Indberetninger om søskader under store nordiske krig -
1710-1721
 - Århus Amt

5te del

Fotokopier af den enkeltes indberetning - med oversættelse fra gotisk no 1 - 27.

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B5 A - 467 år 1696 - 1730.

Århus Stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Diverse dokumenter.

 På denne side indberetning fra den enkelte skadelidte - i nogle tilfælde er det den overlevende enke der skriver - hvilket vil sige, at også her har den heldige slægtsforsker mulighed for, at finde en anes eller slægtnings personlige underskrift. På magistratens indberetning findes notat om Christen Hansen Højer taget skade for egen regning. vid. hans jndgivende 2912 rdr.

Det ses flere steder, at skibene har sejlet i konvoj under selveste Tordenskjold.

Under hvert foto min afskrift af indberetningen, disse findes også samlede på siden nordiske krig-3


No 1:
 

 

No 1

Efter ædle og welwises advarsel angående vore skiberumme som af fienden er borttagne.
Angifuer vj underskrevne voris Kreyert Ste Andræas kaldet dregtig 8 lester, som førdtes af Christen Michelsen på Tunøe formeldst skipper Søren Christensens svaghed A 1716 og blef fragted af Hr Krigs Comissær Himelstrup og Spøring til at ofverføre til Norge een deel hans Kongl Majts Meel, og efter udlosningen var sked udj Christiania, på hiemb reisen blef meget velforsynet med Confoy til Fladstrand, videre fra Fladstrand under Fregatten Neptunis som alt var for svag til at forsuare os imod dj Svenske, der ofuer reterede sig self og vorris skibsrumme tillige med flere blef fienden til bytte under Rugårds Strand dj 4 aug som videre af et Tingsvidne kand forklares, samme voris ommeldte Krejert er på udrejsen af fiire uvillige mænd og skippere Taxerit for 450 rdr. Hiemblasten var for egen reigning og  fast af lige værdij med skiberummet, hvilchen vi med voris underskiifvelse tilstår. Århus 24 Febrj 1721. Jørgen Nielsen Triige.  Søren Christensen Samsing.


No 2:
 

 

No 2

Efter ordre til Edle og welwise Hr Borg. og Raad angifuer ieg min Gallioth Sr Simion kaldet drægtig 14 læster som skipper Rasmus Brokier her ibd førte til Norge anno 1716 og blef  her antagen udj transport og befragtet af Hr Chrigs Comm Himmestrup til Norge med hans Mayts Mel, som voris Sertepatie videre udviser, og efter udlosningen i Norge på hiem reisen blev videre Convagerit til Fladstrand under god Confoy siden efter en Comandørs ordre convogeret af Fregatten Neptunia til Hillumb?, på videre rejse kom der adskillige Cappere som forfulgte samme Galioth med flere fartøjer helt i landet og andre ?? som var i Fladstrand op til Rugårds Strand ved Ebeltoft, hvor Gallioten blef  tagen med flere af de Svenske Cappere, formedelst vores Confoy var for svag til at hindre det dj 4 Aug som Tingsvidne videre skal udvise om forniøden giøres og var samme Gallioth taxeret efter ligning af fire skippere her ibd for 530 Rixdr.

Min Jgen hiemblast som var i Galliothen var Kolp?, Jern, Tiere og nogle Ranstave? af værdi 300 rixdr. som ieg bekrefter udj ald Sandhed med egen hand. Aarhuus dj. 24 febr 1724. Søren Jensen.

No 3:
 

 

No 3

Efter Hans Excelens Hr Stift Befallings Mand von Pletzen Befalling til Magistraten her udj Aarhuus, at Een huer som hafuer lidt skade udj sidste Krigs tid, Endten wed opbringelse af Caper, eller udj andre maader wed  Søen, der det skulde rigtig angifue, Så er det desvære for os underskrefne Således tilgåed, Ao 1713 udj Septbr hafuer wi skibet wores Kreiert Haufmanden kaldet, drechtig 22 læster, Skipper Rasmus Christensen med korn vaare, nemlig Rug, Biug, Malt, Erter og andre feede vare, hvis ladning bedrog sig efter udskibningen til 1400 Rdr, Kreierten var værd 1100 rdr og der ofver, Med samme ladning gik de her fra til Fladstrand, mens formedelst mangel af Confoier, motte de legge udj Fladstrand til dj 12 Novbr. da de gich der fraa, og blef  saa dj. 13 Novbr. ved Ferder med Skib og Ladning, og kom aldrig det ringeste os til nøtte der af, at dette er så  udj sandhed tilstår vi med vores Hænder under skrefne. Aarhuus dj. 25 Febr. 1721. Oluf Sørrensen. Clemmend Hansen Kryssing.

No 4:
 

 

No 4

J anledning af Hans Excellens Hr Stift befallings mand von Pletzen befaling til Magistraten her udj Aarhuus, at Een huer som hafuer Enten ved opbringelse af fiendtlig Caperer heller udj andre måder lide skade wed Søen, udj  Svenske Krigs - tiid, de det skulde Rigtig angifue. Så er  det des være for os under skrefne således, Ao 1710 dj. 25 octobr kom vort skib kaldet Domkierchen Dregtig 56 1/4 læster fra Trunhiem, med sin fuld ladning af Trand, Tiere, Sild, tør fisk og andet huis capital ladningen bedrog sig til 5292 rbr. Skibet 2000 rbr foruden 206 tder Sild som  var fragtgods, Så og rede penge og folchenes gods som bedrager sig til 807 rbr. Som der om  ædlig attest her fra Rådstuen af datto 1 december 1710 til Politie og Commers Collegio blev indsendt og vi igen derpå bekom nådigst deres suar at vi skulde blifue ihukommet i fald nogen Represalier på een eller anden måde måtte følge. Samme Skib og ladning kom lykelig fra Trundhiem til Staveren, Mens der de gich der fra under vores  Danske Confoier blef de tagne ved Skagen, ofuen melte dj 25 octbr af en Svenske Caper, og opbragt til Madstrand, Nogen af folchene motte bliue på Capren, nogen bragt til Madstrand der døde nogen rømte og kom hiem omsider. At det er så udj ald sandhed tilstår vi med vores Hænders underskrivelse. Aarhuus dj 25 Febr 1721. Oluf Sørensen. Arent Johansen, Christen M Sicher, Jørgen Pedersen, Peder Andersen.


No 5:
 

 

No 5

Efter velædle hr Magistratens advarsel på allernådigste Kongelige befalling om Skiberomme som af Fienden er bleven tagen. Da er min  Jesper Sørensen Herskinds Kreiert Håbet kaldet, 10 læster dregtig, som Skipper Olluf Tollesen førte, andtagen til Hans Majts tieneste af Edle hr Krigs Commissarie Peder Spøring den 6 april 1716 da Krejerten af 4 uvillige  mænd blef taxiret for 580 rdr og da førte en ladning Brød her fra til Kiøbenhafn. Siden blef udi tienesten at føre Høe indtil dend 16 october samme år, da den blef endtlediget og kom her hiem. Året nest efter 1717 dend 1 may gich Olle Tollesen her fra for min reigning med samme Skibberum, med en ladning Korn vahre til Norge til Ahrendal, som der blef losset, og blef tilad igien med Tømmer, Deeller, Jern Kachelovne og Tiere, gich der fra igien til  Stawern og kom under Capitain Gyntelbergs Convoy som førte Fregatten Lossen, på reisen her hiem; Og på samme deris hiem reise dj 28 augustj 1717 blef samme Krejert med ladning, folch, og med havende tagen jmellem Læsøe og Staunshoved, og opbragt  til Gottenborg af den Svenske Commandeur Gadenhielm; Så ladningen og dens bekostning, samt Skiberummetz værdie kand beløbe til nemblig 825 rixdlr.

Det ieg må beklage var for mig fattige mand een stor skade, eftersom ieg ingen Skibsparter eller Fartøy hafde meere, lever deris Welædle og Welwiisheders ydmyge tiener Jesper Sørensen Herskind. Aarhuus dj 1ste Marty Ao 1721.


No 6:
 

 

No 6

Welædle og Welwiise Hr Borgermestere og Rådmænd, Gundstig Øfrighed.

Som her af Magistraten på Århuus Rådstue, sidst afvigte fredag dend 21 febr Blef erkyndiget hans Kongl. Mayts forordning andgående, og befalende en hver som nogen Søeskade, ved  fientlig ofr veldelse i disse  afgangne åringer er vederfahren, di det skulle til kende gifve. Så her ved må ieg beklage at Anno 1710 d: 8 septembr blef  Baldtzer Hansen Kryssings tilhørende Kreyert kaldendis Sante Johanis, dregtig 12 læster, den tid førende af skipper Anders Baltzersøn, borttagen af fienderne ud af Randers Fiord, med samme Skibromb forliste ieg 2de stycher Hørgarns lærit var 160 allen a 12 sk, bedrager sig 20 rdr. 1713 dj 13 May Skibet ieg med en Hollandsche Smache kaldendis Delifte Drægtig 54 læster, og førtes  af en skipper nafnlig  Simon Rentes 200 tønder Malt a tdr  5 1/2 mk er i penge 183 rdr 2 mk 21 tdr Rug a tdr 8 ½ mk  er 29 rdr 4 mk 8 sk. 24 tønder Byg a tdr 5 1/2 mk er 22 rdr. Der af betalte ieg ved udgående i omkostning penge 5 rdr 1 mk 8 sk.Hvilche skibromb blef og borttagen af fienderne, og giør så tilsammen som ieg med en goed samvittighed kand bekræfte ved min korpolig Eed, når og huor forlangis, at ieg hafver taget schade som ofven bemelt er for Capital 260 rdr 2 mk. Hvilche ieg testerer med min egen hånds underskrifvelse. Århuus dj 3 Marty Ao 1721. Hans Ofursen Halkier.
 

No 7:
 

 

 

No 7

Udj underdanigst følge af høye Øfrigheds ordre og befalling angifuer underskrefuene at hafue forlidst til siøes ved fiendlig og siø Skade udj sidste Krigs thjid, som er for mig utålelig Efter følgende nemblig: 1710 dj 4 Septembr hafde fragtet Sr Key Sørensens Kreyert Tobias kaldet Drægtig 12 læster 3/5 part udj ladningen efter en formerit regning af Kiøbmanden Hans Michelsen beløb min Erlitte skade der til den summe 500 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:

Ao 1710. Bemelte Kreyert førtes af Skipper Nids Gotlender og blef forlist d 25 gb Klochen 4 om morgenen på sin hiem reise da dend støtte på et Skiær i søen og folchene kom i land på en Øe heder Schad Øe men var udgåen fra Stavern dj 24 gb af frygt for en seinl? såes i siøen sat på volden og blef borte.

1711 dj 12 7br [september] af Lods min tilhørende Galioth Ste Peder kaldet drægtig 10 læster med koeren og feede varer at skulle gå til Norge Skibberommet var vært ofuer 500 rdr Ladningen der udj beløb til den summe 1500 rdr.

Notat til venstre:

Ao 1711 war under Confoy af Fregatten Andrechen på sin hend Reise til Norge som Capitain Lieutenant Petter Hofmand Wichmand  Commenderit og gafw zeignal ud dj 29 8br da den giort seil fra Fladstrand og blefv tagen den 30 8br udj et tåget veierlig af en Svensk Snaue Svendsche Lofva kaldet Capitaien der på heeder Niels  Knadal, dicht [duht?] under Comfoyen og blefv opbragt til Gottenborig.

Ao 1713 dj 1 november udj Patientia en Fregat Eyede 1/8 deel part som nyeligen os den til byen kiøbt kost min part udj Skibbet 63 rdr udj ladningen som blefv deelt 122 rdr. Aparte med skichede lærret og hansker for 33 rdr. Er 2718 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:

Ao 1713 in gb er bemelte Fregat J Norsøen blefuen med mand og alt formedelst dend Commenderede Comis Capitaien Sal Michel Loftis Skrifuelse meldet at hand af General Rosten fich ordre at skulle bj, at gåe med at beskiermme Floden som med den Sal Welbårne Hr Vidce Admiral Torden Schiold dend Commenderte Løvendals Galey skulde floden Comfoygerre som var alt forlidet, da hand for bids godt veierlig med sydlig vind og lette i en storm som mange af floden for y-løchedes tillige bemelte Fregat.

Transport fra forrige sides summa 2718 rdr 1 mk 10 sk.

Ao 1717 in gbr tillads ieg Skibbet Kong David drægtig 48 læster fra mange stæder udj Norge med en Dyrre Barre Ladning udj Skibbet Eiede ieg 1/3 part som efter taxation kunde min part bedrage til 800 rdr. Deslige min 1/3 deel part udj ladningen sampt min førring Item min Køye og gang Klæder med mit Styrmands reedskab, som ieg mistet Bedrog sig min forliste part penge 1301 rdr 1 mk 10 sk.

Notat til venstre:

Ao 1717 Selfv førte Skibet var under Capitaien Danielsen Comfoy Commenderede Orluf Skibbet Jytte Borrig til lige Schief for Siørideren  og Låssen gich til siels med floden dj 22 Nb 1717 vinden blefv contrarye dj 23 dito under Schagen en 2de miil der i fra af en  Z Z W storm, samme nat blefv ieg ofv seillet af en Engelsmand som ey brugte nogen fyr eller hafde nogen ud kich på  sit Dech at see efter mit fyr så ieg miste min beste  seiel og mit Skib blefv læch så ieg måtte  Due op og rachte weed Thiømøe dj 24 dito klochen 3 om eftermiddagen udj et skieren som kaldes Lindholm det blefv forlist med 3de af mine folch.

Ao 1717 in 8br til kiøbt ieg Snauen Fortuna kaldet som var nogenl nye førttis af Skipp Marchus Nielsen Snauen til hørte ieg alt sammen som der for betalt 250 rdr 1/3 part i ladningen 69 rdr 5 mk. Summa 5139 rdr 2 mk 4 sk.

Notat til venstre:

Denne vaar og med i obigl flode og hafde Comendieus Boyessen Zeigenal som var indkommen vester, men rachte i floden og i det hårde veirlig er med mand og alt i siøen om bragt dj 24 december 1717.

Forre skrifuenne Summas capital hafuer ieg mistet og der for geraåden i en ringe tilstand når på æskis skal ieg bemelte summa under min corporlige æd  prestere at hafue forliist mere og ey mindre hvilchet med egen hånd bekrefter. Århuus dj 27 february Ao 1721. S M Gylling.


No 8:
 

 

 

 

No 8

Special forklaring over den forliis som til Søes udi Sidste Kriigs tiid er Tagen af Peder Andersen j Århuus, bedragende til 5234 rdlr 95 sk.

Udi underdanigst følge af Høy Øfrigheds ordre og befaling augifver underskrefne at have forliist til Søes udj sidste Krigstid, efter følgende nembl:Ao 1710 den 28 aug er jndskibet med skipper Jens Skibbygger som til Norge var destineret og fra Samsøe under Convoy dj 5 oct afgich, Korn vahre for 600 rdr.

Notat til venstre:

1710 den 6 oct. blev Skibet af een Svendsk Capper tagen imellem Nesset og Sæby efter at Convojen var for jaget af den Svendske.

Ao 1712 in july hafde jeg indskibet udi een Hollands Smache, førtes af Skipper Simoen Rinches korn vahrer for 136 rdr.

Notat til venstre:

Blev tagen af de Svenske norden for Skagen dj 3 aug 1710 under Convoy. [Nb årstal i første 1712 men i sidste 1710]

Ao 1713 in nov indskibet  med schipper Mikkel Loft 1/8 deel udi en Snaue som dend 26 sept ret forved blef kiøbt på auction for 63 rdr 4 mk 8 sk Korn vahre for 122 rdr 1 mk 3 sk er 185 rdr 5 mk 11 sk.

Den 13 nov 1713 er denne Snaue med folch ladning og alt for u-lychedes og under Norge borte blevet.

Notat til venstre:

Samme reyse jndskibet med schipper Søren Ibsen udi Kreyerten Ste Johane og til Norge destineret Korn og feede vahrer for 644 rdr 12 sk.

Den 13 nov blef Kreierten af storm inddreven  på Norge hvor ladningen gandske blev forliist men Kreierten med stoer omkostning repareret og igien udkom. Transport 1566 rdlr 7 sk.

Ao 1715 den 26 may jndskibet med schipper Ole Olesen af Kømme  som Jørgen Langballe skulle forhandle, hvilchet på Moss i Norge blef oplagt formedelst det ei kunne forhandles korn og feede vahrer for 288 rdr 5 mk 8 sk.

Een del af jndbemte gods blef  af de Svendske da de i Norge var indfaldne bort taget og resten de de Svendske var for dreven, af dend Nordske armee annammet efter der over forhvervede  tings vindes formelding.

Notat til venstre:

Ao 1715 den 10 oct Jndskibet med Skipper Mads Jacobsen udi hans førende Gallioth, korn vahrer for 701 rdr 3 mk Galliothen købt for 598 rdr 3 mk [er] 1300 rdr. På reisen til Norge er folk skibrom og gods for u-lykkedes og ei nogen sinde hørt hvor samme er af bleven.

Ao 1717 den 26 dec blef skibet Kong David kaldet, som førtes af Skipper Søren Michelsen Gylling forliist på Kiøm skier, min 1/3 part udi Skib og ladning bedrog sig til over 1400 rdr.

Blev beskadiget i Søen af et Engelsk Skib som seilte på hannem, der for hand måtte sette på landet forliiste dog 2 mand tillige med Skib og ladning. Endelig forlist udi Skibet Domkierchen førtes af Skipper Jens Jacobsen kommen fra Trundhiem 700 rdr.

Notat til venstre:

Blev tagen af een Svendsk Capper, hvor over tings vidne er forhvervet og videre forklaring af samptlige vidner er undgiven.

Summa på ald forskrefne forliis udi sidste krigstiid = 5254 rdr 5 mk 15 sk

Århuus d 1 Marty 1721. Peder Andersen.

No 9:
 

 

No 9

Efter Edle og vel viise Magistratens anordning

Angifuer ieg underskriffuene at Suensken tog min Jagt kaldet Normanden drægtig 8 1/2 læst uden for Randers fiord dj 11 Julli 1718 som var af verdi 250 rdr siger tou hunder og haltredsenstiue Rixdaller hvilchet var min agt til Mariagers fiord at hente en ladning Kalch men formedelst at fienden var os så nær motte vi flye fra Schibromb og til land med vor boed hvilchet var en stor schade for mig fattige mand efter som ieg hafde iche andet at fortienne brødet med til mig og mine Jeg forblifuer deres Weiwisheders Underdanigste Tienner Århuus dj 28 februr 1721 Niels Michelsen.


No 10:
 

 

No 10

Efter ordre til wel Edle Magistraten og deris advarsel angående Søeskades lidelse, angiver ieg underskrefne min Skude Nellichen kaldet drægtig 9 læster, som under Comfoj Siødragonen på hiem reisen fra Norge blev forliist tillige med flere ved Hardtzholmen den 2de janv 1712. Dends verh med ladningen i alt 300 rixdr.

Der næst min part af jndskibede ladning udj Skipper Simon Reinchers førende Smache de Lihde kaldet som af de Svendske in Ao 1713 til Gottenborg blev opbragt, godset som den 18 may 1713 blev indskibbet detz værdi efter jndkiøbet 120 rdr. Er 420 rixdr. Århuus dj 3 marty 1721. Søren Rasmussen Pave.


No 11:
 

 

No 11

Efter ordre til Welædle Magistraten og Deris advarsel, angående Siøskadis lidelse, angifver ieg  underskrefne min Sahl formandz Nafnlig Lauridz Jensen Skovs tilhørende  Gallioth Svanen kaldet drægtig 8 læster, Som under Confoy  Siø - dragunen på hiemrejsen fra Norge blef forlist tillige med  fleere ved Hardtz Holmen dj 2 janv 1712. Dendz verdj med ladningen i alt 350 rdr. Århuus dj 3die marty Ao 1721. Broder Paulsen.


No 12:
 

 

No 12

Deris Excellence Høyædle og Welbårne Herre Christian von Gabell.

Såsom det allernådigst har behaget Hans Kongl Mayts ved Eders Excellence at lade Publiqve befalle til alle vedkommendes efterretning efter jndløbne Missive til Høyædle og Velbårne hr Gehieme Råd og Stiftbefalings Mand hr Christian Ludvig von Plessen under dato 15 february sidst, som fører i munde og befaller at en huer skal allerunderdanigst angive hvis erlidte skade som de har tagen fra den sidstværende Orlogs anfang og til den ende med viidere: Hvilchet giver mig allerunderdanigst anledning at giøre for Eders Excellence bekiendt, min midlertid erlidte skade og forliis, som arriverit mig år 1718 in octobr: da ieg førte et Skib her fra Århus kaldet Fortuna, Sr Søren Rasmussen Bagge tilhørende, og som vj på voris retour og under Hans Kongel Mayts Convoye Jisland kaldet, huor på var Chef Commandeur Gyntelberg, og da formedelst contraej vind blef angreben af fienden i Nord Siøen om natte tiide og blef fienden til deel: Årsagen der til var  denne jeg ej kunne følge Convoyen, og der udover blef opbragt af en Gottenborg Cappert, og jmidlertiid Skibet var nu erobret af fienden, hendte det sig af en Ahrendals mand fra Norge, at han practicerit det igen fra fienden, og efter allerunderdanigst giorte ansøgning af min principal Sr Søren Rasmussen Bagge blef allernådigst bevilget sit Skib med dessen jndehavende ladning for en recompanie efter Hans  Kongl Majts allernådigste for got befundende til de Ahrendaller; Men som ieg der var Skipper for Skibet, så vel som folchene  der omtrent var fangne År og Dag i Sverig, nembl. på Warberg Slot, og da efter lang udstanden møye og besverlighed efter Hans Majts allernådigste behag blef Rausonerit der fra, og nogen tid efter min og folchenes ankom til Århuus som var 1719, levede ieg og folchene stadig i det håb at efter Schibet med sin jndehavende hiemlast var lycheligen her til steden ankommen og Sr Søren Rasmussen Bagge igien tilstillet, af hafue nøtt voris med rette jndehavende førring af hiemladningen, så vel som voris af hannem belovede hyre med meere  som vj miste, og kunne beløbe sig for mig og folchene til 400 rdr verdie. Hvilchet blef os nægtet af voris principal meer ermelte Sr Søren Rasmussen Bagge. Men som ieg og folchene iche er hengiven til proces og ej heller er det vores leilighed at gribe til sligt, og iche kand bekomme noget på anden eller nærmer måde, siuntes iche vel af mig at kunde tage der imod helst som ieg ved min arrest i så lang tid, så vel som i een og anden måde har efter min fattig efne taget stor skade, ja over min æfne, så  og svaret alle Kongl. og Byens påbuder u-på klagelig. Finder mig der forre beføyed i dybeste underdanighed at søge Eders Excellence på hånden om Een nådig assistance, på det ieg og folchene, måtte dog niude noget efter advenant for voris, Efter Welædle og Welwiise Magistraten her på Steden deris Skiønsomhed, Vil derfor underdanigst og jndstendig formode af Eders Excellence at lade sin fromhed erkiende imod mig og reche mig sin milde hånd til Bønhørelses Erlangelse, Der Stedse forbliver Deris Exellence Høyædle og Welbårne Herres Underdanigst og Pligt skyldiste tiener Peder Michelsøn. Århuus dj 28 february Ao 1721.


No 13:
 

 

No 13

Welædle Welwiise Borgmestere og Råd.

Efter derris tilsamptl Borgerskabet forkyntte ordre fra de Høye øfrigheed at angifue hvad skade og ulløche ved fienden og Søen er mistet udj siste Krigs thid Som følger. Ao 1717 d: 27 Augusty, Blef ieg er obret af en Svenske Capper, med denne min førende Kreiert Håbet kaldet til hørende Sr Jesper Sørrensen ibm bemelte Kreiert Dregtig 10 læster vaar  under Comføy af Commendeur Boissen, Gynttel Berig ett Wedsel, dj 26 dito raachte fra floden af en Storrem af en W N W og kom i lee [læ] for Lesøe siden om aftenen sprang vinden om på  N N O med got veierlig hvor da blefv tagen af Cappitain Byrrel Andersen med Fregatten Snap Op under stauen hafuet klochen 2  om eftermiddagen, d: 27 dito hvor da forliste med minne klæder og førring ofuer 208 rdr foruden sad fangen i Gottenborrig i 9 måneder og bragte os ind til Gottenborig d: 3jbr at min erlite skade er jo såledis som melt kand jeg med min saligheds æd prestere når forlangis hvilchet med hånd og Zegel bechrefter Olluf Targesen. Århuus d: 3 Marty Ao 1721. [Laksegl OTS).


No 14:
 

 

 

No 14

Efter Kongl Majts Allernådigste befalling og der på Welædle Magistraten her i Århuus deris advarsel, angående erlidte Søeskade i sidst værende Krigstider er ieg høy årsaget mig at angive, over dend forliis som min Salige formand Jens Knudsen Brun haver taget med tilhørende Krejert Ste Peder kaldet, dregtig 10 læster så vel og ved andre Skibberumme, nembl:

1)
Ao 1709 in decembr da bemte Kreyert Ste Peder var  i Hans Kongl. Majts transport med Høe at overførre til Helsingøer, forliist Ancher og Tove med meere bekostning 200 rdr.

2)
Ao 1711 d: 25 septr blef Bartholomeus Skov med sin førende Kreyert Samson kaldet, her fra byen af fienden opbragt huor ved tages skade for jndskibbede vahrer 30 rdr.

3)
Ao 1713 in novembr blef egen tilhørrende Kreyert Ste Peder forhen hertillad for egen reigning, med Rug, Malt, Erter, Boghuede gryn, Brendevin, og flesk med videre i agt til Norge, på sin over reise med folch og alt blef for u-lyched og gandske borte, huilchen ladning da kunde bedrage sig 1007 rdr. Krejerten i sig self 600 rdr.

4)
Ao 1716 in Augustj blef af fienden ved Staven Hofvid opbragt En Kreyert kaldet Ste Anne fra Samsøe, ført af Skipper Søren Ollesen, under Fregatten Neptunis Convoy, huor udj var jnskibbed adskiellige vahrer, der kunde bedrage sig til på min part 140 rdr.

5)
Ao 1717 in decembr blef forliist for jndskibbede vahrer med Skipper Peder Christophersen her fra Byen, hans førende Krejert Snaren Svend kaldet, som på hiem reisen fra Norge med mand og alt gich til grunde, og aldelis borte 34 rdr. Beløber sig så huis i Krigens tiid er tagen skade på 2011 rdr. Hvilchen angivelse således er rigtig og i ald sandhed testerer Pouel Sørensen.
Århuus d: 24 February Ao 1721.


No 15:
 

 

No 15

Efter Kongl. Majts allernådigste befalling og der på Velædle Magistratens giorte advarsel, angående erlidte Søeskade i sidst værende Krigstider. Angives her ved på min broder Tøger Sørensens vegne, som nu er på en reise til Norge, nembl. Ao 1716 Var hand befragted med tilhørende Kreyert Ste Anne kaldet dregtig 10 lester, at overførre her fra byen og til Norge, Hands Majts Meel, som hand og fuldførte: Men på hiem reisen igien fra Norge, under  Fregatten Neptunes Convoy, blef her under landet ved Staven hoved, af en Svensk Capper opbragt, og jndført til Sverrig, huor hand tilligge med folchene sad fangen nogen tid, hvilchen Kreyert før sin bortreyse her fra byen af 4re Skippere, blef taxerit for 450 rdr. Der foruden blef ham fratagen alt andet på hiem reisen jndehavende gods, så vel som klæder med meere, der kunne beløbe sig 350 rdr [i alt] 800 rdr. Hvilchen angivelse ieg på bemte min Broders vegne, tæsterer at være rigtig. Pouel Sørensen. Århuus d: 24 february 1721.


No 16:
 

 

No 16

Efter hans Excelens Her Stift Befallings Mand von Plessen befalling til Magistraten her udj Århuus, at en huer som hafuer lid schade udj sidste krigstid, enten ved  opbringelse af Caper eller udj andre måder ved Søen de det schulde rigtig angifue, Så er dette des verre for os underschrefne såledis tilgået.

Anno 1710 udj augusty hafuer vi Skibet voris  Kreiert St Johanis kaldet drægtig 10 lester, Skipper Anders Baltzersen, med korn vahrer nemli: Roug, Biug, Malt og andre feede vahre, huis lading bedrog sig efter indschibningen til 900 rdr formedelst korn vahrer var udj høy pris dette år 1 tdr Rug kostet 4 rdr 1 tdr Biug 13 mk: Kreierten  vaer verd 500 rdr, eftersom den var nøs temret året føer, med sin ladning seilte her fra, og agtet sig til Norge, og da di kom til Stafvenhovet kom der en Svendsch Capert og jaget dem ind i Randers fiord, 3 dage der efter kom der en Svensch Skierboed ind Rouendes udj fioren, og kappet ancher touet og tog Kreierten med sin helle ladning, Og kom os aldrig det ringeste os til nøtte der af, dette er således udj sandhed, tilstår vi med voris henders underschrifuelse. Århuus d 25 february Ao 1721. Baltzer Hansen Krysing.


No 17:
 

 

No 17

Efter ordre til Wel Edle og Wel wise Hr Borgemestere og Råd angifuer jeg  under schrefvene, min schades lidelse af fiendtlig op bringelse som følger.

Ao 1711 dj 25 septembr forlist  min part udj dend  Krejert Samsom kaldet dregtig 11 lester, som blef op bragt med Bartolomeus Schov til Gottenborg verdi 200 rdr. 1712 dj 2 janvarie med schipper Lauridz  Skovsen den 1/2 part af hiemb førte ladning af tømer last og jeren som blef forlist på Holmen ved Fladstrand 50 rdr. 1713 d: 26 may Jndskibet udi Simon Reinches Smakke de Lifde kaldet som til Gottenborg blef opbragt dregtig 52 lester 100 tønder Malt med her på giorte om kostning 103 rdr 12 sk. Ao 1716 d: 2 augs ved Tøger Sørensens opbringelse min part af hiemb førte retour ladning kostet i alt 99 rdr 2 mk. Samme dato ved min part af hiemførte ladning med Schipper Søren Olesens Krejert Ste Anne kaldet og under Fregatten Neptunis Convoj under Stafven Hofved blef opbragt som var iindlad adskillige vare af verdj 62 rdr 5 mk 9 sk. Summa 515 rdr 2 mk 5 sk. Århuus dj 25 februarj 1721. Jens Olesen Schiøstrup.


No 18:
 

 

No 18

Efter høye øfrigheds, og Magistratens anordning, angiver jeg fattige gamle mand, at have forlisret mit tilhørende Skibberom, kaldet Johannis, drægtig 9 læster af værdie, Skibberommet 400 rdlr ladningen som bestoed af Malt, Rug, Erter og Gryn 600 rdlr, samme  forlis skede ved Ebbeltoft Anno 1714, og det formedelst en Svenske Cappert jaget mig på landet, eftersom den hele flode og Confoyen hafde seylet mig for langt forud. Der ved er både jeg gamle mand og hustru på voris høye alderdom gerådet i slet tilstand og iche kand redes uden voris nådige Konges hielp, hvilchet således at være passerit, både øfrigheden her i byen samt alle borgere er bekiendt, og jeg self ved høyeste æed vil prestere når forlanges, hvor fore jeg allerunderdanigst insinuerer mig hos min allernådigste Konge om allernådigste hielp og undsetning. Forblivende Min allernådigste Høybydende og Gunstige øfrigheds Underdanigste tiener Peder Hendrichsen Aarøe. Århuus dj: 3 marty 1721.


No 19:
 

 

No 19

Efter advarsel af Welædle Magistraten angående Siøschades lidelse siden Krigens begyndelse angiver ieg underschrevne.

1)

Anno 1712 d 2 january forliist den halve part udj en Kreiert Fortuna kaldet dr 12 1/2 lest.  under Convoie dend flyvende Dragun på hiembreisen fra Norge ved Hertz Holm tillige med flere, u-lycken bestooed udj det at Schipperen Lauritz Høigård blev Commanderet at skebbe Søren Pavis Skiberom som forliste sit Roer udj Søen og siden måtte styhre efter Comvoiens fyr og treffede and på Holmen, hvilche skades lidelse med Skibberom og ladning kommer på min part 400 rixdlr.

2)

Anno 1712 d. 11 marty forliist dend halve parts ladning udj en Bysse Maria kaldet dr 12 lester førtis af Skipper Lads Pedersen, hvilche af frygt for fienden tillige med flere måtte rettærere til Bechtrup vig og efter nogle dages liggende formedelst hart veier kom dend i drift og treffede an på en blind pell som stod i grunden, og beschadiged Skibberommet at ded gansche under vandet blev  nedsiunkit og dend indehavende ladning forliist og hafde samme halve parts ladning kost mig efter indkiøb 457 rdr 3 mk.

3)

Anno 1713 d. 13 november forliist 1/16 part udi en liden Snave kaldet Pashientio førtes af Skipper Michel Loft hvilche blev med mand og alt, samme tiid under Comvoi Capitaien Wessel, og tog schade med ladning og Skib min part 120 rixdlr. Bedrager sig 977 rdr 3 mk. C Jørgensen Schaarup. Århuus dend 3de marty Anno 1721.


No 20:
 

 

No 20

Efter ædle og wel wise Hr Borgemester og Råds deris befalling anføris her ved den schades lidelse som ieg af fienden har lidt 1710 d 14 september i Randers Fiord, med Krejerten St Johannes kaldet Sl Peder Hansøn Kryssing og Sgr Baldzer Hansøn her i byen tilhørte, som i nøyeste af verdj bedrager sig til 345 rdl, som ieg kand schafe sandferdig tester for, om for nøden eragtis i øfrigt Jeg forblifver ædle og velvise Hr Borgemester og Råds pligtschildigst tiener Jens Andersen  Samsøe. Århuus d 26 februarj 1721.


No 21:
 

 

 

No 21

Wel Edle og Welwiise Borgemester og Råd.

Efter deris welwiisheders advarsel, angående hvad schade borgerskabet her i Århuus hafver liid til søes udj sidst verende krig, de da det schriftlig for dennem hafver at gifve tilkiende, hvilken anledning underschrevne angifuer som ved uløchelig søe schade og fiende hånd jeg hafver mist nemlig. Ao 1711 in novembr strandede en liden Kreiert Fortuna kaldet, dregtig 7 lester udj Norsminde land med 130 tdr Spansk salt som skulle været losset udj Ebeltoft og iche fich noget af lading eller schiberom bierget bemt schiberom og lading den halfve deel, mig tilhørte som i ringeste var verd 400 rdr. Ao 1713 in may schibet med Simen Rinkies fra Macum i Holland udj sin førende smache dregtig 54 lester de lifde kaldet nemlig Malt 176 tdr, Biug 30 tdr, Erter 6 tdr, Biuggryn 4 tdr, Kiød 1 1/2 skpd, Miød 2 1/2 tdr, Brendeviin 141 potter, Flesk 1 chpund [skålpund] 16 lispund, Ost 11 lispund hvilche tillige med anders [andres?]  udj bemte Schiberom  var indlad for at seile til Norge der igien at udlosse og underveis blef opbragt af de Svendske, og beløber da bemte gods som ieg således miste efter den tid verende pris 302 rdr. Ao 1713 in may schibet med Schipper Herre Jans fra  Harlingen udi sin førende Smache de lifde kaldet dregtig 10 lester Malt 150 tdr Biug 40 tdr, Rug 20 tdr, Flesk 1 chpund 16 lispund, 280 potter Brendevin, var fragtet at losse i Norge og underveis blef af de Svendsche opbragt den schade mig derved blef tilføyet efter bemte godsits indkiøb beløber 270 rdr. Summa 972 rdr.

Transport 972 rdr.

Ao 1715 in octobr schibet med Schipper Lads Pedersen her fra Års udi sin Galjot Håbet kaldet dregtig 11 lester, nemblig Malt 100 tdr, Erter 3 tdr, Miød 3 tdr, Brendeviin 706 potter, Flesk 1 chpund 12 lispund, Hvede 5 tdr, bemte Schiberom med folch og gods blef borte underveis til  Norge og bedrager den schade efter godsits pris da gieldte ieg dermed forliste som ovenmeldt til penge 203 rdr. Giør den summa 1175 rdr.Og at denne min angifvelse er sandferdig som vidre om fornøden giøres kand beviises Testerer med egen hånd underskrift Olle Olesen. Århuus d 28 febr 1721.


No 22:
 

 

 

No 22

Efter welædle og velviise Hr Borgemester og Råds advarsel, andgående Siøskades lidelse og opbringelse, siden krigens begyndelse, andgifue ieg underschrefne.

Ao 1712 d 2 janv under Confoj Siø Dragunen på ræisen fra Stauæren til Fladstrand forlist min halfue part udi Krejerten Fortuna kaldet drægtig 12 1/2 læst, førtes af Schipper Laurids Heigard, hand blef comanderet at slæbe Schipper Søren Laues Schude, som hafde mæst sidt Rour i søen, der efuer måtte  styre efter Comfoiens Fyr, som forfeillede sig og træffede and på Hærds Holmen, huor de med flere strandet. Denne min schade med schiberom og ladning bedrog sig 400 rdr. Dj 26 marts da Sen Kaj Sørensens Kreiert af de Svensche blef udplyndret udi Nors Minde forliste ieg gods for 30 rdr. 1713 d 26 maj Indschibet udi Schipper Simon Reinches førende Smakke De Lifde kaldet som til Gottenborg blef opbragt, for min reigning gods af vædj 150 rdr. 1715 d 4de november udi Sl Lass Pedersøn Lassens førende Galiothj Håbet kaldet drægtig 11 læster, som udi Comfoy fra Fladstrand til Norge blef  forlist med mand og aldt, var indschibet for min reigning korn vahre og andet værdi 270 rdr [er] 850 rdr.

Transport 850 rdr.

Ao 1716 d 4 aug. ved Schipper Søren Ollesens førende Kreiert fra Samsøe som under Comfoy blef tagen, min andel af hiemblasten bedrog 62 rdr. 1719 d 27 octobr blef forliist på Færden [Ferder] med mand og alt, Kreierten Thranen kaldet drægtig 14 1/2 læster som førtes af Schipper Niels Mariager formedelst Jens Andersens svaghed og var der indschibet for min reigning Korn vahre og andet værdj 560 rdr. Giør 1472 rdr. Markus Pedersen Mørk. Århuus d 3 martj 1721.


No 23:
 

 

 

 

No 23

Udj underdanigste følge af høye Øfrigheds ordre og befalling angiufer ieg underschrefne at have forlist til Søes ved fientlig og Søe schade, udj siste Krigs tid, som er  for mig des værre u tållig, efter følgende nemblig Smachen de liefde fra Harling J Holland dregtig 10 lester in Maj 1713 førtes af Schipper Herre Johansen, som varh her fra på Norge frachtet, og på sin over  reise til Norge, blef af de Svenske til Gottenborig opbragt, J ladningen hafde ieg, som kunde sig til drage 580 rdr 1 mk 4 sk.

Vregatten Patientia kaldet, dregtig 23 lester, som nylig her til byen blef kiøft, førtes af Comis Capitein Michel Loft blef her med en ladning Korrn vahrer tillaed og achte sig med til Norge, da hand til Fladstrand ankom, og ville sin reise på Norge fortsette, fick han ordre fra Generall Rosten, at hand iche måtte seigle men schulle forblive hos nu Sahl Hr vidce  Amirall Thorden Schiold, som da Commanderede Løvendals Galley, at hand tillige med Thorden Schiold schulle Comføygerre floden over til Norge, og da dj vahr med floden fra Fladstrand udgået, kom dem et forschrechlig vær på, så samme vregat med flere andre Schibberom og mand gansche bort blefue huor udj  ieg reede 1/4 part j Schib og ladning som første kiøb hafde kost mig 410 rdr 5 sk. Latriis 990 rdr 1 mk 9 sk.

Transport forrige sides summa 990 rdr 1 mk 9 sk.

Schuden Emanuell dregtig 10 lester, førres af Schipper Hans Jensen Tonboe, som på sin hiem reise fra Norge in Martj 1717 under Convoy Capitein Neiuspeter som comanderede Fregatten Råe, ved Schagen af de Svensche til Gottenborg opbragt, samme Schude og lading hørte mig allene til som ieg tog schade på schud og lading 1731 rdr 4 sk. Schibbet Kong Davidt dregtig 48 lester førtes af Comis Capitein Sørren Michelsen Gylling: haver sin lading fra mange steder j Norge ind tagen, er under Convoy af Capitain Danielsen comenderede Orlof Schibet Jytte Borig, tillige  Schef for Søeridren  og Lohsen: begge Fregatter er på sin hiem reise ved Thiomøe under Norge d 24 decembr 1717 forlist, huor udj jeg reede j Schib og lading 1/3 part, som ieg på min part forliste 1972 rdr 12 sk. Snauen Fortuna kaldet blef kiøft nye i Norge, som førtes af Schipper Marchus Nielsen, var under forre standende Convoy, er på sin hiem reisen under Norge  d: 24 december 1717 med mand og alt bort blefuen, j ladingen hafde ieg den 1/3 part, som hafde kostet mig 69 rdr 5 mk. Kreierten Snarren Svend, dregtig 28 lester, førtes af Schipper Peder Christophersen, er på sin hiem reise under oben standende Convoy under Norge dj 24 december 1717 med Schib og mand bort blefuen, huor udj ieg reede 1/4 part j Kreiert og lading, som mig min part kost tilsammen 812 rdr 2 mk. Latriis 5575 rdr 3 k 9 sk.

Transport forrige sides summe 5575 rdr 3 mk 9 sk.

Schibbet Emanuell dregtig  48 lester, som førtes af Schipper Niels Pedersen Borre, som vahr af Admirall Barfod til Hans Mayts tieneste, med en lading Malt her fra til Laurvigen j Norge bort frachtet, samme lading Malt blef og j Laurvigen udlosset, er på hiemreisen under Convoy af Capitain Danielhsen Comenderede Orlof Schibbet Jytteborig, tillige Schef for Søerideren og Lahsen, begge Fregatter: d 24 december 1717 under Norge schib og mand gansche bort blefuen, hvor udj ieg tilhørde 1/4 part j samme Schib, som hafde kost mig 575 rdr. Summa Sumarum på min forliis 6150 rdr 3 mk 9 sk.

Forschrefne Summes Capitall haar ieg forlist ja langt merre og ej mindre, som ieg med min æd kand prestere, når forlanges huilchet med egen hånd bekrefter. Århuus d 3 Marty 1721. Jens Andersen Müller.


No 24:
 

 

No 24

Efter wel Edle og welwisse borgemester og Råds advarsel andgående Søskades lidelse siden Krigens begyndelse andgifuer ieg underskrevne.

1712 d 11 Martj dend halfue part udj Bysen, Maria kaldet dregtig 12 lester, som af frygt for fienden måtte retirere til Begtrup Vig, efter ankombsten der på fuldte et meget hardt vejerlig, så dend ragte drifuendes og træffede and på en blind pæll, som stod i grunden huilche beskade Skiberommet at det med sin ladning af koren vahrer, sungte gandske under vandet, omsider blef Skiberommet optagen med stoor bekostning, samme skades lidelse for mig allene bedrog sig til 408 rdr 2 mk 10 sk.

1715 dj 12 novemb udgik min Sl mand Lass Pedersøn Lasøn tillige med flere under Comføy fra Fladstrand med sin førende Gallioth Håbet kaldet dregtig 11 læster, og ved et meget hardt påkommende vejerlig med mand og ald blef forlist i Siøen, Skiberommet aldt og dend halfue ladning af Koren og andet, var for voris egen reigning, som kostede os denne sin første reise ofuer 1400 rdr. Dend nådige Gud hand hielpe mig og alle nødlidende. Århuus d 3 martj 1721. Edel Sl Lass Pedersons Lasøns.


No 25:
 

 

No 25

Efter høye Øfrighed og welædle og welwiise Magistratens anordning, andrager jeg underskrefne fattige mand, at jeg og medreeder Morten Huas, disværre haver forlist voris tilhørende skibberom kaldet Tranen, drægtig 14 1/2 læst af verdie 850 rdlr, hvor  af mig den halve part tilhørde, og hafde jeg self indskibet der i af erter, gryn og flesk samt andet små varer, for 80 rdlr hvilchet voris skibberom blev forlist nattetide under  Norge på Færderen [Ferden], og det /:efter spargement:/ formedelst fyrmanden ej hafde fyren tendt, hvilche ulyche skeede 1719 d 27 octobr, men hvad Confoi de var under vides iche, såsom ingen af folchene blev bierget; Således er jeg fattige mand, med hustrue og små børn, der ved bleven ruineret og iche står til redning, uden min allernådigste Konges hielp, hvilchen jeg og allerunderdanigst forhåber, forblivende Mins nådige høybydende og gunstige øfrigheds underdanigste tiener Jens Andersen Ahrendahl. Århuus d 3 Martj 1721.


No 26:

 

 

No 26

Efter Magistratens anordning, angiver jeg  underskrefne, at min Sallige Swigerfaders Johan Plums skude er bleven af de Svenske opbragt 1711 d 8 juny og det under Confoy jmellem Sællandsræf og Hiellem, på hiemreysen fra Kiøbenhafn, hvilchen Skude kaldet dend Grå Falch var drægtig 350 tønder, og af verdi 250 rdlr førendes af en Skipper nafnlig Hans Svane. Hvilchet underdanigst insinueris hans Kongl Mayt til allernådigst hielp for de efterladte børn. Århuus d 31 marty 1721. Sønnick Hansen Buxlund.


No 27:
 

 

 

No 27

Efter ordre til welædle og welwiise Hr Borgemester og Råd

Angiver ieg underskrevne min skadeslidelse ved Søen og fiendtlig opbringelse som følger.

Ao 1712: In juny på retour reysen fra Norge er forulykeds her under landene udj Gierrild bugt, een mig tilhørende halv Smackes part, Det Hvide Lam kaldet, og var min forliis med Smak og ladning over 200 rdlr. Ao 1713 d 26 May: indskibet her fra udj Simon Renches Smake de Lijte kaldet drægtig 54 læster. Som til Gottenborg blev opbragt, 352 tdr Malt, 50 tdr Biug og 22 sider flesk, med herpå giorte omkostninger 450 rdlr.

Ao 1716 d 4de Augusty på min part fra Norge hiembførte ladning med Skipper Søren Ollufsens førende Kreyert fra Samsøe, som blev opbragt til Gottenborg, af Kalk, Jern og andet udj alt 125 rdlr.

Ao 1718 d 1 novbr på hiembreysen fra Norge med mit Skib Fortuna dregtig 15 læster, som under Convoye blev tagen af en Svensk Capert og igien tilbage tagen af en Arendals Capert, forliist ved dend maleheur over 500 rdlr –

Lateris 1275 rdlr  - transport 1275 rdlr

Ao 1719 in octobr iindskibet her fra udj Skipper Jens Ahrendals Skib /:Thranen kaldet dregtig 14 1/2 læster ført af Skipper Niels Christensøn Mariager:/ 2/3 parter af Kiøbmands gods af alle slags, som forulykedes d 27 octobr under Norge på Ferden [Ferder] om natten med mand og alt. Min forliis med giorte omkostninger ved udgående 1187 rdlr. Summa 2462 rdlr. Århuus d 3 marty Ao 1721. S Rasmus Bagge.

Se indberetninger no 28 - 46 i 6te del.

Til top
 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

 Til 6te del

 Til forrige side