Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

9de del 1764 - 1767

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 20  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

 

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Folio 1:


Denne Boeg som bestaar af 284wne Nummererede Giennemdragne og forseiglede Blade Siger Toe Hundrede fiire og fiiresinstiuge Blade; Bliwer her wed beskikket og Authoriceret til een fæste Protocoll for det Schanderborgske Regimentz Districts Rytter Godz, hwor udi den nu Wærende eller efterkommende Kongl: Mayts: Regimentskriwer hawer at indføre eller indføre lade, alle de fæste brewe og Hbh brewe, saa Leede ord fra ord som de fra Rytter Sessionen Worder udfærdiget, bemte District Wedkommende, og som samme Protocoll til den ende bliwer udi Regimentskriwerens forwaring, saa hawer hand den naar paafordres for Sessionens Deputerede at fremwiise. Schanderborg Slot d 21de Marty Ao 1764:

Hans Kongl: Mayts til Danmark og Norge hr: Ridder, Kammer Herre Conference Raad og amtmand ower Schanderborg og Aakier Ampter

F. L. v Woyda.

Anno 1764:

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hbh Udstæd, foruden de som i forrige Protocol findes indført fra No 1 til No 81, saa Begyndelsens herudi skeer fra No 82.

82 (fol 2)
Rasmus Therckelsen, Stilling fæster faderen Terkel Michelsens fradøde halve gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed imod tilkommende ophold.
Hkorn 2-4-2-1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 32 fag annammer til Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 9 faar Vogn, Ploug og Harme med Behør som tilligemed behøvende Sædekorn stedse wed Stedet til Inventarium skal forblive etc. 24 Marts 1764.

83 (fol 2)
Jens Jensen Fregerslev, Stilling - gaardmand - fæster Naboen Christen Rasmussen formedelst armelig tilstand, samt alderdom og Legems Svaghed afstandne halve gaard, med vilkaar at give aftræderen som har 3 smaae børn, noget til ophold udi 10 aar og 1 rdr aarlig i samme tiid til huusleje og foruden til forrige Beboers Kone, som endnu er i liwe, aarlig Rug = 6 skp, Byg 6 skp og noget til Ildebrænde. Naar dette med antagerens paaboende steds Hkorn bliver samled er det i alt 5-1-3 fc indf 2 rdr. Af Bygningen skal noget indrettes til et gade huus at sware til Cassen, og noget af det andet som er forfalden, og ej kand staae, at nedtages til hielp paa det øvrige som er fornøden til gaardens brug. Besætning 3 b 2 k og 3 ungn samt Vogn, og Ploug Redskab, for den fulde Besætning til ald Gaarden af alle slags, bliver Jens Jensens ansvarlig etc. 24 Marts 1764.

84 (fol 2)
Peder Knudsen, Stilling - Soldat - fæster Et Gade Huus af 6 fag, som indrettes af Christen Rasmussens nedlagte Steds Bygning ved hielp af Jens Jensen Fregerslev, der i Byen, som antager Stedet og den øvrige Bygning, for bekostningen nyder frihed for afgiften til aarets udgang 1765, siden betales 2 rdr 24 sk. Til huuset udlægges af Jens Jensens en forswarlig kaal hauge plads. Ingen indf. Bygningen paalægges dem begge at føre i stand og stedse af Peder Knudsen at ved liige holdes etc. 24 Marts 1764.

85 (fol 3)
Peder Madsen, Fastrup fæster hans fader Mads Hansens fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaet.
Hkorn 4-1-3-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 45 fag og 5 b 2 k 3 ungn og 14 faar etc. 24 Marts 1764.

86 (fol 3)
Jens Jensen, Stjær - fra Skovby - fæster Eske Rasmussens fradøde halve gaard og ægter enken. Hkorn 2-5-1 fc indf 5 rdr. Bygningen er 37 fag annemmer til Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 24 Marts 1764.

87 (fol 3 )
Michel Terkeldsen, Gram - fra Stilling som fra Soldat tjeneste er udløst - fæster Jens Poulsens fradøde halve gaard og ægter enken. Hkorn 3 td 2 1/9 alb ingen indf i henseende til den paa Stedet hæftende giæld. Bygningen er 24 fag og 3 b og 6 faar samt 2 kiør som fra qwæg Svagheden er bleven tilovers, det amgnlende aaavel af Bester som qwæg, maae antageren være betenkt paa at see sig fporsynet med, Vogn Plog og harve etc. 24 Marts 1764.

88 (fol 4)
Erich Michelsen, Gram fæster Christen Rasmussens fradøde halve gaard, som enken har afstaaet.
Hkorn 3 td 2 1/9 alb indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag annammet til Besætning 4 Bester, 10 faar, samt 1 koe og 1 kalv, som fra qwæg Svagheden er overbleven det manglende maae hand efter haanden være betenkt paa at see sig forsynet med, Vogn Ploug og Harve etc. 24 Marts 1764.

89 (fol 4)
Christen Rasmussen, Skanderborg Ladegaard fæster  hans fader enkemanden Rasmus Christensens afstandne gaard.
Hkorn 6-3-2-1 alb indf 10 rdr. Bygningen er 39 fag og 8 b 16 faar qwæget af Svagheden bortdød undtagen 2 ungn, men han efter haanden maa være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 24 Marts 1764.

90 (fol 4)
Ulrich Brun, Skanderborg - Muurmæster Rasmus Pedersen, Skanderborg - Rasmus Jespersen, Skanderborg  og Skomager Bertel Hasse, Skanderborg - paa egne og øvrige Medborgere og jndvaanere i Skanderborg - fæster Den Eiendom udi Skanderup Skov, som De ved høilovlig kammer Collegii Skrivelse af 29 Decb 1759, og 22 Jan 1763 til Brug og Dørkning er bevilged imod Indfæstnings svarelse 16 rdr. og deraf aarlig ved hver aars Martine at betale til hands Majestets Casse 6 rdr. som tager sin begyndelse for aaret 1763, samt at grunden som er beliggende paa begge sider af den almindelige Landevey imellem Skanderborg og Illerup, og af Brugerne deelet i 42 heele Lodder, Vejen maae være fuldkommen af 6 favne bredde, som formedelst forefalden løsdrift ej kand være ringere. Paa saadan maade maa de berørte grund og Eiendom bruge etc saa længe een af foran mældte Mænd er i Live og De ellers holder sig foreskevne i alle maader efterrettelig. 24 Marts 1764.

Silcheborg Amt:

1 (fol 5)
Peder Jensen, Truust fæster hans fader Jens Pedersen Bakes afstandne gaard  imod tilkommende ophold. Hkorn 3-2-3-1 fc indf 4 rdr. Bygningen er 45 fag og 6 b 2 k 5 ungn og 16 faar etc. 25 Marts 1764.

2 (fol 5)
Laurids Andersen, Truust fæster hans fader Anders Laursens formedelst høje alderdom afstandne gaard.
Hkorn 3-2-1-1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 6 b Kreaturerne er af qwæg Svagheden bortdød uden 1 ungnød, ved tiid og leilighed maae hand sig med det behøvende forsyne, har desuden 12 faar, Vogn, Ploug og harve med tilbehør etc. 25 Marts 1764.

3 (fol 5)
Rasmus Andersen, Truust fæster Peder Rasmussens afstandne gade huus,  hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

4 (fol 5)
Jens Nielsen, Sminge - fra Voel - fæster Peder Laursens formedelst baade sin egen og kones alderdom afstandne gaard, med vilkaar at de gamle selv vil styre og raade alt forefaldende, saa længe deres kræfter det tillader. Hkorn 5 td 1 skp indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 8 Bester, af qwæg Svagheden er kreaturerne bortdød undtagen 3 ungnød, ved tiid og leilighed maae hand forsyne sig med de behøvende og samme tilsvare etc. 25 Marts 1764.

5 (fol 6)
Ladefogden Christian Tygesen, Tvilum  Podehuset ved Tvilum fæster formanden Michel Christens og hustrues ved Sessionens Resolution af 20 Marti 1751 og paafulgte Kammer Collegii approbation af næstfølgende 20de Juli tilfæstede men nu fradøde huus, som uden for Tvilum hovedgaards Mark med det dertil indgrøwtede Eiendom er beliggende, hvoraf aarlig svares 3 rdr. Bygningen er 9 fag, som var øde og forfalden men nu af denne antager af nye opsat, hvorfor hand frie for Indfæstnings erlæggelse er bevilged. Afgiften skal han betale i rette tiiid etc. 25 Marts 1764.

6 (fol 6)
Rasmus Pedersen, Holmstol - fra Laasby som er een af de permitterede fra Dronningens Liv Regiment Hr Major Rantzaus Compagnie - fæster Søren Pedersens til hannem og hans datter, hand ægter, formedelst alderdom afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 alb, som han efter omstændighederne er frie for Indf. Bygningen er 31 fag og Besætning 6 b og 16 faar, kreaturerne er alle af den almindelige qwæg Svaghed bortdød, ved tiid og leilighed maae hand sig med det behøvende forsyne etc. 25 Marts 1764.

7 (fol 6)
Peder Nielsen, Skanderup - fra Dalbygaard - fæster Skovrider Christian Mønsters fradøde gaard, som enken har afstaaed. Hkorn er af no 4 - 9 og 10 4 td 2 skp 3 fc 2 alb indf 4 rdr. Bygningen som er 67 fag findes tildeels brøstfældig, mens er for meget til den fornødne brug, saa det som ej behøves, kand bruges til Raparation. Besætning 4 b 1 k og 6 faar hvad meer udfordres skal antageren tilsvare etc. 25 Marts 1764.

8 (fol 7)
Jens Andersen, Skanderup fæster faderens Anders Fiskers formedelst Legems Bræk samt ringe vilkaar og konens bekiendte Skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 4 td 4 skp indf 3 rdr. Bygningen er 45 fag annammer til Besætning 8 b 1 k 2 qwier og 1 Tyr samt 20 faar, De øvrige kreaturer er ved qwæg Svagheden bordtdød, hvad meere udfordres, skal ved tiid og leilighed anskaffes og tilsvares etc. 25 Marts 1764.

9 (fol 7)
Johan Nielsen, Skanderup - Skræder fra Holmstol - fæster Niels Pedersens grundet hans og Konens høje alderdom afstandne Gade huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og Indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

10 (fol 7)
Laurids Sørensen, Gjern - huusmand af Skellerup -  fæster Niels Jespersens afstandne Sted. Hkorn 2 td 3 fc 2 2/3 alb indf 2 rdr. Bygningen er 29 fag og Besætning alleene 3 b og icke videre siden qwæget er død af Svagheden og ingen faar ved Stedet, hvad meere udfordres, skal antageren tilsvare, som tillige med Vogn etc. 25 Marts 1764.

11 (fol 8)
Jens Andersen, Naarup - fra Truust -  fæster Laurids Jespersens i fattig tilstand fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 3-3-1-1 1/2 alb efter omstændighederne ingen indf. Bygningen er 33 fag til Besætning er alleene 4 b og 12 faar, af den almindelige Svaghed er alt qwæged bortdød, ved tiid og leilighed forsyner antageren sig med det behøvende, som derfor bliver ansvarlig etc. 25 Marts 1764.

12 (fol 8)
Søren Andersen, Farre fæster den halve part af de 2 td 1 fc 2 alb Hartkorn af Farre - gaards jord, som Christen Jensen huusmand forlod da hand kom til Holmstol, hvorved hans i fæste havende Sted i Farre, Hkorn 3-1-2-2 alb saaledes bliver forbedret, og det nu er 4-1-3-1 alb. Indf 2 rdr. Han skal lovlig dørke og drive Jorden etc. 25 Marts 1764.

13 (fol 8)
Søren Pedersen, Farre fæster den halve part af de 2 td 1 fc 1 alb Hartkorn af Farre gaards jord, som Christen Jensen huusmand forlod da hand kom til Holmstol, hvorved hands i fæste havende Sted i Farre, Hkorn 3-1-3-2 alb saaledes bliver forbedret at det nu er 4 td 2 skp 1 alb. Indf 2 rdr. Han skal lovlig dørke og drive jorden etc. 25 Marts 1764.

14 (fol 8)
Mads Jørgensen, Farre - Skræder fra Labing - fæster  Christen Jensens afstandne huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764

15 (fol 9)
Niels Jensen Lycke, Farre - som ved Land Militien har udtient - fæster det huus Smeden og Kone begge er fradød. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 1 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

16 (fol 9)
Rasmus Johansen, Farre - fra Svenstrup - fæster  Anders Sørensen og Hustrues fradøde huus, hvis efterlatte 3 børn fæsteren har accorderet 13 rdr til deres fornøden hielp. Aarlig afgidt 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

17 (fol 9)
Laurids Christensen, Lyngby - fra Skorup - fæster Mikel Pedersens formedelst baade sin egen og kones alderdom og Skrøbelighed afstandne gaard, hvorved hand ægter Mandens Broder datter og efter given løfte forsyner de gamle med fornøden ophold.
Hkorn 2-7-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 5 b 1 qwie og 10 faar hvad meere udfordres maa antageren forsyne sig med som tillige med Vogn, Ploug og Harve etc. 25 Marts 1764.

18 (fol 9)
Peder Jensen, Skorup - fra Grølsted - fæster Søren Jensen Kroghs enkes formedelst alder og fattigdom afstandne gaard. Hkorn 5 td 2 skp indf 4 rdr. Bygningen er 33 fag og Besætning  5 Bester 2 Klodde og 2 faar, alt qwæget er i den graserende Svaghed bortdød, mens efterhaanden maae være betænkt paa at forsyne sig med det udkrævende som tilligemed Vogn etc. 25 Marts 1764.

19 (fol 10)
Jens Christoffersen, Mollerup er icke Udstæd.

20 (fol 10)
Anders Andersen, Skellerup fæster hans fader Anders Nielsens formedelst alderdom og affældighed afstandne halve gaard, imod tilkommende Ophold. Hkorn 2 td 7 skp 2 alb Skov 3 skp 2 fc 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 5 b 1 ungn og 12 faar hvad meere udfordres akl antageren tilsvare etc. 25 Marts 1764.

21 (fol 10)
Niels Lauridsen Brygger, Skellerup - huusmand fra Silkeborg - fæster Laurids Sørensens afstandne huus, siden hand selv fæster i Gjern. Til huset ligger et stykke Eng ved Resen Broe, som staar for Hkorn 1 fierdingkar. Aarlig afgift 2 rdr 5 mk 8 sk, indf 2 rdr.  Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

22 (fol 10)
Olle Jensen, Linaa fæster faderen Jens Ollesens afstandne gade huus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk og indf 1 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

23 (fol 10)
Søren Jespersen, Laven - fra Jaungyde - fæster Niels Knudsens i fattige omstændigheder, til ham som har hands Søsterdatter til ægte, afstandne halve gaard, med vilkaar at forsyne de gamle i deres livs tiid, som hands egne forældre, Med ald fornødenhed, baade af føde, klæder, husværelse og videre, indtet undtagen. Hkorn 3-1-1-1 alb Skov 1 skp 3 fc indf 3 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 5 b 1 k 1 ungn og 9 faar, hvorimod fæsteren har betalt 84 rdr til Stedet paahæftende giælds afbetaling for saavit samme kand tilstræcke, hvad eller meere til besætning udfordres skal antageren tilsvare etc. 25 Marts 1764.

24 (fol 11)
Niels Nielsen, Laven fæster hans fader Niels Christensen formedelst høje aldersom og Skrøbelighed, afstandne halve gaard. Hkorn  1-2-2-2 1/2 alb Skov 3 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 24 fag og Besætning 4 b 1 k 1 ung og 16 faar hav meere udfordres akl antageren tilsvare etc. 25 Marts 1764.

25 (fol 11)
Christen Thomasen, Virklund fæster faderen Thomas Christensens fradøde halve gaard. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb indf 2 rdr. Bygningen er 37 fag og 5 b 2 k 3 ungn 4 faar etc 15 Marts 1764.

26 (fol 11)
Christen Jensen, Them - Skræder fra Adit - fæster enkemanden Peder Andersens formedelst fattigdom, afstandne halve huus, med vilkaar at aftræderen derudi skal have frie huusværelse. Aarlig afgift 1 rdr 3 mk 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 6 1/2 fag som han skal forbedre etc. 25 Marts 1764.

27 (fol 12)
Jens Jensen, Linde - fra Engetved, som er een af de permitterede karle fra det andet fyhnske Curasser Regiment, Hr Major Flintes Compagnie - fæster Christen Nielsens fradøde halve gaard. Hkorn 2-6-3-1 alb Skov 2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 37 fag til Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 16 faar etc. 25 Marts 1764.

Udi Kirke Sessionen den 21 May 1764:

Er følgende fæste Breve udstæd:

1 (fol 12)
Rasmus Johansen, Storring - som har antagen forrige Sogne Dægns afgangne Søren Laumands fradøde huus og ægted enken - fæster Det kirke=jord, som formanden har haft i fæste og brug, nemlig: Til Storring Kirke paa Storring Mark, Hkorn 3 fc, og til Skovby Kirke paa Skovby Mark 1 skp 1 alb indf 2 rdr. som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Han skal lovlig dørke og drive jorden og ej til u-pligt bruge etc. 21 Maj 1764.

2 (fol 12)
Laurs Christensen, Mesing fæster som efter enken hans moders afstaaelse har antagen hans fader Christen Andersens fradøde gaard i Mesing, det derunder i brug havende Mesing Kirke tilhørende Ejendom paa Byens Mar Hkorn 1 fc 1 alb, indf 1 rdr 2 mk, som Kirke Cassen beregnes til Indtægt etc. 21 Maj 1764.

3 (fol 13)
Laurs Andersen, Mesing  gaardmand - fæster det Kirke jord paa samme byes Mark til Mesing Kirke beliggende, som hans formand afgangne Peder Mikkelsen har haft. Hkorn 1 fc 1 alb indf 2 rdr 2 mk som Kirke Cassen beregnes til indtægt etc. 21 Maj 1764.

4 (fol 13)
Olle Pedersen, Alling - afskediget Land Soldat -  fæster hans fader Peder Ollesens formeldelst alderdom afstandne huus, som Alling Kirke er tilhørende. Indf 2 rdr, som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 21 Maj 1764.

Anno 1764:

Er udi Efterhøst Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve udstæd.

Skanderborg Amt:

1 (fol 13)
Niels Knudsen, Skaarup fæster hans ved Døden afgangne fader Knud Sørensen i levende Live for hannem afstandne huus, med vilkaar, at hands Stifmoder derudi skal have frie huusværelse. Huuset er henlagt til arbeide i Slots haugen staar for Hkorn 2 skp 1 fc indf 1 rdr. Huset er 17 fag som han skal forbedre og altid holde i dorsvarlig stand etc. 28 Marts 1765.

2 (fol 13)
Jens Knudsen, Virring - haver vi udi Sessionen den 24 decb 1764 som ved højlow. Rente Cammers den 26 febr 1765 er approberet - fæstet hans Stiffader Niels Jacobsens, imod belovede huusværelse for sig og hustrue afstandne halve huus sammested, henlagt til arbeide i Slots haugen. Indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

3 (fol 14)
Povel Pedersen, Vitved - fæster hans fader Peder Pulsens (Poulsen)formedelst Alderdoms skrøbelighed afstandne gaard.
Hkorn 4-6-3-2 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 38 fag Annammer til Besætning  5 b 14 faar og 3 kiør, de øvrige kreaturer er af qwæg Svagheden bortdød, mens antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 28 Marts 1765.

4 (fol 14)
Niels Rasmussen, Stilling - fra Vitved - fæster Rasmus Nielsens formedelst ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-3-1 alb ingen indf i henseende til omstændighederne. Bygningen er 30 fag og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 5 faar hvad meere udfordres skal han tilsvare etc. 28 Marts 1765.

5 (fol 14)
Michel Jørgensen, Hørning - fra Gram - faar Hbh paa Las Jensens fradøde halve Selv Eiergaard, ægter enken. Hkorn 3-1-2-1/2 alb Skov 1 alb hvoraf erlægger for Hbh 2 rdr. Bygningen er 32 fag og Besætning 5 b 2 k 3 ungn og 3 faar, hvad mere udfordres skal han tilsvare etc. 28 Marts 1765.

6 (fol 15)
Hans Sørensen, Dørup - fæster hans fader Søren Rasmussens formedelst baade sin og kones alderdom, afstandne halve gaard, som med 4 skp 1 fc 2 1/2 alb af en øde gaards brug, svarer af i alt Hkorn 3 td 6 skp 2 1/2 alb indf 4 rdr.. Bygningen er 26 fag og Besætning 5 b 3 k 2 ungn og 9 faar, Vogn, Ploug og harve etc. 28 Marts 1765.

7 (fol 15)
Christen Christensen Børsting, Kalbygaard - fra Sjelle - not som no 2 - fæster Laurids Danielsens afstandne anpart i Kalbygaard. Hkorn 9-4-1-1 alb, foruden staar alle tre Beboere deri gaarden for en samled Skov skylde 7 skp 2 alb, hvoraf denne svare sin andeel. Indf 12 rdr. Bygningen er 89 fag annammer til Besætning 10 b 5 k 2 st og 30 faar etc. 28 Marts 1765.

8 (fol 15)
Frands Rasmussen, Flendsted - fæster Søren Simonsens i fattig og ringe tilstand fradøde halve gaard, han ægter enken. Hkorn 2 td 1 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb i henseende til omstændighederne ingen indf. Bygningen er 28 fag og Besætning 3 Bester 2 smaae klodde og 6 faar, qwæget er altsammen af Sygdom bortdød, mens antageren maae efterhaanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed Vogn etc. 28 Marts 1765.

9 (fol 16)
Laurids Danielsen, Skibby - fra Kalbygaard - fæster den gaards part i Skiby som hans Svoger Knud Jensen til hannem har overladt, siden hand selv har en Gaard til beboelse i Galten.
Hkorn 5-3-3-2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 49 fag Besætning 8 b 10 faar og 1 qwie, den eeneste som derved Stedet fra qwæg svagheden er overbleven, mens han maae være betænkt paa efterhaanden at see Stedet forsynet med det behøvende, samt Vogn, Ploug og Harve etc. 28 Marts 1765.

10 (fol 16)
Gaardmændene Christen Andersen, Harlev og Rasmus Dinesen, Harlev fæster det Jord i Højbye Mark, som enke Proustinde Lodberg har afstaaet, hvilket de med hverandre tager til lige brug og deeling. Hkorn 2 td 1 skp 2 alb  indf af hver af dem 2 rdr. De skal dørkeog drive Jorden lovlig etc. 28 Marts 1765.

11 (fol 16)
Thomas Thomasen, Skovby fæster hans Stiffader Michel Bertelsens fradøde partgaard, som enken hands moder har afstaaet.
Hkorn 3-5-1-1 alb indf 3 rdr. Besætning 5 b 12 faar qwæget er altsammen af Svagheden bortdød, mens antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

12 (fol 17)
Christen Sørensen, Herskind - som med Pas fra hds Excellence hr Grewe Wedel Frijss - fæster Rasmus Frandsens fradøde gaard, som enken for hannem der ægter hendes datter har afstaaet.
Hkorn 5-5-3-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 8 b 3 k 2 qwier og 18 faar hvad meere af qwæg udfordres  skal antageren efter haanden see sig forsynet med, af qwæg Svagheden døde hvad der var i gaarden uden 1 koe og 2ungn, Vogn, Ploug og harve etc. 28 Marts 1765.

13 (fol 17)
Rasmus Justsen, Sjelle - fra Labing -  faar Hbh paa Niels Dinesens fradøde halve Selv Eier gaard, han ægter enken. Hkorn 3 td 5 skp 1 alb Skov 2 alb erlægger for Hbh 4 rdr. Bygningen er 37 fag Besætning 4 b 1 plag 1 koe 1 qwie og 7 faar, det øvrige qwæg er af Svagheden bortdød, mens antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne, som tilligemed det behøvende Sædekorn etc. 28 Marts 1765.

14 (fol 17)
Niels Jensen, Sorring - fra Gjern - fæster Søren Rasmussens fradøde part Gaard, ægter enken. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag og Besætning 4 b 1 k 1 ungn og 7 faar, Vogn Ploug og harve med tilbehør, hvad meere udfordres skal antageren ved tiid og leilighed forsyne sig med etc. 28 Marts 1765.

15 (fol 17)
Rasmus Rasmussen, Klintrup faar Hbh paa den Selv Eier gaard, som hand efter afgangne Niels Pedersen, hvis datter hand ægter ægter, haver antagen. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb Skov 3 fc hvoraf erlægges for Hbh 2 rdr. Bygningen er 40 fag til Besætning er alleene 6 Bester 12 faar, alt qwæget er af den almindelige Svaghed bortdød, mens efter haanden maae antageren være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

16 (fol 18)
Joen Jensen, Nørre Vissing - fra Jaungyde - fæster Anders Jensens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn med 1/3 deel af en øde gaard som er 6 skp 1 fc 2 2/3 alb = 6-4-3-1 2/3 alb Skov 2 fc 1 2/3 alb indf 9 rdr. Bygningen er 57 fag besætning 7 b 2 k 1 ungn 10 faar, af qwæg Svagheden er alle kreaturer bortdød, undtagen et ungnød, saa de 2 kiør siden er indkøbt, hvad meere udfordres skal antageren efter haanden forsyne sig med, tilligemed Vogn, Ploug og Harve etc. 28 Marts 1765.

17 (fol 18)
Frands Johansen, Haarby fæster hans Stiffader Niels Nielsens fradøde huus, som enken hands moder har afstaaed, med vilkaar at hun derudi skal beholde frie huusværelse. Foruden 4 mark aarlig afgift til Gaardens Beboere paa hvis grund huset er opsadt, svares aarlig afgift til Cassen 1 rdr 24 sk sk. Indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

18 (fol 18)
Rasmus Johansen, Storring - fra Høver - fæster forrige Degn Søren Loumands fradøde huus, hvorved hand ægter enken. Til huset er 1 skp Hkorn aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 2 rdr. Huset er 20 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 28 Marts 1765.

19 (fol 19)
Smed Anders Jensen, Galten - Smed fra Taastrup - fæster  Søren Thomesens formedelst sin og hustrues fattigdom og svaghed afstandne gade huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

20 (fol 19)
Anders Jensen, Jaungyde fæster faderen Jens Dyhrs afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 2 skp Skov 1 fc 2 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 33 fag og Besætning 6 b 1 k og 12 faar, af qwæg Svagheden er de øvrige kreaturer bortdød, efter haanden maae hand være betænkt paa at forsyne sig med det udkrævende, som tilligemed Vogn etc. 28 Marts 1765.

21 (fol 19)
Thomas Nielsen, Ry fæster hans fader Niels Andersens afstandne part gaard, med dessen underliggende. Hkorn 2-3-3-1 1/2 alb Skov 1 skp 2 fc indf 4 rdr. Bygningen er 21 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar Vogn etc. 28 Marts 1765.

22 (fol 19)
Jacob Hansen, Ry fæster  hans Stiffader Rasmus Sørensens fradøde og af enken hans moder afstandne partgaard. Hkorn 2-3-3-1 alb Skov 1 skp 2 fc 3/4 alb indf 3 rdr. Bygningen 25 fag og 4 b 2 k og 6 faar Vogn etc. 28 Marts 1765.

23 (fol 20 )
Christen Salmonsen, Ry fæster Olle Nielsens formedelst slette omstændigheder afstandne partgaard. Hkorn 2 td 2 skp 1 1/4 alb Skob 1 skp 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag, faaer alleene til Besætning 1 b 1 k 2 faar hvad meere udfordres skal tilsvares af antageren etc. 28 Marts 1765.

24 (fol 20)
Niels Hansen, Ry fæster  Jens Hansens formedelst Sygdoms skrøbelighed til hannem og hans datter hand ægter, afstandne part Gaard. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb Skov 1 skp 2 fc. Indf 2 rdr. Bygningen er 16 fag og 3 b 1 k og 8 faar, hvad meere udfordres maae antageren efter haanden forsyne sig med og derfor være ansvarlig, etc. 18 Marts 1765.

25 (fol 20)
Laurids Andersen, Ry fæster Gudiche Jørgensens fradøde huus, hvorved hand ægter enken. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk, indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

26 (fol 21)
Niels Christensen, Ry fæster hans fader Christen Sørensen Tydskes fradøde og af enken hands Stifmoder afstandne huus. Hkorn 2 alb. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

27 (fol 21)
Jens Michelsen, Salten - fra Velling - fæster Rasmus Rasmussen Paarup til ham og hans datter hand ægter, afstandne part gaard, siden hand selv intet derved kunde udrette. Hkorn 3-3-2-1 5/16 alb Skov 2 skp 1 fc indf 3 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 4 b 2 k 1 st og 5 faar hvad meer udfordres skal af antageren tilsvares etc. 28 Marts 1765.

28 (fol 21)
Thomas Sørensen, Salten fæster hans fader enkemanden Søren Thomesens formedelst ringe vilkaar afstandne part gaard. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb Skov 1 skp 2 fc. Ingen indf i henseende til omstændighederne. Bygningen er 30 fag og Besætning 4 b 2 k 2 ungn og 12 faar etc. 28 Marts 1765.

29 (fol 21)
Laurids Jepsen, Velling fæster Niels Andersen Krogs formedelst egen og konens alderdoms skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar hand ægter en hands paarørende Piige som paa stedet er opfød.
Hkorn 2-3-3-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 32 fag og Besætning 3 Bester og 6 faar, alt qwæget er af den almindelige Svaghed bortdød, mems antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det udkrævende etc. 28 Marts 1765.

30 (fol 22)
Jens Jensen, Velling fæster hans fader Jens Rytters fradøde halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp 1 alb Skov 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 4 b 2 k 3 ungn og 8 faar etc. 28 Marts 1765.

31 (fol 22)
Anders Jensen, Sønder Vissing fæster hans fader Jens Jensens afstandne halve gaard, med vilkaar at hand selv vil styre og raade for Stedet, saalænge hand kand og det er hans villie, og at ej foretage sig noget til forandring uden hans minde. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 30 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn 10 faar etc. 28 Marts 1765.

32 (fol 22)
Anders Rasmussen, Addit - som sin tiid ved Land Militien haver udtient - fæster Rasmus Knudsens i levende live med konens villie forlatte halve gaard. Til opholds nydelse er den gamle Kone ved Stedet, som samme tilforn har beboed. Hkorn 2-3-3-1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 9 faar etc. 28 Marts 1765.

33 (fol 23)
Søren Sørensen, Addit fæster Knud Andersens fradøde Sted. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb ingen indf i henseedne til omstændighederne. Bygningen er 31 fag og besætning 5 b 2 k 1 kalv 3 faar det manglende maae antageren efter haanden være betænkt paa et forsyne sig med etc. 28 Marts 1765.

34 (fol 23)
Anders Laursen, Tønning fæster hans fader Laurits Nielsens formedelst alderdoms skrøbelighed afstandne partgaard. Hkorn 2 td 5 skp 2 12/13 alb Skov 8/13 alb indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 5 b 3 k 3 ungn og 16 faar etc. 28 Marts 1765.

35 (fol 23)
Erich Laursen, Tønning fæster Niels Ollesens formedelst paakommen Legems skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at efterleve den mellem dem derop oprettede Contract. Hkorn 2 td 5 skp 2 12/13 alb Skov 8/13 alb indf 3 rdr. Bygningen er 40 fag. Til den udkrævende Besætning skal antageren være ansvarlig, tilligemed Vogn, Ploug og Harve etc. 28 Marts 1765.

36 (fol 23)
Albret Pedersen, Aastrup - Soldat af hr Geddes Compagnie /: som har tient i 10 aar og har endnu 2 tilbage:/  - fæster huusmanden Søren Jensen formedelst slet tilstand til ham og hans datter hand ægter, afstandne huus, med vilkaar, at naar de gamle ej beholder Deres huusværelse skal antageren give dem aarlig 1 rdr 2 mk til huusleje. Til huset er Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 22 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

37 (fol 24)
Niels Jørgensen, Dørup - fra Saaby - fæster Peder Nielsens formedelst alderdoms skrøbelighed afstandne halve Annex-gaard i Dørup, med vilkaar at hand ægter aftrederens datter naar hun opnaar saadan alder, og de gamle at nyde deres ophold ved Stedet. Hkorn med Herligheden 1 skp 1 fc 1 1/2 alb er ialt 2 td 1 skp 1 1/2 alb Skov 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 25 fag annammer til Besætning 5 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1765.

38 (fol 24)
Andreas Frederichsen, Ejer - fra Vrold - fæster Mikel Nielsens fradøde halve gaard, som enken for ham og hendes datter hand ægter har afstaaet med vilkaar at betale den anden datter hendes med rette tilkommende, samt at svare hende fornøden ophold og huusværelse.
Hkorn 2-6-2-1/2 alb indf 3 rdr.  Bygningen er 38 fag og besætning 4 b 2 k 1 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1765.

39 (fol 24)
Rasmus Jørgensen, Overby - fra Kattrup - faar Hbh paa Peder Michelsens fradøde  Selv Eier gaard, han ægter enken. Hkorn 5 td 2 skp 2 alb Skov 1 alb betaler for Honbondhold 8 rdr. Bygningen er 58 fag og Besætning 6 b 2 st 5 k 3 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1765.

40 (fol 25)
Sejer Pedersen, Grumstrup fæster hans fader Peder Jørgensens afstandne gaard. Hkorn 3 td 1 fc indf 5 rdr. Bygningen er 39 fag og 6 b 2 k 6 ungn og 16 faar etc. 28 Marts 1765.

41 (fol 25)
Søren Jensen, Ustrup fæster faderens Jens Sørensens, imod belovede ophold, afstandne  gaard. Hkorn 4-2-3 fc indf 8 rdr. Bygningnen er 43 fag og Besætning 5 b 3 k 2 ungn og 15 faar etc. 28 Marts 17675.

42 (fol 25)
Peder Jensen, Adslev faar Hbh paa faderen Jens Sørensens fradøde Selv Eier gaard, som enken hans Stif moder imod belovede Ophold og huusværelse har afstaaed. Med 6 skp 2 fc 2 1/8 alb af Borup øde gaard, haves i alt Hkorn 3-2-3-1/8 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf for Hbh kendelsen erlægges 2 rdr. Bygningen er 32 fag og besætning 6 b 3 k 3 ungn og 14 faar etc. 28 Marts 1765.

43 (fol 25)
Anders Poulsen, Jeksen - fra Vitved - fæster Mads Lauritsens fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken.
Hkorn 2-3-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 4 b 2 k 2 ungn og 14 faar etc. 28 Marts 1765.

44 (fol 26)
Rasmus Pedersen, Svejstrup fæster hans fader Peder Jensens formedelst slette vilkaar, og imod belovede ophold for sig og hustrue, afstandne gaard.
Hkorn 4-2-2-1-3/8 alb indf 3 rdr. Bygningen er 37 fag. Faar alleene til Besætning 6 Bester 2 Klodde og 18 faar, qwæget er altsammen af Svagheden bortdød, mens antageren maae efter haanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

45 (fol 26)
Johan Jensen, Svejstrup fæster Christen Christensen Hjulmands formedelst alderdoms skrøblighed og fattig tilstand til hannem imod belovede huusværelse afstandne halve gadehuus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

46 (fol 26)
Erich Nielsen, Svejstrup - Skræder - fæster Rasmus Sørensens formedelst alderdom afstandne huus. Den Aarlige afgift har ej væred uden 3 mk 6 sk mens wed denne fæste forandring er det efter Regimentskriveren Kammer Raad Moldrups forestilling hos ham afgiort, at deraf fra 1 Janvari 1765 skal svares aarlig 1 rdr 12 sk som qwartaliter betales. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

47 (fol 26)
Olle Jensen, Illerup - fra Alken - fæster Peder Rasmussens fradøde halve Gade huus, hvorved hand ægter enken. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk, indf 2 rdr. Huset er 8 fag som  han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 28 Marts 1765.

48 (fol 27)
Peder Jensen, Mesing fæster hans Stiffader Jacob Pedersens formedelst slette vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp 2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag og besætning 4 b 2 k 1 ungn 16 faar, Vogn, Ploug og harve etc. 28 Marts 1765.

49 (fol 27)
Skræder Peder Nielsen, Gram fæster Rasmus Lauritsens fradøde gade huus, hvorved hand ægter enken. Aarlig afgift af Huset 2 rdr 24 sk, men nu i des sted henlagt at give varsel, indtil anden forandring forefalder. Indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre, han skal betale huuspenge 24 sk. etc. 28 Marts 1765.

50 (fol 27)  
Christen Nielsen,Vrold fæster formanden af samme navn Christen Nielsens fradøde halve gaard, han ægter enken. Hkorn 2 td 5 skp 2 1/2 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb indf 3 rdr. Bygningn er 29 fag og besætning 6 b 2 k 2 ungn og 7 faar etc. 18 Marts 1765

51 (fol 27)
Skræder Olle Hermandsen, Vrold - Skræder fra Dørup - fæster Friderich Andersens fradøde halve huus, som til arbeide ved Slottet er henlagt. Aarlig huspenge 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

Silkeborg Amt:

1 (fol 28)
Søren Thøgersen, Horn fæster hans fader Thøger Andersens formedelst egen og hustrues alderdoms skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 4-4-3 fc indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag og besætning 6 b 2 k og 18 faar det øvrige qwæg er alt af Svagheden bortdød, saa antageren efter haanden maae være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

2 (fol 28)
Søren Lauridsen, Horn fæster hans fader Laurits Jensens fradøde gaard, med vilkaar at den eene af antagerens Søstre ved 40 aars alder som er en Krøbel og kand intet udrette, skal have sin Ophold ved Stedet. Hkorn 4-3-1 fc indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 6 Bester 2 Kiør, 1 ungnød, det øvrige qwæg er af Svagheden bortdød, mems antageren maae efterhaanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765

3 (fol 28)
Skovrider Christian Bering, Voel fæster Niels Madsens afstandne Annex gaard i Voel. Hkorn med Herligheden 3 skp 3 fc er i alt 1 td 7 skp indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag. Besætningen alleene 4 b og 8 faar, qwæget er altsammen af den almindelige Svaghed bortdød, saa antageren maae efterhaanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

4 (fol 28)
Anders Nielsen, Sminge fæster hands fader Niels Jensens fradøde huus, som enken hands moder har afstaaet imod belovede ophold og huusværelse. Til huuset er Hkorn 1 1/2 alb. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 1 rdr 2 mk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

5 (fol 29)
Jens Andersen, Gjern - fra Horn - fæster Niels Sørensens fradøde halve gade huus, han ægter enken. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder muligvis Jens Nielsen (Munch), hvis far hed Niels Sørensen. Der findes en anden Niels Sørensen på tidspunktet for dette fæstebrevs udstedelse, men han dør først i 1767. Se KB Gjern sogn 1693-1800 v/Niels Henry Jensen]

6 (fol 29)
Peder Jensen, Skanderup - fra Voel - fæster  det Boel Matr no 10, som Peder Nielsen af det hand efter Skovrider Mønster fik i fæste, til ham har afstaaed. Hkorn 5 skp 3 fc 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 11 fag antageren forsyner sig selv med den erfordrende Besætning etc. 28 Marts 1765.

7 (fol 29)
Laurits Bertelsen, Mollerup fæster Jens Kongensgaard og hustrues fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte den ældste datter og betale øvrige 4re børn arvepart til næstkommende 1ste May. Hkorn 1-7-3 fc Skov 2 fc 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 45 fag og besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 28 Marts 1765.

8 (fol 29)
Jens Andersen, Mollerup - fra Toustrup - fæster  Jens Christoffersens fradøde Gade huus, med vilkaar at forrige Beboere Laurits Rasmussen derudi fremdeeles beholder hands frie huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 1 rdr.. Huuset skal han forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 28 Marts 1765.

9 (fol 30)
Jørgen Nielsen, Farre fæster Rasmus Michelsens fradøde huus sammesteds, ægter enken. Med 1 td 2 alb af Farre gaards Jord svarer af ialt Hkorn 1-7-1-1 alb. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 20 fag annammer til Besætning 4 b 7 faar og een Koe, det øvrige qwæg af Svagheden bortdød, mens antageren maae efterhaanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 28 Marts 1765.

10 (fol 30)
Smed Anders Andersen, Skorup - Smed fra Faarvang som med Pas fra Hr Fischer paa Allinggaard er indkommen - fæster Smeden Niels Andersens fradøde og af enken afstandne halve gade huus. Hkorn 1 alb. Aarlig afgift af huset 1 rdr 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1765.

11 (fol 30)
Jens Nielsen, Grølsted af fæster Rasmus Rasmussens fradøde gaard, hvorved han ægter enken.
Hkorn 5-1-1-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 38 fag annammer til Besætning 4 b 1 ungn og 8 faar det øvrige qwæg er af Sygdommen bortdød, saa antageren efterhaanden maae være betænkt paa at forsyne sig med der fornødne etc. 28 Marts 1765.

Udi Kirke Sessionen den 11 og 12te Jully 1765:

Er følgende Fæste Breve udstæd:

1 (fol 30)
Hr Proust Christian Lindemand, Harlev  - Sognepræst for Harlev og Framlev Menigheder - fæster det Kirke Jord til Harlev Kirke som hands formand een efter anden har haft i fæste og Brug, og er udi

Harlev Kirkemark 2 td 1 skp 1 fc 2 alb
paa Taastrup Mark 3 skp 1 fc 1 alb
Høibye Mark 4 skp 2 fc 2 alb ialt 3 td 1 skp 1 fc 2 alb.

Med hvad dertil rettelig henhører og hans formand før hannem til brugelighed haft haver. Indf 20 rdr som med den paabudne eller herefter paabydende Landgild, Kirke Cassen til Indtægt beregnes etc. 11 Juli 1765.

2 (fol 31)
Anders Dørup, Kolpen fæster det Kirkejord til Bryrup Kirke, Ryberg kaldet, indf 4 rdr. som Kirke Cassen beregnes til indtægt. Det er ej for noget Hkorn anført, men ansat for aarlig afgift 2 rdr. 11 Juli 1765.

3 (fol 31)
Jens Ollesen, Laasby - Annex Bonde - som nogen tiid har haft i fæste og brug 4 skp Hkorn af Kirke Jorden til Dallerup Kirke paa Laasby Mark, som er ialt 5 skp 2 fc 2 alb, de øvrige 1 skp 2 fc 2 alb, som til ham er afstaaed hvorved han faar det samled. Indf 1 rdr 2 mk som Kirke Cassen beregnes til indtægt etc. 12 Juli 1765.

4 (fol 31)
Laurs Marcusen, Røgen - som er kommen i ægteskab med huusmanden Thomas Wæstes enke - fæster det Kirke jord paa Byens Mark til Røgen Kirke, som hans formand 1762 fik i fæste. Hkorn 5 skp 3 fc indf 3 rdr 2 mk som Kirke Cassen til indtægt beregnes etc. 12 Juli 1765.

5 (fol 31)
Olle Jensen, Illerup - huusmand -  fæster det Kirke Jord paa Byens Mark til Dover Kirke, som er bleven fæsteledig ved Laurs Poulsens død og hands enke sig har frasagt. Hkorn 1 skp. Indf 1 rdr 2 mk som Kirke Cassen til indtægt beregnes etc. 12 Juli 1765.

6 (fol 31)
Degn Peder Hveisel, Ris - Degn - fæster Kirke jorden til Ousted kirke som ved hans formands dødelig afgangn er bleven fæsteledig, samme som paa nogle Steders Marker er adspred staar for Hkorn 1-1-2-1 alb indf 3 rdr som Kirke Cassen til indtægt beregnes, etc. 12 Juli 1765.

7 (fol 32)
Laurs Bertelsen, Mollerup fæster der Kirkejord til Linaa kirke, som hans formand afgangne Jens Jensens Kongensgaard har haft i fæste og brug, og er beliggende paa Mollerup Mark. Hkorn 3 fc indf 1 rdr 4 mk som Kirke Cassen beregnes til indtægt etc. 12 Juli 1765.

Anno 1766:

Er udi Vaar Sessionen, følgende Fæste og Hbh Breve udstæd:

Skanderborg Amt:

1 (fol 32)
Joen Jørgensen, Hylke fæster hans fader Jørgen Joensens fradøde halve gaard. Hkorn 3 td 5 skp 2 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 4 b 1 plag 4 k 2 ungn og 8 faar etc. 22 April 1766.

2 (fol 32)
Rasmus Laursen, Baastrup fæster hans fader Laurs Rasmussens fradøde gaard. Hkorn 5-3-1 fc indf 8 rdr. Bygningen er 48 fag og 8 b 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.

3 (fol 32)
Søren Christensen, Brørup - fra Ustrup - i brev: Søren Jørgensen, Brørup? men øvrige steder S. C. fra Udstrup - fæster afgangne Mogens Andersens halve gaard, han ægter enken.
Hkorn 3-2-3-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 45 fag og Besætning 5 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 22 April 1766.

4 (fol 33)
Jens Michelsen, Kattrup - fra Taaning - faar Hbh paa Niels Rasmussens fradøde Selv Eiergaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 6-1-2-2 alb betaler for Hbh kendelsen 6 rdr. Bygningen er 56 fag og 6 b 2 st 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 22 April 1766.

5 (fol 33)
Ernst Petersen Woetmand, Ørskov fæster afgangne Christen Sørensens enkes til hannem og hendes datter hand ægter, afstandne gaard. Hkorn 5-1-2-1 alb og desuden af Øster  Stenderup Selv Eier Ejendom Hkorn 7 skp 3 fc 2 alb samt 2 fc Skovskylde, som Reserveres bemeldte enke til brug sin livstiid efter derpaa i mandens tiid erholdte Hbh Brev, og altsaa icke førend efter hendes død til Hbh tagelse bevilges. Indf af gaarden erlægges 12 rdr. Bygningen er 62 fag og 6 b 2 st 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 22 April 1766.

6 (fol 34)
Anders Christensen, Elling faar Hbh paa hands Stiffader Jens Jensens fradøde Selv Eiergaard, som enken hands moder formedelst alderdom har afstaaet, med 2 skp 2 fc 2 alb Tofte Jord og 1 skp 2 alb af Hammelkiers brug, Svares i alt af Hkorn 4 td 7 skp 2 alb for Hbh kiendelse  betales 6 rdr. Bygningen er 45 fag og 6 b 2 st 4 k 4 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.

7 (fol 34)
Niels Pedersen, Elling - som ved sidste Presentation til land Soldat blev anteigned - Hbh paa faderen Peder Sørensens fradøde og af enken hands moder afstandne Selv Eier Sted, som med 1 fc 2 1/4 alb af Hammelkiersberg, svarer ialt af Horn 2 td 2 skp 1 1/4 alb for kendelsen betales 2 rdr. Bygningen er 23 fag og Besætning 4 b 3 k 1 ungn og 6 faar etc. 22 April 1766.

8 (fol 34)
Niels Pedersen, Ris fæster Iver Christensen og Kones fradøde halve gaard, med vilkaar at beholde hos sig den ældste af deres efterladte børn, og forsyne sin gamle fader som forhen har beboet Stedet med fornøden ophold.
Hkorn 3-1-3-1 alb. Indf 4 rdr.  Bygningen er 35 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 22 April 1766.

9 (fol 35)
Jens Hansen, Tebstrup fæster Jens Nielsens fradøde gaard, han ægter enken.
Hkorn 4-3-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 43 fag og Besætning 6 b 4 k 5 ungn og 12 faar etc. 22 April 1766.

10 (fol 35)
Hans Ollesen, Taaning fæster faderens Olle Hansens fradøde og af enken hans moder imod belovede ophold afstandne gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 36 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 12 faar etc. 22 April 1766.

11 (fol 35)
Povel Pedersen, Taaning fæster faderens Peder Poulsen og Kones fradøde gaard, ved hvilken fæste forandring det er angiven at forrige Beboere, icke har haft alt hvad hand af gaardens tilliggende rettelig kunde tilkomme, mens gaardmanden Poul Nielsen ved Deelingen været best holden, desaarsag er imellem dem slutted den forening, at naar 3 aars brug indeværende 1766 med paafølgende 67 og 1768 er forløben og sidste aars grøde komen deraf skal gaardens Jorder deeles imellem dem begge ved uvillige Mænd, at hver da kand faae lige nmeget. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 34 fag og 6 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

12 (fol 36)
Peder Willumsen, Taaning - Soldat - fæster Rasmus Jensens fradøde og af enken til ham og datter hand ægter afstandne gade huus, med vilkaar at enken derudi med huusværelse forsynes og hand at blive Staaende sine aar som Soldat at udtiene. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

13 (fol 36)
Morten Pedersen, Horndrup fæster Mikel Rasmussens fradøde halve gaard, han ægter enken. Hkorn 3-2-1-1 alb Skov 2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

14 (fol 36)
Niels Rasmussen, Horndrup - fra Hem - fæster Rasmus Jensens til hannem afstandne halve gaard, med vilkaar at koenen til sig og Skrøbelige Barn skal hielpes til fornøden ophold. Hkorn 3-2-1-1/2 alb Skov 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 5 b 1 k 4 smaa ungnød og 5 faar, de manglende Creaturer maae hand efterhaanden forsyne sig med, som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 22 April 1766.

15 (fol 37)
Peder Terkelsen, Yding - fra Hem - fæster  Mikel Christensens fradøde gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 5-1-1 fc indf 10 rdr. Bygningen er 62 fag og 7 b 6 k 4 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

16 (fol 37)
Hans Sørensen, Saaby fæster hans fader Søren Ollesens formedelst alderdom og Skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 4 skp 4/5 alb indf 4 rdr. Bygningen er 26 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

17 (fol 37)
Peder Nielsen, Burgaarde - fra Nedenskov -  fæster Søren Jensens fradøde halve gaard, han ægter enken. Hkorn 3-4-1-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 5 b 5 k 3 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.
[KVJ:
Hkorn differerer sammenlignet med Gryt Fptk 1746-1764 nr. 16 (fol 279)]

18 (fol 37)
Jens Sørensen, Burgaarde - fra Troelstrup - fæster Søren Nielsens fradøde halve gaard, han har   ægted enken. Hkorn2-4-1-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 57 fag og 5 b 5 k 2 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.

19 (fol 38)
Lars Jensen, Slagballe - fra Bredstrup - fæster Morten Andersens fradøde halve gaard, han har ægted enken. Hkorn 2-2-2-2 1/2 alb Skov 1/2 alb indf 4 rdr.  Bygningen er 23 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

20 (fol 38)
Rasmus Christensen, Davding - fra Slagballe - fæster Laurids Frandsens fradøde huus, han har ægted enken. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

21 (fol 28)
Anders Thomasen, Brædstrup - fra Ulstrup, som i nogle aar har haft tieneste uden for Districtet -  fæster  Peder Jensens formedelst paakommende Svaghed til ham afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2-1 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag, til Besetningens hielp annammer hand 2 Bester 1 føl 1 Koe, 2 ungnød, 1 Kalv, og 8 faar, hvad meere udfordres er antageren pligtig og tilforbunden at vere ansvarlig for, der tillige med Vogn etc. 22 April 1766.

22 (fol 39)
Michel Jensen, Bredstrup fæster Søren Andersens formedelst Skrøbelige omstændigheder i kræfter og formue, til hannem og hands datter hand ægter afstandne gaard. Hkorn 4-5-2-2 alb Skov 1 fc 1 alb indf 5 rdr.  Bygningen er 51 fag og 6 b 6 k 6 ungn og 20 faar etc. 22 April 1766.

23 (fol 39)
Peder Hansen Vinter, Aastrup - ved en halv Selv Ejer gaard i Aastrup - faar Hbh paa den anden halve part som Hans Rasmussen Møller til hannem har afstaaed, saa ald gaarden bliver samled. Samme halve gaard staar for Hkorn 3-1-3-1/2 alb Skov 1 1/2 alb, udi Hbh kiendelse af denne halvepart Erlægges 6 rdr. Bygningen dertil er 37 fag huus, for den udfordrende fulde Besætning skal hand være ansvarlig etc. 22 April 1766.

24 (fol 39)
Søren Sørensen, Vinding faar Hbh paa den halve part af Steffen Jørgensens havende Selw Eier gaard. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb hvoraf for kendelsen erlægges 2 rdr. Bygningen som antageren faarer 15  fag huus, til den udkrævende besetning af alle slags, Skal hand være ansvarlig etc. 22 April 1766.

25 (fol 40)
Anders Nielsen, Addit - fra Sønder Vissing - fæster Erich Christensens fradøde halve gaard, han ægter enken og med fornøden opholds forsynes den afdødes fader som tilforn har beboed of afstaaed dette Sted. Hkorn 2-3-3 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 14 faar etc. 22 April 1766.

26 (fol 40)
Jesper Rasmussen, Emborg Kloster fæster faderen Rasmus Jespersens fradøde gaard, som enken hands moder formedelst alderdoms Skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 5 td 2 skp 1 alb Skov 3 fc indf 8 rdr. Bygningen er 46 fag og 8 b 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.

27 (fol 40)
Rasmus Rasmussen, Emborg Kloster fæster Christoffer Thomesens fradøde halve gaard, hvor han har ægted enken. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb Skov 1 fc 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 45 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

28 (fol 41)
Niels Thomasen, Fiskerhuse - fra Emborg - fæster Jens Nielsens fradøde halve huus, han har ægted enken. Dertil er Hkorn 2 skp 1 1/2 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb. Af huset svares aarlig 1 rdr 12 sk. Indf 4 rdr. Huset er 17 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 22 April 1766.

29 (fol 41)
Christen Nielsen, Ry - fra Virklund - fæster Jens Lauridsen formedelst slette omstændigheder til ham afstandne gade huus, med vilkaar at nyde huusværelse. Til huset er Hkorn 1 fc, aarlig huspenge 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

30 (fol 41)
Niels Christensen, Ry - fra Them Sogn - fæster  Laurids Jensens frdøde huus, som enken imod belovede huusværelse har afstaaet. Dertil er Hkorn 2 alb. Aarlig huuspenge 2 rdr 24 sk  indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

31 (fol 41)
Claus Rasmussen, Tulstrup - fra Alling - fæster den halve part af Jesper Jørgensen Dyrhs formedelst fattige omstændigheder til ham og Niels Pedersen fra bemte Alling afstandne gaard i Tulstrup, som tilligemed den derved værende Besetning til lige deeling af dennem antages. Den 1/2 gaards Hkorn er 4-1-1-1/2 alb Skov 1 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen dertil er 33 fag. Den udkrevende Besætning af alle slags skal antageren være ansvarlig for etc. 22 April 1766.

32 (fol 42)
Niels Pedersen, Tulstrup - fra Alling - fæster den halve part af Jesper Jørgensens Dyhrs formedelst fattige omstændigheder til ham og Claus Rasmussen fra bemte Alling afstandne gaard i Tulstrup, som tilligemed den derved værende Besetning til lige Deeling imellem dem antages. Den halve gaards Hkorn er 4-1-1-1/2 alb Skov 1 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen dertil er 34 fag. Den udkrevende Besætning af alle slags skal antegeren være ansvarlig for etc. 22 April 1766.

33 (fol 42)
Anders Andersen, Skovsrod - fra Siim - fæster Rasmus Hansens formedelst baade sin og Koenes affældighed afstandne gaard. Hkorn 4 td 7 skp 1 alb Skov 1 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 44 fag og besætning 5 b 4 k 2 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.
[KVJ:
Bør undersøges, om afgangne fæster Knud Andersen evt er identisk med Laurs Andersen, som fæster halvgård i Addit i 1739. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 21 (fol 156)]

34 (fol 42)
Laurs Simonsen, Jaungyde - fra Firgaarde - fæster Simon Hansens formedelst slette omstændigheder afstandne gaard, hvorved han ægter aftræderens eeneste datter og forsyner ham med nødtørftig ophold. Hkorn 5-3-3-1 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb indf 8 rdr. 49 fag Bygning og Besætning 8 Bester mens alleene 1 koe og 8 faar, hvad meere udfordres skal antageren besørge anskaffed og tilsbare etc. 22 April 1766.

35 (fol 43)
Jørgen Lauridsen, Veng - fra Toustrup - fæster Jens Lauridsens fradøde gaard, han har ægted enken, med vilkaar at være ansvarlig for Stedets paahæftende giælds afbetaling, foruden Gaardens andeel af Byens Skovskylde er Hkorn 6-5-1-2 alb indf 5 rdr.  Bygningen er 45 fag og Besætning 8 b 2 ungn 2 k og 6 faar, hvad meere udfordres skal antageren sanskaffe som tilligemed Vogn etc. 22 April 1766.

36 (fol 43)
Christen Iversen, Veng fæster faderen Iver Jensens formedelst alderdom afstandne huus, hvoraf svares aarlig huuspenge 1 rdr 12 sk. Indf 3 rdr.  Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

37 (fol 43)
Knud Laursen, Haarby fæster hans fader enkemanden Laurids Justsens formedelst alderdom afstandne halvegaard.
Hkorn 3-2-2-1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 44 fag og Besætning 6 b 2 k 2 ungn og 12 faar etc. 22 April 1766.

38 (fol 44)
Peder Rasmussen, Nørre Vissing - Reserve Soldat - fæster hans fader Rasmus Pedersens halve gaard. Hkorn er med 1/6 part af en ødegaard 3 skp 2 5/6 alb, som samme er underlagt er ialt 2-7-3-2 1/3 alb Skov 1 fc 5/6 alb indf 3 rdr. Bygningen er 25 fag og Besætning 4 b 1 k 1 ungn og 8 faar de manglende Creaturer skal antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

39 (fol 44)
Laurits Rasmussen, Søballe - fra Veng - fæster Niels Nielsens fradøde halvegaard, han ægter enken og bliver ansvarlig for den paa Stedet hæftende giæld. Hkorn 3-6-1-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 33 fag og Besætning 6 b 3 ungn og 5 faar, det manglende qwæg skal antageren anskaffe etc. 22 April 1766.

40 (fol 44)
Niels Rasmussen, Skovby - Reserve Soldat - fæster enkemanden Jens Rasmussens formedelst alder og Ringe tilstand afstandne gaard. Hkorn 5-4-3 fc indf 10 rdr. Bygningen er 49 fag annammer til Besætning 6 b 3 k 1 ungn og 14 faar, hvad meere udfordres sakl antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

41 (fol 45)
Niels Envoldsen, Skovby fæster hans fader Envold Knudsens fradøde gaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed imod tilkommende ophold og fornøden underholdning for hans Smaae Sødskende indtil de hos fremmede Deres brød kand fortiene, saa og at give dennem en taalelig kiendelse efter faderen samt for gaardens paahæftende gield og besværing at være ansvarlig.
Hkorn 6-3-1-2 alb indf 10 rdr. Bygningen er 60 fag annammer til Besætning 8 b 2 ungn og 16 faar, det øvrige qweg er af Svagheden bortdød mens antageren er forbunden efter haanden at forsyne sig med det fornødne etc. 22 April 1766.

42 (fol 45)
Niels Rasmussen, Skovby fæster hans fader enkemanden Rasmus Jensens afstandne gade huus, med vilkaar at forsyne forrige beboeres enke Karren Pedersdatter med saadan frie huusværelse hendes livs tiid som hun kand være tient med. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

43 (fol 45)
Søren Rasmussen, Herskind - fra Sjelle - fæster Rasmus Lassens fradøde halve gaard, han har ægted enken.
Hkorn 3-4-2-2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 27 fag og 6 b 3 k og 8 faar, hvad meere udfordres skal antageren anskaffe etc. 22 April 1766.

44 (fol 46)
Peder Sørensen, Herskind fæster hans Søsters Mand Niels Knudsens formedelst en slet beboelse og gields paadragelse forlatte gaard, med vilkaar at forsyne sin Moeder i hendes leve tiid med havende 3 smaae børn ligeledes at nyde nogen hielp saa lenge mueligt. Gaardens Hkorn er 5-4-3-1 alb, efter omstændighederne er han befried for indf. Bygningen er 51 fag. faaer til besetning alleene 4 Bester een 2 aars plag, 1 føll, 1 Studungnød, 1 kalv og 4 faar, hvad meere udfordres bliver antageren pligtig at anskaffe og tilsvare etc. 22 April 1766.

45 (fol 46)
Niels Pedersen, Røgen fæster hans fader Peder Nielsens fradøde gaard, som enken hands moder har afstaaed med vilkaar at betale den derpaa hæftende gield. Hkorn 4 td 1 skp Indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og Besætning alleene 4 Bester 1 koe og 1 ungnød blant faarene er Dygdom saa det er uvis hvormange deraf sparres, hvad meere til Besætning udfordres skal antageren efter haanden forsyne sig med etc. 22 April 1766.

46 (fol 46)
Rasmus Jensen, Sorring - Land Soldat - fæster faderen Jens Pedersens Holms formedelst alderdoms Skrøbelighed til ham overgivne gaard. Hkorn 4-5-1 fc Skov 2 fc 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 30 fag annammer til Besætning 6 b 2 k og 10 faar hvad meere udfordres skal antageren efter haanden besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

47 (fol 47)
Thomas Johansen, Toustrup  huusmand - fæster Jens Jensens afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag annammer til Besætning 4 b og 4 smaa ungfæe hvad meere udfordres skal antageren besørge anskaffet etc. 22 April 1766.

48 (fol 47)
Jens Jensen, Sorring - forrige gaardmand af Toustrup - fæster huusmanden Thomas Johansens for hannem afstandne gade huus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

49 (fol 47)
Jens Pedersen, Laasby - fra Sjelle - fæster det huus, som hand i Steden for det udi aaret 1763 afbrendte med dertil Bevilgede Bygnings hielp haver opsadt, dend derpaa givne 2de aars frihed er expireret til afvigte aars 1ste Juli, fra hvilken tiid afgiften svares aarlig med 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

50 (fol 48)
Morten Jensen, Rode - som har den halve deel i fæste af faderen afgangne Jens Mikelsens fradøde gaard i Rode -  fæster den anden dertil hørende halve part som enken hans moder nu ogsaa til ham har afstaaed, saa at gaarden fremdeles som tilforn bliver samled. Hkorn 12 td 1 skp 1 fc Skov 1 fc 1 alb indf 8 rdr. Gaarden Bygning er 83 fag, den udkrevende Besetning til ald gaarden bør vere = 12 b 2 stude 6 k 8 ungn og 10 faar som tilligemed Vogn etc. 22 April 1766.

51 (fol 48)
Søren Hansen, Skørring fæster faderen Hans Pedersens fradøde halve Annexgaard i Skørring, som enken hands moder har afstaaed. Herlighedens Hkorn er 1 td 2 skp 2 fc 2 5/8 alb og annexskylde 5 skp 1 fc 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 28 fag og 5 b 2 k 1 ungn og 10 faar etc 22 April 1766.

52 (fol 48)
Johan Pedersen, Skørring fæster Jens Christensen fradødmte halve gaard, hvorved er forrige Beboere en gammel Mand og Koene, som hand med fornøden ophold skal forsyne. Stedets Hkorn er 2 td 7 skp 2 1/2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 32 fag. Den udkrevende fulde Besetning af alle slags skal antageren tilsvare etc. 22 April 1766.

53 (fol 49)
Olle Rasmussen, Galten - fra Mesing - faar Hbh paa Anders Knudsens fradøde Selv Eier gaard, hvorved han har ægted enken. Hkorn 8-5-2 fc Skov 1 skp 1 alb, for Hbh kendelsens erlægges 10 rdr. Bygningen er 85 fag og Besætning 10 b 2 st 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766.

54 (fol 49)
Peder Mogensen, Galten - Land Soldat fra Mesing - fæster Herman Nielsens afstandne halve gade huus, med vilkaar at hand bliver staaende fiere aar som Soldat at udtiene, og med frie huusværelse forsyne den ved huuset værende gamle koene som tilforn samme har beboed. AArlis afgift 1 rdr 12 sk. Indf 3 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

55 (fol 49)
Jens Rasmussen, Storring - fra Stjær -  fæster Peder Pedersens fradøde gaard, hvorved hand har ægted enken  og tilsvarer Stedets gield. Hkorn 4 td 2 skp 2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 45 fag og Besætning 6 b 2 k 1 ungn og 5 faar, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 22 April 1766.

56 (fol 50)
Jens Jensen, Høver - fra Gammelgaard -  fæster Søren Nielsens uden ægteskab, fradøde gaard, med vilkaar at forsyne den afdødes gamle forældre med fornøden ophold.
Hkorn 5-4-1-1 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 47 fag og 8 b 4 k og 15 faar, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 22 April 1766.

57 (fol 50)
Jens Sørensen, Høver - Inderste fra Nørre Vissing -  fæster Johan Jørgensens afstandne gade huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk Indf 3 rdr. Huset er 12 fag hvoraf forrige beboere og koene beholder de 4 fag til Beboelse, som han skal forbedre og stedse vedligeholde etc. 22 April 1766.

58 (fol 50)
Søren Laursen, Stjær - fra Veng - fæster enkemanden Christen Jørgensens fradøde halve gaard. Hkorn 2 td 7 skp indf 4 rdr. Bygningen er 33 fag annammer til Besetning 5 b 3 k 1 ungn 12 faar, hvad meere udfordres skal antageren tilsvare etc. 22 April 1766.

59 (fol 50)
Niels Pedersen, Framlev  som i aaret 1758 fik hbh paa den halve deel af Niels Jensens Selv Eiergaard i Framlev - faar Hbh paa den anden halve part som enken efter Mandens Død til hannem har overlat, saa gaarden bliver samled, som svarer af Hkorn 7 td 6 skp. Udi hbh kiendelse af denne halve part erlægges 5 rdr. Bygningen er ialt 71 fag huus, den udkrevende Besetning bør vere 10 b 2 st 6 k 8 ungn og 12 faar, som tilligemed vogn etc. 22 April 1766.

60 (fol 51)
Laurs Ollesen, Framlev fæster faderen Olle Laursens formedelst alderdom til en anden søn Søren Ollesen afstandne gaard, som hand siden uden ægteskab er fradød. De gamle baade Mand og koene skal derved med ophold forsynes. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag, annammer til Besetning 6 b 2 k 1 ungn og 12 faar, det øvrige qweg er af Svagheden bortdød, mens antageren maae efterhaanden være betænkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 22 April 1766.

61 (fol 51)
Søren Mogensen, Hørslevbol - af Hørslev gaard som er Reserve Soldat - fæster Niels Nielsens formedelst slette omstændigheder til ham afstandne Sted i Hørslev Boel. Hkorn 4 td 6 skp indf 6 rdr. Bygningen er 44 fag og Besetning 6 b 2 k og 2 ungn, af Sygdom er alle faarene bortdød, hvad meere udfordres skal antageren være betænkt paa efterhaanden at anskaffe etc. 22 April 1766.

62 (fol 51)
Peder Rasmussen, Hørslev fæster Søren Andersens fradøde og af enken overlatte gade huus, uden at tage sig nogen rettighed til huusværelse derudi forbeholden. Aarlig afgift 2 rdr. Indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

63 (fol 52)
Rasmus Jensen, Taastrup fæster faderen Jens Pedersen Søegaards fradøde gaard, som enken hans moeder har afstaaed.
Hkorn 4-6-3-1 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 53 fag og 8 b 3 k 1 ungn og 20 faar, hvad meere af qweg udfordres  skal antageren forsyne sig med og tilsvare etc. 22 April 1766.

64 (fol 52)
Niels Jørgensen, Taastrup - som er Reserve Soldat - fæster Knud Knudsens i fattig tilstand fradøde gaard, hvorved han ægter enken og forsyner dend afdødes Broder med livs ophold, hvormed hand for sin havende 100 rdr fordring er fornøjet og vil derforuden være til tieneste i alt hvis hand til Stedets hielp kand udrette. Hkorn 4-3-3 fc indf 5 rdr. Bygningen er 46 fag annammer til Besætning 8 b 2 k og 10 faar, hvad meere af qweg udfordres skal antageren efterhaanden forsyne sig med etc. 22 April 1766.

65 (fol 52)
Rasmus Andersen, Taastrup fæster den halve part af hands farbroder enkemanden Jens Rasmussens havende gaard, paa den maade at de begge i fællig med alt skal forestaa gaarden som eh maa adskilles. Gaardens fulde Hkorn 4-6-2 fc indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 8 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 22 April 1766.

66 (fol 53)
Johan Andersen, Koldens Mølle - fra Stjær - som forrige beboer Jacob Gotharsen er fradød, hvis enke antageren ægter. Aarlig afgift af Maalingen 10 rdr. Hkorn Mølleskyld  3-3-2-2 alb og den derunder brugende Koldens ødegaards marker agger og eng 4-1-2-2 alb Skov 1 fc. Indf 8 rdr. Bygningen er ialt 37 fag har til Besetning alleene 2 b 2 plage 2 k 1 ung og 7 faar, som ej er tilstrækelig, for det manglende saavel af Bester og qweg, som vogn Ploug og Harve med behør skal antageren være ansvarlig etc. 22 April 1766.

67 (fol 53)
Christen Pedersen, Jeksen - som er virkelig Soldat - fæster  faderen Peder Kieldsens afstandne gade huus, med vilkaar at hand sin tiid som Soldat udtiener og faderen at beholde sin huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 22 April 1766.

68 (fol 53)
Rasmus Rasmussen, Mesing faar Hbh paa hans fader Rasmus Laursens fradøde Selv Ejer gaard, som enken til ham har overladt. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb Skov 1 skp 1 alb. For Hbh kendelsen erlægges 6 rdr.  Bygningen er 48 fag og 6 b 5 k 4 ungn og 16 faar etc. 22 April 1766.

69 (fol 54)
Daniel Rasmussen, Mesing  faar Hbh paa Bertel Groersens afstandne Selv Ejergaard. Hkorn 4-2 skp 1 alb Skov 1 skp 1 alb. For kendelsens erlægges 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 6 b 3 k 2 ungn og 16 faar, hvad meere udfordres skal antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

70 (fol 54)
Rasmus Rasmussen, Mesing - fra Svejstrup - fæster  Jørgen Andersens fradøde halve gaard, han ægter enken, og tilsvarer den ved Stedet værende giæld.
Hkorn 2-6-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 37 fag og Besætning 4 b 2 k 3 ungn og 10 faar etc. 22 April 1766

71 (fol 54)
Svend Rasmussen, Mesing - gaardmand som har i fæste de 3 parter af Stedet under no 8 i Matr. - fæster den dertil hørende 4de part som hand efter Christen Pedersens død har antagen. Hkorn 1 td 2 fc 2 alb hvorved gaarden bliver samled, som ialt svarer af Hkorn 4 td 1 skp 3 fc. Indf 3 rdr.. For dend udkrævende Besetning af Bester og qweg, samt vogn og Ploug med tilbehør bliver antageren ansvarlig etc. 22 April 1766 (ingen dato anført)

72 (fol 54)
Peder Jensen, Illerup fæster hans fader Jens Jensens fradøde partgaard, som enken hans moder imod tilkommende ophold har afstaaed. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 45 fag og 5 b 2 k 1 ungn og 15 faar, hvad meere i saa maade udfordres skal antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

73 (fol 55)
Michel Joensen, Illerup - fra Vrold - fæster Jesper Nielsens fradøde halve gaard, han har ægted enken. Hkorn 3-5-1 fc indf 5 rdr. Bygningen er 44 fag og 5 b 3 k 2 ungn og 10 faar, hvad meere udfordres skal af antageren besørges anskaffed etc. 22 April 1766.

74 (fol 55)
Jens Rasmussen, Gram fæster Søren Christensens fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken, med vilkaar at forsyne den ved Stedet værende gamle Mand som samme tilforn har beboed, med tilkommende ophold.
Hkorn 3 td 2 1/9 alb indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og 4 b 1 k 3 smaae ungnød og 8 faar, hvad meere af qweg udfordres i steden for det som af Sygdommen er bortdød, skal antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

75 (fol 55)
Laurids Pedersen, Forlev - Før fæstebrewed til ham blef Expedered, war Stedet af ham owerlat til Een anden.

76 (fol 56)
Jens Rasmussen, Vrold  Inderste - fæster Peder Iversens enkes for hannem afstandne halve part af hendes havende gade huus, som til arbeide ved Slottet er henlagt, huuspenge 12 sk. Indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

77 (fol 56)
Ulrich Adolph Zøega, Skanderborg Ladegaard.
Som hand ej har Stelled nogen Caution eller forløfte efter Kammerets anstalt, er ingen fæste Bref Expederet. -

Silkeborg Amt - er udi fornevnte Vaar Session 1766 Udsted følgende Fæstebreve:

1 (fol 56)
Terkild Nielsen, Skorup fæster Stiffaderen Anders Pedersens fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaed.
Hkorn 4-7-1-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 49 fag og Besetning 6 b 2 k 2 ungn og 18 faar, hvad meere af qweg udfordres skal antageren besørge anskaffed etc. 22 April 1766.

2 (fol 56)
Jens Pedersen, Voel - fra Truust - som med sine forældre faderen Peder Jensen, husmand af Faarvang, i fattig og ringe tilstand har antagen Anders Nielsens fradømte gaard i Voel, som hand icke uden Deres hielp hat kundet antage og føre i Stand, des aarsag for billigt Eragtet, at de har forladt deres fæste huus i Faarvang, og gaaed til gaarden med deres formue, nu og fremdeeles i alderdommen skal nyde Een billig ophold af Stedet om end og gaarden i tiiden med andre beboere maatte blive forsyned. Hkorn foruden dens anpart af Byens Skovskylde 3-3-1 fc. For Indf er hand, i henseende til Stedets ringhed befried. Bygningen er 58 fag huus, faar alleene til besetning 6 ringe Bester og 2 faar, mens antageren er forbunden, at forsyne sig med det fornødne saavel af Bester og qweg, som hvis videre til gaardens Conservation udkreves etc. 22 April 1766.
[KVJ:
Hkorn difference. Sml. med Gryt Fptk 1746-1764 nr. 4 (fol 230)]

3 (fol 57)
Jens Nielsen, Voel fæster  Peder Nielsens fradøde halve gaard med tilliggende gade huus, hvorved hand ægter enken. Med 2 alb aparte jord som hører til huset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indfæstning deraf 3 rdr. Bygningen ved gaarden er 35 fag og gadehuuset 13 fag, annammer til besetning 4 b 2 k 1 ungn 10 faar for det videre udfordrende skal antageren være ansvarlig etc. 22 April 1766.

4 (fol 57)
Søren Jensen, Faarvang - inderste fra Lyngby - fæster det huus som Peder Jensen til ham har afstaaaed, da han selv med sin søn som festere er gaaed til Voel. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 1 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

5 (fol 57)
Podehuuset ved Tvilum.
Afstaaeren vedbliver sit fæste.

6 (fol 57)
Søren Christensen Høeberg, Gjern - Kongelig Skoleholder - fæster Søren Sørensen Laptrings formedelst fattigdom afstandne gadehuus, med derunder brugende andeel af en ødegaards jord, som hand for at see hans koene efter ham forsyned, har antagen med vilkaar, at aftræderen beholder sin huusværelse saalænde de derom kand foreenes. Foruden Stedets anpart af byens Skovskylde er sammes Hkorn 1-7-2-1/2 alb. Af huuset svares aarlig 2 rdr 24 sk. I henseende til Stedets ringe omstændigheder ingen indf. Huset er 15 fag som han skal forbedre og altid holde i forsvarlig stand etc. 22 April 1766.

7 (fol 58)
Peder Nielsen, Gjern fæster Anders Fiskers formedelst alderdom og fattig tilstand imod belovede huusværelse afstandne halve gadehuus. Svares aarligt 1 rdr 12 sk indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

8 (fol 58)
Henrich Christoffersen, Ellerup fæster hans fader Christoffer Henricksens formedelst alderdoms skrøbelighed imod tilkommende ophold, afstandne part gaard. Hkorn 3 td 7 skp 1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 37 fag og 6 b 3 k 2 ungn og 20 faar etc. 22 April 1766.

9 (fol 58)
Mads Pedersen, Ellerup - fra Dalbye - fæster Rasmus Nielsens fradøde huus, som enken for ham og hendes Stifdatter, hand ægter har afstaaed, med vilkaar at beholde frie huusværelse. Arlig afgift 2 rdr 24 sk indf 4 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.  

10 (fol 59)
Peder Lauritsen, Naarup fæster Jens Andersens formedelst en slet Beboelse og ringe tilstand fradømte halvegaard. Hkorn 3-3-1-1 1/2 alb som han i henseende til Stedets ringhed uden indf er bevilged. Bygningen er 29 fag, faar alleene til Besætning 5 b 1 k og 4 faar, det meere udfordrende skal antageren besørge anskaffet etc. 22 April 1766.

11 (fol 59)
Søren Jensen, Søbyvad - fra Truust - fæster Lars Jespersens afstandne Søbyvadsgaard. Hkorn 6 td 1 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 51 fag besætning 6 b 2 k 2 qwier 2 ungn og 10 faar, hvad meere udfordres skal antageren selv anskaffe og tilsvare etc. 22 April 1766.

12 (fol 59)
Peder Andersen, Vadsted - Steder og fæster til Peder Andersens enke Anne Jensdatter som har i fæste en halv gaard i Vadsted - fæster den anden halve part, som ved Een slet Beboer er bleven fæsteledig hvorved gaarden bliver samlet. Hkorn 6-2-3 fc indf 6 rdr. Bygningen er 39 fag. for den udfordrende Besætning af alle slags, skal antageren være ansvarlig etc. 22 April 1766.

13 (fol 59)
Rasmus Nielsen, Farre - fra Møgelby - fæster  Søren Rasmussens fradøde part gaard, med tilliggende af Farregaards Jord og havende halve gade huus, han ægter enken. Hkorn til gaarden 3-5-1-2 1/2 alb, af Farregaardes Jord 1 td 2 alb, til Huuset 1 sk 1 fc ialt 4-6-3-1 1/2 alb. Af huuset svares aarligt 1 rdr 12 sk. Indf 4 rdr. Bygningen paa gaarden er 30 fag og huuset 6 fag, annammer til Besætning 7 b 4 k 6 ungn og 8 faar etc. 22 April 1766.

14 (fol 60)
Michel Jensen, Farre - huus Inderste fra Skørring - fæster Niels Jacobsens afstandne halve huus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk indf 1 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

15 (fol 60)
Søren Thomasen, Skellerup - fra Gjern - fæster Anders Christensens afstandne gadehuus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 1 1/2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

16 (fol 60)
Peder Sørensen, Haarup og Søren Jensen, Haarup - begge halvgaardsmænd - fæster Christen Andersens formedelst fattig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-1-2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, som de maa tage i brug under deres havende Steder, med vilkaar deraf at svare og forrette alt paakommende af det fulde Hkorn ligeved Deres Naboer, at derved icke skal forvoldes nogen Irring eller ulejlighed. Indf 2 rdr af hver. Bygningen som er 20 fag skal de tilsvare og vedligeholde, for den dertil udfordrende Besætning af alle slags skal de være ansvarlig tilligemed behøvende Sædekorn etc. 22 April 1766.

17 (fol 60)
Niels Laursen, Tømmerby - fra Gjedsø, som er Reserve Soldat - fæster enkemanden Thomas Jensens formedelst fattigdom afstandne gaard, med en Sjette deel af Kongsholm som er 2 fc 2/3 alb ialt Hkorn 2-7-3-2 1/6 alb Skov 1/3 alb indf 2 rdr. Bygningen er 28 fag og besætning 4 b 4 k 1 ungn og 6 faar etc. 22 April 1766.

18 (fol 61)
Jens Rasmussen, Virklund fæster Peder Christensens fradøde parthuus, som enken for hannem afstaar med vilkaar at beholde sig huusværelse. Aarlig afgift 1 rdr 8 sk indf 1 rdr. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 22 April 1766.

Udi Kierke Sessionen den 19 og 20de Juny 1766:

Er følgende Fæste Breve Udsted:

1 (fol 61)
Laurs Jensen, Taaning - huusmand - fæster det Kierke huus som Jens Jensen er fradød, og hans enke til hannem og hendes datter hand ægter har afstaaet, imod belovede huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr. indf 2 rdr som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 19 Juni 1766.

2 (fol 61)
Rasmus Rasmussen, Mesing fæster hans fader Rasmus Laursens fradøde og moderens til ham afstandne Kierke Jord  paa Mesing Mark til samme Kirke. Hkorn 1 fc 1 alb indf 2 rdr. som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Jorden skal han være forbunden lovlig at dyrke og behandle og ej til u-pligt bruge etc. 19 Juni 1766.

3 (fol 61)
Daniel Rasmussen, Mesing fæster det Kierke Jord til Mesing Kierke, beliggende paa Byens Mark som Bertel Groersens til hannem har afstaaed. Hkorn 1 fc 1 alb indf 2 rdr. som Kierke Cassen til indtægt beregnes. 19 Juni 1766 

4 (fol 62)
Olle Pedersen, Mesing fæster det Kierke Jord paa Mesing Mark til samme Byes Kierke, som hans formand Niels Laursen er fradød.
Hkorn 1 fc 1 alb. Indf 2 rdr som Kierke Cassen til indtægt beregnes etc. 19 Juni 1766.

5 (fol 62)
Thomas Jensen, Sorring fæster det Kierke Jord til Sorring Kierke som Huusmanden Rasmus Jensen Skræder for hannem har afstaaed. Hkorn 3 skp 2 fc 1/2 alb indf 3 rdr 2 mk som Kierke Cassen til indtægt beregnes. 20 Juni 1766.

Anno 1767:

Er Udi Vaar Sessionen følgende Fæste og Hosbondholds Breve Udstæd.

Skanderborg Amt:

1 (fol 62)
Peder Andersen, Virring - fra Svinsager - fæster Joen Rasmussens formedelst alderdom til hannem og sin datter hand har ægtet, afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 5 b 4 k 3 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1767.

2 (fol 62)
Rasmus Danielsen, Virring fæster Andreas Rasmussens fradøde halve gaard.
Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 4 b 3 k 1 ungn 8 faar etc. 27 Marts 1767.

3 (fol 63)
Jens Michelsen, Virring fæster Erik Laursens afstandne halvegaard, med vilkaar, at ægte hands Sødskende Barn Maren Mikelsdatter der i Byen. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb indf 9 rdr. Bygningen er 40 fag og 5 b 4 k 3 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1767.

4 (fol 63)
For dette no er fæsten ej bevilged.

5 (fol 63) 
Skræder Niels Michelsen, Virring - Skræder i Virring - fæster Peder Christensen Bækes til hannem i fattigdom og ringe tilstand afstandne gade huus, hvoraf aarlig svares 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr.  Den forfaldne Bygning paaligges han at reparere og derefter stedse i forsvarlig Stand ved ligeholde etc. 27 Marts 1767.

6 (fol 64)
Erich Laursen, Hvolbæk - af Virring - fæster Rasmus Rasmussens fradøde halvegaard, han har ægtet enken.
Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb indf 9 rdr. Bygningen er 48 fag og 6 b 5 k 3 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1767.

7 (fol 64)
For dette No er fæsten ej bevilged.

8 (fol 64)
Jens Sørensen, Hvolbæk - Inderste fra Tebstrup - fæster Jens Ebesens afstandne halvegade huus, som til arbejde ved Slottet er henlagt. Indf 3 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. (ingen dato ang men form. 27 Marts 1767)

9 (fol 64)
Rasmus Jørgensen, Svinsager fæster hans fader Jørgen Mikelsens formedelst alderdoms affældighed i fattig tilstand afstandne gaard, med en ødegaards fierdepart af 1-3-3-2 1/2 alb. Hkorn ialt 4-3-3-1 1/2 alb indf 7 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 27 Marts 1767.

10 - 11 - 12 - 13 (fol 65)
For disse no er fæsten ej bevilged.

14 (fol 65)
Rasmus Andersen, Fruering fæster faderen Anders Rasmussens fierde part gaard, som hand formedelst fattigdom, og tilslagen mangel paa sit syn ej lengere selv kunde forestaa.
Hkorn 1-4-1-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 2o fag, faar alleene til besætning  3Bester 1 Koe og 4 faar, det øvrige qwæg er af Svagheden bortdød, hvad meere af alle slags udfordres skal antageren forsyne sig med og derfor være ansvarlig etc. 27 Marts 1767.

15 (fol 65)
Peder Jensen, Fruering fæster Markus Andersens fradøde halve gadehuus, som til Arbeide i Slots Haugen er henlagt, han har ægtet enken. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

16 (fol 65)
Anders Jacobsen, Fruering - fra Boes - fæster Christen Nielsens fradøde gade huus, hvorved hand har ægtet enken. Aarlig afgift 3 mk til Gaardens Beboere paa hvis grund det er opsadt, og derforuden til Cassen 1 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

17 (fol 65)
Peder Jensen, Skaarup - fra Virring som har væred Soldat i forrige Land Militien - fæster enkemanden Søren Andersens formedelst Svaghed og fattigdom afstandne gade huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

18 (fol 66)
Søren Troelsen, Vitved - fra Illerup - fæster Peder Nielsens fradøde gaard, han har ægtet enken. Hkorn 5-3-1 fc indf 10 rdr. Bygningen er 39 fag og 4 b 1 plag 3 k 5 ungn og 3 faar, De øvrige af sidste slags er ved Sygdom ødelagte, i hvis Sted antageren forsyner sig med de fornødne etc. 27 Mart 1767.

19 (fol 66)
For dette No er fæsten ej bevilged. -

20 (fol 66)
Peder Knudsen, Vitved fæster Peder Christensens fradøde gaard, han har ægtet enken.
Hkorn 3-4-1-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 34 fag og 4 b 3 k 1 ungn og 4 faar etc. 27 Marts 1767.

21 (fol 66)
Jørgen Knudsen, Vitved fæster faderen Knud Sørensens fradøde halve huus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

22 (fol 67)
Peder Jensen, Fastrup - fra Vitved - fæster Søren Andersens fradøde gaard, han har ægtet enken.
Hkorn 4-1-3-1 alb indf 10 rdr. Bygningen er 42 fag og Besætning 6 b 5 k 3 ungn og 16 faar etc. 27 Marts 1767.

23 (fol 67)
Erich Jørgensen, Hovedgaard (Erich Sørensen, Hoved) - fra Brørup - fæster Markus Rasmussens fradøde gaard, han har ægtet enken. Hkorn 9-3-1-2 alb Skov 1 fc 2 alb. Indf 20 rdr. Bygningen er 79 fag huus, til Besætning er udtagen 12 Bester 2 Stude 6 Kiør 8 ungnød, 12 faar, vogn, Ploug og Harve med Behør etc. 27 Marts 1767.

24 (fol 67)
Skræder Jens Mortensen,  Grumstrup - Skræder - fæster faderen Morten Jensens formedelst egen og Koenens Svaghed afstandne huus, med vilkaar at forsynes med huusvæerlse. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 2 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

25 (fol 68)
Hans Jensen, Grumstrup - Inderst - fæster det øde huus plads der i Byen, som Povel Jensen staar anført for, hvilken hand til Bebyggelse har antagen med vilkaar, derpaa at nyde frihed til næstkommende 1768 aars udgang, og siden at svare aarlig 2 rdr 24 sk. Ingen indf efter omstændighederne. Den opførte Bygning haver han derimod forsvarlig at istandsætte og siden Stedse vedligeholde etc. 27 Marts 1767.

26 - 27 (fol 68)
For disse no er fæsten ej bevilged, -

28 (fol 68)
Iver Ottesen, Ejer - fra Yding - faar Hbh paa Christen Nielsens i Stoer Armod afstandne halve gaard, hvor udi Frue Etats Raads Inde Lichtenberg i Horsens er Selw Ejer rættigheden tilhørende. -
Svarer af Hkorn 2-3-1-2 alb hvoraf erlægges 2 rdr for Hbh kiendelsen. Bygningen er 27 fag, har ej faaed til Besætning uden allene 3 tienlige Bester, hvad meere udfordres ankommer paa antagerens forsøeg, som tillige med behøvende Sædekorn, vogn, Ploug, Harve og behør, Stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive etc. 27 Marts 1767.

29 - 30 - 31 - 32 (fol 68)
For disse no blev fæsten ej bevilged,

33 (fol 69)
Niels Pedersen, Yding - gaardmand - fæster Boelsmanden Jens Sørensens formedelst fattigdom og uformuenhed til hannem afstandne Sted, som fæsteren tager i brug til viidere, for Een af sine børn. Hkorn er 2 td 4 skp indf 4 rdr. Bygningen er 29 fag, faar alleene 1 Best fra Stedet til besetning, hvad meere af dette og andre slags Creaturer udfordres, maae antageren selv anskaffe etc. 27 Aug 1767.

34 (fol 69)
Olle Jensen, Saaby - af Yding - fæster Niels Jørgensens fradøde gaard, han har ægtet enken. Hkorn 3 td 4 skp 4/5 alb indf 7 rdr. Bygningen er 45 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc. 27 Marts 1767.

35 (fol 69)
Christen Rasmussen, Saaby - af Yding - fæster Mads Hansens fradøde halve gaard, han ægter enken. Hkorn 3 td 4 skp 4/5 alb indf 7 rdr. Bygningen er 40 fag og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 27 Marts 1767.

36 (fol 70)
Niels Jørgensen, Bredvads Mølle - fra Ustrup - fæster Bredvads Mølle i Træden Sogn, hvorved hand ægter forrige Beboere Peder Pedersens enke. Den aarlige Landgilde af Maalingnen er otte og Trediwe Rigsdaller. Staar for Hkorn agger og Eng 3 td 1 skp 1 fc 1 alb Mølle skylde 16 td 3 skp 3 fc hvoraf udi indf erlægges 16 rdr.. Bygningen er ialt 69 fag huus, annammer til Besætning og awlingens drift 4 Bester,  3 Kiør, 2 ungnød, og 6 faar, som tilligemed behøvende Sædekorn ets. 27 Marts 1767.

37 (fol 70)
Lorents Andersen, Haarup - Snedker fremmed i Distrikttet indkommen -  fæster det øde huus Plads, Thoer Biørn Christensen er anført for, hvilket hand til Bebyggelse har antagen, med vilkaar, derpaa at nyde friehed til aarets udgang 1768, og derefter aarlig at betale huus penge 2 rdr 24 sk. Ingen indf i henseende til omstændighederene. Den fornødne Bygning haver hand derimod forsvarlig  at opføre, og derefter Stedse vedligeholde etc. 27 Marts 1767.

38 (fol 70)
For dette no er fæsten ej bevilged.

39 (fol 70)
Søren Laursen, Salten - (Søren Lauridsen, Salten) - fra Them - fæster Jens Iversens i armod fradøde halve gaard. Hkorn 2-2-1 1 7/8 alb Skov 1 skp 2 fc paa følgende Conditioner:
1)
Nyder hand gaarden uden nogen Indfestning
2)
Befries for den heftende Penge Restance som er for 1765 Landgilden og octb qwartal, og for 1766 Janvari qwartal ialt 5 rdr 5 mk 14 sk og
3) T
til Bygnings hielp bevilged af de i behold havende vindfælde - 30 allen Jordleeder - 22 Stolper, 8 Steibond og 14 Løsholter, som hannem til gaardens Reparation er belven udleveret, saavelsom de til besetningen paa Stedet værende 2 bester og et fæe høved - hvorimod han  skal være forpligted, sig selv at fprskaffe den udfordrende fulde Besetning og behøvende Sædekorn etc. Den forfaldne brøstfældige  Bygning skal han forsvarlig istandsætte. 27 Marts 1767.

40 (fol 71)
Niels Jensen, Ry - fra Hjortballe - fæster Johan Knudsens afstandne huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

41 (fol 71)
For dette no er fæsten ei bevilged. -

42 (fol 71)
Knud Nielsen, Tørring fæster Peder Pedersens fradøde gaard, som enken har overladt ham imod belovede ophold. Hkorn 3 td indf 6 rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 5 b 2 k 3 ungn 8 faar. 27 Marts 1767.

43 (fol 71)
Søren Rasmussen, Laasby fæster hans fader Rasmus Rasmussens fradøde halve gade huus, som moderen imod tilkommende frie huusværelse har afstaaed. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

44 (fol 71)
Toustrup, for dette no er fæsten ej bevilged. -

45 (fol 72)
Skræder Rasmus Jensen, Toustrup - Skræder i Toustrup - fæster det huus plads sammesteds hvorpaa Bygningen afvigte aar for Beboeren Rasmus Sørensen, afbrændte, hvilken hand til op Byggelse med dend til 3 fag huus Bevilgede Bygnings hielp haver antagen. Den derpaa givne 2de  aars   frijehed ecpireret til 1 april 1768 fra hvilken tiid afgiften svares aarlig med 1 rdr 12 sk. Indf 2 rdr. Den til dette halve huus fornødne Bygning  haver han forsvarlig at opbygge og derefter stedse vedligeholde etc. 27 Marts 1767.

46 - 47 (fol 72)
Toustrup. For disse no blev fæsten ej bevilged. -

48 (fol 72)
Jens Jensen, Sorring - Inderste i Sorring - fæster Rejnholt Hansens afstandne huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk indf 3 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

49 (fol 72)
Sorring. for dette no er fæsten ei bewilged. -

50 (fol 72)
Jens Nielsen, Ovstrup - fra Laasby -  fæster Peder Sørensens Lethes fradøde gaard, han ægter enken. Hkorn 8 td 2 fc 2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 18 rdr. Bygningen er 62 fag og besætning 8 b 6 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 27 Marts 1767.

51 (fol 73)
Søren Sørensen, Klintrup - fra Sorring - fæster Mads Madsens fradøde halve gaard, som enken formedelst alderdom og fattig tilstand til hannem og hendes datter hand ægter, har afstaaed, hvorved den afdøde Mands gamle BRoder Søren Madsen skal forblive at nyde fortiente ophold. Stedets Hkorn agger og Eng 2-4-1-2 alb Skov 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 30 fag huus, annammer til Besætning 4 b 2 k 1 ungn og 8 faar etc. 27 Marts 1767.

52 (fol 73)
Laurits Johansen, Klintrup fæster  Laurids Rasmussens formedelst Skrøbelighed til hannem, som har ægtet hans datter afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-1-2 alb Skov 1 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 2 k 1 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1767.

53 (fol 73)
Niels Christensen Børsting, Skørring - fra Sjelle - fæster Jens Jørgensens afstandne gaard. Hkorn 5 td 1 fc 2 alb Skov 5 skp 3 fc 2 alb indf 11 rdr. Bygningen er 59 fag, annammer til Besetning 8 b 2 k 5 ungn og 12 faar, hvad meere af qwæg udfordres skal antageren selv forsyne sig med etc. 27 Marts 1767.

54 (fol 74)
Jens Christensen, Skørring fæster enkemanden Simon Frandsens afstandne halve Annex gaard sammesteds, hvorved hand har ægtet mandens datter. Herlighedens Hartkorn er 1-2-3-2 5/8 alb og Annex skylde 5 skp 1 fc 1 1/3 alb, indf 6 rdr. Bygningen er 32 fag og besetning 4 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 27 Marts 1767.

55 (fol 74)
Knud Rasmussen, Rode - fra Galten - fæster  Søren Mogensens i fattig tilstand fradøde gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 6 td 2 skp 1 alb Skov 2 alb. Indf 10 rsr. Bygningen er 44 fag huus faar til Besetning 6 b 2k 3 ungn og 12 faar, hvad meere udfordres skal antageren selv anskaffe sig etc. 27 Marts 1767.

56 (fol 74)
Jens Rasmussen, Galten - fra Flendsted - fæster Smedens Anders Jensens afstandne huus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 3 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre og altid i forsvarlig stand vedligeholde etc. 27 Marts 1767.

57 (fol 75)
Peder Christensen, Galten - Land Soldat i Fruering Læg - fæster  Rasmus Nielsens enkes til ham afstandne halve gade huus, med vilkaar at hand bliver staaende sine aar som Soldat at udtiene, og koenen med huusværelse forsynes. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk, indf 2 rdr.. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

58 (fol 75)
Mogens Sørensen, Skovby - som har friheds Pas fra grævskabet Frysenborg - fæster Niels Knudsens afstandne gaard.
Hkorn 8-4-1-2 alb indf 18 rdr. Bygningen er 60 fag og besætning  7 b 2 k 3 ungn og 12 faar, det øvrige qwæg af Svagheden bortdød, mens antageren maae efter haanden være betenkt paa at forsyne sig med det fornødne etc. 27 Marts 1767.

59 (fol 75)
Christen Andersen, Skovby - fra Storring - fæster Jens Sørensens fradøde gaard, hand har ægtet enken.
Hkorn 5-2-2-2 alb indf 10 rdr. Bygningen er 43 fag og 6 b 2 k 2 ungn 6 faar, hvad meere af qwæget udfordres skal antageren selv forsyne sig med etc. 27 Marts 1767.

60 (fol 75)
Niels Simonsen, Skovby fæster faderen Simon Nielsens fradøde Boel, som moderen har afstaaed. Hkorn 1 td 2 skp 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 25 fag og besætning 4 b 2 k 1 ungn 6 faar Vogn etc. 27 Marts 1767.

61 (fol 76)
Skovby. For dette no blev fæsten ej bevilged.

62 (fol 76)
Jens Envoldsen, Hørslevbol fæster Stiffaderen Peder Jepsens fradøde gaard i Hørslev Boel som enken hans moder, imod tilkommende ophold har afstaaet.
Hkorn 4-5-1-2/3 alb indf 9 rdr. Bygningen er 39 fag annammer til Besetning 6 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 27 Marts 1767.

63 - 64 (fol 76)
Hørslev Boel. (Hørslevbol). For disse no er fæsten ej bevilged.

65 (fol 76)
Michel Pedersen, Skibby - som har i fæste den halve Deel af Stiffaderen Mogens Mikelsens nu fradøde gaard - fæster den anden halve part hvis Hkorn er 2-5-1-2 3/4 alb indf 10 rdr. Bygningen til ald gaarden er 47 fag. Besetningen til den halve er 4 b 2 k 3 ungn og 6 faar etc. 27 Marts 1767.

66 (fol 76)
Skibby. For dette no er fæsten ei bevilged.

67 (fol 76)
Benjamin Selmer, Blegind - i Aldrup Mølle - fæster   det Boel, som til samme Mølle haves i brug.
Hkorn 1-6-3-1 alb indf 10 rdr. Den derpaa værende Byning og udkrævende Besætning af alle slags holder han i forsvarlig stand, tilligemed behøvende Sædekorn etc. 27 Marts 1767.

68 (fol 77)
Skræder Niels Albretsen, Stilling - Skræder fra Mesing - som har antagen Jørgen Pedersens fradøde Selv Ejer huus,  fæster Den halvpart af Jochum Rodes øde Jord, som dertil baade er og har væred i brug. Matriculeret for 1 alb Hkorn indf 3 rdr. Han skal lovlig dørke og drive Jorden etc. 27 Marts 1767.

69 (fol 77)
Peder Christoffersen, Haarby - fra Tulstrup - fæster Anders Andersens afstandne halve Gaard.
Hkorn 3-2-2-1/2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 51 fag og Besætning 6 b 5 k 4 ung og 12 faar Vogn etc. 27 Marts 1767.

70 (fol 77)
Anders Christensen, Haarby fæster den halve gaard, som hans fader Christen Andersen tilligemed moderen er fradød.
Hkorn 3-2-2-1/2 alb indf 9 rdr. Bygningen er 30 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1767.

71 (fol 78)
Rasmus Sørensen, Svejstrup fæster faderen Søren Rasmussens fradøde huus, som enken hans moder har afstaaed. Til huset er Kartkorn 1 fc. Aarlig afgift af huuset 2 rdr 24 sk indf 4 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

72 (fol 78)
Jørgen Jensen, Svejstrup fæster faderen Jens Sørensens afstandne halve huus. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 27 Marts 1767.

73 (fol 78)
Alken. For dette no er fæsten ei bevilged.

74 (fol 78)
Rasmus Jensen, Gram fæster Søren Sørensens fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken.
Hkorn 3 td 2 1/9 alb indf 7 rdr. Bygningen er 38 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1767.

75 (fol 78)
Peder Michelsen, Gram fæster Peder Sørensens fradøde halve gaard, hvorved han har ægtet enken.
Hkorn 3 td 2 1)7 alb. Indf 7 rdr. Bygningen er 34 fag annamer til Besætning 5 b 3 k 1 ungn og 10 faar atc. 27 Marts 1767.

76 (fol 79)
Laurits Pedersen, Forlev fæster faderen Peder Jørgensens afstandne gaard.
Hkorn 5-7-1-1 alb indf 12 rdr. Bygningen er 64 fag og 8 b 6 k 8 ungn og 16 faar etc. 27 Marts 1767.

77 (fol 79)
Troels Bertelsen, Forlev fæster faderen Bertel Jacobsens fradøde og af enken hands Stifmoder afstandne gaard. Hkorn 6-1-1 fc indf 16 rdr. Bygningen er 50 fag og besætning 8 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc.  27 Marts 1767.

78 (fol 79)
Niels Andersen, Forlev fæster faderen Anders Jørgensens fradøde halve gaard, som enken har afstaaed med vilkaar at give det ved Stedet Værende ældste og Wanwittige Piige Barn fornøden ophold.
Hkorn 3 td 1 alb indf 10 rdr. Bygningen er 46 fag og besætning 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1767.

79 (fol 80)
Peder Sørensen, Forlev - fra Hvolbæk - fæster Laurits Pedersens afstandne halve gaard.
Hkorn 2-1-3-2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 41 fag huus og 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 27 Marts 1767.

80 - 81 - 82 - 83 - 84 (fol 80)
For disse no er fæsten ei bevilged

85 (fol 80)
Michel Mortensen, Svinsager - af Hvolbæk - fæster Rasmus Andersens fradøde halve gaard, hvorved hand ægter enken.
Hkorn 2-7-3-2 alb indf 8 rdr. Bygnningen er 28 fag og 4 b 3 k 1 ungn og 8 faar etc. 27 Marts 1767.

For Silcheborg Amt - er Udi fornevnte Vaar Session 1767 Udsted følgende Fæste og Hosbondholds Breve.

1 (fol 81)
Niels Pedersen, Sminge - fra Skellerup - fæster Rasmus Andersens afstandne gaard, med vilkaar at de gamle og unge skal blive under een Huusholdning. Staar for Hkorn 5 td 1 skp 1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 48 fag og Besætning 8 b 3 k 3 ungn og 12 faar etc. 28 Marts 1767.

2 (fol 81)
Rasmus Nielsen, Sminge fæster hans Stiffader Anders Sørensens afstandne gaard.
Hkorn 4-7-3-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 47 fag og 8 b 2 k 2 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

3 (fol 81)
Anders Jensen, Voel fæster hans fader Jens Andersens formedelst alderdoms affældighed afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 3 skp 3 fc indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 3 k og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

4 (fol 82)
Jens Nielsen, Voel fæster hans fader Niels Jensens afstandne 1/2 gaard.
Hkorn 3-4-2-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og besetning 6 b 2 k 2 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

5 (fol 82)
Søren Nielsen, Voel - Søren Nielsen Sundbye i Voel - fæster det gade huus som gaardmanden Jens Nielsen der i Byen tilligemed sin gaard har i fæste, og for hannem afstaaed med vilkaar selv at beholde, De dertil beliggende 2 alb hartkorn, som dend fæstende ei tilkommer. Indf 2 rdr. Af huuset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1767.

6 (fol 82)
Søren Tøgersen, Truust fæster hans fader Tøger Laursens formedelst alderdom og Skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-2 fc indf 4 rdr. Bygningen er 42 fag annammer til Besætning 6 b 5 k 4 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

7 (fol 82)
Søren Pedersen, Horn fæster hans fader Peder Christensens fradøde gaard, som enken hands moder formedelst alderdom og Svaghed har afstaaed.
Hkorn 4-3-3-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

8 (fol 83)
For dette no er fæsten ei bevilged.

9 (fol 83)
Christen Jensen, Grølsted fæster hans forældres fradøde gaard. Hkorn 5 td 3 fc 2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 58 fag og Besætning 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

10 (fol 83)
Povel Laursen, Gjern - fra Skanderup Mølle - fæster Rasmus Pedersens fradøde Sted, som enken Anne Strangelsdatter har afstaaed.
Hkorn 1-3-2-1 alb indf 5 rdr. Bygningen er 31 fag annammer til Besetning 4 b 2 k 2 ungn og 5 faar etc. 28 Marts 1767.

11 (fol 83)
Anders Andersen, Skanderup - fra Voel - fæster Christen Andersens formedelst Svaghed og fattigdom afstandne Sted i Skanderup, samme hand gandske forlader uden nogen søgende Rættighed til aftægt eller huusværelse, siden hans formand Niels Svensen i sin tiis tilkommer føde og Klæde samt Huusværelse hos Beboeren. Bygningen er 16 fag til et gade huus hvoraf aarlig svares 2 rdr 24  sk. Det tilhørende Hkorn er 7 skp 3 fc, af samme og af huuset betales 2 rdr i Indf. For den udkrævende besætning skal antageren være ansvarlig etc. 28 Marts 1767.
[KVJ:
en nævnte formand hedder ikke Niels Svensen, men Peder Svendsen. Se Gryt Fptk 1746-1764 nr. 1 (fol 191)]

12 (fol 84)
Rasmus Ollesen, Glapgaard fæster hans fader Olle Christoffersens formedelst alderdoms affældighed afstandne gaard Glapgaard kaldet.
Hkorn 3-7-3-2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 37 fag annammer til Besetning 6 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

13 (fol 84)
Anders Pedersen, Skellerup fæster hans fader Peder Andersens afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-2 fc Skov 1 skp 3 fc 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 37 fag og Besetning 6 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 28 Marts 1767.

14 (fol 84)
Niels Thomasen, Skellerup - fra Mollerup - hbh paa Christen Andersens fradøde halve Selv Ejer gaard. Hkorn 3 td 1 1/2 alb Skov 1 skp 2 fc 2 alb. Erlægger for kendelsen 2 rdr. Bygningen er 31 fag og 5 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

15 (fol 85)
Skræder Peder Andersen, Laven - Skræder fra Toustrup - fæster Niels Pedersens fradøde huus, og ægted enken. Indgf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 28 Marts 1767.

16 (fol 85)
Jens Laursen, Them fæster hans fader Laurs Iversens fradøde halve gaard, som moderen formedelst fattig tilstand samt alderdom og Skrøbelighed har afstaaed.
Hkorn 2 td 3 skp 2 alb. Efter omstændighederene er fæstet moderet til 2 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 28 Marts 1767.

17 Fol 85)
Jens Jensen, Tømmerby - fra Salten - fæster Frederik Christensen formedelst tilslagen mangel paa hans Syn og fattig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 3-1-3-1 1/6 alb. Efte De befundne fattige omstændigheder er hand for Indfæstning befried. Bygningen er 32 fag annammer til Besætning 2 b 2 k 1 ungn og 7 faar, De til Plougen manglende Bester skal hand selv anskaffe etc. 28 Marts 1767.

18 (fol 86)
Jens Hansen, Vadsted - fra Asmildgaarde, som med Pas fra Hr Fiischer paa Allinggaard er indkommen - fæster Peder Andersens fradøde gaard, og ægter enken. Hkorn 6 td 2 skp 3 fc indf 12 rdr. Annammer til Besætning 8 b 2 st 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 28 Marts 1767.

Fæstebrevet i sin helhed:

18 (fol 86)
Jens Hansen, Wadsted
Paa Deres Kongelig Maits Wores Allernaadigste Konge og Herres wegne hawer wi Sted og fæst ligesom wi og hermed Steder og fæster til Jens Hansen fra Asmilgaarde, som med Pas fra Hr Fiischer paa Allinggaard er indkommen, Peder Andersens fradøde gaard i Wadsted og ægter enken. Staar for Hartkorn 6 td 2 skp 3 fc hworaf udi Jndfæstning erlægges 12 rd som Deres Kongelig maits allerunderdt til Jndtægt beregnes. Bygningen er 64 fag, Annammer til Besætning  8te Bæster, 2 Stude, 4 Kiør, 4 ungnød og 8te faar, wogn, Ploug og Harwe med behør, som tilligemed behøwende Sædekorn stedse wed gaarden til Inventarium skal forbliwe, og Jens Hansen med alt hwis widere til sammes Conserwation udkræwes er pligtig at tilsware. Bygningen et forbedre og altiis udi forswarlig Stand wedligeholde, qwlingen lowlig at dyrke og driwe, Skatter og udgifter som nu er eller herefter paabudet worder, rigtig i rette tiide og paa sine tilbørlige Steder erlægge og Clarere, Wiise sig hørig og lydig imod alle De som paa hans maits wegne ower hannem kand hawe at befale, samt rette sig efter lowen og forordningerne. Saa maa atter bemte Ines Hansen omrørte gaard med dens rette tilliggende nyde bruge og sin liwstiid  i fæste beholde, eller saalænge hand foreskrewe i alle maader efterkommer.

Sessionen i Skanderborg den 28 Marti 1767. -Trappaud,      Falsen / Moldrup.

Pagina 95 - 284 (hvide Blade) udtaget.

Slut paa afskrivning af Skanderborg Rytterdistrikts Fæsteprotokol 1764 - 1767.

Ekstrakterne af samtlige fæstebreve fra 1686 - 1767 er således indlagt.

Skanderborg ryttergods blev afviklet ved offentlig auktion 1767 - se sagen om rytterbønderne i Stjærs køb af deres gårde, som findes i 10de del.

Til top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:

04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 8de del  Til 10de del