Ekstrakt af samtlige breve til amtmanden i

Skanderborg Aakier amter 1661- 1799

Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.


5te del:

Landsarkivet i Viborg

B 5 C 89 - 92 - år 1738 - 1741.

 

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Afgivelser 1738:

388

1 Rescript af 3 Januar ang Delinqventerne Christen Andersen, Jens og Christen Christensen.

1 do af 17 Januar ang udtjent Mandskab af Søe Etaten

1 do af 11 April ang Delinqventsag mod Niels Jensen

1 do af 27 Juni ang samme

1 do af 8 August ang Delinqventers Inddømmelse til Fæstningsarbeide

1 do af 12 September ang Delinqventsagen mod Anne Lauridsdatter, Anne Rasmusdatter og Christen Christensen.

1 do af 12 December ang Delinqventsag mod Anne Laursdatter

1 pakke Cancelli Breve

1 do Rentekammer Breve

1 do Søe Etat Gen Kommiss Breve

1 do Breve fra Stiftamtmanden i Århuus

1 do med Horsens Byes breve

1 do med Skanderborg Byes Breve

1 do ang Kirker på det Kongl Gods

1 do ang Skanderborg Slots Bygning

1 do ang Bøder til Justits Kassen

1 do ang Skov og Jagtvæsen

1 do ang Sessionsvæsen

1 do ang Kirker og Skoler

1 do med Regimentskriver Moldrups Breve

1 do med Højesterets dom over Anne Laursdatter

1 do med Ansøgninger

1 do ang Staldstude

1 do med Delinqventer

1 do med forskellige Breve og Dokumenter

1 do Anordninger.

Omslag:

Cancelli Breve.

389
På bagsiden af omslaget står der: "Rentekammer Breve m v, angående en angivelse af Niels Schårup i Århuus om Toldsvig". Ingen bilag eller dato. 1738?

390
Fra Holstein, Cancelliet, København. Henviser til skrivelse fra Amtmanden ang de 2 Delinqventer Christen Andersen og hans Søn Jens Christensen, som ved Rytterdistriktets Birketing er dømt, den første til, at miste sin Hals, men ved Højesterets Dom af 3 Januar ændret til Kagstrygning og livstids arbejde på Bremerholm, den anden, ved Birketinget dømt til livstids arbejde på Bremerholm. Nævner at de efter udbruddet fra Arresten, nu igen er pågrebne. Som svar på Amtmandens forespørgsel, om fangernes transport til Bremerholm etc, svares at det er bedst, at man overholder den Kongelige befaling af 3 Januar, hvorefter Fangerne ved Ankomsten til Bremerholm, skal blive modtaget. 21 Juni 1738.

391
Fra Holstein, København. Henviser til modtagne skrivelse, og svarer, at på Niels Thygesen, Mattrups ansøgning, om at hans og andre Proprietærers Gods, som forhen skal have hørt under Tyrsting Herred Ting, men overført til Rytterdistriktets Birketing, må blive tilbageført til Tyrsting. Hans Kongel Conseil har den 13 Marts 1737 bestemt, at herved er intet at gøre, og sålænge Thygesen eller andre vedkommende ikke kan fremvise noget, som betager Birkedommeren hans rettighed, kan denne holde sig til det der allernådigst er ham tilladt. Ang den anden skrivelse, om en ansøgning fra Provsten derpå stedet, skal blive forestillet til forventende resolution. 17 Maj 1738.

Omslag:

Søe Etat Gen Comm Breve 1738.

392
Fra Benzon, Sø Etatens General Comm, København. Efter Hans Maits Rescript af 3 Jan, er en Delinqvent Christen Andersen af Skanderborg Amt, som i Højeste Ret blev dømt til, at straffes på sin Hals, blevet benådet, så han i stedet skal Kagstryges og på livstid arbejde i Jern på Bremerholm. Men da han endnu ikke er ankommen til Bremerholm, bedes Amtmanden give oplysning om årsagen til dette, om fangen måske er bortkommen. 14 Juni 1738.

393
Fra Güldencrone m fl, Sø Etatens General Commis, København. Henviser til modtagne skrivelse af 16, med vedlagte 2 Højesterets Domme. Fangerne Christen Andersen og Søn Jens Christensen samt Niels Jensen er ankommet til Bremerholms Jern den 26, da den ved Holmen værende Justits Skipper Christian Soelberg, har givet sin kvittering for deres modtagelse, til Skipperen som bragte dem til stedet. 29 Juli 1738.

Omslag:

Breve fra Stiftamtmanden i Århuus 1738.

394
Fra Stiftamtmanden E Holch´s Fuldmægtig, Århus. Hvorvidt der med det første findes Skibslejlighed, hvormed de 3 Delinqventer kan blive overført til Bremerholm, tvivler han på, imidlertid skal Magistraten i morgen få ordre om, at gøre hvad der er muligt. 14 Juni 1738.

395
Fra Stiftamtmanden E Holch´s Fuldmægtig, Århus. I Notificationslisten for Maj måned, som i dag er indløbet fra Cancell, findes en ansøgning fra en Delinqvent Niels Jensen, som skal være arresteret på Skanderborg Slot, i forbindelse med en Dom for ulovlig penge fremstilling - beskadiget], til Amtmandens underretning. 13 Juni 1738.

396
Fra Stiftamtmand E Holch, Århus Capitelstaxten for afvigte 1737 års afgrøde, alt pr tønde: Rug 2 rdr, Byg 1 rdr 2 mk, Havre 1 rdr, Boghvede Gryn 3 rdr 2 mk og Smør 16 rdr. 28 Januar 1738.

Omslag:

Skanderborg Slotsbygning 1738.

397
Fra N Eigtwedt, København. Eftersom reparationen på Slottet, ifølge det godkendte overslag, nu er færdigt, har han samtidigt skrevet til Slotsfoged Becher, at han sammen med de af Magistraten, udpegede Synsmænd, skal lade syne hvad der efter den første Contract var indgået med Murermesteren Søren Sørensen, ligeledes Snedkerarbejdet, jvnf indgåede Contract mellem dem og Mons Bruhn, i øvrigt alt det arbejde der er foretaget af diverse Håndværkere. 1 Februar 1738.

398
Fra N Eigtwedt, København. [På Tysk]. Angående Skanderborg Slots reparation. Omtaler heri Gartner Bruhn og Brandredskaberne, som er i slet forvaring, hvorfor han vil have bygget et Sprøjtehus. 22 Marts 1738.

399
Fra N Eigtwedt, København. [På Tysk]. Omtaler Gartner Brun i forbindelse med Slottets reparation. Desuden noget om Slagter og Bryggehuset, såvelsom de øvrige gamle Huse. 9 August 1738.

400
Fra N Eigtwedt, København. Henviser til modtagne skrivelse, og svarer hertil, at såvel Slotsfoged Becher som Gartner Bruhn har meddelt ham, at de kunne forfærdige et overslag, ikke alene på Slagter huset, men også på de andre gamle huse, og Amtmandens Stald, samt et Locum ved Slottet, hvilket overslag Amtmanden skal lade dem fremsætte, med samtidig angivelse af hvormange Ege Træer de regner med, så snart han har modtaget overslaget, skal det blive viderebragt. 13 September 1738.

401
Fra N Eigtwedt, København. Fremsender Mons Bruhns overslag, som ellers er vel indrettet, men så som i begyndelsen af ethvert overslag viser, at de er blevet indrettet efter Slotsfogedens forevisning, bedes Amtmanden lade Slotsfogeden sætte sin attest på samme, thi det bliver altid bemærket af Rentekammeret. Så snart han har fået det tilbage vil det blive videre ekspederet. 22 November 1738.

Omslag:

Bøder til Justitskassen angående 1738.

402
Fra forskellige Birkedommere m v.
1)
Fra 14 Juli 1738 til 31 December, er der ikke falden nogle bøder til Justitskassen på Skanderborg Birketing. 2 Januar 1738. J Snell, L G v Cølln.
2)
Samme ved Vor - Nim Herredsting.
19 December 1738. Th Mavors, Olluf Bruun.
3)
Samme ved Stensballegårds Birk. 10 Januar 1738. Olluf Bruun. N Pedersen.
4)
Samme ved Tyrsting - Vrads Herreders Ting. 24 December 1738. H Wilsted, Chr Ørting.
5)
Samme ved Hads - Ning Herreders Ting. Odder 30 December 1738. Friderich Holmer. K. Engelbretsen.
6)
Af et Skifte Brev efter Sal Major Christian Carl Müller på Tyrrestrup og hans Sal Frue, sluttet den 16 Januar og nu udfærdiget på 163 1/2 ark papir, har Etatsråd og Amtmand von Woyda på Amtstuen indbetalt af 157 1/2 ark a 6 sk i alt 9 rdr 5 mk 1 sk, for hvilke kvitteres.
24 Oktober 1738. Hans Justsen.

403
Fra forskellige Birkedommere m fl. Kopi af forrige indberetning om bøder til Justits Kassen pr 31 Januar 1738. Desuden samme for tidsrummet fra 1 Januar til 14 Juli 1738.

Intet fra Tyrsting - Vrads herred, jvnf forrige. Intet fra Vor - Nim Herred - samme fra de øvrige. Skanderborg Slot. 24 Juli 1738.

404
Fra Olluf Bruun og Niels Pedersen, Stensballegårds Birketing. Med henvisning til Protocollen, kan attesteres, at der jvnf Rescript af 24 August 1736, ingen bøder er falden til Justits Kassen. 11 Januar 1736.

405
Fra Th Mavors, Horsens. Calmer kan ikke formåes til, at betale den bøde på 2 rdr til Justits Kassen, som han af Birkedommer Snell den 25 Juli blev idømt, idet han ikke mener den er begrundet efter forordningen. Indberetter dette, og afventer evt befaling om, hvorledes han skal forholde sig i sagen. 24 Januar 1738.

Omslag:

Skov og Jagtvæsen angående 1738.

406
Fra C Rathlev, Frisenborg. Henviser til en rapport fra Skovrider Zepetin?, ifølge hvilken denne skal have arresteret en Krybskytte, hvorefter Amtmanden bedes beordre Portneren ved Slottet til, at modtage samme, og holde ham lovligt fængslet indtil sagen er behandlet, alt eftersom der ikke i Silkeborg Amt findes noget Arresthus. 10 August 1738.

407
Fra Pultz m fl, Skanderborg. [Se tidligere]. Dom afsagt i Skov og Jagt Sessionen over Peder Jensen Geisius af Sorring, der er angiven og overbevidst om, ikke alene at have begået Skov Tyveri, men at han også ved ransagningen, af Skovridder Sr Michel Hess, og 2 mænd af Voel samt Skovløberen af Linå, har opsat sig imod dem, med mange grove og usømmelige ord o s v. Dømmes for samme, til at arbejde i Skubkarren i Fredericia Fæstning i seks uger. 3 Juli 1738.

408
Fra [Jægermester] Gram, København. Eftersom Skov og Jagt Sessionen for indeværende år, skal afholdes i Skanderborg 3 Juli, bedes Amtmanden sammen med de andre Deputerede indfinde sig til nævnte tid og sted. 3 Maj 1738.

Omslag:

Regimentskriver Moldrups Breve.

409
Fra N Moldrup. Ekstrakt af Skifte Protokollen for 1738, over de umyndiges tilfaldne Børnepenge.

8 Januar Stjær:

Rasmus Nielsens Hustru Ellen Nielsdatter.

Arvinger: 1 Broder Datter 3 Søster Døtre.

Anne Enwoldsdatter 28 år

Formynder: Moderbroderen Johan Rasmussen i Høver

Kirsten Pedersdatter 22 år Karen Eskesdatter 15 år og Inger Eskesdatter 12 år.

Formynder: Eske Rasmussen i Stjær som er Stiffader til den ene og fader til de andre.

Til Påske 1738 er arvelodderne udbetalt til Formynderne.

Storring:

Niels Eenvoldsen. En Inderste Ungkarl.

Arvinger:

1 ugift hel Søster  og 1 halv Søster

Anne Eenvoldsdatter 28 år

Formynder: Johan Rasmussen af Høver

Appelone Jensdatter 20 år.

Formynder: Faderen Jens Jensen i Gammelgård.

Foruden har den afdøde ved Ejere af 4 små Blokker indkøbt Jord på Høver Mark, som arvingerne efter begæring imellem dem selv afhandler.

Arven modtaget af Formynderne.

6 Juni Sønder Vissing Sogn, Addit:

Niels Christensen, Inderste og Smed.

Har efter sig 3 Børn.

Mette Nielsdatter 18 år.

Har der foruden Mødrene arv.

Formynder: Hr. Fridrich Hansen i Sønder Vissing. [Præsten]

Christen Nielsen 12 år

Formynder: Peder Kier i Addit

Kort Nielsen 5 år

Formynder: Moderbroderen Cristen Eriksen, Addit.

Arveparterne udbetalt i deres Formyndere.

11 Juli Hylke Sogn, Møllen:

Beboeren Rasmus Sørensens hustru Ellen Laursdatter.

Arving: 1 ugift Søster

Anne Laursdatter 23 år.

Formynder:

Broderen Rasmus Laursen i Båstrup.

Til Kyndelmisse 1739 skal arven betales til Formynderen.

9 September Voerladegård:

Jens Jensen.

Arvinger 2 Børn.

Morten Jensen 1 1/2 år

Formynder:

Morten Sørensen, Dørup.

Maren Jensdatter 1/2 år.

Formynder:

Faderbroderen Peder Jensen i Gantrup.

Desuden har Enken af egne midler tillagt Børnene så meget, at enhver i alt med arv og gave nyder 8 rdr.

Arven i Boet hos Moderen.

Under samme forretning er anført, at den forrige beboer Morten Jensens 2 Sønner Jens Mortensen 7 år og Peder Mortensen af deres Stiffader, bemte Jens Jensen, førend han blev indlat i ægteskab med Enken deres Moder, da Byen nylig tilforn var afbrændt, er blevet belovet hver 13 rdr 2 mk. Formyndere:

Morten Knudsen i Voerladegård og Moderbroderen Søren Jensen i Møldrup.

Arven hos Faderbroderen Søren Jensen i Møldrup.

Samme dato Sønder Vissing Sogn, Addit:

Søren Sørensens hustru Maren Pedersdatter.

Arvinger: 2 Sønner

Søren Sørensen 8 år, Rasmus Sørensen 4 år.

Der foruden har Faderen forbundet sig at forbedre deres arv således, at de i alt med gave kan nyde 16 rdr.

Formynder:

Faderen.

Arven i gården hos Faderen.

30 September Vissing Sogn:

Peder Hansen, Væver, en Inderste.

Efterlat sig 2 Børn

Hans Pedersen 13 år

Formynder:

Faderbroderen Hans Steffensen i Vinding.

Karen Pedersdatter 10 år

Formynder:

Søren Rasmussen, Vinding.

Arven hos Stiffaderen Peder Simonsen.

1 Oktober Føvling Sogn, Våbensholm:

Peder Jensen Møller.

Efterlat sig 2 Børn

Anne Marie Pedersdatter 24 år.

Formynder:

Anders Langballe, Tønning

Anne Kirstine Jensdatter 10 år.

Formynder:

Christian Terkelsen i Tingstedholm, som har Søster til Barnet.

Arven i Boet.

15 November Venge Sogn, Hårby:

Johan Hendrichsen, Skræder, Husmand.

Arvinger: 5 Børn.

Frands Johansen 21 1/2 år, Niels Johansen 19 1/2 år, Anne Johansdatter 17 år.

Formynder:

Laurs Rasmussen, Venge.

Carlotte Johansdatter 13 1/2 år, Karen Johansdatter 11 år.

Formynder:

Søren Nielsen, Venge.

Arven henstår i Boet hos Moderen

15 November Venge By:

Gårdmand Jens Sørensen Sort og hustru Maren Pedersdatter.

Arving 1 Datter:

Anne Jensdatter 5 år.

Formynder:

Jens Rasmussen, Nørre Vissing.

Desuden har Stiffaderen Rasmus Rasmussen, som en kort tid var gift med dets Moder, tillagt hende en Ege Kiste vurderet for 5 rdr i henseende som han bliver befrier for dets opforstring, så Formynderen som også denne har annammet bliver dertil ansvarlig.

Arven udbetalt til Formynderen.

Dover Sogn, Firgårde:

Rasmus Knudsens hustru Margrette Olufsdatter.

Efterladt sig 3 Børn.

Olle Rasmussen 14 år, Knud Rasmussen 10 år og Maren Rasmusdatter 17 år.

Formynder:

Faderen med tilsyn af Moderbrødrene Peder Ollesen i Nygårde og Peder Ollesen i Mesing.

Arven i Boet hos Faderen.

19 December Storring Sogn:

Tomas Pedersen, Selvejer.

Efterladt 3 Børn.

Peder Tomsen 9 år, Anders Tomsen 2 år og Kirsten Tomasdatter 7 år.

Formynder:

Faderen.

Der foruden har Faderen af egne midler tillagt Datteren 7 rdr for, at nyde lige ved Sønnerne.

Arven i Boet hos Faderen.

19 December Skjørring Sogn, Rode:

Jens Michelsens hustru Margrette Jensdatter.

2 Børn.

Jens Jensen 10 år, Appelone Jensdatter 20 år.

Formynder:

Faderen.

Faderen har af sit eget forbedret Datterens pant således, at hun med arv og gave i alt nyder 60 rdr.

Arven i Boet hos Faderen.

Skjørring Sogn:

Søren Mogensens kone Else Tomasdatter.

5 Børn.

Mogens Sørensen 3 år

Formynder:

Peder Mogensen, Galten

Kirsten Sørensdatter 18 år, Margrette Sørensdatter 3/4 år.

Formynder:

Terkel Tomsen, Toustrup.

Zidsel Sørensdatter 15 år og Appelone Sørensdatter 12 år.

Formyndere:

Rasmus Tomsen, Flendsted og Jens Tomsen, Låsby.

Desuden har Faderen med gave forbedret Børnenes arveparter således, at Sønnerne i alt nyder 30 rdr og Døtrene 20 rdr. Arven hos Faderen.

410
Fra N Moldrup, Skanderborg. Henviser til Amtmandens resolution af 14 Maj, om Coldens Mølles forrige beboer Rasmus Pedersens slette tilstand. Det den nye antager Anders Olufsen ikke har overtaget af Boet, har Moldrup ladet sælge ved Auktion den 16 Juni, for deraf at nyde noget til de ved aftræderen henstående Børnepenge, indbragte i alt 52 rdr 5 mk 1 sk hvorfra fragår Salær 2 rdr 8 sk til rest 50 rdr 5 mk 1 sk. Derefter forskellige gældsposter. 6 Oktober 1738.

411
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Inderste Konen Maren Christensdatter af Siim, kom i går til Moldrup og beklagede sig over, at hun var frastjålet 1 rdr 2 mk, som hun mistænkte en ung knægt Søren Nielsen, tjenende i Gården hvor hun bor, for at have taget. Da hun lod denne mærke dette, slog han hende ilde. Moldrup har derefter ladet begge indkalde, i håb om at få sagen opklaret. Knægten er bekendt for, at være et Skarn af natur og en ugudelig Krop, som Præsten har beklaget sig over, da han ikke har lyst - eller villie til, at komme så vidt i sin Kristendom, at han kan komme til Guds bord, og derfor var det måske ikke af vejen, at han blev noget afstraffet og speged, hvorfor han hermed fremkommer, at medfølgerne nærmere kan forklare sammenhængen. Op til Amtmanden hvad straf han skal have. 14 Marts 1738.

412
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Han vil ikke undlade at tilkendegive for Amtmanden hvad Niels Sørensen, Glarmester og Inderste i Addit sammen med Peder Jensen af Vissing Kloster, har været og berettet for ham, at da han i går kom gående fra Øm Kloster Mølle, fandt han liggende i Wissing Kloster Å wed Spangen, eller det Gangtræ som er lagt til Folks overgang, et lidet spæd og død Pigebarn, som formentlig havde ligget der nogen tid. Samtidig kom Hyrdedrengen og Pigen af Vissing Kloster, som vogtede Kvæget i nærheden, samt en Dreng og en Pige af Voerladegård, som vogter deres Bæster i Kloster Kær. Niels Sørensen og Hyrdedrengen tog derefter Barnet op, og meddelte derefter Lægdsmanden i Sdr Vissing om fundet, denne lod derefter opsætte et Gærde på Marken omkring Liget.  Udbedes Amtmandens nærmere bestemmelse i sagen. 28 April 1738.

413
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henvender sig for, at give Amtmanden nærmere oplysning om den sag Hospitalsforstanderen Sr Niels Nielsen i Århus har ført, angående den rettighed han ønsker i Låsby Skov for Hospitalsgården sst, som nu er beskrevet. Sagen er udsat til førstkommende Torsdag, så der inden den tid kan overvejes hvad der kan foretages. Ingen kan mindes, at der af Hospitalsgården er betalt Skovskyld, siges desuden at der ikke til Gården, siden Landmålingen og i de nulevendes minde tid har været tillagt nogen rettighed med Skovskifte, uanset det førte Tingsvidne angiver noget andet. Nævner at den sidste deling skete i 1720, og Hospitalsforstanderen har ladet det henligge i så mange år. Såfremt der kunne findes noget fra Landmåligen om delingen, kunne det måske give klarhed i sagen. 12 August 1738.

414
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Bymændene i Sønder Vissing har henvendt sig, angående en gift Inderste Kone Dorete Hansdatter, der er blevet afsindig og ganske fra Forstanden. Moldrup har foranstaltet et vagthold hos hende, der er gået på omgang i Sognet. Nu er hendes Mand Axel Jensen imidlertid bortgået sammen med deres lille Barn, formentlig til Hammel, hvor hans Søster er Degne Kone, men er ellers fattige folk og har aldeles intet til ophold. Bymændene beklager sig hårdt, og ønsker den afsindige indsat et eller andet sted, hvor hun kunde få noget til ophold. Uanset det nu er i den travle Høsttid, har han måttet oprette et nyt vagthold. Håber Amtmanden vil ordne det videre. 14 August 1738.

415
Fra N Moldrup, Ladegården. Den nådige goede Gud gif Deris Welbårenhed en frydefuld Julefest og Lykkelig Nye År, med mange påfølgende i ald welstand efter egen Behag wed Helsen og sundhed at oplewe, Som altid skal were mit Hiertens ønske. Undskylder i øvrigt sin henvendelse, som skyldes et ankommen Ekspres bud fra Burgårde, med et Syn og undersøgelse af et dødfødt uægte Barn, som Amtmanden har ønsket foretaget, iflg Præsten er Barnet ikke født i dølgsmål. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang den arresterede Niels Jensen fra Ry, næste søgnedag vil Moldrup henvende sig til Birkedommeren, ang registrering m v af den arresteredes bo etc. 26 December 1737.

416
Fra N Moldrup, Ladegården. Efter Amtmandens foranstaltning, er der ved Birketinget anlagt sag mod den arresterede Niels Jensen fra Ry, som nu i 2 Tingdage har været i Retten, så hans egen bekendelse er gjort, og ført hvad der vides imod ham. Vel har han sagt en del mod den aftakkede Under Officer Johan? Weller?, men videre haves ikke. For ikke at gøre nogen unyttig ophold eller tidspilde, er det vel bedst om Amtmanden slutter sagen med en irettesættelse, hvorom udbedes Amtmandens vilje inden Torsdag. 27 Januar 1738.

417
Fra N Moldrup, Ladegården. Angående Koldens Mølles antagelse, kan oplyses, at nærværende Anders Ollesen, en Rytterbonde af Ellerup, Gjern Sogn i Silkeborg, har overladt sin Gård til en anden, og antager Møllen med forandring i de Conditionen Mads Rasmussen i går påstod.
1)
Af den årsfrihed han ville have, forlanger denne ej andet, end at svare kvartal Skatterne og Skattekornet fra 1 oct næstkommende, og være fri for dette års Landgilde.
2)
Af de 20 march Mads Rasmussen vilde have af indboen, forlanger denne intet. Resten uden forandring. Karlen i sig selv er en god arbejder og har en stræbsom Kone. Beror nu på Amtmanden om Mads Rasmussen eller denne anstår ham bedst. 14 Maj 1738.

418
Fra N Moldrup, Ladegården. Efter Amtmanden ønske, ang den forestående Session, oplyser han, at der ikke, fra sidste Session, er nogen udsættelser til nærmere foredragelse. Dem som blev dømt til, at straffes på Kroppen i mangel af betaling for begangen Leiermål, skal til førstkommende onsdag blive indkaldt. Som meddelt kunne Assessor Gluds fæstebrev ikke findes opsagt, hvilket forvoldte, at det ikke blev antaget for mere end 30 år gammel, senere er det konstateret, at det er udgivet i 1701. 20 September 1738.

419
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til Amtmandens skrivelse om Assessor Gluds Kautionister, på en Gård i Kattrup, efter Fæstebrevets formelding. Har talt med Gyberg om dette, som ikke kan erindre om der er givet nogen Kaution, og om der så også var, er Assessor Glud hoved Manden, og for Fæstebrevets indhold, må han være ansvarlig. 25 September 1738.

420
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. I Sessionen 27 Marts 1738 er følgende pålagt straf for begangne Leiermål:

Skivholme, Herskind:

Mette Sørensdatter. Kvinden er et vanfør Menneske, som går på Krykker, og har intet at leve af uden det, hun til Almisse, får af Sognet, og efterdi intet er for Bøderne, samt at hun nu er fraværende, så bliver hun at indbringe til afstraffelse her ved Slottet på Vand og Brød i 8 dage.

Alling Sogn og By:

Karen Andersdatter, har intet at betale med, og nu ikke kan indkomme før hun igen kommer til helbred i hendes Barselsseng, be[findes] i mangel af evne til Bødernes betaling, afstraffet m[ed] Vand og Brød i 8 dage, udi Portstuen herved Skanderborg [Slot]. 20 September 1738.

421
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. I sidste Session blev behandlet en sag, om beboeren Rasmus Pedersen i Koldens Mølle, som var falden i så slet en tilstand, at han ikke længere kunne klare noget ved Møllen, og til betaling af Restancerne 45 rdr 67 sk var der intet at få, siden er April kvartal kommet til 2 rdr 41 sk i alt 48 rdr 12 sk. Moldrup har siden forsøgt, at få antaget en ny Fæster, og har nu endelig fundet en Karl med Pas fra Fussing G[revskab?] navnlig Mads Rasmussen, som har ord for, at være en ?? arbejder. Derefter under 8 punkter, de betingelser han stiller for, at overtage Møllen, ønsker bl a, at den på Møllen værende aftægt skal ændres, ligesom der på grund af besværligheden med, at ørke og dyrke den øde Koldensgårds Mark under Møllen, ønskes noget af dette overladt til nærmeste By, således som de med hinanden selv kunne enes om. Eftersom det nu er tredie gang Karlen er hos Moldrup, ønsker han denne forestillet for Amtmanden udbedende sig dennes betænkning. Nævner at den forrige beboer endnu er ved stedet, for at holde opsyn med samme, så der ikke opstår nye omkostninger. 12 Maj 1738.
Amtmandens resolution:
Det er vel højt hvad Mads Rasmussen forlanger, med denne vanfældige og i vanmagt komne Mølles antagelse, men som ingen anden dertil har været at formå, om der for end er anvendt ald møje, og han på ringere vilkår ej er at overtale, så vil det være fornøden, at han fritages for restancen, nyder et års frihed fra 1 April o s v. 14 Maj 1738.

422
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter Amtmandens foranstaltning, er der efterset en byggeplads for Degnen i Sønder Vissing, og da det ikke er muligt at bygge på Kirkens grund, er der af Bymændene forevist en plads vesten for Byen, ved Præstegården, af 16 favne lang og 4 favne bred. Og nu beror det kun på den omstændighed, at det bliver sat på en fast Jord, hvorledes der skal forholdes med Bygningen, thi når Degnen skal betale omkostningerne, påstår han som billigt, enten at beholde Huset for sine, efter en fast årlig afgift, eller af efterkommende, at nyde vederlag. Da Degnen ikke kan beholde sit Husværelse længere end til Påske, længes han efter Amtmandens resolution. Omtaler også problemer med kørsel over Urup Mark til og fra Horsens, med Grabows besværing og påberåbte Tingsvidne. 28 August 1738.

423
Fra N Moldrup, Ladegården. Ved sin hjemkomst, har han fundet en henvendelse fra Niels Lund i Fruering om den, hos ham bortdøde Aftackede Under Officer Hans Jacob Kong, men som Moldrup ikke ser, at skiftet kommer ham ved, vil han ikke efterlade, at meddele dette videre til Amtmanden. Sender mange ønsker for det indtrædende Nye år. 2 Januar 1739.

Omslag:

Højesterets Dom i en Delinqvent Sag mod Anne Larsdatter. 1738.

424
Fra Kong Christian den Siette [Kopi sign af Rosenkrantz], København.  Onsdag 22 Oktober 1738 fremkom i Højeste Ret Procurator Henrich Gultzau, som efter Kongelig ordre og befaling, lod indstævne en Dom som Birkedommeren ved det Schanderborgske Distrikt Johannes Snell, mellem Regimentskriver Mollerup på den ene side, og Delinqventen Anne Larsdatter på den anden side, den 7 August havde afsagt, i en sag hvor hun efter hendes egen bekendelse og tilståelse, havde født et Barn i dølgsmål, og nogle dage efter fødslen havde kastet det i Vissing Kloster Å, for hvilket hun skulle miste sit Hoved med et Sværd, som derefter skulle føjes til Kroppen og begraves på Kirkegården uden nogen videre ceremoni, da som Citanten ikke mente, samme straf var i overenstemmelse med Lovens pag 889 art 7 som siger, at Hovedet skal sættes på en Stage, og derfor ønskede Dommen forandret og skærpet. Og var derfor fornævnte Birkedommer tilligemed sine 8 tiltagne Doms Mænd tilsagt til, at møde i Højeste Ret, den afsagte Dom at tilsvare.
Fremgår, at Anne Larsdatter har tjent hos Enkemanden Peder Jensen i Firgårde, og uden ægteskab har båret og født et Barn i dølgsmål, haft Barnet hos sig i Sengen i dølgsmål, og på tredie dagen gået til Sønder Vissing med det, og da kastet det i Sønder Vissing Kloster Å, hvor det blev fundet, synet og bragt til Vissing Kirkegård. Selv om hun siger det var dødfødt, kan dette ikke bevises, så bør hun have sit Liv forbrudt, eftersom hun ikke har brugt de forordnede midler, som kunde hjælpe hende og Barnet. Forsvarer for hende er Procurator Michael Sonne.
De otte Mænd:
Jacob Rasmussen, Jens Hansen, Jørgen Gundersen, Anders Knudsen, Jørgen Rasmussen, Ebbe Jensen, Christen Mikkelsen, Søren Knudsen.

Højeste Ret idømmer hende den strengere straf, og desuden har hun sin hovedlod og jord forbrudt.
Notat:
Anno 1739 d 14 Januar er denne forstående Højeste Rets Dom, udi Birkedommer Snell´s svagelige forfald, i min overværelse, i alle måder rigtig exequeret, hvilket allerunderdanigst attesteres af L G v Cølln, Birkeskriver. Sign.

Omslag:

Staldstude angående 1738.

425
Fra Amtmanden Skanderborg. Forklaring over hvormange Øxen, der fra efterskrevne Hovedgårde i Skanderborg Distrikt, i dette år er solgt.

Fra Faurskov solgt til Henning Hass, Wilster March 81

Fra Norringgård til Christopher Wies og Simon Pral, Husum 51, alle i April over Kolding Toldsted.

Fra Rathlousdal og Gersdorflund af de opstaldede 220 solgt 187 til Peter Egge. Drives fra Stalden 19 April, agter at passere Kolding.

Fra Åkier af de opstaldede 170 solgt 140  til Poul Marcusen, N. Windfeld. Uddrives 23 April og passerer Kolding.

Fra Urup, solgt til Jens Friderich Becher fra Rodemæg ved Husum, 103 stk, uddrives i April over Kolding.

Fra Mattrup, af de opstaldede 70 stk, solgt til Hans Buch i Hiarup 52 stk, ligeledes gennem Kolding.

I alt 614 stk solgte. 18 April 1738.

Bilag:

Indberetningen fra Grabow, Urup og N Thygesen, Mattrup.

426
Fra H Marcusen, Rasch.
På hans påboende Gård er der i denne Vinter fodret et hundrede Stude, hvor af til Chresten Erichsen og Søn Erich Christensen af Sedst [Seest?], er solgte 60 stk af de bedste, som efter oprettede Contract skal uddrives 12 April, og muligt formedelst der mangles foder, nogle bliver uddrevet før. 20 Marts 1738.

Omslag:

Delinqventregninger 1738.

427
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Regning på den rejse, han sammen med Fuldmægtigen har haft til København med Arrestanterne Niels Jensen Rottgitter, samt for i den arresten afdøde Anders Jansen. Med Niels Jensen den 16, 23 og 10 Januar, 6 og 20 Februar samt 6 Marts i alt 6 dage. Eragtes for rejsen, umage og tidspilde, ej at kan være ringere end 3 mk daglig er i de 6 dage i alt 3 rdr.
Med Anders Jensen den 7, 21 August samt 4 September, ligeså 3 mk daglig, i alt 4 rdr 3 mk.
For Vogn leje og Vagten er der ikke betalt, eftersom Bønderne var tilsagt, hvorledes med samme skal forholdes, indstilles til Amtmandens gode eragtning. 27 Oktober 1738.

428
Fra  Amtsforvalter Hans Justsen, Skanderborg. Regning over omkostningerne for Delinqventerne Christen Andersen Prantz og Jens Christensen Prantz, som er bemelte Christen Andersen Prantzes ældste Søn, og Niels Jensen, falsk Møntner af Ry, deres arrest, forplejning, samt afstraffelse og overbringelse til Bremerholm, hvori Processens omkostninger ikke er medtaget. 17 Marts 1737 har Birkedommer Snell ladet Jens Christensen Prantz, og dagen efter hans Fader Christen Andersen Prantz og den yngre Søn Christen Christensen Prantz, indbringe til Arresten ved Slottet. Derefter beregnet underholdning til Jens Christensen og Faderen fra den 17 og 18 Marts til den 16 November, da de to natten derpå, brød ud af Fængslet, hvorefter Aftacket Rytter Johan Christian blev sendt ud for om muligt, at få fat på dem, nævner desuden, at den yngste Søn Christen tidligere var flygtet.

Alle blev igen pågrebet ved Viborg, og derefter med diverse påløbende omkostninger, igen overført til Skanderborg. Da den sagen mod den yngste ikke er afsluttet, påføres regningen kun for det som angår de 2 andre, før deres overførsel til Bremerholm. Den 16 Juli blev Faderen Kagstrøgen [regning fra Skarpretteren Vitus Wagner 5 rdr foruden rejseomkostninger, fortæring m m, samt et beløb i samme forbindelse til Natmanden Rasmus Madsen] og derefter sammen med den ældste, overført til Århus for der, at afvente Skibslejlighed til Bremerholm.

På samme bilag, omkostningerne i forbindelse med Falskmøntneren Niels Jensens indsættelse i Arresten fra 21 December 1737. Her er også udgifter til Skarpretteren og Natmanden for Kagstrygning. Desuden udgifter vedrørende Hans Pedersen Bødkers indsættelse i Arresten, for trusler mod Mænd i Yding, og endelig for Anders Jansen Noermand, der blev arresteret den 24 Juli, fordi han havde truet Ladegårds Mændene med en ulykke.

Samlede udgifter for:

Christen Andersen Prantz og ældste Søn 129 rdr 1 mk 10 sk

Niels Jensen 62 rdr 3 mk 9 sk

Hans Pedersen Bødker 2 rdr 1 mk 8 sk

Anders Hansen Noermand 7 rdr 1 mk 3 sk [Anders Jansen Nordmand?].

Hvilke i alt 201 rdr 1 mk 14 sk, Amtmanden bedes udlægge på Amtets Hartkorn, så Kongens kasse, der har udlagt beløbet, kan blive erstattet. 27 September 1738.

Derefter diverse bilag, fra Natmanden Anders Madsen og Gæstgiver Brorson, sidste vedr Skarpretterens ophold fra 14 til 16 Juli.

429
Ingen dato og underskrift. Opgørelse over Ryttergodsets Hartkorn, i forbindelse med fordelingen af udgifterne, for den afsindige Jens Troelsen [af Farre - se tidligere], hvoraf tilkommer Rytter Distriktet, at betale 12 rdr 1 mk 12 sk. 1738?

430
Fra Borgmester Dyssel, Viborg. Regning i forbindelse med eftersøgning og pågribelse, samt overførsel til Skanderborg, af de flygtede fanger [se tidligere, Christen Andersen Pranz og Sønnerne Jens og Christen Christensen Prantz], i alt 20 rdr 5 mk 8 sk, samt Vognleje m m til Ans Kro 3 rdr 2 mk 8 sk. 4 Juni 1738.

431
Fra Pachensen?, Skanderborg Amtshus. Regning vedr samme fanger, hvoraf fremgår, at Christen Andersen er Hestegilder, at denne sammen med Sønnen er Løsgængere, som har handler med falsk Sølv, og Christen Andersen forhen er forvist fra Salling Land. I samme regning et beløb vedr Falskmøntneren Niels Jensen fra Ry. 27 August 1738.

432
Fra Pachensen?, Skanderborg Amtshus. Regning vedr bl a en Hjemtingsdom fra Hads Herred af 6 Maj 1737, over Søren Rytter, herunder et beløb til Doctor Bech i Århus, ang Delinqventens svaghed og tilstand. 27 August 1738.
Bilag:
Med navnene Jens Lassen og Niels Wissing.

433
Uden navn og dato. Restancer på Delinqventspenge, som ikke i mindelighed er betalt. Annexgården i Vitved, Annexbonden i Høver, Christen Christensen i Bryrup Sogn, Dallerupgård, Ovsted Sogn i Jens Knudsens Lægdsmandskab, Voerladegårds Sogn, Skanderborg Byes Jorder. Ingen dato 1738.

434
Fra N Wissing, Skanderborg. Regning vedr samme Arrestanter Christen Andersen Prantz og Sønner, for Vognleje m m 6 rdr. 28 August 1738.

435
Tingsvidne:
Fra Poul Fabricius, Byfoged i Skive. [58 sider]. Mandag 28 Maj 1725 på Amtmanden i Skivehuus Amt Sellio Møllers vegne mødte Fuldmægtigen fra Kås, Bærtel Mogensen og fremstillede to kaldsmænd Hans Bruun og Niels Jensen begge af Hiærk, der med oprakte Fingre efter Loven afhiemlede, at de med lovlig kald og varsel havde indkaldt Anders Christensen Prantz samt Sønnerne Christen Andersen og Olluf Andersen, samt Hermand Jensen, alle opholdende sig i Harre Sogn og By, sagen angående deres ugrove forhold i Amtet, herunder trudsler m m. Meget lang sag med forskellige afhøringer og handlinger. Første dato 28 Maj 1725.

436
Tingsvidne:
Fra Søren Henriksen Grested, Madum Herredsfoged til Ulfborg Hinds Herredsting og Skriver Povel Hansen Vang sst. [40 sider] Onsdagen 10 Februar 1734. For Retten fremkom på Hesteskærerens Niels Osle i Rindums vegne, Mons Nicolai Brandt og fremstillede to Kaldsmænd Christen Christensen Gade og Christen Jensen begge af Madum By, der afhiemlede, at de havde indstævnet Christen Andersen Prantz, Glarmester, boende i Madum Sogn, for sine Skarnagtige forhold m m. [Meget lang sag med flere afhøringer og handlinger]. Første dato 10 Februar 1734.
2 Bilag:
Jens Lassen som Constitueret Actor og Sagsøger, contra Christen Andersen Modum [Madum] og ældste Søn Jens Christensen, har været til Tinget 1737: 11 April, 2 - 9 -16 - 23 og 31 Maj, 3 - 27 Juni, 4 og 18 Juli. 1738: 2 Juni, og har samme sag ellers været indstævnet 3 gange: 11 April 27 Juni 1737 og 12 Juni 1738.
Sagen mod Niels Jensen 1738: 23 - 30 Januar, 6 - 13 - 20 og 27 Februar samt 6 Marts.

437
Fra Skarpretteren Vitus Wagner, Fredericia. Regning for 3 Fanger, herunder 2 Kagstrygninger a 5 rdr og 1 Brændt i Panden 4 rdr, samt Vognleje frem og tilbage fra Fredericia 5 rdr 4 mk. [Se Personalhistorisk Tidsskrift no 2 1994, hvori der er en længere artikel om Skarpretteres afstamning etc].16 Juli 1738.

438
Fra Knud Nielsen Beck, Borger og Skipper i Århus. Regning for overførsel m m til København af de 3 Fanger Niels Jensen, Christen Andersen og Jens Christensen, med hans Skib Anne Margrethe, ført af Skipper Hans Jochumsen, samt regning for ophold i Århus. 25 Juli 1738.

439
Tingsvidne:
Fra Johannes Snell, Birkedommer. [32 sider]. Torsdagen 4 September 1738, for Retten var tilstede,  på Regimentskriver Moldrups vegne, Mons Mogens Friis fra Skanderborg Ladegård, i en sag mod Arrestanten Anders Jansen Normands trusler mod beboerne på Skanderborg Ladegård. Kaldsmændene Christopher Fredriksen af Gram og Per Christensen af Virring.  Fremgår af sagen, at den arresterede er født i Røsted? Sogn, Bohus Len i Sverrige, faderen var Skrædder og boede i et Hus sst, denne døde da drengen var 6 år, hvorefter han ved Moderens nye ægteskab, kom til en Faster i Norge i Ische? Sogn, hvor han var i 11 år o s v. Lang afhøring med ang af opholdssteder og tiltaler, bl a har han været i Fransk og Hollandsk tjeneste, blev holdt fanget af Tyrkerne i 6 1/2 år m m. Første dato 4 September 1738.
Notat:
Den 21 Sept. 1738 er denne Anders Jansen efter nogle dages Swaghed wed døden afgangen.

440
Fra Kong Christian den 6te, København. [10 sider]. Beskikkelse for Procurator Lauritz Lunou, til i Højeste Ret, at føre en sag til stadfæstelse eller skærpelse, af en Dom afsagt af Birkedommer Johannes Snell den 18 Juli 1737, over de 3 Delinqventer Faderen Christen Andersen [Prantz) og Sønnerne Jens og Christen Christensen [Prantz]. Dommen bliver stadfæstet. 3 Januar 1738.
Bilag:
Om samme fremsendt til Amtmandens underretning.

441
Fra Kong Christian den 6te, København. [5 sider]. Beskikkelse til Commerce Assessor Suen Krag, til i Højeste Ret, at føre en sag ang en Dom, afsagt den 6 Marts, af Birkedommer Johannes Snell, over Niels Jensen Guld Smed eller Rodtgitter? af Ry, for Falskmøntneri,  efter Lovens 6te Bogs 17 Cap 38 art og 18 Cap 2 art, samt Forordningen af 4 Marts 1690, at denne skal miste sit Liv på nærmere angivne måde. Fremgår, at man fandt både falske Penge og Værktøj hos den tiltalte. Straffes på ære, Liv og Gods, og bør den af ham giorte falske Mynt hugges i sønder, så at ingen Mand derwed bliwer bedraget. Første dato 24 April 1738.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter.

442
Tingsvidne:
Fra Thomas Mavors, Byfoged i Horsens og Herredsfoged i Vor - Nim Herred, i Birkedommer Olluf Bruuns svaghed og i Skrivers sted Niels Pedersen af Stensballegård. [10 sider]  Lørdag den 15 Marts 1738. For Retten fremkom Mons Niels Krarup af Brigsted og på Sr Hans Christensen Juuls, Tyrrestrups vegne fremstillede 2 Varselsmænd Jens Mathiasen og Thomas Rasmussen, begge af Toftum. Indstævnet Amtmand von Woyda og Regimenskriver Moldrup, såvelsom Hovedgårders beboere, Hans Jacobsen og Rasmus Sørensen med videre. Sagen drejer sig om et Skovstykke, som der er uenighed om. 15 Marts 1738.

443
Fra L G von Cølln, Skanderborg. [24 sider]. Udtog af Skanderborg Birketings Protokol, ang Århus Hospitals Bønder i Låsby, om ret til et Skovstykke i Låsby. For Retten var tilstede Mons Friis fra Skanderborg Ladegård på Moldrups vegne, og fremstillede kaldsmændene Peder Christensen, Virring og Christopher Fridrichsen af Gram. Indkaldt Forstanderen Niels Nielsen, Århus, Søren Pedersen Søndergård og Rasmus Andersen, begge af Låsby. Vidner: Ladefogeden Christen Voetmand på Silkeborg, Terkild og Laurs Thomasen og Peder Thoersen i Toustrup, Rasmus Thomasen og Jens Rasmussen, Flendsted, Joen Laursen, Jaungyde, Mads Jensen, Nørre Vissing, Niels Jensen, Rasmus Holch, Niels Jensen Rimmer, Rasmus Christensen, Simon Dyhr og Ladefogeden Peder Sørensen, alle af Skjørring. [Afhøringer med mange navne, angivelse alder etc]. Første dato: Torsdag 28 August 1738.

444
Fra L G von Cølln, Skanderborg. [20 sider - se forrige samt tidligere]. Udtog af Skanderborg Birketings Protokol, ang en sag mellem Århus Hospital og Bønderne i Låsby, om en Skovpart i Låsby Skov. Torsdagen den 17 Juli 1738. For Retten fremkom Hospitalsforstander Niels Nielsen, Århus og fremstillede 2 Stævningsmænd Ole Thomasen og Søren Christensen, begge af Låsby. Hospitalets gård i Låsby, beboes nu af Søren Pedersen og Rasmus Andersen. [Afhøring med mange navne etc]. Første dato 17 Juli 1738.

445
Fra Eddrac??, København. [På Tysk - se tidligere]. Omhandler en Major Møllers dødsfald [Formentlig ham der er død i Gylling - se tidligere]. Brevskriveren har fået oplysning om, at Amtmanden har fået Dødsboet forseglet. Herredsfogeden skal forestå skiftet, men der er ikke så mange midler i boet, at det kan få dækket rejseudgifterne. København 21 Oktober 1738.

446
Fra Amtmand D Trappaud, Søbygård. Af indlagte ser Etatsråden, hvad Landsdommer Heug har bedt ham om, men eftersom han må have taget fejl, idet Sønder Vissing er i Skanderborg Amt, vil Trappaud - for ikke - at vise Manden tilbage, bede modtageren tjene ham med det forlangte. 15 Februar 1738.

447
Fra Trappaud, Søbygård. Næsten et år har han holdt en fattig Dreng i Skole, men i Onsdags da han blev sendt til Skrædderen med et par Bukser og en Vest, der tilhørte Trappauds Broder Børn, som her er i Kost hos en Præst, løb Drengen bort med Tøjet, og lå om Natten i Sorring, hvor han blev indtil Ladefogeden kom og søgte efter ham, hvorefter han løb ud i Søren Dyrs Kålhave, hvor denne sammen med Konen holdt ham hele Torsdagen, Konen gav ham Brød og Manden lå snart en time hos ham og snakkede med ham. Konen gav ham råd om hvor han skulle gemme sig, tage en Hest så han kunne komme længere væk o s v. Trappaud lod ved tilbagekomsten Drengen gå uden straf, men ønsker dog Søren Dyr straffet for han modvillighed, og for den slemme Mund han gav mod eftersøgerne. 13 September 1738.

448
Fra D Trappaud, Søbygård. Efter ønske, skal han indfinde sig i Skanderborg den 29, ang Auktionen over Skanderborg Slots Jorder og Tvillum Markers forpagtning. Af de tilsendte regninger fra Murermester Mathies Busch, har han beholdt dem som vedkommer det Dronningborgske Distrikt´s Skoler, medens de øvrige, der vedrører Skanderborg, fremsendes. Derefter forskellige indvendinger på de fremsendte regninger, bl a at han har ladet Skolerne henstå fra først i året 1737, da Stormene skal have beskadiget Taget og indtil September - Oktober måned, i hvilken tid Tømmeret kunne tage skade. Med hensyn til Svenstrup Skoles reparation, som kun ligger ganske kort fra Søbygård, kunne han uden tidspilde have henvendt sig, hvis han mente, at skulle have ekstra betaling for arbejdet. 15 August 1738.

449
Fra Vilsted, Sønderskov Lund [Herredsfoged i Tyrsting - Vrads Herred]. Efter ordre om indsamling af Delinqvent penge i Tyrsting Herred etc, vedr Arrestanterne Niels Jensen, Christen Andersen og Søn Jens Christensen, samt Anders Jansen, har hans straks indkrævet disse, og videregivet til Amtstuen, undtagen fra Møllehus Bolet i Bryrup Sogn, og af Them Sogn, Fogstrup By fra Niels Jensen, Niels Tomasen, Christen Eriksen og Rasmus Christensen, som svarede, at de selv havde indbetalt disse penge på Amtstuen, men iflg Amtsforvalter Justsen, er dette ikke rigtigt, hvorefter deres Husbond Sign. Palle Møller blev anmodet om, at sørge for de pågældende indbetalte pengene. 30 December 1738.

450
Fra F Pultz, Skanderborg. [Overførster]. Henviser til vedlagte, ang udvisningen, som han har berammet til de næste 2 uger, hvorfor Amtmanden bedes komme tilstede for, at overvåge samme. 2 Januar 1738.

451
Fra P Steenstrup, Torrild. Takker for Amtmandens svar, på hans  henvendelse af 29 Oktober, om et par folk, som for et års tid siden kom til Grumstrup By, hvis forhold aldeles ikke har været uden forargelse. Ser af svaret, at parret bliver beordret til at møde på Skanderborg Slot den 3 November for, at blive tiltalt og afstraffet. Frygter nu, at henvendelsen ikke har været så tydelig og forståelig som den burde være, thi det har ikke været meningen, at få Rasmus Bunde straffet, uanset han har ført mange og unyttige ord, således også sidste Søndag, da han efter Gudstjenesten i Vedslet Kirke, talte på samme måde, som berettet i indsendte, endnu mindre hans Hustru, thi hun har ikke vidst noget at svare, når der blev talt med hende om hendes Kirke og Altergang. Da de ikke har noget Pas eller Skudsmål, ønskes i stedet, at Menigheden bliver befriet for dem, medmindre de af Øvrigheden bliver forsynet med samme. 2 November 1738.

452
Fra de Muckadelle, Kolding. Henviser til Amtmandens skrivelse, og svarer at Rytteren Niels Ejlersen, ved hans Regiment, er beskæftiget med at bygge Sten Broer i Amtet, hvilket han er antaget til, og ikke foreløbig bliver færdig med, men såfremt arbejdet i Skanderborg Amt kan vente, skal han gerne til den tid få tilladelse til rejsen.15 September 1738.

453
Fra Herlof Bamberg, Skanderborg. Hans hustrues Stedfader Søren Jensen i Frerslev [Fregerslev?], har ikke villet give hende vederlag i forhold til det, hendes Søskende har fået, hvilket han så meget mere har vist, som han til sidste Påske, overlod sin gård til en Datter og en ung Karl Peder Iversen. Henviser derefter til Skiftebrevet efter hustruens fader Peder Seiersen, hvorefter hans Hustru ganske vist ikke blev tillagt ret meget, men han kan bevise, at der dengang blev skjult Kobber Kedeler, Jerngryder, en del tærsket Korn, samt 2 Stude som da var i Blegen [Blegind] m m. 1 Oktober 1738.

454
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Rytterbonden Jens Madsen Due af Biertrup i Hørning Sogn, har været hos ham, og beklaget sig over, at han i September var blevet frastjålet et Bæst, som han senere fandt hos en Bonde under Baroniet Høgholm, men ikke kunne få tilbage på grund af manglende bevis, dog fandt han ud af hvem Tyven var, nemlig Anders Jensen Grøttrup af Elsted By ved Scharup [Skorup] Gård, der den 17 Oktober blev arresteret og bragt til Århus. Den frastjålne Jens Due, som er Moldrups Fuldmægtig, blev derefter sammen med 2 Naboer sendt til Høgholm, og fik da Bæstet igen. Spørgsmålet er nu hvad Straf Tyven skal idømmes, som Amtmanden bedes overveje.  5 November 1738.

455
Fra  Dyssel, Viborg. [Byfogeden]. Baron Gyldencrone har underrettet ham om Amtmandens efterlysning af 18 November 1737, ang de udbrudte fanger Christen Andersen Prantz og Sønnen Jens Christensen. Brevskriveren har ladet dem eftersøge, og også fundet spor efter dem, men har dog ikke før kunnet pågribe dem, men efter han med megen umage, fik deres rette adfærd udforsket, blev de af to Hestegildere, som var bestilt dertil, den 30 Maj pågrebne i Låstrup By, og en Pistol med fem Kugler blev dem fratagen, de undslap dog, men blev 2 dagen igen pågrebet af samme Hestegildere med hjælp af Sognefogeden, i Taterup? By, og derefter overbragt til Viborg. Men eftersom Christen Andersens hustrue med 4 Børn var sammen med dem, er hun og Børnene for sig selv indsat her i Viborg. Man tør ikke løslade hende, sålænge Manden sidder i Arresten, da man frygter hun efter en ond indskydelse, skal gøre en skade på Byen. Beder Amtmanden hurtigst muligt sørge for fangernes overførsel til Skanderborg. 31 Maj 1738.

456
Fra v Numsen, Vejle. Henviser til Amtmandens skrivelse, af 8  hujus og svarer, at eftersom Løjtant Schach Brockdorff ikke er ved hans Regiment, har han ikke kunnet efterkomme ønsket om, at formå denne til, at ordne gælden til Overførster Ritters Stervbo. Ved heller ikke hvilket Regiment han er ved. 12 Maj 1738.

457
Fra Billeschou, Viborg. [Se tidligere]. Fra Geheime Råd Gyldencrone [Stiftamtmanden?] er han blevet bekendt med Amtmandens skrivelse, ang de flygtede Fanger fra Skanderborg Arrest. Øverste Borgmester i Viborg, Justits Råd Dyssel har efter at have fået kendskab til hvor de var, fået dem pågrebet og indbragt til Viborg, tillige med Konen og 4 Børn. 
I sin Principal hr Dyssels fraværelse, erindres om sagen, ang fangernes overførsel til Skanderborg, jo før jo hellere, regner samtidig med, at den anvendte bekostning for pågribelse, underholdning m m vil blive erstattet på Amtmandens foranledning. 31 Maj 1738.

458
Fra Thornsohn, Tuustrup?. Henviser til Amtmandens skrivelse, og kopi af Kongelig befaling, der med al flid skal blive efterlevet. Beder ydmygst om, at alle Dokumenterne, Stævninger og genpart eller udtog af Protokollen fra Kommissionen må blive ham tilsendt, så han derefter, efter en samtale med Amtmanden nærmere skal redegøre for de 100 rdr i Overførster Ritters Stervbo, så arvingerne ikke skal lide skade. Mener at have god ret til, at kræve sine udlagte penge og fortjente Salær. 18 Februar 1738.

459
Fra Müller?, Viborg. [Bilag beskadiget]. Den ønskede Obligation er afleveret til Mons Fedder, da brevskriveren havde haft den tanke, at ikke større kapital end dette, over alt efter Loven, uden ringeste hazard kunne være ham betroet, hvorved den umyndige, og en del omkostninger kunne være blevet sparet, men siden det skal være således, som Sønnen i forrige Snapsting, i hans fraværelse, havde underskrevet, kan det let være ham et og det samme. Nu behager Amtmanden siden han har påtaget sig formynderskab for begge sin Fættre, at betro ham Justits Råd Kiærschiolds originale Obligation, og desuden Lodsedler på begges tilfaldne arv, så der er noget vist at gå efter. 2 April 1738.

460
Fra Heugh, Seil [Landsdommeren]. Nærværende Simon Clausen From, som har den ære dette at overgive, er født i Horsens, men har i sine unge år, besøgt fremmede Land, og til sidst efter at have ægtet et Fruentimmer i Sexland? i Norholland [Holland], igen søgte til Fædrelandet. For kort tid siden opholdt han sig 2 - 3 måneder i Sønder Vissing, men på grund af fortrædelighed af en og anden, ikke der kunne finde sin næring, og har nu fæstet et Hus på Heughs Gods. Da Præsten i Sdr Vissing, nu ikke vil give ham Skrifte Seddel, bedes Amtmanden sørge for dette. 19 Januar 1738.

461
Fra Hendrich Ammitzbøll, Mattrup. Ang restancerne i Folkeskatten for 1737, Januar termin 1738, og det ubetalte i sidste Juli termin. Han har anvendt al mulig flid på sagen, men har ikke kunnet få denne i orden. Håber på Amtmandens hjælp, så han bliver forskånet for en vidtløftig Proces etc. 17 Oktober 1738.

462
Fra Hendrich Ammitzbøll, Mattrup. Ang Restancerne af Januar Termins Familie og Folkeskat, så vidt Præsternes Mandtal kan give oplysning. Nævner udpantning der sidste år, efter en lang betalingstid, blev foretaget mod bl a ejerne af Tarskov og Harlev Mølle. Håber på gunstig behandling, også i henseende til, at han skal svare Forpagtningsafgiften til Kongen. 2 Marts 1738.

463
Fra Hendrich Ammitzbøll, Mattrup. Omtaler en fordring, han har på afgangne Major Møller, som boede og døde i Gylling, og håber, at denne vil blive udbetalt ved skiftet. Møller har flere gange lovet betaling, og sidste gang ved Velærværdige Hr Dynes Guldberg, så han venter ingen protest. 27 Oktober 1737.

464
Fra Ernst Bergstedt m fl, Skanderborg Ladegård - til Amtmanden og Provsten. Formedelst den overhængende nød, forårsages de underskrevne Rytterbønder i Skanderup Sogn på egne og Naboers vegne, at beklage sig over det overløb de hver dag er udsat for, af omstrejfende Betlere, tvært imod Kongelig Mayts allernådigste Forordning om, at hvert Sogn skal føde sine fattige. Priser Kongens intention i den sag, og er villige til, at gøre deres del for Sognets fattige, men ikke for de mange omløbere.
Sign: Ernst Bergstedt, R. Donz, Jørgen Rasmussen Dar??, Rasmus Christensen, Niels Nielsen Møller. Desuden af Bønderne i Forlev: Søren Sørensen, Peder Jørgensen, Jørgen Rasmussen, Tommes Jensen, Niels Jensen, Christofer C C S Klausen, Anders Jørgensen, Mattis M T P S Pedersen, Jacob Bertelsen. 16 August 1737.

465
Fra C Høgh, Skanderborg [Præsten - bilag beskadiget- se forrige ]. Som han ved, er Amtmanden meget nidkær i at fremme Guds ære, og forhindre det der kan skade dette.  Siden han selv blev beskikket til sit Embede, har han i hver Sogne By, bedt et par af de skikkeligste Sognemænd, være ham behjælpelig i, at forekomme ald uorden. Mener det vil fungere bedre, hvis de af Amtmanden efter loven, blev beskikket til dette, og derefter aflagde deres Ed på, at være hjælpere. Beder derfor om Amtmanden vil sørge for dette i Skanderup og Stilling Sogne. Foreslår Niels Jensen og ?? Sørensen i Vrold, Jacob Bertelsen og Jørgen Rasmussen i Forlev, Søren Dons og Ernst Bergsted i Ladegård, Jens Hansen og ?? Michelsen i Gram, Michel Jensen og Rasmus Mortensen i Stilling.  22 December 1738.

466
Fra Gyberg, Skanderborg. Det er vel Amtmanden bekendt, at han ved Kongelig Privilegium af 21 Marts 1737 er tilladt at holde Kro og Værtshus i Låsby, og dertil selv, at Brygge og Brænde det fornødne Øl og Brændevin. Klager derefter over den skade han påføres af en del i Sognet, der ulovligt Brænder Brændevin, samt sælger både Øl og Brændevin, især Enken Mette Pedersdatter, Olle Pedersen og Simon Knudsen i Kalbygård, Rasmus Thomesen, Rasmus Envoldsen, Niels Rasmussen, Laurs Nielsen, Jens Rasmussen, Mads Jensen og Søren Pedersen i Flendsted, Jens Rasmussen, Søren Jensen, Rasmus Andersen, Søren Syndergård, Dorethe Jørgensdatter, Søren Jensen Bunde, Niels Kieldsen?, Rasmus Pedersen, Jens Thomesen, Anders Nielsen, Niels Pedersen, Laurs Clausen, Olle Laursen og Husmand Jens Møller i Låsby. Håber Amtmanden vil gribe ind. 9 November 1738.

467
Fra J Steenstrup, Torrild [Sognepræsten]. En sørgelig hændelse er sket i Grumstrup, hvor en Rytterbonde Michel Andersen, har mistet et Barn, omtrent 5 år gammel, af den vittighed, at det kunne skøtte sig selv. Da faderen i går var i Marken og moderen optaget af husgerning, faldt det i en Dam uden for Gården, og skønt det ved manges hjælp, kom levende op ad Vandet, døde det dog en halv time efter. Forsikrer at han aldrig har hørt andet, end at Forældrene altid havde haft ald Christelig og tilbørlig opsyn, såvel for dette som deres andre Børn. Formoder derfor, at Barnet må Begraves uden nogen tiltale. 23 April 1738.

468
Fra J P Nørholm, Østbirk.[Sognepræsten]. Henvender sig på en gammel fattig Enkes vegne, Else Olufsdatter af Såbye, som er noteret i Præstens Mandtal, og derfor før pantet for Skat, for hvilket hun allerede en gang har betalt 6 sk, nu bliver hun igen udsat for udpantning. Da hun i sin hårde nød, ingen mulighed har for at betale, beder hun om Amtmandens hjælp så hun enten bliver fri for, at betale Skatten, eller bliver fri for udpantningen. Præsten vil møde for Gud med hvert ord han har tegnet i Mandtallet, og med hver person der er noteret deri, enten som Skatteskyldige eller Skattefrie. 6 April 1738.

469
Fra J P Nørholm, Østbirk. [Sognepræsten]. Klager over den hårdhed forpagteren af Familie Skatten, Henrick Ammitsbøll udøver, ikke alene mod Hans Majestets Allernådigste vilje, men endog tvært imod Nådige Herres, i den bemeldte Ammitzbøll givne Executions Approbation indskrænkede tilladelse, alligevel udøver mod klageren. I lørdags blev han således pantet 2 gange, som formentlig kunne være klaret på 1 gang, og måtte således betale 2 gebyrer. Derefter angivelse for beløbene for Familie og folkeskatten o s v. 17 Marts 1738.

470
Fra Ole Hansen og Terkil Rasmussen, Tåning Efter begæring af Envold Jensen i Fuldbro Mølle og Niels Nielsen i Tåning, har de synet de 2 Broer ved Fuldbro Mølle, som de befandt at være udi god og forsvarlig stand. 28 November 1738.

471
Fra Niels Rasmussen og Søren Rasmussen, Yding. Som det har behaget Capitain Grabow til Urup, at eftergive dem det de af ubetænksomhed, udøvede mod hans Tjener Jesper Nielsen ved Korndelingen på Yding Mark, jvnf Tingsvidne, hvori der dog ikke blev afsagt Dom. Takker de for den store godhed, der er udvist dem, og garanterer samtlige Bymænd, at der ikke fremover skal opstå grund til klage over dem. Ingen dato 1738.

472
Fra Schade, Røeskilde [Roskilde Eftersom det nu snart er April, beder han om Amtmanden vil bevise ham og hans Myndling Gothardt Schade, den store gunst, at pengene fra hans arv efter Sl Generalmajorinde Fusmans med resterende rente må blive betalt til Banco Kasserer Sr Peder Moss, i København, hvorefter afkalds kvittering skal blive returneret. 18 Marts 1738.

473
Fra Margarethe Caharina Leth Sl Niels Munches, Horsens En af hendes Bønder, Esche Povelsen i Gedved, har henvendt sig til hende, ang hans Datter og hendes Mand er kommet i armod, og derfor af medynk hellere skal tjene hos ham end hos fremmede. Uanset de nu er inderster, og som fremmede tjener for kost og Logi, er de alligevel blevet ansat for Familie og Folkeskat. Beder Amtmanden få sagen ordnet, så de fritages, og Bonden i stedet bliver pålagt Folkeskat for dem. 5 April 1738.

474
Fra E Helms, Glyckstadt.
[På Tysk]. Henviser til modtagne skrivelse, og omtaler en Regiments Advokat Friderich Conrad Ritter i forbindelse med datoen 18 Januar 1737. Desuden et beløb på 40 rdr. [Drejer sig formentlig om en arv efter afdøde Overførster Ritter]. 26 Oktober 1738.
2 Bilag:
1)
Fra E Helms, Glychstadt. [På Tysk]. Amtmand Woyda har udstedt en Vexel til  Helms  på 40 rdr, som skal betales af Regerings og Cancelli Rådgiver i Glykstadt, Friderik Conrad Ritter. Helms er ikke i Glykstadt når pengene forfalder, idet han rejser til København, og ønsker dem transporteret til Løjtnant Zimmer. 18 Januar 1738.
Bilag om samme dat. Skanderborg 22 September.
2)
Kopi af Amtmandens skrivelse dat 22 September 1738. [På Tysk]. Heri nævnes også de 40 rdr.

475
Fra Casper Schade, Røeskilde [Roskilde - se tidligere] Henvender sig på sin Brodersøns Gothardt Schades vegne, at såfremt hans arv efter Sl Generalmajorinde Fursmand, ikke allerede er fremsendt, eller bliver sendt til København, at så den i stedet kan blive udbetalt  til Hospitalsforstander Foss i Randers eller til Kammerråd Panch i Århus, hvorfra Landsdommer Munthe fra Sjælland, har lovet at sørge for de kommer til Sjælland. 6 Maj 1738.

476
J Krag, Lundum Præstegård. At han tør henvende sig til Amtmanden skyldes den store uret han bliver påført af Familieskats Forpagteren, som nu for anden gang har ladet ham pante for en Karl, som han ellers har betalt, og fremvist kvittering for. Desuden ang hans Søster, som der tidligere er skrevet til Retten i Skanderborg om, idet hun er 60 år gammel, svag og derfor intet kan fortjene, desuden så fattig, at han måtte tage imod hende, og derefter altid ført hende i sit mandtal med samme bemærkninger. 20 Marts 1738.

477
Fra Alhed Fransdatter Dahl?, Sl Christoffer Sootman, Jaungyde. Som det har behaget den barmhjertige Gud, at hjemkalde hendes Hjertenskære Mand, nu Salig Christopher Sootman, fra denne Verdens møje, til den Himmelske Ære, glæde og Salighed afvigte 29 Maj, og hun nu sidder tilbage med 7 Børn, hvoraf nogle er Gifte, nogle Myndige og nogle umyndige, hvorfor Skifte og deling vil ske. Hun har derfor givet Major Pultz [Overførster] fuldmagt til, at ordne dette, hvilket hun ikke vil undlade at meddele Amtmanden og beder ham undskylde, at hun som et Fruentimmer, ikke ved hvem Skiftets forvaltning egentlig tilkommer. 2 Juni 1738.

478
Tingsvidne:
Johannes Snell, Birkedommer og Ludvig Georg v Cølle, Skriver.[9 sider]. Tilstede var på Moldrups vegne, Mons Hans Olesen fra Skanderborg Ladegård, der henviste til en udmeldelse om syn af Ry Mølleværks reparation, før Vandet igen lukkes ind. Som Synsmænd Niels Pedersen, Mesing, Knud Pedersen, Stilling begge som Tømmermænd, Knud Nielsen, Biestrup og Jørgen Stærk, ibd. Stokkemænd: Rasmus Laursen, Mads Laursen, Rasmus Jensen, Michel Jensen, Jens Laursen, Jens Michelsen, alle af Veng Jens Nielsen, Biestrup og Simon Pedersen i Tinghuset. Torsdag 23 Oktober 1738.

479
Tingsvidne:
Thomas Mavors, Byfoged i Horsens etc. 15 Marts 1738 [10 sider]. Betjent Retten i Birkedommer Olluf Bruuns svaghed, samt i Skrivers sted Niels Pedersen af Stensballegård, tilligemed de 8 Stokkemænd: Ung Hans Jensen, Niels Christophersen, Hans Eriksen, Niels Nielsen, alle af Stensballe, Niels Pedersen, Haldrup, Jens Eskesen og Rasmus Michelsen begge af Toftom, samt Jørgen Sørensen af Ås. For Retten fremkom Niels Krarup af Brigsted, på Sr Hans Christensen Juels til Tyrrestrups vegne. Indstævnet Amtmanden von Woyda og Regimentskriver Niels Moldrup, såvel som de Hovedgårdes [Hovedgård?] beboere Hans Jacobsen, Rasmus Sørensen med videre. Sagen drejer sig om uenighed om et stykke Skov. 15 Marts 1738.

480
Fra Niels Rasmussen Houlberg, Ås
Skriver sig som en fattig Mand, der har stået i Kongens tjeneste, under General Schavenius Regiment i 8 år, og derfra med lovlig Pas er hjemsendt, hvorefter han for 2 1/2 år siden, fik fæste på en gård under Tyrrestrup Gods. Da han derefter i det korte tidsrum havde repareret det han kunne, betalt både Kongl Skatter og Landgilde, så han kun skyldte sin Husbonde 1 td Rug og 9 skp Byg, blev han med sin Kone og 3 små Børn, af Husbonden Sr Hans Christensen Juel frataget gården, og påført proces, så han nu er Husvild, og bliver påtrykket Betlestaven. Da han ikke har andre der kan påtage sig hans sag, beder han om Amtmandens hjælp. 20 September 1738.

481
Fra H Seidelin, Sognepræsten i Sneptrup [Ovsted Sogn]. Attesterer at Christen Nielsen i Riis og Peder Sørensen er ganske fattige, og ikke kan fortjene Brødet for sig og deres mange Børn, hvorfor de også er fritaget for Familie Skatten. 11 August 1738.

482
Fra Rytterbønderne Søren Pedersen, Morten Knudsen, Voerladegård, Iver Jensen, Peder Sørensen, Dørup, Rasmus Jensen Nedergård, Rasmus Jensen, Gantrup og Terkel Pedersen af Hem, på egne og Naboers vegne. Klager over Capitain Grabow til Urup, fordi han for en tid siden har aflagt/nedlagt en Vej, som de og deres Forfædre frit har kørt på, når de skulle til Horsens, så længe nogen kan mindes, så de ikke kan eller må køre over Urups mark. Desuden klages der over det samme, med en Vej fra Sattrup til et sted kaldet Halt, samt en Vej mellem Gedved og Lundum Marker o s v. 3 Juli 1738
Amtmandens påtegning:
Da Sønder Vissing og Yding Sogne klager på samme måde, må Capitain Grabow til Urup afgive sin erklæring, så de klagende kan se hvad ret og billigt er. 5 Juli 1738.

483
Fra Anne Nielsdatter, Svejstrup [Se tidligere sag mod Manden]. Skriver sig som en højttrængende og bedrøvet Kvinde, som i dybeste ydmyghed henvender sig til Amtmanden om den store nød hun og 6 små Børn lider under. Årsagen til dette er, at hendes Mand Niels Jensen, som hun for 10 år siden blev gift med, for en tid siden blev ført til Bremerholm, fordi han havde forsøgt sig som Falskmøntner, hvilket hun på ingen måde kendte til, ligesom det var hende ubekendt, at han før Ægteskabet, for sin Skarnagtighed, havde været på Bremerholm, hvorfra han var bortrømt. Hun har sammen med ham fået 8 Børn, hvoraf de 2 er døde og den ældste nu er 9 år. 2 gange har hun født Tvillinger, de 2 er nu 5 år og de to 3 år, medens det yngste Barn endnu ikke er et år gammel. I Dover, hvor hun har været kort tid, får hun endnu intet af de Fattiges Korn, og selv om hun fik lidt af dette, ville det ikke være tilstrækkeligt for hende og Børnene. Beder om Amtmandens hjælp, så de ikke skal dø. 14 Oktober 1738.

484
Fra P Møller, Møllerdal. [Bryrup Sogn - se tidligere]. Ved sin hjemkomst, har han fået oplyst, at der i går skal have været 2 personer fra Forpagteren af Consumptions - og Familieskatten Mons Henrich Ammisbøll, Mattrup, som skulle foretage udpantning, alt efter Amtmandens godkendelse. Mener at kravet ang Folk og Husmænd, strider imod den Kongelige allernådigste Resolution af 7 September 1737 og 31 December 1700. Han har skrevet til Cammer Coll, og håber sagen må stå i bero, indtil der kommer svar fra dem. Omtaler også tidligere Consumptionsforpagter Mons Schierenbech. 22 Februar 1738. 

485
Kopi fra I v Ahlefeldt, Holsten m fl, København. Nævner Cammer Coll skrivelse af 13 April 1706 til Herredsfogeden i Hornum, Fleskum Herreder, og Byfoged i Nibe Niels Nielsen Ilkiær? der havde forpagtet Folkeskatterne af Oberst Smettaus Regiments Ryttergods, som krævede Folkeskat af Husmænd og Inderster. Angående de Huse på Ryttergodset i Skanderborg Amt, som skal tilhøre Amtmandens Fuldmægtig Palle Møller, og af hvis Beboere, afkræves Folkeskat som af Inderster, er disse jvnf Forordningen befriet for sådanne Skatter. Ingen dato. 1738.

486
Fra P Møller, Møllerdal. [8 sider]. Henviser til modtagne skrivelse fra Amtmanden hvori denne nævner Møllers to henvendelser til Rente Cammeret, ang hans mening om frihed for Consumption - Familie og Folkeskatten, jvnf Kongelig Resolution som alle Manufacturister i almindelighed er meddelt, uanset om dette er i Købstæderne eller på Landet. Henviser til Amtmandens tilladelse til  Familieskats forpagteren Sr Ammitzbøls, om udpantning hos ham. 17 Juli 1738.

487
Fra Peder Låsby, Århus. Henviser til Amtmandens ordre af 16 Juli, og svarer, at de 3 Delinqventer, overgives til Skipper Knud Nielsens Skib Anne Margrethe, for under Skipper Hans Jochumsen, og under deres ansvar, vil blive overført til København, og afleveret til det rette sted, alt mod en betaling på 30 rbd. Fangerne er i dag kl 5 taget ud af Fængselet, og med Byens fængsels Jern om hånd og fod overgivet til Skipper Hans Jochumsen, hvorefter Skibet straks efter med god vind afsejlede. 25 Juli 1738.

488

Fra Peder Låsby, Århus. [Se forrige]. Omtaler igen de 3 fanger, som Skipper Knud Nielsen Beck, med sit Skib, skulle overføre fra Århus til Bremerholm. Har med Posten modtaget kvittering fra C Solberg, Bremerholm, for fangernes ankomst, jvnf vedlagte kopi. Skipperen har samtidig udbedt sig den accorderede betaling udbetalt. Primo August 1738.
Bilag:
Kvittering fra C Solberg, Ober Skipper wed Justitien på Holmen. Bremerholm 26 Juli 1738.

489
Fra Peder Låsby m fl, Århus. [Se tidligere]. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang de 3 Delinqventer, svarer at de straks efter ankomsten blev indsat i Byens Fængsel, hvor de vil være, indtil der opstår Skibslejlighed for den videre overførsel til København, som menes vil ske sidst i denne uge. Forplejning til 24 Juli er leveret med 10 rdr 2 mk. 16 Juli 1738.

490
Fra Peder Låsby, Århus. Skipper Hans Jochumsen med Skibet Anne Margretha, som har overført de 3 fanger, her fra Århus til København, er for nogle dage siden igen ankommet her til Byen, og har på sin Reder Knud Nielsens vegne, bedt om den accorderede betaling for Fangernes overførsel. Beder Amtmanden med det allerførste sørge for betalingen. 15 August 1738.

491
Fra Knud Nielsen Beck, Skipper og Borger i Århus. Kvitterer for modtagelsen af de 3 fanger, Niels Jensen, Christen Andersen og [dennes søn] Jens Christensen, som med hans Skib Anna Margrethe, ført af Skipper Hans Jochumsen, skal overføres fra Århus til Bremerholm. Lover at de skal blive forsynet med fornøden kost og spisning, ligesom han vil være ansvarlig for, at de ikke undviger. 25 Juli 1738.
Bilag: Kvittering fra C Solberg, Bremerholm for den 3 fanger.
26 Juli 1738.

492
Fra C Rathlow, Rathlousdal.
Han og mange andre har erfaret, at en del Stude handlere, af de såkaldte Sønderboere, ved det sidste Marked i Skanderborg, på et og andet sted havde holdt forprang, førend den rette Kongelige bestemte Markedsdag. Da hans folk således var udsendt for, at købe en del Stude, opdagede de, at bemelte Sønderboere, hvis navne er bekendt, allerede havde været der, og derefter bortdrevet det indkøbte Fæ, alt i modstrid med Kongelig forordning. 18 Oktober 1738.

493
Fra Hans Christensen, Tyrrestrup. Han forstår ikke hvorledes Forpagteren af Consumptions, folke og familieskatten Sr Henrich Ammisbølle fra Mattrup, har tilladt sig, og fået tilladelse til, at foretage udpantning hos ham og sit fattige Gods, ikke mindst i betragtning af, at han har indbragt samme restancer til Stensballegårds Birkeret. Mener ikke der er sket nogen misligholdelse, hverken hos ham eller hans underhavende. 24 April 1738.

494
Fra Th Mavors, Byfoged m v, Horsens.
Uanset hans mange henvendelser til Hvas Møllere, står de 2 Handsted Broer stadig i en så slet tilstand, at hvis de ikke bliver taget under reparation før Vinteren, kan man befrygte en ulykke og fortrædeligheder for de rejsende. Så vidt han ved, har Mølleren for Broernes vedligeholdelse, oppebåret Brokorn af Tem, Ry, Vissing, Voerladegård, Tønning, Hylke, Kattrup, Ørridslev, Gangsted, Vedslet, Ousted, Nebel, Vehr, Tolstrup, Yding, Østbirk, Lundum og Handsted Sogne, samt af hele Hads Herred. Nævner også Tinghuset i Vor - Nim Herred, der trænger så stærkt til reparation, at Retten ikke om Vinteren kan holdes deri. Nævner også vejene i Vor Herred der er meget dårlige. Håber Amtmanden vil gribe ind. 15 Juli 1738.

495
Fra Mathias Busch, Horsens. Da de 5 Broer han skal holde vedlige, er i god og forsvarlig stand, og den årlige vedligeholdes sum 55 rdr, var forfalden den 22 December, giver han sig den underdanige frihed ydmygst at anholde om pengene, til afhentning enten på Amtstuen eller Regimentskassen. 21 Januar 1738.

496
Fra ??. [Se tidligere]. Henviser til modtagne skrivelse, iflg  hvilken han vil udbetale de 103 rdr 28 sk til Mons Casper Schade, hvorefter kvittering vil blive fremsendt til refundering af Amtsforvalter Justsen. 28 Juni 1738.

497
Fra Th Mavors, Horsens, Byfoged m m. Efter Amtmandens befaling, har han efterset de 2 afbrændte Gårders nuværende tilstand i Stjernholm Amt. Gården under Rasch Gods i Hvornum By, Hvirring Sogn hartkorn 8 td 7 skp 2 fc 2 alb, er ganske opbygget, og i forsvarlig stand. Den anden i Vårbjerg By, Underup Sogn under Handsted Hospital hartkorn 11 td 5 skp 2 fc 2 alb Skov 3 skp 2 fc 1 alb, er endnu ikke, på grund af Vinteren, færdigbygget. 6 Marts 1738.

498
Fra Glud, Kattrup Præstegård.[Assessor]. Håber Amtmanden uden mishag, vil undskylde ham, at han ikke før har indsendt sin erklæring, ang en ønsket udpantning, uanset dette er skyld i, at samme ikke har kunnet foretages. Nævner også Major Lyttichov og Bispinden. 16 Februar 1738.

Færdig med læsning og afskrift pakke no 24:  B5 C - 89  År 1738

Påbegyndt læsning pakke 25: B5 C - 90 År 173

Afgivelser 1739:

499

1 pakke Anordninger

1 rescript af 9 januar ang Søeindroullering

1 do af 31 januar i genpart ang Statslån

1 do af 9 februar ang forbud mod Salts indførsel

1 do af 3 april ang 3 Delinqventsager

1 do af 27 april ang Delinqventsagers udførelse

1 do af 29 april om at yde Stiftamtmand v der Osten assistance på en embedsrejse

1 do af 17 september ang indkvarterings regulering i Jylland

1 do af 19 september ang Fourage - ligning

1 do af 9 oktober ang kommissionssag med Provst Glud i Kattrup

1 do af 6 november ang fattigvæsenet

1 do af 4 december ang grundtaxtens ligning i Horsens

1 do af samme dato ang forbud mod drukkenskab og frådseri

1 instruks af 31 juli for landfiskalerne

1 pakke Cancellibreve

1 do Rentekammerbreve

1 do land Oecon og Com Colleg breve

1 do med Land etat General Kommiss breve

1 do breve Stiftamtmanden i Århus

1 do fra Amtmand Oertz i Kolding

1 do med Horsens Købstads breve

1 do med Skanderborg Købstads breve

1 do ansøgninger

1 do ang Skov og Jagtvæsen

1 do ang Søesessionsvæsen og Landmilitzen

1 do ang Kirker og Skoler

1 do med Regimentskriver Moldrups breve

1 do ang Skanderborg Slots Bygninger

1 do ang fattigvæsenet

1 do ang Staldstude

1 do indberetninger om forbrug af Salt

1 do forskellige breve og dokumenter.

Omslag:

Cancellie Breve 1739

500
Fra Holstein, Cancelliet. Henviser til Amtmandens brev til Kongen af 16 April, ang Delinqventerne Anders Christensen Grøttrup og Lars Jensen Skomager, som for deres Tyveri, var dømt til at miste deres liv i Galgen, men efter Kongens benådning, i stedet til livsvarigt arbejde i Fredericia Fæstning. Af brevet fremgik også, at den ene af fangerne Anders Grøttrup efter deres besøg ved Guds Bord den 20 Marts, havde fået fat i en Kampesten, hvormed de senere forsøgte at flygte fra Arresten, uanset Laurs Jensen sad i det øverste, og den anden i det nederste fængsel. På grund af Amtmandens tjenestefolk lykkedes flugten dog ikke. Amtmanden spørger i brevet, om dette forsøg skal have nogen indflydelse på dommen. 2 Maj 1739.

501
Fra Holstein, Cancelliet - til Stiftamtmanden. [Se tidligere]. En mand fra Horsens, Christen Calmer, har sendt et brev til Kongen, af hvilket fremgår at han har været er? Procurator, og samtidig ansøger om, at blive beskikket som Vice Rådmand i Horsens, og senere avancere til Rådmand. Forinden Kongen bestemmer nærmere, ønsker han en erklæring fra Stiftamtmanden.  9 Juni 1739.

502
Fra Holstein, Cancelliet. [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens svar på skrivelse af 9 d m, ang Christen Calmers ansøgning om beskikkelse som Vice Rådmand i Horsens, af hvis indhold  bl a ses, at i givet tilfælde, ville der være bedre egnede, hvilket refereret for Kongen, som derefter har afslået den indsendte ansøgning. 23 Juni 1739.

Omslag:

Gen Land Oeconomie og Commerce Collegi Breve 1739.

503
Fra Benzon m fl, General Coll, København. Henviser til Amtmandens betænkning, ang Bertel Fischers ansøgning om oprettelse af en Le og Skæreknivs Fabrik på Boel Mølle. For at få klarhed over, om der kan opstå problemer for de andre Møller, der anvender Vandet fra samme Å, hvis tilladelsen gives, ønsker man flere oplysninger. Spørger også hvad stand Palle Møllers fabrik for samme varer er i, hvor stort lager han har af samme, og hvad pris han sælger til, i forhold til, da de før kom fra fremmede steder. Og om der ville ske nogen skade for Palle Møller, hvis der blev oprettet en ny Fabrik i Boel Mølle. 5 December 1739.

504
Fra Benzon m fl, General Coll, København. [Se forrige]. Efter modtagelsen af Amtmandens betænkning, ang en ansøgning fra Bertel Fischer, om oprettelse af en Høle og Skæreknive Fabrik på Hans Majestæts tilhørende Boel Mølle, er der fra Jens Møller og Johan Høvinghof, indkommen henvendelse, i hvilken de gør opmærksom på, at såfremt der blev givet tilladelse til en sådan fabrik, ville dette betyde skade for de 6 Møller, der er både før og efter nævnte Boel Mølle, eftersom de skal drives af et Vandløb på en Mils længde. Altså før videre foretages, ønskes Amtmanden videre betænkning i sagen. 20 Juni 1739.

505
Fra Benzon m fl, General Coll, København. [Se forrige]. Man har modtaget en ansøgning fra Bertel Henrichsen, Boel Mølle, idet han ønsker tilladelse til, at oprette et Manufactur [Fabrik] til fremstilling af Høle og Skæreknive på den Kongen tilhørende Boel Mølle, ansøger samtidig om, fra en af Kongens Skove, at få et stk Egetræ på 12 alen i længden til en Axel. Ønsker Amtmandens betænkning om sagen. 14 Marts 1739.

Omslag:

Land Etatens Gen Commiss Breve 1739.

506
Fra Lerche m fl Land Etat, København. Som det har behaget Kongen at befale, at de Land Soldater som har udtjent deres tid ved Land Militzen, og ikke derefter af vedkommende Proprietærer vil antage Gårde, og ikke har den højde eller Statur, at de efter Kongens tilladelse af 6 februar dette år, kan tjene som Garder, hvad de først skal tilbydes, og ellers overføres til et af de andre Regimenter til fods, alt til Amtmandens underretning. 24 November 1739.

507
Fra Lerche m fl, Land Etat General Commiss, København. Eftersom nogle Nationale Infanteri Regimenter, på egen bekostning, allerede har anskaffet sig Randsler, Stiveletter og gule Handsker, og andre Obrister har indsendt ansøgning om samme, har Kongen besluttet sig til, at godkende disse ansøgninger, således at Landsoldaterne ved de 4 Nationale Regimenter, af deres egen formue, ikke alene må forsyne sig med Randsler, Stiveletter og gule Handsker, men endog de som har bekostet dette, skal have bekostningen erstattet af den som kommer i deres sted. 3 September 1739.

Omslag:

Breve fra Stiftamtmanden i Århus 1739.

508
Fra Holch, Århus Henviser til Kongelig befaling, at Almuen på Landet skal kaldes til Tinge for, at høre anordningen om Land Fiskalen oplæst, jvnf vedlagte Rescripts indhold, som ikke tvivles på, at Amtmanden vil gøre den nødvendige anstalt. 18 December 1739.

509
Fra Holch og Hygom, Århus. Efter Kongens befaling, skal betalingen af 1400 rdr, fordeles på de her i Stiftet værende Civil og Militær Betjente, samt alle de af Kongens undersåtter, som har evne og formue til, at betale noget til Vor Frue Kirke i Københavns istandsættelse, eftersom Brandstyret for 1729 - 30 og 31 på 12000 rdr ikke har været tilstrækkeligt. Amtmanden bedes derfor snarest muligt, indsende en rettelse af listen fra 1728, såvidt angår dødsfald, samt til og afgang i formue med videre, eftersom 1ste termin skal betales 11 Juni og 2den termin 11 December. 8 Januar 1739.

510
Fra E. Holch, Århus Kapitelstaksten for sidst afvigte år 1738, alt pr. tønde: Rug 1 rdr 2 mk 4 sk - Byg 5 mk 8 sk - Havre 3 mk - Boghvedegryn 2 rdr og Smør 15 rdr. 27 Januar 1739.

511
Fra E Holch, Århus Henviser til modtagelsen, af en skrivelse fra de Deputerede i Land Etat Gen Commiss af 24 febr, jvnf vedlagte kopi, som også er sendt til de øvrige Amtmænd i Stiftet, Oberst Numsen og Krigs og Land Commissairen. [ubekendt indhold] 3 Marts 1739.

512
Fra E Holch, Århus Henviser til opgørelse fra Landsdommeren, ang de bøder som adskillige i Stiftet skal betale til Justits Kassen, bl a Erik Jacobsen, Nissumgård og Niels Mortensen, Ring Kloster, begge for 5 rdr, hvilke beløb Amtmanden bedes sørge for, de pågældende får betalt til Amtstuen, og kopi af kvitteringen snarest muligt sendt til Holch. 6 Marts 1739.

513
Fra E Holch, Århus Han har modtaget nogle få exemplarer, af vedlagte specifikation fra Direktørerne, ved det for Silke og uldne varer oprettede Magasin, som han skal fordele, da tiden nu nærmer sig hvor de, der har indbetalt forskud, iflg forordningen af 26 August 1737, skal have vederlag for dette, bedes Amtmanden sørge for de pågældende bliver bekendt med dette, så de kan indsende deres ønsker om, hvilke varer de vil have. 20 Marts 1739.

514
Fra E Holch, Århus Efter Kongelig befaling, skal han fremsende en kopi til Amtmanden ang efterlysning og pågribelse, af en fra Frankrig undveget Morder navnlig Grillot, hvilket Amtmanden behager at lade sig være recommenderet til efterlevelse. 26 Juni 1739.

515
Fra E Holch, Århus Eftersom Kongen har forbeholdt sig selv, at ville forklare sine udgangne forordninger, kan der ikke gives noget svar på Amtmandens spørgsmål, om de af Degnene, ifølge forordningen af 23 Jan urgerede Degne traver, om hvilke Holch mener, at siden fundamentet til dette pålæg er Skolehold og ungdommens undervisning, som Degnene endnu ikke er pålagt, formedelst Skolerne ikke er indrettede, skal de heller ikke have det, før Skolerne er istandsatte og ungdommens information indrettet. Mener heller ikke Degnene kan tilkomme større indtægter, sålænge de ikke bliver pålagt mere arbejde. Erindrer om hans tidligere ønske om en opgørelse fra Amtmanden om Skolernes indrettelse m m i Amtet. 18 August 1739.

516
Fra E Holch, Århus Det har behaget Kongen, at bede ham gøre forslag om en dygtig person til udnævnelse som Land Fischal her i Stiftet, hvortil menes, at en retsindig og habil Mand, vil være lettere, at formå til dette, eftersom Kongen af 31 Juli sidst, har bestemt, at den femte part af Bønderne i de sager de bliver befalet at udføre, og den halve del i de sager de selv har angivet, bliver tillagt Land Fischalen. Da Holch ikke selv kan foreslå en egnet person, bedes Amtmanden overveje, om der ikke i deres Amter vil kunne gøres forslag om en sådan. Såfremt han fremkommer med et forslag, bedes dette indsendt med samtidig påtegnet resolution. 31 August 1739.

517
Fra E Holch, Århus Henviser til Kongelig bestemmelse, ang Degne Traver, om hvorledes der herefter, jvnf vedlagte kopi, skal forholdes, hvilken Amtmanden bedes bekendtgøre for Proprietairerne i Amtet. 18 September 1739.

518
Fra E Holch, Århus Henviser til en Kongelig rescript, ang hvorledes han ønsker den 6te Artikel om Land Fischalerne skal forstås, jvnf kopi, til Amtmandens underretning. 23 Oktober 1739.

519
Fra E Holch, Århus Hvad Direktionen af de fattiges væsen, allernådigst har behaget at forandre, vil Amtmanden kunne se af vedlagte kopi, til allerunderdanigst efterlevelse. 20 November 1739.

520
Fra E Holch, Århus Til Amtmandens underretning, vil han ikke undlade, at fremsende kopi af Kongelig rescript, ang de Domme, som her efter ved Sessionerne, over Land Soldaterne i liv og ære sager måtte afsiges, hvorledes man der skal forholde sig. [Se næste]. 11 December 1739.

521
Fra Kong Christian d 6te, Fredensborg [se forrige]. Når der efterdags ved Sessionerne afsiges nogen Dom i livs og æres sager over nogen Land Soldat, må en sådan Dom ikke fuldbyrdes, førend samme er refereret for Kongen, og derpå indhentet dennes resolution. 20 November 1739.

522
Fra E Holch, Århus Henviser til modtagne skrivelse fra Oversekretær von Holstein, hvori nævnes den herværende Svenske Minister, der har forestillet, at det mellem den Danske og Svenske Konge, den 31 Marts næst afvigte år, oprettede Cartel, ikke er blevet ordentligt publiceret, så man på Landet stadig er ubekendt med samme om overløbende personers modtagelse etc. Ønsker nærmere oplysning fra Amtmanden. 12 December 1739.

523
Fra E Holch, Århus Hvad Niels Thygesen på Mattrup er fremkommet med, kan  Amtmanden se af vedlagte kopi, hvorefter ønskes dennes betænkning med hensyn til, om det ansøgte kan være til skade for nogen Købstad, eller Landet i almindelighed til nogen nytte, især i den egn som ansøgeren omtaler. [Se næste]. 15 December 1739.

524
Fra Niels Thygesen, Mattrup [til Kongen - se forrige]. Efter at denne Egn og det Gods som endnu vesten for er beliggende, blev forbudt at afholde Marked, som uden Kongelig tilladelse i Mands minde, ca den 23 Oktober blev afholdt i Nortvig i Nørre Snede Sogn, Silkeborg Amt, Vrads Herred, og nu i stedet afholdes den 3 November i Ry under Skanderborg Rytterdistrikt, har det for Landmanden og Almuen været en virkelig skade, dels fordi nærmeste Købstad på nordre og vestre side er 8 - 10 mil fraliggende, dels fordi de Kreaturer som holdes på denne Egn, hvor der er ringe Græsning, lidt eller ingen Hø bjergning - såfremt de ellers kunne gøre driften - til de Markeder på søndre og østre sider, ikke kan klare sig mod de Kreaturer som ellers handles der. Henviser til at han med 500 tdr Hartkorn i Silkeborg og Skanderborg Amter, også er højeste skadelidt og trængende, hvorfor han ansøger om Kongelig tilladelse til, at lade  afholde et årligt Marked den 19 Oktober i Tyrsting Sogn og By, med Bæster, Kvæg og andre små Kreaturer, samt Håndværks folks varer m v, på samme måde som sker 1 Maj i Vorbasse og Ry og igen i Ry den 3 November, 12 Juni ved Dronninglund, den 22 Juni og igen den 18 Juli ved Vestervig, den 10 August ved Lund og ellers mange flere steder. 19 November 1739.
Påtegnet af Holstein 1 Decb 1739: Ønsker erklæring fra Holch.

525
Fra E Holch, Århus Fremsender kopi af Kongelig rescript af 24 Oktober, hvori befales, at ikke mere end 5 Faddere til et Barns Dåb, enten i Købstæderne eller på Landet, under den determinerede Straf må inviteres, men tillader vel, at flere må ofre, item at Almuen på Landet må bære og have, hvad de nu har af Sølv og Guld, men intet nyt, hvilket Amtmanden bedes lade bekendtgøre til efterlevelse for vedkommende. [Se fotokopi]. 10 November 1739.

Omslag:

Breve fra Amtmand Oertz, Kolding, 1739.

526
Fra Oertz, Kolding. Såfremt Obriste Stevens på den første rekvisition, havde givet ham et så rent og tydeligt svar, om hvor meget han af det manglende Hø til sit Regiment, forlangte til de 3 Kompagnier der var indkvarteret i Skanderborg, skulle Amtmanden med forrige Post fået oplysning om, hvor meget der skulle indkøbes i Skanderborg Amt, jvnf Rentekammerets skrivelse. Men da svaret fra Stevens var uklart, måtte der ekspres indhentes nye oplysninger i sagen, jvnf vedlagte kopier. Fremgår at der skal leveres til Kompagnierne i Skanderborg 666 læs Hø, og efter kopi fra General Løjtnant Schaffallisky de Muchadelles svar skrivelse, ønskes der til de fra hans Regiment indkvarterede i Horsens 3 Kompagnier 600 læs Hø i alt 1266 læs, hvilket bliver det kvantum, som nærmest kan leveres af Skanderborg Amt. Ang Hø til de øvrige 10 Kompagnier i Kolding, Vejle og Fredericia, har han  den 15 anstillet en Auktion over, såfremt nogen vil påtage sig leverancen. [Se næste]. 6 Juli 1739.

527
Fra Schaffalissky de Muchadelle, Kolding  - til Oertz - se forrige. Som svar på Oertes skrivelse, ang de 865 læs Hø som tilkommer hans Regiment, må leverancen ved de berammede Auktioner fordeles således: Til de 3 Kompagnier i Horsens 600 læs, det 1 Kompagni i Vejle 150 læs, det øvrige her til Kolding nemlig 115 læs i alt 865 læs. 1 Juli 1739.

528
Fra Stevens, Kolding [til Oertz - se forrige]. Henviser til modtagne skrivelse, og beklager at svaret på samme, meget mod hans vilje har ventet længere end han gerne ville, hvilket skyldtes, at Oberst Fincks var kommet fra Fyn, og havde de 4 herliggende Kompagnier af Stevens Regiment forsamlede for, at efterse den nye Exercits. Til de 3 Kompagnier i Skanderborg til hver Hest 4 Læs a 153 Heste er 612 læs, endnu den andeel af de for de 46 Hestes Græsning benificerede 138 læs pr. Kompagni 54 læs i alt 666 læs.
Anvises fra Nygård 292 1/2 læs af det Skanderborgske Distrikt 373 1/2 læs.
Til den ene Kompagni i Vejle til hver Hest 4 læs er 51 Heste i alt 204 læs, deres andel af de 138 læs 17 læs i alt 221 læs Hø. 1 Juli 1739.
Anvises af Vejle Mark 104 læs og af det Skanderborgske Distrikt 117 læs.

529
Fra Stevens, Fredericia. [Se forrige]. Henviser til modtagne skrivelse, hvoraf fornemmes, at på grund af vejlængden, er det ikke muligt at transportere de 292 1/2 læs Hø, der er anviste fra Nygård til Kompagnierne i Skanderborg, og heller ikke til det ene Kompagni i Vejle, hvorfor han fremsender et andet forslag til leverancerne, hvorefter de 666 læs leveres af Det Skanderborgske Distrikt, til Kompagniet i Vejle anvises af Vejle Mark. Hvis de resterende 117 læs som skal leveres af Nygård, af Bønderne lettere kan leveres til Kolding end til Vejle, kan de nærmeste Bønder, måske overtales til, at levere noget af det. 2 Juli 1739.

530
Fra Oertz, Koldinghus. Henviser til en kopi i 5 exemplarer af et Kongelig Proklama, hvor ved alle de som er tilfalden nogen arv i Koldinghus Amt, ved de af Amtmændene eller Regimentskriverne siden 1696 forrettede skifter, som har nogen tiltale til Amtmændene, Skifteforvalteren eller Overformynderen, snarest skal indkaldes til Retterne. 26 Januar 1739.

531
Fra Oertz, Koldinghus. Henviser til modtagne skrivelse fra Amtmanden hvoraf fremgik, at Krigsråd Morville har indberettet til Woyda, hvorledes daværende Amtmand Linstow [i Koldinghus] ved Sessionerne havde modtaget Regimentsskriverens regning, og derved lagt beviser for adskillige, efter Kirke Sessionens anvisninger, udbetalte penge, hvilke regninger og beviser fra 1730 til 1736, Morville gerne vil have udleveret til brug ved Kommissionen. Woyda har bedt ham udlevere hvad der i den henseende findes i Amtet. Mener at Morville burde have henvendt sig til ham og ikke til Woyda.  27 April 1739.

532
Fra Oertz, Koldinghus. De af 11 hujus forlangte anvisninger på 3 Vogne, til transport af en del Delinqventers befordring gennem Amtet til Skanderborg, følger hermed, i håb om, at dette Amt ved forefaldende lejlighed får den samme assistance fra Skanderborg Amt, thi det kunne vel ellers være rimeligt, at Skanderborg Amt ene burde bære den byrde og bekostning. Men den begærede Vagt for Delinqventernes transport gennem Amtet, kan han ikke tjene med, for ikke at risikere den fare det kunne være for Bønderne, såfremt en af fangerne, ved en tåbelig Bondes uagtsomhed ville flygte, så hvis de ikke kan bevogtes af Fangevogteren, vil det være bedst hvis Amtmanden fremskaffer vagtfolk fra Skanderborg til Fredericia. 21 Maj 1739.

Omslag:

Skov og Jagtvæsen angående. 1739.

533
Fra Gram, København. Da Skov og Jagt Sessionen for indeværende år er berammet til, at skal holdes i Skanderborg den 9 Juni, bedes Amtmanden med andre vedkommende, indfinde sig bemelte tid og sted. 19 April 1739.

534
Fra Gram, København. Skov og Jagt Sessionen for indeværende år, er berammet til afholdelse i Skanderborg 9 Juni, hvortil Amtmanden med andre vedkommende, bedes indfinde sig. 18 April 1739.

535
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til Sessionens kendelse over Peder Jensen Gesius i Sorring, som Amtmanden har overladt ham, hvis indhold Moldrup har bekendtgjort for vedkommende. Hvornår afrejsen skal ske er endnu ikke bestemt, idet dette beroer på, hvornår de dømte fra Silkeborg Amt skal afrejse, dog vil det ske i denne måned. Såfremt det ikke behager Amtmanden at skrive til Kommandanten ang modtagelsen, skal Moldrup gerne gøre dette. Til befordringen, skal der vel søges om 4 Vogne til Fredericia og en tilbage. 17 November 1739.

536
Fra C Rathlow og F Pultz, Rathlousdal. Hvad samtlige Skov og Jagt Sessionens Deputerede har berettet for Overjægermester von Gram, ang de Bønder, som på grund af deres grove Skov Tyverier, såvel i sidste som forrige års Session, blev pådømt, at skulle lide straf på deres Kroppe, nemlig at de efter Høste og Rug Sæds tiden, skulle blive indkaldt og sendt hver til sit sted for, at udstå deres velfortjente straf. Da både Høst og nu snart Rug Sæden er overstået, er tiden vel inde til igangsættelse af sagen, således Bønderne ikke skal tro de afsagte Domme er uden betydning. Fremsender derfor kopi af 2 Skov og Jagt Sessions Protocollers dokumenter, bl a ang Peder Jensen Geisius af Sorring, som skal arbejde ved Skub Karren i Fredericia. Amtmanden bedes træffe aftale med Trappaud, således han sammen med de dømte fra Silkeborg Amt, kan blive sendt til Fredericia. Ang de der er idømt straf på Vand og Brød i Slottets Fængsel, forventer man, at Amtmanden vil sørge for det videre. 26 Oktober 1739.

Omslag:

Regimentskriver Moldrups Breve. 1739.

537
Fra N Moldrup. Ekstrakt af Skifte Protokollen over de umyndiges Arv i Skanderborg Amt 1739.

3 Februar Ovsted Sogn - Elling:

Marqvar Eschesens Hustru Chatrine Hansdatter.

2 Børn:

Hans Marqvardsen 17 år og Oliffe Marqvardsdatter 21 år.

Formynder:

Morbroderen Christen Hansen, Elling.

Arven henstår hos Faderen.

9 Maj Ry Sogn - Emborg Kloster.

Anne Michelsdatter, en ugift inderste,

Umyndige arvinger efter sig, 1 Brodersøn, 1 Søstersdatter

Michel Laursen 22 år - Karen Sørensdatter 40 år.

Formyndere:

Anders Tomsen, Emborg, Sr Niels Wissing, Skanderborg.

Arven udbetalt til arvingerne og formynderne.

11 Maj Venge Sogn - Nørre Vissing.

Niels Rasmussen

1 eneste Datter Zidsel Nielsdatter 2 år.

Formynder:

Farbroderen Jens Rasmussen i Mesing.

Arven hos Moderen.

15 Maj Framlev Sogn - Hørslevboele

Envold Pedersen

5 Sønner og 1 Datter:

Peder 13  - Jens 11 - Anders 8 - Rasmus 6 - Niels Envoldsen 3 år og Kirsten Envoldsdatter 1/4 år.

Formyndere:

Farbroder Rasmus Pedersen og Herlof Pedersen begge af Skovby.

Arven hos deres Moder og Stedfader Niels Sørensen.

15 Maj Sjelle Sogn og By:

Selvejer Rasmus Jensen Klog

2 Sønner og 1 Datter

Jens 5 - Rasmus Rasmussen 1/2 - Maren Rasmusdatter 7 år.

Formynder:

Søren Jensen i Sjelle, Jens  Christensen ibid.

Arven i Boet hos Moderen.

16 Maj Skjørring:

Laurs Nielsen,

1 eneste Datter

Kirsten Laursdatter 15 år

Formynder:

Farbroderen Jens Nielsen i Skjørring.

Arven hos Moderen.

28 September Dover Sogn - Boes:

Inderstemanden Rasmus Madsen,

Umyndige Broderbørn:

Anne Pedersdatter 28 - Kirsten Pedersdatter 23 - Anne Mortensdatter 19 - Maren Mortensdatter 17 og Gunde Mortensdatter 15 år.

Formyndere:

Peder Jørgensen, Emborg gift med deres Søster - Christen Jensen i Boes.

Arven hos Enken som har gjort forsikring samme med første til arvingerne og Formynderne, at udbetale.

17 November Ry Sogn og By:

Husmanden Jens Gotfridsen

1 Søn Gotfrid Jensen 1 år.

Formyndere: Christian Gotfridsen, Ry Farbroder til Barnet.

Arven i Boet hos Moderen.

Skanderborg Ladegård 31 December 1739.

538
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til modtagne skrivelse, indeholdende Kongelig befaling, ang Cavalleri Regimenternes indkvartering i Købstæderne, som skal blive efterlevet.  23 September 1739.

539
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Både før og efter modtagelsen af Amtmandens skrivelse, har han forhørt sig om den fremmede Betler, der efter ankomsten til Christen Pedersen i Hemb, nu er død, og henstår i åben grav. Især har Moldrup skrevet til hr Otte Sommer i Sjelle, siden Staklen angav sig, at være fra hans Sogne, her kender man intet til denne, ligesom Moldrup heller ikke andre steder har kunnet løse sagen, og tror derfor ikke han er fra Kongens Gods. Nævner omkostninger på 2 rdr for Kiste, Lagen og Skjorte til afdøde. 17 November 1739.

540
Fra Niels Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter de Høje og Gode Herrers ønske, har han givet advarsel til de Bønder i Distriktet, som efter afsagte Dom, skal afsone deres straf ved Skub Karren ved Fredericia Fæstning, at de nu snarest skal afsted, heriblandt Peder Jensen Gesius i Sorring, som skal være der i 6 uger. Men eftersom han ikke uden hans påboende Steds skade og svækkelse kan være fraværende sålænge, nødes Moldrup til, at ansøge Amtmanden samt de gode Herrer, at de gunstigst vilde gøre sådan forbedring, at han i stedet for 6 måtte nøjes med 3 uger, hvorefter han kan følges med de 5 Mand fra Silkeborg Amt, der alle skal være der i 3 uger. Det er bekendt, at han ikke er nogen Skovhader, og at det ikke er derfor han skal straffes så hårdt, men grundet hans slette opførsel ved den skete ransagning hos ham. Han bekender sin forseelse, og lover det aldrig skal mere. 21 November 1739.

541
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. I Grumstrup findes en gammel svag og affældig Blind Mand Mads Jensen, som beboer en Gård af 6 td Hartkorn. Dennes unge Kone har nu i nogen tid slået sig på en stor liderlighed med Brændevins drik. Moldrup har tidligere haft hende og hendes venner hos sig, ligesom han har været i Gården, hvor hun hver gang har lovet - og overholdt en god forbedring, men nu er det kommet så vidt, at hun hverken agter Gud eller Mand, og havde der ikke været god opagt ved Gården, med flid og arbejde af den gamle Mands Søn Jørgen Madsen, var alt vel spoleret, men nu vil, og kan han ikke længere fortsætte på denne måde, da hverken han eller andre kan få deres Mad, når de kommer hjem fra Marken, men enten må sørge for sig selv, eller låne hos andre. Jørgen Madsen har Mødrene arv i Gården 46 Sldr og lånte penge 37 Sldr. Moldrup har i dag indkaldt Konen og hendes 2 Brødre samt Stedsønnen, men hun udeblev. Beder Amtmanden gribe ind, jo før jo bedre. 8 Juni 1739.

542
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til modtagne skrivelse, og svarer, at han ikke tror, at hr Toxverd i Århus skulle have sådan rettighed, som han angiver, til Godsets nytte. At forklare netop nu er ham umulig. Nævner et sted i Volrit?, hvortil søges en Beboer, hvorfra er kommet 2 eller 3 Drenge, da de ikke kunne få føde eller Klæde hos Forældrene, som siden er sat fra stedet. Lauritz Thomsen som nu søger Stedet, kender han kun lidt til, hans formue kan ikke være ret stor, siden han er ung og kun har tjent lidet, og Forældrene er fattige. 30 April 1739.

543
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter Amtmandens foranstaltning, har den hos Rasmus Jensen i Hemb, i tjeneste værende Jens Andersen, der er født i Kolpen, været hos Amtmanden. Fremgår at han kun var 8 år da han kom fra Kolpen, og det nu er 15 år siden han var der, hvorfor Moldrup håber, at Amtmanden også mener, at han derfor må tilhøre Kongens Gods, og ikke Kolpen, uanset han der har søgt Altergang, tvivler desuden på, at det kan bevises, at han i de sidste 15 år, skal have været 2 Nætter i Kolpen, uanset både hans Moder og Søster har deres ophold der. 20 August 1739.

Omslag:

Skanderborg Slots Bygninger angående. 1739.

544
Fra A C Linde og Backer, København. [På Tysk]. Omhandler bl a et Gitterværk ved Alteret i Slots Kirken, hvortil Kongen har skænket 10 rdr Courant. 13 Juni 1739.

545
Fra N Eigtwedt, København. Eftersom Kongen den 5 hujus, allernådigst har godkendt, at Malerarbejdet på det forhen udførte Snedkerarbejde, ved Skanderborg Slot skal udføres, og beløbet skal indregnes i overslaget på de 352 rdr 5 mk 2 sk, hvorfra de 50 rdr som Malerne har fået i forskud, skal fraregnes. Eftersom Spåntaget skal anstryges, kan Malerne fremkomme med et overslag på dette, som indsendes til mulig godkendelse så arbejdet kan påbegyndes til Foråret. 19 Oktober 1739.

Omslag:

Fattigvæsenet angående 1739.

546
Fra Gersdorf m fl, Directions Commissionen. Henviser til en Højesterets Dom, hvori en Kvinde fra Rytter Distriktet Anne Rasmusdatter, på grund af Tyverier, er dømt til Kagstrygning, Brændemærkning og Arbejde i Spinde Huset på livstid. Eftersom hun har et uægte Pigebarn på 2 år, forlanger Amtmanden at dette Barn sammen med Moderen bliver modtaget i Børnehuset, eftersom Kvinden ingen venner eller pårørende har som kunne antage Barnet, og desuden er Herredskassen i en sådan tilstand, at den ikke kan påtage sig omkostningerne ved Barnets underholdning. Meddeler at Kvinden skal blive modtaget i Børnehuset, men hvad Barnet angår, finder man ikke, at Børnehuset kan blive bebyrdet med dette Barns forplejning, fordi Moderen er dømt til dette, thi på den måde ville Børnehuset snart blive opfyldt, men Herredskassen sammested, får vel uanset dens tilstand behage, at besørge dette Barns underholdning [se andetsteds Skipperens kvittering for overførselen]. 17 Januar 1739.

547
Fra Chr Høgh, Skanderborg Ladegård [Provsten]. Henviser til modtagne skrivelse, ang  Niels Jensen fra Ry, som er kommet til Bremerholm, om dennes efterladte Kone og 6 små Børn kan blive hjulpet. Desuden om den for Tyverier, arresterede Anne Rasmusdatters lille Piges ophold hos en eller anden, når Moderen overføres til Spindehuset. Det vil være meget tungt, hvis man nu påføres flere omkostninger til de fattige, da man i forvejen døjer med, at forsyne dem der er der i forvejen, desuden vil affældige og arme folk gerne formere sig, og de som svarer Almissen kan ikke afgive mere. Nævner også de mange omløbere og foreslår, at der i hvert Amt blev oprettet et bestemt sted, hvor sådanne omløbende og fremmede Betlere kunne anbringes. Det vil derfor være særdeles vanskeligt og tungt, at den første får nogen hjælp til sine 6 Børn. Håber Deres Velbårenhed er så gunstig selv, at undskylde os for den anden, thi sådan et Barn, at udsætte til Opfostring som har ingen hyldest eller tilhold, med alt behøvende vil koste så tilstrækkelig en deel, som Herredskassen ikke kan tåle. Beder Amtmanden udvirke, at Barnet enten kommer med Moderen eller bliver sendt til at andet sted. 3 Januar 1739.

Omslag:

Staldstude angående 1739.

548
Fra Marcusen, Rasch. Indberetter, at han for nylig har solgt 60 Stude, af de i denne Vinter opstaldede, til Seign Poul Nissen af Ødis Bramdrup. Studene skal afgå om en dags tid og passere Kolding Toldsted. 31 Marts 1739.

549
Fra Marcusen, Rasch. Henviser til Kongelig forordning ang Staldstude, og meddeler, at der på gården denne Vinter har været opstaldet 100 Øxen, hvad der til Foråret bliver solgt, skal ligeledes blive indberettet. 30 November 1739.

550
Fra N Thygesen, Mattrup. I henhold til Kongelig Forordning indberettes, at der af de denne Vinter opstaldede Stude, er solgt 40 til Søren Terpager i Skanderborg og Mads Buch af Dollerup, som de uddriver via Kolding Toldsted. 25 Marts 1739.

551
Fra Grabow, Urup. Indberetter, at der ved Gården er opstaldet 152 Stude i denne Vinter. 2 Februar 1739.

552
Fra N Thygesen, Mattrup. I henhold til Forordningen indberettes, at der denne Vinter på hans Foder, er opstaldet 100 Øxen. 10 Februar 1739.

553
Fra Basballe, Benzon m fl, Rentekammeret. Eftersom det til Kammeret er indberettet, at en del Propritærer ikke overholder Forordningen af 31 Januar 1702, ang indberetning om Stald Øxen, pålægges dette. 20 Januar 1739.
2 Bilag om samme.

554
Fra Rathlow?, Kolding [Toldkammer?]. Kvitterer for modtagelsen af 2 angivelser om bortsolgte Stude fra Amtet. 21 Maj 1739.

555
Fra Schancke, Ribe Toldkammer. Henviser til modtagelsen af opgørelsen, over de fra Skanderborg og Åkier Amter, bortsolgte Stald Øxen, som skal blive vedlagt Toldregnskabet. 11 April 1739.

556
Fra Schancke, Ribe Toldkammer. Henviser til modtagne opgørelser, over opstaldede Stald Øxen på Sædegårdene i Skanderborg og Åkier Amter, som skal blive vedlagt Toldregnskabet. 26 December 1739.

557
Fra Grabow, Urup. For dette år er der ved hans Gård opstaldet 150 Øxen, som herved indberettes i henhold til Forordningen. 27 November 1739.

558
Fra N Thygesen, Mattrup. I følge allerunderdanigste Forordning skal indberettes, at der i dette år er opstaldet 80 Øxen på Gården, når der bliver nogle solgt, skal dette blive anmeldt. 9 November 1739.

559
Fra Grabow, Urup. Takker for de tilsendte Rescript kopier, samt for assistancen vedr hans Stutteri, for at vinde tid har han på Amtmandens behag, ladet Birkedommer Bruun efterse samme, hvis attest hermed følger, der er ikke påsat dato på denne, hvorefter Amtmanden efter behag kan påsætte sådan, som han i dette tilfælde vil være uden påanke. 7 December 1739.

Omslag:

Indberetninger om forbrug af Salt Skanderborg Amt 1739.

560
Fra Niels Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til modtagne anordning fra Amtmanden samt en opgørelse [over Salt forbruget], men mangler endnu indberetning fra Assessor Glud ang Kattrup By. Såfremt Amtmanden ønsker det der er færdigt, skal det blive fremsendt. 28 April 1739.

561
Fra Sal Kraghs Enke, Stensballegård. Henviser til Amtmandens skrivelse, med henvisning til Kongelig befaling om indberetning om, hvor meget Salt der årligt anvendes i enhver husholdning, og skriver, at der på Stensballegård og en underliggende Bondegård kaldet Wossøe holdes Hollænderie som består af i alt 210 Køer. Det dertil behøvende Salt, såvelsom til Husholdningen er ca 4 td fin Salt og 12 skp Stor Salt, som dog ikke altid passer, idet hun også har fået noget fra Købmændene som aftog hendes Korn. Fra Gårdens Strand ved Wossøe og Endelave afbrændes der Tang,  og derfra udvindes noget Salt til brug ved Husholdningen. [Længere redegørelse på 3 sider]. 27 Marts 1739.

562
Fra Hans Christensen Juel, Tyrrestrup. Ang indberetning om forbrug af Salt. På Tyrrestrup holdes Hollænderi af 90 til 100 Køer, hvortil såvelsom til Husholdningen, som består af 8 Tjenestefolk om Vinteren og 7 om Sommeren, forbruges højst 2 td fin Salt, og af Spansk Salt, til saltning af Flæsk, Kød og deslige, højst 2 - 3 skp, eftersom han hidtil har solgt sine Fedesvin enten levende eller Flæsket straks efter slagtningen. Saltet er indkøbt i Horsens, hvortil det er indført fra København, for pr td a 12 skp 3 rdr 4 mk, imod at levere Fustacen tilbage. For det Spanske Salt har han betalt 6 - 20 sk pr skp. Derefter opgørelse for Godsets Bøndergårde, der består af 40 hel Gårde og 20 Huse. 23 Marts 1739. 

563
Fra Dichman, Urupgård. Jvnf Amtmandens forlangende, efter Kongelig ordre, indsendes opgørelse af forbrug af Salt. Urupgård hvor ingen Mejeri holdes men alene Øxen, anvendes ca årlig til Husholdningen 2 tdr fin Salt og 6 tdr 4 skp grov Salt. Derefter opgørelse for Godsets underliggende gårde, samlet forbrug 3 tdr 4 skp fint Salt og 31 tdr 5 skp groft Salt, hvoraf det meste bliver købt i Horsens, enten ved byttehandel eller for rede penge. Stort Salt for 16 - 17 mk pr Tønde og fint Salt 24 - 25 mk pr Tønde. 4 April 1739.

564
Fra N Thygesen, Mattrup. Henviser til ønsket om indberetning af forbruget af Salt, og angiver, at hans Gods består af ca 450 tdr Hartkorn, hvorved der ikke findes nogen Hollænderi. Til  Husholdning og egen fornødenhed behøves årligt 4 tdr småt og 24 tdr stort Salt, som indkøbes i Horsens. Mener at det fine er Københavnsk Salt, og koster pr skp 2 mk 8 sk, og det store, som anses som Spansk Salt 1 mk 12 sk pr skp. 1 Maj 1739.

565
Fra Berendt, Handstedgård. Efter Amtmandens ønske indberettes forbruget af Salt ved Godset, der er på 170 tdr 6 skp Hartkorn Jordskyld og 6 tdr 6 skp Mølleskyld, og i alt består af 22 hel Gårde, 12 halv Gårde og 13 Husmænd, efter forespørgsel, anvendes ved disse 6 tdr 6 skp 2 fc fin Salt og 11 tdr 4 skp groft Salt. Ved Handstedgård anvendes årligt 6 skp fint og 4 skp groft Salt. Alt indkøbes i Horsens. 30 April 1739.

566
Fra Mule, Serridslevgård. Ang indberetning om forbruget af Salt, der er på Godset kun er nogle Husholdninger der holder Køer, og efter hans Kones beretning bruges der ca 1 td småt Salt årligt, undertiden lidt mere til hendes Smør, i Køkkenet bruges stort Salt. Han har haft samtlige Bønder hos sig, og af dem fået oplyst, at de ikke alle bruger 2 skp fin Salt til den smule Smør de undertiden kan få tilovers fra Husholdningen. De anvender også stort Salt, og syde eller sort Salt, som de kalder det. 26 Maj 1739.

567
Fra Sal Kraghs Enke, Stensballegård.[Se tidligere]. Med henvisning til modtagne skrivelse, ang det årlige forbrug af fint og groft Salt, sendes hermed en opgørelse over samme, forså vidt angår Godset som efter Bøndernes udsigende. 27 Marts 1739.

568
Fra Th Mavors, Horsens [Byfogden]. For at fremme Hans Majets allernådigste påbydende, jvnf Amtmandens ordre af 12 Marts, ang det årlige forbrug af Salt hos Strøbønderne og Præsterne i Vor Herred, har han anvendt al underdaning flid, thi foruden han i hver By har bestilt 2 Mænd, som gik fra Hus til Hus, for på det nøjeste, at indhente oplysninger, har han selv ved forespørgsel forsøgt, at indhente nærmere, men har dog ikke kunnet tilvejebringe noget tilforladeligt, undtagen dette, at Strøbønderne kun anvender stort Salt, som de køber i Horsens. Ang den 3 post, er deres variable angivelse aldeles utrolig, thi alle siger, at de ikke til visse ved hvor meget de årlig bruger, såsom de køber sligt i Skillinge tal, og undertiden siger en hel Gårdsmand, at han ikke bruger mere end 1 1/2 skp, da derimod en halv Gårdsmand, som næsten altid er af langt mindre Husholdning, mener at bruge 2 - 3 skp. Præster siger at de anvender ca 3 - 4 skp groft Salt, og 1 - 1 1/2 skp fint Salt pr Husholdning. 26 Maj 1739.

569
Fra Vilsted, Sønder Skovlund [Herredsfogden i Tyrsting herred]. Henviser til modtagne Kongelige befaling, ang indberetning om forbruget af Salt, og angiver forbruget:
Grædstrup Sogn - Hovedskov: Jens Pedersen 1 skp stor Salt - Kæmpes Mølle: Las Jørgensen 1 skp d - Bryrup Sogn - Seit: Jens Christensen 1 skp - Kolpen: Jens Hansen 1 1/2 skp - Løve: Peder Jensen Seit 1 1/2 skp - Peder Jensen - Rasmus Pedersen - Tomas Andersen - Peder Andersen alle 1 skp - Husmand Johan Rasmussen 1/2 skp - Temb Sogn - Fougstrup: Jacob Mortensen 1 1/2 skp - Morten Hansen 1 1/2 skp - Niels Tomesen - Jens Eskesen - Christen Erichsen - Rasmus Christensen - Peder Ebesen alle 1 skp. De fleste køber Saltet i Horsens, undtagen nogle fra Fogstrup som til tider får det fra Holstebro, for 28 - 30 skilling pr skp. Hvorvidt det er Dansk eller fremmed Salt vides ikke. 13 April 1739.

570
Fra Niels Moldrup, Skanderborg Ladegård. Samlet opgørelse over forbruget af Salt i Tyrsting og Hjelmslev Herred, noteret under de enkelte Sogne. I alt 389 tdr 5 1/4 skp groft Salt - 60 tdr 2 1/4 skp fint Salt, der indkøbes i Horsens - Skanderborg og Århus. Desuden har Præsten i Hylke oplyst, at det meste af det Salt der anvendes i hans Husholdning, er af den slags der fås i Hads Herred og kaldes Syde Salt, som købes af de Bønder som fører det omkring for 14 - 16 sk pr skp. Mølleren i Bredvads Mølle og nogle flere har oplyst det samme, og en del angiver, at de kun bruger det fine Salt som de får ved, at knuse det grove, ligesom man heller ikke er klar over, om det anvendte Salt er Dansk eller fremmed Salt. 28 April 1739.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter 1739.

571
Tingsvidne:
Fra Hans Vilsted, Sønder Skovlund, Kongelig Mayestetz Herredsfoged i Tyrsting - Vrads Herred, og Herredsskriver sammesteds Christen Ørting af Vinding. [Se tidligere - sagen fylder 42 sider] Onsdag 30 September 1739. For Retten fremkom Sr Niels Thygesen, Mattrup, og fremstillede 2 varselsmænd Hans Andersen og Søren Rasmussen begge af Tyrsting, der afhiemlede, at de havde stævnet Jens Andersen Kolpen, nu tjenende Rytterbonden Rasmus Jensen i Hemb By, Søren Pedersen tjenende i Hornborg, men præsenteret Landsoldat for Kongens Ryttergods, begge at møde ved Herredstinget den 30 September. Sagen drejer sig om, at Niels Thygesen mener de nævnte personer tilhører hans Gods, medens Moldrup på Ryttergodsets vegne mener, at de tilhører dette, mange afhøringer med navne etc. 30 September 1739

572
Fra Folsach, Vejle. Kopi fra N Thygesen, Mattrup, ang hans klage til Sessionen over Regimentskriver Niels Moldrup, som beskyldes for, at han for 2 år siden har præsenteret Søren Pedersen, hjemmehørende i Ring Sogn og By, for Ryttergodset, og ligeledes Jens Andersen, født i Kolpen, Bryrup Sogn. Thygesen mener sig påført et mærkeligt tab og bekostning, idet han påstår begge hører under hans Gods. 5 Oktober 1739.

573
Tingsvidne:
Fra Johs Snell, Høver, Birkedommer og Ludvig Georg von Cølln, Birkeskriver. [5 sider] For Retten fremkom Mons Friis fra Skanderborg Ladegård, på Niels Moldrups vegne, og refererede til en sag mod Peder Simonsen, Husmand i Vinding. Kaldsmændene Niels Jensen og Jacob Mortensen begge fra Vinding. Sagen drejer sig om Peder Simonsens bortflytning fra Kongens Gods. Torsdag 12 Marts 1739

574
Tingsvidne:
Fra Oluf Christensen Bruun, Urup, Kongelig Mayts Birkedommer ved Stensballegårds Birketing, samt Skriver ved Vor - Nim Herreds Ret, Niels Pedersen ved Stensballegård som Skriver. De 8te Stocke Mænd Olle Michelsen, Søren Nielsen, Lars Albretsen, Påske Rasmussen, alle af Stensballe By, Niels Sørensen af Haldrup, Jens Jensen og Christen Christiansen begge af Toftom, samt Søren Nielsen af Ås. [39 sider med 2 fuldt bevarede Voks Segl]. Lørdag den 6 Juni 1739. Oluf Brun gør vitterligt, at for ham har Sr Jørgen Mossin, Sogne Degn for Hylke Menigheder ladet andrage, hvorledes han som eneste arving efter Salig Niels Hirtznach, Sogne Præst for Blegind og Hørning Menigheder, hans efterladenskab, skal ved holdt Skifte Samling udi Stervboet havde savnet en del gods, midler og effekter. Nu skal vel Birgitte Jørgensdatter, den afdødes Husholderske i Skifteretten have vedgået, at have taget noget af det savnede til sig - foregivende, at den Sal Mand havde foræret hende det, hvilket klageren ikke tror på, og ønsker oplysning om hvor det er blevet af, vil derfor have Birgitte Jørgensdatter med hendes Kæreste eller nu mulige Mand Rasmus Rasmussen i Vengegård, sammen med hendes Formynder, indstævnet til Stensballegårds Birketing. Stævningsmænd  Mathias Christophersen af Ustrup og Poul Michelsen, Båstrup. Afhøring m m med mange navne, herunder Regimentskriver Moldrup, Mogens Fris, Mavors, Byfoged i Horsens, Jens Nielsen af Astrup o s v. Desuden angivelse af hvad klageren mener der er fjernet fra Boet. Sagen bl a læst for Stensballegårds Birketing 18 Juli 1739 [Se næste].

575
Fra N Hirtznach, Blegind Præstegård.[Se forrige]. I Henseende Min Pige Birgitte Jørgensdatter hafwer Tient mig troelig og Wel, og i Mine mange Swagheder haft megen Møje og beswærlighed med mig, da hawer Jeg til En Erkiendelse for sådan hendes Møje Og Troe opwartning godwillig gifwet hende som Jeg og hermed gifwer hende uden nogen påtale 50 Sldlr, 2de Bæster, 2de Køer, En Arbejds Wogn, En Træeseng og Omhæng af Rasch?, En gammel Jern Kachelofn, En Dragkiste, 6 Træestoele og Et Skab. Og at dette skal blifwe sandt, hafwer Jeg Ombedet Broder Hr Christian Hiertznach og Peder Chrestensøn her i Blegind Bye dette med mig til Witterlighed wil underskriwe og forsegle. Blegind Præstegård d: 27de Januarij 1939. N Hirtznach.
Efter min kiære farbroders begiering under schrifwer til witterlighed C Hirtznach Peder Christensen. 27 Januar 1739.

576
Fra Worsøe, Blegind Præstegård - til Moldrup. [Se forrige]. I aftes ganske silde fik han et brev fra Degnen Jørgen Moesin i Båstrup, hvori han undskylder sig, at han ikke kan møde i dag som han gerne ville, årsagen er, at hans Procurator ikke længere vil bistå ham. Nævner en arrest på 100 rdr som Regimentskriveren har udstedt mod Worsøe. Beder Amtmanden forlade ham, at han har blandet sig i denne sag, for at hjælpe de stakkels ilde farende sagsøgte Mennesker. 27 September 1739.

577
Fra Worsøe, Båstrup Degnebolig - til Niels Moldrup [Sognepræsten i Blegind  - se forrige]. Håber Moldrup vil forlade ham hans dristighed med, at blande sig i sagen mellem Sagsøgeren Degnen Jørgen Moesin af Båstrup og Birgitte Rasmusdatter - Rasmus Rasmussen af Vengegård, ang mangler i Stervboet efter afdøde Sognepræst Hirtznach i Blegind. Worsøe fik ikke Moesin til at frafalde sagen, men denne lovede dog, at ville indgå et forlig, hvori indgår, at Moesin skal betale Rasmus Rasmussens tilgodehavende løn 50 Sldr, mod de til gengæld efter deres Samvittighed, sammen med noget manglende Tøj, skal tilbagelevere det, de mod hans [afdødes] vilje selv har udtaget.  Moldrup bedes lade dem indkalde. 24 September 1739.

578
Fra Worsøe, Blegind Præstegård  - til Niels Moldrup. [Se forrige]. Takker mange gange fordi hans forslag i indsendte skrivelse bliver antaget. [Degnen] Mousin i Båstrup  selv med Hustru lader sig nok accordere, men kommer hans Procurator med, som ventes, så tvivler Worsøe derpå. En ting har Mousin hvorved han sig skal trøste, at hand nemlig til sidst, når alting trykker, kan slippe selv, og da accordere sagen bort til den samme. 26 September 1739.

579
Fra J H Snell, Høver. [Birkedommer - til Moldrup - se forrige]. Takker for modtagne skrivelse, og skriver, at efter hans ringe skønsomhed, er de bedre tjent med et fattig forlig end med Proces, thi de stakkels folk har fordærvet deres ag, hans løn og hendes beloved er efter Snell´s tanker uryggelig, de begge har forseet sig og udtaget af Stervboet, hvor de dog måtte udtage deres egne sager, det er ikke så fuldkommen bevist, men de har selv tilstået det ved registreringen. Kommer det til proces, frygter jeg det kan gælde deres ære og det de aldrig kan betale. 26 September 1739.

580
Fra Ejler Sillemann, Skanderborg. Ang det Reulitions jord på Byens marker ved Røløv, Jørgen Fog og Christen Pallesen her i Skanderborg har i brug, har jeg og andre som er fæstere af del af Kongens jorder der ligger ovenfor og ind mod Byen, altid haft vej og fart frem og tilbage fra samme jord, men for nogle dage siden, lod de mine Køer indtage og afkrævede mig penge, fordi mit bud trak dem den sædvanlige vej over deres førnævnte jorder, men da jeg ikke kan komme til mit jord, hvis jeg ikke må anvende den sædvanlige vej, og alligevel skal betale de sædvanlige Kongelige skatter, bedes Amtmanden efterse vedlagt kopi af fæstebrevet, og derefter hjælpe ham i sagen. 16 Juni 1738.
Bilag: Kopi af fæstebrev - se næste.

581
Fra Ejler Sillemann, Skanderborg. [Se forrige]. Kopi af fæstebrev udstedt af tidligere Amtmand Jørgen Grabow, Ring Kloster den 5 Marts 1713, til Anne Elisabeth Jørgensdatter, på det stykke jord som Sal Karen Andersdatter tidligere havde i fæste, 1 tdr 2 skp 3 fc Hartkorn. 30 Maj 1739. 30 Maj 1739.

582
Fra S Møller, Møllersdal [Se tidligere flere sager]. Henviser til Amtmandens skrivelse til ham og Broderen Christen Møller, og svarer hertil, at de er klar over, at deres fader Palle Møller har indgivet ansøgning om, at han må forblive i uskiftet bo, efter deres moders død, beder Amtmanden anbefale dette ønske overfor Kongen. 22 Juli 1739.

583
Fra N P Møller, P Seidelin Møller, P C Møller, Møllersdal. [Se forrige]. 2 af brødrene henviser til Amtmandens skrivelse, ang deres fader Palle Møllers indsendte ansøgning om, at måtte hensidde i uskiftet bo, efter deres moders død. De er i forvejen klar over dette, og ønsker intet hellere end denne må blive bevilget, det samme på den tredie ikke nærværende broders vegne. Nævner også de 2 ældste brødre Søren og Christian Møller. 25 Juli 1739.

584
Fra I Brock, Munsterskriwer Boys?, Eldrup. Henviser til Amtmandens skrivelse af 29 Januar til hendes mand, hvori Amtmanden ønskede svar på sin ordre, om fri befordring for Welædle og Welbårne søn Christian Friderich Mauritzen på hans rejse ?? Enroullering, da er i hendes mands fravær, hendes svar, at hun først har modtaget nævnte brev efter hans afrejse til Vestervig Kloster, hvor han efter ordre, skulle møde foreskrevne Capitain, så det er hendes ganske uklart hvor turen begyndte eller endte, håber derfor at Amtmanden ikke har nogen fortrydelse i så henseende. 6 Februar 1739

585
Fra Kong Christian d 6te, Slottet Hirscholm.[Se tidligere]. Bevilling til Palle Møller i Møllersdal, at denne efter indsendte ansøgning, må hensidde i uskiftet bo efter sin afgangne hustru, så længe han forbliver som enkemand. 24 August 1739.

586
Fra N Thygesen, Mattrup. Henviser til en kopi af Stævning, fra de Deputerede i Land Militie Sessionen under den 5, med forkyndelsespåskrift hos N Moldrup, Skanderborg Ladegård, Jens Andersen Colpen, i Hem og Søren Pedersen i Ring. Sagen drejer sig om, at han mener disse personer tilhører hans Gods, hvorimod Moldrup mener de hører under Ryttergodset [jvnf tidligere]. Nævner også et Tingsvidne fra Tyrsting - Vrads Herred. 9 Oktober 1739.

587
Fra N Friis Müller, Svejstrup Præstegård. Mener sig ydmygst beføjet til, at oplyse Amtmanden om, hvorledes en karl fra Nørre Vissing Morten Nielsen, som nu tjener Rytterbonden Jens Nielsen, sammested, den 12 Søndag efter Trinitatis, har ladet sig trolove til en fattig Husmandsenke Cathrine Pedersdatter i bemelte Nørre Vissing, men nu nægter at fuldføre sit begyndte ægteskab med hende, og at lade sig Copulere til hende i Kirken, uanset han ikke har nogen lovlig grund til, at nægte dette. Hvad der nu mere skal ske med dette halstarrige menneske, henstilles til Amtmandens afgørelse. 5 Januar 1740.

588
Tingsvidne:
Fra Johannes Snell, Birkedommer i det Skanderborgske Distrikt og Birkeskriver Ludvig Georg von Cølln. [Se tidligere - sagen 7 sider]. For Retten på Moldrups vegne var Sr Wissing, på Rytterbonden Rasmus Rasmussen og hustru Birgitte Jørgensdatter, Vengegårds vegne. Kaldsmændene Rasmus Nielsen og Rasmus Rasmussen, Hulbech der afhiemlede, at de havde instævnet Moldrup som forsvarer på ovennævntes vegne. Også indstævnet Provsten Christen Høeg i Skanderborg som Skifteforvalter efter Sognepræsten Niels Hirtznach i Blegind Præstegård, og nuværende Sognepræst Lauritz Worsøe, i en sag hvor Birgitte Jørgensdatter og Rasmus Rasmussen af arvingen Degnen Jørgen Moesin i Båstrup, er beskyldt for, at have fjernet noget af afdødes Bo, hos hvem hun tjente. Tidligere bilag, hvorefter Worsøe har forsøgt, at forlige parterne. Stokkemænd: Mads Laursen, Michel Jensen, Rasmus Jensen, Rasmus Laursen, Jens Laursen, Laurs Petersen alle af Veng, Jens Nielsen, Biestrup og Simon Petersen i Tinghuset. Torsdag 1 Oktober 1739.

589
Fra Oluf Christensen Bruun, Urup. [Meget flot skrift med hans påtrykte Segl]. Henviser til Amtmandens henvendelse, ang de resterende Delinqvent penge af Endelave, og svarer, at han har anmeldt dette for Hr Stadtholderinde Kragh, eftersom bemelte Endelave ikke hører under hans anfortroede Stensballegårds Birk, hvorefter hun har svaret ham, at Endelave er et Birk for sig selv, men vil ved første lejlighed til landet, lade Birkefogeden inddrive beløbet, som derefter skal blive erlagt på Amtstuen. 15 Juni 1739.

590
Fra Olluf Bruun, Urupgård. Henviser til Amtmandens ordre, at han skal bese det Stutteri Capitain Grabow til Urup og Bradtschou har anlagt, og kan han meddele, at derpå findes 6 dygtige Hopper og 1 Hingst, som alle findes af den Talje og Højde som befales i Kongelig forordning af 16 Juni 1686, hvilket herved attesteres. 14 Oktober 1739.

591
Fra Vilsted, Sønderskovgård [Herredsfogeden i Tyrsting Herred]. Efter Amtmandens ordre, har han ikke alene hos Løvet Mændene, søgt en lejlighed og husværelse til i denne Vinter, at opbevare det gamle Tømmer fra det nedbrudte Tyrsting Vrads Herred, men desuden om samme hos de omliggende beboere, samt 3 Tingdage gjort begæring om nogle ville opbevare samme, men ingen har kunnet overtales, altså har han af den grund måttet lade det ligge ved en mands gård i Løvet By. Af Amtmandens skrivelse ser han, at denne mener byggeriet af det nye Tinghus forventes, at gå i gang til foråret, hvorefter han også undersøger om nogen vil påtage sig arbejdet. Omtaler også problemer med hvor det skal opføres o s v. 30 November 1739.

592
Fra J H Snell, Høver. Efter Amtmandens ordre, var han i går i Låsby, hvor han talte med Hospitals forstanderen, denne var vel tilfreds med, at sagen blev opsat, og ville ved lejlighed skrive til Amtmanden om [ikke angivet] kan lade sig gøre. 25 November 1739.

593
Fra Th Mavors, Horsens [Byfogeden]. Henviser til vedlagte Tingsvidne, hvoraf bemærkes såvel Mikkel Hansens jammerlige endeligt, som ses at være sket af våde, og en særdeles ulykkelig hændelse, hvorefter han nu afventer Amtmandens videre bestemmelse, om hvorvidt den afdøde må tillades Jords påkastelse af Præsten. 2 Februar 1740.

594
Fra Th Mavors, Horsens. Eftersom han efter ordre af 4 Maj, sammen med andre, havde beset og befunden Gedved Broer i så slet en tilstand, at endog Bønder Vogne, ikke uden fare, kunne køre derover, henvendte han sig til Hr Assessor Muhle, som er Broernes ejer, og bad denne snarest muligt sørge for reparationen af disse, men endnu har han intet hørt, hvorefter han efter befaling, har udtaget et Tingsvidne om samme. Ligeledes har han efterset Tingshusets brøstfældighed. 7 Juli 1739.

595
Fra Th Mavors, Horsens. Afvigte Løverdag 8te dage var han i Århus, hvor han hos Stiftamtmand Holch aflagde sin Ed, og nød derpå allernådigste bestalling, som vedlagte kopi udviser [formentlig som Land Fiskal jvnf tidligere]. Siden nu instruksen for Fiscalerne melder, at de bør holde det hemmeligt, som bliver angivet for dem, spørger om dette ikke ved Retterne bør bekendtgøres. Leverede ligeledes sidste lørdag til Ratlow et concept Stævning til Gluds sag. 3 December 1739.

596
Fra Vilsted, Sønderskovgård. Kornprisen er på denne tid - pr td. Rug 7 1/2 mk - Byg 1 rdr - Aure [Havre] 3 mk - Boghvede 5 mk - Boghvede Gryn 3 rdr - 1 lispd Flæsk 3 1/2 mk og 1 td Smør 16 rdr. 2 Januar 1739.

597
Fra Th Mavors, Horsens - til Gundorph.
Henviser til modtagelsen af et forseglet brev, med påberåbte Dokumenter fra Hans Majestæt, som han grundet Tinget, ikke selv har kunnet indberette til Woyda, men hvis Gundorph ville påtegne denne og forevise for Woyda, og samtidig videregive Mavors undskyldning for, at han ikke selv er fremkommen, da sker vores ønske og vilje: Hvis ikke? skal han selv indberette hvis nødigst på Torsdag. Nu kommer jeg først til din beærede tilskrift af gårds dato, og må ej alene bekende, at for at nyde den glæde og fornøjelse med dig, jeg gerne svømmede over Søen, mens endog gerne sluttede fred på Degnens vegne med de fattige syndere, som jeg ej ønsker, at beskæmme, dem som det lader ligesom vedkommende har hørt noget af dette, at man bør ruste sig vel til Krig og sætte sig udi frygtelig gestalt, for at nyde en god fred. Ved at min principal er bleven liderlig bestjålen, og det bliver mig, at beobagte at han ej mere bliver fravundet. 13 Oktober 1739.

598
Fra Amtsforvalter Justsen, Skanderborg. Kvittering til Moldrup for indbetaling, for Skiftet efter Edvard Voetmanns hustru i Kloster Mølle, samme for Berent Baller i Boel Mølle. Woyda har indbetalt for skifte efter Giødert Christian Rosenmeyer på Alrø, samme efter Skovrider Soetmann i Jaungyde. Fra T Mavors og Olluf Bruun, indberetter om en sag som i lang tid har verceret mellem Assessor Glud i Kattrup og Bertel Fædder i Horsens, hvori der nu er falden Dom den 13 Marts. Olluf Bruun og N Pedersen indberetter, at fra Stensballegårds Birk er der ingen betalinger til Justits kassen. F Holmer og K Engelbretsen, ingen betalinger fra Hads Herred. H Vilsted og Chr Ørting, Tyrsting - Vrads Herreder intet. J Snell og L G von Cølln, Skanderborgske Birketing ingen bøder til Justits kassen. 16 Juli 1739.

599
Fra Olluf Bruun, Urup. Efter Amtmandens ordre, indsendes prisen på fødevarer og Korn i Stensballegårds Birk, alt pr td: Rug 9 mk - Byg 6 mk - Havre 3 1/2 mk - Erter 7 mk - Boghvedegryn 2 rdr 4 mk - Byggryn 2 rdr 4 mk - hauregryn 2 rdr 3 mk - røget Flæsk Skippund 13 rdr 2 mk - fersk ditto 10 rdr. Vox lispundet 3 rdr 4 mk -  Får tallig lispd 1 rdr 2 mk - fæe tallig lispd 1 rdr. 7 December 1739.

600
Fra H Grabow, Urup. Takker tjenstligt for den modtagne Attest, vedr det på gården anlagte og holdende Stutteri. Den tilsendte til Tinglæsning og påskrift, Caution for Regimentskriver S Hansen indsendes igen med sin her ved Tinget nydte påskrift. 19 December 1739.

601
Fra G N Staffeldt, Fredericia.[På Tysk]. Omtaler 3 Delinqventer som enten skal, eller allerede arbejder ved Fæstningen. Nævner Skarpretteren Vitus Wagner og de 3 Fanger Anders Grøttrup - Lars Jensen og Erik Christensen i Stokkehuset?. 9 Juni 1739.

602
Fra Lasson, Dybvad. Takker en million gange for modtagne, samt for notitcen om skiftets foretagelse i Gylling, hvortil han nok betids skal indfinde sig for hos de 2 Commissærer, at erkyndige sig om den Sal Majors efterladenskaber, om hvorvidt dette kan strække til gældens betaling, hvilket han tvivler på, som dog først bliver afklaret efter afholdelsen af Auktionen, hvorefter han strax vil observere på sine 2 myndlingers vegne. 23 Januar 1739.

603
Fra I P Langeland - K B w Brochtorff, Horsens. De har den 8 December, modtaget Hans Kongel Majts allernådigste befaling, således lydende: Christian dend Siette af Guds Nåde Konge etc ang afdøde Major Hinrich Müllers efterladte Stervbo [i Gylling], hvortil de beskikkes som  Skifte Commissærer dat 8 December 1738. Derefter fra samme, at de i henhold til dette, vil indfinde sig i Gylling førstkommende 30 Januar for, at afholde nævnte skifte. Eftersom boet efter dødsfaldet skal være forseglet af Amtmanden ønskes denne forretning overdraget som den dengang blev foretaget, men end og efter dens indhold, foranstalte samme åbnet. 7 Januar 1739.
2 Bilag om samme.

604
Fra S Müller, Viborg. Siden han i disse dage har solgt sin Hovedgård Håstrup i Salling, i hvilken Amtmanden på brevskriverens myndling Jørgen Müllers vegne, for hans arvemidler, ved en Panteforskrivning af 24 April 1738, har 2den prioritet. Samme agtes i næste Viborg Snapsting at blive betalt. Amtmanden bedes bekræfte, at beløbet 1506 rdr 4 mk 1 sk nu er opsagt. 24 September 1739.

605
Fra R Begtrup, Schiervad. Siden den almægtige Gud, ved sin forsyn har beskikket mig, til min kæreste og ægtefælle Jomfru Johanne Marie Sørensdatter Worsøe, en af Sal Søren Laursens Børn, som døde på Worsøe, efter fælles venners råd og samtykke. Henvender sig nu til Amtmanden der er formynder for Jomfruen, idet de nu til deres velfærds fortsættelse, gerne vil have hendes arv udbetalt, beder om dette må ske til 2 April 1740. Som vitterlighed underskriver hans Svoger Laurids Sørensen Worsøe i Blegind Præstegård. 20 September 1739.

606
Fra Lasson, Dybvad. Henviser til Kongelig forordning, ang Stutterier ved sæde Gårdene, og oplyser i den forbindelse, at han for kort tid siden har indkøbt en Hingst og fire Hopper, som efter forordningen holder over 9 1/2 kvarter og Hingsten over 10 kvarter, hvorfor Amtmanden bedes ordinere 2 upartiske mænd som ville bese og måle samme. 9 December 1739.

607  
Fra Grabow, Urup. Indberetter, at han i dette ligesom i de foregående år, efter forordningen, har udsat til Stutteri 6 Hopper og en Hingst, alle af de behørige mål. 1 November 1739.

608
Fra C Nørck?, Horsens. Henviser til skrivelse fra Amtmandens fuldmægtig, ang de 3 Kompagnier der er i Horsens [formentlig angående indkøb af Hø] så er tiden dog forløbet, så de ikke uden største hazard kan klare dette. 25 Juli 1739.

609
Fra Nørck?, Horsens. [Se forrige]. Omtaler Gen Lieut Schaffaliskyes henvendelse, og vil nu fornemme, om der om der haves ordre om anskaffelse af Hø til de 3 Kompagnier i Horsens, samt hvornår leverancerne kunne ske, hvorom med det første bedes oplyst. 31 August 1739.

610
Fra Nørck?, Horsens. I anledning af en skrivelse fra Rentekammeret, ang 600 læs Hø, som af Stjernholm og Åkier Amter skal leveres til de 3 Kompagnier i Horsens. Bedes oplyst af hvem dette vil blive leveret, og om det vil ske i bundter a Lispund. 3 Oktober 1739.

611
Fra Amtmanden Skanderborg. Fra Stiftsbefalingsmanden Baron Holch, har han modtaget nogle få exemplarer af indlagte specifikationer, fra Direktørerne ved de for Silke og uldne varer, oprettede Magasin, med anmodning om, at ville distribuere samme. Kvittering fra Rathlow, Sehested, Lasson, Bornemann Sal Rosenørns, H. Christensen Juul, E Kragh, Mule, Berendt, Handstedgård og Grabow, Urup. Alt med forskellige datoer. 2 April 1739.

612
Fra Erik Rasmussen, Aldrup Mølle - Henrich Feilberg, Århus - Hans Leth Tarskov Mølle, samt rettighed til de to Korn kværne - C. A. Carisius, Konstanstinsborg for Pinds Mølle - Jens Pedersen, Pinds og Edslev Mølle. Efter begæring tilstås Bertel Henrichsen Fisker af Boel Mølle, at det ikke kan komme de forskellige Møller, hverken nu eller herefter, til nogen hinder, at der ved Boel Mølle, oprettes et Manufaktur af Høleer og skære Knive. 7 Juli 1739.

613
Fra Johan Høvinghof og Jens Andersen, Århus. De har erfaret, at Bertel Henriksen Fischer i Boel - Korn og Stampe Mølle, har indsendt ansøgning om oprettelsen af et Manufaktur af Høleer og Skære Knive, men i forvejen er der allerede givet tilladelse til samme Manufaktur i Nørre Mølle - Harlev Mølle og Grå Mølle, som alle er i den stand, at de kan forsyne Jylland og Fyn og andre af Hans Maiestæts Riger og Lande, hvis vedkommende Købmænd ellers ville købe og betale. Desuden er der 3 Korn og Stampe Møller over, og 2 Korn, Kobber og Høle Møller nedenfor Boel Mølle, som alle drives af et Vandflod, udi en distance af en Mil, som alle kan tilføjes stor skade, ved Vandets opstemning og løsgivelse. De 3 ommeldte priviligerede Møller, som har kostet store penge, at sætte i stand og vedligeholde, kunne også få besværligheder. 4 April 1739.

614
Fra C Møller, Horsens. Han skal hilse fra sin Svigermoder, og derefter fornemme om skiftet efter Sal Overførster Ritter stadig ikke er afsluttet, og såfremt det ikke er det, om så ikke Postmester Schimel i Haderslev kan få udbetalt sine fordrende Advis penge, siden han presser hende meget for disse. Skal desuden bede Amtmanden udstede en Attest af 27 Maj 1738, med et brev til Etatsråd Woyda i Kolding, idet dette er bortkommet, hvis hun da tidligere har fået det. 17 April 1739.

615
Fra Hvas?, Frisendal. Henvender sig, angående en Stymper Anders Pedersen, der er født i Ry, og sidst har været i [Sønder] Vissing, hvor han gik til Herrens Bord. Fra Påsken tjente han som Svinepasser ved Frisendal, thi han er et svagt menneske. Han har noget slægt under Godset hvor han gerne ville blive. Beder om Amtmanden vil give det arme menneske sit fri Pas, thi han kommer hver 8 dag, fordi Præsten i Sønder Vissing, ikke vil tage ham til Guds Bord og Præsten I Hørslev? kan ikke uden Pas tage imod ham. 20 Marts 1739.

616
Fra Rasmussen, Brügman og Wulf, København. Da Kongen den 19 December, har godkendt en plan til oprettelse af en Enkekasse for Civile Betjente, og endda også for andre Stænder, fremsendes nogle exemplarer af fundatsen, som man håber Amtmanden vil videregive oplysningen om den Kongelige bevilling til andre vedkommende. 7 Marts 1739.

617
Fra Rasmus Pedersen Begtrup, Schiervad [Skærvad]. At han tillader sig, at henvende sig til Amtmanden skyldes, at han efter Guds og fornemme venners gode råd og samtykke, nu er blevet gift med Johanne Marie Sørensdatter Worsøe og, at hun har en liden arv efter sine forældre, som så vidt han ved boede og døde på Worsøe, da hun kun var 2 år, og siden ikke har nydt hverken renter eller andet af kapitalen, idet hun blev opfødt hos venner i København. Beder om en kopi af Skiftebrevet, som skal være forfattet i 1723, og desuden, at arven må blive udbetalt i løbet af Marts måned, eller i det seneste inden 2 April. 1739.

618
I P Langeland, Horsens. Takker for Amtmandens svar på hans og Capitain Brochdorffs begæring af 7de, ang forseglings forretningen i Major Müllers Stervbo, skrev straks til General Auditøren og Obersten, men har endnu ikke hørt fra dem, muligvis fordi posten fra København ikke i dag ankom. Såfremt han ikke hører fra dem, håber han, at den der på Amtmandens vegne kommer til åbningen af boet i Gylling, vil medbringe Amtmandens kopi. 26 Januar 1739.

619
Fra Esmarch, København. Eftersom det Westindiske Guineiske Kompagni har besluttet, at ophæve det oprettede Lotteri, til fordel for St Crois i Vestindien, bedes Amtmanden returnere de Lodder der den 9 Februar 1737 blev fremsendt til Over Cammerherre von Plessen, og samtidig sørge for, der bliver betalt for de afsatte Lodder, således enhver efter Kompagniets vilje, kan få sit indskud tilbage. 21 April 1739

620
Fra S Glud, Kattrup Præstegård. Henviser til et vedlagt Tingsvidne af 13 Februar 1739, hvoraf fremgår den store modvillighed, som foreskrevne Mænd i Nim har brugt udi ord og gerning, dels imod de højædle Herrers myndighed i, at kassere og reducere Jens Larsen Soldat, og i hans sted at antage Jørgen Jørgensen, dels imod mig underskrevne som de ikke i mindelighed har villet betale, uanset der nu er gået lang tid, og dermed blevet påført en stor bekostning og tidspilde med rejser o s v. Håber Amtmanden for deres forseelser, ja opsætssighed imod de højbårne Herrers myndighed, vil pålægge dem en mulkt, og desuden pålægge dem, at betale Gluds omkostninger. 7 November 1739.

621
Fra P Låsbye og Knud Nielsen Bech, Århus. Knud Nielsen Bech, tilstår herved, i sin Jagt [Skib] Toe Brødre, ført af Skipper Jørgen Lollik, at have modtaget fra Amtmand von Woyda i Skanderborg, en Delinqventinde Anne Rasmusdatter, som han lover, at tilsvare, underholde og ved ankomsten til København, overlevere hende til Direktørerne for det fattiges væsen, sammen med medfølgende brev. Alt imod en betaling af 10 rdr. 5 Marts 1739.
Bag på kvitt af Carl Ernst Bierman, dat 7 Marts, at hun er leveret til Spindehuset [Kagstryges og Brændemærkes].

622
Fra Peder Jensen Møller, Pinds Mølle. Att af Peder Jensen, Anders Michelsen, Morten Jensen og Rasmus Andersen. Skriver sig som en fattig mand, der af forpagteren af Familie skatten, afkræves betaling for en gammel Karl som nu er hos ham. Denne har tidligere i lang tid tjent som Rytter, men kan nu næppe fortjene sit Brød, langt mindre hos andre. Desuden er han af den alder, at han ikke kan skal betale denne skat, hvilket Amtmanden ved, fra den sidste gang Karlen var hos denne. 29 Juni 1739.
Bilag uden dato og underskrift:
I lige måde søges han også af samme Forpagter, for en Piges Familie Skat, som ikke er i hans tjeneste, idet hun flyttede fra hans hus til en Mand som var så svag, at han ikke kunne klare sig selv, som dog svarer hendes Skat til Niels Wissing i Skanderborg. At hun stadig tjener denne mand kan, om nødvendigt, att af Sognepræsten Niels Friis Müller i Svejstrup. Ingen dato men formentlig: 29 Juni 1739.

623
Fra Hendrich Ammitzbøll, Mattrup. Hermed indsendes restancen, af sidste Juli termins Consumtion og Folkeskat i Skanderborg Amt, sammen med Præsternes originale Mandtaller. At de har ventet så længe, skyldtes det håb han har gjort sig om, [at få de manglende fra] Assessor Gluds Mandtal over Kattrup, Tolstrup og Ørridslev Sogne. Håber Amtmanden vil hjælpe sig til den ret, hvoraf han skal svare Skatterne. 16 November 1739.

624
Fra Niels Friis Müller, Svejstrup Præstegård.[Se tidligere]. Da velagte Peder Møller i Pinds Mølle har bedt ham om en Attest, ang en Pige Else Jensdatter, som har været nogen tid i hans hus, er det således, at Rytterbonden Jørgen Nielsen i Svejstrup har lønnet hende, mens hun var i Peder Møllers hus, hvor hun skulle opvarte hans Stedsøn Knud Jensen, som har lagt i lang tid under Kur, i denne tid er hun i hver termin, angivet i Præstens Mandtal for Dover Sogn, som tjeneste Pige, med samtidig svarelse af sin part af Folkeskatten. 5 Juli 1739.

625
Fra Niels Krarup, Sognedegn i Gangsted. Efter Amtmandens befaling, har han i dag været i Skanderborg for, at få dennes resolution, på sin henvendelse af 4 hujus, men siden han måtte fornemme, at Amtmanden var i sådan forfald, at han ikke kunne nyde den ære, at gøre sin opvartning [fik han ikke denne]. Beder derfor om, at den indleverede Memorial må blive påtegnet af Monsr Gundorph eller en anden, og derefter returneret. Skanderborg 8 December 1739.

626
Fra Th Mavors, Horsens. Siden min Nådige Herre vil, at jeg skal påtage mig, at være Fischal, bør mig alene at sige, jeg vil og skal hvad Hans Majestæt og Velbårne hr Etatz Råd påbyder. Gud ved, at jeg udi dette tilfælde vil vise al behørig vindskibelighed, men det bliver dog op til Amtmanden om jeg måtte findes nyttig. 8 September 1739.

627
Fra Assessor Søren Glud, Kattrup. Udtog af Nørre Jyllands Landstings Justits Protokol, af sagen mellem Assessor Mag Søren Glud, Kattrup og Sr Christen Gundorph, Skanderborg, om en kendelse, afsagt ved Stensballegårds Birketing den 31 Januar næst afvigte, passeret for Retten 14 Oktober 1739. Prokurator Mathiis Brun mødte i Landstinget, og Prokurator Berthel Fædder var af Woyda bedt om, at påtage sig forsvaret i sagen. Udsættelse til 11 November. 15 Oktober 1739.

628
Fra Müller, Viborg. Henviser til afgangne sin Sal Fætters! Major Müllers Stervbo, som han har søgt underretning om hos Skiftekommissæren for, at vurdere om han efter dets tilstand, på sine 2 Myndlingers vegne, skal vedgå eller fragå arv og gæld. Om deres søsters Sal Karen Müllers dødelige afgang, har han fået en notits fra Sal Major Müller, men ellers intet om hendes efterladte, og der over holdende skifte, som han nu gerne vil udbede sig nærmere om fra Amtmanden. 5 Februar 1739.

629
Fra N Thygesen, Mattrup. Han har købt en Bondegård kaldet Kolpen, i Bryrup Sogn, Skanderborg Amt, hvor han finder ud af, et der under afgangne Provst Mouritz Mojers eje, er en Jens Andersen der er udgået fra sin Fødestavn, og endelig fundet denne på Ryttergodset, hos Rasmus Jensen i Hem By, Voerladegård Sogn. Thygesen har pålagt Jens Andersen, at indfinde sig hos ham som sin Husbonde, men denne vil ikke, uanset han på sin fødestavn, har søgt Alterens Sacramente i forrige ejers levetid. Beder Amtmanden pålægge Lægdsmanden i Hem By, at denne straks leverer Jens Andersen på Godset, eller til hvem Thygesen ønsker, alt i henhold til Kongelig befaling m v. 13 August 1739.

630
Fra Schelde, Søbygård. Mons Gundorph har skrevet til ham, at han på grund af en Broders svaghed, må rejse til Fyn, og ikke mente sig tilbage så hurtigt som brevet fra Rentekammeret, ang forandringen med Mandtallene, skulle besvares, hvorfor han har anmodet om den Concept som hermed fremsendes. Meningen er overalt den samme som i Justitsråd Trappaud brev, der afgår med næste post, men stilen er forandret således, at det ene ikke ligner det andet. På de steder hvor der er begyndt på Extractens poster, kan samme ord fra ord indføres. 12 Februar 1739.

Færdig med læsning og afskrift pakke no 25:  B5 C - 90  År 1739

Påbegyndt læsning pakke no 26: B5 C - 91 År 1740

Afgivelser 1740:

631

1 pakke Anordninger

1 do med Rescripter

1 af 22 Janv ang Indskrænkning af Fadderes antal ved Dåben

1 do af 9 Februar ang Søeindroulleringen

1 do af 4 Marts ang Værgers Beskikkelse for Peder Berings Børn i Horsens.

1 do af 22 April ang Anordningers Publication

1 do af 23 Juni ang Indstævning af en Delinqventsag mod Kirsten Sørensdatter af Horsens.

1 do af 1 Juli ang Rugs Udskibning fra Horsens

1 do af 29 Juli ang 1 Sag mod Magister Glud i Kattrup

1 do af 23 September ang Børnehuset i København

1 do af 30 do ang Fourage [overstreget]

1 do af 30 Oktober ang en Fabriks Oprettelse i Bodil Mølle

1 do af 18 November ang Søeindrouleringen

1 do af 2 December ang Kathecisation i Kirkerne

1 Kancelli Brev

1 pakke Rentekammer Breve

1 brev fra Landetat Gen Kommissariet

1 pakke Breve fra Gen Landoec og Ka Kollegium

1 do fra Stiftamtmanden i Århus

1 do fra Biskoppen ibm

1 do ang Bøder til Justitskassen

1 do ang Sessions og Lægdsvæsen

1 do ang Skov og Jagtvæsen

1 do ang Skanderborg Slots Bygninger

1 do ang Mobiliers leverance til bemelte Slot

1 do ang Rytter og Dragonheste

1 do med Regimentskriver Moldrups Breve

1 do med Skanderborg Amtshus Breve

1 do med Horsens Bys Breve

1 do ang Kirker og Skoler

1 do ang Staldstude

1 do ang Familie og Folkeskatten

1 do med Processager g Tingsvidner

1 do ang Delinqventsag mod Jens Jensen Rude

1 do med Delinqvent Regninger

1 do med forskellige Breve og Documenter

Omslag:

Domsacter i en Delinqventsag mod Jens Jensen Rude. 1740.

632
Iver Nicolai Sehested i Viborg, Mathiis Thestrup til Mariager Closter, Peder Marsvin til Trudsholm, Kongelig Maits Justitsråd og Edvardt Trellund, samtlige Landsdommere i Nørre Jylland, så og Just Arctander Landstingshører ibm. Onsdag 17 November 1740 for Retten fremkom, i Procurator Bruns forfald, hans fuldmægtig Hans Rafn. Amtmand Woyda af Skanderborg Slot indstævner en Dom til Landstinget, afsagt af Birkedommer Sr Olluf Bruun på Stensballegårds Birketing den 10 September sidst, over Jens Jensen Rude, for adskillige begangne Tyverier og indbrud udi Folkes Huse om Natten m v. Den afsagte Dom lyder, at han skal stryges til Kagen og Brændemærkes på sin Pande, samt arbejde sin livstid i Fredericia Fæstning. [18 sider med diverse vidneafhøringer, tyveriernes omfang, der bl a er af Korn]. Henviser også til et Tingsvidne ved Hads Herred. Landstinget ændrer Dommen, i henseende til, at det stjålne er af ringe værdi, samt det er første gang han dømmes for Tyveri, at han skal miste sin Hud udi Fængsel, betale for det stjålne som ikke er tilbageleveret, samt miste sin hovedlod. Dommen exeqveret 9 December 1740.

633
Fra Thøger Reenberg til Ristrup m fl. Landsdommere i Nørre Jylland.
Stævning til Olluf Bruun, ang en indsendt skrivelse fra Amtmand Woyda, omhandlende en Dom afsagt af Sr Olluf Bruun, Stensballegårds Birketing, den 10 Sept sidst, over Jens Jensen Rude, for begangne Tyverier, hvilken Dom Amtmanden ønsker skærpet. 26 September 1740.

634
Fra Procurator Mathias Bruun, Viborg. På rejsen til Landstinget, blev den ene Hest syg, således han ikke mødte til tiden, i sagen mod Jens Jensen Rude, som derefter blev udsat til næste dag. Da udeblivelsen hverken var med vilje eller forsømmelse, forventer Brun ikke, at blive pålagt nogen Bod for samme. 17 November 1740.

635
Tingsvidne:
Hads Herreds Ting. [Meget lang sag]. 19 Juli 1740. Frederich Holmer i Odder, Kongel Majts Herredsfoged i Hads Ning Herred, for retten fremkom Andreas Follerup fra Serridslevgård, i en sag mod Jens Jensen Rude, for begangne tyverier. Denne skal haft tjeneste på forskellige steder under Ryttergodset, sidst i Hylke Sogn, hvorfra han ved Påsketide forsvandt, indtil han for nogle dage siden, er blevet antruffet med nogle Lam i Horsens, som han tilstod, at have stjålet i Tvingstrup etc. 19 Juli 1740.

I samme sag, Tingsvidne fra Horsens.

Thomas Mavors i Horsens, Land Fischal over Århus Stift. 13 August 1740.

Også Tingsvidne fra Stensballegårds Birketing.

Olluf Christensen Bruun fra Urup, Birkedommer. Lørdag 25 Juni 1740.

Omhandler bl a tyveri af nogle Lam. Jens Jensen Rude forklarer, at han er 59 år gammel, født i Torrild, har boet en tid hos Jørgen Østergård i Ustrup, som han, sammen med sin Kvinde og 2 døttre, 8 - 14 dage efter Påske, forlod. Da han solgte de stjålne Lam, var Konen og Børnene hos Hyrden Hans Nielsen i Eldrup.

636
Fra N Wissing, Skanderborg. Regning over hans omkostninger, som forsvarer for Arrestanterne Jens Jensen Rude og Jens Pedersen, nemlig ved Stensballegårds Birketing, forsvar i 9 dage for Rude, herunder Vognleje i alt 22 rdr 4 mk. Desuden som forsvar for Jens Pedersen ved Hads Ning Herredsting, herunder Vognleje m v i alt 15 rdr 12 sk. 23 September 1740.
Notat:
Der udbetales foreløbig 20 rdr til Birkeskriver Niels Wissing.

637
Fra Anders Andersen Follerup, Skanderborg. Ang Dom over Jens Pedersen, afsagt ved Hads - Ning Herredsting 29 August sidst afvigte. Af de mange vidneafhøringer kan Amtmanden se, hvilket ugudelig og forargelig levned, bemelte Jens Pedersen har ført og levet, både imod hans kødelige forældre og andre vedkommende, men endog hvad straf han derfor er idømt, nemlig at arbejde i Bremerholms Jern ved Fredericia Skubkarre sin livstid, hvilken Dom Herskabet er såvidt fornøjet, at de ikke mener den bør appelleres. 26 September 1740.
Bilag:
2 Attester ang Fuldmægtig Jens Lassen ved Skanderborg Amtstue, i sag mod Jens Rude. 28 Decb. 1743 sign af Birkeskriveren, samt af Knud Engelbretsen, Fillerup Over Mølle. 15 Oktober 1743.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter 1740.

638
J Wicher, Hylke [Sognepræsten]. Eftersom en af de fattige Almisselemmer i Hylke Sogn, Cæcil Jensdatter er død, og har efterladt sig 3 umyndige Børn, en dreng 8 år og en pige 6 år, Værkbrudden og helt elendig, samt en pige 2 år gammel, og ingen af deres pårørende, der alle er fattige, gamle eller tjener hos andre, kan antage disse børn. Faderen til det sidste barn er en halv tåbelig karl, som aldrig har tjent som andet end dreng, og nu mangler tjeneste, medmindre Michel Jensen i Hylke vil beholde ham. De arme børn er således i denne dyre tid, ganske forladte. Spørger derfor om hvorvidt deres opdragelse, kan blive betalt af de fattiges kasse, mener man nok kan finde nogen der vil påtage sig dette, når de får en vis betaling for samme. Især måtte der anvises noget til klæder, da de er ganske nøgne. 10 Oktober 1740.

639
Fra Gert Madsen Brønstedt, Skægs Mølle. Skulle forlængst have takket for Amtmandens skrivelse af 11 Juni, ang Anne Sophie Worsøes arvedels afregning og afbetaling. Men som de ganske kort før Pinse aftalte Ægteskab og blev trolovede, blev hun straks efter angrebet af en heftig sygdom, og er endnu ikke Rasch. Mener derfor ikke, han kan modtage hendes arvepart, førend Brylluppet har fundet sted.  24 Juli 1740.

640
Fra P Nørholm, Østbirk Præstegård. At den af Yding Mark i dag den 25 Juni, døde hjembragte person Rasmus Nielsen, har på nogen tid været utrøstelig, og med mange svare og tunge tanker beladt, og at han i sin velmagt og roeligt? sind, i min Menighed har været som et exempel af skikkelighed, kan sandfærdeligen testeres. 25 Juni 1740.

641
Lille seddel uden dato og underskrift: At have den godhed, at lade betale til frøken Sophie Elisabeth Trolle i Hr Gehejmeråd Rosenkrantz´s hus 3 rdr 4 mk 12 sk.

642
Fra N Friis Müller, Svejstrup [Sognepræsten]. Henviser til tidligere, ang en karl i Nørre Vissing i Venge Sogn, der havde ladet sig Trolove til en fattig Enke Cathrine Pedersdatter sst, men nægtede at lade sig Copulere til hende i Kirken. Karlen har nu fået et andet og bedre sind, og lover nu med det første, at fuldbyrde sit Ægteskabsløfte. Beder derfor om, at han må forskånes for den straf som han ellers billig havde fortjent. 9 Januar 1740.

643
Fra P Moldrup, Randers. At han først nu besvarer den modtagne skrivelse, skyldtes hans udrejse. Tror at de ting der er imod Etats Rådinden nu kan blive afgjort, tingene som angår immissionen i hendes gård, kan blive udleveret, eftersom der nu er indgået forlig med contraparten. Amtmanden bedes derfor afkræve samme hos Mons Fædder, idet Moldrup har skrevet til denne om samme. Vi har sandelig temmelig dyrt måttet købe os fred til, som koster os over 2000 rdr, men hvad var herved at gøre. 21 August 1740.

644
Fra Orning?, Rendsburg. Takker for modtagne skrivelse, med indlagte regning ang hans arvede andeel, kan samtidig forsikre, at Søstrene ikke har nogen Kongelig dispensation, ang deres arv efter Sal Generalinde Fuersmann. Beder om at hans penge med det første, må betales til Kammer Råd Arnold Behrens i Flensborg, og der fra denne må sendes en Vexel til den, han handler med i Rendsborg. 20 August 1740.

645
Fra A E V Bukste??, Skanderborg. Nævner at Rytterbonden Ernst Ludvig Denche fra Alken, har henvendt sig til Amtmanden ang en Rytter. Brevskriveren har straks ladet Rytteren Ole Petersen indkalde, og spurgt ham, om han skyldte ommeldte Rytterbonde penge, hvilket han tilstod, men denne havde først nu fordret pengene, da han skulle exercere, bad ham da komme igen i dag, Bonden kom imidlertid ikke, men har i stedet ulejliget Amtmanden med en klage. Fremgår at pengene er betalt. 11 Maj 1740.

646
Fra Jens Vinther m fl, Ørridslev. Henviser til Amtmandens notits til Regimentskriveren, ang Kongelig tilladelse til, at de af Distriktets Rytterbønder som har fodertrang, måtte brænde [Brændevin] så meget hvor de kunde for Spøl eller ?? til deres Kreaturers nødvendighed, dog uden salg og Kroerier. Som nu desværre ikke alene disse mænd, men også vi andre trængende og jammergivende Proprietair Bønder som sorterer under Ryttergodset, må se stor elendighed på vores endnu overblevne forsultede og afmægtige Kreaturer, hvor af en del er gangne til Hundene, hvilket tvinger os til, at ansøge om Amtmandens tilladelse til, at give underskrevne 8 mænd af Ørridslev og Tvingstrup, den samme tilladelse. 18 Maj 1740.

647
Fra Niels Krarup, Søvind. Den fattige mand må beklage, at den gunstigst meddeelte Resolution samt Amtmandens missive, ikke har hjulpet ham til, at få sit Degne Korn. Påberåber sig Lands lov og ret, men ved ikke om Amtmanden nødigt vil gøre Proprietairerne imod, men da intet har hjulpet, vil han i Guds navn prøve hvad der skal gælde, Enten Hs Mayts og den høje Øvrigheds påbud, eller Proprietairernes, og deres modvillige Bønders utidige påfund. 5 Maj 1740.

648
Fra Jens Sørensen, Låsby. Henvender sig til Amtmanden idet han som et fattigt menneske, mener sig af had meget forfulgt og efterstræbt, hvilket har stået på en tid, idet han mente det ville forsvinde, men det synes at blive ved. Beder derfor Amtmanden af sin godhed, give ham et Pas så han kan søge sin tjeneste et andet sted. 19 Marts 1740.

649
Beboerne i Låsby og Kalbygård. [Se tidligere]. Henviser til Kongelig tilladelse om brænding, at hans fattige undersåtter i denne hårde og besværlige tid, med mangel på foder til Kreaturerne, hvoraf en del allerede er døde, og de øvrige ganske svækkede. Beder derfor Amtmanden give dem tilladelse til, at brænde et par skipper Korn. Ingen dato 1740?

650
Fra J v C Møller, Th Pank, Horsens [Magistraten? se tidligere]. Ved sidste Landsting blev nogle her i Byen, for deres Tyverier, anholdte personer, dømt til, at to af dem skal miste deres Hud i Fængslet, men da man ikke har nogen i Horsens der kan foretage denne afstraffelse, beder man om, at enten Slutteren eller Fængsel bevareren ved Skanderborg Slot, må fuldføre ommeldte straf, idet man ikke alene vil betale hans befordring frem og tilbage, men endog betale ham for sin umage, efter Amtmandens bestemmelse. 3 Oktober 1740.

651
Fra Poul Rasmussen, Rasmus Jespersen, Thomas Andersen og Rasmus Mortensen, Ry. Eftersom deres kære forrige Sjæle Sørger Hr Ernst Halsen, for længe siden er kaldet til et bedre kald på Bornholm, og derfor har forladt dem noget efter Påske, og hans eftermand endnu ikke er kommet til kaldet, men tjenesten i mellemtiden forrettes af Herredets Præster. Så gør de opmærksom på, at Præstegårdens Enge endnu står uslået, thi ingen ved om det må bjerges, eller hvor Høet skal hen, så de derfor har stor umage med, at holde deres Kreaturer derfra. På samme måde med Kornhøsten, såfremt deres nye Præst stadig ikke er ankommen, også problemer med Præste - tienden. 6 August 1740.

652
Fra Søren Pedersen, Sognefoged, Fruering. Efter Gundorphs ordre, har han sammen med 4 mænd Rasmus Pedersen, Anders Rasmussen, Jens Christensen og Laurs Nielsen, synet og efterset Niels Michelsen, som i går den 18 Juli blev ihjelslagen i en Sandgrav, af Jord og Sten som ganske fyldte graven og stod 4 - 5 alen over hans hovede. Derefter mere om den påførte skade. 19 Juli 1740.

653
Fra Mathias Brun, Viborg [Prokurator]. Sender hermed den ønskede Landstings stævning over Tyven Jens Jensen [Rude? se tidligere], eftersom sagen er af sådan beskaffenhed, at den absolut må til Overretten. Ønskes hurtigt igen. 26 September 1740.

654
Fra Rasmus Sørensen m fl, Yding. Ang den svage Rasmus Nielsen der forleden dag gik af sin Seng og forsvandt, man søgte efter ham, men fandt ham ikke før i dag, da hans Moder og Søster fandt ham i Marken, men dog ikke var i stand til at få ham hjem. Moderen løb da hjem og bad om hjælp til dette. I Marken talte man til ham, men han kunne ikke svare, hvorefter han døde på vejen mod hjemmet. 25 Juni 1740.

655
Fra Søren Rasmussen, Riis. Skriver ang sønnen Rasmus Sørensen, at denne for nogle år siden, da han var fuldvoksen, og kunne hjælpe faderen i sin tiltrædende alderdom, i stedet ønskede at søge sit Brød og lykke hos fremmede. Eftersom stedet kun er lille, og derfor ikke kan svare til fremmed folkehold, måtte Faderen derfor overlade dette til Sønnen, hvilket også skete for 7 år siden, men nu er han imidlertid bortgået, formentlig for at drive handel med Svin og Stude, som han for nogle år siden begyndte med. Beder om Amtmandens hjælp for sig selv og de øvrige Børn, hvoraf 2 endnu er umyndige, så enten ham selv eller den ældste Datter som er fuldvoksen, må overtage stedet. 5 August 1740.

656
Fra R Lihme, Them [Sognepræsten]. Selv om Amtmanden tidligere har hjulpet ham, med hensyn til de privelegier Gejstligheden er meddelt af 15 Decb 1670, må han endnu engang henvende sig til denne, idet der stadig er nogle Sognefolk som sorterer under Skanderborg, der ikke vil give ham det han tilkommer, til sit ophold og underholdning, herunder Kvægtienden. 25 Juli 1740.

657
Fra Holstein, Skanderborg. Henvender sig angående tjenestepigen Cathrine, som har forladt sin tjeneste. Hun tjente i Fuglbro [Fuldbro] Mølle forgangen Sommer, hvor hendes Madmoder da anbefalede hende til brevskriveren, hvortil hun også blev fæstet. Men da hun havde været i tjenesten ca 14 dage, bad hun om tilladelse til, at hente sine Klæder i Vrold, hvorefter hun blev borte. Henvendte sig derefter til Moldrup og bad denne indkalde hende, men har fra denne fået det svar, at hun ikke var mødt hos ham, på grund af sygdom, men da hun kunne gå fra en By til en anden kan det ikke passe. Beder Amtmanden sørge for, at hun enten efter Loven, betaler ham 1/4 års løn, eller sørger for en anden i sit sted. 31 Oktober 1740.

658
Fra v Woyda, Skanderborg. Attest på, at Capitain Grabow til Urup, har anlagt et Stutteri ved Urup, bestående af en Hingst og seks Hopper, af mål og videre som Forordningen af 16 Juni 1686 foreskriver. 19 Oktober 1740.

659
Fra B Fædder, Horsens. Henviser til vedlagt kopi af Ritmester Moldrups skrivelse, som han i sin svaghed har modtaget, hvoraf Amtmanden vil erfare hans fortsæt, at ville favorisere dennes Frues Søster i hendes forlangende, hvilket Fædder også skal søge, at bringe til effect, så Amtmanden der efter kan vente hans egen tilståelse, på den udi dennes Frues Søsters gård i Kolding, havende prioritet, for såvidt angår de ommeldte 2 Kreditorer. Mener det vil være bedst, hvis gården bliver solgt, og disse Kreditorers krav opfyldt. 31 Marts 1740.

660
Fra C Kiær, Tønning - til Gundorph. Det er ham umuligt, at indsende nogen efterretning om de fattiges væsen i Tyrsting Herred, eftersom han ikke har fundet det mindste i Stervboen efter formanden Mouridz Meyer i Vinding. Men eftersom Regimentskriver Moldrup har ført Protokollen og taget imod pengene, af de under Præsten kassen tilhørende, så kan ingen bedre end han, give en udførlig efterretning om samme. Så snart han modtog Amtmanden ordre, lod han den strax gå omkring i Herredet, med anmodning til alle, om svar på især hvad tilstand Fattigkassen befandt sig i, men har ikke modtaget et eneste svar. 22 Oktober 1740.

661
Fra Johannes Wicher, Hylke [Sognepræsten]. Selv om han meget nødig vil besvære Amtmanden med sine ansøgninger, nødes han alligevel til at henvende sig til denne, ang Hestegilderen Anders Rasmussens uskikkelige forhold. Dette menneske beflitter sig på, at ophæve sig mod Guds og Høje Øvrigheds anordning, idet han med continuerende ugudeligt levnet i sit ægteskab, skælden, banden, slagsmål, modvillig Sabbats overtrædelse og andre formasteligheder forgriber sig til stor forargelse. I særdeleshed, at han næstafvigte 18 Søndag efter Trinitatis lod se sin ugudelighed således: at han under Gudstjeneste ilde handlede sin Kone, og da en anden qvinde Maren Sørensdatter, som hørte Konens skrig og så hans grovhed, gik imellem for, at redde hendes liv, blev hun også af ham med hårde hug udformet, så hun endnu klager sig. Præsten som var uvidende om alt dette, gik senere sammen med Michel Jensen, ned i Huset hvor de 3 forladte Børn var, for efter Amtmandens ordre, nærmere at undersøge med Sengetøj og andet, før de skulle adskilles til forplejning hos andre. Her kom også den forslåede Kone tilstede. Maren Sørensdatter klager desuden over, at Hestegilderen har truet med, at slå hende ihjel o s v. 21 Oktober 1740.

662
Fra Birkedommer J Snell, Skanderborgske Distrikt. Sammen med Isach Nielsen og Hans Rasmussen, Skanderborg, var han på Skanderborg Slot for, at afholde forhør over Hestegilderen Anders Rasmussen, i forbindelse med den klage Sognepræsten Johannes Wicher, Hylke havde indsendt over denne [se forrige]. Derefter forhøret i 6 spørgsmål. Fremgår heraf, at han bor i Søren Ibsens hus i Hylke, erkender, at han i sin fuldskab af Brændevin, under Prædikenen har slået sin hustru og Maren Sørensdatter o s v. 25 Oktober 1740.

663
Fra Hestegilderen Anders Rasmussen, Hylke [se forrige]. Omhandler hans opførsel under og efter Prædikenen i Hylke 18 Søndag efter Trinitatis, hvorefter han blev indkaldt til forhør på Skanderborg Slot. Han beklager inderligt sit forhold, og lover fremover, at opføre sig ordentlig. Takker samtidig sin Sognepræst, fordi denne er gået i forbøn for ham, så han i stedet for den hårde og velfortjente straf, i stedet må nøjes med nogle dages Arrest og en times gang med den Spanske Kappe. Som yderligere sikkerhed for overholdelse af sit løfte, stiller han 2 garanter Søren Ibsen af Hjordberg og Jørgen Jonsen af Hylke. 28 Oktober 1740.

664
Fra J Wicher, Hylke [Sognepræsten]. Vil ikke undlade, at tilkendegive den fare og skade der sker ved Hyrdernes og Drengenes, som vogter Får og Bæster, utidige natlige antændelse af Ild, idet de af de udestående stakke af Tørv, samler så mange, at ilden kan ses langt fra, og derved gør en stor forskrækkelse for mange, for uanset det ikke sker nær ved Byerne, kan der dog ved antændelse af Krat og Underskov, som de søger til for, at finde ly for vinden, let ske en større ulykke. Klager især på egne og Byens vegne, over den fare de var i natten mellem 11 og 12 Juli, hvor Hyrdedrengen skal have lagt Ild ved foden af en Eg i Abildgårds kær, lige udenfor Hylkegård, hvor der gik Ild i samme Egs store top. Skovfogeden Anders Hensemann, har beset skaden og kan bedst rapportere om denne. 12 Juli 1740.

665
Fra J Wicher, Hylke [Sognepræsten]. Attesterer at Søren Larsen, som var fæstet i tjeneste hos Jens Rasmussen i Hylke, kun var der en kort tid, kom så derfra som syg og var borte, indtil han endelig blev antagen i sin Broder Rasmus Larsens hus i Bådstrup, hvor han nød sin forplejning, indtil sin dødsdag. Blev begravet femte Søndag efter Trinitatis. 18 Oktober 1740.
På samme bilag:
Iligemåde attesteres, at Anne Gåsis kaldet, som til Michaely har været hos samme Jens Rasmussen i Hylke, er en underlig, tåbelig og vanvittig qvinde, som næppe kan fortjene føden alene, men siden hun er stærk på lemmerne, og har aldrig været til Herrens Bord, eller har mødt til nogen undervisning, er hun som for mig ubekendt af hendes skrøbelighed, anført i Mandtallet. 18 Oktober 1740.

666
Fra Kongen, Friderichsborg [Kopi fra Stiftamtmand E Holch]. Eftersom man har erfaret, at uanset anordningen om Land Fiscaler, så er der dog blandt Bønderne og andre enfoldige folk, stadig en del som fremturer i deres gamle vaner med ulovlig for - og landprang [handel], mod hvem der allerede er anlagt sag fra nogle af de beskikkede Land Fiscaler, med krav om konfiskering af varerne, samt påfølgende straf. Erkendes at mange Bønder og Omløbere der har drevet sådan handel i vel 20 - 30 år, har følt sig trygge, og skal derfor ved en sådan ulovlighed, ikke straffes så hårdt, at de bliver ruinerede. 11 December 1739.
Notat på samme af Amtmanden til Tyrsting - Vrads Herred, ang publication. 7 Januar 1740.
Svar på samme fra Herredsfoged Vilsted, Sønder Skovlund. Han har tid efter anden indkaldt samtlige beboere af Bønder, Husmænd og deslige, hvoraf en del er mødt og en del udeblevne, og for de mødte, oplæst og gentaget bestemmelserne vedr Land Fiscalerne etc. 7 April 1740.

667
Fra Thomas Mavors, Kongelig anordnet Land Fiscal over Århus Stift, Byfoged i Horsens og Herredsfoged i Vor - Nim Herreder, og Oluf Bruun af Urup samt Stokkemændene Anders Svendsen, Jens Jensen, Eskild Poulsen, Rasmus Sørensen, Claus Tomesen, Anders Jensen, alle af Gedved og Jens Pedersen af Bleld, den ottende mødte ikke. Fredag 4 Marts 1740, for Retten var skikket fra Rasmus Nielsen Møller i Klags Mølle, 4 Synsmænd Christopher Sørensen, Niels Sørensen, Rasmus Andersen og Søren Mortensen alle af Flemming, som aflagde deres Ed på, at de havde synet og besigtiget en død funden Kvinde på Flemming Mark, som befandtes tilknøgen af Sne, så kun hendes ansigt var synligt. Der fandtes ingen tegn på dødsårsagen, som de derefter skønnede måtte være på grund af Frosten, eftersom alle hendes Lemmer var stivfrosne. 4 Marts 1740.

668
Fra Grabow, Urup. Henvender sig ang en Bondekarl fra Østbirk, som er antaget til Hyrde, idet denne nu har fattet ægte kærlighed til en Husmands Datter der af Byen, hvorefter de har henvendt sig til deres Sognepræst Johannes Nørholm, om en Christelig Corpulation. Men i mangel af en Corpulationsseddel fra Familie Skats forpagteren, har denne nægtet, at påtage sig samme, uanset Grabow også har henvendt sig til ham. Mener ikke der er nogen ræson i denne nægtelse, dels er begge Bonde fødte, og har altid arbejdet ved Bonde arbejde, som de også er egnede til, dels har de altid opført sig skikkelig i Menigheden. Beder om Amtmandens tilkendegivelse af, hvorvidt nogen Præst ved en sådan ubetydelighed, kan forhindre Bønder Folks ægteskabsbånd. 18 Maj 1740.

669
Fra Johan Henrich Rantzau, Børglum Closter. Henvender sig på egne og medarvingers vegne for, at opsige den Kapital, som Svigerfaderen Justitsråd Sal Friderich Kiærskiold skylder efter Obligation af 6 Maj 1737 stor 1485 rdr 3 mk 11 sk, til Etatsrådens Myndling Juncher Bendix Lassen Müller, at de efter deres lejlighed som formynder på den umyndiges vegne, udi næst kommende Viborg omslag den 1 April eller næst Fredag efter Påske 1741, at imodtage samme Kapital med Renter etc. 19 September 1740.

670
Fra F Zimmer?, Glykstadt. [På Tysk]. Omtaler Advokat Ritters Obligation på 40 rdr og en Kaptajn Helms. Desuden nævnes Etatsråd Baron von Plessen m fl. [Se tidligere ang Overførster Ritters Stervbo].18 Marts 1740.

671
Fra P Møller, Møllersdal. Henviser til Amtmandens ordre, hvorefter denne har ønsket tilforladelig efterretning og erklæring på følgende 3 poster:

1)
i hvad stand de 2 oprettede Hølè og Skierkniveværker er.

2)
hvad forråd der er af deslige varer.

3)
til hvad pris, de kan sælges for, i forhold til, hvad de tidligere hos fremmede har kostet.

Derefter længere redegørelse som svar på spørgsmålene.
Notat:
Dette må jeg endnu melde, at før jeg anlagde Værkerne kostede en Vesterbo Hølè 9 - 10 mk. En Østerbo Le 7 - 8 mk. Nu sælges de første for 1 rdr 4 sk og de andre for 5 mk 4 sk, som er fuldkommen lettelse for den gemene Almue her i Landet. 9 Januar 1740.

672
Fra P Mule, Serridslevgård. Han har/:Gud bedre det disverre:/ fået en delinqvent, der har slået sin Fader og Moder, og undsagt en og anden med ulykke, og eftersom han ikke har nogen sikker bevaring for denne, nødes han til, indtil sagen er afsluttet, eller der findes anden sikker forvaring, at lade ham indsætte i Fængslet ved Slottet. Hvad forplejningen bør koste, skal han nok  indestå for. 23 Juni 1740.

673
Fra Sehested og Trellund, Viborg. Henviser til Kongelig Rescript af 6 Maj, om ved Plakater, at lade publicere Kongens vilje, ang reparation og istandsættelse af Nørre Jyllands Landstings Domhus. Beder derfor Amtmanden anvende de fremsendte Plakater, til samme overalt i sit anbetroede Amt. 11 Juli 1740.

674
Fra P Müller, Viborg. Som svar på Amtmandens henvendelse, kan han oplyse, at han af sin Myndling, Jørgen Müllers lille Capital, endnu ikke har haft lejlighed til, at placere mere end 300 rdr, dog er der givet ham løfte om de resterende 1200 rdr, eller i det mindste 1000 rdr til anstundende Snapsting, da der vel bliver råd til resten. Skulle der forinden ske henvendelse til Amtmanden om samme, vil han meget gerne have underretning om dette. I det øvrige er hans Capital endnu uformindsket, lige det samme som han i arv tilfaldt. 4 April 1740.

675
Fra Müller, Viborg. Som Formynder for de to unge af Tyrrestrup, havde han vel ventet, at modtage genpart af Skifteforretningen, om den tilfaldne Fædrene og Mødrene Arv, og Lodsedler derpå. Men da dette ikke er sket tillader han sig, at erindre om samme, med samtidig begæring om, at få tilsendt den Salig Justitsråd Kiærschiolds originale Obligation på 1485 rdr 1 mk 11 sk af 6 Maj 1737, eftersom han har ansvaret for den umyndiges arvemidler, bør det tilfaldne også være i hans hænder og disposition, siden intet findes i Loven som kan modsige dette.  21 Marts 1740.

676
Fra C Dyssel, Viborg. De 4 Tartarer, som Land Fiscal Sr Mathias Brun har ladet indsætte i Arresten, er udbrudte, nemlig 1) Peder med sort krøllet Hår 2) Jospeh en lang smal karl, kopenarig under ansigtet, ligeledes sort hår 3) Christian sort krøllet hår 4) Olle en liden smal karl og med sort hår, alle fire i grå Vadmels Kjorteler med hægter. Man venter, at det er på vej mod Holsten, og formentlig passerer gennem Amtmandens område, hvorfor denne bedes foranstalte en eftersøgning og pågribelse, idet evt omkostninger vil blive betalt. 27 Oktober 1740.

677
Fra P Møller, Møllersdal. Ang en opsagt Capital på 440 rdr, som skulle have været betalt på Viborg omslag, hvilket også ville være sket, hvis der havde været nogen, der på Amtmandens vegne, havde fordret det, eftersom han ikke vidste andet. Nævner også Regimentskvartermester Thygesen, som på vejen fra Viborg, var hos Møller, og da lovede at lade denne vide, hvornår han ville rejse til Århus, og så samtidig ville tage omkring Skanderborg, hvor de begge kunne mødes. Afventer herefter nærmere besked. 12 Maj 1740.

678
Fra P Fogh, Ryomgård. Han har fundet 4 små afkalds kvitteringer, hørende til en skifteforretning i 1723, som han beder Amtmanden indføre i Protokollen, som forevist for de tre sønners og ene datters vedkommende. Hvis Amtmanden vil påtegne samme vil det være ham kært. Den ene datters arv er endnu hos brevskriveren. Ingen navne, men fremgår, at faderen er Tolder i Ebeltoft. 8 April 1740.

679
Fra Christian Rathlow, Rathlousdal og Gersdorflund og Christen Høgh, Provst i Hjelmslev Herred. Gør vitterlig, at de har modtaget Kongelig ordre af 9 Oktober 1739 til, at nedsætte en Kommission, som skal undersøge og pådømme en sag mellem Land Fiscal Thomas Mavors i Horsens og Assessor Provst Præst og Magister Søren Glud i Kattrup, dog kun forsåvidt det der vedrører en klage fra Amtmanden af 17 September sidst. Søren Glud indkaldes derefter for Retten, som holdes i Peder Werners huus i Skanderborg. Sagerne drejer sig bl a om:

1)
Gluds omgang med Overby Skolevæsen i 1738 og 39, hvorved de Kongelige anordninger skal være tilsidesat.

2)

Gluds voldsomme fremfærd mod Skoleholderen Søren Farre, hvis ringe gods skal være ham fratagen og ført til Kattrup Præstegård,

3)

At Glud, uanset Kongelig resolution af 13 Novb 1733, ikke har villet tage Jens Pedersen og Hustru i Tvingstrup, til hemmeligt Skriftemål.

4)

Gluds opførsel ved Skanderborg Birketing den 4 August 1738, jvnf Tingsvidne, som ikke er en Præst anstændig.

5)

Hans behandling af Hylke Kirke, hvorfra noget skal være anvendt til hans egen nytte.

6)

At han endnu ikke har betalt den Bøde han blev idømt, i forbindelse med en sag mod Assessor Muhle.

7)

Behandling af evt andre klager.

Nævner også Skoleholderne i Overby Isac Flintor, Hans Årøe, Casper Kierulf, Anders Rårup, Søren Farre, desuden Jens Pedersen og Hustru i Tvingstrup. Ingen dato. Januar 1740.

680
Fra Rathlow, Rathlousdal. [Se forrige]. På grund af den megen Sne der er faldet afvigte Nat, er det umuligt for ham, at medvirke ved Kommissions behandlingen i morgen, hvorfor han håber Amtmanden vil formå Amtsforvalter Justsen til, at optræde på sine vegne. Tror i øvrigt ikke, at nogen af de andre medvirkende vil kunne møde. 24 Januar 1740.

681
Fra Rathlow, Rathlousdal. Han har efter Amtmandens ordre, fra Amtsforvalter Justsen, modtaget en opgørelse over en del uformuende og vanføre folk, boende under sit Gods, som Forpagteren af Familie eller Folkeskatten, mener skal betale Skat. Amtmanden har ladet disse personer indkalde, for nærmere undersøgelse, om hvorvidt de skal betale, Rathlow fremfører, at en del af disse ældgamle og vanføre Personer, umuligt kan klare den lange vej, mener han kan bevise hvem der ikke er skat skyldige, hvorfor de må være fritaget for evt udpantning. I øvrigt er der flere fejl i opgørelsen, idet nogle af de angivne ikke findes på hans Gods, og andre er ført dobbelt, bl a i Torrild: Gregorius som ikke hører under ham, Fillerup: Laurids Jensen det samme, samt Degnen i Torrild det samme m fl. 7 Oktober 1740.

682
Fra Niels Holmboe, Astrup [Sognepræsten]. Henviser til den forklaring over indsiddere, der er indleveret om hans Mandtal. Nævner derefter Anne Nielsdatter som er over 67 år, og den gamle udlevede og sengeliggende Anne Nielsdatter, desuden Peder Rasmussens udlevede gamle Moder Kirsten Jensdatter, som efter loven er fritaget for Skat. Håber Amtmanden vil sørge for de ikke fremover bliver krævet for Skat. 12 Oktober 1740.

683
Fra Jesper Hutfeldt att af Søren Christensen og Jens Sørensen, Saksild. Eftersom Jens Rasmussen af Assendrup, har  bedt om en Attest til Amtmanden ang hans Forældre som afkræves for Familie Skat, kan det bevidnes, at hans Fader er en gammel hærdet Mand 70 år, og har i mange år været syg og skrøbelig, så hans Kone ikke kan gøre andet end opvarte ham, desuden er hun temmelig af alder. De har ikke andet at leve af, end det de skal have af Sønnens hånd, og må spise ved hans Bord. 9 Oktober 1740.

684
Fra Jesper Hutfeldt, Saksild. Efter Poul Jensens begæring, meddeles herved bevis efter Kirkebogen, at hans Moder er født 1672. [Kb begynder først 1701]. 12 Oktober 1740.

685
Fra Jesper Hutfeldt, Saksild. Efter begæring af Rasmus Nielsen i Kysing, ang hans Moder, meddeles dette bevis, at hun er født i 1670. 12 Oktober 1740.

686
Fra Olluf Bruun, Urup. Efter Amtmandens ordre, har han beset Kaptajn von Grabows Stutteri på Urup, hvor der fandtes en fuldkommen velskabt Hingst, samt 6 dygtige og fuldkomne Følhopper, som alle i år er blevet bedækkede og kan anses, at være drægtige og i god stand. 4 August 1740.

687
Fra Vilsted, Sønder Skovlund [Herredsfogeden i Tyrsting - Vrads Herred]. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang Vejenes reparation, døde Kreaturers nedgravelse, og afskaffelsen af den på nogle steder brugte Gade - Ild på Volborg og Sct Hans aftener, hvilket han altsammen på det nøjeste vil iagttage i sit betroede distrikt. 18 Maj 1740.

688
Fra J HSnell, Høver [Birkedommer]. Henviser til Amtmandens befaling, ang Vejenes reparation, Kreaturers nedgravelse, og Betleri, som han har brugt ald mulig flid for, at efterkomme, men intet er vel vanskeligere end, at holde sig fri for de fattige, uden der var et sted de kunne henvises til, thi de som nyder mest almisse, er ofte de mest påhængende. 23 Maj 1740.

689
Fra Friderich Holmer, Odder [Herredsfogeden]. Indberetning ang Kornprisen i Hads Herred der er som følger, alt pr td: Rug 2 rdr 4 mk - Byg 1 rdr 4 mk - Havre 5 mk - Ærter 2 rdr. Ønsker samtidig en  glædelig Jul og et lyksaligt tilstundende Nytår. 24 December 1740.

690
Fra Amtmanden Skanderborg Slot - til Statholderinde Kragh, samt Proprietairerne i Vor Herred, Stensballegård, Tyrrestrup, Serridslevgård, Handsted og Urup.
Man venter med det første Kongens besøg, og det da kan befrygtes, at Bæsterne nogle steder hos Bønderne, i henseende til den i dette år værende fodertrang, kan være så ringe, at den megen kørsel med det Kongelige Herskab vil forløbe meget dårligt. For at Bæsterne såvidt muligt kan være i stand til, at forrette kørselen og ikke være ganske udmattede når de skal anvendes, anmodes de gode Herrer Proprietairer herved om, at tilholde deres Bønder, at de fra nu af og indtil Kørselen sker, så vidt det er muligt, hver holder et par af deres bedste Bæster i fred for arbejde, dog således at Ploven kan holdes i gang. 14 Maj 1740.
Påtegnet af:
Stensballe, Tyrrestrup, Serridslevgård og Urup. Ordren er disse steder umulig, at efterkomme. Tyrrestrup skriver, at de fleste ikke engang kan udrede 4 til en Plov, men må bruge Stude. Handstedgård vil i al underdanighed efterleve ordren.

691
Fra Muth og Neukrantz, Fredericia. Henviser til Amtmandens skrivelse til Oberst Geistler, ang en Hestetyv Poul Mortensens udsigende. Obersten har derefter afhørt 2 Soldater af det Kongelige Garnisions Regiment Jens Nielsen Bås af Livkompagniet og Jens Andersen Winter af Kaptajn Neukrantz Kompagni.

1)

Spørgsmål om hvorvidt han havde opholdt sig i Sønder Vissing i 1739 og havde hørt, at der var stjålet 3 Bæster fra Rytterbønderne. Svarede Ja.

2)

Om han vidste noget om hvem der havde stjålet samme, og hvor de blev af. Svarede at det vidste han ikke.

3)

Om han kendte en Mand fra Vester Vedsted ved Ribe, navnlig Poul Mortensen eller hans Hustru Birgitte Poulsdatter. Svarede nej.

4)

Om han vidste noget om, at en ved navn Jens skulle have bragt Bæsterne til Poul Mortensen i Sønder Vissing Skov ved Sct Olufsdags tide og fået 8 rdr, eller han kunne være impliceret. Svarede at han intet vidste, og selv var ganske uskyldig, ydermere siger Jens Pedersen Winter, at han samme på samme tid ikke var i Sønder Vissing men i Aidt. 17 December 1740.

692
Fra D Trappaud, Søbygård [Amtmand]. Henviser til Kammer Coll skrivelse, ang de 184 læs Hø på Søbygård, som skal leveres til Randers og Bjellerup Ladegård, som efter hans mening kan foregå, uden noget møde om samme, thi når det Skanderborgske distrikt består af over 5000 tdr og det Dronningborgske af kun omtrent 2000 tdr Hartkorn, så bør det første levere 132 og det sidste 52 Vogne. Nævner derefter de forskellige afstande o s v. 8 Oktober 1740.

693
Fra Th Mavors, Horsens. Så snart Amtmandens skrivelse indløb, føjede han strax al mulig anstalt til Vejenes reparation, og de døde Kreaturers bortskaffelse fra Landevejene, så han ikke venter der skal være noget påklagelig i den henseende. I Vor og Nim Herreder er Gade - Ild om Voldborg og Sct Hans aldeles aflagt, ikke desto mindre skal han efter Amtmandens befaling, skrive til Provsterne om dette (om Magister Glud har afladt at være sig selv). Også med hensyn til Spectateurs og Betlere ved bedestedet i Nim, har han gjort sig al mulig umage. 22 Maj 1740.

694
Fra Christian Rathlow, Rathlousdal og Gersdorphslund og Christian Høgh, Provst i Hjelmslev Herred. [Se tidligere - 3 sider] Ang en sag mellem Th Mavors i Horsens og Assessor Søren Glud i Kattrup, som har været behandlet den 25 Januar 1740 i Sr Werners Hus i Skanderborg.  Parterne ønskede ført en stor del vidner, som man mente ville være af stor vidtløftighed og tidsspilde, hvorefter dette blev overgivet til Kongen. Dennes resolution af 18 Marts lyder, at de Vidner parterne ønsker fremført til sagens opklaring, og som ikke tidligere er blevet afhørt, må og skal være pligtige til, at vidne for Kommissionen. Derefter de mange navne og steder på de ønskede Vidner. Ingen dato og underskrift. 1740.  

695
Fra flere Mænd i Østbirk, Mandborg, Sattrup, Lundum Skov og Rådved. For i år at undgå det daglige og besværlige Hov arbejde med, at Tærske i Urup Lade fra Sct Michaely til 1 Maj 1740, har de om denne Tærskning aftalt, at Gårdmændene af Østbirk, Mandborg og Sattrup, for deres Tærsknings vedkommende, har antaget 4 Tærskere nemlig Christen Jensen, Niels Eriksen, Søren Andersen og Peder Axelsen, og vi Gårdmænd af bemelte Lundum Skov og Rådved har antaget 2 Tærskere, Lambret Pedersen og Chresten Sørensen, som i alt gør 6 Tærskere, hvilket man håber vil gøre tro, fornøjelig og skadesløs Tærskning for dem i Urup Lade. Der er accorderet med Tærskerne, at de for arbejdets udførelse hver skal have kost og 20 slettedaler, således det på ingen måde skal komme Husbonden til nogen skade eller udgift. Beder om lov til, at låne den ubrugelige Smedie ved Gården, så Tærskerne kan sove og have deres sager deri. 4 Oktober 1739. Sign af samtlige mænd.

696
Fra J Peerstrup, Adslev [Sognepræsten]. Opskrift på de Børn af Mesing, som i Sommer ej kan være forældrene til anden nytte, end at stime på Gaden:
Christian Hansen - Rasmus Jensen - Niels Rasmussen - Christen Pedersen - Jens Pedersen - Michel Rasmussen - Jacob Pedersen - Søren Sørensen alle 1 Søn - Bertel Groesen 1 Datter - Anna Rasmusdatter 1 Søn - Michel Pedersen 1 Datter - Christen Michelsen 1 Datter - Niels Tåning 1 Datter - Anne Pedersdatter 1 Søn - Søren Joensen 1 Søn - Hyrden 1 Datter. Der har været Skolemester i Mesing siden Påske.

Udi Adslev:

vil Degnen holde Skole, der findes ligeledes:

Jens Sørensen 1 Søn - Matthis Christensen 1 Datter - Jens Jensen 1 Søn - Kirsten Jensdatter 1 Datter - Michel Hotensen? 1 Datter.

Anders Møller i Coldens Mølle 1 Søn.

Jexen:

Niels Nielsen 1 Datter - Hans Nielsen 1 Søn - Peder Povelsen 1 Søn - Jørgen Møller 1 Søn - Povel  Madsen 1 Datter. Bedes ydmygst at bemte Børn, af Forældrene måtte holdes i Skole. 18 Juni 1740.
Desuden lille overrevet seddel, uden mening med navnet Jens Pedersen. Adslev 27 ingen måned ang..

697
Fra Amtmanden Skanderborg Slot - til Statholderinde Krag samt øvrige Proprietairer i Vor og Tyrsting Herreder. Henviser til skrivelse fra Økonomi og Commerce Coll, ang forlydender om, at Kornvarerne på fremmede steder vil stige i pris, og man derfor kan forvente, at fremmede vil købe sådanne varer i Landet, hvilket kunne være en god ting, når man samtidig kunne undgå, at der derved ville opstå mangel. Man har samtidig ønsket oplysning om Kornprisen i Amtet, og om der er noget forråd af samme, samt om der kunne forventes dyrtid, såfremt Kornet blev solgt ud af Landet. Amtmanden ønsker indberetning fra de nævnte Proprietairer m v. 24 Marts 1740. Påtegnet af modtagerne.

Omslag:

Gen Land Økonomi og Cammer Coll Breve 1740.

698
Fra Gen Land Økonomi Coll, København. Henviser til det nu ophævede forbud af 30 September sidst afvigte, mod udførsel af Korn fra Danmark, idet der nu af nogle er sket ansøgning om nyt forbud for såvel Fede som Kornvarer. Amtmanden bedes derfor, jo før jo hellere, indberette hvorledes dette års grøde i Amtet falder, samt hvorvidt han mener det er tjenligt eller nødvendig med et sådant nyt forbud. 4 Oktober 1740.

699        
Fra Gen Land Økonomi Coll. Henviser til forlydender om, at Kornprisen på fremmede steder vil stige temmelig i pris, så det altså kan forventes, at fremmede ville købe sadanne varer i Landet,  Amtmanden bedes derfor indsende underretning om Kornprisen i Amtet, samt hvorvidt der findes noget forråd af samme. 15 Marts 1740.

Omslag:

Fra Land Etat Gen Commiss

700
Fra Land Etat Gen Commiss. Henviser til den allernådigste Skatte - Korns forordning af 1741, hvorefter der til Skanderborg Amt skal ydes 2200 tdr Havre, af de nærmest liggende Herreder og Sogne, Amtmanden må se efter, at det af Betjentene bliver således behandlet, at  ingen pålægges mere kørsel end det er nødvendigt. 19 November 1740.

Omslag:

Cancelli Breve 1740.

701
Fra Cancelliet. Henviser til Kongelig beslutning om, at det Danske Cancelli herefter, for begge Konge Riger, skal fastsætte som en almindelig og bestandig regel, at når der gøres ansøgning om Commissarier, og der til foreslås nogen, som enten er Officer og står i virkelig tjeneste, eller en Procurator, som ikke virkelig er beskikket til at gå i Rette for den almindelige Højeste Ret, eller er af de Ober Hofs Rets Procuratorer, som forordningen af 19 Aug 1735 ommelder, eller nogen anden, som er uden Kongelig Civil Embede og ikke en bekendt vederhæftig god Mand, at da Commissori exp om det end bevilges, skal udsættes indtil vedkommende foreslår en anden etc. 8 Oktober 1740.

Omslag:

Delinqventregning 1740.

702
Fra Chr Gundorph, Skanderborg Slot. Amtsforvalter Justsen anmodes om, at udbetale til Portneren ved Slottet, for 10 dages forplejning af Hans Jørgensen, der af Rytterbønderne i Låsby blev pågrebet som løsgænger, og indbragt til Skanderborg Arrest, 6 sk pr dag i alt 3 mk 12 sk. 8 November 1740.

703
Fra L G v Cølln, Skanderborg [Birkeskriver]. Attesterer at Sr Jens Lassen, efter Amtmandens ordre, har ført en sag mod Lars Skomager, der er anklaget for tyverier, nemlig 20.27 Novb 4.11 og 18 Decb 1738 samt 8.15.29 Januar 1739 i alt 8 Tingdage. 11 Maj 1740.

704
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Attesterer at Sr Jens Lassen efter Amtmandens ordre, har ført en sag mod en Hestegilder Søn Christen Prantz, der er anklaget for en og anden forbrydelse, nemlig 11 April 2.9.16.23 og 31 Maj 13.27 Juni 4.18 Juli 1737 og 12.26 Juni 10.17.24 Juli samt 7 August 1738 i alt 16 dage. 11 Maj 1740.

705
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Attesterer at Sr Jens Lassen efter Amtmandens ordre, har ført en sag som forsvarer for Anne Laursdatter, der havde født et Barn i dølgsmål, nemlig 10.26 Juni 3.17.24 Juli samt 7 August 1738 i alt 6 Tingdage. 11 Maj 1740.

706
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Attesterer at Sr Jens Lassen efter Amtmandens ordre, har ført en sag som forsvarer for Anne Rasmusdatter, der er beskyldt for Tyveri, nemlig den 22.29 Maj 5.12.19.26 Juni 3.17 og 24 Juli samt 7 August i alt 10 Tingdage. 11 Maj 1740.

Omslag:

Rytter eller Dragon Hestes græsning 1740.

707
Fra H Simonsen og U Bruun, Odense. Henviser til deres 2 skrivelser til Regimentskriver Moldrup, den ene ang Marker og Copler sammesteds, der er blevet udvist, foruden det der ved Bjelderup i det Dronningborske Distrikt, er blevet udvist til foder? og eftergræsning i denne Sommer fra 26 Maj til 26 Oktober for Oberst Juuls Cavalleri Regiment. Det andet ang den refussion der er accorderet med Amtmand Trappaud, i forbindelse med hans forpagtning af Søbygård. 9 Maj 1740.
Bilag: Specifikation over hvorledes Distriktet til Hø - Sletten ved Kongens Ladegårde i 1724 af Commissionen er blevet fastsat. Derefter under 5 punkter Sognenes navne.

708
Fra W A v den Osten, H Simonsen og U Bruun, Århus. [3 sider] Henviser til deres rejse i Distriktet, for at efterse og vurdere de Hovedgårdes Marker, som Cavalleriet ved forrige indretning har været tillagt, med hensyn til hvad Hø der kunne forventes. Nævner også Græs Copler til Hestene, desuden om bortforpagtningen af Søbygård til Amtmand Trappaud. 5 Maj 1740.

709
Fra H Simonsen og U Bruun, Skanderborg. De har nu efterset samtlige Hø mark og Græs Copler i det Dronningborgske og Skanderborgske Distrikt, som efter Krigs Jordebogen har været henlagt til brug for Cavalleriet, og desuden udset hvad Copler til Græsning, der i dette år skal anvendes til Oberst Juels Regiment, herunder for 250 Heste ved Bjelderup Ladegård. Nævner også det store Copel ved Søbygård, der tidligere var henlagt til Rytterheste, men nu er indhegnet til Agerbrug, og af Amtmand Trappaud tilsået med Rug. Mølleskoven - Hyppes Land og Møllekæret som forhen har været anvendt til Hø avl, kan blive god Græsning til 110 Heste. De 2 Høvet Marker ved? Silkeborg anvises til 50 Heste, dernæst nyder Regiment til eftergræsning Sjelle Skovgårds og Tvilums Hømarker, når Høet er bjerget. Regimentskriveren anmodes uden ringeste ophold, at sørge for nævnte Copler straks bliver indhegnet og derefter Regimentet anvist. 6 Maj 1740.
Notat om en Mark ved Tvilum som skal udlejes, samt Sønder Ager ved Slottet, og Hestehaven i Skoven ved Sjelle Skovgård. 6 Maj 1740.

Omslag:

Regimentskriver Moldrups Breve 1740.

710
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til modtagne skrivelser, hvorefter der, jvnf vedlagte, er blevet afholdt syn over den afdøde Rasmus Nielsen i Yding. Vedkommende ønsker tilladelse til, at der må foretages Jord påkastelse i dag, da de agter at lade ham hensætte. "Det indstilles til Deris Welbårenhedz gode anstalt, for De fattige Menisker som har en temmelig byrde på Dem og foruden væred under een Stoer Kors". 26 Juni 1740.

711
Fra N Moldrup, Ladegården. Fremsender 2 attester, den ene fra Præsten og den anden fra nogle af Mændene i Yding, ang Peder Bertelsens Stedsøn Rasmus Nielsen, at denne i nogen tid har været svagelig, men var gået i Marken, hvorfra han, uden nogen tegn til skadelidelse eller andet, blev hjembragt som død. Spørger om Amtmanden har nogle indvendinger, før den døde begraves.  25 Juni 1740.

712
Fra N Moldrup, Ladegården. Vil ikke undlade, at nævne den ulykkelige Ildebrand som nu på ny, forgangen Nat har været i Voerladegård, hvor den bedste Mand i Byen, Morten Knudsens gård ganske nedbrændte, så næsten alt det han ejede brændte, undtagen Kvæget eller Fæ høvederne og Svinene, alle Bæsterne og Fårene indebrændte, eftersom Branden først opstod i Staldhuset. Forekommer der Amtmanden nogen, som i denne trange tid, der vil være den arme Mand til nogen tjeneste med foderhjælp eller andet, gøres en stor barmhjertighed. 21 Marts 1740.

713
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til en skrivelse han har modtaget fra Major Moldrup, hvori omtales en Landstings Dom, tvivler ikke på, at den arresterede Heste Tyv er den skyldige, men det vil vel blive besværligt, at overbevise ham selv om samme. 29 Oktober 1740.

714
Fra N Moldrup, Skanderborg. Modtog i aftes Amtmandens skrivelse og repartion [fordeling] om Plantehaverne, som han nu har efterset og finder derefter at udkomme.
Ved Nedenskov 160 favne, Kalbygård 300 do, Tulstrup 140 do, Yding 232 do, Stjær 290 do. Ingen mål anført ved Vrold. Hvor af kan fornemmes at Stjær og Storring Sogne er en del favne, imod de andres som nok vil forandres, for Låsby og Dallerup Sogne bliver det tungt så de måske behøver hjælp. 28 Oktober 1740.

715
Fra N  Moldrup, Ladegården. Henviser til Tingsvidnet, over den såkaldte Præste Broes brøstfældighed. Vel løber det op i pris, men tror ikke, at Tømmeret kan skaffes til den ansatte pris, hvis det skulle indkøbes. Hvorledes det før har været med Broen, og hvorfor den ikke sammen med de andre i Distriktet, har været vedligeholdt eller anført, er tidligere indberettet, så der bør ikke ske nogen afvisning eller reprimande til ham. 20 Juli 1740.

716
Fra N Moldrup, Ladegården. Under det Skanderborgske Distrikt i Vinding Sogn, har Hans Majestæt en anpart på 7 skp 1 alb Hartkorn i Hospitalsgården no 9, hvoraf for 1738.39 og indeværende år til Juli kvartals udgang, er opløben en restance for Kvartal Skatterne og Landgilden i alt 6 rdr 1 mk 14 sk, som på ingen måde har været at inddrive. Heller ikke hos Hospitalsforstanderen, uanset Moldrups mange henvendelser, for at undgå omkostningerne ved udpantning, har det været muligt at få pengene. Udbeder sig Amtmandens bestemmelse om samme. 4 Oktober 1740.

717
Fra N Moldrup, Ladegården. Efter Amtmandens ønske, har han ladet Bonden Rasmus Christensen i Tåstrup indkalde, ang hans modtagelse af Ritmester Holstes Hest. Det første Moldrup hørte til den accordt var den 22 Januar, da Ritmester Holst, jvnf vedlagte kopi, blev tilskreven og sendte ham kopi af Bondens brev, men Moldrup fik intet svar. Derefter flere punkter i sagen, hvor Moldrup bl a omtaler Bonden som en tåbelig Stømper. [Se næste]. 16 Februar 1740.

718
Fra Holstein, Skanderborg. [Se forrige]. Eftersom han har accorderet med  Bonden Rasmus Christensen i Tåstrup, at denne skal tage hans Hest på fodring med Hø - Havre og Hakkelse, i nærværende Vinter indtil medio Maj for 7 Slettedaler, som blev bekræftet med håndslag, men da denne nu ikke vil holde sit løfte, forårsages brevskriveren til, at henvende sig til Amtmanden om Bondens skammelige og bedragelige omgang med ham. Fremgår, at Hesten har været afleveret, ligesom Bonden har bedt om nogle penge, hvorefter Holsteins Tjener skulle give ham 2 Slettedaler, men eftersom han ikke dengang var hjemme, blev disse afleveret til Regimentskriveren. Bonden mente beløbet var for lille, og klagede derefter til Moldrup o s v. [4 sider]. 11 Februar 1740.

719
Fra Rasmus Christensen, Tåstrup. [Se forrige - til Ritmester Holstein - på foranledning af Moldrup]. Henviser til vedlagte kopi, vedr hvad Rytterbonden Rasmus Christensen i Tåstrup, har oplyst ham om. Manden er både fattig og tåbelig, så han trænger hårdt til det lidet han med rette kan tilkomme. Af samme kan frygtes, at han kommer til at mangle Foder til sine egne Kreaturer, hvorfor Ritmesteren med det allerførste, bedes løse ham fra den indgåede aftale om fodring af dennes Hest, som Bonden i sin enfoldighed og uden nogen eftertanke er indgået på. Derefter følger Bondens oplysninger om den indgåede aftale bl a betaling o s v.  22 Januar 1740.
Notat:
Sognefogeden i Vitved og 4 mænds forklaring om Rasmus Christensens forsyning af Foder, jvnf Regimentskriverens ordre, der ang som værende på det knappeste til hans egne Kreaturer behov. 15 Febr. 1740.

720
Fra Jens Vilholt, Jens Jensen m fl i Sønder Vissing - til Moldrup.  Henvender sig ang den bekendelse og forklaring, den arresterede Hestetyv Poul Mortensen og hans Kone Birgitte Poulsdatter, begge fra Vester Vedsted ved Ribe, har afgivet ved Retten, nemlig at en Mand eller Karl ved navn Jens af Sønder Vissing i 1739 i Sønder Vissing Skov, skal have givet dem 3 Bæster, som skal være stjålet fra 3 af underskrivernes Naboer, hvorfor Poul Mortensen skal have betalt ham 8 rdr.  Underskriverne der alle er af navnet Jens finder sig meget fornærmede, idet Naboerne og andre tænker, at det er den ene eller anden af dem der er den nævnte Jens, hvoraf vi otte som var her da Hestene blev stjålet, endnu her, medens 2 er bortflyttede, nemlig Jens Bås og Jens Vinter, der begge nu er i Fredericia, ved de fri og nyoprettede Kompagnier. Den tredie Jens Wæwer er meget gammel, svag og sengeliggende. Beder om indkaldelse til Birketinget. 5 December 1740.

721
Fra N Moldrup, Ladegård. [Se forrige]. Vil ikke undlade, at indberette til Amtmanden hvad de Bymænd af Navn Jens i Sønder Vissing har gjort anmodning om. Beder i den forbindelse Amtmanden skrive til Fredericia, om de 2 afskedigede Karle nemlig Jens Båes og Jens Winter, om de til deres egen æres frelse og sandhedens oplysning kunne komme til Skanderborg, i forbindelse ved de stjålne Heste i Sønder Vissing, hvor en Mand ved navn Jens skal være indblandet. 7 December 1740.

722
Fra N Moldrup, Ladegården. [Se forrige]. Den arresterede Hestetyv Poul Mortensen er på Birketingets sidste Tingdag, i forbindelse med de fra Vestervig i Thy fremstillede 3 Mænd, kommen til Sandsheds udsigende, og har tilstået, at hans rette navn er Poul Mortensen, og ikke som han i ca 12 år har kaldt sig Poul Michelsen, som han anvendte på grund af en tidligere Landstings Dom. Erkendte ligeledes, at han adskillige gange har begået Heste tyverier. Under disse tyverier havde han nogle gange med sig Mathias Natmand, som nu er i Århus, og Hans Jens Skræder i Sønder Farup ved Ribe. Nævner igen, at en Mand ved navn Jens fra Sønder Vissing, skal have medvirket da der blev stjålet 3 Bæster i denne By. Da det skete var der 11 Mænd med navnet Jens, hvoraf den ene Jens Boes var en gl aftakket Rytter, som nu er kommet i tjeneste med de øvrige aftakkede i Fredericia, han burde sammen med de øvrige indkaldes. 26 November 1740.

723
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til en Plakat, ang en auktion som er foranstaltet af Stiftamtmand von Osten, der bedes bekendtgjort. 19 Maj 1740.

724
Fra N Moldrup, Ladegården. Knud Justsen af Stilling har gjort mange anmodninger, siden han ved sidste samling med hans og Konens venner var indkaldt hos Amtmanden for, at blive fri for sin Gård. Nu sidst erklærer han, at han ikke kan blive der længere, eller anskaffe noget til Folkenes underholdning, som dog daglig udkræves. Altså er der ikke andet at afvendte, end Amtmandens bestemmelse i sagen. 10 Juni 1740.

725
Fra N Moldrup, Ladegården. Da Tingsvidnet blev ført om Ildebranden i Ejer, indfandt de skadelidte Huusmænd og Inderste sig også, nemlig:

1)

Søren Jørgensen, der selv havde opbygget et Huus på Michel Nielsens gårds grund.

2)

Claus Andersen, var til huse hos Thomas Smed.

3)

Johanne Fædermann, hos Michel Nielsen,

4)

Hans Jensen, hos Niels Laursen,

5)

Anders Svenske hos Anders Jørgensen,

Tingsvidnerne har Moldrup taget til sig, at ingen af dem med samme skulle omløbe, før Amtmanden blev bekendt med dem. 1 Juni 1740.

Omslag:

Skanderborg Amtstues Breve 1740.

726
Fra Hans Justsen, Skanderborg. Giver sig selv den frihed, at nævne den Højeste Rets Stævning ang Føvling Kirkes torp?, som ham så  uskyldig er påtvungen, med ydmygst anmodning om, at Amtmanden ikke alene vil påtegne denne, men også med et par ord vil recommandere den til hr General Løjtnant Numsen, at denne også vil påtegne samme, at den lovlig er bleven forkyndt, thi han frygter, at den nuværende vanskelige vej skulle hindre Postens ordinære gang. 9 Februar 1740.

727
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Efter Amtmandens ordre, følger hermed angivelse over det Hartkorn i Skanderborg og Åkjær Amter, der efter hans mening, jvnf forordningen af 3 Oktober, kan tilkomme, at levere det påbudne Skatte Havre for 1741, som han ikke tvivler på, at Amtmanden vil godkende, idet det ikke kan gøres anderledes, eftersom Proprietairerne i Vor, Tyrsting Herreder er nærmere ved Horsens end Skanderborg. Da der er 125 tdr 7 skp 1 fc udover de 2200 tdr som General Commiss har beordret, udbedes også Amtmandens bestemmelse om til hvilket Magasin - enten Århus af Framlev Herred eller Horsens af Vor Herred - samme overskud skal anvises til. 29 November 1740.
Bilag:
Specifikation over de i Skanderborg Amt beliggende Sogne med deres Hartkorn, i forbindelse med Skattekornet, hvorunder Skov og Mølleskyld er regnet som halvt imod Ager og Eng. Derefter navnene på de 42 Sogne med i alt 4427 tdr 4 skp Hartkorn.

728
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Overslag over det Hartkorn i Åkjær og Skanderborg Amter, som efter Kongl Allernådigste forordning af 3 Oktober 1740, kan tilkomme at levere det for 1741 påbudne Skatte Havre, til Cavalleriets forplejning her i Skanderborg, hvorefter General Commiss ordre af 22 Oktober, 2200 tdr Havre skal oplægges til udlevering efter ordre, som af dem bliver udstedt. Åkjær Amt 2282-4-2-2 1/4 tdr Hartkorn - udregning a 2 skp 3 1/2 fc Havre af hver td Hartkorn udgør i alt 820 td 2 skp 1 3/4 fc. Skanderborg Amt 2295-7-0-1 td Hartkorn udregnet til 825 td 2 3/4 fc Havre. Desuden også Proprietair Gods m m i alt 2325 tdr 7 skp 1 fc, og således overskud på 125 tdr 7 skp 1 fc som udbedes nærmere om, hvortil dette overskud skal leveres.  28 November 1740.

Omslag:

Staldstude angående 1740.

729
Fra Grabow, Urup. I denne Vinter er der opstaldet 150 Stude, som først for nogle dage siden er blevet kompletterede, hvorfor han beder Amtmanden om ikke, at modtage denne sene indberetning med mishag. 29 November 1740.

730
Fra Deichmann, Urup, Efter ordre skal han herved meddele, at af de opstaldede Stude er 2 solgt til Matthiis Brun, som sammen med de øvrige vil passere Kolding. 10 April 1740.

731
Fra Lars Ammitzbøll, Mattrup. I Svogerens fraværelse, har han haft den ære, at åbne brevet fra Amtmanden hvoraf fornemmes, at denne ønsker indberetning om de i denne Vinter opstaldede Stude, hvilke udgør 80 stk. Ang de fattiges væsen, kan han ikke give nogen oplysning, såsom Svogeren har været fraværende ca 5 uger, og ikke vides hvornår han kommer hjem. 9 Oktober 1740.

732
Fra Schanche, Ribe Toldkammer. Henviser til Amtmandens skrivelse, med samtidig opgørelse over de fra Skanderborg og Åkjær Amter, bortsolgte Stald Øxen, som skal blive optaget i Toldregnskabet. 29 Marts 1740.

733
Fra Thygesen, Mattrup. Han har endnu at indberette, at på grund af fodermangel, har han for egen regning været nødsaget til, at sende 74 Øxen over Kolding Toldsted til salg på Markederne i Holsten, men såfremt de ikke skulle kunne sælges da, imod Toldgodtgørelse, at lade dem gå tilbage igen. 10 April 1740.

734
Fra Grabow, Urup. I anledning af Hans Majestæts bydende, skal han indberette, at der af de opstaldede Øxen er solgt 106 stk til Frimann og Hylsebech? af Brabant, som uddrives fra Stalden ultimo Marts og forventes, at passere Kolding. 1 Februar 1740.

735
Fra Grabow, Urup. Af de opstaldede Øxen lader han i dag afdrive 42 stk til Hanved [Harved] Marked, som vil passere Kolding. 9 April 1740.

736
Fra N Thygesen, Mattrup. Efter Kongelig forordning, skal han indberette, at af de på Gården opstaldede 80 Øxen, er solgt 40 stk til Hendrich Rafn, Borger og Indvåner i Kolding, som han agter, at lade drive gennem Kolding Tolsted. 26 Marts 1740.

737
Fra Bornemann, Sal Rosenørns, Åkjær. Hun har tidligere meddelt, at der på Åkjær er opstaldet 200 stk Øxen, af disse er der solgt 166 til Mathias Brun og Povel Marchusen, som - om Gud vil - går her fra Stalden til ordinær tid, og passerer Kolding. Ønsker et glædeligt Nytår. 11 Januar 1740.

738
Fra Hans Marcusen, Rasch. Indberetter, at af de i denne Vinter opstaldede Øxen, er der til Poul Nissen i Ødis Bramdrup og Christen Erichsen af Sedst [Seest] solgt 72 stk, som vil passere Kolding Toldsted. 26 Marts 1740.

739
Fra H Marcusen, Rasch. Der er i denne Vinter opstaldet 116 Øxen, hvor mange der deraf bliver solgt, skal blive indberettet før de afdrives. 7 December 1740.

Omslag:

Processager og Tingsvidner 1740.

740
Fra Olluf Bruun, Urup - til Moldrup. [Se næste]. Efter forlangende fremsendes hosføjede udtog, [af Vor - Nim Herredstings Protokol] som bedre kan hentydes til deres egen Particulair brug, end i andre måder, hvorfor formodes mig at tilkomme mit Salær 2 mk 2 sk iberegnet Papiret. 14 Juni 1740.

741                                                   
Fra Olluf Bruun, Urup. Udtog af Vor - Nim Herredsting Protokol [11 sider - se forrige]. Ang den sag som Fuldmægtigen i Sal Peder Berings Stervboe, Mons Andreas Flensborg i Horsens har anlagt, mod en del af Kongens Bønder i Ejer og Tebstrup, for deres restancer af Landgilde eller andre forstrækninger. Derefter navne på de indstævnede o s v. Lørdag 14 Maj 1740.

742
Udtog af det Skanderborgske Distrikts Birketings Protokol. [5 sider]. For Retten var tilstede Mons Friis fra Skanderborg Ladegård, som på Regimentskriver Moldrups vegne, var forsvarer for Rytterbonden Jørgen Lausen i Vinding. Nævnes også Magister Søren Giesing af Vinding,som ønskede de 2 enfoldige Stævnemænd personligt måtte være tilstede i Retten, så han kunne høre deres mundtlige afhielmning. Flere navne på vidner etc. 13 Oktober 1740.

Omslag:

Familie og Folkeskatten angående 1740.

743
Fra J Wicher, Hylke [Sognepræsten]. Efter sandhed og samvittighed attesteres, at Søren Pedersen, inderste hos Rasmus Michelsen i Udstrup, for pure Fattigdoms skyld, for 12 år siden overlod sin gård til Rasmus Michelsen, og at han er en hel sygelig Mand, gråhærdet og korsdragende, kan fortjene føden om Sommeren med at vogte Svin, men om Vinteren er mest Sengeliggende og fortjener intet. Han har aldrig før vægret sig ved, at betale Folkeskatten af sin ringe Sommerløn, som en tjener hos Bonden, men om Vinteren når intet fortjenes, og Sygesengen fortærer alt, ja Legemet selv, kan han med Christen billighed ej fordres. 13 Oktober 1740.

744
Fra Seidelin, Sneptrup Præstegård. Ang Peder Groufelt og Hustru, Hans Dam og Hustru af Tepstrups tilstand, har han tidligere angivet i det indsendte Mandtal til Forpagteren af Consupt og Familie skatten. Kan bevidne, at de ikke på grund af Alderdom og svaghed kan fortjene noget til deres ophold, men må leve kummerligt af det de nyder hos af deres Børn. Peder Groufeldt er 80 år gammel og hustruen 85 år og ganske Blind. Hans Dam er 70 år og Hustruen endnu ældre. 12 Oktober 1740.

745
Fra C Berendt, Handstedgård. Erklæring om den restanceliste, Familie og Folkeskatte Forpagteren Seign Niels Nielsen i Århus, har indgivet til Amtmanden for året 1740.

Egebjerg:

Angivelse:

1)

Peder Hansens Inderste Kvinde

Besvarelse:

Er ikke en Inderste, men en gammel Vanfør Kone, der har afstået sin Fæstegård til sin Stedsøn, og nyder ophold af Gårdens besidder.

Angivelse:

Niels Rasmussens Moder er død og er af Strøgodset

Angivelse:

2)

Simmon Dam anført for en Karl Andres Erichsen.

Besvarelse:

Denne Person er en fattig reduceret Soldat, som for sin lange tieneste og armelige tilstand er frikendt af Amtmanden for at svare skatterne efter attest af 11 Maj 1738.

Angivelse:

3)

Peder Rasmussens Inderste Kirsten.

Besvarelse:

Denne gamle Vanføre Kone har afstået sin Fæstegård til Beboerne, og nyder ophold af Gården, og fremstiller sig selv.

Angivelse:

4)

Olluf Pedersen, anført for 1 Dreng.

5)

Peder Rasmussen, 1 Dreng.

Besvarelse:

Disse 2 Drenge er ikke af den alder, at de kan komme til, at svare Folkeskat.

Alle de andre opførte af Egebjerg er alle af Strøgodset. 12 Oktober 1740.

746
Fra samtlige Mænd i Gangsted og Ballebo. Attesterer at Hinrich Juckombsøn af Ballebo, ikke bruger Skrædderhåndværket på andre måder, end at han syer lidt Vadmel og Skind for Granderne, når han kan få lejlighed dertil for sit avls skyld. 7 Juli 1740.

747
Fra Jordhøj, Elbæk Præstegård. Nærværende Bodil Nielsdatter af Gangsted, har for 2 år siden mistet sin Mand, som da var tillagt Almisse, hvilket hun også i sin fattige Enkestand kunde behøve, men dog for sine visse årsagers skyld, ikke har forlangt det. 11 Oktober 1740.

748
Fra C Berendt, Handstedgård. Henviser til den Restanceliste, som Familie Skats forpagteren Niels Nielsen i Århus, har indgivet til Amtmanden på en del fattige Mennesker i Handsted under Handstedgård. Tvivler på at alle kunne møde, der i den forbindelse var indkaldt til videre examination på Skanderborg Slot den 12 Oktober, formedelst nogle af dem der søges, lå på deres Sygeseng, og ikke i dette hårde Vejrlig som da var, kunne komme af sted, hvorfor han udbeder sig nærmere oplysninger om dem der af Handsted By, er opført i Restancelisten, nemlig:

1) J

Jens Andersens Inderster, Anders Jensen og Hustru, disse er fattige og Vanføre og tigger.

2)

Peder Smed og Hustrue, anført som Inderster. De er ikke Inderster, men ved Hospitalets Stiftelse, er der af Inspektions Herren foranstaltet, at der blev bygget et Hus til ham ved Kirken, som han på livstid skulle bebo, og så betjene Kirkerne og Hospitalet med Smede arbejde, og tillige med Bymændene, så forrige Forpagter ikke har begæret noget af ham, som jeg og forhåber en Grovsmed er fri. Berørte Peder Smed anført for 1 Dreng, som er betalt 2 mk for i Januar og Juli terminer.

3)

Jens Sørensens Inderste, Michel Gravesen? og Hustru, de er ikke Inderster, men har afstået deres Fæstegård til deres Stedsøn bemelte Jens Sørensen, og nyder deres ophold i Gården. De er fattige og vanføre folk, der intet kan fortjene.

4)

Jens Simonsens Inderste Karl hedder Lars Frandsen og er ikke en Inderste, men har i forrige tider afstået sin Fæstegård til sin Svoger, bemelte Jens Simonsen og nyder ophold. Han er en fattig gammel Karl mellem 70 og 80 år og ligger mest på sin Sygeseng.

5)

Hospitals Prædikanten Samuel Samuelsen, er ligeledes indlemmet i Handsted Hospital. Formodes at Hospitals Prædikanter og Hospitals Lemmer er fri for nævnte Skatter.

6)

Hyrden og Hustru. Han er en gammel reduceret Soldat af de Gevorbne, som til forrige Forpagter har fremvist sit rigtige Pas, og er dermed, efter Forordningen, fri funden.

7)

Fru Ritmester Blycher, har 3 Frøkener hos sig samt Stalden, hun afløser for Chirurg Samuel Bousem?, som ofte er i Horsens, hvor han har taget Borgerskab, for sin [dennes] Hustru og videre, har Berendt betalt for. 13 Oktober 1740.

748
Fra Jordhøj, Elbæk Præstegård. Nærværende Peder Sørensen og Hustru af Gangsted, som har været i sidste forhør ved Skanderborg, ang Familie og Folkeskatten, hvor han blev sat i Skat, som han nu besværer sig over. Kan derfor attesteres, at de er skrøbelige folk, ca 74 år, som for 5 år siden afstod Gården til deres Datter, og derfor nyder ophold af stedet. 25 Oktober 1740.

750
Fra Seidelin, Sneptrup Præstegård. Uanset, han i sin tidligere afleverede Mandtalsliste til Forpagteren af Familie og Folkeskatten Sr Niels Nielsen, har angivet Sal Knud Smits Enke af Hylke, som opholder sig hos ham i Præstegården, at hun kun nyder 21 rdr i pension fra Hylke Præstegård og 3 rdr fra Enkekassen i Århus, som uden tilhold hos ham kan give en knap og kummerlig tilværelse, så ses det dog, at Niels Nielsen har opført hende i den indgivne Restanceliste etc. 15 Oktober 1740.

751
Fra Seidelin, Sneptrup Præstegård. Henvender sig ang forpagteren af Familie og Folkeskatten, der forlanger skat af hans Datter. Nævner Ane Erichsdatter? i Riis, som sidder til Huse hos Hans Jensen, hun har en svag og vanfør Datter, som tillige med hende selv, er tillagt af Sognets Almisse. Desuden Rasmus Pedersen i Tåning, som er 70 år, svag og affældig der ikke kan fortjene sit Brød, og er gerådet i yderste Fattigdom ved en Ildebrand. 15 Oktober 1740.

Omslag:

Breve fra Stiftamtmanden i Århus 1740.

752
Fra E Holch, Århus Eftersom der ingen underretning er indgået fra Amtet, ang Kornprisen for afvigte år 1739, og det nu skal anvendes ved ansættelsen af Kapitels Taxten, bedes dette indsendt. 26 Januar 1740.

753
Fra E Holch, Århus Kapitels Taxten i Århus Stift for afvigte år 1739 er - alt pr td: Rug 1 rdr 3 mk 8 sk - Byg 1 rdr 4 sk - Havre 4 mk 4 sk - Boghvedegryn 2 rdr 2 mk og Smør 14 rdr. 29 Januar 1740.
3 bilag om samme.

754
Fra E Holch, Århus Han har tidligere sendt en kopi af Kongelig allernådigste rescript af 24 Oktober 1739, angående Faddere ved Barnedåb, men finder det alligevel fornøden, at fremsende en kopi af Kongens yderligere forklaring i så henseende, såvel til underretning for Amtmanden som til brug for en mulig offentliggørelse ved Tingstederne. 9 Februar 1740.

755
Fra E Holch, Århus Liste over de til det Kongelige Conseil, indgåede ansøgninger fra Stiftet, som endnu ikke er bevilget: Johan Jensen Sveistrup, Skoleholder i Veng, om bevilling, at i fald lejlighed gives, han af en eller anden Proprietair blev tilbudt Degne kald, han så til samme måtte beskikkes, uagtet han ikke har studeret. 23 Februar 1740.
Notat:
Forbliver ved Skole forordningen. Cancell 21 Jan 1740.

756
Fra E Holch, Århus Hvad de Herrer udi Gen Land Økonomiet har rekvireret om Korn handelen, kan ses af vedlagte kopi. Beder Amtmanden snarest indgive sin mening om, hvorvidt der endnu er så meget usolgt Korn tilovers i Landet, at Almuen for en tålelig pris kunne have det fornødne Brød og Sædekorn, indtil der på ny indavles, med flere omstændigheder, af hensyn til et evt forbud mod Korns udførsel.[Se næste]. 23 Marts 1740.

757
Fra I Sv Schulin m fl, General Land Økonomi Coll. - til Holch. [Se forrige]. Eftersom det forlyder, at Korn varer vil stige meget i pris, hvorefter man kunne vente, at fremmede ville ønske at købe disse varer i Landet, hvilket i sig selv kunne være en god ting, med mindre der af den grund, kunne opstå mangel, så bedes Stiftbefalingsmanden behagelig indsende underretning om Kornprisen i Stiftet, samt om der er noget forråd, og ligeledes indgive sin betænkning om, hvorvidt nogen nød, på grund af dyrtid ville opstå, såfremt det som hidtil er tilladt at udføre Korn varer. 15 Marts 1740.

758
Fra P Møller, Møllersdal. [4 sider]. Henviser til Amtmandens skrivelse af 22, ang efterretning og erklæring om Møllers Værker.

1)

Hvad stand de 2 oprettede Høle - og Skærekniv værker er i?

Svarer at hvad Værkerne angår, med hensyn til Bygning og behøvende redskaber, har Amtmanden selv for 2 1/2 år siden sammen med Mons Thygesen til Mattrup og 2 andre Manufacturister, beset og synet samme.

2)

Hvad lager der er af diverse varer?

Han har solgt det der er fremstillet, om han kunne afsætte mere ved han ikke, men i så fald står der 2 Esser parat til 4 Karle, altså kan han fremstille langt mere end han kan afsætte, men lade varerne fremstille, og derefter lade dem stå og ruste tåler hans lejlighed ikke.

3)

Til hvad pris de kan sælges, i forhold til de tidligere, fra fremmede steder indkøbte varer?

Møller kan ikke give noget svar på dette spørgsmål, eftersom han aldrig har købt eller solgt en Lybsk Hølé, og hvad Købmændene har givet for sådanne ved han intet om.

Nævner også Værket ved Boel Mølle, Grå Mølle, Harlev Mølle, og Hølé og Kobberværket ved Lille Fulling [Fulden] Mølle i Ning Herred. 9 Januar 1740.
Notat:
Før han anlagde Værkerne, kostede en Vesterbo Høle 9 - 10 mk en Østerbo 7 - 8 mk, men nu sælges de første for 1 rdr 4 mk og de andre for 5 mk 4 sk, som er en fuldkommen lettelse for den gemene Almue.

759
Fra E Holch, Århus Henviser til Kongens befaling, at alle Forordninger og befalinger, som angår alle i Stiftet, foruden den sædvanlige publication på Tinge, herefter af Sognefogeden, skal oplæses for Almuen, på Kirkegården efter Prædikenen, hvilket Amtmanden bedes iværksætte. 10 Maj 1740.

760
Fra E Holch, Århus - til Byfoged og Landfiscal Mawors, Horsens. Claus Jensen Bollund, har beklaget sig over, at han ikke af Bønderne i Nim Herred, kan få det der er henlagt, til vedligeholdelsen af Brøstenbro, jvnf indsendte restanceliste. Mawors bedes undersøge samme restance, og såfremt den er rigtig, og Bønderne derefter er uvillig til, at yde det påbudte, da lade foretage udpantning. 17 Maj 1740.

761
Fra E Holch, Århus [Se forrige]. Henviser til, at han har behandlet sagen fra Claus Jensen Bollund, ang vedligeholdelsen af Brøstenbro. 20 Maj 1740.

762
Fra Benzon, Århus. Henviser til vedlagte kopi af Kongelig befaling, ang de personer som bliver dømte til indsættelse i Spindehuset, hvilket han ikke vil undlade, at underrette Amtmanden om.  18 Oktober 1740.

763
Fra Benzon, Århus. Kopi af Cancelliets skrivelse til Stiftamtmand Holch, ang Kongelig bestemmelse om, at det herefter skal fastsættes som en almindelig regel for begge Kongeriger, at når der gøres ansøgning om Commissairer, og dertil foreslåes nogen som enten er Officerer og står i almindelig tjeneste, eller en Procurator, som ikke virkelig er beskikket til, at gå i rette ved den almindelige Højeste Ret etc, at de Commisarii Expedition, om det end bevilges, skal udsættes indtil vedkommende foreslår en anden, som enten står i Kongelig civil embede og karakter, eller såfremt ingen af dem er at bekomme, en anden vederhæftig og bekendt god mand. 21 Oktober 1740.

764
Fra J Gerstorff, Vosnæsgård. Henviser til mundtlig ordre, og skrivelse af 31 Maj, fra Overmarskal Gram, jvnf Kongelig bestemmelse, at Gerstorff skal forestå Århus Stifts forretninger, og hvad derunder hører, indtil Kongen har beskikket en ny Stiftamtmand i afgangne Baron Holches sted. Hvilket er til underretning for Amtmanden. 4 Juni 1740.

765
Fra J Gerstorff, Vosnæsgård. Henviser til et forlangende fra General Land Økonomi Coll, til afgangne Stiftamtmand Holch, at de fremsendte exemplarer af en fundats, til en almindelig Enkekasse for den civile stand i Danmark og Norge, måtte blive publiceret. Amtmanden bedes sørge for dette i Amtet. 17 Juni 1740.

766
Fra J Gerstorff, Vosnæsgård. Henviser til modtagne skrivelse fra Amtmandens fuldmægtig, ang vejenes reparation, som han omgående har sat i værk, hvorefter han forventer, at disse nu bliver sat i sådan stand, at Rytterbønderne fra Sjelle Skovgård, uden besvær kan levere Høet til indkvarteringen i Århus. 1 August 1740.

767
Fra J Gerstorff, Vosnæsgård. Henviser til en notits fra Cancelliet, over de ansøgere fra Århus Stift, som har været behandlet, men ikke bevilget:

29 Juni 1740 ansøgning fra Rasmus Andersen, Sønder Vissing by, at hans vanvittige Barn må få ophold i et Hospital, når der bliver plads.

29 Juni 1740 ansøgning fra Søren Andersen, Skanderborg, at han og ingen anden i Byen må bage Hvedebrød.

Hvilket Amtmanden bedes meddele ansøgerne. 4 August 1740.

768
Fra J Gerstorff, Vosnæsgård. Henviser til notits fra Kongelig Maj Conseil, ang ansøgninger, som ikke er bevilgede:

12 Juli 1740 ansøgning fra Søren Christophersen Bierregård og Hustru på Egeberggård, om bevilling for længstlevende, at må sidde i uskiftet bo.

12 Juli 1740 ansøgning fra Kirsten Andersdatter Kårup og afgangne Jens Foss Zeuthen af Gangsted By, om Collect Bog i Århus Stift.

Hvilket Amtmanden bedes underrette de pågældende om. 18 August 1740.

Omslag:

Angående Mobilier til Skanderborg Slot 1740.

769
Fra Amtmanden Skanderborg Slot. [Ingen adressat]. Til Kongelig Hoflagers fornødenhed på Slottet vil han, så snart dette forevises Slotsfogeden Abraham Røssel, indsende en god Seng med videre, bestående af: 1 Overdyne 2 Underdyner 2 Hoveddyner 2 ditto med Vår på 1 par Hørgarns Lagner behørig omhæng 1 godt knippe Halm 1 par Lyse Stager med Sax 1 Nat skrin med Bækken udi. Og må alt foreskrevne være her på Slottet inden den 20 hujus, såfremt han ikke med execution vil være anseet.14 Maj 1740.

770
Fra Basballe m fl, Århus. [Magistraten]. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang levering af Sengeklæder til 16 Senge med omhæng, Lysestager og Saxe, Natskrin og Bækkener, samt hvide Gardiner med Kapper, til hans Kongelig Majestæts tjeneste, under dennes ophold på Slottet, hvilket skal blive leveret her fra Byen den 20 hujus. Ang Bordene med dækkener, da findes der kun få, ja måske ingen af sådanne hos Borgerskabet, men de bedste der kan fåes skal følge. 16 Maj 1740.

771
Fra Th Pank m fl, Horsens [Magistraten]. Henviser til Kongelig befaling, om hvad der fra Horsens kan leveres til Skanderborg Slot, når Kongen ankommer. Der kan kun leveres Sengeklæder til 16 Senge, som på samme måde som tidligere, skal blive fremsendt. 20 Maj 1740.

772
Fra Basballe m fl, Århus [Magistraten]. Henviser til Amtmandens skrivelse, ang 16 Omhæng og Sengeklæder til Senge, 1 Bord med Dækken, 1 par Lysestager og Sax, et Natskrin med Bækken og 4 hvide Gardiner med Kappe. Nævner i den forbindelse 2 Borgere Mads Rasmussen Gieding og Jacob Bloch. 20 Maj 1740.

773
Fra Th Pank m fl, Horsens [Magistraten]. Henviser til modtagne skrivelse, ang 16 Senge m v til brug ved Kongens ankomst til Skanderborg Slot, som skal leveres af Byen. Det forlangte skal så hurtigt som muligt, blive leveret til Slotsfogeden. 17 Maj 1740.

Omslag:

Skanderborg Slots Bygninger angående.

774
Fra Mathias Busk, Horsens. Henviser til modtagne skrivelse, ang Slots Broens reparation, som han hørsommelig skal efterleve, såsnart han kan få nogle Fjæl fra Århus, som kan anvendes til dette, da der ikke findes sådanne der i Byen. 19 Juni 1740.

775
Fra N Eigtwedt, København. [På Tysk]. Omhandler et overslag vedr Skanderborg Slot, nævner Slotsgartneren Mons Bruhn. 24 December 1740.

Omslag:

Skov og Jagtvæsen angående 1740.

776
Fra F Pultz, Skanderborg. [Overførster]. I foregående afholdte Skov og Jagt Session, har han iflg forordningen, samt ordre fra Overjægermester von Gram, indgivet en fortegnelse over de steder og pladser i hans distrikt, som er egnede til indretning af Plantehaver og ung Skovs opelskning. Da årstiden til samme nu er inde, bedes Amtmanden anvise behøvende Folk med Plove til pløjning og indhegning af pladserne, desuden også til indsamling af Olden til brug for samme. 21 Oktober 1740.

777
Fra F Pultz, Skanderborg. Extract af den ved Skov og Jagtsessionen, indleverede specifikation over de egnede pladser, for indretning af Plantehaver og ung Skovs opelskning.
I Skovridder Søren Jensens beridt i Nedenskovgårds Skov, et stk jord ved Vissing skel i Sønderskoven, ca 50 favne lang og 30 favne bred.
I Skovridder Frands Soetmans beridt i Kalbygårds Sønderskov, en af de forhen indhegnede Plantehaver som ligger øde, ca 300 favne i længde og bredde. I Tulstrup Skov en ditto af 140 favne.
I Skovridder Hans Pedersens beridt i Yding Sønderskov, hvor der findes en gammel Plantehave, 65 favne lang og i den ene ende 40 favne og den anden 60 favne bred.
I Skovridder Peter Mønsteds beridt i Stjær Hede, er der udset en plads som ved indhegning formentlig kan gøres til Skov, men nu består af små Ris Bøge, 100 favne lang og 45 bred. På Vrold Mark findes et stk Bougage? Blebas? Ell kaldet, som består af Eg, Bøg, Esk og Hassel porre, hvor for Søen indhegner på den søndre side, og kan indgrøftes på de andre sider, hvorefter der senere kan blive en god Skov. Ingen dato 1740.

778
Fra Gram, København [Over Jægermester] Eftersom Skov og Jagt Sessionen i indeværende år, er berammet til afholdelse i Skanderborg den 21 Juni, bedes Amtmanden med øvrige vedkommende behageligt, at indfinde sig. 19 April 1740.

Omslag:

Bøde til Justitskassen vedkommende 1740.

779
Fra Herredsfogederne. Ang indbetalte Bøder fra Januar til Juli, til  Justitskassen:
Hads Ning Herred -  Voer  Nim Herred - Stensballegårds Birk - Tyrsting Vrads Herred - Skanderborg Birketing - ingen Bøder. Til Amtstuen har Herredsfogeden F Holmer, Hads Ning Herred på Peter Høgs vegne indbetalt 2 Rdr, for erhvervet Konge Brev af 11 December, efter hvilket Peter Høeg skal være befriet for åbenbar Skriftemål i Kirken, for begangen Lejermål. 14 Juli 1740. 

780
Fra Olluf Bruun, Urup. Ang indbetalte Bøder til Justitskassen. Ingen i Stensballegårds Birk. 9 Januar 1740.

781
Fra Olluf Bruun, Urup. Ang indbetalte Bøder til Justitskassen. Ingen i Stensballegårds Birk. 9 Juli 1740.

782
Fra Herredsfogederne m v. Ang Bøder til Justitskassen. Stensballegårds Birk - Voer Nim Herred - Hads Ning Herred - Skanderborg Distrikts Birk - Tyrsting Vrads Herred, ingen Bøder. 11 Januar 1741.

783
Fra  Herredsfogederne m v. Ang Bøder til Justitskassen. Stensballegårds Birk - Tyrsting Vrads, ingen Bøder. Til Skanderborg Amtstue har Amtmand Woyda af et Skifte Brev efter afgangne Peder Eskesen i Torrild dat 24 September 1739, indbetalt for 10 ark Papir 1 mark og 8 skilling. 30 Januar 1740. Til Skanderborg Distrikts Birketing er Assessor Søren Glud, Provst i Voer Herred og Sognepræst til Kattrup, Tolstrup og Ørridslev den 24 December blevet idømt, at betale til Justitskassen 22 Rdr 3 mk. 31 December 1739. Voer Nim Herreder - Hads Ning Herreder - Stensballegårds Birk - Tyrsting Vrads Herret - ingen Bøder. 8 Januar 1740.

784
Fra J Snell, Høver. Efter Amtmandens ordre, har han nøje undersøgt Kornprisen i hans distrikt. Rug 3 rdr - Byg 10 mark Danske - Havre 6 mk og Ærter 2 rdr 4 mk - Boghvede Gryn 5 rdr 2 mk - alt pr Tønde. 28 December 1740.

785
Fra Oluf Bruun, Urup. Henviser til Kongelig befaling, ang indsendelse af opgørelse over Bøder til Justitskassen, som hermed følger for Stensballegårds Birk. 29 December 1740.

786

Fra Oluf Bruun, Urup. Henviser til ordren om indsendelse af priserne på Korn m m, som hermed følger, alt pr Tønde: Rug 2 rdr 3 mk - Byg 1 rdr 4 mk - Havre 5 mk - Ærter 2 rdr - Byggryn 5 rdr 2 mk - Boghvedegryn 6 rdr. Hvor af snart ingen er at få: Smør 22 rdr - Røget Flæsk skip pundet 15 rdr - fersk Flæsk do 13 rdr 2 mk - Fåre talg 1 rdr 4 mk Lispundet- Fæ talg 1 rdr 2 mk Lispundet. 8 December 1740.

787
Fra H Vilsted, Sønderskovgård. [Herredsfogeden i Tyrsting - Vrads Herred]. Indberetning om priserne i Herredet, alt pr td: Rug 2 rdr 2 mk - Byg 1 rdr 4 mk - Havre 4 mk 8 sk - Boghvede Gryn 5 rdr 2 mk - Smør 16 rdr og 1 Skippund Flæsk 13 rdr 2 mk. 16 December 1740.

Omslag:

Breve fra Biskoppen i Århus.

788
Fra Peter Hygom, Århus. Fremsender hermed den ønskede ordre til Provsten i Tyrsting Herred, ang Avlingen og Tienden til Ry Præstegård. Eftersom Brevenes befordring til Tønning  både er meget lang og uvis, medens sagen ikke tåler forhaling, bedes Amtmanden vedlagte missive, enten med Husmændene eller andre, med første lejlighed, befordre til ejermanden, da alting næst Guds hjælp, med den sag skal finde sin rigtighed. 14 August 1740.

Færdig med læsning og afskrift pakke no 26:  B5 C - 91  År 1740

Påbegyndt læsning pakke no 27: B5 C - 92 År 1741

Afgivelser 1741:

789
1 pakke Anordninger

1 Rescript af 10 Marts ang Skovplantning

1 do af 10 April ang Markeder

1 do af 2 April ang indstævning af en Delinqventsag mod Poul Mortensen m fl

1 do af 23 Juni ang anvendelse af Kirkens Diciplin mod Militaire

1 do af samme dato, ang Delinqvent omkostninger

1 do af 28 Juli ang indstævning af Delinqventsag mod Jens Jacobsen Skytte m fl

1 do af 25 August ang Fourage

1 do af s dato ang Landsoldater

1 do af 29 September med bilag ang Svenske Desertører

1 do af 10 November ang Dom Executioner over Delinqventerne Poul Mortensen m fl

1 do af samme dato ang Strafsformildelse for Delinqventerne Jens Jacobsen Skytte m fl

1 do af 24 November ang Tyrsting Vrads Herreders Tinghus

1 pakke Rentekammerbreve

1 do med Landetat Gen Kommissariets breve

1 do breve fra Stiftamtmanden i Århus og fra Amtmændene

1 do Delinqventsager hvoriblandt Højesterets Dom over Poul Mortensen m fl.

2 do Delinqvent regninger

1 do Processager og Tingsvidner

1 do ang Fattigvæsen

1 do ang Kirker og Skoler

1 do ang Skov og Jagtvæsen

1 do ang Sessions og Lægdsvæsen

1 do ang Skanderborg Slot og andre Kongelige Bygninger

1 do ang Staldstude

1 do med Regimentskriver Moldrups breve

1 do med Horsens Byes breve

1 do med Skanderborg Byes breve

1 do med forskellige breve og Dokumenter

Omslag:

Breve fra Stiftamtmanden i Århus og fra Amtmændene 1741

790
På bagsiden af omslaget står:
Ved Tørsting [Tyrsting] Herreds Ret har fra Januar 1800 til årets udgang, ingen kriminelle sager været under forfølgning eller på dømt, det bliver herved attesteret og indberettet. Brædstrup 2 Januar 1801. Sign.

791
Fra Oertz, Koldinghus. Efter Amtmandens forlangende, har han givet ordre til Byfoged Grundahl i Vejle, at han ved aflysning og andet middel sørger for, at det formentlig upriviligerede, Damgårds Marked bliver aflagt og ophævet. 23 August 1741.

792
Fra Gersdorff, Vosnæsgård. Af Stiftbefalingsmanden [Stiftamtmanden] er han blevet anmodet om, at varetage dennes forretninger, medens han er på Sjælland, i det omfang de ikke kan tåle ophold, hvorfor hermed fremsendes en plakat fra Amtmand Oertz, ang bekendtgørelse om Licitationen over den årlige reparation og vedligeholdelse, af Koldinghus og omliggende Stalde, som bedes publiceret. 10 April 1740.

793
Fra Gersdorff, Vosnæsgård. Henviser til Amtmandens m fl indsendte forslag til Cancelliet, ang Skifter m v, hvori der tillige ansøges om, at de forefaldende Stervboer, hvor der ikke på grund af Testamente, eller anden Kongelig bevilling, bliver afholdt Skifte, måtte nyde hvad dem tilkommer, og aldeles intet afgår, samt at sådan rettighed til den tid Skiftet ellers efter Loven burde holdes, bliver erlagt. Conseilet bestemmer, at samme forbliver ved Lands Lov og Ret. 15 Januar 1737.

794
Fra D Trappaud, Søbygård. Bymændene i Them har henvendt sig, ang Regimentskriver Moldrup, på foranledning af Bymændene i Salten, har forbudt dem at dyrke et stykke Jord, som de ellers, fra alders tid har anvendt, og derfor mener sig, at være berettiget til. For ca 20 år siden var der også sag om samme, med Bymændene i Salten. Da begge parter er Hans Majestæts Bønder, mener Trappaud, at det vil være bedst, om der bliver forsøgt, at få parterne forligt, således omkostningerne m m ved en sag kan undgåes. 7 Oktober 1741.

795
Fra D Trappaud, Søbygård. Henviser til modtagne skrivelse af 7 September, ang Tinghuset i Tyrsting Vrads Herred. Han har senere modtaget Kongens Resolution så lydende: Thi giwe Wi dig herpå tilkiende, at Wi efter anførte Omstændigheder, allernådigste hawe funden for got, at ommeldte Tørsting og Wrads Herreds Ting Huus måe forflyttes, men at du til den Ende, tilligemed ofte benæwnte Etats Råd og Amtmand von Wojda, udsøger een Plads, som kunde wære Lige Beqwem og nær for de Ting Søgende af Begge Herrederne, da du ellers hawer at reprimandere Herredsfogeden for hans forhold udj denne Sag”. Hvilken bestemmelse ikke skal undlades, at videregives til Amtmanden. 5 December 1741.

796
Fra Benzon, Århus. Blandt de breve m m, der ved tiltrædelsen blev overladt ham, finder han adskillige besværinger over Landevejenes slette vedligeholdelse, så de nu mange steder er i en sådan stand, at den rejsende ikke, uden stor forsinkelse, kan komme frem, ja og til dels fare. Men da han ikke har fundet nogle midler til en reparation, jvnf forordningen af 4 Marts 1690, og det må ansees, at være så betydelig en post, at Kongen allernådigst vil, at derover ikke alene alvorlig skal holdes, men at og dertil skulle eftertænkes tjenlige midler, så vejene kunne omlægges og forbedres, til mere bestandighed end forhen. Anmoder, under flere punkter, om Amtmandens betænkning i så henseende, bl a hvor mange Alen bred en Vej bør være, når 2 Vogne af et vist spor, skulle kunne passere hinanden, hvorledes de kan undgå, at blive ødelagt i Pløje og Sæde tiden, af de Bønder hvis Agerjord støder op til dem o s v. 20 Januar 1741.

797
Fra Benzon, Århus. Indberetning om Capitels Taxten for afvigte år 1740. Rug 17 1/2 mk, Byg 12 mk, Havre 6 mk, Boghvede Gryn 4 rdr 4 mk, Smør 18 rdr alt pr tønde. 31 Januar 1741.

798
Fra Benzon, Århus. Kirkeværgen for Christianshavn Kirke, har bedt ham om en attest ang, hvorvidt der i Stiftet, har været tildømt Bøder til Kirken i 1739 - 40. Amtmanden bedes ikke alene anmode Herreds og Birkefogederne om straks, at indsende deres opgørelse om sådanne, men også, jvnf forordningen af 21 Juli 1714, fremover, at indsende sådan underretning for hver fjerding år. 10 Februar 1740.

799
Fra Benzon, Århus. Fremsender en kopi af Kongelig rescript, som forbyder afholdelse af Markeder på alle Søndage og Helligdage, hvilket Amtmanden bedes publicere for alle Rettens Betjente. 28 April 1740.

800
Fra Benzon og Hygom, Århus. [Stiftamtmanden og Biskoppen]. Jægermester Rathlow, Justitsråd Lasson og Major Sehested har ansøgt Kongen, om at de for betaling, måtte forundes de dem fradømte, og til Kongen hjemfaldne Kirker i Gosmer, Halling, Torrild, Hundslund og Randlev med deres Tiender. Rentekammeret hår derefter bedt om nøjere undersøgelse af denne ansøgning, herunder om Kirkernes værdi. Da området hører under Amtmanden bedes denne meddele, hvad de hver for sig, når de er sat i sådan stand, at de kan stå for et fuldt syn, med deres Tiende kan være værd i forhold til Tiendernes og Sognenes Hartkorn. 5 Maj 1741.

801
Fra Benzon, Århus. De anvendte bekostninger, på Delinqventerne Peder Hans[sen] af Lildfulden [Lille Fulden] og Niels Mogensen Gram, som for  Mordet på Elias Helm d 11 September 1738, er lagt på Stejle og Hjul, bedrager efter Rådmand Stæhrs indgivne regning 476 rdr 11 sk, rabatteret 134 rdr 14 sk, bliver igen 341 rdr 1 mk 13 sk.
Desuden mere om en fejl ved en delinqvent regning fra Sr Randlev, og Sønder Lyng Herreds Hartkorn etc, hvorved der tillægges 8 rdr 1 mk 9 sk. derefter i alt 349 rdr 3 mk 6 sk, der skal udlægges på Stiftets Hartkorn som derefter udgør 3/4 sk pr tønde. 23 Maj 1741.

802
Fra Holstein, Cancelliet - til Benzon. Efterlyser en person Nicolay Basse, der har stået i tjeneste som Inspektør og Bogholder ved det Kongelig Saltværk, som den 31 Maj forsvandt, medtagende en del til cassation anbetroede, og Hans Mayts tilhørende penge. Det er Kongens vilje, at den forsvundne skal eftersøges - og hvis han findes -pågribes. Den forsvundne er af middelmådig maver? statur, blegt og Koparret ansigt, sort Hår og brune Øjne, temmelig tykke Læber o s v. Kongen har samtidig bevilget, at der skal betales 100 rdr til den der kan opspørge ham, eller bringe ham under Arrest. 20 Juni 1741. Påtegnet 29 Juni af Gerstorff, Vosnæsgård.
3 bilag om samme til publication, påtegnet af Woyda.

803
Fra Benzon, Århus. [Se tidligere]. Henviser til en Delinqvent-regning fra Sr Randlev som vedrører Skanderborg Amt, der endnu ikke er blevet betalt. Amtmanden bedes tilholde vedkommende Amtsforvalter og Regimentskriver, uden længere henstand, at få sagen i orden med Kammerråd Panch. 28 August 1741.

804
Fra Benzon, Århus. Af såvel Kongelig befaling til Sessionens Deputerede ved det Sønder Jydske National Regiment, som af General Løjtnant Numsens medfulgte skrivelse, har han modtaget vedlagte kopi [indhold ikke ang], som fremsendes til Amtmandens underretning. 8 September 1741.

805
Fra Benzon, Århus. Henviser til skrivelse fra Amtmanden og svarer, at så snart inddelingen over Skolerne i Skanderborg og Åkjær Amter, og Amtmandens skrivelse af 26 September var modtaget, blev de straks overgivet til Biskoppens revision, men da denne derefter udrejste på Visitats, er sagen endnu ikke færdig. 17 November 1741.

806
Fra Benzon, Århus. Efter anmodning, har han igen gjort anstalt, i såvel Købstæderne som i Amtet, til den undvegne Delinqvent Poul Mortensen Natmands yderligste eftersøgning og mulige pågribelse. 21 November 1741.

807
Fra Benzon, Århus. Ved sin ankomst her til Stiftet, har han fundet en regning fra Sr Rasmus Randlev over de omkostninger, der har været i forbindelse med nogle Mordbrænderes henrettelse, som 2 gange skal have sat Ild på Skæring Munkegård, i alt 1933 rdr 5 mk 3 sk, hvilken regning forhen er revideret af Amtmanden og af Sl Baron Holch, således der af Stiftet skal udredes 1285 rdr 2 mk 12 sk. Siden det da, formedelst bemeldte Randlevs skatte restancer til Amtstuen, haster med pengenes indkassering, har Benzon udlagt beløbet på Stiftets Hartkorn som derefter udgør 2 1/2 sk pr td. Amtmanden bedes sørge for snarlig indbetaling til Amtstuen. 13 December 1741.

808
Fra Benzon, Århus. Efter indkomne beretninger om Kornprisen i Århus Stift for afvigte år 1740, er Capitels Taxten sat således - alt pr tønde: Rug 17 1/2 mk, Byg 12 mk, Havre 6 mk, Boghvede Gryn 4 rdr 4 mk og Smør 18 rdr. 31 Januar 1741.

809
Fra Numsen, København. Henviser til ordre om, at det unge Mandskab som hører under det Sønder Jydske National Regiment, skulle møde personligt for Sessionen, men eftersom Kongen mener, det på denne måde, kan være Landet til alt for stort besvær, har han befalet, at Sessionen må finde andre og flere steder på ruten, hvor Mandskabet kan møde, således det kan være Landet til mindst muligt besvær. 26 August 1741. Kopien sign af Benzon.

810
Fra Benzon, Århus. Da en kvinde, Gjertrud Jammers af Lyngby Sogn i Kalø Amt, som for Mordbrand er dømt til Stejle, er undveget af Arresthuset i Ebeltoft, så anmodes Amtmanden om, at lade vedkommende eftersøge - og hvis hun findes - pågrebet. Hun er af mådelig Statur, rødladen i Ansigtet, og ser nogenlunde vel ud, Næsen er noget kroget, blå Øjne og brune Øjenbryn og taler ram? Molboe - mål. 26 December 1746? [1741] .
3 bilag om samme til publicering.

811
Bilag uden navn og dato. Ekstrakt af Stenpikkerens kvittering, for betalt Brolæggerarbejde på Landevejene ved:
1)
Skanderborg Ladegård 317 favne a 6 1/2 alen bred som i kvadrat gør 687 favne. 89 favne a 8 alen bred gør 237 favne nok 6 favne.
2)
Jeksen Bakke 327 favne a 6 1/2 alen bred, i kvadrat 708 1/2 alen, 131 favne a 8 alen bred er 349 1/3 og 2 store dybe Stenrender, beregnet for 30 favne i alt 2017 5/6 favne. For hver favn med selv anskaffelse af Plitz folk 11 sk danske i alt 231 rdr 1 mk 5 sk. Nb. Arbejdslønnen er både for den gamle Stenbro, at opbrække og den nye, at lægge. 1741?.

Omslag:

Højesterets Dom i en Delinqventsag mod Poul Mortensen og Hustru m fl Skanderborg Amt 1741

812
Fra Kong Christian den Sjette, af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge etc. [11 sider] Gør vitterligt, at Tirsdag den 10 Oktober 1741 fremkom Procurator Henrich Guldzau, som efter Kongelig befaling, havde fundet sig forårsaget til konfirmation og yderligere påkendelse af en Dom, afsagt på det Skanderborgske Rytterdistrikts Birketing den 12 Maj sidstleden, mellem Regimentskriver Moldrup og 4 Delinqventer, nemlig Poul Mortensen og hustru Birgitte Poulsdatter, samt Mathias Knudsen og Hans Jensen. Ved hvilken Ret Poul Mortensen og Mathias Knudsen blev idømt, at miste deres liv i Galgen for begangne Hestetyverier. Hans Jensen efter Lovens 6 Bogs 17 Cap 37 art blev dømt til, at arbejde i Jern sin livstid i næste Fæstning, og Birgitte Poulsdatter, at arbejde i Spindehuset sin livstid. Under sagen nævnes bl a Mads Christensen Blok, daværende Rytter ved de Mucadelles Regiment, forhør i Ribe og Skanderborg, Christen Frost fra Randrup i Thy, Peder Jacobsen og Jens Nielsen Bødker sst, som overbeviste fangen om, at han ikke hedder Poul Michelsen, men Poul Mortensen, søn af Morten Natmand, og skal være født i Sjøring i Thy og ikke i Hjørring i Vendsyssel. Mange flere navne og steder, hvor Hestetyverierne skal være begået. Højesteret idømmer Poul Mortensen, Birgitte Poulsdatter og Hans Jensen for deres begangne Tyverier, at de skal miste deres liv i Galgen samt betale for det stjålne og miste deres Hovedlodder. Ang Mathias Knudsen, henvises sagen til nærmere undersøgelse og kendelse. 10 Oktober 1741. Påtegnet af Kongen:
Da Poul Mortensen forhen i året 1727 ved Nørre Jyllands Landsting har været dømt til Galgen, men udbrudt af Fængslet, bliver Dommen approberet, men i henseende til de to andre, da ville den foreskrevne Dom af Kongelig Nåde blive ændret, så de ikke skal miste livet, Birgitte Poulsdatter skal Kagstryges og derefter arbejde i Spindehuset sin livs tid, Hans Jensen skal arbejde i nærmeste Fæstning i fem år. 10 November 1741.

813
Fra Geijtler, Fredericia. [På Tysk] Omtaler 2 Delinqventer, Jens Jacobsen Schyts og Hans Jensen, som formentlig skal arbejde ved Fæstningen, kvittering for modtagelsen af samme?. 5 December 1741.

814
Fra A Dyssel, Bogholder ved Viborg Manufactur og Tugthus. Kvitterer for modtagelse af Karen Nielsdatter, Anne Olufsdatter, Jens Christensen og Niels Christensen, som efter medfulgte Doms formelding, skal arbejde ved Viborg Tugthus.  29 Juni 1741.

815
Fra A Dyssel, Bogholder ved Viborg Manufactur og Tugthus. Kvittering for modtagelsen af Niels Ibsen, som skal arbejde ved Viborg Tugthus. 3 August 1741.

816
Fra A Dyssel, Viborg Tugthus. Bestemmelser om hvilke Arrestanter der modtages i Viborg Tugthus.
1)
Alle gemene Folk udi Nørre Jylland, som ikke kan betale pådømte Bøder eller Mulcter indenfor den fastsatte tid, kan derfor sammen med Dommen, indsættes i Viborg Tugt og Manufacturhus, indtil de efter Administratorens skøn har aftjent det de er skyldige, samt de påløbne omkostninger ved forsendelsen til Viborg.
2)
Alle både af Mands og Kvindekøn, som ikke kan betale idømte Bøder for Lejermål, indsættes til arbejde, indtil de efter Administratorens skøn har aftjendt det tildømte, samt omkostningerne ved forsendelsen til Viborg.
3)
Alle utro og bevislig modvillige Tjenestefolk, alle fremmede løsgængere og indenlandske Betlere, der ikke kan fremvise deres bevilling eller Collectbog, til at indsamle penge eller begære almisse etc.
4)
Børn som er ulydige og opsætsige imod forældrene, eller de ikke vil lade sig styre af dem, såvelsom de med Drikken, Banden og sværgen, om forligelsesmål i deres ægteskab og anden sådan ukristelig opførsel etc.
5)
Skulle nogen af de under no 3 og 4 nævnte, befindes eller vides, at være ejere af nogle penge, eller har arv i vente, eller Børnenes forældre har formue eller andre effecter, bør den arresterede deraf underholdes sålænge den er i Arresten.
6)
Alle de under no 3 og 4 nævnte sager, som af Byfogederne, Herredsfogeden og Birkedommeren, såvel som Herreds Provsterne eller Præsterne, skal påkendes, er allernådigst tilladt, at føres og udstedes på slet Papir og uden betaling, item uden videre apellation, undtagen det der er angivet om Stiftamtmandens og Biskoppens godkendelse på Provsternes og Præsternes Domme. Ingen dato 1741.

817
Fra Christian den Sjette, Konge til Danmark og Norge etc. Gøre vitterligt, at Mandagen den 9 Oktober 1741 fremkom i Højesteret Procurator Doctor Juris Isåc Andreas Cold, som efter befaling fremlagde en Dom afsagt den 6 Juli, af Birkedommer Johannes Snell, ved Skanderborg Birketing, til prøvelse i Højesteret, mod 3 Delinqventer Jens Jacobsen Schytte, Mette Christensdatter og Kirstine Jacobsdatter. Jens Jacobsen Schytte og Mette Christensdatter for indbrud om Natten den 17 Juni, hos Peder Poulsen i Vitved, hvor de stjal 6 Lagner og 30 alen Lærred. Kirstine Jacobsdatter for indbrud samme Nat, hos Jens Poulsen i samme By, hvor hun tog en Kobber Kedel. Den afsagte Dom lød på Kagstrygning og brændes med Tyvs mærke på Ryggen. Jens Jacobsen Schytte desuden, at gå i Jern og arbejde sin livstid ved Fæstningen i Fredericia, Mette Christensdatter og Kirstine Jacobsdatter, at arbejde på livstid i Spindehuset. Fremgår af sagen, at de af ejerne blev antruffen i Jeksen. Jvnf forordningen af 4 Marts 1690, bør den der bryder ind i nogens Hus, miste sit Liv i Galgen, men dette synes for hårdt for så lidet, og første gangs Tyverier. Loven pag 983 tillader også, at der for så ringe Tyverier og når det er første gang, bør han miste sin Hud, hvilket synes, at være for ringe en straf for så stor en misgerning. Højesterets Dom lyder derefter: Kirstine Jacobsdatter for det af hende begangne indbrud og Tyveri, miste hendes Liv i Galgen. Jens Jacobsen Schytte og Mette Christensdatter bør Kagstryges og have Tyvemærket på deres Pande, og derefter arbejde på livstid, han i næste Fæstning og hun i Spindehuset, så bør alle betale tvigæld af det stjålne og have deres Hovedlod forbrudt. 9 Oktober 1741.
Notat:
Dommen ændret af Kongen, hvorefter Kirstine Jacobsdatter skal Kagstryges og livstidsarbejde i Tugthuset, og de to andre fritages for Brændemærkning. 10 November 1741.

818
Fra Iver Nicolai Sehested m fl, Landsdommere i Nørrejylland. [17 sider]. Gør vitterligt, at 21 September 1740 fremkom for Retten på Nørre Jyllands Landsting, Bertel Fædder af Horsens, Procurator her ved Landstinget, med en Dom til påkendelse ved Landstinget, afsagt den 26 August 1740, på Horsens Byting, mellem Christian Frydensberg og nogle anholdte Landsstrygere Ludvig Vænger og hustru Anne Barbara Vengersche og Dorthe Dichholtes, der anklages for Tyveri m v. Anna Barbara og Dorthe Dichholtz, for Tyveri af 16 Alen Cartun og 25 Alen Sarse [vævet stof af saksisk uld], fra Rebeche Smith i Horsens, eftersom det er første gang, dømmes de til at miste deres Hud i Fængslet og betale Tvigæld af det stjålne som leveres tilbage, og Igæld [erstatning] og Tvigæld af det som er solgt. Ludvig Venger som ikke er overbevist om sit kendskab til Tyveriet og bevist, at være Borger i Stade [i Tyskland se næste] frifindes i denne sag. 21 September 1740.
Notat:
8 Oktober 1740 er executionen jvnf afsagte Dom udført mod de to Delinqventer Anne Barbra Vengerske og Dorte Dicholtes, og efter de således havde mister deres Hud i Fængslet, blev de ledsagede uden for Byen. Casper Borman. Vidner Jens Pedersen Bering og Jacob Christensen.

819
Fra Hans Christian Møller, Borgmester i Horsens m fl. [Se forrige]. Sag mod Dorthea Dichholtz og Anna Barbara Vengersche for Tyverier m m, begået i Horsens den 3 Juni, samt Ludvig Venger for Hæleri, rettelse af årstal i sit Pas m m [68 sider med forhør etc]. Læst for Landstinget 21 September 1740 og oversættelse fra Stade i Tyskland, ang Ludvig Vengers Borgerskab, hvor Maria Wulvardt vidner, at han som Barn var i Kost hos hende for 4 mk. Han angives herfra som 37 år og øvrig beskrivelse på Tysk. 6 August 1740.

Omslag:

Forvalter Stæhrs Delinqvent regning over Peder Riiber, som voldtog en pige på Marken.

820
Fra Stæhr, Forvalter ved Marselisborg - til Stiftamtmanden Jacob Benzon. Sag ang en Bondepige Maren Christensdatter af Åby, der den 3 Marts 1737, på vejen mellem Århus og Åby, blev overfaldet, og forsøgt voldtaget, af en Husmand fra Hasle, under Marselisborgs Hartkorn, Peder Rasmussen Riber jvnf forhør m v på Marselisborg Birketing den 18 Juni. Da Pigen var ung og stærk, har hun vel nok, efter begges tilståelse, værget sin ære, men derimod sat sit helbred og førlighed til, ved denne så ukristelige, og af en gift Mand så uhørlige onde gerning. Stæhr har som Forvalter påtaget sig pigens sag, da ingen andre tog sig af samme, uanset man kunne frygte for hendes Liv. Han har derefter opsøgt gerningsmanden, og den 1 Maj fået ham fængslet og dømt. Den 22 Oktober blev han ved Birketinget dømt til, at skulle miste sit liv, hvilken Dom ønskes indbragt for Højesteret. Derefter diverse udgifter vedr sagen fra 1 Maj 1737 - 17 December 1740 for Arrestationen, forplejning, forkyndelse af Dom, brev til Skarpretteren i Ålborg, køb af Lys og betaling til Skarpretteren Hans Jørgen Brøchner i Ålborg for henrettelsen. Betaling til Rektor Magister Smith til uddeling, for Skole Diciplenes møje med Sang i Fængslet og til Retterstedet 4 rdr o s v i alt 89 rdr 5 mk 12 sk.

Nævner desuden omkostningerne, for en Delinqvents henrettelse og afstraffelse, der er dømt for den 2 April 1735, at have slået en afskediget Vagtmester Elias Helms ihjel, og hvorfor 2 med Stejle og Hjul og 5 med Bremerholms Jern og arbejde i et år blev afstraffede, som den 20 November 1739 blev forelagt Stiftamtmand Holch. 17 December 1740.
5 bilag i sagen:
1)
Revision af regningen, der nedsættes med 17 rdr 1 mk 8 sk, bl a mener man, at det tilkommer Præsterne og ikke Diciplene, at synge og læse for fangen. Ingen dato og underskrift.
2)
Regning fra Rådstuen for Fængsels Jern m m 14 rdr 1 mk 8 sk. 17 November 1738.
3)
Regning fra Christen Mortensen, for en Ligkiste og sværtning af samme til Peder Riber 1 rdr 2 mk. 18 November 1738. 
4)
Regning fra Skarpretteren Hans Jørgen Brøchner, Ålborg for henrettelsen med  Sværd, rejse og fortæring 20 rdr 4 mk 10 sk. 3 Juni 1738.
5)
Regning fra [Rektor] Schmidt, Århus for Sang i Fængslet og ved Retterstedet for Peder Rasmusen Riber. 5 Juni 1738.

Omslag:

Land Etatens Gen. Commiss, Brev 1741.

821
Fra Land Etat Gen Commiss, København. [På Tysk]. Omtaler bl a Oberst Geistler og General Løjtnant Staffeldt. 21 Januar 1741.

Omslag:

Processager og Tingsvidner 1741.

822
Fra Beis?, Viborg. Henviser til modtagne skrivelse, ang en hjemtingsdom mellem Henrich Ammidsbøl og Assessor Søren Glud [Kattrup] af 24 December 1739. Denne blev i 1740 af Ammidsbøl indgivet til Landstinget, og er blevet udsat til behandling i Maj d a. Af Protokollen ses, at Citanten var udeblevet, og således ingen Dom begæret eller afsagt. Husker i øvrigt, at Citantens fuldmægtig har oplyst, at sagen var afgjort i mindelighed. 17 Juli 1741.

823
Fra H R v Cøln, Skanderborg [L G v Cølln?]. Eftersom en Soldat Søren Heegård?, ved Major Ingehalst Kompagni, er fremkommet med nogle ord og trusler, hvorfor han skal tiltales ved Retten, bedes Amtmanden sørge for en Forsvarer til samme. Anbefaler Procurator Frydensberg i Horsens. 7 December 1741.
Notat:
Amtmanden autoriserer nævnte Frydensberg som Forsvarer.

824
Tingsvidne:
Fra Johannes Snell, Høver. [22 sider]. Torsdag 16 November 1741 blev på Skanderborg Birketing, afsagt Dom over de Bønder, som ikke har søgt Bredvads Mølle med deres Korn. For Retten var tilstede Mons Friis fra Ladegård, som på Moldrups vegne fremstillede 2 Kaldsmænd Niels Thomesen af Bredvads Mølle og Søren Abrahamsen af Tønning. Stævnet en del Rytterbønder som ikke havde ladet deres Korn male ved Bredvads Mølle. Derefter mange navne etc. 16 November 1741.

825
Fra Johannes Snell, Høver. For Retten var på Moldrups vegne tilstede, Mons Friis fra Skanderborg Ladegård, i en sag mod Anders Pedersen, Salten, om hvorvidt denne kan tilstå, at have syndet imod Gud, gjort ilde imod sig selv og forargelig havde opført sig i Menigheden [bl a med Drukkenskab], hvortil denne svarede: Ja. Fremgår at han også handlede ilde med sin fattige Kone, som nylig var kommen i Barselsseng. Idømmes for sin forseelse, at udstå Kirkens Diciplin, og desuden arbejde i Viborg Tugthus en Måned.Torsdagen 14 December 1741.
Bilag:
Kvittering fra A Dyssel, Viborg Tugthus for modtagelsen af Anders Pedersen i Salten. 23 December 1741.

826
Fra Stadfeldt og Stabel, Randers. På bagsiden af omslag: At ingen Justits eller Delinqvent sager ved Randers Bytings Ret, er foretagen eller pådømte i afvigte April kvartal 1802. 6 Juli 1802.

Bog uden omslag:

827
Fra Amtmand Woyda og Amtsforvalter Hans Justsen. Skanderborg.
Til Præsterne: Peder Benzen, Væhr, Lauritz Jordhøj, Elbæk, Anders Kragh, Lund, Nørholm, Østbirk, Frans Toxverd, Nim, Christian Schandorf, Ring, derfra til Mattrup hvorfra Bogen ventes tilbage. Og ville de gode Præstemænd lade Bogen insinuere for Proprietairerne og velhavende Præsten Enker, Rettens Betjente, Ridefogeder, Degne og velhavende Møllere etc. Indholdet drejer sig forordningen m v ang Fattigvæsenet. Skanderborg Slot 26 September 1741.

Derefter påtegnet af de forskellige modtagere.

Omslag:

Fattigvæsen Skanderborg Amt 1741.

828
På bagsiden af omslaget: Afgange Jørgen Petersens Enke, meddelt allernådigst bevilling, er foregående som meddeles David Peter Kuhl efter hans derom til mig indkomne rekvisition, i alle måder ligelydende. Testere - intet navn eller dato.

829
Fra Glud, Kattrup Præstegård. Ved sin hjemkomst fra Århus, fandt han med Posten, den anstalt om de fattiges væsen, som de fattige har længtes og sukket efter, af hvilke mange er og kunne crepere i denne dyre og hårde tid, hvorpå der til ham er indgivet mange miserable klagemål. Nævner at Kongen, allerede den 6 November, har ønsket Amtmanden som leder af denne sag, men Glud har først fået oplysning om dette den 22 December, ligesom der skulle have været en samling midt i December. Mener altså ikke, at man går særligt hurtigt frem.  15 Februar 1741.

830
Fra P Nørholm, Østbirk [Sognepræsten]. Ang den fattige kvinde, Christen Jensens hustru Karen Nielsdatter af Yding, som i sidste Januar Mandtal, er anført om sin slette og meget armelige tilstand, kan dette forsikres at være sandt, hendes Mand forekommer ham at være både frisk og stærk, hvorfor han også er ansat i bemelte rubrik. Mener ikke hun skal betale Skat. Før hendes ægteskab nød hun almisse. 23 Februar 1741.

831
Fra Jordhøj, Elbæk Præstegård. De almisser der er tillagt de fattige i Gangsted og Ballebo, kan ikke give dem en nogenlunde tilværelse, nogle får meget lidt og andre slet intet, anmoder derfor Amtmanden om, at der i Amtet bør rådes på dette, jo før jo hellere, eftersom det vil ikke kan blive ved det tidligere.  11 Januar 1741.

832
Fra Woyda, Glud og Hans Justsen, Skanderborg. Indkaldelse til møde om reguleringen af de fattiges væsen, for det tilstundende år 1742 i Vor og Nim Herred, den 9 November i Væhr, Nebel og Tolstrup, den 10 i Østbirk, Gangsted og Søvind, den 11 i Handsted, Lundum og Nim. Hvilket Præsterne i nævnte Sogne må gøre enhver vedkommende bekendt, så alle møder til berammet tid og sted. Derefter under 5 punkter videre om samme. 19 Oktober 1741

833
Fra Woyda og Hans Justsen, Skanderborg. Som vi efter forordninger og befalinger om Fattigvæsenet, har berammet for indeværende år, at afholde møde i Vor Herred, ang hvad der kan være at regulere og indrette, for de fattiges underholdning, trygleriets mest mulige afskaffelse, på Serridslevgård for Vær, Nebel, Gangsted og Søvind Sogne den 16 Marts. I Østbirk den 14 Marts for Handsted, Lundum og Østbirk. Den 15 Marts for Tolstrup, Tvingstrup, Ørridtslev og Nim Sogne. Hvilket ved oplæsning i Kirkerne, skal gøre alle og enhver bekendt med samme. Derefter under 6 punkter forskellige bestemmelser etc. 1 Februar 1742.

834
Fra N Friis Müller, Svejstrup Præstegård. Fortegnelse over de afdankede Ryttere i Dover Sogn som nyder almisse:
1)
David Grostkop?, i Svejstrup, afdanket Rytter, har tjent i 28 år, som hans Pas udstedt af Oberst Johan Friderich von Bardenfleth udviser. Siden har han opholdt sig i Jylland, og nydt Nådsens Brød indtil sidst afvigte år. Han har været blind i 25 år, er nu 96 år, og på grund af den høje alder meget affældig og mest sengeliggende.
2)
Peder Nielsen i Alken har tjent i 38 1/2 år, og jvnf hans 2 Passes oplysning, har han holdt sig tapper og vel. Det sidste Pas af 15 Novb 1720 er udstedt af General Major Bardenfleth. Siden den tid har han boet i Dover Sogn, er nu 75 år, og da han på grund af alderdom og skrøbelighed, ikke længere kunne ernære sig selv, er han for nogle år siden tillagt noget af de fattiges Korn. Han ligger nu stedse i Sengen.
3)
Niels Laversen i Siim, har tjent i 33 år under Oberst Grabows Regiment, hr Major Bardenfleths Kompagni, som hans rigtige Pas udviser. Det er nu 25 år siden han blev dimitteret. Siden den tid har han, indtil for fire år siden, ernæret sig ved, at vogte Kvæg og Svin, da han for skrøbelighed ikke kunne klare dette længere, hvorfor han sammen med andre fattige blev tillagt Korn. Han er nu 84 år gammel. 30 December 1741.

835
Fra N Friis Müller, Svejstrup Præstegård - til Gundorph. [Drejer sig måske om forrige]. Indlagte burde vel for lang tid siden været indsendt til Amtmanden men som de to førstnævnte i denne Vinter har været så dårlige, at man ikke ventede de skulle opleve denne dag, så formodes, at forsinkelsen må være ham undskyldt. 23 Februar 1741.

836
Fra Benzon, Væhr Præstegård. Til de fattiges forplejning og underholdning i Serridslev By, Nebel Sogn, er beboerne forsamlede i dag den 14 Marts, hvor da først blev optegnet de fattige som trænger til Almisse, hvilke er efterskrevne: Eske Frandsen, Sidsel Frandsdatter, Maren Nielsdatter, Anne Jørgensdatter og Johanne Albertsdatter, til hvis underholdning efterskrevne fremstod og udlovede hvad de godvilligen ville give. Derefter navne og hvad enhver ville give af Mel, Malt, Gryn og Penge, i alt 7 skp 2 fc Mel, 6 skp Malt, 3 skp 2 fc Gryn og 1 rdr 3 mk 4 sk. Eske Frandsen får: 5 skp Mel 3 skp Malt 7 1/2 skp Gryn og 3 mk. Sidsel Frandsdatter 2 skp 2 fc Mel, 3 skp Malt, 1 1/2 skp Gryn og 3 mk. Anne Albertsdatter 3 mk. 16 Marts 1741.

837
Fra Benzon, Væhr Præstegård. Indtægts og udgifts fortegnelse og beregning på det enhver i Væhr Sogn, godvilligt vil give til de fattige, af Rugmel, Gryn, Malt, Flæsk, Gæs og penge. Derefter de fattige: Dorthe Pedersdatter, Stensballe, Olle Michelsen, ibm, Maren Vibye, ibm, Rasmus Jensen, Blirup, Vuldborg Jensdatter, Haldrup, Maren Ibsdatter, Stensballe, Jens Rasch, Hadrup, Jørgen Skræder ibm, som tillige nyder Præste Almisse, Kirsten Jucomsdatter i Haldrup. Desuden Johanne Kirstine, et fader og moderløs Barn, som desuden får Klæder og andet af Præsten. 16 Marts 1741.

Omslag:

Skov og Jagtvæsen.

838
På bagsiden af omslaget: Siden 12 Oktober sidst, er i Vor Nim Herreder samt Thyrsbeck Birk ingen Politi Sager behandlede eller pådømte, der herved underdanig indberettes. Horsens 31 December 1792. N Carøe.

839
Fra F Pultz, Skanderborg [Overførster]. Eftersom Jægermester Rathlow den 22 har meddelt ham, at Skov og Jagt Sessionen for indeværende år 1741, skal afholdes i Skanderborg den 26 Juli, og han ikke ved om Amtmanden er oplyst om dette, anmodes han om, sammen med øvrige vedkommende, at indfinde sig til nævnte tid. 3 Juli 1741.

840
Fra F Pultz, Skanderborg. Eftersom Jægermester Rathlow har tilsendt ham Skovrullen for 1742, har han nu fastsat tidspunktet for en del af udvisningen, begyndende den 12 December til 22, som han ikke håber der vil være nogen indvendinger imod, hvorefter Amtmanden enten selv, eller en anden på hans vegne, bedes overvære dette. 4 December 1741.

841
Fra F Pultz, Skanderborg. Af vedlagte liste, vil Amtmanden kunne se, hvad tid og sted, samt hos hvem, den forestående udvisning, efter den Kongelige allernådigste expederede Skovrulle, vil ske. Der startes den 3 Februar, hvorefter Amtmanden bedes overvære samme.  30 Januar 1741.

842
Fra N Moldrup, Skanderborg. Fortegnelse over dem, der i Them Sogn, ved Skov Sessionerne er idømt straf, ved Skanderborg Slots Arrest:

Salten:

Niels Nielsen 1740 - 16 dage - sad 5

Niels Jensen 1741 - 18 dage restererer

Erich Pedersen 1741 - 12 dage - sad 5

Søren Nielsen 1741 - 11 dage

Rasmus Nielsen 1741 - 13 dage har siddet 4 dage

Jens Nielsen 1740 - 16 dage har siddet 5 dage

Jens Jensen 1741 - 10 dage og 1742 - 8 dage har siddet 5 dage

gl Jens Overgård 1741 - 8 dage og 1742 - 14 dage har siddet 5 dage

Jens Laursen 1742 - 21 dage - har siddet 11 dage

Peder Anders Thyboe 1741 - 14 dage har siddet 5 dage

Husmand Søren Overgård 1740 - 3 dage - er siden død

Store Søren Nielsen Husmand 1741 - 12 dage - er siden død

Store Niels Andersen Husmand 1740 - 8 dage - er siden død

Dinnes Nielsen Husmand 1742 - for udeblivelse at Ride Træhesten 4 timer - skaffer bevis på, at straffen i samme år er udstået

Anders Madsen Husmand 1742 - ligeså 4 timer - skaffer bevis etc.

Søren Nielsen Husmand 1742 - ligeledes 4 timer - skaffer bevis etc.

Silkeborg Amt:

Rudstrup:

Anders Toelund 1741 - 18 dage

Virklund:

Rasmus Bundgård 1741 - 32 dage - har siddet 5 dage

Store Peder Jensen 1741 - 32 dage

Anders Tomasen 1741 - 23 dage - har siddet 5 dage

Peder Nielsen Inderst 1741 - 24 dage

Christen Christensen Soldat 1741 - 8 dage

Jens Lauridsen 1741 - 4 dage - Klar

Niels Tomasen 1741 - 4 dage - Klar

Søren Hansen 1741 - 4 dage - Klar

Laurids Jensen Soldat 1740 - 4 dage 1741 6 dage

Jens Erichsen 1742 - 28 dage - har siddet 5 dage

Baltzer Huusmand 1742 - 6 dage - er afstraffet med 6 dages Arrest.

Lauridz Tommasen, Geistlig Bonde til Århus 1741 - 24 dage.

3 Juli 1743.

Omlag slut.

843
Fra N Eigtwedt, København. [På Tysk]. Vedrører Skanderborg Slotsbygnings vedligeholdelse etc.  21 Marts 1741.
2 Bilag om samme:
[På Tysk]. Ang Skanderborg Slots vedligeholdelse etc. Nævner Kongelig allernådigst beslutning om sammes have og Bønder som pligtsarbejdere. 8 Juli 1741.

844
Den 2den Marts 1741 var Thomas Pedersen og Peder Pedersen, begge af Storring, efter anmodning af Rasmus Salten fra Skanderborg Ladegård på rejse i Distriktet, for på Regimentskriver Moldrups vegne, hos Thomas Christensens efterkommer Niels Sørensen, der i Byen, at efterse hvorledes det Ege Tømmer, der er blevet anvist til Bygningens istandsættelse, er blevet anvendt, og fandt i udhusene 17 fag, som har været på Jorden og igen er vel opbygget, samt den forbedring Isterad Huset har fået indsat [derefter ang af det nye Tømmer].
Samme dag var Sognefogeden Jens Rasmussen [Låsbye] og Søren Jensen, begge af Låsby i Rasmus Saltens overværelse i Toustrup, ved det sted Søren Jensen forhen beboede, og fandt at Bygningen var forbedret med 36 alen Jordleeder nyt Egetømmer, 13 Stolper, 10 Løsholter og 17 Stiber, og antaget af Søren Laursen. Samme dag synede Jens Sørensen og Jens Moensen af Sorring, hos Christen Rasmussen, på det sted han antog efter Laurits Jensen.
Ligeså efterså Peder Jensen af Fårvang og Niels Christensen af Grølsted, Bygningerne hos Christen Rasmussen i Fårvang. Denne har selv anskaffet sig lidt Ege tømmer, foruden den smule Vindfæld han var blevet anvist.

Sivert Thomsen og Peder Erichsen, begge af Them har efterset samme hos følgende i Them:

Laurids Løgagger, Them - Laurits Erichsen, Tolstrup, Jens Jensen, Hjortballe, Christen Laursens Enke ibidm.

Anders Sørensen og Søren Jensen, har synet hos Søren Thomsen i Salten.

Christian Jørgensen og Jens Ollesen, samme hos Hans Rasmussen i Velling på det sted, han antog efter Christen Christensen.

Anders Langballe, Sognefoged i Them og Laurs Andersen, Bredstrup beset Bygningerne hos Jens Mortensen og Jens Lassen i Brædstrup.

Peder Berentsen og Peder Jensen begge af Gantrup, samme hos Jens Lassen, som antog stedet efter Niels Sørensen.

Niels Rasmussen og Rasmus Nielsen, begge af Yding samme hos Niels Nielsen Vinters Enke.

Mads Jensen og Bertel Groersen i Mesing beset Rasmus Jensens Ladehus.

Søren Pedersen Sognefoged og Peder Mikkelsen, beset Rasmus Rasmussens Bondegård Bygning.

Ingen dato men Marts 1741.

2 bilag om samme det ene med synsmændenes egne underskrifter.

845
Fra Mads Brun, Tåning Skole. Skriver sig som en fattig Skoleholder, der nødvendigvis må angive og anklage en mand i Byen, nemlig Niels Rasmussen, som ikke vil levere ham 4 1/2 Lispund Halmfoder for 1740 og nogle Tørv, som Brun og Lægdsmanden samme år har afkrævet ham, så han i stedet måtte købe samme, og nu vil han heller ikke levere Hø og Halm for 1741, hvilket han blev afkrævet 3 uger før Jul og senere igen 2 gange, hvorefter han henvendte sig til Lægdsmanden om hjælp. Da han så endelig den 2 Marts kom kørende med 9 Lispund Halm, var det næsten kun Langhalm, og ikke til andet end at skære i Hakkelse o s v. Beder om Amtmandens hjælp. 5 Marts 1742.

Omslag:

Staldstude ang 1741.

846
Fra Marcusen, Rasch. Efter Amtmandens befaling, fremsendes hermed erklæring om, at der i denne Vinter er opstaldet 120 Stude. 28 November 1741.

847
Fra Grabow, Urup. Af de her på Gården i denne Vinter opstaldede 152 Øxen, er der solgt til Johan Voigt af Holland og Simon Bråd i Horsens 145 stk, som agtes udført over Ribe. 28 November 1741.

847b
Fra Deichmann, Urup. I sin Herres fraværelse skal han indberette, at af de på Gården opsatte Stald Øxen, er der solgt til Mathiis Bruun og Johan Foigt af Dytmarschen 114 stk, som afdrives fra Stalden ultimo April. 2 Januar 1741.
Bilag:
Fra Grabow, Urup. Foruden det tidligere indberettede, er der solgt endnu 8 Stald Øxen til Mathiis Brun af Madshøje, som agtes at passere Kolding. 15 Marts 1741.

848
Fra Deichmann, Urup. At til de forhen indberettede Købmænd Fogel og Bråd, er solgt endnu 7 Staldstude, som agtes uddrevet over Ribe. 5 Marts 1741.

849
Fra N Thygesen, Mattrup. Iflg Kongelig befaling indberettes, at der i denne Vinter er opstaldede 160 Øxen på Gården. Ligeledes er der solgt 122 til Hollænderen Jan Orhane [Urhane], som han formener, at uddrive over Kolding Toldsted i Marts måned. 16 Oktober 1741.

850
Fra Anders Follerup Serridslevgård [På Mules vegne]. Efter forlangende indberettes, at der i indeværende år er indsat 102 Stude på Stald, som dog ikke bliver Staldet, men alene fodret vel. Samtlige er allerede solgt til Seign Poul Marcusen på Øhrum, til uddrivelse i Marts måned. 24 December 1741.

851
Fra N Thygesen, Mattrup. At han ikke i begyndelsen havde opsat 80 stk Øxen, var på grund af, at der ikke var ret meget Foder, men da der siden ved en bedre handel med Øxen, hvoraf en del kunne afgå noget før end sædvanlig, er af foder Fæet så mange blevet begæret og afhændet, som forrige under 23 Marts indeholder i alt 118 stk. 3 April 1741.

852
Fra N Thygesen, Mattrup. Af de i denne Vinter opstaldede Øxen er solgt 58 stk til Johan Hendrich Witrock, en Købmand af Holland, som bliver fortoldet i Ribe. Til Sr Koker af Hamborg er solgt 60 stk der fortoldes i Kolding. 23 Marts 1741.

853

Fra Mules fuldmægtig, Serridslevgård. Indberetter, at Sr Poul Marcusen på Ørumgård har købt 46 stk foder Øxen, og noget derefter 18 stk i alt 64, som agtes hendrevet til Kliplev Marked. Spørger om hvem Græsningsretten er bortsolgt til, idet han nok vil leje Græsning til en halv snes Stude, eller flere, i den kommende Sommer. 27 Marts 1741.

854
Fra Marcusen, Rasch. Henviser til modtagne skrivelse af 18 August, og beklager, at hans fraværelse har forsinket besvarelsen af samme. Omtaler en skrivelse fra Admiral Suhm og kopi af en klage fra Simon Anthonisen, men ikke hvad samme angår [se næste]. 24 Oktober 1741.

855
Fra Simon Anthonisen, Tømmermand af 1ste Classe, København - til Admiral Suhm. [Se forrige]. Først på året 1739 havde hans kone Kirsten Jensdatter 2 levende Søstre, Christenze Jensdatter og Maren Jensdatter, som begge var i Jylland, den ene i Korninge [Kvorning] i Hatting Herred, og den anden i Sne [Nørre Snede?] Sogn i Gl Soelen. I Foråret kom Christenze sammen med sin mand Hans Hansen til København, og rejste efter ca 14 dage tilbage med et Fartøj, der forsvandt. Da den anden Søster Maren fik oplysning om dette, skrev hun til Anthonisen, og bad samtidig om, da der nu kun var 2 Søskende tilbage, at de ville lade hende besørge det fornødne, samt give hende afkald. Den anden Søster Maren Jensdatter dør i året 1740, og efterlod sig en Søn Jens Jørgensen Moevig, der nu, jvnf Tingsvidne, sammen med brevskriverens kone er eneste arvinger. Beder Admiralen anbefale sagen for Stiftamtmanden i Århus Hr Christian Benzon, således arven der skal være hos Assessor Marchusen [på Rasch] kan blive udbetalt. 18 Juli 1741.
Påtegnet af Marcusen:
Foreskrevne Hans Hansen og Christenze Jensdatter har haft deres bopæl på mit Gods i Kvorning By, og straks efter dødsfaldet, er det ringe bo behandlet, som efter Auktion m m bestod af 58 rdr 1 mk 5 sk hvorfra fragik gæld 36 rdr 1 mk 5 sk. Mener alligevel ikke, han skal betale noget til klageren, som med hensyn til sit afkald, må afgøre dette med den anden Søsters arvinger. 16 Oktober 1741.

856
Fra Admiral Suhm, København - til Stiftamtmand Benzon. [Se forrige]. Henviser til vedlagte ansøgning, fra Tømmermand af 1ste Classe i Hans Majestæts Tjeneste her ved Holmen, Simon Anthonisen, samt Tingsvidne fra Kongl Combinerede Ret, hvoraf kan ses hans Kones arverettighed, efter hendes afgangne Søster Christenze Jensdatter, Matros Hans Hansens Kone i Korning [Kvorning]i Hatting Herred, hvis efterladende skal være hos Assesor Marcusen på Herregården Rasch. Beder Stiftmanden gøre anstalt til, at Boet efter afdøde bliver afsluttet. 22 Juli 1741.

857
Fra Marcusen, Rasch - til Stiftamtmanden [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens ønske om, at få den originale klagesag, som Tømmermanden Simon Anthonisen har indgivet, ang en arv til hans Kone efter hendes afgangne Søster, som skal være behandlet af Marcusen. Papirerne skal snarest blive fremsendt, men eftersom hans Karl der har samme, i et ærinde er rejst til Marcusens Svoger, Regimentkvartermester Thygesen i Ålborg, udbedes en frist på 14 dage. 15 November 1741.

858
Fra Marcusen, Rasch - til Stiftamtmandens Fuldmægtig. For nogen tid siden sendte han nogle - af ham påtegnede - dokumenter til Stiftamtmanden, ang et afholdt Skifte. Såfremt disse papirer, endnu ikke er videresendt til Admiral Suhm i København, bedes vedlagte dokumenter eller forhør, som imod hans vilje, skammeligt er blevet tilbageholdt, indsendes sammen med disse. 4 November 1741.

859
Fra Ulrich Krus??, Møgelkær. Med henvisning til Kongelig forordning indberettes, at af de i denne Vinter er opstaldede 180 Stald Øxen, er der solgt til Mons Povel Marckusen på Drendrop og Christen Erichsen i Seist 150 stk, forventer at drive 24 stk til forestående Kliplev Marked, og muligvis flere, de øvrige den 20 April gennem Kolding Toldsted. 22 Marts 1741.

860
Fra Marcusen, Rasch. Af de på gården i denne Vinter opstaldede Øxen, er der solgt 92 stk til Poul Nissen af Ødis Bramdrup i Haderslev Amt, som iflg Contract går fra gården den 10 April, over Kolding Toldsted. Desuden er der solgt 26 stk til Claus Kloudz på Østerbygård, dels af staldings Stude dels af andet foder Fæ, som i morgen den 28 Marts afdrives over Kolding Toldsted. 27 Marts 1741. 

Omslag:

Regimentskriver Moldrups Breve.

861
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til ikke vedlagte papirer, som Amtmanden bedes påtegne. 30 Januar 1741.

862
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til Amtmandens anstalt af 28 hujus, ang den arresterede Povl Mortensens kone, der er tilkendegivet for Provst Høgh. Denne har bedt Moldrup finde et Huusværelse til hende i Skanderborg, hvorefter dette indstilles til Amtmandens videre ordre. 31 Januar 1741.

863
Fra N Moldrup, Ladegården. Takker for den gode expedition af Dokumenterne til hans regnskab, mangler endnu påtegning ang 3 mk fra Gundorph. Iflg Amtmandens skrivelse af 7, skal Morten Knudsen i Voerladegård, blive tilsagt til at indfinde sig. Ang Høet af Lougmands Dam og Eskebech samt distributionen af Vindfælder, som Amtmanden har erindret ham om, kan svares, at da Kammerets ordre om Høet ankom, at Bønderne skulle have samme for vurderingen, blev det meddelt Amtmanden og ikke efterladt at tilbyde Høet for de omkringliggende, ringeste og derfor mest trængende Rytterbønder, uanset at den givne ordre ikke gav anden klarhed, end Rytterbønderne skulle have det, mens de undskyldte dem med, pengemangel til betalingen. Høet i Eskebech faldt bedst for Kongens Bønder i Vrold, som også fik det. Også notat om Høet i Laugmands Dam. 12 Juni 1741.

864
Fra N Moldrup, Ladegården. Hvad han har modtaget, om den undvigte Tøger Nielsen fra Skovby, fremsendes hermed, sammen med kopi af Sognepræsten Hans Hiersings skrivelse. Hvad Cancelli Råd Nedergård 2 gange skal have skrevet, har Moldrup aldrig fået, eller set noget til. På samme måde som af Sognepræsten berettet, har Moldrup vel hørt, at Tøger Nielsen er kommet bort på ulovlig vis, men som han var Lam og ganske unyttig, både til Bondens og Kongens tjeneste, var han ej værd, at kalde tilbage. Der er således intet gået tabt for Kongen eller distriktet, men snarere i tiden profitteret. [Se næste]. 6 April 1741.

865
Fra A A von der Lyhe, Roskilde. [Se forrige]. Henviser til vedlagte kopi af skrivelse fra Cancelli Råd Neergård til Vibygård, under Roskilde Amt, der har bedt om hjælp til, at få Pas og Skudsmål for en Skrædder Tøger Nielsen, der nu opholder sig på hans Gods, og under ægteskabs løfte, har besvangret sin forlovede, en værende Enke. Amtmanden bedes derfor give denne Pas og Skudsmål, såfremt der ikke er noget der efter Loven kan hindre dette. 7 Februar 1741.

866
Fra Thomas Neergård, Vibygård [Se forrige]. På hans Gods er indkommet en Skræddersvend Tøger Nielsen, som har medbragt et Pas fra en Kaptajn i Citadellet i København, hvor han har været hvervet som Muskater, men på grund af, at han var lille og havde et hul i det ene Ben, er han blevet kasseret. Men eftersom han ikke har medbragt noget Skudsmål fra Jylland, hvor han sidst har gået til Guds bord, samt er født i Skovby under Skanderborg Rytterdistrikt, er der 2 gange skrevet om samme til Regimentskriver Niels Nielsen Mollerup [Moldrup], om denne enten ville lade ham afhente, eller give ham et Pas, desuden 3 gange til Præsten i Skivholme, Herskind og Skovby Menigheder, uden nogen reaktion.  Amtmanden bedes derfor tilkendegive sin mening og råd om, hvorledes han skal bære sig ad i sagen. Da den pågældende ikke er Bondekarl, og derfor ikke hører til noget Gods, burde han have Pas og Skudsmål. 4 Januar 1741.

867
Fra Niels Moldrup, Ladegården. Henviser til modtagne skrivelse, og svarer, at Anders Madsen Natmand, har været hos ham, og ikke fundet sig uvillig til, at modtage Poul Mortensen hustru, hvis han ellers kan blive fornøjet [med betalingen], men han er bange for, hun skal undvige, desuden tør han ikke modtage hende for Bymændene. Moldrup gav ham derfor en seddel med til Sognefogeden og Naboerne. Natmanden kom atter i går, og berettede en del som han var truet med, hvis han tog imod hende, han havde da sin Vogn færdig til hendes afhentelse, men lod sig altså forskrække, og frasagde sig det aftalte, hvorefter Moldrup måtte lade det bero til Amtmandens hjemkomst, og nærmere bestemmelse om denne ønsker Bymændene og Natmanden indkaldt, og til hvad tid, før det sker, kommer man ikke videre. 10 Marts 1741.

868
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Henviser til modtagne skrivelse, ang den til Adslev ankomne besvangrede kvinde. Moldrup har, af hensyn til hvor Bøderne skal svares, bedt Sognepræsten give nærmere oplysninger om hvem hun er, hvorfra hun er kommet, og hvor gerningen skal være sket. Henviser til vedlagte kopi fra Præsten, hvoraf kan ses, at Bøderne ikke skal svares her fra. Mener ikke det er umagen værd, at begynde noget mod hende. Nævner videre, at der i Salten findes en slem og liderlig Bondekarl Anders Pedersen, som er søn af den gamle Peder Laursen, der ofte har fået påmindelser, givet formaninger og trudsler, såfremt han ikke forbedrede sig, hvilket han så altid har lovet, men uanset dette, er det blevet værre og værre. I går kom hans Nabo, med hvem han i fællig skal pløje og dyrke sin jord, efter den måde der bruges, og beklagede sig over, at Anders Pedersen ikke havde haft sin Plov i Jorden i dette år, så de derfor var kommet bagefter. Moldrup sendte derefter en af sine folk til Salten for, at efterse Husholdningen, og hjembringe den pågældende til straf. Amtmanden bedes foranstalte et sted hvor den pågældende kan hensættes, thi i Portstuen er ingen straf efter han gerninger, og i Ryttervagten, om han kunde fåes der ind, er det så meget mindre, foruden blev det efter hans natur, til sin sinds største fornøjelse. 31 Marts 1741.

869
Fra I Peerstrup, Adslev [Sognepræsten - se forrige.] Henviser til modtagne skrivelse, og svarer, at den pågældende kvinde er kommet fra Århus, hun har også været i København, men hendes Pas viser ikke hendes hjemsted. Hun påstår, at være besvangret i København, mens Byfogeden i Århus mener det må være sket der. Bøderne må således tilhøre Kongen. Nævner sin tidligere henvendelse til Amtmanden i øvrigt havde han ikke ventet, at hun var blevet så længe i Adslev. 30 Marts 1741.

870
Fra N Moldrup, Ladegården. Det er blevet oplyst til Moldrup, at Jens Seiersens? søn af Tebstrup Jens Jensen, en af de største karle i Dstriktet, sidst afvigte den 17 er bortgået og menes undveget. Han var forgangen hos Moldrup, hvor han berettede, at Amtmanden ville have ham til Sjælland, men dog ikke truffet endelig beslutning i sagen. Men såfremt han er rejst med Amtmandens tilladelse, bedes dette oplyst. Ang mændene i Jexen er de efter forlangende tilsagt til, sammen med Mølleren, at møde i morgen. 1 Marts 1741.

871
Fra N Moldrup, Ladegården. Rytter Hans Frosis? Enke Anne Sørensdatter, fra Fruering har henvendt sig til Moldrup, med beretning om, at hun er blevet henvist til denne for, at give nærmere oplysning om sin tilstand. Hun viser sig, at være en frisk og stærk kvinde, men skal have 3 børn 8 - 6 og 1 år gamle, som hun ikke kan tjene Brødet til, og således desværre går det med mange som sidder både ved Hus og Gård. Efter at manden for 4 år siden fik sin afsked, har de været 1 1/2 år i Stilling, og kom derfra til Fruering. Hun skal ellers være fra Vejle kanten. Ved sidste samling blev der tillagt hende til Børnene 2 skp 2 fc Rug, 2 skp Byg og 2 skp Gryn. Der findes ikke mere Korn i Sognet, skal hun hjælpes må det være af Kassen, men den tages der så jævnlig til. Beror nu på om hun skal hjælpes her, eller henvises til andre steder. Nævner også henvendelse fra Præsten i Blegind, men ikke om indholdet. I øvrigt bør Præsterne indgive deres restancer på den tid, da Bønderne har noget Korn. 12 Maj 1741.

872
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. 4 Husmænd i Ry har i nogle år haft Præstegårdens jorder i brug, indtil sidste Sognepræst Ernst Halsens afrejse. Men da der ikke kom nogen ny Præst ved sidste Rugsæds tide, bad Provsten Hr Mag Kier, dem fremdeles besørge dette, på betingelse af, at de enten skulle få deres skadesløs betaling, eller få afgrøden, imod samme afgift som de forhen havde betalt, hvorefter de 3 Hans Jacobsen, Søren Rasmussen og Anders Mørk blev overtalt til, at sørge for de 3/4 dele, mens den 4de Salomon Rasmussen ikke ville fortsætte, hvorefter den part nu ligger ubesået. Da nu Høsttiden er inde, beder de 3 enten om deres betaling, eller tilladelse til, at tage Kornet. De har talt med Provsten, der svarede, at de måtte søge deres betaling på Ageren, dog først efter at have indhentet øvrighedens tilladelse. Får de ikke Kornet, kan betalingen vel blive langsom at hente. Moldrup beregner deres udgifter til 49 rdr foruden Gødningen, og i modsat fald, for leje af Jorden, skal de betale 14 rdr til Præstekassen. 16 August 1741.

873
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. For at opnå enighed mellem Bymændene i Ry, med hensyn til det fornødne Vagthold om Natten, som de ikke selv har kunnet opnå, for at holde Vildtet fra deres Korn, har Moldrup bedt om et møde med 2 af de hele og 2 af de halve Gårdsmænd. Da de indfinder sig, kommer samtidig samtlige halvgårdsmænd, som påstår, at helgårdsmændene skal gøre dobbelt gang og vagt mod halvgårdene, hvilket helgårdsmændene finder sig fornærmet med. Moldrup har foreslået, at man fra helgårdene skal gå 3 Nætter, mod dem fra halvgårdene 2 nætter. Da der ikke kunne opnåes enighed, er de henvist til Amtmandens videre bestemmelse. 21 August 1741.

874
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til modtagne skrivelse, og har i den forbindelse skrevet til Provsten i Tønning, ang betaling til Husmændene i Ry, for den lagte Sæd i Præstegårdens jord. Spørger om det ikke skulle være tjenligt, at tilkendegive samme for Stiftamtmanden og Biskoppen. 18 August 1741.

875
Fra Provst E Kier, Tønning. [Se forrige]. Kopi af Moldrups henvendelse, ang Præstegårdsjorden i Ry. Eftersom Høsttiden nærmer sig, bedes Provsten tilkendegive, hvorledes der skal forholdes med betalingen til de tre mænd i Ry, Hans Jakobsen, Søren Rasmussen og Anders Mørk, som har sået Rug i 3/4 dele af Præstegårdens jord, udgørende i alt 49 rdr foruden Gødningen, om de måske i stedet for betaling, kan modtage afgrøden, imod en leje af 14 rdr for jorden. 16 August 1741.
På samme bilag, svar fra Provsten: Han har aldrig lavet nogen aftale med mændene, men da de spurgte, om de stadig skulle befatte sig med at tilså, var svaret, at Præsten som var i vente, kunne ske en stor tjeneste derved, såsom det var ikke mere end ret og billigt, at de gode mænd for Sæden og anden omkostning, endten i afgrøden skete vederlag, eller også med rede penge af den forventede Præst blev fornøjede. Ønsker gerne, at de fattige mænd måtte blive tilfredsstillet. 17 August 1741. 

876
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Ønsker en hjertens glædelig og frydefuld Pinsefest. Derefter noget om hjælp til en ikke navngivet person, som har mistet 2 Bæster i dette Forår, så han er både fattig og Plovlam. Moldrup mener, at de der ikke mangler, ikke kan tåle, at dem der virkelig trænger, bliver hjulpet. Nævner en Møgager til den halve Vengegård. 22 Maj 1741.

877
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til modtagne skrivelse, som han fandt ved sin hjemkomst, og svarer hertil, at om Ry Mølle Bro, må han have flere oplysninger, før han kan afgive noget skriftligt. Hvormeget tid der endnu er til Høsletten, kan ikke siges, eftersom Græsset først nu er kommet til fri vækst og grøde, altså er det umuligt, at afgøre om Høkørselen kan blive overstået, før den bestemte tid til Sessionens afholdelse. Han har efterset Skifteprotokollen og fundet, at Skiftet efter Annex Bonden Anders Nielsen i Høver er afholdt den 10 Marts 1725, hvor gælden da var 51 rdr 2 mk større end midlerne, så Børnene kunne ingen arv få. Den nævnte Inger Andersdatters formynder, er Morbroderen Laurs Nielsen i Storring. Ganske vist er den afgangne Anders Nielsens hustru også død, men efter hende er endnu ikke afholdt Skifte, siden Børnene eller Sødskende hensidder ved hverandre. 5 Juli 1741.

878
Fra N Moldrup, Ladegården. Fremsender den fra Justitsråd Trappaud, modtagne skrivelse, og erindrer samtidig om samlingen i Tem næstkommende onsdag, som han, grundet anden forretning, formentlig ikke selv kan overvære, men befordringen for Amtmanden skal, efter ønske, blive bestilt. Ang Peder Knudsen i Gantrup, er der ham intet bekendt, der kan hindre dennes ønske om, at rejse. 9 Oktober 1741.

879
Fra N Moldrup, Ladegården. Soldaten som har sit Lægd her i gården, klager over, at han er tjenesteløs, idet 3 af naboerne ikke kan enes om hans modtagelse. Karlen har meldt sig i rette tid, og er uskyldig. Moldrup har uden resultat forsøgt, at løse sagen, og beder derfor Amtmanden lade de pågældende indkalde. 9 Oktober 1741.

880
Fra N Moldrup, Ladegården. Henviser til modtagne skrivelse, ang Ry Mølle Broes optagelse. Mons Poul Johansen har meddelt, at det er blevet bekendtgjort og en del er optaget. Moldrup erkender, at det ikke er belejligt, bl a af hensyn til de 200 favne Brændeveds skovning, der skal ske i Ry og Salten Skove, og senere føres til Horsens, hvorfor de fleste i distriktet, således skal bruge Broen, men finder det heller ikke tilrådeligt, at udsætte det arbejde, der i nogle år har været under foranstaltning, hvorved desuden kunne befrygtes en ulykke. Desuden er Bønderne endnu ikke færdige med deres Pløjning og Sæd, så Bæsterne behøver hvile og føde, før de kan anvendes. 13 Juni 1741.

881
Fra N Moldrup, Ladegården. Eftersom Ernst Votman i Kloster Mølle, ved sidste Session fik løfte om nogen hjælp, af de havende Vindfælder til Møllens reparation, har Moldrup nu været på execution, siden han nu skal have 2 Tømmermænd i gang. Nævner samtidig, at Votman for nogen tid siden har skrevet til Amtmanden om den befundne mangel, men frygter for, den er alt for vidtløftig. For at blive ham qvit, må han vel have en smule hjælp, hvilket Amtmanden bedes tage stilling til. 21 August 1741.

882
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter Amtmandens ønske, fremsendes underretningen om Hø avlen.

Skanderborg Slots Marker, efter Krigsjordebogen:

Engene taxeret for 90 læs.

Siden er Hestehaven anslået til 90 læs.

Sjelle Skovgård:

Engene efter Krigsjordebogen anslået til 200 læs

Græs Coplerne siden anført for 600 læs.

1 Juli 1741.

883
Fra Hof Marskallen, Hirschholm. Efter Kongens ønske, skal den Kongelige Lakaj Christian Brun, ankomme til det Skanderborgske Distrikt, og opholde sig der under den forestående Hø høst, for at afgive nærmere efterretning om de Kongelige Ladegårdes marker, hvor mange læs Hø af den anbefalede vægt, der i dette år kan indavles. Da han selv skal overvære samme, pålægges det Regimentskriveren, at sørge for en Ridehest eller bespændt Vogn, ligesom han skal have en specification over markerne m v. 26 Juni 1741.

884
Fra N Moldrup, Ladegården. Specification på Hans Kongl Majestæts Møllere i Skanderborg Amt, som er under det Skanderborgske Distrikt, med angivelse af Hartkorn - Ager og Eng - Mølleskyld - Skovskyld:

Hylke Mølle:

Rasmus Sørensen A/E 1 alb M 1 td 2 fc

Ør Kloster Mølle:

Ernst Voetmann A/E 2 td 1 skp M 12 td 6 skp S 2 alb

Bredvads Mølle:

Christian Hatting A/E 3-1-1-1 M 16-3-3

Bryrup Mølle:

Søren Pedersen A/E 0-4-1-2 M 2 td 1 skp

Sønder Vissing/Pinds Mølle:

Peder Jensen A/E 1-0-3-2 M 6 td 3 skp S 3 fc

Ry Mølle:

Johan Hagensens Enke: A/E 3-1-0-0 M 15-7-2-0 S 1 fc

Fuldbro Mølle:

Endvold Jensen: A/E 1-4-0-2 M 6-2-0-0

Skvæt Mølle:

Niels Nielsen: A/E 3-3-1-2 M 2-1

Vester Mølle:

Hans Olufsen: A/E 4-3-3-2 M 4-2

Røde Mølle:

Hans Pedersen: med 5 skp 3 fc 1 19/21 af Tammestrup øde A/E 1-6-2-19/21 M 5-6-3 S 1 alb

Hede Mølle:

Peder Rasmussen: A/E 2-5-0-1 M 3-5-3 S 2 skp 1 alb

Gjesing Mølle:

Øde og uden beboere: A/E 0-4-0-1 M 3 td

Hørning/Dørup Mølle:

Jens Michelsen Basse: A/E 0-3-3-2 M 1-6-3-2

Boel Mølle:

Bertel Hendrichsen: A/E 1-0-1-2 M 5-2-2

Aldrup Mølle:

Erich Rasmussen: A/E 0-2-2-0 M 4-2

Koldens Mølle:

Anders Olufsen med der under i brug Koldens Gård som er øde: A/E 4-1-2-2 M 3-3-2-2 S 1 fc

Snåstrup Mølle:

Søren Pedersen: A/E 0-1-0-1 M 6-3

8 August 1741.

885
Fra N Moldrup, Ladegården. Vil ikke undlade, at indberette for Amtmanden at der i dag i Jeksen er pågrebet 1 gl mand, 3 kvinder og 2 drenge, som har begået Tyverier i Vitved og Tåstrup. Moldrup har forlangt dem indbragt til Skanderborg, hvor til de hvert øjeblik kan ankomme. Amtmanden bedes foranstalte deres modtagelse og forvaring. Der skal være stjålet en Brøgge Kedel fra Jens Poulsen i Vitved, hos Peder Poulsen 6 Lagner og 30 alen Lærred, desuden noget hos Jørgen Nielsen i Tåstrup. 18 Juni 1741.

886
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Den tilsendte kontrakt, som er oprettet mellem Præsten og 3 Bymænd i Fruering, er blevet efterset. Af indholdet finder Moldrup, at der kan opstå uenighed om punkt 2, hvor bl a er aftalt, at såfremt der en dags tid eller to, skulle komme besøgende hos Præsten, uanset hvor ofte dette måtte ske, må disse frit lade deres Bæster græsse hos mændene. Skulle nu den ene eller to af dem have bedre græs end den tredie, og derfor altid må tage imod de fremmede, fejler ikke, at der vil opstå fortrydelse og uenighed med klagemål, hvorfor denne post bør fjernes. Også ang aftalen om Gødningens udførsel, mener Moldrup ikke kan være til gavn for mændene. Endelig mener han der kan opstå problemer, hvis en af mændene skulle dø medens aftalen er gældende, og Enken da ikke vil indgå på aftalen.  21 Januar 1741.

Omslag:

Forskellige Breve og Dokumenter 1741.

887
Fra J H Snell, Høver [Birkedommer]. Efter Amtmandens ordre af 28 September, har han i nogle dage været på inspektion efter ulovlige Brændevins Redskaber og Kroeholderi. Han har da bl a fundet:
Hos Husmand Thomas Vest i Røgen 2 Ansferer? med en slump Brændevin i hver, desuden kan bevises, at han har solgt Brændevin.
Hos Husmand Anders Jensen i Toustrup, 2 små træer fulde af Brændevin, kan desuden bevises, at han har holdt Kro.
Hos den unge Smed i Skjørring, fundet Hat og deske, samme hos Christen Jørgensen ibidem, som alt under forsegling blev indsat hos naboen Erich Madsen.
Hos Husmand Poul Troelsen i Sjelle, fandtes 2 ankre Brændevin med Hat og deske, under forsegling leveret til Christen Børsting ibidem. Har idelig holdt ulovlig Kro.
Hos Skræder Jens Christensen, Hat og desk. Hos Morten Christensen Skræder, Hat og desk. Det samme hos Johan N. ibidem, alt under forsegling afleveret til Sognefogeden Christen Børsting.
Hos Husmand Jens Basse i Mesing fandtes Hat og deske, under forsegling indsat hos Sognefogeden Rasmus Larsen.
Hos Peder Michelsen i Fruering fandtes et lille anker Brændevin, en Boutellie og en Tragt.
Hos Huskonen Mette Hvidberg ibidem fandtes et lille anker Brændevin, som blev indsat til forvaring hos Sognefogeden Søren Pedersen.
Hos Husmand Peder Jensen i Vrold, fandtes 2 små træer med Brændevin, indsat til forvaring hos Sognefogeden Niels Bunde.

Således ved inspektionen i 10 - 12 dage er forefunden. De nævnte kan alle overbevises om, at have holdt ulovlig Krohold, undtagen den ene Gårdmand i Skjørring og de 3 i Sjelle. 22 December 1741.

888
Fra H Vilsted, Sønderskovgård. [Herredsfogeden i Tyrsting - Vrads]. Han har modtaget Amtmandens ordre, ang Brændevins brænding og ulovlig Krohold, som med største flid skal blive efterlevet. 21 Oktober 1741.

889
Fra H Vilsted, Sønderskovgård. Henviser til modtagne ordre, ang ulovlig Brændevins brænding m m, og har derefter sammen med 2 mænd været på eftersyn overalt i Herredet, men har tilsyneladende ikke fundet noget.
24 November 1741.

890
Fra Th Mavors, Horsens. Takker fordi Amtmanden har fritaget ham for, at deltage i sagen mellem Magister Glud [i Kattrup] og Jens Pedersen i Tvingstrup, og i stedet pålagt Herredsfoged Holmer at sidde som Dommer i sagen, denne kommer også med undskyldninger, hvorfor det er op til Amtmanden om denne anordner Snell eller en anden retsindig Dommer. Han er meget tilfreds med, at Amtmanden forstår, at han ikke kan være Dommer i en sag mod Glud, der både mundtlig og skriftlig kalder Mavors for sin Avinds Mand. 21 Februar 1741.

891
Fra Olluf Bruun, Urup. Efter ordre har han udført de pålagte forretninger, undtagen vedr Kattrup Præstegård. I øvrigt er han i næste uge indkaldt til et Skiftes afslutning, efter sin Sal Svoger i Feldballe, hvor han desuden, endnu engang gerne vil tale med sine derværende slægtninge, men har ikke turdet forlade sit Embede, før Amtmanden har givet sin tilladelse. Såfremt denne vil give sin godkendelse, har han formået Hr Nørholms Søn i Østbirk til, at betjene Skriver tjenesten ved Herredstinget, og Niels Bang i Overby til, at betjene Retten ved Birketinget i hans fraværelse. 12 September 1741.

892
Fra J Stenstrup, Torrild [Sognepræsten Til Grumstrup i hans Annex Sogn Vedslet, ankom der ved forrige års Michelsdag en Rasmus Nielsen Bunde med hustru, han har forhen været ved Landmilitien, og har nu i et års tid vogtet Byens Kvæg. Deres levned har den nævnte tid været til en del forargelse, bl a fordi de kun sjældent kom i Kirken, ikke har brugt Sacramentet, eller forsynet sig med Pas og Skudsmål, uanset de alvorligt er blevet pålagt, at fremskaffe dette. Selv om de ikke længere vogter Kvæget, mener Præsten, det måske er deres mening, at blive i Byen, eftersom de har sat sig til huse hos en Gadehusmand Rasmus Thrane. Beder Amtmanden gribe ind, så der ikke længere skal være molest med disse folk. 29 Oktober 1738.

893
Fra J Wichers, Hylke [Sognepræsten]. Han har efterkommet Amtmandens befaling af 7 Februar, ang den dødfundne Kvinde på Udstrup Mark, således Liget i Kiste er skikkeligt begravet på Hylke Kirkegård, og af Udstrup Mænd og Karle henbåret. Hun havde hjemme i Gjesing i Fruering Sogn, hvor hun havde haft til huse hos Peder Stærk, og var på vej for at Betle. Hendes mand kaldet Store Jens, der var en afdanket Rytter, var tilstede ved hendes Begravelse, desuden hendes Broder Jens Frandsen i Vilsted, og en Søster gift med Søren Wågensen i Assendrup, hvilke pårørende selv har bekostet Kisten. 13 Februar 1741.

894
Fra Anders Wollesen, Koldens Mølle. Efter Rentekammerets ordre, har han den 9 Juli 1740, indgivet ansøgning til Rytter Sessionen, ang de mangler der er ved Møllen, eftersom der er så få der søger Møllen, har han kun en meget lille indtægt, hvorfor han nu ikke kan svare påbudne udgifter, og derfor nødes til, at sælge af sit Sædekorn for, at få til den nørtørftigste underholdning, såfremt Amtmanden da ikke, efter Rente Kammerets ordre, vi pålægge de omliggende Byers Bønder, at få deres Maling udført i Møllen. Tarskov og Harlev Mølle der er Proprietair Møller, svarer kun ganske lidt til Kongen, ikke som ham, der er under Kongen, hvorfor han heller ikke mener, de kan være berettigede til Malingen for Kongens Bønder, medens disse så skulle pålægges, at søge den Kongelige Møller. 28 Februar 1741.

895
Fra Olluf Bruun, Urup - til Gundorph. Ganske vist var det hans pligt selv, at komme med den nye Justitz Protokol for, at få den autoriseret, men eftersom hans ene Ben nu fem gange har været elendig og ilde, så han ikke kan få Støvlen på, er han nødsaget til, at sende Protokollen, og beder Gundorph undskylde ham overfor Amtmanden så denne ikke tager udeblivelsen unådigt op, ligesom Gundorph bedes sørge for Protokollens Autorisation og forsegling, så den kan tilbagesendes med budet, eftersom den skal bruges ved næste Tingdag. Så snart sagerne i den gamle, er færdige skal den blive indleveret. 20 November 1741.

896
Fra Frans Ollesen, Rasmus Hansen, Jens Sørensen Grene [Grenå] m fl navngivne Bønder i Blegind. De mener tilsyneladende, at deres Hyrde har indgivet en klage over dem, og indsender derfor deres ydmyge svar.
Skriver, at han ganske slet og ilde vogter deres Fæmon, så en stor del af deres Får og Lam er gået til, fordi han også påtager sig arbejde hos andre, og derfor ikke passer sit arbejde som Hyrde. Nævner også, hvad de har givet ham som løn, men frygter nu, at de udover dette, også skal give han en skp Byg. De er ganske misfornøjede, og mener ikke de kan beholde ham længere end til Michelsdag, og beder om Amtmandens afgørelse i sagen. [Se fotokopi].26 Juli 1741.

897
Fra Rasmus Christensen, Thomas Sørensen, m fl navngivne Mænd i Søballe - til Moldrup. De føler sig tvunget til, at indgive en klage over deres naboer Peder Rasmussen og dennes Hustru Ellen Pedersdatter, som ikke vil overholde deres Vide og vedtægter. I år er det Peder Rasmussens tur til, at vedligeholde et Led ved Rugvangen, der ligger ved alfar vej, men i går da det var Søndag, faldt det rent på Jorden. Desuden skal han sammen med Tøger Rasmussen, vedligeholde 2 andre Led, men han kommer aldrig i rette tid, og når man taler til ham om sagen, bliver det kun til skælden o s v. Hyrden og Markmanden har ikke fred for dem, således har Hyrden et menneske, som holder hus for ham, denne slog Ellen Pedersdatter både blå og blodig, så klagerne selv måtte vogte deres Kvæg i to dage, og fremkommer desuden med flere trusler mod samme person. Nævner også Peder Rasmussens Skorsten, som han ikke vil reparere, uanset den er til fare for andre o s v. Beder om Regimentskriveren vil hjælpe dem, så de kan leve i fred som i andre Byer. 29 Maj 1741.

898
Fra Jens Rasmussen, K P S og R I S, Søballe. Efter øvrighedens ordre, har han sammen med de to underskrevne Mænd, synet og efterset de Ildsteder såvelsom Bageovne og Køller, der findes i Søballe. Alle er i orden undtagen hos Peder Rasmussen. Ved Skorstens synet, var den ene hos ham næsten sammengroet, uanset den bruges dagligt, og den anden ganske brøstfældig, så det er ganske hasarderligt for Naboerne, og såfremt dette ikke bliver straffet, skulle andre vel tage dette til eksempel. Da han efter ordre ville pante hos dem, skældte de ud og sagde, at de nok selv skulle feje deres Skorsten når de fik tid, hvorefter han måtte gå, da han ikke kunne komme nogen vegne med dem. 30 Marts 1741.
På bagsiden:
Jens Rasmussen, Jens Pedersen og Ernst Andreasen, har på samme måde synet Ildsteder m m i Nørre Vissing. Alt var i orden undtaget hos Jens Sørensen Back, hvor den Skorsten, som de dagligt bruger, var ganske sammengroet, så det er farligt for Naboerne. Da han ville pante dem derfor, blev der svaret, at der ikke skulle pantes noget af Huset, desuden skulle man nok selv feje Skorstenen når der blev tid til dette. 31 Marts 1741.

899
Fra Olle Hansen, Fuldbro Mølle. Olle Christensen og  Michel Christensen, begge af Tåning, har begge synet de to Broer ved Fuldbro Mølle, som befandtes, at være i sådan stand, at alle uden fare kan passere samme. 22 December 1741.
Notat: 1708 d 21 Juli om de 3de Møller.

900
Fra Jens Due, Biatrup. Skriver, at han efter Jens Knudsens dødelige afgang, forstrakte Enken, i hendes hårde trang, med rede Penge til Begravelsen, Korn til vennernes sammenkomst, samt Sædekorn medens hun sad Enke, i alt beløbende sig til 9 Sldr, for hvilket hun gav en Kobberkedel i pant. Hendes nuværende mand, lovede flere gange, at betale pengene, hvilket ikke skete. Ved skiftet bestemte Moldrup, at han kun skulle have det halve beløb, hvilket han ikke er tilfreds med, og beder derfor Amtmanden hjælpe sig, ikke mindst fordi Las Jensen, før ægteskabet blev indgået, lovede at betale beløbet. 5 Februar 1741.

901
Fra A Røssel, Skanderborg. På grund af svaghed, kan han ikke indfinde sig hos Amtmanden men eftersom det er pålagt ham, at indberette til Hof Marskallen, når nogen Portner [ved Slottet] forsømmer sin funktion, således han kan blive straffet eller afsat, eller når nogen ved døden afgår, så en anden kan blive indsat, må han indberette, at Portneren Frederik Klinge, ikke har været så påpasselig som han burde, ved Heste Tyven Poul Mortensens flugt fra Fængslet. Ønsker oplyst, om der er antaget en ny person i stedet, og om der er anlagt sag mod Klinge, idet der skal indsendes anmeldelse til Hof Marskallen. 21 December 1741.

902
Fra Ulsøe, Skade Præstegård [Klovborg]. Henviser til modtagne skrivelse, og bekræfter, at han skal gøre sit bedste, med hensyn til den nævnte kapital til den ansatte tid, idet han ikke håber det skulle fejle, fordi der ikke er sket lovlig opsigelse. Håber han kan blive antaget som Enkens Curator, men fremfår ikke hvem denne er. 21 Oktober 1741.

903
Fra Rytterbønderne  Michel Jensen, Brørup og Mads Jensen, Hylke. Klager over, at de i aftes i Hans Pedersens hus, uden nogen årsag, med hug og slag, blev overfaldet af nogle Ryttere ved Ritmester Eiksteds Kompagni, så de nu er ganske blå og blodige i hovedet og ansigtet. Beder Amtmanden hjælpe sig til deres ret, så de ikke fremover skal gå i fare for samme Ryttere. 24 Oktober 1741.

904
Fra Assessor Glud, Kattrup Præstegård. Henviser til modtagne skrivelse, som en 12 årig Dreng Søren Pedersen, i aftes kl 9 overbragte ham. Af brevet fremgik det, at han skulle møde dagen efter i Skanderborg. Da han samme dag kl 10 skal holde ligprædiken over Hr Hans Seidelins afdøde Kæreste [Kone], kan han ikke give møde. Nævner også Assessor Mule [så formentlig drejer det sig om tidligere nævnte sag mellem dem]. 19 December 1741.

905
Fra Frederik Hansen, Vissing [Sognepræsten i Sønder Vissing]. Takker for den sidst beviste store ære og godhed. Skriver derefter at hans Dreng Søren Rasmussen Leth, der passede hans Bæster, i går ved en ulykkelig hændelse, af et Bæst blev trådt på og kvalt, så han døde, som vedlagte syn giver nærmere forklaring om. Beder Amtmanden om tilladelse til, at kaste Jord på den afdøde. 21 September 1741.

906
Fra Peter Helms, Skanderborg. Håber ikke Amtmanden vil tage ham ugunstig op, at han må gøre opmærksom på, at en del i Hørning og Blegind Sogne, tvært imod Kongelig forordning om ulovlig Krohold og Brændevins brænding, samt det allernådigst meddelte privilegium om en Kro i Hørning, ikke alene brænder Brændevin, men endog sælger samme til dem der ønsker at købe, bl a Rasmus Iversen, Søren Kødsk, Peder Læth og Las Jensen i Hørning, ligeledes for Krohold, Maren Sejersdatter, Væver Kvinde i Blegind, der foruden i særdeleshed antager Rasmus Iversen, som næste nabo til den Priviligerede Kro, alle de rejsende som forlanger at logere, og til dem sælger og overlader Logemente, drikkende og ædende varer, Fourage og videre, hvilket er til skade for Kroen. 22 Juni 1741.

907
Fra Wenten, Skanderborg. [På Tysk]. Nævner en arrestant, men ingen navne. 26 Januar 1741.

908
Fra Mathias Brun, Viborg. [Prokurator]. Fremsender Mons Rudes Tyvsdom og tilhørende dokumenter. Brun mener, at sagen er udfaldet, og beder derfor Amtmanden sende en kort ekstrakt af Dommen og tilhørende beviser, til brug ved en Appel eller anden Kongelig indgriben, at man kunne få videnskab om den Kongl forordning af 4 Marts 1690, [hvor]ved Landstingsdom kan forandres, thi Tyve er noget frimodige og mere skulle blive, om sligt skulle have gænge. 21 Novb 1741.

909
Fra J Peerstrup, Adslev. At bøderne for den af ham angivne kvinde Margrete Elisabeth, med tilnavnet Ingersbach/Ingersbach?, tilhører Kongen, er kun rimeligt, eftersom hendes Pas udviser, at hun ikke har opholdt sig andre steder, end i København og Århus, hvorfra hun ankom til Adslev. 18 Marts 1741.

910
Fra Søren Gjesing Christophersen, Vinding Præstegård. Med sin svage og ilde skårne Pen, tager han sig den underdanighed, at ulejlige Amtmanden. Klager over, at han ikke får det af Menigheden, som han efter Kongelig bestemmelser for sit slæb og arbejde, er tillagt. Eks efter Forordningen en vis mængde Ost af hver tønde Hartkorn, hvoraf han i de 3 år, han har været Præst på stedet, af mange ikke har modtaget det mindste. Hvad Offeret angår, da så slet som det ellers i sig selv er hos de fleste, så er der mange der heller aldrig har betalt den ringeste skilling. Også problemer med udkørsel af Præstegårdens Gødning, der enten ikke sker, eller udsat så længe, at det bliver ganske til unytte. Det arbejde Husmænd og Inderste er pålagt at udføre, går for mange ganske i glemmebogen, og når de endelig møder op for, at udføre en times arbejde, vil de have mere, at spise i den tid, end 2 hele dages arbejde af dem kan være af værdi. 18 September 1741.

911
Fra Poul Johansen, Ry Mølle. Næstkommende 18 hujus, agter han med Guds hjælp, at lade Ry Mølle Bro optage, for at påbegynde dens reparation. Håber at farten denne vej vil blive aflyst, så ingen af den grund skal gøre en forgæves rejse. Dog skal det Korn Møllegæsterne i denne tid forlanger Malet, blive behandlet uden ophold. 7 Juni 1741.

912
Fra Suhm, Bremerholm. Vedlægger en ansøgning fra Smedesvend Jochum Jørgensen, der er i Kongens tjeneste, ved Holmen, ang en arv på 10 rdr, som han skal være tilfalden efter sin Broder Jens Jørgensen. Amtmanden bedes lade Amtsforvalter Hans Justsen oversende beløbet. 22 August 1741.
Bilag:
Den arvepart som Sal Jens Jørgensen, er tilfalden efter hans Farbroder Jens Sørensen Ladefoged på Rosenholm, og står her på Amtstuen er 10 rdr 3 mk 7 1/2 sk.
Foruden de omtalte 2de poster, bliver og at erindre, at den afdøde Jens Jørgensen foruden de 2 brødre Jochum og Søren Jørgensen, også havde 2 søstre, Karen og Maren Jørgensdøttre, hvoraf den ene menes at være gift i København og i god tilstand, men vides ikke hvor den anden er, som skal være kommet i ægteskab med en Soldat, skulle disse være levende og har arvinger, så tilkommer de 1/3 part af beløbet. Ingen dato og underskrift. Fra Amtstuen?

913
Fra Hans Monsen, Poul Jensen, Hans Olesen og Laust Frandsen, Sorring. Sognepræsten Clemmen Poulsen i Linå, har ønsket en attest fra dem, om hvordan de fandt Søren Pedersens Datter Bodil Sørensdatter i Sorring, som ved en ulykkelig hændelse den 16, fandtes druknet i Jens Sørensens have. Det var øjensynlig for dem, at barnet var gået til Graven for, at tage Vand, hvilket hun forud havde sagt til Christen Rasmussens Kone. Da forældrene savnede hende, og hørte hun havde sagt dette, søgte de hende sammesteds, og fandt da Strippen og hendes Træsko svømmende på Vandet, hvorefter man søgte efter hende og fandt hende da druknet. Da der ikke var tegn på nogen skade, må hun være styrtet i Vandet, da hun ville tage Vand. 18 September 1741.

914
Fra C Poulsen, Linå. [Sognepræsten - se forrige]. Henviser til vedlagte Attest, ang den ulykkelige hændelse der er sket med Søren Pedersens Datter, der druknede medens Forældrene var i Marken. Efter fundet ønskede disse Barnet begravet, men Præsten tør ikke påkaste Jord uden øvrighedens tilladelse, og beder derfor Amtmanden tillade dette, jo før jo hellere, eftersom det også af synet fremgår, at døden skyldtes en ulykkelig hændelse. 18 September 1741.

915
Fra Michel Nielsen Storgård, Udstrup. Ser sig nødsaget til, at henvende sig til Amtmanden ang hans Svigersøn Hans Jørgensen i Ejer, som i nogle år har levet ganske ukristeligt med sin Kone, og ganske uforskyldt, med hug og slag har tilredt hende. Klageren har tidligere henvendt sig til Sl Krigsråd Gyberg, hvorefter Svigersønnen har lovet bedring, ligesom Sognepræsten ofte har givet ham formaninger, men alt har været aldeles frugtesløs. Afvigte tirsdag har han igen givet hende hug og slag, bl a med et stykke Jern som han havde i hånden. Beder Amtmanden gribe ind. 22 Juni 1752? – skal formentlig også være 1741.

916
Fra Chr Høgh, Skanderborg [Provsten]. Så vidt er det nu kommet mellem Provstens karl, og Skovfogedens Enke i Forlev, at eftersom karlen ingen skriftlig resolution fik fra Jægermesteren, måtte Enken i dag til Ladegården, efter et brev til Oberstinden, men kom for silde til ejeren, hvorefter Provsten fik tilladelse til at åbne det, for at se han frastår sine prætentioner, dog noget tvungen, og underkaster sig Amtmandens vilje og bestemmelser. Håber Amtmanden vil give ham et par ord om skiftet. 29 Maj 1741.

917
Fra J Peerstrup, Adslev Præstegård. [Se tidligere]. For nogle uger siden kom der en Kvinde til Sognet, navnlig Margrete Elisabeth, som skal være besvangret i u-ære, og nu har født et Barn, der i dag den 15 Marts har været til Dåben. Eftersom Loven alvorligen befaler, at Præsten skal meddele dette så snart Barnet er døbt, skal oplyses, at der som Barnefader, er udlagt en Jacob Michelsen, som skal være en Ostindien farer. 15 Marts 1741.

918
Fra Zeuthen, København. Ingeborg Margrete Fogh i Tronhiem, har den 18 Februar meddelt ham, at hun efter ansøgning til Kongen, har fået tilladelse til, under den af Magistraten valgte, Curator Bogtrykker Jens Vindings tilsyn, selv at råde over sin lille arve Kapital. Den 22 Oktober 1740 meddelte hun ligeledes, at hun havde bedt Amtmanden  - som over Formynder - om at få pengene udbetalt, men uanset senere erindring om samme, beklager hun sig over, at hun ikke har fået det ringeste gensvar, hvorfor hun nu har bedt brevskriveren tage sig af sagen. 11 Marts 1741.

919
Fra Chr Høgh, Skanderborg [Provsten]. Ønsker et godt Nytår og ny Nidkærhed for Guds ære at befordre. Desværre er der i hans Menighed i disse Juledage, forefalden en del uorden på Landet, idet der er holdt Julestuer - dobbeltgilder og andre syndige forsamlinger, både i Vrold, Forlev og Stilling, hvoraf en del er endt med slagsmål og stor forargelse, tværtimod hans Kongel Majestets Christelige lov og forbud, som årlig i rette tid, er forkyndt for Menigheden. Han må derfor bede Amtmanden indkalde dem der har forårsaget denne uorden, og pålægge dem en bøde til de fattige, eller på hvad måde denne vil handle med dem. I Vrold var det Lægdsmanden Niels Nielsen som 2den Juledag havde en forargelig samling, hvor en Soldat var Fedler, og legen endte med stort Slagsmål. Erik Sørensen, en af Provstens hjælpere, som han mindst havde troet skulle være utro, i hvis hus de var 3 Juledags aften, hvor Satan videre har haft tilflugt. I Forlev har der været Dåbbel Gilde i Christopher Clausens hus, i Stilling har der været Julestuer hos Dorethe Pedersdatter og flere andre. 12 Januar 1741.

920
Fra Moldrup, Randers. En Rytter Jens Jensen Niem, under hans Kompagni, afgik den 10 Juli næstafvigte år ved døden i Nim By, hvor hans efterladte Enke endnu opholder sig. Uanset han ofte har afkrævet hende de Sorter? af den Kongelige Rytter Mundering, der tilhører Kompagniet, som hendes Sal Mand medbragte, da han efter tilladelse rejste til sine Kone og Børn i Nim, har hun endnu ikke afleveret disse, der består af: 1 Munderings Kjole med blå ?? ganske lidt brugt, en ditto blå Vest, 1 par Skindbukser, 1 Hat med Sølv tresse, 1 Pallask, 1 lader Gehæng?, hvilken Mundering næsten ikke er brugt før Påske sidstleden. 27 Februar 1741.

 

Færdig med læsning og afskrift 5te del.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forsiden

 Til amts arkiv forside

 Til forrige side  Til 6te del