Skanderborg Ryttergods fæstebreve

 

6te del 1738 - 1745

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 18  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Anno 1738:

dend 27de Martii Er følgende Fæste Brefve i Ryttersessionen Udfærdiged. -

Skanderborg Amt:

1 (fol 120)
Erich Nielsen, Taaning fæster det huus hans afg fader Niels Erichsen og Peder Pedersen Hjulmand? tilforn har beboet, og nu den halve deel for hannem af hans moder Maren Pedersdatter grundet alderdom og svaghed er afstaaet, og den anden halvdeel ved forn  Peder Hiulmands bortrømmelse er bleven fæste=ledig, med vilkaar at ligesom den fæstende er pligtig sin gamle moder at forsyne skal han og skaffe Peder Hiulmands arme og svage kone huusværelse om hun samme forlanger, af huset svares aarligt 2 Rdr 24 sk og til indf betales 1 Rdr. Huset er 16 fag som han er pligtig at forbedre etc. 27 Marts 1738.

2 (fol 121)
Niels Jensen, Gantrup fæster sin fader afgangne Jens Jensens fradøde halve gaard, hannem i levende live grundet konens alderdom og skrøbelighed for sønnen er afstaaet. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og der foruden af den øde gaard i Byen 2 skp 2 3/4 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen 32 fag og 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738

3 (fol 121)
Rasmus Jensen, Gantrup? - fra Dørup -  fæster afgangne Jens Andersens fradøde halve gaard.  Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en øde gaard der i Byen 2 skp 2 3/4 alb. Ægter Enken Bodil Pedersdatter. Indf er 2 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

4 (fol 121)
Hans Pedersen, Haarup fæster Anders Hansens grundet sin egen Skrøbelighed og konens høje alderdom afstandne gaard. Hkorn 5-7-3 fc ægter Anders Hansens Søsterdatter Catrina Hendricksdatter. Indf er 6 Rdr. Bygningen 51 fag og 6 b 1 st 4 k 5 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

5 (fol 122)
Peder Nielsen, Haarup - en Inderste fra Tønning - fæster Frands Nielsens gaard i Haarup, han for fattigdoms skyld ej længere kunde forestaa, med vilkaar at han svarer formandens siden 1 octob 1737 opløbne Restance af gaardens Hk der efter Mtr er 5-7-3 fc. Uden indf. Bygningen erc42 fag hus og til besætning udfordres 6 b 1 st 4 k 5 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

6 (fol 122)
Anders Christensen, Føvling - som med Pas fra Mattrup gods i Districted er Indkomen - fæster afgangne Søren Pedersens hus, som hans Enke grundet alderdom har afstaaet med condition at hun sin livstid derudi nyder fri husværelse. Hkorn 1 fc 2 alb aarlig afgift 2 Rdr 24 sk og indf 1 Rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1738.

7 (fol 123)
Hendrich Fisker, Velling og Rasmus Hendrichsen, Velling fæster - saasom vi hermed stæder og fæster til Hendrich Fischer og søn Rasmus Hendrichsen - som med hverandre antager det stykke i Velling som fra Segn. Palle Møller er Reluerit hvilket hand siden dend tid har haft i brug, og nu for disse afstaaet. Hkorn 2-1-2-1 alb og Skov 2 alb, ingen indf. Bygningen er 22 fag og til besætning udkræves 2 b 2 k 4 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

8 (fol 123)
Eske Jensen. Elling faar Hbh paa hans fader afg Jens Christensens Selvejergaard, hans moder Johanne Sørensdatter for hannem afstaar. Staar for Hk med Gammelkiers? Berg 4-4-1-2 1/2 alb hvoraf han erlægger til Hbh 6 Rdr. 35 fag hus og 5 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

9 (fol 123)
Jens Rasmussen, Hylke - han er fra Vitved -  fæster Mads Nielsens halve gaard, som han grundet svaghed har afstaaet med vilkaar at han ægter datteren. Hkorn 3-4 skp 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 30 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

10 (fol 124)
Jacob Jepsen, Grumstrup fæster hans afg fader Jep Jacobsen Enkemands fradøde Gaard [3/1-1738 blev Jeppe Jacobsen af Grumstrup begravet i hans alders 56de aar - skifte efter moderen Sidsel Jensdatter 6/8-1735], med Condition at hjelpe sin yngre Sødskende derved hvad han kan formaa. Hkorn 5-1-2-2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 47 fag og til besætning 6 b 1 st 4 k 5 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

11 (fol 124)
Niels Christensen, Fastrup fæster hans afgangne fader Christen Olsens fradøde gaard, som hans moder Kirsten Nielsdatter har overladt ham. Hkorn 4 td 2 skp 2 alb men efter Byens Ligning svares af 4-1-3-1 alb, hvoraf indf er 4 Rdr.  Bygningen er 42 fag og 5 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 24 Marts 1738.

12 (fol 124)
Jacob Pedersen, Mesing - han er fra Virring - fæster  afg Jens Sørensens halve gaard. Hkorn 2-5 skp 2 alb ægter Enken Anne Pedersdatter. Indf 3 Rdr. Bygningen er 29 fag og 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

13 (fol 125)
Johan David Fisker, Jeksen fæster Johan Poulsens fradøde Gadehus, ægter Enken Gjertrud Gothardsdatter. Huset staar ansat for aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. Formedelst Bygningen der er 7 fag staar faldefærdig, og for Enken er en fattig tilstand er han samme gived fri for indf. som han er pligtig at sætte i stand etc. 27 Marts 1738.

14 (fol 125)
Hans Clausen, Hørning - en inderste sst - fæster det hus, som afg Strand Inspecteur Calenberg paa egen bekostning til beboelse har opbygt og Enken afstaaed. Aarlig afgift 1 Rdr. Ingen indf. Bygningen er 7 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1738.

15 (fol 125)
Rasmus Rasmussen, Veng - han er fra Vitved - fæster Jens Sørensen Holstes fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Pedersdatter. Hkorn 3-3-1-2 alb til indf 2 Rdr. Bygningen er 22 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

16 (fol 125)
Peder Rasmussen, Veng - som har været Soldat - fæster det 1/2 huus, som Sørensen (intet fornavn ang) tilforn har beboet, men nu formedelst sin og konens alderdom og svaghed  har afstaaet, siden han ægter datteren og skal nydde huusværelse deres livstid med den hjælp til ophold som kand afsted kommes. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk, ingen indf.  Huset er  8 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1738.

17 (fol 126)
Niels Hansen, Ry fæster det sted Rasmus Mortensen som uden Ægteskab tillige med sin gamle moder har beboed, men nu formedelst fattig tilstand har overladt ham, med vilkaar han ægter hans Søster Anne Mortensdatter og nyder sin lifs ophold ved stedet. Hkorn er efter Mtr under no 4 og 14 - 2-2-1-3/4 alb og Skov 1 skp 2 3/4 alb uden indf. Bygningen er 32 fag og 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

18 (fol 126)
Simon Hansen, Jaungyde - i Siim - fæster afgangne Niels Andersens fradøde gaard, ægter Enken Kirsten Thomasdatter. Hkorn efter Matr 5-3-3-1 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 55 fag hus og 6 b 2 st 5 k 4 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

19 (fol 126)
Niels Clausen, Ersholt - huusmand af Laasby - fæster den halve deel af Ersholt den forrige beboer Michel Nielsen formedelst fattigdom og konens svaghed har afstaaet. Hkorn 1 td 7 skp 1/2 alb, hvoraf han ikke betaler indf. Bygningen er 19 fag og den udfordrende besætning han sig selv anskaffer som tilligemed det behøvende sædekorn etc. 27 Marts 1738.

19b (fol 127)
Mads Nielsen, Ersholt - en Halvgaardsmand af Laasby - fæster den halve part af Ersholt, den forrige beboer Michel Nielsen grundet fattigdom og konens svaghed har afstaaet. Hkorn 1-7 skp 1/2 alb hvoraf han ikke betaler indf. Bygningen er 19 fag og den udfordrende besætning skal han selv anskaffe, tilligemed det behøvende sædekorn etc. 17 Marts 1738.

20 (fol 127)
Søren Nielsen, Laasby - Husmand fra Galten - fæster den halve gaard, Mads Nielsen, der har antaget den halve part af Ersholt er fraflødt. Hkorn 3-4-1-2 1/2 alb, hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. Aftræderen Mads Nielsens kones moder skal han forsyne med hendes ophold der af stedet. 27 Marts 1738.

21 (fol 127)
Michel Nielsen, Galten - som er kommen fra Ersholt - fæster det halve hus, Søren Nielsen der antager en halv gaard i Laasby har afstaaet. Deraf svares aarligt 1 rdr 12 sk. Ingen indf. Bygningen er 11 fag som han er pligtig at tilsvare og forbedre etc. 27 Marts 1738.

22 (fol 128)
Anders Jensen, Framlev - han er fra Siim - fæster Toer Svendsens fradøde part gaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 3-7 skp 2 alb, hvoraf han ikke skal betale indf. Bygningen er 34 fag og besætning 4 b 3 k 4 ung og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

23 (fol 128)
Madame Munch, Tingsted Mølle Eng - som vi hermed stæder og fæster til afg Niels Munches Enke Madame Margrethe Rasmusdatter Leth i Horsens, Som arfwing efter hendes fader forrige Bye og Herredsfoged afgangne Rasmus Christensen Leth, Et støcke Ejendom Tingsted Mølle Eng kaldet, som efter Matr under Elling By i Ovsted Sogn staar for Hk 1 fc 1 alb med Condition ingen Bygning der paa at maa opsætte, saa og at efter grøden? paa Engen naar jord? er bortførdt, bliwer Elling  bye Mænds i dend efter følgende tiid til brugsel og gords? lige som det tilforn udi afg Byefoged Lethes tiid uden nogen betaling wæred hawer, at der nu  wed Fremmedes indfardt? i Byens Mark skal aarsages det der paa begge sider kand forvolde ulejlighed. Af Hket svares alle Kongelige skatter etc. Samt Landgilden som af andet Hans Majest. Ryttergods i Elling Bye til indfæstn 4 Rdr. 27 Marts 1738.

Silkeborg Ampt:

24 (fol 128)
Søren Jensen, Haarup - han er fra Voel - fæster afgangne Søren Jensens halve gaard, som Enken formedelst svaghed afstaar til ham, med vilkaar at han ægter hendes datter Karen Sørensdatter, og self at nyde sin Lifs ophold ved Stedet. Hkorn 2-4-1-2 1/2 alb og Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb han bliver fri for Indf. Bygningen er 27 fag og 3 b 3 k 4 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1738.

25 (fol 129)
Christen Rasmussen, Horn fæster hans fader Enkemanden Rasmus Christensens fradøde partgaard. Hkorn efter Mtr 4-2-1-1 alb fri for indf. Bygningen er 35 fag hus og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1738.

26 (fol 129)
Niels Andersen, Søbyvad Krohuus, fæster det Kroerhuus i Søbyvad med dertil liggende Aufling under Søbygaard hoved Gaards Taxt Matriculeret. som afg Mickel Madsen er fradød. Ægter Enken ved stedet og svarer aarlig afgift af Kroen og alt 13 Rdr 2 mark. Til indf betaler han 4 Rdr. Bygningen er 26 fag der nu findes udi god stand, og han er pligtig at forbedre etc. 27 Mart 1738.

Skanderborg Ladegaard.

Regimentskriver Niels Mollerup.

Fæstebrev efter Propositionen Med Wed Memorialler af 20de Junii og 15 october Anno 1737.
Regimentskriver Niels Moldrup, Skanderborg Ladegaard fæster den anpart som hr Krigs Raad Gyberg for hannem har afstaaet. Skylder af Hk efter Mtr no 1 Agger Eng 7 td 2 skp 1 fc foruden stedets anpart af den heele gaards Skovskyld som alt er 3 skp 2 fc 2 alb hvoraf til indf betales 10 Rdr. Og som Regimentskriveren uden nogen slags hjælp med en god bekostning baade har reparered den gamle Bygning og foruden opsadt nogle nye Bygninger, som for en Bondes Huusholdning er u=fornøden, Bliwer det hannem og hans arwinger efter ham tilladt, der ower at hawe Deres fri.. og de nye Aflsbygninger at allienere eller bortfløtte, ligesom de til deres Nytte best eragte, foruden maa Regimentskriver Moldrup hans arfwinger eller Børn efter ham have nyde, bruge og beholde etc. De skal være ansvarlig for den udkrævende besætning og Sædekorn etc. 28 Marts 1738.

Anno 1738 dend 11 October:

Er udi Rytter Session følgende Fæstebrefve udferdiged.

Skanderborg Ampt:

1 (fol 130)
Peder Iversen, Fregerslev - han er fra Hørning - fæster Søren Jensens formedelst Skrøbelighed og konens alderdom til hannem godvillig afstandne halve gaard, ægter datteren Anne Sørensdatter. Hkorn 2-5-3-1 alb hvoraf til indf betales 6 Rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 3 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738.

2 (fol 130)
Christen Michelsen, Gram fæster Søren Rasmussens fradøde halve gaard. Ægter Enken ved stedet Ellen Lauridsdatter. Hkorn 3-1-3 fc mens efter Byens ligning svares alene af 3 td 2 /9 alb, deraf til indf 2 Rdr. Bygningen er 29 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738.

3 (fol 131)
Søren Rasmussen, Gram - han er fra Skovby - fæster Michel Jensens fradøde halve gaard, som Enken Johanne Christensdatter formedelst alderdom og slette Vilkaar til ham har maattet afstaa. Han ægter datteren Maren Michelsdatter og svare Enken sin livs ophold wed stedet. Hkorn 3 td 3 skp 2 alb men efter Byens ligning svares af 3 td 2 1/9 alb. Indf 3 Rdr. Bygningen er 27 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738

4 (fol 131)
Niels Laursen, Gram - inderst af Forlev - fæster Niels Jensen til hannem godvillig afstandne Gadehus, siden han ej brødet derved kan erhverve, dog med vilkaar at den gamle forrige beboer Iver Mortensen nyder som tilforn fri huus lye.
Indf 1 Rdr 2 mark. Af huset giørres ugedags arbeide til Slots Haugen i steden at deraf til forn er given 2 Rdr. 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.

5 (fol 131)
Peder Andersen, Harlev - han er fra Skibby - fæster Rasmus Dinnesens fradøde gaard, ægter Enken Ingeborg Pedersdatter. Hkorn 4-2-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 49 fag og besætning 5 b 4 k 1 st 5 ungn og 6 faar etc. 11 Octob 1738.

6 (fol 132)
Anders Nielsen, Skibby fæster hans fader Enkemanden Niels Nielsen til hannem godvillig afstandne halve part af sin beboede gaard og faderen selv sin livstid den anden halve part at beholde, mens efter hans død antager sønnen den heele gaard, som er Hkorn efter Mtr 5-3-2-2 1/2 alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 6 b 5 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 11 Octob 1738.

7 (fol 132)
Niels Nielsen, Skibby fæster Christen Pedersens for hannem godvillig afstandne halve part af sin iboende gaard, og efter hans død at antage den øvrige halvpart, som bemeldte Christen Pedersen selv sin livstid beholder. Hkorn 5-3-3-2 alb og indf 10 Rdr. Bygningen er 39 fag og besætning 6 b 5 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 11 Octob 1738.

8 (fol 132)
Hans Nicolaii Troelsen, Ry - Kromand -  fæster det sted, hans formand afgangne Niels Bueskov har haft i fæste, ægter enken, Hkorn efter Mtr under no 3 - 11 og 14 agger og eng 2 td 3 skp 2 alb og Skov 1 skp 2 fc 3/4 alb, forundt fri for indf. imod han skaffer der resterende fag huus som en ulykkelig Ildebrand 1734 blev afbrændt, i forsvarlig stand opbygt, og samme tilligemed den øvrige bygning som fra Ildebranden blev spared i god stand vedligeholde. Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc.11 Octob 1738.

9 (fol 132)
Jens Rasmussen, Jaungyde fæster hans fader afgangne Rasmus Nielsens fradøde halve gaard, som moderen Anne Jensdatter ej længere kand  forestaa, men godvillig har overladt hannem. Hkorn 2-3 skp 1/2 alb og som han stedet til besværing, sin moder og Mormoder med fornøden lifs ophold at forsyne bliver hannem samme for 2 Rdr til indfæstning forundt. Bygningen er 28 fag hus og besætning 3 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738.

10 (fol 133)
Rasmus Lauridsen, Haarby fæster hans fader Laurids Knudsens wed ulykkelig Ildebrand 1737 afbrendte Partgaard, som faderen formedelst alderdom  og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 3 td 3 skp 2 alb er forundt til indf 3 Rdr. imod han forsyner stedet med den behøvende Bygning af 31 fag i forsvarlig stand opsat. Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar vogn etc. 11 Octob 1738.

11 (fol 133)
Niels Pedersen, Flendsted - som har været Landsoldat, og derfra imod en anden Karls anskaffelse udløst - fæster Rasmus Knudsens fradøde halve gaard, Ægter Enken Maren Andersdatter. Hkorn efter Matr 2 td 1 alb hvoraf han er befriet for indf. Bygningen er 27 fag og besætning 3 b 3 k 4 ungn og 5 faar etc. 11 Octob 1738.

12 (fol 133)
Anders Jensen, Smed, Toustrup fra Herskind - fæster  det halve hus, Peder Nielsen hidindtil har beboet og formedelst fattigdom har maattet forlade. Deraf svares aarligt 1 Rdr 12 sk. Til indf betales 2 Rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.

13 (fol 134)
Søren Powelsen, Dallerup fæster Annexgaarden, som hans moder formedelst endel gæld og vitløftighed ej kunde forestaa, men godvillig har overladt sønnen. Hkorn Herligheden som er Kongens 1 td 1 skp 3 fc 1 3/4 alb annexskylden hvoraf Præsten i Linne (Linaa) nyder Landgilden 3 td 5 skp 2 fc 1 1/4 alb og Skov 1 fc 1 alb for indfæstning er han befriet. Bygningen er 51 fag og besætning 5 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar vogn etc. 11 Octob 1738.

14 (fol 134)
Jens Mortensen, Smed, Skørring fæster  Niels Jensens grundet fattigdom afstandne gadehus. Hkorn 1 fc svarer aarligt 2 Rdr 24 sk, foruden sin anpart af den Skovskylde Byens husmænd staar for. Indf 4 Rdr. Huset er 12 fag som han er pligtig at forbedre etc. 11 Octob 1738.

15 (fol 134)
Rasmus Rasmussen, Skaarup - han er fra Svinsager - fæster Jens Michelsens fradøde 1/2 gaard, ægter Enken Kirsten Nielsdatter. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Mark 2 skp 3 fc 2 10/42 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 32 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738.

16 (fol 135)
Laurids Rasmussen, Hvolbæk - han er fra Skaarup - fæster Rasmus Hansens fradøde halve hus, enken Anne Thomasdatter til hannem godvillig har afstaaet, ægter hendes datter Anne Michelsdatter. Svarer til indf 2 Rdr. Forretter ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.  

17 (fol 135)
Michel Jensen, Virring fæster hans fader afgangne Jens Christensens halve gaard, som hans moder Maren Michelsdatter godvillig har overladt ham.
Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen 36 fag hus besætning 4 b 4 k 6 ungn 6 faar vogn etc. 11 Octob 1738.

18 (fol 135)
Jørgen Jørgensen, Tebstrup - han er af Hylke - fæster Søren Sørensen, Smeds godvilligt afstandne Gadehus. Hkorn 2 fc 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.

19 (fol 136)
Peder Pedersen, Grumstrup - en gift Inderst sst -  fæster Søren Ildhanes?  fradøde hus, som enken godvilligt har overladt ham. Indf 2 Rdr og svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.

20 (fol 136)
Niels Jensen, Grumstrup - forrige Landsoldat - fæster det gadehuus,  afgangne Jens Rasmussen sidst har haft i fæste, og enken grundet fattigdom godvillig har afstaaet. Ægter hendes datter Anne Povelsdatter. Indf 2 Rdr og aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som skal forbedres etc. 11 Octob 17138.

21 (fol 136)
Povel Michelsen, Baastrup fæster Søren Hansens fradøde Gadehuus, som enken grundet Svaghed og fattig tilstand ej længere kunde forestaa. Der gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge , ellers tilforn været ansat for 2 rdr 24 sk. For indf 1 rdr er han befriet i henseende til sin 1/2 part af bygningen som er 8 fag er slet, som den fæstende er pligtig at skaffe i forsvarlig stand, og stedse vedligeholde etc. 11 octob 1738.

22 (fol 136)
Peder Bertelsen, Yding - som har været Landsoldat - fæster Niels Vinters fradøde gaard, ægter Enken Bodil Nielsdatter. Hkorn 2-7-2-1/2 alb ingen indf. Bygningen 29 fag og besætning 4 b 4 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1738.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1709 hedder enken måske Bodil Jensdatter]

23 (fol 137)
Søren Sørensen, Davding fæster hans fader Søren Sørensen Boedholdz fradøde Gadehuus, som enken hans moder godvilligt har afstaaet. Indf 2 rdr og aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 11 Octob 1738.

24 (fol 137)
Niels Pedersen, Skanderup - han er af Faarvang - fæster afgangne Niels Simmonsen Enke Maren Pedersdatter for hannem godvilligt afstandne gadehus, som hun grundet stor fattigdom ikke længere kunde forestaa. Indf 1 rdr. Huset er 5 fag, hvoraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk. 11 Octob 1738.

25 (fol 137)
Laurs Pedersen, Sminge fæster det gadehuus, afgangne Mads Nielsen før beboede. Ægter enken Maren Nielsdatter. Indf 4 Rdr, og svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 11 octob 1738.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl  nr. 1823 hedder enken Karen Nielsdatter]

26 (fol 138)
Gert Rasmussen, Farre fæster den halve gaard, hans fader afgangne Rasmus Nielsen Hallesen tilforn har beboet, og hans moder Anne Laursdatter nu godvilligt har afstaaet, formedelst hun ej er af de krefter samme lengere selw at kand forestaa. Dog med vilkaar hun nyder ophold paa stedet. Hkorn 3-7-3-2 alb indf skal ikke betales. Bygningen 31 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc.11 Octob 1738.

27 (fol 138)
Niels Nielsen, Grølsted - husmand i Skaarup - fæster den halve gaard, Niels Jensen grundet hans armelig tilstand maatte qwittere. Hkorn 5 td 2 skp, ingen indf da stedet er i slet tilstand. Bygningen 43 fag og til den udfordrende Besætning er han ansvarlig etc. 11 Octob 1738.

28 (fol 138)
Jens Sørensen, Gjern - Land Soldat - fæster det sted, afgangne Christen Jensen, forrige Kromands Enke Kirsten Pedersdatter for hannem og hendes datter godvilligt har oplat. Hkorn af no 2 foruden derunder i brug værende Kirkejord 2 td 3 fc 2 2/3 alb. Som Hket er uden bygning og samme har været et Gadehuus, svares deraf aarligt huspenge 24 sk. Indf 4 Rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1738.

29 (fol 139)
Christopher Hendrichsen, Illerup - han er fra Skovby - fæster den partgaard som Anders Ollesen, der har antaget Colerup Mølle (Kollerup Mølle) har overladt ha.
Hkorn 3-7 skp 1 alb, indf 4 Rdr. Bygningen 44 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 11 Octob 1738.
[KVJ:
Christopher Henrichsen fæster partgård i Ellerup, Gjern sogn. Se fæsteuddrag nr. 51 (fol 259)]         
                  

Anno 1739:

dend 20de Martii Er udi Skanderborg Rytter Session følgende Fæstebreve udfærdiged.

Skanderborg Ampt:

1 (fol 139)
Michel Frandsen, Flendsted - fra Boes - fæster det halve Gadehuus, Anders Rasmussen i Laasby en kort tid har haft i fæste, og grundet paakommende svaghed igen har overladt. Ingen indf, men svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1739.

2 (fol 139)
Søren Lauridsen, Toustrup fæster - som har en fjerdepart gaard og brug - den anden dertil hørende fjerdepart som Jens Jespersen, grundet paakommende svaghed har afstaaet. Hkorn 1-2-1-2 alb. Ingen indf. Og ved forefaldende billighed er tilsagt Bygningens hjælp af Vindfelder til Jordleeder 30 alen, Stolper 10 stk Løsholter 10 stk og Stiwer 10 stk, som der allene til den antagne 1/4 part er 3 fag hus, siden aftræderen har et Gadehuus i Byen som han havde til avlings brug. Til den besætning etc som udkræves er antageren ansvarlig. 20 Marts 1739.

3 (fol 139)
Skov Rider Frands Soetman, Jaungyde fæster hans fader afgangne Christopher Soetmans fradøde sted, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2-4-1-2 alb og Skov 3 fc deraf indf 4 Rdr. Bygningen er 30 fag, for den udkrævende besætning, hvad naun det haver kand samt behøvende Sædekorn er han ansvarlig. 20 Marts 1739.

4 (fol 140)
Rasmus Nielsen, Alling fæster hans sviger faders Rasmus Hansen Snedker grundet alderdom og skrøbelighed afstande liden Boel. Hkorn 1-2-3 skp ingen indf. Huset er 19 fag og 2 b 2 k 2 ung og 4 faar etc. 20 Marts 1739.

5 (fol 140)
Jens Jørgensen, Skørring fæster den halve gaard, som Simon Dyhr grundet alderdom og skrøbelighed godwilligt har afstaaet. Hkorn 5 skp 1 fc 2 alb og Skov 5 skp 3 fc 2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. 57 fag hus og 6 b 2 st 6 k 6 ungn og 8 faar etc. 20 Marts 1739.

6 (fol 140)
Erich Madsen, Skørring - han er fra Klintrup - fæster Jens Jørgensens afstandne halve gaard, siden han igen har fæstet en hel gaard i Byen. Hkorn 2-7 skp 2 1/2 alb, og indf 3 Rdr. Bygningen 34 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 20 Marts 1739.

7 (fol 140)
Anders Jensen, Skørring - en Inderst fra Galten - i overskrift staar der Madsen - fæster  Juchum Rasmussen, grundet fattigdom afstandne Gadehus. Indf 2 Rdr og svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1739.

8 (fol 141)
Christen Rasmussen, Herskind - en tjenestekarl af Stilling -  faar Hbh paa Niels Jensens fradøde Selvejergaard, som enken grundet Slet tilstand har maattet qwittere. Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb af Skifholm (Skivholme) Kirkejord i alt 6-6 skp 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen 60 fag og udfordrende besætning 6 b 6 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

9 (fol 141)
Jens Jensen, Harlev fæster hans Stiffader Berent Hendrichsen grundet skrøbelighed og slette vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn er alleneste 3 td efter Mtr men efter wedtaget med gaardmanden Jens Berentsen som staar for 2 fc 2 alm mere at de skal svare lige ved hverandre bliver udgiften af 3 td 1 fc 1 alb hvoraf han ikke skal svare indf. 29 fag og udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 20 Marts 1739.

10 (fol 141)
Knud Knudsen, Taastrup - fra Nederskov -  fæster Søren Madsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard, ægter datteren. Hkorn 4-3-3 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 50 fag hus og 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

11 (fol 141)
Søren Nielsen, Nørre Vissing fæster hans fader Niels Jensens for 7 aar siden fradøde halve gaard, som moderen Enken Karren Knudsdatter godvillig har afstaaet. Hkorn 2-7-1-2 alb og indf 2 Rdr. 30 fag hus og 4 b 4 k 4 ung og 4 faar vogn etc. 20 Marts 1739.

12 (fol 142)
Jens Sørensen, Venggaard - fra Veng - fæster den halve part, som afgangne Salig Oberførster Ritters datter Jomfrue Johanne Elisabeth Ritters efter oprettede Contract af dato 3die Febr sidst for hannem har afstaaet. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen 60 fag og til besætning udfordres 8 b 6 k 2 st 6 ungn og 8 faar etc. Han skal tilsvare Bygningen forbedre og altid i god stand vedligeholde, under forbindelse at hand ikke udi nogen maader maa forringe dend derpaa befindendes gode og vel Indrettede bygning, det være sig Loft, winderer, Gulwe, Døre og Dørgerechter eller andet i hwad nawn det hawe kand. 20 Marts 1739.
[KVJ:
Ny fæster hedder Jens Jørgensen. Se KB Dover sogn 1692-1785 - stikord v/Bente Feldballe, til hvilket sogn hans kone, Cathrine Pedersdatter, flytter i sit 2. ægteskab. Se denne Fptk nr. 29 (fol 221) og Gryt Fptk 1746-1764 nr. 16 (fol 46), 17 (fol 46) og 12 (fol 74)]

12b (fol 142)
Rasmus Rasmussen, Venggaard - af Dørup - fæster den halve part af Vengegaard som afgangne Salig Oberførster Ritters datter Jomfrue Johanne Elisabeth Ritters efter oprettede Contract af 3 Febr sidst for hannem har afstanden. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 60 fag og 8 b 6 k 2 st 6 ungn 8 faar etc. Han skal forbedre og vedligeholde og maa ikke ændre - jvnf no 11. 20 Marts 1739.

13 (fol 142)
Jens Rasmussen, Skovby fæster hans fader Rasmus Jensen Taastrup for hannem afstandne halve part af hans gaard, og efter faderens død skal han antage den anden halve part der ialt Hkorn 4 td 2 fc. Indf 6 Rdr. 46 fag og 4 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

14 (fol 143)
Berent Hendrichsen Fisker, Bodil Mølle - Boel Mølle - fæster til Berendt Hendrichsen Fischer som er en Hølee Smed af Proffession, Boel Mølle som Gothard Berend Boller er fradød, ægter Enken Anne Knudsdatter. Hkorn ager og Eng 1 td 1 fc 2 alb, Mølleskyld 5 td 2 skp 2 fc, deraf til indf 6 Rdr. Af Maaleværkes svares aarlig Landgilde  10 rd 4 mk. Bygningen er 42 fag og 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 20 Marts 1739.
[KVJ:
Ny fæster hedder Bertel Henrichsen Fischer. Se Gryt Fptk 1746-1764 nr. 5 (fol 72) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1914]

15 (fol 143)
Jens Jensen, Blegind - han er fra Hørning - fæster Rasmus Jensen grundet alderdom og svaghed afstandne hus, med vilkaar han ægter aftræderens kones Søster Anne Nielsdatter. Hkorn 1 alb svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 Rdr. Han skal forbedre etc. 20 Marts 1739.

16 (fol 143)
Jens Hansen, Ry fæster hans fader Hans Jensens fradøde partgaard, som enken hans moder Maren Pedersdatter grundet skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 1 td 5 skp 1 alb og Skov 1 skp. Ingen indf. 23 fag og udfordrende besætning 4 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 20 Marts 1739.

17 (fol 143)
Jens Iversen, Salten - fra Vorret - fæster Rasmus Jensens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve part af hans iboende gaard, med vilkaar han ægter datteren Anne Margrette Rasmusdatter, og den gamle selv at staa<for den 1/2 brug saalænge han lever, men derefter skal han fæste denne del ogsaa. Hkorn den halve gaard 2 td 2 skp 1 fc 1/2 alb dend 1/4 part 1 td 1 skp 2 fc der i alt er 3 td 3 skp 3 fc 1/2 alb. Indf 2 Rdr. Bygningen til den 1/2 gaard under no 4 er 34 fag hus og til 1/4 part under no 6 16 fag. Til besætning 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

18 (fol 144)
Knud Jensen, Aastrup - fra Horsens - fæster Knud Andersens grundet ringe og fattig vilkaar afstandne gadehus. Hkorn 2 skp 2 fc, hvoraf svares aarligt af huset 2 Rdr 24 sk. Indf 1 Rdr.  Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1739.

19 (fol 144)
Jens Pedersen, Vaabensholm - med Pas som sidst har tjent som Ladefoged paa Bygholm - fæster den halve gaard, Peder Jensen er fradød. Ægter Enken Karen Hansdatter. Hkorn agger og eng 7-2-1-2 1/2 alb og Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Indf 10 Rdr. Bygningen er 68 fag og den udfordrende Besætning 10 b 2 st 6 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 20 Marts 1739.
[KVJ:
Ny fæster hedder Jens Jensen. Se Gryt Fptk 1746-1764 nr. 16 (fol 334) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2648]

20 (fol 144)
Laurs Pedersen, Træden fæster hans fader Peder Laursens grundet konens høje alderdom og længere Sengeleje godvilligt afstande gaard. Hkorn 4 td 6 skp 1 alb men efter Byens ligning svare af 4 td 6 skp 1 fc 3 alb indf 2 Rdr. 61 Fag og 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

21 (fol 144)
Anders Mortensen, Træden fæster hans stiffaders Jens Lauridsen grundet skrøbelighed og fattig tilstand afstandne gaard. Hkorn 4 td 6 skp 2 alb men svarer af 4 td 6 skp 1 fc 3/5 alb (se 20), ingen indf. 45 fag til besætning og plovens drift udfordres 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

22 (fol 145)
Michel Jensen, Voerladegaard - han er fra Gram - fæster Jens Jensens fradøde gaard, ægter Enken Maren Jensdatter. Hkorn agger og eng 6-5-2-2 1/2 alb og Skov 1 alb uden indf. 50 fag og udfordrende besætning 6 b 5 k 1 st 1 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

23 (fol 145)
Knud Jensen, Elling fæster Marquar Eskesens halve gaard, han grundet alderdom og skrøbelighed ikke længere kunde forestaa., ægter datteren ved stedet. Hkorn 55-1-2 fc og af Hammel Kiers Berg 1 sko 1 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. 35 fag og 6 b 1 st 6 k 4 ung og 6 faar etc. 20 Marts 1739.         

24 (fol 145)
Erik Pedersen, Ørskov faar Hbh paa afgangne Herredskriver Peter Woetmans Selvejergaard, ægter Enken Karen Jensdatter. Hkorn 6 td 1 skp 3 fc og af Tue Mølle Jord og Eng 4 skp 1 fc 1alb hvoraf til Hbhs kendelse erlægges 2 Rdr. 67 fag og udfordrende besætning 8 b 1 st 6 k 6 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

25 (fol 145)
Hans Eriksen, Grumstrup - med Pas fra Dygvad (Dybvad?) gods i Hads Herred - fæster  Niels Olesen grundet skrøbelighed afstandne gaard, ægter datteren ved stedet. Hkorn 4 td 3 skp indf 5 Rdr. 52 fag hvoraf en del slet og 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

26 (fol 146)
Anders Michelsen, Grumstrup fæster hans moder Kirsten Andersdatter, til ham afstandne gaard, som hun en 13 aars tid udi hendes enkestand har forestaaet, og nu grundet alderdom og skrøbelighed har oplat. Hkorn 6 td 1 skp indf 3 Rdr. 47 fag og 8 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

27 (fol 146)
Jens Gregersen, Grumstrup fæster hans fradøde stiffaders gadehuus, som Enken hans moder Anne Sørensdatter, en gammel og arm kone der nyder almisse af Sognet afstaar til ham. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk og inf 1 Rdr. 19 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 20 Marts 1739.

28 (fol 146)
Peder Rasmussen, Vitved fæster til Peder Rasmussen Torup hans fader Rasmus Sørensen Torup grundet svaghed afstandne gaard. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb indf 5 Rdr. 51 fag og 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

29 (fol 147)
Søren Jensen, Vitved fæster hans fader Jens Pedersen Loftes fradøde halve hus, som enken hans moder Maren Sørensdatter grundet skrøbelighed maa afstaa. Svare aarligt 1 rdr 12 sk og indf 1 Rdr. 17 fag hus som han skal forbedre etc.
[KVJ:
Enken hedder Anne Sørensdatter iflg. KB Fruering-Vitved 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen]

20 Marts 1739.
30 (fol 147) fæster hans fader Enkemanden Sejer Sørensen paaboende Annexgaard. Hkorn Herligheden 2 skp 1 fc 2 alb og Annexskyld 2 td 6 skp 3 fc indf 2 Rdr. 28 fag hus og 4 b 3 k 4 ungn og 4 faar etc. 20 Marts 1739.

31 (fol 147)
Laurids Sørensen, Vrold fæster hans fader Søren Jensen grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5-6-1-2 alb indf 4 Rdr. 54 fag og 6 b 2 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

32 (fol 147)
Jens Nielsen, Vrold fæster Peder Christen fradøde halve hus, som enken har overladt ham, da hun ikke længere kan forestaa det. Deraf gøres arbejde til Slottet og huspenge 12 sk. Ingen indf. 6 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1739.

33 (fol 148)
Knud Hansen, Dallerup - med Pas fra hr Grev Danneschiolds forvalter paa Samsø - faar Hbh paa den Selvejergaard som for hannem Madame Wulf i Randers efter oprettet Contract af 28 Decb 1738 er afstanden. Hkorn 14-1-3-2 og Skov 3 fc 1 alb. Til Hbh betales 6 Rdr. Bygningen er 100 fag. Til besætning og Plovens drift udfordres 12 b 2 st 8 k 8 ung og 16 faar etc. 20 Marts 1739.

34 (fol 148)
Peder Christensen, Gjern fæster hans fader Christen Pedersen Westes fradøde halve gaard, som Enken hans moder har overladt ham. Hkorn under no 4 med 1/4 af no 6 i alt for 3-4-1-1 1/2 alb. Indf 4 Rdr. 36 fag og 4 b 1 st 3 k 3 ung 6 faar etc. 20 Marts 1739.

35 (fol 148)
Niels Madsen, Gjern - fra Horn - fæster Niels Jensen grundet skrøbelighed afstandne Gadehus og derunder i brug værende 1/4 parts Ødegaards Jord uden bygning. Hkorn 1-7-2-1/2 alb, svarer aarligt af huset 2 Rdr 24 sk og indf 3 Rdr. 12 fag Hus og udfordrende besætning 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 20 Marts 1739.

36 (fol 149)
Christen Christensen, Naarup (Norup) fæster hans fader Enkemanden Christen Jensen Ovesen grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard i Naarup (Norup) som han ej længere kan forestaa. Hkorn 3-3-2 fc indf 2 Rdr. 27 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar vogn etc. 20 Marts 1739.

37 (fol 149)
Mads Knudsen, Farre - en Inderst af Røgen - fæster Rasmus Christensen afstandne Gadehus, med underliggende brug af nedlagte Farregaard, da han ej selv grundet sin slette vilkaar har kunnet forestaa. Hkorn 1 td 2 alb, og svarer aarligt af huset 2 rdr 24 sk. Ingen indf. 14 fag hus er mesten part i slet Stand, som han er pligtig at forbedre etc. Udfordrende besætning 2 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 20 Marts 1739.

38 (fol 149)
Christen Andersen, Skanderup - fra Gjern - fæster Skovrider Michel Hertses afstandne sted der Hkorn 5 skp 3 fc 1 alb. Indf 3 Rdr. Der svares aarligt af huset 2 Rdr 24 sk. 13 fag 2 b 2 k og 3 faar etc. 20 Marts 1739.

39 (fol 149)
Søren Nielsen, Faarvang - med Pas - fæster Niels Christensen Meldgaards fradøde halve gaard, som Enken Kirsten Mouridsdatter imod opholds nydelse godvilligt har afstaaet. Ægter datteren Karren Nielsdatter. Hkorn 3-7-3-1 alb indf 3 Rdr. 39 fag og 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 20 Marts 1739.

40 (fol 150)
Niels Nielsen, Skaarup - fra Faarvang - fæster Niels Nielsen afstandne gadehus siden aftræderen i sidste Session er i fæste forundt en gaard i Grølsted. Hkorn 1 alb af huset gøres arbejde til Søbygaard, og svarer aarlig huspenge. 12 sk. Har ellers før arbejdet blev paabuden været ansat for aarlig afgift 1 rd 12 sk. Ingen indf. 14 fag hus som han er pligtig at forbedre. etc. 20 Marts 1739.

41 (fol 150)
Bertel Rasmussen, Mollerup - med Pas fra Professor Godset i Linne (Linaa) faar Hbh paa Laurids Nielsen grundet høje alderdom afstandne Selvejer gaard. Hkorn 5-1-1fc og Skov 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf Hbh er 10 Rdr. 63 fag hus og 8 b 2 st 6 k 4 ungn og 8 faar vogn etc. 20 Marts 1739.

Udi Efterhøst Sessionen dend 14de November Anno 1739:

Følgende Fæstebreve udfærdiged.

Skanderborg Ampt:

1 (fol 150)
Peder Rasmussen, Stilling faar Hbh paa hans afgangne fader Rasmus Pedersens fradøde Selvejergaard, som Enken efter hands død nogen tid har forestaaet, men nu ogsaa ved døden er afgangen. Hkorn 3-7-3 fc og Skov 2 alb hvoraf han til kendelse betaler 4 Rdr. 49 fag hus og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

2 (fol 151)
Las Jensen, Hørning - fra Dørup - faar Hbh paa afgangne Jens Knudsens fradøde halve Selvejergaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 3-3-32 alb og Skov 1 alb. Betaler til Hbhs kendelse 1 Rdr. 32 fag og 4 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

Fol 151
3 og 4 er til næste Session hensadt da samme nyder afhandling.

5 (fol 151)
Olle Rasmussen, Dørup - fra Hørning - fæster Laurids Michelsen Bøchers (maaske skal der være Bødker?) grundet alderdom og konens skrøbelighed afstandne gadehus, med vilkaar at nyde fri husværelse. Aarlig afgift 2 Rdr 24 sk, men som samme er ansat at gøre ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge bliver han fri for pengene saalænge arbejdet vedvarer. Indf 1 Rdr. 10 fag Hus som han er pligtig at vedligeholde etc. 14 Novb 1739.

6 (fol 151)
Poul Jensen, Vitved - fra Hørning - fæster Rasmus Hendrichsens afstandne Partgaard, som han ej længere grundet alderdom og skrøbelighed kunde forestaa. Ægter datteren Maren Rasmusdatter. Hkorn 3 td 3 fc? 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 30 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

7 (fol 152)
Hans Jensen, Virring - inderst af Gram - fæster Michel Jensens i levende live for hannem afstandne 1/4 part hus, der nu siden ved døden er afgangen, med Vilkaar at den fæstende Hans Jensen i steden det ej før har været anset uden som et 1/4 part hus i Contribution nu herefter deraf skal svare og gøre som et halvt hus, baade udi byen og andre steder som er i penge afgift 1 Rdr 12 sk. Men da det er henlagt til arbejde i Slots Haugen ved Skanderborg Slot kand det hannem hveranden uge tilkomme. I saa maade ingen indf. 8 fag hus. 14 Novb 1739.

8 (fol 152)
Christen Andersen, Grumstrup fæster hans moderbroder Rasmus Sørensen Enkemand, som han grundet alderdom opladte gadehus. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk uden indf formedelst husets ringhed der er 8 fag, som han har belovet at føre i stand etc. 14 Novb 1739.

9 (fol 152)
Jens Jensen Boelund, Hovedgaard fæster afgangne Hans Jacobsens fradøde og i fæste hafde Hoved - Gaard, og dermed beliggende Gadehus som Enken har oplat ham, ægter datteren Maren Hansdatter. Hkorn 9-3-2-2 alb og Skov 1 fc 2 alb. Af huset svares aarligt 2 Rdr 24 sk. Indf 26 Rdr. 92 fag Bygning og 12 b 4 st 8 k 8 ungn og 12 faar etc. 14 Novb 1739.

10 (fol 153)
Mads Jensen, Ris fæster hans fader Jens Hendrichsens Knuppes partgaard, som han grundet skrøbelighed og enkemands stand har maattet afstaa. Hkorn 3-1-2-2 alb fri for indf, formedelst de Stedet paahængende besværligheder 31 fag og udfordrende besætning 4 k q st 3 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

11 (fol 153)
Anders Henseman, Ris - Skovfoged - fæster Tredieparten af den ødegaard under no 6 i Mtr ansat som Peder Frandsen har haft i fæste og brug og udi forrige Session har afstaaet til ham. Hkorn 1 td 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen som dertil er fornøden skal han selv lade opsætte for sin egen regning, om det han allerede har opsadt som et gadehus paa samme ødegaards grund ikke er tilstrækkelig, og ligesaa anskaffe sig den udfordrende besætning og sædekorn etc. 14 Novb 1739.

12 (fol 153)
Jens Bomholt, Taaning - Jens Jensen Bomholt, Taaning - fæster Enken Anne Simonsdatter for hannem afstandne halve gadehus, med vilkaar at saalænge hun uforandret hensidder derudi at nyde fri husværelse, samt at naar enten antageren eller konen som begge ere gamle og uden børn wed døden afgaard eller wil forlade huset, da en af Enkens børn frem for nogen anden igen at være samme nermeste. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Ingen indf. Huset er 4 fag som han fører i stand etc. 14 Novb 1739.

13 (fol 154)
Iver Nielsen, Yding fæster hans Broder en gammel ugift karl Niels Nielsen afstandne gaard, med Condition at Niels Nielsen bliver udi Districted og ved forefaldende Leilighed antager et andet sted i fæste. Hkorn 5-4-3 fc og Skov 1 alb. Indf 6 Rdr. 52 fag hus og 6 b 2 st 6 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

14 (fol 154)
Rasmus Jørgensen, Saaby fæster hans fader Jørgen Jensens fradøde gaard, som Enken hans moder grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 3-1-1 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 32 fag hus og 4 b 3 k 1 st 4 ungn og 6 faar vogn etc. 14 Novb 1739.

15 (fol 154)
Peder Sørensen, Træden fæster afgangne Jens Sørensens halve gaard, ægter Enken Maren Laursdatter. Hkorn 2-3-2-1/2 alb men efter Byens ligning svarer af 2 td 3 skp 1 4/5 alb indf 4 Rdr. 23 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

16 (fol 155)
Albret Christensen, Træden fæster den halve gaard, Anders Jensen havde i fæste og grundet Armod og fattigdom mindelig har afstaaet. Hkorn 2-3-2-1/2 alb men efter Byens ligning 2 td 3 skp 1 4/5 alb hvoraf han ingen indf betaler, grundet stedets beskaffenhed. 31 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

17 (fol 155)  
Jens Jensen, Brædstrup - fra Davding - faar Hbh paa Laurits Jensens grundet tilfaldende svaghed afstandne halve Selvejergaard. Ægter aftræderens datter Sidsel Laursdatter. Hkorn 2-3-1-1 1/2 alb og Skov 2 alb, hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 3 Rdr. 36 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

18 (fol 155)
Christen Rasmussen, Burgaarde - fra Addit - fæster afgangne Søren Pedersens fradøde halve gaard, ægter Enken paa stedet Karen Sørensdatter. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb og Skov 1 alb, indf 3 Rdr. 56 fag hus og til besætning udfordres 4 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 14 Novb 1739.

19 (fol 156)
Niels Mortensen, Krog fæster halvparten af hans fader Morten Christensens gaard Krog kaldet, som han har afstaaet til ham for des bedre at kunne bestyre den øvrige halve part i hans alderdom, dog paa den Condition at gaarden igen samles af sønnen naar faderen ved døden afgaar. Den halve gaards Hkorn 3-2-2-2 alb indf 4 Rdr. 30 fag hus og 4 b 1 st 3 k 4 ung og 6 faar vogn, Ploug og harve etc. 14 Novb 1739.

20 (fol 156)
Jens Lassen, Gantrup - (Jens Larsen, Gantrup) - fæster afgange Niels Sørensens fradøde gaard, Ægter Enken Sidsel Jensdatter. Hkorn efter Mtr 4-2-3-2 3/4 alb, som han formedelst de paa stedet værende slette omstændigheder uden indf er forundt. Og til Bygningens istandsættelse som er 47 fag hus er hand allernaadigst bevilged 80 al Jordleeder og 16 Stolper af Eege vindfeldene. Til besætning udfordres 6 b 4 k 6 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

21 (fol 156)
Laurs Andersen, Addit - fra Vissing - fæster Laurs Jacobsens formedelst alderdom afstandne halve gaard, ægter datteren Giertrud Laursdatter. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 35 fag Hus og udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

22 (fol 157)
Niels Jensen, Salten fæster hans fader Jens Nielsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb og Skov 1 skp 2 fc ingen indf. 30 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 14 Novb 1739.

23 (fol 157)
Jens Iversen, Salten fæster Mads Nielsens Enke Anne Andersdatter formedelst stor armod fradømte halve gaard. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb og Skov 1 fc 2 alb ingen indf. 30 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

24 (fol 157)
Thomas Thomasen, Ry fæster Herman Christian Sterms?
( Herman Christian Herms)? godvillig afstandne gadehus. Hkorn 2 alb. Svarer aarligt 2 Rdr 12 sk og indf 1 Rdr. Huset er 12 ag som han skal forbedre etc. 14 Novb 1739.

25 (fol 158)
Jens Sørensen, Nørre Vissing fæster afgangne Peder Nielsens fradøde sted, hvis datter antageren har ægtet. Hkorn 2-1-3-1 alb og Skov 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 28 fag Hus og besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739. (der staar 1740? fejlskrivning).

26 (fol 158)
Niels Pedersen, Nørre Vissing fæster afgangne Niels Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 3-1-3 fc og Skov 1 fc 1 alb, hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 33 fag og udfordrende besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 12 Novb 1739.

27 (fol 158)
Christen Jensen, Mesing fæster hans Broder Jens Jensens til ham afstandne part gaard, siden han fæster et andet sted i Skibby. Hkorn 3-4-2 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 44 fag og 5 b 4 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

28 (fol 159)
Jens Jensen, Skibby - fra Mesing - fæster afgangne Knud Pedersens halve gaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 5-2-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. 40 fag hus og udfordrende besætning 6 b 6 k 2 st 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

29 (fol 159)
Niels Sørensen, Hørslevbol fæster afgangne Endvold Pedersens fradøde Gaard, ægter Enken Maren Andersdatter. Hkorn 5-2-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 40 fag hus og 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

30 (fol 159)
Peder Jensen, Sjelle fæster afgangne Hendrick Jørgensen Dreiers fradøde sted, Ægter Enken Anne Mortensdatter. Hkorn 1-5-3-2 1/2 alb og Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 18 fag hus og til besætning udfordres 3 b 1 st 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

31 (fol 159)
Hans Jørgensen, Sjelle fæster hans kones  Stiffader Christen Nielsens part gaard, som han formedelst tilfaldende svaghed i lemmerne ej kunde forestaa. Hkorn 2-4-3 fc og Skov 1 skp 1 fc, hvoraf indf er 3 Rdr. 21 fag hus og udfordrende besætning 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

32 (fol 160)
Anders Rasmussen, Tørring fæster Peder Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Laursdatter.
Hkorn 1-4-1-2 alb indf 3 Rdr. Bygningen er 25 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.
[KVJ:
Enken hedder Maren Clausdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1431, 1692, 2664 og 2724]

33 (fol 160)
Søren Rasmussen, Laasby fæster hans moderbroder afgangne Peder Sørensens fradøde halve gaard, som Enken Dorthea Jørgensdatter formedelst alderdom og skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 3-7-3-1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 14 Novb 1739.

34 (fol 160)
Jens Jacobsen, Ovstrup fæster halvparten af Ovstrup gaard som Søren Jensen Leth har afstaaet til ham grundet ald gaarden for ham ellene er for vidtløftig at drive. Hkorn 8 td 2 fc 2 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. 44 fag hus og 8 b 2 st 6 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

Silkeborg Ampt:

35 (fol 161)     
Michel Nielsen, Møgelby - som har været Landsoldat, og imod en anden Karls anskaffelse fra Hr Capitain Jægers Compagni er udløst  - fæster Søren Sørensen Rytters grundet fattig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn efter Mtr 2-3-2-2 1/2 alb som ham fæstefri er bevilget. Bygningen er 20 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 14 Novb 1739.

36 (fol 161)
Niels Jensen, Voel fæster afgangne Anders Rasmussens fradøde gaard, ægter Enken Else Michelsdatter. Hkorn 3-4-2-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og den udfordrende besætning 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

37 (fol 161)
Rasmus Andersen, Sminge fæster Jens Thøgersens grundet egen skrøbelighed og konens høje alderdom afstandne gaard, ægter Stifdatteren Bodel Andersdatter. Hkorn 5 td 1 skp 1 alb, hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 57 fag og besætning 6 b 2 st 5 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

38 (fol 162)
Jens Jensen, Skanderup fæster Laurids Madsens Enkes for hannem afstandne sted, ægter hendes datter Anne Lauridsdatter. Hkorn 2-7-1 fc. Samme er uden inf bevilget, at Enken desbedre i hendes alderdom kand nyde det lidet hun til lifs ophold er tilsagt. Bygningen er 24 fag. Til besætning udfordres 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

39 (fol 162)
Rasmus Sørensen, Dalby fæster hans fader Søren Rasmussens fradøde halve gaard, som Enken hans moder Giertrud Jensdatter godvillig har afstanden. Hkorn 4-3-1-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 38 fag og til besætning udfordres 6 b 5 k 5 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1739.

40 (fol 162) 
Laurs Eriksen, Tolstrup fæster Christen Sørensens i vanmagt fradømte halve gaard. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb og Skov 2 alb hvoraf han ingen indf betaler. Og af Eege vindfælder til bygningens forbedring som er 39 fag hus allernaadigst bevilged 50 alen Jordleeder Og 12 Stolper, siden formandens Restancer og Sædekorns forstrekning af hannem er betalt. Til besætning udfordres 5 b 1 st 4 k 3 ungn og 6 faar samt Vogn, Ploug og harve med alt sit tilbehør, som tillige med det behøvende sædekorn, Stedse wed Stedet til Indventarium skal forbleve etc. 14 Novb 1739.

Fol 163 Efter Memorial Indgifven I Kierke Sessionen for 1738:

Er følgende Fæstebreve Udsted. 

Skanderborg Ampt:

1 (fol 163)
Niels Jørgensen, Virring fæster i Kiercke Sessionen d 9de July 1738 - halvparten af Fruering Kirkes Jord paa Virring Mark som i hans afdøde Formand Michel Jensens tiid, har været og endnu er til Brug under Gaarden hand Beboer. Hkorn 2 fc hvoraf indf er 2 Rdr 2 mark, som med det paabudne eller herefter paabydende Landgilde, Kirke Cassen til indtægt allerunderdanigst Beregnes. Kirke Sessionen i Skanderborg 15 Juni 1740.

2 (fol 164)
Peder Povelsen, Mesing fæster i Kirke Sessionen d 9 Juli 1738 den part af det Jord til Mesing Kirke paa samme maade som hans afdøde  fader og forrige beboer paa stedet Poul Pedersen til brug under gaarden haft havde. Hkorn 1 fc 1 alb og indf er 1 Rdr 2 mark. Som sammen med Landgilden Kirke Kassen til indtægt beregnes. 15 Juni 1740.

3 (fol 164)
Mads Nielsen, Ersholt fæster 9 Juli 1738, det Kirke jord paa Gaardens Mark beligger som henhører til Laasby Kirke og han efter forrige beboere Michel Nielsens afstaaelse til Brug har antaget. Hkorn 6 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 15 Juni 1740.

4 (fol 164)
Adam Vilhart Glahn, Alling fæster i Kirke Sessionen 9 Juli 1738 til Sognepræsten for Alling og Tulstrup Menigheder Welærwerdig og Wellærde Hr Adam Wilhart Glahn i Alling det Kirke Jord til Alling og Tulstrup Kirke som hans formand Hr Niels Krog Sommerfeld før hannem har haft i fæste og Brug. Hkorn til Alling Kirke paa samme Mark 1 td 1 skp 1 fc 1 alb Tulstrup Kirke af en Eng paa Jaungyde mark 1 alb hvoraf til indf betales 2 Rdr. som sammen med Landgilden Kirke Kassen til indtægt beregnes. 15 Juli 1740.

Udgifne Fæste Brefve I Kiercke Sessionen Dend 15de Juny 1740.

Skanderborg Ampt:

1 (fol 165)
Stefen Sørensen, Taaning - husmand - fæster det Kirke Jord paa Taaning mark, som Jens Bødicker i Horndrup sidst havde i fæste, mens formedelst paadragen Restance fradømt. Hkorn til Ovsted Kirke 1 skp og Taaning Kirke 1 skp 2 alb som uden indf er accorderet. Landgilden beregnes Kirkekassen til Indtægt. 15 Juni 1740.

2 (fol 165)
Degnen Holger Seidelin, Ris fæster det Kirke jord paa Byens Mark til Ovsted Kirke som hans formand forrige Degn hafde i Brug. Hkorn 1 td 1 skp 2 fc 1 alb, hvoraf til indf betales 1 Rdr. som med Landgilden Kirkekassen til indtægt beregnes. 15 Juni 1740.

Silcheborg Ampt:

3 (fol 165)
Laurits Nielsen, Skanderup Mølle fæster det Jord til Skanderup Kirke som derunder i forrige Beboers tid har været i Brug og er beliggende paa Skanderup Mark. Hkorn 3 skp 2 fc 1 alb ved Møllen 1 skp 2 alb og i alt Hkorn 4 skp 3 fc hvoraf indf er 1 Rdr. som sammen med Landgilden Kirkekassen beregnes til indtægt. 15 Juni 1740.

Anno 1740 dend 11 Novb: 

Er Udi Efterhøst Sessionen Følgende Fæstebreve Udsted:

1 (fol 166)
Anders Nielsen, Fruering fæster hans fader afgangne Niels Knudsen Enkemands fradøde halve gaard, med vilkaar at være hans Sødskende til dend hjælp, han efter tilstanden kan afstedkomme. Hkorn 3-1-1-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen der er 37 fag er han pligtig at forbedre etc. Besætning 4 b 4 k 4 ungn 6 faar Vogn etc. 11 Novb 1740.

2 (fol 166)
Rasmus Eriksen, Skaarup - som fra Soldater tienesten er udløst, fæster afgangne Peder Jensens fradøde halve Gaard, imod han giver Enken Liws ophold ved Stedet og ægter hendes datter Anne Pedersdatter. Hket med derunder værende brug af Tammestrup Øde Mark er 2 td 6 skp 2 19/24 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 29 fag og besætning  4 b 4 k 3 ungn 5 for vogn etc. 11 Novb 1740.

3 (fol 166)
Joen Rasmussen, Virring - fæster afgangne Søren Lauritsens halve gaard, som Enken Anne Rasmusdatter for hannem har afstaaet, med vilkaar  hun selv nyder ophold  ved stedet og hendes datter Kirsten Mikelsdatter  at ægte. Hkorn efter Mtr 3 td 6 skp 1 1/2 alb til indf 2 Rdr. Bygningen er 42 fag og besætning  4 b 4 k 2 ung 6 faar etc. 11 Novb 1740.

4 (fol 167)
Jens Rasmussen, Virring fæster Rasmus Christensens grundet affældighed afstandne halve gaard, imod reserverende opholds nydelse for sig og hustruen. Ægter datteren Johanne Rasmusdatter.
Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb indf 2 Rdr.  Bygningen er 36 fag hus og besætning 4 b 4 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 11 Novb 1740.

5 (fol 167)
Johan Christopher Engel, Virring - forrige underofficer af hr General Major Kaases Regiment -  fæster  hans kones faders Hans Hendrich Offens grundet alderdom og Skrøbelighed afstandne halve gadehus, fri for indf. imod han reparerer huset der er 8 fag. Der gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots hauge, og skulle der ske nogen forandring er den aarlige afgift 1 Rdr 12 sk. 11 Novb 1740.

6 (fol 168)
Hans Ollesen, Vester Mølle fæster som Rasmus Jensen er fradød, ægter Enken Regise Nielsdatter. Indf 10 Rdr. Hkorn agger og eng 4-3-3-2 alb og Mølle skyld 4 td 2 skp 1 alb. Af Maaleværket svares aarlig Landgilde 18 Rdr. Bygningen 55 fag og 4 b 1 st 3 k 3 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.

7 (fol 168)
Erich Jacobsen, Nissumgaard fæster denne som hans fader Jacob Hansen og moder er fradød. Hkorn med derunder i brug værende 1 Lod af Tammestrup Mark 16 td 7 skp 1 fc 19/21 alb. Indf 20 Rdr. 93 Fag hus og besætning 12 B 4 St 8 K 6 Ungn 16 faar etc. 11 Novb 1740.

8 (fol 168)
Jens Andersen, Brørup - han er fra Horndrup - fæster Johan Jørgen Hendriksens grundet fattigdom afstandne Gadehus. Huset er 11 fag indf 1 Rdr, samt aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. 11 Novb 1740.

9 (fol 169)
Erich Sørensen, Grumstrup fæster Hans Jensens grundet armod og fattigdom afstandne halve gadehus, med vilkaar han derud beholder fri husværelse. Huset er 6 fag som han skal føre i stand etc. og derfor ingen indf.  Aarlig afgift 1 Rdr 12 sk 11 Novb 1740.

10 (fol 169)
Jens Christensen, Grumstrup - Handskemager -  fæster Jens Nielsens grundet alderdom afstandne Gadehus som er 15 fag, hvoraf indf er 1 Rdr. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk. 11 Novb 1740.

11 (fol 169)
Anders Rasmussen, Vilholt fæster den halve part af Vilholt, Niels Pedersen beboede og er fradød ægter Enken Johanne Mickelsdatter. Hkorn 4-3-3-2 1/2 alb, og indf 4 Rdr. 43 Fag hus og besætning 5 b 2 st 5 k 3 ungn 8 faar etc. 11 Novb 1740.

12 (fol 170)
Rasmus Rasmussen, Nedenskov fæster Nedenskovgaard som afgangne Niels Knudsen er fradød. Ægter Enken Giertrud Pedersdatter. Indf 6 Rdr. Hkorn 9-7-2-2 alb og Skov 1 fc 1 alb. Bygningen er 79 fag hus og Besætning 10 b 2 st 7 k 6 ungn 10 faar etc. 11 Novb 1740.

13 (fol 170)
Peder Jensen, Træden fæster afgangne Hans Nielsens fradøde 1/2 gaard, ægter Enken Anne Hendriksdatter. Svarer afgift efter Byens ligning 4 td 6 skp 1 13/15 alb. Indf 3 Rdr. Bygningen er 43 fag og Besætning 6 b 5 k 5 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.

No 14 (fol 170)
Findes ikke

15 (fol 170)
Søren Jensen, Aastrup fæster Laurits Hansens fradøde gadehus, med derunder i brug værende Hk 5 skp 2 fc 1 alb indf 2 Rdr.  Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk huset er 21 fag. For den til Hket udfordrende besætning er han ansvarlig etc. 11 Novb 1740.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder måske Laurits Henriksen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1880]

16 (fol 171)
Peder Sørensen, Bryrup - af Bryrup Mølle -  fæster Christen Jensens forladte 1/2 gaard, som han ej selv kunde forestaa. Ingen indf, og til Bygningen reparation som er 30 fag hjælpes Peder Sørensen med Windfælder til 60 alen Jordleeder 18 Stolper og 18 Løsholdter, hvorimod han forpligtes til at istandsætte. For den udfordrende besætning er han ansvarlig etc. 11 Novb 1740.

17 (fol 171)
Jørgen Clausen, Vinding fæster til Jørgen Clausen From, Vinding - Morten Pedersen og søn Niels Mortensen afstandne partgaard. Hkorn 2-4-2-1 og Skov 2 alb.  Og da han paatager sig at føre bygningen der er 43 fag i stand gives hand Ege Vindfælder til 50 allen Jordleeder 18 Stolper og 12 Løsholdter og desuden ingen indf. Den udkrævende besætning anskaffer han selv tillige med Sædekornet etc. 11 Novb 1740.

18 (fol 172)
Peder Pedersen, Engetved - fra Elling - fæster halvparten af Engetvedgaard efter forrige beboer Peder Nielsens død. Hkorn 5-2-2 fc og Skov 2 alb, som Enken har afstaaet til ham, imod belovede ophold. Men afhandled at Gaardmanden Jens Sørensen som havde mindre brug, deraf skal antage 1 td 1 skp 2 fc 2 alb da de med hinanden har lige Hk saa Peder Pedersen allene beholder 4 td 3 fc 1 alb og Skov 2 alb hvoraf han ikke skal betale indf. Han skal afgive Sædekorn og gødning i h h til ændring i Hkorn, ligesom Bygningen - efter beqwemmelighed - deles i mellem dem. Til besætning udfordres 6 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.
[KVJ:
Evt en anden familierelation mellem Morten Pedersen og Niels Mortensen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 755 og 1485]

U/no (fol 172)
Jens Sørensen, Engetved fæster 1 td 1 skp 2 fc 2 alb af det Hk hans afdøde Nabo Peder Nielsen, havde i brug og efterkommeren Peder Pedersen har afstaaet, saa han med naboen er lige og har Hkorn 4 td 3 fc 1 alb og Skov 2 alb. Til vaarsæden nyder han fra bemte Peder Pedersen fornøden korn, samt giøde til Jorden. Bygningen bliver ogsaa delt mellem dem. For den udkrævende besætning er han ansvarlig etc. 11 Novb 1740.

19 (fol 173)
Rasmus Nielsen, Ry fæster Jens Gotfredsens fradøde gadehus, ægter Enken Dorthea Nielsdatter. Bygningen er 5 fag og indf 2 Rdr 24 sk. som uden indf er bevilget. Han skal forbedre etc. 11 Novb 1740.

20 (fol 173)
Søren Nielsen, Siim - fra Ry - fæster afgangne Simon Sørensens fradøde Gaard, ægter Enken Karen Jensdatter. Hkorn  5 td 1 skp 1 alb og Skov 2 fc 1 alb. Indf er 6 Rdr. Bygningen er 57 fag og besætning 6 b 2 st 6 k 4 ungn 10 faar etc. 11 Novb 1740.

21 (fol 173)
Peder Jensen, Svejstrup - fra Illerup - fæster Rasmus Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Mette Andersdatter. Indf 2 Rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 6 b 4 k 6 ungn 8 faar etc. 11 Novb 1740.

22 (fol 174)
Søren Jørgensen, Boes - Baas - fæster hans fader Enkemanden Jørgen Sørensens grundet alderdoms skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 6-7-2-1 og Skov 1 skp 1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 8 b 1 st 6 k 5 ungn 10 faar - vogn - Plov og harve etc. 11 Novb 1740.

23 (fol 174)
Laurs Pedersen, Tørring fæster gaardmanden Niels Knudsen og hustrues begge fradøde halve gaard, hvormed Gaarden bliver samlet under et brug. Hkorn til den halve gaard 1-4-1-1 alb som han ikke betaler indf for. Bygningen 24 fag og til besætning skal antageren være ansvarlig. 11 Novb 1740.

24 (fol 174)
Rasmus Pedersen, Nørre Vissing fæster halvparten af Mads Jacobsens gaard, som han ej selv grundet tiltagen armod kunne forestaa hele gaarden. Hkorn 2 td 7 skp 3 fc 2 1/3 alb og Skov 1 fc 5/6 alb som han ikke skal betale indf for. Den halve parts bygning er 35 fag hus den behøvende besætning er han ansvarlig for. 11 Novb 1740.

25 (fol 175)
Anders Sørensen, Nørre Vissing fæster afgangne Søren Jensens fradøde halve gaard. Ægter enken Maren Nielsdatter. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc 2 alb og Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn 8 faar samt vogn etc 11 Novb 1740.  

26 (fol 175)
Niels Nielsen Ejstrup, Haarby  - som har været Soldat - fæster afgangne Johan Hendrick Frandsens fradøde gadehus, ægter Enken Bodel Nielsdatter. Bygningen er 16 fag som han faar uden indf. Betales aarligt 1 Rdr 12 sk. Han skal forbedre etc. 11 Novb 1740.

27 (fol 175)
Rasmus Marchusen, Galten fæster hans fader Markus Rasmussens fradøde halve huus, som moderen har overladt ham. Ingen indf. Bygningen er 10 fag hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk. Han skal forbedre etc. 11 Novb 1740.

28 (fol 176)
Jens Pedersen, Laasby fæster Niels Nielsens i slet tilstand fradøde gaard, ægter Enken Sidsel Jensdatter. Hkorn efter Mtr 7-1-1 fc uden indf. imod han presterer den belovede forbedring til stedets opkomst. Bygningen er 65 fag og besætning 8 b 1 st 6 k 6 ungn 10 faar etc. 11 Novb 1740.

29 (fol 176)
Peder Jensen, Sorring - Soldat ved Hr Capitain Jægers Compagni - fæster Jens Ollesens grundet alderdom og fattig tilstand afstandne gadehuus, ingen Indf. Huset er 10 fag af der svares afgift 2 Rdr 24 sk. Han skal reparere etc. 11 Novb 1740.

30 (fol 176)
Niels Christensen, Sorring fæster Jens Lauritsens fradøde gadehuus, ægter Enken Johanne Andersdatter. Bygningen er 14 fag og imod han forsvarlig sætter i stand og reparerer faar han det uden indf. Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk. 11 Novb 1740.

31 (fol 177)
Johan Pedersen, Sjelle faar Hbh paa afgangne Rasmus Jensens fradøde halve Selvejer gaard. Hkorn 3 td 5 skp 1 alb og Skov 2 alb. Ægter Enken Johanne Jensdatter og betaler til Hbh 2 Rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 4 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 11 Novb 1740.

32 (fol 177)
Rasmus Jensen, Skørring fæster hans fader Jens Rasmussen Ladefoged fradøde gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3 td 1 fc og Skov 5 skp 3 fc 2 alb, uden indf. Bygningen er 50 fag og besætning 6 b 1 st 5 k 4 ungn 8 faar vogn etc. 11 Novb 1740.

33 (fol 177)
Hans Erichsen, Lillering fæster det jord paa Byens Mark som forrige Skovrider Peder Jacobsen har haft i fæste og brug og enken har overladt ham. Hkorn 1 fc, uden indf. Han skal betale den paabudne afgift fremover etc. 11 Novb 1740.

34 (fol 178)
Jens Lauritsen, Hørslev fæster Olle Jensens grundet tilslagne store svaghed afstandne gadehuus med tilliggende 1 skp 3 fc Hkorn, paa Condition at give de gamle fri husværelse, og ægte deres datter. Huset er 12 fag som bevilges uden indf. Svarer aarligt foruden den af Hket gaaende afgift 2 Rdr 24 sk. 11 Novb 1740.

35 (fol 178)
Peder Jespersen, Framlev fæster afgangne Anders Nielsens fradøde gaard, ægter Enken Birgitte Pedersdatter. Hkorn efter Matr 3 td 7 skp 2 alb, ingen Indf. for desto bedre at skaffe stedets bygning som er 34 fag og andre ting i den stand som skee bør. Besætning 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 11 Novb 1740.

36 (fol 178)
Rasmus Rasmussen, Harlev fæster Søren Nielsens fradøde Partgaard, ægter Enken Anne Nielsdatter Hkorn 2 td 6 skp 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 26 fag og besætning 4 b 4 k 3 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.

37 (fol 179)
Smed Niels Jensen, Vitved fæster afgangne Dynes Laursens Smeds fradøde halve gadehus. Ægter Enken Mette Rasmusdatter. Huset er 18 fag og indf 3 Rdr. Den aarlig afgift til Cassen er 1 Rdr 12 sk. Han skal forbedre etc. 11 Novb 1740.

38 (fol 179)
Smed Christian Hansen, Mesing fæster den halve gaard Mickel Pedersen sidst beboede og i største armod maatte forlade. Hkorn 3-3-1-2 alb og Skov 1 skp 1 alb, uden indf, i vendte samme at effectuere noget til dend forbedring stedet behøver. Bygningen er 34 fag og den udfordrende besætning maa antageren selv forsyne sig med, som indtet er ved Stedet af nogen betydelighed, der tilligemed det behøvende Sædekorn stedse ved stedet til inventarium skal forblive etc. 11 Novb 1740.

39 (fol 179)
Albret Christensen, Taaning fæster afgangne Jens Jensen Vitveds, fradøde halve gaard. Ægter enken paa stedet. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb og Skov 1/2 ab. som grundet tilstanden uden indf er bevilged. Bygningen erc32 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 11 Novb 1740.

40 (fol 180)
Rasmus Andersen, Horndrup fæster Niels Rasmussens fradøde halve Gaard, som Enken for hannem og hendes Søster har afstaaet. Hkorn efter Mtr 3-2-1-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætning 4 b 1 st 4 k 4 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.

41 (fol 180)
Anders Christensen, Skorup [efter rettelse] fæster hans Stiffader Søren Jensens afstandne halve gaard, der Hkorn 2-3-3 fc hvoraf han ikke betaler indf., mens derimod forbindes til Stedets behøvende forbedring og en Kierlig omgang med aftræderen. Bygningen er 21 fag og til besætning udfordres 4 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2078 samt KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen]

42 (fol 180)
Peder Andersen, Vadsted fæster Hans Jørgensens forladte halve gaard. Skylder af Hk 3-1-1-1 1/2 alb hvoraf ingen indf. Bygningen er 26 fag og udfordrende besætning 4 b 4 k 4 ungn 8 faar vogn etc. 11 Novb 1740.

43 (fol 181)
Niels Pedersen, Farre - fra Røgen - fæster Peder Rasmussens i høj alderdom afstand gadehus med underliggende brug af Farregaards jord 4 skp 1 fc Hkorn, uden indf. Bygningen er 11 fag hvoraf svares aarligt 2 Rdr 24 sk foruden den af Hket gaaende afgift.  For den udfordrende besætning er han ansvarlig etc. 11 Novb 1740.

44 (fol 181)
Peder Pedersen, Holmstol fæster Søren Jacobsens fradøde Partgaard, ægter Enken paa stedet. Hkorn 3 td 7 skp 2alb, som grundet den derved befindende slette tilstand som han lover at forbedre, uden indf overlades. Bygningen er 26 fag og besætning 4 b 4 k 2 ungn 6 faar etc. 11 Novb 1740.

45 (fol 181)
Peder Lauritzen, Faarvang - som har været Dragon og Landsoldat - fæster Rasmus Lassens overladte Gadehus, bestaaende af 6 fag hvoraf indf er 2 Rdr. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 11 Novb 1740.

46 (fol 182)
Søren Lauridsen, Horn fæster afgangne Søren Aagaard og hustrues begge fradøde gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 alb, hvorved han hjælpes til stedets trengende forbedring Søren Lauritsen tilbindes at befordre med givne frihed for Indfestning. Bygningen er 55 fag og besætning 6 b 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 11 Novb 1740.   

47 (fol 182)
Anders Nielsen, Them fæster Enkemanden Anders Lauritsen Glods grundet skrøbelighed afstandne halve gaard, hvortil er Hk 3-1-2-1/2 alb ægter datteren Kirsten Andersdatter, og giver aftræderen den belovede ophold so han uden indf overtager. imod han forbedrer. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 11 Novb 1740.

48 (fol 182)
Laurids Andersen, Gjedsø fæster halvparten af Gjedsø Gaard som Tomas Nielsen har haft i fæste og grundet tilslagen fattigdom afstaar til ham. Ægter aftræderens Stifdatter. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb og Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb, ingen indf. imod han fører i stand. Bygningen er 26 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 11 Novb 1740.

Anno 1741 dend 1 December:

Er udi Efterhøst Sessionen følgende fæstebreve Udgived:

1 (fol 183)
Rasmus Povelsen, Virring fæster hans fader Povel Rasmussens fradøde halve gaard moderen Maren Jensdatter har overladt ham. Hkorn 3 td 6 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 35 fag og 5 b 4 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 1 Decb 1741.

2 (fol 183)
Jens Nielsen, Virring fæster hans fader Niels Jensens grundet alderdom og Skrøbelighed afstandne 1/2 gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb med vilkaar derwed at nyde ophold for sig og gammel kone. Indf 4 Rdr. Bygningen er 41 fag og 6 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

3 (fol 183)
Peder Rasmussen, Virring - fra Gjesing - fæster Rasmus Madsens halve gadehus, som han har overladt ham imod belovede Husværelse. Huset er 8 fag uden indf. som han lover at sætte i Stand. Der gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge og hvis dette forandres svares der aarligt 1 Rdr 12 sk. 1 Decb 1741

4 (fol 184)
Markus Andersen, Fruering fæster Rasmus Knudsen Skræder for ham afstandne halve Gadehus, ingen Indf. Huset er 8 Fag, hvoraf gøres ugedags arbejde til Skanderborg Slots Hauge, hvis dette ophøres svares aarligt 1 Rdr 12 sk. Han skal forbedre etc. 1 Decb 1741.

5 (fol 184)
Erich Andersen, Skaarup - husmand - fæster halvparten af hans Broder Jens Andersens paaboede gaard, under afhandling at gaarden igen skal samles naar en af dem bliwer megtig, samme at forestaa, eller om forandring wed døds fald paakommer da sligt at ske af den længstlevende, saaledes at ingen derwed bliwer fornermed. Hkorn til den halve part 2-3-1 fc af Tammestrupgaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb. Bygningen som han imod den belovede forbedring uden indf overlades. Den udfordrede besætning tilsvarer antageren etc. 1 Decb 1741.

6 (fol 184)
Hendrich Sørensen, Vitved - fra Gram - fæster Povel Pedersen Enkes for hannem afstandne 1/4 part Hus, med vilkaar at give aftræderen husværelse, og fra 1 Jan 1742 at svare som af et halv hus aarlig 1 Rdr 12 sk. Huset er 8 fag og ingen indf. Han skal forbedre etc. 1 Decb 1741.

7 (fol 184)
Jørgen Madsen, Grumstrup fæster hans fader Mads Jensens afstandne gaard, hvorved baade han og hustruen - antagerens Stifmoder Maren Jensdatter nyder nødtørftig ophold. Hkorn 6 td 1 skp 1 alb og indf 4 Rdr. Bygningen er 52 fag og besætning 8 b 5 k 6 ungn 8 faar vogn etc. 1 Decb 1741.

8 (fol 185)
Peder Rasmussen, Hylke fæster Mickel Frandsens fradøde halve gaard, ægter Enken Mette Jørgensdatter. Hkorn efter Mtr 3 td 5 skp 2 1/2 alb. Indf 4 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætning 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

9 (fol 185)
Rasmus Jensen, Ørridslev fæster - saasom vi hermed bevilger og tillader Rasmus Jensen Skræder, paa egen bekostning at opsette 6 fag huus paa det stk jord der i Byen, Samptlig Bymendene efter dend i Sessionen fremwiste tilstaaelse, hannem dertil har owerladt og anwist, hworwed han er forundt 4re aars frihed, mens fra 1 Jan 1746 siden aarligt swarer til Cassen dend deraf accorderede afgift 1 Rdr 12 sk udi 4re Qwartaler. 1 Decb 1741.

10 (fol 185)
Christopher Madsen, Elling fæster hans fader Mads Nielsen Enkemand afstandne halve gaard. Hkorn med anpart af Hammelkierberg 4 td 4 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 41 fag og besætning 5 b 1 st 4 k 6 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

11 (fol 185)
Envold Knudsen, Tammestrup fæster Tammestrupgaard hans fader Knud Nielsen for hannem har afstaaet. Hkorn 11 td 7 skp 1 alb og Skov 2 alb hvoraf indf er 16 Rdr. Bygningen er 98 fag hus og besætning 10 b 2 st 8 k 8 ungn 16 faar vogn etc. 1 Decb 1741.

12 (fol 186)
Jens Nielsen, Taaning - Jens Nielsen Bunde fra Vrold - fæster afgangne Terkeld Rasmussens fradøde gaard, ægter Enken Gjertrud Jensdatter. Hkorn 9 td 1 fc 2 alb og Skov 1 alb. Indf 4 Rdr. Bygningen er 59 fag hus og besætning 10 b 7 k 1 st 6 ungn 10 faar vogn etc. 1 Decb 1941.

13 (fol 186)
Jacob Jørgensen, Horndrup - en Inderste mand af Yding - fæster  Niels Bø.krøgs? (maaske menes Bødkers?) afstandne gadehus, med vilkaar derudi at nyde fri husværelse. Bygningen er  16 fag og indf 2 Rdr.  Svare aarligt 2 Rdr 24 sk. han skal forbedre etc. 1 Decb 1741.

14 (fol 186)
Niels Rasmussen, Yding fæster Jens Ibsens udi vanmagt komne og forladte Gaard. Hkorn 4-6-3-2 alb? Uden indf mod han opsætter den manglende Bygning, af det som i AAret 1736 afbrendte samt forsyner sig med den udfordrende besætning og sædekorn. etc. 1 Decb 1741.

15 (fol 186)
Niels Sørensen, Dørup - Ung Nielsen Sørensen - fæster den hele gaard Gammel Niels Sørensen wed mindelig skifte og egen afhanled omwexling for hannem har afstaaet. Hkorn 4-3-3-1 og Skov 2 alb uden indf, imod han ved stedet til forbedring opsætter det som Gammel Niels Sørensen grundet tilfaldende fattigdom ej har kunnet overkomme. Bygningen er 47 fag og udkrævende besætning skal antageren sig selv forsyne, saavidt det ej kan tilstrække, hvad han fløtter fra den hafde halve gaard. 1 Decb 1741.

15b (fol 187)
Niels Sørensen, Dørup - Gammel Niels Sørensen - fæster den halv gaard han wed mindelig  skifte og omwexling med unge Niels Sørensen haver antaget. Hkorn 2-2-2 fc og Skov 1 alb. Uden indf, derved hjælper i den armod hvorfor han den heele gaard maatte qwittere. Bygningen er 29 fag og den udkrævede besætning skal antageren selv udgøre, hvortil han fløttede med sig aldt hvad han ved den hele gaards brug var ejende. 1 Decb 1741.

16 (fol 187)
Søren Hansen, Smed, Træden - fæster  Jens Jensen Ellings for hannem grundet tilslagen armod afstandne gaard, Hkorn 4-4-3-2 alb men efter Byens ligning 4-6-1-3/4 alb ingen indf. da han fører stedets bygninger i stand og anskaffer den udfordrende besætning, som tilligemed behøvende Sædekorn stedse som Inventarium skal forblive ved stedet etc. 1 Decb 1741.

17 (fol 187)
Jens Jensen, Træden - fra Brædstrup - fæster Anders Mortensens forladte gaard som han ej selv kunde forestaa.
Hkorn 4 td 6 skp 2 alb. Til den forbedring Stedet højlig behøver bliver han fri for indf og hjulpen med 16 Stolper 10 Løsholdte og 30 alen Leeder til Bygningens Reparation. Hvad mere til bygningen udfordres skal han selv sammen med den udfordrende besætning selv anskaffe. 1 Decb 1741.

18 (fol 187)
Christian Ovesen, Bredvad Mølle fæster denne som Eske Nielsen er fradød, Ægter Enken paa stedet.  Hkorn Agger og Eng 3 td 1 skp 1 fc 1 alb og Mølleskyld 16 td 3 skp 3 fc som uden indf overlades ham i henseende de ved Møllen befundende besværligheder, og den forbedring han har tilsagt. Af Mølleskylden svares aarlig Landgilde 38 Rdr. Bygningen er ialt 69 fag og til besætning 4 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

19 (fol 188)
Anders Clausen, Aastrup fæster hans Broder Jens Clausens uden ægteskab fradøde gaard i Aastrup, hvorved hans gamle forældre forsynes med Ophold. Hkorn efter Mtr  5 td 1 skp 3 fc hvoraf betales indf 4 Rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

20 (fol 188)
Peder Christensen, Haarup - fra Aastrup - fæster afgangne Peder Clausens fradøde gaard, ægter datteren Maren Pedersdatter. Hkorn 5 td 3 skp indf 5 Rdr. Bygningen er 47 fag hus og besætning 6 b 6 k 5 ungn 8 faar vogn etc. 1 Decb 1741.
[KVJ:
Datteren hedder Anne Pedersdatter iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1883 og 2804]

21 (fol 188)
Christen Andersen, Brædstrup - med Pas fra Mattrup Gods - faar Hbh paa det Selvejersted Jens Jensen qwitterer og hannem overladt. Hkorn 2-3-1-1 1/2 alb og Skov 2 alb. Erlægges til Hbhs kendelse 2 Rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

22 (fol 188)
Søren Frandsen, Davding fæster Anders Jensens fradøde Partgaard  enken har overladt ham, ægter hendes datter Karen Andersdatter. Hkorn 2 td 7 skp 3 fc 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætning 4 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

23 (fol 189)
Jens Thomasen, Davding det sted Niels Iversen har beboet og maattet  qwittere, Ægter datteren Maren Nielsdatter. Bestaar af Hk 1-3-3-2 1/2 alb og Skov 1 alb som er uden indf. 31 fag og besætning 2 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 1 Decb 1741.

24 (fol 189)
Jens Christensen, Davding - Skræder - fæster Jens Pedersen Fogets for hannem afstandne huus, og der under i brug værende 1/4 parts ødegaards jord Hk 5 skp 3 fc 2 3/4 alb og Skov 1/2 alb hvoraf han ikke svarer indf. som kommer ham til hjælp ved bygningens reparation, der er 16 fag. Den udkrævende besætning skal han selv anskaffe etc. 1 Decb 1741.

25 (fol 189)
Hans Jacobsen, Ry - fæster forrige Kromand  Hans Nicolai Troelsens for hannem afstandne sted, hvortil Hkorn er ialt 2-3-3-1 alb og Skov 1 skp 2 fc 3/4 alb indf er 2 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning skal han selv antage som tillige med behøvende Sædekorn som inventar skal forblive ved stedet etc. 1 Decb 1741.   

26 (fol 189)
Ove Christensen, Ry det gadehus Hans Jacobsen har beboed og for hannem afstanden, hvortil Hkorn er 1 fc 1 alb. 12 fag hus aarlig huspenge 2 rdr 24 sk og indf 1 Rdr. 1 Decb 1741.

27 (fol 190)
Jomfrue Claudi, Ry - steder og fæster til afgangne Comendant og Obriste Leutenant Hans Christopher Claudis datter, Jomfru Claudi - det hus Præste Enken  Salig Niels Friises har opbygt og beboed, som ved hendes dødelig afgang Cassen er hjemfalden. Ingen indf men aarlig afgift 1 Rdr 3 mk der betales Qwartaliter fra 1742 aars begyndelse, foruden afgift af Hkorn 2 1/3 alb. 1 Decb 1741.

28 (fol 190)
Rasmus Nielsen, Fiskerhuse fæster Christen Rasmussens - imod beloved ophold og husværelse - afstandne 1/2 hus med tilliggende Hkorn 2 skp 1 1/2 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. 25 fag hus, afgift foruden af Hkorn 1 rdr 12 sk. 1 Decb 1741.

29 (fol 190)
Niels Sørensen, Faarehuset - som bebor den halve part af det fæster den anden halve part som Jens Nielsen Salten har  maattet qwittere. Ingen indf. 14 fag hus og 3 skp 2 fc 1 1/2 alb Hkorn. Huspenge 1 rd 12 sk, antageren skal selv anskaffe den udfordrende besætning. 1 Decb 1741.

30 (fol 190)
Daniel Jensen, Nørre Vissing fæster Olle Madsens 1/2 gaard Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb og Skov 1 fc 1 alb uden indf. Han ægter datteren paa stedet. 28 fag Hus 5 b 4 k 3 ungn 6 faar etc. 1 December 1741.

31 (fol 191)
Niels Lauridsen, Venggaard fæster halvparten af Venggaard Rasmus Rasmussen havde i fæste og for tilslagen armod maatte Qwittere. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb uden indf. da han skal anskaffe det manglende af  alle slags. 61 fag. 1 Decb 1741.

32 (fol 191)
Søren Nielsen, Høver fæster hans fader Niels Sørensen Enkemand afstandne gaard. Hkorn 5-4-1-1 alb. Indf 5 Rdr. 49 fag hus og udfordrende besætning 7 b 5 k 6 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

33 (fol 191)
Rasmus Lassen, Galten fæster Mikel Nielsens halve gadehus. 11 fag og indf 1 Rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. 1 Decb 1741.

34 (fol 191)
Jens Laursen, Skovby - som fra Soldatertjeneste hr Major Ingenhaefs? Compagni er udløst - fæster Hans Rasmussens afstandne gaard. Hkorn 5-2-2-2 alb. Til stedets forbedring er han uden indf. bevilget, derimod han betaler den besværing derved findes. 49 fag hus som han skal føre i stand. Og udkrævende besætning 6 b 4 k 4 ung 8 faar etc. 1 Decb 1741.

35 (fol 192)
Søren Pedersen, Skovby fæster Annexgaarden Niels Jørgensen formedelst fattigdom har maattet qwittere. Hkorn Herligheden 1 td 3 skp 1 fc Annexskylden 4 td 2 skp, uden indf. imod at han bygningen som er 42 fag fører si stand, og besætningen som mangler af alle slags anskaffer. 1 Maj 1741.

36 (fol 192)
Peder Jensen, Laasby fæster Rasmus Nielsens fradøde gaard Enken Anne Sørensdatter overlader ham. Ægter datteren Anne Rasmusdatter. Hkorn 3-5-3-2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. 36 Fag hus og 5 b 4 k 4 ung 8 faar etc. 1 Decb 1741.

37 (fol 192)
Jens Nielsen, Laasby fæster Rasmus Pedersens fradøde gaard. Ægter Enken Johanne Jespersdatter. Hkorn 4-5-1 fc som uden indf overlades. 43 fag hus og besætning 6 b 4 k 6 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

38 (fol 192)
Christen Rasmussen, Skørring fæster den halve gaard Christen Rasmussen (navne ok) sidst beboede og fradøde. Ægter Enken Anne Rasmusdatter. Hkorn 2-3-2-2 alb og Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb indf 2 Rdr. 34 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

39 (fol 193)
Mads Madsen, Klintrup fæster hans fader Mads Madsens halve gaard. Hkorn 2-4-1-2 alb og Skov 1 alb uden indf. i henseende han har sine gamle forældre til besværing med ophold at forsyne. 29 fag hus og 4 b 4 k 3 ung 6 faar etc. 1 Decb 1741.

40 (fol 193)
Niels Jensen, Sjelle fæster gaardmanden Søren Pedersens forladte halve gaard. Hkorn 3-1-2-1/2 alb og Skov 2 fc 1 1/2 alb uden indf. bevilged til hjælp til den forbedring stedet mangler, hvorwed er end og til ophold forrige beboeres efterladte Enke. 30 fag hus Besætningen af alle slags skal antageren selv anskaffe, som tillige med det behøvende Sædekorn etc. 1 Decb 1741.

41 (fol 193)
Jens Christensen, Sjelle - han er fra Taastrup - fæster Rasmus Rasmussens fradømte gaard. Hkorn 6-4-2 fc og Skov 1 skp 1 fc  uden indf. formedelst alting ikke derved findes i saa fuldkommen stand som han er pligtig at anskaffe. 57 fag hus og den udkrævende besætning skal han selv anskaffe. 1 Decb 1741.

42 (fol 193)
Niels Hansen, Sjelle fæster faderen Hans Knudsens afstandne sted. Hkorn 6 skp 3 fc 1/3 alb hvoraf Sjelle Kirke tilkommer Landgilden er ialt 2 td 1 skp 3 fc 1/2 alb. Indf 2 Rdr. 19 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 1 Decb 1741.

43 (fol 194)
Jens Pedersen, Sjelle fæster hans Broder Niels Pedersens afstandne halve gaard, uden indf. Hkorn 3-3-3 fc og Skov 1 skp 1 fc. 33 fag Hus og Besætning 4 b 4 k 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

44 (fol 194)
Søren Jensen, Sorring fæster Christen Rasmussens fradømte sted i Sorring. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb uden indf, imod han fuldkommen fører samme i stand. 27 fag Hus og den udfordrende besætning skal han selv anskaffe etc. 1 Decb 1741.

45 (fol 194)
Jens Pedersen, Jaungyde - han er fra Alling - fæster Enkemanden Niels Lauridsens halve gaard, imod opholds nydelse og husværelse. Hkorn 2 td 2 skp og Skov 2 fc 2 1/2 alb, hvoraf indf er 3 Rdr. 24 fag og besætning 4 b 2 k 34 ung 4 faar etc. 1 Decb 1741.

46 (fol 194)
Claus Jensen, Adslev faar Hbh paa det hannem tilhørende  Selvejerhus, hvoraf aarlig fra 1 Jan 1742 for sig, arvinger og efterkommere er udbuden udi grundskat at betale 2 Mark danske som bliver Krigsjordebogen til forbedring allerunderdanigst beregnet. 1 Jan 1741.

47 (fol 194)
Søren Jacobsen, Stilling - han er fra Forlev - faar Hbh paa Knud Justesens forladte Selw Eiergaard under afhandling med Stifbørnenes faderbrødre og Formyndere Niels Pedersen i Mesing og Peder Pedersen i Stilling at han betaler deres fædrene arw, og anden Giæld som i Boen er indestaaende. Hkorn 5-3-3-1 alb og Skov 3 fc 1 alb. Til Hbh 1 Rdr.54 fag hus og besætning 6 b 5 k 1 stud 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

48 (fol 195)
Rasmus Rasmussen, Bjertrup - med Pas fra Lyngbygaard Gods -  fæster Rasmus Jensens for hannem og hans Broderdatter Kirsten Pedersdatter afstandne halve gaard. Hkorn 3-5-1 fc og Skov 1 alb. Indf 4 Rdr. 37 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 1 Decb 1741.

49 (fol 195)
Eske Nielsen, Illerup - han er fra Gjesing - fæster Rasmus Nielsens fradøde gaard ægter Enken. Hkorn 5-2-2-1 alb som uden indf bevilges i henseende til den forbedring han stedet har tilsagt og nødvendig behøves. Bygningen er 43 fag og 6 b 4 k 5 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

50 (fol 195)
Rasmus Nielsen, Gram fæster hans fader Niels Rasmussens fradøde halve gaard, enken hans moder har overladt ham da hun ej kunde svare det som derved var til besværing, hvilket han har paataget sig, og derfor gived fæstefrihed. Hkorn 3 td 2 1/9 alb og Bygning 27 fag samt til besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 1 Decb 1741.

51 (fol 195)   
Anders Jensen, Vrold fæster Peder Rasmussens fradømte halve gaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb og Skov 3 fc 1 5/8 alb som efter den ved stedet befindende slette tilstand uden indf imod givne løfte om Bygningens reparation som er 30 fag. Den udkrævende besætning af alle ting skal han selv anskaffe. 1 Decb 1741.

52 (fol 196)
Christen Pedersen, Skanderborg maa opsætte Købsted Bygning paa det stykke jord udenfor Skanderborg Bye port Østen Adelweien beliggende som bemte Christen Pedersen har i fæste og efter Krigsjordebogens formelding bestaar af 1 skp 1 fc Hkorn imod at hand og Interessenter Deres Arwinger eller efterkommere aarlig deraf betaler i Grundskat de udlowede 1 Rdr 2 mk fra 1ste Jan 1742 foruden de ordinaire eller Extraordinaire Contrebutioner af Hket, sampt hans Mayts Høye Herlighed og Fæste Ræt i allemaader uforkrænket at wære Reserwerit, Hwilken Bygning som Byen til Pleuplering og Consumptionens formeerelse opsettes paa fornewnte Plads saaledes som amme i sin Distance, Lengde og breede findes, bliwer atter bemte Christen Pedersen og Enteressenter Deres Arwinger eller efterkommere ubeskaaren tilhørende etc. 1 Decb 1741.

53 (fol 196)
Regimentskriver Niels Moldrup, Lusborg  (Skanderborg?) - fæster et stk Jord Lusborg kaldet som Salig hr Krigsraad Gyberg har haft i brug, og ved hans død er vorden fæsteledig. Hkorn 1 skp 2 fc og indf 2 Rdr. 1 Decb 1741.

54 (fol 196)
Rasmus Rasmussen, Farre faar Hbh paa halvparten af hans fader afgangne Rasmus Andersens Selweier gaard, som Enken hans Stifmoder wed gaardens adskillelse da hun fandt dend hele gaard for hende alt for besverlig at forestaa. Hkorn 4 td 4 skp 1 alb hvoraf til kendelse betales 2 Rdr. Bygningen har de selv delt mellem sig hvoraf han tilkommer 28 fag. Til besætning udkræves 6 b 4 k 1 st 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

55 (fol 197)
Peder Pedersen, Farre faar Hbh paa halvparten af Rasmus Andersens fradøde Selw ejergaard, ægter Enken. Hkorn 4 td 4 skp 1 alb hvoraf han til kendelse betaler 3 Rdr. Wed gaardens adskillelse og derower gjorte deling er bygningen til denne part 31 fag og udkrævende besætning 6 b 4 k 1 st 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

55b (fol 197)
Søren Nielsen, Farre fæster afgangne Laurs Nielsens fradøde halve gaard med derunder i brugwærende anpart 1 td 2 alb af Farregaards jord og en halv gadehus formanden havde med gaarden hvortil Hkorn ialt er 4-6-3-1 1/2 alb. Indf 2 Rdr. Af huset svares aarligt 1 Rdr 12 sk. Bygningen til gaarden er 30 fag og huset 7 fag. Besætning 6 b 4 k 1 st 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

56 (fol 197)
Peder Mortensen, Farre fæster Mads Knudsens afstandne Gadehuus med derunder af Farregaards jorder beliggende 1 td 2 alb Hkorn, igen indf imod han som lover forbedrer. Huset er 13 fag af samme svares aarligt foruden Skatterne af Hket 2 rdr 24 sk. For den udfordrende besætning er han ansvarlig etc. 1 Decb 1741.

57 (fol 197)
Just Martinusen, Grovsmed, Farre fæster Peder Mortensens gadehus hvoraf indf er 1 Rdr. Huset er 14 fag og den aarlige afgift 2 Rdr 24 sk. 1 Decb 1741.

58 (fol 198)
Laurs Rasmussen, Lyngby - han er fra Klintrup - fæster Anders Simonsens grundet svaghed afstandne Sted, ægter Stifdatteren Barbara Jensdatter. Hkorn 2 td 1 1/2 alb og indf 4 Rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 1 Decb 1741.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder evt. Anders Sørensen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1151]

59 (fol 198)
Rasmus Laursen, Faarvang fæster hans Stiffader Peder Jensens afstandne halve gaard. Hkorn 3-7-3-1 1/2 alb uden indf imod den belovede forbedrings fuldførelse, som Stedet trænger til. 27 fag hus og 4 b 4 k 4 ung 6 faar etc. 1 Decb 1741.

60 (fol 198)
Anders Sørensen, Sminge - han er fra Voel - Niels Jensens fradøde halve gaard, ægted Enken. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb hvoraf indf er moderet 3 Rdr paa Condition at naar hans nabo ej længere kan forstaa den halwe gaard han da samler hele gaarden. 25 Fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 1 Decb 1741.

61 (fol 198)
Povel Jensen, Skanderup - han er fra Røgen - Jens Andersens fradømte Gaard. Hkorn 3-5-3 fc uden indf, i henseende han betaler Restancen og sætter stedet i forsvarlig stand. 32 fag hus og 4 b 3 k 4 ung 6 faar etc. 1 Decb 1741.

62 (fol 199)
Peder Pedersen, Skanderup Mølle - han er fra Farre - som afgangne Laurs Nielsen er fradød, ægter Enken Mette Powelsdatter. Hkorn Ager og Eng 3 skp 1 fc 1 alb og Mølleskyld 4 td 2 skp og derunder i brug den øde Soelgaards jord 3 td 2 fc foruden at have samme Rettighed med fædrift tilligemed Holmstol som formanden i Mølle Mosen har haft, alt at forholde efter den derom oprettede delings brev, udsted paa Gjern Herreds Ting den 7de Martii 1668. Indf 20 Rdr. Af Mølleskylden svares aarligt landgilde 12 Rdr 3 mk. Bygningen er 38 fag og besætning 5 b 1 st 5 k 4 ungn 8 faar etc. 1 Decb 1741.

63 (fol 199)
Svend Jensen, Gjern hans fader Jens Rasmussen Parises afstand gaard, hvorved han nyder ophold, og derved er sønnen til den tjeneste han formaar.
Hkorn 4-1-1-1 alb Indf 6 Rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 5 b 1 st 4 k 6 ungnød 8 faar etc. 1 Decb 1741.

64 (fol 199)
Niels Jensen, Gjern Mads Pedersens fradøde halve gadehus, som Enken har overladt ham. 7 fag hus som han uden indf overlades imod han fører det i god stand. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. 1 Decb 1741.

65 (fol 199)
Peder Christensen West, Gjern det sted Peder Christensen er fradød. Hkorn 1-3-2-1 alb, ægter Enken og betaler til indf 4 Rdr. 36 fag hus og besætning 2 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 1 Decb 1741.

66 (fol 199)
Christen Christensen West, Gjern fæster hans Broder Peder Christensens for hannem afstandne part gaard.
Hkorn 3-4-1-1 1/2 alb indf 4 Rdr.. 36 fag hus og 5 b 1 st 4 k 5 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

67 (fol 200)
Michel Hess (Hesse), Gjern den anpart øde Boelsgaard paa Gjern Mark som husmanden Jens Andersen har haft i fæste og brug. Hkorn 4 skp 3 fc 1 alb indf 1 Rdr. Den udfordrende besætning og behøvende Sædekorn skal antageren selv anskaffe. 1 Decb 1741.

68 (fol 200)
Maurits Sørensen, Naarup - han er fra Gjern - fæster Jens Andersens 1/2 gaard. Hkorn 3-3-2 fc som efter tilstanden uden indf overlades. 29 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

69 (fol 200)
Rasmus Nielsen, Svenstrup - han er fra Møgelby - fæster afgangne Jens Jensen Snedkers Boel, ægter Enken Kirsten Sørensdatter. Hkorn 4 skp 1 fc 1 1/2  alb uden indf. 14 fag hus og udkrævende besætning skal antageren være ansvarlig for etc. 1 Decb 1741.

No 70
findes ikke.

71 (fol 200)
Christian Hansen, Skovfoged, Linaa - fæster Anders Nielsen og Rasmus Bussborres? afstandne hus, uden indf til vederlag i den bekostning Christian Hansen har gjort paa Bygningens 14 fag, som han slet antog og nu har bragt i stand. Aarlig afgift 2 Rdr 24 sk. 1 Decb 1741.

72 (fol 201)
Peder Sørensen, Haarup fæster Rasmus Nielsens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Lauritsdatter. Hkorn efter Mtr 2-4-1-2 alb og Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, hvoraf indf er 6 Rdr. 33 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 1 Decb 1741.

73 (fol 201)
Jens Rasmussen, Haarup fæster afgangne Ambrosius Rasmussen og hustrues fradøde gadehus, ægter datteren Karen Ambrosiusdatter. Huset er 6 fag, indf 1 Rdr. Aarlig afgift 1 Rdr 12 sk. 1 Decb 1741.

74 (fol 201)
Powel Jensen, Haarup - han er fra Flendsted - fæster det halve gadehus, han efter Jens Jensen Bødikers død har antaget og ægtet Enken. 16 fag hus og indf 1 Rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. 1 Decb 1741.

75 (fol 201)
Søren Nielsen, Rudstrup fæster halvparten af Anders Pedersen Taalund forladte sted, han og naboen Peder Powelsen deler. Hkorn 2-4-1-2 1/3 alb og Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb uden indf. Den udkrævende besætning til det sidst antagne skal antageren selv anskaffe. 1 Decb 1741.

76 (fol 201)
Peder Powelsen, Rudstrup fæster halvparten af Anders Pedersen Taalund forladte sted. Hkorn 2-4-1-2 1/3 og Skov 4 skp 3 fc 2 2/3 alb som han og naboen Søren Nielsen tilligemed den dertil hørende Bygning deler, saa gaarden allene bliver under deres beboelse. Da enhver tilkommer at svare af Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb og Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb uden indf er forundt. Den udkrævende besætning til det antagne Hkorn skal han selv anskaffe. 1 Decb 1741.

Anno 1742 dend 26de Aprily:

Er udi Rytter Sessionen følgende fæste og Hbhs brewe udstæd:

1 (fol 202)
Rasmus Christensen, Haarby fæster hans fader Christen Christensens grundet alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar at hand imod forældrenes Raad eller willie giør sit ægteskab, dem eller stedet til fortrædelighed og skade. Hkorn 2-7-1 fc hvoraf indf er 4 Rdr. 33 fag Bygning og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

2 (fol 202)
Andreas Johansen, Nørre Vissing fæster Mads Jacobsens grundet tilslagen fattigdom afstandne halve gaard, Hkorn med 1/6 part af en Ødegaards jord i Byen som aldt er 2-7-3-2 1/2 alb og Skov 1 fc 5/6 alb, som uden indf er forundt i henseende han det manglende ved stedet selv anskaffer, og indfører med sig hans Børn som er  Opwæxt, der kan være ham og stedet til hjælp. Bygningen er 25 fag og til besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 26 April 1742.

3 (fol 202)
Jens Nielsen, Framlev fæster Jens Jensens afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og naar de gamle fra den unge Separerer, Da at forsyne med en skikkelig og for gaarden taalelig ophold. Hkorn /: Med 2 skp 3 fc 1 alb aparte Jord og af Højby Marks Jord 2 td 3 fc :/ I alt 7 td 4 sk 2 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 16 Rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 8 b 6 k 1 st 4 ungn 0g 8 faar etc. 26 April 1742.

4 (fol 203)
Peder Jensen, Hørslevbol - Hørslev Boel - fæster afgangne Niels Sørensens fradøde part gaard, ægter Enken. Hkorn 4-5-3-1 alb hvoraf han formedelst de mange smaa børn som er paa stedet, alene betaler i indf 3 Rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl hedder ny fæster Peder Jepsen. Se nr. 2101 og 2886. Se desuden Gryt Fptk 1764-1767 nr. 62 (fol 76)]

5 (fol 203)
Rasmus Rasmussen, Skrædder, Laasby - fæster Niels Clausens halve gadehus, hvoraf aarlig svares hus og arbejdspenge 1 rdr 12 sk. Indf 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 26 April 1742.

6 (fol 203)
Frands Christensen, Skørring fæster hans Stiffader Rasmus Jensen grundet fattigdom afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb og Skov 5 skp 3 fc 2 alb, som han efter stedets tilstand uden indf er overladt. 43 fag Bygning og besætning 6 b 5 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

7 (fol 203)
Christen Rasmussen, Skørring - Skræder -  fæster Jens Mortensen Smeds afstandne Gadehus, Hkorn 1 fc og svarer aarlig hus og arbejds penge 2 Rdr 24 sk. Huset er 12 fag indf 2 Rdr. 26 April 1742.

8 (fol 204)
Frands Simonsen, Galten fæster Annexgaarden i Galten som Jens Rasmussen Munch er fradød, ægter Enken Karen Pedersdatter. Hkorn Herligheden 5 skp 2 fc 2 1/4 alb og Annexskylden 2 td 1 skp 3/4 alb, indf 2 Rdr. Bygningen er 35 fag og besætning 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

9 (fol 204)
Jens Mortensen, Smed, Galten - fæster  forrige Birkeskriver Johan Frobøses Enkes for hannem afstandne halve gadehus. 8 fag og svarer aarligt hus og arbejdspenge 1 Rdr 12 sk. Indf 2 Rdr. 26 April 1742.

10 (fol 204)
Jens Nielsen, Stjær fæster afgangne Rasmus Rasmussens fradøde partgaard, ægter Enken Giertrud Jespersdatter. Hkorn 3-7-1-1 alb, hvoraf allene udi indfæstning, formedelst de 4 faderløse og moderløse umyndige Børn han gaar ind til, og i faders sted antager, betaler 5 Rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

11 (fol 204)
Rasmus Nielsen, Taastrup fæster hans fader afgangne Niels Pedersens fradøde gaard moderen i hendes enkestand en 13 aars tid har forestaaet, men nu ej længere formedelst alderdom og svaghed kan bestride, og derfor har oplat ham med vilkaar at lewe med hende som en lydig søn og ej indlade sig i nogen ægteskab imod hendes willie og Øwrighedens tilladelse. Hkorn 4-2 1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. 44 fag hus og besætning 6 b 5 k 5 ungn og 8 faar vogn etc.  26 April 1742.

12 (fol 205)
Niels Jørgensen, Adslev fæster hans fader Jørgen Nielsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne partgaard. Hkorn 1 td 6 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 alb som han uden indf er overladt, har derfor uden noget Kirke jord i brug som tages aparte fæste paa. 42 fag Hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 26 April 1742.
[KVJ:
Stedet er sandsynligvis Jeksen, Adslev sogn. Se Gryt Fptk 1686-1701 nr. 119 (fol 119), Gryt Fptk 1729-1745 nr. 1 (fol 246) samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 325, 549 og 761]

13 (fol 205)
Olluf Christensen, Stilling faar Hbh paa Michel Jensen Søgaards, for hannem formedelst høj alderdom og Skrøbelighed afstandne Selvejergaard. Ægter datteren og forsyner de gamle med fornøden billig Ophold. Hkorn 4-1-3 fc og Skov 2 alb hvoraf han betaler til Hbhs kendelse 3 Rdr. Bygningen er 44 fag og besætning 5 b 5 k 1 st 4 ungn og 6 faar vogn etc. 26 April 1742.

14 (fol 205)
Olluf Rasmussen, Vitved fæster hans fader Rasmus Sørensens for hannem formedelst egen og konens store alderdom og skrøbelighed, afstandne Sted. Hkorn 3 td 2 fc, som han efter omstændighederne fri for indf er forundt. 25 fag hus. Til besætning som udfordres af alle slags skal antageren selv være ansvarlig tillige med det behøvende Sædekorn etc. 26 April 1742.

15 (fol 206)
Thomas Jensen, Hvolbæk fæster hans fader Jens Hansen formedelst alderdom og skrøbelig afstandne halve gaard. Hkorn 2 skp 3 fc 2 19/42 alb af Tammestrup Øde i alt 3-4-3-1 20/21 alb hvoraf indf er 4 Rdr. 41 fag hus og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.     

16 (fol 206)
Bliver formedelst omstændighederne ikke udstæd.

17 (fol 206)
Hans Pedersen, Ørridslev fæster hans Broder Olluf Pedersens gaard, siden han igen fæster i Ustrup. Hkorn 4-6-3 fc. Indf 6 Rdr. Bygningen erc51 fag hus og besætning 6 b 5 k 1 st 5 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

18 (fol 206)
Jens Jørgensen, Ørskov fæster hans afgangne fader Jørgen Marqworsens fradøde gaard, Broderen Marqwor Jørgensen før faderens død havde i fæste, mens formedelst tilslagen skade paa lemmerne afstaaed, med vilkaar, at han saavelsom hans anden broder der ogsaa er vandfør, fremdeles som hidindtil af Gaarden at nyde ophold. Hkorn 4-6-3-1 alb hvoraf indf efter anførte aarsager alene betaler 4 Rdr. 58 fag hus og besætning 6 b 1 st 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

19 (fol 207)
Rasmus Erichsen, Kattrup faar Hbh paa hans fader Erich Sørensens fradøde part Selvejer gaard, moderen en ældgammel kone ej kunde bestyre. Hkorn 2-7-1 fc hvoraf han til Hbh betaler 2 Rdr. 34 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

20 (fol 207)
Olluf Pedersen, Ustrup fæster Jens Pedersens grundet alderdom og konens paalagde jammerlig kors, afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og de gamle med en sømmelig og velfortient aftægt at forsyne. Hkorn 4 td 1 fc 2 alb, hvoraf indf er 4 Rdr. 49 fag Bygning og besætning 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

21 (fol 207)
Niels Pedersen, Brørup fæster Mogens Jensens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne partgaard, og ægter hans datter.
Hkorn 3-5-2-2 alb indf 4 Rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 7 faar vogn etc. 26 April 1742.

22 (fol 208)
Rasmus Andersen, Baastrup fæster Anders Nielsens afstandne gadehus, hvorfra han til Brørup henfløtter. Af huset svares aarlig huspenge 24 sk og i steden for Arbeidspengene bruges til Postbrewenes befordring imellem Skanderborg og Horsens. Samme hand fri for indfestninger bevilged. Huset er 12 fag, som han skal forbedre og altid i god stand vedligeholde, Dend paalagde befordring som meldt forswarlig at forrette. 26 April 1742.     

23 (fol 208)
Rasmus Jensen, Blegind fæster Anders Nielsen grundet alderdom og svaghed afstandne Gadehus. Aarlig afgift 1 Rdr 24 sk, hvoraf indf er 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og holde i god stand. 26 April 1742.

24 (fol 208)
Laurs Jensen, Alling fæster Søren Christensens afstandne partgaard, med vilkaar at han ægter hans Søster Mette Christensdatter. Hkorn 3 td 3 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 32 fag og til besætning 4 b 3 k 5 ungn og 6 faar vogn etc. 26 April 1742.

25 (fol 209)
Niels Rasmussen, Gantrup fæster hans afgangne fader Rasmus Pedersens fradøde 1/2 gaard, enken hans moder har overladt ham. Hkorn med en anpart af den øde gaards Jord 2-1-2-1/4 alb som ham overlades uden indf. at han des bedre skal anvende sin flid til stedets forbedring. 33 fag hus og 4 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

26 (fol 209)
Jens Jensen, Hem - som fra Land Militsen er bleven udløst - fæster afgangne Peder Christensens fradøde halve gaard, ægter Enken. Hkorn 3-1-3-1/2 alb og Skov 1 1/2 alb, hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 8 faar samt vogn, Ploug og harwe etc. 26 April 1742.

27 (fol 209)
Jens Rasmussen, Paarup fæster hans fader Rasmus Pedersens afstandne 1/2 gaard, med vilkaar at forældrene nyder deres ophold af stedets brug, Hk 4 skp hworaf de selw swarer udgifterne. Stedet staar ialt for 1 td 7 skp 1 1/2 alb og Skov 1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr.. 33 fag Bygning og 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

28 (fol 210)
Niels Sørensen, Haarup fæster afgangne Gregers Nielsens fradøde gaard, ægter Enken.
Hkorn 5-5-3-1 alb indf 3 Rdr. Bygningen er 47 fag og besætning 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

29 (fol 210)
Jens Nielsen, Gammelstrup fæster Jens Pedersens afstandne gaard, siden han igen fæster i Træden og ægter hans Søster. Hket er 3-7-1-1 1/2 alb og Skov 1/2 alb, hvoraf indf er 4 Rdr. 36 fag Bygning og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

30 (fol 210)
Jens Pedersen, Træden fæster hans fader Enkemanden Peder Laursens formedelst alderdom afstandne gaard. Hkorn 4-6-1-3/5 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 61 fag hus og besætning 6 b 1 st 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

31 (fol 211)
Bliwer formedelst omstændighederne iche udstæd.

32 (fol 211)
Niels Andersen, Them fæster Peder Laursen Gløds afstandne halve gaard, ægter hans datter.
Hkorn 2 td 3 skp 2 alb. Som hand frie for Indfestning er bewilged, I wendte at hand iche blifwer een hadere af Skowen sig self til nytte, Og dend til Ødelæggelse. Bygningen er 39 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar vogn plov etc. 26 April 1742.

33 (fol 211)
Frederich Christensen, Tømmerby fæster hans fader Christen Frederichsens for hannem i fattigdom afstandne partgaard. Hkorn 3 td 1 fc 1 1/6 alb og Skov 1/3 alb, Som hannem frie for Indfæstning er forundt, til Besætningens hielp og allermest at hand iche som faderen wender sin begierlighed til Skowen. Bygningen er 24 fag og til besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

34 (fol 211)
Søren Christensen, Laven fæster Peder Jensens for hannem i armod afstandne halwe gaard, med vilkaar at han giwer Peder Jensen og kone den aftægt hand dennem har tilstanden eller billigen kand tilsiige for dem og umyndige smaae Børn, Mens naar de smaae blifwer af alder og Wext de self kand tiene Brødet, maae derudi skee nogen afgang. Og om manden døer, Da konen ei at nyde uden Dend halwe Deel, Og skulle hun sig i anden ægteskab indlade, Da aftegten og huuse wærelsen at ophøre. Hkorn 3 td 1 fc 1 alb og Skov 1 skp 3 fc. Han er fri for indfæstning  imod stedets og besætningens forbedring. Bygningen er 32 fag og til besætning udfordres 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 8 faar vogn etc. 26 April 1742.

35 (fol 211)
Knud Hansen, Laven fæster afgangne Anders Christensens fradøde partgaard, ægter Enken. Hkorn 1-2-2-2 1/2 alb og Skov 3 fc 1 1/2 alb, hvilket hannem fri for indf er bevilged imod Adwarsel til Stedets og Besætningens forbedring, Sampt Christelig omgang med kone og umyndige Børn, som hand til faderlig omsorg har antagen. Bygningen er 23 fag og til besætning behøwes 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 April 1742.

36 (fol 212)
Jens Christensen, Laven fæster Bertel Rasmussens afstandne halve Gadehuus, hvoraf svares aarligt 1 Rdr 12 sk. Indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre og altid i god stand holde etc. 26 April 1742.

37 (fol 212)
Rasmus Rasmussen, Grølsted fæster Christen Poulsen Westes for hannem afstandne gaard, ægter datteren. Hkorn 5-1-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 41 fag hus. 6 b 4 k 1 st 3 ungn og 10 faar etc. 26 April 1742.

38 (fol 212)
Peder Michelsen, Skanderup fæster Jens Jensens Horns i fattigdom afstandne Sted. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc, uden ind siden han har betalt Restancen og anskaffer den manglende Besætning. Bygningen er 24 fag for Brøstfældigheden hielpes af Windfelderne til 12 Stolper, 12 Løsholdter og 30 Allen Leeder. Til besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 April 1742.

39 (fol 212)
Søren Jensen, Skanderup fæster Niels Andersen Bechgaards formedelst Alderdom og Wanmagt afstandne huus og dertil underlagte brug af en Øde gaards Jord. Husets aarlige afgift er 2 Rdr 24 sk og det i brug havende Hkorn 7 skp 3 fc som fri for indf er forundt. Bygningen er 12 fag og til besætning udfordres 2 b 1 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 26 April 1742.

40 (fol 213)
Peder Rasmussen, Søbyvad fæster afgangne Niels Andersens Kroerhuus i Søbyvad, med dertil henlagte Eiendom og Brug under Søbygaard Howedgaards Taxt Matriculeret. Og Egted Enken paa Stedet. Af Kroerholdet og Auflingen i aldt swares Aarlig efter det allernaadigste meddeelte Privilegie paa Enken og hendes første mand Michel Madsen 13 Rdr 2 mk. Af samme hand til indfæstning betaler 4 Rdr. Bygningen er 26 fag huus vel vedligeholden, som han skal forbedre fremdeles at det altiid kand wære i god stand etc. 26 April 1742.

41 (fol 213)
Christopher Rasmussen, Gjern - som har waaren Soldat under Militien for Aarhuus Hospitals Godz og derfra udløst - fæster halvparten af hans fader Broder Søren Anders Møllers for hannem formedelst fattigdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 fc 2 alb, som han efter omstændighederne ikke skal betale indf for. 33 fag Bygning og til besætning udfordres 5 b 1 st 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 April 1742.

Anno 1742 den 16 Novemb:

Er udi Rytter Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Brewe bleven udstæd:

1 (fol 213)
Poul Nielsen, Hjortberg fæster hans Stiffader Søren Ibsens for hannem afstandne gaard, siden tilstanden var ichun slet og Daglig blev Ringere, at han hwerken kunde betale Stifbørnenes Deris fæderne arf eller anden paadragen gield som Poul Niels har Obligered sig at sware. Hkorn efter Matr. 9 td 3 fc og Skov 1 alb, hvoraf Indfæstningen efter Omstændighederne er moderet til 5 Rdr. Bygningen er 79 fag hus og til besætning udfordres 10 b 2 st 8 k 8 ungn og 10 faar etc. 16 Novb 1742.

2 (fol 214)
Morten Jensen, Grumstrup fæster Søren Sørensens grundet svaghed og fattigdom afstandne Gadehus, hvoraf svares aarlig hus og arbejdspenge 2 Rdr 24 sk. For indfæstning befriet for desto bedre at stræbe med Bygningen som allene er 5 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 16 Novb 1742.

3 (fol 214)
Jens Nielsen, Grumstrup fæster afgangne Hendrich Michel?
Møllers fradøde gadehus, som enken har overladt ham med Vilkaar at ægte datteren Christense Hendrichsdatter, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Aarlig afgift hus og arbejdspenge 2 Rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

4 (fol 214)
Jørgen Jensen, Ørskov faar Hbh paa Anders Jørgensens Part Selv ejergaard, han formedelst egen og mest konens Alderdomb og Skrøbelighed har afstaaet, ægter datteren Johanne Andersdatter. Hkorn 2-5-1-2 1/2 alb, hvoraf han til Hbh betaler 6 Rdr. Bygningen er 33 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

5 (fol 214)
Niels Pedersen, Ørskov fæster hans fader Enkemanden Peder Nielsen formedelst alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-2-2 alb. Indf moderet til 2 Rdr. 37 fag Bygning og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

6 (fol 215)
Rasmus Jensen, Kattrup fæster afgangne Søren Andersens fradøde gaard, som Enken har afstaaet, ægter datteren Karen Sørensdatter. Hkorn efter Mtr 6-6-1-1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 54 fag og 8 b 1 st 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.

7 (fol 215)
Rasmus Gundersen, Tebstrup fæster Niels Nielsens for hannem afstandne fierdepart Gaard, som han antager et andet sted i Gammelstrup. Hkorn 1 td 2 fc 1 1/4 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 18 fag og 2 b 1 k 1 ungn 4 faar etc. 16 Novb 1742.

8 (fol 215)
Jens Sørensen, Tebstrup - som har udtient ved Land Militcen - fæster Rasmus Gundersens afstandne gadehus, som han igen fæster en 1/4 part gaard sammesteds. Aarlig hus og arbejdspenge 2 rdr 24 sk og indf 4 Rdr. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

9 (fol 216)
Jørgen Sørensen, Horndrup fæster afgangne Niels Jensens fradøde halve gaard, hvis enke Kirsten Jensdatter han har ægted. Hkorn 3-2-1-1/2 alb og Skov 2 Alb hvoraf indf er 5 Rbd. Bygningen er 44 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

10 (fol 216)
Niels Pedersen, Dørup fæster hans fader Enkemanden Peder Nielsens for hannem grundet alderdoms skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at han giver faderen sin livs ophold. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc og Skov 1 alb. Uden indf. Bygningen er 23 fag og 4 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

11 (fol 216)
Søren Mortensen, Dørup fæster hans fader Morten Sørensens grundet skrøbelighed og konens alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2 fc og Skov 1 alb. Som uden indf er bevilged. Bygningen er 26 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar vogn etc. 16 Novb 1742.

12 (fol 216)
Peder Christensen Elling, Gammelstrup fæster Niels Pedersens for hannem afstandne 1/2 gaard, siden han igen fløtter til Træden. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og den udfordrende besætning hand sig self anskaffer og dertil være ansvarlig etc. 16 Novb 1742.

12 (fol 217)
Niels Nielsen, Gammelstrup - han er fra Tebstrup -  fæster Niels Pedersens for hannem afstandne halve gaard, som han igen fløtter til Træden. Hkorn efter mtr. 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og dend udfordrende besætning hand self anskaffer etc. 16 Novb 1742.

13 (fol 217)
Niels Pedersen, Træden - han er fra Gammelstrup - fæster Søren Hansen Smeds for hannem formedelst fattig tilstand afstand gaard. Hkorn 4-4-3-2 alb mens efter Byens ligning svares af 4 td 6 skp 1 fc 3/5 alb, som uden indf er forundt hvorimod han skaffer Bygningen som er 51 fag huus i forsvarlig stand med det formanden af Windfelder bewilgede Eege Tømmer til 10 Stolper 8 Løsholdter og 30 allen Leeder. Den udfordrende besætning han selv anskaffer etc. 16 Novb 1742.

14 (fol 217)
Jens Mortensen, Aastrup - som har været Reserve Soldat under Hr Major Ingenhaes Compagnie - faar Hbh paa Enkemanden Christen Pedersens for hannem I Alderdombs skrøbelighed afstandne Selw Eiergaard. Hkorn 6-4-2-1 alb og Skov 1 fc hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 5 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og besætning 7 b 1 st 5 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.

15 (fol 217)  
Peder Thøgersen, Davding - han er fra Langballe - fæster Jens Pedersen Synderboes fradøde fjerdepart Ødegaards Aufling og iboende gadehuus, tilligemed den anden fjerdepart af samme Ødegaards Aufling som Niels Christensen har haft i brug og for hannem afstanden, ægter Enken der er fornævnte Niels Christensens datter. Det herefter samlede Hkorn til den halve Ødegaards brug er  1-3-3-2 1/2 alb og Skov 1 alb af huset svares  aarlig 2 rdr 24 sk Indf 3 rdr. 30 fag hus 2 b 2 k 2 ungn og 4 f etc. 16 Novb 1742.

16 (fol 218)
Michel Pedersen, Sønder Vissing, som der i Byen har haft en halv gaard fæster den anden derved beliggende halve partgaard som hans afgangne Broder Jens Pedersen er fradød, og hustru Karen Andersdatter har overladt ham, imod belovede ophold. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb og Skov 1 1/2 alb, hvoraf indf er 4 rdr. 25 fag hus. Den udkrævende  besætning er han tilsvarlig sammen med Sædekornet etc. 16 Novb 1742.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1769 kaldes enken for Maren Andersdatter]

17 (fol 218)
Christen Pedersen, Vinding  han er fra Brædstrup - fæster Jørgen Clausens Froms afstandne Gaard. Hkorn 2-4-2-1 alb  og Skov 2 alb. Indf 2 rdr. 40 fag hus og besætningen der udkræves bliver han ansvarlig. 16 Novb 1742.

18 (fol 218)
Peder Nielsen, Vinding - som har været Reserve Soldat under hr Capitain von der Mauses Compagni - fæster Poul Pedersens i armod og fattigdom afstandne part gaard. Hkorn 2-3-3 fc og Skov 2 alb som han overtager uden indf, efter omstændighederne at han betaler sidste aars Landgilde og de til Sæden forstrakte 7 td Havre. Bygningen er 25 fag der trænger til reparation, som det paalægges ham strax at foretage, den udfordrende besætning af alle slags skal han tilsvare etc. 16 Novb 1742.

19 (fol 219)
Erich Sørensen, Ulstrupgaard - som har været Reserve Soldat ved hr Major Ingenhaess Compagni - fæster Ulstrupgaard som Thomas Andersen grundet alderdom og armod har maattet afstaa, ægter datteren. Hkorn 4-4-3-2 alb og Skov 2 alb, som han ikke betaler indf for, i haab han forpligted paaagter at forbedre stedet, hvad samme ved aftræderens forvoldende Svaghed er sat tilbage. Bygningen er 64 fag til besætning udfordres 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.

20 (fol 219)
Niels Laursen, Ry fæster de tre fjerdeparter af hans faders afgangne Laurs Nielsens fradøde gaard, som enken hans moder har overladt ham, dend anden 1/4 part antaged 0g overladt til Knud Pedersen, da Niels Laursen ei trøsted sig ved det allene at forestaa. De 3/4 Hkorn 4 td 1 skp 2 1/4 alb og Skov 1 skp 2 fc, indf 4 Rdr. Bygningen er 55 fag og besætning 6 b 5 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.

21 (fol 219)
Knud Pedersen, Ry fæster enken hans moder Maren Madsdatter i fattigdom fradøde sted. Hkorn 1-3-2-2 alb og Skov 1 skp, samt fjerdeparten fra afgangne Laurs Nielsens fradøde gaards brug sammested. Hkorn 1-3 skp og 3/4 alb og Skov 2 fc ialt 2 td 6 skp 2 fc 2 3/4 alb og Skov 1 skp 2 fc, som han efter omstændighederne ikke betaler indf for. Bygningen der allene er 20 fag kan han sig nu ej behjælpe, mens samme skal formeeres til fornødenhed. Der udfordres til besætning 4 b 3 k 3 ung og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

22 (fol 219)
Anders Laursen, Ry det hus afgangne Anders Ollesen er fradød og af Enken forladt. Han er ikke allene befriet for indf men ogsaa for hus og arbejdspengene 2 rdr 24 sk til 1 Jan 1744, ligesom den afdøde i efterhøst Sessionen 1741 var tilsagt og accorderet, hvorimod han er pligtig at sætte det i stand etc. 16 Novb 1742.

23 (fol 220)
Søren Sørensen, Fiirgaarde- han er fra Alken - fæster Jens Pedersens grundet skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 4 td 3 skp og Skov1 fc hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.

24 (fol 220)
Peder Jensen, Skrædder, Firgaarde - fæster Jens Thomasens grundet ringe vilkaar afstandne halve Gadehus, svarer aarlig 1 rdr 12 sk som Qwartaliter erlægges. Indf 2 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

25 (fol 220)
Jens Jensen, Illerup - han er fra Haarby - fæster afgangne Knud Jespersens fradøde partgaard, ægter Enken Anne Rasmusdatter. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb indf 3 Rdr. Bygningen er 40 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

26 (fol 220)
Jens Laursen, Biestrup?
(Bjedstrup?) fæster afgangne Jørgen Pedersens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Jensdatter. Hkorn 4-1-3-2 1/2 alb og Skov 3 fc, hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 58 fag og besætning 7 b 1 st 6 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.
[
KVJ:
Bjedstrup O.K. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1957]

27 (fol 221)
Peder Jensen, Jaungyde fæster Jørn Laursens afstandne halve gaard, ægter datteren. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb og Skov 2 fc 2 alb, indf 3 rdr. Bygningen er 27 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Joen Laursen. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. 20 (fol 231) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1241, 1431, 1439 og 2601]

28 (fol 221)
Anders Pedersen, Tørring - han er fra Tulstrup - faar Hbh paa afgangne Rasmus Laursens fradøde part Selv Ejergaard, ægter Enken Inger Lauridsdatter. Hkorn 2-7-3 fc betaler 2 rdr for Hbh. 36 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb. 1742.

29 (fol 221)
Jens Jacobsen, Venggaard - han er fra Firgaarde - fæster afgangne Jens Sørensens fradøde halve anpart, ægter Enken Catrine Pedersdatter. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 60 fag og besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.
[KVJ:
Ny fæster hedder Jens Jørgensen. Se KB Dover sogn 1692-1785 - stikord v/Bente Feldballe, hvortil konen flytter i sit 2. ægteskab. Se i dennne Fptk nr. 12 (fol 142) og Gryt Fptk 1746-1764 nr. 16 (fol 46), 17 (fol 46) og 12 (fol 74)]

30 (fol 221)
Hans Michelsen, Galten faar Hbh paa det Peder Mogensen tilhørende Selvejer hus, hvoraf aarlig fra 1 jan 1742 udi grundskat betaler 24 sk Danske. 16 Novb 1742.

31 (fol 222)
Rasmus Madsen, Toustrup fæster afgangne Niels Madsens fradøde partgaard, hvorved Enken intet kunne udrette, og derfor har afstaaet imod tilsagde ophold. Hkorn 2-6-3 fc uden indf. 28 fag hus og den udfordrende besætning er han ansvarlig for etc. 16 Novb 1742.

32 (fol 222)     
Laurs Pedersen, Framlev - han er fra Dørup i Voerladegaard Sogn - fæster afgangne Jacob Rasmussens fradøde gaard, ægter Enken Anne Knudsdatter. Hkorn 3-3-1-1 alb foruden af Højby Marks jorder 3 td 5 skp 2 fc 1 alb og aparte Jord paa Framlev Mark 4 skp 3 fc ialt 7 td 5 skp 2 fc 2 alb hvoraf indf for 4 rdr efter omstændighederne er bevilget. 60 fag Bygning og 8 b 2 st 6 k 8 faar vogn etc. 16 Novb 1742.

33 (fol 222)
Jens Knudsen, Hørslev - han er fra Galten - fæster afgangne Christen Mortensens fradøde halve gaard, ægter Enken Mette Pedersdatter.
Hkorn 3-2-1-1 1/2 alb indf 8 rdr. Bygningen 31 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

34 (fol 222)
Rasmus Sørensen, Hørslev - han er fra Veng - fæster afgangne Rasmus Rasmussens fradøde partgaard, ægter Enken Anne Olufsdatter. Hkorn efter Mtr 2-2-3-2 1/2 alb indf 8 rdr. 26 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 16 Novb 1742.

35 ( fol 223)
Søren Jacobsen, Stilling faar Hbh paa det hus, hannem af Selvejer Bunden Søren Jacobsen ibidm er tilfæsted, hvoraf han i grundskat aarlig erlægger 2 mark. fra 1 jan 1742. 16 Novb 1742.

36 (fol 223)
Ebbe Christensen, Skaarup - som har været Soldat i hr Major Ingenhaess Compagni og derfra udløst - fæster Enkemanden Olle Christensen for hannem formedelst alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard, ægter datteren Johanne Olufsdatter. Hkorn 2-3-1 fc samt af Tammestrup Ødegaards Jord derfor uden i brug 2skp 3 fc 2 19/42 alb hvoraf indf er 4 rdr. 34 fag hus og 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

37 (fol 223)
Jens Michelsen, Skaarup fæster hans fader Michel Andersens fradøde halve gaard. Bygningen er 10 fag som han uden indf er bevilget. Af huset gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slotshauge, og sker der ændring i dette svares der aarligt 1 rdr 12 sk. Hans skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

38 (fol 223)
Poul Jensen, Fastrup (Faastrup?) - han er fra Vitved - fæster afgangne Rasmus Christensens fradøde halve gaard, ægter Enken Johanne Sørensdatter. Hkorn 4-1-3 fc som uden indf. er forundt siden konen har et vanfør Barn, og dend afdøde mands moder en gammel  kone til livs ophold. 41 fag hus og 6 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1742.
[KVJ:
Enken hedder nok ikke Johanne Sørensdatter. Iflg. Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767, hedder hun Johanne Sejersdatter, mens hun iflg. KB for Fruering-Vitved 1687-1771 stikord v/Hanne Henriksen kaldes for Johanne Jespersdatter]

39 (fol 224)
Søren Rasmussen, Farre fæster afgangne Christen Jensen Wettes? fradøde gadehus, med tilliggende Hkorn 7 skp 2 fc 2 alb og af Farregaards Jorder 1 td 2 alb ægter Enken Johanne Pedersdatter. Indf 2 rdr. Bygningen er 18 fag hvoraf svares 2 rdr 24 sk qwartalsvis. Udf besætning 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 16 Novb 1742.

40 (fol 224)
Rasmus Michelsen, Farre - som har været Soldat ved hr Capitain Jægers Compagni og derfra udløst -  fæster Christen Nielsens fradøde gadehus. Hkorn 7 skp 2 alb og af Farregaards jorder 1 td 2 alb, ægter Enken. Uden indf. Huset er 19 fag, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Til besætning udfordres 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 16 Novb 1742.

41 (fol 224)
Søren Jensen, Farre - Skræder fra Svenstrup - fæster Rasmus Pedersens formedelst ringe og fattig tilstand afstandne gadehus. Hkorn som derunder var i brug er antagen af en anden husmand. Svares aarlig hus og arbejdspenge 2 rdr 24 sk som betales qwartaliter. Indf 1 rdr. Han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

41b (fol 225)
Peder Christensen Møller, Farre som har et hus og 1 td 2 alb af Farregaards Jorder i fæste, fæster Rasmus Pedersen husmands for hannem formedelst ringe vilkaar afstandne Hk af Farregaards Jord 1 td 2 alb uden indf. imod han selv anskaffer hvad til bygning og besætning udfordres, og saaledes at  det alle tider kand findes i udkrævende stand etc. 16 Novb 1742.

42 (fol 225)
Jens Pedersen, Møgelby - han er fra Horn - fæster Peder Jensen Søftens afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren Anne Pedersdatter. Hkorn 2 td 3 skp 1/2 alb uden indf. Bygningen 17 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 16 Novb 1742.

43 Fol 225)
Søren Nielsen, Møgelby fæster hans afgangne forældres faderen Niels Jensens fradøde halve gaard, som moderen en 16 aars tid efter mandens død med hannem til hendes død har forestaaet.
Hkorn 2 td 3 fc 1/2 alb. Indf 3 rdr. 21 fag Bygning og 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar etc. 16 Novb 1742.

44 (fol 225)
Rasmus Christensen, Ellerup fæster hans afgangne fader Christen Biørnsens fradøde og moderen grundet alderdom og skrøbelighed afstandne hus, med dertil liggende Hk 6 skp 2 fc 1alb. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk betales qwartaliter. Indf 2 rdr. 15 fag hus som han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

45 (fol 226)
Rasmus Nielsen, Skanderup fæster hans fader afgangne Niels Rasmussens fradøde halve gaard, som moderen Anne Jensdatter i en 8 aars Enkestand har forestaaet. Men nu ikke længere kunde bestride. Hkorn 3 td 2 1/2 alb som efter omstændighederne uden indf. Bygningen 21 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

46 (fol 226)
formedelst omstændighederne iche udstæd.

47 (fol 226)
Rasmus Jensen, Mollerup fæster afgangne Jens Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Christensdatter. Hkorn 1 td 7 skp 2 alb og Skov 2 fc 1/2 alb. Ingen indf da Enkens 6 umyndige Børn skal forsørges og af ham som i faders sted Christelig opdrages, foruden at afbetale gælden og forbedre stedet.. 28 fag hus og 4 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

48 (fol 226)
Jens Nielsen, Linaa fæster Jørgen Baches afstandne gadehus, ægter datteren Mette Jørgensdatter. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag og den aarlige afgift 1 rdr 44 sk. der betales Qwartaliter. Desuden skal han forbedre etc. 16 Novb 1742.

49 (fol 226)
Peder Nielsen, Virklund fæster afgangne Christen Jensen og hustrues begge fradøde part Jordløse Gadehus, som har de afdødes datter til ægte. Aarlig afgift 1 rd 8 sk. Ingen indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1742.

50 (fol 227)
Jens Nielsen, Tømmerby - han er fra Tolstrup - fæster Jens Knudsens grundet skrøbelighed og ringe tilstand afstandne halve gaard, ægter datteren. Hkorn med derunder i brug værende 1/6 part af Kongholm 2 fc 2/3 alb i alt 3 td 1 fc 2 2/3 alb og skov 1/3 alb, som efter omstændighederne er fri for indf. Bygningen 31 fag og den udf. besætning 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1742.

Anno 1743 dend 16 Marty:

Er udi Rytter Sessionen følgende fæste og Hbhs brewe blewen udstæd:

1 (fol 227)
Hr Obrist Leiutnant Wenten, Søballe fæster Rasmus Christensen grundet høj alderdom og skrøbelighed samt fattig og ringe tilstand afstandne gaard. Hkorn 7 td 4 skp 3 fc og Skov 1 fc, uden indf. grundet de ved antagelsen slette omstændigheder ved stedet, med vilkaar at være ansvarlig for den udkrævende besætning etc. Bygningen ved antagelsen 59 fag, med hvad der videre heraf skal opsættes og vedligeholdes etc. 16 Marts 1743.

2 (fol 227)
Peder Nielsen, Hylke fæster afgangne Christen Rasmussens fradøde gaard. Hkorn 7-1-1-2 alb, som han grundet de heftende restancer og anden mangel, som han skal tilsvare er bevilget uden indf. 59 fag Hus og udfordrende besætning 8 b 6 k 2 st 4 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1743 (Skriveren har skrevet 16 Novb).

3 (fol 227)
Niels Jensen, Brørup fæster Niels Michelsens fradøde gadehus, med vilkaar at Enken nyder fri husværelse. Svarer aarlig 2rdr 24 sk. Ingen indf. 10 fag hus som han er pligtig at forbedre etc. 16 Marts 1743.

4 (fol 228)
Laurs Poulsen, Taaning fæster den halve part af Annexgaarden, hr Hans Seidelin for hannem har afstaaet med Besætnings hjælp 2 b 2 k 2 vogn ploug etc, resten som udfordres skal han selv anskaffe. Denne halve part Hkorn Herligheden 1 td 1 skp 5/8 alb og Annexskylden 3 td 3 skp 7/8 alb og Skov 1/2 alb, indf 3 rdr. Den befindende Bygning er 27 fag der  foruden skal han opbygge 6 fag. 16 Marts 1743.

5 (fol 228)
Jørgen Nielsen, Velling fæster hans fader afgangne Niels Jørgensens fradøde halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb og Skov 1 1/2 alb. Bevilget uden indf. 29 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1743.

6 (fol 228)
Anders Andersen, Velling fæster hans afgangne faders Anders Andersens fradøde halve gaard. Hkorn 2 td 2 alb og Skov 1 alb, uden indf. Bygningen 27 fag og udf. Besætning 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 16 Marts 1743.

7 (fol 228)
Peder Frandsen, Davding fæster hans fader Frands Andersens fradøde partgaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 1-3-3-2 alb og Skov 1 alb. Ingen indf formedelst hand pligtig belower at stræbe med udgiftens svarelse og Stedets forbedring, ligesom hand i moderens hensiddende enkestand har erviist. 37 fag hus. Til besætning udfordres 3 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 16 Marts 1743.

8 (fol 229)
Søren Sørensen, Svejstrup fæster afgangne Anders Pedersens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Rasmusdatter [prtk muligvis Pedersdatter - rettelse modtaget af Bjarne Nørgaard Pedersen]. Hkorn 4-3-2-2 alb uden indf formedelst de ved stedet værende besværligheder. 47 fag hus og udf. Besætning 6 b 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1743.

9 (fol 229)
Rasmus Jacobsen, Smed, Svejstrup fæster Rasmus Nielsens fradøde halve gadehus, ægter Enken. Der svares aarligt 1 rdr 12 sk og indf er  2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1743.

10 (fol 229)
Rasmus Rasmussen, Emborg fæster Enkemanden Jens Jensens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard i Emborg Kloster med vilkaar Jens Jensen nyder fri husværelse og fornøden accorderede ophold ved stedet. Hkorn 5 td 2 fc og Skov 2 fc 2 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 43 fag og 6 b 2 st 6 k 6 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1743.

11 (fol 229)
Jens Nielsen, Stilling faar Hbh paa Rasmus Mortensens fradøde Selvejer Gaard, ægter Enken Karen Espensdatter. Hkorn 5 td 5 skp og Skov 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 4 rdr. Bygningen er 47 fag og besætning 6 b 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1743.

12 (fol 230)
Rasmus Pedersen, Gram fæster Jens Nielsens fradøde halve gaard, som Enken har overladt ham, ægter datteren Anne Jensdatter. Hkorn 3 td 2 1/9 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 33 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 11743.

13 (fol 230)
Christen Rasmussen, Gram fæster Søren Pedersen og hustrues fradøde halve gaard, med vilkaar at den paa stedet værende gamle kone nyder livs ophold, som derfor uden antager et de afdødes Børn en Dreng i 5te aar at opføde, indtil hand self føde og klæde kand fortiene. Hkorn 3 td 2 1/9 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 35 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1743.

14 (fol 230)
Søren Pedersen, Fruering fæster Rasmus Pedersens fradøde halve gadehus, ægter Enken. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk, men som samme er henlagt at gøre arbejde udi Skanderborg Slots Hauge, bliver han fri for pengene saa længe arbejdet vedvarer. Ingen indf. Huset er 6 fag som han er pligtig at forbedre etc. 16 Marts 1743.

15 (fol 231)
Peder Willumsen, Vitved fæster Rasmus Sørensen Damsgaards fradøde gaard, ægter Enken Maren Pedersdatter. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb som han uden indf forundt i haab at stræbe desto bedre med stedets forbedring. 50 fag hus og 7 b 6 k 4 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1743.

16 (fol 231)
Jens Jensen, Sorring fæster Niels Laursens afstandne gadehus. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1743.

17 (fol 231)
Knud Jensen, Galten faar Hbh paa hans Stiffader Anders Pedersens selvejergaard, som han grundet fattig og ringe tilstand maatte forlade. Hkorn 6 td 1 alb og Skov 3 fc 2 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 rdr. 62 fag hus og besætning 8 b 6 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1743.

18 (fol 231)
Søren Sørensen, Ellerup fæster Christen Poulsens sted, som han grundet slet helbred ikke har kunnet udrette noget ved avlingen, maatte afstaa med vilkaar at nyde husværelse og noget til ophold ved stedet saa længe han lever, og skulle hans Børn ei Self kunde fortiene Brødet ved hans dødelig afgang, skal moderen som er en ung kone hielpes noged til Deris opdragelse. Hkorn 3 td 7 skp 2 alb, ingen indf. Bygningen er 37 fag og udf. besætning 5 b 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1743.

19 (fol 232)
Peder Hansen, Grølsted fæster hans afgangne fader Hans Jensens fradøde gaard, som moderen ej længere kan forestaa. Hkorn 4-5-2-2 uden indf. Bygningen er 31 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1743.

20 (fol 232)
Mads Pedersen, Skorup [jvnf rettelse ej Skaarup] fæster Søren Nielsens fradøde halve gadehus, ægter Enken. Hkorn 1 alb og svarer aarligt 1 rdr 12 sk indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han er pligtig at forbedre etc. 16 Marts 1743.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2082 samt KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen]

21 ( fol 232)
Morten Sørensen, Mollerup fæster hans Broder Jens Sørensens fradøde halve gaard. Hkorn 1-7-3 fc og Skov 2 fc 1/2 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 31 fag og til besætning  4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1743.

22 (fol 232)
Jens Mogensen, Mølhauge - som har den halve part af Mølhauge  i fæste og brug,  fæster den anden halve part deraf som hans broder Hendrich Mogensen grundet fattig og ringe tilstand har maattet qwittere. Denne 1/2 part Hkorn 4 td 6 skp 1 alb uden indf. Bygningen er 30 fag meget brøstfældig som han er tilforbunden at føre i stand, saavelsom anskaffe den manglende og udfordrende besætning etc. 16 Marts 1743.

23 (fol 233)
Niels Jensen, Truust fæster Hendrick Laursens fradøde gaard, ægter Enken. Hkorn 3 td 2 skp 1 fc 2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 45 fag  hus  udf besætning 6 b 1 st 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1743.

24 (fol 233)
Rasmus Andersen, Mølgaarde fæster  hans fader Anders Rasmussens grundet alder og skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-1 fc indf 5 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1743.

25 (fol 233)
Jens Andersen, Mølgaarde fæster Rasmus Jørgensens fradøde halve gaard, ægter Enken Kirsten Simonsdatter. Hkorn 2-3-2 fc hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen 36 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1743.

Anno 1743 den 15de Novembr:

Er udi Rytter Sessionen følgende fæste og Hosbundholds brewe udfærdiged:

1 (fol 233)
Niels Pedersen, Gjesing - fra Horndrup - fæster Rasmus Andersen Burris fradøde gaard, ægter Enken Ellen Mortensdatter.
Hkorn 6-5-1-2 alb. Indf 10 rdr. Bygningen er 63 fag og besætning 8 b 2 st 8 k 10 ungn og 20 faar etc. 15 Novb 1743.

2 (fol 234)
Tønnis Jensen, Skaarup - som har været Reserve Soldat - fæster Anders Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Karen Rasmusdatter. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Ødegaards Jord 1/2 Lod 2 skp 3 fc 19/42 alb af samme betales indf 3 rdr. Bygningen 31 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

3 (fol 234)
Søren Pedersen, Virring - som har været Landsoldat - fæster  hans moders fradøde halve gadehus. 7 fag hus og indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. 15 Novb 1743.

4 (fol 234)
Niels Rasmussen, Hvolbæk - fra Virring - fæster Laurs Nielsen Skræders afstandne halve gadehus. Huset er 8 fag og indf 2 rdr. Af huset gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge, og sker der nogen forandring er den aarlige afgift 2 rdr 24 sk. 15 Novb 1743.

5 (fol 234)
Peder Jørgensen, Grumstrup - fra Kattrup - fæster Sejer Jacobsens fradøde partgaard, ægter Enken Maren Andersdatter. Hkorn 3 td 1 fc hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 42 fag og 4 b 4 k 5 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

6 ( fol 235)
Peder Jensen, Grumstrup fæster hans afgangne forældre faderen Jens Pedersen og moderen Kirsten Jensdatters fradøde partgaard. Hkorn 3 td 2 skp som han er bevilget uden indf. med vilkaar at føre bygningen i stand som er 47 fag hus. 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

7 (fol 235)
Bliver formedelst omstændighederne iche udstæd.

8 (fol 235)
Iver Pedersen, Yding fæster Rasmus Jensens i maadelig og slet tilstand frastandne halve gaard. Hkorn 2-3-3-2 alb uden indf. 30 fag hus han tilforpligtes at forbedre samt den udfordrende besætning af alle slags at være ansvarlig etc. 15 Novb 1743.

9 (fol 235)
Niels Pedersen, Yding fæster Rasmus Sørensens afstandne partgaard, med vilkaar at ægte hans datter Anne Rasmusdatter. Hkorn 3-1-3-2 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 4 b 5 k 3 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

10 (fol 236)
Niels Jørgensen, Saaby fæster Rasmus Nielsens fradøde halve gaard, ægter Enken Catrine Elisabeth Pedersdatter. Hkorn 4 td 1 fc 1/2 alb, som formedelst den konen overgangne Legems Brech, fri for indf er bevilget. Bygningen er 43 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

11 (fol 236)
Laurs Jensen, Saaby fæster Jørgen Jørgensens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Pedersdatter. Hkorn 2-6-2-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

12 (fol 236)
Peder Rasmussen, Gantrup fæster hans Svigerfader Peder Pedersens for hannem grundet vanheld og ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 2-1-1-2 5/7 alb uden indf. Bygningen er 27 fag og den udfordrende besætning skal han tilsvare etc. 15 Novb 1743.

13 (fol 236)
Hans Iversen, Gantrup - fra Emborg - fæster Peder Bærentsens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Sørensdatter. Hkorn 2-1-1-2 5/14 alb hvoraf indf er 2 rdr. 29 fag hus og besætning 4 b 2 k 1 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

14 (fol 237)
Niels Pedersen, Voerladegaard - fra Elling - fæster Michel Jensens fradøde gaard, ægter Enken Maren Jensdatter. Hkorn 6 td 6 skp 1 alb og Skov 1 alb, uden indf., i henseende til den besværlighed som ved stedet fandtes af gield og vidtløftighed, og hvortil hans fader Peder Nielsen Enkemand med hannem er indfløt for des bedre at komme ham og stedet til hielp, og derimod i Alderdommen af Gaarden at nyde lifs ophold. Bygningen er 50 fag og besætning 7 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

15 (fol 237)
Anders Jensen, Dørup - han er fra Møldrup (Moldrup?) - fæster Peder Olufsens fradøde halve gaard, ægter Enken Maren Jensdatter. Hkorn 2-2-2-1 1/2alb og Skov 1 alb, indf 3 rdr. Bygningen er 27 fag og besætning 4 b 2 k 2 ungn og 5 faar etc. 15 Novb 1743.

16 (fol 237)
Michel Jensen, Hem - fra Møldrup (Moldrup?) - fæster Albret Rasmussens fradøde halve gaard, ægter hans efterladte Fæste Møe Karen Lauridsdatter, og med vilkaar at de paa stedet værende 3de smaae umyndige Pige Børn, som det var deres egen Christelig og skichelig wed dem opdrages, til de self føede og klæder kand fortiene. Hkorn 3-4-2-1 alb og Skov 1 1/2 alb, hvoraf han til indf betaler 4 rdr. Bygningen er 31 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

17 (fol 238)
Peder Jensen, Tønning - fra Birknæs - fæster Søren Nielsen Vilholt fradøde gaard, Hkorn 5-2-1-2 alb og Skov 1 alb. Ingen indf imod han Bygningens 59 fag hus forbedrer etc. samt den udfordrende besætning tilsvarer etc. 15 Novb 1743.

18 (fol 238)
Laurs Mortensen, Troelstrup fæster hans fader Morten Mortensens fradøde gaard, som moderen Anne Laursdatter for hannem har afstaaet. Hkorn 7 td 3 fc 2 3/4 alb og Skov 1 alb indf 8 rdr. Bygningen er 71 fag og besætning 8 b 6 k 6 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1743.

19 (fol 238)
Rasmus Iversen, Pinds Mølle - som er Barnefød i Koldinghus Amt, mens fra sin Barndom opdragen i Skanderborg Ladegaard. Sidst wæred udi Høy Salig Dronningens tieneste paa Clausholm - fæster Pinds Mølle som forrige Beboer Peder Jensen er fradød, ægter Enken Kirsten Jørgensdatter. Hkorn efter Matriculen 1 td 3 fc 2 alb og Skov 3 fc og Mølleskyld  6 td 3 skp hvoraf han til indf betaler 13 rdr. Af Maaleværket svares aarlig efter Taxationen 22 rdr 3 mark. Bygningen er 31 fag. Til besætning 2 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

20 (fol 238)
Morten Nielsen, Aastrup - fra Burgaarde - faar Hbh paa Hans Pedersens fradøde halve Selvejergaard, ægter Enken Mette Sørensdatter. Hkorn 3-1-3-1/2 alb og Skov 1/2 alb, hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 4 rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

21 (fol 239)
Anders Hansen, Haarup fæster aftægtsmand Niels Madsens fradøde gadehus, ægter Enken Else Jensdatter. Hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.

22 (fol 239)
Laurs Nielsen, Velling fæster hans afgangne fader Niels Laursens fradøde halve gaard.
Hkorn 2-1-3-1 alb samt ? 1 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

23 (fol 239)
Niels Roersen, Løve fæster hans fader Roer Andersens formedelst alderdom afstandne partgaard. Hk efter Mtr. Herligheden 3 skp 1 fc og Kirkeskyld til Bryrup Kirke 2 td 2 skp 1 alb  hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 32 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 5 faar etc. 15 Novb 1743.

24 (fol 239)
Rasmus Andersen, Fiskerhuse - som har været Dragon - fæster Niels Laursens afstandne halve gadehus. Hkorn 2 skp 1 1/2 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 alb, svarer aarlig hus og arbejdspenge 1 rdr 12 sk. Indf 3 rdr. Bygningen som er 25 fag skal han forbedre etc. 12 Novb 1743.

25 (fol 240)
Rasmus Jensen, Svejstrup - fra Nørre Vissing - fæster Jørgen Nielsens fradøde gaard, ægter Enken. Hkorn 8-4-3 fc hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 72 fag og til besætning udfordres 10 b 2 st 8 k 6 ungn 16 faar etc. 15 Novb 1743.

26 (fol 240)
Christopher Pedersen, Tulstrup fæster hans Stiffader Rasmus Andersens afstandne Annexgaard. Hkorn herligheden 6 skp 1 fc Annexskylden 2 td 2 skp 3 fc og Skov 1 skp 1 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 37 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1743.

27 (fol 240)
Laurids Nielsen, Skrædder, Galten - fra Hvolbæk - fæster Enken Karen Danielsdatters for hannem afstandne halve Gadehus, hvoraf svares aarlig hus og arbejdspenge 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.

28 (fol 240)
Niels Sørensen, Skovby, fæster Laurs Hansens fradøde partgaard, ægter Enken Karen Pedersdatter. Hkorn 2 td 5 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 15 Novb 1743.

29 (fol 241)
Jens Andersen, Smed, Sjelle - fæster hans fader Anders Andersens afstandne gadehus, hvoraf svares aarlig hus og arbejdspenge 2 rdr 24 sk. Da huset er brøstfældig er han fri for indf. imod han fører det forsvarlig stand etc. 15 Novb 1743.

30 (fol 241)
Jens Nielsen, Toustrup - fra Stjær - fæster Terkel Tomasens for hannem formedelst svaghed afstandne gaard, med vilkaar at nyde livs ophold ved stedet. Hkorn 5 td 2 skp 1 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 60 fag og til besætning 7 b 2 st 6 k 4 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1743.

31 (fol 241)
Søren Poulsen, Herskind fæster saavel hans afgangne fader Poul Rasmussens fradøde partgaard, Hkorn 2-7-3-2 alb som de for hannem af hans gaardmand Jens Nielsens paaboende halve gaards brug der har svaret af 4 td 7 skp 3 fc: Mindelig afstanden 7 skp 3 fc 2 alb. Da Søren Poulsen ligesom hans naboe Jens Nielsen og efterkommere faar ialt 3 td 7 skp 3 fc 1 alb at enhver af dennem kan være lige, saavel udi udgifterne svarelse som i gaardens avling og brug. Indf 4 rdr. Bygningen er 27 fag hus og til besætning behøves nu 6 b 5 k 1 st 4 ungn og 8 faar vogn etc. 15 Novb 1743.

32 (fol 241)
Niels Sørensen, Framlev fæster hans fader Søren Jensen og broder Jens Sørensens for hannem afstandne gaard, paa Condition at Niels Sørensen iche inden hans forældre det tillader maae gifte sig. Hkorn efter Mtr 6 td 1/2 alb og af Højby Mark 2 td 3 fc hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er 53 fag og besætning 8 b 6 k 6 ungn og 12 faar etc. 15 Novb 1743.

33 (fol 242)
Bliver formedelst omstændighederne iche udstæd.

34 (fol 242)
Morten Mortensen, Hørning fæster Hans Clausens fradøde gadehus, ægter Enken, hvoraf svares aarligt 1 rdr. Til indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.

35 (fol 242)
Albret Madsen, Blegind - som fra Soldatertjenesten under Capitain von der Maahses Compagnie er udløst -  fæster Svend Johansen og hustrues fradøde gaard, ægter datteren Johanne Svendsdatter. Hkorn 5 td 2 skp 2 alb hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 6 b 5 k 4 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1743.

36 (fol 242)
Thoer Lauridsen, Mesing - fra Jeksen - fæster Annexgaarden i Mesing som Povel Sejersen er fradød ægter Enken og giver forrige beboeres fader livs ophold. Hkorn herligheden 2 skp 1 fc 1 alb og Annexskylden 2 td 6 skp 3 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

37 (fol243)
Søren Michelsen, Gram fæster Enkemanden Niels Pedersens grundet alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar at nyde livs ophold ved stedet. Hkorn 3 td 2 1/9 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

38 (fol 243)
Peder Pedersen, Gram - fra Søballe - fæster  afgangne Peder Christensens Enke Birgitte Jacobsdatter for hannem afstandne halve gadehus. Huset er 7 fag hvoraf indf er 1 rdr. Af huset gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slotshauge, og sker der nogen forandring er den aarlige afgift 1 rdr 12 sk. Han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.

39 (fol 243)
Christen Rasmussen, Vrold - fra Baastrup - fæster Jens Knudsens fradøde gaard, som Enken formedelst alderdom har afstaaet med vilkaar at ægte datteren Birgitte Jensdatter, og give hendes moder livs ophold. Hkorn 5-6-1-2 og Skov 1 skp 3 fc 1/4 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 54 fag og besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1743.

40 (fol 243)
Christen Jespersen, Truust - fra Skorup [jvnf rettelse ej Skaarup] - fæster afgangne Peder Sørensens Enke Karen Lauridsdatters for hannem afstandne gadehus, med vilkaar at nyde fri husværelse hendes livstid. Hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk, og indf 1 rdr 2 mark. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.
[KVJ:
Christen Jespersen kommer fra Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen. Christen Jespersen er født 13. juni 1707 og ses siden som fadder, først bosiddende i Skorup og siden i Truust]

41 (fol 244)   
Jens Jensen, Truust fæster Peder Madsens fradøde gadehus, som Enken formedelst alderdom har afstaaet med vilkaar at ægte hendes datter Margrethe Pedersdatter, og at give den gamle kone husværelse og ophold hendes livs tid. Svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1743.

42 (fol 244)
Peder Rasmussen, Truust fæster hans fader Rasmus Tydskes halve gaard og gadehus, med vilkaar at den gamle beholder det halve hus til beboelse i sin og hustrues livstid. Hkorn gaarden 1 td 6 skp 2 1/2 alb og huset 2 alb. Af huset svares aarligt 2 rdr 24 sk, af begge dele er indf 4 rdr. Bygningen til gaarden er 14 fag og huset 32 fag, til besætning 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 15 Novb 1743.

43 (fol 244)
Anders Christensen, Skorup [jvnf rettelse ej Skaarup] - som har en halv gaard i fæster - fæster den anden halve part, som Jens Pedersen er fradød og hans efterladte Enke godvilligt har afstaaet, da hun ikke længere kunde bestride. Hkorn 2-3-3 fc som han ikke giver indf for i henseende bygningen som er 19 fag, er forpligtet at forbedre og altid i god stand vedligeholde, samt den udfordrende Besætning at tilsvare, hvortil ikkun allene er 2 Bæster. 15 Novb 1743.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2078 samt KB Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen].

44 (fol 244)
Hans Pedersen, Svenstrup - Smed, med Pas fra Allinggaard - fæster afgangne Niels Nielsens for hannem i Levende live afstandne Gadehus og tilliggende U-matriculeret Toft hvoraf svares aarlig af huset 2 rdr 24 sk og af Toften 1 rdr. Indf 1 rdr. Huset er 10 fag som han er pligtig at forbedre etc. 15 Novb 1743.

45 (fol 245)
Mads Laursen, Skanderup - Inderst - fæster Jens Sørensens afstandne halve gadehus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk, Ingen indf da huset som er 6 fag kun er maadelig som han er pligtig at forbedre etc. 15 Novb 1743.

46 (fol 245)
Laurs Iversen, Them - fra Vorret - fæster afgangne Jacob Tomasens halve gaard, som han i levende live afstod til ham paa Condition at han ægter den afdødes Stifdatter, og skal forsyne den gamle kone med ophold. Hkorn 2 td 3 skp 2 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 3/4 alb, indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 15 Novb 1743.

47 (fol 245)
Rasmus Jensen, Virklund fæster hans fader Jens Pedersens for hannem grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb og Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar vogn etc. 15 Novb 1743.

48 (fol 245)
Jens Lauridsen, Virklund - fra Addit - fæster hans afgangne moder Broders Tomas Byskous fradøde halve gaard, som hans gamle og skrøbelige Hustrue godvilligt har afstaaet, imod husværelse og livs ophold ved stedet. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb og Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb hvoraf indf. i henseende Bygningens mangel er moderet til 2 rdr 4 mark. Bygningen 41 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 15 Novb 1743.

Anno 1744:

Er udi Kiercke Sessionen følgende fæstebreve udsted.

Skanderborg Amt:

1 (fol 246)
Niels Jørgensen, Jeksen fæster det jord til Adslev Kirke paa Jeksen mark beliggende, som hans fader Jørgen Nielsen under paaboende sted har haft i fæste og brug, og nu overladt ham. Hkorn ager og eng 5 skp 2 fc 1 alb og Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 1 rdr. som sammen med Landgilde beregnes Kirkekassen til indtægt. 22 Sept 1744.

2 (fol 246)
Laurids Waarsøe, Blegind fæster det Kirkejord til Blegind Kirke  paa samme Bys mark er beliggende som hans formand afgangne hr Niels Hiersnach før har haft i fæste. Hkorn 1 fc 2 alb hvoraf han i steden for indfæstning er belowed til Blegind Kirkes prydelse og Communicanternis magelighed, paa egen bekostning at lade forferdige et Trelwerk for Alteret hwilket eragtes at wille koste 4 a 5 rdr, og svare landgilden fremover. 22 Sept 1744.

3 (fol 246)
Frands Simonsen, Galten fæster det jord til Galten Kirke paa byens mark som hans formand Jens Munk til gaarden har haft i fæste. Hkorn 1 skp 1 fc og indf 1 rdr 2 mark. 23 Sept 1744.

Silkeborg Amt:

4 (fol 247)
Peder Pedersen, Skanderup Mølle  fæster det jord til Skanderup Kirke som hans formand afgangne Laurids Nielsen, har haft i fæste. Hkorn under Holmstol  4 skp 3 fc og indf 1 rdr. som Kirkekassen beregnes til indtægt etc. 24 Sept 1744.

5 (fol 247)
Søren Andersen, Dalby fæster det jord til Skanderup Kirke som Jens Sørensen  i Gjern har haft i fæste. Hkorn 2 skp 1 fc og i Kirke Sessionen 1740 har frasagt sig, og Søren Andersen grundet sammes ringhed uden indf har overtaget. Landgilden skal han tilsvare etc. 24 Sept 1744.

1743:

Er udi Kiercke Sessionen følgende fæste Breve udsted.

Skanderborg Amt:

1 (fol 247)
Peder Nielsen, Tønning fæster Rasmus Andersens afstandne Gadehuus, som svarer til Tønning Kirke. Huset er 7 fag. Indf 1 rdr. 4 Novb 1744.

2 (fol 247)
Jens Jensen, Høver fæster Hans Hansens fradøde gadehus som svarer til Storring Kirke. 8 fag indf 1 rdr. 6 Novb 1743.

3 (fol 248)
Olle Christensen, Stilling fæster det jord til Stilling Kirke paa samme mark beliggende som hans formand Michel Søegaard har haft i fæster, og tillige med paaboende gaard for hannem har afstanden.
Hkorn 2 fc 2 alb, indf 3 rdr. 5 Novb 1743.

Anno 1744 den 23 Juny:

Er I Rytter Sessionen Følgende Fæste og Hbhs Breve bleven udstæd:

1 (fol 248)
Jacob Jensen, Troelstrup fæster hans faders Jens Jacobsens fradøde gaard. Hkorn 7 td 3 fc 2 3/4 alb og Skov 1 alb, hvoraf indf er 12 rdr. 80 fag hus og besætning 9 b 2 st 6 k 6 ungn 10 faar vogn etc. 23 Juni 1744

2 (fol 248)
Jens Sørensen, Yding - som har været Reservesoldat - fæster  Stiffaderen Poul Sørensens afstandne partgaard, med vilkaar, at de bliver hos hverandre til livs ophold. Hkorn 2 td 4 skp, uden indf imod han forsikrer at forbedre stedet. 25 fag hus, til den udfordrende besætning bliver han ansvarlig. 23 Juni 1744.

3 (fol 248)
Christen Pedersen, Ry fæster Enkemanden Niels Nielsens afstandne jordløse Gadehus, med vilkaar at ægte datteren Anne Nielsdatter, og faderen derudi sin livstid nyder husværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk der erlægges qwartalsvis. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 23 Juni 1744.

4 (fol 249)
Jacob Gundersen, Ørskov for Hbh paa en af Selvejer bonden Christen Sørensen i Ørskov, for hannem til brugelighed overladt Selvejer Ejendom Øster Stendrup kaldet, siden samme til ejerens egen brug er for langt fraliggende. Hkorn 7 skp 3 fc 2 alb til Hbh betaler han 3 rdr. Til den udfordrende besætning og sædekorn bliver han stedse ansvarlig etc. 23 juni 1744.

5 (fol 249)
Endvold Jensen, Taaning - som fra Land Militcen efter 8te aars tjeneste, formedelst da hawde swaghed er afskediget - fæster Rasmus Pedersens afstandne gaard, ægter datteren Karen Rasmusdatter og beholder de gamle til ophold ved stedet. Hkorn 4-4-1-2 1/2 alb og Skov 1/2 alb, indf 5 rdr. 34 fag hus og besætning 5 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 23 Juni 1744.

6 (fol 249)
Jens Nielsen, Vrold fæster Peder Therkildsens fradøde halve gaard, ægter Enken. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb og Skov 3 fc 1 5/8 alb. Hvoraf han efter omstændighederne erlægger til indf 2 rdr. 39 fag hus og 5 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 23 Juni 1744.

7 (fol 249)
Niels Jensen, Vrold fæster Peder Laursen Skræders fradøde halve Gadehus, ægter Enken. Ingen indf aarlig afgift uden arbejde 1 rdr 12 sk, men han betaler kun huspenge 12 sk og forretter Ugedags arbejde til Skanderborg Slot. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 23 Juni 1744.

8 (fol 250)
Hans Jacobsen, Hvolbæk fæster Laurits Rasmussens, Smeds fradøde halve Gadehus, ægter Enken. Indf 2 rdr. Af huset forrettes ugedagsarbejde til Skanderborg Slot, som før sammes paabud har været ansat til aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 23 Juni 1744.

9 (fol 250)         
Niels Andersen, Skaarup fæster Jørgen Rasmussens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Anne Olufsdatter, og ved stedet med nødtørftig behøvende at forsyne hendes 5 smaa Stifbørn. Hkorn 2-3-1 og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/41 alb ialt 2 td 6 skp 2 19/41 alb. Hvor af han efter moderation i henseende foreskrevne besværligheder til indf betaler 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 5 k 4 ungn 6 faar etc. 23 Juni 1744.

10 (fol 250)
Peder Christensen, Fruering fæster hans stiffaders Laurits Nielsens fradøde halve gaard, som enken hans moder formedelst alderdom og skrøbelighed har afstaaet, mod at hun ved stedet nyder husværelse og nødtørftig livs ophold. Hkorn 3-1-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 5 rdr. 34 fag hus og 6 b 4 k 6 ungn 10 faar etc. 23 Juni 1744.

11 (fol 251)
Anders Rasmussen, Vitved - som ved Land Militien har udtjent - fæster afgangne Morten Nielsens ved langvarig svaghed fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte hans efterladte Enke. Hkorn 3-4-1-1 alb, som han formedelst stedets ringe omstændigheder og beloved forpligtet flid til Stædets forbedring fri for indf. Bygningen er 30 fag og til besætning er allene 4 ringe Bæster 1 koe 1 kalv, det udfordrende tillige med Sædekorn er han pligtig at tilsvare etc. 23 Juni 1744.

12 ( fol 251)
Søren Nielsen, Vitved fæster hans afgangne fader Nielsens Sørensens fradøde gaard, som Enken hans moder har overladt ham. Hkorn 5-7-3-1 alb og indf 6 rdr 4 mk. Bygningen er 54 fag og 7 b 5 k 4 ungn 12 faar etc. 23 Juni 1744.

13 (fol 251)
Peder Christensen, Vitved fæster hans fader Christen Pedersens og hustrues fradøde gaard. Hkorn 3-4-1-1 alb hvoraf indf er 3 rdr. 31 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 10 faar etc. 23 Juni 1744.

14 (fol 251)
Anders Rasmussen, Stjær fæster hans afgangne Stiffader Niels Jensen Taastrups fradøde Partgaard, som moderen Karen Jensdatter grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 2-4-2-2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 5 b 3 k 4 ungn 7 faar vogn etc. 23 Juni 1744.

15 (fol 252)
Søren Jensen, Høver fæster hans fader Jens Michelsens afstandne gaard. Hkorn 5-4-1-1 alb hvoraf indf er 12 rdr. Bygningen er 61 fag og besætning 8 b 1 st 6 k 6 ung 8 faar etc. 23 Juni 1744.

16 (fol 252)
Jens Justsen, Stjær fæster faderens Just Knudsens afstandne halve gaard, imod at han dennem udi deres alderdomb med forpligted Livs Ophold og Christelig Omgang forsyner. Hkorn 3-7-2-2 alb hvoraf indf er 6 rdr 4 mk. Huset er 35 fag og 5 b 4 k 5 ung og 8 faar etc. 23 Juni 1744.

1744:

Er udi Kiercke Sessionen Efterstaaende fæste Breve bleven udstæd.

Silcheborg Amt:

u/no (fol 252)
Anders Sørensen, Ellerup fæster det umatriculerede Kirkejord til Skanderup Kirke paa byens mark beliggende som hidindtil under i fæstehavende hus har været i brug og af faderbroderen Peder Andersen tilligemed huset har afstaaet til ham.. Aarlig afgift 1 rdr 8 sk og indf 4 mk. 24 Sept 1744.

Anno 1744 den 9 Novembr:

Er udi Rytter Sessionen følgende fæste og Hbhs Breve bleven udstæd:

1 (fol 253)
Niels Pedersen, Svenstrup fæster faderen afgangne Peder Nielsen Gartner i levende live ved oprættede Contract afstand part gaard, med vilkaar at han ved tiltrædelsen holder sig samme efterrettelig. Hkorn 1-4-2 fc indf 4 rdr. Huset er 31 fag og besætning 4 b 4 k 2 ungn 8 faar etc. 9 Novb 1744.

2 (fol 253)
Jens Christensen, Gjern fæster Anders Pedersen grundet egen og hustrues høje alderdom og skrøbelighed og ringe tilstand afstandne gaard, hvorved han intet selv kunne udrette, med vilkaar at forsyne begge de gamle med fornøden Livsophold. Hkorn 8 td 3 fc 2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 12 faar etc. 9 Novb 1744.

3 (fol 253)
Christen Andersen, Gjern - som har været Land Soldat og derfra udløst - fæster faderen Anders Christensens afstandne gaard, siden han grundet alderdom og stor svaghed og konens Skrøbelighed ikke kunne udrette noget derved. Hkorn 4-1-3-2 1/3 alb, som han i henseende gaardens tilstand og begge de gamle at forsyne med livs ophold fri for indf. Bygningen er 33 fag og besætning 6 b 4 k 4 ung 8 faar etc. 9 Novb 1744.

4 (fol 253)
Anders Sørensen, Ellerup fæster til Soldaten - faderbroderen Peder Andersens grundet høj alderdom og skrøbelighed samt fattig tilstand for hannem afstandne Gadehus som svarer aarlig 2 rdr 24 sk, med vilkor for sig og hustruen i deres tid at nyde fri husværelse, efter Omstændighederne er han fri for indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

5  (fol 254)
Niels Christensen, Søbyvad Mølle som hans kones moder Enken Anne Rasmusdatter har afstaaet til ham. I Mtr under Søbygaard Hovedtaxt anført for Mølleskyld 3-1-2 fc hvoraf indf er 20 rdr. Bygningen er 37 fag haver til besætning 2 b 2 k. Den af Møllen aarlige  afgift er efter Krigsjordebogen  under et beregnet til 16 rdr 4 mk. Han skal tilsvare  Bygningen og Maaleværket at føre i udfordrende fuldkommenhed uden nogen slags mangler etc. 6 April 1745.

6 (fol 254)
Niels Christensen, Skorup [jvnf rettelse ej Skaarup] fæster faderen Christen Andersens afstandne Gaard. Hkorn 4-4-2-2 alb som han under beloved flid til gaardens forbedring er fri for indf. Bygningen er 54 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 9 Novb 1744.
[KVJ:
Stedet må være Skorup. Se KB for Skorup Sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen. Heri forekommer en Christen Andersen Sall, som dør i 1747 i Skorup, og som har en søn Niels Christensen Sall i den rigtige alder. Det kunne være ovenstående personer. Ingen skifteuddrag at henvise til, men heller ingen personer med disse navne bosiddende i Skårup iflg. KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 v/Hanne Henriksen]

7 (fol 254)
Jens Madsen, Truust fæster Niels Jacobsens fradøde gaard, ægter Enken. Hkorn 3-2-3-1 alb, som han i henseende til den hjælp han beloved de mange Børn hand indgaar til, og Stedet at forbedre fri for indf. Bygningen er 56 fag og 6 b 4 k 3 ungn 8 faar vogn etc. 9 Novb 1744.

8 (fol 254)
Peder Jensen, Truust fæster faderen Jens Rasmussens afstandne gaard, med vilkaar at de gamle forældre deres Livs tiid nyder behøvende og for Stedet taalelig Ophold. Hkorn 3-4-1, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 56 fag hus og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 9 Novb 1744.

9 (fol 255)
Jens Hendrichsen, Farre fæster Anders Jensens fradøde partgaard, ægter enken. Hkorn 3-1-3-1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 5 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 9 Novb 1744.

10 (fol 255)
Anders Sørensen, Farre fæster Jørgen Jensen Smeds, fradøde Gadehus, som hans Enke Maren Sørensdatter formedelst fattigdom har afstaaet til ham. Aarlig huspenge 2 rdr 24 sk, fri for indf. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

11 (fol 255)
Gregers Rasmussen, Farre fæster forrige Degn afgangne Frederich Holmboes fradøde gadehuus, ægter Enken. Hkorn 2 skp 1 fc svarer aarlig afgift 2 rdr 24 sk, men fri for indf. Bygningen er 10 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

12 (fol 255)
Niels Jacobsen, Farre fæster Jens Jensen Skræders afstandne halve Gadehus,  med det dertil af nedlagte Farregaards Jord Hkorn 4 skp 1 alb. Af huset svares aarligt 1 rdr 12 sk. indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

13 (fol 256)
Rasmus Andersen, Skellerup fæster et af Niels Christensen Groe grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gadehuus. Aarlig afgift 1 rdr 24 sk, som han formedeelst husets ringhed er fri for indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

14 (fol 256)
Johan Baltzer Leidner, Silkeborg Mølle fæster denne som Niels Jensen Gylling er fradød med følgende Conditioner (uddrag):
1)
Møllen som staar i Mtr for Mølleskyld 17 td med de dertil liggende Aalekister som det nu er og forefindes, som han uden at nyde nogen hjælp, paa egen bekostning sætter i stand. Uden Materialer undtagen hvis det er store Reparationer eks. ved Dæmningen eller deslige,  hvor der anskaffes ham nogle Vogne og Plits folk.
2)
Der er 45 fag hus er han pligtig at reparere og altid holde i forsvarlig stand etc. Af det aparte hus Møllen uvedkommende, som Mølleren bebor svarer han aarlig afgift 2 rdr 88 sk.
3)
Aalekisterne og Aalefiskeriet med Aale Strømmen, Riinstrup Aa til Balser? og Skalevigen afwender, tillige med Bag Høllen nyder den fæstende for sig alene fri uden nogen hinder og skal der være enhver forbuden udi disse vande at bruge nogen slags fiskeri.
4)
Ligesom hans formand nyder han Græsning udi Silcheborg Copler til 2 Bæster og 3 køer, saa længe Coplerne bliver i den stand de nu findes imod han betaler aarlig græspenge 2 rdr.
5)
Af Møllen med dertil hørende Aalekister og fiskeri svarer han aarlig til Regiments Cassen 102 rdr som erlægges qwartaliter 1/4 aar forud, i Regimentskriverstuen. Rytter Sessionen i Skanderborg Dend (ingen dato)

Forestaaende Fæste Brev No 14 er Mortificeret og Casseret, og det som Wirkelig er udstæd findes her efter Indført Folio - 281. -

15 (fol 256)
Jens Pedersen, Laven fæster Bertel Christensens afstandne Gadehus, med Condition at ægte deres datter, og forsyne de gamle med husværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

16 (fol 257)
Christen Pedersen, Them fæster hans faders Peder Eriksens fradøde halve gaard. Hkorn 2-4-1-2 alb som han ikke betaler indf for. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 4 k 3 ungn 10 faar etc. 9 Novb 1744.

17 (fol 257)
Søren Jensen, Vrold fæster  Rasmus Andersens fradøde halve gaard, som enken Anne Pedersdatter grundet alderdom, og skrøbelighed imod belovede Livs Ophold efter oprettede Contract har overladt ham. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb og Skov 3 fc 1 5/8 alb, hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen 31 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 9 Novb 1744.

18 (fol 257)
Jens Christensen, Vrold fæster Anders Sørensens fradøde Gadehus, ægter Enken Johanne Pedersdatter, ingen indf. Af huset gøres Ugedags Arbejde ved Skanderborg Slot og derfor aarlig huspenge 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

19 (fol 257)
Hans Allesen, Vrold - som har været Soldat i 9 aar -  fæster hans kones fader Peder Christensens, grundet alderdom -  afstandne halve Gadehus, hvoraf gøres Ugedagsarbejde til Slotted, svarer aarlig 12 sk. Ingen indf. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

20 (fol 258)
Bertel Jacobsen, Forlev fæster hans faders Jacob Bertelsens fradøde gaard, som enken hans moder Magrete Jensdatter har overladt ham. Hkorn 6-1-1 fc hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætning 8 b 2 sk 7 k 9 ungn og 16 faar etc. 9 Novb 1744.

21 (Fol 258)
Jens Nielsen, Rindelevgaard fæster Morten Rasmussens fradøde halve Rindelevgaard, ægter Enken Mette Hansdatter. Hkorn 7 td 3 fc 1/2 alb med derunder i brug havende Jord af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb og Skov 2 alb ialt 7 td 3 skp 2 fc 2 29/21 alb? hvoraf indf er  12 rdr. Bygningen er 64 fag og besætning 9 b 2 st 8 k 8 ungn og 16 faar etc. 9 Novb 1742.

22 (fol 258)
Rasmus Willumsen, Virring fæster Hans Poulsens fradøde fjerde part Gaard, med vilkaar at ægte Enken Gjertrud Thomasdatter. Hkorn 4 td 7 skp 3/4 alb  hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 17 fag og 3 b 2 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 9 Novb 1744.

23 (fol 259)
Søren Rasmussen, Grumstrup fæster Peder Jacobsens for hannem i levende Live formedelst paakommende Svaghed afstandne og nu fradøde gaard. Ægter datteren Anne Pedersdatter. Hkorn 5-2-1-1 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 53 fag og besætning 8 b 2 st 5 k 7 ungn og 14 faar etc. 9 Novb 1744.

24 (fol 259)
Niels Mortensen, Ring Kloster fæster hans moder Enken Anne Nielsdatters grundet alderdom og svaghed afstandne gaard. Hkorn efter mtr. 14-7-3-2 alb og Skov 1/2 alb og derunder i brug havende Jord af Tammestrup Ødegaard 5 skp 3 fc 1 19/24 alb, hvoraf indf er 20 rdr. Bygningen er 83 fag og besætning 16 b 6 st 10 k 12 ungn 24 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 9 Novb 1744.

25 (fol 259)
Laurits Willumsen, Vitved fæster hans fader Willum Jensens grundet egen og hustrues alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5 td 3 skp 1 fc hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 5 k 6 ungn 10 faar etc. 9 Novb 1744.

26 (fol 259)
Søren Jensen, Herskind fæster hans fader Enkemanden Jens Nielsens for hannem godvillig afstandne gaard, som tilforn har svaret af Hkorn 4 td 7 skp 3 fc men som gaardmanden ej har wæred i Lige brug og udgift, er af fratræderen Jens Nielsen i aaret 1743 til Søren Poulsen, da han derfor til fæste blev anført, godvillig afstanden 7 skp 3 fc 2 alb, da fæsteren ligesom hans Naboe Søren Poulsen har 3-2-3-1 alb Hkorn, at enhver af dem kan være lige, saavel udi Gaarden auling og brug som udgifterne. Indf 6 rdr. Bygningen er 41 fag og besætning 6 b 5 k 1 st 6 ungn og 4 faar etc. 9 Novb 1744.

27 (fol 260)
Christopher Christophersen, Dørup fæster et af Olle Rasmussen for hannem afstandne Gadehus, med vilkaar at fratræderens formand en gammel mand som er ved huset, derudi beholder den ved afstaaelse belovede fri husværelse. Ingen indf. med vilkaar at reparere husets bygning som er 10 fag, og samme altid i god stand vedligeholde etc. Der er arbejde i Slotshaven. 9 Novb 1744.

28 (fol 260)
Olle Stephansen, Ejer fæster Jørgen Sørensen Grønholts afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter datteren Anne Jørgensdatter. Hkorn 2-3-1-2 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 21 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 9 Novb 1744.

29 (fol 260)
Søren Jensen, Boes (Baas) fæster Jacob Nielsens fradøde gadehus, ægter Enken Anne Nielsdatter, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

30 (fol 260)
Peder Jacobsen, Illerup fæster Troels Jensens fradøde halve gaard, som Enken Bodell Sørensdatter har overladt ham. Ægter datteren Chatrine Troelsdatter. Hkorn efter mtr 3-5-1-2 alb og indf 6 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 5 b 5 k 5 ungn 12 faar etc. 9 Novb 1744.

31 (fol 261)
Rasmus Christensen, Illerup fæster Rasmus Pedersen Schous for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar at de med hinanden siden han har ægtet datteren Maren Rasmusdatter skal blive samlet under een husholdning, og den unge ikke at være berettiged uden halv fæste førend den gamle ved Døden er afgangen. Hkorn 3 td 1/2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 9 Novb 1744.

32 (fol 261)
Niels Rasmussen, Ry fæster det hus, som Enken i Ry Mølle hidindtil har haft i fæste og nu afstaaet til ham. Svarer aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 9 Novb 1744.

33 (fol 261)
Christen Nielsen, Skørring fæster hans afgangne moders Gjertrud Pedersdatters fradøde gaard. Hkorn 4-4-3 fc og Skov 5 skp 3 fc 2 alb som han ikke betaler indf for. Bygningen er 49 fag og besætning 6 b 6 k 5 ung og 12 faar etc. 9 Novb 1744.

34 (fol 262)
Albret Laursen, Kattrup - som fra Tvingstrup er indkommen - faar Hbh paa hans kones fader Niels Pedersen til hannem afstandne halve Selvejergaard. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 rdr. Bygningen er 43 fag og besætning 4 b 4 k 6 ungn 8 faar etc. 9 Novb 1744.

Anno 1745 dend 6 Aprily:

Er udi Rytter Sessionen følgende Fæste og Hosbondsholds Breve Bleven udstæd:

1 (fol 262)
Christen Lauridsen, Alken fæster hans Stiffader Jens Rasmussens afstandne Gaard. Hkorn 4-4-2-1 alb og Skov 1 fc 1 1/4 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 44 fag og 6 b 5 k 1 st 6 ung og 12 faar etc. 6 April 1745.

2 (fol 262)
Søren Jacobsen, Firgaarde fæster hans fader Jacob Jacobsens grundet høy alderdom afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp og Skov 1 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 36 fag og 6 b 6 k 5 ungn 12 faar etc. 6 April 1745.

(fol 263 findes ikke)

3 (fol 264)
Morten Salmonsen, Emborg fæster Simon Jensens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Jespersdatter. Hkorn 2-5-2-2 alb og Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 31 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 6 April 1745.

4 (fol 264)
Hans Andersen, Ry fæster at af Ove Christensen for hannem afstandne Gadehus, med derunder beliggende Hkorn 2 fc 1 alb uden indf. Af Huset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 6 April 1745.

5 (fol 264)
Gudich Jørgensen, Ry fæster det Gadehus, som Olle Bentsen i Vaar Sessionen 1742 har antaget og nu til hannem har maattet afstaa, siden han ikke kunde fuldføre den udfordrende Reparation. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Ingen indf siden han den paa husets 8 fag udfordrende Reparation skal fuldføre. 6 April 1745.

6 (fol 264)
Niels Knudsen, Sønder Vissing fæster hans fader Knud Nielsens afstande gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb og Skov 1 1/2 alb. hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 4 k 5 ungn 8 faar etc. 6 April 1745.

7 (fol 265)
Steffen Nielsen, Davding faar Hbh paa Jens Hansens fradøde part Selvejergaard, ægter Enken Maren Mortensdatter. Hkorn 2-7-3-1 2/3 alb og Skov 2 alb hvoraf han til Hosbondsholds kendelse betaler 3 rdr. Bygningen er 24 fag og 4 b 5 k 5 ungn og 8 faar etc. 6 April 1745.

8 (fol 265)
Rasmus Sørensen, Herskind fæster  hans fader Søren Pedersens fradøde gaard, som hans oder Enken Anne Rasmusdatter har overladt ham. Hkorn 3 td 7 skp 1 alb hvoraf indf er 8 rdr. Bygningen er 36 fag og 5 b 5 k 1 st 6 ungn 6 faar etc. 6 April 1745.

9 (fol 265)
Jens Nielsen, Ersholt - som har haft en halv gaard i fæste i Nørre Vissing - fæster Mads Nielsens efter slutted Accord for hannem afstandne Ersholt Gaard, hvorved Michel Nielsens hustrue efter dend i Sessionen dend 24 Marti 1738 approberede Aftegst Contract skal nyde hvad hun er tilsagt. Hkorn 3 td 6 skp 1 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 38 fag og 6 b 6 k 5 ungn og 10 faar etc. 6 April 1745.

10 (fol 265)
Mads Nielsen, Nørre Vissing - som tilforn har haft Ersholt gaarden i fæste - fæster Jens Nielsens ved giorte forening overladte halve gaard i Nørre Vissing. Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb og Skov 1 fc 1 alb, uden indf. Bygningen er 28 fag og 5 b 4 k 4 ung og 8 faar etc. 6 April 1745.

11 (fol 266)
er ikke Expederet.

12 (fol 266)
Jens Thomsen, Vitved fæster Poul Mortensens afstandne gadehus, med vilkaar for sig og sin hustru Deres Livs tiid at beholde 3 fag til huusværelse. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf er 1 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 6 April 1745.

13 (fol 266)
Jørgen Jørgensen, Taaning - Soldaten - fæster Anders Hansens fradøde gadehus, ægter Enken Johanne Nielsdatter, hendes gamle forældre deres Livstid med fri husværelse forsyne. Svares aarligt 2 rdr 24 sk ingen indf. med vilkaar sine aar i Soldats tjeneste at indtjene, er bevilged. Huset er 8 fag sammes brøstfældighed han er tilforbunden at reparere etc. 6 April 1745.

14 (fol 266)
Niels Jensen, Ejer fæster hans fader Jens Mortensens afstandne partgaard. Hkorn 2-3-1-2 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 27 fag og 4 b 3 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 6 April 1745.

15 (fol 266)
Morten Jensen, Ejer fæster Rasmus Jensens for hannem afstandne partgaard, med vilkaar at ægte hans datter. Hkorn efter mtr. 2-7-3-1 2/3 alb og Skov 2 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 24 fag og 5 b 4 k 3 ungn 8 faar etc. 6 April 1745.

16 (fol 267)
Christen Pedersen, Vrold fæster et af Troels Jensen og kone for hannem opladte halve gadehuus, som de ikke kunne forestaa, hvoraf forrets ugedagsarbejde til Slottet, og giver huspenge 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 6 April 1745.

17 (fol 267)
Rasmus Rasmussen, Fruering fæster Søren Pedersen og kone Anne Sørensdatters afstandne halve gadehus, med vilkaar at konen nyder 2 fag sin livs tid til frie husværelse. Indf 2 rdr. Af huset forrettes ugedagsarbejde til Slots Haugen. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 6 April 1745.

18 (fol 267)
Søren Andersen, Hvolbæk fæster den halve part af Niels Rasmussens afstandne halve gadehus, hvoraf indf er 1 rdr. I stedet for afgiften forrettes ugedagsarbejde til Slots Haugen. Bygningen som han faar er 4 fag som han skal forbedre etc. 6 April 1745.

19 (fol 267)
Jens Jensen, Dørup fæster hans fader Jens Larsens afstandne gaard, som Hkorn med stedets andeel af dend Ødegaard ialt 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 32 fag og 5 b 3 k 5 ung 10 faar etc. 6 April 1745

20 (fol 268)
Morten Nielsen, Dallerupgaard faar Hbh paa en af faderen Niels Sørensen for hannem afstandne halve Selv Ejer Rettighed i Dallerupgaard. Hkorn 7 td 3 fc 2 1/2 alb og Skov 1 fc 2 alb hvoraf han til Husbondsholds kendelse betaler 6 rd. Bygningen er 42 fag og 8 b 6 k 6 ungn 12 faar etc. 6 April 1745.

21 (fol 268)
Rasmus Rasmussen, Møgelby fæster Niels Lauridsens for hannem afstandne halve gaard, ægter datteren Gyde Nielsdatter. Hkorn 2-2-3-2 1/2 alb hvoraf med vilkaar at reparere Bygningen som er forfalden er fri for indf. Bygningen er 18 fag og 4 b 2 k 3 ungn 8 faar etc. 6 April 1745.

22 (fol 268)
Jens Jensen, Dalby fæster Peder Jensens for hannem godvilligt afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp og af Tyre Jord 1 fc 1 1/2 alb som han grundet omstændighederne fri for indf. Bygningen er 34 fag Til Besætning har alene faaet 4 b 1 ung og 1 kalv det manglende anskaffer han selv sammen med Sædekornet etc. 6 April 1745.

23 (fol 268)
Laurids Ollesen, Gjern fæster halvparten af Jens Christensens hidindtil i fæste hafte gaard, som han godvilligt har afstaaet. Hkorn til samme halve gaard 4 td 2 1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Huset er 21 fag og 3 b 5 Fæehøveder hvad mere udfordres hand selw anskaffer. 6 April 1745.

24 (fol 269)
Anders Jensen Fischer, Gjern fæster hans fader Jens Andersens for hannem afstandne halve gadehus, med vilkaar for sig og gamle kone at nyde husværelse. Fri for indf. men svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 4 fag som er ringe han skal reparere etc. 6 April 1745.

25 (fol 269)
Christen Christensen, Virklund - som før har været Landsoldat - fæster Rasmus Christensens for hannem afstandne halve gaard, ægter hans Stifdatter Mette Andersdatter. Hkorn 2-6-2-2 1/2 alb og Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 6 April 1745.

Anno 1745 dend 16 Novembr:

Er udi Rytter Sessionen følgende Fæste og Hbhs breve Bleven Udstæd:

1 (fol 269)
Christen Nielsen, Træden fæster hans fader Enkemanden Niels Christensens afstandne gaard. Hkorn efter mtr no 8 4-5-2-1 alb men efter Byens deling svares af 4-6-1-3/5 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 16 Novb 1745.

2 (fol 270)
Morten Sørensen, Bredvads Mølle fæster denne som Christian Ovesen er fradød, ægter Enken Kirsten Andersdatter. Hkorn efter mtr Ager og eng 3-1-1-1 alb Mølleskyld 16 td 3 skp 3 fc hvoraf han til indf betaler 20 rdr. Bygningen er ialt 69 fag og besætning 4 b 4 k 4 ung 8 faar etc. 16 Novb 1745.

3 (fol 270)
Jens Thøgersen, Slagballe fæster Rasmus Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Andersdatter. Hkorn 2-2-2-2 1/2 alb og Skov 1/2 alb som han efter omstændighederne ikke betaler indf for. Bygningen er 32 fag og til besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1745.

4 (fol 270)
Søren Jensen, Addit fæster Peder Sørensens fradøde halve gaard, ægter Enken Gjertrud Erichsdatter. Hkorn 2-3-3 fc og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 16 Novb 1745.

5 (fol 270)
Peder Pedersen, Ry fæster hans afgangne Broder Knud Pedersen og hustruens fradøde sted. Hkorn med underliggende 1/4 part gaard efter Mtr 2-6-2-2 3/4 alb og Skov 1 skp 2 fc, hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er alleneste 23 fag mens da stedet nyelig før sidste beboeres død som meldt er underlagt 1/4 part gaard og avlingen altsaa ike i de nu værende 6 fag Lade kand Rømmes, skal antageren ifølge gjorte forsikring i skifte Brevet af 12 Juni sidst være forbundet paa egen bekostning forsyne stedet med det manglende som er 6 fag mere.  Saavelsom den udfordrende besætning 4 b 3 k 3 ung og 6 faar etc. 16 Novb 1745.

6 (fol 271)

Morten Augustinusen, Ry fæster Niels Hansen Ydes fradøde  sted, ægter Enken Karen Lauridsdatter. Hkorn no 4 1 td 4 skp 1 alb og Skov 2 fc og no 14 6 skp 2 3/4 alb Skov 1 fc 2 3/4 alb ialt 2-2-1-3/4 alb og Skov 3 fc 2 3/4 alb, som han ikke skal betale indf for. Bygningen er 34 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 16 Novb 1745.

7 (fol 271)
Jens Hansen, Ry som af no 7 har i fæste  1 td 5 skp 1 alb og Skov 1 skp fæster halvparten af Niels Hedegaards forhen nedlagte sted sammesteds der er Hkorn af no 4 5 skp 2 fc 1/2 alb og Skov 2 fc hvoraf han til indf betaler 1 rdr 3 mk. Hvad der videre behøves er han pligtig selv at forskaffe etc. 16 Novb 1745.

u/no (fol 271)
Niels Andersen, Ry som af no 10 har i fæste 1 td 6 skp 1 fc 1 alb og Skov 1 skp, fæster halvparten af Niels Hedergaards forhen nedlagte sted sammested der er Hkorn 5 skp 2 fc 1/2 alb og Skov 2 fc hvoraf han til indf betaler 1 rdr 3 mk. Manglende bygning etc skal han selv anskaffe. 16 Novb 1745.

8 (fol 272)
Laurids Nielsen, Ry fæster hans afgangne faderbroder Jens Lauridsens og hustrues fradøde og i levende live til ham afstandne sted og derunder i brug havende af Hkorn under no 8 og 9 2 td 2 skp 1/2 alb og Skov 1 skp 1 fc 2 3/4 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 26 fag og til besætning  4 b 2 k 3 ung 6 faar etc. 16 Novb 1745.

9 (fol 272)
Laurids Nielsen, Tørring fæster Søren Sørensens fradøde partgaard, ægter Enken Mette Pedersdatter. Hkorn 1-4-1-1 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 19 fag og 3 b 2 k 2 ung og 6 faar etc. 16 Novb 1745.

10 (fol 272)
Anders Nielsen, Laasby fæster Søren Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Ellen Rasmusdatter. Hkorn 3-4-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Novemb 1745.

11 (fol 272)
Anders Knudsen, Laasby - som med Pas fra Grevskabet Frijsenborg til Districted er indkommen - fæster Søren Jensen til hannem formedelst alderdom og svaghed afstandne partgaard, med vilkaar at ægte hans datter Karen Sørensdatter. Hkorn 3 td 2 skp 1 fc 2 alb og indf 6 rdr 4 mk. Bygningen er 49 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 16 Novb 1745.

12 (fol 273)
Søren Andersen, Flendsted fæster Jens Rasmussens grundet egen og hustruens alderdom og svaghed afstandne halve gaard, ægter datteren Edel Jensdatter. Hkorn 2 td 1 fc 1 1/2 alb og Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 16 Novb 1745.

13 (fol 273)
Niels Jensen, Herskind fæster Jørgen Pedersens grundet armod og fattigdom afstandne halve gaard. Hkorn 3-5-2-1 alb som han fri for indf er bevilget. Bygningen er 35 fag og 4 b 1 k 2 ungn 2 faar for alt det øvrige som udfordres skal antageren være ansvarlig etc. 16 Novb 1745.

14 (fol 273)
Christen Rasmussen, Herskind - saasom vi meddeler Selvejer Bunden Christen Rasmussen i Herskind Hbh paa et Selv Ejer Hus som han der i byen er tilhørende, og til Knud Sørensen Skoemager, som samme nu beboer har bortfæstet. Hvoraf Christen Rasmussen og efterkommere skal svare aarlig 24 sk til Regiments Cassen, der tager sin begyndelse fra 1 jan 1745. 16 Novb 1745.

15 (fol 273)
Rasmus Madsen, Framlev - han er fra Lillering - faar Hbh paa hans kones Stiffader Daniel Rasmussen, grundet alderdom og svaghed til hannem ved Contract af 12 Juny sidst afstandne og siden fradøde Selvejergaard, med de vilkaar at holde og efterleve dend ved Sessionen under 6 Novb 1733 af hans formand, med Harlev Byes Beboere om Græsningen i Dueholdt giorte slutning, som paa begge sider maa efterleves. Hkorn 7 td 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 4 rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 8 b 2 st 5 k 6 ung og 10 faar etc. 16 Novb 1745.

16 (fol 274)
Rasmus Madsen, Lillering fæster stiffaderen for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 4-4-2-1 alb og Skov 2 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 1 st 4 k 6 ungn 8 faar etc. 16 Novb 1745.

17 (fol 274)
Rasmus Thøgersen, Haarby fæster Rasmus Lauridsens for hannem med vilkaar, at forrige gamle Beboere mand og kone ved stedet med livs ophold skal forsynes, opladte halve gaard, Hkorn i Mtr no 2 3 td 3 skp 2 alb men efter byens ligning svares af 3 td 2 skp 2 fc 1/2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 5 b 4 k 6 ung og 8 faar etc. 16 Novb 1745.

18 (fol 274)
Rasmus Christensen, Haarby fæster Jens Nielsens fradøde 1/4 part gaard, ægter Enken. Hkorn under no 6 i mtr 1 td 6 skp men efter byens ligning svares af 1 td 5 skp 1 fc 1/4 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 15 fag besætning 3 b 2 k 3 ung og 6 faar etc. 16 Novb 1745.

19 (fol 275)
Søren Christensen, Veng fæster Søren Nielsens gaard, med vilkaar at ægte datteren Anne Sørensdatter. Hkorn 6-2-2-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 44 fag og 8 b 6 k 6 ungn 12 faar vogn etc. 16 Novb 1745.

20 (fol 275)
Peder Pedersen, Veng fæster hans fader Peder Lauridsens grundet alderdom og ringe vilkaar afstandne halve gaard, hvorved antageren erindres og paalægges ligesom og ved Sessionen paa Aftægts Contracten med sine forældre, skeed er fremdeles at Conserwere, den freed og forligetighed, baade I og uden huused, som Sessionen forhen imellem hans forældre med umage har tilvejebragt. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb uden indf. Bygningen er 24 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Novb 1745.

21 (fol 275)
Poul Rasmussen, Veng fæster hans afgangne Stiffader Laurits Pedersen Smeds fradøde og af Enken hans moder opladte halve gadehuus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1745.

22 (fol 275)
Niels Christophersen, Sjelle fæster faderen Christopher Ollesens afstandne partgaard. Hkorn 2-2 skp 2 1/2 alb som efter omstændighederne ved stedet er fri for indf. Huset er 24 fag til besætning udfordres 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc som han skal tilsvare. 16 Novb 1745.

23 (fol 276)
Jens Michelsen, Vitved fæster den halve Annexgaard, som Niels Jensen ikke længere kunne forestaa, og derfor har overladt ham imod beloved Husværelse og noged til Ophold for kone og Børn. Hkorn 1-1-1-1/2 alb Herlighed og Annexskylden 3 td 3 skp 3 fc 1 1/2 alb uden indf siden han har betalt stedets paaheftende Restance 7 rdr 5 mk 11 sk, samt anden paahengende Besværing, foruden den paalagte pligt at skaffe stedet i alt udi erfordrende Stand. Bygningen er 39 fag og nyder til Besætning 4 b 1 Qwie 2 ungn 4 faar, hvad videre til Besætning udfordres, hand sig selv skal skaffe, vogn ploug etc. 16 Novb 1743.

24 (fol 276)
Niels Jensen, Galten faar Hbh paa Jens Lauridsens fradøde og af Enken Ellen Jørgensdatter, med vilkaar at ægte datteren Anne Jensdatter, opladte halve Selwejergaard. Hkorn 5-5-1-2 1/2 alb og Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf betales 6 rdr til Kendelsen. Bygningen er 43 fag og 8 b 2 st 6 k 7 ungn 10 faar etc. 16 Novb 1745.

25 (fol 276)
Mads Nielsen, Hylke fæster Niels Michelsens halve gaard, med vilkaar at ægte datteren og give de gamle deres ophold som er beloved og hvad derefter billighed kan taales efter Stedets Beskaffenhed, saa længe de med Antageren og hustruen lever fredelig og vel, som i detsen mangel dennem fratages. Hkorn 3-3-2 fc hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 29 fag saa allene til Besætning 4 b 1 k 2 ungn 4 faar, hvad videre deraf saavelsom Vogn, Ploug, Harve etc den fæstende skal selv anskaffe. 16 Novb 1745.

26 (fol 277)
Søren Michelsen, Hylke fæster Peder Rasmussens fradøde halve gaard, ægter Enken Anne Christensdatter. Hkorn 3-4-2-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 41 fag og 4 b 4 k 6 ungn 10 faar etc. 16 Novb 1745.

27 (fol 277)
Jørgen Nielsen, Horndrup fæster Niels Rasmussen Grøns halve gaard, med vilkaar for sig og hustruen at nyde nødtørftig livs ophold, som de ved afstaaelsen er beloved og Stedet kan taale. Hkorn 3-2-1-1/2 alb uden indf. Bygningen er 34 fag og 4 b 4 k 3 ungn 6 faar etc. 16 Novb 1745.

28 (fol 277)
Bertel Hansen, Skrædder, Taaning - fæster en af Niels Sørensens Enke Maren Nielsdatter opladte halve huusplads, hvorpaa Bygningen ved sidst ildebrand er afbrændt, siden hun ikke kunde bestride sammes opbyggelse, med vilkaar hos hannem Livs tid at nyde husværelse. Ingen indf efter omstændighederne. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk hvorfor er frihed i tre aar fra 1 April 1745. Desuden nyder han det allernaadigste bevilgede Bygning Egetømmer til 3 fag hus og 3 rdr Bygnings penge, hvorimod Bygningen skaffes i forsvarlig stand og samme fremdeles vedligeholder etc. 16 Novb 1745.

29 (fol 278)
Laurids Rasmussen, Taaning - som tilforn har været Landsoldat -  fæster en af Jens Bomholts for hannem opladte Halv Gadehus Plads, hvorpaa Bygningen ved sidste, Byen overgangne Ildebrand er afbrendt, og aftræderen grundet alder og skrøbelighed ej kunne overkomme at opbygge, med vilkaar naar aftræderen eller hustruen ved døden afgaar, den efterlevende da at nyde fri husværelse sin livs tid. Efter berørte omstændigheder fri for indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk  med frihed i 3 aar fra 1 April 1745.. Derforuden nyder det allernaadigste bevilgede Bygnings Egetømmer til 3 fag hus og 3 rdr Bygnings Penge, hvorimod Bygningen skaffes i forsvarlig stand etc. 16 Novb 1745.

30 (fol 278)
Thomas Pedersen, Yding fæster et stykke saakaldet Sær Land paa Byens mark beliggende og uden Bygning, som hans fader afgangne Peder Terkildsen, før har haft i fæste. Hkorn 3 skp 1 fc hvoraf indf er 2 rdr. I Texten noterer Skriveren Thomas Sørensen og Pedersen men jvnf fars navn maa Pedersen være ok. 16 Novb 1745.

31 (fol 278)
Jens Rasmussen, Stjær - som med Pas i Districted er indkommen - faar Hbh paa hans moderbroder Niels Jensens for hannem afstandne og fradøde Selvejergaard. Hkorn 4-3 skp 1 alb hvoraf betales til Hbhskendelsen 4 rdr. Bygningen er 48 fag og 7 b 5 k 1 st 6 ungn 12 faar vogn etc. 16 Novb 1745.

32 (fol 278)
Niels Michelsen, Hørning faar Hbh paa hans fader Michel Sørensen Dues fradøde halve Selwejergaard. Hkorn 3-1-2-1 alb og Skov 2 alb betaler 4 rdr. Bygningen er 33 fag og 4 b 4 k 4 ungn 6 faar etc. 16 Novb 1745.

33 (fol 279)
Søren Michelsen, Hørning faar Hbh paa et af ham paa en øde plads i Byen af Beboeren Niels Michelsens, halve Selwejergaards grund opbygt hus. Hvoraf han i grundskat svarer aarligt til Cassen 1 mk 8 sk, Jordbogen til forbedring som Hans Maiets allerunderdanigst til indtægt beregnes. Derforuden at svare til sin Broder eller efterkommere i Gaarden vederlag 2 mark. Han skal vedligeholde etc. 16 Novb 1745.

34 (fol 279)
Michel Nielsen, Voel fæster Søren Lauridsens grundet svaghed afstandne Partgaard, med vilkaar at ægte datteren Maren Sørensdatter, og forsyne de gamle med Livs Ophold. Hkorn 3-3-3-1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 45 fag og 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 16 Novb 1745.

35 (fol 279)
Niels Lauridsen, Haarup fæster Simon Hansen, enkemand s afstandne halve gadehus, ægter datteren Maren Simonsdatter, indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk der erlægges Qwartalsvis. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 16 Novb 1745

36 (fol 279)
Skovrider Christian Mønster, Skanderup fæster hans formand Michel Hesses fradøde gaard og derunder i brug hafte Steder,  som Enken Maren Pedersdatter har afstaaet til ham, undtagen den anpart Ødegaard 1/6 af no 6 udi Mtr Hkorn 7 skp 3 fc som hun til gene brug ved i fæstehavende Gadehus har reserveret sig. Men naar derudi sker nogen forandring, da samme at komme til gaarden, hvorfra det er separeret. Det øvrige Hkorn er af no 4 1-2-3-1 alb No 9 2-2-1 fc og no 10 5 skp 3 fc 1 alb ialt 4-2-3-2 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen paa gaarden er 67 fag foruden til beboelse 15 fag. Besætning 6 b 2 st 6 k 4 ungn 10 faar etc. 16 Novb 1745.

1745:

Er udi Kiercke Sessionen følgende fæste Breve Bleven udstæd.

Skanderborg Amt:

1 (fol 280)
Jens Jensen, Taaning - inderste mand fra Taaning -  fæster forrige Skoleholder Mads Andersens afstanden Gadehus sammested, som svarer til Taaning Kirke, hvorpaa Bygningen ved dend Byen sidst owergangne Ildebrand er afbrændt, derfor ingen indf. Der skal opbygges hus med den allernaadigst bevilgede hjælp som han derefter skal vedligeholde etc. 4 Octob 1745.

2 (fol 280)
Findes ikke.

3 (fol 280)
Jens Ollesen Saxild, Degn, Fruering - fæster den halve part af Fruering Kirkejord, beliggende paa Virring Mark, som Niels Jørgensen i Virring forhen har haft og godvilligt har afstaaet til ham. Hkorn 2 fc hvoraf indf er 10 rdr. som Kirke Cassen beregnes til indtægt, Landgilden som er paabuden 6 skp Byg aarlig til Slots Præsten i Skanderborg eller hvem herefter paabydes er han pligtig at tilsvare etc. 5 Octob 1745.

4 (fol 280)
Christian Lodberg, Sognepræst, Harlev - Sognepræst for Harlev og Framlev Menigheder - fæster de Kirke Jorder til Harlev Kirke som hans formand afgangne Proust Harlevius? forhen har haft i fæste. Hkorn paa Harlev Mark 2 td 1 skp 1 fc Taastrup Mark 3 skp 1 fc 1 alb og Højby Mark 4 skp 2 fc 2 alb ialt 3-1-1-2 alb. Indf 20 rdr. 6 Octob 1745.

Notering fol 281:
Det herefter inførte Silcheborg Mølles (Silkeborg Mølle) Fæste Brew henhører til de i Efterhøst Sessionen 1744 udstædte og forhen Beskrewne Fæste breve under no 14 Som er at see folio 256 pagina 1 og 2. Hvor det der indførte og siden Casserede Fæste brev for samme Møller er Mortificeret.

u/no (fol 281)
Johan Baltzer Leidner, Silcheborg Mølle (Silkeborg Mølle) fæster samme som Thomas Sørensen er fradød. med følgende Conditioner (uddrag).
1)
Antager Møllen som staar for Mølle Skyld 17 tønder med dertil liggende Aalekister, som de er og forefindes, som han paa engen bekostning skaffer i god stand etc.  uden nogen hjælp undtagen naar det er en stor Reparation enten ved Dæmninger eller deslige, da ham anskaffes nogle Wogne og Pligtsfolk.
2)
Bygningerne paa stedet er 39 fag er han pligtig at reparere og vedligeholde, desuden svarer han af det aparte Hus som Mølleren beboer 2 rdr 88 sk.
3)
Aalekisterne og Aalefiskeriet med Aalestrømmen, Rienstrup AA til Baltzer og Stalle Vigen afvender tilligemed Baghøllet nyder den fæstende sig allene uden nogen hinder, og skal der være enhver forbuden udi Disse Wande at bruge nogen slags Fiskeri etc.
4)
Efter Høiloflig Cammer Collegio til hr Conference Raad Woyda og mig Etatsraad Trappaud under 22de Sept 1736 afladte Skrivelse angaaende Hovedgaardenes Markers Bortforpagtning, nyder han ligesom hands formand græsning udi Silcheborg Copler til 2de Bæster og 3 Kiør, saalænge Coplerne bliwer i Dend Stand De nu findes og ei Anderledes Allernaadigst Befaler worder imod hand derfor Aarligt Betaler Græspenge 2 rdr.
5)
Antageren at være fri for ald Ægt og Kiørsel, undtagen naar det i paa Kommende Extraordinaire tilfælde maatte udkriwes.
6)
Af Møllen med dertil hørende Aale kister svarer han aarligt 102 rdr til Regiments Cassen der erlægges Qwartaliter alletider 1/4 aar forud i Regiment Skriwerstuen, efter eget derom gjorte tilbud.
7)
Forrige beboeres efterladte og umyndige 3 Børn som moder Søsteren Margreta Laursdatter til opdragelse med Møllen har antagen, den fæstende der hende har ægted ligesaa er tilforbunden. Saa længe han retter sig efter foreskrevne etc. Indf 40 rdr.    
Rytter Sessionen Ut Supra (6 April 1745)

 

Slut paa ekstrakt af samtlige fæstebreve Skanderborg Ryttergods 4 Jyske Regiment 1738 - 1745.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til indeks

Til ryttergods forside

 Retur til 5te del  Til 7de del