Breve til stiftsamtmanden i Århus stift, Havreballegård og Stjernholm amter


Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herred

Landsarkivet i Viborg: Jyske registre Århus stift B5A - 213 år 1730 - 1746.

Ekstrakterne af hele pakken, består af 436 sider, den her indlagte 5te del B5A 226 - 228 er på 59 sider for årene 1745 - 1746.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

Begyndt læsning og afskrift:

B5 A - 223 -226

Omslag: No 685 Gen Land Oec og Commerce Coll Breve 1743.

625
Fra O Thott og Schulin, Commerce Coll.
Henviser til Kongens befaling af 22 Maj sidst, fremsendes nærmere efterretning om det tildelte kvantum Salt [indenlandsk] som efter forordningen, med 12 skp pr tdr bliver at repartere [forholdsvis udlevering] i Havreballegård og Stjernholm Amter, der skal afhentes hos Jørgen Rasmussen i Århus, alt efter Saltdirectionens foranstaltning. [Se følgende]. 20 Juli 1743.

Påbegyndt læsning pakke no 15:

Landsarkivet i Nørrejylland
B5 A - 227 år 1746 - 1
Århus Stiftsamt, Havreballegård og Stjernholm amter, 1683 - 1799.
Indkomne breve vedrørende almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herreder.

Omslag: Admiralitets Breve. Århus Amt.

1231
Fra F Hoppe, m fl, Admiralitetet. Af vedlagte rapport fra Lieutenant Vossbein til Enrollerings chefen Capitain Smith, vil ses den hindring som er vederfaret Lieutenanten i, på Øen Alrøe at opsøge den derserterede Sømand navnlig Jens Jensen Alrøe, af nogle af Øboerne. Beder om at Stiftamtmanden vil være ham assisterlig med dette når han henvender sig, desuden beordre Land Fiscalen til at tiltale såvel desertøren som de af Øboerne der har hjulpet ham med at komme bort. [Se næste]. 28 maj 1746.

1232
Fra A Schmidt, Århus. [Se forrige]. Under 28 hujus har de Deputerede meddelt at Stiftamtmanden er blevet anmodet om, at beordre Land Fiscalen til at tiltale nogle Søfolk og beboere i Horsens og på Øen Alrøe, som har deserteret og gjort sig opsætsige imod Lieutenant Vossbein, da han i april var i gang med at udtage Matroser til Kongens tjeneste. Beder om at Stiftamtmanden for at befordre Kongens tjeneste, vil sørge for det pålagte, på det sådan formastelse, andre til excempel kunne vorde afstraffet. 1 juni 1746.

 Omslag: 1746 Gen Land Oecon og Comm Collegi Breve. Århus Amt.

1233
Fra O Thott, m fl, Commerce Coll.
Da de til Kongens tjeneste, behøver at være underrettede om hvad Skibe der findes i Stiftet, pålægges Stiftamtmanden fra hver Købstad at lade indhente en nøje efterretning om, hvor mange der er hjemmehørende, når de er byggede, samt læsters drægtighed, hvilken angivelse fordeligst ønskes indsendt. 23 april 1746.

1234
Fra O Thott, m fl, Commerce Coll. Drejer sig om klage fra den Franske Coloni i Fredericia, over Købmændene i Jylland og Fyn, fordi de særdeles i det forgangne år, ikke har købt noget af deres der plantede Tobak, hvoraf der blev avlet et betydeligt forråd Tobaksblade, af hvilken grund, og for at skaffe sig nogen debet, de anholder om tilladelse til at have inspektion med hvad Tobak der i nævnte områder, findes hos Købmændene, desuden ønskes at de handlende skal være forbundne til at fremvise troværdige attester om, hvor de køber deres Tobak. Udbeders sig Stiftamtmandens betænkning, desuden at han hos de negocerende lader sig underrette om, hvad årsagen kan være til at de ikke vil købe Tobak hos Colonien. [Se følgende]. 7 maj 1746.

1235
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 27 hujus, hvorefter de har undersøgt, hvad der er årsag til at den Franske Coloni i Fredericia ikke har afssat så meget Tobak fra deres Plantager til de handlende her i Byen, hvorefter de angiver at dette skyldes, at de Negotierende [handlende] er blevet fourneret [forsynet] med den Tobak der her kan debiteres fra det priviligerede Tobaksspinderi i København, hvilket Toldbagen kan oplyse at i afvigte år er der ankommet op imod 30000 pund der fra. Desuden har de også modtaget et anseligt kvantum fra Tobakspanteurerne her i Byen samt fra Horsens og Vejle etc, alt efter varen og prisen. At der ikke fra den Franske Coloni skulle være aftaget noget, er forkert, idet Toldbogen viser at nogle 100 pund er indkøbt. Det ville derfor falde de handlende meget besværligt, hvis de stedse skulle være underkastet denne Colonis inspektion, da de så nøjagtig kan bevise at ingen defraudation sker ved denne handel, thi sligt ville venteleig alene udfalde til at forurolige de handlende, og derved til sidst indføre de i store vidtløftigheder.  9 juni 1746.

1236
Fra C Frydensberg, m fl, Horsens. Henviser til Stiftamtmandens nådige ordre af 17 pasfoto, angående oplysning om, hvad der er årsag til at den Franske Coloni i Fredericia ikke afsætter så meget Tobak til Byen som de muligt ville. Købmændene angiver at de ikke kan sælge denne Tobak til indbyggerne eller Landmændene, hvorfor de indkøber det meste fra København, og resten hos Tobaksspinderierne her i Byen og i Vejle, som både er afsættelig og hos alle, holdes for bedre, hvilket også angives af brugerne, uden det kan bevises. Desuden er der omkring Byen og hos Bønderne plantet så mange Tobaksplanter, at der årligt udføres mange hundrede ja undertiden nogle tusinde pund Tobaksblade til København og andre steder. Men da de nu ved insepktioner vil fremme salget af det som er usundt, der ikke har været gørligt på grund af Landets sunde produkter, må de forestille at hvis det blev tilladt, at de i en eller anden købstad, måtte foretag inspektion, ville deraf flyde så mange processer og ulejligheder, at hans Majestætes indfødte tro undersåtter, deraf ville blive ganske ruinerede. 16 juni 1746.

1237
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 177 hujus, angående klage fra den Franske Coloni i Fredericia, hvori de fremfører at der ikke er aftaget noget af deres Tobak, hvorefter ønskes Magistratens erklæring. Fortsætter at Købmændene i Byen i 2 - 3 år, fornemmelig siden visse Fabrikker skal have nedsat sig i København, ikke siden har købt Tobak i Fredericia, skal være af den årsag at dette skal være så aldeles ringe og slet imod den der fås fra København, videre at når Tobakken fra Fredericia har ligget et års tid, forrådner den og bliver således uduelig og uafsættelig, hvilket mange har oplevet, hvorimod den fra København holder sig upåklagelig. Henviser videre til at der efter Tolderens beretning fra København er indkommet i 1744 - 5696 pund 1745 12488 pund og 1746 til dato 2100 pund fra København. Hvilket kvantum, foruden det der endnu i år bliver forskreven, da farten så godt som nylig er begyndt, synes tilstrækkelig til denne ringe stads debet.  23 maj 1746.

1238
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Henviser til modtagne under 17 maj, angående den Franske Colonis klage til Cellegiet, over manglende salg i det forgangne år af deres Tobak til Købmændene i Jylland og Fyn. Justsen har derefter communiceret med Tobaksspinderen Niels  Marcussen og de andre handlende her i Byen, og udbedt sig deres erklæring om, hvorfra de indkøber deres Tobak, desuden om årsagen til at dette ikke sker fra den Franske Coloni. Tobaksspinderen har derpå svaret, at han får de blade han forarbejder dels fra Fredericia og dels fra Borgmester Lindemand i Vejle som dog er af Frederitz Goeds [af samme slags som fra Fredericia], de øvrige nemlig Christopher Ermandinger, Maren Wogensdatter Thorup, Niels Ustrup og Elsabet Margrethe Værns melder ensstemmigt, at siden der ingen indsejling er her til Byen og Fredericia er langt fraliggende, handelen [varen] der også kun slet, så nødes til at købe det lidet Tobak de behøver, dels i de nærmeste Købstæder, hvor de køber deres andre varer og til dels af fremmede omrejsende som kommer til Markedet og andre tider, både fra Fredericia og andre steder, jvnf vedlagte erklæring. Justsen nævner videre at der både til Markeder men også på andre tider kommer Jøder fra Fredericia med Tobak, hvorefter det er troligt at de handlende, når deres lager er solgt, også køber af disse. [Se næste].
11 juni 1746.

1239
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue - til de handlende. [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse, angående oplysning om, hvorfor der ikke i det forgangne år, af de handlende er indkøbt Tobak fra den Franske Coloni i Fredericia. Derefter erklæring fra Niels Marcussen, dateret 20 juni 1746, der angiver at han har fået en del af dem han forarbejder fra Fredericia, men ellers det meste fra Borgmester Linnemand i Vejle. Under samme dato erklæring fra Christopher Ermandinger, der anfører at hans handel kun er liden, køber i nærmeste Købstad og ellers hos fremmede omrejsende. Maren Wogensdatter Thorup, fremfører samme om en liden handel, køber delse fra nærmeste Købsteder og dels fra Fredericia. Niels Ustrup, indkøber på samme måde, desuden fra omrejsende. Elbet Margrete sal Peder Værns, skriver, at efterdi der ingen indsejling er til Byen og Fredericia er lant fraliggende, så nødes hun til at købe de lidet Tobak hun skal bruge, ligesom andre varer fra de nærmeste Købstæder, hvorfra hun ikke skal påtvivle, det jo haves fra nævnte Coloni. 10 juli 1746.

1240
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 17 hujus, angående salget af Tobak i Mariager. Han har indhentet al mulig information om dette, hvorefter hans ringe betænkning angående Tobakshandelen mellem Fredericia og Mariager er således, at da der ikke er nogen trafik mellem disse Byer, ligesom det derfra kommende Tobak ikke skal være afsættelig, hvilken må komme af at det enten er af dets ringe bonite eller prisen, med Vejle Tobak som ventelig er samme spind, siger de der har tilforhandlet sig dette, at være forlegen, formedelst de ikke kan afsætte dette, i hvor ringe prisen end er. [Se næste].  26 maj 1746.

1241
Fra O Bierre, Mariager - til de handlende. Begynder med afskrift at Stiftamtmandens skrivelse, angående klagen fra den Franske Koloni i Fredericia, i anledning af deres manglende salg af Tobak. Derefter erklæring om grunden til at man ikke i Mariager aftager der fra. Under 24 maj skriver Maria N J Shaslund?, at som det vel er hendes naboer vel bekendt driver hun ikke en stor handel med nogen ting, og hendes Tobakshandel består af at give Bonden et par pibefulde, når han hos hende køber et par Træsko eller et stykke Tømmer, eller hun af ham kan købe et par skipper eller en tønde Korn o s v. J Lind skriver at den Tobak hans ved sin handel afsætter, tager han i København, hvorpå han om forlanges kan skaffe attester. A C Lund skriver at han vel undertiden har et pund Tobak at sælge, hvilket købes i København, undertiden hos en Købmand som forskriver det der fra. Videre erklæringer fra Blegvads?, Clemmen Møller, A ?? og Kirstine Hostrup. 
23 maj 1746.

1242
Fra ??, Ebeltoft. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 17 maj, angående den Franske Collonie i Fredericias klage til Collegiet over at Købmændene i Jylland og Fyn, særdeles i det forgangne år ikke har tilkøbt sig noget af deres Tobak. Han har derefter på det nøjeste indformeret sig om grunden til dette, hvor de handlende har foregivet, at de for deres Tobak, tyk og smal spind, fra København, hvorfra der er skibslejlighed, hvilken er sjælden fra Fredericia, hvilket også tilstås af Toldbetjentene, hvert af de forrige åringer 5 til 6000 pund spunden Tobak, sidst afgangen år 1745 6752 pund. Desuden angiver de at den Københavnske Tobak er af en god bonitet og let afsættelig. 1 juni 1746.

1243
Fra Christian Bager, Grenå. Efter Stifamtmandens ordre af 17 hujus, angående klagen fra den Franske Colloni i Fredericia, om manglende køb af deres Tobak. Henviser til vedlagte erklæring fra de handlende. [Se næste]. 26 maj 1746.

1244
Fra Christian Bager, Grenå - til de handlende. [Se forrige]. Der efter erklæring fra Ch Broch, der skriver at han aldrig har anset Fredericia Tobak for godt, af hvilken årsag han til dato har købt dette i København. Niels Pedersen Bang, der også køber sit Tobak i København, hvilket ses af Toldseddelen, Fredericia Tobak køber han ikke, da han ikke kan afsætte det. Desuden fra Jens Høy, angiver samme, R Mau?, samme, Bolsman, samme, og endelig skriver P? Juel, at det Tobak der afsættes købes i København, Fredeicia Tobak fik han? 40 pund af forleden år, men solgte kun 2 pund deraf medens resten blev rådden, så han for sin part har aldrig anset denne Tobak for god. 24 maj 1746.

Omslag: 1746 Gen Postamts Breve. Århus Amt.

1245
Fra N Müller, m fl, General Post Amtet, København. Da Kongen under 4 hujus allernådigst har behaget at reskribere til dem, at i henseende til at nogle af Stiftamtmændene har besværet sig over, dels at Postmesteren skal have disputeret [forlangt at] den førende correspondance angående delinqventers afstraffelse, samt Kirkens, Hospitalers, Skolers og fattiges sager i Stifterne, at samme burde betales. Hvorimod Stiftamtmændene mener at sådanne, når de enten kommer til dem eller afsende, uanset om de kunne vedkomme Kongens tjeneste eller deres embeds forretninger, imod attest kunne nyde fri porto. Kongen har resolveret, at Stiftamamtmændene efter slige omstændigheder må give attester, såvel for de breve der vedkommer embedet, som Kongens tjeneste, hvilket meddeles til efterretning. 12 november 1746.

1246
Fra N Müller, m fl, General Postamtet. Henviser til Kongens reskript af 10 hujus, hvoraf fremgår at han allernådigst vil have, at de breve som enten Magistraterne i Købstædernepå Byens vegne, eller noget af Borgerskabet i deres egne particuliere sager tilskriver Stiftamtmanden om, og dennes derpå følgende svar, af vedkommende skal betales, men at de breve som Magistraten eller andre kunne skrive til Stiftamtmanden, angående Kongens tjeneste og det derpå følgende svar, imod behørig attest frit må passere. Derefter mere om samme, herunder at Stiftamtmændene ikke skulle besværes af fornævnte breves betaling, men det skal ske af vedkommende selv etc.  18 juni 1746.

Omslag: No 754 Land Etatens Gen Commissariats Breve 1746.

1247
Fra Wodroff, m fl, Land Etaten. Henviser til skrivelse af 19 pasfoto fra Kammerherre og Oberst Juel, hvori han har forestillet og begæret, at foruden de 3 kompagnier  af hans Regiment, der er indkvarteret i Randers sammen med Staben, endnu et kompagni, nemlig Oberst Lieutenant Lüttichaus, som commanderende Major, henlægges fra Århus til Randers, hvorefter indkvarteringen i Randers ville bestå af 4 kompagnier med Staens 206 mand, 186 Heste. Man har derom indhentet Krigskommissairen Hr Folcachs erklæring af 30 ditto, hvorefter begge dele vedlægges. Selv om de ikke kan nægte, at det ville være meget godt, dersom den commanderende Major ved Staben stedse var til stede, dernæst en lettelse for Bønderne under Dronningborg når de ved sådan forandring blev befriet for at køre dette kompagnies årlige 234 læs 7 lispund 12 pund Hø fra Dronningborg Enge til Århus, så dog i henseende til det af Krigskommissairen aparte fremførte, at Randers sikkert ville besvære sig, formedelst indkvarteringen da blev større end i Århus, hvorefter han fremkommer med andet forslag, at når dette 4de kompagni blev forflyttet til Randers, at da samtlige 4 kompagniers uberedne 20 mand og en underofficer blev indlangt på Biellerup Ladegård, og Sengene til disse blev leveret af distriktet, medens Århus erstattet Sengelejen og Mandskabets tilkommende ildebrand [brændsel]. De vil intet indstille til Kongen før Stiftamtmandens erklæring er modtaget. [Se næste]. 11 juni 1746.

1248
Fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue. [Se forrige - 8 sider]. Henviser til Foghs ordre af 20 hujus, angående deres erklæring på Obrist Juels søgende forandring med indkvarteringen, nemlig at udover de 3 værende kompagnier, skulle der overføres et 4de fra Århus, hvilket blev begrundet med at Randers tidligere har haft større indkvartering. Derefter over de mange sider deres betænkning. [Se næste]. 27 juni 1746.

1249
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 16 hujus, hvori der med henvisning til ders erklæring om Kammerherre Juels forslag om overflytning af Obristlieutenant Lyttichsus kompagne fra Århus til Randers. Ses videre at General Commiss allerede da havde resolveret at indkvarteringen skulle forblive som hidtil, hvorefter de efter pålæg, skulle indbeette om det forholdt sig således, item indsende copi af resolutionen, ifald de enten havde modtaget den, eller til eftersyn kunne fås. I største underdanighed fremfører de, at så vidt de ved, har ingen af Borgerne henvendt sig til General Commiss eller andre i dette tilfælde, hverken med eller imod, men ladet det komme an på Magistratens forestilling i den anbefalede erklæring. Hvilket de holder for så meget mere troværdigt, som byens 6 comitterede mænd, efter holdte conference med de øvrige af byens borgere, med så stor iver, da de fik kundskab om ansøgningen, har søgt Magistratens assistance til at forestille byens nød, og bestræb for at befries for sådan byrde. Men skulle imod al formodning en eller anden selvklog supplicant enten på egen hånd eller med tillokkede få enfoldige, som i forrige tider har gået i svang, understået sig i, uden deres vidende og det vigtigste øvrige Borgerskabs vidende, noget indløbe beder de om at blive bekendt med dette, for dermed at hæmme uorden for eftertiden.  22 august 1746.

1250
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. [Se tidligere]. Henviser til Foghs skrivelse, med vedlagte dokumenter, angående Obristlieutenant Luttichaus kompagnis forflyttelse fra Århus til Randers, hvorpå de afgiver følgende erklæring. På byens vegne har de aldeles intet at erindre mod forslaget, når enten et andet kompagni af samme Regimenter i dets sted indlægges eller Byens ganske bliver befriet. Men at den foruden den årlige udgift af 710 rdr 13 sk til taldrekvisitter og Barak leje ved Biellerup Ladegård, endnu skulle bebyrdes med mere, det ville blive dem til største besværing, da slige nu hanvende udgifter således har medtaget den, at næsten ingen middel vides til at få de resterende restancer inddrevet. Desforuden har Borgerskabet gjort anselig bekostning såvel i henseende til Barakkerns anskaffelse som aparte indretninger i deres Huse, så at det omtalte kompagnis indkvartering her nu ikke så meget kan gravere [koste] som at erlægge penge til andre steder. 28 juli 1746.

2 bilag:

1) Uden dato og afsender, skema med angivelse af forskellige tal, og steder exp: Ribe tilkommer, Colding, Skaderborg o s v, uklar anvendelse.

2) Uden dato og afsender, designation over den nu udi Nørre Jylland virkelig befindende Cavalleri indkvartering og hvorledes de Købsteder som holder samme bør betales udi indkvarterings hjælpeskat, nemlig:

exp: Skanderborg, efter Land Etatens etc, foranstaltning af 16 december 1736 på 162 mand 401 rdr 84 sk, derefter Randers - Århus - Ribe og Kolding etc.

1251
Fra C Güldencrone, m fl, Ribe. Repartition over indkvarterings hjælpeskatten, som efter Kongens befaling af 5 juli 1740 skal svares af de Købsteder i Nørrejylland hvor intet Cavalleri er henlagt, såvel som også af Rudkøbing på Langeland, til efterskrevne med indkvartering belagte Købsteder, såsom udi Jylland til Ribe, Kolding, Vejle, Randers og Horsens samt til Staldrekvisitter og Lygter i Fredericia, og de fornødne rekvisitter til Skanderborg og Biellerup Ladegårds Barakker, item i Fyn til Svendborg, Fåborg, Kerteminde, Bogense, Middelfart og Assens alt fra den 26 maj 1740 til årsdagen 1741, og siden årligt til hver 26 maj så længe indkvarteringen forbliver af den størrelse som nu er. Derefter over 5 sider beregningerne etc. 10 marts 1741 [år ok].

Omslag: 1746 Amtmændenes breve. Århus Amt.

1252
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 9 hujus, hvori forlanges at Gersdorff skal erkyndige sig om de deri nævnte supplicanter på Ørbechgård Peter August Huberts og hans Hustrus børn er myndige, samt om de efter forældrenes ansøgning er tilfreds med, at den længstlevende af disse må hensidde i uskiftet bo, og hvad der ellers efter samme må være. Gersdorff har straks rekvireret onlysning om dette hos Forvalteren Hans Adolph Høeg på Estrup, og derfra erholdt den efterretning at supplicanterne ikke har flere levende børn end en datter, navnlig Ide Lucia Elisbaeth, som i næstkommende maj bliver et år gammel, og vides derfor intet at erindre [indvende] mod deres ansøgning, hvilket han ikke vil undlade at meddele Stiftamtmanden. 24 marts 1746.

1253
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Hvad Præsten i Sønderhhered Jørgen Stenstrup under 16 hujus har foredraget, angående at Byfogeden i Grenå ved en mand og Wegteres [Wægterens] datter ibmd den 4 ejusdem skal have ladet føre et fattigt og sygt Qvindemenneske der fra byen til Jacob Kudsches hus i Fugelsang [Fuglsang] i Ålsø Sogn, hvor hun uden for hans dør skal være aflagt og siden fundet død, så vel som og at bemeldte Byfoged skal have væget sig ved at bekoste samme døde menneske jordet, hvortil Provsten har forskudt 1 rdr, som han mener Byfogeden skal refundere, eftersom den døde hverken hørte til Sønderherred eller Ålsø Sogn, og det heller ikke synes tilladeligt, således at begegne eller bortføre et fattigt sygt menneske. Sligt vil fornemmes af vedlagte, og som Byfogeden hører under Stiftamtmandens jurisdiction, forventer at han efter omstændighederne  vil examinere yderligere. [Se næste]. 24 maj 1746.

1254
Fra Th Jacobsen, Ebeltoft. [Se forrige]. Henviser til modtagne ordre af 29 marts, angående at et fattigt menneske, henlagt uden for en mands dør, var fundet død, hvilket syge og svage menneske Byfogeden i Grenå skal have ladet bortføre fra Grenå. Brevskriveren har indfundet sig i Grenå, og på det nøjeste undersøgt sagen, der skal være således, at den som har udført bemeldte syge og svage kvinde fra Grenå til Fugelsang, som til den ende blev fremstillet til examen under Byfoged Baggers hos og nærværelse, og hvad der ellers passerede ses af vedlagte forhør, som tilligemed Provst Stenstrups forestilling, ligeledes også det derunder påberåbte syn. [Se næste]. 16 april 1746.

1255
Fra Thomas Jacobsen, m fl, Grenå - Byfogeden i Ebeltoft. [Se forrige - 4 sider]. Efter Stiftamtmandens ordre af 29 pasfoto indfandt sig Kongelig Mayts Byfoged i Ebeltoft Sr Thomas Jacobsen sig her i Grenå, og tilligemed Byskriver Peter Ponich samt tiltagne 2 testificanter navnlig Niels Degn og Niels Boelsman, begge borgere og Købmænd her i Grenå, alle forsamlede på Rådstuen for at holde examination og forhør, betræffende at et fattigt og uden for en mands dør i Fugelsang, dødfundet qvindemenneske, som Byfogeden her i Byen Christian Bager, efter indkommen beretning, syg og svagelig skal have ladet bortføre fra Byen etc. Til samme forhør var indkaldt Søren Lauritzen Fischer, Vognmand her i Byen og Vægterens datter Mette Andersdatter, som begge på en Vogn skal have ført Kvinden til Fugelsang. Ved forhøret mødte også Byfogeden Christian Bager, hvorefter passerede som følger. Søren Fischer blev tilspurgt om han sidstleden 4 marts førte et qvindemenneske fra Byen til Fuglsang, samt om hun da var syg, hvortil han svarede, at han for nogle uger siden, datoen erindrede han ikke, med sine Heste og Vogn havde ført et qvindemenneske fra Vægterens hus til Fuglsang, der var sygt, men dog ikke mere end at hun med hjælp kunne gå fra Huset til Vognen. På videre spørgsmål svarer han at Byfogeden befalede ham at hente kvindes  hos Anders Vægter og køre hende til Fuglsang og Anders Vægter sagde at han skulle aflevere hende til Jacob Knudsen i nævnte Fuglsang, hvilket hun også medens hun var i Vægterens hus begærede af vidnet. Da de kom til Fuglsang kom de udenfor Søren Pedersen hus, denne der hjalp dem gennem en Snedrive, hvorefter hun begærede husly hos ham, men som det forhen var blevet sagt at hun havde i sinde at logere hos Jacob Kudsk, svarede Søren Pedersen at det var bedst at hun blev ved sit forsæt, hvorpå han gav hende en skilling, hvilket denne også her for retten tilstod. Vidnet så sig derefter lidt om og så da Jacob Kudsk og hans kone der stod og læssede Tørv fra en Tørvestak, og ellers angav at der ingen var hjemme, og heller ikke ville modtage Kvinden, der efter angivelse skulle være et løs og omløbende menneske, som overtryglede folk og intet tilholdssted havde. Byfoged Bager tilspurte ham da om denne selv havde befalet ham et bortføre kvinden, hvilket han svarede nej til, men at det var Byens Tjener Anders Vægter lagde Byfogedens navn her dertil, videre ønskede Bager ikke at spørge om. Dernæst fremstod Mette Andersdatter som forklarede at fornte kvinde havde logeret hos hendes fader [Vægeteren] en dag og to nætter, hvor hun beklagede sig at hun var noget syg, men anden dagen derefter, begærede hun at få en Vogn her fra og til Fuglsang, hvorpå hendes fader gik hen til Byfogeden for at spørge om han måtte bestille en Vogn, hvorfra han straks kom tilbage, sigende at Byfogedende havde tilladt hendes begæring hvorpå denne blev bestilt, som var forrige vidne Søren Fischer der tog hende på Vognen, hvorefter Mette Andersdatter også medfulgte til Fuglsang, og derfor så og hørte alt hvad forrige vidne har oplyst. [Se næste]. 
15 april 1746.

1256
Fra J Stenstrup, Ålsøe. [Sognepræsten - se forrige]. I anledning af den udgift Herredskassen er pålagt, på grund af en fattig som er forefundet død i Fuglsang, jvnf vedlagte syn, har han taget sig den frihed at henvende sig til Amtmand Gersdorff om sagen, angående om samme udgift skal passere for [betales af] Herredet, eller Byfogeden i Grenå skal erstatte samme. Stenstrup lod mændenei Byen æske betaling af Byfogeden til en Kiste, men denne svarede det kom ham intet ved, hvorfor Præsten måtte gøre udlæg, jvnf vedlagte kvittering, thi hun måtte jo jordes, og kunne ej så ligge. Men sagen er at den døde, som syg havde lagt nogle dage i Grenå, og dog lod Byfogeden hende tage og i sådan kulde føre her til Sognet [Ålsø], hvor hun ikke havde hjemme, ej heller her i Herredet, og ventelig er død undervejs, efter omstændighederne ved synet. Beder om af Amtmanden vil pålægge Byfogeden at erstatte udgiften til de fattiges kasese, thi ellers frygter han at de fattige som vorder syge i Grenå bliver ført her til Sognet for at jordes. [Se følgende]. 16 marts 1746.

1257
Fra J Stenstrup, Fuglsang. [Se forrige]. Til den afdøde kvnde ved navn Malene som sidstleden 4 marts blev ført fra Grenå ved Søren Fisker, har Provsten Jørgen Stenstrup af Ålsøe, leveret og betalt os underskrevne til hendes ligfærd 1 rdr, for samme en rixdaler bekræfter og tilstår vi med vores hænders underskrift rigtigt at have annammet og til ovennævnte brug igen at have udbetalt. Signeret af: Christen Jacobsen, Eric Hansen, Søren Pedersen og Jacob Pedersen.[Se følgende]. 5 marts 1746.

1258
Fra Laurs Andersen, Fuglsang - constitueret Birkedommer i Katholm Birk. [Se forrige]. Sammen med Erich Hansen og Christen Jacobsen af Fuglsang var de forsamlede hos Søren pedersen i Fuglsang, for et syne et dødt qvindemenneske, som den 4 ditto forhen, af Søren Laursen Fischer sammen med Vægterens datter Mette Andersdatter, blev ført fra Grenå og aflagt den nu døde navnlig Malene uden for Jacob Kudskes Dør i Fuglsang, og da denne kom ud af sin dør lå hun der og var død, hvorefter han gik til sine naboer Søren Pedersen, Erich Hansen og Christen Jacobsen og bad dem om at følge med, for at efterse hende, at de kunne få hende i bevaring, for at liget ikke af umælende Creaturer skulle beskadiges, hvorefter de bar hende ind i Søren Pedersens Hus. Derefter beskrivelse af synet der blev foretaget af Birkedommeren samt nævnet 2 mænd, fremgår at hendes legeme var ganske rent fri for blodige og blå slag, ligesom klæderne var urørte etc. 5 marts 1746.

1259
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Henviser til modtagne skrivelse, hvorpå svares, at da han havde modtaget Stiftamtmandens skrivelse af 23 maj 1741 føjede han den fornødne anstalt, at de derudi anmeldte 3/4 sk til Delinqvent regningers erstatning af hver tdr contribuerende hartkorn, samt Præstegård og Degneboliger, under hans Amter skulle inddrives, som han formoder denne har erfaret af hans skrivelse af 26 juni 1741. Og da han ikke vidste om det ellers vedkom ham, da ingen af rettens Betjente eller andre har angivet nogen restance, var det ham ubekendt om sligt hidtil har været uafgjort, men vil ellers beordre Amtsforvalter Justsen til at besørge det videre.
20 januar 1746.

1260
Fra D Trappaud, Søbygård. Under 8 maj har han været beføjet til ved en skrivelse til Gehejme Ober Secretair etc von Holstein at besvære sig over Landfischalen i Århus Stift, Byfoged Rasch i Horsens, angående en sag som  Trappaud havde overgivet ham til videre påtale. Og da han mener at sagen fremsendes til Stiftamtmandens erklæring, anmoder han om at se, det der indhentes fra Rasch til oplysning og forklaring, før Stiftamtmanden afgiver sin erklæring. 18 maj 1746.

1261
Fra D Trappaud, Søbygård. Blandt Præsteskabet et og andet sted såvel i Købstæderne som på landet, har indsneget sig sådant misbrug, at de uden at efterleve lovens bydende med at lade sig forevise pas og skudsmål af vedkommende mand og kvindepersoner, som ankomer til deres Sogne, antager dem første gang til Herrens Bord, men derefter nægter dem dette, hvilket misbrug har det til følge at Bonden i de fattige egne, som oftest må mangle fornødne tjenestefolk, fornnemlig af kvindekønnet, idet Husbonden på sådan måde ikke er i stand til at holde dem ved Godset, da tjenestefolkene også selv derved må lide hindring i deres saligheds sag, eftersom Husbonden nægter slige, der uden hans vilje og minde er udgået fra Godset, fornøden pas, for derpå at kunne få deres Sjælesørgers skudsmål. Håber at Stiftamtmanden vil advare præsteskabet her i Stiftet at afholde sig fra slig misbrug, ligesom ikke at antage nogen til Guds Bord, der ikke virkelig opholder sig i deres Sogne.  20 april 1746.

Omslag: No 941 Delinqvent Reigninger over Margrethe Sørensdatter [Lorentzdatter] fra Holsteen, som blev angreben ved Tyverier i Vibye. 1746.

1262
Fra A Stæhr, Århus. Da han har været foranlediget til næst afvigte 23 maj, at lade pågribe et qvindemenneske fra Holsten navnlig Margrethe Lorentzdatter som blev befunden med tyveri hos en Bonde under Friherskabet Marselisborg Peder Nielsen i Viby, og over hende hentet dom til Viborg Tugthus, som efter foregående bevisligheder er afsagt ved Birketinget den 14 juni sidstleden, der hermed vedlægges til Stiftamtmandens nådige approbattion. Vedlægger ligeledes regning over omkostningerne udgørende 12 rdr 9 sk, hvilke af ham findes rigtigt udbetalt. [Se følgende]. 20 september 1746.

1263
Fra A Stæhr, Århus. [Se forrige]. Underdanig regning på de bekostninger som er anvendt på den for begangne tyveri hos Peder Nielsen i Viby, anholdte Margrethe Lorentzdatter fra Holsten. Derefter angivelse af de forskellige poster, exp: 1) For hendes underholdning i Arresten fra 23 maj til 22 juni er 30 dage a 6 sk er 1 rdr 5 mk 4 sk. 2) Varetægtspenge i samme tid a 1 mk 8 sk ugentlig er 1 rdr. 3) For forkyndelse af Stævningen for hende i Arresten og for 2 vidner i Viby den 24 maj 1 mk 8 sk. 4) Den 22 juni da fornævnte arrastant blev sendt til Viborg Tugthus, efter erhvervede dom fra Marselisborg Birketing, hvor til Fangefogeden  blev leveret, som efter Byfoged Løckes anstalt fulgte med, ti egen fortæring undervejs 2 mk og for arrestanten 12 sk er 2 mk 12 sk. 5) Til Vognmanden som kørte med arrestanten herfra til Viborg, og leverede hende efter vedlagte bevis fra Manufacturets Bogholder, betalt imod hans kvittering, derpå for Vognmands fragt og videre efter sammes formelding i alt 3 rdr 3 mk og til Vognmands Buddet 4 sk. 6) For arresten betalt til Kræmmeren Peder Brendstrup efter Magistratens anvisning  5 mk 13 sk. 7) Den Bonde i Lisbjerg som anordnet forsvar for arrestanten prætenderer [kræver] for rejser og salario 4 rdr, udgør i alt 12 rdr 9 sk, hvilket beløb han underdanigst forventer approberet og anvist til betaling. [Se følgende]. 20 september 1746.

Bilag: Uden dato og underskrift, kladde angående nedsættelse af regningen, hvilket med bemærkninger nedsættes med 2 rdr 4 mk 12 1/2 sk.

1264
Fra L Mørch, Århus. [Se forrige]. Kopi af dommen over Margrthe Lorentzdatter, der for retten blev fremstillet løs og ledig, for begået tyveri, hvilket hun tilstod, så i henseende til at hun er et ungt menneske, her fremmed og ubekendt, og altså ikke vides om hun ikke kan stå til forbedring, i dets vente tilfindes hun at arbejde udi Viborg Tugthus tii måneder, og dermed for denne hendes forseelse fri at være.  [Se næste]. Ingen dato 1746.

1265
Fra Villads Holst, Manufacturets Bogholderi, Viborg. [Se orrige]. Kvittering for modtagelse af arrestanten Margrethe Lorentzdatter, jvnf dom afsagt ved Marselisborg Birketing. [Se næste].  22 juni 1746.

Påtegnet af flere, bl a: Den ?? som var med d? kam? hand var så fulde at hand hverken kunde gå eller stå, huor for jeg måtte skaffe hende? en Karl til Viiborg som var døgtig nok. Signeret. For betalingen af transporten 2 rdr 5 mk kvitteres af Hans Sørensen den 24 juni. Desuden kvittering for 4 mk af H? Sørensen.

1266
Fra P Brendstrup, Århus. Kvittering til Rådmand Andreas Stæhr, for efter Magistratens ordre, afholdte udgifter vedrørende delinqventen Margrethe Lorentzdatter, 5 mk 13 sk. 16 september 1746.

Omslag: 1746 Delinqvent Regning. Århus Amt.

1267
Fra Rind, Åkær - til Woyda. Regning angående de omkostninger som Obristinde Rosenørn til Åkær, har haft i forbindelse med sagen mod Delinqventen Søren Mikkelsen, der har forøvet grove truselse ord og undsigelser mod hendes Gård og Gods, herunder for pågribelse, befordring til og fra Hjemtinget, samt Landstinget, til Fredericia, underholdning i arresten med viedere, der i alt udgør 52 rdr 4 mk 12 sk. Derefter over 4 sider specification af summen, exp Vognleje som tog ham på i Ålstrup og førte ham til Skanderborg, så vel som 2 mænd der var vagt ved ham, som efter vedlagte bevis udgør 1 rdr 2 mk o s v under 10 punkter, sluttende med at Mons Niels Sacho, Fuldmægtig på Skanderborg Amtstue der efter Obristindens begæring har gjort forskud til hans underholdning i Skanderborg Arrest, såvel som for befording etc. [Se følgende]. 4 april 1745.

1268
Fra Frederich Holmer, Herredsfoged i Hads Herred. [Se forrige - 39 sider. Gør vitterligt at år 1745 mandagen den 25 januar for retten fremkom på bemte Hads - Ning Herredsting Mons Jacob Rind fra Åkær på Frue Obristinde Rosenørns vegne og fremstillede 2 kaldsmænd navnlig Anders Hansen af Ørting og Rasmus Michelsen af Ålstrup, som med oprakte fingre, afhjemlede efter loven, at de til i dag med lovlig 8 og 14 dages kald og varsel efter en skriftlig rettens stævning havde kaldt vedkommende, hvilken stævning blev oplæst og protokollen tilført. som også skete.  Frederich Holmer, Herredsfoged i Hads gør vitterligt at for ham haver andraget Høy ædle og welbårne fru Obristinde Rosenørn til Åkær, hvorledes sidts afvigte den 6 og 7 januar ankom på hendes Gods i Olstrup [Ålstrup] en Betler kaldte sig Søren Michelsen, og da han i Huset til Niels Jensen på Hellig Tre Kongers aften, ikke kunne nyde hvis han forlangte, truede han Byen med uLøcke og hæfn, søgte marken foruden at ville blive til huse i Byen, på vejen ad marken førtes ligeledes han trusler i Morten Povlsens gård. Da folkene i frygt for en ulykke opledte ham i marken ved et Stengærde mellem byen og Åkær, hvor han og Hustrun lå, og på ingen måde var at få tilbage, før dette blev angivet på Åkær og Obristinden ved hjælp af 2 af hendes folk, fik ham tilbage til byen, hvor han blev forvaret med vagt til om morgenen, da han endnu brugte samme truselsors. Ja på vejen til Skanderborg hvortil hun lod ham føre til Amtmand Woyda, for at sikre sig hans person og hindre ulykke, brugte han samme trusels rd, at når dette kunne ske, ville han mage det således, at ikke en Sten skulle stå på en anden af Åkær, så Obristinden skulle blive lige så fattig som han. Efter sådanne ord vil Obristinden have ham tiltalt for retten straffet efter allernådigste lov og forordninger. I den lange sag nævnes derefter forskellige navne, exp stævningen af nævnte Søren Michelsen, for at afhøres og dom at lide, videre indstævnes vidnerne Just Saxo på Åkær, Niels Jensen og hustru Anne Nielsdatter, samt Morten Pedersen alle af Olstrup og Niels Rasmussen af Gylling, alle for deres sandhed at udsige om hvad de er vidende i denne sag. Varselsmændene tilkendegiver at de forkyndte stævningen for Søren Michelsen i Arresten på Skanderborg Slot, og på samme måde for øvrige nævnte.Ved retsmødet meldte sig Hans Møller af Fillerup nederste Mølle, der efter pålæg af Wody skulle varetage den arresteredes sag, medens Morten Rind fører sagen på Obristindens vegne. Slutter med at når nu retten overvejer sagens rette beskaffenhed efter vidnernes udsigelse, haver Søren Michelsen vist kendelig prøve af sin medfødte ondskab og ugudelge ja uchristelige intention, i det han ikke, da han første aften og næste dagen continuerede med sine truslers og undsigelses ord, men endog undervejs til Skanderborg og i Slotsporten, da han skulle i Arrest, lovede dem alle en ulykke, og som ingen retsindig kunne andet skiønne, end jo Søren Michelsen må være et eksempel af et ugudeligt menneske der så forskrækkelig har continueret udi sin trusels og undsigelses talemåde, uden ringeste givne årsag, der vel haver anlediget frue Obristinden på egne og Bønders vegne til sikkerhed for at  forekomme ulykkeli, at lade arrestere Søren Michelsen og hannem til sin velfortjente straf efter loven og Kongelig allernådigste anordninger at give sag og forfølges. Så kiende for ret at Søren Michelsen der uden ringeste given årsag haver ofte truet og undsagt Frue Obristinde og Bønder udi Olstrup med ulykke, bør for sådan sin skammelige og uchristelige tallemåde, i allerunderdanigst følge af loven og det Kongelige allernådigste reskript af 8de august 1738 at arbejde udi Jern i Fredericia Fæstning sin lifs tid, hannem selv til velfortjente straf, og andre slige ondesindee mennesker til exempel. Hvad sig angår den påstans Mons Rind har behaget at påstå, angående den bekostning som på arrestanten er anvendt, forholdes Mons Rind sig efter kongelig allernådigste udgangne forordning af 26 september 1732, der på Herredet bør udredes og erstattes. Sign Frederich Holmer, at Domsacten er confereret med Ting protokollen att  af Knud Engelbrethsen. [Se følgende].
25 januar 1745.

1269
Fra C Degner, Åkær. [Se forrige]. Regning over hvad han har udgivet i forbindelse med transporten af ovennævnte Søren Michelsen, fra Skanderborg til Fredericia. Exp. I Skanderborg 1 skp Havre 8 sk, Hø for 10 sk, Halm 2 sk, deres fortæring 8 sk. I Horsens 1 skp Havre 8 sk, Halm og Hø 4 sk, deres fortæring 8 sk o s v, hvorefter det samlet udgør 10 rdr 3 mk 12 sk. "Dise 10 Rd - 3 - 12 Hawer welboren Fru Oberst Inden mig leweret Som Jeg saledes som owen er melt Har ud giwen testerer Jeg med min Egen Hands underskreft. Aoker den 5 marci 1745" Signeret. [Se næste].  5 marts 1745.

1270
Fra N Wissing, Skanderborg. Regning over det han har tilgode for at befordre arrestanten Søren Michelsen til og fra Viborg, med Vogn og Vagt. Vognlejen til Viborg 7 mil efter forordningen a 2 mk 4 sk er 2 rdr 3 mk ? sk, retur 3/4 post 1 rdr 5 mk 1? sk. Vagt ridende ved Vogne, halvt så meget som for Vognen frem og tilbage 2 rdr 1 mk 12 sk. Og da arrestanten anstillede sig meget uregiærlig og grov i Viborg og på hjemrejsen, turde Wissing ingenlunde trøste sig ved at rejse med ham med en Vagt fra Viborg, såfremt han skulle være forsikret om hans tilstedeblivelse, og vente at blive fri for ulykke, som sådan et ondt menneske hastig kunne gribe til, men måtte derfor leje endnu en Ridende karl og betale ham med 1 rdr 2 mk, hvorefter regningen samlet udgør 8 rdr 1 mk 5 sk, hvilket beløb han har modtaget af Mons Niels Saxo på Obristindens vegne. [Se næste].  27 februar 1745.

1271
Fra Andreas A R S Rasmussen af Fruering. For at holde nattevagt ved Søren Michelsens på rejsen til og fra Viborg i Ans på henrejsen, og i Linne [Linå] på hjemrejsen en nat, har Birkeskriver Niels Wissing, for hver nat betalt ham 2 mk, hvorfor han selv hver gang har leiet en karl til sig og givet ham den ene mark, tilsammen 4 mark, hvorfor kvitteres. Skanderborg den 26 februar 1745. [Se næste].

Notat: Forestående 4 mk har Mons Niels Saxo på Obristindens vegne, betalt til Wissing, hvorfor han kvitterer.

1272
Fra N Saxoe, Skanderborg. Underdanigst regning til Høi Welbårne Frue Oberstjnde Rosenør, over hafte udgifter wed Delinqventen Sørren Michelsen der formedelst udstøtte Skammelige Trusels og und siigeslses ord imod hendes Welbårenheds Gård og Goeds er hendømt til arbeide i Fredericia sin liws Tiid. Fremgår af denne at han er indbragt til Slottet og der fængslet indtil sagen mod ham blev ageret, hvor han efter Fruens ordre er forplejet af Saxoe. Derefter angivelse af de forskellige poster, exp: Efter vedfølgende hr Birkeskriver Wissings kvittering af 27 februar 1745 no 1, for en grå Vadmels Kioel, 1 hætte og 1 gl hat, som man formedelst arrestantens nøgenhed og Vinterens hårdhed har været forårsaget at købe til ham da han til Viborg blev henført 1 rdr 2 mk, hvorefter regningen i alt udgør 18 rdr 1 mk. [Se følgende].
3 april 1745.

1273
Fra Anders A R S Rasmussen, af Fruering. Ligelydende med tidligere, at han af Wissing har modtaget betaling for leje af en Vagt  foruden sig selv, på grund af Søren Michelsens uregerlighed. [Se næste]. Skanderborg 26 februar 1745.

1274
Fra Anders Hansen, Ørting, m fl. Åkær. Kvitterer for 2 mk, som de har modtaget af Obristinde Rosenørn, udgørende betaling for stævningen af Søren Michelsen i Skanderborg, 2 mil a 8 sk. Signeret: Anders A H S Hansen, Ørting og Rasmus R M S Mikelsen, Ålstrup. [Se næste].
3 februar 1745.

1275
Fra Jens I P S Povelsen, m fl, Åkær. Obristinden har betalt dem for at indhente Delinqventen Søren Michelsen til Hads Herreds Ting, til vognleje 2 mil a 2 mk er 4 mk. 2 vagter som førte ham a milen 1 mk er 4 mk, i alt 1 rdr 2 mk, hvorfor kvitteres. Sign: Jens I P S Powelsen, Halkier og Rasmus? R H S Hansen, Ørting. [Se næste]. 3 februar 1745.

1276
Fra Hans Hendriksen, Åkær. Obristinden har rigtigt betalt os for at udføre Delinqventen Søren Michelsen her fra Åkær til Horsens, efter hjemtingsdommen, Vognleje 2 mil a 2 mk er 4 mk. For hvilket kvitteres sign: Hans Hendrichsen, Haldkier. [Se næste]. 30 januar 1745.

1277
Fra J Saxoe, Åkær. Fra Obristinden var han udrejst for, at lade hjemtingsdommen påtegne af Amtmand Woyda, 2 mil a 1 mk er 2 mk, for hvilket kvitteres. [Se næste]. 29 januar 1745.

1278
Fra R Degner, Åkær. Regning [som tidligere] over udgifterne for at transportere Søren Michelsen til Fredericia udgørende i alt 10 rdr 3 mk 4 sk, for hvilke han kvitterer. 31 januar 1745.

1279
Fra Morten M P S Pedersen, Brændbygge. Fru Obristinden har betalt ham for at udkøre delinqventen Søren Mortensen [Michelsen] da han hjemkom fra Fredericia efter Hjemtingsdommen og her til Åkær. Vognleje til Skanderborg 2 mil a 2 mk er 4 mk, 2 Vagter som førte ham a 1 mk er 4 mk, i alt 1 rdr 2 mk, for hvilket kvitteres Morten M P S Pedersen Brændbygge. Ti vitterlighed J Saxom, Jens Hansen. [Se næste]. Ingen dato 1745.

1280
Fra B Fædder, Horsens. Høyædle og welbårne frue Obristinde Rosenørn har til ham ladet betale, rejse depencer i den sag han ved Landstinget i Viborg udførte contra Søren Michelsen, 6 rdr 4 mk, og som han betalte for at få dommen så hastig beskrevet, at han fik den med hjem 2 mk, i alt 7 rdr, for hvilke han kvitterer. [Se næste]. 4 marts 1745.

1281
Fra C Frydenberg, Horsens. Kvittering til Obristinden for modtagelsen af 1 rdr, for en Landstingsstævning at consiperer og fra Viborg at besørge udstedt og befordret i sagen mod arrestanten Søren Michelsen. [Se næste]. 4 marts 1745.

1282
Fra N Wissing, Skanderborg. Kvitterer for modtagelsen af 1 rdr 2 mk, som han har modtaget af Niels Saxo, på Obristindens vegne.
27 februar 1745.

På bagsiden: For en grå Vadmels Kiortel en Hette og en Hat til at føre arrestanten Søren Michelsen udi til Viborg, som Birkeskriver  Wissing dertil af mig har afkøbt, har han betalt 1 rdr 2 mk, hvorfor kvitteres. Sign: Skanderborg den 27 februar 1745 Rasmus R I S Jensen.

1283
Lille lap, uden navn, Skanderborg? Søren Jensen [Michelsen?] født i Adsløf [Adslev] kom sidste Mikkelsdag til Fregerslev. Ingen dato 1745.

1284
Fra P L Overgård?, Vi[borg]. Kvittering til Mons Wissing for betaling til arresthuset for en arrestant 2 mk. Ligeledes har Wissing betalt begge Byens tjenere for deres opvartning for den arrestant som her i Viborg var en nat 2 mk. Kvitteret  af Johannes Sørensen og Vilads Chrstensen Holdt.  25 februar 1745.

Påtegnet 27 februar af Wissing, kvittering til Niels Saxo for modtagelsen af 4 mk.

1285
Fra Søren S P S Pedersen, m fl, Åkær. Kvittering til Obristinden for transport af Søren Michelsen til Skanderborg, 2 mil af 2 mk er 4 mk, desuden til 2 Vagter 4 mk er 1 rdr 2 mk. Signeret: Søren S P S Pedersen, Gylling, Niels N I S Jensen, Ålstrup, Morthen Pedersen. Som vitterlighed: J Saxoe og Jens Hansen. 8 januar 1745.

1286
Fra P Rind - til Gundorph. Åkær. Frensende vedlagte som er kvittering for delinqventen Søren Michelsen, Commandanten General Major Rantzau var ikke hjemme, men i Slesvig, der over Hr Capitain Bilde tog imod ham, og meddelte underlagte kvittering. [Formentlig kvittering for afleveringen af Søren Michelsen i Fredericia]. "Welbårne Frue Obristjnden vilde Selv haft den ære og tilskrewed Welbårne Hr Conferentz Råden, men som hun udi en 8 Dages tiid har wæret meget Swag og holder endnu Sengen, Så skulde ieg bede De wilde wære af dend godhed og formelde hendes helsen til Hr Conference Råden, at hand dette ikke ilde wilde optage, Hwor næst ieg Stedse med Største veneration lewer. Welædle Mons Gundorphs allertienestskyl. tienere" Sign. [Se næste].  12 april 1745.

1287
Fra J Bille, Fredericia. At nærværende Skytte Christian Frederich Degner fra Åkær, haver i dag her til Stock - Huset indleveret delinqventen Aøren Michelsen som efter Landstingsdom af 24 februar h a, er condemeret [dømt] sin livstid her udi festningens Schlaveri at gå, hvilket attesteres.  28 marts 1745.

Omslag: 1746 angående Hads Ning Herreders Tinghuus. [Om dette se tidligere].

1288
Fra J Benzon, Århus - til Woyda.  Henviser til modtagelsen af Woydas skrivelse af 18 aepmtember, vedlagt et syns Tingsvidne af 20 juni, hvoraf han har erfaret, et bemte Herreders Tinghus af Raphael Hansen I ørting og medinteressenter, efter den indgåede accord er bragt i god og forsvarlig stand, undtagen at der ingen Skorsten eller Kakkelovn er derudi, ifølge auctions conditionernes 2den post, hvilket Synsmændene også i deres betænkning, helst da det var ventelig at samme ikke jævnligt med Ild og varme kunne vorde forsynet, og derfor anset det for ufornødent. Mener det må være billigt at summen derfor bliver nedsat, det de efter kyndige mænds skøn formenes at have sparet, hvilket Woyda anmodes om at besørge udført, og derefter meddele den endelige sum. [Se næste].  14 oktober 1746.

1289
Fra Frederich Holmer, Odder. [Se forrige]. I følge Woydas ordre, sender han hermed den forlangte forretning, angående hvad det kan koste, at opsætte Skorsten og Kakkelovn i Tinghuset [beløb fremgår ikke - se næste]. 7 november 1746.

1290
Fra J Benzon, Århus - til Woyda. [Se forrige]. Henviser til modtagelse af et syns - Tingsvidne samt medfulgte overslag over at det ville koste 9 rdr 2 mk 3 sk at opsætte en Skorsten og Kakkelovn i Tinghuset, hvilket ikke formenes at Raphael Hansen vil lade den aftalte byggesum nedsætte med, eftersom han i memorial tilbyder at opsætte samme, hvilket også synes fornødent af hensyn til Rettens Betjente i de hårdeste Vintertider, at have nogen varme, hvorfra brænde end bliver at få. Han finder således intet at erindre mod opsættelsen af sådanne, hvorefter den aftalte byggesum bliver at reparterer på Hads - Ning Herreder med 4 sk pr tdr hartkorn, hvilket han har beordret Herredsfoged holmer, så vidt det angår Ning Herred, fordeligts at indkræve, hvilket for Hads Herreds vedkommende Woyda pålægges at sørge for.
29 november 1746.

1291
Fra Frederich Holmer, Odder. Som en Bonde Jens Rasmussen boende i Holme By, der er tjener under Capellanen til Domkirken i Århus, hvis gård skylder af 7 tdr 5 skp 2 1/2 alb hartkorn, som efter Stiftamtmandens ordre, skulle svare til Hads - Ning herreds Tinghus betaling med 4 sk af hver tdr hartkorn der udgør 1 mk 15 sk, hvilket  han til Holmers udsendte bud, Rasmus Madsen af Asch, ikke alene nægtede at betale, men endog brugte mange unøttige ord og talemåder som ikke sømmede sig mod den høje øvrigheds ordre, hvorefter han i dybeste underdanighed indstiller, hvorledes videre dermed skal forholdes. 24 december 1746.

Notat: Besvaret 6 januar.

1292
Fra Frederich Holmer, Odder [sted ikke angivet - se tidligere]. Specification på det strø gods udi Ning Herred, der sorterer under Hads - Ning Herredsret. Skemaet med angivelse af navn og hartkorn. Exp: Rasborg: Jens Nielsen 8 tdr 3 skp. Løjenkier: Rasmus Sørensen 6 tdr 2 fc. Søren Rasmussen 1 tdr 4 skp. Solbjerg: Michel Andersen 6 tdr 4 skp. Peder Jacobsen 7 tdr.
Jens Michelsen 6 tdr. Rasmus Jensens enke 6 tdr. Peder Pedersen 7 tdr. Jørgen Skiødt 7 tdr. Asch By: Hans Andersen rasmussen 6 tdr 3 skp. Ifver Andersen 6 tdr 4 skp. Rasmus Madsen 7 tdr. Øster By: Rasmus Rasmussen 4 tdr 5 skp.Jesper Torstensen 4 tdr. Tander: Søren Mortensen: 6 tdr 6 skp. Tiset: Peder Rasmussen 9 tdr. Rasmus Simonsen 9 tdr. Niels Andersen 4 tdr. Hasselager: Peder Rasmussen 13 tdr. Jens Rasmussen 13 tdr. Søren Pedersen 12 tdr. Povl Pedersens enke 12 tdr o s v. Ingen dato 1746?.

1293
Fra Ove Jørgensen, m fl, Odder. [Se tidligere]. Efter Amtmanden Woydas ordre af 3 november var de forsamlet i Herredsfoged Woydas hus, for at overveje, hvad bekostning der kunne indgå for at opsætte en Skorsten og Kakkelovn i Hads - Ning Herreds nyopbygede Tinghus, hvorom de da blev enige som efterfølger, at der skulle anvendes tvende læs Kampesten til grundvolden til opsættelse af Skorstenen af 6 sk er 12 sk. Til formanden for at lægge samme en dag a 1 mk. 40 læs Ler a 4 sk er 1 rdr 4 mk. 6 karle i 2 dage at hugge Skorstenen a 1 mk daglig er 2 rdr. 3 håndlangere at bære Ler i 2 dage a 1 sk er 4 mk 8 sk. Fortræ og skruer? 1 mk. Formanden til arbejdsløn 3 mk.  1 1/2 hundrede Sten til Piben a 3 mk er 4 mk 8 sk. 1 tønde Kalk 2 mk. 1 læs Sand og 1 læs Ler a 4 sk er 8 sk. Murmanden til arbejdsløn 4 mk. 1 hantlanger at slå Kalk i 2 dage a 1 mk er 2 mk. Træ materialer i ringeste 2 mk. Til en Kakkelovn 16 stk tagsten a 1 1/2 sk er 1 mk 8 sk.Jern skruer og 1 bene? 1 mk. 30 Mursten til skiødet i siderne 15 sk. Vogn leje at hente Mur og Tagsten på 2de Vogne 4 mk. Murmesteren til arbejdsløn  1 mk 8 sk. I alt udgørende 9 rdr 2 mk 3 sk for fuldført Skorsten og Kakkelovns opsættelse, da Huset stod i Bygning [blev bygget]  kunne de med meget ringere bekostning udkommet som underdanigst indstilles til behagelig eftertanke. Signeret: Frederich Holmer, Ove Jørgensen, Peder Jensen, Jens Pedersen og Rasmus Nielsen Viib.  6 november 1746.

1294
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se tidligere]. Henviser til overslag fra Holmer om opsættelse af en Skorsten og Kakkelovn i Hads - Ning Herreds Tinghus, hvorefter han fortsætter, at efter hans  tanker, har de temmelig højt beregnet bekostningen, al de stund at efter contracten om bygningen af Huset, skulle Skorstenen kun have været opbygget af Ler, så at Raphael Hansen og interessenterne vel ikke gerne lader den da accorderede byggesum nedsætte med 9 rdr 2 mk 3 sk, men hellere opsætter disse, som også fremgår af Raphael Hansens  skrivelse til Woyda. Indstiller at enten skal de opbygge Skorstenen eller lade sig decourtere i mindste med 6 a 7 rdr, i den sum som de efter Woydas skrivelse til Stiftamtmanden under 18 september tilkommer. [Se næste]. 21 november 1746.

1295
Fra Raphael Hansen, Ørting - til Woyda. [Se forrige]. Af Stiftamtmandens skrivelse til Woyda af 14 oktober, angående Hads - Ning Herreds Tinghuses Skorsten og Kakkelovn, såvel som Woydas skrivelse til Herredsfoged Holmer af 3 nove,ber, bliver herved uderdanig tilbudt på egne og medinterenssenter vegne, ifald Woyda finder det for godt, som dog i sandhed er er unyttig bohave, skal bemeldte Skorsten og Kakkelovn med første blive forsvarligt opsat, alt efter conditionerne, som Woyda har været at foreskrive. Vil så underdanigst håbe, at denne i anledning af gjorte løfte af 10 juli 1745 måtte blive nådigst erindret til betaling, på det de dog kunne se dem betalt, hvor fornødne materialer er gjort credit for. [Se næste]. 9 november 1746.

1296
Fra Frederich Holmer og Knud Engelbretsen, Odder. [7 sider]. Herredsfoged Frederich Holmer, og Skriver Knud Engelbretsen i Fillerup Overmølle, gør vitterligt at nævnte dato var mødt for Retten på Hads - Ning Herredsting, Raffel Hansen af Ørting, som reserverede sig til en i dag 8 dage her i retten meddelt udmeldelse til det nye Tinghuses besigtelse, hvilket han begærede oplæst som og skete. Synstingsvidnet fortsætter bl a med henvisning til den under 10 juli 1745, med Amtmand Woyda oprettede kontrakt med Raphael Hansen og med interessenter, om opbyggelsen af et nyt Tinghus, hvor Raphael Hansen nu er i den sikre formodning at dette nu er opført i forsvarlig stand, hvorfor han begærede at retten ville udmelde 8 vi2lige Dannemænd af Herredet som kunne syne og besigtige Huset i dag 8 dage klokken otte. Derefter blev til dette udmeldt Rasmus Andersen, Tømmermand for Torrild Sogn, boende i Torrild, Nies Rasmussen af Hardrup for Hundsluns Sogn, Søren Pedersen af Falling for Falling Sogn, Hans Peder Jensen, Tømmermand af Gylling for Gylling Sogn, Rasmus Sørensen af Fensten, for Gosmer Sogn, Rasmus Bieregård [Kieregård? af Bierager for bemte Sogn, Jørgen Nielsen af Saxild for bemte Sogn og Ole Nielsen af Odder for bemte Sogn, som samtlige haver at møde i dag otte dage klokken 8 at tage samme Bygning udi øjesyn og samme dag her for retten under ed at afhiemle ansvarlig, i hvad stand det befindes. På de sidste sider der vidnesbyrd. [Se næste]. 20 juni 1746.

1297
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Henviser til vedlagte Tingsvidne udstedt af Hads - Ning Herredsting den 20 juni sidst, angående at det nye Tinghus er bragt i god og forsvarlig stand. Og på det at bekostningen kan blive Raphael Hansen i Ørting og interessenter, som har opbygget dette, efter gjorte accord, hvorefter de er tilsagt 133 rdr, hvorfra afgår som allerede er betalt, nemlig det gamle Tinghuses tømmer hvor indkom 17 rdr. Efter Herredsfoged Holmers bevis af 18 septemper 1744 hos ham var i behold som et overskud fra forrige bekostning 2 rdr 5 mk 9 sk, resterer 112 rdr 5 mk 7 sk, der skal udlægges på Hads Herreds hartkorns agger og eng 2484 tdr 1 skp 21 fc 2 alb og skovskyld 22 tdr 3 skp 3 fc 1 alb, Mølleskyld 33 tdr 4 skp 1 fc 1 alb, som hvis Stiftamtmanden vil behage at tillægge den del af Ning Herreds hartkorn som vedrører samme, og derefter repartere, og derefter meddele ham hvad der skal betales af hver tdr hartkorn. [Se næste]. 8 september 1746.

1298
Fra Frederich Holmer, Odder. [Se forrige]. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 29 november at befale ham at indkræve 4 sk af hver tdr hartkorn i Hads Herred, til anvendelse af betalingen for det nye Tinghus, hvorefter han i dybeste underdanighed melder at han ikke kunne udbringe mere af Herredts hartkorn end 116 rdr 2 mk 7 sk jvnf vedlagte ekstrakt, og ikke som ordren angiver 120 rdr 1 mk 11 2/48 sk, og som vedkommende afttige Bønder trænger til penge, vil han i dybeste underdanighed udbede sig Stiftamtmandens nådige ordre til pengenes udbetaling, tillige med Jørgen Andersen i Fillerup, hvor retten i hans  Hus i halvandet år blev administreret, de belovede 4 rdr måtte anvises. [Se næste].  26 april 1747.

1299
Fra Frederich Holmer, Odder. [Se forrige]. Summarisk beregning over hartkornet i Hads - Ning Herreder, samt Skov og Mølleskyld. Derefter angivelse af dette, exp: Rathloudal og Gerstorplund 515 tdr 6 skp 2 fc 1 1/2 alb - er 21 rdr 12 sk. o s v, men ingen navne. 26 april 1747.

Omslag: 1746 Familie og Folkeskatter ang Århus Amt.

1300
På bagsiden af omslag: Fra H Knudsen, Randers. I 2det qvartal i indeværende år er intet ved det ham anfortroede Støvring og Nør Hald Herreders tingsret indkommet af Bøder som skal beregnes Vor Frelsers Kirke på Christianhavns til indtægt, hvilket tilstås.  3 juli 1745.

1301
Fra Brixen Møller, Horsens. [Forpagteren af Familie og Dolkeskatterne].  Henviser til vedlagte restanceliste for juli termins familie og folkeskatter, i Havreballegård og Stjernholms amter, samt de tilhørende Præstemandtal, underdanig bedende at Stiftamtmanden vil efterse disse, og derefter nådigst meddele ordre til sammes inddrivelse ved execution. [Se næste]. 15 december 1746.

Påtegnet: 20de januar 1747 remitteret restancerne med påtegning.

1302
Fra Brixen Møller, Horsens. [Navn ikke påført men jvnf forrige - 8 sider]. Restanceliste over juli termins familie og folkeskat pro ao 1746. Exp: Haraldslunds gård og gods. På gården Hans Rosborg og kiæreste 2 rdr. 1 kusk, 1 gartner, 1 soldat, 5 andre karle 9 rdr 4 mk 8 sk. 7 piger a 7 7 mk, stalden 3 mk er 8 rdr 4 mk, udgør i alt 20 rdr 2 mk 8 sk. Grundfør Mølle, 1 Møllersvend 3 mk 8 sk. Notat ud for disse: Anført i mandtallet med sådan forklaring, at Gartneren ikke virchelig tiener, mens opvarter Haugen  nogle dage om ugen. Item at de 5 karle, nemlig 1 karl 2 drenge og 2 hyrder, samt 4 malkepiger undertiden er ved Haraldslund og undertiden ved Andrupgård, der at forrette tieneste. Efter Stiftamtmanden påtegning, tillades der ikke execution mod skal skatten for gartneren, de 5 karle og drenge, og de 4 malkepiger, der bruges på begge gårde, udregnes efter den tid de virkelig er på Haraldslund, og for tillades altså ingen videre execution. Derefter restancerne med angivelse af navne i Grundfør Sogn. Ning herred: Fussing? sogn, Solbjerg, Ingerslev Mølle. Astrup Sogn, Beder, Fulling [Fulden], Store Nor, Kolt sogn, Hasselager, Edslev. Holme sogn, Biødstrup, Holme. Vester Lisbjerg Herred, Trige sogn, Grundfør sogn. Hasle Herred, Hasle sogn, Tilst sogn Gjeding, Lisbjerg sogn og by, Mollerupgårdgård. Stjernholms amt: Barritskov, Klakring sogn og by. Urup gods, Tamdrup sogn, Kiørup, Enner. Ussinggods, Hatting sogn, Erichnaur. Løsning sogn, Mæring. Tamdrup sogn, Vonding [Vrønding]. Urløv sogn, Spettrup. Ølsted sogn, Bottrup. Ørumgård gods, Ørum sogn. Nebsager sogn, Hornsyld.
Stouby sogn, Årup mølle, Hyrup. Hatting herred, Hatting sogn. Emgum sogn og by. Hedensted sogn. Tårup. Ølsted sogn, Bottrup, Torsted sogn. Bjerre herred: Ørum sogn, Bierre sogn, Hornum sogn, Urløv sogn, Stenderup sogn. Rårup sogn, Nebel. Nim herred: Tamdrup sogn, Kiørup, Vrønding, Enner, Vindten, Lund, Underup sogn, Vorbjerg, Torp, Hornborg sogn og Haurum. Ingen dato 1746.

1303
Fra J van Osten, m fl, Rentekammeret. [6 sider].Hans Kongelige Mayts etc directeur og deputerede for financerne m v, gør vitterligt, at eftersom familie og folkeskatten i Danmark for årene 1746, 1747 og 1748 efter herfra udgangne plakat dateret 17 april sidst afvigte har været til nye opbud og forpagtning og Sr Brixen Møller på Calløe, Havreballegård og Stjernholms amters familie og folkeskat afgav højeste bud på 3005 rdr courant, som den 14 oktober næst afvigte af kongene r approberet, så forpagtes hermed til bemte Brixen Møller og hans arvinger udi 3 næst efterfølgende åringer at regne fra 1 januar 1746 til årsdagen 1749 høist bemte Kongelige allernådigste påbud af familie og folkeskatten, med hvis deraf dependerer udi fornævnte amter på følgende conditioner. Derefter under flere punkter bestemmelserne om, hvorledes forpagtningen er sket etc.  9 november 1746.

1304
Fra Brixen Møller, Horsens. Giver sig herved den frihed at fremsende til Stiftamtmanden en restanceliste, over januar termins familie og folkeskat i Havreballegård og Stjernholm amter, såvel som Præsternes dertil hørende originale mandtal, underdanigt bedende om at samme må bliver efterset og derefter nådigst blive approberet ti inddrivelse ved militarische execution af en Underofficer. Vedlægger desuden kopi af forpagtnings contracten, bedes returneret. [Se næste].  9 juni 1746.

1305
Fra Brixen Møller, Horsens. [Se forrige - 9 sider] Restanceliste over januar termins familie og folkeskatter pro 1746, Havreballegårds amt. Exp: Vilhelmsborg gods, Mårslet sogn, Hørret: I et hus 1 inderste, Anne 1 mk 8 sk, hvorom i mandtallet forklares, at have for alderdom og skrøbelighed afstået sin i fæstehavende gård og nu deraf at nyde ophold, samt at huset hun beboer er samme gård tilhørende. Notat: Befries. Derefter videre som i forrige restanceliste, angivelse af Gods - Sogn og navnene på de skyldige, beløbets størrelse, sluttende med Torp: Jens Jensen 1 karl med forhøjelse 1 mk 3 sk. Frands Pedersen 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk, betalt 8 sk rester med forhøjelse 1 mk 3 sk. Karlen forklarer Præsten at være enrouleret ved de gevorbne, og Hornborg sogn og bye: Søren Mikkelsens Enke, 1 inderste Kiersten, 12 sk. Simon Pedersen, 1 inderste Karen 8 sk. Begge disse inderster forklarer mandtallet no 25 at være meget fattige. 9 juni 1746.

Færdig med læsning pakke no 15.

Landsarkivet i Nørrejylland [LAV] B5 A - 227 år 1746 I

 

Påbegyndt læsning pakke no 16:

Landsarkivet i Nørrejylland [LAV] B5 A - 228 år 1746 - II


Omslag: 1746 angl Bøder til Justits kassen for hele Stiftet.

 

1306
På bagsiden af omslag: Fra N Secher?, Grenå. Indberetning om utilladelig omløben med haldels og håndværks folkes varer, imod forordningen af 13 februar 1775, er ikke forefaldne eller dømte ved Gren i dette år. Henviser til liste over dem der i samme år har erholdt markedspasser. 31 december 1792.

1307
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Henviser til Justitssekretærens liste over de i 1ste session afsagte højesteretsdomme, omhandlende bøder til justitskassen, hvorefter Cancelliråd Hans Steenfeldt på Demstrup skal betale 24 rdr, hvilke Stiftamtmanden pålægges at inddrive, til betaling i amtstuen.  20 august 1746.

1308
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 4 hujus, vedlagt beviser på hvad der efter Højesterets domme er indkommet af bøder til justitskassen i tiden 14 januar til 14 juli, i alt 90 rdr 26 sk [ingen navne]. 15 oktober 1746.

1309
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Som de af Stiftamtandens skrivelse af 24 maj, har modtaget en opgørelse over, hvad der af bøder til justitskassen fra 14 juli 1745 til 14 januar 1746, er indkommet i Amtstuen, nemlig 55 rdr 14 sk. 18 juni 1746.

1310
Fra N Jensen Astrup, Hornslet. Da den sag som en lang tid har svævet ved Århus Byting og Rådstue, mellem sal Doctor Johan Frederich bechs arvinger og Anne Marie afgangne Niels Hiortes, efter at den af begge er indstævnet til Højesteret, men den 24 februar sidst afvigte ved forening i mindelighed er afgjort, så de mulcter han var pålagt at betale til de fattige og justitskassen, og til sagens uddrag ved højesteret, i anledning af forordningen af 6 december 1743 der er deponeret i Århus Amtstue, jvnf vedlagte kvitteringer, der nu efter dommen skal beregnes til hver sin kasse, hvilket han beder Stiftamtmanden beordre Panck om, hvorledes der skal forholdes. [Se næste].
4 marts 1746.

1311
Fra U C Müller, Århus. [Se forrige]. Extract af den mellem Doctor Bechs stervbo og Anna Maria, afgangne Niels Hiortes afsagte Rådstuedom den 28 september 1744, der lyder for så vidt angår idømte mulcter. Den 4de post om Birkedommer Astrups forhold udi denne sag ved Bytinget, hvor for Anne Marie påstår ham anset, så i henseende til at han ikke har trøstet sig til at stævne for tyveri eller arve svig, og dog gjort påstad enten efter lovens 89 art pag 722 eller sammes 6te bogs til straf lidelse for den af de misgerninger som derudi er  benævnte, og der bedst kunne passe på Anne Marie afgangne Niels Hiortes adfærd, hvilket ikke kom overens med sagens omstændigheder, men er en utilbørlig extravagance, så og for hans øvrige forhold i sagen, såvel ved vidnernes axamination, som udi hans indlæg, bør bemeldte Birkedommer Astrup bøde til Århus Bys fattiges kasse 1 rdr og ligeså til Justitskassen, og således bliver Bytingsdommen udi denne post confirmeret. Nævner videre 4de post, siden han ikke har sigtet eller saggivet Madamme Hiort for tyveri mindre hende sligt kunne overbevises, og dog under processen beyrdet hende med utilbørlige angivelser og skrivemåder, så bør samme være aldeles død og magtesløs, nævner igen at han skal bøde 1 rdr til fattigkassen og til Justitskassen. De imod Byfoged Oluf Løcke, Prokurator Peter Ponick og Anne Marie, for denne ret af Astrup brugte utilbørlige expressioner m v, bør ikke komme nogen af dem til prejudice udi nogen måde etc.
Ingen dato men jvnf sidste påtegning: 3 marts 1745.

Påtegnet: 2 marts 1745 af A J ?, om stævning til Højesteret, desuden under 3 marts 1745 kopi sign N Jensen Astrup om betaling af pålagte bøder på 10 rdr.

1312
Fra O Biere, Mariager. Henviser til kvittering fra Randers Amtstue for de 2 rdr bøder, efter afsagt Landstingsdom af 23 februar 1746 [ingen navne]. 17 marts 1745.

1313
Fra P Fabich, Gjern Præstegård. [Peder Hansen Fabich]. Efter titale, gensvar og denne sags beskaffenhed, vides ikke rettere herudi at kende, end at Provsten Hr Otho Lyhne for sådan uforsigtig omgang, i så betydelig en sag, bør betale til Århus Stifts Gejstlige enkekasse tredive rixdaler, til Justitskassen ligeså meget som dommens og seglet koster og endelig til den anordnede Fiscal Procurator Bergen i kost og tæring og al denne processen omkostninger tyve og fem rixdaler, alt under lovens tid og tvang. Imod Kirsten Nielsdatter, mand og medimplicerede forbeholdes vedkommende deres ret og tiltale reserveret. Att at dette er ligelydende med afsagt dom af 10 juni 17746 ved Provsteretten i Skannerup - Gern herred, contra Otho Lijhme i Hammel. 13 juni 1746.

1314
Fra L G v Cøln, Skanderborg - Birkeskriver. [Sted ikke angivet]. Genpart af dom i en sag som amtsforvalter Justsen i Skanderborg, har ladet føre mod Laurs Broersen, Borger i Skanderborg for hans opposition og gjorte alarm om nattetider, i hvilken sag Amtmand Hartmans pige Karen Sørensdatter af Skanderborg som et vidne i sagen, ikke har villet møde for retten, og heller ikke efter loven ladet sværge sit lovlge forfald, hvorefter hun i faldsmåls bøde er dømt således, anno 1746 den 11 august, at hun skal betale 10 lod til Kongen og sagsøgeren, efter loven og forordningen af 3 marts 1741. 11 august 1746.

1315
Fra L G v Cøln, Skanderborg. At der ikke i august måned, ved Birketinget har været andre sager, hvoraf idømtes bøder, end [den i forrige nævnte] sag mod Amtmand Hartmans tjenestepige, Karen Sørensdatter, der for sin udeblivelse skal bøde 10 lod Sølv til sagsøgeren Amtsforvalter Justsen og til Kongen, hvilket Cøln som Birkeskriver attesterer. 8 september 1746.

1316
Fra P Fabich, Gern Præstegård. Jvnf tidligere, sagen hvorefter Provst Otho Lihme, [Hammel] dømmes til at betle 30 rdr til Stiftets Gejstlige Enkekasse, og det samme som dom og segl koster til Justitskassen, og endelig til Fiscalen Procurator Bergen for kost og tæring, og processens omkostninger med 25 rdr. Tages forbehold for vedkommende mod Kirsten Nielsdatter, mand og medimplicerede.
13 juni 1746.

1317
Fra N Rasch, Horsens. Henviser til Stiftamtmandens ordre om, at Procurator Bergen, som actor skal udføre en sag mod Magister Kleve, hvilket rasch erkender med taknemmelighed, hvorefter han under dags dato har tilsendt denne dokumenterne. Capitels taxten skal som sædvanlig blive bekendtgjort. Jvnf forordningen af 18 april 1738, vedlægges kvittering far Kammerråd Panck, for 4 rdr betalte bøder til justitskassen. 3 februar 1746.

1318
Fra O Løcke, Århus. Formedelst Borgmester Basballes effecter står under skiftebehandling, har han til dato ikke kunnet få hans bøder til justitskassen indbetalt, hvilket han dog vil sørge for inden kort tid. Commerceråd Schou har lovet selv at betale sine og søsterens 20 rdr.
11 november 1745.

1319
Fr a F L v Woyda, Skanderborg Slot. [se tidligere]. At ingen bøder ved retterne i amtet i afvigte år 1746 er idømte til Kongens kasse, att. De 60 lod Sølv som søstrene Inger og Ellen Andersdøttre i Høver som den 277 februar 1744 er tilfunden at betale, er endnu ikke indkommen, formedelst vedkommendes mådelige tilstand, hvilket tjener som gensvar på Stiftamtmandens ærede af 28 marts. Vel er Jens Rasmussen Bonde fra Toustrup, i en sag mellem Greve Frijs og ham angående  Hestetyveri, tilfunden at betale tvigiel 28 rdr, men ved højesterets kendelse af 3 november 1746 aldeles frifundet. Og hvad der resterer af Præsten hr Gerlach i Ry i 1744 idømte bøder, er samme indkommen, de 2 rdr er erlagt i Amtstuen, og for de 2 rdr til de fattige kommer ditto kasse i Tyrsting herred tilgode. [Se følgende]. 6 april 1747.

1320
Fra L G v Cøln, Skandeborg. [Se tidligere]. Udtog af Birketings protokollen, om hvilke bøder der i 1746 er idømte til bateling til Kongens kasse. 21 april. Jens Rasmussen af Toustrup, der for Hestetyverier var arresteret, tvigield 28 rdr, og desuden at have sin hovedlod forbrudt. 11 august. Amtamnd Hartmans tjenestepige Karen Sørensdatter, i faldsmålsmålsbøde for ulydighed, da hun ikke mødte for retten, til Kongen 5 rdr. 22 sepmtember. Sr Laurs Broersen, Borger og indvåner i Skanderborg, for opsætsighed mod øvrigheden og Brand Officer til justitskassen 8 rdr, til Brand kassen 4 rdr og til Byens fattige 8 rdr, udgør i alt 53 rdr, videre er ikke forefaldet. 9 januar 1747.

1321
Fra J S Torp?, Viborg. Af Nørrejyllands Landstingsprotokol, ses følgende. 12 oktober 1746, at med den i sagen mellem Madame Kruuse til Hvolgård og Jens Jensen Åle af Lehnsgård samt Johan Nielsen Østergård af Hjortsvang, afsagte dom, er Herredsfogeden Hans Vilsted i Tyrsting - Vrads Herreder, boende i Sønder Skoalund, tildømt pro melcon? informatione til justitskassen at betale 2 rdr. Henviser ligeledes til vedlagte genpart. [Se næste]. 27 oktober 1746.

1322
Fra J S Torp?, Viborg. Genpart af dommen i sagen mellem Madame Kruuse, til Hvolbæk på egne og hendes Bonde Jørgen Andersens vegne på den ene og Jens Jensen Åle af Lehnsgård samt Johan Nielsen Østergård af Hjortsvang på den anden side, afsagt ved Landstinget den 12 oktober 1746. Fremgår at Herredsfoged H Vilsted, som med sin uretvise dom har forvoldet denne indstævning, at betale 2 rdr til justitskassen.  27 oktober 1746.

1323
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. Henviser til vedlagte angivelse, over hvad der ved denne ret siden 12 januar sidt er indkommet, desuden Amtsforvalter Panckes kvittering for indbetaling af 19 rdr 3 mk 3 sk, alt efter forordningen af 18 april 1738. [Se næste].
8 august 1746.

1324
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Angivelse af de ved Byens overret, indkomne bøder til justitskassen siden 12 januar til dato. 13 januar for en skifte commissions act efter afgangne Giertrud Laursdatter Vinter, Johan Christopher Jobs hustru 34 ark a 6 sk er 7 rdr 12 sk. Do dato, Søren Stubs, Rådstuedoms forsegling contra Byfoged Løcke og Anders Pind 1 rdr. 17 do afgangne Skipper Niels Pastes skiftebrev på 3 ark papir a 6 sk er 1 k 2 sk. 4 februar Borgmester Basballes, Rådstue stævning contra Jens Betzer, 2 mk. 7 do tvende ligelydende doms acter, mellem Mogens Black og Skipper Peder Skiøt, 7 rdr. 10 doHans Clemmensen Kryssin og Mogens Rasmussen, deres stævning contra Consumptions forpagter Christen Jensen 7 mk. 12 do Skipper Laurs Grønbæks stævning contra  bemeldte consumptionsforpagter. 3 marts Hans Clemmensen Krysen og Mogens Rasmussen, deres Rådstuedoms forsegling contra nævnte forpagter 1 rdr. 7 do afgangne Peder Jensen Skrædders skiftebrev på 31 1/2 ark a 6 sk er 1 rdr 5 mk 13 sk. 9 do afgangne Poul Gregorins Bauseins skiftebrev på 20 ark a 6 sk er 1 rdr 1 mk 8 sk. Do dato afgangen Thyge Rasmussen, do på 3 1/2 ark a 6 sk er 1 mk 5 sk. 14 do Consumptionsforpagter Christen Jensens Rådstue stævning contra Christen Pedersen, 7 mk. 21 marts, tvende ligelydende doms acter mellem Consumptionsforpagteren og Skipper Laurs Grønbæk, 7 rdr. Do dato Borgmester Basballe, Rådstue stævning contra Zønnich Guldsmeds enke 2 mk. 14 april afgangen Jørgen Andersen Mands skiftebrev 8 ark a 6 sk er 3 mk. 20 do for en Commissions act til Frue Etatsrådinde Krabe contra Magistraten i Horsens på 32 1/72 ark er 1 rdr 2 mk 2 sk. 9 maj for en proclama udstedelse udi Jacob Darmstæders falitbo 2 mk.  18 do afgangne Dinus Svenaes skiftebrev på 30 ark a 6 sk er 1 rdr 5 mk 4 sk.  19 do, Kirsten Horns Rådstue stævning contra Byfogeden med flere 2 mk. 2 juni Johan Christian Wies, Snedkersvend, en Rådstuestævning contra Peder Zonnicks og Byfoged Oluf Løcke 2 mk. 7 juni Consumptionsforvalteren en do contra Anders Pind 2 mk. 20 juni Christian Henningsen en Rådstue contra stævning mod Proustinde Wekman 2 mk. 15 do afgangne Ahrent Johansens skiftebrev på 11 1/2 ark a 6 sk er 4 mk 5 sk, hvilket i alt udgør 19 rdr 3 mk 3 sk. [Bemærkes at der er megen usikkerhed mellem tallet 2 og 7]. 12 juli 1746.

Påtegnet: Dateret 8 august, kvittering af Peter Panck.

1325
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Regnskab over justitskassens indtægter og udgifter, første halve år 1746, udgørende i indtægt 5 rdr 6 sk. [Ingen navne - se næste]. 11 juli 1746.

1326
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. [Se forrige].  Regnskab over justitskassens indtægter og udgifter, fra 1 januar til 1 juli 1746, indtægterne udgør i alt 5 rdr 6 sk. [Ingen navne]. 8 juli 1746.

1327
Fra Søren Hansen, Randers [Byfogeden]. Henviser til Justitsråd Petter Foghs skrivelsen af 26 juli, hvorefter han efter påæskning, af Peder Rafn har modtaget 2 lod Sølv, som denne ved Clausholms Birketing var dømt til at betale til Justitskassen, nævner Amtstuens kvittering. 2 september 1746.

1328
Fra D Trappaud, Søbygård. Under 5 november afvigte år, har han fra Stuftamtmanden modtaget en genpart af en dom, afsagt 20 oktober på Nørre Jyllands landsting, hvorefter Cancelliråd Steenfeldt skulle betale 4 rdr til justitskassen. Nævner videre en extract fra justits sekretairen til de deputerede for Financerne, som viser at Assessor Jens Jørgen Bredahl på Hammergård, efter Højesterets dom den 22 december, skal betale 24 rdr til justitskassen, hvilke bøder, den første er betalt til Randers Amtstue og den sidste til Skanderborg do. [Se næste]. 20 juli 1746.

1329
Fra D Trappaud, Søbygård. [Se forrige]. Henviser til Amtstuens kvittering for modtagelsen af de  24 rdr som Cancelliråd Steenfeldt, jvnf Stiftamtmandens skrivelse af 26 pasfoto, skulle betale til Justitskassen,, i forbindelse med en sag mellem ham og Justitsråd Marsvin, og Højesteretsdom af 30 juni sidst afvigte. 3 september 1746.

1330
Fra P Fabich, Giern Præstegård. Foruden han den 13 juni havde den ære at indberette til Stiftsamtmanden, at udi den fiscal sag, som Procurator Bergen var befalet at agere contra hr Otte Lime, var der faldet dom, således at hr Lime skal betale  til justitskassen, så meget som dommen og seglet koster, sender han hermed en attest om samme, at iflg forordningen af 23 december og plakaten af 30 december 1730. Domsacten som består af 8 1/2 ark papir, har Bergen allerede i hænde. [Se næste]. 7 juli 1746.

1331
Fra P Fabich, m fl, Giern Præstegård. [Se forrige]. Den 10 juni sidstleden er hr Otte Lime, Provst udi Giern herred og sognepræst for Hammel, Sal og Volby menigheder, for Giern herreds gejstliger ret, dømt til at betale til Justitskassen, så meget som dommen og seglet koster, hvilket hermed attesteres. Sign: N Hurtigkarl og C Poulsen. 10 juni 1746.

1332
Fra Lass Møller, Årslev Mølle. Indberetter herved underdanigst, at der ved Claushom Birketing, hvor han i stedet for Birkeskriver Mons Søren Såbye, fuldmægtig ved Århus Amtstue, med Birkeførerens tilladelse, betjener Skriverembedet, den 18 december 1745 blev afsagt sådan som, som vedlagte genpart udviser. At den ikke jvnf forordningen af 6 december 1743 er indsendt, årsages af at både forvalter Bay og Birkedommer Sr Astrup havde håb om, at det som de auktionerede gamle Hestes værdi ej kune tilrække til bøder, og alt skulle af sagvolderen Søren Hansen i mindelighed vorde erlagt til sagsøgeren velbe,elte Sr Bay, som bøderne hver til sit sted kunne udbetale, og det i så måde, ej skulle være fornøden at forrette andet derved, end ligesom nu at indsende kopi af dommen in duplo, udbedende sig nærmere om, hvor bøderne skulle betales, og derved skåne Etatsråden og Trappaud, for den umage at beordre Rådmand Stabel i hvis distrikt bemelte Søren Hansen er boende, til det videre med inddrivelsen. Nævner videre at en person Peder Rafn af Randers, der angiver sig som Procurator, den 26 februar, formedelst han hverken mødte, ej heller ligitimerede sit forfald ved Retten, hvorefter han efter forordningen af 3 marts 1743, blev dømt til betaling af 2 lod Sølv til justitskassen, alt jvnf vedlagte. [Se næste]. 18 juli 1746.

1333
Fra Lass Møller, Clausholm Birketing. [Se forrige - 4 sider]. Kopi af afsagt dom i sagen mellem Forvalter Peder Bay ved Clausholm på Jens Sørensens vegne og Søren Hansen i Ølstvad hus, afsagt den 18 december 1745. Hvor egenrådig og modvillig Søren Hansen i Ølstvadhus, hans forhold har været med hans Bæsters tyring og græsning på Tristrup, Ropdrup og Ginnerup marker i næst afvigte sommer, det udviser acten tydelig, hvor under er lovligt bevist at Søren Hansen ikke alene i foråret og til Bygsæden, har ladet sine Heste gå løse på nævnte Byers Rugmark, hvor de kunne beskadige såvel Rugen som de derved værende Enghøfder, men end også da han havde lejet tyring hos en mand i Hallendrup af det jord han på forbemeldte byers fælleds mark er berettiget, har han ej forsynet sine bæste med så stærke tyrer som behøvedes, eller også ikke holdt dem således bundne, at de ikke havde beskadiget og næsten ruineret en havreager, tilhørende Jens Sørensen i Trustrup, ligesom han også har tyret dem på nogle Enghøfder som beboerne selv havde taget i fred ved deres Rugvang, på det at Rugen ikke skulles beskadiges af deres Creaturer. Slutter med at siden aldeles intet er fremført til bevis, der klaligt kan oplyse hvad skade Søren Hansens Bæster kan have gjort, ikke heller er bevist til fulde at Søren Hansen med fri vilie har slaget sin Bæster løs i Kornet, så kan de første 2 poster i Forvalter Bays irettesættelse ikke følges. Men som Søren Hansens forhold dor har våren ulovlig og strafværdig så bør han dor derfor betale til Ølst Sogns fattige 1 rdr 2 mk og det samme til justitskassen. Den bekostning Jens Sørensen har anvendt på Søren Hansens Bæster med fodring og opvartning fra den tid de blev indtagne og til de igen vorder udløste, betaler Søren Hansen ugentlig for dem begge, efter den i dag afhiemlede taxationsforretning med 3 mk 15 sk, som fra 4 uger fra Mikkelsdag til dato, der i alt er 15 uger, beløber sig til 9 rdr 5 mk 1 sk, og videre ugentlig til udløsningen sker, eller han på anden lovlig måde bliver Hestene kvit, med 3 mk 15 sk. Og endelig betaler Søren Hansen denne processes omkostninger med 4 rdr 4 mk, alt inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse, under nam og udvurdering, først udi Hestenes værdi som i så fald ved auction vorder bortsolgt, og om det ikke skulle forslå, da udi søren Hansens bo og øvrige midler, til dommen fuldkommen vorder opfyldt. 18 december 1745.

1334
Fra N Jensen, Mariager. I følge seneste forordning om bøders inddrivelse til justitskassen, henvises her med til vedlagte, angående en ved Gjerlev Herredsret den 9 majj sidst, ført sag, indstævnet af Hr Arenstorff på Overgård, mod Gjerlev mænd, hvor Arenstorff er dømt at bøde til justitskassen, [Beløb ikke angivet]. [Se næste]. 14 juli 1746.

1335
Fra N Jensen, Mariager. [Se forrige]. Udi en sag indstævnet til Gjerlev Herredsting af Hr Arenstorff på Overgård, mod Bønderne i Gjerlev By, angående Kirkens korntiendes ydelse i sidste høst, hvori der den 9 maj er afsagt dom, hvorefter Arenstorff er tildømt at bøde til justitskassen for unødig trætte, så meget som dom og segl koster. 14 juli 1746.

1336
Fra Lass Møller, Clausholm Birketing. [Se tidligere]. Extract af TingProtocollen, angående hvad der er passeret den 26 februar 1746, udi sagen mellem Forvalter Bay på Johan Danielsens vegne af Revens Møllegård på den ene side og Mette Bage af Voldum på den anden side, hvor da er afsagt følgende kendelse. Dommeren resolverede således at siden Mons Peder Rafn ikke efter lovens pag 95 et 96 art 1 har legimiteret sit forhold og det indstævnte og forelagte vidne Mette Møller af Revens Mølle sig i dag efter forelæggelse har fremstillet sig for at aflægge sit vidne. Så bør Peder Rafn efter forordningen af 3 marts 1741 dens 7 art bøde til justitskassen 2 lod Sølv og lige så meget til vidnet der har fremstillet sig. Og haver hovedcitanten straks at tage denne kendelse, og så vidt af acten som den vedkommer, lovformelig beskreven, og i følge for alligerede allernådigste forornding, ved lovlig omgang lade exeqverer. Skulle Mons Rafn påstå Mette Møllers vidnesbyrd aflagt her for retten, haver han at forsyne sig med ny forelæggelse etc.  26 marts 1746.

1337
Fra Frederich Gerhard Vos, Hobro. I følge forordningen af 6 december 1743, dens 1 artikel, sendes hermed 2 genparter under den autoriserede Sætte - By - skrivers hånd, af den sentens der den 18 hujus ved Hobro Byting blev afsagt, i en sag mellem Vos og en person navnlig Rasmus Mortensen, der tjener Chorsdegnen og Skoleholderen i Mariager, hvilken købstad sorterer under Århus Stift. [Se næste].  30 juli 1746.

1338
Fra N C Foersom, Hobro Byting. [Se forrige - 4 sider]. Kopi af afsagt dom i en sag indstævnet af Sekretair Voss contra Rasmus Mortensen, lydende således. Ved Anna Lauridsdatter og hendes søster Maren Lauridsdatters, samt Laurids Knudsens tjenestefolk Anders Nielsen og Anne Lauridsdatters aflagte endelige vidnesbyrd, er det enstemmigt og lovligt bevist, ikke alene  at en Hestehoved pande, har været oprejst på trappen til Hr Secretaire Vosses gadedør, men endog at der Nytårsaften tilforn, med Potters i stykker slagelse på hans dør er sket voldsom overlast. Og som det ikke kan nægtes at sådan Hestehoved pande oprejsning, jo er sket for at injuerer huset og i sig selv virkelig er en real injurie. Så har samme vidner tillige bevundet at Rasmus Mortensen var berygtet for denne injurie om natten at have iværksat, samt og at det er spargeret, at Natmanden skulle have gjort samme som i visse måder gør sagen mere sensibel, og for den greverede utållelig. Efter vidnernes angivelse skulla samme Rasmus Mortensen  også have været berygtet for at pege fingre og med abeagtige gebærder havde søgt at beskæmme de forbigående, hvorefter citanten [Voss]  har fundet det fornøden at søge og tiltale denne som gerningsmand. Men da ingen af de førte vidner og beviser virkelig har kunnet overbevise at han har været den effective injurant, så har citanten dog ment, noksom at have proberet samme, med Sr Christen Vassards og Seig Rasmus Hassings aflagte endelige vidnesbyrd, som forklarer at Rasmus Mortensens husbonde, Degnen Seig Christian Soelberg her i byenm i deres overværelse, på sin dreng Rasmus Mortensens vegne, bedt Sekretair Voss være nådig mod denne, siden han for Soelberg havde bekendt at have gjort gerningen, hvilken bekendelse ikke, da Rasmus Mortensen ikke har villet indfinde sig for Tinget, til sagens endelige afgørelse. Siden det af Sr Soelberg og drengen blevet undskyldt med, ved hug og trusler at være udpresset, og at Rsmus Mortensen var uskyldig, men af tvang og frygt, uretmæssig havde påtaget sig skylden, som bevises med Hr Jacob Timmermanns og Kieresten Kierstine Marie Timmermanns, samt Mademoiselle Morup, mens nu Madame Soelbergs for Onsild Herreds Provsteret, aflagte endelige forklaringer, samt Kirsten Sørensdatters her i retten aflagte yderlige vidnesbyrd o s v. Slutter med at selv om det ikke kan bevises, hvem der er gerningsmanden, så hviler alligevel både i henseende til Rasmus Mortensens berygtelse, så og i henseende til hans bekendelse til Husbonden, og dennes derefter gjorte forbøn til Voss, hvorfor han tildømmes til inden 6 uger, efter denne doms lovlige forkyndelse, og efter lovlig stævning til Secratair Vos her for Hobro Bytingsret, efter lovens 1 bogs 14 cap 6 art ved sin egen Ed, sig at fralægge og benægte, at han hverken selv eller ved andre har opsat eller begæret opsat den omtalte Heste - Hoved - Pande på Vosses trappe, og når dette er sket, kan han for tiltalen i denne sag aldeles fri at være, men aflægges denne Ed ikke,  skal han anses som den skyldige, og derefter afbede for Voss, samt betale til de fattige 2 rdr, det samme til justitskassen, desuden i procesomkostninger til Voss 16 rdr, samt til justitskassen så meget som dom og segl koster, der beregnes til 1 rdr 5 mk 8 sk, og i mangel af dette, pågribes hvor han findes, for med dommen at forsendes til Viborg Tugt og Manufacturhus, da han der skal være pligtig at arbejde et år, på sådan måde både, både at forsone sin forseelse, give publicum sadisfaction og aftjene de forbrudte mulcter og omkostninger. Secretaie Voss bør for Rasmus Mortensens contrastævning etc. aldeles fri at være, siden ham intet ulovligt med sådan proces og bevis har begået, ligesom sagen ingenlunde bør komme ham elles hans hus til forklejnelse. Og endelig bør de mellem ham og Byfoged Biere, udi deres procedurer sog skrifter vexlede uanstændige ord og expressionen være døde og magtesløse, og ikke komme begge i nogen måde til gravamen eller præjudice.   Kopien att af Jens Erichstrup, constitueret Sættebyskriver i denne sag. 18 juli 1746.

1339
Fra Niels Jensen Bruun, Ebeltoft. [4 sider]. Extract af BytingsProtocollen, for så vidt det der den 2 august 1746 passerede i Tingsvidnesagen mellem Sr Jens Jensen Rode? i Ebeltoft og Secretair Iver Hansen til Lyngsbechgård med flere, udi hvilken Birkedommer Anders Astrup af Hornslet efter Øvrighedens ordre betjente Bytingsretten som Dommer og undertegnede som Skriver. Uden at anse noget på de urimelige indsigelser, begærede Bergen at Dommeren nøje ville tage i agt, hvor yderlig de anmeldte parter spiller med Rettens tålmodighed, hvorfor han alene blev ved sit forrige og begærer Rettens assistance. dommeren resolverede at siden Bergen har erklæret at han aldeles intet agter at føre til Sr Christen Holms præjudice, så bliver det tilbudte indlæg ikke modtaget af Retten, men tilbageleveret, og foruden det ofte er sket uden Protocollen, som de otte mænd har ført, så erindres såvel Secretair Hansen som Detlefsen anden gang i Protocollen ikke længere at opholde sagen, så fra i går blev Retten sat og til nu klocken imod 12 slet sket er, med sådan Rettens spilde og ophold, som lovens pag 50 art 7 forbyder, thi i dessen mangel, bliver de tilstrækkelig mulcterede. Thi hvad Sættedommeren angår, da om han tilføjer parterne nogen uret, kan vedkommende jo søge ham derfor for hans Overdommer, som han i så fald dependerer af, og ej formedelst løse ord for tiden fandt nødig at vige sit sæde imod loven, og den til ham af høje Øvrighed udstedte authorisation. Slutter bl a med at Detlefsen ikke har villet respectere Rettens lovlige og billige erindringer, såvel i som uden for Protocollen, så tilfindes han for sådan hans ulydighed imod Retten at betale udi mulct til Ebeltoft Byes fattige 4 mk og samme til justitskassen, og når Tingsvidnet er sluttet, skal det ikke blive næget at blive ham beskreven meddelt om han det forlanger, og står så til ham såvel som Hr Secretair Hansen deres egen behag, om de Sættedommerens behandling under denne Tingsvidnesag agter at appellere eller ikke. 8 august 1746.

1340
Fra J L Budsk?, Randers. Extract af commissions dommen afsagt udi sagen mellem Hospitalsforstander Jens Fross? i Randers på Hospitalets vegne på den ene side og Justitsråd og Landsdommer Marsvin til Trudsholm samt Provsten Hans Hensemann i Øster Tørslev på den anden side. Marsvin dømmes til at betale Citanten i kost og tæring, samt processens omkostninger med 150 rigsdaler og til justitskassen 4 rdr, medens Hensemann for sin urigtige attest bøde til Gjerlev Herreds fattiges kasse 5 rdr, og samme til justitskassen. 9 marts 1746.

1341
Fra Stiftamtmanden, Århus? [Ingen afsender - 4 sider]. General forklaring over alle de bøder, der for ham er anmeldt til inddrivelse, det være sig enten til Kongen eller publicum tildømte, alt efter Kongens resolution af 31 december 1744 ikke gør forandring med disses inddrivelse efter forordningen af 6 december 1743. Skemaet opdelt i flere rubrikker: 1) Personernes navne. 2) Ved hvilken Ret sagen er behandlet. 3) Bødernes beløb. 4) Hvad der er indkomme. 5) Hvor Bøderne er betalt. 6) Hvad der resterer. 7) Vedtegning. Exp: Assessor Jens Jørgen Bredahl på Hammergård, i Højesteret, skal betale 24 rdr til justitskassen, der er betalt til Skanderborg Amtstue. Efter en commissionsdom skal  Jutitsråd Marsvin til Trudsholm, betale til Kongens kasse 2138 rdr, 150 til justitskassen og 100 rdr til Christianshavns Kirke, intet er indgået o s v. 23 maj 1747.

1342
Fra Peder Torp, Viborg. Extract af Nørre Jyllands Landstings protokol, udvisenden at der onsdag den 23 februar 1746, blev afsagt dom i ssgen mellem Landsdommer Mathiis Thestrup på den ene side  og Byfoged Ole  Bierre samt Johan Melkior Smith på den anden side, hvor Byfoged le Biere, boende Fransberg ved Mariager, som Birkedommer til Mariager Klosters Birketing pro melion informatione til justitskassen skal betale 2 rdr. Henviser videre til en genpart af bemeldte doms slutning, alt jvnf forordningen. 3 marts 1746.

Bilag: Dateret 3 marts 1746 fra Peder Torp, Viborg, genpart af domsslutningen fra Landstinget den 23 februar 1746, hvorefter Birkedommer Ole Biere  skal betale 2 rdr til justitskassen.

Omslag: 1746 Havnevæsenet vedkommende. Århus.

1343
På bagsiden af omslag: Trykt formular, begyndende med: 12te lod. Ladekiæret og Smørsigg til Ustrup Tørvegrave er af Hoveriforeningen benævnte irregulaire Enge, altså uden mål, hvortil henhører af den vestre side i Ustrup Tørvegrave 66 al i søndre og 66 al i nordre Ende o s v, om 13de lod, hvorefter nævnes Heest [Hæst] med navnene Jens Smed, 84 al, Jens Bødker 84 al, Chrosten ustrup 120 al, Verner Jensen 120 al, Jens Elgård 84 al, Degnen i Trige af 1 tdr hartkorn på Hest mark 12 al, Anrers Kåe 72 al, Mads Christensens enke 72 al og Søren Andersen 772 al. Zeuthen: Søren Olesen 70 al, Søren Sørensen 70 al, Balzar Jensen 70 al. Qvottrup: Mathias Mortensen 58 al, Rasmus Nielsen 58 al, Peder Enevoldsen 55 al, Peder Olesen 55 al, Niels Hansen 55 al og Rasmus Olesens enke 55 al. Mundelstrup: Niels Rask 6 al, Jens Nielsen 35 al, Peder Laursen 48 al og Peder Ladefoged 48 al. Fårup: Peder Lassen 51 al, Ole Rasmussen 51 al og Niels Nielsen Hæst 103 al. Gjeding: Lars Jensen 74 al, Peder Skibye 75 al, Jens Frandsen 75 al. 3de Husmænd 9 al, Peder Møller 85 al, Ole Balles enke 84 al, Peder Andersen 75 al, Niels Møller 72 al, Søren Land 60 al og Anders Nielsen 60 al. Lisbjerg: Peder Laursen 84 al, 7 Husmænd 25 al.  Sabro: Jens Thomesen 60 al, Jens Rasmussen 46 al, som endes ved Valdemarsdam.  Zeuthen: Begydt vesten for Clausholmhusene, Jens Sørensen 60 al, Rasmus Jørgensen 60 al, Peder Laursen 100 al, Niels Kierk 100 al, Christen Håre 100 al, Lars Thomesen 100 al og Søren Møller 100 al som endes ved vestre ende af Gråsberg.  Mundelstrup: Niels Balle 48 al, Søren Pedersen 63 al, Rasmus Michelsen 48 al og 3 Husmænd 9 al.  Sabro: Jens Ladefoged 66 al, Christen Pelsen 66 al, Jens Pelsen 66 al, Jens Truegård, Bækken iberegnet 66 al, Christen Frederiksen 66 al,Christen Borsing 66 al, Niels Justgård 66 al, Jens Frandsen 66 al, Rasmus Pelsen 66 al, Rasmus Pedersen 66 al, Peder Ovegård 66 al, som endes ved Skjoldelev Ledet. Dabroe: Begynde ved Risskov langs med Ustrup Tørvegrave, Rasmus Sørensen 8 al, Niels Skræder 12 al, Jens Hovkarl 12 al, Poul Mortensen 6 al, Laurs Sørensen 6 al og peder Tømmermand 6 al. Sabroe Mølle: Jens Christiansen 6 al og Hans Rasmussen 6 al. At forestående opmåling således forholder sig rigtig bevidner, Ristrup den 16 med flere datoer i April, samt do i Maj 1792. Påtegnet: 6 december 1792 af Guldberg og 14 december 1792 af H L Bülov.

1344
Fra O Thott, m fl Rentekammeret. Henviser til skrivelse fra den anordnede General Landets Havnecommission, hvori under flere punkter, bl a er forlangt. Nemlig 1) At i fald der noget sted skulle være noget anordnet om Havnevæsenet, at dette da ophører indtil commissionen har behandlet dette. 2) At de som oppebærer stedernes acisser eller havnens andre indkomster, til den anordnede Havnecasserer betale den andel som et hvert steds Havn eller Skribbroerne er tillagt. 3) Og ellers at accisse regnskaberne på samme måde som ved commissionen kunne ventes approberet, for så vidt Havnens indkomster vedkommer, som det af Stftamtmanden for såvidt Magistratens løn, og de fattiges del angår, bliver approberet, alt efter den anordning commissionen måtte finde finde fornøden. Stiftamtmanden pålægges at tillægge vedkommende den fornødne ordre til at de retter sig efter den allernådigst udgangne forordning og Havnecommissionens forlangende etc. [Se næste]. 22 marts 1746.

Notat: Communiceret 29 marts 1746.

1345
Fra Rosenpalm, m fl, General Landets Havnecommission. [Se forrige]. Henviser til den udgivne instruktion f 4 februar sidst, hvorefter de har fornødent, at blive udførligt underrettet om Havnens og Broernes nuværende tilstand og beskaffenhed. Hvorledes de på bedste måde kunne blive istandsatte, og hvad der har forårsaget deres brøstfældighed, eller i fremtiden være årsag til dette. Desuden om Havnevæsenets indkomster, privilegier o s v. [Se næste]. 2 april 1746.

Notat: Besvaret 6 august 1746.

1346
Fra L de Thura, m fl, Havne commissionen. Siden Havnemesteren her i Danmark Capitain Lieutenant Tobias Wigandt allerede har begivet sig på sin overrejse, for at besigtige og  have opsyn med de Havne og Skibbroer, som højst trænger til, eller for nærværende tid er under reparation, og med det samme skal efterse Århus og Grenå havnes beskaffenhed, hvorefter man beder Stiftamtmanden om, når han ankommer, må nyde al den hjælp og oplysning han måtte finde anledning til at anmode om. [Se følgende]. 6 september 1746.

1347
Fra T Danneskiold Samsøe, Havne commissionen. Henviser til kongelig ordre af 18 august, hvorefter han befales at beordre alle ved Havnevæsenet, Færgeløbene, Skibbroer og Fjorde værende, og under General landets Havne cpmmission sorterende Betjente, til allernådigst confirmation, at indsende de af hans Maits fader Salig og høylovlig ihukommelsen allernådigst givne bestallinger, de længst fraværende inden2 og de nærmeste inden 1 måned, så vorder Stiftamtmanden ombedet at ville bevise ham den godhed at lade denne Kongelige ordre bekendtgøre for alle vedkommende i Stiftet. [Se følgende]. 6 september 1746.

1348
Ingen afsender. [Se forrige]. Special liste på de i Århus Stift befindende Færgesteder og Færgemændenes navne med forhøjet forklaring. Om Færgemændenes beskaffenhed, hvad enten de tilforn have været Militaire eller civile, af hem de til Færgemænds embedet er indsatte, hvad deres årlige oppebørseller, privilegier eller andent sådandt er. Skemaet opdelt i rubrikkerne: 1) Amter og Herreder hvor Færgestederne findes. 2) Stedernes navne hvor de er anlagte. 3) Færgemændenes navne. 4) Deres beskaffenhed om de tilforn have været Militaire eller civile. 5) Af hvem de er indsatte. 6) Hvad deres årlige løn eller oppebørseller, privilegier eller andet er. 7) Particulaire erindringer. 1) Færgerne mellem Århus og Kalundborg er et helt interessentskab, af adskillige både inden og udenbyes som ejer og vedligeholder Smakkerne til Færgeløbet. Derefter længere redegørelse om indtægterne. 2) Stjernholms amt Bjerre herred: Anlagt i Grav?, Færgemandens navn er Laurs Hansen, der stedse har været i den civile stand og er Fæstebonde. Ejes af Boller efter Kongeligt privilegium. Har ingen anden løn end de oppebærende Færgepenge, som af en Båd er ? mk 8 sk. 3) Dronningborg amt, Gerlev herred: I Udbyhøj, Færgemanden Mads Pedersens enke. Har fæstet både Færgeløbet og stedet af Løvenholm Grevskabs forrige ejer, Greve Wilhelm Adolph Rantzau. Nyder ej videre løn ed de passagepenge de rejsende betaler, alt uden derpå at have noget privilegium. 4) Støvring herred. Mellerup, Færgemanden er Thomas Fredersen?. Har efter ihændehavdne Sø Etatens general etc, afsked af 27 marts 1720, tjent som Matross på Flåden i 11 år. Henhører under Stenalt, hvortil han svarer årlig afgift. Har ingen videre løn, edn de oppebærende passage penge, efter privilegium af 4 marts 1740. 5) Rogsø herred. Udbyhøj. Færgemanden Christen Refsbeck. Er en fæstebonde, og således af den civile stand. Henhører under Holbækgård, hvortil han svarer årlig afgift af både stedet og Færgeløbet. Nyden ingen vis løn, men alene passage penge af de rejsende, har ikke Kongelig privilegium.
6) Voer. Færgemanden Rasmus Jensen Fischer. Efter Sø Etatens General commiss afskedeigelse dat 20 maj 1720, har tjent 10 år som Matros på Flåden. Indsat som under forrige. Nyder passage penge af de rejsen efter privilegium af 4 marts 1740, men ingen anden lød. 7) Gerlev herred. Nødenes, færgemanden Mathias Nielsen Dahl. Er en Fæstebonde, og således af den civile stand. Henhører under Overgård. Nyder kun passage penge. Intet privilegium. 8) Hadsund. Færgemanden Niels Christensen og Jens Nielsen. Begge fæstebønder. Indsat som under forrige. Løn på samme måde. 9) Mariager. Færgemanden Søren Jensen Sandbye. Er en fæstebonde. Henhører under Mariager Kloster. Ingen dato 1746.

1349
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Udi tJenstligt gensvar på Stiftamtmandens skrivelse af 8 hujus, meldes at der ikke i hans Amter er Færgesteder. 22 april 1746.

1350
Fra D Trappaud, Søbygård. [Se tidligere]. I hans amt er der følgende Færgesteder: 1) På nodre side af Randers Fjord i Udbyhøj, der hører under Demstrup, og for nærværende tid bruges af en Enke, hvis afg mand Mads Pedersen, havde fæstet både Færgeløbet og stedet af Løvenholms forrige ejer, Grev Wilhelm Adolph Rantzau, mod en årlig afgift af 7 rdr, nyder ingen løn, men passage pengene, intet privilegium. 2) Mellerup Færgested, under Stenalt, der betjenes af Thomas Svedersen, der efter Sø Etatens meddelte pas og afsked dateret 27 marts 1720, på 11te år har tjent som Matros i måneds tjeneste på den Danske Orlogs flåde. Svarer 8 rdr i årlig afgift, nyder passage penge efter privilegium af 4 marts 1740. På sydsiden af Randers Fjord er 3) Udbyhøj Færgested, under Holbækgård, betjenes af en Fæstebonde Christen Refsbeck, som kun nyder passage penge, uden privilegium, men svarer af samme og sit påboende sted 5 rdr årligt. 4) Vor Færgested, under Holbækgård, betjenes af Rasmus Fischer, der efter Sø Etatens afsked dateret 20 maj 1720, har faret som Matros i 10 år ved Olorgsflåden. Nyden ingen løn, men alene passage penge, efter privilegium af 4 marts 1740. Svarer til Herskabet af stedet og Færgeløbet 8 rdr årligt, og ugentlig en ret fersk Fisk eller i penge 6 sk. På sønder side af Mariager Fjord. 5) Nødenæes Færgested, under Overgård der betjenes af en Fæstebonde ;athias Nielsen Dahl, uden løn men ellene passage penge, indet privilegium. 6) Hadsund Færgested, ligeledes under Overgård, betjenes af 2 fæstebønder Niels Christensen og Jens Nielsen, uden løn men passage penge, uden privilegium. 7) Mariagers Færgested, under Mariager Kloster, beboes af en fæstebonde Søren Jensen Sandbye, men både i henseende til den ringe overfart som og at det har været anlagt på et ubekvemt sted, er det nu nedlagt og ikke mer i brug. 20 juli 1746.

1351
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Af de Færgesteder der omtales i forordningen om General Havne commisionens oprettelse, findes ingen under hans amt. 11 april 1746.

1352
Fra Frederich Holmer, Odder. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 8 hujus, hvorpå meldes til gensvar, at der under hans district ikke findes Færgesteder. 10 april 1746.

1353
Fra Mads Sommer, Bjerre. Han ved nok at der i Bjerre herred findes et Færgested, men da det henhører under Boller har han intet kendskab til dette. [Se næste]. 18 april 1746.

1354
Fra P Møller, Boller. [Se forrige]. I Boller Herred findes kun et Færgested ved Stouby strand, over til Trældeland i Koldinghus amt, som alene består af en stor Båd. Færgehuset som findes på Boller grund, kaldes Grav, der beboes af Laurs Hansen. Til samme hus har han avl af 5 skp 1 fc hartkorn, hvoref han svarer til Boller de kongelige afgifter og husets afgift som er 2 lpu Smør og 2 Høns. For overfarten nyder han af Båden 1 mk 8 sk, thi andet Færgeredskab er der ikke og kan heller ikke være der, thi landet ved Træld er så flack langt ud i vandet. Han er født af Bønder og Fiskerfolk, som han endnu ernærer sig af. Er altid beskikket fra Boller efter Kongelig privilegium, har ingen løn eller tillæg uden det som meldt er 24 sk, hver gang han overfører med sin Båd. 13 april 1746.

Omslag: 1746 Specification over Fartøjer hjemmehørende i Århus Stift.

1355
Fra Peder Låsbye, m fl. Århus Rådstue. Specification på de Skibe og fartøjer som i 1746 er hjemmehørende i denne By. Skemaet indrettet med rubrikkerne: 1) Summa - antal - på Fartøj. 2) Fartøjernes bygning og facon. 3) Drægtighed. 4) Alder. 5) Stederne hvor de er byggede. [Men desværre ikke ejernes navne]. Exp: 3 stk Skibe af drægtighed 32 gl 10 år bygget i Flensborg. 21 læster, 5 år bygget i Århus, og 18 læster 13 år bygget i Svendborg. 1 Bysse 19 læster 43 år bygget i Århus. Derefter 9 Krejerter, 1 Schuder, 1 Schuderter/Hukkert. 13 Galiother. 11 Jagter og 3 Færgesmakker. I alt 42 Skibe. 12 maj 1746.

1356
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Designation på allde de Skibe som i april 1746 er Randers By tilhørende, med forklaring hvem der er ejer, art Fartøj, hvor og når de er byggede, samt deres læsters drægtighed. Fremgår at der findes 16 Fartøjer. 1) Hans Winther Budtz, en Smakke, bygget i Embden i Holland 1723, drægtig 26 læster. 2) Christian Hansen, en Galioth, bygget i Dansk Holsten. 37 år gammel læster 26. 3) Søren Udby, Galioth, bygget i Cappel i Holsten 1731 10 læster. 4) Anders Sørensen, en Krejert, bygget i Halland i Sverige 1710. 8 1/2 læster. 5) Niels refsbeck, en Jagt. Bygget i Svendborg 1725. 10 læster. 6) Clemen Jensen, en Jagt. Faursing i Fyn. 23 år 8 læster. 7) Jens Mammen. En Jagt, bygget først i Sverige og siden fortømret i København og her på stedet. 40 år 6 læster. Fremdelse er efterskrevne Fartøjer her til Byen hørende, hvormed Ejerne på første rejse er bortsejlet, og derfor ingen anden underretning haves end hvis Tolderen her på stedet, efter holdende årlig optegning, har meddelt dem. 8) Jens Rasmusen en Galioth, bygget i Norge 42 a 43 år gammel. 13 1/2 læster. 9) Cort Mortensen, en Galioth. Vides intet om denne, men er nyligt købt, læster 12. 10) Hans Just, en Jagt. Bygget i Sønderborg, 8 læster. 11) Niels Sørensen, en Jagt, bygget i Randers. 41 a 42 år læster 8. 12 Erich thomasen, en Jagt, bygget på Møen. 37 a 38 år læster 6. 13) Jens Ginnerup, en Jagt, bygget i Holsten. 13 a 14 år. læst 5. 14) Hans Ingerslev, en Jagt, bygget i Sønderborg, 32 a 33 år læst 7. 15) Jens Høeg, en Jagt bygget i Holsten. 16 a 17 år 5 1/2 læst. 16) Rasmus Køhn, en Jagt, bygget i Sønderborg, 17 a 18 år læst 4. Notat ved sidste tre: Disse 3 ere boende i Udhavne i Fjorden nemlig i Ingerslev og Kahr. 2 maj 1746.

1357
Fra D Trappaud, Søbygård. Henviser til modtagne skrivelse af 29 april, angående hvad Fartøjer der findes ved Øer eller Udhavne i hans distrikt, hvor når de er byggede, deres drægtighed, hvortil han angiver følgende. I Rougsø herred er et Fartøj, kaldet Anne Kirstine, Ege Cravel, 4 læster, i begyndelsen bygget i Nakskov, hvor det for 22 år siden er fortømret, tilhører Rasmus Nielsen Kohr, der bor og opholder sig i en by Kahre kaldet.  Et ditto kaldet Chatrine, ligeledes Ege Cravelbygning, drægtig 5 1/2 læst, som eieren Rasmus Høeg, boende i nævnte by, næstforrige år har købt i København. Et ditto kaldet Røde Rosen, i lige måde Ege Cravel bygning, drægtig 7 læster, Bygget for 20 år siden på Tåsinge, tilhørende Hans Nielsen Ingerslev, der hidtil har boet i Ingerslev By, men nu har erklæret at vil tage sin bopæl i Randers.
29 juni 1746.

1358
Fra C Frydenberg, m fl. Horsens. Designation over de Fartøjer som er hjemmehørdne i Horsens. Fremgår af skemaet at der  findes 5 Skuder der læster fra 3 1/2 til 17. 3 Galiother læster 9 - 13. 11 Jagter læster 1/2 til 8 1/2 og 1 Boed [Båd) læst 1/2, med angivelse af alder og hvor de er byggede, men ingen navne på ejerne. 20 juni 1746.

1359
Fra O Biere, Mariager. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 29 april 1746, hvorefter han begynder således:   "Høyagtbahre og Welfornnem gode Mænd Sr Jens Lind, Anders Pedersen Lund, Niels Hostrup, Christen Blegvad, Søren Povelsen og Niels Jacobsen, Sampt hwem fleere af denne Byes Borgerskab som fahrtøyer er Eyende". Fortsætter med at pålægge dem at give ham den ønskede underretning om deres Fartøjer. Under 4 maj svarer J Lind at han har 3 fartøjer, nemlig en Krejert 19 1/2 læster, Norsk bygget, alderen kender han ikke, men har ladet den fortømre for 4 år siden ved Mariager Bro etc. Den anden er en slet stanget Krejert, Norks Bygning som han for 5 år siden har fundet? i Norge, drægtig 8 1/2 læst. Den tredie 1n liden Goliath, Flensborg bygning, 12 år gammel drægtig 9 læster. Gud være æret alle 3 i god sejlbar stand med Anker og tov og sejl samt løbende og stående redskab. Søren Povelsen, svarer under 4 maj således, at han har en Gallioth som han reder en 3die part i, drægtig 21 læster, der skal være bygget i Fyn for nok 20 år siden. Den er timmeret [tømret?] i bunden med Sejl og redskab i skikkelig sejlbar stand. A P Lund, svarer under 4 maj således, at han er den største Lodsejer af en Galioth, drægtig 17 læster, bygget i Fyn for 25 år siden, hvilken han købte i Randers for 8 år siden, og har i værende tid fortømret den både under og over, samt med Sejl og redskaber, efter hans skønsomhed i sejlbar stand. Niels Hostrup svarer under 4 maj således, at vel har en Galioths som er gammel og nu ubrugeslig inden den vorder fortømret, drægtighed ellers 14. C Blegvad, svarer under 4 maj således, at han har en Galitoth, der fra begyndelsen har været stationær, men er for få år siden forbygt og er for nærværende tid i god sejlbar stand, Drægtig 22 læster.
4 maj 1746.

1360
Fra ??, Ebeltoft. Specification over de Skibe og Fartøjer som er hjemmehørende i Byen. 1) Hans Rasmussen Buktrup, en Krejert 21 læster, bygget 1722 i Niehstadt. 2) Christen Nielsen Kok, 1 Skib 27 læster. Bygget 17721 i Ebeltoft. 3) Cabbl Jens og Skipper Jacob Holm, e Krejert 17 læster, bygget 1700 i Ebeltoft. 4) Jens Strantz 1 Krejert, 16 læster, bygget 1727 i Ebeltoft. 5) Jens Jensen Bloch, 1 Skonnert 10 læster, bygget 1745 i København. 6) Rasmus Eggens, 1 Galioth 11 læster, her strandet og købt, synes at være en Holstensk bygning. 8) Mikkel Nielsen Kolding, 1 Jagt 9 læster. Bygget 1732 i Svendborg. 8) Isåc Gøe, 1 Hukkert, 7 1(2 læster, bygget 1706 i Ebeltoft, men siden ivbm fortømret. 9) Jens Jensen Bloch, 1 Skib 26 læster. Bygget før nulevende mands minde i Ebeltoft, men 1744 af nyt ganske fortømret i København.11 maj 1746.

1361
Fra Christian Bager, Grenå. Specification på de Skiberomme som er hjemmehørende i Grenå. Drjer sig 3 Krejerter, 2 Galiother, 1 Galius, 4 Jagter og 1 Skude, men ingen angivelse af ejernes navne. 11 maj 1746.

1362
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 29 april, angående indgivelse af efterretninger om de Skibe der er hjemmehørende under hans Amt. Angiver der efter: 1) Et lidet Skib kaldet Jørgen ved Rygård [Rugård?] Strand, bygget i 1720, hvoraf Christen Blegvad i Elkierholm ejer den halve part, og Peder Nielsen i Hevring den anden halvpart. 2) Et ditto kaldet Peder, som samme Blegvad i 1730 har ladet bygge, drægtig 36 læster, hvoraf han ejer halvdelen, medens den anden del tilhører Skipper Rasmus Branc i København. Drægtig 38 læster. 3) En liden Galioth, St Marie kaldet, som nævnte Blegvad ligeledes i 1736 har ladet  bygge.  Drægtig 25 læster, ham selv tilhørende. 4) En ditto, kaldet St Peter, der skal være bygget i Sverige for ungefehr 30 år siden. Drægtig 18 læster, tilhørende Anders Schifter i Strand Kierholm. 5) En støre Galioth, kaldet Isabelle Margrethe, bygget i Flensborg, for ungefehr 4 år siden, drægtig 23 læster, tilhørende Skipper Jens Morup, opholdende sig i Lystrup. 6) En liden Galioth, der skal være bygget i Sønder Lenderen? for ungefehr 20 år siden, drægtig 13 læster, købt af en Mand i Fjellerup for et års tid siden. 7 juni 1746.

1363
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 29 pasfoto, angående om der under hans Amt findes Skibe, hvortil han fremfører at Frue Gehejmerådinde Kragh til Stensballe, som ejer Endelauge [Endelave]  melder at en mand der navnlig Jens Nielsen, forleden år skal have tilforhandlet sig en Jagt, men kunne ellers ikke oplyse næremede, formedelst han på nærværende tid var gået på Norge. Men da han skal have erhvervet Borgerskab i Horsens, og hans Fartøj har sit leje der, mener han at Magistraten derom giver notice. 16 maj 1746.

1364
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus. Henviser til vedlagte fortegnelse over de Skibe som har hjemmehørende i Byen. 11 maj 1746.

Bilag - kladde: Uden afsender og dato - til Gen etc Commerce Coll, hvori henvises til modtagne skrivelse af 23 april, angående de i Stiftet hjemmehørende Fartøjer, med angivelse af drægtighed etc.

1365
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Henviser til stiftamtmandens ordre af 29 pasfoto, angående forklaring om de Skiberomme som har hjemmehørende i Randers, med angivelse af drægtighed etc, der skal blive indsendt. [Se tidligere]. 2 maj 1746.

1366
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til stiftamtmandens skrivelse af 29 april, angående angivelse af de Skibe der er hjemmeh4rende i Byen, med diverse oplysninger om drægtighed etc, som de skal holde sig efterrettelig, herunder indsendelse af samme ved hvert års begyndelse. [Se tidligere]. 12 maj 1746.

1367
Fra Mads Sommer, Bjerre. Efter information er ingen andre Fartøjer i distriktet, end en Båd der løber melle Hjarnø og landet Før?.
9 maj 1746.

1368
Fra Frederich Holmer, Odder. Henviser til modtagelse af Stiftamtmandens skrivelse af 29 april, angående hjemmehørende Skibe i hans område, hvortil han svarer, at der kun er Småbåde som bruges til Fiskeri og til næste? omliggende Øer. 2 maj 1746.

1369
Fra ??, Ebeltoft. Henviser til modtagne ordre af 29 april, angående hvor mange Skibe der er hjemmehørende i Byen, med angivelse af deres drægtighed etc, hvilket han nøje skal undersøge. [Se tidliger]. 11 maj 1746.

1370
Fra Christian Bager, Grenå. Henviser til modtagne ordre af 29 april, angående angivelser af de Skibe der er hjemmehørende i Byen, hvilken nådig ordre skal blive opfyldt, herefter ved hvert års begyndelse. [Se tidligere]. 11 maj 1746.

1371
Fra C Frydensberg, m fl. Horsens. Henviser til modtagne ordre af 29 april, angående antallet m v af de Skibe som har hjemmehørende i Byen, som de med flid har efterkommet, men da mange på den tid er borte, og nogle først i disse dag er hjemkommen, har de ikke før kunnet angive det ønskede, hvorefter henvises til vedlagte liste. Men som der for nogen af dem, ja en del deraf, fides ganske forældet eller rent forfaldne, og til dels forhen har haft forskellige ejere, kan der ingen videre forklaring gives om disse. 20 juni 1746.

Omslag: 1746 Fortegnelser over adelige Familier i Århus Stift.

1372
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus. I anledning af Stiftamtmandens nådige skrivelse af 12 forrige måned, indberettes underdanigst, at her i Byen opholder sig for nærværende tid efterskrevne Adelige personer, nemlig: Afgangne Conferentzråd og Jægermester Hendrich Bielckes Enke Frue Dorthe Roodsteen. Frøken Anne Sebine Schahtaffel og Christiana Abel Schachtaffel. Frøken Dorthe Frijs Wind og Helle Wind, såvel som Major Drewitz. Og da ingen af disse findes, at være ejer af Jordegods, så have de i henseende til deres familiers ældre, indlevert os skriftlig forklaring, hvilket de ikke har kunnet undlade in original, at insinuere [vedlægge]. [Se næste]. 27 oktober 1746.

1373
Fra C G von Drewitz, Århus.  [Se forrige]. Hans stamtavle, begyndende med, at personalier eller denne fire gange 16 mest ville vel blive for vidtløftig med alle stamhuse og charger. 7 oktober 1746.

1373
HøiWelbårne Hr GeheimeRåd og Stiftzbefallings Mand Nådige Herre!

I anledning af Deres Excellences os tillagde Nådige skriwelse af 12te forrige Måned, indberættes underdanigst: At her i Byen opholder sig for nærwærende Tid, Efterskrewne Adelige Persohner, Nemblig:

Afgangne Conferentz Råd og Jæger Mæster Hendric Bielckes Enke Frue Dorthe Roodsteen. -

Frøeken, Anne Sebine Schachtaffel, - og Christiana Abel Schachtaffel. - Frøeken Dorethe Fryjs Wind og Helle Wind. -
så wel som Major C G von Drewitz. -

Og da ingen af disse findes at wære Eiere af Jordegods;

Så hawer de ihenseende til Deres Famillien ælde jndleweret os skriftlig Forklaring. Hwilcke wi icke har kundet undlade in Originali at insinuere; siden slig jndeholder alle der wed hørrende omstændigheder. - Wj forbliwer med største Respect Deris Excellence

Nådige Herres Underdanige Tienere - Peder Låsbye Gylling Gertsen Tellumb U C Müller.
Århus dj 27 October 1746.

1374
Fra C H von Drewitz, Århus. [Se forrige]. Personalier eller vinner? frem fire gange 16 mest vilde vel blive for vidtløftig met alle stamhuse og charger, med andet mire - alt så vil kon sette de bare? navne af de nærmeste:

Min fader er Drewitz hans moder von der Lyhe von der schulenburg die von ?slug

die von steinbach die von Rostorp die von Blumentahl die von Mandelsen die von Kønitz

die von Opperhusen die von Møllendorf die von Mandelslau die von Blüchere die von winterfelt

die von Sandersleben die von üstele? die von Schlittenbach.

16

Min moder var en Preen, hindes moder en Ples die von Halberstadt die von Restorf

die von Marsin die von daldorft die von Dambech die von der Lyhe die von der Winterfelt

die von Kneesebech? die von Holsten die von Rabe die vonquitzou die von Stralendorf

die von Blüchern die von Stochfansen? die von Brochentin?

16

32

Århuus den 7 oktober 1746.

CG Von Drewitz.

På samme bilag følger over 2 sider hans genealogie med andet mere.

Denne familie er så gammel at mand inte ved dens obrindelse meest så møget er vitterlig at 1454 var Buchard Lüdevich von Drewitz güberneur over det grebskab glatz udj kong ladislaus til ungern [Ungarn] og bøhmen Så og ercke hertud til østerrige hans tieneste som er ved 300 år siden og hører den famili hiemme udj høig tydskland hvor den da har floreret udj at schillige herrers tieneste - - 1586 kom først til Denmarck Christian Dirmar von Drewitz udj kong Frederich den 2 tieneste, blef siden Ritmeister udj Kong Christian den 4 tyd- døde siden udj sit alders 81 år o s v.

1375
Fra Dorthe Frys Wind og Helle Wind, Århus. [Skemaet formentlig skrevet af den i forrige angivne Drewitz, da skriften er den samme]. Deres relation om deres herkomst. Begynder med at nævne faderen Jørgen Wind, Oberstlieutnant ved Århus national Regiment til fods, blev ved Gadebusk [Gardebuch], moderen var Charlotte von Krantz, deres farfader var Jochim Frederich Wind, Stiftamtmandn i Trunhiem [Tronhjem], deres farmoder var Else Urup. Farfaders fader var Jørgen Vind, Danmarks Riges Admiral, hans hustru Helle Ulstand [Ulfstand], deres mormoder var Grev Mogens Frises datter, deres mormoders moder var  Cansler Christen Thomsen Sehesteds datter. Mere er os ej bevist så som den store Ildebrand udi Viborg tog alting bort både for Friherinde Mette Fryjs og os, så det hele Bibliothek med alt andet blev brændt, så vi efter Friherindens død sitter her i Århus og lefver af den liden pention som Kongen nadelig os gifver så vel som andre folchis gode assistance. Voris salig fader Jørgen Wind efterlod 3 Sønner og 5 døttre- Sønnerne er i Kongens tjeneste.

De Winders familie hawer alt wert udj Danmarck I Kong Christopher den andens tid - Som er nu ower 400 år - andet wed wi underskrefne inte at raportere. Århuus den 6 october 1746 signeret.

1376
Fra Anne Sebine Schachtaffel og Christiana Abel Schachtaffel, Efter den welædle Magistrats Reqvisition til os undertegnede Twende Systre af 1ste October a c mældes til tienstskyldigst giensear At wi er føde i Norge af den Gamle Norske Adel, fædernes Side Schachtaffel, Mødrene Side Budde, som om forlanges widere efter de 16 Ahner kand demonstreris. Wj ware 11 Børn efter wores Sl forældre 4re Sønner og 7 døtre; Woris Brødre ere døde, og ingen på Mandslinien findeis meere af de Schachtaffel, mens allene wj Systre, så mange som endnu ere i liwe. Woris arwemidler efter wore Sl. forældre war allene 600 rdr til os alle, Så at wi wed Guds forsyn har bragt os igiennem hid til Dags, indtil woris Højst Salig Konge Salig og høklowlig Jhukommelse Kong Christian den 6te hawer den 1 May afwigte År til en slags hielp i woris alderdom Allernådigst benådet os hwer med 12 rdr årlig som er 24 rdr fra Saelkammeret, og forwenter allerunderdanigst at woris nu Regierende Allernådigste Konge bewiser lige Nåde, ja ligger Nåde til Nåde og formeerer det. Århuus dj 13de Oct [oktober] 1746.  Signeret.

1377
Fra Dorethe Roodsteen, Århus. Welædle og Welwiise Borgmester og Råd. Til tienstligst beswaring på Deris til mig indløbne Missive af 1te Octobr denne Månedt meldes: Det min Fader war afgangene Sal: Admiral Rodsteen, min Sal: Moder af Gierstorff Famillie, og min afgange, Sal: Mand Conferentz Råd og Jægermæster i Coldinghuus og Haderslev Ampter, af Bielche Famillie: Jordegods hawer ieg aldelis intet af. Hwilcket er der Deres Welwiisheder på Reqvirerende til opliusning, kand Communisceris. Forbliwende Deris Welædle og Welwiisheders tienstschyldige tienerinde Signeret: Sal Hendrich Bielckes Dorethe Roodsteen. Århuus Dend 13de Octobr 1746.

1378
Fra L Kragh, m fl, Horsens. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 12 hujus, hvorefter indberettes at her i Byen er efterfølgende Adelige personer eller familer bosiddende. 1) General Major Numsen, Obrister over det Sønder Jydske Nationale Regiments Infanteri, vides ikke at tilhøre noget Jordegods. 2) Afgangne Conferentce Råd Grabows Enkefrue, som menes at have lidet strøgods. 3) Greve og Ritmester Trampe, vides ikke at have Jordegods. 4) Obrist Lieutenant Trappaud, tilhører et lidet Øland kaldet Hjernø, og noget strøgods. 5) Justitsråd Lichtenberg, som haver Hovedgårde og Bønder på landet. 6) Afgangne Major Lassens Enkefrue, vides ikke at eje noget Gods. 7) Ritmester Rosenkrantz, vides ikke at have noget Gods. 8) Capritain TrOlem vides ej heller at have Gods. 9) Lieutenant Charisius, vides ike at have Gods. Men ligesom det er dem ubekendt om ovennævnte er adelige eller hvor gamle, eftersom de ikke uden ordre har kunnet begære underretning fra dem selv, undtagen Justitsråd de Lichtenberg, som formodentlig blev nobilliteret i 1739, så er det i lige måde uvitterlig om nogen af de indkvarterede Lieutenanter nemlig Blom Vendten, Gerschow og Gittel er Adel eller ikke. De tvende første skal efter beretning være født her i landet, men formodentlig af Tyske familier, hr Gerschow indkom fra Mechlenburg og Gittet fra Holsten dog kan intet vist referes om nogen af dem. 19 september 1746.

1379
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 12 h, om angivelse af Adelige som opholder sig i Byen. Henviser til vedlagte, der dog ikke omhandler de indkvarterede Militaire, da de ikke kan henregnes til Byens indvånere, og formentlig vil blive taget aparte forklaring fra disse. [Se næste]. 19 september 1746.

1380
Fra H Drejer, m fl, Randers. [Se forrige]. Fortegnelse over de Adelige personer som er bosiddende i Randers, med deres vedtegnede omstændigheder. 1) Frederich von Rewentlau, forhen våren Ober Hofmester hos Høyst Salig Enke Dronning Anna Sophie på Clausholm. Skal være af ældgammel Adel fra Holsten. Opholder sig her med Frue og 2de Børn, og lewer allene af Pension uden enten at wære i nogen Kongel Betiening eller at eye noged Jordegods eller Midler her i Landet. 2) Frue Elisbeth Sophie Reichwein afgl Majord Knosses Enke, hidfløttet fra Norge, opholdende sig hos hendes Datter der er gift med Capellanen Hr. Hans Sommerfeldt her på Steden. Lewer af Pension fra Post Cassen og for Resten er i Armod. Hendes Fader afgl. Obrister Georg Reichwein og Farfader afgl. General Major Georg Reichwein, skal wære af Adel, men hwor gammel wides ikke. Flere finde ikke i Byen undtagen mellem indkvarterede Militaire. 19 september 1746.

1381
Fra D Trappaud, Søbygård. På forlangende under allerhøjstærede skrivelse af 12 hujus, fremsendes herved det ønskede om de Adelige personer og familier som opholder sig i hans Amt. 1) Gehieme Conference Råd Grewe Friis, som hawer hos sig een af sine Comtesser. 2) Frue Etatsrådinde Krabbe på Bierre, hos hvem opholder sig hendes Søn navnlig Frederich Krabbe, Capitain wed de Synder Jydske Regimenter, og 2de døtre, begge som med Sønnen er ugifte. 3) Frue Etatzrådinde Bille på Stenalt, hos hvem opholder sig hendes 2 sønner, Etatzråd Bille, gift, men ingen børn og Justitzråd Bille, ugift. 4) Justitzråd von der Måse på Clausholm, hos hwem der opholder sig en søn, som er Landdommer wed Fyenboe Landsting, og en anden som er umyndig. 5) Kammerjunker Rantzoe, som har fæstet ern gård under Clausholms gods, har en umyndig søn. 6) Justitzråd og Landsdommer Marsvin på Trudsholm, har ingen bør, men hos hannem opholder sig en frøken Raben, som skal wære af familien. 7) Welb. Janus Fridenreich på Palstrup, hvis søn [er] 8 Junker Fridenreich på Kiersholm, hawer 2 umyndige sønner. 9) Welb. Christian Fischer på Allinggård. 10) Capitain Unger Gedde, wed det Syndre Jydske national infanterie Regiment.
11) Welb. Frederich von Arntoff på Overgård, ugift. På Biellerup Ladegård og udi Dronningborgården ved Randers bor wel nogel Officerer wed Cammerherre Juels Regiment, men foruden at deres familie og herkomst til dels er ham ubekendt, håber han at der på anden måde er søgt efterretning om disse. 28 september 1746.

1382
Fra Christian Bager, Grenå. Henviser til modtagne angående indsendelse om Adelige som opholder sig i Grenå, hvortil han svarer at hvad angår denne liden Købstad så findes der ingen af gammel eller nyere Adel i Byen, men for et års tid siden er der ankommen en Major fra København, med Frue og børn, navnlig Carl Stack som opholder sig her, men så vidt Bager er bekendt er han ikke af nogen Adelig extraction, men nyder pension fra Kongen. 24 september 1746.

1383
Fra ??, Ebeltoft. Efter modtagen ordre, i skrivelse dateret Støvringgård den 12 september 1746, indberettes underdanigst, at der her i Ebeltoft af Adels personer opholder sig Mogens Ahrenfeld, som forhen har været i Gehejmeråd Rosenkrantzes Hus på Rosenholm, indti han døde, men er derefter flyttet til Ebeltoft, og er ugift. 10 oktober 1746.

1384
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. At indlagte så længe er udeblevet, er fornemmelig fordi Bye og Herredsfoged Søren Hansen meget sent indkom med den af Gersdorff, æskede underretning om de Adelige personer og familier som opholder sig udi hans Herredsfoged distrikt, hvilken ophold tJenstskyldigst bedes Deris Excellens ei fortrydelig optager. [Se næste]. 12 december 1746.

1385
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. [Se forrige]. Designation over alle Adelige personer eller familier der opholder sig i hans anfortroede Calø Amt. 1) Estrup, Greve og Cammerherre Jürgen Scheel, med hans Fruue Grevinde von Plessen og søn Greve Christian Scheel, ungefæhr 4 år. 2) Ryumgård, Ejeren Etatzråd Peter Fogh, nobiliteret og hans Frue Hellene Ryssing, har ingen børn. Hos samme opholder sig hans Søster Frue Admiralinde Wilster og hendes søn Jürgen Fogh Wilster. 3) Møllerup ejeren Jægermester Knud TrOle og Frue Birgithe Restorff, tillige med hendes Fru Moder N Krabbe. 4) Schiersøe et Stamhus, Frue Sophie Amalia Benzon, hvis herre hans Excellence hr Admiral Rosenpalm opholder sig i København ved hans Charge, har ingen børn. 5) Katholm. ejeren Peder Rossenørn, Major under Cammerherre og Obrist Juels Curassier Regiment, tillige med hans Frue Moder Mette benzon, afgangne General Major Rosenørns efterleverske og frøken Margrethe Benzon. 6) Mejlgård, Johan Rosenørn, Major af Cavalleriet og hans Frue Sophie Amalia Dyre, har ingen Børn. 7) Hessel) Ejeren Henrich Hoff, hvis frue Anne Christine Lange er af gamle danske Adel. 8) Vosnæsgård, underskrevne Etatsråd Christian Gersdorff og hustru Annetoinette de Rosenørn, med deres 3 umyndige børn, 2 sønner og 1 datter. 12 december 1746.

1386
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til modtagne af 12 hujus, hvorpå meldes at der her i Mariager opholder sig afgangne Major Gyldenørns Enkefrue som er Etatsråd Ahrenstorfs datter og hos hende er bemeldte hendes Sal mands moder som er Sl Ritmester von Gyldenørns Enkefrue, nyder begge pension, afgangne Justitzråd Kålunds enkefrue, i lige måde 2 Lieutenanter den ena navnlig Obelitz og den anden Ander med deres fruer, den første har en del børn, men den anden ingen, hilken sidstes tilstand er meget ringe, nyder begge pension. Så er her også afgange Capitain Lieutenant Niels Hansens enkerfrue som ejer selv hendes iboende sted, men alle de andre sidder i leje værelser. Videre formår han ikke at indberette. 27 september 1746.

1387
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Efter forlangende fremsendes fortegnelse over de Adelige personer som findes i hans anfortroede Amter, alt efter skrivelse af 12 september. [Se næste]. 10 oktober 1746.

1388
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Fortegnelse over de Adelige personer som findes under hans Amter. Skanderborg Amt 1) Sal Gehejmeråd og Vicestadtholder Baron Frederich Kraghs enkefrue Edele Kragh, som i hendes livstid besidder Stensballegård og Værholm, hun har ingen børn, har ellers hos sig en frøken Rosenkrandtz, afgangne Capitain Rosenkrandtes datter. 2) Capitain Hans Rudolph von Grabow, ejer af Urup Hovedgård, såvel som Bratskov i Ålborg Stift, han er enkemand, oh har en søn på 4 a 5 år. Åkær Amt: 3) Geheimeråd og Jægermester Christian Rathlou og frue Sorothe Sophie Schach til Ratlousdal og Gersdorfslund, har ej flere børn en frue Hofmesterinde von Qvalen. 4) Sal Obriste Mathias Rosenørns enkefrue Hedeig Margrethe Bornemann til Åkær, har ingen børn hjemme, men af børnebørn3 frøkner af sal Major Christian Müllers. 5) Justitsråd Thøger Lasson og frue, som er en datter af bemeldte Sl Obriste Rosenørn og frue til Åkær, de besidder Dybvad som også er en completteret gård, de har 2 døttre. Ejer også jordegods i andre amter, hvor meget er Woyda ubekendt, eller skal Lassons fader være blevet nobliteret i høisalig Kong Frederich den fierdes tid. 6) Major Maltha Sehested og frue Sophie Amalia Rantzow til Rodstens Eie, har 2 sønner og 2 døttre, men alle endnu små. 7) Lieutenant Frands Rantzou til Cane sog og er en completteret Hovedgård, han er ugift og uden børn. 10 oktober 1746.

1389
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Henviser til odtagne ordre af 12 hujus, hvorefter han henviser til vedlagte special fortegnelse over de Adelige som opholder sig her i Skanderborg, med forklaring om samme. Vel findes der flere men samme har han, formedelst de er af militairstanden, ikke angivet men skulle der forlanges en speciel fortegnelse over dem vil han efter ønske efterlev dette. [Se næste].
19 september 1746.

1391
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. [Se forrige]. Speciel fortegnelse over de Adelige der opholder sig her i Skanderborg. 1) Sal Generalmajor Samitzes enkefrue, velbårne frue Ingeborg Reeds, ejer ikke jordegods, men har ladet opbygge en smuk gård her i byen, ingen børn. 2) Obriste Brochdorfs enkefrue Charlotte Reetz, ejer ej heller jordegods, men en liden gård og 2 a 3 små Boder her i byen, ingen børn. 3) Hr Major og oberførster Frederich Pudtz og frue, som er en født Grevinde af Holck. Ejer ikke jordegods men en gård som de beboer, og led stor skade i ildebranden den 23 aprilis sidst afvigte. Har ellers 5 børn, nemlig 3 sønner og 2 døttre, hvoraf de 2 sønner er Lieutenanter. Flere personer under den civile stand, som kan henregnes til det forlangte findes ikke i byen. 19 september 1746.

Omslag: No 752 Notifications Lister 1746.

1391
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste på de fra Århus Stift indkomne og i hans Kongelig Mayts Conseil udi sidst afvigte December måned foretagne ansøgninger, hvorpå ingen anden resolution vorder given. 4 T 1011 Christen Jensen af Århus som 2 år har været Rytter er for svaghed dimitteret, om at må med egne hænder ernære sig af Skræderhåndværk. Conseilet 2 december, forbliver ved anordningerne om de aftakkede Militaire. 4 T 1026 N Rasch, Byfoged i Horsens om befrielse for 30 rdr årlig pension til hans formands enke [se tidligere om denne sag]. Conseilet 2 december herved er intet at gøre. 4 T 1038 Borgmester Christen Basballe af Århus, om at Skiftecommissierne efter hans afgange Hustru måtte befales efter lovlig vurdering, og uden auctionere hans bo, at befordre skiftet til endsakb. Conseilet 9 december, forbliver ved de i sagen ergangen kongelige befalinger. 4 T 1116 Assessor Jens Christian Basballe, om at hans fader Borgmester Basballe må befales at give ham 4 rdr ugentlig til underholdning, indtil skiftets slutning efter hans afgangne moder. Conseilet den 23 december, forbliver ved lands lov og ret. Hans Kongelige Mayts vil allernådigst at Stiftamtbefalingsmanden for supplicanterne bekendtgør, hvad på deres ansøgning er resolveret, hvorefter de kunne vide sig allerunderdanigst et rette. 11 januar 1746.

1392
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over ansøgninger i januer måned. 4 u 56 Hans Kierketerp af Randers om disepnsation fra Oberformynderskaf og alle Byens bestillinger. Conseilet 13 januar, herved er intet at gøre. Videre notat jvf forrige. 17 februar 1746.

1393
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over ansøgninger i marts måned. 4 u 349 Hans Grimstrup af Århus om bevilling på at være Procurator ved alle under og over retter i Danmark og Norge. Conseilet 5 marts herved er intet at gøre. 4 u 495 Hartman, forhen Amtmand af Horsens, om at magistraten i Fredericia måtte befales at forskaffe ham de af hans hustru til Byfoged Bless, pantsatte klæder, imod at han betaler de derpå lånte 4 rdr. Conseilet 24 marts henvises til lands lov og ret. Bekendtgørelse jvnf forrige. 18 april 1746.

1394
Fra Holstein, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i maj. 4 u 878 Borgmester Basballe af Århus, beder at Skifte c ommissairerne i hans bo måtte befales at påkende, om ikke Provst Dorchæus til ham bør erlægge rigtighed dor Comandeur Dumreichers frues og Envold Berregård Lugges fædrene og mødrene arv. Conseilet 17 maj, kunne ikke bevilges. Om bekendtgørelse jvnf tidligere. 14 juni 1746.

1395
Fra Holstein, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i juni. 4 u 723 Elisabeth Darmstedter af Århus om Beneficium paupertatis i en sag mod Borgmester Basballe. Conseilet 9 juni kunne ikke bevilges. 4 u 1176 Hans Becker, Herredsskriver i Rinds - Gislum herred andrager Herredsskriver embedets ringe indkomster, formedelst Birkerne? samt at Proprietairerene lader skifterne forrete ved deres Fuldmægtige, hvorhos han indstiller om de Gejstlige skifter ej burde forrettes af Herredsfogeder og Skrivere. Conseilet 30 juni, herpå er intet at reflectere. Om bekendtgørelse jvnf tidligere. 17 juli 1746.

1396
Fra Holstein, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i juli. 4 v 119 Thomas Meinche af Estrup, som er confereret Birkeskriver embedet ved grevskabet Scheels Birketing, når han først af de Juridiske facultet er examineret, om at måtte examineres af Gehejmeråd Benzon. Conceilet 21 juni, herom haver supplicanten at adresse sig til de Juridiske facultet. Om bekendtgørelse jvnf tidligere.
11 august 1746.

1397
Fra Holstein, Canceliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i august. 4 u 1148 Hans Justsen Amtsforvalter i Skanderborg om at de der afbrændte indbyggere måtte blive forunde en Collect i Danmark. Conseilet 25 august, henlægges indtil hr stiftamtmanden herom gør forestilling. 4 v 336 Karen Sørensdatter af Skanderborg, om befrielse for tildømte 10 rdr mulct, for hun ej til Tinget har mødt at aflægge vidne i en sag. Conseilet 25 august, forbliver ved lands lov og ret. Om bekendtgørelse m v jvnf tidligere. 15 september 1746.

1398
Fra Holsten, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgrn inger i september måned. 4 v 390 Niels Qvant af Århus om Beneficium paupertatis i en sag mod Byfogeden Oluf Løcke og Niels Lauritzen Rømmer. Conseilet 1 september kunne ikke bevilges. 4 v 539 Århus Byes Feldtberedere, om at ingen af fremmed religion må tillades at nedsætte sig der i Byen på det Håndværk. Conseilet 20 sepmtember herved er intet at gøre. Bekendtgørelse jvnf tidligere. 13 oktober 1746.

1399
Fra Holsten, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i oktober. 4 v 7782 Regitze Sophie Leth afgangne Magister Lauritz Foghs af Horsens om at tvende hendes Bønder af undum sogn og Bye Skanderborg Amt, måtte henhøre under Vor Herred og afvist fra Birkedommer Hans Lottrups Birkeret og tiltale. Conseilet 27 oktober henvises til lands lov og ret. Om bekendtgørelse m v jvnf tidligere.
11 november 1746.

1400
Fra Holstein, Conseilet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i november. 4 v 485 Else Marie Gerlach af Rye om pension til hendes 6 små børn, og et lidet hus i Ry til fæste, uden afgift. Conseilet 17 november. Her ved er intet at gøre. 4 v 1016 Peder Rømmer af Lønborggård, om confirmation på den ham af Etatzråd Møller i året 1737 givne bestalling på Birkedommer tjenesten ved lønborggårds Birk som ham er frakommen. Conseilet 22 november. Supplicanten kan lade sig give en ny bestalling, hvorpå han siden kan søge om kongelig confirmation. Om bekendtgørelse m v for vedkommen, jvnf tidligere. 15 december 1746.

Omslag: 1746 angående Troskabs Eeds Afleggelse til Kong Frederik den 5te fra alle Embedsmænd og Proprietairer i Stiftet.

1400b
Fra Peter Panck, Århus. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 16 hujus, hvorefter han vedlægger an designation over de Proprietairer under der under denne Amstue, hver for sig er tilstillet en formular til den Troskabs Eds, som de efter Kongelig befaling skal aflægge, idet han har bemærket, at den bør aflægges skriftligt og med Signets påførelse, og allerfordeligst indsendes til Stiftamtmanden. 22 august 1746.

1401
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Efter Stiftamtmandens ordre af 16 hujus, fremsendes her med en designation over de Proprietairer under Skanderborg Amtstue, der alle er tilsendt en formular til Troskabsedens aflæggelse til  "Hans Kongl Mayts Wores Allernådigste Konge, Kong Frederich dend 5te Allerunderdanigst skal aflægge".  25 august 1746.

1402
Fra J B Grabow, Urup. [Bilag med sort kant]. "Som jeg nogen Tiid i Weser Kanten hos min Swiger Moeder på Sindinggård har wæret frawærende og wed min hiemkomst befunden Hr. Amtsforwalter Justsens brew med indsluttede formular til dend Eed Hans Kongl. Majstt. allernådigst påbyder Proprietarierne at aflægge har ieg samme allerunderdanigste Troskabs Eed, i følge bemeldte Skriwelse deres Excellence skuldet herindsluttet insinuere - der jeg i øfrigt har den ære med største Veneration at forbliwe Deres Excellence Høi - og Welbårne Hr. Geheime Råds allerskyldigste tiener. Signeret.27 august 1746.

1403
Fra N Thygesen, Mattrup. Henviser til modtagne formular til aflæggelse af Troskabsed fra Amtsforvalter Justsen, som han her med fremsender, hwor næst han har den æhre med wedbørlig submission og respect at lewe. 22 august 1746.

1404
Fra N Spliid, Randers Amtstue. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 16 hujus, som han i  hans principal Justiceråd Folsachs, fraværelse har åbnet, hvorefter han efter sammes indhold, fremsender en designation over de Proprietairer i Dronningborg og Silkeborg Amter som ejer Jordegods og ej er betjener nogen charges. Stiller nogle spørgsmål med hensyn til, hvordan ordren skal forstås, hvorefter han beder om nærmere ordre om, til hvem formularen til Troskabseden aflæggelse skal fremsende.  19 august 1746.

1405
Fra Janus Fridenreich, Palstrup. Hans Troskabsed til wores nu regierende Arwe Herre og Konge, har han den ære at lewere udi Deres Excellences Hånd, forfattet efter den anbefalede formular, og af ham underskreven sådan som en blind ved manuduction har kundet afstedkomme. 3 september 1746.

1406
Fra J J Bredahl, Hammergård. Efter fuldmægtigen på Randers Amtstue Seign Spliids skrivelse af 25 august, følger hermed hans allerunderdanigste troskabsed, efter den fremsende formular, under hans hånd og signetter.   6 september 1746.

1407
Fra Peter Panck, Århus Amtstue. Specification over de Proprietairer af verdslig stand, Enker og umyndige undtagen, såvidt de virkelig opholder sig på Aårhus Amtstues distrikt, og med contributioner sorterer. Nævner derefter under Stjernholm amt: Cancelliråd Hofman, Schierildgård, Assessor Marchusen, Rasch, Secreterer Fogh, Jensgård, Niels Linde, Tirsbech, Povel Marchusen, Ørumgård, Johan Ludvig von Muhlen, Daugård By, Justitsråd de Lichtenberg, og Jochun Rohdenborg i Horsens. Havreballegårds amt: Charisius, Constantinsborg og Jacob Rosbørg, Haraldslund. Calø amt: Greve Scheel, Estrup, Etatzråd Fogh, Ryomgård, Gersdorff, Vosnæsgård, Jægermester TrOle, Møllerup, Major Hoff, Hessel, Major Rosenørn, Medelgård, Secreterer Hansen, Lyngbechsgård, Thomas Bæhr, Schafføgård, Anders Hadslund, Ingvorstrup, Christian Hasselbalk, Vistoft, Rasmus Randlev, Schæringgård, Krigsråd Langballe i Århus, Commerce Olesen i Århus og Jens Jensen Rogde i Ebeltoft. 13 august 1746.

1408
Fra Marcusen, Rasch. Den aflæggelse af Troskabsed til Kong Frederich den 5te som han er pligtigh at aflægge, følger her med.
Ingen dato - august 1746.

1409
Fra J Fogh, Jensgård. Efter modtagne formular til aflæggelse af Troskabsed, fremsender han denne. 25 august 1746.

1410
Fra Hansen, Lyngsbechgård. Efter den af Cammerråd Panck fremsendte formular, føler her med hans aflagte Troskabsed.
20 august 1746.

1411
Fra J Jensen Rohde, Ebeltoft. Efter Cammerråd Panckes tillagte ordre, følger her med hans aflagte Troskabsed. 22 august 1746.

1412
Fra Thomas Behr, Schafføgård. Efter den af Cammeråd givne formular, følger her med hans Troskabsed.
22 august 1746.

1413
Fra C Rathlou, Rathlousdal.
Designation på Skov og Jagtbetjentene i Skanderborg, Silkeborg og Dronningborg amter, som bør indfinde sig for at aflægge allerunderdanigst Troskabsed til Wores nu Regierende allernådigste Konge, Kong Frederich denFemte, hvilke efter Benzons ordre, er beordret at møde på Skanderborg Slot næstkommende onsdag de 31 august. Nemlig: 1) Oberførsten i Nørre Jylland, Major Frederich Pultz. 2) Skou og Jagt Sessions skriveren i Jylland og Fyn, Auditeur Johan Frederich Helle. 3) Skourideren i Hjelmslev og Framlev Herreder, Peter Mønster. 4) Skourideren i Giern Herred, Frands Soetman. 5) Skourideren i Tyrsting Herred, Johan Christopher Schultz. 6) Skourideren i Vor Herred, Hans Severin Lange. 7) Skourideren i Thm Sogn, Christian Jørgensen. 8) Skourideren i Giern Herred, Christian Mønster. 9) Skourideren på Silkeborg amt og Heidt Rider? i Halds amt Niels Søeberg.10) Skouridrene på Silkeborg amt Frederich Zeppelin. 11) Hof skiøtten i Dronningborkse distrikt Frederich Christopher. 12) Pantsvenden i Skanderborgske distrikt Hans Steffensen. Nb har ingen Kongelig men sal Geheimeråd og Oberjægermster von Grams bestalling. 13) Pantsvenden i samme distrikt Niels Bredahl Risøe, har ingen Kongelig men det høiloflig Rentecammers bestalling. 29 august 1746.

1414
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Efter Stiftamtmandens ordre af 16 hujus med vedlagte kopi af formular til aflæggelse af Troskabsed for alle civile Betjente, har han i dag skrevet til Birkedommeren for Clausholm, Rosenholm og Vosnæsgård Anders Jensen Astrup, boende i Hornslet om at indfinde sig på Århus Rådstue næstkommende 24 august kl 10 formiddag, for at aflægge denne. Flere Betjente findes ikke her i Øster Lisbjerg Herred, thi havd sig angår Birkedommeren i Calløe Birk Hans Sørensen, da er han tillige Birkedommer i Frisenvold Birk i Dronningborg amt, desårsag ventes han at bliev indkaldt af Etatsråd Trappaud. 18 august 1746.

1415
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Han har indkaldt vedkommende civile Betjente i hans distrikt, til at møde på Randers Rådstue førstkommende 16 sepmtember klokken 10 slet, og dem under Nørre - Sønder og Mols Herreder at møde den 19 do i Grenå, for at aflægge deres Troskabsed. Henviser til vedlagte angivelse af de pågældende. [Se næste]. 8 september 1746.

1416
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. [Se forrige]. Designation over de civile Betjente som af ham er indkaldt til aflæggelse af deres Troskabsed til den nye Konge. Birkedommer i Løvenholms Birk, Jesper Thygesen, Birkeskrivense i samme Birk, Birkefogeden i Estrup Birk Amdie Bang, Birkeskriveren i samme Birk. Birkefogeden i Hefringholms Birk Peder Jensen Mårup. Birkeskriveren i ditto Birk. Herredsskriveren i Sønderhald og Øster Lisbjerg Herreder Johan Geisler, alle møde på Randers Rådstue fredagen den 16 september. Der næst: Birkedommeren i Schels Birk Mochael Christopher Ahrnet. Birkeskriveren i samme Birk.Birkedommeren i frierskabet Høgholms Birk, Rasmus Kleitrop. Birkeskriver Rasmus Petersen. Birkefogeden i Rugårds Birk Peter Ponich. Birkeskriver Amor Nielsen. Alle at møde den 19 september i Grenå. 8 september 1746.

1417
Fra ingen afsender, Århus. [Måske fra Panck, Århus]. Designation over de Kongelige civile Betjente som er indkaldt for at aflægge Troskabsed til Kongen, onsdag 24 august 1746. Fra Århus: 1) Kammerråd Panck. 2) Krigsråd samt Vejer og Måler Niels Langballe. 3) Borgmester Peder Låsbye. 4) Do Søren Michelsen Gylling. 5) Do Morten Andreas Gertsen. 6) Rådmand Mathias Tellumb nb er i Norge. 7) Do et Ulric Christian Müller. 8) Byfoged Olud Løcke. 9) Postmester Christian Wegner. 10) Tolder Johan Frid. Schønau.
11) ContrOleur Morten hellesen. 12) Visiteur Søren Esmarch. 13) Hospitalsforstander Niels Nielsen. Fra Skanderborg Rytterdistrikt: 14) Birkedommer Johannes Snell. 15) Den adjungerende Birkeskriver Niels Wissing. Fra Hads Herred: 16) Herredsfoged Frederich Holmer. 17) Do skriver Knud Engelbretsen. Ninge  Herred: 18) Birkedommer ved Vilhlemsborg Birk Rasmus Jensen. 19) Skriveren samme steds. 20) Birkeskriveren ved Marselisborg Birk Thomas Hutfeldt. Vester Lisbjerg og Hasle Herred: 21) Herredsfoged Jens Mørch, der tillige er Birkedommer ved Marselisborg Birk. 22) Herredsskriver Erich Lauritzen. Øster Lisbjerg Herred: 23) Birkedommeren ved Clausholm, Rosenholm og Vosnæsgårds Birker Anders Jensen Astrup. NB Om Birkeskriveren ved samme Birker melder Amtmanden intet.  Ingen dato 1746.

1418
Fra ingen afsender, Randers?. Designation over de civile Betjente smom den 16 september er indkaldte til at møde i Randers for at aflægge Troskabsed.
1) Randers Købstad: 1) Oberhofmester von reventlou. 2) Oberst Lieutenant Tambsen. Nb har aflagt sin. 3) Regimentsskriver Schelde. 4) Borgmester Nicolai Bredahl. 5) Viceborgmester Søren Simonsen. 6) Rådmand Henric Dreyer, som tillige er Herredsskriver og ContrOleur. 7) Rådmand Nicolai Stabell, som tillige er Birkedommer og Postmester. 8) R6ådmand Jens Sørensen. 9) By og Herredsfoged Søren Hansen. 10) By og Rådstueskriver samt Herredsfoged Hans Knudsen. 11) Tolder Niels Jørgensen. 12) Hospitalsforstander Jens Foss. 13) Vejer og Måler Johan Hansen. 2:  Mariager Købstad: 14)Told eller Strand Inspecteur Ludvig Milling. 15) Inqvissiteur Niels Hvidt. 16) Vejr og Måler Jørgen Hieronimusen. 17) By og Herredsfoged oluf Bierre. 18) By og Herredsskriver Niels Jensen. 3: Dronningborg og Silkeborg amter. 19) Amtsforvalter Folsach. 20) Regimenteskriver Ulsøe, nb har aflagt sin. 21) Tolderen ved Hadsund Toldsted Christian Severin. Nb hans Adjunctus Niels Villadsen melder SAmtmanden intet om. 22) ContrOleur sst Niels Jørgensen. 23) Birkeskriveren i Dronningborgske distrikt Wilhelm Deichmann. 23 igen) Herredsskriveren ved Sønder Hald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder Johan Geisler. 24) Birkedommeren ved Holbechgårds Birk Michel Karmarch. 25) Skriveren sammesteds J Thrane.  26) Herredsfogeden i Onsild Herred Niels Foersom, som tillige er Byfoged i Hobro.  27) By og Herredsskriver sst, Frid Gerhard Woss. Nb er i Norge. 28) Birkeskriveren ved Mariager Closters Birk N Phall?. Nb Birkedommeren er Byfoged Bierre i Mariager.  29) Birkedommer ved Overgård Birk, Johan Foss.  30) Skriveren ssst Peder Kragh. 31) Herredsfogeden i Lysgård - Hids Herreder Christian Lunou. 32) Skriveren sammested, Niels Jacobsen. 33) Birkedommeren ved Frijsenborg Birk Søren Birch. 34) Skriveren sst Frands Soetmann. 35) Birkedommeren ved Frisenvold og Callø Birker Hans Sørensen.  36) Skriveren sst Hans Jørgensen.  37) Birkedommeren ved Frisholt Birk Jens Mogensen Müller. 38) Skriveren ved bemte Birk Peder Mønster. 39) Birkedommeren ved Løvenholm Birk Jesper Thygesen. 40 )Birkeskriveren B Lauridsen. 41) Birkedommeren ved Estrup Birk Amdie Bang. 42) Skriveren ikke angivet. 43) Birkefigeden ved Hevringholms Birk Peder Jensen Mårup. 44) Skriveren ved samme. Otth Rhoed.  Ingen dato 1746.

1419
Fra Jørgen Hieronimussen, Randers. Skriver at han er antaget som Vejer og Måler i bemeldte Mariager og dessen Toldsted,  af da værende Byfoged, derefter hans aflæggelse af den forlangte Troskabsed til den nye Konge. 16 september 1746.

1420
Ingen afsender. Desigbation over de Kongelige civile Betjente som skal møde i Grenå den 19 september for at aflægge Troskabsed. Toldbetjente: 1) Tolderen i Grenå Thoer Nielsen. 2) ContrOleur sst Otto Frideric Knoff. 3) Tolderen i Ebeltoft Henric Ramshart. 4) ContrOleur sst Peder Fynboe. 5) Vejer og Måler Christen Holm. 2 Justitzbetjente: 6) By og Herredsfoged i Grenå Christian Bager. 7) Byfoged i Ebeltoft Thomas Jacobsen, der desuden er Herredsfoged i Sønder og Mols Herreder. 8) Birkesdommer i Scheels Birk Michael Christoher Arnet. 8) Birkedommer i Høgholm Birk Rasmus Klaitrup. 10 Birkedommer i Rugård Birk, Peter Ponich, er tillige Byskriver i Grenå og Herredsskriver i Nørre Herred samt ”ædsoeren” Procurator. 11) Byskriver  i Ebeltoft Peder Mathiesen, som tillige er Herredsskriver i Sønder og Mols Herreder. 12) Birkesriveren i Scheels Birk. 13) Do ved Høgholm Birk Rasmus Petersen. 14) Do ved Rugholm Birk, Amor Nielsen. Nb Om Birkebetjenten ved Katholm Birk melder Amtemande intet om. Ingen dato 1746.

1421
Fra Ingen afsender. Designation over de civile Betjente som er indkaldt til Grenå den 19 september. Toldbetjente 1) Tolderen i Grenå Thoer Nielsen. 2) ContrOleru sst Otto Frideri Knoff. 3) Tolderen i Ebeltoft Henric Ramshart. 4) Controll sst Peder Fynbor. 5) Vejer og Måler Christen Holm. Justitsbetjente: 6 Byfogeden i Grenå Christian Bager.
7) Byfoged i Ebeltoft Thomas Jacobsen. 8) Birkedommeren ved Scheels Birk Michael Christopher Arner. 9) Birkedommeren ved Høgholms Birk Rasmus Klaistrup. 10) Birkedommeren ved Rugårds Birk Peter Ponick. 11) By og Herredsskriver i Ebeltoft Peder Marhiesen. 12) Birkeskriveren ved Scheels Birk. 134) Do ved Høgholms Birk Rasmus Petersen. 14) Do ved Ruggårds Birk Amor Nielsen. Ingen dato 1746.

1422
Ingen afsender. Designation over de civile Betjente som den 31 august på Skanderorg Slot skal aflægge deres Troskabsed. 1) Amtsforvalter Hans Justesen.
Regimentsskriver Niels Moldrup. 3) Birkeskriver Ludvig Georg von Cølln og Slotsfoged og Gartner ved Skanderborg Slot Christian Bruu. Ingen dato 1746.

1423
Ingen afsender. Designation over de Kongelige civile Betjente som fredag den 2 september er indkaldt til Horsens for at aflægge Troskabsed. 1) Borgmester Hans Christian Müller. 2) Rådmand etc Christian Kragh.  3) Do Christian Frydensberg. 4) By og Herredsfoged samt Land Fiscal Niels Rasch.  5) Tolderen i Horsens Peter Christian henneberg. 6) ContrOleur Lieutenant Ducke. 7) Hospitalsforstander Simon Bråd. Nb Do Hygom. 8) Herredsfogeden i Tyrsting Vrads Herred Hans Wilsted.  9) Do Herredsskriver Christen Ørting.10) Herredsfogeden i Bjerre - Hatting Herreder Mads Sommer. 11) Birkedommer i Boller Birk, som tillige er Herredssskriver i Bjerre og Hatting Herreder Frantdz Hansen. 12) Birkeskriveren ved do Birk Chrstian Tolstrup. 13) Birkedommeren i Tirsbæk Birk Søren Pedersen. 14) Birkeskriven sst. 15) Birkedommeren ved Stensballegårds Birk, som tillige er Herredsskriver i Vor og Nim Herreder Oluf Bruun. Ingen dato 1746.

1424
Ingen afsender. Formular til Eden. Efter som den Stormægtigtse Konge og Herre, Herr Frederich den Femte, Konge til Danmark og Norge de Wenders og Gothers, Hertud udi Sleswig og Holsten, Stormarn og Dytmerskeb, Grewe udi Oldenborg og delmenhorst, hawer allernådigst antaget og bbestilt mig N: N: til at wære hans Kongl. Maits Tiener og N: N. Så lower og tilsiger jeg hermed etc. over 3 sider. Ingen dato 1746.

1425
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Efter den tilsendte formular af 16 hujus, følger her med han den pålagte Troskabsed. 18 juni 1746.

1426
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Efter den under 16 husjus tilsendte formular, følger her med hans aflagte Troskabsed. 18 august 1746.

1427
Fra D Trappaud, Søbygård. Efter den under 16 hujus tilsdnete formular, følger her med hans aflagte Troskabsed. PS Da den kun er indrettet for hans embede, beder han om tilbagesendelse hvis den også skal vedrøre hans carakter som Etatsråd. 20 august 1746.

1428
Fra F L v Woyd, Skanderborg Slot. Efter Stiftamtmandens forlangende i skrivelse af 16 hujus, følger her angivelse af all civile Betjente under hans Amter, Skovbtetjente undtagen, og de 4 som er nævnt under 1sye post, har han beordret til at indfinde sig i Århus den 24 hujus, medbringende deres skriftlig forfattede Ed. 18 august 1746.

Bilag: Dateret 18 august 1746 fra Woyda, skema som tidligere, med angivelse af de der er indkaldt til aflæggelse af Eden, nemlig Johannes Snell, Niels Wissing, Frederich Holmer, Knud Engelbretsen, Hasn Justsen, Niels Moldrup, Christian Bruhn, Ludvig Georg von Cølln, Hans Wilsted, Christen Ørting, Oluf Bruun og Niels Rasch.

1429

Fra D Trappaud, Søbygård. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 16 hujus, angående aflæggelse af Troskabsed, hvortil han angiver Birkedommer Johanne Snell, Birkeskriver Ludvig Georg von Cølln og do Niels Wissing.  20 august 1746.

Bilag: Dateret 24 august 1746 fra D Trappaud, Søbygård, hvorpå angives de civile Betjent i Vrads Herred, som skal aflægge Ed nemlig Herredsfoged Hans Wilsted og do skriver Christen Ørting.

1430
Fra D Trappaud, Søbygård. Angivelse af de civile Betjente som efter Stiftamtmandens forlangende af 6 hujus, af Trappud er tilskrevet om aflæggelse af drees Troskabsed fredag den 16 hujus på Randers Rådstue. Amtsforvaltere Folsach, Regimentsskriverne Ulsøe og Niels Schelde, Tolderen i Randers Niels Jørgensen, do ved Hadsund Toldsted Christian Severin, ContrOleur sst Niels Jørgensen, Birkedommeren ed Rytterdistriktet Nicolaj Stabelle, Birkeskriveren ved bemte Birk Wilhelm Deichann, Herredfoged i Støvring m fl Herreder Hans Knudsen, Skriveren ved bemte Herred Henrich Drejer, Herredsfogeden i Rougsøe etc Søren Hansen, som tillige er Byfoged i Randers. Skriveren i bemte Herreder Johan Geilser, Birkedommeren ved Holbækgårds Birk Mihel Karmarck, Skriveren ved bemte Birk, Herredsfogeden i Onsild Herred Niels Toersen. Skriveren i bemte Herred Frederich Gerhard Volf. Herredsfogeden i Gjerlev Ole Bieer. Skriveren i bemte Herred Niels Jensen. Skriveren ved Mariager Closters Birk Phat?. Birkedommeren med Overgårds Birk Johan Foss. Skriveren ved bemte Birk Peder Krogh. Herredsfogeden i Lysgård - Hids Herred Christian Lunow. Skriveren ved bemte Herred Niels Jacobsen. Herredsfogeden i Galten - Houlbjerg Herred Jens Mørck.  Skriveren ved bemte Herred Erich Lauritzen. Birkedommeren ved Frijsenborg Birk Søren Birk. Skriveren ved samme Birk Frans Soetmann. Birkedommeren ved Frisenvold Birk Hans Sørensen.  Skriveren ved bemte Birk Hans Jørgensen. Birkedommeren ved Frishold Birk Jens Mogensen Møller. Skriveren ved bemte Birk Peder Mønster. Birkedommeren ved Clausholm Birk Aneers Astrup. Skriveren ved bemte Birk Søren Såbye. 7 september 1746.

1431
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. Efter Stiftamtmandens befaling af 16 hujus, angives her de civile Betjente som har fået kopie af formularen om aflæggelse af Troskabsed, nemlig Panck, Langballe, Løcke, Weigner, Schønau, Niels Nielsen, Hellesen og Esmarch. 
18 august 1746.

1432

Fra ??, Ebeltoft. Indberetning om antallet af de civile Betjente der findes i Byen, der jvnf modtagne ordre af 9 hujus skal møde i Grenå for at aflægge deres Ed. [Se næste]. 12 september 1746.

1433
Fra ??, Ebeltoft. [Se forrige]. Jvnf modtagne ordre, angives følgende civile Betjente i byen som skal aflægge Ed, Tolderen Henrich Ramshart, ContrOleur Peder Fynbo, Byskriver Peder Mathiesen, Vejer og Måler Christen Holm, samt underskrevne Byfoged. 17 september 1746.

Bilag: Dateret 12 september, angivelse af navne som ovenstående.

1434
Fra Christian Bager, Grenå. Henviser til modtagne ordre af 9 hujus, hvoraf fremgår at Stiftamtmanden vil komme til Grenå førstkommende 19 september kl 10 formiddag, da de herværende Kongelige civile Betjente så skal aflægge deres Troskabsed til den nye Konge. Bekræfter at vedkommende er indkaldt til dette. 14 september 1746.

Bilag: Dateret 14 september 1746 fra Christian Bager. Angivelse af de indkaldte Betjente: Tolder Thoer Nielsen, ContrOleur Otte Frederich Knoff, By og Herredsskriver Peter Ponich og Christian Bager.

1435
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Angivelse af de der efter mdodtagne ordre, skal aflægges deres Troskabsed, hvorefter de er indkaldt til Rådstuen den 16 september. Derefter følger som på tidligere liste, navnene på de indkaldte. 12 september 1746.

1436
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til modtagne ordre af 6 hujus, hvorefter han har tilskrevet følgende om aflæggelse af Troskabsed: Inspecteur Ludvig Milling, Byskriver Niels Jensen, Inqvisiteur Niels Hvidt, Tolder Christian Severin, ContrOleur Niels Jørgense ved Mariager Toldsted, Vejer og Måler Jørgen Hieronimusen. 12 September 1746.

1437
Fra C Frydensberg, Horsens. Efter modtagne ordre af 23 hujus har de udsendt formular til de civile Betjente angående aflæggelse af Troskabsed, der er pålagt at møde på Rådstuen den2 september klokken 10 slet, nemlig Byfogeden Niels Rasch, Tolderen Petter Christian Henneberg, ContraOleur Lieutena t Duche og Hospitalsforstander Simon Bråd. 25 august 1746.

1438
Fra Peter Panck, Århus. Som tidligere, angivelse af de Proprietairer, Enker og umyndige undtagen, der ejer Jordegods i Århus Amtstues distrikt og ej betjener nogen charge, som skal aflægge Troskabsed til Kongen. 22 august 1746.

1439
Fra N Spliid, Randers Amstue. designation over de Proprietairer udi Dronningborg og Silkeborg amter, hvorfra Sønderlyng Herred er exciperet, som ejer Jordegods og ej betjener nogen charge. Navne som på tidligere er angivet, exp: De somer Caracteriserede men ej betjener nogen charge: Obrist Winding, Bistrup, Justitsråd von der Måse, Clausholm etc. 19 august 1746.

1440
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. Designation over de Proprietairer under Skanderborg Åkær Amter, som efter Stiftamtmandens ordre skal aflægge deres Troskabsed, nemlig Rantzau til Cane, Lassen til Dybvad, Grabow til Urup, Hans Christensen Juul på Tyrrestrup, Major Reenberg, Ristrup og Thygesen til Mattrup. 25 august 1746.

1441
Fra Søfren Esmarch, Århus. Over 2 sider hans aflæggelse af Troskabseden til Kong Frederik den 5te, hvor han bl a skriver, at eftersom Kongen har allernådigst antaget ham Søren Jensøn Esmarch til at være hans Kongelige Mayst Tiener og Visiteur, so lover og tilsgiger ah hermed o s v, efter formularens ordlyd. 24 august 1746.

1442
Fra Niels Villadsen, Hadsund Toldkammer. Bilaget som forrige, hvor efter han efter formularens ordlyd, aflægger sin Troskabsed til Kong Frederik den 5te. 16 september 1746.

Omslag: 1746 Forskjellige Breve og Documenter. Århus Amt.

 

1443
Fra J Lodberg, Harlev - til Woyda. Da den gamle Skoleholder Morten Jørgensen i den Kongelige Skole her i Harlev nu endelig formedelst alderdom og anden affældighed, så og en del formedelst hans Kones dødelige afgang, der, mens hun levede, var ham en god medhielp i at læse for Børnene, ikke selv kan forstå Skoleholderembedet længere med den duelighed det udkræver, men en anden bekvem person i han sted må antages, bliver dette herved efter min pligt Deres welbårenhed som Proses for Skolevæsenet underdanigst notificeret, ydmygts forlangdende hr Amtmandens betænkning, hvad de med videre skal anfanges, thu Skolen behøver nu fornemmelig efterdags en forstandere, da det bliver den belejligste tid for ungdommen at søge den. Han må dog i anledning af den Skoleholders alderdom og slette vilkor intercedede for ham hos Hr Conference Råd at ham af den som Skolen nyder efter ham, måtte noget forundes til ophold, at han icke aldeles skal crepere, thi han har ingen der skal giøre ham noget tilgode i hands alderdom og skrøbelighed, hands tilstand er ej heller således at hand derved kan subsistere uden anden hielp. Brevskriveren havde vel mange personer at forestille til denne tieneste, men i særdeleshed vil have recommenderet til Ds Welbårenhed Hr Regimentsskriver Moldrups Skolemester, som er er skickelig Menniske og beqven til en Skoleholdere, uanset hans icke er studeret, beqvemmede sig og nok til de conditioner, som den gamle kunde times med. Han ervarter herpå i underdanighed Hr Amptmandens behagelige resolution, og giensvar mig til efterretning, som i dybeste ydmyghed henlever. Signeret.
7br 1746.

1444
Fra Frederich Holmer, Kysinge - til Woyda. Af indlagte forretning vil Woyda erfare, den ulykkelige hændelse, som Juleaften skete, i det sikre håb om en gunstig resolution for vedkommende, så at de kunne besørge den døde til Jorden. [Se næste]. 28 december 1746.

1445
Fra Frederich Holmer, Kysinge. [Se forrige]. Anno 1746 den 28 december var han sammen med tiltagne 8 Dannemænd [underskriverne] efter tvende Borgere fra Horsens navnlig Søren Brestrup og Lars Otttesen deres begæring hos ham i aftes i hans Hus i Odder, på Kysinge Red hvor en Goliath lå for Anker, hvor de i Kahytten fandt en død mand liggende næsegrus på en Bænk og Skrin. Da Rettens middel spurgte Skibsfolkene navnlig Søren Hansen, Rasmus Pedersen, Ole Jensen, Anders Kieldsen, Jacon Christensen hvorledes dette var sket, berettede Jørgen Hansen, at det var dres Skipper som på rejsen fra København havde ført Skibet, og var en Reder derudi navnlig Christen Nielsen Kruse, Borger og hjemmehørende i Horsens, som sidst afvigte Juleaften, da de lå for Anker under Egelau [Endelave?], begyndte Goliathe i den heftige storm at drive, tog Skipperen til Lodlinen for at erfare om Skibet ikke ville stå for Anker. Sås videre at han gik overbord, men af folkene blev reddet, men alle forsøg på at få ham til live var forgæves. Fremgår videre at hans Hustru var Karen Andersdatter i Horsens, ligesom de havde medbragt en Kiste, og liget derefter bragtes i land i Kysinge, idet man, efter Øvrighedendens forventede tilladelse ønsker at liget måtte bestædes til jorden i Saxild Kirkegård.  Att af: Hans Andersen, Jens Nielsen, Poul Jensen, Hans Knudsen, Hans Nielsen, Ole Jensen, Søren Nielsen, Peder Pedersen (Peder Rødgård) alle af Kysinge. Samt af Lauritz Offersen og Andr Brædstrup (Søren Brestrup).
28 december 1746.

1446
Fra L G v Cølln, Skanderborg - til Woyda. [Indlagt i omslag fra J H Snell, med påskrift forbrugt til Hr Brandes autosisation at betjene Retten som Sætteskriver for de første næstkommende Tingdage. Som Birkeskriver Niels Wissing i Galten er blevet adjungeret til at være ham behjælpelig i hans svaghed, men at han ikke kan være så lykkelig at nyde hans hjælp, og da han nu er svag i sine lemmer, ønsker han førstkommende torsdag at rejse til en Doctor i Horsens, for at få kureret sin højre hånd, som han kom til skade med for ungefæhr 3 uger siden, da han på en ung Hest red til Tinget, faldte, hvilket han ikke tog sig af, men dette er nu blevet slettere, så han ikke kan skrive, og derfor må søge hjælp, hvorfor han beder deror om at Hanibal Brandt i Skanderborg må autoriseres som Sætteskriver ved det Skanderborgske Distrikts Birketing, som er ham bekendt, indtil Wissing får bedre tid og lejlighed til at hjælpe ham. 21 juni 1746.

Påtegnet: 22 juni af Woyda, at om Hanibal Brandt godvillig vil, autoriseres han til at betjene Birketinget som Sætteskriver, men skulle Birkeskriveren Ludvig Georg von Cølln have årsag til at undskylde sig af svaghed, erindres den adjungerede Birkeskriver Niels Wissing, at han da samme observerer etc.

1447
Fra E Kragh, Stensballegård - til Woyda. Som tJenstlig gensvar på skrivelse af 9 hujus, melndes at en mand på Endelave Jens Nielsen, forgangen år skal have tilforhandlet sig en Jagt, men ellers ved hun intet videre om dette, såsom han er gået til Norge, men ellers har sagt hende at han har taget Borgerskab i Horsens, og Skibet ellers ligger i Vinterkvarter der. 12 maj 1746.

1448
Fra Frederich Holmer, Odder. Henviser til Woydas ordre af 31 januar, hvorefter han rejse til Amstrup By, med den tanke i Båd at han som sædvanligt ville fare til Alrøe, men imod forhåbning blev ham svaret at Båden lå højt oppe på land, og var meget brøstfældig, så det var umuligt at betjene ham, ligeledes var der af en sydvest [Vind) dreven en del Is på landsiden, så hans rejse var forgæves. Angående Qvægsygen er forlængst alle mulige anstalter gjort. Fogeden på Åkær angav at man allerede havde indberettet til Amtmanden om de døde dyr.  1 februar 1746.

1449
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Ved resolution af 13 hujus har det behaget Hans Maits allernådigst at bevilge, at de Proprietarier som efter forordningen af 16 juni 1686, her i Danmark holder Stutterier og derfor nyder Consumptions frihed, må uagtet det på Hingsters udførsel i almindelighed udgangne forbud, imod den fulde Tolds betaling, årlig må lade udføre halvdelen, så mange Hingster som de beviste at have Hopper i deres Stutterie, på nærmere angivne vilkår.  17 september 1746.

Påtegnet: 28 september af Woyda, hvor med han ønsker efterretning fra Bidstrup og Ristrup, sidste om Reenberg er sindet at holde Stutteri. Videre i Reenbergs fraværelse påtegnet af C Skiøring, og fra Bidstrup af P Møller, at der ikke der findes Stutteri.

1450
Fra E Såbye, Frijsenborg - til Woyda. Henviser til modtagne skrivelse fra Amtsforvalter Justsen, angående at han behøver Woydas attest på at de 2 Bøndergårde i Skjoldelev under Skanderborg amt og Lading Sogn, tilhørende Frjsenborg, der ved ulykkelig ildebrand afbrændte i 1743, igen inden frihedstidens [for afgifter] er opbyggede, hvorom ønskes Såbyes attest på det han ved om samme. Men siden han ikke har ført et Tingsvidne om samme, hvilket aldrig har været forlangt, kan han ikke angive andet end den sandfærdige forsikring at de udi ganske complet stand inden udgangen af det første år, allerede var byggede.  3 februar 1746.

1451
Fra Frands Simensen, Galten - til Woyda. Anders Nielsen og Morten Jensen af Låsby tillige med Knud Jensen af Galten havde foretaget sig til forhandling og salg at drive noget Fæ sønder ud, hvor brevskriveren ligeledes med noget af sit Fæ, havde begæret at få i flok med deres og gøre følgeskab, som de velvillig og tillod ham. Men da han sammen med dem havde drevet en 3 mils vej, blev de til sinds at ville købe hans Kvæg, men da han forventede at få en bedre pris der hvor de solgte deres, vægrede han sig mod at sælge til dem, og da de ej efter mange gjorte begæringer ikke kunne få deres vilje med at købe hans Kvæg for det de efter7 behag ville give, fandt fornemmelig Anders Nielsen som var hovedmand i dette værk, for got første at adskille klageren Kvæg fra flokken, og da han mødte for at drive dem sammen igen, derefter med hug og slag pludselig på en grov og uforkammet måde overfaldt ham, som han endnu bærer mærke af i sit stakkels hovede, hvori han blev ligesom halvt forrøkt og ganske fortumlet. Han befrygtede endda for værre, som også var sket hvis ikke Knud Jensen havde taget ham [Anders Nielsen] fra ham. Fortsætter at denne nu havde nået sit mål, at Frands Simonsen blev ked af at drive sammen med dem, og drive Kreaturerne tilbage ville give dem alt for stor fornøjelse, og ham en større fortræd og omkostninger. De besluttede da at Jens Thomesens søn af Låsby som også var med, skulle købe hans Kreaturer, hvilket også skete til hans store skade, formedelst hans hovede da var ganske forslagen, ligesom ganske forvirret da han på den tid ikke vidste hvad han gjorde. Beder derfor Woyda om, som den der antager enhver som søger ham, at hjælpe ham til sin ret der er sket uret, og lade disse personer afstraffe. 18 september 1746.

1452
Fra Ludvig Georg von Cølln, Skanderborg - til Woyda. Denne er nådig bevidst at Birkedommer Snell og han for lang tid siden, i dybeste underdanighed har besværet sig over Byfoged Oluf Løcke og Rådmand og Byskriver Møller i Århus, over at de havde holdt auction over Borgmester Basballes Selvejergård i Mesing, sorterende under Rytterdistriktet, hvilken gård efter høje commissions begæring af Snell og Cølln med gjorte bekostning er blevet vurderet. Efter deres ansøgning ville Byfogeden og Rådmanden betale dem deres Auctions salarium, hvilket ikke er sket, hvorfor han beder om at Woyda vil tilholde dem at dette sker.  3 november 1746.

1453
Fra C Fach, Sjelle. Som han finder sig højligt forårsaget til at forestille for Stiftamtmanden, hvorledes hans formand, formedelst negligance har ladet Degneboligen ganske lagt øde, så Fach nu på 15 års tid har måttet leje Hus, i hvorvel han tid efter anden er tilsagt af Provsten at han skulle nyde Degnebolig, hvilket og loven tilsiger, at den der har jus et jura til et Degnekald, da bør den at forskaffe Degnebolig. Men da han nu finder at der er et lidet Hus i Sjelle, som tilhører Hans Majestæt, som blive vacant [ledigt] med det første, hvilket han har andraget for Moldrup, på det at han ikke skulle fæste det bort, før han kunne vide mere underretning fra Stiftamtmanden, om Fach måtte nyde dette lidet Hus til en Degnebolig, såsom det ikke er til nogen bekostning for Kongen, hvorfor han beder om hjælp til dette. 4 juni 1746.

1454
Fra Ludvig Georg von Cølln, Skanderborg - til Stiftamtmanden. [Se tidligere]. Henviser til dennes nådige skrivelse af 25 november, vedlagt den højgunstige communication af Byfoged Løcke og Rådmand Møllers erklæring af 21 november, angående Borgmester Basballes Bondegård i Mesing med tilhørende Selvejerskov, hvorfor han takker underdanigst, og beder ydmygst om at Stiftamtmanden vil pardonere at han endnu en gang gør denne umage, nævner lovens 3die bogs 1ste capitel 3 articul. Jvnf tidligere, ses at sagen drejer sig om at Løcke og Møller havde ladet afholde auction over Basballes gård, hvilket Cølln og Snell mener tilkom dem. Slutter med at Birkedommer Snell på grund af sygdom, ikke kan underskrive denne henvendelse, udbeder sig Stiftamtmandens resolution om sagens afgørelse. 5 december 1746.

1455
Fra Christian Stengel, Skarp Richter, Ålborg. "Siden mine formænd Stædse har forrættet de forefaldende Executioner Så wel i Aalborg, Wiborg, Som Århus Stifter, Så har ieg efter den Welædle og Welbyrdige Magistrat her i Aalborg deris mig Gunstigt meddeelte Recommendation af dato 3die Febr: 1746 erholdet den Welædle og Welbyrdige Magistrats i Århuus gunstige Løfte wed Swar af dato 21de Febr.  sist efter, de forefaldende Executioner i Århuus Stift og Bye Som Skarp Richter at forrette. og Jeg derefter den. 4de Augsti Sidst har forrættet Execution på Høyædle og Welbårne [der står Welb]. Frue Billes gods ower delinqventinden Birgithe Olufsdatter af Koed Sogn og Bye Så forswarlig, som den mig derfore giwne Attest nermere kand forklare. Og Siden det er Spargeret at i Deris Excellencis allernådigst anfortroede Stift i Schanderborg [hans skrivemåde] Bye Skal wære en delinqvent  Som Skal wære dømt fra liwet, Så er ieg underdanig bedende, at deris Excellence Nådigst ville føye den anstalt, at ingen anden Skarp Richter  end ieg Samme Execution måtte tillades at forrætte, Ligesom og Jeg underdanigst beder at Deris Excellence Nådigst ville  meddele mig den tilladelse at ieg og ingen anden Skarp Richter de forefalden Executioner i Århus Stift må forrætte. Jeg tilbeder mig Deris Excellencis  Nådige Assistance og Swar hworimod Jeg Med all underdanig Submission lewer

Deris Excellence Høy Welbårne
Hr Geheimeråd

Nådige Herris underdanigste Tiener

ChristinStengel Skarp Richter. Aalborg dj 22de Augusti 1746.

Til Jacob Benzon. 22 august 1746. [Se næste].

1456
Fra  Wrotum?, Aalborg. "Jeg har haft den ære at modtage Deres Excellences høygunstige Skriwelse af den 9 Sept. og strax wed Skarp Retterens hiemkomst giort ham dessen indhold bekiendt. Skulle der forefalde nogen Exsecution under Deres Excellences Jurisdiction, udbeder ieg allerærbødigst Deres Excellences Nåde for Christian Stengel, at hand måtte bliwe betroet samme at forrette, så som ieg kand forsikre hand er en ædruelig og Capabel Mand; Og, næst  at hawe Deres Excellences Nåde og Bewågenhed recommenderet, har ieg den ære at henlewe med ald veneration, Deres Excellence

Høy Welbårne Hr. Geheime Råd Nådige og høygunstige Herre Deres

Allerærbødigste og aller skyldigste tiener. Signeret. 
15 September 1746.

1457
Fra M Skov, Århus - til Hans Nielsen Horsens og Jørgen Nielsen i Broberg. Udi den mellem brevskriveren og Byfoged Oluf Løcke anordnede Kongelige commission, er af Byfogedens søn Johan Frederich Løcke i seneste session den 7 september, forevist en såkaldet skriftlig forretning over hvad han tillige med H N og J N i Skovs hus den 15 november afvigte år, i hans fraværelse har foretaget, da 3 Skov tilhørende klædninger /:uden ringeste adgang:/ blev bortført og henbåret udi Byfogedens hus, under hviken forretning "begge Eders" navne findes tegnet som testificanter og vidner. Da som det af visse kendetegn klarlig kan ses ligesom han og er kommen i erfaring, at i iche skal have skrevet eders navne under samme forretning, så ville enten herpå tegnet under eders hænder eller for min udskichede tilstå eller fragå for det 1ste om Byfogeden nogen tid har forlangt af eder at underskrive slig forretning og for det 2det om i virkelig har underskrevet samme eller ikke. Hvorpå han afventer deres svar, som de, om fornødendt eragtes med Ed at bekræfte. 23 september 1746.

På samme ydmygest gensvar fra I N B siger Jørgen Nielsen Broberg og Hans Nielsen Horsens, hvor de bl a svarer, at ligesom Løcke ikke skrev nogen forretning på stedet udi Hr Commerceråds Mogens Skovs hus den 15 november, men alene leverede mig Jørgen Broberg 3 klædninger at bære i hans hus og befalede mig Hans Nielsen Horsens at følge med, så har han ikke forlangt af dem slig forretning at underskrive, følgelig ej heller samme haves underskrevet eller gjort nogen tilladelse deres navne at underskrive hvilket med Ed kan bekræftes.

1458
Fra J Rasch Bergen, Århus. Det er Bentzon ikke ubekendt, at Provsten Hr Otte Lime i Hammel, som viede et Qvinde menneske navnlig Kirsten Nielsdatter til en mandsperson, endskønt hun for horeri ved Tamperretten var frakendt sit forrige ægteskab, til befrielse for denne gerning har betjent sig af en attest under Hans Høyærværdighed Doctor Frederich Nannestads hånd, og da han for denne forseelse af mig som af Stiftamtmanden er constitueret som Fiscal, ved en Provsteret blev tiltalt, har han til undskyldning fremlagt samme attest, og forment han efter denne havde ret til at foretage vielsen. Da Nannestad derefter indkaldes i retten ønsker denne at se den nævnte attest, hvorefter han lader sig forlyde med at den var urigtig, hvorpå Bergen da for at få sagen oplyst, ved en missive søger sådan anstalt at Hr Hurtig Karl som sætteprovst i Provsteretten i afvigte Landemode tog beviset med Rettens påtegning med sig, hvorpå samme af Nannestad blev taget i øjesyn, og derefter i  Biskoppens, Provst Lunes og de øvrige Herredsprovsters overværelse blev declareret for at være falsk og skrevet af en falskner. Da nu sagen afvigte 13 hujus ved Provsteretten i Skanderborg blev foretaget mødte kvinden Kirsten Nielsdatter med hendes mand Søren Nielsen og for Retten tilstod, at bemeldte bevis var falsk og urigtig og at de havde formået en person her i Byen Jørgen Vinter til at skrive samme, som og af ham skete efter det originale bevis som de under Dr Nannestads egen hånd havde med det tillæg som der udi fornævnte falske bevis fandtes, hvorefter Provst Liime efter deres begæring og fundament af dette falske bevis har viet dem. Efter hvilke omstændigheder Bergen indrettede sin procedure og irettesættelse imod Provst Liime [Lihme], samt til endelig dom udagerede sagen så den til endelig dom blev optagen. Og som disse omstændigheder er så vigtige har han ikke villet undlade at indberette sligt for Stiftamtmanden. 
21 maj 1746.

Påtegnet: 14 oktober tillagt Procurator Bergen ordre til at actionere både Kirsten Nielsdatter og hendes mand, samt den indbemte Jørgen Winther.

1459
Fra Morten Pedersen, Skomager. Århus. Som hans kone i hans fraværelse, sidst afvigte mandag blev voldelig overfaldet af den næste nabo Søren Nielsen, de trakterede hende og en anden nabokone med hug og slag, hvorfor bemeldte Søren Nielsen endnu sidder i Arrest, altså er han allerydmygst bønfaldende at Stiftamtmanden som den højeste øvrighed i her i Byen, at som han er en fattig Skomager der dog må sidde på en anden Mesters værksted for at fortiene Brødet til sin fattige Hustru og umyndige Børn, vil håndhæve sådan uret mod ham og hans, helst han ikke formår at søge sin regres ved rettergang, og Konen 2 gange har været hos Byfoged Løcke angående den sag, men intet svar bekommet i henseende til nogen ret for dem. Da som Søren Nielsens begangne omgang mod hans og Nabokonen vilde blive alt for vidtløftigt at demonstrere for Stiftamtmanden, bad han om at Søren Nielsen måtte blive pålagt at flytte, og i det øvrige at tilsvare hvad ondt Konen eller børn herefter måtte hændes, såsom han for Retten har lovet Konen en ulykke, hvorfor han venter nådig assistance. 24 november 1746.

1460
Fra Nies Bang, Overby. Da Amtmand Woyda så ham tjenlig til at føre og forsvare folkes sager som Procurator, meddelte  hans Velbårenhed mig vedlagte autorisation, i Stjernholm Amt såvel som i Horsens, som også ved Herredstingen, hvor mange har brugt ham til at forsvare deres sager. Men lykken har aldrig villet vise ham vej, at blive kendt af Deres Excellence, vil dog underdanig indstille sig, og beder om at denne vil meddele ham en autorisation, at han i Havreballegård og Stjernholm amter som Procurator i Købstæderne og på landet ved underretterne må lade sig bruge. Til yderligere oplysning om hans opførsel og forhold, henviser han til Magistraten i Horsens som længe har kendt ham, endog som afg Fiscal Mavors fuldmægtig, hvorom de herpå har tegnet deres attest. 15 marts 1746.

Notat: 26 april blev ansøgeren meddelt constitution til at gå i rette i Horsens Købstad og Stjernholm amt.

Påtegnet: 16 marts 1746 af C Frydensberg m fl, hvori de skriver at så vidt det er dem bekendt, har ansøgeren opført sig fornuftig og skikkelig udi hvis sager han enten ved Bytinget eller andre retter har haft under hænde, hvilket herved efter begæring meddeles. Signeret.

1461
Fra Mikkel Sørensen og Niels Jensen, Malling. Det er i underdanighed afvigte løverdag mundtligt demonstreret at disse 2 Husmænd af Malling By og sogn, har fæstet af sal Assessor Worm den 13 januar 1733 og da tiltrådte husene i megen slet tilstand. Efter skødet har de årligt svaret 1 rdr og altid betalt samme, ligesom de har forrettet det arbejde som hidtil har været dem påbudt. Men efterdi Sr Biering i 2 år har oppebåret deres contingent og ved ordre af 10 december afvigte, skulle møde i Århus med 2 dages forplejning, at afgøre resterende hoveri, da at betale 1 rdr af hvert hus foruden husleje som han ikke ville modtage, før det til samme blev betalt. [Uklart]. Beder om Stiftamtmanden resolution.
12 december 1746.

1462
Fra B D Bielche, sal Stürups, Kærbygård.
Hun tager sig den frihed at opvarte, såvel som at oversende vedlagte accord, som mellem hendes Fætter Major Rosenkrantz og hende om Kærbygårds og godsers afståelse, hviket hun ikke har villet undlade at underrette Stiftamtmanden om som stedet høje øvrighed, idet hun samtidig beder om dennes underskrivelse op påtegnelse. 8 april 1746.

1463
Fra Frederich Holmer, Odder. Efter allerunderdanigste pligt og Stiftamtmandens befaling indsendes hermed hans ringe tanker til lovens forbedring så vidt som han har kunnet afstedkomme. Desuden attest om Vor Frelsers Kirkes bøder, gratulerer ellers til et lychsalig forestående Nyt År. [Se næste]. 28 december 1746.

1464
Fra Frederich Holmer, Odder. [Se forrige - 4 sider]. Henviser til Kongeligt reskript af 25 november 1746, angående love og udgangne Kongelige allernådigste forordninger til forbedring, som han af Stiftamtmanden under 9 december er blevet anbefalet [at fremføre]. Der efter forskelligt, exp om lovens 1 bogs 4de cap 2,3 og 5 art, samt forordningen af 3 marts 1741, tillader mundtlig varsel der nu om stunder er i stor misbrug, så mesten alle betjener sig der af og forefalder adskillige disputer imellem Procuratores og deres Kongelige Majts interesse lider af stemplet papir. Fortsætter på side 3 bl a an del allernådigste forordninger specificeret, exp 14 januar 1740 forbud at ingen Landsbyer eller garder moor? gårde? må? nedbrydes.  28 december 1746.

1465
Fra H Mørck, Holme. [3 sider]. I følge den af Stiftamtmanden stillede Kongelige befaling af 25 november, angående indberetning om hvis man kan foreslå til forbedring af de allernådigste udgangne forordninger og love, hvor til han bl a skriver, så vides eller underståes ikke at melde noget om de allernådigste forordninger thi en del gælder til en tid, andre efter som tidernes omstændigheder der udkræver og så videre. Fremkommer alligevel med noget over de næste sider, bl a om lovens første bogs pag 32 dens 5te art om kald og varsel etc.
30 december 1746.

1466
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård - til Woyda. Siden sidste hvor han havde den ære at give beretning til Amtmanden om de jorder sal Provsten i Harlev og Degnen i Ris, havde haft i brug af Kongens ejendom, har han om det i Harlev, efter en vidtløftig søgen og leden, endelig fået et til Casper Høvinghof som da havde Harlev Mølle den 15 december 1724, udgivet fæstebrev i Protokollen opledt, hvoraf den forlangte kopi heraf fremkommer. Da fæster kom fra Harlev Mølle, afstod han det igen som er 3 tdr 2 alb hartkorn til sal Provsten og Niels Lauridsen, hvor af enhver af dem har haft lige brug, dog uden at have fået fæste på samme. Moldrup forestiller sig hans sal formand Krigsråd Gyberg, derom må have haft de tanker, når fæstet var givet, stod det uden forandring, og han vel ved lejlighed har villet haft det i en anden skik. Ris. Degnen Holger Seidelin har haft de brugende ødegårdsjord 2 tdr 1 fc 1 alb hartkorn siden forrige Degn afgik efter 10 til 11 år siden som 8 a 9 år før hans død hafde fået det af 2 mænd Jens Knup og Peder Dam, da de ikke vel havde de kræfter som kunne beholdes til dyrkning under deres øvrige brug, men ingen af Degnene har haft fæste derpå, årsagen må være som for ommeldt. [Se næste]. 14 april 1746.

1467
Fra N Moldrup, Skanderborg. Kopi af det i forrige omtalte fæstebrev, dateret 15 december 1724, til Casper Høvinghof i Harlev Mølle, på Niels Jensens gård i Harlev, som han formedelst slet tilstand ej længere har kunnet forestå og udgifterne svare etc.. Ingen dato 1746.

1468
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Fra Framlev og Laurs Pedersens Tjenestekarl Mathias Nielsen med nærværende blev indbragt for begangen Tyveri hos adskillige, og som samme skal være så grove efter frembringerens forklaring, kan ikke efterlade at incommodere med den ganske fremsendelse, at deres høiædle Welbårenhed [Woyda] ville foranstalte modtagelse og fængsling forvaring, samt hans tilkommende forplejnings udbetaling som fra Amtstuen bekvemmeligst kan fåes. 25 juni 1746.

1468b
Fra Rasmus Madsen, Framlev. Udi hans svigerfaders Daniel Rasmussens levetid er fra brevskriverens nu påboende Selvejergård i Framlev, solgt et stk ejendom bestående udi Tørveskær og Engslet med en del Elle begroet beliggende på Lillering Mark, Ottings Mose kaldet, som både under nævnte gård er matriculeret og skatterne til Kongen af ham [brevskriveren] er svaret, [solgt] til Mads Rasmussen i Tåstrup, og som han for længst til bemte mænd, i mindelighed har tilbuds købeskillingen, ikke alene til og ofte ved sammenkomst, men endog udi velædle Regimentsskriver Moldrups nærværelse, imod at de overleverede ejendommen til gården, hvilket hidtil har været frugtesløs. Da gården ved slig salg er fornærmet både i Høbiergning og Tørveskær, hvor af ganske lidet eller intet under gårdens jord er beliggende, der desuden synes at være meget stridig, at han skal svare udgifterne, men ikke nyde frugten af samme. Han finder sig derfor nødsaget til at bede om Woydas hjælp. [Se næste]. Signeret: Rasmus Madtzøn og A I S.  1 juli 1746.

1469
Fra A R S og P P S, Framlev. [Se forrige].  25 juni 1746 var underskrevne Anders Rasmussen og Laurs Pedersen i Framlev på begæring af Anders Jensen og Rasmus Madsen i bemeldte Framlev, for at syne og efterse den skade som de Harlevmænd med deres Creaturer, ved den drift de har i Dueholt har ladet gøre, både udi Eng og Korn, som af bemeldte Harlevmænd voldelig og til dels af Creaturer udstødt. Og synes de da efter deres skønsomhed at på 3 steder udi Engen er opædt så meget hvor af 1 læs Hø kunne avles og udi nogle Rugagre så meget Rug som kunne anses for 4 kiere, hvilket de i alt her med vil tilstå. 25 juni 1746.

1470
Fra Niels Wissing, Sjelle Skovgård. [Birkeskriver]. Sammen med 4 "uwillige" mænd navnlig Herlef Pederen, Henrich Hansen, Jens Laursen og Jens Tåstrup alle af Skouby indfandt han sig i Sjelle Skougårds Kobbel i Skoven, efter Woydas ordre af dags dato, for at syne og besigtige Søren Davidsen Husmand fra Skouby, som fandtes død i Skoven, og har de da synet og forefundet som følger. Den døde fandtes liggende i et Træ på sin venste side, på en Tront eller knot ungefær 3 alen fra jorden, hvilket Træ han oven for havde afhugget for Sergiant Øsberg [Osberg?] i Skovby som havde lejet ham til at gå i Skoven, og ellers selv var tilstede. Formenes at da toppen af Træet er faldet til en anden siden end formodet, har en Gren undertrykket ham, idet den var faldet på hans hals og krop, således at uanset dette blev fjernet, var han afgået ved døden. Derefter videre beskrivelse af uheldet, sluttende med at den døde blev hjemført til hans hus, indtil øvrighedens afgørelse med hensyn til jordefærden fremkommer. Sign: Herluf Pedersen, Hendrich Hansen, Jens Lauridsen og Jens Strop. 30 november 1746.

Påskrift: Den dødes enke beklager sig wemodig at hun aldelis intet eier til Kiste eller andet at få ham i jorden før, som Sognefogeden og Bymændene bevidner, men beder om nogen hielp dertil af den fattiges casse.

1471
Fra Mogens Pedersen, Smed i Mesing.  Skriver sig som en fattig Smed af Mesing, som nødes til at henvende sig til Woyda, med en klage over Familieskatte [forpagteren] der søger ham for mere skat, end han efter benådning er ansat til, nemlig med 1 mk og Konen med 8 sk i kvartalet, hvorimod han afkræves for 3 mk, og derfor er blevet pantet. Anfører at han tjener hver mand for kost og løn og bor i et Grandehus, og har ellers betalt den nedsatte skat, sammen med samtlige mænd i Byen formoder han at Woyda vil lade det blive ved den forrige udgivne ordre, siden Smeden er i slet tilstand. Signeret: Mogens Pedersen Smed, Peder Povelsen, Rasmus Lauridsen, Søren Sørensen, Christen Jensen, Peder Christensen, Christen Pedersen, ?? Grorsen, I A S, Niels Rasmussen, Niels Pedersen og Ivar Jensen.  24 juni 1746.

1472
Fra Karen Madsdatter, Elling. Som skiftet efter hendes salig fader [Madtz] Mads Nielsen Vinter i Elling er blevet sluttet den 23 oktober 1745, hvorudi blev indført at hendes broder Christopher Madsen [der står Madtzen] som beholdt stedet med al dets tilliggende, skulle antage hende hans søster til al mulig hjælp, og hun nu før faderens død tjente i gården i 4 år og efter hans død i 4 år, hvorfor hun aldrig har nydt en skilling til løn, ligesom broderen heller ikke efter skiftet vil give hende noget [der fra] heller ikke betale hende den fortjente løn, så beder hun Woyda om at være hende som et fattigt fader og moderløs barn behjælpelig, at hun dog måtte ske nogen rettighed. "I erwartning af en Nådig bistand forbliver jeg" signeret. 22 september 1746.

Omslag: 1746 Staldstude angl Århus Amt.

1473
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Hermed underdanigst indberettes at til dette anstundende Vinter, er der på gården opsat til at stalde 104 Øxen, som igen er solgt til de Københavnske Slagtere Peder Hansen og Povel Kyse, og om Gud ellers vil være så nådig og bevare dem fra den fordærvelige Fæsyge, skal de tid efter anden drives, således at den sidste er taget inden 1 maj 1737. 21 november 1746.

1474
Fra C Charisius, Constantinsborg. [Beskadiget]. I anledning af udgivne forordning, indberettes at der på gården er opsat 100 Staldøxen, hvoraf der er solgt 86 til Poul Markusen fra [Holsten?] Ørumgård i Bjerre Herred, hvoraf 43 efter contractens angivelse skal uddrives til 1 marts og 43 til 20 april. Sender også hilsener fra sig selv og Konen. 30 oktober 1746.

1475
Fra  C Charisius, Constantinsborg. [Angivne år skal formentlig være 1747]. Henviser til sin angivelse af 30 oktober, hvor efter han har solgt sine Staldøxen til Poul Marchusen fra Holsten?, er der igen af hans Øxner solgt 96 til Købmanden Mons Jann Assanne fra Monnecherdam i Holland, som efter accorden afgår fra Stalden 7 marts førstkommende og uddrives gennem Ribe. 5 marts 1746.

Omslag: 1746 Indberetninger om Qvægsygen Århus Amt.

1476
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Den fordærvelige qvægsyge som endnu continuerer på Vilhelmsborg, således at der i afvigte uge er død 17 fæhøveder, nemlig i Testrup hos Lars Pedersen 1 og hos Villads Sørensen i Mårslet By 2, hos Peder Andersen 2, hos Rasmus Jensen 1. I Malling sogn i Bisgård hos Jens Mikkelsen 9 og i Malling By hos Robert Rasmussen 2, hvilket underdanigst indberettes. 19 december 1746.

1477
Fra O Ødum, Kærbygård - Mons Müllers tiener. Siden sidste angivelse er der hos Gårdens Bønder 14 køer 11 qvier stude 11 kalve, nemlig Koldkiergård Knud Knudsen 5 køer 3 qvier 3 stude og 5 kalve. Hos Peder Jensen 4 køer 5 qvier og 4 kalve. I Trige hos Peder Christensen 2 køer 3 qvier og 2 stude. Hos Anders Sørensen 3 køer og 2 kalve. 11 December 1746.

1478
Ingen afsender, Århus. Special liste på 4 sider, med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegård og Stjernholms amter, samt Stiftets Købstæder, efter de tilstillede anmeldelser. Skemaet er med angivelse af stednavne og gårdenes navne, men ingen personer. Første 2 sider viser et samlet antal på 13875 til 25 november fra denne dato til 240 stk udgør i alt 14115 stk Fra sidste angivelse til 2 december døde 14115 dyr, og fra denne dato til 9 december yderligere 154 stk, samlet antal således 14269. Ingen dato 1746.

1479
Fra J Såbye, Frijsenborg. Siden sidste angivelse er der i Årslev by døde følgende creaturer, nemlig hos: Peder Hørslev 1 ko, hos Niels Pedersen 2 do. Peder Wærums enke  4 køer 2 stude 2 qvier. Maren Pedersdatter 4 køer 3 stude 2 qvier 1 kalv.
Rasmus Nielsen 4 køer 1 kalv. Rasmus Pedersen 5 køer 3 stude. Søren Weng 1 qvie. Mads Pedersen 4 køer 1 stud 2 qvier. Poul Knudsen 5 køer 1 kalv. Michel? Nielsen 3 køer. Peder Hanen 1 ko og hos Jens Albretsen 1 ko er i alt 54 stk. 12 december 1747.

1480
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. I afvigte uge er 29 fæhøveder døde, nemlig hos Las Pedersen Fogh i Testrup 4 og Rasmus Thomasen 6, i Mårslet hos Jens Olesen 4, Jens Bodilsens enke 2, Wilads Sørensen 2, Peder Andersen 2 og Rasmus Jensen 2. Desuden i Malling by Søren Pedersen 1, Degnen Christen Buch 4 og Robert Rasmussen 2 stk. 12 december 1746.

1481
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Siden sidste angivelse er der undr Gården døde 26 creaturer, nemlig i True Niels Jensen4 stk Peder Lassen 3 i Tilst Niels Madsen 3, Yderup Anders Nielsen 5, Hasle Rasmus Sørensen 4, Rasmus Møller 5 og Jesper Jensen 2. 12 december 1746.

1482
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. Fra 21 november til dato er der af den grasserende qvægsyge døde 25 stk creaturer.
12 december 1746.

1483
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Som den fordærvelige fæsyge stadig continuerer på gården, er der i Mårslet hos Jens Olesen død 3 fæhøveder, hos Søren Pedersen i Testrup 1, Las Pedersen Pigh 6 og Rasmus Thomasen 1 i alt 11 stk.  5 december 1746.

1484
Fra J Mørch, Holme. Angivelse af døde creaturer hos beboere under strøgodset, nemlig i Elsted By hos Peder Jørgensen 3 hos Johane? Grim 3 - sidste Krigsråd Balle tilhørende. I Vejlby hos Eskel Jacobsen 1 hos Jens Ovesen 1. I Gjellerup, hos Peder Holm 11, Niels Sørensen 4, Rasmus Sørensen 4, Michel Sørensen 1, Søren Michelsen 1, Niels Hansen 1. I Åby: Michel Jensen fra først og til dato 13 stk. Skejby hos Søren Sørensen 7 og hos Rasmus Bach 1, Anders Rasmussen 12 (Doctor Nannestad], Povel Christensen 4.  29 november 1746.

1485
Fra ??, på Andreas Stæhrs vegne, Århus. Angivelse af døde creaturer, nemlig i Vejlby 3, Skejby 5, Yderup 11, True 35 og i Tilst 16 i alt 70 stk. 1 december 1746.

1486
Uden afsender. Skema over 4 sider med samlet opgørelse af døde fæhøveder i Havreballegård og Stjernholm amter, samt Stiftets købstæder. Nævnes gårdenes navne, samt byer og sogne men ingen personer. Fra sidste angivelse til 28 8br døde dyr 13118 stk fra denne dato til 4 november yderligere 224 stk, samlet kan ikke læses. Fra sidste angivelse til 18 november 13617, fra denne dato til 25 november 258 i alt 13873 stk.  25 november 1746.

1487                              
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Anmelder at der igen er død 19 fæhøveder, nemlig i Mårslet hos Jens Olesen 1, Søren Pedersen 4, Niels Rasmussen Bareth 1 og Peder Pedersen 2, desuden i Malling hos Søren Pedersen 4 og Eske Øflesen [Eske Øvlesen] 7.
28 november 1746.

1488
Fra H Rosborg, Haraldslund. Siden sidste anmeldelse af 25 juli, har den grasserende fæsyge indfundet sig i den ham tilhørende Grundfør, hvor efter 71 høveder er døde. I lige måder er der her ved Haraldslund af samme sygdom død 59 høveder. 28 november 1746.

Bilag: Uden afsender og dato - kladde der udviser at listen af 11 november er forhøjet med yderligere døde dyr, således denne udviser 13522 stk. Listen af 18 november skal ligeledes  forhøjes således i alt 136177 stk.

1489
Fra U C Müller, m fl, Århus Rådstue. Indberetter at der fra 20 oktober til dato er død 50 creaturer. 21 november 1746.

1490
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Anmelder at der af qvægsygen, i Mårslet er død hos Peder Pedersen 4, Niels Rasmussen Piil 3, Niels Rasmussen Husmand 1 ko. Desuden i Malling hos Søren Pedersen 4. 21 november 1746.

1491
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Angivelse af døde creaturer, nemlig i Åby hos Niels Jacobsen 1, Peder Enevoldsen 1, Niels Pedersen 3, Niels Jensen Lemming 4. Lyngby By, hos Mads Michelsen 3, Rasmus Michelsen 3 og Rasmus Jensen 2. I Tilst: Niels Balle 4. True: Christen Nielsen 11 og hos Niels Jensen 6, i alt 38 stk. 21 november 1746.

1492
Fra O Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde creaturer, hos Bønderne i Brendstrup, er der i sidst afvigte uge, hos Niels Lassen 2 køer 2 stude, Rasmus Sørensen 3 køer 2 qvier 1 stud 1 kalv, Søren Sørensen 1 ko 4 qvier og 4 stude, er i alt 6 køer 6 qvier 7 stude 1 kalv.
20 november 1746.

1493
Fra O Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde creaturer. Trige hos Peder Christensen 2 køer 3 stude 2 qvier, Rasmus Thommesen 1 ko, Offer Pedersen 4 qvier.  Tilst, Brendstrup By: Søren Sørensen 1 ko 1 qvie, Anders Sørensen 3 køer 1 qvie 2 kalve, Niels Lassen 1 kalv og Rasmus Sørensen 1 ko 1 kalv, i alt 8 køer 3 stude 8 qvier og 4 kalve. 14 november 1746.

1494
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Anmeldelse om døde dyr i afvigte uge  Mårslet: Therkel Christensen 11, Søren Pedersen Fogh 2, Jens Olesen 1, Peder Pedersen 1, Niels Rasmussen Bareth 2, i alt 17 stk. 14 november 1746.

1495
Fra C Skiøring, Ristrup - på Major Reenbergs vegne. Anmeldelse om døde dyr, siden sidst indberetning af 10 oktober, i Lisbjerg: Thomas Hendrichsen 1. Trige sogn Hæst By hos Anders Sørensen 3, Tilst Sogn Gjeding By, Peder Land? 2, Anders Kåe 2 og Niels Skrifver 1, i alt 9 stk. 14 november 1746.

1496
Fra ??, Marselisborg - på Forvalterens vegn Anmeldelse om døde dyr. På gården 1, i Vejlby 6, Schibye 4, Yderup 3 og i True 10 i alt 24 stk. 17 november 1746.

1497
Fra ??, Marselisborg - på Forvalterens vegne. Anmelder at der under gården er død 32 fæhøveder. 10 november 1746.

1498
Uden afsender, Århus. Samlet skema med angivelse af døde creaturer,  i Havreballegård og Stjernholm amter, samt Stiftets købstæder. Fra sidste angivelse til 14 8br 12810. Fra 14 til 21 oktober 92, udgør i alt: 12902. På samme skema angivelse af døde creaturer fra sidste relation dateret 30 september 12450. Fra 30 september til 7 oktober 215 i alt 12665. 21 oktober og 7 oktober 1746.

2  bilag: Uden dato og afsender med angivelse af døde creaturer, første nævnes forhøjelse af den under 28 8br  fra 12902 til 13118. Den anden af 14 oktober skal tilføjes 145 til i alt 12 810.

1499
Fra J Mørk, Holme. Siden sidste angivelse om kvægsygen i Brabrand er der endnu død 3 hos den mand hvor sygdommen først begyndte, hvor han da miste 10 høveder, og havde 3 tilbage, hvorefter han nu kun har tilbage et par ungnød. Hos den strøbonde som hidtil har været fri er sygdommen nu også begyndt. 26 januar 1746.

1500 - 1501
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Indberetter om døde creaturer i følge den grasserende sygdom. Hos Andersen Pedersen i Lyngby er der i sidste uge bortdød 8 dyr.14 februar 1746.

1502
Fra J Mørch, Holme. Indberetning om døde dyr, at det fra Brabrand tegner sig som om sygen nogenledes skulle formindskes, dog er der hos strøbonden Søren Jensen hvor 4 creaturer er døde siden sidste angivelse, således han i alt har mistet 12. 14 februar 1746.

1503
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet opgørelse af antal dyr der er døde, under havreballegård amt, i Brabrand indtil 15 december 23 stk, der indberettes til Commerce coll den 10 og 17 december 1745. I Stjernholm amt 1333 der indberettes til samme under 10 december 1745. Desuden yderligere 234 der indberettes under 17 december 1745. Ingen dato 1745.

1504
Ingen afsender, Århus. Samlet skema om døde dyr, fra Havreballegårds amt fra sidste angivelse til 20 januar i alt 3523 stk. På samme skema om samme  fra sidste angivelse til 28 januar 1746 i alt: 4242 stk. Angives også tal fra en liste dateret 4 februar på 4610 stk.
20 januar 1746 - datoen fra første side af skemaet.

1505
Fra J Benzon, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer, Havreballegårds amt fra sidste angivelse dateret 4 februar til 10 februar, i alt 4847 stk. På samme skema, Havreballegårds amt fra sidste angivelse til 17 februar i alt 4942 stk. 11 februar 1746 - dato fra skemaets første angivelse.

1506
Fra O Ødum, Kærbygård. Angivelse om døde creaturer, nemlig hos Jens Jensen i Lisbjerg, hvor der i næst afvigte uge er død 2 køer 1 qvie og 1 tyr. 16 oktober 1746.

1507
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus. Indberetter at siden 3 october er den her i Byen grasserende qvægsyge meget tiltaget, der er til dato bortdød 40 stk qvæg.  20 oktober 1746.

1508
Fra Jørgen Hansen, Lyngbygård. Anmeldelse om døde creaturer, på Lyngbygård 36 stk. I Åby sogn hos Rasmus Nielsen 2, Niels Jacobsen 1, Laurs Laursen 3, Niels Andersen 2, Michel Michelsen 4, Christen Andersen 5, Hans Nielsen 2, Christen Nielsen 2, Søren Rasmussen 2, Niels Rasmussen 1, Laurs Jensen Trige 1, Frands Christensen 8, Michel Rasmussen Rytter 4, Niels Nielsen 4, Peder Enevoldsen 2, Niels Pedersen 1, Niels Lemming 4, Rasmus Pedersen 5, Niels Christensen enke 5 og hos Husmænd: Niels Bunde 1, Poul Nielsen 1, Hans Andersen 1 og Rasmus Pedersen Skræder 1, i alt 98 stk. 10 oktober 1746.

1509
Fra J Qvist?, Schieringgård. Anmelder at der på gården under Havreballegårds amt er død hos Rasmus Jespersen i Elsted 1 ko og hos Jesper Rasmussen, sst 2 køer. 20 oktober 1746.

1510
Fra C Frijs, Frijsenborg. Anmeldelse om døde dyr, hvorom han skriver at den landet så skadelige qvægsyge har ytret sig i Årslev By, må han som ejer af samme By, indberette at hos følgende er døde: Hos Peder Barum 1 stud, Peder Hørslev 2 stude og 1 qvie, Niels Pedersen 1 qvie, Peder Wærums enke 2 qvier 2 stude, Rasmus Pedersen 1 stud, Søren Weng 1 qvie 1 stud, Præsten 1 qvie 1 stud, Søren Haugård 2 qvier 2 stude, Poul Knudsen 1 stud, Michel Nielsen 1 stud og Peder Hansen 1 qvie.  27 oktober 1746.

1511
Fra ??, på Andreas Stæhrs vegne, Marselisborg. Anmelder at der under gården er døde i alt 792 creaturer af den fordærvelig fæsyge. 27 oktober 1746.

1512
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmelder at der af qvægsygen er døde creaturer på Lyngbygård 4, i Lyngby Sogn og By hos: Mads Michelsen 5 stk. Tilst hos Niels Pedersen Balle 4 stk. Åby hos Hans Nielsen 2, Peder Enevoldsen 1, Niels Rasmussen 1, Niels Christensens enke 2, Michel Michelsen 1, Niels Jacobsen 1 og hos Rasmus Nielsen 1 i alt 22 dyr. 31 oktober 1746.

1513
Fra J Mørch, Holme. Siden sidste indberetning om qvægsygen i Brabrand er der hos strøbonden Søren Jensen død 7 høveder og hos en fattig huskone 1 høved. 7 februar 1746.

1514
Fra I Benzon, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegårds amt, fra sidste angivelse til 24 december 2080 stk, og fra denne dato til 30 ditto 562 stk udgør samlet 2642 stk. På samme skema, Haureballegårds amt og Stjernholm amt fra sidste angivelse til 31 december 1745 i alt 2642 stk fra denne dato til 6 januar 296 samlet 2938 døde dyr. På samme skema angivelse af døde dyr fra sidste dato til 7 januar 1746 2938 stk, fra denne dato til 13 januar 36 stk i alt 3304 stk. 31 december 1745.

1515
Fra J Mørch, Holme. Anmeldelse om qvægsygen i Brabrand, hvor der er død 2 høveder, et hos strøbonden Søren Jensen og det andet hos en fattig Huskone. 31 januar 1746.

1516
Fra ??, på Andreas Stæhrs vegne, Marselisborg. Anmelder at der hos Godsets bønder i Brabrand er død 18 stk fæhøveder. 20 januar 1746.

1517
Fra J Mørch, Holme. Siden sidste indberetning er der på Constantinborgs god endnu død 7 høveder hos Peder Loft, det lidet samme bønder har tilbage tegner sig til bedring, så er strøbonden Søren Jensen til dato fri for at miste noget, og for Marselisborg giver Rådmand Stæhr anmeldelse. 17 januar 1746.

1518
Fra ??, Marselisborg, på Andreas Stæhr vegne. Anmelder at der i Brabrand er død 3 høveder. 27 januar 1746.

1519
Fra ??, Marselisborg, på Andreas Stæhrs vegne. Bliver herved underdanigst angivet, at under Godset er der i Brabrand siden 5 hujus død 7 fæhøveder og hos Præsten 4 do i alt 11 stk. 13 januar 1746.

1520
Fra ??, Marselisborg, på Andreas Stæhrs vegne. Siden sidste anmeldelse af 30 december er der død 14 fæhøveder i Brabrand og hos Præsten 5 stk. 5 januar 1746.

1521
Fra J Mørch, Holme. Anmelder at der hos følgende i Vejlby er døde creaturer, under Johan Lønborg: hos Peder Villadsen 2, Johan Jensen 2, under doctor Nannested: Niels Jensen 2, Rasmus Michelsen 2, Jens Jachobsen 1. Under Byfogedenken: Jens Lassen 5, Jens Ovesen 1, Niels Lyng Husmand 1. Hos Grandesmeden 2. I Lisbjerg, under Domkirken: Anders Offersen 4 og Peder Sørensen 4. 8 oktober 1746.

1522
Fra C Skiøring?, Ristrup. Anmeldelse om døde creaturer. I Hæst by, Peder Brandenborg 2, Søren Sørensen 1, Peder Andersen 3. Tilst Sogn Gjeding By: Anders Yde 5, Peder Land? 4, Jens A. enke 5, Simon Sørensen 4, Ole Balle 8, Christen Balle 7, Anders Kåe 5, Niels Christensen 10, Niels Skriver 8 og Niels Hansen Husmand 1 i alt 63 stk 10 oktober 1746.

1523
Fra ??, Marselisborg på Forvalterens vegne. Anmeldelse om døde dyr siden 6 hujus Marselisborg 2, i Terp 6 og i Vejlby 1. 13 oktober 1746.

1524
Fra Peder Låsbye, m fl, Århus Rådstue. Da den grasserende qvægsyge har ytret sig her i Byen, så indberettes at der til dato er død 49 creaturer. 3 oktober 1746.

1525
Fra H Brusberg, Marselisborg. Anmeldelse om de fæhøveder der siden 21 september er døde, Marselisborg 12, i Viby 8, Åby 1, Lisbjerg 36, Terp 17 og i Vejlby 5, udgør i alt 79 stk. 6 oktober 1746.

1526
Fra R Kiergård, Constantinsborg. Anmelder at der hos en af Herskabets bønder i Vejlby i sidste uge er døde 6 høveder5. 27 september 1746.

1527
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegård og Stjernholm amter, fra sidste angivelse til 16 september 12078 stk. Fra denne dato til 23 september  280 i alt udgørende 12358, hvor til kommer fra Constantinsborg, Lyngbygård, Kærbygård og Ristrup, således samlet 12450 stk. På samme skema  for amter samt for angive byer, fra sidste angivelse til 9 september 12041 stk, desuden fra denne dato til 16 september 37 i alt udgørende 12078 stk.  23 september 1746.

1528
Fra C Skiøring, Ristrup. Angivelse af døde creaturer siden sidste angivelse af 22 august til dato. Lisbjerg Sogn og by: Anders Bering 7. Søften: Niels Jensen Frandsen 3. Trige Sogn Hæst by: Rasmus Christensen 2, Christen Christensen 2, Peder Andersen 1, Jens Andersen 2. Tilst Sogn Gjeding By: Anders Yde 1, Peder Land 3, Jens A Enke 3, Simon Sørensen 1, Ole Balle 2, Christen Balle 4, Anders Kåe 1, Niels Christensen 2 og Niels Skriver 1. 19 september 1746.

1529
Fra O Ødum, Kærbygård. Indberetter at der hos en af Gårdens bønder Jens Jensen i Lisbjerg er død 1 stud 5 kalve. 25 september 1746.

1530
Fra J Kiærsgård Constantinsborg. Anmelder at der hos en af Herskabets bønder i Vejlby i sidst forgangne uge er død 3 fæhøveder. 19 september 1746.

1531
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmelder at der siden sidste anmeldelse, under Lyngbygård er død 39 creaturer, nemlig på gården 18, i Åby hos Rasmus Nielsen 3, Niels Jacobsen 1, Laurs Laursen 1, Niels Andresen 2, Christen Andersen 1, Michel Michelsen 2, Christen Nielsen 1,  Frands Christensen 3, Michel Rasmussen Rytter 1, Niels Pedersen 2, Niels Lemming 1 og Niels Christensens enke 3.  26 september 1746.

1532
Fra ??, Århus. Anmelder at der siden sidste angivelse under Marselisborg er død 76 creaturer, nemlig i Viby 9, Åby 2, Lisbjerg 7, Terp 33 og i Vejlby 25. 21 september 1746.

1533
Fra J Mørch, Holme. Anmeldelse om døde dyr på strøgodset i Lisbjerg og Hasle herreder fra 1 juli til dato. I alt 199 stk. I Søften tilhørende Præsten, hos Jens Jensen 8, Niels Jensen 8, Baltzer Jensen 9, Jens Degn 9. Og hos Hendrich Johansen 12 samt Peder Jensen 9. I Spørring under Conrector Worm: Jens Povlsen 11, Jens Nielsen 4. Under Doctor Nannested: Rasmus Christensen 10. Under Domkirken:  Christen Jensens Enke 17. Lisbjerg under Domkirken: Christen Lassen 14, Anders Offersen 2, Peder Sørensen 2. Trige under Hans Bøg: Søren Sørensen 8. Elsted under Krigsråd Langballe. Peder Jørgen 7, Anders Pedersen 9. Lystrup under Domkirken: Espen Jensen 17. Vejlby under Hr Hans Bonde?: Rasmus Nielsen 10, Eskel Jacobsen 1. Under Hans Lønborg: Jens Bomholt 6, Peder Villadsen 2, Johan Jensen 1. Under Byfoged Enken: Niels Jensen 6, Jens Ofversen 6, Jens Holm 1. Under Doctor Nannested: Jens Jacobsen 3, Niels Tydsk 1, Rasmus Michelsen 5 og Niels Jensen 1. 15 september 1746.

1534
Ingen afsender, Århus. Samlet skema over øde creaturer i Havreballegårds Amt, Grevskabet Frijsenborg og Stjernholm amt, fra sidste angivelse til 12 august i alt 11664, hvor til kommer fra denne dato til 19 august således antallet i alt udgør 11882. På samme skema for Havreballegård og Stjernholm amt fra sidste angivelse til 26 august  i alt 11882 stk, hvortil kommer fra denne dato til2 september, hvor efter det samlede antal udgør 12041. 19 august 1746.

1535
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmeldelse af døde creaturer i Åby. Hos Rasmus Nielsen 1, Niels Jacobsen 2, Laurs Laursen 3, Niels Andersen 1, Michel Rytter 1, Peder Enevoldsen 1, Rasmus Pedersen 2, Niels Christensens Enke 1 og Peder Rasmussen Skrædder 1 i alt 13 stk. 12 september 1746.

1536
Fra ??, Marselisborg. Anmelder at der af Qvægsygen fra 1 til dato er døde 28 creaturer, nemlig i Viby 3, Åby 5, Terp 15 og i Vejlby 5. 8 september 1746.

1537
Fra ??, Marselisborg. I næst foregående uge er der død 17 creaturer. 1 september 1746.

1538
Fra ??, Marselisborg. Fra 18 august til dato er der i Viby død 8, Ølsted 2, Åby 1 og i Lisbjerg 1, i alt døde 12 creaturer. 25 august 1746.

1539
Fra Ole Olesen, Århus. Foruden de 249 høveder der til den 10 hujus, var døde af qvægsygdommen på hans gods i Havreballegårds amt, er siden 71 døde, i alt 320 stk.  23 august 1746.

1540
Fra J Qvist, Schieringgård. Siden sidste anmeldelse af 11 august er der hos Rasmus Jespersen i Elsted død 2 køer 2 qvier 2 stude og 2 kalve. Hos Jesper Rasmussen 3 stude og 3 kalve, i alt 14 stk. 26 august 1746.

1541
Ingen afsender. Skema med samlet angivelse af døde qreaturer i Havreballegård og Stjernholm amter, fra sidste angivelse til 29 juli i alt 10987.  Århus 29 juli 1746.

Bilag: Om tilføjelse til indsendte under 12 august, Marselisborg 54, Kærbygård 12, Skårupgård 1644, Schieringgård 6, Bidstrup 54, Schierrildgård 1, Rask 52, Sottrup By 3 og Glud By 10, i alt 356 stk.

På samme skema anmeldelse fra 29 juli til 5 august, der i alt udgør 11308 døde creaturer.

1542
Fra J Qvist, Schierrildgård. Anmelder at der i Elsted By hos Rasmus Jespersen er død 1 stud, Jesper Rasmussen 1 qvie, Hans Torst 1 ko og 2 ungnød alt 5 stk.  11 august 1746.

1543
Fra ??, Marselisborg. Anmelder at der i Viby er død 10, i Søften 1, i Åby 1 og i Lisbjerg er død 4 creaturer, i alt 16 stk. 18 august 1746.

1544
Fra O Ødum, Kærbygård. Anmelder at der i Ølsted hos Thomas Mortensen er død 1 ko, Søren Nielsen 1 qvie. I Søften hos Rasmus Jensen 2 køer 1 kalv, Peder Pedersen 2 køer, Jens Madsen 1 qvie, Rasmus Michelsen 1 ko. I Kasted hos Søren Sørensen 1 ko, Rasmus Sørensen 1 ko og 1 stud. I Lisbjerg hos Jens Jensen 1 qvie. i alt 8 køer 3 qvier 1 stud og 1 kalv. 14 juli 1746.

1545
Fra ??, Marselisborg. Anmelder at 54 qreaturer er døde, nemlig i Viby 24, Søften 11, Ølsted 5, Åby 1 og i Lisbjerg 13. 11 august 1746.

1546
Fra  Ødum, Kærbygård. Anmelder at 12 køer er døde, nemlig i Ølsted hos: Peder Lassen 3, Thomas Mortensen 3, Christen Christensen 1, Niels Sørensen 1. I Søften hos: Rasmus Lading 1, Rasmus Jensen 1 og Rasmus Michelsen 2.  7 august 1746.

1547
Fra Ole Olesen, Århus. Siden 26 pasfoto er der på hans Gods i Havreballgårds amt, døde 120 creaturer, således tallet i alt udgør 205 stk.
5 august 1746.

Bilag: Dateret 10 august 1746, fra samme, anmelder at der siden sidste anmeldelse er død 44 høveder på hans Gods i havreballegårds amt, således tallet i alt er 249 stk.

1548
Fra J Qvist, Kærbygård. Anmelder at der i Elsted hos Rasmus Jespersen er død 2 stude og 4 qvier. 4 august 1746.

1549
Fra A Winding, Bidstrup. Anmelder at der hos hans Bønder i Trige Sogn, Pannerup by, hos Rasmus Sørensen er død 20 høveder, hos Niels Lauridsen 14 og hos Niels Nielsen 12, som alt er sket i næst afvigte juli måned. 1 august 1746.

1550
Fra ??, Marselisborg. Anmelder at 54 creaturer er døde, nemlig i Viby 19, Søften 15 og Ølsted 19, desuden hos en af Godsets Bønder i Åby 1, i alt 54 stk. 28 juli 1746.

1551
Fra Ole Olesen, Århus. Anmelder at der på hans Gods Skårupgård i Havreballegårds amt er død 85 creaturer. 26 juli 1746.

1551
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr i Søften hos Rasmus Sørensen 2 køer 2 kalve, Peder Rasmussen 2 kalve, Frederik Andersen 1 kalv, Peder Pedersen 1 kalv, Klemend Andersen 1 stud. I Ølsted hos Søren Nielsen 1 ko, Niels Isacksen 4 køer, Peder Lassen 1 ko, Christen Christensen 2 køer og 2 kalve, i alt 10 køer 1 stud og 8 kalve.  31 juli 1746.

1552
Fra C Skiørring, Ristrup. Anmeldelse om døde dyr, i Søften hos Niels Jensen Frandsen er død 5 creaturer. I Hæst By, hos Peder Brandenborg 5, Søren Sørensen 2, Anders Sørensen 5, Rasmus Andersen 3 og Jens Andersen 4 i alt 24 stk. 1 august 1746.

1553
Ingen afsender, Århus. Samlet skema med angivelse af døde qreaturer fra sidste angivelse til 22 juli i Havreballegårds og Stjernholm amter samt Stiftets købstæder, i alt 10713 stk.  15 juli 1746.

På samme skema samlet angivelse af døde dyr fra sidste angivelse, samme steder, til 15 juli 1746 10375 stk.

1554
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde dyr, nemlig i Viby 21 og i Ølsted 15, i alt 36 stk. 21 juli 1746.

1555
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr i Søften hos Jens Madsen, 1 qvie, Klemend Andersen 1 stud, Rasmus Jensen 1 stud, Rasmus Sørensen 1 ko, 1 qvie 1 stud og 1 kalv. I Ølsted hos: Søren Nielsen 2 køer, Peder Nielsen 3 køer, Jens Justsen 2 køer, Thomas Lassen 5 køer 1 stud, Niels Isaksen 1 kalv, Peder Lassen 1 ko, Thomas Mortensen 1 qvie 1 stud 2 kalve og hos Christen Christensen 1 stud. i alt 14 køer 3 qvier 6 stude 4 kalve.  24 juli 1746.

1556
Fra C Frijs, Frijsenborg. Anmeldelse om døde creaturer, nemlig i Søften hos Peder Balle 5 stude 3 qvier 2 stude ungnød, 2 kalve. Husmand Rasmus Skrædder 1 kalv og Søren Michelsen 2 stude. 18 juli 1746.

1557
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde dyr, nemlig i Viby 36 stk, hos Præsten Hr Jessen 6 og i Ølsted 9 i alt 51 stk. 14 juli 1746.

1558
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde creaturer, i Trige hos Rasmus Thommesen 2 køer, Søften Peder Rasmussen 3 køer, Rasmus Jensen 4 køer, Peder Rasmussen 2 kalve, Peder Pedersen  1 stud, Klemend Andersen 2 køer 1 stud 1 kalv, Rasmus Michelsen 1 ko 2 kalve. I Ølsted hos Søren Nielsen 1 ko, Peder Nielsen 1 ko 2 stude 2 kalve, Jens Justsen 2 køer 1 stud, Thomas Lassen 3 køer 3 stude 5 kalve, Niels Isaksen 1 ko, Peder Lassen 2 køer 2 stude, Thomas Mortensen 1 ko 1 stud, Christen Christensen 1 stud,  i alt 23 køer 12 stude 12 kalve. 
17 juli 1746.

1559
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegårds og Stjernholm amter samt Købstæderne, fra sidste angivelse til 24 juni i alt 9638 stk, notat siden dateret 1 juli tilføjet fra Frijsenborg 65, Marselisborg 152, Kærbygård 64, Haraldslund 222 og Horsens købstad 344 således i alt 9815 stk. 24 juni 1746.

På samme skema, angivelse fra sidste anmeldelse til 8 juli, samme område samt Strøgodset, Horsens købstads 344 stk er igen medtaget i alt 10193 stk døde creaturer.

1560
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr i Trige hos Offer Pedersen 1 kalv, Peder Christensen 1 ko, Rasmus Thommesen 2 køer 2 kalve. Søften: Rasmus Michelsen 1 stud, Jens Madsen 2 køer, Rasmus Lading 1 qvie. Ølsted: Jens Justsen 2 kalve, Thomas Lassen 2 qvier 2 stude, Niels Isaksen 1 qvie og Peder Nielsen 1 qvie 1 stud, i alt 19 stk. 10 juli 17746.

1561
Fra ??, Marselisborg. Af den grasserende qvægsyge er der på Godset siden 30 juni død 93 creaturer, nemlig i Viby 75, hos Præsten sst 5 og hos en Bonde i Søften 13. 7 juli 1746.

Bilag: Dateret 30 juni 1746 fra samme, anmelder at der siden 23 juni er død 15 i Viby og 1 i Søften, i alt 16.

1562
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr i næst afvigte uge, hos Andersen Jensen i Trige 5 køer, i Søften Klemend Andersen 1 ko og Rasmus Michelsen 1 ungnød. 3 juli 1746.

1563
Fra C Frijs, Frijsenborg. Anmeldelse om døde creaturer i Trige: Søren Olesen 8 køer,  8 stude, 6 qvier og 8 åringskalve, i alt 30 stk, han har alene 1 stud og 1 ungnød tilbage. Niels Justsen, 4 køer 3 qvier 1 stud i alt 8. Rasmus Christensen 4 køer 4 stude 3 qvier 3 åringskalve i alt 14 stk. Rasmus Olesen, 4 køer 3 stude 4 qvier 2 kalve i alt: 13 stk. Ingen af disse 3 mænd har beholdt noget tilbage. I Brabrand hvor Niels Michelsen hører under Frijsenborg, det øvrige til Rectoratet i Århus, hvorfra det skulle være tilkendegivet, siden Rector embedet er største lodsejer, Niels Michelsen mistet 2 studnød, 8 køer og 1 qvie. Samlet antal 76 stkl. 27 juni 1746.

1564
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde creaturer, nemlig i Viby 17, Præsten Hr Jessen 1, i Søften 1, i alt 19 stk.  23 juni 1746.

1565
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr, i Trige hos Anders Sørensen 1 ko og 1 kalv. Offer Pedersen 2 køer. Søften hos Klemend Andersen 1 ko, Rasmus Sørensen 1 stk stud?, i alt 6 stk. 26 juni 1746.

1566
Fra J Rosborg, Haraldslund. Siden sidste anmeldelse er der død 56 høveder i Grundfør By. 25 juni 1746.

Bilag: Fra samme dateret 18 juni 1746, anmelder at siden den fordærvelige Qvægsyge har indfundet sig er der i Grundfør død 166 høveder til dato.

1567
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer fra sidste dato til 27 maj , Havreballegårds og Stjernholm amter, i alt 8437 stk. 27 maj 1746.

På samme skema, anmeldelse af døde dyr fra sidstke dato til 3 juni, ialt 9400 stk.

1568
Fra ??, Marselisborg. Anmelder at der i Viby er død 28 creaturer. 16 juni 1746.

1569
Fra J Mørch, Holme. Anmeldelse om døde dyr, i Trige, hos Bønder under Constantinsborg er der i afvigte 14 dage død 37 høveder.
14 juni 1746.

1570
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr i Trige hos Anders Jensen 3 kalve, Peder Christkensen 1 ko, Anders Sørensen 1 ko, Rasmus Thommesen 1 kalv. Søften hos Rasmus Sørensen 1 stud. I alt 7 stk. 19 juni 1746.

1571
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde dyr i Viby 8 stk.  9 juni 1746.

1572
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmeldelse om døde dyr 9 stk.  11 juni 1746.

1573
Fra J Ødum, Kærbygård. Anmeldelse om døde dyr, i Trige hos: Offer Nielsen 3 ungnød, Anders Jensen 3 stk, Peder Christensen 1 stk, Anders Sørensen 2 stk og 2 køer, Rasmus Thommesen 2 stk, Søren Sørensen 4 stk og 5 køer, Niels Sørensen 1 ko og Søren Nielsen 2 køer. I alt: 15 ungnød og 10 køer. 12 juni 1746.

Bilag: Dateret 5 juni 1746 fra samme, anmeldelse om døde dyr i Trige 21 stk nemlig hos Offer Pedersen 2 stk, Anders Jensen 3, Peder Christensen 6, Anders Sørensen 3, Søren Sørensen  6 og Rasmus Thommesen 1.

1574
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde dyr, i Viby hvor Godset er eneste lodsejer, nemlig hos en bonde Juel Eschildsen, i næst forrige uge og til dato er der bortdød 22 stk. 26 juni 1746.

1575
Fra J Ødum, Kærbygård. Efter Rentekammerets skrivelse af 20 november, må han på Major Rosenkrandtz vegne, og i hans apcence, notificere hvorledes det har behaget Gud at hiemsøge Bønderne i Trige, med den grasserende Fæsyge, og for Kærbygårds Bønder er der i afvigte uge død 5 stkykker, nemlig i gård hos Rasmus Thommesen 2 stk, Anders Sørensen 1 stk, Søren Sørensen 1 stk [4?]. Og dersom Mons Müller behøver at vide hvad hartkorn og matricul er, skal dette blive indsendt på en liste. Så gerne om Mons Müller behagede at ville tilsende ham en liden ordre til Trige Beboere om at nedgrave de døde efter forordningen, så og at optage det der ikke en gang er vel skjult med jord, og er dog nedgravet i Byen i en Hauge. Han har vel befalet Godsets Bønder dette der er ham vidende, men Constantinsborgs Bonde har nedgravet det foreskrevne, og er ej forsvarligt, når han får et par ord fra Mons Müller, skal han føje anstalten. 29 maj 1746.

1576
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde dyr, fra sidste angivelse til 6 maj i Havreballegård og Stjernsholm amter, i alt 7915 stk. 6 maj 1746.

På samme skema, dateret 13 maj 1746, med angivelse fra sidste anmeldelse til 13 maj,i samme område i alt 8051 stk.

1577
Fra J Mørch, Holme. Anmeldelse om døde dyr i Kolt Sogn, Enslev under Constantinsborg, nemlig hos Michel Olesen fra 14 maj til 21 do, alt hvad han ejede, 14 stk fæhøveder, de andre i byen boende, er hidtil været fri.  23 maj 1746.

Bilag: Uden afsender dato 20 maj - kladde, med angivelse tilføjelse af døde dyr, Lyngbygård 16, Vilhelmsborg 11, Malling 17, Slet 13, Barrit 72, Bjerregård Gods 34, Lågegårds Gods 30 og Horsens 6, samlet antal 199.

1578
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmeldelse om døde dyr, at der i sidste 2 uger i Lyngby Sogn og By, hos Husmand Jensen Nielsen 2 stk og på Gården 14 stk. 16 maj 1746.

1579
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg.  Anmelder at der i Slet er død hos Stephen Sørensen 2 stk, Niels Christensen 5 stk, Christen Jensen 2 stk, Husmand Michel Laursen 2 stk, i alt 11 høveder. 5 maj 1746.

1580
Fra Frederich Holmer, Odder. Anmelder at der afvigte 3 maj lod Søren Jensen i Slet, under Ning Herred, tjenende Århus Hospital, ved sin søn anmelde at alt hans fæmon var døde af den grasserende qvægsyge, som var 4  køer 1 qvie 3 år 2 do 2 åringer 2 stude 3 år 2 ditto 2 åringer 2 spæde kalve, i alt 13 stk 5 maj 1746.

1581
Fra Frederich Holmer, Odder. I dag den 9 maj, er han ved et bud fra Enken Maren Olufsdatter i Malling, og er tiener til Lector i Århus, berettet at hendes qvæg alt det hun eiede på en kort tid er bortdøde, som var 5 køer 5 stude 3 qvier 2 årings kalve og 2 spæde ditto, og desuden slagte 2 tude til sit nytte. 9 maj 1746.

1582 -1583
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Anmelder at desværre continuerer qvægsygen stadig på Godset i Slet, hvor der i sidst afvigte uge hos Stephen Sørensen er død 8 høveder og hos Niels Christensen 3 stk, Søren Jacobsen 1 ko. 2 maj 1746.

Bilag: Dateret 24 april 1746 fra samme, anmelder at der hos Stephen Sørensen i Slet er død 5 kreaturer, hos Ung? Nielsen 4 stk, Jens Jacobsen 1 stk og Niels Christensen 2 stk, i alt 12 dyr.1583

1584
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegård amt, fra sidste angivelse til 22 april, i alt 7407 stk.  22 april 1746.

På samme skema, dateret 29 april, for Havreballegård og Stjernholm amter samt Købstæderne, fra sidste angivelse til 29 april i alt 7406 stk.

1585
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmelder at der af den grasserende qvægsyge, i Lyngby er døde hos Jens Moesgård 6 stk, Niels Simonsen 7 stk og hos Rasmus Jesen [Rasmus Jepsen?]  10 stk fæhøveder. 25 april 1746.

Bilag: Dateret 11 april 1746 fra samme, anmelder at der i Lyngby hos Søren Pedersen Hørslev er død 4 stk, Jens Moesgård 11 stk, Niels Simonsen 1 stk og på Lyngbygård 4 stk.

1586
Fra J Benzon, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegård og Stjernholm amter, samt Købstæderne fra sidste angivelse til 25 marts i alt: 6466 stk videre tillagt 56 således det samlet udgør 6522 stk. 25 marts 1746.

På samme bilag, dateret 8 april 1746, angivelse for Havreballegårds og Stjernholm amter, desuden Horsens By, i alt udgørende 6875 stk, desuden tillagt rettelse 65 stk, samlet antal 6940 stk.

1587
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård. Anmeldelse om døde kreaturer, hvoraf der hos Søren Pedersen Hørslev i Lyngby er 13 høveder.
21 marts 1746.

1588
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer siden sidste angivelse til 17 marts, i Stjernholm amt etc, 6233 stk.
18 marts 1746.

1589
Fra J Benzon, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegårds og Stjernholm amter, siden sidste angivelse til 24 februar, i alt 5335 stk. 25 februar 1746.

1590
Ingen afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer fra sidste angivelse til 3 marts 1746 i Havreballegård og Stjernholm amt udgørende i alt 5933 stk.  4 marts 1746.

1591
Fra J Mørch, Holme. Indberetter om qvægsygen at  i Brabrand er der Gud være evig ære, intet død, og ville den nådige gode Gud nu lade det blive der ved, kan der være redning for dem alle sammen, thi de har endnu alle sammen nogle høveder tilbage, så nær som 2 mænd af Constantinsborg Gods den ene og under Rector i Århus den anden.. 28 februar 1746.

1592
Fra ??, Marselisborg. Hos en Husmand i Brabrand er i næstafvigte uge død 1 Ko af sygen.
17 februar 1746.

1593
Fra J Mørch, Holme. Siden sidste indberetning er der hos den sidste mand på Byen Strøbonden Søren Jensen død 4 høveder, har nu alene 2 små høveder tilbage, hos de øvrige i Byen har nogle stkykker tilbage, synes svagheden at ophøre. 21 februar 1746.

1594
Fra C Frijs, Frijsenborg. Anmeldelse om døde creaturer i Søften, hos Peder Balle 10 køer 2 stude, 2 stk ungnød 3 qvier og 4 kalve. Søren Michelsen 4 køer 1 stud 1 stk ungnød 1 kalv. Søren Skovfoged 1 ko. Jens Tapholm 1 ko og Ole Snedker 1 ko, i alt 31 stk.
22 august 1746.

1595
Fra Jørgen Hansen Müller, Lyngbygård.  Anmelder at der af den grasserende qvægsyge, i sidste uge er bortdød hos Rasmus Nielsen i Åby 3 stk, Niels Jacobsen 4 stk, Laurs Laursen 2 stk, Niels Andersen 1 stk og Michel Rytter 1 ark. I alt 11 stk.  22 august 1746.

1596
Fra C Skiøring, Ristrup. Anmeldelse om døde creaturer, i Trige Sogn, Hæst By Rasmus Christensen 3 stk, Christen Christensen 1 og Jens Andersen 3 stk, i alt 7.  22 august 1746.

Bilag: Dateret 15 august 1746 fra samme, anmelder at der siden sidste anmeldelse af 8 hujus, er død i Lisbjerg hos Anders Bering 3 stk. Søften hos Niels Jensen Frandsen 1. Trige Sogn Hæst By hos Anders Kadsted 4 stk, Rasmus Christensen 4, Christen Christensen 3, Peder Brandenborg 1, Søren Sørensen 3, Anders Sørensen 1 og Jens Andersen 4, i alt 24 stk.

Bilag: Dateret 8 august 1746 fra samme, anmeldelse om døde dyr siden sidste anmeldelse i Lisbjerg hos Anders Bering 2 stk. Søften: Niels Jensen Frandsen 1. Trige Sogn Hæst By: Anders Kasted 1, Christen Christensen 1, Peder Brandenborg 3, Søren Sørensen 7, Anders Sørensen 8, Rasmus Andersen 11 og Peder Andersen 4 stk. I alt 38 stk. 

1597
Fra ??, Marselisborg. Anmeldelse om døde creaturer siden sidst afvigte 1 december, nemlig i Åby 4 stk, True 24 og Tilst 39, i alt 67 stk. 22 december 1746.

1598
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Anmeldelse om døde creaturer. Skriver de stakkels bønder på Vilhelmsborg Gods, havde vel tænkt at den bedrøvelige fæsyge hos dennem skulle have ophørt, men Gud bedre desværre have ytret sig igen, så at der på Godset i afvigte uge er død 25 fæhøveder, nemlig i Testrup hos Rasmus Thomsen 4, i Mårslet hos Ole Rasmussen 1 i Malling Sogn Neder Fløjstrup hos Mikkel Eskesen 6, Niels Jensen 5. Udi Elkier hos Michel Nielsen 3 og udi Pedholt hos Bendix Mortensen 6 stk. 19 januar 1747.

1599
Uden afsender, Århus. Skema med samlet angivelse af døde creaturer i Havreballegård og Stjernholm amter, samt købstæderne i Stiftet fra sidste angivelse til 23 december 1746 i alt 14607 stk, fra 23 til 30 december yderligere 387 stk. 30 december 1746.

På samme bilag, dateret 16 december 1746, samlet angivelse af døde creaturer fra sidste angivelse til 16 december, Havreballegårds amt samt købstæderne, i alt 14467 stk - desuden bilag med rettelse således det samlede antal udgør 14601 stk.

1600
Fra C Schiøring, Ristrup. Angivelse af døde creaturer under Lyngbygård, nemlig i Tilst Sogn, Gjeding By, Ole Balle 9 stk og Anders Kåe 2 stk, i alt 11 stk. 9 januar 1747.

1601
Fra ??, Marselisborg. Angivelse af døde dyr fra sidste angivelse til dato i Brabrand 9, True 16 og Tilst 21 i alt 46 stk. 12 Januar 1747.

1602
Fra J Mørch, Holme. Siden sidste indberetning om qvægsygen på Strøgodset i Lisbjerg og Hasle Herreder er der i True By hos Rasmus Michelsen død 14 høveder. Han hører under Domkirken. I Grundfør, Hinnerup under Professorgodset hos Rasmus Nielsen 8 høveder, Jacob Søren 1 ko og Peder Nielsen 1 ko. I alt 10 stk. 30 december 1746.

1603
Fra J H Snell, Høver - til Woyda. Efter Woydas ordre skulle han vel have været i Hørslevgård og Boele for at efterse, hvorledes de begrav deres Høveder, men som han turde ikke for at føre svagheden videre om, så har han beskikket næste Sognefoged med 2 mænd at efterse det, og da er deres relation, som indlagte seddel udviser, hvormed han mener, deres Velbårenhed er fornøyet. Næst ald behagelig Velstands Ønske forbliver, Høyædle og Velbårne Hr: Conference Rådens Ydmygge tiener JH Snell. [Se næste]. 2 februar 1746.

1604
Fra Envold Knudsen, m fl, Skovby. [Se forrige]. Wel ædle Hr Birche Dommer. Jeg hawer med 2de til tagne mænd Wæret i Hørslefgård og Boele og Efterset hvorledes de nedgrawede deres døde Høweder og har de da grauet dem så dybt i Jorden som ordrerne formelder om thi wi war wed alle grafwerne og til Med hawer de Nylig Kastet 2de grafwe som stod åben og di war fuldkommen Efter ordre Kast 3de allen i Jorden så wi kunde iche befinde Nogen feyl at Det der er Ned graffuer som det sig bør, dette tilstår wi Underskrefne Envold Knudsen, Herløf Pedersen
A J S Skovby. 30 January 1746.

Færdig med læsning pakke no 16

 Lav: B5 A - 228 år 1746 II

Århus Stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herreder.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til Aarhus stift forside

Til 1ste del 1736-1737

 Til forrige 1744-1745  Til om nordiske krig