På forsiden er også Ægteskab 1660-1670

 

Ægteskab 1ste del

1699 - 1720

 

Ægteskab 2den del

1721 - 1732
(344kb)

 

Ægteskab 3die del

1733 - 1742-

(368kb)


Ægteskab 4de del

1743 - 1752
(458kb)

 

Ægteskab 5te del

1752 - 1757

(360kb)

 

Ægteskab 6te del

1758 - 1765
(455kb)

 

Ægteskab 7de del
1766 - 1776
(328kb

 

Ægteskab 8de del

1777 - 1783
(376kb)

 

Ægteskab 9de del

1783 - 1789
(256kb)

 

Ægteskab 10de del

1790 - 1796

(294kb)

 

Ægteskab 11te del

1797 - 1799

(249kb)

 

Ægteskab 12te del

anvendes pt ikke..

 

Ægteskab 13de del

(77kb)
1681 - 1688

 

Senest opdateret:

04. juni 2012 .

 


 

Jyske registre forside der også indeholder:

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led 1660 - 1670

 

Materialet der i første omgang dækker årene fra 1660 - 1670 + 1699 - 1799 vil blive indlagt, efterhånden som jeg får det bearbejdet.

Jeg erkender at man kan mene, at jeg medtager for meget stof i det afskrevne materiale, hvilket gør at det kan synes lidt uoverskueligt i forhold til, hvis jeg kun medtog navne - steder og datoer, men jeg har erfaret at mine sider også læses i Canada - Belgien - Australien -Tyskland o s v, derfor er så meget medtaget, at det i det store og hele kan anvendes direkte i en evt slægtsbog.

Forståelsen af hvad forbudne led dækker,  kan ses i Christian den 5tes danske lov som er indlagt på siden forordninger og love klik her.

Familie relationer er således:

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante,
onkel, fætter eller kusine.
En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante.
En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.
Men i moderne sprogbrug bruges grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau under.
Det svarer til ens halvfætter/halvkusine, eller næstsødskendebarn.
Altså, ens grandfætter er ens mors eller fars fætter og/eller ens egen fætters søn.
Når nu betegnelsen grandtante findes, så burde grandniece også findes for en datter af en nevø eller niece.
Det bruges da også i daglig tale, men er ikke med i ordbøgerne.
[Kilde: Ugebladet Søndag].

Der er nu her på mine sider, indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab mv. for årene 1699 - 1799, senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af filmene.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger  om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted.
Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler. I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje (forældre og børn) og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som indlægges under jyske registre blandet
 

Jyske registre

Film fra Rigsarkivet
M 528706

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

År 1660 - 1670

 


Peder Lerches Skrift 1667 den 11 april.

 

Anno 1660:

November:

5 - side 12
Ægteskabs bevilling.
F3timus G a w, at wi efter underdanig ansøgning och begiering, nådigst haver bevilget och tilladt, så och hermed bevilger och tillader, at Jens Hansen Juel, må sig udi ægteskab begive med Ellen, afg Knud Fogs udi Frederiks øde, som hverandre udi tredie led skal være beslægtiget, dog skal de på tilbørlige steder først bevislig gøre, at de hinanden ikke nærmere end som forskrevet står udi slægtskab pårører, så och der foruden noget efter formue for sådan benådning, til neste hospital, efter lensmandens billig sigelse, udgive. Hafnia 20 november 1660.

124
Ægteskabs bevilling.
Søren Berthelsen, at må have Ingeborg Nielsdatter.
F3timus G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådigst haver bevilget och tilladt, så och hermed bevilger och tillader, at Søren Bertelsen och Ingeborg Nielsdatter, som hverandre udi fierde led ere beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de etc. Hafnia 30 december 1660.

Anno 1661:

20 - side 31
Ægteskabs bevilling for Jens Jensen, och Anne Svendsdatter af Klim sogn, at må udi ægteskab sammenkomme,
F3tius G a w at Jens Jensen, oc Anne Svendsdatter udi Klim sogn, som hinanden i tredie led på begge sider skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, eftersom befindes, at de hinanden iche nærmere end som før er meldt pårører, dog at de for denne bevilling, noget til nestliggende hospital, efter lensmandens billig sigelse at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde.
25 marts 1661.

23 - side 33.
Ægteskabs bevilling og om lejermål.
Niels Nielsen af Hvetbo herred, lejermåls forseelse efterladt, och om ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Nielsen, barnefødt i Alstrup sogn udi Hvetbo herred, såvel som Karen Lauritzdatter, som hverandre udi 3die led er beslægtiget, och sig udi lejermål forset haver, må samme deres lejermåls forseelse, denne gang efterladt være, så och udi ægteskab sammenkomme, med sådanne vilkår, at de hinanden iche nærmere end som her schrevet står, udi slægtskab pårører, hvilket de på tilbørlige steder først skal bevislig giøre, så og der foruden noget til nestliggende hospital udgive etc. 5 april 1661.

25 - side 35
Ægteskabs bevilling for Peder Nielsen i Ho, at må have Karen Madsdatter.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, haver bevilget och tilladt, at Peder Nielsen i Ho, och Karen Madsdatter i Bromark udi Riberhus amt, som hverandre udi tredie led skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevise etc, at de hverandre iche nærmere end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, så og noget til nestliggende hospital udgive. 5 april 1661.

30 - side 39
Ægteskabs bevilling for Peder Andersen i Grenå.
F3tius bevilger og tillader, at Peder Andersen, indvåner i vor købstad Grenå, må sig i ægteskab indlade med Sidsel Iversdatter, der sammesteds, hvis afg husbond hannem udi 3die led hafuer været beslægtet, dog skal de på tilbørlige steder bevise etc, så og noget til neste hospital udgive etc. 7 april 1661.

45 side 49b
Ægteskabs bevilling for Hans Madsen, och Karen Jensdatter af Tømmerby.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning och begiering, nådigst hafuer bevilget och tilladt, at Hans Madsen och Karen Jensdatter, som hverandre i tredie led skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget til Varde hospital udgive. 30 april 1661.

50 - side 53b [samme som forrige]
Ægteskabs bevilling for Hans Madsen, och Karen Jensdatter af Tømmerby.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning och begiering, nådigst hafuer bevilget och tilladt, at Hans Madsen och Karen Jensdatter, som hverandre i tredie led skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og noget til Varde hospital udgive.30 april 1661.

53
Ægteskabs bevilling for Jens Nielsen, oc Kirsten Pedersdatter.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Jens Nielsen oc Kirsten Pedersdatter udi Karby sogn på vort land Morsø, som hverandre j tredie led skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, eftersom de have bevislig gjort, at de hinanden ikke nærmere end som før er meldt pårører, så och for denne vores benådning, noget til nestliggende hospital, efter deres formue oc lensmandens billig sigelse, at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. 9 maj 1661.

105
Ægteskabs bevilling.
Anders Pedersen J Kondrup [Komdrup], oc Anna Nielsdatter J Terndrup som hver andre J tredie led ere beslægtede, at må komme i ægteskab sammen.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig hafuer bevilget oc tilladt, Så oc hermed bevilger oc tillader, at Anders Pedersen i Kondrup, oc Anna Nielsdatter J Terndrup J Ålborghus len, som hver andre J tredie led skal være beslægtet, må udi ægteskab sammen komme, dog skal de på tilbørlige steder først bevislig giøre, at de hinanden iche nærmere end som forskrevet står, udi slægtskab pårører, så oc derforuden tiltænkt være, noget til Ålborg hospital, efter deres formue, oc lensmandens oc bispens billig sigelse at udgifue, såfremt de denne vores benådning agtet at nyde, forbydendes etc.
Hafnia d 19 october 1661.

109
Ægteskabs bevilling.
Christen Jensen Hillerød J Søndbjerg sogn J Thy, at må hafue egte et quindfolk, som hannem J tredie led er beslægtiget, oc Sig J lejermål med har forset.
F3tius G a w, at eftersom Christen Jensen Hillerød J Søndbjerg sogn J vort land Thy, for Os underdanig hafuer ladet andrage, hvorledes han sig med en qvindes person, hans J tredie led beslægtet, hafuer udi lejermål forset, med underdanig begiering, wi sådan forseelse efterlade ville, oc at de J ægteskab med hverandre måtte komme, da hafuer vi, dennem forchrevne forseelse efterladt denne gang, desligeste nådig bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at de med hver andre J ægteskab må sammenkomme, såfremt de iche befindes, hver andre nærmere i slægtskab, end som før er meldt, at pårørere, dog skulle de tiltænkt være, noget efter deres formue, oc bispens sigelse til neste hospital noget at udgifue, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia d 22 october 1661.

112
Ægteskabs bevilling.
Tyge Jørgensen i Lovrup, at må have Ingeborg Andersdatter.
F3tius G a w at wi nådig hafuer bevilget oc tilladt så oc bevilge oc tillade at Tyge Jørgensen boendes J Lovrup udi Gørding sogn J Riberhus len, oc Johanne Andersdatter, som hver andre i tredie led er beslegtiged, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de på tilbørlige steder først bevisligt giøre, at de hver andre iche nærmere end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, så oc noget efter deres formue, efter bispens billig sigelse, til Riber hospital at udgifue, så fremt de denne vores benådning agter at nyde. Hafnia den 31 october 1661.

118
Ægteskabs bevilling.
Jens Madsen af Vedel [Vejle], oc Karen Steffensdatter, at komme j ægteskab sammen.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig hafuer bevilget oc tilladt, såsom wi oc hermed bevilger oc tillader, at Jens Madsen af Vedel [Vejle], oc Karen Steffensdatter af vor købstad Varde, som hverandre udi tredie led schall beslægtet være, må med hverandre udi ægteskab sammen komme, dog schall på tilbørlig steder, først nøjagtig bevislig gøres, at de hver andre iche nærmere end som forschrevet står, J slægtskab pårører, så fremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia d 21 november 1661.

129 - side 129b
[kun for at vise hustrus navn - er også under lejermål].

Jørgen Andersen opreisning.

F3timus G a w, at eftersom for os underdanig haver ladet andrage og berette [af] Jørgen Andersen, hvorledis hans hustru, før end hand med hende er kommen i ægteskab, sig med en anden ung karl, ved nafn Hans Madsøn J Ullerup i lejermål skal hafue forset, hvilchen hun og udi hendis barnsnød, såvel som udj Kirken, der hun stod åbenbar skriftemål, item på Bjerre herreds ting, ved ed og opracte fingre, udj hans egen nærværelse for sin rette barnefader skal hafue sichtet, hvorimod bemte Hans Madsøn, forskrefne Jørgen Andersen og hans hustru uafvidende, hemmeligen og uden nogen loflig stevning, kald og varsel, sagen for landsdommeren til Viborg landsting, schal hafve indbragt, og der efter vrang beretning forhvervet dom, at hans hustrues sigtelse imod hannem skulle være død og magtesløs, og iche komme hannem til nogen forhindring, hvorfore hand  denne sag voris nådigste opreysning, underdanig er begierendis, thi hafve vi nådig bevilget og tilladt, såsom vi hermed bevilger og tillader, at bemte Jørgen Andersen, sagen til herredsting og landsting, på nye igien må indstefne, og derpå procedere, dog skal han tiltenkt være, processen udi retten, straks anhengig giøre, såfremt hand denne voris benådning agter at nyde, forbydendis etc. Hafnia den 14 december 1661.

131
Ægteskabs bevilling.
Niels Nielsen j Gjern, at må hafue Kirsten Jensdatter.
F3tius G a w, eftersom Niels Nielsen i Gjern J vort land Jylland, af os underdanig haver været begierendes, at måtte indlade sig i ægteskab med sit næst søskende barns, afg Frantz Pedersens efterleverske, Kirsten Jensdatter, da haver vi, efter slig hans underdanig ansøgning og begiering, nådig bevilget oc tilladt, som oc hermed bevilger oc tillader, at bemte personer må komme tilsammen J ægteskab, med så schildet befindes, at de iche nærmere, end forberørt er, at have været beslægtede, dog schal bemte personer give til de fattige i Århus hospital tiuge sldr, så fremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. 19 december 1661.

Anno 1662:

23
Ægteskabs bevilling for Peder Jul, oc Helvig Krabbe at må i ægteskab sammenkomme.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Peder Juel til Vrejlev Closter, oc jomfru Helvig Krabbe, som hinanden udi tredie led skal være beslægtede, må udi ægteskab sammenkomme, forbydendes etc. 3 maj 1662.

24
Ægteskabs bevilling for Hans Rostrup.
F3tius G a w, at wi på underdanig ansøgning og begiering, haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Hans Rostrup etc, oc os elskelig jomfru Else Friis, må sig med hverandre ud ægteskab indlade, uanset de hverandre udi 3 led ere beslægtede. 5 maj 1662.

38 
Ægteskabs bevilling for Jens Henrichsen i Fidde j Riberhus len.
F3tius G a w at eftersom Jens Henrichsen, boendes i Fidde i Henne sogn i Riberhus len, for os haver ladet andrage, hvorledes han er til sinds, at indlade sig i ægteskab med Anne Poulsdatter, barnefødt i Fidde, men eftersom de med hinanden ere j tredie led beslægtede, oc derfor iche uden vores nådig bevilling oc tilladelse, kan blive tilsammen viede, da haver vi efter underdanig ansøgning oc begæring, nådig bevilget og tilladt, at bemte Jens Henrichsøn oc Anne Poulsdatter, må blive tilsammen viede i ægteskab, så fremt de ikke befindes nærmere end som forskrevet står, at være beslægtede. cum inkubitione solita. 4 juni 1662.

52 [53]
Ægteskabs bevilling.
Henrich Juel, at må have jomfru Sophia Høeg.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning og begæring, nådig haver bevilget og tilladt, at os elskelig Henrich Juel etc, og jomfru Sophie Høeg, som hinanden udi tredie led skal være beslægtet, må udi ægteskab sammenkomme, forbydendes. 28 juni 1662.

Anno 1663:

7
Ægteskab bevilling.
Thomas Jensen Hee bevilling om ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning og begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger og tillader, os hæderlig oc vellærd Thomas Jensen Hee, oc Anne Jensdatter, som hverandre udi tredie led er beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de på tilbørlige steder først bevislig giøre, at de hverandre iche nærmere, end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, så oc noget efter deres formue, oc bispens billig sigelse, til næste hospital at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia 9 februar 1663.

12 - side 206
Ægteskabs bevilling.
Christen Lauritzen i Ålborg, brev på ægteskab.
F3tius G a w, at wi nådig haver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger og tillader, at Christen Lauritzen oc Maren Christensdatter, boende i Vestrup østen for Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset forne Maren Christensdatters afg mand, oc bemte Christen Lauritzens moder, skal have været søskende børn, dog skal på tilbørlige steder, først  bevislig gøres, at de hver andre iche nærmere end som forschrevet står, udi svogerskab er pårørende. Så oc noget efter deres formue, til neste hospital efter amtmandens oc biskoppens billige sigelse, at udgives, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. 18 marts Ao 1663.

14
Ægteskabs bevilling.
Jens Hansen i Kirkebæk bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, allernådigst have bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at Jens Hansen Kirkebæk og Maren Nielsdatter, barnefødt udi Kirkebæk, som hver andre udi tredie led skal være beslægtiget, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de på tilbørlige steder først bevislig gøre, at de hinanden iche nærmere end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, så og noget efter deres  formue, oc superintendantens billig sigelse, til neste hospital at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. 1april 1663.

15 - side 208
Ægteskabs bevilling.
Brostrup Giedde, at må have frue Mette Grubbe afg sal hr Ebbe Ulfeldts.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at os elskelig Brostrup Giedde til Tommerup, vor mand oberberg amts præsident, ober berghaubtmand, oc befalingsmand ofuer Rummeded? oc Dansfour, oc os elskelig fr Mette Grubbe, afg sl Ebbe Ulfeldt til Urup, som hver andre J andet oc tredie led skal være beslægtigede, må J ægteskab sammenkomme, forbydendes etc. Hafnia 3 april 1663.

16
Ægteskabs bevilling.
Niels Andersen i Trabering [sted ikke fundet] i Gudum Closters amt bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi nådig hafuer bevilget oc tilladt, at Niels Andersen i Trabering i Gudum Closters amt, oc Anna Pedersdatter ibid, hvis afdøde mand forne Niels Andersen, udi tredie led var beslægtiget med, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de på tilbørlige steder først bevislig giøre, at de hver andre iche nærmere, end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. 11 april 1663.

20
Ægteskabs bevilling.
Peder Bertelsen bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at wi nådig hafuer bevilget oc tilladt, at Peder Bertelsen må sig med Mette Jensdatter, barnefød udi Bierre [Bjerge] udi vort land Vendsyssel, må udi ægteskab indlade, dog skal han tilbørlige bevise, at de hinanden ej nærmere end i tredie led, ere beslægtede, såfremt han denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia 26 april 1663.

35
Ægteskabs bevilling.
Peder Christensen J Balling oc Christen Christensen J Bilgrav, bevilling på ægteskab i forbuden led.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Peder Christensen udi Balling, må sig i ægteskab indlade med Mette Sørensdatter udi Fårkrog, som hverandre udi tredie led schal være beslægtede, desligeste må oc Christen Christensen i Bilgrav, oc Margrete Sørensdatter, som i lige måde, hverandre J tredie led beslægtede ere, udi ægteskab sammenkomme, dog skal på tilbørlige steder først bevislig giøres, at forschrevne personer hinanden iche nærmere, end som forschrevet står, udi slægtskab pårører, så oc noget efter deres middel oc formue, oc superintendantens billig sigelse, til næste hospital udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Hafnia 9 juli 1663.

44
Ægteskabs bevilling.
Niels Pedersen på Klidt, fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Niels Pedersen boendes på Klidt udi Hind herred, må sig udi ægteskab indlade med Maren Nielsdatter, som hannem udi tredie led schal være beslægtiget, dog skal de etc. 22 juli 1663.

51
Ægteskabs bevilling.
Jens Pedersen udi Thy, fick bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Jens Pedersen i Vester Sønderby i Tved sogn, udi vort land Thy, oc Inger Pedersdatter, som hverandre udi tredie led skal være beslægtiget, må for deres j bemte forbudte leds begangne lejermåls forseelse, denne gang være fri oc forskånet, så oc udi ægteskab, at må sammenkomme, dog skal de tiltænkt være kirkens disciplin at udstå, såfremt det ej allerede sket er, samt på tilbørlige steder først bevislig giøre, at de hver andre iche nærmere end forschrevet står, udi slægtskab pårøre, så oc noget efter deres middel, samt superintendantens billig sigelse, til neste hospital at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. 20 august 1663.

73
Ægteskabs bevilling.
Niels Christensen bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at Niels Christensen, oc Karen Clausdatter, begge fødte udi Hjerndrup sogn, som hinanden udi tredie led skal beslægtede være, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først etc. 8 oktober 1663.

82
Ægteskabs bevilling.
Peder Juel bevilling om sit bryllup at giøre.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Peder Juel til Vredsløf [Vrejlev?] Closter, oc os elskelig jomfru Helvig Krabbe, må giøre deres bryllup på hvad måde dennem sielf løster, oc på sallen [i huset] sammenvies, forbydendes etc.
Hafnia 11 november 1663.

Anno 1664:

Ægteskabs bevilling.
Doctor Søfren Hansen i Ålborg, bevilling på ægteskab.
G a w at wi, efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at os elskelig hæderlig oc hr doctor Søren Hansen, medicus practicus udi vor købstad Ålborg, må sig i ægteskab indlade med Maren Sørensdatter, afg doctor Søren Hofmands datter, som er hans næst sødskende barn, så oc at de uden foregående trolovelse, dog efter sædvanlig lysning af prædikestolen, udi kirken må sammenvies. Forbydendes etc. 2 januar 1664.

38 side 281
Ægteskabs bevilling.
Niels Madsen af Højen bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering nådig haver bevilget oc tilladt, at Niels Madsen boende i Højen og Birgitte Andersdatter sammesteds, som med hans forrige hustru, afg Maren Truelsdatter i andet oc tredie led skal have være beslægtiget, må i ægteskab tilsammen komme, dog skal der først på tilbørlige steder lovligt bevisliggjort, at bemte personer iche nærmere end som forskrevet står, hinanden i blodsforvantskab ere pårørende, så oc at de noget efter deres formue til neste hospital udgiver, såfremt de denne benådning agter at nyde. 6 maj 1664.

68 [Er også under lejermål - her for at vise ægteskabet]
Hr Thomas Pedersøn i Skagen, om nogen misforstand imellem ham, og hans hustru, at må være efterladt.

F3tius G a w, at eftersom os elskelig hæderlig og vellærde hr Thomas Pedersen, sognepræst i vor købstad Skagen, for os underdanig haver ladet andrage, hvorledes hand med sin hustru, af misforstand udi uenighed hafuer geråden, idet hun ungefehr 9 ugers tid før den sædvanlige tid efter deris bryllup, er kommen udi barsel seng, og formedelst hand sig befrygtet derover, udi hans embede at percilitere?, hafuer hand sådant for øvrigheden angiufved, mens eftersom sådan hendelse skal være forårsaget af et fald, som hun en dag før hendes barselseng skal have gjort af en vogn, der hestene med hende løb, hafuer hun udj hendes barnefødsels nød og største lifsfare, af påkommen skrøbelighed og sinds forstyrrelse, andre for barnefader udlagt, hvorfore og hvis vidnes som om slig hendes bekendelse havde vundet, og til landstinget var indstævnet, iche aleneste til hendes uskyldigheds bedre oplysning og erfaring, er blefven underkendt, medens endog deres ægteskabspagt til tamperdag dømt, fast og uryggeligt at være. Da hafver vi efter forne Thomas Pedersøns, herom underdanig ansøgning og begiering, nådig bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hvis udi forne måde, formedelst hans hustrues skrøbelig tilfald skeed er, iche skal komme ham udi sit kald og embede til hinder eller schade i nogen måder, så at hvis forseelse, som befindes på bege sider at være beganget,må gandske være hannem og hans hustru tilgivet og efterladt, dog schal hand tilforpligt være, med sin hustru christelig og vel at leve, og ellers J andre måder sig tilbørligen at forholde, som det en Guds ords tiener vel egner og anstår, såfremt hand ey alleniste denne voris benådning vil have forbrudt, medens endog stande til rette og vedbør, forbydendis etc. Hafnia 14 juli 1664.

Ligesådan bevilling fich Lauritz Jørgensen, og hans hustru Mette Clausdatter j Nyborg.
Hafnia 14 juli 1664.

96
Ægteskabs bevilling.
Christen Pedersen i Præstebøl [Præstby?] fich bevilling ægteskab.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Christen Pedersen i Prestebøl [2 stavemåder] i Riberhus amt, må sig udi ægteskab begive, med en enche ved navn Maren Jensdatter i Bolle, uanset hun hans forrige hustru, udi tredie led haver været beslægtiget, dog skal de først etc.
12 september 1664.

114
Ægteskabs bevilling.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, så oc bevilger oc tillader, at Rasmus Knudsen af Vengegård, må sig udi ægteskab indlade, med afgangne Peder Pedersen /som boede ved Skanderborg/ hans efterladte enche, uanset at han med bemte Peder Pedersen, i andet oc fierde led schal have været beslægtiget, dog schal på tilbørlige steder først bevislig giøres, at de hver andre iche nærmere end som forschrevet står, udi slegt eller svogerskab haver pårørt, så oc noget efter deres middel oc lejlighed, samt amtmandens oc superintendentens billig sigelse, til neste Hospital at udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia d 10 november 1664.

115
Anders Sørensøn i Ålborghus len, lejermåls forseelse, oc bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver tilgivet oc efterladt, så oc tilgiver oc efterlader, hvis lejermåls forseelse, som Anders Sørensøn af Allerup i vort land Vendsyssel, oc Kirsten Pedersdatter /: som udi tredie led ere beslægtede:/ med hverandre beganget haver, desligeste derhos nådig bevilget oc forundt, at de udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de på tilbørlige steder bevise, så oc noget til næste hospital at udgive etc. 12 november 1664.

Side 334:

Anno 1665

30
Mads Nielsen af Nørdybe bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at Mads Nielsen af Nørdybe i Bøvling amt, må sig udi ægteskab indlade med Inger Nielsdatter, uanset de hinanden, udi tredie led beslægtiget ere, dog skal de  på tilbørlige steder først bevislig giøre, så og noget til nærmeste hospital udgive etc. 15 juni 1665.
 
34 side 354b
Ægteskabs bevilling.
Jens Rasmussen J Vartrup [Vattrup] oc Jens Christensen J Grønbjerggård, bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi eftersom underdanig ansøgning oc begiering nådig haver bevilget oc tilladt at Jens Rasmussen i Vartrup [Vattrup] oc Birgitte Christensdatter j Grønbjerggård udi Silkeborg amt [Torning sogn], som hver andre udi tredie led ere beslægtede, må udi ægteskab sammenkomme, desligeste må oc Jens Christensen i bemte Grønbjerggård sig udi ægteskab indlade med Mette Rasmusdatter i Vartrup [Vattrup] i bemte amt, uanset at de i lige måde ere, hver andre udi tredie led forvandte, dog skal de bevise etc, samt betale til neste hospital. 30 juni 1665.

83
Ægteskabs bevilling for Christen Christensen.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Christen Christensen oc Maren Clausdatter, må tilsammen udi ægteskab indlades, uanset de hverandre udi 3die led beslægtiget ere, dog skal de tiltænkt være, noget efter superintendantens sigelse sammesteds, til neste hospital efter deres middel oc formue, at udgive når de tilforn nøjagtig haver bevist, at de hver andre iche nærmere end som forschreven står, beslægtiget ere, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc.
30 oktober 1665.

Anno 1666:

3
Ægteskabs bevilling.
Dr Christian Legård obent brev, anl bevilling på ægteskab, oc må vies udi huset.
F3tius G a w, at wi efter underdaning ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig doctor Christian Legård oc jomfru Ingeborg Pedersdatter, afg Jens Jensens, forrige borgmester i vor købstad Ringkøbing hans efterleverske, må komme tilsammen J ægteskab, endog han med hendes afgangne husbonde, i tredie led skal have været beslægtiget, dog skal tilforn på tilbørlige steder bevises, at de hinanden iche nærmere i svogerskab end formelt er pårører, i lige måde haver vi nådig bevilget, at de uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset må tilsammen vies, dog at kirken, skolen, de fattige oc andre vedkommende herved intet afgår, forbydendes etc. 5 januar 1666.

13
Daniel Calon fich bevilling, anl sin datters bryllup. [Han omtales flere steder].

F3tius G a w, at wi nådig hafwer bevilget oc tilladt, så oc hermed beuilger oc tillade, at os elskelig Daniel Calon, udi wor kiøbstad Ålborg, må giøre sin datters, Magdelene Calons bryllup der sammesteds, således som hannem self got siunes, oc så mange folch dertil lade indbede, som hannem lyster, thi forbydes etc. Hafnia d 15 februar 1666.

Anno 1667:

25?
Christen Nielsen, oc Oluf Bertelsen, at være fri for videre soldatertjeneste [også om ægteskab].
F3tius G a w, at eftersom Christen Nielsen af Hønsholm i Jetsmark sogn j vort land Vendsyssel, oc Oluf Bertelsen af Tij? sammesteds, for os underdanig klageligen haver ladet andrage, hvorledes de af under officerer oc soldater, under vores militcie skal molestreres, for at begive dennem udi vores krigstjeneste, af den årsag, at de før forleden fejde, dertil skal være udskreven, oc på vort land Fyn bleven fangne, oc siden de igien ere løs kommen, haver de sig hiem begivet, oc sig udi ægteskab indladt, oc gårde fæsted, som de på nogle års tid besiddet haver. Da haver wi, efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at forne Christen Nielsen oc Oluf Bertelsen, må herefter forschrefne udschrifnings, oc prætenderte krigstieneste, aldeles være fri oc forskånet, oc nyde ligesådan frihed, som andre bønder der gårder stæder fæsted haver, nyder oc haver. Thi forbyde wi etc. Hafnia d 6 april 1667.

26
Jens Poulsen, oc Maren Madsdatter, bevilling at vies j huset.
F3tius G a w, at wi nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Jens Poulsen Colding, oc Maren Madsdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen hjemme i huset sammen vies, dog at kirken oc des betiente samt skolen intet afgår, Giufwet etc. Hafnia 11 april 1667.

36 - side 459
Ægteskabs bevilling.
Bernt Due fich bevilling på brudevielse oc bryllup.
F3tius G a w, at wi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig hafuer bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at os elskelig Bernt Due, hans brudevielse må sche hjemme på en sall, så oc giøre sit bryllup så stort som han selv lyster, forbydendes etc. Hafnia d 7 maj 1667.

59
Ægteskabs bevilling.
Anthoni Bachmand, at må vies udi huset.
F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Anthoni Bachmand oc Ingeborg Lauritzdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen,  hjemme i huset sammenvies, dog at kirken oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår, givet etc.
Hafnia 25 juni 1667.

72
Ægteskabs bevilling.
Jens Rasmussen Bryrup, fich ægteskabs bevilling.
G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig have bevilget oc tilladt, at Jens Rasmussen Bryrup, må sig udi ægteskab indlade, med Sidsel Ennersdatter, endog hendes forrige husbond, haver været bemte Jens Rasmussen, i andet oc tredie led beslægtiget, dog skal de på tilbørlige steder først bevise, så og betale etc. 8 juli 1667.

106
Jørgen Bertelsen Renton, oc Magdalene Hermodsdatter, at må vies i huset.

F 3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, så oc hermed bevilger oc tillader, at Jørgen Bertelsen Renton, oc Magdalene Sybille Hermondsdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, dog at kirken oc dens betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Gifvet etc, Hafnia 12 august 1667.

116
Ægteskabs bevilling.
Jens Lauritzen udi Krejberggård, fik bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Jens Lauritzen udi Krejberggård, oc Kirsten Nielsdatter i Otting, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Jens Lauritzens forrige hustru, Anne Jepsdatter, oc forne Kirsten Nielsdatter, hverandre udi tredie led, haver været beslægtede, dog skal de først bevise etc, så oc betale. 21 august 1667.

151
Ægteskabs bevilling.
Mouritz Hansen, brev om vielse, så oc om hans bryllup at giøre.
F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Mouritz Hansen, oc Gertrud Mouritzdatter, må uden foregående trolovelse eller lysning af prædikestolen, enten hjemme udi huset, eller j kirken sammen vies, dog at kirken og dets betiente, samt skolen, fattige, oc andre vedkommende, derover intet afgår, desligeste må  Mouritz Hansen, til samme sit bryllup lade indbyde så mange gæster som hannem lyster, givet etc. 24 december 1667.

Anno 1668

21
Christen Laugesøn j Langstrup, bevilling på ægteskab.
G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Christen Laugesen j Langstrup [Lavstrup?], oc Anne Pallisdatter j Stiug [Styg] udi Lønborg sogn, udi Lundenes amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevislig gøre, så oc betale etc. 3 februar 1668.

25
Ægteskabs bevilling.
Michel Langballe af Nykøbing j Mors, bevilling at vies i huset.
F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Michel Langballe, af vor købstad Nykøbing j Mors, oc Anne Mariche Bertelsdatter, må efter foregående trolovelse, uden lysning af prædikestolen, hjemme udi huset sammenvies, dog at kirken oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Givet etc. Hafnia 22 februar 1668.

75
Hr Ulrich Scheel, nogen forseelse efterladt.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver tilgivet oc efterladt, hæderlig oc vellærd hr Ulrich Scheel, sognepræst til Bodum oc dets annexer j vort land Thy, hvis forseelse af hannem imod ordinansen skal være begået, idet han efter sin trolovelse, haver ladet lyse for sig af prædikestolen til ægteskab, på tre jule helligdage tillige efter hinanden. Thi forbyde etc. Hafnia 25 april 1668.

45
Holger Bille, fick bevilling at må lade sig vie på salen [i huset].

F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Holger Bille til Burholt, oc jomfru Cathrine Sophie Belou, må hiemme på salen sammenvies, gifvet etc. Hafnia 9 marts 1668.

88
Ægteskabs bevilling for Thomas Sørensen af Østerby.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Tomas Sørensøn, af Østerby i Bølling sogn, oc Bodil Jensdatter af Borvig, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led er beslægtigede, dog skal de først bevise etc, så oc betale til næste hospital. Forbydendes etc. Hafnia d 13 maj 1668.

95
Ægteskabs bevilling.
Niels Pedersen Øgård, brev at vies udi huset.
F3tius G a w, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Niels Pedersen Ørgård [2 stavemåder], oc Lene Baggesdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog at kirken oc dets betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Givet etc.
Hafnia d 27 maj 1668.

100
Ægteskab bevilling.
Lauritz Nielsen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig have bevilget oc tilladt, at Lauritz Nielsen oc Karen Lauritzdatter, af Lille Vorde under Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes første mand, afg Niels Eriksøn, haver været forne Lauritz Nielsens fader udi tredie led beslægtiget, dog skal de først bevise etc, så oc noget til næste hospital udgive. 1 juni 1668.

129
Ægteskabs bevilling.
Christen Knudsen af Fausing, at må have sin stiffaders enke.
F3tius G a w, at vi efter nådig [underdanig] ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at Christen Knudsen af Fausing, oc Sidsel Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun tilforn, haver haft hans stiffader til ægte, dog skal de først bevise etc, så og noget betale til nærmeste hospital. Hafnia d 14 juli 1668.

134
Ægteskabs bevilling.
Jørgen Stenbech obent brev, at vies i huset.
F3tius G a w, at vi nådigst haver bevilget oc tilladt, at Jørgen Stenbech, oc Maren Jespersdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme udi huset sammenvies, dog at kirken oc dets betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Skrevet etc. Hafnia d 18 juli 1668.

180
Ægteskabs bevilling.
Niels Christensen fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a v, at vi efter underdanig ansøgning och begiering, nådig hafuer bevilget oc tilladt, at Niels Christensen, må sig udi ægteskab indlade med Anne Graursdatter, som hannem udi tredie led skal være beslægtiget, dog at først på tilbørlige steder bevislig giøres, at de hver andre iche nærmere, end som forschrevet står, udi slægtsskab pårører, så oc noget efter deres middel och Bispens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia d 2 oktober 1668.

181 – 182
Mathias Worm, bevilling at vies i huset.
F3tius G a w, at vi nådig hafuer bevilget oc tilladt, så och bevilger och tillader, at os elschelig Mathias Worm, præsident udi vor købstad Ribe, och Margrethe Hemmer, afg sl Carsten Tønnesens, må uden foregående trolovelse, och lysning af prædike stolen, hjemme i huset sammen vies, dog at Kirken och dets betiente, samt skolen, fattige, och andre vedkommende, derover intet afgår, givet etc. Hafnia d 21 october 1668.

204
Ægteskabs bevilling.
Anders Thomsen af Schauen [Skagen], bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst hafuer bevilget oc tilladt, at Anders Thomsen, indvåner i vor købstad Skafuen [Skagen], må sig udi ægteskab indlade, med en pige ved navn Maren Jensdatter, som han allerede hafuer trolovelse med, uanset samme pige, hans forrige hustru udi tredie led skal have været beslægtiget, dog skal de på tilbørlige steder bevise etc, så og noget betale til næste hospital.  Hafnia 4 december 1668.

207 – 208
Ægteskabs bevilling.
Sejer Andersen Bunde, bevilling at vies i huset.
F3tius G a w, at vi nådigst haver bevilget oc tilladt, at os elskelig hæderlig oc vellærd hr Sejer Andersen de Bonde, sognepræst til Tamdrup, Hvirring oc Hornborg sogne i vort land Nørre Jylland, och Øllegård Hansdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog at Kirken oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Givet etc Hafnia d 8 10gbr 1668.

213
Ægteskabs bevilling.
Hr Oluf Jensen i Torrild obent brev, oc bevilling at vies i huset.
F3tius G a w, at vi nådigst haver bevilget oc tilladt, at hr Oluf Jensen, sognepræst til Torrild oc Vedslet sogne, udi Åkier amt, oc Karen Græsdatter, [Karen Greisdatter] må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies,  dog at Kirken oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Skrevet etc. Hafnia 15 december 1668.

Anno 1669.

3 – 4
Ægteskabs bevilling.
Hans Pedersen, brev på at vies i huset.
F3tius G a v, at vi nådig haver bevilget oc tilladt, at Hans Pedersen oc Malene Jensdatter, Bjerring, må efter foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog med så schiel, ellers intet befindes deres ægteskab lovligen, at kunde forhindre, desligeste at Kirken oc dets betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår. Givet etc. Hafnia d 9 januar 1669.

7
Ægteskabs bevilling.
Peder Christensen j Winding, fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at Peder Christensen Winding, oc Mette Kielsdatter Ulfborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset et de hver andre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først på tilbørlige steder bevise etc, så og noget betale til nærmeste hospital. Desligeste haver vi oc nådigst bevilget, at bemte Peder Christensen oc Mette Kielsdatter [Kielsdatter ok], må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog at Kirken oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derover intet afgår, forbydendes etc. Hafnia 25 januar 1669.

25
Ægteskabs bevilling.
Dr Niels Jespersen, fich bevilling på vielse i huset.
F3tius G a w, at vi nådigst haver bevilget oc tilladt, at hæderlig oc højlærd doctor Niels Jespersen, oc Kirsten Hansdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, dog med så schiel, intet befindes deres ægteskab, lovligen at kunne forhindre, desligeste at Kirken, skolen oc des betiente, samt fattige oc andre vedkommende, derved intet afgår, givet etc. Hafnia 6 marts 1669.

31 og 32
Jens Svendsen, at må vies j huset j Thisted af en særdeles præst.
F3tius G a w, at vi nådigst have bevilget oc tilladt, at Jens Svendsen oc Maren Truelsdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, udi huset af hr Anders Kjeldsen i Nors sammenvies, dog med så schiel, ellers intet befindes, som deres ægteskab lovligen kunde forhindre, desligeste at sognepræsten udi vor købstad Thisted, Kirken der sammesteds, oc des betiente, samt skolen, fattige oc andre vedkommende, derved intet afgår, givet etc. Hafnia 10 marts 1669.

50
Ægteskabs bevilling.
Niels Christensen Skousted, fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådigst haver bevilget oc tilladt, at Niels Christensen af Skousted, oc Anne Poulsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise etc, så og noget betale til næste hospital. Hafnia 24 april 1669.

63
Ægteskabs bevilling.
Thomas Mortensen, at vies i huset efter trolovelse oc lysning. Hafnia den 18 maj 1669. [Ikke mere tekst].

66
Ægteskabs bevilling.
Daniel Calon borgmester i Ålborg, oc Karen Hansdatter, at må uden trolovelse oc lysning, lade sig af Bispen udi Års [Århus], eller den præst som han der til forordner, lade sig i huset sammenvies. Hafnia den 22 maj 1669. [Daniel Calon, er omtalt flere steder i blandede bevillinger som endnu ikke er indlagt].

71
Hr Hans Dyissen, [Wiberg: Hans Dinesen Mossin, sognepræst j Randers, oc Mette Pedersdatter, at må udi huset uden trolovelse oc liusning, sammenvies. Hafnia de 3 juni 1669.

76
Ægteskabs bevilling.
Bevilling på, at Henrich Dåe, oc jomfru Pernille Belov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre j tredie led pårører. Hafnia d 7 juni 1669.

77
Ægteskabs bevilling.
Friderich Roland, fich bevilling på at vies i huset, oc frihed for åbenbare skrifte.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning oc begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Friderich Roland oc Maren Ebbensdatter, må uden foregående trolovelse oc lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, desligeste haver vi oc allernådigst bevilget, at de for deres begangne lejermåls forseelse, for åbenhare skriftemål, må være fri oc forskånet. Hafnia de 8 juni 1669.

80
Ægteskabs bevilling.
Ebbe Nielsen af Oppe Sundby [Oppeby i Lem sogn], fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning oc begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Ebbe Nielsen af Oppeby, udi Rødding herred, oc Anne Iversdatter j Sønder Lem, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så oc noget til nærmeste hospital betale. Hafnia d 10 juni 1669.

111
Ægteskabs bevilling.
Peder Nielsen, oc Mogens Sørensen i Vrå j Jylland, fik bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning oc begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Peder Nielsen af Vrå i Balling sogn, oc Kirsten Lauritzdatter af Skive, som hver andre i tredie led ere beslægtiget, desligeste Mogens Sørensøn, oc af bemte Vrå, oc Maren Nielsdatter sammesteds, i lige måde hver andre udi tredie led forvante ere, må udi ægteskab sammenkomme, dog skal de først bevise etc, så og betale noget til næste hospital. Hafnia 27 juli 1669.

112
Ægteskabs bevilling.
Bodel Jensen af Hvilshøj, fich bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Bodel Jensen af Hvilshøj udi Vendsyssel, oc Margrete Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige mand haver været bemte Bodel Jensen, udi tredie led beslægtiget, dog skal de først på tilbørlige steder bevise etc, så og noget til næste hospital betale. Hafnia 28 juli 1669.

121
Fri for ægteskabs løfte.
F3tius G a w, at eftersom Claus Christensen, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes han ao 1662, der han var beskienket, skal være bleven forled, oc så vidt henbragt, at han er bleven trolovet med en pige, ved navn Kirsten Nielsdatter, mens formedelst sådan trolovelse, ikke med hans beråd hue oc fri villie var skeed, item at hans tanker oc sind, formedelst pigens egen skrivelse, oc bevislig frasigelse oc foragtelse, ganske fra hende blev vendt, haver han sig med en anden j ægteskab begivet, desligeste er med oc befunden, at forne Kirsten Nielsdatter, siden haver fød et barn, som hun med en skiøtte [skytte] havde avlet, oc derefter med hannem i ægteskab kommen, da haver vi, efter forskrevne beskaffenhed, oc forne Claus Christensens her om allerunderdanigste ansøgning oc begiering, allernådigst bevilget oc tilladt, at han for videre søgning oc tiltale, for forskrevne sag aldeles må være fri oc forskånet. Thi forbyde vi etc. Hafnia 2 august 1669.

150
Ægteskabs bevilling.
Hr Christen Thomsen i Skive, bevilling på ægteskab oc vielse i huset.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning och begiering, allernådigst haver bevilget och tilladt, at Christen Thomsen, borgmester j vor købstad Skive, oc Vibeke Iversdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans forrige afg hustru, udi andet och fierde led, er beslægtet, dog skal de først på tilbørlige steder bevislig giøre, at de hinanden ej nærmere, end som forskrevet står, udi slægtskab eller svogerskab pårører, så og noget efter deres middel och leilighed, samt amtmandens och superintendantens sigelse, til næste hospital udgive. I lige måde, haver vi allernådigst bevilget, at de uden foregående trolovelse och lysning af prædikestolen, må hjemme i huset sammenvies, dog at kirken och dets betiente, samt skolen, fattige och andre vedkommende, derover intet afgår. Forbydendes etc. Hafnia 15 september 1669.

184
Ægteskabs bevilling.
Jon Rasmussen fra Calø amt bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning och begiering, allernådigst haver bevilget och tilladt, at Jon Rasmussen, barnefødt i Dråby sogn i Calø amt, och Dorthe Jensdatter af Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led, skal være beslægtiget, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Hafnia 28 oktober 1669.

185
Ægteskabs bevilling.
Jacob Nielsen Lundgård, danske skolemester, och klokker udi Skive, bevilling på ægteskab.
F3tius G a w, at vi efter allerunderdanigst ansøgning och begiering, allernådigst haver bevilget oc tilladt, at Jacob Nielsen Lundgård, danske skolemester och klokker, udi vor købstad Skive, och Else Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, alligevel de hinanden udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget til næste hospital udgive. Och eftersom bemte Jacob Nielsen Lundgård, vidnesbyrd och skudsmål med sig fører, at han sig schicheligen och vel forholdet hafuer, den stund han dansk skolemester, och klokker der sammesteds været hafuer, da ville vi hannem hermed allernådigst, i samme bestillinger confirmeret hafue, så at hannem dem fremdelis herefter, som tilforn skal nyde oc beholde, så lenge han sig derudi tilbørligen schicher och forholder, forbydendes etc. Hafnia d 28 oktober 1669.

 

Færdig med læsning og afskrift film M528706 fra Rigsarkivet jyske registre kongelige bevillinger til ægteskab 1660-1670. 

 

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.
 Til Index  Til 1ste del