6te del

Jyske registre
1758-1765


Film fra Rigsarkivet
M 544328 – 544329

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Desværre forekommer det oftere og oftere i bevillingerne, at der kun angives personernes navne uden angivelse af sted, således det kan være meget vanskeligt at fastslå, om det er de personer man søger efter.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet.

 

Anno 1758 - Januarius:

2
Niels Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Anne Helvig Christensdatter, bønderfolk af Ørslevklosters sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg slot den 6 januar 1758.

12
Bertel Nielsen af Them sogn i Århus stift, bevilling at han, som formedelst, at have besvangret et qvinde menneske i sit ægteskab, i året 1753 er dømt fra hans hustru, må nu igien indlade sig i nyt ægteskab.
G a v, at eftersom Bertel Nielsen fra Them sogn i Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hand ved tamper retten den 19 decembris 1753, er fradømt ægteskab med Kirsten Larsdatter af Gødvad udi Hids herred i bemelte Århus stift, fordi hand i dette sit ægteskab, havde besvangret et qvinde menneske, ved navn Maren Nielsdatter, anholdende derhos allerunderdanigst, at vi i henseende til den ham, fra hans sognepræst hr Paul Spliid givne attest, om hans forhold, imidlertid af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst ville tillade, hannem igien at indgåe i nyt ægteskab med en enke, navnlig Anna Rasmusdatter af Løgager i bemelte Them sogn; Thi have vi efter sådan allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, og siden han med hans sogne præstes attest har bevist, hans skikkelige forhold imidlertid, allernådigst bevilget og tilladt, at hand sig i nyt ægteskab, med fornævnte Anne Rasmusdatter må indlade, såfremt intet andet befindes, som sådant hans ægteskab lovligen kan forhindre. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 13 januar 1758.

18
Jens Olufsen Deygård af Velling sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Olufsen Deygård og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Velling sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 20 januar 1758.

24
Laurits Nissen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurits Nissen og Karen Jørgensdatter Heitman, bønderfolk af Spandet sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 januar 1758.

25
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Esche Hansen Schodsbøl og Mette Maria Christensdatter Odderup som sødskende børn. [Skodsbøl sogn]. Christiansborg slot den 27 januar 1758.

26
Bodel Jensdatter af Horsens, som ved dom er skilt fra hendes mand, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab.
Vi haver efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig hr Hans Friderich Levetzau, ridder etc, og hr Peder Jacobsen Hygom etc,  herover indhentede allerunderdanigste erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at Bodel Jensdatter af vor kiøbstad Horsens, som ved en over hende, udi året 1740 ergangne tamperrets dom, er bleven skilt ved hendes mand Rasmus Nielsen Væver, må nu indlade sig i nyt ægteskab, såfremt intet andet befindes, som sådant hendes ægteskab lovligen kan forhindre. Christiansborg slot den 27 januar 1758.

29
Hans Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at natmand Hans Hansen fra Bjerre, og Margaretha Nielsdatter af Hved? i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 3 februar 1758.

30
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Mads Michelsen og Dorthe Christensdatter, som beslægtede i andet led. Christiansborg slot den 3 februar 1758.

35
Anders Jensen af Vestbirk i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudte led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Anne Kirstine Mortensdatter, bønderfolk af Vestbirk by i Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 februar 1758.

39
Søren Laugesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Laugesen og Anna Elisabeth Christensdatter, bønderfolk af Egvad sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 17 februar 1758.

39b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Hans Pedersen af Harte sogn i Ribe stift, og Kirsten Jensdatter, bønderfolk, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 17 februar 1758.

Side 26b - 45
Michael Budtz af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michael Budtz, forvalter udi Frisvold? og Johanne Dorthe Wedege, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 februar 1758.

52
Ivar Thomesen af Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ivar Thomesen og Catharina Madsdatter af vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 3 marts 1758.

60
Michel Michelsen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Michelsen og Kirsten Michelsdatter, bønderfolk af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 marts 1758.

61
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Claus Pedersen og Johanne Hansdatter, som beslægtede udi tredie led. Christiansborg den 10 marts 1758.

62
Og for Peder Nielsen og Maren Jensdatter, ligeså i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 10 marts 1758.

72
Søren Christensen Flos af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Flos af Virring sogn, og Karen Sørensdatter af Hørning sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 marts 1758.

73
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederede for Peter Mortensen og Maren Lauritzdatter, uanset at han, og hendes forrige mand, var sødskende børn. Christiansborg slot den 17 marts 1758.

74
Gratis under Kongens hånd for Jens Jensen Clausen og Anna Sørensdatter, uanset at hun var sødskende barn, til hans forrige hustrue.
Christiansborg slot den 17 marts 1758.

80
Rasmus Nicolai Damgård af Ålborg, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nicolai Damgård, og Mette Maria Thomasdatter af vor kiøbstad Ålborg, må uden foregående  trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. 25 marts 1758.

83
Ritmester Otto Arenfeldt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelig Otto Arentfeldt, ritmester ved vores Holstenske cuirasser regiment og jomfrue Elisabeth Bille Ahrenfeldt fra Sæbygård i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 1 aprilis 1758.

90
Axel Nielsen Møller af Ålborg, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Axel Nielsen Møller, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ålborg, og Anna Møinichen Cortsen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 7 april 1758.

93
Laurs Pedersen af Bratbjerggårde i Ålborg amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurs Pedersen og Mette Iversdatter, bønderfolk af Bratbjerggårde i Tranum sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 april 1758.

94
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Jensen og Chatrine Nielsdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 14 april 1758.

95
Og for Jens Larsen Kirch og Maren Iversdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 14 april 1758.

103
Knud Andersen af Hjerting, i Haderslevhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Andersen og Anne Poulsdatter, begge bønderfolk af Hjerting sogn under Haderslevhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Poulsdatter, skal have været sødskende barn, til Knud Andersens afgangne hustrue.  Fredensborg den 22 april 1758.

Side 61 - 113
Niels Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Balle sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han tilforn har besvangret hendes sødskende barn. Christiansborg den 5 maj 1758.

121
Kammer junker Andreas Scheel, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Andreas Scheel, vores kammer junker, og jomfrue Charlotta Amalia Carisius på Constantinborg, må hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå etc. Christiansborg den 12 maj 1758.

122
Kammer  junker Andreas Scheel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelige Andreas Scheel, vores kammer junker, og jomfrue Charlotta Amalia Carisius fra Constantinborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 12 maj 1758.

123
Anders Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen og Anne Andersdatter, bønderfolk af Tim sogn, Hinds herred og Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 12 maj 1758.

123b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Nielsen Degn fra Grølsted by i Silkeborg amt, og Maria Christensdatter, Nymølle, bønderfolk, hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 maj 1758.

123c
Og for Christen Nielsen og Margrethe Hansdatter, bønderfolk af Brøndum sogn i Ribe stift, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne hustrue Boel Pedersdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 maj 1758.

124
Niels Christensen Spangård, af Tapdrup i Viborg stift, opreisning formedelst begangne leyermåls forseelse, og bevilling på ægteskab med sit sødskende barn.
G a v, at vi have tilgivet og efterladt Niels Christensen Spangård og Mette Maria Berthelsdatter, bønderfolk af Tapdrup i Viborg stift, som skal være sødskende børn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og  derhos allernådigst tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Fredensborg slot den 12 maj 1758.

138
Vagtmester Henrich Frigast af Randers, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Henrich Frigast, vagtmester ved det Slesviske cuirasser regiment og Anna Strømborg af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 26 maj 1758.

140
Jørgen Nielsen af Ølsted i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen af Ølsted under Stjernholms amt i Århus stift, og Anne Marie Anthonisdatter, begge bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Marie Anthonisdatter, skal være hans moders halv søsters datters datter.  Christiansborg slot den 20 maj 1758.

145
Poul Jørgensen af Mellerup i Fohl sogn [Fole] og Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Poul Jørgensen af Mellerup og Bireth Poulsdatter af Fole sogn under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været i andet og tredie led, beslægtet til hans afdøde hustrue Bodil Poulsdatter. Christiansborg slot den 2 juni 1758.

146
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Andersen og Anna Jensdatter, som beslægtede i andet og tredie led. Christiansborg slot den 2 juni 1758.

152
Laust Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laust Hansen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Vilslev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 juni 1758.

152b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Niels Andersen af Gedved bye og Maren Nielsdatter af Yding bye udi Århus stift, bønderfolk, uanset at hun, og bemelte Niels Andersens forrige, og ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 9 juni 1758.

153
Og for Søren Michelsen og enken Karen Pedersdatter, uanset at han, og hendes forrige mand, skal have været sødskende børn. Christiansborgs slot den 9 juni 1758.

157
Niels Udsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Udsen og Maren Christensdatter, bønderfolk fra Saltum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 16 juni 1758.

157b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Peter Hansen og Maren Anders Hansens, bønderfolk af Ballum sogn under grevskabet Schackenborg, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 16 juni 1758.

158
End videre for Peder Mouritsen og Mette Pedersdatter, som beslægtede i andet og tredie led. Christiansborg slot den 16 juni 1758.

161
Hr Hans Otto Foss af Ribe stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Hans Otto Foss, sognepræst til Emmerlev sogn i Ribe stift, og Ulrica Eleonora Steenstrup af vor kiøbstad Køge, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 23 juni 1758.

161b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lars Petersen Biørn på Gundtved i vort land Sjælland og Maren Enevoldsdatter. Christiansborg slot den 23 juni 1758.

164
Niels Sørensen Lau [Lou] af Ålborg stift, bevilling at indlade sig i ægteskab, med den han i sit ægteskab har været berøgtet for.
G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig hr Broder Brorson etc, indhentede allerunderdanigste erklæring, allernådigst haver bevilget og tilladet, at Niels Sørensen Lau af Vester Ager by udi Ålborg stift [Agger sogn?],  må indlade sig i ægteskab med Maren Christensdatter, som formedelst mistænkelig omgang med supplicanten, medens hans forrige hustrue endnu levede, skal være forvist sognet, såfremt ellers intet andet befindes, som sådant hans ægteskab lovligen kand forhindre. Fredensborg slot den 23 juni 1758.

166
Niss Lassen af Ribe, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niss Lassen, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ribe og Kirsten Nisdatter af Høe? Ho? præstegård i Ribehus amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 39 juni 1758.

167
Søren Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Anna Lausdatter, bønderfolk af Kraachsbeks [Krogsbæk?] sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 30 juni 1758.

167b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Nielsen og Birthe Rasmusdatter, bønderfolk af Borum sogn i Århus stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 30 juni 1758.

Side 83 b - 168
Morten Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Aalstrup? [Åstrup?] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 7 juli 1758.

178
Niels Pedersen Dahl af Børkop i Coldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Dahl i Børkop og Marie Jensdatter i Brejning, begge bønderfolk af Gaverslund sogn i Coldingshus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Niels Pedersen Dahls moder, og Marie Jensdatters farfader, skal have været halv sødskende. Christiansborg slot den 21 juli 1758.

179
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lars Christensen og Else Nielsdatter, som næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 21 juli 1758.

180
Og for Søren Laursen og Christiana Christensdatter Lychegård, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 21 juli 1758.

Side 91b - 188
Niels Olufsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Vissing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 august 1758.

188b
Samme dag er ligesådan bevilling, bleven expederet for Jens Jensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Odder sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 4 august 1758.

189
Så og for Mads Jensen Bach og Kirsten Michelsdatter Schiettrup, da hun og hans afdøde hustrue var sødskende børn. Christiansborg slot den 4 august 1758.

193
Søren Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen og Johanne Sørensdatter, bønderfolk i Hjarnø sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 august 1758.

193b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Morten Christensen af Bjergby sogn i Ålborg stift, og Maren Thomasdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 11 august 1758.

194
Så og for Christen Nielsen Urt?, handskemager i Ålborg og Kirsten Mortensdatter, afg Lucas Michelsens, da han og hendes forrige mand vare sødskende børn. Christiansborg slot den 11 august 1758.

195
Så og for capitain Carl Friderich von Castonier, og jomfru Christiana Ingeborg von Lüttichau i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 11 august 1758.

196
Hr David Fogh af Ribe stift, vielses bevilling, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr David Fogh, capellan pro persona til Bredstrup menigheder i  Ribe stift og Barbara Maria Lunde, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af  hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 11 august 1758.

205
Simon Christensen Steilberg på Gunderup gård i Viborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen Steilberg på Gunderup gård i Viborg stift, og Cathrine Hansdatter From på Herningsholm, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand form etc. Christiansborg slot den 18 august 1758.

208
Anders Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen og enken Anne Laursdatter, bønderfolk af Glenstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 25 august 1758.

208b
Samme dag blev ligesådanne bevillinger, expederet for Rasmus Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter af Knebel sogn i Århus stift, bønderfolk, beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 25 august 1758.

209
Så og for Christen Pedersen og Kirsten Andersdatter, beslægtede udi 3die led. Christiansborg slot den 25 august 1758.

210
Og Knud Nielsen og Karen Olufsdatter, i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 august 1758.

211
Og Christian Peter Bierum af Ålborg og Karen Jacobsdatter Grat, afg Simon Larsen Hofs, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 25 august 1758.

Side 106b - 217
Andreas Sommerfeldt, inspecteur ved Strømtolden i Fredericia, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Sommerfeldt, inspecteur ved Strømtolden i vor stabelstad Fredericia, og Christiana Mannike, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 1 september 1758.

218
Jens Albretsen af Århus stift, ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Albretsen og Anna Margaretha Jensdatter, bønderfolk af Skjørring sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 1 september 1758.

218b
Ligesådan bevillinger bleve samme dag expederede for
Anders Christensen og Maren Simonsdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 1 september 1758.

218c
Og Ulrich Toxverd og Sidsel Pedersdatter Lumdem, bønderfolk af Træden sogn i Århus stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 september 1758.

218d
Og Niels Jensen og Karen Olufsdatter, bønderfolk af Vissing sogn i Århus stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 september 1758.

218e
Og Jørgen Mathiasen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Grimstrup sogn i Ribe stift, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 1 september 1758.

229
Laust Lassen af Havervad i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Laust Lassen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Havervad udi Brøns sogn i Ribe stift,  må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 september 1758.

234
Terchild Hansen af Tved bye til St Catharina menighed i Ribe, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Terchild Hansen af Tved by til St Catharina menighed udi vor kiøbstad Ribe, og  Dorthe Frantsdatter af Fardrup [Farup] menighed i Ribe stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 september 1758.

235
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag expederede for Jeppe Jensen og Karen Laugesdatter, som beslægtede udi andet led. Christiansborg slot den 29 september 1758.

236
Og for Niels Nissen og Magrethe Nielsdatter, som beslægtede udi andet og tredie led. Christiansborg slot den 29 september 1758.

240
Mads Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Sørensen og Sidsel Larsdatter, bønderfolk af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 6 oktober 1758.

241
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag expederede for
Jørgen Hansen og Anna Knudsdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 oktober 1758.

242
Og for Søren Hårslund, borger i Viborg, og Ingeborg Marie Nyboe af Holstebro, ligeledes næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 oktober 1758.

250
Rasmus Jensen Bloch af Ålborg stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen Bloch, styrmand fra Hals sogn udi Ålborg stift og Anna Kirstine Laursdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå etc. Christiansborg slot den 13 oktober 1758. [Se næste].

251
Rasmus Jensen Bloch af Ålborg ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen Bloch, styrmand af Hals sogn udi Ålborg stift og Anna Kirstine Laursdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 13 oktober 1758.

252
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for
Rasmus Nielsen og Anna Jensdatter, afgangne Jens Envoldsens af Skanderborg amt, da han var sødskende barn til hendes forrige mand. Christiansborg slot den 13 oktober 1758.

259
Peder Madsen af Møgeltønder i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Peder Madsen af Møgeltønder sogn i Ribe stift og Kirsten Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 oktober 1758.

263
Jacob Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Madsen af Bredstrup sogn i Ribe stift og Anna Madsdatter af Vejlby sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

263b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for
Søren Michelsen og Else Jensdatter, bønderfolk af Ho sogn i Ribe stift, hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

263c
Og for land soldat Søren Clausen Vråe af Norbech sogn? [Norbæk, Egtved sogn?] i Ribe stift og Maren Hansdatter, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

263d
Og for
Anders Knudsen og Maren Knudsdatter, bønderfolk af Øster Snede sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

264
Nok for Rasmus Rasmussen og Mette Nielsdatter, af Skanderborg amt, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

265
Og for Jens Pedersen Husby og enken Karen Kristensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2det led. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

266
Og for Peder Sørensen Leegård og Mette Thomasdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

267
Og gratis for matros Jess Andersen og Johanna Pedersdatter, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 27 oktober 1758.

Side 142 - 271
Joen Holm af Ålborg, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Joen Holm og Maria Mørk af vor kiøbstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 3 november 1758.

272
Hans Hansen Schvartz af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen Schwartz og Johanne Pedersdatter, bønderfolk af Øse sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie lige led beslægtede. Christiansborg slot den 3 november 1758.

275
Michel Sørensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Sørensen og Else Poulsdatter, bønderfolk af Jordrup sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 10 november 1758.

279
Jens Jensen Steen af Ålborg stift, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Steen og Birgithe Hansdatter Møller fra Voer sogn i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 17 november 1758.

280
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for
Johan Jacob Frausing, adjungeret byfoged i Varde og herredsfoged, og Margrethe Elisabeth Krops i Ribe. Christiansborg slot den 17 november 1758.

281
Johan Johansen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan Johansen og Kirsten Larsdatter, bønderfolk af Kobberup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 november 1758.

281b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Rasmussen og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Vadstrup by på grevskabet Samsø, som udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 17 november 1758.

282
Og for Boe Sørensen og Anna Jefsdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 17 november 1758.

290
Sognepræst hr Christen Sommer af Århus stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christen Sommer, sognepræst til Sønder Vissing og Voerladegård sogne i Århus stift, og Catharine Elisabeth Hansen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 24 november 1758.

291
Jens Laugesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Laugesen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Nees sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 24 november 1758.

291b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for,
Ole Sørensen Berg og Zidsel Jensdatter, af Hårbøe? [Harboøre?] sogn i Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 24 november 1758.

292
Og for Knud Lauritsen og Anna Else [intet efternavn] af Oddum sogn i Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 24 november 1758.

Side 162b - 301
Niels Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Anne Ibsdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 december 1758.

301b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Michael Pedersen og Dorthe Mortensdatter, bønderfolk af Kalvslund sogn i Ribe stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 december 1758.

302
Så og for Niels Christiansen, og Anne Jensdatter af Højrup sogn i Ribe stift, som beslægtede i tredie led. Christiansborg slot den 1 december 1758.

303
Samt for Ole Christensen af Oddum sogn i Ribe stift, og Maria Christensdatter, da hun og hans forrige hustrue, vare  sødskende børn. Christiansborg slot den 1 december 1758.

313
Jens Hansen af Nørre Snede sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Nørre Snede sogn udi Århus stift,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 15 december 1758.

318
Anders Andersen af Drengsted i Ribe stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen af Drengsted i Døstrup sogn under Ribe stift, og  Anne Marie Hansdatter af Mosbøl i Skærbæk sogn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 22 december 1758.

322
Peder Knudsen af Daler sogn udi Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Knudsen og Helene Nisdatter, bønderfolk af Daler sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede.  Christiansborg slot den 29 december 1758.

Anno 1759 - Januarius:

1
Jens Andersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
F5tus
G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at Jens Andersen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Lindum sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes alle og enhver, herimod, eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde, forfang at giøre, under vor hyldest og nåde. Givet på vort slot Christiansborg udi vores kongelige residentz stad Kiøbenhafn dj 5 januari 1759.
J L Holstein.

1b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederede for Jep Pedersen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Vinding sogn i Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 5 januar 1759.

2
Og for Rasmus Nielsen og Berthe Jensdatter af  Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 5 januar 1759.

3
Og for Christen Sørensen og Johanne Jacobsdatter af Thisted, som næst sødskende børn. Christiansborg den 5 januar 1759.

10
Jørgen Holm af Tørring by i Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Holm af Tørring bye i Århus stift, og Else Kathrine Vange af Donneruplund i Ribe stift [Give sogn], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, samme vielse at forrette, såvel som Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, intet derover i deres rettighed afgå; Så skal og denne vielse, forrettes af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for ægteskabs rigtighed kand være ansvarlig. Christiansborg den 12 januar 1759.

11
Fædder Jacobsen Holst, af  Skagen bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at fisker og seylings karl Fædder Jacobsen Holst og Maren Thomasdatter Høyer af Skagen udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 12 januar 1759.

14
Christen Jensen af Skibsted sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader at  Christen Jensen og Karen Michelsdatter, bønderfolk af Skibsted sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 19 januar 1759.

15
Ligesådan bevilling, blev samme dag under kongens hånd, gratis expederet [for] Mads Hansen og Kirsten Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i andet led. Christiansborg den 19 januar 1759.

19
Hr Friderich Astrup, præst ved Tugt og Manufacturhuset i Viborg, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Friderich Astrup, præst ved Tugt og Manufacturhuset i Viborg, og Margrethe Uttile Sadolin, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 26 januar 1759.

20
Christian Ågård, kiøb og handelsmand i Hjørring, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Ågård, kiøb og handelsmand i vor kiøbstad Hjørring og Anne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 januar 1759.

21
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for:
Stephan Pedersen og Bodil Olufsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 26 januar 1759.

26
Procurator Andreas Bagger af Coldinghus amt, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at procurator Andreas Bagger fra Jelling, og Bodil Andersdatter Vang fra Donneruplund udi Coldinghus amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 2 februar 1759.

27
Michel Laugesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Laugesen og Kirstine Sørensdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 februar 1759.

30
Graus Madsen af Vust sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Graus Madsen og Johanne Lauritsdatter af Vust sogn udi Vester Hanherred, under Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 februar 1759.

36
Jeppe Pedersen af Lydum udi Nebel sogn og Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Pedersen af Lyddum og Kirsten Pedersdatter af Kvong, begge bønderfolk af Nebel sogn [Kvong og Lydum sogne] udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1759.

36b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lauritz Christensen, og enken Anne Christensdatter, begge bønderfolk af bemelte Nebel sogn, som beslægtet i 2det og 3die led. Christiansborg den 16 februar 1759.

37
Så og for:
Peter Dypong [Dupong] og Judith Marenne af Fredericia, som sødskende børn. Christiansborg den 16 februar 1759.

38
Og for:
Søren Sørensen Rugballe og Karen Jensdatter af Coldinghus amt, som halv næst sødskende børn. Christiansborg den 16 februar 1759.

39
Samt for:
Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter, af Ålborg stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 16 februar 1759.

45
Hr Henrich Wedsel, sognepræst for Støvring og Mellerup menigheder i Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  hr Henrich Wedsel, sognepræst til Støvring og Mellerup menigheder i Århus stift og Sophie Faber, m uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 23 februar 1759.

54
Anders Jensen Holm af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen Holm, og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Snedsted sogn i Thy udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand for nogle år siden har begået leyermål med hendes næst sødskende barn, Inger Nielsdatter. Christiansborg den 2 marts 1759.

62
Cancellie råd og hof medicus Johan Peder Homuth af Århus, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Johan Peter Homuth, vores cancelli råd og hof medicus, og Kirstine Marie Feilberg, afgangne Jens Harlevs efterleverske, af vor kiøbstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 9 marts 1759.

63
Søren Pedersen Lundmann af Gårslev sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen Lundmann og Johanne Sørensdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 9 marts 1759.

63b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for:
Niels Sørensen Schaunborg og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Coldinghus amt, som sødskende børn. Christiansborg den 9 marts 1759.

64
Jeppe Thygesen, land soldat af Junget sogn, i Viborg stift, opreisning for begangne leyermål, og bevilling på ægteskab, med hans næst sødskende barn.
G a v at vi af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt Jeppe Thygesen, land soldat af Junget sogn, og Else Christensdatter fra Torum sogn i Viborg stift, som skal være næst sødskende børn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme, etc. Christiansborg den 9 marts 1759.

73
Poul Pedersen Høeg af Ribe stift, bevilling, at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Poul Pedersen Høeg, og Maria Elisabeth Frick fra Lundens stamhus i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 16 marts 1759. [Se næste].

74
Maria Elisabeth Frick, enke af forrige forpagter på Lundens stamhus, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, før sørgeåret er til ende.
Bevilger og tillader, at Maria Elisabeth Frick, enke af forrige forpagter på Lundens stamhus, må såfremt hun efter hendes afgangne mand, ey befindes frugtsommelig, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret efter hendes afgangne mand, udi hvilket hun efter vores allernådigst udgivne sørge reglement, i enkestand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 16 marts 1759.

75
Niels Pedersen af Voer sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og enken Anna Olufsdatter, bønderfolk af Voer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hand, og bemelte enkes afgangne mand, Mads Nielsen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 marts 1759.

75b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christopher Christophersen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Almind sogn i Coldingshus amt, som næst sødskende børn. Christiansborg den 16 marts 1759.

75c
Og for Niels Andersen Bønnebech og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Vrå sogn i Ålborg stift, som sødskende børn. Christiansborg den 16 marts 1759.

Side 224b - 81
Christen Larsen af Hvidbjerg sogn i Thy, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Larsen og Ide Marie Nielsdatter, bønderfolk af Hvidbjerg sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 marts 1759.

88
Christen Christensen af Vester Brønderslev sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Mette Thomasdatter, bønderfolk af Vester Brønderslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige, og ved døden afgangne hustru Maren Nielsdatter, og bemelte Mette Thomasdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 30 marts 1759.

88b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Mads Hansen og Bodild Andersdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Coldinghus amt, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 marts 1759.

88c
Og for Niels Hansen og Maren Thorsdatter, af Fur sogn i Viborg stift, bønderfolk, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 30 marts 1759.

88d
Og for Mads Hansen og Mette Jesdatter, bønderfolk af Horne sogn i Ribe stift, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 marts 1759.

89
Gratis under Kongens hånd for Jens Michelsen Lindholm, og Birgitte Pedersdatter endskiønt hand til hendes faster, har været trolovet. 30 marts 1759.

95
Jens Larsen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen og enken Anna Michelsdatter, bønderfolk af Nordby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 april 1759.

96
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Niels Rasmussen og Karen Michelsdatter af Lyngby sogn i Ålborg stift, som sødskende børn, og tillige at hun, og hans afdøde hustrue skal have været i 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 april 1759.

99
Herman Ponich Alberg, apothequer i Grenå, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Herman Ponich Alberg, apothequer i vor kiøbstad Grenå og Johanne Lassen fra Dragøe [Dragør?], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå etc. Christiansborg den 14 april 1759.

100
Jens Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Vester Vandet sogn, og Apolone Poulsdatter fra Tved sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 14 april 1759.

103
Frantz Nielsen af Rind sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Frantz Nielsen og Anne Cathrine Christensdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 april 1759.

104
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for Anders Andersen og Karen Erichsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 20 april 1759.

105
Og for Poul Jensen og Anna Kirstine Danielsdatter, af Århus stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 20 april 1759.

Side 252 - 114
Peder Christensen af Borup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Borup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 maj 1759.

115
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Sørensen og enken Inger Olufsdatter af Århus stift, som beslægtede udi 2det og 3die led. Christiansborg den 4 maj 1759.

119
Hr Christian Friderich Hensemann, capellan til Øster Tørslev og Dalbyover menighed i Jylland, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christian Friderich Hensemann, capellan til Øster Tørslev og Dalbyover menigheder, og Margaretha Friis, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 12 maj 1759.

120
Laue Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laue Nielsen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forhen ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 12 maj 1759.

121
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevillinger for: Hans Sørensen Ravn og Anne Lorentze Augustinidatter af Coldinghus amt, som næst sødskende børn. Christiansborg den 12 maj 1759.

122
Gratis under Kongens hånd, for Christen Jensen og enken Maren Jensdatter af Ålborg, som beslægtet i 3die led. Christiansborg den 12 maj 1759.

131
Jens Hansen af Vinding sogn udi Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Vinding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 18 maj 1759.

131b
Samme dag blev ligesådan bevilling expederet for, Thomas Hansen og Birthe Sørensdatter, afgangen Lauritz Pedersens efterleverske af Erritsø sogn udi Ribe stift, uanset at hand, og hendes ved døden afgangne mand, vare næst sødskende børn. Christiansborg den 18 maj 1759.

132
Så og for, Niels Jacobsen og Anna Larsdatter af Ribe stift, som sødskende barn, til hans forrige hustrue. Christiansborg den 18 maj 1759.

136
Sognepræsten hr Peder Biering, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Bierring, sognepræst for Gylling menighed i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen  kan formå etc. [Pigens navn ikke angivet].  Christiansborg den 25 maj 1759.

137
Thomas Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Nielsen og enken Bodil Espensdatter, bønderfolk af Ørting sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 25 maj 1759.

137b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Michel Jensen og Anne Jensdatter, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 maj 1759.

138
Så og for skoleholder Christen Olufsen Kier, og Anne Kirstine Svendsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 25 maj 1759.

139
Samt for Jens Jensen Lund og Anna Grausdatter af ditto stift [Ribe],  som sødskende barn, til hans forrige hustrue. Christiansborg slot den 25 maj 1759.

147
Søren Andersen Værn af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen Værn, og Anne Cathrine Jørgensdatter Graumand, bønderfolk af Helgenæs sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 juni 1759.

148
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for: Christen Hansen og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 1 juni 1759.

149
Anders Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling gratis?.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen og Engel Sørensdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Flensborg den 2 juni 1759.

156
Fogden Søren Jensen Mønsted af Jylland, bevilling, at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen Mønsted, foged på Mejlgård og Bolette Engelbrecht, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc.  Christiansborg slot den 8 juni 1759.

157
Mads Pedersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Maren Nielsdatter, afgangne Jens Christensen Nøsgårds efterleverske, bønderfolk af Klarup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 8 juni 1759.

157b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Rasmussen og Anne Nielsdatter i Århus stift, hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 8 juni 1759.

157c
Og for Peder Christensen og Anne Jensdatter i Viborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 8 juni 1759.

165
Jens Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen fra Øland under Ålborg stift, og Birgitte Larsdatter, afgangne Jens Jensens efterleverske, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 15 juni 1759.

166
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Søren Jespersen og Bodil Christensdatter, af Viborg stift, som sødskende børn. Christiansborg den 15 juni 1759.

169
Christen Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Skast sogn, og Kirsten Jensdatter af Assing sogn, som skal være hans søsters stifdatter, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 22 juni 1759.

169b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Just Christensen og Karen Nielsdatter Koed i Ålborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 22 juni 1759.

169c
Og for Jens Andersen og Anne Pedersdatter af ditto stift [Ålborg] da hun og hans afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 22 juni 1759.

169d
Og for Lars Nielsen og Maren Andersdatter af ditto stift [Ålborg], hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 juni 1759.

170
For Jens Pedersen Qvist og enken Sophie Nielsdatter, af Viborg stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 22 juni1 1759.

171
Og for Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 22 juni 1759.

176
Jens Svinding, organist i Viborg, bevilling, at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Jens Svinding, organist til Nørre sogns Kirke i vor kiøbstad Viborg, og Sophie Eleonora Jansen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 29 juni 1759.

179
Kammerherre og amtmand hr Ludvig Wilhelm von Bülow, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig hr Ludvig Wilhelm von Bülow etc, og frøken Charlotte Hachhausen? [uklart], må hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 6 juli 1759.

180
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for: hr Ulrich Adolph Jæger, residerende capellan til Budolfi menighed  i Ålborg, og Marian Reenberg. Christiansborg den 6 juli 1759.

181
Og for hr Henrich Caspersen Lemvig, sognepræst for Ulstrup og Gundersted menigheder i Viborg stift, og Anne Engeltoft. Christiansborg den 6 juli 1759.

182
Hans Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen og Anne Thomasdatter, bønderfolk af Bredsten sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 6 juli 1759.

182b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Christian Madsen og Maren Larsdatter, af Omme sogn i Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 6 juli 1759.

190
Frantz Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Frantz Lauritzen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Egvad sogn i Nørre herred og Lundens amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 13 juli 1759.

191
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Søren Andersen og Anne Madsdatter, [i slægt] med hans afdøde hustrues næst sødskende barn. Christiansborg den 13 juli 1759.

192
Og for Christen Jensen og Maren Christensdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 13 juli 1759.

197
Peder Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Saltum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 20 juli 1759.

197b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Clemensen Helligkildegård, og Karen Christensdatter Knudsberg af Dybe sogn i Ribe stift, uanset at hun, og hans forrige afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 20 juli 1759.

197c
Og for Christen Christensen Debel, og Anne Mortensdatter Nederbye af Fur sogn i Viborg stift, uagtet at hun, og hans forrige afgangne hustru, skal have været udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 juli 1759.

198
Samt for Mads Nielsen og Kirsten Jensdatter af Coldinghus amt, uanset at hun er hans moders stifmoders broder datter.  Christiansborg den 20 juli 1759.

207
Niels Knudsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Tebbestrup og Vilstrup by udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 27 juli 1759.

207b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for: Rasmus Pedersen og Anne Lauritzdatter af Grundfør sogn i Århus stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 27 juli 1759.

207c
Og for Niels Bertelsen og Mette Nielsdatter, afgangne Peder Nielsens efterleverske, bønderfolk af Seest sogn i Ribe stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 juli 1759.

208
Og for Jens Sørensen og Johanne Jensdatter, af Viborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 27 juli 1759.

209
Hr Hans Welejus, sognepræst til Nebsager og Bjerre menighed i Århus stift, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Hans Welejus, sognepræst til Nebsager og Bjerre menigheder i Århus stift, og Anna Barbara Thorning, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 3 august 1759.

210
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for: Thomas Gråe Andersen Wolder af Ribe stift og Anna Jensdatter Paludan. Christiansborg slot den 3 august 1759.

216
Mads Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Anne Christensdatter af Vester Vandet sogn i Thy udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 10 august 1759.

217
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Anders Sørensen og Anne Andersdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 10 august 1759.

218
Mathias Schæffer, controlleur i  Århus, vielse af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Mathias Schæffer, controlleur i vor kiøbstad Århus, og Christiana Lauritzdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 17 august 1759.

218b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for hr Mathias Hansen Bering, sognepræst til Nørre Omme og Brejning menigheder udi Ribe stift, og Christiane Ide Marie Jensdatter Brask. Christiansborg slot den 17 august 1759.

218c
Og for Christen Mortensen Hvas, sogne degn til Skæve menighed i Ålborg stift, og Anne Sørensdatter. Christiansborg slot den 17 august 1759.

219
Peder Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Maren Nielsdatter Krog, bønderfolk af Udby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 august 1759.

219b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederet  for: Willum Jespersen, sogne degn til Vium og Lysgård sogne udi Århus stift, og Maren Andersdatter, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 august 1759.

220
Og for Peder Jensen og Anne Thomasdatter af ditto stift [Århus], udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 august 1759.

220b
Og for Jens Fridericsen og Maren Pedersdatter af ditto stift [Århus], ligeledes i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 august 1759.

221
Samt for Daniel Andersen og Johanne Marie Jensdatter af ditto stift [Århus], i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 august 1759.

221b
Og for Jacob Lydersen og Øllegård Graversdatter af Ribe stift, ligeså i 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 august 1759.

225
Anders Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Anders Pedersen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg 24 august 1759.

225b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Ove Olsen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Århus stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 august 1759.

225c
Og for Peder Pedersen af Horn, og enken Elle Jensdatter, af Gjern i Århus stift, uanset at han, og hendes forrige mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 24 august 1759.

226
Samt for studiosus Lauritz Lauritzen Fogh, og Christiane Sophie Magdalene Kragh af Horsens. [Slægtskab ikke angivet]. Christiansborg den 24 august 1759.

Side 332 - 229
Hans Rasmussen Bech, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Rasmussen Beck, borger og skipper i vor kiøbstad Randers, og enken Mette Sørensdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg slot den 31 august 1759.

229b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Michael Møller, tolder og controlleur i Varde, og Maren Wedel. Christiansborg slot den 31 august 1759.

230
Anders Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Anders Nielsen, enroulleret matros i vores søe tieneste, og Marie Nielsdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 31 august 1759.

230b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Niels Hansen, og Karen Jensdatter af Århus stift, uanset at hun og hans forrige hustru, skal have været i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 31 august 1759.

231
Og for Christen Madsen og Anne Mortensdatter af ditto [Århus] stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 31 august 1759.

232
Samt gratis under Kongens hånd, for Anders Sørensen og Mette Hansdatter, ligeledes i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 31 august 1759.

Side 336b - 240
Capitain Ulrich Adolph Trappaud af Ribe stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Ulrich Adolph Trappaud på Lydumgård i Ribe stift [Lydum sogn], vores capitain af cavalleriet, og jomfrue Anne Carisius, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 7 september 1759.

241
Christen Iversen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Iversen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Hemmed sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 7 september 1759.

247
Poul Rasmussen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Rasmussen og Sidsel Mortensdatter, bønderfolk af Hørning sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 september 1759.

248
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for: Jacob Christensen, og enken Karen Jensdatter, af Ålborg stift, hvis afdøde mand, var ham i 2det og 3die led beslægtede. Gratis under Kongens hånd. Christiansborg slot den 14 september 1759.

253
Christen Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Jørgensen af Vejers, og Kirsten Jensdatter af Ho i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 september 1759.

253b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Christensen og Dorthe Lauritzdatter af Ålborg stift, hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 september 1759.

254
Og for Christen Andersen Draxbech og Christence Andersdatter Broe, af ditto stift [Ålborg], udi 3die led beslægtede, så og at hans moder, er fød af hendes faders stifmoder. Christiansborg slot den 21 september 1759.

255
For hr Peder Winther, sognepræst for Skanderup menighed i Ribe stift og Dorothea Magdalena Winther, i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 21 september 1759.

Side 361 - 261
Morten Hansen, natmand på Morsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Hansen, natmand fra Ryde sogn i Lundens amt, og Kirsten Andersdatter fra Mollerup sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den  5 oktober 1759.

261b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for: Ditlef Nielsen og Margaretha Hansdatter fra  Ribe stift, hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 5 oktober 1759.

261c
Og for Knud Andersen og Mette Jensdatter, af Ribe stift, hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 5 oktober 1759.

261d
Og for Søren Christensen og Anne Christensdatter af Århus stift, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 5 oktober 1759.

262
For Michel Tomesen Hornbeck og Bodil Christensdatter Qvist af Århus, som sødskende børn. Christiansborg slot den 5 oktober 1759.

Side 364 - 268
Søren Christensen i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen af Kastbjerg sogn og Maren Christensdatter af Vindblæs sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 12 oktober 1759.

277
Matros Jens Iversen af Haderslevhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at matros Jens Iversen af Brøns sogn i Haderslevhus amt og enken Maren [efternavn ikke angivet], afgangne Peder Thomsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Iversen, skal have været udi 3die led beslægtet, med fornævnte enkes afgangne mand. Christiansborg slot den 19 oktober 1759.

278
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet, dog gratis under Kongens hånd, for Niels Nielsen og Maren Hansdatter af Århus stift, som næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 19 oktober 1759.

285
Abraham Ovesen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Abraham Ovesen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Em sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

285b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Søren Jensen og Anne Jensdatter i Viborg stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

286
Så og for Peder Nielsen og Maren Lauritzdatter af Ribe stift, i 3die led. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

287
Og for Jens Olsen og Else Jacobsdatter af Viborg stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

288
Og for Niels Christensen Schou og Maren Pedersdatter Brydeboel, af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

289
Peder Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter, af Århus stift, som sødskende barn til hans afdøde hustrue. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

290
Og for Jørgen Lauritzen og enken Maren Hansdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

291
Mathias Christensen Krogh af Hjørring, vielse seddel.
Bevilger og tillader, at Mathias Christensen Krogh, borger og feldbereder i vor kiøbstad Hjørring og Margarethe Rasmusdatter Elschou, vadsker pige ved hendes majestæts vores elskelige kiære frue moder, enke dronningens hof, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 26 oktober 1759.

298
Lafrens Kiær af Ålborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lafrens Kiær, borger og skræder i vor kiøbstad Ålborg, og Elsebeth Larsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 2 november 1759.

298b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Sørensen, og enken Kirsten Pedersdatter af Århus stift, som beslægtet til hendes afgange mand, udi tredie led. Christiansborg slot den 2 november 1759.

298c
Så og for Niels Aadsersen og Anne Jensdatter af ditto [Århus] stift, som sødskende børn. Christiansborg den 2 november 1759.

299
Samt for Peder Mortensen, og Karen Mortensdatter af Ribe stift, som beslægtet udi andet led. Christiansborg den 2 november 1759.

310
Niels Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Møborg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 16 november 1759.

310b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Søren Sørensen, og Karen Jensdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 november 1759.

310c
Og for Christen Andersen, og Maren Christensdatter af Århus stift, beslægtet udi andet og tredie led. Christiansborg slot den 16 november 1759.

310d
Og for Christen Hansen, og enken Birthe Sørensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 16 november 1759.

318
Jørgen Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen, og Maren Thomasdatter, afgangne Niels Hansens efterleverske, bønderfolk af Volstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 23 november 1759.

318b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Søren Hansen Vejrup, og Anne Marie Hansdatter af Ribe stift, som beslægtede udi 3die led. Christiansborg slot den 23 november 1759.

318c
Så og for Peder Pedersen Lassen, og Anne Pedersdatter fra Rømø under Ribe stift, ligeledes udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 23 november 1759.

324
Niels Madsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen og Ell Andersdatter Krag, bønderfolk af Glenstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 30 november 1759.

324b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Olsen, og Maren Jacobsdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 30 november 1759.

325
Så og for, gratis under Kongens hånd, for Niels Jensen, og enken Mette Christensdatter af Viborg stift, beslægtede til hendes afdøde mand, udi andet led. Christiansborg slot den 30 november 1759.

333
Sognepræst hr Hans Dons, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Hans Dons, sognepræst til Vitten,  Haldum og Hadsten menigheder, og Anne Kirstine Johansdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg slot den 7 december 1759.

334
Hr Hans Dons, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at hr Hans Dons, sognepræst til Vitten, Haldum og Hadsten menigheder i Århus stift, og Anne Kirstine Johansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forhen ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 7 december 1759.

335
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jacob Nielsen og Anne Jensdatter fra Ribe stift, som sødskende børn. 7 december 1759.

336
Og for Anders Nielsen Skiøtt Dråbye, matros på Morsø, opreisning på leiermål, og bevilling på ægteskab..  [Pigens navn ikke angivet]. Christiansborg slot den 7 december 1759.

F5tus,
G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt, Anders Nielsen Skiøtt Dråbye, matros af vores Vester Jyske district på Morsø, og Mari Anna Jensdatter af vor kiøbstad Nykøbing, på bemelte vort land Morsø, som skal være hinanden i 2det led beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de etc.  Christiansborg slot den 7 december 1759.

337
Niels Jensen med flere Endelave beboere, bevilling at bemelte Endelave øes beboere, som i 3die led ere beslægtede, og sig i ægteskab ville begive, må uden dertil at søge allernådigst tilladelse, sådan deres forehavende ægteskab fuldbyrde.

F5tus G a v, at eftersom Niels Jensen og Ole Nielsen med flere fra øen Endelave under Århus Stift, på samtlige øes beboeres vegne, for os allerunderdanigst haver andraget, at de på denne liden øe, ere så nær beslægtede med hinanden, at fast ingen eller den største del på øen, kan komme sammen i ægteskab, uden de ere beslægtede i tredie led, hvortil skal søges vores allernådigste bevilling, hvis bekostning for en stor del skal falde meget besværligt, at udrede, des årsag de på bemelte øes beboeres vegne, derhos allerunderdanigst haver anholdet, at vi allernådigst ville bevilge dem, som fattige beboere og undersåtter, at de som i tredie led der på øen, ere beslægtede, må indlade sig i ægteskab foruden dertil, at indløse vores allernådigste bevillingsbrev. Thi have vi efter sådan herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig hr Friderich Ludvig von Woyda, ridder etc og amtmand over Skanderborg og Åkier amter, hans herover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladet,  at bemelte Endelauge [Endelave] øes beboere, som i 3die led ere beslægtede, og sig i ægteskab ville begive, må uden dertil først at søge vores allernådigste tilladelse, sådant deres forehavende ægteskaber fuldbyrde, og vedkommende præst være pligtig dennem at sammenvie  etc. Christiansborg slot den 7 december 1759.

341
Peder Hammer af Thisted, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Hammer, og Appolonia Pedersdatter Giandrup, af vor købstad Thisted, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg slot den 14 december 1759.

342
Søren Grauersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Grauersen og enken Inger Christensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand,  skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 december 1759.

342b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Morten Christensen, og  Margrethe Nielsdatter, af Ålborg stift, som næst  sødskende børn. Christiansborg slot den 14 december 1759.

343
Og for matros Martin Karstens og Marret Klemten af Ribe stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 14 december 1759.

347
Sognepræst hr Christian Gyberg, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christian Gyberg, sognepræst for Linå og Dallerup menigheder i Århus stift, og Marie Sophie Steensen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 28 december 1759.

Side 429 - Anno 1760 - Januarius:

1
Bertel Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen af Stårup [Starup] sogn ud Ribe stift, og Margrethe Jepsdatter af Sønder Vilstrup sogn, i bemelte stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 4 januar 1760.

3
Laust Madsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laust Madsen og Bodil Andersdatter, bønderfolk af Lysgård sogn, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 11 januar 1760.

14
Peder Lassen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Lassen og Sidsel Pedersdatter, bønderfolk af Ødsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg 18 januar 1760.

15
Peder Knachergård af Thisted, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt skiftet efter hans afgangne hustrue, ey er tilendebragt.
G a v t vi, efter Peder Knachergård, borger og handelsmand i vor kiøbstad Thisted, som under 7 oktober 1757, er forundt bevilling med hans afgangne hustrues Karen Henrichsdatters fælles sammenavlede umyndige børn, at måtte udi uskiftet bo blive besiddende, underdanigst giorte ansøgning, have bevilget og tilladt, at  hand sig udi nyt ægteskab igien må indlade, endskiønt at skiftet, der skal bero under vedkommende skifteforvalters behandling, formedelst derved forefalden disputter, ey endnu skal være bleven tilendebragt, dog skal han derimod pligtig være, at stille caution, at ingen af boens registrerede effecter, forinden skiftet bliver sluttet, af ham bliver afhændet etc.  Christiansborg den 18 januar 1760.

29
Hr Oluf Petersen, sognepræst for Gjellerup sogn udi Ribe stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Oluf Petersen, sognepræst for Gjellerup menighed i Ribe stift, og Johanne Johansdatter Krag, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 1 februar 1760.

30
Jess Knudsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jess Knudsen, og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Janderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 1 februar 1760.

30b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christopher Sørensen og enken Maren Johannesdatter af Århus stift, uanset at hand, og hendes forrige mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 1 februar 1760.

30c
Så og for Jens Christensen Bierregård og Kirsten Jensdatter Hus af Ribe stift, uanset at hun, og hans forrige hustru skal have været sødskende børn. Christiansborg den 1 februar 1760.

31
Så og for sognepræst Jens Bering, og Anna Kirstine Bering, som beslægtet i 2det og 3die led. Christiansborg den 1 februar 1760.

35
Jacob Passau til Viumgård udi Ribe stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Jacob Passau til Viumgård udi Ribe stift, og Mariana Wium fra vor kiøbstad Vejle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af uvedkommende præst etc. Christiansborg den 8 februar 1760.

36
Jens Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Giertrud Rasmusdatter, bønderfolk af Astrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue Anna Hansdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 8 februar 1760.

36b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Michael Gregersen, og Karen Jensdatter af Århus Stift, uanset at hendes moder, og hans afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 8 februar 1760.

36c
Og for Søren Jørgensen, og Karen Pedersdatter fra Samsø, som skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 8 februar 1760.

37
Maren Christensdatter Eidergård af Ringkøbing, som for begangne leiermål, er skilt fra hendes mand, bevilling, at må indlade sig i nyt ægteskab.

F5tus G a v, at eftersom Maren Christensdatter Eidergård, af vor kiøbstad Ringkøbing for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hun den 19 september 1753 ved Tamperretten i vor kiøbstad Ribe, formedelst i sit ægteskab, at have ladet sig besvangre af Henrich Christensen udi Vedersø sogn, og Ribe stift, skal være tildømt, at have forbrudt sit ægteskab med hendes mand Lauritz Tranekier, men da bemelte hendes mands vrange omgiængelse og fraværelse i 5 år, skal have været største årsag til dette hendes begangne fald, og hun med hendes siælesørger, og en anden mands attester, har bevist hendes skikkelige forhold siden den tid, så haver hun allerunderdanigst begiært, at vi af sær kongelig nåde, allernådigst ville tillade hende, at træde i et andet nyt ægteskab igien, med en anden ledig mands person,  end den hendes fald har været med. Thi haver vi  allernådigst bevilget og tilladt, at hun må sig igien i nyt ægteskab indlade etc. Christiansborg slot den 8 februar 1760.

41
Hr Gunder Kiersing [Hiersing] sognepræst, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Guder Hiersing, sognepræst for Durup og Stenild menigheder i Viborg stift og Else Thøgersdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 15 februar 1760.

51
Jens Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen af Erritsø i Ribe stift, og Karen Hansdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 22 februar 1760.

56
Peder Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Bregnet sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 februar 1760.

59
Hans Lorentz Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Lorentz Madsen af Øster Vedsted sogn, og Sara Thomasdatter af Ballum sogn under grevskabet Schackenborg udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 7 marts 1760.

67
Christen Jensen Klit, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Klit af Råsted sogn og Ellen Christensdatter, afgangne Christen Lassens efterleverske af Borup sogn i Århus stift,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 14 marts 1760.

67b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Thomas Jensen og Gye Jørgensdatter fra Coldinghus amt, hinanden udi tredie og fierde led beslægtede, så og hans afgangne hustrue, og bemelte Gye Jørgensdatter, hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 marts 1760.

67c
Peder Thomesen Ellev, og Karen Nielsdatter af Århus stift, hand og hendes forrige afgangne mand Rasmus Pedersen, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 marts 1760.

68
Så og for Jens Stephansen Bulig, og Anna Christensdatter af Ribe stift, beslægtede i 2det led. Christiansborg den 14 marts 1760.

72
Niels Møller, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Møller på Dalsgård, og Inger Marie Mohrs af vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 22 marts 1760.

73
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Nielsen Dørup af Skanderborg amt og Vitha Christensdatter Langballe af Hobro etc. Christiansborg den 22 marts 1760.

74
Hans Andersen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Karen Jacobsdatter, begge bønderfolk af Vorbasse sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 marts 1760.

75
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Niels Jensen, og Anna Pedersdatter af Århus stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 22 marts 1760.

76
Så og for Lauritz Christensen, og Anna Jespersdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 2 2marts 1760.

85
Påsche Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Påske Michelsen og Anna Maria Andersdatter, bønderfolk fra Jordrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 marts 1760.

85b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Ole Christophersen Due, og Giertrud Pedersdatter af Århus stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 marts 1760.

89
Hans Hansen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Hans Hansen, og Malena Maria Sørensdatter, bønderfolk af Egvad sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 5 april 1760.

97
Morten Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen af Klejtrup sogn, og Mariane Christensdatter af Vammen sogn, bønderfolk, af Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1760.

106
Hans Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen, og Margarethe Olufsdatter, bønderfolk af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 april 1760.

106b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lauritz Pedersen, og Maren Jensdatter af Ribe stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 april 1760.

106c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Termensen, og Lene Frantzdatter af Ribe stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 april 1760.

Side 569b - 112
Poul Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Poulsen, og Anna Maria Poulsdatter, bønderfolk af Sjørring sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 3 maj 1760.

Side 570 - 112b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Clemendsen, og Giertrud Christensdatter af Viborg stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 maj 1760.

112c
Og for Niels Christensen, og Kirsten [mangler navn] datter af Viborg stift, ligeledes udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 maj 1760.

12d
Og for Søren Sørensen, og Marie Nielsdatter af Århus stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 maj 1760.

113
For Lars Jepsen, og enken Anna Jensdatter af Ålborg stift, udi tredie led beslægtede, så og hand desuden er sødskende barn, til hendes afdøde mand. Christiansborg den 3 maj 1760.

114
Så og for gratis under Kongens hånd, for Anders Eschildsen, og Kirsten Christensdatter af ditto [Ålborg] stift som beslægtede i tredie led. Christiansborg den 3 maj 1769.

118
Hans Nielsen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at  Hans Nielsen og Karen Christensdatter, begge bønderfolk af Skellerup bye i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, til hans forhen ved døden afgangne hustrue, skal have været i andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 9 maj 1760.

119
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Hansen og enken Else Erichsdatter af Ribe stift, som beslægtet i 3die led, til hendes forrige mand. Christiansborg slot den 9 maj 1760.

125
Jens Nielsen Bang, vielsesbrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Bang, borger og handelsmand i vor kiøbstad Grenå, og Catharina Torslefs, afgangne forpagter Peder Mulvads efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, etc.  Christiansborg den 16 maj 1760.

126
Peder Iversen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Iversen, enroulleret matros, og Karen Mathisdatter fra Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 maj 1760.

127
Ligesådan en bevilling, blev  samme dag expederet for Laus Jensen Ulv, og Maren Sørensdatter af ditto [Ribe] stift, som sødskende børn. Christiansborg den 16 maj 1760.

141
Søren Michelsen Holm, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen Holm, og Mette Michelsdatter, bønderfolk fra Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede, så og at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 30 maj 1760.

142
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Nielsen Bødker, og Cathrine Hansdatter Bang af Viborg, som næst sødskende børn. Christiansborg den 30 maj 1760.

143
Og for Jens Christensen og Anna Pedersdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 30 maj 1760.

153
Hans Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og Anna Maria Hansdatter, bønderfolk af Viuf sogn i Århus? stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 6 juni 1760.

154
Niels Pedersen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Bodild Mogensdatter, bønderfolk af Gammelstrup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Flensborg den 7 juni 1760.

160
Terman Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Terman Madsen og Karen Hansdatter, bønderfolk fra Farup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 juni 1760.

160b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Niels Poulsen og Anna Poulsdatter af Århus stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 13 juni 1760.

160c
Og for Villads Nielsen Sønder Vrå, og Maren Andersdatter fra Ålborg stift,  udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 13 juni 1760.

166
Peder Lausen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Lausen og Maren Jørgensdatter, bønderfolk af Eltang sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

166b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Madsen Schou, borger og indvåner i Fredericia og Karen Michelsdatter, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

166c
Og for Povel Christensen, og Johanna Hansdatter i Coldinghus amt, udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

167
Samt for Søren Nielsen, og Maren Jensdatter af Århus stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

168
Og for Jacob Pedersen, og Bodil Thomasdatter af Viborg stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

169
Så og for Christen Knudsen, og Bodel Nielsdatter af Århus stift, udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 20 juni 1760.

175
Peder Nielsen Korsgård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Korsgård og Margrethe Jørgensdatter, bønderfolk af Als sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 juni 1760.

175b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Nielsen, og Mette Pedersdatter af Ribe stift, udi andet og tredie led beslægtet Christiansborg slot den 27 juni 1760.

175c
Og for Christen Andersen, og Maren Laursdatter af Viborg stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 juni 1760.

175d
Clemen Johansen, og Mette Christensdatter af Århus stift, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 juni 1760.

183
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Støvring sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 juli 1760.

183b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Melchior Pedersen, og Karen Pedersdatter af Ribe stift, i tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 juli 1760.

183c
Og for Christen Nielsen Thorup og Anna Maria Christensdatter af Ålborg stift, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juli 1760.

184
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Egvad sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 11 juli 1760.

185
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Jens Frandsen, og Bodil Hansdatter af Skanderborg amt, beslægtet i 2det led. Christiansborg den 11 juli  1760.

192
Hr Jacob Buch Steenstrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at  hr Jacob Buch Steenstrup, adjungeret og succederende sogne præst, i vor kiøbstad Grenå, og  Anna Sophie Risom, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen,  etc. Christiansborg den 18 juli 1760.

192b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen og Karen Olufsdatter af Ålborg. Christiansborg den 18 juli 1760.

193
Jacob Jensen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Jacob Jensen og Giertrud Hendrichsdatter, begge bønderfolk af Toftlund sogn under Ribe stift,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 18 juli 1760.

194
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Peder Rasmussen, og Maren Rasmusdatter af Århus stift, udi andet og fierde led beslægtede. Christiansborg slot den 18 juli 1760.

195
For Lauritz Sørensen og Johanna Pedersdatter af Ålborg stift, som næst sødskende barn. Christiansborg slot den 18 juli 1760.

203
Søren Pedersen, rytter, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen, rytter af Hatting sogn og bye i Stjernholms amt, og Mette Jensdatter af Ølsted, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader, Jens Hansen skal have været sødskende barn til bemelte Søren Pedersens, ved døden afgangne hustrue. Fredensborg slot den 25 juli 1760.

208
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Agri sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 1 august 1760.

214
Christen Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Neuling [Nøvling] sogn udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 8 august 1760.

216
Jens Christensen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Velling sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 august 1760.

216b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Christensen fra Viborg stift, og enken [Ædel] Edel Madsdatter Alstrup, [Alstrup måske bynavn] uanset at hand og hendes forrige mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 15 august 1760.

216c
Og Jens Christensen, og Mette Lauritzdatter fra Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 18 august 1760.

217
Gratis under Kongens hånd, for Jørgen Sørensen, og Karen Jørgensdatter af ditto stift [Århus], som sødskende børn. Christiansborg den 18 august 1760.

225
Ritmester Hans Nicolai de Hoff, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Hans Nicolai de Hoff på Søndervang i Ribe stift, vores ritmester, og jomfrue Maren de Mule, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, [sammenvies af uvedkommende præst] etc. Christiansborg den 22 august 1760.

225b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christian Risom og Maren Kirstine Just af Colding. Christiansborg den 22 august 1760.

226
Og for Søren Knudsen Tang, degn til Vorbasse og Grene sogne i Ribe stift, og Ingeborg Pedersdatter Thiide [Kiide?]. Christiansborg den 22 august 1760.

227
Jørgen Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Mortensen, og Mette Christensdatter, bønderfolk af Ovtrup sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 22 august 1760.

235
Broder Thomsen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Broder Thomsen af Ballum, under grevskabet Schackenborg og Ellen Peter Beiersdatter, samme steds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg den 29 august 1760.

236
Vielsebrev af uvedkommende præst for Christian Knudsen Bruun af Århus og Dorothea Justdatter. [Ej mere text]. Christiansborg den 29 august 1760.

Side 548 - 237
Morten Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Morten Nielsen og Anna Maria Annisdatter af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 september 1760.

238
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen, og Maren Jacobsdatter af Århus stift, som næst sødskende barn, til hendes forrige mand. Christiansborg den 5 september 1760.

248
Laurs Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurs Rasmussen og Edel Pedersdatter, bønderfolk af Galten sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige afdøde trolovede fæstemø, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 12 september 1760.

249
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Villads Pedersen, og Anna Nielsdatter af ditto stift [Århus], som beslægtede i tredie led. Christiansborg den 12 september 1760.

255
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og enken Maren Sørensdatter, bønderfolk af Nørre Lem sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 26 september 1760.

256
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Søren Pedersen og Mette Hansdatter, af Århus stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 26 september 1760.

257
Mads Andersen og Zidsel Michelsdatter af Ålborg stift, i 3die led til hendes forrige mand. Christiansborg den 26 september 1760.

258
Og for Jens Christensen, og Kirsten Nielsdatter af Ribe stift, udi andet led beslægtede. Christiansborg den 26 september 1760.

Side 658b - 262
Hr Jens Bergendal, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at hr Jens Bergendal, residerende capellan til den Tyske Kirke i vor stabelstad Fredericia, og Catharina Sophia Clod, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. Christiansborg den 3 oktober 1760.

263
Samme dag blev udfærdiget et lige sådant vielsebrev, for Peter Mejer af København, og Ingeborg Margrethe Dorup fra Samsø. Christiansborg den 3 oktober 1760.

264
Hans Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Ingeborg Sørensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 3 oktober 1760.

282
Peder Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger g tillader, at Peder Nielsen af Schierne [Skjern] sogn, og Kirsten Andersdatter af Lønborg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 oktober 1760.

282b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Andersen og Pernille Nielsdatter fra Ålborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 17 oktober 1760.

282c
Og for Peder Nielsen, og Anna Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 17 oktober 1760.

282d
Og for Knud Jensen, og Else Jensdatter af Ålborg stift,  i 3die led beslægtet. Christiansborg den 17 oktober 1760.

Side 680b - 292
Baron Erich Rosenkrantz, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig baron Erich Rosenkrantz Holch, vores major af cavalleriet, og jomfrue Hedevig Margaretha von Faben, må hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 24 oktober 1760.

293
Niels Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Nordby sogn på vort land Fanø, under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24 oktober 1760.

297
Niels Pedersen Feld, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Feld, fra Ryde sogn i Ribe stift, og Anna Povelsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 31 oktober 1760.

298
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevillinger, for Lars Nielsen og Anna Maria Jensdatter af ditto stift [Ribe], som beslægtede udi 2det og 3die led. Christiansborg den 31 oktober 1760.

299
Og for Søren Jensen og Anna Madsdatter, af ditto stift [Ribe], som halv sødskende barn, til hans afdøde hustrue. Christiansborg den 30 oktober 1760.

Side 690 - 307
Oberst Georg Christopher Krabbe, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Georg Christopher Krabbe på Bjerregård, vores oberste af infanteriet, og jomfrue Sophie Magdalena Güldencrone, må hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg slot den 7 november 1760.

308
Oberste Georg Christopher Krabbe, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at os elskelig Georg Christopher Krabbe, oberste af infanteriet på Bjerregård, og jomfrue Sophia Magdalena Güldencrone, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans nu ved døden afgangne hustrue, Margrethe Dorothea Carisius, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal have været hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 7 november 1760.

309
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevilling, gratis under Kongens hånd, for matros Niels Iversen fra Fanø, og Dorthe Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 november 1760.

314
Degn Kield Pedersen Lihme, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Kield Pedersen Lihme, sogne degn til Knebel og Rolsø menigheder i Calø amt, og Ellen Margaretha Suhr af Nimtofte, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 14 november 1760.

315
Anders Thomesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Thomesen, og enken Karen Hanses, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 14 november 1760.

320
Peder Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen af Sønder Tranders sogn, og Maren Pedersdatter, afgangne Niels Knudsens efterleverske af Dal sogn i Viborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnete Peder Madsen, og bemelte [Maren Pedersdatters] hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1760.

320b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Henrich Nielsen, og Kirsten Sørensdatter af Århus stift, som sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1760.

321
Og for Christen Rasmussen og Mette Lauritzdatter, af ditto stift [Århus], som næst sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1760.

321b
Og for Rasmus Andersen, og Karen Nielsdatter, af ditto stift [Århus] som sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1760.

322
Samt for Laurits Madsen, og Appelone Pedersdatter af ditto [Århus stift], som beslægtede i 2det led. Christiansborg den 21 november 1760.

324
Sognepræst David Fog, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr David Fog, sognepræst til Bredstrup menighed i Ribe stift, og Elisabeth Fenger, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen etc. Christiansborg den 28 november 1760.

325
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Greve, tolder i Hadsund, og Catharina Margaretha Schipper. Christiansborg den 28 november 1760.

326
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen, og Dorthe Mogensdatter, bønderfolk af Hjortshøj sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 november 1760.

326b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen, og Margaretha Andersdatter, fra Ålborg stift, som beslægtede udi 2det led. Christiansborg den 28 november 1760.

326c
Og for Jens Nielsen, og Kirsten Andersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 28 november 1760.

326d
Og for Jørgen Sørensen, og Karen Nielsdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 november 1760.

330
Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen, og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Hørning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 december 1760.

333
Jens Ingvardsen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Jens Ingvardsen, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Tierborg [Tjæreborg] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1760.

333b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Michel Jensen, og Birgitte Jensdatter af Silkeborg amt, som næst sødskende børn. Christiansborg den 12 december 1760.

334c
Og for Anders Mortensen, og Sidsel Steffensdatter, bønderfolk af Skanderborg amt, som sødskende børn beslægtede. Christiansborg den 12 december 1760.

339
Søren Michelsen Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen, og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 december 1760.

345
Jens Christiansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christiansen, og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Runde? [Rude] sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 december 1760.

Side 719 - Anno 1761:

1
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen, og Sidsel Kieldsdatter, bønderfolk af Ørum sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 2 januar 1761.

1b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Mads Pedersen, og Karen Jørgensdatter af Ribe stift, udi tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 2 januar 1761.

4
Jens Lassen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Lassen af Vodder sogn, og Else Bondesdatter af Roager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 9 januar 1761.

11
Lars Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen, og Mette Pedersdatter, bønderfolk fra Mou sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 januar 1760.

11b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederede for Mads Christensen, og Anna Christensdatter,  f Århus stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 januar 1761.

12
For hr Jens Gram, sognepræst for Flade, Fladstrand og Gerum menigheder i Ålborg stift, og Magdalene Lauritzdatter Høffner, udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 januar 1761

19
Svend Andersen Tårbech, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Svend Andersen Tårbech, og Else Svendsdatter, bønderfolk af Klim sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 januar 1761.

26
Peder Christensen Horrebow, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Horrebow, og Ane Andersdatter, bønderfolk af Hillerslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 februar 1761.

26b
Ligesådan en bevilling, blev samme da expederet for Michel Rasmussen og Anna Nielsdatter af Århus stift, udi tredie led. Christiansborg den 6 februar 1761.

27
Så og gratis for Mads Christensen, og Bodil Sørensdatter af ditto [Århus] stift, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 februar 1761.

34
Conrad Madtfeld, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt skiftet efter hans forrige [afgangne hustru] ey er tilendebragt.
Bevilger og tillader, at Conrad Madtfeldt, borger og handelsmand i vor stabelstad Fredericia, da hand efter hans ved døden afgangne hustru Margrethe Madtfeldt, har besluttet at  indlade sig i andet ægteskab, med en kiøbmands datter sammesteds, navnlig Cathrine Sattrup, men udi dette hans forehavende ægteskab, at være til hinder, at skiftet efter hans forrige hustru ikke er bragt til ende, ey heller skal kunne ventes afgiort før end efter år og dag, og muligt længere, hvorfor hand hos os allerunderdanigst haver anholdet, at da hand har forestillet magistraten udi Fredericia, som skifte forvaltere nøyagtig caution og forsikring, for det hans børn og øvrige vedkommende udi hans boe kunne tilkomme, vi allernådigst ville bevilge, at han ovenmeldte sit forehavende ægteskab måtte fuldføre, da ville vi  allernådigst have bevilget og tilladt det ansøgte etc.  Jægersborg slot den 6 februar 1761.

37
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Anne Christensdatter, bønderfolk af Hornbæk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 februar 1761.

38
Jens Christensen Krogshede, opreisning for leyermål og bevilling på ægteskab.
G a v, at vi af sær Kongelig nåde, allernådigst haver tilgivet og efterladt Jens Christensen Krogshede, og Maren Andersdatter Ilvad, bønderfolk af Bøvling sogn i Ribe stift, som hverandre i andet og tredie led ere beslægtede, deres med hinanden begåede leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet, udi ægteskab må sammenkomme etc. Christiansborg den 13 februar 1761.

44
Jes Hansen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Jes Hansen i Store Andst, og Kirsten Nielsdatter i Ejstrup i Coldinghus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige afgangne hustru, Anna Maria Thullesdatter, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 februar 1761.

44b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for, Jens Jørgensen og Maren Christensdatter af Ålborg stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 februar 1761.

51
Knud Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Pedersen, og Maren Langesdatter, bønderfolk fra Brøndsted udi Gaverslund sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 27 februar 1761.

51b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Laust Knudsen og Lisbeth Jensdatter af Ribe stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 27 februar 1761.

52
Så og for Peder Rasmussen, og Maren Rasmusdatter af Skanderborg amt, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 februar 1761.

53
Samt for Peder Poulsen, og Bodel Hansdatter af Coldinghus amt, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 februar 1761.

62
Jens Knudsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen og Malene Andersdatter, bønderfolk af Lejrskov sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3de led beslægtede. Christiansborg den 6 marts 1761.

62b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Thygesen, og Anna Maria Frandtzdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 6 marts 1761.

62c
Og for Niels Christensen, og enken Matte Nielsdatter af Coldinghus amt, udi tredie led, Christiansborg den 6 marts 1761.

62d

Og for Lars Christensen, og Else Andersdatter, af Ribe stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 marts 1761.

62e
Og for Nicolai Godschesen, og Kirsten Johansdatter af Ribe stift, uanset at hun, og hans forrige hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 6 marts 1761.

67
Jacob Dypont, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Dupont? og Susanne Dupont, af vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 13 marts 1761.

67b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jep Jensen, og Dorthe Pedersdatter afgangen Jens Hansen Limholtz efterleverske, fra Vejlby sogn, som næst sødskende børn, så og at hand, og hendes afgangne mand, ligeledes skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 13 marts 1761.

67c
Og for Rasmus Pedersen, og Kirsten Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i tredie led. Christiansborg den 13 marts 1761.

68
Og for Poul Olsen Gammelgård, og  Margrethe Jensdatter Soelberg af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 13 marts 1761.

71
Christen Nielsen Moth, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Moth, og Ana Madsdatter, bønderfolk fra Asferg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 marts 1761.

72
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Hansen, og Catharina Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 21 marts 1761. Notat: Casseret.

82
Peder Madsen, ægteskabs bevilling,
Bevilger og tillader, at Peder Madsen, og Anna Hansdatter, bønderfolk af Tørring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 27 marts 1761.

82b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Olsen, og Maren Pedersdatter, af ditto stift [Århus], udi andet led beslægtede. Christiansborg den 27 marts 1761.

85
Anders Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Mortensen og Anna Kirstine Svendsdatter, bønderfolk af Sønderholm sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været næst sødskende barn, til hendes forrige afdøde mand. Christiansborg den 3 april 1761.

97
Jens Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og  Barbara Jensdatter, bønderfolk af Sønder Vissing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Jægersborg den 10 april 1761.

97b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Stephensen, og Karen Christensdatter af Solbjerg sogn i Dueholms amt, uanset at Jens Stephensens afdøde hustrue, og Karen Christensdatter, skal være næst sødskende børn. Jægersborg den 10 april 1761. 

98
Så og for Hans Sørensen, og Bodild Margrethe [intet efternavn], af Ribe stift,  som beslægtede udi 3die led. Jægersborg den 10 april 1761.

103
Lars Gydesen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lars Gydesen af Fårup [Farup?], udi Ribe stift, og Marie Kirstine  Winther fra Engelsborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 18 april 1761.

104
Lauritz Clemmensen Hvas, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurs Clemmensen Hvas, og Karen Andersdatter Østerbye af Lomborg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 18 pril 1761.

109
Anders Petersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Zindel Soldansdatter, bønderfolk af Skrydstrup  sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 24 april 1761.

109b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Villumsen, og Anna Rasmusdatter af Århus stift, udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg den 24 april 1761.

109c
Og for Jens Stephensen, og Maren Ingvardsdatter i Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 24 april 1761.

110
Og for Lauritz Hansen, og Karen Thomesdatter, af ditto [Ribe] stift, som beslægtede i andet og tredie led. Christiansborg den 24 april 1761.

115
Sidsel Marie Hårby, afgangne Mathias Thomassen Sabroes efterleverske, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab før sørge året [er forløben].
Bevilger og tillader, at Zidsel Marie Hårby, afgangne Mathias Thomasen Sabroes efterleverske, af vor kiøbstad Århus, såfremt hun ikke befindes frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand død, må sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret, efter hendes afgangen mand, udi hvilket hun efter sørge reglementet af 14 april 1752, udi enkestand skulle hensidde. Christiansborg den 1 maj 1761.

116
Herredsfoged Anders Gieding, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Gieding, herredsfoged over Galten, Houlbjerg herreder og Vester Lisbjerg birk i Århus stift, og enken Zidsel Marie Hårby, afgangne Mathias Thomasen Sabroes efterleverske, af vor kiøbstad Århus, må  uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, [hiemme i huset sammenvies, af uvedkommende præst] etc. Christiansborg den 1 maj 1761.

130
Niels Lavesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Lavesen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 8 maj 1761.

131
Maren Villadsdatter, bevilling at være fri for Kirkens disciplin, formedelst leyermåls forseelse.
Bevilger og tillader, at Maren Villadsdatter af vor kiøbstad Ringkøbing, må for Kirkens disciplin, som hun  formedelst leyermåls forseelse, ellers efter loven burde udstå, være fri og forskånet, dog skal hun derimod tilforpligtet være, noget efter hendes midler og leylighed, samt Biskoppen billig sigelse, til næste Hospital udgive etc. Christiansborg den 15 maj 1761.

136
Sognepræst hr Niels Kop, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Kop, sognepræst til Ullits og Fovlum menigheder i Viborg stift, og Dorthe Olesen, afgangne hr Bernt Håsums efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen etc. Christiansborg den 15 maj 1761.

137
En ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Michel Wissing af Colding, og Helvig Hansdatter Danielsen. Christiansborg den 15 maj 1761.

138
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen, og Else Sørensdatter, bønderfolk af Hemmed sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 maj 1761.

139
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Mads Christensen, og Karen Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 15 maj 1761.

140
Og for Søren Thomasen, og Sophie Jensdatter af Viborg stift, som beslægtet i tredie led. Christiansborg den 15 maj 1761.

147
Peder Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen Hall, og Kirsten Nielsdatter, af vor kiøbstad Randers, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 maj 1761.

147b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Marqvad Nielsen Knøsen, og Karen Poulsdatter af Ålborg stift, som beslægtede til hans forrige hustrue, udi 3die led. Christiansborg den 22 maj 1761.

147c
Og for  Peder Pedersen, og Karen Sørensdatter af Århus stift, udi 3die led. Christiansborg den 22 maj 1761.

148
Samt for Hans Sørensen, og Maren Christiansdatter af  Ålborg stift, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 maj 1761.

148b
Og for Boe Lauritzen Møller, og Annecken Jensdatter Bach [Bæch] af ditto [Ålborg] stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 maj 1761.

148c
For Daniel Grundal, og Kirstine Nielsdatter Møller, afg Bentzens efterleverske af Horsens, som beslægtede i 2det led. Christiansborg den 22 maj 1761.

153
Christian Justsen Lund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Justsen Lund, af vor kiøbstad Colding, og Cathrine Hansdatter Amager fra Brentbjerggård [Brantbjerggård?] i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 29 maj 1761.

154
Jens Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Bække sogn, og Ane Christensdatter af Gesten sogn, i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barn, til hans moder. Christiansborg den 29 maj 1761.

154b
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Rasmus Knudsen fra Thy og Anna Pedersdatter fra Ålborg stift, som beslægtede til hans hustru, udi tredie led. Christiansborg den 29 maj 1759.

155
Så og for Jeppe Hansen, og Karen Nielsdatter, af Ribe stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 29 maj 1761.

156
Samt for Mads Laursen, og Malene Larsdatter af ditto stift [Ribe], i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 maj 1761.

162
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen, og Anna Michelsdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 5 juni 1761.

163
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Mads Pedersen og Anna Jensdatter af Ålborg stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 juni 1761.

170
Beboerne på øen Hjarnø under Århus stift, bevilling at de som ere i tredie led beslægtede, må uden dertil at søge kongelig tilladelse, indlade sig i ægteskab til sammen.

F5tus G a v, at eftersom beboerne på øen Hjarnø under Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de med hinanden i andet og tredie led ere beslægtede, så at næsten ingen af landets beboere, eller deres børn og tienestefolk, kan komme i ægteskab med hverandre, uden vores allernådigste dispensation, hvortil deres evne ikke er tilstrækkelig, have vi i anledning af deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra os elskelig hr Oluf Broch de Schouboe etc, herover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at bemelte Hjarnøes beboere, som i tredie led ere beslægtede, og sig i ægteskab ville begive, må uden først dertil at søge vores allernådigste tilladelse, sådan deres forehavende ægteskab fuldbyrde, og vedkommende præst være pligtig dennem at sammenvie, såfremt ellers intet befindes, som deres ægteskab lovligen kunde forhindre; Dog skal de først for hannem nøyagtig bevise, at de hinanden ey nærmere end som i tredie led, udi slægt eller svogerskab pårører. Forbydendes etc. Fredensborg slot den 5 juni 1761.

177
Peder Bennetsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Peder Bennetsen af Hviding sogn, og Maren Jensdatter af Brøns sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 12 juni 1761.

178
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for, Peder Larsen og Anna Jensdatter Thy, af Viborg stift, hendes fader sødskende barn, til hans afdøde hustrue. Christiansborg den 12 juni 1761.

183
Jesper Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jesper Christensen af Faster sogn og Maren Iversdatter af  Skrebsgård i Hanning sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hverandre udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 juni 1761.

183b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Nielsen og Kirsten Jensdatter, ditto stift [Ribe], som sødskende børn. Christiansborg den 19 juni 1761.

183c
Og for Schach Nielsen, og Giertrud Sørensdatter, af Ålborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 19 juni 1761.

184
Så og for Peder Jensen og Dorthe Sørensdatter af Århus stift, i tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 juni 1761.

185
Og for Henrich Echløf, tolder på Læsø, og Anna Maria Holst, som næst sødskende børn, gratis under Kongens hånd. Christiansborg den 19 juni 1761.

186
Samt for Anders Rasmussen, og Barbara Jensdatter af Skanderborg amt, ligeledes gratis. Christiansborg den 19 juni 1761.

193
Jens Svend Nielsen Capper, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Svend Nielsen Capper af vor kiøbstad Hjørring, og Margrethe Madsdatter Lund, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været sødskendede barn. Christiansborg den 26 juni 1761.

194
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jens Therchelsen, og Maren Pedersdatter af Århus stift, hand og hendes afdøde mand i 2det og tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 juni 1761.

195
Og for Andreas Christensen Werner, og Maren Pedersdatter af Viborg. Gratis under Kongens hånd. Christiansborg den 26 juni 1761.

202
Andreas Nicolaisen Weiese, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Andreas Nicolaisen Weide af vor kiøbstad Ribe, og Cathrine Nielsdatter af Vamdrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader, skal have været farbroder, til hans moder. Christiansborg slot den 3 juli 1761.

203
En ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Christen Johnsen, og Anna Rasmusdatter, af Århus stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 3 juli 1761.

205
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, og Kirsten Svendsdatter, bønderfolk af Sønder Felding sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 juli 1761.

205
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Andersen Gleerup på Lundergård i Ålborg stift, og Catharina Holst, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 juli 1761.

205c
Og for Knud Jørgensen og Anna Sørensdatter, afgangne Mads Jørgensens efterleverske i Ålborg stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 juli 1761.

206
Så og gratis under Kongens hånd, Michel Jansen [Jensen?] og enken Maren Pedersdatter af Århus stift, endskiønt hun forhen, er besvangret af hans sødskendebarn. Christiansborg den 10 juli 1761.

218
Jeppe Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Jeppe Pedersen, og Anna Christensdatter af Sindal sogn i Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 17 juli 761.

224
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen af Hov i Mariager sogn og Maren Jensdatter af Sønder Onsild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 24 juli 1761.

230
Jens Jørgensen Bang, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen Bang og Else Hansdatter Torslef, af vor kiøbstad Grenå, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 31 juli 1761.

231
Mads Michelsen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Mads Michelsen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Tiset by udi Gram sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede.  Christiansborg den 31 juli 1761.

233
Søren Thomesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Thomassen af Haverslev sogn, og enken Anna Jensdatter, afgangne Jens Jørgensens efterleverske fra Bejstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 7 august 1761.

242
Jens Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Skibsted sogn i Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 14 august 1761.

250
Christen Andersen bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen, og Anna Maria Pedersdatter, bønderfolk af Balle sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 august 1761.

258
Forpagter Lars Jensen Ring, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen Ring, forpagter på Karmark ved vor kiøbstad Randers, og Margrethe Larsdatter Grensted, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 28 august 1761.

263
Niels Bertelsen Hierbeck, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Bertelsen Hierbeck, og Kirsten Jespersdatter Vorre, bønderfolk af Vore [Vorde] sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 september 1761.

270
Christen Mortensen Broe, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Mortensen Broe og Anna Madsdatter, afgangne Lauritz Nielsens Broes efterleverske, af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at Christen Mortensen Broe, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 11 september 1761.

281
Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen og Johanne Pedersdatter, bønderfolk fra Øster Vedsted udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 september 1761.

282b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Oluf Madsen, og Karen Larsdatter af Ålborg stift, hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 september 1761.

282
Og for Knud Nielsen, og Ellen Michelsdatter, af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 25 september 1761.

282b
Og for Jeppe Jacobsen, og Karen Nielsdatter af ditto [Ribe] stift, som beslægtede udi andet led. Christiansborg den 25 september 1761.

283
Og for Peder Sørensen, og enken Maren Andersdatter, af Skanderborg amt, uanset at hun førhen, af hans moders faders søn, skal være bleven besvangret. Christiansborg den 25 september 1761.

289

Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at enkemanden Niels Jensen af Svenstrup sogn, og Maren Mortensdatter, af Lerup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Mortensdatter, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 9 oktober 1761.

289b
Samme dag er lige sådan bevilling, expederet for matros Mads Jacobsen Rickers, og Maren Pedersdatter Høyer, af Skagen, i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 09 oktober 1761.

290
Så og for Laurits Øflutsen [Øvlesen], og Kirsten Pedersdatter, af Århus stift, i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 9 oktober 1761.

294
Laus Lausen, bevilling på ægteskab.

Bevilger og tillader, at Laus Lausen og Maren Andersdatter, begge bønderfolk, af Vester Vedsted bye og sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 16 oktober 1761.

300
Christen Christensen Kølle, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Kølle, og Inger Kirstine Jacobsdatter Kølle, bønderfolk af  Nørre Omme sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 23 oktober 1761.

302
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Niels Nielsen, og Bodild Lauridsdatter, bønderfolk af Skast sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 oktober 1761.

302b
Ligesådanne bevillinger blev samme dag expedered, for Morten Sørensen, og Anne Nielsdatter, bønderfolk, ditto [Ribe] stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 oktober 1761.

302c
Mads Christensen, og Kirsten Christensdatter af Århus stift, udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 30 oktober 1761.

303
Så og for Lauritz Hansen, og Johanna Sørensdatter af Ribe stift, som beslægtede i tredie led, gratis under Kongens hånd. Christiansborg den 30 oktober 1761.

309
Mads Espensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Espensen, og Kirsten Mogensdatter af Gassum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 november 1761.

309b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Anders Jonsen, og Karen Lauridsdatter af Viborg stift,  som næst sødskende børn. Christiansborg den 6 november 1761.

318
Niels Christensen, ægteskabs bevilling
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Maren Pallesdatter, bønderfolk af Horne sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 november 1761.

318b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Hans Andersen og Maren Jensdatter af Århus stift, hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 november 1761.

319
Så og for Michel Nielsen, og Anna Maria Michelsdatter af ditto [Århus] stift, som næst sødskende barn til hans afdøde hustru. Christiansborg den 20 november 1761.

322
Peder Johansen Thorning, degn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peter Johansen Thorning, sognedegn til Stouby og Hornum menigheder i Århus stift, og  Gedsche Cathrine Wium, af vor kiøbstad Vejle, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 27 november 1761.

330
Johan Mathias Langerhans af Århus, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Mathias Langerhans, borger og vinhandler i vor kiøbstad Århus, og Mette Jensdatter Brixen, må uden foregåede trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 4 december 1761.

330b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet, for Jens Jensen Hietting af Ålborg, og Anne Kirstine Jacobsdatter. Christiansborg den 4 december 1761.

331
Rasmus Jørgensen af Skanderborg amt, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jørgensen, og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Hylke bye og sogn, udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Christiansborg slot den 4 december 1761.

332
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jeppe Joensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Ribe stift, som sødskende barn, til hans afdøde hustrue. Christiansborg slot den 4 december 1761.

340
Pierre De Leueren, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Pier de Leuren, tobaks planteur i vor stabelstad Fredericia, og Sara Blon? Sara Blom?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 11 december 1761.

341
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Hansen og enken Bodild Berendsdatter af Ribe stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 december 1761.

347
Degn Andreas Jørgensen Hiort, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Andreas Jørgensen Hiort, sognedegn for [Store] Brøndum, Siem og Torup menigheder i Viborg stift, og Maren Poulsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 18 december 1761.

348
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevilling, for Thomas Sørensen og Anna Botilla Noesdatter, af Ribe stift som beslægtede udi 3die lige led. Christiansborg den 18 december 1761.

349
Og for Frantz Jørgensen, og Kirsten Jørgensdatter, af ditto stift, som fødde halv sødskende. Christiansborg den 11 december 1761.

Side 916 - 356
Hans Andersen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Else Christensdatter, begge bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru, Karen Jesdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 26 december 1761.

357
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Bennet Frandsen, og Mette Knudsdatter af ditto [Ribe] stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 26 december 1761.

Side 919 færdig med læsning og afskrift af film:

M544328 fra Rigsarkivet - år  1758 - 1761.

Begyndt læsning og afskrift af film:

M 544329 fra Rigsarkivet - år 1762 - 1766

Anno 1762 - Januarius: 

2
Laurs Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen af Gram sogn og Maren Nielsdatter af Arrild sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 2 januar 1762.

8
Christen Gregersen, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskønt hand ved skilsmisse dom, er bleven dømt fra hans forrige hustru.

G a v:
At eftersom Christen Gregersen fra Billum sogn udi Ribe stift, for os allerunderdanigst klagelig har andraget, at som hand af syndig overilelse og formedelst dertil given lejlighed, har haft sammenleje med et, efter foregivende af en anden besvangret qvinde menneske, navnlig Appelone Larsdatter, der ved åbenbare skrifte, har udlagt ham til barnefader, det hun dog siden igen har fragået en anden, har hans hustrue desformedelst over ham taget skilsmisse dom, hvorved hende andet giftermål er tilladt, men om hannem intet berørt, hvorfore hand, da hand er gammel, og behøver hielp ved det af ham beboede sted, nu hos os allerunderdanigst haver anholdet, at vi allernådigst ville tillade ham igen at måtte indlade sig udi ægteskab. Thi haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at hand må indlade sig udi nyt og andet ægteskab, såfremt ellers intet befindes samme lovligen at kunne forhindre. Christiansborg slot den 8 januar 1762.

17
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Ho sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de såvel på fæderne side, skal være hinanden udi tredie led beslægtede, som og på møderne side i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 januar 1762.

17b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Thomas Jensen og Giertrud Knudsdatter, som sødskende børn. [Sted ikke angivet]. Christiansborg slot den 22 januar 1762.

18
Så og for Niels Nielsen Kiib og Else Svendsdatter, Klim af Ålborg stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 22 januar 1762.

19
Samt gratis under Kongens hånd, for matros Jess Pedersen og Mette Hansdatter af Fanø, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 januar 1762.

26
Jens Pedersen Bødker, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Bødker og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Lyngå sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 29 januar 1762.

27
En ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for Thomsen Faugård og Maren Hansdatter Østergård af Ribe stift, hun og hans afgangne hustru skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 29 januar 1762.

Notat: Uaffordret og casseret ifølge cancelliet af 21 juni 1788.

28
Så og gratis under Kongens hånd, for matros Thomas Sørensen og Anna Botilla Nielsdatter af ditto stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 29 januar 1762.

35
Oberste Andreas von Ahrenstorph, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillade, at os elskelig Andreas von Ahrenstorph, vores oberst af cavalleriet og jomfru Johanna Augusta Ditrich, må hiemme i huset sammenvies af hvilken præst det det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc.  Christiansborg slot den 5 februari 1762.

36
Jacob Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Christensen og enken Karen Madsdatter, bønderfolk af Gadbjerg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige ved døden afgangne mand Jens Andersen Nemb og bemelte Jacob Christensens moder Kirsten Lauritzdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 5 februari 1762.

37
Samme dag blev en gratis ditto under Kongens hånd udfærdiget for Michel Mortensen af ditto stift og hans afdøde hustrues sødskende barn, enken Johanne Iversdatter. Christiansborg slot den 5 februar 1762.

42
Peder Anchersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at enroulleret matros Peder Anchersen og Ingeborg Petersdatter fra Fanø, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 12 februar 1762.

43
Ditto bevilling er samme dag udfærdiget for Jens Jacobsen og Dorothea Jensdatter af ditto stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 12 februar 1762.

44
Og for Christen Jensen og Marie Kirstine Christensdatter af Århus stift, hans far moder og hendes mor moder, været halv sødskende. Christiansborg slot den 12 februar 1762.

46
Villads Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Villads Christensen og Maren Jepsdatter, bønderfolk af Volstrup bye udi Hjerm sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 februar 1762.

54
Michel Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Jensen og Appelone Lauritzdatter, bønderfolk af Tved sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 5 marts 1762.

54b
Samme dag er lige sådan bevilling bleven expederet for Jens Christensen Morberg og Ingeborg Christensdatter Heede af Ålborg stift. I 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot dem 5 marts 1762.

54c
Så og for Søren Jensen og Maren Villadsdatter af Ribe stift, udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 5 marts 1762.

60
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Karen Madsdatter, begge bønderfolk af Vejlby sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 12 marts 1762.

66
Thomas Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Sørensen og Anna Jensdatter, bønderfolk fra Rårup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 19 mart 1762.

75
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Woldborre Pedersdatter, bønderfolk af Skjørring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

75b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Rasmus Pedersen og Barbara Pedersdatter, afgangne Frantz Pedersens efterleverske af ditto stift, udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

75c
For Christen Pedersen og Anna Christensdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

76
Så og for Jens Jensen og Maren Christensdatter af Århus stift, udi andet og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

77
For Knud Harcken og Crasten Harcken fra Amrum udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

78
Samt for Erich Hansen og Anna Catharina Hansdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1762.

85
Anders Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Gedbjerg i Ål sogn udi Ribe stift. må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans morfader og hendes farmoder skal have været halv sødskende, og de således med hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 april 1762.

92
Michel Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Christensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Tårup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 10 april 1762.

97
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 16 april 1762.

97b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for Peder Nielsen og Karen Hansdatter af ditto stift, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 16 april 1762.

98
For Jep Jepsen og Karen Lambertsdatter af ditto stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 16 april 1762.

99
For Niels Nielsen Heboe og Kirsten Hansdatter af ditto stift, hand til hendes forrige mand i 3die led beslægtet. Christiansborg slot den 16 april 1762.

100
Og for Peder Pedersen og Anna Rasmusdatter af Århus stift, hinanden udi 3die led beslægtet. Christiansborg slot den 16 april 1762.

111
Peder Hansen, opreisning for leiermål og ægteskabs bevilling.
Vi haver af kongelig mildhed og nåde, allernådigst tilgivet og efterladt Peder Hansen af Agerskov sogn udi Tørning len under Ribe stift og Anna Catharina Christensdatter, som skal være sødskendebørn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først bevise etc., så og noget til næste Hospital udgive etc. Fredensborg slot den 23 april 1762.

115
Lauritz Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurits Jensen og Bodil Pedersdatter bønderfolk af Voer sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 30 april 1762.

115b
Samme dag er lige sådan bevilling bleven expederet for Niels Olufsen og Anna Henrichsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 30 april 1762.

115c
Og Jens Andersen og Anna Knudsdatter af Viborg stift, ligeledes som sødskende børn. Christiansborg slot den 30 april 1762.

118
Nicolaj Thomassen, vielsesbrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Nicolai Thomadsen og Anna Pedersdatter Thorup af Hammelmose, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg slot den 8 maj 1762.

127
Christen Jensen bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Tistrup sogn og Ellen Andersdatter af Horne sogn i Ribe stift, bønderfolk må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 maj 1762.

127b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Peder Pallesen og Maren Larsdatter af ditto stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 maj 1762.

128
For Peder Moldrup og jomfrue Mette Maria Lucia Moldrup, af Coldinghus amt, som sødskende børn. Christiansborg slot den 14 maj 1762.

129
Og for Hans Jensen Debel og Malene Maria Sørensdatter, af Ribe stift som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 14 maj 1762.

132
Johan From, inspecteur ved de på Randbøl hede i Jylland etablerede colonister, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan From, inspecteur ved den på Randbøl hede, etablerede coloni, og Elisabeth Christian Lindenhane af vor stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

133
En ditto bevilling blev samme dag udfærdiget for hr Christen Thomesen Hee, sognepræst til Borup og Hald menigheder i Århus stift og Catharina Maria Hiortholm. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

134
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Sidsel Jensdatter, bønderfolk af Vellebye? i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 21 maj 1762.

134b
Ligelydende bevillinger blev samme dag expederet for Christen Jespersen og Anna Jensdatter af Århus stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

134c
Jens Nielsen og Karen Hansdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

135
Jens Jensen og Anna Pedersdatter, af Viborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

136
For Søren Knudsen og Maren Andersdatter af ditto stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 21 maj 1762.

138
Mads Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Andersen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Højrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 28 maj 1762.

139
Ligeledes samme dag udfærdiget for Peder Jensen og Birgitte Rasmusdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 28 maj 1762.

149
Christian Lange, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Lange og Catharina Maria Flechtner af vor kiøbstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 7 juni 1762.

150
Hans Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen og Mette Erichsdatter, bønderfolk af Seest sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Christiansborg slot den 7 juni 1762.

152
Thomas Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Poulsen af Tranbjerg sogn og Mette Frandsdatter af Framlev sogn, bønderfolk af Århus stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 11 juni 1762.

152b
Lige sådan bevilling blev samme dag expederet for Jens Christensen Lerche den ældre, og Mette Christensdatter, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru Karen Madsdatter, skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 11 juni 1762.

153
Og for Jens Pedersen Bierum af Ribe stift og Maren Jensdatter, som beslægtede i 2det led. Christiansborg slot den 11 juni 1762.

159
Hans Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen af Vrå  bye i Viborg stift og Maren Pedersdatter af Kallebye? i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 18 juni 1762.

161
Anders Andersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Malene Jensdatter, bønderfolk  af Øster Hassing sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 juni 1762.

162
Ligeledes samme dag udfærdiget for Søren Sørensen og Maren Nielsdatter af Århus stift, som sødskende børn. Christiansborg den 21 juni 1762.

163
Og for Christen Christensen og Anna Jensdatter af ditto stift, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 21 juni 1762.

176
Jørgen Jørgensen, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jørgensen fra Kiellingbroe og Dorothea Kirstine Eliasdatter fra Vrå i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 30 juni 1762.

177
Jens Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen af Lerbjerg sogn og Kirsten Nielsdatter af Granslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangen hustrue Karen Rasmusdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 juni 1762.

177b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Jens Andersen og Mette Davisdatter af Århus stift, uanset at hun og hans afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juni 1762.

178
Så og for Jørgen Korsgård og Anna Christensdatter af Viborg stift, som beslægtet i 3die led. Christiansborg den 30 juni 1762.

179
Morten Sørensen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Morten Sørensen og enken Bodil Christensdatter, begge bønderfolk af Sohngårdsholms gods i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 5 juli 1762.

180
Ligeledes er samme dag udfærdiget for Ole Jensen og Anna Nielsdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 5 juli 1762.

185
Knud Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Hansen af Sønder Vilstrup sogn og Maren Pedersdatter af Knudsbøl i Jordrup sogn, under Coldinghus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 12 juli 1762.

185b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Poul Poulsen og Karen Pedersdatter af ditto amt, som sødskende børn. Christiansborg slot den 12 juli 1762.

189
Jens Biergh Rindom, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Jens Biergh Rindom og Christiana Dorothea Andersdatter Møller, af vor kiøbstad Ringkøbing, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

189b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Peter Michelsen på Adersgård Mølle i Tolstrup sogn i Vendsyssel og Anna Larsdatter Møller. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

190
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Handstrup? sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

190b
Ligelydende bevilling blev samme dag expederet for  Morten Sørensen og Maren Christiansdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

191
For Christen Bertelsen og Karen Mortensdatter af Ribe stift, som halv sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

192
For Niels Christensen og Maren Jensdatter af ditto stift, 3de lige led beslægtede. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

193
Og for Espen Nielsen og Anna Madsdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juli 1762.

194
Inspecteur Lucas Diderichsen Klock, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Lucas Diderichsen Klock, inspecteur ved colonierne på Alheden og Elisabeth Christina Hansdatter Lund fra vor kiøbstad Holstebro, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 30 juli 1762.

195
Sognepræst hr Christopher Nørager af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Christopher Nørager, sognepræst til Grinderslev og Grønning menigheder i Viborg stift og Magdalene Geish fra Hillerød i vort land Sielland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 30 juli 1762.

196
Ligesådan bevilling er samme dag udfærdiget for Mads Pedersen og Elsebeth Dorthe Friderichsdatter af Ribe stift som sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juli 1762.

197
Og for Mads Christensen Royen og Karen Nielsdatter Royen af Århus stift, som sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juli 1762.

208
Marcus Marcussen, vielsesbrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Marcus Marcussen  på Krastrup og Karen Glerup Holst, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 6 august 1762.

209
Peder Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Maren Chris5ensdatter, bønderfolk af Gimming sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 august 1762.

220
Fæder Ferslev [Ferlev?], consumptions forpagter udi Fladstrand, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Fæder Ferslev, consumptions forpagter udi Fladstrand i Ålborg stift, og Chatarina Maria Vierenfeldt må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 20 august 1762.

221
Ligeledes samme dag expederet for Mads Christensen, og Johanne Hansdatter af Ålborg stift, i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 20 august 1762.

222
Og for Peder Nielsen af Coldinghus amt, og Mette Sørensdatter som sødskende børn. Christiansborg slot den 20 august 1762.

236
Jens Jespersen, vielsesbrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jespersen fra Nørre Sundby i Ålborg stift og Kirstine Christensdatter Brøndlund, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 10 september 1762.

237
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Holme by under grevskabet Frijsenborg i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 10 september 1762.

237b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Søren Jensen og Johanne Pedersdatter af Ålborg stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 september 1762.

237c
Og for Niels Sørensen og Maren Nielsdatter af Ribe stift, udi tredie led. Christiansborg den 10 september 1762.

237d
Og for Christen Larsen Søndergård og Anne Gregersdatter af ditto stift, udi tredie led. Christiansborg den 10 september 1762.

238
Så og for Niels Jensen Holm og Maren Poulsdatter Vust af Ålborg stift som næst sødskende børn. Christiansborg den 10 september 1762.

243
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Niels Andersen og Anne Justdatter, bønderfolk af Gunderup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at begge deres moders fædre skal have været halv sødskende, og således at være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 september 1762.

248
Mouritz Thygesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mouritz Thygesen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Serup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24 september 1762.

248b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Niels Madsen Tvermose og Anne Pedersdatter, af Ribe stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 24 september 1762.

255
Anders Schårup, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Anders Schårup, borger og indvåner i vor kiøbstad Nykøbing på vort land Morsø og Magdalene Mogensdatter Kandberg, af vor kiøbstad Lemvig, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 1 oktober 1762.

256
Michel Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen og enken Anna Povelsdatter, bønderfolk fra Blenstrup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og enkens forrige ved døden afgangne mand Niels Nielsen, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 1 oktober 1762.

256b
Ligelydende bevillinger samme dag expederet for Christen Lauridsen Bach og Anne Christensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. Christiansborg den 1 oktober 1762.

256c
Og for Peder Madsen og Karen Larsdatter af Ribe stift, sødskende børn. Christiansborg den 1 oktober 1762.

256d
Og for Envold Christensen og enken Maren Jensdatter fra Århus stift, han og hendes forrige mand Jens Hansen udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 1 oktober 1762.

257
Og for Niels Nielsen og enken Anna Nielsdatter af ditto [Århus] stift, næst sødskende børn. Christiansborg den 1 oktober 1762.

257b
Jens Christensen og Anna Josephsdatter af Ålborg stift. næst sødskende børn. Christiansborg den 1 oktober 1762.

257c
Christen Christensen Blach og Dorthe Andersdatter af ditto [Ålborg] stift, næst sødskende børn, gratis under Kongens hånd.. Christiansborg den 1 oktober 1762. 

258
For Niels Hansen, enroulleret matros fra eylandet Fanø under Ribe stift, som beslægtede udi andet og tredie led. [Pigens navn ikke angivet]. Christiansborg den 1 oktober 1762.

268
Hieronymus Carstensen, apotheker i Ribe, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hieronymus Carstensen, apotheker i vor kiøbstad Ribe og Else Cathrine Clausen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst det begierer etc. Christiansborg den 8 oktober 1762.

269
Lucas Pedersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at enkemanden  Lucas Pedersen og Maren Nielsdatter, begge bønderfolk af Lild sogn, udi Vester Hanherred og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun forhen skal være bleven besvangret af hans ved døden afgange hustrues, sødskende barn Peder Andersen. Christiansborg slot den 8 oktober 1762.

269b
Ligesådan bevilling samme dag expederet for Lars Jensen og Anne Erichsdatter, ditto [Ålborg] stift som sødskende børn. Christiansborg slot den 8 oktober 1762.

270
Så og for Søren Pedersen Hiort og hans afdøde hustrues sødskende barn, Maren Jensdatter af Århus stift. Christiansborg slot den 6 oktober 1762.

278
Thomas Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Michelsen af Virring sogn i Calø amt, og Margaretha Christensdatter fra Ugelhusene må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 oktober 1762.

278b
Samme dag er ligelydende bevillinger bleven expederede for Jep Madsen og Karen Christiansdatter af Riberhus amt, i andet led beslægtede. Christiansborg den 15 oktober 1762.

279
Og for Jørgen Sørensen og Maren Lauritzdatter af ditto [Ribe] amt, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 oktober 1762.

280
Og for Niels Jefsen og enken Anna Maria Jensdatter af Ribe stift, i 2det led beslægtede. Christiansborg den 15 oktober 1762.

281
Og for Thomas Mortensen og Karen Nielsdatter af Viborg stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 oktober 1762.

288
Peder Sørensen Bull, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen Bull af Vester Nebel og Anna Hansdatter af Starup i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 22 oktober 1762.

288b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Peder Villadsen og Maren Jesdatter, afgangne Hans Lauridsens efterladte af Ribe stift, uanset at han og hendes afgangne mand skal have været sødskende børn. Christiansborg den 22 oktober 1762.

289
Og for Abraham Devantier og Susanna Louison af Fredericia, som sødskende børn. Christiansborg den 22 oktober 1762.

290
Og for Laurs Christian Pedersen Bruun, borger og skræder i Randers og Mette Poulsdatter Elgård, sødskende børn. Christiansborg den 22 oktober 1762.

291
For Jens Nissen og Ellen Poulsdatter af Coldinghus amt, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 22 oktober 1762.

296
Peder Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Simonsen og Karen Erichsdatter, bønderfolk af Ballum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.

300
Amtsforvalter Christian Friderich Roosen, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Friderich Roosen, succederende amtsforvalter over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, [Pigens navn er ikke angivet] må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 5 november 1762.

301
Ligeledes samme dag udfærdiget for hr Christopher Følling, hospitalspræst i Colding og Anna Catharina Magdalene Juhl. Christiansborg den 5 november 1762.

302
Rådmand Niels Høeg bevilling med familie, at lade sig betiene af uvedkommende præst udi saligheds sag.
Bevilger og tillader, at Niels Høeg, rådmand i vor kiøbstad Viborg at han med familie må udi deres saligheds sag lade sig betiene af hvilken præst de det begierer etc.  Fredensborg den 5 november 1762.

304
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Ejstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 12 november 1762.

305
Ligeledes samme dag udfærdiget gratis under Kongens hånd, for Christen Pedersen og hans sødskende barns enke Anna Jensdatter af Viborg stift. Christiansborg den 12 november 1762.

309
Johan Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan Hansen af Vejers og Anna Bachensdatter af Sønder Oksby i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 19 november 1762.

312
Christen Nielsen Holck, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Holck af Mejlby og Maren Christensdatter af Gimming sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 27 november 1762.

316
Niels Nielsen, bevilling på ægteskab i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Anne Margrethe Hansdatter, bønderfolk af Jerne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 december 1762.

316b
Ligelydende bevilling blev samme dag expederet for Peder Nielsen og Edel Hansdatter, bønderfolk fra ovenmeldte sogn [Jerne], udi 3di led beslægtede. Christiansborg den 10 december 1762.

317
Så og for Mads Nielsen og Mette Christensdatter af Ribe stift i 2det led beslægtede. Christiansborg den 10 december 1762.

321
Hans Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen og Bodel Jensdatter, bønderfolk fra Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 december 1762.

327
Hr Adam Daniel Aspack ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Adam Daniel Aspack, sognepræst til Hellevad, Hellum og Ørum menigheder i Ålborg stift, og Jacobi Vilhelmina Kierulf, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 24 december 1762.

331
Lorentz Klitgård, vielse brev af uvedkommende præst.4
Bevilger og tillader, at Lorentz Klitgård, forpagter på Birkelse og Johanne Marie Møller, afgangne Jens Kierulfs efterleverske på Gettrup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvises af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 31 december 1762.

332
Simon Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Simonsen fra Harrestrup udi Felding sogn og Sara Pedersdatter fra Vinding sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og bemelte Simon Simonsens sidst afdøde hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 31 december 1762.

332b
Ligelydende bevillinger, samme dag expederede for Mouritz Andersen og Anne Jensdatter af ditto [Ribe] stift, udi andet led beslægtede. Christiansborg den 31 december 1762.

333
For Søren Sørensen Schougård og Mette Pedersdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 31 december 1762.

334
Og for Just Nielsen og enken Maren Madsdatter af Ålborg stift, udi andet og 3die led. beslægtede. Christiansborg den 31 december 1762.

Side 173 blanke sider til side 177:

Anno 1763 - Januarius:

1
Jørgen Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Povelsen af Torup bye og enken Kirsten Thygesdatter af Hellum bye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige ved døden afgangne mand Lauritz Christensen, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 7de januar 1763

Side 182 - 11
Søren Germandsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Germandsen og Anna Frandsdatter, bønderfolk af Vitten sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 februar 1763.

12
Ligeledes samme dag gratis under Kongens hånd, udfærdiget for Lambert Christensen og Maren Thomasdatter af Riberhus amt, udi 2det og 3die led. Christiansborg 4 februar 1763.

17
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Øster Fadslov? Tadslov? sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 11 februar 1763.

17b
Ligeledes samme dag udfærdiget for Mads Albretsen og Mette Nielsdatter af ditto stift [Århus], næst sødskende børn. Christiansborg den 11 februar 1763.

18
Så og for Niels Oulindsen? og Bodil Hansdatter af Ribe stift, beslægtede i 3die led. Christiansborg 11 den februar  1763.

21
Jens Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen og Johanna Jensdatter, bønderfolk af Nordby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 18 februar 1763.

22
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget under Kongens hånd, for Peder Christensen af ditto [Ribe] stift og hands afdøde hustrues næst sødskende barn Karen Nielsdatter. Christiansborg den 18 februar 1763.

31
Ægteskabs bevilling for Lars Mortensen, og hands sødskende barns søns enke Anna Nielsdatter fra Fanø under Ribe stift. Christiansborg slot den 25 februar 1763. [Ingen tekst],

37
Mads Jensen Rahbech, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Mads Jensen Rahbech og Maren Vistesdatter, bønderfolk af Borris sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1763.

37b
Ligeledes samme dag for Jep Nielsen og Anna Hansdatter af ditto [Ribe] stift. Christiansborg den 4 marts 1763.

37c
Og for Mads Madsen Toft og Maren Christensdatter af ditto [Ribe] stift, hun og hands hustrue udi andet og 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 marts 1763.

38
Og for Peder Jensen af Samsø og Dorthe Jørgensdatter, udi 2det og 4de led beslægtede. Christiansborg den 4 marts 1763.

39
Så og for Jens Nielsen Skoleholder i Kvorning udi Viborg stift og Karen Nielsdatter Lund, som sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1763.

45
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Karen Nielsdatter, bønderfolk i Horne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hands nu ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 marts 17163.

45b
Ligeledes samme dag expederet for Salmon Jessen og Mette Christensdatter, sammesteds [Horne sogn i Ribe stift] hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 11 marts 1763.

46
Og for Christen Jensen og Mette Maria Hansdatter af Ribe stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 marts 1763.

47
Og for Jens Larsen og Johanna Jensdatter af Ålborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 marts 1763.

48
Så og på stemplet papir admandatum for Christen Madsen og Mette Jacobsdatter af Ribe stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 marts 1763.

49
Og for Anders Simonsen og Anna Lauritzdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 11 marts 1763.

59
Søren Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen og Johanne Sørensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 18 marts 1763.

59b
Ligeledes samme dag expederet for Otto Larsen og Maren Olesdatter af Ålborg stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 marts 1763.

60
Så og bevilling, at vies hiemme i huset af uvedkommende præst for capitain Melchior Fischer ved det syvende? jyske national regiment, og jomfrue Gytte Rebecca Pultz. Christiansborg den 18 marts 1763.

73
Peder Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Else Jespersen, bønderfolk af Falling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 marts 1763.

73b
Ligeledes samme dag expederet for Christen Sørensen og Birthe Nielsdatter af Calø amt, udi tredie led. Christiansborg den 25 marts 1763.

74
For Jens Jensen og Inger Pedersdatter i Ribe stift, i tredie led. Christiansborg den 25 marts 1763.

75
For Jørgen Sylversen og Karen Jensdatter Hounsgård af Århus stift. Christiansborg den 25 marts 1763.

82
Poul Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Andersen og enken Else Pedersdatter, bønderfolk af Gudum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte enkes, forrige ved døden afgangne mand Anders Jensen Bødker, skal have været sødskende børn  Christiansborg den 2 april 1763.

82b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet, for Niels Sørensen og Maren Pedersdatter af Ribe stift udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 april 1763.

83
Og for Jens Clausen Boe, klokker til Sct Budolphie Kirke i Ålborg stift og Florentine Blum, som sødskende børn. Christiansborg den 2 april 1763.

90
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Taulov sogn under Coldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 8 april 1763.

91
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Nielsen Hejnsvig af Ribe stift og Maren Svendsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 8 april 1763.

98
Bevilling for hr Davis Grønlund, residerende capellan til Cathrine menighed i Ribe og sognepræst til Seem menighed og Margaretha Hygum, at vies af uvedkommende præst. Christiansborg den 8 april 1763. [Ingen tekst].

99
Morten Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Jørgensen og Giertrud Jensdatter, bønderfolk af Onsbjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 april 1763.

100
Ligeledes samme dag gratis under Kongens hånd udfærdiget for matros Calle Nielsen, og hands afdøde hustrues sødskende barn Anna Nielsdatter. Christiansborg den 15 april 1763. [Af Fanø].

101
Og for matros Søren Lassen og Lene Gregersdatter i 3die led. Christiansborg den 15 april 1763. [Af Fanø].

102
Matros Mathias Sørensen og Anna Mortensdatter i 2det og 3die led beslægtede, alle af Fanø under Ribe stift. Christiansborg den 15 april 1763.

107
Rasmus Dreyer, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Dreyer, møller udi Dons mølle og Charlotte Lovise Bredal af Dons by udi Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 22 april 1763.

108
Ligeledes samme dag udfærdiget for Johan Arendt Petersen og Anna Maria Gjeding af Århus. [Vielsebrev som forrige - ingen tekst]. Christiansborg den 22 april 1763.

109
Niels Laursen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Laursen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Rårup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 22 april 1763.

109b
Ligeledes samme dag expederet for Jens Jensen og Karen Jensdatter af ditto [Århus] stift, udi tredie led. Christiansborg den 22 april 1763.

110
Jens Andersen og Berthe Jensdatter af ditto [Århus] stift, hun og hands afdøde hustrue i 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 april 1763.

110b
Anders Jensen og Karen Andersdatter af Ribe stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 april 1763.

111
Lauritz Jensen og Maren Nielsdatter af ditto [Ribe] stift, som sødskende børn. Christiansborg den 22 april 1763.

112
Så og gratis under Kongens hånd, for Peder Christensen og Anna Pedersdatter, af Viborg stift i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 april 1763.

118
Hr Bertel Kierulf, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Bertel Kierulf, medtiener og capellan pro persona til  Borbjerg Ryde menigheder i Ribe stift og Clara Rosenmeyer Mulvad, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 30 april 1763.

119
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Knud Rasmussen og Cathrine Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 30 april 1763.

126
Mads Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen, grovsmed af Nørhoved og Snede sogn udi Århus stift og Anna Hansdatter af Store Bredlund og Vrads sogn i bemelte Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader skal have været sødskende barn, til hands forrige afdøde hustrue Mette Madsdatter. Christiansborg den 6 maj 1763.

127
Ligeledes samme dag udfærdiget, for Christen Olufsen og Anna Kirstine Sørensdatter Terpager af Ribe stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 maj 1763.

134
Laurs Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurs Jensen og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Vester Brønderslev bye og Jerlev herred udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været hendes forrige ved døden afgangne hustrues næst sødskende barn. Christiansborg den 13 maj 1763.

134b
Ligeledes samme dag expederet for Jens Poulsen og Inger Andersdatter af ditto [Ålborg] stift, hand hendes moders sødskende barn. Christiansborg den 13 maj 1763.

134c
Søren Christian Madsen og Johanne Povlsdatter af ditto [Ålborg] stift, hun hands hustrues næst sødskende barn. Christiansborg den 13 maj 1763.

135
Anders Andersen og Kirsten Sørensdatter af ditto [Ålborg] stift, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 13 maj 1763.

135b
For Christen Jensen og Inger Jensdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 13 maj 1763.

136
Christen Jensen og Mette Nielsdatter af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 13 maj 1763.

137
Niels Jensen Møller og Anna Maria Nielsdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. Christiansborg den 13 maj 1763.

138
For Jens Petersen af Ribe stift, og hands næst sødskende barns enke Lene Nisdatter. Christiansborg den 13 maj 1763.

144
Anders Madsen Banner af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at soldat Anders Madsen Banner og Maren Andersdatter af Virring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hands forrige ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 20 maj 1763.

144b
Ligeledes samme dag, expederet for Poul Petersen og Johanna Christensdatter af Ålborg stift udi 3ide lige led beslægtede. Christiansborg den 20 maj 1763.

145
Lars Sørensen og Maren Jensdatter af Århus stift, i 3die led. Christiansborg den 20 maj 1763.

146
Anders Nielsen Schmidt af Ribe stift, og hands afgangne hustrues sødskende barns datter, Susanne Bendtsdatter. Christiansborg den 20 maj 1763.

147
Niels Gravesen Amtrup af ditto [Ribe] stift, og hands søskende barn Maren Jensdatter Amtrup. Christiansborg den 20 maj 1763.

148
Jochum Johansen af ditto [Ribe] stift, og hands afgangne hustrues sødskende barn, Anna Maria Hansdatter. Christiansborg den 20 maj 1763.

153
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og enken Dorothea Rasmusdatter, bønderfolk af Torsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 27 maj 1763.

154
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Christen Pedersen af ditto [Århus] stift, og Kirsten Rasmusdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 27 maj 1763.

155
Bevilling for Berthe Christophersen Baumand af ditto [Århus] stift og Anna Maria Grøn, at vies af uvedkommende præst. Christiansborg den 27 maj 1763.

160
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Pedersdatter, bønderfolk fra Hammer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Fredensborg den 3 juni 1763.

165
Doctor medicinæ Bertel Wichman, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilget og tillader, at os elskelig Bertel Wichman, doctor medicinæ og provincial medicus udi Ålborg stift og jomfrue Anne Erica Glerup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 10 juni 1763.

166
Ligeledes samme, dag udfærdiget ægteskabs bevilling for Jørgen Madsen og Maren Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 10 juni 1763.

174
Søren Knudsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Knudsen af Hanevang? og Lene Bachensdatter af Kærup, begge bønderfolk af Janderup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være kiødelige sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1763.

175
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Jens Jensen af ditto [Ribe] stift og hands sødskende barns enke, Johanne Halkiærs. Christiansborg den 17 juni 1763.

176
Peder Christensen af Ålborg stift, og hands sødskende barns enke, Anna Christensdatter. Christiansborg den 17 juni 1763.

177
Jesper Jensen af Århus stift, og Maren Jensdatter, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 juni 1763.

178
Så og gratis under Kongens hånd, for Lars Nielsen af ditto [Århus] stift og Karen Olufsdatter, i tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 juni 1763.

179
Bevilling for Thøger Funder, ridefoged ved Vindum Overgård i Viborg stift, og Mariana Nielsdatter Randrup, afgangne Rasmus Blichfeldts enke, at vies af uvedkommende præst. Christiansborg den 17 juni 1763.

187
Jens Jepsen, ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jepsen af Omme sogn, og Maren Jensdatter af Grindsted sogn i Ribe stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 24 juni 1763.

187b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet, for Tulle Pedersen og enken Karen Pedersdatter af Coldinghus amt, som sødskende børn. Christiansborg den 24 juni 1763.

197
Så og ægteskabs bevilling, for Niels Iversen af Århus stift og Mette Jørgensdatter, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 1 juli 1763.

198
Og gratis under Kongens hånd, for Christen Christensen Kiergård af Viborg stift og hands afgangne hustrues næst sødskende barn, Else Marie Mogensdatter. Christiansborg den 1 juli 1763.

Side 259b - 207
Berthel Berthelsen Ørgård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Berthel Berthelsen Ørgård og Birthe Pedersdatter Fisbech, bønderfolk af Gudum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 8 juli 1763.

208
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Jens Jensen af Århus stift og Anna Thomasdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 8 juli 1763.

209
Michel Laursen af Viborg stift og Mette Jensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 8 juli 1763.

210
For Povel Jepsen og Johanne Michelsdatter af Århus stift, ligeledes næst sødskende børn. Christiansborg den 8 juli 1763.

218
Sognepræst hr Niels Andreas Stæhr, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Andreasen Stæhr, sognepræst til Horslev [Hvorslev] og Gerning menigheder i Århus stift og Johanne Maria Olesen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen ,hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg den 22 juli 1763.

218b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Nis Hansen, og Johanne Laursdatter fra Ribe stift. Christiansborg den 22 juli 1763.

219
Og for Jens Hansen Loft, og Margaretha Olufsdatter af Varde. Christiansborg den 22 juli 1763.

220
Så og ægteskabs bevilling for bemelte som beslægtede i 3die led - de følgende.

221
Lars Pedersen af Århus stift, og hands næst sødskende barns enke Kirsten Mogensdatter. Christiansborg den 22 juli 1763.

222
Niels Jensen af ditto stift [Århus], og Anna Erichsdatter i 2det og 3die led. Christiansborg den 22 juli 1763.

223
Og for  Povel Pedersen af ditto [Århus] stift, og hands faders sødskende barns enke Appolone Nielsdatter. Christiansborg den 22 juli 1763.

230
Morten Gram, birkeskriver ved Ryssenstens birk, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Morten Gram, birkeskriver ved Ryssenstens birk, og Mette Cathrine Rømmer på Ryssensten i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 29 juli 1763,

231
Ligeledes samme dag, for Niels Christensen af ditto [Ribe] stift, og Anna Michelsdatter i 3die led. Christiansborg den 29 juli 1763.

232
Og for Niels Nielsen af Århus stift, og Kirsten Nielsdatter i 3die led. Christiansborg den 29 juli 1763.

236
Jens Christian Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter, afgangne Peder Biesses efterleverske fra Hammelev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 august 1763.

241
Otto Biering, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Otto Biering og  Kirstine Møller fra vor kiøbstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. Christiansborg den 12 august 1763.

242
Samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Christian Pallesen af Ribe stift, og hands næst sødskende barn Maren Sørensdatter. Christiansborg den 12 august 1763.

243
Og for Thomas Pedersen af Århus stift, og hands afdøde hustrues næst sødskende barn Kirsten Rasmusdatter. Christiansborg den 12 august 1763.

247
Samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Hans Overgård Eskier af Ålborg stift, og hands næst sødskende barns enke Abigael Juel. Christiansborg den 19 august 1763.

247b
Og for Niels Hansen Knag og Karen Andersdatter Bierum af Ribe stift, som sødskende børn. Christiansborg den 19 august 1763.

247c
Og for matros Christen Christensen og Anna Christensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 19 august 1763

257
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Vorgod sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 26 august 1763.

257b
Ligeledes samme dag, expederet for Niels Pedersen og Anne Pedersdatter af Ålborg stift, udi andet og tredie led. Christiansborg den 26 august 1763.

258
Lauritz Hansen af Ribe stift, og Karen Iversdatter, som forhen af hands sødskende barn er bleven besvangret. Christiansborg den 26 august 1763.

259
Og for Christen Salmansen Knudsen af Ålborg stift, og Karen Christensdatter Møller i 2 og 3die led. Christiansborg den 26 august 1763.

260
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Års og Anna Maria Vandborg af Ålborg stift. Christiansborg den 26 august 1763.

264
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for Christopher Rougtved, forpagter og Christence Friis Thomsen. Christiansborg den 2 september 1763.

265
Så og ægteskabs bevillinger, for Christen Villadsen og Kirsten Nielsdatter som i 2det og 3die led, beslægtet til hands afgangne hustrue. Christiansborg den 2 september 1763.

266
Jens Nielsen og Bodil Madsdatter ,som beslægtede i 3die led, gratis. Christiansborg den 2 september 1763.

267
For Hans Pedersen og Kirsten Boyesdatter i 2det og 3die led, ligeledes gratis. Christiansborg den 2 september 1763.

277
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Peder Mulvad Billeschou og Anna Margaretha Iversen af Århus stift. Christiansborg slot den 9 september 1763.

278
Ægteskabs bevilling, for Lars Nielsen og Anna Michelsdatter ,som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 9 september 1763.

279
Og for Christen Christensen, og Maren Larsdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 9 september 1763.

285
Ove Borch, af Grenå, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ove Broch, handelsmand i vor kiøbstad Grenå og Anna Sophia de Hemmer må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 september 1763.

285b
Ligeledes samme dag, expederet for Hans Hansen og Mette Jacobsdatter, udi 3die led. Christiansborg den 16 september 1763.

285c
Hans Petersen og Mette Sørensdatter, udi 3die led. Christiansborg den 16 september 1763.

286
Søren Johansen og Margaretha Jensdatter, i 2det led. Christiansborg den 16 september 1763.

287
For Christen Nielsen og Johanne Sørensdatter, udi 3die led. Christiansborg den 16 september 1763.

289
Søren Nielsen, opreisning for leyermål, og bevilling på ægteskab, med hands moders halvbroders enke, imod at hensættes på vand og brød i 8te dage.
F5tus G a v, at vi efter derom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt rytter bonde Søren Nielsen af Brørup by i Hylke sogn og Skanderborg amt,  samt enken Anne Christensdatter, der forhen skal have været gift med bemelte Søren Nielsens moders halvbroder, men i uvidenhed om dette deres svogerskab skal være bleven trolovede, deres med hverandre begåede leyermåls forseelse. Så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de førend det dennem må tillades, at indtræde udi ægteskab tilsammen anses og straffes med fængsel hver for sig, på vand og brød udi 8te dage, så skal de og først på behørige steder bevisliggiøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldt udi slegt eller svogerskab pårører, samt i øvrigt pligtig være, noget efter deres midler og leylighed ,samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive, såfremt den denne vores allernådigste bevilling agte at nyde. Fredensborg den 16 september 1763.

301
Samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Christian Christopher Hansen og Anna Nielsdatter, udi 3 led beslægtede. Christiansborg den 30 september 1763.

302
Så og gratis, for Christen Jensen og hands næst sødskende barns enke, Maren Pedersdatter. Christiansborg den 30 september 1763.

307
Jens Lassen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Lassen og Anne Andersdatter, bønderfolk af Bjerre sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1763.

307b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Niels Jensen og Kirsten Andersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1763.

308
Og for Peder Rasmussen, og Anna Marcusdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1763.

314
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for hr Hans Borck, sognepræst til Vedersø menighed i Ribe stift og Talke Munck. Christiansborg den 14 oktober 1763.

315
Og ægteskabs bevilling gratis, for matros Buncte Hansen Bojesen og Maren Hansdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 14 oktober 1763.

317
Sognepræst hr Jens Hansen Muncheboe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Hansen Muncheboe, sognepræst for Lading, Sabro og Fårup menigheder, samt provst for Sabro og Vester Lisbjerg herreder i Århus stift, og Anne Nielsdatter Iversen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå. Christiansborg den 21 oktober 1763.

318
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for ritmester Hans Helmuth von Lüttichau og jomfru Johanna Maria Charlotte von Brochtorff. Christ6iansborg den 21 oktober 1763.

321
Laurits Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen og Anna Poulsdatter, bønderfolk af Storvorde sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hands forrige ved døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 28 oktober 1763.

323
Johan Clemensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan Clemensen og Ellen Lauritzdatter, bønderfolk af Åle sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 4de november 1763.

323b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Christiansen og Anna Sørensdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 4 november 1763.

325
Christen Andersen Møll, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Møll og Anna Christensdatter Møll, bønderfolk af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 november 1763.

325b
Ligeledes samme dag, expederet for matros Peter Tayns og Pop Janne fra Amrum, udi tredie led. Så og hun og bemelte Peter Tayns afgangne hustrue Gundel Peters, udi 2det led beslægtet. Christiansborg den 11 november 1763.

326
Niels Petersen og Maria Andersdatter af Århus stift i 2det led. Christiansborg den 11 november 1763.

327
Jens Christensen af ditto [Århus] stift og hands afgangne hustrues sødskende barn, Anna Rasmusdatter. Christiansborg den 11 november 1763.

328
Så og gratis under Kongens hånd, for Søren Christensen af Ribe stift og Anna Petersdatter, i 3die led beslægtet. Christiansborg den 11 november 1763.

333
Lorentz Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lorentz Jørgensen og Ingjung Rørden, bønderfolk af Süderende på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 18 november 1763.

334
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Anders Erichsen af ditto [Ribe] stift, og Maren Andersdatter, i 3die led. Christiansborg den 18 november 1763.

335
Så og gratis, for Henrich Pedersen af ditto [Ribe] stift, og Karen Jensdatter, i 3die led. Christiansborg den 18 november 1763.

342
Ægteskabs bevilling, for Peder Danielsen af Ribe stift og Apelone Jensdatter, som beslægtet i 3die led. Christiansborg den 26 november 1763.

343
Peder Christensen af ditto [Ribe] stift, og Anne Jepsdatter, næst sødskende barn til hands afgangne hustrue. Christiansborg den 26 november 1763.

344
Så og gratis, for Søren Madsen Bredalsgård af ditto [Ribe] stift, og hands faders sødskende barns enke Anna Jensdatter Krogh. Christiansborg den 26 november 1763.

355
Samme dag, udfærdiget bevilling for Hans Christophersen Broch af  Grenå, og Else Hansdatter Tørslefs ,afgangne Jens Bangs efterleverske, at vies af uvedkommende præst. Christiansborg slot den 2 december 1763.

357
Lauritz Olufsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Olufsen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af St Olufs sogn ved vor kiøbstad Hjørring, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 9 december 1763.

357b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for  skovfoged Zacharias Madsen, og Helene Hansdatter, boende uden for Fredericia, udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg den 9 december 1763.

360
Just Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Just Jørgensen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Dover sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 16 december 1763.

360b
Samme dag, ligeledes expederet for Lauritz Nielsen og Kirsten Andersdatter af Viborg stift, sødskende børn. Christiansborg den 16 december 1763.

361
Matros Synck Fredder, og Jun Elen Nickelsen af Amrum i Ribe stift, i 3die led. Christiansborg den 16 december 1763.

362
For Rasmus Andersen af Ribe stift, og Dorothea Hansdatter, sødskende børn. Christiansborg den 16 december 1763.

373
Birkeskriver Lauritz Møller, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lauritz Møller, birkeskriver ved Clausholms birk, og Marie Christine Årestrup må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvise af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 30 december 1763.

374
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for Hans Mollerup og Birgitte Sophie Elisabeth Bering af Århus stift. Christiansborg den 30 december 1763.

375
Ægteskabs bevilling, for Søren Jensen af Ålborg stift og Kirsten Jensdatter af Viborg stift i 3die led. Christiansborg den 30 december 1763.

376
Ditto gratis, for Niels Jensen og enken Kirsten Jensdatter af Viborg stift. Christiansborg den 30 december 1763.

Anno 1764 - Januaris:

3
Samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling for Lars Michelsen Holm og Anne Pedersdatter, som beslægtede i 3 led.
Christiansborg slot den 6 januar 1764.

8
Ægteskabs bevilling for Niels Jørgensen og Bodil Michelsdatter, hand forhen besvangret hendes i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 13 januar 1763.

8b
Ditto for Ole Jensen og Margrethe Larsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 13 januar 1763.

13
Jens Olesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Olsen og Dorothea Pedersdatter, bønderfolk  af Daugård sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 januar 1764.

14
Ligeledes blev samme dag udfærdiget gratis for Christen Svendsen Strøm, og Anne Madsdatter, uagtet at hendes moder uden for ægteskab skal være avlet ved hendes moders morbroder. Christiansborg den 20 januar 1764.

16
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at og Dorthe Hansdatter, bønderfolk fra Gårslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 27 januar 1764.

16b
Ligeledes samme dag expederet for Jacob Sørensen og Karen Hansdatter af ditto [Gårslev] sogn som sødskende børn. Christiansborg den 27 januar 1764.

17
Og for Laust Knudsen og Maren Hansdatter som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 27 januar 1764.

28
Søren Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen og enken Kirsten Jørgensdatter af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede, samt at hand og hendes afdøde mand skal have været sødskende børn. Christiansborg den 10 februar 1764.

29
Ligeledes samme dag udfærdiget for Davis Davisen [David Davidsen] af Århus stift, og Maren Nicolaisdatter som sødskende børn. Christiansborg den 10 februar 1764.

30
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Else Villadsdatter,  bønderfolk af Oksby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 februar 1764.

30b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag udsted for Christen Thomsen og Anne Andersdatter, ditto stift, som sødskende børn. Christiansborg den 17 februar 1764.

31
Og for Anders Jensen Lassen af Århus stift, og Cathrina Rasmusdatter som sødskende børn. Christiansborg den 17 februar 1764.

32
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for sognepræst hr Ancher Vredstrup af  Århus stift og Christina Augusta Bachmann. Christiansborg den 17 februar 1764.

42
Ligeledes samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling for Peder Andersen af Ålborg stift og Else Thomasdatter som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 24 februar 1764.

48
Sognepræst Hans Brøchner, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Hans Brøchner, sognepræst til Spentrup og Gassum sogne, samt provst i Nørre Hald herred i Århus stift, og Mette Marie Wedega må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og fierde led beslægtede. Christiansborg den 2 marts 1764.

48b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Nielsen Blegvad, og enken Maren Christensdatter af ditto [Århus] stift, som næst sødskende børn,  så og hendes afgangne mand og fornævnte Christen Blegvads moder, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 2 marts 1764.

49
For Svend Pedersen af Ribe stift, og Maren Sørensdatter, udi andet led beslægtede. Christiansborg den 2 marts 1764.

50
For Hans Andersen af ditto stift, og Ingeborg Pedersdatter, i 3 lige led beslægtede. Gratis under Kongens hånd. Christiansborg den 2 marts 1764.

56
Hans Jørgensen, bevilling på ægteskab i forbunden led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen af Hornelund og Johanne Jensdatter af Bovnum udi Horne sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 marts 1764.

57
Samme dag udfærdiget bevilling for Erich Michelsen, matros til befrielse for åbenbare skriftemål, formedelst leiermåls forseelse. Christiansborg slot den 9 marts 1764.

58
Mads Michelsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Michelsen af Hedensted bye, og Ellen Andersdatter af Gesager i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige nu ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi  andet led beslægtede. Christiansborg slot den 16 marts 1764.

62
Mads Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Mads Jensen og Maren Grausdatter, bønderfolk af Gjellerup sogn  udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 23 marts 1764.

62b
Ligesådan bevilling, er samme dag expederet for Lars Danielsen og enken Maren Thomasdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 23 marts 1764.

62c
Og for Christen Christensen, og Karen Christensdatter af Ålborg stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 marts 1764.

62d
Søren Christensen Astrup, og Anne Pedersdatter af Århus stift, i tredie led. Christiansborg den 23 marts 1764.

63
Så og desuden vielse brev af uvedkommende præst, for Christen Nielsen Ellidshøj af Ålborg stift og Johanne Andersdatter. Christiansborg den 23 marts 1764.

65
Niels Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen af Gaverslund sogn, og Maren Pedersdatter, af Herslev sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 marts 1764.

65b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Michel Nielsen og Maren Christensdatter af Coldinghus amt, udi 3die led. Christiansborg den 30 marts 1764.

70
Jens Knudsen vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen af Hvornum sogn, og Karen Peitersdatter Block fra Asferg sogn udi Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Fredensborg den 6 april 1764.

71
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at enkemand Jens Pedersen og Marie Pedersdatter, bønderfolk af  Ølsted sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at merbemelte Marie Pedersdatter og supplicantens forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Fredensborg den 6 april 1764.

79
Ligeledes samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for sognepræst hr Jacob Thorup,  til Vivild og Vejlby i Århus stift, og Anna Cathrine Frisenborg afg hr Scholdes. Fredensborg den 6 april 1764.

80
Ægteskabs bevilling for Jens Nielsen af Ribe stift, og Anne Nielsdatter, som næst sødskende børn. Fredensborg den 6 april 1764.

80b
Hans Hansen og Karen Madsdatter af ditto stift, som beslægtede i 2det led. Fredensborg den 6 april 1764.

81
Jens Nielsen af ditto stift, og hands sødskende barns enke Margrethe Lauritsdatter.

82
Så og gratis under Kongens hånd for Niels Nielsen af Ålborg stift, og Johanne Pedersdatter, hand tilforn besvangret hendes næst sødskende barn. Fredensborg den 6 april 1764.

83
Og for Peder Lauritzen af Ribe stift, og Maren Jensdatter, som sødskende børn. Fredensborg de 6 april 1764.

84
Samt endelig begravelse brev for søe capitain Andreas Thomsgårds afg hustru, Karen Ottesdatter. Fredensborg den 6 april 1764.

92
Ligeledes samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for capellan hr Iver Dam Justs af Viborg, og Ingeborg Cathrine Fridenrich. Christiansborg den 21 april 1764.

93
Jørgen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen og Anne Christensdatter af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 21 april 1764.

93b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for hr Niels Grøn, sognepræst til Ramme menighed i Ribe stift, og Anna Pedersdatter Berg som næst sødskende børn. Christiansborg den 21 april 1764.

93c
Og for Jens Broe og Anne Sørensdatter af Viborg stift, udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 april 1764.

93d
Og for Christen Nielsen, og Ingeborg Cathrine Jespersdatter af Ålborg stift, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 april 1764.

96
Henrich Marcussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Henrich Marcussen af Vilstrup, og enken Anne Marie Jensdatter af Taulov sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige nu afdøde hustru, skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 27 april 1764.

97
Ligeledes samme dag udfærdiget for Peder Nielsen af Ålborg stift, og Bodil Sørensdatter  som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 27 april 1764.

107
Christen Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og enke Maren Joensdatter, bønderfolk af Skanderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 april 1764.

108
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Peder Mogensen af ditto stift, som beslægtede i 3 led. [Pigens navn ikke angivet]. Christiansborg den 4 maj 1764.

112
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Anna Thomasdatter, bønderfolk af Råbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1764.

112b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for efterskrevne nemlig: Jens Iversen og Botille Madsdatter af Ribe stift, i tredie led. Christiansborg den 11 maj 1764.

112c
Peder Christensen af Ålborg stift, og Johanne Jensdatter, udi andet og 3die led. Christiansborg den 11 maj 1764.

113
Claus Hansen af Ribe stift, og Karen Hansdatter i 2det led. Christiansborg den 11 maj 1764.

114
Og Hans Jensen af ditto stift, og Martha? Hansdatter?   i 2det led. Christiansborg den 11 maj 1764.

120
Jess Tæster - Fæster? ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Jes Tæster – Fæster? og Mette Margaretha Fæster? fra vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 19 maj 1764.

120b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Anders Christensen Tarp, og Anna Andersdatter Krog af Ribe stift, udi 3die led. Christiansborg den 19 maj 1764.

120c
Lauge Jensen, og Anna Pedersdatter, af ditto stift udi andet led. Christiansborg den 19 maj 1764.

120d
Christen Poulsen, og Birgitte Nielsdatter af Århus stift, udi 3die led. Christiansborg den 19 maj 1764.

121
Niels Rasmussen af ditto stift, og Anna Rasmusdatter i 3 led. Christiansborg den 19 maj 1764.

122
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Vrang på Engelsholm og Margaretha Thomsen. Christiansborg den 19 maj 1764.

133
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Gromsager [Skrumsager?] og Else Nielsdatter af Spandet, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 1 juni 1764.

133b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Søren Sørensen og Anna Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. Christiansborg den 1 juni 1764.

133c
Peder Sørensen og Johanne Jensdatter af ditto stift, sødskende børn. Christiansborg den 1 juni 1764.

133d
Michael Petersen Hyvild og Johanne Jensdatter Risberg af ditto stift, sødskende børn. Christiansborg den 1 juni 1764.

133e
Og for Hans Nielsen og Bodil Bertelsdatter af ditto stift, sødskende børn. Christiansborg den 1 juni 1764.

134
Niels Andersen ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Maren Nielsdatter, af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 1 juni 1764.

142
Anders Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Kirsten Simonsdatter, bønderfolk af Medolve [Medolden] sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 8 juni 1764.

142b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Jørgen Clemensen og Maren Jørgensdatter af Samsø, udi andet led beslægtede Christiansborg den 8 juni 1764.

142c
Peder Christensen Klit og enken Anna Andersdatter, af Århus stift, sødskende børn. Christiansborg den 8 juni 1764.

142d
Og for Søren Andersen og Anna Poulsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. Christiansborg den 8 juni1 1764.

148
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Johanne Jacobsdatter, bønderfolk af Nørre herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 15 juni 1764.

148b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Johan Frederich von Leth, major ved husar corpset, og jomfrue Anna Margaretha von Gersdorf, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 juni 1764.

149
Så og for Peder Frantzen af Århus stift, og Mette Knudsdatter, i tredie led. Christiansborg den 15 juni 1764.

150
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Henrich Grothum Meulengrath og Anna Hårby af Århus. Christiansborg den 15 juni 1764.

155
Thomas Hansen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen af vor kiøbstad Randers, og Charlotta Amalia Schandorff af vor kiøbstad Colding, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 22 juni a764.

155b
Ligelydende bevilling, samme dag expederet for Christian Kiærulf og Johanne Maria Battum, afgangne Niels Quistgårds efterleverske af  Østergård i Viborg stift. Christiansborg den 22 juni 1764.

155c
Og for  Friderich Georg  Zutphen, capitain ved det nordre jyske national regiment, og jomfrue Anna Clemensdatter Fischer. Christiansborg den 22 juni 1764.

156
Desuden ægteskabs bevilling for Elias Sørensen Svane, og Maren Sørensdatter af Samsø, som beslægtede i andet og tredie led. Christiansborg den 22 juni 1764.

157
Ditto gratis for Anders Sørensen Gjøl af Ålborg stift, og hans afg hustrues sødskende barns datter Else Stephensdatter.  Christiansborg den 22 juni 1764.

166
Knud Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Christensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Romdrup sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 29 juni 1764.

166b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Christensen og Mette Michelsdatter af Samsø, hinanden udi tredie led beslægtede, samt hand sødskende barn, til hendes forrige ved døden afgangne mand. Christiansborg den 29 juni 1764.

167
Og Jens Andersen af Ribe stift, og hans afdøde hustrues næst sødskende barn. Christiansborg den 29 juni 1764.

168
Så og gratis for Jørgen Pedersen af Århus stift, og Anna Larsdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 29 juni 1764.

176
Thomas Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen og Anna Christensdatter, bønderfolk fra Ans bye sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 juli 1764.

176b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederede for Anders Nielsen Krog og Anne Jensdatter af Ålborg stift, udi tredie led. Christiansborg den 6 juli 1764.

176c
Christen Andersen og Maren Christensdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. Christiansborg den 6 juli 1764.

176d
Peder Pedersen og Zidsel Olufsdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. Christiansborg den 6 juli 1764.

177
Jens Pedersen og Maren Madsdatter af Århus stift, hun til hans afgangne hustru i 2 og 3 led beslægtet. Christiansborg den 6 juli 1764.

178
Peder Michelsen af Ribe stift og hans sødskende barns enke Dorthe Christensdatter. Christiansborg den 6 juli 1764.

179
Så og gratis under Kongens hånd, for Hans Jacobsen af ditto stift, og Mette Lauritzdatter, hun forhen besvogret af hand sødskende barn. Christiansborg den 6 juli 1764.

182
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Bølling sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 13 juli 1764.

182b
En ligelydende bevilling, er samme dag expederet for Jens Hansen og Else Simonsdatter af Ålborg stift, udi andet og 3die led beslægtede.  Christiansborg den 13 juli 1764.

182c
Jens Povelsen og Maren Christensdatter af Århus stift, udi andet og tredie led. Christiansborg den 13 juli 1764.

282d
Jens Nielsen Trelhård og Maren Hansdatter Bull, af Coldinghus amt, udi 3die led. Christiansborg den 13 juli 1764.

188
Ægteskabs bevilling for Peder Sørensen af Århus stift, og Johanne Mortensdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 20 juli 1764.

188b
Niels Hansen og Marie Jespersdatter af Ribe stift, ligeledes. Christiansborg den 20 juli 1764.

189
Anders Jensen af ditto stift, og Maren Christensdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 20 juli 1764.

190
Gratis for Jonas Hansen af Århus stift og Maren Frandsdatter i tredie led. Christiansborg den 20 juli 1764.

196
Ole Pedersen Holm, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Ole Pedersen Holm og Kirstine Margaretha Dannethan fra Nepstrup i Vendsyssel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 27 juli 1764.

197
Ægteskabs bevilling, for Michel Sørensen af Skagen, og Bente Kirstine Hop, som til hans afg hustru udi 3die led beslægtet. Christiansborg den 27 juli 1764.

Side 442 - 200
Søren Nielsen Brandsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Søren Nielsen Brandsen og enken Anne Jensdatter Lyngå, bønderfolk af Lyngå sogn i Århus stift. må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 10 august 1764.

200b
Ligeledes samme dag, expederet for Ole Andersen og Karen Sørensdatter fra Coldinghus amt, udi 3die led beslægtet. Christiansborg den 10 august 1764.

201
Peder Hansen af Ribe stift, og Marie Sørensdatter, i 2det led. Christiansborg den 10 august 1764.

201b
Frantz Pedersen, og Johanne Nielsdatter af Århus stift, i 3led. Christiansborg den 10 august 1764.

202
Peder Andersen af Randers, og Karen Andersdatter i 2 og 3 led. Christiansborg den 10 august 1764.

203
Gratis for Peder Pedersen af Århus stift, og Anna Jensdatter i 3 led. Christiansborg den 10 august 1764.

204
Bevilling for Kirstine Espensdatter afg Christian Kramers efterleverske af Århus stift, at må gifte sig før sørge året er til ende. Christiansborg den 10 august 1764.

205
Vielsebrev af uvedkommende præst, for klokker Jens Mundelstrup af Århus, og bemte Kirstine Espensdatter [se forrige]. Christiansborg den 10 august 1764.

206
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Sund af Nykøbing, og Ingeborg Hansdatter, afg Niels Erslefs efterleverske. Christiansborg den 10 august 1764.

220
Espen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Espen Jensen og enken Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Ørsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at deres mødre skal have været halv søstre. Christiansborg den 17 august 1764.

223
Christen Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Anne Hansdatter, bønderfolk af  Them sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24 august 1764.

224
En ditto bevilling, samme dag expederet for Hans Wolfsen, og Catharina Andersdatter af Ribe stift som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 24 august 1764.

228
Cancelliråd Johan Nicolai Schavenius, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Johan Nicolai Schavenius, vores cancelliråd og byfoged i vor kiøbstad Thisted, samt herredsfoged i Hillerslev og Hundborg herreder samt Nørhå birk, og frue Karen Hastrup, afg krigsråd Clementins efterleverske på Nordtorp, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme  huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 7 september 1764.

229
Ligeledes samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Pedersen og Kirsten Jensdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 september 1764.

230
Ditto for Johan Henrichsen, og Karen Sørensdatter, ligeledes. Christiansborg den 7 september 1764.

231
Så og ditto for Olef Vøgens og Tat Ketels fra Vesterlands Føhr, ligeledes. Christiansborg den 7 september 1764.

241
Jonas Erichsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillade at  Jonas Erichsen, og enken Kirsten Larsdatter, bønderfolk af Ejstrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 14 september 1764.

242
Ligeledes samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Jacob Kroop, instrumentist i Ribe og Maren Møller. Christiansborg den 14 september 1764.

248
Euele Eschesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Euele Eschesen [Øvle Eschesen?] og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Malling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 september 1764.

248b
Ligelydende bevilling er samme dag, expederet for Niels Eschesen og Karen Nielsdatter af ditto sogn, udi tredie led. Christiansborg den 21 september 1764.

255
Gravers Larsen Klovborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Gravers Larsen Klovborg, og enken Voldborg Christensdatter, bønderfolk af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige nu ved døden afgangne mand skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 28 september 1764.

Side 464 – 260
Christen Jespersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jespersen og Karen Jensdatter af eylandet Rømø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 oktober 1764.

260b
Ligesådan bevillinger samme dag expederede, for Jonas Nicolaisen, og Mette Sophie Jensdatter af Ribe stift, udi 2det og 3 led beslægtede. Christiansborg den 5 oktober 1764.

260c
Poul Nielsen Huule, og Karen Poulsdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. Christiansborg den 5 oktober 1764.

260d
Jens Nielsen Holm, og Else Marie Pedersdatter, af Århus stift, udi 3die led. Christiansborg den 5 oktober 1764.

260e
Og Frode (Trøde?] Peters, og Jung Tarin Wøigens af Vesterlands Føhr, udi andet led beslægtede. Christiansborg den 5 oktober 1764.

261
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Biering, sognepræst til Skjern sogn og Mette Kirstine Lund. Christiansborg den 5 oktober 1764.

263
Mogens Pedersen Galsgård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mogens Pedersen Galsgård og Else Andersdatter Bødker, bønderfolk af Bøvling sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 oktober 1764.

263b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederede for Niels Nielsen, skomager og Barbara  Nielsdatter Smidt af Læsø, som næst sødskende børn. Christiansborg den 12 oktober 1764.

263c
Gravers Larsen og Woldborg Christensdatter, afg Jens Andersen Fischer efterleverske af Ålborg stift, hand og hendes afg mand, næst sødskende børn. Christiansborg den 12 oktober 1764.

264
Så og for Peder Andersen, og Maren Jensdatter af Dronningborg amt, i 3die led. Christiansborg den 12 oktober 1764.

265
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hospitals forstander Johannes Hiorth i Ribe, og Charlotta Panck, afg regiments qvartermester Bruuns. Christiansborg den 12 okt5ober 1764.

270
Consistorialråd hr Lars Johan Jelstrup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelig Lars Johan Jelstrup, vores concistorialråd, og sognepræst til Gudum og Fabjerg menigheder udi Ribe stift, og jomfrue Christiane Birgitte von Obelitz må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 oktober 1764.

271
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for Lars Nielsen Langerhus, og Kirsten Josephsdatter af ditto stift, som sødskende børn. Christiansborg den 19 oktober 1764.

272
Og for Mads Pedersen Vrå, af ditto stift, og hands faders sødskende barns enke Kirsten Jensdatter. Christiansborg den 19 oktober 1764.

277
Knud Lauritzen Boel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Lauritzen Boel, og Karen Nielsdatter Seirup, bønderfolk af Ådum sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 26 oktober 1764.

277b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Pedersen, og enken Kirsten Clemensdatter af Ålborg stift, hand og hendes mand, næst sødskende børn. Christiansborg den 26 oktober 1764.

277c
Christen Jensen, og Maren Olsdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. Christiansborg den 26 oktober 1764.

277d
Jens Nielsen, og Anna Poulsdatter, afg Lars Thomesens efterleverske af Ålborg stift, sødskende børn. Christiansborg den 26 oktober 1764.

277e
Michael Jensen, og Maren Christensdatter, afg Michel Jensens efterleverske af Viborg stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 26 oktober 1764.

278
Mads Sørensen Kondrup, og Mette Madsdatter Hammer, af Århus stift, i 3 led. Christiansborg den 26 oktober 1764.

778b
Peder Nielsen, og Dorthe Madsdatter af Ribe stift, i 2 led. Christiansborg den 26 oktober 1764.

279
Og Jens Mortensen af ditto stift, og Margrethe Jacobsdatter, i 3 led. Christiansborg den 26 oktober 1764.

280
Endvidere udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Anders Jørgensen af Randers, og Maria Catharina Hansen. Christiansborg den 26 oktober 1764.

286
Ligeledes samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for Christen Christensen Bech og Anne Hansdatter Tranberg af Varde. Christiansborg den 2 november 1764.

287
Ægteskabs bevilling for Hans Jessen [Jepsen utydelig]m og Berthe Hansdatter af Ribe stift, som beslægtede i 2det led. Christiansborg den 2 november 1764.

288
Ditto for Peter Richlefs af Amrum og Pop Nahmens i 2det led. Christiansborg den 2 november 1764.

289
Ditto for Møller Peder Jørgensen af Skanderborg, samt i 2det led [pigens navn ikke angivet]. Christiansborg den 2 november 1764.

290
Så og gratis ditto, for Niels Nielsen af Ribe stift, og Dorthe Jepsdatter i 2 og 3 led. Christiansborg den 2 november 1764.

290b
Samt for Peder Jepsen af ditto stift, og Mette Sørensdatter i 2 og 3die led. Christiansborg den 2 november 1764.

299
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Thomas Hillerup, sognepræst til Højrup sogn i Ribe stift, og Mette Rasmusdatter Ølgård. Christiansborg den  9 november 1764.

300
Ægteskabs bevilling, for Hans Mathiesen af ditto stift, og Kirsten Knudsdatter som beslægtede i 2det led. Christiansborg den 9 november 1764.

301
Så og ditto for Peder Christensen af Ålborg stift i 2 led. [Pigens navn ikke angivet]. Christiansborg den 9 november 1764.

303
Peder Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Hals sogn, og Bodil Ibsdatter af Dronninglund sogn udi Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 november 1764.

303b
Ligesådanne bevillinger, er samme dag expederede for Søren Christensen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, sødskende børn. Christiansborg den 16 november 1764.

303c
Christen Larsen Nygård, og Anna Sørensdatter af Ribe stift, udi 3die led beslægtede. Christiansborg dem 16 november 1754.

304
Richmer Rørden, og Crassen Jung Rørden fra Vesterlands Føhr, i 3die led. Christiansborg den 16 november 1764.

305
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Henrich Grotum og Bodil Andersdatter Bonde af Ålborg. Christiansborg den 16 november 1764.

312
Christen Horrebow, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Horrebow og Anne Thomasdatter Broegård, bønderfolk af Hillerslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 november 1764.

313
En ligelydende bevilling, samme dag gratis udfærdiget, for Mads Tobiesen og Karen Hansdatter af Ribe stift, i lige [tal ikke angivet] led beslægtet. Christiansborg den 24 november 1764.

315
Søren Nielsen Barfod, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen Barfod og Ingeborg Marie Sørensdatter, af vor kiøbstad Ribe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 30 november 1764.

316
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Jensen, af Viborg stift og Bodil Christensdatter, som beslægtede i 2det led. Christiansborg den 30 november 1764.

317
Ditto for Søren Hansen af Ribe stift, og Anna Nielsdatter i 2 led. Christiansborg den 30 november 1764.

324
Jens Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen af Tåning, og enken Anne Christensdatter af Kattrup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 7 december 1764.

324b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Dines Knudsen Manne, og Giertrud Jensdatter Mammen af Randers, udi andet og tredie led. Christiansborg den 7 december 1764.

324c
Hans Jensen, og Johanne Hansdatter af Ribe stift, i andet og tredie led. Christiansborg den 7 december 1764.

325
Så og gratis for Jens Erichsen af Ålborg stift, og Anna Pedersdatter i andet led. Christiansborg den 7 december 1764.

329
Anders Hansen Schaunborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen Schaunborg, og Anne Pedersdatter, bønderfolk fra Gårslev sogn i Coldinghus amt,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 14 december 1764.

336
Simon Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen, og Ellen Thomasdatter af Sæbygårds Mølle, i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 21 december 1764,

336b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Niels Mogensen, og Anna Hansdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 21 december 1764.

337
For Ketel Richmers, og Maren Bøhn af Vesterlands Føhr, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 21 december 1764.

338
Gratis for Jens Olufsen af Ålborg stift, og Kirsten Larsdatter i 3die led. Christiansborg den 21 december 1764.

343
Erich Hayen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Erich Hayen, og Kerren Ercken, bønderfolk fra Vesterlands Føhr i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 december 1764.

344
En ditto bevilling, samme dag udfærdiget for Jep Jensen af Viborg stift, og Dorthe Vistesdatter, i 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 december 1764.

Anno 1765 - Januarius:

1
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede, så og at hun, og hans forrige nu afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den   4 januar 1764.

2
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for Jens Jacobsen og Maren Lauritzdatter, som næst sødskende børn, Christiansborg den 4 januar 1765.

3
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Andersen Larsen og Tenning Hofgård. Christiansborg den 4 januar 1765.

13
Peder Hansen Lundemand, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen Lundmand, og enken Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 18 januar 1765.

14
En ditto bevilling, samme dag udfærdiget for Niels Jensen, og Maren Christensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 18 januar 1765.

20
Ægteskabs bevilling for Knud Jessen, og Anna Dorothea Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 25 januar 1765.

21
Ditto for Anders Simonsen, og Anna Pedersdatter i 3 led. Christiansborg den 25 januar 1765.

22
Ditto for Christen Andersen, og enken Anna Nielsdatter i 2det led, Christiansborg den 25 januar 1765.

23
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Poulsen Buch og Inger Jensdatter Dons. Christiansborg den 25 januar 1765.

31
Ægteskabs bevilling for Lars Christensen, og Maren Pedersdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 1 februar 1765.

31b
Og for Thomas Albrethsen Hiortlund, og Anna Nielsdatter i 2 og 3 led. Christiansborg en 1 februar 1765.

33
Jens Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Trustrup bye i Hundslund sogn, og Anna Mortensdatter af Olstrup by i Falling sogn udi Århus stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 8 februar 1765.

34
En ditto bevilling samme dag udfærdiget, for Anders Pedersen, og hans sødskende barns enke Maren Andersdatter. Christiansborg den 8 februar 1765.

38
Ligeledes samme dag, udfærdiget bevilling for Vibeche Marie Catharina Hagedorn, afgangne Jens Kiers efterleverske, at indlade sig i nyt ægteskab, før sørge året er udløbet. Christiansborg den 15 februar 1765.

39
Ægteskabs bevilling, for Niels Pedersen Lundsgård, og Anna Jensdatter Hovgård, som næst sødskende børn. Christiansborg den 15 februar 1765.

40
Så og ditto, for Hans Hansen, og Kirsten Pedersdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 15 februar 1765.

40b
Og for Just Christensen, og Bodil Pedersdatter, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg den 15 februar 1765.

45
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Johanne Sørensdatter, bønderfolk af Nøvling sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 22 februar 1765.

54
Ægteskabs bevilling, for Anders Jensen, og Mette Rasmusdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 1 marts 1765.

55
Ditto gratis, for matros Morten Mortensen, og Margrethe Jensdatter, sødskende børn. Christiansborg den 1 marts 1765.

56
Så og ditto for Friderich Christian Sørensen, og Karen Bachensdatter, som beslægtede i 3 led, begge under Kongens hånd. Christiansborg den 1 marts 1765.

60
Ægteskabs bevilling, for Peder Rasmussen, og Anna Maria Thomasdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 8 marts 1765.

63
Christen Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen af Mandstrup?, og Anna Mortensdatter Budstrup? i Hanherred udi Ålborg stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 marts 1765,

63b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Bertel Michelsen og Johanne Pedersdatter, udi andet og tredie led. Christiansborg den 15 marts 1765.

63c
Jens Poulsen, og enken Anne Jensdatter, udi tredie lede. Christiansborg den 15 marts 1765.

63d
Poul Jensen, og Ellen Jensdatter, i tredie led. Christiansborg den 15 marts 1763.

63e
Mads Michelsen, og Mette Christensdatter, udi 3die led. Christiansborg den 15 marts 1765.

64
Så og ditto for Niels Thomsen, og enken Karen Sørensdatter, i tredie led. Christiansborg den 15 marts 1765.

71
Poul Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Jensen og enken Anna Sørensdatter, bønderfolk af Rude sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 marts 1765.

71b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Peder Jørgensen, og Kirsten Andersdatter, i andet og tredie led. Christiansborg den 22 marts 1765.

72
Og for Lars Hansen Døslund, og Karen Petersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 22 marts 1765.

77
Mourits Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mouritz Pedersen af Ølst sogn i Århus stift, og enken Mette Christensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 29 marts 1765.

77b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for Christian August Petersen, audieteur ved det Langelandske infanterie regiment, og jomfrue  Friderica Lovisa von Roestorff, som sødskende børn. Christiansborg den 29 marts 1765.

77c
Christen Ibsen, og Maren Hansdatter, hun og hands afgangne hustrue, sødskende børn. Christiansborg den 29 marts 1765.

Side 550b - 89
Ægteskabs bevilling, for Christen Andersen, og Catharina Andersdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 6 april 1765.

90
Gratis for Jens Pedersen Felde, og Appolone Sørensdatter, i 2 led. Christiansborg den 6 april 1765.

91
Ditto for Michel Christophersen, og Maren Andersdatter, i 3die led. Christiansborg den 6 april 1765.

92
Så og ditto, for Jens Christensen, og Kirsten Poulsdatter, hand og hendes afdøde mand i 2 og 3 led. Christiansborg den 6 april 1765.

Side 557 - 102
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og enken Karen Christensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 12 april 1765. Christiansborg den 12 april 1765.

102b
Ligesådan en bevilling, samme dag bleven expederet for Laurs Clausen Dalgård, og enken Maren Jensdatter Muusholm, hand og hendes afdøde mand, næst sødskende børn. Christiansborg den 12 april 1765.

103
Thomas Klem af Hjerting i Ribe stift, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Klem og Ingeborgs Sørensdatter, afgangne Søren Graversens efterleverske af Hjerting i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc, Christiansborg den 12 april 1765.

104
Hans Borch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Borch, borger og handelsmand i vor kiøbstad Varde, og Kirsten Maria Rasmusdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc.  Christiansborg den 19 april 1765.

105
Ligeledes samme dag udfærdiget, ægteskabs bevilling for Truels Andersen, og Else Pedersdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 19 april 1765.

111
Rasmus Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jacobsen, borger og handskemager i vor kiøbstad Århus, og Elisabeth Cathrine Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 26 april 1765.

116
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Rønbjerg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 maj 1765.

116b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederede for Niels Andersen, og Maren Larsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 4 maj 1765.

116c
Rasmus Christensen, og enken Maren Ebbesdatter, hand og fornævnte enkes afg mand, næst sødskende børn. Christiansborg den 4 maj 1765.

116d
Niels Pedersen, og Anna Nielsdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 4 maj 1765.

127
Søren Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Anna Thomasdatter, bønderfolk af Elev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 10 maj 1765.

127b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Jes Christensen og Anne Marie Hansdatter, i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 maj 1765.

128
Og for Ole Thomasen, og Kirsten Andersdatter, i 3die led. Christiansborg den 10 maj 1765.

129
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Rasmus Sørensen Bregård, og enken Anne Christensdatter. Christiansborg den 10 maj 1765.

135
Christen Stephensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Christians Stephensen, og enken Lene Jørgensdatter, bønderfolk af Hedensted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand ,og benævnte enkes forrige, og ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 17 maj 1765.

142
Ægteskabs bevilling, for Jens Pedersen Munck, og hans næst sødskende barn Elisabeth Sørensdatter. Christiansborg den 24 maj 1765.

151
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Lorentz Schmidt af Ålborg, og Stine Margrethe Smith. Christiansborg den 24 maj 1765.

152
Ægteskabs bevilling, for Thomas Christensen, og hans sødskende barns enke Anne Jensdatter, gratis under Kongens hånd. Christiansborg den 24 maj 1765.

155
Hans Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Mortensen og Kirsten Laursdatter, bønderfolk af Rårup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 7 juni 1765.

155b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Christen Christensen og Mette Jensdatter, som beslægtede i tredie led. Christiansborg den 7 juni 1765.

156
Og for Jens Nielsen, og Maren Sørensdatter Svane i 3die led. Christiansborg den 7 juni 1765.

157
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst, for kammer assessor Peder Friis på Lundsgård, og Maren Lauridsdatter Wanborg. Christiansborg den 7 juni 1765.

165
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Else Nielsdatter, bønderfolk af Farstrup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Fredensborg den 14 juni 1765.

167
Herredsfoged Hans Jørgen Hetlev, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at herredsfoged og herredsskriver til Hassing og Refs herreder udi Ålborg stift Hans Jørgen Hetter [2 stavemåder]  og Ide Christence Obel af Dalum sogn [Fyn], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 21 juni 1765.

168
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Sørensen, og hans sødskende barns trolovede, Kirstine Jensdatter. Christiansborg den 21 juni 1765.

177
Jørgen Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Michelsen og Anne Knudsdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 juni 1765.

177b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Niels Povelsen og enken Zidsel Pedersdatter, hands fader og fornævnte enkens forrige mand, sødskende børn. Christiansborg den 28 juni 1765.

177c
Laurits Jensen Dahl, og Maren Henrichsdatter Birkild, som sødskende børn. Christiansborg den 29 juni 1765.

178
Så og vielsebrev, af uvedkommende præst, for Niels Behr til Schafføgård, og Ana Dorthe Hansen. Christiansborg den 29 juni 1765.

184
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Pedersen, og Maren Christensdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 5 juli 1765.

188
Anders Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen af Bølling sogn, og Kirsten Mortensdatter af Faster sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 juli 1765.

188b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Mads Andersen og Anne Andersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 12 juli 1765.

188c
Så og for Lars Pedersen, og Anna Jesdatter, hun og hans afgange hustrue udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg en 12 juli 1765.

191
Ebbe Nicolaisen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ebbe Nicolaisen, og Else Poulsdatter, bønderfolk af Seest bye under Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 19 juli 1765.

196
Michel Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen og Anna Maria Pedersdatter, bønderfolk af Sennels sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 juli 1765.

202
Johan Clemmensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan Clemmensen fra Houlbjerg, og Catharina Henrichsdatter fra Stids Mølle udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 august 1765.

202b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Anders Nielsen og Kirsten Sørensdatter, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 august 1765.

203
Peter Johansen, arbejdskarl, og Johanne Pedersdatter af Colding, som sødskende børn. Christiansborg den 2 august 1765.

204
Så og gratis, for Jens Andersen, og Mette Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 2 august 1765.

205
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Broder Brorson, provst og sognepræst til Dronninglunds menighed, og Karen Steenfeldt. Christiansborg den 2 august 1765.

212
Sognepræst hr Christen Stauning, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Christen Stauning, succederende sognepræst til Viby og Tiset menigheder i Århus stift ,og Mette Marie Stæhr, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 august 1765.

212b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for Lars Pedersen Møller, og Kirsten Pedersdatter udi 3die led beslægtede. Christiansborg en 9 august 1765.

212c
Jens Pedersen og Birgitte Pedersdatter, sødskende børn Christiansborg den 9 august 1765.

213
Niels Poulsen, og Birgithe Jensdatter som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 9 august 1765.

214
Så og for Niels Albretsen, og Maren Jørgensdatter i 2 og 3 led. Christiansborg den 9 august 1765.

215
Jens Mogensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Mogensen og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Dalbyover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 16 august 1765.

215b
Ligelydende bevilling, er samme dag expederet for Christen Michelsen, og Mette Mogensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 16 august 1765.

215c
Jens Henrichsen, og Anna Johanna Lauritzdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 16 august 1765.

215d
Michel Poulsen, og Margaretha Olsdatter, udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 august 1765.

216
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for birkedommer Urban Jacob Stephensen af Vejle, og Catharina Maria Locmeier. Christiansborg den 16 august 1765.

225
Hr Frands Thestrup Hopp, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Frantz Thestrup Hopp, residerende capellan udi vor kiøbstad Hjørring, og Birgitte Cathrine Trap, af vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 august 1765.

225b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Jens Sørensen Damgård, og Maren Povelsdatter Tved, som sødskende børn. Christiansborg den 23 august 1765.

226
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Thomas Pedersen, og Anna Pedersdatter af Ålborg. [ingen angivelse]. Christiansborg den 23 august 1765.

232
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen af Vejlby sogn, og Barbara Jensdatter af Ullerup sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 august 1765.

244
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Ry bye udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Chris5inasbogr den 5 september 1765.

244b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Lars Christensen, og Anna Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 5 septemberc1765.

251
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling  for Michel Espensen, og Bodil Christensdatter som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 13 september 1765.

251b
Lorentz Mathiesen Røsebon [Rosebon], og Ester Budesdatter, 2 led. Christiansborg den 13 septemberc1765.

252
Bertel Nielsen, og Maren Christensdatter i 2 led.

253
Ditto gratis for Hans Hansen, og Bodil Nielsdatter i 2 led.

254
Ditto for Christen Christensen, og Maren Larsdatter, i 2 led.

255
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Henrich Jensen Langballe af Århus, og Mette Margarethe Schiødstrup. Christiansborg den 13 september 1765.

255b
Vincente Hansen Tørslef, og Maren Jensdatter Rohde, afg Buchtrup af Ebeltoft. Christiansborg den 13 september 1765.

256
Så og ditto for hr Lars Stål, sognepræst til Agri og Egens sogn i Århus stift,  og Erasmine Hirtznach. Christiansborg den 13 september 1765.

267
Jens Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Spentrup sogn, og enken Maren Madsdatter af Gassum sogn, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og fornævnte enkes ved døden afgangne mand Anders Jensen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 september 1765.

267b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Niels Hansen og Bold Hansdatter, udi andet led. Christiansborg en 20 september 1765.

273
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Vindelev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 27 september 1765.

273b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Peder Hansen af Lundby og Ellen Nielsdatter, hands forrige hustru og fornevnte Ellen Nielsdatter, sødskende børn. Christiansborg de 17 september 1765.

274
Christen Andersen, og Maren Madsdatter i 3 led. Christiansborg den 27 september 1765.

275
Så og gratis for Jens Mortensen, og Kirsten Sørensdatter i 3 led. Christiansborg den 27 september 1765.

278
Christian Nielsen Ørsnæs, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Nielsen Ørsnæs af Helligkilde gård på Thyholm, og Maren Olufsdatter Agerholm, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc.  Christiansborg slot den 4 oktober 1765.

279
Ditto for Hans Christians Buch af Viborg, og Bodil Johanne Funder. Christiansborg slot den 4 oktober 1765.

280
Ægteskabs bevilling, for Anders Christensen Steensgård og Maren Christensdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg slot den 4 oktober 1765.

281
Ditto, for Jep Jepsen og enken Anne Pedersdatter, i 2 led. Christiansborg slot den 4 oktober 1765.

282
Poul Jensen Bødker, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Poul Jensen Bødker, og Sophie Jensdatter af vor kiøbstad Viborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afdøde hustrue, og bemelte Sophie Jensdatters moder, skal have været sødskende børn. Fredensborg slot den 4 oktober 1765.

285
Bonde Sørensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bonde Sørensen og Gunner Hansdatter, bønderfolk af Ål sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 oktober 1765.

286
En ditto bevilling, samme dag for Olde Clemten af Amrum, og Cerin Jung Bøhr i 3 led. Christiansborg den 11 oktober 1765.

290
Lars Pallesen bevilling på ægteskab,
Bevilger og tillader, at Lars Pallesen, og Berette Andersdatter, bønderfolk af Øster Dalby på Krabbesholm gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forhen ved døden afg hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 18 oktober 1765.

291
En ditto bevilling, samme dag udfærdiget for hr Davis Grønlund, residerende capellan i Ribe, og hans afg hustrues sødskende barn Lene Catharina Boysen. Christiansborg slot den 18 oktober 1765.

296
Peder Andersen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Mette Laursdatter, bønderfolk af Spandet sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 oktober 1765.

296b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Oluf Syncken og Jng Bohn af Amrum, udi tredie led. Christiansborg den 25 oktober 1765.

297
Trud Trudden? opreisning for leiermål og bevilling på ægteskabs.
D5tus G a v, at vi haver benådet og tilgivet Trud Trudden? og Popda Jun Jurgens, bønderfolk af St Laurentie menighed på Vesterlands Føhr under Ribe stift, som hinanden udi andet led skal være beslægtede, deres med hinanden begåede leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Fredensborg den 25 oktober 1765.

301
Studiosus Niels Nysom, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at studiosus Niels Nysom, og Appolone Marie Hald, fra Ferslev præstegård i Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme  i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer.  Christiansborg den 1 november 1765.

301b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for hr Jens Nielsen Høstmarch, sognepræst til Andst og Gesten menigheder udi Ribe stift og Amalia Stellwagen. Christiansborg den 1 november 1765.

302
Så og desuden ægteskabs bevilling, for Knud Bakkersen, og Birthe Knudsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 1 november 1765.

303
Ditto for Lambert Pedersen, og Anne Madsdatter, i 2 og 3 led beslægtede. Christiansborg den 1 november 1765.

303b
Og for Poul Pedersen, og Maren Mortensdatter, i 3 led. Christiansborg den 1 november 1765.

311
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Carl Vium sognepræst til Aulum i Ribe stift, og  Bodil christensdatter. Fredensborg den 1 november 1765.

312
Ægteskabs bevilling, for Søren Andersen og Mette Sørensdatter, som sødskende børn. Fredensborg den 1 november 1765.

313
Ditto for Hans Christopher Erichsen, degn til Skelund sogn i Viborg stift, som beslægtede i 3 led. [Pigens navn ikke angivet]. Fredensborg den 1 november 1765.

314
Så og ditto, for Christen Andersen, og Bodil Jensdatter, sødskende børn. Fredensborg den 1 november 1765.

318
Søren Nielsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 15 november 1765.

326
Samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jørgen Andersen og hans afg hustrues næst sødskende barn, Anne Jørgensdatter. Christiansborg slot  den 23 november 1765.

328
Ægteskabs bevilling, for Engelbreth Pedersen, og Anna Cathrine Jensdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg slot  den 23 november 1765.

328b
Peder Madsen, og Kirsten Jensdatter i 3 led. Christiansborg slot  den 23 november 1765.

329
Jens Nielsen Buierum [Byrum], og Anna Else Hansdatter i 2 og 3 led. Christiansborg slot  den 23 november 1765.

330
Så og ditto for Peder Nielsen, og Maren Andersdatter, endskiønt hand forhen har besvangret hendes faders sødskende barn. Christiansborg slot  den 23 november 1765.

334
Peder Olesen, ægteskabs bevillig.
Bevilger og tillader, at Peder Olesen af Lærkeholt i Ansager sogn i Lundenes amt, og Ellen Nielsdatter af Galtho [Galthohede?] i Tistrup sogn, i Lundenes amt, begge bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 3 december 1765.

342
Vielsebrev af uvedkommende præst, for sognepræst Peter Lorentz Kraft af Viborg stift, og Sophie Koch. Christiansborg den 6 december 1765.

342b
Ditto for Rasmus Nieslef på Palstrup i Viborg stift og enken Birgitte Christiane Wagård?. Christiansborg den 6 december 1765.

343
Ægteskabs bevilling, for Jens Pedersen og Inger Nielsdatter, som beslægtede i 3 lige led. Christiansborg den 6 december 1765.

344
Så og ditto gratis, for Jacob Rasmussen, og Birgitte Jensdatter, som næst sødskende børn. Under Kongens hånd. Christiansborg den 6 december 1765.

349
Christen Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jacobsen af Skjellerup sogn, og Dorthe Sørensdatter af Fjeldsted i Mariager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 december 1766.

349b
Ligelydende bevilling, samme dag expederet for Ivar Hiort og Marianne Hiort, udi andet led. Christiansborg den 13 december 1766.

349c
Knud Pedersen, og Bodil Marie Carstendatter, udi 2 led. Christiansborg den 13 december 1766.

350
Ketel Ketels, og Jng Jessen i 3 led. Christiansborg den 13 december 1766.

351
Gratis for matros Hans Pedersen, og Maren Jensdatter i 3 led, under Kongens hånd. Christiansborg den 13 december 1766.

359
Ægteskabs bevilling, for Jens Pedersen og hans afg sødskende barns enke, Birthe Rasmusdatter. Christiansborg slot den 20 december 1765.

360
Så og ditto for Søren Andersen, og Maren Jensdatter som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg slot den 20 december 1765.

365
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Søren Clausen Lund, og enken Karen Sørensdatter Juul, som sødskende børn. Christiansborg den 27 december 1765.

366
Ditto under Kongens hånd gratis, for Hans Pedersen og hans afgangne sødskende barns enke, Maren  Nielsdatter. Christiansborg den 27 december 1765.

Side 694 - Anno 1766 - Januarius:

1
Lieutenant Jens Holst, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at os elskelig Jens Holst, vores lieutenant af infanteriet, og enken Gertrud Jacobsdatter Krogstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige nu ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 januar 1766.

2
Samme dag, er udfærdiget en ditto for Arst Wogns, og hans sødskende barns enke Elen Sønker. Christiansborg den 3 januar 1766.

3
Matros Niels Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Niels Pedersen, og enken Karen Nielsdatter, begge af Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Niels Pedersen, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 8 januar 1766.

Slut på film 544328 - 544329 jyske registre - 1758 - 1765.

Til toppen.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

  Tilbage til forsiden

 Tilbage til 5te del  Til 7de del