Efter Tønnings capitulation - Svenske krigsfanger.

Stenbocks hær i Dansk fangenskab - år 1713 - 1721.


Kilde:

Landsarkivet i Viborg 

Skanderborg Åkjær Amter 1661 - 1799.

Indkomne Breve til Amtmanden m m vedr. Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting Herreder

samt Horsens og Skanderborg Købstad.


Som jeg har nævnt på anden side, blev de mange krigsfanger delt i 2 grupper, en del til Fyn og en anden til Jylland.

Afskriften udgør ca 45 sider, hvoraf en del er forskelligt vedrørende indkvarteringen - aflønning etc, men særligt interessant for slægtsforskere, er der også flere sider med navne på de fanger der skulle være i Århus stift, der er også enkelte breve fra fangerne angående deres forhold, oplysninger om hvordan nogle er gået i lære som eks snedkere o s v.

Bemærk som no 2 på den indsatte liste er en - af jeg selv og mange andre - efterlyst person, nemlig Gunder Andersen Langberg, hvoraf kan ses, at han som krigsfange er ankommet til Hads herred, og da opholdt sig i Balle under Rodstenseje Odder sogn. Han giftede sig i 1718 og fæstede hus under Rodstenseje i 1719.

1ste del:

B5 C – 73 År 1714 - 1716

638
Fra H Müller, Tyrrestrup og Bielcke, Kærbygård. Efter Amtmandens begæring fremsendes liste over de Svenske Soldater, som bliver liggende i lægderne, tilligemed lægdsmændenes navne, og i hvad by de nu er at finde. Lægdsmændene har i h h til Kongelig befaling, fået besked om, at tage vare på dem, mener det vil være bedre, om Etatsråden vilde give dem befaling til samme. Da hans Compagni i dag er marcheret, kan han desværre ikke give sin opvartning. 16 April 1716.

 

 

Liste:

Paa de Swensche Soldater af mit mig allernådigst anbetroede Compagnie, som blifwer tilbage udi læggene, Saa og deres Lægsmænds Nafne, og hwor de ere at finde.

Soldaternes nafne:                           Lægsmændenes nafne:     Hwor de ere at finde:

1   Bend Larsen Storch                      Jacob Nielsen                 Odder Rodstenseje

2   Gundert Andersen Langberg           Sørren Pedersen             Balle Rodstenseje

3   Anders Brun                                Anders Sørensen             Krogstrop Aakier

4   Lauridtz Madsen                          Folmer Jensen                Hallerup Steensballe

5   Peder Jonasen Tropwier?               Niels Mortensen              Fiellerup Ratlovsdal

6   Ohle Schiønning                           Peder Jensen                 Randløf Rodstenseje

7   Jonas Andersen                           Christen Nielsen              Gylding Aakier

8   Ohle Nielsen tirman?                     Rasmus Jensen               Langkier

9   Hachen Færisch?                         Søren Rasmussen            Gylding Aakier

10  Anders Lustig                             Poul Sørensen                Søebye Ratlovsdal

11  Anders Bentsen Hinberg                Søren Jensen                 Randløf Dybvad

12  Sven Ryberg                              Knud Rasmussen             Blerup Stensballe

13  Christen Frisch                           Mads Jensen                  Fiellerup Ratlovsdal

14  Ohle Brus                                   Mads Sørensen               Amstrup Aakier 

15  Anders Erichsen                          Simon Sørensen              Twendstrup Rodstenseje

16  Jonas Morberg                            Rasmus Rasmussen          Assendrup Wissing i Aars Mølle       

17  Niels Pedersen Blomberg               Jens Jensen Munch         Dyngby Claus Cortsen i Horsens ??                                                                     
18  Anders Jensen                            Søren Mogensen             Bøgeschou

19  Lars Andersen                            Jørgen Poulsen               Allerøe Just Rosenmejer

20  Hachen Kempe                            Hands Andersen              Halling Ratlovsdal

21  Ohle Erichsen Sarry?                    Rasmus Sommer              Huus leier? Claus Cortsen i Horsens for Hamlogenæs? ?                                                                                    
22  Anders Ruus                               Rasmus Madsen              Hallerup Stensballe

23  Ohle Tvane?                               Aser Eskesen                 Tofttup? Tyrrestrup

24  Erich Erichsen Steger?                 Søren Erichsen               Amstrup Aakier

Summa 24 mand          Tyrrestrup den 16 April 1716   HMüller.

 

 

 

Liste.

Won des Hr General Major von Møstings Regiment und zwar von meiner Unterhabende Compagnie auf die Zu Rück bliebenden Schweden.


No    Soldatenes Nahmen.                   Propritarien.                    Legmandes Nahmen.

1      Niels Andersen Dalbou                Kierbygaard                   Rasmus Krøyermand I Kasted

2      Jonas Ollesen Hegrin                  Majestes Michel i Skbg     Jens Ollesen i Blegind

3      Elias Andersen                          Baron Rodsten                Peter Vinter i Grundfør

4      Olle Lassen                              Sielleschougaard             Peter Jensen i Vinding

5      Jon Larsen Piell                         Amtmand Pentz              Christen Jensen i Elsted

6      Hans Andersen                         Closter i Aarhus              Baltzer Jensen i Søften

7      Jon Hansen Bercke?                   Sielleschougaard             Jens Rasmussen i Laasby

8      Tomes Persen Frimodig               Frisenborg                     Jens Jensen i Haldum

9      Olle Lasen Reeb?                       Frisenborg                     Jens Jensen i Framlef

10     Niels Larsen Siunger                  Mattrup                        Tom? Nielsen i Tørsting

11     Peter Madsen Bergman              Frisenborg                     Søren Persen i Fajstrup

12     Johan Danielsen Blom                Søren Gutt                    Peter Sørensen i Bøgeberg

13     Johan Hansen Broberg               Faurschou                     Rasmus Sørensen i Hadsten

14     Anders Andersen                      Faurschou                     Søren Jensen i Hadsten

15     Erich Jensen Bierman                Ristrop                          Søren Schnøcker i Høst?

16     Schwen Hansen Lunberg            Bistrop                         Rasmus Persen i Begaard?

17     Lars Schvensen Schoeberg        Kierbygaard                   Jørgen Schmed i Kasted

18     Anders Hansen Persberg            Baron Rodsten                Peter Tohmesen i Spøring

19     Jon Hansen Borberg                  Marsellisborg                  Anders Rasmussen i Søften

20     Peter Viese?                            Faurschou                     Frands Jensen i Hadsten

21     Johan Andersen Schedman         Faurschou                     Niels Jørgensen i Liungaa

22     Mads Madsen Løwegren             Faurschou                     Hans Bonde i Liungaa

Kierbygaard d 17 Aprill 1716               J Bielcke.


B5C – 74 År 1717 - 1718
Skanderborg Åkjær
 Amter 1661 - 1799.
 

Ekstrakt no 666:
Fra S Glud, Kattrup
Præstegård. Opgørelse med navne på de Svenske fanger som findes i Vor Herred. 14 April 1717.

 

 

Richtig Underretning

1)
Om de Swenske fanger, som efter Hans Kongl. Mayt: allernådigste befalning af d dato 5te April Anno 1715 blef afsigneret Præsterne udi Voer herredt, hwor de nu findis.

2)
Om andre Swenske, som opholder sig her og der i samme herredt.

Bent Feborg? Findis udi Kattrup Præstegård.

Anders Grønning var og afsigneret til Kattrup Præstegård, hvor han opholdt sig nogen tid, men mod min willie qvitterede sin tieneste, og har taget tjeneste hos en bonde udi Vrønning udi Tamdrup Sogen i Nim herredt.

Jørgen Staal blef afsigneret til Mag Mathis Norup udi Væhr Præstegård og til hr Peder i Lundum Præstegård, Mens opholder sig nu udi Horsens og forarbejder puster?, såsom hand beklager sig at hand formedelst alderdom iche kand forrette noget grof? Arbeid på landet, Mens dog kommer ofte til Væhr Præstegård for at lade sig see at iche er bortrømt.

Anders Ørn blef afsigneret Mag Knud udi Hylche og hr Oluf Zeuthen i Elbech Præstegård, hand findis endnu udi Hylche Præstegård.

Anders Raamand blef afsigneret hr Johannes Nørhelm i Birch Præstegård og hr Hans Seidelin i Sneptrup Præstegård og findis endnu udi Ousted Sogen.

Erich Laurdsen? Jæger findes udi Kattrup hos en Bonde nafnlig Oluf Jensen.

Bente Krar Mand? findes udi Tilstrup, boer hos en Bonde nafnlig Michel Christensen.

Erich Højenberg? findes udi Brixsted hos en Bonde nafnlig Mathis Nielsen.

Anders Frimod findis udi Brixsted hos en bonde nafnlig Just Jensen.

Peter Meenlees? findis udi Nissumgård, hos en bonde Jacob Hansen.

Anders Domerhache findis udi Ring Closter.

Halvor Nielsen findis udi Ring Closter.

Dette at Wære Rigtig efter mine hulde Prowste Brødris indgifwende til mig underschrefen så wit både dem og mig self angående.

 Kattrup Præstegård d 14 April Anno 1717. Testerer SGlud.B5 C – 73 År 1714 - 1716

574
Fra J Thorup, Ring Præstegård. Klager over en af de svenske Krigsfanger Peder Long, som er i hans tjeneste, at han har været modvillig, er gået fra ham og arbejdet andre steder, har holdt et skamfuld levned med fylderi, både om dagen og natten. Smøgte Tobak i Laden mod klagerens villie og forbud, desuden ville han ikke gå i Kirken o s v. 27 Oktober 1715.

595
Fra flere underskrevne Mænd under Dybvad. De har tidligere beklaget sig til Amtmanden, at de ikke kan give så mange penge til de 2 Svenske Soldater, nemlig Anders Hendbiorg? og Olle Jensøn Shenning?, og nu har tilbudt dem Kost og Seng og 2 sk daglig, hvilke de ikke vilde modtage, hvorefter de hver har fået 6 sk daglig, i hvorvel de kan arbejde når de vil. Underskriverne attesterer, at de har arbejdet hos dem for 8 sk om dagen samt Øl og Mad. Nævnes at de også kan sy Tøj. 11 August 1717.

631
Fra Præsten Hans Lønborg, Fruering Præstegård. En de Svenske Krigsfanger som var hos ham, Carl Andreas von Mannerheim, gav tilkende, at der til Horsens skulle være ankommet en Vexel til de Svenske Krigsfanger. Mannerheim rejste først på ugen til Horsens, men lod Vognen køre tilbage, idet han sagde til Kusken, at han ikke kunne køre med tilbage, da den han skulle tale med ikke var ankommen til Byen, hvorfor han måtte rejse videre til Fredericia for, at tale med de andre Svenske Officerer men mente, at ville komme tilbage efter 3 - 4 dage. Da han endnu ikke er kommet, medd dette til Amtmanden.15 Februar 1716.

637
Fra Major Oldenborg, Kolstrup. [På Tysk]. Til hans kvarter i Kolstrup ankom aftenen før, 2 Svenskere? Erik Torselius og Bendt Ingfelt. Også flere bynavne. [Formentlig Kolstrupgård i Filskov Sogn]. 25 Marts 1716.

644
Fra General Kommiss. København. Da det Hø som efter Forordningen den 18 April, skal leveres af Århus Stift, skal spindes i Knipper, er der til dette udkommanderet en del Ryttere. Hvor længe de i Jylland liggende Regimenter Cavalleri kan forblive der, vides ikke, men da det er af største vigtighed, at Høet leveres uden forsinkelse, pålægges det Amtmanden, at sørge for det resterende bliver leveret til de bestemte steder. Til Spindingen kan anvendes Husmænd og andre, som ikke er tyngede af Egt og Kørsel, samt så mange af de Svenske Fanger som måtte forlanges. 30 Juni 1716. 

Begyndt B5C – 74 År 1717 - 1718

Skanderborg Åkjær Amter.

Afgivelser 1717 – 1718:

661
Fra Amtmanden, Skanderborg Slot - til Provster og Præsterne i Gjern Herred. Da Kongen ønsker, at vide hvor mange, af de i Amtet værende Krigsfanger, der i 1715 blev forlagt, endnu virkelig er tilstede, bedes oplyst hvor mange og navne på dem der er leveret fra Århus, og om de endnu er der, eller hvor de i givet fald er henne. 26 Februar 1717.

Bilag:
I Røgen Præstegård er den tildelte: Hendrich Ugla.

I Sporup Sogn hos Peder Christensen Hofgård: Knud Pedersen

På Frijsenborg er der 5 Svenske: Anders Korsmand, Svend Hastegreen, Niels Corporal, Mogens N: Knud N:

Hos Søren Jacobsen i Anbæk tjener: Anders Thrane

I Alling Præstegård tiener den tildelte: Johanne Carlsøn, og der findes ingen i Alling og Tulstrup Sogne.

664
Fra Amtmanden, Skanderborg Slot. Henviser til General Kommiss skrivelse, vedrørende de tilbageblevne Svenske Soldater, som her og der på Godset kan være oplagte. De skal arbejde for deres Øl og Mad og dertil nyde 2 sk daglig i penge, men de som ikke kan arbejde, skal lade sig nøje med 6 sk daglig, hvor udover de intet må fordre. Såfremt nogen ikke skulle være tilfredse, eller ikke vil arbejde, kan det meddeles til Amtmanden, så videre vil blive foranstaltet. 15 April 1717.
[Forevist på de forskellige Godser].

666
Fra J Glud, Kattrup Præstegård. Opgørelse med navne på de Svenske fanger som findes i Vor Herred. 14 April 1717.
[Listen vil blive indlagt i marts 2008 er indlagt længere nede på siden].

667
Fra Thomas Pank, Horsens. Henviser til Amtmandens brev ang Svenske Krigsfanger. På Stensballegård findes to: Peder Bech og Johan Hard af det Vestmandlandske Regiment Kongsøers Compagni, og begge er endnu tilstede, men da Gården skal skaffe dem arbejde, så er Peder Bech hos Mons Henrich Mule, og Johan Hard nyder sit qvarter her udi byen hos mig, hvor han kan fortjene sin dagløn, thi han er aldeles intet qvalificeret til noget Bonde arbejde, og behøvedes han alligevel ikke ved Stensballegård, fordi den er i forpagtning. 4 Marts 1717.

669
Fra Müller, Tyrrestrup. Henviser til Amtmandens brev, om Svenskeren Anders Kruse, som var tillagt Tyrrestrup og Dybvad. Der er ikke, og har ikke været nogen Svensker på Godserne, undtagen en som står i Kongens Rulle. 16 Marts 1717.

670
Fra Urupgård. Henviser til Amtmandens brev om Svenskerne. Der er sendt bud til Hospitalsforstanderen på Handstedgård, om den ommeldte Svensker Anders Stare, som den meste tid, efter forlangende, har opholdt sig og stadig tjener der. Ellers er den ingen Svenske fanger på Urupgård. 5 Marts 1717.

671
Fra Seidelin m fl, Skanderborg [se tidligere]. Henviser til Amtmandens brev ang de Svenske Krigsfanger.

Fruering Sogn:

Carl Johan Mannerheim, var i Præstegården, men efter et ærinde i Horsens kom han ikke tilbage. Præsten mener har er med en Lybsk Købmand. Hans Smid var tildelt Sognepræsten og Præsten i Blegind, men forsvandt, så vidt vides til Horsens.

Blegind Sogn:

Erich Brasch tiener Sognepræsten. Jonas Olufsen tiener Mogens Andersen.

Dover Sogn:

Gustav Hagstrøm i Svejstrup Præstegård. Bendt Hammer og Johan Green begge i Hemstok. Niels Olufsen arbeider hos Niels Poulsen i Nygård.

Venge Sogn:

Andreas Rode og Jens Lache begge i Vengegård.

27 Marts 1717

672
Fra Benken, Haderslev. [På Tysk] Omtales flere navne, bl a Anders Laursen, Skovby, Bertel Jessen, Hoptrup, Rasmus Stiesen og Peter Terkelsen, begge fra Yding m fl. 6 November 1717.

673
Fra H Mule, Serridslevgård. Henviser til Amtmandens brev, som han har fået af Anders Svensker. Han forestiller sig, at Svenskeren har klaget over Amtmandens ordre, at han skal have 6 skilling daglig, endskønt han hverken kan eller vil arbejde. Der er 3 Soldater i Serridslev By, som hidtil af Lægdet har fået 6 sk daglig, og desuden 8 sk samt Øl og Mad hver dag det har lystet dem, at arbejde for Bønderne, så han mener ikke de har noget, at beklage sig over. Derefter 3 sider om samme. 23 Oktober 1717.

674
Fra Müller, Tyrrestrup. En Svensker Anders Lustig, som er tildelt Mule på Serridslevgård, har beklaget sig til ham, at denne ikke vil give ham den ringeste forplejning, selvom karlen kun begærer Kosten og 2 sk daglig efter Sessionen resolution. Mule nægter, at antage Svenskeren.
18 Oktober 1717.

675
Fra Anne Sal Fischers, Mattrup. Gør opmærksom på, at de Soldater [Svenske fanger] under hendes Gods, som nylig er hjemkommet fra Norge, og nu er forlagt til lægderne, nu hver især vil have 6 skilling daglig, og ingenlunde vil arbejde hos Bønderne. Det er alt for tungt og umuligt for Bønderne, i disse tider, at betale så meget, men tilbyder i stedet, at give Soldaterne mad og øl, som de selv nyder og 2 sk daglig. Amtmanden bedes tilholde dem, at arbejde i lægderne, eller hvad de skal have, når de ikke vil dette. 8 Juli 1717.

683
Fra Christian Leth, Urup. Henviser til Amtmandens brev, hvori denne ønsker oplysning om, hvormange Svenske Soldater der er blevet optaget i Rullen under Godset. Dette er sket før han kom til Godset, så han ved intet om samme. Det er vanskeligt, at finde noget på Skriverstuen, men ved seneste udskrivning blev nævnt 11 indfødte Svenske Soldater, men deres navn og Lægd kender han ikke.
28 Januar 1717.

684
Fra Berendt, Hanstedgård. Henviser til Amtmandens brev, og svarer, at Hansted Hospital er under Major von Lyches Compagni og ikke til Capt Thomes. Der er ingen Svenske Soldater i Compagnier af Oberst Hegemans Regiment. 30 Januar 1717.

685
Fra Nissen, Ruballegård [Rugballegård]. Henviser til Amtmandens brev, hvori denne ønsker oplysning om, hvormange Lægder af Skanderborg, der hører til det Ribe Stiftske Regiment. Efter Rullen er der ingen af Capt Thomes Compagni, men til Major von der Lüches, 15 Lægder af Urup Gods, og han har 12 Svenske, og nu er hjemkommen til forlægning i Lægderne o s v. 28 Januar 1717.

686
Fra Nissen, Rugballegård. Henviser til brev fra Land Etatens General Kommiss, angående de ventende Svenskere, som fra transporten til Norge er efterladt, og nu skal forplejes i Lægderne, han håber Amtmanden vil drage omsorg for, at de så vidt muligt bliver samlet under Godserne, så strølægderne nogenlunde blive forskånede. 25 Januar 1717.

688
Fra Eggers, Århus. Iflg Kongens ordre til von Plessen, ønskes omlyst om de Svenske fanger endnu er, enten på Godserne eller hos andre, hvor de, i henseende til Kongelig befaling af 5 Aprill 1715 er inddelte for, at arbejde for deres føde, eller hvor de ellers er blevet af.
2 Februar 1717. 

690
Fra I Scholten, Land Etat Kommiss, København. Madame Fischer, Mattrup har klaget over, at de fra Norge under det Århusiske National Infanteri Regiment, og hendes Gods tilhørende Karle [Svenskere?], ikke vil arbejde for kost og løn hos Bønderne, men daglig vil have 6 skilling af Lægdet som underholdningspenge. Amtmanden må gøre dem bekendt med den Kongelige forordning, at de skal tjene Bonden og derfor nyde deres løn og kost, og ikke må understå sig i, at begære eller fordre nogen underholdningspenge, så der ikke pålægges Madame Fischer eller andre nogen udgift. 17 Juli 1717.

691
Fra Scholten, Land Etat General Kommis, København. Henviser til Amtmandens brev, om en Soldat under Cap Müllers Compagni af General Major Møstings Regiment, Århus, der grundet sygdom, måtte blive tilbage, da de andre blev transporteret til Norge. Han må tjene i sit Lægd, hvilket Amtmanden bedes sørge for. 27 April 1717.

692
Fra Scholten, Land Etat General Kommiss, København. Henviser til tidligere skrivelse, hvori Kongen ønsker oplysning, om de i 1715 i Amtet inddelte og forlagte Svenske fanger, hvormange der virkelig endnu findes. Da der endnu ikke er indgået en sådan, ønskes dette hurtigst muligt oplyst.  27 Marts 1717.

693
Fra I Scholten, General Kommiss, København. Marschal Pentz, har i dag skriftlig tilkendegivet, at hans Fuldmægtig på Urup, har meddelt ham, at de 10 Svenske Soldater af Obrist Hegemans Regiment, opponerer og ikke vil arbejde for Øl og Mad samt 2 sk daglig, og de som ikke kan arbejde, vil ikke lade sig nøje med 6 sk daglig. Der tvivles ikke på, at Amtmanden vil foreholde dem, at de skal lade sig nøje med det angivne, hvilket også er gældende, hvis andre skulle blive lige sindede.
I øvrigt ville Hr Etatzråd betyde den der værende Leutenant, at han alvorlig tilholder berørte Svenske Folck, at de sig med foreskrevne underholdning lader nøje, og ej videre kand, eller må pretendere. 9 Marts 1717.

694
Fra I Scholten, General Kommiss, København. [Se tidligere] Efter den i 1715 skete inddeling af de Svenske fanger, ønskes efter Kongens befaling, oplyst hvor mange af dem der blev forlagte, om de endnu virkelig findes på stederne, eller hvor de ellers er. 26 Januar 1717.

696
Fra I Scholten, General Kommis, København. Efter Kongens bestemmelse, skal de efterblevne Svenskere, af den nu til Norge transporterede Battallion af Ribe Stifts Regiment, overføres til Amtmandens distrikt, og fordeles og underholdes i Lægderne, mens deres Geværer før afmarchen leveres på Københavns Tøjhus. Efter vedlagte navneliste, må Amtmanden så snart de er ankommet, anvise dem til Lægderne. For Stjernholm Amts vedkommende, er medd givet til von Plessen. 19 Januar 1717.

711
Fra Scholten, General Kommiss, København. Magistraten i Horsens, har indberettet til ham, at de tilbagekomne 170 Svenske fanger fra Sædland?, som Byen skal sørge for, ikke uden stor last og besværlighed, kan være der, da de også har indkvartering af 2det Cavalleri Compagni, hvorfor Amtmanden sammen med Krigsråd Folsach, må overveje hvorledes de bedst kan fordeles i Amtet.  20 December 1718. 

Bilag:
Fra Amtmanden, Skanderborg. Svar til General Kommiss, at han aldeles ikke kan finde nogen udveje, til fordeling af Svenskerne i Amtet, da alle i disse hårde tider har den knappeste husholdning han kan, og den liden og fattige By Horsens har i forvejen 44 Svenske fanger, foruden  omtalte Compagni. Foreslår om ikke de 170 kan blive fordelt til de Købstæder som enten ingen, eller kun lille indkvartering har i forvejen. 29 December 1718.

Begyndt B5C – 75 År 1719 - 1720

Skanderborg Åkjær Amter.

713
Fra I Scholten, Land Etatens General Kommiss, København. [Se forrige]. Henviser til Amtmandens brev, ang de 170 Svenske Fanger, som man ville placere i Horsens, hvorefter han foreslog, at de i stedet blev fordelt til de Købstæder, som enten ingen - eller kun mindre indkvartering - har i forvejen. Svarer, at man allerede den 24 December skrev til Krigsråd Folsach, at han skulle få dem fordelt til Købstæderne ved Vesterkanten, som ellers ingen indkvartering har, der så skulle nyde 2 skilling daglig af vedkommende Amtsbetjente.
7 Januar 1719. 

Begyndt B5C – 76 År 1721 - 1722

Skanderborg Åkjær Amter 1661 - 1799.

781
Fra Ditlef Eggers [Plessens fuldmægtig], Århus. Henviser til de fra København modtagne Plakater, ang de Kongelige Danske og Svenske undersåtters, imod hver andre havende præsentioner, som ønskes publiceret i Århus Stift, så ingen for eftertiden kan undskylde sig med uvidenhed.  3 Oktober 1721.

 

Arkiv:

Landsarkivet i Viborg:

B5 A - 455 [med blyant: 44]

Århus stiftsamt - Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799

 

Dokumenter angående svenske krigsfanger år 1713 - 1721.


Omslag:

1713 Svenske krigsfanger anlangende - Århus amt.

1)
Fra C F Levetzou, Århus til monsieur de Plessen, Fussingø. [På tysk].
Drejer sig om indkvartering af 52 krigsfanger i Horsens, nævner også 30 i Ebeltoft. 9 august 1713.

2)
Fra H Jensen Winther, Christen Basballe, Oluf Sørensen, R Wærn og Thønnes Michelsen, Århus rådstue til Plessen.
Angiver at under dato af 22 hujus fra Husum har det behaget hr general krigs commissair von Platen, at tilmelde dem hans kongl mayts allernådigste befaling angående en del af de fangne svenske mandskaber udi Århus indtil videre skal forligges og indkvarteres. Der om hr general krigs commissarius og melder at have communiceret høy edle og welbårne hr etatz råd og stift befalingsmanden, hvilket vi og af deris welbårenhedz meget gunstige skrivelse af 26 courant ydmygst haver erfahret og efter detz indhold giort underdanigst anstalt til at imodtage det der udj antegnede mandskab nemlig fanger 600drede ryttere 150re.

Men som os er i dag fra Randers til hænde kommen hr krigs commissarius Nissens skrivelse dateret Rugballegård dj 29 maj nestleden med ordre at imodtage til indqvartering her i byen af det Strømfeldske regiment 551 mand og af Duchers 907 mand, på hvilket mandskab en lieutenant i dag her ankommen af oberste Levetzous fører march routte af 20 maj hos sig fra general krigs commissarius von Platen, at skal indqvarteres udi Århus af hvilke tvende? ordre her hos følger ydmygst copier. Da som så store indqvarteringer vil falde byens indbyggere meget tungt og besverligt og vi lefver i det goede håb at forblive ved dend repartition velbårne hr etatzråd gunstig haver tilmeldet os hvor på vi ved denne voris udschichne expresse allerydmygst  tilbeder os en nådig gunstigst resolution. Hvor efter vi skal rette os efter som det  heele mandskab skal være her i morgen formiddag og efter deris march routte agter her at forblive, af mangel på anden ordre og anstalt. Wi recommendere byen og os med skyldigst respect forbliver høy edle og welbårne hr etatz råd og stiftsbefalingsmand allerydmygste tienere. Århus Rådstue dend 31 may 1713.

3)
Fra Hans Jensen Winther, Christen Basballe, Oluf Sørensen, R Wærn og Thønnes Michelsen.
Høy edle og welbårne hr etatz råd høy gunstig stift befalingsmand.
Wi forårsages allerunderdanigst at andrage for hans høyedle welbårenhed det denne byes indvånere er meget hart belagt med indqvartering af de svenske  fangne folch, når de døde og nye anreveoerede  fra går er endnu ved 1200 mand sampt hustruer og børn, foruden hans kongl mayts her indqvarterede  hr? officerer og vagt holdning, der foruden en del ankomne officerer som her werver , og må skaffes qvarterer borgerskabet derved til stor fortræd, Randers, Ebeltoft, og Grenå, derimod fri derfore, så borgerskabet sig hart derved klager, hvor fore indflyes til welbårne hr etatz råd og stiftsbefalings mand hand ville være os behielpelig at måtte lindres for dens halve pardt, for skulde de blive liget noget ud på året det fattige folch til største trengsel som haver lidet husværelse, og de som haver nogen værelse er belagt 8 a 10. Så nu her efter vil fordres ild og lius, recommenderer byen og os udi høyædle og welbårne herres gunstige affection og forbliver som skyldigst Høyædle og welbårne hr etatz råd og stiftsbefalings mands allerydmygste tienere Hans Jensen Winther, Christen Basballe, Oluf Sørensen, R Wærn og Thønnes Michelsen. Århus den 10 augusty ao 1713.

4)
Fra H C v Platen.
Som hr obrister  Levetzou med sex compagnier af sit  allernådigst anfortroede regiment at escortere de svenske fanger af det Strømfeldske regiment 551 mand af Duchers regiment 907 mand  som går til Århus , og det Westlandske regiment 341 mand som går til Horsens at jndqvarteres, sig begiwer, og til den ende med dend Tyske March route til Colding er forsiuned, hvor bemelte commando sig separerer, og de som med bemelte mandskab af Strømfeld og Duchers regimenter går til Års [Århus], såsom officerer under officerer og gevorbne i alt [intet tal] mand og heste og marcherer de fra Colding dend 28 maj, hvor dend 27 [29?] nest for holder hviledag, og samme dag igiennem Donst  [Dons] og Ågård til Ørsted sogn.
dj 29 ditto fra Ørsted igennem Jelling til Ullum [Uldum].
dj 30te fra Ullum [Uldum] over Nim til Yding og deromkring liggende byer hvor de den 31 may holder hviledag.
dj 1 juni går de derfra til Hørning og Blegind sogne.
dj 2 ditto derfra og til Århus.

Thi andordnes vedkommende magistratz betiente j stæderne og amts betiente på landet, hvor fornefnte commando bestående af [tal ej angivet] mand og [ej angivet] heste som går til Års om aftenen på marchen ankommer dem det fornødne fri qvarterer og stalderom at forskaffe, såsom hvis de videre nyder betales med rede penge iligemåder haver vedkommende amtsbetiente på hver af forskrevne mandskab og heste efter dend der hos commanderende officers liste  og qvittering, for nat og dag at udlevere 2de pund bløt brød, en half skeppe havre danske strøgne  mål, og tolf skålpund høe, som continuerer indtil de kommer til Års, og i de af amts forvalteren der anvisende qvarterer hvor fouerneringen for dennem fremdeles og videre af amts forvalterne som melt er, vorder besørget og anordnet. Ellers holder den commanderende officer på marchen og nattelogierne god ordre at ingen ulejlighed bliver begået som i fald det for af marchen iche klagesløs vorder afhiulpen på hans ansvar og betaling tilkommer, og på det alting som forskrevet står kand haves på rede hænder sendes stedse en forud som hos vedkommende derom kand giøre anfordring, og pådrive at commandere islig fald sig over ingen ophold kand hafve at besverge, General krigs Commissariatet i Husum dj 20 may Ao 1713. H C Platen. (L S)

PS Hvis et oc og andet som udi denne march route ej er anført enten forbemelte commando eller og for de frem førende mandskab måtte er fordres, haver de vedkommende magistrat om amtsbetiente på hr obrister Levetzous disposition der nødig eragtende, at lade følge ellers på hans forlangende j alle måder assisteres. H C Platen.

5)
Fra C C Obenhausen.
Nerverende Laurs Pofve af velbårne hr obriste og baron Duchers reegimente stående under hr ritmester Bilenbergs compagni er af mig begierendes at hand må arbeide og være ved sr Peder Hansen Krysing borger og handelsmand herudi Århus, så hafver ieg samme bemelte rytter permiteret des? at forblifve udi arbeide så lenge sr Peder Hansen Krysing sig ej udi  nogen måde sig ofven bemelte rytter enten klager eller besørger, hvorfore herved min tienstlig ansøgning falder til alle og en hvis så vel civil som militair betientere at bemelte Laurs Pofve rytter, udi verende tid fri og ubehindret udi allemåde ved sr Peder Hansen arbeide at lade blifve i hvor det end kunde være, derimod finder ieg mig ligeledes obligeret når slige rigtig passe mig kunde forekomme, samme igien at aftiene.
Århus den 19 oct ao 1713.

Hans kongl maytt til Danmark og Norge bestalte major velædle obrist Levitz Curas. regimente. Signeret og segl. [Navn se næste].

6)
Fra Niels Nielsen m fl navne.
No 384. En halv rixdaler.
Kiendes wi underskrevne at så som hans kongl maistetz vel bestalter maior ved hr oberst Levetzous curaser regiment mons Offen Huusen [Obenhausen], haffuer meddelt mig undertegnede Andreas Lynberg sin rigtig pas og tilladelse ieg må tiene velachte borger her udi Århus Niels Nielsen snecher, for at lære snecher handt verch, så beplichter ieg mig til fra dj 20 october Ao 1713 sidst afvigte og udi 4re samfulde år indtil mand schriuevendis vorder ao 1717 samme forberørte dato, at tiene hannem så frembt gud will giffue liv og helbred, verre hannem hans hans hustrue som en erlig lærre dreng anstår J alle måder hørrig og lydig, søge kierchen og Hudrz [Herrens?] huus, og hans arbeide at opvarte og der for ey at tage nogen forsømmelse ey heller inden forberørte 4 års forløst at quiterre min tieneste under arræst på min person og vedbørlig straf efter hans kongl maiestetz til Danmarch og Norge udgifne lou og forordning, i verrende min tieneste luffuer ieg at verre edruelig og fligtig og troe, huor imod jeg Niels Nielsen borger og snecher her i Århus loffuer og bepligtet mig til så frembt gud vill giffue lifv og helbred at lærer for berørte Andreas Lynberg barn føed i Sverrige forne snecher handt verch og imidlertid for siune hannem med nødtørftige underholdning, klæder og føde, som ieg for Gud og mennisken vil vere ansuarlig; Til detz bedre stadfæstelse at dette af os på bege sider uryggeligen holdes og efterkommis schall hauffuer vi begge vorris hender underschreffuet og venlig ombedet velagte danne mænd og borger i Århus nafnl. Søren Rasmussen  Bagi og Jens Michelsen Brabrand, med os til witterlighed at underskrifue.
Århus d 9 december ao 1713 Niels Nielsen. Til vitterlighed Rasmus Baggi. Jens Michelsen Braben. Andrias Lundberich.[Se næste]

7)
Fra C Obenhausen. [Se forrige].
Nerverende af de svensche general Dycers [Duchers] regimente rytter til hæst, nafnlig Andreas Lynberg under ritmester Bilbergs compagnie, barnfød i Sverige i Jessen herridt i Ode i Ørre sogn, hvilchet sieg har resolveret her i Jylland at blive, og på snedker handtverch at give sig i lære hos mester Niels Nielsen, borger og snedker her i byen på en 4re års tid, og er denne min tienstvenligst begiering til alle og enhver, at bemelte Andreas Lynberg sit handtverch her på steden upåanchet måtte lære, og siden fri og ubehindret at passere lade. Jeg efter standgebyhr i slige sager, vil der gierne efter skyldighed aftiene Århus dj 20 october Ao 1713.

Hans kongl majst til Danmark og Norge, bestalte major ved hr obrist Levetzaus regimente curassirs. C Obenhausen (lak segl).

På bagsiden: En contract opretit jmellem læremester Niels Nielsen og lære drengen Anders Lynberg er i den der til forordnede bog jndskrefuen ord fra ord testerer Søren Jensen ??.

8)
Fra Michel Nielsen.
Høyædle og welbårne hr etatz råd og stiftsbefalingsmand høy gunstige herre.
På hr etatz råds høygunstige af 26 septembris, suares allerydmygst.

Huad sig angår de svenske fanger, så er siden deris ankomst, ingen udi Haureballegårds amt bleven indquarteret, eller af mig anviist nogen huusleye, såsom  derfor ey har været nogen ordre, men om nogen af de svenske fanger, kand udi forbigangne høst have hiulpen bonden, at få sit korn ind, det er mig aldeles ubevist, og haver de self derom været forenet, så ey nogen derover har klaget, men er skeed efter hr major Obenhauses pass og tilladelse. Nogle fanger har Obenhausen wærfwed til ryttere efter ordre, og de har hand self indlagt huer i sit compagnies district, men bønderne har ey klaget derpå, eftersom de nyder 8 sk daglig, og derfor, enten betaler bonden med penge, eller arbeyde.
Forplegning nød de svenske fanger, de første tuende måneder daglig 6 sk udi penge til brød og ald deris underhold, men siden har de efter hr general krigs commissarie von Platens ordre, ey bekommet mere, end daglig brød  1 1/2 pund for 2 sk, og slet ingen penge. Udi Stjernholms amt veed ieg iche rættere, end det har samme beskaffenhed, som udi Haureballegårds amt, eftersom de svenske fanger i Horsens, af amtsskriver Schandorph er bleven forpleged, og hand dem på lige måde har forsiufned. Nest allerydmygeste recommendation er ieg, høyædle hr etatz råd og stiftsbefalingsmands allerydmygste hørsomme tiener Michel Nielsen. Århus amtstue d 28 september 1713.

9)
Fra L Allenfeldt. Eyden/ W Mülle, Feldt etaten general commissariet Gottorph.
Edle hr amts forvalter Michel Nielsen.
Hans tvende skrivelser af 6 og 9 hujus med hos føyede regning og qvitteringer på 78 rdr 3 mk 14 sk for de svendske fangers forplegning har wi erholdet, hvad hand der udj forre spørger om de af fornæfnte fanger, som på landet har været ude at arbeide, og nu formedelst mangel af arbeyde sig igien  indstiller, om de som de andre der har været tilstæde skal forpleges; Da sålenge fangerne som fangne forblifwer, og sig ey af svendske tieneste har giwed nyder de når de er tilstæde, dend ordinaire forplegning, nemlig 1 1/2 pund brød dagl. Hwor med Gud befalet hans velviligste L Allenfeldt.
A ?? Eyden/V? Mülle.

10)
Designation Ofver de udi Århus, Ebeltoft og Grenå indqvarterede svendske fanger, så og de udi nestliggende lands byer befindende cuirassierer - til fangernes bevogtning deris forplegning.

Skemaet opdelt i 3 rubrikker:

1ste - stedet - 2det med overskrift: Forpleget med dagl pro persona 4 sk 1 1/2 pund brød til den 16de august incl og 3die: Forpleget med dagl pro persona med 1 1/2 skålpund brød fra den 17 august incl og så fremdeles. Gældende for dem i Århus.

Århus:
Hr general lieutenant Duchers Cavalleri regiment 303 mand
Hr obr Strømfeldts Dragouhner regiment 386 mand
Artilleri betiente 64 mand - er 753 mand.

Medens der for dem i Ebeltoft og Grenå er noteret i 3die colonne: fra den 13de august inclusive og så fremdeles.

Ebeltoft:
Under officerer 25 mand

Grenå:
Under officerer 18 mand er 43 mand.

 Ofven specificerede mandskab er alene det som er efter blefven den 14 august da en del af fangerne til Ålborg marcherede.

For de næste er der 2 colonner hvor der i 2den står:
Forpleges fra den 1 juny og så fremdeles med daglig pro persona 2 pund brød 1/2 skålpund aure og 12 pund høe. Notat: fra d 1 juni som meldt er.

Curaseerne:
Af hr obrister Levetzous regiment som fangerne bevogter befindes af


Lif compagniet combat 66 heste 67

Major Obenhausens comp 75 comb 74 heste.

Major Bornemans comp 70 comp 78 heste.

Ritmester Stephens comp 74 combat 68 heste er i alt 285 mand 287 heste.

Århus amtstue dend 23 august 1713. Michel Nielsen.

11)
Fra Michel Nielsen, Århus amtstue.
Specification på de udi Århus - Ebeltoft og Grenå indqvarterede svendske fanger som nu samme steds effective befindes og af mig underschrefne forpleges nembl:

Hr general lieutenant Duchers regiment udi Århus 7 under officerer 54 gemene summa mand 61.
Hr obr Strømfeldts regiment i Århus 37 under officerer 34 gemene i alt 71 mand.
Artillerie betiente i Århus 8 gemene er 8 mand.
Westmanlandske regiment i Ebeltoft 13 under officerer - i Grenå 17 under officerer er 30 mand. 74 under officerer 96 gemene - er 170 mand. Århus amtstue 15 november 1713.

På samme bilag side 3 - opdelt i 4 rubrikker:

1)
Hr general lieutenant Duchers regiment.
2)
De svendske hidkom den 1 juni: 553 mand.
3)
Befindes endnu den 15 november: 61 mand
4)
Afgående: 492 mand

1)
Obr Strømfeldts:
2) 803 mand.
3) 71 mand.
4) 732

1)
Artillerie betiente:
2) 84 mand
3) 8 mand.
4) 76 mand.

1)
Westmanlandsche regiment, regimentet ankom først den 12 november.
2) 30 mand.
3) 30 mand.

Summa:
2 rubrik: 1470 mand
3   "      170
4:  "      1300.

Århus amtstue 15 november 1713. Michel Nielsen.

12)
Fra Michael Podtz, B Oppitius.
Liste på de hr obriste Levetzous regiment curasierer, hvor sterck, at de effective marcherer herudi qvartererne ved Århus, og som bekommer fouragie.

Combadander:
Stabet og lief compagniet:
64 mand 69 heste.
Major Obenhausen:
64 mand 68 heste.
Ritmester Deden:
71 mand 78 heste.
Major Borneman
58 mand 59 heste.
Ritmester Ditten:
5 mand 6 heste.
Ritmester Furemand:
52 mand 54 heste.

Summa: 314 mand 324 heste.

Århus d 31 may ao 1713. Michael Hannibal Podtz. B Oppitius.

13)
Specification på den svendske fanger som undertegnede dato udi Århus, Ebeltoft og Grenå befindes, oc af mig underskrevne med 2 sk eller 1 1/2 skålpund brød pro persona dagl bliver forsynet:

Århus:

Hr general lieutenant Ducher regiment under officerer 9 mand gemene 33 mand summa 42 mand

Obriste Strømfelts regiment: under officerer 28 mand gemene 17 mand summa 45 mand.

Westmanlandsche regiment: under officerer 12 mand summa 12 mand.

Artillerie betiente: gemene 5 mand summa 5 mand.

Ebeltoft:

Af Duchers og Westmanlandsche regiment: Under officerer 15 mand summe 15 mand.

Grenå:

Af sidst bemte regiment: under officerer 17 mand summa 17 mand.

I alt: Under officerer 81 mand gemene 55 mand summa 136 mand.

Århus amtstue den 31 december 1713. Michel Nielsen.

Omslag:
1714 angående svendske krigsfanger. Århus Amt.

14)
Som amts forvalter Keys i Randers, da nogle af de sammesteds indqvarterede svendske fanger som er handverchs folck skal ville give sig af svendsk tieneste og udi dend ende passe at reyse til København hos der deres handverch videre at fortsette er begierende hos os, om samme pas dennem måe gives har giort forespørgelse, og wi derpå hans kongl maytts på woris allerunderdanigst derom giorde forestilling allernådigst resolution således lydende har bekommet:
Wi finde allernådigst for nødig at wedkommende stiftamtmand, en liste over de anførte svenske fanger, som er handwercksfolk, og sig her hid ville begive, for fatter og derom med magistraten her udi voris kongelig residentz stad videre corresponderer.
Altså haver vi ey skullet efterlade hr etatz råd derom til efterretning tienstvillig at communicere, wi forbliver tienstberedvillige tiener L B W Ahlefeldt, Weyle.
Felt Etat Genl commiss. Gottorff den 28 februar 1714.

Hr etatzråd Plessen. [Fussingø Randers].

15)
Fra Hans Jensen Winther m fl Århus.
Deres excellence høyædle og welbårne herre etatz råd og stift befalingsmand von Plessen. Høy gunstige herre.
Formedelst dend opsiun deres excellence haver anbefalet os at have ved de her værende fangere svendske mandskaber, søger de os på hånden i een og anden tilfælde, fornemlig ere der nogle af samme fanger som her fra imedens her major Obenhausen en chef havde vagt og opagt over dennem, skal efter deres beretning være forceret af hannem til at reise på landet for at arbeide, og nu her til byen igien er for nogle dage ankommen, foregivende de icke lengere kunde giøre nogen arbeide såsom de ere affeldige og skrøbelige, een del af høy alderdom og en deel af bekommen blessure, hvorfore de ere begierende lige portion med deres andrere camerades, at nyde til lifs ophold. Derom med hr amts forvalter Michel Nielsen er talt og af hannem begiert dend recours for dennem, men hand undskylder sig der med at disse fra landet ankomne, ere ikke på dend  liste som de andere erer, der ware her i byen da welbemelte hr major Obenhausen reiste her fra landet, og derfore kunde og ville han icke lade dem bekomme noget, med mindre magistraten derfore ville være coure hannem ansvarlig.  Hwilcken affaire wi icke kunne efterlade allerydmygst at communicere deres  excellence, heldst som samme nødlidende fanger deres skriftlig klage i dag til os hawer indleveret, dend herudi følger til forvendtende nåde gunstige resolution og påfølgende ordre og befaling til amtsforvalteren at udlevere til dennem den ugentlige portion efter kongl aller nådigste villie og befaling lige med deres andere camarates, hvorved disse ikke mere end som de andre udhungres eller til een og anden insolouce? foranlediges, hvilcke i det allermindste ellers overtrygler alle og beteler i hver mands huus som vil blive besværlig et hindre. Wi forbliwer med allerskyldigst respect Deres Excellences høyædle og welb hr etatz råds og stiftsbefalingsmands allerydmygste og allerpligtskyldigste tienere Hans Jensen Winther, Christen Basballe, Oluf Sørensen og Rasmus Wærn. Århus den 5 februar Ao 1714. [Se næste].

16)
Fra Anders Monsen m fl, Århus. [Se forrige - på svensk].

Høy Edle m v herre etc.
Som wij fattige ryttere ut af hr baron och general lieutenant Duchers svenske fangne cavallerie regimente, høgel forantlatum med denne voris  eenfoldige suppliqve hrr borgmestere och radt j at besvære, der ? at vi for en tid siden blefve så godt som med ?  somhent? ? her ifrån staden och uth på landet att etc. Drejer sig en klage fra en del af disse svenske fanger, som har arbejdet på landet, og nu da de vender tilbage til byen, ikke kan få tildelt den daglige ration af brød etc. Signeret: Johan Gamb, Anders Monsen, Anders Olufson, Jonas Svenson, Anders Ifuarson, Anders Bengtson og Per Janson. Århus den 5 februar 1714,

17)
Roulle på de udi Århus ind qvarterede svendske fanger og af dito amtstue til den 16 juli hafver nødt deris forplegning, og nu efter deres excellencis hr etats råd og stiftsbefalingsmands ordre af 27 juni, samme svendske af mig blefuen examineret som denne roulle videre udviser.

Herr obriste Strømfeldts regimente.
Lifcompagniet.
Fra 1 september til ??

Corporal Scheel - gammel 48 år har koene og børn og vil sig self herudi landet ernaire.

Major Waldous compagni:

Munsterschrifver Johan Kron, gammel 21 år ung og frisch kand sig dog ei self ernære.

Major Bremmers compagni:

Dragon Johan Schup - gammel 63 år kand sig ej self ernære.

Capitain Latrees compagnie:

Feldt webel  Johan Lorentz Wartenberg gl 31 år frisch og seer vel ud blifver her i landet og ernære sig.

Capitain Wachenfeldts compagni:

Feldt Webl Prest Abraham Holm - gammel 31 år frisch og ser vel ud blifver her i landet og ernærer sig self.

Capitain Stefvens compagni:

Sergiant Brochman - gammel 45 år bliffuer her i landet og ernærer sig self.

Dragon Lyer? Schultz - gammel denne kand sig ej self ernære eftersom hand aldelis ingen profession eller handvaerck kand.

Side 4:
Obriste Strømfeldts regiment:

Capitain Dargitz compagni:

Dragon Christopher Branse - gammel 54 år blifver her i landet og ernærer sig self.

Capitain Antwarts compagnie:

Dragon Christian Krøger, gammel 65 år kand sig ej self ernærer.

Artillerie betiente:

Johan Ewerts har en datter ved sig og er 55 år gammel, kand sig ej self ernære er dog frisch og sund.

Westmandlandsche regiment:

Morten Nielsen Bernqvist gammel 29 år foregifver at hand ingen arbeide kand og sig ej self her kand ernære.

Anders Hilberg - gammel 30 kand sig icke self ernære.

Olluf Lundgreen - gammel 30 ligeledes.

Svend Ennerond? - gammel 27 år ligeledes.

Jacob Frisch - gammel 30 år ligeså.

General lieutenant Duchers regimente:

Disse efterschrevne er fornøjet når de må følges ad og foregifver samtligen ej at kunde nogen handwercker ej heller at kand ernære sig self.

Lif compagniet:

Profos Svend Torn - gammel 32 år frisch og sund.

Ryttere:

Anders Monsen - gammel 54 år frisch dog een gl mand.

Gunar Lobman - gammel 66 ligeledes.

Zacharias Giorsen? - gammel 66 ligeledes.

Haagen Giøtreksen - gammel 66 gl og skrøbelig.

Laurs Suendsen - gammel 60, sygelig.

Peder Laursen Lustig - gammel 61 syg udi hans been.

Morten Kaum - gammel 70 nogenledes frisch.

Gudman Korstt - gammel 61 år frisch.

Side 7:

General lieutenant Duchers regimente:

Majorens compagni: [på denne side mange rettelser].

Profos Niels Schwarts gl 56 frisch og sund.

Laurs Frisch - gl 52 år sygelig

Notat ud for disse: den 3 august til hr Terchild Nissen i Vormslev [præsten[.

Ritmester Ehrenprises compagni:

Michel Flading gl 28 år frisch og sund.

Notat: Uklar nævner mynsterskriver etc.

Gemene:

Anders Flink gammel 63 år og ser slet ud.

Laurs Laursen gammel 63 år ligeså.

Peder Jensen gammel 47 år ser sygelig ud.

Haagen Høgberg gammel 41 år ligeså.

Johan Pedersen - gammel 45 år siug udi hans been.

Johan Ryberg - 56 år frisch

Henrich? Pedersen 56 år frisch.

Niels Hedeman 36 år siugelig.

Uklar notat ved sidste.

Ritmester Bilbergs compagni:

Hoffsmeden Brynel Laursen – en gammel og svag mand.

Niels Baum, gammel 60 år frisch og ser vel ud.

Anders Steenberg gl 50 år ligeledes.

Anders Laursen gl 70 år seer slet ud.

Thora Holm gl 70 år lige så.

18)

General lieutenant Duchers regimente.

Ritmester Brummers compagni:

Hof Schmeden Gudmon Joensen gl 62 år frisch

Profos Johan Klowen gl 50 år frisch og ser wel ud

Gemene:

Laurs Heedeman gl 63 år seer slet ud

Morten Sperling gl 66 år lige så

Anders Donnerhack gl 60 år siugelig

Anders Røding gl 50 år swag udi hans been.

Ritmester Frøhligs Compagnie.

Gemene:

Niels Dob gammel 60 nogenledes frisch

Peder Knappe gammel 70 år seer slet ud

Svend Holm gammel 60 gl og skrøbelig

Jens Suendsen gammel 60 år nogenledes frisch

Anders Mogensen Lindberg gammel 62 år ligeså

Anders Sporman gammel 62 år ligeså

Niels Holm gammel 38 år meget siug

Peder Johansen gammel 52 år frisch

Svend Christoffersen gl 57 år nogenledes frisch

Århus amtstue den 6 juli Anno 1715. P Spørring.

19)
Efterskrefne svendske fangne Under Officerer, nemlig:

1
Niels Falck Pistol Smed
2
Peiter Pahl?
3
Johan Album
4
Dringel Spring
5
Erich Grønfelt
6
Andres Lillieberg
7
Arfve Wisberg?
8
Christoffer Liælberg

Ere her udi byen jndqvarteret, oc nyder samme deris forplegning af kongl mayts casse, ved Århus amtstue; Hwilket welædle oc welb hr krigs commissarj oc amts forvalter Spørring til efterrettelighed tiener.
Test Rudolph Redlich Ebeltoft dj 31 augusti Ao 1715.
Herefter bekommet penge til sept måneds udgang 1715 7 rdr 3 mk.

20)
Specification Over de i Års stift af svensche fanger schall jndqvarteres.

J Års bye [Århus]:

Det Strømfeldske regiment:

57 under officerer
791 gemene
5 hauboister
1 grivaldiger
7 mynsterschrivere
6 feldschier svenne
8 fahn smedde
1 pistol smed
2 saddelmagere
14 tamburs
10 trosknegte
6 profosser 

Er 907 mand

Duchers regiment:

43 under officerer
480 gemene
9 trompeters
3 münsterschrivere
1 feltscher
7 fahn smedde
1 pistoll smed
1 saddelmager
6 profosser

Er 551 mand

Transport side 2:         

I Horsens:

159 mand af svenske artillerie       

Er 159 mand

Det Westmandlanske regiment:

21 under officerer
301 gemene
1 regiment webel
1 münsterschriver
2 feldscher svenne
15 taburs

Er 341 mand

Echsburgs regiment:

15 under officerer
141 gemene
3 hauboister
4 tambours
1 trosknegt
1 profos

Er 165 mand

Hvis ved oven specificerede svensche regimenter flere  eller mindre mandschab, end herudi findes specificerede er, wil forplegningen, dog på dennem efter regiments commissaire eller regimentsqvartermestere deris liste og quitering ligeledes følge.

21)
Høiwelbårne hr stiftamtmand welgunstige herre.
Jeg fattige underofficer af høg hr gen maior Strømfeldts fange dragon regimenter underdanigst mig fordrister at høgwelborne hr stiftamptman min stoore nød att foredrage, underdanigst tilkienne gifewendes, att ieg af Hans kongl mayts allernådigste forundte fange tractemener ingen skilling bekommit, siden marty måned forledit åhr 1714 och til aprill på dette nu inneværende åhr hafer hocfsvande? ieg fuller tilforen huos høgelvillboren hr stiftamptman och des høg elskelige fruu i underdanig heet ansøckning giordt  till fange penningers erhollende, da ieg til sahl amptforvalter Michel Nielsen nådgunstigst anvist bleff att han mig fangeforplegning gifve skulle, men då ieg hanem derom anmodede han mig icke alene med onde ord af ?? uthan och mig ut igiennem døren skuffade och aferen til hellforete forviste, orettandes mig ey unner tilflygt uthan  underdanigst bønfalle och beder høgelwelborne hr stiftamptman taches af sin vidt berømte fromheet mig høgst  nødlydende fattige  underoff til de resterende fange penninger for berømbede lyd nådgunstigst behierta och meddehla och har ofver i underdanighed ? høgevellborne hr stiftamptmanns nådgunstige resolution med ?? till antet doch slutt. Høgevellbårn hr stiftamptmannens Underdanigste ? A B Holm Wachtmeister. Århus dj 24 aprill 1715.

22)
Ædle herre Ditlef Eggers.
På deris mig tilsagde hielp om at få een suendske af dem som boer udi Brabrand sogn, nemlig Peder tienendis udi Giellerup bye på hr Skous gods, Anders tienende udi samme by hr Jens Harlevs gods, om de vilde være mig assisterlig at mand een af dem kunde nyde och om sker mit nafvn och deris måtte udj biletten  indføres, når det til øfrigheden indsendes. Nest respecth formelding til ædle ?? ?? dem self, ? ? och mig som lefver deris altid tienstfærdig Anders Hutfeld. [Præsten]. Brabrand den 27 april 1715.

Notat ved siden: Anders Pelw? Egb nr 92. Peder anvist 110.

23)
Mons Ditlef Eggers.
Den soldatt af de suenske Oluf Hegt som ieg talde med eder i gård om, har ieg fornummen hans madfader af Rafne? Jens Pedersen Elgår, kommer med hannem i dag og wil supplicere hand må beholde hans. Kommer hand med samme suenske fange beder ieg tienstl hand  måtte opholdes lidet, og at et lidet bud måtte gå efter mig,  ieg schal tiene mons Eggers dobbelt igien. Ad. Peder Hansen Hejde.

Notat på siden: Ieg har rigtig major Åbenhuses pas på ham og ieg har gifen 15 rd for ham.

24)
Peder Ervej til Madtz Rasmussen i Giellerup. Anders Pedersen Esberg? til Søren Jensen i Brabrand.
En svenske, som er hos Jørgen Ledemarck udi Storring ved nafn Mogens Spenner.

25)
Peder Arwetz? hos Madtz Rasmussen i Giellerup. Anders Pedersen hos Søren Jensen i Brabrand.

26)
Mon cher free!
Eggers.
Dersom welb hr commissairen og mon frere vil have dend godhed og føje nerverende tvende  bønder af deris højyerhl excell hr grevens gods naunlig Jens Knudsen og Rasmus Thomesen begge af Folbye at de må fåe tvende svendske karle som var i tieneste hos dennem fremdelis/: hwis navne er Laurids N og Anders N:/ wil jeg for samme karle give min qvittering når forlanges at de skal blive forpleget efter hans kongl mait allernådigste befaling. Århus dj 29 aprilis af høitærede hr broder tienskyldigste broder og ? E Mølle.
Notat: Jeg var på vej og skulle ud af byen.

27)
Mon tres cher freer Mons Peder Andersen.
Som erfares at det allernådigst har behaget hans kongl maytts, at repartere de svenske fanger på propritarierne, præster og kiøbstæderne, alt så ville jeg herved communicere at min schvigermoder Margrete Falenkamp sl rådmand Hans Bendixens Hardings haver erlanget  pass fra velb hr major Obenhausen på en svensk fange nafnlig Joen Kiempe af ritmester Frøhlings compagnie under hr baron Duchers regiment af dato 28 octobr 1713, som siden har været i tieneste hos hende, hun derfor gierne var begierendes, at bemelte Joen Kiempe måtte udi tieneste fremdeles hos hende forblive.
Ligeledes bekom jeg permission på en svensk fange ved nafn  Lauridz Lauritzen af ermelte compagnie og regiment, som siden har været hos mig, men som hand nu har taget tieneste med min villie hos en af hr gref Frises tjenere i Hallum [Haldum] nafnlig Jens Søfrensen, ønske jeg gierne, om muligt var hand i samme sin nylig tiltrådte tieneste måtte herefter continuere. Jeg formoder begge ovenstående ansøgninger måtte bevilges, såsom derved ej vides noget at præjudicerlig at kunne tilvoxe. Jeg forbliver stedse med begiering disse mine underdanigst forlangende måtte de høje deputerede insinueris til approbation. Mon tres cher frere  etc M Wærn.
Århus dj 24 aprill 1715.

Monsieur Eggers.
Hvad mons Mads Wærn mig har tilskreven ville hand behagelig af ovenstående fornemme, og der som det er muligt at hand i begieringen kand følges vil jeg have den recommenderet hvor nest jeg forbliver monsieur tienstskyldigst tiener Peder Andersen?
Århus dj 24 april 1715.

28)
Kongl maytts bye og herredsfoged.
Som hans kongl mayts , efter allernådigst mig tilkomne befaling af 5 hujus har fundet  for got at lade giøre nogen forandring med de svenske fangers qvarterer og underholdning, at en del af dem skal forlægges på landet hos proprietairerne eller deres bønder, efter sædegårdenes hartkorn taxter, nemlig  når 50 tdr deraf beregnes til en fanges antagning og underholdning, en del skal forlægges hos sogne præsterne på landet, nemblig to af dem til at tage imod en fange, og dels af de øvrige at jndlægges udi kiøbstæderne. Og hvad samme fanges forplegning angår, dermed skal efter høy bemelte hans kongl mayts allernådigste  befalings videre tilhold forholdes på følgende måde nembl. de af dem, som endten ikke ville eller og ei kunne arbeide, en hver alene to skilling eller to pund brød og ei videre daglig af amtstuen skulle betales, en hver som arbeide, betales derfor af den som de arbeide for, når den ei gives mad og øl, daglig tre skilling, og den  som gives mad og øl for deres arbeide gives foruden af den, for hvilke de som før er meldt arbeide to skilling om dagen. Ellers haver hans kongl mayts allernådigst bevilget, at de, hos hvem ofven bemelte fanger bliver  indlagte, må være fri for de 4 rdr, som de ellers, efter  forrige allernådigste befaling skulle betale for en hver, som kunne undvige, såfremt de kunne bevise , at det ikke har været deres skyld, men skulle nogen udi fangernes undvigelse collulie?, eller nogen af fangerne ved en eller anden nahlærsighed? lade echapere, da skal ei alene straffes af de 4 rdr stå dem åben for , men end og der foruden for samme deres mishandling videre alvorligen efter sagens beskaffenhed straffes og ansees; Og skal om nogen fange kunne undvige, den hos hvem hand har været og på hvad maneer hand er echaperet, strax med lovlig bevis give amtmanden sligt tilkiende, og at hos ham, fra hvilken fangen som før er rørt?, er den undvigte ingen forseelse haver været, da i sådan fald hand for de 4 Rixdaler at udgive og anden straf at lide må være befried.
Så blive slig hans kongl mayts allernådigste villie og befaling eder herved tilmeldet, at j strax giøre samme offentligt bekiendt for eders allernådigst anfortroede herreds ret, og ellers drager ansvar for at det overalt i districtet vorder kundgiort, Og så snart forne fanger kand vorde samlede fra de steder her i stiftet de endten ere indqvarterede eller findes på, og der over dem ved fordrende examen er tilende, skal de  efter de allerede forfattede repartioner vorde uddeelet til proprietairerne og præsterne på landet, som dennem ere   hver sine tillagte imodtager og for dennem qvitterer.
Og efterdi ieg en del af fangerne hist og her på landet så vel på herregårde, som hos bønderne befinder sig, så ville  i udi eders tillagte district for Nim herredt, som under Stjernholm amt sorterer, efterforske, hvor mange deslige ere, hvad nafn og alder de haver, deres dygtighed eller udygtighed til arbeide, og af hvad regiment de ere. Om hvilket alt forskrevne j haver strax at  tilmelde mig, at dette eder er indhændiget, og at dets indhold strax  vorder befordret.. Forbl.  Eders tienstvillige (intet navn].
Fussingøe den 16 aprilis Ao 1715.

Til By og herredsfoged Rasmus Leth, Nim herredt.
På forsiden: Kongl Maytts byfoget udi Horsens og herredsfoget udi Voer - Nim herreder hr Rasmus Christensen Leth/Eldrup pr Horsens.

29)
3 ligelydende bilag som ovenstående, uden afsender fra stiftamtmanden på Fussingø til:
Kongl maytts herredsfoged udi Bierre - Hatting herreder sr Folmar Thomasen/Horsens.
Og til kongl maytts herredsfoged udi Hads - Ning herreder sr Christian Jensen Skanderborg.
Samt til: kongl maytts herredsfoged udi Galten - Houelbjerg - Vester Lisbjerg og Hasle herreder sr Jens Lundtorf/ Søbye par Randers.

30)
Til Monsieur Ditlef Eggers fraternell Års.
Mon cher amy.
Jeg fornemmer kongen vil unde os nogle svenske, og 2de præster skal være om en.
Da tvifler jeg ej på Holme og Vibe blifver jo sammen om en; Og som begge vj præster er forsichret at de er vores vehn og du under os iche ilde, så setter vi vor tro til dig, at de hielper os til en compen som gider giort noget: Jeg ved det står meget til dig: Jeg ville vel giøre dig forslag på en, om du ville iche fortryde det.
Der har tient en ung karl udi mit annex sogn i Tander hos en mand ved nafn Morten Sørensen karlen heder Anders Giedde, stræb at du kand flye een til mig, og hvem ieg blifver koblet til; Er der noget hvor udj du kand hafve nogen tieneste af mig fornøden, så er ieg altid din obligerede broder og tien. Niels Hejde.
Viby dj 24 april 1715.
P:S: Jeg hafde self ønsket at tale ved dig, men som ieg vil reise lidet af by en dags tid eller 4re er ieg der udi forhindret: ydmyg hilsen til kierst hr broder og gode vennere. Jeg og min nabo har en god tro til dig adiø.

31)
Bilaget beskadiget.
Høytærede ven.
I tanche at billetterne på de svendske fanger i disse dage, af dennem blifver udgifvet, ville ieg  ærbødigts begære, at de ville bevise mig dend tieneste og tillægge mig een corporal af Schanderborg af nafn Moens, eller en corporal sammesteds nafnlig Bente, deres bienafne ere mig ei beviste, og j fald, at det icke tilkommer dennem at uddele de i Skanderborg liggende fanger, er det vel ventelig at hr amtsforvalter Schandorph af Schanderborg udkommer til dennem, til dend forretning; Så vil ieg ærbødigst bede at de ville  være af dend godhed at vegitere hos hannem for mig, at ieg måtte fåe een af bemelte corporaler. Jeg sender dennem igien næst ærbødig respective hineation? til dennem, dydædle kiæreste og elskelige børn, fra min koene og mig til al muelig tieneste obligeret og lefver høyetærede vens ærbødigste og tienstfærdigste tiener J J Harlevius. Iligt? af Harlev præstegård dj 26 april 1715.

32)
Til: Høy og velbårne stift befalings manden von Plessens høytærede fuldmægtig edle mons Ditlef Eggers ærbødigst Århus.
Edle høyfornemme ven.
Jeg tacher ærbødigst for den mig tilsendte ordre til den svenske fange Mogens Øiegren, som d 13 may blef forkyndet for bonden Peder Espensen i Åstrup udi Skødstrup sogn, hvor hand tiener, og for Svendsen på Vosnæsgård udj fruens til Rosenholm hendes nærværelse som styrchede ham, at hand skulde blive på hendis gods, hun skulde stå hans tarv, med fore gifvende, at hun hafde  høy og velbårne hr stiftsbefalings mandens hånd og tillader at nyde ham, Er det så submitterer jeg mig i dybeste  ydmygelse i regarde til deres excellence og lader mig nøie, j hvor vel, om deris excell har gifvet hende sin hånd at nyde ham, har de, muligt, iche vist detz beskaffenhed, og så vit kommer ieg til kort der ofver at ieg for omrørte svenske skyld, har ladet en tiener fare  som ieg hafde fæst, som ieg ellers ingenlunde kunde miste og viid ingen at fåe igien.  Schulde hr stift befalings manden iche givet fruen nogen tilladelse til ham såe ieg noch  hand kunne inddrifvis, ellers går manden for retten, og ieg efter kongl maits allernådigst giorte anstalt der om lider uret, helst så som ieg har gifvet min hånd for ham, og kand dog iche nyde ham. Jeg beder ærbødigst om pardon, at ieg igien incommoderer dem med min schrivelse for at giøre dem ny umage, kand ieg udrettet noget til tieneste igien, er ieg hoct obligerit, og nest allerbeste velstands ønske med ærbødigts hilsen til ædle kiereste og børn forblive Min herris tienstærbødigste T: P Jensen Panderup.
Schiolderup d 15 may 1715.

33)
Høy ædle og velbårne herre hr Christian Ludvig von Plessen til Fussingø Øen de Ridder etc.
Høyædle og velbårne herr etatz råd høigunstige velyndere.
Hans k mayestets allernådigste befaling de dato 5 aprilis, angående de svendske fangers repartition, er uden tvifl allerede deres excellence  til hænde kommet, hvorudi i blant andet allernådigst forordnes, at 81 af samme fanger iblant 162 landsby sognepræster skal deles, hvilche repartition af deres excellence og mig tillige ske skal så have jeg hermed ydmygst ville fornemme, på hvad måde og på hvad tiid, det eders excellence kunde behage, at samme repartition kunde skee, da provsterne i hver herridt, noch ville tilskrives, enten før alle efter repartitionen var skeet, at de på deres præsters vegne, samme fanger imod qvittering ville antage, og imellem herritz  præsterne deeles.
Imidlertid giver hosfølgende specification till kiende, hvor mange fanger, hver herredt kand tilkomme. J det øvrige befaler jeg deres excellence med ganske højadelige familie i Guds nåde og trygge beskiermelse, og forbliver stedse deres excellences tienstydmygste tiener J Ocksen. Århus den 15 april 1715.

34)
Edle Monsieur Ditløf Eggers ærbødigst i Århus.
Edle monsr Eggers høyfornemme ven!
Som den mig tillagde svendske Mogens Øiegren af Århus Rulle ved 2de mine sogne mænd har sendt mig bud, at hand iche kunde komme til mig foregifvende, høy og velbrn frue gehieme råds på Rosenholm, på hvis gods hand har tient i sommer, uden tvivl  udi Skødstrup sogn, schulde vilde disvadere ham der fra, og bonden, som hand har tient hos vilde forholde ham sin løn, om hand qvitterer, hvilchet ieg dog ingenlunde kand troe, da det strider imod kongl allernådigst derom udgangne befaling, så tager ieg min tilfluct til min herre, med ydmygst begiering, de på høy og velbårne stift befalings mandens vegne vilde ubesværget stille sådan ordre til forbemte svendske, at hand uden ophold indfinder sig hos mig, så som ieg hafde udgivet min hånd for ham, hand skal efter kongl allernådigst befaling nyde sin beschichede del, om end iche der ofver.
Nest ydmygst respect til deres: ædle kiæreste og yndige børn, med self behagel velstands ønske forblifv ieg min herris tienstydmygste P Jensen Panderup. Skjoldelev dj 6 may 1715.
P. A. var det mig incommod vilde ieg ærbødigst tilbede mig et par ord til giensvar.

35)
Edle og welwiise sr Ditlef Eggerts Rådmand udi Århus.
Edle højtærede hr rådmand.
For meddelte svar, såvel som for hand det ved Schanderborg amtstue vilde giøre bekendt  angåendes de svenske fangers underholdning, siger jeg skyldigst tak. Årsagen hvorfore jeg ikke kunde give forsikring for denne nærværendes Anders Spormand, beretter hand vel selv, at hand er skrøbelig og afmægtig,  stundom ligger og stundom frisk, men fordi hand arbejdede trolig for mig den første sommer da de kommer her til landet, tog jeg hannem til mig meere af medynk  end for det arbejde hand kunne udrettet, men nu hand fornemmer hand skal miste de 2 sk om dagen, som kongen giver, dersom hand blev her på gården, begierer han at komme til Århus igien, som ieg meget vel var tilfreds med, findes der en anden svenske fange, som kand og  vil arbejde, den mig da måtte skikkes og skal ieg strax indsende min revers for  hannem. Jeg forbliver stedse Edle høytærede her rådmands tiennestberedvilligste tiener T Reenberg.
Ristrup d 25 maji 1715.

36)
Til Edle welwiise her rådmand Ditlef Eggerts min høytærede ven tienstl Århus.
Edle høytærede mons Eggerts.
Fra amtstuen i Skanderborg er mig tilskikket gienpart af en ordre fra her stift amtmanden ang. en svenske fanges forplegning, som jeg skulde betale fra den dag den skulle være annammed eller derfore med execution pålægges, men som  jeg gandske uskyldig er der udi og fangen mig uvidendes ej er afhented som jeg og strax med buddet berettede skriftlig til samme amtstue, så vil jeg tienstlig formode at her rådmand, når hand der om ubesværged vil forespørge sig med krigs commissarie Spørring vil  finde at det sig således forholder; formedelst  dagen til fangernes annammelse var berammed i de dage jeg måtte  bivåne landstinged, da fordi jeg skulde være vis på min sag, skrev jeg nogle dage for hen til krigs com. velbårne mons Spørring at jeg havde 4  svenske fanger på gården og godhed havde fæsted den femte, naunlig Peder Lang, at jeg samme fem fanger måtte beholde, til den ende sendte min revers ind til amtstuen, som vel endnu findes der, dog denne Peder Lang ikke kom til mig men blev udlevered til andre, min forseelse var at jeg adresserede mig til amtstuen og ikke til rådmanden, hvilked skeede fordi, jeg tænkte at fangerne nød der deres brød og de bedst vidste der, hvor de kom bort, siden har jeg ikke spurgt eller hørt derfra, før denne ordre mig bliver tilskikked, uden at jeg sente min tiener til Århus amtstue om jeg udi den udeblivendes sted kunde få en anden, og forleden jeg var i Århus angav sig en gammel een hos mig, navnlig Anders Spormand, som undertiden ligger undertiden kand plyeder? ved ringe arbejde, hvilken jeg og tog til mig, formedelst hand forleden sommer var hos mig, navnene på dem jeg ellers haver, følger her hos og uanseet jeg tilforne, som mældt er, haver indgived min revers til amtstuen, så sendes dog her hos, og om var muuligt ønskede at kunne ydermere bekomme denne Peder Lang, som havde fæsted sig hos mig. Vil formode at mig efter detz sammenheng ikke vorder til regard nogen forsømmelse, og jeg for executionen forskånes, er varter et ord til giensvar med forblivende Edle, højtærede monsieur Eggerts tienstberedvilligste tienere T Reenberg. Ristrup 20 maji 1715.

37)
Til:
Hans excellence høyædle og velbårne herre hr Christians Ludvig von Plessen, Fussingøe etc.
Høyædle og velbårne hr etats råd og stiftsbefalingsmand høygunstige patron.
Deres excellences høi respective ordre af 14de hafver ieg den 17 hujus underd erholdet, og dessen indhold hr landsdommer Reenberg straxen insinuerit, og som hr landsdommeren mig der på hafver tilmældet, at hand d 29de og 30te aprilis, da hand udi Århus, efter notification her på amtstuen, skulle have comparerit at imodtage dend omskrevne svendske fange, var udi Viborg til aprilis måneds landsting, samt at hand på sin gård og gods hafver 5 svenske fanger etc, hvilchet deres excellence af hosfølgende copilige svarskrivelse høygunstigst ville behage at fornemme. Så bedes underd. om deres excellences høygunstige resolution, hvorledis ieg mig videre her udi skal forholde. Skulde ellers underd fornemme hvorledis det blifver med de 48 svenske fanger, som endnu ere her i byen indqvarterede, thi det vil falde det fattige borgerskab meget tungt om de så mange fremdelis skal beholde og vederfares en stor nåde, om indqvarteringen måtte blive forringet. I øvrigt aflægger min underd. recommendation og stedse forblifver deres excellences underdanigste tiener Schandorph. Skanderborg amtstue d 20 may Ao 1715. [Se næste].

38)
[Se forrige].

Copie.
Edle hr amtskriver.
Eders til mig ergangne skrivelse tienstl at besvare angående den svenske fanges forplægning, som hr stiftamtmands hr von Plessens ordre af 14 hujus ommælder, da er det  således der med beskaffed, så som aprilis landsting, som temmelig længe varede indfaldt sidst i måneden og ieg ?? at derved at blifve hindred ej at unde møde i Århus til den berammede tid d 29 og 30 aprilis, som jeg var ved landstinged samme dage, skrev ieg (før end ieg rejste til Århus amtstue til krigs commissarie og amtsforvalter Spørring at jeg  hafde 4 svenske fanger på gården og godset og den femte hafde alt fået fæstepenge af mig at tiene på gården til michalis nembl Peder Svensen Ledin, Svend Kindberg, Laurs Kindberg, og Oluf Jætte, disse fiire ere endnu hos mig, men den femte Peder Lang mod sine fæstepenge kom ud på landet, endskiønt jeg hafde gived ham min hånd og forpligt for ham såvel som for de andre, og samme min hånd findes endnu på Århus amtstue, imidlertid bekom jeg een udi hans sted fra Århus d 9 may ved nafn Anders Sparman [Sporman], for hvilke jeg endnu ikke haver reservered mig, men skal giærne indsende min revers til hr stift amtmandens fuldmægtig mons Eggers med aller forderligste og nægtes mig vel ikke min hånd igien for Peer Lang som ikke kom til mig, beder tienstl hr amtskriver vilde referere sligt til hr stiftamtmanden, da jeg  skulle formode den ergangne ordre angående executionen icke angår mig der haver langt flere fanger end mig kunde tilkomme, og skulde holde mig for spott, om ieg enten narklæstig? eller uhorsom skulde befindes udi det som i hans maytss høye nafn befales, og kand ieg med høye eeder? sincerere mig at det  var mig gandske uvidendes, at jeg skulde tillægges  videre end de som jeg allerede hafde reversered mig for og på det høyædle hr stiftamtmanden derom kand blifve informerit skal jeg så snart mig  muulig er adressere mig til mons Eggers at hand des beskaffenhed vil forklare, på det ieg som der udi gandske er uskyldig, icke skal med execution belades, min forseelse var at jeg adresserede mig til amtstuen da ieg ei viste bedre vil og formode min undskyldning mig i desfald vorder hr stiftamtmanden beretted, med forblifvende edle hr amtskriver tienstberedvilligst tiener T Reenberg.
Ristrup d 18 may ao 1715.
Conform med originalen testerer U Schandorph.

39)
Fra Anders Hetfeld. Brabrand den 24 ? 1715.
Edle cher amye. et freer? Mons Ditlev Eggers.
Mand ville gierne tilbede sig er got råd, angående tieneste karle af de  suendske fanger, hvor af ieg efter min begiering for Anders Pedersen Leyeberg er indskreven som karl har ieg af godhed udj afvigte sommer til een af bymændene overdraget men som hand nu igien er af mig tilsagt at indfinde sig udi tieneste til sanch michelsdag i præstegården, hvorved hand trosser? sig? och lader sig mærke at vil tiene, hvor  største løn kand bekommes. I søndags hafde ieg bud efter hannem for at lade hannem vide min meening da hand gafv svar, at ieg ej kunde lide på at hand kom at terske, thi hand kunde tiene sig mere ved Marselisborg, med at terske, til samme brug har ieg och ham nødig, och vil være bedre imod hannem en ? hand kand?. Et got råd er det mand sig ville tilbede, om de skal råde self, eller andre som sig for dem har ladet indskrifve joe svarer. Ervarter en liden skriftlig commando ordre, hvor efter slige karle kunde vide at o s v [meget svært læseligt].
Brabrand den 23 ? 1715. Anders Hetfeld.

40)
Fra T Nissen, Ormslev d 15 august 1715.
A monsieur monseiur Ditlef Eggers, mon tres arme amy present Århus.
Edle siegneur Ditlef Eggers.
Dend svensker fange Laurs Frisch, som kom til mig den 3 august 1715 gich bort fra mig  nu i søndags sidstleden, da ieg var til kirche, og sagde hand vilde til Århus, og kiøbe sig nogle træskoe og noget til en trøye, mens er endnu iche hiem kommen, alt så måe ieg  da lade ham viide bemelte svenskes ude blifvelse, og  ieg har i den henseende i dag sendt en vogn ud, der skal tage  ham på, om hand er at finde i Århus. Nest hiertelig og ærbødigst til dyd edle kiæreste og  ham self fra min kone og mig. Er ieg til døde hans til ald behagelig tieneste oc ærbødigste tiener. T Nissen.
Ormslev den 15 augustj 1715.

41)
Specification på de her i Århus nu indqvarterede svenske fanger, hvilche her ved amtstuen nyder dend allernådigste tillagte forplegning, hvorved er anteigned deris alder, sampt  voris skiønsomhed, på deris døgtighed heller udøgtighed thil arbeide.

Af obriste Strømfeldts regimente:

1)
Feldtvebel Wartenberg alder 40 er ey bevant til arbeide
2)
Feldtvebel Holm 30 er ey bevandt til arbeide.
3)
Corporal Scheel 46  gift og har sin koene og 3 børn hos sig.
4)
Corporal Jeedsche 33 frisch - er overstreget og tilført navnet O Olufsen.

4) Oluf Olufsen 33 uklart notat?

5) Monster schriver Kran 20 er ude på landet, frisk

6) Sergiant Brøchman 44 siges at være rejst til Randers.

Dragoner:

7) Lyerskultz 61 u-dygtig til arbeide.

8) Christian Krøger 65 u-dygtig til arbeide.

9) Johan Skop 63 udygtig til arbeide.

10) Christian Marter 50 arbejder på landet, har sin kone hos sig. Sidste delvis overstreget og noteret til Støfring gård.

11) Christopher Brousi 30 er på landet og er frisk.

12) Johan Helling 30 er på landet og er frisk. Oveni noteret: Geistlighed i ??

Af Westmanlandsche Regimente:

1) Feldvebel Jonas Brun 29 begge i Horsens. [Navnet overstreget].

2) Sergiant Rivolander 29 begge i Horsens. [ditto]

3) Sergient Bernqvist 28 er friske.

4) Forreer Anders Hielberg 29 er friske

5) Forreer Ole Lyndgreen 30 er friske

6) Rosmester Svendind Roed 26 er friske

7) Corporal Jacob frisk 30 er friske

Af general Duchers regimente:

1) Monster skriwer Michel Floding 28 er frisk

2) Hof smidt Godmand Jon 62 u-dygtig til arbeide

3) Hof smidt Bryngel Larsen 68 u-dygtig til arbeide

4) Profohs Svend Torn 31 er frisk

5) Profohs Niels Svardtz 56 u-dygtig til arbeide.

6) Profohs Johan Kløven 55 er frisk.

7) Hof smidt Mathias Lindgrin 28 er frisk notat: Bo og  Råd [borgmestre og råd].

8) Regimentz sadelmager Johan Rotbuhr 33 opholder sig på landet, og har gift sig der. Notat: På landet og får ingen penge mere af kongen.

Gemene:

9) Anders Mogensen 54 u-dygtig til arbeide.

10) Olle Selle 53 Notat: Geislig i Liusgård herred

11) Gunder Løbmand 56 u-dygtig til arbeide.

12) Gundmand Kort 61 udygtig til arbeide.

13) Karl Tydsk 50 for Ahviendsberg gods [Aunsbjerg - navnet overstreget]

14) Andreas Algutsen 58 geistlig i Hatting [navnet overstreget]

15) Zacharias Jørgen 63 u-dygtig til arbeide.

16) Svend Christophersen 57 1 juni ao 1715 præsten i Søften [navn overstreget]

17) Svend Glasberg 54 Borgmestre og Råd

18) Anders Ram? 56 Geistligheden i Tyrsting Vrads herred. [navnet overstreget]

19) Peder Byrmand 62 Geistligheden i Framlev herred [navn overstreget].

20) Clas Krunsen? 55 Geistligheden i Nørre herred [navn overstreget]

21) Niels Baan 60

22) Anders Steenberg 64 den 1 juni til Gl Estrup. Nb kom siden tilbage igien.

23) Anders Larsen 66 u-dygtig til arbeide.

24 Joen Lindeman 60 lev til Dronningborg [navn overstreget]

25) Thora Holm 67 u-dygtig til arbeide

26) Anders Flinch 61 er frisk

27) Lars Larsen 64 u-dygtig til arbeide

28) Peder Joensen 60 er frisk

29) Per Johansen 51 er frisk

30) Niels Dob 67 u-dygtige til arbeide.

31) Per Knappe 63 u-dygtige til arbeide

32) Lars Hedemand 63 u-dygtige til arbeide

33) Gustaf Biørch 63 er frisk

34) Morten Sperling 65 u-dygtige til arbeide

35) Svend Holm 62 u-dygtige til arbeide

36) Horhen Rab 53 lev til Holbechgård er frisk [navn overstreget]

37) Joen Hundberg 52 geistligheden i Hids herred [navn overstreget]

38) Svend Oumand 35 Søren Jensen på Tangen? [navn overstreget]

39) Hagen Giøtrichsen 66 dygtig til arbeide?

40) Per Søermand 54 Geistligheden i Giern herred [navn overstreget]

41) Anders Bendsen Løding? 45 er frisk

42) Jens Svendsen 49 den 1 juni til Gl Estrup Nb kom siden tilbage. udygtige til arbeide.

43) Anders Mogensen Liinberg 60 udygtige til arbeide

44) Lars Berg 50 til Steenalt [navn overstreget]

45) Anders Jversen 56 Geistligheden i Rougsø herred frisk. [Navn overstreget].

46) Anders Svenboe 30 til Dronningborg leveret.

47) Hagen Hyldberg 47 u-dygtig til arbeide

48) Lars Svendsen syg 60 er frisk.

49) Johan Persen 43 u-dygtig til arbeide.

50) Jonas Bechmand 26 den 1 juni til Samsøe er frisk

51) Lars Frisk 52 til Ålum  lev tilbage igien [navn overstreget]

52) Johan Kielgren 36 Geistligheden i Galthen

53) Johan Lustig Hvas 61 Geistligheden i Giern herred

54) Johan Rosendahl 54 lev til Estruplund

55) Lars Meelberg 46 lev til Peder Haun? Hejde

56) Per Andersen Skaade 40 lev til Bistrup

57) Anders Persen 59 Geistligheden i Liusgård herred

58) Niels Rask skræder NB 44 lev til Las Pedersen ?

59) Johan Falch 40 Geistligheden i Hids herred

60) Joen Viimand 30 lev til Søbyegård

61) Anders Olsen Falberg 43 Geistligheden i Onsild herred eller hr Peder i Sønder Onsild. [Præsten Peder Christensen Hjardemål]

62) Joen Persen Kielmand 43 Mons Holm?

63) Peder Lystig 60 frisk

 

No 50 - 62 incl er navne overstreget

64) Johan Ryberg 26 u-dygtig til arbeide

65) Mogens Bask? Rask? 60 Geistligheden i Liusgård herred [navn overstreget]

66) Per Andersen Raske? 52 til Stenalt leveret er frisk [navn overstrget]

67) Anders Spormand 60 er på Ristrup [navn overstreget.

68) Carl Malm 30 Søbygård. Frisk [navn overstreget]

69) Anders Tørstensen 36 Geistligheden i Tyrsting - Vrads herred [navn overstreget]

70) Mogens Bengtsen 67 til Clausholm

71) Anders Bengtsen Pengstorp 57 til Clausholm. [Navn og til C overstreget]

72) Hagen Lildberg 60 Geistligheden i Vrads - Tyrsting herred. [Navn overstreget]

73) Lars Persen 53 er friske

74) Hans Nøtberg 30 er friske

75) Thyris Lasmand 40 Geistligheden i Hatting herred [navn overstreget]

76) Anders Algreen 50 lev til Bruusgård [navn overstreget]

77) Morten Kram 76 u-dygtig til arbeide

78) Lars Swardt 56 Geistligheden i Onsild herred eller til Christen? Qvist i Hasle? [navn overstreget]

79) Bendt Storch 45 lev Ålum? er frisk

80) Johan Weding 52 Geistligheden i Tyrsting - Vrads herred [navn overstreget]

81) Jonas Sandberg 46 er på landet og er frisk

82) Svend Pine 45 er på landet og er frisk

83) Carl Westmand 30 Bo og Råd friske [Bo og Råd samt navn overstreget]

84) Anders Svendsen 30 Bo og Råd er friske [navn overstreget]

85) Mogens Weberg? 36 Peder Hansen Heyde er friske

86) Mogens Ask ( står også Sejer Laursen) 40 Bo og Råd [navn overstreget]

87) Jonas Jelt 24 Præsten i Grundfør [navn overstreget]

88) Adser Persen 46 på landet

89) Niels Holm syg 38 u-dygtig til arbeide

90) Svend Tinggren 48 Bo og Råd [navn overstreget]

91) Anders Nielsen 50 Bo og Råd [navn overstreget]

92) Anders Persen (tilføjet Egeberg] 30 Geistligheden i Harlev [navn overstreget]

93) Anders Archmand 35 Bo og Råd [navn overstreget]

94) Lars Poeve 50 Bo og Råd

95) Anders Dellmand Geistlighdene i Liusgård herred

96) Peder Lang 50 Geistligheden i Tyrsting - Vrads herred

97) Anders Bendsen Hvas 53 for Meilgård? og Østergård

98) Zander Trane 46 Geistligheden i Sønder Hald herred

99) Erich Fugelberg 40 Bo og Råd

100) Anders Larsen 60 den 1 juni til Samsøe er på landet og er frisk

101) Johan Johansen Kieldman 40 Kierbygård er på landet og er frisk [desuden uklart notat]

102) Torbiørn Persen 28 Bo og Råd er frisk

103) Ole Bierch 40 syg og udygtig til arbejde. Til mons Halne? den 1 juni? [navn og notat syg er overstreget]

104 Mogens Skalmand 40 Ålum - Marselisborg.

Navnene er overstreget fra og med no 90 til og med 104.

105) Lars Aumand 30 Bo og Råd

106) Joen Bendsen 32 tiener Jes Mikkelsen i Fensholt ved Gylling  Benlyst? mons Ålum

107] Anders Kruuse 30 for Tyrrestrup gods hr capit Müller

108) Mogens Nielsen Ønberg 40 på Frisenborg [uklart notat]

109) Gustav Engelstman 28 Ålum ??

110) Peder Arvetsen 40 hr Jens Harlef

111) Anders  Tiermand 30 [navn ej overstreget]

112) Bryniel Svahne 36 Bo og Råd

113) Bendt Berg 29 [navn ej overstreget]

114) Per Echmand 54 velb junker Charisius

115) Erich Ambiørnsen 44 Hans Hansen Skomager i Grenå?

116) Lars Joensen 40 Geistligheden i Hatting herred,  er på landet og er friske [gælder formentlig no 112 - 124]

117) Olle Erichsen 42 Bo og Råd

118) Joen Kiempe 30 Bo og Råd

119) Anders Nielsen Soelberg 29 Bo og Råd

120) Bendt Hald 30 ved Charisius

121) Anders Giede 28 hr Niels Holm i Vejlby leveret.

 

Bortset fra notat er alle navne fra og med 105 til do 121 overstreget.

122) Anders Ambiørnsen? Jensen 46 [uklart ord]

123) Lars Weern 30

124) Svend Stolpe 40

125) Johan Maass - Søbygård 42 Borgmestre og Råd

126) Anders Tørstensen Larsen - til hr Friis 40 uden tvivl på Frisenborg

127) Hagen Poeve 44  [ej overstreget]

128) Anders Svardt 30 lev til Biene

129) Johan Gotdmand 30 til Rosenholm

130) Bendt Varberg - Oluf Varberg 30 syg af den kuelde? capit Ramshart

131) Svend Pedersen Hase hr greve Friis efter att 40 på Frijsenborg

132) Anders Hansen Tran? tilhører hr greve Frijs efter attest 32 på Frijsenborg

133) Niels Andersen Halberg ditto hr greve Frijs 50 på Frijsenborg er frisk.

134) Mogens Øygren 30 Geistligheden i Sabroe herred

135) Joen Myrberg 46  [navn ej overstreget]

136) Olle Heit? tilhører gen l Rodsteen 29 Peder Hansens hyrdekarl

137) Herich Ugla [Henrich Ugla] 28 Geistligheden i Giern h

138) Anders Donderhag 64 er på landet og er frisk

139) Lars Broberg 34 Nb på Fusleb? [Fuglslev?] gods i Hallum?

140) Lars Reeli 40 lev til Clausholm

141) Lars Syrmand 42 Rosenholm tilskrevet

142) Anders Kielberg Fielberg? 46 hr Jørgen Jensen i Pøt Mølle hr etatz råd Ratlef i Hammel

143) Anders Broeberg 30 Præsten I Hammel.

 

Bortset fra numrene 127 - 139 er alle overstreget.

 

144) Joen Polach [ulæselig notat] 29 er på landet frisk.

145) Svend Lindberg 40 er taget imod af hr landsdommer Reenberg.

146) Per Svendsen Ledin 30  er taget imod af etc Reenberg

147) Povel Svendsen 56 lev til Isgård

148) Per Horit 33 lev til hr major Friis

149)  Svend Hald 30

150) Lars Svendsen Tysk 40 lev til Trudsholm efter aparte ?

151) Niels Palm 32 lev til Geistligheden i Sønder Hald h

152) Per Falch Østbye 40 lev til hr major Friis

153) Lars Nordmand 36 til Geistligheden i Galten er frisk

154) Lars Hansen Kreborg? 34 er taget imod af landsdommer Reenberg

155) Olle Jelste 30 er taget imod af landsdommer Reenberg

156) Niels Andersen Lystig 29 Bo og Råd er på landet og frisk

157) Johan Larsen 48 leveret til Isgård er på landet og frisk

158) Svend Store 30 er ved Isgård

159) Lars Kaalberg 29 er landet og er frisk.

 

Bortset fra numrene 144 - 149 - 158 og 159 er alle navne overstregede.

160) Johan Pedersen Lillia Skræder 28 Lyngbygård

161) Lars Witling 30 Katholm

162) Bunde Hagensen 40 Præsten i Mols herred?

163) Svend Marberg 42 Kysing

164) Anders Wald 30 Mons Aalum efter bevis

165) Johan Gusmandsen 29 Bo og Råd

166) Erich Mogensen 56 Mons Aalum

 

Notat ud for 160 – 166: Er på landet og er frisch

Bortset fra no 163 er navnene overstregede.

Af Artilleriet:

1) Johan Riibe 45 på landet [navn overstreget] Er på landet er frisk

2) Johan Evert 55 har en datter hos sig er på landet og er frisk

3) Johan Lund 23 lev den 1 juni til Mårslet og Beder præster frisk

4) Johan Allum 56 den 1 juni præsten i Søften frisk

5) Anders Joensen 30 lev til hr major Hoff d 1 juni frisk.

6) Jacob Rosen 25 væver, gift sig her i byen og er frisk

7) Petter Weichmand Snedker 30 Bo og Råd er frisk

8) Jochum Berg 23 er på landet er frisk.

Summa 193 mand.

Af hvilche de herværende sig efter  advarsel haver hos os på Rådhuset ladet indfinde, og såledis befunden som foreskrefvet ståer, Item for os berætted, de fraværendes tilstand og leilighed, som j følge af hans excellence hr stiftsbefalingsmand von Plessens til os ergangne respective ordre af 16de hujus, hørsommeligt er bleven forfatted, og nu insinueris med forblifvende Deris excellence høy edle og welbårne hr etatz råd og stift befalingsmands allerydmygste tienere Christen Basballe. Oluf Sørensen.  Rasmus Værn samt Hans Jensen Winther. Århus rådstue d 17 aprilis Ao 1715.

42)

Forside:
Roulle på de udi Århus, Grenå og Ebeltoft jndqvarterede svendske fanger som af dito Amtstue nyder den dem allernådigste tillagte gagie og forplegning udi reede penge dagligen 2 sk danske.

Århus bye herr obriste Strømfeldts regimente:

Lif compagniet:

Corporal Scheel.

Major Waldous compagnie:

Munsterschriver Krahn

Major Bremmers compagni:

Dragon Johan Schup

Capitain Latrees compagnie:

Feldtwebbel Mortenberg

Capitain Wachenfelds compagnie:

Feldtvebel Abraham Holm

Capitain Stefvens compagnie:

Sergiant Brochman

Dragon Christian Krøyer

Capitain Dargitz compagni:

Dragon Christoffer Broust.

Capitain Antwarts compagnie:

Dragon Lyder Schultz

Århus bye:

Hr general lieutenant Duchers regimente:

Lif compagniet:

Profos Svend Torn

Ryttere:

Anders Moensen

Gunar Lømon

Zacharias Giørsen

Haagen Giøtruksen

Laurs Svendsen

Peder Laursen Lustig

Morten Krum

Gudinan Kraft

Majorens compagnie:

Profos Niels Mortensen Schwartz

Laurs Frisch

Svend Christoffersen.

Ritmester Ehrenprises compagnie:

Munsterschriver Michel Floding

Århus bye:

Ryttere:

Anders Flink

Laurs Laursen

Peder Jonsen

Haagen Høgberg

Johan Pedersen

Johan Ryberg

Laurs Pedersen

Niels Hedeman

Ritmester Bilbergs compagnie:

Hofschmeden Brynel Laursen

Ryttere:

Niels Bom

Anders Steenberg

Anders Laursen

Thora Holm

Ritmester Brummers compagnie:

Hofschmeden Gudman Joensen

Profos Johan Kløven

Århus bye:

Ryttere:

Laurs Heedemann

Morten Sparling

Anders Daemerhack

Anders Røding.

Ritmester Frøhligs compagnie:

Ryttere:

Niels Dob

Peder Knappe

Svend Holm

Jens Suendsen

Anders Mogensen Lindberg

Anders Sporman

Niels Holm

Peder Johansen

Artillerie betiente:

Johan Evert

Århus bye Westmandlandsche regimente:

Obrist lieutenants compagnie [hans navn ikke ang]:

Sergiant Bernt Qvist

Fourier Anders Helberg

Majorens compagnie:

Fourier Olluf Lindgreen

Strømholms compagnie:

Rosmester Svend Enneroed

Vesbye compagnie:

Corporal Jacob Frisch.

Grenå bye:

Obriste Strømfeldts regimente:

Munsterschriver Claus Gustaf Høch

Corporal Johan Hammevel

Obriste Elsborgs compagnie:

Sergianter:

Anders Elfman

Tarsten Heigeman?

Ritmester:

Anders Skue

Ryttere disse ere corporaler:

Anders Fadell?

Olluf Stierne

Suend Falch

Laurids Nordal

Lauridtz Berre

Anders Dalman.

Ebeltoft bye:

Obriste Falchenbergs regimente:

Feldvebel Arfue Wisberg

Corporal  Peiter Piel

General Lieutenant Duchers regimente:

Quartermester Johan Album

Corporals:

Bringel Springer

Erich Grønfeldt

Anders Lillenberg

Christoffer Kiælberg

Pistol smed: Niels Falch.

Extract over foregående svendske fangene under officerer og gemene som følger.

Århus bye:

Hr obrist Strømfeldts regimente:

1 sergiant

2 feldtvebel 

1 corporal

1 munsterschriver

4 gemene

General lieutenant Duchers regimente:

1 munsterschriver

2 hoff smede

3 profos

34 gemene

Westmanlandske regimente:

1 sergiant

2 fourier

1 corporal

1 rosmester

af artilleriet

1 gemene

udgør i alt 55 mand

Grenå bye:

Obrist Strømfeldts regimente:

2 sergianter

1 corporal

1 munsterschriver

Obrist Elsborgs regimente:

6 corporaler

1 rosmester

Udgør i alt 11 mand

Ebeltoft bye:

Obrist Falchenbergs regimente:

1 feldtwebel

1 corporaler

General Duchers regimente:

1 quartermester

4 corporaler

1 pistol smed

Udgør i alt 8 mand

Summa: 4 sergianter 3 feldtwebel 2 fourier 1 quartermester 14 corporals 3 munsterschriver 1 pistolsmed 2 hoffsmede 2 rosmester 3 profos 37 gemene i alt 74 mand.

At ovenstående svendske fangene under officerer og gemene sig således udi Århus, Grenå og Ebeltoft kiøbsteder findes indquarterede og heraf amtstuen nyder den dem allernådigst tillagde gage og forplegning udi reede penge dagligen 2 sk danske testeres af Spørring.
Århus amtstue den 26 maii 1715.

På bagsiden:
Transport 72 mand. Endnu er indkommen fra landet general lieutenant Duchers regiment og under majorens compagni 2. Summa 74 mand. Århus den 28 juni 1715. P Spørring.

43)
Specification på de her  udi Århus indqvarterede svendske fanger :/: som er over dens antal byen er thil deelt :/: og findes efterskrefne hvilche i dag den 1 juli udi hr krigs commissairius og amtsforvalter Spørrings og vores overværelse er examineret, da de således er befunden som følger:
Opdelt i: Navne - år gl - tilstand og døgtighed:

Af obriste Strømfeldts regimente:

1) Feldvebel Johan Lorentz Wartenberg - 31 - er frisk  og seer vel ud siger at vil opholde sig selv her i landet.

2) Feldtvebel Abraham Holm - 31 - ligeledes.

3) Corporal Jørgen Scheel - 48 - har koene og 2 børn siger ligeledes.

4) Christopher Cran? mynsterschriver - 21 - er frisk, mens siger at hand sig ey self kand ernære.

5) Schiersant Jørgen Brochmand - 45 -  er en skræder af profession. Er frisk og vil sig selv ernære og underholde.

6) Lyer Schuldtz Dragun - 61 - er frisk, siger hand sig ey kand ernære såsom hand er af ingen handtverch.

7) Christian Krøger - 63 – ligeledes.

8) Johan Schorup - 63 - ligeså.

9) Christoffer Brouse? - 56 - vil her forblive, og forskaffe sig selv condition.

10) Johan Evert af artillerie folchene 55 [år]  er gift i Vollgast og har en datter her hos sig, er frisk mens siger hand ey her kand ernære sig.

 

Af Vestmanlandsche regimente:

11) Schiersant Morten Vilhelm Bernqvist 29 - er frisk og seer vel ud, mens siger hand sig ey her ved at ernære sig, eller ved sig nogen condition.

12) Forrier Anders Hielberg 30 - ligeså

13) Olle Lyngrin forier 30 - ligeså

14) Svend Enroed Rosmester 27 - ligeså

15) Corporal Jacob Frisk 30 - ligeså

Af obrist Duchers regimente:

16) Mønsterschriver Michel Floding 28 - ligeså

17) Hofsmidt Gudman Jonsen 62 - ligeså navnet ok læst

18) Hofsmidt Bryngel Larssen 68 - er gl og svag på øynene

19) Profohs Svend Thorn 32 - er frisk og ser vel ud (navn ok)

20) Niels Schvardtz dito 56 -  ligeledes.

21) Johan Kløven dito 54 - ligeså

22) Anders Mogensen 54 - gl og seer slet ud dog nogenledis frisk.

23) Gunner Løbman 56 - gl og dog frisk

24) Gudman Karst 61 - ligeså

25) Zacharias Jørgen 66 - ligeså

26) Niels Bahn 60 - ligeså

27) Anders Steenberg 50 - ligeledes

28) Anders Larsen 70 gl og seer slet ud

29) Thore Holm 70 - ligeså

30) Anders Flinch 63 - ligeså

31) Lars Larsen 63 - ligeså

32) Per Joensen 60 - er frisk og seer temmelig vel ud

33) Per Johansen 52 - er frisk

34) Niels Dob 50 - er gl dog nogenledes frisk

35) Per Knape 70 - er gl og seer slet ud

36) Lars Heedeman 63 - ligeså navn ok

37) Morten Sperling 66 - ligeså

38) Svend Holm 60 - ligeså

39) Hocha Gyttrechsen 66 - ligeså

40) Anders Bengsen Røding 50 - er svagelig i been

41) Jens Svendsen 60 - nogenledes frisk

42) Anders Lindberg 62 - ligeså

43) Hocha Høgberg - 47 - seer sygelig ud

44) Lars Svendsen 60 - frisk

45) Johan Persen 45 - er syg i beenen

46) Per Lystig 61 - frisk

47) Johan Ryberg 26 - svag i øyen og ørerne

48) Anders Spormand 60 - nogenledis frisk

49) Lars Persen 56 - frisk

50) Morthen Krum 70 - nogenledis frisk

51) Niels Holm 38 - seer meget sygelig ud

52) Anders Donnerhag 60 - er sygelig

53) Niels Hedemand 36 - ligeså

54) Lars Frisk 52 - ligeså

55) Svend Christopher 57 - nogenledis frisk

I det øfrige underskylder foreskrefne svendske fanger sig alle og siger, at de formedelst blefsürer og at de ere gamble og iche kand  nogen handtverch, eller ved arbeide kand fortiene deres underholdning, undtagen de femb af de tydske som har resolverit dem til dig selv her at underholde og ernære, og detz årsags er fornøyet med kongens  og øfrighedends villie, og hvor dend eene af dem blifver vil og dend anden være gierne tilfreds med, enten det skeer til een eller anden måde. At dette såledis som forskrevet står, efter hans excellence høy edle og welbårne hr Christian Ludvig von Plessen, voris  høy gunstige hr stift befalingsmand til os ergangne ordre og befaling af  dato dend 27 juni sidst afvigte, er examineret og passerit testeris under voris hænder. Actum Århus d 1 juli Ao 1715.
Hans Jensen Winther, Oluf Sørensen, R Værn, Thønnes Michelsen, Christen Basballe

Uklart notat:

No 1 - 2 - 3 - 5 t. 9 vil forskaffe sig selv føde er så igen 46

44)
Fra Johan Carlson m fl.
Århus 3 maj 1715.

45)
Høgvelbårne Hr Stiftman Nådige Herre.
Da vi fattige ryttere ut af hr baron och general lieutenant Duchers svenske fangne cavallerie regimente, høyst  fornød tvungen, formedelst denne vor suppliqve, høgervelborne hr stiftamtmannen j diupeste ødmundheet att besveare; Ialt vi blefere i forleden høst af marfararen med valld samheet tvungede att tage tieneste  under kongl danske crone och samliget vore på cession der wi blefere casserade formedelst en dehl til høgallerunderdom? andkommenankommen och en dehl af gamble blesseur samt mange andre undfangne svare abatel brøkelighenter ofverlastede arv, at vy således /: tysvarr høgst beklageligt  var att till arbetaende alldeles incappable  ere att os fortianer vor nering, och der jompste  det pænge gagie som hans kongl maystt bestar os betaget och synes næsten nu som vi af hunger forsmachter maste; For den skull j diubeste ødmundheet flyer til høgvellborne hr stiftamptmannen tachs for guds barmhertigheet skulld ut af sin wjdt berømmelig nad och fromheet forhielpe oss til een øre mat? om dagen till subsistance som vore andere cammerater bekommen och vi øfven sa vall ero fanger som de, nu ytterligare i diupeste omundheet? bønfaler och beder høgvelborne hr stiftamtmannen oss  med en nodig resolution meddele att  vy icke alldelles utj vort elende mo blifve faargangne, hvor emott vy natt som dag oaflatelig skahla ved? den stoore allmechtige guden høgvelborne hr stiftamtmannen med allskiønd lykke och vallgang ut alle sine desegner nadel velsigne och bekrona ville vederstandigts forblifvande høgvellborne hr stiftamtmannens allerunderdanicheste tienere.
Johan Carlsen, Lars Parson?, Anders Pyhlberg, Anders Nillson, Joen Gattenom?, Mons Parson, Anders Bengtson, Lars Anderson, Johan Widing, Anders Sallberg, Hans Nattman, Carl Svenson.
Århus d 3 may Ao 1714.

46)
Fra Michael Cloding.
Høgvellborne hr stiftamtman nådige herre.
Høgvelborne hr stiftamptmans vidt berømmelige nad och fromhette, gifver mig fattige fange och munsterskrifvare af det svenske Duchersche cavallerie regimentet anledning med denne min suppliqve høgvelboren hr stiftamtmannen i diubeste underdanighet at besvære, formedelst at ieg som sammelig på min siahls salighet ragner både for gud och mennisker der det så protenderas edeligen bedyre och bekræfte kan, at ieg alldrig draget eller blottet evariea? emott nogen potentat, ey heller der till har lüst, och mindre haden efter det ustundar  utan ieg endaf och allenast med føllgt regimentet at noget med skrifevande ?? och således til underdanigst follie hans kongl maytts i Danmarck allerunderdanigst giorde accord med svenske  armeens utmarcherende af Tønningen skulle alle civill betienter, benambden præster och munsterskrifevare samt fælltskrivera med de flere utan cantion eller betahling fran sin fangenskap løsgifvas oc på fry foot stalles hvilcket duch redan skiedt, att merendells de som på andre orter her i landet begodt i qvarter permission bekommit at passera tiil de orter som de helst ville hvorfore ieg i henseeande der till i diupeste  underdanigheet bønfaller och  beder høgvællbårne hr stiftamtmannen  for gudz barnhjertigheet skulld, tancktes mig allernådigst adsistera och  meddela ette nådigst reise passe hær ifrån och til att søcka mitt fædrende land Sverrige; nu? ytterligegare i dupeste  underdanighet bønfaller och beder at høgvelboerne hr stiftamtmannen dette med nåde optages och mig  som en oskylldig fange ær, med en ønskelig forløsning och bønhørelse Jæmpte en nådig resolution och reese pass mig communiceras det motte ieg natt som dag oafløtelig skall vedni den allmechtige guden høgvallborne hr stiftamtmanden med hehle dens høge familia med  all skiønd lycke och vellgång udi alle min desegner nådeligen vallsigne och be? ville, vederstadigt framherdande till mitt dødsslut.
Høgvelborne hr stiftamtmannens underdanigste tienere Michaell Loding.
Århus den 31 maji ao 1714.

47)
Deris excellence høy og velbårne hr stiftsbefalingsmand hr Christian Ludvig von Plessen. Nådige herre.
Udi allerdybeste underdanighed understår jeg mig Abraham Holm feltvefver i kongl Svendsk tieneste at andrage for deris excellence høy og welbårne hr stiftsbefalings mand, hvorledis  amts forvalteren, samt borgmester og råd i Århus forholder og betager mig mine penge, som hans kongl. mayst af Danmarch aller nådigst hafver tillagt mig, til min fattige susistance daglig 2 sk. Og skal være af den årsag, såsom ieg opholder mig i Grenå, og der kand hafve  bedre ophold for ringere penge end udi Århus; desligeste  hafver og borgmester og råd /:forleden, da mine cammerater fich deris allernådigste tillagde penge:/ udsagt at jeg fattige karl aldrig for den forbigangne tid eller herefter en skilling skulle nyde, og derhos befalet min vert at hand skulle slutte både døre og porte til for mig når ieg andkom, og lade mig ligge på gaden; altså er jeg allerunderdanigst bønfaldende og begierende af deris excellence, de af medfødde fromhed, vilde være mig fattige karl assisterlig ieg mine allernådigst tillagde penge som nu resterer for 3 måneder kunde bekomme. Ellers må jeg  i allerstørste elendighed crepere, så og at hverchen døre eller port skulle for mig blifve tilslagen helst efterdi, da ieg låe i Århus aldrig har  forudrettet nogen i ringeste måder, så meget  som et sand korn kand være af værdi, det gud forbyde langt mindre dennem giort fortred i deris huus og deris excellence vilde her på gunstig bevise mig  den høye nåde, en liden befaling til amtsforvalteren, sampt borgmester og råd i Århus meddele, jeg foromrørte måtte nyde Gud igien som er alle velgierningers runde og rige belønner. Velsigne og bevare deris execellentz og gandske familie. Og udi allerunderdanigste submission blifver og forblefver jeg deris excellentis allerunderdanigst og ringeste tiener Abraham Holm.
Grenå d 11 junij 1714.

48)
Omslag: 1716 Svenske krigsfanger angl. Århus amt.

49)
Høyædle og velbårne Christian Ludvig von Plessen till Fusingøe Ridder etc.
Høyædle og velbårne hr etatz råd og stiftsbefalingsmand.
Hvorledes præsten hr Niels Holst i Hyllested for mig har andraget dend hannem og hr Niels Såbye i Tiistrup efter hans kongl maits allernådigste befaling tillagte svenske fange navnlig Sven Nielsen hans ulovlig undvigelse, ville hr etatz råd af indlagde rigtig copie af ermelte hr Niels Holstes angifvende behage at fornemme.
Og som ingen bevis efter den kongl allernådigste befaling af 5 april 1715 med angivelsen fuldte, tilmeldte ieg hannem strax høystbemte kongelige befalings tilhold og at hand i anledning af bemelte  befaling til sin befrielse for videre ansvar i sin tid, kom til at erhverve et lovlig tingsvidne om fangens ulovlige bortgang i fald hand ei igien kom tilstede, men som inted siden derom her er indkommen har ieg ikke vildet ermangle hr etatz råd som for fangerne har ladet sig qvittere sligt herved tienstskyldigst at insinuere og udi det øvrige stedse forbliver høyædle og velbårne hr etatz råd og stiftsbefalingsmands tienskyldige tiener J Gersdorff. Isgård den 4de november ao 1716.

50)
Høyædle og velbårne hr justitz råd høy bevågne patron og velynder.
Dend dristighed ieg har taged mig ved disse linier at giøre dem min ydmygste opvartning, har een svensk fange, som efter den repartition som skeede  med deris inqvartering hos proprietarier  og præster, var tilfalden hr Niels Såbye i Tistrup og mig, givet mig anledning til samme svensk fange nafnlig Svend Nielsøn har nu seenist afvigte  8tende octob undviget  sit qvarter her hos mig, da hand dog til sådan undvigelse iche blef given  nogen føye i henseende hans tractemente  var i alt så god som mine andre tienere, og hands løn meere end den ham  allernådigst tillagde, og i hvorvel ieg både har ladet spørge og søge efter ham, men ennu ingen kundskab  fået om ham, så erindrer ieg i dessen occasion min underdanigste pligt, at communicere  velbårenhed hr justitz råd hans undvigelse, tillige recommenderer mig i deris velbårenheds gunstige affection, at ieg for samme person kand være angerløs og uden videre tiltale i sin tid. Imidlertid udbeder den godhed at ieg stedse må  være anseet som deris velbårenheds  allerunderdanigst og ydmygste tienere Niels Holst. Hyllested de 20 oktober 1716.

Uden på var skrefven høyædle og velbårne Jochum Gerstorff kongl maytts høybetroede justitz råd amtmand over Calløe amt og herre til Jisgård og Rolsøgård min høybevågene patron og velynder. Ad allerydmygst Jisgård.
Rigtig copie testere J Gerstorff.

51)
Deris excellence høyædle og velbårne hr etatzråd og stiftsbefalingsmand høygunstige hr patron.
Som de høye herrer pressis og deputerede  udi land etatens general commissariat mig efter indlagte ordre af 18 hujus har befallet at forskaffe deris excellencis attester på hosfølgende ved reigningen hæftede lister med de svenske fangers påtegnede qvitteringer /: for de dennem betalte marchs penge:/ så som på no 2 . 4. 6. og den første no 7 samt dend første no 8. Hvilcke således insinueris deres excellence og min høybydende hr patron til deris aller høy gundstigst attestation. På det jeg dog der med  ved det høyloflig land etatens general  commissisariat kunde komme til endelighed. Hvor jmod jeg stedse og udi ald  soubmission forbliver deris excellence hr etatz råd og stiftsbefalingsmand underdst tiener P Spørring. Århus amtstue dend 22 november 1719.

Bilag i samme:
At de svenske fanger har været til stede udi Århus og dennem deraf amstuen deres march og opholds penge betalt, som er opført udi disse her ved hæftede specificationer.
Nemblig:

No 2 - 32 rdr 5 mk 8 sk

No 4 - 31 rdr 5 mk 4 sk

No 6 - 25 rdr 12 sk

1ste no 7 - 37 rdr 1 mk 14 sk

1ste no 8 - 1 rdr 4 mk 10 sk.

Som og på enhver specification findes qvitteret fore af de svenske under officerer at de pengene rigtig har bekommet, det vorde her ved attesteret.

52)
Omslag:  1717 Svenske krigsfanger angl Århus amt.

Efter hands excellence hr stiftsbefalings manden ordre, gifius til tienstlig underretning, at der udi Holme og Tranberg sogne findes 3 svenske fanger.

Holme sogn og bye:
Anders Giedde er endnu hos min naboe och mig.

Tranberg sogn Slet:
Erich Pedersøn tiener Thomas Pedersen er tildeelt hr baron Gylden Cron [Gyldencrone].

Jegstrup:
Svend N tiener Niels Pouelsøn tildeelt baron Gyldenc. de er begge af Patenits regiment och af oberste lieutenant Mensis compagnie.
Dette at være rigtig testerer Holme den 22 februar NJHutfeld.

53)
Efter hans excellence høyædle og velbårne hr stiftsbefalingsmand von Plessens velbetroede fuldmægtig seign Ditlef Eggersis skrifvelse af dato 2 februar 1717 hafver ieg inqvirerit om hvad svenske fanger der findes udi de mig allernådigst anbetroede Tiset og Viby sogner som følger:

Viby sogn:
Anders Giedde, som allernådigst er bleven tillagt hr Niels Hutfeld i Holme og mig, er i denne måned udi tieneste hos mig.

Tiising [Tiset] sogn:
Bent Mogensen af Bildbergs compagnie tillagt velbårne Christian Charisis gods, og endnu tiener på samme godz hos Erich Pedersen udi Rafnholt.
Peder Jensen af Fiel? compagnie, tillagt samme godz og tiener Rasmus Nielsen udi Rafnholt
Athur? Pedersøn af Frellings compagnie, tillagt Rasmus Værn i Kongsgård på Helnæs, men beretter at være  afskediget med mandens villie og minde til sidst  afvigte Micheli, og tiener nu hos Michel Jensen i Tiset.
Svend Torn. Gevalger ved lif compagniet har ingen våren tillagt er kommen til Påske i tieneste med Niels Michelsen udi Battrup på Constantinborg godz.
Morten Crum, tiener Niels Jensen udj Battrup, får sin lønning udi Århus og der vil og optegnes.
Peder Lauridtzøn af Brums conpagni siger sig ingen tillagt komb udi tieneste til Påske med Jens Nielsen udi Mustrup på Constantinsborg godtz.

54)
Simon Pedersøn af artilleriet ingen tillagt tiener på fornte godtz hos Madtz Michelsen udj Rafnholt.
Morten Hendrichsen af general Patkulds regiment er kommen udj tieneste med Niels Jensen udj Mustrup til sidstleden St Hans dag.
Niels Lauridtzøn af Sparfelds regiment, ingen tillagt komb til sidste Michels i tieneste med Zeyer Andersen i Tander.
Viby den 19 februar ao 1717. Niels Hansøn Heyde.

55)
Efter hr stifts befaling mandens ordre høy ædle hr etatz råd Christian Ludvig von Plessens ordre. Designation på den svenske fanger som findes udi

Mårslet sogn:

På Vilhelmsborg ere:

Niels Ervert? fra Horsens

Andreas Forbøn fra Vejle

Lauritz Lunterup fra Vejle

Toller Pedersen fra Vejle

Oluf Hansen fra Vejle.

Udi Obstrup:

Andreas Pedersen fra Vejle

Joen Bendsøn fra Års [Århus]

Hos præsten:

Even Svendsen fra Vejle.

Dend min naboe hr Rasmus Hørning og mig assignerede svenske ved nafn Johan Jacobsen Lund? findes udi Århus hos en væver på Brobjerg ved nafn Henrich Væver. Mårslet den 15 februar anno 1717. MHBHammer.

56)
Fortegnelse på de svenske fanger som findes og tiener i Beder og Malling sogne:

Beder sogn:

Jacob Arvesøn

Jucum Berntssøn

Olle Ollesøn

Peder Svendsøn

Anders Nielsøn

Udi Malling findes der ingen.

Ovenbemelte findes og tiener som melt i Beder sogn. Beder præstegård de 15 februarj anno 1717. Rasmus Hørning.

57)
Efter kongl mayts allernådigste befaling gives hermed sandfærdig og underdanigst beretning om de svenske fanger som findes i Årslev og Tilst sogne.

I Årslev sogn vare sognemændene ingen svenske fanger tillagte, der findes og ingen i tieneste hos dennem.

J Tilst sogn findes fanger som følger:

Tilst bye:

Hos Rasmus Trige tiener en fange ved nafn Anders Ambiørnsøn, som haver tient ham på tvende år og blev bonden tillagt af forvalter Aakum.

Hos Søren Christensen tiener en fange nafnlig Bente Christensøn, som siges at have achaperet fra grevskabet Frisenborg.

Hos Niels Andersen findes en fange som heder Anders Olesøn og skal have echaperet fra mons Braem på Giesinggård.

Hos Anders Olesøn er en fange ved nafn Johan Pedersøn, som er bonden tilsendt af hans hosbonde Johan Arentz på Lyngbygård.

Gedding:

Hos Rasmus Bach tiener en fange nafnlig Olen Joensøn, som hannem er leveret af hans hosbonde landsdommer Reenberg på Ristrup.

Hos Christen Mogensen er en fange nafnlig Svend Nielsøn iligemåde er bonden leveret af hans hosbonde landsdommer Reenberg.

Brendstrup:

Hos Søren Sørensøn tiener en fange ved nafn  Lauritz, som haver tient hannem på et halfårs tid og tiente tilforn seignr Peder Krysing i Års [Århus].

Mig underskrevne uværdige præst her til stædet, blev ingen svenske fanger leveret, men den deel som mig tilkom i een, tog min naboe-præst til sin deel, så hand annammede samme svenske  fange og vilde eene beholde ham i sin tieneste, hvorfor ieg  haver ingen, veed og ikke at svare til hannem enten hand er endnu i sin tieneste eller ikke. Dette at være rigtigt testerer A Toustrup. Årslev præstegård d 12 februar 1717.

58)
Efter deris velærvædigheds begier tiener dette til skriftligt efterretning andlangende de svenske fanger udi min anfortroede sogne befindes, nemblig:

Lisbjerg sogn og bye:

Anders Gryberg hos Peder Jensøn.

Udi Terp bye:

Joen Hanson in-rouleret hos Jens Michelsøn.

Joen Bahnsøn in-roulerit hos Rasmus Christensøn ibidm.

Skejby sogn:

Anders Erichsøn hos Lauritz Sørensøn Lyng, ibidm.

Hasle præstegård d 31 marts 1717, B Mygind.

59)
Fortegnelse på de svendske fanger som fra Århus ere kommen til Vejlby.

1)

Johan Evert, er hos Niels Jensen til huse, møder ved amtstuen ugentlig at annamme sine penge.

2)

Johan Allum, som var antagen i begyndelsen af hr Niels i Zeuten, at svare til ham, er nu hos Niels Knudsen i Vejlby, samme Johan Allum har været Tømmermand under de svendske.

Ellers er ingen svendske fanger mere i Vejlby. Århus 8 february 1717. Lars Bartholin.

60)
De svenske fangers navne udi Brabrand sogn tienende hos proprietairerne och bøndernis hos hvem de tiener:

Brabrand bye:

Anders Pedersøn Eggebjerg som tiente udi præstegården men formedelst svaghed och siugdom fich forlof at lade sig curere, gich bort d 10 juni 1716. Er nu at finde på Clausholms gods udi Halling sogn hos en mand nafnlig Frandz Pedersøn.

Mogens Ernstsen? 1 fange Bent? N N [Gylden nes? uklart notat før navn]

Mons Charisius. Lars? Madzøn 1 fange Jens N N

Mons Charisius  Søren? Nielsøn 1 fange Laurs N N

Mons Charisius: Niels Pedersen 1 fange  Anders Pedersøn.

True:

Gyllenlev? Jens Balle - 1 fange Mogens?

Yderup:

Peder Laursøn 1 fange Joen.

Gjellerup:

Madz Rasmussen? 1 fange Peder N N

Test Brabrand den 26 januarj 1717. Anders Hutfeld.

61)
Liste på det svenske fangne mandschab som her til Århus efter hans kongl maiets allernådigste befaling af 5te april blef assignerit, så vel som hvis her udi byen er indqvarterit og nyder opholds penge:

Først de her til Århus assignerede tyve mand i 3 rubrikker:

1)
Hvad regiment de ere af.

2)
En hvers navn og hafte betiening.

3)
Hvo dennem har modtagen og hvor de skal findes.

Duchers regiment:

1)

Svend Glasberg 1 mand antagen af Jørgen Nielsen Trige her i byen.

2)

Mogens Ask 1 antagen af Sejer Tømmermand.

3)

Lauritz Paer 1 antagen af Peder Hansen Krysing.

4)

Lauritz  Omand 1 antagen af Petter Sønnichsen Baggers enche.

5)

Olle Erichsen 1 antagen af Hans Bondtmager.

6)

Jørgen Kæmpe 1 antagen af Margrethe Hallen Kamph.

7)

Jørgen Maas 1 antagen af Søren Rasmussen Bagge.

8)

Niels Andersen Lystig, 1 antagen af Christen Wegersløf her i byen.

9)

Johan Gudmansen 1 antagen af Nicholaj Skoemager

10)

Petter Wichman 1 antagen af Søren Snedker

11)

Anders Archman 1 antagen af borgemester Christen Basballe

12)

Erich Fulberg 1 antagen af Niels Jensen Farver.

13)

Anders Nielsen Solberg 1 antagen af Mag Hammerich.

14)

Mathias Lengrin 1 antagen af Jens Andersen Møller

15)

Svend Lengrin 1 antagen af Marie Farvers

16)

Suend Wesman 1 antagen af Niels Ollufsen Muurmand

17)

Thorbiørn Pedersen 1 antagen af Johan Gesius

18)

Anders Nielsen 1 antagen af Peder Låsbye.

19)

Bringel Suan 1 antagen af Hans Baltzersen

20)

Anders Svendsen Greberg 1 antagen af Borgmester og Råd.

Tilsammen 20 mand.

De som nyder fri qvarter her i byen og af hans mayts cassa betales ved hr krigs commissarie og amtsforvalter Spørring til ophold daglig toe skilling pro persona.

1ste rubrik:

Hvad regiment de ere af:

2den rubrik:

Deris nafne og hafte betiening:

Strømfeldts Regiment:

Feldtvebel Varthenberg - 1

Corporal Schey med frue og børn - 1

Lyder Schuetz - 1

Christian Krøger - 1

Christopher Brouse - 1

Artilleriet:

Johan Assues? - 1

Under officerer:

Westmannelands Regiment:

Morten Bornqvist - 1

Anders Hillberg - 1

Oluf Lundgreen - 1

Svend Endrat - 1

Jacob Frisk - 1

Gemene:

Anders Mousen - 1

Gunder Løbmand - 1

Hagen Gynrichsen - 1

Lauritz Svendsen - 1

Peder Lystig - 1

Morten Krum - 1

Gudmund Kart - 1

Niels Ranse - 1

Niels Svart - 1

Svend Christophersen - 1

Anders Flinch - 1

Lauritz Lauritzen - 1

Peder Joensen - 1

Johan Pedersen - 1

Lauritz Pedersen - 1

Johan Ryberg - 1

Bryngel Lauridsen - 1

Niels Baan - 1

Anders Steenberg - 1

Anders Lauritzen - 1

Thore Holm - 1

Gudmund Joensen - 1

Johan Kløve - 1

Lauritz Heemand - 1

Gustav Biørch - 1

Morten Sparling - 1

Anders Ryding - 1

Niels Dubbe - 1

Peder Knap - 1

Svend Holm - 1

Jens Svendsen - 1

Anders Lindberg - 1

Anders Spermand [andet sted: Spormand] - 1

Niels Holm - 1

Peder Johansen - 1

Bendt Størck - 1 

Er tilsammen 47 mand.

Endnu befindes efterskrevne af forbemelte regimenter hvilche her til byen fra landet er indløben og sig her med værelser og underholdning af deris hænders arbeide selv forsørger:

1ste rubrik:

Hvad regimente de ere af.

2den do

Deris nafne og hafte betiening.

3die do:

Hvorfra de ere komne og hvor de nu ere:

Duchers regiment:

Lauritz Berg - 1 - beretter at være kommen fra Steenholt og nu opholder sig hos Jens Hansen Gylling her i byen.

Anders Pedersen Vindboe? - 1 beretter at være kommen fra rådmand Schøt i Randers og nu opholder sig hos Christian Jørgensen.

Olle Sella - 1 opholder sig nu hos Christen Danielsen som feldbereder.

Joen Lindmand - 1 opholder sig nu hos Rasmus Pedersen Hasle.

Er 4 mand.

Beløber sig forindførte svenske mandschab af Duchers regiment til Århus assignerit: 20 mand af Strømfeldts og Westmannelandsche regimenter, samt artilleriet som nyder frie qvarterer og penge - 47 mand, foruden de 4 som her er indløbet fra landet.
Foreståede således rigtig at være befunden og angiven testeris. Århus rådstue d 22 febr anno 1717.
Hans Jensen Winther. Oluf Sørensen. Tønnes Michelsen.

62)
Efter kongl mayts allernådigst ordre og befaling til hans excellence hr stiftsbefalings mand Christian Ludvig won Plessen, ville end hver for sig  af efter skrefne byens ind vånner herpå tegne her efter skrefne, af dennem andtagne svenske fanger ere, forder om vieder at vorde bekient, nembl:

Oluf Olufsen, corporal Jedske

Peder Handsen Heyde, Mogen Widberg

ditto Peder Handsen Heyde, Lavers Meelberg

hr Jens Harløfs - Peder Arvetsen

Laus Pedersen Lassen - Niels Raffn

Søren Jensens Tauge? - Svend Ormand

Hospitals forstander Holmsted - Joen Kieldmand.

Århus den 16 martj 1717.

Ovenmeldte svendske corporal Jedsche er endnu hos mig, hvilchet efter velædle magistratens befaling her ved attesteres. Århus ut supra Ole Ollesen.
Da ieg hafde general lieutenant Rodsteens gods i Grundfør under inspection antog ieg til bondens tieneste der sammested den ovenmeldte svenske fange Laurids Meelberg, huor hand forblef i Grundfør efter ieg qutterede godset og er der endnu.
Den anden Mogens Widberg er her hos mig endnu. således attesteris Peder Hansen Heyde.
Dend svendske ved nafn Svend Aorin? er rømt af? mit? ? in? oktober 1716 nu ? ? ? ? til hr borgm Basballe - mere som ikke kan læses. Århus den 28 marti anno 1717. Søren Jensen.
Den svendske  nafnlig Niels Rafsen gick sin gang, alle folk i huset uvidende, d 5 oktober 1715 bort på landet, og efter berætning af andre går hand endnu om kring på landet at sye, hand skulde fare med at være skræder af proffession, videre vides ikke af fanger? at sige. Århus den 29 mart ao 1717. Edle hr Lass Pedersen Lasons.
Indbemelte Peder Arvetsen er nu i Giellerup hos Madtz Rasmussøn vide videssen? Århus den 27 marti 1717. Signeret.
Obenbemelte svenske fange tiener endnu på Århus hospitals godz testerer Århus d 31 marti 1717. L Holmsted.

63)
Bilag i forrige:

Olle Ollesen - Corporal Jedsche

Peder Hansen Heyde – Mogens Webling

Peder Hansen Heyde - Lawes Meelberg

Hr Jens Harlef - Peder Arhvelsen

Lars Pedersen Lassen - Niels Raffn

Søren Jens Tauge - Svend Armand

Hospitals forstander Holmsted - Joen Pedersen Keldmand.

64)
Nyt omslag:

Fra J Brorson. Randlev den 8 marts 1717.
Velædle hr forvalter høyst-ærede welynder!
Efter deres gode skriwelse angående deres excellences høyædle og welbårne hr stift befalingsmands ordre , sendes her hos fortegnelse på de svenske fanger som her i Hads herred nu findes oc som Peder Biørchman blef tillagt hr Peder Bistrup på Alrø oc hr Erich Bay på Endelave, oc har bemelte fange siden october måned opholdt sig på Endelave huor hand ennu sig virkelig befinder, hvor om hr Peder Bistrup mig ved aparte skriwelse mig  har forsikred, oc hafde nærværende fortegnelse tilforn bleffend fremsended, hvis Vinteren iche hafde hindred lejlighed at få underretning fra øerne, formoder derfor ydmygst pardon, oc recommanderer mig stedse, næst min ydmyge respectis anmelding i bestandig yndest, oc findes altid welædle hr forvalter høytærede hr velyndere deres obligerede oc ærbødige tiener J Brorson. 8 marts 1717.

65)
Fra J Davidsen, Odder.
De svendske fanger angående fra Hads Herred.

Randlev:
Erich Tromand har hid til opholdt sig hos mig underskrefne, oc min naboe hr Lauridz Udsen i Præstholm, hvor hand endnu virkelig findes oc nyder nu såvelsom til forn aldt hvad hannem efter kgl allernådigste ordre er tillagt, findes ellers ingen svenske i Randlev eller Bjerager sogne, uden tvende soldater som alle tilhører capitain Møllers compagnie, oc erer virkelig vores nådigste konges tieneste. Testerer den 3 februar 1717 J Brorson.
Nb: Soldaternes navne ere Anders Hindberg, Oloff  Schonning, Niels Pedersen.

Saxild:
Her findes i Saxild sogn i Saxild by 3 svendske, en som har tærsket for mig nogle uger ved nafn Anders, en tiener Anders Jensen? ved navn Svend, en tiener Simon Sørensen ved nafn  Johan, udi Nølev sogn er ingen så vidt mig er bekendt, hellers løber her daglig mange af og til, som tærsker 4 a 5 dage for bønderne og går så deres vei igien, iblandt hvilche nu findes en hos Simon Thune? Thomsen? i Saxild ved nafn Mads. Saxild den 5 februar 1717. P Poulsen.

Præstholm:
3 svensker ? Erich Tromand som provsten i Hads herred  og mig underskrevne efter kongelig majets allernådigste ordre er tillagt findes endnu hos os, ellers er der udi Gosmer og Falling sogne ingen svendske uden ?? hr Hagon Madsen Kiempe og Anders Lystig, som begge er under capitain Müllers compagni, de tvende svendske som velbårne hr Etatzråd Rathlou var tillagte og var ved Gersdorfslund er tagne til Rathlovsdal hvor forbemelte etatzråd Rathlou har forskaffet dem tieneste. Præstholm d 5 februar 1717. Lauridz Udson.

Gylling:
Den svendske fange nafnlig Laurids Fielling som min nabo mag Jens Hiersing i Ørting og mig underskrefne var tildelet, er fra os hemmelig undflygt, og har vi ved vore folch opspurt ham i Horsens, da hand anlovede at indstille sig når blev påesket, ellers er i Gylling sogn og by tvende svendske soldater ved nafn Jonas og Erich Steege, som har andtaget tieneste under capitain Møllers compagni og flere eller andre findes iche. Testerer P Spentrup, Gylling den 6 februar 1717.

Ørting:
Min ærværdige nabo hr Peder Spentrup udi Gylling har alt forklaret hvad beskaffenhed det har med dend ham og mig tildelte svenske fange Lauritz Tiælling og findes i mine sogne tvende svenske fanger, nemlig på Åkier een ved nafn Niels Dismand og i Vadsmølle een ved nafn Anders Erichsøn Sletmand. Testerer J N Hjersing. Ørting den 7 februar 1717.

Hundslund:
Laurids Smedemand, som efter Hans mayts allernådigste  ordre blef tillagt mag Jacob i Torrild og mig underskrefne findes hos os endnu. Ellers er der i Hundslund sogn 4re svenske fanger Olle Erichsen Varring under capitain Møllers compagnie, Niels Laurichen Tambur, som tiener Hans Storm i Scobling [Skabling], Peder Erichsen Hohs, som er i tieneste hos Jørgen Jensen  i Oldrup, Hendrich Gundersen Lystig, tienende Jørgen Rasmussen i Sondrup, testerer P Mourichen. Hundslund den 8 februar 1717.

Torrild:
I Torrild sogn findes 3 svenske fanger Anders Broberg tienende til Niels Mortensøns, hvilken er en af dem som bleve hr etatz råd Rathlov tillagde, Svend Frisk hos Peder Eskesøn, som er af de svenske der først bleve indlagt i Horsens, og Laurids Ax? af Dalboe regimentet, som har taget penge på hånden af lieutenant Dibskyt. J Vedslet sogn som er i Vårherred [Vor herred] i Grumstrup bye findes 2de, Svend Svendsøn, som er af de svenske ryttere der bleve indlagt i Århus, men mestendel? har tient her i sognene og er nu hos Las Michelsen; Anders Tydsk som har ladet sig hverve af lieutenant Dibschyt og nu tiener Søren Michelsøn; for uden ovenmeldte er endnu een i Grumstrup Hans Erichsøn, som har gift sig og har et af kongens huse. Torrild den 9 februar 1717. J Steenstrup.

Odder:
Foruden femb svendske som er udi hans majestets tieneste under capitain Müllers compagnie og nyder deres underholdning i leggene findes her og i sognet 1) dend magister Poulsen i Saxild og mig tillagte svenske fange nafnlig Mogens Hovofrit?

2) Lauritz Bruun af det Elsborgske regiment , arbeider hos en skomager i Odder.

3) Anders Brand også af det Elsborgske regiment, tiener Rasmus Jensen i Ondrup.

4) Olle N i Morholt tienende har været hverved af velbårne hr oberste Rantzau på Rodsenseje til at enroulleres for hans gods, men som hand iche blev antegnet ved sessionen, har han siden tient på Rodstenseje gods.

5) Findes en svensk fange på Rathlousdal som er een af de som velbårne hr etatzråd tillagde, hvoraf den anden efter magister Jacob Steenstrups angifvelse findes i Torrild. Flere vides iche at have tilhold her i menigheden testerer Odder den 9 februar 1717. J Davidsøn.

66)
Omslag:
Deris excellence høy och welbårne hr stift befalings mands ofver Århus stift von Plessen velbetroede fuldmægtige højtachtbare velvise og velfornemme seig Ditlef Eggers min højt æstimerede ven og velynder a Århus. Tienst ærbødigst.

67)
Underdanigst underretning om de svendske fanger som findes udi Harlev og Framlev sogner.
Dend svendske fange Moens Spemane som ved uddelingen blef tillagt hr Christen Bøgh udi Storring og mig at underholde, har vi ikke kunnet formåe til at komme udi vores tieneste, men hand tiener endnu som da hos Jørgen Lauridsøn i Storring.

Udi Tarskov Mølle:
Findes 2de svenske  fanger, den eene af navn Lauridz Ollufsøn, som tiener  for møller svend og er contraheret med mølleren Søfren Mortensøn, at tiene endnu et år.
Dend anden nafn Anders Ollufsøn som er fæst at tiene endnu et halvt år ved møllerens aufling.
Ingen af disse 2de er ved uddelingen nogen tillagt, men har stille hen tient for deres brød, her udi egnen flere svendske fanger findes iche, her udi sognenes uden 2de som virkeligen står udj kongl mayts tieneste. Således at være underdanigst testerer J Harlevius. Harlev præstegård den 17 februar anno 1717.

68)
Deris excellence høyædle og velbårne herr stiftamtmand.
Til underdanigst underretning om dend svenske fange Peder Byrmand, som d 5 april ao 1715 blef hr  Hans i Borum og hr Hans i Schyholm [Skivholme] assigneret gives denne vores sandfærdige beretning.
Fornefnte svenske fange Peder Byrmand hafde vi imellem os det første år, og gaf ham sin kost og penge efter hans kongelig mayts allernådigste  befaling upåklagelig, uandset hand giorde os ichun gandske liden tieneste derfor, såsom hand altid foregaf, at hand formedelst alderdom og en blesur, som hand hafde i sit ene lår, intet kunde arbeide, hvorfor hand tit begierede, at hand måtte gå til Århus og anholde om lefnetz ophold, som de andre gamle svendske, der intet kunne bestille, fich, hvilchet vi en og anden gang afslog ham, med løfte, om hand end slet intet kunne bestille, skulle hand dog nyde hos os det, som hans majestet hafde hannem tillagt, det hialp dog intet, hand echaperit dog en og anden gang fra os, hvilchet vi også strax notificerede deres excellence ved sin fuldmægtig mons Eggers, men som vi begge gangne  fich spor på hannem, lod vi ham indhente igen og hafde ham da hos os indtil forleden pintzedag 1716, da han skulle gå fra den ene af os til dend anden, løb hand bort med alle?, og siden dend tid har vi iche kundet fået fat på ham igien, ellers har hans cammerater i Års sagt, at hand går om på landet og betler brødet, og har for kort tid siden været i en bye imellem Århus og Randers, men byens navn vides iche.

I Borum og Lyngby sogne findes ingen svendske fanger, enten på  rytter eller proprietair godset, men i Skivholme by på høyædle og welbårne gref Frisis gods findes en svendsk fange hos en mand nafnlig  Søren Nielsen, samme svendskes nafn er Sven Nielsen, som har iche været tillagt nogen men tient nu een nu en anden på landet, noch i Skivholme bye findes en svendsk ved nafn Peder Madsøn Bergemand, som er enroulleret i kongl mayts tieneste under obrist Mestings regiment, hvilchet da det blef transporteret til Norge, fich hand ordres at blive tilbage og søge sit læg på landet. Næst Guds kraftige beskiærmelsis ønske over deris excellence, samt gandske høyadelig familie, er deris excellence høy og welbårne hr stiftamtmandens allerydmygeste tienere Hans Marchusøn Vonsel Hans Hiersing. [Ingen dato].

69)
Efter deris excellensis høj og velbårne hr stiftsbefalings mandens von Plessens udgifne ordre, præsterne at andgifwe och giøre rede for, hvor de svenske fanger, som dennem efter skriftlig befaling af dato 5 aprilis ao 1715  blefve assignerede af inddelte til, ere afblefne.
Da blef mig underskrefne assignered en ved nafn Anders Berg fra Horsens, som strax efter sin tilkomst til mig /:da ieg efter hans begiering hafde forstracht hannem med nogle penge:/ gich post? uden nogen gifven årsag på den almindelig Bededag dj 4 fredag efter Påske, da jeg var rejst til mine andre 2de kirketjenester at forrette, til Horsens til en mand ved nafn Jacob Bager, hvilchet ieg og straxen skriftlig notificerede høyædle og velbårne hr etatz råd kongl mayts amtmand ofver Skanderborg og Åkier amter som med hans skrifvelse kand bevises, och som ieg fich kundskab, at samme fange Anders Berg var i Horsens reiste min søn hr Otto Sommer til Horsens och fich fat på hannem och hafde hannem for borgemester Stephan Rasmusøn Houfgård nu sal hos Gud, lofvede  samme tid med første at ville indstille sig, mens skeede iche, och har ieg for kort tid siden spurt at hand endnu er i Horsens hos samme Jacob Bager, som ellers bør at andgifve hvor hand er afbleven.
I mine sogne findes ingen echaperit svenske fanger, men an karl som er født i Pomern ved nafn Gustavus Horn som er en god tømmermand och sig en och anden stedz deraf nære och agter sig  her i eignen at blifve boesat, och har høyædle hr amtmand Grabous pass af dato Skanderborg slot dj 29 decembr ao 1715. Och sit rigtige skudsmål fra den hæderlige mand hans sognepræst hr Jens Harlef om sit schichelige lif och lefnetz forhold och for ægteskabs løfte, så viit hannem er vitterligt, så længe han sig i Harlef mølle har opholdt. Dat Harlev præstegård d 6 december ao 1716 hvorefter bemte Gustavus Horn, dom 3 Adventus 1716 er blefven trolofvet med en pige ved nafn Kirsten Knudzdatter wærendes hos sin søster i Siæløeskoufgårds [Sjelle skovgårds mølle] mølle. [Sjelle Skougårds mølle]. Denne min allerunderdanigste relation i alle måder at være sandferdig testerer Christen Sommer. Siæløe præstegård d 12 februar ao 1717. [Sjelle præstegård].

70)
Efter kongelig majestets befaling om de svendske fangers optegnelse udi sognene.
Da udi Storring, Stier og Galten sogne i Framlev herredet under Skanderborg amt findis efter følgende.
I Storring bye er endnu 1 svenske fange Mogens Spenare fra Skanderborg som er hr Jens Harløv i Harlev og mig tillagt af stifts amtmanden.
I Høver by er Bent Jensøn Normand fra Skanderborg af general Mentzers regiment, som herretzfogden mons Snell er tillagt af stift amtmanden.
I Stjær er 1 svendske fange Olluf Søebach, tienende Simon  Ollufsen ibidem, nylig ankommen og beretter at have qvarteeer hos Jørgen Nedergård i Skanderborg.
Noch 1 svendske fange Anders Boeliin er undertiden hos Peder Jensøn Skræder i Stjær og ligeledes foregifver at have qvarter hos Jesper Skoemager i Skanderborg.
I Galten bye findes ingen.
Dette rigtig at være testerer Christen Nielsøn Bøegh. Storring præstegård d 12 februar 1717.

71)
Omslag:
Hr monsieuer de Plessen, seigneur de Fussingøe, Chevailler, Conseiller d etat et gouverneuer dans le canton d Århus a Århus.
Høy edle og velbårne høyt ærede hr stiftsbefalings mand.
Efter indkommende meget ærede skrifvelses indhold sender jeg optegnelse på de svenske fanger her findes på mit gods her ved steden og der hos tegnet hvem der vil blive som jeg formoder hds kongl mayest ved hr stifts amtmandens remonstration  allernådigst bliver bevilget. Jeg lever stedse høy edle og velbårne hr stift amtmandens tienstskyldigste tienere C Gyldencrone.

72)
Optegnelse på de svenske fanger som findes på friherskabet Vilhelmsborg d 5 februar 1717 nemblig:

1)
Niels Levert - er på Vilhelmsborg - vil blive her i landet.

2)
Andres Berg - er på Vilhelmsborg.

3)
Johan Bechmand tiener hos Casper Westermarch kobber smed i Horsens, disse 3 er mig tildelte efter kongel allernådigste ordre. -

Efter skrefne hafver ieg søgt at få ind på godsed af mangel for tieneste folch som tiener hos bønderne - nebmlig:

Jachob Arvesen.

Andres for bøn?

Lauris Lunterup.

Tolle Persen

Andres Persen

Per Persen

Eben Suensen

Erich for rullen

Suen Suensen

Olle Ollesen

Olle Hansen - fæst et huus og gift sig her i landet

Morten Hendrichsen vil blifve her i landet.

Jon Bendsen er huerved af mig og vil iche til Suerich [Sverig].

Owenskrefvne at være således rigtig bekrefter ieg. Vilhelmsborg den 5 februar 1717. C Gyldencrone.

73)
Specification på efterskrevne 13 svendske fanger som findes på Constantinsborg gård og godtz nemblig:

På Constantinsborg:

Claus Clausen fra Skanderborg

Anders Joensen fra Hessel ved Grenå.

I Tiising [Tiset] sogn Raunholt bye:

Bendt Mogensen Hald?

Peder Jensen Ekmand

disse 2de er inddelte på Constantinsborg gods imod qvittering.

Simon Pedersen denne er ingensteds inddelt, men haver krigs commissarens sædel at må tiene hvor hand vil.

Battrup:

Morten Knudsen Krom - er ingenstedz inddeelt men nyder sin penge i Århus.

Sven Thun? - er ingenstedz inddelt men tiener hvor hand lyster.

Mustrop:

Peder Lauritzen Haldberg - er ingenstedz inddeelt.

Morten Henrichsen - inddelt til Astrup præst.

Tander:

Niels Lauritzen Balling - inddeelt i Horsens.

Brabrand sogn og bye:

Jost? Lauritzen Engelskmand

Lauritz Pedersen

Anders Nielsen Kruus - disse 3de er inddeelt i Århus, og da de der fra tog, gav de dem på Marselisborg gods.

Constantinsborg den 1 martz 1717. Tester P Jensen.

74)
Efter mig tilkomne ordre og befaling fra deris excellence hr stiftsbefalings mand von Plessen under dato 2 febr sidst anlangende, den svenske fange som til Marselisborgs gård og gods blev assigneret efter den der om udgangne skriftlig befaling af dato 5 april. Så befindes der nu på hostegnede steder nemblig:

Mogens Schalman - tiener hos mig.

Gustaf Engensman - tiener Anders Guld Smed i Brabrand på Carichi goeds.

Erich Mogensen - besmittet og er i Års.

Anders Ambiørnsen - hos Rasmus Thrige i Tilst Marsb. [Marselisborg] gods.

Laurids Welting - hos Søren Nielsen i Brabrand - Charisi gods.

Peder Johansen - bortrømbt da han var til hove, siges til Horsens.

Joen Bengtsen - hos Peder Balle i Yderup, Marselb. gods.

Anders Wald - skal være på Clausholm gods.

Bengt Storch - thiener Mogens Christensen i Brabrand. Marsb. gods.

Anders Hachman - skal være bortgåen og ubevist hvor hen.

Oluf Biørch - ligeledes for kort tid siden bortgåed.

Her foruden findes efterskrefne som af dem sielf er kommen på godset nemblig:

Hachen Huslender - hos Jens Balle i True.

Aners Huitloch - hos Niels Andersen i Tilst.

Bengt Christensen - hos Søren Christensen i Tilst.

Disse 3de vil iche forklare huor fra de er kommen mens svarer det kommer mig intet til at vide huor fra dee kommer.

Så skal indbemelte optegnelse befindes at være rigtig forfattet, mens så længe dee svenske har så stor frihed at de må søge efter den største løn, så skammer dee dem nu iche at begiere 18 a 20 sldr? og når de fattige bønder iche så utallig kand gifve dem sådan løn, går dee strax til fremmede og således undwiger; så mand umuligt kand tage dem varre? eller verre ansvarlig til dem. Med mindre høye ordre kunne udvirches, at dee skulle lade dem nøje med dee allernådigst dem tillagte 2 sk daglig. Hvilchet allerydmygst hafve drages derris excellence til høygunstigst resolution og aller ydmygst recommanderit. Derris excellence høy edle og welbårne hr etatzråd og stiftsbefalingsmands allerydmygste tienere. Århus d 28 februar 1717. A Aallum.

75)
Høyædle og velb herre Christians Ludvig von Plessen, rider, hans kongl majts etatz råd etc.
Høyædle og welb hr stift befalingsmand.
Så som det mig af deris excellences fuldmægtig sr Ditlev Eggersen er mig tilmeldt at det er hans kongl majts allernådigste villie at vil være underrettet om de svenske fanger.
Da til allerunderdanigst efterretning, gives her ved til kiende at den svenske fange ved navn  Johan Johansen Kieldmand som til Kærbygård og  Lyngbygård var indeelit er  for nogen tid siden echaperit og bort rømt, tiener nu på Clausholm gods udj Halling bye en mand ved nafn Niels Thommesen, ellers befinder sig nu her på godset 3de svenske fanger, nafnlig Erich Jensen Dan Mand, sig at være skreven til præsten hr Niels i Fjellerup, tiener nu hos en af vore bønder nafnlig Anders Klemendsen i Søften, Lauridtz Pova? skreven til Peder Hansen Kryssing i Århus, tiener nu hos en af vore bønder navnlig Søren Sørensen i Brendstrup, Anders Saelberg, skreven til magister Hambrich i Århus, tiener nu hos voris møller Rasmus Pedersen udi Nye Mølle.
Huilchet sig således efter deris egen berætning og så vidt jeg mig derom har kundet erkyndige befindes. Jeg forbliver udi allerdybeste underdanighed. Deris excellences høy stiftbefalingsmand ydmygste tienerinde J Rosencrantz. Kærbygård d 4 martj ao 1717.

76)
Ædle monsieur Ditlef Eggers.
Deris beærede skrifvelse har ieg bekommet hvoraf ieg fornemmer hans kongl majts allernådigste befaling og villie om de svendske fanger indhendtelse, og dend eene swenske fange som ædle monsieur skrifwer mig til om at ieg skulle  være tildeelet til Kærbygård eller muelig til Skårupgård, da er hand mig ganske ubevist?  såsom ieg ingen tider har set ham eller veed hvor hand er, men den anden navnlig Johan Pedersøn Lillio findes her på godset, andgående andre svenske fanger har ieg ladet efterspørge her på godset og findis ingen, iche heller her på gården, forblifver ædle monsr beredvilligste tiener Johan Arendz. Lyngbygård den 10 d 10 februar anno 1717.

77)
Deres excellentze høyædle og welbårne Christian Ludvigh von Plessen etc.
Deres excellentze høyædle og welbårne hr etatz råd.
Andgåendes de svenske fangne soldater som sig her på mit gods opholder, hvorpå deres excellentze forlanger specification, så tiener dette til ydmygst giensvar, at foruden de  tvende som mig bleve tillagt, nemblig Peder Bergh [Blegh?] og Amond Due, hvilche begge  er her endnu, så findes her og på godzet efterfølgende nemblig Peder Hansen, Lars Jespersen, Mikkel Nielsen,  og Johan Erichsen, og vides ej at disse er bleven nogen tillagt den tiid de til proprietairerne blev omdeelte. På Jensgård gods findes tvende af de som først blev dem tillagte de andre to skulde man formode fandtes vel på de andres gods her i egnen.
I det øvrige recommenderer ieg stedse og forblifver deres excellentziz høyædle og welbårne hr etatz råd ydmyge og skyldige tienere Hofman. Skerrildgård d 1 marty ao 1717.

78)
Omslag: Amtmændene.

79)
Høyædle og welbårne Christian Ludvig von Plessen til Fussingø etc.
Høyædle og welbårne hr etatz råd og stiftsbefalingsmand.
Udi anledning af land etatens general commissiariatz til mig  ergangne ordre af 26de january sidst afvigte, hafver jeg indhænted propritairernes og andre vedkommendes skriftlig efterretning, belangende de svendske fanger som efter hans kongl maits allernådigste befaling af 5 april ao 1715 til at arbeide for deris føde på hovedgårdenes taxter i mit allernådigst anbetroede  amt ere inddeellet, hvor mange der af endnu er tilstede, såvel som af dem der i andre måder er udleveret; Og ellers på hovedgårdene og deris gods nu befindes; Og der over een liste således som ieg dend efter erholdte efterretning har kundet forfatted til general commissariatet efter velbemte ordres tilhold her fra oversendt.
Hvor af her indlagt een ligeliudende gienpart til hr etatz råds behagelig underretning tienst skyldigst fremsendes, med forblivende høiædle og welbårdne hr etatz råds og stift befalingsmands tienstskyldigste tiener J Gerstorff.
Iisgård den 9 marty ao 1717. [Se næste].

80)
Liste på de svenske fanger som efter hans kongl mayts allernådigste befaling af 5 april ao 1715 udi Callø amt til at arbeide for deris føde proprietairerne blefvene tildeelet og leveret, samt hvis fanger de efter begiereing a parte haver bekommet, med forklaring hvor mange af bemte fanger efter vedkommedes indhendtede  beretning siden er bortgåen, og hvor mange endnu virkelig er i behold; Så vel og ellers hvad andre svenske fanger der på er på deris gårde og gods befindes nemblig:

Skemaet opdelt i 5 rubrikker: 1) propriegårde 2) Hvor mange fanger de skulle hafve 3) Fangernes navne som de har bekommet 4) proprietairernes og fuldmægtigernes erklæring, om de fanger denne igien er frakommen, samt ang dem der endnu er hos dennem. 5) Fanger som endnu findes i behold.

1)
Katholm, Høgholm, Fæveile, Lykkesholm med tillæge af Uldsøe?.

Aparte efter begiering leveret:

2)

4 [mand]

3 [mand]

3)
Erich Nielsen Steenberg

Lars Hedemand

Lars Wetling og

Erich Billing.

[Ud for Aparte leveret efter begiering]:

3 [mand]

Anders Joensen Gran

Christian Killian

Og Peder Stensen

4)
De tre første specificerede skal efter Stiftamtmandens tilladelse være til hans fuldmægtig i Århus igien tilbage leveret. Denne fierde naunlig Erich Billing, så og Anders Joensen og Christen Killian er endnu på godset til stede

Peder Steensen: hverved til capitain Lindgård af de Norsche.

Der foruden haver [Rubrik 4] Wedøe beboerer mons Bæhr een svensk fange i sin tieneste naunlig Hinrich Axmann.

(Rubrik 5) 1 mand.

1)
Hessel og Rugård:

2)
2 mand

3)
Johan Blomme og Peder Springer.

4)
Denne første Johan Blomme er endnu på Rugård goeds i behold.

5)
1 mand.

(Rubrik 1) Hessel eier aparte efter begiering leveret:

2)
1 (mand)

3)
Anders Joensen.

4)
Peder Springer og Anders Joensen indberetter major Hoff til Hessel, hannem dem dend 20de october 1715 at være fraløben, og ei siden dennem har kundet opspørge.

1)
Mollerup og Bøggensholm.

2)
1 (mand)

2)
Anders Glast

3)
Denne Anders Glast som efter indberetning har været  meeget liderlig, er dend 9 augusty sist bortløben, og siden icke skal hafve været at opspørge.

1)
Iisgård og Rolsøgård.

2)

2 (mand)
3) Povel Svensen, Johan Larsen.

4)
2 (mand)

3)
Disse ere endnu der tilstede. Og ellers der foruden på Iisgård en anden svensk fange naunlig Mogens Bengtsen.

1)
Estrup, Sostrup, Schiervad, Ørbechgård og Caløe.

2)
9 (mand)

3)
Efter grevindens indberetning, tiente  da på godset 12 mand svendske fanger, hvor af der skulle tages imod 9 for bemte gårde, de øvrige sorterer under Dronningborg amt.

4)
Efter fogedernes indberetning tiener endnu på forbemte herskabs goeds i Calløe amt svendske fanger nemlig:

Lauritz Ollesen , Peder Ebbelef, Anders Borckqvist, Per Hansen, Joen Jensen, Anders Madsen, Lauritz Erichsen, Anders Erichsen, Peder Lauritzen, Peder Falck, Anders Joensen Søegård, Svend, Anders og Erich.

5)
14 (mand)

Rubrik 1)

A parte efter begiering leverit

2)
2 (mand)

3)
Anders Steenberg og Jens Svensen.

1)
Medelgård og Østergårds:

2)
2 (mand]

3)
Anders Bengtsen Hvas, Peder Rytting.

4)
Dend ene af disse 2de findes endnu på Medelgård.

5)
1 mand.

1)
Noch Østergårds eiere efter begiering leveret:

2)
2 (mand)

3)
Mogens Wiberg og Peder Lystig.

4)
De øvrige tre som Østergårds eiere har bekommet, ere efter beretning strax bortgåen efter formeening til købstederne de var kommen fra.

1)
Tustrup og Hævringholm.

2)
3 (mand)

3)
Peder Hiort, Anders Erichsen Begged, Peder Falch.

4)
Fogederne på Hevringholm forklarer at Peder Falck er hændgåen på Gl Estrup goeds og der tiener, hvor hand og foran er ført. Og Anders Erichsen ligeledis til Tustrup goeds der at tiene. Men fogeden på Tustrup foregiver at bemte Anders Erichsen ved michelsdags tide gicht til Hevringholm, men hvor hand nu er ved hand icke. Peder Hiort tiener endnu på Tustrup goeds.

5)
1 (mand].

1)
Skafføgård, Rosenholm og Vosnæsgård:

2)
4 (mand)

3)
Jens Gotmand, Lars Syrmand?, Anders Erichsen Bås, Christopher Eeckland?.

4)
Forestående fire fanger findes endnu alle tilstede.

5)
4 (mand]

1)
Schiersøe og tilleg:

2)
2 (mand]

3)
Peder Lillia [Lillen?] og Erich Erlack.

4)
Bemte Peder Lillia er gift og boesat på Schiersøe goeds, og Erich Erlack er forlovet samme steds og agter der at forblifve.

5)
2 (mand).

1)
Ryomgård:

2)
1 (mand)

3)
Klaus Giøch.

4)
Er endnu på Ryomgårds goeds:

5)
1 (mand)

1)
Efter begiering aparte leveret.

2)
1 (mand)

3)
Hølchen Svensen Guldberg.

4)
Denne begieret forlov at reyse til Århus, og ei siden sig indfunden, eller noget til hannem fornummet.

Skårupgård og tillæg af Lyngbygård:

2)
1 (mand)

3)
Johan Andersen Fly.

4)
Denne Johan Andersen Fly er endnu efter indberetning på Skårupgård virkelig tilstede.

5)
1 (mand).

Capitain Hinrich Ramshart i Perstrup bye er efter begiering leveret.

2)
1 (mand)

3)
Bengt Ollesen Varberg.

4)
Hvilchen fange efter capitainens forklaring, skal imens bemte hr capitain var over i København være løben bort af sin tieneste fra hannem og ej siden sig indfunden.

Summa udleverede fanger 41 mand og nu i behold værende 32 mand.

Iisgård den 9 marty ao 1717. J Gersdorff.

Omslag med tekst på den ene side:

81)
Veledle og velbyrdige høytærede hr amtmand.
Som de svenske fanger in anno 1715 efter hans kongl mayts til hr amtmand allernådigst ergangne befaling  af 5te aprilis samme år udi de ham allernådigst anfortroede amter, til at arbejde for deris føde, efter hans foranstaltning, ere bleven inddelte, og høystbemelte hans kongl majts om berørte  fanger, hvor mange af dem, som såledis da bleve forlagte, nu virkelig der befindes, allernådigst vil være underretted, så er voris tienstlige begiering, hr amtmand ville behage, os ved en på meerbemte samtlige fanger meddelende liste, det allerforderligste muuligt, hvor mange fanger af  hannem i hans anbetroede amter ere bleven indelte, og huor mange deraf endnu ere tilstæde, og om nogle ere afgangne, huor de ere afbleven og bekiendt giøre, på de vi hans kongelige maits dend anbefalede efterretning herom straxen allerunderdanigst give kunde. Vi forblifver høytærede hr amtmands tienstvillige Hartmand/ N Müller.
J Scholtin, Kiøbenhafn Land Et. gl Commiss. d 26 janvary 1717. Amtmand Seerup.

82)
Monsieur Eggers!
General commissariatets deputerede har sub dato 26 pasfoto begieret min efterretning hvor mange svenske fanger endnu virkelig her i amterne tilstede findes, med videre, hvorfore jeg herved om een special forklaring sr ville anmode, hvorledes samme her i amterne er til proprietairerne og præsterne efter dend kongl befaling af femte aprilis 1715 bleven reparteret, hvilcken jeg beder mig med allerførste post må blive communiceret og jmidlertid er hans tienstberedvillige Jurgen Grabov. Skanderborg slot d 1 februar 1717.

83)
Til edle høyfornefne Ditlef Eggers etc.
Edle høytærede ven!
Jeg tacher tienstlig for omstorig? med mine brefve medens  ieg var ude i Silkeborg amt og ønscher at ieg hafde  leilighed at lade see nogen tieneste igien for deris godhed. Ellers sendes rigtig copie af huis mig i aftes fra general commissariatet er tilsendt, da som det er sager som før min tid er passerit, og ieg finder intet derom udj mine formands mig tilstillede papirer, tilmed berætter både amtsforvalteren og magistraten udi Randers at hans excellence hr stift befalingsmanden schal hafve giort inddeeling på de svenske fanger og dem udsat efter hans gotbefindende, hvorom høytærede ven schulde hafve den allerbeste efterretning, så udbeder ieg med dette bud ald den efterretning som vides efter hosfølgende copies indhold, på det ieg kand vide sagens omstændigheder at besvare. Jeg er stedse Edle høytærede vends tienstskyldigste tieners Jens Seefred  Jørgensen. Dronningborg den 30 januar ao 1717.

84)
Høyædle og velbårne hr stifts befalingsmand.
Allerydmygst vorder ved dette tilkjende gifwet efter deris excellences respective ordres, at de tvende svenske fanger, nafnlig Jonas Henrich Deeman og Anders Lauritzen, som ao 1715 blefve præsterne på Samsøe assignerede at opholde og daglig at lønne ere begge endnu i lifwe, og her tilstede, og nyder det dem tillagde efter kongelig allernådigst befaling, foruden de tvende  ere her aldelis ingen  svenske fanger i nogen af sognene på Samsøe, ej heller har været, uden een eeneste fra Horsens, som forleden  høst tjente hos en bonde i Besser [Besser] , og efter høstens slutning forføjede sig tilbage igjen. Så testeris af deris excellencis, høyædle og velbårne hr etatz råds og stift befalingsmands allerydmygste tjenere og forbeder Ditmar Bielke.
Besser d 22 februar ao 1717.

85)
Til seigneur Ditlef Eggers etc.
Ædle seigneur Eggers, højt æstimerede ven og velynder.
Så tit mig vederfares den ære og lykke at erholde noget fra deres hånd, så tit vederfares mig en glæde og fornøjelse, den jeg og har fundet i deres beærede af 2 februarii, mig tilhænde kommen d 16 næst afvigte, hvorpå jeg efter indhentet beretning fra mine herretz brødre fremlægger indlagde, som deres excellence motte næst min dybeste respects formælding insinueris. Så kjær deris kjære? svogers hr Jens Vintmølls forflyttelse til et bedre sted er:/ hvor velstand og velgående ham hjertelig ønskes:/ så ukjær og sørgelig falder mig deris anden kjære svogers hr Peder Schous uformodendlige påkomne svaghed, som inderlig forønskes at må være forandret til sundhed, og blefve bekræftet med bestandighed, hvilchet begge måtte ubesværget notificeris næst min flittige hilsen. Motte det behage høyædle hr stiftsbefalings manden, som har kaldet een præst fra Tuun [Tunø] at forhjelpe menigheden og os igjen til anden ved sin recommendation med fordeligste, helst som den  provisionel administration i denne vinters tid, da overfarten for kuld og modbør falder vanskelig, falder både os få præster på Samsøe til temmelig besværing, og Tuunboerne til bekostning formedelst befordring, da fandtes samtlig højtforbundne til allerærbødigst taksigelse. Villige og billige findes de på Tuun at anskaffe båd, når vejrliget føjer, fra dem selv, eller ved Nordbys folch efter etatzråds gundstigste ordre til dem derom efter sl hr Erics død vare formående, men det er mig fortrydeligt at samme er mig frakommen, både original og copie, hvilchen om vedemerit igjen forundes kunde, i fald de selv har copie deraf, ville jeg findes obligerit, ti det var dog til nogen rigtighed i fremtiden, om nogen modsigelse skulle uformodentlig sig tildrage, kand jeg noget være dem til behagelig tjeneste, forsichrer jeg, at jeg næst tjenstlig hilsen til dem og deris fra mig og mine forblifver ædle seigneur hans tjenstberedvilligste Dithmar Bülche.
Besser d 22 februar ao 1717.

86)
Til: Weledle og høyfornemme sr Ditlef Eggers.
Høytestimerede gode ven og velynder.
Jeg allertienstligst beder om forladelse for indlagte specification ofver de svenske fanger her i Vester Lisbjerg herredt så lenge er bleven tilbage, skylden finnes vel at være hos mig, og er dog icke, thi ieg ved een af mine sognemænd udsendte dend i mandags og af ? beholdt bonden dend hos sig og leverede mig dend igien om aftenen. Nu sender ieg dend igien på nye ved Baltzer Hansen her af  Grundfør udi forhåbning de tager det op i beste mening. Ellers ved mand vel at kongl maits tieneste  bør ingen ophold at lide. Jeg lever min høytrespecterede welynderis ære og tienstforbundne tiener W Olavius. Grundfør dj 19 februar 1717.

87)
Vester Lisbjerg herredt:
Hans kongl majestetz allernådigste vilje og befaling anl de svenske fanger, som her udi Vester Lisbjerg herredt findes og sig opholder, allerunderdanigst at efterleve og underretning derom at indgive, da efter nøjeste efterforskning derom, indsendis efterskrefne:

1)
Dend svenske fange nafnlig Jonas Olesøn Heldt, som præsterne blef  tildeelet her i Vester Lisbjerg herred in aprili 1715 ankom strax efter påske hellige dage hid til Grundfør præstegård at være hos min søn hr Ole Villadsen sommeret ofver, (thi ieg gamle eenlig mand kand ingen huusholdning mere holde) og siden st michelsdag hos hr Christopher Bøg i Trige at være vinteren ofver. Herfra gich hand på bemte st mickelsdag 1715 (efter aftale med hr Christopher) sig til tieneste hos ham at lade indfinde, men hand indstillede sig icke, det både hr Christopher og jeg strax sr Ditlef Egers skriftlig refererede. Ellers hafer mand relation at hand opdagedet i Ørsted præstegård udi Rougsø herredt, hvor hand endnu siges sig at skal opholde.

2)
Her findis ellers udi herredet endeel svenske fanger, som tieneste hos bonden hafve antaget, nemlig udi Grundfør og Spørring sogne:

Grundfør sogn og bye:

1)
Lauridtz Andersen tienende Søren Panderup i Grundfør.

2)
Bendt Lauridsøn tienende Søren Nielsøn ibidem.

3)
Peder Ericksøn Springer tienende Rasmus Simonsen ibidem.

Spørring sogn og bye:

1)
Anders Hansen Presborg tienende Povel Sørensen i Spørring.

2)
Niels (Hansen - slettet) Madsen Lystig tienende Anders Lyng ibidem.

3)
Anders Ollesøn tienende Peder Christensen ibidem.

4)
Svend Pedersøn Halber tienende Søren Nielsøn ibidem og

5)
Jonas Ollesøn Myrberg, tienende Niels Overgård ibidem.
Disse at befindes endnu i virkelig tieneste udi bemte Grundfør og Spørring sogner allrunderdanigst testerer W Olawius.
Grundfør den 10 februar 1717.

Trige og Ølsted sogner.
Relation om svenske fanger der i sognene har været og endnu ere hafve sogne præsten mig under sig hånd tilskicket, så lydende:
Hvad den svenske fange Jonas Helt angår veed deris velærværdighed prousten self, at da hand skulle gåe fra dem til  mig, echaperet hand, hvor hend veed inted, hvilcket både af  prousten og mig strax blef sr Ditlef Eggers forkyndet og  tilmeldet. Her i mine sogne er ingen svenske, alleneste en gammel karl nafnlig Peder Thomesøn, som tiener Oluf Rasmussen rytterbonde i Trige, og siger sig ingen at være tillagt. Dette er dend underdanigste underretning jeg kand gifve. Trige de 9 febrr 1717 C N Bøg. W Olavius.

Zeuthen og Folby sogner:
Bekaffenheden om de svenske fanger i disse sogne antegner sognepræsten self her hos med egen hånd:
Relation om de svenske fanger i mine andbetroede Zeuthen og Folby sogner, da er denne min allerunderdanigste underretning. Jonas Olesen Helt, som blef assigneret Vester Lisbjerg herreds præster, kom hid til hr Olle Villatsen i Grundfør, og hvor hand siden blef af ved ieg iche, ieg ej heller blef tillagt nogen andpart udi hannem men i hans sted blef Svend Lustig [Svend Lystig] assigneret min broder hr Jurgen i Liungå [Lyngå] og mig og er endnu i min tieneste. Herforuden  er een i min tieneste som, til videre kongl order forblifver hos mig til førstkommende Påske, ved nafn Hans Andersen, enroulleret i hans kongl majts tjeneste af Dannemarch etc under major Bilches compagnie. Ellers i nogle få ugger hafver Erich Hiort? /:som var assigneret mag Niels Galthen og hans herredz broder og efter hans egen bekiendelse fra dem echaperede:/ opholdt sig udi mit anbetroede Zeuthen sogn, hos en mand Anders Clemmensen i hvis thieneste hand endnu er.
Ej flere svenske fanger i mine andbetroede Zeuthen og Folby sogner at være eller sig at opholde, så vidt mig er bevist og ieg har kunnet udforske allerunderdanigst testerer N Hiersing.
Zeuthen d 10 februar ao 1717.

88)
Til A monsieur monsr Ditlef Eggers.
Edle høyagtbare og høyfornemme sr Ditlef Eggers.
Efter hans kongl mayts allernådigste befaling at indgifve notice om de svenske fanger, indgifver ieg min allerunderdanigste underretning, så vit mig er bevist og mine anbetroede Zeuthen Folby sogner vedkommer.
Udi Zeuthen og Folby sogner opholder sig ingen svendske fanger uden een udi Zeuthen hos Anders Clemmensen, ved nafn Erich Hiort fra Nør herred, som efter egen bekiendelse hafver echaperet fra mag Niels Galthen. Dend svenske fange som blef tildeelet min broder hr Jürgen i Liungåe [Lyngå] og mig, navnlig Svend Lustig, er endnu  hos mig udi Zeuthen. Endnu tiener mig een ved nafn Hans Andersen, som er i kongl maits tieneste af Dannemarch under major Bilches compagnie. Men hvad Anders Hoghmand og Niels Pedersen Hedemand er andgånde, da erindrer min herre sig vel de blefve leverede til  dem self i deris eget huus og da for deris motvillighedz schyld måtte danse i Rådhuskielderen og siden haver ieg hverchen hørt  eller spurt til dem: Johan Alm, som min herre schrifver at være mig leveret, thiener i Mollerupgård. Svend Christoffersen kom straxen fra mig formedelst svagheds schyld og siden hafver nødt kongens penge i Århus, videre ved ieg ej af de svenske fanger at sige ieg nest ald velstands tilynschning lever høyfornemme vens thienskyldigste thiener N Hiersing.
Zeuthen d 9 februar 1717.

89)
Til: Deris excellence høy og welbårne hr etatz råd Christian von Plessen etc.
Høy og velbårne hr stifts befalings mand!
Allerunderdanigst indberetning om de svenske fanger som findes i Sabroe herrit.
Hans Nøtberg som blef indlagt til præsten i Vitten og mig, er for et år siden undviget, hvilchet velbårne amtmand Grabov er tilkiendegifvet.
Svend Larsen Lustig præsten i Lyngå og Søften tildelt findes i Søften præstegård.
Mogens Øiegreen var mig først tildeelt, men siden forandret og tillagt velbr sl frue geheime råds på Rosenholm hvis gods hand endnu uden tvivl findes på.

Der foruden findes efterschrefne fanger
Polle og Lauridz hos landsdommer Reenberg på Ristrup, hvor de har været siden deres ankomst til Jylland.
Jonas hos Jens Ladefoged udi Skjoldelev udi Lading sogn.

Haldum sogn:
Anders hos annexbonden i Haldum.

Bent hos Thomas Knudsen udi Hår.

Hans Jørgen som er gift og er smed i Hår,

Hadsten sogn findes 3 alle i kongens tieneste, ved nafn Johan, Andreas og Peter.

Lyngå sogn findes også 3, som er i kongens tieneste nafnlig: Svend, Mads og Johan.
Forblifver høy og velbårne hr stiftsbefalingsmands allerydmygste tiener og forbeder P J Panderup. Skjoldelev d 12 februar 1717.


Omslag:

No 255 gen auditeur Bornemand breve (angående svenske krigsfanger) 1719.
På bagsiden attest fra den geistlige ræt i Bjerre herrit justitz-cassen angående.

86
Trykt hefte på 19 sider - forfattet på tysk:
Das hwischen? Ihr Køniglichen Majts. Majts. zu Daenemarck und Schweden aufgerichtete Cartel.
Betreffende die kriegs=gefangene geschlossen zu Stocholm den 30 april/11 maji ao 1719. [Kopieres og indlægges under billeder].

91)
Høyvelbårne høist ærede hr stifts amtmand.
Hans kongl mayts hafver allernådigst for got befundet at ieg hos alle hre stifts og amtmendene skulle tilbørligen requirere een accurat liste ofver de svenske fanger som til ham til dato virkelig ere for hånden item deris reigninger hvad de og de forrige  hafver kostet, såvelsom og om nogen forvahret eller desertered officier hafver ladet nogen skyld og kræv efter sig . Så vil ieg tienstligt formode, at eders excellence hafver den godhed fra deris amtstue at lade indhente sådanne efterretninger og mig de samme videre communicere. På det hans kongl maits tieneste  og de arme undersåtters frelse derved kunne  fortsættes, om mand måske på  svenske siden skulle falle i tanker at  giøre een general udvexling og liquidation.
Jeg forventer deres gunstige svar og for blifver med all estime og conseration eders excellences  ydmygste tienerr H Bornemann. Kbhj  25 marty 1719.

92)
Høyædle og velbårne hr stiftsbefalingsmand og etatz råd.
Jeg tilsender velbårne hr etatz råd herhos et exemplar af de nye oprettede cartell så vel i Dansk som Tydsk til deris nærmere efterretning.
Der er hellers en aparte transaction slutted af begge deputerede i Stokholm, hvorefter det med de forrige fanger skal forholdes, så at alle under-officereris og geimenes forplegning til lands og vands går lige op på begge sider, og bliver intet af Cron Sverrige derfor got giort, hvilchet til velbårne hr stift befalingsmandens videre efterretning tienstlig communiceris, der jeg i det øvrige med ald estime forbliver. Eders excellences ydmyge og skyldigste tiener H Bornemann.
Helsingør d 12 august 1719.
Adress på tysk.

93)
Omslag:

No 285
Fra den kongl commission i København anlg prætention mellem Danske og Svenske fanger. 1721.

94)
Høyædle og velb hr geheime råd og stiftsbefalingsmand!
Som vi efter deris kongel mayts allernådigste befaling haver skullet lade udgå voris placat angående den anordnede commission om de kong danske og svenske undersåtter imod hver andre havende prætensioner, så haver vi iche kunnet forbigåe eders excellence der af 40 støcher  her hos at tilsende med alle tienstl  begiering, det måtte behage eders excellence samme till alle  behørige stæder udi deris allernådigst anbetroede stift videre at lade forsende og till alle og een hvers efterretning læse og assignere, wi forbliver med skyldigst respect eders excellence høyædle og velb hr geheime råd tienstskyldigste tienere. Signeret P Benzon m fl. Kiøbenhafn d 27 jb 1721. Til Geheime råd Plessen excelence. 

95)
Hans Excellence høyædle og velbårne hr geheime råd og stiftsbefalingsmand hr Christian Ludvig von Plessen, Nådige herre.
I følge af hans excellences fuldmægtig mons Ditlef Eggers os tilhænde komne respective skrifvelses indhold, de dato 3die october nestleden, hafver mand dend 6 dito hørsommeligt ladet borgerskabet på rådstuen opkalde, og der for dennem offentlig ladet oplæse og forkynde de kongl anordnede herrer commissarier udi Kiøbenhafn, deris udstedde placat de dato 13 september sidst afvigte, angående de kongelige danske og svendske undersåtters imod hver andre havende prætentioner;
Hvilchet hans excelence allerydmygst herved indberettis forblivende med allerskyldigst respect hans excellence høyædle og velbårne hr geheime råd og stiftsbefalingsmands allerydmygste tienere Hans Jensen Winther, Christen Basballe, L? Sørensen, Thønnes Michelsen?. Århus den 7 october anno 1721.

96)
Deris excellence høi velbårne hr geheime råd høygunstige hr stiftsbefalingsmand.
De fra deris excellence os tilsendte placater, angående de kongl Danske og Svenske undersåtters imod hver andre havende prætensioner, have vi efter allerhøigunstigste befahling såvel på rådstuen for samptlig opkaldt borgerskab som også for bytings retten ladet oplæse og bekiendtgiøre, og derforuden ved placaternis opslag på visse stæder her i byen til enhver vedkommendes vedbørlig efterretning publiceret, hvormed vi underdanigst hafver? at deris excellences høigunstigst befaling efter underdanigst skyldighed er efterlevet af os som med underdanig hørsomhed lefver. Deris excellences høi velbårne hr geheime rådz voris høigunstige hr stiftsbefalingsmand underdanigste tienere Morten Cordsen, Thomas Pank, H Rodenborg. Horsens d 9 october 1721.

97)
Deris excelence høyædle og velbårne herre hr Christian Ludvig von Plessen etc.
Deris excellence høyædle hr geheime råd og stiftbefalings mand over Århus stift hr Christian Ludvig von Plessen. Nådige herre.
De med sidste post mig til sendte placater angående kongelig Danske og Svenske undersåtters imod hinanden hafuende prætentioner og grauemin? at angifues for de til kongl allernådigst committerede inden 3 måneders forløb, har jeg strax giort jndbyggerne her ved stedet bekiendt og på begiering til vedkommendes efterretning udleveret nogle af de excemplarer mig blef til skicket, huilchet ieg således at være sked jeg deris excell allerydmygst har skullet incinuere, der jeg min til blifuer deris excellense høyædle og velbårne hr geheime råd og stift befalings mands ringe tiener. Signeret med uklart navn. Grenå den 10 oktober 1721.

98)
Deris excellence høiædle og velbårne hr geheime råd og stiftamtmand.
Ved skrivelse fra deris excellencis fuldmægtig seignr Ditlev Eggers under 3die hujus som mig i går til hænde kom, haver jeg erholder trende placater af dato 13 sept sidst, angående de kongl Danske og Svenske undersåtters imod hverandre havende prætentioner, og skal samme straxen ved der af udgående excemplarer til alle herredstingene i de mig allernådigst anbetroede ampter vorde kundgiort til vedkommendis efterretning, hvilchet jeg iche måtte lade være umeldet som stedse med ald ergivenhed er og forbliver deris excellence høiædle og velbårne hr gehiemeråd og stiftamtmands allerunderdanigste tienere. Jens Seerup Jørgensen. Viborg den 9 october anno 1721.

99)
Høy og velb hr geheime råd høybydende hr stift befalingsmand.
Dend mig fra eders excellences fuldmægtig sr Ditlef Eggers tilsendte trøkte placat, angående alle de stridigheder, gravamine, prætentioner og fordringer som begge kongerrigers undersåtter, af forrige krigs consiqverede gods etc, kunne imellem være ved visse committerede skulle afhandles, haver ieg efter ordre for indbyggerne her ibdm og ellers  ved min allernådigst anfortroede retter ladet bekiendt giøre, med forblifvende udi dybeste submission eders excellences  underdanigst tiener Rudolph Redshus?. Ebeltoft dj 17 october ao 1721.

100)
Deris excellence høyædle og velbårne hr geheime råd og stiftsbefalings mand høybydende herre.
Under deris excellences fuldmægtig sr Ditlef Eggerses skrifvelse af dato 3die hujus er os d 10de dito nest efter indhendiget 2de placater, dend 1ste om adskiellige købsteders consumption med videre, som ved nye opbud på offentlig auction bliver at bortforpagte; Dend 2den angående de kongelige Danske og Svenske undersåtters imod hver andre hafvende prætentioner, som i dag for byetings retten er aflest og vider/: efter ordre:/ for borgerskabet skal blive kundgiort; Wi med allerstørste submission forbliver Deris excellenc høyædle og welbårne hr geheime råd og stiftsbefalings mands underdanigste tienere. Randers d 13 0ctober 1721. Signeret G ?? Christen Jensen?

Færdig med læsning og afskrift:

Nørrejyllands landsarkiv B5 A - 455
Århus stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799
Dokumenter angående svenske krigsfanger 1713 – 1721.

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

Til forside

 Til 2den del

 Til forrige side