Skanderborg Ryttergods fæstebreve

 

1ste del 1686 - 1702

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 4 - 8  

Register: G-Ryt 8 - 21.

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Anno 1686:

1 (fol 1)
Thomas Andersen, Siim af Emborg - en halw Ryttergaard Birkefoged Niels Christensen er fradød. Indfæstning 12 Rdr. Forløsningsmænd /garanter: Søren Nielsen og Jens Christensen i Boes (Baas) 6 Maj 1686

2 (fol 1)
Rasmus Jensen,  Siim en halw Ryttergaard Birkefoged Niels Christensen er fradød. Garanter: Simon Andersen og Christen Christensen boende udi Siim indf. 12 Rdr. 6 Maj 1686.

3 (fol 1)
Rasmus Rasmussen, Skaarup - af Boes - en halv Ryttergaard Anders Nielsen ibm der formedelst alderdoms og armods skyld har opladt ham. Tager hans datter Johanne Andersdatter til ægte. 3 Rdr. Garanters navne er ikke noteret. 6 Maj 1686

4 (fol 1)
Rasmus Olesen, Horndrup - barnefødt sst - en halv Ryttergaard Jens Sørensen har opladt ham. Tager til ægte Jens Stephensens søster Mette Stephensdatter. Garanter Mads Rasmussen og Rasmus Rasmussen i Horndrup. 3 Rdr. 6 Maj 1686

5 (fol 1)
Jens Stephansen, Tønning  - af Horndrup - en Ryttergaard Jørgen Andersen  er fradød, ægter enken Ingeborg Nielsdatter Garanter: Hans Hansen og Jørgen Pedersen af Taaning. 5 Rdr. 6 Maj 1686.
[KVJ:
Jens Stephansen fæster gård i Tåning. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl skifte nr. 128, 183, 192, 259, 766 og 1171]

6 (fol 1)
Rasmus Olesen, Horndrup i Taaning Sogn -  af Baastrup - en halv Ryttergaard Morten Sørensen har overladt ham, derimod overtager Morten Sørensen Rasmus Olesens Gaard i Baastrup. Ingen garanter noteret. 1/2 Rdr. 6 Maj 1686

7 (fol 2)
Søren Stefansen, Ry en halv Ryttergaard Mads Pedersen paa grund af Armod har overladt ham. Garanter: Peder Nielsen og Anders Stephensen i Ry. 6 Maj 1686

8(fol 2)
Morten Sørensen, Baastrup i Hylke Sogn -  af Horndrup - en Ryttergaard  Rasmus Olesen af armod og tilfalden ulykke har overladt ham. Derimod nyder Rasmus Olesen, Morten Sørensens halve Gaardbrug. Garanter: Mads Joensen og Rasmus Jørgensen i Baastrup. 6 Maj 1686

9 (fol 2)
Anders Pedersen, Brørup i Hylke Sogn en Ryttergaard Jens Jensen grundet slet tilstand har overladt ham. Tager hans gamle søster Maren Jensdatter til ægte. Skal give 4 Rd til indf. men paa grund af den er ganske brøstfældig paa Bygningen, faar han disse igen til hjælp til dens reparation. Garanter: Jacob Andersen og Rasmus Sørensen i Brørup. 6 Maj 1686

10 (fol 2)
Jens Christensen, Yding en Ryttergaard som Frands Andersen er fradød. Tager enken Maren Sørensdatter til ægte. Ingen garanters navne noteret. 6 Maj 1686

11 (fol 2)
Søren Jensen, Siim en halv Gaard som Rasmus Jensen der nu skal have Birke Fogedens gaard, har overladt ham. Han ægter datteren Maren Rasmusdatter. Garanter: Niels Jensen og Morten Jensen begge boende i Siim. 6 Maj 1686

12 (fol 2)
Jens Gregersen, Sønder Vissing i Vissing Sogn, en halv Ryttergaard  Bertel Olesen er fradød, tager hans enke Sidsel Christensdatter til ægte. Garanter: Anders Rasmussen og Anders Larsen i bemte Vissing. 6 Maj 1686.

13 (fol 3) 
Eske Jensen,  Brigsted en Ryttergaard hans far Jens Eskesen  grundet alderdom, svaghed og armod har overladt ham. Indf skulle have været 2 Rigsdaler men paa grund af brøstfældighed, overlades disse igen til ham, til hjælp til reparation. Garanter: Simon Mogensen og Jens Eskesen i Brigsted. 6 Maj 1686

14 (fol 3)
Peder Abrahamsen, Træden en halv Ryttergaard Rasmus Madsen er fradød. enken Anne Sørensdatter har overladt ham, formedelst han ægter hendes datter Anne Rasmusdatter. Indf 2 Rigsdaler bliver eftergivet paa grund af Brøstfældighed. Garanter: Peder Rasmussen og Lars Pedersen i Træden. 6 Maj 1686

15 (fol 3)
Peder Jensen, Træden en halv Ryttergaard Rasmus Madsen er fradød. enken Anne Sørensdatter har overladt ham den formedelst han ægter hendes datter Kirsten Rasmusdatter. Indf 2 Sldr eftergives paa grund af bygningens brøstfældighed. Garanter: Søren Pedersen i Brædstrup og Mads Pedersen i Træden. 6 Maj 1686

16 (fol 3).
Jørgen Pedersen, Aas i Søvind Sogn -  i Grumstrup - en halv Ryttergaard Knud Knudsen er fradød, og enken Maren Simonsdatter overlader ham, ægter  datteren Maren Knudsdatter. Indf 2 Rdr eftergives paa grund af bygningens brøstfældighed. Garanters navne ej not. 6 Maj 1686
[KVJ:
Aas ligger i Søvind sogn, Voer herred]

17 (fol 3).
Rasmus Pedersen, Yding en Ryttergaard Søren Jensen har overladt ham. Han ægter dennes søster Anne Jensdatter. Indf 14 Rdr hvoraf 10 Rdr eftergives ham paa grund af gaardens brøstfældighed. Garanter: Jens Hansen og Mads Hansen i Yding boende. 17 Juni 1686

18 (fol 3) 
Peder Pedersen, Yding en halv Ryttergaard Rasmus Pedersen har overladt ham. Skulle have giver 6 Rdr til indf, der eftergives 4 Rdr paa grund af  brøstfældighed. Garanter: Laurs Nielsen og Niels Jensen i Yding. 17 Juni 1686.

19 (fol 4)
Søren Jensen, Yding en halv Ryttergaard Niels Pedersen er fradød og enken Kirsten Nielsdatter har overladt ham, mod han ægter hende. Indf 7 Rdr hvoraf eftergives ham 6 Rdr til reparation da bygningen er brøstfældig. Garanter: Jacob Pedersen i Lillerup i Bjerre Herred? og Søren Jørgensen i Bredvads Mølle. 17 Juni 1686.

20 (fol 4).
Peder Jacobsen, Borup i Kattrup Sogn - fra Lillerup - en Ryttergaard som besiddes af enken Oliva Jonæ datter som han tager til ægte. Indf 16 Rdr hvoraf han beholder 6 Rdr til gaardens reparation. Garanter: Jacob Pedersen i Allerup - Vor Herred og Søren Jørgensen i Bredvads Mølle. 7 Juli 1686.

21 (fol 4).
Jens Jensen, Tvingstrup - af Ørridslev - en halv Ryttergaard afgangne Jens Vinthers enke Gunde Jørgensdatter har overladt ham, og til ægte tager hendes datter Inger Jensdatter. Indf 3 Rdr hvoraf 2 Rdr eftergives ham paa grund af gaardens brøstfældighed. Garanter: Marqvar Jørgensen i Øreskov og Jens Jensen Winther i Ørridslev. 31 Juli 1686

22 (fol 4).
Michel Rasmussen, Ørridslev -  nu værendes i Øreskov - afgangne Christopher Pedersens Rytterbolig, tager enken Sidsel Nielsdatter til ægte. Indf 2 Rdr. Garanter: Peder Jørgensen i Øreskov og Jens Nielsen i Gedved. 31 Juli 1686.

Anno 1687:

23 (fol 4).
Michel Sørensen, Forlev - af Hatz (Hads) Herred - Niels Sørensen Hjorts halve gaardsbrug i Forlev (Forelef) hvilken han nu i dag i Sessionen har afstaaet til forskrevne sin Svoger Michel Sørensen, men den forretning i vor nærværelse ikke  sluttet, nemlig at Niels Hjort er konen fradød, og derfor ikke længere kan forestaa bruget, giver Svogeren Michel Sørensen ham aarlig til behøvende midler halvanden td Rug og halvanden td Malt, desuden græsser sin kones fader Niels Hjort en Ko om Sommeren om  Vinteren fodrer den paa samme maade som sine egne Køer, men Korn tilkøber Niels Hjort sig selver, og foreskrevne mad Korn skal Niels Hjort maanedlig leveres som er maanedlig en Skippe Rug og en Skippe Malt der hos Niels Hjort at nyde sin Seng, bestaaende i en under - og en overdyne en hoved - pude og et par lagner, det øvrige af boens midler, efter Skiftebrev holdt efter Niels Hjortes Kone, overlades Michel Sørensen, der derimod svarer og retter sig efter loven, hvor paa de hinanden i haand tog, og der med alle Contrakter og forrige foreninger var ophævet. Indf 8 Rdr men Isterad - huset for nogen tid siden er afbrændt, hvor af en del igen for nogen tid siden er opbygte og resten endnu Mangverer, eftergives ham de 5 Rdr til brug ved nyopbygningen. Garanter: er ikke navngivet. 5 Februar 1687.

24 (fol 5)
Ole Michelsen, Bjering - af Over By i Woer Herred -  en halv Ryttergaard Peder Jensen, grundet alderdom og svaghed overlader ham. Han ægter hans datter Maren Pedersdatter, og de gamle skal han med klæde og føde forsyne. Han skulle give indf 8 Rdr men de 5 eftergives da gaarden er brøstfældig. De resterende 3 skal han betale til Skriveren. Garanters navne er ikke angivet. 5 Febr 1687.

25 (fol 5)
Ole Jensen, Tvingstrup - fra Saaby i Voer Herred, en halv Ryttergaard Anne Otthisdatter har overladt ham. Han ægter hende. Indf 8 Rdr men da gaarden er brøstfældig,  eftergives de 5 Rdr saa han betaler 3 Rdr. Garanters navne ej ang. 5 Febr 1687.

26 (fol 5)
Peder Sejersen, Fregerslev i Hjelmslev Herred en halv Ryttergaard Poul Lauridsen paa grund af svaghed og alderdom har overladt ham, imod han tager datteren Maren Poulsdatter til ægte, desuden skal han med Klæder og daglig føde forsyne den gamle Mand. Indf 4 Rdr men paa grund af Brøstfældighed eftergives ham de 2 Rdr. Garanter ikke angivet. 5 Februar 1687.

27 (fol 5).
Rasmus Rasmussen, Virring i Vor Herred en halv Ryttergaard Ole Rasmussen paa grund af stor alderdom og mange aars svaghed har overladt ham, imod han tager datteren Anne Olesdatter, samt forsyner den gamle mand med daglig føde og klæder hans livs tid. Indf 8 Rdr, men paa grund af Brøstfældighed eftergives ham til dens reparation de 6 Rdr. Garanter: Rasmus Jensen og Jens Rasmussen i Virring. 5 Februar 1687.
[KVJ:
Virring ligger i Hjelmslev herred. I hvert fald findes her en Rasmus Rasmussen (ca. 1661-1699), der er gift med en Anne Olufsdatter (ca. 1663-1735). Se fæstebrev nr. 332 (fol 202) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 444 samt KB for Fruering og Vitved sogne 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen, hvor familien kan følges]

28 (fol 5).
Rasmus Thomasen, Hvolbæk - af Ning Herred - en halv Ryttergaard med en halv Lod af Tammestrup Mark Jens Lauridsen paa grund af svaghed og andre aarsager har overladt ham, og han ægter datteren Karen Jensdatter til ægte, samt forsyner den gamle Mand med føde og Klæder. Indf 8 Rdr men paa grund af Brøstfældighed eftergives ham de 6 Rdr til reparation. Garanter: Michel Rasmussen og Christen Jensen i Hvolbæk. 5 Februar 1687

29 (fol 6)
Peder Mouridsen, Tebstrup - et Regimentet underlagt hus, Frands Jensen er fradød, og enken Kirsten Rasmusdatter overlader ham, imod han ægter datteren Kirsten Frandsdatter. Indf 1 Rdr. Ingen Garanter angivet. 5 Februar 1687

30 (fol 6).
Niels Pedersen, Hem en halv Ryttergaard faderen Peder Brandt, paa grund af alderdom og svaghed, samt ulykkelig Ildebrand, har overladt ham, og Isterraden paa Gaarden gandske er afbrændt nyligen, skal han intet give til Indf, hvor imod han paa sin egen bekostning udi indeværende og næstkommende aar skal bygge tolv fag Hus, dog det aar fra at han Rytteren strax der efter logere kan, samt den gamle Mand med nødtørftig ophold og huus-ly hans livs tid skal forsyne. Ingen Garanter angivet. 3 Marts 1687

31 (fol 6).
Søren Knudsen, Vitved - af Fastrup (Faastrup) - en halv Ryttergaard Salig Michel Jensens enke Anne Poulsdatter har overladt ham, og tager hende til ægte. Indf kun 2 Rdr, saa som gaarden er Brøstfældig. Ingen garanter angivet. 3 Marts 1687

32 (fol 6).
Christen Mogensen, Gram, et fjerdedels Gaardsbrug Sl:?  Michel Pedersen ibm paa grund af alderdom og slet tilstand har overladt ham, med de Conditioner han den gamle Mand og hans Kone deres livs tid med nødtørftig ophold og hus-ly forsyner. Indf 2 Rdr Garanters navne ikke angivet. 3 Marts 1687.

33 (fol 6).
Frands Pedersen, Gram - af Mesing - en halv Ryttergaard Anders Pedersen paa grund af armod og vanføerhed har overladt ham, paa de vilkaar at Anders Pedersen og hans Kone skal nyde deres livs tid nødtørftig ophold og husly hos ham. Indf kun 1 Rdr saasom Bygningen er meget Brøstfældig. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687.

34 (fol 7)
Søren Christensen, Mesing - af Gram - et fjerdedel Gaardsbrug  Frands Pedersen har overladt ham. Indf, fordi han ingen ophold giver 2 Slette Dlr. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687

35 (fol 7)
Søren Andersen, Grumstrup halvparten af den gaard hans fader Anders Hansen beboede og formedelst Konens affald ej længere kan drive  den hele gaards aufling, derfor han bemte halve gaard til sin søn har overladt. Som dette afwigte aar er dend hele Bye tilfalden een stoor skade af lungsoot paa deris Qwæg skal hand ikun giwe til Indf fire Rixdlr etc. Garanters navne ikke angivet. 3 Marts 1687.

36 (fol 7).
Jens Gundersen, Virring - af Hvolbæk - en halv Ryttergaard Laurids Jørgensen formedelst armelig tilstand og Konens waghed udi Howedet, for hannem hawer afstanden og opladt er, saaledes forenede at hand giwer Lars Jørgensen og hands Kone aarlig til ophold Rug en tønde, Biug en tønde og femb faar til græsning om Sommeren og foder om Winteren, samt til huus-lye twende bindinger huus. Indf derfor bevilget for 2 Rdr. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687.

37 (fol 7)
Peder Rasmussen, Illerup -  nu tjenende udi Swejstrup - en Ryttergaard Jens Olesen er fradød og enken Karen Knudsdatter har overladt ham, og han hende til ægte tager. Paa grund af Bygningernes slette tilstand paa Gaarden er indf. bevilget til 2 Rdr. Garanter: Lars Pedersen i Alken og Christopher Simonsen i Svejstrup. 3 Marts 1687

38 (fol 8)
Thomas Knudsen, Aas en Ryttergaard Rasmus Andersen formedelst sin og Konens høje alderdom har overladt ham med de vilkaar, han dem med nødtørftig ophold og hus-ly deres livs-tid forsyner. Formedelst Bygningens slette tilstand paa gaarden er indfæstning bevilget for 2 Rdr. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687

39 (fol 8).
Jens Michelsen, Aas en halv Ryttergaard Thomas Knudsen har overladt ham og han til ægte tager Thomas Knudsens søster Karen Knudsdatter. Formedelst den halve er ikkun paa Bygningen maadelig ved magt og hjælp behøver saa skal han kun til Indf giwe 1 Rdr. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687.

40 (fol 8).
Lars Jensen, Aggestrup - af Gangsted - en Ryttergaard Jens Sørensen og Konen er fradøde og han til ægte tager datteren Birgitte Andersdatter (der staar Andersdatter) formedelst gaarden er af heelsat? tilstand Jorden i Marken og kun ringe, derfor er den ham uden Indf bewilget med Condition han gaarden forsvarlig skal reparere. Garanters navne ikke ang. 3 Marts 1687

41 (fol 8).
Morten Eriksen, Hørning en halv Ryttergaard Sl Niels Pedersen enke Maren Rasmusdatter, formedelst armod har overladt ham, med de vilkaar han hende sin livs tid med nødtørftig føde, lige wed sig selv samt husly skal forsyne, hvoraf han skulle give til Indf halvfjerde Rdr men som gaarden er brøstfældig paa Hands Majests naadig: behag indbeholder han samme penge. Garanters navne ikke ang. 30 Marts 1687.

42 (fol 8).
Jesper Jensen, Gram -  af Stilling - en halv Ryttergaard Christen Mogensen har overladt ham med de vilkaar han ægter hans datter Mette Christensdatter. Indf 2 Rdr. Ingen garanter ang. 30 Marts 1687.

43 (fol 9)
Søren Andersen, Tammestrup i Ovsted Sogn Vor Herred -  af Hads Herred - en gaard Salig Enwold Christensens enke Sophia Olesdatter har overladt og han hende til ægte tager. Indf  Tiuge (20) Rdr. Garanter: Ove Sørensen i Skanderborg Ladegaard og Mads Andersen i Møballe. 30 Marts 1687.

I Protokollen startes igen med no 1.

No 1 (fol 10)
Gunde Jensen, Ørridslev en halv Ryttergaard, Niels Jensen har overladt ham, og ægter hans søster. indf 5 Rdr Garanter: Peder Sørensen, Ustrup og Gunde? Jensen i Ørridslev. 29 October 1687

2 (fol 10).
Knud Sørensen, Firgaarde en fæster gaard sammesteds som hans fader er fradød. Indf 3 Rdr. Garanter: ikke ang. 29 October 1687

3 (fol 10)
Jens Pedersen, Firgaarde -  født i Drammelstrup - en  halv Ryttergaard Jens Thomasen, paa grund af svaghed m m,  har overladt ham, ægter Jens Thomasens datter, og giver ham ophold hans livs tid, indf 8 Rdr. Ingen garanter. 29 october 1687

4 (fol 11)
Ole Jensen, Kattrup - født i Tolstrup, Vor Herred - en Gaard i Kattrup Eske Hansens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 8 Rdr, der paa grund af brøstfældighed nedsættes til 1:  Rdr Garanter: Michel Bruuchsen? og Anders Jensen Windter? i Kattrup. 29 October 1687.

5 (fol 11)
Jens Rasmussen, Fastrup - født sst - en halv gaard Claus Jørgensens enke har overladt ham, og han tager hende til ægte. Indf 6 Rdr 4 mk.
Garanter: Rasmus Christensen og Niels Rasmussen, Fastrup. 29 October 1687

Anno 1688:

6 (fol 11)
Anders Andersen, Boes - født sst -  en halv gaard faderen Anders Jacobsen har overladt ham paa grund af alderdom og store svagheds skyld, imod han giver ham ophold, klæder og føde hans livs tid. Indf 16 Rdr som paa grund af gaardens brøstfældighed nedsættes til 8 Rdr. Garanter: Laurs Pedersen i Alken og Jens Christensen i Boes. 2 April 1688.

7 (fol 12)
Jens Pedersen, født i Vitved - en heel gaard Peder Andersens enke har overladt ham. Indf 6 Rdr. Garanter: Rasmus Justesen i Røigaard og Søren Jensen i Vitved. 2 April 1688.

8 (fol 12)
Poul Jensen, Illerup -  født sst -  en halv gaard ibd moderen har overladt ham, paa grund af alderdom og svaghed, imod han giver hende ophold og forsørger hende hendes livs tid. Han skulle give 4 Rdr men paa grund af gaardens brøstfældighed eftergives de 2 Rdr. Garanter: Laurids Christensen i Vissing og Peder Jensen i Illerup. 2 April 1688.

9 (fol 13)
Thomas Michelsen, Illerup - født sst - en halv gaard ibd Poul Jensen har overladt ham, imod han ægter hans søster. Indf 3 Rdr, som paa grund af gaardens brøstfældighed eftergives 1 Rdr. Garanter Laurs Pedersen i Alken og Michel Thomasen i Illerup. 2 April 1688.

10 (fol 13).
Peder Jensen, Aas en Ryttergaard moderen Sidsel Knudsdatter har overladt ham, imod han giver hende nødtørftig klæder - ophold og føde hendes livs tid. Indf 4 Rdr hvoraf eftergives de 3 Rdr. Ingen garanter angivet. 2 April 1688

11 (fol 13)
Niels Olesen, Yding -  født i sst - en heel gaard ibm moderen har overladt ham, imod han giver hende nødtørftig ophold, klæder og føde. Indf 10 Rdr som paa grund af brøstfældighed nedsættes til 2 Rdr. Garanter Jørgen Olesen i Saaby og Rasmus Pedersen i Yding. 2 April 1688.

12 (fol 14)
Iver Olesen, Yding -  født sst -  en helgaard Niels Jensens enke Karen Hansdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 10 Rdr, som paa grund af brøstfældighed nedsættes til 2 Rdr. Garanter: Anders Hansen i Saaby og ... i Yding. 2 April 1688.

13 (fol 14)
Anders Rasmussen, Østbirk - født sst - en halv Ryttergaard Niels Andersens enke Maren Knudsdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 8 Rdr der paa grund af brøstfældighed nedsættes til 3 Rdr. Garanter: Rasmus Michelsen og Peder Michelsen i Vestbirk. 2 April 1688.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl bor Anders Rasmussen i Vestbirk. Se nr. 245, 459 og 509]

Anno 1689:

14 (fol 15)
Jens Jacobsen, Firgaarde - født sst -  Dover Sogn, en halv Ryttergaard Hans Christensen for stor armods skyld har kvitteret, og den skal være hel brøstfældig, efter syn, og den er derfor uden fæste overladt ham imod han skal "flye" gaarden i stand, saa den kan staa for et fuldt syn. Og fordi Rytteren i nogen tid, paa grund af Hans Christensen store armod, er forplejet af Cassen, saa skal Jens Jacobsen fra næst afvigte Michaelis efter forordningen igen forpleje Rytteren. Derimod skal den Sæd som af Magasinet til den halve gaard er saaet ved bruget forblive, hvilket Regimentskriveren i Restancebogen haver at indføre. Garanter: Laurids Andersen og Jacob Thomasen i Firgaarde. 4 Marts 1689.

15 (fol 15)
Laurs Jensen, Tvingstrup -  født i Grumstrup - en halv Ryttergaard  Laurs Jørgensen er fradød. Indf 4 Rdr. Garanter:
Anders Michelsen og Jens Michelsen i Tvingstrup. 4 April 1689.

16 (fol 15)
Niels Jensen, Træden en hel Ryttergaard faderen Jens Jensen paa grund af alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Grundet brøstfældighed og slette tilstand er den uden fæste bevilget, imod han den forsvarlig skal reparere og opbygge. Garanter: Jens Andersen og A.. Andersen af Træden. 4 April 1689

17 (fol 16)
Rasmus Nielsen, Adslev -  født i Gram - en halv gaard Knud Pedersens enke Kirsten Jensdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Paa grund af brøstfældighed  og slethed er den overgivet ham uden fæste, imod han skal forsvarlig opbygge og reparere den. Ingen garanter angivet. 4 April 1689.

18 (fol 16)
Jens Andersen, Ulstrup - født sst - en Ryttergaard faderen Anders Sørensen paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham. Indf 6 Rdr. Garanter: Jens Poulsen i Vrads og Søren Andersen i Langballe. 4 April 1689.

19 (fol 16)
Søren Jensen, Yding -  født i Saaby - en halv Ryttergaard Knud Christensens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Paa grund af gaardens brøstfældighed og slette tilstand er den overladt ham uden indf imod han den forsvarlig reparerer og opbygger. Garanter: Terkild Jensen og Rasmus Pedersen i Yding. 4 April 1689.

20 (fol 17)
Ove Mortensen, Tønning - født sst - en halv Rÿttergaard Claus Hening? paa grund af armod og slette tilstand afstaar. Indf 2 Rdr. Garanter: Søren Jensen i Trogelstrup (Troelstrup!) og (ikke ang). 4 April 1689.

21 (fol 17)
Peder Christensen, Dørup en halv Ryttergaard Rasmus Sørensen paa grund af armod kvitterer. Paa grund af brøstfældighed og slethed overlades den ham uden indf, imod han den forsvarlig reparerer og opbygger. Garanter: Christen Pedersen i Hem og Jens Jensen i Voerladegaard. 4 April 1689.

22 (fol 17)
Hans Lauridsen, Ris -  født i Tvingstrup - en hel Ryttergaard hvoraf Rasmus Sørensens enke Johanne Sørensdatter overlader ham den halve gaard, imod han ægter hende og den anden halve gaard for hannem oplader Morten Nielsen, som igen bekommer en halv gaard i Bjødstrup (Biøstrup). Paa grund af samme gaards brøstfældighed og slethed er den uden fæste bevilget, imod han den ordentlig reparerer og opbygger. Garanter: Niels Pedersen i Tebstrup og Laurs Jensen Dam? i Ejer. 4 April 1689.

23 (fol 18)
Rasmus Mortensen, Hvolbæk -  født i Skaarup - en fjerdedel gaard i Hvolbæk  Rasmus Pedersen har overladt ham paa grund af alderdom og armod. Indf 4 Rdr. Garanter: Dend hederlig og Wellærde Mand Hr Hans Johansen, Sognepræst til Fruering og Vitved Sogne saa og Jens Pedersen i Ladegaard. 4 April 1689.

24 (fol 18)
Niels Simonsen, Vedslet -  født i Krogstrup - en hel Ryttergaard Niels Michelsens enker har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 6 Rdr. Garanter: Simon Rasmussen i Krogstrup og Jens Rasmussen i Assendrup. 4 April 1689.

25 (fol 18)
Morten Nielsen, Bjødstrup - fra  Ris - en halv Ryttergaard Jens Jensen paa grund af alderdom og armod har overladt ham. Paa grund af gaardens brøstfældighed og slethed er den overladt ham uden indf, imod han den reparerer og opbygger. Garanter: Rasmus Nielsen i Bjødstrup (Biøstrup) og Knud Jensen i Elling. 4 April 1689.

26 (fol 19)
Michel Madsen, Ringholle -  født i Slagballe - en halv Ryttergaard  Michel Jensen afstaar, formedelst han sin faders Selvejergaard antager. Indf 2 Rdr. Garanter: Anders Jensen i Davding og Niels Madsen i Aastrup. 4 April 1689.
[KVJ:
Michel Madsen bor i Ring Halle. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 400]

27 (fol 19)
Niels Nielsen, Yding -  født i Pinds Mølle - en hel Ryttergaard Niels Olufsen er fradød og han nu hans søster Helle Olufsdatter ægter. Indf 3 Rdr. Garanter: Anders Rasmussen i Ry og Iver Olesen i Yding. 4 April 1689.

28 (fol 19)
Jørgen Nielsen, Saaby - født sst - en halv Ryttergaard Mads Jensens enke Anne Nielsdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Paa grund af gaardens brøstfældighed og slethed er den overladt ham uden indf, imod han den forsvarlig reparerer og opbygger. Garanter: Rasmus Nielsen i Tebstrup og Peder Nielsen i Taaning. 4 April 1689.

29 (fol 19)
Jens Nielsen, Vinding -  født i Seidt (Sejt) - en halv Ryttergaard Mads Jespersen paa grund af armod har overladt ham. Paa grund af brøstfældighed og slethed er den overladt ham uden indf, imod han reparerer og opbygger den. Garanter: Niels Jensen og Jacob Mortensen i Trogelstrup. (Troelstrup!). 4 April 1689.

30 (fol 19)
Søren Pedersen, Raadved - født sst - en hel Ryttergaard Christen Jensen Munckes/Muurckes? enke overlader ham, imod han ægter hende. Indf 18 Rdr. Garanter: Peder Larsen i Raadved og Jørgen Pedersen i Eggeberg (Egebjerg). 4 April 1689.

31 (fol 20)
Anders Madsen, Nebel - fra  Serridslev - en halv Ryttergaard Peder Sørensens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Grundet  brøstfældighed og slethed er den overladt ham uden indf, imod han den forsvarlig reparerer og opbygger. Garanter: Rasmus Lassen og Jørgen Lassen af Nebel. 4 April 1689.

32 (fol 20)
Søren Sørensen, Ustrup en hel Ryttergaard som faderen er fradød og hans moder Maren Sørensdatter har overladt ham. Paa grund af gaardens brøstfældighed og slethed overlades den ham uden indf. Garanter: Jacob Andersen af Brørup og Peder Sørensen af Ustrup. 4 April 1689.

33 (fol 20)
Jens Pedersen, Dørup en halv Ryttergaard Michel Jensen paa grund af armod kvitterer. Grundet brøstfældighed og slethed er den overladt uden indf, imod han opbygger og reparerer den. Garanter: Niels Pedersen i Hem og Rasmus Pedersen i Dørup. 14 Novb 1689.

34 (fol 20)
Jørgen Jensen, Taaning - født sst - en hel Ryttergaard Michel Pedersens enke Maren Hansdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 8 Rdr. Garanter: Hans Hansen og Rasmus Nielsen i Taaning. 14 Novb. 1689.

35 (fol 21)
Jens Knudsen, Fruering - fra Mesing - en fjerdedel Ryttergaard Niels Thomasen har overladt ham. Indf 2 Rdr. Ingen garanter angivet, men Regimentskriveren haver at annamme fornøylig caution. 14 Novb 1689.

36 (fol 21)
Peder Sørensen, Veng - fra Nørre Vissing - en hel Ryttergaard Jens Nielsen har overladt ham, imod han skal ægte datteren Anne Jensdatter og faderen Jens Nielsen sin livstid, med Øl og Mad ved sit eget bord, saa og Nødtørftig Klæder saa længe han lever. Indf 4? Rdr. Ingen garanter angivet, men paategning som ovenfor. 14 November 1689.

Der er ikke længere navne paa evt. garanti stillere, men i stedet noteres: Regimentskriveren annammer fornøylig Caution.

Anno 1690:

37 (fol 21)
Thomas Pedersen, Hvolbæk en halv gaard Jens Rasmussen tilforn beboede, og godvillig har overladt ham, imod han giver ham nødtørftig livs ophold saa længe han lever. Indf 3 Rdr. 4 Juli 1690.

38 (fol 21)
Frands Sørensen, Blegind en hel Ryttergaard Rasmus Justesen tilforn paaboede og fradøde, og hans efterladte enke Anne Jensdatter har overladt ham, som han har hendes datter til ægte, og hendes søn paa hendes vegne her har mødt og opladelsen begyndt. Indf 4 Rdr 4 Juli 1690

39 (fol 22)
Niels Nielsen, Taaning - født sst - en halv gaard Rasmus Jensen tilforn paaboede, som enken har overladt ham imod han ægter hende. Indf 6 Rdr.4 Juli 1690.

40 (fol 22)
Peder Jensen, Gjesing -  født i Ustrup - den Ryttergaard Peder Jensens enke beboer og godvillig har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 3 Rdr. 4 Juli 1690.

41 (fol 22)
Peder Pedersen, Gjesing  som beboer en halv Ryttergaard den anden halve gaard som Niels Rasmussen for hannem afstaar, med heste, qweg kornsæd og alt det der er i, hvilken halve gaard han uden fæste forundes, formedelst brøstfældigheds skyld, og Niels Rasmussen skal igen gives et gadehus. 4 Juli 1690.

42 (fol 22)
Ole Pedersen, Mesing -  født i Skanderborg Ladegaard - en halv Ryttergaard Rasmus Rasmussens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 4 Rdr. 4 Juli 1690.

43 (fol 22)
Laurids Hansen, Voerladegaard - født sst - en hel Ryttergaard faderen Hans Lauridsen paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham, imod han skal give ham nødtørftig ophold saa længe han lever. Indf 2 Rdr. 4 Juli 1690.

44 (fol 23)
Rasmus Lauridsen,  Vitved - født sst - den halve Ryttergaard Søren Jørgensen tilforn paaboede og godvillig har overladt ham, imod han skal ægte hans Steddatter. Indf 3 Rdr. 4 Juli 1690.

45 (fol 23)
Peder Rasmussen, Vitved -  født i Virring - en halv Ryttergaard Jens Lauridsen tilforn paaboede og fradøde, imod han skal ægte enken. Indf 3 Rdr. 4 Juli 1690.

46 (fol 23)
Laurids Sejersen, Blegind den halve gaard faderen Sejer Sørensen tilforn paaboede og fradøde, imod han skal give sin moder livs ophold til nødtørft saa længe hun lever. Indf 2 Rdr. 4 Juli 1690.
[KVJ:
Laurids Sejersen er ikke med i skiftet efter faderen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 227]

47 (fol 23)
Søren Sørensen, Jaungyde den halve gaard  Anders Christensen er fradød, og som samme halve gaard er ganske forfalden og snar saa godt som øde, er den ham uden indf forundt, imod han skal bebygge stedet og sætte det i stand. 4 Juli 1690.

48 (fol 23)
Niels Andersen, Sønder Vissing - født i Ry - den halve gaard Niels Nielsen Futting tilforn paaboede og for armods skyld overlader ham. Og som samme gaard er som øde, er den hannem uden fæste forundt og Regimentskriveren befaldt hannem 3 .. til Sæd at levere. 4 Juli 1690.

49 (fol 23)
Hans Nielsen,  Brørup den halve Ryttergaard ibm Peder Hansen tilforn i fæste havde, og for armods skyld har afstaaet. Paa grund af brøstfældighed er den forundt ham uden indf, imod han sætter den i stand. 4 Juli 1690.

50 (fol 24)
Poul Bertelsen, Hvolbæk - født i Mesing en halv Ryttergaard, som Laurids Troelsen er fradød, og hans efterladte enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 2 Rdr. 4 Juli 1690.

51 (fol 24)
Christen Jensen, Elling den halve Ryttergaard som hans moder Sal Jens Brigstens? enke tilforn paaboede, og nu godvillig har overladt ham, imod han skal give sin moder nødtørftig livsophold saa længe hun lever. Indf 2 Rdr. 4 Juli 1690.

52 (fol 24)
Christen Jensen, Nim den halve ødegaard som Niels Eskesen sidst paaboede, og som den er gandske øde er den ham uden fæste forundt, og skal hannem af Kongel. Maysts Regimentskriver strax leveres 2de Bester og opbygges 6 fag Huus hvorimod hand udgiften deraf og straxen skal svare. 4 Juli 1690.

53 (fol 24)
Michel Rasmussen, Ballebo den gaard han tilforn paaboede og uden minde var frarejst, af hvilken gaard han til indf skal give 4 Rdr. 4 Juli 1690.

54 (fol 24)
Hans Terkildsen, Nim den halve gaard Just Madsen i forrige Session blev fradømt, og som han skal sætte bemte halve gaard i stand, er den ham uden indf forundt. 4 Juli 1690.

55 (fol 24)
Jens Pedersen, Tebstrup den halve gaard  Søren Sørensen paaboede og i seneste Session blev fradømt, om som den nu findes heel brøstfældig og han skal sætte den i fuldkommen stand, er den ham forundt uden indf. 4 Juli 1690.

56 (fol 25)
Jørgen Koefod, Oldrup - skriver til Hads Herredsting det øde hus i Oldrup Søren Poulsen sidst paaboede, og som det er gandske øde er det ham uden fæste forundt, med 4 aars frihed for afgiften der af fra 1 Juli Ao 90 at regne, hvorimod han huset forsvarlig skal opbygge, imidlertid, og derefter svare afgiften deraf, som nu naadigst paabuden er heller her Efter paabudet worder etc. 4 Juli 1690.

57 (fol 25)
Peder Nielsen, Nebel den halve Ryttergaard hans fader Niels Pedersen tilforn paaboede og fradøde. Indf 2 Rdr 2 December 1690.

58 (fol 25)
Peder Nielsen, Nebel - Rasmus Lauridsen, Nebel - Niels Laursen, Nebel - og Anders Madsen, Nebel - alle af Nebel en halv øde Ryttergaards Ejendom ibm. Indf 4 Rdr. 2 December 1690.

59 (fol 25)
Peder Jensen, Bredstenbro - født i Tønning et hus Jens Andersens enke ibm har overladt ham, paa grund af det brøstfældighed og slethed er det ham forundt uden indf. 2 December 1690.

60 (fol 25) 
Jacob Jensen, Hvolbæk -  født i Torrild den gaards part Sal Daniel Jensen paaboede som enken til ham har afstaaet. Indf 2 Rdr. 2 December 1690.

61 (fol 25)
Søren Ingildsen, Vedslet den halve gaard næst til den han paaboer, hans fader Ingild Sørensen paa grund af alderdom og svaghed, som han haver ligget 2 aar wed Sengen, for hannem oplader, for dens brøstfældighed og sletheds skyld, er dennem ham uden fæste forundt. 2 December 1690.

62 (fol 25)
Frands Mortensen, Vedslet en halv Ryttergaard ibm Niels Sørensen paaboede og fradøde. For dens brøstfældighed og sletheds skyld er den ham uden fæste forundt. 2 December 1690.

63 (fol 26)
Rasmus Jensen, Assendrup en Ryttergaard Mikkel Lassen har overladt ham, for sin høje alderdoms skyld, imod han skal ægte hans datter. Paa grund af gaardens brøstfældighed og slethed er den ham uden fæste forundt. 2 December 1690.

64 (fol 26)
Rasmus Laursen, Baastrup den Ryttergaard ibm hans Sal moder Ons? Christensdatter paaboede og fradøde. Indf. 4 Rdr. 2 December 1690.
[KVJ:
Moderen hedder Anne Christensdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl. nr. 63 og 265]

65 (fol 26)
Peder Jensen, Ry -  født i Vilholt en Ryttergaard, som Sal hr hofjægermester Arenfeld i brug havde. Indf. 10? Rdr. 5 Juli 1690.

66 (fol 26)
Jens Nielsen, Jeksen en halv Ryttergaard, Søren Jensens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Men formedelst samme halve gaard er gandske brøstfældig og foruden slet i sig selv, er den ham uden fæste forundt, hvorimod han skal sætte den i stand. 2 December 1690.

67 (fol 26)
Niels Laursen, Aas en halv Ryttergaard Knud Rasmussen tilforn paaboede og fradøde, hvis datter han skal ægte, formedelst gaarden er forfalden som han forsvarlig skal opbygge, er den ham overladt uden fæste. 2 December 1690.

68 (fol 26)
Morten Madsen, Aas en halv Ryttergaard hans fader Mads Mortensen overlader til ham, paa grund af samme gaards slette vilkaar og brøstfældighed som han skal sætte i stand, og at han skal underholde sine gamle forældre, er den ham uden indf forundt. 2 December 1690.

69 (fol 27)
Jens Jensen, Ejer Peder Ibsens halve gaard som han formedelst sin slette tilstand har overladt ham. Indf. 2 Rdr. 2 December 1690.

70 (fol 27)
Christen Laursen, Baastrup - født sst en hel Ryttergaard Michel Joensens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf. 3 Rdr. 2 December 1690.

71 (fol 27)
Michel Jensen, Hylke den halve Ryttergaard som ligger i Bygning med den han beboer, som Rasmus Nielsen har overladt ham, at gaarden kan blive samlet. Indf. 2 Rdr. 2 December 1690.

72 (fol 27)
Jens Rasmussen, Veng en hel Ryttergaard Niels Nielsen tilforn paaboede og tilligemed sin hustru fradøde, som den Sal mand nogen tid før sin død overlod Jens Rasmussen. Indf. 4 Rdr. 2 December 1690.

73 (fol 27)
Jens Jensen, Firgaarde - født i Tørring en halv Ryttergaard Laurids Andersen har overladt ham, paa grund af at han er vandfør paa den ene Arm og derfor i lang tid været sengeliggende, dog er den stedt paa de betingelser at han skal ægte datteren og forsyne ham og hustruen med ophold. Indf. 4 Rdr. 2 December 1690.

74 (fol 27)
Simon Andersen, Gangsted et Boel Hans Sørensen paaboede og fradøde. Indf. 3 mk. 2 Decb 1690.

75 (fol 28)
Søren Eskesen, Gangsted - et Boel Søren Michelsens enke paa grund af armod har overladt ham, imod han skal give hende nødtørftig ophold hos sig. Indf. 3 mk. 2 December 1690.

76 (fol 28)
Michel Jørgensen, Gangsted den Ryttergaard  hans moder Jørgen Michelsens enke har overladt ham, og som det har waaren en Selfeiergaard, har de nu deres Selfeier Rettighed til Hans Kongl. Mayest. - afstanden hvorimod han og nyder Gaarden uden fæste. 2 December 1690.

77 (fol 28)
Jacob Madsen, Gangsted den Gaard som han paaboer, saasom han sin Selfeier Rettighed til Hans Kongl. Mayests. afstaar, i samme gaard, og begærer den i fæste, er det ham ogsaa uden fæste bevilget etc. 2 December 1690.

78 (fol 28)
Anders Nielsen, Skaarup en Ryttergaard hans fader Niels Rasmussen paa grund af alderdom og svaghed overlader ham, imod han skal give faderen og moderen ophold i gaarden. Paa grund af dens brøstfældighed som han skal sætte i stand er den ham uden fæste forundt. 2 December 1690.

79 (fol 28)
Jens Mikkelsen, Skaarup -  født i sst - en halv Ryttergaard ibm staar for 2 td 2 skp 1 1/2 alb  Hkorn som Søren Sørensen paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham, imod de gamle skal hos ham nyde Klæder og Føde deres livs tid ligemed ham selv, samt at han deres datter skal ægte. Paa grund af at gaarden er slet og han skal sætte den i stand, giver han kun til indf 1 Rdr. 2 Decb 1690.

80 (fol 28)
Laurids Simonsen, Lundum -  fra Troelstrup - en halv Ryttergaard  Erik Madsen før beboede og fradøde, imod han skal ægte datteren og forsørge moderen med ophold, samt sætte gaarden i stand. Indf. 1 Rdr. 2 December 1690.

81 (fol 28)
Jens Nielsen, Horndrup den halve gaard Rasmus Sørensens enke paaboer men nu har overladt ham, imod han ægter hende, staar for 3 td 3 skp 2 alb Hkorn. Indf. 1 Rdr. 2 Decb. 1690.

82 (fol 29)
Oluf Michelsen, Ris en halv Ryttergaard Jens Bomholdt paa grund af armod er frakommen, med de Conditioner at ham gaarden snart er forfalden, og ved Stedet hverken Bester, Qweg Wogn eller plou Redskab Er hannem Restancen som er 3 tdr 3 skp Biug 3 tdr 3 skp aure (Havre) og Toe Maaneders Rytterforplejning, som Efter Regimentskriverens udgivende Resterer af stedet, Efterladt, derimod skal han svare Rytteren fra 1 Decb 1690 og sætte gaarden i stand, som hannem efter slig lejlighed er uden fæste forundt. 2 Decb. 1690.

83 (fol 29)
Laurids Christensen, Haarby en halv Ryttergaard  Søren Jensens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf. 1 Rdr. 2 December 1690.

84 (fol 29)
Rasmus Nielsen, Slagballe - af Tranholm en halv Ryttergaard Jens Madsens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 3 Rdr. 2 Decb 1690.

85 (fol 29)
Jens Mortensen, Brørup en halv Ryttergaard, som Johanne Pedersdatter paa grund af armod har overladt ham, imod han skal give hende ophold af øl og mad som han har det selv. Paa grund af gaardens brøstfældighed som han skal sætte i stand er den overladt ham uden indf. 2 December 1690.

86 (fol 29)
Jens Nielsen, Vinding 1/4 Ryttergaard Jens Jensens enke for hannem oplader til den anden 1/4 hand beboer; og som bygningen er forfalden og han skal sætte den i stand er den ham uden fæste forundt. 2 Decemb 1690.

87 (fol 29)
Rasmus Nielsen, Horndrup en halv Ryttergaard Søren Lasen i Sessionen er fradømt, og fordi gaarden er hel brøstfældig overtager han den uden fæste, hvorimod han skal sætte den i stand. 2 Decemb. 1690.

88 (fol 29)
Oluf Nielsen, Saaby -  den gaard Peder Iversen i Sessionen blev fradømt, og som gaarden er saa godt som øde, er dend hannem uden fæste forundt, hvorimod han skal sætte den i stand. 2 December 1690.

89 (fol 30)
Anders Thomasen, Vrold den halve gaardspart  hans fader Thomas Andersen hidindtil har beboet og i brug haft, og nu paa grund af alderdom og slette tilstands skyld overlader sin søn. Indf 3 Rdr. 2 December 1690.

90 (fol 30)
Rasmus Christensen, Aggestrup, en Ryttergaard ibm, Rasmus Pedersen før paaboede og fradøde og hans enke nu har overladt Rasmus Christensen, imod han ægter hende. Da samme gaarden snart er forfalden og af hel slet tilstand, er hannem Restancen efterladt som er 1 td 3 skp 1 fc Roug 4 td 7 skp 2 fc Biug og femb td og 7 skipper aure (havre) og til Biugnings Tømmer er hannem af Cassen tilsagt, som Kongl. Maysts Regimentskriver hannem strax hawer at levere, hvorimod hans straxen skal svare udgifter og sætte gaarden i fuldkommen stand, som hannem efter slig leilighed er uden fæste forundt. 2 December 1690.

91 (fol 30)
Niels Hansen, Overby -  Tingskriver i Overby - en halv Ryttergaard , liger i bygning med den halve gaard han tilforn i fæste havde og hans broder Oluf Nielsen (der staar N) qwitterede, som de ej begge dennem derpaa kunde være men var fortreengt?. Indf 3 Rdr. 2 Decb 1690.

Anno 1691:

92 (fol 30)
Hr Capetainleutenant Bendix Schumacher, Nim  et hus Christen Jørgensen Bødicker sidst paaboede, som igen antog Hans Terkildsens halve gaard ibm. Da huset er ganske forfalden er det overladt uden fæste, dog fra denne maaneds udgang skal  han sware udgiften deraf. 2 Marts 1691.

93 (fol 30)
Christen Pedersen, Nim - af Tammestrupgaard et hus Anders Andersen sidst paaboede og nu paa et aars tid har været øde, da det er ganske forfalden paa bygningen er det ham uden fæste forundt, men fra denne maaneds udgang/ind skal han svare udgifter deraf. 2 Marts 1691.

94 (fol 30)
Peder Jensen, Kattrup -  født i Gedved en hel Ryttergaard Thomas Andersen før paaboede og fradøde, som enken har overladt ham imod han ægter hende. Indf. 4 Rdr 2 Maj 1691.

95 (fol 31)
Anders Sørensen, Raadved -  født i Lundum en halv Ryttergaard  Hans Pedersen for sin svagheds skyld har overladt, imod han skal ægte hans datter. Indf 5 Rdr. 2 Maj 1691.

96 (fol 31)
Rasmus Pedersen, Vedslet en hel Ryttergaard hans fader Niels Pedersen (ok P) paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham. Da bygningen og tilstanden er slet overtager han uden fæste, hvorimod han skal være forpligtet til at sætte gaarden i stand. 2 Maj 1691.

97 (fol 31)
Laurs Nielsen, Vissing en halv Ryttergaard  hans fader Niels Laursen paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham. Da gaarden er i slet tilstand, fæmon og bæster bortdøde, forundes det ham uden fæste, og forpligtes han sig derimod at sætte gaarden i stand. 2 Maj 1691.

98 (fol 31)
Niels Nielsen, Vrold en hel Rÿttergaard ibm hans fader for sin alderdoms skyld har overladt. Da gaarden er heel slet og han sine gamle forældre med klæder og føde maa forsyne, er den ham uden fæste forundt. Dog skal han sætte gaarden i goed stand. 2 Maj 1691.

99 (fol 31)
Søren Hansen, Hylke - født i Voerladegaard en halv Ryttergaard Niels Eskesens enke har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 3 Rdr. 2 Maj 1691.

100 (fol 31)
Jens Hansen, Grumstrup en hel Ryttergaard  Niels Olufsen førhen paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham. Formedelst bemte gaard er af gandske slet vilkor, som han skal være forpligtet at sætte i stand, er den ham uden fæste forundt. 2 Maj 1691.

101 (fol 32)
Hans Olufsen, Horndrup en hel Ryttergaard  hans moder Olle Hansens enke har overladt ham, imod han skal give hende ophold. Fæste 1 Rdr 2 Maj 1691

102 (fol 32)
Knud Jacobsen, Adslev - født i Jeksen en hel Ryttergaard Jørgen Lauersens enke har overladt ham, og da gaarden er af heel slet tilstand, hvilket han skal være forpligtet at sætte i stand er dend hannem uden fæste forundt. 2 Maj 1691.

103 (fol 32)
Peder Ollufsen, Grumstrup en heel Ryttergaard ibm hans Sal fader Olluf Pedersen tilforn paaboede og fradøde, da som tilstanden er kun slet, skal han sætte gaarden i stand, og er hannem saa for En Rdr i fæste forundt. 2 Maj 1691.

104 (fol 32)
Peder Jensen, Ørridslev en hel Ryttergaard  hans fader Jens Winter tilforn paaboede og fradøde. Da som tilstanden kun er slet og han skal sætte gaarden i fuld stand er den hannem uden fæste forundt. 2 Maj 1691

105 (fol 32)
Christen Rasmussen, Skaarup en halv Ryttergaard Poul Jensens enke har overladt ham, imod han hende ægter. Formedelst stedet slette tilstand er det hannem uden fæste forundt, hvorimod hand skal være forpligt at sætte bemeldt halve gaard i stand, hvorfor Regimentskriveren, saavel for dends beboelse dets udgifters udredelse, sampt vedligeholdelse og forbedrelse hawer at annamme fornøilig Caution etc. Datum Schanderborg Slot d 2 Maj 1691.

106 (fol 32)
Jesper Andersen, Haarby 1/4 Ryttergaard  Lund  Jensens enke har overladt ham for sin armod skyld, saasom hand har self den anden fierdepart og Sal Lund Jensens datter, dog at han giver enken huusværelse som Regimentsskriweren skal forrevises uden Mandens Rum og lader hende nyde aarlig 7 (1?) skip Korn sæd sampt toe faar paa foder og græs til en Koe og som samme 1/4 gaardspart er i heel slet tilstand er det hannem uden fæste forundt etc. 2 Maj 1691.

107 (fol 33)
Olle Pedersen, Taaning en halv Ryttergaard  Niels Jensen formedelst Svagheds skyld har overladt ham, imod han skal ægte hans datter. Indf 4 Rdr. 2 Maj 1691.

108 (fol 33)
Rasmus Andersen, Taaning en halv Ryttergaard  Jens Steffensen har overladt ham. Indf 4 Rdr og sætte gaarden i stand. 2 Maj 1691.

109 (fol 33)
Jacob Sørensen, Ørridslev - af Grumstrup en hel Ryttergaard Jens Nielsen tilforn paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham, imod han skal ægte hendes datter, for gaardens slette tilstands skyld, som han skal sætte i stander dend hannem uden fæste forundt. 2 Maj 1691

110 (fol 33)
Jens Sørensen, Vedslet et huus Anders Johansen tilforn beboede og fradøde, som enken har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 2 mk. 2 Maj 1691.

111 (fol 33)
Morten Nielsen,  Jelling den halve gaard  hand paaboer Jens Ollufsen sidst før hannem paaboede og formedelst armod frakom, da som hand med bemte halvegaard som kun er af slet tilstand, gandske intet til dens besetning har mødt, er dend hannem uden fæste forundt, imod at hand bemte halve gaard forsvarligen skal sette i stand etc 12 Maj 1691

112 (fol 33)
Morten Nielsen, Skrams Hauge - i Jelling Niels Bangs? part i Skrams Hauge, som i lang tid  har waaren øde og ubrugt, staar i Matr. for 7 skp 2 fc 1 alb Hkorn, hvor af han skal til indf skal give 2 Rdr og sware afgiften af bemte Hkorn fra 1 Maj 1691. 12 Maj 1691.

113 (fol 34)
Tefves Kiis, Jelling 1/4 Ryttergaard som Niels Mathiasen formedelst armod ej længere kand besidde, nest til dend 1/4 part hand paaboer, og som det er gandske forfalden og øde er hannem uden fæste forundt, og skal han beholde alt huis Bæster og qweg derwed findes, saa haver Regimentskriweren hannem af Cassen at lewere til dets Reparation og Rytterens forplejning Firre Rdr, derimod skal han bemte 1/4 gaard opbygge og sette forswarligen i stand, for dens beboelse etc. 12 Maj 1691.

114 (fol 34)
Knud Nielsen, Gammel By -  født i Elkær i Ringgive (Elkier, Ringgiufve) Sogn 1/4 gaard i Gl Bye Søren Sørensen har overladt ham, imod han skal ægte hans Stifdatter, saawelsom dend 1/4 øde gaard ibm Hans Sørensen tilforn paaboede, mens nu i mange aar har waaren gandske øde, begge parter er hannem uden fæste forundt, sampt frihed paa det øde som staar i Mtr for 1 Td 2 skp Hkorn til 1 october 91, hwor efter han skal sware, mens for bemte halwe gaards opbyggelse etc. 12 Maj 1691.

Anno 1692:

115 (fol 34)
Mikkel Andersen, Vestbirk dend gaard Niels Hansen tilforn paaboede, og formedelst armod frakom, for dends slette tilstands skyld er dend hannem uden fæste forundt, imod efterskrewne Conditioner, først hawer Regimentskriweren hannem straxen af Cassen at gifue til plou Bæst thie (10) Sletdaler og til gaardens Reparation og biugningstømmer Sex Sletdaler. 2det er hannem Efterladt Restanzen fra 1 Marts til 1 octb 91 = 9 Rdr 5 mk 75 sk, Sampt til Magazinet Sextønder 6 skp Aure (havre), hworimod hand skal wære forpligtet at sætte gaarden i stand og sware udgifterne fra 1 october 1691 hworfor Regimentskriweren etc. 2 Marts 1692.

116 (fol 34)
Peder Olufsen, Nygaard -  af Hørning en Ensted Ryttergaard i Hjelmslev Herred, Dover Sogn kaldes Nygaard som Jens Poulsen tilforn paaboede og fradøde, og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 16 Rdr. 2 Marts 1692.

117 (fol 34)
Peder Rasmussen, Tiset den Ryttergaard  Niels Sørensen tilforn paaboede og af smitsom syge fradøde, som enken for armods skyld har overladt ham, for dens slette tilstands skyld  er den hannem uden fæste forundt, med efterfølgende Conditioner:
1)
Efterlades hannem Restanzen til Cassen af 3 tdr 7 skp 1 fc 1 alb Hkorn, fra 1 octob 90 til 1 octob 91, og fæstepenge til samme tiid.
2)
Efterlades hannem Restanzen til Magasinet Ao 89 - 90 og 91 Biug 3 td 7 skp og Aure 8 td 4 skp.
3)
Skal hannem af Cassen til en Plou Best thie Sletd, mens derimod skal hand wære forpligt at ægte enken, sette gaarden i stand og sware udgift deraf fra afwigte 1 oct 91 hworfor Regimentskriweren etc.
2 Marts 1692.

118 (fol 34)
Las Nielsen, Føvling dend øde gaard ibm Jens Løfwet tilforn paaboede og fradøde, med efterskrewne Conditioner:
1)
Uden fæste
2)
Efterlades hannem Restanzen til Januar 91 af 3 td 2 skp 2 1/2 alb Hkorn 10 Rdr 5 mk 10 sk sampt trei tønder Roug til Sæde af Magasinet er forstrakt
3)
Som Bygningen paa stedet findes ej af nogen værdi, langt mindre derwed nogen Besætning i Ringeste maade, men Auflingen og snart øde, bewilges hannem som Regimentskriweren straxen af Cassen skal betahle, til Twende Ploubæster 20 Slettedaler, og til Bygnings tømmer Sexten Slettedaler.
4)
Skal hannem af Magasinet giwes den fornødne Waarsæd i aar, og skal Regimentskriweren fremdeles forpleje Rytteren Excassa for ofuenskrefne Hkorn til førstkommende 1 october 1692 hwor efter bemte Las Nielsen skal wære forpligtet gaarden at opbygge, og udgifterne at sware hworfor Regimentskriweren etc. 2 Marts 1692.

119 (fol 35)
Niels Nielsen, Træden, den gaard ibm Henrik Frohn paaboer, som med hannem mageskifter og igen skal antage den halve gaard Niels Nielsen iboer. Formedelst samme gaards brøstfældighed og slette tilstand er den hannem uden fæste forundt, mens for den beboelse etc. 2 Marts 1692.

120 (fol 35)
Henrik Frohn, Træden den halve gaard ibm Niels Nielsen paaboer, som med hannem mageskifter og igen skal antage den gaard Henrik Frohn iboer, formedelst bemeldte halve gaard kun er slet i sig selv, er den hannem uden fæste forundt. 2 Marts 1692.

121 (fol 35)
Jens Bendixen, Hørning -  født i Horsens den gaard Olluf Pedersen, som skal wære en Selfeiergaard, tillige med hustruen, begge wed døden er afgangne, og Jens Bendixen med arwingerne om den westre halw deel af samme gaard skal wære foreenet, og faar til ægte een af Sal Olluf Pedersens døtre, saa har bemeldte Jens Bendixen sig her i Sessionen indfundet, og begærer derpaa Hbh, hworfore hand og nu strax Efter aftingning til Regimentskriwer Jørgen Baes 4 Rdr betalt hawer etc 2 Marts 1692.

122 (fol 35)
Jens Rasmussen, Aastrup saasom den gaard han paaboer skal wære en Selwejer gaard, og han derudi skal hawe arwet det meste efter sine Sal forældre Rasmus Jensen og Anne Ollufsdatter som derudi gaarden boede og døde, og om resten med sin stiffader og wedkommende skal wære forenet, saa har bemte Jens Rasmussen sig her i Sessionen indfundet, og begierer derpaa Hbh, hworfor han Efter aftingning til Regimentskriwer Jørgen Baes hawer at betale fire Rdr etc 2 April 1692.

123 (fol 35)
Søren Nielsen, Aastrup fæster:
Som Niels Madsen i Aastrup har afstanden halvparten af sin paaboende gaard ibm som skal wære en selwejergaard, til Søren Nielsen som ægter hans datter, og derom med de wedkommende skal wære forenet, og har  sin part biugt for sig selw, saa har bemeldte Søren Nielsen sig her i Sessionen indfundet og begærer derpaa hbh, hwilken han efter aftegning til Regimentskriveren Jørgen Baes hawer at betale 2 Rdr etc. 2 April 1692.

124 (fol 35)
Som Niels Madsen, Aastrup har afstanden halwparten af sin paaboende gaard ibm som skal wære en selwejergaard til sin søn Mads Nielsen som og derom med de wedkommende skal wære forenet, saa har bemte Mads Nielsen sig her i Sessionen indfundet sig og begærer derpaa hbh, hwilket han efter aftingning til Regimentskriwer Jørgen Baes hawer at betale 2 Rdr etc. 2 April 1692.

125 (fol 35)
Obriste Jørgen Rantzau, Ring Kloster -  fæstebrev paa Ring Kloster der er en større skrivelse om dette fæste:

Saa som hans Kongl Mayets allernaadigste Resolution af dato Kiøbenhafns Slot d 13 Juni 1691 paa welbaarne hr Obriste Jørgen Randtzaus allerunderdanigste indgifne Suplication, angaaende Ring Klosters antagelse, melder saaledes: Worris Generalløjtnant os Elskelig Samuel Christopher won Plessen, hawer wi allerede allernaadigst anbefalet Dem udi Sessionen at lade foretage og afgiøre, saa Obristen naar det skeed er efter des slut, saawit billigt og ret er, for.. wederfares skal, hwilket os af hans Excell hr Generalløjtnant von Plessen er tilskrewet, tillige med hans skriwelse af dato 18 Juli 1691, som iblandt andet melder at han ej er Tuillende?, de garde? .. efter hans Kongl Mayts allernaadigste forordning  og denne sags omstændigheder, fornøjer Obristen med fæstebrevs giwelse paa Ringkloster, derudi med anføres kunde, at han gaarden foruden nogen besætning hawer antaget, og intet dertil bekommet, hworfore hans efterkommere hannem dend billig anwente bekostning hafde at refundere og gotgøre, saa hawer wi nu her i  Sessionen efterseet hr Obriste Jørgen Rantzaus qwitteringer og andre Documenter, og befinder at hr Obristen har betalt for den Bygning som Sal hr Obriste von Holstein paa gaarden hawer sat, Touhundrede Rdr, og derforuden har hr Obriste Jørgen Randtzau selw før han der skichlig kunne logere, een nyehuus ladet opsætte, hwilken med første skal worde besigtiget foruden dette/: som hr Obristen ingenting wed gaarden af .. forordningen ommelder har bekommet :/ befinder wi af hr Obristen har maat betale for Kornsæden wed gaarden 150 Rdr for Hør Sæd og Haugesæd 72 Rdr, og for Bæster og qweg sampt wogne og plougredskab = 139 Rdr 4 sk og som denne een temmelig Summa opløbber hwortil wi ej Cassen hawer Tordet angrebet, hawer wi hermed, efter hans Kongl Mayests allernaadigste Resolution, og hans Exell. Generalløjtnant von Plessens skriwelse, sted og fæst saasom wi nu wed kraft dette steder og fæster til welbemeldte hr Obriste Jørgen Randtzau bemeldte gaard paa Ringkloster, som hr Obriste von Holstein sidst før hannem i brug hawde, med de Conditioner, at hr obristen Jørgen Randtzau naar hand wed døden afgaard, eller paa anden maade gaarden qwitterer, skal af sin Eftermand eller Successor, ham gaarden igen an.. nyde billig Refussion, ikke allene for de tohundrede Rdr han for bygningen betalt hawer, men endog efter billig wurdering, samme hus han paa .. dertil har maat ladet bygge. o s v 12 Maj 1692.

126 (fol 35)
Niels Nielsen Leth, Hørning - Saasom N N L af Skibby forewiser et købebrew af dato 15 Marts 1692  af Sal Olluf Pedersens arwinger udgiwet paa dend halwe gaard i Hørning Peder Olufsen sidst paaboede, som de formener at wære Selwejergods, med des wieder formelding, hwor efter han begærer derpaa hbh, som hannem ej kan nægtes, mens frihed meddeles, hworfor han efter aftingning Til Regimentskriwer Jørgen Baes hawer at betale 8 Rdlr. 21 Marts 1692.

127 (fol 36)
Niels Jensen, Korning i Bjerre Herred - Saasom Seign Niels Jensen paa Ussinggaard sig indfinder og udi fæste begærer 1 ødegaard udi Bjerre Herred Korning? Sogn og Bye, som Mads Laursen sidst paaboede. Da hawer wi paa hans Kongl Mayests wegne accorderet saaledes, og ham bemte gaard som staar for 5 td Hkorn uden fæste, og han skal nyde 3 aars frihed fra 1 Maj 1693 at regne, imod han i stedet skal bygge 8 fag forswarlig nyt hus, og naar de 3 aar er til ende da skal sware alle de udgifter der derefter er eller komme.
Horsens 28 Octob 1692.

128 (fol 36)
Christian Kark, Ry en helgaard  Abraham Ofwersen for sin u=døchtighed maa qwittere eftersom hand gaarden tid efter anden har ladet wirkelig forfalde og brøstfælde og fordi gaardens bygning befindes af saa slet tilstand, er har Christian Kark den uden fæste og med et aars frihed regnet fra 1 Maj 1693 til 1 Maj 1694, imod han skal reparere gaarden saa den kan staa for et fuldt syn, og efter friheden betaler alle udgifter. Horsens den 5 Novb 1692.

Anno 1693:

129 (fol 36)
Jokum Frederik Dencher, Alken - Trompeter - en halv Ryttergaard i Alken Sal Søren Ofwersen? sidst paaboede og fradøde, og enken ingen børn selv har, tilmed for alderdom og skrøbeligheds skyld samt befindende slette tilstand ikke længere kan betroes, og som kornet i laden er ganske udtærsket, og intet paa loftet findes til Rytterens forplejning og underholdning, tilmed efter enkens egen bekendelse, er en del af bemte halwe gaards Rugjord af en anden besaaet, og Trompeteren strax gaar ind paa at sware udgifter, bewilget uden fæste, imod han reparerer og sætter i stand etc. 20 Febr 1693.

130 (fol 36)
Knud Christensen, Grumstrup  en Ryttergaard Rasmus Rasmussen sidst paaboede og fradøde og enken har overladt ham, imod han ægter hende. Paa grund af gaardens slette tilstand giver han kun 3 Rdr. 20 Febr 1693.

131 (fol 36)
Niels Jensen, Grumstrup en Ryttergaard Jørgen Sørensen tilforn paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende.
Inf: 3? Rdr. 20 Febr 1693.

132 (fol 37)
Laurids Andersen, Ballebo en gaard Michel Jørgensen sidst paaboede og fradøde, og enken Kirsten Nielsdatter har overladt ham imod han ægter hende. Fæste 2 Rdr. 20 Febr 1693.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder enken Kirsten Bertelsdatter. Se nr. 79 og 331]

133 (fol 37)
Christen Hansen, Havreballe - af Havreballe en halv gaard Hans Hansen tilforn paaboede og fradøde og enken til sin søn bemte Christen Hansen overlader imod at hun skal nyde hos ham fri ophold. Indf 3 Rdr. 20 Febr 1693.

134 (fol 37)
Anders Rasmussen, Skaarup den gaard Niels Rasmussen tilforn paaboede og fradøde, som enken har overladt ham, imod han ægter hende, da gaarden er kun af slet tilstand, er den owerladt ham for 1 Sletd. 20 Febr 1693.

135 (fol 37)
Søren Sørensen, Yding  et Rytterboel Peder Steffensen tilforn paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Inf 2 Sletdl. 20 Febr 1693.

136 (fol 37)
Hans Jensen, Yding - Hjulmand det hus  Peder Pedersen har paaboet og nu ikke kan sware til. Og som huset er ganske øde, faar han det uden fæste. 20 Febr 1693.

137 (fol 37)
Thomas Nielsen, Virring  en halvgaard, Søren Rasmussen sidst paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Af samme halve gaard skal han for dens slette tilstand, kun give til fæste 2 Sletd.

20 Febr 1693.

138 (fol 38)
Peder Poulsen, Virring af en fjerdepart gaard  hans Stiffader Jens Nielsen sidst paaboede og fradøde og hans moder nu har overladt ham, imod hun skal have ophold hos ham sin livs tid. Indf: 2 Sletd. 20 Febr 1693

139 (fol 38)
Mogens Knudsen, Virring  en halv Ryttergaard Rasmus Hansen tilforn paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Indf: 4 Sletdl. 20 Febr 1693.

140 (fol 38)
Niels Jensen, Virring en halv Ryttergaard Joen Rasmussen sidst paaboede og fradøde, og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Indf: 6 Sletdl. 20 Febr 1693.

141 (fol 38)
Claus Jørgensen, Nebel  den halve gaard Niels Lassen tilforn paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Indf 3 Rdr. 20 Febr 1693.

142 (fol 38)
Jens Andersen, Nebel en Ryttergaard Jørgen Lassen hidindtil har beboet og nu paa grund af alderdom og swagheds skyld har overladt ham, imod han ægter hans datter. Indf 2 Rdr. 20 Febr 1693.

143 (fol 38)
Niels Laursen, Vitved af Vitwed en Ryttergaard  hans fader Las Ofursen formedelst alderdom og armod har overladt ham.
Indf 3 Mark. 20 Febr 1693.

144 (fol 39)
Mads Christensen, Aas - boende paa en halwgaard sst, den fjederpart Ryttergaard ibm som Niels Jensen sidst hawde i brug og er frakommen. 2 Slettedl. 20 Febr 1693.

145 (fol 39)
Erik Nielsen, Aas en Ryttergaard, Thommas Knudsen tilforn paaboede og fradøde, og enken nu har overladt ham, paa den maade at han hende ægter. 2 Sletdl. 20 Febr 1693.

146 (fol 39)
Mads Albretsen, Brørup en gaard Jens Mortensen der blew ihjelslagen sidst paaboede og enken nu har owerladt ham, imod hun skal hawe ophold hos ham sin livs tid. Af samme  gaard for dens brystfældigheds skyld skal kun giwe 1 Rdr. 20 Febr 1693.

147 (fol 39)
Christen Rasmussen, Løve en halw gaard hans fader Rasmus Pedersen formedelst alderdom og swagheds skyld overlader ham. Hwor af han til indfæstning skal giwe 2 Sletd og naar faderen dør skal han fæste den anden halwegaard. 20 Febr 1693.

148 (fol 39)
Jens Jensen, Velling  en halw gaard Troels Sørensen paaboede og formedelst alderdom og swaghed har overladt ham, imod han skal ægte hans datter og giwe ham ophold sin livstid. 2 Rdr. 20 Febr 1693.

149 (fol 39)
Peder Svendsen, Slagballe en fjerdepart Ryttergaard Rasmus Nielsen afstaar til ham, formedelst han ej allene gaardens stand kan bestaa. 1 Rd. 20 Febr 1693.

150 (fol 40)
Ebbe Andersen, Kæmpesgaard - en Ryttergaard (Kiempisgaard)  kaldet Niels Mortensen tilforn beboede og fradøde, som enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. 5 Rdr. 20 Febr 1693.

151 (fol 40)
Knud Pedersen, Gredstrup - født i sst - en Ryttergaard hans fader Peder Knudsen tilforn paaboede og fradøde og hans moder nu godvilligt har overladt ham, hwor af han formedelst slette tilstand, saasom intet synderlig ved gaarden findes, skal han kun give til fæste 1 Rdr. 20 Febr 1693.

152 (fol 40)
Rasmus Sørensen, Firgaarde en halv Ryttergaard Niels Poulsen hidindtil har paaboet, og nu formedelst alderdom og svaghed har overladt ham, imod han skal ægte hans datter. 8 Slettedl. 20 Febr 1693.

153 (fol 40)
Simmon Hansen, Blegind den gaard Søren Michelsen tilforn paaboede og fradøde, som enken nu har overladt ham imod han ægter hende. Og som Gaarden har waaren afbrændt, hvilket han igen skal sætte i stand, er den i fæste forundt for 2 Sletdl. 20 Febr 1693.

154 (fol 40)
Peder Jensen, Gammelstrup - ungkarl - en Ryttergaard  Rasmus Simmensen hidindtil har beboet, og nu formedelst alderdom og svaghed til ham har afstaaet, imod han skal ægte hans datter. 2 Rdr. 20 Febr 1693.

155 (fol 40)
Peder Jensen, Træden en halv Ryttergaard  Peder Abrahamsen har overladt ham. 4 Rdr. 20 Febr 1693.

156 (fol 40)
Christen Bødicher, Nim den gaard  Just Madsen i Sessionen blev fradømt. 2 Sletdl. 20 Febr 1693.

157 (fol 41)
Jens Jacobsen, Grumstrup et halv ødehus, og da det er ganske øde har han faaet et aars frihed fra Mickely 1692 og til Micaely 1693, og desuden foruden fæste forundt, hvorimod han til frihedsaarets udgang skal være forpligtet  til at bygge dette halve hus  i fuldkommen stand. 20 Februar 1693.

158 (fol 41)
Qwartermester Johan Andrej von Rorstorp, Møballe en hel Ryttergaard, Sal Peder Eskesen sidst paaboede og fradøde og enken Inger Ollufsdatter for sin alderdom og sønnen Eske Pedersen for sin U=stadighed ej længere kan betroes, uden dends Ruin, hwilket den høylowlige seeneste Rytter Commission saawel som dens brøstfældighed der wed besigtelsen har befunden, formedelst samme gaards store brøstfældighed som bemte Qwartermester uden hielp skal lade reparere og sætte gaarden i stand, saavelsom udgifterne nu straxen wed dens tiltrædelse at udrede, er den hannem i fæste forundt for 2 Rdr. 20 Febr 1693.

159 (fol 41)
Jørgen Kofod, Hede Mølle udi Skanderborg Amt, han og hans hustru fæste paa livstid, imod at betale den aarlige afgift. Et længere brev i den forbindelse. 20 Febr 1693.

160 (fol 41)
Jens Madsen, Tammestrupgaard - af Rindelevgaard en lod af den Øde Tammestrupgaards Mark beliggende i Hylke Sogn, som er den 21 lod af bemeldte Tammstrupgaard, hvilken Jørgen Kofod i Oldrup sidst havde i fæste og nu har qwitteret, fordi han nu har faaet Heemølle (Hede mølle?) i fæste, da det tilforn har været brugt under Rindelevgaard, er det ham forundt i fæste for 1 Rdr. 27 Marts 1693.

161 (fol 41)
Jens Sørensen, Birknæs -  af Urup en Ryttergaard kaldet Birknæs som Sal Poul Laursen tilforn paaboede og fradøde, og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. 27 Marts 1693.

162 (fol 42)
Morten Hansen, Rindelevgaard -  halvparten af Rindelevgaard som Knud Bendixen tilforn paaboede og nu overladt ham 10 Rdr. 27 Marts 1693.

163 (fol 42)
Knud Bendixen, Skanderborg Ladegaard - som boede i Rindelevgaard den halve part af Sal Michel Smeds gaardspart i Skanderborg Ladegaard, nemlig den part Sal Jeppe Phillup tilforn iboede,  som Sal Michel Smeds enke nu har overladt ham 2 Rdr. 27 Marts 1693.

164 (fol 42)
Anders Jensen, Skærlund - Schirlund - Peder Andersens Øde ibm, staar nu efter seneste forfattede project jordebog for 7 skp Hkorn, men som samme i langsommelig tid har ligget ganske øde uden bygning og brug, saa har Regimenstskriveren at forskaffe ham, dygtig plovbæst, og forundes det ham med 3 aars frihed fra 1 maj 93 til 1 maj 1696. Imod han paa stedet skal opsætte 8 fag forsvarlig nyt hus, og naar friheden er Expirerer skal han svare udgifterne deraf. 10 April 1693

165 (fol 42)
Jens Nielsen, Skærlund -  Schirlund - Jens Tyboes øde halvgaard ibm. Nye Hkorn 1 td 6 skp, men som samme i langsommelig tid har ligget gandske øde uden bygning og brug, saa skal Regimentskriveren at forskaffe ham et dygtigt ploubæst, og forundes det ham med 3 aars frihed fra 1 maj 93 til 1 maj 1693, imod han paa stedet skal opsætte 10 fag hus, og efter 1 maj 96 skal han svare udgifterne. Dato ej ang.

166 (fol 42)
Peder Sørensen, Boes (Baas  en hel Ryttergaard Anders Andersen tilforn paaboede og fradøde, og enken Giertrud Nielsdatter tillige med Worsgaard Eng nu har overladt ham, imod han ægter hende. 7 Rdr. 12 Juni 1693.

167 (fol 43)
Rasmus Lauridsen, Hemstok en hel Ryttergaard  hans  Sal fader Laurids Jensen tilforn paaboede og fradøde og moderen nu har overladt ham, imod hun sin livs tid skal nyde nødtørftig ophold hos ham i gaarden. 6 Rdr. 12 Juni 1693.

168 (fol 43)
Michel Andersen, Tvingstrup en hel Ryttergaard  Sal Niels Othesen? sidst paaboede og fradøde og enken Johanne Markusdatter nu har overladt ham imod han ægter hende. 2 Rdr. 12 Juni 1693.

169 (fol 43)
Knud Mortensen, Voerladegaard en hel Ryttergaard Søren Jensen før paaboede og fradøde og enken Anne Sørensdatter nu har overladt ham, imod han ægter hende. 2 Rdr. 12 Juni 1693.

170 (fol 43)
Mads Rasmussen, Brund den ødegaard Knud Sørensen sidst paaboede, og nu i mange aar har vaaren ganske øde, saa ingen bygning paa stedet findes, og derfor forundt ham med 4 aars frihed fra 1 maj 93 til 1 maj 1697, og Regimentskriveren skal strax skaffe ham til gaardens besætning 2 dygtige Bæster og en Koe, som af Cassen betales, imod han imidlertid skal han 30 fag nyt hus paa stedet opsætte. Efter periodens udløb skal han betale udgifter. 12 Juni 1693.

171 (fol 43)
Jep Pedersen, Dørup en Rytterboel  Niels Christensen formedelst stor armods skyld, at han den ej længer kan beboe, har overladt ham, imod han skal ægte hans datter, og give ham ophold. 1 Rdr. 12 Juni 1693.

172 (fol 43)
Anders Simmensen, Spøttrup en hel Ryttergaard  hans fader Simmen Rasmussen formedelst alderdom og svaghed har overladt ham, imod han sin livs tid nyder ophold i gaarden. 2 Rdr 12 Juni 1693.

173 (fol 44)
Rasmus Christensen, Spøttrup en hel Ryttergaard hans fader Christen Jensen Bork paa grund af alderdom har overladt ham, imod han skal give ham ophold i gaarden. 2 Rdr. 12 Juni 1693.

174 (fol 44)
Niels Knap, Ris - og Frands Pedersen, Ris den halve øde gaards ejendom paa Ris mark Ebbe Sorring sidst skal have beboet og i Jordebogen findes indfør for, som  ingen bygning er paa stedet er det meddelt under deres paaboende gaarde 3 aars frihed fra 1 maj 93 til 1 maj 1696 imidlertid forplejes Rytteren af Cassen og Magasinet, mens for udgifternes udredelse naar frihed er overstaaet etc. 12 Juni 1693.

175 (fol 44)
Samtlige Rytterbønder i Adslev nemlig Peder Jensen, Adslev - Rasmus Pedersen, Adslev - Peder Pedersen, Adslev - Peder Basse, Adslev - Søren Pedersen, Adslev - Rasmus Sørensen, Adslev - Stefen Nielsen, Adslev samt Knud Jacobsen, Adslev - en Ødegaards Ejendom Mark og Brug liggendes imellem Adslev Mark og kaldes Borup, som i mange aar har waaren gandske øde, staar nu udi Project Jordebogen at sware af 3 tdr 5 skp Hkorn, som udi Commissionen er inddelt under Adslev bye med fire aars frihed fra 1 Maj 93 til 1 Maj 1697, foruden nogen bygning paa stedet at opsætte, hvorefter de deraf til fuld Rytterhold skal svare derfor annammer Regimentskriveren etc. 12 Juni 1693.

176 (fol 44)
Jørgen Knudsen, Brund en halv Ryttergaard Niels Pedersen overlader ham imod han ægter hans datter. 4 Rdr 12 Juni 1693

177 (fol 44)
Laurits Fris, Vrigsted et Boel Just Sørensen før paaboede, som nu har antaget Niels Damsgaard. 2 Rdr. 12 Juni 1693.

178 (fol 44)
Just Sørensen, Vrigsted en hel Ryttergaard Niels Sørensen Dam tilforn paaboede og for sin armod og udøgtighed maa qwittere. Da samme gaard er hel forfalden forundes den hannem med fire maaneders frihed fra 1 maj 1693, og Regimentskriveren at forskaffe ham en døchtig ploubæst, som ar Cassen skal betales, samt af Magasinet dette aars vaarsæd otte tønder aure og tre tønder Byg, hvorimod han skal reparere gaarden og sætte den i fuldkommen stand, samt at han gaarden forsvarlig skal bebo etc. 12 Juni 1693.

179 (fol 45)
Mads Ollufsen, Bredal den ødegaard Mads Jensen paaboede, og nu i mange aar har waaren gandske øde, saa ingen bygning paa stedet findes, og desaarsag forundes hannem med fire aars frihed fra 1 Maj 93 1 Maj 1697, og haver Regimentskriveren hannem strax at forskaffe til gaardens besætning Twende døchtige bæster og en koe som af Cassen skal betales samt til en Rytterhuses bygning fire Rdr, hvorimod han skal sætte gaarden under forsvarlig bygning. Efter frihedsaaret udløb skal han betale udgifter m m. 12 Juni 1693.

180 (fol 45)
Søren Pedersen, Engetved - født i Virklund (Virchelund) en trediedel Ryttergaard i Engetved Jørgen Jensen ibm har overladt ham, imod han skal ægte hans datter. 2 Rdr. 27 Novb 1693.

Anno 1694:

181 (fol 45)
Hans Andersen, Emborg Fiskerhuse en halv Rytterhus  Rasmus Nielsen sidst paaboede og fradøde. 2 Rdr som han allerede skal have betalt til Regimentskriveren. 10 Jan 1694.

182 (fol 45)
Jens Knudsen, Føvling -  i Aastrup - den halve ødegaard i (Fouling) Søren Pedersen sidst paaboede, og som samme er gandske øde, forundes den ham med tre aars frihed fra 1 jan 94 til 1 jan 1697, der skal af Cassen leveres ham til en ploubæst 10 Sletdlr og til waarsæd en td? Byg og en tønde Haure. Regimentskriverens fuldmægtig skal søge fornøjelig caution som sikkerhed for forsvarlig beboelse etc. 10 Jan 1694.

183 (fol 45)
Endvold Endvoldsen, Taaning en hel Ryttergaard  Sal Christen? Lasen tilforn paaboede og fradøde, og enken nu overlader ham, imod han ægter hende 4 Rdr. til Regimendtskriverens fuldmægtig Søren Poulsen 12 Febr 1694.

184 (fol 46)
Jens Simmensen, Siim en halv Ryttergaard  hans Sal fader Simmen Andersen før paaboede, og fradøde. 4 Rdr til Rskr. fuldm. Søren Poulsen. 12 febr 1694.

185 (fol 46)
Niels Jensen, Fastrup - af  Vitwed? - en halv Ryttergaard sal Peder Rasmussen sidst paaboede og fradøde og enken nu overlader ham, imod han ægter hende. 2 Rdr. 12 febr 1694.

186 (fol 46)
Anders Pedersen, Lundum en hel Ryttergaard Sal Peder Steffensen sidst paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. 2 Rdr. 12 febr 1694.

187 (fol 46)
Peder Nielsen, Brund en halv Ryttergaard hans Sal fader tilforn paaboede og fradøde. 2 Rdr. 12 febr 1694.

188 (fol 46)
Morten Pedersen, Fogstrup en fjerdedel Ryttergaard Jens Christensen overlader ham, imod han skal ægte hans datter. 1 Rdr. 12 febr. 1694.

189 (fol 47)
Christen Sørensen, Væbnersholmsgaard - af Aastrup - og Niels Madsen, Væbnersholmsgaard - af Bøgeberg - Accorderet bl a saaledes: da gaarden har været bortforpagtet for en vis aarlig afgift, og forpagteren ved gaardens qwittering 1 maj ikke har efterladt sig noget levende eller dødt, her er ikke korn til vaarsæden, faar de til gaardens opbygning m v af Cassen til 4 bæster og korn, desuden skal Rytteren fra 1 maj til 1 octob. indeværende aar, betales af Regimentscassen.

Da gaarden er vidtløftig opbygget og bestaar af flere fag hus, end til Bondens nytte behøves, saa tillades de fæstende at de maa af de mindste tjenligste til reede et Dobbelt Rytterhus som skal bestaa af 12 fag saaledes at de indqwarterede der efter hans Kongl. Maysts naadigste udgangne forordning kan logere, de øvrige huse skal de saaledes reparere og forbedre et med syn som der til skal tages  af Kongl. Maysts Regimentskriver eller hans fuldmægtig kan bevises. etc. 12 febr 1694.

190 (fol 47)
Rasmus Pedersen, Jaungyde en halv Ryttergaard  hans fader Peder Joensen overlader ham paa grund af alderdom og svaghed ej længere kunde besidde. 2 Sletdlr. 12 febr 1694.

191 (fol 47)
Peder Sørensen, Hoved - af Dørup - og Olle Erichsen, Hoved - af Hem - den Ryttergaard udi Hofued - som Ritmester Beenfeldt paaboede og nu har overladt dem efter oprettede contract og afstaaelsesbrev, som er forevist her i sessionen. 4 Rdr. 23 Marts 1694.

192 (fol 48)
Niels Jensen, Træden en hel gaard  Sal Peder Rasmussens enke har overladt ham imod han ægter hende. Paa grunde af gaardens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han er forpligtet til at sætte den i stand og fuldkommen reparere. 25 april 1694.

193 (fol 48)
Christen Pedersen, Træden en hel Ryttergaard  Sal Niels Sørensens enke overlader ham imod han ægter hende. Paa grund af gaardens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han skal være forpligtet til at istandsætte og fuldkommen reparere den. 26 april 1694.

194 (fol 48)
Jens Pedersen, Træden en hel Ryttergaard Sal Laurs Pedersen tilforn paaboede og fradøde, paa grund af gaardens brøstfældigheds skyld er den overladt ham uden fæste, imod han skal sætte den i stand og fuldkommen reparere. 25 april 1694.

195 (fol 48)
Jens Sørensen, Træden en hel Ryttergaard sal Christen Torbensen paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hendes datter. Paa grund af gaardens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han istandsætter og fuldkommen reparerer den. 25 April 1694.

196 (fol 49)
Henrik Christensen, Træden en hel Ryttergaard Sal Peder Abrahamsen til forn paaboede og fradøde, paa grund af gaardens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han sætter den i stand og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

197 (fol 49)
Jens Sørensen, Nim en hel Ryttergaard  Hans Jensen tilforn paaboede og godvilligt har overladt ham, paa grund af gaardens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han skal sætte den i stand og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

198 (fol 49)
Stig Nielsen, Nim en Ryttergaard  Christen Skøtt tilforn paaboede og godvillig har overladt ham. Paa grund af dens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han er forpligtet til at sætte i stand og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

199 (fol 49)
Peder Jørgensen, Nim en halv Ryttergaard  Anders Clemmendsen tilforn paaboede og godvilligt har overladt ham. Paa grund af brøstfældighed er den overladt ham uden fæste imod han sætter den i stand og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

200 (fol 50)
Jørgen Laursen, Nim en halv Ryttergaard  Niels Sørensen sidst paaboede og fradøde og enken nu overlader ham, imod han ægter hende. Paa grund af brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han sætter den i stand og fuldkommen reparer. 25 April 1694.

201 fol 50)
Jens Rasmussen, Vitved en halv Ryttergaard  Rasmus Laursen før paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hende, paa grund af brøstfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han sætter den i stand og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

202 (fol 50)
Niels Pedersen, Stilling en halv gaard  Søren Poulsen fradøde og enken nu har overladt ham paa grund af alderdom og armod, paa grund af brøstfældighed er den overladt uden fæste imod han sætter i stand og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

203 (fol 51)
Michel Christensen, Mesing en 2/3 Ryttergaard som hans fader paa grund af alderdom og slette tilstand har overladt ham. Paa grund af dens brøstfældighed er den overladt uden fæste, imod han istandsætter og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

204 (fol 51)
Rasmus Michelsen, Mesing 1/3 del Ryttergaard Niels Michelsens enke tilforn paaboede, men paa grund af armod og fattigdom ikke længere kan besidde. Paa grund af brøstfældighed er den overladt uden fæste, imod han skal istandsætte og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

205 (fol 51)
Jens Hagensen, Mesing et Boel  hans moder har overladt ham paa grund af alderdom og svaghed ikke længere kunde besidde. Paa grund af dets brøstfældighed er det overladt uden fæste, imod han istandsætter og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

206 (fol 51)
Jens Nielsen, Hylke en halv Ryttergaard  enken har overladt ham. 2 Sletdl. 25 April 1694.

207 (fol 51)
Niels Sørensen, Hylke en hel Ryttergaard  Søren Jørgensens enke har overladt ham. 4 Rdr. 25 April 1694.

208(fol 52)
Søren Rasmussen, Brørup en hel Ryttergaard  Sal Rasmus Sørensen tilforn paaboede og fradøde. Paa grund af brøstfældighed er den overladt uden fæste, imod han istandsætter og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

209 (fol 52)
Rasmus Nielsen, Skaarup en halvgaard Søren Christensen paa grund af alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Grundet brøstfældighed er den overladt uden fæste, imod han istandsætter og fuldkommen reparerer. 25 April 1694.

210 (fol 52) 
Olluf Jensen Møller, Røde Mølle - en mølle hans fader Jens Jensen godvilligt har overladt ham. 4 Rdr. 25 April 1694.

211 (fol 52)
Anders Rasmussen, Skaarup? en hel Ryttergaard  Niels Rasmussen Møller paaboede og fradøde. Grundet brøstfældighed er den overladt uden fæste, hvorimod han skal sætte i stand og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

212 (fol 52)
Niels Sørensen, Aas en Ryttergaard  Peder Jensen fra Rømte, da han skal sætte gaarden i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

213 (fol 52)
Villom Johansen, Svinsager en halvgaard Niels Sørensens enke paaboede, imod han skal give den gamle qwinde aarlig hendes livs tid fire skp Rug tre skp Byg. Da han skal sætte gaarden i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

214 (fol 53)
Peder Salmonsen, Blegind en halv Ryttergaard Peder Nielsen paa grund af armod er frakommen, da han skal sætte den i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

215 (fol 53)
Knud Jensen, Blegind en halv Ryttergaard Rasmus Pedersen sidst paaboede og fradøde. Da han skal sætte den i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

216 (fol 53)
Laurs Andersen, Blegind en Ryttergaard hans Sal fader Anders Michelsen tilforn paaboede og fradøde. Da han skal sætte gaarden i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

217 (fol 53)
Rasmus Laursen, Gram en halv gaard hans Sal moder sidst paaboede og fradøde. Grundet han skal sætte gaarden i stand og fuldkommen reparere er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

218 (fol 53)
Michel Andersen, Gram en Ryttergaard hans Sal fader Anders Rasmussen før paaboede og fradøde. Da han skal sætte gaarden i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

219 (fol 54)
Christen Ollufsen, Fastrup en halv Ryttergaard  Jens Rasmussen paa grund af armod og svagheds skyldt overlader ham. Paa grund af brøstfældighed som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

220 (fol 54)
Søren Michelsen, Fastrup en halv Ryttergaard  Sal Niels Jørgensen sidst paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hende. Gaarden er brystfældig og han skal sætte i stand, er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

221 (fol 54)
Christen Pedersen, Tebstrup en halv Ryttergaard Sal Jens Rasmussen tilforn paaboede. Brøstfældig som han skal sætte i stand, er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

222 (fol 54)
Søren Sørensen, Tebstrup en halv Ryttergaard  hans Sal fader Søren Jensen før beboede og fradøde, paa grund af dens slette tilstand er den overladt ham uden fæste. 25 April 1694.

223 (fol 54)
Anders Christensen, Haarby en Ryttergaard  Anders Sørensen og Olle Pedersen er fradømt. Slet tilstand derfor uden fæste. 25 April 1694.

224 (fol 54)
Rasmus Jensen, Haarby en 1/4 gaard Anders Christensen fraflytter, hvilken 1/4 parts gaard for sin slette tilstands skyld er overladt ham uden fæste. 25 April 1694.

225 (fol 55)
Søren Jørgensen, Elbæk en hel Ryttergaard Jørgen Sørensen paa grund af alderdom og skrøbelighed ej længere kunde besidde. Grundet brøstfældighed og slet tilstand uden fæste. 25 April 1694.

226 (fol 55)                                
Qvartermester Jens Bertelsen, Siim en Ryttergaard  Søren Jensen formedelst udøchtighed er fradømt. Grundet gaardens slette tilstand og brøstfældighed er den overladt ham uden fæste. 25 April 1694.

227 (fol 55)
Anders Jensen, Gammelstrup en halv Ryttergaard Niels Sørensen tilforn paaboede. Paa grund af dens brøstfældighed som han skal reparere er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

228 (fol 55)
Niels Sørensen, Gammelstrup en hel Ryttergaard Jens Jørgensen tilforn paaboede. Paa grund af dens brøstfældighed som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

229 (fol 55)
Knud Pedersen, Nedenskov en hel Ryttergaard ibm som hans Sal fader Peder Knudsen tilforn paaboede og fradøde. 4 Rdr. 25 April 1694.

230 (fol 56)
Hans Christensen, Føvling en halv ødegaard Jens Madsen sidst paaboede, og saasom samme halve gaard baade Bygning og avling er gandske øde, forundes det hannem 2 aars frihed at regne fra 1 maj 1694 til 1 maj 1696, samt til at tage jorden i brug et bæst og en koe som af Cassen betales, imod han skal opbygge og sætte i stand, og efter frihedens forløb betale udgifterne m m. 25 April 1694.

231 (fol 56)
Søren Krag, Ejer en halv Ryttergaard Jesper Ollufsen før paaboede og nu fradød og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Grundet gaardens brøstfældighed og slethed er den overladt ham uden fæste. 25 April 1694.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl kaldes han Søren Krog. Se nr. 1184]

232 (fol 56).
Niels Jensen, Grumstrup (Gammelstrup?) en halv Ryttergaard  Mads Nielsen tilforn paaboede og godvilligt har overladt ham. Formedelst den halve gaard kun er kummerlig med Bygning, som han skal forsvarlig bebygge er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

233 (fol 256)
Ikke anvendt af skriveren

234 (fol 56)
Jens Michelsen, Grumstrup en halv Ryttergaard  hans fader Michel Jensen tilforn paaboede og godvilligt har overladt ham. Da den halve gaard kun er kummerlig med bygning er den overladt ham uden fæste, idet han skal den forsvarlig opbygge. 25 April 11694.

235 (fol 56)
Peder Pedersen, Tvingstrup en gaard Olle Jensen før paaboede og enken nu har overladt ham. Da sen kun er kummerlig med Bygning  og brøstfældig er den overladt uden fæste, imod han skal sætte i stand og fuldkommen reparere. 25 April 1694.

236 (fol 57)
Just Madsen, Nim et hus Anders Andersen før paaboede. 1 Sletdl. 25 April 1694.

237 (fol 57)
Laurids Andersen, Nim et hus Sal Hans Terkildsen sidst paaboede og fradøde. Grundet dets brøstfældighed er det overladt uden fæste. 25 April 1694.

238 (fol 57)
Søren Jørgensen, Vitved et hus Bodil Knudsdatter før iboede og fradøde. Grundet dets brøstfældighed er det overladt uden fæste. 25 April 1694.

239 (fol 58)
Jens Rasmussen, Vitved et hus Peder Madsen fradøde.1 Sletdl. 25 April 1694.

240 (fol 58)
Søren Andersen, Assendrup et hus Søren Nielsen overlader ham. Grundet dets brøstfældighed er det uden fæste. 25 April 1694.

241 (fol 58)
Poul Jensen, Gantrup  et hus Maren Pedersdatter paa grund af alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Overladt ham uden fæste paa grund af brøstfældighed. 25 April 1694.

242 (fol 58)
Christen Jensen, Gredstrup den halve gaard hans fader fradøde tillige med den anden som Knud Pedersen paa grund af armod og slet tilstand qwitterer, paa grund af dens brystfældighed som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

243 (fol 59)
Laurs Sørensen, Tebstrup et hus Erik Sørensen før iboede og fradøde. Brystfældig og overladt uden fæste. 25 April 1694.

244 (fol 59)
Olle Larsen, Vissing Kloster en halv  Ryttergaard Sal Michel Rasmussen før paaboede og fradøde, og enken overlader ham mod han ægter hende. 2 Rdr. 25 April 1694. 

245 (fol 59b)
Søren Michelsen, Vissing Kloster 1/2 Ryttergaard Olle Laursen sidst paaboede. 1 Rdr. 25 April 1694.

246 (fol 59)
Jørgen Marquarsen, Ørskov en Gaard hans fader Marqwar Jørgensen har overladt ham paa grund af alderdom, grundet gaardens brystfældighed er den overladt ham uden fæste, imod han skal sætte den i stand. 25 April 1694.

247 (fol 60)
Jens Jørgensen, Ørskov en Ryttergaard Otte Hansen sidst paaboede og for armods skyld er frakommen, paa grund af dens slette tilstand er den overladt ham uden fæste, imod han sætter den i stand. 25 April 1694.

248 (fol 60b)
Rasmus Sørensen, Gram en Ryttergaard Rasmus Knudsen tilforn paaboede, Grundet dens slette tilstand er den overladt uden fæste, imod han sætter den i stand. 25 April 1694.

249 (fol 60)
Anders Sørensen, Svinsager en halv Ryttergaard Søren Jensen før paaboede og fradøde. Han skal sætte den i stand og derfor uden fæste overladt. 25 April 1694.

250 (fol 61)
Jesper Nielsen, Gantrup en halv Ryttergaard Peder Pedersen paa grund af alderdom og armod overlader ham. Paa grund af dends brystfældighed er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

251 (fol 61)
Rasmus Nielsen, Dørup i Hjelmslev Herred en halv Ryttergaard Laurs Jensens enke har overladt ham imod han ægter hende. Grundet Brystfældighed han skal reparere er den uden fæste. 25 April 1694.

252 (fol 61)
Michel Christensen, Føvling en halv ødegaard Lars Nielsen tilforn paaboede, og som samme halve gaard baade bygning og avl er  gandske øde, forundes det ham med to aars frihed et regne fra 1 Maj 1694 til 1 Maj 96, samt 1 Bæst og 1 Koe som af Cassen betales og 4? maaneders frihed for den halve gaard som er ved magt, imod han bemte gaard skal opbygge og sætte i stand, og efter frihedens forløb svare udgifterne deraf. 25 April 1694.

253 (fol 61)
Rasmus Rasmussen, Vitved et Boel og Hus ibm Niels Ollufsen paaboede. Grundet husets brystfældighed som han skal sætte i stand, er det overladt ham uden fæste. 25 April 1694.

254 (fol 62)
Hans Loueborg,  Fruering - Hæderlige og Velbaarne Mand Hr Hans Loueborg udi  Fruering en Gaard Jens Rasmussen tilforn paaboede. Grundet Brystfældighed som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

255 (fol 62)
Peder Pedersen, Dørup en Ryttergaard  Peder Madsen hans fader sidst paaboede og fradøde, Brystfældig som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

256 (fol 63)
Corporal Hans Jung, Gangsted et Boel Søren Madsen sidst paaboede og fradøde. Brystfældig og overladt uden fæste, imod han er forpligtet til at sætte det i stand. 25 April 1694.

257 (fol 63)
Poul Jensen, Vitved halvparten af hans moders Gaard ibm, og hun selv beholder den anden halvdel, og godvillig har overladt ham. Uden fæste overladt ham. 25 April 1694.

258 (fol 63)
Rasmus Jensen, Tebstrup - af Brørup en Ryttergaard Jens? Pedersen tilforn paaboede, men som paa grund af armod og slette tilstand er frakommen. Gaarden er slet i tilstand derfor uden fæste, imod han skal sætte den i stand og fuld reparere. 25 April 1694.

259 (fol 64)
Poul Rasmussen, Firgaarde en halvgaard hans fader Rasmus Troelsen sidst paaboede og fradøde. Grundet brystfældighed som han skal sætte i stand er den overladt uden fæste. 25 April 1694.

260 (fol 64)
Michel Rasmussen, Ballebo et hus Alexander Madsen tilforn paaboede og godvillig har overladt ham uden fæstepenge til et Rytterhus. 25 April 1694.

261 (fol 64)
Hans Jensen, Nørhoved - en Ødegaard  Christen Nielsen tilforn paaboede, og samme gaard baade Bygning og avling er gandske øde forundes det ham med 4 aars frihed at regne fra 1 Maj 1694 til 1 Maj 1698, imod han skal opbygge gaarden og sætte i stand, og efter frihedens udløb udgifterne deraf. 25 April 1694.

262 (fol 64b)
I LAV reg Lars Sørensen, Sønder Aarslev
Lars Sørensen, Sønder Aasker - i Risberg en Ødegaard kaldes Sønder Aasker som Jens Pedersen sidst paaboede og da samme gaards Bygning og Avling ar gandske øde forundes det ham med 4 aars frihed fra 1 Maj 94 at regne til 1 Maj 98, imod han sætter den i stand og opbygger den. efter frihedens ophør betaler alle udgifter deraf. 25 April 1694.

263 (fol 64)
Iver Pedersen, Hørning faar Hbh. Laurs Rasmussen i Hørning har afstaaet sin paaboende gaard, som skal være en selvejergaard til Ifuer Pedersen som af de derom vedkommende skal være forenet saa har Iver Pedersen indfundet sig her i Sessionen og begæret Hbh hvor af han efter aftingning med Regimentskriverens Fuldmægtig skal betale 1 Rdr. 25 April 1694.

264 (fol 64)
Rasmus Knudsen, Horndrup (Horendrup) et hus Poul Sørensen godvilligt har overladt ham paa grund af fattigdom og slette tilstand ej længere kunde besidde. Grundet Brystfældighed er det overladt ham uden fæste, imod han skal sætte det i stand og fuldkommen reparere. Dato ej ang.

265 (fol 65)
Peder Rasmussen, Ris et hus Niels Jensen Dam godvilligt har overladt ham. Grundet Brystfældighed er det uden fæste overladt, imod han skal sætte i stand og fuldkommen reparere. Dato ej ang.

266 (fol 65)
Niels Rasmussen, Gangsted - af Elbæk en gaard Laurids Pedersen sidst paaboede og for armods skyld har overladt ham, med den Condition at Niels Rasmussen skal nyde ald hvis af Korn og qwæg der findes ved stedet. Grundet Brystfældighed er den overladt ham uden fæste imod han sætter i stand og fuldkommen reparere. 28 Juni 1694.

267 (fol 65)
Jens Rasmussen, Elbæk en halv Ryttergaard Niels Rasmussen  godvilligt har overladt ham, saaledes gaarden igen kan blive samlet og han igen antager den forfaldne? sted i Gangsted som Laurids Pedersen for armod afstaar, grundet Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er den ham uden fæste forundt. 28 Juni 1694.

268 (fol 65).
Niels Jensen, Yding -  en gaard hans Sal fader sidst paaboede og fradøde, grundet dens Brystfældighed som han skal sætte i stand, overladt uden fæste. 28 Juni 1694.

269 (fol 66) 
Joen Jensen, Adslev en Ryttergaard Knud Jacobsen tilforn paaboede og fradøde, enken godvillig har overladt ham, imod han ægter hende. Gaarden er brystfældig som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er den overladt uden fæste. 28 Juni 1694.

270 (fol 66)
Jørgen Ollufsen, Forlev en Ryttergaard hans Stiffader Søren Jensen sidst paaboede og fradøde og moderen nu har overladt ham. 2 Rdr. 28 Juni 1694.

271 (fol 66)
Jens Tommesen, Fastrup en Ryttergaard  hans søn Niels Jensen afstaar og han igen antager faderens Jens Tommesens gaard i Vitved, som er nogenledes Bebygt, som det kun er en Tusk (handel) er den overladt uden indfæstning. 4 Juli 1694.

272 (fol 66)
Niels Jensen, Vitved  en Ryttergaard hans fader Jens Tommesen godvilligt har overladt ham, og han igen antager sønnens Niels Jensens gaard i Fastrup, og forbinder sig den forsvarlig at opbygge og fuldkommen reparere, som det kun er en tusk er den ham forund uden fæste. 4 Juli 1694.

273 (fol 66)
Anders Rasmussen, Skaarup en hel Ryttergaard Sal Anders Nielsen? tilforn paaboede og fradøde, Hkorn 4 td 1 skp 2 fc, som enken nu har overladt ham imod han ægter hende. 1 Rdr. 4 Juli 1694.

274 (fol 67)
Rasmus Jensen, Træden en gaard Knud Madsen tilforn paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hende. 2 Rdr. 4 Juli 1694.

275 (fol 67)
Jens Rasmussen, Jaungyde et hus Peder Nielsen tilforn paaboede og godvilligt har overladt ham paa grund af alderdom og fattigdom ikke længere kunne besidde. Grundet Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det overladt uden fæste. 4 Juli 1694.

Udi denne Protocolle, Som ieg Efter Sessionens Resolution d 9 Aug: 1694 Art: af min formandz Regimentskriwer Barsis fuldmægtig, hawer annammet, indføris og Protocolleris alle Stædzmaals og fæstebrewe, som her efter af Mig efter Sessionens Approbation udgifwes, wed welbr: Hr. Obriste Jørgen Rantzaus Regiment. Begyndt in Augusty Anno 1694.

Fol 69 (Vide Bl 77)

1 (fol 69)
Peder Sørensen, Ørridslev -  fæstebrev i Ørridslev Sogn houfd  født i Dørup, paa en halv gaard som hans gaardmand Olluf Eriksen sidst beboede, da han en anden halv gaard i Dørup antager, og derfor godvilligt har overladt. 4 td 3 1/2 skp Hkorn. 14 Aug 1694.

2 (fol 69)
Oluf Erichsen, Dørup -  født i Voerladegaard - den halve gaard Peder Sørensen sidst brugte og nu godvillig har overladt ham 3 td 3 skp Hkorn 14 Aug 1694.

3 (fol 70)
Hans Thomesen, Sandvad - født i Bierløv - den ødegaard Frands Hansen og Niels Møller sidst paaboede, saa ogsaa Jens Hansens ødeboel ib. 2 td 4 skp Hkorn. Men da samme Boel og Gaard i mange aar har ligget og nu ligger gandske  øde uden Bygning og Brug, er der bevilget ham fra Regimentet 3 Plovbæster 2 Kiør 2 td Byg og 3 td Havre 1 td Boghvede og hjælp til bygningen, foruden 3 aars frihed at regne fra 1 Maj 1695 til 1 Maj 98, imod han paa stedet skal opsætte 32 fag forsvarlig nye Raalings og Ladehuse som kan staa for fuld syn. Derefter skal han betale udgifterne. 29 Aug 1694.

4 (fol 70)
Peder Sørensen, Taaning - født I Hads Herred i Hundslund Sogn i Ondrup - en Ryttergaard Jørgen Pedersen sidst paaboede og godvilligt har overladt ham. 7 td 6 skp H korn. 5 Rdr. 14 August 1694.
[KVJ:
Hvis Peder Sørensen er født i Hundslund sogn er han evt født i Oldrup. Ondrup ligger i Odder sogn]

5 (fol 71)
Claus Johansen, Aastrup - født i Bierris Mølle - en Ryttergaard Christen Sørensen sidst paaboede og godvilligt har overladt ham.
2 Rdr. 12 Sept 1694.
[KVJ:
Gryt Fptk 1702-1715 kaldes han Claus Jensen. Se fæste nr. 502 (fol 176). I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 756 kaldes han ligeledes for Claus Jensen]

6 (fol 71)
Skovfoged Morten Yde, Ry en Ryttergaard Sal Jens Christensen sidst paaboede og fradøde. 2 Rdr. 12 Sept 1694.

7 (fol 72)
Anders Andersen, Grumstrup et halv hus til et Rytterhus som Niels Rasmussens enke sidst paaboede og nu frakommen fordi hun ikke længere kan svare afgifterne og lader huset gandske forfalde. Da det derfor nu er næsten helt øde overlades det med et aars frihed fra 1 Jan 1695 til 1 Jan 96, imod han skal opbygge det og istandsætte. Efter frihedens ophør skal han betale udgifterne. 12 Sept 1694.

8 (fol 72)
Jens Kjeldsen, Grumstrup i hus i Grumstrup Jens Tommesen sidst paaboede og fradøde, og enken godvilligt har overladt ham. Grundet Brystfældighed som han skal fuldkommen reparere og sætte i stand er det overladt uden fæste. 12 Sept 1694.

9 (fol 72)
Eske Laursen, Adslev - af Hørning - en Ryttergaard Joen Jensen sidst har haft i fæste, imod han ægter enken, mens formedelst at enken er tilfalden en stor Svaghed faar han den igen qwitteret til forne Eske Laursen med Condition at han forsyner enken med Livs ophold. Grundet Gaardens Brystfældighed og slette tilstand som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det ham uden fæste forundt. 12 Sept. 1694.

10 (fol 73)
Mette Ibsdatter, Grumstrup paa et hus i Hans Sørensen sidst paaboede og fradøde. Da det er Brystfældig og i slet tilstand som hun skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det overladt hende uden fæste. 12 Sept 1694.

11 (fol 73)
Dinnes Laursen, Vitved  (Dinnes Lauritsen) en Ryttergaard hans Sal fader Laurs Christensen sidst paaboede og fradøde og enken godvilligt har overladt ham. Grundet Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkomen Reparere er det ham uden fæste overladt. 12 Sept 1694.

12 (fol 74).
Jørgen Rasmussen, Jaungyde paa den halve gaard Jens Rasmussen sidst paaboede og fradøde. 2 td Hkorn, fordi han tager enken til ægte er det ham uden fæste forundt. 14 Sept 1694.

13 (fol 74)
Niels Pedersen, Brande - født i Brande (Brand)  -  en Ryttergaard hans fader Peder Jensen sidst paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham. Paa grund af Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er den uden fæste. Regimentskriveren Christian Gyberg tilsikrer sig fornøjelig Caution. 18 Sept 1694

14 (fol 75)
Jacob Knudsen, Grumstrup, Gaardmand fæste paa et øde hus Peder Ottesen Rytter sidst paaboede og fradøde. Det er gandske øde saa det overlades med 2 aars frihed fra 1 jan 95 til  1 jan 97, hvorefter han skal svare udgifterne. 8 Octob 1694.

15 (fol 75)
Smed Niels Andersen, Firgaarde et 1/2 hus Rasmus Lauritsen sidst paaboede. Grundet Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det uden fæste. 8 Octob 1694.

16 (fol 76)
Rasmus Pedersen, Firgaarde et 1/2 hus  Rasmus Lauridsen sidst paaboede. Brystfældig saa overladt uden fæste, imod han istandsætter og reparerer fuldkommen. 8 Octob 1694.

17 (fol 76)
Michel Sørensen, Hørning halvparten af hans faders Jens Pedersen (stif/svigerfar?) 1/2 gaard, (navnene er ok) som skal være en selvejergaard, som han godvilligt har overladt ham, grundet alderdom og tiltagende svaghed, og Ryttersessionens resolution 8 aug 1694, med Condition at naar faderen afgaar ved døden, eller ikke længere kan forestaa sin del, da skal Michel Sørensen fæste han del ogsaa. overladt uden fæste. 8 octob 1694.

18 (fol 77)
Morten Nielsen, Vitved fæste paa halvdelen af Jens Rasmussens hus. Brystfældig som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det uden fæste. 17 octob 1694.

18 no er 2 x (fol 77 se ogsaa 69)
Peder Sørensen, Ørridslev Sogn Houfd  paa Olluf Erichsens 1/2 gd som d 14 Aug er efter Sessionens Resolution d 9 aug 94 expederet af mig, og nu formedelst Amtmanden tillige med Obristen Som Selv ville udstæde, er det forhen indførte paa Pag 69 annuleret og her igen Protocolleret som følger:

19 (fol 77)
Peder Sørensen, Hovedgaard -  født i Voerladegaard, Dørup som nu beboer en halvgaard i Houfd - Hovedgaard? - den anden halvgaard Olluf Christensen sidst beboede og til ham godvilligt har overladt, imod han en anden Ryttergaard  i Dørup overtager, saaledes Peder Sørensen samler hele gaarden staar for 8 td 7 skp Hkorn. 17 Octob 1694.
[KVJ:
Hvis man sammenligner med fæsteuddrag  nr. 191 (fol 47), nr. 1 (fol 69) og nr. 2 (fol 69) må det være Oluf Eriksen, som kvitterer sit fæste i Hovedgaard]

20 (fol 78)
Niels Gregersen, Jelling en halv Ryttergaard hans fader Gregers Nielsen sidst paaboede og godvilligt har overladt ham. Brystfældig og slet tilstand uden fæste, imod han opbygger - istandsætter og fuldkommen reparerer. 17 Novb 1694

21 (fol 78)
Hans Jensen, Nørhoved - født i Elsborg sogn og by - de 2 ødegaarde, Jørgen Christensen og Christen Nielsen 3 td 2 skp Hkorn nu har overladt ham, med 3 aars frihed fra 2 Maj 1694 til aarsdagen 1697, og 2 døgtige ploubæster a 8 Rdr og 1 Koe 4 Rdr ialt 20 Rdr som udbetales af Regimentkassen, idet dyrene skal blive ved gaarden som inventar. Hvorimod han har Niels Pedersen i Nørtvig og Jens Rasmussen i Hundslund som kautionister. 14 Novb 16194.

22 (fol 79)
Otte Madsen, Overhampen en halvgaard hans fader Mads Christensen sidst har paaboet og godvilligt overlader ham. 6 skp 2 fc Hkorn. Grundet brystfældighed og stedet ringheds skyld som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere er det overladt uden fæste. 14 Novb 1694.

23 (fol 80)
Anders Rasmussen, Siim en Ryttergaard Rasmus Jensen grundet alderdom har overladt ham godvilligt, imod han skal have livs ophold i gaarden efter oprettet Contract. 2 td 5 skp Hkorn. Grundet Brystfældighed overladt uden fæste imod han den forsvarlig bebygger og fuldkommen reparerer. 7 Novb 1694.

24 (fol 80)
Søren Rasmussen, Ustrup Hylke Sogn - født i Olstrup Falling Sogn - en Ryttergaard. 3 td 3 skp Hkorn Sal Rasmus Kiersgaard sidst paaboede og fradøde og enken Margrethe Michelsdatter godvilligt har overladt ham, imod han ægter hende. 2 Rdr. 14 Novb 1694

25 (fol 81)
Niels Rasmussen, Boes - født i Haarby - et hus Sal Rasmus Jensen sidst paaboede og fradøde og enken godvilligt har overladt ham. Brystfældighed som han skal sætte i stand og fuldkommen reparere overladt uden fæste. 14 Novb 1694.

26 (fol 81)
Søren Rasmussen, Illerup -  født i Boes - en Ryttergaard Sal Michel Tommasen sidst paaboede og fradøde og enken Johanne Jensdatter godvilligt har overladt ham imod han ægter hende. 2 Rdr. 14 Novb 1694.

27 (fol 82)
Rasmus Jensen, Fulden Beder Sogn - født i Astrup - et Gadehus enken Anne Madsdatter sidst paaboede og nu har overladt ham imod han ægter hende. Brystfældig som han skal sætte i stand overladt uden fæste. Garanter: Jens Rasmussen i Pederstrup og Niels Mortensen i Fløjstrup gaaet i fuldkommen Caution og forløsning for ham, ligesom de selv havde huset i fæste. 14 Novb 1694.

28 (fol 82)
Sadelmager Peder Sørensen, Hørning - født i Vejle -et Hus Eske Laursen sidst paaboede og fordi han en Ryttergaard i Adslev antog, qwitterede. Brytstfældig og slet tilstand overladt uden fæste. Han skal opbygge og forbedre. 11 Decb 1694.

29 (fol 83)
Mads Mortensen, Ry et hus  hans fader Morten Madsen sidst paaboede og godvilligt har overladt ham. Brystfældig og slet tilstand, som han skal forsvarligt bebygge og vedligeholde er det uden fæste. 11 Decb 1694.

30 (fol 83)
Lars Jensen, Fregerslev -  født i Tiset Sogn i Ingerslev By - en Selvejergaard Sal Christen Rasmussen sidst paaboede og fradøde og enken  godvilligt har overladt ham, imod han ægter hende. For gaardens Brystfældighed og slette tilstand er den overladt uden fæste, imod han skal fuldkommen reparere og istandsætte. 11 Decb 1694.

31 (fol 83)
Jens Jensen, Slagballe - født i Moedbjerg i Birch Sogn - en gaard Erik Madsen sidst paaboede og fradøde og enken godvilligt har overladt ham imod han ægter hende. 2 td 2 skp Hkorn. Grundet Brystfældighed og slette tilstand, som han skal fuldkommen reparere og bruget forbedre overladt uden fæste. 11 Decb 1694.

32 (fol 84)
Christen Mouridsen, Haarup et hus hans Sal fader Mourids Andersen sidst paaboede og fradøde. Huset er slet derfor uden fæste overladt, imod han forsvarlig bebygger og vedligeholder. 11 Decb 1694.

33 (fol 84)
Michel Pedersen, Brørup - født i sst (Dørup?)- en halv Ryttergaard Jens Rasmussen grundet alderdom og tilfaldende svaghed godvilligt har overladt ham, med Condition. at han efter hans død antager hele gaarden og ægter hans datter. Brystfældig og slet overladt uden fæste imod han opbygger og sætter i stand. 11 Decb 1694.

34 (fol 85)
Jens Sørensen, Dørup - født sst - en Ryttergaard Iver Jensen sidst paaboede og fradøde og enken Johanne Jensdatter godvilligt overlader ham imod han ægter hende. Brystfældig og slet overladt uden fæste, skal fuldkommen reparere og istandsætte. 11 Decb 1694.

35 (fol 85)
Jens Jensen, Aggestrup en gaard Laurs Jensen sidst paaboede og for to aar Formentlig bort Rømt staar for 3 td 4 skp Hkorn, af hvilken gaard han til forrige Regimentskriver skal have betalt 4 Rdr i fæstepenge. Han skal forsvarlig bebygge og vedligeholde etc. Overladt uden videre fæste. 11 Decb 1694.

36 (fol 86)
Christen Jensen Lassen, Borup Kattrup Sogn en Ryttergaard enken Oliva Jonasdatter sidst paaboede, og fordi han ægter hende godvillig har overladt ham 8 td 3 skp Hkorn. 20 Decb 1694.

Anno 1695:

37 (fol 86)
Anders Laursen, Gjesing -  født i Borup - en Gaard Rasmus Hansen paaboede og grundet høj alderdom og tilfaldende svaghed godvilligt har overladt, imod han ægter hans datter.
4 Rdr. 11 Jan 1695.

38 (fol 86)
Søren Jensen, Vrold -  født sst - den gaard hans fader Jens Sørensen  fradøde og med sin efterladte enke Karen Jensdatter uden sammenaulede børn beboede, imod hun ved gaarden nyder nødtørftig ophold saa længe hun sidder enke, hvis det ikke behager hende saa skal Søren Jensen give hende aarlig 4 skipper Rug og 4 skp Byg. 2 Rdr. 11 Jan 1695.

39 (fol 87)
Jens Christophersen, Tvingstrup en gaard Niels Pedersen godvilligt har overladt ham imod han ægter hans datter.
2 td 7 skp Hkorn 1 Rdr. 14 Jan 1695.

40 (fol 88)
Berrent Boly, Skanderborg Ladegaard den anpart Mikkel Smeds enke paaboer, og har overladt ham imod han ægter hende.
1/2 Rdr. 14 Jan 1695.

41 (fol 88)
Jens Nielsen, Addit -  født i sst - den gaard Peder Christensen paaboede og fradøde, imod han ægter den ældste datter. 2 td 7 1/2 skp Hkorn. 30 Jan 1695.

42 (fol 89)
Niels Pedersen, Brørup - født sst - den halve gaard hans Stiffader Anders Sørensen paaboede og paa grund af alderdom og svaghed har overladt ham, imod han efter hans død fæster hele gaarden. Hele gaarden 2 td 4 1/2 skp Hkorn. 31 Jan 1695
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder den nye fæster måske Jens Pedersen. Se nr. 350]

43 (fol 89)
Anders Sørensen, Raadved -  som den anden halve gaard har i fæste Hans Pedersen paaboede og fradøde 3 td 7 skp Hkorn, hvilken halve gaard han sammen ed den anden halve gaard han tilforn har fæstet maa nyde etc. 11 febr 1695.

44 (fol 90)
Ifver Michelsen, Tiset - født i Erslef - den gaard Peder Rasmussen paa grund af armod har frasagt sig og godvillig overlader ham imod han betaler udgifterne fra førstkommen Philliphi Jacobi Ao 95, og jorden i alle maader dyrker og vel besaar forestaaende vaar 95 hvortil han lader strax did føre  hvis Boeskab qwæg og Bester han til dettes fulde besætning haver. Og da stedet er gandske brøstfældig og slet tilstand er det overladt uden fæste. 27 Febr 1695.

45 (fol 90)
Eske Andersen, Ørskov en halv Ryttergaard hans Sal Stiffader Peder Jørgensen sidst paaboede  og fradøde og enken Anne Pedersdatter godvilligt har overladt ham 2 td 1 (2) skp Hkorn 4 mark. 28 Febr 1695.

46 (fol 91)
Skovfoged Jens Sørensen, Ris - Skovfoged i Vor Herred en gaard Sal Niels Stisen? sidst paaboede og fradøde og enken Maren Jensdatter godvilligt har overladt ham imod han ægter hendes datter Karren Nielsdatter 6 td 3 skp Hkorn 1 Rdr. 28 febr 1695.

47 (fol 92)
Christen Jensen, Jelling en gaard Peder Nim sidst paaboede og grundet armod er frakommen 3 td 3 skp Hkorn, og har samme Christen Jensen boet paa gaarden Foln Ao 1692 efter forrige Regimentskriver Barses adenterim seddel. Grundet gaardens slette tilstand overladt uden fæste imod han opbygger og istandsætter, og iøvrigt svarer alle udgifter der. 28 febr 1695.

48 (fol 92)
Asmus Thisen, Yding  en gaard Sal Mads Hansen sidst paaboede og fradøde og enken Dorete Pedersdatter godvilligt har overladt ham imod han hendes datter Barrabra Jensdatter (ægter) 4 td 3 skp Hkorn. Og som han udi lang tid har staaet for Rytter udi hans Maistæts tjeneste under Velb hr Obriste Jørgen Rantzaus Regiment, og nu sin afsked bekommet, nyder han samme gaard fri foruden fæste, men at han den forsvarlig bebygger etc. 28 Febr 1695.

49 (fol 93)
Peder Jensen, Velling - født i Bryrup - den gaard hans far fradøde og enken hans moder godvilligt har overladt ham 2 td 1 skp Hkorn. Grundet dets slette tilstand som han skal reparere er det overladt uden fæste. 28 Febr 1695.

50 (fol 93)
Joen Madsen, Baastrup - født sst - den halve gaard hans far Mads Joensen paaboede og grundet alderdom og svaghed har overladt ham, med vilkaar at han efter hans død fæster hele gaarden. 2 td 2 skp Hkorn. 1 Rdr. 28 Febr 1695.

51 (fol 93)
Niels Jensen, Ustrup - født i Gantrup i Voerladegaard Sogn - den gaard Christopher Jørgensen fradøde imod han ægter enken Anne Jensdatter. 3 td 3 skp Hkorn. Stædsmaal 1 Rdr. 28 Febr 1695.

52 (fol 93)
Morten Christensen, Krog - født i Dørup - halvparten af Niels Jørgensens gaard han grundet alderdom har overladt ham imod han ægter datteren som endnu er ung, og saa længe tienne manden kun som avlskarl, saa at gaarden ej skilles ad, men naar Niels Jørgensen dør nyder Morten Christensen med datteren hele gaarden 5 td 4 skp Hkorn. 2 Rdr. 4 April 1695.

53 (fol 94)
Jens Nielsen, Nebel - født sst - den halve gaard hans Sal far Niels Jensen fradøde  og enken hans mor godvilligt har overladt ham, grundet alderdom og svaghed 1 td 2 skp Hkorn. Stædsmaal 1 Rdr. 4 April 1695.

54 (fol 94)
Laurids Andersen, Grumstrup -  født i Vedslet Sogn - halvparten af Michel Sørensens paaboede gaard ibm, som grundet alderdom og svaghed har overladt ham imod han ægter hans Stifdatter, og efter hans død fæster hele gaarden 5 td 1 skp Hkorn. 1 Rdr. 4 April 1695.

55 (fol 94)
Søren Ottesen, Uhre - af Brande (Brand) de ødeparter som staar for 4 td 2 skp Hkorn med 3 aars frihed fra føstkommende Philiphi Jacobj at regne 2 Ploug Bæster hver 8 Rdr 1 Koe 4 Rdr og til bygningstømmer 8 Rdr hvorimod han skal stille nøjagtig caution paa stedet at opsætte 18 binding døgtig hus som kan staa for et fuld syn, og efter friheden svare udgifterne. Disse anparter samles nu i en gaard. Coldinghus den 2 April 1695.

56 (fol 95)
Kongelig Majest. Oberførster og Vildmester Christoph Ellias Hynix, Veng Gaard - den halve part Veng Gaard som afgangne herredsfoged Rasmus Knudsen paaboede og fradøde 6 td 7 1/2 skp hkorn. Efterskrevne Christoph. Ellias Hynitz etc. Hans skal stille borgerlig Caution, selv bebo gaarden etc.

Skulle han ej længere ønske at bebo gaarden haver han efter lovlig opsigelse for Sessionen, den fra sig at levere med sin fulde sæd og besætning, gaarden saaledes opbygget at den af uvillige danne mænd kan staa for et lovlig syn, ligesom han den nu i fuldkommen stand har overtaget. 1 Rdr 2 mark. 27 Maj 1695.

57 (fol 96)
Søren Jensen, Assendrup - født i Saksild Sogn og Bye - den gaard Jørgen Rasmussen fradøde og enken Kirsten Jensdatter godvilligt har overladt ham imod han har ægtet hende, og som han gaarden paa 4 aars tid uden fæste har beboet og han til forrige Regimentskriver Bars skal have betalt fæstepenge er det ham uden videre fæste forundt. 3 td 4 skp Hkorn. 13 Juni 1695.

58 (fol 96)
Peder Pedersen, Burgaarde sin fars gaard som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Grundet brøstfældighed overladt uden fæste. 15 Juli 1695.

59 (fol 96)
Peder Christensen, Haarby den gaard enken hans Mor Karen Pedersdatter paaboede og grundet alderdom og skrøbelighed godvilligt har overladt ham, imod hun nyder nødtørftig livs ophold, efter en mellem dem oprette Contract 2 td 5 skp Hkorn. 13 Juli 1695.

60 (fol 97)
Michel Jensen, Kolt - født i (Wormslef) Ormslev sogn og By - Søren Rasmussens gaard Knud Jensen sidst paaboede og var øde, og nu godvilligt har overladt ham 5 td 3 skp Hkorn. Overladt uden fæste grundet brøstfældighed. 3 Juli 1695.

61 (fol 97)
Olluf Nielsen, Grumstrup  født i Grumstrup i Vedslet Sogn - hans faders gaard nemlig Anders Hansen (navne ok) han godvilligt har overladt ham grundet alderdom imod at nyde sin nødtørftige livs ophold. 5 td Hkorn 1 Sletdl. 13 Juli 1695.
[KVJ:
Oluf Nielsen er måske gift med den Anne Andersdatter, som optræder i skiftet efter Anders Hansen kone Sidsel Jensdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 187. Anders Hansen er dermed Oluf Nielsens  svigerfar]

62 (fol 98)
Jørgen Jensen, Brørup det øde gadehus Christen Jacobsen sidst paaboede, med 2 aars frihed fra 1 maj til 1 maj 1698, naar han stiller Caution, huset forsvarlig opbygger etc. Fri for indfæstning fordi det er øde og forundt i hans Livstid. 13 Juli 1695.

63 (fol 98)
Søren Jensen, Raadved et hus Niels Poulsen sidst paaboede og fradøde imod han skal ægte enken Mette Pedersdatter. 2 Sletdl aarlig huspenge. 1/2 Rdr. 13 Juli 1695

64 (fol 98)
Johan Davidsen, Bindeballe -  født i Igums Mølle Erich Madsens Gaard  i Bindeballe som paa grund af høj alderdom og svaghed har overladt ham imod han skal ægte hans datter Else Eriksdatter 2 td 3 skp Hkorn 1 Rdr. 13 Juli 1695.

65 (fol 99)
Willum Michelsen, Ry det gadehus Morten Pedersen Yde og Tomas Pedersen sidst havde i fæste. Grundet ringhed og slette tilstand er det overladt uden fæst. 13 Juli 1695.

66 (fol 99)
Jens Christophersen, Veng -  født i Firgaarde - den gaard Sal Niels Rasmussen fradøde og enken Anne Sørensdatter godvilligt har overladt ham imod han ægter hende. 5 td 4 skp Hkorn. Grundet brøstfældighed og slette tilstand som han skal reparere og fuldkommen istandsætte er det overladt ham uden fæste. 13 Juli 1695.

67 (fol 99)
Christen Pedersen, Sejt - født i Burgaarde - den gaard Jacob Jensen  sidst beboede  og godvilligt har overladt ham, imod han ægter hans datter Johanne Marie Jacobsdatter. Grundet stedets brøstfældighed som han skal istandsætte fuldkommen er det overladt uden fæste. 15 Juli 1695.

68 (fol 100)
Hans Nielsen, Ring - født sst - sin fader Niels Hansens gaard som han godvilligt har overladt ham paa grund af sin høje alder og svaghed. 3 td Hkorn. 2 Sletdl. 4 Novb 1695.

69 (fol 100)
Peder Laursen, Ring - Anders Laursen, Ring deres Sal faders Laurs Madsens Selvejergaard som deres moder Mette Pedersdatter godvilligt har overladt 2 td 1 skp Hkorn. Da det skal være en Selvejergaard betaler de 1 Rdr til hbh. 4 Novb 1695.

70 (fol 101)
Michel Pedersen Krog, Vorret  Gaard den halve part hans broder Tommas Pedersen godvilligt har overladt ham 1 td 1/2 skp Hkorn. Grundet stedets ringhed er det overladt uden fæste. 5 Novb 1695.

71 (fol 101)
Jens Andersen, Bryrup Sogn Velling - født i Vindum Sogn og by - den gaard Anders Jensen paaboede og enken godvillig har overladt imod han ægter hende. 4 td 2 skp. Grundet gaardens slette tilstand er det overladt uden fæste. 5 Novb 1695.

72 (fol 101)
Jens Hansen, Bjerlev -  født i Uldum Sogn Hesselballe - det gadehus Hans Tommesen har overladt ham. Svarer aarlig til Regimentskassen 2 Rdr. Betaler 4 mds Fæstepenge og derefter huset forsvarlig reparerer. 5 Novb 1695.

73 (fol 102)
Christen Poulsen, Ry Faarehuset -  født i Sejling Sogn Ebbestrup - det hus Faarehuset kaldet afgangne Christian Skovriders - Schoufriders - enke Anne Pedersdatter har overladt ham imod han ægter hende. Svarer aarlig 3 Rdr. 1 Sletdl. 5 Novb 1695.

74 (fol 102)
Søren Pedersen, Ustrup -  sin faders gaard i Hylke Sogn, Ustrup, imod han ægter Jørgen Jørgensens datter Anne Jørgensdatter af Gjesing, hvis søster med faderen var forlovet. 3 td 2 skp Hkorn. 4 Rdr 5 Novb 1695.

75 (fol 102)
Rasmus Sørensen, Mesing - født sst - den gaard Bertel Poulsen fradøde og enken Karen Ibsdatter godvilligt har overladt ham imod han ægter datteren Karen Bertelsdatter. 6 td 3 skp Hkorn. Stedsmaal 3 Rdr. 5 Novb 1695.

Se side 76  i: Kirstin Nørgaard Pedersens bog: - Mesing By 1458 - 1767.

Iflg. denne er der fejl i prtk. idet det skal være:
Rasmus Sørensen, Forlev - født i Mesing - den gaard Bertel Pedersen fradøde og enken Karen Ibsdatter godwilligt har owerladt ham, imod han ægter datteren Karen Bertelsdatter. 6 td 3 skp Hkorn. Stedsmaal 3 Rdr. 5 Novb 1695.

76 (fol 103)
Christen Ibsen, Stouby - født i Stovby Sogn - et øde hus Morten Schreder sidst paaboede og i langsommelig tid har ligget øde og jorden er ubrugelig, hvorpaa ham forundes 4 aars frihed fra 1 Maj til 1 Maj 1699 for at førre jorden i brug og paa stedet opsætte Sex fag forsvarlig hus. Efter friheden svarer 2 Rdr og derefter lovlig vedligeholder etc. Ingen fæstepenge da det er øde. 4 Novb 1695.

77 (fol 103)
Søren Bertelsen, Bindeballe - født i Skifuel sogn Vilstrup By - Jens Rasmussen i Bindeballe hans Selvejer Rettighed, som han har solgt til Søren Bertelsen og afstaaet, grundet alderdom og svaghed. Der svares Rytterhold af 3 td 7 skp Hkorn. Hbh brev betales 1 Rdr. 9 Jan 1696.
Overstreget og derfor anulleret.

77 (fol 104)
Frederik Frederiksen, Ry Johan Feldscherers øde hus han for to aar siden har antaget. Huspenge 2 Sletdl hvilke afgift først begynder 1 Jan 1695. 6 Novb 1695.

78 (fol 104)
Christen Pedersen, Ry - født i Soestrup i Nebel Sogn - et hus Niels Rasmussen sidst paaboede og af armod har forladt. Huspenge 2 Sletdl, han paa andet aar har beboet og forbedret. Da det behøver reparation er det overladt uden indfæstning. 6 Novb 1695.

79 (fol 104)
Søren Jensen, Træden - født sst - den part gaard hans fader Jens Knudsen paaboede og grundet alderdom og svaghed har overladt sønnen, imod han nyder sit livs ophold 1 td 6 skp Hkorn Grundet stedets slethed er det overladt uden fæste. 6 Novb 1695.

80 (fol 104)
Søren Nielsen, Lundum - af Lundum - Peder Pedersen Møllers halve Selvejergaard 4 td 4 1/2 skp Hkorn som han grundet høj alderdom og svaghed afstaar 3 Rdr til hbh. 6 Novb 1695.

81 (fol 105)
Anders Jensen, Grumstrup - født sst - afgangne Michel Lassens gaard enken  Cathrine Michelsdatter godviligt har overladt ham imod han ægter hende. 3 td 7 skp Hkorn. Da den er brøstfældig og behøver reparation skal han kun betale 1 Rdr til indfæstning. 6 Novb 1695.

82 (fol 105)
Peder Christensen, Fastrup  den halve gaard Knud Sørensen tilforn paaboede og grundet alderdom og Vanførsel har afstaaet 3 td 4 skp Hkorn. Ingen indfæstning. 6 Novb 1695.

83 (fol 106)
Maren Poulsdatter, Føvling paa et Gadehus Jens Sørensen paaboede og afstaaet. Aarlig afgift 2 Rdr. Grundet dets ringhed og slette tilstand overladt uden fæste. 6 Novb 1695.

84 (fol 106)
Søren Jensen, Mesing Sogn og By - født sst - afgangne Søren Rasmussens gaard enken Kirsten Jensdatter godvilligt har overladt ham imod han ægter hende. 2 td Hkorn. Grundet dens brøstfældighed som han skal reparere overladt uden fæste. 6 Novb 1695.

85 (fol 106)
Envold Andersen, Møballe - af Kuorning (Kvorning)- en Gaard som Qwartermester Johan Andrei von Roesdorf før paaboede og godvilligt har overladt ham. 4 td 4 skp Hkorn. 4 Rdr. 6 Novb 1695.

86 (fol 106)
Poul Rasmussen, Ry et gadehus Hans Lyboresen paaboede og meget øde forlod. Aarlig husleje 1 Rdr Da han skal reparere huset er det overladt uden fæste. 6 Novb 1695.

87 (fol 107)
Mads Laursen, Nørskov -  født i Hvejsel - sin faders Laurs Laursens gaard han godvilligt har overladt ham grundet alderdom og svaghed imod han skal nyde nødtørftig ophold. 3 td 2 skp Hkorn. 2 Rdr. 22 Decb 1695.

Anno 1696:

88 (fol 107)
Rytter Rasmus Møller, Vitved - afgangne Hr Ritmester Poløchertz Compagni - en gaard Niels Jensen sidst paaboede og grundet sig udøchtighed og slette tilstand fra gaarden er afsadt 3 td 3 1/2 skp. Da gaarden er af slet tilstand er den overladt uden fæste. 9 Jan 1696.

89 (fol 107)
Søren Bertelsen, Bindeballe - født i Schifuelssogn (Skibet?) Vilstrup By - Jens Rasmussen i Bindeballe hans selvejergaards rettighed som han har solgt til Søren Bertelsen grundet alderdom og svaghed 3 td 7 skp.
Hbh 1 Rdr. 9 Jan 1696.

90 (fol 108)
Peder Nielsen, Jelling -  af Ris - den gaard Christen Jessen? havde i fæste og grundet hans scharns forhold samt gaardens slette vedligeholdelse og ringe besætning som af Regimentskriverens derpaa tagne syn og registrering er fornummet foruden at Christen Jessen uden øvrigheds tilladelse haver gjort fremlaan paa sin fæste og gaardens brug og overladt halv parten til sin gode fader Tommes Hjulmand, hvorfor han afsættes fra gaarden som Peder Nielsen derefter fæster. fordi han ikke overtager fuld besætning ved gaarden og desuden skal reparere er den overladt uden noget fæstegivelse. 24 Jan 1696.

91 (fol 108)
Jens Nielsen, Molgjer -  af Vrønding  - den part af Mads Udsgaard øde som er reduceret til 5 skp. Skal opsætte et forsvarligt hus som kan staa for et fuldsyn og stille caution. Faar 4 aars frihed fra 1 Jan 1696. og naar friheden er ophørt skal han give 3 Rdr aarlig. 30 Marts 1696.

92 (fol 109)
Morten Andersen, Nørhoved den gaard Joen Sørensen tilforn har beboet og nu efter høj øvrighedens ordre i steden for Christen Nielsens øde som Sr von Sprechselsen tilhørte. Svarer af 1 td 5 skp. 31 Marts 1696.

93 (fol 109)
Marqvor Terkildsen, Nortvig - født i Lerrit - en gaard Niels Pedersen paaboer og godvillig overladt ham imod han nyder sit livs ophold. 2 td 6 skp. Skal bebygge og forbedre gaarden derfor overladt uden fæste. 31 Marts 1696.

94 (fol 110)
Jacob Hansen, Skrams have -  i Hyrup i Jelling Sogn ødepart i Skrams Have Niels Bang? 1 skp. og Morten Rytter i Jelling sidst havde i fæste men godvilligt har afstaaet. 31 Marts 1696.

95 (fol 110)
Bertel Nielsen, Arvad - født i Brande (Brand) Sogn Døfling (Døvling) - den gaard Tommas Sørensen paaboede og grundet høje alderdom og tilfalden svaghed godvilligt har overladt ham. 1 td 1 skp. Grundet brøstfældighed som han skal reparere og istandsætte er det uden fæste. 18 April 1696.

96 (fol 110)
Jens Christophersen, Gedved -  født i Ørridslev - en gaard Anders og Peder Knudssønner sidst paaboede og havde i fæste, Hvilken gaard 4 td 3 skp Peder Knudsen for 2 aars tid siden er fraflyttet og skal have købt en Selvejergaard som Jens Knudsen ibidm sidst paaboede, hvilken han nu besidder og den anden part er Anders Knudsen fradød uden livsarvinger, eller andre ved gaarden end hans gamle moder som grundet sin høje alder ikke kan forestaa, og som det nu er i den trangeste høi tid da paa det avlingen ej skulde worde forsømt har vi fæstet gaarden til forbemte Jens Christophersen. 2 Rdr. 9 Maj 1696.

97 (fol 111)
Laurs Jensen, Taaning - født i Vrold - det gade hus Hans Steffensen med sin hustru beboede og fradøde. Aarlig huspenge 2 Rdr. Grundet han skal sætte det brøstfældige hus i stand er det uden indfæstning. 7 April 1696.

98 (fol 111)
Peder Nielsen, Taaning  det gadehus hans fader Niels Pedersen fradøde. Skal stille nødtørftig Caution og aarlig huspenge 2 Rdr.

Slet tilstand som han skal reparere er det uden fæste. 7 April 1696.

99 (fol 111)
Groes Mouridtzen, Mesing - født i Skanderborg Ladegaard - paa Bertel Poulsens gaard som han fradøde og enken og samtlige arvinger godvilligt overlader og aldeles deres part og Selv Ejer Rettighed udi gaarden efter loven solgt, imod han ægter datteren Giertrud Bertelsdatter. 3 td  3 skp 2 Rdr hbh. 4 Juni 1696.

100 (fol 112)
Laurs Jepsen, Velling - født i Bryrup - den Gaard Niels Mortensen tilforn paaboede og nu af bemte Laurs Jeppesen paa en 5 aars tid uden fæstebrev er brugt. 3 td 3 skp. Brøstfældig som han skal reparere overladt uden fæste. 4 Juni 1696.

101 (fol 112)
Rasmus Jensen, Blegind det gadehus hans fader sidst beboede og fradøde. Næsten øde og gandske forfalden som han skal reparere er det uden fæste. 4 Juni 1696.

102 (fol 113)
Rasmus Nielsen, Blegind - af Hørning - den gaard Frands Sørensen sidst paaboede og grundet alderdom og svaghed godvilligt har overaldt ham  3 td 6 skp. Uden indfæstning  4 Juni 1696.

103 (fol 113)
Niels Steffensen, Tønning -  af Gantrup - den gaard Niels Gregersen sidst paaboede og grundet alderdom og svaghed til ham overlader imod han ægter datteren Maren Nielsdatter 2 td 1 skp. 1 Sletdl. 4 Juni 1696.

104 (fol 113)
Lars Pedersen, Veng - født sst - det hus Søren Andersen fradøde og enken godvilligt har overladt ham. Brøstfældig so han skal reparerer uden fæste. 4 Juni 1696.

105 (fol 114)
Peder Jensen, Ry - født i Them Sogn Timmerbye (Tømmerby) - det gadehus Niels Christensen fradøde og enken Kirsten Nielsdatter grundet hendes slette tilstand qwitterer og godvilligt overlader ham. Brøstfældig som han skal reparere uden fæste. 4 Juni 1696.

106 (fol 114)
Anders Rasmussen, Vedslet Sogn og By - født sst - det gadehus Jens Andersen sidst beboede og godvilligt grundet tiltagende svaghed afstaar. 2 mk.4 Juni 1696.

107 (fol 114)
Rasmus Sørensen, Vitved - født sst - den huspart Peder Madsens enke paaboede og nu godvilligt har overladt. Da han skal reparere huset er det uden fæste. 4 Juni 1696.

108 (fol 115)
Søren Eriksen, Vestbirk - født i Vissing - det Gadehus Søren Pedersen grundet armod ikke længere kan holde. Brøstfældig som han skal reparere er det uden fæste. 4 Juni 1696.

109 (fol 115)
Jonas Christensen, Borup Kolderup Sogn -  født sst - den gaard Laurs Nielsen sidst paaboede og fradøde som enken Inger Jensdatter? har overladt ham imod han ægter hende. 4 Juni 1696.
[KVJ:
Jonas Christensen bor i Borup, Kattrup sogn]

110 (fol 115)
Jens Jensen, Gangsted -  født i sst - den gaard hans fader Jens Laursen? sidst paaboede og grundet tilfaldende skrøbelighed godvilligt har overladt ham imod forældrene nyder nødtørftig ophold og husværelse deres livs tid 3 td 6 skp. Brøstfældig som han skal reparere og i stand sætte uden fæste overladt. 4 Juni 1696.
[KVJ:
Faderen hedder måske Jens Jensen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 570 og 673, hvor der findes en Jens Jensen med en søn af samme navn]

111 (fol 116)
Peder Rasmussen, Bryrup -  født i Løfue (Løve) - den gaard Laurs Laursen fradøde og enken for 2 aar Foln har overladt ham, som beretter da at have til forrige Regimentskriver fæstepenge 2 Sletdl, hvorfor han overlades uden fæstepenge igen. 4 Juni 1696.

112 (fol 116)
Anders Jensen, Ballebo den gaard Laurs Andersen paaboede og fordi han igen antager bemte Anders Jensens fæstegaard, godvilligt har afstaaet ham, udi den forhaabning derved at undgaae den onde hendelse dennem tilforn med deres qwægs bortdøelse, er paakommen til stor skade og ruin, hvor fore denne omvexling saaledes er bevilget. 4 td Grundet dets brøstfældighed som han skal reparere er det uden fæste. 4 Juni 1696.

113 (fol 116)
Lars Andersen, Ballebo Anders Jensens paaboende gaard som han godvilligt med Sessionen bevilling saaledes omwexler, at den aarsag de hidindtil har lidt stor skade paa deres Qwæg ulykkelige bortdøelse. 3 td 5 skp. 4 Juni 1696.

114 (fol 117)
Troels Christensen, Ry -  født i Emborg - den halve gaard Søren Sørensen sidst paaboede og grundet høje alderdom har godvilligt overladt imod han ægter hans datter Zidsel Sørensdatter. 1 td 2 skp. Brøstfældig som han skal reparere uden fæste. 4 Juni 1696.

115 (fol 117)
Rasmus Sørensen, Svinsager - fra Gram - fæstebrev paa Anders Sørensens halve gaard som han fradøde og enken Anna Michelsdatter har overladt ham i mod han ægter hende. Brøstfældig som han skal reparere uden fæste. 4 Juni 1696.

116 (fol 117)
Søren Hansen, Vrigsted - født i Haastrup - paa Jens Laursens halve gaard som han grundet alderdom og svaghed qwitterer. Hvilken halve gaard Søren Hansen til den anden halve som han paaboer maa nyde etc. 8 Td.  4 Juni 1696.

117 (fol 118)
Christen Mogensen, Vedslet - født sst - paa et gadehus hans far Mogens Christensen fradøde og enken Maren Pedersdatter godvilligt har overladt ham grundet høje alder og svaghed. Brøstfældig som han skal reparere uden fæste overladt. 4 Juni 1696.

118 (fol 118)
Niels Rasmussen, Jeksen - født i Adslev Sogn og by - det øde hus  Anne Laursdatter staar i jordebogen for. 3 aars frihed fra 1 maj 1696, imod han stiller caution og forpligtes at opbygge 6 fag døgtig huus og derefter at svare aarlig 1 rdr til Regimentscassen etc. 4 Juni 1696.

119 (fol 119)
Jørgen Nielsen, Adslev - født i Adslev (Jeksen) - paa sin fader Niels Jørgensens gaard enken hans moder Maren Jensdatter grundet armod godvilligt har overladt ham 1 td 2 skp. Brøstfældig som han skal reparere uden fæste. 4 Juni 1696.

120 (fol 119)
Rasmus Jensen, Adslev - af Taastrup har indfundet sig for Sessionen og begærer Hbh paa afgange Peder Jensens Selvejergaard i Adslev enken Kirsten Pedersdatter arvelig skal være tilfalden, skylder til Rytterhold efter  krigsjordebogen af 2 td 1/2 skp Hkorn. Saa har vi hermed givet ham hosbundshold Seddel imod 1 Rdr. 4 Juni 1696.
[KVJ:
Sml. med Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 347. Iflg. dette skulle Kirsten Pedersdatter i stedet være datter af afdøde Peder Jensen]

121 (fol 119)
Lars Larsen, Nim -  (Lars Laursen) - født sst - den gaard hans Stiffader Mads Andersen paaboer og godvilligt har overladt ham, imod at Stiffaderen selv skal staa for gaarden sin livstid og svare udgifterne. 4 td 1 skp. Laurs Laursen efter Stiffaderens død maa nyde bruge etc. 1 Rdr. 4 Juni 1696.

122 (fol 120)
Iver Sørensen, Ry den gaard Peder Andersen for nu 2 aar siden har overladt ham paa grund af slet tilstand og imidlertid uden fæste beboede. 1 td 1 skp. Grund brøstfældig uden fæste. 4 Juni 1696.

123 (fol 120)
Rasmus Jensen, Hvolbæk - født i Fruering Sogn Hvolbæk - en 1/2 gaard hans Stiffader Michel Rasmussen grundet høj alderdom har overladt ham, imod han nøder nødtørftig ophold. 2 td 5 skp. 1 Rdr. 4 Juni 1696.

124 (fol 120)
Jacob Jacobsen, Firgaarde - født sst - den gaard hans fader fradøde 3 td 5 skp. Bygningerne brøstfældige som han skal repare er det uden fæste overladt. 4 Juni 1696.

125 (fol 121)
Peder Larsen, Ry (Peder Laursen) - født sst -  det gade hus Christen Fredriksen sidst havde i fæste. Stedet er brøstfældig derfor overladt uden fæste. 4 Juni 1696.

126 (fol 121)
Christen Nielsen, Addit hans afgangne fader Niels Tommasens gaard han nu paa en 4de aars tid uden fæste har beboet. 1 td 7 skp. Grundet stedets brøstfældighed som han skal sætte i stand er det uden fæste overladt. 4 Juni 1696.

127 (fol 121)
Jens Laursen, Stilling - født sst - en halv Ryttergaard Peder Pedersen grundet alderdom og svaghed har overladt ham, imod han ægter hans datter 2 td 3 ? sletdl. 24 sept 1696.

128 (fol 122)
Niels Rasmussen, Vrigsted - født sst - en gaard Just Sørensen grundet armod og udygtighed ikke længere kan besidde. 5 td 1 skp. Da gaarden er helt brystfældig overladt uden fæste. 24 sept 1696.

129 (fol 122)
Jens Eriksen, Stilling -  født i Fillerup - en gaard Sal Michel Rasmussen er fradød, som enken overlader ham imod han ægter hende, og som samme gaard skal være en Selvejergaard. svarer ad 4 td 2 skp Hkorn, skal han til hbh betale 1 Rdr. 24 Sept 1696.

130 (fol 123)
Frederik Heilligtag, Nim -  tilforn Rytter under Major Hermand Essemands? Compagni - et halvt gadehus Morten Sørensen sidst paaboede og fradøde og enken hvis datter han har til ægte godvilligt har overladt ham. Huset er heel brøstfældig derfor overladt uden fæste. 24 Sept 1696.

131 (fol 123)
Peder Knudsen, Gedved  fæstebrev paa Jens Knudsens selvejergaard i Gedved.

Der findes ikke mere tekst under dette no (ulæseligt).

132 (fol 124)
Gregers Rasmussen, Ry 1/3 part af Peder Willumsens øde gaard ibidm 4 skp Hkorn. Uden fæste forundt. 25 Sept 1696.

133 (fol 124)
Knud Iversen, Blegind  og Mads Sejersen, Blegind 1/3 part af dend ødegaard ibidm som Søren Jørgensen sidst paaboede svarer af 1 td Hkorn, som de efter forige ergangne Resolution samt General Commissionens Approbation maa under begge deres paaboende gaardes brug, foruden nogen sinde Bygning igen paa stedet at sette. 25 Sept 1696.

134 (fol 124)
Laurs Andersen, Blegind  og Simen Hansen, Blegind  fæste paa 1/3 ødegaard i Blegind som Søren Jørgensen sidst paaboede svarer af 1 td. Begge maa nyde under  deres paaboende gaarde uden at opsætte bygninger. 25 Sept 1696.

135 (fol 125)
Peder Salmonsen, Blegind 1/3 part af den ødegaard ibidm  Søren Jørgensen sidst paaboede svarer af 1 td. Han maa lægge stedet til sin egen gaard uden at opsætte bygning paa stedet. 25 Sept 1696.

136 (fol 125)
Laurs Bertelsen, Alken - født i Mesing - en halvgaard Peder Pedersen paaboede og fradøde som enken har overladt ham, imod han ægter hende.
2 Rdr. 25 Sept 1696.

137 (fol 126)
Jens Rasmussen, Dørup i Voerladegaard Sogn 1/2 gaard hans far Rasmus Pedersen formedelst høj alderdom og svaghed har overladt ham, imod han nyder nødtørftig ophold sin livs tid 1 Rdr. 25 Sept 1696.

138 (fol 127)
Søren Michelsen, Grumstrup halvparten af den gaard  hans far iboer, som han godvilligt har overladt ham. 2 Rdr. 25 Sept 1696

139 (fol 127)
Michel Jacobsen, Jaungyde en 1/2 gaard  hans fader Jacob Sørensen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham, imod han strax derpaa nyder nødtørftig ophold og husværelse hans livs tid 2 Rdr. 25 Sept 1696.

140 (fol 128)
Olluf Rasmussen, Dørup i Voerladegaard Sogn halvparten af Olluf Pedersens gaard som han godvillig har overladt ham, saasom bygningen falder sammen for besvarlig at vedligeholde paa hele gaarden.
Indf 4 mark. 25 Sept 1696.

141 (fol 128)
Niels Pedersen, Svinsager -  af Hiulsted? - 1/2 gaard Hans Olufsen grundet vanførhed og  armelig tilstand maa qwittere. Og da gaarden er brøstfældig er den overladt uden fæste.
2 Td 2 skp. 25 Sept 1696.

142 (fol 129)
Anders Sørensen, Illerup - af Haarby - et halvt gadehus  Anders Andersen paaboede og fradøde og enken godvilligt har overladt ham. 2 Mark. 25 Sept 1696.

143 (fol 129)
Jens Andersen, Troelstrup - af Ustrup - en gaard Niels Jensen sidst paaboede og fradøde.
6 td Hkorn. 2 Rdr. 25 Sept 1696.
[KVJ:
Jens Andersen, Troelstrup er måske fra Ulstrup i stedet. I så fald er han den Jens Andersen, som faderen Søren Andersen overlader sin ryttergård til i 1689. Se fæste nr. 18 (fol 16). Se desuden fæste nr. 144 (fol 130). Baggrund for antagelsen er især Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 657, 799, 894, 1654]

144 (fol 130)
Thomas Andersen, Vinding en gaard kaldet Ulstrup staar i jordebogen for 3 td 3 skp, som hans fader Anders Sørensen har overladt ham. 1 Rdr. 25 Sept 1696.

145 (fol 130)
Jens Andersen, Vinding en halv Ryttergaard Thomas Andersen har overladt ham. Grundet bygningens brøstfældighed er den overladt ham uden fæste.
1 td 1 skp. 25 Sept 1696.

146 (fol 131)
Willum Michelsen, Ry en 1/4 (1/2?) gaard Hans Augustinussens  enken overlader ham, da hun ikke længere kan svare af den. Hvilken han overlades uden fæste. 25 Sept 1696.
[KVJ:
Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 182 (fol 60), hvor Willum Michelsen afstår ¼ gård, han har i fæste]

147 (fol 131)
Jørgen Sørensen, Ustrup - af Hylke - et gadehus Hans Nielsen fradøde. grundet dets store brøstfældighed er det overladt uden fæste. 25 Sept 1696.

148 (fol 131)
Niels Pedersen, Horndrup -  født i Møldrup - en halv gaard Mads Rasmussen overlader ham grundet alderdom og svagheds skyld, imod han ægter hans datter Kirsten Madsdatter.
2 Rdr. 25 Sept 1696.

149 (fol 132)
Christen Christensen, Ry - af Salten - en halv gaard hans fader er fradød, staar for 1 td Hkorn, samt 2 parter af Peder Villumsens øde gaard som staar for 1 td Hkorn. 1 Rdr. 25 Sept 1696.

150 (fol 133)
Mette Olufsdatter, Aastrup et hus hun for 4re aars tid siden ganske øde skal have antaget, da Peder Nielsen Bierre nogen tid tilforn der fra skal være bort rømt, og samme hun da i midlertid haver nydt frihed til 1 maj 1696 mod huset at opbygge, som nu findes udi temmelig god stand, er det hende uden fæste forundt. 25 Sept. 1696.

151 (fol 133)
Jens Jensen, Salten en halv gaard hans fader Jens Jensen er fradød og moderen overlader ham, brøstfældig og derfor overladt uden fæste.
7 skp. 25 Sept 1696.

152 (fol 134)
Thommas Thomassen, Ry - født i Heede gaard - en gaard Peder Nielsen fradøde staar for  1 td 2 skp som enken har overladt ham imod han ægter datteren Ellen Pedersdatter. 4 Mark. 25 Sept 1696.

153 (fol 134)
Rasmus Michelsen, Bjedstrup - født i Mesing - en halv gaard  Anders Knudsen paaboede og fradøde staar for  3 td 1 skp som enken har overladt ham imod han ægter hende.
1 Rdr. 25 Sept 1696.

154 (fol 135)
Peder Andersen, Dørup Hjelmslev herred en 1/2 gaard hans fader Anders Rasmussen paaboede og fradøde, og moderen nu overlader ham imod han giver hende nødtørftig ophold hendes livs tid. Grundet brøstfældighed er den uden fæste overladt. 1 td 2 1/2 skp H korn. 25 Sept 1696.

155 (fol 135)
Søren Hansen, Hylke - født i Grumstrup-  en halv gaard Søren Hansen paaboede og fradøde og enken overlader ham imod han ægter hende. 2 Sletdl. 25 Sept. 1696.

156 (fol 136)
Rasmus Jensen, Raadved -  født i Maarslet - en gaard Peder Lassen godvilligt har overladt ham, imod han ægter datteren Anne Pedersdatter. 2 Rdr. 25 Sept 1696.

157 (fol 136)
Rasmus Hansen,  Eggeberg  (Rasmus Hansen, Egebjerg) en gaard Hans Rasmussen paaboede og fradøde, for gaardens store brøstfældigheds skyld er den overladt uden fæste. 25 Sept 1696.

Anno 1697:

158 (fol 136) 
Peder Lassen, Jelling - af Hywer? - 1/4 gaard Søren Pedersen bebor og grundet fattigdom og svaghed afstaar, grundet brøstfældig er den overladt uden fæste. 12 Jan 1697.

159 (fol 137)
Jørgen Andersen, Gedved - af Tvingstrup - en gaard Jens Christophersen overlader ham 4 td 3 skp, hvilken opladelse udi seneste session af 25 Sept 96 er bevilget paa Condition  at Jørgen Andersens fader Anders Michelsen i Tvingstrup, for Jens Christophersen godvilligen haver afstanden, hans paaboede Selvejer gaard ibidm, hvor ved Regimentskriveren er bleven ombefalet at tilse, at samme skeede uden hans Kongl. Majests. Interesses formindskelse. Jørgen Andersen skal af denne gaard give til indfæstning 2 Rdr. 27 Jan 1697.

160 (fol 137)
Jens Christophersen, Tvingstrup - af Gedved (Giedved) - en halvgaard Anders Michelsen overlader ham, saasom han har hans datter til ægte. 3 td 6 skp Hkorn, skal være en Selvejer gaard, saa giver Jens Christophersen til hbh 2 Rdr. 27 Jan 1697.

161 (fol 138)
Søren Kierulf, Ry 1/4 del gaard Augustinus Augustinussen har haft i brug uden fæste, og nu ikke længere formedelst slet tilstand kan svare, ved stedet findes kun et Gl Bæst vorderet for 10 mk som Søren Kierulf nyder, mens at han skal  udi stand og svare udgifterne. 27 Jan 1697.

162 (fol 138)
Mads Laursen, Nørskov en øde gaard 3 aars frihed fra 1 maj 97. samt til at faa jorden i brug 2 Bæster og en Koe, som cassen betaler, medens han skal opsætte 20 fag nye og forsvarlig bygning. 3 Febr 1697.

163 (fol 139)
David Hansen, Jelling -  af Gadbjerg? - 1/2 gaard Christen Marquorsen ibd grundet alderdom, svaghed og armod har overladt ham, imod han ægter datteren. Grundet brystfældighed overladt uden fæste. 3 Febr 1697.

164 (fol 139)
Jep Rasmussen, Jeksen -  født i Haarby (Horbye) - en halv Ryttergaard  Peder Andersen grundet stor svaghed og affældighed har overladt ham, imod han og hans hustrue nyder deres livs ophold efter stedets tilstand og billighed, samt husværelse i gaarden. Grundet bygningens brystfældighed uden fæste. 18 Marts 1697.

Notat nedenunder:

Lars Pedersen, Fruergaard -  fæste brev paa Niels Jensens øde gaard kaldet Fruergaard af dato 22 Marts 1697 findes her efter indført paa fol 161= 

165 (fol 140)
Peder Rasmussen, Jelling en 1/2 Ryttergaard Morten Jensen grundet dens ulovlig beboelse er fradømt, grundet dens brystfældighed og slette tilstand overladt uden fæste 16 Maj 1697.

166 (fol 140)
Povel Pedersen, Flø den part Ryttergaard Dinis Andersens enke grundet armod og hun en stor del til Rytteren resterer foruden andre resterer penge til Cassen som hun ikke kan betale maa qwittere. 6 skp Hkorn. grundet bygningens og brugets slethed uden fæste. 25 Juni 1697.

167 (fol 141) (Pedersen ok)
Rytter Johan Heinrich Pedersen, Tvingstrup - Rytter ved Hr Obristleutnandt Brochdorphs Compagni et gadehus, under Jens Madsens Navn, som Niels Nielsen paa nogle aars tid har beboet, men grundet vanførsel og svagheds skyld, ikke længere kan besidde og holde vedlige. Grundet brystfældighed har Rytteren overtaget det uden fæste. 20 Maj 1697.

168 (fol 141)
Niels Jensen, Tebstrup 1/2 gaard Christen Jørgensen grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 1 Rdr. 1 td 6 1/2 skp. 22 Maj 1697.

169 (fol 141)
Jørgen Envoldsen, Taaning - af Egebjerg - en 1/2 Ryttergaard Niels Sørensen er fradød 1 td 6 skp som enken Appelone Rasmusdatter har overladt ham imod han ægter hende. 2 Rdr. 22 Maj 1697.

170 (fol 142)
Thomas Jørgensen, Gedved - af Tolstrup - en halv Ryttergaard 2 td 5 skp, hvorfra Søren Rasmussen er fradød og enken overlader ham imod han ægter hende. 2 Rdr. 22 Maj 1697.

171 (fol 142)
Fæstebrev for 7 Dørup mænd paa en Gaards jord paa Hørning Mark:
Rasmus Andersen, Hørning - Søren Olsen, Hørning -Knud Andersen, Hørning - Peder Andersen, Hørning - Jens Poulsen, Hørning - Knud Michelsen, Hørning og Rasmus Nielsen, Hørning -  alle i Dørup - en Ryttergaards brug paa Hørning mark som de beviser med Sal Anders Bildes fæstebrev af 2 novb 1653 deres formænd da at have fæstet og haft i brug. 2 td 6 skp. 1 Rdr. 22 Maj 1697. Fol 143.

172 (fol 143)
Jens Jensen, Grædstrup halvparten af Christen Jensens iboende gaard  han har overladt ham, fordi han ikke længere kan reparere og vedligeholde hele gaarden. For stedets slethed overladt uden fæste. 22 Maj 1697.

173 (fol 143)
Hans Nielsen, Ry - af Tørring - et gadehus Poul Jørgensen er fradød og enken Sidsel Pedersdatter overlader ham imod han ægter hende. 4 mark. svarer aarlig til kassen 2 Sletdl?. 22 Maj 1697.

174 (fol 144)
Jens Sørensen, Aas en halvgaard  1 td 7 skp som Jørgen Pedersen er fradød og enken Maren Knudsdatter overlader ham imod han ægter hende. Stor slethed og brystfældighed, er det uden fæste overladt. 22 Maj 1697.

175 (fol 144)
Peder Sørensen, Blegind - af Hørning - 1 Rytterbolig  hr Espern Rasmussen Malling har haft i fæste og nu godvilligt har overladt ham. 1 td 2 skp indf 1 Rdr. 22 Maj 1697.

176 (fol 144)
Mathias Nielsen, Kattrup en gaard 3 td 5 skp hvilken hans fader Niels Jacobsen grundet alderdom og svaghed godvilligt har overladt ham. 2 Rdr. 22 Maj  1697.

177 (fol 145)
Jens Sørensen, Dørup - af Voerladegaard - en 1/2 Ryttergaard 1 td 6 skp som Søren Ibsens enke Karen Jensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Bygningen brystfældig uden fæste overladt. 22 Maj 1697.

178 (fol 145)
Peder Michelsen, Vedslet en Ryttergaard 3 td 6? skp, som Jørgen Michelsen har overladt ham grundet høj alderdoms svaghed, imod han og hans hustrue nyder nødtørftig ophold i gaarden deres livs tid. Brøstfældig uden fæste overladt. 22 Maj 11697.

179 (fol 145)
Mads Rasmussen, Vestbirk en Ryttergaard 3 td 4 skp, som hans fader Rasmus Michelsen grundet høj alderdom og svaghed har overladt ham, imod han og hans hustrue som begge er gamle udi gaarden nyder nødtørftig ophold deres livs tid. Grundet gaardens slethed og Brystfældighed er den overladt uden indfæstning. 22 Maj 1697.

180 (fol 146)
Jens Pedersen, Salten 1/2 gaard 1 td 6 skp hans fader Peder Jensen grundet alderdom og svagheds skyld har overladt ham. Brystfældig og derfor overladt uden indfæstning. 2 MAJ 1697.

181 (fol 146)
Peder Sørensen, Gram en 1/2 Ryttergaard 2 td 4 skp som hans moder har overladt ham grundet hendes alderdom, af hvilken halve gaard som Sal Søren Jensen har beboet han til indfæstning skal give 2 Rdr. 22 Maj 1697.

182 (fol 147)
Jens Rasmussen, Gram halvparten af hans faders Rasmus Jensens paaboende gaard som han haver uden fæste brugt og nu formedelst alderdom ej længere kan forestaa. Indfæstning 2 Rdr. 22 Maj 1697.

183 (fol 147)
Rasmus Henriksen, Gram halvparten af hans faders Henrik Rasmussens gaard som han haver uden fæste besiddet og nu opladet, hvoraf han skal give til indf. 2 Rdr. 22 Maj 1697.

184 (fol 147)
Oluf Andersen, Nim 1 Ryttergaard 4 td 2 skp hvilken hans fader Anders Andersen grundet høj alderdom og svaghed har overladt ham imod han udi gaarden nyder ophold til nødtørft sin livs tid. Bygningen brystfældig derfor uden indf. 22 Maj 1697.

185 (fol 148)
Søren Nielsen, Vinding  en partgaard 7 skp  som Rasmus Jensen godvilligt har overladt ham. Og som dette skal være selvejer gods, giver han til hbh  1 Rdr. 22 Maj 1697.

186 (fol 148)
Knud Bendixen, Skanderborg Ladegaard den part som Berendt Bolli havde i fæste 2 td 2 skp, som han grundet svaghed har afstaaet. 2 Rdr. 22 Maj 1697.

187 (fol 149)
Daniel Sørensen, Laasby - af Haarby - den øde plads paa Laasby? gade ved Laurs Christensens gaard beliggende, som Regimentskriveren til at bygge sted har ladet udvise, hvorpaa han skal nyde 3 aars frihed fra 1 maj 97. Derefter skal han svare aarlig 4 mark og opføre otte fag hus paa stedet, hvorfor der skal gives caution. 22 Maj 1697.

188 (fol 149)
Michel Ingeldsen, Rude - af Kysing - en Ryttergaard Anders Poulsen ibid har overladt ham, imod han ægter hans datter Mette Andersdatter. 5 td Hkorn indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

189 (fol 149)
Poul Rasmussen, Virring 1/2 gaard 3 td 1/2 skp som han fader Rasmus Poulsen grundet høj alderdom har overladt ham. Indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

190 (fol 150).
Laurs Paaske, Aas en Ryttergaard 3 td 4 skp som Niels Eriksen har overladt ham, imod han ægter hans datter Mette Nielsdatter. Bygningen brystfældig derfor uden indf. 22 Maj 1697.

191 (fol 150)
Niels Nielsen, Tønning - af Sejling - en Bolig 2 td 1 skp som Sal Laurs Nielsens enke har afstaaet til ham imod han ægter hendes datter Mette Nielsdatter. Af samme bolig skal han give til indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

192 (fol 151)
Knud Jørgensen, Ry 1/2  Ryttergaard 9 skp som Lille Anders Rasmussen grundet armod og høje alderdom har overladt ham. Bygningen brystfældig er den overladt den indf. 22 Maj 1697.

193 (fol 151)
Niels Mortensen, Vitved en halv Ryttergaard som tillige med den anden halve gaard han i forvejen er forundt. 3 td H korn, som hans Sal fader Morten Sørensen er fradød og moderen har afstaaet til ham. Inf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

194 (fol 151)
Rasmus Jørgensen, Løve - af Howetskow? - en halv gaard  2 td 3 1/2 skp som Rasmus Andersen har overladt ham imod han ægter hans datter Anne Rasmusdatter. Bygningen er brystfældig uden indf. 22 Maj 1697.

195 (fol 152)
Anders Nielsen, Grumstrup 1/2 gaard  2 td 4 1/2 skp som hans Sal fader Niels Ibsen har beboet. Indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

196 (fol 152)
Anders Andersen, Addit 1/2 gaard 15 skp 2 fc som hans fader Anders Andersen for ham for en 5 aars tid siden har afstaaet. Grundet gaardens slette tilstand er den overladt uden indf. 22 Maj 1697.

197 (fol 152)
Christen Knudsen, Fastrup en halv Ryttergaard 3 td 4 skp som Jens Tomesen? grundet armod og alderdom maa qwitere. dog nyder han husværelse samme sted hans livs tid. Bygningen stor brystfældighed derfor uden indf. 22 Maj 1697.

198 (fol 153)
Jens Knudsen, Vedslet - af Gangsted - en Ryttergaard 3 td 4 skp, som Søren Ingelsen grundet armod Lidelighed? ej længere kan besidde. Grundet bygningens brystfældighed uden indf. 22 Maj 1697.

199 (fol 153)
Søren Michelsen, Aastrup - af Tebstrup - et gadehus Søren Olsens enke grundet uformuenhed har overladt ham. Svarer aarlig til cassen 2 Rdr. Brystfældig og uden indf. 22 Maj 1697.

200 (fol 154)
Jacob Christensen, Føvling -  af Ørensholt - 1/2 Ryttergaard Michel Christensen paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham, imod han ægter hende. Grundet bygningens store brystfældighed overladt uden indf. 22 Maj 1697.

201 (fol 154)
Søren Rasmussen, Veng Gaard - født i Mesing - den part af Veng Gaard som Anders Andersen nu besidder staar i jordebogen for 6 td 7 skp 2 fc som Anders Bunde grundet høje alderdom og skrøbelighed har overladt ham, ifølge imellem dem oprette Contracts videre udvisning. Indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.

202 (fol 154)
Jens Rasmussen, Grumstrup -  af Giedbye - et gadehus svarer aarlig 1 Rdr som hans moder Birgite? Jensdatter grundet alderdoms uformuenhed og skrøbelighed har afstaaet. Huet er brystfældig uden indf. 22 Maj 1697.

203 (fol 155)
Jens Nielsen Munk, Ejer - en halv Ryttergaard Jens Pedersen er fradød, og denne nu 5 aars tid skal have besiddet uden fæste 2 td 2 1/2 skp. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 22 Maj 1697.

204 (fol 155)
Jens Nielsen, Ejer en halv gaard 2 td 2 1/2 skp som Niels Thomasen sidst paaboede og fradøde. Men da bygningen er helt brystfældig uden indf. 22 Maj 1697.

205 (fol 155)
Jens Mogensen, Assendrup -  af Vedslet - et gadehus betaler aarlig til cassen 2 Rdr som Søren Michelsen sidst iboede. Brystfældig uden indf. 22 Maj 1697.

206 (fol 156)
Jens Rasmussen, Aas den halve gaard Niels Lauridsen for armod og uvederhæftigheds skyld, alt har qwitteret, hvorved ald gaarden nu samles. Grundet bygningens brystfældighed uden indf. 22 Maj 1697.

207 (fol 156)
Unge Rasmus Andersen, Vedslet et gadehus Knud Nielsen sidst iboede og fradøde, svarer aarlig 2 rdr. Brystfældig og uden indf. 22 Maj 1697.

208 (fol 156)
Jens Rasmussen, Jaungyde 1/2 gaard Niels Nielsen paaboede og fradøde 2 td og da Bygningen er hel brystfældig uden indf. 22 Maj 1697

209 (fol 157)
Anders Jespersen, Jaungyde halvparten af Jens Rasmussens gadehus som han har overladt ham, fordi han en halv Ryttergaard ibid fæster. Indf 2 mk. 22 Maj 1697.

210 (fol 157)
Jørgen Rasmussen, Jaungyde halvparten af et gadehus Jens Rasmussen godvilligt har overladt ham, da han skal fæste en halv Ryttergaard. Indf 2 mk. 22 Maj 1697.

211 (fol 158)
Oluf (Olle) Nielsen, Grumstrup 1/2 Ryttergaard  2 td 4 skp som Anders Hansen er fradød og enken nu har overladt ham fordi hun nu indlader sig i ægteskab med Anders Nielsen ibid. Indf 2 Rdr. 22 Maj 1697.
[KVJ:
Enken var ikke gift med Anders Hansen, men med hans søn Søren Andersen, som fik overladt halvdelen af gården i fæste af sin far. Se fæstebrevene nr. 35 (fol 7) og nr. 61 (fol 97). Iflg. Vedslet kirkebog 1683-1813 v/Bente Feldballe døde Anders Hansen i 1696, mens Søren Andersen dør i 1697. Enken gifter sig samme år med Anders Nielsen og overlader fæstet på den halve gård til Oluf Nielsen, som i forvejen havde fæstet på den anden halvdel af gården, som han i 1695 fik, da han giftede sig med Anders Hansens datter Anne Andersdatter. Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 390]

212 (fol 158)
Niels Laursen, Velling - af Buurgaarde - en gaard 4 td 2 skp som Jens Andersens enke  har overladt ham imod han ægter hende.
Inf 2 Rdr. 6 Juli 1697.

213 (fol 158)
Peder Jensen, Burgaarde - af Davding - en halv Ryttergaard  2 td 4 1/2 skp hvilken halve gaard Niels Laursen har overladt ham, imod han ægter hans datter Cathrine Nielsdatter. 2 Rdr. 6 Juli 1697.

214 (fol 159)
Jørgen Jensen, Nim - af Ring - en Ryttergaard 4 td 1 skp  som Peder Pedersens enke har overladt ham imod han ægter hende. 1 Rdr. 6 Juli 1697.

215 (fol 159)
Peder Erichsen, Hem den halve gaard hans fader Erich Ollesen til ham nu overlader, grundet høj alderdom og svagheds skyld. Indf 2 Rdr 6 td 5 skp. 6 Juli 1697.

216 (fol 160)
Niels Pedersen Bruchsneider, Ry  en Ryttergaard 1 td Hkorn som Ritmester Michel Michelsen har overladt ham. Bygningen er brystfældig og Restancer fra Ao 92 1 Maj der Niels Pedersen skal svare er gaarden overladt uden indf. 6 Juli 1697.

217 (fol 160)
Jens Jensen, Vissing Kloster 1/2 Ryttergaard 3 td 6 skp som Anders Jensen grundet høj alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Indf 2 Rdr. 6 Juli 1697.

218 (fol 160)
Jørgen Christensen, Ry et gadehus hans fader Christen Guddichsen paaboede og fradøde, indf 2 mk. 6 Juli 1697.

219 (fol 161)
Laurs Pedersen, Fruergaard en halv ødegaard Niels Jensen sidst skal have paaboet skal svare af 6 skp, 3 aars frihed fra 1 maj 97. Samt for at faa jorden i brug til et bæst og en ko 12 Rdr, som Cassen skal levere. Imod han under friheden skal opbygge og fuldkommen forfærdige 16 fag nye forsvarlig huse. 22 Marts 1697.

Anno 1698:

220 (fol 161)
Jens Jørgensen, Palsgaard - af Nortvig - en halvgaard Erik Jensen har overladt ham grundet alderdom og svagheds skyld, imod han ægter hans datter. 9 skp Brystfældig uden indf. 20 Jan 1698.

221 (fol 162)
Niels Laursen, Sønder Aarslev - i Risberg? en halvgaard Sønder Aarslev kaldet - som hans fader er fradød, og som han paa samme haver frihed til 1 Maj 1698, fordi hans fader den øde antog, er den uden indf overladt. Svares af 2 td 1 skp. 16 febr 1698.

222 (fol 162)
Jørgen Christensen, Jelling -  af Rue? by - 1/2 gaard Gregers Nielsen? har beboet men grundet alderdom og svaghed ikke opbygge kan, og derfor har afstaaet til Jørgen Christensen imod han ægter hans datter Giertrud Gregersdatter og Gregers Nielsen nyder noget ophold. Bygningen er afbrændt og derfor uden indf. imod han skal opbygge. Desuden noget frihed. 16 Febr 1698.

223 (fol 163)
Jens Jensen, Arvad - af Brørup? - en halv Ryttergaard Hans Jacobsen  grundet alderdom og uformuenheds skyld har overladt ham imod han ægter hans datter. Grundet stedets ringhed og bygningens brystfældighed er den uden indf. 1 td 1 skp. 16 febr 1698.

224 (fol 163)
Jørgen Christensen, Trimhuse -  af Vang? - 2 øde gaards parter Trimhuse kaldet 10 skp  som sidst skal have været beboede af Thomas Christensen og Jacob Christensen. Overladt med frihed fra 1 maj 98 til 1 maj 1701 som er tre aar Der ydes hjælp til opbygningen og 2 Plovheste han skal opbygge 18 fag hus. 26 febr 1698.

225 (fol 163)
Jens Jensen, Dørup en halv gaard 3 1/2 td 4 skp, og som han samme nogle aar efter sin faders død har haft uden fæste. Da bygningerne stadig er brystfældig uden indf. 20 Jan 1698.

226.(fol 164)
Mogens Eskesen, Gangsted - af Aas - efter given instruction om hbh meddelt ham en halvgaard i Gangsted som Michel Rasmussen i Balle bor, dessens selvejer Rettighed skal tilhøre, hvilken hans Sørensen grundet armod og slette tilstand maa qwittere, 1 td 5 skp giver Mogens Eskesen til hbh 4 mk danske. 20 Jan 1698.

227 (fol 164)
Jørgen Laursen, Vrønding -  af Baaring - en halv Ryttergaard 4 1/2 td 1 1/2 skp som Lars Larsen sidst paaboede og fradøde og hans enke nu har overladt ham imod han ægter hende.
Indf 1 rdr. 20 Jan 1698.

228 (fol 165)
Niels Gregersen, Aldrup -  af Bierreager - et gadehus Jørgen Lustt? har overladt ham da han ikke kan vedligeholde det.
Indf 4 mk. 20 Jan 1698.

229 (fol 165)
Anders Nielsen, Stilling  en halvgaard som skal være en selvejergaard, hvilken gaard Niels Henrichsen, denne Anders Nielsens fader som er død skal have tilhørt, hvor af han til hbh skal betale 1 Rdr. 20 Jan 1698.

230 (fol 166)
Søren Sørensen, Assendrup - af Vedslet - et gade hus Søren Jørgensen har afgivet til Rytteriet.
Indf 2 mk 20 Jan 1698.

231 (fol 166)
Niels Troelsen, Dørup (Niels Trogelsen, Dørup) en halv Ryttergaard 1 td 6 skp som hans fader Troels Sørensen  grundet høj alderdom og svagheds skyld har afstaaet.
Indf 1 Rdr. 20 Jan 1698.

232 (fol 167)
Casper Pedersen, Elling et gadehus svarer aarlig 2 rdr som Søren Jensen grundet høje alderdom og svaghed godvillig har overladt ham.
Indf 2  mk. 20 Jan 1698.
[KVJ:
Muligvis hedder ny fæster Casper Nielsen. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. (fol 126)]

233 (fol 167)
Olluf Sørensen, Dørup en Ryttergaard  2 td 5 skp fra hvilken Rasmus Andersen er fradød og enken nu har overladt ham  imod han ægter hende.
Indf 1 Rdr. 20 Jan 1698.

234 (fol 167)
Christen Andersen, Mesing en halv Ryttergaard  3 td 5 skp som Lars Christensen grundet høj alderdom og svaghed har overladt ham, imod han sin livstid nyder ophold ved stedet.
Indf 2 Rdr. 20 Jan 1698.

235 (fol 168)
Christen Christensen, Addit en halv Ryttergaard 1 td 7 1/2 skp som hans fader Christen Thomasen grundet høje alderdom og svaghed har overladt ham, imod den gamle nyder ophold efter dets tilstand hans livs tid. 1 rdr. 20 Jan 1698.

236 (fol 168)
Laurs Jacobsen, Addit en halv Ryttergaard 1 td 7 1/2 skp som hans fader Jacob Christensen har overladt ham grundet høj alderdom og svaghed.
Indf 1 Rdr. 20 Jan 1698.

237 (fol 169)
Jacob Owesen, Grumstrup et gadehus som aarlig svarer 1 rdr som Jørgen Ibsen sidst paaboede og fradøde, og denne nu paa nogle aars tid uden fæste har besiddet. Grundet dets brystfældighed er det overladt uden indf. 20 Jan 1698.

238 (fol 169)
Jens Jensen, Gedved en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Jacob Hansens enken har overladt ham imod han ægter Jacob Hansens datter Mette han ægter. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 20 Jan 1698.
[KVJ:
Mette er sandsynligvis i stedet datterdatter af Jacob Hansen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 385 og 822]

239 (fol 170)
Jens Nielsen Hinderup, Bjertrup en halv Ryttergaard 3 td 1 skp som Rasmus Michelsen sidst paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hende.
Indf 1 Rdr. 20 Jan 1698.

240 (fol 170)
Christen Hansen, Ry et gadehus svarer aarlig 2 Sletd  som hans stiffader Thomas Svendsen grundet armod og alderdoms skyld har overladt ham. Brystfældig derfor uden indf. overladt. 20 Jan 1698.

241 (fol 170)
Mads Jensen, Virring et gadehus betaler aarlig 6 mk som Rasmus Pedersen grundet alderdom og uformuenhed maa qwittere. Bygningen er gandske brystfældig derfor overladt uden indf. 20 Jan 1698.

242 (fol 171)
Peder Christensen, Horndrup - af Dattrup? Vattrup? - en Ryttergaard 5 td 2 skp som Søren Hansen sidst paaboede og fradøde og enken nu har overladt ham imod han ægter hende.
Indf 2 Rdr. 20 Jan 1698.
[KVJ:
Peder Christensen er fra Kattrup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl, nr. 412]

243 (fol 171)
Christen Andersen, Vrønding - af Molger en halv Ryttergaard Jørgen Jensen har overladt ham, imod han paa stedet nyder nødtørftig ophold sin livs tid. Indf 4 mk. 18 Novb 1698.

244 (fol 171)
Laurs Jensen, Brædstrup en halv Ryttergaard 1 td 4 1/2 skp som Ole Sørensen grundet armod har afstaaet. Grundet bygningens brystfældighed ingen indf. 17 Novb 1698.

245 (fol 172)
Olle Michelsen, Bering en 1/2 Ryttergaard 3 td 2 skp, hvilken han et aars tid skal have beboet uden fæste. Brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

246 (fol 172)
Peder Rasmussen, Bering en halv Ryttergaard 3 td og som han den for en 5 aars tid siden i slet tilstand skal have overtaget, og bygningen ikke endnu er heldt repareret, saa overlades den uden indf. 18 Novb 1698.

247 (fol 172)
Christen Jensen, Slet - af Lemming - en Ryttergaard 3 td 5 skp  som Christen Andersens enke har overladt ham  imod han ægter hende. Indf 2 sletdl. 18 Novb 1698.

248 (fol 173)
Anders Jørgensen, Brund - af Skaalerup? Staalerup? - en 1/2 gaard 3 td 1 skp som Peder Nielsens enke Maren Knudsdatter? har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. 18 Novb 1698.

249 (fol 173)
Peder Thomasen, Vrads halvparten af den gaard hans fader Thomas  Pedersen paaboer og nu ej længere til haabe grundet alderdom og armod kan forstaa. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

250 (fol 173)
Frands Jensen, Addit en halv Ryttergaard 1 td 7 skp som hans fader Jens Sørensen har overladt ham imod han sin livstid skal nyde ophold efter stedets lejlighed.
Indf 1 Rdr. 18 Jan 1698.

251 (fol 174)
Jens Jensen, Vitved en 1/2 Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp som hans moder Anne Olufsdatter har overladt ham imod hun paa stedet nyder ophold hendes livs tid til nødtørft. Indf 2 Rdr. 18 Novb 1698.

252 (fol 174)
Morten Terkildsen, Vrold en gaard  4 td 3 skp som Laurs Sørensens enke Karen Sørensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. 18 Novb 1698.

253 (fol 175)
Rasmus Pedersen, Vrold en 1/2 Ryttergaard hans  Stiffader Thercild? Mortensen  har overladt ham efter som han grundet alderdom ikke længere kan forestaa hele gaarden. Indf 2 Sletdl. 18 Nov 1698.

254 (fol 175)
Søren Pedersen, Fregerslev - født sst - en halv Ryttergaard 2 td 3 skp som hans fader Peder Iversen  grundet alderdom og svaghed har overladt ham, imod han paa stedet nyder nødtørftig ophold hans livs tid. Grundet brystfældighed overladt uden indf. 18 Novb 1698.

255 (fol 175)
Augustinus Hansen, Ry en Ryttergaard Niels Pedersen Bruchsneider grundet armod har afstaaet og da bygningen er brystfældig er den overladt uden indf.
1 Td Hkorn. 18 Novb 1698.

256 (fol 176)
Peder Jensen, Svejstrup en Ryttergaard 4 td 1 skp som Poul Madsen grundet armod har qwitteret. Brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698

257 (fol 176)
Hans Nielsen, Vrold en Ryttergaard 2 td? 3 skp som Søren Rasmussens enke har overladt ham imod han ægter hendes datter og giver enken nødtørftig ophold paa stedet efter dets lejlighed. Indf 2 Sletdl. 18 Novb 1698.

258 (fol 177)
Rasmus Sørensen, Vitved en Ryttergaard Dynes Laursen ibd grundet armod har qwitteret. Bygningerne Brystfældig er den overladt uden indf. 18 Novb 1698.

259 (fol 177)
Dynes Laursen, Vitved et gade hus der aarlig svarer 2 Rdr, huset som Rasmus Sørensen grundet uformuenhed og slet tilstand har afstaaet. Brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

260 (fol 177)
Laurs Rasmussen, Firgaarde - af Emborg - et halv gadehus svarer aarlig til Cassen 1 Rdr, hvilket hus Rasmus Pedersen for sin forsømmelse og udøgtighed har maadt qwitere. Brystfældig og uden indf overladt. 18 Novb 1698.

261 (fol 178)
Søren Jensen, Addit -  af Salten - en halv Ryttergaard 2 td 7 1/2 skp som Jens Michelsens enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 4 Mk. 18 Novb 1698.
[KVJ:
Skal sandsynligvis være Jens Nielsens enke. Se fæste nr. 41 (fol 88). Desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 336, 424 og 1453]

262 (fol 178)
Rasmus Jørgensen, Hvolbæk - af Baastrup - en halv Ryttergaard 2 td 5 skp, som Lars Rasmussen godvilligt har overladt ham imod han ægter hans datter Birgitte Larsdatter. Da bygningen forleden aar er afbrændt og endnu ikke er i fuld stand overlades det uden indf. 18 Novb 1698.
[KVJ:
Evt. drejer det sig om Rasmus Jørgensen fra Fastrup, Vitved sogn. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 112 samt Skanderup Birks Tingbøger 10/1 1662 - 12/2 1687 v/Bjarne Nørgaard Pedersen bl.a. 18/11 1664]

263 (fol 179)
Thønnes Sørensen, Fruering -  af Astrup - 1/4 Ryttergaard Jens Thomasen godvilligt har overladt ham imod han ægter hans datter Anne Jensdatter og giver faderen paa stedet nødtørftig ophold efter dets tilstand. Indf 1 Rdr.
18 Novb 1698.

264 (fol 179)
Jens Laursen, Dørup Mølle -  af Lundum Mølle - paa en Mølle i Hørning Sogn kaldet Dørup Mølle 1 td 4 skp som Niels Jensen er fradød og hans enke for høj alderdoms og slette tilstands skyld ikke kan besidde. For Maale værket, og bygningernes brystfældigheds skyld er denne Mølle overladt ham uden indf. 18 Novb 1698.

265 (fol 179)
Knud Nielsen, Bjertrup? -  af Biestrup? en halv Ryttergaard 2 td 7 skp som hans fader Niels Knudsen har overladt ham imod han sin livs tid selv forestaar halvdelen af gaarden og deraf svarer udgifter. Indf 1 Rdr. 18 Novb 1698
[KVJ:
Knud Nielsen bor i Bjedstrup. Se Gryt Fptk 1746-1764 nr. 17 (fol 31) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl  nr. 38, 854 m.v.]

266 (fol 180)
Søren Mortensen, Rude -  af Saksild - en gaard  3 td 4 skp som Søren Jensen grundet uvederheftighed har qwitteret, da den er hel slet tilstand er overladt uden indf. 18 novb 1698.

267 (fol 180)
Rasmus Nielsen, Tørring - af Boes by - en halv Ryttergaard 1 td 1/2 skp som Jens Simonsen for armods skyld har qwitteret. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

268 (fol 180)
Jens Frandsen, Sønder Vissing en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp som Søren Jensens enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. 18 Novb 1698.

269 (fol 181)
Endvold Nielsen, Gedved en Ryttergaard 4 td 3 skp som Niels Andersen grundet høj alderdom har overladt ham, imod ham og hans gamle hustru paa stedet nyder fri husværelse og nødtørftigt ophold deres livs tid. Brystfældig uden indf. 18 Novb 1698.

270 (fol 181)
Poul Jensen, Gantrup - af Vissing - en 1/2 Ryttergaard Rasmus Nielsen har overladt ham imod han ægter datteren Maren Rasmus datter, da den er brystfældig uden indf.
1 td 6 skp. 18 Jan 1698.

271 (fol 182)
Rasmus Jensen, Jaungyde en halv Ryttergaard 2 td 4 skp som hans moder Karen Bertelsdatter har overladt ham imod han giver hende nødtørftig ophold paa stedet hendes livstid. Indf 2 Rdr. 18 Novb (fbr) 1698.

272 (fol 182)
Hans Jørgen Lembke, Nim - Trompeter ved hr Oberst Leutnant Bendix Brochtorps Compagni - et gadehus Anders Andersen har qwitteret fordi han skal overtage en halv Ryttergaard i Føfling. Indf 4 mk. 18 Novb 1698

273 (fol 182)
Peder Madsen, Vinding - af Løvet en halv Ryttergaard 3 td 7 skp som Jens Nielsen godvilligt har overladt ham. 1 Rdr indf. 18 Novb 1698.

274 (fol 183)
Søren Ingelsen, Vedslet et gadehus som beboes af enken Maren Jensdatter, som hun grundet armod maa afstaa. Huset er brystfældig, uden indf. Svarer aarlig 2 Rdr. 18 Novb 1698.

275 (fol 181)
Frands Mortensen, Vedslet en 1/2 Ryttergaard Michel Laursen har overladt ham, da han ikke længere grundet langvarig sygdom kan forestaa, han nyder husværelse og ophold i gaarden sin livs tid, efter deres tilstand. Og bygningen er hel forfalden derfor uden indf. 18 novb 1698.

276 (fol 183)
Jens Sørensen, Aas en 1/2 Ryttergaard 1 td 7 skp som Jens Michelsen grundet armod og udygtighed har qwitteret. Bygningen brystfældig uden indf overladt. 18 Novb 1698.

277 (fol 183)
Hans Andersen, Saaby en halv Ryttergaard 2 td 3 1/2 skp som han fader Anders Hansen grundet alderdom har overladt ham imod han paa stedet nyder nødtørftig ophold sin livs tid. Indf 4 mk. 18 Novb 1698.

278 (fol 184)
Michel Rasmussen, Gangsted - af Aas - en Ryttergaard 3 td 2 skp som Peder Sørensens enke Kirsten Nielsdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Rdr. 18 Novb 1698.

279 (fol 184)
Christen Madsen, Bjødstrup (Biøstrup) et gadehus Hans Pedersen grundet udygtighed og armod har afstaaet. Svarer aarlig til Cassen 1 Rdr 4 mk. 18 Novb 1698.

280 (fol 185)
Jacob Pedersen, Gangsted - af Grumstrup - en Bolig. Svarer aarlig 3 Rdr 2 mk som Søren Eskildsen grundet armod og u=vederheftighed har afstaaet. Bygningen er brystfældig, derfor uden indf. 18 Novb 1698.

281 (fol 185)
Niels Eriksen, Grumstrup et gade hus svarer aarlig 1 Rdr. som Kirsten Pedersdatter grundet armod har afstaaet. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

282 (fol 185)
Rasmus Sørensen, Serridslev et gadehus. Svarer aarlig 2 Rdr som hans fader Søren Smed er fradød og moderen nu har overladt ham imod hun nyder fri husværelse sin livs tid. Brystfældig derfor uden indf. 18 Novb 1698.

283 (fol 186)
Niels Pedersen, Træden en 1/2 Ryttergaard 1 td 6 1/2 skp som Henrik Froer for armods og u=vederheftigheds skyld maa qwittere. Bygningen brystfældig uden indf. 18 Novb 1698.

284 (fol 186)
Anders Andersen, Føvling - af Nim - en 1/2 Ryttergaard Niels Jensen for armods og u=vederheftigheds skyld har qwitteret. Bygningen brystfældig uden indf. 18 Novb 1698.

285 (fol 186)
Jens Pedersen, Lille Hjøllund -  af Vrads - en Øde  gaard i Silkeborg Amt Nør Snede Sogn lille Hjøllund kaldet 1 td 4 skp. Han faar 3 aars frihed fra 1 oct 1698, samt til Jorden som nu ligger begravet med Lyng, at faa i brug 1 Best og en Ko som han af Regimentskassen for 12 Rdr og til 2 td Boghvede 2 Sletdl? imod han paa stedet før friheden er ude skal have opbygget og i fuld stand sat 16 fag Nyt forsvarlig huse. Og derefter svare udgifter deraf. 12 Maj 1698.

286 (fol 187)
Olluf Michelsen, Vester Kejlstrup - tilforn Rytter under hr Major Herman Esmans Compagni i Silkeborg Amt Nørre Snede kaldet Vester Kejlstrup (Kieldstrup), findes under Jens Nielsen og Peder Nielsens navne. Ansat i Krigsjordebogen 3 td 5 skp. Og da samme gaard i mange aar har lagt øde, og dens tilliggende jord skal være begroet med Lyng er ganske begravet, bevilges 3 aars frihed fra Michels dag 1698 samt til at føre jorden i brug 2 Bæster og 2 Køer  hvortil Regimentkassen levere 24 Rdr og til Bygningstømmers anskaffelse  12 Rdr samt til 3 tdr Boghvede  4 Rdr? hvorimod han skal opsætte og færdiggøre 24 fag fornøjelig Nye Huus og efter friheden svarer udgifterne deraf. Svarer af 3 td 5 skp. 12 Maj 1698.

287 (fol 187)
Michel Knudsen, Vedslet en 1/2 Ryttergaard 3 td 5 skp som hans fader Knud Seiersen?? grundet høj Alderdom har overladt ham imod han paa stedet skal nyde nødtørftig ophold . 3 td 5 skp. Indf 1 Rdr. 12 Decb 1698.

288 (fol 187)
Jens Lassen, Grumstrup en Ryttergaard 5 td 1 skp , hvilken gaard han U=fæste en 15 aars tid skal have beboet, til Indf 1 Rdr. 12 Decb 1698.

289 (fol 188)
Jens Michelsen, Tebstrup en Ryttergaard 4 td 1 skp hvilken gaard han udi langsommelig tid har beboet, og som han beretter skal hans fæstebref udi fredstid være frakommet, thi forundes gaarden hannem nu uden fæste. For fremdeles lovlig beboels etc skal han stille fornøjelig Caution. 12 Decb 1698.

290 (fol 188)
Søren Nielsen, Tebstrup en Ryttergaard 3 td 5 skp som hans fader Niels Michelsen er fradød. Bygningen brystfældig uden indf. 12 Decb 1698.

291 (fol 188)
Niels Knap, Ris  (Niels Knop, Ris)? en Ryttergaard 2 td 2 skp hvilken gaard han den 24 aars tid skal have beboet, beretter at hans fæstebrev skal være ham frakommen, thi forundes den ham nu uden fæste. Han kun befindes af slet tilstand 12 Decb 1698.

292 (fol 189)
Niels Jensen, Ejer en Ryttergaard 2 td 1/2 skp, hvilken han for en 11 aars tid siden efter bevis skal have antagen øde, forundes den ham uden indf. 12 Decb 1698.

293 (fol 189)
Peder Jensen, Dørup i Voerladegaard Sogn et Rytterbolig svarer aarlig 3 Rdr 1 mk. Huset skal han have beboet en 12 aars tid. Det er brøstfældig derfor uden indf. 12 Decb 1698.

294 (fol 189)
Jens Jørgensen, Gangsted en Ryttergaard som han en 5 aars tid U=fæste har besiddet. Indf 1 Rdr. 12  Decb 1698.

295 (fol 190) 
Michel Jensen, Ballebo, Hbh paa den halve gaard som han 2 aars tid har beboet 2 td. 2 Sletdl 12 Decb 1698.

296 (fol 190)
Niels Jensen, Elbæk en 1/2 Ryttergaard 3 td 2 skp, hvilken han en 14 aars tid skal have U=fæst besiddet, og da Bygningen endnu kun findes i slet tilstand er det uden indf. 12 Decb 1698.

297 (fol 190)
Knud Jensen, Elling en 1/2 Ryttergaard 3 td 2 skp hvilken han udi mange aar U=fæst og som hans og gaardens tilstand ikkun endnu er ringe og slet, saa forundes den ham uden fæste. 12 Decb 1698.

298 (fol 191)
Jens Eskesen, Elling Hbh paa hans iboende gaard som skal være selveje gaard, staar i Krigsjordebogen 3 td 4 skp. Skal give Hbh 2 Rdr. 12 Decb 1698.

299 (fol 191)
Morten Jensen, Gedved en 1/2 Ryttergaard 2 td 2 skp som han en 7 aars tid uden fæste har beboet, men som  han den i slet forfalden tilstand har antaget saa uden fæstes givelse. 12 Decb 1698.

300 (fol 191)
Frands Nielsen, Gedved en 1/2 Ryttergaard 2 td 5 skp hvilken han en lang tid U=fæst har paaboet, formedelst Bygningen for faa aars tid siden er afbrendte er den halve gaard ham uden fæste forundt. 12 Decb 1698.

301 (fol 192)
Jesper Jensen, Gedved, hbh paa hans iboende sted som skal være Selveje. Staar i Krigsjordebogen 4 td 3 skp. Hbh 2 Sletdl. 12 Decb 1698.

302 (fol 192)
Anders Nielsen, Gedved Hbh paa sin iboende som skal være selv ejer Gaard. Skal betale 2 Sletdl i hbh. 12 Decb 1698.

303 (fol 192)
Peder Sørensen, Dørup en 1/2 Ryttergaard 1 td 4 skp som Niels Ibsen har overladt ham imod han ægter hans datter Maren Nielsdatter. Bygningen er brystfældig, derfor uden fæste forundt. 12 Decb 1698.

304 (fol 193)
Michel Hansen, Elbæk halv parten af parten af hans iboende gaard som han paa nogle aars tid har U=fæst besiddet. Grundet brystfældighed uden fæste. 12 Decb 1698.

305 (fol 193)
Peder Jørgensen, Ørridslev en 1/2 Ryttergaard 2 td 2 skp, hvilken gaard han nu en 15 aars tid U=fæst har beboet, for hans slet tilstands skyld er den overladt uden fæste (indf) 12 Decb 1698.

306 (fol 193)
Eske Pedersen, Ørridslev en 1/2 Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp som hans fader Peder Lassen er fradød. Grundet brøstfældighed er den overladt uden fæste. 12 Decb 1698.

307 (fol 194)
Jens Christensen, Kattrup Hbh paa en halvgaard som skal være selvejer gods 4 td. Skal give 1 Rdr. Hvilken gaard han nu en 13 aars tid skal have beboet. 12 Decb 1698

308 (fol 194)
Rasmus Rasmussen, Kattrup hbh paa en halvgaard som skal være selv ejer gods 4 td hvor han skal give 1 Rdr til hbh. 12 Decb 1698.

309 (fol 194)
Jørgen Hansen, Overby hbh paa en halv Selvejer gaard 4 td 5 skp, som han nogle aars tid skal have beboet. 2 Sletdl.12 Decb 1698.

310 (fol 195)
Søren Pedersen, Egebjerg en Ryttergaard 3 td 4 skp og som han Wed eed beretter for 30 aars tid siden, at have betalt fæste til forvalteren Clemmen Clemmensen, saa forundes den ham nu uden fæste. Men for dessens lovlige beboelse forbedrelse og vedligeholdelse samt udgifternes udredelse annammer Regimenstskriveren fornøylig Caution som skal tilforpligt være etc. 12 Decb 1698.

311 (fol 195)
Peder Hansen, Møballe en Ryttergaard 4 td 4 skp hvilken gaard han u=fæst har beboet 14 aars. Indf 2 mk. 12 Decb 1698.

312 (fol 195)
Anders Rasmussen, Ejer en halv Ryttergaard som han paa 6 aars tid u=fæst har beboet 1 td 6 1/2 skp. Grundet Bygningen brystfældighed er den overladt uden fæste. 12 Decb 1698.

313 (fol 196)
Niels Nielsen, Gangsted - (Niels Nielsen, Gantrup - udi Gaulterup/Gantterup? - en halv Ryttergaard 1 td 6 skp, hvilken han en 36 aars tid forleden skal have sted og fæstet af Ridefogeden  Johan Ernst hvilken hans fæstebrev skal være hannem frakommen, thi forundes den hannem nu uden fæste, mens for lovlig beboelse etc. 12 Decb 1698.
[KVJ:
Der findes en Niels Nielsen i Gantrup, som optræder i flere skifter på det her tidspunkt. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 95, 453, 509 og 551. Se desuden  fæste nr. 352 (fol 210 ), hvor en Niels Nielsen fæster en halv ryttergård. Se også Gryt Fptk 1716-1728 nr. 106 (fol 38), hvor en Niels Nielsen overlader fæstet til efterfølger]

314 (fol 196)
Christen Sørensen, Kattrup  hbh paa 1/2 gaard 2 td 5 skp, hvilken skal være selvejer gods, som han imod dette vores hbh brevs annammelse  skal give 1 Rdr. 12 Decb 1698.

315 (fol 196)
Rasmus Nielsen, Gantrup en halv Ryttergaard 2 td 6 skp, hvilken han udi mange aar har beboet og som han wed eed beretter at hans fæste brev er bortkommet udi feide? tiden saa forundes ham nu den halve gaard uden fæste. 12 Decb 1698.

316 (fol 197)
Jens Christensen, Gantrup en halv Ryttergaard 1 td 6 skp hvilken han u=fæst skal have besiddet en 19 aars tid formedelst dessens brystfældighed og Bundens slethed er den ham uden fæste overladt. 12 Decb 1698.

317 (fol 197)
Mads Jensen, Gantrup  1/2 Ryttergaard 1 td 6 skp hvilken han en lang tid u=fæst har besiddet. Grundet bygningens brystfældighed er den overladt uden fæste. 12 Decb 1698.

318 (fol 197)
Stephen Jensen, Gantrup en halv Ryttergaard 1 td 6 skp og som han beretter Wed Æd, at hans fæstebrev skal være hannem frakommen, da forundes den nu hannem uden fæste. mens for dens lovlige beboelse etc. 12 Decb 1698.

319 (fol 198)
Jens Jørgensen, Gantrup en 1/2 Ryttergaard  2? td 6 skp og som han for nogle aar siden har stedet helt forfalden antaget, saa forundes det ham uden fæste. Mens etc. 12 Decb 1698.

320 (fol 198)
Michel Nielsen, Sønder Vissing en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp hvilken han udi mange aar u=fæst har beboet for hans og bygningens slette tilstands skyld er den overladt ham uden fæste. 12 Decb 1698.

321 (fol 198)
Jens Villadsen, Vissing en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp hvilken han en lang tid u=fæst har besiddet for bygningens og hans egen sletheds skyld er den ham nu uden fæste forundt. 12 Decb 1698.

322 (fol 199)
Peder Rasmussen, Sønder Vissing en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp hvilken han for nogle aars tid siden som øde har antaget, hvorfor den ham uden fæste er forundt. 12 Decb 1698.

323 (fol 199)
Jens Rasmussen, Sønder Vissing en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp hvilken halve gaard han en 23 aars tid skal have besiddet u=fæst og som han ichun endnu er af slet tilstand og Bygningen brystfældig, saa forundes den ham uden fæste. 12 Decb 1698.

324 (fol 199)
Niels Rasmussen, Sønder Vissing en Ryttergaard 4 td 3 skp hvilken gaard han udi mange aar skal have u=fæst besiddet, for stedets og mandens sletheds skyld er den ham uden fæste overladt, mens etc. 12 Decb 1698.

325 (fol 200)
Mogens Christensen, Gram en halv Ryttergaard, hvilken han en 16 aars tid u=fæst skal have beboet, og som han den i slet tilstand skal have antaget, bygningen og endnu findes Brystfældig er den ham forundt uden fæste.
12 Decb 1698.

326 (fol 200b)
Niels Ibsen, Gantrup halvparten af hans iboende gaard 1 td 2(4)skp og som han beviser med forrige Regimentskrivers tilladelse sedel, at han for mange aar, er forlovet gaarden at antage, da den skal have vaaren, som endnu kun er lidet bedred, i slet, tilstand, saa forundes den ham uden fæste. 12 Decb 1698.

327 (fol 200)
Jens Rasmussen, Træden en Ryttergaard 3 td 7 skp, hvilken Søren Laursen for nogle aars tid siden, som øde efterlod, hvor den  nu overlades uden fæste. 12 Decb 1698.

Anno 1699:

328 (fol 201)
Maria Elisabeth von der Deche, Væbnerholmsgaard - sal Ritmester Bløchers efterleverske den hoved part af Væbnerholmsgaard - (Waabners holmsgaard) som Niels Madsen havde i fæste og af Sessionen for hans Skaaren wurren heds skyld er fra funden, staar i Krigsjordebogen  5 td 6 skp 2 fc Indf 6 Rdr. 30 Marts 1699.

329 (fol 201)
Regimentskriver Christian Knudsen Gyberg, Skanderborg Ladegaard - af Skanderborg fæste paa de parter Knud Bendixen sidst paaboede i Skanderborg Ladegaard. 5 td 1 skp reduceret Hkorn. Som Knud Bendixen efter dem imellem oprettet Contract godvillig har overladt ham. Og det formedelst hans Bester u=lychlige affald hvorved han befrygtede at skulle geraade i armod og u=vederheftighed, som derved Regimentskriveren  der ved stedet ingen inventarium af qweg og bester, eller waar sæd annammer, saa dog naar han ikke længere agter at bruge den, gør han sin flid for at tilvejebringe saadan en person som samme igen paa lige maade, kunde antage, og sig selv anskaffe besætning uden nogen hjælp af hans Kongl Majest. Indf 2 Sletdl. 12 April 1699.

330 (fol 202)
Niels Jensen, Hvolbæk - af Mesing - en halv gaard Christen Jensen grundet høj alderdom og slette tilstand har overladt ham, og da Bygningen forleden aar er afbrændt, uden fæste overladt. 12 April 1699.

331 (fol 202)
Rasmus Jensen, Virring - af Hvolbæk - en halv Ryttergaard 3 td 1 skp som Rasmus Sørensens enke har overladt ham imod han ægter hende. Bygningen er brystfældig uden fæste. 12 April 1699.

332 (fol 202)
Jesper Sørensen, Virring  en halv Ryttergaard 3 td 1/2 skp som Rasmus Rasmussens enker har overladt hende saasom han ægter hende. Inf 2 Rdr. 12 April 1699.

333 (fol 203)
Morten Rasmussen, Vitved en halv Ryttergaard 2 td 3 skp som hans fader Rasmus Mortensen for alderdoms skyld har overladt ham. Inf 2 Sletdl. 12 April 1699.

334 (fol 203)
Jens Pedersen, Salten en 1/2 Ryttergaard 1 td 6 1/2 skp som Peder Nielsen grundet alderdom har overladt ham imod han ægter hans datter Karen Pedersdatter.  Indf 4 mk. 12 April 1699.

335 (fol 204)
Rasmus Jensen, Vitved et gadehus staar i Krigs Jordebogen for 2 Rdr aarlig at give til Cassen. hvilket hus Rasmus Rasmussen qwitterer saasom han en Ryttergaard i Fruering antager. Indf 2 mk? 12 April 1699.

336 (fol 204)
Rasmus Salmonsen, Vitved det Boels Jord som Rasmus Rasmussen har haft i fæste og brug og han nu qwitterer fordi han skal antage en Ryttergaard i Fruering 1 td 2 skp som ham uden fæste forundes. 12 April 1699.

337 (fol 204)
Rasmus Rasmussen, Fruering - af Vitved - en halv Ryttergaard 3 td 1 skp hvilken Mag Hans Lauborg har haft i fæste og brug og nu overladt ham, formedelst Bygningen er meget forfalden og brystfældig overladt uden fæste. 12 April 1699.

338 (fol 205)
Rasmus Rasmussen, Svinsager en halv Ryttergaard 2 td 2 skp som hans fader Rasmus Rasmussen er fradød og moderen nu har overladt ham imod at hun paa stedet nyder nødtørftig ophold og husværelse hendes livs tid. Indf 1 Rdr. 12 April 1699.

339 (fol 205)
Rasmus Jensen, Gram en halv Ryttergaard 2 td 2 skp hvilken hans fader Jens Pedersen for alderdoms og armods skyld har overladt ham imod han paa stedet nyder nødtørftig ophold og husværelse  hans livs tid. Bygningen er brystfældig derfor overladt uden fæste 12 April 1699.

340 (fol 206)
Rasmus Sørensen, Virring en halv Ryttergaard 3 td 1/2 skp hvilken hans fader Søren Jensen er fradød og moderen nu har afstaaet til ham. Indf 1 Rdr. 12 April 1699.

341 (fol 206)
Poul Pedersen, Hørning - af Fregerslev - en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Rasmus Madsens enke har overladt ham da han ægter hende. Men da dette skal være en selvejergaard  saa giver han deraf til Hbh en Rdr. 12 April 1699.

342 (fol 207)
Jens Nielsen, Svinsager en halv Ryttergaard 2 td 2 skp som hans fader for armod og uverderheftigheds skyld qwitterer, fornemlig saa som han ved Ildebrand for kort tid siden er beskadiget, thi er denne halve gaard overladt ham uden fæste. Mens etc. 12 April 1699.

343 (fol 207)
Jens Sørensen, Fregerslev -  af Stilling - en halv Ryttergaard 5 skp. Som Rasmus Andersen formedelst høj alderdoms skyld har overladt ham imod han ægter hans datter Johanne Rasmusdatter. Bygningen er brystfældig derfor uden fæste forundt. 12 April 1699.

344 (fol 207)
Peder Mortensen, Dørup i Hjelmslev Herred en halv Ryttergaard 1 td 2 1/2 skp. som Peder Andersens enke til ham har afstaaet idet han ægter hende. Brystfældig og uden fæste. 12 April 1699.

345 (fol 208)
Anders Knudsen, Brædstrup en halv Ryttergaard 1 td 7 skp som hans fader Knud Christensen for sin u=vederheftigheds skyld for ham har afstaaet. Og da der paa Bygningen er stor Brystfældighed, saa er den uden fæste forundt. 12 April 1699.

346 (fol 208)
Morten Jensen, Burgaarde  en halv Ryttergaard 2 td 3 skp  som hans fader Jens Mortensen for alderdoms skyld godvilligt har overladt ham imod han sin livs tid der udi nyder nødtørftig ophold. Indf 2 Sletdl. 12 April 1699

347 (fol 208)
Jens Nielsen, Føvling en halv Ryttergaard 1 td 5 1/2 skp som hans fader Niels Ovesen er fradød og moderen formedelst armelig tilstand ikke kan besidde. Bygningen er brystfældig derfor uden indf.
12 April 1699.

348 (fol 209)
Niels Nielsen, Troelstrup - af Grauballe - en Ryttergaard i Trogelstrup 6 t 4 skp som Søren Jensen grunde høj alderdoms og skrøbeligheds skyld har overladt ham imod han ægter hans datter Be..tel Sørensdatter. Gaard er brystfældig forundes den uden indf. 12 April 1699.
[KVJ:
Troelstrup O.K. Datterens navn er Birgitte Sørensdatter Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl. Se nr. 432]

349 (fol 209)
Mads Andersen, Tvingstrup halvparten af hans Stiffaders Jens Michelsens paaboende Ryttergaard som han grundet alderdom og svagheds skyld ikke altsammen selv kan forestaa. Indf 1 Rdr. 12 Juni 1699.

350 (fol 210)
Niels Eriksen, Hoved (Niels Eriksen, Hovedgaard) halvparten af hans faders Erik Nielsen iboende Ryttergaard  staar i Krigs Jordebogen nemlig 1/2 gaarden for 4 td 3 1/2 skp, hvilket faderen har afstaaet imod at hand dog i sin Livs tid selv staar for ald gaarden, paa saadan maade er den ham i fæste forundt for 6 Rdr til indfæstning. 12 April 1699.

351 (fol 210)
Jens Hansen, Taaning  af Bjødstrup (Biøstrup) - et gade hus som aarlig svarer til cassen 2 Rdr., som Peder Pedersen har overladt ham eftersom han skal fæste en 1/2 Ryttergaard i Gammelstrup. Brystfældig derfor uden indf. 12 April 1699.

352 (fol 210)
Niels Nielsen, Gantrup en halv Ryttergaard 1 td 4 skp som Jens Christensen grundet armod og U=vederheftigheds skyld har afstaaet og overladt ham. Bygningen brystfældig uden indf. 12 April 1699.

353 (fol 211)
Oluf Rasmussen, Brørup en Ryttergaard 3 td 1 skp som hans fader Rasmus Laursen grundet alderdom og armod har overladt ham. Brystfældig uden fæste overladt. 12 April 1699.

354 (fol 211)
Christen Michelsen, Yding en Ryttergaard 4 td som hans fader Michel Christensen nu har overladt ham, idet han ikke længere paa grund af alderdom kan fore staa. Indf 2 Rdr. 12 April 1699.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 140 dør faderen allerede ca. 1686]

355 (fol 212)
Hans Villumsen, Dørup Vor Herred - barnefødt i Skanderborg - et Rytterbolig som efter Krigsjordebogen aarlig svarer halvfjerde Rdr, samme bolig har Peder Jensen grundet armod og u=vederheftighed afstaaet til ham. Brystfældig og uden fæste overladt. 12 April 1699.

356 (fol 212)
Christen Jensen, Brædstrup en halv forfalden Ryttergaard 1 td 6 skp 2 fc som Niels Iversen grundet armod maa qwittere. Bygningen er gandske brystfældig derfor uden fæste forundt. Der foruden til dets istandsættelse uden vederlag 14 skp Rug som Regimentskriveren dertil har ladet saa desuden til vaar sæd en td Byg og 1 td Aure (Havre) samt til en ko 4 Rdr. Rytteren skal af forkrevne Hkorn til 1 Oct 1699 forplejes mens at denne hjælp og forstærkning bliver tilbørlig anvendt, samt Bygningen fuldkommen reparere. 12 April 1699.  

357 (fol 213)
Peder Nielsen, Gammelstrup - af Taaning  - en halv Ryttergaard 3 td 3 1/2 skp som Peder Paaske paa grund af armod og u=vederheftighed har maattet qwittere. Bygningen er brystfældig uden fæste. 12 April 1699.

358 (fol 213)
Erik Jakobsen, Jaungyde 1/3 gaard 1 1/4 td som Rasmus Nielsen qwitterer fordi han antager et Rytterbolig i Tulstrup som Rasmus Rasmussen for armod og u=vederheftigheds skyld ikke kan besidde. Uden fæste er denne 1/3 gaard Erik Jakobsen grundet ringhed overladt. 12 April 1699.

359 (fol 213)
Rasmus Nielsen, Tulstrup - af Jaungyde - et Rytterbolig 2 td 1 skp som Rasmus Rasmussen grundet armod og u=vederheftighed maa qwittere. Bygningen er brystfældig uden fæste. 12 April 1699.

360 (fol 214)
Rasmus Sørensen, Horndrup - af Ustrup - en Ryttergaard 5 td 1skp som Peder Christensen godvilligt har overladt ham efter dem imellem oprettede contract og forening som af Sessionen er godkendt fordi det er til Hans Kongl Majest. Ryttergodses bedste. Uden fæste forundt. 12 April 1699.

361 (fol 214)
Peder Christensen, Ustrup - af Horndrup - en Ryttergaard 3 td 4 skp  som Rasmus Sørensen har overladt ham efter oprettet contract. Da det er til Ryttergodst bedste er det overladt uden fæste. 12 April 1699.

362 (fol 214)
Cornelio Degen, Bjødstrup - af Ris - et Rytter bolig i Bjødstrup (Biøstrup) Jens Hansen grundet armod og uvederheftigheds skyld maa qwittere. Bygningen brystfældig uden fæste. 12 April 1699.

363 (fol 215)
Peder Poulsen, Birknæs halvparten af bet? Gaard 4 td 3 skp som hans Stiffader Jens Sørensen har overladt ham, da han grundet skrøbelighed ej længere kan klare hele gaarden. Indf 3 Rdr. 12 April 1699.

364 (fol 215)
Peder Nielsen, Gram en halv Ryttergaard 2 td 3 skp som hans Stiffader Christen Mogensen for høj alderdoms skyld har overladt ham. 1 Rdr. 12 April 1699.

365 (fol 215)
Søren Jensen, Virring en halv Ryttergaard 3 td 1/2 skp som Peder Nielsen grundet armod har afstaaet. 1 Rdr indf. 12 April 1699.

366 (fol 216)
Christen Sørensen, Svinsager - af Loustrup? Mølle - 1/4 Ryttergaard 9 skp som Rasmus Michelsens enke har overladt ham imod han ægter hende. 1 Rdr indf. 12 April 1699.

367 (fol 216)
Rasmus Nielsen, Skjærlund -  af Vrads et Rytterbolig 7 skp. som Anders Jensen er fradød og hans enke har overladt ham imod han ægter hende. Stedet er ringe derfor uden fæste overladt. 12 April 1699.

368 (fol 216)
Ritmester Rudolph Gynter von Grabou, Vrold -  en Ryttergaard 4 td 3 skp som Peder Jensen grundet armod og uvederheftighed maa qwittere, især fordi han i Rytter Sessionen Ao 1692 er kendt udygtigt, gaarden at besidde og han efter den tid sig intet forbedret haver, og som Bygningen findes brystfældig, er den uden fæste. 18 Juni 1699.

Notat :
2 fæstebreve af 3 Sept Ao 1699. som har skulle  været indført findes paa Folio 240 og 241.

369 (fol 217)
Niels Michelsen, Hvolbæk - af Skanderborg Ladegaard - en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Poul Bertelsen efter Sessionens bestemmelse grundet hans efterladenhed - uforsomhed og slette forhold skal qwittere, og som det kun findes i slet tilstand er det overladt uden fæste penge. 7 Novb 1699.

370 (fol 217)
Rasmus Poulsen, Nebel en halv Ryttergaard  2 td 4 skp som Christen før beboede og fradøde og nu af enken Maren Clausdatter frivilligt er overladt. Indf 4 sletdl. 7 Novb 1699.

Anno 1700:

371 (fol 218)
Michel Rasmussen, Grumstrup - af Haadrup? - en Ryttergaard 5 td som Anders Andersens enke har overladt ham imod han ægter hendes datter Kirsten Andersdatter. Indf 3 Sletdl. 31 Marts 1700.

372 (fol 218)
Niels Pedersen, Vedslet et Gadehus som aarlig svarer 2 Rdr som Niels Rasmussens enke Maren Sørensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 3 mk. 31 Marts 1700.

373 (fol 218)
Søren Jensen, Saaby - født i Gantrup - en halv Ryttergaard 2 td 5 1/2 skp som Niels Jensens enke Mette Bundersdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. Bygningen bestaar af 20 fag hus, temmelig ved magt, ved stedet findes 4 Bester 2 Kiør 2 Ungnød 8 faar Vogn Plov og Harve med behørig redskab, Rug Sæden der til er i Jorden 2 td 4 skp etc. 31 Marts 1700.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder enken Mette Gundesdatter. Se nr. 469]

374 (fol 219)
Søren Pedersen, Taaning et Gade hus svarer aarlig 2 Rdr som Hans Rasmussen fradøde hvis datter denne ægter. Bygningen er 9 fag hus som er helt brystfældig, derfor uden fæstepenge. 31 Marts 1700.

375 (fol 219)
Niels Michelsen, Horndrup -  født i Vrold en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Jens Nielsens enke Anne Pedersdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. 31 Marts 1700

376 (fol 219)
Niels Jensen, Gedved en halv Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp som Morten Jensen grundet armod og uvederheftighed har qwitteret, af samme aarsag og for stedets ringhed er den uden fæstepenge overladt. 31 Marts 1700.

377 (fol 220)
Augustinus Jensen, Nim halvparten af hans fader Jens Thomasens paaboende Ryttergaard ibd  5 td 1 skp som faderen grundet alderdom har overladt ham. Indf 8 Rdr. 31 Marts 1700.

378 (fol 220)
Claus Nielsen, Nim - af Plougstrup - en halv Ryttergaard 2 td 1 skp som Peder Jørgensen enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Rdr. Bygningen bestaar af 26 fag hus nogenledes ved magt, 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 12 faar Vogn Plov og harve med  behørig redskab  Rugsæden dertil er i Jorden 4 td 4 skp. 31 Marts 1700.

379 (fol 220)
Michel Hansen, Bredstenbro - Michel Hansen, Brøstenbro - af Tørsting et gadehus svarer aarlig 1 Rdr. 1 mk. Inf 2 Sletdl. Bestaar af 9 fag hus, nogenlunde ved magt. 31 Marts 1700

380 (fol 221)
Laurids Sørensen, Vestbirk en Ryttergaard 3 td 4 skp  som hans moder Søren Jensens enke  grundet alderdom har afstaaet. Indf 2 Sletdl. Bestaar af 32 fag hus nogenlunde ved magt 5 Bæster 3 Køer 3 Ungnød 10 faar Vogn etc Rugsæden 5 td. 31 Marts 1700.

381 (fol 221)
Erik Michelsen, Gantrup - af Sønder Vissing  - en halv Ryttergaard 1 td 6 skp som Jesper Nielsen enke har overladt ham imod han ægter hende Indf 1 Sletdl. 22 Fag hus meget brystfældig 4 Bæster 1 Koe 3 Ungnød 10 faar Vogn etc 3 td Rugsæd er saaet. 31 Marts 1700.

382 (fol 221)
Jens Ollufsen, Grumstrup en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Jens Hansens enke Kirsten Sørensdatter overlader ham imod han ægter hende Indf 6 mk. 32 fag hus nogenlund ved hævd 2 Bæster 2 Køer 2 ungnød 9 faar etc. 31 Marts 1700.

383 (fol 222)
Christen Poulsen, Tebstrup en halv Ryttergaard 1 td 6 skp som hans fader Poul Niels grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Brystfældig og stedets ringhed uden fæstepenge. 26 fag hus. etc. 31 Marts 1700.

384 (fol 222)
Knud Sørensen, Tolstrup Tammestrup -af Ejer - en halv Ryttergaard i Tolstrup Tammestrup 2 td 1 skp som Henrich Albretsens enke har overladt ham imod han ægter hendes datter Indf 2 Sletd. 34 fag hus etc. 31 Marts 1700.

385 (fol 222)
Søren Sørensen, Brørup en halv Ryttergaard 2 td 4 1/2 skp som Anders Sørensen og Niels Pedersen grundet armod og u=vederheftighed har overladt ham. Bygningen er brystfældig og stedet ringe fri for fæstegivelse. 33 fag hus etc. 31 Marts 1700.

386 (fol 223)
Rasmus Jensen, Grumstrup - af Aas - et gadehus svarer aarlig 1 Rdr som Niels Eriksen er fra flyttet til Brørup hvor han vogter Qwæg. Til stedsmaal skal han give 2 mk. danske. 31 Marts 1700.

387 (fol 223)
Rasmus Jensen, Horndrup -  af Taaning - en halv Ryttergaard 2 td 2 1/2 skp som Poul Enevoldsens enke Else Nielsdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 1 Sletdl. Bestaar af 34 fag hus nogenlunde ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 6 faar etc. 31 Marts 1700.

388 (fol 223)
Jesper Jensen, Vedslet en Ryttergaard 3 td 2 skp som Rasmus Nielsen har maattet qwittere. For stedets ringheds skyld er det uden fri for fæstegivelse. Bestaar af 34 fag hus som er hel brystfældig 3 bæster 1 ko 5 faar etc.. Rugsæden 2 td 4 skp. 31 Marts 1700.

389 (fol 224)
Anders Jørgensen, Gedved  af Tolstrup - en Ryttergaard 4 td 3 skp som Jens Nielsens enke er fradød og 2 smaa børn har efterladt, da han som deres morbroder med føde og klæder og kristelig optugtelse, skal forsyne indtil de selv kan tjene deres brød. Indf 2 Slettedl. Bestaar af 26 fag hus, temmelig ved magt etc. 31 marts 1700.

390 (fol 224)
Knud Andersen, Gammelstrup - af Voerladegaard - en Ryttergaard 6 td 3 skp som Niels Sørensens enke Maren Sørensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Grundet stedets ringhed skal han give 1 Sletdl. Bygningen bestaar af 52 fag hus hvoraf en stor del findes brøstfældig. 4 Bæster 3 køer etc. 31 Mart 1700.

391 (fol 224)
Anders Pedersen, Burgaarde - af Nimbdrup? - en halv Ryttergaard 2 td 4 1/2 skp som Peder Jensens enke har overladt ham imod han ægter hende Indf en Mk. 38 fag hus temmelig ved magt 4 bæster 3 køer 2 ungnød 10 faar etc. 31 Marts 1700.

392 (fol 225)
Rasmus Pedersen, Aastrup - af Træden en Ryttergaard 5 td. som Knud Therkildsen grundet høj alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Indf 2 Sletdl. 44 fag hus temmelig ved magt 4 bæster 2 køer 1 ungnød 10 faar etc. 31 Marts 1700.

393 (fol 225)
Anders Pedersen, Slagballe en halv Ryttergaard 1 td 7 skp so Peder Jensen for u=formuenhed maa qwitter Indf 6 mk 23 fag nogenlunde ved magt etc. 31 Marts 1700.

394 (fol 225)
Laurs Jørgensen, Virring et gadehus svarer aarlig til cassen 1 rdr. Som Poul Rasmussen er5 fradød hvis datter denne ægter. Indf 1 mk. 7 fag hus nogenlunde  ved hæfd. 31 Marts 1700.

395 (fol 226)
Niels Nielsen, Fregerslev - af Skibby - en halv Ryttergaard 2 td 5 skp som Rasmus Pedersen grundet alderdom og svaghed har overladt ham imod han ægter hans datter Zidsel Rasmusdatter. Indf 3Sletdl. 35 fag hus temmelig ved magt 2 bæster 3 køer 3 ungnød 10 faar etc. 31 Marts 1700.

396 (fol 226)
Søren Andersen, Vitved en halv Ryttergaard som med underliggende Boels Jord  staar i Krigsjordebogen for 4 td 7 skp, som Rasmus Salmonsen for slet og armelig tilstand ikke længere kan bebo, grundet fattig vilchor er den forundt ham i fæste for 1 Sletdl. Bestaar af 33 fag hus nogenlunde ved hævd. 3 Bæster 1 ko 1 ungnød 6 faar etc. 31 Marts 1700.

397 (fol 226)
Michel Madsen, Forlev - af Forlev - et halvt gadehus kaldes Fiskehus (Michel Madsen, Ry?  - der findes fiskerhus ved Ryse fol 377) svarer aarlig  1 1/2 Rdr som Hans Andersen qwitterer eftersom han skal fæste en Ryttergaard i Nim. indf 6 mk. 7 fag Hus temmelig ved magt. 31 Marts 1700.

398 (fol 227)
Jens Pedersen, Ry en Ryttergaard som med dets underliggende Prive? jord staar for 2 td 1 skp som Niels Laursens enke er fradød hvis datter Helveg Nielsdatter denne ægter. Indf 3 Mk. Bestaar af 29 fag nogenlunde ved magt 3 bæster 1 ko 1 stud 3 faar etc. 4 1/2 td Rugsæd. 31 Marts 1700.

399 (fol 227)
Rasmus Andersen, Ry et halvt gadehus kaldet Fiskerhus svarer aarlig 1 1/2 rdr som Anders Hansens enke har overladt ham imod han ægter hendes datter Zidsel Anders datter. Indf 6 mk. 7 fag hus temmelig ved magt.  31 Marts 1700.

400 (fol 227)
Peder Rasmussen, Jeksen en halv Ryttergaard 1 td 6 skp  hvilken faderen? Rasmus Mortensen grundet armod og u=vederheftighed ikke længere kan besidde, hvorfor den ham i henseende til bygningen findes hel brystfældig og stedet slet er er fri for fæste givelse. Bestaar af 33 fag der af en del meget forfalden 2 bæster en ko 5 faar 1 gl vogn Plov og harve. Rugsæden 1 td 4 skp er i jorden etc. 31 Marts 1700.

401 (fol 228)
Jens Laursen, Dørup Hørning Sogn - af Wormslev (Ormslev) - en halv Ryttergaard 1 td 2 1/2 skp som Knud Andersen grundet armod og u=vederheftighed maa qwittere. grundet dets Ringhed er den overladt uden fæstepenge. Bestaar af 15 fag hus meget brøstfældige 2 bæster 1 ko 1 ungnød 4 faar etc Rugsæden 1 td 6 skp er i jorden. 31 Marts 1700.

402 (fol 228)
Jens Nielsen, Salten - af Them en halv Ryttergaard 1 td 6 1/2 skp som Thomas Thomassens enke har overladt ham imod han ægter hende. For forleden aars misvækst som fornemmelig har været for denne  faar han den uden fæste. Bygningen 18 fag huse nogenlunde ved hæfd 3 bæster 3 køer 2 ungnød 10 faar etc. Rugsæden 4 td er i jorden. 31 Marts 1700.

403 (fol 228)
Hans Andersen, Siim - af Fiskerhus - en Ryttergaard 4 td 2 skp som Jens Bertelsen grundet armod og uvederheftighed har qwitteret Efter slig beskaffenhed giver han til Indf 2 Mk Bestaar af 31 fag hus nogenlunde ved magt ved stedet findes alle 2 gamle bæster vogn plov etc. Rugsæden der er i jorden 4 td 2 skp. 31 Marts 1700.

404 (fol 229)
Niels Jensen, Jelling en Ryttergaard 3 td 1 skp som hans fader Jens Hansen grundet høj alderdom og armod  ikke længere kand besidde og som samme Ao 97 er afbrendt og da kommen i slet tilstand, er den ham uden fæste penge overladt. 22 fag Hus  ny bygget 3 bæster 2 køer 1 ungnød 8 faar etc. Rugsæden i jorden 2 td. 22 Juli 1700.

405 (fol 229)
Niels Ibsen, Jelling  af Vejle - en Ryttergaard 3 td 1 skp som Knud Jonesen grundet alderdom og armod har overladt ham imod han ægter hans datter Karen Knudsdatter. Grundet stedets ringheds skyld er det uden indf. 24 fag hus temmelig ved magt 3 bæster 2 køer 2 ungnød 8 faar etc. Rugsæden i jorden 2 td. 22 Juli 1700.

406 (fol 229)
Peder Pedersen, Hallund - af Hørup? - et øde Rytterbolig kaldes Hallund beliggende i Hvexild Sogn 6 skp som er ham forundt med 2 aars frihed fra 1 maj 1700. Og til bygnings hjælp 10 rdr for fæstegivelse er han ogsaa fri han skal opbygge 10 fag nyt forsvarlig hus inden friheden udløber. Rytter Sessionen i Kolding 22 Juni 1700.

407 (fol 229)
Jørgen Laursen, Svejstrup et gadehus svarer aarlig 2 Rdr. som hans fader Laurs Pedersen er fradød. Indf 2 Mk 10 fag nogenlunde ved magt. 31 Marts 1700.

408 (fol 230)
Jørgen Sørensen, Boes en Ryttergaard 6 td 4 skp som hans moder Søren Nielsens enke har overladt ham da hun ikke længere selv grundet høj alderdom kan besidde. Indf 4 sletdl Bestaar af 40 fag huse temmelig ved magt 6 bæster 4 køer 4 ungnød 12 faar etc. Rugsæden 6 td er i jorden. 31 Marts 1700.

409 (fol 230)
Rasmus Knudsen, Haarby - af Hem - en Ryttergaard 2 td 6 skp som Peder Knudsen? har overladt ham imod han ægter hans datter. Indf 2 Sletdl. 21 fag hus nogenlunde ved magt 3 bæster 2 køer 1 ungnød 6 faar etc. Rugsæden i jorden 2 (1) td 4 skp. 31 Marts 1700.

410 (fol 230)
Rasmus Knudsen, Svejstrup - af Voerladegaard - en halv Ryttergaard 4 td som Christen  Sørensens enke Birgithe Rasmusdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 6 sletdl  Bestaar af 22 fag hus nogenlunde ved magt 4 bæster 2 køer 2 ungnød 11 faar etc. Rugsæden 3 td 4 skp er i jorden. 31 Marts 1700.
[KVJ:
Fæsteren hedder sandsynligvis Rasmus Rasmussen. Se Gryt Fptk 1719-1745 nr. 21 (fol 173). Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1250 og 1864]

411 (fol 231)
Jens Hansen, Hvolbæk 1/2 Ryttergaard som med en lod af Tammestrup  staar for 2 td 7 skp. 8 Sletdl. 18 fag Nyt hus 3 Bæster 2 køer 1 ungnød 6 faar etc. Rugsæd 2 td 6 skp er i jorden. 31 Marts 1700.

412 (fol 231)
Niels Ollesen, Vitved - af Kolt - et 1/2 Gadehus Søren Andersen qwitterer idet han en gaard ibidm antager. Svarer aarlig 1 rdr. Indf 2  mk?. 31 Marts 1700.

413 (fol 231)
Søren Sørensen, Haarby - af Jeksen - en 1/2 Ryttergaard 2 td 5 skp som Anders Christensen paaboede og fradøde. 4 Sletdl. 24 fag hus temmelig ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 8 faar etc.  Rugsæden der er i jorden 2 td 4 skp. 31 arts 1700.

414 (fol 232)
Jens Jensen, Gram - af Stilling - en 1/2 Ryttergaard 2 td 4 skp som Mogens Christensen grundet armod og u=vederheftigheds skyld maatte qwittere.  Stedet er ringe og brystfældig fri for fæste. 22 fag hus en stor del forfalden. 2Bæster 1 Ko Rugsæden i jorden 1 td 6 skp. 31 Marts 1700.

415 (fol 232)
Jacob Hansen, Ry en 1/4 gaards brug 5 skp som hans moder Hans Adamsens enke grundet alderdom har overladt ham. 2 Mk. 31 Marts 1700.

416 (fol 232)
Jens Jensen, Salten en 1/2 Ryttergaard 2 td som hans fader Jens Thomasen er fradød og moderen grundet alderdom ikke kan besidde. 1 Sletdl. 23 fag hus temmelig ved magt 3Bæster 2 Køer 2ungnød 10 faar etc. 2 td Rugsæd i jorden. 31 Marts 1700.

417 (fol 233)
Rasmus Nielsen, Mesing - af Baastrup - 1/4 delgaard 6 skp.som Rasmus Pind grundet armod maa qwittere. Slet tilstand uden fæste. 10 fag hus der er meget brystfældig 2 gl Bæster 3 faar 1 gl vogn og en harve. 6 skp Rugsæd. 31 Marts 1700.

418 (fol 233)
Morten Jørgensen, Virring 1 gade hus svarer aarlig til cassen 2 rdr. som Anders Pedersen er fradød. Inf 1 sletdl. 31 marts 1700.

419 (fol 233)
Rasmus Andersen, Hvolbæk - af Skaarup - 1/2 Ryttergaard med en lod af Tammestrup Mark 2 td 7 skp 2 fc som Rasmus Thomasen er fra død og enken Karen Jensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Inf 1 sletdl. 22 fag Hus ny bygget 4 Bæster 1 Ko 1 ungnød 6 faar etc.  2 td 6 skp Rugsæd i jorden. 31 Marts 1700.

420 (fol 234)
Laurs Andersen, Hvolbæk 1/2 Ryttergaard 2 td 7 skp med en lod af Tammestrup Mark som Thomas Pedersen grundet armod maatte qwittere. Indf 6 Sletdl 36 fag hus meget brystfældig. 3 Bæster 1 ko 3 faar etc. 2 td 6 skp Rugsæd i jorden. 31 Marts 1700.

421 (fol 234)
Niels Sørensen, Fruering -  af Vissing - en Ryttergaard 6 td 1 skp som Søren Jensens enke Kirsten Simensdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Rdr. 42 fag hus temlig ved magt 6 Bæster 5 Køer 4 Ungnød 12 faar etc. 6 td Rugsæd i Jorden. 31 Marts 1700.
[KVJ:
Jens Peder Skou siger i sin bog : Der står skrevet …, side 338, at Niels Sørensen stammer fra Mesing]

422 (fol 234) 
Jens Jensen, Stilling -  af Stryger Huset - 1/2 Ryttergaard 2 td 3 skp som Leut Casten Peitersen sidst paaboede og grundet dets brystfældighed med videre qwitterer. Bygningen 17 fag hus næsten ganske brystfældig. 3 gl Bæster 1 vogn, Plov og harve. Rugsæd i jorden 2 td 5 skp. Uden fæste. 31 Marts 1700.

423 (fol 235)
Michel Jørgensen, Spøttrup 1 Ryttergaard 3 td 3 skp hans fader Jørgen Pedersen har overladt ham grundet alderdom og svaghed. Stedet er ringe derfor uden fæstepenge. 41 fag Hus temelig ved magt 4 Bæster 2 køer 2 ungnød 8 faar etc. 2 td Rugsæd i jorden. 31 Marts 1700.

424 (fol 235)
Rasmus Jensen, Vrigsted - af Stouby - et Rytterbol 1 td 3 skp som Laurs Fries har overladt ham da han ikke længere formaar at drive. Indf 2 mk 2? fag hus nogenlunde ved magt 1 td 2 skp Rugsæd. Der findes ikke videre inventar ved stedet. 31 Marts 1700.

425 (fol 235)
Morten Hansen, Rindelevgaard  halvparten af bem. gaard  staar for 6 td 5 skp som Jens Madsen grundet høj alderdom og skrøbeligheds skyld  har overladt ham efter oprette kontrakt. Indf 2 Rdr. 48 fag Hus temmelig ved magt. Det inventar der efter forordningen er ved stedet skal Morten Jensen! tilsvare og desuden stille fornøjelig Caution. 26 August 1700.

426 (fol 236)
Andreas Ollufsen, Gedved - af Handsted - (Andreas Ollesen, Gedved) en Ryttergaard 4 td 3 skp som Anders Jørgensen er fradød. Og da han hverken efterlader hustru eller børn. Men ved stedet er Sal Jens Nielsens 2 smaa u - opfødte børn, som han med klæder - føde og kristelig optugtelse skulle have forsynet, nu skal Andreas Ollufsen paatage sig dette efter den forening han med Andreas Jørgensens bror Tomas Jørgensen har indgaaet. Indf 2 Sletdl. 26 fag hus temmelig ved magt 5 Bæster 3 Køer 3 ungnød 12 faar etc. 30 Aug 1700.

427 (fol 236)
Hagen Troelsen, Mesing hbh paa den 1/2 selvejergaard som Michel Rasmussen fradøde og denne alt beboer. 2 td 6 skp. Hbh 2 Rdr. 31 Marts 1700.

428 (fol 236)
Anders Jensen, Brædstrup - af Davding - en Ryttergaard 3 td 5 skp som Laurs Jensen paaboede og for u=døgtighed maa qwittere, men som den 8 Oct 99 Bygningen findes afbrændt 16 fag hus , har man accorderet med Anders Jensen at Cassen skal give 16 Sletdl til istandsættelse samt frihed til 1 maj 1701. Derforuden nyder han 4 td Rugsæd som er i jorden uden betaling  og uden fæste penge. Findes kun  2 gl Bæster 1 vogn og en plov. 31 Marts 1700.

429 (fol 237)
Peder Jensen, Gedved - af Holms Mølle - en Ryttergaard 4 td 3 skp som Jørgen Jensen grundet armod og slet tilstand maatte qwittere, og da der ved stedet kun findes 3 gl Bæster og 1 Wintling? men intet korn til Waarsæden, gives der ham 2 td Byg 2 td Havre samt frihed for restancen til 1 maj 1700 som er 5 rdr 5 mk. Bygningen er 49 fag hus  som er meget forfalden som han skal reparer, derfor ingen indf. 31 Marts 1700.

430 (fol 237)
Jens Sørensen Kæmpe, Vinding hbh paa den af ham beboede selvejergaard skal give 2 Rdr. 31 Marts 1700.

431 (fol 237)
Rasmus Jensen, Assendrup en Ryttergaard 3 td 3 skp Erik Andersen grundet alderdom og skrøbelighed  efter dem imellem opretet Contrakt har overladt. Indf 2 Rdr. 37 fag Hus nogenlunde ved magt 4 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar etc. desuden nødvendig sædekorn. 20 Sept 1700.

432 (fol 237)
Niels Sørensen, Skjold  og Hans Sørensen, Skjold en øde Ryttergaard som findes i Krigsjordebogen under Jørgen Jensens navn for reduceret Hkorn 7 td 2 skp, hvorom vi i Sessionen med dem har accorderet, at de overtager den med 6 aars frihed fra 1 oct 1700, mod de skal opbygge paa stedet 32 fag forsvarlig hus, der efter friheden kan staa for et fuldt syn, og derefter betale udgifterne. Skal stilles fornøjelig Caution. 5 Octob 1700.

433 (fol 238)
Rasmus Pedersen, Firgaarde -  af Veng - 1/2 Ryttergaard 3 td 5 skp som Christopher  Nielsens enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Rdr. 42 fag hus nogenlunde ved magt 4 Bæster 2  Køer 2 Ungnød 5 faar etc, samt af dets aars indavlede fornøden korn til næst kommende Vaar og ilagte vintersæd. 6 Octob 1700.

434 (fol 238)
Laurs Michelsen, Firgaarde - af Børup? - 1/2 Ryttergaard 3 td 5 skp  som Jens Jacobsens enke Karen Laursdatter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 4 sletdl. Bygningen 23 fag hus nogenlunde ved magt. 5 Bæster 2 køer 2 Kalve 6 faar etc. af indavlingen fornøden sædekorn. 6 Oct 1700.

435 (fol 238)
Jens Knudsen, Vrold -  af Saaby - 1/2 Ryttergaard 2 td 1 1/2 skp som Rasmus Rasmussen enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 3 Rdr. 25 fag Hus temmelig ved magt  6 Bæster 3 Køer 3 Ungnød 10 faar etc. Fornøden korn til vinter og vaarsæd. 6 octob 1700.

436 (fol 239)
Christen Sørensen, Nim et Gadehus der aarlig skal svare 1 rdr 2 mk indf 1 Sletdl. Bestaar af 10 fag hus nogenlunde ved magt. 6 Octob 1700.

437 (fol 239)
Anders Thorsen, Sønder Vissing  1/2 Ryttergaard  2 td 1 1/2 skp som han fader Toer Andersen grundet langvarig sygdom har overladt ham. Grundet stedets ringhed er det overladt uden fæste. Bestaar af 19 fag hus en del brystfældig 3 Bæster 2 Køer 1 Kalv og 9 faar. Af aarets indavl er fornøden Korn til vinter og vaarsæd. 6 Octob 1700.

438 (fol 239)
Niels Pedersen, Gram 1/2 Ryttergaard 2 td 3 skp Hkorn som Frands Pedersens enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 1 sletdl. 18 fag Hus en del brystfældig 3 Bæster 2 Køer 1 ungnød 7 faar etc, fornøden sædekorn af indaflingen. 6 Octob 1700.

439 (fol 240)
Joen Nielsen, Siim 1 Ryttergaard 4 td 3 skp som hans fader Niels Jensen har overladt ham grundet hans høje alderdom. Indf 2 Sletdl. Bygningen er 27 fag hus nogenlunde ved magt 5 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 8 faar etc.  Fornøden vinter og vaarsædekorn af indavlingen. 6 Octob 1700.
Notat skulle have været indført fol 217.

440 (fol 240)
Niels Jensen, Nim - af Træden - 1/2 Ryttergaard 2 td Hkorn som Christen Jørgensen har overladt ham. Bygningen er brystfældig derfor uden indf. 3 Sept 1699.

441 (fol 240)
Mads Pedersen, Træden en Ryttergaard 1 td 7 skp som Niels Jensen qwitterer fordi han nu fæster 1/2 Ryttergaard i Nim. Bygningen er brystfældig derfor uden fæste. 9 Sept 1699.

442 (fol 241)
Rasmus Sørensen, Ustrup halvparten af hans faders Søren Gundersens paaboende gaard der i Krigsjordebogen staar for  3 td 4 skp Hkorn, som faderen grundet Skrøbelighed har overladt ham. Brystfældig og derfor uden indf. 3 Jan 1700.

443 (fol 241)
Hans Nielsen, Brørup 1/2 Ryttergaard  1 td 5 skp  som Mads Albrethsen grundet armod ikke kan besidde, hvorfor han den godvillig har afstaaet, hvorefter hele gaarden bliver beboet af Hans Nielsen. Bygningen er brystfældig og stedet ringe derfor fri for indf. 27 Octob 1700.

444 (fol 241)
Jens Rasmussen, Gantrup - af Voerladegaard  - 1/2 Ryttergaard 1 td 4 skp som Poul Jensens enke Maren Rasmus datter har overladt ham imod han ægter hende. Indf 2 Sletdl. Bestaar af 25 fag hus nogenlunde ved hæfd. 4 Bæster 2 Køer 1 ungnød 6 faar. Fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.

445 (fol 241)
Niels Sørensen, Brørup - af Hylke - 1/2 Ryttergaard 2 td 6 skp som Anders Pedersen grundet armod og U=vederheftighed har afstaaet. Da bygningen er brystfældig uden indf. 27 Octob 1700.

446 (fol 242)
Esben Rasmussen, Fregerslev 1/2 Ryttergaard 2 td 5 skp som hans fader Rasmus Esbensen for alderdom og svagheds skyld har overladt. Indf 2 Rdr. 27 fag Bygning nogenlunde ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 6 faar etc. samt fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.

447 (fol 242)
Niels Poulsen, Hjordberg - af Nørløf? - en Ryttergaard kaldet Hjordbjerg 7 td 4 skp som Laurs Eriksens enke har overladt ham imod han ægter hende. Grundet husenes brystfældighed giver han kun 5 rdr til indf. Bygningen bestaar af 75 fag hus dels hel brøstfældig, der findes 8 Bæster 4 Køer 2 Stude 4 ungnød 12 faar  etc. samt fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.

448 (fol 242)
Christen Rasmussen, Ustrup halvparten af hans faders Rasmus Rasmussens paaboende gaard  3 td 3 skp som faderen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Indf 2 Sletdl. 27 Octob 1700.

449 (fol 243)
Andreas Ernst Peitersen, Gram (Anders Ernst Peitersen) halvparten af Rasmus Jensens paaboende gaard 5 td 2 skp som Rasmus Jensen grundet armod har afstaaet. Bygningen er brystfældig derfor overladt uden fæste. 27 Octob 1700.

450 (fol 243)
Olluf Christensen, Nim en Ryttergaard 4 td 3 skp som hans fader Christen Jensen  grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Indf 1 Rdr. Bygningen er 26 fag hus temmelig ved magt 5 Bæster 4 Køer 2 ungnød 8 faar etc. Fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.

451 (fol 243)
Peder Sørensen, Mesing hbh paa den halve gaard hans fader Søren Michelsen paaboede og fradøde, da denne 1/2 gaard skal have selveje Rettighed er den ham for 2 Rdr hbh penge forundt. 27 Octob 1700.

452 (fol 243)
Søren Christensen, Ris en Ryttergaard 2 td 4 skp som hans Stiffader Hans Laursen  grundet armod og slet tilstand har overladt ham Indf 1 Rdr. Bestaar af 32 fag hus nogenledes ved hæfd 4 Bæster 2 Køer 2 ungnød 6 faar etc. Fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 193 hedder den nye fæster Søren Rasmussen. Se også fæste nr. 22 (fol 17)]

453 (fol 244)
Søren Ibsen, Svejstrup - af Vedslet - 1/2 Ryttergaard 3 td 3 skp som Jens Johansens enke Maren Rasmusdatter har overladt ham, idet han ægter hende. Bygningen er brystfældig og derfor uden indf.  Bestaar af 29 fag hus  meget forfalden 4 Bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. Fornøden sædekorn. 27 Octob 1700.

454 (fol 244)
Jørgen Jensen, Saaby 1/2 Ryttergaard  2 td 5 1/2 skp som hans fader Jens Pedersen grundet alderdom har overladt ham. Indf 2 Sletdl. Bygningen er 21 fag dels forfalden 4 Bæster 2 Køer 1 ungnød 5 faar etc. Nødvendig sædekorn. 27 Octob 1700.
[KVJ:
Må være hans stedfar, da der i skiftet efter Jens Pedersen iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 626 kun er en halvbror som arving]

455 (fol 244)
Oberst Leutnant Poul Trapou, Lønsgaard - der begærer fæste paa en Kongl Majest. Ryttergaard i Silkeborg Amt, Linderup Sogn beliggende som kaldes Lønsgaard/Lousgaard staar i Krigsjordebogen for 9 td 1 skp Hkorn, efter allernaadigste bevilling maa besidde den hans livstid, da har vi paa Hans Kongl Majest. vores allernaadigste arve Konge og herres vegne tilsagt som vi og hermed tilsiger, det naar bemte Leutenant Peter Hirschoufver afgaar ved døden skal Obrist Leutnant Trapou uden fæste forundt vorde, fremb for nogen anden, og samme derpaa vaarden, at Conditionere og fuldkomen fæste brev meddelt blive, hvorefter han gaarden kan annamme etc. Bygholm 3 Decb 1700.

Anno 1701:

456 (fol 245)
Nicolaus Møller, Svejstrup - Rytter under  Ritm hr Grabous Compagni - 1/2 Ryttergaard i Svejstrup 4 td 3 skp, som Jens Pedersen er fradød, som denne datteren har til ægte, Brytsfældig uden indf. 5 Bæster 3 Køer 2 Ungnød 12 faar etc  desuden fornøden sædekorn. 1 Marts 1701.

457 (fol 245)
Thomas Christensen, Emborg 1/2 del Ryttergaard 2 td 2 skp H Korn som hans fader Christen  Andersen er fradød og hans moder for alderdoms skyld har overladt ham Indf 2 Rdr 24 fag Hus temmelig ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 10 faar Rugsæden i Jorden og til vaarsæd nødvendig korn. 1 Marts 1701.

458 (fol 246)
Jens Andersen, Lille Hjøllund - af Store Bredlund et Rytterbolig i Lille Høylund (Hjøllund)  kaldet som Jens Pedersen havde øde antaget med frihed til 1 octb?  førstkommende men nu er fradød og ikke har efterladt sig hustru eller børn. 1 td 4 skp Hkorn fri for indf. Bygningen paa stedet bestaar af 16 fag hus. 2 Marts 1701.

459 (fol 246)
Simon Michelsen, Gram hans faders afstaaende gaard som han grundet alderdom og svaghed ikke formaar længere at besidde, samme Michel Pedersens gaard staar i Krigsjordebogen for 2 td 3 skp Hkorn, hvoraf han grundet den slette tilstand kun skal betale 2 Rdr til indf. 3 Bæster 1 Ko 2 ungnød 5 faar bygningen bestaar af 23 fag hus. Fornøden vinter og vaars sædekorn samt vogn etc. 2 Marts 1701.

460 (fol 247)
Hans Nielsen, Gram - af Astrup - Søren Rasmussens gaard som han grundet u=formuenhed paa Bæster og qwæg maa afstaa, 2 td 4 skp grundet stedets slethed ingen indf. 25 fag gammelt hus  der er saaet rugsæd og nødvendig vaarsæd tilstede, desuden vogn plov og harve. 2 Marts 1701.

461 (fol 247)
Niels Nielsen, Ry - af Emborg - afgangne Søren Nielsen Moxen? = (meget øde?) øde og forfaldne gadehus der aarlig skal svare 1 Rdr 2 mk. Da huset findes i saa slet tilstand er det uden indf. hvorimod han er forpligtet til at bebygge og vedligeholde etc. 2 Marts 1701.

462 (fol 247)
Hans Andersen, Ry - af Emborg - et hus som afgangne Rasmus Rasmussen øde og forfalden har efterladt. Huset skal bestaa af 12 fag hus og iflg Krigsjordebogen skal betale aarlig 1 Rdr 3 mk. Grundet huset er af saa slet stand er det uden indfæstning, imod han skal forbedre og vedligeholde etc. 1 Marts 1701.

463 (fol 248)
Christen Pedersen, Jeksen  af Vitved - et gadehus som Peder Rasmussen grundet alderdom og u=formuenhed ej længere kan vedligeholde og svare udgifterne. Husets størrelse er ikke not det er brystfældig og af saa slet tilstand, overladt uden fæste. Han er pligtig til at forbedre og vedligeholde. 2 Marts 1701.

464 (fol 248)
Smed Peder Rasmussen, Tebstrup - Smed i Tebstrup - et gadehus Søren Sørensen har paaboet og grundet fattigdom maa qwittere. Stedet er helt brøstfældig. Svarer aarlig 1 Rdr 4 mk. Da Peder Rasmussen tilbyder at forbedre og ellers vedligeholde og betale udgifterne i rette tid etc. 2 Marts 1701.

465 (fol 248)
Mads Rasmussen, Hørning hbh paa en Selvejergaard Peder Pedersen er fradød og han sig har tilforhandlet og ægter enken Anna Jens datter. Staar for 3 td 2 skp Hkorn. Skal betale 1 Rdr i Hbh. 2 Marts 1701.

466 (fol 249)
Peder Rasmussen, Yding en gaard hans fader Rasmus Nielsen har paaboet og grundet alderdom og svaghed ikke længere kan forestaa og svarer udgifterne 3 td 7 skp og derfor skal han ikke betale mere end 2 Rdr til indf. 6 Bæster 4 Køer 3 ungnød 12 faar samt vogn etc.  Rugsæden er i jorden og tilstrækkelig vaarsæd, Bygningen bestaar af 38 fag hus temmelig ved magt. 2 Marts 1701.

467 (fol 249)
Søren Jensen, Vestbirk - af Gammelstrup i i Tønning Sogn - afgangne Michel Andersens gaard som ægter enken Anna Pedersdatter staar for 3 td 4 skp Hkorn. Befindes en hel del brøstfældig derfor uden indf. 4 Bæster 3 Køer 2 ungnød 8 faar etc. Rugsæden i jorden og tilstrækkelig vaarsæd.
Bygningen er kun ringe og brøstfældig bestaar af  24 fag hus. 2 Marts 1701.

468 (fol 250)
Peder Christensen, Gantrup - af Vestbirk - et gadehus afgangne Povel Jensen har paaboet svarer aarlig en Rdr 2 mk. Da huset behøver reparation derfor uden indf. hvorimod han forsvarlig forbedrer det etc. 2 Marts 1701.

469 (fol 250)
Niels Pedersen, Lundum Hbh paa 1/2 selvejer Rettighed hans fader Peder Pedersen grundet alderdom og u=formuenhed ej længere kan forestaa.  4 td 4 1/2 skp til Hbh 1 Rdr. 2 Marts 1701.

470 (fol 251)
Rasmus Nielsen, Yding hans faders Niels Hansens fæste gaard som han grundet langvarig svaghed og alderdom ikke længere formaar at forestaa, og udgifterne at udrede. Bygningen bestaar af 21 fag Brøstfældig, som Rasmus Nielsen lover at forbedre og istandsætte, hvorfor det er uden indf. 2 td 3 skp, stedet er nogenlunde med besætning 4 Bæster 4 Køer 2 Ungnød 6 faar etc. Rugsæden er saaet og fornøden vaarsæd. 2 Marts 1701.

471 (fol 251)
Laurids Pedersen, Egebjerg - Rytter ved Velvb Hr Oberst Leutnant Bruchdorfs Compagni - et gadehus afgangne Peder Thomasen har paaboet og enken Mette Hansdatter godvillig har overladt ham svarer aarlig 2 Rdr. Da huset behøver reparation er det overladt uden indf. 2 Marts 1701.

472 (fol 251)
Niels Frandsen, Gedved hans fader Frands Nielsens gaard som han grundet Svaghed og alderdom maa afstaa da han ikke længere formaar at beholde stedet, Bygningen er ringe bestaar af 21 fag hus, uden indf.  2 td 5 skp Hkorn nogenlunde besætning saasom 4 Bæster 2 Køer 2 ungnød 8 faar etc. Rugsæden i jorden og forraad nok af vaarsæd. 2 Marts 1701.

473 (fol 252)
Søren Michelsen, Grumstrup sin afgangne faders Michel Pedersens fulde gaard  hvoraf han tilforn har haft den halve i fæste, og i des henseende uden fæste er forundt. 5 td 7 skp Besætning 8 Bæster 4 Kør 4 ungnød 1 stud 12 faar Rugsæden i jorden og nok vaarsæd. Plov  - Harve etc. 2 Marts 1701.

474 (fol 252)
Anders Christensen, Assendrup - af Gangsted - afgangne Jens Rasmussens gaard, saa at han ægter datteren 3 td 4 skp Hkorn. Da bygningen som bestaar af 32 fag hus kun er slet og ringe er den uden indf.  Ellers er ved gaarden 4 Bæster 3 Køer 3 ungnød 10 faar etc. Rugsæden i jorden og nødvendig vaarsæd. 2 Marts 1701.

475 (fol 253)
Jens Rasmussen, Borup  - af Hylke - afgangne Jonnas Christensen af Borup hans gaard som han havde i fæste, idet han vil ægte enken, indf. 2 Rdr 7 td 3 skp Hkorn og befindes den med fuld besætning saasom 6 Bæster 4 Stude 4 Køer 3 ungnød 8 faar etc. Rugsæden i jorden og nødv Vaarsæd. Bygningen er temmelig ved magt og bestaar af 65 fag hus. 2 Marts 1701.

476 (fol 253)
Michel Pedersen, Vedslet - af Grumstrup - afgangne Knud Michelsens gaard 3 td 5 skp Da stedet befindes i kun slet tilstand er det uden indf. imod han forbedrer det og ikke forringer besætningen saasom skal bestaa af 4 Bæster 4 Køer 3 ungnød 10 faar etc Rugen er saaet og nødvendig vaarsæd. 2 Marts 1701.
[KVJ:
Kan det være samme ryttergård som fæste nr. 287 (fol 187).  Det passer med gårdens størrelsen, men ikke med afgangne fæsters navn, men iflg. Vedslet kirkebog 1683-1813 stikord v/Bente Feldballe dør sønnen Michel Knudsen i 1700. Faderen Knud Sejersen dør iflg. samme kirkebog 1701, så det passer med, at gården skal have ny fæster på dette tidspunkt]

477 (fol 254)
Søren Jensen, Assendrup - af Pøel? - afgangne Søren Jensens gaard i Assendrup i Nørlef Sogn som enken hans søster grundet svaghed ikke længere kan besidde og derfor godvilligt afstaaet 3 td 3 skp Indf 2 Rdr. 4 Bæster 4 Køer 4 ungnød 16 faar etc.  Rugsæden i jorden og nok vaarsæd. Bygningen er 40 fag hus temmelig ved magt. 2 Marts 1701.

478 (fol 254)
Peder Mouridsen, Haarup - afgangne Hans Jørgensens gaard som enken for ham og hendes datter har overladt grundet alderdom og tidens besværlighed saa hun ikke længere kan forestaa dend. 4 td 5 skp.  Og som stedet og egnen ikun er ringe og bygningen behøver reparation er den uden indf. 4 Bæster 3 køer 2 ungn 8 faar etc. Rugsæden er saaet og nok til vaarsæd. Bygningen er 40 fag hus. 2 Marts 1701.

479 (fol 255)
Povel Rasmussen, Haarup - Rytter af hr Major Esmands Compagni - et gade hus som afg. Christen Mouridsen har beboet svarer aarligt 2 Rdr 3 mk. Bygningen er ringe uden indf. 2 Marts 1701.

480 (fol 255)
Povel Pedersen, Vinding sin faders Peder Povelsens sted som han grundet armod og alderdom maa qwittere 1 td 7 skp, Ringe tilstand uden indf.   Der findes 2 Gl Bæster 2 Køer 1 ungnød 2 faar og nogen Rugsæd i jorden har Vogn etc.  Bygningen der er ringe bestaar af 24 fag hus som han lover at istandsætte og forbedre. etc. 2 Marts 1701.

481 (fol 255)
Michel Sørensen, Vedslet afgangne Niels Simonsens gaard og ægter enken 3 td 5 skp. Da gaarden er næsten øde og Bygningen behøver reparation er den uden indf. Hans formands ældgamle  restance bliver eftergivet 2 Marts 1701.

482 (fol 256)
Niels Pedersen, Gram hans stiffader afgangne Søren Jensens gaard som moderen efter accord har overladt ham. 2 td 3 skp.  Indf 2 Rdr De findes fuld besætning saasom 4 Bæster 2 Køer 2 ungnød 8 faar etc. Rugen er saaet og nok til vaarsæd. Nogenlunde bygning der bestaar af 39 fag hus. 2 Marts 1701.

483 (fol 256)
Mikkel Jensen, Gram den gaard Niels Pedersen fra flytter staar for 2 td 3 skp H korn Indf 1 Rdr 3 Bæster 1 Ko 1 ungnød 4 faar etc, fuldkommen Sæd og Bygningen der kun er temmelig bestaar af (ikke not). 2 Marts 1701.

484 (fol 257)
Jens Jørgensen, Ejer - af Taaning - Jens Jensens gaard som han grundet forbigangen aaringers mistvækst og anden tilfalden skade paa sine Bæster ikke er god for at besidde eller svare udgifterne. 2 td 2 1/2 skp.  Da der ved stedet kun findes 2 gamle Bæster vogn plov og harve og Rugsæden i jorden og Bygningen er slet, og Jens Jørgensen at sætte i fuld stand etc. er den uden indf. Den halve Restance til dato er efterladt og han skal svare den halve del som er Kopskat 3 mk og for laane Korn 1700 2 rdr item Korn skat 1 1/2 skp Rug og 1 skp og 1 fc Havre. Og er ham da forbm. gaard overladt etc. 2 Marts 1701.

485 (fol 258)
Morten Tommesen, Tiset -  af Ingerslev  - Iver Michelsens gaard som han grundet armod og Stoer tilfælde maa afstaa og ej er dygtig at besidde.  3 td 7 skp. Slet tilstand uden indf. maa han strax tilstaa og overtage den. Der findes kun ringe besætning huset bestaar af 38 fag brøstfældig. Desuden faar han 8 rdr til et Plovbæst og til vaarsæd 3 td Byg og 4 td Havre, han skal bringe den i forsvarlig stand etc. 2 Marts 1701.

486 (fol 258)
Thomas Jensen, Gangsted - af Grumstrup - Michel Jørgensens gaard som han grundet tilfaldet vanheld og armod ej er god for at besidde. 3 Td  6 skp. Den er i slet stand uden indf. kun ringe besætning  derfor gives ham 12 Rdr til istandsættelse og efterlades ham ald Restance til denne tid. Han skal istandsætte etc. 2 Marts 1701.

487 (fol 258)
Lieutenant Marcusses enke Chatarina Dorethea, Nim - en 1/2 gaard som Oluf Andersen har paaboet og grundet vanheld paa Bæster og Fæmon samt forbigaaende aaringers misvækst nu ej længere kan besidde. 2 td 1 skp Hkorn. Grundet dets slette tilstand uden indf. 2 Marts 1701.

488 (fol 259)
Søren Glud, Kattrup - Sognepræst til Kattrup Ørridslev og Tolstrup Sogne en Rytter Bundegaard i Kattrup som Peder Mortensen  Harboer?? paaboede og godvilligt har overladt ham 2 td 6 skp. Da gaarden er i slet stand er den uden indf. 2 Marts 1701.

489 (fol 259)
Joen Knudsen, Jelling 1/2 Ryttergaard 3 td 1 skp som Peder Rasmussens enke  har overladt ham imod han ægter hende. 1 Rdr 18 fag temmelig ved magt 4 Bæster 2 køer 1 ungnød 10 faar. Rugen er saaet og nødv. vaarsæd. Vejle 3 Maj 1701.

490 (fol 259)
Michel Jensen, Jelling 1/4 del gaard 11 skp Hkorn som Christen Nielsen Smeds enke har afstaaet imod han ægter hende. Brøstfældig og stedets ringhed er det uden indf.. Der findes 2 gl Bæster 1 koe og ej andet fæmon samt en gl Vogn.  Rugsæden er saaet og en del havre. Bygningen 12 fag helt brøstfældig som han skal reparere etc. Vejle 3 Maj 1701.

491 (fol 260)
Peder Michelsen, Jelling en 1/2 Ryttergaard 3 td 1 skp som Therkild Christensens enke har overladt ham imod han ægter hende. Indf 4 sletdl 4 Bæster 4 Køer 1 ungnød 10 faar etc. 36 fag Hus temmelig ved magt. Rugen er saaet og nødv. vaarsæd. 3 Maj 1701.

492 (fol 260)
Iver Stefensen, Jelling 1/2 Ryttergaard 3 td 1 skp som hans fader Stefen Jensen for høj alderdoms skyld har overladt ham. Indf 3 Rdr. 22 Fag hus temmelig ved magt 4 B 3 K 3 U 8 faar etc.  Rug saaet og nok vaarsæd. 3 Maj 1701.

493 (fol 261)
Niels Mortensen Sleld?, Jelling -  (Niels Mortensen, Jelling) 1/2 Ryttergaard 3 td 1 skp som Rasmus Pedersen grundet høj alderdom og uformuenhed har overladt ham. Bygningen  brøstfældig eller mangel samt stedets slethed uden indf. Bestaar kun af 16 fag hvortil fattes 6 fag. 4 Bæster 2 Køer 5 faar 1 gl vogn og harve. Rug saaet . Vejle 3 Maj 1701.

494 (fol 261)
Peder Pedersen, Jelling 1/2 Ryttergaard 2 td 5 skp som hans moder har overladt ham grundet hendes høje alder. 2  Rdr 22 Fag hus 4 Bæster 2 Køer 10 faar etc. Vinter sæd saaet og nødv vaarsæd. Vejle 3 Maj 1701.

Resolution: 
Efter hr Ritmester Grabov, Vrold - Efter hr Ritmester Grabovs angivende den han sin i fæstehavende gaard i Vrold, vil afstaa til en ungkarl Jens Mikkelse, Vrold som til dennes antagelse skal findes døgtig saa forundes hannem bemte gaard i fæste mod 2 rdr etc. 24 Juli 1701.

Ved siden af indsat paa tysk mere om samme.

495 (fol 262)
Jens Michelsen, Vrold en gaard som Ritmester Grabow har haft i fæste og nu paa grund af han udmarcherer, med fuld besætning til bemte J M afstaaet. 4 td 3 skp Indf 2 Rdr. 26 Juli 1701.

496 (fol 262)
Poul Nielsen, Forlev - af Jaungyde - afgangne Mads Madsens 1/2 gaard staar for reduceret Hkorn 2 td 1 skp som enken Anne? Poulsdatter overlader ham imod han ægter datteren Kirsten Madsdatter. Indf 2 Rdr. 19 fag Hus  nogenlunde ved magt 3 Bæster 2 Køer 2 ungn 9 faar etc. Fornøden korn. 26 Juli 1701.

497 (fol 263)
Rasmus Jensen, Vrold - af Saaby - afgangne Jens Nielsens gaard reduc. Hkorn 4 td 3 skp som enken Karen Jensdatter  hans søster godvilligt har overladt ham imod han ægter mandens datter Kirsten Jensdatter 4 rdr 39 fag nogenlunde hus 4 bæster 2 køer 2 ungn 7 faar etc. Fornøden korn. 26 Sept 1701.

498 (fol 263)
Jens Michelsen, Gangsted 3/4 Ryttergrd hans stiffader Jens Madsen grundet u=formuenhed og svaghed har afstaaet Reduc 3 td 1 1/2 skp. Bygningen er slet derfor kun 2 rdr indf. 36 fag hus 4 bæster 3 køer 1 ungn 4 faar etc. Sæd nok. 5 Sept 1701.

499 (fol 263)
Jesper Rasmussen, Gangsted 1/2 Ryttergaard hans fader Rasmus Jespersen, grundet alderdom og svaghed  ikke længere kan drive hele gaarden. Da stedet igen nu af en mand kan beboes skal Jesper Rasmussen efter sin faders død  tage den 1/2 i fæste. Red Hkorn 2 td indf 4 Sletdl.. Denne 1/2 gaards bygning er 22 fag hus nogenlunde 2 bæster 1 ko 1 ungn 4 faar etc. fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

500 (fol 264)
Jens Henriksen, Ris i Ovstrup sogn 1/2 Ryttergaard som Niels Knop har overladt ham grundet armod og uformuenhed ikke længere kan forestaa. 2 td 2 skp Hkorn. Stedet er slet derfor giver han kun 2  Rdr til indf. 34 fag hus 3 bæster 2 køer 2 ungn 10 faar etc nødv korn. 5 Sept 1701.

501 (fol 264)
Hans Jensen, Grumstrup et gadehus Peder Oluffesen grundet alderdom godvilligt har afstaaet, svarer aarlig 2 rdr indf.
1 rdr. 5 Sept 1701.

502 (fol 265)
Laurids Andersen, Grumstrup den anden halve part af hans paaboende gaard som hans kones fader Michel Sørensen  nu til haabe for ham afstaar grundet langvarig svaghed og alderdom ikke længere kan forestaa, og da gaarden nu bliver beboet af en mand. Reduceret Hkorn 5 td 1 skp indf 1 Rdr. Gaarden bestaar af 55 fag hus nogenlunde ved magt, og den besætning som han skal tilføre stedet og nu ved den anden halvpart er bestaar ialt af 5 bæster 3 køer 3 ungn  10 faar etc. Fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

503 (fol 265)
Christen Sørensen Munk, Raadved et gadehus Søren Jensen grundet uformuenhed næsten har lagt øde, og nu maa qwittere. Svarer aarlig 2 sletdl Grundet brøstfældighed er det overladt for 4 mk indf. 5 Sept 1701.

504 (fol 266)
Søren Nielsen, Tebstrup - af Ris - 1/2 Ryttergaard Niels Jensen  grundet alderdom og skrøbelighed maa qwittere. Reduceret hkorn 1 td 6 skp. Stedet er slet uden indf. 19 fag Hus 3 Bæster 1 ungn 1 ko 6 faar etc.  Fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

505 (fol 266)
Peder Olufsen, Yding afgangne Iver Olufsens gaard som enken grundet han ægter datteren har overladt ham Red Hkorn 4 td 1 skp. Indf 7 Sletdl Bygningen 57 fag hus vel ved magt 5 Bæster 1 stud 2 køer 2ungn 8 faar etc. Fornøden Korn. 5 Sept 1701

506 (fol 267)
Morten Hansen, Nim et gadehus  Rytter Frederik Heiliknutag (Frederik Heiligtag) frastaar og ikke kan vedligeholde fordi han har sit qwarter andet sted svarer aarlig 5 mark danske indf 4 mk. 25 Sept 1701.

507 (fol 267)
Niels Andersen, Taaning - af Illerup - et gadehus Sal Olle Skovriders enke  grundet uformuenhed har maattet qwittere svarer aarlig 2 Rdr indf 1 Rdr. 5 Sept 1701.

508 (fol 267)
Rasmus Rasmussen, Svinsager - boende i Svinsager - 1/2 parten af den 1/2 gaard Christen Sørensen af armod maatte qwittere 1 td 1 skp uden indf. Grundet ingen andre ville bebo denne halve del og denne Rasmus Rasmussen tilligemed Rasmus Sørensen ibd<tilbød at ville antage den imod de maa nyde Bygningen at forbedre deres paaboende steder og avlingen dertil at hjemavle og beholde. Bygningen som er 22 fag hus nyder han deraf den halve part og besætningen som var 4 bæster etc. 26 Sept 1701.

509 (fol 268)
Peder Pedersen, Bredstenbro (Peder Pedersen, Brøstenbro) - af Horsens - et Gadehus afgangne Michel Hansens hustrue godvilligt har overladt ham. svarer aarlig 1 rdr? indf.
2 Rdr. 5 Sept 1701.

510 (fol 268)
Rasmus Jensen, Yding - af Dørup - afgangne Peder Pedersen Rytter Bolig ægter enken Kirsten Jens datter Reduceret Hkorn  1 td 7 skp. Brøstfældig og behøver reparation som han lover at gøre er det indf. 1 Rdr Bestaar af 39 fag hus 2 Bæster 1 ko etc nødvendig sædekorn. 5 Sept 1701.

511 (fol 269)
Hans Pedersen, Nim et gadehus afgangne Laurids Andersens enke grundet armod har afstaaet til ham svarer aarlig 2 Rdr indf 1 Rdr. 5 Sept 1701.

512 (fol 269)
Jens Eriksen, Nim - af Ørskov - afgangne Frands Nielsen 1/2 hus imod han ægter enken Ingeborg Jens datter staar aarlig at svare 5 mk. Brøstfældig og trænger til reparation skal han give indf 4 mk. 5 Sept 1701.

513 (fol 269)
Peder Jensen, Addit - af Salten - afgangne Christen Nielsens Ryttergaard ægter enken Anne Jensdatter  Red Hkorn 1 td 7 skp og da den er af ringe vilkaar er den overladt for 2 Sletdl indf. Bestaar af 24 fag 3 Bæster 2 Køer 2 ungn 8 faar etc. Desuden fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

514 (fol 270)
Peder Sørensen, Jeksen - af Lillering - afgangne Jacob Knudsens Rytterbolig ægter enken Kirsten Salmonsdatter, staar i Krigsjordebogen for reduceret Hkorn 1 td da bolet er brøstfældig som han skal reparerer er det overladt for indf 2 Sletdl. Bestaar af 27 fag hus 2 Bæster 1 Ko 1 ungn 6 faar etc. nødvendig sædekorn. 5 Sept 1701.

515 (fol 271)
Jens Simmensen, Adslev - af Kolt Sogn og by - afgangne Eske Lauridsens 1/2 gaard  ægter enken Karen Seiersdatter?  gaarden staar i Krigsjordebogen sammen  med det øde af Borup gaard  for red Hkorn 2 1/2 td indf 2 Rdr Bygnings fag ikke ang og heller ikke antal dyr. Plov vogn og harve med fornøden redskab samt sædekorn nok. 5 Sept 1701.

516 (fol 271)
Jens Lauridsen, Ry - af Salten - afgangne Jens Nielsens 1/2 gaard ægter enken  Karen Andersdatter  Red Hkorn 1 td 1 skp. Da bygningen paa stedet er af ringe stand og behøver reparation er indf 2 Rdr. Bestaar af 23 fag hus 3 Bæster 2 køer 6 faar etc. fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder enken Anne Andersdatter. Se nr. 515 og 1266]

517 (fol 272)
Rasmus Michelsen, Sønder Vissing hans afgangne faders Michel Pedersens gaard som hans moder grundet  alderdom godvilligt har overladt ham. Reduc Hkorn 4 td 3 skp. Bygningen er brøstfældig derfor 3 rdr indf. Bestaar af 40 fag hus 5 Bæster 3 Køer 2 ungn 8 faar etc fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

518 (fol 272)
Peder Clausen, Haarup - af Uldum - en Ryttergaard  Peder Andersen grundet alderdom og slet tilstands skyld har godvilligt overladt ham og datteren Karen Pedersdatter ægter. Red Hkorn 4 td 2 skp . Grundet bygningens ringhed giver indf 4 Sletdl. 34 fag Bygning 5 bæster 2 Køer 6 faar etc fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

519 (fol 273)
Peder Rasmussen, Hyrup  - af Oldrup - afgangne Oluf Frandsen gaard i Hyrup som enken grundet alderdom  og slet tilstand maa qwittere. Red Hkorn 2 td 6 skp. Og grundet bygningen der er 17 fag hus er helt brøstfældig og behøver reparation, som han lover at forsvarlig reparere er indf  1 Rdr. Der er kun ringe besætning ved stedet, men som Peder Rasmussen bliver fri for formandens restance. 5 Sept 1701.

520 (fol 273)
Niels Thomasen, Over Glud halvparten af hans fader Thomas Nielsen i fæstehavende gaard som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham, denne halve part staar i Jordebogen for  Red Hkorn 3 td 2 1/2 skp, og fordi gaarden  nu igen af en mand bliver beboet, efter faderens død må nyde fæste paa den anden halve part om han dertil findes døgtig, haver han derpaa videre fæstebrev at søge. Indf 4 Sletdl. Bygningens fag samt dyrs antal ikke ang. Vogn etc samt fornøden sædekorn. 5 Sept 1701.

521 (fol 274)
Peder Hansen, Nim det Bolig Trompeter Jørgen Lemche før havde i fæste svarer aarlig 3 rdr. Da samme bolig ved ulykkelig Ildebrand er afbrændt mellem 30 April og 1 Maj 1700 og siden den tid har været øde og ubebygget, saa er den paa hans begæring forundt ham i fæste fri for forrige restancer og uden fæste givelse. 26 Sept 1701.

522 (fol 274)
Rasmus Sørensen, Svinsager -  boende sst - halvparten af den halve gaard Christen Sørensen af armod  maatte qwittere. 1 td 1 skp Hkorn. Uden indf. Da ingen indfandt sig som ville bebo den 1/2 gaard og denne Rasmus Sørensen tilligemed Rasmus Rasmussen ibd bød sig til  at antage og svare udgifterne etc. se under Rasmus Rasmussen. 26 Sept 1701.

523 (fol 275) (I reg under P)
Jens Pedersen Hatting, Skovborg - (Jens Pedersen, Hatting) - af Aas - afgangne Mads Andersens Skovhus i Skovborg ægter enken Kirsten Madsdatter, svarer aarlig  2sletdl, da det er af ringe vilkaar er det uden indf. 5 Decb 1701.

524 (fol 275)
Jens Jacobsen, Jelling - af Bejstrup? - 1/2 Ryttergaard i Jelling red Hkorn 3 td 1 skp  som Rasmus Pedersen grundet alderdom og svaghed har overladt  ham imod han ægter hans datter Anne Rasmusdatter. Indf 1 sletdl. 16 Decb 1701.

Følgende er et helt fæstebrev (uddrag se fol 5):

Ole Michelsen, Bjerring - af Over By i Vor Herred

Skanderborg Rytterdistrikts Fæsteprotokol: GRYT.4-8

Ole Michelsen, Bjerring 1687

No 24 (fol 5)

Paa Hands Kongl. Maits woris allernaadigste arfwe Herres og Konges wegne, efter naadig given Instruction, hawer wi sted og fest, saa som wi wed kraft dette steder og fæster Ole Michels søn af Overby i Woer Herred en halv Ryttergaard udi Bjerring, som Peder Jensen formedelst alderdom og swaghed, for hannem opladt haver, og hand til ægte tager Hands datter, Maren Pedersdatter, som de gamle skal hand klæde og føde forsyne, hwor af skalle give til Indfæstning otte Rixdlr, men som gaarden er brøstfældig, paa Hands Majts naadig. behag forundes hannem igen til gaardens reparation de femb Rigsdl, de øvrige Tre Rigsdl. hawer hand imod dette vores fæste Brevs annammelse, at lewere til Kongl. Majts. Regiments Skrivere, der sig samme udi sit aller underdag: regnskab til Indtægt, hawer at beregne: for samme fæst - Penge sampt halve gaards beboelse detsen udgifters udredelse, som nu naadig: paabudet er, Eller her efter naadig: paabudet worder, samt halve gaardens vedlige holdelse og forbedring, hawer hand til forløsnings Mænd fremstillet (ingen navne angivet) som skal tilforpligt wære at sware højst bem: hands Kongl: Majts: til all dend skade, som kand tages, om hand ikke bem: halwe gaard besidder retteligen, der af i rette tider udreder udgifterne og bemte gaards brug forbedrer, alt efter lovens og forordningernes tilhold, hworimod atter bem: Ole Michelsen, maa samme halve gaard nyde, bruge og besidde, ald den stund foreskrevne udi alle maader efterkommes, og beviser hørig og lydighed, imod dennem, som over hannem paa hands Kongl: Majts wegne at befale haver, des til bekræftelse under vore hænder og Signeter. Datum Schanderborg Slot d. 5 Februar 1687.

Til top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til index

 Tilbage til godsarkiver

 Til ryttergods forside  Til 2den del