Skanderborg Ryttergods fæstebreve

 

2den del 1702-1715

 

Kilde:

Landsarkivet Viborg:

G-Ryt 4 - 9  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

 

Anno 1702.

Udi denne Indbundne = Igennemdragne = og forseglede = Bog er Touhundrede halffierdesinds Tiuge og Sex Nummererede Blade som til en fæste Protokol wed  Welbaarne Hr Brigader Obrister Jørgen Rantzaus Regiments  Ryttergods skal bruges, hvorfor Ko: maits Regimentskriver Seign: Christian Gyberg hawer med rigtig No og dato at indføre alle de fæstebreve og husbondshold, som fra nestfaldende Sessions Dato fremdeles under woris hænder worder udfærdiget etc.

Skriveren har ikke overalt indført Bygningens størrelse og Besætning.

Protokollens sider er nogle steder meget beskadiget, og filmen - hvorfra uddraget er taget - er derfor visse steder helt ulæselig. I disse tilfælde vil det paaførte navn være taget direkte fra, Landsarkivets  register, og kan saaledes ikke give nogle oplysninger.

1702:

No 1 (fol 2)
Niels Pedersen, Grumstrup - af Væring et Gadehus som Rytter Mathias før havde i fæste, og da han udmarcherer til Holland nu har overladt ham. Svarer aarlig 2 Sletdl indf 1 Sletdl. 26 Jan 1702.

2 (fol 2)
Niels Christoffersen, Gedved - af Ørridslev afgangne Christen Nielsen 1/2 gaard, ægter enken Anne Jensdatter Reduceret Hkorn  2 td 5 skp, Stedet er ringe derfor 1 Rdr indf. 26 Jan 1702 

3 (fol 3)
Hans Jepsen, Yding halvparten af hans faders Jep Hansens i fæste havende gaard som han grundet svaghed ej formaar at forestaa længere. 1 td 1 1/2 skp Indf 4 Sletdl. 26 Jan 1702.

4 (fol 3)
Anders Jensen, Gedved - af Tolstrup - den gaard som Jens Sørensen før har fæstet og nu grundet alderdom afstaar til ham, han ægter datteren Maren Jensdatter. Reduceret 3 td 4 skp. Uden fæste da stedet er af ringe vilkaar. 26 Jan 1702.

5 (fol 4)
Jens Ollufsen, Ørskov hans stiffaders Jørgen Sørensens 1/2 gaard som han grundet svaghed ikke formaar at forestaa. Red 2 td 1 skp indf 3 Sletdl. 26 Jan 1702

6 (fol 4)
Peder Andersen, Ørskov - Hbh paa afgangne Erik Eskesens halve Selvejergaard, som hans moder Anne Pedersdatter afstaar. Bladet er beskadiget og derfor næsten ulæselig. 26 jan 1702.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 90 hedder Peder Andersens far Anders Eskesen. Se desuden Gryt Fptk nr. 45 (Fol 90), hvor Peder Andersens bror, Eske Andersen fæster ½ gård efter sin stedfar.

Iflg. Bente Feldballes hjemmeside er Peder Andersens far, Anders Eskesen, bror til Erik Eskesen. Det er vel ikke umuligt, at moderen, Anne Pedersdatter har været gift med begge brødre, og at hendes søn Peder Andersen nu overtager farbroderens halve selvejergård]

7 (fol 5)
Anders Nielsen, Troelstrup - af .. ? - den gaard som Søren Jensen har afstaaet han ægter datteren Birgitte Sørensdatter. 6 td 4 skp Indf 6 Sletdl. Bygningerne er Brøstfældige. 26 Jan 1702.
[KVJ:
Sml. Gryt Fptk 1686-1701 nr. 348 (fol 209). Evt. er der tale om samme personer, eller måske er Birgitte Sørensdatters 1. mand død? Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 432]

8 (fol 5)
Mads Andersen, Velling som afgangne Jens Pedersen? - ægter enken Maren Jensdatter? (Meget utydelig) Er Brøstfældig. Indf 1 rdr. 26 Jan 1702.

9 (fol 5)
Povel Pedersen, Mesing husbondshold paa hans fader Peder Rasmussens 1/2 selvejergaard som han grundet alderdom godvilligt har afstaaet. Red Hkorn 3 td 5 skp. Hbh 3 Sletdl. 26 Jan 1702.

10 (fol 6)
Christen Christensen, Haarby den 1/2 gaard  Rasmus Christensen grundet alderdom har overladt ham, han ægter datteren Kirsten Rasmusdatter  2 td 2 skp. Indf 3 Sletdl. 26 Jan 1702.

11 (fol 6)
Christen Pedersen, Vitved -  af Fregerslev - afgangne Peder? Rasmussens 1/2 gaard, som enken grundet uformuenhed ikke kan forestaa, og hun godvilligt har overladt ham, han ægter hendes datter Helle Jensdatter.  2 td 3 1/2 skp. Stedet er slet indf 1 Rdr. 26 Jan 1702.

12 (fol 7)
Jens Sørensen, Blegind hbh paa hans fader Søren Jensens 1/2 selvejergaard som han formedelst svaghed og alderdom har afstaaet til ham, svarer efter Krigsjordebogen Reduceret Hkorn 2 1/2 td Hbh 3 Slettedaler. Desuden skal Regimentskriveren som ellers tage fornøjelig Caution. 26 Jan 1702.

13 (fol 7)
Christen Jensen, Virring hans faders Jens Sørensens gaard som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham Hkorn 3 td. Da stedet er slet som han skal forbedre indf 2 Sletdl. 26 Jan 1702.

14 (fol 8)
Niels Jensen, Hvolbæk hans faders Jens Nielsens gaard som han grundet alderdom og uformuenhed har overladt ham, samme gaardbrug med det han har i brug af Tammestrup Mark staar for 1 td 3 skp 1 1/2 fc indf 3 Rdr. 26 Jan 1702.

15 (fol 8)
Anders Sørensen, Mesing Hbh paa halvparten af hans broder Peder Sørensens 1/2 gaard som han til ham har solgt. 1 td 7 skp Hbh 3 Sletdl. 26 Jan 1702

16 (fol 8)
Michel Sørensen, Hørning -  af Vitved - hans faders Søren Jensen Hørnings?? gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 4 td 7 skp Indf 6 Sletdl. 26 Jan 1702.
[KVJ:
Der findes en Søren Jensen (Hørning) i Vitved. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 359, 379, 582 og 599. Sønnen Michel Sørensen (Hørning) dør samme år 1702. Se Fruering-Vitved KB 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen. Se desuden Gryt Ftpk 104 (fol 38), hvor ny fæster overtager gården]

17 (fol 9)
Laurs Pedersen, Haarby - af Søballe - gamle? Christen Christensens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham imod han ægter datteren 2 1/2 td Hkorn Indf 2 Rdr. 26 Jan 1702.

18 (fol 9)
Peder Terkildsen, Vrold halvparten af hans faders Terkild Mortensens  gaard, grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 2 td 1 1/2 skp. 26 Jan 1702.

19 (fol 9)
Anders Jørgensen, Jaungyde det gadehus, som hans fader grundet svaghed og uformuenhed har overladt ham. Giver aarlig 5 mark og indf 1 sletdl. 26 Jan 1702.

20 (fol 10)
Morten Andersen, Træden halvparten af hans Stiffader Mads Pedersen gaard ibd som han grundet alderdom ikke kan forestaa, men godvillig har overladt ham 1 td 6 1/2 skp indf 2 Rdr. 26 Jan 1702

21 (fol 10)
Peder Nielsen af Dørup i Voerladegaard Sogn  hans faders Niels Sørensens halve gaard, som han grundet alderdom og uformuenhed maa afstaa 1 td 6 skp. Grundet dens slette tilstand skal han give 1 sletdl i Indf. 15 Febr 1702.

22 (fol 11)
Søren Jensen, Dørup  Voerladegaard sogn hans faders Jens Rasmussens 1/2 gaard, som han grundet uformuenhed og alderdom ikke længere kan forestaa 1 td 7 skp indf 1 Sletdl. paa grund af dens slette tilstand. 15 Febr 1702.

23 (fol 11)
Rasmus Michelsen, Elbæk hans faders Michel Hansens gaard, som han grundet alderdom har overladt ham. 4 td 2 skp indf 3 Rdr. 15 Febr 1702.

24 (fol 11)
Jørgen Nielsen, Hylke - af Baastrup - Peder Jørgensens gaard, som han grundet høj alderdom  og skrøbelighed godvilligt har afstaaet til ham, han ægter datteren Anne Pedersdatter 2 td 3 skp indf 2 Rdr. 15 Febr 1702.

25 (fol 12)
Niels Knudsen, Aas af Elling - Jens Rasmussens 1/2 gaard, som han grundet uformuenhed maa qwittere, ægter datteren Karen Jensdatter. 1 td 7 skp. Grundet stedets ringhed er indf. 1 Rdr. 15 Febr 1702.

26 (fol 12)
Henrik Nielsen, Ry det gadehus, som hans fader Niels Henriksen grundet alderdom  ikke kan vedligeholde. Svarer aarlig 1 Rdr  3 mk indf. 1 Sletdl. 15 Febr 1702.

27 (fol 12)
Rasmus Nielsen, Ry afgangne Claus Johansens næsten øde gadehus, som enken grundet uformuenhed  ikke kunde bebo eller svare udgifterne deraf. Grundet husets slette tilstand er han fri for indfæstning, og han maa være fri for formandens restance, imod han skal være forpligtet til at reparere det etc. 15 Febr 1702.

28 (fol 12)
Jens Christensen, Virring - af Vrold - Rasmus Jensens gaard, som han grundet uformuenhed maa qwittere 3 td 1/2 skp. Grundet dets slette tilstand giver han kun til indf 2 Sletdl. 15 Febr 1702.

29 (fol 13)
Rasmus Madsen, Virring  hans faders afgangne Mads Rasmussens gadehus, som moderen grundet uformuenhed har overladt ham. Svarer aarlig huspenge 1 Rdr, grundet dets slette tilstand som han skal reparere gives der 1 Sletdl til indf. 15 Febr 1702.

30 (fol 13)
Jens Pedersen, Mesing hans fader Peder Pedersens 1/2 gaard,  som han grundet alderdom og skrøbelighed  maa qwittere 1 td 4 skp. Da stedet er af ringe vilkaar er indf 2 Sletdl. 15 Febr 1702.

31 (fol 13)
Rasmus Rasmussen, Svinsager hans faders Gamle Rasmus Rasmussens  1/2 gaard, som han grundet alderdom og uformuenhed ej kan bestaa. 2 td 2 skp. Da bygningen er slet som han skal reparerer er indf 1 Rdr. 15 Febr 1702.

32 (fol 14)
Jørgen Rasmussen, Illerup - af Baastrup - afgangne Laurs Pedersens gaard, faar enken paa stedet til ægte. 4 td 1 skp indf 3 Rdr. 15 Febr 1702.

33 (fol 14)
Olluf Jensen, Illerup halvparten af hans Stiffaders Peder Rasmussens gaard, som han ikke er god for selv, grundet alderdom at forestaa. 2 td 2 1/2 skp. Da bygningen behøver reparation som han lover at ordne giver han kun til indf 2 Sletdl. 15 Febr 1702.

34 (fol 14)
Anders Nielsen H..llits??, Vitved (Anders Nielsen, Vitved)  det gadehus, som Niels Ollufsen havde i fæste, og da han ikke længere kunde forestaa, gav sig til at være Rytter ved Hr Brigader Jørgen Rantzaus Liv Compagni. Svarer aarlig 6 mark. Da bygningen er brøstfældig   og behøver reparation som han lover at lade fuldkommen forfærdige er det fri for indf. 15 Febr 1702.

35 (fol 15)
Peder Pedersen, Brædstrup den gaard, som Anders Jensen for ca  1 1/2 aar siden tog i fæste, da den var afbrændt, og for dens opbyggelse og istandsættelse  har søgt frihed og hjælp af Cassen, og endnu mangler at opbygge 6 fag hus, som Anders Jensen nu grundet uformuenhed ikke formaar at opsætte mens bemte Peder Pedersen efter sin med Anders Jensens gjorte forening om hans afstaaelse, som han har forevist for Sessionen, ligesom han har forpligtet sig til at bygge det manglende etc.  Ingen indf men fornøjelig caution for dens opbyggelse - vedligeholdelse og besætning etc. 15 Febr 1702.

36 (fol 15)
Albert Adsersen, Træden den gaard, som Peder Jensen før havde i fæste og nu grundet langvarig svaghed og alderdom har overladt ham, paa den Condition at han der i huset søger sit giftermaal. Grundet stedets slette tilstand som han skal sætte i forsvarlig stand er den uden indf. 3 td 4 skp. 15 Febr 1702.

37 (fol 15)
Peder Madsen, Ring den 1/4 gaard, hans fader afgangne Mads Pedersen  har haft i fæste og enken hans moder grundet uformuenhed ikke kan besidde, har overladt ham  7 skp. Grundet dets ringheds skyld er indf. 1 Sletdl. 15 Jan 1702.

38 (fol 16)
Søren Sørensen, Bisholt hans fader Søren Sørensens  gaard. 3 td 3 skp Hkorn som han grundet alderdom har afstaaet til bemeldte sin søn. Da gaarden for nogle aar siden var gandske øde, og endnu ved bygning ikke er i fuld stand, som han lover fuldkommen at opføre indf 1 Sletdl. 18 Febr 1702.

39 (fol 16)
Anders Andersen, Jelling afgangne Michel Jensens 1/4 gaard, imod han ægter enken. Indf 4 mk. 6 Maj 1702.

40 (fol 16)
Rasmus Sørensen, Yding 1/2 gaard, Søren Jensen har beboet og nu grundet alderdom og tilfaldende svaghed har overladt ham, Han ægter Stifdatteren Anne Knudsdatter. 2 td 4 skp Indf ?. 10 Juli 1702.

41 (fol 17)
Laurids Rasmussen, Kattrup - af Ustrup - Hbh paa en 1/2 selvejergaard, som hans broder Rasmus Rasmussen i Kattrup har afstaaet staar i Krigsjordebogen 2 td 1/2 skp. Hbh 2 Rdr. 10 Juli 1702.

42 (fol 17)
Laurids Endvoldsen, Møballe hans (far) Endvold Andersens, halve gaard som han grundet alderdom og tilfaldende svaghed afstaar 2 td 2 1/2 skp Indf 5 Rdr. 10 Juli 1702.

43 (fol 17)
Niels Christensen, Kattrup Hbh paa  hans fader Christen Pedersens selvejergaard, som han grundet armod har overladt ham 3 td Hkorn. 3 Rdr til Hbh. 10 Juli 1702.

44 (fol 18)
Rasmus Rasmussen, Horndrup hans fader Rasmus Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og slet tilstand har overladt ham 2 td 5 skp  indf 2 Rdr. Han skal vedligeholde etc. 10 Juli 1702.

45 (fol 18)
Niels Nielsen, Yding  hans Stiffader gamle Søren  Jensens halve gaard, som han grundet svaghed har overladt ham. 2 td 2 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. 10 Juli 1702.

46 (fol 19)
Christen Jacobsen, Overby Hbh paa en selvejergaard, hans sal fader Jacob Christensen er fradød, som hans moder til ham har afstaaet 4 td 2 skp Hkorn. Hbh 4 Rdr. Siden er delvis utydelig. 10 Juli 1702.

47 (fol 19)
Jacob Nielsen, Ballebo af Grumstrup - afgangne Michel Rasmussens gaard, som enken Sidsel Hansdatter har overladt  ham imod han ægter hendes datter Sidsel Michelsdatter. . Indf 2 sletdl. 10 Juli 1702.

48 (fol 19)
Rasmus Christensen, Baastrup  hans fader Christen Rasmussens  1/2 gaard, som han grundet alderdom godvilligt har overladt ham. 2 td 1/2 skp indf 2 Rdr. 10 Juli 1702.

49 (fol 20)
Rasmus Rasmussen, Baastrup hans fader Rasmus Jørgensens gaard, som han grundet alderdom godvilligt har overladt ham. 4 td 1 skp  Indf 6 Rdr. 10 Juli 1702.

50 (fol 20)
Jens Jensen, Elling -  af Borup - Hbh paa Jens Christophersens halve selvejergaard, som han til ham har solgt og afstaaet 2 td 5 1/2 skp Hkorn. Skal betale Hbh 3 Rdr. 10 Juli 1702.

51 (fol 20)
Marquor Eskesen, Elling den gaard som Hans Jonasen, paaboer og som samme grundet alderdom har overladt, imod han ægter hans datter Cathrine Hansdatter. 4 td.  4 rdr indf. 10 Juli 1702.

52 (fol 21)
Jens Andersen, Møldrup halvparten af hans fader Anders Sørensens paaboende gaard, som han grundet langvarig svaghed ej er god for alt sammen at dyrke og forestaa, og derfor overlader til sin søn 2 td 3 1/2 skp. Indf 3 rdr. 10 Juli 1702.

53 (fol 21)
Christen Pedersen, Dørup  Voerladegaard sogn halvparten af Jens Jensens gaard, som han grundet alderdom maa afstaa da han ikke kan klare hele gaardens avling at dyrke  længere.  Og naar Jens Jensen afgaar ved døden, skal han søge fæste paa hele gaarden saa den igen kan komme under en mand. 5 td 5 skp. 10 Juli 1702.

54 (fol 22)
Søren Christensen, Gangsted hans Sal fader Christen Knudsens gaard, som hans moder godvilligt har overladt ham, af den aarsag hun ikke længere kan forestaa den 3 td 7 skp. Indf 3 rdr. 10 Juli 1702.

55 (fol 22)
Søren Jensen, Bjødstrup - af Ejer - afgangne Rasmus Nielsen gaard, som enken grundet alderdom har overladt ham imod han ægter hendes datter Kirsten Rasmusdatter 2 td 7 skp, hvoraf han til indfæstning grundet dets slette egenskab skal betale 2 Rdr etc. 10 Juli 1702.

56 (fol 23)
Morten Mortensen, Troelstrup hans fader Morten Andersens? gaard, som han grundet høj alderdom og svaghed har overladt til sønnen  6 td Hkorn indf 6 Rdr. 10 Juli 1702.

57 (fol 23)
Rasmus Michelsen, Virring hans fader Michel Rasmussens  gaard, som han grundet svaghed og slet tilstand maa frastaa 3 td 1/2 skp, hvor af han grundet stedet paa bygning og besætning skal forbedre, kun skal betale 2 Rdr til indf. etc. 10 Juli 1702.

58 (fol 23)
Jens Pedersen, Virring afgangne Rasmus Rasmussens 1/2 gaard 3 td 1/2 skp indf 3 Rdr imod han ægter enken Kirsten Pedersdatter. 10 Juli 1702.

59 (fol 24)
Morten Jensen, Gjesing hans fader Jens Sørensens gaard, som han godvilligt har afstaaet grundet alderdom og skrøbelighed. Staar for red Hkorn 4 td 6 skp. Indf 4 Rdr. 10 Juli 1702.

60 (fol 24)
Lars Rasmussen, Veng (i overskrift staar Lars Sørensen, Veng men i brevet Rasmussen) halvparten af hans faders Rasmus Larsens gaard, som han godvilligt har afstaaet grundet alderdom  og skrøbelighed saaledes ikke længere kan forestaa hele gaarden. Den halve gaard staar i Jordebogen for  Reduceret Hartkorn 2 td 5 skp indf 6 Rdr. 10 Juli 1702.

61 (fol 25)
Poul Gertsen, Siim  halvdelen af hans Stiffaders Christen Christensens gaard, som han grundet alderdom godvilligt har afstaaet. 4 td 4 skp indf 3 Rdr. 10 Juli 1702.

62 (fol 25)
Søren Rasmussen, Sønder Vissing hans fader Rasmus Nielsens/Poulsens? gaard ibd som han grundet svaghed har overladt ham 2 td 1 1/2 skp. Indf 1? etc. 10 Juli 1702.

63 (fol 25)
Rasmus Andersen, Sønder Vissing hans fader Anders Rasmussens gaard, som han grundet alder dom ikke længere kan forestaa og derfor maa afstaa.  2 td 1 1/2 skp Indf? etc. 10 Juli 1702.

64 (fol 26)
Gabriel Jørgensen, Gjesing halvdelen af hans fader Jørgen Jørgensens gaard, som han grundet alderdom ikke længere ikke længere kan dyrke hele gaarden, og derfor godvilligt har overladt til sin søn. 2 td 4 skp  3 Rdr etc. 10 Juli 1702.

65 (fol 26)
Søren Sørensen, Forlev hans afgangne fader Søren Sørensens gaard, som hans moder Dorthe Mikkelsdatter for ham har afstaaet, og gifter sig og flytter til Skanderborg. 5 td 6 skp . Indf 6 Rdr. etc. 10 Juli 1702.

66 (fol 27)
Rasmus Eriksen, Rindelevgaard - af Hoved  (Hovedgaard?) den halve part af Rindelevgaard som Morten Hansen har i fæste og Jens Madsen sidst paaboede, som Morten Hansen nu godvilligt har afstaaet imod Rasmus Eriksen ægter hans datter Margrete Mortensdatter. Samme halve gaard staar i Krigsjordebogen for reduceret Hkorn tilligemed lod af Tammestrup Mark som bruges under for 6 td 5 skp 2 1/2 fc, og fordi hele gaarden nu igen kan komme under en mand, saa skal Rasmus Eriksen efter Morten Hansens død søge fæstebrev paa den anden halve part, og imidlertid give til indfæstning  af den nu i fæste nydende halve gaard 6 Rdr. 4 mk etc. 10 Juli 1702.

67 (fol 27)
Christen Eriksen, Fogstrup  1/4 gaard, som hans fader grundet alderdom og skrøbelighed  ej længere kan forestaa, parten staar i 1 td 2 skp 1 fc Hkorn. Indf 3 Rdr. etc 10 Juli 1702.

68 (fol 28)
Peder Jensen, Vissing Kloster hans fader Jens Jensens gaard, som han grundet alderdom har overladt ham 3 td 5 skp. Indf 3 Rdr. etc 10 Juli 1702.

69 (fol 28)
Oluf Bertelsen, Sønder Vissing hans Stiffader Jens Gregersens halve gaard. 2 td 1 1/2 skp Hkorn indf 2 Rdr. etc 10 Juli 1702.

70 (fol 28)
Niels Michelsen, Sønder Vissing hans fader Michel Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom ikke kan længere kan forestaa. 2 td 1 1/2 skp etc. 10 Juli 1702.

71 (fol 29)
Jens Pedersen, Vilholt hans fader Peder Nielsens? 1/2 gaard, som han grundet alderdom har overladt sin søn. 3 td 1/2 skp.  Indf 4 Rdr etc. 10 Juli 1702.

72 (fol 29)
Jens Mortensen, Frisbæk hans fader Morten Hendrichsens? gaard som han grundet alderdom og svagheds skyld har overladt ham 1 td 1 skp. Grundet stedets ringhed er indf. ? Sletdl. etc. 10 Juli 1702.

73 (fol 30)
Rasmus Rasmussen, Skanderborg Vestermølle som hans Stiffader Povel Knudsen grundet sin enkestand og alderdom og svagheds skyld ej kan forestaa, og derfor godvilligt har overladt sin Stifsøn. Samme Mølle staar i Krigsjordebogen for reduceret Hartkorn baade af Mølle Værket og tilliggende avl 6 td 1 skp , hvor af bemeldte Rasmus Rasmussen skal give til indfæstning Tredsinds Tiuge Sletdaler som han skal overlade til Regimentskriveren etc. 10 Juli 1702.

74 (fol 30)
Peder Rasmussen, Baastrup  - født sst - halvparten af hans fader Rasmus  Jørgensens gaard, som hans broder Rasmus Rasmussen seneste Session 10 Juli afsagt bekom i Fæste. 2 td 1/2 skp. Bestaar af 30 fag hus forsvarlig velholdt. 21 Juli 1702.

1703:

75 (fol 30)
Jesper Jensen, Hornborg- af ??  - den 1/2 gaard som Peder Jensen er fradød  og enken gifter sig med en anden Rytterbonde, og derfor godvilligt har overladt ham. 31 Marts 1703

- Siderne er næsten ulæselige -

76 (fol 31)
Povel Sørensen, Bering Kolt Sogn - af Aabo- den 1/2 Ryttergaard Søren Jensen er fradød og enken grundet armod godvilligt har overladt ham imod han ægter hendes datter? Bygningen er slet.  3 td 3 skp 2 fc 2 3/4 alb reduceret til 3 td 1/2 skp. Bestaar af 2 bygninger 27 fag forsvarlig vedligeholdt. Indf 4 Sletdl. 31 Marts 1703

77 (fol 31).
Niels Knudsen, Bering af Lemming - Ove Michelsen afstaar. Han ægter datteren Maren Ovesdatter. (Meget utydeligt) 3 td 2 1/2 skp?. 31 Marts 1703.

78. (fol 31)
Søren Jensen, Kolt den 1/2 Ryttergaard som hans fader Jens Sørensen fradøde 5 td 5 skp 1 fc red til 4 td 6 1/2 skp. Marts 1703.

79 (fol 32)
(Laurs Jensen, Gangsted) Lars Jensen, Gangsted - af Gylling - det Hus, som Jacob Pedersens enke godvilligt har afstaaet, da hun gifter sig igen paa Ryttergodset. 31 Marts 1703.

80 (fol 32)
Niels Jørgensen, Bjødstrup den 1/2 gaard  Morten Nielsen for 7 aar siden  i slet tilstand frakom 3 td 4 skp reduceret til?........ 31 Marts 1703.

81 (fol 32)
Jørgen Sørensen, Tebstrup - fæster det sted hans fader Søren Jørgensen, formedelst alderdom afstaar. 31 Marts 1703

82 (fol 32)
Rasmus Pedersen, Taaning hans fader gl Peder Rasmussens 1/2 gaard, som han grundet alderdom etc godvillig har overladt ham. 31 Marts 1703.

83 (fol 33)
Jens Christensen, Taaning - født i Horndrup - den halve gaard ? er fradød og enken godvilligt har overladt ham 4 td 4 skp 2 alb red til 3 td 7 skp. 31 Marts 1703.

84 (fol 33)
Søren Fisker, Taaning - fæster et gadehus Michel Andersen Dreier godvillig afstaar. 31 Marts 1703.

85 (fol 33)
Niels Andersen Dreier?, Illerup - et gadehus Søren Fisker? godvillig afstaar. (meget utydeligt). 31 Marts 1703.

86 (fol 33)
Peder Jensen, Lundum Mølle som Jens Møller grundet alderdom har opladt staar i Krigsjordebogen  for  5 td 5 skp 1 fc 1 alb. reduceret til ? . Han har siden 92 været enkemand. 31 Marts 1703?

87 (fol 34)
Peder Terkildsen, Yding Mark - et stk Jord som hans fader Terkild Jensen før havde i fæste og fradøde. 31 Marts 1703.

88 (fol 34)
Knud Michelsen, Gantrup det gadehus Peder Christensen ikke længere kan besidde. etc. 31 Marts 1703.

89 (fol 34)
Rasmus Pedersen, Vestbirk fæster en gaard - hans fader Peder Rasmussen for Alderdom og Vanføreheds skyld oplader. 5 td 2 skp 2 fc 2 alb red til 4 td. 31 Marts 1703.

90 (fol 34)
Michel Pedersen, Vestbirk hans faders Peder Michelsens gaard som han grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham 2 td 4 skp. 31 Marts 17o3.

91 (fol 35)
Peder Hansen, Siim - af Nim - 1/2 halv Ryttergaard Jens Juelsen ikke længere kunde forestaa. 2 td 6 skp 2 1/2 fk. 31 Marts 1703.
[KVJ:
Er i tvivl, om Peder Hansen fæster gård i Nim eller Siim. I 1710 bor Peder Hansen i Nim iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl. Se nr. 800 og 883. Kan være tale om en anden Peder Hansen]

92 (fol 35)
Jens Julsen, Nim den bolig, som Peder Hansen godvilligt har afstaaet, da han igen fæster en gaard. svarer aarlig 3 rdr. 31 Marts 1703.

93 (fol 35).
Anders Andersen, Bredstenbro født i Ørskov - fæster i Bredstenbro Knud Mogensen grundet svaghed etc har overladt. 31 Marts 1703.

94 (fol 35)
Anders Nielsen, Gammelstrup halvparten af hans fader Niels  Larsens gaard, som han ikke længere kan forestaa Red 3 td 2 skp. 31 Marts 1703.

95 (fol 36)
Jens Andersen, Bryrup - af Salten - (not i Protokollen Velling?) den 1/2 gaard Jens Christensen enke imod han ægter hende godvilligt har overladt ham. 2 Td. 31 Marts 1703.

96 (fol 36)
Jens Pedersen, Ring Hbh paa den selvejergaard hans fader Peder Jensen har afstaaet til ham betaler 2 Rdr. 31 Marts 1703.

97 (fol 36)
Christen Andersen, Salten fæster 1/2 gaard som hans fader Anders Nielsen godvilligt har opladt ham (meget utydeligt). 31 Marts 1703.

98 (fol 36)
Søren Andersen, Salten født i sst - paa 1/2 gaard, som hans fader Anders Nielsen? Jensen? godvilligt har overladt ham etc. 31 Marts 1703.

99 (fol 37)
Peder Nielsen, Engetved  hans afdøde faders 1/2 gaard som moderen hidindtil har forestaaet og nu godvilligt overlader ham. red 2 td 1 skp Hkorn. 31 Marts 1703.

100 (fol 37)
Rasmus Nielsen, Addit af Træden - 1/2 gaard hans broder Thomas Nielsen, grundet armod og svaghed afstaar. 31 Marts 1703.

101 (fol 37)
Søren Jensen, Svejstrup den gaard, som Niels? Møller før havde i fæste og godvilligt har overladt ham. Red 4 td 3 skp. 31 Marts 1703.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Nicolaus Møller. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 456 (fol 245). Om Nicolaus Møller, se Jens Peter Skous bog: Der står skrevet ... ]

102 (fol 38)
Rasmus Pedersen, Stilling - Hbh paa hans fader Peder Rasmussens Selveiergaard i Stilling. 31 Marts 1703.

103 (fol 38)
Søren Povelsen, Stilling Hbh paa  den selvejergaard, som hans fader Povel Pedersen har overladt ham. Red 2 td 1 1/2 skp. 31 Marts 1703.

104 (fol 38)
Rasmus Pedersen, Vitved - den gaard Michel Sørensen fradøde. 31 Marts 1703.

105 (fol 38)
Rasmus Christensen, Virring den gaard Rasmus Jonsen grundet alderdom og svaghed er frastaaet imod han ægter sønnedatteren ved stedet. 3 td 1/2 skp.

31 Marts 1703.

106 (fol 39) utydeligt men form:
Lars Ollesen, Tørring der faar Hbh paa den Gaard Søren Rasmussens enke afstaar formedelst han ægter datteren 1 td 1 1/2 skp Hkorn. Betaler 2 Rdr. 31 Marts 1703.

107 (fol 39)
Jens Andersen, Rude sin fader Anders Thomasens 1/2 gaard, som han grundet svaghed  ikke længere kunne forestaa. 31 Marts 1703.

108 (fol 39)
Rasmus Madsen, Rude hans fader Mads Rasmussens gaard, som han godvilligt har overladt ham. Red 2td Hkorn. Bestaar af 32 fag forsvarlig hus. 31 Marts 1703.

109 (fol 39)
Jens Sørensen, Tebstrup den Ryttergaard Søren Jensen godvilligt har overladt. 31 Marts 1703.

110 (fol 40)
Lars Rasmussen, Nebel som har tjent hans Kongl Majest.  for Dragon  hans fader  Rasmus Larsens gaard, som han grundet høj alder ikke længere kunde forestaa.  2 td 3 skp Bestaar af 31 Fag forsvarlig bygning. 31 Marts 1703.

111 (fol 40)
Rasmus Jørgensen, Møballe som har tjent som Land Dragon hans afgangne Stif faders Peder Hansens gaard, moderen godvilligt har overladt ham 4 td 4 skp, hvilken forskrevne Ryttergaard med ald den underliggende Møballe Jord staar for  reduceret til 7 skp. 31 Marts 1703.

112 (fol 40)
Christen Jensen, Ejer som har tjent hans Kongel. Majest. som Dragon den gaard Stiffaderen  Anders? Rasmussen grundet vandførhed godvilligt har overladt ham. 3 td 5 skp. 31 Marts 1703.

113 (fol 41)
Peder Pedersen, Ejer som har tjent Kongen som Dragon hans fader Peder Juels?? gaard. 3 td 3 skp. 31 Marts 1703.

114 (fol 41)
Niels Ollesen, Saaby som har tjent Kongen som Dragon den gaard hans fader Olle Nielsen sidst paaboede og for alderdom godvilligt har overladt ham. 4 td 5 skp Hkorn. 31 Marts 1700.

115 (fol 41)
Rasmus Knudsen, Vestbirk som har tjent som Dragon den gaard som hans fader Knud Rasmussen er fradød og moderen godvilligt har overladt ham. 3 td 3 skp. 31 Marts 1703.

116 (fol 42)
Anders Jensen, Brædstrup - som har været Land Soldat den gaard? som Morten? Christensens enke godvilligt har overladt ham. 1 td 7 skp. 31 Marts 1703.
[KVJ:
OK. Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 574 dør Morten Christensen i Brædstrup omk. 1702]

117 (fol 42)
Peder Jensen, Firgaarde - født i Laasby? - som har tjent som Land Dragon - rest ulæselig. 31 Marts 1703.

118 (fol 42)
Jens Jensen, Emborg - som har været Dragon hans fader Jens Jensens halve gaard. 4 td 4 skp 31 Marts 1703.

119 (fol 42)
Niels Sørensen, Vitved - den gaard hans fader Søren Jensen formedelst alderdom og skrøbelighed afstaar. 31 Marts 1703.

120 (fol 43)
Jens Christensen, Mesing den 1/2 gaard, som hans broder Michel Christensen grundet langvarig Sygdom godvilligt har overladt ham 2 td 6 skp. 31 Marts 1703.

121 (fol 43)
Niels Pedersen, Tvingstrup - Hbh paa hans fader Søren Jensens fradøde Selvejergaard. 31 Marts 1703.

122 (fol 43)
Jens Christensen, Tvingstrup Hbh paa hans faders Christen Jensen? halve selvejergaard, som han grundet skrøbelighed  og alderdom har afhændet til ham. 5 td 2 skp 1 fc 1 alb reduceret til ? betaler 4 Rdr 2 sk. 1703.

123 (fol 44)
Niels Sørensen, Brørup - hans fader Søren Jensens gaard, som han formedelst alderdom og svaghed afstaar. Aug 1703.

124 (fol 44)
Frederik Pedersen, Ejer hans fader Peder Sørensens gaard som han grundet svaghed har overladt ham. 2 td 1 skp. 30 August 1703.

125 (fol 44)
Mads Larsen, Ejer - den gaard Peder Eskildsen for 3 aar siden udi armod qvitterede. (meget utydeligt) 30 Aug 1703.

126 (fol 44)
Rasmus Andersen, Havreballe - Haverballe! - fæster som hans fader Anders Hansen i sidste Session godvilligt har afstaaet til ham 2 td 2 skp 1 fc. 30 August 1703.

127 (fol 45)
Jens Sørensen, Føvling Hem -  den gaard i Føvling Hans Christensen afstaar. (rest ulæseligt). 30 August 1703.

128 (fol 45)
Søren Thomasen, Føvling af Hem - den gaard, som Jens Knudsen  grundet alderdom og svaghed godvilligt har overladt ham imod han ægter Stifdatteren gl mtr 2 td 5 skp reduceret til ?. 30 August 1703.

129 (fol 45)
Jens Jensen, Gantrup - den 1/2 gaard, faderen Jens Jørgensen har overladt ham. 30 August 1703.

130 (fol 45)
Peder Pedersen, Gantrup - den 1/2 gaard som Mads Jensen?  har overladt ham. Gl Matr 1 td 7 skp 1 fc 1/2 alb. 30 August 1703.
[KVJ:
Mads Jensen. OK. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 317 (fol 197)]

131 (fol 46)
Jens Rasmussen, Horndrup halvparten af hans fader Rasmus Sørensens gaard, og efter hans død fæster han resten. (meget utydeligt). 31 August 1703.

131 (fol 46)
Alexander Madsen, Yding det gadehus som Hans Jensen for 8 aar siden fragik, skylder til Cassen 2 Rdr. 30 August 1703.

132 (fol 46)
Peder Hansen, Vestbirk - den gaard hans faster Else Larsdatter godvillig afstaar. 30 August 1703.

133 (fol 46)
Niels Eskesen, Nim  hans fader Eske Nielsen halve gaard. 2 td Hkorn. 30 August 1703.

134 (fol 47)
Søren Pedersen, Nim - fæster hans fader Peder Nielsens 1/2 gaard, han formedelst alderdom og armod afstaar. (utydeligt). 30 August 1703.

135 (fol 47)
Skrædder Niels Pedersen, Bredstenbro det gadehus Peder Pedersen er fradød og enken godvilligt har overladt ham giver aarligt 1 Rdr. 30 August 1703.

136 (fol 47)
Gregers Jensen, Grumstrup - tilforn Rytter - det Gadehuus - rest ulæseligt. 30 August 1703.

137 (fol 47)
Mads Nielsen, Assendrup det øde gade hus, som Søren Sørensen  staar i jordebogen for. giver aarlig 1 Rdr 1 Mk. 30 August 1703.

138 (fol 47)
Jens Knudsen, Haarup det hus sted, som Anders Sørensens enke som han har ægtet overlader ham. 30 Aug 1703.

139 (fol 48)
Gregers Nielsen, Haarup fæste paa den gaard, faderen Niels  Andersen? grundet høj alderdom har overladt ham 4 td 3 skp. 30 Aug 1703.

140 (fol 48)
Jens Larsen, Føvling 3/4 parten af den øde Ryttergaard 4 td 7 skp 1 fc red til 3 td 1 skp. 30 Aug 1703.

141 (fol 48)
Niels Pedersen, Kæmpesgaard fæster den gaard kaldet Kæmpesgaard som Peder Rasmussen og hustru er fradød og ægter den ældste datter, som værende arving og de øvrige smaa faderløse børn forsørger indtil de er myndige. Staar i Land maal for 2 td 7 skp 1 fc Hartkorn reduceret til Rytterhold 2 td.30 August 1703.

142 (fol 49)
Anders Knudsen, Skaarup - 1/2 gaard Christen Rasmussen er fradød og enken som han ægter, godvillig afstaar. 30 August 1703.

143 (fol 49)
Jens Nielsen, Haarby som tjener som Dragon den 1/4 part gaard, som Christen Nielsens enke  godvilligt har overladt ham imod han ægter datteren. 1 td 1 skp. 30 Aug 1703.

144 (fol 49)
Lars Knudsen, Haarby - født i Skaarup - som tjener som Land Soldat - 1/2 Ryttergaard Peder Christensen og Hustru er fradød. Han skal forsørge og opdrage den umyndige Pige Maren Pedersdatter. 30 August 1703.

145 (fol 49)
Søren Sørensen, Forlev den gaard, som Rasmus Sørensen er fradød og enken grundet han ægter hende har overladt 6 td . skp. 30 August 1703.

146 (fol 50)
Jacob Bertelsen, Forlev - der har tjent som Dragon - den halve gaard, som Søren Sørensen grundet han ægter hans søster godvilligt har overladt ham. 5 td 6 skp. 30 August 1703.

147 (fol 50)
Niels Rasmussen, Blegind den gaard Knud Jensens enke fordi han ægter hende  har overladt ham  3 td 6 skp. 30 August 1703.

148 (fol 50)
Christen Nielsen, Ry den 1/2 gaard, som faderen Niels Hansen er fra død  og paa nu 6 aars tid uden fæste har brugt 1 td 1 skp. 30 August 1703.

149 (fol 50)
Jacob Hansen, Ry  det gadehus han paaboer svarer aarlig 1 rdr 2 mk. 30 Aug 1703.

150 (fol 51)
Rasmus Hansen, Faarehuset som ligger i Ry Sogn som Christen Poulsen Skovrider godvillig afstaar, imod han ægter hans stifdatter. 30 August 1703.

151 (fol 51)
Niels Larsen, Jaungyde halvparten af Niels Mortensens gaard, som han grundet tilfalden sygdom for 3 aar siden godvilligt har overladt ham imod han ægter datteren, og efter hans død fæster den anden halve part. 3 td 5 skp. Indf 5 Rdr. 30 August 1703.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder faderen Jens Mortensen. Se skifte 518, 612 og 859]

152 (fol 51b)
Jens Nielsen, Tørring den 1/2 gaard Christen Andersen grundet uformuenhed og Bæsterne affald godvilligt har overladt ham imod han ægter datteren red hkorn 1 td 1 skp. 3 Rdr. 30 Aug 1703.

153 (fol 51)
Jens Jensen, Tørring den 1/2 gaard hans fader Jens Nielsen for 2 aar siden er fradød 1 td 1 skp 30 Aug 1703.

154 (fol 52)
Anders Jensen, Ingerslev Mølle - født i Søbyvad Mølle - den Mølle Mikel Baltzersen? sidst iboede  og enken godvilligt har afstaaet formedelst han  ægter hende.  4 td 7? skp  red til 3 td  4 skp. 30 Aug 1703.

155 (fol 52)
Rasmus Sørensen, Rude hans Stiffaders Søren Jørgensens oplatte 1/2 gaard. 1 td 4 1/2 skp 4 Rdr indf. 30 August 1703.

156 (fol 52)
Jens Povelsen, Jelling den partgaard Mads Ørum? er fradød og enken som han ægter har overladt ham 1 td 5 skp. 3 Rdr. 30 August 1703.
[KVJ:
Mads Ørum. OK. Navnet er det samme i Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 603]

157 (fol 52)
Peder Christensen, Jelling af Bredballe - den gaard Michel Pedersen grundet alderdom og skrøbelighed godvilligt har overladt ham 3 td Hkorn Rytterhold. 36 fag Hus. 5 Juni 1703

158 (fol 53)
Morten Andersen, Jelling den gaard Jens Knudsen grundet alderdom ikke længere kan forestaa 3 td 6 skp 1 Fc red til 3 td 1 skp 30 Fag forsvarligt hus. 5 Juni 1703

159 (fol 53)
Christen Pedersen, Uhre - forhen Dragon - det Boel Peder Sørensen er fradød og enken godvilligt har overladt ham 6 skp 3 fc 2 alb svarer aarlig 3 rdr. Vejle 5 Juni 1703.

1704:

Velbyrdige hr Hof Jægermester De La Roche Gallichoes fæste brev som udi Rytter Sessionen holdt Skanderborg den 28 Marti. Er bleven produceret og efter Sessionens resolution mig tilstillet at protokollere.

160 (fol 53)
Steder og fæster til Mons De La Roche Gallichoe, Nygaard med dette tillagt som Peder Ollufsen sidst havde og over last til forbm. Hof Jægermester. Uden fæste. 6 Oct 1693.

161 (fol 54)
Michel Michelsen, Tiset af Viby - halvparten af Morten Thomsens Ryttergaard da han grundet armod ikke kunde forestaa. 2 td 2 skp til 1 td 2 1/2 skp. 28 Marts 1704.

162 (fol 54)
Niels Mortensen, Ajstrup et Boel hans fader Niels Mortensen (navn ok) grundet høj alder og svaghed godvilligt har overladt ham. Svarer aarlig 3 Rdr indf 2 rdr. 28 Marts 1704

163 (fol 54)
Hans Michelsen, Hylke som har tjent som Land Dragon -  den gaard i Hylke Brørup Jacob Andersen grundet han ægter hans datter datter godvilligt har overladt ham 3 td 5 skp 1 fc til 3 td  6 Rdr. 28 Marts 1704.

164 (fol 55)
Jørgen Sørensen, Ustrup (Udstrup?) hans broder Rasmus Sørensen fradøde 1/2 gaard, med de vilkaar han efter faderens Søren Gundersens  død fæster den anden halve part.  Red 3 td. 3 Rdr 2 mk. 28 Marts 1704.

165 (fol 55)
Søren Andersen, Kattrup 1/2 parten af Mads Bruegsens? gaard da han ægter hans datter og ellers grundet alderdom ikke længere kan holde ved lig 3 td 1 skp  til 3 td 3 skp 2 alb 6 Rdr. 28 Marts 1704.

166 (fol 55)
Rasmus Rasmussen, Kattrup efter hans ansøgning har vi givet ham Hbh paa den part selvejergaard hans broder Lars Rasmussen fra drog.  Red 2 td 2 skp 2 1/2 alb. 2 Rdr Hbh. 28 Marts 1704.

167 (fol 56)
Simmen Pedersen, Tvingstrup Hbh  paa hans afdøde fader Peder Michelsens selvejergaard, som moderen og søskende har overladt ham 4 td 2 skp 2 fc red 3 td 4 skp. 3 Rdr Hbh. 28 Marts 1704.

168. (fol 56)
Niels Andersen, Gedved der har tjent som Land Dragon - hans faders Anders Nielsens gaard, som han grundet alderdom har overladt  ham 3 td 1 skp 3 fc til 2 td 4 Rdr. 28 Marts 1704

169 (fol 56)
Peder Christensen, Egebjerg  det gadehus som Lars Pedersen Rytter grundet svaghed og Blessuer har overladt ham svarer aarlig 2 Rdr. 28 Marts 1704.

170 (Fol 56)
Jens Rasmussen, Assendrup efter ansøgning har vi forundt ham Hbh paa det Selv eje Boel som Niels Rasmussen er fradød, enken har overladt ham 1 - 5 - 2 red til 1 td 2 skp. En rdr 2 mk. 28 Marts 11704.

171 (fol 57)
Hans Nielsen, Ejer - som har tjent som Dragon - hans far Niels Jensens grundet høj alderdom har overladt ham. Hkorn 2 - 3 - 1 - 2 1/2  til 2 td 2 skp. Grundet egnens ringhed giver han kun indf 3 Rdr. 28 Marts 1704

172 (fol 57)
Jørgen Pedersen, Tebstrup 1/2 parten af  hans faders Peder Nielsens  grundet høj alderdom overladte gaard, paa vilkaar at han efter hans død skal søge fæste paa den anden halvdel.  4 - 2 til 3 td 4 skp  4 Rdr. 28 Marts 1104.

173 (fol 58)
Rasmus Nielsen, Gantrup den gaard hans fader Niels Jepsen udi forrige session godvillig oplod 1 - 7 - 1 - 1 1/2? Hkorn  til 1 td 4 skp. 1 rdr. 28 Marts 1704.

174 (fol 58)
Jens Nielsen, Bredstenbro det gadehus, som Thomas Christensen i Armod  er fragaaet. Giver aarlig 2 Sletdl. Indf 3 mk. 28 Marts 1704.

175 (fol 58)
Jens Hansen, Haarup det gadehus, som Jens Jensen grundet armod har qwitteret svarer aarlig 2 sletdl. 3 mk indf. 28 Marts 1704.

176 (fol 59)
Jens Nielsen, Føvling  den 1/2 gaard  Chresten Ollesen grundet han ægter hans datter godvilligt har overladt ham 2 - 5 - 3 til 1 - 6 Hkorn. 2 Rdr indf. 28 Marts 1704.

177 (fol 59)
Søren Christensen, Brædstrup Hbh  paa Peder Eriksens selvejergaard,  han for alderdoms skyld godvilligt overlader ham imod han ægter hans datter. 2 - 3 - 1- 1 1/2 til 1 - 7 - Hkorn. 2 Rdr. 28 Marts 1704.

178 (fol 59)
Rasmus Ollufsen, Bryrup hans fader Olle Rasmussens gaard, han  grundet høj alderdom  har overladt ham. 3 - 2 - 1 til 2 td 4 skp. 4 Rdr. 28 Marts 1704.

179 (fol 59)
Peder Svendsen, Slagballe den 1/4 part gaard Jens Jensen for 3 aar siden qwitterede hvilken forskrevne 1/3? part  som med den anden 1/3? part samlet staar for 4 - 1 - 1 til 3 - 3. Indf 4 mk. 28 Marts 1704.

180 (fol 60)
Peder Larsen, Træden som har tjent som Land Dragon den gaard, som Jens Andersen fradøde og enken som han ægter har overladt ham godvilligt 4 - 6 - 1 til 3 td 4 skp. 4 Rdr. 28 Marts 1704.

181 (fol 60)
Søren Jensen, Salten den 1/2 gaard, som  Jens Ibsen nest forrige session godvilligt overlod, formedelst denne ægter Jens Andersens (navnet ok) datter 2 - 3- til1 td 6 skp 4 Rdr. 28 Marts 1704.

182 (fol 60)
Jørgen Christophersen, Ry den 1/4 part gaard Villum Michelsen grundet har der foruden har et gadehus i fæste at ville ernære sig paa, har overladt ham  7 skp 2 fc 2 alb til 5 skp. Bestaar af 12 fag forsvarligt hus. 1 Rdr. 28 Marts 1704.

183 (fol 60)
Niels Larsen, Emborg Fiskerhuse kaldet som Rasmus Andersen er fradød og enken som han ægter godvilligt har overladt ham. Giver aarlig 3 mk. Indf 1 Rdr. 28 Marts 1704.

184 (fol 61)
Søren Nielsen, Siim- som har tjent som Land Dragon - den gaard, som Thomas Andersen er fradød og enken som han ægter godvilligt har overladt ham 5 - 7 - 1 - 1 alb til 4 td 6 skp. Efter dets slette tilstand giver han indf 6 Rdr. 28 Marts 1704.

185 (fol 61)
Anders Jensen, Firgaarde den gaard, som Rasmus Pedersen er fradød  og enken som han ægte godvilligt har overladt ham.  4 td 3 skp til 3 td 6 skp. 4 Rdr indf. 28 Marts 1704.

186 (fol 61)
Peder Jensen, Illerup der har tjent som Land Dragon - den Rytter gaard som  Niels Madsen er fradød og enken som han ægter godvilligt har overladt ham 2 - 4 - 2 til 2 td Hkorn. 3 Rdr. 28 Marts 1704.

187 (62)
Espen Jensen, Fregerslev den gaard hans fader Jens Povelsen formedelst alderdom og armod har overladt ham staar for  4 td 4 - 1 til 2 td 4 skp. Bygningen som er brystfældig skal han vedligeholde etc. 4 Rdr indf. 28 Marts 1704.

188 (fol 62)
Niels Sørensen, Vitved den gaard, som Rasmus Nielsen grundet til faldende  svaghed til sin søn Niels Rasmussen, som siden er afgaaet ved døden havde overladt og denne igen datteren havde til ægte. 2 td - 7 - 3 - 2 til 2 td 4 - 2 fc. 3 Rdr. 28 Marts 1704.

189 (fol 62)
Rasmus Henriksen, Vitved den Ryttergaard Søren Larsen grundet høj alderdom godvilligt har overladt ham imod han ægter hans datter.  3 td 3 - 1  til 2 td 5 skp. 4 Rdr 28 Marts 1704.

190 (fol 63)
Hans Nielsen, Fastrup - forrige rytter under Ritmester Restorps Compagni - den Ryttergaard Peder Jensen grundet alderdom armod og skrøbelighed godvilligt har overladt ham  4 td 3 skp 3 fc til 3 td 2? skp. Paa de vilkaar han under Regimentskriverens tilsyn i forsvarlig stand sætter bygningerne  der er brøstfældige. 28 Marts 1704.

191 (fol 63)
Jens Jespersen, Gedved Hbh  den selvejergaard, som faderen Jesper Jensen grundet han ej selv kan forestaa den har overladt ham. 5 td 3 skp 1 fc red til 4 td 3 skp Hkorn. 4 Rdr. 28 Marts 1704.

192 (fol 63)
Hans Madsen, Fastrup Vitved Sogn - der har tjent som Land Dragon den Ryttergaard, Jens Christensen er fradød og enken grundet han ægter hende godvilligt har overladt ham 4 td 3 - 1 til 3 td 3. Bygningen behøver reparation etc. 4 Rdr. 28 Marts 1704. [KVJ]

193 (fol 64)
Hans Rasmussen, Vitved den gaard, som Søren Jensen er fradød og Niels Sørensen havde i fæste, og da han ved mageskifte fæster Rasmus Nielsen gaard ibd  godvilligt har overladt ham 3 td 4 skp 1 fc til 3 td. 8 Rdr. 28 marts 1704.

194 (fol 64)
Anders Sørensen, Boes halvparten af den Ryttergaard hans fader Søren Pedersen er fradød og enken har overladt ham paa de vilkaar han efter hendes død ogsaa fæster den anden halvdel 3 - 3 - 1 1/2 til 3 td 2 skp etc 6 Daler. 28 Marts 1704.

195 (fol 64)
Erik Nielsen, Skvæt Mølle Borger af Skanderborg den Mølle liggende ved Skanderborg Ladegaard, kaldet Skvæt Mølle, som Johan Humbrok hidtil har haft i fæste og grundet han og hustruens svaghed godvilligt har afstaaet. 2 td 1 skp af Maaleværket avlingen 3 td 3 skp 1 fc 2 alb red til 2 td 1 skp Hkorn. Skal stille fornøjelig Caution etc. . Da han skal sætte møllen der er brøstfældig i stand er indf kun 3 Rdr. 29 Marts 1704.

196 (fol 65)
Skovrider Christen Povlsen , Ejer den Ryttergaard, som Jens Pedersen grundet udygtighed efter Resolutionens 25 post er frasat.  2 td 6 - 2 1/2 til 2 td 2 skp 2 fc. Bygningen er ganske brøstfældig  som han skal sætte i stand etc. 29 Marts 1704.

197 (fol 65)
Henrik Snoer, Gangsted - forrige Rytter under afgangne Ritmester Rectorfs Compagni - den Ryttergaard Niels Pedersen grundet armod fra kom. 3 -4 til 2 td 7 skp. Bygningen er meget slet etc. derfor uden indf. 29 Marts 1704.

198 (fol 65)
Søren Michelsen, Grumstrup Kroholdsbrev paa et Krohold  iflg. resolution af 29 Marts 1704 som paa Landevejen imellem Aarhus og Horsens er beliggende, for alle Rejsende et forsvarlig Kro= og Skikkelig Værtshus at indrette og holde med fornøden Logementer, Staldrum og ald anden  Comm.. og underholdning, imod billig betaling uden klage forsyne etc. For kroholdet betaler aarlig til Regimentskassen 2 rdr. 17 April 1704.

199 (fol 66)
Peder Mortensen, Rubjerg og Lars Pedersen, Rubjerg det øde, som staar for 6 td 3 skp red til 3 td, som med 6 aars frihed og til læg jorden, som er begroet med Lyng at føre i brug 20 Rdr til 2 Plov Bæster 0g 5 Rdr til en Ko. De skal inden friheden udløber opsætte 24 fag døgtig hus og derefter svare udgifter. 1 Sept 1704.

200 (fol 66)
Villem Skammelsen, Sandvad - som har tjent som Land Soldat - hans fader - Skammel - Skammel Villumsens fradøde bolig, enken udi armod har overladt ham 1 td 7 skp 2 fc 2 alb til 1 td 3 skp. Bestaar af 24 fag forsvarlig hus etc. Grundet han baade har været Soldat og bruget meget ved sin fattige moder har forestaaet er det overladt uden indf. Vejle 1 Sept 1704.

201 (fol 67)
Peder Pedersen og søn Peder Pedersen, Nørskov den øde Ryttergaard,  som Niels Nielsen staar for i Krigsjordebogen ang til 4 td 7 skp 1 alb red til 3 td 3 skp, med condition at under 6 aars frihed og til at føre Jorden i brug faar til 2 Plovbæster 20 Rdr og en Ko 5 rdr, imod de sætter 24 fag hus paa inden frihedens udløb. 1 Sept 1704.

202 (fol 67)
Mads Rasmussen, Skjold den 1/2 gaard han udi 3 aars tid har beboet 3 td 5 skp 1 fc red til 2 td 6 skp hvilken 1/2 Ryttergaard etc. Bestaar af 41 fag hus 6 Rdr indf. Dato? 1704

203 (fol 67)
Simmen Nielsen, Kolt hans fader Niels Rasmussens gaard, som han grundet svaghed har overladt ham 4 - 1 - 3 - 2 red til 3 td 3 skp Hkorn. Bestaar af 33 fag hus etc. 6 Rdr. 25 Oct 1704.

204 (fol 68)
Jens Rasmussen, Kolt - som har tjent som Land Dragon - den 1/2 Ryttergaard,  Søren Rasmussen grundet høj alderdom og som enkemand ikke længere kan holde stedet 5 td 5 skp 1 fc 1/2 alb.  til 4 td 1 - 1- etc. Bestaar af 59 fag hus. Indf 6 Rdr. 25 Octob 1704.

205 (fol 68)
Niels Rasmussen, Bering af Enslev - den gaard Peder Rasmussen som grundet alderdom og Svaghed ikke kan forestaa imod at Niels Rasmussen ægter Stifdatteren Anne Pedersdatter. 3 - 5 - 2 - 2 3/4 til 3 td 2 skp Hkorn Indf 6 Rdr. 25 Octb 1704.
[KVJ:
Niels Rasmussen er evt fra Edslev, Kolt sogn i stedet. Se hans vielse med Anne Pedersdatter 1704 
i KB Ormslev-Kolt sogne 1683-1719 - stikord v/Bente Feldballe. Han er da søn af Rasmus Ibsen og Ellen Jensdatter i Edslev, hvilket passer med, at han i 1712 får en datter døbt Ellen. Se også Marselisborg og Constantinsborg gods 1674-1719 - skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 171]

206 (fol 68)

Anders Andersen, Malling hans faders Andersen Olesens gaard, som han i enkemands Sæde og store svaghed ej kan forestaa og dyrke 5 td 3 skp red til 4 td 3 skp bestaar af 32 fag hus. 7 Rdr indf. 25 Octob 1704.

207 (fol 69)
Søren Jensen, Løjenkær - som har tjent som Land Dragon - hans gamle og affældige faders gaard.  5 td 3 skp red til  4 td 2 skp etc. 43 fag forsvarlig hus. Indf 8 Rdr.  25 Oct 1704.

208 (fol 69)
Michel Nielsen, Ustrup  han gamle svage fader Niels Jacobsens gaard, som han som enkemand ikke længere kan forestaa 3 - 6 - 2 red til 3 td 1 skp bestaar af 42 fag hus etc. 5 Rdr. 25 Octb 1704.

209 (fol 69)
Anders Jørgensen, Ørskov - af Nebel - Hbh paa afgangne Peder Pedersens 1/2 selvejergaard, da han ægter enken Maren Eriksdatter. 2 td 5 skp 1 fc 2 1/2 alb til 2 td 1 1/2 skp. 3 Rdr. 25 Octb 1704.

210 (fol 69)
Peder Nielsen, Lundum, han fader Niels  Enevoldsens gaard, som han grundet alderdom og stor skrøbelighed har overladt sønnen. 2 - 3 - 3 2 alb til 1 td 5 skp Hkorn. Bestaar af 49 fag hus. 2 Rdr. 25 Octob 1704.

211 (fol 70)
Olle Jensen, Ejer - af Taaning  - afgangne Mads Larsens Boel, ægter enken Maren Jørgensdatter. Hkorn 1 td 5 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 3 skp bestaar af 31 fag hus. Indf 2 Rdr. 25 Octob 1704.

212 (fol 70)
Peder Jensen, Taaning det gadehus, som Søren Jensen godvillig afstaar, giver aarlig til cassen 2Rdr. Indf 1 Rdr. 25 Octob 1704.

213 (fol 70)
Peder Christensen, Vestbirk det gadehus, som enken Mette Rasmusdatter har overladt ham imod han ægter hende, svarer aarlig 2 Sletdl Indf 4 mk Danske. 25 Octob 1704.

214 (fol 70)
Hans Michelsen, Gantrup en gaard, som hans broder Erik Michelsen afstaar til ham, fordi han igen antager en gaard i Addit. 1 td 2 skp 1 fc 1/2 alb red 1 td 4 skp. Bestaar af 24 fag hus. 25 Octob 1704.

215 (fol 71)
Niels Christensen, Haarup - af Aale - afgangne  Peder Jensens gaard,  ægter enken Kirsten Christensdatter  5 - 7 - 3 red 4 td 5 skp. 40 fag hus indf 6 Rdr. 25 Octob 1704.

216 (fol 71)
Erik Mikkelsen, Addit - af Gantrup - afgangne Christen Christensen gaard, ægter enken Anne Pedersdatter. 2 - 3 - 3 red 1 td 7 skp 2 fc. 22 Fag hus. For dets ringheds skyld betaler kan kun til indf. 3 Rdr. 25 Octob 1704.

217 (fol 71)
Søren Andersen, Addit - der har tjent som Land Dragon - den gaard som Jens Jacobsen grundet armod og slet tilstand ikke kunde besidde. 2 - 3  - 3 - 1/2 alb red til 1 td 7 skp 2 fc. Bestaar af 30 fag hus etc. slet tilstand er det uden indf. 25 Octob 1704.

218 (fol 71)
Christen Svendsen, Ry det gadehus han allerede paaboer, svarer aarlig 2 Rdr. Indf 4 mk. 25 Octob 1704.

219 (fol 72)
Christen Larsen, Ry - af Salten - afgangne Rasmus Salmonsens halve gaard, saa ogsaa et gadehus han tillige havde i fæste, imod han ægter enken Karen Steffensdatter 1 td 2-3-2 alb red til 1 td Hkorn.  og gadehuset svarer aarligt 1 rd 2 mk Indf 2 Rdr. 25 Octob 1704.

220 (fol 72)
Jens Nielsen, Haarby - der har tjent som Land Dragon - den gaard part Christen Nielsen er fradød ægter enken staar for  1 td 4 skp 2 fc til 1 td 1 skp Bestaar af 16 fag hus etc. 2 Rdr. 25 Octob 1704.

221 (fol 72)
Jens Sørensen, Haarby afgange Rasmus Jensens gaard part, ægter enken Dorte Rasmusdatter staar for  1 td 6 skp red til 1 td 2 skp.  2 Rdr. 25 Octb 1704.

222 (fol 72)
Christen Andersen, Haarby hans afgange fader Anders Pedersens gaard, som enken hans moder har overladt ham 3 - 2 - 2 - 1 alb red til 2 td 5 skp Hkorn. Bestaar af 23 fag forsvarlig hus. For stedets ringheds skyld betaler han kun til indf. 2 Rdr. 25 Octb 1704.

223 (fol 73)
Søren Jensen, Fregerslev - af Kolt - der har tjent som Land Soldat under hr Obrist Medtings? Liv Kompagni - afgange Peder Sejersens gaard, med Cond. han ægter enken  Maren Povlsdatter og sørger for hendes gamle forældre nødtørftig. Staar for  2-5-3-1 til 1 td 7 skp Hkorn. 30 fag hus etc 2 Rdr. 25 Octb 1704.
[KVJ:
Peder Sejersen. OK. Se Gryt Ftpk 1686-1701 nr. 26 (fol 5) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 646]

224 (fol 73)
Jens Pedersen, Vitved - af Fruering - afgangne Søren Jørgensens gadehus, som enken Kirsten Rasmusdatter godvillig har overladt ham. Svarer aarlig efter jordebogen til cassen 3 Mark. Indf 4? mk danske. 25 Octb 1704.

225 (fol 73)
Rasmus Sørensen, Vitved - af Dørup - afgangne Rasmus Rasmussens gaard, ægter enken staar i landm  3 - 4 - 1 - 1 til 3 td. 35 fag hus forsvarlig vedligeholdt. Indf 6 Rdr. 25 Octob 1704.

226 (fol 73)
Peder Rasmussen, Hvolbæk - Landsoldat under Oberst Mesting: Liv Kompagni - den Ryttergaard Niels Michelsen i armod frakom staar i landm. 3 td 1 skp 3 fc 2 1/2 alb til 2 td 5 skp, som han maa have i fæste paa de vilkaar han ægter formandens søster Anne Mikkelsdatter, og paa de allerede opsatte 10 fag paa bygningen opsætter endnu 10 fag etc. Indf 2 Rdr. 25 octb 1704.

227 (fol 74)
Michel Andersen, Vrold hans faders Anders Michelsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 5 - 6 - 1 -2 til 4 td 3 skp Hkorn. 33 fag forsvarlig vedligeholdt hus etc. indf 6 Rdr. 25 Octb 1704.

228 (fol 74)
Jens Michelsen, Gram - der har tjent som Land Soldat under Oberst Mestings liv Kompagni  - afgange Jens Jensens halve gaard, med Condition han ægter enken Kirsten Mogensdatter. Staar for 3 td red til 2 td 4 skp Hkorn. Bestaar af 20 fag hus etc. Indf 2 Rdr 4 mk. 25 Octob 1704.

229 (fol 74)
Peder Povelsen, Saaby - steder og fæster til forrige Corporal den bolig Jens Pedersen er fradød og enken har overladt ham 6 skp 3 1/2 fc svarer aarlig efter Jordebogen  4 Rdr Indf 2 Rdr. 25 Octob 1704

230 (fol 74)
Mathias Abrahamsen, Ry et øde hus, som af Christen Andersen tilforn har været beboet, hvorpaa han imod 8 fag hus paa stedet at opføre er forundt 3 aars frihed  til (fra?) 1 jan 1705, da det ikke er ansat i Jordebogen ansættes det nu til at give 1 rdr aarlig. 25 octb 1704.

231 (fol 75)
Iver Hansen, Ry - Lars Hattemagers gadehus, giver aarlig 2 Sletdl. Han skal opsætte 8 fag hus  og betale udgifterne fra 1 Jan 1705. 25 Octob 1704.

232 (fol 75)
Lars Jensen, Ry - Smed, Augustinus et øde hus i Ry uden indfæstning naar han opsætter 8 fag hus og svarer udgifterne fra 1 Jan 1706. 25 Octob 1704.

233 (fol 75)
Søren Rasmussen, Ry fæster Peder Rasmussens øde hus, uden indf naar han opsætter 8 fag hus og svarer udgifter fra 1 Jan 1706. 25 Octob 1704.

1705:

234 (fol 75)
Smed Jørgen Sørensen, Forlev det hus han med samtlige Bymænds hans Kong Majest har givet og efter Sessionen Resolution 25 post 24 Octob 1704 er bevilget. Giver aarlig til cassen  2 Sletdl?. 14 Marts 1705.

235 (fol 75)
Rasmus Jensen, Ajstrup Sogn og By  hans fader Jens Rasmussen grundet alderdom og svaghed overladte gaard.  6 td 6 skp red til 4 td. Indf 6 Rdr. Bestaar af 34 fag hus en del brøstfældig, 3 bæster 4 køer 3 ungnød 10 faar etc. Rugsæden er saaet og forsvarlig vaarsæd. 14 Marts 1704.

236 (fol 76)
Peder Rasmussen, Hylke - født i Baastrup - en gaard i Hylke Hkorn 3 td 4 skp 1 alb red til 2 td 2 skp 2 fc som Jens Nielsen grundet i 2 aars tid har lagt ved (i) Sengen  ej kan forestaa og derfor har overladt ham med den Condition han  ægter Stifdatteren Elle Rasmusdatter. Indf 8 Rdr. 34 fag hus  nogenlunde ved magt, 4 bæster 2 køer 3 ungnød 6 faar etc. Rugen er saaet og nok vaarsæd. 14 Marts 1704.
[KVJ:
Iflg Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1423 hedder steddatteren Ellen Andersdatter. I KB Hylke sogn 1698-1813 stikord v/Bente Feldballe kaldes hun også for Andersdatter]

237 (fol 76)
Espen Jensen, Vedslet - der har tjent som Soldat ved Obrist Boysct? Regiments Mariner - et gadehus svarer aarlig  1 rd 5 mk  som gl Rasmus Andersen ikke længere kan forestaa grundet alderdom og svaghed og derfor har overladt ham. Indf 2 Sletdl. 14 Marts 1704.

238 (fol 77)
Jacob Christensen, Gedved hans afgangne fader  Christen Stefansens gadehus, som enken  hans moder for alderdoms skyld har afstaaet, da hun ikke længere formaar at vedligeholde det. Giver aarlig 2 Rdr?. 14 Marts 1704.

239 (fol 77)
Christopher Michelsen, Ørridslev en Ryttergaard staar for 2 td 4 skp 3 fc 2 alb red til  2? td 3 skp som hans fader som hans fader grundet høj alderdom ej kan forestaa og siden han der foruden har en søn som er Dragon og denne Christopher Michelsen ikun af slet anseende til en døgtig karl til Enroullering er stedt hannem imod indfæstning forundt for 4 Rdr. 24 afg nogenlunde hus 3 Bæster 2 Køer  2 ungnød 6 faar etc.  Sæden er i orden etc. 14 Marts 1704.

240 (fol 77)
Peder Andersen, Tebstrup - af Tønning - en 1/2 gaard, som Christen Poulsen er fradød og ingen efterladt sig  stedet uden en søster som bemte Peder Andersen  vil ægte. 2 td 1 skp 1 alb red til  1 td 6 skp 2 fc. Indf 6 Rdr. 3 Bæster 2 Køer 2 ungnød 10 faar etc. 14 Marts 1704.

241 (fol 78)
Peder Sørensen, Tebstrup et gadehus, som hans broder Lars Sørensen  sidst paaboede og fradøde som enken af Uformuenhed har afstaaet. Giver aarlig til cassen 6 mk?. Bygningen er brøstfældig og skal han strax reparere etc. 14 Marts 1704.

242 (fol 78)
Peder Sørensen, Ris en gaard som hans fader grundet  alderdom og svaghed  ikke længere kan forestaa  og derfor har overladt ham. Staar i landm for 3 td 2? skp  red til 2 td 2 skp . 33 Fag hus  temmelig ved magt, 4 bæster 2 køer  2 ungnød 10 faar etc. Sæden i orden. 14 Marts 1704.

243 (fol 78)
Niels Nielsen, Aas hans faders Niels Sørensens grundet høj alderdom og svaghed afstanden gaard, Hkorn  4 td 3 skp 1 fc 1 alb til 3 td 5 skp Hkorn.  Indf 10 Rdr. 36 fag hus og  5 bæster 3 køer 1 stud 6 faar etc. 14 Marts 1705.

244 (fol 79)
Jens Jensen, Gantrup en 1/2 gaard, som Peder Sørensen er fradød  og enken som han ægter har overladt ham. 1 td 7 sk 1 fc 1/2 alb red til 1 td 4 skp. Bestaar af 24 fag hus 4 bæster 2 køer 2 ungnød 4 faar etc. Sæden i orden. 14 Marts 1704.

245 (fol 79)
Anders Adsersen, Træden  hans faders Adser Andersens overladte gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke længere kan forestaa. 4 td 6 skp 2 fc 1 alb red til 3 td 5 skp 2 fc hvoraf han skal give til indf. 8 Rdr. Bestaar af 40 fag hus nogenlunde ved magt 4 bæster 3 køer 2 ungnød 6 faar etc. 14 Marts 1704.

246 (Fol 80)
Søren Nielsen, Tønning  hans fader Niels Sørensens overladte gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke længere kan forestaa 5 td 2 skp 1 fc 2 alb red til 4 td 1 skp indf  16 Rdr.  Bestaar af 57 fag hus 4 Bæster 4 køer 3 ungnød  7 faar etc. Sæden ok. 14 Marts 1704.

247 (fol 80)
Jens Pedersen, Davding 1/2 Ryttergaard som hans  fader Peder Jensen grundet tilfaldende svaghed og vandførheds skyld har overladt ham 1 - 3-3-2 red til 1 td 2 skp 2 fc Hkorn. Indf 4 Rdr. 26 fag hus temmelig ved magt 3 bæster 1 Ko 2 ungn 3 faar etc. 14 Marts 1705.

248 (fol 81)
Søren Sørensen, Gram - af Stilling - afgangne Rasmus Jensens gaard, ægter enken Dorthe Larsdatter. Staar for  3 -2-2 red til  2 td 4 skp Hkorn.  10 Rdr indf.  27 Fag hus nogenlunde ved magt  4 bæster 3 køer 1 Stud 2 ungnød 8 faar etc.
14 Marts 1705.

249 (fol 81)
Knud Jespersen, Illerup - (Jepsen) af Haarby - en 1/2 gaard, som Jens Pedersen er fradød og enken  som han ægter har overladt ham.  2 td 6 skp 2 alb red til 2 td 1 skp Hkorn.  31 fag brøstfældig hus  som han strax skal reparere 4 bæster 2 Køer 1 ungnød 5 faar etc. 14 Marts 1704.

250 (fol 82)
Hans Lauridsen, Alken hans afgange faders Lars Pedersen gaard, som enken hans moder godvilligt har overladt ham.  4 -5-1-1 red til  3 td 6 skp Hkorn. Indf  12 rdr. Bygningen bestaar af 38 fag hus vel ved magt, 4 Bæster 3 Køer 2 ungnød 1 stud 8 faar etc. 14 Marts 1705.

251 (fol 82)
Søren Knudsen, Firgaarde hans fader Knud Sørensens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 4 td 3 skp Hkorn red til  3 td 5 skp. Bygningen er 36 fag temmelig ved magt  5 Bæster 3 Køer 2 ungnød 6 faar etc. 14 Marts 1705.

252 (fol 82)
Niels Nielsen, Ry en halvgaard, som Søren Kierulf har haft i fæste, men som han formedelst ægter datteren  godvillig  har overladt ham 6 skp  2 3/4 alb red til 4 skp 2 fc. Indf 3 Rdr. 6 Fag hus nogenlunde ved magt  1 bæst 1 Ko 2 ung 4 faar. etc. 14 Marts 1704.

253 (fol 83)
Niels Hansen, Ry en 2/4 part gaard, afgangne  Gregers Rasmussen har haft i fæste og enken grundet høj alderdom har overladt ham. Staar i Matr for 1 td 2 skp 3 fc 1 alb red til 1 td 1 skp Indf. grundet dets ringhed skal han give  3 rd 2 mark ogsaa fordi enken nyder sin livs ophold der.  Bygning og dyr ikke angivet. 14 Marts 1705.

254 (fol 83)
Mads Andersen, Ry hans fader Anders Rasmussens fradøde gaard. 3 td 2 skp red til 2 td 2 skp indf 3 Rdr.  27 Fag hus 4 Bæster 2 Køer 1 Stud 2 Ungnød 8 faar etc. 14 Marts 1705.

255 (fol 84)
No ikke anvendt af skriveren

256 (fol 84)
Rasmus Jensen, Sønder Vissing  den gaard, som hans gamle svage fader Jens Sørensen til ham afstaaer.  2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb. i26 Januar 1995 til  2 td 1 skp 2 fc indf.  2 Rdr 4 mk. Bygningen er 28 fag hus ikkun temmelig ved magt,  3 Bæster 2 Køer 1 ungn 6 faar etc. 14 Marts 1705.

257 (fol 84)
Christen Rasmussen, Fastrup af Fastrup -  der har tjent som Land Dragon - hans afgangne fader  Rasmus Christensens  1/2 gaard,  som enken hans Stifmoder har opladt ham imod han ægter hendes søsterdatter  Anne Sørensdatter i Virring . 4 td 2 skp 2 fc 1 alb red til  3 td  4 skp.  Indf.9 Rdr. 39 Fag hus  nogenlunde ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød og 9 faar etc. 14 Marts 1705.

258 (fol 85)

Rasmus Sørensen, Rude hans Stiffaders Søren Jørgensens 1/2 gaard til den anden 1/2 part hannem alt haver den 30 August 1703  udi fæste forundt.  Samme 1/2 gaard staar i landm 2 td 2skp 3 fc 1 alb red til .... 4 1/2 skp Indf. 4 Rdr.  Bygningen paa den 1/2 gaard bestaar af  31 fag nogenlunde hus. 4 Bæster 2 Køer 1 stud 1 ungnød 6 faar etc. 14 Marts 1705. [KVJ]

259 (fol 85)
Jens Andersen, Føvling hans gamle fader Anders Jensen, grundet uformuenhed har overladt ham. 2 td 4 skp 1 alb red  1 td 5 skp. Indf  9 Rdr.  18 fag Hus  temmelig ved magt 2 Bæster 3 Køer 1 ungn 3 faar etc. 14 Marts 1705.

260 (fol 86).
Niels Pedersen, Assendrup i Hads Herred  en gaard, som hans fader Peder Pedersen grundet alderdom og tilfaldende svaghed ikke længere kan forestaa. Staar i landm  4 td 4 skp 1 fc red til  3 td 3 skp Hkorn. Stedsmaal 12 Rdr. 34 fag nogenlunde hus og 4 Bæster 3 Køer 1 stud  2 ungnød 6 faar etc. 14 Marts 1705.

261 (fol 86)
Peder Michelsen, Taaning halvparten af  hans Stiffader Jørgen Jensens gaard, som han grundet alder og  svaghed ikke altsammen kan forestaa, og efter Stiffaderens død skal søge fæste paa den anden halvdel saa hele gaarden igen kan blive under en mand.  Samme 1/2 part staar i matr. 4 td 4 skp 1 fc red til 3 td 7 skp hvoraf han betaler til indf. 10 Rdr. Bestaar af 28 fag hus og 4 Bæster 2 Køer 2 ung 6 faar etc. 14 Marts 1704.

262 (fol 86)
Søren Rasmussen, Kolt - Som (Dragon Jens Rasmussen, Kolt) Jens Rasmussen Dragon i sidste Høst Session bekom fæste paa Søren Rasmussens frastandne gaard i Kolt der staar for 5 td 5 skp 1 fc 1/2 alb Hkorn red  4 td 5 skp Hkorn, Ikke siden har indfunden sig den at besidde, men gandske undvigt, saa  Rømnings dom over ham er taget. Saa i henseende  at Gaarden var fæsteledig  og den forrige mand Søren Rasmussen  sidder i enkestand af høj alder og svaghed, har Regimentskriveren. Chr Gyberg etc. og fra Stiftamtmanden  erholdt Resulution, at Anders Sørensen af Mesing som skal være en dygtig og vederheftig Karl at antage Gaarden i fæste. Men som bemeldte Søren Rasmussen nu her i sessionen har indstillet sig og selv vil holde Gaarden i fæste og give 16 Rdr i indfæstning , saa er den nu ham forundt. Saaledes haver vi sted og fæster til Søren Rasmussen af Kolt  den af ham tilforn beboede gaard i Kolt etc.  saa længe han kan klare den. 14 Marts 1705.

263 (fol 87)
Jens Ovesen, Lemming  - som har tjent som Land Dragon den gaard Knud Nielsen har haft i fæste, men grundet høj alder og svaghed som han ikke uden bemte Dragons hjælp og bistand paa nogle aar ikke har kunnet forestaa, derfor godvillig har overladt ham, og han ægter datteren.  8 td  4 skp 2 fc 2 1/2 alb red til 7 td Hkorn og indf.  20 Rdr. Bestaar af 60 fag hus vel ved magt 6 Bæster 4 Køer 2 Stude 4 Ungnød og 10 Faar etc. 14 Marts 1705.

264 (fol 87)
Hans Nielsen, Hørning det Hus han nogle aar har beboet. Skal aarlig betale 7 mk uden indf. 14 Marts 1705.

265 (fol 88)
Niels Jensen, Blegind det hus han nogle aar har beboet, og ikke vidste hvem der var ejer, som nu indføres i Krigsjordebogen  og derefter aarlig skal svare til regimentskassen 1 Rdr. at er lægge fra næstkommende 1 April hvilket hus bemeldte Jens? Nielsen?. 14 Marts 1705.

266 (fol 88)
Søren Larsen, Nim  (Søren Laursen, Nim) det af ham allerede antagne øde gadehus, hvorpaa han 6 fag forsvarlig hus skal opsætte og svare aarlig deraf  en Rdr.  fra 1 Jan 1706. 14 Marts 1705.

267 (fol 88)
Olluf Andersen, Nim det  allerede antagne øde gadehus plads hvorpaa han skal opsætte 6 fag forsvarlig hus  og efter 1 Jan 1706 aarlig skal svare 1 Rdr til Cassen. 14 Marts 1705.

268 (fol 89).
Jep Jacobsen, Grumstrup - som har tjent som Landdragon - afgangne Peder Ollesens Gaard, ægter enken Maren Madsdatter. Gaarden staar i Matr 5 td 1 skp 2 fc 2 alb red til  2 td 2 Skp Hkorn. hvoraf han til indf skal betale 30 Rdr. Bygningen bestaar af 50 fag nogenlunde hus og til besætning ved gaarden er 6 Bæster 3 Køer 1 Stud 2 Ungnød 6 Faar etc. 14 Marts 1705. 

269 (fol 89)
Herredsfoged Niels Lottrup, Hallund -  fæste over Nørvang Herred Niels Hansen Lottrup en Rytterbolig i Hallund som staar for 1 td 4 skp 1 fc 2 alb Hkorn red til 6 skp Hkorn som Niels Ollufsen  af Hvejsel forleden aars  høst Session blev bevilget fæste paa mod 2 Rdr indf.  og 2 fag hus paa stedet til de der værende 14 fag at opsætte.   men ikke har indfundet sig for at antage fæstet eller indløse fæstebrevet. Hvorfor bemte Herredsfoged faar det i stedet for. Imod at opsætte de nævnte fag etc. 8 Juli 1705.

270 (fol 90)
Søren Andersen, Svinsager den 1/2 gaard, som Rasmus Sørensen Anno 1701 fravigte  og fordi Søren Andersen efter Sessionen Resulution af 24 Aug 1701 og 10 Juli 1702 etc. er forundt i fæste, med de vilkaar han er fri for indf. Sædekornet som Cassen har betalt og forstrakt og til et plovbæst 12 Rdr samt de ved stedet værende 2 Bæster alt uden betaling maa beholde desuden et aars frihed fra 1 Sept 1701. Staar i matr. 2 td 7 skp 3 fc 2 alb red til 2 td 2 skp Hkorn. 26 Aug 1705.

271 (fol 90b)
Peder Jensen, Holm - af Hasle? der har tjent som Land Soldat - den gaard, som Christen Andersen? som Rytterbunde grundet armod og slet tilstand maatte qwittere 4 - 3 - 3 - 1/2 red til 3 td 5 skp. Paa grund af slethed er den uden fæste forundt, der er givet ham 10 Rdr samt vaarsæden 4 td Byg og 5 td Havre etc. Bestaar af 24 fag hus. 26 August 1705

272 (fol 91)
Rasmus Michelsen, Rude en gaard, som Jørgen Mortensen forrige Rytterbunde grundet armod og slet tilstand maatte qwittere. 5 td 3 skp red til 3 td 4 skp. Til istandsættelse forstrækkes han af Cassen med vaarsæd m m Besætning 4 Bæster som er gamle og udlevet 1 Ko 2 faar og lam. Gaarden bestaar af 23 fag brøstfældig hus, der udvises til bygningstømmer. 26 August 1705.

273 (fol 91)
Rasmus Jørgensen, Løve - af Løve (Løve) den anden halvdel af sin paaboende gaard som Peder Jensen før havde i fæste, og grundet slethed efter dom har maattet qwittere. Staar for 6 - 1 - 1 red til 4 td 6 skp. Gaarden er nu samlet til en person. For samme slethed skyld er  gaarden overladt uden indf. desuden gives hjælp til Bæster. 44 fag hus og 2 gl Bæster og en Ko. 26 Aug 1705.

274 (fol 92)
Hans Sørensen, Ris  det halve hus, som Peder Rasmussen har overladt ham. Svarer aarlig til cassen 1 Rdr. Indf 2? Rdr. 26 Aug 1705.

275 (fol 92)
Niels Sørensen, Tebstrup - som har tjent som Land Dragon den gaard - Jens Michelsen  grundet alderdom har overladt ham, han ægter datteren Karen Jensdatter. 4 td 7 - 1 red til 4 td 1 skp. Bestaar af 41 fag hus nogenlunde ved magt 6 Bæster 1 stud 3 Køer 2 ungnød 6 faar etc. 26 Aug 1705.

276 (fol 92)
Niels Sørensen, Gantrup - som har tjent som Land Dragon - hans broder Søren Sørensen har overladt ham idet han Søren Sørensen fæster en gaard i Taaning og der ægter enken. 3 - 6 - 2 - 1 red til 3 td ? indf 8 Rdr. 43 fag hus nogenlunde ved magt 6 Bæster 1 stud 3 Køer 3 Ungnød 10 faar. 26 Aug 1705.
[KVJ:
Niels Sørensen fæster gård i Tønning. Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 302 (fol 101). Desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 840, men også nr. 105 og 659]

277 (fol 92)
Rasmus Pedersen, Gantrup - der har tjent som Land Dragon - den 1/2 gaard, som Steffen Jensen grundet alderdom overlader  ham han ægter datteren 3 td 6 - 2 - 1 red 3 td. (halvparten deraf) indf 4 Rdr. Bygningen er nogenlunde 6 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 Faar etc. 26 Aug 1705.

278 (fol 92)
Søren Rasmussen, Dørup  hans fader Rasmus Sørensen der grundet alderdom har overladt ham gaarden som  staar for 2 td 2 - 1 - 1 red 1 td 6 skp. Indf 3 Rdr. 28 fag nogenlunde Hus  4 Bæster 2 Køer 2 ung 6 faar etc. 26 Aug 1705.

279 (fol 93)
Jens Michelsen, Gangsted afgangne Jens Jensens 1/4 gaard til den anden 1/4 part han i forvejen har enken har godvilligt overladt ham 1 - 2 - 1 red til 1 td indf 1 Rdr.  Nogenlunde hus 4 Bæster 2 Køer 1 stud 1 ungn 6 faar etc. 26 Aug 1705.

280 (fol 94)
Niels Hansen, Gangsted - af Hylke forrige Rytter under Ritmester Restorfs Comp. - Henrik Snors overladte gaard da han ikke kan ernære sig ved bondearbejde 3 td 4 skp red til 2 td 7 skp indf8 Rdr.  Bestaar af 30 fag nogenlunde hus 4 Bæster 2 Køer 3 ungn 7 faar etc. 26 Aug 1705.

281 (fol 94)
Rasmus Christensen, Baastrup Christen Nielsens  som grundet uformuenhed godvilligt har overladt ham sin 1/2 gaard. 5 -  2- 1/2 alb red til 2 td 2 skp. Indf3 Rdr. Bestaar af 48 fag hus temmelig ved magt 4 Bæster 2 Køer 2 ungn 6 faar etc. 26 Aug 1705.

282 (fol 94)
Anders Clausen, Grumstrup- af Ry - en gaard, som Søren Rasmussen grundet sin slette tilstand  har afstaaet til ham  3 td 1 fc? red til 2 td 4 skp. Indf 2 Rdr. 38 fag noget slet Hus  4 Bæster 2 Køer 1 Stud  1 ung 6 faar etc. 26 Aug 1705.

283 (fol 95)
Mads Jensen, Grumstrup - fra Annexgaarden i Ørridslev? - hans broder Niels Jensen halvdelen af sin gaard da han ikke længere kan forestaa hele gaarden paa den Condition at han fæster den anden halve gaard naar han ved døden afgaar og ægter Stifdatteren Ingeborg Jørgensdatter. Staar i landmaalingens matricul for 3 td 2 fc 1/2 alb red 2 td 4 skp 2 fc indf 4 Rdr. Bygningen  bestaar af 27 1/2 fag hus  temmelig ved magt 4 Bæster 3 Køer 3 ungn  8 faar etc. 26 Aug 1705

284 (fol 95)
Thomas Thomasen, Nim afgangne Niels Jensens gaard, ægter enken Anne Nielsdatter paa den Cond at han sætter gaarden i Stand  2 td 4 skp 1/2 fc red til 2 td Hkorn hvoraf han skal betale til indf  4 Rdr. Bygningen er  17 fag hus slet ved agt 4 Bæster 3 Køer 2 ungnød 7 faar. 26 Aug 1705.

285 (fol 95)
Mads Rasmussen, Aas som har tjent som ...  - hans fader Rasmus Madsen grundet alderdom har overladt ham staar for 2 td 1 1/2 ? red til 1 td 6 skp Hkorn  Indf 4 Rdr. Bestaar af  26 fag hus  temmelig ved magt og  4 Bæster 3 Køer 1 Stud 1 ung 6 faar. 26 Aug 1705.

286 (fol 96)
Jacob Sørensen, Vitved en gaard, som hans broder  Rasmus Sørensen har overladt ham, formedelst han sig bedre end ved Bundeavling af sit sinde han mener at kunne ernære sig.  3 td 2 fc red til 2 td 5 skp han skal give 4 rdr til indf.  28 Fag temmelig hus 4 bæster 2 køer 1 stud 1 ungnød 6 faar etc. 26 August 1705.

287 (fol 96)
Rasmus Sørensen, Vitved  som Anders Nielsen sidst beboede og grundet tilfaldende svaghed saa han ikke længere kan forestaa, godvilligt har overladt ham, nemlig et Gadehus der aarlig svarer 1 Rdr samt en Boels Jord  der tilligger staar i Landm for 1 td 3 skp red til 1 td 2 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. 26 Aug 1705.

288 (fol 97)
Anders Pedersen, Illerup - der har tjent som Land Dragon - afgangne Tommas Nielsens gaard, og enken som han ægter har overladt ham. 2 - 5 - 1 fc red til 2 td Indf 5 Rdr. 22 Fag  hus temmelig ved magt desuden 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 2 Ungnød 6 faar etc. 26 Aug 1705.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Tommas Michelsen. Se Gryt Fptk. 1686-1701 9 (fol 13) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 652]

289 (fol 97)
Hans Nielsen, Lønsgaarde - af Give - (d) et Gadehus, som Niels Jørgensen  der havde det i fæste grundet slet tilstand godvilligt har overladt ham. Svarer aarligt 2 Rdr og indf 2 Rdr. 26 Aug. 1705.

290 (fol 97)
Frederik Hirtzschover, Lønsgaarde - fæster den gaard som hans fader Leutnant Peder Hirtzschover  hidtil har beboet og allernaadigst med benaadiget Lønsgaarde i Linderup Sogn beliggende staar i Krigsjordebogens landmaaling  for 11 td 4 skp 1 /2 fc red til 9 td 1 skp Hkorn hvoraf han skal betale til indf. 26 Rdr.  Fag hus er ikke ang.  men besætningen er 10 Bæster 3 stude 6 Køer  4 Ungnød 16 faar. 26 Aug 1705.

291 (fol 98)
Anders Pedersen, Svejstrup et gadehus, som Jørgen Larsen grundet han ikke kan ernære sig derved har overladt ham svarer aarligt 2 Rdr og indf 2 Rdr. 26 Aug 1705.  

292 (fol 98)
Ernst Ludvig Dencker, Alken fæster hans fader Jochum Frederik Denckers gaard, som han godvilligt har overladt ham 4 - 4  - 2  -2 red til 3 td 5 skp Indf 6 Rdr 34 fag Hus temmelig ved magt  6 bæster 1 stud 3 Køer 2 ungnød 2 faar etc. 26 Aug 1705.

293 (fol 98)
Peder Andersen, Svinsager - af Fruering Præstegaard - en gaard  Niels Christensen sidst paaboede og grundet uformuenhed har overladt til ham 2-7-3-2 Hkorn red til 2 td 2 skp. Indf 2 Rdr. Bygningen er ikke ang. men temmelig ved magt 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar etc. 26 Aug 1705.

294 (fol 98)
Peder Michelsen, Gram hans afgangne broder Simon Michelsens forhen havende gaard, der staar for 2-7-1 red til 2 td 3 skp Hkorn Til stedsmaal skal han betale 4 Rdr.  27 Fag temmelig ved magt 4 bæster 1 stud 3 køer 2 ungnød 6 faar. 26 Aug 1705.

295 (fol 99)
Michel Rasmussen, Skanderborg Ladegaard - af Hylke gaard - den part af Skanderborg Ladegaard som sal Ove Sørensen sidst havde i fæste  og fradøde og enken da han ægter hende  nu har overladt ham. 6 td 2 skp red til 4 td 3 skp indf 8 Rdr.  Fag hus ikke ang besætning 8 Bæster 1 stud 4 køer 1 ungn 8 faar etc. 26 Aug 1705.

296 (fol 99)
Rasmus Jensen, Bjertrup! - Bjattrup  - hans fader Jens Pedersen som grundet alderdom har overladt ham sin gaard. Staar for 3-5-1 red til 3 td Hkorn Indf 6 Rdr. 37 fag Hus temmelig ved magt 6 Bæster 1 stud 3 køer 3 ungnød 8 faar etc. 26 Aug 1705.
[KVJ:
Rasmus Jensen, Bjertrup. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 762]

297 (fol 99)
Rasmus Knudsen, Sønder Vissing - der har tjent som Land Dragon - hans fader Knud Joensen som grundet alderdom og svaghed har overladt ham sin gaard, staar for 2-5 red til 2 td 1 1/2 skp. Indf 4 Rdr.  25 1/2 fag hus nogenlunde 6 Bæster 1 stud 2 køer 1 ungn 6 faar etc. 26 aug 1705.

298 (fol 99)
Peder Andersen, Ry - af Ry Præstegaard  - et gadehus, som Hans Henriksen der havde det i fæste grundet alderdom har overladt ham imod han ægter datteren Maren Hansdatter. Svarer aarlig 2 sletdl. Indf 1 Rdr 2 mk. 26 Aug 1705.

299 (fol 100)
Niels Jensen, Adslev - af Blegind Præstegaard - Søren Pedersens tilforn beboede gaard, som han grundet han ægter datteren Bodil Sørensdatter, godvilligt har overladt ham tillige med den 1/8 part Jord af den øde Borrupgaard, som iblandt al byen er delt. Gaardens Hkorn er 2 td 2 skp 2 alb red til 1 td 6 skp.  Til Stedsmaal skal han betale  6 Rdr. Gaarden bestaar af 22 fag hus temmelig ved magt, og til besætning 4 Bæster 1 Stud 2 Køer og 6 faar etc. 26 August 1705.

300 (fol 100)
Søren Rasmussen, Jeksen  der har tjent som land Dragon - hans afgangne fader Rasmus Hansens gaard, som moderen Margrete Knudsdatter har overladt ham staar i 2-3-3-2 red til 1 td 6 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 18 fag nogenlunde hus og besætning 4 Bæster 2 Køer 3 ungnød etc. 26 Aug 1705.

301 (fol 100)
Skræddersvend Jens Michelsen, Veng af Aarhus - et halvt hus, som Hans Jensen Skrædder er fradød og enken  paa vilkaar at han ægter datteren har overladt ham saa ogsaa at han efter hendes død fæster den anden 1/2 del. Svarer aarligt 1 Rdr indf 4 Rdr. 26 Aug 1705.

302 (fol 101)
Søren Sørensen, Tønning fra Gantrup - afgangne Søren Jensen gaard, ægter enken Anne Sørensdatter. Staar i 5-3-1 red til 3 td 7 skp indf  2 Rdr. Bestaar af 54 fag hus  nogenlunde ved magt og 5 bæster 1 stud 4 køer 5 ungnød 12 faar etc. 26 Aug 1705.

303 (fol 101)
Jens Pedersen, Haarup - kommen fra Mattrup Gods med pas - det gadehus, som Christen Nielsen sidst beboede og grundet alderdom har overladt ham, svarer aarlig  2 Rdr desuden 2 Rdr til indf. 26 Aug 1705.

304 (fol 101)
Albret Albretsen, Træden afgangne Morten Andersens 1/2 gaard, som enken Maren Christensdatter godvilligt har overladt ham, han ægter hende. Hkorn 2-3-1- 1/2 alb red til 1 td 6 skp 2 fc Hkorn hvoraf han til indf skal betale 4 Rdr. Bestaar af 24 fag temmelig ved magt hus desuden 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar etc. 26 Aug 1705.

305 (fol 101)
Jens Jensen, Træden - af Elling - en gaard Niels Jensen sidst paaboede og grundet tilfaldende svaghed i benene godvilligt har overladt ham. Hkorn 4-4-3-2 red til 3 td 3 skp indf 8 Rdr  53 fag Hus temmelig ved magt 5 bæster 1 stud 4 køer 5 ungnød 12 faar etc. 26 Aug 1705.

306 (fol 102)
Hans Pedersen, Ring - som har tjent som Land Dragon - Hbh paa Jep Christensen 1/2 gaard, som han grundet høj alderdom og  svaghed har afstaaet og solgt. Hkorn  2 td 1 skp red til 1 td 5 skp. Skal betale 4 Rdr. til Hbh. 4 Bæster 1 stud 3 Køer 2 Ungnød 6 faar. Bygningen er ikke ang. 26 Aug 1705.

307 (fol 102)
Jens Pedersen, Ustrup afgangne Christen Rasmussens gaard, som enken imod han ægter hende har overladt ham. Matr 4 td 1 fc 2 alm red til 3 td 2 skp.  Indf 4 Rdr. 6? Bæster 3 Køer 1 Stud og 8 faar etc. Bygningens ang kan ikke læses paa filmen. 26 Aug 1705.

308 (fol 102)
Søren Sørensen, Alken der har tjent som Land Dragon - en gaard Oluf Andersen grundet han ægter datteren Maren Ollufsdatter har godvilligt overladt ham, da han for uformuenheds skyld ikke selv kunde forestaa. Staar i Matr  4-4-2 red til 3 td 5 skp indf.6 Rdr. Bestaar af 33 fag nogenlunde ved magt 6 Bæster 1 Stud 3 Køer 3 ungn 8 faar. 26 Aug 1705.

309 (fol 103)
Michel Sørensen, Hørning

Paa Hans Kongelig Majestæts allernaadigst behag samt efter forordningerne Stedes og fæstes her med Michel Sørensen den udi Hørning, Kroerriet udi bemeldte Hørning som paa Landevejen næsten midt imellem Skanderborg og Aarhus er beliggende og frivilligt Kromand Elias Hagensen formedelst hans hustrus død for hannem  afstanden haver, med vilkaar bemeldte Michel Sørensen Et forswarlig Kro og Skikkelig værtshus for alle Rejsende som det kunde behøve, at indrette og holde, med fornøden Logementer, Staldrum, og ald anden Commoditet og underholdning Imod billig betaling, uden klage at forsyne, Rettende sig efter Hans Kongl Majestæts Lov og Forordninger, som En forordnet Kromand og Herbergerer, hwor Imod forbydes og hermed afskaffes, alle der udi Sognet holdende Smaa u=Loulige Kroerier, Ingen uden for bemte Michel Sørensen nogen slags  øl Brændevin Eller anden drikkende varer at falholde, Mindre nogen hannem her udi Ringeste Indpas at gøre Imod Højst Bemte Kongelig Allerunderdanigst forordninger, og dette fæste brev under vedbørlig straf; Men huis øl og Brændevin Michel Sørensen i Saa Maader handler og hos hannem Consummeres skal hand wære forpligt at tage udi Nest beliggende Eller hannem best tilpas kommende Købstad, og der foruden til Regiments Cassen af Kroerholdet betale aarlig fra nest afwigte 1te Maj at Regne En Rixdr.

Des til Bekræftelse, Schanderborg Slot 3 September 1705. Jürgen Grabov /  C. K. Gyberg.

310 (fol 103)
Poul Sørensen, Jelling  Jens Christensen Brandbergs grundet alderdom ham overladte og afstaaede 1/4 part gaard. (Hkorn ikke ang) Indf 2 Rdr. Bestaar af 18 fag hus som er brøstfældig og 2 Bæster 2 Køer 6 Faar. 19 October 1705

311 (fol 103)
Anders Sørensen, Kolt af Mesing - den gaard afgangne Søren Rasmussen sidst beboede og i fæste havde. Hkorn 5-5-1- 1/4 alb red til 4 td 5 1/2 skp Hkorn.  Skal betale 20 Rdr til indf. Bestaar af 65 fag Hus temmelig ved magt 6 Bæster 2 Stude 3 Køer 6 faar. 14 Novb 1705.

Ekstrakt:

For indførte Fæstepenge for 1705 som begynder fol 75 no 234 og beløber udi Skanderborg Vaar Session holdt 14 Marts 34 fæste 250 Rdr
4 mk Vejle Session d 8 Juli 1 fæste 2 rdr Schanderborg Efterhøst Session d 26 Aug 39 fæste 156 Rdr 4 mk Vejle Session d 19 Octob 1 fæste 2 Rdr Michel Sørensen, Hørning Kroehold brev for 1 Kro i fæste ikke ang beløb.

Anders Sørensen, Kolt som folio 103 N 311 d 14 Febr? 1 fæste 50 Rdr Er tilsammen 461 Rdr 2 Mark naar 1/10 del fradrages som er 46 Rdr 12 1/5 sk bliver igen at beregne 415 Rdr 1 Mark 3 1/5 skilling.

1706: 

312 (fol 104)
Iver Danielsen, Bering - af Edslev? kommen med pas fra hr Commerse Raad Tranes? paa Hammer gaard - afgangne Peder Tøgersens? gaard, som enken som han ægter har overladt ham. Hkorn 4 td 1 1/2 alb. red til 3 td 2 skp 2 fc.  Betaler indf 3 Rdr. 29 fag hus ikkun saa temmelig ved magt 3 Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar. 10 Marts 1706.

313 (fol 105)
Peder Sørensen, Egebjerg hans afgangne fader  Søren Pedersen gaard. Hkorn 4-3-1 red til 3 td 4 skp indf 6 Rdr. Bestaar af 47 fag hus  temmelig ved magt 4 Bæster 1 Stud 2 Køer og 4 faar. 10 Marts 1706.

314 (fol 105)
Peder Christensen, Kattrup Hbh paa hans broder  Niels  Christensens halve gaard, som han formedelst tilfaldende svaghed ikke længere kan forestaa og derfor har overladt ham. 3-1-3 red til 3 td Til Hbh betaler han 3 Rdr. 4Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar. 10 Marts 1706.

315 (fol 106)
Jørgen Pedersen, Grumstrup hans afgangne  fader Peder Jørgensens 1/2 gaard. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 1 alb red til  2 td 4 skp. Bestaar af 37 fag Hus nogenlunde 4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. Indf 4 Rdr. 10 Marts 1706.

316 (fol 106)
Christen Rasmussen, Hylke - af Hylke Gaard  som har tjent som Land Dragon - den gaard hans Stiffader Michel Hansen hidtil har haft i fæste og nu grundet svaghed godvilligt har overladt ham. 7-1-1-2 red til 4 td 6 skp. Indf6 Rdr. Bestaar af 51 fag nogenlunde hus 6 Bæster 1 stud 2 køer 6 faar etc. 10 Marts 1706.

317 (fol 107)
Bertel Pedersen, Brørup - som har tjent som Land Dragon - den gaard Hans Nielsen sidst beboede og nu godvilligt har overladt ham siden han ægter datteren Karen Hansdatter. Hkorn 4-1-1 red til 3 td 3 skp. Indf  4 Rdr. Bestaar af 42 fag temmelig ved magt 4 Bæster 1 stud 2 Køer og 4 faar etc. 10 Marts 1706.

318 (fol 107)
Niels Eriksen, Tønning hans afgangne fader Erich ...sens efterladte gadehus, hans moder Karen Nielsdatter grundet svaghed ikke længere kan forestaa og derfor godvilligt har overladt ham. Svarer aarligt 1 Rdr 5 mk indf 1 Rdr 2 mk. 10 Marts 1706.

319 (fol 108)
Jens Rasmussen, Tønning 1/2 parten af hans fader Rasmus Nielsens paaboende helle? gaard, som han grundet alderdom ikke længere selv kan forestaa, og derfor godvilligt har overladt ham, paa de vilkaar at han efter faderens død skal fæste den anden 1/2 part. 4-4- 2 1/2 alb red til 3 td 2 skp? Indf 4 Rdr. Bestaar af 24 fag temmelig ved magt  4Bæster 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

320 (fol 108)
Peder Pedersen, Lundum - der er kommet med Pas fra Grev Randtzaus Gods - den gaard Sal Jens Thomsen sidst paaboede og enken som han ægter har overladt ham. Hkorn ? td 7 skp 1 fc red til ? td 1 skp betaler til Indf 4 Rdr. 52 Fag hus slet ved magt 3 Bæster 2 Køer 1 stud 4 faar etc. 10 Marts 1706.

321 (fol 109)
Hans Jensen, Ris den halve gaard, hans fader Jens Christensen sidst paaboede men nu for alderdoms og svagheds skyld godvilligt har overladt ham 4 td 2 fc  1/2 alb  red til 3 td  Indf 4 Rdr. Bestaar af 37 fag nogenlunde 4 Bæster 1 stud  2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

322 (fol 109)
Peder Jensen, Vester Mølle- af Vrold - en Mølle liggende i Fruering Sogn kaldet Vester Mølle, afgangne Rasmus? Rasmussen sidst havde i Fæste og enken Johanne Jensdatter som han ægter har overladt ham. Maleværket staar for  4 td 2 skp avlingen 4-3-3 ? alb red til 6 td 1 skp indf 8 Rdr.  Bestaar af 53 fag hus temmelig ved magt. 4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

323 (fol 110)
Rasmus Sørensen, Virring - som har tjent som Land Dragon - en gaard Peder Jørgensen sidst havde i fæste og fradøde og enken som han ægter har overladt ham 5td 6 skp 1 1/2 alb red til 3 td 2 fc. Bestaar af  27 fag temmelig ved magt 4 Bæster 1 stud 2 Køer 6 faar etc. 6 Rdr indf. 11 Marts 1706.

324 (fol 111)
Olle Christensen, Skaarup den halve gaard hans fader Christen Pedersen hidtil har beboet og grundet alderdom og svaghed har afstaaet. Hkorn 2-3-1 red til 1 td 6 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 31 fag nogenlunde hus 3 Bæster 2 Køer og 4 faar etc. 10 Marts 1706.

325 (fol 111)
Knud Nielsen, Ry - af Ris - den gaard hans afgangne Morbroder Peder Jensen beboede staar i landm for 5-4-1 red til 3 td 7 skp indf 4 Rdr. Bestaar af 64 fag hus nogenlunde ved magt 6 Bæster 2 stude 3 Køer og 6 faar etc. 10 Marts 1706.

326 (fol 112).
Jens Knudsen, Hørning Hbh paa den halve gaard Poul Nielsen hidtil har besiddet og nu har overladt ham fordi han ægter datteren Anne Poulsdatter. Staar for 3-3-3 og 2 alb red til 2 td 7 skp Hkorn. Betaler 3 Rdr til Hbh. 4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

327 (fol 112)
Espen Jensen, Hørning  Hbh paa han afgangne faders Jens Espensen halve selvejergaard. Hkorn 2-5-3-1 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Betaler Hbh  3 Rdr.  4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

328 (fol 113)
Rasmus Jensen, Dørup - af Bjertrup, den gaard Søren Ollesen hidtil har haft i fæste og nu overlader ham da han ægter datteren Karen Sørensdatter 3-4-2? Hkorn red til 2 td 4 skp Indf 4 Rdr. Bestaar af 38 fag temmelig ved magt 4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.
[KVJ:
Rasmus Jensen … af Bjertrup, Hørning sogn. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 169 og 907]

329 (fol 113)
Anders Jespersen, Haarby afgangne Michel Christensen gaard, som enken Anne Madsdatter grundet armod og slet tilstand har overladt ham godvilligt. Staar for 3-2-2-2 red til 2 td 2 skp Indf 2 Rdr. Gaardens bygning som har været brændt , burde efter Sessionens resolution have været 18 fag hvoraf endnu rester 4 fag, som han strax skal opsætte. 5 Bæster 1 ko 1 faar etc. 10 Marts 1706.

330 (fol 114)
Peder Jensen, Skanderborg Ladegaard hans fader Jens Pedersen godvilligt afstanden halve gaard, han grundet alderdom og svaghed ikke længere kan forestaa hele gaarden, imod denne Peder Jensen efter faderens død skal fæste den anden halvdel og samler gaarden. Den ham i fæste forundte halve gaard Hkorn 4 td 6 skp 1 1/2 fc red til 3 td 3 skp indf 8 Rdr. Bestaar af ikke ang 8? Bæster 2 stude 3 køer og 6 faar etc. 10 Marts 1706.

331 (fol 114)
Jens Sørensen, Paarup - den af faderen Søren Jensen grundet uformuenhed fratrædende halve gaard. Hkorn 1 td 7 skp 1 1/2 alb red til 1 td 4 skp. Betaler indf 2 Rdr. 21 fag hus temmelig ved magt 3 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

332 (fol 115)
Jens Jensen, Salten hans fader Jens Sørensens halve gaard, som han grundet svaghed har overladt ham. 2-1-2- 1/2 alb red til 1 td 5 1/2 skp indf 4 Rdr. 31 fag temmelig ved magt 3 Bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

333 (fol 115)
Anders Pedersen, Aastrup - af Vinding - et gadehus Jens Jensen hidtil har haft i fæste og nu overlader ham idet han ægter datteren Karen Jensdatter. Svarer aarligt 3 Rdr indf 2 Rdr. 10 Marts 1706.

334 (fol 116)
Olle Jensen, Haarup - der er kommet med Pas fra Urup Gods - afgangne Torben Christensens gadehus, som enken da han ægter hendes broderdatter Maren Svendsdatter har overladt ham. Svare aarligt 1 Rdr indf 1 Rdr 2 Mark. 10 Marts 1706.

335 (fol 116)
Jens Jensen, Træden - som har tjent som Land Dragon - den gaard hans fader Jens Peder Michelsen hidtil har haft i fæste og nu grundet alderdom godvilligt har overladt ham. 4-6-2-1 red til 3 td 5 skp indf 4 Rdr. Bestaar af 48 fag hus temmelig ved magt 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1706.

336 (fol 117)
Jens Hansen, Træden - af Nim - afgangne Christen Pedersen gaard, som enken grundet han ægter hende har overladt ham. Staar i matr. 4-4-2-1 red til 3 td 2 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 40 fag Hus ikkun slet ved magt 4 Bæster 3 Køer 2 stude 6 faar etc. 10 Marts 1706.

337 (fol 117)
Søren Pedersen, Burgaarde - som med vilje og minde fra Mattrup gods er Dimitteret - hans fader Peder Sørensens halve gaard, som han grundet alderdom ikke længere kan forstaa. Hkorn 2-6-0-2 alb red til 2 td 4 skp 2 fc indf 8 Rdr. Bestaar af 38 fag nogenlunde ved magt og 4 Bæster 1 stud 2 Køer og 4 faar etc. 10 Marts 1706.

338 (fol 118)
Jacob Andersen, Tørring - af Tulstrup - der har tjent som Land Dragon - den gaard Sal Jens Jensen sidst beboede og enken da han ægter hende har overladt ham. staar for 3 td red til 2 td 1 skp Indf 2 Rdr. Bestaar af 27 fag nogenlunde hus samt 4 bæster 1 stud 2 Køer 6 faar etc. 10 Marts 1706.

339 (fol 118)
Lars Pedersen, Addit - der har tjent som Land Dragon - den halve gaard Anders Andersen sidst paaboede og grundet uformuenhed og slet tilstand ved dom er frakendt. Staar i matr for 2 td 3 skp 3 fc 2 1/2 alb red til 1 - 7 - 2 Bestaar af 31 fag hus som han skal forsvarlig reparere og istandsætte og efter forordningen forskaffer besætning etc. der er kun 2 gamle Bæster. 10 Marts 1706.

340 (fol 119)
Jens Christensen, Sejt - af Vinding den halve gaard, som Christen Pedersen sidst paaboede og grundet uformuenhed efter dom maatte qwittere. 1-4-3- 1 1/2  red til 1 td 2 skp 2 fc. Bestaar af 17 fag slet ved magt. Regimentskassen forstrækker ham til reparation etc. Der findes kun 2 gl Bæster og 3 faar. 11 Marts 1706.

341 (fol 119)
Peder Pedersen, Flø - som kommer med Pas fra gammel Arnborg - den partgaard Peder Hansen sidst havde i fæste og da han ægter datteren har overladt ham.1 td? 3 fc red til 6 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 15 fag slet ved magt besætning 2 Bæster 1 ko 4 faar etc. 15 Juni 1706.

342 (fol 120)
Tommas Madsen, Jelling hans afgangne fader Mads Tommasens halve gaard, som enken Mætte Larsdatter grundet sin enkestand har overladt til sønnen.  3-6-3-1 red til 3 td 1 skp Indf 2 Rdr. Bestaar af 16? fag hus slet ved magt 4 bæster 1 stud  2 Køer 6 faar etc. 15 Juni 1706.
[KVJ:
Der er en uoverensstemmelse her. Sml. med fæste 156 (fol 52) og 483 (fol 167) og se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 603]

343 (fol 120)
Peder Pedersen, Arvad - af Arvad Mølle - den halve gaard Jens Jensen grundet slet tilstand og hans Bæster og Qwægs frafald godvilligt har overladt ham. Staar for 2-1-2-1/2 alb red til 1 td 1 skp Indf skal han ikke betale. 17 fag meget brøstfældig som han skal reparere etc. 15 Juni 1706.

344 (fol 121)
Christen Madsen, Linnerup - af Tørring - et hus i Lintrup kaldet Skovborg som Jens Pedersen sidst havde i fæste og fradøde og enken Kirsten Madsdatter som han ægter godvilligt har overladt ham. Svarer aarligt 2 Sletdl Indf 2 Rdr. 16 Juli 1706.

345 (fol 121)
Jørgen Laursen, Hylke - af Grumstrup - den 1/2 gaard, Jørgen Nielsen sidst paaboede og fradøde og enken  Anne Pedersdatter da han ægter hende godvillig har overladt ham. Staar for 3 td 5 skp 2 1/2 alb red til 2 td 3 skp   Indf 4 Rdr. Bestaar af 40 fag temmelig ved magt 4 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 26 August 1706.

346 (fol 122)
Søren Jensen, Ustrup - der har tjent som Land Dragon - afgangne Peder Christensens gaard i Udstrup!, og enken Boel Pedersdatter? som han ægter har overladt ham. 4-2-1-1 red til 3 td 4 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 48 fag hus  nogenlunde 4 Bæster 1 stud 2 Køer 6 faar etc. 26 Aug 1706.

347 (fol 122)
Rasmus Sørensen, Grumstrup et gadehus hans fader Søren Andersen  hidtil har beboet men grundet alderdom ikke længere kan vedligeholde eller forestaa. Betaler aarlig 2 Rdr indf 1 Rdr 2 mk. Da huset er brøstfældig skal han straks reparere det. 26 Aug 1706.

348 (fol 123)
Jens Jacobsen, Grumstrup - husmand - et gadehus Niels Pedersen sidst beboede og godvilligt har overladt da han ikke kan ernære sig derved. Svarer aarligt til regimentskassen  1 rd 2 mk indf 1 Rdr. 26 Aug 1706.

349 (fol 123)
Søren Michelsen, Grumstrup et gadehus Jens Jacobsen der sidst havde det i fæste godvilligt har overladt ham. Betaler aarlig 1 rdr. 26 Aug 1706.

350 (fol 123)
Fouriers Hans Mathisen, Assendrup (Hans Madsen, Assendrup)  - Fouriers ved hr Capitan Drevensteds Dragon Compagni - et gadehus Niels Pedersen da han overtager et andet hus godvilligt har afstaaet. Betaler aarligt 2 Rdr. 26 Aug 1706.

351 (fol 124)
Niels Pedersen, Vedslet- af Assendrup? - et hus Jens Rasmussen grundet slette tilstand har opladt. Betaler aarlig 1 rdr 5 mk. 26 Aug 1706.

352 (fol 124)
Jens Gundersen, Ørridslev den gaard Rasmus Jensen Sand? Smed? hidtil har beboet og nu grundet alderdom godvilligt har overladt ham, han ægter datteren  Karen Rasmusdatter. 2 td 4 skp red til 2 Td?  betaler indf 4 Rdr.  28 fag nogenlunde hus og 4 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar etc. 26 Aug 1706.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl findes der en smed i Ørridslev ved navn Rasmus Jensen. Se nr. 352]

353 (fol 125)
Hans Jørgensen, Ørridslev - der er kommet med Pas fra Justitsraad Lassen paa Aakier - den gaard Peder Jørgensen sidst beboede og grundet enkemands stand og svaghed godvilligt har overladt ham. 4-6-2 red til 4 td 4 skp. Indf 8 Rdr.  27 fag temmelig ved magt 4 bæster 1 stud 2 køer 6 faar etc. 26 Aug 1706.

354 (fol 125)
Anders Jørgensen, Ørridslev det gadehus hans fader Jørgen Jørgensen godvilligt har overladt ham. Svare aarligt 2 rdr indf 1 rdr 2 mk. 26 Aug 1706.

355 (fol 126)
Jens Andersen, Raadved et hus Søren Sørensen hidtil har beboet og nu grundet alderdom og uformuenhed godvilligt har overladt ham. Svarer aarligt 1 rdr 4 mk indf 1 Rdr 2 mk. 26 Aug 1706.

356 (fol 126)
Jørgen Madsen, Møballe Hbh paa halvdelen af hans faders Mads Andersens paaboende selvejergaard, da faderen grundet svaghed og alderdom ikke kan forestaa hele gaarden paa de vilkaar at han efter faderens død igen antager hele gaarden. Hkorn 4-2-3- 1/2 alb red til 3 td Til Hbh betaler han  4 Rdr. 4 Bæster 1 stud 2 Køer 6 faar etc. 26 Aug 1706.

357 (fol 127)
Rasmus Rasmussen, Dørup hans afgangne faders Rasmus Hansens efterladte 1/2 gaard som enken hans moder godvilligt har overladt ham. 2-2-1-1 red til 1 td 1 skp. Bestaar af 24 fag nogenlunde hus 4 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

358 (fol 128)
Jens Ditlevsen, Fruering den 1/2 gaard Niels Jensen hidtil har beboet men nu grundet skrøbelighed og armod har overladt ham. Hkorn 1-4-3-1 red til 1 td 4 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus slet ved magt 4 Bæster 2 Køer 3 faar etc. 26 Aug 1706.

359 (fol 128)
Iver Knudsen, Blegind - hans fader Knud Iversens grundet alderdom og svaghed 1/2 gaard. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 6 skp. Indf. 4 rdr. 22 fag hus nogenlunde ved magt 4 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

360 (fol 129)
Peder Steffensen, Adslev den 1/2 gaard Peder Pedersen hidtil har beboet og nu grundet svaghed og alderdom godvillig har afstaaet  staar for 2 td 6 skp 1 fc 1 alb red til 2 td 2 skp. Indf da Egnen  er slet kun 3 rdr.  22 fag nogenlunde hus 4 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar etc. 26 Aug 1706.

361 (fol 129)
Niels Jespersen, Haarby - af Aarhus - den gaard hans fader Jesper Andersen hidtil har beboet og nu grundet alderdom har overladt ham. Hkorn 3-2. Indf 3 rdr 2 mk.  Bestaar af 55 fag hus  ved temmelig magt 4 Bæster 1 stud  2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

362 (fol 130)
Jens Jensen, Boes (Svejstrup halvparten af .. Pedersen? afstaaede hus da han ikke selv formaar  at vedligeholde det hele. Indf 2 Mk dansk. 26 August 1706.

363 (fol 131)
Anders Hansen Høg, Ry det gadehus hans fader Hans Jensen grundet alderdom har overladt ham. Svarer aarlig til cassen 2 Sletdl indf 4 mk. 26 Aug 1706.

364 (fol 131) 
Niels Nielsen, Ry den 1/4 part gaard Jørgen Christophersen grundet sine Bæsters og Qwægs frafald godvilligt  har overladt ham. 7 skp 2 fc 2 alb red til 5 skp Hkorn. Indf 1 Rdr. Bygningen m v er ikke ang. 26 Aug 1706

365 (fol 132)
Christen Eriksen, Fogstrup - som beboer 1/4 part gaard i Fogstrup den anden 1/4 part gaard Morten Pedersen grundet han et andet sted fæstede frakom og siden i nogle aar af bemte Christen Eriksen har været brugt. Disse 2/4 gaard staar for 2 td 1 skp 2 fc 3 alb red til 2 td Indf. 2 Rdr.   Bygningen bestaar af 15 fag hus nogenlunde der finde 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

366 (fol 132)
Søren Thomasen, Fogstrup af Vorret - afgangne Niels Mikelsens efterladte 1/4 gaard, som enken ikke længere formaar at forestaa og derfor godvilligt har overladt ham. 1-3- 1/2 alb red til 1 td Indf 3 Rdr. Bestaar af 6 fag hus maadelig ved magt 3 Bæster 2 Køer 3 faar etc. 26 Aug 1706

367 (fol 133)
Peder Rasmussen, Davding Hbh  paa hans fader Rasmus Pedersens halve selvejergaard, som han grundet svaghed og vanførhed har overladt ham.  matr ej ang. Der finde 3 Bæster 2 Køer og 4 faar etc. Betaler 2 Rd 26 Aug 1706

368 (fol 134)
Michel Sørensen, Ring- der er kommet fra Barritskov - Hbh  paa afgangne Leutenant Rollenbergs halve Selvejergaard. Hkorn 2 td 2 skp red til 1 td 6 skp. Til Hbh betales 2 Rdr. 26 Aug 1706

369 (fol 134)
Anders Christensen, Ring - der har tjent som Land Dragon - Hbh og fæste paa hans faders Christen Andersens grundet alderdom og faldende skrøbelighed har overladt ham sin 1/2 gaard. 2-4-2 red til 1-7 giver til Hbh 2 Rdr. Bestaar af 44 fag hus forsvarligt ved magt og 4 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

370 (fol 135)
Hans Nielsen, Træden - som hidtil har beboet en Gaard i Ring men nu ikke længere kan hele gaarden forestaa, en ved mageskifte af Mikel Madsen af Træden halv gaard, der staar for 2-3-2 red til 1 td 7 skp. Bestaar af 25 fag temmelig ved magt 3 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 26 Aug 1706.

371 (fol 135b)
Michel Madsen, Ring, som hidtil har haft en halv Gaard i Ring - den gaard som Hans Nielsen grundet han ikke længere kan vedligeholde den godvilligt har afstaaet 3-7-1-1 red til 3 tønder. 32 fag slet ved magt, som Michel Madsen saa fremt han ikke vil have sit fæste forbrudt strax har at reparere og vedligeholde. 26 Aug 1706.

372 (fol 136)
Boel Pedersdatter, Ustrup - i Udstrup! - og Jørgen Sørensen, Ørskov Hbh Meddeles herved afgangne Peder Christensens enke Boel Pedersdatter i Ustrup og Jørgen Sørensen af Ørskov husbondshold paa et stykke  selv ejer skov og ejendom imellem Møballe Overby og Borup Marker beliggende som efter skøde og lovlig adkomst tilhører staar for 7 skp 3 fc 2 alb og i Krigsjordebogen under Peder Hansens gaard i Møballe  er red til 7 skp. Betaler 1 rdr. 26 Aug 1706.
[KVJ:
Boel Pedersdatter er fra Ustrup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 693 og 1419. I 1696 og 1698 træffer man hende i Horndrup, hvor hun boede i sit 1. ægteskab med Søren Hansen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 365 og 412]

373 (fol 136)
Niels Thomasen, Over Glud den anden halve part af hans faders Tommas Nielsens nu fradøde gaard. Hkorn 4-6 red til 3 td 2 1/2 skp indf 2 rdr. 40 fag hus temmelig ved magt. 6 Bæster 1 stud 3 køer 6 faar etc. 26 aug 1706.

1707:

374 (fol 137)

Søren Jensen, Astrup - kommen med pas fra Astrup Præstegaard - hans fader Jens Sørensens grundet alderdom og svaghed afstaaede gaard. Hkorn 5 td red til 4 td 2 skp Hkorn. Indf 4 rdr. 33 fag  kun temmelig slet ved magt 6 Bæster 1 stud 2 køer 6 faar etc. 9 Marts 1707.

375 (fol 137)
Søren Mortensen, Baastrup hans fader Morten Sørensens grundet alderdom og svaghed overladte gaard. Hkorn 5-3-1 red 4 td 1 skp.45 fag hus nogenlunde 6 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar etc. 9 Marts 1707.

376 (fol 138)
Hans Michelsen, Gangsted - af Ballebo - Terkild? Madsens gaard som han grundet alderdom og uformuenhed godvilligt overlader ham, han ægter datteren Maren Terkildsdatter. Hkorn 5-3 1 alb red 4 td 1 skp. Indf 6 rdr. 51 fag hus slet ved magt 6 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar etc. 9 Marts 1707.

377 (fol 138)
Mads Terkelsen, Gangsted Hbh paa afgangne Mikel Rasmussens gaard, som Mogens Eskildsen og Rasmus Nielsen sidst paaboede og enken Sidsel Hansdatter af Ballebo med samfrænder der selvejer retten skal have godvilligt overlader ham. 3-6-3-1 red 3 td 1 ? betaler til husb.  4 Rdr. 4 Bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 9 Marts 1707.

378 (fol 139)
Niels Jacobsen, Grumstrup - af Aarestrup i Torsted Sogn med pas fra Rosenvold gods - Jens Andersen grundet alderdom og da han ægter datteren Bodil Jensdatter godvilligt har overladt ham sin gaard i Grumstrup. Hkorn 7 td 4 skp 2 fc 2 alb  red 3 td 6 skp 34 fag temmelig hus 6 Bæster 1 stud 2 køer 6 faar etc. 9 Marts 1707.

379 (fol 139)
Søren Andersen, Nebel hans fader Anders Sørensens grundet høj alderdom og svaghed afstaaede 1/2 gaard. 2-1-1/2 red 1 td 6 skp betaler indf 2 rdr.  20 1/2 fag noget slet hus 3 bæster 2 køer 4 faar etc. 9 Marts 1707.

380 (fol 140)
Søren Andersen, Addit - der har tjent som Land Dragon under Løjt. Ejersteds Comp. - afg Peder Jensens 1/2 gaard, enken Anne Jensdatter? har overladt ham. 2-3-1 red 1 td 7 skp. 23 1/2 fag  4 bæster 2 køer 4 faar etc. 9 Marts 1707.

381 (fol 140)
Adser Andersen, Sønder Vissing - af Træden afg Niels Rasmussens gaard, ægter enken  Gjertrud Mikkelsdatter 5-3-3- red 4 td 3 skp hvoraf han grundet stedets ringhed skal betale indf 2 Rdr.  43 fag hus slet ved magt 4 bæster 2 køer 6 faar etc. 9 Marts 1707.
[KVJ:
Navnet på fæsteren er Anders Adsersen iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl. Se nr. 735, 874 og 1328]

382 (fol 141)
Christen Sørensen, Salten  - af Kejlstrup med pas - afg Jens Pedersens 1/2 gaard, ægter enken Karen Pedersdatter. Staar i landm 2-3-2 red 1 td Hkorn. 28 fag hus  kun temmelig ved magt 3 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 9 Marts 1707.

383 (fol 141)
Laurs Nielsen, Ry - af Baastrup - den gaard Knud Nielsen sidst havde i fæste med cond han ægter hans søster ved stedet Kirsten Nielsdatter samt at svare børnepenge og arv som er i boet efter gjorte accord, godvilligt har overladt ham. 5-4-1 red 3 td 7 skp. 64 fag hus  6 B 2 S 3 K 6 F etc. 9 Marts 1707.

384 (fol 142)
Rasmus Pedersen, Illerup hans fader Peder Rasmussen grundet alderdom og enkemands stand godvilligt har overladt ham sin 1/2 gaard. Red Hkorn 2 td 2 skp 2 fc indf 2 rdr. 23 1/2 fag hus nogenlunde. 4 B 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

385 (fol 142)
Hans Pedersen Basse, Adslev hans fader Peder Rasmussen Basse grundet uformuenhed afst 1/2 gaard. 2-3-3-1 red 2 td tilligemed den til samme gaard liggende 1/8 del part af den øde Borup Gaard 6-2-1 3/4 alb red 3 - 2 1/2 alb hvoraf han til indf. grundet stedets og egnens ringhed skal betale 1 Rdr. 21 fag hus slet ved magt 3 B 2 K  4 faar etc. 9 Marts 1707.

386 (fol 143)
Peder Knudsen, Fruering - fra Østergaards? Mølle paa Vilhelmsborg gods med pas ankommet  - den 1/2 gaard Rasmus ...degn? sidst havde i fæste og da han den ikke længere selv kan forestaa godvilligt har afstaaet. Staar i landm. 3-1-1 red til 2 - 7.  Indf 5 Rdr. 29 fag hus vel ved magt 4 B 1 S 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

387 (fol 143)
Jens Joensen, Virring afg Christen Pedersen 1/4 gaard, ægter enken  Anne Rasmusdatter. 1-5 skp 1 alb red 1 td 4 skp 1/2 fc.  Indf 1 Rdr. 15 fag hus  3 B 1 K 4 faar etc. 9 Marts 1707.

388 (fol 143)
Niels Knudsen, Virring - af Saaby - afg Søren Jensens gaard, ægter enken Johanne Sørensdatter. Hkorn 3 td 6 skp 1/2 fc red  3 td 2 fc. Indf 2 Rdr. Bygningen er ikke ang besætning 4 B  1 S 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

389 (fol 144)
Jens Pedersen, Vitved - af Solbjerg - afg Søren Andersens gaard, som enken Anne Hansdatter da han ægter datteren Anne Sørensdatter, godvilligt har afstaaet. 3-7-3-2 red 3 td 5 skp 2 fc.  36 fag slet ved magt 4 B 1 S 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

390 (fol 144)
Niels Nielsen, Gammelstrup hans fader Niels Laursens grundet svaghed godvilligt har afst. 1/2 gaard. Hkorn 3-6-2 1/2 fc red til 3 td 2 skp. Grundet stedets ringhed  betaler han kun 3 Rdr til indf.  30 1/2 fag nogenlunde hus 4 B 1 S 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

391 (fol 145)
Jens Pedersen, Føvling husmand af Faarup - Jens Jensen grundet slet tilstand afstaaede 1/2 gaard. 2 td 3 skp 1/2 alb red til 1 td 4 skp 2 fc. Indf 1 rd 2 mk. 14 fag hus slet ved magt 3 B 1 K 4 faar etc. 9 Marts 1707.

392 (fol 145)
Niels Pedersen, Føvling  hans fader Peder Nielsens grundet alderdom afstanden 1/2 gaard. Hkorn 2-3-skp 1 alb red til 1 td 4 skp 1/2 fc.  15 fag slet  ved magt  3 B 1 K 4 faar etc. 9 Marts 1707.

393 (fol 145)
Jens Jensen, Føvling - Jens Pedersens - grundet han denne Jens Jensens 1/2 gaard, ved mageskifte fæster igen godvillig afstaaede hus i Haarup som aarlig svarer til Regimentskassen 2 Rdr hvoraf han skal give til indf. 1 Rdr. 9 Marts 1707.

394 (fol 146)
Niels Jensen, Davding hans fader Jens Steffensens grundet alderdom godvilligt har overladt ham sin gaard. Hkorn 2-7-3-2 red 2 td 3 skp indf grundet stedet ringhed skal betale 2 Rdr. 27 fag nogenlunde hus 4 B 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

395 (fol 146)
Morten Jensen, Jaungyde - som har tjent som Land Dragon under Obrist Løjt. Eickstet - hans fader Jens Mortensens afstaaede gaard. Hkorn  4 td 1 skp red  ej ang. Indf 3 Rdr. 16 fag hus slet ved magt 6 B 1 St 2 K 6 faar etc. 9 Marts 1707.

396 (fol 147)
Christen Nielsen, Bredal Soldat ved Obriste de Ingenhavens Jyske National Liv Compagni land infanteri - hvor under han og bliver Soldat indtil en anden i hans sted kan Præsenteres, afgange Mads Ollesens tvende gaarde i Bredal udi Engum Sogn ægter enken Anne Knudsdatter ved stedet bemte gaarde, staar i matr  12 td 3 skp red til  9 td 4 skp. Indf 12 Rdr.  Bygningen paa den ene gaard bestaar af 45 fag hus og paa den anden  gaard 25 fag hus  temmelig vel ved magt. 8 Bæster 3 stude 4 køer 8 faar etc. 9 Marts 1707.

397 (fol 147)
Mogens Eskildsen, Gangsted Niels Hansens efter dom af Vor Nim herredsting udsted 28 jan sidst afvigte  fra rømte gaard. Hkorn 3 td 7 skp Hkorn red til  2 td 7 skp.  Der er ved stedet 4 gamle Bæster vurderet til 17 Sletdl  en gammel Ko 6 dl 2 ungnød 5 dl noget lidet utærsket korn etc. Naar man i løbet af sommeren ser, hvordan det gaar kan der maaske ydes hjælp. Bestaar af 33 fag hus. 9 Marts 1707.

398 (fol 148)
Søren Knudsen, Føvling -  kommen med Pas fra Hr Søren Glud i Kornum hans gods udi Saaby? - Jens? Sørensen er frarømt  og ellers grundet slet tilstand fradømte halve gaard. Hkorn 2 td 6 skp 1 fc 1 alb red til 1 td 6 skp. Stedet er slet i tilstand. Til husets opbyggelse faar han hjælp desuden til en ko og desuden delvis frihed. 30 Aug 1709.

399 (fol 148)
Jørgen Pedersen, Gangsted  hans fader Peder Michelsens gaard, der grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 2-7-1 red 2 td 3 skp. Indf 4 Rdr 33 fag  foruden hosværende 6 fag Rytterhus nogenlunde ved magt. 4 B 2 K 6 faar etc. 30 Aug 1707.

400 (fol 148)
Ekstrakt af Mogens  Jensen, Brørup fæste paa en gaard af Hafwd? afgangne Jens Rasmussens gaard, ægter enken paa stedet Anne  Sørensdatter 3-5-2-2- red 3 td Hkorn.  Bygningen er ikke ang. 4 Bæster 1 S 2 K 6 faar etc. 30 Aug 1707.

401 (fol 149)
Jørgen Fog, Tolstrup - Tammestrup hans afgangne faders Fog Jørgensens  gaard, som enken hans moder Maren Jørgensdatter  har overladt ham. Hkorn 2 td 4 sk 1 alb red 2 td 2 skp. 21 fag temmelig ved magt desuden 4 B 1 S 2 K 4 faar etc. 30 aug 1707.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl ligger gården i Tammestrup (Tolstrup sogn). Se nr. 485]

402 (fol 149)
Jørgen Michelsen, Tebstrup af Baastrup - fæstebrev paa afgangne Niels Sørensens gaard, ægter hans efterladte fæstemø ved stedet Karen Jensdatter. Staar i matr. 4 td 7 skp 1 fc 2 alb red til 4 td 1 skp. Bestaar af 41 fag hus temmelig ved magt 4 B 1 S 2 K 6 Faar etc. 30 Aug 1707.

403 (fol 149)
Rasmus Sørensen, Tebstrup fæstebrev paa hans fader Søren Rasmussens gaard, grundet alderdom og svaghed ikke længere kan klare  2-1-1 red 1 td 6 skp. 21 fag hus  3 B 1 K 4 faar etc. 30 Aug 1707

404 (fol 149)
Ebbe Laursen, Tebstrup hans fader Laurs Rasmussens  gaard,  grundet svaghed og moderen skrøbelig og begge aldrende, saa de ikke længere selv kan forestaa den,  4-3-2-1- red 3 td 6 skp. 25 fag hus og 4 B 1 S 2 K 6 faar etc. 30 Aug 1707.

405 (fol 149)
Hans Jepsen, Taaning - af Yding - afgangne Olle Pedersens gaard, som enken grundet han ægter hende har overladt ham 4 td 4 skp red til 3 td 7 skp. Indf 6 Rdr. Og saa vidt en formedelst smitsom Sygdom af kvæget som til besætning mangler  skal han igen selv anskaffe, at den altid efter forordningen ved stedet kan findes 4 daglig Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar, 26 fag hus nogenlunde ved magt. 30 Aug 1707.

406 (fol 150)
Anders Andersen, Ring  - fra Mattrup Gods med Pas ankommet - 1/2 partgaard, Peder Pedersen grundet alderdom har overladt ham ,imod han ægter datteren Anne Pedersdatter som er ved stedet. 1-1-3-2 red 7 skp Hkorn.2 Rdr indf. 13 fag hus 2 B 1 K 4 faar etc. 30 Aug 1707

407 (fol 150)
Niels Andersen, Føvling paa et hus, Peder Pedersen sidst havde i fæste, og øde har forladt. derfor uden indf. Betaler aarlig 1 Rdr. 30 Aug 1707.

408 (fol 150)
Jens Ollufsen, Velling hans fader Olluf Nielsens gaard, som grundet han ikke forsvarlig kan forestaa den, har overladt sønnen. 2 td 2 alb red 1 td 4 skp. 2 Rdr indf.  Bestaar af 20 fag hus 2 B 2 K 4 faar etc. 30 Aug. 1707.

409 (fol 150)
Laurs Andersen, Salten afgangne  Torben Rasmussens gaard, som enken Kirsten Thomasdatter som han ægter har overladt ham. 2-1-3- 1/2 alb red 1 td 5 skp 3 fc. 2 Rdr indf. 18 fag hus 2 B 2 K 4 faar etc. 30 Aug 1707.

410 (fol 150)
Fog Oisted, Sønder Vissing- og hans Kæreste - Hæderlig og Vellærde - halvdelen af Jens Rasmussens gaard, som han grundet Bæsternes frafald af Skab samt gaardens brøstfældighed godvilligt har afstaaet. 2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb red 2 - 1 - 2 fc . Da han allene nyder hvis afgrøde af Korn som der er avlet, og derfor uden indf.  19 fag Hus som han skal reparere etc. 30 Aug 1707.

411 (fol 151)
Søren Nielsen, Sønder Vissing fæste paa Jens Willadsens  1/2 gaard, som grundet alderdom og svaghed er frastaaet, hvilken han paa 2 aars tid har forestaaet og ægtet datteren Anne Jensdatter. 2-5-3- 1 1/2 alb red 2 td 1 skp 2 fc.  21 fag hus  foruden Rytterhuset 3 bæster 2 K 4 faar etc. 30 Aug 1707.

412 (fol 151)
Morten Svendsen, Emborg Fiskerhus fæste paa afgangne Jens Nielsens gadehus, som enken Anne Mortensdatter, da han ægter hende har afstaaet. AArlig afgift 3 Rdr indf 2 Rdr. 30 Aug 1707.

413 (fol 151)
Peder Jensen, Skorup - der har tjent som Land Dragon - hans afgangne fader Jens Pedersen og Stifmoder Maren Hansdatter fradøde gaard, som han en 1 1/2 aars tid siden forældrenes død har forestaaet. 22-3-1 red 1 td 6 skp 1 fc.  27 fag hus 3 b 2 k 6 faar etc. 30 Aug 1707.
[KVJ:
Stedet er Skårup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 422 og 727. Men endnu bedre i KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 v/Hanne Henriksen]

414 (fol 151)
Søren Erichsen, Tørring af Jaungyde - en 1/2 gaard Villads Sørensen grundet tilfaldende svaghed ikke selv kan forestaa længere, han ægter datteren Karen Villadsdatter. 1 td 5 skp 2 1/2 alb. red. til 1 td 1 1skp.  24 fag hus 2 b 2 k 4 faar etc. 30 Aug 1707.

415 (fol 151)
Jens Andersen, Jaungyde hans faders Anders Laursens grundet alderdom og tilfaldende svaghed frastaaede gaard. Hkorn 3 td 1/2 fc red 2 td 4 skp  29 fag hus og besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 30 Aug 1707. 

416 (fol 151)
Anders Albretsen, Føvling hans faders Albret Andersens grundet ringe og slet tilstand fradømte halve gaard. Hkorn 3 td 1-3-2 3/4 alb red til 2 td 1 skp hvorunder dog halvdelen af den 1/4 part øde gaard ib Jens Laursen? og Christen Pedersen i Krigsjordebogen er indført.  Uden indf grundet stedets ringhed. Ingen besætning etc ang. 30 Aug 1707.

1708:

Vaar Sessionen i Skanderborg d 10 Marts 1708. følgende fæste accorderet og Ekspederet efter Fæste Memorialen.

417 (fol 152)
Stephen Rasmussen, Vrigsted hans fader Rasmus Laursens gaard, som han grundet høj alderdom og skrøbelighed ikke selv kan forestaa. Hkorn 11 td 1 fc red til 9 Td. Indf 6 Rdr. 50 fag Hus nogenlunde vel ved magt. 8 b 2 s 3 k 6 faar etc. 10 Marts 1708.

418 (fol 152)
Jens Jørgensen, Brund - Dragon - fæste paa Mads Rasmussens halve gaard, som han for 14 aars tid siden øde antog og opbyggede, og nu grundet hans qwæg og Bæsters frafald har afstaaet til jens Jørgensen, der i en 3 aars tid har forestaaet den. 3 td 6 skp red til 2 td 2 skp. 25 fag Hus temmelig ved agt 3 b 2 k 4 faar. 10 Marts 1708.

419 (fol 152)
Anders Henrichsen, Lille Dalby - Dragon fæste paa hans afgangne faders Henrich Henrichsens gaard, som Anders Henrichsens før faderens død og nu en 3 aars tid derefter har forestaaet og svaret udgifterne af. Staar i matr 3 td 3 skp 1 alb red 2 td 4 skp. Bestaar af  36 fag kun temmelig ved magt 4 b 2 k 4 faar etc. 10 Marts 1708.

420 (fol 152)
Mads Nielsen, Hylke - Dragon - fæster Niels Sørensen gaard, som han grundet alderdom og svaghed og at han ægter datteren Kirsten Nielsdatter, har overladt ham. 3 td 4 skp 1/2 alb red 2 td 2 skp 2 fc. 28 Fag hus temmelig ved magt 3 b 1 k 3 faar etc. 10 Marts 1708.

421 (fol 152)
Søren Pedersen, Gangsted af Elbæk Præstegaard - fæster Jacob Madsen grundet alderdom og tilfaldendes svaghed overladte gaard, ægter datteren ved stedet Johanne Jacobsdatter 4-6 red til 3 td 7 skp. 35 fag Hus nogenlunde 4 b 1 s 2 k 8 faar etc. 10 Marts 1708.

422 (fol 153)
Jens Paasche, Gangsted fæster Michel Jensen gaard, som han grundet alderdom har afstaaet med vilkaar han ægter datteren ved stedet Karen Michelsdatter. 3-7-2 red til 3 td 1 skp. Indf 6 Rdr. 42 fag hus nogenlunde og besætning 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar etc. 10 Marts 1708.

423 (fol 153)
Laurs Toenboe, Gangsted fæster Jens Jensens halve gaard, som han grundet armelig tilstand maa qwittere. 2-2-2- 1 1/2 alb red til 1 td 7 skp. hvilken halve gaard bemte Laurs Jensen, Gangsted (staar der) grundet dens ringe og slette tilstand saasom Bygningen bestaaende af 16 fag hus findes brøstfældig, og som inventarium og besætning kun findes 2 gamle Bæster en vogn plov og harve, Rugsæden 1 tønde i marken gives fri for indfæstning. Han skal reparere og det manglende selv anskaffe. 10 Marts 1708.

424 (fol 153)
Søren Sørensen, Ballebo - Dragon - hans fader Søren Sørensens halve gaard, som han grundet alderdom ikke længere kan forestaa, og derfor godvilligt har overladt ham. 2td 2 skp 3 fc 1 alb red  1 td 7 skp Indf 3 Rdr. Bestaar af 19 fag hus temmelig og besætning 4 b 2 k 3 faar etc. 10 Marts 1707.

425 (fol 153)
Jens Knudsen, Ørridslev - Dragon - fæster afgangne Jacob Sørensens gaard, ægter enken ved stedet Mette Thomasdatter staar i mart 4-4-3-1 red til 4 td 2 skp. Indf 8 Rdr. Bestaar af 52 fag hus nogenlunde 4 b 1 s 2 k 1 ungnød 8 faar etc. 10 Marts 1708.

426 (fol 153)
Jens Rasmussen, Tvingstrup - af Ørridslev - fæster Jens Michelsens fradøde gaard, ægter enken ved stedet Anne Christensdatter staar i Landmaalingen for 1-5-3-2 red til 1 td 3 skp indf 3 rdr. Bestaar af 22 fag hus temmelig ved magt besætningen er 2 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1708.

427 (fol 153)
Anders Jensen, Gedved den af hans broder Niels Jensen, formedelst hans qwæg og Bæsters frafald i geraaden slette tilstand nu qwitterende gaard, staar i landm 2-5-2-1 1/2 alb red til 2 td 1 skp 2 fc, som hannem formedelst samme sted er i vanrøgt, og han intet derved annammmer fæstefri forundes. Bestaar af 25 fag hus slet, som bemeldte Anders Jensen efter tilbud ej allene forsvarlig skal reparere men endog selv holde vedlige, item dend ved stedet behøvende besætning selv skal anskaffe. etc. 10 Marts 1708.

428 (fol 153)
Rasmus Jørgensen, Bjødstrup fæster det Boel som Cornelius Degn har haft i fæste, da han ikke længere kan forstaa avlingen. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 7 skp. Bestaar af 28 fag hus  nogenlunde ved magt besætning 2 b 1 k 1 ungnød 3 faar etc. 10 Marts 1708

429 (fol 154)
Peder Sørensen, Horndrup Dragon - fæster Rasmus Ollesens gaard grundet alderdom og han ægter hans stifdatter Anne Nielsdatter.  3-2-1-1/2 alb. red til 2 td 5 skp Hkorn. 22 fag hus nogenlunde og besætning 3 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar etc. 10 Marts 1708.

430 (fol 154)
Niels Rasmussen, Horndrup fæster hans faders Rasmus Nielsens halve gaard,  som han grundet alderdom ej selv kan forestaa. Staar i matr 3-2-1- 1/2 alb red til 2 td 5 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 37 fag hus temmelig ved magt. Besætning 2 b 2  k 1 ungnød 4 faar etc. 10 Marts 1708.

431 (fol 154)
Rasmus Jepsen, Yding fæster hans broders Hans Jepsens i fæste havende halve gaard, som han godvilligt afstaar grundet han en halv gaard i Taaning fæster. 2-3-1- 2 1/2 alb.  red til 1 td 7 skp 2 fc Hkorn. Bestaar af  28 fag hus nogenlunde og besætning  3 b 1 k 3 faar etc. Indf 4 Rdr. 10 Marts 1708.

432 (fol 154)
Jens Nielsen, Birkenes Dragon - fæster  afgangne Peder Povelsens i Birknæs halve gaard, ægter enken ved Stedet Maren Andersdatter. 5-3-2-1 red til 4 td 3 skp 2 fc Hkorn, og som nu Jens Nielsen ved stedet en temmelig stor gæld paatager, forundes gaarden ham uden indf. Bestaar af 32 fag hus nogenlund og besætning 6 bæster 3 køer 6 faar etc. 10 Marts 1708.

433 (fol 154)
Peder Christensen, Hem fæster hans fader Christen Pedersens halve gaard, saasom faderen formedelst bekommen Vanførsel i Skaanske Krig ej ald Gaardens Brug kan dyrke, og naar faderen ved døden afgaar skal Peder Christensen fæste den anden halve part, saa gaarden igen kan blive samlet. Den nu i fæste nydende halve part staar i matr. 3 td 1 skp 3 fc 1/2 alb er red til 3 td 2 fc hvoraf han skal betale til indf 3 rdr. Bestaar af 30 fag hus nogenlunde ved magt og til besætning ved den halve gaard 4 bæster 2 køer 6 faar etc. 10 Marts 1708.

434 (fol 154)
Niels Ibsen, Føvling fæster en halv gaard, Christen Pedersen har overladt ham item 1/4 part af Jens Laursens øde gaard ibdm, som er der tillagt saasom bemeldte Christen Pedersen fæster igen paa Ryttergodset  af øde i Silkeborg Amt. Denne 1/4 part gaard staar i Landm. 3 td 1 skp 3 fc 2 3/4 alb red til 2 td 1 skp Hkorn. Til indf. 2 Rdr. Bestaar af 25 fag hus temmelig ved magt 3 b 1 k 4 faar etc. 10 Marts 1708.

435 (fol 154)
Mads Jensen, Føvling fæster afgangne Clemmen Nielsens  i fæste hafte Gadehus, han ægter enken ved huset Dorethe Pedersdatter. Indf 1 Rdr. Svarer aarlig til Regimentskassen  1 Rdr 3 mk. 10 marts 1708.

436 (fol 154)
Hans Pedersen, Føvling fæster den partgaard som Søren Mogensen  grundet alderdom og svaghed har overladt ham, imod han ægter datteren ved stedet Birgitte Sørensdatter. Staar for 2 td 1 skp 1 alb red til 1 td 4 skp 2 fc. Bestaar af 20 fag hus temmelig ved magt 2 b 2 k 3 faar etc. 10 Marts 1708.

437 (fol 155)
Dragon Søren Nielsen, Træden Jens Hansens fradømte gaard, siden en anden i hans sted er præsenteret, staar i landm for 4-4-2-1 alb red til 3 td 2 skp. Bestaar af 46 fag hus temmelig ved magt 4 bæster 2 køer 4 faar etc. 10 Marts 1708.

438 (fol 155)
Christen Rasmussen, Løve fæster den halve partgaard, som hans afgangne fader Rasmus Pedersen havde i fæste, paa det gaarden igen kan blive samlet. Samme halvgaard i Matr. 1-2-2-2 1/2 alb red til 1 td 2 fc indf 1 Rdr 2 Mark. Bygningen er 20 fag hus nogenlunde besætning 2 bæster 1 ko 6 faar etc. 10 Marts 1708.

439 (fol 155)
Rasmus Thomasen, Vorret hans fader Thomas Pedersens halve gaard, som han grundet alderdom ikke selv kan forestaa længere. 1 td 3 skp red til 1 td 2 fc Indf 2 Rdr. Bygningen er 12 fag hus nogenlunde ved magt og besætning 2 b 1 k 3 faar etc. 10 marts 1708.

440 (fol 155)
Stephen Simmensen, Siim - Dragon - fæster afgangen Søren Andersens halve gaard, ægter enken ved Stedet Maren Laursdatter. Hkorn 2-4-2- 1/2 alb red til 2 td 1 skp 2 fc. Bestaar af 28 fag hus temmelig ved magt. Besætning 3 b 2 k 4 faar etc. 10 Marts 1708.

441 (fol 155)
Gert Christensen, Siim fæster den halve gaard, som hans halvbroder Povel Gertsen grundet tilfaldende svaghed har overladt ham, da han ikke længere kan forestaa den. Hkorn 2-4-3-1/2 alb red til 2 td 2 skp. Bygningen er 33 fag hus nogenlunde og 3 b 2 k 4 faar etc. 10 Marts 1708.

442 (fol 155)
Jens Christensen, Hvolbæk fæster Hans Stiffader Frands Jensens halve gaard, som han grundet  langvarig svaghed og sengeliggende ikke selv længere kan forestaa. 3-1-3-2 1/2 alb red 2 td 5 skp. Bygningen er 42 fag temmelig ved magt og 3 bæster 2 køer 4 faar etc. 10 Marts 1708.

443(fol 156)
Jens Pedersen, Skorup (fæster Christen Nielsens halve gaard, som han grundet uformuenhed og svaghed, ej selv formaar at forestaa eller svare udgifterne. 2-3-1 fc red til 1 td 6 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 23 fag hus temmelig ved magt besætning 3 b 1 k 6 faar etc. 10 Marts 1708.

444 (fol 156)
Erich Hansen, Virring fæster Laurits Jørgensens grundet uformuenhed til ham overladte halve gadehus. Svarer aarlig 3 Rdr og indf 4 mk. 10 Marts 1708.

445 (fol 156)
Peder Nielsen, Fastrup hans fader Niels Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa. 3-7-1-1 red til 3 td 1 skp Hkorn. Bygningen er 38 fag hus nogenlunde ved magt og besætning 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. Indf 4 Rdr. 10 Marts 1708.

446 (fol 156)
Søren Povelsen, Stilling Hbh  paa den halve part af hans paaboende Selvejergaard,   som faderen Povel Pedersen hidindtil har beboet, og nu tillige med den forhen hafte 1/2 part til Søren Povelsen har afstaaet. Den nu tiltrædende halve part staar i landm 2 td 6 skp 2 fc red til 2 td 1 skp 2 fc. Betaler Hbh 2 Rdr. 3 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 10 Marts 1708.

447 (fol 156)
Frederik Herrold (Herholt), Ry  forrige Capit. Leutnt. wed welb hr Gen. Major Jørgen Rantzaus Regiment - fæster det gadehus, som Willum Michelsen Skrædder sidst beboede og havde i fæste, og grundet han ikke kunde ernære sig derved, men er flyttet til Aarhus, godvilligt har overladt ham. Svarer aarlig 2 Slettedaler indf 1 Rdr. Bygningen som er meget brøstfældig haver han at forbedre og reparere og holde i forsvarlig stand. 10 Marts 1708.

448 (fol 156)
Jens Tommesen, Vrads fæster hans afgangne fader Thomas Jensens efterladte 1/2 gaard, som enken hans moder grundet hun ikke selv formaar at forestaa den længere, godvilligt har overladt ham. Staar i Matr 2 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb red til 1 td 6 skp 2 fc Hkorn. Indf 3 Rdr. Bestaar af 21 fag hus kun slet ved magt og besætning 2 Bæster 1 Ko 3 Faar etc. 10 Marts 1708.

449 (fol 156)
Jens Jensen Ulf, Stor Tollund fæster afgangne Peder Jensens 1/2 gaard, som enken Karen Jensdatter grundet han ægter hende har overladt. Staar for 1 td 4 skp 1 alb red til 7 skp Hkorn. Bygningen er 24 fag hus slet ved magt og 2 b 1 k 4 faar etc. Indf 1 Rdr. 10 Marts 1708.

450 (fol 157)
Jens Jensen, Taaning fæster halvdelen af hans Hansens paaboende Ryttergaard, som han godvilligt afstaar, grundet han i sin enkemands Stand og alderdom ikke længere kan hele gaarden forestaa, og med vilkaar at han efter hans død skal samle hele gaarden igen. Staar for 4 td 4 skp 2 1/2 alb red til 3 td 7 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 32 fag hus temmelig ved magt og 4 bæster 2 køer 1 stud 4 faar etc. 10 Marts 1708.

451 (fol 157)
Jacob Sørensen, Føvling Dragon - fæster Jens Pedersen forsatte og i slet og armelig tilstand fradømte halve gaard i bemeldte Føvling, der staar i Landmaalingen for 2 td 5 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 6 skp. Gaarden er overladt uden indf, item som Restancen og afgiften til 1 octob afvigte aar 1707 som da for 7 maaneder var 4 Rdr 8 befriet, samt til Bygningens reparation gives 10 Rdr til et Plovbæst 10 Rdr til en Ko 5 Rdr. 9 Marts 1708.

452 (fol 157)
Rasmus Sørensen, Vitved fæster Jacob Sørensens, forsatte og fradømte gaard. 3 td 2 fc red til 2 td 5 skp Hkorn. Der gives ham til Bygningens brøstfældighed at reparerer 10 rdr samt til vaarsæd 4 td Havre 2 td Byg 1 td Boghvede samt fri for fæstes givelse i afvigte aar. Han skal reparer etc. 19 Aug 1707.

Udi efterhøst Sessionen i Skanderborg dend 27 Augusty Anno 1708. Er efterfølgende fæstebreve Ekspederet.

453 (fol 157)
Christen Pedersen Snabbe, Ejstrup- af Føvling - fæste paa en i mange aar ødelagt Gaard i Ejstrup Sogn, Rønslunde By. Hkorn 3 td 1 skp 3 fc red til 1 td 6 skp, fri for indf og ellers derpaa nyder 4 aars frihed. Samt til at føre jorden i drift og bygning at opsætte til et Plovbæst 10 Rdr 1 Ko 5 1/3 Rdr  og til Ege Bygnings tømmer 12 Rdr, han skal inden frihedens udløb opsætte 20 fag forsvarlig hus som han skal forbedre og holde i stand. 27 Aug 1708.

454 (fol 157)
Jens Jørgensen, Nørre Snede, Mellembøgeskov - af Palsgaard -  fæster halvparten af den ødegaard i Nørre Snede Sogn kaldet Mellembøgeskov, der i mange aar har lagt gandske øde og i Krigsjordebogen under Joen Sørensen og Jens Pedersens navn er indført. Staar for 1 td 5 skp 3 fc red til 1 td 1/2 skp. Der gives 4 aars frihed og ellers fæstefri.. Desuden til hjælp til at øre jorden i gang 5 Rdr til et bæst og til en ko 2 Rdr 4 mk samt hjælp til tømmer imod han inden frihedens udløb opfører 8 fag forsvarlig hus etc. 27 Aug 1708.

455 (fol 158)
Olle Nielsen, Nørre Snede, Mellembøgeskov - af Palsgaard - halvparten af den ødegaard i Nør Snede Sogn kaldet Mellem Bøgeskov, der i mange aar har lagt gandske øde, og i Krigsjordebogen staar under Joen Sørensens og Jens Pedersens navne er indført, hvoraf Jens Jørgensen i Palsgaard i dag den anden halve del tillige paa samme conditioner er fæstet. Staar  for  1 td 5 skp 3 fc red til 1 td 1/2 skp.  4 aars frihed og intet fæste samt faar hjælp til at føre jorden i brug 5 Rdr til et Plov Bæst 2 Rdr 4 mk til en Ko og til Tømmer 6 Rdr. 27 Aug 1708.

456 (fol 158b)
Laurs Andersen, Vrads, Hvepskov - der har tjent som Land Dragon - en i mange aar ødelagte gaard i Vrads Sogn, kaldet Hvepskov der staar for 3 td 2 alb red til 1 td 4 skp, han skal ikke betale indf, og ellers fra 1 maj at regne 4 aars frihed, samt til at føre i brug hjælp til en Bæst og en Ko 15 Rdr til fiertømmers indkøb 5 Rdr og til Egetømmer 12 Rdr. Han skal inden frihedens udløb opsætte 18 fag hus og  holde det i stand etc. 27 Aug 1708.

457 (fol 158)
Mogens Jensen, Molger - af Molger - de efter Landmaalingens Matr kaldet Mads Ulfs øde 1 td 1 skp 1 alb, som Hans Kongelig Mayts. efter Skødes udvisning dateret 9 Decb 1707 af Frederik Svane paa Bisgaard sig tilkøbt  haver, og bemeldte Mogens Jensens tilføres og uden beboende bolig, hvoraf han aarlig svarer til Regimentscassen 3 Rdr, er underlagt. Indf 1 Rdr. Og derefter aarlig 3 Rdr. 27 Aug 1708.

458 (fol 159)
Morten Nielsen, Vedslet - som har tjent som Land Dragon i 6 aar - Peder Michelsens halve gaard, som han grundet hans qwæg og Bæsters, frafald ej selv kan forestaa, 2-2-1-2 1/2 alb red til 1 td 7 skp. Den er overladt uden fæstegivelse, og naar den anden halve del bliver fæsteledig skal han antage hele gaarden. Denne halvdel bestaar af 25 fag hus nogenlunde  3 b 1 k 2 faar etc. 27 Aug 1708.

459 (fol 159)
Michel Laursen, Vedslet  hans gamle faders Laurs Michelsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa 4 td 5 skp 1 fc red til 3 td 6 skp indf 4 Rdr. Bygningen er  53 fag hus og besætning 6 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 5 faar etc. 27 Aug 1708.

460 (fol 159)
Mads Jensen, Brørup - der har tjent som Land Dragon i 6 aar - den halve Ryttergaard, som hans Svoger Michel Pedersen, grundet uformuenhed og i geraaden slette tilstand maatte qwittere. Staar i landm Matr 1-5-1-2-alb red til 1 td 3 skp Hkorn. Indf er han fritaget for grundet stedets slette tilstand. Bestaar af 33 fag Hus slet ved magt, og besætning 5 gamle Bæster og en ko  samt vogn etc. 27 Aug 1708.

461 (fol 160)
Niels Andersen, Brørup - der har tjent som Land Dragon - hans fader Anders Hansens 1/2 gaard, grundet faderen er gammel og vandfør i sin ene arm, tilmed er gaarden i slet tilstand, staar for 3 td 1 skp red til 2-4-2 fc Indf 2 Rdr. 32 fag Hus slet ved magt og 4 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 27 Aug 1708.

462 (fol 160)
Niels Rasmussen, Gangsted - som havde tjent som Land Dragon - hans fader Rasmus Jepspersens  grundet alderdom og svaghed overladte halve gaard. Hkorn 2-2-3-1 red til 2 td Hkorn Indf 3 Rdr.  25 fag Hus temmelig slet ved  magt og til besætning 3 b 2 k 3 faar etc. 27 Aug 1708

463 (fol 160)
Jørgen Pedersen, Kattrup - af Tebstrup - afgangne Mathias Nielsens gaard, som enken Boel Sørensdatter som han ægter har overladt ham. Staar i landm Matr 3-7-1-2 red til 3 td 5 skp H korn. Indf 6 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætning 4 Bæster 1 Stud 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 27 Aug 1708.

464 (fol 161)
Niels Pedersen, Kattrup - af Tvingstrup - Hbh paa afgangne Peder  Christensens forhen beboede selvejergaard. Hkorn 3-1-3 og red til 3 td, han ægter enken Maren Sørensdatter ved stedet, og betaler husbondhold 6 Rdr. Besætning 4 Bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 27 aug 1708.

465 (fol 162)
Julius Jensen, Nim der har tjent som Land Dragon - den af hans fader Jens Thomasen, grundet alderdom og svaghed afstaaede 1/2 gaard 6-1-3-2 1/2 alb red til 5 td 1 skp Indf 8 Rdr. Bestaar af 24 fag hus og besætning 6 bæster 2 stude 2 køer 6 faar etc. 27 Aug 1708.

466 (fol 162).
Anders Jacobsen, Horndrup - af Overby - afgangne Ung Rasmus Ollesens halve gaard, han ægter enken ved Stedet Maren Laursdatter, som derfor har overladt den til ham. Staar i matr 3-2- 1 1/2 fc red til 2 td 5 skp. Bygningen er ikke ang men temmelig vel ved magt Besætning  4 b 1 s 2 k 4 faar etc. 27 Aug 1708.

467 (fol 162)
Peder Rasmussen, Yding - den af Jens Christensen, forsatte gaard efter der om tagen Tingsvidnes formelding,  Hkorn 5-1-1-2 alb red til 4 td 5 skp Indf 4 Rdr. Bestaar af 39 fag hus som Peder Rasmussen skal forsvarlig reparere og holde vedlige etc. Desuden skal han sørge for den manglende besætning som han selv skal anskaffe. Desuden skal han klarere de værende restancer. 27 Aug 1708.

468 (fol 162)
Søren Nielsen, Ring  der har tjent som Land Dragon i 6 aar - afgangne Peder Madsens halve gaard, siden han Anne Madsdatter den Sal Mands søster ved stedet ægter, gaarden staar i Matr 1 td 3 skp 2 alb red til 7 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Husets fag ikke ang men temmelig ved magt. Besætning 2 b 1 k 4 faar etc. 27 Aug 1708.

469 (fol 163)
Jens Hansen, Svejstrup af Veng By - Christen Rasmussens 1/2 gadehus, som han grundet alderdom  og svaghed godvilligt har afstaaet. Aarlig afgift 1 Rdr indf 2 Rdr. Han skal forbedre huset etc. 27 Aug 1708.

470 (fol 163)
Søren Nielsen, Veng afgangne Jens Sørensens, grundet han ægter enken ved stedet Catharina Jonasdatter. Hkorn 6-2-2-1 red til 5 td 1 skp Hkorn. Indf 6 Rdr. Bygningen  43 fag brøstfældig, som han skal reparere etc. 4 b 1 s2 4 faar etc. 27 Aug 1708.

471 (fol 163)
Niels Christensen, Veng - afgangne Anders Laursens 1/2 Gadehus, som enken Maren Rasmusdatter, da hun ikke længere kan forestaa det  hele, har afstaaet. Svare aarligt1 Rdr indf 1 Rdr. 27 Aug. 1708.

472 (fol 164)
Rasmus Pedersen, Fruering - af Vitved - afgangne Laurs Jørgensen gaard, ægter datteren ved stedet Kirsten Laursdatter. Hkorn 3-1-3-2 red til 3 td. Indf 6 Rdr. Bygningen  29 fag hus besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 27 Aug 1708.

473 (fol 164)
Jens Rasmussen, Virring hans afgangne fader Rasmus Jensens og af enken hans moder, grundet ringe vilkaar afstanden gadehus, svarer aarligt 1 Rdr indf 1 Rdr. Bygningen har han at forbedre og derefter stedse holde i forsvarlig stand etc. 27 Aug 1708.

474 (fol 164)
Jørgen Gundersen, Hvolbæk fra Fruering Præstegaard - den af Rasmus Andersen i Hvolbæk grundet uformuenhed og slette tilstand til ham afstaaede halve gaard. Hkorn 3-1-2-2 1/2 alb red til 2 td 5 skp. Uden indf.  imod han ægter Stifdatteren ved stedet Maren Rasmusdatter og stedet inden aar og dag forsvarlig i stand fører. Besætning etc ej ang. 27 Aug 1708.

475 (fol 165)
Sigvard Erichsen, Salten - som med Pas fra Silkeborg gods er ankommet - tvende 1/4 parts gaarde, som Jens Rasmussen og Jens Simonsen grundet alderdom og svaghed, saa og at han ægter bemeldte Jens Rasmussens datter ved stedet Inger Jensdatter, godvilligt har overladt ham. Parterne staar i landm matr 2 td 1 skp 2 fc 1/2 alb red til 1 td 5 skp 2 fc Hkorn. Indf 2 Rdr. Bygningen er ikke ang. Besætning 2 Bæster 1 Ko 3 faar samt vogn etc. 27 Aug 1708.

476 (fol 165B)
Laurs Enevoldsen, Overbye af Møballe - Herredsskriver Niels Hansens paaboende Ryttergaard, som han grundet alderdom og i nogen tid Sengeliggende store svaghed godvilligt overlader ham, imod han ægter datteren Else Nielsdatter 7-7-2-2 alb red til 6 td 6 skp. Bestaar af 71 fag hus vel ved magt, 6 b 2 stude 3 køer 6 faar etc. Indf 10 Rdr. 27 Aug 1708.

477 (fol 165)
Peder Christensen, Ris - af Vorregaard - halvparten af den gaard, Jens Sørensen forrige skovfoged sidst beboede, og nu grundet uformuenhed og i geraaden slette tilstand, maatte qwittere. Hkorn 4 td 3 skp 2 1/2 fc  red til 3 td 1 skp 2 fc. Jvnf dens slette tilstand overlades den uden indf. desuden eftergives restancerne. Bygningens størrelse er ikke ang men en del er temmelig slet, som skal repareres. Han nyder Rugsæden, men vaarsæd og besætning skal han selv anskaffe. 27 Aug 1708.

478 (fol 166)
Jens Andersen, Ris  af Raadved - halvparten af den gaard, Jens Sørensen skovfoged sidst beboede og grundet uformuenhed er geraadet i slet tilstand derfor maatte qwittere. Staar i landm for 4-3-2 1/2 fc red til 3-1-2 fc. Ingen indf. grundet slethed. Han nyder Rugsæden, bygningen er ikke ang men den er slet som han skal reparere etc. Han skal selv anskaffe besætning etc. 27 aug 1708.

479 (fol 166)
Niels Jensen Kier, Gedved det hus næst op til Anders Ollesens gaard eller Kaalhauge, der bestaar af 8 fag som Knud Pedersen i mange aar før beboede, som Niels Jensen Kier nu i en 8 aars tid har beboet, grundet alderdom og husets brøstfældighed godvilligt har overladt og Niels Kjær skal overtage det uden indf. svarer aarligt 2 Rdr. 27 Jan 1708.

480 (fol 167)
Gregers Jørgensen, Lønsgaarde - det hus som han i nogen tid har beboet, og bemte Lønsgaardes beboere har forlangt i Krigsjordebogen, for aarlig afgift til Regimentskassen at indføres.  Svarer aarlig 3 Mark. Holder det i stand etc. 27 Aug 1708.

481 (fol 167)
Morten Hansen, Lønsgaarde - det gadehus som han i nogen tid har beboet, og bemte Lønsgaardes beboere forlanger indført i Krigsjordebogen svarer aarlig derefter 3 Mk etc. 27 Aug 1708.

482 (fol 167)
Laurs Andersen, Lønsgaarde - det hus som han i nogen tid har beboet, og bemte Lønsgaardes beboere forlanger indført i Krigsjordebogen, og der efter aarlig at svare 3 Mark. 27 Aug 1708.

Udi Sessionen i Vejle d 20 Oct Ao 1708 er efterskrevne Fæstebreve bleven ekspederet:

483 (fol 167)
Christen Pedersen, Jelling - med pas fra Faarup - afgangne Thomas Madsens gaard, ægter den afdødes søster ved Stedet Maren Madsdatter. Hkorn 3-6-3-1 alb red til 3 td 1 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 16 fag temmelig ved magt og besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 20 Octb 1708.

484 (fol 168)
Bertel Christensen, Jelling - med Pas fra Kancelli Raad Nissen paa Rugballegaard - afgangne Jens Jacobsens gaard, siden han ægter hans efterladte enke ved stedet Anne Rasmusdatter. Hkorn 3-5-3-1 alb red til3 td 1 skp. Bestaar af 25 fag hus samt besætning 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar etc. Indf 6 Rdr. 20 Octob 1708.

485 (fol 168)
Hendrich Tævitzen, Jelling fæster hans fader Tævids Kuskes grundet alderdom og svaghed til ham afstaaede 1/2 gaard. Hkorn 3 td 3 skp 3 fc 1/2alb. red til 2 td 6 skp 2 fc Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af  25 1/2 fag Hus temmelig ved magt og besætning 4 Bæster 2 Køer 4 Faar etc. 20 Oct 1708.

486 (fol 169)
Jens Knudsen, Jelling - med Pas fra hr Jørgen Knudsen i Gammelby og Herredsfoged Niels Lottrup - Joen Knudsen grundet uformuenhed afstaaede gaard, ægter Steddatteren Kirsten Tygesdatter ved stedet. Staar i matr for 3 td 6 skp 2 alb red til 3 td 1 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. (Hkorn ikke ang) slet ved magt og besætning 4 Bæster 2 Køer 4 faar etc. 20 Oct 1708.

487 (fol 169)
Peder Laursen, Bjerlev - fæste af Linnerup (Lintrup!) afgangne Jens Hansens gadehus i Bjerlev, han ægter enken ved Stedet. Svare aarligt 2 Rdr og indf 1 Rdr. 20 Octb 1708.

488 (fol 170)
Jens Jensen, Uhre - som i 6 aar har tjent Hans Kongelig Majest. for en Land Dragon - hans fader Jens Jensen grundet alderdom og Skrøbelighed til ham afstaaede 1/2 gaard i Uhre i Brande (Brande Sogn). Hkorn 1 td 6 skp 1 fc red til 1 td. Indf 2 Rdr. Bestaar af 26 fag slet hus og besætning 2 b 1 k 6 faar etc. 20 Octob 1708.

1709:

489 (fol 170)
Dragon Jens Rasmussen, Skjold - der har tjent som Land Dragon - hans fader Rasmus Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom og stor svaghed ej selv kan forestaa. Hkorn 3 td 5 skp 1 fc red 2 td 6 skp.  Indf 3Rdr.  22 fag temmelig ved magt og 4 b 2 k 4 faar etc. 4 Marts 1709. 

490 (fol 170)
Dragon Jens Christensen, Hornborg fæster - der har tjent som Land Dragon ved Capitain Schous Compagni - den af Jesper Jensen, grundet ringe vilkaar og hustruens langvarige svaghed fra standne gaard. 4 td 3 fc 2 alb red til 3 td 6 skp Hkorn. Indf 4 Rdr.  Bestaar af 30 fag hus i ringe tilstand Besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 4 Marts 1709.

491 (fol 171)
Peder Danielsen, Tiset - af Thestrup - Morten Thomasens og Michel Michelsens i armelig tilstand ved dom frasatte fæstegaard. 4 td1-1- 1/2 alb red til 3 td 7 skp Hkorn. Hvoraf han ikke allene haver nødt hvis som for bemte forrige beboere dennem ved stedet Efterlod, men endog uden betaling nødt den af Regiments Cassen forskudte Vaarsæd havre 11 td a 4 1/2 mk Biug 5 td a 2 rdr?, samt til Egetømmer 8 Rdr. Fri for restancen og ingen indf. Bygningen bestaar af 31 fag slet ved magt, som han strax skal reparere. 5 Marts 1709.

492 (fol 171)
Michel Ollesen, Baastrup  af Grumstrup - Joen Madsens grundet armelig tilstand opladte gaard. 5-3-1 red til 4 td 1 skp Hkorn. Michel Ollesen paatager sig restancen som til sidste Oct var 22 Sletdl  og derfor til  indf kun 1 Rdr. Bestaar af 49 fag nogenlunde hus besætning 6 b 2 k 1 stud 6 faar etc. 5 Marts 1709.

493 (fol 172)
Peder Jacobsen, Grumstrup hans fader afgangne Jakob Knudsens halve gaard, som enken hans moder, da hun ikke længere kan forestaa den, godvilligt har overladt ham. Staar for 2-4-2-2 red til 2 td 1 skp Hkorn. Indf 4 Rdr. 30 fag nogenlunde hus og 4 b 1 stud 2 k 4 faar etc. 5 Marts 1709.

494 (fol 172)
Jørgen Rasmussen, Grumstrup hans fader grundet alderdom og svaghed afstaaede halve gaard. Hkorn 2 td 4 skp 2 fc 2 alb red til 2 td 1 skp. Indf 2 Rdr 4 mk. Bestaar af 32 fag slet hus og besætning 4 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 5 Marts 1709.

495 (fol 173)
Morten Andersen, Grumstrup fæster halvdelen af hans broders Laurs Andersens paaboende gaard, som han grundet geraaden slette tilstand godvilligt har afstaaet til ham. I Landm 3 td 3 fc 2 1/2 alb red til 2 td 4 skp 2 fc. Hkorn. Hvoraf Morten Andersen i henseende til broderens slette tilstand og at han af Restancerne til nest afvigte 1 Jan 10 rdr 8 mark betaler, ikun i indf til en kendelse giver 1 Rdr.  Bygningen paa den part bestaar af 28 fag hus temmelig ved magt og besætning 4 Bæster 1 std 2 køer 4 faar Vogn Plov etc. 5 Marts 1709.

496 (fol 173)
Niels Ollesen, Grumstrup - forrige Dragon fæster Anders Lassens grundet alderdom og svaghed, samt med vilkaar at ægte datteren Anne Andersdatter ved stedet, afstaaede gaard. Hkorn 4 td 3 skp red til 3 td 4 skp. Hvoraf han grundet Anders Lassens svaghed og slette tilstand betaler 2 Rdr indf. Bestaar af 55 fag temmelig ved  magt og Besætning 5 b 2 stude 2 k 2 ungnød 5 faar etc. 5 Marts 1709.

497 (fol 174)
Hans Christensen, Raadved fæster det gadehus, som Jens Andersen grundet han fæster 1/2 gaard i Ris qwitterer. Svarer aarlig 1 Rdr 4 mark. Indf 1 Rdr 2 Mark.  5 Marts 1709.

498 (fol 174)
Anders Madsen, Lundum fæster halvparten af Jørgen Pedersens gaard, da han grundet tilfaldende svaghed ikke længere kan forestaa hele gaarden. 3-4skp 2 1/2 alb red til 2 td 7 skp Hkorn. Indf 6 Rdr. Bestaar af 27 1/2 fag hus temmelig ved magt og besætning 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 5 Marts 1709.

499 (fol 175)
Morten Kjeldsen, Lundum halvdelen af Anders Pedersen gaard har afstaaet, som manden grundet han ikke den halve gaard kan forestaa, samt med Condition han ægter hans søster datter Anne Andersdatter ved stedet, med de vilkaar, naar den anden halvdel bliver ledig skal han ogsaa fæste den, saa gaarden bliver samlet. Af den halve gaard der staar i landm 3-2-3- 2 1/2 alb red til 2 td 6 skp Hkorn. Indf 10 Slettedl. Bestaar af 34 1/2 fag hus vel ved magt og 4 b 1 s 2 k 4 faar vogn etc. 5 Marts 1709.

500 (fol 175)
Laurs Nielsen, Taaning fæster afgangne Jens Steffensens halve gaard, ægter enken Johanne Rasmusdatter. Denne halve gaard staar i landm matr. 4 td 4 skp 2 1/2 alb red til 3 td 7 skp. Grundet stedets slette tilstand og at han restancerne skal betale, indf 1 Rdr. 34 fag hus og besætning 5 bæster 2 køer 1 stud 4 faar etc. 5 Marts 1709.

501 (fol 176)
Claus Thomasen, Gedved Hans Clausens 1/2 gaard, som han grundet geraaden slette tilstand har overladt ham. 2-5-2-1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp Hkorn. Hvoraf han da han skal betale den hæftende restance 10 Sletdl 3 mk 12 sk kun skal betale til indf 1 Rdr. 24 fag slet hus og besætning 4 bæster 2 køer 4 faar etc. 5 Marts 1709.

502 (fol 176)
Peder Pedersen, Aastrup - som under hr Capitain Schous Compagni har tjent hans Kongl Majest som Land Dragon - afgangne Claus Jensens gaard, da han ægter enken Kirsten Andersdatter. Hkorn 5-1-1 fc red til 4 td 6 skp. Indf 1 Rdr da han overtager restancen 19 Sletdl 3 Mk. 44 Fag slette huse og besætning 4 b 2 k 1 s 4 faar etc. 5 Marts 1709.

503 (fol 176)
Anders Hansen, Haarup - som under Cap. Schow har tjent en 5 aar som Land Dragon - afgangne Niels Christensens gaard, han ægter enken ved stedet Kirsten Christensdatter. Staar i landm for 5-7-3 fc red til 4 td 5 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 40 fag temmelig ved magt og 6 bæster 1 stud 3 køer 6 faar vogn etc. 5 Marts 1709.

504 (fol 177)
Hans Sørensen, Vinding som i 6 aar har tjent som Land Dragon - Hbh paa afgangne Jens Sørensen Kæmpes Selvejergaardspart, ægter enken Kirsten Jensdatter. 2 td 2 skp 2 alb red til 1 td Hkorn, hvoraf han betaler Til Hbh betalers han 1 Rdr. Bygningen er ikke ang. Besætning 2 Bæster 1 Stud 1 Ko 3 faar etc. 5 Marts 1709.

505 (fol 177)
Hans Nielsen, Ring- af Overby - halvdelen af Michel Madsens gaard, da han den halve gaard brug og aufling ikke selv kan forestaa, og svare udgifterne, desuden med den Condition at han ægter datteren ved stedet har overladt ham. Dog saafremt Michel Madsen den anden halve part ikke kan forestaa, skal han naar dette sker, eller han afgaar ved døden, ogsaa fæste den anden halvdel saaledes at gaarden bliver samlet. 1-2-2-2 alb red til 1 td 4 skp. I betragtning af at han skal betale restancerne 15 Sletdl giver han efter kendelse indf kun 1 Rdr. Denne halvdel bestaar af 16 fag hus kun noget slet ved magt 3 bæster 1 ko 4 faar etc. 5 Marts 1709.

506 (fol 178)
Niels Nielsen, Ry afgangne Søren Kierulfs gadehus. Svarer aarlig 1 Rdr 3 mk indf 1 Rdr. 5 Marts 1709.

507 (fol 178)
Jens Nielsen, Svejstrup fæster Anders Pedersens i forarmet tilstand qwitterede gadehus. Svarer aarlig til regimentkassen 1 Rdr indf. 1 Slettedal. Bygningen er kun slet som han skal reparere etc. 5 Marts 1709.

508 (fol 179)
Povel Pedersen, Jeksen Niels Jensens halve gaard, som han grundet geraaden slette tilstand, og at han ej udgifterne kunde udrede, har afstaaet til Povel Pedersen der i forvejen bebor den anden halve gaard, og derved samler hele gaarden. Denne part staar i landm. 1-3-2-2 1/2 alb red til 1 td 2 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 9 fag slet hus besætning 2 b 1 k 3 faar, 1 vogn 1/2 plov og harve med behørig tilbehør. Han skal holde i orden etc. 5 Marts 1709. 

509 (fol 179)
Michel Rasmussen, Vitved hans Stiffader Povl Rasmussens grundet alderdoms svaghed og enkemands stand opladte gaard. 5-7-3-1 red til 5 td 1 skp Hkorn. Indf 6 Rdr. Bestaar af 45 fag hus temmelig ved magt og besætning 6 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 faar redskaber etc. 5 Marts 1709.

510 (fol 179)
Peder Andersen, Vitved fæster afgangne Jens Rasmussens gaard, ægter enken Johanne Rasmusdatter. Hkorn 2-7-3-2 red til 2 td 4 1/2 skp. Grundet stedets slette tilstand skal han betale til indf 2 Rdr. Bygningens størrelse ikke ang men slet ved magt. Besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 5 Marts 1709.
[KVJ:
Enken hedder Johanne Sørensdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 647 og 788]

511 (fol 180)
Mathias Pedersen, Forlev fæster halvdelen af hans faders Peder Laursens gaard, som han godvillig har afstaaet, da han grundet tilfaldende svaghed ikke længere kan forestaa hele gaarden, dog saaledes at han efter faderens død ogsaa skal fæste den anden halvdel. Denne 1/2 del staar i matr 3 td 1 alb red til 2 td 6 skp 2 fc Hkorn. Indf 3 Rdr. Bygningen paa denne part bestaar af 22 1/2 fag og 4 bæster 1 s 2 k 4 faar etc. 5 Marts 1709.

512 (fol 180)
Skovfoged Hermand Michelsen, Ry fæster det gadehus, som forrige Capitain Lieutnant Friderich Herholdt havde i fæste, og nu godvilligt har overladt ham. Svare aarlig 2 Sletdl indf 1 Sletdl. 5 Marts 1709.

513 (fol 181)
Willum Jensen, Vitved - som paa syvende aar har tjent som Land Dragon - den gaard, som Jens Pedersen grundet geraadende slette tilstand, at han ikke kan forestaa gaarden, eller udgifterne afvigte 1 Januar opløbende sig til 22 Rdr 12 sk? ikke kan udrede, og derfor har afstaaet. 3-7-3-2 1/2 alb red til 3 td 5 1/2 skp Hkorn.. Hvorved Willum Jensen efter accord i Sessionen nyder hvis som ved stedet findes, og uden nogen indfæstning, da han ommeldte restance vil betale. Bestaar af 36 fag slet ved magt og besætningen skal han selv sørge for saa der altid findes 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar plov etc. 5 Marts 1709.

Vejle Sessionen 7 Juny 1709:

514 (fol 181)
Peder Pedersen den ældre, Uhre
Steder og fæster til Peder Pedersen, Uhre - den ældre af Arvad - de ødegaards parter i Uhre By udi Brande Sogn som Sal Søren Ottesen i Brands sidst havde i fæste og fradøde. Hkorn 7 td 6 skp 1 fc red til 4 td 2 skp. Indf 2 Rdr.  Bygningen bestaar af 29 fag hus nogenlunde og for gaardens besætning nyder han af Søren Ottesens Stervboe 2? rdr, hvorimod han selv er forpligtet til ved sin fratrædelse at gaarden skal være ved besætning og inventar etc. Han skal opsætte 10 fag hus. 7 Juni 1709.

515 (fol 182)
Jacob Jørgensen, Graarup - med pas fra Fyn? - fæster afgangne Jens Christensens i slet og armelig tilstand efterladte gaard. Hkorn 1-7-1- 1/2 alb red til 1 td 3 skp. Grundet stedets slethed ingen indf. Desuden hjælp til reparation og besætning fra Cassen. Der er restancer paa stedet. (meget utydeligt). 7 Juny 1709.

516 (fol 182)
Peder Pedersen og søn Peder Pedersen, Nørskov en i nogle og 40 aar øde liggende gaard. Hkorn 4 td 2 skp 1 fc 2 alb red til 3 td. Ingen indfæstning.  og desuden fri for afgift i 7 aar til 1 maj 1715. De skal forinden opsætte 28 fag forsvarlig hus og desuden sørge for besætning og inventar etc. 7 Juni 1709.

Skanderborg Sessionen den 26 og 27 August 1709:

517 (fol 183)
Herredsskriver Rasmus Christensen Leth, Elling Mark Steder og fæster til Kongelig Majest. By og Herredsskriver Rasmus Christensen Leth af Eldrup og hans arvinger, Det Stykke Ejendom paa Elling Mark, tingsted mølle Eng kaldet, som Hans Jonasen? i Elling og siden Marqwor Eskesen  ibm har haft i brug. Staar i matr for 3 fc 1 alb Hkorn, hvilket han og de udi ald sit begreb og dertil hørende saaledes som nu forefindes, til vederlag imod et stykke Ejendom paa Ris Mark, som under Jens Christensens og Olle Michelsens gaar i bemte Ris har været brugt, mens efter Landstings dom bemte Sr Leth tilkendt, skal nyde og bruge og beholde med saadan vilkaar, at samme tingsted mølle engs berørte 3 fc 1 alb Hkorn til Rytterhold under lagt, og ellers andre udgifter rigtig at svare, og ikke opsætte bygning paa stedet etc. 26 Aug 1709.

518 (fol 183)
Niels Povelsen Ebstrup, Dover - Nygaard - efter Sessionens Resolution etc den af Velb Hofjægermester De la Roche paaboede og frivilligt afstaaede Ryttergaard. Hkorn 14 td 5 skp 1 fc red til 13 td 1 skp. Indf 30 Rdr. Bestaar af 83 fag hus vel ved magt og besætning 12 Bæster 3 Stude 6 Køer 12 faar etc.. Han stiller som Kautionister Velb hr Hofjægermester de la Roche og Mons Niels Henrichsen Vendelboe af Grauballe, forvalter paa Silkeborg. 27 Aug 1709.

519 (fol 184)
Oberførster Joran Herman Ritter, Venggaard fæster den halve part af Venggaard som forrige Oberførster Hynitz sidst havde i fæste, og hans efterladte enke Madamme Hynitz frivilligt har afstaaet. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb red til 6 td 7 1/2 skp. Indf 4 Rdr 64 fag hus som han skal forbedre og holde i forsvarlig stand, være ansvarlig for besætning og inventar  etc. (er ikke ang). 27 Aug 1709.

520 (fol 184)
Knud Jensen, Grumstrup hans fader Jens Lassens halve gaard, da han grundet svaghed og enkestand ikke længere kan forestaa hele gaarden, og svare udgifterne, med den Condition, efter dennes død skal fæste den anden halve part, saa gaarden igen kan blive samlet.  3 td  1 skp 1 fc red til 2 td 4 skp 2 fc. Indf 4 Rdr. Bestaar af 27 fag hus foruden Rytterhuset nogenlunde ved magt til den 1/2 part og til besætning 4 b 2 k 4 faar etc. 27 Aug 1709.

521 (fol 184)
Anders Nielsen, Grumstrup  hans afgangne moder Mette Andersdatters halve gaard, som han tilforn har fæste paa den anden halve part, saa gaarden nu igen bliver samlet. Denne part staar i matr 3 td 1 skp 1 fc red til 2-4-2. Indf 2 Rdr. Bestaar af 32 fag hus med Rytterhusets  part temmelig ved  magt og besætning 4 bæster 2 køer 4 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

522 (fol 185)
Hans Ollesen, Grumstrup hans fader Olle Jensens i fæste havende halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke længere kan forestaa. Denne part 3-1-1-1 Hkorn red til 2 td 4 skp 2 fc. Indf 4 Rdr. Bestaar af 47 fag hus kun temmelig og besætning 4 b 3 k 6 faar etc. 27 Aug 1709.

523 (fol 185)
Jens Andersen, Aggestrup hans fader Anders Ingelsens gaard, som han grundet alderdom ej kan forestaa. Hkorn 4-4-1-1 red til 3 td 5 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 58 fag hus temmelig, og besætning 4 b 3 k 1 s 8 faar etc. 27 Aug 1709.

524 (fol 186)
Ingild Simmensen, Aggestrup hans afgangne fader Simon Ingildsens gaard. Hkorn 4 td 3 skp 3 fc 2 alb red til 3 td 5 skp hvoraf han til indf skal betale 4 Rdr. Bestaar af 40 fag hus og besætning til stedet 4 b 3 k 1 s 8 faar etc. 27 Aug 1709.

525 (fol 186) 525 (fol 186)
Søren Andersen, Gangsted - fra Svinsager - en halv gaard, som Laurs Jensen godvilligt har overladt ham. 2-2-2-1 1/2 alb red til 1 td 7 skp Hkorn.  16 fag Brøstfældig hus 3 b 1 k 4 faar etc. 27 Aug 1709.

526 (fol 186)
Peder Christensen, Tvingstrup  - der har tjent som Land Dragon i 7 aar - Hbh paa en Selvejergaard, som Niels Pedersen beboede, og nu har i fæste en gaard i Kattrup, hvis søster han ægter.  Staar i landm for 3 td 7 skp 1 alb red til 3 td 1 skp Hkorn. Skal betale til Hbh 2 Rdr.  Han skal lovlig bebo og vedligeholde etc. Besætningen er 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

527 (fol 186)
Jens Nielsen, Gedved der har tjent som Dragon i 7 aar - afgangne Niels Frandsens gaard, i henseende han ægter enken ved stedet Anne Jesperdatter. Gaardens Hkorn 3-1-3-1 alb red til 2 td 5 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus og besætning ved stedet 4 bæster 1 stud 2 køer 8 faar etc. 27 Aug 1709.

528 (fol 187)
Skovfoged Jochum Frederik Dencher, Yding fæster det af Terkild Jensen for ham overladte gadehus, svarer aarligt 2 Rdr og indf 1 Rdr 2 Mark. Bygningen er brøstfældig som han skal reparere og forbedre etc. 17 Aug 1709.

529 (fol 187)
Tommas Jensen, Ris - af Kiergaard med pas fra Velb hr Obrist Leutnant Rantzau til Rodstenseje - en halvgaard, som Peder Christensen beboede og grundet sin slette og ringe vilkaar ej selv var mægtig at forestaa, og svarer udgifterne. Hkorn 4 td 3 skp 2 1/2 fc red til 3 td 1 skp 2 fc. I henseende til stedets slette tilstand og brøstfældighed er den uden indfæstning. Bygningen er temmelig og noget slet ved magt men størrelsen er ikke ang. Hans skal sørge for besætning - inventar samt det manglende sædekorn etc. 27 Aug 1709.

530 (fol 187)
Tommas Andersen, Gammelstrup  - fra Voerladegaard - halvparten af Anders Jensen  paaboende gaard, som han grundet alderdom og svaghed ej selv kan klare hele gaarden, med Condition han ægter datteren ved stedet Inger Andersdatter. Hkorn 4 td 1 skp 1 alb red til 3 td 4 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 37 fag hus og besætning 4 b 1 s 2 k 6 faar etc. 27 Aug 1709.

531 (fol 188)
Niels Iversen, Davding - med pas kommen fra Provsten hr Holger Bredal i Skade? - hans fader Ifver Jensens grundet alderdom og uformuenhed afstaaede gaard. Hkorn 1-3-3- 2 1/2 alb. red til 1 td 1 skp 2 fc. Indf 2 Rdr. Bestaar af 24 fag hus besætning 2 bæster 1 ko 6 faar etc. 27 Aug 1709.

532 (fol 188)
Torben Andersen, Vinding  Hbh paa hans afgangne faders Anders Jensens Selvejergaard. 3 td 3 fc 2 1/2 alb red til 2 td 2 skp Hkorn. Betaler i Hbh 1 Rdr.  4 Bæster 2 køer 6 faar etc. 27 August 1709.

533 (fol 188)
Esche Madsen, Ring - af Føvling - Hans Nielsens gaard, som han grundet uformuenhed, efter antagen tingsvidne ej selv kan forestaa og derfor er frastaaet. 2 td 3 skp 2 fc red til 1 td 7 skp Hkorn. Indf skal ikke svares, men derimod bygningen som bestaar af 25 fag slet skal reparerer o s v. Han er ansvarlig for besætningen som skal være 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 27 Aug 1709.

534 (fol 189)
Peder Jensen, Føvling, Eske Madsens frastandne gaard. Hkorn 2 td 3 skp 1/2 alb red til 1 td 4 skp 2 fc indf 1 Rdr 2 Mark. Bygningen er 14 fag hus  og til besætning anskaffer han saa vidt det ikke er ved stedet 3 bæster 1 ko 1 ungnød 4 faar etc. 27 Aug 1709.

535 (fol 189)
Niels Nielsen, Ry afgangne Niels Laursen gadehus, svarer aarligt 1 Rdr ind f 4 mark. Bygningen har han at forbedre og holde i forsvarlig stand etc. 27 Aug 1709.

536 (fol 189)
Jacob Hansen, Ry halvparten af Christen Christensen gaard, og 1/3 del af Peder Willumsens øde gaard, som gør til hobe Hartkorn efter landm. Matr. 1 td 3 skp 2 fc red til 1 td. hvilke parter Christen Christensen nu ikke kan formaa at dyrke eller svare udgifterne af, grundet stedet slette tilstand er det fæstefri overladt Jacob Hansen, men han skal sætte en forsvarlig bygning paa stedet og vedligeholde etc.  Der findes som besætning 3 bæster 1 ko 4 faar etc. 27 Aug 1709.

537 (fol 189)
Jørgen Nielsen, Svejstrup  - af Haarby - afgangne Just Knudsens gaard, han ægter enken ved Stedet Maren Lauridsdatter, Gaardens Hkorn 8 td 4 skp 3 fc red til 8 td. Indf  grundet stedets slette tilstand skal betale 2 Rdr.  Bestaar af 59 fag hus kun temmelig og et Rytterhus af 6 fag til besætning findes  8 Bæster 4 Køer 12 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

538 (fol 190)
Knud Jensen, Svejstrup  - der har tjent som Land Dragon - den gaard hans fader Jens Andersen, grundet tilfaldende svaghed og idelig sengeliggende, ej selv kan forestaa og dyrke, og derfor har overladt ham. 4 td 3 skp 1 fc 2 alb red til 4 td 1 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. Bestaar af 39 fag hus nogenlunde og besætning 4 b 1 s 2 k 6 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

539 (fol 190)
Jens Rasmussen, Siim- der har tjent som Dragon i 7 aar - afgangne Jens Simonsens gaard, ægter enken ved stedet Maren Laursdatter. 5 td 2 skp 2 alb red til 4 td 4 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 67 fag temmelig hus og besætning 6 bæster 1 stud 3 køer 8 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

540 (fol 190)
Thomas Simonsen, Siim - der har tjent som Land Dragon - det gadehus hans fader Simmon Nielsen har overladt ham, der aarlig svarer 2 Rdr og indf 2 Rdr.  Han skal forbedre og holde i forsvarlig stand etc. 27 Aug 1709.

541 (fol 191)
Peder Thomasen, Veng- der har tjent som Land Dragon i 7 aar - Jens Rasmussens halve gaard, da han ikke i disse tider bruger hele gaarden, grundet geraaden slette tilstand ikke selv formaar at forestaa det hele, Peder Thomasen ægter datteren ved stedet Maren Jensdatter. Hvilken halve gaard  3-2-2-2 1/2 alb red til 2 td 5 skp 2 fc Hkorn. Grundet dets slette tilstand er der fæstefri overladt, hvorimod han bygningen som til denne halvpart bestaar af 24 fag hus skal reparere  og vedligeholde etc. Til besætning annammer han 4 Bæster 2 Køer 4 Faar  Sædekornet samt vogn og plovredskab skal han dertil være ansvarlig etc. 27 Aug 1709.

542 (fol 191)
Christen Christensen, Veng - der har tjent Hans Kongelig Majest. for Land Soldat i 7 aar og nu en anden i hans sted er præsenteret - afgangne Peder Sørensen Esholts gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Laursdatter. Hkorn 6 td 3 skp red til 5 td 1 skp hvoraf han til indf skal betale 4 Rdr. Bygningen er 44 fag hus  nogenlunde ved magt og til besætning findes 6 bæster 2 stude 3 køer 8 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

543 (fol 191)
Jens Erichsen, Mesing  - der har tjent som Land Dragon - afgangne Søren Jensens gaard, som enken grundet han ægter hende afstaar til ham. 2-5-2-2 red til 2 td Hkorn Indf 1 Rdr. Bestaar af 33 fag hus og besætning  3 b 2 k 4 faar etc. 27 Aug 1709.

544 (fol 192)
Hans Nielsen, Jeksen - der har tjent som Land Dragon i 7 aar - Hbh afgangne Peder Christensens selvejergaard, ægter datteren ved stedet Anne Pedersdatter. Gaardens Hkorn 3 td 3 fc 1 alb red til 2 td 1 skp. hvoraf han til Hbh skal betale 1 Rdr. Han skal vedligeholde etc. Besætning 4 Bæster 2 Køer 6 faar og inventar etc. 27 Aug 1709.

545 (fol 192)
Søren Laursen, Vrold en gaard Laurs Jensen grundet uformuenhed ej længere kan forestaa, og derfor overlader ham, han ægter datteren ved stedet Mette Laursdatter. Hkorn 5-6-1-2 red til 4 td 3 skp hvoraf han skal betale til indf 2 Rdr. Bestaar af 53 fag hus nogenlunde ved magt og besætning 6 b 1 s 3 køer 8 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

546 (fol 192)
Søren Rasmussen, Hvolbæk - der har tjent som Land Dragon i 7 aar - afgangne Laurs Andersens gaard, han ægter enken ved Stedet Anne Jensdatter. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb red til 2 td 5 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af  44 fag hus og besætning 4 b 1 s 2 6 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

547 (fol 193)
Peder Pedersen, Tørring - der har tjent som Land Dragon i 7 aar - hans afgangne Stiffader Frands Mortensens gaard, som enken ej formaar at forestaa. Hkorn 1 td 4 skp red til 1 td 3 skp. Uden indfæstning grundet stedets Ringhed  og dette aars misvækst. Bestaar af fag er ikke ang. Besætning 3 bæster 2 køer 4 faar inventar etc. 27 Aug 1709.

548 (fol 193)
Niels Sørensen, Mesing Hbh paa hans iboende og sig selv tilhørende 1/2 Selvejergaard i bemte Mesing. Hkorn 4 td 1 skp 2 fc red til 3 td 3 skp Hkorn. Skal betale til Hbh 2 Rdr. Besætning 4 Bæster 1 Stud 2 Køer 6 Faar vogn etc. 27 Aug 1709.

549 (fol 193)
Morten Jensen, Bjertrup! – Bjattrup Hbh paa hans afgangne fader Jens Laursen hannem tilskødte halve Selvejergaard. Hkorn 3 td 1 skp 1 alb red til 2 td 4 skp. Betaler til Hbh grundet hans slette tilstand  1 Sletdl. Besætningen som nu findes derved er 4 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 27 Aug 1709.
[KVJ:
Morten Jensen, Bjertrup. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 70 og 442]

550 (fol 194)
Niels Jensen, Gedved Hbh paa fjerdeparten af en ødegaard, som hans formand Jens Andersen for hannem har afstanden, og denne nu paa 16 aars tid brugt har. Hkorn 1 td 2 skp 3 fc 3/4 alb red til 1 td 3 fc Hkorn. Indfæstning betaler han 1 Rdr. Der angives ikke besætning etc. 27 Aug 1709.

Folio 194B - 1710, Skanderborg Vaar Session:

551 (fol 194)
Rasmus Knudsen, Bredstenbro - af Nim - det gadehus som Søren Christensen grundet slet tilstand i armod maatte qwittere, svarer aarligt 2 Sletdl tillige med en del af Maarup Mark som der under er bleven brugt og der formedelst er henliggende, item noget af Stackels? Toft af alt formedelst stedets ringhed ingen fæste skal betale, tilmed befries han de paa stedet hæftende restancer der til Philip Jacoby ao 1709 var 6 Rdr 5 k 14 sk. og eller nyder frihed til 1 maj 1710. Hvorimod han skal reparere etc. 24 Febr 1710.

Skriveren noterer nu ikke længere numre paa fæstebrevene.

Fol 194
Rasmus Povlsen, Ry  - med pas fra Horsens - hans afgangne fader Povel Rasmussens forhen beboede gadehus, som aarlig svarer til Cassen 1 Rdr 2 mk siger 2 Sletdaler, med vilkaar at hold bygningen forsvarligt etc. Til indfæstning giver han 1 Sletdl. 24 Febr 1710.

Fol 195
Søren Thomasen, Velling  - af Fogstrup - den gaard som Jens Jensen smed i armelig tilstand ved dom er frasat. 2-7-3-2 alb red til 2 td 2 skp Hkorn. Grundet dets ringhed er det uden indf. med vilkaar at han skal betale restancerne. Han skal forsyne det besætning efter forordningen, og da det er brøstfældig reparere etc. Bestaar af 35 fag hus brøstfældig. 24 Febr 1710.

Fol 195
Jens Andersen, Ballebo halvparten af hans fader Anders Jensens paaboende gaard,  siden han grundet svaghed ikke selv kan klare hele gaarden, dog med vilkaar at naar faderen afgaar ved døden skal han tage fæste paa denne del ogsaa saa den igen kan blive samlet. 2 td 4 skp  red til 2 td Hkorn. Indf 4 Rdr. Bestaar af 21 fag hus og besætning 3 b 2 k 4 faar samt vogn etc. 24 Febr 1710.

Fol 196.
Mads Nielsen, Elling  - forrige Land Soldat - Hbh paa afgangne Henrich Henrichsens Selvejergaard, siden han ægter enken Karen Christophersdatter. Hkorn 4-2-3-2 1/2 alb red til 3 td 3 1/2 skp Betale til Hbh 3 Rdr. Besætning  4 Bæster 1 Stud 2 Køer 4 faar etc. 24 Febr 1710.

196B.
Jørgen Nielsen, Ejer den gaard som Hans Nielsen beboede og nu har overladt ham, i henseende han nu igen antager hans Svigerfader Lille Peder Rasmussens gaard i Taaning. Hkorn 2-3-1-2 1/2 alb red til 2 td 1/2 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 18 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 196b
Jørgen Sørensen, Ejer - af Tebstrup - Hbhbrev paa en halv Selvejergaard, hvoraf Borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard i Horsens bondeskylden er tilhørende. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc 2 1/2 alb red til 2 td 1 skp. Betaler til Hbh  2 Rdr. Besætning 3 bæster 1 k 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 197
Joen Sørensen, Tebstrup hans broder Jørgen Sørensens forhen beboede 1/4 part gaard, som han grundet han igen antager en halvgaard i Ejer har afstaaet til ham. Hkorn 1 td 2 fc 1/4 alb red til 7 skp 1 fc. Indf 1 Rdr. Bestaar af  9 1/2 fag hus 2 Bæster 1 Ko 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 197b
Hans Nielsen, Taaning  - af Ejer - hans Svigerfaders Lille Peder Rasmussens 1/2 gaard, som han grundet alderdom har overladt ham. Hkorn 4 td 4 sk 2 1/2 alb red til 3 td 4 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af  37 1/2 fag hus temmelig ved magt og 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 198
Anders Sørensen, Langballe hans fader Søren Andersens halve gaard, som han har overladt ham. Hkorn 3 td 3 skp 1/2 alb red til 2 td 3 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 4 faar etc. 24 Febr 1710.

198b
Steffen Andersen, Vinding Hbh paa hans afgangne fader Anders Andersens beboede Selvejergaardspart. 2-2-2-2 red til 1 td 5 1/2 skp Hkorn. Betaler til Hbh 2 Rdr. Besætningen er 3 bæster 2 køer 4 faar etc. 24 Febr 1710. [KVJ]

Fol 199
Søren Pedersen, Føvling det gadehus som hans fader, Peder Jørgensen grundet alderdom og armod ej selv kan forestaa. Aarlig afgift 1 rd 2 mk indf 4 Mark. Han skal reparere og forbedre etc. 24 Febr 1710.
[KVJ:
Peder Pedersen. Sandsynligvis OK. Se fæste nr. 35 (fol 15) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 798]

Fol 199
Jens Laursen, Brædstrup fæster halvparten af Peder Pedersens? gaard, som han har overladt ham da han ikke længere kan klare hele gaarden. Hkorn 2-2-21 alb red til 1 td 6 1/2 skp. Indf 1 Rdr. Bestaar af 22 fag hus og til besætning ved stedet findes 3 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 24 Febr 1710.

Fol 199b
Peder Nielsen, Fogstrup fæster den af Søren Thomasens paaboende 1/4 part gaard, som grundet han fæster et andet sted godvilligt har afstaaet. 1 td 3 fc 1/2 (1) alb red til 1 td Hkorn. Indf 2 Rdr. Slet hus og besætning 2 b 1 k 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 200
Smed Christen Andersen, Ry med Pas fra Katholms Gods - det gadehus som Laurs Jensen Smed beboede, og han til ham har afstaaet, fordi han har fæster sig til Yding for at være Byens Smed. Efter Krigsjordebogen svares aarligt 1 rd 2 mk og indf  4 mark. 24 Febr 1710.

Fol 200b
Rasmus Thomasen, Siim halvparten af hans fader Søren Nielsens (navne er alle ok efter protokollen) gaard som han har overladt ham, da han ikke længere kan klare hele gaarden, dog med den Condition, at naar den anden del bliver fæsteledig skal han den i lige maade antage. Bemte halve gaard staar i matr 2-7-2-2 red til 2 td 2 skp 2 fc. Indf 2 Rdr. Bestaar af 19 fag hus findes 3 bæster 2 køer 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 201
Christen Clausen, Illerup - af Ry - Jens Rasmussens halve gaard, som han grundet alderdom og nu i hans enkemands stand har overladt ham, imod han ægter datteren ved stedet Johanne Jensdatter. Hkorn 2-5-1-1 red til 2 Tønder. Indf 1 Rdr. Bestaar af 22 fag hus slet ved magt og 3 b 2 k 4 faar etc. 24 Febr 1710.
Fol 201
Søren Rasmussen, Virring afgange Jens Gundesens gaard, som enken Anne Jacobsdatter som han ægter frivillig har overladt ham. 3 td 6 skp 1/2 fc red til 3 td 1/2 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af  33 1/2 fag hus og besætning 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 201b
Jørgen Mortensen, Vrold - af Baastrup - fæster afgangen Frands Hansens gaard, han har ægtet enken Mette Michelsdatter. Hkorn 5 td 6 skp 1 fc 2 alb red til 4 td 3 skp. Indf 2 Rdr 4 mk Bestaar af 36 fag hus nogenlunde og besætning 6 bæster 2 stude 3 køer 6 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 202
Lucas Jensen, Oldrup - af Hundslund - fæster det gadehus, som Leutnant Martin Rudolf beboede og nu ved sin udmarch til Holsten, ved sin kærestes afstaaelse det med fri vilje har overladt ham. Svarer aarligt 2 Rdr indf 2 Rdr. Han skal forbedre og vedligeholde etc. 24 Febr 1710.

Fol 202b
Christen Jensen, Kattrup Hbh paa hans fader Jens Christensens halve selvejergaard, som han grundet svaghed ikke længere kan klare hele gaarden og derfor har overladt ham halvdelen. Den halve gaards Hkorn 4 td 7 skp 3 fc 2 alb red til 4 td 5 1(2 skp Hkorn hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr 4 mk. Besætning er 3 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 24 Febr 1710.

Fol 203
Anders Pedersen, Overby Hbh paa hans Stiffader Jørgen Hansens halve Selvejergaard, som han grundet alderdom og disse slette tider at han ej hele gaardens brug og avling kan forestaa, og derfor har opladt ham. Hkorn 2 td 5 skp 1 alb red til 2 td 2 1/2 skp. Betaler Hbh 3 Rdr. Besætning 3 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 24 Febr 1710.

Fol 203b
Niels Sejersen, Bodil Mølle hans fader Sejer Jensens grundet alderdom og svaghed frivilligt afstanden Mølle i Hørning Sogn. Hkorn Jorden 1 td 1 fc 2 alb af Maalingen 5 td 2 skp 2 fc der ialt i Krigsjordebogen er reduceret til 4 td 6 skp, hvoraf han til indf kun betaler 2 Rdr. Bygningen samt Maaleværket haver han at forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. Der findes som besætning 2 bæster 1 ko 1 stud 4 faar vogn etc. 24 Febr 1710.

203b
Niels Rasmussen, Yding hans broder Peder Rasmussens gaard, siden han igen i fæste har antaget hans morbroder Jens Christensens i armeligt tilstand qwitterede gaard. 5 td 1 alb red til 3 td 5 skp Hkorn. Til indf 6 Rdr. Bestaar af 38 fag hus temmelig ved magt og besætning 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 24 Febr 1710.

Fol 204
Hans Jensen, Vinding fæster hans fader Jens Povelsens grundet alderdom og skrøbelighed afstaaende halve gaard. 1-3-3-2 red til 1 td 1 skp Hkorn. Indf 1 Rdr. Bestaar af  21 fag hus slet ved magt og besætning 2 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 24 Febr 1710.

Fol 204B
Niels Madsen, Svinsager fæster  den gaard, som Søren  Andersen har overladt ham, fordi han i Gangsted har antaget en anden gaard. 2-7-3-2 1lb red til 2 td  2 skp Hkorn. Indf 1 Rdr. Bestaar af 25 fag slet hus besætning  3 bæster 2 køer 4 faar etc. 24 Februar 1710. 

Fol 205
Peder Mortensen, Jelling fæster til Morten Rytters søn Peder Mortensen af Jelling den gaard, som Jens Knudsen grundet slet tilstand maatte qwittere. Hkorn 3-5-3-1 alb red til 3 td 1? skp. Grundet stedets slethed er han fri for indf. desuden fri for afgift fra 1/5 1709 til 1/11 1711. Han faar de ved stedet værende 2 ringe Bæster 2 Køer 3 faar. Han skal reparere etc. 6 Maj 1710.

Fol 205.

Anders Jensen, Illerup - af Jelling - der har tjent som Land Dragon - den gaard, som afgangne David Hansen sig i armelig tilstand efterlod. Staar for 3-4-3-1 red til 3 td Hkorn, som han grundet stedets slette tilstand er fæstefri. Han eftergives desuden restancen paa stedet. 24 fag brøstfældig hus. 6 Maj 1710.

Fol 206
Jens Jørgensen, Jelling af Gauerslund - afgangne Peder Christensen Smids  efterladte Ryttergaard, med Condition han ægter enken ved stedet Anne Michelsdatter. Hkorn 3-5-2 fc red til 3 td. Indf 4 Rdr. Bestaar af 36 fag temmelig ved magt og besætning 4 Bæster 1 stud 2 køer 4 faar vogn etc. 4 Juni 1710.
[KVJ:
Peder Nielsen. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 776]

Fol 206
Peder Jensen, Jelling af ... (utydeligt) - afgangne Peder Nielsens? gaard, ægter enken ved stedet Karen Jensdatter. Hkorn 2-2-2-1 red til 1 td 3 skp indf 1 Rdr. 22 fag hus besætning 4 b 1 s 2 k 4 faar etc. 4 Juni 1710.

1711:

Fol 207
Jørgen Christophersen, Ustrup hans afgangne Stiffader Niels Jensens gaard, som enken hans moder har overladt ham. 4 td 3 fc 2 alb red til 3 td 3 skp Hkorn. Bygningen er 23 fag og besætning 4 b 1 s 2 k 3 faar etc. 18 Marts 1711

Fol 207
Niels Rasmussen, Gangsted hans broder hans halve gaard, som han ikke længere kan forestaa. Hkorn 2 td .. skp 3 fc 1 alb red til 2 td Hkorn. Indf 2 Rdr Bestaar af 22 fag hus besætning 2 bæster 2 køer 3 faar vogn etc. 18 Marts 1711
[KVJ:
Broderen, der afstår sit fæste er sandsynligvis Jesper Rasmussen. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 499 (fol 263)]

Fol 207
Laurs Michelsen, Grumstrup fæster den gaard, som Jørgen Pedersen beboede siden han igen i fæste har antaget Peder Jensens grundet slet tilstand fradømte gaard i Græsing? Hkorn 3-1-1-1 red til 2 td 4 1/2 skp. hvoraf Laurs Michelsen betaler til indf 2 Rdr. Bestaar af 37 fag nogenlunde hus og besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 18 marts 1711.
[KVJ:
Jørgen Pedersen fæstede gård i Gjesing. Se fæstebrev nr. Fol 220]

Fol 208
Rasmus Sørensen, Hovedgaard - Hoved - hans moderbroder Peder Sørensens halve gaard, som han har overladt ham, dog med vilkaar at Peder Sørensen hans livstid staar for ald gaarden, og efter hans død fæster Rasmus Sørensen den anden halve part saa gaarden igen kan blive samlet. Den halve parts Hkorn er 4 td 5 skp 2 fc 2 1/2 alb red til 4 td  3 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 36 fag og besætning 4 bæster 1 stud 2 køer 6 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 208
Jens Jensen, Tvingstrup fæster i Tvingstrup fæster hans fader Jens Jensens gaard som han grundet alderdom og ringe vilkaar overlader ham. Hkorn 3 td 2 skp 3 fc red til 2 td .. Indf 3? rdr. Bestaar af 36 fag besætning 3 b 2 k 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 208
Peder Jensen, Raadved  - med pas fra Rosenvolds gods - fæster afgangne Jens? Knud?  Terkildsens? gaard, i henseende han ægter datteren Mette Jensdatter/Knudsdatter ved stedet. Hkorn 6 td 7 skp 3 fc 1 alb red til 5 td 1 skp. Bestaar af 51 fag hus og besætning 4 bæster 1 stud 3 køer 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Siderne er flere steder næsten ulæselige, da de før affotograferingen har været beskadiget.

Fol 209
Jens Knudsen, Elling fæster hans fader Knud Jensens gaard, som han grundet alderdom har overladt ham. Hkorn 4-3 skp red til 3 td 3 skp Indf. 4 rdr. Bestaar af 41 fag hus besætning 4 b 1 s 2 k 1? faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 209
Ifver Rasmussen, Tebstrup fæster afgangne Jens Hansens gaard, som enken ved stedet, grundet han ægter datteren Maren Jensdatter har overladt ham. Hkorn for 4-3-1-1 red til 6 td 6 skp til indf 4 Rdr. Bestaar af 36 fag og 4 b 1 s 2 k 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 210
Laurs Pedersen, Nim - forrige Land Dragon - hans fader Peder Pedersens gaard, som han grundet svaghed og slet tilstand  har overladt ham. Hkorn 2-3-3-2 alb red til 1 td 7 skp 2 fc. Indf 2 Rdr. Bestaar af 17 fag og besætning 2 b 1 k 3 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 210
Peder Ollufsen, Dørup  fæster hans fader Olluf Pedersens gaard, som han grundet alderdom og uformuenhed har overladt ham. Hkorn red til 1 td 6 skp 2 fc. Indf 1 Rdr. Bestaar af 21 fag hus besætning 2 b 1 k 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 210
Niels Adsersen, Træden hans fader Adser Andersens gaard, som han grundet alderdom og svaghed ej selv kan forestaa eller avlingen dyrke. Hkorn 4 td 6 skp 2 fc 1 alb red til 3 td 5 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 41 fag hus Besætning 4 b 1 s 2 k 3 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 211
Jep Nielsen, Føvling hans afgangne faders Niels Ibsens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3-1-3- 1 3/4 alb red til 2 td 2 skp 1 fc. Indf 1 rd 2 Mark. Bestaar af 22 fag hus og besætning 2 bæster 1 ko 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 211
Laurs Jensen, Brædstrup Hbh paa afgangne Joseph Christensens Selvejergaard, ægter datteren ved stedet Sidsel Josephsdatter. Hkorn 2-3-1-1 1/2 alb red til 1 td 7 skp. Hbhs betaling 1 Rdr.  Bygningen er ikke tilsyneladende ikke angivet ved selvejergaarde. Besætning 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 211
Olle Svendsen, Vinding Hbh paa afgangne Torben Andersens Selvejergaard, ægter enken ved Stedet Maren Andersdatter. Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb i Krigsjordebogen red til 2 td 2 skp. hvoraf han skal betale Hbh ?? Rdr. Besætningen er 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 212
Anders Andersen, Velling hans gamle fader Anders Nielsens gaard, som han grundet svaghed og uformuenhed, ikke selv kan forestaa. 2 td 2 alb red til 1 td 4 skp Hkorn. Bestaar af 22 fag noget slet ved magt og derfor skal reparere etc. besætning 2 Bæster 1 ko 3 faar vogn etc. Indf skal ikke gives. 18 Marts 1711.

Fol 212
Niels Nielsen, Fogstrup halvparten af hans fader Niels Jensens gaard, da han grundet alderdom ikke selv kan forestaa hele gaarden. Dog med vilkaar han at han efter faderens død skal antage hele gaarden, saa den igen kan blive samlet. Hkorn 2 td 3 fc red til 1 td 7 skp. Indf. 2 Rdr. Bestaar af 21? fag nogenlunde ved magt og besætningen er 2 b 2 k 3 faar etc. 18 marts 1711.

Fol 212
Rasmus Pedersen, Borup af Salten - afgangne Jens Rasmussens gaard, som enken, da han ægter hende har overladt ham. Hkorn 1 td 7 skp 1 1/2 alb red til 1 td 4 skp. Hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 22 fag hus besætningen er 2 b 2 k 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 213
Rasmus Jensen, Ry forrige Land Dragon - Mads Pedersens gaard, som han grundet slet tilstand ikke selv formaar at forestaa. Hkorn 3 td 3 fc red til 2 td 2 skp. Indf i henseende Bygningen som bestaar af 44 fag hus er slet ved magt som han desto bedre skal reparere og holde i forsvarlig stand etc. bliver fri for indf. Der findes 3 Bæster 2 Køer 3 faar samt vogn Plov og harve. 18 Marts 1711.

Fol 213
Hans Jensen, Ry Peder Sørensens halve gaard, som han grundet slet tilstand ikke selv kan forestaa eller svare udgifterne. Han ægter datteren Maren Pedersdatter. Hkorn 1 td 5 skp 1 alb red til 1 td 1 skp. Indf 1 Rdr. Bestaar af 39 fag temmelig ved magt og besætning 2 b 2 k 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 214
Rasmus Rasmussen, Fregerslev Jens Sørensens 1/4 part gaard, som han har overladt ham, idet bemte Jens Sørensen igen fæster det boel ibdm som hr Jens Harløf i Aarhus pro Officie er tillagt og samme 1/4 partgaard der udover bliver samlet saasom fornte Rasmus Rasmussen haver her forinden den anden 1/4 part i fæste. Staaende i matr for Hkorn 7 skp 3 fc 1 alb red til 5 skp.  Indf 1 Rdr. Bestaar af 14 fag hus temmelig ved magt besætningen er 2 b 1 k vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 214
Peder Jørgensen Koefod, Hedemølle - hans fader Tingskriver Jørgen Pedersen Koefoeds Mølle, Hede Mølle kaldet med Maaleværket og Jorden, som bemte hans fader i anledning af Kongl Allernaadigst tilladelse datum 19 May samt efter resolution af 31 Decb 1706  ..utydeligt....  Hkorn red til 5 td 1 skp. Betaler 10 Rdr.  Bestaar af 49 fag hus vel ved magt og besætning 4 bæster 2 stude 3 køer 8 faar vogn etc. 18 Marts 1708.

Fol 214
Niels Michelsen, Hvolbæk af Vissing Kloster - afgangne Jacob Jensens gaard, som enken Birgitte Ollufsdatter da han ægter hende har overladt ham. 3-1-3-1? red til 2 td 5 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 39 1/2 fag hus slet ved magt og besætning  3 b 2 k 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 215
Jens Andersen, Fruering By afgangne Tønnis Sørensens gaard, som enken ved stedet, da han ægter hende har overladt ham. Hkorn 1-4-1-2 red til 1 td 3 skp. Bestaar af 16 fag temmelig ved magt. Besætning  2 b 2 k 4 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 215
Thomas Michelsen, Gjesing fæster hans afgangne faders Michel Pedersens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3 td 2 skp 1 fc red til 3 td 1 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af  32 fag hus og besætningen er 4 b 1 s 2 k 3 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 215
Niels Knudsen, Tørring hans fader Knud Laursens gaard, som han grundet alderdom etc har overladt ham. Hkorn 1 td .. skp 1 fc 1 alb red til  1 td 1 skp? Stedet er slet, derfor fri for indf. Bestaar af 21 fag hus. Besætningen er 2 Bæster 2 køer 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 216
Rasmus Nielsen, Jaungyde Jens Nielsens  gaard, som han grundet slet tilstand ej selv kan forestaa. Hkorn 2 td 3 skp 1/2 alb red til 1 td 7 skp 2 fc. Og som bemte Jens Nielsen skal være af saa slet tilstand forundes fornte Rasmus Nielsen samme gaard fri med indfæste 2 Rdr som imod dette Fæste brevs Annammelse til Kongelig Majestæts Regimentskriver Christian Gyberg leveres etc.  Bygningen som bestaar af 22 fag hus noget slet ved magt som han straxen  skal bygge og forbedre, at det kan staa for et syn etc. Besætningen er 3 bæster 2 køer 4 faar vogn etc. 18 Marts 1711. [KVJ].

Fol 216
Jørgen Andersen, Tulstrup hans fader Anders Pedersen som af en Curracher er ihjelstukket, hans forhen beboede halvgaard, som enken hans moder har overladt ham siden hun ald gaardens avling af slig aarsag og nu i hendes enkestand ikke slev formaar at forestaa, dog med vilkaar at han i fremtiden fæster den anden halve part saa gaarden igen kan blive samlet. Hkorn 4 td 1 skp 1 fc 1/2 alb. red til 3 td 2 1/2 skp. Indf som hannem i slig henseende fæstefri er forundt. Bestaar af 28 fag hus temmelig ved magt og besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 216
Laurs Pedersen, Alken hans faders?  (meget utydeligt - kan være Stedfaders) halve gaard, som enken hans moder grundet hendes slette tilstand ej selv kan klare. Hkorn 4 td 3 skp 3 fc red til 4 td 3 skp?. Indf 2 Rdr. Der er restancer paa stedet. 31 fag slet hus og besætning 4 b 2 k 1 s 4 faar vogn etc. 18 Marts 1711.
[KVJ:
Det må være stedfaderens halve gård, idet Laurs Pedersen egen far Peder Pedersen dør i 1696, og moderen
Maren Andersdatter derefter gifter sig med Laurs Bertelsen, som dør i 1710 Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 136 (fol 125). Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 369 og 810]

Fol 217
Anders Eschesen, Ørridslev hans faders Eske Pedersen gaard, som han grundet svaghed og slette tilstand ikke selv formaar at forestaa. 4-5-1-1 alb red til 4 td 3 skp Hkorn. Indf 4 Rdr. Bygningen er 43 fag slet hus og besætningen 4 b 1 s 2 k 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 217
Hans Pedersen, Taaning Peder Sørensens halve gaard, som han grundet svaghed og drifts slette tider, ikke selv formaar at forestaa, dog med vilkaar at han ægter datteren ved stedet Karen Pedersdatter, og efter Peder Sørensens død fæster den anden halvdel, saa gaarden kan blive samlet. 4 td 4 skp 2 1/2 alb red til 3 td 7 skp Hkorn. Indf 4 Rdr. Bestaar af 30 fag temmelig ved magt, besætningen er 4 b 1 s 2 k 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 218
Thomas Nielsen, Grumstrup afgangne Peder Rasmussens gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Madsdatter, Hkorn 4-4skp 2 alb red til 3 td 5 skp. I henseende til at han betaler restancen 28 Sletdl er den fæstefri. Bestaar af 31 fag slet hus og 4 bæster 1 stud 2 køer 4 faar etc. 18 marts 1711.

Fol 218
Søren Sørensen, Tebstrup - forrige Dragon - den gaard som Peder Jensen grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa, han ægter datteren ved stedet Else Pedersdatter. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb red til 1 td 6 skp 2 fc. Indf 2 Rdr. Bestaar af 19 fag slet hus samt 3 b 2 k 3 faar vogn etc. 18 marts 1711.

Fol 218
Anders Andersen, Gammelstrup hans broder Knud Andersens halve gaard, siden han grundet uformuenhed ikke selv kan forestaa hele gaarden. Han ægter stifdatteren ved stedet Mette Nielsdatter. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb red til 3 td 1 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 26 fag hus nogenlunde og 4 b 2 k 1 u 4 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 219
Søren Sørensen, Ustrup afgangne Jørgen? Sørensens gadehus, som enken da hun ikke selv formaar at forestaa huset, har overladt ham. Svarer aarlig 2 Rdr indf 4 mark. Han skal holde i forsvarlig stand etc. 18 marts 1711.

Fol 219
Jens Andersen, Fregerslev den gaard som Søren Pedersen beboede og grundet slette tilstand maa qwittere. Hkorn 3 td 2 skp 1 fc red til 2 td 3 skp. Indf betales ikke grundet stedets slette tilstand. Der findes ogsaa restance. Bygningen er 26 fag slet ved magt som han skal reparere etc. Besætningen som han skal komplettere saa der ved stedet findes 3 b 2 k 1 u 3 faar etc. 18 Marts 1711.

Fol 219
Rasmus Nielsen, Føvling fra Gangsted - den gaard som Anders Albretsen og hustrue er fradømt efter dom af Tørsting Vrads Herredsting d 6 aug 1710. Hkorn 3 td 1 skp 3 fc 2 3/4 alb red til 2 td 7 skp. Fæstefri grundet dets slette tilstand. Desuden eftergives han ogsaa restancen paa stedet samt og den indkvarterede Curassers forplejning  som Regimentskriveren af Cassens midler har forskudt 4 rd 2 mk 5 sk. Bestaar af ikke ang. bygning men den er brøstfældig, annammmer til besætning ved stedet 3 gamle Bæster 1 Koe. Hans skal forsvarlig reparere etc. samt komplettere besætning. 18 Marts 1711.

Fol 220
Jørgen Pedersen, Gjesing af Grumstrup - fæster den 1/2 gaard som han efter hr Etatsraad Grabows resolution af 6 oct 1710 og paafølgende General Comm. App. har antaget og Peder Jensen formedelst u=forsømmelighed ved Dom er frakendt. 5-3-2-1 1/2 alb red til 5 td 1 skp Hartkorn, som han i slig henseende er fæstefri bevilge, hvorimod han betaler restancen paa stedet til medio april 1710 24 rd 2 mark. Bygningen er 43 fag hus nogenlunde ved magt Han skal sørge for det manglende besætningen saa der altid findes 4 døgtige Bæster 1 stud 2 køer 6 faar vogn etc. 18 Marts 1711.

Fol 220
Esche Sørensen, Astrup hans fader Søren Mortensens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 4-5-3-2 alb red til 4 td  Hkorn. Indf 4 Rdr. Bygningen er .. fag hus og besætning 4 b 1 s 2 k 1 u 4 faar etc. 23 Marts 1711.

1712:

Fol 220
Knud Nielsen, Tammestrupgaard - fra Ris - fæster den Ryttergaard udi Ovsted Sogn, Tammestrupgaard kaldet, som Søren Andersen og hustrue er fradøde, med vilkaar at ægte datteren ved stedet Sophia Endvoldsdatter. Hkorn 11 td 7 skp 4 fc red til 8 td 6 skp hvoraf han til indf skal betale 10 Rdr. Bygningen bestaar af 80 fag hus nogenlunde ved magt, som han har at forbedre etc. Besætningen er ikke angivet.1 April 1712.

Fol 221
Michel Jensen, Astrup fæster hans broder Søren Jensens til ham afstanden gaard, da han igen har antaget en gaard i Virring. Hkorn 5 td og red til 4 td 2 skp. Indf 5 Rdr. Bestaar af 33 fag hud nogenlunde og 4 b 4 k 4 ungn 10 faar vogn etc. 25 Novb 1712.

Fol 221
Peder Michelsen, Hyrup fæster afgangne Jens Mortensens gaard, ægter datteren ved stedet. Hkorn 4 td 1 skp 1 alb red til 3 td 3 skp. Indf 3 Rdr 2 mk. Bestaar af 25 fag slet ved magt og besætning 2 b 2 k 2 u 4 faar vogn etc. 25 Novb 1712.

Fol 221
Hans Madsen, Gammelby hans fader Mads Ibsens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 3 td 1 alb red til 2 td 4 skp. Indf 2 Rdr 4 mk. Bestaar af 20 fag slet hus og besætning 2 bæster 3 køer 6 faar etc. 25 Novb 1712.

Fol 222
Peder Nielsen, Vrads en halv Ryttergaard som Jens Thomasen er fradød, han ægter hans søster Anne Thomasdatter, Hkorn 2 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb red til 1 td 6 1/2 skp. hvoraf han betaler i indf 2 Rdr. Bygningen er 23 fag slet hus og besætning 3 bæster 2 køer 5 faar vogn etc. 26 Novb 1712.

Fol 222
Christen Svendsen, Hvepskov fæster et sted Hvepskov kaldet, som Laurs Andersen aar 1708 gandske øde antog, og nu er fradød, han ægter enken ved stedet. Hkorn 3 td 2 skp red til 1 td 4 skp. i henseende han skal være pligtig stedet efter Lars Andersens fæstebrev at føre i stand. For dets ringheds skyld er det fæstefri. Den allerede bestaaende bygning er 16 fag nogenlunde, og der findes til besætning 2 bæster 3 køer 1 ungnød 2 far etc. 26 Novb 1712.

Fol 223
Lars Jensen, Nørhoved fæster afgangne Jens Sørensens gadehus, som enken har overladt ham, siden han ægter datteren ved stedet. Svarer aarligt 4 mk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Bygningen er slet ved magt, haver han at reparere etc. 26 Novb 1712.

Fol 223
Jens Pedersen, Nortvig fæster hans fader Peder Nielsens halve gaard, siden han grundet uformuenhed og i geraaden slet tilstand ikke længere kan klare selv. 2 td 2 fc red til 1 td 3 1/2 skp Hkorn, som han til indf ikke skal betale noget grundet berørte aarsag. Bygningen er 17 fag hus slet ved magt og besætning 2 bæster 1 ko 1 kalv 10 faar vogn etc. 26 Novb 1712.

Fol 223
Christopher Madsen, Skovborg  forrige dragon afgangne Christen Madsens gadehus i Skovborg ved Tønsgaarde, ægter enken ved stedet Kirsten Madsdatter. Svarer aarligt 1 rdr 2 mk indf 1 Rdr 2 mk. Bygningen er nogenlunde ved magt som han skal reparere etc. Datum Lystrup d 26 Novb 1712.

Fol 224
Hans Nielsen, Brørup Steder og  fæster til Hans Pedersen, Brørup!  afgangne Olle Rasmussens gaard, ægter enken ved stedet. Hkorn 3-6-3-1 red til 3 td 1 skp. Betaler til indf 4 Rdr. Bygningen bestaar af 42 fag slet hus og besætning 4 b 2 k 1 u 4 faar etc. Dattum Ryttersessionen holdet paa Skanderborg Slot 30 November 1712.

Fol 224
Michel Hansen, Grumstrup fæster hans afgangne fader Hans Michelsens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. 2-1-2-1 1/2 alb red til 1 td 6 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. Bygningen er 28 fag temmelig ved magt. Besætningen er 3 Bæster 2 Køer 4 faar vogn etc. 30 Novb 1712.

Fol 224
Jep Andersen, Elbæk fæster afgangne Niels Jensens gaard, han ægter enken ved stedet. Hkorn 3-7-2-1 red til 3 td 2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 30 fag slet hus besætning 4 b 2 k 1 u 6 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 225
Peder Christensen, Lundum fæster afgangne  Laurs Simonsens gaard, som enken ved Stedet Anne Andersdatter som han ægter har overladt ham. Hkorn  5-2-3-2 alb red til 4 td 3 skp. Betaler til indf 6 Rdr. Bestaar af 49 fag nogenlunde hus og 5 bæster 1 stud 2 køer 6 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 225
Mads Andersen, Tvingstrup fæster  Jens Rasmussens halve gaard, som han grundet uformuenhed og udgifterne ikke kunne svare, maatte qwittere. 1-5-3-2 alb red til 1 td 3 skp Hkorn. Indf grundet stedets slette stand kun skal betale 1 Rdr 2 Mark.  Bygningen er 21 fag slet hus som han skal reparere etc. Til besætning har han ved stedet allerede annammet 2 gamle Bæster og skal han være forpligtet til at anskaffe 3 bæster 2 køer 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 226
Jens Vinter, Borup - steder og fæster til Jens Andersen Vinter, Borup - afgangne Zacharias Jonasens gaard, ægter datteren ved stedet Katharina Zachariasdatter. Hkorn 10 td 3 skp 2 fc red til 8 td 6 skp. Bygningen er 78 fag hus temmelig ved magt og besætning 8 Bæster 2 Stude 2 Køer 8 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 226
Jens Ebbesen, Tebstrup fæster afgangne Christian Kræbses gadehus, ægter enken ved stedet Karen Jørgensdatter. Svarer aarligt til regimentskassen 1 Rdr 3 Mark. Indf 4 Mark. Bygningen er nogenlunde ved magt som han skal forbedre etc. 30 Novb 1712.         

Fol 227
Wolf Ernst Lenche, Nim en halvgaard, som afgangne Leutnant Marcusens enke har haft i brug, og nu har overladt ham, han ægter datteren ved stedet Anne Sophia Marchusdatter. Hkorn 2-5-3 fc red til 2 td 1 skp. Bygningen er 13 fag hus nogenlunde ved magt og besætningen 3 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 227
Jens Pedersen, Gantrup fæster afgangne Rasmus Nielsens halve gaard, han ægter enken ved Stedet Hkorn 1-7-1- 1/2 alb red til 1 td 4 skp. Bygningen er 16 fag hus slet ved magt og besætning 3 b 2 k 4 faar vogn etc. Indf 2 Rdr. 30 Novb 1712.

Fol 227
Søren Sørensen, Gantrup - forrige Dragon - fæster afgangne Hans Michelsens halve gaard, ægter enken ved Stedet. Hkorn 1-7-1-1 red til  1 td 4 skp. Indf 2 Rdr. Bygningen er 25 fag hus slet ved magt besætningen er 3 b 2 k 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 228
Anders Sørensen, Grædstrup forrige Land Soldat fæster afgangne Christen Jensens halve gaard, ægter enken ved stedet. Hkorn 1-5 skp 1 1/2 alb red til 1 td 2 1/2 skp. Indf 1 Rdr 2 Mark Bygningen er 25 1/2 fag slet ved magt. Besætningen 3 b 2 k 3 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 228
Niels Laursen, Burgaarde fæster afgangne Morten Jensens gaard, ægter enken  ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 2-4-1- 1 1/2 alb red til 2 td 3 skp. Indfæstning 8 Rdr. Bygningen er 50 fag hus vel ved magt og til besætning findes 4 bæster 1 stud 2 køer 6 faar vogn etc. 30 Novb 1712.

Fol 229
Jens Pedersen, Sønder Vissing fæster hans gamle fader Peder Rasmussens halve gaard, siden han ej formaar al gaardens drift at forestaa. Dog med vilkaar at naar faderen dør skal han søge om fæste paa denne halvdel ogsaa, saa gaarden igen kan blive samlet. 2-5-3-1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. Bygningen er  21 fag slet hus og besætningen er 2 Bæster 1 stud 2 Køer 4 faar etc. 30 novb 1712.

Fol 229
Niels Nielsen, Sønder Vissing fæster afgangne Rasmus Michelsens gaard, ægter enken ved stedet Barbara Jensdatter. Hkorn 5 td 3 skp 3 fc red til 4 td 3 skp. Indf 5 Rdr. Bestaar af 46 fag hus slet ved magt og besætning 4 Bæster 1 s 2 k 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 230
Simon Sørensen, Siim fæster hans afgangne fader Søren Andersens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. 2-4-2- 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. Bestaar af 28 fag hus temmelig ved magt Besætning 3 b 2 k 4 faar plov etc. 30 Novb 1712.

Fol 230
Rasmus Lassen, Jeksen fæster afgangne Søren Nielsens halvegaard, som enken har overladt ham, da han ægter datteren ved stedet. Hkorn 1-2 skp 2 alb red til 7? skp. Indf grundet stedets ringhed er bevilget for 1 Rdr. Bestaar af 19 fag hus slet ved magt og 2 b 1 k 3 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 230
Povel Knudsen, Hørning fæster  en halvgaard, som Rasmus Jensen og hustru er fradøde. Ægter datteren ved stedet Helle Rasmusdatter. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb red til 2 td 6 skp. Indf 1 Rdr 2 Mark. Bestaar af 32 fag hus slet ved magt og besætning 3 b 2 k 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 231
Michel Sørensen, Blegind husbondhold paa en part Selvejergaard som Ove Ollesen i Aldrup Mølle har solgt til ham. Hkorn 3 td 1 skp 3 fc og red til 2 td 4 1 1/2 skp. Hbhs kendelse betales 3 Rdr. Besætningen er 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 novb 1712.

Fol 231
Jens Pedersen, Virring fæster afgangne Mogens Knudsens halve gaard, ægter enken ved stedet. Hkorn 3 td 6 skp 1/2 fc red til 3 td 1/2 skp. Bygningen er 32 fag hus slet ved magt og besætningen 4 b 2 k 6 faar vogn etc. 30 Novb 1712. (Se hele fæstebrevet paa sidste side)

Fol 232
Søren Jensen, Virring fæster afgangne Niels Mortensens halve gaard, ægter enken ved stedet. Hkorn 3-6-1/2 fc red til 3 td 1/2 skp. Indf 5 Rdr. Bygningen er 35 fag hus nogenlunde besætningen er 4 bæster 2 køer 6 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 232
Niels Jørgensen, Gjesing fæster  den halve gaard, som hans fader Jørgen Jørgensen er fradød. Hkorn 2-5-3- 3/4 alb red til  2 td 4 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bygningen er 23 fag hus temmelig ved magt og 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 232
Jens Pedersen, Gjesing fæster  hans afgangne fader Peder Rasmussens halvgaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3 td 1/2 skp  1 fc red til 3 td 1/2 skp. Indf 6 Rdr. Bestaar af  34 1/2 fag hus temmelig ved magt der findes 4 bæster 1 stud 2 køer 5 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 233
Knud Christensen, Hvolbæk fæster afgangne Niels Jensens halve gaard, ægter enken ved Stedet. Htkorn 1-4-3- 2 3/4 alb red til 1 td 2 1/2 skp. Indf 1 Rdr. Bygningen er 20 fag hus slet ved magt og 2 b 2 k 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 233
Anders Rasmussen, Jaungyde fæster en halv gaard, som Michel Jakobsen grundet gaardens slette tilstand har overladt ham. Hkorn 2 td 3 skp 1/2 alb red til 1 td 7 skp indf 2 rdr 4 mk. Bestaar af 22 fag slet hus, og 2 b 1 k 3 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 233
Jens Nielsen, Grumstrup fæster  hans fader Niels Jensens halve gaard, siden han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa hele gaarden. Dog med vilkaar at naar han afgaar ved døden skal Jens Nielsen tage fæste paa hele gaarden saa den kan samles igen. Hkorn 3 td 1 skp 1 alb red til 2 td  4 1/2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 29 fag slet hus og besætning 3 bæster 2 k 2 ungnød  4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 234
Peder Hansen, Grumstrup fæster et gadehus, som Jens Jacobsen grundet ringe vilkaar har maattet qwittere. Svarer aarligt 1 Rdr og ingen indfæstning grundet stedets brøstfældighed som  han skal reparere etc. 3o Novb 1712.

Fol 234
Hendrich Michelsen, Gram fæster afgangne Søren Sørensens halve gaard, som enken har overladt ham da han ægter datteren. Hkorn 3 td 2 skp 2 alb red til 2 td 4 skp Indf grundet stedets ringe vilkaar kun 1 Rdr. Bestaar af 26 fag slet hus og besætning 3 bæster 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 234
Lars Jensen, Grumstrup - forrige Landsoldat - fæster at gadehus, afgangne Peder Povelsens enke Margrethe Christensdatter har overladt ham. Svarer aarlig 2 Rdr og indf 1 Rdr. Bygningen er slet ved magt som han skal reparere etc. 30 Novb 1712.

Fol 235
Peder Rasmussen, Ris - fra Eldrup - fæster en Gaard, Peder Sørensen har overladt ham idet han ægter hans søster ved stedet. 3 td 1 skp 3 fc 1 alb red til 2 td 2 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 33 fag hus slet ved magt og besætning 4 b 2 k 2 ungn 10 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 235
Peder Sørensen, Elling - fra Ris - Hbh paa Jens Sørensens Selvejer Boel, som han har afstaaet til ham, da han ægter datteren ved stedet. Hkorn ikke ang. Besætning 2 b 2 k 1 u 6 faar etc. Betaler Hbh 2 Rdr. 30 Novb 1712.

Fol 235
Søren Pedersen, Ejer fæster hans afgangne fader Peder Thomsens gaard. 2-3-1-2 1/2 alb red til 2 td 2 fc Hkorn. Indf 1 Rdr. Bestaar af 18? fag slet hus og 3 Bæster 3 køer 2 ung 5 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 236
Michel Nielsen, Gammelstrup fæster hans broders Niels Nielsens halve gaard, siden han igen har antaget en gaard i Sønder Vissing. Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb red til 3 td 2 skp. Indf 6 Rdr. Bestaar af 30 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 1 u 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 236
Jens Laursen, Træden - fra Vissing Kloster - fæster  afgangne Albret Albretsens gaard, ægter enken ved stedet. Hkorn er 2-3-1- 1/2 alb. red til 1 td 6 1/2 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 24 fag slet hus og 2 bæster 2 k 2 ungn 6 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 236
Esche Jensen, Sønder Vissing fæster hans  fader Jens Rasmussens halve gaard, som han grundet alderdom og uformuenhed ej selv kan forestaa. Hkorn 2-5-7- 1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp Indf 3 Rdr. Bestaar af  22 fag hus og slet ved magt  3 Bæster 2 køer 1 ungn 4 faar vogn etc. 30 Novb 1712.

Fol 237
Christen Pedersen, Ry - med Pas fra hr Obrist Leutnant Eidstedds - afgangne Herman Hertzez gadehus, ægter enken ved stedet Anne Jensdatter. Svarer aarligt 1 Rdr 2 mk/sk? indf 4 Mk.  Bygningen er nogenlunde ved magt skal han vedligeholde etc. 30 Novb 1712.

Fol 237
Jens Pedersen, Firgaarde - fra Bomholdt - fæster afgangne Povel Rasmussens gaard,  ægter enken ved stedet Mette Rasmusdatter. Hkorn 4 td 3 skp red til 3 td 5 skp Indf 4 Rdr. Bestaar af 39 fag hus en del deraf temmelig slet ved magt og besætning  4 Bæster 3 Køer 2 ungnød 6 faar etc. 30 novb 1712

Fol 237
Rasmus Andersen, Siim fæster hans fader Anders Rasmussens halvegaard, siden han formedelst tidernes besværlighed og gaardens witløftighed ej selv formaar ald dens brug at forestaa dog med vilkaar at naar faderen ved døden afgaar saa skal Rasmus Andersen igen fæste hele gaarden saa den bliver samlet. Hkorn 2-7-2-2 red til 2 td 2 1/2 skp. Indf  3 Rdr Bestaar af 20 fag hus nogenlunde og besætning 2 b 2 k 1 u 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 238
Rasmus Christophersen, Svejstrup fæster hans fader Christopher Simonsens halve gaard, siden han ikke selv uden sønnens hjælp kan forestaa Hkorn 4-3-3-2 red til 4 td 1 skp indf 5 Rdr. Bestaar af 46 fag hus nogenlunde besætningen er 4 b 3 k 2 ungnød 6 faar vogn etc.30 novb 1712

Fol 238
Jens Sørensen, Fregerslev fæster hans moderbroder Rasmus Rasmussens halve gaard, som han afstaar til ham i henseende han ikke kan klare hele gaarden med vilkaar at naar Rasmus Rasmussen dør skal han fæste det hele saa den bliver samlet. Hkorn 7 skp 3 fc 2 alb red til 5 skp. Indf 1 Rdr 2 Mk. Bestaar af 14 fag hus og besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 238
Peter Andersen, Gram fæster hans fader Anders Petersens 1/2 gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke kan forestaa. Hkorn 3 td 1 skp 2 fc red til 2 td 5 skp indf grundet stedets ringe vilkaar betaler 1 rdr. 22 fag hus slet og 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 239
Niels Pedersen, Vilholt fæster hans afgangne broder Jens Pedersens gaard. Hkorn 4-3-3- 2 1/2 alb red til 3 td 4 1/2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 35 fag hus og besætning 4 b 3 k 1 ungn 8 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 239
Troels Jensen, Illerup -  fra Boes - fæster afgangne Peder Jensens gaard, ægter enken ved stedet Bold Sørensdatter. Hkorn 3-5-1-2 alb red til 2 td 6 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 36 fag og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 240
Jens Madsen, Møballe faar Husbondshold paa hans afgangne fader Mads Andersens selvejergaard, som enken hans moder har overladt ham. Staar i landm mtr for 8 td 5 skp 2 fc 1 alb red til 7 td 4 skp Hkorn. Betaler Hbh  4 Rdr. Bestaar af 66 fag hus nogenlunde ved magt. Besætningen er 8 Bæster 3 Køer 4 Ungnød 16 faar Vogn  plov etc. 30 Novb 1712.

Fol 240
Christen Hansen, Elling faar Hbh paa hans afgangne fader Hans Jonasens selvejer ejendoms Jord, som hidindtil har waaren brugt til en Ryttergaard hand beboede, og bemeldte gaard til hans svigersøn Marqwor Eskesen har afstanden. Hkorn 4 td 6 skp red til 3 td 7 skp, hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Berørte bygning som findes paa Ryttergaardens grund bestaar af 36 fag hus, hvoraf Christen Hansen nyder de 35 fag og de andre 8 fag som Hans Jonasen og Marqwor Eskesen begge har brugt til Stuehus, at tilhøre bemeldte Marqwor Eskesen wed Ryttergaarden. Christen Hansen skal forsvarlig vedligeholde etc. Besætningen er 4 bæster 4 køer 1 ungnød 4 faar etc. (Tallene paa bygningen stemmer ikke ved sammenlægning, der har været rettet i dem). 30 Novb 1712.

Fol 240
Peder Jensen, Dørup fæster den halve gaard hans fader Jens Pedersen tillige med moderen er fradøde. Hkorn 2-1-1-2 alb red til 1 td 5 1/2 skp. Indf grundet stedets slette tilstand kun 1 Rdr. Bestaar af 17 fag Hus slet ved magt og 3 bæster 2 køer 1 ungnød 6 faar vogn etc. 30 Novb 1712.

Fol 241
Jens Sørensen, Jaungyde fæster hans afgangne fader Søren Jensens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham, da hun ikke kan forestaa det hele. Dog skal han efter hendes død søge fæste paa den anden del saa gaarden bliver samlet. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb red til 1 td 7 skp hvoraf han til indf skal betale 1 Rdr 2 mk. Bestaar af 28 fag hus slet ved magt og besætningen er 3 bæster 2 k 1 ungn 5 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 241
Jørgen Clausen, Ris - inderst fra Rindelevgaard - en halv Ryttergaard, som Jens Andersen grundet uformuenhed ved dom er frakendt. Hkorn 4 td 3 skp 2 fc 1 1/2 alb red til 3 td 1 1/2 skp. Grundet stedets ringe vilkaar er det overladt uden indf og desuden eftergives restancen til medio April 1710 = 11 Rdr 4sk?. Desligeste for 1 Tønde Rug og 2 Td Byg som den forrige Beboer til Rugsæden 1709 og Vaarsæden 1710 er med forstrakt, hvorimod han bygningen som bestaar af 34 fag slet hus skal reparere etc. Til besætning annammer han 3 Ringe Bæster og en Ko saa og en gl Vogn Plov harve etc. 30 Novb 1712.

Fol 241
Jens Christensen, Føvling fæster en Ryttergaard, som Peder Jensen Ulf grundet armelig tilstand ved dom er frakendt. Hkorn 2-3skp 1/2 alb red til 1 td 4 skp 2 fc. Grundet stedets ringe vilkaar er det overladt fæstefri. Efter Resolution bliver han fri for hæftende restancer og afgiften til Rytterens forplejning til 1 Maj 1711 som er 4 Rdr 5 Mk 8 sk. Desuden for den td Byg med sin opboed der er forstrakt med  til forrige beboer, desuden forskaanes har for de 2 td Byg og 4 Td Havre at svare som Regimentskriveren har ladet saa. Han skal reparere bygningen der er 14 fag etc. Besætning 3 Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 far etc. 30 Novb 1712.

Fol 242
Hans Nielsen, Fregerslev - husmand fra Hørning - en Gaard, som Espen Jensen grundet uformuenhed og slet tilstand er frakendt ved dom. Hkorn 3-4skp 1 alb red til 2 td 4 skp. Grundet stedets ringe vilkaar er det fæstefri overladt.. Restancerne fra forrige beboer eftergives - til medio April 1710 9 Rdr 3 mark 8 sk. Bestaar af 41 fag hus, som han skal reparere etc. Der findes ved stedet 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

Fol 242
Niels Pedersen, Skaarup fæster efter resolution en halv Ryttergaard, som Jens Michelsen forhen beboede, og den 20 Juni 1711 ved en ulykkelig Ildebrand er afbrændt. Hvilket Jens Michelsen grundet alderdom og skrøbelighed ikke selv kan føre i stand. Hkorn 2 td 6 skp 1/2 fc red til 2 td 3 fc. Den er fæstefri overladt. Desuden faar han hjælp til opsætning af 28 fag hus a 1 Rdr er 28 Rdr. og fri for afgiften i 3 aar fra 1 Juli 1711 til 1 Juli 1714. Desuden tillagt til en Ko 5 Rdr 2 Mk og eftergives restancen aar tilbagestaaende 4 Sletdl. Endnu befries han for 4 skp Rug og 1 td Byg med sin opboed som Jens Michelsen til Vaarsæden 1710 og rugsæden 1709 blev forstrakt med. Besætning skal være 3 Bæster 2 Køer 1 Ungnød 4 faar etc. 30 Novb 1712.

1713:

Fol 243
Thommas Hansen, Sandvad fæster hans fader Hans Thomsens gaard, som han Ao 1694 øde antog, og nu ikke længere grundet svaghed kan forestaa. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb red til 2 td 4 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 34 fag hus en del deraf temmelig og noget slet ved magt, besætningen er 4 b 3 k 6 faar vogn etc. 13 April 1713.

Fol 243
Peder Pedersen, Uhre - han er fra Arvad - fæster hans fader Peder? Pedersen gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa. Hkorn 7-6-2-1 red til 4 td 2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af nu af 18 fag hus, men Peder Pedersen skal være forpligtet til at skaffe den bygning til stedet som behøves. Besætning 4 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 13 April 1713.
[KVJ:
Peder Pedersen. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 844]

Fol 243
Jens Pedersen, Arvad - han er fra Uhre - fæster hans broder Peder Pedersens gaard, siden han igen har antaget hans fader Peder Pedersens gaard i bemeldt Uhre. Hkorn 2-1-2- 1/2 alb red til 1 td 1 skp. Indf. 1 Rdr. Bestaar af 19 fag slet hus og besætning 2 b 2 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 13 April 1713.

Fol 244
Anders Pedersen, Aas fra Gedved - fæster efter Resolut. af 12 Sept næst forleden aar etc en Ryttergaard, som Jens Rasmussen forhen har beboet og hans enke havde afstaaet til sønnen Rasmus Jensen Dragon, hvis hustru den igen grundet armelig tilstand maatte qwittere. Hkorn 2-2-1-2 alb red til 1 td 7 skp. som Anders Pedersen grundet stedets slette tilstand faar uden fæstepenge. Bestaar af 22 fag slet hus og til besætning har han faaet 2 gamle Bæster samt vogn og plov redskab. Han er forpligtet til at sætte Bygningen i forsvarlig stand og vedligeholde samt complett. Besætningen  saa der er 3 døgtige Bæster 2 Kiør 1 ungnød 4 faar vogn plov harve etc. Han er fritaget for restancerne paa stedet til med april 1710 = 9 Rdr 2 mk 4 sk. 24 Novb 1713.

Fol 244
Anders Jørgensen, Ejer - fra Ørridslev - fæster efter Resolution etc en Gaard, som Søren Pedersen Munk grundet geraaden slette tilstand ved dom er fra kendt. 2-3-1-2 1/2 alb Hkorn red til 2 td 1/2 skp. Grundet stedet ringe tilstand er det fæstefri overladt, ligesom restancerne til medio April 1710 12 Rdr 1 mk 9 sk eftergives ham, men fæstepenge 1 Rdr som Søren Munk endnu resterer skal Anders Jørgensen  betale. 19 fag slet hus og til besætning har han overtaget 3 gamle udlevede Bæster 3 Køer af lige vilkaar samt en gammel Vogn ploug og harve. Han skal være forpligtet til ikke alene at føre bygningen i god stand men ogsaa complettere besætningen  saa der ved stedet findes 3 døgtige Plovbæster 3 køer 1 ungnød 4 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 245
Søren Pedersen, Voerladegaard -  fra Vestbirk - fæster en gaard, som Jens Jensen og Christen Pedersen ved dom er frakendt. Hkorn 6 td 6 skp 1 alb red til 5 td  5 skp. Grundet stedets slette tilstand er det fæstefri overladt. Ligeledes eftergives restancerne fra 1709 15 rdr 3 mk - 1710 til medio april 6 rdr 4 mk 6 sk for 1712 4 Rdr 1 mk 12 sk og for  (ulæselig) 9 Rdr 2 mk 4 sk, dernæst for Laanekorn som den forrige beboer var forstrakt med. Bygningen bestaar af 41 fag hus slet ved magt, som han skal reparere etc. Besætningen skal han forbedre saa der ved stedet findes 6 døgtige Ploug Bæster 3 Kiør 2 Ungnøder 6 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 245
Niels Jørgensen, Velling - fæster efter foregaaende Resolution etc en halv gaard, som Niels Laursen grundet armelig tilstand har maattet qwittere. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb red til 2 td 1 skp. Grundet slette tilstand er det fæstefri overladt, desuden er der fritaget for en del restancer paa stedet nemlig Maanedspenge til medio April 1710 1? Rdr 2 sk, Fourage Skatter 2de Terminer (ulæselig) desuden en del Korn han har været forstrakt med. Bestaar af 32 fag slet ved magt som han skal reparere etc. samt complett besætningen saa der er ved stedet 3 døgtige Ploug Bæster 2 Kiør 1 Ungnød 4 Faar vogn etc. Ellers findes til denne gaard/: hvoraf Niels Jørgensen nu er den halve part i fæste bevilget og Jens Nielsen den anden halve part beboer:/ ved Nørmølle (Nørre Mølle) 2de smaa Tegter og Engskifter som efter Sess. Re. 27 Aug 1705 og General. næstefter 6 oct  er bevilget Peter Høvinghof i Nørmølle (Nørre Mølle) imod aarlig afgift der fra at svare til gaardens besidder af 3 skp Hkorn, hvilket der ved fremdeles forbliver saa længe Peter Høvinghof sig efter samme resolution og app forholder. Til bekræftelse etc. 24 Novb 1713.

Fol 245
Niels Sørensen, Vitved fæster  efter foregaaende Resolution etc. den 12 Sept 1713 en halv Ryttergaard, som hans Nabo Peder Andersen grundet i geraaden slet tilstand er fradømt ved dom. Hkorn 2-7-3-2 red til 2 td 4 1/2 skp. Da det er qwitteret i slet tilstand er det overladt fæstefri. Ligeledes er han befriet for de heftende restancer paa stedet som er 7 Rdr 10 sk. ligeledes for Rugsæden med opbud 1 td 1 skp. Bestaar af 25 fag slet hus som han skal reparere etc. Han skal ogsaa forbedre besætningen saa der findes 3 døgtige Ploug Bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 246
Jørgen Nielsen, Grumstrup fæster hans afgangne fader Ung Niels Jensens 1/2 gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 4 1/2 skp (kun en ang) hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. 29 fag slet hus og besætning 3 bæster 2 køer 2 ungnød 4 faar vogn etc. Hans skal reparere bygningen etc. 24 Novb 1713.

Fol 246
Niels Christensen Grim, Assendrup fæster Vagtmester Hans Mathiasens til ham afst. gadehus, som aarligt svarer til Regiments Cassen 2 Rdr. Indf 1 Rdr. 24 Novb 1713.

Fol 247
Søren Rasmussen, Aggestrup fæster hans fader afgangne Rasmus Christensens gaard, som enken hans moder forhen har afstaaet. 4-4-1-2 alb red til 3 td 6 skp Hkorn hvoraf han betaler til indf. 2 Rdr. Bestaar af 27 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 247
Anders Jensen, Nebel fæster hans fader Jens Andersens forhen opladte gaard, som han grundet svaghed ikke selv kan forestaa. 4-7-3-2 alb red til 4 td Hkorn indf 5 Rdr. Bestaar af 49 fag nogenlunde og 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 247
Jørgen Pedersen, Møballe fæster hans afgangne Halvbroder Rasmus Jørgensens gaard. 5 td 2 skp Hkorn reduceret til 4 td 4 skp. hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bestaar af 58 fag nogenlunde hus og 5 bæster 3 køer 2 ungnød 10 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 248
Knud Michelsen, Kattrup faar Hbh paa afgangne Anders Jensen Winthers Selvejer gaard, som enken Anne Laursdatter i henseende til han ægter hende har overladt ham. Hkorn 6-1-2-2alb red til 5 td 6 skp. Betaler Hbh 4 Rdr. Bestaar af 57 fag hus temmelig ved magt og besætning  6 Bæster 5 Køer 4 ungnød 12 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 248
Jens Mortensen, Ejer for Hbh paa en Selvejergaard, som Hr Borgmester Steffen Hofgaard i Horsens tilhører, og bemte Jens Mortensens fader Morten Jensen grundet  svaghed har afstaaet til sønnen. Hkorn 2-3-1-2 alb red til 2 td 1 skp. hvoraf Jens Mortensen i henseende han skal svare og klarere de paa stedet heftende restancer kun skal betale til Hbh 2 Rdr. Bestaar af 28 fag hus slet ved magt og besætning 4 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 248
Søren Pedersen Krog, Ejer fæster Olle Jensens Boelsgaard, som han ved mageskifte for ham har afstaaet. Hkorn 1 td 5 skp 2 fc 2 alb red 1 td 3 skp, grundet stedets ringhed er indf 1 Rdr. Bygningen er 41 fag slet hus og 3 b 2 k 1 ungnød 7 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 249
Olle Jensen, Ejer fæster Søren Pedersen Krogs gaard, som han ved mageskifte har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 4 skp 2 1/2 alb red til 2 td 1 skp. Grundet stedets slette tilstand betales kun 1 Rdr 2 Mk til indf. Bestaar af 20 1/2 fag hus slet ved magt og besætning 4 bæster 3 køer 1 ungnød 6 faar etc. Hans skal reparere etc. 24 novb 1713.

Fol 249
Michel Ollesen, Ris fæster hans fader Olle Michelsens for ham afstaaede gaard. 4 td 2 skp 1 1/2 alb red til 3 td Hkorn indf 3 Rdr. Bestaar af 21 fag slet hus og 3 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 249
Otte Nielsen, Yding - forrige Dragon - fæster afgangne Niels Jensens gaard, som enken Karen Hansdatter har overladt ham, da han ægter hendes datter Sidsel Ifversdatter. Hkorn 5 td 2 skp 2 alb red til 4 td, som han grundet erlitte skade paa hans Bæster kun skal betale til indf 4 Rdr. Bestaar af 60 fag hus temmelig ved magt og 6 bæster 3 køer 2 ungnød 10 (16) faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 250
Mads Justsen, Nim fæster hans fader Just Madsens forhen afstanden gadehus, der aarligt svarer 2 Rdr til Cassen, tillige med en part af Maarup Mark som han har i brug, som staar for Hkorn efter reductionen 6 skp 2 fc 2 alb hvoraf han skal betale til indf. 1 Rdr. 24 Novb 1713.

Fol 250
Morten Sørensen, Dørup fæster afgangne Jens Rasmussens gaard, han ægter enken ved Stedet Maren Rasmusdatter. Hkorn  2-2-1-1 alb red til 1 td 6 Skp Hkorn. Til fæste kendelse grundet stedets slette tilstand betaler han 1 Rdr. Bygningen bestaar af 23 fag hus slet ved magt og besætning 4 b 2 k 1 ung 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 250
Steffen Pedersen, Føvling - fra Yding - fæster en gaard, som Niels Nielsen grundet alderdom og svaghed afstaar til ham, siden han ægter datteren ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb red til 1 td 7 skp.. Grundet stedets slette tilstand samt han skal være pligtig at opholde Niels Nielsen og hustru i deres alderdom, er bevilget for fæstekendelse 1 Rdr. Bestaar af 20 (26?) fag slet ved magt og besætning 2 b 2 k 4 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 250
Christen Jensen, Gredstrup fæster hans fader Jens Jensens grundet alderdom og svaghed overladte gaard. Hkorn 1 td 5 skp 1 1/2 alb red til 1 td 2 1/2 skp, hvoraf han betaler til indf grundet stedets slette tilstand 2 Rdr. Bestaar af 25 1/2 fag hus slet ved magt og til besætning er der 2 Bæster 1 ko 1 ungnød 5 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 251
Niels Pedersen, Davding faar Hbh paa en Selvejergaard, som hans fader Peder Nielsen beboer, og Provsten Magister Holger Breddet tilhører, hvor paa hand og hand og har meddelt ham fæstebrev. Hkorn 2-7-3-2 alb red til 2 td 3 skp 2 fc, hvoraf Niels Pedersen til indfæstning eller Hbhs kendelse  betaler 2 Rdr. Den bestaar af 34 1/2 fag hus temmelig ved magt og besætningen er 4 bæster 2 køer 2 ungnød 6 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 251
Jørgen Steffensen, Kæmpesgaard - fra Plougmandshauge - fæster afgangne Ebbe Andersens gaard i Kæmpesgaard, han ægter enken ved stedet Inger? Rasmusdatter. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc red til 2 td 3 skp. Indfæstning 2 Rdr. Bygningen er 23 1/2 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ungnød 10 faar etc. 24 Novb 1713.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 886 kaldes enken for Årsele Rasmusdatter]

Fol 251
Søren Jensen, Ry fæster at gadehus, som Jacob Hansen har afstaaet til ham. Svare aarlig 1 Rdr 2 Mark og betaler til indf 4 Mark. Bygningen er i slet tilstand som hans skal reparere etc. 24 Novb 1713.

Fol 251
Steffen Rasmussen, Ry fæster en gaard, som Peder Salmonsen beboede og grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 1-3-2-2 alb red til 1 td 1 skp. som Steffen Rasmussen grundet stedet ringhed saa og i henseende de af Lungesoet har mist deres Qwæg, er bevilget imod en kendelse til fæste 1 Rdr som Regimentskriveren Christian Gyberg oppebærer etc. Bestaar af 17 fag hus slet ved magt 3 bæster 2 k 2 ungn 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 252
Rasmus Mortensen, Ry fæster hans afgangne fader Morten Rasmussens gaard, som enken hans moder Maren Christensdatter har overladt ham. 1 td 4 skp 1 alb red til 1 td 1 skp Hkorn. hvoraf han til indf betaler grundet erlidte skade paa kvæget af Lungesot kun skal betale 1 Rdr 2 Mark. Bestaar af 27 fag nogenlunde hus samt besætning 2 b 2 k 1 ungnød 7 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 252
Christen Rasmussen, Fiskerhuse - som for Dragon blev udskrevet og igen med Pas er Dimitteret - fæster afgangne Michel Madsens gadehus, hvor han ægtede enken ved Stedet. Svare aarlig afgift til regimentskassen 1 rdr 3 mk betaler til indf 4 Mk. Han skal reparere etc. 24 Novb 1713.

Fol 252
Jens Poulsen, Illerup fæster en gaard, Hans Andersen beboede og grundet vanførhed har afstaaet til ham siden han ægter datteren ved stedet Maren Hansdatter. 3 td 5 skp 1 fc Hartkorn og i Krigsjordebogen reduceret  til 2 td 6 skp. hvoraf han til indf betaler 2 Rdr 4 mark. Bestaar af 29 fag nogenlunde hus og besætningen er 4 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 252
Rasmus Sørensen, Svejstrup fra Veng - fæster en gaard, som Knud Jensen afstaar til ham, han ægter hans søster ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 4-3-1-2 alb red til 4 td 1 skp hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 39 fag temmelig ved magt og besætning 4 b 3 k 2 ungnød 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 253
Kornet Jokum Lorentz Krøger, Hemstok fæster en gaard, som Niels Andersen grundet geraaden slette tilstand havde afstaaet til Samuel Ludvig Didrich og han igen af lige aarsag maatte afstaa til bemeldte Kornet Krøger.  5-1-3-2 alb red til 4 td 7 skp Hkorn hvoraf han til indf betaler 6 Rdr 4 mark. Bestaar af 49 fag hus slet ved magt og besætning 6 bæster 3 k 2 ungn 10 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 253
Thomas Jespersen, Veng fæster  et gadehus, som Jens Michelsen forhen beboede. Svarer aarlig til regiments cassen 1 Rdr. Til indfæstning betaler han 1 Rdr. Han haver at reparer bygningen og altid holde i god stand etc. 24 Novb 1713.

Fol 253
Jens Pedersen, Veng fæster hans gamle fader Peder Sørensens gaard, som han grundet svaghed afstaar til ham. Hkorn 7 td 3 skp 3 fc 1 alb red til 6 td 6 skp. Indfæstning 6 Rdr. Bestaar af 41 fag nogenlunde hus og besætningen er 6 bæster 2 køer ? ungnød 5 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 253
Johan Hendrichsen, Haarby fæster afgangne Daniel Sørensens hus, ægter enken ved stedet Anne Lauridsdatter, svarer aarlig til Regiments Cassen 4 Mark d  og til Bymændene for et stykke jord til en Kaalhauge som de har overladt ham efter Contr. formelding 4 mark. Betaler til indf (kan ikke læses). 24 Novb 1713.

Fol 254
Jens Rasmussen, Mesing fæster hans afgangne fader Rasmus Jensens gaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 7 skp 2 fc red til 2 td 1 skp. Hvoraf Jens Rasmussen i henseende han skal forsyne og underholde sine Søskende og gamle moder kun skal betale til indf 2 Rdr. Bestaar af 34 fag nogenlunde hus og til besætning 4 bæster 2 køer 8 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 254
Rasmus Nielsen, Adslev faar Hbh paa Rasmus Pedersens selvejergaard, som han til ham har forundt og overladt, ægter datteren ved stedet Kirsten Rasmusdatter. 2 td 4 skp 1 alb red til 2 td 1/2 skp Hkorn. Til Hbh betaler han  2 Rdr. Bestaar af  26 fag slet ved magt og besætning 3 bæster 2 køer 2 ungnød 5 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 254
Poul Jensen, Dørup, Hørning Sogn fæster afgangne Knud Michelsens gaard, som enken har overladt ham, siden han ægter datteren ved stedet Anne Knudsdatter. 3-2-2-2 alb red til 2 td 5 skp Hkorn. Indf 3 Rdr Bestaar af 18 fag slet hus og til besætning 4 bæster 2 køer 2 ungnød 7 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 254
Thomas Rasmussen, Bjertrup! - Bjattrup - faar Hbh paa hans fader Rasmus Thomasens selvejergaard, som han har overladt ham. Hkorn 4 td 1 fc 2 alb red til 3 td 2 skp. Betaler til Hbh 2 Rdr. Bestaar af 34 fag slet hus som han skal reparere etc. og besætningen er 4 b 3 k 2 ungnød 12 faar etc. 24 Novb 1713.
[KVJ:
Thomas Rasmussen, Bjertrup. OK. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 168 og 762]

Fol 255
Søren Knudsen, Hvolbæk - fra Firgaarde - fæster afgangne Gunder Sørensens Gaard, som enken har overladt ham, siden han ægter datteren ved stedet Anne Gundersdatter. 3-1-3-2 1/2 alb red til 2 td 5 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus temmelig ved magt og besætningen er 3 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 24 Novb 1713.
[KVJ:
Søren Knudsen gifter sig med Maren Gundesdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 863 og 1498. Se desuden KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen, hvor Søren Knudsen og Maren Gundesdatter gifter sig i 1713]

Fol 255
Niels Michelsen, Gjesing fæster en halvgaard, Gabriel Jørgensen grundet i geraaden slet tilstand  har overladt ham. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 3/4 alb red til 2 td 4 1/2 skp. Hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 24 fag hus vel ved magt og besætning 4 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 255
Rasmus Nielsen, Virring - forrige Dragon - fæster en gaard, som Søren Jørgensen grundet skrøbelighed har overladt ham. 3 td 6 skp 2 fc red til 3 td 1/2 skp Hkorn. Som Rasmus Nielsen formedelst stedets slethed og for han bør nyde sin tjeneste godt ad, er bevilget for indfæstningsgivelse 3 Rdr 2 mark. Bestaar af 36 fag slet hus og 4 bæster 3 k 2 ung 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 255
Michel Laursen, Virring - fra Astrup - fæster en gaard Niels Knudsen har afstaaet til ham, siden han igen antager en gaard i Fruering. 3 td 6 skp 2 fc i Krigsjordebogen red til 3 td 1/2 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 33 fag nogenlunde hus og besætningen er 4 b 2 k 2 ungnød 6 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 256
Niels Knudsen, Fruering  - fra Virring - fæster en gaard Peder Knudsen har overladt ham. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 alb red til 2 td 7 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 29 fag temmelig ved magt og besætning 4 b 3 k 2 ungnød 10 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 256
Poul Mortensen, Vitved fæster et gadehus, som afg Kirsten Rasmusdatter beboede, ægter datteren ved stedet  Anne Nielsdatter. Svare aarlig til regiments  cassen 3 mk d hvoraf han til indf betaler 1 Sletdl. hans skal holde ved lige etc. 24 Novb 1713.

Fol 256
Christen Pedersen, Vitved fæster en gaard, Christen Pedersen Damsgaard har overladt ham, siden bemeldte Christen Damsgaards søn igen fæster Christen Pedersen gaard. 3-4-1-1 alb red til 3 td Hartkorn. Indf betaler han 3 Rdr. Bestaar af 33 fag hus temmelig ved magt og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 24 Novb 1713,.

Fol 256
Esche Christensen, Vitved - Steder og fæster til Christen Damsgaards søn Esche Christensen en halv gaard, Christen Pedersen har afstaaet til ham, desligste og dend anden halve part af samme gaard som Morten Rasmussen beboede og hand til ham har opladt, saa ald gaarden derved bliver samlet. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb red til 4 td 7 skp. hvor af Esche Christensen til indf skal betale 5 Rdr. Bygningen bestaar af 62 fag hus slet ved magt og til besætning findes 6 bæster 4 køer 4 ungnød 10 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 257         
Jørgen Nielsen, Fastrup  forrige Dragon med Pas - fæster hans Stiffader Søren Michelsens til ham afstanden gaard. Hkorn 4 td 2 fc red til 3 td 2 skp. Indfæstningen er 4 Rdr. Bestaar af 40 fag temmelig hus. Og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 9 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 257
Søren Rasmussen, Skanderborg Ladegaard - forrige Corporal ved Hr Obrists Levetzaus Curassier Regiment  af hr Ritm Schous Compagni med Pas - afg Michel Rasmussens part gaard, ægter enken ved stedet Anne Rasmusdatter. Hkorn 6 td 2 skp og i Krigsjordebogen red til 4 td 3 skp. Hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bestaar i alt af 20 fag hus hvoraf en del er Grundmuret  og til besætning findes 6 Bæster 4 Køer 4 Ungnød 8 faar Vogn - Ploug og harve med tilbehør etc. 24 Novb 1713.

Fol 257
Anders Sørensen, Jaungyde fæster Erich Jacobsens? grundet skrøbelighed overladte halve gaard, med vilkaar at han efter Erich  Jacobsens død skal fæste den anden halve del saa hele gaarden igen bliver samlet. Hkorn 2 td 4 skp 2 fc 1 alb red til  1 td 7 skp. Han ægter datteren ved stedet Sidsel Erichsdatter. Anders Sørensen skal betale til indf 3 Rdr. Bestaar af 30 fag Hus temmelig ved magt og besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød 5 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 258
Olle Jespersen, Jaungyde fæster en gaard, Rasmus Hansen har overladt ham. 5-3-3-1 alb red til 4 td 4 skp Hkorn. Indf. 6 Rdr. Bestaar af 61 fag slet hus og besætningen er 4 b 3 k 1 ungnød 10 faar vogn etc. 24 Novb 1713.

Fol 258
Niels Jacobsen, Ejer - fra Grumstrup - fæster en gaard, Laurs Jensen Dam grundet Alderdom og svaghed har overladt ham . 5 td 1 skp 2 alb red til 4 td 2 skp Hkorn. hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 45 fag slet hus og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 8 faar etc. 24 Novb 1713.

Fol 258
Hans Andersen, Ry og Niels Nielsen, Ry - Husmænd -  fæster en gaard, som Christen Christensen Saltens enke formedelst armelig tilstand maatte qwittere. 1 td 3 skp 2 fc red i Krigsjordebogen til 1 td Hkorn, som den grundet stedets ringhed uden fæstepenge er bevilget. Desuden eftergives forgængerens restancer. Hvorimod de skal være forpligtet til af sætte ved magt og forsvarligt reparere de 22 fag hus som er slet ved magt. Desuden skal de forbedre besætningen saa der altid findes 3 døgtige Bæster 2 Køer 1 ungnød 4 faar vogn - plov - harve etc. 24 Novb 1713.

Fol 259
Hans Pedersen Skonning, Ring Kro - af Ring Tørsting Herred beliggende Kroeriet udi bemeldte Ring, siden samme By over 2 mile fra nærmeste Købstad er beliggende, hwor hand et forswarlig Kroe og skikkelig Wertshuus med fornøden Logementer og Staldrum maa ind rette og der udtappe og sælge øl, Brændevin, Mød Tobak og deslige mod billig betaling for Rejsende og alle andre som det kunde behøve; Rettende sig efter hans Kongl. Majts lov og Forordninger, som en forordnet Kromand og Hærbærgerer, hworimod forbydes og her med afskaffes alle udi Ring Sogn holdende smaa u=lovlig Kroerier og Brændevins Brænden, ingen uden forbemt. Hans Pedersen Skonning nogen slags øl Brændevin eller anden drikkende varer at falholde, langt mindre nogen hannem her udi Ringeste jndpas at giøre, jmod høistbem. Kongl. allernaadigste  forordninger og dette fæstebref, under Wedbørlig straf og tiltahle, og betahler Hans Pedersen Skonning af samme Kroerhold aarlig til Regiments Cassen  fra anstundende  1 January at Regne Een Rixdaller. Ring Closter dend 28 Decembris - 1713. J  Grabow.  (LS)

1714:

Fol 259
Las Michelsen, Grumstrup - fæster Niels Jacobsens forhen beboede gaard siden han igen antager en gaard i Ejer. Hkorn 4-4-2-2 alb red til 3 td 6 skp. Hvoraf Las Michelsen til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 34 fag hus nogenlunde og besætning 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 259
Jørgen Rasmussen, Grumstrup -  fæster Las Michelsens for ham afstanden gaard, siden han igen antager  en anden gaard i bemte Grumstrup. 3-1-1-1 red til 2 td 4 1/2 skp Hkorn hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bestaar af 37 fag slet hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød 5 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 260
Seyer Jacobsen, Grumstrup - fæster Jørgen Rasmussens forhen beboede gaard, siden han igen antager en anden gaard i Grumstrup. Hkorn 2-4-2-2 alb red til 2 td 1 skp. Betaler i indf 4 Rdr. Bygningen bestaar af 3o fag slet hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød 8 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 260
Mads Rasmussen, Nebel - fæster afgangne Jens Nielsens halve gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 1-3-3-2 alb red til 1 td 2 skp. Indf grundet stedets ringhed ikkun til indf 1 Rdr. Bestaar af 26 fag slet hus og 2 Bæster 1 ko 4 faar vogn etc. 17 Decb 1714.

Fol 260
Poul Nielsen, Nebel - med Pas fra Tyrstrup? - fæster hans Stiffader Claus Jørgensen til ham overladte gaard. Hkorn 3-2-3-1 alb red til 2 td 6 skp. Der betales til indfæstning 4 Rdr. Bestaar af 47 fag slet hus og besætningen er 4 bæster 2 køer 2 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 260
Søren Pedersen, Kattrup - fæster Peder Jensens grundet skrøbelighed og uformuenhed til ham afstaaede gaard. Hkorn 3-7-1-2 alb red til 3 td 5 skp. Indf. 5 Rdr. Bestaar af 49 fag hus deraf en del slet ved magt og behøver reparation. Besætningen er 4 b 4 k 3 ungnød 8 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 261
Hans Jacobsen, Hovedgaard (Hans Jacobsen, Hoved) - fra Nissumgaard - fæster afgangne Niels Erichsens halve gaard i Hoved, ægter enken ved stedet Dorthe Gregersdatter. Hkorn 4-5-3-1 alb red til 4 td 3 1/2 skp. Hvoraf Hans Jacobsen formedelst hans hos hans fader der af Ildebrand har taget saa stor skade ikke kan vente nogen Assistence, ikkun til indfæstning betaler 8 Rdr.. Bygningen bestaar af 37 fag hus der af en del slet ved magt og behøver reparation. Til besætning findes 4 bæster 2 stude 2 køer 2 ungnød 8 faar vogn, ploug og harwe med tilbehørig redskab etc. 17 Decb 1714.

Fol 261
Peder Fransen, Ris fæster hans fader Frands Pedersens grundet alderdom og svaghed for ham afstaaede gaard. Hkorn 3-2-1-2 alb red til 2 td 3 skp. Indfæstning da stedet er slet ved magt ? Rdr. Bestaar af 36 fag nogenlunde hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 261
Peder Jørgensen, Tebstrup fæster afgangne Iwer Rasmussens gaard, ægter enken ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 4-3-1-1 alb red til 3 td 6 skp. Grundet stedets slethed gives der til indf 1 Rdr. 2 Mark Bestaar af 36 fag slet Hus og besætningen er 4 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 261
Søren Sørensen, Tebstrup fæster Christen Pedersens til ham afstaaede gaard, ægter datteren ved stedet Maren Christensdatter. Hkorn 2 td 1 skp 1 fc red til  1 td 4 1/2 skp. Til indfæstning betales kun 1 Rdr grundet stedets slethed. Bestaar af 28 fag slet hus og besætningen er  4 bæster 2 køer 1 ungnød 5 faar vogn etc. 17 Decb 1714.

Fol 262
Niels Hansen, Bjødstrup fæster afgangne Rasmus Jørgensens gaard, ægter enken ved stedet Boel Nielsdatter. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 7 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 28 fag hus hvoraf noget er slet og 2 b 2 k 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 262
Jens Ollesen, Horndrup fæster afgangne Søren Madsens gadehus, som enken har overladt ham. Svare aarlig til regiments Cassen 2 Rdr. Indf betaler han e Rdr. Han skal reparere etc. 17 Decb 1714.

Fol 262
Jens Andersen, Gantrup - fæster Gudik Christensens? grundet alderdom og svaghed til ham afstaaede gaard, han ægter Stifdatteren Mette Pedersdatter. Hkorn 1 td 7 skp 1 fc 1/2 alb red til 1 td 4 skp. Indf. grundet stedets slethed er kun 2 Rdr?. Bestaar af 23 fag hus slet ved magt  og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 10 faar etc. 17 Decb 1714.
[KVJ:
Steddatteren hedder evt. Maren Pedersdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 53, 454 og evt. 1643]

Fol 263
Abraham Christensen, Tønning fæster afgangne Søren Sørensens gaard, som enken har overladt ham siden han ægter datteren Maren Sørensdatter. Hkorn 5 td 3 skp 1 alb red til 3 td 7 skp. Til indfæstning betaler han - da han har  lovet at bringe bygningen i stand igen - 5 rdr. Bestaar af 60 fag hus hvoraf en del er slet ved magt. Besætningen er 4 b 4 k 2 ungnød 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 263
Søren Sørensen, Burgaarde - fra Tønning - fæster afgangne Steffen Sørensens gaard, ægter datteren ved Stedet Mette Steffensdatter. Hkorn 2-4-2-2 1/2 alb red til 2 td 3 1/2 skp. Indf 8 Rdr. Bestaar af  48 fag temmelig ved magt og besætningen er 4 b 4 k 2 ungnød 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 263
Niels Jensen, Vinding faar Hbh paa hans fader Jens Nielsens part Selvejergaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn1-4-1-1 alb red til 1 td 1 skp. Der betales i Hbh grundet stedet slethed kun1 Rdr 2 Mark. Bestaar af 15 fag slet hus og besætningen er 2 b 2 k 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 263
Niels Andersen, Salten fæster 1/4 part af den øde gaard, Jens Ibsen forhen  har haft i fæste og nu har opladt ham. Hkorn 1 td 1 skp 2  1/2 alb red til 7 skp. Indfæstningen er grundet stedets slethed Niels Andersen skal føre bygningen i stand og anskaffe besætning kun 1 Rdr. De paa stedet værende gamle huse Niels Andersen altsaa at føre i stand. Som besætning skal han sørge for der ved stedet findes 2 Bæster 2 Køer 3 Faar vogn, plov harve etc. Schanderborg Slot. 17 Decb 1714                                  

Fol 264
Rasmus Christensen, Salten fæster den 1/4 part af Jens Ibsens forhen i fæste havende ødegaard, som hans moderfader Jens Rasmussen har haft i brug og nu har overladt ham. Hkorn 1 td 1 skp 2 1/2 alb red til 7 skp. Hvoraf Rasmus Christensen formedelst stedets forrige beboer som det nu afstaaer der nød flittig Hawre? betaler til indf 2 Rdr. Besætningen er 2 b 2 k 3 faar vogn etc.  17 Decb 1714.

Fol 264
Laurs Andersen, Sønder Vissing fæster hans afgangne fader Anders Laursens gaard. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 29 fag slet hus samt til besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød 7 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 264
Peder Jensen, Sønder Vissing fæster afgangne Gregers Nielsens gaard, som enken har overladt ham siden han ægter hendes datter Karen Gregersdatter. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Indfæstningen er 4 Rdr. Bestaar af 29 fag nogenlunde hus og besætningen er 3 b 2 k 1 ungnød 7 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 264
Peder Rasmussen, Addit fæster afgangne Søren Jensens gaard, ægter enken ved stedet Anne Pedersdatter. Hkorn 2 td 3 skp 3 fc red til 1 td 7 1/2 skp. Indf er 1 Rdr. Bestaar af 21 1/2 fag slet hus samt som besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.                                                                                                      

Fol 264
Michel Sørensen, Hørning faar Hbh  paa Ifver Pedersens fradøde Selvejergaard, ægter datteren ved stedet Anne Ifversdatter. 6 td 5 skp Hartkorn og udi Krigsjordebogen reduceret til 5 td 4 skp. Betaler til Hbh 4 Rdr. 59 fag nogenlunde hus og besætningen er 6 Bæster 3 Køer 2 ungnød 6 faar Vogn Plov og Harve etc. 17 Decb 1714.

Fol 265
Michel Sørensen Due, Hørning fæster Hans Nielsens til ham afstaaede Gadehus, siden han igen har antaget en Gaard i Fregerslev. Svarer aarlig 1 Rdr og indf 1 Rdr 2 Mark. Han skal reparere etc. 17 Decb 1714.

Fol 265
Niels Madsen, Dørup - fra Ajstrup - fæster afgangne Peder Mortensens gaard, ægter enken ved stedet Sidsel Jensdatter. 1-4-3-1 1/2 alb red til 1 td 2 1/2 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af (kan ikke læses) Besætningen 3 b 2 k 2 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 266
Rasmus Christensen, Fregerslev fæster den gaard, Hans Nielsen for 3 aars tid siden næsten øde antog, og grundet han til stedets istandsættelse har anvendt en del midler, nu afstaar til Rasmus Christensen der ægter stifdatteren Boeld Sørensdatter.  Hkorn 3 td 4 skp 1 alb red til 2 td 4 skp. Bestaar af 41 fag hvoraf en del endnu er slet ved magt, og behøver reparation. Besætningen er 4 b 2 k 2 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.
[KVJ:
Steddatteren hedder Bodil Nielsdatter i stedet. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1780]

266
Peder Jensen, Bodil Mølle fæster afgangne Niels? Sørensens forhen iboende Mølle, kaldet Boeld Mølle, han ægter enken ved stedet. Hkorn jorden er 1 td 1 skp 2 alb og af maalingen 5 td 2 skp 2 fc red til ialt 4 td 6 skp. Til Indfæstning betaler han 4 Rdr. Mølle stedet er en del slet ved magt som han skal reparere. Besætningen er 2 b 2 k vogn plov etc. 17 Decb 1714.
[KVJ:
Afgangne fæster heder Niels Seyersen. Se fæste nr. Fol 203b. Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 889]

Fol 266
Peder Mathiasen Smed, Blegind fæster Niels Jensen Skrædders? for ham afstaaede Gadehus, ægter datteren ved stedet. Svarer aarligt til Regimentskassen 1 rdr og indf 1 Rdr. Han skal reparere etc. 17 Decb 1714.

Fol 267
Erich Hansen, Virring fæster Rasmus? Jensens? Sørensens ? grundet uformuenhed fradømte gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1/2 fc red til 3 td 1/2 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 33 fag slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungnød 7 faar etc. 17 Decb 1714.
[KVJ:
Evt. er det samme Rasmus Sørensen, Virring som i Gryt Ftpk 1686-1701 nr. 340 (fol 206)]

Fol 267
Rasmus Jensen, Rude fæster afgangne Jens Andersens gaard, ægter enken ved Stedet Maren Rasmusdatter. Hkorn 6-3-1-1 alb red til 4 td hvoraf han betaler til indf.  4 Rdr. Bestaar af 40 fag nogenlunde hus samt besætning 4 b 3 k 1 ungnød 8 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 267
Rasmus Nielsen, Salten fæster  den 1/4 part gaard af en ødegaards brug, som Jens Nielsen  har afstaaet til ham, siden han desuden beboer og i fæste har en halv gaard. Hkorn 1 td 1 skp 2 1/2 alb red til 7 skp. Indf grundet stedets slethed kun skal give 1 Rdr 2 Mark. Bygningen som findes paa stedet er gammel og brøstfældig, som han skal reparere etc. Desuden skal han selv anskaffe besætning saa der ved stedet findes 2 bæster 2 køer 3 faar vogn etc. 17 Decb 1714.

Fol 268
Rasmus Jensen, Salten fæster en part gaard, Jens Jensen Paarup grundet slette tilstand har qwitteret. Hkorn ? td 1 skp 1 3/4  alb red til 7 skp. Hvoraf han til indf intet skal betale, da der paa stedet er restance. Bestaar af 17 fag slet hus. Han skal forbedre besætningen saa der findes 3 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 17 Decb 1714.

Fol 268
Søren Hansen, Gantrup fæster  afgangne Laurs Jensens gaard, som enken har overladt ham, da han ægter hende. (Intet navn) Hkorn 1-7-1-1/2 alb red til 1 td 4 skp. Indf 1 Rdr. Bestaar af ?6 fag hus slet ved magt og besætningen er 4 Bæster 3 køer 2 ungnød 6 faar etc. 17 Decb 1714.

1715:

Fol 268
Søren Pedersen, Ustrup fæster en gaard i Udstrup! som Niels Thomasen grundet svaghed har afstaaet til ham, han ægter datteren ved stedet Kirsten Nielsdatter. Hkorn 4-5-1-1 red til 3 td 6 skp. Indf i henseende til at han skal forsyne med livs ophold den forrige beboer og hustru, derfor kun skal betale 4 Rdr. Bestaar af 45 fag hus hvoraf noget er slet ved magt. Besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 269
Jørgen Schneider, Brørup forrige Geworbner?? ved Obrist Grabovs ... - et gadehus. Svarer aarligt 2 Rdr. Der ydes 3 aars frihed. Siden er meget utydelig). 19 Juny 1715.

Fol 269
Karen Jørgensdatter, Grumstrup fæster et gadehus, som Laurs Jensen har afstaaet til hende. Svarer aarligt 2 Rdr. 19 Juni 1715.

Fol 269
Simmon Knudsen, Grumstrup fæster et Gadehus  ibdm som Gregers Jensen er fradød. Han ægter enken ved stedet. Svarer aarlig  1 Rdr og indf er 4 mark. 17 Juny 1715.

Fol 269
Laurs Jensen, Gangsted fæster en gaard, Mogens Eskesen har overladt ham. Han ægter datteren Kirsten Mogensdatter. Hkorn 3 td 4 skp red til 2 td 7 skp indf. 3 Rdr. Bestaar af 30 fag hvoraf en del er slet ved magt. Besætningen er 3 b 2 k 4 faar etc. 17 Juni 1715.

Fol 269
Søren Andersen, Nebel fæster en halv gaard, Anders Madsen forhen beboede og er fradød, og enken har overladt ham. Hkorn 2 td 1 skp 1/2 fc red til 1 td 6 skp hvoraf Søren Andersen i henseende han tilforn har den anden halve part i fæste, og nu saaledes samler den hele gaard, og desuden skal forsyne enken med livs ophold ved stedet, kun betaler til indf 4 Rdr. Bestaar af 20 1/2 fag slet hus og besætningen r 3 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 17 Juni 1715.

Fol 270
Niels Christensen, Ørridslev fæster et Gadehus? som Anders Jørgensen har afstanden. (Filmen næsten ulæselig). 19 Juni 1715.

Fol 270
Peder Rasmussen, Tvingstrup fæster en gaard, som ... Jensen grundet alderdom og svaghed har afstaaet til ham. Hkorn 4 td 1 skp 1 alb? red til 3 td 2 skp?. Indf 6 Rdr. Bestaar af 30 fag hus og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 270
Mads Pedersen, Tolstrup fæster hans Stiffader Søren Jensens gaard i Tolstrup, Tammestrup som han grundet slet tilstand maa qwittere. Hkorn 2 td 4 skp 1/2 alb red til 2 td 1/2 skp. indf grundet stedets ringhed  og at samme er slet ved magt kun 2 Rdr. Bestaar af 20 fag slet hus og besætningen er 2 b 1 k 4 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 270
Jens Andersen, Gedved faar Hbh paa hans afgangne fader Anders Nielsens selvejergaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 5 td 3 skp 2 1/2 alb red til 4 td 3 1/2? skp. Bestaar af 20 1/2 fag hus slet ved magt og besætningen 4 bæster 3 køer 1 ungnød 10 faar vogn etc. 19 Juni 1715.

Fol 270
Jep Nielsen, Gedved faar Hbh paa Jens Nielsens selvejergaard. Hkorn 5 td 3 skp 2 1/2 alb red til (kan ikke læses paa filmen). Bygningen er 26 1/2 fag? slet ved magt. Besætningens størrelse kan ikke læses. 19 Juni 1715.

Fol 271
Rasmus Jensen, Ejer fæster hans fader Jens Nielsens gaard. Hkorn 2 td 5 skp 1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Bestaar af 22 fag hus kun slet ved magt  og 2 b  2? køer 1 ungnød .. faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 271
Povel Jensen, Ejer - forhen Rytter fra hr Obrist Levetzau som er dimmiteret med Pas - hans fader Jens Povelsens Boelsgaard som han har afstaaet til ham. 2 td red til 1 td 5 skp Hkorn. Indf  2 Rdr 4 Mk paa grund af at han ogsaa skal forsyne faderen med ophold. Bestaar af  24 fag slet hus og besætningen er 2 b 3 k 10? faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 271
Søren Sørensen, Yding fæster hans .... ... rensens (maaske fader Søren Sørensen) halve gaard, som han grundet vanførhed har afstaaet. Hkorn 2 td 4 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 24 fag hus noget deraf slet ved magt. Besætningen er 1 ungnød 5 faar vogn etc. 19 Juni 1715

Fol 271
Jens Andersen, Bredstenbro  - Brøstenbro - fæster et gadehus, som Rasmus Knudsen har afstaaet til ham. Svarer aarligt 1 Rdr. 19 Juni 1715.

Fol 271
Jens Pedersen, Gammelstrup fæster hans fader Peder Jensens gaard.  Hkorn 3 td 7 skp 1 fc 1 1/2 alb red til 3 td 3 1/2 skp, da hans forældre skal nyde ophold ved stedet giver han til indf kun 5 Rdr 2 Mark. Bestaar af 32 1/2 fag hus en del temmelig ved mag og noget slet. Besætningen ? bæster 2 køer 1 ungn 4 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 272
Jørgen Jensen, Føvling fæster afgangne Jens Jacobsens? gaard. Han ægter ved stedet enken?? Margrethe Sørensdatter. Hkorn 4 td red til 3 td 1 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af  26 fag hus. Besætningen er 3 bæster 2 køer 1 ungnød  etc. 19 Juni 1715.

Fol 272
Jens Andersen, Ring fæster en halv gaard, Hans Nielsen forhen beboede men grundet geraaden slette tilstand har maattet qwittere. Hkorn 1-7-2-2 red til 1 td 4 skp. Hvoraf Jens Andersen grundet han skal være pligtig at sætte gaarden i stand kun skal give 2 Rdr til indf. Bestaar af 16 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 1 ungnød 6 faar et. 19 Juni 1715.

Fol 272
Anders Jensen, Sønder Vissing fæster hans fader Jens Andersen gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 2 td ... 1 1/2 alb red til 2 td 1 17 skp? Han skal forsyne sin fader med livs ophold og derfor indf kun  4 Mk. Bestaar af 24 fag noget temmelig og noget slet ved magt. Besætningen er 3 b 2 k 1 ung faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 272
Jens Rasmussen, Vilholt - forrige Rytter af Oberst Levetzaus Regiment dim. - fæster hans fader Rasmus Rasmussens gaard, der afstaar grundet alderdom. Hkorn ? td 3 skp 3 fc 2 1/2 alb red til 3 td 4 1/2 skp. Indf 6 Rdr. Bestaar af 35 fag hus en del nogenlunde og en del slet ved magt. Besætningen er 4 b 3 k 1 ung 8 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 273
Søren Steffensen, Ry fæster en øde gade (husplads. Svarer aarligt 1 Rdr. Der gives frihed. 19 Juni 1715.

Fol 273
Niels Pedersen, Ry fæster et gadehus, som Søren Rasmussen og hustru er fradød. Svarer aarligt 1 Rdr. 19 Juni 1715.

Fol 273
Salomon Rasmussen, Ry fæster afgangne Jens Hansens gadehus, som enken overlader ham da han ægter datteren ved stedet  Karen Jensdatter. Svarer aarlig 1 Rdr 2 Mark. 19 Juni 1715.

Fol 273
Rasmus Nielsen, Illerup fæster en part af Jørgen Rasmussens gaard, som han har overladt ham. Han ægter Stifdatteren Maren Laursdatter, med Condition han efter Jørgen Rasmussens død fæster den anden halve part saa gaarden igen samles. Denne part Hkorn 2 td 5 skp 1 fc 1/2 alb red til 2 td 1/2 skp. Indf 5 Rdr. Bestaar af 15 fag Hus nogenlunde og besætningen er 3 b 2 k 8? faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 273
Steffen Rasmussen, Haarby (Kb: han er fra Siim, copuleres 6/2-1715) fæster afgangne Anders Jespersens gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 3-2-2-2 alb red til 2 td 4 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 32 1/2 fag hus noget temmelig og noget slet ved magt. Besætningen er 3 b 2 k 4 faar etc. 19 Juni 1715.
[KVJ:
Ny fæster hedder evt Steffen Laursen. Se KB Veng sogn 1692-1813 - stikord v/ Bente Feldballe]

Fol 273
Niels Rasmussen, Haarby forrige Dragon - fæster Jens Pedersens gaard, han ægter datteren ved stedet  Anne Jensdatter. Hkorn 3-2-2-2 alb red til 2 td 4 skp. Indf da han skal forsyne den forrige beboer og hustru med livs ophold kun 4 Rdr. Bestaar af (kan ikke læses) Besætningen er 3 Bæster 2 Køer 1 Ungnød. 19 Juni 1715.

Fol 274
Rasmus Steffensen, Adslev fæster  hans fader  Steffen? Nielsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 2 td 2 skp 3 fc 1 alb Hkorn red til ? samt af Borup Ødegaard  4 skp Reduceret Hkorn. Hvoraf han til indf skal betale grundet stedets ringhed og han skal forsyne forældrene med ophold 4 Rdr. Bestaar af 20 fag slet hus og besætningen er 3 b 2 k ... 6 faar etc. 19 Juni 1715.
[KVJ:
Steffen Nielsen. OK. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 175 (fol 44)]
[KVJ:
Ny fæster hedder evt Steffen Laursen. Se KB Veng sogn 1692-1813 - stikord v/ Bente Feldballe]

Fol 274
Jens Madsen, Bjattrup faar Hbh paa afgangne Niels Andersens selvejergaard, som enken har afstaaet til ham da han ægter datteren Jøllen? Nielsdatter. Staar for Hkorn reduceret 2 td 4 skp. Bestaar af 18 fag en del slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 10 faar vogn etc. 19 Juni 1715.
[KVJ:
Datteren hedder evt. Ellen Nielsdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 908]

Fol 274
Jens Sørensen, Blegind faar Hbh paa ... som hans broder Michel Sørensen grundet han har antaget og fæstet en gaard i Hørning. Betaler Hbh 4 Rdr. Bestaar af (kan ikke læses) nogenlunde ved Magt og besætningen er 3 Bæster ... Køer 1 ungnød 4 faar vogn etc. 19 Juni 1715.

Fol 274
Niels Rasmussen, Gram fæster hans broder??
Jens Rasmussens gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 3 td 1 1/2 skp red til 2 td 5 skp. Grundet stedets ringhed betaler han kun 3? rdr til indf. Bestaar af 22 fag slet ved magt og besætningen er 2 b 2 k 2 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 274
Søren Sørensen, Tørring fæster  hans fader Søren Sørensens grundet vanførhed, afstaaede gaard. 1-4-1-1 alb Hkorn red til 1 td 1 skp. Grundet stedets Ringhed og at faderen skal nyde ophold ved stedet er indf 2 Rdr. Bestaar af 16 fag slet hus besætningen er 2 b 1 k 4 faar etc.19 Juni 1715.

Fol 275
Niels Rasmussen, Horndrup fæster hans faders Rasmus Sørensens halve gaard, grundet alderdom har overladt ham. Saa og broderen Jens Rasmussen ... part af gaarden i fæste haver? Hartkorn 3 td 2 skp 1 fc 1/2 alb red til ?td 5 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 33 1/2? fag Hus noget nogenlunde og noget slet ved magt. Besætningen er 3 b 2 k 1 ung .. faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 275
Anders Andersen, Møldrup [Moldrup fæster hans fader Anders Sørensens grundet alderdom og svagelighed afstaaede halve gaard. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb red til  2 td 3 1/2? skp. Hans skal give faderen livs ophold ved stedet.  Indf 4 Rdr. Bestaar af 36 (1/2?) fag hus. Og besætningen er 2? b 2 k 7? faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 275
Rasmus Christensen, Træden og søn Marqvor Rasmussen, Træden fra Roden Møllested Hendrich Christensens øde ved dom frakendte gaard. Hkorn 4 td 6 skp 1 alb red til 3 td 4 skp. Som de uden fæste er forundt. Der omtales ogsaa restancer. Bestaar af 35 fag slet hus. Besætningen ved stedet skal være 4 bæster 3 køer 2 ungnød 6 faar etc. 19 Juni 1715.

Fol 275
Niels Sørensen, Jelling fæster en Ryttergaard, Peder Mortensen havde i fæste og  Ao 1710  frastod, da han lod sig hverve til Dragon. Der omtales ogsaa hans fader Morten Nielsen Rytter som vist har beboet den og overladt til Niels Sørensen. Hkorn 3-5-3-1 alb red til 3 td 1skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 20 fag hus slet ved magt og som besætning er der 4 b 2 k 6? faar etc. 27 April 1715.

Fol 275
Søren Lassen, Jelling fæster 1/4 part gaard, Peder Laursen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 1-5-3-1 alb red til 1 td 3 skp 1 fc. Indf er grundet stedets slethed 2 Rdr.  Bestaar af 13 fag hus en del temmelig og en del slet ved magt. Besætningen er ..Bæster 1 ko 3 faar etc. 27 April 1715.

Fol 276
Søren Jensen, Jelling fæster en gaard, som Jens Jørgensen Kroge? beboede og ved dom qwitterede. Staar for Hkorn 3 td 5 skp 2 fc red til 3 td Hkorn. Indfæstning 4 Rdr. Bestaar af 45? fag noget temmelig en del slet ved magt. Besætningen er 4 bæster 3 køer 1 ungnød Stud 3 små qwæg og 5 faar etc. 27 April 1715.

I det følgende eksempel paa et fæstebrev paa en gaard udskrevet med fuld tekst.  

Fol 231.
Paa Hans Kongelig Mayts Woris Allernaadigste Arfwe konges og herres wegne hawer wi sted og fæst saa som wi og her wed Stæder og fæster til Jens Pedersen [Virring afgangne Mogens Knudsens halwe gaard i Virring, Ægter enken wed stedet hart kornet efter Landmaalingens Matricul er = 3 td 6 skp 1/2 fc: og i Krigs Jordebogen Reduceret til = 3 td 1/2 skp, hwor af Jens Pedersen til indfæstning betaler Tre Rixdaller, som jmod dette fæstebrevs Annammelse, til Regimentskriweren leweris der samme hans Kongel Mayts til indtægt beregner. Bygningen bestaar af 32 fag huus Slet wed magt og til besætning wed stedet findes 4 Bæster 2 Kiør 6 faar wogn og ploug Redskab, saa og sædekorn som Stedse til Inventarium wed stedet forblifwer og Jens Pedersen til swarer, Bygningen skal hand i  stand føre og forsvarlig vedligeholde, Skatter og udgifter i Rette tide og paa tilbørlige steder at Erlægge og Klarere, Bewise sig hørig og lydig imod dem som paa hans Kongel. Mayts wegne over hannem hawer at befale, samt Retter sig efter loven og forordningerne, Saa maa mere bemeldte Jens Pedersen omrørte halwegaard nyde bruge og i fæste beholde hans livs tid, Naar hand forskrefne i alle maader efterkommer. Til Bekræftelse under wore hænder, Dattum Rytter Sessionen holdet paa Skanderborg Slot, dend 30 November 1712.

        Jürgen Grabow / C. K. Gyberg.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 1ste del  Til 3die del