Forskelligt fra skarpretterne

I og Vitus Wagner - Jørgen Brøchner - Christian Seyler - Christian Hemb - Hans Henrich Høchner og Christian Stengel.

Fra natmændene:

Anders Madsen i Tåning samt Halvor Andersen i Føvling.

Fra:

Peder Låsby og Knud Nielsen Beck, Århus og skipper Jørgen Lollik

 

 Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5C-89 indkomne breve til amtmanden i Skanderborg - Åkier amter

 

 

B5 C – 89
Indkomne Breve til Amtmanden m m vedr Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

 


 

Ekstrakt no 428.

Fra  Amtsforvalter Hans Justsen, Skanderborg. Regning over omkostningerne for Delinqventerne Christen Andersen Prantz og Jens Christensen Prantz, som er bemelte Christen Andersen Prantzes ældste Søn, og Niels Jensen, falsk Møntner af Ry, deres arrest, forplejning, samt afstraffelse og overbringelse til Bremerholm, hvori Processens omkostninger ikke er medtaget. 27 September 1738.

Derefter diverse bilag, fra Natmanden Anders Madsen og Gæstgiver Brorson, sidste vedr Skarpretterens ophold fra 14 til 16 Juli.

 

Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5a-217 Århus stiftamt breve til stiftamtmanden.

 

 

Ekstrakt no 953.

Fra Peder Låsby og Knud Nielsen Beck, Århus - Anne Rasmusdatters overførsel til København.

 

 

 

Ekstrakt no 953.

Fra Peder Låsby og Knud Nielsen Beck, Århus. Underskrevne Knud Nielsen Beck, tilstår herved at have annammet fra Amtmand Woyda i Skanderborg, udi min tilhørende Jagt Toe Brødre kaldet, ført af Skipper Jørgen Lollik, Delinqventinden Anne Rasmusdatter, hvilket han hermed haver at tilsvare, underholde lade med behøvende spisning, og ved Gud givende løckelig ankomst til København at lade levere, til Directeurere for de fattiges væsen i København, og levere det hosfølgede Brev imod behøvende kvittering. Imod dette lover Peder Låsby, på Woydas vegne, forbemelte Delinqventinde at overføre, forpleje, tilsvare og levere, at betale til Knud Nielsen Beck 10 rdr Courant. 5 Marts 1739.

4 April kvittering for modtagelse af betalingen sign Knud Nielsen Beck.

 

 Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5C-89 indkomne breve til amtmanden i Skanderborg - Åkier amter

 

 

 

Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5a-217 Århus stiftamt - breve til stiftamtmanden.

 

 

 

Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5C-133 indkomne breve til amtmanden i Skanderborg - Åkier amter

Ekstrakt no 1389.

Fra I Wagner, Skarpretter, Haderslev. Med henvisning til Etatsråd Hoffmans skrivelse af 11 hujus, som han først modtog den
14de, bekræfter han, at han den 21 November vil indfinde sig i Skanderborg for, at forrette Executionen [på] Delinqventen
Herman Fransen, om Fredagen den 22. Amtmanden bedes derfor sørge for, at træffe de fornødne anstalter, der sædvanligt
sker ved Executions forretninger. 17 November 1771. [Ingen kopi af brevet]

 

 Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5C-89 indkomne breve til amtmanden i Skanderborg - Åkier amter

 

 

Kilde:
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg B5C-86 indkomne breve til amtmanden m m vedr Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting Herreder samt Horsens og Skanderborg Købstæder.

 

 

Ekstrakt no 51.

Fra Amtmanden Skanderborg Slot. Regimentskriver Moldrup skal udbetale 3 mk Danske til Natmanden Anders Madsen fra Tåning, idet denne skal nedkaste Kield Christensen, som af Galgen er nedfalden, hvilke 3 mk anføres i Delinqventregningen der da skal blive godtgjort. 
4 Marts 1734.

 

Ekstrakt no 48.

Fra Natmand Anders Jørgensen, Tåning og Halvor Andersen, Føvling. Deres kvittering til Moldrup, for det arbejde og umage de har haft, ved de 2 Natmænd Rasmus Jørgensen og Kield Christensens afstraffelse i dag, alt efter allernådigste Højesterets dom af 9 Marts 1733, hvorefter Kield Christensen er blevet hængt og Rasmus Jørgensen kagstrøgen og brændt i hans pande, i alt med 2 rdr. Så og er os betalt for En gryde og kul, at varme Brende Jerned i 6 sk. 21 April 1733.

 

Kilde:
B5 A – 462 Landsarkivet i Viborg år 1700 – 1708
Århus Stiftamt, Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 – 1799
Forskellige Breve og Dokumenter vedr. Århus By og Amt.

 

Højædle og Welbaarne
Hr: Estats Raad og Stiftsamptmand
Højgunstige herre og Patron.

Saasom ieg underschrefne Christian Seyller forordnede og beschichede Scharf Rigter her udj Fridericia, en Contract af dato. 19. Septembz: Ao 1698 Med welædle Magistraten i Aarhuus hafuer opretted og efter deris begiering indgaaed huoraf her en Rigtig Copie ydmyggeligst hosfølger, Ogsom welbemeldte Magistrat mig samme Contract wed deris schrifuelse af dato Aarhuus den 4de Augustj sidstafuigte hafuer willet opsige, beraabende sig paa, at høyædle og Welborne Hr: Stiftsamptmanden, en anden i mit Sted schal hafue beplichtet, Muligt Welbaarne hr: Estats Raad iche om samme med mig indgaaede Contract, hafuer giort widendes, Huorfor Jeg allerydmyggeligst wil forhaabe og bede at Welbaarne hr: Estats Raad mig wed bemeldte oprettede Contract gunstigst wille maintinere, saasom dend i sig self er absolute, og iche Nogen tid limiterer, mens efter dends formelding kand huerchen de eller ieg Paa enten af Siderne, huerandre afsige, heldst saasom ieg i ingen maader samme Accord hafuer forsømt, og ydermeere Stedse at were forbunden, saalenge Gud Sparre Lif og Kreftter, efter samme forschrifning at beuiise min Skyldige Tieneste Naar Paaeches, Herpaa ieg højædle hr: Estats Raads høygunstige gode Resolution allerydmyggeligst er for wendtende og Med dybeste Respect Forblifuer.

Højædle og Welbaarne hr Estats Raad og Stiftamptmandens Allerydmyggeligste Ringeste Tiener Christian Seiler.
Fridericia dj: 28 September 1705.

Påtegning:
Scharprichteren Mr Christian Seyler som er en god Erlig Mand og derforuden døchtig udj hans Profession, Wille ieg hermed til Høyædle og Welbaarne Hr Etatz Raad og Stiftt Amptmanden v. Plessen tienstl hafwe recommanderet, at hans med Magistraten i Aarhus oprettede Contract Gunstigst maatte blifwe confirmeret. Datum Fridericis ut supra J Gedsted.

 

Kilde:
B5 A – 462 Landsarkivet i Viborg år 1700 – 1708
Århus Stiftamt, Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 – 1799
Forskellige Breve og Dokumenter vedr. Århus By og Amt.

 

 

 

No 21 En half Rixdaller.
Borgemestre og Raad wdi Aarhus giør witterligt at wj efter foregaaende Accort og aftale med Erbahr og Konstrige Mand, Mester Christian Seyler Skarf Retter udj Fridericia hafuer antaget hannem, Saasom Wj og hermed antager bemeldte Mester Christian Seyller til at forrette Executionen Paa alle Slags Misdedere som her blifuer dømbte og schal udstaa deris Straf, Og schal hannem derfore gifuis og betalis aarligen til Løn af Byen Thiuge Rixdaller fra Nukommende St: Micheldag at angaae, Og naar nogen for sin Misgierninger schal Justificeris og afstraffis, da dend, eller de som det wedkommer at lade forrette, at gifue hannem for sin Reise og anden bekostning samt Instrumenter til Executionens forretning fiire Rixdaller, som hannem Rigtig og uden Nogen ophold Straxen schal betalis, Huorimod bemeldte Christian Seyller, hafuer anbelofuit og tilforpligtet schal were, Naar det hannem betimmelig tilkiendegifues, sig Wel willig i Rette tider at indfinde, og Executionen som Ret og forsuarligt at fuldkomme foruden noget widere derfore at Prætendere end bemeldte = 20 Rdr af Byen aarlig Løn, og 4 Rixdaller for sin Reise og bekostning Deliquenten at afstraffe, Dits til witterlighed under Woris Stads Seigl, sampt Raadstueschrifueren sin Egen haand hos schrefuit.
Datum Aarhuus Raadstue den 19 September 1698. (L. S.) Christen Hemb.

Rigtig Copie efter originalen Testerer.

 

Kilde:
B5 A – 462 Landsarkivet i Viborg år 1700 – 1708
Århus Stiftamt, Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 – 1799
Forskellige Breve og Dokumenter vedr. Århus By og Amt.

 

 

Høyædle og Wellbaarne Herre
Hr Stifttmand

Som ieg efter Hans Welbaarenheds gunstig behag, er ankommen her hid til Aarhuus Stift, Saa er min ydmygeste begiering til hans Welbaarenhed, at mig maatte tillades at ingen maatte giøre mig nogen Indpas med skarpretteri paa landet her omkring i forne Aarhuus Stift, eftersom min Sl Fader hawer opwartet Stiftet paa 34 aars tid, og Jeg disligeste hawer og giort opwartning i forne Stift i 3 aar, og Ingen klagemaal er gangen ower os i ringeste maade. Saa lower ieg og endnu fremdelis at der skal nest Guds hielp ingen klagemaal komme ower mig. Hermed wil ieg allerydmygst hawe hans Welbaarenhed med gandske Addelige familie under Guds tryge Protection troligen anbefalet.
Og forbliwer hans Welbaarenheds ydmygste Thiener. Hans Henrich Høcher.
Ingen dato 1705?

 

Kilde:
B5 A – 462 Landsarkivet i Viborg år 1700 – 1708
Århus Stiftamt, Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 – 1799
Forskellige Breve og Dokumenter vedr. Århus By og Amt.

 

 

 

Høyædle og Welbaarne Herre Hr Christian Ludwig von Plessen, Stifttbefalingsmand ower Aarhuus Stift og amtmand ower Hawerballe gaard og Stiernholm ambter. Naadige Herre.

Jeg understaar mig i at andrage for Welbr. Hr Stifttbefalingsmand at Jeg underskrewne barnfød udi Aarhuus, hwor min Sl: Fader war Skarprichter og boed der udi 34 aar, hawer giort min function wed samme Profession siden min Sl: Faders død udj 4re aar u - paaklagelig, og ellers siden fremdeles derwed Continueret baade her i Landet og andre steder, Nemlig først paa Samsøe, hwor skeede Execution paa en qwinde, som hafde myrt hendes eget Foster. Dernest paa 2de Ryttere under Sl: Welbaarne Hr Oberste Preens Regimente, af hwilke dend eene hafde slaget hans egen Hustrue i hiel med en Tyr Kølle, hwilken blew Steilet, den anden blew brendt, Siden paa Welbaarne Sl: Baron Marselii gods giort 2de Executioner paa 2de Misdedere, den eene med et Swærd, og den anden blew brendt, noch en Tyf som hafde Staalen een Hest, som blew hengt. og paa Rugaards gods 2de som blef hengt, noch her foruden wed Skanderburg 2de med riiset Straffet og den ene mistet sine fingre og brendt i panden. Udi Randers paa en tyf, som blew brendt baade i panden og paa Ryggen, udi Horsens paa 2de af hwilke dend ene blew Rettet med Swerdet og den anden til Kagen. Udi Wiborg skeed Execution paa 4re, een med Swerdet og de 3 med Riiset. Paa Taarupgaards gods 2de dend eene blef brendt og den anden Pidsket til Kagen. I Skiwe paa 2de som hafde Staalen blef pidsket og brendt i Panden, her foruden paa mange Syndere og Misdedere uden Lands baade i Brandenborg, Polen, Saxen og i Slesien, og nu sidst d 6 Juni her i Wiborg paa een qwinde som blef pidsket med Riiset og brendt paa Ryggen. og som ieg endnu siden min hiemkomst for 14 aars udenlands Reiser ej har søgt eller bekommet endnu nogen wisse boepæel hwor ieg wirkelig kunde wære, men wel af Magistraten i Randers har begieret der at boe, som de og nok wille mig antage som ieg og tilforn af Sl: Hr: Ambtmand Lindenow war recommenderet til welbemte Magistraten udi Randers, alt saa er ieg allerydmygst af Welbaarne Herre Hr: Stiftbefalingsmand begierende mig maatte were Assisterlig med hans høyformaaende ordre og recommendations Skriwelse til bemeldte Borgermester og Raad at de wærer mig behielpelig naar ieg mig der needsætter at ieg maatte af Byen nyde hwis som min formand har nydt og tillagt, og ellers Wille wære mig behielpelig med Huus og Wærelse og andet til fornødenhed, som paa andre steder er sædwaenlig og brugelig. Jeg formoder underdanigst welbaarne Hr: Stiftbefalingsmands naadige og milde resolution, forblifw.

Høyædle og Welbaarne Hr. Stifttbefalingsmands allerydmyge og underd tiener
Hans Henrich Høecher Skarprickter.

Wiborg dj: 8 Juni Ao 1705.

Allerydmygste og underdanigste Supplication til
Høyædle og Welbr. Herre Hr: Stiftbefalingsmand ower Aars Stift Hr Christian Ludvig von Plessen.

 

 

Bilag uden dato [hører måske til forrige bilag]:
Saa som Mæster Hans Hændrich Høher er begierendes os Wiiby Sogne Mænd en Adtæst ud Samtlig Wiby Mænd huor paa hannem iche den kand forholde men gierne hannem den wil tilstede saa thi ingen wæd noget at klage paa hans forretning, Som han haauffer forrettet wed stilleg dom. Rasmus Rasmusen, M P S, I S S Jens Sørensen, Mogens Pedersen.

 

Kilde: Film M 544327 fra Rigsarkivet.
Jyske registre - jyske åbne breve år 1756 – 1758.

Christian Stengel af Ålborg, bevilling at må curere og læge udvortes Skader, men ikke indvortes svagheder.

F5tus G A W, at Wi, efter Christian Stengel, Skarpretter i Wor Kiøbstad Aalborg, som med adskillige Attester har bewiist sig, at hawe Erfarenhed udi Chirurgien og Lægekonsten, hans herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, samt den fra Os Elskelig Baron Hr Iver Holch etc, herower indhentede allerunderdanigste Erklæring, allernaadigst hawe bewilget og tilladet, saa og hermed bewilge og tillade, at hand uformeent af Barberer Amtet i Wor Kiøbstad Aalborg, maa paatage sig at curere udwortes og læge dem der søge ham på Hænder? eller hans Tieneste forlanger, men ikke at maae befatte sig med nogen indwortes at curere, forbydendes etc. Christiansborg Slot den 2 December 1757.

NB følgende oplyst af Johs Jacobsen:

Christian Stengel er det rigtige navn. Han er født i Sønderborg og begravet i Grenaa 10.03.1777. Mine oplysninger går på, at han er begravet i Grenaa Kirke. Det kan der dog tvivles på. Han var skarpretter i Aalborg 1747-1761.


Kilde: Landsarkivet i Viborg
Skanderborg Aakier amter 1661- 1799

B 5 C 131 -  133 år: 1770 - 1771


Fra I Wagner, Skarpretter, Haderslev. Med henvisning til Etatsråd Hoffmans skrivelse af 11 hujus, som han først modtog den 14de, bekræfter han, at han den 21 November vil indfinde sig i Skanderborg for, at forrette Executionen [på] Delinqventen Herman Fransen, om Fredagen den 22. Amtmanden bedes derfor sørge for, at træffe de fornødne anstalter, der sædvanligt sker ved Executions forretninger. 17 November 1771.


 

Til top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

Til forside