13de del af blandede

Jyske registre
1722-1798
[ikke alle år findes]


Film fra Rigsarkivet
M 460491 + 544329 - 331 + 548126 - 128

Kongelige bevillinger til ophævelse af ægteskaber - separationer m v.

Materialet der dækker frem til 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

NB:
At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder om kongelige bevillinger til ophævelse af ægteskab - separation,
på andre sider findes bevillinger til ægteskab m v.

Der er ikke rettet til nu-dansk.

 

Kilde:
Film: M460491 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1721 – 1725:

247-108
Ægteskabs løfte imellem Jomfru Karen Lassen og Peder Bentzon at være ophævet.

Oberst Mathias Rosenørn bewilling at den imellem hans stifdatter Jomfru Karen Lassen, og Peder Bentzen giorte Forlowelse og ægteskabs løfte, skal som u-giort ganske og aldeles være ophævet.

F: 4: G: A: W at eftersom Os elskelig Oberste Mathias Rosenørn, for Os allerunderdanigst hawer andraget, hworledes hans stifdatter Wores forrige Etats Råd afgangne Bendix Lassens ældste Datter og elskelig Jomfru Karen Lassen, hawer wæret med Os elskelig Peder Bentzon til egteskab forlowet, men formedelst at hun derwed befrygter sig et u-lyksaligt egteskab, er den imellem Parterne på begge sider derom begyndte proces, som wed de af Os dertil allernådigst bevilgede Commissarier skulle hawe wæret påkendt, wed et imellem bemeldte Oberste Matthias Rosenørn på fornevnte hands stifdatters wegne, og Os elskelig Matthias Poulsen etc: på bemeldte Peder Bentzens wegne, som hans pårørende, sluttet forliig blewen ophæwet, derhos allerunderdanigste anholdende, at efter som merbemeldte hans stifdatter Jomfrue Karen Lassen, er nu af os elskelig Michael Bille wores Schoutbenacht, blewen til ægte begiert, hwortil og wel hendes tanke skulle falde, Wi da allernådigst wille dispensere hende, fra hendes forrige egteskabs løfte til Peder Bentzen, så som de ikke wed Dom, men wed forliig ere adskilte; Da hawe Wi, efter slig beskaffenhed, og fornevnte Oberste Matthias Rosenørns herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt stiftsbefalingsmandens og Biskoppens ower Aarhuus Stift, deres derpå giwne allerunderdanigste Erklæring, allernådigst bewilget og tilladet, så og hermed bewilge og tillade, at forberørte imellem Peder Bentzen, og Jomfru Karen Lassen giorte Forlowelse, og egteskabs løfte, skal som u-giort, ganske og aldeles wære ophæwet. Forbydende etc. Frederiksborg den 10 Juli 1722.
[Også indlagt under ægteskabs bevillinger].

Kilde:
Film M 544328 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1758 – 1761.

129
Anna Catharina Maria Smithoft af Fredericia, Beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes undvigte mand Peder Christian Sørensen.

F5tus G a v, at vi efter Anna Catharina Maria Smithoft af vor stabelstad Fredericia, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder som hun forårsages udi retterne, at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse, over hendes mand Peder Christian Sørensen, borger og skrædder i bemelte Fredericia, som for tie år siden fra hende skal være undvigt, uden at hand sig igien haver indfunden, eller at hun fra hannem nogen tid haver hørt eller fornummet, må overalt udi retterne på ustemplet papir, fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc. Christiansborg den 18 maj 1759.

Kilde:
Film M 544329 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1762 – 1765.

97
For Anna Nielsdatter, skilsmissedom over hendes mand Henrich Mortensen. Christiansborg den 8 april 1763. [Ingen tekst].

Kilde:
Film M 544330 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1766 – 1768.

Kilde:
Film M 544330 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve.

År 1766 – 1768.

97
Separation.
Søren Bernt Thomasen, og hustru confirmation på deres oprettede separations contract.

C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne, imellem Søren Bernt Thomasen og hans hustru Mette Cathrine Terkildsdatter Holm, af vor kiøbstad Horsens ,angående separations contract og forening lydende ord efter andet således, formedelst min mand Søren Bernt Thomasens fremfusenhed og uchristelige forhold imod mig Mette Cathrine Terkildsdatter Holm, som hans hustrue, hans foretagne dårlige købmandsskaber til at ruinere og ødelægge det lidet vi er eiende, hans hengivenhed til drukkenskab med videre, er hand adskillige gange, af sin sjælesørger først hemmelig, og siden udi medhielpernes overværelse, bleven advaret og formanet sig fra sådan ugudelig levnet, som hand nu på 7 års tid har continueret, at entholde. Hand blev også derfor udi året 1764 arresteret, og ved offentlig søgsmål tiltalt, og da hand lovede alvorlig forbedring, blev arresten og sagen igen ophævet, men da hand nu atter i forgangen år 1765, anfangede med sit forrige væsen, nødtes jeg såvel som han sjælesørger til, atter at anklage ham for den verdslige øvrighed, hvorpå hand er saggiven, og foruden hans egen tilståelse, er hans røgesløse og uchristelige forhold bleven ham så tilstrækkelig overbevist, at hand efter loven og det kongelig rescript af 14 november 1743, ikke kand vorde frie kiendt, for at arbeide udi  nærmeste fæstning eller Viborg tugthus. Dog er mit hierte så ømt og medliiden imod ham, i henseende til de 3 børn jeg med hannem udi ægte haver avlet, at endskiønt hand mig meget hårdt med skielden og banden, trudsel og undsigelser, hug og slag har medhandlet, ville jeg nødig hand efter fortieneste skulle vorde straffet på det hårdeste, men når vi med kongelig allernådigst tilladelse, fra huusholdning, bord og seng med hinanden må separere os, at jeg og børnene kand være sikker på liv og helbred, som så ofte har været i  fare, formedelst hans fremfusenhed og overilelse, særdeles udi hans drukkenskab. Så når min mand Søren Bernt Thomasen forpligter sig herefter, at opholde sig uden huset, på landet eller i en anden kiøbstad, hvor hand vil, da at nyde den rente som kand erholdes af den capital et tusinde rigsdaler, som os tilhører og nu hos hr cancelliråd de Lichtenhielm er bestående, for 3 pro cto, hvad enten de der bliver bestående, eller om de på et andet sted til høyere rente kand blive udsat, hvilket jeg skal være magtholden at besørge, imod at jeg bliver ansvarlig til 4 pro cento af capitalen, som er årlig 40 rdr, jeg til ham udbetaler, dog capitalen at blive urørt. Da jeg næst guds bistand, ved flid, stræbsomhed og sparsommelighed, udi den liden handtering jeg hidtil haver brugt med Øll bryggen og brændevins brænden og udsalg, håber fremdeles at ernære og underholde mig og børnene, samt at opdrage og fremholde dem til guds frygt og lærdom, indtil de selv kand fortiene føde og klæde. Herimod forpligter jeg mig underskrevne Søren Bernt Thomasen, at jeg med kongelig allernådigst tilladelse, her efter skal separere mig fra huusholdning, bord og seng med min hustrue Mette Cathrine Terkildsdatter Holm, og ikke komme i huset, eller befatte enten med huusholdning gård, eller leie våninger, meubler eller effecter, som os tilhører i nogen måde. Til hvilken ende, jeg her ved fraskriver mig ald magt og rettighed til, at opsige modtage, transportere eller behævte ovenmelte capital, og ej heller at sælge, pandtsætte eller bemægtige mig gården, leie våningerne, boeskabet eller noget af det os tilhører, ey heller efterdags at giøre nogen gield, eller min kone være pligtig, at betale hvad jeg her efter af nogen måtte borge eller låne, i hvad måde eller på hvad grund, end der til kunde udfindes, eller optænkes ,så som jeg der vil, og skal  være aldeles umyndig. Men der som jeg Søren Bernt Thomasen,  førend min hustrue Mette Cathrine Holm, ved døden bortkaldes, da indgår den ovenmeldte capital 1000 rdr udi fælles boen med vores øvrige midler, at dele imellem min hustrue og børn, der som min hustrue, førend jeg ved døden afgår, da deeles gården, våningerne og løsøre imellem børnene efter loven, og den ommeldte capital 1000 bliver  stående på rente, at jeg der af kand nyde den oven fastsatte rente 40 rdr, til underholdning min livs tid, men efter min død, at deles imellem vores børn efter loven. I øvrigt forpligter jeg mig Søren Bernt Thomasen, efterdags ikke at indtrænge mig udi huset, eller huusholdningen til min koene, eller at overvælde hende som tilforn, med banden eller skiælden, hug eller slag, trudsel eller undsigelser, eller anden overlast, i eller uden huset. Thi skulle sligt ske, så at hun derover ikke kunde have rolighed eller vide sig sikker, da underkaster jeg mig uden nogen undskyldning, der for at straffes med arbeide efter loven, og udgangne kongelig forordninger og rescripter, efter det som allerede er, eller her efter måtte blive mig over bevist. Dets til bekræftelse, haver vi denne forening egenhændig underskrevet og  forseiglet, og ombedet sr Andreas Toldstrup, birkedommer til Boller birk, og sr Daniel Grundal, procurator her i Horsens, med os til vitterlighed at underskrive og forseigle. Horsens d 20 februar 1766.
Søren Bernt Thomasen (LS) Mette Cathrine Holm (LS) Som overværende til vitterlighed underskriver og forseigler H Toldstrup [LS] Daniel Grundal [LS]

Da ville vi, forskrevne separations contract og forening udi alle dens ord, clausuler og puncter, så som samme heroven er indført findes, allernådigst have confirmeret og stadfæstet, så og hermed confirmere og stadfæste, forbydendes etc. Christiansborg den 9 maj 1766.

363
Seration.
Hr Hans Lemming, bevilling at hans datter Regina Lemming, som er i ægteskab med hr Peder Andersen Lyngby i Århus, må være separeret fra hendes mand, samt deres fælles boe, at deles imellem dem.

C7mus G a v, at efter som os elskelig hr Hans Lemming, sognepræst til St Nicolai Kirkes menighed, udi vor kongelige residentz stad Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter sognepræsten for Vium og Lysgårds menigheder udi Århus stift, Peder Andersen Lyngbye i året 1757 var kommen i ægteskab med hans datter Regina Lemming, har han nogen tid derefter måtte fornemme, at ham under tiden overkom en sådan sinds urolighed, at der af måtte sluttes, hand ikke havde sin fornuftes rette brug, som hun har båret med tålmodighed, men at hand derefter, fornemmelig fra året 1760, efter at dem var vederfarer det vanheld, at deres iboende præstegård med hvis de ejede, ved en uformodentlig påkommen ildsvåde blev lagt i aske, år efter andet skal have tiltaget udi raserie og forvirrels, der er blevet forøget  ved, at være således henfalden til stærk drik, så at hand ikke har været at omgås med, hvorover hans hustru, bemelte Regina Lemming, som udi lang tid fast daglig har måttet friste meget ondt af fornevnte sin mand, ja end og ofte har været i dødsfrygt og fare, ey længere kand udholde et så kummerligt levnet, og derfor været begierende, at måtte ses der hen, at hun på en eller anden måde, med deres sammenavlede børn, kunne befries fra den fare de ere underkastede ved at omgås, og være hos ham. Efter sådan ansøgning, samt erklæring fra biskoppen over Århus stift Povel Mathias Bildsøe, bevilger kongen, at de må skilles fra bord og seng etc. Christiansborg den 12 december 1766.
Notat: Casseret.

Kilde:
Film M 544331 fra Rigsarkivet.
Jyske registre.

År 1769 - 1771.

2
Bevilger og tillader skilsmisse dom for Anna Maria Jørgensdatter af Ribe stift over mand Johan Friderich Christian. [Ikke mere tekst]. Christiansborg den 6 januar 1769.

Kilde:
Film M 549033 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1773 - 1776.

206
Peter Andresen og hustru, bevilling at være separerede fra hinanden.

C7 G a v, at eftersom Peter Andresen, nu opholdende sig på vort land Fanø, for os allerunderdanigst har andraget, at efter et imellem ham og hans hustrue Maren Andreses, under 5 december a p var bleven oprettet et testamente, som under 16 febr a c af os er bleven confirmeret, og i følge af hvilket, den af dem længstlevende, er berettiget til at nyde den først afdødess efterladte midler, skal fornvænte hans hustru derefter ikke have villet forandre sin genstridige og ukierlige forhold mod ham, eller hendes hendes al for kostbare levemåde, hvorover de begge holdt det rådeligt at separere sig fra hinanden, og dele deres midler imellem sig, efter en derom d 4 marts sidstafvigte indbyrdes oprettet contract, hvorefter han skal have begivet sig fra Tønder, hvor de forhen boede, til hans fødested på bemte Fanø, i tanke der at leve i rolighed, men at hans hustrue sammesteds skal være kommen til ham, og hel uanstændig og ukierlig have begegnet ham, samt endelig indgivet klage over ham til amtmanden over Tønder amt, for at ville have rådighed endog over hans del af boen. Thi have vi, efter fornte fornte Peter Andresens derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig Theodose Levetzau, derover givne erklæring, hvoraf det fornemmes, at [der er] næppe noget håb om forligelse imellem disse egtefolk, skiønt manden har det bedste skudsmål, er resindighed og sagtmodighed, allernådigst have bevilget og tilladt, indtil de om muligt kunne fatte andet sind, og vorde enige om igien at være sammen, må leve separerede etc. 20 august 1773.

254
Inger Jacobsdatter, bevilling at må leve separeret fra sin mand.

Bevilger og tillader, at Inger Jacobsdatter af Mariager, eftersom hun har andraget, at hendes mand Johan Hubner, en tid lang havde levet i et ukierligt forhold med hende, skal han sidste forår have tilkiøbt sig et bonde sted på landet til egen beboelse, og ej siden den tid søgt dug og disk med hende der i byen, men derimod om natten, brækket ind i hendes bolig og borttaget kreaturer, indbo og andre effecter, og ladet samme bortføre m v. Så have vi efter bemte hendes ansøgning, samt den af os elskelig Peder Rosenørn derpå givne erklæring, allernådigst bevilget og tilladet, at hun for fornte hendes mand, må indtil gemytterne igien kan forenes, leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, samt deres boe og eiendom, såvel det som endnu under hendes opsigt er i behold, som hvad bemte hendes mand, efter bekiendte folkes skiønne skal have bortført, efter billig vurdering deles i 2 lige dele imellem dem. 1 oktober 1773.

Kilde:
Film M 549034 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1775 - 1776.

114
Johanne Pedersdatter, beneficium paupertatis,

Bevilger og tillader, at hvis indlægge, breve og bevisligheder som Johanne Pedersdatter af vor købstad Århus, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for 8 år siden undvigte mand Hans Rasmussen, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. [Er også under fri proces]. 13 maj 1775.

Kilde:
Film M 548126 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1795 - 1796.

608
Anna Johanna Blegrav, bevilling fra mand Andreas Christian Hansdrup at leve separeret.

Bevilger og tillader, at Anna Johanna Blegrav af Vester Hassing under Ålborg stift, må herefter leve adskilt i henseende til bord og seng fra hendes mand, forrige degn sammesteds Andreas Christian Handrup, og deres fælles formue, at deles i mellem dem efter loven. 23 oktober 1795. [Er også i ægteskabs bevillinger].

689
Anna Jørgensdatter, bevilling fra mand Hans Troelsen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Anna Jørgensdatter af Rougstade?  i Ølsted sogn under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand skoeflækker Hans Hansen Troelsen, i sær i de sidste år af deres ægteskab, ved et uordentlig levnet, ey alene har tilsat det lidet hun indbragte i boet, men end og overfaldet hende med hug og trudsels år [ord], hvorover hun have måttet flytte fra hendes hjem m v, da ville vi i anledning af fornævnte Anne Jørgensdatters derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig conferentz råd Sporon afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun og fornævnte hendes mand, må leve separerede i henseende til bord og seng etc. 27 november 1795. [Er også i ægteskabs bevillinger]

690
Just Rasmussen, og hustru bevilling at leve separerede.

C7mus G a v, at eftersom Just Rasmussen, og hans hustru Anna Rasmusdatter af Haldskougård? Holdskougård? under Skanderborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst gemytternes uoverensstemmelse, ikke længere ser sig i stand til at leve i fællesskab med hinanden. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte, i henseende til bord og seng, samt at der med deres fælles boe, må forholdes således som de derom med hinanden ere blevne enige. 27 november 1795. [Er også i ægteskabs bevillinger]

705
Severine Elisabeth Rothe, bevilling fra mand Ole Severin Bøgild, at leve separeret.

C7mus G av, at eftersom Severine Elisabeth Rothe, afgangne apotheker i Århus, Ole Severin Bøgilds hustru, for os allerunderdanigst haver andraget, at bemelte hendes mand, efter at have ved slet oeconomie, forødet deres fælles formue, og derved set sig nødsaget til at opgive fælles boe til skifte rettens behandling, har aldeles forladt hende i den mest ynkværdige forfatning, da ville vi allernådigst bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand, i henseende til bord og seng, og deres fælles formue deles imellem dem efter loven. 4 december 1795. [Er også i ægteskabs bevillinger]

55
Caroline Jansen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende, og mand Frantz Trokler.

C7mus G a v, at eftersom Caroline Jansen af vor købstad Århus, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Frantz Trokler, som tillige med hende er kommen fra det Würtenbergske, og har tient som musketer ved vort 1ste jyske infanteri regiment, er formedelst sin slette opførsel og tyverie, for 2 år siden sendt ud af landet med løbepas, samt at hun nu agter at forblive her, og har løfte om ægteskab af en anden. Da ville vi efter ansøgningen og begieringen, samt den af stiftamtmanden os elskelig geheimeråd hr Ove Høgh Guldberg, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det mellem hende og Frantz Trokler indgåede ægteskab, må være ophævet, og at hun må indlade sig i nyt ægteskab. 5 februar 1796. [Er også i bevillinger til ægteskab].

56
Jens Pedersen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at da vi under 13 april 1793, allernådigst haver forundt bonden Jens Pedersen af Hanning? sogn i Ringkøbing amt bevilling, at leve adskilt fra hustru Maren Kirstine Pedersdatter, i henseende til bord og seng, samt at deres bo måtte deles imellem dem efter loven, og han nu for allerunderdanigst haver andraget, at den uenighed som var årsag til separationen endnu vedvarer, og at deres bo således er delt, og han beholder gården, samt at deres eneste barns opdragelse er overladt ham, hvorfor det ikke er ham muligt, uden hielp, at drive sin avling, Kongen bevilger, at ægteskabet med Maren Kirstine Pedersdatter må være ophævet, og at han må indlade sig i nyt ægteskab.
5 februar 1796. [Er også i bevillinger til ægteskab].

114
Landvæsens commissair Hans Jacobsen Lindahl og hustru, bevilling at leve separerede i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom os elskelig landvæsens commissair og byfoged i vor købstad Lemvig, Hans Jacob Lindahl, og hans hustru Charlotte Amalia Wismond, for os allerunderdanigst haver andraget, at deres ægteskab har en tid lang været bitter og ulykkeligt, da de på ingen måde have kunnet stemme overens i tænkemåde og tilbøyeligheder, hvorfor de og er overbevist om, at de fremdeles samlede, ingen lyksalighed her i livet kunne nyde, de haver under 31 januari d anno oprettet en separations contract, i forventning om at samme skulle af os blive bifaldet. Kongen bevilger, at bemelte ægteskab i henseende til bord og seng, må leve fra hinanden på de vilkår som indeholdes i foreningen. [Som alle øvrige er hele foreningen gengivet på flere sider]. 4 marts 1796. [Er også i ægteskabs bevillinger].

199
Lauritz Lauritzen Galsgård, og hustru bevilling, at leve separerede fra bord og seng.

C7mud G av at eftersom Lauritz Lauritzen Galsgård og Else Kirstine Nielsdatter af Bøvling sogn, under baroniet Ryssensten i Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de som af ungdoms letsindighed haver indladt sig i ægteskab sammen, uden at betænke hvor fra de skulle erholde det allernødvendigste til livets ophold, og uden at overlægge, om de indbyrdes stemmede overens, skal nu dels ved den indtrædende armod, dels fordi de føler ikke at skatte for hinanden, være bleven så uenige, at det er dem umuligt at leve længere sammen, da ville vi i anledning af ansøgningen og begieringen, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve separerede fra hinanden, i henseende til bord og seng. 8 april 1796.[Er også under ægteskabs bevillinger].

223 
Frue Helene Soldern bevilling fra mand ritmester Schmidt, at leve separeret fra bord og seng. 

C7mus G a v, at eftersom os elskelig frue Helene Soldern af Haderslev udi vort hertugdømme Slesvig, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun for få år siden indgik i ægteskab med os elskelige ritmester og escadronchef ved vores jyske regiments dragoner Schmidt, men at hun efter 16 måneders  ulykkelig ægteskab, så sig nødsaget til at forlade ham, formedelst hans voldsomme og tyranniske opførsel imod hende, og at tage sin tilflugt til hendes venner, hvor hun nu opholder sig, uden at hun efter et års fraværelse har sporet den ringeste forandring hos bemelte hendes mand, og derfor anser det umuligt at kunne leve i et tåleligt ægteskab med ham. Efter ansøgningen, samt erklæring fra stiftamtmand Ove Høgh Guldberg, bevilger Kongen, at hun i henseende til sin mand, må leve adskilt fra bord og seng, samt med deres boes deling, at forholdes efter den under 3die april f a oprettede contract. 15 april 1796.[Er også i bevillinger til ægteskab].

282
Herman Jensen Krogholm, og hustru bevilling at leve separerede.

C7mus G a v, at eftersom Herman Jensen Krogholm og hustru Maren Hansdatter, af Brøndum by under grevskabet Lindenborg, allerunderdanigst haver andraget, at de nu næsten i 16 år have levet et højst ulykkeligt ægteskab, formedelst en uovervindelig misforståelse, der omsider er overgået til åbenbar modbydelighed for hinanden, at de ikke nogensinde kunne bo og leve tilsammen som ægtefolk. Efter begieringen, samt den fra os elskelig hr Ernst Henrich, greve af Schimmelmand, ridder af elefanten vores statsminister etc, derover afgivne erklæring, bevilger Kongen, at de må leve separerede fra hinanden, i henseende til bord og seng. 6 maj 1796. [Er også i bevillinger til ægteskab]

333
Søren Stilling, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustruen.

C7mus G a v, at da vi under 22 februari 1793, allernådigst haver forundt møller Søren Stilling af Stornord [v/Norsminde?] under Århus stift og hans hustrue, Anna Sophia Holst, bevilling at leve adskilt fra hinanden i henseende til bord og seng, under de i den imellem dem indgangne separations contracts anførte vilkår, og hannem nu haver anholdt os om ægteskabs aldeles ophævelse, samt tilladelse, at indlade sig i nyt ægteskab, anførende at den imellem dem opkomne misforståelse endnu vedvarer, og at han giort sig al mulig umage for at forandre hans kones tænkemåde, men at al hans møye har været forgieves, hvorhos han haver fremlagt hustruens erklæring, at hun intet imod det anførte, såvel som sognepræstens attest, så ville vi efter sådan allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem indgåede ægteskab må være ophævet, og at han må indgå i nyt ægteskab. 27 maj 1796.[Er også under ægteskabs bevillinger].

347
Willads Christensen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at da vi på en fra fæstebonden Willads Christensen af Hals sogn i Ålborg amt, indkommen ansøgning om ægteskabs ophævelse imellem ham, og hustru Karen Andersdatter, på grund af hendes urolige sinds forfatning, der næsten bragte hende til fortvivlelse under 18 juni 1794, have resolveret, at i fald omstændighederne efter år og dag skulle være de samme, måtte sagen os på ny  foredrages, og os nu er bleven forestillet omstændighederne, af en på ny af ham indkommen ansøgning om det samme, hvor med er fulgt sognepræstens attest, om hustruens vedvarende urolige sinds forfatning,  så haver vi efter samme, samt den fra stiftamtmand hr Ditlev Pertz afgivne erklæring, bevilget og tilladt, at det mellem dem indgåede ægteskab, må være ophævet, og at han må indlade sig i nyt ægteskab, imod at han udreder til hendes venner, hvad hun haver indbragt til ham. 3 juni 1796.[Er også under bevillinger til ægteskab].

413
Nickels Sønchen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Nickels Sønchen og hustru Maretz Raurtz, af Nebel på øen Onerum [Amrum] under Ribe stift, for os allerunderdanigst hver ladet andrage, hvorledes de på deres bryllupsdag ere blevne uenige, hvor af følgen blev, at de ey have søgt seng sammen, men der imod meget ønsker at få det imellem dem indgåede ægteskab ophævet, da ville vi i anledning af deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftamtmanden over Ribe stift, derpå meddelte erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, samt at der med deres boes deling, forholdes efter den imellem dem oprettede, og herved in originali, vedhæftede separations contract. 1 juli 1796. [Er også under bevillinger til ægteskab].

502
Giertrud Nielsdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse.

C7mus G a v, at efter som Giertrud Nielsdatter af Ågård i Starup sogn under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hun formedelst trussel, skal have været nødt til at lade sig trolove, til en karl ved navn Jørgen Nielsen som er hende modbydelig, og at hun ikke kan samtykke i at indgå ægteskab med ham, hvor fore hun anholder om, at den indgangne trolovelse måtte hæves. Efter ansøgningen bevilger Kongen, at denne mellem den 5 april sidstleden indgangne trolovelse, må på den ved vores, under 19 februar 1783 allernådigst udgivne forordning, befalede måde, være ophævet. 5 august 1796.[Er også under bevillinger til ægteskab].

608
Kirsten Lauritzdatter, bevilling til trolovelses ophævelse, [Ingen tekst]. 16 september 1796. [Er også under ægteskabs bevillinger].

672
Anna Margrethe Jacobsdatter, bevilling fra manden Ole Pedersen Holm, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Anne Margrethe Jacobsdatter af Højen by under Coldinghus amt,  for os allerunderdanigst haver andraget, at hun i året 1794 er kommet i ægteskab med afskediget rytter Ole Pedersen Holm, men at han siden er bortrejst, og haver forladt hende og hendes 70 år gamle moder, samt handlet slet og ugudelig med dem begge, medens han en kort tid var hos dem, da ville vi allernådigst have bevilget og tilladet, at hun og hendes mand må leve separerede, i henseende til bord og seng. 14 oktober 1796. [Er også under under bevillinger til ægteskab].

751
Charlotte Sophie Amalia bevilling fra mand Carl Friderich Struklits, at leve separeret.

C7mus G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Charlotte Sophie Amalia Struklits af Randers, herefter må leve adskilt fra hendes mand, under officer Carl Friderich Struklits, og deres fælles bo at deles imellem dem. 11 november 1796. [Er også under bevillinger til ægteskab]

752
Jens Henrichsen bevilling fra hustruen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Jens Henrichsen af Storring sogn i Århus stift, for o allerunderdanigst haver foredraget, at han formedelst hans hustru Ellen Larsdatters ufredelighed, haver for 9 år siden måtte forlade hende, da ville vi i anledning af hans derhos allerunderdanigst giorte ansøgning, samt erklæring fra os elskelig kammerherre Hans Løvenhielm Bülow, allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskilt fra bemelte hans hustru, i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles imellem dem, imod at han giver hende til deres fælles barns opdragelse 6 rdr årlig, hvilke bør udpantes efter øvrighedens foranstaltning, såfremt han ej mindelig betaler samme.11 november 1796. [Er også under bevillinger til ægteskab].

758
Maren Nielsdatter Høy, bevilling fra mand Jørgen Hansen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Maren Nielsdatter Høy af Colding, for os allerunderdanigst haver andraget ,at hun formedelst hendes mand, handskemagermester Jørgen Hansens slette forhold, haver i 10 år måttet leve separeret fra ham, og at der intet håb er tilbage, om god forståelse imellem dem, då have vi efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig stiftbefalingsmand Carl Friderich Helfried afgivne erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles imellem dem. 18 november 1796. [Se også under bevillinger til ægteskab].

Kilde:
Film M 548127 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1797.

188
Separations bevilling for Jens Rasmussen, fra hustru, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom skomager og husmand Jens Rasmussen af Hornslet sogn under Randers amt, i indkommen ansøgning til os, haver andraget, at hans hustru Karen Andersdatter, uden skiellig årsag for over to år siden, imod hans vilie og vidende, har forladt ham og ikke vil vende tilbage til ham, hvorfor han haver anholdt om, at ægteskabet imellem dem måtte ophæves, på de i ansøgningen anførte vilkår, hvori fornævnte hans hustru ved sin på ansøgningen givne påtegning har samtykt. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt at de må leve separede fra hinanden i henseende til bord og seng, hvor hos Jens Rasmussen i stedet for at dele hans ringe bo, straks efter den imellem ham og hustru trufne forening, haver at udbetale til hende den summa 10 rdr. 24 marts 1797.

340
Separations bevilling for Jep Jepsen og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Jep Jepsen og hans hustru Anna Hansdatter af Uteslef [tekst ok] by under Riberhus amt for os allerunderdanigst har andraget, at den daglige kiv og strid, der formedelst deres gemytters uoverensstemmelse finder sted mellem dem, at de ikke ser anden udsigt i møde, end bestandig ærgrelse sorg og fortrædelse så længe de skal bo og være sammen, hvorfor de anholder om, at deres ægteskab enten aldeles måtte ophæves, eller at de måtte leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng og med deres bo at forholdes efter den forening som mellem dem for Hunderup birks forligelses commission er indgået og som samme herved vedhæftede udskrift af samme protokol viser. Så ville vi efter deres allerunderdanigste ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve separerede fra i hinanden i henseende til bord og seng. 19 maj 1797.

406
Separations bevilling, for Christen Erhardt Sjelle, og hustru Ingeborg Marie Blichfeldt af Hadsten mølle, efter deres ansøgning og begiering, at leve separerede fra bord og seng.  9 juni 1797.

437
Bevilling til ægteskabs ophævelse, for Kirstine Cathrine Kruse, mellem hende og forrige rådmand Christen Gundorph Wissing.

C7mus G a v, at eftersom Kirstine Cathrine Kruse af Nim? under Århus stift for os allerunderdanigst haver andraget, at hun i følge vor bevilling af 2 oktober 1789, nu på 8 år har levet adskilt fra hendes mand forrige rådmand Christen Gundorph Wissing, og at der ikke er nogen udsigt til at de nogen sinde skulle igien komme til at leve sammen, hvorfor hun ønsker at det mellem dem indgåede ægteskab måtte ophæves. Bevilger at ægteskabet må ophæves, og at de begge må indgå i nyt ægteskab. 23 juni 1797.

438
Bevilling til ægteskabs ophævelse, for Frederich Henrichsen af Stenderup under Ribe amt, til ægteskabs ophævelse. Andrager at han i året 1791, da han kun var 17 år gammel efter sin moder tilskyndelse, indgik i ægteskab med Karen Christensdatter som da var 49 år gammel, i håb om at hans gamle forældre skulle nyde god pleje ved hendes omgang, hvilket han ikke opnåede, da hun strax efter brylluppet idelig klammedes med hans moder, af hvilken årsag de også enedes om at leve adskilte fra hinanden etc. Bevilger at ægteskabet må ophæves. 
23 juni 1797. Notat: Casseret.

458
Bevilling til ægteskabs ophævelse, for Apolone Jensdatter, imellem hende og mand Søren Snedker.
Hun har andraget, at hendes mand Søren Snedker for 18 år siden har forladt hende, uden at det har været hende muligt at opspørge hans opholdssted, og er der nu mulighed for hende at indlade sig i et andet ægteskab, der sikrer hende sit udkomme på hendes gamle dage, når den fornødne bevilling dertil måtte hende forundes. Bevilges dog på de vilkår, at hun forinden skal indkalde sin mand Søren Snedker, med et fierding års varsel, hvorefter ægteskabet må være ophævet, og hun må indgå i nyt. 30 juni 1797.

485
Separations bevilling gratis, for student Ingebright Rosenberg og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom student Ingebright Rosenberg og hans hustru Nille Christine Bloch af Viborg, allerunderdanigst haver andraget, at de ere blevet enige om at ophæve deres ægteskab, dels fordi de såvel for nærværende tid, som for fremtiden ikke ser sig i stand til forhverve udkomme i fællesskab sammen, dels fordi deres gemytter ikke ere overensstemmende, hvilket har og endnu forårsager misforståelse imellem dem. Da ville vi allernådigst bevilge og tillade, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 7 juli 1797.

515
Separations bevilling gratis, for Andreas Sørensen, og hustru at leve separeret fra bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Andreas Sørensen af Ålbæk mølle under Ribe amt, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt erklæring fra os elskelig Verner J A Holtke, vores kammerherre etc, allernådigst have bevilget og tilladt, at han og hustru Cathrina Laursdatter, må leve adskilt i henseende til bord og seng, når de i øvrigt opfylder, hvad de ved forligelses kommissionen for Ribehus amt den 22 marts sidst leden, have forenet dem om. 21 juli 1797.

575
Trolovelses ophævelse, bevilling for Mads Andersen og Sidsel Marie Sørensdatter, at de må igen forny deres engang ophævede trolovelse.

C7mus G a v, at eftersom ungkarl Mads Andersen, og pigen Sidsel Marie Sørensdatter af Malt sogn under Riberhus amt, for os allerunderdanigst har andraget, at de vel formedelst en ubetydelig tvistighed, have den 19 juli d a ladet ophæve den imellem dem forhen indgangne trolovelse, men at de siden ved modnere eftertanke hiertelig have fortryds denne, deres ubesindige adfærd, så ville vi efter deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de igen må forny deres ophævede trolovelse. 11 august 1797.

608
Separations bevilling.

C7mus G a v, at eftersom Niels Nielsen, og hustru Dorthe Thomasdatter af Hvolbæk by under Skanderborg amt, for os haver andraget, at de formedelst deres gemytter uoverensstemmelse, ej længere kan se sig i stand til at leve i fællesskab sammen. Så ville vi bevilge og tillade, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles bo at deles imellem dem, efter den for forligelses commissionen vedtagne forening. 25 august 1797.

664
Separations bevilling, for Peder Woldersen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Peder Moldensen, og hans hustru Gunder Pedersdatter af Årup i Gram sogn under Ribe amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at det er dem umuligt længere at leve sammen, formedelst den alt for store uoverensstemmelse i gemytterne, da ville vi, i anledning af deres ansøgning, samt den af stiftamtmanden og biskoppen, os elskelig kammerherre Moltke og dr Middelboe afgivne erklæring, allernådigst bevilge, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 15 september 1797.

665
Separations bevilling, for Marie Glerup, at må fra mand Caspar Peter Svindt, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Marie Svindt af Sebber Closter i Viborg stift, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun som ikke ser sig i stand til længere at leve samlet med hendes mand Caspar Peter Svindt, formedelst hans drikfældighed og usselhed, samt den skammelige måde, på hvilken han mishandler hende, må leve adskilte i henseende til bord og seng, så at deres fælles bo må deles imellem dem efter loven, såfremt de ikke de ikke derpå i mindelighed kunne forenes.
15 september 1797.

768
Tamperrets dom, for Christen Jensen Hvid, og hans ved tamperrets dom fraskilte hustru Maren Friderichsdatter, bevilling at må igen træde til bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Christen Jensen Hvid og Maren Friderichsdatter, af Svinding og Over Fussing under Viborg amt, deres herom allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de uagtet den over hende under 18 december 1793 afsagte tamperretsdom, hvorved er kiendt for ret, at hun bør have sig ægteskab med ham forbrudt, og det tillades ham strax at indlade sig i nyt ægteskab, må igien træde til bord og seng med hinanden. 27 oktober 1797.

787
Separations bevilling, for Mathilde Christine Bach, at må fra mand musicant Andreas Rudiger, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Mathilde Christiane Buch, stadsmusicant i Randers Andreas Rudigers hustru, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst gemytternes uoverensstemmelse i næsten 4 år have været separerede fra hinanden, og at det ikke er at tænke på, at de nogensinde skulle kunne leve tilfælles, da ville vi efter hendes ansøgning,  samt den af stiftamtmanden  Ove Høgh Guldberg afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun i henseende til bord og seng, må leve adskilt fra hendes mand, på de i imellem dem den 28 juli 1794, ved Randers byting indgangne vilkår. 3 november 1797.

846
Separations bevilling, for Kirstine Ibsen, at må fra mand Johan Holm, at leve separerede i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at vi eftersom Kirstine Ibsen af Schadborg? [Skalborg] i Ålborg amt, for os allerunderdanigst have andraget, at hun nu på 13 år har henlevet i et ulykkeligt ægteskab med hendes mand Johan Holm, som i stedet for at han skulle påskiønne den velstand hvori han, der var uformuende, blev sat i af hende, som tilbragte ham foruden er godt indbo, rede midler over 2800 rdr, har begegnet hende med hårdhed og foragt, samt derhos overfaldet hende med hug og slag, når hun enten foreskikket ham hans  ubillige omgang imod hende, eller når han har været beskinket, hvortil kommer, at han for at ærgre hende, har overdraget den husholdnings bestyrelse som ellers tilkommer hende, til en anden som han ynder m v. Da ville vi, efter fornævnte Kirsten Ibsens derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftamtmand Ditlev Pentz af givne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun  i henseende til bord og seng, må leve adskilt fra fornævnte hendes mand Johan Holm, samt deres fælles bo, at dele imellem dem efter loven. 1 december 1797.

862
Ægteskabs ophævelse, for Mariane Winther, imellem hende og mand Ole Winther.

C7mus G a v, at da vi ved bevilling af 28 februar 1794, allernådigst have tilladt Mariane Winther fød Ass? af Nibe, at hun måtte leve adskilt i henseende til bord og seng, fra hendes mand købmand Ole Winther i Hjørring, formedelst hans slette uordentlige opførsel, og bemelte Mariane Winther nu for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mands opførsel aldeles ikke har forbedret sig, ligesom hans opholdssted ikke heller har været at opspørge, så ville vi efter hendes ansøgning og begiering, allernådigst have tilladt og bevilget, at det imellem hendes og bemelte Ole Winther værende ægteskab, må være aldeles ophævet, og hende tilladt at indgå nyt og andet ægteskab. 15 december 1797.

867
Separations bevilling, for Christen Jacobsen fra hustru, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at eftersom fisker Christen Jacobsen af Valdsted by under Ålborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at han formedelst hans kones Karen Marie Jensdatters ukiærlige opførsel imod ham, ikke længere ønsker at leve i ægteskabelig forbindelse med hende, hvorfra hun desuden selv har unddraget sig, da hun for nogle år siden har forladt hans hus, uden at ytre lyst til at komme tilbage. Da ville vi efter ansøgningen, samt den af stiftamtmand Ditlev Pentz, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at han og hustru Karen Marie Jensdatter, må leve adskilt fra hinanden i henseende til bord og seng. 15 december 1797.

868
Separations bevilling, for Birthe Kirstine Them, fra mand Anders Hansen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Birthe Kirstine Henrichsdatter Them i Vejle amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst hendes mand, fisker Anders Hansens hengivenhed til drik og deraf følgende uordener, samt slette opførsel imod hende, ei kan udholde at leve i ægteskab med ham. Så ville vi efter ansøgningen, samt erklæring fra stiftamtmanden over Vejle amt hr Helfried, allernådigst have bevilget og tilladt,  at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles efter loven. 15 december 1797.

Kilde:
Film M 548128 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798.

3
Separations bevilling.
Lars Widericksen og hustru bevilling, at leve separerede fra bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Lars Widericksens hustru Inger Jensdatter af Tørrild under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun og hendes mand, formedelst uoverensstemmelse i gemytterne ikke kan udholde, at leve længere i fællesskab sammen, og hun derhos har anholdt om, at det imellem dem værende ægteskab måtte ganske ophæves. Da have vi efter supplicantindens ansøgning, samt den fra amtmanden over Vejle amt os elskelig stiftsmand Hellfriedt derover meddelt erklæring, bevilget og tilladt, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng, på de vilkår som af dem er vedtagen, ved deres møde for Vejle amts forligelses commission den17august forrige anno.
5 januar 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

4
Anna Margrethe Knudsen, afgangne controlleur Hvids efterleverske, bevilling til ægteskabs indtrædelse før sørge årets udløb. 5 januar 1798. [Også under ægteskabs bevillinger].

16
Separations bevilling.
Mads Pedersen, bevilling til trolovelses ophævelse.

C7de G a v, at vi efter os elskelig hr Christian Beverlin Studsgård, doctor theologie og biskop over Ålborg stift, hans udi skrivelse til vores danske cancelli herom giorte forestilling, aller nådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at den imellem Mads Pedersen af vor købstad Hjørring, og Karen Thomasdatter, indgangne trolovelse må på den, ved vores under 19 februar 1783 allernådigst udgivne forordning, befalede måde være ophævet.12 januar 1798.[Er også under ægteskabs bevillinger].

33
Separations bevilling.
Mette Cathrine Rygård, bevilling fra mand Knud Christensen at leve separeret, i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at vi efter Mette Cathrine Rygård af Billum sogn under Ribe stift, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning, samt den af os elskelig Werner Jasper Andreas Moltke vores kammerherre, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Knud Christensen i henseende til bord og seng, på de vilkår hvorom de ved forligelses kommissionen for øster og Vester herred, under 30 november 1797, ere blevne forenede.19 januar 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

70
Separations bevilling.
Jesper Christensen Heede og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom tømmermand Jesper Christensen Heede, og hustru Karen Jørgensdatter af Sunds by og sogn, Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, ej troer at kunde leve sammen i et lykkeligt ægteskab. Da ville vi, i anledning af fornævnte Jesper Christensen Heedes og hustrues, derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt amtmanden over Ringkøbing amt, os elskelig etatzråd Hansens derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at førnævnte ægtefolk må leve adskilte i henseende til bord og seng. 9 februar 1798.[Er også under ægteskabs bevillinger].

89
Separations bevilling
Inger Christensdatter, bevilling fra mand Jens Pedersen Kålby, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre alle vitterlig, at vi efter Inger Christensdatter af Vejlby sogn under Havreballegårds amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning, samt den af os elskelig Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Jens Pedersen Kålbye i henseende til bord og seng. 16 februar 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

90
Trolovelse ophævet.

Samme dag bevilling for Jørgen Jørgensen, og enken Anna Hansdatter, til trolovelses ophævelse.16 februar 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

106
Separations bevilling.
Johanne Michelsdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og mand Waldemar Jensen.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Johanne Michelsdatter af Heden i Elling sogn, Hjørring amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun ved hendes mands, sadelmager Waldemar Jensens bortgang fra hende, er med tvende ved ham avlede børn, sat i de bedrøveligste omstændigheder, og at hun forgæves har ladet lyse efter forbenævnte mand i aviserne, samt at hun ingen anden årsag ved til hans bortgang, end at hun ved hans sidste nærværelse, lastede hans udsvævende og lastefulde forhold, hvorfor hun har anholdt om, at det imellem dem værende ægteskab måtte ophæves. Da ville vi efter hendes ansøgning, samt den af amtmand Johan Ludvig Lybecker, meddelte erklæring, allernådigst have bevilget og tillad, at ægteskabet må være ophævet, og hun tillades at indgå i nyt ægteskab.  23 februar 1798. [Også under ægteskabs bevillinger].

106b
Separations bevilling.
Charlotte Sophia Amalia Meyland bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og mand Friderich Carl Struck.

C7de Giøre vitterlig, at vi under 11 november 1796, haver forundt Amalia Meyland af vor købstad Randers, bevilling til at leve adskilt fra hendes mand, kommandeer sergeant Friderich Carl Strucklitz i henseende til bord og seng. Og hun nu for os har andraget, at det ville være til tab for hende, om hun længere skulle hensidde ugift, samt at det ei alene ville spilde tid og omkostninger, men måske endda berøre hendes nuhavende mand sit eneste levebrød, om hun ved retten skulle søge skilsmisse over ham, hvorfor hun derhos har anholdt om, det imellem dem værende ægteskab måtte ophæves, og hun indgå nyt ægteskab. Da ville vi efter hendes ansøgning, samt i betragtning af disse og de øvrige, os i denne sag fremdragne særdeles omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem værende ægteskab må være ophævet, og hun indgå i nyt ægteskab. 23 februar 1798.[Også under ægteskabs bevillinger].

114
Separations bevilling.
Anne Cathrine Pedersdatter, bevilling fra mand Søren Andersen Smed, at må leve separeret i henseende til bord og seng.

Bevilger og tillader, at eftersom Anne Cathrine Pedersdatter af Hverrestrup by, Rinds herred, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst hendes mand Søren Andersen Smeds slette forhold imod hende, der endog går så vidt, at han mishandler hende med hug og slag, samt forøder på sviir og drik, det hvoraf de skulle leve, ej længere kan leve med ham i et ægteskabeligt ægteskab. Da ville efter hendes ansøgning, samt den af stiftamtmanden over Viborg stift, kammerherre Sehested afgivne erklæring, bevilge og tillade, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng, og at det fælles bo må deles imellem dem efter loven. 23 februar 1798. [Også under ægteskabs bevillinger].

132
Separations bevilling.
Jens Nielsen bevilling, fra hustru at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Jens Nielsen Vægter af Ålborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at han og hans hustru Karen Rasmusdatter, formedelst deres sindelags uoverensstemmelse, ikke ser dem i stand til at leve sammen. Da ville vi efter ansøgning, samt den af stiftamtmanden over Ålborg stift kammerherre Pentz, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at fornævnte Jens Nielsen Vægter, og Karen Rasmusdatter må leve adskilte, i henseende til bord og seng. 2 marts 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger]

133
Separations bevilling.
Bodil Nielsdatter, bevilling fra mand Laurs Nielsen Smed, at må leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at eftersom Bodil Nielsdatter af Rodsted by under Ålborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Laurs Nielsen Smed, med hvem hun for 8 år siden har indladt sig i ægteskab, er så hengiven til drukkenskab, at han anvender til brændevin alt det han fortjener, derhos har mishandlet hendes gamle forældre, så længe han var i huset hos dem, samt nu endelig, ganske har unddraget sig fra at opfylde sine pligter mod hende, og deres fælles børn m v. Da ville vi efter supplicantindens derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun og fornævnte hendes mand Laurs Nielsen, må leve adskilte i henseende til bord og seng. 2 marts 1798. Er også under ægteskabs bevillinger?]

212
Separations contracts confirmation for Christen Sørensen, og hustru Karen Poulsdatter af Højstrup [Tømmerby sogn?] under Thisted amt, oprettet 19 september 1796, og ved en påtegning af 12 februar 1798, her hos in originali vedhæftede, hvoraf en genpart er i danske cancelli. Da ville vi samme i alle dens ord og punkter confirmere etc.

Forlig oprettet imellem Christen Sørensen i Højstrup, og hans hustru Karen Poulsdatter, som i nogle år har levet i ond forligelse sammen, og desårsag haver resolveret til, at separere dem fra hverandre i henseende til bord og seng, imod at bemelte Rasmus Sørensen anskaffer hende følgende del, siden sognepræsten S T consistorialråd Praems forening i overværelse af sin medhielper, ei har kunnet udrette noget. Derefter under flere punkter, hvad han er forbundet til, bl a 1) Forbinder han sig til at udbetale til et hus at bygge for hans kone 40 rdr, der leveres første mortensdag til hans sognepræst hr consistorialråd Praem i Kørup og plads til huset at stå på, såvel som til en liden Kålhauge skal henvises. 2) Skal give hende obligation på 100 rd med 2den prioritets panteret i hendes ejendele efter 1ste prioritet hun er skyldig til Niels Kieltoft, møller i Kløvs mølle, hvoraf hun årlig betaler 4 pct rente. 3) Ligeledes forbinde han sig til at udlevere hende en sengs klæder, en jernkakkelovn, en messing kiedel og andet sligt små boeskab, som de imellem dem selv kan forenes. 4) Ligeledes leveres hende årlig 10 læsser brændetørv og et læs lyng, eller og penge derfor to rigsdaler, som skal svares af Christen Sørensens sted her i Højstrup, hvem endog der af bliver ejer, men for dette år svares bemelte ildingsbrand in natura. 5) Levere hende 2de får næst efter han har udtaget 2de for sig af flokken. 6) Forbindes til at indbetale til sognets fattige 2 rdr, som sognepræsten hr Praem imodtager. Dette forlig er indgået 19 september 1796. 23 marts 1798. [Også under bevillinger til ægteskaber].

216
Separations bevilling.
Bevilling for Jens Sørensen Moldrup og hustru, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Jens Sørensen Moldrup, af vor købstad Nibe, hans herom allerunderdanigst ansøgning og begiering, have bevilget og tilladt, at hans herefter må leve adskilt fra sin hustru Anne Margrethe Sørensdatter, i henseende til bord og seng, når de i øvrigt opfylder hvad de den 10 februar sidstleden, udi forligelses commissionen i bemelte Nibe, med fælles samtykke have indgået. 30 marts 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

242
Separations bevilling.
Anders Nielsen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Anders Nielsen og hans hustru Mette Nielsdatter af Ørum sogn under Hjørring amt, for os allerunderdanigst have andraget, at der er opkommet en misforståelse imellem dem, hvilken de hverken indbyrdes, ikke og heller i deres sognepræst og medhielpernes overværelse, have kunnet hæve. Da ville vi efter deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af amtmanden over Hjørring amt, os elskelig stiftamtmand Lybecher, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt at de må leve adskilte i henseende til bord og seng. 7 april 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

Kilde:
Film M 548129 fra Rigsarkivet
Jyske registre.

År 1798.

306
Separation.
Dorthe Mortensdatter, bevilling fra mand Greis Hansen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Dorthe Mortensdatter af Branderup under Vejle amt udi vort land Nørre Jylland, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig stiftsbefalingsmand Carl Friderich Helfries amtmand etc, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt ,fra hendes mand Greis Hansen i henseende til bord og seng, og deres bo at deles imellem dem efter loven. 27 april 1798.

393
Ægteskabs ophævelse, bevilling for Michel Christensen og hustru.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Michel Christensen, og Karen Sørensdatter af Kaveltved i Hjørring amt, [Mygdal sogn] for os allerunderdanigst haver andraget, at de i 1787 indgik i ægteskab sammen, men at de i året 1790, formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, foranlediget til dels af betydelige forskel i deres alder, da hun ved ægteskabets indtrædelse ikkun var 24 år, og han 47 år gammel, blev enige om at leve adskilte, ligesom og ved senere møder for amtmanden, om at deres ægteskab nu måtte ophæves. Da ville vi efter ansøgningen, samt amtmandens erklæring, bevilge og tillade, at ægteskabet må være ophævet, og at de begge må indgå nyt og andet ægteskab. 25 maj 1798.

490
Trolovelses ophævelse bevilling for Birgitte Jochumsdatter, nålemager Pechs enke, og Johan Friderich Dirskou. 22 juni 1798. [Sted ikke angivet]. [Er også under ægteskabs bevillinger].

572
Separations bevilling for Peder Andersen, og hustru Anna Christensdatter af Gudum sogn under Ringkøbing amt.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Peder Andersen og Anna Christensdatter af Gudum sogn, herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng.
[Er også under ægteskabs bevillinger]. 20 juli 1798.

573
Separations bevilling for orgelbygger Johan Hartvig Ernst Perstrop Viborg, og hans hustru Elisabeth Worm af Engum ved vor købstad Horsens, må herefter leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng.
[Er også under ægteskabs bevillinger]. 20 juli 1798.

619
Separations bevilling for Peder Lausen og hustru, at leve separerede i henseende til bord og seng.
3 august 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

C7de giøre vitterlig, at eftersom Peder Lausen, og hans hustru Dorthe Pedersdatter af Sønder Vrå under Hjørring amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at de ikke kan håbe, at leve et lykkeligt ægteskab med hverandre, men frygte for at misfornøjelse og kummer, vil forbitre deres øvrige dage, om de fremdeles skulle leve i ægteskab sammen m v. Da ville vi, efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt amtmand Lybechers erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 3 august 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

643
Separations bevilling for Ide Margrethe Nielsdatter, til fra mand Christen Olsen, at leve separerede i henseende til bord og seng.

Bevilger og tillader, at Ide Margrethe Nielsdatter af Ulsted sogn under Ålborg amt, der har andraget, at hun i året 1794 indlod sig i ægteskab med en person, navnlig Christen Olsen, men at hun til uheld siden erfarede, at han hverken havde godhed for hende eller hendes børn, og at blot den gode forfatning, supplicantinden var udi, havde været motivet for ham, til at indgå ægteskab med hende, ligesom hun endvidere anfører, at han efter at have frasagt sig sin fæstegård, har for 2 år siden aldeles forladt hende. Efter hendes ansøgning, samt erklæring fra stiftsbefalinsmand Pentz, bevilger kongen at hun må leve adskilt fra bemelte hendes mand, Christen Olsen i henseende til bord og seng.
10 august 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

644
Separations bevilling for Jacob Gotlieb Bøtker, at lever separeret fra hustru.

C7de giøre vitterlig, at vi efter murmester Jacob Gotlieb Bøtker, af vor stabelstad Fredericia, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig stiftsbefalingsmand og amtmand, Carl Friderich Helfried afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskilt fra hans hustru Maren Madsdatter, i henseende til bord og seng. Dog at han til bemelte hans hustru, i øvrighedens nærværelse, bør udlevere hendes sengekiste, klæder, og hvad hun ellers er tilhørende, samt desuden give hende en årlig alimentation, efter magistratens nærmere sigende, i forhold til hans vilkår. 10 august 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

706
Separations bevilling for Marie Kirstine Schiødt af Hals.
Bevilger og tillader ægteskabs ophævelse imellem hende og mand, prokurator Davis Friderich Schiødt.
C7de efterdi vi under 19 juni 1795 allernådigst have tilladt Marie Kirstine Schiødts, fød Duch? af Hals under Ålborg stift, at leve adskilt fra hendes mand, procurator David Schiødt i henseende til bord og seng, og deres bo at deles imellem dem efter loven, og han udi en os allerunderdanigst forestillet ansøgning, haver ansøgt om, at dette testamente? aldeles måtte være ophævet, da han i betragtning af de mange ubehageligheder, som han har været udsat for, såvel af hans hustru som hendes familie, ikke nogensinde kan vente, at leve lykkelig med hende, så ville vi efter sådan hans ansøgning og begiering, samt den fra hende derover indhentede, og ligeledes foredragne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem værende ægteskab, må aldeles ophæves, og dem begge tillades at indgå i nyt ægteskab, dog at enhver beholder, hvad den fra den nærværende tid besidder, uden prætention til den anden, og at han fremdeles sørger for deres sammen avlede søn, og hun for deres datters opdragelse. 14 september 1798. Notat: Casseret.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

729
Separations bevilling for Peder Christensen og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Peder Christensen, og hans hustru Maren Christensdatter, af Hellerup mølle under Thisted amt, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig Niels Ferslev, amtmand, derom afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at de herefter må leve adskilte fra hinanden, i henseende til bord og seng.
21 september 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

765
Separations bevilling for Anne Maria Sørensdatter fra mand Thomas Henrichsen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Anne Marie Sørensdatter af Glesborg sogn under Randers amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig Poul Rosenørn Gersdorf, ridder etc, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand, Thomas Henrichsen, i henseende til bord og seng, på det af dem ved forligelses commissionen for Sønder og Nørre herred, den 14 august 1797 fælles indgåede vilkår. 5 oktober 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

766
Separations bevilling for hauboist Martin Bieber Rieber? og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Martin Bieber, hauboist ved 3die jyske infanterie regiment, og hans hustru Ellen Wisberg, af vor kiøbstad Ålborg, herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, på de af dem ved et krigs forhør den 7 juli dette år indgåede vilkår.
5 oktober 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

853
Separations bevilling for Karen Rasmusdatter at fra mand Peder Lausen, må leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at vi efter Karen Rasmusdatter, fæstegårdmand Peder Lausens hustru af Lund i Stjernholms amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun, som formedelst bemelte hendes mands tyrranie og øvrige slette forhold, ikke længere kan blive i ægteskabelig forbindelse med ham, må herefter leve adskilt i henseende til bord og seng, fra ovenmeldte hendes mand Peder Laursen, samt deres fælles bo dele imellem dem efter loven.
9 november 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

871
Separations bevilling for Christine Jørgensdatter, bevilling fra mand Henrich Laursen Hjøllund, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Christine Jørgensdatter af Them by under Ringkøbing amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand, Henrich Laursen Hjøllund i henseende til bord og seng, og deres bo deles imellem dem efter loven. 16 november 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

896
Separations bevilling for Birgitte Christophersdatter, fra mand Jens Andreasen Møller, at må leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at eftersom Birgithe Christophersdatter Møller af Løgstør under Viborg stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun ikke længere ser sig i stand til at leve tilsammen med hendes mand, Jens Andersen Møller, formedelst deres uoverensstemmelse i gemytterne. Da ville vi i anledning af supplicantindens andragende, samt derhos giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra bemelte hendes, mand Jens Andersen Møller i henseende til bord og seng, og deres bo deles imellem dem efter loven. 23 november 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

897
Trolovelses ophævelse, bevilling for Kirsten Larsdatter.

C7de Giøre vitterligt, at eftersom Kirsten Larsdatter af Kærbølling by under Vejle amt, udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes en bondekarl, navnlig Jens Andersen med hvem hun blev trolovet den 16 februar 1786, strax efter trolovelsen forlod hende, og ikke har været til at bevæge til at komme tilbage og fuldbyrde vielsen. Da ville vi, i anledning af den af hende derhos allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at den imellem hende og ovennævnte Jens Andersen indgangne trolovelse, må på den ved vores under 19 februar 1783 allernådigst udgangne forordning, befalede måde være ophævet. 23 november 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

927 - side 870
Separations bevilling for Mads Laursen og hustru.

C7de Giøre vitterlig, at vi på grund af en fra stiftsbefalingsmanden over Viborg stift, os elskelig kammerherre Sehestedt til vort danske cancelli indkommen forestilling, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at arvefæster Mads Laursen og hans hustru Ane Pedersdatter af Over Fausing by, udi Meddelsom Sønder Lyng herred under bemelte Viborg stift, må formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, og den imellem dem opkomne uenighed, leve adskilte i henseende til bord og seng, samt deres fælles bo deles imellem dem, efter det som de ved forligelse commissionen, for bemelte Meddelsom Sønder Lyng herreder, ere blevne enige om.7 december 1798.
[Er også under ægteskabs bevillinger].

928
Separations bevilling for Christen Michelsen og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Christen Christensen Michelsen, og hustru Anne Pedersdatter af Terp by, Vester Velling sogn under Viborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, ser dem umuligt at leve længere tilsammen. Da ville vi, efter deres giorte ansøgning, samt erklæring fra stiftsbefalingsmanden kammerherre Sehestedt, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng. 7 december 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

965
Separations bevilling for Niels Jensen bevilling fra hustru, at leve adskildt i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at vi efter Niels Jensen af Vester Herreberg [Vester herred?] under Ringkøbing amt, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering ,allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskildt fra sin hustru, Mette Jespersdatter, i henseende til bord og seng, og deres bo deles imellem dem efter loven. 21 december 1798. [Er også under ægteskabs bevillinger].

966
Separations bevilling for Mette Christensdatter, bevilling fra mand Hans Andersen, at leve separeret i henseende til bord og seng.
21 december 1798. [ikke mere tekst - e
r også under ægteskabs bevillinger].

 

 

Færdig med  læsning og afskrift af film  M460491 + 544329 - 331 + 548126 - 128 

Jyske registre år 1722 - 1798 [ikke alle år findes].

 

 Til toppen.


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 1ste del

 Til forrige side