Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

8de del år 1755-1764

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 19  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Anno 1755.

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 186)
Michel Hansen, Ustrup - fra Brørup - fæster Jørgen Sørensens fradøde gaard. Hkorn 3-7-2-1 alb ægter den afdødes paa Stedet værende søster samt antager hendes gamle moder til opholds Nydelse, og betaler til Indf 4 rdr. 50 fag hus og 6 b 1 st 4 k 5 ungn og 10 faar Vogn etc. 11 April 1755.

2 (fol 186)
Christen Rasmussen, Ustrup - fra Baastrup - fæster afgangne Mathias Chrisstophersens fradøde Gadehuus, som enken har afstaaed med vilkaar derudi hendes Lifstiid at nyde frie huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

3 (fol 186)
Knud Jensen, Brørup - fra Elling - fæster Hans Michelsens formedelst alderdom afstandne gaard, hvorved antageren ægter hans datter, og forsyner aftræderen med ophold. Hkorn 3-5-1-2 alb. Indf 4 rdr. 42 fag hus og 6 b 4 k 8 ungn og 14 faar Vogn etc. 11 April 1755.

4 (fol 187)
Jens Erichsen, Grumstrup - Land Soldat -  fæster det Gade Huus, Sognefogden Anders Ollesen, til Beboelse for hans koene har afstaaed. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

5 (fol 187)
Søren Pedersen, Sønder Vissing - fra Addit - fæster Niels Madsens fradøde halve Gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb, ægter enken og betaler indf 4 rdr. 32 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 11 April 1754.

6 (fol 187)
Peder Jensen, Davding fæster Stephan Jensens fradøde Huus, hvor ved han ægter enken og betaler indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 15 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

7 (fol 187)
Mads Jørgensen, Velling fæster Stiffaderens  Hans Rasmussens fradøde Partgaard, som enken hans moder formedelst Alderdom har afstaaet, imod at antageren Clarerer den derpaa heftende Gield, og forsyner hende med Nødtørftig ophold. Hkorn 2-7-3-2 alb Skov 2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 32 fag og 4 b 3 k 5 ungn og 8 faar etc. 11 April 1755.

8 (fol 187)
Laurs Nielsen, Yding fæster Peder Bertelsens, i henseende manglende helbred afstandne halve gaard, med Condition at ægte afstaaerens ved Stedet værende Stifdatter, og forsyne hannem samt aldrende hustrue med billig ophold, hvorimod han skal være antageren til almindelig hielp med sit arbeide, saa vidt han formaar og kand udrette. Hkorn 2-7-2-1/2 alb. Indf 4 rdr. 27 fag hus og 5 b 2 k 6 ungn og 10 faar Vogn etc. 11 April 1755.

9 (fol 188)
Christen Pedersen, Ry fæster Rasmus Augustinussens fradøde Gadehuus, med tilliggende 2 alb Hkorn, hvis efterladte enke hand ægter og betaler indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

10 (fol 188)
Anders Nielsen, Ry fæster faderen Niels Pedersens afstandne Gadehuus, med Condition han derudi forsyne begge sine forældre med Huusværelse. Hkorn 1 fc indf 1 rdr. Den aarlige afgift af huset foruden Hkorn er 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

11 (fol 188)
Peder Pedersen, Alling fæster faderen Peder Laursen Dyhrs, imod tilkommende Nødtørftig Ophold for sig og hustrue, til hannem afstandne halve gaard.
Hkorn 2-5-1-2 alb Indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag og Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 11 April 1755.

12 (Fol 188)
Niels Jensen, Flendsted fæster Michel Frandsen og kones fradøde halve huus, og ægter deres derved værende datter. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

13 (fol 189)
Sorring - udsadt.

14 (fol 189)
Jens Nielsen, Skørring fæster -  paa Hans for os i Sessionen fremstillede forlovere, Sognefogden og Selw Eier Bunden Jens Kattrup i Sjelle - hans giordte forsikring, at Kongen wed hans beboelse skulle blive Skadesløs -  Niels Jensens formedelst manglende helbred til hannem afstandne halve gaard i Skørring, imod at aftrederen med hustrue, efter indbyrdes afhandling, saavel som forrige Agtegts kone, Niels Jensens Hustrues moder, ifølge hendes giordte afstaaelse, nyder deris tilkommende Ophold ved Stædet, der bestaar af Hkorn Agger og Eng 2-3-2-2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 alb, som uden indf er bevilged. Bygningen er 25 fag huus. Har til Besætning annammed 6 b 2 k 2 ungn Vogn Ploug og Harve med tilbehør/: hvad videre udfordres skal antageren selv anskaffe:/ som tillige med Sædekorn etc. 11 April 1755.

15 (fol 189)
Anders Ovesen, Snaastrup - af Aarslev, som med Pas fra Frijsenborg er indkommen - fæster Jens Rasmussens fradøde gaard. Hkorn 5-6-1-1 alb, ægted enken paa Stedet. Indf 6 rdr. 60 fag hus og 6 b 3 k 3 ungn 10 faar, Vogn Ploug og Harve, det øvrige behøvende anskaffer han selv etc. 11 April 1755.

16 (fol 189)
Rasmus Sørensen, Snaastrup - fra Lyngby - faar Hosbundshold paa enkemanden Søren Jensens, nu fradøde, men i levende live for hannem, afstandne Selveiergaard, med vilkaar i tiiden at ægte Maren Rasmusdatter paa Stedet, men som hun ei saa snart, som udfordres, kunde ventes at blive ham eller Stedet tienlig er det imellem hendes Venner og hannem ved mindelig accordt, anderleedes afhandled, og ellers derforuden at holde sig efter efterrettelig, den imellem Selv Eieren og afgangne Søren Jensens oprettede og udi Sessionen dend 25 Octob 1727 Confirmerede Contract, at Wedkommende udi Deris Selv Eier Rettighed, fremdeles bliver Præjudiceret. Hkorn 4 td 1 alb og af Højby Mark 2 td 6 skp 2 alb. Betaler for Hosbundholds kendelsen 4 rdr. 52 fag hus og Besætning 6 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 11 April 1755.

17 (fol 189)
Søren Jensen, Mesing fæster Søren Sørensens afstandne halve gaard, imod at betale aftræderens Gield og forsyne ham med ophold, samt svage søn med tilhold ved Stedet, naar det skulle behøves. Hkorn 2-5-2-2 alb ingen indf. 33 fag hus og 5 b 2 k 3 ungn og 10 faar, Vogn etc. 11 April 1755.

18 (fol 190)
Povel Jensen, Illerup fæster Rasmus Jensens fradøde halve gaard. Hkorn 2-5 skp ãgter enken paa Stædet og betaler indf 5 rdr. Bygningen er 32 fag annammed til Besætningn5 b 4 k 5 ungn og 9 faar etc. 11 April 1755.

19 (fol 190)
Udsadt.

20 (fol 190)
Søren Rasmussen, Stilling - Indsidder fra Stiær - faar Hosbundhold paa Søren Jacobsens Selveier huus, som forrige lejer Søren Jacobsens moder nu er fradød. Betaler for kendelsen 1 rdr. Svarer aarligt til Cassen 2 Mark, foruden hvis Søren Jacobsens efter Egen afhandling tilkommer. Han skal holde huset i forsvarlig stand etc. 11 April 1755.

21 (fol 190)
Jens Clausen, Vrold - Land Soldat under Hr Capitain Geddes Compagni - fæster Jacob Mortensens afstandne halve Gadehuus, imod at aftræderen og hustru forsynes med frie huusværelse. og Jens Clausen uagted dette fæstes nydelse, Sine endnu tilbagehavende Aar ved Compagniet at udtiene. Ingen indf. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

22 (fol 190)
Søren Willumsen, Vrold - fra Taaning - fæster Søren Rasmussens Smeds fradøde halve Gadehuus, som enken for hannem og hendes datter hand ægter har afstaaet. Indf 2 rdr. Af huuset giøres Arbeide til Slotted og svares aarlig til Cassen 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

23 (fol 191)
Frederich Jensen, Vrold - fra Alken - fæster enken Mette Pedersdatters afstandne huus i Vrold, paa de vilkaar at hun fremdeles derudi beholder frie huusværels,e og ægter hendes søsterdatter. Indf 2 rdr. Svares aarligt 1 rdr 2 mark som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1755. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 11 April 1755.

Silcheborg Amt:

1 (fol 191)
Christen Andersen, Skanderup - fra Holmstol - fæster Peder Svendsens imod belovede ophold, for Sig og Svagelige datter, afstandne huus, med derunden havende brug fra Gaarden i no 6 7 skp 3 fc Hkorn. Indf 2 rdr. Svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 12 April 1755.

2 (fol 191)
Niels Jensen? Niels Pedersen, Holmstol fæster faderens afgangne Peder Nielsens fradøde gaard, som enken hans moder imod belovede opholds nydelse har afstaaet, hvorved antageren ogsaa skal være hans yngre sødskende til aldmindelig hielp, saa længe de af hannem behøver at Conserveris.
Hkorn 5-1-1-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 48 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 12 April 1755.
[KVJ:
Ny fæster hedder muligvis Niels Pedersen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2454]

3 (fol 191)
Laurs Jørgensen, Mølhave - fra Holmstol - fæster Jens Mogensens afstandne gaard. Hkorn 4-6 skp 1 alb med vilkaar at Efterkome den imellem Dennem afhandlede Skriftlig Contract. Indf 4 rdr. 30 fag hus og 4 b 1 aarings plag 4 k 4 ungn 8 faar 2 Vogne, Ploug Harve etc. 12 April 1755.

4 (fol 192)
Niels Pedersen, Laven fæster hans fader Peder Christensens fradøde Gadehuus, som enken hans moder, imod belovede ophold og Huusværelse har afstaaed. Ingen indf i henseende den hannem forestaaende Bekostning Husets nødvendige forfløttelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag, skal han efter nedtagelsen paa et beqwem stæd ved egen Bekostning opsætte, og derefter forbindes at holde samme i forsvarlig stand etc. 12 April 1755.

5 (fol 192)
Søren Johansen, Haarup fæster Peder Nielsens, formedelst Egen og Hustrues høye Alderdom og Svaghed, afstandne halve Gadehuus, med tilliggende støcke Eng. Ingen indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk af Huuset og  Førgetiuge og Otte Skilling af Engen. 14 fag hus som han skal forbedre etc. 12 April 1755.

6 (fol 192)
Niels Jensen, Truust fæster Søren Christensens fradøde gaard. Hkorn 3-2-1 fc ægter enken og forsyner forrige Beboeres skrøbelige moder med ophold ved Stædet. Indf 4 rdr. Bygningen er 37 fag Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 12 April 1755.

7 (fol 192)
Rasmus Jensen, Horn fæster Christen Christensens afstandne Gadehuus, med tilliggende 3 fc 2 alb Hkorn. Indf 2 rdr. Aarlig afgift af Huuset foruden Kongelig Contributioner af Hartkornet er 2 rdr 24 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 12 April 1755.

Anno 1755.

Er udi Efter Høst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 193)
Sejer Hansen, Fruering, - med Pas fra Hr Etats Raad Charisius - fæster Søren Pedersens fradøde gaard. Hkorn 6-4-2-2 alb, ægter enken paa Stedet. Indf 10 rdr. Bygningen er 60 fag og 10 b 6 k 2 st 8 ungn og 12 faar etc. 16 Decb 1755.

2 (fol 193)
Rasmus Rasmussen, Skaarup - fra Laasby - fæster Rasmus Erichsens fradøde halve gaard. Hkorn 2-3-1 og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, ægted enken paa Stædet. Indf 4 rdr. 32 fag Bygning og 5 b 3 k 2 ungn Vogn etc. men hvad mere Udfordres Selv at forskaffe. 16 Decb 1755.

3 (fol 193)
Christopher Jensen, Skaarup - fra Haarby - fæster  Christen Knudsens fradøde halve gaard. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, hvor ved enken er ægted. Indf 2 rdr. 28 fag hus og 5 b 2 k og 2 aarings ungn Vogn etc. 16 Decb 1755.

4/1 (fol 193)
Skræder Mads Jensen, Skaarup - fra Veng - fæster Den eene af 2de i Skaarup værende øde huus Pladser, hvor paa hand for egen Bekostning er tilforbunden at opbygge 6 fag forsvarlig Huus af got Eege og fyhr Tømmer, med Tag, Lofter, Windwer, Skorsteen og Bager ofn tilbørlig forsyned, som uden Indfestning er bevilged, og Videre for den der ved paa kommende Bekostning, forundt Sex Aars frihed for afgiften, som tager sin begyndelse fra 6te Jan 1756, Men siiden fra 1 Jan 1762Skal der af, som andre Huuse, svares Aarlig efter Krigsjordebogen 2 rdr 24 sk. Udi dend for Afgiften anførte friheds tiid forstaas iche hvad andet smaat som en huusmand kand paa komme at forrette, hvor med ingen befrielse tilstaaes. Naar huset er opsat skal han vedligeholde etc. 16 Decb 1755.

4/2 (fol 194)
Hjulmand Christian Kieldsen, Skaarup - fra Hvolbæk - fæster den Eene af Tvende i Skaarup værende Øde Huus Pladser, hvor paa hand for egen Bekostning er tilforbunden at op Bygge 6 fag forsvarlig huus, af got Eege og fyhr Tømmer, med Tag, Loft, Windwer, Skorsteen og Bager ofn, tilbørlig forsyned. Uden indf er Bevilged, og desuden frihed i 6 aar for afgiften fra 1 Jan 1756 men efter 1 Jan 1762 skal han svare 2 rdr 24 sk, som Qwartaliter Betalis, udi den for afgiften anførdte friheds tiid, forstaas iche hvad andet smaae, som en huusmand kand paakomme at forrette, hvormed ingen befrielse tilstaaes. Bygningen som meldt at opsette, og siden forsvarlig Vedligeholde etc. 16 Decb 1755.

5 (fol 194)
Jacob Danielsen, Virring fæster hans gamle og Svage fader Daniel Jacobsens imod tilkommende Nødtørftig ophold, afstande halve gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb, hvoraf efter tilstanden udi Indf betales 2 rdr. Bygningen 35 fag og 4 b 3 k 4 ungn 8 faar etc.16 Decb 1755.

6 (fol 194)
Søren Rasmussen, Hvolbæk fæster Niels Rasmussens afstandne halve Gadehuus, hvoraf i stæden for afgift giøres Arbeide til Slots Haugen. Ingen indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 11 Decb 1755.

7 (fol 194)
Jens Mortensen, Ring Kloster - fra Aastrup - fæster Christen Martinus Hansens afstandne Gaard. Hkorn 7-3-3-2 1/2 alb Skov 1/4 alb, foruden er der under af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, indf 10 rdr. Bygningen er 50 fag. For den udkrævende Besætning af alle slags, samt Vogn og Plov Redskab, tilligemed behøvende Sæde korn skal antageren være ansvarlig, som steds ved Gaarden til Inventarium skal forblive etc. 16 Decb 1755.

8 (fol 195)
Niels Andersen, Brørup fæster Niels Sørensens fradøde Partgaard. Hkorn 4-1-1-2, ægted enken paa Stædet indf 3 rdr. Bygningen er 4o fag og 6 b 4 k 2 ungn og 16 faar etc. 16 Decb 1755.

9 (fol 195)
Hans Sørensen, Grumstrup - fra Ørridslev - fæster Michel Andersens afstandne gaard. Hkorn 4-5-3 fc ægter aftræderens datter. Indf 5 rdr. 43 fag hus og 6 b 2 st 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 16 Decb 1755.

10 (fol 195)
Søren Nielsen, Kattrup - fra Kattrup - fæster Laurs Pedersens fradøde gaard, som enken Maren Rasmusdatter, for hannem og hendes datter hand i nogle aar har haft til ægte, har afstaaed. Hkorn 6-7-2-2 alb, Af Engstrup 1 skp 1 fc 1 alb. Indf 8 rdr. 60 fag hus og 8 b 4 k 8 ungn og 10 faar etc. 16 Decb 1755.

11 (fol 196)
Anders Michelsen, Ørridslev - fra Ørskov - fæster Jørgen Andersens fradøde Huus, ægter enken og betaler i indf 2 rdr. Aarlig afgift er 2 rdr 20 sk. Af huusets Bygning indretter antageren 8 forsvarlige fag, hvilke hand siiden stædse i goed Stand vedligeholder etc. 16 Decb 1755.

12 (fol 196)
Niels Rasmussen, Horndrup fæster Jens Andersens Smeds overladte halve Huus. Indf 1 rdr. Svare aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 16 Decb 1755.

13 (fol 196)
Jens Jensen, Tebstrup - fra Grumstrup - fæster Skovrider Langes til hannem afstandne Gaard. Hkorn 4-4-2-2 alb uden indf. og ellers under forommeldte afstaaelse saaledes afhandled, at Skovrideren forbeholdes til Beboelse for sig og Hustrue, De af hannem ved Gaarden opsatte 8 fag Nye huus, med der til afmaalte og indhegnede 14 Qwadrat faune Hauge Plads, saa lenge de ere i live, og samme forlanger, Mens efter deris Død, eller afstaaelse, at være Jens Jensen, eller Efterkommere nemmest for billig betaling, og de ei derom kand blive accorderit, skal Skovrideren, hustrue, eller Deris arfvinger, ermeldte Bygning borttage, uden ringest hinder for Gaardens Beboere som aarlig, til hver Martinii nyder 4 mark til en kiendelse af Skovrideren eller Hustrue, for Huus og Hauge Plads, Lige som De og friholder Jens Jensen for, at udbetale den til Sørens Rasmussen af gaarden belovede aftægt. Bygningen er 46 fag. Annammed til Besætning 5 b 3 k 1ungn og 6 faar, Vogn etc, men hvad mere udfordres anskaffer Antageren selv. 16 Decb 1755.

14 ( Fol 197)
Søren Jørgensen, Tebstrup - fra Ejer - fæster Povel Pedersens for hannem afstandne gaard. Hkorn 4 td 2 skp 2 alb, hvor ved hand ægter datteren. Indf 2 rdr. 43 fag hus og Besætning 6 b 3 k 5 ungn 10 faar etc. 16 Decb 1755.

15 (fol 197)
Jesper Stephansen, Aastrup - fra Nim som med Pas til Districted er indkommen - faar Hosbundhold paa Jens Mortensens afstandne Selv Eiergaard. Hkorn 6-4-2-1 alb Skov 1 fc. For kendelsens betales 4 rdr. Bygningen er 60 fag og 4 b 4 k 6 ungn og 4 faar, Vogn og Plov Redskab, men hvad mere udfordres har antageren sig Selv at forskaffe etc. 16 Decb 1755.

16 (fol 197)
Anders Knudsen, Gammelstrup fæster hans fader Knud Andersens fradøde gaard. Hkorn 4 td 1 skp 1 alb Skov 1/2 alb. Indf 6 rdr. 50 fag hus og 5 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc. 16 Decb 1755.

17 (fol 197)
Jørgen Hansen, Engetved - fra Løgager - fæster Poul Pedersen fradøde gaard. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb Skov 2 alb ægter enken paa Stedet og betaler Formandens Giæld, hvorunder De for ham resterende fiire Rigsdalers Indfæstning er Begreben, saa hand efter omstændighederne for Indf er Befriet,  Bygningen 49 fag annamed til Besætning 6 b 6 k 6 ungn 8 faar etc. Han skal forbedre etc. 16 Decb 1755.

18 (fol 198)
Anders Jensen, Ry - fra Salten - fæster Niels Christensens fradøde Gadehuus, med tilliggende 2 fc 1 alb Hartkorn, ægter enken og betaler til indf 2 rdr. Aarlig afgift af huuset foruden Hkornet 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 16 Decb 1755.

19 (fol 198)
Peder Andersen, Ry - indsidder - fæster Een af de samme stæds værende Øde Huus Pladser, hvorpaa hand for egen Regning opbygger 6 fag huus, med got Tømmer og alt videre udfordrende indretted og forsyned. Uden indf og frihed i 6 aar fra den 1 Jan 1756, og naar samme er udløben svares i aarlig afgift efter Krigs Jordebogen 2 rdr 24 sk. Udi den for Afgiften anførte friheds tiid, forstaaes iche, hvad andet smaae Een Huusmand kand paakomme at forrette, hvormed ingen Befrielse tilstaaes. Naar det er opbygt skal han vedligeholde etc. 16 Decb 1755.

20 (fol 198)
Christopher Thomasen, Emborg fæster hans  fader Christen Iversens fradøde, og af moderen imod tilkommende Opholds Nydelse, afstandne halve gaard. (Navne ok læst maaske Stiffader?) Hkorn 2 td 6 skp 2 alb Skov 1 fc 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 46 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 12 faar etc. 16 Decb 1755.

21 (fol 199)
Terchild Lauridsen, Alling (Terkild Laursen, Alling) - fra Flendsted - fæster  Søren Rasmussens afstandne Gadehuus, med vilkaar at ægte hans datter og forsyne aftræderen, med hvis imellem Dennem er Afhandled. Hkorn 1 fc. Indf 2 rdr. Aarlig afgift af Huuset foruden Hartkornet er 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 16 Decb 1755.

22 (fol 199)
Rasmus Nielsen, Galten fæster hans Stiffader Jens Sørensens afstandne halve Gadehuus, imod belovede Huusværelse. Indf 2 rdr. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 12 fag, hvor af hand med det øvrige forbedrer 8 fag, og samme stædse i forsvarlig Stand vedligeholder etc. 16 Decb 1755.

23 (fol 199)
Johan Ollufsen, Galten - fra Voel -  fæster Rasmus Lassens afstandne halve Gadehuus. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 8 fag som han skal vedligeholde og forbedre etc. 16 Decb 1755.

24/1 (fol 199)
Anders Rasmussen, Sorring - fra Laasby - faar Hosbundhold paa et Selv Eier Bunden Lars Andersens gaard tilhørende Gadehuus i Sorring, imod den her ved Sessionen Accorderede 2 Marks aarlig afgift til Cassen som fra 1 Jan 1756 tager sin Begyndelse, og er foruden hvis Gaardens Beboere, efter Deris Egen Afhandling tilkommer. Huset skal han forbedre og altid holde i god stand etc. 16 Decb 1755

24/2 (fol 200)
Niels Erichsen, Sorring - indsidder fra Toustrup - faar Hosbundhold paa et Selv Eier Bunden, Las Anders gaard tilhørende Gadehuus i Sorring, imod den her ved Sessionen accorderede Toe Marchs Aarlig afgift til Cassen, som fra 1 January 1756 tager sin Begyndelse, og er foruden hvis Gaardens Beboere, efter Deris Egen afhandling tilkommer. Han skal forbedre Bygningen etc. 16 Decb 1755.

25 (fol 200)
Peder Andersen, Røgen fæster hans Stiffader Peder Pedersens for mange aar siden fradøde Partgaard, som enken hans moder, lige saa nu er fradød. Hkorn 1-6-2- 1/2 alb, Aparte Jord 2 skp 1 fc 2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 37 fag annammed til Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 16 Decb 1755.

26 (fol 200)
Thomas Nielsen, Blegind - fra Hørslevbol - Hørslev Boel - fæster  Sejer Madsens fradøde halve Gaard. Hkorn 2 td 4 skp 2 alb og af en Øde gaard 4 skp 3 fc 2 alb, som uden Indf efter omstændighederne er bevilged. Betaler formandens bortskyldige giæld og ægter datteren paa Stædet. Bygningen er 33 fag og 4 b 2 k 3 ungn 4 faar etc. 16 Decb 1755.

27 (fol 201)
Anders Rasmussen, Boes fæster Erich Pedersens fradøde gaard. Hkorn med der under beregned halve deel af Voesgaard Eng 1 skp 3 fc 1 alb og ialt 7-1-3-2 alb Skov 1 skp 1 alb. ægter enken og betaler formandens bortskyldige giæld, samt erlægger til Indf 6 rdr. Bygningen er 65 fag og 9 b 6 k 8 ungn 16 faar etc. 16 Decb 1755.

28 (fol 201)
Søren Povelsen, Stilling - fra Hørning - faar Hosbundhold paa Peder Rasmussens fradøde halve Selv Eiergaard. Hkorn 3-7-3 fc ægter enken og betaler Indf 2 rdr. 54 fag hus og 5 b 5 k 6 ungn 14 faar etc. 16 Decb 1755.

29 (fol 201)
Rasmus Nielsen, Jeksen - fra Taastrup, som sin tiid ved Land Militsen har udtiendt -  - fæster Rasmus Laursens nyelig opbygte og fradøde huus, hvor ved han ægter enken, med Befrielse for Indfæstning og Afgifts svarelse til Cassen i Sex aar fra 1 Jan 1756 at regne. Derefter  skal han svare aarligt 1 rdr 2 Mark, og er foruden hvad gaardens Beboere paa hvis grund huuset er sadt, aarlig accorderede 2 mark. Huset er 5 fag som han stedse vedligeholde etc. 16 Decb 1755.

30 (fol 202)
Jens Ernstsen, Forlev - fra Alken - haver Vi med vores Resolution af 7 November sidst, og høylovlig Cammer Collegij paafult Approbation, under næstfølgende 6te December, Stæd og fæst etc - Jørgen Rasmussens, til hannem formedelst tilslagne Legems Skrøbelighed, og Belovede, efter oprettede Skriftlig Contract, afstandne gaard, med Condition, at antageren desuden forsyner aftræderens koenes moeder med den hende af Stædet tilkommende aftægt. Hkorn 5 td 2 skp 1 alb indf 10 (2?) rdr. Bygningen er 40 fag. Annammed til Besætning 8 b 4 k 5 ungn 8 faar etc.16 Decb 1755.

31 (fol 202)
Jesper Nielsen, Illerup - fra Haarby -  fæster  Jens Povelsens for hannem imod tilkommende opholds nydelse, Afstandne halve gaard. Hkorn 3-5-1 fc hvor ved han ægter datteren Kirsten Jensdatter (copuleret 6 Febr 1755). Indf 3 rdr. 40 fag huus og 5 b 6 k 8 andre Smaa Nød 10 faar etc. 16 Decb 1755.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 202)
Niels Madsen, Voel - som har været Land Soldat, og derfra til det Stæds antagelse udløst - fæster broderen Peder Madsens for hannem afstandne Annex gaard, imod at hand forsyner Aftræderens Aldrende og Skrøbelig hustrue, med opholds nydelse hendes lifs tiid, efter den imellem Dem oprettede Contracts Indhold. Hkorn Herlighed 3 skp 3 fc Annex Skyld 1 td 3 skp 1 fc. Indf 4 rdr. Bygningen 34 fag. For den udfordrende Besætning af alle slags, samt Vogn, Ploug og Harve, tillige med Behøvende Sæde Korn etc er han pligtig at tilsvare. 16 Decb 1755.

2 (fol 203)
Them - udsadt.

3 (fol 203)
Erich Baltzersen, Them - fra Virklund - fæster Niels Jensens afstandne Part Gadehuus, ægted aftræderens datter, og forsyner hannem og hustrue med frie huusværelse. Uden indf efter omstændighederne. Aarlig afgift til Cassen 1 rdr 60 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 16 Decb 1755.

4 (fol 203)
Søren Rasmussen, Hjortballe - forrige Land Soldat - fæster Jens Jensens for hannem, imod belovede nødtørftig ophold, og huusværelse for sig og hustrue, afstandne Partgaard. ãgter aftræderens datter ved Stædet. Hkorn 2-4-1-1 2/3 alb, og uden Indf efter De der ved værende omstændigheder. Bygningen er 34 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 16 faar etc. 16 Decb 1755.

5 (fol 203)
Christen Andersen, Skanderup fæster hans Stiffader Anders Jensens afstandne halve Annex gaard, som staar for Hkorn herlighed 1 td 3 skp 1/2 alb Annex Skylde 1 td 3 skp 1/2 alb. Indf 2 rdr. 34 fag Hus og 4 b 3 k 5 ungn og 12 faar etc. 16 Decb 1755.

6 (fol 203)
Knud Christensen, Vadsted - fra Frijsendal - fæster Anders Thomasens afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og betale hans nu Bortskyldige giæld, samt forsyn hannem og hustrue med beloved ophold. Hkorn 3-1-1-1 1/2 alb. Uden indf. Bygningen er 39 fag. Til den udfordrende Besætning af alle Slags, samt Vogn og Plov Redskab skal antageren være ansvarlig etc. 16 Decb 1755.

7 (fol 204)
Christen Christensen, Lyngby fæster hans fader Christen Bjerregaards afstandne gaard. Hkorn 3-4-2-1 alb. Indf 6 rdr. 48 fag Bygning og Besætning 7 b 4 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 16 Decb 1755.

Anno 1756.

Er Udi Vaar Sessionen, følgende fæste og Hosbundholds Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 204)
Jens Pedersen, Hvolbæk  Fruering Sogn - fæster hans fader Peder Rasmussens, for nogle aar siden fradøde halve gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 1 skp 2 1/2 alb hvor under haves i brug af Tammestrup Øde gaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 41 fag og 8 b 5 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 26 Marts 1756.

2 (fol 204)
Laurs Jørgensen Bang, Borup - fra Toustrup? - fæster Johan Christensen og Hustrues fradøde gaard, hvor ved han ægter datteren Inger Sophie Johannes datter. Hkorn 8-6-1 fc af Tuemølle 5 skp 1 fc og af Overlund 2 skp 3 fc 1 alb Samt Skov 1 fc. Indf 10 rdr. Bygningen er 79 fag huus. Besætning 10 b 6 k 2 st 6 ungn og 10 aar etc. 26 Mart 1756.
[KVJ:
Laurs Jørgensen Bang er muligvis fra Overby, Kattrup sogn. Se KB Kattrup sogn 1742-1802 - stikord v/Bente Feldballe under vielser i 1756]

3 (fol 205)
Marcus Rasmussen, Hovedgaard (Markus Rasmussen, Hoved!) fæster hans fader Rasmus Sørensens, formedelst saa vel sin egen som Hustrues høie Alderdomb, og Skrøbelighed afstandne Gaard. Hkorn 9-3-1-2 alb Skov 1 fc 2 alb. Indf 8 rdr. 78 fag Bygning og 10 b 8 k 2 st 12 ungn, imellem Faar høvederne wered Svaghed og de fleste bort døed. Vogn, Plov og Harve etc. 26 Marts 1756.

4 (fol 205)
Jørgen Jensen, Elling fæster hans fader Jens Knudsens, formedelst hans egen og Hustrues alderdom og Svaghed afstandne gaard. Hkorn 4-3 skp og af Høbnmelkiersberg?
Homelkiersberg? 3 FC 1 alb. Indf 8 rdr. 40 fag Bygning og 8 b 2 st 6 k 4 ungn og 16 faar etc. 26 Marts 1755.

5 (fol 205)
Jørgen Lauridsen, Gantrup - inderst fra Them - fæster Hans Iversens formedelst fattig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en Øde gaard 2 skp 2 3/14 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Til Bygningens forbedring er han af Vindfelder bevilged 40 allen Jordleede 12 Stolper og 16 Løsholter. Annammed til Besætning 4 b 2 qwier og 2 faar, hvad mere udkræves, skal antageren sig selv anskaffe etc. 26 Marts 1756.

6 (fol 205)
Skræder Jens Jensen, Davding - som til Districted med Pas er indkommen - fæster Christen Andersens, for hannem formedelst Armod og tilslagen Svaghed afstandne Gadehuus. Uden indf, foruden at nyde befrielse for formandens Restance som til 1 April sidst er opløben til 5 rdr 3 mk 12 sk. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Bygningen er han tilforbunden at skaffe i stand bragt og stedse forsvarlig vedligeholde etc. 26 Marts 1756.

7 (fol 206)
Peder Endvoldsen, Bjertrup - fra Hørslevboel - faar Hosbundhold paa enkemanden Jens Madsens, formedelst Alderdom og ringe tilstand afstandne Selv Eiergaard, med vilkaar at ægte hans datter og give ham fornøden ophold. Hkorn 3 td 2 fc Skov 1 alb. Betaler for Hosbundholds kendelsens 3 rdr. 38 fag hus og 5 b 1 k 6 ungn og 6 faar, hvad mere udfordres skal han sig selv anskaffe etc. 26 Marts 1756.

8 (fol 206)
Niels Michelsen, Stjær fæster Niels Tommasens fradøde Boel og halve Gaards Brug, hvor ved han ægter enken Dorthe Rasmus datter. Hkorn Boels Jorden 7 skp 1 fc 1 alb og den halve Gaards Brug 1 td 7 skp 3 fc hvor af udi Indf betales 5 rdr.  Bygningen paa Boelet, hvorhen ald Auflingen henføres er 34 fag. Annammed til Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar Vogn etc. 26 Marts 1756.

9 (fol 206)
Michel Rasmussen, Stjær - fra Mesing - fæster enken hans moders søster Maren Groers datter (NB Groers kan til tider fremkomme af Gregers ell Gravers) imod belovede ophold, afstandne Halve gaard, som manden Morten Jensen er fradød, med vilkaar at betale den paa Stedet heftende Gield. Hkorn 2-4-2-2 alb indf 5 rdr. 34 fag Bygning og Besætning  5 b 3 k 4 ungn og 3 faar etc. 26 Marts 1756.

10 (fol 206)
Michel Poulsen, Storring faar Hosbundhold paa afgange Peder Pedersens fradøde Selv Eier gaard, hvor ved han ægter enken Mette Andersdatter. Hkorn 5-3-2-2 alb Skov 2 alb. Betaler for kendelsens 3 rdr. Bygningen er 45 fag annammed til Besætning 6 b 1 st 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 Marts 1756.

11 (fol 207)
Bertel Nielsen, Storring - fra Høver - fæster Povel Michelsens, formedelst Alderdomb og Skrøbelighed afstandne Gaard, med vilkaar at ægte datteren.
Hkorn 5 td 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 44 fag og 7 b 3 k 3 ungn og 5 faar, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 26 Marts 1756.

12 (fol 207)
Niels Dynnesen, Sjelle faar Hosbundhold paa hans fader Dynnes Nielsens, for nogle aar siden fradøde Selv Eier Gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 5 skp 1 alb Skov 2 alb. Betaler for Hosbundholds kendelsen 4 rdr. 34 fag Bygning og 7 b 2 st 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 26 Marts 1756.

13 (fol 207)
Snedker Niels Laursen, Mesing - (Niels Lauridsen, Mesing)  - af Adslev - faar Hosbundhold paa Jens Rasmussens fradøde halve Gaard, som Hr Borgmæster Gerssen i Aarhus tilholder sig Selv Eier rettigheden udi, og Jens Rasmussens enke for hannem har afstaaed. Hkorn 3-4 skp 1 alb Skov 1 skp 1 alb. Ingen betaling for kendelsen. Bygningen er 36 fag. Den udkrævende Besætning er ved Skifted udlagt til 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Marts 1756.

14 (fol 207)
Søren Jørgensen, Fastrup (Faastrup) fæster Hans Nielsens enke Anne Niels datter afstandne gaard, som sønnen Niels Hansen nyelig er fradød, med vilkaar at forsyne hende med fornøden ophold og paa Stædet at opføde den paa afdødes uden ægteskab efter sig havende liden Drenge Barn, samt at ægte Hendes datter datter.
Hkorn 4-1-3-1 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 44 fag. Besætning 6 b 5 k 5 ungn og 5 faar Vogn etc. 26 Marts 1756.

Silcheborg Amt:

1 (fol 208)
Niels Rasmussen, Voel fra Haarup -  fæster  Niels Christensens fradøde halve gaard, som enken Maren Anders datter formedelst høy Alderdomb, for hannem og hendes datter datter, hand ægter, imod belovede ophold afstaaed. Hkorn  1 td 6 skp 2 fc, foruden Stedets tilkommende anpart af Byens Skov skylde. Indf 6 rdr. Bygningen er 36 fag og 6 b 4 k 5 ungn og 16 faar etc. 27 Marts 1756.

2 (fol 208)
Niels Rasmussen, Horn - inderst - fæster Christen Christensens fradøde Gadehuus, som enken der siiden er kommen i ægteskab med en Gaardmand for hannem har afstaaed. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1756.

3 (fol 208)
Jens Jensen, Grølsted fæster enkemanden Christen Nielsen Degns afstandne Gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og forsyne hannem med fornøden ophold, samt betale den paa Stedet heftende Gield. Hkorn 5-3 skp 1 alb, som hannem efter omstændighederne fri for Indf bevilges. Bygningen er 46 fag. Annammed til Besætning 6 b 4 k 5 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1756.

4 (fol 208)
Niels Sørensen, Gjern - huusmand af Ellerup -  fæster Jens Hansens i armod og fattigdomb, for hannem afstandne halve gaard, da han ei samme kunde forestaa, og desuden for Begangen Skov hug hendømt til Et halw Aars Arbeide udi Fredericia. Hkorn 6 td 3 fc 2 alb, som hannem uden Indf bevilges. Bygningen er 35 fag og 6 b 2 st og 4 ungnød, hvad mere udfordres, skal antageren sig self anskaffe og tilsvare, som tillige med Vogn etc. 27 Marts 1756.

5 ( fol 208)
Rasmus Nielsen, Ellerup - Inderste fra Gjern - fæster Niels Sørensens afstandne Gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Bygningen er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1756.

6 (fol 209)
Christen Bertelsen, Skanderup - af Laven (Lavind) - fæster Povel Jensens fradøde partgaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 3-5-3 fc som hannem efter omstændighederne uden Indf bevilges. 28 fag Hus og 5 b 3 k 5 ungn og 9 faar Vogn etc. 27 Marts 1756.

Anno 1756.

Er Udi Efter Høst Sessionen, følgende fæste og Hosbundholds Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 209)
Søren Jensen, Gram - fra Dørup - fæster  Jørgen Rasmussens fradøde halve gaard, ægter han efterladte enke Maren Michels datter. Hkorn 3 td men efter Byens ligning svares af 3 td 2 1/9 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag. Annammed til Besætning 5 b 3 k 5 ungn og 9 faar etc. 11 Novb 1756.

2 (fol 209)
Peder Sørensen, Gram fæster Michel Erichsens fradøde gaard, ægter enken Mette Pedersdatter. Hkorn 3 td 1 fc 1 alb men efter Byens ligning svares af 3 td 2 1/9 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 4 b 1 plag 4 k 4 ungn og 6 faar vogn etc. 11 Novb 1756.

3 (fol 210)
Olle Andersen, Adslev - fra Koldens Mølle - fæster Christen Pedersens, formedelst alderdomb og Skrøbelighed afstandne Partgaard, med vilkaar at ægte datteren Kirsten Christens datter, med aftale at de gamle og unge bliver samled under Een husholdning, foruden at give aftræderens søster som før har beboed Gaarden, fri huusværelse og noged til føede hielp. Stedets Hkorn er 2-2 skp 2 alb og af Øde Borup Gaard 6 skp 2 fc 2 1/8 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 31 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1756.

4 (fol 210)
Rasmus Erichsen, Stjær fæster afgangne Peder Jensen, og Hustrues fradøde halve gaard, med vilkaar at hand antager sig De ved Stædet værende 2de smaae og yngste fader og moder løse børn af 2 og 6 aars alder, som sine Egne at opføde, samt dend yngste af sidste kones Stifbørn 12 aar gammel ligesaa at blive ved Stædet, og nyde fornøden hielp, indtil samme selv kand fortiene Føede og Klæder.
Hkorn 4-1-2-2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 48 fag og 6 b 5 k 3 ungn og 15 faar etc. 11 Novb 1756.

5 (fol 210) 
Anders Rasmussen, Harlev - fra Laasby - fæster Jens Jensens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Johanne Andersdatter. Hkorn 3 td. Indf 5 rdr. 29 fag hus og 5 b 4 k 3 ungn og 5 faar Vogn etc. 11 Novb 1756.

6 (fol 210)
Olle Sørensen, Taastrup fæster Jens Andersens formedelst, Alderdoms Skrøbelighed afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og den gamle sin livs tiid uden adskillelse selv at forestaa dend halve part, samt under Een husholdning i Drift og brug herefter som tilforn at blive samled. Hkorn 4-7-1 fc. Indf 16 rdr. Bygningen er 76 fag, annammed til Besætning 8 b 5 k 2 st 8 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1756.

7 (fol 210)
Jens Nielsen, Storring - fra Høver - faar Hosbundhold paa afgangne Jens Bertelsens Selv Eier gaard, med vilkaar at ægte enken Mette Sørensdatter, som har 2 smaae børn.
Hkorn 3-3 skp 1 1/2 alb. Betaler for Hosbundhold 2 rdr. Bygningen er 26 fag og Besætning 4 b 2 k 4 ungn og 7 faar etc. 11 Novb 1756.

8 (fol 211)
Rasmus Jensen, Laasby fæster hans fader Jens Rasmussens, saavelsom moderens fradøde gaard, med vilkaar at være hans yngre Sydskende til ald muelig hielp. Hkorn 3-4 skp. Indf 6 rdr. Bygningen er 49 fag og 6 b 4 k 8 ungn og 6 faar etc. 11 Novb 1756.

9 (fol 211)
Knud Rasmussen, Flendsted - som har forladt Et lidet Kirke Boel i Jeksen - fæster Stiffaderen Niels Pedersen, saavel som moderens fradøde part gaard, med vilkaar at hand betaler dend paa Stedet heftende Gield og Besværing.
Hkorn 3 td 1 1/2 alb? Skov 2 fc 3/4 alb. Indf 3 rdr. 34 fag hus og 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar Vogn etc. 11 Novb 1756.

10 (fol 211)
Christen Nielsen, Skørring - som har haft et Huus i Skørring - fæster Christopher Jensens, formedelst sin og konens alderdomb, afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 1 skp 2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag og 5 b 2 k og 3 ungn, hvad mere udkræves skal antageren tilsvare, som tillige med Vogn etc. 11 Marts 1756.

11 (fol 211)
Skomager Knud Jensen, Skørring - fra Herskind - fæster Christen Nielsens afstandne Gadehuus. Hkorn 3 fc 2 alb Skov 1 fc 2 7/8 alb, at Huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr.  Huset er 17 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 11 Novb 1756.

12 (fol 212)
Christian Hansen Bonsach, Toustrup - fra Randers - som har tilforhandled sig Toustrup Mølle Et Ejendoms Stæd til Beboelse - faar Hosbundhold paa Een der tilliggende Selw Eier gaard i Toustrup. Hartkorn 3-1-3 fc, hvoraf udi Hosbundhold er lægges 2 rdr. Bygningen er alleene 6 fag huus, som Bruges til Een Huusmand, siden Auflingen af De forrige Beboere er kørdt til Møllen. Til den udkrævende Besætning saavelsom Sædekorn samt Vogn, Ploug og Harve med tilbehør bliver antageren ansvarlig etc. 11 Novb 1756.

13 (fol 212)
Jesper Knudsen, Haarby - fra Illerup - fæster Niels Christensens fradøde halve gaard, ægter hans efterladte  enke Anne Thomas datter. Hkorn 2-7-1 fc men efter Byens Ligning svares af 3-2-2-1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 4 k 2 st 6 ungn og 15 faar etc. 11 Novb 1756.

14 (fol 212)
Baltzer Sørensen, Haarby fæster Rasmus Sørensens fradøde halve gaard, ægter enken Catrine Christensdatter. Hkorn 3-3-? men efter Byens ligning svares af 3-2-2- 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 32 fag og Besætning 7 b 4 st 6 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1756.

15 (fol 212)
Rasmus Pedersen, Firgaarde - fra Nygaard (Nygaarde?) - fæster Rasmus Knudsens fradøde gaard, ægted enken Karen Jensdatter. Hkorn 4 td 3 skp Skov 1 alb. Indf 8 rdr. 45 fag hus og Besætning 6 b 2 st 5 k 9 ungn og 20 faar etc. 11 Novb 1756.

16 (fol 212)
Rasmus Henrichsen, Tulstrup fæster hans Stiffader Niels Povelsens, formedelst  konens Skrøbelighed og høje Alderdomb afstandne Partgaard, med vilkaar at De bliver samled med Een Huusholdning. Hkorn 2-5-2-1 alb Skov 1 skp 2 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 35 fag og 4 b 4 k 6 ungn og 12 faar Vogn etc. 11 Novb 1756.

17 (fol 213)
Søren Jespersen, Jaungyde fæster hans fader Jesper Sørensens formedelst Legems Breck afstandne Gaard, hvor ved er beslutted at de gamle bliver ved De unge udi Een Huusholdning at nyde Deres ophold. Hkorn 4 td 4 skp 1 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb. Indf 2 rdr. 44 fag hus og 8 b 4 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1756.

18 (fol 213)
Peder Michelsen, Mesing - fra Stilling - faar Hosbundhold paa faderbroderen og enkemanden Niels Pedersens for hannem afstandne Selv Eier Gaard. Hkorn 4-1-2 fc Skov 1 skp 1 alb. Hosbundholds kendelse 2 rdr. Bygningen er 40 fag og 7 b 5 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 17156.

19 (fol 213)
Peder Rasmussen, Fregerslev - fra Hørning - fæster Rasmus Lauridsens fradøde halve gaard, som har ægted hans efterladte enke. Hkorn 3-4-3-2 alb. Indf 4 rdr. 47 fag Huus og 6 b 3 k 6 ungn 12 faar, Vogn etc. 11 Novb 1756. 

20 (fol 213)
Søren Nielsen, Faarehuset Ry fæster faderens Niels Sørensens fradøde hus, som moderen formedelst Alderdoms Skrøbelighed har afstaaet, imod beloved ophold. Hkorn 7-1 skp 2 alb samt aarlig Huspenge 2 rdr 24 sk. Indf 4 rdr. Huset er 23 fag og 2 b 2 k og 6 faar etc. 11 Novb. 1756.

21 (fol 213)
Jens Nielsen, Fiskerhuse - fra Svejstrup - fæster Rasmus Nielsens fradøde halve huus, ægter enken Ellen Rasmusdatter. Hkorn 2 skp 1 1/2 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb. Aarlig huspenge 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Bygningen er 24 fag og besætning 2 b 2 k som tilligemed udkrævende Sædekorn etc. 11 Novb 1756.

22 (fol 214)
Niels Zachariasen, Salten - staar der i overskrift, men i brev: Niels Michelsen, Salten - men sluttes med N. Zachariasen - som har været Land Soldat og derfra udløst - fæster Søren Jensens formedelst Svaghed og fattigdom, afstandne halve Gaard. Hkorn 3-3-2-1 5/16 alb Skov 2 fc 1 alb, som efter omstændigh. er uden indf. Bygningen er 31 fag, annammed til Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 4 faar Vogn etc. 11 Novb 1756.   

23 (fol 214)
Jens Laursen, Velling - fra Brørup - fæster Rasmus Christensens, formedelst alderdoms Svaghed og tilslagen Skrøbelighed afstandne halve Gaard, hvor ved han har ægted datteren. Hkorn 2-7 skp 1 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 27 fag og Besætning 4 b 2 k 4 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1756.

24 (fol 214)
Jens Hansen, Føvling - Inderste fra Træden - fæster Christen Sørensens fradøde Gadehuus, som enken Maren Sørensdatter formedelst Alderdom og skrøbelighed har afstaaet imod belovet Huusværelse.
Hkorn 3 fc 1 alb indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 11 Novb 1756.

25 (fol 214)
Niels Rasmussen, Elling - fra Vrold, som har været Land Soldat og derfra udløst - faar Hosbundhold paa Christopher Madsens fradøde halve Selv Eiergaard. ãgter enken Karen Thomasdatter. Hkorn 4-2-3-2 1/2 alb og af Hommel Kiersberg?
1 skp 2 fc 1 alb. Betaler for Hosbundhold 4 rdr. Bygningen er 39 fag og 7 b 5 k 2 st 8 ungn og 14 faar etc. 11 Novb 1756.

26 (fol 215)
Jens Nielsen, Elling - fra Kattrup - fæster Eske Nielsens, formedelst Alderdom og tilslagen Legems Breck, imod Belovede frie Huusværelse, afstandne Gadehuus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 11 Novb 1756.

27 (fol 215)
Mads Eschesen, Tebstrup - fra Ørridslev - fæster med forløfte af Selv Eier Bunden Erik Pedersen i Ørskov, Jens Jensens formedelst Stedets uvarlighed? afstandne gaard. Hkorn 4-4-2-2 alb, efter omstændigh. ingen indf. Bygningen er 46 fag og 5 5b 3 k med videre hvad udfordres tillige med Vogn, Ploug og Harve med tilbehør, samt behøvende Sædekorn, skal han tilsvare etc. 11 Novb 1756.

28 (fol 215)
Søren Jørgensen, Kattrup - fra Gjesing -  fæster Jørgen Sørensen Daugaards, formedelst sin egen og konens høje Alderdom og Skrøbelighed, afstande halve gaard, med vilkaar at ægte datteren.
Hkorn 3-7-1-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 6 b 5 k 8 ungn og 9 faar etc. 11 Novb 1756.

29 (fol 215)
Knud Sørensen, Hvolbæk fæster hans fader Søren Knudsens, for nogle aar siden fradøde halve gaard, som enken hans moder formedelst Alderdom har afstaaet. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb indf 6 rdr. Bygningen er 36 fag og 6 b 6 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 11 Novb 1756.

30 (fol 215)
Søren Pedersen, Brørup fæster Hans Pedersens fradøde Gade Huus, og ægter hans efterladte enke Kirsten Niels datter. Indf 2 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 11 Novb 1756.

31 (fol 216)
Jens Jensen, Grumstrup fæster enkemanden Olle Jensens afstandne Gaard, hvis datter han haver til ãgte, og imellem dem beslutted at antageren betahler hans kones sødskende, Deres i Gaarden indestaaende Mødrene Arv, samt aftræderen hos de unge at nyde fornøden ophold unden Een Husholdning. Hkorn 3-1-3 fc indf 3 rdr. Bygningen er 43 fag og 7 b 3 k 4 ungn og 13 faar Vogn etc. 11 Novb 1756.

Silcheborg Amt:

1 (fol 216)
Mads Pedersen, Laven - Linaa Sogn, fæster Mads Andersens ,formedelst Alderdomb imod Belovede Huusværelse afstandne Gadehuus.
Hkorn 1 fc 2 alb. Indf 2 rdr. Af Huuset foruden skatterne af Jorden svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 11 Novb 1756.

2 (fol 216)
Anders Andersen, Haarup fæster enken Anne Pedersdatters, hans moder afstandne halve Gadehuus, hvoraf indf er 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 13 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 11 Novb 1756.

3 (fol 216)
Jens Hansen, Virklund  fæster Peder Jensens fradøde halve gaard, og ægter enken Mette Pedersdatter.
Hkorn 2-6-1-4 1/2 alb. Indf 3 rdr. Huset er 30 fag og 4 b 6 k 5 ungn og 6 faar etc. 11 Novb 1756

Datoen i dette og følgende ikke ang.

4 (fol 216)
Gjern - udsat til næste Session.

5 (fol 216)
Frederich Michelsen, Gjern - en Land Soldat af hr Capitain Kaalunds Compagnie som nogle aar har væred gift - fæster faderen Michel Groths En gammel aftacked Rytter, afstandne halve Gadehuus, med vilkaar, sine aar ved Militien at blive staaende, og sin tiid udtiene. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. Novb 1756      

6 (fol 217)
Jens Jørgensen, Farre faar Hosbundhold paa faderen Jørgen Hendrichsens, formedelst Alder og Skrøbelighed afstandne Selv Eier Gaard, med vilkaar at De bliver samled under Een Husholdning, for det første til Gaardens Bygning som er 39 fag huus kommer i Stand. Hkorn 3-5-1-1/2 alb og af nedlagte Farregaards Jord 1 skp 2 alb. Betaler for kendelsen 3 rdr. Annammed til Besætning 6 b 4 k 8 ungn og 8 faar etc. Novb 1756.

7 (fol 217)
Søren Andersen, Farre faar Hosbundhold paa faderen Anders Sørensens, formedelst Alder og Skrøbelighed afstandne Part Selveier Gaard. Hkorn 3-1-2-2 alb hvoraf betales for Hosbundhold 2 rdr. Bygningen er 28 fag og Besætning 5 b 3 k 6 ungn og 6 faar etc. Novb 1756.

8 (fol 217)
Peder Jensen, Farre - fra Sjelle - fæster Jens Terkildsens fradøde Huus, med der under Brugende Hartkorn af nedlagte Farregaards Jord, ægter enken, foruden er til Ophold Dend afdødes Gamle moder. Hkorn 3 td 2 fc, svarer aarlig huspenge 2 rdr 24 sk. Uden indf. Huset er 25 fag og Besætning 4 b 3 k 4 ungn 6 faar Vogn etc. Novb 1756.

9 (fol 217)
Anders Jensen, Svenstrup - fra Naarup - fæster Hans Pedersen Uhrmagers afstandne Huus, med der til liggende Jord. Indf 2rdr. Den aarlige afgift af huuset og Jorden, som Qwartaliter betales er 3 rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. Novb 1756.

10 (fol 218)
Peder Sørensen, Truust fæster Stif faderen Niels Rasmussens afstandne Part Gaard.
Hkorn 3-2-2-2 alb Indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og Besætning 6 b 4 k 2 st 6 ungn og 12 faar etc. Novb 1756.

11 (fol 218)
Jens Sørensen, Faarvang - fra Truust - fæster Rasmus Lauridsens, i Armod og Fattigdomb afstandne Part Gaard, med sin Indaufling og havende Besætning. Hkorn 3-7-3-1 1/2 alb, som efter omstændigh. er uden Indf. bevilged, og desuden gived til Bygningens i Stand settelse som er 27 fag Huus, Jordleede 80 allen, Stolper 20 stk og Løsholte 10 stk. Annammed til Besætning 6 b 1 føl 2 k 2 smaa Ung Nød Stude 1 qwie 2 kalve 8 faar og Lam, Vogn, Ploug etc. som han er pligtig at tilsvare etc. Novb 1756.

Anno 1757.

Er Udi Efter Høst Sessionen, Følgende Fæste og Hosbundholds Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 218)
Niels Pedersen Leth, Hørning faar Hosbundhold paa hans fader Peder Nielsen og moderens, begge fradøde Selv Eier Gaard. Hkorn 5 td 1 fc 2 alb Skov 1 fc hvoraf udi Hosbundhold betales 10 rdr. Bygningen er 49 fag og 6 b 1 st 4 k 6 ungn og 8 faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 10 Novb 1757.

2 (fol 218)
Knud Jespersen, Dørup Hørning Sogn - fra Framlev - fæster Jens Jensens fradøde halve Gaard, og ægter enken. Hkorn 3-1-2-2 alb og af dend Øde Gaards Brug 4 skp 2 fc 2 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag, annammed til Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

3 (fol 219)
Smed Laurits Jensen, Bjertrup faar Hosbundhold paa afgangne Niels Nielsens, paa Selv Eier Bonden Rasmus Rasmussens Grund opsadte Huus, og ægted enken, dend afdøde sig har efterladt, hvor hand og efterkommer, fra 1ste Jan 1758 skal svares aarlig til Cassen Tu siger 2 mk, som til hver Aars Michely skal betales, samt til Gaardens nu værende Beboere eller efterkommere lige saa meget, med hvis videre De selv imellem hver andre har afhandled. Huset er 6 fag at holde udi forsvarlig stand etc. 10 Novb 1757.

4 (fol 219)
Rasmus Sørensen, Vrold - fra Velling - fæster Erik Rasmussen, fradøde halve Gadehuus, som enken for hannem og hendes datter har afstaaet, med vilkaar at nyde Husværelse. Indf 1 rdr. Af huuset gøres Arbeide til Slotted og svarer Aarlig Huuspenge 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

5 (fol 219)
Christen Jensen, Vrold fæster enkemanden Laurids Nielsens, i Armod og fattigdomb forladte halve Gadehuus. Uden indf bevilged. Af huset gøres Arbeide til Slotted, og svares Aarlig huuspenge 12 sk. Bygningen hand besørger i Stand bragt og altid forsvarlig vedligegolder etc. 10 Novb 1757.

6 (fol 219)
Rasmus Christensen, Vrold - fra Mesing - fæster Christen Nielsens fradøde Gadehuus i Mesing! (formentlig fejl af Skriveren), som enken imod Beloved huusværelse har afstaaet. Indf 1 rdr. Af huuset giøres Arbeide til Slotted og svarer aarlig Huuspenge 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

7 (fol 219)
Christen Jonasen, Forlev fæster Søren Sørensens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn foruden anpart af Byens samled Skov skylde 6-6-3 fc hvoraf udi indf betales 10 rdr. Bygningen er 73 fag huus annammed til Besætning 8 b 2 st 4 k  6 ungn og 8 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

8 (fol 220)
Jonas Jensen, Skanderborg Ladegaard - fra Borup - fæster Jørgen Rasmussen Donses afstandne anpart af Skanderborg Ladegaard, hvor ved hand ægter hands datter, dog med dend vilkaar, at hand selv sin livs tiid forstaar det halve, mens efter hans Døed, skal Jonas Jensen samme antage, siden Gaarden ei maa adskilles. Stedets Hkorn er vel efter Matriculen 9-5-2-2 alb mens derfra i Aared 1729 bortfæst til Een anden mands Brug der i Gaarden 5 skp 2 fc 2 alb, saa der nu allene svares foruden Skov Skylden af 9 td hvoraf udi indf Betales 14 rdr. Bygningen er 52 fag og Besætning 10 b 2 st 6 k 6 ungn 12 faar Vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 10 Novb 1757.

9 (fol 220)
Peder Danielsen, Ladegaard - fra Skovby - fæster Afgangne Søren Rasmussen Donses, fradøde anpartgaard som enken for hannem har afstaaed, imod belovede ophold, og hvad hende ved derom oprettede Contract er tilstaaed. Foruden Skov Skylden er Stedets Hkorn med de fra Naboen Jørgen Donses gaard i  1729 tillagde 5 skp 2 fc 2 alb i alt 6 td 7 skp 2 fc 2 alb, hvoraf udi indf betales 14 rdr. Bygningen er 31 fag og 8 b 2 st 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757.
[KVJ:
Peder Danielsen er fra Skibby, Harlev sogn. Se især skifteuddrag for Skanderborg og Åkær amter 1702-1799 v/Erik Brejl nr. 254, og vedr. hans familie Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1928]

10 (fol 220)
Provst Adam Vilhadt Glahn, Alling faar Hosbundhold paa Morten Knubs Partgaard, som han til sin Svigersøn Anders Broge havde afstaaet, mens igien formedelst uformuenhed har maatted forlade. Hkorn 1-6 skp 1 alb hvoraf han i Hosbundhold betaler 1 rdr. Bygningen er 18 fag. Til den udkrævende fulde Besætning bliver Prousten ansvarlig, saavelsom Auflingen Loulig Dørkes og Drives etc. 10 Novb 1757.

11 (fol 220)
Jørgen Andersen, Jaungyde fæster faderen Anders Jørgensens, udi høy alderdomb afstandne halve Gadehuus. Indf 2 rdr. Svarer aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

12 (fol 220)
Thomas Pedersen, Ry (i overskrift staar Peder Thomasen, Ry men i brev understreget Th P) fæster hans fader Peder Thomasens afstandne Partgaard, som hand formedelst ringe og slette omstændigheder, har maatted forlade, med vilkaar at De bliver samled under Een Huusholdning. Hkorn 1-4-1-2 1/2 alb Skov 3 fc 2 1/2 alb, indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 4 b 3 k og 6 faar, Vogn Ploug og Harve etc. 10 Novb 1757.

13 (fol 221)
Rasmus Andersen, Ry - fra Boes - fæster Laurids Nielsens i Ringe tilstand, afstandne Partgaard, med vilkaar at ægte hands Stif datter. Hkorn 1-3-3- 1 alb Skov 1 skp. Indf 2? rdr. 22 fag Huus og besætning 4 b 1 k 3 ungn og 2 faar etc 10 Novb 1757.

14 (fol 221)
Søren Jensen, Ry - fra Svejstrup - fæster  Niels Thomasens fradøde Gadehuus, ægter enken. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 10 Novb 1757.

15 (fol 221)
Jørgen Mortensen, Ry - fra Alling - fæster som med Sviger faderen Olle Bendsens hielp, har andtagen Et af De i Ry værende Øde Huuse plads til opbyggelse, med vilkaar at den gamle mand og konen, hos De unge nyder Deres Huusværelse. Ingen Indf, og imod han opsætter 6 a 8 fag Huus, Bevilges ham fra 1 Jan 1758 at regne Fire Aars Frihed, mens efter sammes forløb, at svare dend udi Krigs Jordebogen ansadte Aarlig Afgift 2 rdr 24 sk som Qwartaliter betales. Han skal derefter forsvarlig vedligeholde etc. 10 Novb 1757.

16 (fol 221)
Gothart Boller, Ry fæster Et Gadehuus med tilliggende Kaalhauge plads, som Kroermanden Anders Dyhr har afstaaet. Fri for indf. Aarlig afgift 1 rdr 56 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

17 (fol 222)
Svend Mortensen, Fiskerhuse fæster hans Stiffader Rasmus Pedersens, formedelst høy Alderdom afstandne Gadehuus, Fiskerhus kaldet, med vilkaar at nyde fire huusværelse. Indf 2 rdr. aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

18 (fol 222)
Rasmus Sørensen, Salten fæster faderen Søren Nielsens, saa vel som moderens fradøde 1/4 Parts Gaard. Hkorn 1-1 skp 2 7/16 alb Skov 3 fc, hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 18 fag og 2 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1757.

19 (fol 222)
Søren Knudsen, Salten – Galten? - fæster hans kones fader Rasmus Nielsens afstandne 1/4 Gaard, som han formedelst Alderdom og fattig vilkaar ei længere kand forestaa. Hkorn 1 td 1 skp 2 7/16 alb Skov 3 fc. Som uden Indf bevilges. Huset er 15 fag, annammed til Besætning 2 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1757.
[KVJ:
Søren Knudsen kommer fra Galten til Salten iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1463, 1545 og 2559. Kan dog ikke finde ham i KB for Them sogn 1687-1758 v/Niels Henry Jensen]

20 (fol 222)
Jens Michelsen, Taaning - fra Overby -  fæster enkemanden afgangne Peder Sørensens fradøde halve gaard, ægter datteren. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag og Besætning 6 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 10 Novb 1757.

21 (fol 222)
Anders Nielsen, Taaning - fra Vrold - fæster Anders Nielsens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb. Indf 3 rdr. 30 fag Bygning og 6 b 3 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

22 (fol 223)
Anders Jensen, Borup (Boerup) fæster faderen Jens Vinthers,formedelst Alderdom afstandne gaard, og underliggende Eiendomb, dog med vilkaar, at han selv sin Livs tiid forestaar dend halve Deel, men efter hans Døed, skal Anders Jensen sig samme antage. Hkorn er 8-6 skp 2 alb af Vester Stenderup der under i Brug 1 td 5 skp 1 fc 1 alb hvoraf udi i Indf betales 16 rdr. Bygningen er 69 fag og 10 b 2 st 6 k 10 ungn og 12 faar etc. 10 Novb 1757.

23 (fol 223)
Jens Jensen, Yding - der af Byen - fæster Niels Rasmussen fradøde Gaard, ægter enken. Staar for Hkorn 4-6-3-2 alb, indf 6 rdr. Bygningen er 62 fag og Besætning 6 b 2 st 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757.

24 (fol 223)
Peder Jensen, Gantrup fæster ? formedelst, Alderdomb og Skrøbelighed for hannem afstandne halve Gaard i Gantrup, med vilkaar at De bliver samled under Een huusholdning. (Men skriveren har ikke skrevet hvem afstaaeren er) Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af den Øde gaard 2 skp 2 3/14 alb, indf 2 rdr. Bygningen er 33 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

25 (fol 223)
Laurids Ollesen, Troelstrup - fra Sønder Vissing - fæster  Steffen Nielsens fradøde Gaard, ægter enken. Hkorn 7 td 3 fc 2 3/4 alb Skov 1 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 56 fag og 8 b 2 st 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

26 (fol 224)
Endvold Madsen, Aastrup fæster enken Dorthe Christensdatter, formedelst Alderdomb afstandne Gadehuus, med vilkaar at forsyne hende med huusværelse og belovede hielp til ophold. Hkorn 1 skp 3 fc 1 alb og svarer aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

27 (fol 224)
Rasmus Rasmussen, Siim fæster  enken hans moder, for hannem afstandne Gadehuus, som hun formedelst Fattigdom og sammes slette vedligeholdelse, ei har kundet vedblive. Ingen indf. Aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk som Qwartaliter betales. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

28 (fol 224)
Peder Pedersen, Mesing - fra Taastrup? (Fastrup?) fæster Mads Jensens fradøde halve gaard, som enken for hannem og hendes datter hand ægter, imod belovede ophold har afstaaed. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc? indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 4 k 6 ungn og 6 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

29 (fol 224)
Peder Sørensen, Laasby - fra Toustrup - fæster Anders Brundtes fradøde Gaard, som enken hands søster og Karlen Jens Madsen, der skulle væred i ãgteskab med hver  andre, efter afhandling udi Vaar Sessionen 1756 har afstaaed, med vilkaar at Betale Jens Madsen sin gjorte Bekostning, og dend af enken angiven og tilstanden Gield, samt at forsyne hands moder, som er Ved Stædet, med forvarlig ophold, Jtem være Systeren til mulig hielp og Assistence.
Hkorn 3-2-1-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 53 fag huus. Annammed til Besætning som ved Skifteds holdelse er Reservered 4 b 3 k 1 st 3 ungn og 4 faar, som tilligemed behøvende Sædekorn, ved Stædet til Indventarium skal forblive etc. 10 Novb 1757.

30 (fol 225)
Jens Madsen, Toustrup - fra Laasby Sogn - fæster Peder Sørensens for hannem igien afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-2-2 alb uden indf. Bygningen er 33 fag og 4 b 1 føl 2 k 3 ungn og 5 faar etc. 10 Novb 1757.

31 (fol 225)
Søren Rasmussen, Sorring - af Toustrup -  fæster Søren Jensens fradøde gaard, som enken imod belovede ophold har afstaaed. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 2 rdr. 26 fag hus og Besætning 4 b 4 k 2 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757.

32 (fol 225)
Terchild Laursen, Røgen - fra Toustrup -  faar Hosbundhold paa Morten Rasmussens fradøde Selv Eier Gaard, hvorved han ægter enken. Hkorn 4  td 1 alb og aparte Jord 1 skp 2 fc 1 alb hvoraf til Hosbundhold betaler 3 rdr. Huset er 35 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn 8 faar, Vogn, Ploug etc. 10 Novb 1757.

33 (fol 225)
Jacob Jensen, Ørridslev fæster hans fader Jens Knudsens, formedelst høy alderdomb afstandne halve Gaard. Hkorn 2 td 2 skp 1 alb uden indf. Bygningen er 27 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 7 faar etc. 10 Novb 1757.

34 (fol 226)
Stephen Jørgensen, Vinding faar Hosbundhold paa enken hands moders, afstandne Gaard i Vinding, som hun med hendes mand afgangne Jørgen Steffensen i nogen tiid har haft i Brug efter afdøde Palle Møller, som tilholdte sig Selv Eier Rettigheden i samme. Staar for Hkorn 4-5-1 fc Skov 1 fc. Betaler for Hosbundhold 1 rdr. Bygningen er 33 fag. Til dend udkrævende fulde Besætning skal antageren være ansvarlig, som tillige med Vogn etc. 10 Novb 1757.

35 (fol 226)
Søren Nielsen, Burgaarde - fra Davding - fæster Morten Jensens fradøde halve Gaard, ægter enken som har 6 børn. Hkorn 2-4-1-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 3 rdr. 57 fag huus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

36 (fol 226)
Anders Jensen, Stjær fæster enken hans moder, for hannem afstandne halve Annex Gaard i Stjær, som faderen Jens Jensen for nogle aar siden er fradød. Hkorn 3 td 1 skp 1/2 alb deraf er Herligheden 6 skp 1 fc 1/2 alb, hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 38 fag og 6 b 3 k 6 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757.

37 (fol 226)
Rasmus Sørensen, Veng fæster Janos Jensens fradøde Gaard, som enken for hannem og hendes datter hand ægter, imod belovede ophold har afstaaet. Hkorn foruden Gaardens anpart af Byens Skov skyld 7-3-3-1 alb. 34 fag hus og 10 b 2 st 5 k 8 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757 
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Jonas Jensen. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. 58 (fol 193)]

38 (fol 227)
Rasmus Rasmussen, Veng fæster hans forældre Rasmus Rasmussens og moders, strax efter hinanden fradøde Gaard, som foruden dens anpart af Byens Skov skylde staar for Hkorn 6-6-3-1 alb. Indf 4 rdr. 44 fag huus og Besætning 9 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1757.

39 (fol 227)
Niels Rasmussen, Veng fæster hans fader Rasmus Jensens, for nogle aar siden fradøde halve Gadehuus, som enken hans moder har afstaaet. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 9 Maj 1757.

40 (fol 227)
Christen Pedersen, Søballe - fra Horn - fæster Niels Johansens fradøde Gaard, ægter enken (copuleret 13 Juli 1757). Hkorn 3-5-2-1/2 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. 29 fag Bygning og 4 b 3 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

42 (fol 227)
Søren Thorsen, Framlev fæster hans fader Toer Svendsens saavel som moderens fradøde Partgaard i Framlev.
Hkorn 3 td 7 skp 2 alb. Indf 8 rdr. 40 fag Huus og 6 b 5 k 4 ungn og 7 faar etc. 10 Novb 1757.

43 (fol 228)
Niels Andersen, Framlev fæster hans fader Anders Rasmussens fradøde Partgaard, som enken hans moder har afstaaed. Hkorn 3-3-3-1 alb. Indf 6 rdr. 33 fag Bygning og 5 b 3 k 3 ungn 6 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

44 (fol 228)
Peder Herlevsen, Hørslev - af Skovby - fæster Jens Knudsens fradøde Partgaard, som enken Mette Peders datter for hannem og hendes broder datter hand ægter har afstaaed, imod belovede opholds nydelse. Hkorn 3-2-1-1 1/2 alb. Indf 6 rdr. 34 fag Bygning og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1757.

45 (fol 228)
Søren Nielsen, Labing fæster hans fader Niels Sørensens, for nogle aar siden fradøde gaard, som enken hans moder formedelst Alderdomb har afstaaed. Hkorn 5-4-3-a alb. Indf 7 rdr. Bygningen er 45 fag og 6 b 4 k 7 ungn og 12 faar etc. 10 Novb 1757.

46 (fol 228)
Søren Nielsen, Skaarup - fra Flendsted - fæster  Niels Andersens fradøde gaard, som manden i levende Live for hannem og datteren han har ægted, har afstaaed. Hkorn 4-6-2 fc, foruden havende anpart af Tammestrup Øde, hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 56 fag og 6 b 1 st 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

47 (fol 229)
Niels Marchusen, Skaarup fæster hans fader Marchus Sørensen og moders, fradøde huus, som uden indf bevilges. Der gøres Arbeide til Slots haugen, i steden for aarlig afgift. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

48 (fol 229)
Søren Nielsen, Hvolbæk - fra Hvolbæk - fæster siden hand Selv er Svag og slet, hannem afstandne Gadehuus, siden hand selv er svag og slet i øynene, at hand ei kand see til det der skal forrettes, ægter aftræderens søster datter, og forskaffer saa vel hannem, som gamle moder fri huusværelse. For indf befried. I steden for anden afgift giøres Arbeide til Slots haugen. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. (korrekt afskrevet men forkert indført). 10 Novb 1757.

49 (fol 229)
Christen Nielsen, Virring - fra Fastrup (Faastrup) fæster enken Søren Jensens kone, formedelst Alderdom og Skrøbelighed, imod belovede ophold, afstandne halve Gaard i Virring.
Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb. Indf 6 rdr. 41 fag hus og 6 b 1 st 3 k 4 ungn og 6 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

Silcheborg Amt:

1 (fol 229)
Johan Gustavsen, Tømmerby fæster Søren Andersens afstandne halve gaard. Hkorn 2-7-3-2 alb af Kongsholm 1/6 part = 2 fc 3 alb Skov 1/3 alb, uden indf bevilget. Bygningen er 28 fag og Besætning 3 b 2 ungn og 3 faar hvad mere udkræves skal antageren sig selv anskaffe og tilsvare, som tillige med behøvende Sædekorn stedse ved Stædet til Indventarium skal forblive etc. 10 Novb 1757.

2 (fol 230)
Christen Jensen, Tømmerby fæster faderen Jens Sørensens, formedelst Høy Alderdomb og tilslagen Skrøbelighed afstandne halve Gaard. Hkorn 2-7-3-2 alb og af Kongsholm 1/6 part 2 fc 2/3 alb Skov 1/3 alb, som hannem uden indf bevilged. Bygningen er 29 fag og Besætning 4 b 8 k 4 ungn og 12 Faar Vogn etc. 11 Novb 1757.

3 (fol 230)
Peder Nielsen, Linde fæster faderen Niels Lauridsens afstandne halve gaard. Hkorn 2-6-3-2 alb Skov 2 alb Indf 2 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar Vogn etc. 11 Novb 1757.

4 (fol 230)
Anders Nielsen, Voel fæster hans fader Niels Andersens fradøde Partgaard, som enken hans moder har afstaaed. Hkorn foruden dens andeel af Byens Skov skyld 5 td 3 skp 1 fc indf 6 rdr. Bygningen er 54 fag og 6 b 6 k 6 ungn 16 faar etc. 10 Novb 1757.

5 (fol 230)
Anders Jensen, Voel fæster hans fader afgangne Jens Nielsens, for nogle aar siden fradøde Gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn foruden Stædets anpart af Byens Skov skyld 3-3-3 skp hvoraf indf er 6 rdr. 48 fag og Besætning 6 b 5 k 7 ungn og 10 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

6 (fol 231)
Peder Nielsen, Voel fæster afgangne Christen Nielsens fradøde Gaard, ægter enken. Hkorn foruden andeel af Byens Skov skyld 3-4-1 fc indf 3 rdr. 52 fag Huus og 6 b 4 k 4 ungn og 8 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 10 Novb 1757.

7 (fol 231)
Christen Carlsen, Voel - (Carelsen) fra Toustrup - fæster Anders Jensens, for hannem og hans datter han ægter afstandne Gadehuus, med vilkaar at nyde huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk. Huset er 12 fag som han forbedre og vedligeholde etc. 10 Novb 1757.

8 (fol 231)
Niels Madsen, Voel fæster faderen Mads Nielsens  afstandne halve Gadehuus, imod belovede Huusværelse. Indf 1 rdr. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre og altid i god stand holde etc. 10 Novb 1757.

9 (fol 231)
Peder Rasmussen, Truust - fra Faarvang - fæster Christen Jespersens afstandne Gadehuus. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1757.

10 (fol 232)
Søren Samuelsen, Holmstol - fra Sorring - fæster  Jørgen Rasmussens, for hannem og hans datter hand ægter, afstandne Gaard.
Hkorn 4 td 1 alb. Indf 3 rdr. 31 fag Bygning og 6 b 3 k 6 ungn og 9 faar Vogn etc. 10 Novb 1757.

11 (fol 232)
Søren Pedersen Krog, Skorup [KVJ] - af Grølsted - fæster  Niels Christensens afstandne Gaard. Hkorn 4-4-2-2 alb som han uden indf bevilges. Bygningen er 35 fag og 6 b 1 k og 1 ungn, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare, som tillige med Vogn, Ploug og Harve med alt sit tilbehør samt behøvende Sædekorn, stedse ved Stædet til Inventarium skal forblive etc. 10 Novb 1757.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen. Afgangne fæster er Niels Christensen Sall, som fæster gården efter sin far i 1744. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 6 (fol 254). Se desuden nr. 15 (fol 353), hvor Søren Pedersen fæster sin svogers gård]

12 (fol 232)
Peder Pedersen, Grølsted fæster Christen Christensens fradøde Gaard, ægter enken.
Hkorn 5-2-1-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1757.

13 (fol 232)
Søren Sørensen, Gjern - fra Mollerup - fæster det Gadehuus, med derunder Brugende anddeel af een Øde Gaards Jorder, som Tomas Vest har afstaaed, med vilkaar at svare til den gamle  beboer Maren Jespersdatter, dend hende belovede ophold og huusværelse. Ingen indf. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 1 mk 8 sk. Hkorn foruden anpart af Byens Skov skyld er 1 td 7 skp 2 fc 1/2 alb. Huset er 13 fag. Annammed til Besætning 2 b 1 qwie 1 Vogn, Ploug og Harve, hvad mere udfordres skal antageren sig selv anskaffe etc. 10 Novb 1757.

14 (fol 233)
Christen Nielsen, Ellerup - fra Voel - fæster  Søren Sørensens formedelst tilfalden Svaghed afstandne Gaard, uden indf bevilged.
Hkorn 3 td 7 skp 2 alb. Bygningen er 39 fag. Besætning 6 b 1 plag 3 k 4 ungn og 5 faar , Vogn etc. 10 Novb 1757.

15 (fol 233)
Christen Nielsen, Møgelby fæster - som har fæste paa Anders Rasmussen Saugmands? for hannem afstandne halve Gaard, med vilkaar at tage fæste paa dend anden halve deel ved hans og hustrues Døedelig afgang, som nu er paafulgt.
Hkorn 2-3-1-1/2 alb. Indf 3 rdr. Til Bygningen samt dend udkrævende fulde Besætning, skal Christen Nielsen være ansvarlig, som stedse ved gaarden skal forblive etc. 11 Novb 1757.

16 (fol 233)
Anders Nielsen, Møgelby fæster faderen Niels Andersens fradøde halve Gaard, som enken hans moder imod beloved ophold har afstaaet. Hkorn 2-5-2-2 alb, uden indf bevilget. 27 Fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Novb 1757.

Anno 1758.

Er Udi Efter høst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve Udstæd:

Silcheborg Amt:

1 (fol 234)
Niels Pedersen, Grølsted fæster hans fader enkemanden Peder Nielsens formedelst alderdom afstandne gaard. Hkorn 4-6-3-2 alb. Indf 4 rdr. 44 fag Bygning og 6 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 8 Novb 1758.

2 (fol 234)
Peder Christensen, Mølgaarde - fra Vadsted - fæster Rasmus Andersens fradøde Halve Gaard, som enken har afstaaet, siden hun er kommen i ãgteskab til Vadsted. Hkorn 2-4-1 fc hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen 30 fag og 4 b 3 k 3 ung og 10 faar etc. 8 Novb 1758.

3 (fol 234)
Søren Pedersen, Farre - udsat til næste Session.

4 (fol 234)
Jens Rasmussen, Farre - inderst i Farre - fæster Daniel Jensens, formedelst fattigdom afstandne Gadehuus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. For indf er han formedelst omstændighederne befried. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1758.

5 (fol 234)
Niels Pedersen, Gjern - fra Horn - fæster Christopher Rasmussens fradøde halve Gaard, ægter enken. Og da Søren Møller som tilforn har haft den heele Gaard, har afstaaed den halve part 1742, under accordt, at naar hand blev trængende til den anden halve parts afstaaelse, og maatte ved aftægt have sin ophold, skulle begge beboeres derudi være lige delagtig, Saa haver antageren samme at rette sig efter, naar den tiid ankommer. Foruden Stedets anpart af Byens Skov skylde er dets Hkorn 4 td 1 fc 2 alb hvoraf indf er 6 rdr. 33 fag Huus og 6 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 8 Novb 1758.

6 (fol 235)
Jens Nielsen, Gjern fæster hans fader Niels Jensens formedelst alderdom afstandne halve Gadehuus, aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr.  Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1758.

7 (fol 235)
Kromand Søren Fischer, Voel - Kroermanden Søren Jensen Fisker - der beboer Een halv gaard i Voel, fæster den anden halve part der till, som Christen Christensen Kudsk formedelst konens Svaghed imod belovede huusværelse og nogen hielp til Føeden, har afstaaet. Saa Gaarden nu samles under et brug. Foruden Stedets anpart af byens Skov skylde, er samme halve Gaards  Hkorn 1-5-1-1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 20 fag Huus. Till Besætnings hielp har aftræderen leveret 4 Bæster 1 koe 2 ungnød og 4 faar hvad meere udfordres tilsvarer antageren, som tillige med Vogn etc. 8 Novb 1758.

7 (fol 235)
Søren Jensen Fisker, Voel og Christen Kudsk, Voel (Fiischer i overskrift) fæster i fællig med hver andre, et paa bemte Søren Fiskers beboede gaards grund, Staaende Gadehuus, som Anders Rasmussen formedelst Alderdom og fattig tilstand, til Dem har oplat, hvorom De saaledes er forenede, at naar Christen Kudsk og Hustrue ved Døden afgaaer skal Søren Fisker alleene være huused berettiged. Aarlig afgift 1 rdr 2 mark, hvoraf de femb mark svares til Cassen, som qwartaliter betales, og de øfrige Tre mark til gaardens Beboere. For indf er de efter omstændigh. befried. Bygningen er antagerne pligtig at forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 8 Novb 1758.

8 (fol 235)
Jens Sørensen, Faarvang - som fra Soldater Tienesten er udløst - fæster Søren Nielsens i fattig tilstand fradøde halve gaard. ãgter enken som har 3 børn. Hkorn 3-7-3-1 alb som efter omstændigh. er uden indf. Bygningen er 38 fag, annammed til Besætning 6 b 3 k 5 ungn og 12 faar, Vogn etc. 8 Novb 1758.

9 (fol 236)
Rasmus Jensen, Skellerup faar Hosbundhold, paa et hannem tilhørende Huus der i byen. Ansat for aarlig afgift 2 mark til Cassen, som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1758 og udi hosbundholds kendelse erlægges 3 rdr. Den ansatte afgift tilsvares af Huusets Eier og betales til hver Aars Michelj etc. 8 Novb 1758.

9b (fol 236)
Anders Nielsen, Skellerup faar Hosbundhold paa et Selv Eier huus, ansat for aarlig afgift til Cassen 2mark, som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1758. Betaler for Hosbundhold 3 rdr. Husets ejer skal tilsvare afgiften som betales hvert aars Michely dag. etc. 8 Novb 1758.

10 (fol 236)
Bertel Nielsen, Løgager - fra Gødvad som med Pas er forsyned - fæster dend halve part af Løgagergaard, som Frederich Andersen er fradød. ãgter enken. Hkorn 4 td 2 fc 2 alb og Skov 7 skp 1 alb som hannem efter Omstændighederne fri for Indf er bevilged. Bygningen er allene 24 fag huus, annammed til Besætning 4 Bæster mens behøver 6, 4 kiør 3 ungnød og 8te faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. som han er pligtig at tilsvare. 8 Novb 1758.

Schanderborg Amt:

1 (fol 236)
Peder Jørgensen, Fuldbro Mølle - fra Borup - fæster Fuldbro Mølle, som Envold Jensen er fradøed, hvor ved hand har ægted enken Anne Mikelsdatter. Møllens Hartkorn er efter Matr Agger og Eng 1 td 4 skp 2 alb og Mølle Skyld 13 td 6 skp 2 fc. Svarer aarlig af Maalingen 31 rdr, hvoraf udi i indf betales 50 rdr. Bygningen er 51 fag huus, annammed til Besætning 2 b 2 k 2 ungn og 6 faar, Samt Vogn, Ploug og Harve etc. Han skal forbedre og altid i god stand holde saavel Bygning som Maaleværket. 10 Novb 1758.

2 (fol 237)
Knud Christophersen, Vrold - fra Dørup - fæster Andreas Pedersens fradøde halve gaard. Som enken for hannem og hendes datter hand har ægted haver afstaaed imod belovede ophold. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb, hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 34 fag og 4 b 3 k 4 ung og 8 faar atc. 10 Novb 1758.

3 (fol 237)
Christen Laursen, Vrold - fra Baastrup - udsat til næste Session.

4 (fol 237)
Peder Nielsen, Vrold fæster hans fader Niels Pedersens, for hannem afstandne halve Gadehuus, som er henlagt til Arbeide ved Schanderborg Slot, foruden at svare til Cassen aarlig huuspenge 12 sk. Uden indf bevilged. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

5 (fol 237)
Jomfrue Christiane Magdalene Schandorph, Skanderborg og Brødre Johan Hein og Christian Schandorph, Skanderborg fæster nogle Eiendomme paa Skanderborg Mark og der omkring beliggende, Madamme Charlotte Amalie Hilchen efter fæste Brev af 20 November 1700, haft haver, og udi Fæste brevet er næfnet at være Een Toft og et stk Jord ved Eskebæk, Een hauge i Rølev, Et stk Eng kaldes Skanderup gade, Tvende Øer liggende i Skanderup Sø: Kalve og Sønder Øer kaldet, Et stk Eng ved Laugmans Dam, og Et stk Iord ved Mølleradet om saadan anførsel giør Krigs Iordebogen ingen forklaring, Mens paa pag 274 findes afgl Amtsforvalter Schandorph anført for 5 td 1 fc 2 alb Hkorn hvor  af De benefnte 2de Brødre i aared 1727 har faaed fæste paa 3-4-3-2 alb og naar samme fratages den forstaaende første anførsel Summa, bliver igien til Contribution som svarer i alle slags tilfælde, ligesom andet Kongens gods, Tienderne undtagen af Hartkorn 1 td 3 skp 2 fc, udi indf erlægges 10 rdr. 10 Novb 1758.

6 (fol 237)
Johan Henschen Beier, Skanderborg fæster De af hans Svigermoder enke, Madamme Maren Wogensdatter Torup, afstandne paa Skanderborg Mark beliggende fæste jorder, som udi Krigs Jordebogen saaledes Separat er anført:
1)
Eng Plet i Maren Hansdatters Hauge 1 alb.
2)
Eng og Jord ved Skanderup Kirke 4 skp 2 fc 1 alb.
3)
Ved Eskebæk 3 fc 2 1/3 alb. hvoraf i indf betales 10 rdr.
10 Novb 1758

7 (fol 238)
Jens Pedersen, Forlev - fra Tørring - fæster (i Vaar Sessionen d 19 April) Mathias Pedersens fradøde halve Gaard, hvorved han ægted enken med 4 børn og betaler den paa Stedet heftende gield.
Hkorn 3 td 1 alb Indf 6 rdr. Bygningen er 44 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1758.

8 (fol 238)
Søren Christensen, Gram - fra Jeksen - fæster (i Vaar Sessionen den 19 April ) Søren Pedersens, for hannem i armod og fattig tilstand, godvillig afstandne halve gaard, med vilkaar at betale Restancen som Antageren har Clarered. Hkorn efter Mtr 3 td 1 fc 2 alb men efter Byens Ligning svarer af 3 td 2 1/9 alb som efter omstændigh. uden indf bevilges. Bygningen er 32 fag, hvad der ikke findes til Besætning skal antageren tilsvare som tilligemed behøvende Sædekorn stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive etc. 10 Novb 1758.

9 (fol 238)
Anders Thomasen, Taaning - fra Bjertrup - fæster (i Vaar Sessionen den 19 April)  Niels Rasmussen Hols, for hannem og hans datter hand har ægted, afstandne halve Gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, indf 4 rdr. Huset er 33 fag og Besætning 6 b 3 k 6 ungn og 10 faar Vogn etc 10 Novb 1758.

10 (fol 239)
Niels Jensen, Saaby fæster (i Vaar Sessionen d 19 April) hans fader Jens Jensens, formedelst alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 3-1-1 fc indf 4 rdr. 27 fag Hus og 5 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1758.

11 (fol 239)
Søren Jespersen, Gantrup - fra Voerladegaard - fæster (i Vaar Sessionen 19 April) Niels Rasmussens, formedelst uroelige tanker og foretagne daarlighed, fradømte halve gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af En Øde gaards Jord 2 skp 2 13/14 alb, som hannem fri for Indf bevilges. 33 fag Bygning, annammed til Besætning 4 Bester, mens de 2de utienlig, 1 koe og 4 faar, hvad mere til Besætning udfordres anskaffer hand selv og samme tilsvarer, samt Vogn, Ploug og Harve etc. 10 Novb 1758.

12 (fol 239)
Peder Sørensen, Gantrup fæster (i Vaar Sessionen d 19 April) hans fader Søren Pedersens, fradøde halve Gaard, som moderen for hannem har afstaaet. Hkorn 1 td 1 fc 1/2 alb og af en øde Gaards Jord 2 skp 2 13/14 alb, som bevilges uden indf. 30 fag Huus og Besætning 5 b 3 k 2 ungn og 8 faar Vogn etc. 10 Novb 1758.

13 (fol 240)
Niels Mortensen, Krog fæster - som har fæste paa den halve partgaard i Krog -  den anden halve gaard dertil, hvilken hans fader Morten Christensen nu er fradød. Hkorn 3-2-2-2 alb, saa gaarden nu er samled under et brug. Indf 4 rdr. Bygningen til ald gaarden er 59 fag huus forsyned med den udkrævende besætning som han tilsvarer, samt Vogn etc. 10 Novb 1758.

14 (fol 240)
Skræder Niels Madsen, Dørup fæster (i Vaar Sessionen 19/4)  Anders Pedersens, i fattig tilstand afstandne halve gadehuus, med tilliggende Jord.
Hkorn 1 td 2 fc 1 1/2 alb. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 14 fag, annammed til Besætning 2 b 1 k 1 ungn og 3 faar som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 10 Novb 1758.

15 (fol 240)
Jacob Kieldsen, Sønder Vissing fæster (i Vaar Sessionen 19/4) hans fader Kield Jacobsens, afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 10 Novb 1758.

16 (fol 240)
Søren Jensen, Sønder Vissing fæster (i Vaar Sessionen d 19/4)  hans fader Jens Nielsens, i enkemands Stand fradøde halve gaard, med vilkaar at være sine umyndige sødskende til muelig hielp. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen 46 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1758.

17 (fol 241)
Hans Jensen, Bryrup - fra Kolpen - fæster (i Vaar Sessionen) Rasmus Pedersens, fradøde halve gaard, hvorved han har ægted enken. Hkorn 3 td 2 fc 1 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. 42 fag Bygning og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1758.

18 (fol 241)
Peder Jensen, Træden fæster (i Vaar Sessionen) Albreth Christensens, i fattig tilstand fradøde halve gaard, ægted enken. Hkorn 2 td 3 skp 1 4/5 alb, indf 2 rdr. 25 fag Huus og 4 b3 k 2 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1758.

19 (fol 241)
Peder Andersen, Vinding - fra Slagballe - faar (i Vaar Sessionen)  Hosbundhold paa Christen Knudsens, for hannem i Skrøbelighed og fattigdom afstandne halve Selv Eiergaard, hvorved han har betalt aftræderens Restance. Hkorn 2-4-2-2 alb som han efter omstændighederne fri for Hosbundhold bevilges. Bygningen er 23 fag og 4 b 1 k og 1 ungn, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare, som tilligemed Vogn etc. 10 Novb 1758.

20 (fol 241)
Sognepræst Hans Wilhelm Kaalund, Kattrup - Sognepræst Welærwærdige  - fæster  (i Vaar Sessionen), den Stedets forige Præst afgl hr Frederich Schandorph, wed fæstebref under 20de Novb 1747, efter Kongelig allernaadigste Resolution af 2den May samme aar, forundte Ødegaards brug der i Byen, som enken for hannem har afstaaet. Hkorn under no 8 er 2-7-3-2 alb Indf 6 rdr. Og er den festende forbunden at være ansvarlig for det som Allernaadigste høiste Rets dom af 22de Decb 1742 indeholder og omformelder at ved den halve gaard bør findes, saavel af Besetning som Inventarium og Sæde Korn, Bygningen og dens bekostning alleene undtagen, Item Jorden med giøden at forbedre og altid lovlig og forsvarlig Dørcke og Drive, samt Jorden, hvoraf Endeel wed sammen Pløyning til Præstegaardens brug under hinanden er bleven indviklet, Paa egen bekostning saa forsvarlig som skee bør, at skaffe adskilt naar det nu eller i tiiden maatte Eskes. Skatter og udgifter etc. 14 Novb 1758.

21 (fol 242)
Christian Jørgensen, Kattrup faar (i Vaar Sessionen) Hosbundhold paa hans Stiffader enkemanden Albreth Laursen afstandne halve Selv Eiergaard. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf i Hosbundhold erlægges 4 rdr. Bygningen 53 fag annammed til Besætning 5 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 14 Novb 1758.

22 (fol 242)
Rasmus Michelsen, Brørup - fra Virring - fæster (i Vaar Sessionen)  Anders Jensen Tykiers afstandne Partgaard, hvorved han ægter datteren. Hkorn 3-1 skp Indf 4 rdr Bygningen er 38 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 6 faar Vogn etc. 10 Novb 1758.

23 (fol 242)
Rasmus Jepsen, Gjesing fæster (i Vaar Sessionen) faderen Jep Rasmussen, formedelst Alderdom og enkemands Stand afstandne gaard. Hkorn efter Matr foruden hvad der haves i brug af Tammestrup Ødegaard 5-1 skp 2 alb udi Indf erlægges 6 rdr. 60 fag Bygning og Besætning 8 b 6 k 10 ung og 14 faar etc. 10 Novb 1758.

24 (fol 243)
Jens Rasmussen, Hvolbæk - fra Gram - fæster (i Vaar sessionen) Andreas Lauritsens, til hannem formedelst alderdom og Svaghed afstandne halve Gadehuus, hvoraf i steden for afgift giøres arbejde til Slots Haugen. Uden indf. Huset er 5 1/2 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 10 Novb 1758.

25 (fol 243)
Jens Jensen Nebbel, Røde Mølle fæster (i Vaar Sessionen) som enkemanden Hans Pedersen, for hannem og Stifdatter Maren Michelsdatter, hand ægter, har afstaaet, med vilkaar at aftræderen, selv i sin leve tiid bliver raadig for den halve deel uden adskillelse. Hkorn foruden brugen anpart af Tammestrup Øde Mølle Skyld 5-6-3 fc, Agger og Eng 1 td 2 fc 2 alb. Af Maaleværket svares aarlig Landgilde 17 rdr, udi Indf erlægges 10 rdr. Bygningen er 45 fag huus, annammed til besætning 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 10 Novb 1758.

26 (fol 243)
Søren Povelsen, Vitved fæster (i Vaar Sessionen) Søren Nielsens, til ham formedelst fattigdom afstandne halve Gadehuus, med vilkaar at ægte aftræderens søster Anne Nielsdatter og hand at nyde huusværelse hos Dennem. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Ingen indf. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

27 (fol 243)
Jens Madsen, Fastrup (Faastrup) - fra Svinsager som til Rytter ved hans Excellence hr General Lieutnant Beendfeldts Regiment var afgiven, mens ved en anden udvexled - fæster (i Vaar Sessionen) Søren Espensens for hannem afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans Stifdatter, og forsyne aftræderen og kone med ophold. Hkorn 4-1-3-1 alb. Som hannem fri for indf er bevilged. Bygningen er 40 fag og 6 b 4 k 5 ungn og 12 faar, Vogn etc. 10 Novb 1758.

28 (fol 243)
Jens Nielsen, Jeksen - beroer til videre.

29 (fol 244)
Jens Rasmussen, Haarby - fra Veng - fæster (i Vaar Sessionen) Rasmus Christensens, formedelst legems brock for hannem afstandne, Fierde part gaard, med vilkaar at de bliver samled i Deres huusholdning uden at forlange anden ophold. Hkorn efter Mtr 1 td 4 skp 2 alb mens efter Byen ligning svarer af 1 td 5 skp 1 fc 1/4 alb. Indf 4 rdr. Huset er 23 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1758.

30 (fol 244)
Hr Erich Hoved, Venggaard - (Houd) Skov og Jagt Sessions Skriver - fæster (i Vaar Sessionen) Rasmus Christensens for hannem afstandne halve anpart af Venggaard. Hkorn 8-4 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 10 rdr. Bygningen er 55 fag. Den til Stedet udkrævende fulde Besætning med Sæde korn og alt som til Inventarium derved skal forblive, tilsvarer antageren som endog paalægges Bygningen at forbedre etc. 10 Novb 1758.

31 (fol 244)
Christen Sørensen, Søballe fæster (i Vaar Sessionen) faderen Søren Rasmussens fradøde halve gaard, som enken hans moder har afstaaed. Hkorn 3-4-3-1/2 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag og 5 b 3 k 6 ungn og 12 faar etc. 10 Novb 1758.

32 (fol 244)
Jens Sørensen, Toustrup - af Sorring - fæster (i Vaar Sessionen) Hans Johansens, for hannem i fattig tilstand afstandne halve gaard.
Hkorn 2-5-3-2 alb, indf 2 rdr. Bygningen er 29 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 10 Novb 1758.

33 (fol 245)
Søren Nielsen, Sorring fæster (i Vaar Sessionen) Samuel Jørgensens, afstandne Gadehuus, med vilkaar at beholde sin Huusværelse. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

34 (fol 245)
Peder Jensen, Sorring - Selv Eier Bonde i Sorring - faar (i Vaar Sessionen)  Hosbundhold  paa Et hannem tilhørende, og paa Gaardens Grund beliggende huus, som nu beboes af Jens Andersens. Aarlig afgift til Cassen 2 mk som tager sin begyndelse fra 1 jan 1758. For hosbundholds kendelsen erlægges  1rdr. Den ansadte afgift tilsvares af huusets Eiere og betales til hvert aars Mechely. 10 Novb 1758.

35 (fol 245)
Jens Michelsen, Dallerup - Selv Eier Bunde - faar (i Vaar Sessionen) Hosbundhold paa  et hannem tilhørende, og paa Gaardens grund beliggende huus, som nu beboes af Mads Rasmussen ansadt for Aarlig afgift til Cassen 2 mk. som tager sin begyndelse 1 Jan 1758. For kendelsen erlægges 1 rdr. 10 Novb 1758.

36 (fol 245)
Anders Hansen, Sjelle - fra Skørring - fæster (i Vaar Sessionen) Rasmus Christensens fradøde gaard, hvorved han ægted enken. Hkorn 4-7-2-2 alb Skov 1 skp 1 fc. Indf 5 rdr. Bygningen er 39 fag og 7 b 4 k 4 ungn og 7 faar etc. 10 Novb 1758.

37 (fol 245)
Peder Hansen, Sjelle - fra Sjelle - fæster (i Vaar Sessionen) Christen Erichsens, paa et øde plads der i Byen opbygget Huus, hvorpaa hand ved Sessionen 1754 for sin giorte omkostning er bevilged 6 aars frihed fra 1 Jan 1755. Som for Peder Hansen er afstaaed, med vilkaar at hans gl Forældre derudi skal have frie Huusværelse Deris Lifstiid. Aarlig afgift efter frihedstiiden fra 1 Jan 1761 Er 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

38 (fol 246)
Anders Pedersen, Sjelle - inderst af Sjelle - fæster (i Vaar Sessionen) Søren Andersen Snedkers, formedelst hans og kones høye alderdom og Svaghed afstandne Gadehuus, med vilkaar Deris Lifs tiid at nyde fri huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

39 (fol 246)
Niels Pedersen, Framlev - fra Borum, som med hans Høygrevelig Excellences hr. Greve Friises Pas er forsyned  -  faar (i Vaar Sessionen) Hosbondhold paa den halve part af Niels Jensen Herskinds til hannem afstandne Self Eier gaard, med vilkaar at de bliver under een huusholdning, saa hverken Bygningen eller besætningen bliver Separerit og efter Niels Jensens Død skal ald gaarden samles, da antageren melder sig derom. Den halve gaards Hkorn er 3-7 skp indf 8 rdr. Bygningen er ialt 71 fag. Til den hele gaards besætning udfordres 10 b 2 st 6 k 8 ungn og 12 faar etc. 10 Novb 1758.

40 (fol 146)
Niels Rasmussen, Snedker, Hørslev - med Pas fra Grevskabet Frijsenborg - fæster (i Vaar Sessionen)  Jens Lauridsens fradøde gadehuus, ægter enken.
Hkorn 1 skp 3 fc. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk som Qwartaliter betales. Indf 2 rdr. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

41 (fol 246)
Christen Pedersen, Skørring - fra Linaa (Linne) - fæster (i Vaar Sessionen)  Peder Pedersens for hannem formedelst alderdom afstandne Gadehuus, med vilkaar at nyde fri huusværelse. Svare aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

42 (fol 246)
Laurits Nielsen, Flendsted fæster (i Vaar Sessionen) hans Stiffader Laurits Nielsens (2 x L N maaske fejlskr af skr.) for hannem, formedelst Egen og hustrues høye Alderdom afstandne gaard. Hkorn 3-7-3 fc Skov 3 fc. Indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 8 b 6 k 6 ungn og 12 faar Vogn etc. 10 Novb 1758.

43 (fol 247)
Rasmus Christensen, Høver - fra Venggaard -  faar (i Vaar Sessionen)   Hosbondhold paa den halve Selv Eiergaard, som Tomas Espensen til hannem har afhændet. Hkorn 4 td 7 skp Agger og Eng samt Skov 2 fc 1/2 alb. For Hosbondholds kendelsen erlægges 5 rdr. Bygningen 46 fag til den udkrævende fulde Besætning og Sædekorn af alle slags, skal antageren med alt hvis videre etc være pligtig at tilsvare. 10 Novb 1758.

u/no (fol 247)
Niels Sørensen, Høver - fra Nørre Vissing -  faar (i Vaar Sessionen) Hosbondhold paa den halve Selv Eier gaard, som Tomas Espensen til hannem har afhændet. Hkorn 4 td 7 skp og Skov 2 fc 1/2 alb, hvoraf erlægges for kendelsen 5 rdr. Bygningen til samme er 46 fag. Til den udkrævende fulde Besætning og Sæde Korn af alle slags, Skal antageren være pligtig at tilsvare. Bygningen at forbedre etc. 10 Novb 1758.

44 (fol 247)
Niels Rasmussen, Illerup fæster (Niels Nielsen? jvnf KVJ i Vaar sessionen) den halve part af hans Stiffader Eske Nielsens gaard, som han har afstaaet siden hand ej uden hans hielp samme kand forestaa, Dog ej paa anden maade end gaarden af Dem fremdeles skal blive samled under Een Drift og brug, ligesom de og bliver hos hverandre i Een Husholdning, og naar Eske Mikkelsen enten ved Døden afgaar eller den forandring indfalder hand inted ved Stedet kand udrette, skal Niels Rasmussen søge fæste paa den anden Part. Den halve gaard Hkorn er 2-5-1-1/2 alb indf 4 rdr. Den halve gaards Bygning er 24 fag. Den fornødne Besætning med Vogn, Ploug og Harve samt Sædekorn skal han tilsvare etc. 10 Novb 1758.
[KVJ
Rett: Skrivefejl ?. Efternavnet er Nielsen]

45 (fol 247)
Peder Jensen, Firgaarde - fra Gjern -  fæster (i Vaar Sessionen) Peder Rasmussens fradøde halve Gadehuus, som enken formedelst alderdom og Skrøbelighed for hannem og hendes søns datter har afstaaet, med vilkaar at nyde frie huusværelse og fornøden tilsyn i paakommende tilfælde. Hkorn 1 alb. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 2 dr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

46 (fol 248)
Jacob Nielsen, Ry fæster (i Vaar Sessionen) Laurids Hansens, formedelst Alderdom afstandne Huus, med vilkaar at nyde sin frie huusværelse. Hkorn 3 fc, af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

47 (fol 248)
Søren Madsen, Ry fæster (i Vaar Sessionen) Anders Jensen Grønbechs, formedelst paakommende tilfælde afstandne Gadehuus, med vilkaar at hand og konen derudi beholder Deris frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

48 (fol 248)
Niels Rasmussen, Ry - fra Alling - fæster (i Vaar Sessionen) et af de i Ry værende Øde huus pladser, hvorpaa hand for egen Regning opbygger 6 fag Huus, og samme i alt indretter til forsvarlig Beboelse. Vil dertil være 1 fc 2 alb Hkorn, Mens som Jorden til samme og en anden 1753 til Søren Sørensen der i Byen bortfæstede Øde Plads som staar allene for 2 alb, i langvarig tiid har væred under een brug, kand det nu icke anderleedes delis end udi 2de lige parter hvorom de er bleven Eenig. Saa antageren alleene  svarer af 1 fc 1/2 alb, hand befries icke alleeneste for Indfestning, men end og for bekostningen bevilged 6 aars frihed for huusets afgift som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1758 og naar samme er forløben Svares udi aarlig afgift efter Krigs Jordebogen 2 rdr 24 sk som qwartaliter betales. De 6 fag skal forsvarlig opsættes og derefter vedligeholdes etc. 10 Novb 1758.

49 (fol 248)
Christen Nielsen, Tørring - fra Haarby - fæster (i Vaar Sessionen)  Søren Jensens fradøde part gaard, ægter enken Karen Rasmus datter. Hkorn 2-4-2-1 alb, som hand efter Omstændighederne uden Indf bevilges. Bygningen er 33 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 10 Novb 1758.

Anno 1758.

Er udi Efterhøst Sessionen er følgende fæste og Hosbondholds Breve Udstæd:

Silcheborg Ambt:

1 (fol 148)
Skovfoged Peder Thomasen, Linaa - som har antaged hans formand afgangne Christen Hansens fradøde Gadehuus, hvor ved han har ægted enken. Af huset svares aarligt 2 rdr 5 mk 8 sk, bevilged uden indf. Huset er 16 fag som han skal forbedre og altid i god stand holde etc. 8 Novb 1758.

2 (fol 249)
Rasmus Nielsen, Laven - fra Haarup - fæster Jens Christensen Ulfs for hannem afstandne Gadehuus, med vilkaar sin tiid ved Compagniet at udtiene, og ellers at forsyne aftræderen og hustrue i Deris tiid med fornøden huusværelse. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk og indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1758.

3 (fol 249)
Jens Pedersen, Laven - fra Tulstrup - fæster Rasmus Rasmussens fradøde Gadehuus, hvor ved hand har ægted enken.
Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1758.

4 (fol 249)
Rasmus Hansen, Haarup - af Haarup fæster Anders Andersens for hannem afstandne halve huus. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 8 Novb 1758.

5 (fol 249)
Casper Jensen, Haarup fæster faderen Jens Caspersens fradøde halve Gadehuus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1758.

6 (fol 249)
Anders Andersen, Virklund - fra Vasted (Vadsted?) - fæster Anders Thomasens, for hannem imod belovede ophold og huusværelse, afstandne gaard. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 4 k og 3 ungn, Vogn, Ploug og Harve etc. 8 Novb 1758.

7 (fol 250)
Niels Sørensen, Tolstrup - fra Salten - fæster enkemand Laurs Erichsens for hannem afstandne halve Gaard, med vilkaar derved at ægte hans datter og hand hos dennem at nyde fornøden ophold. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb Skov 2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 35 fag og Besætning 5 b 6 k 2 ungn og 16 faar etc. 8 Novb 1758.

8 (fol 250)
Laurids Henricksen, Them - fra Høllund (Høelund), med Pas  - fæster som har antagen enkemand Anders Jensen Tømmerby (es) for hannem afstandne halve Gaard,, med vilkaar at forsyne ham med fornøden ophold. Hkorn 2-4-1-2 alb uden indf. 29 fag huus og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar, Vogn etc. 8 Novb 1758.

9 (fol 250)
Laurs Pedersen, Horn - huusmand fra Sminge - fæster som har antagen Jens Rasmussens ved ulyckelig Ildebrand beskadiged, Sted i Horn, Hkorn 4-3-1-1 alb som uden indf er bevilged. Bygningen er 10 fag, annammed til Besætning 5 b 1 plag 1 føll 2 k 4 ungn og 1 kalf, Vogn, Ploug og Harve etc. 8 Novb 1758.

10 (fol 250)
Niels Jensen, Grølsted fæster Peder Laursens fradøde gaard, ægted enken.
Hkorn 4-7-3-1 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 44 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 14 faar etc. 8 Novb 1758.

11 (fol 250)
Søren Pedersen, Farre fæster som har antagen Laurs Jensens, formedelst alderdom og uformuenhed, imod belovede opholds hielp og huus værelse afstandne halve gaard. Hkorn 2-1-1 fc hvor under er i brug af Farregaards Jord 1 td 2 alb som han uden indf er bevilged. 24 fag Bygning og 5 b 3 k 3 ungn og 7 faar etc. 8 Novb 1758.

Schanderborg Ambt:

1 (fol 251)
Peder Poulsen, Virring fæster hans fader Poul Pedersens, for hannem afstandne fierdepart gaard. Hkorn 1 td 7 skp 3/4 alb indf 3 rdr. Bygningen er 21 fag annammed til Besætning 3 b 3 k og 8 faar samt Vogn etc. 10 Novb 1758.

2 (fol 251)
Hans Nielsen, Skaarup fæster faderen Niels Hansens afstandne 1/2 Gadehuus, med vilkaar at hans forældre derudi skal beholde huusværelse, huuset er henlagt til arbeide i Slotshaugen. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

3 (fol 251)
Niels Jensen, Fruering fæster som har antagen Søren Rasmussens, afstandne halve Gadehuus, henlagt til arbeide i Slotshaugen. Uden indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

4 (fol 251)
Hans Nielsen, Baastrup - fra Grumstrup - fæster Eske Pedersens afstandne Gaard, imod den belovede ophold, som mellem Dem Selv er afhandled. Hkorn 5-3-1 fc hvoraf indf 10 rdr. Bygningen er 47 fag og 10 b 6 k 2 st 8 ungn og 16 faar etc. 10 Novb 1758.

5 (fol 251)
Søren Rasmussen, Grumstrup fæster hans Stiffader Jens Laursens, for hannem afstandne huus, med vilkaar same forældre derudi at have frie huusværelse. Af huuset giøres arbeide til Slotshaugen i Steden anden afgifts Svarelse. Uden indf bevilged. Huset er 5 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 10 Novb 1758.

6 (fol 252)
Peder Mortensen, Møldrup - fra Voerladegaard -  fæster  Anders Andersens fradøde gaard, ægted enken. Hkorn 5 td 3 skp 1 alb Skov 2 alb. Der af erlægges til Indf 6 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 5 k 2 st 8 ungn og 16 faar etc. 10 Novb 1758.

7 (fol 252)
Knud Pedersen, Hem - fra Yding - fæster Jacob Nielsens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 3-4-2-1 alb Skov 1 1/2 alb indf 2 rdr. 36 fag og 5 b 3 k 6 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1758.

8 (fol 252)
Maren Jensdatter, Sønder Vissing - Rasmus Andersens enke, Sønder Vissing fæster hendes Stifs søn, Jens Rasmussens i fattig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb, indf 4 rdr. 26 fag og 4 b 2 k og en Kalv, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare etc. 10 Novb 1758.

9 (fol 252)
Anders Mortensen, Gammelstrup fæster den halve af hans fader Morten Andersens paaboende Gaard, som han har afstaaet, Da hand ej samme i alt kunde bestride. Den halve parts Hkorn er 3-6-2-1 1/2 alb Skov 1/2 alb, indf 4 rdr. Ligesaa er Stedets halve Bygning 32 fag til Besætning 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar, Vogn, Ploug etc. 10 Novb 1758.

10 (fol 253)
Christen Sørensen, Ry fæster hans fader Søren Rasmussens for hannem afstandne halve Gaard, imod tilkommende opholds nydelse. Hkorn 3 td 1/2 alb Skov 1 skp 2 fc. Indf 3 rdr. 33 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1758.

11 (fol 253)
Anders Jensen, Ry - fra Virklund - fæster som har antagen Salmon Rasmussens afstandne Gadehuus, med vilkaar at ægte hans datter samt at forsyne De gamle med frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

12 (fol 253)
Rasmus Michelsen, Alling fæster Christen Jensens fradøde halve partgaard, som enken for hannem, og hendes datter hand, ægter har afstaaet. Hkorn 2-6-1 fc indf 3 rdr. 30 fag og 5 b 3 k 6 ungn og 12 faar Vogn, Ploug etc. 10 Novb 1758.

13 (fol 253)
Jørgen Andersen, Alling - fra Haarup, som sin tiid ved Land Militien har udtiendt - fæster  Niels Nielsens fradøde partgaard, som enken har afstaaed med vilkaar at ægte hendes datter. Hkorn 2-6-1 fc indf 3 rdr. 31 fag og Besætning 4 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1758.

14 (fol 253)
Anders Andersen, Alling - Huusmand fra Haarup -  faar Hosbondhold paa et Ejendoms huus, hand sig har tilforhandlet i Alling, imod deraf svarende aarlig afgift til Cassen 2 mk som tager sin begyndelse 1 Jan 1759. Ingen Hosbondholds kendelse. Huusets Bygning maae hand til sin egen beste forbedre og holde udi forsvarlig Stand etc. 10 Novb 1758.

15 (fol 254)
Laurs Jørgensen Dyhr, Bomholt - fra Tulstrup -  fæster den gaard Bomholt kaldet, Hkorn 6-7-2 fc Skov 3 fc, hvoraf til indf svares 100 rdr Siiger ethundrede Rigsdaler som hans Kongl. Mayts allerunderdaningst til Indtægt beregnes. 64 fag og 8 b 2 st 4 k 4 ungn og 8 faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 10 Novb 1758.

16 (fol 254)
Niels Rasmussen, Tørring - fra Flendsted - fæster Niels Jensens fradøde halve gaard, ægted enken og loved den paa Stedet heftende gield at betale.
Hkorn 1 td 5 skp 2 1/2 alb. Indf 2 rdr. 27 fag og Besætning 5 b 3 k 3 ungn og 9 faar etc. 10 Novb 1758.

17 (fol 254)
Anders Jensen, Flendsted fæster Anders Rasmussens, formedelst alderdom for hannem afstandne halve huus, hvoraf svares aarlig 1 rdr 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

18 (fol 254)
Flendsted - udsat til videre.

19 (fol 154)
Jens Albretsen, Rode fæster faderens Albret Jensens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn 6 td 2 skp 1 alb Skov 2 alb, indf 8 rdr. 39 fag Bygning og 8 b 6 k 2 st 10 ung og 16 faar Vogn etc. 10 Novb 1758.

20 (fol 254)
Niels Nielsen, Sorring fæster Laurits Frandsens, formedelst fattigdom, afstandne Huus, med vilkaar derudi at beholde sin belovede frie huusverelse. Aarlig afgift til Cassen 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

21 (fol 255)
Søren Nielsen, Høver fæster faderen Niels Sørensens, formedelst alderdoms Skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5-4-1-1 alb indf 8 rdr. 45 fag og 8 b 6 k 2 st 8 ungn og 10 faar etc. 10 Novb 1758.
[KVJ:
Evt gentagelse af fæste nr. 32 (fol 191) af 1741. Se Gryt fæstebreve 1729-1745]

22 (fol 255)
Harlev - udsat

23 (fol 255)
Niels Sørensen, Blegind - fra Stilling - fæster Jens Jensens for hannem afstandne Gadehuus, med vilkaar derudi at forsyne aftræderen og hustrue, med fornøden huusværelse, af samme erlægges aarlig til Cassen 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

24 (fol 255)
Jacob Jensen, Elling faar Hosbondhold paa hans afgangne fader Jens Christensen Brixsens, for hannem i levende live afstandne Part Selv Eiergaard.  Hkorn 1 td 3 fc 1 alb med derunder brugende ejendom af No 5 3 td 3 skp 1 fc 2 alb sambt af Hommelkiersborg 3 fc 5/8 alb. Der af hand udi Hosbondhold erlægger 5 rdr. 43 fag og besætning 6 b 4 k 2 st 6 ungn og 15 faar etc. 10 Novb 1758.

25 (fol 255)
Peder Sørensen Leth, Ovstrup fæster  hans fader Søren Lethes fradøde anpart. Hkorn 8 td 2 fc 2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 10 rdr. 61 fag og 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1758.

26 (fol 255)
Anthoni Pedersen, Vrold fæster hans fader Peder Christensens, formedelst skrøbelighed for hannem afstandne halve gadehuus, henlagt til arbeide i Slotshaugen, og svarer aarlig huuspenge 12 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

27 (fol 256)
Christen Rasmussen, Vrold - af Vrold fæster Mads Hansens fradømte halve Gadehuus, hvor af giøres arbeide til Slotted, og betaler aarlig huuspenge 12 sk. Efter omstændighederne ingen indf. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 10 Novb 1758.

28 (fol 256)
Christen Laursen, Vrold - fra Baastrup - som har antaged Anders Andersens enkes, for hannem afstandne halve Annexgaard i Vrold, hvor ved hendes datter datter er ægted, foruden at holde sin Løfte med belovede ophold.
Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb. Der af er Herligheden 5 skp 3 fc 1/8 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb. Af samme erlægges til Indf 4 rdr. 30 fag Bygning og 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 10 Novb 1758.

29 (fol 256)
Sr Christian Sommer, Sønder Vissing fæster (til Welærwærdig og Wellærde hr Christian Sommer) den Plads som hand af bemt Sønder Vissing Byes almindelig Gadejord til Byge Plads, Gaard og Hauge Rum er forundt, som i Længden er 33 faune. Bredden ved den Synder Ende 2 alen og Norde 8, samt i mitten 7 faune jmod at hand der af Aarlig Svarer til Cassen fra 1 Jan 1759 at regne 1 rdr, samt erlægger udi Indfæstning 1 rdr, som hans Kongel Mayts allerunderdanigst til Indtægt Berignes, hvor ved hand og arvinger efter ham tillades, om det skulle forlanges, at needlægge og bortflytte den Bygning hand derpaa agter at sætte da den benefnte afgift ophører. 10 Novb 1758.

Anno 1759.

Er udi Vaar Sessionen følgende Fæste og Hosbondholds Breve Udstæd:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 256)
Sr Andreas Bjørn, Testrup (Mons Andreas Biørn) faar Hosbondhold paa den gaard Tæstrup kaldet som hand sig af hr Ritmester Glud har til forhandlet. Hkorn 7-5-3 fc Skov 2 alb hvoraf til Hosbondhols kiendelse erlægges 12 rdr. Til den udkrævende Besætning og Sædekorn med hvad videre ved gaarden til Inventarium bør forblive er han ansvarlig etc. 27 Marts 1759.

2 (fol 257)
Jens Erichsen, Vrold fæster hans Stiffader Jens Laursens
[Iver Laursensjvnf KVJ] fradøde halve gaard, som enken hans moder, formedelst alderdom har afstaaed. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb indf 4 rdr. 30 fag og besætning 6 b 3 k 6 ungn og 10 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Marts 1759.
[KVJ
Rett: Stedfaderen hedder Iver Laursen. Se Gryt Ftpk 1729-1745  2 (fol 115) og Gryt skifter v/Erik Brejl nr. 1775 og 2548]

3 (fol 257)
Peder Nielsen, Vrold fæster faderen Niels Jensens, for hannem afstandne halve Annexgaard. Hkorn ialt 2 td 7 skp 2 1/2 alb deraf Herligheden 5 skp 3 fc 5/8 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb, indf 4 rdr. 20 fag og Besætning 5 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1759.

4 (fol 257)
Thaan Jensen, Vrold - en Inderst i Vrold -  har antagen afg Michel Jensens enkes afstandne halve Gadehuus, med vilkaar hun sin tiid derudi nyder huusværelse. Huset er henlagt til arbeide i Slotshaugen. Ingen indf. Svarer aarlig huspenge 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Mart 1759.

5 (fol 257)
Søren Andersen, Ris fæster Hans Jensens, formedelst alderdom for hannem og hans datter hand har ægted, afstandne gaard.
Hkorn 4 td 2 skp 1 1/2 alb. Indf 5 rdr. 39 fag og 6 b 4 k 5 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1759.

6 (fol 258)
Skræder Michel Knudsen, Gantrup - fra Voerladegaard - som har tilforhandled sig, et gammel forfalden Rytter huus af Bymendene i Gantrup, samme hand til Beboelse i Standfører og for sin bekostning forundt frihed derpaa til Aarets udgang 1760. Siiden svares den accorderede afgift 1 Rdr 2 mark aarlig. 27 Marts 1759.

7 (fol 258)
Peder Espensen, Hørning faar Hbh paa faderen Espen Jensens for hannem afstandne Self Eier gaard. Hkorn 5-3-2-2 alb Skov 1 fc 1 alb, hvoraf betales Hbh 4 rdr. Bygningen er 63 fag og 8 b 6 k 8 ungn og 14 faar etc. 27 Marts 1759.

8 (fol 258)
Rasmus Rasmussen, Fregerslev fæster faderen Rasmus Rasmussens, for hannem i levende live afstandne og nu fradøde gaard. Hkorn 3-5-3-2 alb hvoraf indf er 6 rdr. 45 fag og besætning 6 b 5 k 6 ungn og 12 faar etc. 21 Mart 1759.

9 (fol 259)
Thomas Justsen, Stjær - af Stjær fæster Mickel Rasmussens fradøde Sted, og ægted enken. Hkorn 2-4-2-2 alb hvoraf indf er 6 rdr. 34 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Marts 1759.

10 (fol 259)
Dines Simonsen, Jeksen har antagen Peder Rasmusen Vejelbyes? for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2-2 alb. Ingen indf. Bygningen er26 fag annammed til Besætning 4 b 1 k 1 ungn og 2 faar hvad mere udfordres skal antageren Self tilsvare, som tilligemed Vogn, Ploug og harve samt behøvende Sædekorn, Stedse ved Stædet til Inventarium bør forblive etc. 27 Marts 1759.

11 (fol 259)
Niels Hansen, Jeksen har antaget Jens Nielsens, formedelst paakomne Svaghed afstandne halve gaard deri Byen, hvorved De gl forrige Beboere som bemte Jens Nielsen antog gaarden af, forsynes med belovede ophold. Hkorn 2-7-1-2 alb som uden indf er bevilged. 40 fag Bygning. Den udkrævende og manglende Besætning tilsvares af antageren med Vogn og Ploug Redskab etc. 27 Marts 1759.

12 (fol 259)
Niels Sørensen, Nørre Vissing - fra Laasby - fæster Rasmus Jørgensens afstandne Gaard, imod sin og hustrues derved belovede opholds nydelse. Hkorn 5-1-1 fc Skov 2 fc 1 alb indf 8 rdr. 53 fag og besætning 9 b 7 k 7 ungn og 12 faar Vogn etc. 29 Marts 1759.

13 (fol 260)
Jens Andersen, Nørre Vissing fæster faderen Anders Johansens, for nogle aar siden fradøde halve gaard, som enken hans Stifmoder for hannem haver afstaaed. Med en 1/6 part af no 7 som derunder er i brug 3 skp 2 5/6 alb og Skov 1/3 alb er ald Hkornet 2-7-3-2 1/3 alb Skov 1 fc 5/6 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 29 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.
[KVJ:
Ny fæster hedder Jens Andreasen, og faderen hedder Andreas Johansen. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 2 (fol 202) samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2378]

14 (fol 260)
Jørgen Jensen, Nørre Vissing fæster faderen Jens Sørensens, formedelst alderdom afstandne partgaard. Hkorn 2-1-3-2 alb Skov 2 alb. Bygningen er 28 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.

15 (fol 260)
Søren Thomasen, Søballe fæster faderen Thomas Sørensen afstand halve gaard. Hkorn 3-4-1-1/2 alb som uden indf bevilges. 28 fag og besætning 5 b 3 k 6 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.

16 (fol 261)
Frants Pedersen, Galten fæster faderen Peder Mogensens, afstandne halve gaard. Hkorn 3-4 skp 1 alb Skov 1 alb. Indf 10 rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 6 b 2 st 5 k 8 ungn og 12 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Marts 1759.

17 (fol 261)
Rasmus Pedersen, Snaastrup - fra Galten - fæster Anders Ovesens enkes for hannem afstandne Gaard, hvorved datteren er ægted og hendes moder belovede ophold. Hkorn 5-6-1-1 alb. Indf 6 rd. 59 fag huus og 8 b 6 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.

18 (fol 261)
Niels Nielsen, Hørslevbol - fra Høver - fæster Søren Sørensens fradøde gaard, ægted enken. Hkorn 4 td 6 skp indf 6 rdr. 38 fag og besætning 6 b 3 k 5 ungn og 6 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Marts 1759.

19 (fol 261)
Christopher Jensen, Jaungyde fæster faderen Jens Christensen afstandne sted?, som moderen for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 1 1/2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/2 alb indf 4 rdr. 19 fag (29?) og 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.
[KVJ:
Faderen hedder muligvis Jens Andersen. Se Gryt Fptk 1702-1715 nr. 415 (fol 151) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2451]

20 (fol 262)
Smed Niels Ollesen, Jaungyde fæster den halve part af det Huus, som Huusmanden Tomas Nielsen har afstaaed. Indf 1 rdr. Ligesom hand og fra 1 jan 1760 af samme halve huus aarlig skal svare til Cassen 1 rdr 2 mk. Af bemeldte huuses Bygning han indretter til Beboelse 8 fag forsvarlig huus som han altid skal holde i god stand etc. 27 Marts 1759.

21 (fol 262)
Søren Jensen, Tørring fæster faderen Jens Andersens fradøde Sted, som moderen end og er fradød. Hkorn 1-4-2-2 1/2 alb uden indf bevilged. 26 fag og 4 b  3 k 2 ungn og 18 faar Vogn etc. 27 Marts 1759.

22 (fol 262)
Rasmus Michelsen, Alling fæster ligesom samme Steds forrige Beboere, at have den frihed med et Liidet Knup Skib over et Wand Alling Aae kaldet, at oversætte gaaende Folk paa Weien til og fra Ry, hworfore hand udi Indfestning betaler 1 rdr. som Deris Kongl Majets allerunderdanigst til Jndtegt beregnes og ellers Aarligen Ligeledes deraf Swarer til Hans Majts Cassa 3 mk. Da hannem derimod saa Længe hand sit paaboende Sted i fæste hawer ommeldte Frihed og Transport maae wære forundt, med Wilkor, at hand wed samme leilighed ej bruger nogen slags Fiskerie, uden Deris Willie som nu hawer eller her efter faar Fiskeried i Forpagtning. 27 Marts 1759.

23 (fol 263)
Reinholt Hansen, Sorring fæster Jørgen Jensen afstandne Gadehuus, hvoraf aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1759.

24 (fol 263)
Anders Pedersen, Sjelle fæster som har antagen Mogens Sørensens afstandne Gadehuus, imod belovede Huusværelse for sig og kone. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1759.

25 (fol 263)
Skræder Rasmus Rasmussen, Flendsted - fra Laasby - fæster Mickel Christensens fradøde huus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1759.

26 (fol 263)
Christian Andersen, Ry - fra Boes - fæster Anders Laursens afstandne Gadehuus, svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1759.

26b (fol 264)
Peder Jørgensen, Virring - fra Biestrup (Bjødstrup! - Bjedstrup!) - fæster  Jens Abrahamsens Skomagers for hannem afstandne halve Gadehus, hvoraf giøres arbeide til Slotted. Indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1759.

1 (fol 264)
Michel Hansen, Farre - fra Røgen - som har antagen Jens Henricksens fradøde Partgaard, som manden i levende Live tillige med efterlevende gamle koene, imod hendes tilkommende, for hannem har afstaaed. Med 1 td 2alb af Farregaard Jord, Hkorn 3-1-3-1/2 alb, indf 6 rdr. 26 fag Bygnning og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1759.

2 (fol 264)
Anders Jensen, Gjern - fra Truust - fæster Jens Ollesens afstandne 1/2 gaard.
Hkorn 4-1-1- 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 31 fag og 5 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1759.

3 (fol 264)
Jens Nielsen, Grølsted fæster faderen Niels Jensens afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-5-1 fc som uden indf er bevilged. 26 fag huus og 4 b 1 aaring 2 k 1 qwie og 8 faar Vogn etc. 27 Marts 1759.

4 (fol 265)
Christen Hansen, Haarup fæster Hans Johansens fradøde 1/2 gaard, hvorved enken er ægted. Hkorn 2-4-2-1 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb. 23 fag huus og 4 b 2 k 1 ungn og 3 faar etc. 27 Marts 1759.

5 (fol 265)
Jørgen Jensen, Sminge - fra Sorring - fæster  Laurids Pedersens for hannem afstandne Huus. Hkorn 1 1/2 alb og svarer aarligt af huuset 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr.  Huset er 14 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig Stand holder etc. 27 Marts 1759.

Anno 1759. 

Er udi Efter=høst Sessionen følgende Fæste og Hosbonds Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 265)
Jens Christensen, Skørring fæster  faderen Christen Jørgensens, formedelst Alderdom og imod belovet ophold og huusværelse afstandne halve Gaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb erlægger til Indf 6 rdr. 32 fag og besætning 4 b 1 plag 6 k 6 ungn og 8 faar etc. 8 Novb 1759.

2 (fol 266)
Peder Rasmussen, Toustrup fæster Jens Johansens fradøde halve gaard, ægted enken. Hkorn 2-5-3-2 alb, for Indf er han efter omstændighederne befried. Bygningen er 28 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 6 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 8 Novb 1759.

3 (fol 266)
Søren Jensen, Sorring fæster hans fader Jens Sørensen Baases, fradøde halve gaard, som moderen har afstaaed. Hkorn Agger og Eng 4-3-1 fc Bjarup og Wolstrup Marker 2 skp 2 fc 1/2 alb og Skov 2 fc 1/2 alb. Indf 2 rdr. 29 fag huus og 5 b 2 k 6 ungn og 4 faar etc. 8 Novb 1759.

4 (fol 266)
Anders Pedersen, Flendsted - fra Sorring - fæster afgangne Jens Poulsen fradøde 1/4 part Gaard, hvorved enken er ægted. Hkorn 1 td 1/2 alb Skov 2 1/4 alb. Ingen indf. 16 fag og 2 b 1 k 4 faar, Vogn og Plov med sin Redskab etc. 8 Novb 1759.

5 (fol 266)
Niels Rasmussen, Jaungyde - fra Boes - fæster Hans Jensens fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 2-7 skp Skov 2 fc 2 1/2 alb indf 5 rdr.  29 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 12 faar etc. 8 Novb 1759.

6 (fol 267)
Niels Tomsen, Jaungyde - Niels Tomasen, Siim -  fæster enkemanden Anders Sørensens, formedelst Alderdom imod belovede ophold afstandne halve Gaard. Hkorn 2-2-2-1 alb og Skov 2 fc 2 1/2 alb, indf 3 rdr. 22 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 8 Novb 1759.

7 (fol 267)
Jørgen Rasmussen, Alling - fra Siim - faar Hbh den Selv Eiergaard, Laurids Andersens beboede og fradøde, hvis enke han har ægted.
Hkorn 1-4 skp 2 alb. Erlægger for kendelsen 3 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 8 faar Vogn etc. 8 Novb 1759.

8 (fol 267)
Laurits Andersen Holgaard, Alling fæster hans forældres, forhen beboede og fradøde halve gaard. Hkorn 2-4-1-1 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 29 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 8 Novb 1759.

9 (fol 268)
Jens Jensen, Salten Rasmus Sørensens fradøde 1/4 part gaard. Hkorn 1-1 skp 2 1/6? alb og Skov 3 fc. Indf 2 rdr. 19 fag Bygning og 2 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 8 Novb 1759.

10 (fol 268)
Niels Jensen, Gammelstrup - som har været Land Soldat - fæster dend halve gaard, som hans kones fader, formedelst sin og kones Alderdom for hannem har opladt. Hkorn 4-1 skp 1 alb og Skov 1/2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 35 fag og 4 b 3 k 5 ungn og 16 faar etc. 8 Novb 1759.

11 (fol 268)
Niels Christensen, Træden - fra Slagballe - fæster Mads Andersens, formedelst paakomne Legems Brek og konens Alderdom og Skrøbelighed afstandne halve Gaard.
Hkorn 2-3 skp 1 4/5 alb. Indf 5 rdr. 30 fag og besætning 4 b 2 k 1 ungn og 5 faar etc. 8 Novb 1759.

12 (fol 268)
Peder Jensen, Yding fæster hans fader Jens Jensens fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 5-5 skp 1 alb indf 6 rdr. 63? fag huus og 8 b 5 k 10 ung og 6 faar etc. 8 Novb 1759.

13 (fol 269)
Søren Pedersen, Tebstrup fæster Christen Pedersens fradøde gaard, hvis efterladte enke han har ægted. Hkorn 4-2 skp. Indf 4 rdr. Bygningen er 52 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 10 faar etc. 8 Novb 1759.

14 (fol 269)
Rasmus Pedersen, Hylke fæster Mikel Jensens, formedelst alderdom for hannem imod belovede ophold, afstandne  halve gaard.
Hkorn 3-4 skp 1/2 alb. Indf 4 rdr. 39 fag og 5 5b 4 k 8 ungn og 20 faar Vogn etc. 8 Novb 1759.

15 (fol 269)
Peder Lauritsen, Brørup fæster det gade huus, Christen Pedersen Tyboe nu beboer, som hand formeldelst Alderdom og Skrøbelighed har afstaaet, med vilkaar hand ægter hans datter og forsyner hannem med fornøden Huusværelse. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

16 (fol 269)
Poul Rasmussen, Bjertrup fæster dend part Gaard, som Jens Madsen beboede og fradøde, ægter den efterladte enke. Hkorn 3-4-1-2 alb uden indf. 48 fag og 4 b 4 k 6 ungn og 14 faar etc. 8 Novb 1759.

17 (fol 270)
Christen Andersen, Harlev fæster faderen Anders Christensens, formedelst Alderdom imod belovede ophold, afstandne halve Gaard. Hkorn 3 td 1 alb indf 4 rdr. 24 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 6 faar etc. 8 Novb 1959.

18 (fol 270)
Søren Andersen, Fastrup (Faastrup) - fra Skaarup -  fæster  enkemanden Jørgen Nielsens, formedelst Alderdom og belovede ophold afstandne gaard. Hkorn 4-1-3-1 alb indf 4 rdr. 44 fag og besætning 6 b 5 k 6 ungn og 10 faar etc. 8 Novb 1759.

19 (fol 270)
Rasmus Nielsen, Vitved fæster enkemanden Laurits Rasmussens, formedelst alderdom afstandne halve gadehuus, siden hand ei uden hielp kand forestaae Byens hiulmager Arbeide, hvorved hand har haft sin ophold. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

20 (fol 270)
Søren Rasmussen, Virring fæster dend halve gaard, som Rasmus Rasmussen, er fradød, hvis efterladte enke hand haver ægted. Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb indf 4 rdr. 44 fag Bygning og 4 b 2 plage 5 k 3 ungn og 10 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 8 Novb 1759.

21 (fol 271)
Thomas Hansen, Virring fæster Stiffaderen Rasmus Willumsens, fierde Part Gaard, som hand formedelst koenens alderdom og Svaghed har afstaaed. Hkorn 1-7 skp 3/4 alb indf 2 rdr. 20 fag Hus og 3 b 2 k 1 ungn og 8 faar etc. 8 Novb 1759.

22 (fol 271)
Peder Madsen, Hvolbæk - med Pas fra Proprietair Godset - fæster det halve huus, Søren Andersen har beboed og for ham afstaaed. Henlagt til Arbeide i Slots Haugen indtil anden forordning forefalder, da om saa skeer er afgiften efter Krigs Jordebogen aarlig 1 rdr 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

23 (fol 271)
Søren Andersen, Skaarup fæster det Huus, som Mads Jensen Skræder har opbygt, med bevilged 6 aars frihed fra 1 Jan 1756 til 1 Jan 1762 og til hannem har afstaaed. Derefter skal svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

24 (fol 271)
Søren Jensen, Skovby fæster faderen Jens Sørensens, formedelst Alderdom afstandne Huus, imod belovede Huusværelse. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk, indf 1 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

25 (fol 272)
Jens Pedersen, Horndrup - Hæste Skiærer opføed i Horndrup -  fæster det der afbrendte halve huus, Jens Rasmussen sammesteds sidst beboede, og Selv ei kunde overkomme at opbygge. Samme hand med bevilgede frihed som expirerede til 1 Juli 1759 og hielp af under Tømmer og Bygningen Penge til 4 fag huus, har antagen og opbygt, hvoraf efter friheds tiiden aarlig skal Svare 1 rdr 12 sk. Ingen indf. Han skal holde det forsvarlig stand etc. 8 Novb 1759.

26 (fol 272)
Christen Sørensen, Vrold - som har væred Land Soldat - fæster Niels Andersens fradøde halve Gaard, som har ægted enken. Hkorn 2-7 sk 2 1/2 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb for indf er hand befried. Bygningen er 26 fag og 5 b 3 k 2 ungn og 3 faar etc. 8 Novb 1759.

27 (fol 272)
Hr Kammerraad Peter Wøldike, Skanderborg - Welædle og Welb. hr Kammerraad og Amtsforwalter - fæster den anpart af de saa kaldte fæste Jorder, beliggende  paa Schanderborg Byes Mark, som Catharine Elisabeth Moldrup og Edel Margretha Moldrup efter afgangne Eiler Hillermans? afstaaelse sidst i fæste har haft og nu til hannem afhændet, hvor af svares Skat og Landgilde, som andet Contribuerende Hartkorn. Staar for 1-2-2-2 alb. Indf 5 rdr. 8 Novb 1759.

Silcheborg Amt:

1 (fol 272)
Peder Nielsen, Voel fæster hans broder Christen Nielsens, til hannem formedelst, baade hans og konens Alderdom og Svaghed afstandne halve gaard, og tilligende Gadehuus. Hkorn 2 alb iberegnet til huuset i alt 1-5-1-2 1/2 alb. Af huuset betales aarligt 2 rdr 24 sk hvoraf til indf erlægges 2 rdr. Bygningen paa gaarden er 30 fag og huset 13 fag annammed til Besætning 4 b 2 k 2 ungn og 8 faar Vogn etc. 8 Novb 1759.

2 (fol 273)
Peder Jensen, Truust fæster hans fader Jens Pedersen Gjerns, for hannem afstandne part gaard, hvorved at blive samled under Een huusholdning, saa længe de med hver andre lever.
Hkorn 3-2-3-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 8 Novb 1759.

3 (fol 273)
Niels Andersen, Truust fæster faderen Anders Jensen Toersens, formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstandne halve part Gaard. Hkorn 1-5-1-1 1/2 alb. Ingen indf Huset er 21 fag, hvad der mangler til den udkrævende Besætning og Sædekorn af alle slags skal antageren selv anskaffe, som stedse ved Gaarden til Inventarium skal forblive etc. 8 Novb 1759.

4 (fol 273)
Seier Rasmussen, Horn fæster Jens Andersens afstandne gaard. Hkorn 4-4 skp 2 alb, for Indf er hand befried. 34 fag huus, hvad mangler til den udkrævende Besætning og Sæde Korn skal antageren selv anskaffe etc. 8 Novb 1759.

5 (fol 273)
Peder Pedersen, Gjern fæster  Søren Madsens, fradøde halve gaard, ægter hans efterladte enke og haver til ophold at forsyne dend afdødes gl Forældre.
Hkorn 3-7 skp 2 1/2 alb indf 6 rdr.. 33 fag og Besætning 4 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc.8 Novb 1759.

6 (fol 274)
Rasmus Nielsen, Linaa fæster faderen Niels Nielsens, formedelst alderdom afstandne Gadehuus, med vilkaar at beholde sin Huusværelse. Svare aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 7 Novb 1759.  

7 (fol 274)
Søren Jensen, Haarup fæster Gaardmanden Jens Laursens, afstandne halve Gadehuus, som hans kones forrige mand Jens Rasmussen sidst havde i fæste, hvoraf aarlig svares 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

8 (fol 274)
Laurits Sørensen, Skellerup fæster Jens Rasmussens, formedelst Alderdom og Skrøbelighed, afstandne Gadehuus og tillæggende Stykke Eng ved Resenbro, med de vilkaar at beholde dend hannem belovede Huusværelse. Af Engen svares aarligt 4 mark og af Huuset 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 8 Novb 1759.

9 (fol 274)
Peder Jensen, Lovdal fæster Niels Christensens fradøde halve gaard. Hkorn agger og Eng 2-5-3-1 alb Skov 6 skp 2 fc indf 4 rdr. 38 fag Bygning og 4 b 6 k 6 ungn og 10 faar Vogn, Plov med tilbehør etc. 8 Novb 1759.

Anno 1760.

Er udi Vaar Sessionen følgende Fæste og Hbhs Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 275)
Michel Christensen, Stilling - fra Mesing - faar Hbh paa Olle Christensens fradøde Selv Eier gaard, som ægter hans datter. Hkorn 4-1-3 fc og Skov 2 alb, hvoraf til Hbhs kendelse erlægges 3 rdr. Bygningen er 52 fag og 6 b 6 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 21 Marts 1760.

2 (fol 275)
Rasmus Rasmussen, Gram fæster faderen Rasmus Rasmussens, formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstandne halve Gaard. Hkorn efter Byens ligning 3 td 2 1/9 alb, indf 2 rdr. 31 fag Bygning og 4 b 2 k 4 ungn og 10 faar etc. 21 Marts 1760.

3 (fol 275)
Rasmus Laursen, Gram - fra Vitved - fæster Christofer Fridriksens afstandne Gadehuus, henlagt at give Warsel, indtil anden forandring forefalder. Indf 2 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

4 (fol 275)
Poul Pedersen, Vrold fæster den halvdeel af det huus, hans fader Peder Poulsen, til hannem og Knud Jensen fra Stilling har afstaaet, henlagt til sedvanlig Arbeide ved Slotted indtil anden forandring sker og betaler aarlig i huspenge 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 22 Marts 1760

4b (fol 275)
Knud Jensen, Vrold  fra Stilling - fæster den halve Deel af det huus, Peder Poulsen til hannem og hans søn Poul Pedersen haver afstaaed, henlagt til sedvanlig Arbeide ved Slotted indtil anden forandring forefalder og betaler aarlig i huuspenge 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

5 (fol 275)
Poul Pedersen, Vrold [Peder Pedersen?]- fra Ring Kloster - fæster afgangne Jep Jensens enkes, iboende halve huus, som hun for hannem, og hendes datter hand ægter, har afstaaet med vilkaar at beholde frie huusværelse. Henlagt til sedvanlig Arbeide ved Slottet indtil anden forandring skeer. Aarlig huuspenge 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. Indf 2 rdr. 21 Mart 1760.
[KVJ:
I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl kaldes ny fæster for Peder Pedersen. Se nr. 2792]

6 (fol 276)
Skræder Christen Rasmussen, Vrold fæster Jørgen Pedersens afstandne halve Gadehuus, imod belovede huusværelse, henlagt til Arbeide ved Slottet til anden forandring forefalder. Aarlig huspenge 12 sk. I henseende til Huset er meget forfalden, bestaaende af 4 fag, hand har loved at føre i fuldkommen Stand er hand befried for indf. Han skal vedligeholde etc. 21 Marts 1760.

7 (fol 277)
Morten Erichsen, Hørning fæster hans fader Erich Mortensens afstandne halwe gaard, imod beloved ophold. Hkorn 2-7-1-alb. Indf 4 rdr. 21 fag hus og 6 b 4 k 2 ungn ingen faar, Vogn, Plov etc. 21 Marts 1760.

8 (fol 277)
Rasmus Jensen, Taastrup fæster hans fader Jens Jensens til hannem afstandne gaard, med vilkaar at dend gamle i sin tid, Self bliver Staaende  for den 1/2 Deel, uden nogen adskillelse, Men fader og søn at blive hos hver andre til Een Samlet Drift, under Een Huusholdning.
Hkorn 4-2 skp 2 alb. Indf 10 rdr. 56 fag Bygning og 7 b 6 k 6 ungn og 14 faar etc. 21 Marts 1759.

9 (fol 277)
Knud Jensen, Galten - Selv Eier Bonde i Galten - faar Hbh paa et hannem tilliggende og paa Gaardens grund beliggende huus, som nu beboes af Laurs Jensen, omsat for aarlig afgift til Cassen2 mark, som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1760. og udi Hbhs kendelse erlægger 2 rdr. Den aarlige afgift tilsvares af Huusets Eier og betales hvert Aars Michely. 21 Marts 1760.

10 (fol 277)
Anders Nielsen, Toustrup fæster Rasmus Madsens fradøde halve gaard, han har ægtet enken. Hkorn 2-6-3 fc. Indf 2 rdr. 36 fag og besætning 4 b 3 k 6 ungn og 6 faar Vogn etc. 21 Marts 1760.

11 (fol 278)
Skræder Christen Pedersen, Flendsted - fra Toustrup -  fæster Jens Pedersen Munkes, formedelst Alderdom og konens Svaghed, imod beloved Huusværelse og at ægte hans datter, afstandne halve huus. Svare aarligt 1 rdr 12 sk Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

12 (fol 278)
Tømmermand Godtfried Christiansen, Ry fæster afgangne Peder Nielsen enkes, for hannem afstandne huus, med vilkaar derudi at beholde huusværelse. Hkorn 1 fc 2 alb og Svarer aarlig 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

13 (fol 278)
Niels Sørensen, Herskind - fra Nørre Vissing - faar Hbh paa Niels Andersen fradøde Selv Eier gaard, hvis enke hand ægter. Hkorn 6 td. Til Hbh erlægges 5 rdr. Bygningen er 60 fag og 8 b 6 k 8 ungn og 10 faar Vogn, Plov etc. 21 Marts 1760.

14 (fol 279)
Anders Jensen, Tørring fæster broderen Søren Jensens, uden ægteskab fra Døde Partgaard, som hand 1759 fik i Fæste.
Hkorn 1-4-2-2 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 26 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 21 Marts 1760.

15 (fol 279)
Michel Rasmussen, Bjødstrup - fra Tebstrup - fæster den 1/2 gaard, som Rasmus Nielsen paaboer, og han til hannem har afstaaet med vilkaar at de forbliver under een samlet husholdning, indtil de gl afgaar, da han samme beholder. Hkorn 3-4 skp indf 2 rdr.  38 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 21 Marts 1760.

16 (fol 279)
Søren Jensen, Burgaarde fæster faderen Jens Sørensens, formedelst alderdom og Skrøbelighed afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-4-1-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 7 rdr. 50 fag og 4 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 21 Marts 1760.

17 (fol 279)
Jørgen Nielsen, Træden fæster faderen Niels Adsersens [rettelse KVJ], for hannem og formedelst alderdom og skrøbelighed afstandne gaard, som efter Byens Ligning svarer af 4-6-1-2/3? alb Indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 8 b 5 k 8 ungn og 6 faar etc.  21 Marts 1760.
[KVJ:
Faderen hedder Niels Adsersen. Se KB Træden sogn 1697-1813 - stikord v/Bente Feldballe]]

18 (fol 280)
Skræder Rasmus Jensen, Føvling - fra Vaabensholm - fæster Christian Pedersens afstandne halve Gadehuus, imod belovede huusværelse. Hkorn 2 alb. Svarer aarligt af huuset 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

19 (fol 280)
Peder Jepsen, Føvling - fra Troelstrup - fæster Niels Nielsens for hannem afstandne 1/2 gadehuus, imod belovede frie huusværelse, for hannem og hans gamle fattige koene. Svarer aarlig afgift 1 rdr 12 sk. For indf befried. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 21 Marts 1760.

20 (fol 280)
Laurs Jensen, Sønder Vissing fæster Anders Jensens, for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans datter, og efter komme Deres derom sluttede for Eening. Hkorn 2-5-3-1? alb Skov 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 47 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 21 Marts 1760.

21 (fol 280)
Rasmus Rasmussen, Sønder Vissing fæster faderen Rasmus Andersen Møllers til hannem afstandne 1/2 gaard.
Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og 5 b 4 k 2 ungn og 10 faar Vogn, Ploug med behørig Redskab etc. 21 Marts 1760.

22 (fol 281)
Udsadt til næste Session.

23 (fol 281)
Poul Poulsen, Virring fæster Olle Jespersens fradøde 1/2 gaard, som enken til hannem, og hendes datter hand ægter haver afstaaet, med vilkaar, at En ældre datter, som er svagelig og en liiden søn, skal tilligemed hende Self, have fornøden hielp og tilhold ved Stedet, som staar for Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. 32 fag hus har til Besætning 5 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 21 Marts 1760.

24 (fol 281)
Degne enken Margaretha Rasmusdatter, Virring - fra Fruering -  fæster Laurs Nielsens, for hende afstandne halve Gadehuus, som til Arbeide i Slots haugen er henlagt. For indf befriet. Huset er 7 fag som hun skal forbedre  og i forsvarlig Stand vedligeholder etc. 21 Marts 1760.

25 (fol 281)
Christopher Sørensen, Svejstrup - af Firgaarde - fæster Poul Rasmussens fradøde 1/2 gaard. Efter Byens ligning Hkorn 4-2-2-1 3/8 alb. Indf 5 rdr. 46 fag Bygning og 6 b 4 k 8 ungn og 16 faar etc. 21 Marts 1760.

26 (fol 282)
Niels Pedersen, Røgen - fra Naarup - fæster Knud Nielsens fradøde gaard, hvis enke hand ægter.
Hkorn 4-2-3-1 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 34 fag og Besætning 6 b 3 k 7 ungn og 9 faar etc. 21 Marts 1760.

27 (fol 282)
Væver Søren Andersen, Kattrup - som sin tiid ved Land Militien har udtient - faar Hbh paa Et ham i Kattrup tilhørende Self Eier huus, imod at hand deraf udi Grundskat, fra 1 Jan 1760 Aarligen svarer til Hans Majestets Casse 2 mark, som til hvert Aars Mechely udi Regimentsskriverens Stue betales. Hbh 2 rdr. Han skal holde bygningen i forsvarlig stand etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Ladegaard (ingen dato).

1 (fol 282)
Laurs Sørensen, Gjern fæster faderen Søren Møllers, for hannem afstandne halve gaard.
Hkorn 4 td 1 fc 2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 6 b 4 k 2 ungn og 10 faar etc. 22 Marts 1760.

2 (fol 282)
Laurs Povelsen, Naarup - fra Truust -  fæster Peder Andersens, for hannem afstandne halve Gaard.
Hkorn 3-3-1-1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 33 fag og 4 b 3 k og 3 ungn, men ingen faar høvder som antageren self anskaffer, Vogn etc. 22 Marts 1760.

3 (fol 283)
Jens Sørensen, Farre fæster faderen Søren Jensens, til hannem afstandne halve gaard, med underliggende anpart af Farregaards Jorder, og havende halve Gadehuus. Hkorn til Gaarden 3-5-1-2 1/2 alb af Farregaard Jord 1 td 2 alb og til Huuset 1 skp 1 fc og ialt 4 td 6 skp 3 fc 1 1/2 alb. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og til huuset 6 fag, har til Besætning 7 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 22 Marts 1760.

4 (fol 283)
Jens Andersen, Horn fæster Rasmus Pedersens afstandne 1/2 gadehuus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. For indf befriet. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 Marts 1760.

5 (fol 283)
Anders Christensen, Skellerup fæster Jens Christensens fradøde Gade huus, som hans enke til hannem, og hendes datter hand ægter, har afstaaet med vilkaar at beholde hendes frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig Stand vedligeholde etc. 22 Marts 1760.

6 (fol 283)
Laurs Sørensen, Tømmerby (Timmerby) fæster Christen Jensens fradøde halve Gaard, som ægter enken og giwer den afdøde mands gamle Forældre, deres tilkommende ophold. Hkorn med 1/6 part 2 fc 2/3 alb af Kongholm og ialt 3 td 1 fc 2 2/3 alb Skov 2/3 alb. Ingen indf. Bygningen er 29 fag og 3 b 3 k 3 ung 10 faar etc. 22 Marts 1760.

Anno 1760.

Er udi Efter Høst Sessionen følgende Fæste og Hbhs Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 284)
Christian Jensen Berring, Hovedgaard (Hoved) (?) fæster Jens Jensen Belunds (?) fradøde gaard, med derved beliggende Gadehuus, hvorved han har ægtet enken. Hkorn 9-3-2-2 alb Skov 1 fc 2 alb. Huusets afgift er aarlig 2 rdr 24 sk hvoraf udi indf erlægge Tiuge og sex rigsdaler (26) Bygningen er 96 fag. Huuset som bruges til Kroerhold efter derpaa havende Privilegie er 29 fag. Til Besætning 12 b 2 st 6 k 8 ungn og 12 faar samt Vogn, Ploug og harve med tilbehør etc. 27 Octob 1760.

2 (fol 284)
Jørgen Sørensen, Grumstrup fæster Niels Andersen, og kones for hannem afstandne gaard, med vilkaar at forsyne aftræderens moder hendes Lifstiid, med det som hun tilkommer. Hkorn 6-2-3-a alb hvoraf indf er 8 rdr. 45 fag bygning og 7 b 4 k 10 faar hvad mere udfordres skal han tilsvare etc. 27 Octob 1760.

3 (fol 284)
Anders Mortensen, Hylke - fra Grumstrup - fæster Jens Rasmussens fradøde 1/2 gaard, hvorved han ægter enken.
Hkorn 3-4 skp 1/2 alb. Indf 3 rdr. 33 fag hus og besætning 5 b 4 k 5 ungn og 14 faar Vogn etc. 27 Octb 1760.

4 (fol 285)
Rasmus Jørgensen, Ustrup fæster moderen Jørgen Gregersens enkes for hannem afstandne gaard. Hkorn 4-2 skp indf 4 rdr. 58 fag Bygning og 6 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 27 Octob 1760.

5 (fol 285)
Søren Nielsen, Brørup fæster  faderen Niels Sørensens for hannem afstandne Gaard.
Hkorn 4 td 2 alb indf 4 rdr.  Bygningen er 42 fag og 7 b 4 k 6 ungn og 14 faar etc. 27 Octob 1760.

6 (fol 285)
Peder Jørgensen, Møballe fæster faderen Jørgen Pedersens, for hannem formedelst Alderdom afstandne  gaard. Hkorn 5-2 skp hvoraf indf er 6 rdr. 52 fag huus og 7 b 6 k 10 ungn og 14 faar etc. 27 Octob 1760.

7 (fol 285)
Rasmus Iversen, Taaning fæster faderen Iver Sørensens afstandne Gaard, med vilkaar at betale hans faders giæld, forsyne hans forældre og hielpe sine sødskende med det de ved afstaaelsen er tilsagt. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 1 plag 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 27 Octob 1760.

8 (fol 286)
Christen Pedersen, Havreballe  - af Taaning - fæster Hans Christensens, til hannem og hans søster antageren ægter afstandne halve gaard i Haurballe!, imod belovede ophold saavel for aftræderen Self, som hans gl moder, og vandvittige broder. Hartkorn 4-2-1 fc Skov 2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 42 fag og 7 b 5 k 9 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Octob 1760.

9 (fol 286)
Anders Rasmussen, Havreballe fæster Stiffaderen Stefen Jensens, for hannem afstandne halve gaard i Haurballe. Hkorn 4-2-1 fc Skov 2 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 14 faar etc. 27 Octob 1760.

10 (fol 286)
Anders Pedersen, Tebstrup - fra Horndrup - fæster Jens Nielsens, formedelst alder og skrøbelighed afstandne gadehuus,, hvoraf indf er 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 17 Octob 1760.

11 (fol 287)
Peder Jensen, Elling faar Hbh paa hans moder, og afgangne Stiffader Christen Nielsens enkes, for hannem afstandne halve Self Eier gaard, med havend en anpart af Homelkierdsberg i alt Hartkorn 3 td 4 skp 1 fc hvoraf udi Hbh erlægges 3 rdr. 31 fag og besætning 5 b 6 k 6 ungn og 15 faar Vogn etc. 27 Octob 1760.

12 (fol 287)
Niels Hansen, Saaby - fra Træden - fæster Søren Rasmussens fradøde gaard, hvorved hand har ægted enken. Hkorn 4-3-1-1 alb og indf 6 rdr. 42 fag Bygning og 6 b 5 k 7 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760.

13 (fol 287)
Jens Nielsen, Gammelstrup - fra Træden - fæster  Jens Nielsens fradøde 1/2 gaard, ægted enken. Hkorn 3-7-1-1 1/2 alb Skov 1/2 alb, indf 3 rdr. Bygningen er 38 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar Vogn, Ploug etc. 27 Octob 1760.

14 (fol 288)
August Christensen, Slagballe fæster faderen Christen Augustesens, for hannem afstandne gaard. Hkorn 4-1-1 fc Skov 1/2 alb. Indf 4 rdr. 38 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 16 faar etc. 27 Octob 1760.

15 (fol 288)
Anders Andersen, Bryrup har antagen Peder Sørensens fradøde 1/2 gaard, som enken for ham har afstaaed. Hkorn 3 td 2 fc 1 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag, til Besætningen skal antageren vere ansvarlig efter den ved enken derom giorte slutning, som tilligemed Vogn, Ploug og Harve Samt behøvende Sædekorn Stedse ved Stedet til Inventarium bør forblive etc. 27 Octob 1760.

16 (fol 288)
Olle Jensen, Velling fæster som har en half gaard i Velling, og derforuden nu har antagen den anden halfve Part, Anders Andersen for ham har afstaaet, hvorved gaarden blifver Samled. Samme halve gaard Hkorn er 2 td 2 alb Skov 1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 22 fag. Til den udkrævende Besætning skal antageren være ansvarlig, som tilligemed Vogn etc. 27 Octob 1760.

17 (fol 288)
Jens Rasmussen, Sønder Vissing fæster hans moder enken Maren Jensdatters for hannem afstandne 2de adskilte halve Gaard, som begge Staar for Hkorn 5 td 3 skp 3 fc Skov 1 alb indf 6 rdr. Bygningen paa den Eene halve gaard er 38 fag og den anden 26 fag, til besætning 9 b 7 k 2 st 10 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og harve etc. 27 Octob 1760.

18 (fol 289)
Rasmus Knudsen, Sønder Vissing fæster faderen Knud Rasmussens, for hannem afstandne halve Gaard.
Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skob 1 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 14 faar etc. 27 Octob 1760.

19 (fol 289)
Niels Knudsen, Sønder Vissing fæster faderen Knud Rasmussen Yding s, for hannem afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-3-3-1 alb Akov 1 1/2 alb. Indf 4 rdr.  31 fag hus og 5 b 4 k 5 ung 10 faar Vogn etc. 27 Octob 1760.

20 (fol 289)
Rasmus Knudsen, Addit - fra Vissing -  har antagen Jens Christensens, fra Døde halve gaard, og derved ægted datteren. Hkorn 2-3-3-1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760.

21 (fol 289)
Jens Laursen, Addit fæster Søren Sørensen, for hannem afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-3-2 fc  Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 24 fag. Til den udkrævende Besætning skal antageren være ansvarlig, som tilligemed Vogn etc. 27 Octob 1760.

22 (fol 290)
Niels Knudsen, Brædstrup - fra Sønder Vissing - fæster Laurs Andersens afstandne 1/2 gaard, med vilkaar at ægte datteren. Hkorn 2-2-2-2 alb Skov 2 alb indf 3 rdr. 30 fag Bygning og 4 b 4 k 2 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760.

23 (fol 290)
Hans Rasmus Møller, Aastrup  - fra Koldinghus Amt -  faar  Hbh paa Morten Nielsens afstandne halve Selv Eier gaard. Hkorn 3-1-2-1/2 alb Skov 1 1/2 alb der uden Husbondhols Erlæggelse er bevilged, formedelst den Stædet i sidste afvigte Julii Maaned overgangne u Lykkelig Ilsvaade, hvorved ald gaardens Bygning blev lagt i aske. Som Hans Rasmussen med den ham dertil allernaadigste bevilgede hielp og frihed, skal opbygge og i stand føre, samt altid udi forsvarlig Stand holde, Ligesom og være ansvarlig for den udkrævende besætning og tilhørende Inventarium samt udfordrende Sæde Korn etc. 27 Octob 1760.

24 (fol 290)
Jens Jensen, Haarup fæster Anders Hansens fradøde gadehuus, som enken har afstaaet med vilkaar at ægte Hendes datter datter og hun self at nyde frie huusværelse samt videre hielp Indf 2 rdr. Svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 27 Octob 1760.

25 (fol 290)
Simon Christensen, Røgen - fra Farre - fæster  Peder Pedersens fradøde Partgaard, ægted enken. Med aparte Jord 2 skp 1 fc 2 alb er Stedets Hkorn i alt 2 td 3 fc 2 1/2 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 24 fag og Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760.

26 (fol 291)
Laurs Jørgensen, Røgen - fra Farre - faar Hbh paa Terkel Laursens fradøde Self Eier gaard, han har ægted enken med 4re børn. Om samme er ved Sessionen afhandled, at de 3de ældste af børnene Deris fader broder Christen Rasmussen i Røgen som har Skiøde pa Self Eier gaarden med underliggende Eiendom og tilhørende huuse uden for Gaardens Bygning, skal som den nermeste dertil give antageren Laurs Jørgensen sin derpaa tilkommende Skiøde, hvorimod den udi Skifte forretningen af 24de Sept 1757 efter Therkell Lauritsen idnførte Contract bliver i sin Kraft, Saa Gaardens antager bemte Laurs Jørgensen derimod skal betale 10 Slette Daler aarlig, indtil de 200 Slette Daler bliver afbetalt, som Terkel Lauridsen har udloved, som børnens bemte fader broder, eller anden wederhæftig mand imod Suficant forsikring efter haanden til hver Aars forfald tiid modtages og for qwitterer, Og om noget imidlertiid kand faaes til Rente, kommer der børnenes forældre til Beste saalenge de behøver Deris hielp. Med underliggende aparte Jord 1 skp 2 fc 1 alb er Hartkornet i alt 4 td 1 skp 2 fc 2 alb hvoraf i Hosbondhols kendelse betales 2 rdr.  Bygningen er 35 fag og til Besætning 5 b 4 k 6 ungn og 9 faar etc. 27 Octob 1760.

27 (fol 291)
Peder Nielsen, Salten fæster den halve part af Jens Iversens, i fæste havende gaard, som han har afstaaet. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb Skov 1 7/8 alb indf 2 rdr. Bygningen til den halve part er 27 fag annammed til Besætning 2 b 2 k 1 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760.

28 (fol 291)
Peder Nielsen, Skørring - fra Møgelby - fæster Anders Jensens fradøde gadehuus, som enken, for hannem og hendes datter han har til ægte har afstaaet. Indf 2 rdr. Af huset som er 9 fag svares aarligt 2 rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 27 Octob 1760.

29 (fol 292)
Niels Jensen, Nørre Vissing - fra Ersholt - fæster den halve Part af Jens Pedersens afstandne gaard. Hkorn 3 td 3 skp 2 1/3 alb Skov 1 fc 5/6 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 20 fag og Besætning 4 b 2 k og 5 ungn, hva mere udfordres skal antageren tilsvare, som tilligemed Vogn, Ploug og Harve samt behøvende Sædekorn Stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive etc. 27 Octob 1760.

30 (fol 292)
Jens Laursen, Laasby fæster faderen Laurids Clausens afstandne gaard. Hkorn 6 td 2 fc 2 alb Indf 6 rdr. 49 fag Bygning og 10 b 8 k 8 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1760

31 (fol 292)
Niels Rasmussen, Laasby fæster faderen Rasmus Christensens fradøde halve huus, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 27 Octob 1760.

32 (fol 292)
Laurs Madsen, Flendsted fæster faderen Mads Jensens afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2 td 1 fc 1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 3 k 3 ungn og 9 faar etc. 27 Octob 1760.

33 (fol 293)
Olle Pedersen, Sjelle faar Hbh paa Jens Christensen Kattrups fradøde Self Eier Gaard, hvorved hand har ægted enken.
Hkorn 7-3-2-1 alb Skov 1 fc 1 alb Hbh 6 rdr. Bygningen er 65 fag og besætning 8 b 2 st 6 k 10 ungn og 12 faar Vogn etc. 27 Octob 1760.

34 (fol 293)
Peder Rasmussen, Herskind - fra Koldens Mølle -  fæster  Rasmus Sørensens fradøde gaard, og ægted enken.
Hkorn 3 td 7 skp 1 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 47 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 9 faar etc. 27 Octob 1760.

35 (fol 293)
Jens Espensen, Herskind - fra Hørning - fæster Peder Rasmussen Galthens fradøde 1/2 gaard, og ægted enken.
Hkorn 3-4-2-1 alb Indf 5 rdr. Bygningen er 47 fag og Besætning 6 b 5 k 4 ungn og 10 faar Vogn etc. 27 Octob 1761.

36 (fol 293)
Rasmus Nielsen, Herskind - fra Møgelby - fæster Jens Andersens fradøde gaard, og ægter enken. Hkorn 3-6-1-2 1/2 alb indf 5 rdr. 32 fag Hus og 5 b 5 k 4 ungn og 7 faar etc. 27 Octob 1760.

37 (fol 294)
Frands Simonsen, Herskind - fra Skørring - fæster  Niels Jensens fradøde halve Gaard, ægted enken.
Hkorn 3-5-2-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 32 fag og besætning 6 b 5 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Octob 1760.

38 (fol 294)
Laurids Rasmussen, Galten - fra Mesing - fæster Jens Christensen og kones fradøde halve gaard, hvorved antageren skal give Deris efterladte Vandfør og Skrøbelige søn Herlof Jensen fornøden ophold, med havende anpart 1 td 3 skp 3 fc af Ruegaards Øde er Stedets Hkorn ialt 4 td 3 skp 3 fc 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 7 rdr. Bygningen er 41 fag og Besætning 7 b 5 k 9 ungn og 10 faar etc. 27 Octob 1760.

39 (fol 294)
Knud Justsen, Labing fæster faderen Just Jensens afstandne gaard.
Hkorn 6-4-1-1/2 alb. Indf 7 rdr. Bygningen er 38 fag og 6 b 4 k 2 st 6 ungn og 16 faar Vogn etc. 27 Octob 1760.

40 (fol 294)
Frands Jensen, Jaungyde - fra Gjern - fæster Jens Jørgensens afstandne 1/2 gaard, imod belovede ophold efter egen afhandling. Hkorn 2-2-2-1 alb indf 3 rdr. 22 fag Bygning og 5 b 4 k 3 ungn og 10 faar Vogn, Ploug etc. 27 Octob 1760.

41 (fol 295)
Peder Rasmussen, Fregerslev - fra Illerup - fæster Peder Iversens enkes, for hannem afstandne halve gaard, hvorved han ægter hendes datter.
Hkorn 2-5-3-1 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 5 b 3 k 4 ungn og 16 faar etc. 27 Octob 1760.

42 (fol 295)
Hans Nielsen, Hvolbæk fæster moderens Niels Nielsens enkes fradøde 1/2 Gade huus, hvoraf i Steden for anden Afgifts Svarelse, giøres Slots haugens arbeide indtil anden forandring skeer. Indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 27 Octob 1761.

43 (fol 295)
Jacob Ernstsen, Forlev - fra Alken - fæster Thomas Jensens fradøde gaard, og ægted enken. Hkorn 5-2 skp 1 alb indf 8 rdr. 55 fag Bygning og 7 b 6 k 2 st 8 ungn og 16 faar etc. 27 Octob 1760.

44 (fol 295)
Anders Endvoldsen, Jeksen - fra Hørslevbol - fæster Søren Pedersens fradøde Sted, og ægter enken. Hkorn 1-5-3-2 alb. Indf 2 rdr. 35 fag Bygning og 4 b 2 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Octob 1760.

45 (fol 296)
Laurids Gertsen, Siim fæster moderen Gert Christensens enkes afstandne gaard. Hkorn 5-1-2-1 alb indf 5 rdr. 59 fag Bygning og 6 b 5 k og 5 ungnød, Faarene bort Døed af Smitsom Syge, Vogn, Ploug og Harve etc. 27 Octob 1760.

Udi Kiercke Sessionen Den 11, 12 og 13de Juny 1759.

Ere følgende Fæste Breve Udstæd:

1 (fol 296)
Troelstrup Byes fiire Beboere, Naunlig Niels Andersen, Troelstrup - Lars Ollesen, Troelstrup - Søren Rasmussen, Troelstrup og Jacob Jensen, Troelstrup fæster det derpaa Marken til Tønning Kircke beliggende Eiendom som Staar for Hkorn 7 skp hvoraf De udi indf erlægger 4 rdr. som Kirckr Cassen til Indtægt beregnes. Samme Jord skal de være forbunden lovlig at Dørke og Drive, og ei til u-pligt bruge, Skatter og Landgilde deraf betle etc. 11 Juni 1759.

2 (fol 296)
Morten Sørensen, Tønning fæster den paa Byens Mark til Tønning Kircke beliggende Eiendom, som hans Formand afgangne Anders Langballe har haft i fæste, ansat at svare af Skov skylde Hkorn 1 alb indf 1 rdr. som Kircke Cassen til Indtægt beregnes, ligesom han ellers aarligen deraf erlægger hvad afgift nu eller paabudet vorde, rigtig i rette tiide etc. 11 Juni 1759.

3 (fol 296)
Samtlig Gammelstrup Byes Beboere og gaardmend, fæster den derpaa Marken liggende Eiendom Tønning Kircke tilhørende, Kircke Skoven kaldet, ansat for Skov skylde 1 alb hvoraf indf er 1 Sletdl. som Kircke Cassen beregnes til indtægt. De skal svare de aarlige Skatter og afgifter deraf etc. 11 Juni 1759.

4 (fol 297)
Niels Nielsen, Taaning - huusmand - fæster det Kircke Jord som afgangne Stephen Sørensen, før ham har haft i brug, der er paa Horndrup Mark til Ovsted Kirke 1 skp Hkorn til Taaning Kirke 1 skp 2 alb ialt 2 skp 2 alb hvoraf indf er 1 Sletdl som Kircke Kassen til indtægt beregnes. Same skal han være forbunden, lovlig at Dørke og Drive, og ei til u-pligt bruge, betale Skatter og udgifter deraf i rette tiide etc. 11 Juni 1759.

5 (fol 297)
Michel Christensen, Stilling fæster Det byens Kircke tilhørende Eiendom, som afgangne Olle Christensen forhen har haft i brug. Hkorn 2 fc 2 alb indf 8 rdr. som Kircke Cassen til indtægt beregnes. Han skal dyrke og drive Jorden lovlig atc. 12 Juni 1759.

6 (fol 297)
Peder Michelsen, Mesing fæster det derpaa Byens Mark beliggende Kircke Jord Mesing, Kircke tilhørende, som afgangne Niels Pedersen har haft og for hannem i levende live afstaaed, som er Hkorn 1 fc 1 alb indf 1 rdr. som Kircke Cassen til indt. beregnes. Han skal dyrke og drive jorden lovligt etc. 12 Juni 1759.

7 (fol 298)
Niels Laursen, Mesing fæster den anpart af det Mesing Kircke tilhørende Jord, beliggende paa Byens Mark, som hans formand afgangne Jens Rasmussen har haft i fæste ansat for Hkorn 1 fc 1 alb indf 1 rdr som Kirke Cassen beregnes til indtægt. Han skal dyrke og drive Jorden lovlig og betale Skatter og afgifter i rette tiide etc. 12 Juni 1759.

8 (fol 298)
Peder Jensen, Jeksen fæster det der i Byen, Adslev Kirke tilhørende huus med dertil liggende Eiendom Kircke Jord, Hkorn 6 skp 3 fc 2 alb og Skov 1 fc 1 alb indf 1 rdr. Af huuset foruden Jorden svares aarlig 2 rdr 24 sk, som qwartaliter betales. Han skal holde huset i forsvarlig stand etc. 12 Juni 1759.

9 (fol 298)
Niels Rasmussen, Sorring - huusmand - fæster  noged af Dallerup Kircke Jord, beliggende paa Sorring Mark  som afgangne Palle Sørensen før har haft i brug, ansat for Hkorn 3 skp 2 fc 1/2 alb indf 1 rdr 2 mk som Kircke Cassen beregnes til indtægt. Han skal dyrke og drive Jorden lovlig etc. 12 Juni 1759.

10 (fol 298)
Rasmus Nielsen, Ellerup - husmand - fæster noged u-Matriculeret Jord, som hans formand Niels Sørensen har haft i brug, Skanderup Kirke tilhørende. Indf 2 mk som Kirke Cassen beregnes til indtægt, ligesom og aarligen deraf erlægge til samme Casse den for alt accorderede afgift 1rdr 8 sk og han er forbunden at dyrke og drive Jorden lovlig etc. 13 Juni 1759.

Anno 1761.

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve Udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 299)
Peder Christensen, Jeksen - fra Adslev - fæster Søren Jørgensens fradøde Sted, som enken for ham har afstaaet med, vilkaar at behielpe hende med fornøden ophold, ligesom den afdødes moder, der endnu ved Stædet er i Live, at nyde aftægt. Staar for Hkorn 2-5-3-1 alb, efter Omstændighederne er hand for Indf. befried. Bygningen er35 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 5 faar, hvad meere udfordres skal hand tilsvare etc. 25 April 1761.

2 (fol 299)
Jens Andersen, Adslev - fra Stjær - fæster Rasmus Steffensens fradøde 1/2 gaard, ægter enken. Hkorn 2-2-3-1 alb samt derforuden en anpart af Borup gaard 1 td 6 skp 2 fc 2 1/8 alb indf 2 rdr. 31 fag Bygning og 4 b 2 k og 1 ungn hvad mere udfordres skal hand anskaffe og tilsvare etc. 25 April 1761.
[KVJ:
Ny fæster hedder evt. Jens Pedersen. Se Skanderborg og Åkær amter 1702-1799 - skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 201, 244

3 (fol 299)
Peder Nielsen, Stilling faar Hbh paa hans Stiffader Niels Pedersens, fradøde halve Self Eier gaard, som enken for hannem har afstaaet. Hkorn 3 tdt 3fc og Skov 2 alb, hvoraf til Hosbondhol erlægges 4 rdr. Bygningen er 38 fag og 5 b 4 k 3 ungn og 12 faar etc. 25 April 1761.

4 (fol 300)
Peder Sørensen, Taaning - fra Yding - fæster Erik Nielsens fradøde halve gaard, ægtet enken. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 6 b 4 k 4 ungn og 14 faar etc. 25 April 1761.

5 (fol 300)
Niels Ernstsen, Alken - deraf Byen - fæster Christen Laursens fradøde halve gaard, og ægtet enken. Hkorn 4-4-2-1 alb Skov 1 fc 1 1/4 alb indf 9 rdr. 42 fag Bygning og 6 b 2 st 6 k 4 ungn og 14 faar Vogn, Ploug etc. 25 April 1761.

6 (fol 300)
Peder Sørensen, Svejstrup - fra Ry - fæster Søren Jensen Snedkers, for hannem og hans datter, hand ægter, afstandne huus, hvoraf indf er 1 rdr. AArlig afgift 1 rdr 12 sk at svares fra fra indeværende aars 1 jan. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

7 (fol 301)
Anders Mortensen, Yding fæster enkemanden Søren Christensen Smeds, for hannem og hans datter, afstandne imod belovede ophold afstandne gaard, Hkorn 5-2-3-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 8 b 6 k 10 ungn og 15 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

8 (fol 301)
Niels Espensen, Hørning faar Hbh paa broderen Peder Rasmussens afstandne Self Eiergaard, Hkorn 5-3-2-2 alb Skov 1 fc 1 alb hvoraf betales i Hbh 6 rdr. Bygningen er 63 fag og 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 14 faar etc. (Nb navne er rigtigt læst maaske halvbroder?) 25 April 1761.
[KVJ:
Afgangne husbond hedder Peder Esbensen. Der må være en fejl i fæsteprotokollen. Se nr. 7 (fol 258) og nr. 9 (fol 301)]

9 (fol 301)
Peder Espensen, Hørning faar Hbh paa Søren Kockes og hustrues, fradøde Self Eier gaard. Hkorn 6-5 skp Skov 1 fc 1 alb, hvoraf betales for kendelsen 6 rdr. Bygningen er 56 fag og Besætning 8 b 2 st 6 k 8 ungn og 16 faar etc. 25 April 1761.

10 (fol 301)
Christopher Christophersen, Hørning faar Hbh paa Et Self Eierhuus, hand sig i Hørning har tilforhandlet og antagen, hvoraf hand fra 1 January sist afvigte, Aarligen udi Grundskat til Cassen erlægger 2 mk. samt til Niels Due i Hørning, og efterkommere i Gaarden aarlig 1 mk Danske for den Rettighed der kand haves til Jorden og dens afgrøde. Udi Hbh betales 1 rdr. Han skal holde huuset i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

11 (fol 302)
Niels Joensen, Tebstrup fæster Poul Rasmussens formedelst, Alderdom og Skrøbelighed, til hannem og hans datter hand ægter afstandne gaard.
Hkorn 4-2-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 49 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

12 (fol 302)
Rasmus Holgersen, Tebstrup fæster Jens Sørensens afstandne Gadehuus,  hvoraf betales indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

13 (fol 302)
Christen Ollesen, Veng fæster Søren Sørensen og kones fradøde Gaard, med vilkaar at ægte datteren Cathrina Sørensdatter, og dend anden hendes søster som er Svagelig, ved Stædet med fornøden ophold at forsyne.
Hkorn 6-2-2-2 alb indf 7 rdr. Bygningen er 58 fag og Besætning 8 b 2 st 5 k 6 ungn og 12 faar etc. 25 April 1761.

14 (fol 303)
Mads Sørensen, Veng fæster Annexgaarden der i Byen, hvorfra baade mand og kone er bort Døed, og har ægtet datteren Marie Ollesdatter. Hkorn Herligheden 1 td 4 skp 2 fc 1 1/2 alb Annexskyld 4 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 42 fag og 8 b 2 st 5 k 6 ungn og 10 faar etc. 25 April 1761.

15 (fol 303)
Peder Thomasen, Storring faar Hbh paa Thomas Pedersens afstandne halve Selv Eiergaard, som han til lige Deeling og brug med Anders Pedersen, har antagen. Gaardens halve Hkorn 2-4-4-1 1/2 alb. Betaler for Hbhs kendelsen 4 rdr. Bygningen er i alt 52 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 12 faar deeler de imellem hinanden, mens retter dem efter hvad meere udfordres self at tilsvare etc. 25 April 1761.

15b (fol 303)
Anders Pedersen, Storring faar Hbh paa Tomas Pedersens halve Selv Eiergaard, som han til lige Deeling og brug, med Peder Tomasen har antagen. Gaardens halve Hkorn er 2-4-1-1 1/2 alb. For kendelsen betales 4 rdr. Bygningen er i alt 52 fag huus og Besætning 6 b 4 k 4 ungn og 12 faar Deeler de imellem hinanden, mens retter Dem efter hvad meere udfordres, Self at tilsvare og anskaffe etc. 25 April 1761.

16 (fol 304)
Jens Laursen, Grumstrup - fra Baastrup - fæster Anders Michelsens afstandne gaard, ægted hans datter med vilkaar at holde sig efterrettelig hvad imellem Dem Slutlig er afhandlet. Hkorn 6 td 1 skp indf 5 rdr. 48 fag Bygning og 9 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 25 April 1761.

17 (fol 304)
Hans Laursen, Grumstrup fæster Jørgen Sørensens, for hannem og Stifdatter han ægter, afstandne gade huus der, med vilkaar at aftræderen og hustrue deri beholder frie huusværelse. Indf 1 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

18 (fol 304)
Svend Rasmussen, Mesing som har antagen, til sit eget forhen i fæste havende Sted allene af 1 td 3 fc Hkorn, Niels Nielsens fra dømte Partgaard, svarer af Hkorn 2 td 1 fc 1 alb som efter Stedets omstændigheder uden Indf er bevilget. Bygningen er 24 fag, til Besætning har alleene faaet 4 Ringe Bester hvad videre udfordres, skal antageren tilsvare, som tilligemed Vogn og Ploug Redskab, samt behøvende Sædekorn, Stedse ved Stedet som Inventarium skal forblive etc. 25 April 1761.

19 (fol 305)
Peder Rasmussen, Fastrup (Faastrup) - fra Bjertrup - fæster enkemanden Rasmus Rasmussens, for ham og hans datter han ægter afstandne gaard, med vilkaar at forsyne aftræderen med fornøden ophold.
Hkorn 4-1-3-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 38 fag og besætning 6 b 4 k 5 ungn og 10 faar etc. 25 April 1761.

20 (fol 305)
Niels Nielsen, Laasby fæster Morten Jensens fradøde 1/2 gaard, ægted enken.
Hkorn 3-5-3-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 46 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 6 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

21 (fol 305)
Jens Ollesen, Laasby fæster faderen Olle Laursens for hannem afstandne Annexgaard. Hkorn 3 td 1 skp 1 alb deraf Herligheden 6 skp 1 fc 1/4 alb Annexskyld 2 td 2 skp 3 fc 3/4 alb indf 3 rdr. 47 fag Bygning og 6 b 4 k og 6 ungn, Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

22 (fol 305)
Thomas Jensen, Sorring fæster enken hans moder, for hannem afstandne Gadehuus, med vilkaar derudi at beholde sin huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

23 (fol 306)
Niels Thomasen, Sorring - fra Voel - fæster Hans Frandsens afstandne halve huus, han ægter datteren. Indf 2 rdr og aarlig afgift 1 rdr 12 sk som Qwartaliter betales. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

24 (fol 306)
Skræder Jens Laursen, Framlev fæster faderen Laurids Sørensens afstanne huus, med vilkaar, hans forældre derudi beholder frie huusværelse. Indf 2 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

25 (fol 306)
Peder Jensen, Hørslev fæster faderen Jens Nielsens afstandne huus, indf 2 rdr.. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

26 (fol 306)
Jacob Bæhrns, Lillering faas Hbh paa det Self Eierhuus i Lillering, han sig af Self Eier Bonden Rasmus Madsen i Framlev, har tilforhandled med sit tilliggende, hvoraf han svarer til Beboerne i Framlev, under no 4 og 5 i Matr af 1 skp Hkorn. I Hbh betaler han 1 rdr. foruden svarer aarligt til Cassen 2 mk. som tager sin begyndelse fra 1 jan 1761. Huset bygning skal han holde i i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

27 (fol 307)
Peder Christensen, Lillering - fra Sjelle - faar Hbh paa et Selfeier huus i Lillering, som han af Rasmus Madsen i Framlev har i fæste, hvoraf betaler i Hbh 1 rdr. ligesom aarlig skal betales til Hans Majestets Casse 2 mk fra 1 Jan 1761 at regne. Huusets Bygning Peder Christensen efter Fæste Pligt er Skyldig at tilsvare og vedligeholde etc. 25 April 1761.

28 (fol 307)
Rasmus Jørgensen, Hylke fæster Søren Tykiers - Tydkier - fradøde halve gaard, med vilkaar fremdeles at svare den forrige aftægt Søren Tykiers formand der endnu er i Live har nydt, Rug 1 td Byg og Boghvede 1 td 4 skp til Deeling imellem ham og den sidste Beboers enke samt nogen tiid at forsyne hende med huusværelse. Stedets Hkorn er 3-3-2 fc, for Indf efter omstændighederne befriet. Bygningen er 33 fag og 4 b 1 k 2 smaa ungnød og 4 faar, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare som tilligemed Vogn etc. 25 April 1761.

29 (fol 307)
Skræder Anders Jensen, Brørup  fæster faderen Jens Andersens, afstandne huus, med vilkaar at hans forældre, hos hannem derudi beholder Deris frie huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

30 (fol 307)
Anders Erichsen, Dørup fæster faderen Erik Ollesens afstandne gaard. Hkorn 4-3 skp 1 alb Skov 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag og 8 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc. 25 April 1761.

31 (fol 308)
Peder Pedersen, Dørup fæster faderen Peder Sørensens afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 1 skp 2 1/2 alb Skov 1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 25 fag og Besætning 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 25 April 1761.

32 (fol 308)
Jørgen Jacobsen, Sjelle fæster faderen Jacob Jørgensens, afstandne Partgaard. Hkorn 2-2 skp 2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 21 fag og 4 b 2 k 2 ungn og 5 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

33 (fol 308)
Peder Andersen, Sønder Vissing fæster faderen Anders Pedersens afstandne gaard. Hkorn 5-3-3 fc Skov 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 66 fag og besætning 8 b 6 k 10 ungn og 12 faar etc. 25 April 1761.

34 (fol 308)
Rasmus Andersen, Vilholt fæster moderen Anders Knudsens enkes, for hannem afstandne halve gaard.
Hkorn 4-3-3-2 1/2 alb. Indf 5 rdr.  34 fag Bygning og 6 b 5 k 10 ungn og 12 faar etc. 25 April 1761.

35 (fol 309)
Christen Rasmussen, Vinding - fra Brædstrup - fæster  Christen Pedersens fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 2-4-2-1 alb Skov 2 alb. For indf efter derved værende omstændigheder befried. Bygningen er 32 fag og 4 b 2 k 1 ungn og 6 faar, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare, som tilligemed Vogn etc. 25 April 1761.

36 (fol 309)
Jens Sørensen, Vinding fæster faderen Søren Rasmussens, for hannem afstandne  Part gaard, Hkorn 1-3-3-2 alb Skov 1 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 34 fag og 4 b 4 k og 10 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 25 April 1761.

37 (fol 309)
Jens Rasmussen, Brædstrup fæster hans fader Rasmus Jensens afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2-2 alb Skov 2 alb, indf 3 rdr. Bygingen er 21 fag. Til Besætning er 3 Bester den 4de som mangler til Plougen skal antageren anskaffe og tilsvare 4 k 2 ungn og 10 faar etc. 25 April 1761.

38 (fol 309)
Michel Rasmussen, Føvling fæster Povel Jensens afstandne halve huus, som grundet Husets ringhed uden indf er bevilged. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Bygningen er alleene 4 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

39 (fol 310)
Smed Peder Jensen, Davding  fæster et der i Byen, af gaardmanden Peder Thøgersen og hannem i fellig opbygte gadehuus, i Steden for det som bemeldte Peder Thøgersen, uden nogen Bygning findes ansat for, hvoraf Peder Jensen i indf betaler 2 rdr. saavelsom fra 1 Jan sidst i Steden for bemeldte Peder Tøgersen svarer huuset Aarlig afgift med 2 rdr 24 sk. Den dertil opsatte Bygning er 8 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig Stand vedligehold etc. 25 April 1761.

40 (fol 310)
Rasmus Jensen, Vrold fæster faderen Jens Taansen afstandne halve huus, som han fri for indf er bevilget. Udi huuspenge svares aarligt alene 12 sk, thi i Steden for anden afgift, giøres Arbeide til Slots Haugen. Bygningen skal han forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 April 1761.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 310)
Peder Pedersen, Them - fra Virklund - fæster Sivert Tomasens fradøde 1/2 gaard, ægted enken.
Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og besætning 6 b 6 k 3 ungn og 16 faar, Vogn Ploug og Harve etc. Skulle Peder Pedersen icke Viise sig saa Eening med gaardmanden som formanden og der skulle forefalde nogen Jrring (Irring) imellem Dem enten om gaards Rummen eller Andet skal same ved uvillige Mend Deelis mellem Dem saaledes at hver kand vide sit og om gierde bliver sadt mellem Dem, Skal hver tage sin halfve andeel. Rytter Seesionen paa Schanderborg Slot d 25 April 1761.

  Woyda,     Folsach,   / Moldrup.

2 (fol 311)
Anders Thøgersen, Truust - fra Horn - fæster  Jens Madsens fradøde Partgaard, hvorved enken er ægted. Hkorn 3-2-3-1 alb uden Indf bevilged. Bygningen er 48 fag og besætning 6 b 6 k 3 ungn og 16 faar etc. 25 April 1761.

3 (fol 311)
Niels Johansen, Truust - fra Voel - (i brev staar ogsaa Niels Joensen, Truust)  fæster Christen Jepsens fradøde huus, ægter enken. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

4 (fol 311)
Christen Laursen, Horn fæster Anders Christensen afstandne Gadehuus. Indf 1 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

5 (fol 311)
Peder Nielsen, Voel - Soldat - fæster Peder Pedersens afstandne huus, med vilkaar at han bliver staaende ved Compagniet, sin tiid at udtiene, samt ellers at forsyne aftræderen og hustrue, deres Livs tiid med frie huusværelse. Ingen indf. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc 25 April 1761.

6 (fol 312)
Michel Michelsen, Gjern - Land Soldat - fæster broderen Frederik Michelsens for hannem afstandne 1/2 huus, med vilkaar at Deres gamle fader derudi, beholder frie huusværelse og Michel Michelsen at udtiene ved Melitien. Ingen indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

7 (fol 312)
Jens Rasmussen, Farre - som sin tiid ved Land Melitcen har udtiendt - fæster Greger Rasmussens og hustrues fradøde huus, hvorved den skrøbelige og svage datter Kirsten Rasmusdatter, af antageren skal forsynes i hendes tiid med husværelse og hielp til noged Ildebrand. (Navn ok læst maaske Steddatter?) Til huused er 2 skp 1 alb Hkorn. Indf 2 Slette Daler. Aarlig afgift af huuset er 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 April 1761.

Anno 1761.

Er udi Efterhøst Sessionen, Følgende Fæste og Hosbondholds Breve Udsted:

Schanderborg Amt:

1 (fol 312)
Peder Nielsen, Fruering - fra Gjesing - fæster  Niels Rasmussens afstandne 1/2 gaard. Hkorn er 3-1-3-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 39 fag og 3 b 1 k 2 ungn og 5 faar, hvad meere udfordres skal hand Self anskaffe og tilsvare som tilligemed behøvende Sæde Korn samt Vogn, Ploug og Harve Stedse ved Stedet til Inventareium skal forblive etc. 26 Octob 1761.

2 (fol 312)
Michel Nielsen, Gjesing fæster faderen Niels Jørgensens, formedelst høy Alderdom og Skrøbelighed afstandne Partgaard.
Hkorn 2-5-3-3/4 alb indf 4 rdr. Bygningen er 23 fag og 5 b 4 k 1 st 4 ungn og 12 faar etc. 26 Octob 1761.

3 (fol 313)
Niels Andersen, Hvolbæk - som har været Land Soldat og derfra formedelst Skade i Beenet bleven Cassered - fæster  Peder Madsens afstandne halve gade huus, som til Arbeide i Slots haugen er henlagt. Indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

4 (fol 313)
Claus Rasmussen, Vitved fæster faderen Rasmus Nielsens afstandne gaard. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 47 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 14 faar Vogn, Ploug etc. 26 Octob 1761.

5 (fol 313)
Peder Povelsen, Fastrup - fra Dørup -  fæster enkemanden Niels Christensen, hans for hannem og datteren hand ægter, afstandne gaard. Hkorn 4-1-3-1 alb hvoraf indf er 6 rdr. 47 fag Bygning og 6 b 4 k 2 st 8 ungn og 10 faar etc. 26 Octob 1761.

6 (fol 313)
Jens Jørgensen, Bjedstrup - Biestrup!  - Jens Jørgensen, Bjødstrup! -fæster hans Stiffader enkemanden Jens Lauridsens afstandne halve gaard. Hkorn 4-1-3-2 1/2 alb Skov 2 fc indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 26 Octob 1761.

7 (fol 314)
Jørgen Rasmussen, Hemstok - fra Emborg - fæster Jacob Rasmussens fradøde gaard, og ægted enken. Hkorn 5 td 5 skp og Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 66 fag og Besætning 8 b 2 st 7 k 6 ungn og 24 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 26 Octob 1761.
[KVJ:
Ny fæster hedder Joen Rasmussen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2537og 2797 samt skifteuddrag for Skanderborg og Åkær amter v/Erik Brejl nr. 486]

8 (fol 314)
Niels Sørensen, Firgaarde fæster faderen Søren Rasmussens afstandne gaard. Hkorn 4-3 skp Skov 1 fc indf 8 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 2 st 5 k 6 ungn og 12 faar etc. 26 Octob 1761.

9 (fol 314)
Søren Christensen, Kattrup fæster Rasmus Jensens fradøde gaard, og ægted enken. Hkorn 6-6-1-1 alb Skov 1 alb indf 8 rdr. Bygningen er 62 fag og 10 b 2 st 6 k 4 ungn og 18 faar etc. 26 Octob 1761.

10 (fol 315)
Peder Sørensen, Voerladegaard fæster faderens Søren Pedersens, formedelst høy alder og Skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 6-5-2-2 1/2 alb og af Ør Kloster Eng 1 fc 1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf er 4 rdr.  Bygningen er 42 fag og 8 b 3 k 8 ungn og 12 faar etc. 26 Octob 1761.

11 (fol 315)
Rasmus Rasmussen, Gantrup fæster faderens Rasmus Jensens, og moderens begge fradøde 1/2 gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en øde gaard 2 skp 2 3/14 alb, som hannem uden indf er bevilged. Bygningen er 25 fag og 5 b 2 k 3 ungn og 10 faar etc. 26 Octob 1761.

12 (fol 315)
Jens Nielsen, Gantrup - fra Yding - fæster Hendrik Christensens fradøde partgaard, og ægted enken med 3 børn. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en øde gaard 2 skp 2 3/14 alb. Stedet er hannem i henseende omstændighederne bevilged uden Indfestning. Bygningen er 35 fag og Besætning 4 b 3 k 1 ungn og 10 faar Vogn etc. 26 Octob 1761.

13 (fol 315)
Olle Sørensen, Velling - fra Saaby - fæster Hendrick Hendricksens fradøde partgaard. Hkorn 2-1-2-1 alb Skov 2 fc. Ægter enken. Indf 5 rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 4 b 5 k 3 ungn og 16 faar Vogn etc. 26 Octob 1761.

14 (fol 316)
Peder Nielsen, Velling fæster faderen Niels Pedersens, imod belovede ophold afstandne Partgaard. Hkorn 2-6-3-1 alb Skov 2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 29 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1761.

15 (fol 316)
Steffen Nielsen, Davding fæster hans fader Niels Pedersens, afstandne Partgaard. Hkorn 2-7-3-2 alb Skov 2 alb indf 4 rdr. 38 fag Bygning og 4 b 6 k 5 ungn og 10 faar etc. 26 Octob 1761.

16 (fol 316)
Peder Christensen, Davding fæster Hendrick Hendricksens afstandne gadehuus, indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 26 Octb 1761.

17 (fol 316)
Anders Nielsen, Davding fæster  hans fader Niels Andersens afstandne gade huus, indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

18 (fol 317)
Peder Jensen, Brædstrup fæster hans fader Jens Lassens afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-2-2-1 alb Skov 2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 39 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 12 faar etc. 26 octob 1761.

19 (fol 317)
Peder Hansen, Træden - fra Aastrup - fæster Rasmus Torbensens afstandne gaard, og derved ægted hans datter. Hkorn 4-6-1-2/3 alb, indf 6 rdr. 48 fag Bygning og 6 b 5 k 5 ungn og 12 faar samt Vogn, Ploug og Harve etc. 26 Octob 1761.

20 (fol 317)
Rasmus Nielsen, Engetved - fra Tolstrup - fæster Peder Pedersens, for hannem og datteren hand ægter afstandne 1/2 gaard, paa den Condition at de unge bliver gaaende ved Forældrene under Deris Raad, udi Een samled huusholdning. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb Skov 2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 6 b 6 k 6 ungn og 20 faar Vogn, Ploug etc. 26 Octob 1761.

21 (fol 317)
Søren Rasmussen, Ry fæster hans Stiffader Daniel Willumsens afstandne gade huus. 1 alb Hkorn, med vilkaar at han og hustruen derud i Deris Lifstiid skal have frie husværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

22 (fol 318)
Niels Simonsen, Fiskerhuse - fra Emborg - fæster Rasmus Andersens fradøde 1/2 gade huus, og ægted datteren. Hkorn 2 skp 1 1/2 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb indf 3 rdr. Den aarlige afgift af huuset er 1 rdr 12 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

23 (fol 318)
Hans Michelsen, Grumstrup fæster faderen Michel Hansens afstandne gaard. Hkorn 4-3-1 fc indf 6 rdr. Bygningen er 57 fag og 8 b 2 st 4 k 6 ungn og 16 faar etc. 26 Octob 1761.

24 (fol 318)
Søren Jensen, Grumstrup fæster faderen Jens Sørensens afstandne gaard. Hkorn 6-1-3-2 alb indf 5 rdr. 61 fag Bygning og besætning 10 b 5 k 10 ungn og 12 faar Vogn etc. 26 Octob 1761.

25 (fol 318)
Søren Sørensen, Ustrup - fra Dørup - fæster  Søren Sørensens fradøde huus, som enken til hannem har afstaaet, med vilkaar derudi at have frie huusværelse. Indf 3rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

26 (fol 319)
Michel Sørensen, Hørning - fra Blegind - fæster  Christen Andersens fradøde halve gade huus, og ægted enken. Indf 1 rdr. Husets aarlige afgift er 1 rdr 12 sk. Bygningen er alleene 5 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

27 (fol 319)
Hendrich Christophersen, Jeksen fæster Peder Hansens fradøde Sted, og ægter enken som har 3 børn. Hkorn 1-3-3-2 alb som hannem i henseende omstændighederne fri for indf er bevilged. Bygningen er 25 fag og 4 b 2 k 1 ungn og 3 faar, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare, samt Vogn, Ploug og harve etc. 26 Octob 1761.

28 (fol 318)
Peder Rasmussen, Sjelle - fra Laasby - faar Hbh paa Niels Andersens fradøde Selveiergaard, hvorved hand ægter enken med 8 børn.
Hkorn 4 td 1 fc 1 alb. Til Hbh betales 3 rdr. Bygningen er 45 fag og 5 b 4 k 6 ungn og 9 faar etc. 26 Octob 1761.

29 (fol 319)
Niels Christensen, Skørring fæster Christen Nielsens fradøde gaard, og ægted hans enke. Hkorn 4-4-3 fc Skov 5 sk 3 fc 2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 36 fag og 7 b 4 k 5 ungn og 9 faar vogn etc. 26 Octob 1761.

30 (fol 320)
Peder Simonsen, Flendsted - fra Kalbygaard - fæster Niels Jensens fradøde halve gade huus, som enken for hannem og hendes datter hand ægter har afstaaed. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 26 Octb 1761.

31 (fol 320)
Christen Sørensen, Toustrup fæster Anders Jespersens fradøde part gaard, enken for hannem imod belovede ophold og huusværelse har afstaaet. Hkorn 3 td 4 skp 1 fc hvoraf udi indf betales 4 rdr. Bygningen er 33 fag huus har til Besætning 5 b 4 k 5 ungn 10 faar samt Vogn, Ploug og Harve med behør etc. 26 Octob 1761.

32 (fol 320)
Thomas Jensen, Sorring fæster Jens Mogensens, formedelst Skrøbelighed til hannem og datteren, hand ægter afstandne gaard. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb, som hannem i henseende den Stedet overgangne Ildebrand uden indf er bevilget. Bygningen er 24 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 26 Octob 1761.

33 (fol 320)
Skræder Rasmus Jensen, Sorring - fra Toustrup - fæster Søren Pallesens og konens, fradøde gade huus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 26 Octob 1761.

34 (fol 321)
Niels Sørensen, Sorring fæster Peder Jensens fradøde huus, og ægted enken. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 26 Octob 1761.

Udi Kircke Sessionen den 25de May 1761.

Er Følgende Fæste Brev Udsted:

1 (fol 321)
Peder Knudsen, Tønning fæster det der i Byen værende, Tønning Kircke tilhørende huus, som forrige Beboer Peder Nielsen for hannem har afstanden. Indf 1 rdr 2 mk som Kircke Cassen til Indtegt beregnes. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 25 Maj 1761.

Anno 1762.

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste Breve Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 321)
Sr. Mathias Mørk, Forlev - Priviligered Farver i Skanderborg - fæster Dend ved Kongl. Allernaadigst Resolution af 15de Decb 1761 og høiloflig Cammer Collegie foranstaltning af 26de dito bevilgede Plads paa Forlev Byes grund, over for Forlev Spang, til En Stamp Mølle og 6 fag huus derpaa at opsætte, samt den for Wandløbet behøwende Demning alt at opsette og Jndrette, som hand og efterkommerne holder i god Stand, og wærer answarlig at Wandets opdemning ei bliwer nogen til Skade, Den derpaa ansatte Aarlig afgift som er 2 rdr, tager sin begyndelse fra 1 Jan 1763 at Regne, som betalis til Regiments Cassen til Et hwert aars Martini, eller hwad anden Sted det kand paabydes, udi Jndfæstning Betales 2 rdr, som hands Kongelig Majestet allerunderdanigst til Jndtegt beregnes, samt i øwrigt retter sig efter Lowen og forordningerne, Saa maa atter  bemte Sr Mathias Mørck omrørte Plads til Brug Beholde sin Lif tiid eller saalenge hand foreskrefne i alle maader efterkomer. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slott d 7 April 1762.

   Woyda,    Folsach / Moldrup.

2 (fol 321)
Jens Andersen, Vrold fæster Peder Nielsens afstandne halve øde gade huus, som til Arbeide i Slots Haugen er henlagt, og svare aarlig huuspenge 12 sk. Uden indf bevilged. Bygningen som derpaa opsættes skal være 5 fag som han skal holde i forsvarlig stand etc. 7 April 1762.

3 (fol 322)
Søren Jensen, Vitved - fra Veng - fæster Esche Christensens afstandne partgaard. Hkorn 3-4-1-1 alb som uden Indf er bevilged. Bygningen er 30 fag og 4 b 3 k 3 kalve og 15 faar etc. 7 April 1762.

4 (fol 322)
Laurids Sørensen, Taastrup fæster hans fader Søren Ollesens, afstandne gaard.
Hkorn 4-3-3-1 alb indf 16 rdr. Bygningen er 54 fag og 6 b 6 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 7 April 1762.

5 (fol 322)
Peder Nielsen, Skibby fæster den halve part af hans fader Niels Nielsens afstandne gaard, paa dend maade at de bliver samled under Een huusholdning, og siden med faderens tilladelse at søge fæste paa den anden part, som gaarden ei maa adskilles, der ialt staar for Hkorn 5-3-3-2 alb. Indf 20 rdr. Bygningen er ialt 42 fag, har til den fulde Besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 20 faar Vogn Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

6 (fol 323)
Rasmus Jacobsen, Framlev fæster Den halve part af hans Stiffader Laurs Pedersen, for hannem afstandne gaard, paa den maade at de bliver samled under Een husholdning, og siden naar det kand Skee, at tage fæste paa dend anden halve part, som gaarden ei maa adskilles. Sames Hkorn med hvad derunder bruges er 3-6-3-1 alb, indf 4 rdr. Bygningen til den halve part er 31 fag og til Besætning 5 b 1 st 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 7 April 1762.

7 (fol 323)
Jens Nielsen, Sjelle fæster faderen Niels Jensens for hannem afstandne gaard. Hkorn 6 td 3 skp 1 alb Skov 1 fc 1 alb indf 8 rdr. Bygningen er 48 fag har til Besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 7 April 1762.

8 (fol 323)
Frands Pedersen, Sjelle - fra Skørring - fæster Jens Sørensens fradøde halve gaard, og ægted enken som har 3 børn. Stedets Hkorn er 2-2-3-2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 21 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar Vogn, Ploug etc. 7 April 1761.

9 (fol 323)
Jens Simonsen, Herskind fæster hans fader Simon Nielsens afstandne huus, som har i Brug 2 skp Hkorn. Indf 4 rdr. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 24 sk. Bygningen er 10 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 7 April 1762.

10 (fol 324)
Smed Thomas Nielsen, Herskind - fra Skørring - fæster Jens Andersens og Hustrues fradøde huus, hvortil er i brug 2 skp 1 alb Hkorn. Indf 4 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 16 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 7 April 1761.

11 (fol 324)
Jens Pedersen, Galten fæster hans fader Peder Jensens fradøde 1/2 gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb Skov 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 41 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 10 faar etc. 7 April 1762.

12 (fol 324)
Tomas Rasmussen, Flendsted fæster hans moder Rasmus Tomasens enke afstandne Partgaard. Hkorn 4 td 2 fc 2 alb Skov 3 fc. Indf 2 rdr. Bygningen er 41 fag og besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar samt Vogn, Ploug etc. 7 April 1762.

13 (fol 324)
Anders Sørensen, Veng - fra Emborg - fæster Rasmus Rasmussens formedelst fattig Tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb, som hand efter omstændighederne uden Indf er bevilged. Bygningen er 26 fag huus, har allerede til Besætning 4 b 1 k 1 qwie og 3 kalve, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare tilligemed Vogn og Ploug Redskab etc. 7 April 1762.

14 (fol 325)
Peder Nielsen, Søballe fæster hans fader Niels Pedersen og moderens, begge fra Døede halve gaard.
Hkorn 3-4-1-1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar samt Vogn, Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

15 (fol 325)
Morten Pedersen, Hørning fæster hans fader Peder Rasmussens, formedelst Alderdom afstandne halve Annexgaard. Hkorn 2 td 5 skp og Skov 1 alb hvoraf de 5 skp 1 fc Reignes for Herlighed, indf 3 rdr. Bygningen er 24 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 7 faar etc. 7 April 1762.

16 (fol 325)
Olle Sørensen, Grumstrup fæster hans fader Søren Ollesens afstandne gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 alb Indf 10 rdr. Bygningen er 43 fag og 8 b 2 st 4 k 10 ungn og 16 faar etc. 7 April 1762.

17 (fol 325)
Morten Andersen, Slagballe fæster hans fader Anders Pedersens afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2-2 1/2 alb Skov 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 35 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 16 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

18 (fol 326)
Søren Michelsen, Sønder Vissing fæster den halve part af hans fader Mikel Pedersens fradøde gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov? 1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen som han tilkommer er 29 fag Besætningen er 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 7 April 1762.

18b (fol 326)
Niels Mortensen, Sønder Vissing - fra Troelstrup - fæster den halve part af Mikel Pedersens fradøde gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 4 b 2 k 4 ungn og 8 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

19 (fol 326)
Niels Rasmussen, Ry - fra Emborg -  fæster Jens Rasmussens fradøde Partgaard, og derved ægted enken. Hkorn 2-2-2 fc Skov 1 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 24 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 7 April 1762.

20 (fol 326)
Hans Thomesen, Gantrup fæster afgangne Jens Pedersens og hustrues, begge i fattig og Ringe tilstand fra Døede Partgaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en øde gaards jord 2 skp 2 3/14 alb, som hand uden Indf Er Bevilged. Bygningen er 26 fag. Besætningen er alleene 3 Bester 1 koe 2 ungnød og 6 faar, samt Vogn, Ploug og Harve med behør der tillige med Sædekorn Stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive, tilligemed det øfrige der mangler som Hans Tomesen skal anskaffe og tilsvare etc. 7 April 1762.

21 (fol 327)
Johan Christophersen, Yding fæster Jacob Jørgensens afstandne gade huus, indf 4 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Bygningen er 12 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1762.

22 (fol 327)
Erich Laursen, Virring fæster hans fader Laurs Erichsens afstandne halve gaard. Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb, indf er 8 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 5 b 4 k 2 ungn og 12 faar Vogn etc. 7 April 1762.

23 (fol 327)
Rasmus Jensen, Fruering fæster Hendrich Christensens ved Birke Tinged, formedelst sammes øde hendstand fradømte 1/2 gade huus, hvoraf giøres arbeide til Slots haugen. Som hand formedelst huusets brøstfældighed uden indf er bevilged, med vilkaar naar same kommer i stand, da der udi at indtage hans gl moder som same har beboed, og ei paa anden maade afstaaed, end at hun der udi skulde beholde sin huusværelse, hun har væred Nød til for Huusets brøstfældighed at forlade hans søster End skiønt manden er Dømbt fra Stedet maae hand og være Behielpelig saa vit Skee kand uden at være manden noged pligtig hannem at indtage. Bygningen som skal være 6 fag huus har hand paa Pladsen udi fuldkomen Stand at opføre og same fremdeeles i god Stand at Vedligeholde, Arbeidet som nu eller hvad andet i des Sted paabydes haver hand rigtig i rette tiide, paa sine til Børlige Steder at t forrette og tilsvare etc. 7 April 1762.

24 (fol 327)
Jens Lassen Bøgh, Vester Mølle - fra Trige - fæster Vester Mølle med sin tilliggende, som hand ved afstaaelse efter afgangne Hans Ollesens enkes Død har antagen. Hkorn er Agger og Eng 4-3-3-2 alb, Mølle Skylde 4 td 2 skp foruden dens tilhørende andeel af nedlagde Gjesing øde Mølle, af Vester Mølles Maale Verk, Svares aarlig Landgilde 18 rdr. og udi Indfæstning erlægges 20 rdr. Bygningen er 56 fag huus annammet til Besætning 5 b 4 k 2 st 2 ungn og 10 faar, Vogn, Ploug og Harve med behør etc. 7 April 1762.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 328)
Søren Christensen, Lyngby fæster faderen Christen Sørensens, fra Døde af enken hans moder afstandne Mensalgaard udi Lyngby, som med afgifts Svarelse til Præsten i Hammel og henlagt herligheds hartkorn er 1-6-2-2 3/4 alb og Mensal skylden 2 td 3 skp 2 1/4 alb, som hand efter de derved verende omstændigheder fri for Indfestning er bevilged. Bygningen er 42 fag har til Besætning 4 b 1 plag 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 7 April 1762.

2 (fol 328)
Christen Nielsen, Gjern fæster for at faar Stedet samled, Den Tredie part af hans paaboende Steds brug, som forrige Skoufoged Michel Hertz har haft, og af ham er afstaaed, sammes Hartkorn er 4 skp 3 fc 1 alb, hvoraf indf er 1 rdr. Da hand med forrige fæste, haver i alt 1 td 6 skp 2 fc Hartkorn, Til den udkrævende Bygning og Besætning, saavelsom Sæde korn og videre efter Fæste Pligt, bliver antageren ansvarlig, Ligesom hand i det øfrige holder sig sin forrige fæste Brev ved dette der under Jndbegreben efterrettelig. 7 April 1762.

3 (fol 328)
Anders Jensen, Faarvang fæster hans fader Jens Thøgersens, fra Døde gaard, som enken hans moder har afstaaet.
Hkorn 3-7-3-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 4 k 8 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

4 (fol 329)
Søren Hansen, Horn fæster faderen Hans Nielsens, afstandne halve gade huus, hvor til er 1 1/2 alb Hkorn. Indf 2 rdr. aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1762.

5 (fol 329)
Hans Nielsen, Sminge - fra Voel - fæster Jørgen Jensens afstandne gade huus, som har i brug 1 1/2 alb Hkorn. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1762.

6 (fol 329)
Skræder Niels Sørensen, Skaarup fæster  Søren Jensens afstandne gade huus, med vilkaar at baade mand og kone der udi beholde Deris huusværelse, med hvad videre der er loved og tilsagt.
Hkorn 2 skp 1 fc. Indf 4 rdr.. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 16 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 7 April 1762.

7 (fol 329)
Laurits Lauridsen, Haarup fæster hans Stiffader Rasmus Pedersens fradøde halve gaard, som enken hans moder har afstaaed. Hkorn 2-4-1-2 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, hvoraf udi Indf formedelst de derved værende omstændigheder alleene Betales 2 rdr. Bygningen er 27 fag og Besætning 5 b 3 k 3 ungn og 10 faar Vogn etc. 7 April 1762.

8 (fol 330)
Jochum Hansen, Haarup fæster hans fader Hans Rasmussens afstandne halve gade huus, med vilkaar at hand og konen, Der udi beholder Deris huusværelse, indf 1 rdr. Svares aarligt af huuset 1 rdr 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1762.

9 (fol 330)
Jens Pedersen, Tolstrup - fra Rudstrup - fæster  Niels Sørensens til hannem, formedelst Legems Svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb Skov 2 alb, med vilkaar at hand  og kone derved nyder belovede ophold ,og Deris Svage datter naar de er Døde, at have tilhold ved Stedet, og nyde nogen hielp til føden. Indf 4 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 7 April 1762.

Anno 1762.

Er udi Efter Høst Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve Udstæd:

1 (fol 330)
Niels Nielsen, Hørning faar Hbh paa hans fader Niels Ollesens, formedelst høje alderdom og Svaghed, afstandne Selv Eier gaard. Hkorn 5 td 1 alb Skov 1 fc. Til Hbhs kendelse erlægges  5 rdr. Bygningen er 47 fag og besætning 6 b 5 k 8 ungn og 16 faar etc. 11 Novb 1762.

2 (fol 330)
Søren Sørensen, Bjertrup faar Hbh paa hans fader Søren Pedersens, for 16 aar siden fradøde halve Selv Eiergaard, som hans gamle og Svage moder nu for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb Skov 1 alb. Til Hbhs kendelsen betaler antageren 6 rdr. Bygningen er 42 fag og besætning 5 b 4 k 2 st 6 ungn og 6 faar etc. 11 Novb 1762.

3 (fol 331)
Jens Henrichsen, Gram fæster hans Stiffader Rasmus Michelsens, fradøde halve gaard, som enken hans gl og Skrøbelige moder for hannem har afstaaed. Efter Byens Ligning svares af 3 td 2 1/9 alb indf 4 rdr. Har til Besætning 4 b 4 k 5 ungn 10 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 11 Novb 1762.

4 (fol 331)
Søren Mortensen, Dørup - halvgaards mand i Dørup - fæster hans kones gl fader Niels Sørensen Krogs afstandne gaard, for at faae datteren i huuset til sig, hvilken forandring efter aftræderens i værende omstændigheder er anført Nødvendig og til ventende Bedring. Stædets Hkorn er 4-3-3-1 alb Skov 2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 46 fag og 8 b 5 k 5 ungn og 12 faar Vogn etc. 11 Novb 1762.    

5 (fol 331)
Laurs Hansen, Dørup - fra Voerladegaard - fæster  Søren Mortensens, i fæste havende, og nu formedelst Niels Søren Krogs antagne Stæd forladte halve gaard. Hkorn 2-2-2 fc Skov 1 alb, indf 3 rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 4 b 2 k 2 ungn 6 faar Vogn, Ploug etc. 11 Novb 1762.

6 (fol 331)
Jens Mortensen, Dørup - af Voerladegaard - fæster  Peder Ollesens, for ham i høy alderdom og Skrøbelighed afstandne halve Gaard, med vilkaar at ægte hans datter. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 24 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar etc. 11 Novb 1762.

7 (fol 332)
Niels Sørensen, Dørup fæster Søren Madsens, en gammel ugift Karl hans i fæste havende, og nu afstandne halve gaard. Hkorn 2-1-2-1/2 alb Skov 1 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 27 fag og besætning 4 b 2 k 3 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1762.

8 (fol 332)
Jens Nielsen, Yding fæster faderen Niels Jensens fradøde Annexgaard, som hans moder formedelst alderdom, til ham har afstaaet. Hkorn herlighed 1 td 2 skp 2 alb Annex skylde 2 td 6 skp 2 fc. Indf ikke ang. Bygningen er 49 fag og 8 b 6 k 8 ungn og 16 faar etc. 11 Novb 1762.

9 (fol 332)
Peder Sørensen, Saaby fæster hans moder broder Boelsmanden Henrich Pedersen,s formedelst hans og konens høye Alderdom og Svaghed, imod Belovede ophold afstandne Stæd. Hkorn 6 skp 3 fc 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 20 fag og 2 b 2 k og 6 faar, som tillige med fornøden Sædekorn Stedse ved Stædet til Inventarium skal forblive etc. 11 Novb 1762.

10 (fol 332)
Rasmus Sørensen, Addit fæster hans fader Søren Rasmussens afstandne halve gaard, med vilkaar at forsyne, hans gamle og Skrøbelige forældre, med fornøden ophold og underhold. Hkorn 2-3-3-1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 4 k 5 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1762.

11 (fol 333)
Christen Abrahamsen, Gammelstrup - fra Tønning - fæster Anders Mortensens halve gaard, hvorfra hand i aaret 1761 af ulyckelig hendelse ved Ildebrand i Tøning (Tønning?) blev Slagen til Døde, med vilkaar at ægte enken. Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 5 rdr. 32 fag Bygning og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 11 Novb 1762.

12 (fol 333)
Peder Jensen, Gammelstrup fæster hans fader Jens Pedersens, formedelst Alderdoms Skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 3-7-1-1 1/2 alb Skov 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1762.

13 (fol 333)
Christen Rasmussen, Træden fæster afgangne Christen Nielsens gaard, og ægter enken. Sammes Hkorn er efter Byens ligning 4-6-1-3/5 alb indf 5 rdr. Bygningen er 59 fag og besætning 6 b 5 k 7 ungn og 14 faar Vogn etc. 11 Novb 1762.

14 (fol 333)
Laurs Rasmussen, Davding - fra Sønder Vissing - fæster Jens Christensens fradøde Sted, som enken har afstaaet, med vilkaar at ægte hendes datter. Hkorn 1-3-3-2 1/2 alb, som formedelst Stædets Ringhed, og Huus Penges Aarlig Svarelse 2 rdr 24 sk, som Qwartaliter Betales, hannem uden Indfæstning forundes. Bygningen er 29 fag. Har til Besætning 4 b 4 k 1 ung og 12 faar, samt Vogn etc. 11 Novb 1762.

15 (fol 334)
Peder Hansen, Aastrup - fra Tiirsbechs Gods (Tirsbæk - Engum Sogn) - faar Hbh paa hans kones fader Niels Madsens, for hannem afstandne halve Selv Eiergaard. Hkorn 3-1-3-1/2 alb Skov 1 1/2 alb, hvoraf erlægges 4 rdr for Hbhs kendelsen. Bygningen er 37 fag. Til den udkrævende Besætning af Bester, Kiør, ungnød og faar, item Vogne og Ploug Redskab, bliver Peder Hansen ansvarlig, samt Behøvende Sædekorn Stedse til Inventarium ved Stædet skal forblive etc. 11 Novb 1762.

16 (fol 334)
Niels Jensen, Vaabensholm - af Hedensted med Pas fra Tuustrup Stamhuus - fæster  Jens Jensens, formedelst høje alderdom og Svaghed afstandne gaard. Hkorn 7-2-1-2 1/2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Indf 16 rdr. Bygningen er 64 fag og besætning 8 b 2 st 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 11 Novb 1762.

17 (fol 334)
Anders Hansen, Haarup fæster hans fader Hans Pedersens, fradøde Gaard, som enken hans moder, formedelst alderdom og Svaghed har afstaaet. Hkorn har været 5-7-3 fc mens herefter ifølge forestillingen og vores paafulgte og approberede Resolution over Markens lige Deeling imellem Haarup Byes 4re Beboere, Svarer antageren Anders Hansen af Hkorn 5 td 6 skp 1 alb hvoraf Indf er 5 rdr. Bygningen er 55 fag og 6 b 3 k 6 ungn og 6 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 11 Aug 1762

18 (fol 334)
Peder Nielsen, Haarup fæster Peder Christensens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken. Stædets Hkorn har været 5 td 3 skp mens efter Markens lige deeling for Haarup Byes 4re Beboere tilkommer antageren Peder Nielsen at svare af 5 td 6 skp 1 alb Hkorn. hvoraf Indf er accorderet at Erlægges med 5 rdr. Bygningen er 51 fag og besætning 4 b 4 k 5 ungn og 8 faar Vogn etc. 11 Aug 1762

19 (fol 335)
Jens Jensen, Ejer fæster Jens Hansen Møller formedelst høje alderdom, og konens Stoere Svaghed afstandne Stæd, med vilkaar at ægte datteren og forsyne De gamle og skrøbelige med fornøden ophold.
Hkorn 2-4-2-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 4 k 3 ungn og 5 faar etc. 11 Novb 1762.

20 (fol 335)
Peder Hansen, Riis - fra Ry - fæster  Søren Andersens afstandne Gade huus, hvorved hand ægter hans datter, og forsyner den gamle mand og kone med frie huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 11 Novb 1762.

21 (fol 335)
Anders Christensen, Kattrup faar Hbh paa faderen Christen Jensens formedelst høje alderdom afstandne halve Selv Eier gaard. Hkorn 4-7-3-2 alb Skov 1/2 alb, hvoraf til Hbhs kendelsen betales 4 rdr. Bygningen er 39 fag og besætning 6 b 3 k 2 st 8 ungn og 20 faar etc. 11 Novb 1762.

22 (fol 335)
Ebbe Pedersen, Grumstrup fæster Anders Ollesens afstandne gaard, med vilkaar at ægte datteren og forsyne de gamle med fornøden ophold og huusværelse efter den imellem dem oprettede Contract. Stedets Hkorn er 7-2-1 fc Indf 10 rdr. Bygningen er 68 fag og 10 b 7 k 9 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 11 Novb 1762.

23 (fol 336)
Peder Jensen, Grumstrup - fra Alling, som sin tiid ved Land Militien har udtiendt - fæster Laurs Jensen Juuls, formedelst Alderdom afstandne Gade huus, med vilkaar at De Gamle der udi nyder belovede huusværelse, hvilket i henseende Huusets Ringhed uden Indfæstning forundes. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 11 Novb 1762.

24 (fol 336)
Mickel Ollesen, Skaarup fæster hans Stiffader Poul Sørensens, formedelst Alderdom og Svaghed afstandne halve Gade huus, som til Arbeide i Slots haugen er henlagt. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 11 August 1762.

25 (fol 336)
Johan Madsen, Ry fæster hans fader Mads Pedersens formedelst alderdom afstandne Partgaard. Hkorn 1-4-7-1 alb Skov 1 skp. Indf 3 rdr. Bygningen er 23 fag, har til Besætning 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar Vogn, Ploug etc. 11 Novb 1762.

26 (fol 336)
Niels Madsen, Nørre Vissing - fra Svinsager - fæster enkemanden Niels Pedersens afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans Syster datter. Hkorn 3-1-3 fc Skov 1 fc 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 37 fag og besætning 5 b 4 k 5 ungn og 12 faar etc. 11 Novb 1762.

27 (fol 337)
Jens Madsen, Nørre Vissing fæster hans fader Mads Nielsens fradøde halve gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 fc 1 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 26 fag har til Besetning 5 b 4 k 5 ungn og 10 faar Vogn, Ploug etc. 11 Novb 1762.

28 (fol 337)
Degnen Sr Niels Jensen Hinnerup, Galten som i Mangel af anden Bopæl har antaget Rasmus Marcusens, formedelst fattigdom til ham afstandne halve Gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk som qwartaliter betales. Huset er 11 fag der er endeel forfalden skal i Stand føres og altid forsvarlig Vedligeholdes af antageren etc. 11 Novb 1762.

29 (fol 337)
Herlef Henrichsen, Skovby fæster hans fader Henrich Hansens, formedelst høje alderdom  og Skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 29 fag og besætning 6 b 3 k 5 ungn og 12 faar etc. 11 Novb 1762.

30 (fol 337)
Stephan Simonsen, Herskind faar Hbh paa Christen Rasmussens fradøde Selv Eiergaard, hvor ved enken med 4 børn bliver forseet forsørget?) Med 1 skp 1 fc 2 alb Hkorn som hans Excellence hr. Greeve Friis fra Skivholme Kirke til Kongen har bortsolgt, er Stædets fulde Hartkorn agger og Eng  5 td 6 skp 1 alb hvoraf Indf er 4 rdr. Bygningen er 44 fag har til besætning 7 b 6 k 7 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1763 (staar 1763).

31 (fol 338)
Anders Sejersen, Herskind fæster -  som har antagen i brug under hans iboende gaard, Boelsmanden Poul Nielsens formedelst Armod, afstandne Stæds Hartkorn 1 td 1 fc 1 alb, med vilkaar at svare aftræderens Restance og anden Gield, samt den bevilgede fødehielp. Indf af Jorden 4 rdr. Altsaa Svarer antageren hans forhen i fæste havende 4 td 2 skp 2 alb i alt af Hkorn agger og Eng 5 td 2 skp 2 fc. Den nu hertil videre udkrævende Besetning af Bester, Kiør, ungnød og faar samt vogn, Ploug og harve Redskab, bliver han ansvarlig for, saavelsom og udkrævende Sædekorn etc. 11 Novb 1762.

31b (fol 338)
Jens Rasmussen, Herskind fæster Boelsmanden Poul Nielsens formedelst alderdom forladte Stæd, hvis Hartkorn er tagen i fæste af Anders Sejersen, og Bygningen Destineret til Et gadehuus som Jens Rasmussen opfører og i Standsetter, Samt derudi forsyner aftræderen med belovede huusværelse. Indf 2 rdr.. Den aarlige afgift er som at et andet gade huus 2 rdr 24 sk der tager sin begyndelse fra 1 jan 1763. Bygningen skal han forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 11 Novb 1762.

32 (fol 338)
Søren Sørensen, Sjelle - fra Nørre Vissing - fæster Jens Pedersens formedelst baade sin og koenes alderdom og Svaghed, afstandne gaard. Hkorn 3-3-3 fc Skov 1 skp 1 fc indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar Vogn etc. 11 Novb 1762.

33 (fol 338)
Mads Hansen, Sjelle fæster Hans Madsens fradøde Partgaard. Hkorn 1-5-3-2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 4 b 3 k og 6 faar samt Vogn, Ploug og harve med Behør etc. 11 Novb 1762.

34 (fol 339)
Peder Mortensen, Skørring fæster hans fader afgangne Morten Sørensens i enkestand fradøde halve gaard. Hkorn 2-4-2 fc Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 29 fag har til besetning 5 b 5 k 5 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1762.

35 (fol 339)
Jørgen Jensen, Skørring fæster Rasmus Jensen Ladefogeds fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken som har 6 Smaae børn. Hkorn 5 td 1 fc Skov 5 skp 3 fc 2 alb hvoraf Indf er 4 rdr. Bygningen er 52 fag og 7 b 6 k 12 ungn og 6 faar Vogn, Ploug etc. 11 Novb 1762.

36 (fol 339)
Søren Jensen, Skørring fæster faderen Jens Nielsens, formedelst alderdom og Svaghed afstandne halve gaard, hvorved aftræderen forsynes med fornøden ophold. Hkorn 2-4-2 fc Skov 2 skp 2 1/2 alb. Indf er 3 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Novb 1762.
[KVJ:
Ny fæster kaldes måske også for Rasmus Dinesen. I så fald er han født 1738 og søn af Rasmus Dinesen død samme år. Se skifteuddrag for Skanderborg og Åkær amter v/Erik Brejl nr. 151 og KB Harlev sogn 1694-1806 - stikord v/Inger Sørensen]

37 (fol 339)
Laurs Danielsen, Skibby fæster hans moder Daniel Pedersens enke for ham afstandne gaard, hvorved han forsyner hans moder med fornøden ophold.
Hkorn 5-3-3-2 alb indf 10 rdr. Bygningen er 49 fag og 8 b 2 st 6 k 4 ungn og 10 faar etc. 11 Novb 1762.

38 (fol 340)
Rasmus Rasmussen, Harlev fæster Rasmus Rasmussens fradøde part Gaard, og ægted enken. Hkorn 2 td 6 skp 1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 4 k 5 ungn og 10 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 11 Novb 1762.

39 (fol 340)
Knud Henrichsen, Lillering fæster Rasmus Rasmussens, formedelst høje alderdom og Skrøbelighed afstandne halve gaard, ægter datteren, og forsyner aftræderen med fornøden ophold. Hkorn 4-4-2-1 alb Skov 2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 37 fag og 6 b 4 k 8 ungn og 16 faar etc. 11 Novb 1762.

40 (fol 340)
Søren Ollesen, Framlev fæster hans fader Olle Laursens formedelst høje alderdom afstandne Part gaard. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb indf 6 rdr. 42 fag Bygning og Besætning 6 b 5 k 6 ungn og 14 faar Vogn etc. 11 Novb 1762.
[KVJ:
Sml. Hkorn med Gryt Fptk 1729-1745 nr. 24 (fol 120)]

42 (fol 340)
Søren Andersen, Hørslev fæster den 1/2 part af Just Jensens fradøde huus, som nu er Separeret til 2de Beboere, og Nyder da antageren Søren Andersen 6 fag. Indf 2 rdr. Den aarlige afgift af bemeldte 6 fag huus er accorderet for 2 rdr, som qwartaliter betales og tager sin Begyndelse fra 1 Jan 1763.

Bygningen skal han forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 11 Novb 1762.

43 (fol 341)
Rasmus Sørensen, Hørslev fæster den halve part af Just Jensens fradøde huus, som nu er Separeret til 2de Beboere, og nyder antageren da 6 fag, hvoraf indf er 2 rdr. Den aarlige afgift af de 6 fag er accorderet til 2 rdr. Som qwarttaliter betales og tager sin begyndelse fra 1 Jan 1763. Bygningen skal han forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 11 Novb 1762.

Udi Kirke Sessionen dend 17de og 18de Juny 1762.

Ere følgende fæste Breve Udstæd:

1 (fol 341)
Rasmus Knudsen, Stilling fæster det Kirke Jord som hans fader Knud Pedersen før hannem har haft i Brug, som er ansat for Hartkorn paa:
Fregerslev Mark 1 skp - Stilling mark 2 fc 2 alb er 1 skp 2 fc 2 alb, hvoraf indf er 3 rdr som Kirke Cassen til Jndtægt Beregnes. Samme Jord skal han være forbunden Lovlig at Dørcke og Drive og ei til upligt bruge. Skatter og udgifter der af som nu er eller paabudet vorder Rigtig i Rette tiide og paa siene tilbørlige Stæder at Erlæge og Clarere, samt i øvrigt Rette sig efter Loven og forordningerne, Saa maae atter bemelte Rasmus Knudsen omrørte Jord med dets Rette tilliggende Nyde, bruge og sin livs tiid i fæste Beholde. Kirke Sessionen paa Schanderborg Slott den 17de Juny 1762.

  Woyda,  T. Bertelsen, L. Worsøe.

2 (fol 341)
Jens Ollesen, Laasby - Annex Bonde i Laasby - fæster det Kirke Jord til Dallerup Kirke, paa Laasby Mark, som hans fader Olle Laursen til hannem har afstaaet. Hkorn 4 skp, indf 2 rdr. som Kirke Cassen til indtægt beregnes etc. 18 Juni 1762.

3 (fol 341)
Christen Sørensen, Toustrup fæster det Kirke Jord til Dallerup Kirke paa Sorring Mark, som hans formand afgangne Anders Jespersen før har haft i Brug. Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb indf 2 rdr. som Kirke Cassen beregnes til indtægt etc. 18 Juni 1762.

4 (fol 341)
Skrædder Rasmus Jensen, Sorring fæster  det Kirke Jord paa Sorring Mark til Dallerup Kirke, som Gaardmand afgangne Jens Mogensen i Sorring har haft i Brug. Hkorn 3 skp 2 fc 1/2 alb hvoraf indf er 43? rdr der bliver Kirke Cassen til Indtægt at beregne. Han skal dyrke og drive Jorden etc. 18 Juni 1762.

5 (fol 342)
Kromand Thomas West, Røgen - Kroemand i Røgen - fæster noged Jord til Røgen Kirke paa Røgen Mark, som afgangne Proustinde Grønbech har haft i Brug. Hkorn 5 skp 3 fc hvoraf i Indf betales 9 rdr 2 mk som Kirke Cassen til Indtægt Beregnes. Samme Kirke Jord skal han være forbunden Lovlig at Dørke og Drive etc. 18 Juni 1763 (?)

Anno 1763.

Er Udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve Udsted:

1 (fol 342)
Brørup - udsat til Næste Session.

2 (fol 342)
Jens Povelsen, Grumstrup fæster hans moder Povel Jensens enkes, for hannem afstandne Gaard.
Horn 4-5-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 57 fag til Besætning 7 b 4 k 10 ungn og 18 faar, Vogn, og Ploug Redskab som tillige med behøvende Sæde korn stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive etc. 25 Juni 1763.

3 (fol 342)
Rasmus Michelsen, Taaning fæster afg Niels Nielsen forrige Sognefoged enkes, til hannem og hendes datter hand ægter, afstandne 2de fra hinanden Separerede halve gaard samesteds. Hkorn, den som haves til beboelse 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb Dend anden som er Byens halve Annexgaard, herligheden Hkorn 1 td 1 skp 5/8 alb, Annexskylde 3 td 3 skp 1 7/8 alb Skov 1/2 alb, af begge erlægges til Indfæstning 16 rdr. Bygningen er paa den første 46 fag og den anden 30 fag. Med udkrævende fulde Besætning er begge Steder forsyned, som tillige med behøvende Sæde korn Stedse ved Stederne til Inventarium skal forblive etc. 25 Juni 1763.

4 (fol 343)
Søren Iversen, Taaning fæster Niels Hansens fradøde 1/2 gaard, og ægted enken. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 5 b 4 k 5 ungn og 10 faar Vogn etc. 25 Juni 1763.

5 (fol 343)
Niels Nielsen, Taaning fæster Hans Jensens fradøde Gade Huus, og ægted enken. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

6 (fol 343)
Søren Ollesen, Taaning - fra Hem - fæster  Niels Sørensen Blaaes (Blaacs?) til hannem afstandne huus, med vilkaar aftræderen og Hustrue i Deres Alderdomb der udi beholder frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 3 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

7 (fol 343)
Yding - udsat.

8 (fol 343)
Knud Thomasen, Gantrup fæster hans Stiffader Søren Jensens afstandne Part gaard, med vilkaar at de bliver hos hinanden under Een huusholdning til fællets Arbeide. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af anpart udi En Øde Gaards Jord 2 skp 2 3/4 alb som hand frie for Indfæstnings Erlæggelse er bevilged. Bygningen er 23 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 25 Juni 1763.

9 (fol 344)
Jens Nielsen, Gantrup fæster hans fader Niels Jensens afstandne part gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af anpart udi Een Øde gaards Jord 2 skp 2 3/4 alb hvoraf i Indf erlægges 2 rdr. Bygningen er 27 fag annammer til Besætning 5 b 3 k 3 ungn og 10 faar Vogn og Ploug med behør etc. 25 Juni 1763.

10 (fol 344)
Søren Rasmussen, Hem fæster hans fader Rasmus Jensens, formedelst Alder og Fattigdomb afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 49 fag og besætning 7 b 2k 5 ungn og 4 faar etc. 25 Juni 1763.

11 (fol 344)
Erich Pedersen, Tønning - fra Addit - fæster Søren Abrahamsens fra Døde gaard, og ægted enken. Hkorn 5-3-1-11/13 alb Skov 1 3/13 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 60 fag og 6 b 5 k 5 ungn og 16 faar etc. 25 Juni 1763.

12 (fol 344)
Stephen Mortensen, Davding - af Davding fæster hans fader Morten Jensens afstandne gade huus i sammesteds. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk som qwartaliter betales. Indf 2 rdr. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

13 (fol 345)
Laurs Baltzersen, Salten - fra Virklund - fæster enkemanden Niels Nielsens, for hannem afstandne halve gaard. Hkorn med 1/4 part af no 6 2-2-1-1 7/8 alb Skov 1 skp 2 fc indf 4 rdr. Bygningen er 25 fag og Besætning 4 b 3 k og 5 faar, Vogn og Ploug med Behør etc. 25 Juni 1763.

14 (fol 345)
Jens Jensen, Salten fæster - som har 1/4 Part gaard - den anden fierde Part som Søren Knudsen, i Armod og fattigdomb ei har kundet vedblive. Hkorn 1 td 1 skp 7/16 alb Skov 3 fc. Som hand formedelst sames Ringhed frie for Indfæstning er bevilged. Bygningen er 16 fag Ringe huus. Besætningen alleene 1 gl Best og 4 faar, hvad videre udfordres skal antageren tilsvare som tilligemed Vogn og Ploug Redskab samt behøvende Sædekorn Stedse ved Stedet som Inventarium skal forblive etc. 25 Juni 1763.

15 (fol 345)
Søren Nielsen, Ry - fra Haarup -  fæster Peder Andersens afstandne Gade huus, som hand selv har opbygt paa En Øde Plads. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk tager sin begyndelse fra 1 Jan 1762. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

16 (fol 345)
Niels Jensen, Siim  fra Linaa (linne) Sogn - fæster Søren Thomasens til ham afstandne Gaard, med givne Løfte at forsyne De gamle med fornøden ophold og huusværelse. Hkorn 5-1-1-1 alb Skov 2 skp 2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 52 fag og 6 b 6 k 10 ungn og alleene 4 faar, Vogn, og  Ploug med Behør etc. 25 Juni 1763.

17 (fol 346)
Johan Nielsen, Vrold - fra Brørup - fæster Laurs Joensens enkes, for hannem afstandne Gade huus, som er henlagt til Arbeide i Slots haugen, imidlertid samme vedvarer befries for Arbeids Pænge, mens Svares Aarlig huuspenge 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

18 (fol 346)
Anders Rasmussen, Virring  fra Gjesing - fæster Peder Jensens, formedelst megen fattigdom, vedvarende store Svaghed og Sænge Leje afstandne 1/2 gaard, imod belovede ophold.
Hkorn 3-6 skp 1 /2 alb. Som hand formedelst Creaturene af Qwæg Svagheden alle Nyelig er Bort Død, frie for Indfæstning er Bevilged, Mens efter haanden maae vere betenkt paa, at forsyne sig med det udkrævende. Bygningen er 42 fag, annammed til Besætning 4 Bester 3 faar, Vogn, Ploug og harve med behør, hvad meere udfordres skal af antageren tilsvares etc. 25 Juni 1763.

19 (fol 346)
Peder Michelsen, Virring fæster Søren Rasmussens, afstandne halve gaard, som hand ei længere, formedelst Ringe Beboelse og slet huusholdning, kunde forestaa, hvorved aftræderens koene for sig og fire smaae børn er beloved noged til ophold. Staar for Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb som hand formedelst Creaturerne af Qwæg Svagheden alle Nyelig er Bort Død, frie for Indfæstning er bevilged. Mens efter haanden maae være betengt paa at forsyne sig med det udkrævende. Bygningen er 42 fag Annammer til Besætning 4 Bester og 4 faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør. hvad Meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 25 Juni 1763.

20 (fol 346)
Smed Hans Jacobsen, Virring - fra Hvolbæk - fæster afgange Hans Jensens enkes, til ham afstandne 1/2 huus, som er henlagt til Arbeide i Slots haugen. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

21 (fol 347)
Anders Rasmussen, Hvolbæk - fra Gram - fæster Niels Andersens afstandne halve huus, henlagt til Arbeide udi Slotshaugen. Indf 2 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

22 (fol 347)
Rasmus Laursen, Svinsager - fra Hvolbæk - fæster Søren Rasmussens afstande gaard, hvor ved hand ægter datteren. Hkorn 4-3-3-1 1/2 alb som hand frie for Indf er bevilged. Bygningen er 36 fag og besætning 6 b 4 k 3 ungn og 10 faar Vogn, Ploug etc. 25 Juni 1763.

23 (fol 347)
Peder Madsen, Svinsager fæster faderen Mads Nielsens, udi sin Svaghed og Sænge Leje for hannem afstandne halve gaard. Hkorn 2-7-3-2 alb som hand formedelst Creaturerne af Qwæg Svagheden Nylig er bort Døed frie for Indfæstning er bevilged. Mens efter haanden maae vere betenkt paa at forsyne sig med det fornødne. Bygningen er 24 fag, Besætningen er 4 Bester og 10 faar, Vogn, Ploug og Harve med behør, som tillige med behøvende Sædekorn etc. 25 Juni 1763.

24 (fol 347)
Snedker Hans Pedersen, Blegind - fra Stilling - fæster Rasmus Jensen Smeds afstandne huus, med vilkaar aftræderen og hustrue derudi beholder Deres frie huusværelse saa længe De lever. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 13 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

25 (fol 348)
Johan Andreasen, Jeksen - fra Nørre Vissing - fæster den afvigte Vinter henrettede Anders Endvoldsen efterladte Sted i Jeksen, og derved ægted enken. Hkorn 1 td 5 skp 3 fc 2 alb, som hand frie for Indfæstning er bevilged. Bygningen er 45 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar, Vogn, Ploug og Harve med behør etc. 25 Juni 1763.

26 (fol 348)
Laurs Andersen, Jeksen fæster faderen Anders Jensens, afstandne Gade huus, med vilkaar at aftræderen tillige med hans gamle svage koene, der udi skal have frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

27 (fol 348)
Christen Michelsen, Storring - fra Skovby - faar Hbh paa Peder Thomasens fradøde 1/2 Selfeiergaard, ægted enken paa Stedet. Hkorn 2-5-2 fc hvoraf udi Hbh erlægges 6 rdr. Bygningen er 35 fag, annammer til Besætning 3 b 2 k 3 ungn og 1 faar, Vogn, Ploug og Harve med behør, hvad meere udfordres, skal antageren tilsvare, som med behøvende Sædekorn etc. 25 Juni 1763.

28 Fol 348)
Søren Christensen, Alling fæster hans fader enkemanden Christen Sørensens afstandne part Gaard.
Hkorn 3-4-2-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 41 fag og besætning 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar Vogn etc. 25 Juni 1763.

29 (fol 349)
Jens Rasmussen, Herskind fæster faderen Rasmus Pedersens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed.
Hkorn 3-4-1-1 alb indf 8 rdr. Bygningen er 37 fag og 6 b 6 k 1 st 4 ung og 10 faar etc. 25 Juni 1763.

30 (fol 349)
Jens Rasmussen, Skørring fæster hans fader enkemanden Rasmus Jørgensens afstandne  halve gaard. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 26 fag og Besætning 5 b 5 k 4 ung og 9 faar etc. 25 Juni 1763.

31 (fol 349)
Niels Jensen, Galten - fra Stjær - fæster Niels Pedersens fradøde 1/2 gaard. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb Skov 1 fc indf 10 rdr. Bygningen er 30 fag, annammer til Besætning 6 b 7 k 8 ungn og 14 faar Vogn etc. 25 Juni 1763.

32 (fol 349)
Niels Sørensen, Sorring fæster Hans Ollesens enkes afstandne Sted i Sorring. Hkorn 4-5-1 fc Skov 2 fc 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 9 faar, Vogn etc. 25 Juni 1763.

33 (350)
Michel Hansen, Toustrup - fra Galten - faar  Hbh paa afgangne Niels Pedersens halve Selveier gaard, hvorudi Peder Hougaard i Farre tilhører Bonde Ejet. Ægted enken ved Stedet. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf udi Hbh kiendelse erlægges 6 rdr. Bygningen er 27 fag, annammer til Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar, Vogn, Ploug ect. 25 Juni 1764.

Silcheborg Amt:

1 (fol 350)
Peder Jensen, Farre fæster hans fader Jens Simonsens, formedelst alderdom afstandne gaard. Hkorn 4-3-2 fc indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag, annammer til Besætning 7 b 5 k 4 st 4 ungn og 16 faar  Vogn etc. 25 Juni 1763 (der staar 1764 form fejl)

2 (fol 350)
Gregers Nielsen, Farre faar Hbh paa Jens Mogensens fradøde halve Selvejergaard, Ægted enken ved Stedet. Hkorn 3-5-1-1/2 alb og af Farregaards jord som der til haves i brug 1 td 2 alb hvoraf udi Hbhs kiendelse erlægges 2rdr. Bygningen er 34 fag, annammed til Besætning 6 b 5 k 3 ungn og 7 faar, Vogn, Ploug og Harve med behør etc. 25 Juni 1763.

3 (fol 350)
Christen Sørensen, Farre fæster Peder Rasmussens fradøde Part gaard, som enken for hannem og hendes datter hand ægter har afstaaed. Hkorn 3-3-2-1-1/2 alb af Farregaard jord 1 td 2 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 40 fag og 7 b 6 k 7 ungn og 18 faar etc. 25 Juni 1763.

4 (fol 353)
Søren Rasmussen, Farre - fra Laasby - fæster Jens Sørensens fra Døde Partgaard. Hkorn 3-5-1-2 1/2 alb, Med tilliggende af Farre gaards Jord 1 td 2 alb og havende halve Gade huus hvortil er Hartkorn 1 skp 1 fc, Dets aarlig afgift er 1 rdr 12 sk som qwartaliter betales. Indf 4 rdr. Bygningen paa Gaarden er 30 fag og til huuset 6 fag, annammer til Besætning 7 b 4 k 6 ungn og 8 faar Vogn etc. 25 Juni 1763.

5 (fol 351)
Jens Nielsen, Farre - fra Voel - fæster Niels Mikelsens afstandne halve gaard, imod belovede ophold og den angivne Gield af 50 Sletdaler at Betale, Ægted datteren ved Stedet. Hkorn 2-1-3 fc med tilliggende af Farregaards Jord 1 td 2 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 24 fag og Besætning 4 b 3 k 6 ungn og 8 faar etc. 25 Juni 1763.

6 (fol 351)
Peder Nielsen, Farre fæster Jens Jørgensens fradøde huus sammesteds, med tilliggende brug af Farregaard Jord, som er Matriculleret for Hkorn 3 td 2 fc. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 24 sk. Ingen indf. Huset er 22 fag har til Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 5 faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør etc. 25 Juni 1763.

7 (fol 351)
Jens Nielsen, Farre fæster Hans Tomasen Snedkers, afstandne Gade huus samesteds, imod belovede huusværelse for Aftræderen og hustrue saa længe forlanges. Til huuset er Hkorn 4 skp 2 fc. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 25 Juni 1763.

8 Fol 352)
Laurs Bertelsen, Skanderup - fra Laven - fæster Peder Michelsens i fattig tilstand fradøde Parts gaard, ægted datteren ved Stedet, enken forsynes med belovede ophold og huusværelse, Betaler Restancen til Cassen og den øvrige gield som hæfter paa Stædet. Hkorn 2-7-1 fc som hand frie for Indfæstning er bevilged. Bygningen er 28 fag, annammer til Besætning 4 b 2 k 1 qwie og 5 faar, Vogn, Ploug og harve med tilbehør etc. 25 Juni 1763.

9 (fol 352)
Christian Nielsen, Skanderup fæster Hans Rasmussens  fra Døde huus, og ægted enken. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk, for indf er han i henseende til omstændighederne befried. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 25 Juni 1763.

10 (fol 352)
Christen Jensen, Holmstol - huusmand fra Farre - fæster Laurs Hansens i Aaret 1761 til Søren Thomasen fra Siim afstandne gaard i Holmstol, som hand igien uden fæstes Nydelse maatte forlade og til denne antager afhændet. Hkorn 4-6-2-2 alb, Som hand frie for Indfæstning er bevilged. Bygningen er 23 fag og besætning 6 Bester 2 aarings Plage 1 koe 1 qwie  2 ungnød og 2 kalve, Vogn, Ploug og harve med tilbehør etc. 25 Juni 1763.

11 (fol 352)
Michel Jensen, Gjern - fra Laasby - fæster Niels Jensens fradøde gaard, Ægted enken ved Stedet. Hkorn 8 td 1 fc indf 8 rdr. Bygningen er 58 fag og Besætning 9 b 8 k 8 ungn og 20 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 25 Juni 1763

12 (fol 353)
Olle Rasmusen, Gjern fæster faderen Rasmus Ollesens, afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 3 skp indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag og 4 b 2 k 5 ungn og 14 faar etc. 25 Juni 1763.

13 (fol 353)
Key Christiansen, Gjern - afskediged Land Soldat - fæster Peder Nielsens afstandne halve Gadehuus, hvorved datteren er ægted. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. For indf. i henseende til huusets Brøstfældighed er han befried. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

14 (fol 353)
Christence Olufsdatter, Gjern fæster faderen Olle Andersens, fra Døde halve huus, til huusværelse for sig og sine 2de Søstre. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk. For indf er de efter fattig omstændigheder befried. Huset er 6 fag som hun skal forbedre og altid udi forsvarlig Stand vedligeholde etc. 25 Juni 1763.

15 (fol 353)
Søren Pedersen, Skorup fæster hans Svoger Jens Andersens formedelst tilfalden Skrøbelighed, afstandne gaard. Hkorn 4 td 5 skp. Indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og 5 b 3 k og 4 ungn, Vogn, Ploug og Harve etc. 25 Juni 1763.

16 (fol 354)
Niels Johansen, Skorup - huus mand fra Truust - fæster Søren Pedersens afstandne gaard.
Hkorn 4-4-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 5 b 3 k og 2 ungnød, Vogn, Ploug og Harve med behør, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 25 Juni 1763.

17 (fol 354)
Jens Jensen, Truust - fra Voel - fæster Peder Rasmussen Tydskes fradøde Part gaard. Hkorn 1-6 skp 2 1/2 alb med tilliggende Gade hus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Bygningen paa gaarden er 30 fag og paa huus Pladsen 4 fag. Annammer til Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 25 Juni 1763.

18 (fol 354)
Søren Thomesen, Truust fæster Niels Johansens afstandne huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

19 (fol 354)
Peder Rasmussen, Møgelby - fra Faarvang -  fæster Jørgen Jensens fradøde Sted, hvorved han ægter enken.
Hkorn 2-4-1-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 19 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 25 Juni 1763.

20 (fol 355)
Jens Nielsen, Mølgaarde - fra Skanderup - fæster Peder Christensens fradøde halve gaard, ægted enken ved Stedet. Hkorn 2-4-1 fc indf 4 rdr. Bygningen er 29 fag og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 25 Juni 1763.

21 (fol 355)
Niels Nielsen, Mølgaarde  fra Skanderup - fæster Jens Jørgensens afstandne Gade huus, hvor til er Hkorn 2 fc 2 alb. Af huuset Desuden svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

22 (fol 355)
Niels Rasmussen, Linaa fæster faderen Rasmus Nielsen Høeghs [jeg har læst Sørensen rettet med tak til læser som har gjort mig opmærksom på fejlen]] afstandne Part Gaard. Hkorn 3-1-2-2 alb Skov 2 skp 3 fc 1 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 5 k 4 ungn og 12 faar etc. 25 Juni 1763.

23 (fol 355)
Christen Andersen, Haarup - fra Skellerup - fæster Jens Christiansens afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-4-1-2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, som hand frie for Indf er bevilged. Bygningen er 20 fag og Besætning 4 b 2 k 1 ungn og 20 faar, Vogn, Ploug og harve med behør, hvad meere udfordres, skal antageren tilsvare etc. 25 Juni 1763.

24 (fol 356)
Knud Laursen, Mollerup fæster Rasmus Nielsen Boerups fradøde 1/2 gaard, Ægted enken ved Stedet. Hkorn 1 td 7 skp 2 alb Skov 2 fc 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og 5 b 3 k 8 ungn og 20 faar  etc. 25 Juni 1763.

25 (fol 356)
Laurs Rasmussen, Laven - fra Flendsted - fæster Rasmus Nielsens fradøde 1/2 Gade huus, ægted enken. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk, ingen indf. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 25 Juni 1763.

26 (fol 356)
Christen Andersen, Virklund - fra Laven - fæster Christen Rasmussens fradøde 1/2 gaard, ægter enken ved Stædet. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb som hand fri for Indf er bevilged. Bygningen er 31 fag, annammer til Besætning 5 b 4 k 5 ungn og 8 faar Vogn etc. 25 Juni 1763.

27 (fol 356)
Jens Nielsen, Virklund fæster faderen Niels Sørensen Brandes afstandne 1/2 gaard. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb som hand frie for Indf er bevilged. Bygningen er 36 fag og Besætning 5 b 5 k og 3 ungn, Vogn, Ploug og Harve etc. 25 Juni 1763.

Udi Kircke Sessionen Dend 26 July 1763.

Er følgende Fæste Breve Udstæd:

1 (fol 357)
Søren Sørensen, Bjertrup - gaardmand - fæster det Kirke Jord til Hørning Kierke paa Bjertrup Mark beliggende som hans fader afgangne Søren Pedersen har haft i brug og moderen til ham har afstanden som staar for Hkorn 1 fc 1 1/2 alb hvoraf betales i Indf 2 rdr som Kircke Cassen til indtægt beregnes. Han er forbunden Lovlig at Dørke og Drive Jorden etc. 26 Juli 1763.

2 (fol 357)
Povel Rasmussen, Bjertrup - gaardmand - fæster det Kirkejord paa same Byes Mark, til Hørning Kirke beliggende, som hans formand afgangne Jens Madsen Due har haft i fæste og brug. Hkorn 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 rdr. som Kirke Cassen beregnes til indtægt. Han skal lovlig Dørcke og Drive jorden etc. 26 Juli 1763.

u/no (fol 357)
Annexbonde Christofer Pedersen, Tulstrup fæster det Kircke Jord til Tulstrup Kircke paa same Byes Mark beliggende, som huusmanden Jens Nielsen i Tørring har haft i fæster og nu til hannem afstaaed. Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb indf 2 rdr. som Kircke Cassen til Indtægt beregnes. Han skal lovlig Dørke og Drive og ej til upligt bruge Jorden etc. 26 Juli 1763. 

Anno 1764.

Udi Vaar Sessionen 1764.

Er Følgende Fæste og Hosbondholds Breve Udsted:

Schanderborg Amt:

1 (fol 357)
Erich Christensen, Brørup - fra Kattrup - fæster  Hans Pedersens fradøde part Gaard, som hands søster enken Anne Christensdatter for hannem har afstaaed. Hkorn 3-6-3-1 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 28 fag og Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar Vogn, Ploug og Harve  etc. 24 Marts 1764.

2 (fol 358)
Jens Nielsen, Brørup fæster Rasmus Andersens, formedelst sin og Hustrues alderdomb og Skrøbelighed til hannem afstandne part Gaard, hvor ved han ægter konens søster datter, imod vilkaar at blive samled i Een huusholdning. Hkorn 3 td 1 skp indf 4 rdr. Bygningen er 35 fag og Besætning 5 b 1 k 3 ungn og 10 faar, Vogn Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

3 (fol 358)
Laurs Jørgensen, Ustrup  - Udstrup - fra Hylke -  fæster Niels Jensens formedelst alderdom afstandne huus,  og ægted hands datter imod belovede huusværelse og ophold. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 4 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig Stand holde etc. 24 Marts 1764.

4 (fol 358)
Johan Allesen, Baastrup fæster Holger Hansens fradøde huus sammesteds, og Ægted enken. Huuset er henlagt til arbeide i Slots haugen. Indf 4 rdr.  Huset er 15 fag som han skal forbedre og altid i forsvarlig stand vedligeholde etc. 24 Marts 1764.

5 (fol 359)
Rasmus Michelsen, Hylke Mølle - fra Baastrup - fæster Hylke Mølle som enken Apelone Jørgensdatter for hannem, der ægter hendes søster datter, har afstaaet imod belovede ophold. Landgilde af Maaleværket ansat for 5 rdr, udi Indf erlægges 5 rdr. Bygningen er 16 fag som han skal forbedre og stedse i forsvarlig stand holder tilligemed Maaleværket. Besætning 2 kiør som stedse ved stedet til Inventarium skal forblive etc. 24 Marts 1764.

6 (fol 359)
Jens Sørensen, Grumstrup fæster faderen Søren Jensens afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb indf 5 rdr.  Bygningen er 49 fag og besætning 8 b 4 k 2 st 5 ungn og 20 faar etc. 24 Marts 1764.

7 (fol 359)
Jens Rasmussen, Grumstrup - fra Brørup - fæster Christen Pedersens fradøde gade huus, og ægted enken. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

8 (fol 359)
Anders Jensen, Grumstrup fæster enkemanden Jens Gregersens afstandne halve huus, hvorved hand ægter datteren og forsyner den gamle med huusværelse. Aarlig huuspenge 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huuset har været 8 fag men de 3 fag saa brøstfeldig, der er nedtagen, som han igien opsetter og tilligemed det øvrige udi forsvarlig stand vedlige holder etc. 24 Marts 1764.
[KVJ:
I skifteuddrag for Skanderborg og Åkær amter v/Erik Brejl nr. 209 og 912 kaldes ny fæster for Andreas Jensen. Ligeledes i KB Vedslet sogn 1683-1813 - stikord v/Bente Feldballe]

9 (fol 360)
Svend Christiansen, Grumstrup - tieneste Karl - fæster Erich Sørensens fradøde gade huus, hvorved hand ægter enkens søster datter og forsyner den gamle med frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc 24 Marts 1764.

10 (fol 360)
Jens Nielsen, Grumstrup fæster Peder Jensens afstandne huus, som hand selv fik i fæste afvigte aar og formedelst tilslagen Vanhæld og andre omstændigheder ei har kundet vedblive. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

11 (fol 360)
Hr Hof Jægermæster von Røder, Hovedgaard  - Hoved! - haver vi efter Højlovlig Rente Kammers Foranstaltning af 3 May og 4 Junii 1763 -  fæstet til Hr Hof - Jægermæster  Christian Frederich von Røder den gaard i Hoved, som Skov Rider Christian Bering for hannem har afstaaed, efter Matr staar for Hkorn 9-3-2-2 alb Skov 1 fc 2 alb med vedliggende aparte huus, sammes Aarlig afgift er 2 rdr 24 sk, jmod Indfæstnings svarelse 40 rdr. Landgilde og afgift som hidtil er svaret af gaarden. Med vilkaar at Hr Jægermæsteren og arvinger efter Rente- Cammerets paaberaabte foranstaltning  er tilladt  til hvem de efter sluttende foreening vil, at afstaae og overlade det af ham opførende Vaanings huus tilligemed øvrige der værende Bygninger med tilliggende Jorder, paa den maade, at den som samme afstaaes til,  saavelsom Efterkommere, hver for sig tager fæstebrev paa Gaarden, og svarer udi Jndfæstning hver gang 40 rdr. samt deraf Skatterne og afgifterne med videre i rette Tiid erlægger og udreeder, jtem at gaardens Bygning og Besætning efter forordningen og Ryttergodset af 10 august 1695 holdes i forsvarlig Stand vedliige og icke fra Jordene Separeres, desuden behøvende Sædekorn som stedse ved Gaarden til inventarium skal forblive etc.
24 Marts 1764.

12 (fol 360)
Jens Christophersen, Ørridslev - der af Byen som til gevorben Soldat har været udskreven - fæster det ved Ildebrand udi afvigte aar beskadigede Sted, med den dertil høilovlig Cammer Collegii approbation bevilgede hielp og frihed. Bygningen med de 19 fag som er opsadt, er i alt 41 fag. Hkorn 4-5-1-1 alb som hand frie for indf er bevilget. Den fornødne Besætning af alle slags, samt Vogn og Ploug Redskab skal antageren tilsvare, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1761.

13 (fol 361)
Jacob Mortensen, Overby - Skandrup (Jacob Mortensen, Skanderup)? med - Pas fra Tyrestrup - fæster afgangne Birkedommer Bangs enkes, til hannem afstandne gaard. Hkorn 7-7-2-2 alb Skov 2 alb. Indf 12 rdr. Bygningen er 80 fag annammer til Besætning 8 b 2 k 6 ungn og 14 faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 24 Marts 1764.

14 (fol 361)
Søren Pedersen, Tebstrup - fra Ring Kloster - fæster  Jens Sørensen Beskes? (Buskes?) formedelst høje alderdom afstandne gaard, imod belovede ophold og ægter datteren. Hkorn 4-2-2 fc indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 6 b 3 k 2 ungn og 12 faar etc. 24 Marts 1764.

15 (fol 361)
Hans Rasmussen, Tebstrup fæster Jens Nielsen Udbyes afstandne gade huus, med vilkaar at hand og koene derudi beholder deres frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

16 (fol 361)
Jørgen Hansen, Ejer fæster faderen Hans Jørgensen Munches afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp 1 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 28 fag annammer til Besætning 5 b 2 k 1 ungn 8 faar, hvad meere udfordres maae antageren forsyne sig med, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

17 (fol 362)
Laurs Pedersen, Yding fæster faderen Peder Rasmussens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed.
Hkorn 5-1-1-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 63 fag og besætning 6 b 3 k 11 ungn og 17 faar etc. 24 Marts 1764.

18 (fol 362)
Jens Jensen, Yding fæster faderen Jens Jensen Rings fradøde gaard.
Hkorn 5-4-1-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 54 fag og 8 b 5 k 8 ungn og 20 faar etc. 24 Marts 1764.

19 (fol 362)
Jacob Mortensen, Træden fæster faderen Morten Christensens afstandne gaard.
Hkorn 4-6-1-3/5 alb indf 6 rdr. Bygningen er 51 fag og Besætning 6 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

20 (fol 362)
Peder Pedersen, Træden fæster faderen Peder Sørensens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed.
Hkorn 4-6-1-3/5 alb indf 6 rdr. Bygningen er 58 fag og 8 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

21 (fol 363)
Peder Nielsen, Træden - fra Davding - fæster afgangne Søren Rasmussens gaard, hvorved hand ægter enken.
Hkorn 4-6-1-3/5 alb indf 4 rdr. Bygningen er 62 fag og besætning 8 b 3 k 6 ungn og 16 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

22 (fol 363)
Søren Knudsen, Træden - fra Burgaarde som er Land Soldat - fæster Jens Jensen, i Træden, ved mageskifte med hans fader Knud Andersen af Burgaarde til fader og søn afstandne  gaard.
Hkorn 4-6-1-3/5 alb indf 5 rdr. Bygningen er 46 fag og Besætning 6 b 2 k 3 ungn og 20 faar etc. 24 Marts 1764.

23 (fol 363)
Jens Jensen, Burgaarde - fra Træden - som har giort gaard Skifte med Knud Andersen i Burgaarde -  fæster  hans til hannem afstandne halve gaard sammesteds. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb Skov 1 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 39 fag og 5 b 3 k 6 ungn og 19 faar etc. 24 Marts 1764.

24 (fol 363)
Frands Nielsen, Davding fæster hans fader Niels Frandsens fradøde part gaard, som enken hans moder for hannem imod tilkommende ophold har afstaaed.
Hkorn 2-7-3-2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

25 (fol 364)
Laurs Frandsen, Davding fæster Anders Pedersens fradøde gade huus, og ægter enken. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

26 (fol 364)
Laurs Rasmussen, Davding - Land Soldat - fæster det øde gade huus, som gaardmanden Laurs Rasmussen, har været ansadt for og til hannem afstaaed. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Efter egen afhandling skaffer de begge 6 fag huus opsat, og naar samme kommer i stand betales afgiften af Laurs Rasmussen som ej derfor kand vente sig nogen befrielse fra Soldater tienesten, mens for indfæstningen er hand befriet. Bygningen haver hand stedse at vedligeholde etc. 24 Marts 1764.

27 (fol 364)
Albreth Nielsen, Aastrup - fra Davding - fæster Peder Mogensens fradøde gaard, og ægter enken. Hkorn 5-1-3 fc indf 6 rdr. Bygningen er 45 fag og Besætning 5 b 3 k 6 ungn og 18 faar etc. 24 Marts 1764.

28 (fol 364)
Peder Mortensen, Gammelstrup fæster hans fader Morten Andersens afstandne halve gaard. Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 32 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

29 (fol 365)
Svend Christensen, Addit fæster Jens Laursens fradøde halve Gaard, og ægtet enken. Hkorn 2-3-1 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb, efter omstændighederne ingen indf. Bygningen er 30 fag og 4 b 4 k 2 ungn og 9 faar etc. 24 Marts 1764.

30 (fol 265)
Erich Christensen, Addit fæster faderen Christen Eriksens afstandne halve gaard. Hkorn 2-3-3 fc indf 6 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 4 b 5 k 5 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

31 (fol 365)
Jens Andersen, Bryrup fæster hans broder Anders Andersens, formedelst ringe vilkaar til hannem afstandne halve gaard, imod giorde Løfte, at aftræderen og koene skal have Deres huusværelse og noget til føden, samt gielden at betale. Hkorn 3 td 2 fc 1 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 3 b 2k og 3 ungn, faarhøvderne er død, Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

32 (fol 366)
Niels Sørensen, Velling - fra Saaby - fæster  Peder Sørensens formedelst ringe vilkaar til hannem afstandne part gaard, imod belovede huusværelse og nogen hielp til ophold, for ham og svage hustrue. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb Skov 1 1/2 alb. Ingen indf i henseende til omstændighederne. Bygningen er 33 fag, faaer til Besætning alleene 4 Bæster og 1 ungnød som det eeneste der blev i Live af qwæg svagheden, hvad meere udfordres bliver antageren pligtig at tilsvare, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

33 (fol 366)
Søren Sørensen, Vinding faar Hbh paa faderen Søren Thomsens afstandne Selv Eier Sted. Hkorn 1-1-3-2 3/4 alb Skov 1 alb, hvoraf for Hbhs kendelsen erlægges 2 rdr. Bygningen er 18 fag annammed til Besætning 3 b 1 k 1 qwie og 8 faar, Vogn, Ploug Redskab etc. 24 Marts 1764.

34 (fol 366)
Peder Nielsen, Ry fæster Peder Pedersens fradøde part gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 3 td 2 alb  Skov 1 skp 2 fc. Indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 2 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

35 (fol 367)
Rasmus Christensen, Ry fæster faderen Christen Rasmussens afstandne huus, med vilkaar hand og koene derudi beholder huusværelse. Har dertil Hkorn 1 alb. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

36 (fol 367)
Søren Pedersen, Laasby fæster hans fader Peder Sørensen Munkes afstandne halve gaard. Hkorn 3-4-1-2 1/2 alb, som hand i henseende til at Bygningen ved den der i Byen sidstafvigte efteraar opkomne Ildebrand er lagt i aske, frie for Indfæstning er bevilget. Den afbrændte Bygning var 38 fag, og igien bevilget til 34 fag nye huus. Annammer til Besætning 5 b 2 k og 5 faar, de øvrige Creaturer er af qwæg Svagheden bortdød, mens efterhaanden maae være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn samt Vogn, Ploug og Harve, stedse ved Stedet til jnventarium skal forblive etc. 24 Marts 1764.

37 (fol 367)
Niels Jensen, Laasby - fra Ovstrup - fæster Jens Laursens fradøde gaard, og ægted enken. Hkorn 6 td 2 fc 2 alb, som hand formedelst lidte skade af qwæg Svagheden og fattig tilstand frie for Indfæstning er bevilget. Bygningen er 50 fag og Besætning 8 b 10 faar og alleene 1 ungnød, de øvrige Creaturer bortdød, mens efterhaanden i des sted maae være betænkt paa at forsyne sig med der fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

38 (fol 367)
Peder Nielsen, Laasby fæster hans fader Niels Pedersens til hannem afstandne gaard. Hkorn 6-1-3 fc indf 3 rdr. Bygningen er 64 fag, annammer til Besætning 8 Bester 14 faar, qwæget er af den Graserende Svaghed bortdød, undtagen et ungnød, mens efter haanden maae være betænkt paa at forsyne sig med der fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 17164.

39 (fol 367)
Michel Rasmussen, Flendsted - fra Laasby - fæster enkemanden Niels Rasmussens for hannem afstandne halve gaard, og ægted hans datter. Hkorn 1-7-3-1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 25 fag og Besætning 4 b og 6 faar qwæget er af den Graserende Svaghed bortdød, undtagen 2 ungnød, men efter haanden maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed Vogn, Ploug og Harve etc. skal forblive som Jnventarium. 24 Marts 1764.

40 (fol 368)
Laurs Danielsen, Kalbygaard.
Er icke udsted, siden hand strax forloed Kalbygaard og fæstede i Skibby. -

41 (fol 368)
Jacob Pedersen, Sorring - fra Laven - fæster  afgangne Søren Pedersen Dyhrs til hannem afstandne part gaard. Hkorn 2-2-1 fc som hand formedelst Bygningens og Besætningens ringhed frie for Indf er bevilget. Bygningen er 22 fag ringe huus, Besætningen 4 b og 8 faar, qwæget er af den graserende Svaghed bortdød, mens efterhaanden maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed behøvende Sæde korn etc. 24 Marts 1764.

42 (fol 368)
Skræder Johan Rasmussen, Sorring -  fra Linaa - fæster Rasmus Jensen Skræders til hannem afstandne huus, aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

43 (fol 268)
Mogens Sørensen, Toustrup - fra Rode - fæster Anders Pedersens fradøde huus, og ægtet enken. Svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 20 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig stand vedligeholde etc. 24 Marts 1764.

44 (fol 368)
Kield Pedersen, Røgen - fra Rampes Mølle - fæster  Laurs Rasmussens fradøde  halve gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn er 2-5-1-1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 34 fag annammer til Besætning 4 bester og 6 faar, qwæget er alt af den graserende Svaghed bortdød, mens antageren maae efterhaanden være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

45 (fol 369)
Peder Nielsen, Røgen fæster faderen Niels Madsens afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 39 fag annammer til Besætning 5 Bester og 12 faar samt en koe, den eeneste som der paa Stedet fra qwæg svagheden blev i live, det fornødne maae hand efter haanden være betenkt paa at forsyne sig med, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

46 (fol 369)
Anders Rasmussen, Skørring fæster Christen Rasmussens fradøde 1/2 gaard, og ægted enken. Hkorn 2-3-2-2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb, som hand formedelst Stedets slette omstændigheder og lidte qwæg Svaghed, frie for indf er bevilget. Bygningen er 33 fag Besætning 4 Bester og 10 faar qwæget er alt af den graserende Svaghed bortdød, som hand igien efter haanden til fornødenhed maae være betænkt paa at se sig og Stedet med forsynet, tilligemed Vogn, Ploug og harve etc. 24 Marts 1764.

47 (fol 369)
Peder Rasmussen, Skørring - fra Farre - fæster Thomas Pedersens fradøde huus, hvor ved hand har ægted enken. Til huset er Hartkorn 4 skp 1 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb, svarer desuden aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Bygningen er 22 fag, har til Besætning 2 Bester og 8 faar, det hafte qwæg er af Svagheden bortdød, mens antageren maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne som tilligemed hvis videre til huusets Conservation udkræves han er pligtig at tilsvare etc. 24 Marts 1764.

48 (fol 370)
Skræder Niels Knudsen, Skørring fæster faderen Knud Jensens afstandne huus, hvortil er Hkorn 3 fc 2 alb Skov 1 fc 2 7/8 alb. Aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 15 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

49 (fol 370)
Skræder Niels Frandsen, Skørring - fra Framlev - fæster Christen Rasmussen Skræders fradøde huus, hvorved hand ægter enken. Dertil er Hkorn 1 fc Skov 1 fc svarer aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

50 (fol 370)
Peder Madsen, Skørring fæster faderen Mads Pedersens, fradøde og i afvigte aar afbrændte Gadehuus, hvortil er Hkorn 1 fc 1 alb Skov 1 fc. Aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk. For indf er hand befriet. I steden for de afbrændte 8 fag er bevilged til 6 fag nye Bygning, som Peder Madsen forsvarlig skaffer opsat og derefter holder udi vedbørlig stand etc. 24 Mart 1764.

51 (fol 370)
Morten Jensen, Rode fæster den halve part af faderen Jens Mikelsens, for hannem afstandne gaard, med vilkaar at samme ved forefaldende forandring ei adskilles, naar sønnen dertil agtes tienlig. Staar ialt for Hkorn 12 td 1 skp 1 fc Skov 1 fc 1 alb indf 6 rdr. Gaardens Bygning er ialt 85 fag huus som tilligemed Besætningen og dens tilliggende bør deeles, om det saaleedes skulde udfalde, som alt tiligemed behøvende Sædekorn stedse ved Gaarden til inventarium skal forblive etc. 24 Marts 1764.

52 (fol 370)
Søren Pedersen, Skovby - fra Stjær - fæster Annex Bonden af samme Naun Søren Pedersen til hannem afstandne gaard, med vilkaar at hand og koene skal nyde Deres ophold imod den arbeids hielp og tilsyn som de kand afstedkomme. Herlig hedens Hartkorn er 1-3-1-1 1/2 alb annex skylden 4 td 2 skp 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 39 fag annammer til Besætning 6 Bester og 12 faar, samt 2 ungnød som fra qwæg Svagheden er overbleven, det manglende maae hand efter haanden være betenkt paa at forsyne sig med, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

53 (fol 371)
Daniel Rasmussen, Høver - fra Framlev - fæster Rasmus Johansens fradøde gaard, hvorved hand har ægtet enken.
Hkorn 5-4-1-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 58 fag, annammer til Besætning 8 Bester og 10 faar, qwæget er alt af den graserende Svaghed bortdød, mens efter haanden maae være Betenkt paa at forsyne sig med der fornødne, som tilligemed Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

54 (fol 371)
Søren Jensen, Høver - fra Jaungyde -  fæster Christen Ollesens afstandne partgaard, imod belovede ophold. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 35 fag annammer til Besætning 4 b 3 k 3 ungn 10 faar, Vogn, Ploug og harve etc. 24 Marts 1764.

55 (fol 371)
Søren Nielsen, Jaungyde fæster Søren Jespersens afstandne gaard. Hkorn 4 td 4 skp 1 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb indf 3 rdr.. Bygningen er 44 fag annammer til Besætning 5 b 2 k 4 ungn og 5 faar det manglende er af qwæg - Svagheden bortdød, som antageren maa være Betenkt paa efterhaanden at see sig forsyned med, der tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

56 (fol 372)
Johan Jacob Øsberg, Jaungyde - Sergeant ved Hr Major Geddes Compagni - fæster    hans koenes fader Ove? Andersens fradøde halve gade huus, hvoraf svares aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk. Fri for indf. Huset er 13 fag som Johan Osberg! forbedrer og stedse udi forsvarlig stand vedligeholder etc. 24 Marts 1764.

57 (fol 372)
Niels Madsen, Herskind - fra Stjær -  fæster Jens Espensens fradøde partgaard, hvorved hand har ægtet enken.
Hkorn 3-4-2-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 47 fag og Besætning 5 Bæster og 8 faar, samt 2 smaae ungnød som fra den graserende qwæg Svaghed er overbleven, det manglende maae antageren efter haanden være betenkt paa at forsyne sig med, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.[KVJ:
Afgangne fæsters navn er Jens Espensen. Se nr. 35 (fol 293)]

58 (fol 372)
Lars Jensen, Herskind fæster faderen Jens Lassens fradøde huus, som enken hans moder til ham har afstaaed imod hun derudi beholder huusværelse. Dertil er Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb af huuset svares deuden aarlig 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

59 (fol 372)
Rasmus Jacobsen, Framlev - som udi Vaar Sessionen 1762 fik fæste paa den halve gaard, hans Stiffader Laurs Pedersen for hannem havde afstaaed - fæster den anden halve part som han nu og til hannem har overladt, saa ald gaarden bliver samlet, som staar for Hkorn 7-5-2-2 alb. Indf for denne halve part 5 rdr. Bygningen er i alt 62 fag. Til den fulde Besætning er 10 Bester og 20 faar, af qwæg Svagheden er Creaturerne alle bortdød, uden en kalv, men efterhaanden maae hand være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne samt Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

60 (fol 372)
Knud Poulsen, Hørslev - fra Hasselager, med Hr Biskop Hygoms Pas af 20 Sept 1763 -  fæster Mikel Andersens formedelst alderdom til hannem afstandne gaard, med vilkaar selv at styre Stedet saalænge hand kand.
Hkorn 5-6-1-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 52 fag annammer til Besætning 8 Bester 10 faar, Qreaturerne som var 3 kiør og 4 ungnød et alt ag qwæg Svagheden bortdød, mens antageren maae være betenkt paa efterhaanden igien at forsyne sig med det fornødne, Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

61 (fol 373)
Anders Pedersen, Harlev fæster hans fader Peder Andersen og moders begge fradøde gaard.
Hkorn 4-2-3-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 50 fag annammer til Besætning 6 b 2 k 3 ungn og 6 faar Vogn etc. 24 Marts 1764.

62 (fol 373)
Knud Jensen, Skibby.
Er icke udsted, siden hand strax afstod Stedet til Laurs Danielsen fra Kalbygaard, som samme til næste Session tages i fæste.

63 (fol 373)
Peder Madsen, Nørre Vissing fæster  Jens Rasmussens fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 3-1-1-2 alb Skov 1 fc 1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 33 fag Besætning 6 b 2 k 4 ungn og 9 faar Vogn etc. 24 Marts 1764.

64 (fol 373)
Peder Jensen, Blegind fæster hans fader Jens Pedersens - imod tilkommende aftægt - afstandne gaard. Hkorn 3 td 1 skp 1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 28 fag og Besætning 5 b 1 k 2 qwier med kalve og 16 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

65 (fol 373)
Rasmus Jensen, Blegind fæster det af hans fader, Jens Pedersen gaardmand, paa een af hans ager Ender, som vender til gaden, opsatte huus i Blegind, bestaaende af 6 fag, hvoraf aarlig fra 1 jan 1765 betales til Kongens Casse 1 rdr, som qwartaliter erlægges og foruden til Stedets Beboere af grunden aarlig 2 mark. Indf 1 rdr. Huusets Bygning som meldt 6 fag som han maae stedse i forsvarlig stand holde etc. 24 Marts 1764.

66 (fol 374)
Jens Poulsen, Dørup fæster faderen Poul Jensens til hannem afstandne part gaard. Hkorn er 3-2-2-2 alb og af en øde gaards Jord paa Hørning mark 4 skp 1 fc 2 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 29 fag og Besætning 5 b 2 k 3 ungn og 14 faar, Vogn, Ploug og harve etc. 24 Marts 1764.

67 (fol 374)
Jens Lassen, Dørup - fra Skovby - fæster afgangne Christofer Christophersens enkes afstandne gade huus, som er henlagt til arbeide i Slotshaugen. Indf 1 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

68 (fol 374)
Smed Olle Sørensen, Dørup, Voerladegaard Sogn - fra Gantrup - fæster  Boelsmanden Søren Sørensens afstandne Sted.
Hkorn 1 td 2 fc 1 1/2 alb. Aarlig huuspenge  1 rdr 12 sk. For Indf er hand i henseende til Stedets ringhed befriet. Bygningen er 19 fag, faaer alleene til besætning 2 Bester, hvad meere udfordres maae hand tilsvare, tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764. 

69 (fol 374)
Jens Nielsen, Horndrup - af Horndrup fæster Søren Pedersens afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-1-1/2 alb Skov 2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 34 fag og Besætning 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar Vogn etc. 24 Marts 1764.

70 (fol 375)
Jacob Wilhelmsen, Horndrup - af Kattrup - fæster Jens Pedersens fradøde halve gade huus, som svarer aarlig huuspenge 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

71 (fol 375)
Just Jørgensen, Svejstrup fæster hans Stiffader Rasmus Jensens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed.
Hkorn 8-5 skp 2 3/4 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 60 fag og Besætning 10 Bester og 20 faar samt 1 koe og 1 ungnød som alleene fra qwæg Svagheden er bleven i Live, mens antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 24 Marts 1764.

72 (fol 375)
Christian Ernstsen, Alken fæster hans fader Ernst Ludvig Denckes fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 4-4-2-1 alb Skov 1 fc 1 1/4 alb indf 9 rdr. Bygningen er 48 fag annammer til Besætning 6 Bester og 14 faar, qwæget er alt af Sygdommen bortdød, mens antageren maae efterhaanden være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 24 Marts 1764.

73 (fol 275)
Søren Christensen, Firgaarde fæster hans fader enkemanden Christen Sørensens afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp Skov 1 fc. Indf 5 rdr. Bygningen er 56 fag, annammer til Besætning 6 Bester 16 faar og alleene 1 koe som fra qwæg Svagheden er overbleven, mens efterhaanden maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 24 Marts 1764.

74 (fol 376)
Jacob Pedersen, Illerup fæster den halve part, af faderen Peder Jacobsens, havende halve gaards part, paa den maade at de begge i fællig med alt skal forestaae Stedet som ei maae adskilles. Stedets fulde hkorn er 3-5-1-2 alb. Besætningen 6 Bæster og 12 faar. Indf 3 rdr. Qwæget er af Svagheden bortdød, undtagen Een ungnød, mens efterhaanden maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 24 Marts 1764.

75 (fol 376)
Peder Jensen, Hvolbæk fæster faderen Jens Christensens fradøde halve gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed. Hkorn3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup øde gaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb indf 4 rdr. Bygningen er 37 fag og Besætning 6 b 3 k 2 ungn og 25 faar Vogn Ploug etc. 24 Marts 1764.

76 (fol 376)
Rasmus Hansen, Hvolbæk - fra Røgen som sin tiid ved Land Melitcen har udtient -  fæster Smeden Hans Jacobsens til ham afstandne halve gade huus, som er henlagt til arbeide i Slots haugen. Indf 1 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

77 (fol 376)
Jens Ebbesen, Hvolbæk - fra Skaarup -  fæster  Jens Rasmussens fradøde halve huus, som er henlagt til arbeide i Slots haugen. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 24 Marts 1764.

78 (fol 376)
Laurs Christensen, Mesing fæster faderen Christen Andersens fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 4-4-3-1 alb Skov 1 skp 1 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 46 fag og Besætning 6 b 4 k 5 ungn og 16 faar Vogn etc. 24 Marts 1764.

79 (fol 377)
Laurs Andersen, Mesing faar Hbh paa Peder Mikelsens fradøde Selv Eier gaard, og ægter enken. Stedets Hkorn er 4-1-2 fc Skov 1 skp 1 alb hvoraf udi indf erlægges 4 rdr. Bygningen er 45 fag og Besætning 6 Bester og 16 faar, Creaturerne er alle af Qwæg Svagheden bortdød, mens efterhaanden maae være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

80 (fol 377)
Jens Christophersen, Jeksen fæster faderen Christopher Hendriksens fradøde partgaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed.
Hkorn 1 td 2 skp 2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 26 fag annammer til Besætning 4 b 2 k 2 ungn og 7 faar Vogn, Ploug og harve etc. 24 Marts 1764.

81 Fol 377)
Rasmus Sørensen, Jeksen fæster faderen Søren Rasmussens fradøde halve gaard, af enken hans moder afstaaed, for derved at nyde sit ophold. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc, indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag annammer til Besætning 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

 

(Fol 377)
Det sidste Fæstebrev i sin fulde ordlyd:

81.  Jexen. Rasmus Sørensen, Jexen

Paa Deres Kongelig Maits Vores Allernaadigste arwe konge og herres Wegne hawer Wi Sted og fæst, Saasom wi og hermed Steder og fæster til Rasmus Sørensen, faderen Søren Rasmusens fradøde halwe Gaard i Jexen, af enken hans moder afstaaed for derwed at nyde sit ophold. Staar for Hartkorn 2 td 3 skp 2 fc, hworaf udi Indfæstning erlegges 3 rdr. som Deres kongelig Maits: allerunderdaningst til Jndtegt beregnes. Bygningen er 26 fag annammer til Besætning = 4 Bester, 3 kiør, 2 ung Nøed og 10 faar, Wogn, Ploug og Harwe med behør, som tilligemed behøwende Sæde korn stedse wed Stedet til jnwentarium skal forbliwe, og Rasmus Sørrensen med alt hwis widere til sammes Conservation udkræwes, er pligtig at tilsware. Bygningen at forbedre og altiid udi forswarlig stand wed liige holde, awlingen lowlig at dørke og driwe, Skatter og udgifter som nu er eller herefter paabudet worder, rigtig, i rette tiide og paa sine tilbørlige Steder erlægge og Clarere, Wiise sig hørig og Lÿdig imod alle de som paa hans Majestets Wegne ower hannem kand hawe at befale, samt rette sig efter Lowen og forordningerne, Saa maae atter bemeldte Rasmus Sørensen, omrørte halwe gaard, nÿde, bruge og sin Liwstiid i fæste beholde, eller saalænge, hand foreskrewne i alle maader efterkommer.

Rÿtter Sessionen paa Schanderborg Slot den 24 Martii 1764.

Woÿda.Falsen./ Moldrup.

 

De øwrige udj denne Session udstæde fæste og hosbond holds Brewe, findes i een nye dertil dend 21 marti 1764 indrettet fæste Protocol.

Slut paa Fæsteprotokol 1746 - 1764.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:

04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 7de del  Til 9de del