Breve til stiftsamtmanden i Århus stift, Havreballegård og Stjernholm amter 1682 - 1799 -
incl Kalø amt 1682-1683

Forskelligt om de svenske krigsfanger. 

 

2den del.

Landsarkivet i Viborg: B5 A - 65 år 1710 – 1713 [pakke no 4].

344
Fra Frederik den Fjerde, Stabelstad Fredericia.
Eftersom det ikke kan vides om de Svenske vil gå her ind i landet, har han beordret borgmestre og råd i Århus til, at gøre deres ydersted flid med, at alle de for byen værende og hjemmehørende skibsromme og fartøjer vorder holdt i beredskab og i den stand, at de i påkommende tilfælde både kunne være til Kongens og publici tjeneste desuden, at farten ufortøvet og continuerlig holdes åben mellem Århus og Kalundborg, så længe frosten og vinteren varer, hvilket med al magt skal ske ved de nærmest liggende bønders hjælp. 23 januar 1713.

348
Fra Frederik den Fjerde, hovedkvarteret i Husum.
Stiftamtmanden pålægges straks og ufortøvet, overalt i Stiftet at gøre den anstalt, at magistraterne ordinerer nogle af rettens middel, som tillige med Postmestrene, hver dag postdag observerer, de med samme ankommende, såvel som de derfra gående Svenske breve, for dem at åbne og læse, om der i disse kunne være noget præjudicerligt eller mærkværdigt, der da uden ophold indberettes. 14 juni 1713.

Omslag 1713 Rescripter angl Svenske Fanger:

355
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Såsom det kunne være venteligt, at de her i Danmark værende Svenske fanger, ikke før vinteren kunne blive "rantzioneret", så fornemmer Kongen allernådigst, at de vel kunne forlægges rundt omkring til at arbejde for deres føde og således, uden nogen bekostning, underholdes. Og for at kunne vide, hvor mange fanger, der på den måde i hvert distrikt eller Amt kunne forlægges og antages, skal Stiftamtmanden straks fra proprietairerne og andre, indhente efterretning om, hvor mange af slige fanger, enhver af disse vil modtage til at arbejde for føden, og derefter indsende samme til Kongens resolution. Da Stiftamtmanden formodes at vide, hvor fangerne nu opholder sig, skal han, for ikke at der anvendes for lang tid, straks imod kvittering, tilstille enhver det antal fanger han ønsker, item at om en og anden Købstad også ønsker sådanne, at dette straks sker på samme måde. 28 oktober 1713.

356
Fra Frederik den Fjerde, Gottorp.
Såsom Kongen har fornummet, at de på en del steder, indkvarterede Svenske fanger, i stedet for  det accorderede 1 1/2 pund brød dagligt, skal nyde to skilling danske, og at bønderne der foruden, hvor de er indkvarterede, dem aparte mad og drikke skal give, så pålægges Stiftamtmanden, at han straks forfatter en designation eller regning over, hvad bemeldte Svenske fanger foruden det dem accorderede brød kan have nydt i mad og drikke hos bønderne, og sådan fordeligts tilskikker Feldts forordnede commissariats deputerede dette. 20 september 1713.

357
Fra Frederik den Fjerde, Gottorp.
Såsom Kongen finder for godt, at lade en 5 a 600 Svenske fanger indkvartere i Ålborg Stift, pålægges Plessen straks at gøre den anstalt, at samme Svenske fanger, tillige med deres escorte, på deres march gennem Århus Stift, forsynes med fornødent kvarter og natteleje, hvor de fremkommer, og skal udi det øvrige ikke leveres andet til deres underhold end brød. 9 august 1713.

358
Fra Frederik den Fjerde, Hovedkvarteret i Husum.
Såsom Kongen har fornummet, hvorledes de Svenske feltpræster, som er indkvarterede i Århus Stift, løber her og der omkring på landet og prædiker for de derværende Svenske krigsfanger, så er hans vilje og befaling, at Plessen ufortøvet gør den anstalt, at Præsterne tilholdes, herefter at entholde [afholde] sig fra sådanne prædikener, og bemeldte krigsfanger at forføje sig til Fredericia, hvorfra de siden, når de forlanger det, med rejsepas til Sverige, kan forsynes. 9 juni 1713.

Bilag:
Dateret 8 april 1713, trykt anordning om de Svenske fangers underholdning med videre. Fremgår heraf, at Kongen ugerne må fornemme, hvorledes de Svenske krigsfanger, hvilke siden deres overgivelse ud af fæstningen Tønningen sig i Vore Lande befindes, formedelst de hverken efter den oprettede capitulation ere blevet ranconenerede, ej heller, som efter alle folkes krigs maner og brug ske burde, fra den Svenske side har nydt nogen forplejning, etc herunder at nogle er bortrømte. [Da det drejede sig om mange krigsfanger, har der i disse strenge tider, formentlig været problemer med også at skulle underholde dem].

Kilde:

Landsarkivet i Viborg: B5A 66 år 1714 - 1730

Omslag 1715 - rescript angl Svenske Fanger:

377
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Såsom Kongen har fundet for godt, angående de i Nørre Jylland værende 1127 Svenske fanger, at gøre den anstalt at 602 af dem skal skikkes til Norge, og at de øvrige 525 hos proprietairerne eller deres bønder, efter sædegårdenes hartkorns taxter, item udi købstæderne hos borgerskabet og des indvånere, samt hos sognepræsterne på landet, skal arbejde for deres føde, skulle forlægges og antages. Under Århus Stift udgør denne taxt 5392 tdr 6 skp 2 fc 1 1/2 album hartkorn, hvorefter 50 tdr hartkorn skal stå for en fanges underholdning, hvilket da udgør 108 fanger, og efter hosfølgende specification 60 mand til købstæderne. Angående de som forlægges hos fornævnte sognepræster, hvilket er 162 [præster] da regnes to af dem til at modtage en fange, som således er 81, hvorefter Stiftamtmanden pålægges, straks at gøre den anstalt, at de pågældende straks får deres antal tildelt. Med hensyn til præsterne, skal tildelingen ske sammen med biskoppen. Derefter redegørelse om, hvorledes der skal forholdes med de fanger, som enten ikke vil, eller kan arbejde, der så fra Amtstuen tildeles enten 2 skilling eller 2 pund brød dagligt, og de som arbejder betales af den som de arbejder for, når de ikke gives mad og øl, med 6 skilling dagligt, og dem der giver mad og øl desuden 2 skilling dagligt. Desuden må de hos hvem der indlogeres fanger, være fri for betaling af de 4 rdr, som de ellers efter forrige befaling, skulle betale for enhver som kunne undvige, såfremt de kunne bevise, at det ikke var deres skyld, men i modsat fald, skal de betale, og desuden efter sagens beskaffenhed alvorligt straffes og anses etc. 5 april 1715.

378
Fra C Sehestedt, m fl, Københavns Slot - efter Kongens befaling.
Efter Kongens ønske, skal Plessen straks aller snarest muligt informere sig om, hvor mange Svenske fanger der findes i Stiftet, over det antal, nemlig to hundrede ni og fyrgetyve mand, som efter befalingen af 5 april er tildelt Stiftet, item, hvor mange af disse der er i den tilstand, at de ved arbejde selv kunne forhverve deres føde og underholdning, uden at være Kongen til nogen bekostning, desuden om de alle har lyst til at blive i Stiftet og selv sørge for deres underholdning, også om hvor mange der er i den tilstand, at de ikke kan dette, hvilken liste ønskes indsendt med samtidig angivelse af, hvor lang tid der kunne behøves, til at samle sådanne fanger og henbringe dem til Fladstrand, ifald Kongen kunne finde for godt at sende de over de tildelte 249, værende eller nogle deraf til Norge. 22 juni 1715.

Omslag 1716 - Rescripter:

386
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Såsom Kongen er sindet, at beordre General Major over Ålborg Stifts Regiment National Infanterier Henrich Rosenauer, med den i det Ålborgske distrikt forlagte batallion, i behøvende tilfælde, at skikkes til Norge, hvor efter han har fået ordre til at sørge for samme sig, hver time kan være parat, for uden minus forlis, at opbryde og begive sig til Fladstrand, hvorfra de skulle overføres, ligeledes er han beordret, at lade de ved samme batallion stående Svenske, blive tilbage i deres hidtil havende lægder, under behørig opsigt af lægdsmændene. Videre beordret den Ribe Stifts batalion at begive sig til Viborg, og den Århussiske straks at forlægges til Ålborg etc. 8 april 1716.

Omslag no 236 - rescripter 1718:

408
Fra Frederik den Fjerde, København. [5 sider].
Til tjenestens befordring, ønsker han jo før jo hellere, at Århusiske National Regiment til fods, skal recrutteres og complet istandsættes, hvorfor han, på det mindre mangel på mandskab må findes, og recrutteringen snarere og lette kan gå for sig, bevilger, at hvert Kompagni kun skal være af 100 mand idel Nationale Danske, de allerede ved Regimentet stående indfødte Svenskere, skal ikke med i beregningen. Derefter om Ryttergodsets indretning, hvad der findes mest belejligt at blive henlagt til dette etc. Også noget om det Ålborgske National regiment o s v. Recrutteringen til Århus er berammet til begyndelse den 22 februar og endes den 12 april. 25 januar 1718.

Omslag no 267 - rescripter 1720:

450
Fra Frederik den Fjerde, Københavsn Slot. [Se tidligere].
Såsom stilstanden mellem Danmark og Sverige den 8 maj førstkommende er ude, og Svenskerne i deres Havne udruster adskillige armerede fartøjer, så er hans vilje, at Plessen straks lader de negotierende og sejlende dette at vide, at de kunne tage sig i agt så også, at Kongen vil lade equippere en del krigsskibe og fregatter til beskærmelse for de trafikerende, således de ubehindret og med sikkerhed, kan fortsætte med deres fart. 29 april 1720.

451
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot. [Se forrige].
Henviser til skrivelsen af 29 april, hvoraf fremgik at stilstanden mellem Danmark og Sverige ophørte den 8 maj, desuden om at Svenskerne udrustede adskillige skibe.
Fortsætter, at Svenskerne har forsikret, at de på deres side, intet fjendtligt vil foretage sig imod de Danske eller deres undersåtters skibe i Nord eller Østersøen, hvorfor han også ønsker at disses skibe skal forholde sig på lignende måde. 17 maj 1720.

452
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Såsom at stilstanden mellem Danmark Sverige atter på 6 uger af dato 22 maj er prolongeret [forlænget], pålægges Plessen straks at publicere dette overalt i Stiftet. Og som samme stilstand den 4 juli er til ende, skal alle erindres om, at indrette deres skibe og ladninger efter dette. 24 maj 1720.

Bilag hvor kilden er ukendt, navnene findes også i ste del, men her er også tilføjet forskellige notater. 

Edle og welwiise hr Borgemester og Raad.
Hans Kongl Majts geheime Råd udi ded i Kiøbenhaufn wærende Conseil hafuer gifuet til kiende under dato dj 22 Junj, at de, formedelst højtbemelte Hans Kongl Majts allernaadigst skal wære intentionerit alle, eller endeel af de endnu her i Aarhuus Stift sig befindende Swendske fanger, ower dend antall, nemblig to hundrede nj og fyrgetywe mand, som efter Hans Majts den 5te Apprilis sidst forleeden ergangne Befalling benæfnte Stiftt er tildeelt, til Norge at forsende, til forn bør at wære informerit om huor mange af sådanne fanger der ere i den tilstand, at kunde wed arbeide sielf forhuerfue deris føde og underholdning, foruden at de skulle wære Hans Maits Cassa til nogen Bekostning, desligste om de alle kunde hafue lyst till, her i Stiftet at forblifue, og deris føde og underholdning forhwærfue, Saa og huor mange der ere i den tilstand, at de intet sielf kunde fortiene.

Thi wilde Deris welwiisheeder tillige med Krigs Commissario og Amtz forwalter Spøhring som og detsangående, i dag er blewen tilskrewet, ufortøfuet og saa snart muelig foreskrefne Poster  hos de der i Aarhus inquarterede Swendske fanger, ower den antall Byen er tildeelt (Saasom denne forrætning iche wedkommer de fanger som byen skall underholde,Eftter befalingen af dj 5te Aprillj) forfarre og Examinere og mig een accurat Liste og udførlig relation derom allerfordeligst til Sende, paa ded Jeg kunde wiide den af Mig i  fore Skrefne maade forlangede indformation derefter at indrætte og till den Kongl Conseil at indsende, Hwormed jeg forbliwer deres
Tienstwilligste LVPlessen. Fussingøe d 27 Juny Ao 1715

Aarhuus:

No.  Nafne.                Aar gl.            Tilstand og Døgtighed.

22 Anders Mogensen       54              gl og seer slet ud, dog nogenledes frisch

23 Gunner Løbmand         56              gl og dog frisch

24 Gudmund Karst           61              ligesaa

25 Zacarias Giørgen?       66              ligesaa

26 Niels Bahn                 60              ligeledes

27 Anders Steenberg       50              ligeledes

28 Anders Larsen            70              gl og seer slet ud

29 Torre Holm                70              ligesaa

30 Anders Flinch             63              ligesaa

31 Lars Larsen                63              ligesaa

32 Per Joensen               60              er frisch og seer temmelig wel ud

33 Per Johansen             52              er frisch

34 Niels Døb                  60              er gl dog nogenledes frisch

35 Per Knape                 70              er gl og Seer slet ud

36 Lars Hedemand           63              ligesaa

37 Morten Sperling          66              ligesaa

38 Swend Holm               60              ligesaa

39 Hoclagy Urichsen        66              ligesaa

40 Anders Bengsen Ryding 50             er swagelig i beenen

41 Jens Swendsk            60              nogenledes frisch

42 Anders Lindberg          62              ligesaa

43 Hocha Høyberg           47              seer Syggelig ud

44 Lars Swendtsen          60              frisch

45 Johan Pedersen          45              er Syg i beenen

46 Per Lystig                  61              frisch

47 Johan Ryberg             26              swag i ørenen og øynen

48 Anders Spormand        60              nogenledes frisch

49 Lars Persen               56              frisch

50 Morten Krum              70              nogenledes frisch

51 Niels Holm                 38              seer meget sygelig ud

52 Anders Sønnerhag       60              er sygelig

53 Niels Hedemand          36              ligesaa

54 Lars Frisch                52              ligesaa

55 Swend Christopher      57              nogenledes frisch

I det øwrige undschylde foreskrefwne Svensche fanger sig alle og siger at de formedelst blessurer og at de ere gamle og iche kand nogen handtwerch eller wed arbeide kand fortiene deres underholdning, undtagen de hwis af de Tydsche som har Resolweret dem til sig self her at underholde og Ernære, og des aarsag er fornøyet med Kongens og Øfrighedens willie, og, hwor dend ene af dem bliwe wil og den anden were gierne tilfreds med, enten det skeer til een eller anden mand, at dette saaledis som forreschrewet Staaer, efter hans  Excellence Høyædle og Welbaarne Hr Ludwig von Plessen Wores Høygunstige Hr Stifttbefalingsmands, till os ergangne ordre og befalling af dato 27 Junj sidst afwigt, er Examineret og passeret. Testeres under Wores Hænder, actum Aarhuus d 1 Jully 1715
Hans Jensen Winther, Olluf Sørensen, Cristen Jensen Basballe, R Wærn, Thomas Michelsen.

Specification Paa de her udi Aahuus Jndqvarterede Swendsche fanger Som er ower den antall Byen er tildeelet, og findes efterschrewne, Hwilche J dag dj 1 Jully udj Hr Kriigs Commissarius og Amptsforwalter Spørings og wores owerwærelse er Examinerit, da de saaledes er befunden som følger –

Af oberste Strømfelds Regiment:

No   Nafne                                                     Aar gl          tilstand og Døgtighed

1 Feltwebel Johan Lorentz Vartenberg        31   er frisch og seer wel ud, siger at wil opholde sig Self her i Landet

2 Feltwebel Holm                                    31   ligeledes

3 Corporal Jørgen Scheel                          48   har koene og 2de børn Siger ligeledes

4 Christopher Kran Mynsterschriver            21  er frisch, mens Siger at hand sig ey self kand Ernære

5 Schiersant Jørgen Brochmand                 45    er en schreder af proffession er frisch og wil sig Self Ernære og underholde

6 Lyer Schultz, Dragun                             61   er frisch, siger hand sig ei kand Ernære saasom hand er af ingen Handtwerch

7 Christian Krøger                                    65   ligeledes

8 Johan Schoup                                      63    ligesaa

9 Christopher Brouse                                56   wil her forbliwe, og forskaffe sig Self Condition

10 Johan Ewert, af Attollerie folchene          55   er gift i Wallgat, og har en Daatter her hos sig, er frisch mens Siger hand sig ey kand Ernære.

Af Westmandlanske Regiment:

11 Schiersant Morten Wilhelm Bernqvist        29   er frisch og seer wel ud, mens Siger Hand weed sig ey her at Ernære, eller wed sig nogen Condition

12 Forrier Anders Hielberg                           30   ligesaa

13 Olla Lingreen forrier                               30   ligesaa

14 Svend Eneroed Roesmester                     27  ligesaa

15 Corporal Jacob Frisch                             30  ligesaa

Af Oberste Duchers Regiment:

16 Michel Floding Mynsterschriwer                28  ligesaa

17 Hofsmed Gudmand Joensen                     62  ligesaa

18 Hofsmed Brungel Larsen                          68  er gammel og swag paa øynene

19 Profos Swendtorn                                  32  er frisch og seer wel ud

20 Dito Niels Swardtz                                  56  ligeledes

21 Dito Johan Kløwen                                  50  ligesaa

Liste Paa Det Suensche fangne Mandschab, som her til Aarhuus efter Hans Kongl Maiests Allernaadigste Befalling af 5te April 1715 blef

Assignerit, saa wel som huis her udi Byen Aparte er indquarterit, og Nyder opholds penge.

Først de her til Aarhuus Assignerede Tiwe Mand:

Hwad Regiment de ere af en Hwers Naun og Hafte betiening huo dennem har antagen og huor Mange endnu er tilstæde.

Duchers Regiment:

Er nu hos Mads Sørensen paa Broberg 

Suend Glasberg              1                andtagen af Jørgen Nielsen Triige

Er nu hos Peder tømmermand             

Mogens Ask                   1                antagen af Sejer tømmermand

Siges at wære paa landet men wides iche hvor

Laurids Paew                  1                antagen af Peder Hansen Krysing

Antagen af Petter Sønnichsen Enche er nu hos Enchen

Lauridtz Omand              1                antagen af Petter Sønnichsen Baggers Enche

Er endnu hos Hans Bontmager

Ole Eriksen                    1                antagen af Hans Bontmager

Er paa landet hos Hr Mads Wærn i Laurberg

Jørgen Kempe                 1                antagen af Margrethe Hallen Kamph

Er nu hos Mag Hammerich

Johan Maas                   1                antagen af Søren Rasmussen Bagge

Nogle dage efter hafde andtaget gich hand uden wegerløfs forewidende ud og blef borte med det samme saa iche er widendes huor nu er

Niels Andersen Lystig       1                antagen af Christen Wegersløf

Er gift her ibd og boer paa Broberg

Johan Gudmansen           1                antagen af Nicolai Skoem[ager]

Er nu hos Jacob Corlin farwer

Petter Wichman              1                antagen af Søren Snedicher

1715 den 27 8bd om aftenen bort Rømt

Anders Archman             1                antagen af Borgm Basballe

Er endnu hos Niels Jensen farver

Erich Hulberg                  1                antagen af Niels Jensen farwer

Ao 1716 Paaske tiid uden Mag willie taget tieneste hos Søren Tømmermands nu paa landet

Anders Nielsen Soelberg   1                antagen af Mag. Hammerich

Er endnu hos Jens Andersen Møller

Mathias Lengrin              1                antagen af Jens Andersen Møller

Denne er gift og boer paa Broberg

Suend Lengrin                1                antagen af Marie Farwers

Beretter at denne Soldat er her i byen og hawer tilhold hos en Suensk fange som er gift og boer paa Broberg

Carl Wessman                1                antagen af Niels Olesen Muurm[ester]

Er nu hos Appothecer Holmsted

Torbiørn Pedersen           1                antagen af Johan Gesius

Er endnu hos Mons Laasbye

Anders Nielsen                1                antagen af Peder Laasbye

Er endnu hos Hans Baltzersen

Bringel Suan                   1                antagen af Hans Baltzersen

Er nu indquarteret hos Niels Haarup

Anders Suendsen Greberg 1                antagen af Borgmestre og Raad

 

De som Nyder fri quarteer her i Byen, og af Hans Maysts Cassa betallis wed Hr Krigs Commissarie og ambtsforwalter Søring til ophold Daglig Toe Schilling Pro Persona.

Corporale:

Jørgen Skoele                 52 aar gammel er frisk og kom her gift med hustrue og Børn

Christian Krøger              64 aar gammel og synes nogenledes frisk, hvorwel hand beretter at wære    querk arm og been.

Christopher Lemche?       Ingen alder er frisk til arbeed

Lyder Skultz                   65 beretter at wære querk Paa Arm og been siunes dog nogenledes frisk

Claus Wiggel                  50 frisk til arbeed

Anders Maansen             57 siunes nogenledes frisk til arbeed

Gunner Løbmand             50 er Swag og skal were Blessen i hovedet, saa hand icke tiener til arbeed

Hachen Giøtrichsen         66 siunes at coure nogenledes frisk hworwel der siges at hawe faaet skade i sin Ryg

Lauritz Suendsen            63 er frisk til arbeed

Peder Larsen Lystrig        76 er gammel og skrøbelig

Morten Krum                  80 er gammel og skrøbelig

Gudmand Karst               64 skal wære blessert i ryggen siunes dog nogenledes frisk

Niels Rasse                    45 har weret blesseret og nu nyelig brødt sit eene been

Profos Niels Suart           65 siunes nogenledes frisk

Anders Flinch                 69 siunes gammel og skrøbelig

Laurs Laursen                 65 aar gammel og udøgtig til arbeide

Peder Joensen                63 er blessert i sit been og siunes dog nogenledes frisk til arbeed

Johan Pedersen              50 siunes udøgtig og har skade i et been

Laurs Pedersen               63 siges at wære blessert dog siunes nogenledes frisk

Brynnel Laursen              80 aar gammel, er skrøbelig og udøgtig

Niels Bahn                     60 siger at wære blessert i sit been dog siunes nogenledes frisk

Anders Steenberg           52 siunes udøgtig til arbeed

Anders Laursen               80 aar gammel og udøgtig

Thora Holm                    80 aar gammel og udøgtig

Profos Johan Kløwn         63 siunes at wære frisk til arbeed

Lauritz Heedeman           70 aar gammel og udøgtig

Gustaf Biørch                 63 siger sig at wære blessert i arm, siunes dog nogenledes frisk

Morten Sperling              70 aar gammel og ikke synderlig til arbeede

Anders Røding                60 er skrøbelig i beenene, kan dog bruges til let arbeed

Niels Derb?                    70 tienlig til lidet arbeed

Peder Knappe                 70 ligesaa

Suend Holm                   65 siunes nogenledes frisk til arbeede

Jens Suendsen               64 ligesaa

Anders Mogensen Linberg 65 aar gammel og siunes nogenledes til arbeed

Anders Sporman             64 ligesaa

Peder Johansen              60 siunes frisk til arbeed

Suend Christophersen      62 siunes nogenledes frisk til lidet arbeed

Bendt Storch                 40 ligesaa

Corporal Jacob Frisk        30 frisk og well

Constabel Johan Ewert     60 siunes frisk

Overstreget påskrift:

Foreskrewne førge Tiuge mand hwor af een deel er sterch og friske til at beide ere alle til stede og inquarterit her i Byen.

Endnu befindes efter Skrefne som sig her i Byen hafwer ned satte og Ere gift.

Jacob Coliin giftt med borger Enke Prebligerit farwer fød udi Carels Crone.

Johan Christian grofsmed Tydske Nation giftt her med en borgerdatter

Isack Swenshe er end Wogen Mand fik end wogen Mands Enche kiør Wand og sand

Niels Andersen Swenske, gift bruger Muurmandz handt werck

Peder Olufsen end Swenske gift bruger Muurmandz arbeide

Anders Løemand? Swensk gift Nærer sig med at lappe skow

Christian Lim er af tydsk Nation gift med en bagers daatter Nærer sig af bagger hanthwerck

Carel Swendsen Swendske nærer sig af Murmands arbeide

Claus Fæstersen Swensch gift her Nærer sig at lappe Skow

Jacob Rosen Wæfwer Tydsk Nation gift her er end Pracker?

Johan Swendske er End Skulaper? Gift her.

 

Forskrewne er én rigtig specification paa de her til Byen assignerede fangene Swenske, og alle de sig nu her befinder saa wit os er bewist.

En hwer wed Nawn andtegnet og sin leilighed samt og Wessen saa wedførlig som Wærit hawer af dem Self og andre at erfare hos føyet

Hwilcket Her Krigs Commisarie og amtsforwalter Spøring ifølge sin Missiwe nestleden 26 Martj Communiseres til de høye herrers wished udi

lans Etatens General Commissariats ommeltte høy ordre hørsommeligst at fuldbyrde. Aarhuus Raadstue dj 6 April 1718.

 Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 3die del

 Til forrige side