13de del [
12te del anvendes pt. ikke]
 

Jyske registre

1681-1688


Film fra Rigsarkivet

M 528707-528708


Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led m v.

Jeg havde ikke regnet med at gennemgå bevillingerne over et længere tidsrum, end fra 1699 til 1799, der er indlagt på siderne som 1ste del til 11 del, hvilke numre jeg ikke kan ændre, uden det vil have indflydelse for de læsere der har besøgt siderne, idet google så ikke kender stoffet, og derfor måske vil afvise søgningen.

Men da jeg nu har færdiglæst for årene 1660 - 1699 [mgl 1670 til 1673, medens 1660 - 1670 foreløbig findes på jyske registre forside] må jeg enten gå videre, og indlægge stoffet fra 1660 til 1699 i 12te del, hvilket betyder at de ældste ekstrakter, kommer sidst i rækken, eller begynde eksempelvis en ny del med bogstaver.

At jeg desuden har besluttet, at gå videre fra 1572 til de nu færdige fra 1660 - uanset, at de udgivne kancelliets brevbøger af Ole Degn, dækker en del af dette tidsrum - betyder dette jo, at jeg måtte vælge enten det ene eller det andet.

I første omgang vælger jeg at oprette en 13de del, hvorpå bevillingerne for 1681 - 1699 indlægges. Når jeg senere har læst fra 1572 - 1660 indlægges ekstrakterne fra disse, så i en 12te del - alt i alt betyder det, at når jeg på et tidspunkt er færdig, er der ekstrakter af alle kongelige bevillinger til ægteskab, på min side fra 1572 - 1799.

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som bliver indlagt under jyske registre blandet

 

Begyndt læsning film fra

Rigsarkivet jyske registre M 528707:


Anno 1681

Januarius:

8
Hans von Lovsow og Kirsten Marie Broberg, åbent brev om vielse i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Hans von Lovsow til Restrup og jomfru Kirstine Marie Broberg, må hiemme i huset sammenvies, dog med så schiel, at ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at Kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet afgår. Givet ex. Hafnia 22 januar 1681.

23
Friderich Ulrich Ulfeldt og jomfru Magdalene Kruse, åbent bref at må vies i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Friderich Ulrich Ulfeldt til Hammergård og jomfru Anna Magdalene Kruse til Hvolris, må hiemme i huset sammenvies, dog med så schiel, ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at Kirken etc intet afgår. Hafnia 26 februar 1681.

24
Jesper Svendsen bevilling på ægteskab j tredie led med Mette Svendsdatter, som han tilforn hafver besofvet.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst hafver bevilget og tilladt, at Jesper Svendsen udj Vendsyssel, og Mette Svendsdatter, med hvilchen forne Jesper Svendsen tilforn lejermål skal have begået, dog allerede for samme forseelse afsonet, og Kirkens disciplin udstået, må udj ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udj tredie led skal være beslegtiged, dog schal de først på tilbørlige steder bevislig gøre, at de hver andre ej nærmere, end som forschrevet står, udj slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres middel og lejlighed, samt superintendantens billig sigelse, til næste Hospital at udgifve, såfremt de denne voris allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes ex. Hafnia d 4 marts 1681.

35 og 36
Laurids Jensen Pop og Birgitte Lauridsdatter de Hemmer af Ålborg, ægteskabs bevilling i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst hafver bevilget og tilladt, at Laurids Jensen Pop og Birgitte Lauridsdatter de Hemmer j vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre j tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. 19 marts 1681.

39
Peder Jensen Nipgård og Dorothea Nielsdatter i Hindbjerg, udi Jylland, ægteskabs bevilling j tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Peder Jensen Nipgård og Dorothea Nielsdatter i Hindbjerg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udj tredie led ere beslegtiget, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. 29 marts 1681.

71
Peder Jensen, købmand af Fredericia, ægteskabs bevilling.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tillad, at Peder Jensen, købmand i vor stabelstad Fredericia, og Dorothea Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led er beslegtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Koldinghus d 7 juli 1681.

82
Morten Olsen af Skads by, bevilling at komme i ægteskab med en qvindes person, hand i sit ægteskab har besovet.
C5 G a w, at eftersom Morten Olsen af Skads by i vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledes hans hustru, Mette Knudsdatter ungefehr for 9 år siden /:da hand udi sit nødvendige ærinde, noget fra hans hus var forrigst:/ skal fra hannem, foruden nogen af hannem dertil gifven årsag være bortrømt, med hvis formue hand da hafde, og som hand imidlertid hans tieneste pige schal have besovet, skal bemelte hans hustrue, efter tre års undvigelse, igien være kommen tilstede, og hannem for capitlet j Ribe ladet citere, hvorpå skilsmisse dom imellem dennem skal være gåen, med dend clausul, at hand sig iche efter den dag, uden vores allernådigste tilladelse, udj ægteskab måtte begifve, da hafver vi nu af sær kongelig nåde, efter hans herom allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hand forschrevne dom uagtet sig udj ægteskab må indlade med hvilchen qvindes person, som hannem vil ægte, når hellers intet andet befindes, som det lovligen kunde forhindre. Forbydendes ex.
Koldinghus 19 juli 1681.

107
Doctor Niels Jespersen og Anna Hansdatter af Ålborg, ægteskabs bevilling i andet og fierde led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at doctor Niels Jespersen og Anna Hansdatter, af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at forne Anna Hansdatter med bemte doctor Niels Jespersens forrige hustru, udi andet og fierde led, hafver været beslegtiget. Dog skal de først bevise, så og noget betale etc.
16 august 1681.

135
Knud Gyldenstierne, åbent brev om vielse i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Knud Gyldenstierne til Møllerup gods, og jomfru Elisabeth Rosenkrantz, må udi huset sammenvies, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen er blefven betalt, og eller intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, desligste at kirken og den betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet afgår. Givet ex. Hafnia d 8 oktober 1681.

137
Jacob Ulfeld, bevilling på ægteskab med jomfrue Christence Daa.
C 5 G a w, at wi efter allerundanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Jacob Ulfeld og jomfrue Christence Daa, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun hans faders morbroder datter skal være. Dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia d 13 oktober 1681.

December:

158
Henrich Juel, ægteskabs bevilling med Jde Margrethe Rosenkrantz.
C5 G a w at wi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Henrich Juel, og jomfru Jde Margrethe Rosenkrantz, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 3 december 1681.

1682:


[ikke bevilling men angående at han er blevet gift er også under testamenter]
13
Henrich Juel confirmation på en forskrivelse [testamente] med sin frue.
C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores confirmation på efterskrevne forskrivelse lydende ord efter andet som følger [bl a]. Jeg Henrich Juel til Lindberg gør vitterlig, at eftersom jeg er kommet i ægteskab med den høyædle og velbårne frue fru Jde Margrethe Rosenkrantz, så har jeg for at bete min kærlige omhu for hendes velstand, oprettet denne forskrivelse, fremgår at hvis hun overlever ham, skal 2000 rdr forud af boet, samt hans hovedgård Lindberg, taxeret for 62 tdr hartkorn etc, beholdes af hende i sit enkesæde o s v. Hafnia 25 februar 1682.

23
Tøste Sørensen, og Johanne Jensdatter, ægteskabs bevilling, uanset han med hende, imedens hans forrige hustru levede, lejermål haver begået.
C5 G a w, at vi efter allerunderdanigste giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Tøste Sørensen, indvåner i vor købstad Varde, og Johanne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han med hende /: imidlertid hans nu ved døden afgangne hustrue levede:/ lejermål skal have beganget, såfremt ej andet befindes, som deres forehavende ægteskab billigen hindre kunde. Forbydende ex 11 marts 1682.

36
Albret Bilde, og jomfru Birgitte Bilde, ægteskabs bevilling.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Albret Bilde til Langholt, og jomfru Birgitte Bille, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de med hver andre j tredie led skal være beslægtiget, dog skal de først bevise, så og noget betale o s v. Herhos har wi og allernådigst bevilget og tilladt, at de må hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet andet befindes, deres ægteskab lovligen at kunde forhindre etc. Hafnia 8 april 1682.

37
Jørgen Ifversen Colding, og Margrethe Korks (Korts?] i Ribe, at må vies i huset af hvilken præst de det begierer.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jørgen Ifversen Colding, og Margrethe Korks udi vor købstad Ribe, må uden foregående trolovelse og liusning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierendes vorder, nå accisen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab, lovligen at kunde forhindre etc. Hafnia 8 april 1682.

60
Lauritz Andersen på Læsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Lauritz Andersen, indvåner på Læsø, og Anna Simonsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans forrige afgangne hustru, udi tredie led hafver været beslægtiget, dog skal de først bevise, så og noget betale o s v. Hafnia 13 maj 1682.

61
Jens Andersen på Læsø opreisning, og ægteskabs bevilling i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt, så og hermed tilgiver og efterlader Jens Andersen, indbygger på vort land Læsø, og Kirsten Jensdatter som med hverandre udi tredie led ere beslegtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, så derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de des uanset j ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på tilbørlige steder bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Hafnia 13 maj 1682.

70
Obr Johan Rantzow, bevilling på ægteskab udi andet led i svogerskab.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Johan Rantzow til Bramminge, vores obriste til hest, og jomfru Sophia Amalia Friis, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, hans afgangne hustrues sødskende barn, skal have været. Dog skal de først bevise etc, så og et hundrede rixdaler til os elskelig præsident, borgmestere og råd j vores kongelig residentzstad København, til Christianhavns kirkes opbyggelse betale, og ellers noget efter deres middel og leilighed, samt superintentantens billig sigelse, til neste hospital udgive, såfremt de denne vores benådning agter at nyde. Forbydendes.
Hafnia 27 juni 1682.

78
Jacob Scheel, vielse brev, og frihed for åbenbare skriftemål.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jacob Scheel, og Maren Pedersdatter, afgangne Laurids Nielsens, må uden foregående trolovelse og liusning af prædichestolen, hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise, efter concumptions forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, desligeste at kirken m v, intet afgår. og om så skete, at hun nogle uger for tidlig i barselseng skulle komme, må de for åbenbare skriftemål være fri og forskånede, dog skal de derimod tiltænkt være, noget efter deres middel og lejlighed og superintendantens billig sigelse, til næste hospital at udgive, såfremt de denne vores bevilling agter at niude. Forbydendes ex. Hafnia 12 juli 1682.

79
Hr Peder Munck i Horsens, bevilling at vies, enten i kirken eller hiemme i huset.
C5 G a w, a t wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Peder Munck capellan udi vor købstad Horsens, og Karen Ovesdatter Pilgård, må uden foregående trolovelse og liusning af prædikestolen, hiemme i huset eller i kirken sammenvies, når den påbudne accise er betalt, og ellers intet befindes ægteskabet lovligen at kunde forhindre, desligeste at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derofver intet afgår. Givet ex Colding 2 august 1681.

80
Jens Knudsen af Bredsted, bevilling at vies i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst hafver bevilget og tilladt, at Jens Knudsen af Bredsted, og Margrete Christiansdatter, må uden foregående trolovelse og liusning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, når den påbudne accise er betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at forhindre, desligeste at kirken og dens betiente etc intet afgår. Colding 2 august 1682.

82
Jens Hansen Tved, ægteskabs bevilling i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Hansen Tved, boendes udi Tved i Ribe stift, og Maren Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc. Koldinghus 2 august 1682.

85
Jens Christensen af Århus, bevilling på ægteskab i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jens Christensen, og Anna Jespersdatter, af vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være næst sødskende børn, og i så måder hver andre udi tredie led beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Forbydendes ex.
Hafnia 14 august 1682. [Se næste]

86 [Se forrige].
Jens Christensen af Århus, bevilling at må vies i huset.
C5 G a w, at eftersom wi den 14 august sidst forleden i nærværende år, allernådigst hafver bevilget, at Jens Christensen, og Anna Jespersdatter af vor købstad Århus, som hver andre i tredie led beslegtede ere, må i ægteskab sammenkomme, da hafver wi efter ydermere allerunderdanigste ansøgning og begiering, fremdeles forundet og tilladt, at de uden foregående trolovelse og liusning af prædikestolen, enten hiemme i huset, eller i kirken, på hvad dag de det begierer, må sammenvies, når hvis bemelte vores forrige dennem gifne bref dem tilforpligter, er fyllest giort, samt den påbudne accise er betalt, og ellers intet andet end som forskrevet, står befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre, dog at kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derofver intet afgår. Gifvet Hafnia 15 august 1682.

87
Niels Mortensen på Fanø, bevilling på ægteskab i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst hafver bevilget og tilladt, at Niels Mortensen, og Appelone Hansdatter på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udj tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget udgive til næste hospital etc, såfremt de denne vores voris benådning, agter at nyde. Hafnia 15 august 1682.

91
Svend Pedersen af Dybe sogn, bevilling på ægteskab i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Svend Pedersen af Dybe sogn i Bøvling amt, og Bodil Madsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige mand og bemelte Svend Pedersen, skal hafve været hverandre, dog ichun af halfve sødskende i tredie led beslægtiget.  Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgifve etc. Hafnia d 19 august 1682.

92
Hans Sørensen af Lille Darum i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Wi hafver allernådigst bevilget og tilladt, at Hans Sørensen, og Anna Jacobsdatter udi Lille Darum i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige mand, haver været bemelte Hans Sørensens nest sødskende barn. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgifve etc. Fredensborg 26 august 1682.

98
Jens Michelsen af Thun [Tunø], bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen af Thun [?], og Anna Sørensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udj tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital etc. Hafnia 16 september 1682.

120
Steen Schinchel, ægteskabs bevilling med jomfru Else Cathrine von Uhnen.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst hafver bevilget og tilladt, at os elskelig Steen Schinchel, og jomfru Else Cathrine von Ahen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre, i andet og tredie led skal være beslegtede, så og at de hiemme i huset må sammenvies, når den påbudne accise er betalt, og ellers intet lovlig deres ægteskab at kunne forhindre, desligeste at kirken, skolen, fattige  og andre vedkommende derofver intet afgår. Forbydendes ex. Hafnia 25 november 1682.

122
[Er ikke bevilling med medtaget fordi der nævnes ægteskab]
Knud Gyldenstiernes til jomfru Elisabeth Rosenkrantz morgengave brevs confirmation.
C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne morgengave brev lydendes ord efter andet som følger. [Bl a]: Jeg Knud Gyldenstierne til Møllerup, kiendes og hermed for alle vitterliggiør, at eftersom ieg af den almechtigste Guds gode forsyn, med min kiere moders råd og samtyche, udi den Hellig Trefoldigheds nafn, er kommet i ægteskab med høyædle og velbårne jomfru Elisabeth Rosenkrantz, da hafver jeg af min fri vilie og velberåd hue, så og med min kiere moders råd og samtyche, und og givet min allekiereste fæstemø til morgengave, to tusinde rixdaler in specie, hvilke 2000 rdr som en anden vitterlig gield, af mine arvinger, forlods ud af boen skal erlægges etc. Datum Møllerup 6 juni 1682. Konfirmeret af Kongen 28 november 1682.

127
Niels Nielsen, på Lunø bevilling på ægteskab.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst hafver bevilget og tilladt, at Niels Nielsen, boende på Lunø i Viborg stift, og Maren Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led ere beslegtede, dog skal de først bevise, så og noget udgive til næste hospital etc. Hafnia 2 december 1682.


1683:

7
Hr Jeramias Anchersen åbent bref, anlangende vielse i huset, af hvilken præst der begieres.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Jeramias Anchersen, sognepræst til Uth og Tyrsted sogne, og Sidsel Christensdatter Friis, afgangne magister Arild Bendzens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies og af hvilken præst de det begierer, når den påbudne accise er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunde forhindre. Hafnia 6 februar 1683.

8
Seddel anlangende Niels Thorsen og Anna Nielsdatter, udi ægteskab at må komme, alligevel de hver andre i svogerskab ere beslegtede.
Wi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Niels Thorsen og Kirsten Nielsdatter udi Hals under friherskabet Lindenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være på svogerskabets forbundne linie, udi andet og tredie led, og han på slægts linie, skal være hendes børn i tredie led beslegtiget. Dog skal de først bevise, så og noget udgive til næste hospital etc. Hafnia 6 februar 1683.

38
Jens Madsen i Sunds by sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste giorde ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Jens Madsen udi  Sunds sogn i Ribe stift, og Anne Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset forne Anne Christensdatters forrige mand, og Jens Madsens afgangne fader, vare sødskende børn. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 22 maj 1683.

46 - 47
Hr Christen Jensen Møborg, ægteskabs bevilling.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Christen Jensen Møborg, sognepræst til Tim og Madum sogne, og Margrethe Lauritzdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige mands mormoder, og forne hr Christen Jensen Møborgs moder, skal have været halve sødskende, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 5 juni 1683.

50
Jens Mortensen, fra Helgenæs ægteskabs bevilling.
Wi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Mortensen, en bonde fra Helgenæs, og Kirsten Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun hans forrige afgangne hustrue, udi tredie led skal have været beslegtiget. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Hafnia 9 juni 1683.

55
[Er ikke bevilling men kun fordi fæstemø nævnes] er også under blandet.
Jens Lauridzen første lectie hører i Århus skole, lejermåls forseelse efterladt.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Jens Lauridzen, første lektie hører i Århus skole, hvis forseelse hand med sin trolovede fæstemø, Mette Johansdatter hafver beganget, så at hand desuagtet, til gejstlige bestillinger må antages og befordres hvor det lovligen ske kan, når hand tilforn efter allernådigste udgangne forordning af dato 16 maj 1647, nøjagtig med vidnesbyrd hafver bevist, at hand sig ellers foruden denne forseelse, skikkelig og vel hafver forholdet, herhos hafver wi allernådigst bevilget, at han og Mette Johansdatter, må for deres med hver andre begangne forseelse, for åbenbare skriftemål være fri og forskånet, dog skal de noget til næste hospital udgive, såfremt den denne benådning agter at nyde. Forbydendes ex
Hafnia 16 juni 1683.

56
[Er ikke bevilling men kun fordi ægteskab nævnes] er også under blandet.
Confirmation på en ægtepagt, imellem Rasmus Rasmussen i Bjørum og Alhed Hansdatter.
C5 G a w, at eftersom hos os allerunderdanigst er ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på efterskrevne ægtepagt, lydendes ord efter andet som følger [bl a]. Jeg Arnoldus Dyssel, forvalter på Elkjær hermed bekender, at såsom det hafver behaget Vor Herre i den hellige ægteskab at sammenføje, erlig og velagte dannemand Rasmus Rasmussen, boende udi Bjørum, og min kiere mosterdatter, erlig og Gudfrygtige møe, Alhed Johansdatter, nu værende her hos mig på Elkjær, da som hun aldeles og ganske ingen middel til hannem haver at indføre, mens hand end og selv må gifve hende, hvis klæder og udflyning, hun på hendes bryllups dag behøve, er hannem derhos både af hende og mig således tilsagt, om Vor Herre det så behager, hun uden livsarvinger ved døden afgår, da skal hendes arvinger, aldeles ingen arv efter hende niude, ej heller hannem i nogen måde videre molest derfor tilføje. Men dersom hun hannem overlever, da når hans tvende kuld børn, deres mødrene arv, samt andet som ved skifte breve, bevises de efter mødrene frænder hafver indarvet, forlods ud bekommer, deler hun med dennem, hvis Gud vil der kan overblive etc. Hafnia 16 juni 1683.

59
Hans Bendzen, brev at vies i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at os elskelig Hans Bendzen til Skærsø, og jomfru Christina Glud, må hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise er betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at kirken etc intet afgår. Givet Hafnia 1i juni 1683.

74
Niels Andersen Fersleb, bevilling på ægteskab i tredie led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Andersen Fersleb, af Undsøe i Mariager Closters amt, og Maren Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de med hverandre udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgivet etc. Hafnia 27 juli 1683.

77
Knud Pedersen og Dorothea Jespersdatter, at vies i huset af hvilken præst de det begierer.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Knud Pedersen, regimentskriver ved obriste Bassens regiment til hest, og Dorothea Jespersdatter, sal Clemend Sørensens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset af hvilken præst de det begierendes vorder, sammenvies, når den påbudne accise er betalt etc. Rendsborg den 18 august 1683.

83
Eske Nielsen, seddel om ægteskab i tredie led.
Wi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Eske Nielsen og Mette Sørensdatter på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.
Rendsborg den 8 september 1683.

96
Niels Sørensen af Siem, under Lindenborgs friherskab, seddel om ægteskab j tredie led.
Wi haver allernådigst tilgivet og efterladt, Niels Sørensen af Siem under Lindenborgs friherskab, og Johanne Rasmusdatter af Lyngby, som hver andre udi tredie led skal være beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de desuagtet i ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 10 november 1683.


1684:

29
Seddel for Peder Christensen i Blæsborg udi Vendelbo stift, om ægteskabs bevilling.
Wi haver efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at Peder Christensen i Blæsborg udi Horns herred i Vendelbo stift, og Anne Jensdatter, afg Niels Christensens udi Korsholt i Hørmested sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Christensen, forskrevne Anne Jensdatters forrige husbond, i andet og tredie led haver været beslægtet, dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital betal etc. Hafnia 29 april 1784.

48
Hr Morten Andersen Giødtzen, ægteskabs bevilling i det tredie forbudne led.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at hr Morten Andersen Giødtzen, sognepræst til Hedensted sogn udi Hatting herred, og Maren Jensdatter Juel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.
Itzehoe den 1 juli 1684.

59
Anders Rosenkrantz, bevilling på ægteskab i det andet forbudne led.
C 5 G a w, at wi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst, haver bevilget og tilladt, at os elskelig Anders Rosenkrantz, vores hofjunker, og jomfru Sophie Bilde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi andet led ere beslægtede, dog skal de først bevise, så og betale til Christianhavns kirkes opbyggelse 200 rdr, som de haver at til præsident, borgmestre og råd i København haver at levere. Gottorp den 28 juli 1684.

68
Seddel at Jep Lassen i Tim sogn, er bevilget ægteskab med Bodil Christensdatter, uanset at han hendes sødskende barn, tilforn har besovet.
Wi haver efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at Jep Lassen i Tim sogn, og Bodil Christensdatter Halkier, af Hjarup sogn sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han hendes sødskende barn /: som nu skal være bleven gift:/ tilforn skal have besovet, dog skal de først bevise, så og noget betale til næste hospital etc.
Frederiksborg 1 september 1684.

74
Samuel Wielandt, byfoged i Varde brev, at vies i huset af hvad præst han det begierer.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at Samuel Wielandt, byfoged i vor købstad Varde, og Maren Lauritzdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies /: af hvilken præst de det belgieres vorder:/ sammenvies, når den påbudne accise er betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen kunne forhindre, desligeste at den sognepræst, som corpulationen med rette tilhørte at bestille sin rettighed bekommer, såvel som kirken og dens betiente, skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet afgår. Givet ex. Frederiksborg 9 september 1684.

77
Oberst lieutenant Jens Sehested, ægteskabs bevilling med Ove Ramels ældste datter, hvis søsterdatter han tilforn haver haft.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores oberste lieutenant, os elskelig Jens Sehested til Katholm, og vores etatzråd os elskelig Ove Ramel til Becheskov og Urup, hans ældste datter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han tilforn, forne Ove Ramels søster datter til ægte haft haver, dog skal de først bevise etc, så og 200 rdr til borgmestre og råd i København til Christianshavns kirkes opbyggelse, betale etc. Frederiksborg den 10 september 1684.

78
Søren Nielsen og Jens Kyndesen, bevilling på ægteskab i tredie led.
C5 G a w, at wi haver bevilget og tilladt, at Søren Nielsen og Anne Madsdatter på Holmsland, i Hind herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun hans forrige hustru i tredie led haver være beslægtet. Desligeste må Jens Kyndesen, og Maren Christensdatter i Gudum sogn udi Skodsborg herred, i ægteskab sammenkomme, alligevel de hinanden i tredie led pårører. Dog skal de først bevise, så og noget til næste hospital udgive etc. Frederiksborg den 10 september 1684.

91
Jens Sehested, obrist lieutenant åbent brev, om vielse i huset.
C5 G a w, at wi allernådigst haver bevilget og tilladt, at vores oberst lieutenant Jens  Sehested til Katholm, og jomfru Margrethe Sophie Ramel, må hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise er betalt etc. Hafnia 27 september 1684.

92 - side 477
Apelone Christensdatter, lejermåls forseelse efterladt, og bevilling på ægteskab.
C5 G a w, at wi efter allerunderdanigst giorde ansøgning og begiering, samt capitularium i vor købstad Århus, herom allerunderdanigst givne erklæring, allernådigst haver tilgivet og efterladt, Apelone Christensdatter, hvis lejermåls forseelse, hun fire år efter at hendes mand, Hans Rasmussen, fra hende var undvigt, dog førend hun fra hannem ved capitels dom var entlediget med en ved nafn Peder Sørensen, beganget haver, så og derhos allernådigst haver bevilget, at hun sig med samme Peder Sørensen, igen udi ægteskab må indlade, såfremt ej andet end forskrevet står, befindes som deres ægteskab lovligen kan hindre. Hafnia 4 oktober 1684.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet

M 528707 jyske registre år 1681 - 1684

Kongelige bevillinger til ægteskab m v.

Begyndt film M528708

År 1685 - 1688:

1685:

22
Seddel at Søren Lauritsen i Hvilsted, må have sin morders husbonds forrige søskende barn (til ægte).

Allernådigst bevilget og tilladt, at Søren Lauritzen og Anne Eskildsdatter af Hvilsted i Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hans moder, og bemeldte Anne Eskildsdatters forrige husbonds søskendebarn, skal have været. Dog skal de først bevise etc.
28 februar 1685.

35
Jep Povlsen, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Jep Povlsen og Anne Mickelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtede, dog skal de etc. Hafnia 18 april 1685.

53
Seddel om ægteskabs bevilling i tredie led, for Peder Nielsen og Kirsten Jensdatter af Romdrup by i Ålborghus amt.

C5 Vi haver efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at Peder Nielsen og Kirsten Jensdatter af Romdrup by i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc.
Bergen 4 juli 1685.

80
Niels Nielsen af Århus, ægteskabs bevilling.

C5 Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Niels Nielsen og Margrethe Henrichsdatter, i vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han hende udi andet, og hun hannem i fjerde led på hendes mormoders side, skal være beslægtet. Dog skal de først bevise, så og noget betale etc.  Frederiksborg 15 gbd 1785. [september]

88
Jens Pedersen i Jerne sogn i Ribe stift, seddel anlangende ægteskab i 3die led.

Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Pedersen i Jerne sogn udi Skads herred i Ribe stift, og Mette Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led skal være beslægtet, dog skal de først bevise, så og noget betale etc.  Hafnia 19 september 1685.

89
Seddel anlangende Jens Christensen i Seem i Ribe stift, at komme i ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Jens Christensen i Seem sogn udi Hviding herred i Ribe stift, og Maren Jensdatte, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun hans forrige hustru i tredie led, haver været beslægtet, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 19 september 1685.

114
Christen Jensen af Volstrup sogn, ægteskabs bevilling.

C 5 Bevilger og tillader, at Christen Jensen på Åsen i Volstrup sogn, og Anne Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun hannem, på hendes mor moders side i andet led, og han hende i tredie led, skal være beslægtet, dog skal de først bevise, så og noget betale etc. Hafnia 31 oktober 1685.

119
Jens Sørensen Klem, ægteskabs bevilling.

C5 efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Sørensen Klem og Disse Andersdatter (Sisse Andersdatter?] af Lysgård herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 10 november 1685.

128
Jens Lauritzen på Gingsholm, ægteskabs bevilling.

C5 Efter allerunderdanigst ansøgning og begiering,  haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Lauritzen, boende på en gård kaldet Gingsholm udi Ålborg stift, og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset de hver andre udi tredie led ere beslægtet. Dog skal de først bevise etc. Hafnia 8 december 1685.

136
Niels Pedersen af Østerby og Bølling herred, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.

C5 bevilger og tillader, at  Niels Pedersen af Østerby, udi Stauning sogn i Bølling herred, og Anne Nielsdatter i Hareby, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i andet og tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc.  26 december 1685.

137
Anders Pedersen Stubdrup, ægteskabs bevilling i 3die led.

C5 Bevilger og tillader, at  Anders Pedersen Stubdrup, og Kirsten Avendsdatter på Næst i Øster Brønderslev sogn, udi Jerslev herred i Vensyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevise etc. 
Hafnia 26 december 1685.

1686:

20
Christen Bendzen i Stjerslev, bevilling på ægteskab i svogerskabs 3die led.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Christen Bendzen boende i Stjerslev  udi Giøttrup sogn, og Maren Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal have været hans forrige afgangne hustru, i tredie led beslægtet, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 23 februar  1686.

21
Hans Ahrenfeld Mogensen, ægteskabs bevilling i tredie led.

Efter ansøgning haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at vores jægermester, os elskelig Hans Arnfeld Mogensen til Kølske gård og fru Helle Urne på Estvadgård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og betale til Christianhavns kirkes bygning 200 rdr, såfremt de de denne vores vores benådning agter at nyde.
Hafnia 23 februar 1686. [Se næste].

22 [Se forrige]. [Er også under blandede forskrivninger]
Hans Ahrnfeld, confirmation på et morgengavebrev til fru Helle Urne udgivet.

C5 G a v, at eftersom for os allerunderdanigst ansøges og begieres, vores allernådigste confirmation på efterskrevne morgengave brev og forskrivning, lydende bl a som følger, efter Guds udi sit forsyn haver behaget, end og efter slægt og venners gode råd og vilje, har han indladt sig i ægteskab med edle og velbyrdige frue fru Helle Urne, så haver han derfor med dette åbne brev givet hende til morgengave, og testamenteret alle hans tilståendes rede penge, såvel som alle hans løsøre qvit og frit, tillige med indkomsten af Kølskegård og Aggerborggård, og dets underliggende jordegods etc. Hafnia 23 februar 1686.

41
Jens Hansen i Meldum og Jep Hansen i Skierberg i Ribehus amt, bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Maren Pedersdatter i Meldom udi Ribehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre j tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 10 april 1686.

41b
Ligesådan brev ord fra ord, blev expederet for Jep Hansen, og Karen Boesdatter, i Skærbæk udi Riberhus amt. 10 april 1686.

42
Jep Jensen i Bur sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Jep Jensen, og Kirsten Christensdatter, i Bur sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre i tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 10 april 1686.

65
Jens Christensen Steentoft, bevilling på ægteskab i svogerskabs led.

Efter allerunderdanigst ansøgning, haver vi bevilget og tilladt, at Jens Christensen Steentoft, og Margrete Jensdatter af Vester Vandet sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han og hendes forrige mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Dog skal de først etc.  Hafnia 18 maj 1686.

70
Jens Clausen fra Skibsted, bevilling på ægteskab i forbudne led.

Efter allerunderdanigst giorde ansøgning, haver vi bevilget og tilladt, at Jens Clausen i Skibsted sogn og by, og en pige, som skal være hans moders nær sydskende barns datter, må udi ægteskan sammenkomme, når de først på behørige steder beviser etc.  Hafnia 1 juni 1686.

95b
Jørgen Nielsen Seerup, bevilling at vies i huset.14 august 1686. [Ikke mere text].

149
Jep Hansen af Sct Jacobs sogn i Varde, ægteskabs bevilling.

C5 At vi efter ansøgning, bevilger og tillader, at Jep Hansen af Orten i  Sct Jacobs sogn i Varde, og Kirsten Jepsdatter i Janderup, udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige mand, afg Jørgen Pedersen, skal have været fornte Jep Hansens moders søskende barn, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 28 december 1686.

1687:

3
Jens Simonsen i Krabbesbro, seddel på ægteskab i 3die led.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at Jens Simonsen af Krabbesbro og Else Pedersdatter i Tylstrup udi Vendsysse,l må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre i tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 11 Januar 1687.

35
Niels Olsen på Læsø, ægteskabs bevilling i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Niels Olsen på vort land Læsø, og Kirsten Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led skal være beslægtiget, dog skal de først bevise etc. Hafnia 30 april 1687.

Majus:

37
Lauritz Nielsen i Vejlev bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Lavritz Nielsen og Maren Sørensdatter i Vilslef [to skrivemåder] under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 2 maj 1687.

48
Terkild Nielsen af Galten by seddel om ægteskabs bevilling i forbudne led. Hafnia 10 juni 1687.

48
Terkild Nielsen af Galten by, seddel om ægteskabs bevilling i forbudne led.

Bevilger og tillader, at Terkel Nielsen af Galten by og Margrethe Rasmusdatter af Elslev må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forrige hustrus næstsødskende barn, skal have været skal  have været. Dog skal de først bevise etc.  Hafnia 10 juni 1687.

62
Jens Mickelsen af Lindum sogn, seddel at må ægte Anne Christensdatter, som er i 3die led beslægtert, med en hand tilforn har besovet.

Vi haver allernådigst begvilget og tilladt, at Jens Mickelsen, og Else Christensdatter af Lendum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun udi tredie led, skal have beslægtet med en qvindes person, som han forhen skal have besovet, dog skal de først bevise etc. Hafnia 16 juni 1697.

63
Niels Mortensen Kierulf, ægteskabs bevilling, imod 100 rdr til Christianshavns kirke.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Mortensen Kierulf, boende udi Hejselt og Anne Jespersdatter, afgangne Søren Pedersen på Ormholt udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes afgangne mands fader, og forne Niels Kierulfs fader, halvbrødre skal have været, dog skal de først på behørige steder bevise, at de hinanden ej nærmere end som foreskrevet står, udi slegt eller svogerskab pårørerer, så og betale til Christianshavns kirkes bygning 100 rdr, såfremt de denne vores bevilling agter at nyde. Hafnia 16 juni 1687. Se næste.

64
Niels Mortensen Kierulf bevilling, at være hans tilkommende stifbørns formynder.

C5 G a v, at vi efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, at Niels Mortensen Kierulf, boende på Hejslet, som med Anne Jespersdatter, afgangne Søren Pedersen på Ormholt, til ægteskab er forlovet, må være hans tilkommende stifbørns formynder, såsom ingen på fæderne side skal findes så vederheftigm at dennem de umyndiges arv kan betroes, dog at han tilforn efter egen erbydelser, stiller nøjagtig caution etc. Hafnia 16 juni 1687.

89
Thomas Mickelse af Skæve sogn i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i tredie led.

C5 Bevilger og tillader, at Thomas Mickelsen, og Johanne Hansdatter af Skæve sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Friderichsborg den 6 august 1687.

110
Rasmus Andersen af Borup i Hids herred, bevilling på ægteskab, med hans første afgangne hustrues næst sødskende barn

Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen af Borup i Svendstrup Svostrup? sogn i Hids herred, må sig med hans første afgangne hustrues næstsødskende barn, udi ægteskab begive, dog skal de først bevise etc. Hafnia 17 september 1687.

174

Jens Christensen, amtsskriver i Ribe, ægteskabs bevilling i tredie led, og tillige at vies i huset.

C5 Bevilliger og tillader, at Jens Christensen, amtsskriver over Riberhus amt, og Sidsel Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre udi tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og en rigsdaler til næste hosptal udgive, såfremt de denne vores bevilling agter at nyde, herhos haver vi og bevilget, at de mo uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies etc.  Hafnia 10 december 1687.

1688:

3
Anders Sørensen Bay, og Maren Andersdatter i Randers, bevilling på ægteskab i tredie led.

Efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Anders Sørensen Bay, og Maren Andersdatter af Randers må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hverandre udi tredie led skal have været beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget betale til næste hospital. Desligeste, må de uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies etc. Hafnia 10 januar 1687.

19
Christen Madsen i Vestergård, bevilling på ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Christen Madsen i Vestergård udi Vrou by og sogn i Fjends herred udi Viborg stift, og Maren Mouritzdatter sammested, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc.
Hafnia 28 januar 1689.

51
Jens Kølholt bevilling, på ægteskab med Kirsten Jensdatter, som ham i 2det og 3die led pårører.

C 5 bevilger og tillader at Jens Kølholt indvåner i Vejle, og Kirsten Jensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre i andet og tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc, så og noget betale etc. Hafnia 24 marts 1688.

58
Niels Christensen, og Kirsten Christensdatter bevilling på ægteskab i tredie led.

Bevilger og tillader, at  Niels Christensen, og Kirsten Christensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 10 april 1688.

89
Hans Sørensen fra Rårup sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Hans Sørensen fra Rårup sogn i Bjerre herred, og Karen Hansdatter sammesteds må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led ere beslægtede, dog skal de først bevise etc. Hafnia 24 juli 1788.
Notat: uaffordret og casseret.

110
Seddel om nogle af Læsø, at må i ægteskab sammenkomme.

Efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at Bertel Hansen og Kirsten Lauritzdatter af Læsø, må udi ægtesksb sammenkomme, uanset de hver andre i tredie led skal være beslægtede, dog skal de først bevise etc.
Hafnia 25 august 1688.

110b
Ligesådanne breve bekom efterskrevne nemlig:

Ditto Simon Nielsen, og Anne Sørensdatter, af Læsø.
Hafnia 25 august 1688.

Ditto Jens Christophersen, og Ingerborg Simonsdatter, af Læsø.
Hafnia 25 august 1688.

115
Albret Hansen, bevilling på ægteskab.

Bevilger og tillader, at Albret Hansen og Birgitte Hybersdatter, afgangne Jens Erlandsens af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset han med hendes forrige husbonde, i tredie led skal have været beslægtet, dor skal de først bevise etc.
Hafnia 8 september 1688.

131
Anders Andersen af Hornborg i Stjernholms amt, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at Anders Andersen af Hornborg sogn og by i Nim herred, Stjernholms amt, og Karen Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue, i tredie led skal have været beslægtet, dog skal de først bevise etc.  Hafnia 13 oktober 1688.

141
Peder Christensen i Kiergård, bevilling på ægteskab, med sit næst sødskende barn.

Bevilger og tillader, at Peder Christensen i Kiergård i Vester Hassing sogn, og Margrethe Thomasdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de er næst sødskende børn. Dog skal de først bevise etc.  Hafnia 6 nove,ber 1688.

162
Henrich Lange, ægteskabs bevilling i andet led.

Bevilger og tillader, at os elskelig Henrich Lange, og jomfru Dorothe Cathrine Lange, til Dejberglund, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet led er beslægtede. Dog skal de først bevise etc. Hafia 22 december 1688. [Se næste].

163 [Se forrige].
Henrich Lange, og jomfru Dorethe Lange, vielsebrev.

Vi haver allernådigst bevilget og tilladt, at os elskelig Henrich Lange, og jomfru Dorethe  Cathrine Lange,  til Dejberglund, som hinanden i andet led skal være beslegtede, må udi egteskab sammenkomme, og vi allernådigst haver bevilget, må hiemme i huset på hvad sted, og af hvilken præst de det begierer, sammenvies etc. Hafnia 22 december 1688.

Færdig med læsning og afskrift af film M527707 - 528708

jyske registre fra Rigsarkivet år 1681 - 1688.

 

 

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og mine data må ikke udlægges på Internet.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til Index

Til forside

 Tilbage til 11te del