12te del af blandede

Jyske registre
1681-1798
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet

M 528707 + 460495–460496 + 544323-331 + 549033 + 548126-128

Forskellige sager.

Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder forskelligt, på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.


Kilde:
Film: M528707

jyske registre

År 1681 - 1684


Anno 1681

Januarius:

5
Kær herreds bønder, at være fri for bro korn til Sønderup bro, hvorpå Erich Kruuse tilforn brev bekommet haver.

C5 G a v, at eftersom os elskelig Erich Kruuse d 12 oktober udi nest forleden år 1680, haver bekommet vores allernådigste brev, at han udi hans og hans hustrues livs tid, til Sønderup bros vedligeholdelse, en Ålborg skippe byg af hver hel gård, og en halv skippe af hver halvgård udi de herreder og birker, hvis bønder ovenbemelte Sønderup bro opbygt og forfærdiget haver, måtte niude og bekomme, og som nu for os er bleven andraget, hvorledes forne Erich Kruuse, samme broekorn af de udi Kær herred boende skal prætendere, af årsag at de anno 1661, tillige med andre herreder nogle penge til samme broe at have opbygget, skal hafve udgifvet ej anseende, at samme udgift udi forrige tider /: da mesten broerne der j egnen j fjendtlige tider ved idelig march var blefven øde:/ adskillige vidt omliggende herreder skal være blefven pålagt, en del og af deres egen gode villie, noget dertil skal have udgivet, forne Kær herreds bønders veje, og derforuden ej så idelig skal falde over forne Sønderup bro, som bønderne af de andre herreder etc, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at bemte Kær herreds bønder, må for forskrevne brokorn til Sønderup bro at udgifve herefter fri og forskånet være, i særdeleshed efterdi, hand og derforuden af Fleskum og Hornum herreder, som ingen synderlig broer på landevejen haver at ved lige holde, nok skal kunne årlig oppeberge så meget, at Sønderup bro deraf skal kunne opbygges, og siden forsvarligen vedligeholdes. forbydendes ex. Hafnia 15 januar 1681.

Junius:

65 - 66
Johanne de Hemmer, sal Borgmester Mads Hansen Bendsens j Randers, bevilling at må flytte derfra byen ud på landet.

C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Johanne de Hemmer, afgangne Borgmester Mads Hansen Bendsens udi vor købstad Randers, må med hendes midler flytte derfra byen ud på landet til hendes søns gård, når hun tilforn haver giort rigtighed, såvel for hvis hun kan restere af vores påbudne skatter og contributioner, som for hvis andet hun derud byen, billigen bør at svare til, og ellers herefter tilbørligen betaler, hvis schatter hun af hendes ejendom der på stedet, med rette kan tilkomme. Forbydendes ex Hafnia 28 juni 1681.

Oktober:

143
Peder Hansen strand rider, at have indseende med de stager og sejlings kiende tegn imellem Ringkøbing og Nyminde.

C5 G a w, at eftersom Ib Tygesen som haver forset og vedligeholdt dend fjord, som går fra vor købstad Ringkøbing, og ud til Nyminde med stager og kiendetegn, hvorefter de ind og ud rejsende sig haver kunnet rette, ved døden er afgangen, haver vi j hans sted, allernådigst antaget og forordnet Peder Hansen strand rider der samme steds, så at han tillige med hans strand riders tjeneste, skal have tilbørlig opsigt med forne sejlings kiendetegn etc. Hafnia a 22 oktober 1681.

Anno 1682

Aprilis:

32
Knud Simonsen i Oxenvad, confirmation på Carsten Michelborgs, fæstebrev på Hem sogns kongetiende.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne fæstebrev lydendes ord efter andet som følger [bl a]; Carsten Madsen Michelborg, kiendes hermed at have i første fæste og stedsmål, bevilget erlig og velagte mand Knud Simonsen i Oxenvad, kongens anpart korntiende j Hem sogn udi Skivehus len, som mig til ejendom i betaling er udlagt og forsikret etc. Hafnia 1 april 1782.

Majus:

63
Nicolau Nissen landsdommer latinsk pas, at rejse til Tyskland.[På latin]
30 maj 1682.

64a
Christian Reetz, brev på Jerslev og Stade broer i Vendsyssel.

C5 G a w, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, at Jochum Friderich Pentz som Jerslev og Stade broer haver haft at forvalte, ved døden skal være afgangen, da haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at os elskelig Christian Reetz til Børglum Closter, må  i dennes sted Jerslev og Stades broer udi forvaltning nyde og have. Itzehoe 6 juni 1682.

Augustus:

83 - 84
Hans Friis pas til Skåne.

C5 G a w, at eftersom os elskelig Hans Friis til Clausholm, agter med fordeligste en rejse til Skåne at giøre; Da begieres, at hans majts Kongens i Sverige høye og nedrige officianter og betiente, mens befales alle og enhver af woris egne undersåtter, som hand under vejs hænder for at komme, at de lader hannem med hans tienere, heste og bagage, som hand kunde med sig hafve, fri og ubehindret passere og repassere. Givet ex. Kolding d 3 maj 1682.

88
Søren Pedersen Siversted confirmation på Erich Høegs brev på en gård.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne brev lydendes ord efter andet: [Bl a]: Jeg Erich Høeg til Bjørnholm kiendes etc, at jeg haver forundt og bevilget min foget Søren Pedersen Sivested, og Marie Jacobsdatter, min gård Hedegård, liggendes i Nørre herred i Glesborg sogn, hvilken gård de skal have, nyde, bruge og beholde, begge deres lifs tid qvit og fri for al skyld og afgift i nogen måde, for deres lange tro og flittig tjeneste, som de mig og min søn Iver Høeg giort og bevist haver, og videre fremdeles endnu, hand som min foget, mig og min kiere hustru, begge vores lift tid, og hand lever giøre skal, vores gafn og bedste j alle måder vide at søge,  item og, når Gud gifver Olden på skoven, frj Olden til deres svin nemlig 20, desligeste haver jeg forundt og bevilget, dennem deris fri jldebrand til fornødenhed, som  dennem skal udvises, eftersom gården nu findes meget brøstfældig, både på tømmer, tag, leer, legter, lofte, vinduer og døre, da lofver jeg dennem straxen, at lade forfærdige det meeste muligt er. Og hvis rugsæd j jorden er såed, vil ieg og dennem foruden nogen vederlag forunde, og forhielpe dennem vårsæden i jorden dette tilkommendes forår. At dette uryggeligen af mig og mine arvinger holdes og efterkommes skal, haver ieg min egen hånd underskrevet, og mit zignet hos trøgt, og min kiereste det med hånd og segl bekrefter, og venligen ombedet min kiere søn Iver Høeg til Kongstedlund til stadfæstelse og bekræftelse med mig at underskrifve og forsegle. Datum Mejlgård d 22  februarij A 1673. Signeret: Erich Høeg, egen hånd (LS) Helvig Broghenhuus: Egen haand. Ifver Høeg Egen Hånd (LS)

Da ville vi, bemelte brev udi alle detz ord, clausuler og puncter, eftersom det herofven indført findes, allernådigst hafve confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmerer og stadfæster. Forbydendis ex. Hafnia d 15 august 1682.

Anno 1683:

Majus:

37
Landsdommer Nicholaus Nisse, pas at rejse til Tyskland.

C5 Omnibus et Singulis etc [på latin].
Hafnia 19 maj 1683.

40
Peder Lerche, landsdommer, latinsk pas at rejse til Tyskland.

Omnibus et singulis prefentes etc.
Hafnia 26 maj 1683.

Junius:

48
Patrich Leyel, engelsk commissarius, arrest anlangende strand inspecteuren i Jylland, Adam Andreas Foghs? og Sivert Didrichsen i Helsingør.

C5 G a w, at eftersom Patrich Leyel, commissarius for den engelske nation, udi vor købstad Helsingør, på nogle englænderes vegne, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes vores strand inspecteurer udi Jylland Adam Andreas Fohs ved sin fuldmægtig, et sted ved Læsø, strandet Engelske skib, The noble Cathrin kaldet, med dets indeværende ladning, efter en contract med skipperen Johan Stroude imod søretten oprettet, sig skal have tilforhandlet, og han igen samme contract, til en ved navn Sigvard Didrichsen af Helsingør, efter en falsk angivende, sig at være den Engelske nations fuldmægtig, skal have afstanden og transporteret, så at bemte Sigvard Didrichsen,  en del af ladningen hertil vores residentzstad København, allerede skal have ladet bortføre og udsolgt. Thi haver vi, efter herom giorte ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at Patrich Leyel, må lade strandinspecteur Adam Andreas Fohs, såvel som og Sigvard  Didrichsen arrestere og anholde, hvor de findes og antreffes, indtil de hannem på interessenternes vegne, tilbørlig haver tilfredsstillet etc. Hafnia 9 juni 1683.

Side 417:

Anno 1684:

Januarius:

2
Stephen Nielsen og Peder Nielsen  [tekst Nielssønner], confirmation på et fæstebrev, anlangende Kongelig Majts anpart og en del af kirkens tiende, af Jerne sogn.

C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne fæstebrev, lydendes ord efter andet [bl a]. Jeg underskrevne Frederich Krag til Kiergård, kiendes og hermed vitterliggør, at jeg haver sted og fæstet til Stephen Nielsen og Peder Nielsen, barnefødt på Endrupholm, Kongelig Majts anpart korn og qvægtidende i Jerne sogn, som på nogle års tid haver været ledige, ubeboet fæste, og ingen i stede eller fæste havet villet antage, deraf rettigheden, udrede formedelst øde gods, og sognenes ringhed, desligeste også præstens anpart havre tidende udi fortne Jerne sogn, som altid tilforn haver fuldt og været bortfæstet under med fornte kongens anpart kongetiende. Item er fæstet dennem fierde parten af fornte Jerne kirkes anpart korntiende, som Christen Christensen i Strandby tilforn i fæste havde. Hvilke de nu herefter skal nyde og bruge, hvorfor de årligt skal betale kongelige skatter og contributioner og ej videre, etc. Hafnia den 12 januar 1684.

Augustus:

66
Hr Povl Storm, oprejsning formedelst en forpligt, han af en person har taget, om hans hustrues giftermål efter hans død.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt, hvis forseelse som af hr Povl Andersen Storm, sognepræst til Romdrup og Klarup sogne beganget er, såvel som dens tilhørige straf forskånet, formedelst han udi hans enfoldighed, skal have samtykt udi en skriftlig forpligt, som en student ved navn Peder Jensen Sæby /:hvilken hannem udi kaldet skulle succedere:/ haver udgivet, at han fornte hr Povl Andersen Storms hustru, efter hans død skulle til ægte tage. Forbydendes.
Hafnia 21 august 1684.

Kilde:
Film: M460486 fra Rigsarkivet
Jyske registre.


År 1700 – 1702:

Side 154 - 99
Seddel eller ordre til alle og enhver i Fladstrand om fri fartøj for Hans Nielsen Kongelige laquii til Norge.

Vores allernådigste vilje og befaling er, at alle og enhver i Fladstrand som nærværende Vores Laquii Hans Nielsen dette fremviser, strax og ufortøvet forskaffer ham dygtig fri fartøj til Vort Rige Norge, hvor han bedst kan lande, så at han uden ophold ved nat og dag kan af sted komme. Glykstad den 10 august 1700.

Side 378 -151
Greve hr Hans Schach, pas at rejse udenlands. På latin. Hafn. 29 november 1701.

Kilde:
Film: M460488 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1707 – 1710:

Side 461 - 75
Hans Rosborg befordrings pas til Niels Pedersen, som har myrdet Niels Jørgensen Møller, og i Husum pågreben hans fremførsel til Viborg og fængsling forvaring sammesteds.

F4. Byde og hermed allernådigst befale, en hver af Voris amtmænd og amtskrivere, som hermed ansøgt vorder, at de strax på anfordring, giører dend anstalt, at Hans Rosborg, eller hwem i hans sted befuldmægtiges, bliwer følgagtig fornøden frj heste og vogne med så meget mandskab til vagt og varetegt, som et hwert steds amtmand og amtsskriwer fornøden eragter, til bundet og fængslet, at fremføre den Person wed nafn Niels Pedersen som for nogen tid siden hawer myrdt og ombragt Niels Jørgensen i Klode Mølle udi Silkeborg amt, og i Husum i fyrstendømmet Sleswig er blewet ertappet, til Wor kiøbstæd Viborg, og det således som de agter at stande til rette for, om hand skulle undkomme; Og anbefales hermed i lige måde allernåd: Borgm. og råd samt byfogden i bemte Viborg, fangen i behørig fængsel og forwaring til sagens uddrag at tage. Giwet etc. Skanderborg den 28 Juni 1706.

Kilde:
Film: M460489 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1711 – 1715:

21-27
Rasmus Holst som beskyldes for medvidere i falsk mynt antreffet i Viborg, beneficium paupertatis i samme sag.
Vi have efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hvis indlegger, breve og documenter, som Rasmus Jacobsen Holst til sin sags oplysning, angående falske penge, som i Vor kiøbstad Viborg er opdaget, og hand skal beskyldes for at være interesseret udi, forårsages udi retten at indgive, må overalt på ustemplet papir i retterne fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages, og at hvis domme, acter og breve, som i samme sag for retterne passerer, må og skal  forbemelte Rasmus Jacobsen Holst, eller hans fuldmægtig på ansøgning af rettens betientere i ligemåde på ustemplet papir, og foruden nogen betaling, tilbørligen beskreven meddeles, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Hafnia den 13 februar 1711.

80-90 [er også i ægteskabs bevillnger].
Frue Ingeborg Kirstine Pentz, afgangne Justits Råd Henrich Bildes, som agter at træde i andet egteskab, bevilling at nyde hendes lifs tid, samme rang som hun imidlertid hendes mand levede, har haft.

Bevilger og tillader, at os elskelig forrige justitz råd, afgangne Henrich Bildes efterleverske til Medelgård, som agter sig udi andet egteskab at træde, må nyde bemeldte hendes afgangne mands caracteer got ad, og samme rang som hun imidlertid hendes mand levede, haver haft, hendes lifs tid beholde. Jægersborg den 31 Juli 1711.

238-166
Rottger Tegder, som fra Kønigsberg er kommen til Randers, bevilling at han så længe krigen varer, måe her i Danmark forblive, og imidlertid uden borgerskab nogensteds at tage, og indqvartering at pålegges, hand forehavende handet bruge.

F4 G A W at efter som Rottger Tegder, som fra Kønigsberg er hidkommen til Vor kiøbstad Randers for at besøge sin broder, Apoteker der sammesteds, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand skal være sindet sig her i Vort Rige Danmark at nedsætte, så snart denne krig haver ende, allerunderdanigst derhos anholdende, at ham imidlertid og sålenge krigen varer, måtte allernådigst tillades uden borgerskab at tage og med indqvartering at bebyrdes her i Riget hensidde, og sin forehavende handel at bruge; Da have Vi, efter sådan hans herom giorte allerunderdanigste ansøgning og begiering, samt Voris etats råd og stift befalingsmand Os elskelig Christian Ludvig von Plessens derpå indkommen allerunderdanigste erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand sålenge krigen varer vare, må heri Vort Rige Danmark forblive, og imidlertid, uden borgerskab nogensteds at tage, og indqvartering at pålægges, hans forehavende handel bruge, når hand af hvis hand handler og haver med at fare Voris told consumption accise og anden Os tilkommende rettighed, på behørige stæder rigtigen erlægger og betaler; Så skal hand og, efter sin allerunderdanigste tilbydelse forpligtet være, for det stæds øvrighed, hvor hand agter sig her i Riget at opholde, sig at reservere, at hand, efter at denne krig har ende sig her i Riget i een af Vore kiøbstæder virkelig vil nedsætte, der sit borgerskab lovligen vinde og som een anden hans med-borger efter proportion skatte og skylde, og for samme hans forpligt nøyagtig caution stille, såfremt hand denne Voris allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendis etc. Hafnia den  17 December 1712.

245-2
Pas på vogne og heste for de fra Norge til Fladstrand ventende regimenter, til Fredericia.

F 4tus. Byde og hermed allernådigst befaler Voris stiftbefalingsmænd og amtmænd samt amts betiente i vor land Nørre Jylland, som dette anvises, at de strax og uden nogen ophold eller ringeste tids forliis på anfordring forskaffer den, en del Vores fra Vort Rige Norge til Fladstrand ventende regimenter, commanderende officerer så mange dygtige vogne og heste, som til folket til vor Stabelstad Fredericia uden forhaling at føre kunde udkræves, ladendes det ingen lunde under Vor Hyldest og nåde. Flensborg dj 1 Januarii 1713.

245-3
Pas på så mange vogne og tilhørerige heste, som til de i Ringkøbing, Varde og Holstebro værende fangne Svenske officerers bortførsel til Fyn kunde behøves.

F 4tus byde hermed og allernådigst befale Voris stiftbefalingsmænd og amtmænd, samt amt betiente udi Riber stift, at de på anfordring strax anskaffer så mange vogne med tilhørige heste, som fornøden kunde være, til at føre og bortbringe de i vore kiøbstader Ringkiøbing, Varde og Holstebro værende fangne officer til vort land Fyn, så at tu og tu sidder på en vogn, og skal antallet af vognene, som der til for dertil fornøden kunde vere, bemte Vores amt betiente af den af Vores officerer i Fredericia, som til forn fangne officerers fremførsel beordres, vorder tilkiende givet og kundgiort. Ladendes det ingenlunde under vor Hyldest og nåde. Givet etc. Flensborg dj 1 Januarii 1713.

249-11
Pas på 1000 vogne, med tilhørerige heste på major Landsbergs anfordring til de fra Norge ankomne trouppers befordring fra Fladstrand til Fredericia.

F 4tus byde hermed og allernådigst befale, alle vores stiftbefalingsmænd, amtmænd og amt betiente fra Fladstrand indtil vort Stabelstad Fredericia, at de strax og uden ophold, på Os elskel Major Landsbergs anfordring, forsyner de fra vort Rige Norge ankommende troupper, med så mange dygtige vogne og tilhørerige heste, som fornøden kunde vere, og det til et tusinde vogne, fra fire miile til fire miile, og skal hverken rytter = grevelige - eller friherrelige bønder her for vere forskånet, på det samme troupper ved nat og dag kunde fortbringes og afsted komme. Ladendes den ingenlunde under vor Høyeste unåde. Givet etc. Fredericia dj 16 Januarii 1713.

Kilde:
Film: M4604891 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

Kilde:
Film: M4604893 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1730 – 1732:

28
Giertrud Elisabeth Nissen, opreisning på en Ålborg landemode dom, afsagt 13 oktober 1728.

C6tus G a v, at vi, efter Morten Wesling vores cammeradvokat hans, som fuldmægtig for Giertrud Elisabeth Nissen, hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begæring, have bevilget og tilladt, at hun på behørige steder til nærmere påkendelse, må lade indstævne en dom, som udi landemodet i Ålborg den 13 oktober 1728, er afsagt imellem hende på den ene side og Lauritz Sørensen og hustru Giedsche Pedersdatter af Ålborg, angående nogen tvistighed om arv, efter deres afgangne broder, og farbroder Jens Rihman, uanset om samme dom er over den tid, den efter loven burde have været stævnet. Hafnia 26 januar 1731.

114
Assessor Peder Nielsen Moldrup, Vestervig  confirmation, på et af ham oprettet stamhus brev. Hans hustru Mette Jensdatter Låsbye. Hafnia 4 maj 1731.

169
Rasmus Pedersen Bach, bonde af Sejling bye under det Dronningborgske Rytter distrikt, beneficium paupertatis til sin sags udførsel, angående at han den 6 maj 1723 af Oluf Bruun, skal have fæstet en gård i bemelte Sejling bye, som hans farbroder Rasmus Rasmussen Bach og hans hustru for hannem skal have afstået, og da bemeldte hans farbroder i året 1729 afgik ved døden, skal skiftet efter ham være holdt af en student navnlig Peder Galthen etc. Fredensborg den 22 august 1732.

250
Poul Vilhelm Riis på egne samt Poul Schrøders vegne, bevilget at han for højeste ret til revision må indstævne en imellem dennem og Morten Bentzen, udi en af højeste rettes commissioner afsagt dom uanseet sådan sagens revision er bleven begiert 3 dage over den i forordningen determinerede tid. Notat: Casseret efter kongelig befaling af 20 september 1754. Fredensborg slot den 28 september 1731.

111
Mag Søren Glud opreisning på en den 1 december 1729 afsagt birketingsdom, Skanderborg Rytterdistrikt. Sag mellem ham og Henrik Muhle på Serridslevgård. Fredensborg den 13 juni 1732.

Kilde:
Film: M4604894 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1733 – 1735:

51
Frue Anna Lassen afgangne major Müllers efterleverske på Tyrrestrup, bevilling at må lade Ørridslev kirke i Århus stift, som hun har købt tække med tegl, så vidt som Blyet enten ikke dur eller ikke kan tilstrække. Frederiksborg den 13 marts 1733.

4
Peder Thommesen Bering af Randers, bevilling at det ved Dronningborg Slots grund og hauge liggende Tinghus ved Randers, må ham overlades, imod at han, på sin egen grund og på et belejligt sted strax opbygger et andet Tinghus på lige så mange fag, af godt Egetømmer. Nævner skøde af 24 november 1725 hvorved Dronningborg slots grund og hauge ved bemelte Randers, samt en del af de østen for beliggende bygninger er solgt og skødet til afgangne Ditlef Bering, men siden er kommen i fornevnte Peder Thomassen Berings eye, er os reserveret det der imellem liggende Tinghus etc. Frederiksborg den 14 januar 1735.

Kilde:
Film: M4604895 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1736 – 1739:

30
Nielle Svendsdatter Jørgen Stiboltz af Århus, anl pardon for hendes mand, formedelst begangne krybskytterier.

C6tus G a v, at eftersom Nielle Svendsdatter Jørgen Stiboltz af vor kiøbstad Århus, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes bemeldte hendes mand Jørgen Stibolt, forrige skiøtte ved Herlufsholm, af ungdoms dårlighed for 19 år siden har ladet sig forføre, til at finde på krybskøtterier udi  Vores vildbane på Vordingborg amt, og hvorfore hand ved en over ham, af skov og jagt sessionen den 31 maj 1723 afsagt dom, er tilfunden med kagen og brændemærke i panden af bøddelen at straffes, så og at arbejde i Bremerholms jern hans livs tid, med videre, samme doms indhold; og som hand derpå er bortrømt, og efterladt supplicanten, med sex uopføde børn, så anholder hun derhos allerunderdanigst, at vi allernådigst ville forunde hende pardon for bemeldte hendes mand Jørgen Stibolt, så at hand utiltalt for denne sag, må opholde sig, hvor hand sig lovlig kand ernære. Thi haver vi, efter derover indhentet allerunderdanigst erklæring fra vores geheime råd og ober jægermester os elskelig Friderich von Gram, ridder, af særdeles kongelig nåde, allernådigst pardonneret fornevnte Jørgen Stibolt, for samme over ham ergangne dom, så at han utiltalt for denne sag, må opholde sig i vore riger og lande, hvor hand sig lovlig kand ernære. Forbydendes etc. Frederiksborg den 10 februar 1737. 

203
Proclama hvorved befales alle og enhver, som udi arv noget siden ao 1696 udi Coldinghus amt, ved de af amtmændene eller regiments skrivere for rytter districtet forrettede skifter, kunde have at fordre, skal inden år og sex ugers forløb, efter at denne proclama til alle ober og underretter er vorden forkyndt og læst, sig hos kammerherre og amtmand Friderich Greve af Ørtz anmelde, så som efter den tid deres krav skal være død og magtesløs. Rosenborg den 5 september 1738.

20
Jens Christensen Vibye, rector ved den latinske skole og Skanderborg, confirmation på hans skrivelse til Palle Møller.

Omtaler bl a hans forfremmelse efter sl provst Nicolaus Seidelin, nævner dennes datters mand Palle Møller, hvem han vil gøre til sine arvinger, sammen med deres børn. Frederiksborg den 6 februar 1739.

Kilde:
Film: M460496 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1740 – 1742:

13
Niels Thygesen på Mattrupgård i Århus stift, bevilling at der den 19 octobris udi Skanderborg amt, Tyrsting herred, Tyrsting sogn og by må holdes et årlig qvæg og heste marked.
Frederiksborg den 29 januar 1740.

166
Bevilling anlangende, at en deel afgangne Peder Thomassen Berings Sterwboe tilhørende jordegods, må wed Auction bortsælges, tilligemed Linde Kirke med widere. Frederiksborg den 12 august 1740.

184
Jesper Jensen Friis fra Feldballe i Århus stift, som formynder for Anne Margrethe Jensdatter Galten, bevilling at hand må lade hans myndtlings arwe capitaler på rente udsætte for 4re pro Cento såfremt, efter lovlig opbydelse ved hiem og Lands ting, ingen vederhæftig indfinder dig, der vil svare høyere rente. Frederiksborg den 9 september 1740.

228
Maren Wognsdatter, Peder Helms hustrue, bevilling at bemeldte hendes mand må være umyndig med videre.

C6tus G a v, at, eftersom Maren Wognsdatter, Peder Helms hustru af Skanderborg udi wort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst klagelig haver ladet andrage, at bemeldte hendes mands opførsel og forhold skal være meget slet og utilbørlig, i det hand skal have foretaget sig en reyse til wores Kongl Residentz stad Kiøbenhafn for at forpagte bemelte Skanderborg byes Consumption, men siden den tid skal have ført et for hende meget bedrøvelig liv og levnet, og imidlertid tilsat en stor deel, såvel af deres fælles, som hans stif-børns midler, hvilken fordervelige levemåde hand endnu, og uden at nogen slags anmodning eller forestilling har kunnet frugte noget hos ham til forbedring, eller at hand haver været at formåe fra forskrevne 6te augusti af, at komme hiem til sit huus igien, skal vedblive og fremture udi, så at hun må befrygte, det hun ved sådan hendes mands syndige opførsel og forhold, måtte med sine børn blive sat udi kummerfuld armod, om hand wed sådan hans fremturende u-christeligige levemåde skulle  have frihed, som hosbonde og boens værge, over hendes og hendes børens midler at disponere og råde; Thi have wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra Os Elskelige Præsident, Borgemestere og Råd udi Wores Kongelig Residentz Stad Kiøbenhafn herover indkomne allerunderdanigste erklæring, allernådigst funden for got, at forunde fornævnte Maren Wognsdatter, Peder Helms hustrue, Wores allernådigste dispensation og bevilling, at bemeldte hendes mand ey, uden hendes villie og underskrift, må eller skal være bemyndiget noget, enten af hendes eller hendes børns midler og effecter, enten at sælge, pantsætte eller afhænde, ey heller udestående Capitaler at oppebærge og overdrage, men at hun må være fri og forskånet for at svare og betale, hvis gields bemeldte hendes mand, efter dette wores allernådigste brevs publication måtte giøre. Til hvilken ende denne Wores allernådigste bevilling til alle ober og under retter udi Wores Kongl Residentz Stad Kiøbenhafn, såvelsom til Landstinget og andre rætter, hvor supplicantinden vil at samme skal komme hende tilgode, skal tinglyses; Forbydendes etc. Frederiksborg den 4de november 1740.

7
Ritmester Niels Jespersen, bevilling at må i Kongens riger og lande indflytte og boe, uagtet 2de over ham ergangne domme.

C6tus G a v, at eftersom Os Elskelig Jesper Jespersen, wores Justitz Råd for os allerunderdanigst hawer ladet andrage, hworledes hans Søn, nu Ritmester udi Saxisk Tieneste, wed nawn Niels Jespersen, er wed 2de ower hannem udi årene 1721 og 1726 ergangne Høyeste Rettes domme, blewen tilfundet, at ægte at af hannem beswangret Fruentimmer, nawnlig Anna Margreta Reenberg, eller og at ansees som mindre mand, og fornæwnte Justitz Råd Jespersen, derhos allerunderdanigst hawer wæret anholdende, at endskiønt det nu skal wære bemelte Hans Søn umuligt forskrewne Domme at opfylde, da hand allerede efter sammes afsagt, har indladt sig udi andet Egteskab, og hand gierne ønskede at kunne komme igien til sit fæderne Land, hworfra hand nu i så mange år hawer wæret udelukt, hannem måtte forundes Wores allernådigste dispensation at forskrewne Domme ey skulle wære hannem til præjudice eller forkleinelse på den ære eller lempe i nogen måde, men at måtte uden hinder igien indflytte i Wores Riger at boe og bygge; Da hawe wi efter sådan herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst dispenseret og bewilget, som Wi og hermed dispensere og bewilge, at owenmeldte udi Wores Høyeste Ret afsagde Domme ey skal wære merbemeldte Niels Jespersen til forkleinelse, præjudice eller fornærmelse på ære eller lempe i nogen måde, men at hand frie og ubehindret uden nogens tiltale eller bebreidelse må med sin familie og Midler indflytte udi Wores Riger og Lander og der boe og sig opholde. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 27 januarii 1741.

67
Kiels Larsen, opreisning på en Schackenborg birketings dom af 21 oktober 1730.

Vi have efter Os Elskelige tilforordnede udi Oberadmiralitetet deres os herom allerunderdanigst giorte forestilling, allernådigst bevilget og tilladt, at Kiels Larsen, der er en enrouleret matros af Grevskabet Schackenborg, må for Vores Høyeste Ret, til nærmere påtegnelse, lade indstævne en af dommeren ved Schackenborg birketing den 21 oktober 1739, imellem ham og et qvindemenneske ved navn Dorthe Lorentsens, afsagt dom, ang formentlig overlast, som hand imod hende skal have forøvet, uanset at samme dom er over den tid, inden hvilken den efter loven burde have været stævnet og påtalt, dog skal sådan indstævning med fordeligste ske etc. Christiansborg slot den 24 april 1741.

103
Skipper Thomas Petersen fra Ålborg, søe-pas til Bordeaux. [På latin].
Hirscholms slot den 26 maj 1741.

20
Anne Pedersdatter afgangne Niels Sørensens efterleverske af Bergen, bevilling at hendes eneste datter Anne Nielsdatter, må gå i lige arv med hendes 3 brødre.

C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at den eneste datter Anne Nielsdatter, må efter bemelte hendes moder, når hun ved døden skulle afgå, må gå i lige arv med hendes 3 brødre, som derved er tilfreds [ingen navne]. Christiansborg den 9 februar 1742.

24
Skipper Jørgen Pedersen Gay af Ålborg, søepas på skibet Sophia Magdalene kaldet, destineret fra Langesund til England, Frankrig og Spanien og igien tilbage. [På latin]. Christiansborg den 16 februar 1742.

Kilde:
Film: M544324 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1746 – 1748.

40
Arenst Andersen af Ringkøbing, søepas på skibet De Lifde kaldet, til Oldenborg, Glyckstad, Rendsborg, Altona, Hamborg. Amsterdam eller Norge. [På latin]. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

40b
Et ligelydende pas, undtagen med forandring af skipperens og skibets navn blev samme dag expederet for skipper Christen Jepsen på skibet Wardehuud?]. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

41
Mads Isagger af Ringkiøbing, søepas på skibet de Getrede? Fred? kaldet, til Oldenborg, Glyckstad, Rendsborg, Altona, Hamborg, Amsterdam eller Norge. [På latin]. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

42
Mathias Jepsen af Ringkiøbing, søepas på skibet Håbet kaldet, enten til Oldenborg, Glyckstad, Rendsborg, Altona, Hamborg, Amsterdam eller Norge. [På latin]. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

53
Mads Jensen Årgab af Ringkiøbing, søe pas på skibet de Frede? kaldet til Holland. [På latin]. Christiansborg slot den 15 marts 1748.

56
Maren Rasmusdatter af Jylland, bevilling at være hendes egen værge.

Bevilger og tillader at Maren Rasmusdatter Møller, værende på Klags mølle ved vor kiøbstad Horsens, må være hendes egen værge, og selv sine arvemidler til sig annamme og rådig være, dog under curator, som hun dertil kan udvælge. Christiansborg slot den 15 marts 1748.

Kilde:
Film: M544325 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1749 – 1751.

66
Frue Anna Rodenborg af Horsens, bevilling at lade hendes mand, Ambrosius Charisius, på egen bekostning, hensætte på Munkholms fæstning på 6 a 7 år, så og at hand som umyndig skal anses med videre.

F5tus G a v, at eftersom os elskelig frue Anna Rodenborgs udi vor kiøbstad Horsens forrige second lieutenant ved vores søndre jyske nationale regiment infanterie, Ambrosius Charisius hustru, for os allerunderdanigst har beklaget sig, at fornefnte hendes mand udi de 7 år de har levet tilsammen i ægteskab, stedse uanstændig har opført sig med spil og bedragerie, i at borge hos en og sælge det for halv værd til en anden, for at få penge til at spille bort, ja at hand endelig skal bortspille klæderne af kroppen, så at så snart hun med møysommelighed har forsynet ham med klæder, bortsælger hand dem uden, at forsyne hende med det mindste, enten til hans og hendes eller deres 3 små børns nødtørftige underholdning, da hand ved sådan sit uanstændige og forargelige levnet ey alene skal have forød både sin og hendes arvemidler, men endog låner og giver assignationer til adskillige, på mere end dobbelt så meget som renterne beløber, af den som efter hans ved døden afgangne mormoder tilfaldne arvecapital, der følgelig en kongelig allernådigst bevilling af den 11 december ao 1744, skal stå urørt under vedkommende øvrigheds curatel administration, hvorfor hun, efter rådsøgning med hendes mands broder, os elskelig Constantinus Augustus Carisius etc, og med hans tilladelse allerunderdanigst haver begieret, at bemelte hendes mand på 6 a 7 eller flere år,til forbedring om det kunne ventes, enten måtte indsættes til bevaring på vor fæstning Munchholm, eller forsendes til Ostindien i lige så mange eller flere år, dernæst at vi allernådigst ville tillade, at hendes mand Ambrosius Carisius af os måtte declareres umyndig, og at hendes mands broder, bemelte justits råd Carisius måtte befales, at de hendes mand tilfaldende årlige renter af forberørte arve capital, af ham skal imodtages, og at hand deraf skulle beholde 200 rdr årlig til hendes mands giorte giælds afbetaling, det justitz råd Carisius og af medlidenhed over hendes, og deres 3de små børns fattige tilstand, skal have lovet hende, sig at ville påtage, da hun til hendes og små børns subsistence kunne nyde det øvrige af renterne. Kongen haver allernådigst fundet for godt, at confirmere ansøgningen etc. Christiansborg den 6 marts 1750.

124
Etatz råd Knud Bille, reyse pas til det Åkener varme bad.
[På latin].
Fredensborg den 22 maj 1750.

171
Ide Heug, Hans Caspar Kirchmans hustrue af Ålborg, bevilling at bemelte hendes mand må nyde fri og sikker lejde på 6 måneder umolestreret af hans creditorer.

Bevilger og tillader, at efter Ide Heug, Hans Caspar Kirchman, borger og handelsmand i Ålborg hans hustru, for os allerunderdanigst haver andraget, at som bemelte hendes mands boe og effecter af hans creditorer, er bleven angreben, så at han desårsage har måttet undvige, befrygter hun, at hans bøger ikke er bleven holdt med sådan akkuratesse som vel behøves, men creditorerne derover kunne tilvoxe stor skade af mangel for fuldkommen oplysning om hans debet og credit, hvorfor hun allerunderdanigst har anholdet, at vi ville forunde hendes mand salrum conductum på sex måneder, for at være tilstede, for at give al fornøden oplysning om sin ind og udgield, uden at nogen af hans creditorer imidlertid hans person med arrest må behæfte. Kongen bevilger samme.  Fredensborg slot den 6 juli 1750.

50
Degn Clemen Sunds, opreisning på en ved Lysgård Hids herreds ting den 21 september sidstleden, afsagt dom.

Drejer sig om en sag mellem ham og Sten Jørgensen, commerceråd, sidste skal være fremkommet med nærgående beskyldninger. [Om denne degn findes flere sager i tidligere behandlede breve til stiftamtmanden i Århus stift]. Christiansborg den 5 marts 1751.

64
Bevilling, at Skanderborg Rytter districts birketings ret, må herefter holdes i eller ved Skanderborg.

F5tus G a v, at eftersom Christen Gundorph, birkedommer ved det Skanderborgske rytterdistricts birketing, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at det kunne være en stor lettelse for alle de under det Skanderborgske district sorterende, om bemelte birketings ret, der ligger en mil fra Skanderborg, måtte forflyttes indtil Skanderborg by, som henhører under samme jurisdiction, ligesom det forhen er bleven bevilget etc. Nævnes omkostningerne til vagt m m når det er holdt i Hemstok, kongen finder for godt, at tillade flytningen af birketinget fra Hemstok og herefter holdes i eller ved Skanderborg. Christiansborg den 19 marts 1751.

Kilde:
Film: M544326 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1749 – 1752.

160
Michel Knudsen Blach, birkedommer og skriver til Boller birk, bevilling at hand må opholde sig i Stockholm i 2 år.

F5tus G a v, at eftersom Michel Knudsen Blach, som er antagen og af os allernådigst confirmeret til birkedommer og birkeskriver til Boller birk, for os allerunderdanigst haver andraget, at hand har været forårsaget at giøre en reyse over til Sverrig, og opholde sig udi Stockholm hos os elskelig Erhard greve af Wedel Friis, ridder etc samt envoye extraordinaire ved det kongelige svenske hof, anholdende nu derhos allerunderdanigst om, at han må opholde sig endnu nogen tid sammesteds. Kongen bevilger og tillader, at han endnu i tvende år må opholde sig i Stockholm etc. Fredensborg slot den 29 juni 1753.

31
Chynde Smidt i Klode Mølle udi Jylland. Bevilling at må oppebære passage penge, til een ved bemelte mølle anlagt broes og vases vedligeholdelse.

F5tus G a v at eftersom Chynde Smidt udi Klode Mølle i Kragelund sogn, og Silkeborg amt udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver andraget, at hand formedelst landevejen imellem vores kiøbstæder Colding og Viborg i bemelte Jylland samt videre ned i landet, på det sted den falder over åen strax vesten for bemelte hans iboende mølle på visse tiider om året og fornemmelig om vinteren, skal være så vanskelig og besværlig, at den uden større fare, ikke skal kunde passeres, hidindtil har tient de reysende, med at tillade dem farten over hans for Mølle giesterne anlagde broe og wase, men da samme ved farten således bliver opkiørt og påtråd, så at det årlig skal forårsage ham store bekostninger den at vedligeholde,  så at hand ey kan tåle, længere at see de reysende dermed tient uden derfor at nyde nogenledes vederlag; Thi have vi efter fornevnte Chynde Smidts derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, samt efter den fra os elskelig Ditlev von Trappaud etc, her over indhentede allerunderdanigste erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand, imod at hand skal være tilforpligtet, at lade forskrevne broe og wase blive en bestandig passage og almindelig landevey, samt holde samme til de reysendes nytte, udi forsvarlig og upåklagelig stand, må til nogen erstatning for derved årlig havende bekostning, oppebærge passage penge, således af een Caret og Chasce fiire skilling, af en beslagen vogn toe skilling, af een træ vogn uden beslag een skilling, af een ridende een skilling,  af store høveder såsom Hæste og  qvæg, ti stykker og derunder fiire skilling, og af små høveder, såsom får, gedder og swin, ti stykker og der under toe skilling; Dog skal alle og enhver, som udi vore eller embeds forretninger passerer forbemelte weye, så og bønderne der i egnen når de kiører i deres eget ærinde, være for denne udgift aldeeles befriede, men når de sidste kiører fragte reyser for betaling, så skal de svare ligesom andre; forbydendes etc. Christiansborg den 15 februar 1754.

61
Skipper Christian Nielsen, søe pas på skibet de Trej Brødre kaldet, fra Ålborg til Bordeaux i Frankerig og igjen tilbage. [På latin]. Christiansborg slot den 5 marts 1756.

93
Anna Kirstine Randlef af Schieringgård [Skæringgård] under Caløe amt, bevilling at være sin egen værge. Christiansborg slot den 23 april 1756.

169
Confirmation på en af frue Dorothea Sophia Schack, afg geheime råd og jægermester hr Christian Rathlou hans efterleverske, oprettet fundation til et hospital ved Gosmer Kirke i Århus stift, for 8te nødlidende på Rathlousdahl og Gersdorflunds godser. Fredensborg slot den 9 juli 1756.

228
Studiosus Christopher Mulvad, kaldsbrevs confirmation, at være sognepræst for Ejsing og Handbjerg menigheder i Ribe stift, når samme kald ledig vorder. Fredensborg slot den 17 september 1756.

245
Hof junker Claus Caspergård, reise pas til fremmede academier. [På latin]. Fredensborg slot den 8 oktober 1756.

310 kan ikke læses sort film.

37
Jomfrue Christiana Ulrica Hauch af Klarupgård, bevilling at være hendes egen wærge under curatel.

F5tus G A W: At wi efter os elskelig jomfrue Christiana Ulrica Hauch af Klarupgård wed wor kiøbstad Ålborg udi wort land Nørre Jylland hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe  bevilget og tilladet, så og hermed bewilge og tillade, at hun må være sin egen wærge og selw sine arwe midler til sig annamme og rådig være; Dog under hendes stiffader os elskelig capitain Jørgen Hauch, som curator hans tilsyn, efter Loven. Forbydendes etc. Christiansborg den 25 februar 1757.

37
Jomfrue Christiana Ulrica Hauch af Klarupgård, bevilling at være hendes egen wærge under curatel.

F5tus G A W: At wi efter os elskelig jomfrue Christiana Ulrica Hauch af Klarupgård wed wor kiøbstad Ålborg udi wort land Nørre Jylland hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe  bevilget og tilladet, så og hermed bewilge og tillade, at hun må være sin egen wærge og selw sine arwe midler til sig annamme og rådig være; Dog under hendes stiffader os elskelig capitain Jørgen Hauch, som curator hans tilsyn, efter Loven. Forbydendes etc. Christiansborg den 25 februar 1757.

279
Christian Stengel af Ålborg, bevilling at må curere og læge udvortes Skader, men ikke indvortes svagheder.

F5tus: G A W, at Wi, efter Christian Stengel, Skarpretter i Wor Kiøbstad Aalborg, som med adskillige Attester har bewiist sig, at hawe Erfarenhed udi Chirurgien og Lægekonsten, hans herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, samt den fra Os Elskelig Baron Hr Iver Holch etc, herower indhentede allerunderdanigste Erklæring, allernaadigst hawe bewilget og tilladet, saa og hermed bewilge og tillade, at hand uformeent af Barberer Amtet i Wor Kiøbstad Aalborg, maa paatage sig at curere udwortes og læge dem der søge ham på Hænder? eller hans Tieneste forlanger, men ikke at maae befatte sig med nogen indwortes at curere, forbydendes etc. Christiansborg Slot den 2 December 1757.

NB følgende oplyst af Johs Jacobsen:

Christian Stengel er det rigtige navn. Han er født i Sønderborg og begravet i Grenaa 10.03.1777. Mine oplysninger går på, at han er begravet i Grenaa Kirke. Det kan der dog tvivles på. Han var skarpretter i Aalborg 1747-1761.

298
Oberst lieutenant Christopher Ernst von Drechsel, bevilling at må føre hans frue til Bornholm, dog at hand besørger hendes underholdning.

G a v, at eftersom os elskelig Christopher Ernst von Drechsel, vores oberst lieutenant og premier major ved vores andet jyske regiment cuiraserer, for os allerunderdanigst haver beklaget sig, hvorledes han efter at være indtrådt udi egteskab med en datter af forrige general og commandant, udi vores kongelig residentzstad København, afgangne Georg Wilhelm Hedinger, greve af Soponeck, er geråden udi de høystbedrøvelige omstændigheder, at bemelte hans frue ved sin uanstændige og ødsle opførsel og levemåde, ey alene har sadt ham udi kummerlige og forarmede omstændigheder, men end og, da hun nu på 4re år har været fra hans hjem, har fremturet udi så lastværdig og forargelig levnets forhold, har forvoldet ham stor sorg og gremmelse, derfor hand, til at forekomme større befrygtende forargelse og uleylighed, af slig hendes opførsel for sig og sine børn, hos os allerunderdanigst haver anholdet, at vi allernådigst ville meddele ham vores allernådigste tilladelse til, at måtte forsende hende til vort land Bornholm eller Christiansøe, imod at hand lader hende betale årlig 100 rdr til at opholde sig af, som hand endog vil lade foranstalte, at hende, om hand ved døden skulle afgå, af hans ældste søn, som Lehns berettiget til et udi Tyskland beliggende stamgods, vorder årlig erlagt en lige summa. Da ville vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilge og tillade dette etc. Christiansborg slot den 30 december 1757.

Kilde:
Film M 544328 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1758 – 1761.

47
Friderich Steensen, forhen byfoged i Ribe, opreisning på hans ære, som han formedelst nogle urigtige attester, er fradømt.

G a v, at vi, efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, af særdeles kongelig mildhed og nåde, allernådigst have skienket og givet, byfoged i vor kiøbstad Ribe og birkedommer ved Riberhus birk, Friderich Steensen, hans ære, som hand formedelst hans forhold og omgang i en sag, angående nogle urigtige attester, som fulgte med 112 stk øxen, som en indvåner udi vor kiøbstad Lemvig, ved nafn Albel Rafn, udi året 1755 udpracticerede ved en commission den 12 august 1757, i blandt andet er vorden fradømt, så at samme dom ikke skal komme hannem på ærlige navn og rygte til forkleinelse eller præjudice i ringeste måder, hvorfor vi forbyde alle og enhver, hannem samme sag at bebrejde eller forekaste, eller i andre måder imod hvis, som forskrevet står, nogen hinder eller forfang at giøre, under vor hyldest og nåde; Givet etc. Christiansborg slot den 24 februar 1758.

102
Jacob Petersen Bragnits af Holstebro, opreisning såvel på tvende imod ham og hustrue ved Holstebro byting førte tingsvidner af juni og juli sidst afvigte, som og en over dem, den 16 august næstefter sammesteds afsagte bytings dom.

Bevilger og tillader, at Jacob Petersen Bragnits af vor kiøbstad Holstebro på behørige steder, må lade indstævne såvel tvende imod ham og hustru ved Holstebro byting, førte tingsvidner og afsagt dom af 16 august, angående deres lastværdige og forargelige levemåde, såvel imellem dem selv indbyrdes som imod andre, uanset at samme tingsvidner ere over den tid, inden hvilken de efter loven burde, at have været stevnte og påtalte etc.  Christiansborg slot den 22 april 1758. [Se tidligere sag med samme].

212
Jacob Rosborg af Haraldslund ved Århus, bevilling at de 300 rdr, som hans afgangne farbroder Jacob Rosborgs enke, afgangne Anna Catherine de Woss, har skienket hans datter Anna Helena Rosborg, må af vedkommende udbetales til magistraten i Århus for at tages under byens jurisdiction.

F5tus
G a v, at, eftersom Jacob Rosborg af Haraldslund ved vor kiøbstad Århus, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hans afgangne farbroders Jacob Rosborgs enke, afg Anna Cathrine de Woss, har under hendes sidste vilie af 11 august 1756 skienket og givet hans eneste datter, Anna Helena Rosborg 300 rdr, og da det påligger ham, som fød værge, at påse bemelte hans datters tarv og beste i dette tilfælde, og sligt ville falde ham som fraværende, alt for besværligt, såfremt denne gave skulle forblive under en fremmed jurisdiction, så haver han allerunderdanigst begieret, at han enten selv måtte imodtage bemelte 300 rdr, eller at de måtte vorde forfløttet til Havreballegårds amts jurisdiction, hvorunder han skal sortere; Thi have vi i anledning af sådan fornævnte Jacob Rosborgs allerunderdanigst giorte ansøgning, samt efter den fra os elskelig hr Hans Friderich von Levetzau etc. herover indhentede erklæring, hvoraf vi bl a have fornummet, at supplicantens datter vorder opdraget i borgemester Geertsens hus i bemelte Århus, allernådigst bevilget og tilladet,  at forskrevne gave af 300 rd må og skal af vedkommende, udbetales til magistraten i meerbemelte Århus, for der at vorde taget udi samme beskiermelse, som andres under jurisdictionen henhørende børne penge. Fredensborg slot den 25 august 1758.

312
Mads Madsen af Mejlbye i Ribe stift, opreisning på en dom af 20 september sidstleden.

G a v, at vi efter Henrich Taulow af vores kongelige residentz stad Kiøbenhavn, for bonden Mads Maden af Mejlbye udi Ribe stift, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, at han på behørige steder, til forandring og nærmere påkiendelse, må lade indstævne en imellem ham på den ene, og tolderen i vor kiøbstad Colding Peder Schyberg med flere, på den anden side, af byfogeden sammesteds Hans Panch den 20 september sidstleden afsagt dom, angående 32 staldstude, som Mads Madsen skulle drive til Ribe toldsted, for der at fortoldes, men på Herrisvig? mark, 4 mile fra toldstedet, af Vedsted riderne skal være opbragt, og ved forskrevne dom, kiendt confiskables, uanset at samme dom er over den tid, inden hvilken den efter vor Kammerrets ordning ellers burde at have været stevnet og påtalt. Dog skal Mads Madsen først tiltænkt være, at stille vederparten nøyagtig forsikring for, hvis omkostninger dennem kunne forårsages, om han processen skulle tabe etc. Christiansborg den 15 december 1758.

249
Kammerherre hr Ludvig Wilhelm von Bülow, reysepas til hertugdømmet Mechlenborg. [På latin]. Fredensborg slot den 14 september 1759.

66
Forordning, anlangende land væsenets forbedring, ved at fåe det derudj værende fællesskab, så vidt Jyllands 4re stifter er betræffende, ophævet, med videre. Christiansborg slot den 8 marts 1760.

144
Peder Brendstrup, vejer og måler i Århus, og hustru Anna Maria Kastrup [Hastrup?], bevilling at sidde i uskiftet bo, og skifte med samfrænder. Fredensborg slot den 30 maj 1760.

329
Afgangne Hans Rosborg, opreisning på en skifte dession af 26 april 1756.

F5tus G a v, at eftersom høieste rets advokat Johan Joachim Andersen, for os allerunderdanigst haver andraget, at en for vores høyeste ret indstevnet sag, imellem høyeste rets procurator Mathias Bruun på den ene, og afgangne Hans Rosborg arvinger, på den anden side, er i vores høyeste ret den 6 novembris sidstleden bleven afvist til lovligen stevnemål, hvorfore hand på bemelte arvingers vegne må udtage nye høyesterets stevning, men som skifte decisionen af 26 aprilis 1756 har overstået fatalia appelationis, frygter hand,  at contra parterne deraf ville tage anledning til, at axipere imod samme hans stefning. Thi have vi allernådigst bevilget og tilladt, at han på bemelte afgangne Hans Rosborgs arvingers vegne, må lade indstævne foreskrevne skifte decision etc. Christiansborg slot den 5 december 1760.

54
Commerce assessor Jens de Hofmann, bevilling med familie, at må søge hvilken Kirke de vil, og i saligheds sag betienes af uvedkommende præst.

86
Lars Jørgensen Møller, reise pas udenlands. Mercator i Randers - på latin.  Jægersborg den 3 april 1761.

Kilde:
Film M 544329 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1762 – 1765.

47
Jacob Haue. Oprejsning på et til ham af Andreas Hansen den 29 august 1741 udgivne bevis for den summa 533 rdr.

G av, at vi efter høyeste rets procurator Peter Severin Balling på Jacob Haue, som er lejere af et kro huus ved Vildsund færgeløb, hans vegne, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at et af Andreas Hansen af vores residentz stad Kiøbenhavn, som siden ved døden er afgangen, til bemelte Jacob Haue den 29 august 1741 udgivne bevis for den summa 533 rdr, hvorpå er afskreven den 8 octobris 1741 at være betalt 156 rdr 4 mk, og hvilket bevis på vores rentekammer er bleven stemplet den 26 decembris 1761, må og skal beholde sin fulde kraft etc. Christiansborg slot den 26 februar 1762.

249
Søren Møller, bevilling at hands broder Peder Christensen Møller, som skal være vanvittig og tilbøjelig til stærk drik, må anses umyndig, og ham sættes en værge efter loven.

F5tus G a v, at eftersom Søren Møller af Vingsted mølle, for os allerunderdanigst haver andraget, at hands broder Peder Christensen Møller i Vester Nebel Mølle i Coldinghus amt, har af og til i mange år gået omkring ligesom vanvittig, og derhos tillige været tilbøjelig til stærk drik, hvorved hand har forødet en del af det hand havde, men at hand især siden hands hustrues død, den 9 april sidstleden, har levet som et forstyrret og afsindigt menneske, til spot og vidunder for andre folk, så at det er at befrygte, at hans levemåde og i værende omstændigheder, inden en kort tid må bringe ham i armod, og at blive publicum til byrde. Thi have Vi efter denne begæring samt den fra Os elskelig hr Ludvig Wilhelm von Bülow etc, herover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at bemelte Peder Christensen må og skal anses som umyndig, og ham sættes en værge efter loven, så at han ikke uden hans værges samtykke og underskrift, må foretage noget, men de som derimod måtte indlade sig i nogen slags handel med ham, eller betro ham noget, skal som de der handle med umyndige, ikke have rettighed til at fordre samme efterlevet, etc. Fredensborg den 19 august 1763.

130
Anna afg Mogens Rasmussen, bevilling at hendes svigerfader, Rasmus Mogensen i Hasle, må sættes en mand til værge.

Bevilger og tillader, at eftersom Anna, afg Mogens Rasmussens eftetrleverske af vor kiøbstad Århus for os har andraget, hvorledes hendes svigerfader Rasmus Mogensen Hasle, nu lever udi en høj alder over 80 år, og udi sådan sin høye alderdom og medfølgende svaghed, ikke er i stand til at eftertænke, enten sit eget bedste eller hendes børns gavn, som hans eneste arvinger, så hand unyttig og uden vederlag, skal bortgive det hand endnu er eiende, hvorved ey alene hendes børn bliver betagen, og mister det de efter hans død kunne vente sig o s v. Fremgår videre, at hendes mands frafald, der ved søen forulykkede, hvorved hun er bleven efterladt udi fattige omstændigheder med 4 uopfødte børn, des årsag hun derhos allerunderdanigst haver anholdet, at hendes gamle vanføre og skrøbelige svigerfader ,måtte efter loven sættes en værge. Thi haver vi efter sådan hendes ansøgning, samt den fra os elskelig cammerherre Peter Rosenørn derover indkomne erklæring, allernådigst bevilget og tilladt det ansøgte. Fredensborg den 10 maj 1765.

306
Bevilling for Peder Brendstrup, vejer og måler  i Århus, hans hustrue Karen Rasmusdatter Stærh, at må skifte med samfrænder. Fredensborg slot den 1 november 1765.

331
General admiral lieutenant, hr Friderich Danneschiold Samsø, bevilling at han og datter, må gå til alters i Domkirken i Århus. Ses at den gård han ejer i Århus er henlagt til Frue Kirke. Christiansborg slot den 29 november 1765.
Notat: casseret.

Kilde:
Film M 544330 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1766 – 1768.

315
Placat hvorledes de skal anses og straffes, som skiødesløs omgås med ild på hederne i Jylland med videre.

C7mus G a v, at eftersom for os er blevet andraget, at udi Silkeborg, Dronningborg, Halds, Lundenes, Bøvling og Riberhus amter, udi de derværende heder på nogle år, af skiødesløshed skal være opkommen en stor hedebrand, hvorved de omliggende beboere, ikke alene skal have mistet deres græsning og tørveskiær etc. Derefter over flere sider, mere om hvilke straffe de pågældende skal pålægges. Christiansborg slot den 31 oktober 1766.

243
Confirmation på en imellem beboerne i Stenderup by udi Coldinghus amt, oprettede magelignings og jordelings forretning. Iflg sagen der fylder flere sider, begyndes forretning på Anders Hansens grund og så fremdeles. Derefter skema med  opdelt i flere rubrikker, med angivelse af beboernes navne - jordens størrelse etc. Exp: 1 toftegrunde, Anders Hansens toftegrund opmålt udi 2 stykker, 1 stk 58774 1/2 kvalen - 2 stk 232731/2 kvalen, videre Christen Hansens toftegrund opmålt i et stykke 64046 kv alen o s v, med angivelse af mange navne og areal størrelse etc. Frederiksborg den 7 september 1767.

115
Samme dag, er udfærdiget opreisning for Eschild Jensen Bygom af Nibe, på en dom af 25de april 1767. Christiansborg den 8 april 1768.

216
Confirmation på de conditions poster, hvor efter Viborg tugt og manufactur hus i 10 år overdrages Thomas Lund og Christen Hansen med flere. [Under 13 punkter over flere sider. Christiansborg den 24 [29?] juni 1768.

Kilde:
Film M 544331 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1769 - 1771.

131
Cammerherre Friderich Christian, greve af Schack, bevilling at må tage blyet af Vor kirke, og beligge samme med sten. 5 maj 1769.

203
Så og værgemåls bevilling for Dorthe Maria Hårslund af Viborg. 7 juli 1769.

296
Hans Sørensen, bevilling at hans broder Søren Sørensens begravelse af Natmanden, ey skal komme ham eller slægt og venner til forkleinelsen på deres ærlige navn og rygte.

7mus G a v, at eftersom mølleren i Fåborg mølle udi Riberhus amt i vort land Nørre Jylland, Hans Sørensen for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at hans broder Søren Sørensen af tungsindighed over sine fattige omstændigheder og af kedsomhed til livet, hafde qvalt sit eget lidet barn, og des formedelst ved hiemtinget var bleven tilfunden, at straffes efter forordningen af 18 december 1767, men ved landstinget dømt at sættes i forvaring, og med ham at forholdes efter lovens 1ste bogs 19 cap 7 art, skal bemelte Søren Sørensen den 22 marti sidst afvigt, udi sin arrest være bortdød, hvor efter hans døde legeme efter den derom af vores stiftbefalingsmand over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt, os elskelig Theodose Levetzau, føjede foranstaltning, foruden kiste og nogen ceremonie af natmanden skal være nedgravet ude på marken. Og vi imidlertid siden efter, da der udi samme sag ved vores høyeste ret var afsagt dom, hvorved den ergangne hiemtings dom var bleven stadfæstet, allernådigst have i betragtning af de under sagens procedure forebragte omstændigheder, pardoneret og fritaget samme Søren Sørensen, for den efter foreskrevne forordning idømte straf, imod at han skulle forsendes til Finmarken i vort rige Norge, for samme steds ved fiskerleyerne at arbejde hans livs tid, des årsag supplicanten, på det han og de øvrige af den afdøde Søren Sørensens slægt og venner, ikke des formedelst skulle underkastes nogen forhånelse, allerunderdanigst haver begieret, at hans afdøde broder broders legeme, igien måtte opgraves og i christen jord med de sædvanlige ceremonier nedsættes. Så siden det ikke vel lader sig giøre, nu at optage og forflytte det nedgravede legeme, da om endskiønt nu så lang tid er hengået, forinden supplicanten med sådan sin allerunderdanigste ansøgning haver meldet, ville vi dog i anledning af forberørte supplicantens allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at den afdødes begravelses måde, må og skal ikke komme fornævnte afdøde Søren Sørensen eller hans slægt og venner, på deres ærlige navn og rygte til fornærmelse i nogen måde, hvorfor vi hermed forbyde alle og enhver, dennem samme sag at bebreyde og forekaste, eller i andre måder, imod hvis som forskrevet står, nogen hinder eller forfang at giøre, under vor hyldest og nåde, givet etc. Friderichsberg den 6 oktober 1769.

337
Kammer assessor og apothequer Gotfried Schmidt, bevilling at hans søn Jacob Schmidt, må anses som umyndig.

C7mus G a v, at efter som os elskelig Gottfried Schmidt, vores kammer assessor og apothequer i vor købstad Horsens, for os allerunderdanigst haver andraget, at hans ældste søn Jacob Schmidt, som nu er 24 år gammel, og hvem han efter 2de aflagte examina ved academiet i vores kongelig residentz stad, hafde ladet reyse udenlands til sine studeringers fortsættelse, skal ikke alene sammesteds, ved et uordentlig og ryggeløs levnet, have fortæret en anselig summe penge, og ganske forsømt sine studeringer, men endog på sin hiemreyse ladet sig hverve til soldat udi kongelig preusisk tieneste, og efter at han derfra, efter 2de års forløb, af supplicanten var bleven frikøbt, og siden ved hiemkomsten i følge af hans eget forlangende, var bleven antagen som volentair ved vores liv garde til hest, hvor han ligeledes forblev i 2 år, og imidlertid blev af faderen forsynet med alt hvad han til anstændighed, og hans lykkes videre befordring behøvede, skal han på nye have fremturet udi hans forrige ryggesløse og slette levnet, og endelig for nogle måneder siden, fra samme tieneste være bleven udsat, hvorudover faderen som formedelst, sådan sønnens slette opførsel i en 5 års tid har måttet betale over 4 a 5000 rdr ud for ham, til sidst har måttet skride til, at lade ham hensætte udi sikker bevaring på rådhuset i bemelte København, og derfra videre, efter hans egen begiering henseende til Vestindien, for sammesteds af faderen, at blive underholdt og forsynet med alt hvad han til nødtørft behøver. Men bemelte cammerassessor Schmidt, der hos efter foranførte omstændigheder befrygter, at samme hans søn, Jacob Schmidt i fald han ved hans tiltrædende myndige år, måtte disponere over dem han i tiden ved supplicantens dødelig afgang til faldende arvepart, ville vedblive sit i så lang tid, og efter så mange udstandende prøver, førte ryggesløse og ødsle levemåde til hans yderste ruin og velfærds spilde eller og, når fri rådighed over hans midler blev ham betagen, ville søge leylighed, ved testamente eller på anden måde, at bortgive hans midler efter hans død, for derved at finde udveye til at fremture i sit forrige levnet, da ville vi efter fornævnte kammer assessor Schmidts, derom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelige ober præsident, borgmester og råd i bemelte København, der over indhentede erklæring, allernådigst have bevilget og anordnet, så og hermed bevilge og anordne, at forberørte hans søn Jacob Schmidt, må erklæres umyndig, endskiønt han opnår sine myndige år efter loven etc. Christiansborg den 17 november 1769.

18
Else Johanne Friis, Peder Veirums hustrue, bevilling at bemelte hendes mand må anses som umyndig.

C7mus G a v, at eftersom Else Johanne Friis, købmand Peder Vierums hustru udi vor købstad Ålborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at bemelte hendes mand, efter en udstanden hård og langvarig sygdom, skal både på sinds og legems kræfter, være bleven således svækket, at han ikke mere haver fuldkommen sinds samling til, at kunne fortiene det fornødne til sin og families ophold, men snarere ved barnagtige, skadelig og aldeles ufornuftige købmands skaber, befordrer deres undergang, og forspilder den for en handlende fornødne credit, hvilket hun dog hidindtil, med tålmodighed og kiærlighed haver overbåret, indtil hun nu for at undgå betelstaven, nødes til at besværge sig derover, så meget mere som en del egennyttige og ilde sindede mennesker, skal søge at benytte sig af hans skrøbelighed, og ved adskillige leyligheder vil forlede ham til hans ødelæggelse, at indgå købmandsskaber og forpligter. Thi ville vi efter hendes ansøgning og begiæring, samt den fra vores geheime conferentz råd og stiftbefalingsmand os elskelig baron Iver Holch ridder etc, indhentede erklæring bevilge etc.
26 januar 1770.

221
Anna Margrethe, afgangne Peder Borums efterleverske, bevilling at må udi aviserne indkalde hendes arvinger, efter afg Inger Maria Sommer, afgangne Johannes Snells efterleverske.

C7mus G a v, at eftersom Anna Margaretha af Peder Borums efterleverske af vor købstad Randers, for os allerunderdanigst haver andraget, at da Inger Maria Sommer forrige birkedommer ved vores Skanderborgske distrikt, afgangne Johannes Snells efterleverske, den 1 aprilis 1767 ved døden var afgangen, er hendes efterladte boe af skifte forvalteren, os elskelig hr Ludvig Frederich Ludvig von Woyda, ridder, vores geheime råd, kammerherre og amtmand over Skanderborg og Åkier amter, taget under behandling, og dødsfaldet i de Berlingske aviser bekendtgjort, hvorefter hun som ret arving har legitimeret sig, og således forment, at der intet var tilbage, som kunde hindre hende udi, at nyde  det halve boe, siden hun var den eneste arving på bemelte birkedommer Snells side, men skifteforvalteren derimod skal have erindret, at hun ey kan nyde arven, førend hun beviser, at være eneste arving, hvilket skal være hende umuligt at til veje bringe. Thi haver vi, efter fornevnte Anna Margaretha afgangne Peder Borums efterleverske, her hos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra bemelte geheime råd Woyda derover indhentede allerunderdanigste erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun må lade hendes medarvinger, om nogen er til, i de Berlingske københavnske aviser, trende gange indkalde, at møde eller lade møde i skiftet, deres arveret at anmelde og legitimere inden sex måneder fra publicationens dato, og såfremt ingen inden den tid indfinder sig, da må arvemidlerne, af skifte forvalteren udbetales til hende som rette legitimerede arving, hvor efter alle og enhver, som det angår sig allerunderdanigst haver at rette, for skade at tage vare. Givet etc. Christiansborg den 20 juli 1770.

349
Jesper Pedersen Borum, bevilling at hans moder Anna Margaretha, afgangne Peder Borums efterleverske, må agtes og anses som umyndig. Christiansborg den 9 november 1770.

360
General auditeur Andreas Høyer, og hustru bevilling at deres søn Hans Høyer, må anses og agtes som umyndig.

C7mus G a v, at eftersom os elskelige general auditeur Andreas Høyer, og hans hustru frue Mette Cathrine Bonne fra Søndervang, udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst har andraget, at deres ældste søn Hans Høyer, der nu er mindreårig, skal tid efter anden have vist sådan forhold, at der kunne befrygtes at han, når han engang kommer udi verden, ikke så vel vil anvende den liden formue, som han i arv enten efter fader eller moder kan tilfalde. Thi haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at deres søn Hans Høyer, ikke selv må blive sine arve midler rådig etc.16 november 1770.

Kilde:
Film M 549033 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1773 - 1775.

6
Kammer herre Magnus Beringschiold, opreisning på en dom.
C7 G a v, at vi efter os elskelig Frid Vilhelm Vivet, vores general fiscal, hans kammer herre Magnus de Beringschiold, herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at bemte kammer herre Beringschiold, for vores høieste ret til nærmere påkiendelse, må lade indstævne en ved Skanderborg Birke tings ret den 21 februar 1771 afsagt dom, i en sag imellem ham, og os elskelig geheime råd og amtmand hr Friderich Ludvig von Woyda med flere, ang at bemte hr geheime råd Woyda, ei skal have villet udlevere ham, en hans gods tilhørende reserve, Rasmus Simonsen, uanset at samme dom er over den tid, inden hvilken den efter loven burde have været stevnt og påtalt; Dog skal fornevnte kammer herre Beringschiold tiltænkt være, først at stille vedkommende nøiagtig forsikring, for hvad omkostninger dem kunne forårsages, om han processen skulle tabe, så skal og sådan indstevning med forderligste ske, og sagen derefter, det snareste muligt, ved retten udføres, såfremt denne opreisning nogen magt skal have. Forbydendes etc. Christiansborg 5 marts 1773. Ad Mandatum.

173
Frue grevinde Scheel, fød Raben, bevilling at må lade Tårup kirke nedrive.
C7 G a v, at eftersom os elskelig frue grevinde Scheel fød Raben, for os allerunderdanigst har andraget, at under hendes hovedgård Ulstrup i Viborg stift, henhører 3 sogne kirker, Langå, Tårup og Venge, der alene betienes af sognepræsten i Langå, som dog kun hver hellig dag holder gudstieneste i de 2de. Ligesom Tårup og Vinge sogne er så små, at de begge kun udgiør 132 tdr 6 skp 2 fc 1 alb contriburerende hartkorn, hvorover kirkernes indkomster er ringe, og når de sædvanlige expenser, samt skatter og udgifter ere fradragne, bliver lidet til overs til de idelige reparationer, det og ville falde bønderne i disse 2de sogne, som kun har få beboere, besværligt med materialers tilførsel og andet arbejde, når en hoved reparation skulle behøves, og endelig at der fra Tårup til Vinge ei er fuldt 1/4 vei etc. På angivne vilkår tillader Kongen, at hun lader Tårup kirke nedbryde. Fredensborg den 21 juli 1773.

337
Hr Thomas Hillerup bevilling, at hans brodersøn Christen Hillerup, må være umyndig.
Bevilger og tillader, at eftersom hr Thomas Hillerup, sognepræst til Darum og Bramminge menigheder i Ribe stift, for os har andraget, at skiftet efter hans broder af Friderich Fillerup i Lemvig, næsten skal være til ende, samt at hans ældste søn Christen Hillerup, ventelig inden samme slutning vil fylde sine 25 år, og altså efter loven, påstå at være sin tilfaldende arv selvrådig, men at hand befindes ei at have det begreb og skiønsomhed, at hand kan vogte sig for andres bedrageri, så at det åbenbare kan ses, at den ham tilfaldende arvepart, såfremt han selv fik samme under hænder, inden kort tid ville blive forødet, og han som intet ved til at erhverve sit brød, komme i yderste elendighed o s v, så haver Kongen efter ansøgningen samt den fra Theodose Levetzau derpå givne erklæring, allernådigst bevilget at den tilfaldende arvepart udsættes på rente til hans underhold etc. 24 december 1773.

74
Frue Birgitte Trappaud, bevilling at hendes søn, Jochum Rodenborg må være umyndig.

Bevilger og tillader, at eftersom os elskelig frue Birgitte Riber, afgangne oberst lieutenant Trappauds efterleverske, af vor købstad Horsens, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes i live værende eneste søn, Jochum Rodenborg, som hun haver avlet i sit første ægteskab, med afgangne borgmester Hans Jochumsen Rodenborg, i bemelte Horsens, skal være henfalden til sådan uordentlig levemåde, at hand ikke fornuftig kan bestyre, eller være rådig hvad han efter hendes død kunne tilfalde, ligesom hand og allerede forlængst haver tilsat og forødet hans fæderne arv. Så have vi efter ansøgningen, samt den fra os elskelig Peder Rosenørn etc, derover indhentede erklæring, bevilget og tilladt, at hendes søn må og skal være umyndig, indtil hans leve og tænke måde forandres, og efter hendes dødelige afgang, af øvrigheden eller vedkommende skifte forvaltere, beskikkes en formynder etc. 2 april 1774.

147
Poul Østergård, bevilger og tillader, at Poul Østergård af Nørre Kashoft i Lundenes amt, med hustru udi deres saligheds sag, må lade sig betiene af hvilken præst de det begierer etc. 3 juni 1774.

Kilde:
Film M 549034 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1775 - 1776.

247
Anna Nielsdatter, afg Jes Hansen Anthonisens efterleverske, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, uagtet skiftet efter hendes forrige mand endnu ej er sluttet.

Bevilger og tillader at Anna Nielsdatter afg Jes Hansen Anthonisens efterleverske af Sønder Ho på eylandet Fanø under Ribe stift, der for os har andraget at skiftet efter hendes mand, som på en rejse til England satte livet til tilligemed Skib og gods, ikke så hastig skal kunne blive bragt til ende formedelst en proces, boet er gerådet udi med postmester Lobbe Boj Lobbesen af Vych? på Føhr om 400 rdr som denne skal have påtaget sig at lade forsikre i hendes afg mands fartøj, men han nu disputerer hende, og hendes velfærd meget ville lide ved, om et giftermål, som nu er hende tilbuden, derefter skulle udsættes, thi have vi efter hendes ansøgning samt erklæring fra os elskelig Theodose Levetzau, bevilget og tilladt at hun må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet at skiftet efter hendes forrige mand endnu ikke er sluttet.
15 september 1775.

270
Geheimeråd hr Christian Rudolph Philip, baron af Gersdorph, rejse pas. [På latin]. 6 oktober 1775.

Kilde:
Film M 548126 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1795 - 1796.

7
Samme dag blev og udfærdiget proclama, til afgangne Jens Hartmans creditorers indkaldelse i aviserne.

C7mus G a v, at vi efter hr Peder Bentzon Kålund, sognepræst til Gosmer og Halling menigheder, samt provst i Hads herred, hans som skifte forvalter efter afgangen sognepræst for Randlev og Bjerager menigheder, hr Jens Hartman, indkaldelse af hans creditorer. 8 januar 1796.

225
Proclama til afgl Lucia Magdalene Gade, afgangne degn Hans Henrich Fugelsangs efterleverskes arvingers, og creditorers indkaldelse i aviserne. Indkaldes af sognepræsten i Viborg som skifteforvalter, i Berlingske aviser, Altoniske Mercur og Viborger Samler 3 gange.
15 april 1796.

418
Confirmation på en fundatz for skolen på Tunø.

Beskrivelse af fundatzen dateret 10 maj 1796. Samtidig en beregning over, hvor meget enhver af de nuværende beboere på Thunø, skal betale efter udkastet, hvilket vil sige at navnene på 48 personer er angivet. 1 juli 1796.

Kilde:
Film M 548127 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1797.

442
Rejsepas, for hr Rasmus Jansen at rejse udenlands. 23 juni 1797.

470
Rejsepas, for student Peder Høegh Guldberg, til udenlands rejse. 30 juni 1797.

708
Saligheds sag, bevilling for proprietair Rasmus Ammitzbøl af Holbækgård i Århus stift, med hustru og familie, at lade sig i saligheds sager, betiene af en uvedkommende præst. 5 oktober 1797.

907
Saligheds sag bevilling, for Jens Kiær med familie, at lade sig i, betiene af en uvedkommende præst. 29 december 1797.

26
Dispositions confirmation for Christen Brandt,.

C7mus G a v, at eftersom Christen Brandt af Thyland under Thisted amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at siden han i hensigt til sin alderdoms pleje, anden gang [2det ægteskab] har indladt sig i ægteskab med sin endnu levende hustru Dorthe Andersdatter Søe, som allerede den tid han giftede hende, var nogle og halvtredsindstyve år gammel, har det været hans ønske, at hun roligt kunne blive i besiddelse af det lidet han ved sin død måtte efterlade, sig tillige med hendes søn og supplicantens datters barn Peder Krogh, hvis fader døde, da sønnen kuns var år gammel [intet tal], og hvilken han siden har opdraget. Til hvilken ende han sidste snapsting lod kalde sine 6 døtre med deres mænd til sig, og gav enhver af dem 250 rdr i arv, som var langt over det de kunne vente sig, når hans hustru tog det halve bo. Supplicanten anmoder nu om at en lige disposition også efter hans død måtte gælde for hans søns efterladte 3 umyndige børn, nemlig en søn og 2 døtre, så at disse imod hans datter, kunne på deres faders vegne nyde en broder lod på 500 rdr, mere om beløb etc. 19 januar 1797. [Er også under testamenter].

43
Dispositions confirmation, for Ole Christensen Kielgård, af Skallerup i Thisted amt. Besidder en gård på 8 tdr 7 skp hartkorn som han for 8 år siden købte for 1000 rdr, han har i 3 år været enkemand, og har 4 børn 3 sønner og en datter, der i mødrene arv har fået 60 rdr og datteren 30 rdr, men den ældste søn Søren Olesen, nu 32 år gammel har i indeværende år fået 1 tdr hartkorn fra gården, den anden søn Jens Olesen 28 år, skal have hans iboende gård, på nærmere angivne vilkår, herunder betale til broderen Peder Olesen i mødrene arv 60 rdr og 140 rdr i fædrene arv i alt 200 rdr, samt til søsteren Johanne Olesdatter 19 år gammel, i mødrene arv 30 rdr og for fædrene 70 rdr i alt 100 rdr, og uden betaling gøre hendes trolovelse og bryllup, desuden forsørge faderen etc. 20 januar 1797. [Er også under testamenter].

254
Fledførings contract, for Karen afg Jens Christensens efterleverske og Anders Poulsens.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den af Karen Sørensdatter og Anders Poulsen af Silstrup i Thisted sogn og amt den 8 marts sidst oprettet, og herved in originali vedhæftede alimentations contract, hvoraf i danske cancelli er indleveret en enslydende genpart, da ville vi samme allernådigst have confirmeret. Lyder bl a således: Efter at jeg underskrevne Karen Sørensdatter, afgangne Jens Christensens enke i Silstrup i året 1774 af armod, var nødt til, efter mandens død, med hvem hun ingen børn hafde, at afstå sit havende fæste på nuværende Anders Poulsens gård her i byen, til hans formand i ægteskabet Enevold Jensen, har hun siden den tid nu på 23, år i hendes skrøbelige alderdom, haft ophold til hendes fornøjelse, først hos afdøde Enevold Jensen og siden hos bemelte Anders Poulsen, hos hvem hun venter samme godhed den øvrige korte rest af hendes dage. På hendes gangklæder nær, har hun intet ejet, som hun kunne give bort. For at hendes søster barns børn efter hendes død, ikke skal forurolige ham, dette testamente, hvori hun overdrager hvad hun ejer til Anders Poulsen. 7 april 1797. [Er også under testamenter].

362
Fledførings contract gratis, for Knud Mortensen og hustru Anne Marie Michelsdatter af Thunø i Århus stift, oprettet 31 oktober 1791. De overdrager alt hvad de ejer til Johannes Michelsen og hans hustru, imod at de skal drage omsorg for det som om det var deres eget, desuden også for giverne. 19 maj 1797. [Er også under testamenter].

400
Fledførings contract, for Zidsel Nielsdatter og Johanne, afg Johan Christian Søltofts efterleverske af Thisted. [Er også under testamenter].
2 juni 1797.

400
Fledførings contract, for Zidsel Nielsdatter og Johanne, afg Johan Christian Søltofts efterleverske af Thisted. [Er også under testamenter].
2 juni 1797. [Er også under testamenter].

690
Dispositions confirmation, for Mads Jensen Rahbech og hustru,.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den af Mads Jensen Rahbech og hans hustru Maren Widstedsdatter af Allergård i Borris sogn, Hammerum herred, den 18 april d a oprettede, og herhos in originali vedhæftede disposition, hvoraf i danske cancelli er indleveret en genpart. Oprettet med deres børns samtykke, hvorefter de må leve i uskiftet bo så længe de lever, sønnerne
1) Jens Rahbech, 33 år gammel, gift og boende på Dalagergård her i sognet.
2) Widsted Rahbech, 28 år, gift og boende i Høgild i Rind sogn.
3) Mads Rahbech, 23 år, med antagen kurator, selvejer hr Mads Thygesen af Skjern præstegård.
4) Christen Rahbech, 20 år med kurator hr Krarup af Roms? Præstegård.

Videre forfattet en specification over deres ejendomme, [sag over flere sider] der viser ejendomme for 2500 rdr og rede penge 1725 rdr, hvorledes arven skal deles o s v. 22 september 1797. [Er også under testamenter]

742
Dispositions confirmation, for afgangne Christian Lehman Poulsen, selvejerbonde af Munchgård under grevskabet Schackenborg, da ville vi samme i alle dens ord og puncter confirmere etc. Bestemmer bl a, at hans selvejer ejendom Munchgård i Seem sogn, der er ham overladt af hans excellence Hans greve af Schackenborg under 5 maj 1784, ikke skal sælges efter hans død, men bortforpagtes ved offentlig auction, således forpagtningen kan udløbe til majdag, efter at hans datter Mette Catharine har fyldt sit 18de år, derefter mere om vilkårene. Nævner som formynder for sønnen Povel, hans kære svoger Ebbe Holdensen og for datteren hans svigerfader Holden Ebbesen, der besørger børnenes opdragelse. Hans afgangne hustru Catharina Holdens. 13 oktober 1797. [Er også under testamenter].

798
Dispositions confirmation gratis, for Ellen Larsdatter afgangne Mads Borks efterleverske, af Holstebro. Hun er enke efter købmand Mads Bork i Holstebro, der har vel i ægteskabet været børn, men de er alle forlængst døde, så hun der nu er 73 år, til sin største bedrøvelse har ingen børn eller livsarvinger. Hun testamenterer 1000 rdr til byens fattige, der skal sættes i fast ejendom, således at capital og rente kan stå sikker og tryg, og af samme capital skal 10 mest trængende, husarme, skrøbelige og sande fattige, der er født her i byen, til hvert års juni måneds udgang, deraf årlig nyde renten. Nævner også en helbroder, salig Thomas Christian Bering. Tjenestepigen Johanne Jensdatter, der har tient hende tro og flittig i 10 år, skal hvis hun bliver hos hende til hun dør, på samme måde gives hun50 rdr, ligesom de sengeklæder hun ligger på skal være hende forærede, som universal arving apoteker Faber. 3 november 1797. [Er også under testamenter].

860
Fledførings contracts confirmation, for Elisabeth Ankersen afgangne Stausholms efterleverske, samt Lauritz Benner og hustru.

Contract imellem Elisabeth Ankersen, afgangne Stausholms enke af Ry i Århus stift, og Lauritz Benner samt hustru af Skanderborg, af 29 marts 1769. Hun skal siden ved døden være afgangen uden livsarvinger. Contracten lyder bl a således, så snart bemelte sr Benner, kommer i ægteskab med jomfru Elisabeth Stausholm, der har været hos mig fra sin barndom, begiver jeg mig med hende til Skanderborg, for hos hende, og mand sr Lauritz Benner, min øvrige livstid at nyde fri husværelse, og skiellig ophold til føde og klæder o s v, ligesom de efter hendes død, skal sørge for begravelsen, samt betale bevislig gæld, hvorimod sr Benner herved af hende, skænkes alt hvad hun er ejende, det være sig i penge, guld, sølv, kobber, messing, jernfang, sengeklæder eller andre klæder etc. 8 december 1797. [Er også under testamenter].

Kilde:
Film M 548128 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798.


113
Gavers indsamling.

Bevilling til Anders Jensen Pugflod, og Niels Jensen, at må i Ringkøbing amt, indsamle godvillige gaver til hielp til deres afbrænde gårdes opbyggelse. 23 februar 1798.

127 - side 144.
Lindenborg gods.

Statsminister hr Ernst Henrich, greve af Schimmelmann, bevilling at må udparcellere en del af grevskabet Lindenborgs hovedgårds marker m m. 2 marts 1798.

150
Stamhus oprettelse.

Oberst Otto Ahrenfeldt med frue, stamhus brevs confirmation. Brevet er fremlagt og læst for retten på Nørre Jyllands landsting den 25 oktober 1797 under no 1. Signeret Lautrup, Gierulf, Føns, Hoff. Protocolleret Hauch. Derefter jordebog over Sæbygårds og Store Stenshedes hovedgårde med tilhørende underliggende bøndergodsers hartkorn, skov og mølleskyld samt konge og kirketidende, udi Ålborg stift, Hjørring amt, Børglum herred, Volstrup sogn er beliggende. Fra side 176b er bøndernes navne og hartkorn angivet for: Volstrup sogn Volstrup by - Heden - Porsmose - Graverhuus - Hybholt - ditto hus - Hytten og Holtet. Videre for: Skousgård - Køllen - Banesgård o s v. [Lang sag]
9 marts 1798.

174
Tiendeforening i Randlev.
Hr Niels Blicher, sognepræst til Randlev og Bjerager sognes confirmation på en tiendeforening, imellem ham og nogle hans sognemænd.

Gårdfæster Rasmus Jensen Munch af Lillemosegård 30 juli 1796 - Rasmus Rasmussen Smed i Boulstrup 4 juli 1796 - Christian Poulsen i Spøttrup 20 juli 1796 - Rasmus Christensen i Halling 22 juli 1796 - samt Dines Stephansen af Rørth 21 august 1796, en ditto Michelsen Jensen Drejer - Øvle Sørensen og Bendix Sørensen af Neder Randlev, dateret 27 august 1797, Morten Sørensen af mellem Randlev, dateret 27 august f a  - Peder Nielsen af Schousgårdshuset, dateret 30 august samme år - Morten Michelsen - Niels Andersen samt Niels Rasmussen af Randlev 2den - 9de og 10de september. Konfirmeret af Kongen 16 marts 1798.

197
Tiendeforening i Randlev.

Confirmation på en tiendefordning imellem sognepræsten for Randlev og Bjerager sogn, hr Niels Blicher og tiendeyderen Rasmus Jensen Munck af udflyttergården Lillemose i Bjerager, dateret 30 juli 1796 på præstekorn og qvægtiende, samt ostepenge, nannest gås af bemelte gård. 23 marts 1798.

Kilde:
Film M 548129 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798.

414
Gavebrev fra Peder Thagård, borger og købmand i Ålborg. Formedelst sin tiltagende alder og aftagende helbred, mener han at hans leveår ikke kan blive ret mange, så har han i forventning om dette, og i betragtning af den omsorg og godhed, han bærer for sin tro og redelige tjenestepige Karen Pedersdatter, der nu har tjent ham i over 30 år, og så godt som fra barn er antaget og opdraget, udi hans faders hus, at hun ikke efter hans død skulle udsættes for mangel af nødtørftighed, besluttet, at såfremt hun efter hans ønske bliver hos ham til hans død, så længe hun lever skal nyde renterne af 1000 rdr, hvilket skal forlods udtages af boet, før arven ellers fordeles, beløbet skal udsættes på rente i fast ejendom etc, efter hendes død tilfalder summen hans arvinger. Han har den tillid til sin svoger, hr Mads Schmidt her i Ålborg,som hans svigerfader hr Niels Møller boende i Kiærs mølle, at de efter hans død, våger for denne capitals sikkerhed, [mere om] hvis de ikke vil, eller kan stå for dette. 25 maj 1798. [Er også under testamenter].

296
Gavebrev gratis fra afgangne Karen Pedersdatter Hedegård. Confirmation på det af Karen Pedersdatter af Vittrup i Vennebjerg herred, der nu ved døden skal være afgangen, den 10 maj forrige år oprettede, og herhos in originali vedhæftede gavebrev.
Notat: af gavebrevet haves ingen genpart. [Findes i cancelliet]. 24 april 1798. [Er også under testamenter].

377
Krigspas udenlands for Bethel Christensen. [Ikke mere tekst]. 18 maj 1898.

543
Arrest befrielse for Mogens Møller af Ålborg, efter hans ansøgning og begiering, samt den af magistraten afgivne erklæring, have vi bevilget og tilladt, at han som af frygt for sine creditorers overfald, har undvigt og opgivet sit bo til skifterettens behandling, må komme tilstede, og for personlig heftelse af sine creditorer, må være befriet etc. 6 juli 1798.

551
Bevilling til Karen Broch, Poul Rohdes efterleverske, at hendes søn Christopher Broch Rhode, ikke må være rådig over den arv, som han efter hende kan tilfalde. Hun er enke efter Poul Helle Rodes i Ebeltoft. 13 juli 1798.

744
Bevilling for Johannes Hansen og hustru og børn, at søge i saligheds sag at lade sig betjene af en uvedkommende præst.
28 september 1798.

Færdig med læsning og afskrift af film M 528707 +M460486 - 496 + 544323  - 331 + 549033 + 548126 -128 

Jyske registre  år 1681 - 1798.

Til toppen. 

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side  Til13 del