Mordbranden i Randlev præstegård 1749.

Se lidt længere nede på siden, hvor St. St. Blichers far Niels Blicher beskrev hændelsen i Dansk Minerva, hvoraf ses at Anders Gundersen Langberg, havde hjulpet under branden.

 

Landsarkivet i Viborg:

C 376-1

Randlev og Bjergager Sognes Kirkebog 1749 - 1780.

Randlev Præstegård og således også Kirkebogen brændte ved en Mordbrand 1749, følgende notat er fra første side i den nye Kirkebog.

 

Aar 1749 dj 23 aprilis om natten blev Kirkebogen tillige med Randlev præstegaard og alt hwad derinde war opbrændte.

Jeg med hustrue og børn, fiire tienestefolk /: de tre af dem satte liwet til:/ blew frelste, og under Guds naadige beskiermelse, lewer og prædiker, og setter her en nÿe optegnelse, paa Dem som fra den tiid er fødte, døde, Copulerede, og public absolwerede i Bierreager og Randlev Sogne.
dj 7 Jan: 1750.  Caspar Ernst Hartmann.

 

Kilde: Trapp Danmark

      

 


    Kilde: Dansk Minerva Dk 05.6 bind 7 - 1818.


    

 


 


 

 

Regning for fængselsophold i Aarhus

 

Ekstrakten lyder således:

Fra B Müller, Århus. Regning på byens fordring for fængselspenge af arrestanterne under Rådhuset, hvorud har siddet de af Hads herred for mordbrand mistænkte fanger, for hvis skyld byen imidlertid har anvendt bekostning både på fængslernes indretning og vedligeholdelse i behørig stand, samt ladet fangerne betjene af fangevogterne etc.

Kirsten Jensdatter Buck indkom 9 november 1751, udkom 12 maj 1755 er 1236 dage a 3 sk er 38 rdr 3 mk 12 sk.

Isach Jensen indkom 9 november 1751 udkom 22 maj 1755 er 1237 dage udgør 38 rdr 3 mk 15 sk og

Jens Isachsen, indkom 9 november 1751, udkom 7 juni 1755, sad i 1252 dage a 3 sk er 39 rdr 12 sk,

hvilket ialt udgør 110 rdr 2 mk 7 sk.

16 juni 1755.

Påtegnet: 26 september 1755 af Levetzau, der accorderer regningen til 100 slettedaler, hvormed byen synes at være holdt skadesløs, og passerer samme til udgift udi den af Grimstrup forfattede beregning.

Kilde:
Landsarkivet i Viborg:
B 5A - 242 - år 1756 III sag 30-1552
Århus stiftamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.
Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg hrd.

 

Fra Oluf Nielsen, Horsens: Regning for rejse til Viborg domhus.

Ekstrakten lyder således:

Fra Oluf Nielsen, Horsens. Regning over hvad han har udgivet på rejser med delinqventen til Viborg domhus, som følger for hans rejse 1 rdr 2 mk, til byens kasse i Viborg efter sædvane 2 mk til arrestforvareren i Viborg ligeledes 2 mk. Efter at han havde gjort arrest på bønderne måtte han betale for 4 skp havre til hestene a 12 sk er 3 mk, nok for et lispund hø a lispundet 10 sk er 2 mk 8 sk, o s v, hvorefter det samlede beløb udgør 4 rdr 1 mk 8 sk. 24 januar 1752.

På bagsiden påtegnet af Svejstrup, der bl a skriver at formedelst at Olluf Nielsen byens tjener for hen til rejser, beretter at have fået 2 rdr til forskud af sr Busk, så ville denne behage samme 2 rdr af denne regning at indeholde.

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B 5A - 242 - år 1756 III sag 30-1549

Århus stiftamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg hrd.

 

Fra Poul Berensen og J. Hiort vedr 3 arrestanters forhør, stævninger m.m.

Ekstrakten lyder således:

Fra Povel Berensen og J Hiort, Århus. Regning til prokurator Grimstrup vedrørende de 3 arrestanters [Isach Jensen hans kone og søn] forhør, stævninger, dommes forkyndelse med videre under 11 punkter, udgør samlet beløb 9 rdr 12 sk. 11 juni 1755.

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B 5A - 242 - år 1756 III sag 30-1541

Århus stiftamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedr almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg hrd.

 

Regning fra procurator Grimstrup i Aarhus:

 

 

 

Ekstrakten lyder således:

Fra J Grimstrup, Århus. Underdanigst regning over udgifterne på Jens Isaksens hustru og søn Isak Jensen, der som arrestantere er anholdende formedelst mistanke om, at have begået mordbrand ved og på Randlev Præstegård, i continuation af underdanigst indgivne regning under 8 juni 1753, som følger. Opgørelsen udgør 4 sider, og det samlede beløb er 512 rdr 5 mk 3 sk. Ses bl a at Kirsten Buches blev transporteret til Viborg Tugthus den 28 december 1754 og Isak Jensens til Citadellet i Frederikshavn. 27 april 1756.

Bilag: Fra Stiftamtmanden i Århus, dateret 1 juni 1756, om samme regnings nedsættelse, med forskellige bemærkninger, således der bliver tilbage 459 rdr 1 mk 13 sk, som ved ligning på amtet udredes.

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B 5A - 242 - år 1756 III

Århus stiftamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg hrd.

Top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

Til forside

Til scrapbog