Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

3die del 1716-1723

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G Ryt 8 - 17

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] det er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

 

Anno 1716:

Udi Aarhuus Rytter Session dend 20 Augusty Anno 1716:


1 (fol 2)
Rasmus  Nielsen, Berring fæster en gaard i Bierring! som Povel Sørensen grundet svaghed har afstaaet til ham, med vilkaar han ægter datteren  Anne Sørensdatter. Hkorn 3-5-2-2 3/4 alb red til 3 td 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 27 fag en del nogenlunde ved magt, besætningen er 3 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 6 faar etc. 20 August 1716.
[KVJ:
Anne Sørensdatter er sandsynligvis halvsøster til Maren Sørensdatter, som bliver gift med Povel Sørensen i 1702 i Kolt kirke (iflg. FamilySearch). Halvsøstrenes far var Søren Jensen, som Povel Sørensen efterfulgte i 1703: Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 76 (fol 31). Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 641]

2 (fol 2)
Anders Jensen, Vrigsted fæster afgangne Niels Rasmussens gaard,  som enken Anne Madsdatter overlader ham da han ægter hende. Hkorn 6-1-1-2 alb red 5 td 1 skp. Indf da stedet er slet, som han skal sætte i stand 5 Rdr. Bestaar af 23 fag hus slet ved magt og 4 b 2 k 6 faar etc. 20 Aug 1716.

3 (fol 2)
Olle Sørensen, Vrigsted fæster hans fader Søren Hansens halve gaard, da han ikke kan klare hele gaarden. Denne halvdel staar for 4-7-2-1/2 alb red til 4 td. Indf 6 Rdr. Bestaar af 31 fag en del nogenlunde ved hæfd og en del ikkun slet ved magt. Besætningen er 4 b 2 k 1 ungn 8 faar vogn etc. 20 August 1716.

4 (fol 2)
Andreas Jensen, Vrigsted fæster afgangne Jens Laursen Frijsten? gaard, hvor han ægter enken Margrethe Jensdatter. Hkorn  6 td 5 skp 2 fc 2 alb red til 5 td 3 skp. Indf 5 Rdr. Bestaar af 39 fag hus hvoraf en del behøver reparation. Besætningen er 4 b 3 k 2 ungnød og 6 faar etc. 20 August 1716.
[KVJ: Enken hedder måske Margrethe Hansdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 929]

5 (fol 3)
Hans Rasmussen, Over Glud fæster en Ryttergaard, som Niels Thomasen og hustru er fradød og har efterladt 4 smaa børn. Hkorn 9 td 4 skp red til 6 td 5 skp, hvoraf han skal betale til indfæstning i henseende til at han skal beholde de 2 af børnene  og opføde dem, samt at han har indgaaet at giwe hver af samme 4 børn 12 Slettedaler, derfor kun skal give til indfæstning 4 Rdr.  Bygningen er 31 fag hus noget af det slet ved magt. Besætningen er 6 bæster 3 køer 1 stud 1 ungnød 6 faar vogn etc. 20 August 1716.

6 (fol 3)
Otte Jørgensen, Rodenmølle - Otte Jørgensen Balle - fæster Rodenmølle sted beliggende i Stouby Sogn som Rasmus Christensen forhen beboede og har overladt til ham, da han igen har antaget en gaard i Skanderborg Amt. Staar i landm mtr for 1 td 3 skp 2 alb red til, 1 td 3 skp Hkorn hvoraf han betaler 4 Rdr. Bestaar af 21 fag hus en del slet som han skal reparere etc. 2 Bæster 2 k 1 ung 4 faar etc. 20 August 1716.

7 (fol 3)
Niels Madsen, Bredal fæster en af de tvende gaarde, som hans afgangne Stiffader Christen Nielsen havde i fæste, og enken hans moder har overladt ham, eftersom hun ikke kan klare begge gaardene. Hkorn 6 td 1 skp red til 4 td 6 skp. Han skal betale 5 Rdr i indf. Bestaar af 27 fag en del nogenlunde og en del slet ved magt. Besætningen er 4 b 2 k 6 faar etc. 20 August 1716.

8 (fol 4)
Laurs Jensen, Grumstrup fæster et gadehus, som afgangne Jacob Knudsen har haft i fæste. Svarer aarligt 1 Rdr. Indf 1 Rdr. 25 August 1716.

9 (fol 4)
Lieutenant Niels Thomasen, Gangsted - af hr Obriste Levitzhaus Regiment - fæster afgangne Simon Andersens Boel, som enken har overladt ham. Hkorn 1td 2 skp 1  alb red til 1 td. Indf formedelst han lader stedet sætte i stand 1 Rdr. Bestaar af 20 fag slet hus som han haver at forbedre og til besætning 2 b 1 k 6 faar etc. 25 August 1716.

10 (fol 4)
Søren Pedersen, Gangsted fæster en halvgaard, som han paa nogle aars tid har beboet og Jens Jensen  forhen grundet armod maatte qwittere. Hkorn 2-2-2-1 alb red til 1 td 7 skp. Grundet stedets ringhed er fæstepengene modereret til 2 Rdr. Bestaar af 16 fag slet hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn 3 faar etc. 25 Aug 1716.

11 (fol 5)
Erich Michelsen, Ballebo faar Hbh paa en Selvejergaard hans fader Michel Jensen grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 2-3-3-1 alb red til 2 td Hkorn. Betaler 4 Rdr. Bestaar af 26 fag en del nogenlunde og besætning 3 b 2k 2 ung 10 faar etc. 25 Aug 1716.

12 (fol 5)
Hans Rasmussen, Lundum fæster hans fader Rasmus Hansens gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forestaa. Hkorn 4 td 6 skp 1 1/2 alb red 3 td 7 skp. Indfæstningen er 6 Rdr. Bestaar af 39 fag Hus en del ved magt, besætning 4 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 25 August 1716.

13 (fol 5)
Niels Nielsen, Gedved fæster et gadehus i Gedved, som Niels Jensen Kier og hustru er fradøde. Svarer aarlig afgift 2 Rdr, hvoraf han skal betale til indfæstning 1 Rdr. Han skal forbedre etc. 25 August 1716.

14 (fol 6)
Jens Jørgensen, Tvingstrup fæster at gadehus, som Forrige Corporal Johan Hendrich har afstaaet til ham. Svarer aarligt 2 Rdr.
Indf 1 Rdr 2 Mark. 25 August 1716.

15 (fol 6)
Jens Andersen, Saaby fæster hans fader Anders Christensens gaard, som han grundet alderdom har overladt ham. Hkorn er 2-6-2-1 1/2 alb red til 2 td 3 1/2 skp. Da faderen og hans hustru skal have deres livs ophold ved stedet giver han til indf 4 Rdr. Bestaar af 28 fag temmelig ved magt og besætning 4 b 2 k 2 ungn 10 faar etc. 25 Aug 1716.

16 (fol 6)
Jørgen Pedersen, Nim fæster Hans Juels Boel, som han har afstaaet til ham. Aarlig afgift 3 Rdr hvoraf indf er 2 Rdr. 25 Aug 1716.

17 (fol 7)
Erich Ollesen, Dørup fæster hans fader Olle Erichsens gaard, siden faderen har fæst Fuldbro Mølle paa Skov Rider? Godset?. Hkorn 4 td 3 skp 1 alb red til 3 td 3 skp. Indf 10 Sletdl. Bestaar af 49 fag hus en del  deraf temmelig ved magt og noget slet, som han skal reparere etc. Besætningen er 6 bæster 4 køer 2 ungnød 9 faar etc. 25 August 1716.

18 (fol 7)
Peder Knudsen, Tønning - fra Nedenskov - hans gamle moder fader Niels Sørensen Møldrups (Moldrups?), til ham afstandne gaar, med vilkaar at naar Niels Møldrup afgaar ved døden da skal han fæste den anden halve saa gaarden igen bliver samlet. Denne halve gaard staar for 2 td 4 skp red til 1 td 7 1/2 skp Hkorn.  Indf 6 Rdr. Bestaar af  39 1/2 fag hus nogenlunde ved hæfd, og 3 bæster 2 k 2 ungnød 5 faar vogn etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot dend 25 Aug 1716.

19 (fol 7)
Anders Nielsen, Tønning - han er fra Gammelstrup - fæster afgangne Søren Christensens gaard, og ægter Stifdatteren Karen Pedersdatter. Hkorn 2 td 6 skp 3 fc red til 2 td 2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 45 fag hus en del slet ved magt og 3 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 25 August 1716.

20 (fol 8)
Peder Nielsen, Tønning fæster Jørgen Knudsens Boel, som han grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet, dog med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Jørgensdatter. Bestaar af 30 fag slet hus og til besætning 2 b 1 k 1 ungnød 8 far. etc. Hkorn 1 td 7 skp red til 1 td 3 skp. hvoraf indf er 4 Rdr. 25 August 1716.

21 (fol 8)
Peder Andersen, Gammelstrup fæster hans fader Anders Jensens halve gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet. 4 td 1 skp 1 alb red til 3 td 4 skp.  hvoraf indf er 4 rdr. 37 fag hus noget temmelig og noget slet ved magt. Besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 25 August 1716.

22 (fol 9)
Christen Nielsen, Træden fæster hans fader Niels Christensens gaard, som han grundet svaghed ikke kan forestaa. Hkorn 2 td 4 skp red 1 td 7 skp indfæstningen i henseende til at han skal opholde forældrene og en vandfør søster ved stedet, betaler han kun 2 Rdr. Bestaar af 28 1/2 fag en del deraf slet ved magt og besætningen er 2 b 2 k 2 ungnød 10 faar etc. 25 August 1716.

23 (fol 9)
Søren Andersen, Føvling fæster hans fader Anders Andersen gaard, som han grundet skrøbelighed afstaar. 2-5-3-2 alb red til 1 td 6 skp Hkorn. Grundet Bygningen bestaar af 13 1/2 fag hus slet ved magt som han skal reparere etc er indf kun 3 Rdr.  Til besætning findes 2 bæster 2 køer 8 faar vogn etc. 25 August 1716.

24 (fol 9)
Hans Pedersen, Føvling - forrige Rytter - fæster Søren Knudsens gaard, som han grundet ringe vilkaar og uformuenheds skyld maa afstaa. staar for Hkorn 2 td 5 skp 1 fc 1 alb red til 1 td 6 skp hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 14 fag slet hus og til besætning er der 2 b 1 k 2 faar etc. 25 August 1716.

25 (fol 10)
Christen Michelsen, Føvling  fæster hans Stiffader Jacob Christensen til ham afstaaende gadehus. Betaler aarlig afgift 1 Rdr.
Indf 1 Rdr 2 Mark. Han skal forsvarlig reparere etc. 25 August 1716.

26 (fol 10)
Jens Pedersen, Føvling fæster et gadehus, som Lisabeth? Graaes beboede og fradøde. Svarer aarlig 1 Rdr og til indfæstning betaler han  4 Mark. 25 August 1716.    

27 (fol 10)
Rasmus Knudsen, Aastrup fæster et gadehus, som Jens Pedersen  har afstaaet til ham, eftersom han igen har taget et gadehus i Føvling. Svarer aarligt 2 Rdr. Til indf betaler han 2 Rdr. 25 August 1716.

28 (fol 11)
Søren Nielsen, Haarup fæster hans Stiffaders Jens Knudsens Gadehus, som han grundet alderdom har afstaaet til ham. Den aarlig afgift er 1 Rdr han betaler til indf  1 Rdr. Han skal reparere etc. 25 Aug 1716.

29 (fol 11)
Anders Rasmussen, Ring fæster afgangne Michel Madsens halve gaard, og ægter Kirsten Michelsdatter (datter?). Staar for Hkorn 1-7-2-2 alb red til 1 td 4 skp. Indf er grundet stedets ringhed 2 Rdr.  Bygningen er 17 fag hus slet ved magt som Anders Rasmussen skal forbedre og altid holde i god stand, samt besætningen complettere saa der kan være 2 Bæster 2 Køer 1 Ungnød 8 faar vogn etc. 25 August 1716.

30 (fol 11)
Anders Jensen, Davding fæster afgangne Niels Jensens gaard, og ægter hans Søster Karen Jensdatter. 2-7-3-2 alb red til 2 td 3 skp Hkorn. Indf 4 Rdr. Bestaar af 27 fag hus en del temmelig ved magt og besætningen er 4 b 3 k 1 ung 10 faar etc. 25 August 1716.

31 (fol 12).
Tøger Pedersen, Slagballe fæster hans fader Peder Svendsens gaard som han grundet alderdom og skrøbelighed afstaar. Hkorn 4 td 1 skp 1 fc red til 3 td 3 skp, hvorfor han til indf betaler 5 Rdr. Bestaar af 38 fag hus en del er nogenlunde en del slet ved magt besætningen er 4 b 3 k 2 ung 12 faar etc. 25 August 1716.

32 (fol 12)
Rasmus Thomasen, Velling - fra Vorret - fæster hans broder Søren Thomasens gaard,  som han grundet uformuenhed har overladt ham. Hkorn 2-3-2-2 alb red til 1 td 7 skp hvoraf han til indf betaler 3 rdr. Bestaar af 39 fag hus slet ved magt og til besætning 4 b 2 k 1 ungnød 5 faar etc. 25 August 1716.

33 (fol 12)
Jens Hansen, Kolpen - fra Sandvad - fæster Anders Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom og uformuenhed afstaar til ham, dog med vilkaar at naar Anders Nielsen afgaar ved døden skal han fæste den anden halve part saa gaarden igen bliver samlet, han ægter datteren Else Andersdatter. 1 td 5 skp 1/2 fc red til 1 td Hkorn. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 36 fag slet Hus og besætningen er 2 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar, vogn plov og harve med tilbehørig Redskab etc. 25 August 1716.

34 (fol 13)
Ifver Nielsen, Vorret fæster en halvgaard, som Rasmus Thomasen til han afstaar, grundet han har antaget hans broders Søren Thomasens gaard i Velling. Hkorn 1 td 3 skp red til 1 td 1/2 skp. hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 12 fag slet hus og 2 bæster 1 ko 5 faar vogn etc. 25 Aug 1716.

35 (fol 13)
Knud Nielsen, Sønder Vissing fæster afgangne Eske Jensens gaard, og ægter enken ved stedet Inger Jensdatter. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 22 fag slet hus og besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 25 Aug 1716

36 (fol 13)
Rasmus Rasmussen, Sønder Vissing fæster en gaard, som Præsten Hr Fog Ørsted har haft i fæste, og har afstaaet til ham. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb red 2 td 1 1/2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 22 fag hus en del temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 25 August 1716.

37 (fol 14)
Rasmus Pedersen, Addit fæster Søren Nielsens gaard, som han grundet alderdom afstaar, han ægter datteren Kirsten Sørensdatter. Hkorn 2-3-3- 1/2 alb red 1 td 7 1/2 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 30 fag hus nogenlunde ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ung 8 faar etc. 25 August 1716.

38 (fol 14)
Christen Jensen, Ry fæster 1/4 part gaard, som Hans Andersen har haft i fæste, saa ogsaa den anden 1/4 part af samme gaard, Niels Nielsen i fæste har haft, og de grundet deres slette tilstand har afstaaet, hvorved denne halve gaard nu bliver samlet. 1 td 7 skp 2 fc 1 alb reduceret til 1 td Hartkorn. Hvor af han betaler til indf 1 Rdr 2 Mark. Bestaar af  22 fag slet hus og besætningen er 2 b 1 qwie 2 faar vogn etc. 25 August 1716.

39 (fol 14)
Frands Michelsen, Ry fæster et gadehus, som Niels Nielsen har afstaaet til ham, og med condition at bemeldte Niels Nielsen skal være Caution for ham. Svarer aarligt 2 Rdr 3 mark indf 4 mark. Han skal reparere etc. 25 Aug 1716.

40 (fol 15)
Rasmus Jespersen, Emborg fæster hans fader Jesper Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke kan klare længere, Hkorn 5 td 2 skp 1 alb red til 4 td 3 skp, hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 40 fag hus noget deraf temmelig ved magt, og 6 b 3 k 2 ungn 12 faar vogn etc. 25 August 1716.

41 (fol 15)
Laurs Jensen, Fregerslev fæster afgangne Espen Rasmussens gaard, hvor han ægter enken Kirsten Povelsdatter, Hkorn 3-4-1-1 1/2 alb red til 2 td 7 skp hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 27 fag hus en del kun slet ved magt og besætningen er 4 b 2 k 2 ungnød 4 faar etc. 25 August 1716.

42 (fol 15)
Jens Sørensen, Fregerslev Hbhs Brev. Haver vi stæd og fæster til Jens Sørensen som beboer 1/4 part gaard, Laurs Jensens halve Selvejergaard i Fregerslev, siden han igen antager afgangne Espen Rasmussens gaard ibdm, hvor ved  de 3/4 part af denne gaard nu vorder samlet. Denne halve gaard staar i landm matr for 1 td 7 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 2 skp Hartkorn, hvoraf Jens Sørensen til Hbh betaler 2 Rdr. Bygningen bestaar af 17 fag hus ved magt, som han skal forbedre og stedse holde ved magt og besætningen er 2 b 3 k 2 faar vogn etc. 25 August 1716.

43 (fol 16)
Søren Pedersen, Bjertrup! - Biattrup - faar Hbh paa afgangne Jens Pedersen Selvejergaard, og ægter datteren Johanne Jensdatter. Hkorn  3 td 4 skp 1 fc 1 1/2 alb red til 2 td 7 skp. Betaler til Hbh 6 Rdr. Bestaar af 30 fag hus nogenlunde ved magt og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 10 faar etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot den 25 August 1716.

44 (fol 16)
Niels Povelsen, Dørup fæster afgangne Peder Jensens gaard, og ægter enken Birgitte Larsdatter. Hkorn 3 td 1 skp 2 fc 2 alb red til 2 td 5 skp. Indf er 3 Rdr. Bestaar af 35 fag slet ved magt og til besætning findes 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 25 August 1716.

45 (fol 16)
Rasmus Povelsen, Virring fæster afgangne Jens Jensens 1/4 part gaard, ægter enken Anne Rasmusdatter ved stedet. Hkorn 1 td 7 skp 3/4 alb red til 1 td 4 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 18 fag hus deraf en del slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 25 Aug 1716.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Jens Joensen. Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 387 (fol 143) samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 729 og 760]

46 (fol 17)
Jens Nielsen, Virring fæster et gadehus som Jens Rasmussen er fradød, hvis enke ved stedet han ægter. Svarer aarligt til Regimentscassen 1 Rdr hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Han  skal reparere og sørge for huset altid er i god stand. etc. 25 August 1716.

47 (fol 17)
Anders Rasmussen, Skaarup fæster hans fader Rasmus Rasmussens gaard, som han grundet uformuenhed har overladt ham. Hkorn 2-3-1 fc red til 1 td 6 skp, hvoraf han betaler til indf, grundet stedets ringhed kun 3 Rdr. Bestaar af 32 fag slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungnød 10 faar vogn etc. 25 August 1716.

48 (fol 17)
Søren Pedersen, Gram - forrige Rytter - fæster afgangne Jens Povelsens gaard, hvor han ægter datteren Anne Jensdatter. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb red til 2 td 4 skp, hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 28 fag hus ved magt og besætningen er 4 b 3 k 1 ungn 10 faar etc. 25 Aug 1716.

49 (fol 18)
Jens Hendrichsen, Gram fæster en Gaard, som Frederich Boet, grundet alderdom og vanførhed afstaar til ham, han ægter datteren Gjertrud Frederiksdatter. 3 td 3 fc 2 alb red til 2 td 4 skp Hkorn. Indf er 4 Rdr. Bestaar af 28 fag hus nogenlunde og besætningen er 4 b 2 k 1 ung 7 faar etc. 25 Aug 1716.

50 (fol 18)
Hendrich Mathiasen, Tulstrup - med Pas fra Lavengaard - fæster Rasmus Nielsens gaard, som han har overladt ham, med vilkaar han ægter? Marren Rasmusdatter. Hkorn 2-5-2-1 alb red til 2 td 1 skp hvorfor indf er 5 Rdr. Bestaar af  28 fag hus en del slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 25 August 1716.

51 (fol 18)
Jesper Andersen, Jaungyde fæster hans fader Anders Jespersens grundet alderdom afstaaede gadehus, der aarligt svarer 5 Mark hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Han skal reparere og vedligeholde, betale skatter etc. 25 Aug 1716.

52 (fol 19)
Hans Christian Tæschoe, Forlev fæster hans afgangne Svigerfader Michel Sørrensens gaard, som enken har overladt ham. Hkorn 5 td 2 skp 1 alb red til 4 td 7 1/2 skp, hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen bestaar af 35 1/2 fag hus slet ved magt  og besætningen er 4 b 2 k 1 ungnød 6 faar etc. 25 Aug 1716.

53 (fol 19)
Thommas Jensen, Forlev fæster hans fader Jens Thomsens halve gaard, eftersom han grundet alderdom og skrøbelighed ikke kan klare hele gaarden og avlingen længere, dog med vilkaar at naar faderen dør, skal sønnen tage fæste paa den anden halve part saa gaarden igen bliver samlet. Hkorn 2 td 5 skp 1/2 alb red til 2 td 3 skp 3 fc. Indfæstningen er  6 Rdr. Bestaar af 17 1/2 fag hus nogenlunde ved magt og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 25 Aug 1716.

54 (fol 19)
Anders Sørensen, Tønning - fra Langballe - Haver vi stæd og fæstet saasom vi og hermed etc i anledning af en Resolution den 6 April sidst og Land Etatens General Commissariats etc. til Anders Sørensen fra Langballe en gaard i Tønning, som Erik Pedersen og hustru er fradøde, og ingen børn har efterladt der kunde antage stedet. Hkorn 5 td 5 skp 3 fc red til 4 td 2 skp. Til indfæstning betaler han Halftrediesendstiufge Rigsdaler som Regimentskriveren etc. Bygningen bestaar af 66 fag hus noget deraf kun slet ved magt og til besætning er der 5 Bæster 1 Stud 3 Køer 5 Faar vogn etc. 25 August 1716.

55 (fol 20)
Rasmus Jensen, Føvling fæster efter resolution etc. en gaard, som Jens Christensen grundet hans armelige tilstand er fradømt. Hkorn 2 td 3 skp 1/2 alb red til 1 td 4 1/2 skp, som er overladt ham uden fæsteafgift, og derforuden bliver han befriet for at betale de 4 td Havre som Jens Christensen til vaarsæd Ao 1711 er forsstrakt med, ligeledes et aars frihed af det red Hartkorn som bliver 6 rdr 1 mark 8 sk. Han skal være forpligtet til at reparere bygningen forsvarligt etc. samt forbedre besætningen saa der kan være 3 Bæster 2 Køer 1 Ungnød 4 faar vogn etc. 25 Aug 1716.

56 (fol 20)
Peder Jensen, Brørup fæster et øde Gadehus, som i Krigs Jordebogen under Peder Sørensens navn findes indført, at have svaret aarligt 1 Rdr 2 Mark, som han faar uden fæstegivelse, samt 3 aars frihed fra 1 Juli 1716. hvorimod han skal opsætte 6 fag forsvarligt Hus som han skal holde i stand etc. 25 Aug 1716.

57 (fol20)
Jens Nielsen, Nim fæster det af antagne øde gadehusplads, hvorpaa han skal opsætte 6 fag forsvarlig hus, og svare til Regiments Cassen fra 1 Januar 1718 1 rdr aarlig, som saaledes i Krigsjordebogen bliver godført, og Jordebogen derved forbedret. Der er forundt han fæstefri. 25 Aug 1716.

58 (fol 21)
Anders Nielsen, Blegind fæster det allerede af ham antagne øde Gadehusplads, hvorpaa han har opført 6 fag Hus. Fra 1 jan 1717 skal han svare 1 Rdr. Det er ham fæstefri forundt. 25 August 1716.

59 (fol 21)
Christen Christensen, Faurholt fæster afgangne Christen Hansens gaard, som enken Anne Nielsdatter har afstaaet til ham, han ægter hende. Hkorn 3 td 2 fc 1 alb red til 2 td 2 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 23 fag hus en del slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 6 faar etc. 26 August 1716.

60 (21)
Niels Pedersen, Nortvig fæster hans faders Peder Nielsens halve gaard, som han i geraaden slet tilstand maa afstaa. Hkorn 2 td 2 skp 2 alb red til 1 td 3 1/2 skp hvoraf indf grundet stedets ringhed er 2 Rdr. Bygningen er 27 fag slet hus og besætningen 2 b 1 k 4 faar etc. 26 Aug 1716.

61 /fol 22)
Christen Jensen, Boes fæster hans fader Jens Nielsen grundet svaghed og Bruck afstandne gaard. 2 - 7 - 3 - 1 alb red til 2 td Hkorn, indf er 3 Rdr. Bestaar af 37 fag hvoraf en del er slet ved magt som han skal reparere og  3 bæster 2 k 6 faar etc. 26 August 1716.

62 (fol 22)
Jens Steffensen, Plovmandshave fæster hans fader Steffen Jensens til ham afstaaede gaard Plougmandshauge kaldet. Hkorn 4 td 1 fc red til 2 td 6 skp hvoraf indfæstningen er 5 Rdr. Bestaar af 36 fag hus deraf en del efter ejerens tilstand nogenlunde ved hæfd og en del slet som han skal reparere. Den ved stedet befindende besætning er 3 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 26 Aug 1716.

63 (fol 22)
Rasmus Jensen, Hundshoved fæster en af de 2 partgaarde, som hans fader Jens Rasmussen har i fæste, og han grundet alderdom og skrøbelighed overlader ham. Hkorn 2 td 1 alb red til 1 td 4 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 21 fag hus en del temmelig ved magt og besætningen 2 b 2 k 4 faar etc. 26 Aug 1716.

64 (fol 23)
Jens Jensen, Store Tollund fæster hans fader Jens Jensens grundet alderdom og uformuenhed afstaaede gaard. Hkorn 1 td 4 skp 1 alb red til 7 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 15 1/2 fag slet ved magt og 2 b 1 k 1 ung 4 faar etc. 26 Aug 1716.

65 (fol 23)
Peder Bertelsen, Arvad fæster hans afgangne fader Bertel Nielsens gaard. Brande Sogn som enken hans oder har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 1 skp 2 fc 1 alb red til 1 td 1 skp indf 4 Rdr. Bestaar af 31 fag hus efter ejerens beskaffenhed nogenlunde ved magt, 2 b 2 k 2 studungnød 10 faar etc. 31 Aug 1716.

66 (fol 23)
Velb, fru Leene Catharina Kaas til Haastrup, Brande Sallig Cancelliraad og Amtmand Knud Geddes paa Haastrup tvende øde steder paa Ryttergodset i Brand Sogn, i Lundhold By, staaende i Krigsjordebogen den ene part under Christen Clemmesens? navn efter land mtr for 1 td Hkor red til 4 skp den anden part under Anders Dinesens navn for 2 td 2 alb red til 1 td som hun nyder uden fæstegivelse og desuden frihed fra 1 maj 1716 til aarsdagen 1720. Hvorimod hun skal lade opbygge forinden frihedens udløb 12 fag forswarlig hus. Hun skal desuden skaffe besætning og inwentar etc. 31 August 1716.

1718:

Udi Randers Rytter Session Dend 17 Septemb Anno 1718:

67 (fol 24)
Jens Pedersen, Palsgaard fæster afgangne Jens Jørgensens gaard, som enken grundet han ægter hende har overladt ham. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb red til 1 td 1 skp, desligeste den halve part af Mellem Bøge Skov som afg Jens Jørgensen har haft i fæste der staar for 1 td 5 skp 3 fc red til 1 td 1/2 skp, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. 30 fag slet hus og desuden 2 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. Rytter Sessionen i Randers d 17 Sept 1718.
[KVJ:
Enkens navn er Kirsten Eriksdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 973]

973
Jens Jørgensen i Palsgård. 30.10.1717, fol.315.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Maren 18, Karen 14, Jørgen 12, Erik 4. FM: farbroder Jørgen Jørgensen i Nortvig, Oluf Nielsen i Palsgård. GRyt 8-26 skp. 1712-1720 lbnr. 863-1028 (Udarbejdet af Erik Brejl)

68 (fol 24)
Jens Hansen, Nørhoved fæster hans fader Hans Jensens gaard, som han grundet svaghed ikke selv kan klare. 1-6-2 fc red til 1 td 4 skp Hkorn. Indf 1 Rdr. 24 fag hus slet ved magt og 2 b 2 k 2 ungnød 4 faar etc. 17 Sept 1718.

Udi Schanderborg Ryttersession 28 Sept Anno 1718:

69 (fol 24)
Søren Nielsen, Hylke fæster hans afgangne fader Niels Sørensen Gantrups gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 6 td 7 skp red til 4 td 5 skp hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bestaar af 58 fag hus nogenledes ved magt og besætningen er 6 bæster 4 køer 5 ungnød 11 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

70 (fol 25)
Jørgen Joensen, Hylke fæster hans afgangne fader Joen Laursens gaard, Hkorn 3 td 5 skp 2 1/2 alb red til 2 td 3 skp, indfæstningen er 5 Rdr. Bestaar af 36 fag hus temmelig ved magt og 4 b 3 k 3 ungnød 8 faar etc. 28 Sept 1718.

71 (fol 25)
Laurs Rasmussen, Baastrup fæster hans fader Rasmus Laursens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. 5 td 3 skp 1 fc Hkorn red til 4 td 1 skp. Indf 6 Rdr. Bestaar af 36 fag hus en del temmelig og en del slet ved magt, til besætning er der 6 b 1 stud 5 k 3 ungnød og 7 faar etc. 28 Sept 1718.

72 (fol 26)
Jørgen Michelsen, Baastrup - fra Tebstrup - fæster hans afgangne Stiffader Christen Laursens gaard, som enken hans moder har overladt ham. 5 td 3 skp 1 fc red til 4 td 1 skp Hkorn hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 59 fag Hus en del deraf temmelig ved magt og besætning 5 b 5 k 2 ungn 8 faar etc. 28 October 1718. (Oct maaske fejlskr af Skriveren)

73 (fol 26)
Christen Jensen, Brørup fæster et gadehus, som Rasmus Rasmussen grundet alderdom og uformuenhed har afstaaet til ham. Svarer aarligt 2 Rdr hvoraf indf er 2 Rdr. Han skal forbedre bygningen etc. 28 Sept 1718.

74 (fol 26)
Hans Pedersen, Brørup fæster et gadehus, som Jørgen Scrieder? Jørgen Skræder? har haft i fæste, og enken har overladt ham. Hvoraf han efter den friheds expiration som Jørgen Schneider der antog huset øde var bevilget fra 1 Jan 1719, til Regiments cassen aarlig svarer 2 Rdr og til indf 2 Rdr. Han skal forbedre huset etc. 28 Sept 1718.

75 (fol 27)
Niels Jensen, Ustrup fæster et øde gadehuses bygninger, som i Krigsjordebogen under Niels Jensens navn findes ansat for aarlig afgift 1 Rdr 3 Mark, som er ham uden indf bevilget.  samt 4 aars frihed fra 1 jan 1718. forinden er han pligtig at opbygge 6 fag gadehus og holde i god stand etc. 28 Sept 1718.

76 (fol 27)
Jens Pedersen, Grumstrup fæster en gaard, som Jens Michelsen grundet uformuenhed ikke selv kan forestaa, ægter datteren ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 3 td 2 skp red til 2  td 5 skp og indf i henseende til stedets ringe tilstand kun skal betale 3 Rdr. Bestaar af 47 fag hus en del kun slet ved magt besætningen er 4 b 2 k 1 stud 6 faar etc. 28 Sept 1718.

77 (fol 27)
Jens Sørensen, Grumstrup fæster en gaard, som Laurs Andersen grundet uformuenhed maatte qwittere. Hkorn 3 td 3 skp 2 1/2 alb red til 2 td 4 skp 2 fc indf grundet stedets ringe vilkaar 2 Rdr. Bestaar af 26 fag hus slet ved magt og 3 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

78 (fol 28)
Anders Ollesen, Grumstrup (i brevet staar Anders Ollufsen, Grumstrup), fæster hans fader Olle Nielsens halve gaard, siden han grundet svaghed ikke selv kan forestaa det hele, dog med den cond. at naar faderen dør skal han fæste den anden halvdel saa gaarden igen kan blive samlet. Den halve gaards Hkorn 3-1/2-1/2-1 alb red til 2 td 4 skp hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 28 1/2 fag hus ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 28 Sept 1718.

79 (fol 28)
Rasmus Knudsen, Grumstrup fæster hans fader Knud Christensens gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 4-5-2-2 alb red til 3 td 6 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 47 fag hus en del deraf kun slet ved magt og til besætning 4 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

80 (fol 28)
Søren Jensen, Grumstrup fæster et gadehus, som Peder Hansen grundet svaghed og armelig tilstand næsten øde har forladt. Svarer efter Krigsjordebogen aarligt 1 Rdr. Og er uden indf overladt, og desuden befriet for Restancen paa 10 Rdr som Peder Hansen skyldte. Han skal være forpligtet til at sætte huset i forsvarlig stand etc. 28 Sept 1718.

81 (fol 29)
Søren Laursen, Vedslet fæster afgangne Michel Pedersen gaard, som enken grundet han ægter hende, har overladt ham. Hkorn 4-3-1-2 alb red 3 td 5 skp. Og siden stedet er i slet  tilstand og Søren Laursen tillige ægter enken som sidder med 6 børn, samt at han har betalt en del af forrige beboers Restancer, og restens forderligste afdragelse belover, er ham uden indfæstnings givelse overladt. Besætningen er 4 Bæster 2 Køer 2 Ungnød 4 Faar vogn etc. Schanderborg Slot 28 Sept 1718.

82 (fol 29)
Søren Nielsen, Aas fæster en gaard, som Anders Pedersen grundet hans ringe tilstands skyld ved dom er fra kendt. Hkorn 2-2-1-2 alb red til 1 td 7 skp som han uden indf er bevilget. Men derimod er han forpligtet til at reparere bygningen der bestaar af 17 fag slet hus. Besætningen skal han forsyne saa der ved stedet findes 3 bæster 2 køer 2 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

83 (fol 30)
Mads Mortensen, Aas fæster hans fader Morten Madsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard Hkorn 2-1-2 fc red til 1 td 6 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 17 fag hus noget af det slet ved magt og 4 b 2 k 2 ungnød og 4 faar etc. 28 Sept 1718.

84 (fol 30)
Peder Nielsen, Ørskov fæster afgangne Esche Andersens gaard, ægter enken ved stedet Boeld Nielsdatter. Hkorn 2-4-2-2 alb red til 2 td 1 skp hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bestaar af 40 fag slet hus og besætning 3 b 2 k 1 ungnød 5 faar etc. 28 Sept 1718.

85 (fol 30)
Jens Pedersen, Tvingstrup faar Hbh paa afgangne Jens Christensens Selvejergaard, som enken Karen Eschesdatter siden han ægter hende, har overladt ham. 5-2-1-1 alb red til 4 td 2 skp Hkorn. og i henseende til stedet ringhed, samt at han skal betale en anseelig Summa børnepenge er dette Hbh bevilget ham for 3 Rdr. Han skal forsvarlig vedligeholde og forestaae som en selvejerbonde. Besætningen er 5 bæster 2 køer 3 ungnød 6 faar vogn, ploug harve etc. 28 Sept 1718.

86 (fol 31)
Jens Lauridsen, Tvingstrup fæster hans afgangne fader Laurs Jensens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3-4-3-2 alb red til 2 td 7 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 32 fag en del slet ved magt og 4 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

87 (fol 31)
Esche Pedersen, Ørridslev fæster  hans afgangne fader Peder jensens halve gaard, som enken hans moder afstaar til ham. Hkorn 2 td 3 skp 1 1/2 fc red 2 td 2 skp hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 22 fag hus en del temmelig og en del slet ved magt som han, i henseende at han stedet fæster for en ringe indfæstning, skal reparere etc. Besætningen er 2 b 2 k 6 faar etc. 28 Sept 1718.

88 (fol 32)
Rasmus Michelsen, Ørridslev fæster et gadehus, som Jørgen Jørgensen grundet alderdom og i henseende han ægter datteren har afstaaet til ham. Svarer aarlig 2 Rdr hvoraf han til indf skal betale 3 Rdr.  Bygningen er 9 fag hus slet ved magt som han skal reparere etc 28 Sept 1718.

89 (fol 32)

Anders Andersen, Kattrup fæster afgangne Søren Pedersens gaard, som enken Else Pedersdatter siden han lægter hende har overladt ham.  3-7-1-2 alb red til 5 td 5 skp Hkorn. Betaler til indf 10 Rdr. Bestaar af 49 fag hus nogenlunde ved magt og der finde 4 b 3 k 2 ungnød 5 faar etc. 28 Sept 1718.

90 (fol 32)
Rasmus Rasmussen, Kattrup faar Hbh paa hans fader Rasmus Rasmussens selvejergaard, Hkorn 4-7-3-2 alb red til 4 td 5 skp 2 fc, hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. Bestaar af 35 fag hus nogenlunde ved magt og besætning 4 bæster 2 køer 3 ungnød 6 faar etc. 28 Sept 1718.

91 (fol 33)
Christen Sørensen, Raadved fæster hans fader Søren Pedersens gaard, som han grundet skrøbelighed og alderdoms tiltagelse har overladt ham. Hkorn 8 td 2 fc 2 alb red til 6 tønder hvoraf han til indf betaler 14 Rdr.. Bygningen bestaar af 59 fag hus nogenlunde og besætningen er 6 b 2 stude 3 k 2 ungnød 8 faar etc. 28 Sept 1718.

92 (fol 33)
Niels Pedersen, Ejer fæster afgangne Jørgen Nielsens gaard, han ægter enken ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 2-3-1-2 1/2 alb red til 2 td 1/2 skp hvoraf han til indf betaler, grundet stedets ringe vilkaar, samt at han skal erlægge de derpaa hæftende restancer er bevilget ved en kendelse at betale kun 1 Rdr 3 Mark. Bygningen er 21 fag slet hus og besætningen 3 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

93 (fol 34)
Michel Jensen, Tebstrup fæster en gaard, som Jørgen Michelsen der igen har antaget en gaard i Baastrup har overladt ham. Hkorn 4 td 7 skp 1 fc 2 alb red til 4 td 1 skp. Hvoraf han betaler til indf i henseende den erlidte skade paa Qwæg af Lungesot, kun 3 Rdr. Bygningen bestaar af 55 fag hus hvoraf er nogenlunde en del kun slet ved magt. Til besætning findes 5 bæster 1 stud 3 køer 6 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

94 (fol 34)
Jens Sørensen, Tebstrup fæster en gaard, som Søren Sørensen forhen beboede og han har afstaaet til ham, siden han igen har antaget 1/4 part af den ved ulyckelig ildebrand Ao 1715 afbrendte Ring Kloster. Hkorn 2 td 1 skp 1 fc red til 1 td 6 skp 2 fc, hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bygningen bestaar af 28 fag hus temmelig ved magt og til besætning findes 3 b 2 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

95 (fol 34)
Povel Pedersen, Tebstrup fæster Søren Nielsens gaard, som han grundet skrøbelig og hans slette tilstand ej selv kan forestaa. Hkorn 4 td 2 skp 2 alb red til 3 td 5 skp hvoraf han til indf betaler siden han paa sit qwæg har taget skade af Lungsoet, foruden at han fik stedet i slet tilstand 1 Rdr. Bygningen bestaar af 42 fag hus slet ved magt, og til besætning findes 3 b 2 k 2 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

96 (fol 35)
Niels Jensen, Tebstrup fæster et gadehus, Jens Ebbesen har overladt ham. Svarer aarligt 1 Rdr 4 mark og til indf skal han give 1 Rdr 2 mark. Han skal forbedre huset etc. 28 Sept 1718.

97 (fol 35)
Envold Sørensen, Tolstrup fæster hans gamle og skrøbelige fader Søren Envoldsens gaard, som han ej selv kan forestaa. Hkorn 5-3-3-1 alb red til 4 td 4 skp, hvoraf han til indf skal betale 5 Rdr. Bestaar af 54 fag hus slet ved magt og til besætning er der 5 b 3 k 2 ungnød 6 faar etc. 28 Sept 1718.

98 (fol 35)
Niels Nielsen, Taaning fæster hans fader Niels Nielsens gaard, som han overlader ham. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb red til 3 td 7 skp. Siden gaarden den 14 Juli dette indeværende aar ved ulykkelig ildebrand er i aske lagt, saa er den ham uden indf overladt, nyder ellers til stedets opbyggelse den hjælp og frihed der til allernaadigts bliver bevilget, hvorimod han skal være tilforpligtet at opbygge gaarden forsvarligt, og siden holde i god stand vedligehold, til den ved stedet værende besætning 4 b 3 k 2 ungn 6 faar samt vogn plov redskabs anskaffelse, hvoraf ikke heller noget fra ildebranden blev tilbage. 28 Sept 1718.

99 (fol 36)
Hans Jensen, Taaning fæster hans afgangne fader Jens Hansens gadehus, som enken hans moder har overladt ham. Svarer aarlig afgift 2 Rdr hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Han skal forbedre etc. 28 Sept 1718.

100 (fol 36)
Jens Jensen, Yding fæster afgangne Rasmus Pedersen gaard, hvor han ægter enken Anne Sørensdatter. Hkorn 5-4-1-2 alb red til 4 td 3 skp, hvoraf han til indf skal betale 8 Rdr. Bygningen bestaar af 60 fag hus en del deraf er temmelig og en del kun slet ved magt, besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.
[KVJ:
Jens Jensen ægter enkens datter, Gertrud Rasmusdatter. Fremgår af
KB Yding sogn 1703-1799 - stikord v/Bente Feldballe]

101 (fol 36)
Erik Ibsen, Saaby fæster Jørgen Ollesens til ham afstandne gaard, hvor han ved stedet ægter datteren Birgitte Jørgensdatter. Hkorn 4-3-1-1 alb red til 3 td 6 skp 2 fc. Indf 4 Rdr. Bestaar af 31 fag hus slet ved magt og besætning 5 b 3 k 2 ungnød 5 faar etc. 28 Sept 1718.

102 (fol 37)
Henrich Pedersen, Saaby (i brevet staar Peitersen) fæster et Boel, som hans gamle fader Peder Poul til ham afstaar. Svarer aarlig 4 Rdr hvoraf han skal betale indf 1 Rdr. Bygningen bestaar af 23 fag hus nogenlunde ved magt, som han skal forbedre og holde ved god stand etc. 28 Sept 1718.

103 (fol 37)
Terchel Pedersen, Hem fæster hans fader Peder Eriksens halve gaard, som han til ham har overladt, med condition at naar faderen dør skal han tage fæste paa den anden halve part saa gaarden da igen bliver samlet. Hkorn 3-3-32 alb red til 3 td 2 skp 2 fc hvoraf han til indf skal betale 12 Rdr. Bestaar af 40 1/2 fag hus temmelig ved magt og til besætning er der 3 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

104 (fol 37)
Iver Jensen, Dørup Voerladegaard Sogn fæster hans fader Jens Sørensens halve gaard, som han til ham har maattet overlade siden han ej selv ald gaardens brug og avling kan forestaa. Hkorn 2-2-1 fc red til 1 td 5 1/2 skp, hvoraf han skal betale til indf 3Rdr. bestaar af 28 fag nogenlunde hus og som besætning findes 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

105 (fol 38)
Voerladegaard Sogn fæster hans fader Søren Christensens til ham overladte gaard. Hkorn 2-1-2-1/2 alb red til 1 td 5 1/2 skp. Indf er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 26 fag hus en del temmelig en del slet ved magt, besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

106 (fol 38)
Peder Berentsen, Gantrup fæster Niels Nielsen gaard, som han grundet alderdom og svaghed ej selv kan forestaa. Hkorn 1-7-1-1/2 alb red til 1 td 4 skp, hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 27 fag hus en del nogenlunde i stand, og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

107 (fol 39)
Thomas Knudsen, Gantrup fæster, en gaard, som Rasmus Pedersen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 1-7-1-1/2 alb red til 1 td 4 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 27 fag hus en del deraf slet ved magt, besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

108 (fol 39)
Christen Pedersen, Gantrup fæster afgangne Rasmus Jensens gaard, hvor han ved stedet ægter enken Sidsel Henricksdatter. Hkorn 1-7-1-1/2 alb red til 1 td 4 skp, hvoraf han til indf siden enken sidder i slet tilstand med 4 børn, kun skal betale 1 Rdr. og 2 Mark. Bygningen bestaar af 25 fag hus slet ved magt og til besætning findes 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

109 (fol 39)
Morten Jensen, Voerladegaard fæster hans afgangne fader Jens Sørensens gaard, som enken hans moder har oplat ham. Hkorn 6 td 6 skp 1 alb red til 5 td 5 skp, hvoraf han betaler til indf i henseende til stedets ringhed og at samme udi en scharp egn er beliggende kun 6 Rdr. 4 mark. Bygningen er 39 fag hus en del nogenlunde ved magt. Besætningen er 5 b 3 k 3 ungnød 8 faar vogn, ploug og harve med tilbørlig Redskab, som tillige med Sædekornet stedse til inventar forbliver ved stedet etc. 28 Sept 1718.

110 (fol 40)
Laurs Ovesen, Tønning fæster hans afgangne fader Ove Mortensens gaard. Hkorn 2 td 6 skp 1 alb red til 2 td 1 skp indf efter stedets vilkaar 2 Rdr. Bestaar af 35 fag en del slet hus og 2 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

111 (fol 40)
Søren Jensen, Træden fæster hans fader Jens Sørensens gaard, som han grundet svaghed og ringe vilkaars skyld har overladt ham 4-3-2-2 alb red til 3 td 2 skp Hkorn indf er 3 Rdr. Bestaar af 38 fag slet hus og 4 bæster 3 køer 2 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

112 (fol 40)
Søren Jensen, Træden fæster hans afgangne fader Jens Rasmussens gaard, som enken  hans moder har overladt ham. Hkorn 4-3-2-2 alb red til 3 td 2 skp hvoraf indf er i henseende til stedet ringhed 2 Rdr. Bestaar af 36 fag hus noget slet ved magt og til besætning 4 b 3 k 2 ungnød 5 faar etc. 28 Sept 1718.

113 (fol 41)
Niels Jensen, Ring fæster hans fader Jens Sørensens til ham overladte. 3 td 2 skp red til 2 td 3 skp Hkorn. Indf 4 Rdr. Bestaar af 59 fag hus slet ved magt og 4 b 1 stud 3 k 1 ungnød 6 faar etc. 28 Sept 1718.

114 (fol 41)
Søren Nielsen, Ring fæster en gaard, som Esche Madsen grundet skrøbelighed og uformuenhed har afstaaet til ham, siden han ægter datteren ved stedet Mette Eschesdatter. Hkorn 2-3-2 fc red til 1 td 7 skp. indf er 2 Rdr. Bestaar af 24 fag hus slet ved magt og 4 b 2 k 2 ungnød 4 faar etc. 28 Sept 1718.

115 (fol 41)
Peder Michelsen, Ring fæster en gaard, som Jens Andersen den 21 Decb 1716 er fra Rømt. 1 td 7 skp 2 fc 2 alb red til 1 td 4 skp Hkorn. Indf er i henseende til stedets ringhed skal ikke betales. Bestaar af  15 fag hus slet ved magt og til besætning findes 3 b 2 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

116 (fol 42)
Laurs Andersen, Brædstrup fæster en gaard i Bredstrup! som Niels Rasmussen grundet alderdom og ringe vilkaar har overladt ham, med vilkaar han ægter datteren  Mette Nielsdatter.  Hkorn 2-2-2-2 alb red til 1 td 6 skp. Indf er grundet stedets ringhed kun 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus mestendel slet ved magt og besætningen er 3 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

117 (fol 42)
Erich Sørensen, Brædstrup fæster hans svoger Søren Christensens gaard i Bredstrup! som han har overladt ham. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb red til 1 td 7 skp Hkorn. Indf 3 Rdr. Bestaar af 42 fag slet hus og 4 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

118 (fol 43)
Jacob Sørensen, Føvling fæster  hans svigerfader Peder Sørensens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed ej selv kan forestaa. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb red til 1 td 7 skp. Indf da det er en slet og ringe by kun  2 Rdr. Bestaar af 25 fag hus slet ved magt og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. Dato mangler 1718.

119 (fol 43)
Johan Henriksen, Føvling fæster en gaard, som Jacob Sørensens afstaar til ham, med vilkaar han ægter datteren Maren Jacobsdatter, siden Jacob Sørensen derimod fæster hans Svigerfader Peder Sørensens gaard. Hkorn 2-5-1-1 alb red til 1 td 6 skp, hvoraf indfæstningen er siden det er en slet og ringe by 2 Rdr. Bestaar af 19 fag hus noget deraf slet ved magt og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

120 (fol 43)
Anders Nielsen, Føvling fæster  en gaard, som Jens Rasmussen grundet uformuenhed og svagheds skyld ej selv kan forestaa, og derfor har afstaaet til ham. 2-4-1 fc Hkorn red til 1 td 5 1/2 skp hvoraf indf er i henseende til det det er en slet og ringe by 2 Rdr. Bestaar af 16 fag hus slet ved agt og 2 b 2 k 1 ung 4 faar etc. 28 Sept 1718.

121 (fol 44)
Søren Pedersen, Føvling fæster et gadehus, som Jens Pedersen er fradød. Svarer aarlig afgift til Regimentscassen 1 Rdr og indf 1 Rdr. Han skal reparere etc. 28 Sept 1718.

122 (fol 44)
Søren Jensen, Aastrup fæster et gadehus, som Anders Pedersen, har afstaaet til ham, siden han derimod har antaget en gaard i Vinding. Svare aarligt 3 Rdr og indf 1 Rdr 2 Mark. Bygningen bestaar af 16 fag hus som han skal forbedre etc. 28 Sept 1718.

123 (fol 44)
Peder Pedersen, Grædstrup fæster en gaard, som Anders Sørensen grundet uformuenhed ej kunde forestaa. Hkorn 1-5-1/2 fc red til 1 td 2 skp 2 fc indf i henseende til stedets slette vilkaar er fæstet moderet til 2 Rdr. Bestaar af 28 fag hus slet ved magt og 2 b 1 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

124 (fol 45)
Jens Sørensen, Burgaarde fæster hans fader Søren Jensens gaard, som han har overladt ham. Hkorn 2-4-1-1 1/2 alb red til 2  td 3 skp hvoraf indf er  5 Rdr. Bygningen er 35 fag hus temmelig ved magt og 3 b 1 stud 3 k 1 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.

125 (fol 45)
Anders Pedersen, Vinding fæster en gaard, som hans Stiffader Peder Madsen grundet uformuenhed, alderdom og skrøbeligheds skyld har afstaaet til ham.  1 td 2 skp 1 fc 1/2 alb red til7 skp 2 Fc hvoraf indf er 1 Rdr grundet stedets ringhed . Bestaar af 23 fag slet hus og 2 bæster 1 ko 1 ungnød 4 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

126 (fol 45)
Christen Sørensen, Langballe fæster den halve part af Langballegaard som hans broder Anders Sørensen forhen i fæste havde og han har afstaaet til ham fordi han igen har  antaget en anden gaard i Tønning. Desligeste og er forundt Christen Sørensen fæste paa den anden halve part af bemeldte Langballegaard, som faderen Søren Andersen til ham afstaar saa hele gaarden bliver samlet. Hkorn 6 td 1 skp 2 fc 1 alb red til 4 td 6 skp. Indf er 5 Rdr. Bestaar af 54 fag hus en del deraf slet og 4 b 3 k 1 stud 1 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

127 (fol 46)
Jens Hansen, Kolpen fæster Anders Nielsens grundet uformuenhed qwitterede gaard, og siden Jens Hansen forhen har fæstet den anden halvpart af gaarden, saa bliver den nu samlet. Bemte halve gaards Hkorn er 1 td 5 skp 1 17" alb red til 1 td Hkorn hvoraf indf er grundet stedets ringhed 1 Rdr 2 Mk. 38 fag hus slet ved magt og 2 b 2 k 3 faar etc. 28 Sept 1718.

128 (fol 46)
Niels Laursen, Velling fæster afgangne Laurs Jepsens gaard, som enken Karen Andersdatter med vilkaar han ægter hende, overladr ham. 4-3-2-2 alb red til 3 td 3 skp Hkorn. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 51 fag hus nogenlunde og 4 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

129 (fol 46).
Thomas Nielsen, Salten fæster  hans afgangne fader Niels Thomasens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc red til 1 td 6 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bestaar af 42 1/2 fag hus den mesten del kun slet ved magt og som besætning findes 3 b 2 k 2 ung 4 faar etc. 28 Sept 1718.

130 (fol 47)
Peder Lauritzen, Salten fæster hans Svoger Jens Pedersens halve gaard, siden han grundet hans slette tilstand og svagheds skyld ej selv kan klare hele gaardens avling.  Hkorn 1-1-1-2 alb red til 7 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 1 Rdr 2 Mark. Bestaar af 16 fag hus nogenlunde ved magt og 2 b 1 k 2 ungn 3 faar etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot d 28 Sept 1718.

131 ( fol 47)
Peder Nielsen, Salten fæster hans gamle faders Niels Hansens gaard, som han ej selv kan forestaa. Hkorn 2-1-3-1/2 alb red til 1 td 5 1/2 skp. Indf er 2 Rdr 4 mark. Bestaar af 40 fag hus noget temmelig og noget slet ved magt og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

132 (fol 47)
Jens Rasmussen, Sønder Vissing fæster en gaard, som Niels Michelsen er fradød hvis enke Birgitte Sørensdatter ved stedet han ægter. 2-5-3-1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp Hkorn. Indf er 4 Rdr. Bestaar af  42 fag nogen lunde hus  og 3 b 3 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

133 (fol 48)
Jens Christensen, Sønder Vissing fæster afgange Anders Toersens gaard, hvor han ved stedet ægter datteren Kirstine  Andersdatter. Hkorn  2-5-3-1 1/2 alb. red til 2 td 1 1/2 skp indf 3 Rd. Bestaar af 34 fag slet hus og 3 b 2 k 2 ungn 5 faar vogn Ploug etc. 28 Sept 1718.

134 (fol 48)
Jens Jensen, Sønder Vissing fæster afgangne Laurs Andersens gaard,  han ægter enken ved stedet Anne Nielsdatter. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Hvoraf indfæstningen er 4 Rdr 4 mark. Bestaar af 31 fag en del slet ved magt og besætningen er 3 bæster 3 køer 2 ungnød 5 faar, vogn, ploug harve etc. 28 Sept 1718.

135 (fol 48)
Anders Andersen, Sønder Vissing fæster afgangne Peder Jensens gaard, som enken Karen Gregersdatter overlader ham, da han ægter hende. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb red til 2 td 1 1/2 skp. Indf 4 Rdr. Bestaar af 38 fag hus noget af det er slet, og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

136 (fol 49)
Chresten Svensen, Addit fæster hans fader Svend Ollesens gaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 2-3-1 fc red til 1 td 7 skp. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 26 fag en del slet og 3 b 3 k 1 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

137 (fol 49)
Steffen Sørensen, Ry fæster en gaard, som Ifver Sørensen, grundet  uformuenhed ikke kan besidde. Hkorn 1-3-3-2 alb red til 1 td 1  skp. Da han har betalt for den forrige beboers restancer og han skal sætte bygningen der er 21 fag slet hus, i stand er den bevilget for indf kun 2 Rdr.  Besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

138 (fol 49)
Niels Hansen, Ry fæster afgangne Peder Laursens gadehus, som enken Dorthe Christensdatter, da hun ikke selv kan forestaa og vedligeholde de har overladt ham. Aarlig afgift 1 Rdr 2 Mark, og indf grundet huset slethed og andre omstændigheder er det bevilget uden indf. hvorimod han skal sætte det i stand etc. 28 Sept 1718.

139 (fol 50)
Rasmus Simmensen, Emborg fæster afgangne Lars Michelsens gadehus, hvor han ved stedet ægter enken Kirsten Andersdatter. Svarer aarligt 1 Rdr 2 Mark og indf er 2 Rdr. Han skal forbedre og sætte i forsvarlig stand etc. 28 Sept 1718.

140 (fol 50)
Michel Povelsen, Illerup fæster afgangne Anders Pedersens gaard, som enken hans Faster Anne Jensdatter har overladt ham. Hkorn 2-5-1-1 alb red til 2 td, hvoraf indfæstningen er 4 Rdr. Bestaar af 34 fag hus hvoraf noget er slet, og 3 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

141 (fol 50)
Michel Sørensen, Illerup fæster hans fader Søren Rasmussens gaard, som han har overladt ham.  2-5-1-1 alb red til 2 td Hkorn. Indf 4 Rdr. Bestaar af 27 fag en del slet ved magt, og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

142 (fol 51)
Peder Jensen, Firgaarde fæster hans gamle fader Jens Pedersens gaard, som han har overladt til ham. 4 td 3 skp red til 3 td 5 skp Hkorn, hvoraf indf er 4 Rdr. Besætningen er 36 fag en del temmelig ved magt og 4 b 1 stud 3 k 2 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.

143 (fol 51)
Rasmus Knudsen, Firgaarde fæster hans broder Søren Knudsens gaard, siden han igen har antaget en gaard i Hvolbæk. Hkorn 4 td 3 skp red til 3 td 5 skp hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 32 fag hus nogenlunde og 4 b 1 s 2 k 1 ung 5 faar etc. 28 Sept 1718.

144 (fol 51)
Rasmus Nielsen, Svejstrup fæster et gadehus, som Johan Pedersen grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet til ham. Svarer aarligt 1 Rdr og indf er 1 Rdr 2 Mark. Han skal forbedre huset etc. 28 Sept 1718.

145 (fol 52)
Erich Nielsen, Svejstrup fæster en part Gadehus, som Jens Hansen har overladt til ham, svarer aarligt 3 ark og indf er 4 Mark. Han skal forbedre og vedligeholde etc. 28 Sept 1718.

146 (fol 52)
Rasmus Nielsen, Svejstrup - Rytter under velb General Major Rantzovs Regiment - et gadehus, som hans fader Niels Sørensen grundet alderdom, og at Sønnens hustru kan have tilhold, og se faderen noget til bedste, har overladt ham. Svarer aarligt 2 Rdr hvoraf han til indfæstning betaler 1 Rdr. Han skal være pligtig at forbedre etc. 28 Sept 1718.

147 (fol 52)
Chresten Jensen, Boes fæster hans afgangne fader Jens Christensens gaard. 7 td 1 alb red til 6 td 5 skp Hkorn hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen bestaar af 49 fag hus ved magt og besætningen er 6 bæster 2 stude 3 køer 4 ungnød 6 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

148 (fol 53)
Hr Oberførster Johan Herman Ritter, Venggaard fæster den halve part af Venggaard, som Søren Rasmussen Yde, grundet armod og geraaden slet tilstand maa qwittere. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb red til 6 td 7 1/2 skp, og grundet stedets ringe tilstand, samt at Oberførsteren har betalt forrige beboers paavoxende restancer og bygningen som bestaar af 60 fag hus slet ved magt, skal være pligtig at forbedre etc, hvorfor indf er 6 Rdr. Den besætning der efter rytterforordningen skal være ved stedet er Oberførsteren ansvarlig for. 28 Sept 1718.

149 (fol 53)
Hans Casper, Veng fæster afgangne Hans Jensens gadehus, som enken ved stedet Ellen Hansdatter, siden han ægter datteren Anne Hansdatter, har afstaaet til ham. Svarer aarligt 1 Rdr og til indf betaler han 1 Rdr 2 Mark. Han skal forbedre etc. 28 Sept 1718.

150 (fol 53)
Niels Pedersen, Mesing faar Hbh paa Niels Sørensens Selvejergaard, som han grundet alderdom ikke selv kan forestaa, og derfor har overladt ham. Han ægter datteren Anne Nielsdatter. Hkorn 4-1-2 fc red til 3 td 3 skp Hkorn. Og indf er 7 Rdr. Bestaar af 36 fag nogenlunde hus, og 4 b 1 s 2 k 1 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.

151 (fol 54)
Michel Rasmussen, Mesing fæster hans fader Rasmus Michelsens gaard,  som han grundet alderdom og svaghed ikke selv kan forstaa. Hkorn 2 td 1 fc 1 alb red til 1 td 4 skp. Indf er i henseende til stedets ringhed 1 Rdr. Bestaar af 16 fag slet hus og 2 b 2 k 2 ung 3 faar etc. 28 Sept 1718.

152 (fol 54)
Jens Jensen, Mesing - han er fra Skanderborg - fæster en partgaard, som Søren Christensen grundet høj alderdom og uformuenhed maa qwittere, Bygningen der bestaar af 18 fag hus som hans skal reparere og holde i forsvarlig stand etc. besætningen er 2 b 2 k 4 faar vogn etc. Hkorn 1 td 2 fc 2 alb red til 6 skp hvoraf indf kun er 1 Rdr. 28 Sept 1718.

153 (fol 54)
Niels Jensen, Jeksen fæster afgangne Peder Rasmussens gaard, hvis enke Kirsten Pedersdatter han ved stedet ægter. 2 td 3 skp 3 fc red til 1 td 6 skp Hkorn. hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 28 fag hus slet ved magt og til besætning findes 3 b 2 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 28 Sept 1718.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 951 og 1626 er enkens navn Kirsten Poulsdatter.]

154 (fol 55)
Søren Rasmussen, Hørning faar Hbh paa afgangne Michel Sørensens Selvejergaard, som enken Anne Iversdatter formedelst han ægter hende, overlader ham. Hkorn 6 td 5 skp red til 5 tf 4 skp. hvoraf han til Hbh betaler 4 Rdr. Bygningen bestaar af 58 fag hus en der deraf slet ved magt, som han skal forbedre etc. Besætningen er 5 b 1 s 3 k 2 ung 5 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

155 (fol 55)
Laurs Rasmussen, Fregerslev fæster afgangne Laurs Jensens gaard, hvor han ægter enken ved stedet Kirsten Povelsdatter. Hkorn 3-4-2-2 alb red til 2 td 5 skp hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen bestaar af 38 fag hus slet ved magt og besætningen er 4 b 3 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

156 (fol 55)
Gothard Bernt Boller, Bodil Mølle fæster en Mølle kaldet Boeldmølle, som Peder Jensen har afstaaet til ham, siden han derimod har antaget 1/4 part af den ved ulykkelig ildebrand afbrændte Ring Kloster, staaende i mtr af ager og eng 1 td 1 fc 2 alb, Mølleskyld 5 td 2 skp 2 fc red til 4 td 6 skp hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bestaar af 36 fag hus nogenlunde ved magt, som han skal forbedre og holde i god stand etc. 28 Sept 1718.
[KVJ:
Ny fæster hedder Gothard Bernt Boller]

157 (fol 56)
Jørgen Sørensen, Dørup Mølle fæster en Mølle Dørup Mølle kaldet, som Jens Laursen, grundet vanførhed afstaar til ham, han ægter datten ved stedet Anne Marie Jensdatter. Staar for Hkorn af ager og eng  3 td 3 fc 2 alb og Mølleskyld 1 td 6 skp 3 fc 2 alb red til 1 td 4 skp hvoraf han til indf i henseende til stedets ringhed kun skal betale 2 Rdr.. Bygningen bestaar af 22 fag hus nogenlunde ved magt, som han tillige med Maaleværket haver at forbedre etc. 28 Sept 1718.

158 (fol 58)
Peder Rasmussen, Blegind faar Hbh paa en Selvejergaard som Jens Sørensen Grenaa for ham har afstaaet og overladt ham. Hkorn 3 -1-3 fc red til 2 td 4 1/2 skp. Hvoraf han til Hbh skal betale 2 Rdr. Bygningen bestaar af 24 fag hus nogenlunde ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 s 5 faar etc. 28 Sept 1718.

159 (fol 56)
Peder Sørensen, Blegind fæster en gaard som Ifver Knudsen grundet uformuenhed ikke kunne forestaa, og desaarsag ved mageskifte har afstaaet til ham. Hkorn 2-3-2-2 alb red til 1 td 6 skp som grundet stedet ringhed og at han skal reparere bygningen der er paa 22 fag slet ved magt er bevilget fri for indfæstning. Besætningen bestaar af 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

160 (fol 57)
Ifver Knudsen, Blegind fæster et Boel  som Peder Sørensen har afstaaet til ham, siden han derimod igen har antaget bemeldte Ifver Knudsens gaard, som han grundet uformuenhed ikke længere kunde forstaa. Hkorn 1-6-3-1 alb red til 1 td 2 skp, hvoraf han til indf betaler 1 Rdr 2 Mark. Bygningen er 22 fag Hus nogenlunde ved magt og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 28 Sept 1718.

161 (fol 57)
Michel Jensen, Virring fæster hans afgangne fader Jens Michelsens gaard, som enken hans moder overlader ham. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb red til 3 td 2 skp hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 37 fag hus en del deraf slet ved magt og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

162 (fol 57)
Povel Pedersen, Virring fæster hans afgangne fader Peder Povelsens 1/4 part gaard, som enken hans moder overlader til ham. Hkorn 1 td 7 skp 1/4 alb red til 1 td 4 skp 1 fc hvor af til indf betaler 2 Rdr. Bygningen bestaar af 21 fag slet hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 28 Sept 1718.

163 (fol 58)
Michel Jensen, Virring fæster afgangne Laurs Jørgensens gadehus, hvor han ægter enken ved stedet Anne Pedersdatter. Svarer aarlig  3 Mark og indf 1 Rdr. Han skal reparere etc. 28 Sept 1718.

164 (fol 58)
Søren Rasmussen, Skaarup fæster hans fader Rasmus Nielsens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed overlader ham. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc red til 1 td 6 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 28 fag temmelig ved magt og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

165 (fol 58)
Peder Jensen, Skaarup fæster hans fader Jens Rasmussens halve gaard, som han grundet alder og svaghed overlader ham. Hkorn 2-3-1fc red til 1 td 6 skp hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 24 fag ved magt og besætning 3 b 2 k 3 f, vogn etc. 28 Sept 1718.

166 (fol 59)
Jens Povelsen, Vitved fæster en gaard, som Ove Rasmussen grundet alderdom og skrøbelighed afstaar til ham, han ægter datteren Kirsten Owesdatter. Hkorn 3-7-3-2 alb red til 3 td 5 skp 2 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 32 fag hus slet ved magt og besætning 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

167 (fol 59)
Rasmus Sørensen, Vitved fæster en gaard, som Morten Pedersen Damsgaard, der igen har antaget den halve part af den ved ulykkelig Ildebrand afbrendte Ring Kloster, forhen beboede og til ham afstaaet. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb red til 4 td 7 skp. Hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 51 1/2 fag hus nogenlund og 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

168 (fol 59)
Michel Andersen, Vrold fæster afgangne Hans Nielsens gaard, hvor han ved stedet ægter enken Gjertrud Sørensdatter. Hkorn 5-6-1-2 alb red  4 td 3 skp. Indf grundet den i 3 aar kun har haft ringe korn afling kun skal betale 2 Rdr. Bestaar af   42 fag slet ved magt og 5 b 1 s 3 k 1 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

169 (fol 60)
Niels Andersen, Vrold fæster hans broder Michel Andersens gaard, siden han igen har antaget en anden gaard ibdm. Hkorn 5-6-1-2 red til 4 td 3 skp. Indf grundet den i 2 aar har haft ringe avling kun 2 Rdr. Bestaar af 47 fag en del nogenlunde og 4 b 3 k 2 ung 4 faar etc. 28 Sept 1718.

170 (fol 60)
Erich Laursen, Vrold fæster halvparten af en gaard, som Søren Laursen for nogle aar siden har sig frabegiwet og hans hustrue Mette Laursdatter, som imidlertid har forestaaet gaarden og betalt udgifterne af nu ikke kan klare heler gaardens drift, og derfor har overladt denne halve gaard til Erich Laursen, som er hendes broder. Hkorn 2-7 skp 2 1/2 alb red til 2 td 1 17" skp, hvoraf han til indf betaler 2 rdr. Bestaar af 28 fag slet hus og 2 b 2 k 3 f etc. 28 Sept 1718.

171 (fol  60)
Jens Nielsen, Gram fæster en gaard, som Peder Nielsen har overeladt ham da han igen har antaget en gaard i Løjenkær. Hkorn 2-6-3-2 alb red til 2 td 3 skp. Indf 2 Rdr. Bestaar af 31 fag slet hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. Dato? 1718.

172 (fol 61)
Jens Laursen, Stilling fæster hans fader Laurs Rasmussens gaard, som han grundet uformuenhed, alderdom og stor vanførhed skyld har overladt ham, Hkorn 3-2-3-1 alb red til 2 td 5 skp. Indf i henseende til stedets ringhed kun 2 Rdr. Bestaar af 37 fag slet og 4 b 1 k 2 ungn 3 faar etc. 28 Sept 1718.

173 (fol 61)
Jacob Erichsen, Jaungyde fæster hans fader Erich Jacobsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed overlader ham. Hkorn 2-2-2-1 alb red 1 td 7 skp. Indf 3 Rdr. Bestaar af 24 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

174 (fol 61)
Rasmus Rasmussen, Spøttrup (staar som overskrift) stæder og fæster til Rasmus Sørensen Rider, Spøttrup (staar i brevet) en gaard i Spøtterup som Michel Jørgensen grundet armod maatte qwittere. Hkorn 3 td 7 skp red til 3 td 3 skp, hvoraf han betaler indf 2 Rdr. Bestaar af 39 fag slet hus og 4 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

175 (fol 62)
Olle Knudsen, Rude fæster en gaard, som Søren Jørgensen, grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 4-5-2-2 alb red til 3 td 1 skp. hvoraf indf er 6 Rdr 4 mark. Bestaar af  37 fag nogenlunde hus og besætningen er 4 b 2 k 1 ungn 5 faar vogn etc. 28 Sept 1718.  

176 (fol 62)
Hans Erichsen, Grumstrup fæster til Hans Erichsen, som er en af de Svenske fanger afgangne Niels Thomasens gadehus, som svarer aarligt til Regimentscassen 2 Rdr. Er bevilget uden indf hvorimod han skal være forpligtet til at sætte huset i stand etc. 28 Sept 1718.

177 (fol 63)
Hans Andersen, Gangsted fæster en gaard, som Søren Pedersen grundet armod ikke kan besidde. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb red til 1 td 7 skp hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 21 fag slet hus og 3 b 2 k 5 f etc. 28 Sept 1718.

178 (fol 63)
Thomas Jensen, Elbæk fæster hans fader Jens Rasmussens halve gaard, siden kan ikke kan klare hele gaardens brug længere. Hkorn 3-2-1- 1/2 alb red til 2 td 5 skp 5 skp 2 fc indf er 5 Rdr. Bestaar af 25 1/2 fag hus nogenlunde og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 24 Sept 1718.

179 (fol 63)
Rasmus Madsen, Ejer fæster en gaard, Olle Jensen grundet ringe vilkaar ikke selv kan forstaa. Hkorn 2 td 2 4 skp 2 1/2 alb red 2 td 1 skp. Grundet stedets ringe vilkaar er indf 2 Rdr. 25 Fag hus slet ved magt og 4 b 2 k 5 faar etc. 28 Sept 1718.

180 (fol 64)
Niels Pedersen, Taaning fæster halvparten af Peder Sørensens gaard, som han grundet uformuenhed ikke selv kunde forestaa. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb red til 3 td 7 skp. Siden gaarden den 14 Juli sidst afvigte efter at Niels Pedersen havde tiltraadt den ved en ulykkelig ildebrand er lagt i aske, saa er den bevilget uden indf. Og han skal nyde den hjælp og frihed til opbygningen, som dertil allernaadigst bliver bevilget. Besætningen 4 b 2 k 2 ung 4 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

181 (fol 64)
Laurs Nielsen, Tønning fæster hans faders Niels Nielsens gaard. Hkorn 2 td 5 skp 2 alb red til 2 td 1 skp hvoraf indf er 4 Rdr. 4 Rdr. Bygningen er 50 fag hus nogenlunde og 3 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 28 Sept 1718.

182 (fol 64)
Christen Jensen, Vinding faar Hbh paa Peder Andersens selvejergaard, som han grundet skrøbelighed afstaar til ham. Hkorn 4-4-2-2 alb red 1 td 7 skp. Betaler 2 Rdr.  Bygningen 29 fag slet ved magt og 3 b 2 k 4 faar etc. 28 Sept 1718.

183 (fol 65)
Johan Hagensen, Ry - i  Ry Mølle - fæster et Gadehus, Christian Pedersen der ikke kunne forestaa husets vedligeholdelse og udgifterne, har afstaaet. Svarer aarligt 1 rdr 2 mark og indf 1 Rdr. 28 sept 1718.

184 (fol 65)
Poul Madsen, Firgaarde fæster et halv gadehus,, som Niels Andersen er fradød, desligeste den anden halve part af samme hus, som i mange aar har lagt øde. Svarer aarligt 2 Rdr, og bevilget uden fæstegivelse, imod han reparerer etc. 28 Sept 1718.

185 (fol 65)
Peder Madsen, Virring fæster et gadehus, Morten Jørgensen har overladt ham. Svarer aarligt 2 Rdr og indf 2 Rdr.28 Sept 1718.

186 (fol 66)
Morten Rasmussen, Hvolbæk fæster hans gamle fader Rasmus Mortensens gaard, som han i henseende til hans alder og skrøbelighed ej selv kan forestaa. Hkorn 1-4-3-2 3/4 alb red til 1 td 2 skp 2 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 20 fag nogenlunde og 2 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 28 Sept 1718.

187 (fol 66)
Rudolp Petersen, Vrold fæster afgangne Hans Jensens gaard, som enken overlader ham, han ægter hende. Hkorn 5-6-1-2 alb red 4 td 3 skp indf er fordi den i 2 aar havde ringe Korn avl kun 2 Rdr. Bestaar af 42 fag vel ved magt og 5 b 1 s 3 k 5 faar etc. 28 Sept 1718.

188 (fol 66)
Henrich Jochumsen, Ballebo fæster et gadehus, som Jagt Betjent Johan Meier, formedelst begangen manddrab paa en borger i Schanderborg, er fradømt. Svarer aarligt 2 rdr 4 mark, hvoraf til indf betales 2 Rdr. 28 Sept 1718.

189 (fol 67)
Jens Madsen, Birknæs fæster afgangne Jens Sørensens gaard, hvor han ved stedet ægter enken Dorthe Johansdatter. Hkorn 5-3-2-1 alb red til 4 td 3 1/2 skp, hvoraf indf 8 Rdr. Bestaar af 45 fag nogenlunde og 4 b 1 s 2 k 1 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.

190 (fol 67)
Rasmus Nielsen, Vestbirk - som af Proprietaire godset er bleven udskrevet og til Dragon enroullerit, siden en anden karl i hans sted er presenteret, - en gaard i Vestbirk som Peder Hansen grundet alderdom og uformuenhed ikke kunne besidde. Hkorn 4 td 7 skp 1 alb red til 3 td 4 skp, hvoraf indf er 5 Rdr 2 Mark. Bygningen er 33 fag slet ved magt og 4 b 2 k 4 faar etc. 28 Sept 1718.

191 (fol 67)
Jens Sørensen, Burgaarde fæster afgangne Peder Pedersens gaard. Hkorn 2-4-2-2 1/2 alb red til 2 td 4 1/2 skp. Indf i henseende til at han ægter enken, som sidder i slet tilstand med 7 smaa u=opfødte børn er bevilget imod 2 Rdr 2 Mark. 54 fag slet hus og 4 b 3 k 5 faar vogn etc. 28 Sept 1718.

192 (fol 68)
Peder Jensen, Jelling fæster hans fader Jens Pedersens gaard, som han grundet alderdom ikke kan klare. Hkorn 3-5-3-2 alb red til 3 td 1 skp hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 26 fag slet hus og 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 24 Sept 1718.

193 (fol 68)
Ifver Jensen, Jelling fæster hans faders Jens Steffensens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed afstaar. Hkorn 3-3-1-1 alb red 2 td 7 skp hvoraf indf er 7 Rdr. Bygningen er 39 fag ved magt og 4 b 1 s 3 k 4 faar etc. Rytter Sessionen i Colding 24 Sept 1718.


Udi Ryttersessionen i Aarhuus den 29 Septembr Ao 1718:

194 (fol 68)
Jens Rasmussen, Bering fæster hans fader Rasmus Sørensens gaard, da han ikke længere kan klare ald gaardens brug og avling. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc red til 3 td 2 1/2 skp og indf er 5 Rdr. Bygningen er 36 fag deraf en del temmelig ved magt og 4 b 3 k 1 ungn 4 faar etc. 29 Sept 1718.

195 (fol 69)
Rasmus Rasmussen, Holm fæster hans fader (Rasmus ej ang) Rasmussens  grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5-1-3-1 1/2 alb red 4 td 2 skp. Indf 5 Rdr. Bygningen er 37 fag noget deraf slet ved magt og 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 29 Sept 1718.

196 (fol 69)
Søren Rasmussen, Holm fæster hans afgangne Stiffader Jens Pedersens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 5-1-3-1 1/2 alb red 4 td 2 skp. Indf i henseende til stedets ringe vilkaar kun 4 Rdr. Bestaar af 27 fag noget deraf slet og 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 29 Sept 1718.

197 (fol 69)
Peder Nielsen, Løjenkær - han er fra Gram - en gaard Søren Jensen grundet armod og i geraaden slet tilstand ikke selv kunde forstaa. Hkorn 5 td 3 fc red 4 td 2 skp ingen indf i henseende til stedets ringe vilkaar. Bestaar af 41 fag slet hus og til besætning er der 4 gamle Bæster 2 køer 3 faar 1 gl vogn ploug og harve etc. 29 Sept 1718.

198 (fol 70)
Rasmus Jensen, Astrup fæster hans broder Michel Jensens gaard, som grundet vanførhed ikke slev kan forstaa. Hkorn er 5 td red til 4 td 2 skp hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 34 fag det meste slet ved magt og 4 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 29 Sept 1718.

199 (fol 70)
Jens Rasmussen, Astrup fæster afgangne Rasmus Jensens gaard, som enken har afstaaet til ham. Hkorn 4 td 6 skp red 4 td. Indf betaler 6 Rdr. Bestaar af 48 fag hus nogenlunde og 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 29 Sept 1718.

200 (fol 70)
Niels Knudsen, Lemming - som hidtil har beboet en gaard i Bering hans Svoger Jens Ovesens til ham afstandne gaard, som han i henseende til hans ringe vilkaar, ikke kunde vedligeholde - dyrke avlingen og svare udgifterne af, samt at han sig bedre ved den gaard i Bering, som er af ringere brug, kan ernære, paa ommeldte Condition har qwitteret. Hkorn 8-4-2-2 1/2 alb red til 7 Td. Bestaar af 60 fag slet ved magt som han skal reparere etc fri for indf, samt til besætning sørge for 6 b 4 k 1 stud 2 ung 6 faar etc. 29 Sept 1718.

201 (fol 71)
Tøger Ollesen, Bering fæster hans afgangne fader Olle Michelsens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 4 td 1 1/2 alb red til 3 td 2 1/2 skp, hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 31 fag slet hus og 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. Aarhuus d 29 Sept 1718. (Se hele fæstebrevet paa sidste side)

202 (fol 71)
Jens Ovesen, Bering - som hidtil har beboet et gaard i Lemming, fæster hans svoger Niels Knudsens ved Mageskifte afstaaede gaard. Hkorn 3 td 7 skp 3 fc red 3 td 2 1/2 skp. Indf er 3 Rdr. Bestaar af 36 fag nogenlunde og 4 b 3 k 1 ungn 5 faar etc. Rytter Sessionen i Aarhuus d 29 Sept 1718.


Endnu til Rytter Sessionen i Skanderborg d 28 Sept 1718:

203 (fol 71)
Jens Jacobsen, Troelstrup fæster hans fader Jacob Mortensens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed ikke selv kan forestaa. Hkorn 7 td 1 skp 1 fc red 6 td 2 skp hvoraf indf er 14 Rdr. Bestaar af 80 fag hus en del temmelig ved hæfd, og besætning 6 b 4 k 1 stud 2 ungn 6 faar etc. 28 Sept 1718.

Notat i margen:

Paa Pag 107 findes Mons Fischers fæste bref paa Løgager som her schulde waaren indført.

Anno 1719: 

Hagen Johansen, Silkeborg Mølle

Udgifwed fæstebrew til Hagen Johansen paa Silkeborg Mølle som er meldende:

Jeg Christian Knudsen Gyberg Kongl Mai. Krigsraad og Regimentskriwer udi det Skanderborgske Destrict, kiendes herwed, Det Jeg i anledning de Høiædle og Welbaarne Herres Committerede etc. hawer ladet Silcheborg Mølle under Silcheborg Gaards Taxt i Linne Sogn beliggende, med der tilhørende Aalle fiskeri, til offentlig Auction, wed Herridsting og omliggende Kirker at opbiude, hvor efter Hagen Johansen, fra Schanderborg d 20 May næst paafølgende, som høiestbydende samme blew tilslagen i fæste at niude. Han faar den paa følgende Conditioner.

1)
Hagen Johansen antager Møllen som er Matricullered for 17 tønder Hartkorn Mølle Skyld, og derwed liggende Aalekister og Aalefiskerier i den stand det forefindes. Han skal selv bringe og holde det hele i stand uden an vente hjælp dertil etc.
Der er ialt 4 punkter vedr dette fæste.
Han svarer aarligt 102 Rdr som er maanedlig 3 mk danske af hver td Hartkorn Mølleskyld der tager sin begyndelse 1 Maj 1idst.
Schanderborg Ladegaard 29 Juni 1719.

Denne fæstebrev er udsted efter hans Kongel. Maits allernaadigste Resolution af 27 Juni 1719 paa Commissionens alleunderdanigste Memorial efter foregaaende Auction.

1720: 

 

Tilsyneladende noterer Skriveren ikke længere begge størrelser Hartkorn.

1 (fol 73)
Søren Ibsen, Hjortberg fæster afgangne Niels Poulsens gaard, paa den condition han ægter enken ved stedet Anne Lauritzdatter. Hkorn 9 td 3 fc (kun en ang) hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bestaar af 74 fag  temmelig ved magt og 6 b 5 k 2 s 2 ungn 12 faar etc. 13 Novb 1720.

2 (fol 73)
Jørgen Madsen, Borup fæster afgangne Jens Rasmussens gaard, med Condi. han ægter enken ved stedet Anne Jensdatter. Hkorn 8-4-3-2 alb (kun en ang), hvoraf han til indfæstning betaler 10 Rdr. Bestaar af 65 fag temmelig ved magt og 6 b 2 s 4 k 2 ungn 10 faar vogn etc. 13 Novb 1720.
[KVJ:
Enken hedder Inger Jensdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 361, 522, 991 og 1511]

3 (fol 73)
Rasmus Sørensen, Kattrup fæster Anders Nielsens gaard, som han godvilligt afstaar til ham, imod han ægter datteren paa stedet Anna Jensdatter. Hkorn 3 td 7 skp 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 49 fag nogenlunde hus og 4 b 3 k 2 ung 8 faar etc. Schanderborg Slot dend 13de Novb 1720.

4 (fol 74)
Hans Eschesen, Ørridslev fæster hans broder Anders Eschesens halve gaard, som han har overladt ham, siden han ikke selv kan klare hele gaarden. Hkorn 2-2-2-2 alb, hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 18 fag nogenlunde hus og 2 b 1 k 1 ung 4 faar etc. 13 Novb 1720.

5 (fol 74)
Hans Jacobsen, Hovedgaard  fæster  afgangne Erik Nielsens halve gaard i Hoved!, siden han den anden halve part har i fæste, saa hele gaarden nu bliver samlet, og kommer under en driwt og brug. Hkorn 4-5-2-1 alb og til indf 10 Rdr.. Samme halve gaards bygning er 48 1/2 fag nogenlunde og 4 b 2 st 3 k 2 ungn10 faar etc. 13 Novb 1720.

6 (fol 75)
Jens Olufsen, Ørskov fæster hans afgangne Stiffader Jørgen Sørensens 1/2 gaard, formedelst han den anden halve part har i fæste, hvorved hele gaarden nu bliver samlet og komme under et drift.
Hkorn 2-4-3-1/2 alb. Indf 5 Rdr. Bygningen er 30 fag temmelig ved magt og 2 b 2 k 1 ung 1 qwie 6 faar etc. 13 Novb 1713.

7 (fol 75)
Elias Hansen, Ejer fæster Christen Poulsens Ryttergaards partr, som han godvilligt har afstaaet til ham, med vilkaar han betaler den værende restance. Hkorn 2-6-2-1/2 alb, hvorf indf er 6 Rdr. Bestaar af 35 fag temmelig ved magt og 3 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 13 Novb 1720.

8 (fol 76)
Jens Hansen, Ejer fæster halvparten af Niels Jacobsens gaard, som han har afstaaet til ham siden han grundet geraaden slet tilstand ikke kan klare hele gaarden. Denne halve gaards Hkorn 2-4-2-1 alb. Indf er 4 Rdr. Bestaar af 27 fag nogenlunde hus og 3  2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

9 (fol 76)
Mads Pedersen, Tebstrup fæster den part Ryttergaard, som Søren Sørensen grundet armod og geraaden slet tilstand far qwitteret med vilkaar han betaler den ved stedet værende Restance. Hkorn er 2-1-1 fc og den er overladt fri for indfæstning. Bestaar af 23 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

10 (fol 77)
Niels Nielsen, Taaning fæster hans afgangne Stiffader Jørgen Endvoldsens gaard, som enken hans moder Appelone Rasmusdatter grundet geraaden armod ved ulykkelig paakommen Ildebrand  har overladt ham.
Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb. Indf er 4 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og 4 b 3 k  4 ungnøæd 10 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

11 (fol 77)
Peder Sørensen, Taaning - med Pas fra Serridslevgaard?, - fæster afgangne Endwold Endwoldsens gaard, med Conditioner han ægter stifdatteren ved stedet Mette Christensdatter, saa og betaler den ved stedet værende Restancer. Hkorn 9 td 1 fc 2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 59 fag nogenlunde hus og 6 b 1 s 4 k 4 ung 10 faar etc. 13 Novb 1720.

12 (fol 77)
Niels Rasmussen, Taaning fæster hans fader Rasmus Andersens gaard, som han grundet paakommende sygdom har overladt ham, da han ikke selv kan forestaa den. Hkorn 4-4skp 2 1/2 alb og indf er 6 Rdr. Bestaar af 43 fag temmelig ved magt og 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 13 Novb 1720.

13 (fol 78)
Jens Jensen, Saaby fæster den gaard, Søren Jensen paaboede og har overladt ham med de vilkaar han ægter Stifdatteren ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc, og indf er 5 Rdr. Bestaar af 30 fag temmelig hus og 3 b 2 k 1 ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

14 (fol 78)
Peder Andersen, Saaby fæster hans broder Jens Andersen gaard, som han grundet slet og ringe tilstand ikke selv kan forestaa.
Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb. Indf 3 Rdr. Bestaar af 34 fag og 3 b 3 k 2 ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

15 (fol 78)
Niels Sørensen, Dørup fæster den halve gaard, Niels Troelsen beboede og godvilligt overlader ham med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 2-2-2 fc og indf er 4 Rdr. Bestaar af 18 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

16 (fol 78)
Christen Pedersen, Hem -  fra Tebstrup - fæster den halve gaard, Christen Pedersen før beboede og han nu ikke længere grundet alderdom og under tilfaldende  svaghed samme kan forestaa og hans Søn Peder Christensen har den anden 1/2 part i fæste, ej formaar denne ovenmeldte 1/2 gaard til sin egen at modtage saa den hele gaard ikke desaarsag kan komme under en beboer. Ovennævnte halve gaards Hkorn 3-1?-3-1/2 alb. hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 29 fag nogenlunde hus og 3 b 3 k 2 ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

17 (fol 79)
Jørgen Jensen, Nim  - med Pas (ej hvorfra)  - fæster den Ryttergaards Part, som enken ved Stedet Anne Sørensdatter har overladt ham, imod han ægter hende. Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 32 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

18 (fol 79)
Jens Nielsen, Tønning fæster hans faders Niels Steffensens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham, og er han forbunden at omgaas sin gamle fader skiklig og vel uden nogen slagsmaal. Hkorn 2-6 skp 1 alb Indf er 5 Rdr. Bestaar af 31 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 2 ungn 5 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

19 (fol 79)
Peder Knudsen, Tønning fæster  den gaard som Niels Sørensen før paaboede, siden han førhen den anden halve gaard har i fæste, paa det at gaarden nu kan blive samlet og komme under et brug. Hkorn 2 td 4 skp. Indf er 5 Rdr. Bestaar af 30 fag temmelig ved magt og besætningen er 2 b 2k 1 st 1 ungn 4 faar etc.13 Novb 1720.

20 (fol 80)
Thomas Pedersen, Træden fæster afgangne Niels Nielsens gaard, som enken ved stedet Maria Frandsdatter har overladt ham, da han ægter hende. Hkorn 2-3-1-1/2 alb. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 24 fag slet hus og besætning 2 b 2 k 2ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

21 (fol 80)
Skourider Søren Jensen, Vinding faar Hbh paa  Hans Sørensens sig tilforhandlede Selvejergaard. Hkorn 1 td 7 skp hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Bestaar af 33 fag hvoraf det halve er temmelig og det andet halve slet. Besætningen er 2 b 1 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

22 (fol 80)
Niels Mortensen, Vinding fæster denne part Gaard, Anders Pedersen før paaboede og maatte qwittere grundet geraaden armod og slet tilstand. 1 td 2 skp 1 fc 1/2 alb. Indf er 2 Rdr 4 Mark. Bestaar af 23 fag meget slet ved magt og besætningen er 2 b 1 k 6 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

23 (fol 81)
Christen Jensen, Bryrup fæster afgangne Rasmus Ollufsens gaard, som enken ved stedet Anne Pedersdatter har overladt ham, med vilkaar at han ægter hende.
Hkorn 3 td 2 fc 1 alb. Indf er 4 Rdr. Bestaar af 33 fag temmelig ved magt og 3 b 3 k 1 ung 8 faar etc. 13 Novb 1720.

24 (fol 81)
Jens Jensen, Velling - forrige Rytter af Obriste Prehns regiment - fæster den gaardspart Jens Andersen, grundet i geraaden armod maatte qwittere.
Hkorn 2 td 5 skp 1 alb. Indf er han fri for da han skal sætte det bedre i stand. Bestaar af 17 fag hus og besætningen er 1 b 1 k 2 faar etc. 13 Novb 1720.

No 25 findes ikke men derimod er der 3 no 28. 

26 (fol 81)
Anders Knudsen, Vilholt fæster den gaard, Jens Rasmussen før paaboede som han formedelst tilfalden Svaghed imedens han har været Dragoun maa afstaa. Hkorn 4-3-3-2 1/2 alb hvoraf indfæstningen er 6 Rdr. Bestaar af 43 fag hud temmelig ved magt og 4 b 3 k 1 s 2 ung 8 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

27 (fol 81)
Jens Christensen, Addit fæster afgangne Frands Jensens Ryttergaardspart, som enken ved stedet Karen Michelsdatter overlader ham, da han ægter hende. Hkorn er 2-3-1-2 alb, hvoraf han til indfæstning betaler 2 Rdr. Bestaar af 32 fag slet hus og 2 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

28 (fol 82)
Christen Laursen, Ry fæster til Christen Larsen af Jens Pedersens gaard, som han grundet armod har maattet qwittere, efter tingsvidnes formelding, med den condition ar han betaler den ved stedet heftende restance for 1719 og 20 . Hkorn 1 td 4 skp og indf er 2 Rdr. Bestaar af 28 fag og besætning som han selv har anskaffer er 2 b 1 k 4 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

28 (fol 82)
Niels Hansen, Ry fæster af den Jord, som Jens Pedersen har haft ved sin paaboende gaard som han grundet armod har maattet qwittere.
5 skp 3 fc 1 1/2 alb. Hkorn, hvilken jord han antager uden bygning eller besætning i ringeste maade, som han maa bruge under sin iboende gaard. Indf 1 Rdr. 30 Novb 1720.

28 (fol 82)
Niels Nielsen, Ry fæster den jord som Jens Pedersen grundet armod maatte qwittere.
5 skp 3 fc 1 1/2 alb. Det er uden bygning og besætning i nogen maade, det er tilladt ham at bruge det under sin iboende gaard, og indf er 1 Rdr. 13 Novb 1720.

29 (fol 83)
Skourider Christopher Soetman, Ry -  i Jaungyde - fæster det gadehus, Christen Laursen har beboet men har overladt til ham, hvoraf indf er 1 Rdr. ligesom han svarer aarligt 1 Rdr. 2 mark. De 2 øde gadehuses tofter som ligger belejligt ved, maa han ogsaa bruge naar han svarer afgiften deraf hvad de billigt kan taxeres for og de andre Lodsejere er tilfredse med, hvorimod han skal forbedre bygningen etc. 13 Novb 1720.

30 (fol 83)
Niels Sørensen, Paarup fæster afgangne Jens Sørensens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Johanne Nielsdatter.
Hkorn 1-7 skp 1 1/2 alb. Indf er 2 Rdr. Bestaar af 31 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

31 (fol 83)
Rasmus Jensen, Salten fæster 1/4 part gaard, Niels Andersen har beboet og grundet slet tilstand maatte qwittere med vilkaar han betaler den ved stedet værende restance. Hkorn 1 td 1 skp 2 fc og Indf er 1 Rdr. Bestaar af 15 fag temmelig ved magt og 2 b 1 k 6 faar etc. 13 Novb 1720.

32 (fol 84)
Laurs Jensen, Siim fæster 1/4 part gaard, som hans Stiffader Jens Rasmussen, der ikke selv kan gaarden forestaa længere, har overladt ham. 2-4-3 fc Indf er 5 Rdr. Bestaar af 32 fag hus som er ved magt og 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.
[KVJ Rett:
Fæsteren hedder Laurs Jensen, søn af Jens Simonsen. Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 539 (fol 190) og Gryt Fptk 1746-1763 14 (fol 128)]

33 (fol 84)
Anders Nielsen, Svejstrup fæster en gaard, Søren Ibsen grundet slet tilstand maatte qwittere, med vilkaar han skal betale restancen. Hkorn 3-5-2-2 alb og indf er 6 Rdr. Bygningen er 29 fag slet hus og 3 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 13 Novb 1720.

34 (fol 85)
Peder Olesen, Veng fæster en gaard, som Skoufogden Søren Rasmussen, har overladt ham med vilkaar han ægter datteren Anne Sørensdatter. Hkorn 6-2-2-2 hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 48 fag hus temmelig ved magt og 5 b 1 s 4 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

35 (fol 85)
Poul Madsen, Jeksen fæster ung Søren Rasmussens 1/2 gaard, som han grundet armod maatte qwittere, han skal betale de hæftende Restancer. 2-3-3-1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 25 fag slet hus og 2 b 2 k 6 faar etc. 13 Novb 1720.

36 (fol 86)
Morten Sørensen, Jeksen fæster en gaard, som afgangne Søren Rasmussen før beboede, med vilkaar han ægter enken Anne Madsdatter. Hkorn 2-3-1-2 alb. Han skal ikke betale indfæstning imod han skal sætte bygningen i god stand, bestaar af 38 fag slet og 3 b 1 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

37 (fol 86)
Jens Sørensen, Adslev faar Hbh paa afgangne Rasmus Nielsens selvejergaard, paa de Conditioner at han ægter enken ved stedet Kirsten Rasmusdatter. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb og bygningen er 28 fag slet ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 5 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

38 (fol 86)
Rasmus Pedersen, Koldensgaard - fra Ny Mølle -  fæster Koldensgaard og Mølle som Jens Mogensen af uformuenhed og slet tilstand qwitterede med vilkaar, at han betaler den ved stedet hæftende restance 7 Rdr 4 mark 1 sk. Gaarden og Møllen staar for Hkorn nemlig gaarden 3 td 6 skp og møllen agger og eng 3 td 2 skp 2 fc og mølleskyld 3 td 3 skp 2 fc 2 alb, som han grundet dets slette tilstand overtager uden indf. Bygningen er 36 fag hus som er meget ringe og forfalden, til besætning udfordres - som Mølleren selv forskaffer 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

39 (fol 87)
Hendrich Johansen, Hørning fæster  den gaard, Poul Nielsen grundet alderdom har overladt ham paa de cond. at han ægter hans datter Birgitte Poulsdatter. 1-5-3-2 alb og indf er 3 Rdr. Bygningen er 33 fag nogenlunde og besætningen er 2 b 2 k 6 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

40 (fol 87)
Jørgen Sørensen, Blegind fæster en halv gaard, som Laurs Andersen, grundet alderdom ikke selv formaar at forestaa, og derfor qwitterer. Hkorn 2-6-1-1 hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 34 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

41 (fol 88)
Sejer Madsen, Blegind fæster en halvgaard, som hans fader Mads Seiersen har afstaaet da han ikke selv kan klare den længere. Hkorn 2-4-2-2 alb og indf er 6 Rdr. Bygningen er 21 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

42 (fol 88)
Poul Pedersen, Vitved fæster 1/4 part af Jens Pedersens gadehus, som han grundet armod afstaar. Bestaar af 8 fag hus som han er overladt fri for indf. Svarer aarligt 3 mark. Han skal forbedre etc. 13 Novb 1720.

43 (fol 88)
Jens Pedersen, Vitved  - Baadsmand med pas - fæster den 1/2 Annexgaard, som hans fader Peder Rasmussen grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 4 td 5 skp 2 alb, og han faar den fri for indfæstningspenge. Bestaar af 34 fag nogenlunde hus og 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

44 ( fol 89)
Peder Pedersen, Fruering fæster det gadehus, som Karen Simmensdatter før beboede. Svarer aarligt  5 mark danske og ingen indf men han skal betale de hæftende restancer, og forbedre bygningen etc. 13 Novb 1720.

45 (fol 89)
Rasmus Sørensen, Hvolbæk fæster hans fader Søren Michelsens gaard, som han grundet alderdom har overladt ham. 3 td 1 skp 3 fc 2 1/2 alb og til indf betaler han 3 Rdr. Bygningen bestaar af 33 fag ved magt og 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 13 Novb 1720.

46 (fol 89)
Rasmus Jensen, Hvolbæk fæster afgangne Niels Jensens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Karen Pedersdatter. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og indf er 3 Rdr. Bestaar af 40 fag temmelig ved magt og 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 13 Novb 1720.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag ved Erik Brejl nr. 1028 kaldes enken for Maren Pedersdatter. Ligeledes i KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen]

47 (fol 90)
Niels Jensen, Skanderborg Ladegaard fæster hans afgangne Sal moder Anne Sørensdatter, saavel hans afdøde broder Peder Jensen, begge deres halve gaarde som han ville søge samlet, hvilken hele gaard staar for Hkorn 9 - 4 -  3 fc af ovennævnte gaard udi Skanderborg Ladegaard beliggende, skal han til indfæstning betale Tiuwge og sex Rdr. Bygningen er 40 fag temmelig ved magt og besætningen er 6 b 4 k 2 stude 4 ungn 10 faar etc. 13 Novb 1720.

48 (fol 90)
Johan Christoffersen, Strygerhuset som Jørgen Lauridsen har afstaaet til ham. Hkorn 1 td 3 skp, som er bevilget fri for indf. Bestaar af 6 fag slet hus som han skal forbedre og altid holde i stand etc. 13 Novb 1720.

49 (fol 90)
Peder Pedersen, Stilling faar Hbh paa hans fader Peder Nielsens Selvejergaard, som han har overladt ham. Hkorn 3 td 1 alb hvoraf han skal betale 6 Rdr. Bestaar af 32 fag maadelig ved magt og besætning 4 b 1 st 2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

50 (fol 91)
Terkild Michelsen, Stilling fæster hans afgangne fader Michel Jensens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 4 skp 3 fc 1 alb hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bestaar af 34 fag hus slet ved magt og til besætning findes 3 bæster 2 køer 1 ungnød 4 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

51 (fol 91)
Herlev Pedersen, Galten fæster en gaard, som Søren Christensen og grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 4-3-3-1/2 alb og til indf betaler han intet grundet dens slette tilstand som han skal sætte i stand. 44 fag hus og 4 b 2 k 4 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

52 (fol 91)
Jørgen Pedersen, Taastrup fæster afgangne Jens Jensens gaard, som enken har overladt ham imod han ægter hende. 4 td 3 skp 2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. 38 fag hus vel ved magt og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

53 (fol 92)
Michel Olufsen, Stjær fæster en gaard, Niels Sørensen grundet alderdom har overladt ham med vilkaar han ægter hans datter Anne Nielsdatter. 3-6-2-1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 38 fag temmelig ved magt og besætningen er 2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

54 (fol 92)
Peder Poulsen, Stjær - han er fra Jeksen -  fæster en gaard, som Simen Ollesen grundet alderdom afstaar til ham, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Johanne Simmensdatter. Hkorn 3-6-2-1 alb og indf er 4 Rdr. Bygningen er 29 fag nogenlunde ved magt og besætningen er 4 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

55 og 56 (fol 92)
ikke anvendt af Skriveren

57 (fol 92)
Anders Pedersen, Hørslev fæster Peder Nielsens gaardspart, som han grundet alderdom afstaar. 3 td 1 skp 2 alb og til indf betaler han 3 Rdr. bestaar af 32 fag hus nogenlunde og 3 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

58 (fol 92)
ikke anvendt af Skriveren

59 (fol 93)
Peder Pedersen, Borum faar Hbh paa hans fader Peder Rasmussens selvejergaard. Hkorn 7 td 3 skp hvoraf han til Hbh betaler 6 Rdr. Bestaar af 70 fag hus temmelig ved magt og besætning 6 b 2 stude 4 k 4 ungnød 10 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

60 (fol 93)
Peder Nielsen, Borum faar Hbh paa hans fader Niels Jensens selvejergaard. Htkorn 3 td 1 sk 1 fc hvoraf han betaler til Hbh 6 Rdr. Bygningen derpaa er kun 8 fag hus siden stedet for nogle aar siden afbrændte og som Peder Nielsen forpligter sig til paa egen bekostning at opbygge endnu 16 fag hus. Besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

61 (fol 94)
Jens Laursen, Borum fæster at gadehus, som Karen Rasmusdatter har beboet og afstaaet til ham. Er ansat i mtr for 1 skp 1 alb hvoraf indf er 1 Rdr. 2 mark. Bestaar af 10 fag slet ved magt hvoraf han aarligt svarer 1 rdr 2mark. 13 Novb 1720.

62 (fol 94)
Christen Andersen, Herskind fæster  afgangne Niels Andersens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Nielsdatter. Hkorn 3-6-2-2 alb hvorpaa han har opbygt 14 fag hus og derfor er den ham forundt i indf for 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus nogenlunde ved magt og 4 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 13 Novb 1720.

63 (fol 94)
Jørgen Pedersen, Herskind fæster afgangne Morten Madsens gaard, som enken Maren Nielsdatter overlader ham paa vilkaar han ægter datteren Anne Mortensdatter. Hkorn 3-5-2-1 alb og til indf betaler han 4 Rdr. Bestaar af 31 fag temmelig ved magt og 4 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 13 Novb 1720.

64 (fol 95)
Søren Michelsen, Herskind fæster hans fader Michel Sørensens gaard. Hkorn 5-4-3-1 og indf er 8 Rdr. Bestaar af 41 fag ved magt og 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 13 Novb 1720.

65 (fol 95)
Rasmus Rasmussen, Herskind fæster hans stiffaders Niels Simmensens gaard. Hkorn 5-5-3-2 alb og til indf betaler han 8 Rdr. Bestaar af 60 fag hus ved magt og 4 b 4 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

66 (fol 95)
Niels Jensen, Herskind fæster afgangne Rasmus Christensens Boel, som enken Johanne Rasmusdatter afstaar til ham, grundet han ægter datteren ved stedet Karen Rasmusdatter. Hkorn 1 td 1 fc 1 alb og indf 2 Rdr. Bygningen er 23 fag nogenlunde og 2 b 1 k 2 faar etc. 13 Novb 1720.

67 (fol 96)
Niels Pedersen, Sjelle fæster afgangne Rasmus Sørensens gaard, med vilkaar han ægter enken Mette Clausdatter ved stedet. Hkorn 3 td 3 skp 3 fc og til indf betaler han 4 Rdr. Bestaar af 29 fag Hus temmelig ved magt og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

68 (fol 96)
Morten Jensen, Skovsrod - han er fra Jaungyde - fæster Niels Poulsens gaard, eftersom han med ham har gjort mageskifte. Hkorn 4-7-1-1 alb og til indf betaler han 6 Rdr. Bygningen er 29 fag slet hus og til besætning er der 4 b 3 k 4 ung 6 faar etc. 13 Novb 1720.

69 (fol 96)
Niels Poulsen, Jaungyde - fra Skovsrod - fæster Morten Jensens gaard, som han har gjort mageskifte med.  Staar for 2 td 2 skp og til indf betaler han 2 Rdr. Bestaar af 26 fag nogenlunde hus og 2 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 13 Novb 1720.

70 (fol 96)
Niels Rasmussen, Tørring - forrige Rytter ved Obriste Westes Regiment med pas - fæster afgangne Morten Rasmussens gaardpart, som enken Mette Sørensdatter har overladt ham med vilkaar at han ægter datteren ved stedet Maren Mortensdatter. Hkorn 1-4-1-1 og indf er 2 Rdr. Bestaar af 21 fag slet hus og besætningen er 2 b 1 k 2 ungn vogn etc. 13 Novb 1720.

71 (fol 97)
Rasmus Jørgensen, Tørring fæster Sal Hans Laursens gaard, med vilkaar at han ægter enken Maren Joensdatter ved stedet. Hkorn 1-4-1-2 alb og indf er 2 Rdr. Bestaar af 18 fag slet hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

72 (fol 97)
Rasmus Jespersen, Toustrup fæster afgangne Niels Knudsens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 2 td 5 skp hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 22 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1713.

73 (fol 97)
Jens Johansen, Toustrup fæster halvparten af hans fader Johan Nielsens gaard. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 2 alb og indf er 4 Rdr. Bestaar af 26 fag slet hus og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Novb 1720.

74 (fol 98)
Søren Pedersen, Laasby fæster halvparten af hans fader Peder Kieldsens gaard, som han grundet høj alderdom ikke selv kan forestaa. Hkorn 3-4-2-1 1/2 alb og indf er 6 Rdr. Bestaar af 30 fag nogenlunde hus og til besætning er der 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 13 Novb 1720.

75 (fol 98)
Christen Michelsen, Klintrup fæster hans fader afgangne Michel Pedersens gaard, som enken hans moder Bodel Nielsdatter overlader ham. Hkorn 4 td 5 skp 3 fc og indf er 4 Rdr. Bestaar af 40 fag hus slet ved magt og 4 bæster 3 køer 3 ungnød 6 faar etc. 13 Novb 1720.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1033, hedder moderen Bodil Christensdatter]

76 (fol 98)
Niels Poulsen, Ry fæster Niels Nielsens gadehus, som han i armod forlod, hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Bestaar af 8 fag hus nogenlunde ved magt svarer aarligt til Regimentscassen 1 rdr 2 mark. Han skal vedligeholde bygningen etc. 13 Novb 1720.

77 (fol 99)
Christen Pedersen, Ry fæster det hus, Peder Andersen før beboede og nu har qwitteret, hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Bestaar af 8 fag temmelig ved magt, hvoraf der aarlig svares 1 rdr 2mark. Han skal vedligeholde etc. 13 Novb 1720.

78 (fol 99)
Michel Ollesen, Røde Mølle fæster halvparten af hans gamle fader  Olle Jensen i fæste havende Røde Mølle kaldet, som han for sin søn godvilligt afstaar. Skylder efter Mtr af agger og eng 4 skp 1 fc 1 alb og Mølleskyld 2 td 7 skp 1 fc 1 1/2 alb. Og forundes det ham for indf 7 Rdr, med vilkaar at efter faderens død søger han fæste paa den anden halvdel, at Møllen da kan komme under en beboer. 13 Novb 1720.

Silkeborg Amt:

1 (fol 99)
Tøger Poulsen, Skaarup fæster et gadehus, Anders Pedersen før beboede og nu har overladt ham. Hkorn 1 alb hvoraf han til indf betaler 4 Mark. Der foruden svares aarligt til Cassen 4 Mark hvorimod han skal være pligtig at forbedre huset og altid holde det i god stand etc. 30 Novb 1720.

1721:

2 (fol 99)
Anders Pedersen Smed, Skaarup - som beboede et gadehus i Skaarup - en Rytterpart gaard som Christen Christensen før beboede. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc, uden noget fæste da bygningen som bestaar af 25 fag hus er slet, og besætningen har han selv anskaffet 3 b 1 k 6 faar samt vogn ploug harve med fornøden sædekorn etc. 1 Maj 1721.
[KVJ:
Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 34 (fol 99) og Gryt Fptk 1746-1764 nr. 24 (fol 90). Ligeledes i KB for Skorup sogn 1684-1853 v/Niels Henry Jensen forekommer Anders Pedersen Smed og hans søn Jens Andersen mange gange. Se også Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2082. Derimod er der ikke fundet personer, der kan passe i KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen]

3 (fol 100)
Jens Rasmussen, Gjern fæster den gaard, som hans Stiffader Laurids Jensen grundet alderdom har overladt ham. 6 td 3 fc 2 alb og til indf betaler han 6 Rdr. Bestaar af 35 fag hus temmelig ved magt og 5 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 1 Maj 1721.

4 (fol 100)
Jens Andersen, Naarup fæster afgangne Christen Nielsens gaard, paa Condition at han ægter Konens Søster datter Anne Sørensdatter som nogle aar har været ved stedet. 3 td 3 skp 2 fc hvoraf indf er  2 Rdr. Bestaar af 25 fag hus slet ved magt og 4 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 1 Maj 1721.

5 (fol 100)
Laurids Tøgersen, Horn fæster hans fader Tøger Pedersens gaard. Hkorn 4-2-1-1 alb og indf skal ikke betales. Bestaar af 47 fag slet hus og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn  6 faar etc. 1 Maj 1721.

6 (fol 100)
Peder Andersen, Horn  fæster hans fader Anders Laursens gaard. Hkorn 4 td 1 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 41 fag maadelig hus og besætningen er 4 b 2 k 2 ungnød 8 faar etc. Rytter Sessionen i Schanderborg 1 Maj 1721.

7 (fol 101)
Peder Lauridsen, Sminge fæster hans fader Laurids Andersens gaard. Hkorn 5 td skp. hvoraf indfæstningen er 7 Rdr. Bestaar af 41 fag temmelig ved magt og 6 b 3 k 2 ungnød 10 faar vogn etc. 1 Maj 1721.

8 (fol 102)
Anders Jensen, Voel, husmand fæster afgangne Søren Nielsen Smeds Gadehus, som enken Anne Jensdatter har overladt ham, med vilkaar han ægter hende. Indfæstning 4 Rdr, Svarer aarligt 1 Rdr, desuden er han forpligtet til at opbygge og vedligeholde etc. 30 Novb 1720.

9 (fol 102)
Peder Sørensen, Truust husmand fæster afgangne Anders Jensens gadehus, som enken Maren Christensdatter ved stedet overlader ham, mod han ægter hende. Svarer aarligt 1 Rdr og indf 2 Rdr. Desuden skal han reparere og vedligeholde etc. 30 Novb 1720.

10 (fol 102)
Jens Andersen, Skanderup fæster afgangne Jens Andersens gaard, som enken Maren Nielsdatter overlader ham imod han ægter hendes Søsterdatter. Hkorn 3 td 5 skp 3 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 32 fag temmelig ved magt og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 1 Maj 1721.

11 (fol 102)
Christen Nielsen, Skanderup fæster at gadehus, som hans fader Niels Poulsen, grundet alderdom har overladt ham. Hkorn  5 skp 3 fc 1 alb og indf er 1 Rdr. Desuden svares aarligt 1 Rdr. Bestaar af 12 fag hus nogenlunde og besætningen er 1 b 1 k 6 faar. 30 Novb 1721.

12 (fol 102)
Mads Christensen, Dalby  fæster hans fader Christopher Christensens gaard. Hkorn 2-2-3-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 30 fag slet hus og 2 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 1 Maj 1721.

13 (fol 102)
Henrik Mogensen, Mølhave fæster hans fader Mogens Christensens 1/2 gaard i bemte Mølhauge, som han har overladt ham. Hkorn 4 td 6 skp 1/2 alb og indf er 6 Rdr. Bestaar af 34 fag hus nogenlunde ved magt og 4 b 1 stud 2 køer 3 ungn 6 faar etc. 1 Maj 1721.

14 (fol 103)
Jens Mogensen, Mølhave fæster hans fader Mogens Christensens 1/2 gaard. Hkorn 4 td 6 skp 1/2 alb og til indf betales 6 Rdr. Bygningen er 34 fag nogenlunde og 4 b 1 s 2 k 3 ungn 6 faar etc. 1 Maj 1721.

15 (fol 103)
Hans Jørgensen, Mølgaarde fæster hans gamle fader Jørgen Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 21 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 1 Maj 1721.

16 (fol 103)
Jens Erichsen, Virklund fæster gamle Jens Nielsens partgaard, som han grundet alderdom har overladt ham, med Condition han ægter datteren ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 2-5-3-2 1/4 alb og indf er 5 Rdr. Bygningen er 32 fag hus temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 1 Maj 1721.

17 (fol 104)
Jens Nielsen, Fogstrup fæster hans fader Lille Niels Jensens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 1 td 7 skp 1 fc 1 1/2 alb og til indf betales 4 Rdr. Bygningen er 25 fag nogenlunde ved magt og 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 1 Maj 1721.

18 (fol 104)
Jens Jensen, Hjortballe fæster  afgangne Niels Rasmussens 1/2 gaard, med condition han ægter datteren ved stedet Margretta Nielsdatter. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og til indf betales 2 Rdr. Bestaar af 29 fag slet hus og 2 b 2 k 1 ungn vogn plov etc. 1 Maj 1721.

19 (fol 104)
Jens Nielsen, Hjortballe fæster den part Ryttergaard, Niels Jensen før beboede og nu grundet skrøbelighed og alderdom har overladt ham med vilkaar at han ægter datteren ved stedet Kirsten Nielsdatter. Hkorn 1 td 6 skp 3 fc 1 1/2 alb og indf skal ikke betales, fordi han skal betale den hæftende Restance. Bestaar af 24 fag slet hus og 2 b 2 k 6 f vogn etc. 1 Maj 1721.

20 (fol 105)
Lars Christensen Løgager, Them stæder og fæster halvparten af Thomas Jacobsens paaboende gaard. Hkorn 2-5-3-2 1/2 alb der for ham og hans datter Anna Thomasdatter har opladt og afstaaet siden han ikke længere kan klare hele gaarden. Indf er 5 Rdr. Bestaar af - til denne halvdel - 18 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. Fæstet er kun paa den maade at gaarden efter Th. Jacobsens død skal L Christensen antage fæste paa den anden halvdel saa gaarden kan samles under en beboers drift. 1 Maj 1721.

21 (fol 105)
Mejers Pedersen, Funder - som har været Landsoldat -  fæster hans afgangne faders Rytterparts gaard. Hkorn 1-5-2-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 25 fag nogenlunde hus og 3 b 1 k 1 ungn 4 faar etc. (Fars navn er ikke ang).
[KVJ:
Faderens navn Peder Mejersen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1013]
1013 Peder Mejersen i Funder. 10.8.1719, fol.428.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Erik Hansen i Sejlgård. B: Kirsten 12, Laurids 8. FM: farbroder Christen Mejersen i Funder. Af første ægteskab B: Anne g.m. Jens Jensen sst, Maren g.m. Niels Christensen sst, Kirsten g.m. Christen Nielsen Skov sst, Maren g.m. Hans Andersen Skov sst, Johanne, Kirsten, Niels, der fæster, Christen i Byskov. GRyt 8-26 skp. 1712-1720 lbnr. 863-1028 (Udarbejdet af Erik Brejl)

22 (fol 105)
Jens Pedersen, Paarupgaard faar Hbh paa hans iboende selvejergaard Paarup. Hkorn 3 td 2 fc 2 1/2 alb og indf er 2 Rdr. Bygningen er 40 fag slet ved magt og 4 b 3 k 4 ungn 6 faar etc. 1 Maj 1721.

23 (fol 106)
Niels Sørensen, Paarupgaard for Hbh paa hans iboende 1/4 part Selvejergaard Paarup kaldet. Hkorn 1-4-1-1 1/4 alb hvoraf til Hbh betales 1 Rdr. Bestaar af 30 fag ved magt og 2 b  2 k 2 ungn 4 faar etc. 1 Maj 1721.

24 (fol 106)
Anders Hansen, Paarupgaard faar Hbh paa hans iboende 1/4 part selvejergaard i Paarup. Hkorn 1-4-1-1 1/4 alb og der betales for Hbh 1 Rdr. Bestaar af 30 fag temmelig ved magt og 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 1 Maj 1721.   

25 (fol 106)
Christen Pedersen, Tollund  faar Hbh paa den part Selvejergaard han paaboer i Taallund!. Hkorn 4 td 7 skp tillige med K..huset der ogsaa er ansat til 4  skp 1 fc og Husbondshold betales med for begge steder 4 Rdr. 53 fag ved magt og 4 b 3 k 1 stud 2 ungn 10 faar etc. 1 Maj 1721.

26 (fol 107)
Jens Sørensen, Tunglund fæster afgangne Peder Nielsens gaard, paa de conditioner at han ægter enken ved stedet Anne Jensdatter. Hkorn 3-3-1-2 1/2 alb og indf er 5 Rdr. Bygningen 30 fag nogenlunde og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 1 Maj 1721.

27 (fol 107)
Christian Fischer, Løgagergaard Them Sogn.
Som Velædle Christian Fischer den tid hand var eier af Silkeborg har antaged Løgagergaard bestaaende af Agger og Eng 8-1-1-1 alb Skou 1td 6 skp 2 alb som var øde og forfalden og derpaa opbiugt 3de Lengder bestaaende af 58 døgtige fag huus, Auflingen bragt udi forbedring, og fremdelis med sig tilkiøbte tiender har Leilighed samme at holde i saa god stand som mand icke af nogen anden antagere kunde wære wentende saa har wi til hans Kongel. Mai: hans interesse og dette steds welstands befordring formaaed Welbemte Christian Fischer til samme Løgagergaard sig wed fæste at forbliwe etc. Der skal ikke betales indfæstning. Randers den 16 December 1718.

 

Anno 1721 Udi Skanderborig Waaer Session den 29de April er følgende Fæstebrewe Expedered:

 
1 (fol 108)
Hans Jensen, Tebstrup fæster afgangne Peder Andersens gaard, som enken Maren Poulsdatter har overladt ham i henseende han ægter datteren Anne Pedersdatter. samt betaler den paa stedet heftende restance. 2 td 1 skp 1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 28 fag nogenlunde ved magt og 2 b 2 k 1 ungnød 4 faar etc. 29 April 1721.

2 (fol 108)
Hans Eschesen, Ørridslev som beboer en halv gaard i Ørridslev, fæster den anden halve part som hans broder sidst paaboede, og grundet geraaden slette tilstand ej kunne forestaa. Hvorover gaarden af Hans Eschesen nu bliver samlet, hvilken halve part som han broder Anders Eschesen maatte qwittere staar for 4-2-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen paa denne halve part er 18 fag temmelig slet ved magt og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn 3 faar etc. 29 April 1721.

3 (fol 109)
Christen Pedersen, Sønder Vissing fæster den gaard i Sønder, som Peder Jensens efterladte enke Mette Joensdatter grundet alderdom har afstaaet til ham. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb og til indf betaler han 4 Rdr. Bygningen er 38 fag maadelig ved magt og 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 29 April 1721.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 997 kaldes enken Mette Jensdatter]

4 (fol 109)
Rasmus Jensen, Nim - som har været Rytter ved Obriste Vestes Regiment og ved Reductionen efter 18 aars giorde tjeneste Dimitteret, -  fæster den halve gaard, som afgangne Jens Jensen sidst beboede og fradøde.
Hkorn 2 td 6 skp 1 1/2 alb. Og han betaler den paahvilende restance, og desuden stedets slette tilstand, ikke skal betale indf. 20 Fag hus slet ved magt og besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 29 April 1721.

5 (fol 110)
Anders Pedersen, Nim fæster den gaard som Wolf Ernst Lenke grundet ringe tilstand forlatte. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc, som grundet stedets ringe tilstand er fra for indf. Bygningen er 31 fag hus Maadelig og besætningen er 3 gl bæster 1 ko 2 ungnød 3 faar vogn etc. 29 April 1721.

6 (fol 110)
Jens Mortensen, Bjertrup faar Hbh paa hans fader Morten Jensens Selvejergaard. Hkorn 3 td 1 skp 1 alb, hvoraf der betales til Hbh 4 Rdr. Bestaar af 38 fag hus næsten ved magt og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 29 April 1721.

7 (fol 110)
Peder Pedersen, Storring faar Hbh paa afgangne Bertel Nielsens halve selvejergaard. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb der betales til Hbh 6 Rdr. Bestaar af 45 fag nogenlunde og 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 29 April 1721.

8 (fol 111)
Frederik Christiansen, Storring fæster hans faders (navn ikke not) gaard, som han grundet alderdom og armod har overladt ham. Hkorn 4-2 skp 2 alb, der grundet stedets slette tilstand, samt han betaler den hæftende penge og laanekorns restance, er bevilget uden indf. Bestaar af 37 fag nogenlunde hus og 4 gl bæster 2 køer 1 ungn 4 faar etc. 29 April 1721.

9 (fol 111)
Hans Casper, Veng fæster er gadehus som Thomas Pedersen fradøde og enken har qwitteret, han har tidligere faaet den anden halvdel i fæste, hvorefter det nu under et fæstes til ham, saaledes det gamle brev annul. Svarer aarlig 2 Rdr og til indf betaler han 4 Mark. Bygningen paa det halve hus er 6 fag slet ved magt som han skal sætte i stand etc. 29 April 1721.

10 (fol 111)
Berent Henriksen, Harlev fæster en gaard, afgangne Jens Lassen sidst paaboede, han ægter enken ved stedet. 31 fag hus slet ved magt. Hkorn 3 td som han grundet stedets og bygningen slette tilstand faar uden indf. Besætningen er 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 29 April 1721.

11 (fol 111)
Rasmus Christensen, Røgen - som har været Dragon, først udskreven til Obrist Truursmoss? Regiment og derfra siden afgiwen til det Ungarske Dragon Regiment, og derfra til det Schulenborgsche hvorfra han har Pas - fæster den partgaard hans fader Christen Christensen før havde, og grundet alderdom og ringe tilstand har afstaaet, med de vilkaar han betaler restancen af penge og Laanekorn. Hkorn 2-4-2-1 alb, som han af nævnte aarsag og stedets ringhed faar uden indfæstning. Bygningen er 26 fag brøstfældig hus og besætningen er 2 b 1 k 4 faar vogn etc. 29 April 1721.

12 (fol 112)
Lars Frandsen, Sorring fæster et gadehus, som Jørgen Skræder ikke kunne forestaa, svarer aarligt 1 rdr hvoraf indf er 1 Rdr.  Bygningen er 8 fag hus slet ved magt som han skal forbedre etc. 29 April 1721.

 

Efter=Høst Sessionen i Skanderborg d 18 Octb 1721 er følgende fæster accordered, og til de wedkommende fæstebrewe beswered, af Indhold:

1 (fol 112)
Søren Eriksen, Kattrup faar Hbh paa hans fader Erik Sørensens, til ham grundet alderdom og svaghed afstandne Selvejergaard i Kattrup. Hkorn 2-7-1 fc hvoraf der betales til Hbh 4 Rdr. Bestaar af 24 fag slet hus og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 18 Octob 1721.

2 (fol 113)
Jens Jensen, Taaning fæster den halve part gaard som Hans Hansen sidst paaboede, og grundet alderdom - skrøbelighed og ringe tilstand har afstaaet til ham med vilkaar, at han betaler restancen samt laanekorn. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bestaar af 31 fag slet hus og til besætning 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 18 Octb 1721.

3 (fol 113)
Søren Rasmussen, Grumstrup fæster en gaard, Jørgen Madsen er fradød og enken Karen Pedersdatter overlader ham, imod han ægter hende, samt svarer og betaler den heftende restance. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bestaar af 44 fag hus nogenlunde og 4 b 2 k 3 ungn 6 faar etc. 18 Octob 1721.

4 (fol 113)
Niels Nielsen, Yding - forrige Rytter med Pas fra Obrist Vestes Regiment - fæster  det hus, som Alexander Madsen sidst paaboede og fradøde, og enken Kirsten Jørgensdatter overlader ham med vilkaar han ægter hende. Svarer aarlig arbejdspenge 2 Rdr og huspenge 1 mk 8 sk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Samme gadehus er 8 fag brøstfældig hus som han skal forbedre etc. 18 Octb 1721.

5 (fol 113)
Rasmus Nielsen, Voerladegaard fæster en gaard, som afgangne Knud Mortensen sidst paaboede, han ægter datteren ved stedet Karen Knudsdatter. Hkorn 6-6-1-1/2 alb og indf er 6 Rdr. Bestaar af 50 fag hus temmelig ved magt og 4 b 4 k 3 ungn 8 faar vogn, plov harve etc. 18 Octob 1721.

6 (fol 114)
Christen Christensen, Svejstrup fæster afgangne Jens Nielsens før beboede halve gadehus, som enken Anne Nielsdatter har overladt ham med vilkaar han ægter hende. Svarer aarligt arbejdspenge 1 Rdr og Huspenge 12 sk hvoraf indf er  2 Rdr. Bestaar af 8 fag maadelig hus, som han haver at forbedre etc.  18 Octob 1721.

7 (fol 114)
Rasmus Jensen, Mesing fæster hans fader afgangne Jens Hagensens forhen beboede gaard, som enken Doretha Mickelsdatter? hans moder har overladt ham, hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb, 42 fag hus noget deraf slet og 3 b 3 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 18 Octob 1721.

8 (fol 114)
Søren Jensen, Jeksen fæster en gaard, som hans fader Jens Jensen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 2-5-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 41 fag hus slet ved magt og til besætning er der 2 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 18 Octob 1718.

9 (fol 115)
Rasmus Nielsen, Virring fæster afgangne Rasmus Poulsens part gaard, som enken ved stedet Anne Rasmusdatter overlader ham, da han ægter hende. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 22 fag hus temmelig ved magt og til besætning er der 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 18 Octob 1721.

10 (fol 115)
Peder Rasmussen, Vitved fæster en gaard, som Jens Jensen sidst paaboede og fradøde, og enken Anne Jensdatter, som han ægter, har overladt ham. Hkorn 4-6-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 43 fag hus hvoraf det halve er slet og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 18 Octob 1721.

11 (fol 115)
Jens Thomsen, Høver - han er fra Taastrup - fæster afgangne Peder Nielsens forhen beboede gadehus, hans enke Kirsten Mortensdatter har overladt ham. Svarer aarligt arbejdspenge 2 Rdr og huspenge 1 mk 8 sk hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 21 fag hus slet ved magt som han  skal sætte i stand etc. 18 Octob 1721.

12 (fol 115)
Gabriel Burchhard, Galten - Lieutnant ved hr Capitain Sodenborgs Compagnie Land Dragoner - det halve gadehus som Christopher Slagter? grundet hans misgerninger, samt restancers paadragelser er fradømt, med  vilkaar han betaler den heftende restance. Svare aarlig arbejdspenge 1 rdr og huspenge 12 sk. Bygningen er ikke ang., men ganske forfalden og brøstfældig og derfor fri for indf. 18 Octob 1721.

13 (fol 116)
Rasmus Jørgensen, Skørring fæster den partgaard, Niels Jensen sidst paaboede og fradøde, som enken Dorethe Andersdatter, overlader ham, da han ægter hende. Hkorn 2-1 skp 2 alb og indf er 10 Rdr. Bestaar af 23 fag temmelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn vogn etc. 18 Octob 1721.

14 (fol 116)
Søren Jørgensen, Skørring fæster halvparten af Peder Lauridsens gaard, som han grundet alderdom har afstaaet, med vilkaar at han efter Peder Laursens død tager fæste paa den anden halve part, saa stedet igen kan blive samlet, han skal ægte datteren ved stedet Karen Pedersdatter. Hartkornet til bemte 1/2 gaard 2 td 2 skp 3 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus maadelig ved magt og 3 b 2 k 1 ungn vogn etc. 18 Octob 1721.

15 (fol 117)
Søren Jensen, Laasby fæster hans fader Jens Nielsens gaard, som han grundet svaghed har afstaaet til ham. Hkorn 3-7-3-1 alb og til indf betaler han 6 rdr 4 mark. Bestaar af 33 fag temmelig ved magt og besætningen er 4 b 2 k 1 ungn vogn etc. 18 Octob 1721.

16 (fol 117)
Er ey Expiderit

17 (fol 117)
Niels Terkildsen, Skaarup fæster hans faders Terkild Nielsens gaard, som han grundet alderdom har afstaaet til ham. Hkorn 4-7-1-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 19 fag slet hus og 4 b 1 k 6 faar vogn etc. 18 Octob 1721.
[KVJ:
Niels Terkildsen bor sandsynligvis i Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl, hvor der findes en Niels Terkildsen i Skorup. Se desuden KB for Skorup sogn 1684-1853 v/Niels Henry Jensen, hvor både Niels Terkildsen og hans far Terkild Nielsen er nævnt adskillige gange]

18 (fol 117)
Peder Nielsen, Grølsted fæster 1/2 parten af hans faders Niels Pedersens paaboende gaard, da han grundet alderdom og svaghed ikke kan klare hele gaarden eller svare udgifterne deraf, med vilkaar at han efter faderens død igen samler stedet og tager fæste paa den anden halvdel. Hkorn 2-4-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 19 fag hus paa den 1/2 part som kun er maadelig og 3 b 2 k 2 faar vogn etc. 18 Octob. 1721.

19 (fol 118)
Laurs Sørensen Smed, Gjern fæster et gadehus, som Jens Jensen grundet armod har afstaaet. Svarer aarligt arbejdspenge 2 rdr huspenge 1 mk 8 sk. Huset bestaar af 7 fag forfalden som han skal være forpligtet til at reparere etc hvorfor det er overladt fri for indf. 18 Octob 1721-

20 (fol 118)
Hans Nielsen, Horn fæster et gadehus, som Søren Gartner har forladt, giver aarligt arbejdspenge 1 rdr huspenge 12 sk, og derforuden staar i landm mtr for 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr.  Bygningen er ikke ang men er slet som han skal reparere etc. 18 Octb 1721.

21 (fol 118)
Niels Andersen, Voel fæster afgangne Christen Nielsens gaard, som enken Maren Michelsdatter overlader ham, da han ægter hende. Hkorn 3-3-1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 56 fag slet hus og besætningen er 4 b 2 k 1 ung 3 faar etc. 18 Octob 1721.

22 (fol 118)
Rasmus Pedersen, Faarvang - der har været Dragon ved hr Capitain Sidenborgs Compagnie, og derfra imod en anden Karl i hans sted, udvexlet - fæster den gaard afgangne Niels Christensen sidst paaboede og fradøde og enken (navn ej ang) i henseende han ægter hende har overladt ham. Hkorn 3-7-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 39 fag nogenlunde hus og 4 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 18 Octob 1721.

23 (fol 119)
Niels Andersen, Møgelby fæster en gaard, Rasmus Rasmussen i henseende han var en gammel mand og derfor ikke længere kunne besidde den, med vilkaar han ægter datteren Else Rasmusdatter, har overladt ham. Hkorn 2-3-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 22 fag noget slet ved magt og 3 b 2 k 2 faar vogn etc. 18 Octob 1721.

24 (fol 119)
Peder Rasmussen, Rampes Mølle, fæster en Mølle kaldet Rampes Mølle staar for Mølleskyld 4 td 2 skp tillige med 1/2 gaards brug fra Mølgaarde som staar for 2 td 3 skp 1 fc 2 alb, som Christen Sørensen, grundet alderdom afstaar til ham, med Condition han ægter datteren Margrethe Christensdatter. Hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen bestaar af 44 fag temmelig ved magt og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc.18 Octob 1721.

25 (fol 119)
Peder Nielsen, Lindgaard fæster hans Stiffader Jens Thommasens grundet alderdom afstaaede gaard.  Hkorn 2-6-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 27 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 1 kalv 3 faar vogn etc. 18 Octob 1721.

26 (fol 120)
Rasmus Christensen, Virklund - forrige Land Soldat med pas fra Obriste Rosenørns regiment - fæster en gaard som afgangne Anders Pedersen sidst paaboede, og fradøde og enken imod han ægter hende, overlader ham. Hkorn 2-6-3-2 alb indf er 5 Rdr. Bestaar af 24 fag nogenlunde hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc.18 Octob 1721.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Rasmusdatter iflg KB for Them sogn 1686-1764 v/Niels Henry Jensen

27 (fol 120)
Christen Simonsen, Aptrup fæster hans fader Christen Pedersens Boel, (navne er rigtig afskr) som han grundet armod og skrøbelighed har afstaaet med vilkaar han betaler derved heftende Laanekorns restance. Hkorn 1 td 1 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 9 fag ringe hus og besætningen er 2 b 1 k som vogn etc. 18 Octob 1721.

28 (fol 120)
Mads Thøgersen, Aptrup - der har været Dragon ved Cap. Sidenborgs Compagni - fæster den gaard som Søren Ovesen sidst paaboede og fradøde, han ægter enken ved stedet Edel? Rasmusdatter. Hkorn 2 td 1 fc 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 15 fag ringe hus og 2 b 1 k 4 faar etc. 18 Octob 1721.

29 (fol 121)
Peder Svendsen, Thorsø Lund fæster den gaard, som Christen Nielsen Braad sidst paaboede og fradøde, han ægter datteren ved stedet Kirsten Christensdatter, og betaler den ved stedet heftende restance af penge og laanekorn. Hkorn 4-3-1-2 3/4 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 36 fag nogenlunde hus og besætningen er 4 b 2 k 1 ungn 1 kalv 3 faar etc. 18 Octb 1721.

30 (fol 121)
Peder Nielsen, Futting fæster den partgaard, som Anders Jensen har afstaaet til ham, siden han følger sin søn Peder Svendsen til Thorsø Lund at han denne ved stedet kan være behjælpelig. Hkorn 1-7 skp 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 21 fag temmelig ved magt og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn 2 faar vogn etc. 18 Octob 1721.

31 (fol 121)
Simmen Pedersen, Futting fæster hans fader Peder Rasmussens gaard, som han  grundet ringe vilkaar maa qwittere. Hkorn 1 td 7 skp 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 22 fag maadelig hus og 2 b 1 k 1 kalv 2 faar etc. 18 Octob 1721.

32 (fol 122)
Simmen Endvoldsen, Futting fæster hans fader Endvold Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed ikke kunne forestaa. Hkorn 1-6-3-1 3/4 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 21 fag nogenlunde hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn 3 faar etc. 18 Octb 1721.

33 (fol 122)
Frands Lassen, Thorsø som beboer et gadehus ibdm, fæster Mads Jensens i armod forladte boel, som han ikke kunde forestaa. Hkorn 1 td 1 skp 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 20 fag noget slet og forfalden hus som han skal reparere etc. Der er ingen besætning. 18 Octob 1721.

 

Udi Waar Sessionen i Skanderborg  Anno 1722:

 

No 1
er ikke expederet (not i margen)

2 (fol 123) 
Anders Jensen, Brørup - Reserve Dragon ved hr Major Ørtzes Compagni - fæster Niels Andersens fradømte gaard. Hkorn 3 td 1 skp, uden nogen indfæstning grundet alt efterstaaende. Bygningen er 31 fag hus. Der er kun til besætning 4 gl bæster 1 ko 1 ungnød, det der mere fordres til stedet skal han selv anskaffe. 7 Octob 1722.

No 3
er ej exp.

4 (fol 123)
Søren Nielsen, Hylke Mølle - han er fra Skanderborg - som Jens Nielsen grundet uformuenhed har afstaaet til ham. Staar i mtr for Mølleskyld 1 td 2 fc og ager og eng  1 alb  hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningens størrelse er ikke ang og heller ingen besætning. 7 Octob 1722.

5 (fol 124)
Jens Jensen, Møballe fæster Envold  Andersens gaard, som han grundet alderdom afstaar, han ægter datteren ved stedet Johanne Nielsdatter (navn ok). Hkorn 5 td 3 skp 1 alb og indf er 8 Rdr. Bestaar af 68 fag hus og besætningen er 6 bæster 2 stude 4 køer 2 ungnød 8 faar vogn, plov, harve etc. 7 Octb 1722.

6 (fol 124)
Michel Pedersen, Overby - forrige Rytter under hr General Major Donops? Regimente - faar Hbh paa hans stiffader Jørgen Hansens selvejergaard, som han har overladt ham. Hkorn 4-6-2-1m hvoraf Hbh skal betales med 6 Rdr. Bestaar af 41 fag hus og 4 b 3 k 3 ungnød og 4 faar etc. 7 Octb 1724.

7 (fol 125)
Jens Sørensen, Tebstrup fæster hans afgangne fader Søren Sørensens 1/2 gaard, som enken hans moder grundet ringe vilkaar ikke kan forestaa. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb og indf er 2 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og 2 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 7 Octb 1722.

8 (fol 125)
Søren Jensen, Tebstrup - som har været Dragon ved hr Major Ørtzes Compagni -fæster Søren Nielsens ved langvarig Sygdom, i armod geraaden og forladte partgaard. Hkorn 2 td 1 skp 2 1/2 alb hvoraf han ikke skal svare indfæstning. fordi han skal betale restancen for laanekorn.  Bestaar af 23 fag hus og 2 b 2 k 3 faar etc. 7 Octb 1722.

9 (fol 126)
Eske Nielsen, Elling fæster Casper Nielsens gadehus. Bygningen er 6 fag hus. Svarer aarligt arbejde og huspenge 2 Rdr 24 sk. Desuden til indfæstning 2 Rdr. 7 octb 1722 

10 (fol 126)
Niels Jørgensen, Saaby fæster hans fader Jørgen Jensens partgaard, som han grundet paakommende svaghed ikke selv længere kan klare. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc og indf er 3 Rdr. Bestaar af 33 fag og 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 7 Octb 1722.

11 (fol 127)
Jens Jensen, Gantrup fæster afgangne Christen Pedersens gaard, som grundet hans langvarige sengeleje er geraaden i ringe tilstand, ægter enken ved stedet Sidsel Henrichsdatter. Hkorn 1-7-1-1/2 alb. Bestaar af 25 fag hus og 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

12 (fol 127)
Jens Pedersen, Vinding faar Hbh paa Niels Jensens part selvejergaard. Hkorn 1-4-1-2 alb. 22 fag hus og 2 b 1 k 1 ungn 2 faar vogn etc. 7 Octb 1722.

13 (fol 128)
Jacob Lauridsen, Salten - forrige Rytter med pas fra Obriste Westes Regiment - fæster Jens Pedersens partgaard, som han grundet ringe vilkaar afstaar med condition den fæstende ægter datteren Maren Jensdatter ved stedet. Hkorn 1-1?-1-2 alb og bygningen er 16 fag hus. 2 B 1 K 4 faar etc. 7 Octb 1722.

Notat i margen:

No 14 findes paa pag 129 indført.

15 (fol 128)
Peder Laursen, Veng - han er fra Storring - fæster Peder Tomesens halve gaard, som han afstaar grundet tilslagen stor svaghed der Continuerlig holder ham ved sengen. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb. hvoraf der ikke svares indfæstning. Bestaar af 21 fag hus og 3 slette Bæster det mere udfordrende anskaffer han selv, samt vogn og plovredskab. 7 octb 1722.

16 (fol 129)
Rasmus Jørgensen, Nørre Vissing fæster afgangne Søren Jørgensens halve gaard, ægter enken Sidsel Jensdatter. Hkorn 2-4-2-1 1/2 alb og indf er 5 Rdr., bygningen er 21 fag hus og desuden besætningen 3 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.
[KVJ:
Iflg KB Veng sogn 1692-1813  - stikord v/Bente Feldballe hedder enken Sidsel Hansdatter. Se hendes vielse med Søren Jørgensen og hendes død samt Gryt 1062]

14 (fol 129)
Anders Pedersen, Salten fæster Tomas Nielsens halve gaard, som han grundet ringe og slet tilstand ikke kan forestaa paa conditioner den fæstende skal betale restancen paa stedet. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 42 fag hus. Besætningen er  3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

17 (fol 130)
Christen Pedersen, Adslev fæster afgangne Niels Jensens gaard, han ægter enken ved stedet Bodil Sørensdatter. Hkorn 2 td 2 skp 2 alb hvoraf betales til indf 4 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og til besætning er der 3 bæster 2 køer 1 ungnød 5 faar, Ploug, harve etc. 7 Octb 1722.

18 (fol 130)
Peder Rasmussen, Jeksen - Dragon ved hr Capitain Sildenborgs Compagni - fæster Niels Pedersens enke Karen Poulsdatters gaard, som hun grundet alderdom og enlig enkestand ikke længere kan forestaa. Han ægter datteren Anne Madsdatter. Hkorn 2-2-2-2 alb og til indf betaler han 4 Rdr. Bestaar af 26 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Mads Pedersen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 219, 769 og 952]

19 (fol 131)
Enwold Rasmussen, Stjær er overskrift men i brevet staar(Eschild understreget) Eschild Rasmussen, Stjær fæster den partgaard, som Peder Sørensens sidst paaboede, med vilkaar han ægter enken Volborg Nielsdatter ved stedet. Hkorn 2-5-3 fc og indf er 4 Rdr. Bygningen er 21 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

20 (fol 131)
Laurs Nielsen, Fruering fæster afgangne Christen Rasmussens gaard, ægter enken Gjertrud Rasmusdatter. Hkorn 3 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætningen 3 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

21 (fol 131)
Niels Nielsen, Vrold fæster halvparten af hans fader Niels Nielsens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed afstaar til ham.
Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb. Bygningen er 27 fag og besætning 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

22 (fol 132)
Iver Mortensen, Gram fæster afgangne Peder Christensen gadehus, ægter enken Anne Jensdatter. Huset er 7 fag, hvoraf der aarlig svares arbejde og huspenge 2 rdr 24 sk og til indf 1 Rdr 2 mk. 7 Octob 1722.

23 (fol 132)
Søren Nielsen, Gram - forrige Rytter ved Obrist Westes Regiment med pas - fæster afgangne Jens Rasmussens 1/2 gadehus, ægter enken Maren Michelsdatter. Bestaar af 4 fag og der betales Arbejds og huspenge 1 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. 7 Octb 1722.

24 (fol 133)
Simon Dinesen, Mesing fæster - Simon Christensen, Mesing i overskriften men i brevet staar: steder og fæster Simon Dinesen (Simon Doersen?) Rasmus Ibsens i armod forladte gaard, paa condition han strax afbetaler de ved stedet hæftende penge og korn restancer. Hkorn 2-6-2-2 der er uden nogen indfæstning. Bestaar af 31 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

25 (fol 134)
Mads Jensen, Mesing - Dragon ved hr Capitain Sildenborgs Compagni - fæster Jens Rasmussens partgaard, ægter Søsteren ved stedet, Karen Rasmusdatter. Hkorn 2 td 7 skp 2 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 31 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 7 Octob 1722.

26 (fol 134)
Jens Rasmussen, Mesing faar Hbh paa  afgangne Troels Hagensens tilforn beboede Selvejergaard, ægter enken ved stedet Kirsten Nielsdatter. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Bygningen er 30 fag og der er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 7 Octb 1722.
[KVJ Rett:
Enken hedder Kirsten Michelsdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 478 og 1049

27 (fol 134)
Christen Andersen, Jaungyde fæster afgangne Michel Tomesens 1/2 gadehus, som enken afstaar hvorpaa Bygningen er 6 fag. Arbejds og huspenge er 1 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. 7 Octob 1722.

28 ( fol 134)
Laurs Jensen, Jaungyde fæster Jens Laursens 1/2 gadehus, som han har afstaaet til ham. Bygningen er 6 fag og Arbejds og Huspenge er 1 Rdr 12 sk og desuden indf 1 Rdr. 7 Octb 1722.

29 (fol 135)
Peder Jensen, Galten fæster hans fader Jens Pedersens gaard, som han grundet alderdom og svagelighed har overladt ham. Hkornet er 3 td 4 skp 1 alb og til indf betales 6 Rdr. Bygningen er 33 fag Hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octob 1722.

30 (fol 135)
Anders Rasmussen, Laasby - forrige Rytter med Pas fra Obrist von Dedens Regiment - fæster hans afgangne Stiffader Niels Nielsens gaard, som enken hans moder Karen Pedersdatter  afstaar. Hkorn 4-5 skp 2 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætning 4 b 3 k 1 ungn 4 faar etc. 7 Octob 1722.

31 (fol 136)
Søren Sørensen, Sorring fæster afgangne Peder Laursens partgaard, ægter datteren ved stedet Anne Pedersdatter. Hkorn 2 td 3 skp 3 fc hvoraf der ikke svares indfæstning. Bygningen er 19 fag hus og desuden 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc.  Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot den 7de Octb 1722.

32 (fol 136)
Maren Andersdatter, Sorring fæster en øde plads, fra den til hans Majest. hjemfalden Selvejergaard Ole Hansen sidst paaboede, hvorpaa hun skal lade opsætte 8 fag Hus. Hun nyder 4 aars frihed fra 1 Jan 1722 til aarsdagen 1726. Og naar friheden er ovre skal hun svare aarligt hus og arbejdspenge 2 Rdr 1 mk 8 sk. Hun skal altid holde det i god stand etc. 7 Octb 1722.

33 (fol 137)
Jens Jespersen, Toustrup - forrige Rytter med Pas fra Obrist Westes Regiment - fæster afgangne Søren Jensens halve gadehus, som enken Kirsten Nielsdatter afstaar til ham. Bestaar af 7 fag hus, hvoraf arbejds og huspenge aarligt er 1 Rdr 1 mk ? sk og indf 1 Rdr. 7 Octb 1722.

34 (fol 137)
Laurs Nielsen, Skørring fæster Peder Jensens frafaldne gaard, som han grundet alderdom og store svaghed var geraaden i ringe tilstand. Ægter datteren Gjertrud Pedersdatter. Hkorn 4-4-3 fc hvoraf han ikke betaler indfæstning. Bestaar af 39 fag hus og 4 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

Not i Margen:
No 35 ej Expedered.

36 (fol 138)
Erik Rasmussen, Blegind - i Aldrup Mølle - fæster den Boel, som Jens Knudsen grundet geraaden armod har maattet afstaa til ham. Hkorn 1-6-3-1 alb hvilket han i henseende til dets ringe tilstand er fri for indf. Bygningen er 22 fag hus og han nyder ingen besætning ved stedet som han bliver ansvarlig for at skaffe tilligemed Vogn etc. 7 Octb 1722.
[KVJ:
Navnet på afgående fæster er måske Iver Knudsen. Se fæste 159 (fol 56) og nr. 160 (fol 57) samt Gryt Fptk 1702-1715 nr. 359 (fol 128)]

37 (fol 138)
Poul Michelsen, Storring - med pas fra Obriste Westes Regiment - fæster Bertel Jensens grundet alderdom afstandne gaard, ægter datteren Anne Bertelsdatter. Hkorn 5 td 2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 45 fag hus og besætningen 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

38 (fol 139)
Christen Christensen, Lyngby fæster den partgaard, Christen Laursen sidst paaboede og grundet alderdom afstaar til ham. Han ægter datteren  Dorethe Christensdatter. Hkorn 3-4-2-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er ikke ang. Besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

39 (fol 140)
Jens Christensen, Grølsted fæster hans stiffaders Rasmus Christensens halve gaard, som han grundet ringe formue og skrøbelighed ikke slev kan forestaae hele gaarden, dog med den condition at Jens Christensen, siden tager fæste paa den anden halvdel, saa gaarden igen kan blive samlet. Hkorn 2-2-3-1 alb og indf 3 Rdr. Bygningen er 23 fag og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 2 faar etc. 7 Octb 1722.

40 (fol 140)
Jens Tullesen, Gjern - forrige Rytter med pas fra Oberst Westes Regiment - fæster afgangne Peder Jensens gaard, ægter enken ved stedet Maren Laursdatter. Hkorn 8 td 3 fc 1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 70 fag hus og besætningen 6 bæster 4 køer 4 ungnød 6 faar vogn etc. 7 Octob 1722.

Not i Margen:
No 41 er ej exp.

42 (fol 141)
Adam Sørensen, Gjern fæster Axel Borntsen? Bærntsen? og hustrues fradøde halve gadehus, hvoraf der aarlig svares arbejds og huspenge 1 Rdr 12 sk og til indf 2 Rdr. Bestaar af 6 fag hus, som han skal være forpligtet til at reparere og vedligeholde etc. 7 Octb 1722.
[KVJ:
Afdøde fæster hedder Axel Lorentsen iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1095]

43 (fol 141)
Søren Laursen, Voel fæster Jens Pedersens gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Ægter datteren Maren Jensdatter. Hkorn 3-3-1-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 46 fag hus og besætning 3 b 3 k 1 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

44 (fol 141)
Christen Laursen, Voel fæster Jens Nielsens afstandne gadehus, hvoraf der aarligt betales i Hus og arbejdspenge 1 rdr 12 sk og til indf 1 Rdr. Bestaar af 8 fag hus, som han skal reparere etc. 7 Octb 1722.

45 (fol 142)
Jens Nielsen, Truust fæster Jens Jensen Bødkers til ham afstaaede gadehus, hvorpaa bygningen er 8 fag. Der betales aarligt i Hus og Arbejdspenge 2 Rdr 24 sk samt til indf 1 Rdr. 7 Octb 1722.

46 (fol 142)
Jens Pedersen, Truust - Dragon ved hr Capitain Siedenborigs Compagni - fæster  afgangne Anders Nielsens gaard, ægter enken ved stedet Birgitte Jensdatter. Hkorn 3 td 2 skp 3 fc 2 alb hvoraf indf ikke skal betales. Bygningen er 46 fag hus og besætning 3 b 3 k 1 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

47 (fol 143)
Niels Pedersen, Ellerup - forrige Land Soldat med pas fra Obriste Rosenørns Regiment - hans gamle Svigerfaders gaard, som han har overladt ham. Hkorn 4-1-1-1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 36 fag hus og 4 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 7 Octb 1722.

48 (fol 143)
Anders Sørensen, Svenstrup fæster afgangne Johan Rabens Boel, ægter enken Maren Rabensdatter. Hkorn 5 skp 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 14 fag hus og til besætning er der 2 b 1 k samt vogn etc. 7 Octb 1722.

49 (fol 144)
Anders Christensen, Skanderup fæster Niels Tommesens? 1/2 Annexgaard, som han grundet alderdom og svaghed ikke kan forestaa, ægter datteren ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 2-3-2-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og der er 3 b 2 k 1 ungn samt vogn etc. 7 Octb 1722.

Not i Margen:
No 50 er ej exp.

51 (fol 145)
Jens Andersen, Holmstol - fra Skanderup - fæster Peder Jensens halve gaard, som han den ej alt for sin slette i geraadende vilkaar ved et og andet uheld paa sit Qwæg og bæster, har kunnet forestaa. Hkorn 2 td 1/2 alb, uden nogen indf. Bestaar af 15 fag hus, og besætningen som han selv skal anskaffe 2 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 7 Octob 1722.

52 (fol 145)
Niels Christensen, Funder fæster Mads Jensens gaard, som han afstaar grundet tilfaldende svaghed. Han ægter datteren ved stedet Else Madsdatter. Hkorn 1-5-2-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 20 fag hus og 2 b 1 k 1 ungn 2 faar etc. 7 Octb 1722.

53 (fol 146)
Jørgen Pedersen, Moselund fæster hans gamle fader Peder Jørgensens gaard Moeslund!, som han grundet alderdom maa afstaa. Hkorn 4-3-2-1 alb hvoraf indf er 7 Rdr. Bygningen bestaar af 44 fag Hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 7 Octb 1722.

54 (fol 146)
Niels Jensen, Ellinggaard fæster hans faders Jens Nielsens 1/2 gaard, som han grundet alderdom og svaghed ej længere kan klare hele gaarden. Hkorn 2 td 5 skp 1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 32 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 7 Octb 1722.

55 (fol 147)
Hagen Johansen, Silkeborg Mølle fæster det derved beliggende hus som Terber? Christensen forhen har beboet. Svarer aarlig hus og arbejdspenge 2 Rdr 5 mk 8 sk og indf er 3 Rdr. Ikke ang størrelsen. 7 Octb 1722.

 

Udi Efterhøst Sessionen i Skanderborg Anno 1722:

Er wi dend 7de og 8de Octobr. med efterskrefne som sig til fæste hafwer anmeld og accorderit om fæste swarelse.
Og da blewen Expedered Saaledes som følger:

1 (fol 147)
Skovfoged Christen Jensen, Laasby fæster Laurs Sørensen Smeds til ham afstaaede gadehus, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 13 fag hus som er temmelig. Svarer aarligt hus og arbejdspenge 2 Rdr 1 mk 8 sk. 8 Octob 1722.

2 (fol 148)
Niels Jensen, Laasby fæster Rasmus Toersens Boel, som han har overladt ham med Condition, han ægter datteren ved stedet Kirsten Rasmusdatter. Staar for Hkorn 6 skp 1 fc 1 1/2 alb og af Byens Ejerjord 2 fc 2 1/2 alb, hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bestaar af 17 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungnød. 8 Octob 1722.

3 (fol 148)
Hans Pedersen, Skørring - han er fra Farre - fæster Jens Christensens 1/2 Annexgaard, med condition han ægter datteren (navn ej ang) ved stedet, samt betaler den paahæftende restance. Hkorn 1-2-3-2 alb og til Kirken og Præsten 1 skp 2 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 25 fag hus maadelig og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 8 Octob 1722.

4 (fol 149)
Thomas Pedersen, Skjørring fæster Anders Rasmussens til ham afstaaede gadehus, hvoraf til indf betales 4 Rdr.  Bygningen er 20 fag temmelig ved magt, staar for Hkorn 4 skp 1 alb og svarer aarligt hus/arbejdspenge 2 rdr 1 mk 8 sk. 8 Octob 1722.

5 (fol 149)
Dines Nielsen, Sjelle faar Hbh paa afgangne Niels Pedersens selvejergaard, som enken Sidsel Andersdatter afstaar til ham imod han ægter hende. Hkorn 3 td 5 skp 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 8 Rdr. Bestaar af 26 fag temmelig ved magt og 4 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 8 Octob 1722.

6 (fol 150)
Mathias Nielsen, Toustrup - forrige Rytter med pas fra Oberst F.... Regiment - halvparten af Peder Nielsens gadehus, uden nogen indfæstning. Bygningen er 7 fag som er temmelig. Svarer aarligt hus og Arbejdspenge 1 rdr 12 sk. 8 Octob 1722.

7 (fol 150)
Degnen Søren Laumand, Storring fæster hans formand Herluf Madsens gadehus, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Det bestaar af 20 fag hus temmelig ved magt og arbejds/huspenge aarligt er 2 rdr 1 mk 8 sk. 8 Octob 1722.

8 (fol 150)
Oluf Jensen, Hørslev - forrige Rytter med pas fra Oberst Westes Regiment, - fæster Claus Hansens til ham afstandne gadehus, med condition han reparerer bygningen. Bestaar af 9 fag slet hus og indf er 1 Rdr. Hkorn 1 skp 3 fc Desuden Arbejds/huspenge aarligt 2 rdr 1 mk 8 sk. 8 Octob 1722.

9 (fol 151)
Jørgen Sørensen, Tebstrup fæster Søren Michelsens fradøde gadehus, som enken har afstaaet til ham. Uden  indf.  Bygningen er 12 fag som han skal reparere etc. staar for Hkorn 2 fc 1 alb. Svarer aarligt hus/arbejdspenge 2 Rdr 1 mk 8 sk. 8 Octob 1722.

10 (fol 151)
Anders Nielsen, Taaning fæster Laurs Jensens den 18 marts sidst fradømte gadehus, uden nogen indf. da han skal svare den derpaa hæftende restance. 18 fag hus som er temmelig ved magt, svarer aarligt 2 rdr 24 sk. 8 Octob 1722.

11 (fol 152)
Peder Nielsen, Gammelstrup fæster Knud Andersens, paaboende halve gaard uden nogen indf., som han grundet den forrige beboers ringe tilstand overtager i slet tilstand. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb bestaar af 44 fag og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 8 Octob 1722.

(fol 152)

Anno 1723 den 16 April. Af Skanderborg Waar Session

Er efterfølgende indfested til deres Antagne steder. Og meddeled festebrewe derpaa af følgende indhold:

 

1 (fol 152)
Jens Pedersen, Svejstrup fæster hans fader Peder Jensens gaard, som han grundet sin og hustrus svaghed afstaar. Hkorn 4-3-1-1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 21 fag hus hvoraf den største del er brøstfældig. Besætningen er  4 b 3 k 4 ungn 6 faar etc. 16 April 1723.

2 (fol 153)
Jacob Nielsen, Boes fæster Niels Rasmussens gadehus, som han grundet alderdom afstaar med condition han ægter datteren ved stedet Anne Nielsdatter. Bygningen 12 fag en del er slet og ring.  Svarer aarligt 2 rdr 24 sk og indf 5 Rdr. 16 April 1723.

3 (fol 153)
Rasmus Andersen, Siim som tilforn har haft halvparten af sin faders Anders Rasmussens gaard,  fæster den anden halv part som faderen hidtil selv har haft, og nu grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 2-7-2-2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen paa denne halvpart er 20 fag nogenlunde og besætning 2 b 2 k 1 ung 4 faar vogn  plov etc. 16 April 1723.

4 (fol 154)
Poul Truelsen, Sjelle fæster Jens Laursens gadehus, som han grundet ringe vilkaar har afstaaet til ham.  Hkorn 1 skp 3 fc 2 alb hvoraf der skattes. Bygningen er 16 fag gammel forfalden hus, der aarlig svares 3 Rdr. 16 April 1723.

5 (fol 154)
Jens Nielsen, Skørring fæster hans gamle faders Niels Nielsens gaard, som han ikke længere formaar at forestaa. hans skal betale den paahæftende restance. Hkorn 2 td 4 skp 2 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 25 fag deraf en del brøstfældig og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 16 April 1723.

6 (fol 155)
Peder Nielsen, Lundgaard fæster afgangne Anders Sørensens gaard, ægter enken paa stedet Karen Jensdatter. Hkorn 8-7-2-2 alb hvoraf indf er 12 Rdr. Bygningen er 78 fag hus meget brøstfældig og besætningen er 6 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 16 April 1723.

7
er ikke anvendt.

8 (fol 156)
Rasmus Rasmussen, Laasby fæster hans fader Rasmus Sørensens halve gadehus, som han har afstaaet til ham. Bygningen er 7 fag hus hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 sk og indf er 1 Rdr. 16 April 1723.

Nummer 9 er ikke noteret, men som ved det manglende nummer 7 er der delvis blank side.

10 (fol 156)
Sejer Andersen, Herskind - med Pas fra forsynet fæster  - afgangne Jens Endvoldsens gaard, ægter enken ved stedet Anne Rasmusdatter. Hkorn 4 td 2 skp 2alb? hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 40 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 3 ungn 5 faar etc. 16 April 1723.

11 (fol 157)
Niels Madsen, Toustrup fæster afgangne Niels Nielsens gaard, med condition han ægter enken Maren Rasmusdatter og svarer den allerede paavoxende restance. Hkorn 2-6-3 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 26 fag kun maadelig og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 16 April 1723.

12 (fol 157)
Niels Nielsen, Fregerslev fæster fader Niels Nielsens gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 3-5-3-1 hvoraf indf er 12 Rdr. Bestaar af 39 fag nogenlunde hus besætningen 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 16 April 1723.

13 (fol 158)
Peder Christensen, Blegind fæster Peder Salmonsens gaard, som han grundet sin og hustrus store alderdom har overladt ham. Hkorn 5 td 1 skp 3 fc 1 alb hvoraf, der foruden af en ødegaards Jord der i Byen 1 td 1 skp 3 fc 1 alb hvoraf han betaler til indf 12 Rdr. Bygningen er 54 fag hus temmelig ved magt og besætningen er 4 b 3 k 3 ung 6 faar etc. 16 April 1723.

14 (fol 158)
Niels Laursen, Jaungyde fæster Niels Poulsens halve gaard, som han i armod har maattet forlade. Siden han beboer den anden halve part derved saa gaarden kommer under en beboer. Samme halve gaards Hkorn er 2 td 2 skp og Skov 2 fc 2 alb, som han faar uden indfæstning da der ingen besætning er paa stedet. Bygningen er 26 fag maadelig hus. Til den behøvende besætning af bæster etc. skal han altid være ansvarlig etc. 16 April 1723.

15 (fol 159)
Jens Sørensen, Mesing fæster afgangne Peder Rasmussens gaard, som enken ved stedet Anne Pedersdatter overlader ham, da han ægter hende. Hkorn 2-5skp 2 ? hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 29 fag maadelig hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 16 April 1723.

16 (fol 159)
Jørgen Rasmussen, Gram fæster afgangne Jens Michelsens gaard, han ægter enken paa stedet Kirsten Mogensdatter. Hkorn er 3 td hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bestaar af 28 fag hus og til besætning er der 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 16 April 1723.

17 (fol 160)
Rasmus Andersen, Vrold fæster hans afdøde broder Michel Andersens gaard, som enken Gjertrud Sørensdatter afstaar til ham. Hkorn 5-6-1-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 42 fag temmelig hus og besætningen er 4 b 2 ungn 4 faar vogn etc. 16 April 1723.

18 (fol 160)
Laurs Eriksen, Virring fæster hans fader Erik Hansens gaard, som han grundet vanførhed afstaar, med condition han skal overtage den hæftende restance. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bestaar af 40 fag maadelig hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 16 April 1723.

19 (fol 161)
Laurs Christensen, Taaning fæster afgangne Niels Bendiksens gadehus, han ægter enken ved stedet Gjertrud Jørgensdatter. Bygningen er 8 fag brøstfældig hus, hvoraf der aarlig svares hus og arbejdsspenge 2 rd 24 sk danske. Indf er 1 Rdr. 16 April 1723.

20 (fol 161)
Jens Michelsen, Brørup fæster Jens Sørensens gadehus, som han grundet alderdom afstaar. Bygningen er 12 fag hus brøstfældig hvoraf der svares 2 rdr 24 sk danske. 16 April 1723.

21 (fol 161)
Christen Mogensen, Ustrup fæster hans gamle fader Mogens Michelsens gadehus, som han grundet alderdom afstaar. Bestaar af 10 fag slet hus hvoraf der aarligt skal svares 2 rdr 24 sk d. Og til indf 3 Rdr. 16 April 1723.

Notat i margen:

No 22
er ej bevilged til fæste.

23 (fol 162)
Jens Tøgersen, Sminge fæster afgangne Anders Nielsens gaard, med Condition han ægter enken ved stedet Zidsel? Jensdatter. Hkorn 5 td 1 skp 1 alb og indf 2 Rdr. Bygningen er 59 fag hus og som besætning er der 4 b 4 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 16 April 1723.

24 (fol 162)
Niels Jensen, Sminge fæster afgangne Anders Rasmussens gadehus, som enken Anne Christensdatter har overladt ham. Bygningen er 12 fag hus hvoraf en del er ringe. Svarer aarligt  2 Rdr 24 sk. Hartkornet er 1 fc. Indf 2 Rdr. 16 April 1723.

25 (fol 163)
Rasmus Jensen, Faarvang fæster Søren Jensens gadehus, som han afstaar til ham, og igen antager en gaard i Skaarup i fæste. Bygningen er 6 fag hus hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 Sk. og indf er 2 Rdr. 16 April 1723.

26 (fol 163)
Jens Pedersen, Skaarup fæster  halvparten af den gaard, som Sognepræsten ærværdig hr Jens Spliid sammesteds havde i fæste siden 1702 og for ham har afstaaet. Stedets Hkorn 2 td 5 skp 2 1/2 alb hvoraf indf ikke skal betales siden han ingen besætning faar men samme paa egen bekostning skal anskaffe, da hr Jens Spliid ikke havde nydt nogen derved, eller efter fæstebrevet var pligtig ved aftrædelsen at svare. Bygningen er 19 fag hus som han skal være pligtig at forbedre etc. 16 April 1723.

Not i Margen:

Bemte no 26 efter Memoriales.

26b(fol 163)
Søren Jensen, Skaarup fæster halvparten af den gaard, som Sognepræsten hr Jens Spliid har haft i fæste siden 1702 og nu har overladt ham. Hkorn 2 td 5 skp 2 1/2 alb hvoraf han ikke skal betale fæstepenge, siden han ingen besætning overtager, og selv skal anskaffe en saadan. Jens Spliid har ikke nydt n saadan ved fæstets overtagelse og fæstebrevet paalægger ham heller ikke at svare en saadan ved afstaaelsen. Bygningen er 19 fag hus som han skal reparere etc. 16 April 1723.

27 (fol 164)
Christian Wederman, Farre fæster at af Johan Lutermann? grundet armod qwitteret gadehus, uden nogen indfæstning. Bygningen er 12 fag hus kun slet ved magt, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk danske. 16 April 1723.

28 (fol 164)
Jens Pedersen, Skanderup fæster hans fader Peder Olesens paaboende gadehus, med derunder i Borup værende 1/4 part øde annexgaard som han har afstaaet til ham grundet alderdom. Af huset svares aarligt 2 rd 1 mk 8 sk, samme staar for Hkorn 2 alb herligheden af Annexgaardens 4de part 1 skp 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 23 fag har til besætning 2 b 1 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 16 April 1723.

29 (fol 165)
Christen Nielsen, Farre som har et af hans Majestæts huse sammesteds i fæste, det der med rette tilkommende jord som staar i Mtr for 7 skp 2 alb, der tilforn har været brugt under Farregaard under forrige ejer Madame Lihmes tid, da han et andet ejendom af Farregaard tilmaalte jorder var tillagt, som han igen fralægger sig.  Betaler deraf til indfæstning 2 Rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. 16 April 1723.

30 (fol 165)
Skourider Peder Sørensen, Funder  fæster uden nogen indfæstning et af Laurs Rewels enke for ham afstaaet gadehus, hvorpaa bygningen er 9 fag hus ringe og forfalden. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk. 16 April 1723.

31 (fol 166)
Niels Christensen, Funder fæster Søren Pedersen grundet svaghed og ringe vilkaar afstandne halve gaard, med Condition han ægter datteren ved stedet Johanne Pedersdatter (navnet efter ptrk ok) og betaler den derpaa hæftende restance. Hkornet er 1-5-2-2 1/2 alb og indf 2 Rdr. Bestaar af  22 fag hus nogenlunde og 2 b 1 k 1 ungn 3 faar etc. 16 April 1723.

 

Efteraars Sessionen Expederede fæstebreve 1723:

1 (fol 166)
Ernst Ludvig Dencke, Alken fæster Hans Lauridsens fradøde gaard, siden han ægter enken ved stedet Catrine Jensdatter. Hkorn 4 td 5 skp 1 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 14 Rdr. Bygningen er 44 fag hus og besætningen er 8 b 2 stude 4 køer 4 ungnød 8 faar vogn etc. 13 October 1723.

2 (fol 167)
Jens Andersen, Alken fæster Ernst Ludvig Denckes i fæste havende og paaboende gaard, som han har oplat og afstaaet siden han ægter ved stedet hans Søster Catharine Ellisabeth Denche. Hkorn 4-4-2-2 alb hvoraf han til indf betaler 15 Rdr. Bygningen er 33 fag og besætningen  4 b 2 s 4 k 3 ung 6 faar etc. 13 Octob 1723.

3 (fol 166)
Laurs Jensen, Firgaarde fæster den gaard, som hans fader moder er fradøde, Hkorn 4 td 3 skp hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og til besætning er der 4 b 1 s 3 k 2 ungn  4 faar etc. 13 Octb 1723.

4 (fol 168)
Christoffer Rasmussen, Firgaarde fæster hans stiffader Anders Jensens til ham afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætningen er 4 b 4 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 13 Octob 1723.

5 (fol 168)
Anders Hansen, Siim fæster hans fader afgangne Hans Andersens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 5 td 1 skp 1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og som besætning er der 5 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 13 Octob 1723.

6 (fol 168)
Rasmus Rasmussen, Adslev fæster hans fader Rasmus Sørensens halve gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 2-2-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

7 (fol 169)
Søren Sørensen, Hørslevbol - Hørslev Boel - fæster Niels Rasmussens grundet alderdom til han afstaaede gaard. Hkorn 4 td 6 skp hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er  42 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

8 (fol 169)
Mads Pedersen, Røgen fæster hans fader Peder Pedersens halve gaard, som han grundet svaghed har afstaaet. Hkorn 1-6-2-1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 15 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 13 Octob 1723.

9 (fol 170)
Laurs Rasmussen, Klintrup (Laurits Rasmussen, Klintrup!) fæster hans fader Rasmus Sørensens halve gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet til ham. Hkorn 2-4-1-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 13 octob 1723.

10 (fol 170)
Niels Rasmussen, Dallerup - der har været Dragon ved Capitain Neubergs Compagni - fæster Poul Laursens fradøde Annexgaard i Dallerup, som han paaboede. Ægter enken ved stedet (navn ikke ang). Hkorn 4-1-3-1 3/4 alb hvoraf han betaler til indf efter Mtr 4-7-2-1 hvoraf den fjerdepart 1 td 1 skp 3 fc 1 3/4 alb er herligheden, Skov 1 fc 1 alb uden nogen indfæstning. Bygningen er ikke ang, besætning 4 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 13 Octob 1723.
[KVJ:
Enkens navn er Helle Sørensdatter. Se nedenstående Gryt skifter v/Erik Brejl nr. 1134 og 1761]

1134
Poul Lauridsen i Dallerup. 3.12.1723, fol.198.
E: Helle Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter. B: Anne 21, Mette 19, Søren 16, Jens 13, Knud 8. Af første ægteskab B: Laurids i Tovstrup Mølle, Rasmus i Flensted, Søren i Tovstrup, Anne g.m. Jens Jensen i Flensted. GRyt 8-27 skp. 1720-1725 lbnr. 1029-1225 (Udarbejdet af Erik Brejl).

1761
Niels Rasmussen i Dallerup. 20.3.1737, fol.200.
E: Helle Sørensdatter. B: Anne 13, Kirsten 11. FM: Søren Rasmussen i Firgårde. Første ægteskab med Poul Nielsen [formentlig fejl for Lauridsen] i Dallerup, skifte 3.12.1723 lbnr.1134. B: Anne g.m. Søren Lauridsen i Tovstrup, Mette g.m. Laurids Nielsen i Lillemølle, Søren, Jens, Knud.
GRyt 8-30 skp. 1733-1738 lbnr. 1603-1809 (Udarbejdet af Erik Brejl.)

11 (fol 170)
Jens Jørgensen, Skørring fæster hans fader Jørgen Christensens paaboende gaard, som han har overladt ham. Hkorn 2-7 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

12 (fol 171)
Søren Rasmussen, Galten fæster Niels Andersens 1/2 gadehus, som han  har overladt til ham, siden han ikke selv kan klare hele huset, grundet alderdom. Svarer aarligt 1 Rdr 12 skp og til indf betaler han 3 Rdr. 13 Octob 1723.

13 (fol 171)
Mads Jacobsen, Skovby fæster Rasmus Pedersens fradøde gaard, han ægter enken ved stedet Anne Poulsdatter. Hkorn 3-5-2-1 alb og til indf betaler han 7 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og til besætning er der 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 13 Octob 1723.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1054 og 1120 hedder afdøde fæster Peder Pedersen]

14 (fol 171)
Jesper Sørensen, Jaungyde fæster  hans fader Søren Sørensens for ham afstandne halve gaard, Hkorn 2-2 skp 1/2 alb og Skov 2 fc 2 1/2 alb, hvoraf indf er  4 Rdr. Bygningen er 17 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

15 (fol 172)
Søren Jensen, Jaungyde fæster hans fader Jens Rasmussens til ham afstaaede halve gaard. Hkorn  2 td 3 skp 3 fc og skov 2 fc 2 1/2 alb hvoraf  indf er 4 Rdr. Bygningen er 21 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

16 (fol 172)
Rasmus Ollufsen, Borum faar Hbh paa hans afgange broder Jesper Ollufsens Selvejergaard. Hkorn 4 td 4 skp 1 1/2 alb og den derunder i brug havende Kirkeboel 3 td 2 skp 2 alb hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. Bestaar af 43 fag hus og besætningen er 6 b 4 k 6 ungn 6 faar vogn etc. 13 Octob 1723.

17 (fol 173)
Dines Nielsen, Salten fæster afgangne Christen Sørensens sidst paaboede gaard, hvor han ægter enken ved stedet (navn ej ang). Hkorn 2-3-2 fc og skov 1 skp 2 fc hvoraf han til indf ikke betaler noget. Bygningen er 27 fag meget slet hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 13 Octob 1723.
[KVJ:
Enkens navn er Karen Pedersdatter. Se KB Them sogn 1686-1764 V/Niels Henry Nielsen, hvor Dines Nielsen bliver trolovet med Karen Pedersdatter d. 14. juli 1723 og gift 28. november s.å. (hendes 3. ægteskab)]

18 (fol 173)
Anders Jensen Grønbæk, Ry - Dragon - fæster Troels Christensen halve gaard, som han grundet ringe vilkaar og langvarig svaghed ikke formaar at forestaa, han ægter datteren ved stedet Karen Troelsdatter. Hkorn 1-5-3-1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 20 fag ringe hus og besætning  2 b 1 k 1 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

19 (fol 173)
Adser Rasmussen, Saaby - forrige Rytter ved Oberst Ivectes? reducerede Regiment - fæster afgangne Niels Ollufsens halve gaard, ægter Søsteren ved stedet (navn ej ang). Hkorn 2-5-1-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn 3 faar etc. 13 Octob 1723.

20 (fol 174)
Morten Andersen, Yding - forrige Rytter med Pas fra Oberst Prehns Regiment - fæster Jens Jensens Winters halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar med vilkaar han ægter datteren Anne Jensdatter. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen 3 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

21 (fol 174)
Olluf Jespersen, Yding fæster Jokum Frederik Denckes gadehus, som han grundet alderdom afstaar. 13 Fag hus hvoraf der aarlig svares  2 rdr 24 sk. Og til indf 3 Rdr. 13 Octob 1723.

22 (fol 175)
Søren Christensen, Yding - Dragon ved hr Major Ørtzes Compagni - fæster Peder Olufsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar, og ægter datteren ved stedet (ej ang navn). Hkorn 5-2-3-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 57 fag hus til besætning er der 5 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 13 Octob 1723.
[KVJ:
Datterens navn er Anne Pedersdatter.
Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl  nr. 1103, 1903 og 2911][

1103
Anne Nielsdatter i Yding.
12.11.1722, fol.145.
E: Peder Olufsen. B: Anne 18, Niels 9, Karen 5.
FM: fasters mand Niels Møller sst. GRyt 8-27 skp. 1720-1725 lbnr. 1029-1225
(Udarbejdet af Erik Brejl.)

1903
Anne Pedersdatter i Yding. 30.6.1741, fol.178.
E: Søren Christensen smed. B: Oluf 13, Peder 10, Christen 8, Oluf 6, Karen 4. FM: Christen Mikkelsen sst, Niels Jensen sst.

GRyt 8-31 skp. 1738-1743 lbnr. 1810-2017)

2911
Jens Nielsen ugift i Yding. 21.6.1765, fol.450.
A: søster Anne Nielsdatter var g.m. [Peder Olufsen sst, skifte 12.11.1722 lbnr.1103]. 2B: Niels Pedersen sst, Anne Pedersdatter var g.m. Søren Smed sst, [skifte 30.6.1741 lbnr.1903]. 4B: Ole i Voerladegård, Peder i Tåning, Ole smed i Dørup, Karen g.m. Anders Mortensen i Yding, halvsøster Maren Iversdatter ved søn Mikkel Christensen i Yding, halvsøster Sidsel Iversdatter var g.m. Otte Nielsen, [skifte 4.4.1735 lbnr.1681]. 3B: Niels i Yding, Iver 45, Karen g.m. ovennævnte Mikkel Christensen sst, halvsøster Birgitte Iversdatter g.m. Peder Rasmussen sst, død. 2B: Iver sst, Niels 52 i København. GRyt 8-34 skp. 1759-1765 lbnr. 2634-2922 (Udarbejdet af Erik Brejl.)

23 (fol 175)
Jens Sørensen, Vrold fæster afgangne Anders Thommesens halve gaard, ægter enken Anne Pedersdatter. Hkorn 2-2 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætning 5 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723. 

24 Fol 175)
Anders Madsen, Ørridslev fæster afgangne Rasmus Michelsens gadehus. Bygningen er 9 fag hus hvoraf der aarlig svares 2 rdr 24 sk og indf 4 Rdr. 13 Octob 1723.

(fol 176)
No 25 er ej Expiderit (Notat i Margen)

26(fol 176)
Peder Rasmussen, Svinsager fæster hans Stiffader Mogens Michelsens halve gaard, som han grundet høj alderdom og skrøbelighed afstaar. Hkorn 2-2-3-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og som besætning er der 3 bæster 3 køer 3 ungnød og 4 faar vogn, plov, harve etc. 13 Octob 1723.

27 (fol 176)
Hans Poulsen, Virring - Dragon af Major Ørtzez Compagni - fæster afgangne Thommes Michelsens halve gaard, ægter datteren ved stedet Giertrud Thommas datter. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb, hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 35 fag og til besætning er der 4 bæster 3 køer 2 ungnød 5 faar vogn etc. 13 Octob 1723.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder muligvis Thomas Nielsen. Se Gryt Fptk nr. 137 (fol 37). Se desuden KB for Fruering-Vitved sogne 1689-1771 stikord v/Hanne Henriksen. Thomas Nielsen optræder her flere gange. Han bliver begravet 60 år gammel i 1723]

28 (fol 176)
Anders Nielsen, Baastrup - der har været Reserve ved Major Ørtzes Dragon Compagni og derfra igen mod en anden karl i hans sted er udvexlet - fæster Jakob Mikelsens gadehus, som han grundet alderdom ikke længere kan klare. Bygningen er ikke ang, det er taxeret for arbejds 2 rdr og  huspenge til 24 sk aarlig. men i stedet for arbejdspengene  kører? han med  Postboden? af huuset som sedvanlig saalænge det paabydes. Til indf. 1 Rdr 2 mark. 13 Octob 1723

29 (fol 177)
Ifver Jensen, Horndrup fæster Hans Olufsens halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar, ægter datteren ved stedet Karen Hansdatter. Hkorn 3-2-1-1 samt skov 2 alb, hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723.

30 (fol 177)
Rasmus Pedersen, Bryrup fæster hans fader Peder Rasmussens halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Hkorn 3 td 2 fc 1 alb skov 1 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 33 fag hus samt 3 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Octob 1723

31 (fol 177)
Anders Jensen, Them fæster hans fader Jens Sørensens halve gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed ej selv kan forestaa. Hkorn 2-4-1-2 alb og indf er 6 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og 2 b 2 k 1 ungn 5 faar etc. 13 Octob 1723.

32 (fol 178)
Christen Thommesen, Virklund hans fader paaboede og fradøde 1/2 gaard, som enken hans moder Anne Jensdatter grundet ringe tilstand har afstaaet til ham. Hkorn 2-5-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 24 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn 3 faar etc. 13 octob 1723.

33 (fol 178)
Christen Nielsen, Grølsted fæster halvparten af hans fader Niels Nielsen Degns paaboende gaard, som han ikke selv længere kan forestaa. Hkorn af denne halvpart er 2-4-2-2 1/2 alb og indf er 3 Rdr. Desuden skal han med faderen være ansvarlig for den paa stedet værende penge og laanekorns restance. Bestaar af 23 fag hus og 3 b 2 k 22 ungn 3 faar etc. 13 octob 1723.

34 (fol 178)
Torben Christensen, Funder fæster afgangne Mads Jakobsens paaboede gadehus, som enken Maren Rasmusdatter har afstaaet til ham. Bygningen er 9 fag hus hvoraf der aarligt svares 2 rdr 24 sk, men skal ikke betale indfæstning. 13 octob 1723.

35 (fol 179)
Peder Jensen Klode, Funder fæster hans fader Jens Jensen for ham grundet alderdom og ringe vilkaar afstaaede halve gaard. Hkorn 1-6 skp 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 20 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn 3 faar etc. 13 Octob 1723.

36 (fol 179)
Hans Hansen, Funder fæster (fader!) Hans Hansen Skreders paaboede gadehus, som han efter sluttet aftale dem imellem, har afstaaet paa condition at faderen i huset hos ham, saavelsom hans moder skal have husværelse. Bygningen er 7 fag hus hvoraf der aarligt svares 2 rdr 24 skp. Indf er 1 Rdr 2 mark. 13 Octob 1723.

37 (fol 179)
Christen Laursen, Funder fæster Laurits Nielsens halve gaard, som han har afstaaet til ham, han ægter datteren Sidsel Laursdatter. Hkorn 1-6-1-1/2 alb hvoraf indf er 1 Rdr. Bygningen er 15 fag og besætningen 2 b 2 k 2 faar vogn etc. Dato?? 1723.

38( fol 180)
Peder Hansen, Funder fæster hans fader Hans Pedersens fradøde halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 1 td 5 skp 2 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 2o fag hus og der er til besætning 2 b 2 k 3 faar etc. 13 Octob 1723.

39 (fol 180)
Christen Jacobsen, Funder fæster Poul Pedersen, til ham afstandne halve gaard, som han ikke selv grundet slette tilstand kunde vedblive. Hkorn 1-6-1-1/2 alb. som han overlades fæstefri, men han forpligtes til at betale restancerne paa stedet. Bygningen er 15 fag og der er 2 b 1 k 1 ungn 2 faar etc. 13 Octob 1723.

40 (fol 180)
Michel Grot, Gjern - forrige Rytter med pas fra hr General Major Juels Regiment - fæster halvparten af Jens Andersen gadehus, som han har afstaaet til ham, da han ikke selv formaar at vedligeholde det. Bygningen paa den part som han nyder er 4 fag hus hvoraf aarligt svares 1 rdr 12 sk, han skal ikke betale indfæstning. 13 Octob 1723.

41 (fol 181)
Anders Simonsen, Lyngby fæster afgangne Knud Jensens halve gaard, ægter enken Maren Sørensdatter. Hkorn 2 td 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn 2 faar vogn etc. 13 Octob 1723.

42 (fol 181)
Søren Jensen, Farre fæster Christen Sørensens afstandne halve gaard, idet han ægter datteren Karen Christensdatter. Hkorn 3-5-1-2 1/2 alb hvoraf han betaler til indf 4 Rdr. Bygningen er 24 fag hus og der er 4 b 3 k 2 ungnød 4 faar etc. 13 octob 1723.

43 (fol 181)
Jens Sørensen, Mollerup fæster hans afgangne fader Søren Mortensens halve gaard, som enken hans moder Karen Jensdatter har overladt ham. Hkorn 1-7-3 fc og skov 2 fc 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr 4 mark. Bygningen er 27 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungnød 4 faar vogn etc. 13 Octob 1723.

44 (fol 182)
Hans Nielsen, Løgager fæster (i brevet staar Hans Nielsen Them) Løgagergaard i Them Sogn som velbyrdige Christian Fischer til Allinggaard forhen havde i brug. Hkorn Ager og Eng 8 td 1 skp 1 fc 1 alb og Skov 1 td 6 skp 2 alb, hvilken han ved høi Kongelig Naade, er forundt uden indf. Bygningen er 54 fag god hus, for de til værelsernes Indretning allernaadigst bevilget og af Krigsraad Gyberg betalt 34 Rdr, haver han at sørge for det der endnu mangler i det kan komme i fuldkommen stand. Besætningen har han overtaget af hr Christian Fischer 8 b 4 k 2 stude 12 faar, vogn, ploug etc. samt sæden der er 17 td 6 skp Rug 6 td Byg 4 td Boghvede og 30 td Havre. 13 Octob 1723.

45 (fol 182)
Jens Pedersen, Svejstrup - forrige Rytter med Pas fra hr Brigadir Eisters? Regiment - fæster Jens Jensens afstaaede 1/4 part Gadehus. Bygningen er 4 Fag hus hvoraf der svares 3 mark 6 sk. Han faar det uden indfæstning. 13 Octob 1723.

46 (fol 182)
Niels Nielsen, Funder fæster hans afdøde fader Niels Nielsens halve Annexgaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn herlighed 4 skp 2 fc 2 alb og Annexskylden 1 td 6 skp i alt 2 td 2 skp 2 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 13 Octob 1723.

Færdig med læsning og afskrift af ryttergodset 3die del. 

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 2den del  Til 4de del