Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

5te del 1729-1737

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 18

 

Denne Bog som bestaar af toehundrede firsindstiuge og fire Siiger 284 Nummerede igiennemdragne og forseiglede Blade, Bliwer herwed anordnet til Fæste Protocol for det Skanderborgske Districts Ryttergods, hwor udi nu wærende Kongl: Maits Krigs Raad og Regimendtskriwer Welædle og Welbr Hr Christian Knudsen Gyberg eller hans efterkommer i fald Protocollen ej forinden worder fuld skrewen lader indføre alle til bemelte Districtz Beboere udstedende Fæstebrewe efter sin Datis alt Reenlig og u Machuleret Allernaadigst udgangne Lou og Forordninger agter at tilsware. Schanderborg Slot den 1 Marty 1729.

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

 

Anno 1729:

Dend 4de Marty Er udi Skanderborg Rytter Session udgiven de fæste Breve som findis af følgende Indhold -

1 (fol 2)
Michel Jensen, Hylke fæster hans hustrues fader Søren Hansens grundet alderdom og svaghed for hannem afstandne halvgaard, paa Condition at han og hustruen der af paa stædet nyder deres Livs ophold. Hkorn efter Mtr er 3 td 4 skp 1/2 alb. Ind betaler 5 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar samt vogn etc. 4 Marts 1729.

2 (fol 2)
Rasmus Sørensen, Tebstrup fæster Mickel Jensens til ham afstandne gaard. Hkorn 4-7-1-2 alb. Indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 43 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar samt vogn etc. 4 Marts 1729.

3 (fol 2)
Jens Nielsen, Tebstrup fæster Rasmus Sørensens for hannem afstandne partgaard. Hkorn efter Mtr 2-1-1-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 25 fag og 2 b 2 k 2 ungn 4 f etc. 4 Marts 1729.

4 (fol 3)
Hans Jensen, Tebstrup fæster Niels Hansens grundet fattigdom og ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb som han uden indf, paa den anden halve part har han sit bopæl efter der paa havende fæste saa gaarden under et brug bliwer samled. Bygningen paa denne halvpart er 22 fag hus, Besætningen samt Wogn og Plougredskab Item behøvende sædekorn som til indventarium ved stædet forbliver skal Hans Jensen ej allene være pligtig at tilsvare mens endog Bygningen at forbedre etc. 4 Marts 1729.

5 (fol 3)
Anders Pedersen, Sønder Vissing fæster Anders Adsersens fra døde gaard siden han ægter Enken Catrine Mickelsdatter. Hkorn er 5 td 3 skp 3 fc samt Skov 1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 57 fag hus og besætningen 5 b 4 k 2 stude 3 ungnød og 6 faar vogn etc. 4 Marts 1729.

6 (fol 3)
Mickel Pedersen, Sønder Vissing fæster hans Broder Anders Pedersens for hannem afstandne halve gaard, paa Condition at hans gamle moder nyder den tilsagde ophold af stedet. Hkorn er efter Mtr 2-5-3-1 1/2 alb samt skov 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 4 Marts 1729.

7 (fol 4)
Jørgen Rasmussen, Skanderborg fæster Niels Pedersens for hannem afstandne halve gaard i Skanderborg Ladegaard med vilkaar han ægter hans datter Kirsten Nielsdatter, den anden halve part beholder Niels Pedersen sin livstid og naar han ved døden afgaar skal Jørgen Rasmussen samme antage siden gaarden ej maa Separeris. Af gaardens Hk er alt efter Mtr 9-5-2-2 alb nyder han allene de 9 td som hans Broder Søren Rasmussen de 5 skp 2 fc 2 alb ved afstaaelse har bekomet, hvor af han til indf betaler 14 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætningen 8 b 2 stude 4 køer 4 ungnød 6 faar vogn etc. Saa maa atter bemeldte Jørgen Rasmussen omrørte halwe gaard strax tiltræde, og dend anden halwe part efter Niels Pedersens Død dertil at antage etc. 4 Mart 1729.

u/no (fol 4)
Søren Rasmussen Dons, Skanderborg Ladegaard de 5 skp 2 fc 2 alb af hans Naboe Niels Pedersens gaards Taxt som til Jørgen Rasmussen er oplat, hvilket de begge i mindelighed for hannem har afstanden, paa den Condition at de imellem dennem selv deeler Jorden hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. 4 Marts 1729.

8 (fol 4)
Jens Michelsen, Gram fæster afgangne Jens Hendricksens partgaard, ægter enken Giertrud Frederichsdatter. Stedets Hk er 2 td 7 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætningen 3 b 3 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 4 Marts 1729.

9 (fol 5)
Peder Christensen, Virring -  Huusmand fæster hans afgangne Stiffader Peder Madsens fradøde gadehuus, enken hans moder grundet alderdom har afstaaet til ham, af huset gøres Ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge, mens han til indf betaler 1 Rdr. Bygningen er 14 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 4 Marts 1729.

10 (fol 5)
Christen Jensen, Fruering fæster Rasmus Rasmussens grundet alderdom afstandne partgaard, ægter datteren paa Stedet Kirsten Rasmusdatter. Hkorn er 3 td 1 skp 3 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 3o fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 4 Marts 1729.

11 (fol 5)
Poul Christensen, Vitved fæster Søren Knudsens grundet fattige og ringe tilstand fradømte gaard, med vilkaar han betaler Restancen til 1 Decb 1728 forfaldne som er 13 Rdr 3 mark saawel som det skyldige Laanekorn. Hkorn er  3 td 7 skp 3 fc 2 alb som han grundet stedets Ringhed fæstefri overlades. Bygningen er 27 fag hus og til besætning  skal være 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc som han skal tilsvare etc.4 Marts 1729.

12 (fol 5)
Morten Nielsen, Vitved fæster Hans Rasmussens fradømte part gaard, der ellers nu ved døden er afgangen. Hkorn er efter Mtr under Vitved By 3-4-1-1 alb som grundet stedets ringhed og at han betaler den derpaa heftende Restance fæstefri er overladt. Der er 30 fag hus og til besætning udfordres 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 4 Marts 1729.

13 (fol 6)
Thomas Nielsen, Skovby fæster hans fader Niels Laursens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne Partgaard. Hkorn 3 td 5 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 4 Marts 1729.

14 (fol 6)
Søren Sørensen, Skovby fæster Hans Rasmussens for hannem afstandne halve gaard, som han ej selv grundet ringe tilstand formaaede ald gaardens brug at forestaa. Hkorn er 2-5-1-1 alb hvoraf indf er ikke ang. Bygningen er 18 fag hus og besætning 3 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 4 Marts 1729.

15 (fol 6)
Søren Pedersen, Høver fæster hans fader Peder Rasmussens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5-5-2-2 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og besætning 6 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 4 Marts 1729.

16 (fol 7)
Rasmus Jensen, Skørring fæster Christen Frandsens fradøde gaard, ægter Enken Maren Madsdatter. Hkorn er 4 td 3 fc 1 alb samt Skov 5 skp 3 fc 2 alb som uden nogen indf bevilges. Bygningen er 39 fag og besætningen 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar samt vogn etc. 4 Marts 1729

No 17
Er ey Clareret.

18 (fol 8)
Niels Christensen, Voel fæster  afgangne Anders Christensens partgaard, ægter enken Maren Andersdatter. Hkorn er 1-6-2 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 3 faar og vogn etc. 4 Marts 1729.

19 (fol 8)
Jacob Rasmussen, Framlev -  fæster til Dragonen Jacob Rasmussen af hr Capitain Parteses Compagni - afgangne Jesper Mortensens gaard, med vilkaar han ægter Enken paa stædet (intet navn). Hkorn er 3-3-1-1 alb og til Høybyemark 3 td 5 skp 2 fc 1 alb som hannem fri for indf overlades. Bygningen er 45 fag og besætningen er 6 b 4 k 4 ung og 6 faar samt vogn etc. 4 Marts 1729.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Knudsdatter iflg. skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1372, 1939 og 2113]

20 (fol 8)
Hans Rasmussen, Dørup, Hørning Søgn - fæster til Dragon Hans Rasmussen af hr Capitain Parteses Compagni - Niels Madsens for hannem udi forarmed tilstand afstandne 1/2 gaard. Hkorn 3-2-3 fc som ham er fri for indf er bevilget paa condition at han skal opsætte den paa stedet manglende Bygning som in Anno 1726 afbrendte, saavelsom det resterende Laanekorn betale og paa egen bekostning at anskaffe sig dend udfordrende besætning som tillige med Sædekornet stedse som inventar skal blive ved stedet etc. 4 Marts 1729.

21 (fol 8)
Thomas Pedersen, Svinsager - Dragon af hr Capitain Boies Compagni -fæster Villum Johansens for hannem grundet svaghed og fattigdom  afstandne partgaard. Hkorn 2-7-3-2 alb som ham uden indf er bevilget siden han skal betale den paa stedet hæftende penge og laanekorns Restance. Bygningen er 21 fag og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 4 Marts 1729.

22 (fol 8)
Kield Jacobsen, Sønder Vissing - Dragon - fæster afgangne Anders Christensens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Gregersdatter. Hkorn er 2-5-3-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og Besætningen er 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar Vogn etc. 4 Marts 1729.
[KVJ:
Afgangne fæster kaldes Anders Andersen,  og enken kaldes for Karen Gregersdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1397 og 1644 og Gryt Ftpk 1716-1728 nr. 135 (fol 48)]

Fol 8:

Widere er paa følgende I Wanmagt komne stæder Efterskrewne Fæste Breve udgiven:

1 (fol 8)
Søren Sørensen, Brørup - Dragon af hr Capitain Boies Compagni - fæster Bertel Pedersens grundet ringe vilkaar og paadragne Restancer fradømte Gaard. Hkorn 4-1-1-2 alb som han paa følgende Conditioner er accorderet:
Han skal betale den paa gaarden ved tiltrædelsen hæftende Restance 26 Rdr 50 sk saa og de 2 Td Brød Rug med 2 skp til opboeden som forrige Beboer blev forstrakt af Fredericia Magazin. Derimod skal han nyde stædet fæstefri, efterlades og wære u=krewed for det øwrige Laane korn med sit opboed for 1727 og 1728 Biug 2 td 6 skpr, Haure 2 td 2 skpr. Gaardens Bygning sampt den der til udfordrende Besætning er Søren Sørensen forpligted at forbedre og altid i god stand holde, sampt endog desuden at wære answarlig for det til gaarden udfordrende Sædekorn etc. 20 Juni 1729.

2 (fol 9)
Thomas Sørensen, Søballe fæster hans swiger fader og gaardmand Peder Lauridsens grundet slette og ringe tilstand sampt paadragene Restance fra dømte gaard. Hkorn 3 td 4 skp 1 fc 1/2 alb hvorved gaarden samles under et brug, som dend tilforn har wæret førend Thomas Sørensen den halwe part antog, Nyder stedet fæstefri. For Restancen af Maaneds og Mark og Halmpenge samt Kongens anpart af Konge Tiende penge 1728 i alt beløbende 22 Rdr 6 1/2 sk at være u=krewed, men for Kirke Tiende samme aar skal han betale 1 Rdr 2 mk 13 sk. Ilige maade efterlades han for den paa stedet heftende Korn restance som Peder Lauridsen 1719 - 1720 og 1727 er forstrakt med Biug 4 td 4 skp Haure 5 td 5 skp. Han skal være fri for maanedspenge af den antagne 1/2 gaards part fra 1 Marts til 1 octob 1729 som udgør 8 Rdr 26sk. Iligemaader at nyde uden nogen betaling eller gengivelse dette aars Waarsæd in natura 3 td Byg 6 td Havre og 3 td Boghvede foruden de paa stedet værende ringe Bæster og Kreaturer m v. Han er forpligt at forbedre gaardens bygning etc. 20 Juni 1729.

3 (fol 9)
Morten Christensen, Faarvang fæster Niels Pedersens i vanmagt fradømte part gaard, Hkorn 4 td 3 fc 1 alb som han paa følgende med hannem sluttede conditioner antager. Han skal eftergives Restancerne som fra 1 Decb 1727 til 1 Marts 1729 i maaneds og markpenge samt Kongens anpart Korntiende 1728 i alt er 22 rdr 2 mk 2 1/2 sk. Ligeledes skal han være fri og ukræved for de paa stedet staaende  og ubetalte Laanekorn 1727 og 1728 1 td 7 3/4 skp Rug, 2 td 4 1/2 skp Byg og 7 td 7 1/2 skp Havre. Han skal være fri for indf, og skal ikke betale maanedspenge fra 1 marts 1729 til 1 octob nestefter og bedrager 9 Rdr 3 mk 8 sk. Han skal ikke betale dette aars vaarsæd 3 td Byg og 8 td Havre og til besætningshjælp faar han 14 Rdr hvorfor han et Bæst og en Ko indkøber. Han faar og beholder de paa stedet værende gamle Bæster og en Koe samt Vogn og Plougredskab tillige med Foringen og det lidet utorskne Korn. Til Bygningens reparation er bevilget af det ved Tvilum beliggende gammel Tømmer, Jordleder 90 alen, Stolper 16 stk, Spartrær 8 stk Bielker 4 stk, Løsholter 10 stk og Stewer 10 stk, hvorved han ej betaler andet end Kirke tiende Pengene for 1728 1 Rdr 4 mk 4 1/2 skilling. Han skal forpligtes at føre Gaardens bygning i fuld stand etc. 20 Juni 1729.

Udi Skanderborg Efter=Høst Rytter Session, er følgende fæste Breve udgiven dend 24. Octobr. 1729:

1 (fol 10)
Seier Jacobsen, Grumstrup fæster Anders Clausens afstandne halve gaard, ægter datteren Maren Andersdatter. Hkorn 3 td 1 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 37 fag Hus og besætningen udgør 3 b 3 k 3 ungnød og 4 faar samt Vogn og Plougredskab etc. 24 Octob 1729.

2 (fol 10)
Peder Jacobsen, Grumstrup fæster hans Broder Sejer Jacobsens for hannem afstandne 1/2 gaard, hvorved hand haver den anden 1/2 del i fæste, saa gaarden bliver samled under et brug. Hkorn er efter Matriculen 2 td 4 skp 2 fc 2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen til den anden 1/2 part er 28 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

3 (fol 11)
Søren Ollufsen, Grumstrup fæster afgangne Thomas Nielsens gaard, som Enken for hannem har afstaaed, ægter datteren ved stedet Appelone Pedersdatter (Navne ok maaske Stedd?) Hkorn er 4-4 skp 2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen bestaar af 27 fag hus og besætningen er 5 b 4 k 1 stud 2 ungnød samt 6 faar Vogn og Plougredskab etc. 24 Octob 1729.

4 (fol 11)
Rasmus Sørensen, Grumstrup fæster Søren Jensens grundet alderdom afstandne Gadehuus, hvoraf han gør ugedags arbeide til Skanderborg Slots hauge og formedelst huusets ringhed er han samme fæstefri bevilged. Bygningen som er 5 fag skal han ej allene være pligtig at tilsvare mend endog forbedre etc. 24 Octob 1729.

5 (fol 11)
Michel Frandsen, Hylke fæster afgangne Jørgen Lauridsens halve gaard som Enken Anne Pedersdatter for hannem har afstaaed med vilkaar han ægter datteren ved Stedet Mette Jørgensdatter. Hkorn 3 td 5 skp 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er  36 fag Huus og besætningen 4 b 3 k 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

6 (fol 11)
Smed Niels Jacobsen, Ustrup fæster Jørgen Sørensens Gadehus, som han grundet slet tilstand har afstaaet. Svarer aarligt efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 skilling hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 10 fag som han skal reparere og vedligeholde etc. 24 Octob 1729.

7 (fol 12)
Søren Sørensen, Tebstrup fæster hans Broder Jørgen Sørensen Smeds gadehus, som han formedelst Sygdom og svaghed har afstanden. Der svares aarligt efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 sk. og staar for Hk 2 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 11 fag som han skal være pligtig at tilsvare etc. 24 Octob 1729.

8 (fol 12)
Steffen Nielsen, Tønning fæster hans Broder Jens Nielsens for hannem afstandne gaard. Hkorn 2 td (2 1/2?) 6 skp 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 41 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

9 (fol 12)
Niels Pedersen, Gammelstrup fæster hans fader Peder Nielsens for hannem afstandne 1/2 gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1/2 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og besætningen 4 b 3 k 1 stud 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

10 (fol 12)
Christen Augustesen, Slagballe fæster afgangne Niels Pedersens 1/2 gaard, ægter Enken ved Stedet Ellen Rasmusdatter. Hkorn er 4-1-1 fc samt Skov 1/2 alb hvor af han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætningen udgør 4 b 3 k 1 stud 3 ungnød 6 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

11 (fol 13)
Christian Jørgensen, Velling fæster Mads Andersens formedelst slet tilstand fradømte part gaard, som han formedelst betaler restancen fæstefri er overladt. Bygningen er 39 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

12 (fol 13)
Søren Sørensen, Vaabensholm - som har været Dragon - fæster afgangne Christen Sørensens 1/2 gaard, Enken for hannem har oplat med vilkaar han ægter datteren Anne Christensdatter. Hkorn er 7-2-1-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 47 fag hus og besætning 7 b 4 k 2 stude 2 ungnød og 6 faar samt vogn etc. 24 Octob 1729.

13 (fol 13)
Jens Nielsen, Sønder Vissing fæster afg Søren Nielsens 1/2 gaard, Enken har afstaaet til ham med vilkaar han ægter hende (intet navn) Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb samt Skov 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen udgør 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1729.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Pedersdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1396]

14 (fol 13)
Knud Rasmussen, Sønder Vissing fæster Jens Frandsens for hannem grundet skrøbelighed afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 24 Octob 1729.

15 (fol 14)
Iver Jensen, Dørup fæster hans afgangne fader Jens Sørensens 1/2 gaard, som han forhen har fæstet den anden halve part. Hkorn 2-2-1 fc Skov 1 alb, hvoraf han til indf 3 Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætningen 2 b 2 k og 4 faar samt vogn etc. 24 Octob 1729.

16 (fol 14)
Anders Sørensen, Salten fæster afgangne Christen Andersens 1/2 gaard, Enken Kirsten Jensdatter formedelst uformuenhed har afstaaet. Hkorn Agger og Eng 2-2-1-2 alb samt Skov 1 alb hvoraf han ikke betaler indfæstning, fordi han betaler den paa stedet heftende Restance. Bygningen er 39 fag huus og til Besætning udfordres 2 bæster 2 kiør 2 ungnød samt 4 faar og Vogn etc, som han skal tilsvare foruden at forbedre bygningen etc. 24 Octob 1729.

17 (fol 14)
Rasmus Pedersen, Fiskerhuse fæster afgangne Morten Swendsens huus, ægter Enken Kirsten Nielsdatter. Der svares aarligt af huset 2 rdr 24 sk, hvilket hannem formedelst han betaler Restancen overlades uden indf. Huset er 8 fag som han skal være pligtig at tilsvare etc. 24 Octob 1729.

18 (fol 14)
Michel Pedersen, Illerup fæster Christen Clausens for hannem afstandne 1/2 gaard, ægter datteren ved stedet Maren Christensdatter. Hkorn 2-5-1-1 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

19 (fol 15)
Søren Pedersen, Gram fæster afgangen Søren Pedersens 1/2 gaard, (navne læst ok) ægter Enken ved stedet Anne Pedersdatter. Hkorn 5 td 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 33 fag huus og besætningen 3 b 3 k og 4 faar samt vogn etc. 24 Octob 1729.
[KVJ:
Enken hedder evt Anne Jensdatter. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. 48 (fol 17) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1404 og 1730]

20 (fol 15)
Rasmus Lauridsen, Vrold fæster hans fader Laurids Iversens for hannem afstandne halve gadehuus, med vilkaar han samler huuset og tager den anden halvpart naar den bliver fæste ledig. Der betales af denne halvvpart 12 skilling huuspenge aarligt og gør ugedags arbejde efter sædvane til Skanderborg Slot. Indfæstningen er 1 Rdr. Bygningen er 5 fag som han skal være pligtig at tilsvare etc. 24 Octob 1729.

21 (fol 15)
Søren Pedersen, Fruering fæster hans afgangne faderbroder Niels Sørensens gaard, som enken Kirsten Simonsdatter for hannem har oplat og afstanden. Hkorn 6-4-2-2 alb hvoraf indf er 20 (Tiuge) Rdr. Bygningen er 58 fag hus og besætning 7 b 4 k 2 stude 4 ungnød og 6 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

22 (fol 16)
Michel Jespersen, Fruering fæster afgangne Anders Rasmussens halve gaard, ægter enken Maren Jensdatter. Hkorn 3 td 2 skp 2 fc 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 24 Octob 1729.

23 (fol 16)
Anders Jensen, Veng fæster afgangne Jens Christophersens gaard, ægter enken Anne Rasmusdatter. Hkorn 6-6-3-1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 49 fag Hus og besætningen 6 b 4 k 1 stud 2 ungnød og 6 faar etc. 24 Octob 1729.

24 (fol 16)
Endvold Knudsen, Herskind faar Hbh paa 3die Parten af Søren Nielsens Selveier Gaard som han for hannem har afstaaed med vilkaar han samler ald gaarden efter Søren Nielsens død. Hkorn til denne 1/3 del er efter Mtr under Herskind By 2 td hvoraf han til Hbh betaler 4 Rdr. Bygningen dertil er 14 fag hus og besætningen 2 b 2 k 3 faar Vogn og Plougredskab etc. 24 Octob 1729.

25 (fol 16)
Niels Andersen, Sjelle faar Hbh paa hans afgange fader Anders Nielsens fradøde selvejergaard, siden hans moder endogsaa ved døden er afgaaet. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Bygningen er  47 fag hus og Besætningen 4 b 3 k 1 stud 2 ungnød 4 faar etc. 24 Octob 1729.

26 (fol 17)
Johan Carl Johansen, Sjelle fæster  afgangne Niels Jensens 1/2 gaard, ægter Enken Anne Jensdatter. Hkorn 3 td 2 fc 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr.  Bygningen er 28 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 stud 2 ungnød 4 faar vogn og plougredskab etc. 24 Octob 1729.

27 (fol 17)
Rasmus Jensen, Sjelle fæster han afgangne fader Jens Rasmussens 1/2 gaard, som enken hand moder for hannem har afstaaet. Bygningen er 29 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 stud 2 ungn og 4 faar etc. Hkorn 3-1-2-1 1/2 alb samt Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. 24 Octob 1729.

28 (fol 17)
Christen Nielsen, Sjelle fæster afgangne Jens Pedersens partgaard, ægter enken ved stedet (intet navn). Hkorn 2-4-2 fc samt Skov 2 fc 1 1/2 alb hvilket er ham overladt uden indf da stedet er ringe, samt han betaler den paa stedet værende Restance. Huset er 18 fag og besætning 3 b 2 k 3 faar vogn etc. 24 Octob 1729.
[KVJ:
Enken hedder muligvis Karen Christensdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1162 og 1383]

29 (fol 18)
Rasmus Christensen, Sjelle fæster hans afgangne fader Christen Rasmussens gaard, som enken hans moder Edel Jensdatter har afstaaet. Hkorn 4-7-2-2 alb, som han grundet ringe og slet tilstand overtager uden indf. Bygningen er 40 fag hus og besætning 5 b 3 k 1 stud 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

30 (fol 18)
Simon Frandsen, Skørring fæster afgangne Rasmus Andersens fradøde halve Annexgaard, siden han ægter Enken Else Sørensdatter. Efter Krigsjordebogen er Hkorn Herlighed 1 td 2 skp 3 fc  2 5/8 alb og Annexskylden 5 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Der foruden er til Skørring Kirke 5 skp 1 fc 3 alb hvorom den fæstende anmelder sig i Kirke Sessionen. Bygningen er 21 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

31 (fol 18)
Peder Frandsen, Skørring fæster hans Stiffader Jens Nielsens gaard, som han grundet svaghed har oplat og afstanden. Hkorn 5-1-3-2 alb samt Skov 5 skp 3 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og besætning 5 b 3 k 1 st 2 ungn 4 faar vogn etc. 24 Octob 1729.

32 (fol 18)
Rasmus Jensen, Røgen fæster  Christen Lauridsens grundet alderdom afstandne partgaard. Hkorn 1-6-2-1/2 alb hvoraf han til indf ikke betaler noget, grundet stedets ringhed. Bygningen er 14 fag hus og besætning 2 b 2 k 3 faar etc. 24 Octob 1729.

33 (fol 19)
Brand Inspektør Hendrich Julius Callenberg, Hørning fæster det hus han paa byens fælles gadejord efter forevisning, paa egen bekostning har ladet opsætte, hvoraf han aarlig skal svare afgift til Regimentscassen en Rdr. som tager sin begyndelse fra 1 Januar 1730. Bygningen er 8 fag er han pligtig stedse at vedligeholde i forsvarlig stand, samt afgiften til hver aars Martiny rigtig at betale etc. 24 Octob 1729.

34 (fol 19)
Tøger Poulsen, Skorup [tidligere ang som Skaarup] fæster Laurids Jespersens halvgaard, som han grundet ringe og slet tilstand ej kunde vedblive. Hkorn 2-5-2 fc hvilket grundet stedets ringhed, samt han betaler den paa stedet hæftende Restance overlades uden indf. Bygningen er 18 fag og Besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1729.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799, hvor både Tøger Poulsen og Laurids Jespersen forekommer flere gange]

35 (fol 19)
Niels Joensen, Skorup [jvnf rettelse ikke Skaarup] fæster Tøger Poulsens afstandne halve gadehuus, Hkorn 1 alb, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk, hvilket han er overladt uden indf grundet husets ringhed. Han er pligtig at forbedre etc. 24 Octob 1729.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799, hvor både Niels Joensen og Tøger Poulsen forekommer flere gange]

36 (fol 19)
Rasmus Thomasen, Grølsted fæster Jens Jensens tilforn beboede halvgaard. Hkorn 2 td 5 skp 2 1/2 alb, hvilket er overladt ham uden indf. da stedet er uden besætning og sædekorn. Bygningen er 22 fag. Han er pligtig at skaffe besætning og sædekorn etc. 24 Octob 1729.

37 (fol 20)
Rasmus Mogensen, Mollerup fæster hans fader Mogens Sørensens partgaard, som han grundet alderdom afstaar. Hkorn 1 td 7 skp 3 fc og Skov 2 fc hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 stud 2 ungnød og 4 faar etc. 24 Octob 1729.

38 (fol 20)
Jens Olufsen, Linaa fæster Rasmus Jensens 1/2 gadehuus, som han grundet alderdom har afstaaet, ægter datteren Inger Rasmusdatter. Der svares aarligt 1 rdr 44 sk hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Huset er 10 fag som han er pligtig at tilsvare og forbedre etc. 24 Octob 1729.

39 (fol 20)
Anders Pedersen, Rudstrup fæster til Anders Pedersen Taallund - Peder Thomasens forarmede Partgaard. Hk 2 td 4 skp 1 fc 2 1/3 alb samt Skov 4 skp 3 fc 2 2/3 alb hvoraf han ikke betaler indf. siden stedet er ringe og slet, og foruden betaler den paa stedet heftende Restance, samt selv anskaffer den udkrævende Besætning som tillige med Sædekornet skal blive ved stedet so inventar etc. Bygningen er 49 fag Hus. 24 Octob 1729.

No 40
Er ej Expideret. 

41 (fol 20)
Michel Nielsen, Horn fæster Rasmus Jensens halve gadehuus, som han grundet slette tilstand har afstanden. Deraf svares aarlig 1 Rdr 12 sk hvilket grundet husets ringhed er overladt uden indf. Bygningen er 3 fag hus som han skal være pligtig at tilsvare og forbedre etc. 24 Octob 1729.

42 (fol 20)
Jens Sørensen, Skanderup fæster Skovrideren Christen Hesses for hannem afstandne halve gadehus, hvoraf der aarligt svares  1 Rdr. Staar for Hkorn et Alb hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal være pligtig at tilsvare og forbedre etc. 24 Octob 1729.

42b (fol 21)
Rasmus Jørgensen, Skanderup fæster Skovrideren Christian Hesses for hannem afstandne halve Gadehuus. Hkorn 1 alb og der svares aarligt 1 Rdr. Indf er en Rdr. 24 Octob 1729.

43 (fol 21)
Peder Andersen, Naarup fæster Anders Pedersen Klintrup for hannem afstandne halve gaard, Hkorn 3-3-1-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungnød og 4 faar samt vogn etc. 24 Octob 1729.

44 (fol 21)
Hans Jensen, Jaungyde - som fra hr Capitain Parteses Compagni imod en anden Karls anskaffelse er udløst - fæster Niels Lauridsens for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 2 skp  som han er fri for indf bevilget. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 3 faar etc. 24 Octob 1729.

45 (fol 21)
Rasmus Michelsen, Gram - som fra hr Capitain Boies Compagni imod en anden Karls anskaffelse, er udkøbt -  fæster  Hendrich Michelsens fradøde halve gaard, ægter Enken Kirsten Rasmusdatter. Hkorn 3 td 2 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler  5 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. Rytter Sessionen i Skanderborg dend 24de Octobr 1729. Reventlov, Samitz, H. Folsach, C. K. Gyberg.

Anno 1730:

Dend 7de Marty Er bleven udstæd følgende fæste=breve:

1 (fol 22)
Rasmus Rasmussen, Virring fæster halvparten af Hans Poulsens partgaard, som han ikke formaar at drive det hele. Hkorn 1 td 7 skp 3/4 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

2 (fol 22)
Søren Andersen, Skaarup fæster afgangne Jens Pedersens 1/2 gaard, Enken har overladt ham, med Condition han ægter hendes datter Inger Jensdatter. Hkorn 2-3-1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

3 (fol 22)
Jens Michelsen, Skaarup fæster Søren Andersens for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter hans Søster Kirsten Andersdatter ved stedet. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og Besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

4 (fol 2)
Hendrich Nielsen, Ørridslev fæster afgangne Niels Rasmussens gadehus, med vilkaar han ægter enken Anne Jensdatter. Der svares aarligt af huset 2 rdr 24 sk hvoraf han til indf betaler en Rdr. Huset er 9 fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 7 Marts 1730.

5 (fol 23)
Christen Sørensen, Ørskov fæster afgangne Jens Olufens gaard, ægter Enken Sidsel Pedersdatter. Hkorn 5-1-2-1 alb hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og besætningen 6 bæster 2 stude 4 køer 4 ungnød 6 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

6 (fol 23)
Steffen Sørensen, Taaning fæster afgangne Hans Jensens gadehus, Enken grundet Skrøbelig Vanførhed samt Restances paadragelse har overladt ham. Deraf svares aarligt efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 sk, overladt uden indf paa Condition at Enken Anne Rasmusdatter nyder hos ham for sig og hendes Børn fri huusværelse hendes livstid. Samt at han betaler Restancen paa huset, og sætter af husets Bygning som nu er 15 fag, de otte deraf i forsvarlig stand, hvorved han tillades at nedtage nogle fag af det sletteste til de øvriges forbedring, som han skal være pligt at tilsvare etc. 7 Marts 1730.

7 (fol 23)
Poul Rasmussen, Horndrup fæster hans fader Rasmus Knudsen, grundet alderdom afstandne gadehus, hvoraf der svares 2 Rdr 24 sk samt ti indf 1 Rdr. Huset er 16 fag so han skal tilsvare og forbedre etc. 7 Marts 1730

No 8
Er ey expederet.

9 (fol 23)
Terkild Pedersen, Hem fæster hans fader Peder Eriksens fradøde anden halve partgaard, som enken hans Stifmoder for hannem har afstaaed, saa gaarden bliver samled. Hkorn 3-5-3-1 alb hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætningen 4 b 1 stud 3 k 2 ungnød 4 faar vogn og plougredskab etc. 7 Marts 1730.

10 (fol 24)
Jens Nielsen, Træden fæster hans afgangne moder Broder Jens Pedersens gaard, Hkorn 5 td som han grundet ringe tilstand samt at han betaler den værende Restance overlades fri for indf. Bygningen er 71 fag hus og besætning 5 b 3 k 2 ungn og 6 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

11 (fol 24)
Anders Andersen, Vrold fæster afgangne Rasmus Jensens halve Annexgaard, ægter Enken Anne Frandsdatter ved stedet. Hkorn bestaar af Herligheden 5 skp 3 fc 5/8 alb og Annexskylden 2 td 1 skp 1 fc 1 7/8 alb som han uden indf forundes. Bygningen er 16 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 7 Marts 1730.

12 (fol 24)
Anders Albregtsen, Vrold fæster Jens Lauridsens for hannem grundet alderdom afstandne  halve gadehus, hvoraf der svares huspenge 12 sk og gøres ugedags arbejde efter sædvane til Skanderborg Slot. Grundet dets ringhed er der uden indf overladt. Bygningen som er 6 fag skal han forbedre etc. 7 Marts 1730.

13 (fol 24)
Jens Rasmussen, Gram fæster hans fader Rasmus Lauridsens grundet alderdom afstandne halve gaard, Hkorn er 2-7-2-1 hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætning 3 b 1 stud 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 7 Marts 1730.

No 14
Er ey expederit.

15 (fol 25)
Anders Pedersen, Svejstrup fæster afgangne Rasmus Christophersens halve gaard, ægter Enken Anne Jensdatter ved stedet. Hkorn 4-3-3-2 alb hvoraf han til ind betaler 5 Rdr. Bygningen er 51 fag hus og besætning 4 b 1 stud 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 7 Marts 1730.

16 (fol 25)
Peder Thomasen, Søballe fæster hans afgangne fader Thomas Pedersens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3-5-3-1 alb hvilket han grundet ringe tilstand samt han betaler den paa gaarden heftende Restance overlades uden indf. Bygningen er 28 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ung og 4 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

17 (fol 25)
Johan Kasper Cortum, Søballe fæster uden indfæstnings erlæggelse, det gamle Rytter huus, som han har tilforhandlet sig og staar paa Thomas Sørensens og Rasmus Christensens Agger ender, hvor af han med det der til nu i brug hawende hauge Jord fra 1ste Januar 1730 svarer aarligt afgift 1 rdr 2 mark, som til Regimentscassen qwartalliter betales, og den anden halve part deraf hans Kongelig Majts til indtægt beregnes, dend øwrige halvpart 4 mk dend nyder bemte 2de mænd og deres efterkommere, af Jordsmaalet som de Skatter af og deles efter proportion, hvoraf Thomas Sørensen tilkommer de 2/3 deel 42 2/3 sk og Rasmus Christensens 1/3 deel 21 1/3 sk som dennem ved hver aars udgang i Regimentskriverens Stue betales. Han er pligtig at vedligeholde etc. 7 Marts 1730.

18 (fol 26)
Søren Sørensen, Mesing fæster hans Stiffaders Jens Eriksens for hannem afstandne partgaard. Hkorn 2-5-2-2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 7 Marts 1730.

19 (fol 26)
Niels Clausen, Laasby fæster hans faderbroder Christen Lauridsens grundet svaghed afstandne halve gadehuus, hvoraf der svares aarligt 1 rdr 12 sk, samt til indf 2 Rdr. Huset er 10 fag som han skal være pligtig at tilsvare og vedligeholde etc. 7 Marts 1730.

20 (fol 26)
Christen Andersen, Laasby fæster afgangne Jens Rasmussens halve gadehus, med vilkaar han ægter datteren Katrine Jensdatter ved stedet. Der svares aarligt 1 rdr 12 sk og indf er 2 Rdr. Huset er 10 fag som han skal tilsvare og reparere etc. 7 Marts 1730.

No 21
Er Ey Expederet.

22 (fol 26)
Jens Berendsen, Harlev (Harlef) fæster hans fader Berendt Kuulmands for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætning 3 b 1 st 2 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 7 Marts 1730.
[KVJ:
Måske er faderen den samme som den person, der i flere Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl mellem 1720-1729 kaldes for Bent Kielman. Bl.a. nr. 1043]

23 (fol 27)
Jens Madsen, Taastrup fæster hans fader Mads Rasmussens, for ham afstandne halve gaard, den anden halve part beholder Mads Rasmussen selv, og naar han ved døden afgaar skal sønnen Jens Madsen samme antage siden gaarden ej maa vorde adskilt. Dens Hkorn er ialt efter Matr 4 td 4 skp 1 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og Besætning 5 b 1 stud 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

24 (fol 27)
Niels Jensen, Gjern fæster hans fader Jens Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 4-7-3-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og Besætning 5 b 1 stud 3 køer 4 ungnød og 6 faar vogn etc. 7 Marts 1730.

25 (fol 27)
Niels Pedersen, Gjern fæster Niels Bødikers (Niels Bødker) for hannem grundt ringe tilstand afstandne halve gadehus, som svarer aarlig afgift efter Krigsjordebogen 1 Rdr 12 sk, samt derunder i brug havende anpart af den ødegaards Jord 4 skp 3 fc 1 alb hvoraf til indf betales en Rdr. Bygningen er 14 fag med den udkrævende Besætning og sædekorn som til inventarium ved stedet forbliver, er han pligtig at tilsvare etc. 7 Marts 1730.

26 (fol 27)
Anders Rasmussen, Voel fæster de 6 fag hus med fornøden Kaalhauge som hand af Egen bekostning paa Peder Fogets nu beboede gaards grund har ladet opsætte, hvoraf aarlig svares til Regiments Cassen 5 Mark Danske samt til Peder Foget eller efterkommere paa hvis grund huuset staar gives 3 Mark og i alt aarlig afgift 1 Rdr 2 mark, som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1730. og uden nogen indf. Han er pligtig at holde i god stand etc. 7 Marts 1730.

Fol 28

Udi Kircke Sessionen udgivet Som følger:

u/no (fol 28)
Søren Mogensen, Sorring fæster den 18de Febr 1729 den part af Dallerup Kirke Jord liggende paa Sorring Mark som Peder Holm ibm for hannem har afstanden. Hkorn er 3 skp 2 1/4 alb hvoraf til indf betales 2 Rdr som med Landgilden Kirkekassen til indtægt beregnes. Skanderborg Ladegaard dend 29de Marty Anno 1730.

Udi 1730 aars Efter=Høst Session, Er følgende fæste=Breve udgiven:

u/no (fol 28)
Niels Hansen, Davding Paa Hans Kongelig Mayestæts woris allernaadigste arwe Konges og Herres weigne Og efter wores i Sessionen dend 7 Martz 1730 Ergangne, sampt af Deres Kongelig Majests dend 15de April nest efter allernaadigste Aproberede Resolution hawe wi Stæd og  fæst saa som wi og hermed Stæder og fæster til  Dragonen Niels Hansen af Hr Capitain Boies Compagni et gadehuus i Davding, som staar for aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk, med vilkaar at være fri for den derpaa hæftende Restance fra 1 april 1728 til Aarets udgang 1729 = 3 Rdr 90 sk. Sampt at gives 2 aars frihed fra 1 Jan 1730 til aarsdagen 1732 som er 4 Rdr 48 sk, og nyde huset uden nogen indfæstning. Han skal være pligtig at føre huset i god stand etc. 10 Octob 1730.

u/no (fol 28)
Niels Pedersen, Voel fæster afgangne Niels Nielsens efterladte Enkes grundet ringe tilstand fra dømte partgaard i Voel, Hkorn 3-3-3 fc hvilken han paa følgende Conditioner er accorderet.

At efterlades og befries for de in Anno 1728 formanden til et Plow best forstrakte 8 Rdr 64 sk tillige at være ukrewet for indeværende aars  Febr og Marts maaneders resterende Portionspenge 2 Rdr 30 sk saa velsom  de til formanden in anno 1727 og 1728 forstrakte 1 td og 1 skp Rug samt 2 td 5 1/2 skp Byg. Og gives til et Plovbæst 8 Rdr samt til Vaarsæden Byg 2 Td og Havre 4 Td. At nyde frihed for maanedspenge fra 1 April til ultimum Octob 1730 beløbende sig til 8 Rdr 9 sk. Og til Bygningens Reparation af de i behold havende gammel Materiallier 40 allen Jordleder og udvisning til 150 stk 6 allen Bøge Legter, foruden saa nyder han gaarden fri for indfæstning og beholder dend Besætning og Inventarium  som findes paa stedet og dertil henhører. Med samme hjælp og frihed er han pligtig gaardens bygning at forbedre og altid i god stand holde, men endog at være ansvarlig for den udfordrende besætning etc. 10 Octob 1730.

1 (fol 29)
Jens Nielsen, Grumstrup, fæster - som har fæste paa en halvgaard, og nu vil fæste den anden halve part derved som baade hans fader Niels Jensen og moder Edet Jensdatter er fradød, saa at ald gaarden bliver samlet. Hkorn til denne halvpart er 3-1-1 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

2 (fol 29)
Søren Gundersen, Ørridslev fæster hans fader Gunder Jensens halve gaard, som han grundet alderdom har afstandet. Hkorn 2-4-1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 30 fag Hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn og plougredskab etc. 10 Octob 1730.

3 (fol 29)
Jens Pedersen, Ørridslev fæster afgangne Hans Eskesens gaard, ægter enken Karen Rasmusdatter ved stædet. Hkorn 4-5-1-1 alb hvoraf han betaler den paa gaarden hæftende Restance som er for 1709 - 1710 og 1713 = 12 Rdr 25 sk, med hvis videre derpaa hefter, hannem fri for indf er overladt. Bygningen er 35 fag hus og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 10 Octob 1730.

4 (fol 30)
Claus Andersen, Tebstrup fæster hans stiffader Peder Sørensens for hannem afstandne gadehuus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk hvilket han grundet stedets ringe Bygning overlades fri for indf. Huset er 7 fag som han skal være pligtig at tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

5 (fol 30)
Jens Nielsen, Horndrup fæster afgangne Anders Jacobsens halve gaard, som Enken for hannem har afstaaet, med vilkaar han ægter hendes datter (intet navn). Hkorn 3 td 2 skp 1 fc 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 40 fag hus, Besætningen 4 bæster 2 Køer 3 ungnød og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.
[KVJ:
Enken hedder Maren Lauridsdatter og datteren er Else Margrethe Rasmusdatter af hendes 1. ægteskab med Rasmus Olufsen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 765, 1417 og 1579 samt Gryt Fptk 1702-1715 nr. 466 (fol 162)]

6 (fol 30)
Niels Jørgensen, Saaby fæster afgangne Jørgen Nielsens gaard i Saaby, ægter Enken Bodil Rasmusdatter ved stedet. Hkorn 4-3-1-1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og Besætningen 5 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

7 (fol 30)
Christen Thomasen, Dørup fæster afgangen Søren Jensens halve Annex Gaard i Dørup udi Voerladegaard Sogn, ægter Enken Maren Andersdatter ved stedet. Hkorn Herligheden 1 skp 1 fc 1 1/2 alb og Annexskylden 1 td 7 skp 3 fc og Skov 1 alb hvilket hannem fri for Indf forundes. Bygningen er 23 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar vogn og Plovredskab etc. 10 Octob 1730.

8 (fol 31)
Hans Lauridsen, Voerladegaard fæster hans afgangne fader Laurids Hansens gaard, som hans moder grundet uformuenhed har overladt ham. Hkorn med Ør Kloster Eng 6 td 6 skp 3 fc 2 1/2 alb samt Skov 1 alb, hvilket han grundet ringe tilstand samt at han betaler den paa gaarden heftende Penge og Korn  Restance overlades uden indf. Bygningen er 50 fag hus og besætning 6 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 10 Octob 1730.

9 (fol 31)
Mads Pedersen, Ry fæster Peder Svendsens partgaard, som han formedelst skrøbelighed afstaar med vilkaar han ægter datteren Anne Pedersdatter. Hkorn 1-4-3-1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

10 (fol 31)
Laurids Andersen, Illerup fæster afgangne Niels Andersens 1/4 part gadehuus, ægter Enken Karen Mickelsdatter ved stedet. Der svares aarligt efter Krigsjordebogen 3 mark 6 sk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr.  Huset er 7 fag som han skal være pligtig at tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

11 (fol 31)
Peder Lauridsen, Illerup fæster 1/4 part Gadehus, som Niels Andersen tilforn har beboed og nu er fradød. Efter Krigsjordebogen svares  deraf aarligt 3 mark 6 sk hvilket hannem fri for indf er forundt. Huset er 3 fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

12 (fol 32)
Tøger Rasmussen, Søballe fæster Anders Pedersens gaard han grundet alderdom og uformuenhed har overladt ham. Hkorn 7 td 3 skp 1 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvilket han formedelst han betaler den paa gaarden heftende Restance som er 24 Rdr 66 sk tillige med det resterende Laanekorn, hannem fri for indf forundes. Bygningen er 42 fag Hus og besætningen 7 b 4 k 2 st 2 ung og 6 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

13 (fol 32)
Rasmus Jensen, Vester Mølle fæster denne som Peder Jensen er fra død, siden han ægter Enken Riihe  Nielsdatter, Møllens Hkorn er Ager og Eng 4 td 2 skp. Saavelsom Møllens Landgilde 10 td Meel, der af aarlig anføres for 10mk Tønden hvor af til indf betales 15 Rdr, der foruden skal af nedlagte Gjesing Mølles Maale Werks afgift efter dend deling som der over er bleven gjort og i Krigsjordebogen findes anført swares aarligt  4 Rdr. Bygningen er 51 fag huus og besætningen 4 b 4 k 2 stude 2 ungn 6 faar etc. 10 Octob 1730.

14 (fol 32)
Søren Rasmussen, Gjesing - fra Skaarup - fæster afgangne Thomas Mickelsens halve gaard, siden han ægter enken ved stedet  Sidsel Rasmusdatter. Hkorn 3-2-1 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

15 (fol 33)
Jørgen Rasmussen, Skaarup fæster Søren Rasmussens for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter hans Søster Kirsten Rasmusdatter ved stedet, og hand haver fæstet en anden halvgaard i Gjesing. Hkorn 2-3-1 fc foruden den anpart som der under bruges af det Byen tildelt Tammestrup Mark, hvoraf til indf betales 2 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætningen 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

16 (fol 33)
Niels Nielsen, Hvolbæk fæster Peder Rasmussens grundet alderdom afstandne halve gadehuus, hvoraf der gøres uge Dags arbeide i Skanderborg Slots Hauge, hvilket hannem formedelst dets ringe tilstand og slette bygning fri for indf forundes.. Huset er 12 fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

17 (fol 33)
Rasmus Andersen, Gram fæster hans afgangne Stiffader Niels Andersens gadehuus, som Enken hans moder Kirsten Rasmusdatter har overladt ham. Deraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 1o fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

18 (fol 33)
Peder Pedersen, Vrold fæster Laurids Jensens grundet alderdom afstandne halve gadehus, hvoraf der svares aarlig huspenge 12 sk og ugedags arbejde til Skanderborg Slot, hvilket han overlades fri for indf. Huset er 5 fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 10 Octob 1730.

Fol33. No 19
Ey Expiderit.

20 (fol 33)
Simon Rasmussen, Skovby fæster afgangne Rasmus Rasmussens halve gaard, ægter Enken ved stædet. Hkorn 3-4-3-2 alb hvilket grundet Ringe stand, samt at han betaler den heftende Restance er den uden indf overladt. Bygningen er 32 fag huus. Besætning 4 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 10 Octob 1730.

21 (fol 34)
Rasmus Madsen, Lillering fæster afgangne Mads Rasmussens halve gaard, ægter Enken Kirsten Jensdatter ved stedet. Hkorn 4 td 2 fc 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar samt vogn og Plovredskab etc. 10 Octob 1730.

22 (fol 34)
Jens Nielsen, Hørslev fæster Visens Ibsens (Vincens Ibsen) gadehuus, som han grundet ringe vilkaar har afstaaet til ham. Svarer aarlig huuspenge 2 Rdr 24 sk, hvilket hannem grundet stedets slette Bygning overlades uden indf. Huet er 12 fag som han skal tilsvare og holde i god stand etc. 10 Octob 1730.

23 (fol 34)
Endvold Jensen, Sjelle fæster afgangne Niels Nielsens halve gaard, som Enken har overladt ham med vilkaar han ægter datteren Karen Jensdatter (navne ok læst) Hkorn er efter Matr 3 td 2 fc 2 1/2 alb samt Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 24 fag og besætning 4 b 3 k 1 stud 2 ungn og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

24 (fol 34)
Christen Christensen, Sjelle faar Hbh paa hans fader Christen Christensen Børstings Selvejergaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 7-3-2-1 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 3 Rdr. Bygningen er 57 fag hus og besætningen er 8 b 6 k 2 stude 2 ungn og 6 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

25 (fol 35)
Jens Pedersen, Laasby fæster hans afgangne fader Peder Kieldsens gaard, som Enken hans moder  har afstaaet til ham. Hkorn 7 td 1 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 61 fag hus og besætning 7 b 6 k 2 st 2 ungn og 6 faar samt vogn etc. 10 Octob 1730.

26 (fol 35)
Rasmus Lauridsen, Flendsted fæster Morten Andersens halve gaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 2 td 1 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 20 fag og besætning  2 b 2 k vogn etc 10 Octob 1730.

27 (fol 35)
Rasmus Sørensen, Flendsted fæster hans afgangne fader Søren Rasmussens halve gaard, som Enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 1 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og Besætning 2 b 2 k 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

28 (fol 35)
Peder Sørensen, Addit fæster hans afgangne Stiffader Peder Rasmussens halve gaard, som Enken hans moder endogsaa er fradød. Hkorn 2-3-3 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han ikke skal betale indfæstning. Bygningen er 31 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

29 (fol 36)
Rasmus Markuorsen, Galten ( Rasmus Marqworsen, Galten) fæster Peder Mortensens halve gadehuus, som han grundet armelig tilstand har afstaaet. Der svares aarlig huspenge efter Krigsjordebogen 1 rdr 12 sk og indf 1 Rdr. Han skal forbedre etc. 10 Octob 1730.

30 (fol 36)
Svend Sørensen, Jeksen fæster de 5 fag hus som han af egen bekostning har ladet opsætte paa Morten Sørensens nu paaboende gaard grund i Jeksen med samme vilkaar som han og gaardens Beboer selv under hinanden har Contraheret, at Morten Sørensen og de som gaarden efter ham har gaarden til beboelse, betales aarlig 2 mark Danske af Svend Sørensen og hustru saa længe de lever, og naar de begge ved døden afgaar skal huset henfalde til gaardens beboer uden nogen betaling. Desuden skal der til Regimentet svares aarligt 2 Mark danske saa længe Svend Sørensen og hustru lever. Derefter skal gaardens beboere betale samme afgift. Han skal tilsvare og vedligeholde etc. 10 Octob 1730.

31 (fol 36)
Jens Christensen, Grølsted fæster - som har fæste paa halvpartgaard og nu vil fæste den anden halve part derved, som hans Stiffader Rasmus Christensen grundet skrøbelighed har afstaaet saa gaarden kan blive samlet. Hkorn 2-4-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 24 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

32 (fol 36)
Rasmus Olufsen, Gjern fæster afgangne Peder Sørensens partgaard, han ægter Søsteren Mette Sørensdatter ved stædet. Hkorn 3 td 7 skp 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ung og 6 faar vogn etc.
10 Octob 1730.

No 33
Er ey Expiderit (notat i Margen).

34 (fol 37)
Niels Sørensen Brand, Virklund fæster Niels Byeskovs fjerde partgaard, som han grundet uformuenhed har afstaaet til ham. Hkorn 1-3-1-2 1/2 alb samt Skov 3 skp 2 alb hvilket formedelst ringe tilstand samt at han betaler den paa stedet værende Restance 26 rdr 73 sk overlades uden indf med condition at han samler stedet naar Niels Byeskov af den anden fjerdepart ikke længere kan svare. Bygningen er 14 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

35 (fol 37)
Søren Sørensen, Addit - forrige Dragon af hr Capitain Bojes Compagnie - fæster Søren Andersens, grundet skrøbelighed, afstandne halve gaard, ægter Stifdatteren ved stedet Maren Pedersdatter. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 36 fag huus og besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

36 (fol 37)
Søren Jensen, Dørup - Voerladegaard Sogn - forrige Dragon af hr Capitain Boyes Compagni - fæster Jens Sørensen, grundet skrøbelighed  afstandne partgaard. Ægter hans stifdatter Karen Sørensdatter ved stedet. Hkorn 2-2-1-1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 27 fag huus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

37 (fol 37)
Jens Sørensen, Engetved - forrige Dragon af hr Capitain Boies Compagni - fæster hans fader Søren Pedersen, grundet alderdom afstandne partgaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 alb samt Skov  2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætning 3 b 3 k 1 stud 2 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

No 38
Er ej Expiderit.

39 (fol 38)
Anders Lauridsen, Ry - forrige Dragon af bortdøde hr Capitain Parteses Compagni - fæster Thomas Thomasens grundet alderdom afstandne Partgaard, ægter han datter Ellen Thomasdatter. Hk 1-6-1-1 alb samt Skov 1 skp hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 10 Octob 1730.

40 (fol 38)
Jacob Knudsen, Alling  forrige Dragon af bortdøde Hr Capitain Poetesis Compagni - fæster hans fader Knud Lauridsens partgaard, som han formedelst alderdom for hannem har afstanden. Hkorn 2 td 1 skp hvilket hannem fri for indfæstning forundes. Bygningen er 28 fag Huus, Besætningen 2 Bæster 3 Kiør 2 ungnød og 4 faar, Vogn og Plow Redskab tillige med Sædekornet stedse til Inventarium forbliver etc. 10 Octob 1730.

41 (fol 38)
Niels Andersen, Jaungyde - forrige Dragon af bortdøde hr Capitain Parteses Compagni - fæster  Rasmus Hansens grundet høj alderdom og svaghed afstandne gaard. Hkorn 5-3-3-1 alb samt Skov 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 56 fag hus og besætning 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 10 Octob 1730.

42 (fol 38)
Anders Christensen, Storring - forrige Dragon af Bortdøde hr Capitain Parteses Compagni - faar Hbh paa afgangne Hans Bertelsens Selv Eiergaard. Ægter Enken Bodil Nielsdatter ved stedet. Hkorn 3 td 3 skp 1 1/2 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. Bygningen er  33 fag og besætning 4 b 3 k 1 sk 2 ung og 4 faar vogn etc. 10 Octob 1730.

Anno 1730 dend 6 Marti Er paa Endeel Wanmagt komene Stæder i Rytter Sessionen udgiwen følgende fæste Breve:

1 (fol 39)
Anders Pedersen, Slagballe - forrige Dragon af hr Capitain Boyes Compagni - fæster den halve part af Christen Jensens paaboende gaard, som han grundet sin slette og ringe tilstand og paadragne Restance er bleven fradømt. Hkorn 2-2-2 2 1/2 alb samt Skov 1/2 alb som han overtager uden indf paa den Condition, at befries for den paa stedet ved tiltrædelsen den 16 Maj 1729 heftende Penge Restances betaling, at  nyde den belovede frihed for maanedspenge til 1 sept næst efter saavelsom og at være ukrævet for det til gaarden i Anno 1727 udlaante Rug og Havre, og at nyde hans anpart, med den anden antagne af den paa stedet værende besætning. Hvorimod Anders Pedersen af de til sidste vaarsæd forstrakte 12 td Havre skal betale den halve part med sin opbud som er 6 td 6 skp. De forfaldne og paakommende udgifter fra 1 sept 1729 rigtig at betale etc. Han skal være ansvarlig for den paakrævede fulde besætning og sædekorn etc. 6 Marts 1730.

1b (fol 39)
Peder Nielsen, Slagballe fæster halvparten af Christen Jensens paaboede gaard. Fæstebrevet er i alle ord og Mening for denne Peder Nielsen ligesom forestaaende, for Anders Pedersen er Meldende, siden de begge har antaget gaarden at dele imellem dem efter Christen Jensen. Saa er der ikke anden forandring end som Navnet. (Han har formentlig derfor ogsaa  været Dragon). 7 Marts 1730. 

2 (fol 39)
Jørgen Michelsen, Svinsager fæster afgangne Rasmus Rasmussens Enkes for ham afstandne halve gaard, Hkorn 2-7-3-2 alb med den der under i brug værende en fjerding part gaards øde Hkorn 1 td 3 skp 3 fc 2 1/2 alb som han uden indf er forundt og efterladt  den paa stedet til 1 maj heftende Restance fra hvilken tid han skal betale udgifter, anskaffe den udkrævende besætning og behøvende sædekorn etc. 6 Marts 1730.

3 (fol 39)
Jørgen Sørensen, Grumstrup fæster Rasmus Jensens Enkes i armod forladte gade huus, med vilkaar at nyde samme fri for fæste og være ukrævet for den derpaa til 1 octob 1729 heftende Restance. Samt fra samme tid at nyde tvende aars frihed for husets afgift. Og derefter neml den 1 octob 1730 (kun et aar?) at svare afgiften som er aarlig 2 Rdr 24 sk. Husets bygning er nedfalden og slet, som han udi frihedstiden skal være pligtig at føre i forsvarlig stand etc.  6 Marts 1730.

4 (fol 40)
Erik Sørensen, Grumstrup fæster Karen Jørgensdatters fradømte Gadehus, med vilkaar at nyde samme uden indf, og at befries for den derpaa til 1 Juli 1729 heftende Restance, fra hvilken tid han svarer den aarlige afgift som er 2 rdr 24 sk. Han skal tilsvare huset og føre det i forsvarlig stand etc. 6 Marts 1730.

5 (fol 40)
Søren Sørensen, Grumstrup - som har sin Pas fra Dragon Regimenter - fæster Jens Jacobsens fradømte og forfaldne Gadehus, med vilkaar at nyde den fri for indfæstning, og at blive ukrævet for Restancen til 1 Octob 1729. Desuden skal han have 2 aars frihed til 1 Octob 1730,  fra hvilken tid han skal svare afgift som er aarligt 2 Rdr 8 sk. En del af huset er nedfalden, og det øvrige slet vedligeholdt, som han i frihedstiden skal være forpligtet til at opsætte og altid forsvarlig vedligeholde etc. 6 Marts 1730.

No 6 og 7
Er ikke anvendt af Skriveren.

8 (fol 40)
Thomas Jensen, Tømmerby (Temmer bye), fæster Jens? Jensens grundet manglende besætning, Stedets forheftelse og Restancers paadragelsen fradømte Partgaard. Hkorn 1-3-2-2 1/4alb foruden den anpart af Kongl halm som til byen bruges og stedet kan være berettiget, paa Condition ej allene at nyde samme uden indf men endog at befries for den derpaa heftende Penge og Korn Restance, samt at nyde frihed for maanedspenge til 1 octb 1730. Item at beholde sidste aars indavling og den ved stedet befinde lidet og fattige besætning. samt uden nogen betaling at beholde det til husenes reparation udleverede Bygningstømmer. Han er derimod pligtig at tilsvare den udkrævede besætning og sædekorn samt opsætte den forfaldne bygning og vedligeholde, som alt af Thomas Jensens fader Jens Sørensen udkræves formedelst sønnen ikkun er ung. Og derfor tillat at faderen og sønnen maa blive tilsammen, det med hverandre paa bedste maade at forestaa. 6 Marts 1730.

9 (fol 40)
Peder Christensen, Horn fæster Rasmus Pedersens forarmede gaard, som han er fradømt. Hkorn 4-3-3-1 alb som han er fæstefri overladt. Desuden eftergives han den heftende Restance til 1 octob 1729, samt gives et aars frihed for maanedspenge fra 1 octb 1729 til 1 octb 1730, endvidere faar han 10 Rdr til et godt Plovbæst, derforuden beholder han sidste aars ringe indavling. Hans skal anskaffe den manglende del af besætningen som han derefter er ansvarlig for ligesom for sædekornet etc. 6 Marts 1730.

10 (fol 41)
Jens Jensen, Grølsted fæster Niels Nielsen Krogs - Kroogs?? grundet armod og ringe tilstand fradømte gaard. Hkorn 4-7-2-1 alb som han faar fri for indf, samt efterladt den heftende penge og Korn Restance  til 1 octb 1729 og faar et aars frihed for betaling af maanedspenge fra 1 octb 1729. Desuden beholder han sidste aars indavling og den besætning som fandtes ved gaarden hvorimod han skal være ansvarlig for den fulde udkrævende besætning samt sædekorn etc. Han skal forsvarlig opsætte Bygningen med hjelp af det dertil bekomne Bygningstømmer. 6 Marts 1730.

11 (fol 41)
Peder Ottesen, Vadsted fæster Peder Rasmussens formedelst Tyveri frakomne halve gaard. Hkorn 2-2-1-2 1/2 alb, fri for indf. samt efterladt den heftende penge og Korn Restance til 1 octob 1729 og gives frihed for maanedspengene til 1 jan 1730. Derforuden beholder han sidste aars indavling og den besætning som var ved gaarden. Han er derimod ansvarlig for den udkrævede fulde besætning og behøvende sædekorn etc. Med hjælp af det dertil bekomne bygningstømmer skal han i forsvarlig stand opsætte bygningen, og derefter i god stand vedligeholde. 6 Marts 1730.

12 (fol 41)
Niels Michelsen, Farre fæster Jørgen Rasmussen Dyhrs forarmede og fradømte halvgaard. Hkorn 2-1-3 fc og af nedlagte Farregaard jorder derunder i brug 1 td 2 alb, som han faar fri for indf, og efterladt derpaa heftende penge og Korn Restance til 1 octob 1729. Desuden faar han et aars frihed for maanedspenge til 1 octob 1730, samt befriet for Kongens anpart Korntiende penge 1729, han beholder sidste aars indavling, og den besætning som fandtes ved gaarden. Han er derefter ansvarlig for den fulde udkrævende besætning samt sædekorn etc. Bygningen skal han føre i forsvarlig stand med hjælp af det dertil bekommende Bygningstømmer og derefter altid holde i god stand etc. 6 Marts 1730.

13 (fol 41)
Jørgen Jensen, Natmand, Farre  fæster den forrige Natmand Mathias Knudsens frarømte Huus, med vilkaar at befries for Restancen derpaa til 1 octob 1729, fra hvilken tid han skal svare afgifterne deraf, som er aarlig 2 Rdr 1 mk 8 sk. Husets bygning skal han holde i forsvarlig stand etc. Saa maa atter bemelte Natmand Jørgen Jensen Omrørte Huus med dens rette tilliggende Nyde bruge, og i fæste beholde hans livstid, Eller saalænge hand forskrefne i alle maader Efterkommer Sampt lewer og skicker sig saa ustraffelig at Ingen Klage kommer paa hannem. 6 Marts 1730.

Anno 1731:

Dend 13de April udi waar Sessionen Er følgende fæste Brefve udsted:  

1 (fol 42)
Michel Jørgensen, Baastrup fæster han afg fader Jørgen Michelsens gaard, som enken hans Stifmoder grundet skrøbelighed har afstaaet til ham. Hkorn 5 td 3 skp 1 fc hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 62 fag hus og besætning 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 April 1731.

2 (fol 42)
Peder Hansen, Baastrup fæster afgangne Mickel Ollesens gaard, med vilkaar han ægter Enken Maren Nielsdatter ved stedet. Hkorn 5-3-1 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 45 fag hus og besætning 6 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

3 (fol 42)
Niels Michelsen, Ustrup fæster Søren Rasmussens, grundet skrøbelighed afstandne gaard, med vilkaar han betaler den derpaa heftende restance. Hkorn 4-1-1-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 53 fag hus og besætning 4 b 4 ungn 6 faar vogn og plov Redskab etc. 13 April 1731.

4 (fol 42)
Rasmus Nielsen, Ustrup fæster Niels Jacobsens afstandne gadehuus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk, samt til indf 1 Rdr. Huset er 13 fag som han skal tilsvare og vedligeholde etc. 13 April 1731.

5 (fol 42)
Niels Michelsen, Brørup - forrige Dragon - fæster Christen Jensens afstandne gadehus. Svares aarligt 2 Rdr 24 sk samt indf 1 Rdr. Huset er 13 fag som han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

6 (fol 42)
Anders Sørensen, Sønder Vissing fæster hans fader Søren Rasmussens, grundet skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 3 faar etc. 13 April 1731.

7 (fol 42)
Knud Rasmussen, Sønder Vissing fæster hans fader Rasmus Sørensens grundet armod og ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn2-5-3-1 1/2 alb hvoraf han ikke betaler indf grundet stedets ringhed samt han betaler den heftende restance. Bygningen er 32 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 13 April 1731.

8 (fol 43)
Peder Jensen, Vaabensholm fæster den halve Vaabensholmgaard som Poul Adamsen Hylling har afstaaet. Hkorn 7-2-1-2 1/2 alb samt Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 53 fag og besætning 8 b 2 st 6 køer 4 ungn og 6 faar etc. 13 April 1731.

9 (fol 43)
Knud Andersen, Aastrup fæster afgangne Peder Pedersens gadehuus, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Kirsten Hansdatter. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk samt indf 1 Rdr.
Hkorn 2 skp 2 fc. Han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

10 (fol 43)
Jørgen Jensen, Elling faar Hbh paa afgangne Eske Hendriksens fradøde Selv Eier Boel, ægter hans efterladte Fæstemø Johanne Johansdatter. Hkorn er efter Matr med 2 5/8 alb af Holmkiersberg 1 td 1 skp 5/8 alb hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Bygningen er 10 fag og besætning 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar etc. 13 April 1731.

11 (fol  43)
Rasmus Sørensen, Ris fæster hans fader Søren Rasmussens grundet skrøbelighed og ringe tilstand afstandne partgaard. Hkorn 3-3-2 fc som han grundet stedets ringhed samt at han betaler Restancen overlades uden indf. 13 April 1731.

12 (fol 43)
Skovfoged Andreas Hensemand, Ris fæster et øde plads i Ris, hvorpaa han et hus til beboelse, af egen bekostning, vil lade opsætte. Derfor gives der ham 6 aars frihed fra 1 novb 1731 at regne. Efter denne tids udløb skal han aarlig svare en Rdr. Han skal ikke give fæstepenge. Naar bygningen er opsat skal han holde den i forsvarlig stand etc. 13 April 1731.

13 (fol 43)
Anders Sørensen, Jaungyde fæster afgangne Jens Christensens halve gadehus, som Enken grundet alderdom har afstaaet, den anden halve part har han i forvejen fæstet, saa huset nu bliver samlet. Der svares aarligt af den halve part 1 rdr 12 sk, hvilket han fordi han samler huset og fører det i stand faar uden indf. Huset er 6 fag so han skal være pligtig at forbedre etc. 13 April 1731.

14 (fol 43)
Niels Nielsen, Laasby fæster afgangne Jens Pedersens fradøde gaard. Hkorn 7-1-1 fc hvoraf han betaler til indf 8 Rdr. Bygningen er 61 fag og besætning 7 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

15 (fol 43)
Søren Pedersen, Flendsted fæster hans fader Peder Jensens grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 1 skp samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 13 April 1731.

16 (fol 43)
Michel Christensen, Flendsted fæster et gadehus, Rasmus Andersen grundet uformuenhed har afstaaet. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk samt til indf 2 Rdr. Huset er 10 fag som han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

17 (fol 43)
Pottemager Hans Reinholt, Sorring (Hans Reinholtsen, Sorring Pottemager) fæster et øde plads i Sorring, hvorpaa han af egen bekostning vil lade et Hus opsætte, og derfor gives 4 aars frihed fra 1Jan 1731 at regne. Efter friheden svares aarligt 2 Rdr 24 sk, men ingen indfæstning. Han skal efter opsættelsen forsvarlig vedligeholde etc. 13 April 1731

18 (fol 44)
Niels Jensen, Skørring fæster afgangne Søren Jensens halve gadehus, som enken har afstaaet, han har i forvejen den anden halvdel, saa huset nu samles. Der svares aarligt af den halve part 1 rdr 12 sk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 5 fag som han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

19 (fol 44)
Rasmus Jensen Klog, Sjelle faar Hbh paa afgangne Niels Lauridsens fradøde halve Selv Eiergaard, med vilkaar han ægter Enken Johanne Jensdatter. Hkorn 3 td 5 skp 1 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til Hbh betaler 6 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætning 4 b 3 k 1 st 4 ungn og 4 faar vogn etc. (13 April 1731)

No 20 og 21
Er ej Expiderit.

22 (fol 44)
Rasmus Rasmussen, Hørning fæster den halve Annexgaard som hans fader Rasmus Rasmussen, grundet skrøbelighed har afstaaet. Hkorn Herlighed 5 skp 1 fc og Annexskylden 1 td 7 skp 3 fc samt Skov 1 alb, hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 13 April 1731.

23 (fol 44)
Jens Jensen, Mesing fæster hans fader Jens Christensens grundet svaghed afstandne partgaard. Hkorn 3-4-2 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 42 fag og besætning 4 b 1 st 3 køer 2 ungn og 4 faar vogn etc. 13 April 1731.

24 (fol 44)
Peder Olufsen, Mesing fæster hans afgangne fader Olle Pedersens gaard, som Enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 4-3-3-2 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 44 fag og besætning 5 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

25 (fol 44)
Jens Christensen, Mesing fæster Jens Jensens partgaard, som han grundet alderdom har afstaaet med vilkaar han ægter hans Søster datter paa stedet (intet navn). Hkorn 1 td 2 fc 2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 18 fag hus og besætning 2 b 1 k 1 ung 4 faar vogn etc. 13 April 1731.

26 (fol 44)
Søren Jensen, Veng fæster afgangne Niels Christensen og hustrue fradøde halve gadehus, hvoraf der svares aarligt 1 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. Huset er 8 fag som han skal vedligeholde etc 13 April 1731.

27 (fol 44)
Christen Ifversen, Emborg fæster afg Thomas Christensens partgaard, ægter Enken ved stedet Sidsel Christofersdatter. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 4o fag og besætning 3 b 1 st 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 13 April 1731.

28 (fol 44)
Feltbereder Rasmus Poulsen, Ry  fæster Niels Jensen Brocksneiders fradøde gadehus. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk samt til indf 1 Rdr. Husets str. er ikke ang. 13 April 1731.

29 (fol 45)
Søren Rasmussen, Ry fæster et gadehus, som Mads Mortensen grundet fattig og ringe tilstand har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, samt til indf 1 Rdr. 13 April 1731.

30 (fol 45)
Jens Knudsen, Svejstrup fæster fjerde part af et Gadehus, som Niels Knudsen har qwitteret. Der svares aarligt 3 mark 6 sk hvilket han grundet stedet slethed er overladt uden indf. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 13 April 1731.

31 (fol 45)
Anders Hansen, Saaby fæster hans fader Hans Andersens grundet svaghed afstandne halve gaard, Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætning 3 b 1 st 3 k 3 ungn og 6 faar etc 13 April 1731.

32 (fol 45)
Hr Ritmester Herman Esman, Tønning By fæster Anders Sørensen Langballes afstandne partgaard, Hkorn 1-7 skp samt Skov 1 alb, som han faar uden fæstes svarelse. Bygningen er 32 fag hus og besætning 2 b 3 k og 4 faar etc. 13 April 1731.

33 (fol 45)
Niels Sørensen, Taaning fæster et gadehus, som hans fader Søren Nielsens har overladt ham. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, hvilket med condition at han betaler den heftende Restance overlades uden indf. Huset er 13 fag som han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

34 (fol 45)
Rasmus Nielsen, Horndrup fæster Peder Pedersens grundet  skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter hans datter Anne Pedersdatter. Hkorn 3-2-1-1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 4 faar vogn etc. 13 April 1731.

35 (fol 45)
Laurids Rasmussen, Vitved fæster et halv gadehus, som Morten Nielsen grundet hans ægter hans datter ved stedet har overladt ham. De svares aarligt 1 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. Huset er 12 fag som han skal vedligeholde etc. 13 April 1731.

36 (fol 45)
Søren Henriksen, Vitved fæster afgangne Niels Lauridsens og hustrues halve gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk samt til indf 1 Rdr. Huset er 12 fag som han skal reparere etc. 13 April 1731.

37 (fol 45)
Michel Rasmussen, Fruering fæster afgangne Jens Andersens Partgaard, som Enken har overladt ham med vilkaar han ægter hendes datter (intet navn) Hkorn 1-4-1-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 2o fag og Besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 13 April 1731.

38 (fol 46)
Søren Lauridsen, Virring fæster afgangne Michel Lauridsens gaard, ægter Enken ved stedet Anne Rasmusdatter. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ung 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

39 (fol 46)
Søren Pedersen, Hvolbæk - forrige Land Soldat - fæster afgangne Rasmus Jensens halve gaard, som Enken har overladt ham med vilkaar han ægter hendes datter (intet navn) Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 43 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 13 April 1731.
[KVJ:
Enken hedder Maren Rasmusdatter, og datteren hedder ligeledes Maren Rasmusdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1496, 1736 og 2142]

40 (fol 46)
Niels Hansen, Skaarup - forrige Dragon - fæster afg Jens Nielsens halve gadehus, med vilkaar han ægter datteren ved stedet. Deraf gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge. I den henseende er det ham uden indf forundt. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 13 April 1731.

41 (fol 46)
Rasmus Jensen, Vrold fæster det Hus med tilliggende Kaalhauge, som han paa egen Bekostning sig haver at anskaffe, hvoraf han skal svare aarligt ti Regiments Cassen 1 Rdr fra 1 Jan 1732, men ingen indf. Huset skal han efter opførelsen altid holde i god stand etc. 13 April 1731.

42 (fol 46)
Peder Pedersen, Voel fæster  Niels Hjorts til ham afstandne partgaard, med vilkaar han ægter hans datter (intet navn). Hkorn 3-2-1 fc hvoraf indf ikke skal erlægges. Bygningen er 45 fag og besætning 4 b 4 k 2 ungn  og 6 faar etc. 13 April 1731.

43 (fol 46)
Jens Andersen, Voel fæster Anders Nielsens grundet skrøbelighed afstandne partgaard,  med vilkaar han ægter hans hustrues Søster datter ved stedet. Hkorn 3-3-3 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 60 fag hus og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

44 (fol 46)
Niels Rasmussen, Truust fæster afg Søren Pedersens partgaard, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 3-2-2-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 42 fag og besætning 4 b 4 k 2 ung og 4 faar etc. 13 April 1731.

45 (fol 46)
Christen Jensen, Skanderup fæster hans fader Jens Jensens grundet skrøbelighed afstandne halve Annex gaard i Skanderup. Hkorn Herligheden 5 skp 2 fc 1 alb og Annexskyld 2 td 2 fc 3/4 alb hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og Besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 13 April 1731.

46 (fol 46)
Peder Pedersen, Lyngby fæster afg Anders Andersens fradøde partgaard, ægter Søsteren paa stedet Karen Andersdatter. Hkorn 2-7-1-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 3 b 1 st 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 13 April 1731.

47 (fol 47)
Skræder Jens Jensen, Farre fæster et halvt Gadehuus, som Peder Jensen har afstaaet. Swarer aarligt 1 rdr 12 sk desuden er der af nedlagte  Farregaards Hkorn 4 skp 1 alb. Indf 2 rdr. Han er pligtig at forbedre etc. 13 April 1731.

48 (fol 47)
Thomas Nielsen, Gjedsø fæster afgangne Niels Andersens halve Gjedsøgaard, ægter Enken ved stedet Johanne Christensdatter. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb samt Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb hvoraf han ikke skal betale indfæstning, da han betaler og indløser den forrige beboers  fæste. Bygningen er 27 fag hus og besætning 4 b 1 st 3 k 3 ung og 6 faar vogn etc. 13 April 1731.

49 (fol 47)
Ebbe Jensen, Skaarup - forrige Dragon - fæster Niels Pedersen, grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter hans datter. Hkorn 2-3-1 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er ikke ang men besætning 3 b 1 st 3 k 1 ungn 4 faar etc. 13 April 1731.

50 (fol 47)
Niels Therkildsen, Skorup [ej Skaarup] og Christen Christensen, Skorup [ej Skaarup] - fæster til N T og Christen Christensen Gierning? i Skaarup  det gade hus som der i Byen giorttes? for Lars Nielsen i stæden beboede Embeds huus der nedlægges efter samtlige Bymendenes forlangende, med bemelte Lars Nielsens villie siden dend i deris Mark dem samtlige til hemskoe var beliggende. Hkorn 3 skp 1 fc 2 alb som de strax i brug tager. Bymendene  til deling efter deres forlangende. Afgiften af huset er 2 rdr 24 sk aarlig etc. 13 April 1731.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1853 v/Niels Henry Jensen, hvor især Niels Therkildsen og Christen Christensen Gerning optræder mange gange. Ligeledes ses Niels Therkildsen i adskillige skifteuddrag i Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl bl.a. nr. 2173]

 Anno 1731 dend 26 octobr udi Skanderborg efter Høst Session er følgende fæste Brewe udgiwen:

1 (fol 47)
Jens Jensen, Sønder Vissing fæster afgangne Laurs Nielsen og hustrues fradøde 1/2 gaard, ægter datteren ved stedet Kirsten Laursdatter. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 3 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

2 (fol 47)
Peder Sørensen, Dørup fæster afg Peder Jensens partgaard, ægter Enken ved stedet Karen Madsdatter. Hkorn 2-1-2-1 alb hvilket han grundet stedets ringhed uden indf overlades. Bygningen er 20 fag og besætning 2 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 26 Octob 1731.

3 (fol 47)
Jørgen Sørensen, Kattrup fæster afg Jørgen Pedersen partgaard, ægter enken ved stedet Bodil Sørrensdatter. Hkorn 3-7-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Saa skal endog Søren Jensen, Kattrup (maaske skrivefejl) som var engagered med Enken mens formedelst hans tungsindighed næsten igen er gaaed fra hende og stædet betale af hvis han paa Restancen haver betalt 6 Rdr 4 Mark derimod hand ingen videre prætention skal have. Bygningen er 42 fag hus og besætning 4 b 4 k 1 st 2 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

4 (fol 48)
Jørgen Madsen, Møballe - forrige Lifgarde til Hæst - fæster afgangne Jens Pedersens gaard, ægter Enken ved stedet Johanne Nielsdatter. Hkorn 5 td 3 skp 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr.. Bygningen er 69 fag og besætning 6 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

5 (fol 48)
Poul Jensen, Grumstrup fæster afg Rasmus Knudsens gaard, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Karen Jørgensdatter. Hkorn 4-5-2-2 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætning 5 b 1 st 2 k 4 ungn og 6 faar vogn og plovredskab etc. 26 Octob 1731.

6 (fol 48)
Rasmus Nielsen, Vitved fæster hans afg fader Niels Mortensens udi enkemands stand fradøde gaard. Hkorn 5-6 skp 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 43 fag hus og besætning 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

7 (fol 48)
Michel Jacobsen, Vitved fæster Søren Hendrichsens grundet skrøbelighed afstandne 1/2 gadehus. Der svares aarligt 1 rdr 12 sk, hvilket hannem i henseeende til den besværlighed han sig med afstaaerens skrøbelighed har paataget sig, forundes fri for indf. Bygningen er 12 fag. 26 Octob 1731.

8 (fol 48)
Bertel Groesen, Mesing faar Hbh paa hans afgangene fader Groers Mauridsens Selvejergaard. Hkorn 4 td 2 skp 1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 3 Rdr. Bygningen er 39 fag og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar samt vogn etc. 26 Octob 1731.

9 (fol 48)
Niels Nielsen, Jeksen fæster Morten Sørensens grundet svaghed afstandne partgaard, med vilkaar han ægter Stifdatteren ved stedet Karen Sørensdatter. Hkorn 2-3-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 3 b 2 k 1 st 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1731.

10 (fol 48)
Rasmus Andersen, Tulstrup fæster afg Peder Andersens Annexgaard i Tulstrup med vilkaar han ægter Enken ved stedet Maren Villumsdatter. Hkorn Herlighed 6 sk 1 fc og Annexskylden 2 td 2 skp 3 fc samt Skov 1 alb hvilket hannem i henseende til gaardens slette tilstand uden indf bevilges. Bygningen er 36 fag hus og Besætning 3 b 1 st 2 k 3 ung og 6 faar samt vogn etc. 26 octob 1731.

11 (fol 48)
Poul Rasmussen, Ry fæster hans afg fader Rasmus Poulsens part gaard og dertil hørende Gadehus. Af huset svares aarligt efter Taxation 4 Rdr 48 sk gaardens Hkorn  1 td 4 skp 2 fc 2 alb samt Skov 1 skp hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er ikke ang men besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1731.

12 (fol 48)
Anders Christensen, Ry fæster Niels Poulsens fradøde gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og staar for Hk 1 fc hvilket hannem formedelst han betaler Restancen uden indf overlades. Bygningen er 10 fag som han er pligtig at forbedre etc. 26 Octob 1731.

13 (fol 48)
Christen Jensen, Alling fæster afgangne Anders Laursens 1/2 gaard, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Bodild Nielsdatter. Hkorn 2-6-1 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 3 b 1 st 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 26 Octob 1731.

14 (fol 48)
Michel Bertelsen, Skovby fæster afg Thomas Nielsens partgaard, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Maren Christensdatter. Hkorn 3-5-1-1 alb hvilket hannem grundet stedets udfordrende Restance uden indf overtager. Bygningen er 35 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

15 (fol 49)
Niels Jørgensen, Skovby fæster hans fader Jørgen Andersen, grundet alderdom og ringe tilstand udi hans enkemandssæde afstandne Annexgaard i Skovby. Hkorn Herlighed 1 td 3 skp 1 fc 1 1/2 alb og Annexskyld 4 td 2 skp 1 1/2 alb, hvilket han i henseende at faderen skal nyde ophold af gaarden sin livstid, efter den imellem oprettede Kontrakt er forundt for indf 2 Rdr. Bygningen er 41 fag hus og besætning 6 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1731.

16 (fol 49)
Jens Michelsen, Rode fæster som har den halve partgaard udi Rode i fæste den anden halve part derved, som hans fader Michel Sørensen grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet til ham, saa at ald gaarden bliver samlet. Hkorn 6 td 2 skp 1 1/2 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og besætning 6 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 26 Octob 1731.

17 (fol 49)
Søren Pedersen, Sjelle fæster Rasmus Jensens Klogs for hannem afst halve gaard, med vilkaar han ægter hans Søster ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 3-1-2-1 1/2 alb samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 30 og besætning 4 b 3 k 1 st 3 ung 4 faar vogn etc. 26 Octob 1731.

18 (fol 49)
Rasmus Rasmussen, Baastrup fæster et af de øde Huse Stæder som under Boustrup? land er beliggende hvoraf skal svares aarligt til 3 mark danske som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1732, mens for fæstepenge han befries. 26 octob 1731.

19 (fol 49)
Jens Rasmussen, Skellerup fæster hans afg Broder Anders Rasmussens gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 88 sk. Staar for Hkorn 1 fc. Huset er slet som han lover at forbedre er det uden indf overladt. Det er 18 fag. 26 Octob 1731.

Fol 49 notat i margen:

No 20 
Voel er henvist til videre.

21 (fol 49)
Søren Pedersen, Gjern fæster afg Niels Sørensens 1/2 gadehuus, med vilkaar han ægter enken Anne Jensdatter. Der svares aarligt 1 rdr 12 sk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 9 fag som han skal være pligtig at forbedre etc. 26 Octob 1731.

Paa de I Vanmagt kommene steder udstæte fæste Brewe dend 29de octobr 1731:

1 (fol 49)
Mads Nielsen, Svinsager - der har været Dragon - der har stillet Erich Jacobsen i Nissumgaard [jvnf rettelse] og Mickel Erichsen i Rindelevgaard til for løfte for sig fæster hans faders Niels Madsens fradømte og med Restance i vanmagt forlatte halvgaard i Svinsager, der staar for Hkorn 2 td 7 skp 3 fc 2 alb. Som han faar uden indfæstning, samt han befries for den paa stedet til aarets udgang 1729 heftende penge Restance.  Han skal betale udgifterne fra 1 jan 1730, desuden er han ansvarlig for den udkrævende besætning samt sædekorn etc. 29 Octobr 1731.
[KVJ:
Nissumgaard. OK]

2 (fol 49)
Michel Christensen, Taaning - forrige Dragon, han er fra Horndrup - fæster Peder Mikelsens grundet paadragne Restance fradømte gaard. Hkorn 9 td 1 fc 2 alm samt Skov 1 alb som han overlades uden indf samt efterladt Restancerne fra 1708 - 1709 - 1710, saavelsom den halve part af de fra 1 Juni 1729 til 1 octob opløbne og ubetalte Kongl. Contributioner som ialt er 48 Rdr 50 sk, som han alene den halve part 24 rdr 25 sk skal betale. Desuden er han ansvarlig for den udkrævende besætning samt sædekorn etc. 29 Octob 1731.

3 (fol 50)
Søren Tommesen, Riis - forrige Dragon - fæster hans fader Thommas Jensens grundet paadragne Restancer fradømte halve gaard i Ris. Hkorn 4-3-2-1 1/2 alb, uden indf. Og af den paa stedet heftende Restance til 1 octob 1730 46 Rdr 63 sk efterlades de 26 rdr 63 sk de øvrige 20 Rdr samt udgifterne fremover og den udkrævende Besætning er han ansvarlig for etc. Desuden skal han - christelig og medliderlig - sørge for hans arme vanføre og elendige Broder som er ved stedet til bedre eller anden lejlighed kan falde, mens faderen Thomes Jensen skal qwittere stedet og hvad derudi findes uden at til regne sig nogen ophold derved. Desuden skal Søren Thommesen bevise sig hørig og lydig etc. 29 Octob 1731.

4 (fol 50)
Niels Pedersen, Gammelstrup som tilforn haver en halvgaard i fæste, gaardmanden Rasmus Jensens formedelst paadragen Restance fradømt 1/2 gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb samt Skov 1/2 alb. Da gaarden bliver samlet, som han med følgende vilkaar er accorderet. Han nyder stedet fæstefri. Efterlades formandens penge Restance som fra 1 Jan 1730 til ultimo Marts 1731 item for Laanekornet 1 td 1 skp Rug at være ukræved og fri for maanedspenge fra 1 april til 31 decb 1731. Derimod skal han betale udgifterne fra 1 jan 1732, ligesom han er ansvarlig for den udkrævende besætning samt sædekorn etc. 29 Octob 1731.
[KVJ:
I Gryt Fptk 1716-1728 nr. fol 261 hedder afgangne fæster Rasmus Joensen]

5 (fol 50)
Rasmus Laursen, Træden fæster Jens Jensens grundet Restancers paadragelse fradømte gaard. Hkorn 4-6-2-1 alb uden indf. og desuden efterladt formandens penge og laanekorns Restance til 1 octob 1730. Derefter skal han betale udgifterne og være ansvarlig for den udkrævende besætning og sædekorn etc. 29 Octob 1731.

6 Fol 50)
Niels Christensen, Træden fæster Mikel Rasmussens grundet restancers paadragelse fradømte og i vanmagt forlatte gaard. Hkorn 4-5-1-2 alb, paa følgende maade. Han nyder den fri for indf og efterlades formandens Penge og Korn Restance til 1 April 1731, desuden befries han for maanedspenge fra samme tid til 1 octob nestefter, desuden skal han have nogle lægter til Bygningens hjælp og reparation. Han er ansvarlig for den udkrævende besætning samt sædekorn etc. 29 Octob 1731.

7 (fol 50)
Peder Sørensen, Træden fæster hans fader Søren Nielsen, grundet paadragne Restancer fradømte gaard. Hkorn 4-4-2-1 alb som han uden indf overtager. Desuden efterlades han de derpaa til 1 octob 1731 heftende restancer. Derefter skal han svare udgifterne og desuden er han ansvarlig for den udkrævende besætning og sædekorn etc. 29 Octob 1731.

8 (fol 50)
Thomas Pedersen, Træden, fæster - som haver en halvgaard i fæste og brug - gaardmanden Jens ... formedelst paadragne Restancer og i geraaden vanmagt fradømte halve gaard. Hkorn 2-3-1-1/2 alb, da gaarden saaledes bliver samlet under et brug. Den er accorderet paa følgende vilkaar. Han nyder stedet fæstefri, og efterlades formandens penge og Korn restance til 1 octob 1731, nyder frihed for maanedspengene afgift af samme et halvt aar til aarets udgang 1731 og til bygningernes reparation hjælpes han med nogle Jordleeder - Muurremme og lægter, og det i behold havende gammelt tømmer. Derimod forpligtes han til at svare sin egen Restance af den i brug havende halve gaard men endog fra friheds tiids Expidition af den halve gaard at svare udgifterne etc. Han er ansvarlig for ald gaardens udkrævende besætning etc. 29 Octob 1731.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Jens Lauridsen. Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. fol 236]

9 (fol 51)
Rasmus Pedersen, Farre fæster Christen Rasmussen grundet restancers paadragelse og i geraaden vanmagt fradømte Gade hus, som staar for aarlig afgift 2 Rdr 24 sk tillige med det derunder i brug havende 1 td 2 alb Hkorn af nedlagte Farregaards Jorder. Det er overladt uden indf. og desuden efterlat formandens penge og Korn  restance som til 1 Octob 1730 er forfalden. Samt tilsagt lidet gl Tømmer og Jordleeder og lægter af den ved Distriktet værende beholdning til bygningens reparation, derefter er han ansvarlig for udgifterne etc. 29 Octob 1731.

10 (fol 51)
Rasmus Jacobsen, Farre fæster Jens Rasmussen Dyrs grundet Restancer paadragelse og i geraaden vanmagt samt anden hans lastværdig forhold, fradømte gadehus. Som staar for aarlig afgift 2 rdr 24 sk med det der under i brug havende Hk 1 td 2 alb af nedlagte Farre gaards jorder som han uden indf er forundt, samt efterladt formandens Penge og Korn restance til 1 april 1731, item bevilget et aars frihed til 1 April 1732, saavelsom til bygningens forbedrelse  beloved noget gl tømmer til Jordleeder samt nogle lægter af de gamle nedbrudte bygninger. Derefter er han ansvarlig for den udkr. besætning etc. 29 Octob 1731.

11 (fol 51)
Bødker Rasmus Poulsen, Farre fæster Peder Jensens grundet Restancers paadragelse og bygningen forringelse fradømte halve gadehus. Den aarlige afgift er 1 Rdr 12 sk, som han uden indf er overladt. Desuden efterlades han formandens restance til 1 april 1731. Derefter skal han reparere  og er ansvarlig etc. 29 Octob 1731.

12 (fol 51)
Niels Simensen, Skanderup fæster Anne Brums... øde og ganske nedfaldne gadehus, som staar for aarlig afgift 2 Rdr 24 sk, hvorved restancen er efterladt ham, og antageren imod bygningens forsvarlige oprettelse som i ringeste skal være 6 fag got hus, bevilges 6 aars frihed fra 1 jan 1731 at regne, foruden at han nyder tømmer af den gamle nedfaldne bygning. 29 Octob 1731.

13 (fol 51)
Jens Fischer, Gjern fæster Søren Jensens grundet restancers paadragelse og bygningen gandske forfaldenhed fradømte og i vanmagt komne halve gaard. Hkorn 3-2 skp 2 1/2 alb, som han nyder uden indf, efterlades formandens Restancer til 1 octb 1730 og desuden frihed for maanedspengene til 1 octob 1731. Til bygningen reparation faar han nogle lægter, Jordleeder Muur Remmer og stolper af det gamle beholdnings tømmer. Derefter skal han betale udgifterne og desuden er han ansvarlig for den udkrævende besætning og sædekorn etc. 29 Octob 1731.

Udi Kirche Sessionen udgiwen 1731 efter følgende:

1 (fol 52)
Michel Jensen, Virring (Rytterbunde) den halve part af Fruering Kirkes jord paa Virring mark beliggende om afgangne Michel Laursen før hannem havde. Dets Hk er 2 fierdingkar hvoraf han som højstbydende ved offentlig opbud. Til indf betaler 5 Rdr 40 sk som sammen med den deraf paabudne Landgilde Kirke kassen til indtægt beregnes.  3 Juli 1731.

2 (fol 52)
Michel Pedersen, Stilling og Knud Pedersen, Stilling fæster det Kirke jord til Stilling Kirke som afgangne Rasmus Pedersen i bemeldte Stilling tilforn har haft i fæste og brug og af Enken Margrette Jensdatter til bemeldte Knud Pedersen, mindelig har afstaaet. Det er beliggende paa Fregerslev mark Hkorn 2 fc Stilling Mark ligesaa 2 fc 2 alb hvoraf de begge til indf betaler 4 Rdr og tilfor bindes efter Jordbogs deling selv med hverandre at forenes, om skatternes og afgifternes rigtige betaling. Siden Knud Pedersen efter Mikel Pedersens paastand at nyde det som der forhen har været til hans Selvejergaard, har overladt bemeldte Mikel Pedersen en agger deraf paa Stilling Gall Mark ved Rasmus Mikelsens hus. Saa længe de betaler udgifterne etc. 3 Juli 1731. (Skriveren skriver 1732)

3 (fol 52)
Palle Sørensen, Sorring - huusmand -  fæster den anpart af Dallerup Kirkes Jord paa Sorring Mark som Peder Holm for hannem har oplat og afstaaet. Hkorn 2  skp 3 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 1 Rdr 2 Mark, som samen med den paabudte Landgilde Kirkekassen beregnes til indtægt. 3 Juli 1731.

4 (fol 52)
Jens Rasmussen, Flendsted fæster det Kirke Jord paa Flendsted Mark til Linaa (Linne) og Dallerup Kirker der staar for Hkorn i alt 2 skp 1 fc 2 alb som hans fader Rasmus Endvoldsen for hannem haver afstaaet med vilkaar at han selv beholder det hans livstid. Og Jens Rasmussen ej samme uden hans minde at faa i brug før Rasmus Endvoldsens død. Til stædsmaal betales 2 rdr 4 mark som sammen med Landgilden Kirke Kassen beregnes til indtægt. 3 Juli 1731.

Udi 1732 aars Waar Session er følgende fæste Brefwe udgiwen:

1 (fol 52)
Søren Andersen, Horndrup - som har været Dragon - fæster Christen Pedersen, grundet skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

2 (fol 53)
Niels Sørensen, Dørup fæster afgangne Jens Jensens gaard. Hkorn 4-4-3-1 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og besætning 5 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

3 (fol 53)
Rasmus Jensen, Gantrup  forrige Dragon - fæster hans fader Jens Rasmussens grundet svaghed afstandne partgaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb hvoraf han grundet stedets ringhed ikke betaler indf. Bygningen er 27 fag hus og besætning 2 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 29 Maj 1732.

4 (fol 53)
Rasmus Jensen, Saaby fæster afgangne Peder Andersens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Karen Pedersdatter. Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb hvilket formedelst han betaler den paa stedet heftende Restance og lover at forbedre bygningen overladt fri for indf. Bygningen er 37 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 29 Maj 1732.

5 (fol 53)
Peder Lauridsen, Vrold fæster Skræder Peder Pedersens for ham afstandne halve gadehus, hvoraf han gør Ugedagsarbejde til Skanderborg Slot. Huspenge aarlig 12 sk, som ham uden indf er forundt. Bygningen er 6 fag. 29 Maj 1732.

6 (fol 53)
Peder Pedersen, Vrold fæster enken hans moder Anne Pedersdatter, for ham afstandne halve gadehuus, hvoraf han gør uge dags arbejde til Skanderborg Slot. Der svares i huspenge 22 sk, som han forundes uden indf. Bygningen er 5 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

7 (fol 53)
Steffen Rasmussen, Ry fæster et gadehus, Poul Rasmussen har overladt ham. Der svares aarlig afgift 2 Rdr 24 sk, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Huset er 5 fag som han skal reparere etc. 29 Maj 1732.

7b (fol 53)
Anders Jensen, Ry fæster et gadehus, Poul Rasmussen har overladt ham, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk.Indf er 2 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

8 (fol 53)
Christen Sørensen, Ry fæster Niels Eriksens grundet armod afstandne gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk, hvilket ham formedelst han betaler den paadragne Restance fri for indf er overladt. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

9 (fol 54)
Daniel Jacobsen, Virring fæster Rasmus Sørensens grundet alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedt. Hkorn 3-6 skp 1 1/2a lb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 29 Maj 1732.

10 (fol 54)
Søren Rasmussen, Svinsager fæster hans afgangne fader Rasmus Sørensens halve gaard, tilligemed en fjerdepart ødegaards jorder som derunder bruges.  Hkorn 4 td 3 skp 1 1/2 alb hvilket hannem grundet stedets ringhed uden indf overlades. Bygningen er 38 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 29 Maj 1732.

11 (fol 54)
Jens Sørensen, Veng fæster Rasmus Nielsens i vanmagt fradømte gaard. Hkorn 6 td 3 skp, hvilken er overladt uden indf da han betaler Restancen. Bygningen er 49 fag. Til den udfordrende Besætning og sædekorn skal han anskaffe og være ansvarlig etc. 29 Maj 1732.

12 (fol 54)
Rasmus Jensen, Veng fæster Anders Jensens fradømte gaard. Hkorn 6-6-3-1 alb, som han uden indf overlades da han betaler Restancen. Bygningen er 53 fag og han skal selv anskaffe den udfordrende besætning og sædekorn etc. 29 Maj 1732.

13 (fol 54)
Michel Jensen, Veng fæster Hans Kasper Skræder afstandne halve gadehus, hvoraf aarlig svares 1 Rdr 12 sk. Indf er 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

14 (fol 54)
Anders Christensen, Harlev fæster hans afgangne fader Christen Pedersens partgaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3 td 1 alb hvilken ham fri for indf forundes. Bygningen er 23 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

15 (fol 54)
Jens Rasmussen, Taastrup fæster Jens Jensen Dinnesens gaard, som han til ham har afstaaet. Hkorn 4-6-2 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 49 fag og besætningen er 5 b 1 stud 4 køer 4 ungnød og 6 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

16 (fol 54)
Niels Pedersen, Skibby - med Pas fra hans Exellence Hr Greve FRis - fæster Peder Nielsen Lethes for hannem formedelst alderdom afstandne gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedt. Hkorn 5-3-2-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3o Rdr.(Indf er stor men rigtigt læst) Bygningen er 49 fag og besætningen er 6 b 2 stude 6 køer 4 ungnød og 10 faar etc. 29 Maj 1732.

17 (fol 55)
Søren Thommesen, Siim fæster afgangne Jørn Nielsens gaard, ægter enken ved stedet Anne Lauridsdatter. Staar for Hkorn 5-1-1-1 alb samt skov 2 fc 2 alb hvoraf han til intet betaler til indf grundet stedets ringhed. Bygningen er 52 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 29 Maj 1732.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Joen Nielsen. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 439 (fol 240) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 668, 971, 1169]

18 (fol 55)
Peder Rasmussen, Tørring fæster Jens Jensens grundet skrøbelighed afstandne partgaard, ægter datteren ved stedet. Hkorn 1-4-1-2 alb som han uden indf forundes. Bygningen er 20 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 29 Maj 1732.

19 (fol 55)
Christen Villumsen, Skovsrod fæster afgangne Morten Jensens halve gaard, ægter enken ved stedet (intet navn) Hkorn  4-7-1-1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungn vogn etc. 29 Maj 1732.

20 (fol 55)
Rasmus Nielsen, Galten - forrige Landsoldat med Pas - fæster Rasmus Markusens halve gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk. Grundet stedets ringhed og han ægter Enken er det fri for indf. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

21 (fol 55)
Simmon Nielsen, Skovby fæster Niels Ifversens grundet alderdom afstandne Boel. Hkorn 1 td 2 skp 1 alb hvoraf indf er 1 Rdr. Bygningen er 21 fag og besætning 2 b 2 k 4 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

Notat i Margen:
No 22 er ej Expiderit.

23 (fol 55)
Niels Jensen, Framlev fæster afgangne Laurids Nielsens partgaard, ægter enken ved stedet. Hkorn 1-7-2 fc og af Høybygaards mark 7 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 26 fag og besætning 3 b 2 k 3 ung og 4 faar etc. 29 Maj 1732.

24 (fol 55)
Jens Jensen, Sorring fæster en øde plads som forhen hørte under gaarden no 2 efter Matr der i Sorring hvorpaa han ved egen bekostning maa opsætte 6 fag hus, og nyde frihed i 6 aar for den aarlige afgift 2 Rdr 1 mk 8 sk der tager sin begyndelse fra 1 Maj 1732. 29 Maj 1732.

25 (fol 55)
Rasmus Gundersen, Tebstrup fæster sin fader Gunder Sørensens for ham afstandne gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 rdr 24 sk, hvilket han faar uden indf da han lover at forbedre stedet som er ringe. Huset er 13 fag. 29 Maj 1732.

26 (fol 55)
Natmanden Halvor Andersen, Føvling fæster et hus som forrige Natmand Anders Madsen har qwitteret. Der svares aarligt 1 Rdr, som han uden indf er forundt, han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

27 (fol 55)
Peder Nielsen, Haarup fæster afgangne Niels Hansens halve gadehus, som enken Anne Nielsdatter har afstaaet til ham. Der svarer aarligt 1 Rdr 12 sk hvoraf han betaler til indf 2 Rdr. Huset er 15 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

28 (fol 56)
Niels Christensen, Laven fæster Niels Kier grundet svaghed og ringe vilkaar afstandne partgaard, ægter datteren ved stedet Bodil Nielsdatter. Hkorn 1-2-2-2 1/2 alb som ham uden indf forundes. Bygningen er 21 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 29 Maj 1732.

29 (fol 56)
Rasmus Nielsen, Gjern fæster en gaard som Niels Pedersen udi efterhøst Session 1730 blev forundt med samme vilkaar som aftræderen den var bevilget. Nembl at befries for Restancerne og betale udgifterne fra 1 Octob 1731. Hkorn 6-1-2 alb?. Til besætning udfordres 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. som han skal være pligtig at tilsvare etc. 29 Maj 1732.

30 (fol 56)
Anders Rasmussen, Voel fæster hans fader Rasmus Nielsens partgaard. Hkorn 3-4-2-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 3 k 4 ung og 4 faar etc. 29 Maj 1732.

31 (fol 56)
Oluf Rasmussen, Virklund fæster hans stiffader Christen Christensen en fierdedel gadehus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 8 sk, indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

32 (fol 56)
Rasmus Sørensen, Svejstrup fæster afgangne Peder Pedersens enke Kirsten Nielsdatter til ham afstandne 1/4 part gadehuus, hvoraf svares aarligt 3 mark 6 sk. Indf er 2 Rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 29 Maj 1732.

Anno 1732:

Udi Kierche Sessionen udgiwen følgende:

1 (fol 56)
Knud Pedersen, Stilling - som har i fæste den halve part af det paa Fregerslev Mark beliggende Kirke Jord til Stilling Kirke, den anden halve part derved som Mickel Søegaard ibdm for hannem har oplat og afstanden. Hkorn er 2 fc hvoraf han til indf betaler 1 Rdr, som med den deraf paabudne Landgilde Kirke Kassen til indtægt beregnes. 10 Octob 1732.

2 (fol 56)
Peder Olesen, Mesing fæster 1/8 del part af Mesing Kirke Jord paa samme Bys Mark beliggende, som han fader afgangne Olluf Pedersen før ham har haft i fæste. Hkorn 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr som samen med den paabudte Landgilde Kirke Kassen til indtægt beregnes. 10 Octob 1732.

3 (fol 57)
Bertel Grosen, Mesing fæster (Rytterbonde i Mesing) den 1/8 part Kirke Jord paa Mesing Mark som hører til Mesing Kirke som hans fader afgangne Groes Mouridsen har haft i fæste og brug. Staar for Hkorn 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2  rdr. som med landgilden Kirke kassen beregnes til indt. 10 Octob 1732.
4 (fol 57)

Jens Nielsen, Tulstrup - som har ægtet afgangne Laurs Andersens Enke Anne Mikelsdatter i Tulstrup, det til Tulstrup Kirke henhørende og paa samme Bys Mark beliggende Kirke Jord, som formanden bemeldte Laurs Andersen har haft i fæste. Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. som sammen med den paabudne Landgilde Kirke Kassen beregnes til indtægt. 10 Octob 1732.

1 (fol 57)
Rasmus Larsen, Baastrup fæster afgangne Søren Mortensens gaard, med vilkaar han ægter Enken ved stedet Maren Frandsdatter. Hkorn 5-3-1 fc hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og besætningen 5 b 4 k 1 st 5 ungnød og 6 faar vogn etc. 6 Novb 1732.

2 (fol 57)
Rasmus Michelsen, Ørridslev fæster afgangne Jens Gundersens partgaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Karen Rasmusdatter. Hkorn 2 td 4 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 21 fag og besætning 2 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 6 Novb 1732.

3 (fol 57)
Peder Jensen, Gantrup fæster afg. Søren Sørensens partgaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Pedersdatter. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en ødegaards Jord 2 skp 2 3/4 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen 32 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 6 Novb 1732.

4 (fol 58)
Niels Pedersen, Føvling fæster afg Jens Pedersens gadehus, hvoraf svares aarligt hus og arbejdspenge 2 Rdr 24 sk. Staar for Hkorn 2 alb indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 6 Novb 1732.

5 (fol 58)
Hans Nielsen, Ry fæster afgangne Steffen Sørensen 2de partgaard. Hkorn 3-1-2 fc samt Skov 2 skp, hvilket ham uden indf er forundt da han har paataget sig at betale Restancen til Cassen, saavelsom anden Landgilde der kræves. Bygningen er 40 fag og besætning 3 b 1 st 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 6 Novb 1732.

6 (fol 58)
Thommas Andersen, Emborg fæster hans fader Anders Thommassens grundet alderdom og enkemands stand afstandne gaard. Hkorn 5 td 2 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og den udfordrende besætning 5 b 1 st 4 k 5 ungn og 6 faar vogn etc. 6 Novb 1732.

7 (fol 58)
Just Andreas Caspersen Høfvinghoff, Nygaard fæster den halve part af Nygaard som Niels Poulsen for ham grundet alderdom og ringe vilkaar har afstaaet. Hkorn 7 td 1 fc samt Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 58 fag hus og besætning 7 b 2 st 4 k 4 ung og 6 faar, Wogn, Ploug, Harwe og tilbehør, Som tillige med det behøwende Sædekorn stedse wed stædet til Inventarium skal forblive, og Just Andersen med hvis vidre i saa fald til sammes Conservation behøves er pligtig at tilsvare etc. 6 Novb 1732.

8 (fol 58)
Niels Rasmussen, Nørre Vissing fæster afgangne Peder Sørensens partgaard, med vilkaar at han ægter Enken ved stedet. Hkorn 3-1-3 fc samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 6 Novb 1732.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Sørensdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1539 og 1828]

9 (fol 59)
Anders Andersen, Haarby fæster afgangne Søren Sørensens gaard i Haarby. Hkorn 3 td 5 skp som han uden indf overlades imod han betaler den paa stedet til 1 maj 1732 heftende restance som er 12 Rdr 8 sk. Bygningen er 24 fag og den udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 6 Novb 1732.

10 (fol 59)
Anders Jensen, Jeksen fæster Christen Pedersens for ham grundet alderdom, samt han ægter hans datter Sidsel Christensdatter, afstandne gadehus, hvoraf aarligt svares 2 Rdr 24 sk. Indf er 1 Rdr. Bygningen er 13 fag som han er pligtig at forbedre etc. 6 Novb 1732

11 (fol 59)
Anders Lauridsen, Hvolbæk fæster afgangne Niels Mikelsens halve gadehus, hvoraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots hauge, som hannem formedelst ringe tilstand uden indf er overladt. Bygningen er 6 fag som han skal forbedre etc. 6 Novb 1732.

12 (fol 59)
Endvold Jensen, Fuldbro Mølle som Olluf Erichsen er fradød, ægter datteren ved stedet Sidsel Ollufsdatter. Møllens Hkorn er efter Mtr Agger og Eng 1 td 4 skp 2 alb og Mølle skyld 13 td 6 skp 2 fc og andsat for 14 td Landgilde Meel som svares med 10 Mark for tønden hvoraf han til indf betaler fiirgetiuge (24) Rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 daar vogn etc. 6 Novb 1732.

13 (fol 59)
Jep Jensen, Vrold - forrige Dragon - fæster afgangne Jens Pedersens halve gadehus, som enken Anne Pedersdatter har afstaaet, deraf svares aarligt huspenge 12 sk og gøres Ugedags arbejde til Skanderborg Slot. Fri for indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 6 Novb 1732.

14 (fol 59)
Peder Rasmussen, Vrold fæster hans fader Rasmus Pedersens grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb hvoraf han ikke skal betale indf, imod han har betalt den heftende Restance  som til 1 Maj 1732 var 8 Rdr. Bygningen er 30 fag og den udfordrende besætning 2 b 3 k 4 ungn og 4 faar samt vogn etc. 6 Novb 1732.

No 15
Er ej Expiderit.

16 (fol 60)
Michel Andersen, Hørslev fæster Jens Andersen Bundgaards gaard som han grundet skrøbelighed har afstaaet med vilkaar han ægter konens Søster datter Maren Christensdatter. Hkorn 5 td 6 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og den udfordrende  besætning 6 b 4 k 6 ungn 6 faar vogn, plov etc. 6 Novb 1732.

17 (fol 60)
Jørgen Pedersen, Labing fæster afgangne Jens Jensens fradøde gaard, ægter den unge enke Dorthe Sørensdatter. Hkorn er efter Matr 6-7-2-1 1/2 alb hvoraf ikke betaler indf. De paa stedet af Kongelige Contributioner heftende Restancer, samt den derpaa hæftende Retsmæssige gæld som Skifte Forretning efter Jens Jensen af 31 Juli 1731 udviser betaler Antageren Jørgen Pedersen. Og til den gamle enke Ane Jensdatters ophold gives hende aarlig 1 td 4 skp Rug  1 td 4 skp Byg malt 2 skp Byg til Gryn og 2 fede Gæs som tager sin begyndelse  fra nestkommende Mikely. Et Sengested indrømes hende i en af stuerne, dertil hun haver Sengeklæder, og samme selv vedligeholder, Med ildebrændsel hjælper hun sig hos de andre, og hos dem brøgger og bager, En koe og 4 faar udsættes hende, ej af de bedste ej heller af de Werste som ved stedet findes, hvilke fores og græsses med Jørgen Pedersens eget, ynglen og frugten deraf Nyder Enken, og altid af gaarden erstattes, om det af U=løkelig hændelse skulle Crepere derimod hun lower wenlig og kierlig mod de unge, og er dem til den Tieneste hun formaar. Efter hendes død bliwer wed Stædet hwad hun sig Efterlader, faar en sømmelig Begrafwelse. Den udfordrende besætning 7 b 1 st 3 k 1 ungn og 7 faar etc. Huset er 46 fag. 6 Novb 1732.

18 (fol 60)
Christen Rasmussen, Ovstrup fæster hans fader Rasmus Christensens for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb samt Skov 2 1/4 alb hvilket han i henseende til stedets armelige tilstand ikke skal betale indf for. Bygningen er 23 fag og den udf besætning 4 b 3 k 5 ungn 4 faar vogn etc. 6 Novb 1732.

19 (fol 60)
Peder Nielsen, Hørning - Selvejer - faar Hbh paa Frands Jensens for hannem afstandne Halvpart Selvejergaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet, og efter Frands Jensens død søger Hbh paa den anden halve part. Hkorn 2 td 4 skp 2 1/2 alb samt Skov  1/2 alb hvoraf han til Hbh betaler 10 Rdr. Bygningen er 23 fag og den udf besætning 3 b 1 st 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 6 Novb 1732.

20 (fol 61)
Peder Andersen, Skellerup fæster hans afgangne Broder Christen Andersens halve gaard, som enken Karen Rasmusdatter formedelst hun er bleven gift i en anden gaard paa Ryttergodset har afstaaet til ham. Hkorn 2-4-2 fc samt Skov 1 skp 3 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og den udfordrende besætning 3 b 1 st 3 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. 6 Novb 1732.

21 (fol 61)
Rasmus Mogensen, Lyngby fæster afgangne Søren Pedersens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Kieldsdatter? Hkorn 4 td 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 45 fag og den udf besætning 4 b 4 k 6 ungn 6 faar etc. 6 Novb 1732.

22 (fol 61)
Søren Nielsen, Skorup [efter rettelse], fæster Niels Jensens grundet alderdom og ringe vilkaar afstandne halve gadehus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk. Hkorn 1 alb hvoraf han ikke giver indf. Bygningen er 9 fag som han skal forbedre etc. 6 Nov 1732.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2082  samt KB Skorup sogn 1694-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor Søren Drejer = Søren Nielsen og Mads Pedersen begge forekommer adskillige gange]

23 (fol 62)
Anders Thommesen, Virklund fæster afgangne Jacob Jacobsens halve gaard, som enken grundet ringe vilkaar har overladt ham, med vilkaar han ægter hendes datter. Hk 2-7-1-1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 30 fag og den udf besætning 2 b 1 stud 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 6 Novb 1732.

24 (fol 61)
Peder Christensen, Virklund fæster hans afgange Stiffader Thomas Jensens 1/3 part gadehus, hvoraf svares aarligt hus og arbejdspenge 1 rdr 8 sk til indf betaler han 1 Rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 6 Novb 1732.

25 (fol 62)
Søren Andersen, Tømmerby fæster Jens Thomasens partgaard, som han grundet alderdom har afstaaet, med vilkaar han ægter hans Stifdatter Ann Lauridsdatter. Hkorn 1-3-3-1 3/4 alb Nok en andpart af den øde gaard og Konges hallem? 3 skp 2 fc 1 2/3 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 19 fag og den udf besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 6 Novb 1732.

26 (fol 62)
Jens Frandsen, Gjern fæster hans fader Frands Nielsens for ham grundet alderdom og svaghed afstandne partgaard. Hkorn 4-7-3 fc samt Skov 1/2 alb hvor af han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 37 fag og den udf besætning 5 b 4 k 6 ungn 6 faar vogn etc. 6 Novb 1732.

27 (fol 62)
Søren Lauridsen, Møgelby fæster hans Stiffader Peder Jensens, grundet svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 2 skp 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og den udfordrende besætning 3 b 2 k 4 ungn og 4 faar samt vogn etc. 6 Novb 1732.

Anno 1733:

dend 29 Jullii Er udi Rytter Sessionen følgende fæste breve udgiven:

1 (fol 62)
Rasmus Sørensen, Brørup fæster hans fader Søren Rasmussens grundet alderdom og svaghed afstandne partgaard. Hkorn 2-5-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og dend udf besætning 3 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

2 (fol 63)
Michel Hansen, Brørup fæster halvparten af hans fader Hans Mikelsens partgaard, som han grundet skrøbelighed har afstaaet, med vilkaar han efter hans død skal samle hele gaarden igen. Hkorn til samme halvpart er 1-6-2-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 22 fag og den udf besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn, plovredskab etc. 29 Juli 1733.

3 (fol 63)
Michel Jensen, Ørskov fæster halvparten af hans fader Jens Jørgensens partgaard, som han grundet alderdom og svaghed har afstaaet. med vilkaar han efter faderens død skal samle hele gaarden igen. Hkorn 2-2-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 26 fag og den udf besætning 3 b 3 k 1 st og 3 faar etc. 29 Juli 1733.

4 (fol 63)
Skovrider Solner, Ejer fæster til Skovrider Hans Pedersen Solner afgangne Poul Jensens Boel, som Enken grundet alderdom og slet tilstand har afstaaet, med vilkaar han betaler den derpaa heftende Restance. Hkorn 2 td? hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 23 fag og den udf besætning er 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

5 (fol 63)
Niels Jørgensen, Ejer - som har været Rytter ved hr Obrist Finichs Regiment - fæster afgangne Niels Pedersens partgaard, som enken grundet ringe vilkaar har afstaaet. Hkorn 2-3-1-2 1/2 alb hvilket hannem i henseende til at han betaler den derpaa heftende Restance fri for indf forundes. Bygningen er 23 fag hus og den udf besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

6 (fol 63)
Jens Christensen, Ejer fæster hans fader Christen Jensens, grundet slet vilkaar og enkemands stand afstandne gaard. Hkorn 4-1-3-1 alb som han uden indf forundes. Bygningen er 41 fag og den udkr besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 29 Juli 1733.

7 (fol 64)
Søren Sørensen, Dørup fæster den halve part af hans fader Søren Christensens halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham med vilkaar at han efter faderens død skal søge fæste paa den anden halve part. Hkorn 2-1-2-1/2 alb samt Skov 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 25 fag og den udkr besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 29 Juli 1733.

8 (fol 64)
Jens Jensen, Dørup fæster Peder Pedersens Enke Johanne Hansdatter grundet alderdom og slet tilstand til ham afstandne partgaard, med vilkaar han ægter hendes datter Maren Pedersdatter. Hkorn 2-1-2-1 1/2 alb samt Skov 1 alb, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen 23 fag og den udf besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

9 (fol 64)
Søren Rasmussen, Addit - forrige Dragon - fæster Søren Andersens grundet svaghed og ringe vilkaar, afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-2-2-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 27 fag og den udf besætning 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

10 (fol 64)
Jens Christensen, Addit fæster afgangne Torben Jensens og hustrues fradøde halve gaard, med vilkaar han ægter Stifdatteren ved stedet. Hk 2-3-3-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 32 fag og den udf besætning 3 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

11 (fol 64)
Jens Rasmussen, Addit fæster hans afgangne fader Rasmus Nielsens partgaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 2-3-3-1 1/2 alb samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 34 fag og den udf besætning 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

12 (fol 64)
Morten Christensen, Træden fæster Søren Jensen Nymands grundet ringe vilkaar afstandne gaard. Hkorn 5-2-1-2 alb hvoraf han ikke skal betale indfæstning. Bygningen er 36 fag hus og den udf besætning 5 b 4 k 4 ungnød og 6 faar etc. 29 Juli 1733.

13 (fol 65)
Jens Sørensen, Træden fæster hans fader Søren Jensens grundet tiltagende svaghed afstandne halve gaard. Mtr staar for Hkorn 2-3-2-1/2 alb hvoraf indf ikke skal erlægges. Bygningen er 21 fag og den udfordrende besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

14 (fol 65)
Mouritz Poulsen, Haarup fæster Enken hans moder Anne Mouritsdatter grundet alderdom og fattige tilstand, for hannem afstandne gadehus i Haarup udi Føvling Sogn. Deraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Hk 4 skp 1 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 16 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand. 29 Juli 1733.

15 (fol 65)
Søren Nielsen, Davding fæster Niels Hansens grundet fattigdom og tilslagen Svaghed afstandne gadehuus, hvoraf aarligt svares 2 Rdr 24 sk, indf er 1 Rdr. Bygningen er 8 fag som han skal forbedre etc. 29 Juli 1733.

16 (fol 65)
Niels Nielsen, Yding fæster hans afgangne fader  Niels Nielsens gaard, som enken hans moder har afstaaet til ham med vilkaar han skal samle stedet og søge fæste paa den anden halvpart naar hun ved døden afgaar eller samme ej længere kan forestaa. Denne halvparts Hkorn 2-6-1-1 1/2 alb samt Skov 1 alb hvoraf han til indf. betaler 5 Rdr. Bygningen er 25 fag og den udf besætning 3 b 3 k 1 st 4 ungnød og 6 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

17 (fol 65)
Anders Hansen, Yding - han er fra Saaby - fæster afgangne Rasmus Thisens? gaard, med vilkaar han ægter Enken. Hkorn er 5 td 5 skp 1 alb, hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og den udf besætning 6 b 4 k 6 ungn og 6 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

18 (fol 65)
Mads Hansen, Saaby fæster den halve gaard hans Broder Anders Hansen for hannem har afstanden i henseende han har fæstet en Gaard i Yding. Hkorn 2 td 6 skp 2 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og den udf  besætning 3  b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 29 Juli 1733.

19 (fol 66)          
Jørgen Jørgensen, Saaby fæster afgangne Rasmus Jensens halve gaard, siden han ægter Enken. Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb og bygningen 37 fag hus. Den udfordrende besætning er 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar samt vogn - plovredskab etc. 29 Juli 1733

20 (fol 66)
Anders Hansen, Taaning fæster den halvpart af Laurs Christensens gadehus, som han grundet vanførheds skyld har afstaaet, med vilkaar at han efter Laurs Christensens eller hustrues død skal samle huset. Der svares aarligt 1 rd 12 sk og indf er 1 Rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733

21 (fol 66)
Rasmus Jensen, Taaning fæster den halvpart af Peder Jensens gadehuus, med vilkaar at han efter aftræderen eller hans hustrues død skal samle huset. Svares aarligt 1 Rdr 12 sk samt indf  1 Rdr. Huset er 6 fag. 29 Juli 1733.

22 (fol 66)
Hans Christensen, Havreballe (Taaning) fæster hans fader Christen Hansens, grundet alderdom afstandne halvpart af Havreballegaard udi Taaning Sogn. Hkorn 4 td 2 skp 1 fc samt skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætningen 4 b 1 st 3 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733

23 (fol 66)
Søren Thommesen, Vinding faar Hbh paa Søren Nielsens, til ham afstandne Selvejerboel, med vilkaar han ægter datteren paa stedet. Hkorn 1-1-3-2 3/4 alb samt Skov 1 alb.  hvoraf han til Hbh betaler 3 Rdr.  Bygningen er 20 fag og den udf. besætning 2 b 1 k 3 faar vogn  etc. 29 Juli 1733.

24 (fol 66)
Rasmus Christensen, Ry fæster hans afgangne fader Christen Laursens part gaard, som enken hans moder grundet alderdom har overladt ham. Han har den anden part i fæste og brug. Hkorn 1-3-3-1 1/2alb samt Skov 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 11 fag hus og den udfordr.. besætning udgør 2 b 1 k 1 ungn 2 faar etc. 29 Juli 1733.

25 (fol 67)
Niels Jensen, Ry fæster afgangne Laurits Christensen og hustrus fradøde partgaard, med vilkaar han ægter datteren Anne Laursdatter. Hkorn 1-4-2-2 alb samt Skov 1 skp som han uden indf overlades. Bygningen er 22 fag og besætning 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

26 (fol 67)
Ditlef Rasmussen, Ry fæster Hans Jensen Dreiers grundet ringe vilkaar afstandne gadehuus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, Hk 1 alb som han overtager uden indf. Han skal forbedre etc. 29 Juli 1733.

27 (fol 67)
Svend Christensen, Ry fæster hans fader Christen Svendsens gadehus, som han grundet alderdom har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og indf er 2 Rdr Hkorn er 1 alb. Huset er 8 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

28 (fol 67)
Hans Jacobsen, Ry fæster hans afgangne fader Jacob Hansens gadehus, som enken hans moder grundet høj alderdom har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og Hkorn 1 fc 2 alb, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 29 Juli 1733.

29 (fol 67)
Jens Nielsen, Faarehuset (Ry) fæster Rasmus Hansens for hannem grundet alderdom og svaghed samt ringe tilstand afstandne halvpart af Faarehuset i Ry Sogn, hvoraf der svares 1 Rdr 12 sk og Hkorn 3 skp 2 fc 2 1/2 alb. Han skal betale til indf 3 Rdr.  Huset er 13 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

30 (fol 67)
Søren Tommesen, Salten fæster Laurs Andersens grundet alderdom og svaghed afstandne halvgaard, han ægter datteren paa stedet Maren Larsdatter. Hkorn 2-1-3-1/2 alb samt Skov 1 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætning 2 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

31 (fol 68)
Giert Christensen, Siim fæster hans fader afgangne Christen Christensens fradøde halve gaard, siden han tilforn har fæstet den anden halve part, og nu saaledes samler gaarden under et brug. Matr 2-4-3-1/2 alb samt Skov 1 fc 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 28 fag og besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

32 (fol 68)
Søren Jensen, Svejstrup fæster Jens Hansens for hannem grundet svaghed afstandne  1/4 part gadehus. Deraf svares aarligt 3 mark 6 sk og indf er 2 Rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

33 (fol 68)
Søren Rasmussen, Svejstrup fæster hans afgangne Stiffader Jacob Davidsens gadehus, som enken hans moder har overladt ham. Betaler aarligt 2 rdr 24 sk og indf er 3 Rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

34 (fol 68)
Jens Sørensen, Veng fæster halvparten af Rasmus Jensens gaard, som han for hannem har oplat, grundet han ej den selv kunde forestaa. Hkorn 3-3-1-2 alb som han uden indf overlades. Bygningen paa den halve gaard er 26 fag og Besætning 4 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

35 (fol 68)
Rasmus Mortensen, Stilling Selveier - med Pas fra Dom Prousten i Aarhus - faar Hbh paa afgangne Søren Poulsens Selv Eiergaard, som Enken formedelst alderdom har afstaaet til ham med vilkaar at han ægter hendes Broderdatter Karen Espensdatter. Hkorn 5 td 5 skp samt Skov 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 6 b 4 k 1 stud 4 ungn 5 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

36 (fol 68)
Søren Pedersen, Gram fæster Jens Rasmussens til ham afstandne partgaard, han ægter hans Søster ved stedet Karen Rasmusdatter, og selv paa Kongens gods vil søge sig et andet sted. Hkorn 2-7-2-1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 3 b 1 stud 3 k 1 ungn og 4 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

37 (fol 69)
Michel Erichsen, Gram fæster afgangne Peder Sørensens partgaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Anne Pedersdatter. Hkorn 3-1-1-1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætning 3 b 1 stud 3 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

38 (fol 69)
Peder Jørgensen, Forlev fæster hans fader Jørgen Ollesens grundet alderdom afstandne gaard. Hkorn 5-7-1-1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og besætning 6 b 1 stud 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

39 (fol 69)
Niels Nielsen Bunde, Vrold fæster afg Jens Madsens gaard, som han i levende live for hannem haver afstaaed med vilkaar at ægte datteren ved stedet. Hkorn 5-6-1-1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætning 6 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar vogn, Ploug og Harve med tilbehør, som tilligemed det behøvende Sædekorn stedse ved stedet til Indventarium skal forblive etc. 29 Juli 1733.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Jens Michelsen. Se nedenstående Gryt Fptk 1686-1701 nr. 495 (fol 262) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1675 og 1719]

40 (fol 69)
Peder Jørgensen, Gjesing fæster hans fader Jørgen Pedersens afstandne halve gaard, saa som han ej ald gaardens brug formedelst langvarig skrøbelighed kunde forestaa, dog med vilkaar at han fæster dend anden halve part og gaarden samler, naar faderen den ej længere kan forstaa. Hkorn 2-5-3-3/4 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn. 29 Juli 1733.

41 (fol 69)
Anders Andersen, Skaarup fæster hans fader Anders Rasmussens Owergaards grundet alderdom afstandne gaard. Hkorn 4-6-2 fc og en Lod af øde Tamestrup Mark der under bruges 3 skp 3 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

42 (fol 69)
Christen Michelsen, Hvolbæk fæster Niels Michelsens grundet svaghed afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter Stifdatteren Anne Kirstine Jacobsdatter. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 29 Juli 1733.

43 (fol 69)
Peder Jensen, Virring fæster hans fader Jens Pedersens grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 6 skp  1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

44 (fol 69)
Mads Hansen, Fastrup fæster hans fader Hans Madsens grundet svaghed afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 4 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

45 (fol 70)
Rasmus Rasmussen, Fastrup fæster Peder Christensens formedelst sin og mere hustruens Svaghed og alderdom afstandne gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Mette Pedersdatter. Hkorn 4 td 3 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætning 4 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar samt vogn etc. 27 Juli 1733.

46 (fol 70)
Jens Rasmussen, Blegind - med Pas fra Baron Gyldencrone - fæster afg Jørgen Sørensens fradøde partgaard, med vilkaar at ægte enken ved stedet Kirsten Sørensdatter. Hkorn 2-6-1-1 alb og af en øde gaard 4 skp 3 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 33 fag og besætning 3 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

47 (fol 70)
Ove Pedersen, Jaungyde  - Ove Andersen, Jaungyde fæster (i overskrift staar Pedersen men i brevet staar to steder Andersen) Laurs Jensen Høegs for hannem grundet alderdom afstandne halve gadehus, hvoraf der svares 1 rdr 12 sk, som han uden indf overlades. Bygningen er 6 fag som han er pligtig at forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

48 (fol 70)
Hendrich Jensen, Bomholt fæster hans afg fader Jens Endvoldsens fradøde og af moderen Maren Endvoldsdatter grundet alderdom og svaghed afstandne gaard Bomholt kaldet, hvis Hkorn er 6 td 7 skp 2 fc samt Skov 3 fc, hvoraf indf er 6 Rdr 4 mark. Bygningen er 62 fag og besætning 7 b 2 st 5 k 5 ungn og 6 faar etc. 29 Juli 1733.

49 (fol 70)
Niels Mogensen, Toustrup - han er fra Rode - fæster Jens Eslefs grundet alderdom, svaghed og ringe vilkaar, afstandne halve Ryttergaard, med vilkaar at ægte datteren ved stedet. Hkorn 2-6-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætning 3 b 1 st 2 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. 29 Juli 1733.

50 (fol 70)
Anders Laursen, Huusmand, Sorring fæster den halve part af Niels Larsens gadehus, som han for hannem formedelst alderdom og skrøbeligheds skyld har afstaaet. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk, og indf 2 Rdr. Huset er 7 fag som han ikke allene er pligtig at tilsvare men endog at forbedre og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

51 (fol 70)
Laurs Rasmussen, Røgen fæster en halvgaard som hans afg fader Rasmus Nielsen i vanmagt antog, efter forrige der fra bortrømte Beboer Rasmus Christensen, og Laurs Rasmussens Stifmoder Karen Christensdatter har afstaaet, formedelst hun har en anden gaard i Byen og ej det alt kand bestyre. Hkorn 2-4-2-1 alb og af et Stk Sær Eng kaldes Rand dige 2 fc 2 1/2 alb som formedelst bygningens ringhed han tilsiges at forbedre, hannem uden nogen indf er forundt. Bygningen er ikke ang. men Besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 29 Juli 1733.

52 (fol 70)
Niels Madsen, Aastrup faar Hbh paa hans fader Mads Nielsens halve Selvejergaard, som han grundet høj alderdom, svaghed og Enkemands stand har overladt ham. Hkorn 3-1-3-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

53 (fol 71)
Laurs Nielsen, Farre fæster hans fader Niels Svendsens grundet alderdom og svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 3-5-1-2 1/2 alb og af nedlagte Farregaards Jord 1 td 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 53 fag hus og besætning 4 b 4 k 3 ungn 5 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

54 (fol 71)
Hans Nielsen, Farre - Forrige Dragon - fæster afg Christian Weichmans gadehus med der under i brug havende Hkorn af nedlagt Farregaards Jord, som enken formedelst Alderdom og skrøbelighed har afstaaet med vilkaar  at ægte datteren ved Stedet Anne Christiansdatter. Hkorn efter Mtr 2 td 1 fc 1 alb og husets aarlige afgift 2 Rdr 24 sk som han overtager uden indf. Bygningen er 25 fag og Besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

55 (fol 71)
Morten Madsen, Svenstrup fæster Peder Rygters gadehus,  som han grundet alderdom og skrøbelighed  har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, som han huset der er 4 fag reparerer, overlades det uden indf. Han skal tilsvare og vedligeholde etc. 29 Juli 1733.

56 (fol 71)
Er ikke expederet.

57 (fol 71)
Søren Jensen, Gjern fæster Jens Frandsens halve gadehus, som han for hannem har oplat formedelst han har faaet faderens gaard i Fæste. Der svares aarligt 1 Rdr 12 sk som hannem uden indf er forundt Bygningen  er 4 fag som han skal tilsvare og forbedre etc. 29 Juli 1733.  

58 (fol 71)
Hendrich Larsen, Truust fæster hans fader Laurs Sørensens formedelst alderdom afstandne gaard. Hkorn 3-2-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og besætning 4 b 1 stud 3 k 3 ungn og 4 faar samt vogn og plougredskab etc. 29 Juli 1733.

59 (fol 71)
Jens Nielsen, Skanderup fæster hans afgangne forældre Niels Christensen og hustrues fradøde gaard. Hkorn 5 td 1 fc, som formedelst stedets ringe tilstand og at han der ved haver tvende Sødskende at opdrage, uden indf er forundt. Bygningen er 32 fag hus og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungnød og 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

60 (fol 71)
Anders Jensen, Skanderup fæster hans afg fader Jens Andersens Fiskers i levende live, da han var svag og sengeliggende for hannem afstandne gaard, som moderen og ikke for alderdom kunde vedblive. Hkorn 4 td 4 skp hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 37 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

61 (fol 71)
Jens Pedersen, Linaa (Linne) fæster Laurs Jensens formedelst alderdom og svaghed afstandne gaard, med vilkaar han ægter datteren som er ved stedet. Hkorn 5 td 2 fc 2 alb samt Skov 2 fc 3 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og Besætning 3 b 1 st 4 k 5 ungnød 6 faar vogn etc. 29 Juli 1733.

62 (fol 72)
Søren Mogensen, Mollerup faar Hbh paa Jens Sørensens Enke Maren Nielsdatters formedelst alderdom og svaghed til hannem afstandne Selfeier Boel, med vilkaar han ægter hendes Søsterdatter Mette Pedersdatter ved stedet. Hkorn 1-4-2-1 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætningen 2 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 29 Juli 1733.

Udi 1733 aars Efter Høst Rytter Sessionen. Er følgende Fæste brefve bleven Udstæd -

1 (fol 72)
Jacob Andersen, Voerladegaard - Lillerup med Pas fra hr Capitain Grabou paa Urup, fæster Enken afgangne Karen Nielsdatters fradøde gaard, med vilkaar at ægte datteren ved stedet Else Knudsdatter. Hkorn 6-6-1-2 alb samt Skov 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 6 faar, vogn etc. 30 Octob 1733.

2 (fol 72)
Bertel Hansen, Huusmand, Dørup fæster faderen Hans Villumsens for hannem grundet alderdom, svaghed og enkemands stand afstandne Boel, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og Hkorn 6 skp 3 fc 1alb hvoraf indf er 1 Rdr.  Bygningen er 19 fag hus som han skal være pligtigt at tilsvare og vedligeholde etc. 30 Octob 1733.

3 (fol 72)
Knud Ibsen, Dørup fæster hans afgangne fader Jep Pedersens fradøde Boel, som enken hans moder Maren Pedersdatter grundet alderdom og skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 1-2-1-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 21 fag hus og besætning 2 b 1 k 3 faar etc. 30 Octob 1733.

4 (fol 72)
Peder Sørensen, Tønning fæster Steffen Nielsens, grundet langvarig svaghed, afstandne gaard, med vilkaar han ægter hans Søster Johanne Nielsdatter. Hkorn 2 td 6 skp 1 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætning 3 b 1 st 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 30 Octob 1733.

5 (fol 72)
Niels Jensen, Ry - forrige Dragon - fæster afg Augustinus Hansens og hustrues fradøde Sted, med vilkaar at han ægter datteren Mette Augustinusdatter der ved stedet. Hkorn 1 td 3 skp 1 alb samt Skov 1 skp, som hannem grundet stedets ringhed uden indf overlades. Bygningen er 29 fag og besætning 2 B 2 K 1 Ungn 3 faar etc. 30 Octob 1733.

6 (fol 72)
Er ej Expiderit.

7 (fol 72)
Niels Jørgensen, Fruering fæster Jørgen Rasmussens afstandne gadehus. Der af gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slotshauge, hvoraf indf er 1 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 30 Octob 1730.

8 (fol 73)
Søren Jensen, Høver (Høfver) fæster Enken Maren Nielsdatter i Høver hendes, for hannem grundet alderdom afstandne gadehus med vilkaar han ægter hendes datter Mette Jensdatter. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og indf er 3 Rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 30 Octob 1733.

9 (fol 73)
Niels Jensen, Jaungyde - forrige Dragon - fæster Peder Rasmussens, for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans Søster ved stedet Karen Rasmusdatter. Hkorn 2-2 skp 1/2 alb samt Skov 2 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 2 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 30 Octb 1733.

10 (fol 73)
Anders Jensen, Selvejer, Alling faar Hbh paa Niels Laursens grundet svaghed afstandne Self Eier Sted, med vilkaar at ægte Stifdatteren ved stedet Maren Nielsdatter. Hkorn 1 td 4 skp 2 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 3 Rdr. Bygningen er 24 fag  og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 30 Octob 1733.

11 (fol 73)
Knud Pedersen, Skibby fæster hans fader Peder Rasmussens grundet alderdom og svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 5-2-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 5 b 4 k 6 ungn 6 faar vogn etc. 30 Octob 1733.

12 (fol 73)
Niels Rasmussen, Farre - forrige Dragon - fæster Jens Wetes? - Wetrs?, grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-1-2-1 1/2 alb og af nedlagte Farregaards Jord 1 td 2 alb  hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 19 fag og besætning 3 b 3 k 4 ungn 4 faar etc. 30 Octob 1733.

13 (fol 73)
Peder Pedersen, Huusmand Voel fæster faderen Peder Rasmussens grundet alderdom afstandne halvpart Huus, med vilkaar at han efter forældrenes død skal søge fæste paa den anden halvpart for at samle huset. Der svares aarligt 1 Rdr 12 sk og til indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 30 Octob 1733.

14 (fol 73)
Hans Rasmussen, Haarup - Linaa (Linne) Sogn fæster faderen Rasmus Andersens grundet alderdom og Bygningens ringhed afstandne halve gadehus, hvoraf der svares aarligt 1 Rdr 12 sk. og til indf 1 Rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 30 Octob 1733.

15 (fol 73)
Jens Jensen, Haarup fæster faderen Jens Bødkers grundet alderdom afstandne halve gadehus, hvoraf der svares aarligt 1 Rdr 12 sk, samt indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 30 Octob 1733.

Anno 1734:

Den 2den November Er følgende fæste Breve i Rytter Sessionen Bleven Expedered:

1 (fol 74)
Peder Poulsen, Vitved - forrige Dragon - fæster hans fader Poul Jensens formedelst Alderdom og svaghed samt fattig tilstand, afstandne gaard. Hkorn 4-6-3-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 5 b 3 k 4 ungn 6 faar vogn, Ploug og harve etc. 2 Novb 1734.

2 (fol 74)
Jacob Jensen, Virring fæster  hans Stiffader Søren Rasmussens, Særdeles formedelst hans Hustrues høje alderdom og svaghed samt at han ikke selv arbejde kan fremdrive, afstandne halve gaard. Hkorn er 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen 34 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

3 (fol 74)
Anders Kilman, Skaarup - med Pas fra Hr General Major Nii(u)mmersens Regiment, fæster Rasmus Jensens for hannem grundet fattigdom afstandne 1/2 gadehus, hvoraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge. Indf er 1 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1734.

4 (fol 74)
Anders Rasmussen, Fruering fæster afgangne Michel Rasmussen ved ulykkelig hændelse, at han sit lif (liv)  i Marken afvigte Winter tilsatte, fradøde partgaard. Ægter Enken Anne Tommesdatter. Hkorn 4-4-1-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætning 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 2 Novb 1734.

5 (fol 74)
Michel Andersen, Gjesing fæster halvparten af hans moderbroder Jens Pedersens som nu uden ægteskab er bortdød, hans førhen beboede halve gaard, siden han tilforn har den anden 1/2 part i fæste, og nu saaledes samler den under et brug. Hkorn for denne halve part er 6 td 5 skp 1 1/2 alb. Indf 4 Rdr. Bygningen er 17 fag og besætning 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 2 Novb 1734.

6 (fol 74)
Rasmus Andersen, Gjesing fæster hans fader Anders Laursens Boeres grundet alderdom og Enkemands stand, afstandne gaard. Indf Tredeve Rigsdaler. Hkorn 6-5-1-2 alb. Bygningen er 63 fag hus og besætning 7 b 4 k 2 st 3 ungn 8 faar vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 2 Novb 1734.

7 (fol 75)
Jens Jensen, Stilling fæster afg Anders Jensens uden ægteskab fradøde halve gaard, med vilkaar han forsyner den afdødes forældre ved stedet, samt ægter konens Broderdatter Anne Rasmusdatter. Hk 2-4-2-1 hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 33 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

8 (fol 75)
Rasmus Iversen, Hørning faar Hbh paa afgangne Mads Rasmussens Selvejersted, som Enken Anne Jensdatter for hannem og hendes datter Maren Pedersdatter (maaske Stedd. af M R?) haver afstanden. Hk 3 td 6 skp 1 fc samt Skov 2 Alb, hvoraf han til Hbh erlægger 5 Rdr. Bygningen er 42 (47?) fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 2 Novb 1733.

9 (fol 75)
Søren Rasmussen, Dørup fæster afgangne Hans Rasmussens gaard, ægter Enken Karen Pedersdatter. Hk 3 td 1 skp 3 fc og af en ødegaards jord paa Hørning Mark derunder bruges 4 skp 1 fc 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 41 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

10 (fol 75)
Johan Gothartsen, Dørup Mølle fæster denne som Jørgen Sørensen har afstaaet til ham da han ikke selv længere kunne forestaa den. Møllens Hk er Agger og Eng 3 skp 3 fc 2 alb og Mølle Skyld 1 td 6 skp 3 fc 2 alb hvoraf  han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 22 fag som Johan Gothartsen tillige med Mølleværket og hvad deraf Deependerer er pligtigt alt at forbedre og Stedse holde udi forsvarlig stand etc. 2 Novb 1734.

11 (fol 75)
Jørgen Andersen, Mesing fæster Simen Donnesen Enkemands formedelst fattig tilstand og tilslagen vanheld i hans Been, at hand ej kan følge Plougen eller Aulingens drift, afstandne gaard. Ægter datteren Karen Simensdatter. Hket er 2-6-2-2 alb hvoraf han ikke betaler indf. Bygningen er 31 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.
[KVJ:
Afgangne fæsters navn er Simon Dinesen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1717]

12 (fol 75)
Niels Andersen, Mesing faar Hbh paa et sig tilforhandlet Selvejerhus, hvoraf han svarer til Regiments Cassen den af Sessionen accorderede Hbhs Kendelse fra 1 Jan 1732 aarlig 2 mark siger 2 Mark som saaledes skal Continuere og til hver aars Sct Johanni dag betales, og deraf til Hbh betale 1 Rdr. Han skal vedligeholde etc. 2 Novb 1732? – 1734?.

13 (fol 76)i reg staar Linaa
Peder Ollesen, Nygaarde fæster - som beboer den 1/2 part af Nygaarde den anden 1/2 part dertil som Just Høwringhøf mindelig for hannem har overladt, siden han ej selv kunde formaa at forestaa. Hkorn 7 td 1 fc samt Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb  hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 58 fag og besætning 7 b 4 k 2 st 4 ungn 8 faar vogn, ploug etc. 2 Novb 1734.

14 (fol 76)
Jens Knudsen, Hemstok fæster afgangne Cornet Krøgers efterladte Enkes for hannem afstandne gaard, som hun ikke selv længere kunde forestaa. Hkorn 5-1-3-2 alb samt Skov 3 skp 2 fc 1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og Besætning 5 b 4 k 3 ungn 6 faar etc. 2 Novb 1734.

15 (fol 76)
Søren Jørgensen, Illerup fæster afg Michel Poulsens halve gaard. Ægter Enken Birgitte Pedersdatter. Hkorn 2-5-1-1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

16 (fol 76)
Peder Pedersen, Firgaarde fæster hans afdøde moder afgangne Peder Jensens Enke Anne Nielsdatters fradøde  gaard. Hkorn 4 td 3 skp hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen bestaar af 44 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

17 (fol 76)
Jens Pedersen, Nørre Vissing fæster afgangne Peder Rasmussens fradøde gaard. Ægter Enken Anne Jensdatter. Hket 5-7-3-2 alb Samt Skov 2 fc 1 alb og af et øde Boel No 7 1/3 part som  under Gaarden bruges 6 skp 1 fc 2 2/3 alb og Skov 2/3 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 58 fag og besætning 7 b 2 st 4 k 4 ungn 8 faar vogn etc. 2 Novb 1734.
[KVJ:
Sml. med Gryt Fptk 1746-1764 nr. 13 (fol 151). Det kunne være samme gård]

18 (fol 76)
Peder Rasmussen, Søballe fæster den 1/2 part af Tøger Rasmussens gaard, som han ej selv ald gaarden kan forestaa med aulingen eller udgifternes betaling, med vilkaar at han skal samle gaarden naar Tøger Rasmussen ikke længere formaar at svare for den reserverede  halvpart. Hkorn 3-5-2-1/2 alb samt Skov 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 21 fag og besætningen 4 b 3 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

19 (fol 77)
Niels Pedersen, Søballe fæster den 1/2 part af Tomes Sørensens gaard, som han ej selv helt kan forestaa eller Restancen betale. Hkorn efter Mtr 3-4-1-1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn, ploug, harve etc. 2 Novb 1734.

20 (fol 77)
Niels Andersen, Ry fæster afgangne Anders Laursens sted, ægter Enken Anne Tommesdatter. Hk 1-6-1-1 alb samt Skov 1 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 2 Novb 1734.
[KVJ:
Enkens navn er Elle Thomasdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2996]

21 (fol 77)
Christian Gotfredsen, Ry fæster en øde plads i Ry som Hans Niels Mørk i Krigsjordebogen findes anført for, hvorpaa han med egen bekostning opsætter 6 fag forsvarlig gadehuses Bygning og nyder frihed i 6 aar for den aarlige afgift 2 Rdr 1 mk 8 sk der tager sin begyndelse fra 1 jan 1735. Han skal ikke betale indf. hvorimod han er pligtig at opsætte huset etc. 2 Novb 1734.

22 (fol 77)
Niels Poulsen, Tulstrup fæster afgangne Hendrick Mathisens fradøde gaard, ægter Enken Maren Rasmusdatter. Hk 2-5-2-1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

23 (fol 77)
Laurs Pedersen, Tørring fæster Niels Nielsens for hannem grundet svaghed og slet helbred afstandne 1/2 gaard, ægter datteren Anne Nielsdatter. Hket er efter Matr 1-4-1-1 alb hvoraf han ikke betaler indf. Bygningen er 20 fag og besætning 2 b 1 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

24 (fol 77)
Niels Pedersen, Laasby fæster afgangne Peder Loftes fradøde gaard, ægter Enken Anne Laursdatter. Hket er 6 td 1 skp 3 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 62 fag og besætning 6 b 4 k 1 st 4 ungn 8 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

25 (fol 78)
Mads Nielsen, Laasby - til Soldaten, som imod en anden Karls anskaffelse er Dimiterit  - fæster Claus Laursens, grundet skrøbelighed og slet tilstand afstandne halve gaard, ægter datteren Anne Marie (Maren) Clausdatter. Hket er efter Mtr 3-4-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

26 (fol 78)
Jens Poulsen, Flendsted fæster Jens Jensen Kaihøjs grundet alderdom og svaghed afstandne 1/4 part gaard, ægter datteren Karen Jensdatter. Hkorn 1 td 1/2 alb samt Skov 2 1/4 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er ikke ang. Besætningen 1 b 2 k 3 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

27 (fol 78)
Mads Knudsen, Røgen fæster den 1/2 part af det Boel, som udi Matriculen under Ovstrup gaard er anført som beboerne Rasmus Christensen og Christen Rasmussen i Ovstrup for hannem med des tilligende i Mark og Bye haver afstanden, formedelst samme er dem fraliggende  og ubeleilig self at bruge paa Condition Mads Knudsen svarer aarlig til Regiments Cassen af 1 td Hk, hvoraf han til indf betaler 1 Rdr.. Den udfordrende Besætning 1 b 2 k 3 faar vogn ploug etc er han pligtig at tilsvare, Bygningen at forbedre etc. 2 Novb 1734.

28 (fol 78)
Jens Andersen, Skovby fæster den for hannem afstandne 1/2 part af hans fader Anders Jensens gaard, siden han ikke selv kan forestaae hele gaarden, dog med vilkaar at han efter faderens død skal samle hele gaarden og føre det under er brug. Denne halvpart Hkorn 3-1-2-2 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 23 ag og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

29 (fol 78)
Rasmus Hansen, Sjelle fæster Peder Sørensens, formedelst Enkemands Stand og svaghed afstandne 1/2 gaard, ægter datteren Elisabet Pedersdatter. Hkorn er efter Mtr 2-6-1-2 alb samt Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

30 (fol 78)
Tøger Pedersen, Herskind fæster hans moder Elisabet Jensdatters for hannem afstandne halve gaard. Hkorn er 3-4-1-1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn og plougredskab etc. 2 Novb 1734.

31 (fol 79)
Rasmus Andersen, Vissing Kloster fæster afgangne Søren Michelsens halve gaard, som enken Karen Larsdatter for hannem har afstaaet, ægter datteren Anne Sørensdatter. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb samt Skov 3 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.
[KVJ:
Datterens navn er Anne Sørensdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1165 og 2242]

32 (fol 79)
Morten Jensen, Vissing Kloster fæster hans fader Jens Jensens formedelst alderdom og enkemands Stand afstandne 1/2 gaard i Vissing. Hkorn 4-3-1-1 alb samt Skov 3 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 43 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 2 Novb 1734.

33 (fol 79)
Peder Jensen, Pinds Mølle fæster denne som hans moder Mette Pedersdatter formedelst alderdom har afstaaet til ham. Staar for Hk Agger og Eng 3 fc 2 alb Mølleskyld 6 td 3 skp og Skov 3 fc hvoraf han til indf betaler Tiuge Rixdaller (20). Bygningen er 46 fag og besætning 1? b 2 k 3 faar vogn plov etc. 2 Novb 1734.

34 (fol 79)
Søren Rasmussen, Troelstrup fæster afgangne Jens Andersens gaard, ægter Enken . Hket er efter Matr 6-6-3-2 alb samt Skov 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 75 fag hus og besætning 7 b 2 st 4 k 4 ungn 8 faar etc. 2 Novb 1734.

35 (fol 79)
Anders Jensen, Træden - forrige Dragon - fæster  afgangne Niels Pedersens halve gaard, som enken ikke formedelst alderdom og ringe vilkaar længere kunde forestaa, han ægter datteren Maren Nielsdatter. Hket er 2-3-2-1/2 alb som hannem uden indf overlades. Bygningen er 25 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

36 (fol 79)
Jens Lassen, Brædstrup faar Hbh paa den halve part Selvejergaard, som Laurs Hansen i slet tilstand er fragaaet, ægter Enken Anne Pedersdatter som stedet forhen har beboed og nu siden Lars Hansens bortgang forestaaed, hendes datter Sidsel Sørensdatter (det staar der ikke men han ægter formentlig hende). Hkorn 2-3-1-1 1/2 alb hvoraf han til Husbondsholds kendelse erlægger 1 Rdr. Bygningen er 42 fag og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

37 (fol 80)
Niels Madsen, Haarup - med Pas fra Hr Assessor Bredahl (?) - fæster afgangne Søren Nielsens gadehus. Ægter Enken ibdm. Der svares aarligt af huset 2 Rdr 24 sk samt til indf 1 Rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1734.

38 (fol 80)
Søren Madsen, Burgaarde - med Pas fra Hr Assessor Bredahl (?) -  fæster afgangne Niels Laursens halve Gaard, ægter Enken Kirsten Jensdatter. Hkorn 2-4-1-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 44 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

39 (fol 80)
Peder Pedersen, Burgaarde fæster hans moder Jens Sørensens Enke Maren Pedersdatter, formedelst Ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 2?-4-2-2 1/2 alb samt Skov 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 64 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

40 (fol 80)
Anders Sørensen, Yding fæster Niels Nielsens for hannem afstandne og nu siden fradøde gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 rdr 24 sk samt til indf 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal tilsvare, forbedre etc. 2 Novb 1734.

41 (fol 80)
Albret Rasmussen, Hem fæster den 1/2 part af Jens Rasmussens gaard, som af hannem er bleven oplat formedelst han ikke formaar ald gaarden at forstaa, med vilkaar at den igen skal samles. Hkorn 3-4-2-1 alb samt Skov 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 2 k 2 ungn og 2 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

42 (fol 81)
Rasmus Jensen, Hem - forrige Dragon - fæster afgangne Erik Pedersen og hustrues fradøde gaard, som nermeste Venner og Formyndere for deres eneste efterladte 4 aars Pigebarn til ham har overladt og afstaaet. Hket er efter Mtr 4 td 3 skp 2 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler Tiuge (20 Rixdaller. Bygningen er 38 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 2 Novb 1734.

43 (fol 81)
Christen Andersen, Taaning - forrige Dragon - fæster  afgangne Niels Sørensens halve gadehus, ægter Enken Maren Nielsdatter. Der svares aarligt af huset 1 Rdr 12 sk og indf er 1 Rdr. Huset er ikke ang men han skal forbedre og vedligeholde etc. 2 Novb 1734.

44 (fol 81)
Christen Nielsen, Elling forrige Dragon -  faar Hbh paa afgangne Jens Jensens Selvejergaard, Ægter Enken Ingeborg Knudsdatter. Hket er efter Mtr 3-3-1-2 alb hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 3 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar samt vogn og Ploug etc. 2 Novb 1734.

45 (fol 81)
Jens Nielsen, Tebstrup - forrige Dragon - fæster Claus Andersens for hannem formedelst fattigdom afstandne gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 skp samt til indf 1 Rdr. Huset er 7 fag som han er pligtig at forbedre etc. 2 Novb 1734.

46 (fol 81)
Niels Nielsen, Bjødstrup fæster Niels Jørgensens i levende live for hannem afstandne og siden fradøde partgaard, ægter datteren Maren Nielsdatter. Hket er 3 td 4 skp hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 2 Novb 1734.

47 (fol 81)
Rasmus Erichsen, Bjødstrup fæster det hus og tilliggende  plads, som hand beboer og i Krigsjordebogen findes anført for 2 Rdr 1 mk 8 sk, men som samme ej er andet end en pr fag Jordgraven støtter og som øde er anseet nyder han samme for 1 rdr 2 mk aarlig afgift fra 1 jan 1734 at regne, med vilkaar husets bygning efter haanden bliver forbedrer og opført i dend stand det bør være. Naar han det efterkommer etc. 2 Novb 1734.

48 (fol 81)
Rasmus Ollesen, Skrædder, Riis fæster Jens Rasmussens for hannem formedelst alderdom og skrøbelighed afstandne halve gadehuus, ægter datteren Kirsten Rasmusdatter (navne ok maaske Steddatter eller maaske fejl af Skriveren) Der svares af huset 1 Rdr 12 sk samt til indf 1 Rdr. Huset er 12 fag som han skal tilsvare etc. 2 Novb 1734.

49 (fol 82)
Niels Rasmussen, Kattrup faar Hbh paa afgangne Knud Michelsens gaard, ægter Enken Anne Olufsdatter. Hket er efter Mtr 6-1-2-2 alb hvoraf han til Husbondshold kendelse erlægger 4 Rdr. Bygningen er 56 fag og besætning 6 b 4 k 1 st 4 ungnød og 8 faar etc. 2 Novb 17134.

50 (fol 82)
Knud Michelsen, Grumstrup fæster afgangne Rasmus Sørensen Baches halve gadehus, som enken ej kunne formaa at vedblive. Aarl efter taxationen 1 Rdr 12 sk samt til indf 1 Rdr. 4 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 2 Novb 1734.

51 (fol 82)
Niels Michelsen, Hylke fæster den halve part af Søren Nielsens gaard, som han for hannem har afstaaet da han ikke længere kunne forestaa hele gaarden. Hkorn 3 td 3 skp 2 fc hvoraf indf er 2 Rdr. 29 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 2 Novb 1734.

52 (fol 82)
Michel Sørensen, Hylke fæster Niels Pedersen Bøskrogs? grundet alderdom og svaghed afstandne 1/2 gaard. Hkorn 3-4-2-1 1/2 alb og indf 3 Rdr. 33 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

53 (fol 82)
Rasmus Sørensen, Hylke Mølle - forrige Dragon -  som Søren Nielsens Enke grundet høj alderdom har overladt ham. Møllens Hk Agger og Eng 1 alb Mølleskyld 1 td 2 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 9 fag som han er pligtig at forbedre etc. 2 Novb 1734.

54 (fol 82)
Lars Andersen, Ustrup fæster Søren Jensen Vinters fradøde gaard, ægter Enken Mette Pedersdatter. Hkorn 4-2-1-1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. 54 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

55 (fol 83)
Niels Sørensen, Brørup fæster afgangne Søren Sørensens gaard, ægter Enken Maren Bertelsdatter. Hkorn 4-1-1-2 alb og indf 2 Rdr. Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

56 (fol 83)
Michel Sørensen, Adslev - med Pas fra hr Capitain Grabow paa Urup - fæster Jens Simonsens grundet skrøbelighed afstandne partgaard, ægter Stifdatteren Kirsten Jensdatter. Hk 2-3-2-2 alb og af øde Borupgaard som samtlige Bymændene bruger 6 skp 2 fc 2 1/8 alb indf er 4 Rdr. 29 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 2 Novb 1734.

57 (fol 83)
Søren Rasmussen, Jeksen fæster afgangne Niels Jensens partgaard, som Enken Kirsten Povelsdatter afstaar. Ægter den afdødes Stifdatter Johanne Marie Pedersdatter. Hkorn 2-3-2 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 28 fag Hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

58 (fol 83)
Rasmus Simmensen, huusmand i Storring faar Hbh paa iboende Selvejerhus, som han af Tommas Pedersen Selvejer ibdm udi fæste haver, hvoraf R. S. svarer til Regiments Cassen den af Sessionen anordnede Hbhs kendelse fra 1 Jan 1734  aarlig 1 Mark 8 sk som saaledes skal Continuere og hver aars Sct Johanni dag betales, samt til Hbh en gang for alle erlægge 1 Rdr. 2 Novb 1734.

59 (fol 83)
Lars Nielsen, Galten husmand faar Hbh paa iboende Selvejer huus, som han af Sessionsskriwer Buchvalt som ejere dertil i fæste haver, hvoraf Lars Nielsens svarer til Regiments Cassen 1 mark 8 sk aarligt og til Hbh 1 Rdr. han skal vedligeholde etc. 2 Novb 1734.

60 (fol 83)
Jens Jensen, Truust fæster den 1/2 part (afg?) Jens Pedersens grundet Restances paadragelse og slet tilstand afstandne partgaard, ægter datteren og med vilkaar stedet af den længstlevende skal samles. Hkorn 1 td 6 skp 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 16 fag og besætning 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 2 Novb 1734.

61 (fol 84)
Niels Jensen, Sminge fæster Søren Knudsens halve gaard, siden han er saa slet af vilkaar han intet derved kan udrette og sønnen Niels Sørensen som forhen har den anden 1/2 part ikke formaar jorden at samle efter sit fæstebrev. Ægter S. Knudsens datter og paatager sig den halve part af hans Restance og anden  besværing. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb Indf er 4 Rdr. 25 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 f etc. 2 Novb 1734.

62 (fol 84)
Anders Andersen, Skellerup - forrige Dragon - fæster Laurs Pedersen Brøggers for hannem grundet Ringe vilkaar afstandne partgaard i, uden nogen ophold at nyde ved stedet forinden hans fader afgaar ved døden. Hkorn 3 td samt Skov 3 skp 2 fc 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 45 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 2 Novb 1734.

63 (fol 84)
Niels Larsen, Them - forrige Dragon - fæster  afgangne Skovfoged Gustav Pedersens efterladte Hus, og dertil af forrige ejere henlagte Toftejord, ægter Enken Anne Johansdatter. Aarlige huspenge 2 Rdr 88 sk og indf 6 Rdr. Huset er 24 fag som han er pligtig at forbedre etc. 2 Novb 1734.

64 (fol 84)
Jørgen Jensen, Møgelby fæster afgangne Søren Christensens partgaard. Ægter Enken Maren Sørensdatter. Hkorn 2-4-1-2 alb hvoraf han ikke skal betale indf. 20 Fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ung 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

65 (fol 84)
Hans Pedersen, Svenstrup fæster Laurs Nielsens grundet alderdom afstandne sted, ægter datteren Inger Larsdatter. Hkorn 1 td 3 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. 25 fag hus og 1 b 2 k 3 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

66 (fol 85)
Er ikke expederet.

67 (fol 85)
Endvold Andersen, Vadsted fæster Niels Rasmussens halve gaard, ægter Enken Anne Laursdatter. Hkorn 2-4-2-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. 40 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

68 (fol 85)
Michel Hertz, Gjern fæster Knud Kaistrus? gadehus, som han har oplat grundet han ikke formaar at reparere det og svare udgifterne. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk hvoraf indf er 1 Rdr. Han skal forbedre etc. Huset er 11 fag. 2 Novb 1734

69 (fol 85)
Anders Jensen, Farre fæster Peder Jensens paaboede sted, som han intet kunne udrette ved grundet alderdom og svaghed. Hkorn 2 td 1 skp 2 fc 1 1/2 alb og af nedlagte Farregaards Jord 1 td 2 alb som han modtager uden indf. 24 Fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

70 (fol 85)
Peder Christensen, Farre fæster Rasmus Jarholsens? ( Rasmus Jakobsen?)  grundet langvarig svaghed afstandne gadehus, med derunder i brug havende Hkorn af Farregaard Jord 1 td 2 alb. Der svares af huset aarligt 2 Rdr 24 sk og til indf 1 Rdr. 15 fag hus og 1 b 2 k 3 faar etc. 2 Novb 1734.

71 (fol 85)
Peder Mortensen, Farre fæster Olle Rasmussen og hustrues fradøde Gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Som han uden indf overtager. 14 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 2 Novb 1734.

72 (fol 86)
Hans Nielsen, Farre husmand fæster en part af Farregaards Jorder som Peder Hovgaard ibdm har afstaaet til ham, foruden at han tilforn af bemte Farregaards Jord har i fæste under paaboende gadehus 2 td 1 fc 1 alb og hvis nu til hannem som oven er melt bortfæstes er ligeledes efter Matr 2 td 1 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Den udfordrende besætning er 1 b 2 k 3 faar vogn etc. 2 Novb 1734.

73 (fol 86)
Mogens Pedersen, Farre faar Hbh paa den halve part af hans fader Peder Hovgaards grundet alderdom og svaghed afstandne selvejergaard. Hkorn 6-2-1-1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 Rdr. 38 fag hus og 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1734.

73b (fol 86)
Christen Pedersen, Farre faar Hbh paa den halve part af hans fader Peder Hovgaards grundet alderdom og svaghed afstandne Selvejergaard. Hkorn efter Matr 6-2-1-1 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 Rdr. 38 fag hus og 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1734.

74 (fol 86)
Niels Pedersen, Grølsted - Soldat som imod en anden Karls anskaffelse er Demitered -  fæster Niels Sørensens fradøde 1/2 gaard, ægter Enken Kirsten Pedersdatter. Hkorn 2-5-1 fc hvoraf indf er 2 Rdr. 30 fag hus og 3 b 2 k 2 ung 4 faar etc. 2 Novb 1734.

Anno 1735:

dend 17 Juny Er følgende Fæstebreve i Rytter Sessionen bleven Expedered:

1 (fol 86)
Søren Ollesen, Ring Kloster fæste afgangne Søren Rasmussens gaard, ægter Enken Johanne Jørgensdatter. Hkorn efter Mtr 7-3-3-2 1/2 alb og en halv lod af Tammestrup Øde Mark 2 skp 3 fc 2 1/2 alb indf er 12 Rdr. 52 fag hus og besætning 8 b 6 k 2 st 4 ung 8 faar etc. 17 Juni 1735

2 (fol 87)
Christen Pedersen Tybo, Brørup - der har været Dragon - fæster Anders Madsens gadehus, grundet han ikke kunne reparere eller svare udgifterne, har afstaaet. Indf 3 Rdr Huset er 7 fag som han skal reparere etc. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk. 17 Juni 1735.

3 (fol 87)
Jens Jørgensen, Horndrup fæster hans moderbroder afgangne Rasmus Jensens for hannem i levende live afstandne halve gaard, ægter Enkens Søster datter. Hkorn 3-2-1-1/2 alb og indf 6 Rdr. 44 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 17 Juni 1735.
[KVJ:
Ny fæsters navn er Iver Jørgensen. Se Gryt Fptk nr. 4 (fol 105) og 6 (fol 105) samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1625, 2041 og 2941]

4 (fol 87)
Jens Pedersen, Gammelstrup fæster afgangne Niels Pedersens halve gaard, ægter Enken paa stedet og forsyner den afdødes moder som findes i gaarden med ophold. Hkorn 3-7-1-1 1/2 alb samt Skov 1/2 alb. hvoraf indf er 3 Rdr. 32 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 17 Juni 1735.

5 (fol 87)
Jens Rasmussen, Salten fæster Søren Andersens halve gaard, da han ikke længere formaar at forestaa den. Saa han nyder til sit livs ophold hvad de ed hinanden er forenet om. Hkorn 2-1-3-1 1/2 alb hvoraf han ikke skal svare indf da han er forpligtet til at reparere bygningen der er 26 fag hus. Besætningen skal han selv anskaffe tilligemed sædekorn etc. 17 Juni 1735.

6 (fol 87)
Er ikke expederet.

7 (fol 87)
Rasmus Salmonsen, Ry fæster Knud Jørgensens partgaard, som han grundet alderdom og ringe vilkaar har afstaaet, ægter datteren. Hkornet er 1-4-3 fc samt Skov 1 skp som hannem imod at han stedet med Bygningens Reparation og andre maader fører i stand uden indf er forundt. 22 fag hus og 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 17 Juni 1735.

8 (fol 87)
Erich Sørensen, Vrold fæster afgangne Rasmus Andersens gaard, ægter Enken. Hkorn 5-6-1-2 alb som han i henseende til stedets manglende og belowede forbedring hannem fri for indf overlades. Huset er 45 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 17 Juni 1735.

9 (fol 87)
Knud Jensen, Vrold fæster den halve part af Niels Bondes Enkes gaard, som hun for hannem og hendes datter Maren Nielsdatter haver afstaaed, dog ikke paa enden maade end at gaarden siden af ham skal samles naar Enken  samme vil afstaa eller ved døden skulle bortkaldes. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 23 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 17 Juni 1735.

10 (fol 87)
Niels Jensen, Gram fæster Iver Mortensen formedelst sin egen og særdeles konens skrøbeligheds skyld afstandne gadehus, hvoraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge. Indf 1 Rdr. Huset er 7 fag som han er pligtig at forbedre etc. 17 Juni 1735.

11 (fol 88)
Anders Rasmussen, Fruering fæster Jens Ditlevsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne Part gaard, ægter datteren Maren Jensdatter. Hkorn 1-4-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 17 fag hus og 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 17 Juni 1735.

12 (fol 88)
Rasmus Christensen, Fastrup fæster hans moder Anne Sørensdatters i Enke stand afstandne gaard. Hkorn 4-2-2-1 der i henseende til stedets Ringe vilkaar forundes ham for 2 Rdr i indf. 41 fag hus besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 17 Juni 1735.

13 (fol 88)
Laurs Christensen, Hørning - Skomager - fæster en Bygge plads som han paa fælleds Gadejord uden nogen derved at finde sig fornermed, er anviist, hvorpaa han opsætter 6 fag forsvarlig Hus og ej flere. for sin omkostning derved anvendes, nyder han frihed til 1 Jan 1739 og derefter skal Continuere. Han er fri for indf. 17 Juni 1735.

14 (fol 88)
Anders Johansen, Stjær fæster afgangne Peder Jensen Søballes gaard, ægter Enken. Hkorn 4-3-2-2 alb hvoraf indf er 10 Rdr. 34 ag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 17 Juni 1735.

15 (fol 88)
Jørgen Nielsen, Taastrup fæster afgangne Peder Rasmussen Joensens fradøde gaard, ægter Enken og forsyner hendes moder ved stedet med ophold som formedelst stedets slette vilkaar tager samme ved de unges bord, med Ildebrand og varme at hjælpe sig hos dem og det saa længe hun har de kræfter forundt hvormed hun endnu er velsigned, efter den tiid skal hun nyde hendes ophold med misse Specier efter Aftegts Contracten af 12 febr 1726 eller hvad Sessionen kunde eragte for Stedet taalelig. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb, der i henseende til stedets ringhed er uden indf. 41 fag hus og som besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 17 Juni 1735.

16 (fol 88)
Niels Jensen, Framlev faar Hbh paa afgangne Daniel Jensens Selvejergaard, ægter Enken. Hkorn 7 td 6 skp hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 8 Rdr. 61 fag hus og 8 b 6 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 17 Juni 1735.

17 (fol 88)
Hans Henrich Pedersen, Høver fæster hans Oldefader Hans Henrich Heins Gadehus, (notat i Margen: som han formedelst alderdom har afstanden) hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 skp og indf 2 Rdr. Huset er 12 fag som han er pligtig at forbedre og altid holde i god stand etc. 17 Juni 1735.

18 (fol 89)
Endvold Knudsen, Skovby fæster afgangne Niels Lauridsens gaard, som enken for hannem og hendes datter Kirsten Nielsdatter, som han ægter haver afstaaet. Hkorn 6-3-1-2 alb hvoraf i henseende at ved stedet er nogle smaa umyndige børn, der skal have med enken deres moder ophold, fæstet deraf betales er moderered til 8 Rdr. Bygningen er 41 fag og 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar etc. 17 Juni 1735.

19 (fol 89)
Jens Larsen, Herskind fæster (i text Jens Laursen, Herskind) Jens Nielsen Skræders til hannem grundet alderdom afstandne gadehus og i brug havende Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb, der svares af huset 2 Rdr 24 sk og indf 3 Rdr. 6 fag hus som han skal forbedre etc. 17 Juni 1735.

20 (fol 89)
Søren Rasmussen, Flendsted fæster Peder Knudsens for Tyveri frarømte halve Gadehus, som imod han reparerer og fører i stand den slette Bygning fri for indf forundes. Svarer aarligt 1 Rdr 12 sk. 6 fag som han skal forbedre etc. 17 Juni 1735.

21 (fol 89)
Niels Jensen, Jaungyde fæster afgangne Søren Jørgensens halve gaard, ægter Enken og svarer den afdødes forældre deres ophold. Hkorn 2-3-3 fc samt Skov 2 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 20 fag hus og 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 17 Juni 1735.

22 (fol 89)
Terchel Tommesen, Toustrup - som førhen haver i fæste 3/4 part gaard - fæster Gaardmanden Rasmus Rasmussens fradøde afvigte 1/4 part siden hverken enken eller Børnene formedelst deres slette tilstand kunde gøre noget derved. Hkorn 1-2-2-1/4 alb som i henseende Stedets manglende og Sessionen tilsagte forbedring, hannem fri og uden indf er bevilget. Bygningen er 12 fag og besætningen samt det behøvende sædekorn han selv anskaffer og er ansvarlig etc. 17 Juni 1735.

23 (fol 89)
Søren Rasmussen, Vrold fæster et halv øde Gadehus, som Rasmus Andersen sidst har beboet. Han skal sørge for forsvarlig opbyggelse etc. Der svares fra 1 Jan 1735 1 Rdr 12 sk for den ene Rdr er huset henlagt at gøre ugedags arbejde til Skanderborg Slot og huspengene de 12 sk skal han svare til regiments Cassen. Indf 2 Rdr. Han er desuden pligtig altid at holde i god stand etc. 17 Juni 1735.

24 (fol 89)
Lars Simonsen, Lyngby fæster hans fader Simon Sørensens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne partgaard. Hkorn 3 td 4 skp 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 49 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 17 Juni 1735.

25 (fol 90)
Niels Jensen, Grølsted fæster faderen Jens Nielsens grundet alderdom og at han er vanfør afstandne gaard, med vilkaar at forsyne ham og hustrue samt hans svage datter med ophold ved stedet. Hkorn 5 td 2 skp hvoraf indf er 4 Rdr. 37 fag hus og 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 17 Juni 1735.

26 (fol 90)
Skov Rider Michel Hess, Skanderup (der staar Hess men formentlig den samme som tidligere ang Michel Hertz), fæster hans fader Christian Hesses i brug hafte Gaards parter og gadehus med tilliggende Hkorn, som enken hans moder har overladt ham, hvorimod han har hende til Aftægt og ophold hvad hun ved Contract og afhandling imellem den sluttet og vedtaget er bleven beloved. Hkorn efter Mtr under no 4 1-2-1-1 alb no 6 - 7 skp 3 fc no 9 - 2 td 2 skp 1 fc og gadehuset no 10 - 5 skp 3 fc 1 alb I alt 5 td 2 skp 2 fc 2 alb. Husets aarlige afgift 2 Rdr 24 sk og til indf betales af gaardsparterne 8 Rdr. og af huset 2 Rdr. Bygningerne som der nu derpaa findes er ialt 88 fag hus med hvis mere som ved enhver sted i sær til beboernes fornødenhed kan udfordres, tilligemed den udkrævede besætning og sædekorn e han pligtig at holde og føre i fuldkommen god stand, der altid saaledes maa tilsvares etc. 17 Juni 1735.

27 (fol 90)
Niels Jensen, Voel fæster hans fader Jens Nielsen Lassens grundet alderdom afstandne partgaard. Hkorn 1-5-1-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 27 fag hus og 2 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 17 Juni 1735.

28 (fol 90)
Jens Andersen Møller, Laasby fæster Christen Jensen og hustrues fradøde gadehus, som deres datter Maren Christensdatter for ham har afstaaet. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk som han fri og uden nogen indf forundes imod han presterer den hjælp og forbedring Bygningen  behøver. 17 Juni 1735

Anno 1735 dend 19 October udi Rytter Sessionen udferdiged følgende Fæstebreve:

1 (fol 90)
Niels Nielsen, Føvling fæster Enken Sidsel Andersdatters halve gadehus, som hun har maattet qwittere, da hun ikke kunne betale udgifterne eller faa den forfalde bygning repareret, saa hun nyder husværelse af antageren. Der skal svares aarligt 1 Rdr 12 sk og da han vil sætte det i stand er det uden indf. 4 fag Hus som han er pligt at forbedre etc. 29 Octob 1735.

2 (fol 90)
Søren Andersen, Ris fæster afgangne Jens Moeslets fradøde halve gadehus, ægter Enken. Svarer aarligt 1 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. 9 fag hus som han skal forbedre etc. 29 Octob 1735.

3 (fol 91)
Christen Sørensen, Firgaarde fæster afgangne Peder Pedersens uden ægteskab fradøde halve gaard, ægter Søsteren Maren Pedersdatter paa stedet. Hkorn 4-3 skp samt Skov 1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. 42 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 29 Octob 1735.

4 (fol 91)
Christopher Clausen, Forlev fæster afgangne Poul Nielsens fradøde halve gaard, som Enken Kirsten Madsdatter ej længere kunde forestaa, men afstaaet til ham med vilkaar han ægter hendes datter. Hkorn 2 td 2 skp 1 fc af et støcke Sær Jord kaldes Bundstribet 4 skp 3 fc 1/3 alb samt Skov 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf han efter stedets maadelig vilkaar til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 27 fag og 3 b 2 k 2 ung og 4 faar etc. 29 Octob 1735.

5 (fol 91)
Niels Pedersen, Skaarup fæster Peder Sørensen Basses halve gadehus, som han grundet alderdom og svaghed at han ikke kan forrettet arbejdet i Skanderborg Slots Hauge, hvor til huset er henlagt uden anden afgifts svarelse har afstaaet. Grundet dets ringhed er der ingen indf. Størrelsen er ikke ang. 29 octob 1735.

6 (fol 91)
Erich Andersen, Skaarup - som haver lært smeds Haandværk - fæster Rasmus Jørgensen Smeds gadehus, som han for alderdom og affældigheds skyld afstaar, ægter datteren Maren Rasmusdatter. Hkorn efter Mtr 2 skp 1 fc og huset gør ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge. Indf er 4 Rdr. Bygningen er 16 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 29 Octob 1735.

7 (fol 91)
Jørgen Pedersen Koefod, Hede Mølle fæster paa hans moder Enken Sophie Dorete Hansdatters afstaaelse Hede Mølle, som hun beboer, hvilken hans fader afgangne Peder Koefod er fradød  og efter Kongelig Allernaadigste Resolution og Befallinger af 20 Febr 1693 og 31 Dec 1700 følger Barn efter Barn til fæstes nydelse saalænge nogen af de ?? føder er til, hvorved er afhandlet at som bemeldte Jørgen Pedersen der er den ældste søn ikke endnu er uden 15 aar gammel, og Enken hans moder finder sig det til for stor besværlighed udi længere fremturende Enkestand at Concervere Møllen saa haver hun med hendes fader og andre hendes paarørendes samtykke Resolvered til ægteskab med Peder Rasmussen, en bekiendt Karl her af Districtet hvilke med hver andre bliver siddende paa Møllen, og forpligter til afgiftens udredelse og Møllens  forsvarlige vedligeholdelse, ja samme at af træde naar den til fæste berettigede Jørgen Pedersen opnaar hans myndige aar og selv har forstand sig samme at antage. Hkorn efter Mtr  Agger og Eng 2 td 5 skp 1 alb samt Skov 2 skp 1 alb Mølleskyld 3 td 5 skp 3 fc hvoraf betales den efter højst Bemeldte Kongl. Resolution faststaaende indfæstning 10 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ung og 4 faar vogn etc. 29 Octob 1735.

8 (fol 92)
Jens Villumsen, Virring fæster Rasmus Michelsens fradøde halve gaard, som Enken grundet alderdom og svaghed afstaar, han ægter datteren Maren Rasmusdatter. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. 31 fag hus og  4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 29 Octob 1735.

9 (fol 92)
Rasmus Michelsen, Vitved fæster hans afgange fader Michel Rasmussen Eskegaards i enkestand fradøde gaard. Hkorn 5-7-3-1 alb som i henseende han har en svag og vanfør Broder sampt 2de andre smaae Sødskende at forsyne, item Stedets ringe vilkaar hannem uden indf er forundt. 48 fag hus og 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 8 faar vogn etc. 29 Octob 1735.

10 (fol 92)
Erich Dinesen, Kilsgaard - med Pas fra Kiers Mølle paa Universitets godset -  fæster dend halve part af Kilsgaard som Claus Andersen er fradød med vilkaar den afdødes Søster at ægte og forældrene med ophold ved stedet forsynes. Hkorn 3-3-3-1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. 26 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 29 Octob 1735.

11 (fol 92)
Rasmus Poulsen, Kilsgaard fæster Claus Clausen og hustrues begge fradøde halvpart af Kilsgaard, ægter datteren Anne Clausdatter og forsyner sønnen Niels Clausen som er skrøbelig og svag med fornødenhed hans livs tid. Hkorn efter Mtr 3-3-3-1 alb hvoraf han efter stedets Temmelig vilkaar til indf betaler 4 Rdr. 37 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 29 Octob 1735.

12 (fol 92)
Anders Tommesen, Vadsted fæster Jesper Rasmussens grundet alderdom afstandne halve gaard, ægter datteren paa stedet. Hkorn 3-1-1-1 1/2 alb. I henseende til den ved stedet antagne gæld og restance samt Bygningens reparation uden indf er overladt.  36 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 29 Octob 1735.

13 (fol 92)
Niels Pedersen, Faarvang fæster Morten Christensens afstandne halve gaard, da han ikke kunne forestaa den længere. Hkorn 4 td 3 skp 1 alb, som i henseende denne forandring til bedste for stedets forbedring etc, overlades uden indf. 27 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 29 Octob 1735.

14 (fol 93)
Peder Madsen, Voel fæster Annexgaarden, som Peder Krog der har hans moders Søster til ægte grundet affældighed og konens alderdom har afstaaet til ham. Hkorn Herlighed 3 skp 3 fc og Annexskylden 1 td 3 skp 1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. 35 fag hus og besætning 2 b 1 k 2 ungn og 3 faar etc. 29 Octob 1735.

15 (fol 93)
Tommas Jensen, Tømmerby - som haver en part i Tømmerby - fæster gaardmanden Baltzer Fredrichsens anden halve part som han grundet fattigdom og hans hustrues nogle aar paalagde svaghed, godvillig har qwitteret, og intet derved kunne udrette. Hkorn 1-3-2- 2 1/2 alb som hannem imod han har paataget sig den forfaldne Bygning at sætte i stand hvormed alt er gjort begyndelse, uden indf overladt. Størrelsen er ikke ang. Besætning 2 b 1 k 2 faar vogn etc. 29 Octob 1735.

Anno 1736:

Dend 13 Juni. Udi Rytter Sessionen er følgende Fæste Breve udfærdiged:

1 (fol 93)
Niels Sivertsen, Taaning fæster Søren Pedersen og hustrues fradøde gadehus, ægter datteren Anne Sørensdatter. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, hvoraf indf er 2 Rdr. Huset er 11 fag som han er pligtig at forbedre etc. 13 Juni 1736.

2 (fol 93)
Niels Sørensen, Taaning - han er fra Hem -  fæster Anders Nielsens fradøde gadehus, som enken Karen Nielsdatter har afstaaet med vilkaar at nyde fri husværelse  for  sig og sine smaa Børn. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og indf er 1 Rdr. Bygningen er 18 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

3 (fol 93)
Olle Hansen, Taaning fæster (i texten Olluf Hansen, Taaning) hans fader Hans Ibsens fradøde halve gaard, som enken hans moder har overladt ham, med vilkaar at nyde livs ophold og husværelse af stedet saa længe hun lever. Hkorn 4?-4 skp 2 1/2 alb samt Skov 1/2 alb hvilket han formedelst stedet er overgaaed Ildswaade for nogle aar siden, er forundt i fæste for 3 Rdr. 41 fag og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736

4 (fol 94)
Lauritz Pedersen, Taaning fæster halvparten af Peder Sørensens til ham afstandne gaard, da han ikke længere kan forestaa hele gaarden. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf indf ikke skal betales, i henseende til en del bekostning baade til Sædekorn og besætning vil medgaa. Bygningen er 37 fag og til besætning udfordres 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 13 Juni 1736.

5 (fol 94)
Steffen Jensen, Haurballe - han er af Taaning - fæster afg Rasmus Andersens halve gaard,/ som han ved ulykkelig hændelse faldt af sin Hæst i Marken og blev paa stedet/ er fradød. Ægter Enken Anne Jensdatter. Hkorn 4-2-1 fc og Skov 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 38 fag Hus og 4 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

6 (fol 94)
Peder Nielsen, Tebstrup fæster afg Rasmus Jensen ?mands gaard, med vilkaar han ægter datteren Karen Rasmusdatter. Hkorn 1-4-2-2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 46 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

7 (fol 94)
Niels Lauridsen Bang, Overby fæster hans afgangne fader Lauritz Enevoldsens fradøde gaard, som hans moder Enken Else? Nielsdatter har overladt ham. Hkorn 7-7-2-2 alb og Skov 2 alb hvoraf indf er 12 Rdr. Bestaar af 66 fag hus og 8 b 2 st 6 k 6 ung og 8 faar etc. 13 Juni 1736.

8 (fol 94)
Rasmus Rasmussen, Slagballe - som har været Dragon - fæster Peder Nielsens halve gaard, som han grundet tilfaldende svaghed og Sengeleje ej kunne vedblive og derfor godvillig qwitteret, og nu ved døden er afgangen, med Condition hans efterlevende Enke at nyde frie husværelse og ophold af stedet hendes livs tid. Hkorn 2-2-2-2 1/2 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 32 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 13 Juni 1736.

9 (fol 95)
Jens Jensen, Voerladegaard fæster afg Morten Jensens fradøde gaarde, som udi forleden aar/ desmere / wed ulykkelig Ildebrand afbrendte, ægter Enken Maren Jensdatter. Hkorn med anpart af Closter Kiær 6 td 6 skp 1 alb og Skov 1 alb, for indfæstning befriet i henseende han gaardens manglende bygninger med hvis videre som derwed udfordres forsvarlig i stand sætter, som er foranstaltet skal være 50 fag hus og til besætning 7 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

10 (fol 95)
Jens Gotfridsen, Bødker - Ry fæster Hans Nielsens gadehus, som han formedelst vanførhed samt saavel hans egen som hustruens alderdom har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk samt indf 2 Rdr Hkorn 2 fc 1 alb. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

11 (fol 95)
Niels Andersen, Siim fæster hans fader Anders Nielsens halve gaard, som han ej længere grundet alderdom og svaghed kunde besidde. Hkorn 2-2-3 fc og Skov 1 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 37 fag hus og 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc 13 Juni 1736.

12 (fol 95)
Mads Lauritsen, Veng - som har været Soldat - fæster hans fader Laurids Jensens halve Gadehus, som han grundet alderdom og hustruens tilfaldende svaghed har afstaaet. Svarer aarligt 1 Rdr 12 sk samt indf 4 Rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

13 (fol 95)
Rasmus Sørensen, Haarby fæster Niels Espersens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Katrine Christensdatter. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb hvilket hannem i henseende de mange smaa umyndige fader og moderløse  Børns fremdragelse uden fæstes swarelse er forundt. Bygningen er 35 fag hus og den udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 13 Juni 1736.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl bl.a. nr. 905, 921, 953 og 1714 hedder afgangne fæster Niels Jespersen]

14 (fol 95)
Søren Basse, Skovby fæster Jens Pedersens halve gaard, som han formedelst slet tilstand godvillig har afstaaet. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb som han fir for indf forundes i den hensigt at han paataget sig Bygningen og Besætningen at skaffe, samt Restancen at afbetale. Bygningen er 23 fag og til besætning er allene 3 Bæster og et ungnød vogn og Ploug, samt harve med tilbehør. 13 Juni 1736.

15 (fol 96)
Johan Frederich Johansen, Skrædder, Sorring - faar Hbh paa Jørgen Skræders Selweierhuus, med vilkaar at huset efter den gamles død skal blive samlet og ej derpaa indsettes flere Partier, Byen til Trængsel og i andre tilfælde til skade, hvoraf han aarlig svarer til Regiments Cassen, Grundskat 2 Mark danske og til Hbh betaler 3 Rdr. 13 Juni 1736.

16 (fol 96)
Christen Nielsen, Skørring fæster Rasmus Holks gadehus, som han formedelst armod og slet tilstand har afstaaet. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk og indf 2 Rdr.
Hkorn 3 fc 2 alb. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

17 (fol 96)
Jacob Jørgensen, Sjelle fæster afg Christen Mouridsens fradøde halve gaard, som enken har afstaaet til ham, i henseende hun i hendes enkesæde  Stedet ej længere ville besidde. med vilkaar at nyde fri husværelse og ophold af stedet. Hkorn 2 td 2 skp 2 1/2 alb hvilket ham fri for indf bevilges. Bygningen er 17 fag og den udfordrende besætning er 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 13 Juni 1736.

18 (fol 96)
Rasmus Christensen, Skanderborg Ladegaard fæster hans afgangne fader Christen Rasmussens fradøde part gaard af denne, som enken hans moder Johanne Pedersdatter nogle aar derefter har besiddet, men til hannem grundet høj alderdom og svagheds paatrængende, ej længere kunne forestaa. Hkorn 3-3-2-1 alb hvoraf indf er 13 Rdr.  Bygningen er 30 fag og besætning 6 b 6 k 2 st 4 ungn og 6 faar vogn etc. 13 Juni 1736.

19 (fol 96)
Rasmus Andersen, Vrold fæster afg Jens Sørensens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Pedersdatter. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 19 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 13 Juni 1736.

20 (fol 96)
Frederich Andersen, Vrold fæster afgangne Peder Rasmussens fradøde øde og nedfaldne Gadehus, deraf svares aarligt huspenge 12 sk og ugedags arbejde til Skanderborg Slot. Som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1737. Hvilket samme som han skal opsætte 4 fag hus er fri for indf. 13 Juni 1736.

21 (fol 97)
Niels Jensen, Forlev fæster Rasmus Pedersens halve gaard, som han grundet slet tilstand maatte forlade. Ægter hans Søster Karen Pedersdatter. Hk med tilliggende anpart af Bunds Stribed som er 1 td 1 skp 2 fc 2/3 alb og ialt 3 td 3 skp 3 fc 2 2/3 alb og Skov 2 skp 3 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 13 Juni 1736.

22 (fol 97)
Jens Michelsen Basse, Dørup Mølle  fæster denne som Johan Gothartsen godvillig for hannem har afstanden. Møllens Hk er efter Matr Agger og Eng 3 skp 3 fc 2 alb og Mølleskyld 1 td 6 skp 3 fc 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Ansat for aarlig afgift af Mølleværket 3 Rdr 2 mark som beror paa allernaadigst Approbation. Bygningen er 22 fag, som han er pligtig at vedligeholde etc. 13 Juni 1736.

23 (fol 97)
Morten Rasmussen, Rindelevgaard fæster hans fader afgangne Rasmus Eriksens fradøde halve gaard i Rindelevgaard, som Enken hans moder Margrethe Mortensdatter grundet svaghed har afstaaet, og nu ogsaa ved døden er bortgaaet, med vilkaar Christelig at fremdrage hans smaa Sødskende. Hkorn (ikke ang) og Skov 2 alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 64 fag hus og besætning 8 b 2 st 6 k 4 ungn og  8 faar vogn etc. 13 Juni 1736.

24 (fol 97)
Anders Christiansen, Hvolbæk fæster hans moder Anne Nielsdatter paaboende halve hus, som hun formedelst alderdom og svaghed har afstaaet til ham. Svarer aarligt 1 Rdr 12 sk, som i henseende samme er henlagt til at gøre ugedags arbejde til Slots Haugen, derfor er fri. Hkorn 1 alb hvilket hannem fri for Indfæstning forundes siden samme  ved Ildsvaade for Sex aar siden afbrendte. Bygningen er 6 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

25 (fol 97)
Hans Pedersen, Røde Mølle, fæster denne som Michel Ollesen er fradød, ægter Enken Maren Jacobsdatter. Møllens Hk er efter Mtr Agger og Eng 1 td 2 fc 2 alb, Mølleskyld 5 td 6 skp 3 fc og Skov 1 alb af Maaleværket svares aarligt Søtten (17) Rigsdaler efter Taxation 1733 udi da forfattede Landgilde Jordebog. Den ved stedet værende Bygning og Maaleværked er noged Brøstfældig og Enken i slet tilstand efterladt formedelst hendes Sal mands langvarig Svaghed og Sengeleje, med samme antagen siden hans korte tiltrædelse allerede haver ladet se forbedring og indestaar at Præstere, hvis endnu dertil erfordres, alt saa og af dets  aarsag Fæsten modererit til 3 Rdr. Derforuden skal af nedlagte Gjesing Mølles Maaleværks afgift eller den deeling som deraf er bleven gjort og i Krigs Jordebogen findes anført svares aarlig 5 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og Besætningen 2 b 2 k og 4 faar etc. 13 Juni 1736.

26 (fol 98)
Jens Christensen, Skaarup fæster Anders Nielsens fradøde halve gadehus, med vilkaar han ægter hans Enke Johanne Nielsdatter og gør Ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

27 (fol 98)
Christen Jensen, Skaarup fæster afg Olluf Nielsens fradøde halve Gadehus, ægter Enken Maren Rasmusdatter. Deraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge. Indf er 2 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

28 (fol 98)
Peder Jensen, Dalby (Silkeborg Amt) - han er af Laasby - fæster Mads Christophersens fradøde gaard, ægter Enken Karen Rasmusdatter. Hkorn efter Mtr 4-3-1-1 1/2 alb hvilket hannem i henseende til stedets slette tilstand som samme formedelst forrige beboers 2 aars Sengeleje faldt udi, er forundt til indf 2 Rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

29 (fol 98)
Lauritz Nielsen, Skanderup Mølle, - med Pas fra Obriste Vinding - fæster Skanderup Mølle som Søren Andersen for hannem mindelig har overlat og afstaaet. Møllens Hkorn er Agger og Eng med Soelgaards Ødegaard der er 3 td 2 fc og ialt 3 td 3 skp 3 fc 1 alb og Mølleskyld 4 td 2 skp hvoraf indf er 10 Rdr. Ansat for aarlig afgift af Maaleværket 12Rdr 3 mark. Bygningen er 38 Fag og til besætning udfordres som den fæstende selv anskaffer 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

30 (fol 98)
Søren Andersen, Gjern - som har afstaaet og qwitteret Skanderup Mølle - fæster Jens Tullesens afstandne Gaard i Gjern, da han ikke kunde svare udgifterne og holde den i stand som skeed burde. Hkorn 8 td 3 fc 1 alb hvoraf indf er 16  Rdr. 69 Fag hus. Udfordrende Besætning 8 b 2 st 6 k 4 ung 6 f etc. 13 Juni 1736.

31 (fol 98)
Rasmus Lassen, Faarvang fæster afg Rasmus Jensens fradøde gadehus. Ægter Enken Anne Jørgensdatter, deraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk samt indf 3 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

32 (fol 98)
Jens Laursen, Horn fæster afg Laurits Tøgersens fradøde gaard, ægter enken Maren Nielsdatter. Hkorn 1-3-2-1 alb hvilket hannem i henseende den ringe og fattige tilstand paa stedet findes med 7 børns opdragelse fri for indf. 47 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 13 Juni 1736.

33 (fol 99)
Peder Christensen, Horn (Horen) fæster Peder Cedersens? Pedersen? halve gadehus, som han grundet egen og hustrues alderdom har afstanden. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk samt indf 3 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 13 Juni 1736.

34 (fol 99)
Jens Andersen, Skorup fæster paa hans fader Anders Pedersen Smeds forløst og ansvar, Christen Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom og fattig tilstand har afstaaet. Hkorn 2-2-2 fc hvilket hannem uden indf er forundt. 18 fag. Til besætning var alleneste 1 b 2 k, vogn ploug og harve, med vilkaar det øvrige som dertil udfordres anskaffer han selv. 13 Juni 1736.
[KVJ:
Stedet må være Skorup. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. 2 (fol 99) og Gryt Fptk 1746-1764 nr. 24 (fol 90). Ligeledes i KB for Skorup sogn 1684-1853 v/Niels Henry Jensen forekommer Anders Pedersen Smed og hans søn Jens Andersen mange gange. Ligeledes Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2082. Derimod har jeg ikke fundet personer, der kan passe i KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 v/Hanne Henriksen]

35 (fol 99)
Niels Jensen Gylling, Silkeborg Mølle, - han er fra Aarhuus - fæster Silkeborg Mølle som afgangne Hagen Johansen er fradød, paa følgende Conditioner (uddrag): Antager Møllen som i den nye Mtr er ansat for 17 td Mølleskyld, med de dertil liggende Aalekister, som det nu er og forefindes, som han paa egen bekostning skal sætte i stand, og vedligeholde uden at nyde nogen hjælp, undtagen naar nogen stor Reparation forefalder, enten ved dæmninger eller deslige, anskaffes hannem nogle wogne og Pligtfolk. De paa stedet værende bygninger tilsammen 39 fag, er han pligtig ikke allene at reparere men ogsaa holde i god stand etc. Det aparte hus Møllen uvedkommende, hvilked Mølleren beboer, svarer han foruden den af Møllen ansatte afgift aarlig 2 Rdr 88 sk. Aalekisterne og Aalefiskeried Aalestrømmen Ringstrup Aa til Balster og Skallevigen tillige med Baghøllen nyder han fri og uden hinder, og skal det være enhver forbuden udi disse vande at bruge nogen slags fiskeri. Angaaende Hovedgaardens bortforpagtning af 22de Sept indeværende aar skal han nyde græsning udi Silkeborg Copler til 2 Bæster og 3 Køer, imod han betaler aarlig Græspenge 2 Rdr. Han er fri for al ægt og arbejde af Møllen. Af samme og Aalekisterne og Fiskeriet betaler han aarlig til Regiments Cassen 102 Rdr kvartalsvis. 19 Octob 1736.

36 (fol 99)
Peder Andersen, Virklund fæster Poul Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom at han intet ved auflingen kan forrette samt fattig og slet tilstand har afstaaet, ægter datteren Anne Christine Poulsdatter. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb og Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb som han faar uden indf. 36 fag hus og den udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 13 Juni 1736

Ao 1736 dend 19de October Udi Rytter Sessionen er følgende fæstebreve udfærdiged:

1 (fol 99)
Povel Sørensen, Ørridslev - Soldat af hr Commerceraad Lichtenbergs Gods, der imod en anden Karls anskaffelse er bleven fritaget - fæster afgangne Jens Pedersens fradøde gaard. Ægter Enken. Hkorn 4-5-1-1 alb fri for indf da han har afbetalt restancen for 1709-10 og 13. 39 fag hus og 6 b 4 k 1 st 2 ungn og 8 faar etc. 19 Octob 1736.

2 (fol 100)
Laurs Pedersen, Kattrup - Katterup  - Soldat som imod en anden Karls anskaffelse af hr Capitain Langelands Compagnie er udtagen - fæster afgangne Olluf Jensens gaard, ægter Enken Maren Rasmusdatter. Hkorn er med Engestrup Agger og Eng 7 td 1 skp og Skov 1 alb hvoraf indf er 10 Rdr.60 fag Hus og 8 b 5 k 2 st 6 ungn og 10 faar vogn etc. 19 Octob 1736.

3 (fol 100)
Søren Jensen, Grumstrup fæster Søren Rasmussens grundet fattigdom og slet tilstand afstandne gaard, med vilkaar at nyde fri husværelse og underholdning af stedet saa længe han lever, efter den imellem dem oprettede Contract. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb, som han faar fri for indf siden en del af bygningen kun er ringe, bestaar af 46 fag og besætning 4 b 2 k 4 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

4 (fol 100)
Søren Hansen, Baastrup - som har været Rytter - fæster Niels Hansens afstandne gadehus, hvor af gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge, huset er slet derfor ingen indf. Det er 4 fag som har er pligtig at forbedre etc. 19 Octob 1736.

5 (fol 100)
Peder Ollufsen, Dørup fæster hans fader Olluf Rasmussens halve gaard, som han grundet egen og allermest hustruens alderdom og svaghed godvillig har afstanden. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb som er fri for indf. 26 fag Hus og 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 19 Octob 1736.

6 (fol 101)
Rasmus Augustinussen, Ry fæster afg Søren Jensen Tømmermands fradøde gadehus, Ægter Enken Maren Pedersdatter, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Hkorn 2 alb til indf betales 1 Rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 19 octob 1736.

7 (fol 101)
Hermand Christian Sterm, Ry fæster hans fadermoders Enken Margrette Luciusdatters for hannem grundet høj alderdom og svaghed afstandne gadehus,  med vilkaar, deraf at nyde fri husværelse hendes lifstid. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk Hkorn 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 12 fag hus som han skal forbedre etc. 19 Octob 1736.

8 (fol 101)
Jens Nielsen, Vorret fæster afgangne Jens Iversens fradøde sted, ægter hans efterladte Enke. Hkorn 2 td 6 skp hvoraf indf er 3 Rdr. 46 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Niels Iversen iflg Gryt Fptk 1716-1728 nr. 45 (fol 281) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1793]

9 (fol 101)
Søren Jensen, Salten fæster Zigvardt Erichsens afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans datter Johanne Zigvardtsdatter. Hkorn 2-1-2-1/2 alb fri for indf siden tilstanden er slet. 23 fag og 3 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

10 (fol 101)
Dend Snedker som ville hawe opsat sig nogle fag huus i Yding paa Bymendenes Gade Jord, derpaa blew ei noget af Sessionen Resolvereit, og i saa maade ingen Fæste udsted. 19 Octob 1736.

11 (fol 101)
Peder Rasmussen, Haarby fæster Rasmus Knudsens halve gaard, som han overlader ham med vilkaar at ægte hans datter Dorthe Rasmusdatter, samt for sig og hustru at nyde saadan ophold af stedet  som billigt kan være. Hkorn 3-2-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 29 fag hus og 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

12 (fol 102)
Mads Jacobsen, Nørre Vissing - han er fra Skovby - fæster Johan Mickelsens gaard i. Hkorn med 1/3 part af no 7 en ødegaard 5-7-3-1 2/3 alb og Skov 2 fc 1 2/3 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 50 fag hus og 6 b 4 k 4 ungnød og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

13 (fol 102)
Rasmus Nielsen, Skovby - fra Nørre Vissing - fæster Mads Jacobsens for hannem ved Mageskifte afstandne partgaard. Hkorn efter Mtr 3-5-2-1 alb, og indf 3 rdr. 46 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 19 Octob 1736.

14 (fol 102)
Peder Nielsen, Harlev fæster Jens Mickelsen Basses afstandne Gadehus, hvoraf svares aarligt 4 mark. derforuden til Berendt Hendriksens eller efterkomere i Harlev paa hvis grund huset staar, aarlig 4 Mark tilsammen aarlig afgift 1 Rdr 2 Mark, hvoraf indf er 1 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 19 Octob 1736.

15 (fol 102)
Jens Christensen, Fruering fæster afgangne Christen Jensens fradøde partgaard, ægter Enken paa stedet Kirsten Rasmusdatter, med vilkaar at hendes fader Rasmus Rasmussen nyder ophold af Stedet, siden han same tilforn har beboet. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

16 (fol 103)
Rasmus Rasmussen, Hvolbæk fæster Søren Rasmussens halve gaard, som han grundet skrøbelighed har afstaaet, med vilkaar at ægte datteren Anne Sørensdatter, samt at nyde hans lifs ophold af Stedet. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb hvor under der foruden er i brug en part af Tammestrup Øde gaards jord 2 skp 3 fc 2 10/42 alb og i alt 3 td 4 skp 3 fc 1 20/21 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

17 (fol 103)
Terchild Rasmussen, Taaning fæster hans moder Enken Anne Terkildsdatter for hannem afstandne gaard, med vilkaar at nyde Liws ophold og husværelse af gaarden hendes livs tid. Hkorn 9 td 1 fc 2 alb og Skov 1 alb indf 6 Rdr. 59 fag og besætning 10 b 6 k 2 st 4 ungn og 8 faar samt 2de Vogne Plov og Harve med tilbehør etc. 19 Octob 1736.

18 (fol 103)
Ernst Nicolaisen Bergsted, Skanderborg Ladegaard fæster afgangne Niels Jensens fradøde Gaards part udi Skanderborg Ladegaard og ægter hans efterladte Enke (Clara Eleonora Ovesdatter  gift 20/9-1736) . Hkorn 9-4-3 fc hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 10 b 6 k 2 st 6 ungn og 8 faar etc. 19 Octob 1736.

19 (fol 103)
Peder Pedersen, Farre - som af Land Millitzen fra hr Capitain Ingenhavens Compagni imod en anden Karls anskaffelse er udtagen - fæster Peder Pedersen Rimmers? halve gaard, som han villigt har afstaaet, da han ikke havde kræfter til sin egen auling eller Hovningen til Søbygaard at fremdrive eller forstaa. Hkorn 3-7-3-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 34 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

20 (fol 104)
Laurs Jespersen, Naarup fæster Anders Pedersen Owesens halve gaard, som han har overladt ham siden han ei Hoveriet længere kunde forestaa, som gives til Søbygaard, med vilkaar at ægte datteren Birgitte Andersdatter saavelsom at give ham fornøden ophold af stedet. Hkorn 3-3-1-1 1/2 alb og indf 2 Rdr.  29 fag hus og besætning 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

21 (fol 104)
Thomas Christensen, Virklund fæster den halve gaard, som Laurits Rasmussen Østergaard er frakommen, og til Bremerholm (Fængsel i Kbhvn) til aar og dags arbejde indsendt, som konen der ikkun for nogle Smaae umyndige Børn til hielp, ikke kunne forestaa med udgiftens svarelse, eller auflingen at fore drive. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb og Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb, som hannem fri for indf er bevilget i hensigt at han bygningen forsvarligt reparerer der bestaar af 36 fag hus. til besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 19 Octob 1736.

Anno 1737:

den 22 Junii Er følgende fæste Brefve i Rytter Sessionen udferdiged:

1 (fol 104)
Peder Jensen, Grumstrup fæster afgange Jens Nielsen fradøde gaard. Ægter enken Bodil Hansdatter. Hkorn 6 td 2 skp 2 alb, som ham uden indf overlades formedelst de ved stedet værende besværligheder. Bygningen er 36 fag og besætning 6 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

2 (fol 105)
Niels Rasmussen, Skræder, Grumstrup fæster Skræder Anders Ollesen, gaardmands afstandne Gadehus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf er 1 Rdr. Huset er 10 fag som han skal reparere etc. 22 Juni 1737.

3 (fol 105)
Christen Sørensen, Horndrup - som har været Land Soldat - fæster Jens Rasmussen grundet alderdom og svaghed af Bruck, afstand halve gaard, med vilkaar at ægte hans datter. Hkorn 3-2-1-1/2 alb og Skov 2 alb  indf 6 Rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

4 (fol 105)
Rasmus Jensen, Horndrup fæster Iver Jørgensens halve gaard, som han godvillig har afstaaet, siden han igen et andet sted i Saaby antager. Hkorn 3-2-1-1/2 alb og Skov  2alb hvoraf indf er 4 Rdr. 43 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

5 (fol 105)
Jens Jensen, Snedker, Yding fæster en bygge Plats som han paa fellets Gade Jord i Yding uden nogen at kende sig derved fornermet er anvist, hvorpaa han maa opsætte sig 6 fag forsvarlig hus, formedelst omkostningen som der ved anvendes nyder han frihed for indf og uden afgifts svarelse til 1 Juli 1739. Efter den tid skal han svare aarlig 1 Rdr 3 mk. 22 Juni 1737.

6 (fol 105)
Iver Jørgensen, Saaby  han er fra Horndrup - fæster Peder Ollesens i vanmagt kommen og for hannem afstandne part gaard, med vilkaar at Peder Ollesen nyder/: Af dend Registrerede Ind og udboe det han (som) er Specificeret til efterretning for dem begge. 2 til Restancens afbetaling af Iver Jensen betalte 20 Rdr. 3. i 4re aar til beboelse uden afgift de 5 fag hus som findes ved gaardens Bygning for en Beboer indrettet. Men naar de 4 aar er forløbet skal Peder Ollesen være pligtig samme velvilligen at aftræde. Hkorn 4-3-1-1 alb, som han i anledning af ovennævnte omstændigheder er fri for indf. 39 fag Hus og til besætning   udfordres 5 b 4 k 3 ungn og 4 faar etc. som anskaffes og er han ansvarlig for. 22 Juni 1737.
[KVJ:
Skal der stå Iver Jensen?]

7 (fol 106)
Rasmus Jensen, Gantrup fæster afgangne Knud Mickelsens Enke Anne Nielsdatters afstandne gadehus, med vilkaar at ægte datteren Maren Knudsdatter. Aarlig afgift  1 Rdr 12 sk hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 13 fag, som han er pligtig at forbedre etc. 22 Juni 1737.

8 (fol 106)
Ernst Johansen Woetman, Ør Kloster Mølle (Øm Kloster Mølle) fæster denne som hans moderbroder Edwardt Woetmann for hannem formedelst hans helbreds og tilstands slette Krefter, og efter en imellem dennem oprettede Contract haver afstaaed, med vilkaar at saalænge Edwart Woetman derved noged kan udrette til fellits gaun skal det være hannem frivillig tillat. Møllens Hk Agger og Eng 2 td 1 skp Mølleskyld 12 td 6 skp og Skov 2 alb. Af Maaleværket svares aarlig Landgilde 30 Rdr hvor af han til indf betaler 6 Rdr 4 mark. Bygningen er 55 fag og til besætning udfordres 2 b 3 k 2 ung og 4 faar etc. 22 Juni 1737.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1798, 1966, 2474 og 2761 drejer det sig om Voer Kloster Mølle]

9 (fol 106)
Steffen Jensen, Davding - med Pas fra Mattrup Gods - fæster Niels Christensens afstandne Jordløse hus, der staar for aarlig afgift 2 Rdr 24 sk, og indf 2 Rdr. Bygningen bestaar af 14 fag som han er pligtig at forbedre etc. 22 Juni 1736.

10 (fol 107)
Jens Nielsen, Davding fæster Søren Nielsens forlatte Gadehus, hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk, som hannem grundet husets ringhed fri for indf er bevilget. Bestaar af 8 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 22 Juni 1737.

11 (fol 107)
Morten Jensen, Davding - fra Brædstrup - fæster afgangne Peder Jensen  Hundkiers, Partgaard og Gadehus, som enken godvillig har qwitteret, og ej længere kunde forestaa. Hkorn  5 skp 3 fc 2 3/4 alb og Skov 1/2 alb. Af huset svares aarligt 2 Rdr 24 sk, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 21 fag og besætning der udfordres 2 b 2 k og 2 faar etc. 22 Juni 1737.

12 (fol 107)
Peder Thomasen, Ry fæster Christen Nielsens partgaard, som han ej længere grundet sin egen skrøbelighed og konens affældighed og høje alderdom kunne forestaa, tilligemed af Peder Thomasen i nogle aar har haft deres  datter til ægte, godvillig har oplat. Hkorn 1-4-1-2 1/2 alb og Skov 3 fc 2 1/2 alb, som han er fri for indf. i henseende at han forsvarligt reparerer bygningen som er 21 fag Hus. 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 22 Juni 1737.

13 (fol 107)
Johan Knudsen, Ry fæster Niels Sørensens fradøde gadehus med vilkaar at skaffe enken husværelse derudi. Svarer aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. Hkorn 2 alb som han fæstefri er bevilget, grundet bygningen ringhed som er 9 fag. 22 Juni 1737.

14 (fol 107)
Rasmus Christensen, Ry fæster - som har i fæste og brug en anpart af no 11 i Matriculen - Jakob Lauritsens part gaard nu det samme nummer for at faa det samlet som han formedelst ringe tilstand har qwitteret med vilkaar at nyde til beboelse 5 fag hus, saalænge han faar aftegt. Hkorn 1 td 4 skp 2 alb og Skov 1 skp, som han grundet dets ringhed er fri for indf.  Bygningen er 12 fag/: foruden de bemeldte 5 fag:/ Rasmus Christensen nedtager og igjen opsætter ved det sted han beboer. Han er pligtig at tilsvare den udkrævende besætning etc. 22 Juni 1737.

15 (fol 108)
Poul Rasmussen, Ry fæster en anpart af no 5 i Matriculen  Rasmus Christensen har haft i brug, hvilked han godvillig har afstaaet. Hkorn 1 td 2 skp 3 fc 2 alb og Skov 1 skp, fri for indf. Bygningen som udfordres samt Besætning skal han tilsvare. 22 Juni 1737

16 (fol 108)
Rasmus Rasmussen, Salten - fra Faarup - fæster Søren Jensen Ibsens halve gaard han grundet konens svaghed har afstaaet. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb og Skov 1 skp 2 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 30 fag og besætning 3 b 1 st 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

17 (fol 108)
Søren Poulsen, Firgaarde fæster afgangne Christoffer Rasmussens halve gaard, ægter enken Maren Sørensdatter. Indf 10 Rdr Hkorn 4-3 skp og Skov 1 fc. 39 fag hus og 5 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

18 (fol 108)
Jens Rasmussen, Alken - af Siim - fæster Lauritz Pedersens fradøde gaard, ægter enken Johanne Christensdatter. Hkorn 4-3-3 fc hvoraf indf er 6 Rdr. 44 Fag hus og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

19 (fol 109)
Laurits Jensen, Siim - som har en halv gaard i fæste - fæster den anden halve part dertil som hans Stiffader Jens Rasmussen har afstaaet, hvorved Gaarden bliver samlet. Hkorn 3-4-3-1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. 32 fag og 3 b 5 k 2 ungn 3 faar samt Vogn etc. 22 Juni 1737.

20 (fol 109)
Tomas Sørensen, Siim fæster hans fader Søren Nielsen Enkemands afstandne gaard, han ej selv formaar længere at forestaa. Hkorn 5-7-1-1 alb og Skov 3 fc 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 46 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

21 (fol 109)
Erik Pedersen, Boes fæster hans fader afgangne Peder Sørensens gaard, hans moder Enken Mette Eriksdatter godvillig har afstaaet. Hkorn 7-3-3 fc mens derfra tages 1 skp 3 fc 1 alb som lægges paa Rasmus Tommasens gaard der i Byen for den halve Valsgaards Eng som dertil ved Contracten afstaaed saa Erik Pedersen og efterkommere ej svarer uden af 7 td 1 skp 3 fc 2 alb og Skov 1 skp 1 alb, indf 5 Rdr. 46 fag hus og 7 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

21b (fol 109)
Rasmus Tommasen, Boes fæster den halve part af Valsgaard Eng matr under afg Peder Sørensens gaard som sønnen Erik Pedersen nu i fæste antager og ved oprettet Contract med Rasmus Tommasen har afstaaet med vilkaar at denne og efterkommere stedse skal svare og betale alle Kongelige Attr. af 1 skp 3 fc 1 alb. Indfæstning 3 Rdr. 22 Juni 1737.

22 (fol 110)
Ej Expiderit.

23 (fol 110)
Iver Jensen, Veng fæster Rasmus Hendriksens afstandne halve Gadehus, hvoraf svares aarligt 1 Rdr 12 sk, uden indf. Huset er ringe som han lover at forbedre etc. 15 Fag. 22 Juni 1737.

24 (fol 110)
Peder Povelsen, Mesing faar Hbh paa hans afgangne forældre faderen Povl Pedersens fradøde halve selvejergaard. Hkorn 4-3-1-2 alb og Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. 39 fag hus og besætning 5 b 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

25 (fol 110)
Knud Justsen, Stilling faar Hbh paa afgangne Mikel Pedersen selvejergaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 5-3-3-1 alb og Skov 3 fc 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 5 Rdr. 54 fag hus og 6 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.

26 (fol 110)
Anders Jensen, Vrold fæster Peder Pedersens halve gadehus, han godvillig har afstaaet, svarer aarlig huspenge 12 sk og forrettter ugedags arbejde til Skanderborg Slot, som han uden indf overtager. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

27 (fol 110)
Peder Lauritzen, Vrold fæster hans afgangne Broder Rasmus Lauritzens fradøde halve gadehus, hvoraf svares aarligt 12 sk og gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slot. Indf 2 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

28 (fol 111)
Rasmus Knudsen, Skrædder, Fruering fæster afgangne Niels Jørgensen Smeds fradøde halve Gadehus, som enken har afstaaet og frafløt. Af samme gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge. Indf 3 Rdr. 8 fag hus som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

29 (fol 111)
Rasmus Nielsen, Hvolbæk fæster hans forældre Stiffaderen Knud Christensen og moderen Maren Christensdatters fradøde 1/4 part gaard. Hkorn 1-4-3-2 3/4 alb og 1/4 lod af Tammestrup Øde Gaards Mark, som derunder bruges 1 skp 1 fc 2 61/84 alb  hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. 29 fag hus og 2 b 3 k 2 ungn og 3 faar etc. 22 Juni 1737.

30 (fol 111)
Niels Jørgensen, Virring fæster afgangne Mikel Jensens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte Enken Hele Andersdatter, samt at forsikre den afdøde mands moder med ophold. Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb, som han ikke skal betale indf for. 39 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 22 Juni 1737.

31 (fol 111)
Rasmus Jepsen, Jeksen fæster hans afgangne fader Jep Rasmussens part gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 1-2-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 20 Fag hus og 2 b 2 k 2 ungn og 2 faar etc. 22 Juni 1737.

32 (fol 112)
Jens Christensen, Taastrup fæster afgangne Peder Laursens gaard, med vilkaar at ægte Enken Kirsten Rasmusdatter. Hkorn 4-4-1-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 48 fag hus og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.
[KVJ: Stedet er Tåstrup. Se bl.a. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1927 og 2313]

33 (fol 112)
Niels Sørensen, Storring fæster Thomas Christensens afstandne partgaard, han ej længere grundet ringe evne og fattig tilstand kunde besidde. Hkorn 1-6-3-2 alb som han uden indf er forundt. Desuden skal han søge fæste paa den anden del som hans nabo Laurids Nielsen - naar denne ikke længere kan bebo den - saa han samler stedet. Bygningen paa denne part er 21 fag Hus og til besætning udfordres 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

34 (fol 112)
Johan Jørgensen, Høver fæster Iwer Pedersen Bødkers forfaldne og  i ringe tilstand opladte Gadehus, som han ej længere kunde vedblive formedelst hans egen og konens høje alderdom svaghed og sengeliggende  dog med de vilkaar at de nyder husværelse. Aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. Uden indf. Huset er 10 fag slet og forfalden hus som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

35 (fol 112)
Rasmus Lassen, Herskind fæster Enkemanden Søren Rasmussen Dahls grundet skrøbelighed i levende live afstandne og nu fradøde part gaard, med vilkaar at ægte datteren Anne Sørensdatter. Hkorn 3-4-2-2? alb, hvoraf indf er 5 Rdr. 33 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 22 Juni 1737.
[KVJ:
Usikker. Afgangne fæster er måske Søren Rasmussen Balle i stedet. Se evt. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1544].

36 (fol 113)
Søren Jensen Leth, Ovstrup fæster - som beboer den halve Ovstrup Gaard - den anden halve part som Rasmus Christensen og Christen Rasmussen, grundet ringe tilstand mindelig har oplat ham. Hkorn 8 td 2 fc 2 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb, hvoraf indf er 8 Rdr. 44 Fag hus og den udfordrende besætning han sig selv anskaffer tilligemed det behøvende sædekorn etc. 22 Juni 1737.

37 (fol 113)
Peder Sørensen, Skørring fæster et udi ledig Hus hvoraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Hkorn 2 skp 2 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 3/4 alb hvoraf indf er 1 Rdr. Huset er 17 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

38 (fol 113)
Er ej Expiderit

Silkeborg Amt:

39 (fol 113)
Niels Nielsen, Skaarup - Snedker- fæster  Niels Jensens halve hus, som han grundet alderdom og svaghed ar afstaaet. Svare aarlig huspenge 12 sk og forretter Ugedagsarbejde til Søbygaard, derfor saa længe det vedvahrer er fritaget for Arbeidspenge, aarlig 1 Rdr.
Hkorn 1 alb indf 1 Rdr. Huset er 14 fag som han er pligtig at forbedre etc. 22 Juni 1737.

40 (fol 113)
Niels Jensen, Grølsted fæster  Mads Jensen til ham i slet tilstand overladte halve gaard. Hkorn 2-5-1 fc hvilken hannem fri for indf er forundt, formedelst stedets bygning som behøver en deel reparation, som han forsikrer med ald flid i god stand at fuldføre. 20 Fag hus og 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

41 (fol 114)
Peder Andersen, Ellerup fæster afgangne Peder Jensens gadehus, ægter Enken Else Sørensdatter, hvoraf svares aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. Indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

42 (fol 114)
Hendrick Michelsen, Gjern fæster afg Rasmus Jensen Parises fradøde sted, med vilkaar at ægte datteren Christense Rasmusdatter. Hkorn 1-6-3-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 23 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 2 faar etc. 22 Juni 1737.

43 (fol 114)
Jens Sørensen, Haarup fæster et gadehus, som Simon Hansen har afstaaet og til beboelse for hans fader væred opsat, saa den ej tilforn for afgift har væred anført, hvoraf nu aarligt skal svares 1 Rdr 12 sk som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1737. Ind 2 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

44 (fol 114)
Søren Ollufsen, Laven (i text Søren Olsen, Laven) aftaked Dragon - fæster Enken Maren Sørensdatters afstandne gadehus, som hendes afg. mand for 40 aar siden har opbygd paa egen bekostning og ej tilforn har svared nogen afgift, hvoraf nu aarlig skal gives 1 Rdr 12 sk som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1737. Desuden til indf 2 Rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 22 Juni 1737.

45 (fol 114)
Søren Fisker, Voel - Søren Jensen Fischer, Voel - men længere ned i teksten staar Søren Andersen Fisker, Voel - men ved: saa maa atter bemte Søren Jensen Fisker etc det sidste ser ud som rettet maaske fra Andersen  - fæster Peder Rasmussen Foged for hannem afstandne gaard. Hkorn 1-5-1-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 22 fag og 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 22 Juni 1737.

Anno 1737 dend 15 October Er følgende Fæste Brefve i Rytter Sessionen Udferdiged.

Skanderborg Amt:

1 (fol 115)
Laurits Iversen, Dørup fæster Olle Sørensen Enkemands grundet alderdom og svaghed for hannem og hans ældste datter Kirsten Ollufsdatter afstandne partgaard. Hkorn 3-2-2 fc og af en Øde Gaards Jord 4 skp 1 fc 2 1/2 alb samt Skov 1/6 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 36 fag Hus og 4 b 4 k 1 st 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

2 (fol 115)
Iver Lauridsen, Vrold fæster afgangne Erik Laursens fradøde halve gaard, ægter Enken Karen Dinesdatter paa stedet. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb og Skov 3 fc 1 3/8 alb som han uden indf nyder. 28 fag Hus og 3 b 1 st 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

3 (fol 115)
Laurits Madsen, Træden (nede i text Laurs) fæster afgangne Rasmus Lauritsen fradøde gaard, ægter enken Anne Nielsdatter. Hkorn 4-6-2-1 alb. Mens efter Bymendenes ligning og Deeling svares af 4 td 6 skp 1 fc 3/5 alb som hannem uden indf er forundt. Bygningen er 45 fag hus og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

4 (fol 115)
Morten Andersen, Gammelstrup fæster Jacob Pedersens grundet slet tilstand og paadragen Restance fradømte halve gaard. Hkorn 3-6-2-1 1/4 alb og Skov 1/2 alb, som ham fri for indf forundes. 28 Fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

5 (fol 115)
Søren Andersen, Brædstrup fæster Morten Andersens for hannem afstandne og frafløttede halve gaard. Hkorn 2-2-3-1 alb og Skov 2 alb, hvoraf indf er 2 Rdr. Med vilkaar at han skal samle dend anden halvpart til denne som faderen Anders Knudsen paaboer, naar han samme ej længere selv kan forestaa for at faa gaarden under et brug. Bygningen til den halve part er 35 fag og til besætning 2 b 2 k 2 ung og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

6 (fol 116)
Jep Lauritsen, Velling fæster hans Stiffader Niels Lasens halve gaard, som han har afstaaet til ham, da det vilde blive ham for besværligt ald gaardens brug at forestaa. Hkorn til denne del 2-1-3-1 alb og Skov 1 alb Indf er 4 Rdr. 26 fag hus og besætning 2 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

7 (fol 116)
Christen Pedersen, Aastrup - han er fra Sønder Vissing - faar Hbh paa afgangne Jens Rasmussens fradøde Selvejergaard, som ved Auction fra arvingerne er bortsolgt og af hannem som Medarfving er imod tagen med vilkaar at svare afgangne Jens Rasmussens Enke dend hende accorderede ophold. Hkorn 6-4-1-2 alb og Skov 1 fc hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 4 Rdr. Bygningen er 50 fag og til besætning udfordres  6 b 4 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

8 (fol 116)
Niels Madsen, Sønder Vissing fæster Christen Pedersens afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb og Sov 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 33 fag hus og 3 b 1 st 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

9 (fol 116)
Jens Nielsen, Ejer fæster hans fader Niels Jacobsens afstandne halve gaard, som han ej længere slev kunde forestaa. Hkorn 2-4-2-1 alb uden indf forundt. Bygningen er 28 fag og 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

10 (fol 117)
Jens Hansen, Ejer fæster Peder Jespersens grundet tilfaldende mangel paa hans Syn afstandne Boel, ægter hans Stifsdatter Dorte Jørgensdatter. Hkorn 1-5-2-2 alb som hannem uden indf er bevilget. Bygningen 33 fag og 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Octob 1737.

11 (fol 117)
Niels Laursen, Ejer fæster afgangne Niels Jørgensens fradøde halve gaard, ægter Enken Gjertrud Frandsdatter. Hkorn 2-3-1-2 1/2 alb, som hannem uden indf er forundt. 22 fag Hus og 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

12 (fol 117)
Niels Andersen, Alken fæster afgangne Søren Sørensens fradøde gaard, ægter enken paa stedet Maren Olufsdatter paa Condition, efter en imellem dem opretted Contract ei at indlade sig i Anden Egteskab paa Gaarden efter hendes Død, Mens samme paa lovlig Maade Qwittere saa dend af hendes Børn so Stedet kand forestaae. Hkorn 4-4-2-1 alb og Skov 1 fc 1 1/4 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 40 Fag hus og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Octb 1737.

13 (fol 117)
Rasmus Lauridsen, Tørring faar Hbh paa hans afgangne fader Laurits Ollufsens fradøde Selvejer Sted, som enken hans moder Maren Sørensdatter ej længere formedelst Sengeleie kunde forestaa, og derfor godvilligt har oplat. Hkorn 2-7-3 fc hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. 36 fag Hus og 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

14 (fol 118)
Søren Jensen, Tørring fæster hans fader Jens Mortensens partgaard, som han grundet høj alderdom har afstanden. Herlighedens Hk er 2 sk 1 fc 1 alb Kirke skylden 2 td 2 skp 1 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 3 b 3 k 2 ung og 3 faar etc (Det er muligvis en Annexgaard). 15 Octob 1737.

15 (fol 118)
Peder Pedersen, Tørring fæster den gaard, hans fader Peder Pedersen og Gaardmand Rasmus Nielsen begge beboede og nu godvillig har afstaaet, siden de begge er aldrende og særdeles den sidste som aldeles intet ved stedet kunde udrette og af Peder Pedersen som ægter Rasmus Nielsens datter Maren Rasmusdatter samles under et brug. Hkorn 3 td (rest udvisket) som fri for indf forundes. Bygningen 50 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

16 (fol 118)
Anders Rasmussen, Flendsted fæster afgangne Rasmus Jensen Kudskes Enke Kirsten Jensdatters grundet fattigdom og slet tilstand afstandne halve Gadehus. Svarer aarlig 1 rdr 12 sk, og formedelst husets ringhed uden indf. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 15 Octob 1737.

17 (fol 118)
Søren Pedersen, Dallerup fæster Jens Christensens formedelst Svaghed afst. Gaard, som ligger til Dallerup Kirke, hvoraf han til Hans Majest. er Herligheds Eier, ægter datteren Anne Jensdatter. Hkorn Herligheden 3 skp 3 fc 1 alb Kirke Skylden 3 td 6 skp 1 fc 2 alb og Skov 1 fc 1 alb, hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 46 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

18 (fol 118)
Peder Jensen, Toustrup fæster afgangne Laurits Sørensen Turresens fradøde gaard, ægter Enken Anne Jørgensdatter. Hkorn 5-3-3-2 alb og indf 3 Rdr.. Bygningen er 69 fag og 5 b 1 st 4 k 6 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

19 (fol 119)
Jens Pedersen, Sorring fæster hans fader Peder Jensen Holms for hannem grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 4-5-1 fc og Skov 2 fc 1/2 alb, indf 2 Rdr. Bygningen er 33 fag og 4 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 15 Octob 1737.

20 (fol 119)
Søren Jensen, Sorring faar Hbh paa afgangne Niels Sørensens part Selvejer gaard, ægter Enken Ellen Eriksdatter. Hkorn 3-2-3 fc og Skov 1 fc 1 1/2 alb som hannem uden Hbhs svarelse forundt. Bygningen er 31 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

21 (fol 119)
Peder Jensen, Sorring faar Hbh paa hans fader Jens Pedersen, Skræders Selvejer sted, som han for hannem efter en imellem dennem oprettede Contract haver opladt. Hkorn 2-6-2-2 alb og Skov 1 fc 1 alb, som hannem uden Hbhs svarelse er forundt formedelst dend gield og anden Besvering som henges paa stedet, og aldt med Vilkaar at den med faderen oprettede Contract efterleves. Bygningen er 30 fag. Til besætning 3 b 3 k 3 ung og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

22 (fol 119)
Hans Jensen, Sjelle - han er fra Stjær - fæster Jens Laursen Møllers for hannem afstandne Gadehus, hvoraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han er pligtig at forbedre etc. 15 Octob 1737.

23 (fol 120)
Niels Jensen, Stjær fæster afgangne Rasmus Andersens partgaard, ægter hans efterladte Enke Karen Jensdatter. Hkorn 2-4-2-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 29 Fag hus og 3 b 3 k 3 ung og 4 faar etc. 15 Octob 1737.

24 (fol 120)
Olluf Laursen, Framlev - som har i fæste een liden Brug - fæster hans Stiffader Olle Mortensens partgaard, som han grundet sin egen og konens høje alderdom hat afstaaet, med vilkaar de nyder deres ophold af stedet. Hkorn efter Matr som paa Højby Mark bevilged 1 td 1 fc 2 alb som hannem uden indf er forundt grundet Bygningen  ringhed, som er 34 fag, for den udfordrende besætning er han ansvarlig tilligemed sædekornet etc. 15 Octob 1737.

25 (fol 120)
Marcus Sørensen, Skaarup fæster afgangne Jens Sørensens fradøde halve gadehus, hvor af gøres ugedagsarbejde ti Skanderborg Slots Hauge, som hannem uden indf er forundt. Huset er 6 fag som han er pligtig at vedligeholde etc. 15 Octob 1737.

 

Færdig med læsning og afskrift af fæstebreve 1729 - 1745.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:

04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 4del del  Til 6te del