lever af renten af sin capital der nu udgør 1200 rdr, hvoraf han giver til søsteren Mette Nielsdatter, gift med Hans Pedersen i Lihme 350 rdr, dog så capitalen bliver conserveret og først efter deres død udbetales til deres arvinger. Dernæst til søstersønnen Niels Sørensen Terp i Nyborg baraqver Starup sogn eller hans arvinger 100 rdr, fremdeles til søsterdatter Anna Ingeborg Sørensdatter Terp, gift med Peder Poulsen i Bølling, Egtved sogn 100 rdr, videre til søstersøn Poul Sørensen Terp, opholdende sig ved sin broder Jens Terp i Randbøl 100 rdr, resten af capitalen til søstersønnen bemelte Jens Terp i Randbøl, hos hvem han opholder sig, og tænker at blive, der til sin død imod at han sørger for ham.1september 1797.

658
Testamente, for Mads Madsen, og hustru Maren Andreasdatter (i teksten: Maren Andersdatter], smed i Hals sogn og by, under Ålborg amt.8 september 1797.

659
Testamente, for Kirsten Pedersdatter, afgangne Niels Poulsens efterleverske af Sundby på Mors, oprettet 15 april 1793, hun har udbetalt 10 rdr til hendes mands arvinger, hvorefter hun har fuld ret til øvrig del af boet, der bl a består af et gadehus, og efter hendes død skal søsteren Maren Pedersdatter, som er gift med Salmand Larsen i Schueldborg [Skjoldborg] strax eje, nyde og antage de 2/3 af det efterladte bo, og ligeledes skal hendes salig mands 2de ugifte søstre Kirsten Poulsdatter og Maren Poulsdatter, boende i Sundby nyde og beholde den øvrige 1/3 del.8 september 1797.

660
Testamente, for skoleholder Søren Olsen Bloch, og hustru Anna Poulsdatter af Ejdrup sogn i Viborg stift, de har været gift i 20 år, men ingen livsarvinger. 8 september 1797.

671
Testamente, for Torsten Sylvester Haaven, og hustru Karen Hansdatter Hiorth af Ålborg, de har ingen børn sammen, men han har af første ægteskab en endnu umyndig søn. Den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo. Skulle hun først afgå ved døden, skal manden beholde boet, imod at betale til den hos hende værende søsterdatter, Else Cathrine Nielsdatter Guldbech 100 rdr, der dog kun skal udbetales, hvis han indgår i nyt ægteskab. Skulle han derimod først afgå ved døden, skal hun blive hensiddende i uskiftet bo, efter hendes som længstlevendes død, skal mandens søn af første ægteskab Adolph Torstensen Haaven, der nu er 13 år, som stedse har været som hendes eget barn, være hendes eneste arving, og således tilhøre deres ganske efterladende fælles bo, alene at der af den del, der er hendes ejende halve del, forlods udbetales til hendes søsterdatter Else Cathrine Nielsdatter Guldbech, såfremt hun lever 100 rdr. Skulle sønnen være død før Karen Hansdatters død, deles boet mellem deres arvinger, dog skal nævnte 100 rdr også betales som angivet. 15 september 1797.

672
Testamente, for Jacob Andersen af Nørbygård, Lem sogn i Ribe stift, uden ægteskab og uden livsarvinger, hvorefter arving er broder Jens Andersen, som opholder sig hos ham. 15 september 1797.

690
Dispositions confirmation, for Mads Jensen Rahbech og hustru,.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den af Mads Jensen Rahbech og hans hustru Maren Widstedsdatter af Allergård i Borris sogn, Hammerum herred, den 18 april d a oprettede, og herhos in originali vedhæftede disposition, hvoraf i danske cancelli er indleveret en genpart. Oprettet med deres børns samtykke, hvorefter de må leve i uskiftet bo så længe de lever, sønnerne
1) Jens Rahbech, 33 år gammel, gift og boende på Dalagergård her i sognet.
2) Widsted Rahbech, 28 år, gift og boende i Høgild i Rind sogn.
3) Mads Rahbech, 23 år, med antagen kurator, selvejer hr Mads Thygesen af Skjern præstegård.
4) Christen Rahbech, 20 år med kurator hr Krarup af Roms? Præstegård.

Videre forfattet en specification over deres ejendomme, [sag over flere sider] der viser ejendomme for 2500 rdr og rede penge 1725 rdr, hvorledes arven skal deles o s v. 22 september 1797.

695
Testamente, for Hans Severin Kleis, og hustru Anna Kirstine Hielm af Kolding. 22 september 1797.

692
Testamente, for Søren Pedersen, og hustru Ide Birgithe Seier af Vesterdam  i Thyregod sogn. 22 september 1797.

702
Testamente, for Jens Nielsen, og hustru Appelone Madsdatter af Bystrup i Gedsted sogn, Viborg stift.29 september 1797.

703
Testamente, for Christen Nielsen, og hustru Maren Christensdatter af Stadil sogn, under Ringkøbing amt. 29 september 1797.

Octobris:

718
Testamente, for Peder Christensen Skriver og hustru Mette Christensdatter af Årup by i Snedsted sogn. 6 oktober 1797.

719
Testamente, for Ole Christensen, og hustru Maren Thomasdatter af Bjerregrav, i Sønderlyng herred, Dronningborg amt. 6 oktober 1797.

720
Testamente, for Hans Christensen, og hustru Bodil Maria Larsdatter af Grumstrup by, Vedslet sogn, Skanderborg amt. 6 oktober 1797.

721
Testamente, for Jens Pedersen, snedker, og hustru Margrethe Andersdatter af Randers, oprettet 28 marts 1792. 6 oktober 1792.

722
Testamente, for Holger Nielsen af Kolding. Han er 34 år gammel og er i ugift stand, er født i Svendborg på Fyn, nu syg og meget sengeliggende af en tærende sygdom, og daglig forestiller sig, at hans dødstime og afsked her fra denne verden at være for hånden, derfor testamente. Arvinger
1) helsøster Thrine Marie Nielsdatter, gift i Klakring by, Bjerre herred, skal have i rede midler 150 rdr, og halvdelen af hans klæder. Desforuden hendes samtlige børn i rede midler 250 rdr, som skal hensættes i vedkommende overformynderi, og de deraf faldende renter skal blive stående med halvdelen, indtil børnenes myndige alder, hvorefter alt tilfalder de da i live værende  børn til deling.
2) Hans helbroder Niels Knudsen i Vejle skal i rede midler have 150 rdr og halvdelen af hans klæder, og hans samtlige børn skal have i rede midler 150 rdr, på samme måde som i første post er meldt.
3) Hans farbroder? Rasmus Nielsens enke, opholdende sig på Strårup under Haderslevhus amt, ved navn Johanne, skal have i rede midler 20 rdr, og hendes datter Anna Magdalene Rasmusdatter i rede midler 20 rdr.
4) Farbroder Henrich Nielsens børn på bemelte Strårup, skal have i rede midler 200 rdr.
5) Hvad som af hans ejende efter foranførte er fradraget, bliver tilovers er til begravelses omkostningerne, som farbroderen Henrich Nielsen, hos hvem han er i resten af sin levetid agter at opholde sig, skal besørge. Mere om hvorledes der ellers skal forholdes efter hans død. 
6 oktober 1797.

723
Testamente, for Barbara Johanne Alsing af Nibe. Hun opholder sig hos broderen Marcus Alsing, borger og handelsmand i Nibe, der indsættes til eneste arving. Efter hendes død, skal der forlods af boet udbetales 100 rdr til byens fattige. Han skal desuden udbetale til sin yngre broder Christian Alsing 100 rdr, til hendes søstersøn Marcus Jensen 100 rdr, til hendes søsterdatter Elisabeth Sophie Jensen 100 rdr, under hendes broders Marcus Jensens værgemål, skal pengene udsættes på rente, nærmere angivet, hvorledes de ellers skal udbetales. Når nævnte poster er opfyldt, indsættes hendes brodersøn Johan Marcus Alsing som hendes eneste arving.  6 oktober 1797.

724
Testamente, for afgangne prorietair Ole Jørgen Billenschou, af Linderumgård under Hjørring amt. Bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes, hvis han skulle dø før hustruen Anne Hedevig født Høyer, da de er uden livsarvinger, skal hun være hans eneste arving.
10 oktober 1797.

737
Testamente, for Michel Sørensen, og hustru Dorthe Olesdatter, fæstere af Dueholms gods mølle, ved Nykøbing på Morsø, under Thisted amt. 13 oktober 1797.

737
Testamente, for afgangne Søren Poulsen, og hustru Anne Jensdatter af Vitved by i Skanderborg amt, oprettet den 25 juli 1789.
13 oktober 1797.

739
Testamente, for Mads Nielsen, og hustru Maren Sørensdatter af Lunde i Riberhus amt. Bor på en gård i Lunde by Randerup under Trøjborg gods, og Riberhus amt. Hvis han først afgår ved døden, testamenterer han 2000 mk lybsk dansk courant mynt til hans 3 sødskende eller deres arvinger, nemlig til hans salig broder Jens Nielsens børn her i Lunde 600 mk lybsk. Til hans søster Kirstine Nielsdatter i Nørbye i Visby sogn eller arvinger 600 mk lybsk, og til han søster Gye Nielsdatter i Brede sogn eller hendes arvinger 800 mk lybsk. Summen udbetales ikke før hans kones død, af hendes arvinger, eller når hun skulle indlade sig i nyt ægteskab, eller når hun formedelst alderdom, skulle afhænde, eller overlade gården til en anden, med alt øvrigt tilhørende. Derimod hvis hun først skulle afgå ved døden, udbetaler mandens arvinger straks efter hans død, den summa 2000 mk lybsk danske courant, til hendes slægtninge og arvinger på efterskrevne måde:
1) Til hendes broder Hans Sørensen 200 mk lybsk.
2) Til hendes broder Søren Sørensen i Heltby, Øs sogn 50 mk.
3) Til broder Peder Sørensen 50 mk.
4) Til søster Ellen Sørensdatter 50 mk.
5) Til søster Anne Marie Sørensdatter eller børn 50 mk.
6) Til hendes kære moder 50 mk.
7) Til den salige søster Johanne Sørensdatters børn således a) Mette Marie Tøgersdatter 200 mk. b) Anne Tøgersdatter 200 mk. c) Kirsten Tøgersdatter 200 mk. d) Hanne Marie Tøgersdatter, som i deres alderdom går dem til hånde, 950 mk, udgør i alt 2000 mk.
Hvilke penge strax ved hendes mands død, og når han i levende live sælger, eller overdrager gården og alt dens tilbehør til en anden, at udbetales på ovenstående måde. 13 oktober 1797.

740
Testamente, for Lars Nielsen Bory, og hustru Johanne Josephsdatter af Trans sogn under Ribe stift, oprettet 29 december forrige år.
13 oktober 1797.

741
Ægtepagts confirmation, for Peder Wilsbech og forlovede.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den imellem Peder Wilsbech, og hans forlovede Anne Christophersdatter af Søholm i Jelstrup sogn, da ville vi samme, i alle dens ord og clausuler etc, confirmere o s v. Lyder bl a således: Jeg justitzråd Ulrich Wilsbech til Sejlstrup, Holmstrupgård og Rønnovsholm, ægtepagt for min søn Peder Wilsbech, nu påboende gården Søholm i Jelstrup sogn, og hans kiereste Anne Christophersdatter af Rubjerg sogn, med hvilken han nu træder i ægteskab. [over 10 sider].13 oktober 1797.

742
Dispositions confirmation, for afgangne Christian Lehman Poulsen, selvejerbonde af Munchgård under grevskabet Schackenborg, da ville vi samme i alle dens ord og puncter confirmere etc. Bestemmer bl a, at hans selvejer ejendom Munchgård i Seem sogn, der er ham overladt af hans excellence Hans greve af Schackenborg under 5 maj 1784, ikke skal sælges efter hans død, men bortforpagtes ved offentlig auction, således forpagtningen kan udløbe til majdag, efter at hans datter Mette Catharine har fyldt sit 18de år, derefter mere om vilkårene. Nævner som formynder for sønnen Povel, hans kære svoger Ebbe Holdensen og for datteren hans svigerfader Holden Ebbesen, der besørger børnenes opdragelse. Hans afgangne hustru Catharina Holdens. 13 oktober 1797.

761
Testamente, for Bodil Christensdatter af Nørholm by i Døstrup sogn. Skønt hendes forældre afgik ved døden i hendes barndom, den ene efter den anden, har hun af sine stedforældre Peder Jørgensen og hustru Mette Nielsdatter i Nørholm på Trøjborg gods i Døstrup sogn, ikke nydt god opdragelse, således hendes formynder og øvrigheden har ladet hende blive hos dem, indtil denne stund, hun har altid følt sig som deres eget barn, men da hun nu er blevet svagelig, og det er ud til at hendes tid nu ikke er lang, skal de arve hende. 20 oktober 1797.

762
Testamente, for Hans Laurentius Martine Kruse og hustru Else Hansdatter Bech af Århus. De har ikke og kan ikke vente livsarvinger i dette deres andet ægteskab, hun har heller ikke børn i sit første ægteskab med Christen Schårup, som boede og døde her i Århus. Hvis hun først afgår ved døden, testamenterer hun sin del af efterladte bo til hendes mand, imod at han betaler til hendes, og hendes første mands arvinger, som hun herefter nævner 2000 rdr. Hvoraf til a) brodersønnen Hans Hansen Bech, smedesvend 800 rdr, b) til helsøster Margrete Hansdatter Fejøe, gift med en handskemager i Maribo 400 rdr, c) til helsøster Anna Hansdatter Fejøe, gift i Lolland, med Lars Larsen i Hillested vejrmølle 400 rdr. d) til hendes første salig mand Christen Schårups, søstersøn Jens Andersen Schårup, som i deres hus er opdragen 400 rdr. Skulle nogle af disse være døde før hende, og de efterlader sig børn skal disse arve i stedet. Med hans børns samtykke er det bestemt, at hvis Hans Laurentius Martine Kruse skulle afgå først ved døden, skal hun blive hensiddende i uskiftet bo, så længe hun ikke indgår i ny ægteskab, og når hun ved døden afgår, skal deres fælles bo deles efter loven mellem forbenævnte arvinger, men Jens Andersen Schårup som da ingen arving er, skal dog nyde de ham tillagte 400 rdr. Til sikkerhed for disse 2000 rdr, må være deres 2 iboende gårde, beliggende her i Århus bag Klosteret imellem Christian Faurschou og købmand Jens Bech samt et gårds avling på Århus mark, Jacob Rømer kaldet. 20 oktober 1797.

780
Testamente, for Lauritz Poulsen, og hustru Johanne Nielsdatter af Hellevad sogn under Hjørring amt. Som hovedarving hans søstersøn, velagte Poul Christensen Hierksgård, boende i Allerup i Hellevad sogn på nærmere angiven vilkår, bl a at han med hustru og børn, så snart testamentet er konfirmeret af kongen og han med husbondens hr Qvist til Clausholm, er forenet om billig indfæstning, strax tiltræder deres gård. Desuden betaler deres gæld, samt efter begge deres død, betaler til Lars Poulsens slægtninge 10 rdr. Han skal til hendes slægtninge udlevere hendes kiste med de klæder der forefindes etc. 27 oktober 1797.

781
Testamente, for Peder Pedersen, og hustru Mette Nielsdatter af Petersborg i Højen sogn, Koldinghus amt, de har været gift i 15 år uden livsarvinger. 27 oktober 1797.

782
Testamente, for Niels Nielsen, og hustru Maren Cathrine Justesdatter, bønderfolk på et lidet sted halve Blousgård kaldet i Hjardemål sogn, Thisted amt. 27 oktober 1797.

783
Testamente, for Jens Rasmussen, og hustru Karen Jørgensdatter, gårdfæstere af Neder Randlev under Rodstenseje gods. 27oktober 1797.

784
Arve forenings confirmation, gratis, for degn Jacob Wolters og svigerfader hr Jens Erreboe Viborg.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven begieret, vores allernådigste confirmation på den af Jens Erreboe Viborg, forrige sognedegn for Munkebo menighed i Fyn, med hans svigersøn Jacob Wolters, sognedegn for Lejrskov og Jordrup menigheder i Ribe stift, der er gift med hans eneste datter af Ellen Kirstine Viborg, som for længst har fået udbetalt den arve capital, som hende først efter sin mormors frue krigsrådinde Møller, og siden efter afdøde morfader krigsråd Møller på Krumstrup, arveligen kunne tilfalde, samt ligeledes er udleveret in natura den godvillige gave, som hende ved sluttet skifte af 11 maj 1773 efter hendes afgangne moder Anne Kirstine Viborg fød Møller, er blevet hende tilstået, imod forskud meddelt afkalds qvittering, den første fra hans kones første mand, afgangne hr Biering, dateret Mandø 11 december 1786, og de 2 sidste af mig som hendes nuværende mand, af 11 december 1792 og 13 december 1795.Såfremt Jens Erreboe Viborg sig ingen livsarvinger efterlader, ville vi denne forening confirmere i alle dens ord og puncter etc. [Over 8 sider]
31 oktober 1797.

November:

795
Testamente, for Jens Sørensen, og hustru Karen Christensdatter, husfæstere af Torup by, Lyngby sogn, Hellum herred, i Ålborg amt.
3 november 1797.

796
Testamente, for Mogens Rasmussen Todbjerg, og hustru Bodil Marie Mathiasdatter af Århus. 3 november 1797.

797
Testamente, for Søren Knudsen, og hustru Inger Hansdatter af Harte sogn og by i Koldinghus amt. De er begge næsten 70 år gamle 3 november 1797.

798
Dispositions confirmation gratis, for Ellen Larsdatter afgangne Mads Borks efterleverske, af Holstebro. Hun er enke efter købmand Mads Bork i Holstebro, der har vel i ægteskabet været børn, men de er alle forlængst døde, så hun der nu er 73 år, til sin største bedrøvelse har ingen børn eller livsarvinger. Hun testamenterer 1000 rdr til byens fattige, der skal sættes i fast ejendom, således at capital og rente kan stå sikker og tryg, og af samme capital skal 10 mest trængende, husarme, skrøbelige og sande fattige, der er født her i byen, til hvert års juni måneds udgang, deraf årlig nyde renten. Nævner også en helbroder, salig Thomas Christian Bering. Tjenestepigen Johanne Jensdatter, der har tient hende tro og flittig i 10 år, skal hvis hun bliver hos hende til hun dør, på samme måde gives hun50 rdr, ligesom de sengeklæder hun ligger på skal være hende forærede, som universal arving apoteker Faber. 3 november 1797.

811
Testamente, for Rasmus Jensen Linå i Århus stift, han er aldrende og uden ægteskab, efter hans død skal alt efterladte tilfalde hans kiere søster Kirsten Jensdatter Linå, enke efter afgangne købmand Niels Knudsen Bech i Århus, uden nogen tiltale eller pretentioner af andre sødskende eller deres arvinger, alene at hun foruden, at betale hans gæld betaler til hans afdøde broder mynsterskriver Jens Linås 3de sønner navnlig Mouritz Møge? Linå, Christian Nobel Linå og Jens Linå, hver 200 rdr, som udbetales inden år og dag efter hans død, skulle nogen af dem være umyndige når arven falder, indbetales beløbet i over formynderiet i Århus. Skulle søsteren Kirstine Jensdatter Linå være død, træder i hendes sted de nulevende 4 børn, nemlig a) hr Ole Nielsen Bech, sognepræst for Urlev og Stenderup menigheder i Århus stift. b) købmand Jens Nielsen Bech i Århus. c) Anne Johanne Olesdatter, i ægteskab med kiøbmand Rasmus Holbeck i Århus og d) Nicoline Nielsdatter Bech, i ægteskab med Jacob Sidenius, sognepræst for Øster Ulslev og Godsted menigheder i Lolland, som efter at udbetaling af nævnte 600 rdr til brodersønner, deler øvrige efterladenskaber imellem sig. 10 november 1797.

812
Testamente, for Rasmus Jørgensen, og hustru  Hanna Andersdatter, beboer et lidet jordløst hus i Højer sogn under grevskabet Schackenborg. 10 november 1797.

820 - side 607.
Testamente for Kirsten, afgangne Niels Larsen Søgårds efterleverske af Øster Hørdum i Thy i Ålborg stift. Skriver hun er en gammel og skrøbelig enke, der ved testamente mellem hende og hendes salig mand 11 april 1785, hvorefter hun måtte hensidde i uskiftet bo, hun behøver nu daglig hjælp, som hendes søster Maren Jensdatter som er ung og frisk, gør for hende, og derfor skal hun ene og alene arve alle hendes efterladenskaber. 17 november 1797.

821
Testamente, for Søren Sørensen Råballe og hustru Maren Sørensdatter, fæstegårdmand af Lemmer by i Lime sogn  i Randers amt.
17 november 1797.

829
Testamente, for Rasmus Jensen og hustru Anna Sørensdatter af Grund by i Fausing sogn, Sønder Hald herred, Århus stift.   24 november 1797.

830
Testamente, for Hans Rasmussen Laboe, og hustru Dorthe Povelsdatter af Østerby, under grevskabet på Samsø. 24 november 1797.

831
Testamente, for Hans Høy, og hustru Mette Marie Brundt af Horsens, oprettet 17 november 1794. 24 november 1797.

832
Testamente, for Christen Sørensen, gårdfæster i Kardyb, og hustru Maren Mortensdatter af Kobberup sogn i Viborg amt. 24 november 1797.

833
Testamente, for Peder Jørgensen, og hustru Else Bertelsdatter af Hov Vinkel i Hove sogn under Ribe stift. 24 november 1797.

834
Testamente, for Christen Christensen Plougmand, og hustru Kirstine Pedersdatter af Hvidbjerg sogn, Thisted amt oprettet 23 december 1796. Begge ringe fæstefolk af Janderup gods, boende udi Madsted, Hvidbjerg sogn. Hun er 60 år gammel. 24 november 1797.

835
Testamente, for Michel Michelsen Schårup, og hustru Karen Christensdatter af Thåsted hede [Thorsted] i Thisted amt. 27 november 1797.

836
Testamente, for Vilhelm Jensen Lyngby, og hustru Anne Sophie Bendixdatter af Århus. 24 november 1797.

837
Testamente, for David Becker af Viborg. I teksten: borger og forhen gartner i Ålborg, hans hustru Anna Benedicte Mortensdatter, ingen livsarvinger, testamente oprettet 6 august 1794, hvori bestemtes hvem deres efterladenskaber skulle tilfalde, hans broder Friderich Becher i Viborg og broder Christian Frederich Becher i Ålborg, thi hans kones søster Johanne Marie Mortensdatter blev blot tiltænkt noget årlig til ophold, då hun på den tid testamentet blev oprettet behøvede det, så da hans brodersøn Christian Friderich Becher ved sit forhold mod ham, har tabt hans kærlighed, da han ikke med kærlig anstændighed har omgået ham, eller fulgt hans velmente råd, og Johanne Marie Mortensdatter nu befindes sig i så god forfatning, at hun kan leve uden nogen bistand, har han med den fulgte forvisning, at hans kone ville have handlet således, besluttet således og forandret sin forrige bestemmelse, at når han er afgået ved døden, skal 1) brodersønnen Christian Friderich Becher i Ålborg ganske og aldeles udelukkes fra arv. 2) Da Johanne Marie Mortensdatter, nu befinder sig i sådan tilstand, at hun kan leve enhver utrængt, udelukkes hun også for at nyde noget efter hans død. 3) Da hans broder Frederich Becher i Viborg er meget tåbelig, skønt yngre end han selv, men måske dør før han selv, skal det lidet han efterlader sig, konserveres for hans børn.
24 november 1797.

December:

855
Testamente, for Peder Thygesen Hald, og hustru Maren Pedersdatter af Ørum af Viborg. 1 december 1797.

857
Testamente, for afgangne Ide Sophie Lybecker af Hjørring, mundtlig oprettet som vedheftede tingsvidne fra Hjørring byting under 15 november 1797 udviser, hvor af i danske cancelli er indleveret en ligelydende kopi.

Hun skal nu ved døden være afgangen. 15 november 1797 blev en extraret sat i købmand Markes? hus, i følge en skrivelse fra hr justitsråd og amtmand Lybecker, for derefter at modtage de udi samme anførte og navngivne personers edelige forklaring, angående afgangne jomfru Ide Sophie Lybecker i Hjørrings sidste vilje. Hun er i løverdags aftes, ved døden afgået i en alder af 58 år, hvilket er deres velvished selv bekendt, da jeg som hendes meste og nærmeste pårørende her i egnen, straxen foranledigede forsegling af rettens middel i boet. Anmelderen [amtmand Lybecker] har aldrig begieret noget af hende for sig eller sine, men allerede for mange år, siden har hun ytret en fortrinlig kærlighed til dennes ældste datter Catharina Hedevig, som bar bemelte hans sødskendebarns, og min fælles fasters navn, og i de sidste 4 år, siden han kom her til byen at bo, og hun næsten daglig havde begges hans døtres omgang, blev hendes kærlighed til dem begge i lige grad etc. De 2 døtre Catharina Hedevig, og Anna Margrethe Lybecker skulle nyde og beholde alt hvad hun ejede og efterlod sig, som universal arvinger, dog med det forbehold, at der forlods skulle udbetales til hans 5 sønner som en liden kendelse, og bevis på hendes erindring 20 rdr. Hun har virkelig besluttet, at oprette en skriftlig disposition, men for kort tid siden blev hun på en gang, og pludseligen så  syg, at hun ikke kunne tale, og gav kun få livstegn fra sig. Ved åreladning, og nogle lægemidler, kom hun igen til at tale, men lå siden hjemsøgt af krampagtige tilfælde etc. Over flere sider sluttes der med, at hendes sidste vilje var således, at amtmand Lybeckers børn skulle være hendes eneste arvinger, og hendes efterladenskaber således at skulle stipuleres:
a) Amtmandens 5 sønner skulle hver nyde 20 rdr.
b) Den af amtmandens døtre som har Hedevig til navn, skulle der næst og uden nogen afkortning i det hende tilkommende, ene og alene have det guldur, som den afdøde da havde i sit eje.
c) Alt hvad den afdøde efterlod sig, skulle alt sammen tilhøre amtmandens døtre. Meget lang sag, hvori der også angives, at afdøde vel havde slægtninge i Holland, men disse vare rige, og behøver altså intet. 8 december 1797. [Se også 887].

858
Testamente, for Anna Lassen Jørgensen, afgangne stadsmægler Jens Lauridsen Thagårds efterleverske i Ålborg, oprettet 13 december 1783, hvoraf fremgår, at da fornævnte hendes mands søsterdatter, jomfru Johanne Marie Wulf, som i nogle år har været i hendes hus, og stedse har vist sig som en tro veninde, og hjulpet hende at bære de livets byrder, som fra alderdom og skrøbelighed ere uadskillelige, skal hun til en liden erkendelighed, forlods have 800 rdr, og derefter skal den øvrige del af boet deles i 2 dele, imellem hende og testators fætter, købmand Jørgen Mørch Kruse her i byen. 8 december 1797.

859
Testamente, for Søren Nielsen, af Tammestrup i Tolstrup sogn, Skanderborg amt. Han har i 16 år opholdt sig hos Niels Jensen Møller i Tammestrup i Tolstrup sogn, der er gift med hans søsterdatter Anne Jørgensdatter, da han er nu gammel og skrøbelig, og uden livsarvinger eller sødskende, så har han besluttet, at hans 2 søsterbørn, nemlig Hans Lillerup, borger og guldsmed i Horsens, og fornævnte Anne Jørgensdatter, gift med Niels Jensen Møller i Tammestrup, efter hans død skal beholde hans efterladenskab. 8 december 1797.

860
Fledførings contracts confirmation, for Elisabeth Ankersen afgangne Stausholms efterleverske, samt Lauritz Benner og hustru.

Contract imellem Elisabeth Ankersen, afgangne Stausholms enke af Ry i Århus stift, og Lauritz Benner samt hustru af Skanderborg, af 29 marts 1769. Hun skal siden ved døden være afgangen uden livsarvinger. Contracten lyder bl a således, så snart bemelte sr Benner, kommer i ægteskab med jomfru Elisabeth Stausholm, der har været hos mig fra sin barndom, begiver jeg mig med hende til Skanderborg, for hos hende, og mand sr Lauritz Benner, min øvrige livstid at nyde fri husværelse, og skiellig ophold til føde og klæder o s v, ligesom de efter hendes død, skal sørge for begravelsen, samt betale bevislig gæld, hvorimod sr Benner herved af hende, skænkes alt hvad hun er ejende, det være sig i penge, guld, sølv, kobber, messing, jernfang, sengeklæder eller andre klæder etc. 8 december 1797.

870
Testamente, for conferentzråd Barthold Hauch, bevilling at hans stervboe ved hans dødelige afgang, må fritages for at komme under skifte rettens behandling, og overlades hans testamentariske arvinger.

C7de Giøre alle witterlig: At eftersom wi under 24 juni 1791, allernådigst have confirmeret, et af os elskelig kammerherre Barthold Hauch, af vor kiøbstad, Skive udi vort land Nørre Jylland oprettet testamente, med den clausul, at hans boe skulle tages under skifte behandling, og ei udleveres de testamentariske arvinger, førend det offentlige og formyndervæsenet, var sat i sikkerhed for sammes fordringer, og fornævnte konferentzråd Hauch, nu for os allerunderdanigst haver andraget, at han, som siden den tid er bleven entlediget fra sit havde embede som amtmand over Dueholm. Ørum og Vestervig Klosters amter, med sin eftermand, os elskelig amtmand Niels Terslevs qvittering af 16 august 1796, har godtgiort, at  have aflagt fuldkommen rede og rigtighed for det offentlige og overformynderiet, så ville vi, efter hans derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, hermed allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hans stervboe ved hans dødelige afgang, må fritages fra at komme under skifterettens behandling, og overlades hans testamentariske arvinger til fuld rådighed, uden at skifteretten sig dermed udi nogen måde befatter. Forbydendes etc. København den 15 decbr 1797 ad mandatum.

871
Testamente, for Ole Nielsen, og hustru Kirsten Jensdatter af Albæk gods i Suldrup Hedehus, under Ålborg amt. 15 december 1797.

872
Testamente, for Enevold Jensen 62 år, og hustru Karen Rasmusdatter 69 år, selvejer gårdmand af Lundum skov by i Lundum sogn med 5 tdr hartkorn under Skanderborg amt. Ved den sidst levendes død, skal alt tilfalde den hos dem værende Jacob Christian Jensen, der er i sit 25 år som de har opfødt fra hans spæde barndom, og altid har opholdt sig hos dem. Også nærmere om, hvis de i levende live overdrager ham gården etc. 15 december 1797.

873 - side 679
Testamente, for Hans Hansen Brodersen af Lovrup by, Døstrup sogn i Ribe amt. På grund af svaghed har han i marts måned dette år, overladt sit bo og ejendele til sin eneste datter og arving, Anna Maria Hansdatter og hendes ægtemand Jens Nielsen i Lovrup imod ophold. 15 december 1797. 

874
Testamente, for Niels Jensen, og hustru Zidsel Stephensdatter af Østrup by Skader sogn, 15 december 1797.

875
Testamente, for Jørgen Jørgensen, og hustru Karen Jørgensdatter af Molden sogn og by under grevskabet Schackenborg. 15 december 1797.

892
Testamente, for afgangne Maren Sørensdatter, knapfører Hans Rasmussen Sørensens hustru, af Hals by, Hjørring amt. Efter tingsvidne, anmeldt af hendes mand, at hun var død den 20 september 1797 uden livsarvinger.  22 december 1797.

893
Testamente, for Johan Christian Pedersen Schousted, og hustru Ingeborg Nielsdatter af Hillerslev sogn, Thisted amt, beboer et lidet hus med hartkorn 4 skp i Skovsted by, Hillerslev sogn. 22 december 1797.

894
Testamente, for Christen Sørensen Østergård, og hustru Maren Jacobsdatter af Blære by og sogn i Ålborg amt, de har været gift i 34 år.
22 december 1797.

895
Testamente, for Kirsten Christensdatter, af Astrup sogn under Hjørring amt. Skriver at hun nu er 70 år, gammel og svagelig, og daglig forestiller sig sin dødstime, at være for hånden, og da Gud ikke har velsignet hende med livsarvinger, så har hun besluttet, i kraft af den meddelte bevilling af 25 marts 1791, at hun må være myndig uden kurator, at hvad hun efterlader skal, tilhøre hendes kære broder Jens Christensen i Torne i Bejstrup sogn under Hjørring amt og hans arvinger, da hun stedse har været på stedet, og han på hendes gamle dage, har været god og broderlig mod hende. 22 december 1797.

896
Testamente, for Jørgen Pedersen, og hustru Johanne Johannesdatter Conradt, beboere og eiere af et liden bondehus på 3 skp hartkorn Fugelhauge kaldet, i Kattrup sogn, Vor herred under Skanderborg amt. 22 december 1797.

897
Testamente, for Niels Rasmussen, og hustru Ane Christensdatter af Udbyneder by under Randers amt. 22 december 1797.

898
Testamente, for Niels Terkelsen og hustru Anna Cathrine Rantzau, tømmermester af vor stabelstad Fredericia. Han har 3 umyndige børn af første ægteskab, mens hun ingen livsarvinger har, eller efter hendes alder kan ventes at få det, men hun haver samme kierlighed til hendes stifbørn, som om de var hendes egne, så testamenterer hun dem herved alt, hvad hun ved hendes dødelige afgang måtte efterlade sig. Skulle han først ved døden afgå, så skal hun blive i uskiftet bo. Dersom hans søn Therkild, skulle blive ved tømmermester håndværket, således at hans stifmoder kunne skiønne, at han ved årenes tiltagelse kunde med fordel nedsætte sig som  borger her i byen, så overlader hun ham et af deres huse for en tålelig pris, hvilket også skal ske ved den ældste datter, når hun ved et anstændigt giftermål bliver forsynet, men skulle disse tilfælde enten ikke indtræffe, eller børnenes stifmoder, ikke skulle finde børnene det tienligt, så skal husene ved stifmoderens død, eller forinden, om hun finder det for godt, sælges til fremmede for høieste priser som kan fås, til alle børnenes fordel.
22 december 1797.

915
Testamente, for Jens Madsen, og hustru Maren Johannesdatter af Øster Brønderslev sogn og by under Hjørring amt. 19 december 1797..

916
Testamente, for Peder Laursen, og hustru Dorthea Jørgensdatter af Hielmslund i Korning sogn under Århus amt, oprettet den 12 november 1793. Fæstehus beboere på Merringgårds mark i Korning sogn, Hatting herred, Hielmslund kaldet, der i 13 år har levet i et kierligt ægteskab, men uden livsarvinger. 29 december 1797.

917
Testamente, for afgangne Jens Poulsen, og hustru Karen Rasmusdatter af Voldum by under Århus amt, fæstehusmand i Voldum under Clausholms gods, de er begge gamle og svagelige. 29 december 1797.

918
Testamente, for afgangen Niels Bertelsen, og hustru Maren Laursdatter af Drejens udi Eltang sogn [Nørre Bjert sogn], Koldinghus amt, oprettet 23 november 1793. Den sidst levende skal blive i uskiftet bo, så længe den selv har lyst og finder for godt, men strax den ved døden skulle afgå, eller have i sinde at ville afstå samme, skal deres kiere sønnesøn Niels Sørensen, som nu er hos dem, med formynder Ole Pedersen eller arvinger modtage samme, ligesom det da befindes, med besætning og alt andet, mod at betale gælden, afstår de til ham medens de lever, skal de have aftægt. Desuden ved antagelsen, skal han betale til stifsønnen Christen Hansen 5 rdr. 29 december 1797.

919
Testamente, for afgangne Henrich Taddel? af Ålborg. Hvad han med megen møje og sparsommelighed har erhvervet sig, skal efter hans død gå til fordel for madame Christiane Elisabet Mørck, fød Michaelsen, og gift med hr Bolle Mørck i København, da han både har henbragt en del af sin barndom i hendes morfaders, salig hr kammerråd Ziervogels hus og tieneste, hvor han nød meget godt, og altid har været en ven af hendes fader, Nicolai Friderich von Michaelsen, kongelig konsumptions inspecteur i Vejle, og af hendes salig frue moder,  og jeg desuden stedse har båret godhed og venskab for ommelte madame Christiane Elisabeth Mørck fra hendes spæde barndom af. Da han ingen livsarvinger har, efterlader han i dette testamente sit efterladende til hende.  29 december 1797.

920
Testamente, for Mariane Tårup, skipper Lars Larsen Præstes enke af Nibe. Efter hendes dødelige afgang skal hendes mand blive hensiddende i uskiftet bo, efter hendes mands dødelige afgang, skal hendes hele bo tildeles og tilfalde, hendes mands datters søn, navnlig Lars Christensen Ibsen, så hendes arvinger aldeles intet skal tilfalde. 29 oktober 1797.

921
Testamente, for Niels Sørensen Vestergård, og hustru Sophie Olesdatter af øen Hjarnø under Stjernholms amt. 29 december 1797.

922
Testamente, for Søren Hansen Winther, og hustru Mette Lauritzdatter af Nordby på øen Fanø i Ribe stift. 29 december 1797.

Kilde:
Film: M548128 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1798:

9
Testamente for Søren Poulsen, og hustru Else Christensdatter bønderfolk af Ågård Vandmølle i Thisted amt, oprettet 6 maj 1796.5 januar 1798.

10
Testamente for Christen Pedersen Harboe, og hustru Maren Andersdatter af Tved sogn, Hillerslev herred i Ålborg stift. Ingen livsarvinger og efter hustrues alder, heller ikke kan vente nogen. 5 januar 1798.

11
Testamente for Svenning Nielsen, og hustru Johanne Marie Stensdatter af Ljørslev sogn i Thisted amt. Da de begge er højaldrende og skrøbelige, har de været nødsaget til, med deres husbonde hr Gattrup til Højris, hans vilje og samtykke, at afstå deres bondegård med sin udvendige besætning til Jens Pedersen Møller af berørte Ljørslev, imod de får deres ophold der med al fornøden pleje af øl og mad, varme og opvartning, indtil deres død, da de til ham og hustru har fattet en stor fortrolighed og kærlighed, har de besluttet at de skal arve dem, de skal betale deres gæld og besørge dem begravet 5 januar 1798.

22
Facultotem testandi, bevilling.

Jens Svendsen Koldborg, og hustru Maren Laursdatter, af Nørre Skovgård i Øster Hanherred under Hjørring amt, facultotem testandi. De har andraget, at de ønsker det af dem under 22 september 1773 oprettede testamente forandret derhen, at den længst levende kunne beholde boets formue uregistreret og uskiftet, efter den af dem som først afgår ved døden etc. 12 januar 1798.

23
Testamente for Christen Nielsen, og hustru Maren Andersdatter, boelsmand i Skinnerup i Thisted amt.12 januar 1798.

24
Testamente for Henrich Wichen Lemberg, kobbersmed i Hjørring, og hustru Anne Cathrine Poulsen. 12 januar 1798.

25
Testamente for Christian Jensen i Povlstrup by, Dal sogn, Ålborg amt. Selvejer af en bondegård på 4 tdr hartkorn, som han forhen har haft i fæste, men nu for 2 år siden, har købt af Ålborg hospital for 480 rdr. Ingen livsarvinger eller nære pårørende, og overalt ingen han er forpligtet over for, end en aldrende pige Anne Jensdatter, der udi en del år uden løn har forestået hans hus, så til en erkendelighed for dette er det billigt, at han gør hende til sin universal arving. Dør hun før ham bortfalder testamentet. 12 januar 1798.

26 - side 28
Testamente for Anders Andersen, og hustru Kirsten Jensdatter af Tvilum sogn under Gjern herred.12 januar 1798.

26 - side 28
Testamente for Anders Andersen, og hustru Kirsten Jensdatter af Tvilum sogn i Gjern herred, oprettet den 20 november 1796. De ejer og bebor en bondegård i Voel under Tvilum sogn. Vitterlighedsvidner sognedegnen Niels Grølsted i Skorup, og velagte Niels Michelsn som ejer og beboer en part af Tvilum hovedgård. 12 januar 1798.

27
Testamente for Jens Hansen, og hustru Anna Hansdatter af Klakring sogn og by, Stjernholm amt.12 januar 1798.

28
Testamente for skoleholder Jens Nielsen, og hustru Anne Jørgensdatter i Bixbøl skole i Skast sogn, Riberhus amt.12 januar 1798.

38
Facultotem testandi for Niels Pedersen Seested.

C7de gøre vitterlig, at eftersom os elskelig cancellieråd, auctions directør Kierulf af vor kongelige residentzstad København, for sognepræsten for Janderup og Billum menigheder under Ribe amt, hr Niels Pedersen Seested, for os allerunderdanigst haver anholdt om, at vi allernådigst ville forunde denne facultotem testandi. Da have vi allernådigst bevilget og tilladt at han over hans midler og formue ved testamente, codicil eller anden deslige forskrivelses måde, hvorved hans vilie klarligen og tydeligen kan ses og vises. 19 januar 1798.

39
Testamente for Niels Marcussen, og hans hustru Apolone Jensdatter af Pannerup by, Trige sogn under Skårupgårds gods, Havreballegårds amt. Hun er en gammel kone over 60 år.19 januar 1798.

40
Testamente for Peder Hansen, og hustru Karen Christensdatter af Hjerting i Ribe amt. De har vedtaget, at da Peder Hansens broder datter, Maren Kristensdatter har tient og gået dem til hånde, og indtil den længstlevende af dem dør, har lovet at gøre det, skal hun og hendes livsarvinger i hendes sted, om hun før den sidste af dem bort dør, være deres eneste og retmæssige arving, til den ende har de besluttet og hermed på kongelig allernådigst approbation:
1) At når en af snart eller sildig dør, da skal den længstlevende, mod at betale deres fælles gæld, have boet uregistreret og uden skifte, og efter dennes død til arvingen, dog at hun betaler 5 rdr til Guldager sogns fattige. 19 januar 1798.

41
Testamente for Oluf Arfsten og hans for kort tid siden afdøde hustru Jung Marin Olufs af Syderende på vort land, Vesterlands Føhr, oprettet 6 februar 1788. [På tysk]. Nævner en adopteret søn Ketel Rørden, samt Jürgen Ketels fra Tustum.
Signeres af: Olof Arfsten, Jung Marrin Olofs, K Knuten als curator, Jürgen Ketels als Wormund?, Ketel Jung Eriken, als zezeuge?, Jens Jensen. [6 sider - se no 43].
19 januar 1798.

42
Testamente for Peder Erichsen, og hustru Kirsten Jepsdatter, boende på Vandborg i Vesterby, Rindum sogn, oprettet 27 december 1797.
19 januar 1798.

48
Testamente for Gert Mørup og hustru Karen Pedersdatter, borger og murmester i Viborg, oprettet 10 december 1791. 26 januar 1798.

49
Testamente for Christian Renner, consumptions forvalter, og hustru Karen Marie Wulf af Skive, oprettet 6 februar 1792. 26 januar 1798.

50
Testamente for Søren Jørgensen Grande, og hustru Malene Pedersdatter, fæstebonde i Ingerslev under Holbækgårds gods, i Randers amt.
26 januar 1798.

51
Testamente for Gregers Carstensen af Kærbøl i Farup sogn under Ribe stift. Testamentet lyder bl a således, da der udi købecontracten imellem mig Gregers Carstensen, og Hans Christian Hansen begge af Kærbøl i Farup sogn, er statueret og fastsat, at jeg Gregers Carstensen alene for min levetid, har undtaget det 6 fag hus udi den såkaldte Niels Rasmussens gård, som er indværelset sønderst, gården fra vestre ende, bemelte 6 fag er køberen uvedkommende, og nu ejeren af gården Hans Christian Hansen, ej nogen pretention etc. Efter hans død, har han testamenteret til søsteren Lise Carstensdatter og hendes arvinger, ommeldte 6 fag, når hun har tiltrådt dette skal hun, hvis en af hans andre sødskende trænger, modtage disse og indrømme dem fri husholdning hos sig. Nævner også i testamentet flere dele, exp 4 nye sølvskeer, og et par sølvsko spænder, som hans moder tager til sig, således de efter hendes død tilfalder nævnte søster. 26 januar 1798.

52
Testamente for Severin Møller, sognepræst til Brande menighed i Ribe stift, og hustru Else Johanne Naschou. 26 januar 1798.

Februar:

61
Testamente for Lauritz Truelsen, og hustru Anne Marie Thomasdatter, beboer et boelssted på 5 skp hartkorn i Holsted, Malt herred, Ribe stift. [Hun signerer med vedholdt pen]. 2 februar 1798.

62
Testamente for Søren Pedersen, og hustru Maren Pedersdatter af Tved sogn under Randers amt, Mols herred. 2 februar 1798.

63
Testamente for Jens Nielsen, og hustru Anne Jensdatter, gårdbeboere i Vrinners, under Rolsøgårds gods, Randers amt. Her i deres alderdom og skrøbelighed, kan de ikke vente nogen hjælp eller understøttelse af deres udarvinger, hvorfor de med velberåd hue har besluttet, at det lidet de efterlader sig, skal efter deres død, ene og alene tilhøre, deres nu i huset havende pige Anne Jensdatter, som nu i en del år har tjent dem flittig og tro, som om hun havde været deres eget barn, ligesom hun også er den eneste, de kan vente hjælp og tilsyn af, og derfor hun skal arve dem.2 februar 1798.

64
Testamente for Jesper Pedersen, og hustru Karen Jensdatter af Sandager i Dejbjerg sogn, Ribe stift 2 februar 1798.

65
Testamente for Axel Nielsen, og hustru Apelone Larsdatter af Kongensholm i Bølling herred under Ringkøbing amt. 2 februar 1798.

77
Testamente for Niels Larsen, og hustru Helle Jensdatter, fæster af Smedgården under Kiølskegårds gods i Hallund by og sogn under Hjørring amt. 9 februar 1798.

78
Testamente for Jens Salsen, og hustru Karen Marie Pedersdatter, på et boelssted af hartkorn 4 skp 3 fck 2 3/8 album, af Grynderup by, Sæby sogn i Salling, Nørre herred, Viborg amt. 9 februar 1798.

79
Testamente for Jens Sørensen Wognspill, og hustru Voldborg Hansdatter af Nordby på Fanø under Ribe stift, de har nu været gift i næsten 10 år uden at have børn. 9 februar 1798.

80
Testamente for Jens Pedersen, og hustru Maren Andersdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn og by, Vejle amt. 9 februar 1798.

81
Testamente for hr Jacob Burchart, sognepræst til Toftlund menighed, og hustru Sara Giesten, oprettet 11 april 1794, som i dag ved præstelig vielse fuldbyrdigede deres ægteskabelige forbindelse, har indgået følgende fordrag med hinanden. Skriver bl a, at dersom Gud ikke skulle velsigne, deres i dag begyndte ægteskab med børn, skal den længst levende beholde deres fælles bo uskiftet, og hvis den ikke indgår i nyt ægteskab, skal det deles mellem deres arvinger når den sidste dør. 9 februar 1798.

82
Testamente for Anders Jørgensen, og hustru Maren Jensdatter af Vejlby sogn og by under Havreballegårds amt. 13 februar 1798.

99
Testamente for Just Johansen, og hustru Else Nielsdatter, boelsmand med 8 skp hartkorn i Tåslum by Kobberup sogn under Viborg amt.
16 februar 1798.

100
Testamente for afgangne Cathrine Amager, afgangne amtsforvalter Christian Justsen Lunds efterleverske, af Kolding, oprettet 8 november forrige år. Skriver bl a, af dybeste højagtelse og kærlighed for min salige mand, og til at bevise at jeg sædrer hans minde, vil jeg at en behørig stor og veldannet lang firkantet sandsteen med opskrift på den øverste plads, tiden han blev født og døde, såvel som hans navn og embede, skal med 4 små stenpiller, en under hvert hjørne, hvorpå den skal hvile, anbringes på hans gravsted på Skanderborg kirkegård, til hvis bekostning, anbringelse samt besørgelse af, hr Tønnes Just Junghans i Kolding herved gives 60 rdr. Mere om, hvorledes hun selv vil begraves, bl a to voxlys til kirken. Derefter angivelse af arvinger, samt hvad de skal have, 1) Margrethe Junghans i Kolding 100 rdr og en stor sølvsukkerbøsse. 2) Hendes søsterdatter Anna Hansdatter Møller i Fredericia 200 rdr. 3) Jomfru Anna Tonette Lamberths i Kolding 50 rdr. 4) Hendes moder [i no 3] frue Lamberths sammesteds, ligeledes 50 rdr. 5) Hr Tønnes Just Junghans 100 rdr. 6) Hendes søstersøn Hans Hansen Møller i København, til vederlag for de af ham et par år tilforn bekomne varer 50 rdr. 7) Den pige der er i hendes tjeneste til hendes dødsdag, skal have den seng hun selv ligger på, hendes fortiente løn til lovlig fordring og desuden 10 rdr. 8) Pigen Inger Pedersdatter, som i nogle år forhen har været i hendes tjeneste 6 rdr. 9) Til Kolding bys fattige og mest trængende 10 rdr. Endelig skal hr Christian Chacariasen hoved postkontoret i Kolding, for hans redelige tieneste etc have 50 rdr. Underskrevet 8 november 1797. 16 februar 1798.

101
Testamente for Peder Pedersen, og hustru Kirstine Andersdatter af Redsø by, Valsgård sogn, Hindsted herred, Ålborghus amt, oprettet den 12 november 1796. 16 februar 1798.

102
Testamente for Jeppe Jensen, og hustru Bennet Pedersdatter af Tøndering sogn i Salling under Skivehus amt.
[Signeres Gierbierggård].
16 februar 1798.

103
Testamente for Jørgen Nielsen, og hustru Johanne Bennethdatter af Hannerup i Faster sogn under Ringkøbing amt, oprettet den 6 marts 1794. 16 februar 1798.

104
Testamente for Friderich Christian Friesh, sognepræst til Hjarup og Vamdrup menigheder, og hans hustru Maren Madsdatter Uhre. De har været gift i 18 år uden livsarvinger, er nu aldrende med svagt helbred. Hun har intet indbragt i boet ved deres ægteskab. Skulle han først afgå ved døden, vil hun i betragtning af dette, samt af moderlig hensyn til hans i forrige ægteskab avlede, og endnu levende børn, trende sønner og 6 uforsørgede døtre, skal boet behandles som videre angives. 3) Hvis han før hende afgår ved døden, skal boet på lovlig måde ved auction gøres til rede penge, og når sådant er sket, da skal efter gældens betaling om nogen måtte være, boets beholdne beløb, behandles efter deres fælles vilje således:

Hustruen skal af hele boet beholdning tillægges en fjededel, eller i tilfælde at boets indkomne udgør 4000 rdr eller derover, 1000 rdr der på nærmere angivne måde skal anbringes på rente. b) de øvrige 3/4 skal deles mellem hans i forrige ægteskab havende børn nemlig Knud Storm, Friderich, Christian, Sophia Dorthea, Barbra Catharina, Birgithe Maria, Sara Margrethe, Caroline Mathilde og Henricha Christiane.
20 februar 1798.

123
Testamente for Jens Jensen, og hustru Anne Christensdatter af Lychen [Løkken] i Fureby sogn, under Ålborg stift. 23 februar 1798.

124
Testamente for Jens Jensen, og hustru Maren Jensdatter af Vistofte by under Randers amt.23 februar 1798.

125
Testamente for Truels Jensen, og hustru Mette Andersdatter af Nybo i Nøvling sogn, Hammerum herred, Ribe stift. 
23 februar 1798.

Marts:

142
Testamente for Niels Poulsen Busch, og hustru Johanne Jensdatter Dom af Vesterø sogn på Læsø. Hvis hun først afgår ved døden, skal han blive i uskiftet bo, men hvis han først dør bliver deres fælles bo, formedelst han af sit forrige ægteskab har 2 levende børn, at skifte og dele med efter loven. 2 marts 1798.

143
Testamente for Anders Jensen, og hustru Dorthe Christensdatter af Sejlstrup by, Fræer sogn i Ålborg amt. 2 marts 1798.

144
Testamente for Mads Olsen, og hustru Ingeborg Sørensdatter af Vistoft by, Mols herred. 2 marts 1798.

145
Testamente for Hans Peter Høyland, og hustru Anna Magdalene Schavenius af Engbjerg sogn, Ribe stift oprettet 20 april 1789. Opholder sig for værende tid udi Engbjerg sogn, de har levet en del år i et kærligt ægteskab. 2 marts 1798.

165
Testamente for Thomas Sørensen, og hustru Mette Marie Christensdatter af Sigen, beliggende på Havens gods udi Hørby sogn, Børglum herred, Hjørring amt.  9 marts 1798.

166
Testamente for Christen Lund, sognedegn for Gjerlev og Enslev menigheder i Gjerlev herred, Århus stift, og hustru Margrethe Jensdatter af Gjerlev under Århus stift.  9 marts 1798.

167
Testamente for søstrene Anne Jensen og Engel Dorothea Jensen, af Randers, oprettet den 30 maj 1786. De er selv myndige, og har rådighed over deres midler under curators opsyn. 1) Dør Anne Jensdatter først da skal alt hvad hun efterlader sig i rede midler, den halve part hun har i huset, meublerne, linned og sengeklæder, tilhøre søsteren Engel Jensen, uden skifterettens behandling etc. 2) Hendes gangklæder og det linned dertil henhørende, har søsteren Engel frihed til at dele imellem den salig søsters Giertrud Jensens børn, dog til enhver efter omstændighederne, som de dertil er trængende, men er det meget som står hende selv an, da tager hun det forlods ud. 3) Degnen Friderich Holst i Framlev, hvis kone er hendes søsterdatter, navnlig Anna Sophia Spentrup, deres datter Anna Holst, som er opkaldt efter hende [Anne Jensdatter], skal have 200 rdr forlods ud af vores ejende, når vi begge ved døden er afgået, resten går til deling imellem den salig søster Giertrud Jensens børn, når derfra er frataget og uddelt hvad 5te post herefter ommelder. 5) Skulle Engel Jensen først afgå ved døden, da skal søsteren Anne Jensen være eneste arving uden skiftebehandling, imod at hun det første snapsting efter hendes død, betaler til sr Thomas Lund hver? [uklart da der kun er angivet ham] 100 rdr som er 200 rdr. 5) Når begge er afgået ved døden, skal der til denne bys fattige betales 30 rdr, så skal og den pige som tjener den sidst afdøde, have den seng hun ligger på med klæder og lagner, en helligdags klædning af deres efterladte klæders, hvoraf ingen må være silke, og 2 sæt lintøj af alle sorter, samt 20 rdr i penge. Mere om arv til den salig søster Giertrud Jensens 6 døtre. 9 marts 1798.

168
Testamente for Anders Christensen, og hustru Birthe Hansdatter, borger og værtshusholder af Kolding. Skulle Anders Christensen først afgå ved døden, da skal hans eneste søn Hans Andersen, have efter lovlig vurdering sin tilfalden fædrene arv, eller den halve bo. Men når hun ved døden afgår som hans stifmoder i enkestand, skal han som hendes stedsøn nyde tillige med hendes arvinger, hvad hun efterlader sig til lige deling.  9 marts 1798.

169
Testamente for Jens Knudsen, og hustru Anne Madsdatter af Nees sogn ved Ringkøbing. Signerer Nørbygård i Nees. 9 marts 1798.

170
Testamente for apotheker Johan Gustav Kolberg, og hustru Else Marie Duzhe i Thisted.  9 marts 1798.

171
Testamente for Søren Pedersen, og hustru Kirsten Laursdatter af Voer by og sogn, under Randers amt. 9 marts 1798.

192
Testamente for Christen Andersen og hustru Maren Michelsdatter, fæstebonde af Seem by under Ribe amt. Efter den sidst levendnes død, skal boet tilfalde dennes arvinger. 16 marts 1798.

193
Testamente for Jens Jensen Beck, og hustru Bodil Christensdatter af Jegstrup by i Ravnstrup sogn i Viborg stift. Skulle hun først ved døden afgå, skal hendes arvinger have hendes gangklæder eller 4 rdr. 16 marts 1798.

194
Testamente for Mathias Jensen, og hustru Maren Sørensdatter af Fårvang by i Århus stift, oprettet 9 december 1797. Da såfremt fornævnte Mathias Jensens hustru Maren Sørensdatter, der siden ved døden skal være afgangen, sig ingen livsarvinger efterlader, konfirmeres dette testamente, fremgår at de ikke har livsarvinger..  Vitterlighed degnen Jens Grølsted i Skorup og Jens Tydsk? på Tvilum. 16 marts 1798.

195
Testamente for Rasmus Sørensen, og hustru Karen Madsdatter, fæstebonde af Bedholm under Birkelse stamhus, Jetsmark sogn i Hvetbo herred. 16 marts 1798.

196
Testamente for afgangne Christian Adler, tienende som gartner på Katholm ved Grenå, der er i ugift stand, og aldrig har været i ægteskab, heller ingen livsarvinger. Ved hans død skal hans efterladenskab tilfalde nuværende frue kammerherreinde Edel Benedicte født Rosenørn på Katholm, der modtager samme uden nogen slags skifte etc, hvorimod hun har lovet, at i fald han blev så gammel og svagelig, at han ikke kunne tiene dem længere, og forrette sin gartner tieneste som den bør til deres nytte, da skal han blive på Katholm eller andet steds, og have fri husværelse o s v. 16 marts 1798.

210
Testamente for Lars Levitzen, og hustru Anne Hansdatter Malle, borger og podemester af Ålborg. 23 marts 1798.

211
Testamente for afgangne Dorothea Cathrine Ostenfeldt, afgangne rector Jessens efterleverske af Viborg, oprettet 4 august forrige år, ingen af deres arvinger behøver, eller er trængende til nogen arv, derfor dette testamente. Hun formoder, at hendes endnu i behold havende midler, fra forrige disposition og til denne tid udstedte gavebreve, skulle beløbe sig til 8000 rdr, så bortskænker hun samme således: a) Søstersønnen capitain Arft? skønt han er i ugift stand, og har pension af hans majestæt skal nyde efter hendes død 1000 rdr. b) Mads Gierluf som er en arving efter hendes salig mand, skal uagtet han har arv efter en bedstemoder, en anselig capital af 12 til 16000 rdr, er et ungt menneske og have rige forældre, skal ligeledes efter hendes død nyde 1000 rdr. c) Hendes broder Christen Ostenfeldt ugift, og over 80 år, hvem der er i huset hos hende, og hun i omtrent 30 år har forsynet med alt det fornødne, skal fremdeles så længe hun lever, nyde sin underholdning hos hende, og på det han ikke efter hendes død skal lide mangel, skal han årlig nyde renten af 2000 rdr, hvilken capital hun skænker til Viborg bys fattigkasse under forventning, at den her i byen anlagte og begyndte spindeskole, derved skulle befordres til sit ønskede mål. Mere om, hvorledes der skal forholdes med denne capital. d) I betragtning af skoleholderen til Nørre sogn sr Korsgård, hans yderlige fattige omstændighed, besværlige embede og ringe indkomster, samt i betragtning af, at han i adskillige år har været hende behjælpelig ved ofte at skrive for hende uden belønning, skal han efter hendes død have 200 rdr. e) Mesterlex discipel Henrich Christensen, der fra bondedreng er indgået her i latinske skole for at anvende sin tid til studeringer, der i sine ledige timer har fornøjet hende med sit selskab, tale og læse for hende, han skænkes 2000 rdr, hvoraf han årlig skal nyde renten efter nærmere angivne bestemmelse. Også noget til rådmand Christian Klein på Rosborggård, samt birkedommer Søren Fogh på Frisholt. 23 marts 1798.

213
Testamente for Maren Nielsdatter, afgange Laurs Jensen Ulvs efterleverske af Vinding, Vejle, nævner hendes afdøde mands broderdatter Maren Nielsdatter, som er opdraget hos hende og nyligen blevet gift med Peder Christensen Slot fra Vindingegård, der efter hendes død skal være hendes rette arving, nævner her hendes iboende hus, hvorimod de skal betale boets gæld, samt 25 rdr, der udsættes på rente til Vindinge skoles vedligeholdelse. Desuden i den næstfølgende snapsting efter hendes død, betale til hendes sødskende og hendes afdøde søsters børn således som følger: 1) Til søsteren Johanne Nielsdatter, enke efter afdøde Jens Jacobsen i Jelling 150 rdr. 2) Til søster Maren Nielsdatter, gift med Jens Pedersen i Nørre Vilstrup 150 rdr. 3) Til søster Anne Nielsdatter, gift med Nicolai Jepsen i Nørre Volstrup 150 rdr. 4) Til søster Maren Nielsdatter, gift med Niels Madsen, ibidem 150 rdr. 5) Til søster Mette Nielsdatter, gift med Sørensen sammesteds 150 rdr.
6) Til børnene efter hendes i Vindinge by afdøde søster Dorthe Nielsdatter, som var gift med ligeledes afdøde Søren Hansen, såsom til hendes søn Niels Sørensen 37 rdr, til hendes datter Johanne Sørensdatter 37 rdr, til hendes datter Maren Sørensdatter 37 rdr, til hendes datter Sophie Sørensdatter 37 rdr. Og endelig til sidstnævnte datter Sophie Sørensdatter, som hun har hos sig, endnu 100 rd.
23 marts 1798.

229
Testamente for Jacob Jensen og hustru Inger Christensdatter af Horsens. 30 marts 1798.

229b
Testamente for Jørgen Christensen og hustru Sessel Jørgens, boendes i et lidet hus i Visby sogn og by, Trøjborg gods, under Riberhus amt.  30 marts 1798.

230
Testamente for Laurs Nielsen og hustru Anne Jensdatter af Lem sogn, Rødding herred, Viborg stift, gårdfæster under Bistrup gods i Sønderlem by [måske Hostrup gods], Lem sogn. Når den længstlevende afgår ved døden, skal Mette Jensdatter som er af deres familie og som de i mange år har haft som plejebarn, af hvem de også i deres alderdom forventer, skal vise sig erkendtlig og omhyggelig for dem, alene nyde og beholde alt hvad de begge efterlader sig, der dog kun er hvad de som besiddere af en fæstegård har. 30 marts 1798.

April:

331
Testamente for Niels Christensen og hustru Anne Christensdatter af Stoustrup by Oddum sogn, Ribe stift, oprettet 13 april 1796.
30 marts 1798.

232
Testamente for Laurs Laursen og hustru Anne Laursdatter af Heden i Als sogn. 30 marts 1798.

233
Testamente for afgangne Thomas Petersen og hustru Anna Benedicta Nordkier af Pederstrupgård i Ferslev sogn Fleskum herred under Ålborg amt, oprettet 11 august 1791. Testamentet oprettet ved Hans Thornsohn, byfoged i Nibe og herredsfoged i Hornum og Fleskum herreder, for retten fremkom selvejer Thomas Petersen fra Pederstrupgård i Ferslev sogn, som på grund af den allernådigste forordning om selvejerbønder i Danmark, og de dem allernådigst forundte fordele af dato 13 maj 1769, dens 5te artikel, erklærede at siden han og hans endnu i live værende hustru Anne Benedicte Nordkier, ingen livsarvinger havde, så var det hans vilje at såfremt det behagede Gud ved døden at bortkalde ham før hans hustru uden at efterlade livsarvinger, da skulle hun beholde deres ejende og påboende gård Pederstrupgård kaldet, hvis hartkorn er 3 tdr 7 skp 3 fc 2 album med indbo, besætning o s v i uskiftet bo. 30 marts 1798.

234
Dispositions confirmation [testamente].

Dispositions confirmation for Hans Ravnkilde og hustru Anne Sørensdatter af Ålborg. Han er nu aldrende med dårligt helbred. Hvis han først afgår ved døden, skal hustruen med deres fælles børn eje og beholdes deres ganske boes formue, imod at tvende hans børn af første ægteskab, i arv efter ham bekommer følgende af deres ejendele, som straks efter hans død af vedkommende skifteret skal udleveres til dem, hvormed de skal være tilfredse. Niels Christian Ravnkilde, 4 små lejehuse på østre side af hr Aved? Gyde her i Ålborg, 12 fag 1 loft højt med grund og al anden sammes tilhørende og tilliggende, 4 derudi værende jern bilægger kakkelovne, og øvrigt inventarium af hvad mur og nagelfast er, samt den der af til næste ordinaire flyttetid efter dødsfaldet forfaldne husleje, og desuden en af de bedste senge som i boet findes, bestående af 3 dyner, 4 puder, 1 par hørlærreds lagner og 1dito pudes vår.  Dernæst hans søn Peder Christians Ravnkilde, der skal have 5 små lejehuse på østre side af Hielmstalde? gade, 7 fag langs til gaden og 2 fag i gården, ligeledes med grund og al anden sammes tilhørende og tilliggende, derudi 5 jernkakkelovne og øvrigt inventarium, samt den deraf til næste ordinaire flyttetid efter dødsfaldet forfaldende husleje, og desuden en seng af samme egenskab som den anden søn, og lige sådanne dele som den ovenmeldte, alt med samme ret og rettighed, imod deres arveafkald, etc. Hvad hans andre tvende børn af første ægteskab Ole Christian Ravnkilde og Søren Ravnkilde, angår da skal de ej bekomme nogen arv efter, ham videre end de allerede har nydt og bekommet, som er meget mere end deres sødskende nyde, den første Ole Christian til sine creditorers betaling, og den anden nemlig Søren, til hans nærings fortsættelse, hvilket deres afkald og skriftlige tilståelse af 16 juli 1787 og 12 juli 1790 udviser. 30 marts 1798.

235
Testamente for Jørgen Olesen af Besser på Samsø. Han er en gammel og svagelig ungkarl, som daglig forestiller sig sin dødstime og afsked fra denne verden at være for hånden. Skriver bl a, at som han allerede i en del åringer har nydt ophold og opvartning hos søstersønnen Knud Pedersen, gårdmand i Besser, og venter at nyde det samme hos ham til sin død, efter den imellem dem oprettede contract, så skal han og hustru være hans arvinger, dog skal han udbetale 20 rdr til sine medarvinger. 30 marts 1798.

236
Testamente for Rasmus Nielsen, fæstebonde af et lidet sted Rom kaldet i Albæk sogn under Hjørring amt. Efter hans død skal boet deles i tvende lige dele, uden forskel på kønnet imellem hans plejesøn Jens Thomsen Bonhagen, og plejedatter Magrethe Bertelsdatter, skulle en af dem være død forinden, skal den længstlevende være eneste arving. 30 marts 1798.

248
Testamente for Christen Nielsen, og hustru Bodil Bertelsdatter, af Høgsted i Hune sogn [findes i Vrejlev sogn men ikke i Hune], Hjørring amt, fæstebeboere af et lidet sted kaldet Hachsted? eller Stønden? under Lindergårds? gods, hartkorn 3 fc, oprettet 9 november 1793.
7 april 1798.

249
Testamente for Peder Jensen, og hustru Giertrud Nielsdatter af Skanderborg. 7 april 1798.

250
Testamente for Peder Clausen, og hustru Else Pedersdatter bønderfolk af Overby, Kattrup sogn, Voer herred, i Skanderborg amt.
7 april 1798.

251
Testamente for Hans Andersen Boyrud og hustru Dorthea Andersdatter af Albæk sogn, Randers amt, bor i et jordløs hus. 7 april 1798.

252
Testamente for hr Hans Tønning residerende capellan i Skagen, og hustru Birgithe Charlotte Saxild. 7 april 1798.

253
Testamente for Jens Andersen af Skellerup i Randers amt. Da han ikke er velsignet med livsarvinger, og hans kære stifsøn Mads Madsen i hans høje alderdom går ham til hånde, og daglig mod ham og hans moder min kære hustru, har udvist al sønlig hengivenhed, hvis formedelst jeg ønskede at vederlægge ham, med alt hvad jeg ved min død måtte efterlade mig, så har han med sin fri vilje, opsat følgende testamente. Skulle han ved døden afgå før hans hustru Anna Johanne Christensdatter, forbeholdes det hende, at beholde deres bo i uskiftet stand, men efter hendes død, eller hvis hun selv forinden måtte forlange lovligt skifte, skal hans del af boet tilfalde hans stifsøn Mads Madsen, hvorimod hun til hans [testators] elskelig broder Søren Andersen i Bigum eller arvinger, udbetaler 10 rdr, så skal og ved hans dødelige afgang, strax udleveres til broderen, såfremt hun måtte være i live, en af hans klædninger. 7 april 1798.

254
Testamente for Laurs Nielsen Avig af Hemmed sogn i Ringkøbing amt. Skriver bl a, at Kongen allernådigst ved confirmation dateret 29 april 1768, på et imellem hans nu ved døden afgangne hustru Anne J??datter, og ham oprettet testamente, har bevilget at den længstlevende måtte beholde boet uskiftet. Han er længstlevende uden livsarvinger, hvad han ved døden efterlader sig, skal tilhøre hans plejedatter Anne Kirstine Pedersdatter, nu gift med Michel Nielsen smed i Hemmed, dels for hendes lange og tro tjeneste i hans hus, dels for pleje, underholdning og tilsyn han nu nyder, og venter at nyde til sin død, hun skal udbetale 1 rdr til skolebøger for sognets fattige børn, samt den summe 160 rdr, til deling imellem hans afdøde kones, og hans egne arvinger, hvormed de skal være fornøjede. 7 april 1798.

255
Testamente for Christen Hvid og hustru Christiane Birgithe Obelitz af Kokkedal i Hjørring amt, oprettet 15 februar 1797. Hun er forhen enke af nu afgangne justitzråd Laurs Johan Jelstrup til Kokkedal under Hjørring amt. Alle børnene af hendes forrige ægteskab, har fået deres fædrene arv, ligesom deres 4 myndige børn har fået deres arv, således de intet videre har at arve efter hendes død. Skulle han blive den længstlevende, og ønsker at indtræde i nyt ægteskab, forbinder han sig til at udbetale til hans nulevende elskelige kones børn og arvinger, foruden dem allerede udbetalte arv, som forbemeldt endnu 3000 rdr til deling alt efter loven, der således med forudbetalte arveparter udgør i alt 8000 rdr. Bliver hun den længstlevende, og ønsker at indtræde i nyt ægteskab, forbinder hun sig til at udbetale til mandens arvinger 8000 rdr, der således er lige summa som til hendes børn. Mere om, hvorledes der skal forholdes, hvis den længstlevende ikke indlader sig i nyt ægteskab. Nævner den endnu ugifte datter Charlotte Amalia Jelstrup. 7 april 1798.

Kilde:
Film: M548129 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1798:

255
Testamente for Christen Hvid og hustru Christiane Birgithe Obelitz af Kokkedal i Hjørring amt, oprettet 15 februar 1797.
Hun er forhen enke af nu afgangne justitzråd Laurs Johan Jelstrup til Kokkedal, under Hjørring amt. Alle børnene af hendes forrige ægteskab, har fået deres fædrene arv, ligesom deres 4 myndige børn har fået deres arv, således de intet videre har at arve efter hendes død. Skulle han blive den længstlevende, og ønsker at indtræde i nyt ægteskab, forbinder han sig til at udbetale til hans nulevende elskelige kones børn og arvinger, foruden den dem allerede udbetalte arv som forbemeldt, endnu 3000 rdr til deling alt efter loven, der således med forudbetalte arveparter udgør i alt 8000 rdr. Bliver hun den længstlevende, og ønsker at indtræde i nyt ægteskab, forbinder hun sig til at udbetale til mandens arvinger 8000 rdr, der således er lige summa som til hendes børn.
Men skulle de ske, at den af os som overlever den anden, ikke indlader sig i nyt ægteskab på ny, og forbliver i enlig stand indtil sin død, da skal med dennes efterlevende dødelige afgang, af vores fælles boes midler og formue, først og forlods udbetales, til min Christen Hvids arvinger til deling efter loven 5000 rdr, som gør lige summa med hvad bemelte børn allerede i mødrene arv har modtaget, og dersom den endnu ugifte datter Charlotte Amalia Jelstrup, til den tid skulle befindes i ugift stand, udbetales ligeledes først og forlods til hende, 1000 rdr til bryllups kost og udstyr, til vederlag imod sådant hvad hendes andre sødskende haver nydt. Og når da denne vores villie og bestemmelse er efterkommet, deles alle vore øvrige fælles midler og ganske efterladende formue, imellem begge vores arvinger efter loven. 15 november 1797 [datoen for testamentets oprettelse]. 7 april 1798.

256
F
ledførings contractes confirmation – testamente for Lene Thygesdatter og Niels Pedersen.

C7de Giøre alle vitterlig, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den, imellem Lene Thygesdatter og Niels Pedersen af Læsten i Viborg amt, den 8 marts oprettede fledførings contract, lydende således, underskrevne Lene Thygesdatter nu 58 år, mig opholdende hos arvefæster Niels Pedersen i Læsten under stamhuset Fussingøs gods, haver i overværelse af min sognepræst hr Hasselbach i Nørbæk, sognefogeden Jens Andersen og arvefæster Jacob Jensen, begge af bemelte Læsten, indgået følgende fledførings contract med min madfader arvefæster Niels Pedersen på sådanne vilkår. Da jeg ej har været gift, formedelst mit svagelige helbred, og nu ved årenes tiltagelse må holde sengen, hverken kan gå eller stå, spise eller drikke uden andres hjælp, så da bemelte Niels Pedersen, som har min afdøde halvbroder Søren Laursens efterladte enke Maren Andersdatter til ægte, hos hvilken jeg har haft ophold min meste levetid, har antaget mig for bestandig i hans hus til fornøden varme, opvartning, føde og pleje, og lovet mig ved døden en christelig og anstændig begravelse, hvorimod han og arvingerne, skal nyde og beholde efter min død, alt hvis jeg må efterlade mig, af hvad navn nævnes kan, penge eller penges værdie, intet i nogen måde undtaget. Dog betaler han min lovlige og bevislige gæld. Contracten dateret 8 marts 1798. 7 april 1798.

269
Testamente for Christen Andersen, og hustru Kirsten Andersdatter af Gudnits by, Villerslev sogn under Thisted amt.
Lyder bl a således, som vi undertegnede fattige bønderfolk Christen Andersen Skytte, og hustru Kirsten Andersdatter af Gudnits by i Villerslev sogn, der har været i ægteskab i mange år, og kuns har avlet et pigebarn, som for 25 år siden er død, da hun var 3 år gammel, og nu ikke kan vente flere børn, så have vi oprettet dette testamente etc. 13 april 1798.

270
Testamente for enken Maren Hansdatter af Stendal i Hjørring amt, oprettet den 4 forrige måned. Hun er enke efter afgangne Niels Krage Horne, i Horne sogn og by udi Horns herred, Hjørring amt, nu opholdende sig som indsidder i Stendal i Tårs sogn, Børglum herred, er uden livsarvinger, skænker og testamenterer til sit kære sødskende barn, Anne Marie Hansdatter født i Rævbak i Sindal sogn, for hendes udviste tro tjeneste, tilsyn og opvartning i testators høje alderdom etc, hvad hun ved sin dødelige afgang efterlader sig 13 april 1798.

271
Testamente for Bertel Christian Hansen, og hustru Else Cathrine Andersdatter af Hinding i Nors sogn, udi Ålborg stift. Til vitterlighed sognepræsten, provst Kragh og deres svoger Jens Andersen i Sønderby. 13 april 1798.

272
Testamente for Rasmus Madsen, og hustru Kirsten Nielsdatter af Værum by i Århus stift. De har levet i et kærligt ægteskab i 11 år, uden at blive velsignet med børn eller livsarvinger, og efter deres alder heller ikke kan vente at få det. 13 april 1798.

273
Testamente for Christen Nielsen, og hustru Karen Andersdatter, husfolk, boende på Skald i Åby sogn i Vendsyssel. 13 april 1798.

276
Testamente for Niels Olesen, og hustru Anne Christensdatter af Værum by i Århus amt, oprettet 25 marts 1798. De har levet i et kærligt ægteskab i 19 år, uden at få børn, som de efter deres alder heller ikke nu kan vente. De har med fælles overlæg forvandlet deres tilværelse fra fæste til selvejer husfolk, idet de har tilkøbt sig ejendoms ret til deres hus. 17 april 1798.

292
Testamente for Anders Jensen, og hustru Helene Sørensdatter af Mollerup by i Linå sogn, Århus stift, oprettet 8 december 1797. Sammen har de ingen børn, men han har 2 børn med sin forrige kone, en søn Christen Andersen som sidder ved en gård i Sminge, og er i en meget god stand, så han næst Guds forsyn kan ernære sig uden at trænge til nogen. Den anden er en datter Maren Andersdatter, gift med gårdmand Christen Rasmussen i Mollerup, hos dem de i deres alderdom opholder sig, og som de nu i deres tiltagende skrøbelighed, dagligen trænger til deres datters og svigersøns omsorg og hielp, så har de besluttet, at når den ene af dem ved døden afgår, da skal den efterlevende nyde og bruge og beholde deres fælles bo uden registrering m v, men når den længstlevende ved døden afgår, da skal Christen Rasmussen, og hustru Maren Andersdatter i Mollerup eje og beholde alt hvad de efterlader sig. 20 april 1798.

296
Gavebrev gratis fra afgangne Karen Pedersdatter Hedegård. Confirmation på det af Karen Pedersdatter af Vittrup i Vennebjerg herred, der nu ved døden skal være afgangne den 10 maj forrige år oprettede og herhos in originali vedhæftede gavebrev. Notat: af gavebrevet haves ingen genpart. [Findes i cancelliet]. 24 april 1798.

319
Testamente for Søren Jensen, og hustru Mette Kirstine Andersdatter af Øster Agerskov i Hygum sogn i Ribe stift. 27 april 1798.

Maj:

337
Testamente for toldbetient Jens Christian Jensen, og hustru Anne Sørensdatter af Hjørring. 5 maj 1798.

338
Testamente for Søren Sørensen Baret, og hustru Anne Christensdatter af Læsø, boende i Vesterø sogn under Hjørring amt. 5 maj 1798.

339
Testamente for Jens Jensen Moesgård, og hustru Birthe Kirstine Andersdatter af Vestbek gården i Romlund sogn og Nørre Lyng herred under Viborg stift. Skriver at han har stået i hans majestæts tjeneste som landsoldat i 8 år, og udtjent efter det derfor meddelt afsked fra Viborg land milice session af 8 april 1796, og Birthe Kirstine Andersdatter, opholder sig i Vesterbek gården i Romlund sogn Nørre Lyng herred, Viborg amt, de har ingen børn. De er fra begge sider i deres ægteskab i fattigdom ,uden at have nydt nogen arv eller understøttelse, følgelig ikke har kunnet opnå noget til deres fremturen, ikke heller hidtil opnået videre, end den tynde lykke ,at være hus indsiddere i bemelte Vesterbek gård, hvor de på nærværende tid mangler føde, klæder, husleje og skatter, men alt dette vil de dog håbe med forenede kræfter og Guds hielp, at kunne finde udveje o s v. Den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo. 5 maj 1798.

340
Testamente for Jens Jensen Lodberg, og hustru Maren Jensdatter af Agri i Mols herred under Randers amt, under det kongelige Universitets i København, gods. De har i 36 år levet i et fornøjeligt ægteskab, men ingen livsarvinger. De har med fælles samtykke og velberåd hue besluttet, at de lidet de ved deres dødelige afgang måtte efterlade sig, må og skal alene tilhøre deres nu i huset havende pige Mette Marie Pedersdatter, som de nu i 28 år, fra hendes spæde år har opfødt og opdraget som deres eget barn, hun har al den tid opført sig imod dem som et troe lydigt barn, hvoraf af de har den fortrolighed og tillid til, at de af hende kan vente nogen tilsyn og pleje i deres skrøbelige dage,, hvorfor de finder det des mere billigt, at hun ved deres dødelige afgang nyder det lidet de efterlader sig. 5 maj 1798.

341
Testamente for Niels Clausen, og hustru Maren Sørensdatter af Lindbjerg by i Harridslev sogn, under Randers amt. De har været i ægteskab i 20 år uden at blive signet med børn. De har nu tilkøbt sig ejendomsret til deres iboende hus 5 maj 1798.

342
Testamente for Niels Jensen, og hustru Else Jensdatter af Mollerup by under Linå sogn i Århus stift. Opholdsmand på Universitetets godset i Mollerup by, uden livsarvinger. 5 maj 1798.

343
Testamente for Carl Christian Bühner af Skanderborg. Da han ingen livsarvinger har, skal hans elskelige stifdatter Friderica Lovisa Holm, som er hjemme hos ham, ene og alene tilfalde alt hvad han ved sin dødelige afgang, efterlader sig.  8 maj 1798.

344
Testamente for Hans Christensen af Vejle, borger og drejer, og er nu over 40 år gammel uden at have indladt sig i ægteskab, og uden at tænke der på, formedelst hans mådelige helbred, så har han derfor oprettet dette testamente. Når han afgår ved døden, skal det lidet han efterlader sig tilhøre hans helsøster Giertrud Christensdatter, som for nærværende tid er hos ham og befordrer hans gavn, uden at nogen skal have mindste del, det være sig hus, creaturer, penge o s v, hun skal være hans eneste arving, når hun har ladet ham sømmelig begrave.  5 maj 1798.

345
Testamente for Lauritz Nielsen Stoer, og hustru Anne Jacobsdatter på stedet Stoer i Tørring sogn, Skanderborg amt.5 maj 1798.

346
Testamente for Michael Nørring, og hustru Anne Hansdatter af Randers, oprettet 12 marts 1787. Han er faldet i en tærende sygdom, og derfor er hans dage måske korte eller lange, på grund af det gode ægteskab de har levet i, har de besluttet, at den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo, skulle den begive sig i nyt ægteskab, skal den give 10 rdr til fattigkassen. 5 maj 1798.

347
Testamente for frue Karen Jørgensen Toft af Ullerupgård, Thisted amt. Testamentet lyder bl a således: Efter forsynets bestyrelse, er hun i sidst afvigte år indtrådt i ægteskab med der værende enkemand, cancellieråd Nicolai Toft på Ullerupgård i Thisted amt, Ålborg stift, i hvilket ægteskab hun ikke hidtil er velsignet med livsarvinger. Hun blev stifmoder til hans, af første ægteskab havende 7 umyndige børn, hvis agtelse for hende og lydighed, hun ikke noksom kan berømme, har den tillige fordring på hende, at hun bør sørge for, at ikke han eller hans kære børn, for hendes skyld skulle lide tab ifald hun, som intet betydeligt har indført i boet, uden livsarvinger ved døden før ham skulle bortgå. Derefter mere om, hvad hun har besluttet, hvis hun er uden livsarvinger [børn], da skal han beholde deres fælles bo, men indlader han sig i nyt ægteskab, da skal han være forbunden til at give hendes arvinger 10 rdr. 5 maj 1798.

357
Testamente for Peder Sommer, og hustru Anne Jensdatter af Balling, Viborg amt. Er aldrende uden børn.11 maj 1798.

360
Testamente for Lorentz Svendsen Syndersten, og hustru Maren Christensdatter Torsted af Thisted. Hvis den længstlevende beslutter sig igen at gifte sig, skal den alene betale 1 rdr til byens fattige, som leveres til sognepræsten. 11 maj 1798.

361
Testamente for Niels Andersen, og hustru Birthe Larsdatter af Nørre Ropperheden i Hørby sogn, fæstebønder under Havens gods i Hørby sogn, Børglum herred, under Hjørring amt.11 maj 1798.

362
Testamente for Gregers Svendsen og søster.

C7de Giøre vitterligt, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på det af Gregers Svendsen og søster Giøde Svendsdatter af Hals by, Kiær herred under Ålborghus amt, den 3 februar 1797, oprettede testamente. Skriver sig som tvende ugifte søskende af bondestanden, der med fælles sved og arbejde har forhvervet sig de nu ejer a) I en del år underholdt de deres moder, og efter hendes død, ladet hende hæderlig begrave, derfor har de nu besluttet, at den længstlevende skal nyde og beholde deres bo i uskiftet stand. Skulle den efterlevende imod al formodning, da de begge er op i årene, indgå i ægteskab, skal den udbetale til min broder [hans] Christen Svendsens da levende børn, til lige deling imellem dem, 40 rdr og desuden 10 rdr til hans datter Maren Christensdatter, som de har opfødt, og som nu er hos dem, hvormed de skal lade sig nøje. Men skulle den længstlevende bortdø i ugift stand skal bemelte min broders børn, af boet udbetales 40 rdr til lige deling imellem dem, hvorudi bemelte Maren Christensdatter ingen del skal have, men derimod beholde som sin rette eiendom, alt det den afdøde efterlader sig, når den afdødes begravelses omkostninger og gielden, om nogen er, er fradraget, dog er dette at forstå, om hun skikker sig vel, og efter den længstlevendes vilje, skulle hun gøre herimod, skal hun intet nyde af boets efterladenskab, men den hele skal deles mellem hende, og de andre levende arvinger. Skulle hun dø før dem, skal boet deles mellem hendes levende sødskende. 11 maj 1798.

363
Testamente for Jens Larsen, og hustru Mariane Sørensdatter af Vorgod by og sogn Ribe stift. 11 maj 1798.

364
Testamente for Friderich Nielsen Lund, og hustru Maren Frederichskone af Mjolden sogn på grevskabet Schackenborg under Ribe stift. Skulle den længstlevende indgå i nyt ægteskab, skal den betale 133 rdr 16 mk, samt den afdødes gangklæder, til den først afdødes arvinger. Testamentet oprettet 22 august 1783. 11 maj 1798.

365
Testamente for Laust Christensen, og hustru Anne Dorothea Jensdatter, sidder til huse i Finderup by og sogn, Nørlyng herred, Viborg stift.  11 maj 1798.

366
Testamente for Christen Bertelsen, og hustru Anne Christensdatter, bønderfolk af Jegindø under Thisted amt. 11 maj 1798.

367
Testamente for Søren Andersen Vestergård, husmand, og hustru Anne Marie Hansdatter af Bislev by og sogn, i Ålborg amt. 11 maj 1798.

383
Testamente for Søren Nielsen, og hustru Karen Nielsdatter af Erritsø under Vejle amt, oprettet 26 juni forrige år [1797]. 18 maj 1798.

384
Testamente for Mads Jørgensen af Kolding. Fremgår at han er født i Revsgård by, Egtved sogn, men nu i tieneste hos hr justitzråd og postmester Junghans i Kolding, han er nu blevet meget syg, som mulig vil forårsage hans død, derfor testamente. Hans søster Anne Jørgensdatter, i ægteskab med selvejer Anton Buch af Skannerup, skal ene og uden skifte og deling, beholde hans efterladenskab, på grund af den kærlighed og gode forståelse, der altid har hersket imellem dem som sødskende, og fordi hun med sine 5 børn kan være samme nærmest behøvende. 18 maj 1798. 

385
Testamente for Nicolai Peter Møller, og hustru Sophia Andersdatter, beboer et af Haderslev husisk jordløs gadehus i Kirkeby, i Nørre Fardrup sogn, oprettet 7 november 1797. 18 maj 1798.

386
Testamente for Jep Rasmussen, og hustru Kirsten Jensdatter, bonde af Bredballe by under Vejle amt. 18 maj 1798.

387
Testamente for Christen Jørgensen, og hustru Anne Pedersdatter af Kongsgård i Vejrup sogn, Ribe stift. Vitterligheds vidner bl a Jens Pedersen, Store Moseby i Mejrup sogn. 18 maj 1798.

388
Testamente for Christen Jørgensen, og hustru Maren Madsdatter af Rømø under Ribe stift. Når den ene afgår ved døden, uden at efterlade sig livsarvinger, skal den efterlevende uden nogen til eller påtale af rettens middel, eller den afdødes arvinger, eje og beholde deres hus med dertil liggende 1/4 part gårds landerie og alt andet, så længe samme bliver i ugift stand, men skulle den gifte sig igen, skal den betale til den afdødes arvinger 8 sletdaler, men skulle den på grund af sygdom eller andet, få i sinde at overdrage boet til nogen for underholdning, skal det stå den frit for.18 maj 1798.

389
Testamente for Henning Johansen, forpagter af Nørup præstegård i Tørrild herred under Vejle amt. Tilstår herved, at da det har behaget Gud at lægge ham i sygeseng, og han i følge sin alder og svaghed, ikke kan vente andet end døden, har han af kærlighed til sin hustru Kirsten Villadsdatter, som også er gammel og skrøbelig, villet sørge for hendes udkomme efter sin død, og derfor i Herrens navn besluttet, at siden han ingen livsarvinger efterlader sig, skal hans hustru beholde og bruge det efterladte til fri rådighed, uden at hans arvinger skal kræve skifte, der først skal ske efter hendes død etc. 18 maj 1798.

390
Testamente for Anna Jeramiasdatter Sander, af Rørbæk præstegård i Viborg stift. Hun er datter af forhenværende sognepræst ved Farsø og Vognsild menigheder, afgangne Jeramias Sander, der nu ved tiltagende alderdom og skrøbelighed, mærker sit dødelig mål at nærme sig, derfor dette testamente. Hun har stedse levet i udgift stand, og altså ingen livsarvinger, der af Kongen under 26 december 1766 er bevilget, selv at være myndig under curator, selværværdige hr Hans Nielsen Rosborg af Grønnerup [Grynderup] menighed, hans bifald og samtykke, har hun besluttet at hendes efterladenskaber, efter hendes død uden skifterets mellemkomst, ved en excecurtor testandi, efter hendes angivelse af hvorledes arven skal deles.
1
a) Madame Sander, gift med velærværdige hr Hans Nielsen Rosborg, pastor eremitus ved Rørbæk og Grynderup menigheder i Viborg stift 300 rdr.
b) Velærværdige hr Sejer Ørum, nuværende sognepræst ved bemelte menigheder 300 rdr.
c) Velærværdige hr Jacob Ørum, sognepræst ved Ørum og Vejrum menigheder, og provst i Sønderby herred 300 rdr.
d) Madame Dorothea Stampe, fød Ørum, gift med velærværdige hr Knud Godfred Stampe, sognepræst ved Års og Havbro menigheder, ligeledes 300 rdr.
e) Madame Christiane Mulvad fød Lynge, gift med sognedegnen hr Mulvad til Selde og Åsted menigheder i Års herred 300 rdr.

Dog afgår i hver af disse arvelodder, der tilsammen udgør 1500 rdr, hvad der efter anordningerne afgår til den kongelige casse.
Skulle nogen af arvingerne afgå ved døden før hende, deles dennes del mellem de øvrige. Resten af hendes midler, bruges bl a til betaling af gæld, hendes jordefærd, salær til skifteforvalter etc. Hvad der mere bliver til overs deles mellem Hans David Jeramiasen i Viborg, salig Christen Andersen Legårds efterladte datter Kirsten, opholdende sig i Rold. Salig Augustinus Geistens efterladte tvende, endnu levende døtre Agatha og Dorthe Geister i Viborg. Sammes allerede bortdøde datter Mette Marie, ligeledes i Viborg, hendes efterladte tvende børn, og endelig Hans David Mouritzen i Viborg. Af øvrigt efterladte varer og effecter, nyder hr Sejer Ørums ældste, og endnu eneste datter Anne Maria i Rørbæk præstegård, forlods et par guld øren bånd? etc. 18 maj 1798.

391
Testamente for jomfru Mette de Hoffman af Viborg, oprettet 20 maj forrige år [1797]. Hun er, og agter at forblive i ugift stand. Efter hendes død, skal af boet først udbetales til det sogns fattige, hvor hendes sidste opholdssted er, 200 rdr, som leveres til directørerne for stedets fattigvæsen. 2) Udbetales til hver af hendes søster, frue Hoffmann på Ålborg hendes døtre, så mange som på den tid lever, 400 rdr, er de døde, arver deres mænd, [mere om] hvis også de skulle være døde etc. Hvad der derefter bliver til overs, udbetales til hendes svoger, oberst lieutetant Hofmann eller frue, er de døde deles det mellem deres døtre. 18 maj 1798.

411
Testamente for Jørgen Michelsen, og hustru Birgithe Rasmusdatter, husfolk i Hørning sogn under Skanderborg amt. 25 maj 1798.

412
Testamente for Niels Larsen, og hustru Kirsten Andersdatter af Vejle. Skulle den efterlevende få i sinde, at indgå i nyt ægteskab, da skal den give til den afdødes arvinger, dennes kiste og gangklæder samt 5 rdr, hvormed de skal være fornøiede. 25 maj 1798.

413
Testamente for Marqvart Jessen, og hustru Anna Jessen, beboer et Kådner hus fenner? på slotmarken af Møgeltønder sogn og by, under grevskabet Schackenborg oprettet 7 september 1793. 25 maj 1798.

414
Testamente.
Gavebrev fra Peder Thagård, borger og købmand i Ålborg. Formedelst sin tiltagende alder og aftagende helbred, mener han at hans leveår ikke kan blive ret mange, så har han i forventning om dette, og i betragtning af den omsorg og godhed, han bærer for sin tro og redelige tjenestepige Karen Pedersdatter, der nu har tjent ham i over 30 år, og så godt som fra barn er antaget og opdraget udi hans faders hus, at hun ikke efter hans død, skulle udsættes for mangel af nødtørftighed, besluttet, at såfremt hun efter hans ønske bliver hos ham til hans død, så længe hun lever, skal nyde renterne af 1000 rdr, hvilket skal forlods udtages af boet, før arven ellers fordeles, beløbet skal udsættes på rente i fast ejendom etc, efter hendes død tilfalder summen hans arvinger. Han har den tillid til sin svoger hr Mads Schmidt her i Ålborg, som hans svigerfader hr Niels Møller boende i Kiærs mølle, at de efter hans død våger for denne capitals sikkerhed, mere om hvis de ikke vil, eller kan stå for dette. 25 maj 1798.

415
Testamente.
Fledførings contract, gratis for Maren Erichsdatter og Hans Rasmussen, af Granslev sogn og by i Viborg amt, oprettet den 13 marts 1796. Lyder bl a således, da jeg Hans Rasmussen, forpligter mig til at tage imod min kones moster Maren Erichsdatter, som formedelst alderdom og svaghed behøver hielp og understøttelse, så påtager jeg mig at forsyne hende med fornøden underholdning og pleje så længe hun lever, og ved hendes død, sørge for begravelsen efter almindelig skik, imod at han skal nyde alle hendes efterladenskaber. 25 Maj 1798.

Juni:

436
Testamente for Hans Pedersen, og søster Birthe Pedersdatter af Linelunden på Petersholm mark. De er nu aldrende, og har besluttet at henleve deres resterende tid i ugift stand. 1 juni 1798.

437
Testamente for bonden Jens Pedersen Borre, og hustru Mette Cathrine Christensdatter af Alstoft by, Asp sogn i Ringkøbing amt. Han har tient i 6 år som under konstabel i København, og derefter blev han udkommanderet som landsoldat, atter i 6 år, og Mette Cathrine Christensdatter, der i en del år har levet i ægteskab sammen, uden livsarvinger. 1 juni 1798.

438
Testamente for husmand Bendt Madsen, og hustru Inger Svendsdatter af Sønder Saltum by under Hjørring amt. De har været gift i 25 år, men ingen livsarvinger. 1 juni 1798.

439
Testamente for degn Hans Sørensen Wad, og hustru Ellen Margrethe Nielsdatter af Vester Hassing by i Ålborg amt. Han er sognedegn i Vester og Øster Hassing i Kiær herred. Da hans helbred er mådelig, kunne hans tidlige død berøve dem den omsorg, de bør drage for hinandens vel, derfor testamente. 1 juni 1798.

440
Testamente for selvejer Christen Sørensen Buus, og hustru Anne Knudsdatter af Volsted sogn og by Fleskum herred i Ålborg amt. Hvis den efterlevende gifter sig igen, skal den betale 200 rdr til afdødes arvinger. 1 juni 1798.

441
Testamente for Mads Poulsen, og hustru Anne Nielsdatter af Romdrup by og sogn i Fleskum herred under Viborg stift. De er uformuende fæstebønder, uden livsarvinger. 1 juni 1798.

458
Testamente for Niels Rasmussen, og hustru Maren Nielsdatter af Brøndum sogn og by under Ålborg amt. 8 juni 1798.

459
Testamente for Anders Jensen Brøndberg, og hustru Giertrud Nielsdatter, fæstere af skovhuset Lerbækhus kaldet i Astrup sogn under Ålborg amt. 8 juni 1798.

460
Testamente for Frederich Lorentz Bræmer, og hustru Giertrud Erichsdatter, fæstehusmand i Fræer sogn og by under Buderupholm, i Ålborg amt. De har været gift i 6 år uden at få livsarvinger. 8 juni 1798.

461
Testamente for Niels Andersen, og hustru Birgithe Sørensdatter, selvejer husmand med 1 skp 1 fc 2 1/2 alb hartkorn i Gedved by i Tolstrup sogn i Århus stift. Til hans stifsøn Jørgen Jørgensen, nu tjenende i Kattrup præstegård, har han bortgivet og testamenteret, den ham tilhørende halve bo, da han med hans kone Birthe Sørensdatters dødelige afgang, hvis eneste arving han er tilfalder den øvrige halve bo. 
8 juni 1798.

462
Testamente for Niels Jørgensen, og hustru Johanne Axelsdatter, selvejer af en bondegård som står for hartkorn 4 tdr 7 skp i Voldsted sogn i Fleskum herred, under Ålborg amt. 8 juni 1798.

463
Testamente for Peder Nielsen, og hustru Anne Adamsdatter af Brøndum i Ålborg amt. 8 juni 1798.

464
Testamente for Anders Poulsen, og hustru Helvig Andersdatter, gårdbeboer i Silstrup by, Thisted amt. Skulle hun imod al formodning efter hans død, indlade sig i ny ægteskab, da betaler hun alene 2 rdr til sognets fattigkasse, skulle hun før ham være bortdød, og han derefter ikke har indladt sig i nyt ægteskab, da skal hans hele boslod ved hans død, tilfalde hendes i første ægteskab med Enevold Jensen avlede 4 børn, 1 søn og 3 døtre imellem hvilke den deles uden hensigt til køn, da de har været gode og føjelige børn, som de kunne have været hans egne, og har arbejdet troligen med ham til fælles bedste. Mere om hvis nogle af dem først afgår ved døden.  8 juni 1798.

465 - side 475b
Testamente for Michel Lausen og hustru Maren Jensdatter af Skellerup by, Knebel sogn, Århus stift. 8 juni 1798.

465 - side 475b
Testamente for Michel Laursen og hustru Maren Jensdatter af Skellerup by i Knebel sogn, Århus stift. 8 juni 1798.

480
Testamente for skoleholder Jens Eschildsen af Assedrup by i Vedslet sogn, Skanderborg amt. Der bl a skriver, i betragtning af hans tjenestepige Anne Sørensdatter, hendes udviste store omsorg for hans nu afdøde gamle og skrøbelige kone ved hendes sengeleje, hvilket han håber hun og fremdeles vil vedblive at udvise imod ham, testamenterer han hende som en liden belønning, det lidet han efter hans død måtte efterlade sig, uden registrering og vurdering eller skifte deling, imod at hun besørger hans anstændige begravelse, og betaler hvad gield som måtte være efter ham. 15 juni 1798.

481
Testamente for Christen Christensen, og hustru Else Israelsdatter af Øster Snede sogn under Vejle amt, oprettet 17 december 1793. De har i 12 år levet i et kærligt ægteskab.15 juni 1798.

482
Testamente for Thyge Mortensen, bonde, og hustru Else Bertelsdatter af Hviding by på grevskabet Schackenborg. Hvis hun først afgår ved døden, betaler han, hvis han indlader sig i nyt ægteskab, 800 rdr til hendes arvinger og ej videre, af hvilken sum forlods udbetales til Lars Pedersen i Hviding 100 rdr, til Obling? Borings i Ribe, ligeledes 100 rdr, og til Michel Jepsen i Råhede 66 rdr 32 sk, og den ørige summe deles imellem hendes arvinger, således en moster får lige med en morbroder, og uden foran førte afkortes noget for det de forud er tillagte. Skulle han ikke indlade sig i nyt ægteskab, udbetales dette beløb ikke før hans død, og således som 4de post ommelder. 4) Skulle han først afgå ved døden, og hun skulle indlade sig i nyt ægteskab, udbetaler hun til hans samtlige arvinger, en sum af 1600 rdr som deles mellem dem efter loven. Men skulle hun ikke indlade sig i nyt ægteskab, beholder hun al deres efterladenskab så længe hun lever, og ved hendes dødelige afgang udbetales 800 rdr til hendes arvinger, af hans arvinger, hvorimod de er berettiget til gården og boet. 5) Den længst levende betaler 10 rdr til sognets fattige. 15 juni 1798.

483
Testamente for Knud Andersen, og hustru Anne Jensdatter af Oldrup, Hundslund sogn i Åkier amt. De er begge gamle der hårdelig behøver andres hjælp, da de er opholdsfolk, og har derfor ikke andet at leve af, end det gårdens beboere skal give dem til ophold. 15 juni 1798.

484
Testamente for Else Marie Lindorph, afgangne sognepræst til Hundborg og Jannerup menigheder hr Hans Rudolph Deichmans efterleverske af Skjoldborg i Thisted amt. Først står der oprettet 19 februar 1798, i følge testamente under 12 april 1790 mellem ham og hende. Hun ejer 400 rdr der er udsat på rente, et af hende opbygget hus med 1 tdr hartkorn, og øvrige tarvelige effekter, hun har ingen livsarvinger, og de 400 rdr ville være til ingen nytte for hendes sidearvinger. Hun har tvende stifsønner, navnlig Erich Johan Pontoppidan og Ludvig Jensenius Pontoppidan, begge sønner af hendes afdøde søster Birthe Marie Lindorph, og afgangne hr Ludvig Pontoppidan, forhen sognepræst til Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg menigheder, med hvem hun var i ægteskab, før hun blev gift med hendes afdøde mand, ermeldte hr Deichmann. Nævnte tvende stifsønner som hun inderlig elsker, skal hver arve 200 rdr af nævnte sum. Skulle boet, efter at være gjort i penge ikke udgøre 400 rdr, har hun den tillid til hendes mands arvinger, der alle sidder i gode kår, at de vil complettere beløbet. Skulle det overgå 400 rdr, skal stifsønnerne også dele dette, skulle den ene dø før hende, arver den anden hele beløbet, skulle de begge være døde, deles det mellem hendes øvrige arvinger.15 juni 1798.

485
Testamente for Friderich Nielsen, og hustru Karen Henrichsdatter, selvejere af Hejring by, Klejtrup sogn, i Viborg amt. Han er så uheldig i denne måned, at være kommet til skaden ved en bygnings opførelse, at hans arm er gået af led, og hans legeme således knust ,at det er at befrygte, at han ej kan leve, og har derfor oprettet dette testamente. 15 juni 1798.

504
Facultotem testandi for købmand Christian Jessen, og hustru Abel Marie Sibbern af Kolding.22 juni 1798.

505
Testamente for Peder Christensen, og hustru Anne Jensdatter af Strandby i Elling sogn, Horns herred under Ålborg stift. 22 juni 1798.

506
Testamente for Peder Pedersen, og hustru Anne Dinesdatter, bønderfolk husmand af Vinding sogn og by under Skanderborg amt, oprettet 16 december 1797. 22 juni 1798.

507
Testamente for Frands Nielsen, og hustru Kirsten Sørensdatter, fæstegårdmand af Davding, Grædstrup sogn Tyrsting herred, under Skanderborg amt. 22 juni 1798.

508
Testamente for Peder Andersen, og hustru Mette Nielsdatter af Føvling sogn og by, Tyrsting herred, i Skanderborg amt, oprettet 27 december 1797. 22 juni 1798.

509
Testamente for Christen Michelsen, og hustru Else Hansdatter, boende i Tørring i Øster Tørslev sogn Århus stift. Skulle den længstlevende indgå i nyt ægteskab, skal den betale til afdødes arvinger 20 rdr. 22 juni 1798.

510
Testamente for Gravers Jensen, og hustru Maren Christensdatter af Sønder Hvam, Borbjerg sogn, Ribe stift. De har været gift i 25 år uden livsarvinger. 22 juni 1798.

511
Testamente for Jens Svendsen Bondrup, og hustru Anne Christensdatter Frøstrup af Hune sogn, Ålborghus amt, oprettet 12 august 1793. Hvis den efterlevende indgår i nyt ægteskab, skal den betale 20 rdr til den andens arvinger. 22 juni 1798.

512
Fledførings contract for gartner Mads Christensen af Husby, i Kettrup sogn under Thisted amt. Lyder bl a således, da jeg underskrevne Mads Christensen, gartner, finder mig formedelst alderdoms tiltagelse, i så skrøbelige omstændigheder, at jeg ved egen hielp ikke kan forskaffe mig selv det fornødne, og jeg hos Bertel Christensen, boende i Husby i Kettrup sogn i Vester Han herred under Thisted amt, har fundet så oprigtig venskab, og retskaffen tænkemåde, at jeg på min alderdom, sikkert tør betro mig til hans forsorg, så har jeg efter loven, og da jeg er uden ægteskab, og ingen livsarvinger har, med ham indgået contract, hvorefter hans skal arve alt hvad jeg ejer, hvorimod han eller hans arvinger, skal være pligtige i min livstid, at drage tilbørlig omsorg for mig etc. 22 juni 1798.

530
Testamente for Jeppe Pedersen, og hustru Margrethe Christensdatter, bønderfolk af Vesterladen i Horsens sogn under Ålborg stift. De har været gift i 16 år, skulle den efterlevende indlade sig i nyt ægteskab, skal den betale 10 rdr til afdødes arvinger. 29 juni 1798.

531
Testamente for Jens Nicolai Boserup, og hustru Anne Birgitte Hastel af Skovsrod i Tulstrup sogn, Skanderborg amt. 29 juni 1798.

Juli:

533
Ægtepagts konfirmation for kammerherre Verner Jasper Andreas Moltke, stiftamtmand over Ribe stift, og forlovede frøken Johanne Caspar Rosenørn, oprettet den 30 forrige måned, afskrift af samme, der desuden findes i Danske cancelli. 3 juli 1798.

546
Testamente for afgangne Johanne Christensdatter af Øster Mølle i Dronninglunds sogn. Oprettet den 12 maj dette år, hun skal nu være afgået ved døden, fremgår at hun er 60 år gammel, hun og mand Laus Laursen, har i året 1793 noget før hun måtte opgive et sted i Dronninglunds sogn, som de da havde i fæste, kaldet Kokkenborg, og da ikke havde andet end deres gangklæder og begge lidet at ligge og sidde på, som herskabet af medlidenhed skænkede dem. Hun var da så heldig, at have en søster, navnlig Karen Christensdatter, som er gift i dette sted med mølleren Hans Christensen, hvor blev de der antaget, og manden rejste da fra hende, og antog sig tjeneste, hvilket han nok kunne, da han er endnu skal være over 38 år. Nogen tid efter, var han hos hende i møllen, men rejse igen fra hende, hvilken nu er hen ved 4 år siden, og siden den tid aldrig har været hos hende. Hendes efterladenskab skal deles mellem søsteren og svogerens børn. 6 juli 1798.

547
Fledførings contract for jøde Marcs Abraham.
Begierer kongens confirmation på hosfølgende, imellem forstander, og rabbinerne for den jødiske menighed i vor stabelstad Fredericia, på den vanvittige Marcus Abrahams vegne, på den ene, og Levin Marcus på den anden side, den 24 april dette år indgangne fledførings contract, hvoraf i danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart. Han har ingen livsarvinger. Contractens ordlyd følger, der bl a lyder således, sidst afvigte 18 december, døde her i staden jødinden Gitke Leitzer, enke efter den i Nyborg forhen afdøde Abraham Marcus, og efterlod sig en søn, navnlig Marcus Abraham, forstanderen for herværende menighed er antaget som skifteforvalter o s v. 6 juli 1798.

554
Testamente for Hans Hauballe af Storring by i Århus stift. Oprettet 18 februar 1798. Fremgår bl a, hvad han fastelavns søndag er bortskyldig, hvilket i alt udgør 146 rdr 2 mk. Bliver der noget til overs, skal dette udsættes på rente til fordel for skoleholder enken i Storring.  13 juli 1798.

535
Testamente for Thomas Christiansen, og hustru Ciciliane Michelsdatter af vor stabelstad Fredericia. 12 juli 1798.

556
Testamente for Jens Christensen Støvring, og hustru Ane Michelsdatter, bønderfolk af Stoubygården i Hald sogn, Århus stift. 13 juli 1798.

557
Testamente for Simon Nielsen, og hustru Bulmarie Christensdatter af Vrandrup Vanderup? – Vangdrup?. 13 juli 1798.

558
Testamente for Amalia Friis af Guiseschou, ny Vejle amt. Hun har aldrig været gift, derfor skal det hun ved sin død efterlader sig, tilhøre hendes yngste søster Juliane Friis, som en liden erkendelse, for alt det gode hun allerede har gjort, og efter hendes svagelige helbreds omstændigheder, herefter kunde vente sig af hende. 13 juli 1798.

559
Testamente for Margrethe Grotum Holbech, af Nørholm degnebolig i Hornum herred, under Viborg stift, oprettet 11 september 1791. Skriver bl a, at i betragtning af den kærlighed og godhed, som hun stedse har haft for sin søsters mand Niels Ursin, sognedegn til Nørholm menighed, og Restrup copel i Hornum herred, i hvis hus hun i nogle år har været, og nydt livets fornødne ophold, så har hun med fri vilje og sund fornuft,  besluttet ingen skal have eller nyde noget af dette lidet, som kunne blive tilovers efter hendes død, end ommeldte hendes svoger Niels Ursin Milling. 13 juli 1798.

560 side 551
Testamente for Jens Michelsen, og hustru Mette Simonsdatter af Malling by og sogn under Århus stift. Deres forhold er nu således forandrede at de i stedet for, hvor de før besad en fæstegård, ved hvilken de efter at have giort betydeligen bekostninger på dens forbedring, kunde håbet at oplægge noget til deres arvinger, så er de nu aftægtsfolk i bemelte bondegård, thi formedelst alderdom og skrøbelighed, har de set sig nødsaget til at afstå gården ,og da de derved ikke er i stand til at efterlade så meget, som kunde anses at være af nogen betydenhed, hvis det efter deres død skulle deles imellem begges arvinger, har de bestemt, at den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo, dog at den betaler deres gæld, og giver 2 rdr til sognets fattige, som præsten inddeler til de mest fattige. 2) Efter at de har overdraget deres gård til bonden Peder Øvlesen, der er hendes søstersøn, og hans hustru Anne Sørensdatter, der er hendes broderdatter, og disse ægtefolk, der nu for over 4 år siden har indkøbt gården til selvejendom, har og forbundet sig til at give dem ophold, så længe de lever, de har vist dem så megen godhed, at de efter deres død skal være deres arvinger. 13 juli 1798.

561
Testamente for Theodore Herman Dalgård af Randers. Tilstår hermed, at da han har indladt sig i ægteskab med Anne Marie Ring, og hun efter al sandsynlighed vil overleve ham, fordi han i en del år har været beladt med et svagt helbred, så skal hun arve ham. 13 juli 1798.

562
Testamente for Friderich Ditlevsen Arboe, og hustru
Hedvig Jørgensdatter Møller, han er sognedegn for Vester Velling og Skjern menighed i Viborg stift. De har været gift i 27 år ingen livsarvinger. 13 juli 1798.

363
Testamente for Jens Thomasen, og hustru Maren Jacobsdatter, selvejer møller i Høgild mølle i Resen sogn, i Viborg stift. Skulle den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den betale 20 rdr til den andens arvinger, men ellers i uskiftet bo. 13 juli 1798.

564
Fledførings contract gratis, mellem Poul Christensen Jens Andersen, og hustru Maren Poulsdatter i Dollerup i Sjørring sogn, Thisted amt, oprettet den 10 august 1778. Formedelst alderdom og tiltagende sygdom, ser de sig ikke længere i stand til uden hjælp, bestride deres liden gård, derfor har de med fri vilje og fælles samtykke, med hendes søstersøn Poul Christensen Schårup, indgået denne contract. Denne må, så snart han fra sin husbonde seignr Schiønning til Koustrup, har erholdt fripas og afsked fra lægd og fødestavn, indflytte til dem, som deres egen søn og arving, siden de ingen livsarvinger har, han har lovet at sørge for de gamle folk. Han må ikke, medens de begge er levende, gifte sig uden deres samtykke etc.  [Som alle andre sager findes contractens ordlyd under 17 punkter samme sted]. 13 juli 1798.

565
Testamente for Christen Sørensen, og hustru Anna Grausdatter af Dyrby fæstegård, i Randers amt. Dør han først, skal hun til hans arvinger betale 20 rdr, og ellers beholde boet uskiftet. Dør hun først, skal han betale til hendes søster Birthe Grausdatter, nu tienende hr justitzråd borgermester Carøe i Randers, som ved alle leiligheder viser sig som en oprigtig søster, og som ikke af naturen er begavet med nogen stærk helbred 120 rdr, uden at de øvrige arvinger skal have noget. Det fastsættes endvidere, at hvis hans svigerinde Birthe Grausdatter overlever ham, da skal det øvrige imellem hans arvinger og hende, deles således at hun tager det halve bo, og øvrige arvinger den anden del, men dør han før sin hustru, da forholdes efter første post. 17 juli 1798.

566
Testamente for Nicolai Christensen, og hustru Kirsten Poulsdatter i Refs by, Hurup sogn i Thisted amt oprettet 8 april 1791.17 juli 1798.

567
Testamente for Morten Andersen, og hustru Maren Nielsdatter Klitgård, borger og veiermester i Nibe. Efter deres død, ønsker de at deres formue, som dog ikke er meget stor, bliver konserveret for deres eneste datters 5 børn som alle er umyndige, for at blive forvisset derom, har de hermed villet fastsætte og anordne, hvorledes de vil at der efter begge deres død skal forholdes, nemlig på følgende måde: 1) De huse her i byen med alt bohave, skal være deres næste datter Kirstine Margrethe testamenteret. 2) Hvad penge de har stående på rente, testamenterer de til datterens 5 umyndige børn, der straks efter deres død skal varetages af overformynderiet her i byen.
19 juli 1798.

580
Testamente for Christen Nielsen Rostrup, og hustru Inger Sørensdatter husfæstere i Torup sogn under grevskabet Lindenborg i Ålborg amt. De har været gift i 6 år uden livsarvinger. 20 juli 1798.

581
Testamente for Elisabeth Hulbek, Caspar Sundorfs efterleverske af vor stabelstad Fredericia. Af adskillige gode årsager, er hun til sinds at gøre nogle forandringer, i det af hende den 23 januar 1792, og den 27 april 1793 af kongen confirmerede testamente. Så er det i kraft af det, mellem hendes salig mand Caspar Sundorf og hende, under 9 juli 1766 oprettet confirmeret, af kongen konfirmeret 27 januar 1786, skal der med det hun efterlader sig forholdes som nærmere angivet, bl a om begravelsen. Nævner procurator Simon Buhl her i staden og hans kone, som er hendes kære søsterdatter Barbara Elisabeth Hansen, hos hvem hun bor, hun har i hendes høje alderdom og svaghed, i mange år gået hende til hånde o s v, de skal derfor ene og alene, være berettiget til alt hvad hun ved sin dødelige afgang måtte efterlade sig, være sig rede midler, faste ejendomme, møbler og løsøre, item guld og sølv, intet undtaget. Nævner flere datoer for testamente.  20 juli 1798.

582
Testamente for Svend Jacobsen, og hustru Anne Margrethe Pedersdatter af Hørbylunde mølle i Hørby sogn, under Hjørring amt, Børglum herred. 20 juli 1798.

583
Testamente for Anders Sørensen, og hustru Anne Poulsdatter af Hårby, Venge sogn, Skanderborg amt. De har været gift i 30 år uden at avle børn, og de har nu på deres affældige alderdom intet hus, og kan intet foretage sig for at tjene deres brød, de har derfor taget tilflugt til deres beslægtede Anders Poulsen i Jexen, og Jørgen Rasmussen her i Hårby, hvilke sidste har taget dem i deres hus, og lovet dem fornøden pleje, og da de ikke har rede midler at kunne belønne dem med, skal de, eller deres børn, efter deres død dele deres efterladenskab. 20 juli 1798.

584
Testamente for Peder Christensen, og hustru Anne Marie Sørensdatter af Kolle by i Nebel sogn, Ribe stift, oprettet den 1 maj 1790.
20 juli 1798.

585
Testamente for Niels Pedersen, og hustru Anne Cathrine Nielsdatter af Hals by under Ålborg stift. 20 juli 1798.

586
Testamente for Hans Jensen, og hustru Mette Knudsdatter Krogh af Handstedlund? [sted ikke fundet] i Egtved sogn, Koldinghus amt, hartkorn 3 skp 1 fc, oprettet den 20 juli 1796. 20 juli 1798.

587
Testamente for Jens Christensen, og hustru Anne Kirstine Petersdatter af Visby sogn og by, Thisted amt. 20 juli 1798.

588
Fledførings contract imellem Johanne Pedersdatter Touborg af Resen by, Skodborg herred i Ribe stift, og sognepræst for Resen og Humlum, hr Hans Christian Rosenberg, oprettet den 12 maj 1798. Lyder bl a således, hun er uden livsarvinger, og finder sig nu formedelst alderdom og skrøbelige omstændigheder her i sit 70 år, at hun daglig behøver pleje og tilsyn, hvilket hun ikke kan forvente af sine udarvinger, der aldrig har bevist hende noget godt, men derimod har hun fået dette af sognepræsten Hans Christian Rosenberg, derfor overdrager og afstår hun alt hvad hun ejer til ham, hvorimod han eller hans arvinger skal drage omsorg for hende, i hendes resterende levetid. 24 juli 1798.

606
Testamente for Hans Christensen, og hustru Anne Andersdatter af Lendum sogn og by under Hjørring amt. 27 juli 1798.

607
Testamente for Axel Andersen af Randers, oprettet 20 oktober1797. Han er ungkarl og gammel og skrøbelig, hans broder Jens Andersen, borger og brændevinsmand i Randers skal arve hans efterladte bo, dog skal han i tilfælde af den hos ham nu værende, og efter testator er opkaldt Anders Axel, hvis han oplever sine myndige år, have 100 rdr, hvoraf der skal betales til drengen årlige renter 4 pct, indtil han opnår sin myndige år, skulle han dø forinden tilfalder samme testators broder. 21 juli 1798.

608
Testamente for Anders Pedersen, og hustru Maren Pedersdatter af Balle mark, Odder sogn i Århus stift oprettet 24 maj 1797. Skulle efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 10 rdr. 27 juli 1798.

609
Testamente for Heddring Rørden, og hustru Tath Heddrings af Uttersum by på Vesterlands Føhr, oprettet 9 august 1797. [På tysk].
27 juli 1798.

610
Testamente for Jens Seufting Kop, og hustru Mette Larsdatter af Hjarbæk under Viborg amt. 27 juli 1798.

611
Testamente for Jens Poulsen, og hustru Karen Nielsdatter af Stovby i Hald sogn under Århus stift. 27 juli 1798.

612
Testamente for Hans Jensen, skoleholder, og hustru Maren Jacobsdatter af Hemmed sogn, Randers amt. Indgår den efterlevende i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 10 rdr. 27 juli 1798.

613
Testamente for Anders Bruun, sognepræst for Harte og Branderup menigheder i Ribe stift og, hustru Hagar Kirstine Iversen i Påby præstegård, oprettet den 26 august 1791. Skulle efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 10 rdr. 27 juli 1798.

614
Testamente for Christen Sørensen, og hustru Maren Larsdatter, selvejerbønder af Floule by, Hvidbjerg sogn, Thyholm, Thisted amt.
27 juli 1798.

August:

625
Testamente for afgangne Frantz Sørensen af Vester Lisbjerg by og sogn under Århus stift. Lyder bl a således, hermed kiender ieg undertegnede, at jeg med god villie og forstand, da ieg nu er svag og skrøbelig, at ieg har givet mine tvende uforsørgede sødskende, og min brodersøn Peder Sørensen, ligeledes uforsørget, al min liden formue, som ieg synes efter mit skiønnen at være rimeligst, da ieg i min tid, og mest nu i min svaghed, ikke har hørt nogen tilflugt fra andre af mine pårørende. Sødskende er: 1) ægte broder Mogens Sørensen. 2) Min brodersøn Peder Sørensen. 3) Min søster Karen Sørensdatter [Steder ikke angivet]. 3 august 1798.

626
Testamente for Christen Jeggesen, og hustru Karen Christensdatter af Rømø under Riberhus amt. 3 august 1798.

627
Testamente for Mads Thomasen Lykkegård, og hustru Johanne Nielsdatter af Bindslev sogn og by under Hjørring amt, oprettet 16 oktober 1796. Fremgår, at hun før har været gift med afgangne Poul Laursen, men ingen livsarvinger i begge ægteskaber, og da hun nu er 43 år, heller ikke venter dette. Har et hus i fæste på Stenbæk gods, hartkorn 2 tdr 1 skp. Testamentet er underskrevet i Skagen 16 oktober 1795. 3 august 1798.

628
Testamente for skipper Mathias Holm, og hustru Anne Caspersdatter af Århus, oprettet 15 februar 1796. 3 august 1798.

629
Testamente for Søren Hansen Torst, og hustru Maren Pedersdatter af Todbjerg by og sogn, under Randers amt. Skulle hun dø før manden, skal han alene udbetale 40 rdr til hendes arvinger, hvormed de skal være fornøjet, skulle han først afgå ved døden, da når hans arvinger udbetaler til hendes arvinger 40 rdr, skal hans arvinger som meldt være berettiget til deres bo. 3 august 1798.

630
Testamente for møllefæster af den såkaldte Mellem Mølle i Ramme sogn, Dørring Christensen og hustru, Anne Johanne Pedersdatter af Ramme sogn under Ringkøbing amt, oprettet 9 juli dette år, ingen livsarvinger. 3 august 1798.

631
Testamente for Anders Jensen, og hustru Maren Pedersdatter af Baunhuset - bondestandhuset, i Hammer sogn, Vrads herred under Ringkøbing amt. 3 august 1798.

634
Testamente for Christen Pedersen, og hustru Margrethe Eskesdatter af Stenderup by under Ribe stift. Beboer med megen gield, en halv bondegård i Stenderup by, Føvling sogn, hartkorn 2 tdr 1 skp 2 fc 1/2 alb, de har hen ved 20 år,  levet er lykkeligt ægteskab, men uden livsarvinger. Skulle de opnå en høi alder, eller de ikke for svagheds skyld, kunne drive deres halve gårds jorder som de burde, er de begge enige om ,at overlade deres bo til hans brodersøn Mads Pedersen fra Føvling by, som de har antaget sig til opdragelse og forsorg, som deres eget barn eller hans arvinger, hvorimod han eller de, skal give dem deres fornødne ophold, så længe de lever 3 august 1798.

633
Testamente for Søren Jensen Tædsker, og hustru Dorthe Jørgensdatter, husfolk i Besser sogn på grevskabet Samsø, oprettet den 18 marts dette år. 3 august 1798.

634
Facultotem testandi for Jens Svendsen Katborg, og hustru Maren Laursdatter af Store Skougård under Hjørring amt, bevilling til facultotem testandi, så den længstlevende, af dem ligeledes må disponere over fælles bo og formue.7 august 1798.

650
Testamente for Michel Jensen, og hustru Mette Rasmusdatter, indsiddere i Hørning by og sogn i Randers amt.  10 august 1798.

651
Testamente for Mads Nielsen, og hustru Ellen Nielsdatter, selvejere af Damgård i Resen sogn i Ringkøbing amt. Signerer sig som Mads Nielsen Damgård. 10 august 1798.

652
Testamente for Rasmus Lausen, og hustru Anne Olesdatter af Bolle by, Gerum sogn, Hjørring amt, på Knivholt gods. Hun var 62 år gammel, da hun kom i ægteskab med ham, efter hendes første mand Christen Christensen i Fuglsang, Gerum sogn på Lengsholms gods, og da var i sådan forfatning, at hun ikke som enke kunne ernære sig, hvorfor hun ikke kan andet, end at indsætte ham, og hans i første ægteskab avlede liden datter, Kirsten Rasmusdatter nu i sjette år, som hendes arvinger, beskriver også hvad datteren tillægges etc. 10 august 1798.

653 side 647
Testamente for Anne Kirstine Hårbol, afgangne Peder Jensen Abildschou, forhen borger og murmesters efterleverske af Viborg. Da hun nu er kommen til en høj alder, så skrøbelighederne daglig indfinder sig, så hun snart kan vente sin død, så har hun i betragtning af såvel hendes ene søn, Jens Abildschous forhold imod hende som hans moder, da han bort gav til vild fremmede, alt hvad han ejede, og hun møjsommeligt havde erhvervet til ham, og på grund af at hendes anden søn, Anders Abildschou, som og vel havde indsat, ikke har styret så vel og så rigtig, som hun havde håbet og ønsket, bestemt med hendes fulde forstands brug, og med sund og moden overlæg, at hvad hun efterlader sig efter sin død, være sig penge, sølv og al indboe, intet undtagen, skal tilhøre borger urmager hr Andreas From her i Viborg, imod han betaler hendes bevislige gæld, og giver hende en hæderlig og christelig begravelse. Til sin beroligelse, har urmageren givet hende sin forsikring om, at hendes eneste levende søn, Anders Abildschou, som nu er så yderlig svagelig af helbred, og i nogle år har været det, og som syg og svagelig umulig kan erhverve brødet til sig og kone, skal af ham anstændig, med hans hustru blive underholdt, og From skulle afgå ved døden før ham, da at sørge for at sønnen og konens pleje uden mangel, det hun er så meget mere vis på, fordi sønnen er gift med Froms datter, og har taget dem i sit hus. Skulle From, som nu er en aldrende mand dø før hende, da træder hans hustru Else Marie, fød Beck i hans sted. Skulle de begge dø før hende, skal alt hvad hun efterlader sig gøres i penge, og under Sønder sogns præstes opsigt, udsættes på rente, således sønnen og hans hustru Anna Cathrine fød From, kan nyde disse. Summen må aldrig komme i sønnens værge.
10 august 1798.

662
Testamente for Niels Rasmussen af Skellerup under Århus stift. Han har aldrig været gift, og har altid tjent sit brød hos fremmede, nu er ganske svagelig, så da han nu i sit 64 år behøver en skikkelig pleje, har han til den ende taget sit ophold hos husmand Knud Rasmussen her i Skellerup, som har hans søsterdatter Anne Laursdatter til ægte, hvorefter de efter hans død skal være hans eneste arvinger.
17 august 1798.

663
Testamente for Karen Sørensdatter, gangkone ved der fyrstelige hof i Horsens, hun er salig Steffens enke, uden livsarvinger, med hendes hendes efterladenskaber skal der forholdes således
1)
Niels Kiær, fuldmægtig? her ved hoffet, der stedse har vist hende megen tienstfærdighed, og fremdeles vil sørge for hendes vel, giver hun sine senge og gangklæder, af uldent og linned, og det lidet bohave hun har.
2)
Niels Kiær besørger hendes jordefærd.
3)
Af hvad der efter hendes jordefærd er tilbage, giver hun 2/5 dele til Niels Kiær.
4)
Hendes salig broder Christen Sørensen Bredballe, hans tvende børn Søren Christensen og Mette Marie Christensdatter i Hedensted, hver 1/3 del i alt 2/5te dele.
5)
Hendes salig søster Johanne Sørensdatter, hendes dattersøn Rasmus Mortensen Holtum 1/5 del.
Att bl a Petersen, kældermester ved palæet, Gyntelberg, hofhører ved palæet. 17 august 1798.

664
Testamente for Hans Hansen, og hustru Sidsel Askesdatter, husfolk under Højriis gods i Ørding sogn og by på Morsø, under Ålborg stift. 
17 august 1798.

665
Testamente for Jørgen Christensen, og hustru Margrethe Poulsdatter, fæstere af et boel på Ørslev Closters gods af Lundby, under Viborg amt. 17 august 1798.

670
Testamente for Karen Jensdatter, afgangne gårdmand Jens Nielsens af Hårmark, under grevskabet Samsø, hans efterleverske.
Den 21 juli indfandt Lars Pedersen, kongelig majestæts birkedommer og skriver i grevskabet Samsø, med tvende testes L Ågård af Brundby og Thomas Jørgensen af Hår, efter begæring af gårdmand Jens Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Hårmark, i deres bopæl for at høre Karen Jensdatters testamente og sidste vilje tilkendegivet, hvilket skete således etc.
Fremgår  bl a heraf, at hun i en tid af 26 år, har levet i er kærligt ægteskab med hendes mand Jens Nielsen, og har hos ham og hans datter af første ægteskab, bestandig fundet god og kærlig omgang, og da hun nu er 60 år gammel, uden selv at have livsarvinger, har hun besluttet at manden, og hans arvinger skal beholde alt af deres fælles bo, uden skifte etc. 24 august 1798.

671
Testamente for Anne Jørgensdatter, afgangne Mads Hansens efterleverske af Borup under Vejle amt. 24 august 1798.

672
Testamente for enken Mette Sørensdatter af Onsbjerg sogn på Samsø. Hun er enke efter gårdmand Jørgen Rolandsen i Onsbjerg, der i en 3 1/2 års tid, har opholdt sig hos møller Hans Michelsen Stauens, ibid, og har hos dem foruden den bestemte aftægt, nydt god pleie og kærlig og christelig omgang. Så har hun med sin laugværge Jens Sørensen, hiulmand i Onsbjerg hans samtykke, besluttet, at fornævnte Hans Michelsen Stauns og hans arvinger, da hun ingen livsarvinger har, skal ved hendes død beholde hendes efterladenskaber, således hendes arvinger ingen lod eller del har af dette, og det så meget mindre, som de i vores skiftebrev af 3 juli 1795, og i følge skiøde af 1 juni 1791, er tilskrevet 60 rdr, hvilke de ved hendes dødsfald tilkommer af Michel Jørgensen Staunsbo. 24 august 1798.

673
Testamente for Jens Christensen Høyer, og hustru Maren Christensdatter af Thisted. Indtræder den efterlevende i nyt ægteskab, skal den alene betale til byens fattige 1 rdr, og til Christen Høyer, hattemagers enke, Karen Margrethe Jensdatter 3 rdr, men samme ophører ved hendes dødelige afgang. 24 august 1798.

685
Testamente for Niels Andersen, og hustru Karen Mortensdatter af Nøvling by i Ålborg amt. 31 august 1798.

686
Testamente for Jens Pedersen, og hustru Dorthe Andersdatter af Brøndum by i Viborg amt. 31 august 1798.

687
Testamente gratis for Jens Andersen, og hustru Mette Jensdatter, bønderfolk af Kolind by under Randers amt. 31 august 1798.

688
Testamente for skoleholder Lauritz Frost, og hustru Maren Pedersdatter Kortbeck af Thisted. De har nu været gift i over 33 år uden at få livsarvinger. Den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo, men vil den indgå i nyt ægteskab, skal den derimod betale til det fattige og moderløse Københavnske barn, Jens Christian Schophus, som de har antaget og opdraget som deres eget barn, da han efter hans fader Peder Schophus, og hans moder Johanne Nielsdatter i København deres død blev hidskikket vennerne, som ikke kunne eller ville antage ham til opdragelse, 10 rdr og derimod være fri for at betale nogen arv til andre arvinger. Men skulle den længstlevende ikke indgå i nyt ægteskab, skal forbemeldte fader og moderløse Københavnske dreng, være deres eneste arving. Skulle de begge dø før han bliver myndig, skal forligelses commissair Henrich Knackergård her i byen, som hans formynder, bestyre arven til han bliver myndig. 31 august 1798. 

689
Testamente for Anders Nielsen, og hustru Kirsten Andersdatter, fattige bønderfolk af Stubberup by, Ove sogn i Ålborghus amt, oprettet 4 december 1797. 31 august 1798.

690
Testamente for Rasmus Christensen, og hustru Anne Marie Rasmusdatter af Skorup by i Århus stift. I testamentet
skriver de bl a 
1) Til amindelse om deres børn, dem de så beklagelig mistede, og på det at nuværende, såvel som efterkommende slægt, i sær af Skorup by, Fruering sogn hvor de bor, må der ideligen kunne giøres opvækkelse, til at takke den nådige Gud, når han skåner dem og deres børn, for uheld og hiertesorg, ville de fra deres bo bortskænke 200 rdr, der skal udsættes på et sikkert sted her i egnen, med 1ste prioritets sikkerhed, enten i en kirke eller i en selveier bondegård, eller udi en ibrandkassen assureret præstegård, således at capitalen aldrig må opsiges, men at renten deraf, 8 rdr i tvende terminer, det halve til jul og det andet til Sct Hans, da skal betales til Skorup byes skoleholder, imod at han forpligtes til at holde skole om sommeren, høstens tid undtaget, for de børn i byen og tilgrænsende stede,r som forældrene kunne undvære fra deres markarbejde. Dersom Skorup byes beboere iværksætter deres fortsæt, at bekoste en funderet skole, og altså en bestandig skoleholder lønnet i byen, og de begge medens de begge lever, beslutter at udbetale nævnte capital 200 rdr til dette brug, skal den af dem som overlever den anden, ikke være forbunden til at bortgive mere o s v. Hvis den efterlevende indgår i nyt ægteskab, skal den betale 600 rdr til den afdødes arvinger, hvilket de håber at denne kan udrede eller stille sikkerhed for, og selv i sin egen part beholde samme i værdi og penge. Hvis den efterlevende ikke indgår i nyt ægteskab, skal boet deles mellem deres arvinger, hvor begge deres sødskende skulle anses, som om de alle var hinandens sødskende, uanset om de er halv sødskende. 31 august 1798.

691
Testamente for Peder Andersen, og hustru Ellen Laursdatter af Skovbølling by, Jelling sogn under Vejle amt.  31 august 1798.

692
Testamente for Christen Jensen, og hustru Kirsten Jensdatter, fæstegårdmand på baroniet Villestrup gods i Hellum by i Ålborg amt. De har været gift i 30 år uden livsarvinger. Efter sidst levendes død, skal deres bo ene og alene tilhøre deres husvært gårdmand Christen Andersen, her i Hellum by under baroniet Villestrup, eller hans arvinger, hvilken af dem som på den tid beboer hans fæstegård. 31 august 1798.

693
Testamente for Mads Friderichsen, og hustru Kirsten Sørensdatter af Fajstrup by, Skanderborg amt. Skriver sig som fattige ægtefolk, indsiddere i Fajstrup, Lading sogn, der har været gift i mange år, uden at have børn. 31 august 1798.

694
Ægtepagt for over krigs commissair Hans Peter Ingerslev, rådmand og vejermester i Århus, og Severine Elisabeth Rotke under 3die denne måned oprettet. Fremgår bl a under forskellige punkter
1)
At han ikke før har været gift eller har livsarvinger, men hans tilkommende derimod, har en datter Edel Charlotte, 4 år gammel, avlet i ægteskab med apotheker Bøggild, så endskiønt hverken moder eller datter eier, eller kan vente arvemidler, erklærer han dog herved, at bemelte hans tilkommende steddatter, skal fra den dag af hendes moder og han indtræder i ægteskab sammen, være arveberettiget i deres fælles bo, for den summa 2000 rdr, således hun efter hver af dem arver 1000 rdr og intet videre, mere om hvorledes der skal forholdes, når den ene af dem dør.
2)
Ved ægteskabets indtrædelse er han og hustru i fuldkommen fællesskab etc.
31 august 1798.

September:

704
Testamente for Peder Theiste af Nykøbing. Skriver bl a, at han er en gammel og svagelig karl, der aldrig har været gift, som daglig forstiller sig sin døds time og afsked fra denne verden at være for hånden, derfor dette testamente om, hvorledes der efter hans død skal forholdes med hans bo bl a:
1)
Provstinde Morrel i Tødsø skal have hans iboende gård med al dens bygninger, mur og nagelfaste ting, samt 4 kakkelovne, item derved liggende hauge og grund.
2)
Bent Curtz, en søn af forvalter Cortnum, som i nogle år har været hos ham, skal have et ham tilhørende hus, med derved liggende hauge og grundsted, beliggende lige over for bemelte hans gård, dog med dette udtrykkelige vilkår, at hans gamle tjenestepige Mette, og den gamle kone Maren Ladge, skal deri have deres frie bopæl og rådighed over haugen, så længe Mette hun lever, samt grundstedet til hendes eget brug, men når hun ved døden afgår, bliver Bent Curtz rådig over grundstedet og den andel hun har haft, medens konen Maren Ladge beholder hendes andel af haugen i hendes levetid.
3)
Pigen Mette skal have af hans midler 200 rdr, og derudover er han hende skyldig 100 rdr.
4)
Hans tro tjenestekarl Eske skal have 100 rdr.
5) Bendt Curtz skal ligeledes have 100 rdr og 6 Maren Læhr skal have 20 rdr, resten af boet skal ved auktion gøres i penge, hvoraf han skænker 100 rdr til byens fattige, der udsættes på rente 4 pct. Til kirkens indvendige prydelse giver han 20 rdr. Til hans udarvinger om nogle kan findes giver han 200 rdr. 7 september 1798.

715
Testamente gratis for Else Marie Kirch, og Ingeborg Svendsdatter af Byrum sogn på Læsø. De har i mange år levet i fællesskab på landet af nogle skipper hartkorn, den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo. 14 september 1798.

716
Testamente for Søren Michelsen, og hustru Anna Nielsdatter af Gelstrup by, Vokslev sogn, Hornum herred i Viborg stift. De har været gift i 15 år, men ingen børn, som de heller ikke kan vente sig, efter deres tiltagende alder. 14 september 1798.

717
Testamente for Christen Jensen, og hustru Johanne Sørensdatter, bønderfolk i stedet Lunden, i Jerslev sogn under Hjørring amt.
14 september 1798.

718
Testamente for Christen Christensen af Vinum by, under grevskabet Schackenborg. Da han ved tiltagende alderdom, og da dødens komme er uvist, har han, som ingen livsarvinger har, for at forekomme al disput efter hans død resolveret, og medens han endnu er ved sund fornuft, oprettet dette testamente. Flere punkter bl a no
1)
Når han ved døden afgår, skal hans nu havende kones datter, Ingeborg Lauritzdatter og hendes mand Jacob Hansen, som hans eneste universal arvinger, modtage og beholde alt hans efterladenskab, det være sig gården med besætning intet undtaget.
2)
De skal besørge hans anstændige begravelse, samt betale hans gæld.
3)
Ved hans død udbetales til samtlige hans arvinger 100 rdr, hvormed alle skal være fornøiet.
4)
Nævnte hans steddatter og mand betaler ved hans død 5 rdr til Døstrup sogn fattige.
14 september 1798.

719
Testamente for Søren Andersen Vestergård, og hustru Anne Olufsdatter af Elsborg by, Lysgård herred under Viborg amt.
14 september 1798.

734
Testamente for Jens Jensen, og hustru Anne Andersdatter af Bersted by, Snedsted sogn i Thisted amt, fæstere af Todbøl hovedgård.
21 september 1798.

735 - side 721
Testamente for Peder Andreasen, og hustru Marie Pedersdatter af Stovstrup i Ullerup sogn, Vejle amt. 21 september 1798.

736
Testamente for Jørgen Christensen, og hustru, Anne Jensdatter, husmand og colonist af colonien Nedre Julianehede i Kragelund sogn, Århus stift.  21 september 1798.

737
Testamente for Maren Christensdatter, enke efter afgangne gårdfæster Niels Christensen af Greishauge i Klim sogn, Thisted amt, fæstebonde under Bratskov gods. Hun har den 15 oktober 1782, på skiftet efter hendes salig mand, med hendes med ham avlede børn, en søn og en datter, således at Anne Nielsdatter, i ægteskab med selvejer Frands Pedersen i Vabbegård, hendes arv, såvel efter fader som hendes moder, imod hendes mands afkalds kvittering, at de ikke efter hendes død har videre krav, og Christen Nielsen hendes søn, til hvem hun afstod gården, og deres øvrige ejendele, imod at hun sin livstid skulle nyde sit ophold hos ham. Hun har været hos ham til hans død, og er endnu hos hans eftermand, Jesper Jensen Kiær i gården Greishauge i Klim sogn, som er i ægte med hendes søns enke, hvor hun venter at blive til sin død, hvorefter hun testamenterer alt til dem, undtagen hendes kiste og gangklæder, som skal udleveres til hendes datter. 
21 september 1798.

750
Testamente for Poul Magnussen, og hustru Bolitte Ludvigsdatter af Kiærgård vejrmølle i Riberhus amt, i Stenderup birk. Han har købt møllen ved auctionen, efter afgangne frue Gersdorf på Kiærgård. Skulle den længstlevende få i sinde at gifte sig igen, skal den betale 20 rdr til afdødes arvinger. Signeret i Vilslef præstegård. 28 september 1798.

Oktober:

769
Testamente for Søren Madsen, husmand, og hustru Anne Christensdatter af Ebdrup by og sogn i Randers amt. 5 oktober 1798.

770
Testamente for over og underrets procurator Jens Jepsen, og hustru Mariane Christensdatter Mørk af Ålborg, oprettet 10 oktober 1790.
5 oktober 1798.

771
Testamente for borger og skipper Niels Eschildsen, og hustru Inger Sørensdatter Faurskov af Århus. Skulle hun først ved døden afgå, skal han ene og alene nyde og beholde deres fælles bo, uden hendes arvinger må gøre mindste prætention, på det at hendes mand bedre kan være i stand til, at forsørge hans børn af første ægteskab. Skulle han først ved døden afgå, da på det, at hans 4 børn af forrige ægteskab skulle savne den, dem så nødvendige tilhold og pleje, vil han at hustruen Inger Sørensdatter, til gengæld for den godhed hun har udvist imod dem, må nyde og beholde deres ubetydelige bo og ejende, uden registrering og forsegling eller skifte holdelse, og uden at hans børn derimod må have noget at indvende så længe hun lever, hvorefter det tilfalder dem. Skulle hun indgå i nyt ægteskab, skal hun dele med børnene efter loven. 5 oktober 1798.

773
Testamente for Jens Poulsen, og hustru Karen Pedersdatter af Kærgård i Hesselbjerg by, Sejerslev sogn, på Morsø Nørre herred i Thisted amt, under Ålborg stift. 9 oktober 1798.

785
Testamente for Bertel Jensen Lund, og hustru Maren Jensdatter af Ålborg, oprettet den 27 december 1794. 12 oktober 1798. 

786
Testamente for Poul Christophersen, og hustru Mette Rasmusdatter, selvejer gårdbeboere i Jaungyde i Tulstrup sogn, Skanderborg amt. Den efterlevende skal til den afdødes arvinger betale 200 rdr, og ellers hensidde i uskiftet bo. Efter den længstlevendes død, skal deres bo deles mellem begges arvinger,dog at de 200 rdr først fragår. 12 oktober 1798.

787
Testamente for Niels Pedersen, og hustru Anna Nielsdatter af Gottenborg udi Ålborg sogn, under Ringkøbing amt. Han har sammen med sin kære hustru oplevet en høj alderdom, uden at have eller kunne forvente børn og livsarvinger, men hans brodersøn Peder Christensen Agersiig, som nu er i sit alders 25 år, haver med særdeles sønlig kærlighed fra barndommen af, vist sig tilbørlig til at være dem til tieneste, hvilken bistand de fremdeles håber af ham i deres høje alder. De har derfor besluttetm at bemelte Peder Christensen Agersiig, som er født i Agersiig, Assing sogn, Ringkøbing amt, hvis fader Christen Pedersen, som endnu lever og bor i Agersiig, men moderen Kirsten Christensdatter er død, skal være deres eneste arving, dog således, at hverken han eller nogen af andre deres beslægtede, må tiltage sig nogen ret til deres formue, førend den længstlevende er afgået ved døden, da alt skal tilhøre ham. Skulle han dø før dem, eller den længstlevende, forbeholder de sig ret til en ny indstilling.12 oktober 1798.

788
Testamente for Karen Nielsdatter i Ruskær i Bording sogn, Ringkøbing amt. Hendes mand Søren Jepsen af Ruskær i Bording sogn, og hans i første ægteskab avlede datter, skal være hendes eneste arvinger, dog skal han erlægge 5 rdr til sognet fattige. 12 oktober 1798.

789
Testamente for Niels Andersen, og hustru Maren Christiansdatter af Vammen by og sogn under Viborg stift. 12 oktober 1798.

790
Testamente for Lars Jensen Kortbech, og hustru Karen Madsdatter af Thisted. Skriver sig som ringe bønderfolk ,der ejer og beboer et lidet boel af 14 skp hartkorn, Støvring kaldet, i Skjoldborg sogn, Hundborg herred. 12 oktober 1798.

791
Testamente for Johan Marcus Alsing, og hustru Mette Erichsdatter af Nibe, den efterlevende skal beholde boet uden skifte, men betale 200 rdr til den afdødes arvinger, hvormed disse uden videre arv, skal lade sig nøje. Dog at denne forskel herved iagttages, at de 200 rdr som måtte tilfalde udarvingerne efter ham, skal deles i 2 lige dele til hans eneste helbrødre, Jens Jørgen Alsing og Christian Alsing imod vedbørlig afkald. Derimod de 200 rdr som måtte tilfalde hendes udarvinger, skal deles efter love. 16 oktober 1798.

805
Testamente for Niels Jensen, og hustru Anne Christensdatter boende på Dronninglunds gods ved Schiellet i Dronninglund sogn. Han har lært smede professionen, han er nu skrøbelig af helbred, og ved derfor ikke hvor længe han kan arbejde. 19 oktober 1798.

806
Testamente for Kield Christensen, og hustru Malene Nielsdatter af Stouby i Hald sogn i Århus stift. De har et fæstehus på Hald kirkegade i Stouby, Hald sogn. 19 oktober 1798.

807
Testamente for Søren Henrichsen, og hustru Voldborg Mortensdatter af Uhe [Uve] i Ringgive sogn under Vejle amt. 19 oktober 1798.

808
Testamente for Poul Nielsen, og hustru Maren Nielsdatter, gårdmand af Serup by i Odby sogn under Ålborg stift. 19 oktober 1798.

809
Testamente for Terkild Isachsen, og hustru Anne Kirstine Jørgensdatter, fæstebønderfolk af grevskabet Løvenholm gods, og boende i Tustrup by, Nørager sogn Randers amt. 19 oktober 1798.

818
Testamente.
Proprietair Ulrich Christian Schmidten af Urup, bevilling at hans bo efter hans død, skal være hans hustru Mette Sophie Marcussen uvedkommende, imod at der hensættes 32000 rdr, hvoraf hun skal nyde renterne hendes livstid. Hun har i 4 år været berøvet forstandens brug, og efter lægernes formening, næppe nogen sinde vil erholde rigtig brug deraf, i hvilken forfatning, i tilfælde af at hun skulle overleve ham, letteligen ville blive bedraget af egennyttige mennesker, der ville vide at skaffe sig adgang til hende. Der skal efter hans død årligt udbetales til hende, eller værge 1200 rdr nemlig 300 rdr, til den hans død næst påfølgende 1 januar 1 april 1 juli og 1 oktober o s v.

825
Testamente for Peder Ebsen af Borrig Lø herred. Skriver bl a, at han er barnefødt i Løgumkloster, efter at have tient for sit brød hele sin tid, må han nu formedelst alderdom, tage sin tilflugt hos sin broder Jacob Ebsen, skræder, hvor han kan vente god pleie og al mulig omsorg, denne skal da, for at han kan vise sin erkendelighed, være hans eneste arving. Signeret i Borrig Brede den 3 august 1798.
26 oktober 1798.

826
Testamente for Michel Sørensen, og hustru Elisabeth Michelsdatter, husfolk i Hørning sogn og by, Skanderborg amt. 26 oktober 1798.

827
Testamente for Sophie Jensdatter, afgangne skrædder Ringsteds efterleverske af Odder sogn under Århus stift, oprettet 14 december 1796, skriver bl a, at hun ikke har livsarvinger, men formedelst sin høje alderdom og svage helbred, ikke er i stand til at ernære sig, så har hun besluttet, at tage til en af hendes nærmeste pårørende, nemlig Jens Jørgen, fæstebonde i Morsholt by, Odder sogn, Hads herred, som har lovet og indgået, at føde, klæde og pleie hende, så længe det behager den almægtige at lade hende leve, og efter hendes død, lade hende hæderlig begrave, imod at han da nyder, hvad hun efterlader sig efter at hendes gæld er betalt. 26 oktober 1798.

828
Testamente for Niels Jensen Kylling, og hustru Maren Madsen af Horsens, oprettet 29 august 1793. 28 oktober 1798.

829
Testamente for byskriver i Hjørring og herredsskriver i Horne, Vennebjerg herreder Peder Esbach, og hustru Birgitta Magdalene Eskildsen af Hjørring, oprettet 12 november 1781. 26 oktober 1798.

November:

838
Testamente for Søren Christensen, og hustru Karen Pedersdatter af Skjoldborg i Malle sogn, Slet herred under Viborg stift. Vitterlighed hr Barfod i Ranum og købmand Anders Lunø i Løgstør. 2 november 1798.

839
Testamente for Mouritz Lassen, og hustru Jacobine Lauridsdatter Lassens af Bierring mølle, Viborg amt. 2 november 1798.

855
Testamente for Søren Thomasen, og hustru Johanne Christensdatter, bønderfolk af Rundten? i Tårs sogn i Hjørring amt.
9 november 1798.

856
Testamente for Peder Christensen, og hustru Anne Pedersdatter, bønderfolk af Balling by under Viborg amt. 9 november 1798.

857
Testamente for Laurs Hansen, og hustru Maren Bollersdatter af Køldsen, by, Vorde sogn i Viborg amt. 9 november 1798.

858
Testamente for Christen Madsen Lyche, og hustru Kirstine Vinther af Ørridslev sogn i Skanderborg amt. De bebor en liden selvejer gård. 
9 november 1798.

859 side 814
Testamente for Lars Jensen, og hustru Maren Nielsdatter, han er bondemand, begge tienende på Vesterløsgård, Thisted amt. Hun er nu 50 år.  9 november 1798.

860 side 816
Testamente for Toll Pedersen af Kærgård by, Emmelev sogn under grevskabet Schackenborg.
1)
Da han ingen livsarvinger har, skal hans efterladenskab ved han død tilfalde stedsønnen, Morten Sørensen, og alt ligesom han, der er en søn af hans kone Kirsten Marie Tolls første ægteskab, og er hendes eneste barn og arving efter loven, så skal han også være hans arving, således alt efter hans kones død tilfalder denne, nemlig deres påboende halve gård med landerie og besætning etc.
2)
Derimod skal han være forbunden, at udbetale til testators halvbroder Knud Pedersen af Emmelev, hans 3de afdøde børns børn efterladte, nemlig degnen Niels Due junior i Emmelev, hans 8te børn. Henrich Møller i Emmelev mølle, 1 barn og efter afg Søren Knutzen ved gaden 2 børn, til hver af disse 11 børn som ere hans  nærmeste arvinger efter ham i lige led, uden forskiel af køn et hundrede mark lybsk eller 33 - 16 sk, og således i alt 366 rdr 32 lbs, hvilke trehundrede seks og tresindstyve rigsdaler 32 lbs, udbetales et halv år efter hans dødelige afgang. 3)
Skulle imidlertid et eller flere af disse børn, dø før hans egen død, da tilfalder dettes arv dets sødskende, således at om et, eller flere af degnen Dues børn, dør da deles de afdødes lod, i lige del uden forskiel af køn, imellem de øvrige sødskende, uden at Faderen eller de 3de sødskende børn tager del, og ligeså, om et af Søren Knutzens tvende børn dør, arver det andet dettes lod, således at så længe sødskende er til, arver barnets nærmeste arvinger efter loven. 9 november 1798.

861
Testamente for Mette Christensdatter, Ole Christensens hustru af Thyregod sogn, under Koldinghus amt. Fremgår af dette, at de er ejer af Bulshuset i Thyregod, hun har ingen livsarvinger, og kan heller ikke vente at få dette. Da hun indgik i ægteskabet ejede hun intet, hun føler mere for hendes mand og hans tvende børn, end for sine egne slægtninge, hvorfor de efter hendes død skal arve hendes del af boet. Hans børn af første ægteskab, er Hans Olesen og Susanne Olesdatter, dog skal han hensidde i uskiftet bo til sin død. 9 november 1798.

879
Testamente for Søren Sørensen, og hustru Kirsten Hansdatter, ejer af et lidet selvejersted af omtrent 10 1/2 skp hartkorn, i Holt by i Vamdrup sogn, under Ribe amt. Den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo, uanset om den gifter sig igen eller ikke, Indlader den sig i nyt ægteskab, da ophører i samme øjeblik den afdøde arvingers arveret, som de ellers i 3die post kunne have adgang til.
3)
Indlader den efterlevende sig ikke i nyt ægteskab, da deles boet efter den sidstes død, mellem begges arvinger. 16 november 1798.

880
Testamente for Niels Mortensen, og hustru Kirsten Marie Hansdatter, gårdmand af Skellerup Nygård i Linå sogn under Århus amt.
16 november 1798.

881
Testamente for Degn Anders Kirk, og hustru Anne Kirstine Pretzmann, sognedegn for Boddum og Udby menigheder, i Refs herred, Thisted amt. Den efterlevende skal hensidde i uskiftet bo, men skulle den blive til sinds at indlade sig i nyt ægteskab, skal den betale 30 rdr til afdødes arvinger, hvormed de skal være fornøiede, og derfor give afkald.16 november 1798.

882
Testamente for hr Therkeld Kleve Munch, sognepræst for Bjerring og Mammen menigheder, og hustru Gundel Cathrine Zimmermann. Da deres bo er af den beskaffenhed, at om den ved dødsfald på en af siderne, skulle skiftes og deles imellem mange arvinger, den da gielden fradraget, ville kuns give såre lidet af sig til enhver især, og den efterlevende af dem derover sættes i forlegenhed, men kunne derimod ved at beholde hele boet for sig selv alene, nogenlunde klare sig, så derfor skal denne hensidde i uskifte bo. Skulle den indgå i nyt ægteskab betaler den 20 rdr til afdødes arvinger. 16 november 1798.

883
Testamente for Mette Nielsdatter af Ålborg. Fremgår heraf, at hun er i ægteskab med Jacob Pedersen, borger og værtshusholder i Ålborg. Da hun kom i ægteskab med ham, var han enkemand, og havde avlet en søn navnlig Theodosius Jacobum med sin første kone, han var umyndig, og da de har været gift i en del år, uden at bekomme nogen livsarvinger, og formedelst alderdoms tiltagelse, heller ikke kan vente dette, så i betragtning af hendes dødelighed, og af ret oprigtig kærlighed og omhu for hendes mand og søn, og for at forekomme, at deres lidet og ubetydelige bo, ved hendes død skulle blive opsplittet, og den efterlevende derved blive ruineret, skal han blive i uskiftet bo, skulle både han og søn dø før hende, skal boet efter hendes død deles mellem deres arvinger. 16 november 1798.

884
Testamente for Søren Pedersen, og hustru Mette Cathrine Olesdatter, beboer en lidet selvejer gård af 4 tdr hartkorn i Kvie by i Ansager sogn under Ribe amt. Den efterlevende skal hensidde i uskiftet bo, skulle den indlade sig i nyt ægteskab, skal den betale 50 rdr til afdødes arvinger. 20 november 1798.

885
Testamente for Niels Pedersen, og hustru Johanne Danielsdatter af Hostrup sogn i Ribe amt. Beboer et lidet selvejersted på 6 skp hartkorn. 20 november 1798.

886
Testamente for Øvle Jensen, og hustru Maren Nielsdatter, forhen fæstere af den gård her i Seldrup by, Besser sogn under Århus amt, hvor de har forbeholdt sig fri bolig, og en liden årlig undertægt [aftægt], den efterlevende skal hensidde i uskiftet bo, hvis den indlader sig i nyt ægteskab, skal afdødes arvinger have 5 rdr, men ellers intet. Men skal den efterlevende ikke indgå nyt ægteskab, skal den efterladtes formue, deles imellem den nærværende fæster af deres fratrådte går Niels Sørensen og arvinger, således at de tilfalder den halve del og deres fælles arvinger den anden halve del. 20 november 1798.

887
Testamente for Jens Pedersen, og hustru Karen Sørensdatter, husfolk i Vejlby under Havreballegårds amt, oprettet 18 oktober 1797.
20 november 1798.

902
Testamente for Jens Pedersen, og hustru Maren Mortensdatter, gårdmand i Vodskov by i Hammer sogn under Ålborg stift.
23 november 1798.

903
Testamente for Jens Christensen Dalgård, og hustru Kirstine Pedersdatter af Karlby udi Glenstrup sogn i Århus stift.
23 november 1798.

904
Testamente for Thomas Knudsen, og hustru Mette Christensdatter af Neder Hornbæk under Viborg amt. De har besluttetl, at når den efterlevende er afgået ved døden, skal hans broderdatter, og Mette Christensdatters søstersøn, som med kongelig bevilling er komne i ægteskab sammen, nemlig Christen Jensen Grund og Mette Pedersdatter, som de have taget til sig, at være begge, eller en af dem som måtte overleve dem, universal arvinger, til al den formue som de måtte efterlade, af faste og løse ejendomme, rørendes og urørendes af hvad navn nævnes kan, der alt efter deres død skal tilhøre dem. 23 november 1798.

905
Testamente for Søren Sørensen, og hustru Giertrud Pedersdatter af Over Hornbæk i Viborg amt. I teksten: Søren Sørensen Povelsen, og Giertrud Pedersdatter, som nu har været gift i 21 år, uden at have fælles eller særbørn. 23 november 1798.

906
Testamente for Rasmus Thomasen, og hustru Anna Ottosdatter Højer af Kringeltoft i Borris sogn. I teksten: Rasmus Thomsen, selvejer af et lidet sted 5 skp 1 fc 1 alb hartkorn Kringeltoft kaldet i Borris sogn. Når den længstlevende afgår ved døden, skal Christence Christensdatter Høyer, en datter af afg Christen Ottosen Høyer, forrige sognedegn i Brande, som de have taget til sig, og opfødt som deres egen datter, være begges eneste universelle arving 23 november 1798.

919
Testamente for Søren Andersen Bech, og hustru Inger Christensdatter, fæstere af et hus i Skørping sogn, Buderupholms gods i Ålborg amt. Signerer i Sverrigshuset i Skørping sogn. 30 november 1798.

920
Testamente for Christian Gudichsen, og hustru Anne Sørensdatter af Nytorp i Ræer sogn, Thisted amt. 30 november 1798.

921
Testamente for Martha Neuman af Kvong præstegård i Ribe stift. Fremgår af dette, at hun er en datter af præst Neumann, fordum sognepræst for Gørding og Vejrup menigheder i Ribe [Stift], som formedelst hendes svage helbred fra sin ungdoms tid, bestandig har levet i ugift stand, og været hjemme hos forældrene, så længe de levede, men efter deres død, har opholdt sig hos sine sødskende, nemlig først i nogle år hos provst Winther, sognepræst for Skanderup menigheder her i Ribe stift, som var gift med en søster, navnlig Caroline Benedicte Neuman, efter hans død, flyttede hun, og denne søster til Kvong præstegård, hvor de nu har opholdt sig i nogle år, hos broderen Johan Arent Neumann, sognepræst sammested, og hvor hun tænker at ende sine dage, dødsdagen er måske ikke langt borte, hun har derfor besluttet at oprette dette testamente, hvori hun nærmere beskriver sine ejendele, der bl a skal tilhøre søsteren Caroline Benedicte Neumann, men efter hendes død, skal de nævnte dele tilhøre brodersønnen Frederich Neumann, her i Kvong præstegård, videre nævnes broder datter, Sophie Christiane Neumann, også i Kvong, en halvsøster datter, som for nærværende tid tjener på Endrupholm ,navnlig Johanne Schierning, en halvbrodersøn, Johan Arent Rosen, som så vidt hun ved, er hjemme hos faderen i Gørding degnebolig ved Ribe, Johan Arent Roeses søster, navnlig Johanne, bl a nogle klæder, hvilke overlader hun til broderen Johan Arent Neuman ,og søsteren Caroline Benedicte Neuman, efter hendes død at bestemme. Brodersønnen Johan Jochum Friderich Neuman her i Kvong præstegård, skal efter hendes død have 100 rdr, broderdatteren Sophie Christine Neuman i Kvong præstegård, på samme måde 50 rdr. Hvad der efter hendes begravelse er tilbage, deles i tvende lige dele mellem broderen Ophan Arent og søsteren Caroline Benedicte i Qvong præstegård. 30 november 1798.

922
Testamente for Jens Rasmussen, og hustru Mette Pedersdatter af Harlevholm. Den længstlevende betaler deres fælles gæld, og til afdødes arvinger 1000 rdr, hvorefter den efterlevende beholder boet uskiftet. 30 november 1798.

December:

938
Testamente for Christen Andersen, og hustru Karen Nielsdatter, boende i et hus i Brabrand by, Århus skole rektorat tilhørende i Århus stift.
7 december 1798.

939
Testamente for Niels Andersen, og hustru Mette Laursdatter af Berring by, Kolt sogn i Århus stift. 7 december 1798.

940
Testamente for Jens Sejersen, og hustru Johanne Eskildsdatter, boende på Grumstrup mark i Vedslet sogn under Skanderborg amt.
7 december 1798.

941
Testamente for Jens Nicolai Bierum, og hustru Margrethe Marie Lund af Årupgård. Skulle den efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den betale 20 rdr til den afdødes arvinger.  7december 1798.

942
Testamente for Poul Sørensen, og hustru Anne Marie Pedersdatter af Ovdrup i Åkier amt. Fremgår heraf, at de bor i en gård Ovdrup kaldet i Hundslund sogn, så og tilhører endnu et bøndergods, som er beliggende i Elgård og Bendstrup byer, udi Randers amt. De har ingen livsarvinger, derfor skal den efterlevende hensidde i uskiftet bo, men skulle den indlade sig i nyt ægteskab, skal den afdødes arvinger have 1000 rdr, hvorimod deres arveret skal være fuldkommen afgiort og opfyldt. Signerer Kattrup og Tendrup. 7 december 1798.

943
Testamente for Cancelliråd Jens Bing, inspectør på Grevskabet Samsø, og hustru Anna Margretha Bing af Christianslund, på vort land Samsø, oprettet den 3 november 1783. Efterlevende skal hensidde i uskiftet bo, og indtræder den i ny ægteskab skal afdødes arvinger have 50 rdr.
4 december 1798.

944
Testamente for Peder Thomsen, og hustru Anne Elisabeth Nielsdatter, aftægtsfolk af Ølst sogn under Århus amt. 11 december 1798.

945
Testamente for Bohn Jensen, og hustru Ellen Bohn af Borgsum på Vesterlands Føhr under Ribe amt. [På tysk]. 11 december 1798.

946
Testamente for Peder Christensen Kongsgård, og hustru Kirsten Amesdatter, aftægtsfolk i Stånum i Kristrup sogn, Randers amt.
11 december 1798.

955
Testamente for Mads Brunch, og hustru Karen Jensdatter af Hassing by i Thisted amt. Hvis den efterlevende indlader sig i nyt ægteskab, skal den betale 5 rdr til sognets fattige. 14 december

971
Testamente for Giertrud Krogstrup, afgangne lieutenant og tolder Høstes enke af Gammelgård udi Århus stift, oprettet 4 februar 1795. Hun skriver bl a, at hun ved hendes mands død, blev sat i trykkende omstændigheder, da adskillige for ham indtrufne vanheld, og et lidet levebrød, hindrede ham i at efterlade hende nogen formue, først nogle år efter hans død, erholdt hun ved ansøgning 30 rdr af postcassen, men også dette var utilstrækkelig til hendes nødtørftige udkomme, hun måtte da tage sin tilflugt, til hendes eneste levende søn Jens von Haven Høst, på Gammelgård, som i nogle år betalte årlig 60 rdr for hendes kost og logi, hos præsten hr Hegård på Samsø, indtil han for 4 år siden tog hende i hus, hvor hun nu nyder nødvendig pleje etc. [hos sønnen]. Hun har med laugværgens samtykke, hr Thistrup sognepræst i Storring, besluttet at skænke til sønnen og hustru, efter sin død alt det hun måtte efterlade sig, af klæder m v, thi af penge kan hun intet efterlade sig, som en liden erkendelighed for al den godhed de har vist hende. Nævner hendes eneste, nu afdøde datter Elisabeth Høst, gift med Lars Ziigler, hendes efterladte og endnu levende datter Birthe Ziigler som nu er i Norge, og som desuden, efter nogle af vor familie er tillagt anseelige midler, eller hendes værge eller arvinger i tiden, må gøre nogen prætention på det lidet som måtte blive efter hendes [Testators død] til overs. 21 december 1798.

972
Testamente for Niels Laustsen, og hustru Anne Hansdatter af Højer sogn og by under grevskabet Schackenborg, oprettet 30 august 1782. Afgår han først ved døden, skal hun arve ham, imod at hun betaler til Højer sogns fattige 10 rdr dansk courant, dør hun først, skal han betale 10 rdr til hendes arvinger, og derefter være i uskiftet bo. 21 december 1798.

973 - side 901
Testamente for Jens Nielsen Winther, og hustru Marie Jensdatter, ejer af sin påboende gård i Ørskov by Ørridslev sogn, Skanderborg amt. Skriver bl a, at han i sit forrige ægteskab med Mette Kirstine Jørgensdatter, har avlet en datter, navnlig Gunde Jensdatter, som endnu lever, så skal hans andel af deres fælles bo, dersom han først skulle afgå ved døden, da skal hans børn? [tekst ok] eller om disse da ere bortdøde, hans da havende arvinger, skulle konen først bortdø, da skal hele boet tilfalde ham, imod at han betaler hendes arvinger 200 rdr, samt at udlevere hendes guldhalskæde, som hun har indbragt i ægteskabet. 21 december 1798.

982
Testamente for Knud Knudsen, og hustru Dorthe Sørensdatter af Vorch hede i Egtved sogn, Vejle amt.
I teksten: Vorch mark.
28 december 1798.

983
Testamente for Christen Jensen, og hustru Karen Pedersdatter, fæstebønderfolk af Årestrup by i Ålborg amt. 28 december 1798.

984
Testamente for Maren Christensdatter Kirkeby af Ny sogn i Ringkøbing amt. Hun er nu over 60 år gammel, og har aldrig har været i ægteskab, hun er i kraft af kongelig bevilling af 22 juni 1792, forundt myndigheds bevilling, og har
nu bestemt, at det hun efterlader sig, der fornemmelig består af fædrene og mødrene arv 80 rdr, og det lidet hun med sine hænders arbejde har kunnet fortiene, samt klæder og kiste, seng og bohave, skal efter hendes død tilhøre hendes brodersøn, Anders Jepsen af Sønderby på Holmsland, som nu er 18 år gammel, skulle han dø før hende, skal hans efter ham levende søskende, arve i hans sted. 28 december 1798.

985
Testamente for Michael Hasle, og hustru Kirsten Müller, sognepræst for Beder og Malling menigheder i Århus stift, oprettet den 10 november 1790. Skulle efterlevende indgå i nyt ægteskab, skal den til den afdødes arvinger betale 20 rdr. 28 december 1798.

987  side 916
Testamente for Mads Nielsen, og hustru Kirsten Christensdatter af Balling sogn og by under Viborg amt. 29 december 1798.

 

 

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M 528707 + 544329 + M548127 - 128

jyske registre - år 1681 - 1798 [ikke alle år findes].

Derefter følger register som jeg ikke anvender idet alle sager er efterset.

 

Til toppen
 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  
 Til 12te del