Ekstrakt af samtlige breve til stiftsamtmanden i

Århus stift, Havreballegård og Stjernholm amter

1682- 1799 - incl Kalø amt 1682 - 1683.


4de del:

 

Kilde:

Landsarkivet i Nørrejylland B 5 A - 467 år 1696 - 1730 - diverse dokumenter.

Om Danmarks forhold se:

Danmarks historie v/Aksel E Christensen bd 3 tiden 1648-1730, hvorfra følgende stammer.

Den 28 Oktober 1709 sendte Danmark en krigserklæring til Sverige, hvorved den 11 årige "Store Nordiske" krig startede.

Til at financere denne udgift på ca 35 mill rdlr, måtte der, udover den sædvanlige krigsstyr -  opfindes nye skatter, således også til fremskaffelse af artilleriheste, kuske, fourage o s v,  bådsmandsskat, rangskat, karosse, paryk, på sko, spillekort, ildsteder og kop[hoved]skat etc.

Efter krigens afslutning, ønsker kongen i 1721 indberetninger fra dem der er påført skader under sejladsen bl a mellem Danmark og Norge, det være sig skibsejere og købmænd m v, hvis skibe eller gods er gået tabt.

Jeg har kun behandlet disse sager for Århus, men formentlig findes samme fra alle andre købstæder.

Af indberetningerne ses bl a, at nogle har sejlet i konvoj under selveste Tordenskjold - men desværre ingen af mine aner!

Bemærk:

På siden nordiske krig-4 - fotokopi af den enkeltes indberetning no 1 - 27 med oversættelse fra gotisk

På siden nordiske krig-5 - fotokopi af den enkeltes indberetning no 28 - 46 med oversættelse fra gotisk

 

 

Indberetning fra den enkelte borger i Århus om deres tab på søen under store nordiske krig.

 

Omslag: Indlagt i Extracht.

No 1

Efter ædle og welwises advarsel angående vore skiberumme som af fienden er borttagne.
Angifuer vj underskrevne voris Kreyert Ste Andræas kaldet dregtig 8 lester, som førdtes af Christen Michelsen på Tunøe formeldst skipper Søren Christensens svaghed A 1716 og blef fragted af Hr Krigs Comissær Himelstrup og Spøring til at ofverføre til Norge een deel hans Kongl Majts  Meel, og efter udlosningen var sked udj Christiania, på hiemb reisen blef meget velforsynet med Confoy til Fladstrand, videre fra Fladstrand under Fregatten Neptunis som alt var for svag til at forsuare os imod dj Svenske, der ofuer reterede sig self og vorris skibsrumme tillige med flere blef fienden til bytte under Rugårds Strand dj 4 aug som videre af et Tingsvidne kand forklares, samme voris  ommeldte Krejert er på udrejsen af fiire uvillige mænd og skippere Taxerit for 450 rdr. Hiemblasten var for egen reigning og  fast af lige værdij med skiberummet, hvilchen vi med voris underskiifvelse tilstår.
Århus 24 Febrj 1721. Jørgen Nielsen Triige, Søren Christensen Samsing.

 

No 2
Efter ordre til Edle og welwise Hr Borg. og Raad angifuer ieg min Gallioth Sr Simion kaldet drægtig 14 læster som skipper Rasmus Brokier her ibd førte til Norge anno 1716 og blef  her antagen udj transport og befragtet af Hr Chrigs Comm Himmestrup til Norge med hans Mayts Mel, som voris Sertepatie videre udviser, og efter udlosningen i Norge på hiem reisen blev videre Convagerit til Fladstrand under god Confoy siden efter en Comandørs ordre convogeret af Fregatten Neptunia til Hiillumb?, på videre rejse kom der adskillige Cappere som forfulgte samme Galioth  med flere fartøjer helt i landet og andre ?? som var i Fladstrand op til Rugårds Strand ved Ebeltoft, hvor Gallioten blef  tagen med flere af de Svenske Cappere, formedelst  vores Confoy var for svag til at hindre det dj 4 Aug som Tingsvidne videre skal udvise om forniøden giøres og var samme Gallioth taxeret efter  ligning af fire skippere her ibd for 530 Rixdr.

Min Jgen hiemblast som var i Galliothen var Kolp?, Jern, Tiere og nogle Ranstave? af værdi 300 rixdr. som ieg bekrefter udj ald Sandhed med egen hand. Aarhuus dj. 24 febr 1724. Søren Jensen.

No 3
Efter Hans Excelens Hr Stift Befallings Mand von Pletzen Befalling til Magistraten her udj Aarhuus, at Een huer som hafuer lidt skade udj sidste Krigs tid, Endten wed opbringelse af Caper, eller udj andre maader wed  Søen, der det skulde rigtig angifue, Så er det desvære for os underskrefne Således tilgåed, Ao 1713 udj Septbr hafuer wi skibet wores Kreiert Haufmanden kaldet, drechtig 22 læster, Skipper Rasmus Christensen med korn vaare, nemlig Rug, Biug, Malt, Erter og andre feede vare, hvis ladning bedrog sig efter udskibningen til 1400 Rdr, Kreierten var værd 1100 rdr og der ofver, Med samme ladning gik de her fra til Fladstrand, mens formedelst mangel af Confoier, motte de legge udj Fladstrand til dj 12 Novbr. da de gich der fraa, og blef  saa dj. 13 Novbr. ved Ferder med Skib og Ladning, og kom aldrig det ringeste os til nøtte der af, at dette er så  udj sandhed tilstår vi med vores Hænder under skrefne. Aarhuus dj. 25 Febr. 1721. Oluf Sørrensen. Clemmend Hansen Kryssing.

 

No 4
J anledning af Hans Excellens Hr Stift befallings mand von Pletzen befaling til Magistraten her udj Aarhuus, at Een huer som hafuer Enten ved opbringelse af fiendtlig Caperer heller udj andre måder lide skade wed Søen, udj  Svenske Krigs - tiid, de det skulde Rigtig angifue. Så er  det des være for os under skrefne således, Ao 1710 dj. 25 octobr kom vort skib kaldet Domkierchen Dregtig 56 1/4 læster fra Trunhiem, med sin fuld ladning af Trand, Tiere, Sild, tør fisk og andet huis capital ladningen bedrog sig til 5292 rbr. Skibet 2000 rbr foruden 206 tder Sild som  var fragtgods, Så og rede penge og folchenes gods som bedrager sig til 807 rbr. Som der om  ædlig attest her fra Rådstuen af datto 1 december 1710 til Politie og Commers Collegio blev indsendt og vi igen derpå bekom nådigst deres suar at vi skulde blifue ihukommet i fald nogen Represalier på een eller anden måde måtte følge. Samme Skib og ladning kom lykelig fra Trundhiem til Staveren, Mens der de gich der fra under vores  Danske Confoier blef de tagne ved Skagen, ofuen melte dj 25 octbr af en Svenske Caper, og opbragt til Madstrand, Nogen af folchene motte bliue på Capren, nogen bragt til Madstrand der døde nogen rømte og kom hiem omsider. At det er så udj ald sandhed tilstår vi med vores Hænders underskrivelse. Aarhuus dj 25 Febr 1721. Oluf Sørensen. Arent Johansen, Christen M Sicher, Jørgen Pedersen , Peder Andersen.
 

No 5
Efter velædle hr Magistratens advarsel på allernådigste Kongelige befalling om Skiberomme som af Fienden er bleven tagen. Da er min  Jesper Sørensen Herskinds Kreiert Håbet kaldet, 10 læster dregtig, som Skipper Olluf Tollesen førte, andtagen til Hans Majts tieneste af Edle hr Krigs Commissarie Peder Spøring den 6 april 1716 da Krejerten af 4 uvillige  mænd blef taxiret for 580 rdr og da førte en ladning Brød her fra til Kiøbenhafn. Siden blef udi tienesten at føre Høe indtil dend 16 october samme år, da den blef endtlediget og kom her hiem. Året nest efter 1717 dend 1 may gich Olle Tollesen her fra for min reigning med samme Skibberum, med en ladning Korn vahre til Norge til Ahrendal, som der blef losset, og blef tilad igien med Tømmer, Deeller, Jern Kachelovne og Tiere, gich der fra igien til  Stawern og kom under Capitain Gyntelbergs Convoy som førte Fregatten Lossen, på reisen her hiem; Og på samme deris hiem reise dj 28 augustj 1717 blef samme Krejert med ladning, folch, og med havende tagen jmellem Læsøe og Staunshoved, og opbragt  til Gottenborg af den Svenske Commandeur Gadenhielm; Så ladningen og dens bekostning, samt Skiberummetz værdie kand beløbe til nemblig 825 rixdlr.

Det ieg må beklage var for mig fattige mand een stor skade, eftersom ieg ingen Skibsparter eller Fartøy hafde meere, lever deris Welædle og Welwiisheders ydmyge tiener Jesper Sørensen Herskind. Aarhuus dj 1ste Marty Ao 1721.

No 6
Welædle og Welwiise Hr Borgermestere og Rådmænd, Gundstig Øfrighed.
Som her af Magistraten på Århuus Rådstue, sidst afvigte fredag dend 21 febr Blef erkyndiget hans Kongl. Mayts forordning andgående, og befalende en hver som nogen Søeskade, ved  fientlig ofr veldelse i disse  afgangne åringer er vederfahren, di det skulle til kende gifve. Så her ved må ieg beklage at Anno 1710 d: 8 septembr blef  Baldtzer Hansen Kryssings tilhørende Kreyert kaldendis Sante Johanis, dregtig 12 læster, den tid førende af skipper Anders Baltzersøn, borttagen af fienderne ud af Randers Fiord, med samme Skibromb forliste ieg 2de stycher Hørgarns lærit var 160 allen a 12 sk, bedrager sig 20 rdr.
1713 dj 13 May Skibet ieg med en Hollandsche Smache kaldendis Delifte Drægtig 54 læster, og førtes  af en skipper nafnlig  Simon Rentes 200 tønder Malt a tdr  5 1/2 mk er i penge 183 rdr 2 mk 21 tdr Rug a tdr 8 ½ mk  er 29 rdr 4 mk 8 sk. 24 tønder Byg a tdr 5 1/2 mk er 22 rdr.
Der af betalte ieg ved udgående i omkostning penge 5 rdr 1 mk 8 sk. Hvilche skibromb blef og borttagen af fienderne, og giør så tilsammen som ieg med en goed samvittighed kand bekræfte ved min korpolig Eed, når og huor forlangis, at ieg hafver taget schade som ofven bemelt er for Capital 260 rdr 2 mk. Hvilche ieg testerer med min egen hånds underskrifvelse. Århuus dj 3 Marty Ao 1721. Hans Ofursen Halkier.


No 7
Udj underdanigst følge af høye Øfrigheds ordre og befalling angifuer underskrefuene at hafue forlidst til siøes ved fiendlig og siø Skade udj sidste Krigs thjid, som er for mig utålelig Efter følgende nemblig: 1710 dj 4 Septembr hafde fragtet Sr Key Sørensens Kreyert Tobias kaldet Drægtig 12 læster 3/5 part udj ladningen efter en formerit regning af Kiøbmanden Hans Michelsen beløb min Erlitte skade der til den summe 500 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:
Ao 1710. Bemelte Kreyert førtes af Skipper Nids Gotlender og blef forlist d 25 gb Klochen 4 om morgenen på sin hiem reise da dend støtte på et Skiær i søen og folchene kom i land på en Øe heder Schad Øe men var udgåen fra Stavern dj 24 gb af frygt for en seinl? såes i siøen sat på volden og blef borte.

1711 dj 12 7br [september] af Lods min tilhørende Galioth Ste Peder kaldet drægtig 10 læster med koeren og feede varer at skulle gå til Norge Skibberommet var vært ofuer 500 rdr Ladningen der udj beløb til den summe 1500 rdr.

Notat til venstre:
Ao 1711 war under Confoy af Fregatten Andrechen på sin hend Reise til Norge som Capitain Lieutenant Petter Hofmand Wichmand  Commenderit og gafw zeignal ud dj 29 8br da den giort seil fra Fladstrand og blefv tagen den 30 8br udj et tåget veierlig af en Svensk Snaue Svendsche Lofva kaldet Capitaien der på heeder Niels  Knadal, dicht [duht?] under Comfoyen og blefv opbragt til Gottenborig.

Ao 1713 dj 1 november udj Patientia en Fregat Eyede 1/8 deel part som nyeligen os den til byen kiøbt kost min part udj Skibbet 63 rdr udj ladningen som blefv deelt 122 rdr. Aparte med skichede lærret og hansker for 33 rdr. Er 2718 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:
Ao 1713 in gb er bemelte Fregat J Norsøen blefuen med mand og alt formedelst dend Commenderede Comis Capitaien Sal Michel Loftis Skrifuelse meldet at hand af  General Rosten fich ordre at  skulle bj, at gåe med at beskiermme Floden som med den Sal Welbårne Hr Vidce Admiral Torden Schiold dend Commenderte Løvendals Galey skulde floden Comfoygerre som var alt forlidet, da hand for bids godt veierlig med sydlig vind og lette i en storm som mange af floden for y-løchedes tillige bemelte Fregat.

Transport fra forrige sides summa 2718 rdr 1 mk 10 sk.

Ao 1717 in gbr tillads ieg Skibbet Kong David drægtig 48 læster fra mange stæder udj Norge med en Dyrre Barre Ladning udj Skibbet Eiede ieg 1/3 part som efter taxation kunde min part bedrage til 800 rdr. Deslige min 1/3 deel part udj ladningen sampt min førring Item min Køye og gang Klæder med mit Styrmands reedskab, som ieg mistet Bedrog sig min forliste part penge 1301 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:
Ao 1717 Selfv førte Skibet var under Capitaien Danielsen Comfoy Commenderede Orluf Skibbet Jytte Borrig til lige Schief for Siørideren  og Låssen gich til siels med floden dj 22 Nb 1717 vinden blefv contrarye dj 23 dito under Schagen en 2de miil der i fra af en  Z Z W storm, samme nat blefv ieg ofv seillet af en Engelsmand som ey brugte nogen fyr eller hafde nogen ud kich på  sit Dech at see efter mit fyr så ieg miste min beste  seiel og mit Skib blefv læch så ieg måtte  Due op og rachte weed Thiømøe dj 24 dito klochen 3 om eftermiddagen udj et skieren som kaldes Lindholm det blefv forlist med 3de af mine folch.

Ao 1717 in 8br til kiøbt ieg Snauen Fortuna kaldet som var nogenl nye førttis af Skipp Marchus Nielsen Snauen til hørte ieg alt sammen som der for betalt 250 rdr 1/3 part i ladningen 69 rdr 5 mk. Summa 5139 rdr 2 mk 4 sk.

Notat til venstre:
Denne vaar og med i obigl flode og hafde Comendieus Boyessen Zeigenal som var indkommen vester, men rachte i floden og i det hårde veirlig er med mand og alt i siøen om bragt dj 24 december 1717.
Forre skrifuenne Summas capital hafuer ieg mistet og der for geraåden i en ringe tilstand når på æskis skal ieg bemelte summa under min corporlige æd  prestere at hafue forliist mere og ey mindre hvilchet med egen hånd bekrefter. Århuus dj 27 february Ao 1721. S M Gylling.

No 8

Special forklaring over den forliis som til Søes udi Sidste Kriigs tiid er Tagen af Peder Andersen j Århuus, bedragende til 5234 rdlr 95 sk.
Udi underdanigst følge af Høy Øfrigheds ordre og befaling augifver underskrefne at have forliist til Søes udj sidste Krigstid, efter følgende nembl:

Ao 1710 den 28 aug er jndskibet med skipper Jens Skibbygger som til Norge var destineret og fra Samsøe under Convoy dj 5 oct afgich, Korn vahre for 600 rdr.

Notat til venstre:
1710 den 6 oct. blev Skibet af een Svendsk Capper tagen imellem Nesset og Sæby efter at Convojen var for jaget af den Svendske.

Ao 1712 in july hafde jeg indskibet udi een Hollands Smache, førtes af Skipper Simoen Rinches korn vahrer for 136 rdr.

Notat til venstre:
Blev tagen af de Svenske norden for Skagen dj 3 aug 1710 under Convoy. [Nb årstal i første 1712 men i sidste 1710]

Ao 1713 in nov indskibet  med schipper Mikkel Loft 1/8 deel udi en Snaue som dend 26 sept ret forved blef kiøbt på auction for 63 rdr 4 mk 8 sk Korn vahre for 122 rdr 1 mk 3 sk er 185 rdr 5 mk 11 sk.

Den 13 nov 1713 er denne Snaue med folch ladning og alt for u-lychedes og under Norge borte blevet.

Notat til venstre:
Samme reyse jndskibet med schipper Søren Ibsen udi Kreyerten Ste Johane og til Norge destineret Korn og feede vahrer for 644 rdr 12 sk.

Den 13 nov blef Kreierten af storm inddreven  på Norge hvor ladningen gandske blev forliist men Kreierten med stoer omkostning repareret og igien udkom.

Transport 1566 rdlr 7 sk.

Ao 1715 den 26 may jndskibet med schipper Ole Olesen af Kømme  som Jørgen Langballe skulle forhandle, hvilchet på Moss i Norge blef oplagt formedelst det ei kunne forhandles korn og feede vahrer for 288 rdr 5 mk 8 sk.

Een del af jndbemte gods blef  af de Svendske da de i Norge var indfaldne bort taget og resten de de Svendske var for dreven, af dend Nordske armee annammet efter der over forhvervede  tings vindes formelding.

Notat til venstre:
Ao 1715 den 10 oct Jndskibet med Skipper Mads Jacobsen udi hans førende Gallioth, korn vahrer for 701 rdr 3 mk Galliothen købt for 598 rdr 3 mk [er] 1300 rdr.

På reisen til Norge er folk skibrom og gods for u-lykkedes og ei nogen sinde hørt hvor samme er af bleven.

Ao 1717 den 26 dec blef skibet Kong David kaldet, som førtes af Skipper Søren Michelsen Gylling forliist på Kiøm skier, min 1/3 part udi Skib og ladning bedrog sig til over 1400 rdr.

Blev beskadiget i Søen af et Engelsk Skib som seilte på hannem, der for hand måtte sette på landet forliiste dog 2 mand tillige med Skib og ladning.

Endelig forlist udi Skibet Domkierchen førtes af Skipper Jens Jacobsen kommen fra Trundhiem 700 rdr.

Notat til venstre:
Blev tagen af een Svendsk Capper, hvor over tings vidne er forhvervet og videre forklaring af samptlige vidner er undgiven.
Summa på ald forskrefne forliis udi sidste krigstiid = 5254 rdr 5 mk 15 sk. Århuus d 1 Marty 1721. Peder Andersen.

No 9
Efter Edle og vel viise Magistratens anordning
Angifuer ieg underskriffuene at Suensken tog min Jagt kaldet Normanden drægtig 8 1/2 læst uden for Randers fiord dj 11 Julli 1718 som var af verdi 250 rdr siger tou hunder og haltredsenstiue Rixdaller hvilchet var min agt til Mariagers fiord at hente en ladning Kalch men formedelst at fienden var os så nær motte vi flye fra Schibromb og til land med vor boed hvilchet var en stor schade for mig fattige mand efter som ieg hafde iche andet at fortienne brødet med til mig og mine Jeg forblifuer deres Weiwisheders Underdanigste Tienner Århuus dj 28 februr 1721 Niels Michelsen.
 

No 10
Efter ordre til wel Edle Magistraten og deris advarsel angående Søeskades lidelse, angiver ieg underskrefne min Skude Nellichen kaldet drægtig 9 læster, som under Comfoj Siødragonen på hiem reisen fra Norge blev forliist tillige med flere ved Hardtzholmen den 2de janv 1712. Dends verh med ladningen i alt 300 rixdr.

Der næst min part af jndskibede ladning udj Skipper Simon Reinchers førende Smache de Lihde kaldet som af de Svendske in Ao 1713 til Gottenborg blev opbragt, godset som den 18 may 1713 blev indskibbet detz værdi efter jndkiøbet 120 rdr. Er 420 rixdr. Århuus dj 3 marty 1721. Søren Rasmussen Pave.

No 11
Efter ordre til Welædle Magistraten og Deris advarsel, angående Siøskadis lidelse, angifver ieg  underskrefne min Sahl formandz Nafnlig Lauridz Jensen Skovs tilhørende  Gallioth Svanen kaldet drægtig 8 læster, Som under Confoy  Siø - dragunen på hiemrejsen fra Norge blef forlist tillige med  fleere ved Hardtz Holmen dj 2 janv 1712. Dendz verdj med ladningen i alt 350 rdr. Århuus dj 3die marty Ao 1721. Broder Paulsen.
 

No 12
Deris Excellence Høyædle og Welbårne Herre Christian von Gabell.
Såsom det allernådigst har behaget Hans Kongl Mayts ved Eders Excellence at lade Publiqve befalle til alle vedkommendes efterretning efter jndløbne Missive til Høyædle og Velbårne hr Gehieme Råd og Stiftbefalings Mand hr Christian Ludvig von Plessen under dato 15 february sidst, som fører i munde og befaller at en huer skal allerunderdanigst angive hvis erlidte skade som de har tagen fra den sidstværende Orlogs anfang og til den ende med viidere: Hvilchet giver mig allerunderdanigst anledning at giøre for Eders Excellence bekiendt, min midlertid erlidte skade og forliis, som arriverit mig år 1718 in octobr: da ieg førte et Skib her fra Århus kaldet Fortuna, Sr Søren Rasmussen Bagge tilhørende, og som vj på voris retour og under Hans Kongel Mayts Convoye Jisland kaldet, huor på var Chef Commandeur Gyntelberg, og da formedelst contraej vind blef angreben af fienden i Nord Siøen om natte tiide og blef fienden til deel: Årsagen der til var  denne jeg ej kunne følge Convoyen, og der udover blef opbragt af en Gottenborg Cappert, og jmidlertiid Skibet var nu erobret af fienden, hendte det sig af en Ahrendals mand fra Norge, at han practicerit det igen fra fienden, og efter allerunderdanigst giorte ansøgning af min principal Sr Søren Rasmussen Bagge blef allernådigst bevilget sit Skib med dessen jndehavende ladning for en recompanie efter Hans  Kongl Majts allernådigste for got befundende til de Ahrendaller; Men som ieg der var Skipper for Skibet, så vel som folchene  der omtrent var fangne År og Dag i Sverig, nembl. på Warberg Slot, og da efter lang udstanden møye og besverlighed efter Hans Majts allernådigste behag blef Rausonerit der fra, og nogen tid efter min og folchenes ankom til Århuus som var 1719, levede ieg og folchene stadig i det håb at efter Schibet med sin jndehavende hiemlast var lycheligen her til steden ankommen og Sr Søren Rasmussen Bagge igien tilstillet, af hafue nøtt voris med rette jndehavende førring af hiemladningen, så vel som voris af hannem belovede hyre med meere  som vj miste, og kunne beløbe sig for mig og folchene til 400 rdr verdie. Hvilchet blef os nægtet af voris principal meer ermelte Sr Søren Rasmussen Bagge. Men som ieg og folchene iche er hengiven til proces og ej heller er det vores leilighed at gribe til sligt, og iche kand bekomme noget på anden eller nærmer måde, siuntes iche vel af mig at kunde tage der imod helst som ieg ved min arrest i så lang tid, så vel som i een og anden måde har efter min fattig efne taget stor skade, ja over min æfne, så  og svaret alle Kongl. og Byens påbuder u-på klagelig. Finder mig der forre beføyed i dybeste underdanighed at søge Eders Excellence på hånden om Een nådig assistance, på det ieg og folchene, måtte dog niude noget efter advenant for voris, Efter Welædle og Welwiise Magistraten her på Steden deris Skiønsomhed, Vil derfor underdanigst og jndstendig formode af Eders Excellence at lade sin fromhed erkiende imod mig og reche mig sin milde hånd til Bønhørelses Erlangelse, Der Stedse forbliver Deris Exellence Høyædle og Welbårne Herres Underdanigst og Pligt skyldiste tiener Peder Michelsen. Århuus dj 28 february Ao 1721.


No 13
Welædle Welwiise Borgmestere og Råd.
Efter derris tilsamptl Borgerskabet forkyntte ordre fra de Høye øfrigheed at angifue hvad skade og ulløche ved fienden og Søen er mistet udj siste Krigs thid Som følger.

Ao 1717 d: 27 Augusty, Blef ieg er obret af en Svenske Capper, med denne min førende Kreiert Håbet kaldet til hørende Sr Jesper Sørrensen ibm bemelte Kreiert Dregtig 10 læster vaar  under Comføy af Commendeur Boissen, Gynttel Berig ett Wedsel, dj 26 dito raachte fra floden af en Storrem af en W N W og kom i lee [læ] for Lesøe siden om aftenen sprang vinden om på  N N O med got veierlig hvor da blefv tagen af Cappitain Byrrel Andersen med Fregatten Snap Op under stauen hafuet klochen 2  om eftermiddagen, d: 27 dito hvor da forliste med minne klæder og førring ofuer 208 rdr foruden sad fangen i Gottenborrig i 9 måneder og bragte os ind til Gottenborig d: 3jbr at min erlite skade er jo såledis som melt kand jeg med min saligheds æd prestere når forlangis hvilchet med hånd og Zegel bechrefter Olluf Targesen. Århuus d: 3 Marty Ao 1721. [Laksegl OTS).

No 14
Efter Kongl Majts Allernådigste befalling og der på Welædle Magistraten her i Århuus deris advarsel, angående erlidte Søeskade i sidst værende Krigstider er ieg høy årsaget mig at angive, over dend forliis som min Salige formand Jens Knudsen Brun haver taget med tilhørende Krejert Ste Peder kaldet, dregtig 10 læster så vel og ved andre Skibberumme, nembl:

1)
Ao 1709 in decembr da bemte Kreyert Ste Peder var  i Hans Kongl. Majts transport med Høe at overførre til Helsingøer, forliist Ancher og Tove med meere bekostning 200 rdr.

2)
Ao 1711 d: 25 septr blef Bartholomeus Skov med sin førende Kreyert Samson kaldet, her fra byen af fienden opbragt huor ved tages skade for jndskibbede vahrer 30 rdr.

3)
Ao 1713 in novembr blef egen tilhørrende Kreyert Ste Peder forhen hertillad for egen reigning, med Rug, Malt, Erter, Boghuede gryn, Brendevin, og flesk med videre i agt til Norge, på sin over reise med folch og alt blef for u-lyched og gandske borte, huilchen ladning da kunde bedrage sig 1007 rdr. Krejerten i sig self 600 rdr.

4)
Ao 1716 in Augustj blef af fienden ved Staven Hofvid opbragt En Kreyert kaldet Ste Anne fra Samsøe, ført af Skipper Søren Ollesen, under Fregatten Neptunis Convoy, huor udj var jnskibbed adskiellige vahrer, der kunde bedrage sig til på min part 140 rdr.

5)
Ao 1717 in decembr blef forliist for jndskibbede vahrer med Skipper Peder Christophersen her fra Byen, hans førende Krejert Snaren Svend kaldet, som på hiem reisen fra Norge med mand og alt gich til grunde, og aldelis borte 34 rdr. Beløber sig så huis i Krigens tiid er tagen skade på 2011 rdr.

Hvilchen angivelse således er rigtig og i ald sandhed testerer Pouel Sørensen. Århuus d: 24 February Ao 1721.

No 15
Efter Kongl. Majts allernådigste befalling og der på Velædle Magistratens giorte advarsel, angående erlidte Søeskade i sidst værende Krigstider. Angives her ved på min broder Tøger Sørensens vegne, som nu er på en reise til Norge, nembl.

Ao 1716 Var hand befragted med tilhørende Kreyert Ste Anne kaldet dregtig 10 lester, at overførre her fra byen og til Norge, Hands Majts Meel, som hand og fuldførte: Men på hiem reisen igien fra Norge, under  Fregatten Neptunes Convoy, blef her under landet ved Staven hoved, af en Svensk Capper opbragt, og jndført til Sverrig, huor hand tilligge med folchene sad fangen nogen tid, hvilchen Kreyert før sin bortreyse her fra byen af 4re Skippere, blef taxerit for 450 rdr.

Der foruden blef ham fratagen alt andet på hiem reisen jndehavende gods, så vel som klæder med meere, der kunne beløbe sig 350 rdr [i alt] 800 rdr. Hvilchen angivelse ieg på bemte min Broders vegne, tæsterer at være rigtig. Pouel Sørensen. Århuus d: 24 february 1721.

No 16
Efter hans Excelens Her Stift Befallings Mand von Plessen befalling til Magistraten her udj Århuus, at en huer som hafuer lid schade udj sidste krigstid, enten ved  opbringelse af Caper eller udj andre måder ved Søen de det schulde rigtig angifue, Så er dette des verre for os underschrefne såledis tilgået.

Anno 1710 udj augusty hafuer vi Skibet voris  Kreiert St Johanis kaldet drægtig 10 lester, Skipper Anders Baltzersen, med korn vahrer nemli: Roug, Biug, Malt og andre feede vahre, huis lading bedrog sig efter indschibningen til 900 rdr formedelst korn vahrer var udj høy pris dette år 1 tdr Rug kostet 4 rdr 1 tdr Biug 13 mk: Kreierten  vaer verd 500 rdr, eftersom den var nøs temret året føer, med sin ladning seilte her fra, og agtet sig til Norge, og da di kom til Stafvenhovet kom der en Svendsch Capert og jaget dem ind i Randers fiord, 3 dage der efter kom der en Svensch Skierboed ind Rouendes udj fioren, og kappet ancher touet og tog Kreierten med sin helle ladning, Og kom os aldrig det ringeste os til nøtte der af, dette er således udj sandhed, tilstår vi med voris henders underschrifuelse. Århuus d 25 february Ao 1721. Baltzer Hansen Krysing.

No 17
Efter ordre til Wel Edle og Wel wise Hr Borgemestere og Råd angifuer jeg  under schrefvene, min schades lidelse af fiendtlig op bringelse som følger.

Ao 1711 dj 25 septembr forlist  min part udj dend  Krejert Samsom kaldet dregtig 11 lester, som blef op bragt med Bartolomeus Schov til Gottenborg verdi 200 rdr.

1712 dj 2 janvarie med schipper Lauridz  Skovsen den 1/2 part af hiemb førte ladning af tømer last og jeren som blef forlist på Holmen ved Fladstrand 50 rdr.

1713 d: 26 may Jndskibet udi Simon Reinches Smakke de Lifde kaldet som til Gottenborg blef opbragt dregtig 52 lester 100 tønder Malt med her på giorte om kostning 103 rdr 12 sk.

Ao 1716 d: 2 augs ved Tøger Sørensens opbringelse min part af hiemb førte retour ladning kostet i alt 99 rdr 2 mk.

Samme dato ved min part af hiemførte ladning med Schipper Søren Olesens Krejert Ste Anne kaldet og under Fregatten Neptunis Convoj under Stafven Hofved blef opbragt som var iindlad adskillige vare af verdj 62 rdr 5 mk 9 sk. Summa 515 rdr 2 mk 5 sk. Århuus dj 25 februarj 1721. Jens Olesen Schiøstrup.

No 18
Efter høye øfrigheds, og Magistratens anordning, angiver jeg fattige gamle mand, at have forlisret mit tilhørende Skibberom, kaldet Johannis, drægtig 9 læster af værdie, Skibberommet 400 rdlr ladningen som bestoed af Malt, Rug, Erter og Gryn 600 rdlr, samme  forlis skede ved Ebbeltoft Anno 1714, og det formedelst en Svenske Cappert jaget mig på landet, eftersom den hele flode og Confoyen hafde seylet mig for langt forud. Der ved er både jeg gamle mand og hustru på voris høye alderdom gerådet i slet tilstand og iche kand redes uden voris nådige Konges hielp, hvilchet således at være passerit, både øfrigheden her i byen samt alle borgere er bekiendt, og jeg self ved høyeste æed vil prestere når forlanges, hvor fore jeg allerunderdanigst insinuerer mig hos min allernådigste Konge om allernådigste hielp og undsetning. Forblivende Min allernådigste Høybydende og Gunstige øfrigheds Underdanigste tiener Peder Hendrichsen Aarøe. Århuus dj: 3 marty 1721.


No 19
Efter advarsel af Welædle Magistraten angående Siøschades lidelse siden Krigens begyndelse angiver ieg underschrevne.

1)
Anno 1712 d 2 january forliist den halve part udj en Kreiert Fortuna kaldet dr 12 1/2 lest.  under Convoie dend flyvende Dragun på hiembreisen fra Norge ved Hertz Holm tillige med flere, u-lycken bestooed udj det at Schipperen Lauritz Høigård blev Commanderet at skebbe Søren Pavis Skiberom som forliste sit Roer udj Søen og siden måtte styhre efter Comvoiens fyr og treffede and på Holmen, hvilche skades lidelse med Skibberom og ladning kommer på min part 400 rixdlr.

2)
Anno 1712 d. 11 marty forliist dend halve parts ladning udj en Bysse Maria kaldet dr 12 lester førtis af Skipper Lads Pedersen, hvilche af frygt for fienden tillige med flere måtte rettærere til Bechtrup vig og efter nogle dages liggende formedelst hart veier kom dend i drift og treffede an på en blind pell som stod i grunden, og beschadiged Skibberommet at ded gansche under vandet blev  nedsiunkit og dend indehavende ladning forliist og hafde samme halve parts ladning kost mig efter indkiøb 457 rdr 3 mk.

3)
Anno 1713 d. 13 november forliist 1/16 part udi en liden Snave kaldet Pashientio førtes af Skipper Michel Loft hvilche blev med mand og alt, samme tiid under Comvoi Capitaien Wessel, og tog schade med ladning og Skib min part 120 rixdlr. Bedrager sig 977 rdr 3 mk. C Jørgens Schaarup. Århuus dend 3de marty Anno 1721.

No 20
Efter ædle og wel wise Hr Borgemester og Råds deris befalling anføris her ved den schades lidelse som ieg af fienden har lidt 1710 d 14 september i Randers Fiord, med Krejerten St Johannes kaldet Sl Peder Hansøn Kryssing og Sgr Baldzer Hansøn her i byen tilhørte, som i nøyeste af verdj bedrager sig til 345 rdl, som ieg kand schafe sandferdig tester for, om for nøden eragtis i øfrigt Jeg forblifver ædle og velvise Hr Borgemester og Råds pligtschildigst tiener Jens Andersen  Samsøe. Århuus d 26 februarj 1721.


No 21
Wel Edle og Welwiise Borgemester og Råd.
Efter deris welwiisheders advarsel, angående hvad schade borgerskabet her i Århuus hafver liid til søes udj sidst verende krig, de da det schriftlig for dennem hafver at gifve tilkiende, hvilken anledning underschrevne angifuer som ved uløchelig søe schade og fiende hånd jeg hafver mist nemlig.

Ao 1711 in novembr strandede en liden Kreiert Fortuna kaldet, dregtig 7 lester udj Norsminde land med 130 tdr Spansk salt som skulle været losset udj Ebeltoft og iche fich noget af lading eller schiberom bierget bemt schiberom og lading den halfve deel, mig tilhørte som i ringeste var verd 400 rdr.

Ao 1713 in may schibet med Simen Rinkies fra Macum i Holland udj sin førende smache dregtig 54 lester de lifde kaldet nemlig Malt 176 tdr, Biug 30 tdr, Erter 6 tdr, Biuggryn 4 tdr, Kiød 1 1/2 skpd, Miød 2 1/2 tdr, Brendeviin 141 potter, Flesk 1 chpund [skålpund] 16 lispund, Ost 11 lispund hvilche tillige med anders [andres?]  udj bemte Schiberom  var indlad for at seile til Norge der igien at udlosse og underveis blef opbragt af de Svendske, og beløber da bemte gods som ieg således miste efter den tid verende pris 302 rdr.

Ao 1713 in may schibet med Schipper Herre Jans fra  Harlingen udi sin førende Smache de lifde kaldet dregtig 10 lester Malt 150 tdr Biug 40 tdr, Rug 20 tdr, Flesk 1 chpund 16 lispund, 280 potter Brendevin, var fragtet at losse i Norge og underveis blef af de Svendsche opbragt den schade mig derved blef tilføyet efter bemte godsits indkiøb beløber 270 rdr. Summa 972 rdr.

Transport 972 rdr.

Ao 1715 in octobr schibet med Schipper Lads Pedersen her fra Års udi sin Galjot Håbet kaldet dregtig 11 lester, nemblig Malt 100 tdr, Erter 3 tdr, Miød 3 tdr, Brendeviin 706 potter, Flesk 1 chpund 12 lispund, Hvede 5 tdr, bemte Schiberom med folch og gods blef borte underveis til  Norge og bedrager den schade efter godsits pris da gieldte ieg dermed forliste som ovenmeldt til penge 203 rdr. Giør den summa 1175 rdr.

Og at denne min angifvelse er sandferdig som vidre om fornøden giøres kand beviises Testerer med egen hånd underskrift Olle Ollesen. Århuus d 28 febr 1721.

No 22
Efter welædle og velviise Hr Borgemester og Råds advarsel, andgående Siøskades lidelse og opbringelse, siden krigens begyndelse, andgifue ieg underschrefne.

Ao 1712 d 2 janv under Confoj Siø Dragunen på ræisen fra Stauæren til Fladstrand forlist min halfue part udi Krejerten Fortuna kaldet drægtig 12 1/2 læst, førtes af Schipper Laurids Heigard, hand blef comanderet at slæbe Schipper Søren Laues Schude, som hafde mæst sidt Rour i søen, der efuer måtte  styre efter Comfoiens Fyr, som forfeillede sig og træffede and på Hærds Holmen, huor de med flere strandet. Denne min schade med schiberom og ladning bedrog sig 400 rdr.

Dj 26 marts da Sen Kaj Sørensens Kreiert af de Svensche blef udplyndret udi Nors Minde forliste ieg gods for 30 rdr.

1713 d 26 maj Indschibet udi Schipper Simon Reinches førende Smakke De Lifde kaldet som til Gottenborg blef opbragt, for min reigning gods af vædj 150 rdr-

1715 d 4de november udi Sl Lass Pedersøn Lassens førende Galiothj Håbet kaldet drægtig 11 læster, som udi Comfoy fra Fladstrand til Norge blef  forlist med mand og aldt, var indschibet for min reigning korn vahre og andet værdi 270 rdr [er] 850 rdr.

Transport 850 rdr.

Ao 1716 d 4 aug. ved Schipper Søren Ollesens førende Kreiert fra Samsøe som under Comfoy blef tagen, min andel af hiemblasten bedrog 62 rdr.

1719 d 27 octobr blef forliist på Færden [Ferder] med mand og alt, Kreierten Thranen kaldet drægtig 14 1/2 læster som førtes af Schipper Niels Mariager formedelst Jens Andersens svaghed og var der indschibet for min reigning Korn vahre og andet værdj 560 rdr. Giør 1472 rdr. Markus Pedersen Mørk. Århuus d 3 martj 1721.

No 23
Udj underdanigste følge af høye Øfrigheds ordre og befalling angiufer ieg underschrefne at have forlist til Søes ved fientlig og Søe schade, udj siste Krigs tid, som er  for mig des værre u tållig, efter følgende nemblig =
Smachen de liefde fra Harling J Holland dregtig 10 lester in Maj 1713 førtes af Schipper Herre Johansen, som varh her fra på Norge frachtet, og på sin over  reise til Norge, blef af de Svenske til Gottenborig opbragt, J ladningen hafde ieg, som kunde sig til drage 580 rdr 1 mk 4 sk.

Vregatten Patientia kaldet, dregtig 23 lester, som nylig her til byen blef kiøft, førtes af Comis Capitein Michel Loft blef her med en ladning Korrn vahrer tillaed og achte sig med til Norge, da hand til Fladstrand ankom, og ville sin reise på Norge fortsette, fick han ordre fra Generall Rosten, at hand iche måtte seigle men schulle forblive hos nu Sahl Hr vidce  Amirall Thorden Schiold, som da Commanderede Løvendals Galley, at hand tillige med Thorden Schiold schulle Comføygerre floden over til Norge, og da dj vahr med floden fra Fladstrand udgået, kom dem et forschrechlig vær på, så samme vregat med flere andre Schibberom og mand gansche bort blefue huor udj  ieg reede 1/4 part j Schib og ladning som første kiøb hafde kost mig 410 rdr 5 sk. Latriis 990 rdr 1 mk 9 sk.

Transport forrige sides summa 990 rdr 1 mk 9 sk.

Schuden Emanuell dregtig 10 lester, førres af Schipper Hans Jensen Tonboe, som på sin hiem reise fra Norge in Martj 1717 under Convoy Capitein Neiuspeter som comanderede Fregatten Råe, ved Schagen af de Svensche til Gottenborg opbragt, samme Schude og lading hørte mig allene til som ieg tog schade på schud og lading 1731 rdr 4 sk.

Schibbet Kong Davidt dregtig 48 lester førtes af Comis Capitein Sørren Michelsen Gylling: haver sin lading fra mange steder j Norge ind tagen, er under Convoy af Capitain Danielsen comenderede Orlof Schibet Jytte Borig, tillige  Schef for Søeridren  og Lohsen: begge Fregatter er på sin hiem reise ved Thiomøe under Norge d 24 decembr 1717 forlist, huor udj jeg reede j Schib og lading 1/3 part, som ieg på min part forliste 1972 rdr 12 sk.

Snauen Fortuna kaldet blef kiøft nye i Norge, som førtes af Schipper Marchus Nielsen, var under forre standende Convoy, er på sin hiem reisen under Norge  d: 24 december 1717 med mand og alt bort blefuen, j ladingen hafde ieg den 1/3 part, som hafde kostet mig 69 rdr 5 mk.

Kreierten Snarren Svend, dregtig 28 lester, førtes af Schipper Peder Christophersen, er på sin hiem reise under oben standende Convoy under Norge dj 24 december 1717 med Schib og mand bort blefuen, huor udj ieg reede 1/4 part j Kreiert og lading, som mig min part kost tilsammen 812 rdr 2 mk. Latriis 5575 rdr 3 k 9 sk.

Transport forrige sides summe 5575 rdr 3 mk 9 sk.

Schibbet Emanuell dregtig  48 lester, som førtes af Schipper Niels Pedersen Borre, som vahr af Admirall Barfod til Hans Mayts tieneste, med en lading Malt her fra til Laurvigen j Norge bort frachtet, samme lading Malt blef og j Laurvigen udlosset, er på hiemreisen under Convoy af Capitain Danielhsen Comenderede Orlof Schibbet Jytteborig, tillige Schef for Søerideren og Lahsen, begge Fregatter: d 24 december 1717 under Norge schib og mand gansche bort blefuen, hvor udj ieg tilhørde 1/4 part j samme Schib, som hafde kost mig 575 rdr. Summa Sumarum på min forliis 6150 rdr 3 mk 9 sk.

Forschrefne Summes Capitall har ieg forlist ja langt merre og ej mindre, som ieg med min æd kand prestere, når forlanges huilchet med egen hånd bekrefter. Århuus d 3 Marty 1721. Jens Andersen Müller.

No 24
Efter wel Edle og welwisse borgemester og Råds advarsel andgående Søskades lidelse siden Krigens begyndelse andgifuer ieg underskrevne.

1712 d 11 Martj dend halfue part udj Bysen, Maria kaldet dregtig 12 lester, som af frygt for fienden måtte retirere til Begtrup Vig, efter ankombsten der på fuldte et meget hardt vejerlig, så dend ragte drifuendes og træffede and på en blind pæll, som stod i grunden huilche beskade Skiberommet at det med sin ladning af koren vahrer, sungte gandske under vandet, omsider blef Skiberommet optagen med stoor bekostning, samme skades lidelse for mig allene bedrog sig til 408 rdr 2 mk 10 sk.

1715 dj 12 novemb udgik min Sl mand Lass Pedersøn Lasøn tillige med flere under Comføy fra Fladstrand med sin førende Gallioth Håbet kaldet dregtig 11 læster, og ved et meget hardt påkommende vejerlig med mand og ald blef forlist i Siøen, Skiberommet aldt og dend halfue ladning af Koren og andet, var for voris egen reigning, som kostede os denne sin første reise ofuer 1400 rdr. Dend nådige Gud hand hielpe mig og alle nødlidende. Århuus d 3 martj 1721. Edel Sl Lass Pedersøns Lasøns.

No 25
Efter høye Øfrighed og welædle og welwiise Magistratens anordning, andrager jeg underskrefne fattige mand, at jeg og medreeder Morten Huas, disværre haver forlist voris tilhørende skibberom kaldet Tranen, drægtig 14 1/2 læst af verdie 850 rdlr, hvor  af mig den halve part tilhørde, og hafde jeg self indskibet der i af erter, gryn og flesk samt andet små varer, for 80 rdlr hvilchet voris skibberom blev forlist nattetide under  Norge på Færderen [Ferden], og det /:efter spargement:/ formedelst fyrmanden ej hafde fyren tendt, hvilche ulyche skeede 1719 d 27 octobr, men hvad Confoi de var under vides iche, såsom ingen af folchene blev bierget; Således er jeg fattige mand, med hustrue og små børn, der ved bleven ruineret og iche står til redning, uden min allernådigste Konges hielp, hvilchen jeg og allerunderdanigst forhåber, forblivende Mins nådige høybydende og gunstige øfrigheds underdanigste tiener Jens Andersen Ahrendahl. Århuus d 3 Martj 1721.


No 26
Efter Magistratens anordning, angiver jeg  underskrefne, at min Sallige Swigerfaders Johan Plums skude er bleven af de Svenske opbragt 1711 d 8 juny og det under Confoy jmellem Sællandsræf og Hiellem, på hiemreysen fra Kiøbenhafn, hvilchen Skude kaldet dend Grå Falch var drægtig 350 tønder, og af verdi 250 rdlr førendes af en Skipper nafnlig Hans Svane. Hvilchet underdanigst insinueris hans Kongl Mayt til allernådigst hielp for de efterladte børn. Århuus d 31 marty 1721. Sønnick Hansen Buxlund.


No 27
Efter ordre til welædle og welwiise Hr Borgemester og Råd
Angiver ieg underskrevne min skadeslidelse ved Søen og fiendtlig opbringelse som følger.

Ao 1712: In juny på retour reysen fra Norge er forulykeds her under landene udj Gierrild bugt, een mig tilhørende halv Smackes part, Det Hvide Lam kaldet, og var min forliis med Smak og ladning over 200 rdlr.

Ao 1713 d 26 May: indskibet her fra udj Simon Renches Smake de Lijte kaldet drægtig 54 læster. Som til Gottenborg blev opbragt, 352 tdr Malt, 50 tdr Biug og 22 sider flesk, med herpå giorte omkostninger 450 rdlr.

Ao 1716 d 4de Augusty på min part fra Norge hiembførte ladning med Skipper Søren Ollufsens førende Kreyert fra Samsøe, som blev opbragt til Gottenborg, af Kalk, Jern og andet udj alt 125 rdlr.

Ao 1718 d 1 novbr på hiembreysen fra Norge med mit Skib Fortuna dregtig 15 læster, som under Convoye blev tagen af en Svensk Capert og igien tilbage tagen af en Arendals Capert, forliist ved dend maleheur over 500 rdlr –

Lateris 1275 rdlr  - transport 1275 rdlr

Ao 1719 in octobr iindskibet her fra udj Skipper Jens Ahrendals Skib /:Thranen kaldet dregtig 14 1/2 læster ført af Skipper Niels Christensøn Mariager:/ 2/3 parter af Kiøbmands gods af alle slags, som forulykedes d 27 octobr under Norge på Ferden [Ferder] om natten med mand og alt. Min forliis med giorte omkostninger ved udgående 1187 rdlr. Summa 2462 rdlr. Århuus d 3 marty Ao 1721. S Rasmus Bagge.

No 28
Efter hans Kongelige Majts Allernådigste willie os fra Woris gunstige øfrighed tilkiendegiwet, at en hwer af høist bemelte Kongelige Mayts undersåtter, som nest forbigangne Orlog ved Siøen og fiendtlige opbringelser har taget nogen skade sådant ved regning skal angive, angifver jeg underschrefne, deels udi Kongelige Majts tieneste, og deels i egen at hafve forliist som følger nemblig.

1)
Udi 1 Hollandsch Smakke førtis af Skipper Simon Renkies har ieg 19 may anno 1713 skibbet som af de Svenske blef borttaget vahrer for 114 rdr 8 sk.

2)
Udi 1 Hollandsk Smakke førtes af Skipper Herre Iannsen har ieg 20 may anno 1713. Skibet som af de Svenske blef opbragt og borttaget varer for 186 rdr 69 sk.

3)
Fregatten Patientia som førtis af Commis Capitain Michell Loft tilhørde mig 1/8 part, som hafde kostet mig 99 rdr 73 sk og 1/8 part af jndehafte ladning som kostet mig 99 rdr 64 sk er 199 rdr 41 sk.

Fregatten gich in november 1713 her fra Århus  Reed og til Fladstrand foruden Convoy hvor fra hand og uden Convoy sin rejse på Norge skulle befordret. Men som hand udi Fladstrand forrefandt een flode [flåde]  med derhos liggende Convoyer, blef hand af den Commanderende Officeer /: efter jndløben beretning:/ befahlet, at blive ved floden, og i påkommende  tilfælde have sin plads og opvartning til assistance, og er så på reysen til Norge dermed udgået, og træffet jt meget hart vejr hvorvudi hand med alt mandschab Fregat og ladning er tillige  med flere af floeden for ulykkede, og gået til hafets bund. Da hand ellers om hand hafde fuldt voris ordre /: Nest Guds bistand:/ kunde lychelig fuldført sin Reise.

4)
Kreyerten Snaren Suend kaldet som var 28 læster drægtig og førtes af Skipper Peder Christofersen gich ud af Staawærn hafn i Norge dend 22 dec 1717 under Convoj af Orlogsskibbet Jütteborg og 2de Fregatter og 1Galley og på samme sin hiem reise, med alt mandskab, ja Skib og ladning, aldelis bortbleven og aldrig siden spurt fra hvor eller ved hvad hændelse er bortbleven. Derudi tilhørte mig de 3/4 parter af Skib og ladning, som var værd 2438 rdr 48 sk.

5)
Udi Skibbet Emanuell som var over 2000  tønder stor og førtes af Skip Niels Pedersen Borre, og af Siø Etatz General Commissariatts Herrerne = 23 aug 1717 taget i Kiøbenhafn till at opfoure med een lading Malt till Laurvigs Magazinet til Proviantzforvalteren Kield Alsing at leveris, hvorom heibemelte Herrer, Da med hannem sluttede Certeparty: og på Kongl Mayts vegne forsichrede om betaling for  Skibbet om det på dend reyse skulde komme os ved u-lykkelige hændelse fra.

Skibbet jndtog så her for Århuus bye 1800 tønder Malt, Men disværre blef på samme reise hiemefter /: under  Convog af Jütteborg 2de Fregatter og 1 Gallioth:/ med alle mand forliist og borte, var mit de 3/4 parter og kosted og vard meget vell værd 1725 rdr. Summarum 4663 rdlr 70 sk.

Af denne for mig u-tålelige schade har jeg mist dels Skibbe og vahrer, Udi Hans Kongl Mayts tieneste, som meldt er og dels i egen tieneste Nemlig Udi Kong Maits tieneste

Fregatten Patientia for 1/8 part 199 rdr 41 sk

Skibbet Emanuel for 3/4 part 1725 rdr - 1924 rdr 41 sk.

Ud egen tieneste den øfrige summe 2739 rdr 29 sk - ialt 4663 rdr 70 sk.

Dette således som formeldet: Sandfærdig angifvelse, som og befahles med god samvittighed kand tilståes. Århuus d 4 marty anno 1721. Michel Pedersen Borre.

No 29
Udj underdanigste følge af Høye øfrigheds ordre, andgifwe ieg undertegnede min erlite skade ved siøen i sidste krigs thid efter følgende nemblig:

Ao 1713 d 26 jully afseillede en min tilhørende Kreiert Ste Johannis kaldet dr 7 læster med sin jndehavende ladning Korn og feede varer, Kreierten kost mig of 600 rdr. Ladningen kost mig of 660 rdr - Summa 1260 rdr.

Ao 1713 d 25 november er denne min Kreiert forlist i Agerøe, og førttis af Skipper Peder Nielsen Bomholt som var  under den Sal hr Vidce Admirald Tordenschiolds Comfoy dend thid Commenderit Fregatten Løvendals Gallej og af mangel af Comfoj hafde lagt i Fladstrand omtrent 3 måneder jn til opbiede forbemelte Comfoy da hand rachte ud med Floden i en storm af en Z Z W wind.

At forbemelte summa er jo forliist i bemelte Kreiert, ville ieg alle thider med min Corpolig æd prestere. Århuus d 3 marsty 1721. Hans Nielsen Bomholt.

No 30
Wel Edle og Welwiise hr Borgemestere og Råd.
J andledning af Hans Kongl Majts Allernådigste befalling som widre til deris welwiisheder er jndsendt og her på Rådstuen d 17 febr for Borgerskabet er gjort bekiendt, finder ieg mig høilig forårsaget min erlidte Søeskade at gifue tilkiende, og er som følger.

1)
Ao 1710 in september bortfragtet jeg til 2de mine medborgere En min Krejert Tobias kaldet, dregtig 12 lester, huilchen Krejert Jens Hansen Gylding var Skipper for efter Toldseddelens formeld af 4 september 1710, og formedelst at Svensken under Norge søgte der efter, blef det af folchene under Schadøe forladt, og Skiberommet der ved forliist og aldrig siden den tiid noget der til hafuer fornummen, des werdie ieg i ringeste  anfører for 1200 rdr.

2)
Ao 1712 in Martj, som war Påsche løwerdag blef en min Krejert St Johannes kaldet, ført af Skipper Rasmus Sørensen Broekier som var lad med Rug, Malt, Gryn, Erter, Flesk, Kiød, Smør, Ost, Brendeviin, Lerrit, Vadmel og Handsker, der med i agt til Norge, men af Svensken udj Norskminde [Norsminde] 2 miile her fra Byen, jaget i land og der ganske udplyndret, og borttaget alle fede vahrer, Brendeviin, Ost, Lerrit, Vadmel og Handsker og en stor del Malt udkast, på det at de desto bedre kunne fåe forbemte gods med sig, og formedelst nattens påkommende kunne ej fåe Skibberommet med, såsom det stod fast på landet, huor ved ieg tog skade som og samme Capper folch haver berømmet sig af i Stavern /: da de af Tøris? i Mandall som denne Capper om sommeren der efter opbragte:/ at de iche hafde giort dem en bedre fortieneste, end de hafde giort på en nye Krejert i Norskminde: Der foruden borttog en stor deel nyt redskab: Det ieg i ald sandhed kand tilståe, at ieg der ved forliste over 1000 rdr.

3)
Ao 1713 in octobr lod ieg min Kreyert afseile her fra for min egen Reigning, lad med fuld ladning af Rug, Malt, Erter, Flesk, Smør, Ost. Lerrit, Wadmel, Brendeviin og Handsker, som af Skipper Rasmus Broekier schulle have været ført efter Toldseddelen, men formedelst ham påkommende svaghed, måtte antage  en anden Skipper Peder Melchiorsen, hvilchen ladning bedrog sig til en summe af 2830 rdr, foruden Skibberummet som var af veerdj 1400 rdr

Og som samme Krejert gich ud af Fladstrand under Tordenschiolds Convoye, blef dend reent borte med folch og alt, så ieg iche kunne eller fornemme huor var af bleven, førend Ao 1714 Da ieg var i Christiania, huor mig blef fortalt af nogle deserteurer der var kommen fra Wiig siden, at de der hafde seet en Nye Krejert med Rof på Dechet, og efter deris fortælgning kunde ieg fornemme at det hafde værit min, men de iche hafde seet nogen folch ved samme Skibberum, og de ej heller viste, om de kunde være ført til fanghuus, eller og i andre måder omkommen, Bliver så dend schade ieg ved dette Skibberum og godses forliis hafuer taget, udj alt 4230 rdr.

Hvilche forbemte anførte, beløber sig til dend Summa 6430 rdr. Århuus dj 24 Febr Ao 1721. Keye Sørrensøn.

No 31
Udj underdanigste følge af høy øfrigheds ordre andgifuer ieg underschrefne: Huad schaade og forliis som ieg detz wæhre hafuer taget udj disse besuerlige krigs tiider. Nemblig =

Ao 1715 dj 19 junius hafuer ieg indschibet med Skipper Olle Ollesen Broholm fra  Kiømme i Norge udj sit førende Skibberom som til min Commissionare: Jørgen Michelsen Langballe daa boende på Mors [Moss] i Norge blef lefueret; Mens ditz væhre ved fiendens u-formodentlig indfald på fornefnte Mors [Moss] in Marti Ao 1716 og af Hr Obriste Falchenberg bort taget som videre af et klart tingsvidne kand beviises detz dato  Ao 1716 d 3 novembr af dend summe 308 rdlr. Århuus d, 3 november Ao 1721. Hendrich M Langballe.

No 32
Udj underdanigst følge af Høy øfrigheds ordre, angifwer ieg underskrefne, hvad skade og forliis, som ieg hafver taget nu udj disse besuerlige Krigs tiider, nemblig,

Anno 1716 d: 25 octobr med Skipper Jens Jacobsen kommen fra Trundhiem og var under Confoy af Commanddeur Bojsen, Blev dog opbragt af een Svendsk Fregat til Mastrand [Marstrand], - med sit da førende Skib, naunlig Domkierchen kaldet fra Århuus, ofvenmelte dato; Og forliiste der ved 700 rdr.

1715 d 19 junius hafver ieg skibbet med Skipper Olle Ollesen Broholm fra Kiømme i Norge udi sit førende Skibberom, som til min Commissionaire Jørgen Michelsen Langballe da boende på Mors [Moss] ibdm, blef lefverit, Mens dis være ved fiendens u-formodentlig indfald på fornefnte Moes [Moss] in martj 1716 og af hr Obriste Falchenberg borttaget, som videre af Eet klart tingsvidne kand  beviises, detz dato 1716 d 3 novembr. - af den summe 403 rdr.

1716 d 9 juli forliist i Drammen med Skipper Joen Efvensen, formedelst Borgerskabet ville iche kiøbe noget fordj at fienden var der i landet... 133 rdr.

1716 forliist ved Tøger Sørrensen her fra Århuus, som blev opbragt for 20 rdr.

1718 forliist med Deris Excellentz Grev Friises Kreyert som ligeledes blev opbragt 41 rdr. Giør Summa 1297 rdr. Århuus d 3 marty Ao 1721. L Nielsen Wissing.

No 33
Udj underdanigst følge af høye Øfrigheds ordre, indgifwer wj underschrefne, hvad skade vi i denne sidste Krigsthid hafuer ved søen mistedt, efter følgende nemblig. -

Ao 1717 d 22 december: Er voris tilhørende fællis Krejert Johan Jørgen kaldet dregtig 30 læster, førtis af Skipper Jens Madzen forlist i gammel Langesund på sin hiemb reise d 24 decembr klochen 6 slet om aftenen under 22 w. Skibberommet koster 1800 rdr. Ladningen wærdj ofuer 200 rdr. - er 2000 rdr. Bemelte Krejert er udgåen den 22 december 1717 fra Stavern under Capitain Danieldsens Confoj som commenderit Orlogsskibet Jytteborig tillige Schef for Fregatter Søerideren og Låsen [Lossen]. Een 2 miil fra Schagen kom winden af een 22 z z w stoerm, dj 23 ditto om aftenen og continuerede den meere med  tychen og wind så at vi iche hafde lenge drifue Bom, men nøttis til at sætte på volden den 24 ditto og blef der forlist, og folchen med stor lifs farre blef bergit. Hvilche Capital skal vj i alle måder med voris Corpolig æd prestere, at hafve forliist når forlangis som vi og med egne hænder bekrefter. Århuus d 3 martj Ao 1721. Hans Nielsen Bomholt. Hans Jensen Buchtrup.

No 34
Efter ordre till Welwiise og [beskadiget] Hr Borgemester og Råd, andgifuer Jeg  underskrefne allerunderdanigst den Siøskade som min hustru udj sin sørgelig Enche stand tog med sin Kreiert Engel Raphael Ao 1715 in octobr til Norge under Comfioer Fregaten  Windhunden og da ved rejsens andsættelse fra Fladstrand og til Norge samme tid med  Kreierten og folchene  i alt er blefven borte og forlist.

Skibberommet af værdj 380 rdr. Ladningen af Rug 44 tdr a 10 mk - 73 rdr 2 mk, af Malt 192 tdr a 9 mk - 288 rdr. Erter 26 tdr a 9 mk - 39 rdr. Boghvegryn 6 tdr a 3 rdr - 18 rdr. Miød 4 tdr a 6 rdr - 24 rdr. Kornbrendeviin 3 tdr a 10 rdr - 30 rdr. Hiemgiort lerret 180 allen a 10 sk - 18 rdr 4 mk 8 sk. Summa 871 rdr 8 sk.

Ilige måder hafuer Kiøbmanden Anders Christensøn indskibet i ovenmelte Kreiert: Malt 121 tdr a 9 mk - 181 rdr 3 mk. Boghvedgryn 3 tdr a 3 rdr - 9 rdr. Byggryn 2 tdr a 2 rdr - 4 rdr. Kornbrendeviin 1 tdr - 10 rdr. Lærret og Vadmel for 152 rdr. - 356 rdr 3 mk. Århuus den 3 martj 1721.

Ofuenm testerer ieg på min søns vegne som og blef med Schiberommet. Christen Andersen Tørsløf, Feldbereder.
På min hustrues vegne Madz Sørensen.

No 35
Efter ordre til wel wise hr Borgemestere og Råd.
Og deres advarsel, er ieg så vel som andre årsaget, at angifve hvis ieg udj siste krigens tid, med Seignr Key Sørensøns Schibberom Ao 1712 mistet ved Norsminde, da en Svenske  Caper dennem udplydred, neml:

Som min søn Michel Sørensøn der for med bemelte Key Sørensensøn hafde inde udi bemelte Schiberom, som efter følger: Læret [lærred] for 14 rdr. 2 shp [skålpund] Oxe kiød hafde kost - 8 rdr. 1 shp røget flæsk a shp - 16 rdr. 3de ottinger Smør a 1/8 2 rdr - 6 rdr. 2 ancher Korn brendeviin ap 12 sk - 10 rdr, der foruden ganske udplyndred gang klæder og køyeklæder samt hans schrien tilsammen var af verdj - 22 rdr. Er tilsammen 76 rdr. Hvilchet sååledes rigtig at værre testerer ieg Søren Jensen Saabro. Såledis passereit Ao 1712 d 26 martj. Århuus d 28 febrarj Ao 1721

No 36
Efter deris Kongl Mayts allernådigste ordre og der på  følgende til hans Excell Geheimme Råd og Stifts befallings mand von Plessen af dato 15 february, som os kundgiort ved hans Execll Skriffuelse aff 21 ditto: At tilkiende giffue huad Søelidende Schade undersåtterne udj den forbj gangne Krigs tijd ved op bringelse af fienden, så vel ved u-lyckelig søeskade;
Er for mig des verre 2de tilforren Ao 1702 in December blefven for min reigning och risico, een Kreiert kaldet Maria, drægtig 16 læster, med fulde ladning af Koren vahrer de 9 december strandet på Gåshagen uden for  Ebeltoft, som med Tings vinde af Ebeltoft Byting d 18 decembr er at beskrive, at indtet blef reddet;

Anno 1706 in augusty afladet min Skude St Peiter, drechtig 15 læster med Korren vahrer ad Norge til Bergen huor forhandlet, och i gien indladet med Salt, och tør Fisk, Trand og Tiærre, huor da på hiem rejsen in december, uden for  Mahstrand strandede på Grønskier, uden for Kierche Sund, huor da blef med mandskab, undtagen en mand som Søen sadte på Skærret, och anden dagen af een fischer bierget som med attest fra Mahstrand af 5 december 1706 bevises.

Efter ovenb ordre och befalling, angifver ieg, at

Anno 1717 udj efter høst af frachtede vel edle og velb Krigs Commissary och Amptz forvalter Peiter Spørring, min Skude Norske Buur kaldet, drægtig 7 læster, værdj 300 rixdr med saltet Kiød til Hans Kongl Mayts tieneste som under Capitain Peitter Omsorg? med Forgatten [Fregatten?] Studen til Kiøbenhaven udj Proviandt gården udlosset og ved sin hiemrejse under fornte hr Capitain d 4 janv 1718 ledtede på Kiøbenhaftuns reed, och kom till Skoufs Hoved, anden dagen rachte giennem Sundet och kom til Horrenbecks Bocht klochen 3 efter middag, der formedelst contrarj vind måtte sette på 4re fauftne, anden dagen efter middag klochen et kom en sterch vesten til norren vind for årsaget at lette ancher, for at seile tilbage ad Sundet,  men formedelst strømmen gich j moed, kunde iche legge j yde reeden op, for årsaget at lade Anker falde uden det røede Huus oven for Theil Ovnen, klochen 4re tog kullingen hårdere til med indfallende Søe, da vinden sprang til syd vest och continueret meget hård, så vi dref vandt ind på Ankeret, for var bange at drifve på den Svendske Vald?, modte giørre beste for at komme uden om Lappen, da kuldet hart med regn og snee, fick Loven [lågen?]  sat på Horrenbecks bucht, loed Anker falde på 5 faune mens ikke tørnet loed så det andet falde men dref og icke tørnede på 14 faune med een sterck storrem spranch så det eene Anker toue, och det andet icke ville holde, vandt vi på at få ancheret til os og iche kunne fåe det ind for hårde vejer og vand, måtte for årsages at kappe touet, for icke at drifve ind på Suendske Vold, giorde vorris beste for at bierge Skiberum og ljvet dref ind på Lappen på Grunden, huor Skipperen med  lifs fare kom i land, at søge hielp at bierge Skiberummet, huilcket da iche uden for stoer bekostning, som begge  ancherne och Tou forlist, resoluerede at selge Skuden til en borger ved naun Jens Brik i Helsingiør for 80 rixdlr for at bekomme penge i henderne at bierge det frachted gods som inde var tilbage, at førre j land ad Helsingør, huilchet vjdere med Rådstue vinde af Helsinggiørs Rådstue af 10 janvarij 1718 er at  fornemme.
Århuus dend 3die marty Ao 1721. Hans Jens Winther.

No 37
Udj underdanigste følge af Høye Øfrigheds ordre andgifver ieg underschrefne min erlitte skade, i denne sidste krigsthid, som er for mig fattige Enche utålelig, mit tilhørende Skibrom som var udj hans Kongl Majtts Tieneste ved Siøen har mist nembl:

Ao 1714 d 18 february afseilede min til hørende Kreiert Nøgelen kaldet, dr 8 læster udj Hans Kongl Majtts tieneste at skulle gå til Lybech med  jndskibede 260 tdr Rug som efter Skipper Peder Jørgensens Certerpartj skulle udj Lybech udlosses, som dis vær blefu forliist, ved Guds hårde  veierlig.
Kreierten er taxerit i bemeldte hans Kongl Majtts tieneste af 4 uvillige mænd for 330 rdr.

Bemelte Kreiert er forlist under Moels imellem d 21 og 22 februarj 1714 tillige hans Kongl Majtts jndskibede ladning og efter det oprættede Certeparties jndhold skulde ieg nyde  repersalj, for bemelte mit Skibrom, huor om vjdere for hverfvede tings vjdne af dato  d 13 martj 1714 fra Marselisborig  Birche ting, tillige Certepartiet, som  forlengst til det loulig Rentte Cammer er hen schichet, af sal ampts forvalter Michel Nielsen, og der af kand sees.

Forbemelte min tilhørte Kreiert, er ieg i faste forhåbning, af nådige herre som denne min forclaring, efter seer, at så fremt hans Kongl Majtts med føede nåde og mildhed vilde godt giøre undersåtterne nogen erstatning for tagende skade, da underdanigst måtte nyde repersalj i forbemelte mit Skibrom. Århuus d 3 martj 1721. Margrethe Værn Sal Christen Michelsøn etc Sal Jens Hanssøn Gylling.

No 38
Efter ordre til edle og velvise hr Magistraten.
Andgifuer ieg min 1/8 depart udj Fregadten Patientia kaldet, dregtig 23 lester førende af Capiten Michel Loft til Norge

Anno 1713 in octobr der samme fartøj på reisen til  Norge blef detsvere foruløched med Schib og mand under Confoy nu sal hr Vice Admiral Tordenschiold comanderende Løvendals Galley med voris egen felles lading af Malt, bhgryn?, Gryn, Byg og and gryn, Miød, Flesk og 1 ?? af verdi på min 1/8 del part med  Schib og ladning i penge 208 rdr. Som ieg udi ald sandhed kand bekrefte med egen hand. Århuus d 4 martj Anno 1721. Søren Jensen.

No 39
Efter Hands Kongl Maysts indsendte befahling til welwise Magistraten, og deris advarsel, meldes underdanigst og ydmygst min skadesliddelser ved sidste hafte Krig.

Ao 1709 Octobr 7, da Capit: Rosenpalm havde, til dend ad Sckåne destinerede landgangs expedition, fratagen min med interessent Wilchen Horneman i Nestved og mig, Skibsfolcken af voris Skibberum kaldet den gråe Falck drægtig 30 lester, mens det  fra Norge nylig hiemkommen, lå på det åbne  og fahrlige Nestved reed, drev der derover i land, så som ingen Søefolck var da igien at fåe, og blev i støcker slagen, hvilchet Magistratens attest fra Nestved kand bevidne: min halve part 500 rixdlr.

Ao 1710 Septembr 25. Blev mig ved Grenåe /:som der tagne tingsvidne udviser:/ af en Svench Fregatt på 16 Canoner føhrende af Capit: Anders Torsøn, og nock et mindre Svensch armeret fahrtøy fratagen en  Jagt = 350 tdr stor, tillige med min der udj indehavende ladning, bestående af Jern, Tiere, Kachelovne, Commen? og videre efter havende Told seddel fra Christiania de dato 12 julj 1710. Huilchen ladning mig allene tilhørte og var fuldkommen meere værd end 800 rdr.

Ao 1718 octobr 30. Blev imellem Mahstrand og Schagen, Mons Grev Friises Kryert /:kaldet Dorethea, dr 22 lester og ført af Skipper Niels Hørløck:/ tagen af en Svensch Caper, under Capit: Gøntelborgs førende Skibet Ihland [Island] og sin yngre broder førende Fregatten Høyenhald deres Confoy: med bemeldte Kreyert miste ieg vahrer, som da og blev de Svensche til priiste? for 245 rdr. Summa 1545 rdr.

At ieg over og icke under disse fembten hundrede femb og fyrgetyve Rixdlr har liid skade på forbemeldte og andførte måder, kand ieg sanfærdelig præstere. Århuus d. 4 marty Ao 1721. Jens Nielsen Wegerslev [Weyerslev].

No 40
Efter høye Øfrigheds ordre og welædle og welwiise Hr Borgemestere og Råds advarsel er jeg underskrefne udi min mand Skipper Rasmus Broekiers fraværelse forseylet til Norge. Er jeg høylig årsaget at angive det hand Ao 1712 in martj, som var Påske løverdag, blev ved Krejerten Ste Johannes kaldet Key Sørensen tilhørte og hand som  Skipper førte, af en Svenske Caper ved Norskminde 2 miile her fra Århuus, udplyndret:
Og de fratog ham både hans gangklæder og køy klæder som var vel af værdj 30 rdr. 1 1/2 tønde Brendeviin a potten 10 sk værdj 25 rdr. 2 Ottinger Smør a 2 rdr værdj 4 rdr. 30 allen Wadmel a 14 sk værdj 4 rdr 2 mk 4 sk. 50 allen hørgarns læret a 12 sk værdj 6 rdr 1 mk 8 sk.

Ao 1716 førte hand en Gallioth Ste Simon kaldet som Søren Jensen tilhørte og af Hr Krigs Commisarie Himelstrup var befragtet i Hans Mayts tieneste og af de Svenske Kapere blev taget ved Rugårds strand.

Hvor de da hannem og udplyndret og fratog hannem både hans gangklæder og køyklæder, samt eendeel vahrer bestående udi Tiære, Jern, Korve? og Kalch, som var over værdj 60 rdr. Er 129 rdr 3 mk 12 sk

Hvilchet såledis desvære, sandfærdig at være kand hand med en goed sambvittighed med Eed bekræfte, og derfore underdanigst vil forvente nådigste erstatning. Århuus d 4 martj 1721. Kiersten Pedersdatter.

No 41
Efter høye øfrigheds ordre og welædle og welwiise Hr  Borgemestre og Råds advarsel Er ieg udj min mand Anders Pedersens fraværelse forseiglet til Norge høylig beføyet, at angive det hand Ao 1712 dend 26 martj med welædle Hr Borgm. Basbales Skude Ste Anna kaldet, 2 miile her fra Århuus ved Nordsminde blev ganske udplyndret af en Svenske Caper, som fratog ham alle hans gang og køyklæder som var over og iche under, værd 10 rdr.
3 Ancher brendeviin a potte 10 sk - 16 rdr 4 mk. 2 tønder Haure gryn a 14 mk - 4 rdr 4 mk. 2 lpund flesk a 4 mk - 1 rdr 2 mk.
20 allen Læret a 12 sk - 2 rdr 3 mk er tilsammen 35 rdr 1 mk.
Hvilchet såledis sandfærdig at være kand jeg med æd bekræfte, og nådigst vil ventte hielp der for.
Århuus dj 4 martj 1721. Maren Christensdatter.

 

No 42
Efter hands Excellence høyædle og welbårne herr Geheime Råd og Stiftsbefalingsmand Herr Christian Ludwig von Plessens Communication med befaling til Borgermestere og Råd angående rigtig Specification og forklaring over hvor mange Skibe denne Byes Jndvånere fra sidste Krigs begiøndelse haver mistet, eller og dennem af fienden er bleven borttagen, være sig de ere gåed for Hands Mayts eller Undersåtternes  egen reigning, forderligst til hands Excellence at jndsende: Så disvære findes ieg iblandt de Skadetagne, Således.

Ao 1712 in Marty afseilede min 16 læster drægtig Skude St Anna tillad med Korn og feede Vaare, fra Århuus Reed, hvorpå var Skipper Jacob Michelsen Tunboe, og dermed agtede til Samsøe for at forvente Convoj til sin Reises befordring til Norge, men formedelst Contraire wind måtte søge Nordsminde havn og der anckere imedlertid ankom der en Svensk Skierboed, så min Skipper og folck forloede min Skuude efter at de havde løben den på landgrunden og retirerede sig med deres lif på landet  hvor de måtte stå og see på at Skierboedens folck ville have erobret dend og haft med sig, som icke så snart efter deres villie ville lade sig giøre, derfore røvede og plyndrede af dends ladning, Seil og redskab så meget de kunde til min Skade over for 500 rixdr
Skippere og folckene miste ligeledes for 100 rixdr.

Ao 1713 in Juny under Convoj fra Fladstrand til Norge er af en Svenske Caper bleven tagen mit med Rug ectr tillad 42ve læster drægtig halv deck Skib Justitia og førtes af Skipper Rasmus Madsen Kyssing og til Gottenborg opbragt, som efter min jndkøbs beregning haver kostet mig som ieg miste over 6000 rixdr
Skippere og folckene miste over 400 rixdr. Er 7000 rixdr. Århuus d 24 febr Ao 1721. Christen J Basballe.

No 43
Efter høy= Øfrigheds Ordre og welwise Borgemestere og Råds befaling angifver ieg underskrefuen, at Ao 1710 udj october monet = Jeg foer med skibet Domchierchen blef bemelte = skib af fienden opbragt under Commendør - Børsen - Comfoi - huor ieg da  samme tid og ved samme skibs opbringelse miste som ieg hafde inde j skibet 3 1/2 hundrede rdr som ieg med min Corporlig æd vil og kand bekrefte. J ald sandhed = Testeris under min hånd. Århuus d 3 martj 1721. Sørren Madsen.

 

No 44
Welædle og welwiise Borgmester og Råd Gunstig øfrighed.
Udj underdanigst følge af Høye øfrigheds ordre andgifer ieg fattige Enche min er litte skade ved søen, nemlig

Ao 1713 in gbr førte min Sal mand Kreierten Engl: Raphael for Skipper, hvilche bemelte Kreiert ved guds hårde veirlig, med mand og alt i søen ombragt, tillige hvis hafde jndskibet som bedrage sig til dend summe 200 rdr.

Bemelte Kriert var under Comfoy af Fregatten Vindhunden, in gbr måned 1713.

At således er kand ieg alle thjide med min Corpolig æd prestere: at er min erlitte skade, foruden min gode Sal mand Søren Lauridsen som ieg miste, hvilchet ieg med Egen hånd bekræfter tillige min Lauværge det med mig Attesterer.
Århuus d 7 Marty Ao 1721. Maren Andersdatter Sl Søren Laursens. Jeg som laugværge Christen Nørn Bærg.

No 45
Well Edle Wellwiise Hr Borgemester og Råd.
Efter ordre gifuen till deris Wellwiisheder, angifuer ieg under schrefne min schaddes liddelse, ud af opbringellse af dj Scvendsche sidden Kriggens anfang, 1710 d 29 Aprill nogle dagge der efter gich vij her fra till Norrig, under Confoi pach an som Capitein Blich fellt førte: min Kreiert ved Nafn Samson som salige Schipp. Lauridz Gylling førte drechtig 11 lester, som mig dend halfue part tilhørdte, och Jens Ollesen Schiøstrup, dend halfue part: Var her tilladdet for min eggen reigning, med Rug, Biug, Malt, Aure, Flesk, Gryn og Brende viin udlosset udj Drammen i Norrig: Der ind tagen min hiem last, af stang Jern, goede Deeler, steen lechter Laste bord, brende veed, och tiere, 6 hallfue tønder med blå Russiner kiøbt der af  Pedder Sørrensen och var der fortolldet, blef på hiem reysen opbragt, och tagen udden for Grenoe af Captein Christen Gadde og ført til Gottenborg d 26 september 1710 och der blef giordt priiss: Schibberumet  kunde føre 450 tdr med sin inde hafvende ladding var af Verdi i aldt 900 rixdaller, huilchet af mig sand ferddelig attesteris. Århuus d 10de Marty Ao 1720. Barthollemeus Schow.

No 46
Efter advarsel af welædle og welwiises  Borgmestere og Råd andgåendis Siøschadis liidelse siden Kriigens begyndelse andgifuer ieg underschrefne først

Anno 1713 d 17 october forliiste ieg end Schude der Hof von Linen kaldet på Leesøe som da førtis af schipper Jens Krøgsmand under Captain Myrlings Comfoi og tog da schaede med schibberum og ladning 1500 rdr

Samme år d 13 november forliist 1/16 part udi en lieden Snoue kaldet Patientia førtis da af schipper Michel Loft hvilche blef forliist med  mand og aldt samme tid under Comfoi Captein Wessel og tog ieg da schade på min part med schibberum og ladning 120 rdr.

For det andet Anno 1714 befragtede ieg bort mit tilhørende schibberum Laxsen kaldet til Sal amdtzforvalter Michel Nielsen med 560 tdr Rug her fra og til Lübech men som samme schibberum af storm og u-veierlig blef i land drefven på Samsøe og ladningen sammesteds blef udloedset hvilchet kost mig førend ieg fich mit schibberum ud igien 200 rdr.

Der foruden tilsagde Sal Amdtz forvalter Michel Nielsen mig 9 mk af huer tdr som blef udlodsit udi Lubech fordi mit Schibberum schulde gåe til Samsøe og tage Rugen ind igien og blef da udlossit i Lubech efter qvitterng 552 tdr og som ieg udi Sal amdtzforvalters  stærvboe inu til datto intet bekommet hafuer er mig til scahde 92 rdr

For det tredie Anno 1716 forliiste ieg om høsten  med schipper Torge Lauorsen pebberstaed fra Norrig ladning som blef forliist med mand og alt i Nord Søen og tog ieg da schade 1000 rdr. Blifuer da tilsammen min schade 2912 rdr. Århuus d 12 marty 1721. Christen Hansen Høyer.

Færdig med læsning og afskrift:

Landsarkivet i Viborg:
B5 A - 467
År 1696 - 1730
Århus stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.
Diverse dokumenter.

Til top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Til 5te del

 Til forrige side