Breve til stiftsamtmanden i Århus stift,
Havreballegård og Stjernholm amter.


Indkomne breve vedr. almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herred

Landsarkivet i Viborg: Jyske registre Århus stift B5A - 213 år 1730 - 1746.

Ekstrakterne af hele arkivet/pakken, består af 436 sider, den her indlagte 5te del af denne er på 49 sider for årene 1744 - 1745 begyndende med B5A 223 - 226


En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

Begyndt læsning og afskrift:

B5 A - 223 -226

Omslag: No 685 Gen Land Oec og Commerce Coll Breve 1743.

625
Fra O Thott og Schulin, Commerce Coll.
Henviser til Kongens befaling af 22 Maj sidst, fremsendes nærmere efterretning om det tildelte kvantum Salt [indenlandsk] som efter forordningen, med 12 skp pr tdr bliver at repartere [forholdsvis udlevering] i Havreballegård og Stjernholm Amter, der skal afhentes hos Jørgen Rasmussen i Århus, alt efter Saltdirectionens foranstaltning. [Se følgende]. 20 Juli 1743.

626
Fra Joost von Hemech, Kongelig Saltværks Direction. [Se forrige]. Fremgår at Havreballegård og Stjernholm Amter er pålagt at aftage 80 tdr fint raffineret Københavnsk Salt, men som det fornemmes at hver tdr kun er beregnet for 8 skipper, medens forordningen af 29 Marts 1737 om forbud mod indførsel af småt Salt, angiver at en tdr sædvanligvis består af 12 skp, ønsker at dette også skal gælde for Dansk Salt. 
27 Juli 1743.

958
Fra Th Reenberg, Bistrup. Drejer sig om hans Bonde Jens Madsen Kåe i Geding, Tilst Sogn, som ved en ulykkelig hændelse, på hjemrejsen fra Århus sidste Løverdags eftermiddag den 4 hujus, forvildede sig og derved fået et sådant slag, at han døde 2den dags aften den 6te. Tjenestepigen der samtidig var med ham, har tilkendegivet, at en af Greve Frijses Bønder, boende i Brendstrup ved navn Christen Pedersen, en kort tid kørte bag dem, indtil en liden Bakke, hvorfra der var en genvej, som denne tog, medens Jens Kåe tog den rette Vej, indtil de gik sammen udi en liden stenagtig Sig, hvor Kåes Vogn væltede, hvorved han og Pigen blev overkørte af bemte Christen Pedersen. Så snart Reenberg var hjemkommet afvigte Tirsdag aften den 7de, underrettede han Greve Frijs om dette, som lod sin Feldtskier møde om Onsdagen tillige med en anden fra Århus der efter Reenbergs begæring også indfandt sig i den afdødes Hus, hvor de begge i Herredsfogedens overværelse, synede Liget, og da Feldtskieren åbnede Hovedet befandtes et hul i Pandebenet over venstre Øje indtil Hjernen, som de berettede var årsagen til hans død. Ved synet mødte efter advarsel Grevens Bonde tilligemed en Kone som kørte med ham da ulykken skete, men begge nægtede at have væltet omtalte Vogn eller at have kørt over ham. Reenberg har ikke villet undlade at meddele det skete til Stiftamtmanden, og ifald sagen videre bør forfølges, at ordinere en Prokurator som lovligt kunne påtale. 9 Juli 1744.

959
Fra R Gjeding, Århus. Efter Stiftamtmandens ordre af 7 hujus, har han gjort sig al mulig flid med at opspørge Karen Pedersdatter, som skulle opholde sig hos sin Broder i Vejlby, for hos hende at indcassere 1 rdr, som hun ved Højesterets dom af 9 Marts, i en sag contra Niels Pedersen skal betale til Justitskassen. Men da hun ikke fandtes, ej eller efter sandfærdig underretning, at der nogen tid har været en af sådan navn der havde haft sag ved Højesteret, spørger han om han må tilbagesende den modtagne extract, eller om der skal ske yderligere eksamen.  17 August 1744.

960
Fra R Gjeding, Århus - i Birkedommer Mørckes forfald. Efter antegnelserne i Amtsforvalter Pancks casseregnskab for 1743, tilkommer Thomas Lassen og Anne Pedersdatter, for deres med hinanden i året 1742, da de opholdt sig på Haraldslund, begåede Lejermål, siden de ikke kunne betale Bøderne, efter forordningen af 11 August 1725, at afstraffes. Henviser til Panckes skrivelse og kopi af den tagne Dom med påfulgt Executions forretning. Ønsker Stiftamtmandens befaling om, hvorvidt disse 2 personer, når de findes, skal hensættes i forvaring og Arrest i Århus eller andetsteds, og hvor længe de hver for sig, skal forblive på samme sted, ligeledes hvorfra Vognlejen og andre omkostninger, herunder forplejningen må søges. [Se næste]. 7 September 1744.

961
Fra Thomas Huitfeld, Marselisborg - Birkeskriver. [Se forrige]. Den 29 Januar er de for lejermål indstævnte personer Thomas Laursen og Anne Pedersdatter, ved Marselisborg Birketing pådømt som følger. Henviser videre til Sognepræsten for Grundfør Menighed Hr Magister Gaurslunds angivelse af 17 December 1742, hvorved bevises at de har begået Lejermål, hvilket ved deres udeblivelse stadfæstes. Så ihvorvel for Retten er bevist deres armelige tilstand og sær slette vilkår, at Thomas Laursen er et Vanfør Menneske, næppe kan fortjene sin føde, mindre nogen løn, og Kvinden at gå om og Betler, så understås dog ikke at vige fra Hans Kongl Majts allernådigste lov og udgangne forordninger, der anlediger at tilfinde ham at bøde efter loven 24 lod Sølv og hun 12 lod Sølv eller og i dets sted at lide på Kroppen efter derom udgangne forordninger. 29 Januar 1743.

Påtegnet: 11 Marts 1743 af Jens Brund, Sættedommer ved Galten m fl Herreders Ting, med tiltagne Dannemænd Peder Lassen og Peder Sørensen begge af Lisbjerg, efter Herredsfoged H Mørches begæring i hans lovlige forfald, og eskede udlæg efter ovennævnte Dom, først til Grundfør, hos Kvinden hvis tilstand var så armelig, at der ikke hos hendes fandtes det man for 1 rdr kunne antegne, foruden hun var svar syg og sengeliggende. Videre til Haraldslund hvor den pågældende Thomas Larsen opholder sig, hvis vilkår i alle måder var som hosføjede attest forklarer, og altså ej noget at erholde til udlæg.

Påtegnet: 11 Marts 17743 af J Rosborg, Haraldslund, der skriver at Thomas Laursen, der har begået Lejermål her på Haraldslund, er Vanfør af Legeme og undertiden har mangel på sine "femb sind", dette Menneske haver jeg [Rosborg] haft i sit brød på 6te år af medynk, imodtaget hannem at underholde med klæde og føde, som tilforn omgik at Betle sit Brød, så jeg herved sandfærdig kand attestere at samme Menneske ikke er eiende een skilling, langt mindre kand forrette nogen tieneste hvorved hans sit Brød kan fortiene. Signeret.

962
Fra J Benzon, Århus - til Woyda. [Sagen været behandlet mange gange]. Fra Birkeskriveren i det Skanderborgske Rytterdistrikt, er han den 2 hujus tilstillet vedlagte genpart at ved seneste Birkeret den 27 pasfoto afsagte Domme, hvorved følgende Bøder er faldet, nemlig: Annexbonden Niels Andersen i Høver og hans 2 Søstre Inger og Ellen Andersdøttre, for deres formastelige adfærd imod Rettens middel ved en Executions [udpantning] forretning 60 lod Sølv. Der foruden til Justitskassen 4 rdr. Rasmus Høg i Gjern til Kongen for Tyvekoster, hvortil han ej skal kunne skaffe hjemmel 1 rdr. Der foruden til Justitskassen 1 rdr og til Sognets fattige 1 rdr. Påtvivler ikke at Woyda foretager det videre med Executionens foranstaltning. 10 Marts 1744.

963
Fra Bornemann, Sal Rosenørns, Åkær - til Woyda. Henviser til modtagne skrivelse fra Stiftamtmandens Fuldmægtig, hvorefter hun i dag har Conference Råd Rathlou forestilling angående den Kvinde af Veng Sogn, som har gjort Barsel på Åkær. Han undslår sig for at antage hende, eftersom hun siden Michaeli ikke har været på hans Gods, men stedse betlet Brødet, ej heller har søgt Sacramente. Karen i Fillerup hun angiver som Barnefader, nægter sligt. Fremsender hende her ved disse udskikkede, at Etatsråden efter eget godtfindende, at sørge for det videre. [Se næste]. 17 April 1744.

Notat: Maren Christensdatter, en Stifdatter af Thomas Christensen i Storring.

964
Fra Bornemann, Sal Rosenørn, Åkær - til Woyda. I allertJenstligst gensvar på dennes skrivelse, meldes at denne ved tvende Mænd fremskikkede Kvinde har aldrig, hende, eller nogen af hendes vidende, været på hendes Gods, mindre samme tilhører, ikke heller nogen der kender hende. Således er hendes angivelse ganske falsk og opdigtet, og var det at ønske Deres Velbårenhed kunne få at vide hvor hun har hjemme, at sådant et frisk og stærk Menneske kunne få andet at bestille, end som således i ørkeløshed, tigge sit Brød. Tvivler på at nogen fattige fra hendes Gods skulle lade sig noget andensteds udi betleri befinde, siden de alt herfra prompte på en gang er betalt den almisse de ved Deres Velbårenheds foranstaltning er tillagt, for her at nyde. 18 Juni 1744.

965
Fra Frederich Holmer, Odder - til Gundorph. Som her daglig tiltager ry og rygter om onde Mennesker, som strejfer her i Landet, har han optaget en person [uklart] uden Pas, som han har examineret, og derefter foranstaltet hans bortførelse, i formodning om at han bliver under hæftelse, indtil man har fundet mere om hans Kammerater her på Egnen, som han beråber sig. Udbeder sig et par ord. 9 Maj 1744.

966
Fra J J D, Lillering - afgangne Uhrmager Sal Hans Erichsens Enke - til Sessionens Deputerede. Henvender sig i dybeste underdanighed med dette ringe ingivende, bønbedende om forladelse for dristig bebyrdelse, og for at tilkendegive for dem. Nemlig at hendes Salig Mand ved forhen holdende Sessioner, for nogen tid siden, vorden med Sessionsherrerne, da han Framlev Kirkes Uhrværk havde repareret og istandsat, har accorderet, at han årlig siden den tid skulle have at opvarte 2 rdr, som han til sin død upåklagelig har forrettet. Og som den salig Mand var undselig og ej turde overløbe sin øvrighed for så ringe en ting, årligt at fordre sin betaling, men altid ventede når lejlighed kunne falde, at nyde det ham belovede. Altså er der over hans enfoldighed, hengangen 4 år, som han ej har oppebåret for dets opvartning en skilling, men har så til gode 8 rdr. Nu indflyer hun, hans efterladte og fattige Enke med 5 uopfødte efterladte umyndige Børn, til de høybydende og nådige Herrer, at de i nåde vil anse hendes store trang, til de umyndiges og den forladte Enkes fremtarv, at hun må finde nåde, for denne betaling for hendes Sal Mands møje, som en tjenere bør sin løn. Nu vil hun først recommadere Gud sin sag, som er alle Enker og faderløses fader, der næst til Høybydende Herrers barmhjertig og fromme hierters milde og nådige resolution.  23 September 1744.

967
Fra Sehested, Rodstenseje - til Woyda. Henviser til skrivelse fra Nicolai Hansen i Kolding, hvoraf ses at ingen likvidation kan ske udi skyldige Auctionspenge, for tilkøbte 4 Remonte, ved den holdte Auction i Kolding og Fredericia, for de af ham i Skanderborg leverede 2 Remonte Hopper, før Woyda har attesteret specificationen og denne er indsendt, både om hvor mange han har leveret samt hvad de er taxeret til, beder derfor om en sådan attest. 25 September 1744.

968
Fra Ude Udsen, Kærbygård. Da han accorderede med Frue Stürup, Kærbygård om forpagtningen, blev han ved contract forbundet til at holde de allernådigste anbefalede Rytterheste, på contion at betalingen blev erstattet at Fru Stürup, hvorimod han skulle sørge for Stiftamtmandens attest om Hestenes taxation, hvilket han hermed beder om, må blive hende tilstillet. 10 Maj 1744.

969  
Fra Frederich Holmer, Odder - til Woyda. Han har tid efter anden fået adskillige klager over en del som går med Brandstødsbreve [vidner på deres afbrændte hjem] såvel som andre uforskammede Tiggere, som nu på en kort tid, aldeles har taget overhånd, hvilke ublueligen tiltaler folk om almisse. For han eget vedkommende er der i dag i hans eget Hus, da han var gået en liden tur i marchen, hvor da Mads Ellesen af Dørup kom ind i hans Stue til Konen og begærede almisse, da hun med god vilje gav ham 2 sk, hvorpå hun sagde, der var kommen så mange, og gode mænd burde først have nogen hjælp, da han svarede, det var hendes skyldighed, og spurgte hende hvad hun var og hvad hendes mand var, og han havde tjent Kongen for en Karl og han havde øvrighedens bevis, hvad slig tale monder af. Hvad der videre fulgte er for vidtløftig at melde, men i en korthed, han var så ublu at havde Tjenestepigen ikke hindret det, havde han vistnok slaget hans Kone med en Kæp, foruden han grove ord og miner, som Holmer undser sig for at melde. På samme måde skammede og begegnede hans naboen Kone. Ved Holmers hjemkomst søgte han ham op i Byen og fordrede han bevis, som herudi vedlægges, hvor vidt det er billigt eller tilladeligt efter loven og Kongelige forordninger, at give slige folk som ikkun er Inderster og Husmænd, Tingsvidne til at rende over hele Landet med, at overtrygle folk for almisse som en del mesten anvender i fylderi og ikke til Kongens gårds eller huses opbyggelse. Indstiller til Woydas behagelige skøn hvad der videre skal ske. Nævner også en forretning over det nye Tinghus som de 8 synsmænd vedtog den 2 november. Afventer  nærmere ordre om, hvorledes han skal forholde sig med det gamle Tinghus. [Se næste]. 26 November 1744.

970
Fra Johannes Snell, Høver - Birkedommer og Ludvig Georg von Cøln, Herredsskriver. [Tingsvidne, bilaget er et såkaldt Brandstyrsbrev, det kan ses at det har været ombåren - se forrige]. Gør vitterligt at anno 1744 torsdagen den 28 maj var tilstede for Retten Jens Andersen Rytter af Dørup som er Drejer og sad til huse i Dørup, da den ulykkelige Ildebrand optændtes den 22 maj sidst, og næsten fortærede og i Aske lagde den ganske By, såvel også Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af samme By, Peder Christensen, Husmand af bemte Dørup, Niels Troelsen som er en gammel aftægtsmand i Dørup og Johanne Johansdatter, ligeledes en gammel aftægtskone, Thomas Jensen som var Svinehyrde i samme Dørup, mistede derved sin tjeneste, nok Mads Ellersen en gammel Mand som sad til huse hos Søren Jensen, alle disse såvel som Kirsten Olufsen sad til huse hos Søren Rasmussen i Dørup, har lidt skade, fra det armod de havde, så de ikke alleneste er husvild, men også har lidt skade ved ildebranden på det de havde, hvilke de beviser med deres naboer samt med de fire mænd Terkel Pedersen og Rasmus Jensen af Hem Jacob Andersen og Morten Knudsen af Voerladegård, at de alle har taget skade på deres fattige armod, hvorfor de begærede af Retten et Tingsvidne, at de kunne søge medlidne Christne [Christen? Christine?]  om nogen hjælp. Så blev Jens Andersen Rytter alene Tingsvidne udstedt, som agter at rejse af Landet til hans Kones fødested, de andre 8 tre Tingsvinde, to,  Et de 6 hver tre et [to af de 8 får et og de andre 6 får 3], som dog ingen må bruge over år og dag. At således er tilgået vidner med os de 8 Tinghørere, nemlig Rasmus Laursen, Knud Sørensen, Mads Laursen, Iver Jensen, Rasmus Jensen og Jens Knudsen, alle af Veng, Rasmus Knudsen af Hårby og Niels Jensen af Høver. 28 Maj 1744.

Notat: dette Tingsvidne er for Mads Ellersen, Niels Troelsen og Johanne Hansdatter.

Tilladt at anholde om hjælp hos indvånerne udi Randers Amt den 18 Juni 1744. C Bredal.

Ligeledes tilladt at besøge Mariager Byes indvånere om hjælp i dag den 20 maj 1744. [Signeret] Bierre .

Niels Madsen på Husfader Mads Ellersens samt Niels Troelsen og Johanne Hansdatter vegne, tillades på 2de dags tid at besøge medlidende Guds Børn her i Ålborg så som de ved ulyksalig ildebrand er bleven hjemsøgt. Ålborg den 25 Juni 1744, Signeret.

Videre påtegnet mange andre steder.

Omslag:  No 706 Notifications Lister 1744. [Delvis beskadigede].

971
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste på de fra Århus Stift indkomne og i Conseilet i Februar måned foretagne ansøgninger, hvor på ingen anden resolution vorder givet. 4 Q 194 Niels Mortensen Farver og Christian Hugelund af Randers, om at beskærmes ved deres privilegier, og at ingen Farver, især Lauritz Basse tillades på Landet at nedsætte sig, dem til forprang. Conseilet 6 februar, forbliver ved det Kongelige rescript og ved Lands lov og ret. 4 P 986 Cicilia Pedersdatter Rytter af Århus, beder at den arv som af Viborg Magistrat er indsat til hendes Søsters Mand Borgmester Biørnsens arvinger, der ey har indfundet sig, må hende skænkes, såvel som 50 rdr deponerede penge til afg Rådmand von Hevans arvinger. Conseilet 13 februar, herved er intet at gøre. 13 Marts 1744.

972
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste for indsendte ansøgninger i maj måned. 4 Q 841 Jens Poulsen Bonde af T??lund [Tollund? - beskadiget] i Silkeborg Amt, om at tages i beskærmelse imod hans Husbond Christen Holst, som har taget dom over ham for hans gårds brøstfældighed. Conseilet 8 Maj, forbliver ved Lands lov og ret. 4 Q 846 Jørgen Rasch Bergen af Århus, om bevilling at være Procurator ved alle Ober og Under Rette. Conseilet 8 Maj kunne ikke bevilges.  4 Q 651 Johanne Marie Altholt af Horsens om bevilling at være hendes egen værge under Curatel af hendes Svoger Apoteqver Smidt. Conseilet 15 Maj kunne ikke bevilges. 4 Q 558 Lieutenant Thomas Andreas Winther af Hørning ved Århus om at må  nyde hans afdøde Søsteres? Søstres? efterladenskab, endskønt de har nydt penge af den fattiges kasse i Horsens. Conseilet 28 Maj forbliver ved hr Stiftamtmandens erklæring. 4 Q 619 Johan Berbhard Smuhl af Århus, beder at når den der værende Chirurgus Bousein ved døden afgår, han da til ene Chirurgus de i Byen må beskikkes. Conseilet 28 Maj kunne ikke bevilges. 4 Q 972 Peder Hoved af Århus om privilegium på at være 3die Farver i Kolding. Conseilet 28 Maj kunne ikke bevilges. 15 Juni 1744.

973
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste på de fra Århus Stift indkomne og i hans Mayts Conseil udi sidst afvigte juli måned foretagne ansøgninger, hvorpå ingen anden resolution vorder given. 4 R 47 Anders Olsen, Hattemager af Århus, om tilladelse at gå omkring i Stæderne for at indsamle noget til hjælp for erlidte Ildsvåde. Conseilet 9 Juli kunne ikke bevilges. Følden er påskrift på alle bilagene: Hans Kongel. Mayts vil allernådigst at Stiftamtmanden over Århus Stift høyædle og Velbårne Hr Jacob Benzon for supplicanten lader bekiendtgøre hvad på hans ansøgning er resolveret, hvor efter han kunne vide sig allerunderdanigst at rette. 13 August 1744.

974
Fra Holsten, Cancelliet. Notificationsliste for indkomne ansøgninger i April. 4 Q 589 Niels Hansen af Rådved by i Skanderborg Amt, om tilladelse at indlade sig i ægteskab med hans faders halvbroders enke. Conseilet 2 April kunne ikke bevilges. 4 Q 616 Mads Marcussen, Oldermand for Skomager lauget i Horsens, om at hans Mayts vil afskaffe Huder og Skinds udførsel af Landet, såvel som Hummelførernes omstrejfen, og den af dem med Huder og Kalf [Kalve] skind forøvede Landprang. Conseilet 9 April forbliver ved Lands lov og Ret. 4 Q 648 Buchard Reinholdt Hartmand af Skanderborg, hvis Hustru har bestjålet ham og er bortløbet, beder om en ordentlig Skilsmisse med hende for Århus Ret, og om Beneficium paupertatis. Conseilet 9 April, herved er intet at gøre. 4 Q 743 Peder Erichsen Sallingboe af Grenå om bevilling på Bækkens udsættelse for Kirkedørene i Århus og Ribe Stift for erlidte Ildsvåde. Conseilet 23 April, kunne ikke bevilges. Jvf forrige skal Stiftamtmanden bekendtgøre afgørelserne for de pågældende. 9 Maj 1744.

975
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i Oktober. 4 R 62 Burchardt Reinholt Hartmann af Skanderborg, om beneficium paupertatis [fri proces] til at erhverve Skilsmisse dom over hans Hustru som han beretter fra ham skal være undvigt. Conceilet 20 Oktober. Supplicanten afvises siden det erfares, at han skal have begivet sig fra hans Hustru, så at hun ei fra ham er bortrømt, men opholder sig i Fredericia. 12 November 1744.

976
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i August. 4 Q 1207 Poul Johansen af Ry Mølle i Skanderborg Amt om befrielse for at udstå Kirkens Disciplin for en gjordte beskyldning at have besvangret et qvinde Menneske. Conseilet 13 August kunne ikke bevilges. 4 R 46 Jesper Rasmussen Skou af Randers, om privilegium for sig og Hustru på Lim kågerie [kogning] der i Byen, og det således at ingen anden samme måtte preparere eller falholde. Conseilet 13 August kunne ikke bevilges. 4 R 257 Anders Olufsen, Hattemager af Århus, om Beckens [Bækkens] udsættelse for Kirkedørene for erlidt Ildsvåde, med videre. Conseilet 13 August, herved er intet at gøre. 4 R 126 Niels Olufsen af Ebeltoft, beder at hans Hustru der som med videre i et Tyveri har været indsat i Børnehuset i 7 år, må løslades. Conseilet 17 August herved er intet at gøre. 4 R 368 Hans Becher af Bygom om 24 rdr bøders eftergivelse som han ved Højesteret i en sag mellem ham og Commerceråd Gjørup er dømt at betale til Justitz Kassen. Conseilet 13 August herved er intet at gøre. Jvnf tidligere pålægges Stiftamtmanden at underrette de pågældende. 3 September 1744.

977
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i november, hvorpå ingen anden resolution vorder given. 4 R 519 Lorentz Ditlefsen af Ebeltoft, om privilegium på at være tredie Farver i Århus, samt på et Overskæreri der sammesteds at oprette. Conseilet 5 November, kunne ikke bevilges. 4 R 874 Johan Smith Cyndesen, Rector i Århus, om at nyde den nederste Lecties indkomster, efterdi samme Lecties Hører nu afgår. Conseilet 19 November kunne ikke bevilges. Stiftamtmanden skal underrette de pågældende. 5 December 1744.

978
Fra Holsten, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i December 1743, hvorpå ingen anden resolution vorder givet. 4 P 360 Michel Willumsen Bonde af Snabe i Silkeborg Amt, om Beneficium paupertatis med videre, imod hans Husbonde Commerceråd Steen Jørgensen. Conseilet 5 December kunne ikke bevilges. Stiftamtmanden skal underrette vedkommende. 14 Januar 1744.

Omslag: 1744 Bøder til Justitskassen angl for hele Stiftet.

979
På bagsiden af omslag: Fra Ditlevsen, Ebeltoft, att af Boserup. At ingen sager udi næst afvigte 1786 her i Byen er forefaldet angående omløbere og Bissekræmmere imod forordningen af 13 februar 1775, attesteres. 4 Januar 1787 - dato ok brugt omslag.

980
Fra Lauritz Hostrup, Hobro Byting. Dom afsagt i sagen mellem Brødrene Lauritz og Michel Basse. Seignr Michel Basse af Århus har ladet sin Broder Lauritz Basse citere og stævne her til Hobro Byting den 5 December, for at lide dom i en sag om 400 rdr med påløbne renter og skadesløs betaling fra søgsmålets dato. Der imod har Lauritz Basse taget kontra stævning udi formening at have retten på sin side. Sagen er af den beskaffenhed Anders Basse og Hustru Ingeborg Ottesdatter af Grenå, der begge er døde og begravet, har i levende live erholdt Kongelig bevilling på, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo, med deres børn når den ene afgik ved døden. Og har de da haft 2de sønner navnlig Michel og Lauritz Basse og en datter Anne Andersdatter, som har til ægte Jens Høeg i Grenå. Faderen døde først, hvorefter moderen sad som Enke i mange år, hvor hun opfødte disse 3 børn, hvoraf hun har ladet sønnen Lauritz lære Farver professionen, hvorefter han har erhvervet privilegium på at være og oprette et Farveri i Hobro, og til sammes istandsættelse har moderen Ingeborg Ottesdatter, mod panteforskrivning til Hr Kield Bøg i Kålby [Karlby?], lånt 800 rdr og samme leveret til samme Lauritz, vide det første Tingsvidne ved Grenå Byting lit A pag 10-11-19: 26: 30, videre bevises med Tingsvidne fra samme Byting litra b pag 37:41:49 s 51, det Lauritz Basse har fået 1000 rdr til 1200 rdr, der for er Lauritz Basses egen tilståelse pag 49 s:51 og at Michel Basse intet har fået, der imod hans Tingsvidne litra a pag 20 og at Lauritz har lovet Michel Basse halvparten af de 800 rdr vide do Tingsvidne pag 26 som også confirmeres udi Tingsvidnet litra a fra pag 15 til 19. Her imod har Lauritz Basse intet fremlagt, uden alene et indlæg underskrevet af Birkedommer itzige Byfoged i Mariager Sr Ole Bierre dateret 9 September 1743, der han beråber sig på den afkalds qvitance broderen Michel Basse har givet sin Svoger Jens Høeg, vide landstingsacten pag 33 og et ved Hobro Bytings ret, ført Tingsvidne den 19 Februar 1742, der af klarlig ses at consipisten c copiisten til den i Landstings acten fremlagte afkalds qvittance afgange Byfoged Hans Clausen og Mogens Tranne som tillige underskrevne vitterlighedsmænd, intet har vist på alle gjorte spørgsmål, at vinde ellers svare det Lauritz Basse noget til broderen Michel Basse skulle betale, som de begge af Svogeren Jens Høgh blev betalt og således fortjent sin ret og at forsyne sig med bevis fra sin Broder Lauritz om han noget fra ham skulle være betalt. Kendes derfor for ret det Lauritz Basse bør for sin Broder Michel Basse tiltale fri at være. Processens omkostninger ophæves på begge sider, og enhver af dem at betale til Justitskassen 5 rdr. 21 oktober 1743.

981Fra J Benzon, Århus - til Woyda. Henviser til modtagelsen af en opgørelse fra de Deputerede for Financerne, om betaling til Justitskassen, hvorfor Amtsbetjentenes udgivne kvitteringer ikke er indkomne i Rentekammeret. Da han nu er anmodet om at besørge det videre, ses det at Conferenceråd og Jægermester Rathlou i 1741 af slige penge skal have betalt 1 rdr 60 sk, uden derfor at lade Amtstuens kvittering afleveret på behørige steder. Woyda pålægges at afkræve Rathlou nævnte kvittering og videresende denne til Benzon.
21 August 1744.

982
Fra J Benzon, Århus - til Woyda. [Se tidligere]. Henviser til en genpart fra Byskriveren i Hobro, angående en ved samme ret afsagt dom den 21 oktober a p, hvorved 2 brødre Michel og Lauritz Basse hver skal betale 5 rdr til Justitskassen, og da den ene Lauritz Basse skal være bosiddende i Fajstrup By under Skanderborg Amt, vil Woyda behage at besørge executionen for de 5 rdr, jvnf forordningen af 6 december a p. 8 Maj 1744.

983
Fra Thott, m fl, Rentekammeret. Ved de til Rentekammeret indkomne regnskabers eftersyn med de indsendte kvitteringer, angående det fra Århus Stift til Justitskassen tilfaldne og i Amtstuerne betalte penge, befindes at adskillige summer far begyndelsen af 1738 til udgangen af 1742 er betalt, men Amtsbetjentenes kvitteringer ikke er indkomne, hvorefter regnskaberne ikke kan foretages. Stiftamtmanden anmodes derfor om, at beordre vedkommende som har betalt og derfor ventelig har taget kvitteringerne til sig, at de straks afleveres til Stiftamtmanden til videre indsendelse. 15 August 1744.

984
Fra J B - Jacob Benzon, Århus. [7 sider]. General forklaring over alle de bøder, som for ham i 1744 er anmeldt til inddrivelse, enten er Hans Mayts eller publikum tildømt, alt for så vidt som Hans Mayts allernådigste resolution af 31 december a p ikke gør forandringer med deres inddrivelse efter forordningen af 6 december 1743. Skemaet opdelt i flere rubrikker, exp: 1) Navnene på vedkommende personer. 2) Hvor bøderne er idømte o s v [delvis beskadiget]. 1) Borgmester Peder Låsby i Århus, skifte commissarier og formynder i afg Peder Bierings stervbo i Horsens, til Justitskassen 10 rdr. Desuden efter ditto dom 24 rdr til Justitskassen. 2) Sognepræsten i Storring [Støvring] Christopher Kellermand, 34 rdr 84 sk? samt 10 rdr til Christianshavns Kirke. 3) Karen Pedersdatter i Vejlby 1 rdr til Justitskassen. 4) Michel Jensen Skriver i Århus, 24 rdr til samme. 5) Christen Greis af Hornbæk, 7 rdr til do. 6) Lauritz Nielsen i Vestbirk, 7 rdr til do. 7) Michel Bang i Grenå, 5 rdr til do. 8) Ole Sørensen og Mads Corneliussen af Vejlby, 2 rdr til do. 9) Anders Christensen af Jenum og Birkedommer Stabel i Randers, 9 rdr til do. 10) Hans Rosborg på Frisholt, 4 rdr til do. 11) Sidsel Sørensdatter i Skanderborg, 10 rdr til Kongens kasse og 8 rdr til Justitskassen. 12) Niels Andersen og tvende Søstre Inger og Ellen Andersdøttre af Høver 30 rdr til Kongen og 4 rdr til Justitskassen. 13) Sognepræsten hr Gerlach i Ry, 2 rdr til Justitskassen. 14) Rasmus Høg og Hustru i Gjern, 1 rdr til Kongen og 1 rdr til Justitskassen. 15) Jørgen Jessen, Tjenestekarl i Gjern, 5 rdr til Kongen. 16) Magister Ole Kleve i Århus, 10 rdr til Justitskassen. 17) Jørgen Mand af Århus, 64 rdr til do. 18) Povl Eggert af Århus, 1 rdr til do. 19) Lars Basse i Fajstrup, 5 rdr til do. 20) Michel Basse, som berettes at opholde sig på Grevskabet Frijsenborg Gods fra Århus, 5 rdr til do. 21) Peder Rasmussen på Palsgård, 2 rdr til do. 22) Niels Rømmer udi Århus, 5 rdr til Justitskassen. På skemaet andre notater, bl a om hvilken ret der har idømt bøderne, ligesom om inddrivelse m v.  25 Maj 1745.

985
Fra J Utzleu?, m fl, Rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 30 August, med indsendte beviser, hvorefter de har modtaget rigtighed for hvad Justitskassen fra Århus Stift og underliggende Amter skal have for sidste halve år fra 14 Januar til 14 juli, såvel som kvitteringer for 58 rdr af de udestående restancer, efter Højesterets domme. Men i samme er der ikke ført noget om bøder som Landstinget har idømt, måske fordi Landstingsdommerne ikke var fremkommen med sådan opgørelse, hvorfor de ved næste indsendelse venter forklaring om dette. Angående de 24 rdr som Hans Hasselbach i Randers, efter Højesterets dom, skal betale for manglende aflæggelse af Ed, da har Stiftamtmanden behaget at anføre, at han erklæret sig [villig] til Edens aflæggelse. Men i henseende at efter samme over ham fældede dom, desuden skal svare nogle bøder, enten han aflægger Eden eller ikke, hvilke de ikke kan lade inddrive, inden de har fået bekræftelse på at han har aflagt Eden, hvorfor udbedes Stiftamtmandens attest om samme. Angående den ene rdr som hr Krabbes Tjenestekarl på Mistrup [Bistrup] efter en Landstingsdom skal betale, da har de nærværende dato tilskrevet Gabell om at inddrive samme. 3 September 1743.

986
Fra Holck, Ålborg. Henviser til Trappauds skrivelse af 15 hujus, har han efter dennes begæring, har han foranstaltet de rdr som Birkedommer Mollerup efter Landstingsdom af 29 Maj 1743 skal betale til Justitskassen, er indbetalt til Ålborg Amtstue, hvorfor fremsendes Cancelliråd Bertelsens kvittering. [Se næste]. 25 Februar 1745.

987
Fra D Trappaud, Søbygård - til Holck. [Se forrige]. Henviser til vedlagte ekstrakt af en Landstingsdom under 27 pasfoto, hvorefter han er pålagt at sørge for de deri anførte bøders inddrivelse hos Birkedommer Moldrup. Men da denne har sin bopæl på Østerå i Holcks amt, anmoder han denne om at sørge for det videre. 13 Februar 1745.

988
Fra o Bierre, Mariager. Henviser til modtagne skrivelse af 9 hujus, hvorefter han til efterlevelse af det deri pålagte, fremsender kvittering fra Randers Amtstue på de 6 rdr som forrige Byfoged Sal Hans Clausen og Snr Niels Jensen Haslund i Mariager ved Landstinget den 29 Maj 1743 er idømte. 18 Februar 1745.

989
Fra Thott, m fl, Rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 27 pasfoto, vedlagt 2 kvitteringer for de 32 rdr som Hans Rosborg og Mogens Jensen Møller skulle betale til Justitskassen, såvel som om den af Hans Hasselbach aflagte Ed, hvorefter han er fritaget for de i samme sag idømte bøder. 12 Oktober 1743.

990
Fra U C Müller, Århus. Efter udgangne forordning af 6 December afvigte år, fremsendes til Stiftamtmanden 2 enslydende genparter af den mellem Cappellanen til Vor Frue Kirke her i Århus Hr Ole Kleve på den ene og Borgmester Christen Jensen Basballe på den anden side, afsagte Rådstuedom af 24 Februar sidst, hvorefter Kleve er tildømt at betale 10 rdr til Byens fattige og 10 rdr til Justitskassen, samt Procurator Eggers for sit forhold i sagen til Byens fattige 1 rdr og det samme til Justitskassen. I lige måde også 2 genparter af en ved Århus Byting, den 23 januar sidst afvigte, afsagt dom mellem Procurator Eggers og Jørgen Mand, begge indvånere i Århus, hvori den sidste er dømt til at betale 4 mk til Byens fattige og det samme til Justitskassen. Videre er der ikke sket ved Over og underretten siden sidst bemelte forordnings udgang. 18 Marts 1744.

991
Fra F Nannestad, m fl, Århus. For de Retter som han betjener, som er: 1) Århus Stifts Provste modes Ret er ingen sag indstævnet i 1743 og altså intet til Justitskassen. 2) Hasle Herreds Provster, i lige måde. 3) Skifteretten i Hasle, har i 1743  udstedt 2 skiftebreve, hvoraf skal betales til Justitskassen, som er 1)efter afgangne Underdegn ved Domkirken Niels Ipsen, bestående af 7 1/2 ark [papir] deraf den 17 Januar betalt til Amtstuen for 1 1/2 ark 9 sk. 2) Efter afgangne Johan Jørgen Junghans, Collega i Århus Skole, bestående af 15 1/2 ark, deraf den 21 November betalt til Amtstuen for 9 1/2 ark 3 mk 8 sk. 13 Januar 1744.

992
Fra C Høgh og L Worsøe, Skanderborg. Til Justitskassen er intet i næst afvigte 1743 i Hjelmslev Herred ved Provsteretten forefaldet, undtaget e rdr af et skiftebrev efter sal Niels Lund i Fruering Præstegård, sluttet den 2 Maj samme år, hvilket er betalt til Skanderborg Amtstue. 3 Januar 1744.

993
Fra Christian Bager, Grenå. Henviser til modtagne skrivelse af 21 hujus, hvorefter fremsendes Kammeråd Panckes kvittering for de 6 mk 12 sk, som tilkomer Justitskassen for sidst afvigte januar termin. Undskylder at kvitteringen ikke er fremsendt.  26 Februar 1744.

994
Fra Peder Mønster, Allinggård. At han ikke før nu har indsendt kopi af den dom som den 7 januar sidst er fældet på Frisholts Birketing contra Rasmus Rasmussen i Borresø under Aigt [Aidt?] Sogn, Houlbjerg Herred, og Grevskabet Frijsenborg, er sket fordi han ikke har været bekendt med forordningen af 6 December, siden den ikke skal have været publiceret ved Birketinget, beder om at dette ikke optages unådigt, endvidere at han, der formedelst mangel af levemidler ved denne fattige betjening, har måttet tage tjeneste hos Velb Christian Fischer på Allinggård, for de allernådigst anbefalede månedlige attester, når intet forefalder. 9 Marts 1744.

995
Fra Chr. Kragh, m fl, Horsens. Henviser til [ikke] vedlagte angivelse med Kammerråd Panckes påtegnede kvittering på, at det her på stedet af skifteforretninger til Justitskassen tilkommende, rigtigt og i rette tid er betalt. 16 Juli 1744.

996
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Henviser til [ikke] vedlagte regnskab over hvad der for første halve år, tilkommer Justitskassen, tillige med den påberåbte originale kvittering fra Amtstuen for andet kvartals betaling af samme.  6 Juli 1744.

997
Fra L G von Cølln, Skanderborg Birketing. I sidst afvigte marts måned er der ikke ved Birketinget, idømt andre bøder til Kongens kasse end at Conrad Frederich Gerlach, Sognepræst til Ry menighed, den 19 marts er blevet idømt en mulct på 2 rdr, muligt til Justitskassen for hans talemåder for Retten mod hans Provst Hr Magister Erich Kjær i Tønning og hans Fuldmægtig, hvilket attesteres efter Kongelig forordning.
2 April 1744.

998
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. For den bøde Laurs Nielsen i Vestbirk på 1 rdr til Justitskassen, efter Landstings dom af 19 December 1742, fremsendes hermed Amtsforvalter Justesens kvittering.  24 Februar 1744.

999
Fra R Gjeding, Århus. Henviser til modtagne skrivelse af 15 juli, angående de 4 rdr som han efter forordningen af 6 december afvigte år, skulle inddrive hos Ole Sørensen og Mads Corneliussen, begge af Vejlby, som de ved en Landstingsdom af 8 juli, skulle betale til Vejlby Sogns fattige og Justitskassen, henvises til kvitteringen fra Amtsforvalter Pancks og Sognepræsten for Vejlby Menighed hr Johan Lønnenborg. [Se næste]. 4 September 1744

1000
Fra J Lønborg, Århus. [Sognepræsten - se forrige]. Efter foreviste ectract af Nørrejyllands Landstings dom af 8 juli 1744 er 2 Bønder i Vejlby navnlig Ole Sørensen og Mads Corneliussen, hver dømt til at betale 1 rdr til Sognets fattige, hvilke 2 rdr Herredsfoged Rasmus Gjeding har betalt til ham [Præsten], hvorfor han kvitterer. 3 September 1744.

1001
Fra Lauritz Hostrup, Hobro. [Se tidligere]. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 28 januar, hvorefter han underdanigst melder, at den ved Hobro Byting afsagte dom den 21 oktober a p, mellem Brødrene Michel og Lauritz Basse, ikke af nogen af parterne, er stævnet til Landstinget eller overretten, da dommen har overstået tidsfristen til dette. [Se næste]. 27 april1744.

1002
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Efter den anstalt han den 24 maj sidst, efter Stiftamtmandens forlangende af 8de næst forhen, har ladet føje hos Birkedommer Søren Birch til Faurskov Birk, om at inddrive de 5 rdr som Laurs Basse, nu i Fajstrup ved dom fra Hobro Byting den 21 oktober sidst afvigte, skulle betale til Justitskassen, har Søren Birch nu indbetalt dette ebløb i Skanderborg Amtstue, jvnf vedlagte kvittering fra Justsen.[Se følgende]. 12 september 1744.

1003
Fra D Trappaud, Søbygård. Henviser til vedlagte genpart af en dom, som han modtog fra Stiftamtmanden den 1 hujus, for derefter at lade den idømte mulct på 5 rdr til Justitskassen inddrive hos Lauritz Basse. Men da han ikke bor under Trappauds amter, idet han bor i Fajstrup By under Skanderborg Amt, tilbagesendes sagen.  2 Maj 1744.

1004
Fra Frederich Gerhard Wos, Hobro - Cancellie Secretaire, samt Postmester og Byskriver i Hobro og Herredsskriver i Vognsild Herred. I følge Kongelige Mayts allernådigste forordning angående idømte pengebøders inddrivelse af 6 december 1743, som 1ste Tingdag efter Jule helligt, ved Bytinget er vorden publicerer, finder han sig forbunden til at fremsende [ikke] vedlagte, genpart af en dom dat 21 gbr? 1743 afsagt i Bytinget, efterdi Citanten Michel Basse som er Borger og bosiddende i Århus, og contra Citanten Lauritz Basse, som før dommen blev afsagt er flyttet her fra Byen, og skal bo på Greve Frijses Gods. Bege er tildømt hver for sig at betale 5 rdr til Justitskassen.  23 Januar 1744.

1005
Fra Nicolai Munch, Tyrsted Præstegård. Det måtte ikke ugunstig og i unåde optages, at han ikke i rette tid har indberettet, hvad der til den allernådigste oprettede Justits casse, af de Gejstlige Stervboer i Hatting Herred burde falde i indeværende år. Årsagen til dette er denne at den Ølsted Skifteforretning, formedelst adskillige forefalden forhindringer endnu ikke er tilendebragt, som dog med Guds hjælp sker inden 14 dages forløb, hvorefter han skal indsende rigtig forklaring om dettes tilstand. 13 august 1744.

1006
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Efter at hos vedkommende Sognepræster havde ladet fornemme, udi hvilken af de 2 Byer der er under hans distrikt, begge kaldet Vejlby, og under hvis distrikt den i Stiftamtmandens skrivelse af 21 august, omtalte Karen Pedersdatter opholder sig. Under næstfulgte 17 september har han tilstillet By og Herredsfoged Søren Hansen i Randers, den hosfulgte extract af en Højesterets dom, hvor efter Karen Pedersdatter er pålagt at betale 1 rdr til Justitskassen, og beordret ham til ufortøvet, at inddrive samme og indbetale den på Århus Amtstue, og fremsende kvitteringen. Dette uanset han også den 14 hujus har erindret om samme, er kvitteringen udeblevet, indtil i aftes da den ankom med posten, og herefter fremsendes. 31 oktober 1744.

1007
Fra E Holst, Århus. [Kopi af Rentekammerets skrivelse]. Specifikation af de i Amtstuerne under Århus Stift betalte penge, som vedkommer Justitskassen, men hvis kvitteringer fra Amtsbetjentene endnu ikke er indkommet i Rentekammeret, nemlig: Ao 1738 ved Randers Amtstue anført til indtægt af Byfoged Hansen og Byskriver Knudsen 4 rdr. Ligeså af Provsten i Nørre Herred hr Arrils Friis, 1 rdr 6 sk. 1739: Ditto Amtstue af Strandinspecteur Milling, erlagt 2 rdr. Forrige Byfoged Buch i Mariager 42 sk. 1740: Århus Amtstue, fra den Gejstlige skifteret i ols Herred indkommet 3 rdr 75 sk. Af skifteretten på Jensgård 18 sk. 1741: Ditto Amtstue hr Terkild Nissen som Notarius ved den Gejstlige Ret i Ning Herred 39 sk. Hr Hans Bøg, Notarius i Vester Lisbjerg Herred 36 sk. Skanderborg Amtstue: Af Jægermester Rathlou 1 rdr 6 sk. 1742: Århus Amtstue, af commissions skriver Anders Lyngby udi sagen mellem Greve Frijs og Greve Rewentlou 12 sk. Fra den Gejstlige ret i Nørre Herred 1 rdr 42 sk. Niels Såby, forrige Forvalter ved Løvenholms Grevskab 2 rdr 43 1/2 sk. Udgørende i alt 15 rdr 43 1/2 sk. 
15 August 1744.

1008
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Henviser til den i skrivelse af 21 pasfoto, anmeldte kvittering på 1 rdr 60 sk fra Conferentce Råd Rathlou, bliver efter forlangende hermed fremsendt. 4 september 1744.

1109
Fra J Benzon, Århus - til Byfoged Ole Bierre i Mariager. [Se tidligere]. Henviser til en skrivelse fra de Deputerede for Financerne, angående nogle til Justitskassen betalte penge, for hvilke Amtsbetjentenes kvitteringer ikke er indkommen, hvilket han er anmodet om at besørge. Mellem disse befindes at Strandinspecteur Milling i Mariager i 1739 havde betalt 2 rdr af slige penge og forrige Byfoged i Mariager Buch ligeledes 42 sk, uden at aflevere Amtstuens kvittering på behørig sted, hvorefter Bjerre pålægges straks at sørge for dette. [Se næste]. 
21 august 1744.

1010
Fra Ludvig Milling, Mariager. [Se forrige]. Af Sr Morten Kircheterp i Hobro som cautionist for Skipperen Christen Nielsen Elsøe fra Laurvigen i Norge, er der til ham [Milling] leveret 2 rdr, som bemeldte Skipper ved Kammerrettens dom den 3 juli 1738 er tildømt at betale til Justitskassen, Hvilke 2 rdr her i Randers Amtstue er modtaget. 2 april 1739 [år ok].

Påtegnet: Dateret Randers 21 september 1744 fra N Spliid, som Fuldmægtig, der attesterer at foranstående er conformeret med originalen som er fremlagt ved penge regnskabet pro 1739, og de 2 rdr er beregnet som indtægt for Justitskassen.

1011
Fra o Bierre, Mariager. [Se forrige]. For at efterleve Stiftamtmandens nådige skrivelse, har han såvel hos Strandinspecteur Milling som forrige Byfoged Buch på ængstet de omskrevne kvitteringer, hvoraf Milling leverede den her vedlagte, men fra Buch har ikke været andet at erholde, end før ommeldte skrivelse, påtegnet af ham. 3 september 1744.

1012
Fra A Friis, Spentrup. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 21 august, hvorefter han fremsender den forlangte kvittering for de til Amtstuen betalte 1 rdr 60 sk, som burde være sket alt forhen, men den har været forlagt mellem hans andre dokumenter.
10 september 1744.

1013
Fra P Riese, Veggerslev. Efter Stiftamtmandens ordre af 21 august, følger Amtstuens kvittering, som Hr Lorentz Heerfordt som Notarius ved skiftet i Gjerrild Degnebolig, har beholdt, og han havde overset at den skulle afleveres til Stiftamtmanden. 26 August 1744.

1014
Fra J Benzon, Århus - til Terchel Nielsen, Sognepræst for Ormslev Menigheder. Henviser til en skrivelse fra de Deputerede for Financerne, over betalte penge til Justitskassen, for hvilke Amtsbetjentenes kvitteringer ikke er indsendte, hvoraf ses at Præsten i 1741 har betalt 39 sk, uden at indsende Amtstuens kvittering, hvorfor denne udbedes. 21 august 1744.

1015
Fra Hans Bering, Agri. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 21 august, hvorefter han har søgt efter den omtalte kvittering for de 75 sk som til Amtstuen for skiftet efter afgangne Peder Jørgensen, Degn i Vistoft, i 1740 er betalt. Men som der hos vedkommende ej findes anden kvittering end det der er tegnet på original skiftebrevet, hvilket han har efterset og derefter udskrive, som hermed [ikke] vedlægges.
5 September 1744.

1016
Fra J Fogh, Jensgård. Henviser til modtagne skrivelse af 21 hujus, hvorefter meldes ydmygest, at de af ham i 1740 betalte 10 sk til Justitskassen, for hvilken kvitteringen ikke er indsendt til Rentekammeret. Han har ikke anden kvittering end den på skiftebrevet afgivne, hvorfor han ikke kan efterkomme ordren. 24 august 1744.

1017
Fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue. Henviser til modtagne ordre af 21 hujus, angående Amtstuens kvittering for 4 rdr som Byfoged Hansen og Byskriver Knudsen, i 1738 har betalt til Justitskassen, men kvitteringen ikke er indsendt. De har derefter affordret Byfogeden denne, som herved fremsendes. 27 august 1744.

1018

Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Allerunderdanigst regnskab for Justitskassens indtægter og udgifter ved Rådstuen første halve år 1744, udgørende 3 rdr, men ikke hvorfor. 6 juli 1744.

1019
Fra J Ponick, Grenå. [Ses af skriften at han er gammel]. Da Byfogeden Christian Bager har forlangt hans attest på, hvor mange skifter der har været fra 14 januar til dato, så udviser Protokollen at den 4 februar har der været sådant efter Peder Degns sal Hustru Birgite Pedersdatter, på 7 ark hvoraf Justitskassen tilfalder 6 sk af arket. Den 21 maj sluttet skiftet efter sal Michel Lauritzen på 10 ark i Grenå Mølle, hvoraf samme kasse for de 4 ark tilkommer 24 sk. Flere har der ikke været. 14 juli 1744.

1120
Fra J Ponick, Grenå. I anledning af Kongens befaling, meddeles Byfogeden Sr Christian Bagger, dette bevis, at der siden 14 juli 1743 til dato ingen bøder er faldet ved Grenå By og Nørreherreds Ting, undtagen et skiftebrev efter Jørgen Bangs afdøde Hustru, som var på 24 ark, hvor af han har betalt til Byfogeden for 18 ark med 1 rdr 12 sk. 22 januar 1744.

1021
Fra ??, Ebeltoft. Siden 14 januar og til dato er der ikke ved Bytinget faldet mulcter til Justitskassen og ved skifter er alene i disse dage udstedt et, hvoraf samme kasse tilkommer 1 mk 2 sk, nemlig et skiftebrev efter Rasmus Nielsen Eggers salig Hustru Margrete Nielsdatter Colding, på 9 ark, hvoraf betales 6 sk for hver af de 3 ark. 15 juli 1744.

Påtegnet om indbetaling til Amtstuen samme dag, att af Byskriveren.

1022
Fra P Låsbye, m fl, Århus Rådstue. Designation over det som til Justitskassen, ved denne Byes Overret er indkommen siden 11 januar 1744, nemlig: 1 marts for Hr Ole Kleves dom contra Borgmester Basballe 1 rdr. Do Borgmester Basballes domme imod Ole Kleve i begge sager 7 rdr. Do for proklame efter Christen Larsen Gjeding 7 mk. 13 april: stævning af frue Vestergård contra Byfoged Løcke 2 mk. 20 do for en continuations ditto 2 mk. 4 juli af Jørgen Uggelbølles skifte a ark a 6 sk er 1 mk 2 sk. Do af Mikkel Nielsen Rebslager ditto 4 ark a 6 sk er 1 mk 8 sk, i alt udgørende 5 rdr 7 mk 10 sk.  11 juli 1744.

Påtegnet af Peter Panck, Århus Amtstue 13 juli om betalingen.

1023
Fra O Løcke, Århus - Byfogeden. De 20 rdr som Ole Kleve ved Rådstuen er dømt til at betale såvel til Justitskassen som til Fattigkassen, hvilke Stiftamtmanden har befalet Løcke at inddrive, men dette er ikke muligt, da der sidste 18 hujus er holdt auction over hans [Kleves] ejendele, hvorefter det indkomne det mindste med det  meste, [gik] til at betale Borgmester Basballe efter ergangne Rådstuedomme. Og hvad angår han iboende Ejendom, da er samme ved indførsel prioriteret, hvorefter Basballe næst efter panthaveren Svejstrup, endog han ikke kommer til sin betaling på 2 - 300 rdr, hvorfor han underdanigst må udbede sig Stiftamtmandens ordre om det videre. 
25 marts 1744.

1024
Fra O Løcke, Århus - Byfogeden. Henviser til Stiftamtmandens ordre om inddrivelse hos Procurator Poul Eggers, for det han, efter dom af 24 februar, skulle betale til Justitskassen, hvilket Løcke ikke har kunnet efterkomme, efterdi han med Hustruen for kort tid siden er bortrejst, og vides ikke hvorhen, og til dato står Rum også tillukket. De 5 rdr som Michel Basse ved Hobro Byting er tildømt at betale, han ikke endnu tilvisse om de kan blive betalt, thi manden har været fra Byen i over et år, og dog hans efterladte Hus blev efter de prioteredes [dem der havde sådanne] forlangende solgt for 14 dage siden, og pengene kommer derfor ikke pr kasse i 4re til 6 uger, skulle de overskyde, hvad han næppe tror, skal det behørigt blive indberettet. 24 September 1744.

1025
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Henviser til modtagne skrivelse af 28 pasfoto, angående de efter Højesterets domme, idømte bøder til Justitskassen vedrørende Århus Stift i tiden fra 14 juli 1743 til 14 januar 1744, med vedlagte kvitteringer, men angående de ved Landstinget faldende bøder på 18 rdr, er de belovet om disse ved næste indsendelse.  21 marts 1744.

1026
Fra Casper Borman, Horsens. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 31 januar, hvorefter han for at efterleve samme, den 8 februar var i Hornborg hos Christian Grejs for at fordre de 7 rdr han skulle betale til Justitskassen, men som han fremførte adskillige udflugter, ingen penge eller caution kunne bringe til veje, blev der foretaget udlæg i et træbord?, som formedelst det ikke vel kunne flyttes, blev ham selv betroet. Han begærede 4 ugers henstand med betalingen, som efter forordningen af 6 december 1743 post 3, blev tilladt, skulle betalingen til samme tid udeblive, skal Stiftamtmandens ordre blive påfulgt. 13 Februar 1744.

1027
Fra Christian Bager, Grenå. Efter Stiftamtmandens ordre af 31 januar, angående Michel Bang, som efter en Landstingsdom af 19 december 1742, i en sag mellem ham og Bager, blev tildømt at betale 5 rdr til Justitskassen, hvilket hans efterladte Enke nu har betalt, der derefter videresende til Amtsforvalter Panck.  5 februar 1744.

1028
Fra M Gertsen, m fl, Århus Rådstue. Over hvad der ved denne Overret siden 12 juli 1743 er indkommet til Justitskassen, henvises til vedlagte angivelse, med Amtsforvalter Pancks påtegnede kvittering for 12 rdr 4 mk 15 sk, alt efter allernådigste forordning af 18 april 1738. [Se næste]. 13 november 1744.

1029
Fra P Låsby, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Designation over det som tilkommer Justitskassen fra den 12 juli 1743 til dato. 1743 den 26 august betalt Frederich Borchart for en Rådstuedom contra Borgmester Basballe 1 rdr. 28 oktober betalte Assessor Svend Krag for en do contra Jacob Darmstetter 1 rdr. 4 november af en skifte commissions act efter afgangen Lauritz Qvottrup på 38 1/2 ark a 6 sk er 2 rdr 2 mk 7 sk. Den 25 ditto  for skiftebrev efter afgangen Jens Syndergårds enke af 8 1/2 ark a 6 sk er 3 mk 3 sk. For skiftet efter afgangne Christen Rasmussen 6 ark a 6 sk er 2 mk 4 sk. For Ole Kleves Rådstuestævning contra Borgmester Basballe 2 mk. En ditto 2 mk. Borgmester Basballe contrastævning mod Ole Kleve 2 mk. Afgangne Doctor Bechs arvingers stævning contra Madame Hiort 2 mk. Peter Ponnicx stævning kontra 3de Murmester Svenne [Svende] 2 mk. Betalte Rådmand Müller for et udlæg udi Borgmester Basballes skifte commission på 59 ark a 6 sk er 3 rdr 4 mk 2 sk. 1744 den 8 januar betalt Madame Maren Jensdatter Müller af commissions acten imellem hende og hendes afgangne fader Jens Andersen Müllers debi og creditorer på 51 3/4 ark a 4 sk er 2 rdr 15 sk, i alt udgørende 12 rdr 4 mk 15 sk.  11 januar 1744.

Påtegnet af Peter Panck for modtagelsen af beløbet. Kopien att af Peder Låsby, m fl.

1030
Fra J M Huulbæk, m fl, Horsens. Herudi [ikke] indlagt, ligesom sædvanligt en designation [angivelse] med Amtsforvalter Panckes påtegnede kvittering, for det lidet Justitskassen tilkommende her fra stedet. 16 januar 1744.

1031
Fra C Bræmer, Randers. Henviser til [ikke] vedlagte skriftebrev efter forrige Hospitalspræst Joseph Brinchmann, med Amtstuens kvittering for de 4 mk 5 sk som tilkommer Justitskassen, mere om hvorfor det ikke før er sket etc.  6 februar 1744.

1032
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Regnskab over Justitskassens indtægter og udgifter fra 1 juli til ultimo december 1743, hvilket udgør 3 rdr 4 sk, men ikke hvorfor. 7 januar 1744.

1033
Fra J Adtzleu?, Rentekammeret. Efter de fra Justitssekretæren indleverede angivelser, over en del Justitskassen tilkommende for indeværende års 1ste session, efter Højesterets domme, tilkommer følgende at betale, såsom Commerceråd Jørgen Pedersen Vestergård i Århus 24 rdr og Lars Schophuus [Lars Skovhus?] på Marsvinslund 29 rdr, i alt 53 rdr, hvilke penge Stiftamtmanden pålægges at inddrive. [Se næste].
17 august 1743.

1034
Fra M Gertsen, m fl, Århus. [Se forrige]. Henviser til modtagne skrivelse af 23 hujus med vedlagte extract af Højesterets Justitsprotokol, hvor efter Assessor Jørgen Pedersen Vestergård skal betale 24 rdr til Justitskassen, hvorefter henvises til Amtsforvalter Panckes vedlagte kvittering.  26 august 1743.

1035
Fra J H Snell, Høver. Efter Stiftamtmandens ordre af 10 marts, følger hermed underlagte 2 kvitteringer for de 2 dommes bøder, som allerede er udexeqveret og betalt til Amtsforvalter Justsen i Skanderborg, nemlig den ene over Peter Helms i Skanderborg begåede dobbelt lejermål i sit ægteskab med 24 rdr, den anden dom over Sidsel Sørensdatter som har købt med [af?] en Tyv, for tvigield 10 rdr, til Justitskassen [og] 8 rdr til de fattige i Skanderborg. Han frygter Stiftamtmandens fortrydelig[hed] over ham, at denne ikke fik attest fra ham til jul sidst over de bøder til Christianshavns Kirke, den var sandelig af ham udgiven og underskreven før Jule hellige dag, men må være af Skriveren forsømt at skiche den, den attest om samme for sidst afvigte 3 måneder er og for længst udgiven og underskreven om den er tilhænde kommen eller ikke vides ey. 6 april 1744.

1036
Fra L G v Cølln, Skanderborg [sted ikke anført - se tidligere].  Genpart af dommen mellem Hr Provst Erich Kier i Tønning og Hr Gerlach, Sognepræst i Ry, afsagt på det Skanderborske Distrikts Birketing 19 Marts 1744. Som Hr Gerlach har brugt en meget præcipitante pen og mund imod Hr Provst Kiær og fuldmægtig i mange måder, som af acten er at se, så bør han derfor betale til Justitskassen 2 rdr og til de fattiges kasse 2 rdr, og til sagens omkostning 8 rdr samt gøre Provsten en tilstrækkelig erklæring og afbigt. Ingen dato 1744.

1037
Fra L G v Cølln, Skanderborg. I sidst afvigte februar er på Skanderborg Birketing følgende personer dømt følgende bøder [til Justitskassen]. 1744 den 13 februar Peter Helms, Borger i Skanderborg for begangne lejermål i sit ægteskab med hans Tjenesteqvinde Anne Cathrine Hansdatter, dobbelt lejermåls bøder 24 rdr. 20 februar Sidsel Sørensdatter, Jens Nielsen Vrold, Borger i Skanderborg, hans hustru for købte Tyvekoster og vis mistanke hun har været medvider, i tvigield af det stjålne og købte 10 rdr, og til Justitskassen 8 rdr. 27 februar [denne sag har ofte været omtalt ] Annexbonden i Høver Jens Andersen og hans 2de Søstre Inger og Ellen Andersdøttre, for deres opposition imod Rettens middel og Amtmandens udsendte for at gøre udlæg hos dem for bøder til Justitskassen, en for alle og alle for en, idømt 60 los Sølv er 30 rdr, til Justitskassen 4 rdr. 27 februar Rasmus Høeg, husmand i Gjern og hustru, for en hos dem funden stjålen Sæk, hvortil de ikke har kunnet få hjemmel, dømt til at betale Kongen tvigield 1 rdr, til Justitskassen 1 rdr. Udgør i alt 78 rdr.  2 marts 1744.

1038
Fra L G v Cølln, Skanderborg Birketing. [Se forrige]. Genpart af domsslutning der blev afsagt den 13 februar contra Peter Helms, Borger i Skanderborg. Hvoraf fremgår at det er bevist at han i sit ægteskab har begået lejermål med Anne Cathrine Hansdatter i Skanderborg så burde han straffes efter lovens 6te bogs 13 cap 24 art, på hans yderste formue, men efter allernådigste seneste udgangne forordning af 6 december 1743, bør han betale dobbelt lejermål med 24 rdr, til sagens omkostning 2 rdr og det alt inden 15 dage under lovens tvang.
13 februar 1744.

1039
Fra L G v Cølln, Skanderborg Birketing. Genpart den afsagte dom ved Skanderborg Birketing den 27 februar, contra Husmanden Rasmus Høeg og hustru i Gjern, angående en hos ham funden Sæk, hvortil de ikke kunne skaffe hjemmel. Altså bør han betale tvigiel til kongen med 1 rdr, for igiel befriet, såsom sæcken er kommet tilstede, tilde fattige i Sognet 1 rdr og til sagens omkostning 1 rdr, og i des mangel at gå i Jern og arbejde i Viborg Tugthus i 4 uger. [Se næste]. 27 februar 1744.

1040
Fra L G v Cølln, Skanderborg. [Se forrige] Fremsender hermed til Stiftamtmanden den efter seneste forordning befalede måneds attest om bøder for afvigte februar, tilligemed dobbelt genpart af domsslutningen, recommanderer sig udi denne bestandige nåde og høygunstigste patrocinio etc. 2 marts 17744.

1041
Fra Frederich Holmer, Odder [sted ikke angivet - se tidligere]. Genpart af den afsagte dom ved Skanderborg Birketing den 27 februar 1744 imellem Birkedommeren Johannes Snell, samt Birkeskriveren Mons? Niels Wissing på Amtmand Woydas vegne, contra Annexbonden Niels Andersen i Høver og hans 2de Søstre Inger og Ellen Andersdøttre, angående deres opposition og modstand mod Rettens middel og høje Øvrigheds udskikkede, for at gøre udlæg og at inddrive bøderne til Justitskassen. Så kendes for ret at Niels Andersen og hans Søstre for deres ugudelige, formastelige og hårdnakkede adfærd, en for alle og alle for en bør at lide efter lovens 1 bogs 27 cap 29 art at betale 60 lod Sølv, derforuden til Justitskassen 4 rdr, og udi denne højst forårsagede processes omkostninger 12 rdr, som alt bør efterkommes inden 15 dage efter dommens lovlige forkyndelse, under ?? og execution udi de samtlige skyldiges tilhørende effecter efter lovlig omgang. Skulle imod forhåbning Niels Andersen og Søstre ikke kunne eller ville udrede det tildømte, bør Niels Andersen at arbejde i næste Fæstning udi Jern et halvt år og Inger Andersdatter at arbejde i Viborg Tugthus i et år og Ellen Andersdatter udi et halvt år, andre slige sindede ugudelige og hårdnakkede til advarsel og exempel. Ingen dato 1744.
Att om afskrift af L G v Cølln.

Begyndt læsning og afskrift pakke no 13 LAV: B5 A - 225 år 1744.

1042
Fra Mads Sommer, Bjerre. Efter Stiftamtmandens ordre af 5 januar, er de 2 rdr hos Sr Rasmussen på Palsgård indkrævet, og anvist til Kammerråd og Amtsforvalter Panck under dags dato. [Se næste].  22 Januar 1745.

1043
Fra Frantz Hansen, Bjerre - Hatting Herredsting. [Se forrige]. Kopi af den afsagte dom ved Bjerre - Hatting Herredsting den 14 december, i sagen mellem Ulrich Toxværd i Rårup og Ridefogeden på Palsgård Sr Peder Rasmussen, lydende som følger: Fordi Familie og Folkeskatteforpagteren over Stjernholm Amt Sr Brixen Møller i Horsens, kan have overdraget Ridefogeden samme Skatteoppebørsel, så vidt Palsgård gård og gods angår, sætter Peder Rasmussen sig udi forpagterens sted, og ved beskikkelser, stevnemål og andre søgsmål, æsker og påstår, at Præsten for Rårup Sogn hr Toxværd, bør til ham indsende Mandtallet for så vidt Palsgård gods i Rårup Sogn angår, hvilket Toxværd ikke har fundet sig pligtig til, siden han alt forhen havde indsendt disse, hvilket han også tilkendegiver for Sr Rasmussen, der ikke desto mindre anlægger søgsmål mod ham, hvorimod Toxværd anlægger contrastævning på nærmere angivne punkter. Da det ikke af forordningen af 31 december 1700 er at udfinde at Toxværd er pligtige til at give Sr Rasmussen det ønskede, ja af Cammercoll resolution af 26 september sidst, ses at det ikke bør ske, så er det øJensynlig og klart at Rasmussen har påført Toxværd denne sag, hvorfor han aldeles frifindes og Rasmussen pålægges at betale den forvoldte procesomkostning med 12 rdr, desuden bør han efter forordningen af 23 december 1735 som en temere litigans at anses og betale til Justitskassen 2 rdr alt inden 15 dage fra dato under adfærd ved Rettens videre befordring.
14 December 1744.

1044
Fra F Nannestad, Århus. Fortegnelse over hvad der tilkommer Justits kassen fra de Retter han betjener, og leveret på Århus Amtstue i 1744. 1) Ved Århus Provste Mode er udstedt: 1)Dorthe Marie Buchtrups stævning mod Provesteretten i Mols Herred, 19 oktober betalt 2 mk. 2) Anker Jacobsens stævning mod Provsteretten i Tyrsting Herred, betalt 22 december 2 mk. 2) Ved Hasle Herreds Provsteret er udstedt 1) Skiftebrev efter afgangne Ludvig Toxverd på 28 ark, deraf betalt 3 marts 1 rdr 2 mk 4 sk. 2) Skiftebrev efter Johan Rhodius på 8 ark, hvoraf er betalt 15 maj 12 sk. 3) Skiftebrev efter sal Johanne Barbara Huitfeldt på 11 1/2 ark, deraf betalt 16 maj  2 mk 1? sk 4) Jørgen Rasch Bergens stævning til et Provstevidne over M. Ole Kleve, der af betalt 22 december 2 mk. 31 december 1744.

1045
Fra O Thott, Rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 16 og 20 hujus, med indsendte beviser, såvel for at nogle penge er betalt til Justits kassen, hvorfor Amtsforvalternes kvitteringer har manglet. Nævner videre den rdr som Poul Eggers efter Århus Rådstuedom af 24 februar 1744 er tildømt at betale til samme kasse, da som han er rejst fra byen, uden man ved hvor hen, får dette bero indtil han enten igen indfinder sig, eller hans opholdssted bliver bekendt, da de i så fald ikke påtvivler at samme beløb bliver indkrævet. Henviser videre til Gehejmeråd Güldencrone af 6 februar, med bl a en attest fra Rettens Betjente i Hobro, hvoraf erfares at Michel Basse i Århus og Lauritz Basse, boende på Grev Frijses Gods, hver er tildømt at betale 5 rdr til Justits kassen, hvilke 10 rdr de forventer nærmere om ved næste indsendelse. [Se næste].  31 oktober 1744.

1046
Fra Laurids Hostrup, Hobro [Sted ikke angivet - se forrige og tidligere]. Kopi af afsagt dom ved Hobro Byting i sagen mellem Brødrene Laurids og Michel Basse, afsagt den 5 december, sagen drejer sig om 400 rdr med påløbende renter og skadesløs betaling fra søgsmålets dato. Sagen er af den beskaffenhed Anders Basse og hustru Ingeborg Ottesdatter af Grenå i levende live har erholdt Kongelig bevilling til at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo med deres sammen hafte børn, når den ene ved døden afgik. Ermeldte Anders Basse og Ingerborg Ottesdatter havde 2 sønner, navnlig Michel og Laurids Basse og en datter Anders Andersdatter, som har til ægte Jens Høeg i Grenå. Faderen er først død, hvorefter moderen i mange år hensad som enke, hvor hun opfødte disse 3 børn, Laurids lærte Farverprofessionen som senere har oprettet et Farveri her i Hobro, til hvis istandsættelse han af moderen, som mod pant til hr Kiel Bøg i Kålbye har lånt 800 rdr og leveret disse videre til sønnen. Omtaler tingsvidne ved Grenå Byting litra a pag 10 - 11 - 19 - 26 og 30, videre ved samme Byting litra b pag 37 - 49 og 51 etc, at Laurids Basse har fået 1000 rdr til 1200 rdr, efter hans egen tilståelse, men at Michel Basse intet har fået, hvilket ses af tingsvidne litra pag 20, og at Laurids Basse har lovet denne halvdelen af de 800 rdr, videre ditto tingsvidne pag 26 som også er confirmeret i tingsvidnet litra a fra pag 15 til 19. Laurids Basse har intet fremlagt mod dette, uden alene et indlæg underskrevet af Birkesommeren i Mariager Ole Bierre, dateret 9 september 17743, hvorved påberåbes den afkalds kvittering brødrene har givet deres svoger Jens Høeg, vide landstings acten pag 33 og et ved Hobro byting ført tingsvidne den 19 februar 1742, hvoraf klarligt ses at consipistens og copisten til det i landstinget fremlagte afkald, afgangen Byfoged Hans Clausen og Mogens Tranne som tillige underskriver som vitterlighedsmænd, intet har vidst på alle gjorte spørgsmål at vidne eller svare, om det Laurids Basse skulle betale til Michel, som de begge blev betalt af Svogeren og således fortjent sin ret, og at forsyne sig med bevis fra broderen Laurids Basse. Kendes derfor for ret, det Laurids Basse bør for sin broder Michel Basses tiltale fri at være, omkostningerne ophæves på begge sider, og enhver af dem at betale til Justitskassen 5 rdr. [Se næste]. 
23 januar 1743.

1047
Fra O Løcke, Århus - Byfogeden. [Se forrige]. Som det nu er kommet så vidt at Michel Basse her i Byen har efterladte gård på Middelgade er blevet solgt for den summa 231 rdr, som auctions protokollen udviser, af hvilket beløb Sr Søren Olesen som første panthaver tilkommer 152 rdr 1 mk 14 sk og Johan Christian Harding som anden 71 rdr 4 mk, samt auctions omkostninger 8 rdr, udgørende i alt 231 rdr 5 mk 14 sk, hvoraf det ses at vedkommendes tilgodehavende mangler 5 mk 14 sk, hvorefter der intet bliver til de 5 rdr som Michel Basse skal betale til Justits kassen, og som Michel Basse ikke var i Byen da Løcke fik ordren, og heller ikke siden har været her, men siges at opholde sig under Grevskabet Frijsenborg, så kan intet mere udrette. 11 Maj 1744.

1048
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. [Se tidligere]. Henviser til de ved Højesteret afsagte domme, hvorefter følgende er tildømte at betale til Justits kassen, Borgmester Peder Låsby 10 rdr. Skiftecommissarierne og formynderne i afg Peder Bierings stervbo i Horsens 24 rdr. Sognepræsten Christopher Kellermann 34 rdr 84 sk. Michel Jensen Schriver 24 rdr og Karen Pedersdatter i Vejlby 1 rdr, i alt 93 rdr 84 sk, hvilket beløb Stiftsamtmanden pålægges at indkræve.  1 August 1744.

1049
Fra Niels Andersen, Hinge. Til den 13 juli sidst havde Degnen Clemend Sunds i Vium i Lysgård Herred, indstævnet Præsten Hr Anders Thorning sammesteds, og da efter den udstedte forelæggelse til vidnerne i sagen, blev samme afhørt 14de dagen den 27 ejusdem, undtagen Præstens karl, kaldet Jørgen Jensen Sale som udeblev, hvorefter han på sit faldsmål blev dømt således som copien udviser. Den 17 august producerede Sunds faldsmåls kendelsen, i hvis følge vidnet skulle møde, men dette fejlede, siden han ikke var og næppe endnu er tilstedekommen, thi han er en fra Kongen af Preusen [Prøjsen] afskediget Housard [Husar] og vandrer hist og her hvor ham lyster, ja fører han forum med sig, hvilket har forvoldet af brevskriveren ikke før har fremsendt forretningen. Desuden havde han spurgt Herredsfogeden om kendelsen skulle indberettes, hvortil han svarede det troede han ikke, thi forordningen nævner den ikke, tilmed ved han ikke, nu i de 35 år han har været Herredsfoged, at have dømt nogen på faldsmål før denne sag, men eftersom Kongen har del i bøderne turde han ikke undlade at indberette samme. 30 september 1744.

1050
Fra Hans Justsen, Skanderborg Amtstue. [Se tidligere]. Efter afsagte domme ved Skanderborg Birketing den 13 hujus, er her på Amtstuen betalt dobbelt lejermåls bøder for Peter Helms, der i sit ægteskab har begået lejermål med Anne Cathrine Hansdatter her i Skanderborg 24 rdr. 18 februar 1744.

1051
Fra D Trappaud, Søbygård. Underretning angående de i 1744 tilsendte genparts domme, som vedrører bøders inddrivelse. 1) Efter Stiftamtmandens skrivelse af 31 marts 1744 omhandlende dom af 27 februar afsagt på Skanderborg Birketing, tvigæld til Kongen, til Justits kassen samt til Sognets fattige, hver 1 rdr der er betalt til Amtstuen [ingen navne]. 2) Videre jvnf 2 extracter udvisende at Sognepræsten i Støvring Christopher Kellermann den 18 marts forhen skal betale 10 rdr til Christianshavns Kirke og 34 rdr 48 sk til Justits kassen. 3) Genpart af en dom afsagt 27 juli sidst ved Lysgård Herredsting, hvor efter Jørgen Jens [se forrige] af Vium idømt faldsmåls bøde, hvoraf Kongens anpart er 10 los Sølv, intet at erholde da den dømte ikke kunne findes eller havde efterladt sig noget. 4) Efter skrivelse af 27 ejusdem oktober, angående Sr Rosborg på Frisholt, dom fra Nørre Jyllands Landsting, 4 rdr til Justits kassen, der er betalt til Randers Amtstue. 5) Efter skrivelse af 20 november er Rytterbonden Anders Christensen af Jenum efter bemte Landstingsdom af 4 ejusdem, døm til at betale til Justits kassen 7 rdr og til Spentrup Sogns fattige 3 rdr, ligesom også Rådmand og Birkedommer Stabell efter samme dom skal betale 2 rdr til Justits kassen. For så vidt Rytterbondens bøder, henvises til skrivelse  af 31 pasfoto, af Stabel gjort udlæg, som når tiden er udløbet bliver gjort i penge. 6) Genpart af en dom af 5 november afsagt udi Skov og Jagtsessionen for Silkeborg amt, hvorefter Sr Holst på Seil skal betale 250 rdr til Qvæsthuset. Hvorledes det går med bødernes inddrivelse, har han ingen underretning om.   9 januar 1745.

1052
Fra Niels Jacobsen, Hinge - til Herredsfoged Lunow. Efter dennes begæring og på hans vegne indfandt Jacobsen sig udi Vium Præstegård, sidstleden onsdag den 18 november, tillige med 2 tiltangne mænd, nemlig Otthe Jørgensen [Otte Jørgensen] af Vium og Niels Hansen af Frausing, for efter Trappauds ordre af 31 pasfoto, og afgivne faldsmåls kendelse fra Lysgård - Hids Herreders ret, over Jørgen Jensen af bemte Præstegård, den 21 juli, at gøre udlæg for så vidt Kongens andel af samme bøde på 10 lod Sølv. Men da han sammen med mændene og i overværelse af Velærværdige Hr Anders Thorning, anmeldte og spurgte efter Karlen samt foreviste Etatsrådens brev m v, svarede Præsten at han aldrig havde set eller spurgt til Jørgen Jensen siden han den 22 juli gik derfra, alt således som Thorning på Tinget den 27 juli forklarede, herunder at Jørgen Jensen så godt som var rømt fra sin tjeneste, eftersom han ikke efter løfte indfandt sig igen, da det var den allertravleste Høslettid, hvilket gav Præsten megen fortrædelighed både i Høet og Kornhøstens tid. Forklarer videre at Jørgen Jensen så godt som nøgen kom i hans tjeneste ad Michely dag 1743, uden at medføre andet ende de pjaltede klæder han gik i, medens han i den tid han var hos Præsten, tid efter anden fik sin løn, og til sidst da han efter foregivende og tilladelse ville gå til sin sal Broders skifte udi Sjæbye [Søby] ved Grenå. hvor han til rejsepenge fik 1 mk, men aldeles intet efterlod sig, undtagen et par gamle opslidte hoseskafter, som næppe var 2 sk værd. Tilbagesender brev og faldsmåls kendelsen. 21 november 1744.

Omslag: 1744 Bøder til vor Frelsers Kirke angående for hele Stiftet.

1053
Fra Niels Jacobsen, Hinge.
Den 20 januar sidst blev forordningen af 6 december næstafvigte, kundgjort ved Lysgård - Hids Herreders ting, og siden den tid er ingen bøder idømt, som forordningen påbyder. Beder om at når intet i så måder månedlig forefalder, som da efter forordningens bydende, bør indberettes, at han da uden Stiftamtmandens ”dis Grage" må undlade indberetningen, allerhelst det vil falde ham ganske kostbart med budleje 6 mil 12 gange om året, thi så snart sådanne bøder forefalder skal indberetningen ingenlunde mangle, langt mindre ved årets udgang, skal dette forsømmes. 18 Februar 1744.

1054
Fra J Grøngård, København. Da Sognepræsten ved Støvring og Meldrup [Støvring og Mellerup] menigheder Christopher Kellermann, i indeværende års Højesteret er tildømt at bøde til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn 10 rdr, har han som Kirkens endnu værende Forstander ikke skullet undlade at meddele dette. 25 juli 144.

Færdig med læsning pakke no 13 LAV: B5 A – 225 – år 1744.

Begyndt læsning og afskrift pakke no 14 Landsarkivet i Viborg B5 A - 226 år 1745

Århus Stiftsamt, Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedrørende almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg Herreder.

Omslag: 1745 Familie og Folkeskat angl Århus Amt.

1055
På bagsiden af omslag: Fra C Tellund, Ebeltoft. Indberetter at ingen Delinqventsag eller Criminelle fanger nu for tiden haves.
17 juli 1792.

1056
Fra Anne Mari Alrø, Vads Mølle - til Woyda. Hun tager sig den frihed, udi dybeste ydmyghed at andrage, hvorledes familie og folkeskatte forpagteren Sr Niels Nielsen i Århus i disse dage har ladet hende exeqvere [udpante] for consumption af en pige, de gamle affældige folk holder, mest for at opvarte hendes i mange år, sengeliggende mand udi hans svaghed. De har for nogle år siden afstået Møllen de påboede og har ingen næring eller brug andet end som det ophold de nyder af stedet, der ej en gang er så meget de kan leve af, så hun ikke ved hvad føje den gode mand kan have til at fordre consumption. Hun tager derover sin tilflugt til Velbårenheden, han gunstigst ville behage ej at approbere hans uretmæssige fordring til execution, men i fald han ikke sligt ville frafalde, da henvise dette til lov og ret, da hun er forsikret hans prætentioner således som de ere udi sig selv bliver anset. 24 oktober 1745.

1057
Fra Brixen Møller, Horsens. Henviser til [ikke] vedlagte beregning over det han har godtgjort vedkommende i Havreballegård og Stjernholm Amter, i deres skatter pro januar termin 1745 for holdte Rytter og Dragonheste, underdanigst bedende at attestation må blive påført. [Ingen navne]. 3 maj 1745.

1058
Fra Margrethe Junks?, Århus. Skriver sig som en gammel fattig Jomfru, der er forårsaget til at andrage hvorledes Brixen Møller, som nu har Familieskatten at disponere, strengelig lader en Sergent navnlig Bergen, udsende til Torup i Heinsted Sogn [Hedensted?], at hun og søsteren skulle exeqveres [pantes] for 2 års skat, hvilket voldeligen er sket i 20 dage, pantede første gang et Messing Dørslag, 2den gang en Tin Tepotte, 3die gang en ny Kobberkedel, vog 1 lbp, som straxen blev pantsat, foregivende at ikke alene hans gebyr skulle jo, lige såvel som skattens fordring bestå i det samme. Nævner videre deres fattige og enlige fruentimmers levemåde, som er Gud bedst bekendt. Dernæst deres sal Mamas høje alder over 80 år, hvor de betalte skat indtil hun fik Cammerets resolution, dateret 31 juli 1725, der in originale medfølger, da det ikkun er 7 år siden hun døde. Hendes søster har været hos hende [brevskriveren] at se til hende udi hendes svaghed. De sidder nu udi en Bondegård tilhørende Sr Jochum Rohdenborg, 5 fag hus, og er ikke tilforn affordret familieskat, før nu for de sidste 2 år. Indflyr deres bøn til Excellencen at disse fader og moderløse børn må fritages, eftersom deres al Mama sad som Enke i 34 år, og de hendes børn måtte lide udi hendes langvarige svaghed det Gud behagede, forventer en nådig resolution. 16 januar 1745.

1059
Fra Brixen Møller, Horsens. Fremsender to restancelister over det der er til rest af juli termins familie og folkeskat pro 1845 i Havreballegård og Stjernholms amter, samt de dertil hørende Præstemandtal, underdanigst bedende at de må blive examinerede og approberede til execution. 5 august 1745.

2 bilag: Uden dato og afsender - ovennævnte lister, over restancerne  af juli termins familie og folkeskat. Exp: Vilhelmsborg gods - Mårslet Sogn - Schou Mølle, Mølleren og hustru, 1 karl, 1 pige, en do pige consumption samt stald 2 rdr 3 mk 8 sk. Betalt herpå 2 rdr 1 mk 8 sk. Malling Sogn, Neder Fløjstrup, Birkedommeren og hustru, 3 døtre, 1 dreng 1 soldat og stalden 3 rdr 8 sk, betalt 2 rdr 4 mk 8 sk. Rasmus Jensen 1 karl 3 dage ugentlig 1 pige 1 mk betalt 8 sk. Marselisborg gods, Viby Sogn og by: Poul Rasmussen, 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk. Tilst Sogn og by: Søren Jørgensen 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk betalt 1 mk. Skejby Sogn og By: Christen Back 1 søn 1 mk. Vejlby Sogn og By: Jens Kålby [Kolby?] 1 pige 8 sk. Rasmus Jensen 2 drenge 1 pige 2 mk 8 sk betalt 2 mk. Zeuthen Sogn [Søften] og By: Jens Madsen 2 karle 2 piger 3 mk, betalt 2 mk 8 sk. Videre følger Strøgods, Ajstrup, Niels Michelsen 1 dreng med forhøjelse 1 mk 3 sk. Store Nor, Mads Justsen 1 søn 1 dreng med forhøjelse 1 mk 12 sk. Zeuthen Sogn, Peder Holm 2 karle 2 mk betalt 1 mk, rester med forhøjelse 1 mk 3 sk. Tilst Sogn, Gjeding, Anders Kåe 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk betalt 8 sk.  Mollerupgårdgård, Christen Sommer 4 karle? 2 piger med forhøjelse 5 mk 14 sk. Ussinggårds gods, Løsning Sogn og By, Chresten Hvilesten 1 dreng 1 mk. Peder Jørgensen 1 dreng 1 mk. Hedensted Sogn og By, Jesper Hansen 1 rdr 2 piger 2 mk. Bodel Harboes 2 inderster begge 1 mk 8 sk. Ølsted Sogn, Bottrup, Hans Nielsens Enke 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk. Tamdrup Sogn. Vrønding, Hans Nielsen 2 sønner 1 pige 2 mk 8 sk, betalt 2 mk.  Ørumgård Gods, Stouby Sogn, Hostrup, Sal Søren Smids Enke 1 søn? med forhøjelse 1 mk 3 sk.  Strø Gods, Hedensted Sogn og By, Hr Steenberg efter mandtal 7 rdr 4 mk, 1/6 del forhøjelse 1 rdr 1 mk 11 sk i alt 8 rdr 5 mk 11 sk. Mads Iversen 1 pige med forhøjelse 10 sk. Tårup: Laurs Hansen 2 inds [inderster?] med forhøjelse 3 mk 8 sk.  Engum Sogn, Bredal, Hans Poulsen 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk betalt 8 sk.  Torsted Sogn, Ørnstrup, Hans Nielsen, 1 pige med forhøjelse 10 sk.. Bjerre Herred, Bjerre Sogn og By, Jørgen Laursen, Indsiddere Anders og hustru, samt en datter, efter moderation 2 mk. Mads Sørensen 1 inderste 8 sk. I Degneboligen indsidder Jørgen Nielsens hustru 8 sk. Daugård Sogn og By, Søren Due 1 pige med forhøjelse 10 sk. Stenderup Sogn - Nørrealdum, Mads Brundt 1 søn 1 dreng 2 piger 3 mk betalt for sønnen 1 dreng og 1 pige 2 mk 8 sk rester med forhøjelse 10 sk.  Barrit Sogn og By, Degnen, Hustru og moder med forhøjelse 1 rdr 1 mk. Degneenken og 1 pige 2 mk 8 sk, forhøjelse 7 sk. . Nim Herred: Tamdrup Sogn, Vrønding, Niels Jensen, 1 husmand nogle dage m ugen 8 sk.  Lund, Niels Sørensen 2 sønner med forhøjelse 2 mk 6 sk. Peder Jensen Hiulmand efter moderation 3 mk.  Proustlund, hr Forpagter Bråd i Horsens holder der 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk betalt 8 sk, med forhøjelse 1 mk 3 sk.  Underup Sogn og By, Niels Jesen [Niels Jensen?] 1 dreng 2 døtre 2 mk betalt 1 mk rester med forhøjelse 1 mk 3 sk. Rasmus Jensen, Indsiddere Mathias og hustru efter moderation 3 mk. Vorbjerg, Christen Snedker efter moderation 3 mk forhøjelse 8 sk. Hvirring

Sogn og By, Søren Pedersen 1 inderste efter moderation 8 sk. Niels Seiersen 1 pige med forhøjelse 10 sk. Hornborg Sogn og By, Simon Pedersen 1 inderste Kirsten efter moderation 8 sk. Ud for de fleste notat, exp rigtig, og for den sidste: meldes i mandtallet at være en stakkels fattig Indsidder.

1060
Fra Brixen Møller, Horsens. Hans godtgørelses beregning for sidste juli termin 1745 fremsendes hermed [ikke] bedende om at samme må examineres og efter befindendes rigtighed attesteres etc. 23 september 1745.

1061
Fra Brixen Møller, Horsens. Herved fordrister han sig til at fremsende 2 restancelister, over dem i Havreballegårds og Stjernholms amter, som ikke efter indkaldelse har villet indfinde sig med Januar termins familie og folkeskats betaling. Beder om at samme efterses og  derefter approberes til Militarische execution [udpantning]. Den fornærmelse som han af Greve Friis af Frijsenborg, efter hans ringe tanker, urettelig er tilføjet, ved Madame Wardinghuusen i Zeuthen, hvilket han forhen under 19 oktober sidst har andraget for Stiftamtmanden, hvorpå blev svaret, at han skulle søge en Cammer resolution derom, eller afgøre det ved Lands lov og ret, såvel som og ved Hr Kiærulft, Præst for Tamdrup menighed i Nim Herred, hvilket han i underdanighed har andraget for de høje herrer Deputerede i Cammer Coll 30 oktober, men til dato intet har hørt. Hans Commissarie i København har meddelt ham at der om samme er fremsendt til Stiftamtmanden, til dennes afgørelse ei mindelighed, om sagen findes af den beskaffenhed, at dette kan ske, og ellers henvises til Lands lov og ret, hvorpå han beder om dennes assistance og hjælp. 10 februar 1745.

2 bilag:

1) Restanceliste af januar termins familie og folkeskat i Havreballegårds amt. Vilhelmsborg gods, Astrup Sogn, Løjenkier: Hyrden 1 søn 1 datter 1 mk 8 sk. Tranbjerg Sogn, Børup, Knud Christensen 1 datter 1 mk. Slet: Søren Nielsen 2 karle 1 pige  2 mk 8 sk. Malling Sogn, Neder Fløjstrup, Rasmus Christensen 1 inderste 8 sk. Marselisborg gods, Viby Sogn og bye: Peder Smed 1 dreng 1 pige 1 mk 8 sk. Niels Mogensen  2 drenge? 2 mk. Hans Knudsen 1 inderste 12 sk. Brabrand Sogn, True: Jens Rasmussen 1 dreng 1 mk. Holme Sogn og bye: Rasmus Rasmussen 2 drenge 2 mk. Kærbygård gods, Kasted Sogn og bye: Niels Christensen 1 dreng 2 piger. Strø Gods, Ning Herred, Tiset Sogn, Solbjerg: Søren Michelsen 2 karl3 1 pige 2 mk. Astrup Sogn, Ask, Iver Andersen 1 karl med forhøjelse 1 mk 3 sk. Vesterlisbjerg Herred, Zeuthen Sogn og By: Hans Deign, [Hans Degn]  1 inderste Peder efter moderation 1 mk 8 sk. Hasle Herred, Tilst Sogn Geding, Anders Jensen, 1 karl 1 pige med forhøjelse 1 mk 12 sk. Hasle Sogn og Bye, Rasmus Mogensen 1 pige med forhøjelse 10 sk. Simon Nielsen 1 pige, ligeså 10 sk. Lisbjerg Sogn og Bye, Søren Biering 1 inderste Maren med forhøjelse 1 mk 12? sk.

2) Restanceliste for Januar termin skatter i Stjernholms amt: Barritskov Gård og gods: På gården rester for Auditeur Rolfs Kiereste fra Nyborg, som stedse har opholdt sig der, mere end et halv år, haver og 1 pige, for dem begge 2 rdr 1 mk. Klakring Sogn og By: Christopher Ellesen 3 karle 2 pige 4 mk.

Ussing gods, Korning Sogn og By, Rasmus Jørgensen 1 dreng 1 mk. Hatting Sogn Erichnaur, Indsiddere Zivart Simonsen og hustru, 4 mk 8 sk. Ditto Stephan Grovsmed og hustru 4 mk 8 sk. Ørumgård gods, Stouby Sogn, Århus Mølle, Mølleren, hustru og 2 piger 1 rdr 4 mk. Hostrup: Jens Bagesen 2 drenge 1 pige 2 mk 8 sk.

Hornum Sogn og By: Anders Pallesen 2 karle 2 piger 3 mk.

Strøgods, Hatting herred, Hedensted Sogn og Bye, hr Oue Stenberg efter mandtal 7 rdr 4 mk.

Tårup: Laurs Hansen 2 indsiddere 3 mk. Engum Sogn, Bredal, Søren Olufsen 1 dreng 1 pige 1 mk 8 sk. Søren Endvoldsen [Søren Enevoldsen] 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk. Bjerre Herred, Rårup Sogn, Raunholdt: Niels Smedemand indsiddere Simon Snedker og Hustru med forhøjelse 5 mk 4 sk. Lindved: Søren Lund 1 karl med forhøjelse 1 mk 3 sk. Nim Herred, Tamdrup Sogn, Vrønding: Peder Nielsen 1 karl 1 pige 1 mk 8 sk. Jens Samuelsen i Ind. Anne efter moderation 12 sk. Lund: Peder Je?? Hulsløves efter moderation 3 mk. Ølegård 1 inderste Kirsten 12 sk. Peder Jensen har 1 dreng med forhøjelse 1 mk 3 sk. Niels Madsen 1 søn med forhøjelse 1 mk 3 sk. Underup Sogn og Bye: Niels Jensen, Inderste Mathias og Hustru efter moderation 2 mk 4 sk. Selvejer Rasmus Jensen efter mandtal 2 rdr 1 k. Vorbjerg: Peder Pedersen Indsidder Christen Snedker og Hustru efter moderation 3 mk 8 sk. Hvirring Sogn, Flemming: Knud Mortensen 1 karl med forhøjelse 1 mk 3 sk.

Omslag: 1745 Breve fra Amtmændene. Århus Amt.

1062
På bagsiden af omslag: Fra N Carøe, Horsens. Attesterer at der ingen  criminelle fanger siden 1 juli er eller har været, herunder sager om samme ved Vor - Nim Herredsret og Stensballe Birk. 12 oktober 1802.

1063
Fra Güldencrone, Viborg. Som det her i Viborg allernådigst oprettede Tugt og Manufacturhus, nu er bragt i den stand, at de arrestanter som efter fundationen der udi skal indsættes at arbejde, nu kan modtages. Så for at dette kan nyde fornøden publication og bekendtgørelse, og vedkommende Justitz Betjente derom kan have behøvende kundskab, fremsendes [ikke] vedlagte exemplarer af husets allernådigst confirmerede fundation og interessentskabs convention. Stiftamtmanden bedes oplyse ham om hvor mange exemplarer der skal anvendes, til publicationen, hvorefter disse skal blive ham tilsendt. [Se næste]. 2 September 1757

1063b
Fra  V Güldencrone, Viborg. [Se forrige]. Efter Stiftamtmandens forlangende af 14 hujus, fremsendes ved nærværende lejlighed, da de ikke kunne føres med posten, 42 exemplarer af det her i Viborg oprettede Tugt og Manufaktur huses confirmerede fundation og interessentskabs convention, til brug ved publication for vedkommende Betjente i Stiftet. 18 september 1745.

1064
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Da en i Ebeltoft Arrest navnlig Anders Madsen, som skal have begået hestetyveri, næstafvigte 24 april om morgenen af samme Arrest er udkommet, og siden ikke har været at finde, endskønt der straks blev foretaget en undersøgelse, også i den egn han har tjent, beder han om at denne må efterlyses i Stiftets Købstæder samt Havreballegårds og Stjernholm Amter.. Efter en i går indkommen beskrivelse, er han middelmådig høj, rødladen og glat i ansigtet, taler hart og højt, har et slet og brunagtigt tyndt hår, og er 23 år gammel. Han var iklædt 2 hvide Vadmelstrøjer og en blå Brøstdug med slag for Brystet med tvende rader klarer knapper, et par gamle Skindbukser og et par blårgarns ditto ovenover, et par blå uldne strømper, et par gamle Træsko, og en bundet blå Nathue. Hvis han findes bedes han pågrebet og underretning sendt til Gersdorff. 4 Maj 1745.

1065
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se tidligere]. Som By og Herredsfoged Niels Rasch, har skrevet til ham, vedlagt en kopie af hans cirkulair brev til Proprietairerne i Vor - Nim Herred, angående flytningen af Tinghuset fra Gedved til Horsens, tilligemed Proprietairernes derpå givne svar om, hvorvidt de samtykkede i dette, fremgår at originalen er videresendt til Stiftamtmanden. Da det er på høje tid med det videre, hvis et nyt Tinghus skal bygges i Gedved, hvilket kunne spares hvis Tinget flyttes til Horsens, og da Nim herred sorterer under Stiftamtmanden, vil han fornemme dennes mening om dette, selv Proprietairerne er ikke synderlig imod flytningen, alene nogle få som godkender på Rasches tid, skal det forblive i Gedved, vil han straks påbegynde det nødvendige. 26 juli 1745.

1066
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se tidligere]. Eftersom Tinghuset for Hads og Ning herreder i den stærke Storm den 1 november, blev omslagen, hvorom han forhen har haft den ære at tale med Stiftamtmanden om, i henseende at Herredet sorterer under denne. For at Huset igen kan blive opbygget har Woyda ladet afholde en auction over dette, hvor Raphael Hansen, Rasmus Jensen, Niels Bonde og Rasmus Biereagger af Ørting, samt Knud Engelbretsen i Fillerup, som billigst bydende ved auctionen den  18 juni sidst, har erklæret sig at opsætte et godt og forsvarligt Tinghus på 6 fag, således som conditionerne angiver, for 133 rdr, hvorefter det skal være færdigt til næstkommende maj. For at undersøge om nogle af Proprietairerne i Hads Herred ville påtage sig det samme for en ringere pris, har han straks efter auctionen omsendt et cirkulair brev, udbedende sig deres erklæring, men ingen af dem kan gøre det for en mindre sum, og som tiden hvor de 5 mænd skal have en afgørelse, og hvis ikke dette sker frygter han de tager deres tilbud tilbage, hvorfor han beder om en resolution. Det indkomne for det gamle Tinghuses materialer, vil bruges til at nedbringe summen. 8 juli 1745.

1067
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Som svagheden blandt Hornkvæget, såvel i Koldinghus og Haderslevhus amter, som andre steder, temmelig stærkt skal tiltage, og det er at befrygte en eller anden fra de inficerede steder, skulle indsnige sig ved de i Skanderborg og senere i Horsens forestående markeder, hvorved sygen kunne blive udbredt, udbeder han sig Stiftamtmandens betænkning om, hvorledes man skal forholde sig for at undgå dette. Foreslår at enhver for sine Amter kunne føje den anstalt, at omtrent hvor Stjernholm og Skanderborg Amter, fra den søndre side, kunne sætte en slags poster, der kunne eske og lade sig forevise sundhedspasser, før vedkommende kom ind i disse amter og videre til Markederne, thi når de først var ankommet der til, ville det være for sent at se passene. Nævner også de udgangne forordninger. 4 September 1745.

1068
Fra F L von Woyda, Skanderborg Slot. Efter at det for nogen tid spargeredes [forlød] at den til Galgen dømte og her af Arresten den 16 november 1741 udbrudte og undvegne Hestetyv Poul Mortensen Natmand, var anholdt mellem en del onde mennesker, som Herredsfogeden i Hammerum Herred Johan Busch for tyverier hade ladet pågribe, så afsendte Woyda et par mænd, som kendte Poul Mortensen, for at erfare om han var mellem de arresterede. Men skønt han ikke var det, så har dog en af den navnlig Jens Deiberg, bekendt at samme Poul Mortensen i lang tid har været skjult og opholdt sig hos Natmanden Niels Coll i Ulfborg Herred, Madum Sogn, Becker kaldet, og nogen tid derefter hos samme Natmands Broder Jens Coll i Nørre Nissum ved Lemvig, og som det ved sådan bekendelse, fast må sluttes at han endnu opholder sig her i landet, hvorfor han beder om, at Stiftamtmanden vil pålægge Rettens Betjente at det nøje må påagtes om denne Poul Mortensen, hvis statur Woyda i skrivelse af 18 november 1741 har beskrevet, hvis han skulle findes, må pågribes. 11 oktober 1745.

1069
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Henviser til 2 vedlagte Provsterets domme, som Regimentsskriver Moldrup har ladet erhverve over 1) Rytterbonden Mikkel Nielsen i Ustrup og 2) over Rytterbonden Mikkel Pedersen i Illerup hans hustru, til arbejde i Tugt og Manufacturhuset i Viborg, for deres imod deres ægtefæller, og formedelst drukkenskab, førte onde forhold, i formodning om at Stiftamtmanden vil approbere samme, eller i noget forandres. 23 december 1745.

Ps: I henseende til Mikkel Nielsens høje alderdom, siunes den hannem tilfundne tid noget højt, og vel kunne behøve moderation.

Påtegnet: Den 31 december besvaret, og tillige returneret dommen med påtegning.

1070
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [8 sider - se tidligere] Drejer sig igen om Tinghuset i Hads - Ning Herred, som under en storm natten mellem 1 og 2 november sidst afvigte, blev ødelagt og ruineret, hvorefter han har ladet afholde en auction om opførelsen af et nyt Tinghus, hvortil Raphael Hansen, Rasmus Jensen, Niels Bonde og Rasmus Bierreager af Ørting samt Niels Engelbretsen af Fillerup, tilbød at gøre dette for 133 rdr. Jvnf tidligere sendtes der et cirkulationsbrev til Proprietairerne for at undersøge, om nogle af dem ville påtage sig arbejdet for en mindre sum.  Påtegnet af disse, at ingen findes der vil gøre dette. Der efter mere om afholdelse af auctionen den 18 juni 1745, [er tidligere afskrevet], under 5 punkter conditionerne, og endelig beskrivelse af, hvorledes arbejdet blev tilslået Raphael Hansen m fl for en sum på 133 rdr.  25 juni 1745.

1071
Fra D Trappaud, Søbygård. Omtaler en undersøgelse der ved Rådmand og Birkedommer Stabel, efter den af Provsten Mag Friedlib i Mariager gjorte anmeldelse om Studenten Christian Ludvig Brasch, der er mistænkt for at ville udføre sine arvemidler til de Mahrzske? brødre, og for at der ikke skal ske noget ophold i Stiftamtmandens resolution des angående, som Brach i skrivelse til Trappaud har berettet, fremsendes samme. [Se næste]. 21 august 1745.

1072
Fra Stabell, Randers - Birkedommeren - til Trappaud. [Se forrige]. I hørsom følge af dennes ordre af 12 hujus og medfølgende kopi af angivelsen fra  Provst Friedlieb i Mariager, over en Student Christian Ludvig Brasch, der skulle opholde sig i Haslum [Haslund] Præstegård, og har opsagt sine arvemidler, som han mistænkes for at ville udføre til de Mahriske [Mauriske?] brødre, hvilket Stabel på det nøjeste har undersøgt, han har således været i Præstegården, for at tage Studenten i forhør, hvis han havde været der, men da han var bortrejset kunne dette ikke ske. Dog talte han med Sognepræsten Hr Krogstrup, som berettede at Studenten fra Mortens tider næstafvigte år, har været i Præstegården og hjulpet ham med Prædikener Vinteren over i hans svaghed, indtil for 14 dage siden, da han med alt sit der havende tøj rejste videre til Svogeren Byskriver Niels Jensen i Mariager, og derfra ville rejse videre til København for at studere Medicinen. Præsten nægtede heller ikke at være bevidst at Brasch havde opsagt sine arvemidler hos Farbroderen Sr Brasch i Kellerup  [Kjellerup], og igen ville deponere dem hos Præsten i Onsild, men havde aldrig af hans tale, hørt eller kunet fornemme, at hans havde mindste tanke om at rejse ud af landet til de Møhriske brødre, mindre at udføre sine penge der hen, ja om Præsten havde haft mindste befrygtning om dette, ville han selv allerførst have angivet dette. Niels Jensen har videre ladet sig forvisse om, at Farbroderen Sr Brasch skal have ladet de opsagte arvemidler af Rettens middel i Mariager, inden Tinget forsegle, og indtil videre beholde samme hos sig. Da Studenten ikke længere opholder sig i hans område, har han ikke kunnet foretage videre.  24 maj 1745.

1073
Fra D Trappaud, Søbygård. Efter givne løfte ved seneste samling i Skanderborg, hvorfor han betakker sig, fremsender han hermed kopi af den taxt, som efter reskript af 9 oktober 1739, er fastsat for den befordring, skal følges i Viborg Stift, i tilfælde af delinqventers forfølgning, ønsker at en lignende kan fastsættes for Århus Stift, hvorved da på nærværende tid en del omkostninger kunne spares. [Se næste]. 17 november 1745.

1074
Fra C Güldencrone, Viborg. [Se forrige]. Efter Kongens befaling af 9 oktober 1739, om fastsættelsen af en vis taxt, for hvad der i vognleje skal betales for at føre en delinqvent til og fra Tingene, samt  til de steder hvor executionen efter ergangne dom, skal ske, såvel som også for befordringen af actor og forsvar i deslige sager, bliver taxten overalt i Viborg Stift fastsat således som følger. 1) I Købstæderne hvor der findes Vognmandslaug, der forbliver det ved den ordinaire Vognmands taxt, dog så at ingen retur fragt betales, når Vognmanden som kører med Delinqventer, Actor, Forsvar, Vagt eller Skarpretteren, ikke opholdes over en nat, for at tage dem med tilbage, men skulle han fornødentlig vente 2 nætter over, for at bringe vedkommende tilbage, bør han gives den ordinaire retur fragt. Over 2 nætter skal og ingen Vognmænd være forpligtet at vente, eftersom for de pågældende og de, der med slige sager har at bestille, anden eller andre Vogne da lejes, når sagen kræver så lang tid. Og bør sådanne rejser deles mellem Vognmændene, at den ene med den anden kan blive lige. 2) Udi Købstæder hvor der ikke er Vognmandslaug, såvels om over alt på landet i bemte Stift, skal i nævnte tilfælde betales for en Vogn for hver mil, om Sommeren 20 og om Vinteren 24 skilling danske. For at vente en nat over, nyder de ingen retur fragt, og længere skal slige Vogne ej heller være forbundne at tøve, ligesom de ej heller skal være pligtige, udi en rejse at køre over 4 mil, men udi næste Købstad eller, efter sådan længde, forefaldende Vogn, på forlangende afløses og anden eller andre Vogne af Øvrigheden eller Sognefogeden foranstaltes, tilsiges og forskaffes. Denne taxt og anordning, som i kraft af Kongelig befaling, er fastsat i Viborg Stift, haver vedkommende Rettens Betjente, som på landet tilstilles et exemplar, at holde sig efterrettelig.  25 januar 1740 [år ok].

1075
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Selv om det af papirerne her ved Amtet, synes at repartitionen over Vejenes istandsættelse, omtrent i 1697 efter Kongelig forordning af 4 marts 1690 skulle være gjort, så fandtes den dog ikke mellem papirerne, da han tiltrådte Amtmands embedet, ligesom det heller ikke vides, om den har været der, da forrige Amtmand sal Grabow boede på Ring Closter, og ved en ulykkelig ildebrand blev hjemsøgt, hvor meget må være opbrændt. Da det er højt fornødent at sådan repartition blev  gjort for at få Vejene istandsat, og forekomme disputer om samme, beder han om, at en samling om dette, enten i dette år eller tilstundende forår, således denne post kunne komme i stand. 28 oktober 1745.

Omslag: 1745 Gener Land Oecon og Commerce Coleg Breve. Århus Amt.

1076
Fra O Thott, m fl, Commerce Coll.
Da et rygte har spredt sig, at fremmede som ikke er Hans Mayts egne undersåtter opkøber en stor mængde Får i Provincerne, for med disse, i mangel af Kvæg [i forbindelse med kvægsyge] at besættes deres egne Græsgange, så bedes Stiftamtmanden fordeligst at tilmelde dem om rygtet er tilforladeligt i hans Stift, og om det ikke skulle være tjenligt, at forbyde udførsel af Får. 18 december 1745.

1077
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Henviser til modtagne skrivelse af 24 december, hvortil svares, at han vel fornemmer at en og anden her i Landet køber en del Får og Geder, men at det skulle være for andre end Kongens egne undersåtter, som af Kvægsygen har mistet deres Hornkvæg, er ham ubekendt. Imidlertid som svagheden er om os, og man ikke ved hvorvidt det behager Gud videre at lade samme række, var det efter hans tanke ganske fornødent at udførsel af Får og Geder blev forbudt, i det mindste til man så at hvordan det gik med svagheden, skulle den gribe mere om sig, var det ikke en liden skade for Landet om Fårene og Gederne var borte. 30 januar 1746.

1078
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. [Se forrige].  Henviser til modtagne skrivelse af 24 december, angående efterretning om hvorvidt rygtet, der angiver at fremmede som ikke var Kongens undersåtter, opkøber en stor mængde Får i Provinserne, samt om det skulle være tjenligt at forbyde sådan udførsel. Dette er ham ganske ubevidst, at fremmede skulle have opkøbt Får i hans Amt, hvoraf der ej heller findes så mange, som indbyggerne ikke selv behøver, men snarere trænger til at købe andre steder, nemlig i Hedeegnene, hvor de i almindelighed lægger mere vind på den slags end her. Imidlertid som det er bekendt, at en del Proprietairer, forpagtere og andre, der enten allerede er ramt af Kvægsygen eller frygter at blive det, er sindede at oprette Schæfferier [Fårehold], men at bemeldte Provincer ikke har den mængde Får som dertil behøves, altså er det hans faste tanke, at det både er fornødent og til almindelig nytte, om det forbydes at udføre Får til fremmede steder. 27 december 1745.

1079
Fra Mads Sommer, Bjerre [som altid en meget flot skrift]. At her i Landet på vestre kanten hen imod Viborg, ja efter beretning på Nørre kanten hen imod Randers, på nogle måneders tid har været en stærk handel med Geder og Får, såvel af Sønderboere som andre af Landets beboere, er ganske vist, ja nu her sidst så stærk, at det Får som tilforn kunne købes for 5 a 6 mark nu koster 9 a 10 mark og den Ged som forhen kostede 5 k nu 12 a 14 mk, og ret ved ingen af nogen slags at bekomme. Men om fremmede undersåtter har bekommet sådanne, er ham aldeles ubekendt, thi her i egnen og distriktet har ingen været at afsætte, men enhver hellere ønsker at købe, som desværre vil fejle både for ham og andre, helst at der i disse dage berettes at Regimentsskriver Mollerup over alt på Rytterdistriktet har tilholdt enhver, ikke at afhænde Får, Geder eller Svin, samme berettes om Cancelliråd Thygesen på sit Gods.  2 Januar 1746.

Påtegning: "Nådige Herre! Tag ikke u=nådig op, at Jeg tillige her hos indberetter at intet til dato er forefalden Christianshafns Kierke at beregnes. Bierre ut supra". Signeret.

1080
Fra Søren Pedersen, Engom. Henviser til modtagne af 24 december, angående fremmedes undersåtters opkøb af Får, hvorpå svares at der til dato ikke har været sådanne i Birket, ikke desto mindre omstrejfer  adskillige som opkøber både Får og Svin, ja på sine steder Geder og Bukke, de dels angiver at hjemføre til Fyn, dels til Holsten, foruden at egnens beboere, antager sig i comission af det Koldingske og Haderslevske distrikters indvånere, så man i den henseende er handler på adskillige hænder, og derfor umuligt kan vide om købet fra første hånd, sker af Kongens undersåtter eller af fremmede. Imidlertid er det desværre venteligt at landet i tiden, særlig denne ulykkelige egn, hvor den bedrøvelige Fæsyge, straks efter at farten blev løsgivet, er blevet indbragt og således udbredt at kvæget meget jammerligt og uden nogens lags redning, til beboernes totale ruin, ganske uddør, således de vil komme til at lide mangel, og skulle Fårene tillige bortsælges og udføres, var det meget værre, særdeles de kun er få i antal hos de fleste, og dog den eneste hjælp for at Bonden kan få både til Klæder og subsistence, når Kvæget henfalder. Mener det vil være fornøden om udførsel af Får blev forbudt. Indberetter samtidig, at ingen bøder er faldet til Christianshavns Kirke fra 1 oktober. 3 januar 1746.

1081
Fra N Rasch, Horsens. Så vidt han har kunnet udforske, jvnf Stiftamtmandens skrivelse af 24 december, er der i hans Distrikt endnu ikke fornemmet at fremmede har købt Får for at udføre til fremmede steder, siden endog nogle Proprietairer, for at forekomme en sådan skadelig handel, selv hos deres Bønder har gjort forbud, men at der vel findes steder i Provincen, hvor slig handel går i svang, lader sig nok anse af prisen, da et Får som tilforn kunne købes for 3 a 4 mk nu gælder 2 rdr, foruden at Købstadmanden, hvor Kvægsygen enten er eller har været, opkøber en del hos Landmanden til deres Græsning og besætning, som prisen også udviser. Hvad der ellers kunne være at erindre [indvende] mod gjorte forslag og forbud af udførsel, er dette, at sligt forbud er endnu højst tjenlig, men havde været langt ønskeligere til des bedre virkning, ved betimeligere forebyggelse, om Collegiet straks og så snart rygtet var hørt, uden så vidtløftig information havde iværksat dette forbud, som endnu vil medtage nogen tid. 30 xbr [Oktober] 1745.

1082
Fra Frederich Holmer, Odder. Henviser til modtagne af 24de hujus, hvorpå svares, at efter nøje undersøgning, samt indkomne relationer, er der ikke i Hads - Ning Herred solgt nogle Får til fremmede undersåtter, men Fogeden Schiærenbech på Bygholm har købt en del i Hads Herred, foregivende, at de skulle oversendes til Sjælland. Mener ellers at et forbud mod udførsel til fremmede steder bør ske.
30 december 1745.

1083
Fra H Mørch, Holme. Henviser til modtagne skrivelse af 24 december, angående opkøb af Får i Distriktet, da er det vist et nogle Personer har omstrejfet i samme ærinde, men fast ingen bekommet, thi her i Egnen vil de alle hellere købe end sælge, ved heller ikke rettere end at køberne alle har været af Indenlands folk, blandt fremmede har været Statholderinde Krags Skytte fra Stensballe, foregivende at Friherreinden ville skænke hendes Bønder som har mistet deres Fæ, alle de Får hun kunne købe. Her omkring bliver ingen der sælger, men vel i vesterkanten i Silkeborg og Mariager amter. Efter hans tanker vil det være tjenligt at forbyde udførsel. 
28 december 1745.

1084
Fra O Thott, m fl, Commerce Coll.
Som det allernådigst har behaget Kongen at resolvere, at samtlige Stiftamtmænd skulle tilskrives, at de i alle Købstæder ved Magistraten, at søge al tænkelig anstalt, at sygen ikke ved Skibsfolk eller passagerer, som kom fra inficerede steder, og især at se der hen at alle fremmede Skibsfolk, det mindst muligt kommer i Byerne, men ingenlunde til noget Kvæg, hvilket de ikke vil undlade at meddele, til Stiftamtmandens videre iagttagelse, ligesom samtlige Toldere fra Rentekammeret i dag er beordret om samme. 
3 august 1745.

Omslag: 1745 Qvægsyge angl. Århus Amt.

1085
Fra C G Friis, Frijsenborg. Da der fordærvelige Qvægsyge allerede således skal have ytret sig i Brabrand By, at der hos en Mand af Constantinborg Gods i går skal have mistet 6 høveder, efter at sygdommen først er begyndt i lørdags, og han frygter at dette ikke er tilkendegivet for Stiftamtmanden, gør ha dette, ingenlunde tvivlende at denne vil føje al mulig anstalt mod samme sygdoms udbredelse. 
22 november 1745.

1086
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Af den ordre de i dag har tillagt samtlige Toldere i Århus stift, angående hvad de fornødne forordninger af 29 marts sidstleden tilholder og befaler, for at iagttage til des mere sikkerhed imod den i Slesvig værende Qvægsyges udbredelse, vil de ikke undlade at meddele Stiftamtmanden, idet der henvises til vedlagte kopi. [Se følgende]. 6 april 1745.

1087
Fra C Leth, m fl, Rentekammeret. Efterdi Kongen allernådigst har behaget at bevilge Øxenkøbmændene, at de i henseende til den bland Hornfæet i Hertugdømmerne værende sygdom, som har forårsaget at nogle har holdt sig tilbage, indtil de nu har indfundet sig fra Holsten, for at indkøbe Kvæg som må uddrives til udgangen af maj. De vil ikke undlade at communicere dette for Stiftamtmanden, at denne nøje kan efterse at Landmanden ved Kvægets uddrivning ikke tilføjes nogen skade på Markerne eller Engene, ligesom Tolderne i Ribe og Kolding er tillagt fornøden ordre. [Se følgende]. 27 april 1745.

1088
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Da det til Kongen er blevet indberettet, at på en del steder, er det døde Kvæg ikke blevet gravet dybere ned i Jorden, end at Svinene igen har oprode det, hvorover der skal være påkommen så utålelig en stank, at der måtte frygtes for at luften deraf kunne blive inficeret, og deraf følge smitsom sygdom for Mennesker. Så for at forekomme sådant, er det Kongens vilje, at Stiftamtmanden ufortøvet besørger, at de steder hvor det af den grasserende Kvægsyge bortdøde Kvæg, ikke er gravet så dybt i Jorden, at samme enten allerede er, eller kunne befrygtes igen af Svinene at blive oprodet, straks bliver belagt med Jord 2 alen høj, desligeste at han lader påse og alvorligt advarer og tilholder alle vedkommende, at det Kvæg som herefter dør, straks efter forordningen af 29 juli, nedgraves 3 alen i Jorden, og igen vel forsynes med Jord. 20 november 1745.

Bilag:
Uden afsender og dato - til Kongelig Mayts Tolder. Cirkulair ordre, hvor bl a omtales Kvægsygen i Slesvig, af dato 29 marts sidstleden, og ellers om hvorledes man skal forholde sig når fremmede derfra indfinder sig.

1089
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. Enslydende med forrige om nedgravning af det døde Kvæg, henviser til denne skrivelse af 20 pasfoto. Tilføjer at det også et Kongens vilje, at der på samme måde stricte skal forholdes med det i Købstæderne døde Kvægs nedgravning. 
18 december 1745.

1090
Fra O Thott, m fl, Rentekammeret. For des bedre at være underrettet om kvægsygens udbredelse, om den til eller aftager, må de anmode Stiftamtmanden om, ved en speciel liste, efter vedlagte formular, at indberettet om samme.
18 december 1745.

1091
Fra O Thott, m fl, Commerce Coll.
Siden de meste anordninger og anstalter angående Kvægsygen fra Commerce Coll er udfærdige, og man derfor behøver tilforladelig efterretning om, hvorvidt sygdommen enten formindskes eller videre griber om sig, ønskes indberetning om samme, herunder specification om hvad Kvæg der siden begyndelsen er bortdød, og dermed således ugentlig continuerer. 
30 november 1745.

1092
Fra ??, i Rådmand Stæhrs abcence, Århus. Angivelse af dødt Kvæg i Brabrand fra 11 til 18 december, der i alt udgør 24 stk [ingen navne].
20 december 1745.

1093
Fra ??, i Rådmand Stæhrs abcence, Århus. Siden sidste angivelse er der på Marselisborgs Gods i Brabrand død 9 Høveder af den grasserende Fæsyge. 30 December 1745.

1094
Fra C Charisius, Constantinborg. Efter modtagne ordre, anmelder han at der hos en af hans Bønder i Brabrand er 13 Høveder døde, og selv om Frosten i denne tid har været tilstrækkelig stærk, er de dog tilbørligt nedgravede. Ved samme lejlighed gratulerer han til dette nu snart påfølgende nye år. 28 December 1745.

1095
Fra H Mørch, Holme. Tilstanden hos Constantinborgs Bønder i Brabrand, er således at der hos dem er død 27 Høveder, siden 26 december, og ellers siden sygen begyndte 57. Hvad Marselisborg Gods angår, tvivles ikke på at Rådmand Stærh har indberettet om dette. I bemeldte Brabrand er 2 Cannicher den ene tilhører Rechtor den anden hr Lynborg i Århus, den 1ste har mistet 15 Høveder, den anden er endnu fri så vidt man ved. Gud forbarme sig over dem og os alle. 10 januar 1746.

1096
Fra C Charisius, Constantinborg. Siden den 12 i denne måned er der hos hans Bønder i Brabrand død 7 Høveder, så der nu i alt er død 17 Høveder på hans Gods, som alle er nedgravet i jorden således som forordningen formelder. 20 december 1745.

1097
Fra C Charisius, Constantinborg. Efter Kongelig befaling og Stiftamtmandens ordre, anmeldes at der hos en af hans Bønder i Brabrand, af den grasserende kvægsyge, siden 20 november, og til sidst forgangne onsdag død i alt 10 Høveder. 6 december 1745.

1098
Fra H Mørch, Holme. Efter sidst afgivne rapport fra Brabrand, da der i alt var 43 Høveder døde både under Marselisborg og Constantinborg, de 2 Cannicher har endnu ingen mistet, men hos den er er sygen. 20 December 1745.

1099
Fra H Mørch, Holme. Siden sidste indberetning er fra Brabrand har Jens Michelsen ingen mistet efter de 10, men hos Niels Hansen er 2 døde og de øvrige syge. Hos den forhen meldte Peder Olesens Enke er 2 Høveder døde, hos Peder Rasmussen et og hos Mogens Rasmussen 7, disse 3 sidste hører under Marselisborg. Hos endnu en mand under Johan Lønborg i Århus navnlig Søren Jensen, er Kvæget inficeret.
15 december 1745.

1100
Fra H Mørch, Holme. Efter Collegiets ordre af 20 november, indberettes at den grasserende kvægsyge er begyndt her i Havreballegårds amt, i Hasle Herred, Brabrand Sogn hos en Bonde Jens Michelsen, under Constantinborg er der fra 21 november til 29 do død 9 Køer og Stude, medens de øvrige er syge, men tegner til bedring, idet de begynder at æde.  29 november 1745.

Bilag: Lap papir - skema med sygdomme etc.

1101
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Efter at han til Rentekammeret og Land Oecc havde indberettet at den beklagelig Qvægsyge var kommet til nogle Byer i Skanderborg Amt, har begge Coll forlangt indberetning om sygdommens forløb, det første hver postdag og det andet hver uge, herunder en angivelse over det bortdøde qvæg, som han siden har gjort, hvilket er svar på Stiftamtmandens skrivelse af 7 hujus.  13 december 1745.

1102
Fra H Mørch, Holme. Siden sidste anmeldelse er der endnu hos Jens Michelsen i Brabrand død 1 Høved, så han allerede har mistet 10 stykker. Sygen har også bredt sig videre i samme by, nemlig til Peder Olesens enke under Marselisborg, hvor 1 Høvede er dødt og flere regner til det samme. 6 december 1745.

Bilag: 3 sider uden afsender og dato - på Tysk, spørgsmål om bl a sygdom, formentlig i forbindelse med Kvægsygen.

Omslag: 1745 Staldstude angl. Århus Amt.

1103
Fra T Lasson, Dybvad - til Woyda. Anmelder at han i år og fremover vil holde Fedestude på denne Gård, som han holder for vil vere mere profitable. Ønsker samtidig en gladelig Jul.  22 december 1745.

1104
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. På Güldencrones vegne anmelder han, at der på Vilhelmsborg er opsat 104 og på Østergård 68 Øxen, hvoraf der til 3 Slagtere i København Ole Rasmussen, Peder Hansen og Anders Johansen er solgt 153, der uddrives sidst i april til København.
26 november 1745.

1105
Fra Peder Rasmussen, Palsgård. Anmelder at hans Herskab Frue Etatzråd Reedtz, af de opstaldede 201 Øxen har solgt 170 til Johan Uhrhanne fra Holland, hvilke dyr formentlig passerer Ribe Toldsted, og udskibes fra Hjerting. 22 marts 1745.

1106

Fra C Charisius, Constantinborg. Henviser til tidligere angivelse om opsatte Øxen, hvoraf der nu er solgt 40 til Mons Mathias Bruun fra Mastrup i Holsten, hvilke går fra Standen den 20 april over Kolding. Kan forsikre om at alle dyr, Gudskelov er sunde og friske. 17 april 1745.

1107
Fra Jens Nørlem, Vilhelmsborg. Af de på Vilhelmsborg og Østergård opsatte 218 Staldøxen, har hans nådige Herskab solgt til en Øxenkøbmand navnlig Peder Ehlers fra Vilstermarch i Holsten, 143 stk som senest 1 eller 2 april uddrives fra Stalden og efter angivelse passerer Kolding.
3 februar 1745.

1108
Fra A E Rachlov?, Kolding - Tolderen. Efter høje befaling sendes herved en designation over de bortsolgte Stude i Havreballegård og Stjernholms amter, der af ham er påtegnet, at ligelydende er indsendt her til Toldstedet. 16 juni 1745.

Bilag: Fra Tolderen, 15 juni 1745, angivelse af udførte Stude: Vilhelmsborg og Østergård 143 solgt til Peder Ehlers, Vilstermarch i Holsten. Constantinborg: 40 til Mathias Bruun fra Mastrup i Holsten. Barritskov: 132 til Gerlard et Johan Herman Nyemeyer af Brabrant. Palsgård: 170 til Jean Uzrhanne fra Holland. Ussinggård: 94 til Claus From fra Holsten. Scherrild: 90 til Mathias Bruun, fra Vilster Marchen. Rask: 100 til Henning Hass fra Vilster March. Jensgård: 63 til Mathias Bruun fra Vilster March. Tirsbæk: 82 til Claus From af Meggersdorf. Ørumgård: 150 som han selv har ladet dem uddrive. Møgelkær: 124 solgt til Jean Uhrhanne af Holland. Samlet antal 1188 stk

Omslag: 1745 Forskjellige Breve og Documenter. Århus Amt.

1109
Fra E Schmidt, Århus. Takker ydmygest for Woydas skrivelse af 14 hujus, hvorpå han gensvarer, at siden den omskrevne Dreng ikke uden på visse år kan nyd Pas og tilladelse til at søge sit Brød ved Søen, kan og vil han ikke antage ham, nar han i tiden igen skulle tjene Kongen til Lands, imidlertid ønsker han at en Proprietair eller andet fremmed Herskab ville tilbyde ham one offerte?, da han ikke alene straks vil enroullere Karlen, men endog i fremtiden vil beholde ham til Kongens tjeneste ved Søen. [Se næste]. 16 december 1745.

1110
Fra E Schmidt, Århus - til Woyda. [Se forrige]. Faderen til nærværende Jens Rasmussen Herskind, der tjener i Greve Friises brød, var underskrevne dato hos Schmidt, og forlangte Sønnen enroulleret til hans Majestæts tjeneste, men som han ingen Pas havde for Sønnen, kunne Schmidt ikke antage ham, før han bringer dette, da han straks skal blive enroulleret. 23 november 1745.

1111
Fra Otte Sommer, Sjelle - Sognepræsten, til Woyda. Resolutionen fra de Låsby Mænd angående den aparte Skole i Låsby, er denne at de vil nok have Skolen, men ikke give noget vist dertil, enten af hartkorn eller deslige, og de tør desuden sige, at de ingen Skoleholder vil have, uden den de selv vil sætte og udvælge, må de ikke dette, må de miste [vil de ikke give?] de 4 til 5 rdr, som Lægdsmanden Jens Rasmussen og Niels Pedersen i Kirkesessionen i Præstens og Gundorphs påhør sagde og tilstod. Sommer kan ikke sige mere nu men overlader det til Woydas videre afgørelse. Skal ellers dennes resolution stå fast, ser han ikke andet end at de små Børn oplæres hjemme, således som det kan blive, og de store den Kongelige Skole, og så har de ikke længere til Toustrup Skole end de Flensted Børn til Skovsrod Skole. Håber ellers at Woyda har fået hans skrivelse om den nyopdagede sygdom i Sjelle. [Se næste]. 15 november 1745.

1112
Fra Otte Sommer, Sjelle - Sognepræsten til Woyda.  [Se forrige - 4 sider]. Hvad Peder Skoleholder Peder Lassen i Sjelle har berettet, er i alle måder sandt, thi så vidt man kan fornemme, da har Enevold Jensens kone i Sjelle gået nogen tid og set elendig ud, tilligemed hendes Søn, men som Præsten for nogle dage siden fik noget at høre om dette, resolverede han at sende bud til Niels Lodmands Enke i Skovby, som forstår sig på at kende og dømme på slig Pocher - fingre, hun kom også, og 2 Mænd og Koner gik med hende til Gården og erfarede tilstanden, da sagde hun at hun frygtede vist, at det var den svaghed, og enhver skulle vogte sig, hvorefter Enevold tog Konen og Sønnen og rejste bort på egen hånd til en Kone i en Mølle, som så dem og dømte dem og skyldige i den elendighed, derpå anden dagen tog hans Kone og Søn og rejste selv med dem til en Mand i Gammel Oustrup på hin side Clausholm, som hedder Andreas, en Mand som har cureret en og anden af samme svaghed, og var det samme Mand som curerede den Hestegilders barn, som de også blev beladt med her i Byen. Nu er det vel godt at Konen og Sønnen er lagt under cur, men her går nu tilbage Manden Enevold og hans døtre og en gammel Kone i Huset, som har ligget, ædt og drukket og omgåes med hinanden, foruden en Soldat Jens Andersen, som tjente dem i Sommer, og har lagt i Seng hos Sønnen, foruden en anden Karl, Hans Jensen som kom i tjeneste hos Enevold til Michaely, som også har lagt i Sengen hos Sønnen, hvilke alle er højst mistænkelige, ja Datteren er nok heller ikke rigtig, foruden en og anden har omgåes dem, som har været uvidende om deres tilstand. Nævner videre Carl Johansens  Kone og Børn som har gået ud og ind hos dem, ligesom også Sabro By omtales, hvor pocher sygdommen har været o s v. På samme bilag omtale af de Låsby Mænd i forbindelse med en Skole, han kan ikke få tid til at tale med dem før Søndag, men han synes de er for selvrådige etc. 11 november 1745.

1113
Fra J Müller, Ørting Præstegård. i anledning af lovens 6te bogs 13 cap 29 ar, finder han sig beføjet til at andrage for Oberstinde Rosenørns til Åkær, som stedets næste øvrighed. at der i går, som var den første søndag efter Påske, blev fremført et Barn i Falling Kirke, angivet for at være uægte, begærende at det måtte blive døbt, hvilket skete med navnet Johanne. Ihvorvel han nøje udforskede hos Jordemoderen som holdt det over Dåben, om hvem der var Mor og Far til dette, kunne han dog ingen underretning få, end at Kvinden der var Mor til Barnet i overgårs kom til Halkiær, hvor hun samme dag gjorde Barsel, sigende at hun var fra Venge i Hjelmslev Herred, og Faderen var en karl fra Fillerup, som hun ikke ville navngive. Dette til nærmere undersøgning. 6 april 1744 [år ok - skal måske være 1745?].

1114
Fra J Lodberg, Harlev - Sognepræsten. Som hans højtelskede Svigermama sal Proustinde Harlefs, ved en sagte og salig død i dag er bortkaldet, finder han sig pligtig til at anmelde dette for Woyda, siden stedet hun beboede var hendes eget, er ham intet andet vidende, end at det tilkommer denne som Skifteforvalter af stervboet. [Se næste]. 26 juli 1745.

1115
Fra J Lodberg, Harlev - til Woyda. [Se forrige]. Henviser til modtagne, hvoraf ses at der forlanges nøjere underretning om beskaffenheden af det sted han Svigermoder har beboet, hvorefter han fortsætter, at samme er jordløs, indkøbt af sal Christen Johansen, da Lyngbygårds ejere, aflingen [avlingen] dertil sorterer under Kirken, hvoraf noget jord i hendes livstid var indfæstet, har desuden haft en halvgård Ryttergods i fæste på Harlev Bymark. Beder Woyda betænke om det tilkommer ham [at skifte], mener ikke Regimentsskriveren har noget dermed at bestille, hans fader Provsten er gammel og svagelig. 27 juli 1745.

1116
Fra P Hygom, Århus - Bispen - til Woyda. Forrige Sessionsskriver Buchvalds Enke i Galten har ofte bedt ham tale med Woyda, angående et Hus som Bymændene sammesteds skal have, hende til præjudice [skade], og for at tillukke hendes sædvanlige Kirkevej, har sat tæt ved Kirken. Hygom er for sin del meget sparsom med at blande sig i sådanne sager, hvis egentlige omstændigheder er ham ubekendt, men da han ikke kan blev Enkens råben kvit, giver han sig den frihed at skrive disse linier, ej påtvivlende at Woyda jo efter sin bekendt retsindighed lader hende vederfares hvad ret er, så at Bønderne i fald de af ondskab og alene for at chikanere hende, har fundet for godt at opsætte Huse ved Kirkegården. Ellers har Conferentceråd Holstein under 6 juli ladet ham vide, at Kongen har bortgivet Ry kald til en anden uden at melde noget videre om den forhenværende Sognepræst eller de af ham indgivne vidtløftige memorialer [formentlig Gerlach]. 17 juli 1745. 

1117
Fra Johan Busch, Toustrup. Henviser til Woydas skrivelse af 1 hujus, som han i dag ved Skoufogden har modtaget. Intet skulle være ham kærere end at den omskrevne Poul Mortensens hæftelse, som ikke findes bland de Delinqventer og onde Mennesker han på sit Embedes vegne har ladet anholde og med stor bekostning må se afstraffet for, en  gang, om muligt er, at få det fattige Hammerum Herred befriet for onde Menneskers tilløb. Endelig har en af dem der er hos ham Natmanden Jens Nielsen Deyberg af Ørrigbæk? under forhør, bekendt at Poul Mortensen efter sin undvigelse af Skanderborg Arrest, i lang tid har været dulgt og fået ophold hos Natmanden Niels Coll i Uldborg Herred, Madum Sogn, Becker kaldet og nogen tid derefter hos samme Natmands Broder Jens Coll i Nørre Nissum. 3 juli 1745.

1118
Fra Margrethe, salig Buchvalt, Galten - til Woyda. [3 sider - se tidligere]. Sidst hun var i Skanderborg tog hun sig den frihed at tale med Velbårenheden, om et Hus som Jens Schmed? her i Byen har opført ved Kirken, der i hendes tanker er hende til fortræd og ulejlighed, hvorom hun fortsætter over de 3 sider. Beder om Woydas hjælp. [Se næste]. 5 januar 1745.

1119
Fra J H Snell, Galten - Birkedommer. [Se forrige]. Sammen med 4 uvillige og forstandige Mænd navnlig Jens Michelsen og Søren Nielsen af Høver, Peder Pedersen og Frederich Christiansen af Storring, var han i Galten, for efter Woydas ordre og efter en til ham indkommen klage, for at efterse noget jord Knud Tulstrup har besværet sig over at være forbudt at bruge. Angående dette er beskaffenheden denne, at samme jord grænser til noget Krat kaldet Smedde, hvor vel muligt nogle Buske og Krat, bestående af Hassel og Torn, intet deraf knæhøjt, men her og der inde i Krattet findes Eng og Plovjord, som dertil idelig har våren brugt af hver Mand, og Knud Tulstrups jord findes ikke en gang ryddet, for så vidt ind i Buskene som de andres, men ved begge sider, både østen og vesten er de andres jord besået længere i norden end Knuds jord, som er forbuden, og Bymændene har fattet i sinde at de vil have en Kodrift i Krattet Smedde kaldet, men ingen Fædrift eller forte der til, uden at Fæet skal gå i hver mands Korn og Eng, ja foruden skulle der være Fædrift, så unne [under] Annexgården aldrig blive bestandig, thi hans hele Korn og Eng falder i samme Krat, og aldrig kan have fred enten på Eng eller Korn, hvilket han også højlig beklagede og som Knud Tulstrup berettede, som hver mand måtte tilstå, at hans fader mere end et 50 år siden har haft Sæd i samme jord, hvilket kan bevises med mange vidner om fornøden gøres, derefter beskrivelse m v. Angående klage no 2, da er det et Kongens Hus som Smeden har i fæste, straks ved Kirkemuren, inden i hans Gårdsrum har endnu en alen fra Kirkemuren opsat et lidet Skur, hvor udi han kan huse 2 Køer og 4 Får, samme med Rytter og jordgravne Stolper opsat, hverken Kirken eller nogen mand i Byen til ringeste fornærmelse og præjudice, thi hver Mand blev tilspurgt om samme Hus var noget til fornærmelse, hvortil de svarede svarede nej. Derefter en nærmere beskrivelse, hvor han bl a skriver, at når de vil køre til Lågen på 3 a 4 favne nær, kan de både køre med Vogn og Caret om der var 16 Heste derfor, thi det er kun en Kirkegårdslåge vesten for Kirken, men den rette Kirkegårdsport er Østen for Kirkegården. Smeden har kun få fag hus til Stueværelse, hvorfor han nødvendig behøver dette lidet Skur til at hytte sit Fæmon i, og samme plads har desuden våren bebygget tilforn nærmere Kirkegårdsmuren end dette som var Bymændene og hver Mand i Byen vel bekendt. [Se næste]. 17 juni 1745.

1120
Fra Knud Thulstrup, Galten - til Woyda. [Se forrige]. Som den mark til Galten, kaldet Østermark i dette år, over alt af hans naboer er ført i brug, undtagen den andel som han på Madame Buchvaldst andragende er blevet ham forbudt, men som samme jord virkelig tilhører hans påboende Bondegård, og han efter sammes hartkorn, ikke kan så meget Korn som Naboerne af samme størrelse, hvis det skal forbydes ham mere end andre at bruge sit, som da ville blive ham som en fattig mand til en utålelig skade, så beder han om at Woyda ville tage samme jord i øjesyn, hvorefter han mener, at denne vil finde at det bliver for hårdt for ham, hvis det forbydes ham at anvende omhandlede jord. 
31 maj 1745.

1121
Fra C B Hauch?, Fredericia - til Woyda. Da hans Compagnichefer i Århus har besværet sig og, hvorledes Græsningen til deres Heste på Sjelle Skovgård, i bund og grund bliver ødelagt af de vilde Svin, så for undgå dette i fremtiden, henvender han sig hermed til Woyda, idet han beder denne beordre Regimentsskriver Moldrup til at lade 4 kyndige Bønder syne dette, idet han klageren senere ved et Tingsvidne, vil bruge deres udsigende. 2 juni 1745.

Ps. Når Moldrup har udmeldt disse synsmænd, vil han gerne at den commanderende Officer i Skanderborg, dagen før synet skal finde sted, må få dette at vide.

1122
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Nærværdende Peder Nielsen, som har et Hus i Harlev, fremkommer hermed til Woyda, med sin memorial og beklagelge frygt for at blive presset for familieskat, af den årsag, at han på et års tid har vandt sig til at ville sløve er par Hjul, så Moldrup kan ikke efterlade at recommandere ham til høj fornøden befrielse, beder om at denne samtidig må blive meddelt at par ord om dette til vedkommendes efterretning. 1 Februar 1745.

1123
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård - til Woyda. [Se tidligere]. Henviser til [ikke] vedlagte Tingsvidne om Sjelle Skovgårds Copler, som han i dag har modtaget fra Birkedommeren.  23 juni 1745.

1124
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. [Se tidligere]. Henviser til Woydas skrivelse af 17 pasfoto, angående det ry og rygte der har udbredt sig om den såkaldte Pochsyge i Sjelle, hvorefter han straks foranstaltede at Ladefogeden ved Sjelle Skovgård, sammen med Præsten Hr Sommer, skulle overlægge de nærmeste midler, at få en erfaren mand  til at efterse beskaffenheden og antage de besmittede under cur. Før disse til ham ankom, var Enevold Jensens Kone og søn alt afsendt til en mand i Oustrup ved Clausholm, navnlig Anders Kiersgård, som havde ordineret en drik for Enevold Jensen selv og hans datter, samt den gamle kone og tieneste karl. Da det blev besluttet at sende bud efter samme mand til de mistænktes eftersyn og besigtelse. Ved skrivelse af 22 pasfoto har han undskyldt sig for dette [at komme til dem] men tilbudt at modtage dem, både til eftersyn og cur. Så der måtte søges en Feldskær i Århus, hvis besigtelse og forretning hermed [ikke] vedlægges, tillige med Peder Sørensens skrivelse, både om omkostningerne, og hvorledes der videre skal forholdes med den bortsendte kone og barn, enten Feldskæreren skulle efterse dem, eller hvorledes, men der fornemmes at vil koste gode penge. Udbeder sig ydmygest Woydas videre afgørelse, siden et expresse fra Sjelle, sig her opholder om gensvar tilbage. 1 December 1745.

1125
Fra Bornemann, sal Rosenørns, Åkær. Siden afvigte fredag den 3 hujus er der ankommet en Tiggerkvinde som gjorde barsel i Amstrup, under hendes Gods. Barnet blef af Sognepræsten Hr Møller døbt afvigte søndag, som indlagte attest udviser. Hun angiver sig at være fra Venge Sogn og hedder Maren Michelsdatter, hvor hun sidst har søgt Sacramente, desuden at hun afvigte sommer tjente Jørgen Andersen i Fillerup, hvor hun er blevet besovet af en mand navnlig Lars Pedersen, og som hun således efter sin beretning er hjemmehørende på Kongens gods, vil hun ikke undlade at indberette dette for Woyda, udbedende sig dennes nærmere bestemmelse om det videre. 8 april 1744. [år ok]

1126
Fra E Såbye, Toustrup - til Woyda. Nærværende Jens Rasmussen af Toustrup, som for nogen tid siden har stjålet et Bæst på Skivholme Mark, hvilken efter megen umage er fundet på Ribekanten, beder han på sin herres vegne, må blive forvaret i Skanderborg Slots Arresthus, indtil sagen mod ham kan udføres, omkostningerne for hans  daglige forplejning skal blive betalt. 29 september 1745.

1127
Fra Bornemann, sal Rosenørns, Åkær - til Woyda. Hun tager sig den frihed at aflægge sin skyldigste taksigelse for den rosværdige og retsindige assistance, denne har været så gundstig at udvise mod hende, udi den fortræd hun uskyldig er geråden i med det ugudelige skarnsmenneske, der så hårdelig truede hendes velfærd, at hun måtte søge og henvende sig til Woyda. Hun ræddes for vidtløftige omkostninger hvis dette skarn ikke kommer i sikker forvaring. [Intet navn].  5 februar, 1745.

1128
Fra Bornemann, sal Rosenørns, Åkær - til Woyda. [Se forrige]. Henviser til modtagne skrivelse, hvorfor takkes, idet hun samtidig beder om og formoder at hun må pardoneres for denne henvendelse, udbedende sig dennes assistance. Vedlægger [ikke] domsacterne, sammen med hendes begæring om, at dette med det første må indsendes til General Commisariatet, og begæres ordre til Commandanten om delinqventens modtagelse. Takker igen mange gange for den modtagne hjælp.  3 marts 1745.

1129
Fra ?, Åkær til Gundorph. Landstings dommen som Mons Fedder tilsendte hende, følger hermed [ikke], tilligemed en begæring fra Obristinden til Woyda, at han vil besørge ordren fra Commiss til Commandanten General Major Rantzau i Fredericia, at han kan modtage [delinqventen]. Har medsendt hjemtingsdommen. [Intet navn]. 3 marts 1745.

1130
Fra C Güldencrone, Vilhelmsborg. Henviser til Woydas missive, angående en Hest som en af hans Bønder Peder Andersen, af Ingerslev Skovhus skal have tilbyttet Rytterbonden Niels Olesen i Hørning, om ham der har været en af ejerne af nævnte Hest, har han nøje indformeret sig, samt udført et skriftligt bevis, som hermed vedlægges. Og når Woyda har gennemset dette, så påtvivles ikke, såvel af dette som også af Niels Olesens foredragende, hvori han angiver, at han har haft hesten fra den 18 december til 17 marts, som er et fjerdingår, og da ingen fjel ved den har fornummet, før den som meldt døde den 17 marts, det jo hans Bonde Peder Andersen som vorder frikendt, uden at erstatte noget til Rytterbonden Niels Olesen for den døde Hest. [Se næste]. 2 april 1745.

1131
Fra Peder Pedersen, m fl, Solbjerg. [Se forrige]. Kendes vi os underskrevne Peder Pedersen og Christen Michelsen af Solbjerg, ligeså jeg Knud Christensen af Børup, at efter begæring, det de ville udsige med deres rene samvittighed om den Hest som Peder Andersen af Ingerslev Skovhus til byttet Niels Olesen i Hørning, en otte dages tid før Jul 1744, da kan jeg Christen Loft, som benævnte Hest tilbyttede mig ved Ry [Marked] Allehelgenstide med en god samvittighed kan vidne, at den han havde den som var til 2  dage før Juleaften samme år, da Knud Christensen af Børup overtog den, hvor han ikke ved eller fornam at Hesten havde de ringeste lyde af det som var ondt i nogen måde. Ligeså jeg Knud Christensen af Børup som bekom Hesten af Christen Loft i Solbjerg og havde den til Kyndelmissetider 1744, da bemeldte Christen Loft og Peder Pedersen af Solbjerg igen købte den, og i den tid han havde den kan han mod god sandhed vidne, at han aldrig så eller befandt at den i mindste måde havde nogen fejl eller lyder. Ligeledes vidner Peder Pedersen af Solbjerg, som havde købt den af Knud Christensen og havde den til en 8 dages tid før Jul afvigte år, da han frabyttede den til Peder Andersen af Ingerslev Skovhus, at så længe han havde den, så eller vidste han ikke det ringeste fejl ved den i nogen måde, heller ikke da han i overværelse af sin Tjenestekarl Jens Pedersen overlod den til Peder Andersen o s v. Signeret: P P S betyder Peder Pedersen, C M S L betyder Christen Michelsen Loft, Knud Christensen og Peder Andersen. [Se næste].  Ingen dato 1745.

1132
Fra Niels Olesen, Hørning. [Se forrige]. Jeg underskrevne Hans Kongelig. Mayts Rytter Bunde udi Hørning Sogn og By, vordes høylig at andrage og beklage, hvorledes han er blevet bedraget med en Hest, som han bekom den 18 december af en Bonde navnlig Skou - Peder, boende i Ingerslev Skovhus, hørende under  Baron Güldencrone, hvilken Hest er død den 17 marts af et underligt tilfald som Hesten efter beretning havde da han bekom den, hvilke tildrog sig som følger, at fornte den nu påklagede Skou Peder er redet til Solbjerg at sælge eller skifte sin hest bort til Peder Pedersen i Solbjerg og red samme dag til klageren og havde to mænd med sig, navnlig Christen Loft i Solbjerg og  Peder Eversen [Iversen] af Blegind, og foregav at han havde spurgt [hørt] at denne [klageren] ville sælge en Hest og begærede at se denne, hvortil han sagde at han vel havde en hest, men denne er noget vild og har en gang været løbsk, hvorpå fornte Skou Peder svarede at han frygtede ikke for den post, han ville vel passe Hesten om de kunne komme i handel, spurgte videre om han [klageren] ikke behøvede en Hest igen, hvorefter han svarede en Hest havde han vel nødig, hvis den han havde ikke var så vild, da vidste han at denne tjente ham bedst. Skou Peder sagde da at den Hest han red på, ville han forsikre var en god Hest og uden fejl, og skulle der findes nogle, ville han tilbagegive ham hans egen Hest, hvorefter skiftet blev sluttet. 22 marts 1745.

1133
Fra J H Snell, Høver. Efter Woydas ordre af 9 hujus, har han efterset og efterdelt jorden imellem Johan Rasmussens Enke og Niels Sørensen i Høver, der har den beskaffenhed at begge gårde af gammel tid, som ingen nu kan mindes, har skiftes deres jorder således, at en har taget begge gårdes mål på et sted, og den anden begge gårdes må på et andet sted, hvilken deling blev stående, da jordene blev delt i hele byen, og derefter har stået således til nu den tåbelige Niels Rasmussen af egen myndighed tager sin andel uden at kalde Johans Enke eller naboer til overværelse, hvorved Enken frygter at han har gjort gården en stor uret, som også skete idet hendes jord var bedre ørket og dyrket end hans, ja det stod stille så længe hendes mand levede indtil nu, han [Niels Sørensen] således har taget sig til rette, hvorfor han burde have nogen straf, og når han får dette for sin dumdristighed, er sagen afgjort, hvilket henstilles til Amtmandens egen skønsomhed.
21 april 1745.

1134
Fra Frederich Holmer, Odder - til Woyda. Henviser til vedlagte doms act, til Woydas behagelige eftersyn og approbattion over den døde Morten Rasmussen i Hundslund, der formedelst sygdom og peantacie hængte sig selv, søndag aften, ongefehr ved Solens nedgang. Formoder underdanigst at Budet måtte få samme påtegnet tilbage til Holmer. 6 juli 1745.

1135
Fra O Løcke, Århus, Byfogeden - til Woyda. Som Herredsfogden Frederich Holer i Odder, den 12 februar 1742 ved Højesteret er tilfunden at bøde 60 lod Sølv, for sin begangne Rettens fornægtelse udi en sag her for Århus Byting, hvortil han var constitueret som Dommer, og han ikke til dato har indfundet sig hos Løcke, der står for rigtigheden for inddrivelsen af det Kongen tilkommer. Han nødes derfor til at bede om Woydas assistance til bødens inddrivelse, hvorom udbedes dennes svar, allerhelst da lovens pag 155 art 3 og 4 item 158 art art 13 siger, hvorledes den skyldige bør anses, nå han ikke, som her, betimelig, retter for sig. [Se næste]. 17 september 1745.

1136
Fra Frederich Holmer, Odder. [Se forrige]. Henviser til Woydas skrivelse af 11 hujus, angående Byfoged Løckes andragende, hvorefter han fortsætter, at det sandelig kun er 14 dage siden han talte med denne udi Sign Knud Nielsens Hus, hvor han ikke talte ringeste om at denne affære skulle der straks rettes for, men nu har han søgt en fornøjelse derudi, med besværing til høybydende øvrighed, og skal Holmer  inden få dage clarere den affære uden nogen videre modsigelse.  14 oktober 1745.

1137
Fra R Gjeding, Århus. Afvigte 26 februar om aftenen, er der i Lisbjerg Sogn og By, under hans jurisdiction forefaldet dette at en dreng, noget over 12 år, navnlig Jens Andersen, med en flint ihjelskudt en anden dreng Niels Poulsen i 13 år, hvorover der straks er afholdt syn og examination, der til eftersyn herved vedlægges, med lige underdanig forespørgsel om, hvorledes der skal forholdes med den døde, uden at henligge til sagen mod gerningsmanden sker,  om begravelsen må ske eller ikke. [Se næste]. 1 marts 1745.

1138
R Gjeding, Lisbjerg. Ved Solens nedgang befandtes uden for Lisbjerg Kirkegård og på dens Fortov en død liden Dreng, som Hyrden i Lisbjerg navnlig Poul Thomasen vedkendte sig at være hans søn, navnlig Niels Poulsen 13 år gammel, hvilken efter begæring blev synet og i Herredsfogedens fraværelse af mig Jens Pedersen Bonde i Lisbjerg med tiltagne 4 synsmænd navnlig Christen Pedersen, Frands Nielsen, Rasmus Nielsen og Søren Jensen, alle af Lisbjerg. Drengen befandtes da ihjelskudt af en Flint, [beskrivelse]. De tilstedeværende berettede at ulykken skulle være gjort af Anders Jensen Berings søn, navnlig Jens Andersen, hvorefter man forhørte sig hos denne og tilspurgte sønnen om han havde gjort denne ulykke på Hyrdens dreng, da han som er 12 år og nogle uger gammel, gjorde denne forklaring, at han efter faderens befaling havde været ude med nogle folk fra Kærbygård og Ristrup som jagede, og for en karl som tjente Mons Fogh på Ristrup, havde han undervejs båren en Børse [Bøsse], da de kom til Lisbjerg blev denne Bøsse lagt i en Vogn på gaden udenfor Kirkeporten, hvor der også lå en del andre Flinter, da han Jens Andersen gik hjem til sin fader og fik noget at spise, gik derefter ud på gaden og tog nævnte Bøsse og pegede på Hyrdens dreng som gik tæt ved, og i det samme gik Bøssen af og denne faldt om og døde. Efter denne forklaring blev den døde hjemført til Hyrden Poul Thomasens hus, til nærmere foranstaltning. 26 februar 1745.

1139
Fra F Nannestad, Århus. Da Degnen og Skoleholderen i Hadslev [Hasle] Baltzar Lagesen, ofte har beklaget sig over Åbymænds efterladenhed med at levere ham det, som de efter Skoleforordningen og Stiftamtmandens reglement, skulle betale, hvorover Nannestad ofte hos sal Arent Johansen har gjort anmodning. Efter Degnens begæring følger hermed en angivelse over hvem der resterer med deres Tørv og Halm for 1744, nemlig: Michel Jensen Veng, Niels Michelsen Bunde, Niels Pedersen, Niels Limming, Søren Rasmussen, Niels Rasmussen, Frans Christensen. Så også Husmænd, der resterer med penge, som de til Jul sidstleden 1744 skulle have betalt: Søren Hyllested 4 sk, Søren Andersen 4 sk. Håber at Stiftamtmanden vil hjælpe denne Degn, som hans fattige Hus umuligt kan undvære. 22 marts 1745.

1140
Fra Th Reenberg, Ristrup. Under 9 juli afvigte år, har han underdanigst tilkendegivet den ulykke, som den 4 af samme måned skete med en af hans Bønder i Geding navnlig Jens Madsen Kåe, og som han ikke forstod om derpå skulle tales eller ikke [rejses sag], bad han om, ifald sagen skulle forfølges, at Stiftamtmanden ville ordinere en til dette, hvorefter han af Etatsråd Fogh bekom svar, hvorefter sagen blev påtalt af Procurator Ponick i Århus, og da dom for nogen tid siden er afsagt ved Frijsenborg Birk, hvor den anklagede frikendtes med regres til den afdødes pige, som vidnede og Procuratoren som forfulgte sagen, tillige med omkostningernes ophævelse, så spørges han om sagen skal videre forfølges.  3 april 1745.

1141
Fra C G Frijs, Frijsenborg. For så vidt angår hans Gods under Havreballegårds amt, skal de 2 skl pr tdr hartkorn, som efter Stiftamtmandens skrivelse af 24 hujus, skal udredes for adskillige delinqventers afstraffelse, blive betalt. 26 august 1745.

1142
Fra Peter Panck, Århus Amtstue. Angivelse af restance på Seig Riber Rohdenborgs, hartkorn i Stjernholms amt, pro anno 1745, bl a kornskattepenge 1ste termin 1 rdr 4 mk 15 sk, januar kvartal 15 rdr 2 mk 7 sk. eden termin do 10 rdr 4 mk 15 sk, april kvartal 9 rdr 14 sk, hvilket ikke i mindelighed har været at få betalt, hvorefter anmodes om approbation til militarisch excecution.  6 juli 1745.
Påtegnet om tilladelse 10 juli af Fogh.

Omslag: No 718 Notifications lister 1745.

1143
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste på de fra Århus Stift indkomne og i Hans Kongl Mayts Conseil udi sidst afvigte september måned, foretagne ansøgninger, hvorpå ingen anden resolution vorder given: 4 T 492 Borgmester Basballe af Århus, beder at skifte commissairerne i hans bo må befales at tilendebrige skiftet uden auction. Cons 14 september, forbliver ved de i sagen allerede ergangne Kongelige befalinger. Stiftamtmanden pålægges at bekendtgøre afgørelsen for supplicanten. 13 oktober 1745.

1144
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i december måned. 4 R 62 Burchardt Reinholt Hartman af Skanderborg, om at få sin hustru til sig med videre. Conseilet 24 december, forbliver ved forrige resolution, at supplicanten afvises. 14 januar 1745.

1145
Fra Holstein, Cancelliet. Notificationsliste over indkomne ansøgninger i februar. 4 S 338 Jens Poulsen af Tollundgård i Silkeborg amt, om at det over hans gårds brøstfældighed tagne contra syn, må, uagtet den i formaliteten begangne forseelse antages gyldig for Landstinget. Conseilet 25 februar, forbliver ved Lands lov og ret. 13 marts 1745.

Omslag: 1745 Gen Land Oce og Com Colegie Breve m v angående Brandvæsenet i Kjøbstæderne i Stiftet.

1146
Fra Holmsted, m fl, Commerce Coll.
Da der her til Collegiet er blevet indkommet adskillige forslag til oprettelsen af en Brandkasse for Købstæderne, hvor iblandt Sjællands Stift var det første, men da man derudi fandt adskillige poster som syntes at ville gravere publikum og gøre værket dificilt?, så har man til Stiftamtmanden med flere om samme. Fortsætter at man har eragtet at det bekvemmeste ville være at oprette en sådan på samme måde som de allerede i Slesvig og Holsten indrettede, til hvilken ende man har udsendt en kopie, med anmodning om at der deraf uddrages, hvad der bedste kunne passe på Købstæderne. Nævner også en under 22 februar 1737 for Fyns Stift indrettet, dog ifald Stiftamtmanden har bemærkninger udbedes disse. [Se følgende].  21 september 1745.

1147
Fra C Frydensberg, m fl, Horsens. [3 sider]. Efter modtagne ordre bliver den tilsendte almindelige brandordningen herved returneret. Hvad sammes indhold betræffer, da kan ikke skønnes andet, end at den i alt er ganske fuldkommen til efterlevelse, brug og øvelse udi de steder der måtte have evne og lejlighed til alle anbefalede? ting, men udi denne liden bye, ville det blive en fast umulig sag at bringe i værk, siden her er mange Enker, og kun få Borgere, af dem der kunne bruges eller inddeles til sligt, og om det skete ville af det lidet tal her er, når Adel, Gejstlige og Verdslige Betjente var fratagen, blive flere befriet for indkvartering end dem der værende tid holder det ene Compagni af de tre som ligger her, skønt de som enfoldige folk vel ingen tid erlangende kundskab, at hamle eller fatte det foreskrevne o s v. Omtaler videre Brandsagen. [Se følgende]. 21 februar 1746.

Bilag: Trykt brandordning for Horsens By, med Kongelig allernådigst approbattion. Viborg, Trykt udi Hans Kongel. Majestæts privilegerede Bogtrykkeri, af A M Møller og D Pauli. Under 33 punkter, dateret Horsens 29 juli 1726 og Frederich R, under 26 august 1726.

1148
Fra Christian Bager, Grenå. Fremsender en rigtig special forklaring over Brandredskabet i Byen, indretningen og hvad Brandfolket angår, da når det er kommet i stand, udtages af dem som findes habil, til at forrette samme, om fornøden skulle gøres, som Gud i nåde afvende. Brandkassens betræffende da underkaster de sig på slig måde som i andre slige små Købstæder.  20 april 1746.

1149
Fra M Gertsen, m fl, Århus. Af indlagte ses deres tanker, om det de forhen har modtaget fra Stiftamtmanden, angående indretning af en almindelig Brandkasse for Købstæderne, hvilket indstilles til Stiftamtmandens eragtning, hvorvidt samme måtte finde approbattion. 
16 marts 1746.

1150
Fra H Knudsen, Randers. Henviser til fremsendte, hvorpå ønskes Magistratens erklæring, angående oprettelse af en Brandkasse, hvorefter han fortsætter, at han er kommet i erfaring, hvorledes der efter sammes indhold, som til Brandvæsenets tjeneste og opvartning, kunne få noget at forestå og forrette enten med visse friheder eller og en slags belønning skulle aflægges. Men at Magistraten for Stiftamtmanden skal have proponeret [ment] at han som stedets By og Rådstueskriver, hverken af de ved Brandretten forefaldende sagers expedition ej heller som taxations forretningernes forfattelse skulle tillægges noget. Han understår sig underdanigst i at forestille for Stiftamtmandens overvejelse, at efterdi sådan vidtløftig forretning som af dette overmåde nyttige værk, vil følge, erfordrer et stort arbejde og mangfoldige skriverier for ham, om denne ikke eragter billigt at han tillægges lidet for sådan møje.  25 marts 1746.

1151
Fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue. henviser til den i næstafvigte oktober modtagne plan over oprettelsen af en almindelig Brandcasse for samtlige Købstæder i Danmark, med befaling om, straks at gennemgå samme, og efter bedste overlæg afgive deres betænkning om, hvorvidt de fandt forslaget, efter byens omstændigheder antagelig, eller hvilke forandringer de i enhver post måtte ønske. Efter møde med såvel Byfogeden som de Committerede og Brandinspecteuren, har de forfattet en betænkning, efter de begreb de har om dette, således som ses af [ikke] vedlagte. 24 marts 1746.

1152
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til det for længst modtagne project, angående oprettelsen af en Brandkasse, hvorefter han henviser til vedlagte med hans enfoldige betænkning, samt en del af Borgernes erklæringer, som alt fremsendes til Stiftamtmandens nådegunstigst rekommandation og assistance. [Se følgende]. 24 februar 1746.

1153
Fra Stiftamtmanden, Århus. [Navn ikke påført - 1 sider - se forrige]. Extract af de Stiftamtets købstæder indkomne underretning, angående den forandring som et hvert sted især, efter dessens omstændigheder og beskaffenhed har fundet fornøden at erindre udi den til en almindelig Brandordning og Brandkasse indretning forfattede plan, Horsens Købstad undtagen, som haver sin egen approberede Brandordning. Og hvilke erindringer består udi følgende, såsom udi: Første dels 1ste post. Randers, derfra forestilles at byen er i så slette omstændigheder, at den ikke formår at anskaffe sig synderlig flere Brandredskaber, end den allerede har. Mariager: Skal ikke være byen enten til nytte eller indbyggerne mulig at tilvejebringe, og istandholde mere end som de 2 - 3 Håndsprøjter, foruden det Brandredskab som for Byen r reguleret udi en den 11 november 1744 indrettet brandordning etc. Fortsætter under 2den post med bemærkninger fra Århus og Randers. Og så videre med posterne under 2den - 3die -4de o s v. del. Ingen dato 1745?.

1154
Fra Commerce Coll - ingen afsender. [88 sider]. Den almindelige brandordning den første del, om Brand redskabet at anskaffe og vedligeholde. 2den del: Om Brandinspecteurernes og underhavendes antagelse, løn og frihed. 3die del: Om ildsteder og deslige, hvorledes skal være beskaffen. 4de del: Om ild og lys at conservere - 24 punkter. 5te del: Om tilsyn, Exercitie og visitation til at holde skik og orden. 6te del: Om de vedkommendes pligt og funktion under ildebranden. 7de del: Om en Brandret. Og endelig: Om den almindelige Brand Assurance Compagnie og casse. Hvilket beskrives under 38 punkter.

Under første 1ste punkt: De byer som ingen Slange sprøjter haver skal strax for det første anskaffe sig en fuldkommen og forsvarlig i alle måder, med al sit tilbehør, stående parat på sine hjul med slangen overlagt, foruden et såkaldet ophalingskar af 16 a 20 alen og behøvende redskab at reparere med, især med læder og blik bysninger om der gik bræk på Slangen med videre. 2) Så og en liden ditto 2de karle kunne bære med en Slange af 12 alen foruden Strålerøret. O s v under flere punkter over de mange sider. Ingen dato 1745?.

1155 ikke anvendt.

1156
Fra O Bierre, Mariager. Underdanigst betænkning angående de fra Stiftamtmanden modtagne project til en Brandordnings indrettelse, hvorpå efter nøjeste overlægning synes, at kan passe på denne fattige og ringe by, Mariager, efter dens omstændigheder for nærværende tid. Derefter exp første dels 1ste post, hvoraf eragtes ej videre her i byen, der mestendels består af Stråtækte huse, enten at være til nytte eller blive indbyggerne mulig at tilvejebringe eller istandholde, end 2 a 3 Håndsprøjter, foruden det Brandredskab som er regulerede udi en under 11 november 1744 indrettet brandordning. Erindrer om at intet Publice hus findes i Byen, hvori Brandredskabet kan bevares, men var højst fornødent at et på 5 a 6 fag blev indrettet, for der at holde Ting og gemme Brandredskaberne, med Kælder til Arrest, såfremt denne byes indbyggeres ringe vilkår kunne bestride den dertil erfordrende udgift. Mere under øvrige poster. [Se næste]. 24 februar 1746.

1157
Fra O Bierre, Mariager. [Se forrige]. Bemærkninger under 1ste post om en Brandordning, hvor de bl a skriver, at det er Byfoged Ole Bierre bekendt, hvor tungt det faldt den del, ja de fleste, at forskaffe det lidet Brandredskab efter reglementet af 11 november 1744, hvad sig hus til Brandredskabet angår, da som de fleste af Byens indbyggere næppe formår at holde deres egne huse vedlige, så vil de håbe i henseende til byens ringe lejlighed, derfor at blive befriet. 2den post: Slangesprøjte formår denne fattige Bye ej nogen at anskaffe. 3de post: Til Brandbetjente formår denne liden by ikke nogen at holde, formedelst der nappe er så mange indbyggere i byen, når gejstligheden og andre privilegerede fradrages, der nødvendigen årlig behøves til byens små bestillinger. 4de post: Denne fattige og ringe by, kan aldeles intet formå at oprette sig selv nogen Brandkasse, skulle det hele Århus Stift blive enig om at oprette slig casse vil de gerne efter deres ringe lejlighed derud interessere, efter evne og formue, hvilket således tilstilles Byfogeden.  Signeret: Niels Hvidt, Clemen Møller, N P Lund, J Lind, Oluf Hansen, Søren Povelsen, Niels Hostrup, C Blegvad, N J Haslund, Ludvig Milling, Otto Thorsen, Christen Lassen og Jens Mortensen Hassing.  19 februar 1746.

1158
Fra ??, Ebeltoft. I dybeste underdanighed indberettes, at for så vidt Ebeltoft købstad angår, tages del udi den tilstillede almindelige brandordning og brandkasses indretning således: første del om Brandredskabernes anskaffelse og vedligeholdelse, så vedtager Kirken og Rådstuen at anskaffe 1 middel Sprøjte, 6 læder Spande og 2 Brandhager, der betales af Kirken og Byen. Af Byen eller Borgerskabet aparte anskaffes: 1 læder Spand af hver 100 rdr gårdes bygning, vurderede ved Assurance taxeret for - 1 lang Stige og 1 Brandhege, ligeledes 1 af hver gårds bygning, som vorder anset fra 300 - 400 rdr og derover, 2 Håndsprøjte, bekostes af hele Byen. Økser, Lygter og Kar, så  og store har hver Mand i sit hus til husbrug, hvilket i påkommende nøds tilfælde, det Gud i denne fald nådelig afvende, skal blive anskaffet til brug ved Ilden. Derefter mere om den øvrige del.  23 marts 1746.

1159
Fra Christian Bager, m fl, Grenå. [7 sider]. Specification på hvad enhver af byens indbyggere er ansat til at forskaffe til Brandredskab, tillige med en Sprøjte og et kar med 3de jern bånd bebunden, som skal være i det mindste på 2 tdr?. Christopher Broch: 2 Lær [Læder] spande 2 Hånd sprøjte og 1 brandhage. Svend Farver: 3 Lær [læder] spande og en Håndsprøjte. Rasmus Jul 4 Lær spande 1 håndsprøjte og en brandhage o s v, med forskellige navne. 14 april 1746.

1160
Fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue. [19 sider]. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse, vedlagt forslag fra General Land Oeconnomie Coll til oprettelsen af en Brandkasse for samtlige Købstæder i Danmark, hvorpå ønskes deres betænkning om, hvorvidt samme forslag efter denne byes omstændigheder, enten kunne være antagelig, eller hvilken forandring der måtte ønskes. På de mange sider følger derefter deres mening, exp første del 1 art: 1 punkt siden her allerede i Byen haves 2 Slangesprøjter, en dobbelt og en enkelt med sit tilbehør, så kan denne artikel i alt uden videre erindring følges. Men hvad 2den punkt, Bære Sprøjten betræffer, da siden her er som meldt 2 Slangesprøjter, så formenes at Bæresprøjten for det første indtil værket har nået nogen fuldkommenhed, kunne undværes for at spare så stor udgift, som Byen i disse slette tider ikke tåler at udrede, og i dens sted at bruge Håndsprøjter. Derefter over de mange sider deres betænkning, med forslag etc. [I det store og hele skinner i gennem, at en sådan oprettelse vil være i orden, bare det ikke koster penge]. 23 marts 1746.

Omslag: 1745 angl Bøder til Justitskassen. For hele Stiftet.

1161
Fra J Adtzlev, m fl, Rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 25 pasfoto, med vedlagte angivelse af tilfaldne og betalte penge til Justitskassen for tiden 14 juli 1744 til 14 januar 1745, udgørende 130 rdr 27 sk. Angående de hos Michel Jensen Schriver, endnu resterende 24 rdr, samt hos Michel Basse 5 rdr, da er der i den tidligere indsendte general designation, forklaret at den første er arresteret for gæld, og den anden er med sådanne prioritets fordringer behæftet, at der intet er at gøre udlæg i, så får det med de bøder at forblive, hvorimod de forventer at Stiftamtmanden, vil påse, om de efterkommende skulle erhverve sig noget, at denne fordring bliver observeret. [Se næste].  5 juni 1745.

1162
Fra J Benzon, Århus. [Navn ikke angivet men J B]. General forklaring over alle de bøder som i afvigte år 1745, er anmeldt til inddrivelse, der enten er tildømt Kongens kasse eller Publicum, alt jvnf Kongelig resolution af 31 december 1744 og forordningen af 6 december 1743. Skemaet opdelt i rubrikkerne: 1) De personers navne, som er dømt til at betale bøden. 2) Ved hvad ret samme bøder er faldet. 3 De idømte bøders beløb. 4) Hvad deraf er indkommen til. 5) På hvad steder bøderne er betalt. 6) Hvad som endnu resterer. Exp: 1) Borgmester Christen Jensen Basballe, ved Højesteret er idømt 24 rdr til justitskassen, som er betalt til Århus Amtstue. 2) Maren Jensdatter i Odder, ved Landstinget 2 rdr som er betalt til Skanderborg Amtstue. 3) Afgangne Byfoged Clausen og Niels Haslund i Mariager, Landstinget 6 rdr til justitskassen, betalt til Randers Amtstue. 4) Birkedommer? Niels Moldrup til Overgårds Birk, ditto dom, 2 rdr betalt til Ålborg Amtstue. 5) Herredsfoged Friderich Holmer, i Odder efter do domme 2 rdr betalt til Skanderborg Amtstue.  6) Byfoged Ole Bierre i Mariager, efter 2de do domme 4 rdr betalt til Randers Amtstue.  7) Birkedommer Jesper Thygesen, do domme 2 rdr betalt til Århus Amtstue. 8) Niels Munck i Egens ditto domme 2 rdr betalt til do Amtstue. 9) Gertrud Sørensdatter Schow i Århus, efter Kongelig resolution 20 rdr til Christianshavns Kirke betalt til Århus Amtstue. 10) Birkeskriver Niels Wissing i Skanderborg, Lysgård Herreds Provsteret 1 rdr, betalt til Skanderborg Amtstue. 11) Birkedommer Astrup i Hornslet, Århus Rådstuedom 5 rdr, betalt til Århus Amtstue. 12)  Andreas Flensborg i Horsens, Vor - Nim Herredsret 4 rdr betalt til Århus Amtstue. 13) Peder Rasmussens Hustru i Søballe, ved Skanderborg Rytterdistrikts Birketing 2 rdr. Ved skrivelse under 4 marts er der ved skrivelse fra Amtmand Woyda tilmeldt, at han herom rigtighed til rentekammeret har indsendt. 15) Degnen Clemend Sunds i Vium, ved Lysgård, Hids herredsting 1 rdr, betalt til Randers Amtstue. 16) Thomas Sørensen ved Resenbro, ved Skanderborg Rytterdistrikts Birketing 1 rdr betalt til Randers Amtstue. 17) Cancellieråd Steenfeldt, ved Landstinget 4 rdr. Fra vedkommende Amtmand hr Etatsråd Trappaud er den 20 januar tilmeldt at for disse bøder ikke endnu til ham er indkommen rigtighed.  24 maj 1746.

1163
Fra J Adtzlev m fl, Rentekammeret. Henviser til modtagne fra Justitssekretæren, angående det der tilkommer justitskassen efter afsagte Højesteretsdomme i anden session 1745, hvoriblandt Assessor Jens Jørgen Bredal er anført for 24 rdr, Stiftamtmanden pålægges at sørges beløbet bliver betalt. 5 februar 1745.

1164
Fra J Adtzlev, m fl, rentekammeret. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 19 pasfoto, med vedlagte designation, attester og kvitteringer, over hvad der er inkommet fra 14 januar til 14 juli, der i alt andrager 109 rdr 16 sk, for hvilket meldes til efterretning.
4 december 1745.

1165
Fra D Trappaud, Søbygård. Underretning om de til dels i 1744 og til dels 1745, fra Stiftamtmanden til ham udsendte genparts domme, til anvendelse ved bødernes inddrivelse. Ved skrivelse af 20 november 1744 har han modtaget genpart af en dom, afsagt den 4 ejusdom på Nørrejyllands Landsting, hvorefter Rytterbonden Anders Christensen af Jenum? skal betale 7 rdr til justitskassen og til Spentrup Sogns fattige 3 rdr, ligeså også Rådmand og Birkedommer Stabell efter Landstingsdom til Justitskassen 2 rdr, hvilke er betalt til Randers Amtstue, hvorefter kvitteringer den 15 maj er tilsendt Stiftamtmanden. Nævner videre efter skrivelse af 11 december vedlagt genpart af dom, afsagt den 5 november næst forhen udi Skov og Jagtsessionen for Silkeborg Amt, hvorefter afg Christen Holst på Seil skulle betale 250 rdr til Qvæsthuset. Efter Kongelig resolution af 11 november har Kongen eftergiver Enken og børnene disse bøder. Ved skrivelse af 8 januar 1745 med genpart af en "Interlomtorie?" kendelse af 5 oktober 1744 på Lysgård - Hids Herredsting, hvorefter Degnen Clemen Sunds i Vium, skal bøde 2 lod Sølv til Justitskassen, hvilket er betalt i raders Amtstue. Ved skrivelse af 9 februar, vedlagt extract af Landsdommeres designation, hvorefter Birkedommer Moldrup ved dom fra Landstinget den 29 maj 1743 skal betale 2 rdr til justitskassen. Hvilken ekstrakt er fremsendt til Stiftamtmanden i Ålborg, under hvem han bor. Videre ved skrivelse af 30 april, vedlagt genpart af afsagt dom på Skanderborg Rytterdistrikts Birketing, hvorefter Thomas Sørensen ved Resenbro skal betale 1 rdr til justitskassen og  1 rdr til Linå Sogns fattige. Hvilke bøder er betalt på Skanderborg Amtstue og de sidste i Regimentsskriver stuen. Efter skrivelse af 5 november vedlagt genpart af en dom afsagt på Landstinget, hvorefter Cancelliråd Steenfeldt, skal betale 4 rdr til justitskassen. For disse bøder er endnu ikke indkommen rigtighed. [Se næste].  20 januar 1746.

1166
Fra Peder Torp?, Viborg. [Se forrige]. Udtog af Nørrejylands Landstings protokol, angående bøder og penge, straffe som efterskrevne ved afsagte domme er tilkendt at betale. Århus Stift afsagt af Landstinget den 20 oktober, sagen mellem Justitsråd Marsvin til Trudsholm og Cancelliråd Steenfeld til Demstrup, hvorefter sidste skal betale så meget som dom og segl koster som er 4 rdr. Desuden er ved samme dom, Birkedommer Jesper Thygesen til Grevskabet Løvenholms Birk, boende i Giesing tilkendt at betale 2 rdr til justitskassen. Landstinget den 17 november, sagen mellem Frederich von Ahrentorff til Overgård og Krokonen Anne Hansdatter, sal Steffens i Udbyneder på den anden side efter afsagt dom af 17 november, hvor Byfoged Ole Bierre i Mariager, skal betale 2 rdr til justitskassen. Ved afsagte dom af 17 november i sagen mellem Niels Munk af Egens og Peder Bødker og hustru ibdm, er bemte Niels Munk boende i Egens i Mols Herred, tildømt at betale 2 rdr til Sognets fattige og det samme til justitskassen. 30 december 1745.

1167
Fra Niels Jacobsen, Hinge. I afvigte år 1745 er ingen bøder faldet ved Lysgård - Hids Herreder, efter forordningen af 6 december 1743, uden alene det vedlagte udtog indeholder. Men formedelst mangel af lejlighed, da ingen her fra egnen i disse farlige tider for Qvæg sygens skyld, rejser til Århus og årets udgang var så nær på hånde?, her han i underdanigst tillid til Excelencens høje nåde, indtil nu med samme udtogs indsendelse ladet bero. [Se næste]. 30 december 1745.

1168
Fra Niels Jacobsen, Hinge.
[Se forrige]. Udtog af Lysgård - Hids Herreds Justitsprotokol, angående de i 1745 ved denne ret idømte bøder, jvnf forordningen af 6 december 1743, hvilket er afsagt dom mellem Landsoldat Rasmus Nielsen Levring og Landsoldat Jens Willumsen Grønbech, afsagt dom den 15 november. Beskrivelse af dommen, der bl a drejer sig om, hvorledes Jens Willumsen Grønbech, søndag eftermiddag den 25 juli, sidst på alfar vej, østen for Demstrup uden ringeste anledning, meget voldsom med hug og slag haver overfaldet Landsoldat Rasmus Nielsen Levring, da han kom ridende fra Vium Kirke og Execerplads ad sin rette hjemvej til Højbjerg, så han af synsmændene er befunden meget blodig med tvende huller i den højre, og et udi den venstre side af sit Hovede, en liden rift på Næsen og et på Lippen [Læben] o s v. Efter lovens 6 bogs 9de kapitel 24 articul idømtes overfaldsmanden trende fyrretywe lod Sølv og tillige efter bemeldte capitels 22 articul for helligbrøde tre  lod Sølv, samt og for hver af de trende i Rasmus Nielsen Levrings Hoved forefunde Sår - Mål efter lovens 6 bogs 7 cap 2den articul trende? trei? lod Sølv, hvilke bøder der i  alt beløber sig til penge 75 rdr, tillige med fem rigsdr til Citanten i denne processes omkostning. Landsoldat Jens Willumsen Grønbek bør være pligtig at betale inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under nam og videre adfærd efter loven. 30 december 1745.

1169
Fra Søren Hansen, Randers. Henviser til Stiftamtmandens skrivelse af 22, hvorefter han underdanigst og allerydmygst melder at Madame Sal Jens Sørensen Bays, efter foregående stevnemål til Bytinget, anbudet den hende tildømte benægtelses Ed, men formedelst Procurator Jørgen Rasch Bergens protest den 28 februar sidst, blev hendes Ed ikke modtaget. De 2 rdr hun efter dom skal betale til justitskassen, skal han besørge til Amtstuen. Henviser til vedlagte attest vedrørende Christianhavns Kirke. [Se næste]. 28 marts 1746.

1170
Fra Søren Hansen, Randers. [Se forrige]. Angivelse af at der i det sidste  halve år fra 1 juli til ultimo december, ved Randers Byting, kun er behandlet en sag, indstævnet af Arenth Hering i Lybæk contra Madame sal Jens Sørensen Bais enke, angående gælds fordring, hvorefter hun efter afsagt dom den 7 januar, er tildømt at gøre sin benægtelses Ed, eller i mangel af dette, til citanten at betale dennes fordring med videre. Desuden skal hun betale til justitskassen 2 rdr, hvilket inden 6 uger efter dommens forkyndelse skal aflægges, hvilket endnu ikke er sket. 24 januar 1746.

1171
Fra O Løcke, Århus Byting - Byfogeden. Udi sagen mellem Niels Rømmer og Procurator Petter Ponnick, blev afsagt følgende dom. Fremgår at sagen er udsprunget af en disput mellem Niels Rømmer og Anders Pind, som for denne ret er bleven trakteret og den 18 juni 1744 pådømt, ved det at Ponnick der agerer Pinds sag og Niels Rømmer med hinanden har indviklet sig i ord og prime Krig, hovedsagen til dels uvedkommende, hvorved Rømmer og i særdeleshed at et af Ponnicks indlæg den 2 april 1744 har fundet sig fornærmet og derfor taget sin regres, reserveret og nu ved stævnemål påtaler. Derefter længere beskrivelse, sluttende med at efter dommen pålægges Ponnick for sin forseelse, inden 14 dage at give Rømmer en sømmelig erklæring og igenkalde sådan hans ulovlig og vrag fortolkning udi fornævnte indlæg af 2 april 1744 der dog ikke desuden bør komme Rømmer til æres og reputalions forklejnelse i ringeste måde. Så bør Ponnick også bøde til byens fattiglasse med 1 rdr og til justitskassen ligeså, item betale processens omkostninger til Niels Rømmer med 4 rdr, alt inden 15 dage. [Se næste]. 15 oktober 1744.

Bilag: Dateret 15 oktober 1744 fra O Løcke, kopi af ovennævnte dom.

1172
Fra O Bierre og N Jensen, Mariager. Anmelder at der siden sidste indgivne attest, er forefaldet 2 skiftebreve, det ene efter sal Madame Maren Pedersdatter Torup afg Horenbecks efterleverske på 16 ark, hvoraf for de 10 ark skal betales til justitskassen 3 mk 12 sk. Det andet efter Jens Mortensens sal Hustru Maren Jensdatter på 8 1/2 ark, hvoraf skal betales 15 sk.  6 januar 1746.

1173
Fra Peder Torp?, Viborg. [Se tidligere].  Henviser til vedlagte ekstrakter fra Nørrejylands Landstings protokol, nemlig sagen mellem Frederich von Ahrenstorp til Overgård og Korkonen Anne Hansdatter sal Stephense i Udbyneder, dom afsagt 17 november, hvor efter Byfoged Ole Bierre i Mariager skal betale 2 rdr til justitskassen. Ved den samme dag afsagte dom mellem Niels Munk af Eggens og Peder Bødker og Hustru ibdem, skal Niels Munch betale til Egens Sogns fattige  2 rdr og samme til justitaskassen.  29 november 1745.

1174
Fra Peder Torp?, Viborg. [Se tidligere]. Henviser til extract af Landstingets Justitsprotokol, udvisende at den der 20 oktober er afsgat dom mellem Justitsråd Marsvin til Trudsholm og Canceliråd Hans Steenfeldt til Demstrup, hvorefter Steenfeldt skal betale så meget som dom og segl koster nemlig 4 rdr, og tillige er Birkedommer Jesper Thygesen ved Grevskabet Løvenholm, bodende i Gesing, dømt til betaling  2 rdr til justitskassen. 30 oktober 1745.

1175
Fra Peder Torp?, Viborg. Genpart af domsslutning afsagt på Landstinget den 17 november 1745, udi sagen mellem Frederich von Ahrenstorff til Overgård og Krokone Ane Hansdatter, sal Stephens i Udbyneder, hvorefter Byfoged Ole Bierre, for sin ugrundede dom og mislig behandling, skal betale 2 rdr til justitskassen. 29 november 1745.

1176
Fra Peder Torp, Viborg. Genpart af dom afsagt den 17 november ved Landstinget, i sagen mellem Niels Munch af Eggens og peder Bødker og hustru, ibdem, hvorefter Niels Munch skal betale 2 rdr til Sognets fattige og det samme til justitskassen. 29 november 1745.

1177
Fra M Lerche, sted ikke angivet. Siden Birkeskriver Niels Wissing i dag den 15 november 1745 ikke er mødt her for retten, uanset han har begæret, at de indstævnte vidner uden forelæggelse ville indfinde sig, hvilket de har efterkommet og indfundet sig, og tilbudt deres vidnesbyrd, så tilkendes han at skal betale til justitskassen tvende lod Sølv, tvende lod Sølv til vidnerne ifølge den 7de post i allernådigst udgangne forordning om vidners førelse. 15 november 1745.

1178
Fra C Gersdorff, Vosnæsgård. Drejer sig om tidligere omtalte sag, hvorefter Birkedommer Jesper Thygesen under Grevskabet Løvenhol, efter afsagt dom af 20 oktober ved Landstinget skal bøde til justitskassen. Gertorff henviser til vedlagte kvittering dateret 27 november fra Panck. Hvad angår kvitteringen for de 2 rdr som Niels Munch i Eggens efter en Landstingsdom skal betale, da er der for Gersdorff belevet tilkendegivet, at samme kvitering den 15 hujus er fremsendt til Stiftamtmanden, hvorfor han forventer at den ting har sin rigtighed. 
20 december 1745.

1179
Fra M Lerche, Houlbjerg. Enslydende med næst forrige, udvisende at Birkeskriver Niels Wissing, for ikke at møde ved retten, uanset han har begæret indstævning af vidner etc, hvorefter han dømmes til betaling af 2de lod Sølv til justitskassen og tvende los Sølv til hver af vidnerne, jvnf forordningen af 3 maj 1740. 15 november 1745.

1180
Fra J Stenstrup, m fl, Hads Herreds Provsteret. Ved Provsteretten er siden sidste 1 juli ikke forefaldet andet, end et skiftebrev på 27 1/2 ark papir efter afgangne Jürgens Davidsens enke i Odder Præstegård, hvor af for 21 1/2 ark a 6 sk er betalt 1 rdr 2 mk 1 sk på Skanderborg Amtstue. 3 januar 1746.

1181
Fra Peder Låsby, m fl, Århus Rådstue. Angivelse af hvad justitskassen ved Byens overret siden 12 juli 1745 er tildømt, jvnf vedlagte, påført Amtsforvalter Pancks kvittering for 9 rdr 5 mk 1 sk, alt efter forordningen af 18 april 1738. [Se næste]. 17 januar 1746.

1182
Fra Peder Låsby, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Angivelse af de sager hvorefter der skal betales til justitskassen, vedrørende tiden 12 juli sidst til dato. 1745 den 16 august:

Skipper Moten Pedersen m fl, kontra Torben Pedersen, 2 mk. 23 do, Mogens Blakkes mod Peder Skiøt 2 mk. 6 september Niels Rømmer contra Anders Pind 1 rdr. Do contra Procurator Ponnick 1 rdr. 16 oktober Frederich Borches doms forsegling contra Borgmester Basballe 1 rdr.  18 do, Torbem Poulsen contra stævning mod Skipper Morten Pedersen med flere 2 mk. 29 do Hans Baltzersens stervbo 4 1/2 ark papir a 6 sk er 1 mk 11 sk. Peder Alberstens 15 ark  5 mk 10 sk. Jens Fiskers 5 1/2 ark er 2 mk 1 sk. Peder Hansen Heides 5 ark 1  mk 14 sk. Jens Ehrendahls 4 ark 1 mk 8 sk. Rasmus Jensen Skrædders 17 ark 1 rdr 6 sk. Søren Jensen Tøstrups 2 1/2 ark 15 sk. Peder Ibsen Skomagers 4 1/2 ark 1 mk 11 sk. 29 oktober Jens Pedersen Skrædders skifte 34 ark a 6 sk er 2 rdr 12 sk. Do Peder svendsen Skaehls 1 1/2 ark er 9 sk, udgør i alt 9 rdr 5 mk 1 sk.  12 januar 1746.
Kvitteret 18 januar 1746 af Panck.

1183
Fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue. Angivelse af justitskassens indtægter og udgifter i det sidste halve år, indtægten udgør 4 rdr 2 mk 11 sk. men ingen navne. 7 januar 1746.

Bilag: Dateret 77 januar 1746, fra N Bredal, m fl, Randers Rådstue, omhandler samme.

1184
Fra O Bierre, Mariager. Henviser til vedlagte, angående penge til justitskassen, hvorfor der fra Randers amtstue er meddelt kvittering for afvigte år 1745, for 2 skiftebreve udgørende 4 mk 11 sk. 20 januar 1746.

1185
Fra O Bierre, Mariager. Omhandler indtægter for justitskassen udgørende 2 rdr, jvnf genpart af Landstingsdom af 17 november sidst - se tidligere. 13 december 1745.

1185
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Angivelse af bøder efter afsgate domme ved Skanderborg Birketing, hvilket vedrøer Ellen Pedersdatter, Peder rasmussen Gårdmands hustru i Søballe, der er dømt til at betale 2 rdr, jvnf kopi af dommen. 3 januar 1746.

1186
Fra J Adtzlev, m fl, Rentekammeret. Henviser til indkomne fra Justitssekretæren, angående de bøder som efter Højesterets domme der skal betales til Justitskassen, hvor iblandt er Borgmester Christen Jensen Basballe, der skal betale 24 rdr, hvilket beløb Stiftamtmanden pålægges at indkræve. 27 marts 1745.

1187
Fra Peder Marsvin, m fl, Viborg. Angivelse af de multcer som forskellige  skal betale til Justitskassen efter afsagte domme ved Nørrejyllands Landsting, og fristen for appellering er overstået. Århus Stift: 1) Den 30 januar 1745 i en sag mellem Major Sehested, Rodstenseje og Maren Jensdatter i Odder, hvorefter hun til Justitskassen skal betale et los Sølv, der er 2 rdr, desuden til Odders Sogns fattige 4 lod sølv, og i mangel af betaling, at lide på kroppen med arbejde i Viborg Tugthus. 2) Den 29 Maj, i en sag mellem Herredsfoged Christen Testrup i Vesterris og Niels Haslund i Mariager og Byfoged Hans Clausen ibm, hvorefter bemeldte contraparter skal betale til Justitskassen, Sr Haslund så meget som dom og segl koster, der er 4 rdr, og Byfoged Clausen pro meliori? informatione 2 rdr. 3) I en sag mellem Peder Krag og Poul Nielsen af Binderup på den ene side og Mathias Nielsen Dahl ved Nødnes Færgested samt Birkedommeren til Overgårds Birk Nuels Mollerup, på den anden side, hvorefter Mollerup skal betale 2 rdr til Justitskassen. 4) 24 juli, i en sag mellem Major Sehested på Rodstenseje og Anne Guldborgs af Odder på den anden side, hvor Underdommeren Herredsfoged Holmer, er dømt til at betale 2 rdr. 27 januar 1745.

1188
Fra J Kragballe, Odder. Efter en landstingsdom afsagt over Maren Jensdatter, Møllerkone i Odder den 30 januar 1745, har Fuldmøgtigen på Rodstenseje Seign Otte Bang, i dag på hendes vegne, betalt 2 rdr som hun efter dommen skulle betale til Sognets fattige.
24 februar 1745.

1189
Fra U C Müller, Århus [sted ikke angivet]. Extract af den afsagte dom dateret 28 september, i dagen mellem Dpctor Bechs stervboe og Anne Marie, afgangne Niels Hjortes, dateret 28 september 1744. Nævner bl a dens 4de post om Birkedommer Astrups forhold ved Bytinget, hvorefter Anne Marie påstår ham anset. Da i henseende til at han ikke har trøstet sig til at stævne for tyveri eller grov svig, og dog gjort påstant efter lovens 89 art pag 711 eller lovens 6te bogs til straflidelse for den af de misgerneinger som derudi er benævnt, og der bedst kunne passe på Anne Marie afgangne Niels Hjortes adfærd, hvilket ikke kom overens med sagens omstændigheder, men er en utilbørlig extravagance, så også for hans øvrige forhold i sagen, såvel ved vidnernes examination som udi hans indlæg m v, så bør bemeldte Birkedommer Astrup bøde til Byens fattige 1 rdr og det samme til Justitskassen, og således bliver Bytingsdommen confirmeret lydende således, exp: Siden Astrup ikke har sigtet Madame Hiort for tyveri, mindre har kunnet overbevise hende om dette, og dog under processen bebyrdet hende med utilbørlige angribelser og skrivemåder, så bør samme aldeles død og magtesløs være, og ikke geråde hende eller børn til ringeste forklejnelse på ære, navn og gode rygte, men Astrup bør til byense fattige betale 1 rdr og det samme til Justitskassen, De imod Byfoged Oluf Løcke, Prolurator Ponich og Anne Marie afgangne Niels Hjortes, for demme Ret af Birkedommer Astrup videre brugte utilbørlige og fornærmelige expressesioner, beskyldninger og tillæg, bør ikke komme nogen af dem til prajudice udi nogen måde. Ingen dato 1745.

1190

Fra P Riese, m fl, Veggerslev. Efter forrige Sognepræst for Hammelev og Enslev menigheder, afgangne Ole Erissøn Carlby er skiftet tilendebragt den 8 januar, og skiftebrevet er derefter på 21 1/2 side, hvor af der efter forordningen af 23 december 1735 skal betales 5 mk 13 sk til Justitskassen, hvilket er indleveret til Århus Amtstue. 1 oktober 1744.

1191
Fra O Løcke, Århus - Byfogeden. At han ikke har taget nogen forsømmelse med Niels Rømmer, angående det han ved Rådstuen er dømt for, viser indlagte. Men da han derefter havde fået dommen beskrevet, skrev han til Procurator Horn i København, for at denne skulla antage hans sag til Højesteret, hvorpå han har vist Løcke dennes svar, bekraftende at han vile påtage sig sagen og snarest stævne den til Højesteret. 23 oktober 1745.

1192
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se tidligere]. Drejer sig om Thomas Sørensen ved Resenbro, som efter Stiftamtmandens skrivelse af 9 hujus og indlagte attest, men denne er ikke under hans område, men under Justitsråd Trappaud i Silkeborg Amt, hvorfor han returnerer attesten.  [Se næste]. 17 april 1745.

1193
Fra L G v Cølln, Skanderborg. At i sidst afvigte marts måned er efterskrevne bøder faldet ved Distriktets Birketing, nemlig Thomas Sørensen, Brovogter ved Resenbro, den 11 marts sidst, for hans ukristelige levned og forhold imod hans hustru og andre, hvorefter han til Justitskassen skal betale 1 rdr og til Linå Sogns fattige 1 rdr. Flere bøder er ikke faldet i bemeldte måned. [Se næste]. 1 april 1745.

1194
Fra L G v Cølln, Skanderborg. [Sted ikke angivet - se forrige]. Genpart af doms slutningen mod Brovogter Thomas Sørensen ved Resenbro, afsagt ved Birketinget den 11 marts 1745. Fremgår at Mons Kirchmann på Moldrups vegne, har bevist at Thomas Sørensen har levet et ukristeligt levned med grusom sværen [sværgen] og banden mod alle, til den store Guds fortørnelse, og allermest sidst afvigte år, da han under et skin skyldte Gud for, at han var fra sin forstand, og til ydermere Guds fortørnelse lod brænde for sig i Kirken, ja uden årsag har levet meget ukristeligt med sin hustru, hvilket hans onde levned og raseri har forvoldt hans lyst til Brændevin og stærk Øldrik, hvorefter han bør betale de bevislige omkostninger, både på hans Arrest og sags førelse,  desuden til Justitskassen 1 rdr og 1 rdr til Sognets fattige, samt  udstå Kirkens Disciplin. 11 marts 1745.

1195
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Angivelse af de bøder der i hans Amter er faldet og efter hans foranstaltning er inddrevne er alene hos Peder rasmussens kone i Søballe, efter dom af 23 december, at betale 2 rdr til Justitskassen, hvilket er indsendt til Rentekammeret. For de 2 lod Sølv som Birkeskriver ved en Provsterets dom i Lysgård Herred, skal betale, har Woyda tilstillet Stiftamtmanden kvittering af 28 februar, og videre er foranstaltet inddrevet. [Se næste].  4 marts 1746.

1196
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. [Se forrige]. Henviser til modtagne skrivelse af 21 januar, angående de 2 lod Sølv som Birkeskriver Wissing skal betale, jvnf forrige, hvorefter følger kvittering for betalingen i Amtstuen, nævner også de 2 rdr som Peders Rasmussens hustru skulle betale.  28 februar 1746.

1197
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Udi sidst afvigte år 1745 er følgende bøder faldet ved Birketinget, jvnf den sædvanlige måneds attester udviser. Igen nævnes afsagt dom af 11 marts, hvorefter Thomas Sørensen, Brovogter ved resenbro, skulle betale 1 rdr til Justitskassen, den 23 december dømtes Ellen Pedersdatter, Gårdmand Peder Rasmussens hustru i Søballe, for hendes ærerøgig skælden, til at betale til samme kasse 2 rdr.  8 januar 1746.

1198
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Genpart af domsafsigelsen over Peder rasmussens hustru i Søballe, for at skælde Tøger Rasmussens Søn, Christian Tøgersen for tyveri, hvilket hun ikke som et christens menneske har søgt ved  forlig eller erklæring at få tilendebragt, hvorefter hun bør gøre Tøger Rasmussen, hans hustru og børn en offentlig erklæring og desuden betale til Justitskassen 2 rdr, og ligeledes til Tøger Rasmussen, og for sagens omkostning 4 rdr, alt inden 15 dage. I mangel af dette arbejde 6 måneder i Viborg Tugtshus efter dettes fundatses 2 cap 1 og 4 art. Ligesom skældsordene ikke bør komme Tøger Rasmussen m v til æres forklejnelse.   23 december 1745.

Bilag: Fra L G v Cølln, dateret 23 december, ligelydende med ovenstående.

1199
Fra Niels Jacobsen, Hinge.
Henviser til indlagte udtog af de ved Lysgård - Hids Herred afsagte domme i året 1744, hvorefter der er faldet pengebøder til Justitskassen - ingen navne. [Se næste]. 2 januar 1745.

1200
Fra Niels Jacobsen, Hinge.
[Se forrige]. Udtog af de ved Lysgår - Hids herred i 1744 afsagte domme, hvorefter skal svares pengebøder. Nævner Jørgen Jensen af Vium, der efter påråb ikke mødte for at vidne, den dag da dommen skulle afsiges, men derimod viser modvillighed og ulydighed mod Retten, hvorefter han skal bøde for sit faldsmål med 10 lod Sølv såvel til Kongen som sagsøger, med pålæg om at han der foruden skal være pligtig under lige straf at møde her for Retten i dag tre uger, for at aflægge sit vidne jvnf indstævningen. Desuden en Tingsvidne sag mellem Anders Thorning i Vium og degne Clemmenc Sunes samme sted den 5 oktober 1744, hvor Dommeren fandt for godt at pålægge ham 5 los Sølv til Justitskassen, en del fordi han et af ham selv afgjort og examineret vidne fra Retten dimitteret, og en anden del, qvæstioneret vidnet om de ting som alt er overvundet. 2 januar 1745.

1201
Fra U C Müller, Århus. [Se tidligere]. Siden sidste anmeldelse af 18 marts, angående hvad der ved retterne var dømt til betaling til Justitskassen og de fattige, er følgende passeret: 28 september 1744 er Birkedommer Anders Astrup, i sagen mellem Doctor Beckers stervboe og Anne Marie Hiort, ved Rådstueretten dømt til at betale 1 rdr til Byens fattige, det samme til Justitskassen, item endnu til de fattige 4 rdr og samme til Justitskassen, jvn vedlagte kopier. 16 oktober er Peter Ponnich ve Bytinget dømt til  at betale 1 rdr til byens fattige, det samme til Justitskassen, hvilken dom af Ponnich er stævnet den 27 november til Rådstueretten, hvor den endnu hviler. 23 november 1744, er ved Rådstueretten, i sagen mellem Anders Pind og Niels Rømmer, er sidste dømt til at betale til byens fattige 1 rdr og det samme til Justitskassen, item som Temere Litiganes? 4 rdr, jvnf kopi. Videre er ikke passeret ved over og underretterne. Henviser igen til indsendte under 18 marts, omhandlende afsagt dom mellem Borgmester og Ole Kleve, hvorved sidste skal betale 10 rdr til byens fattige og samme til Justitskassen. Videre at Prokurator Poul Eggers for forhold i samme sag, at betale 1 rdr til de fattige og samme til Justotspkasse. Den anden afsagte dom ved Bytinget den 21 januar, i segen mellem Poul Eggers og Jørgen Mand, hvorefter sidste skal betale 4 mk til byens fattige og samme til Justitskassen. 31 december 1745.

1202
Fra J Adtzleu, m fl, Rentekammeret. Henviser til modtagne angivelse fra Justitssekretæren, angående de ved Højesteret faldne domme, horefter vedkommende skal betale til Justitskassen, nemlig Forpagter Jep Bertelsen på Nørgagergård, 5 rdr, hvilket beløb Stiftamtmanden pålægges at indkræve. [Se næste]. 14 august 1745.

1203
Fra V Güldencrone, Viborg. Henviser  til modtagne af 20 hujus, vedlagt extract af Højesterets dom af 30 juni sidst, hvorefter Forpagteren Jep Bertelsen på Nøragergård, skal betale 5 rdr til Justitskassen, bekræfter at han vil sørge for beløbet indbetales på Amtstuen.
26 august 1745.

1204
Fra F L v Woyda, Skanderborg Slot. Bøderne der er i 1744 afsagte og betalte under hans distrikt er følgende: 1) Sidsel Sørensdatter i Skanderborg, der ved Birketinget den 20 februar 1744, fordi hun havde hælet med en Tyv, hvorefter hun skal betale 8 rdr som den 4 marts næstefter er betalt til Amtstuen. 2)  Hvad Niels Andersen og Søstrene Ellen og Inger Andersdøttre i Høver, formedelst deres opsætsighed den 2 november 1742 er dømt til betaling af 60 lod Sølv til Justitskassen, er betalt til Amtstuen med 12 rdr, og de 60 los Sølv til Regimentsskriverstuen betalt med 30 rdr. 3) Efter en ved Hobro Byting den 21 october 1743 afsagt dom, som han fra Stiftsamtmanden har modtaget, har Laurs Basse i Fajstrup betalt de idømte 5 rdr. 4) Efter afsagt dom af 27 februar, skal Niels Andersen og Søstrene Ellen og Inger Andersdøttre i Høver, atter formedelst deres forgribelse imod Retten, skal de betale 60 lod Sølvbøder og aparte til Justitskassen 4 rdr, af samme er der i Amtstuen den 13 februar 1745, betalt de 4 rdr, men af de 60 los Sælv, er formedelst deres umådelige tilstand, intet indkommen. 5) Præsten Hr Gerlach i ry, som efter dom af 19 marts 1744, er den 15 februar 1745 betalt til 2 rdr til Justitskassen, dog ikke at jo Birkedommer Snelle formedelst inddrivelsen, med ham er geråden i største vidtløftighed og proces, desuden til de fattige 2 rdr.
12 april 1745.

1205
Fra L G v Cølln, Skanderborg. Henviser til forordningen af 6 december 1743, hvorefter han allerunderdanigst af Protocollen, har uddraget følgende. 1744 den 13 februar, blev Peter Helms i Skanderborg for begangne lejermål som en ægtemand med hans Tjenesteqvinde, navnlig Anne Catrine Hansdatter, dømt til dobbelt lejermålsbøde 24 rdr. 20 februar Sidsel Sørensdatter i Skanderborg, som havde købt og hælet nogle tyvekoster, betalt frigield 10 rdr, til Justitskassen 8 rdr og til Byens fattige 8 rdr. 27 februar Niels Andersen og 2de Søstre Inger og Ellen Andersdøttre i Høver, for deres opposition mod øvrigheden og Amtmandens udsendte, 6o lod Sølv er 30 rdr, og til justitskassen 4 rdr, en for alle og alle for en, i dets sted at Niels Andersen at arbejde i nærmeste fæstning 1/2 år, Inger Andersdatter i Viborg Tugtshus et år og Ellen Andersdatter ligeså et halvt år. Den 27 ditto Husmand Rasmus Høgh og hustru i Gjern, for en hos dem funden Sæk som de ikke kunne skaffe hjemmel til, at betale tvigæld 1 rdr og til Justitskassen 1 rdr. Den 19 marts Conrad Fridrich Gerlach, Sognepræst i Ry for hans opførsel mod Provste Erich Kiær i Tønning og hans Fuldmægtig Birkeskriver Niels Wissing 2 rdr, desuden tilde fattige 2 rdr. 2 januar 1745.

1206
Fra T Ziemer, København. Skriver at det ved befaling af 8 januar, indeværende år, har behaget Kongen at beskikke ham som forstander ved Vor Frelsers Kirke i Christianshavn, hvor han da ved de af Rådmand Grøngård afleverede dokumenter, finder at Sognepræst Christopher Kellerman, under Århus Stift ved Højesterets dom er dømt til betaling af 10 rdr til Kirken, hvorefter han beder om at disse betales, allerhelst fordi Rådmand Grøngård ingen videre indtægter til Kirken har at modtage. 20 februar 1745.

1207
Fra Peder Torp, Viborg. Udtog af Landstingets Justitsprotokol, over de i 1744 idømte bøder og pengestraf. Dom afsagt den 8 juli i sagen mellem Maren Jensdatter Møller, afgangne Byfoged Oluf Andersen i Århus,  på hendes Bondes Mads Corneliusen af Vejlby og Oluf Sørensen, sst, med forsvar og Forvalter Andreas Stæher, efter hvilken dom Ole Sørensen og Mads Corneliusen hver for sig skal betale til Vejlby Sogns fattige 1 rdr, og samme til Justitskassen. Landstinget den 7 oktober, sagen mellem Greve Frijs og Hans Rosborg til Frisholt, hvorefter Rosbog skal betale det som dom og segl koster, 4 rdr. Den 4 november, afsagt dom i sagen mellem Anders Christensen i Bennum? i Spentrup Sogn under Dronningborg Rytterdistrikt, hvorefter han ska betale til Sognets fattige 3 rdr og til Justitskassen 3 rdr samt aparte til sidste så meget som dom og segl koster 4 rdr. At Birkedommeren til Dronningborg Rytterdistrikts Birketin Nicolay Stabelle, Rådmand i Randers, ligeledes ved bemeldte dom, at betale til Justitskassen 2 rdr. 31 december 1744.

1208
Fra D Trappud, Søbygård. Henviser til Amtstuens kvittering for de af Sognepræsten Christopher Kellermans den 18 marts sidst i Højesteret idømte bøde til Vor Frelsers Kirke, 34 rdr 84 sk, er betalt. 2 september 1744.

1209
Fra Peder Torp, Viborg. Omhandler igen tidligere dom fra Landstinget, i sagen mellem Greve Frijs og Hans Rosborg på Frisholt, hvorefter sidste skal betale det til Justitskassen som dom og segl koster, nemlig 4 rdr. 22 oktober 1744.

1210
Fra Peder Torp, Viborg. [Se tidligere]. Henviser til den ved Landstinget den 4 november sidst afsagte dom i en sag mellem Anders Christensen i Jennum og Provsten Errild Friis i Spentrup, hvorefter Anders Christensen skal betale 3 rdr til Sognets fattige, samme til Justiotskassen, samt aparte til Justitskassen det samme som dom og Segl koster med 4 rdr. Desuden at Birkedommer ved Dronningborg Rytterdistrikt Nicolay Stabelle, Rådmand i Randers, legeledes ved bemte dom, at betale 2 rdr til Justitskassen. 12 november 1744.

1211
Fra D Trappaud, Søbygård. Henviser til modtagne skrivelse af 20 november, vedlagt genpart af dom fra Landstinget, angående ovennævnte sag mellem Bonden Anders Christensen i Jenum og Provst Arrild Friis i Spentrup. 15 maj 1745.

1212
Fra Peder Torp, Viborg.  Omhandler igen sagen mellem Madame Maren Jensdatter Møller, afgangne Byfoged Oluf Andersen [Andersen ok] i Århus, som forsvarer for hendes Bonde Mads Corneliussen i Vejlby og Oluf Sørensen i Vejlby, hvorefter Ole Sørensen og Mads Corneliussen, til Sognets fattige skal betale 1 rdr og samme til Justitskassen.  13 juli 1744.

1213
Fra Frantz Hansen?, Vrigsted Kier. Hermed indberættes Deris Excellence Underdanigst, I følge af de udgangne Kongl = forordninger, at wed Boller Biereketings Rætt Er udj indewærende År 1744: aldelis ingen Mulcter eller Bøeder falden Entten til Christianhavns Kirke, Justitz Cassen, Eller i andre måder, desligeste er ikke heller falden noget i så måder ved Bierge - Hatting Herreds Ting, uden alleene, at Ridefogden Peder Rasmussen På Palsgård, er dj= 14de hujus dømt Som temere Listigans, at betale til Justitz Cassen 2 rdr, til hwilken Ende hermed Underdanigst i følge forordningen af 6te Decembr. 1743, Sendes Deris Excellence Copie in Duplo, af dend faldne doms Sentence til gunstig Eftersiun og underrætning, i øfrigt lewer Deris Excellence Hr Geheime Råd, og Stiftbefalings Mands Underdanigste og Pligt skyldigste Ringe tiener Frantz Hanssen" [Se næste].  30 december 1744.

Notat: 15 januar tillagt Herredsfogden ordre om de indbemeldte bøders inddrivelse.

1214
Fra Frantz Hansen? Gansen?, sted ikke angivet. [Se forrige]. Kopie af dommen i sagen mellem Præsten hr Ulrich Toxwærd i Rårup og Ridefogeden på Palstrup Peder Rasmussen, afsagt på Bjerre - Hatting Herredsting mandagen den 14 december 1744. Fordi forpagteren af familie og folkeskatten i Stjernholm Amt hr Brixen Møller i Horsens, kan have overdraget Ridefogeden ved Palsgård Peder Rasmussen samme skats oppebørsel, så vidt Palsgård Gård og Gods angår, sætter Peder Rasmussen sig i Forpagterens sted og ved beskikkelse, stævnemål og andre søgsmål, æsker og påstår, at Præsten for Rårup Sogn Hr Toxværd bør indsende mandtallet til ham, for så vidt nævnte område angår, hvilket denne ikke har fundet sig pligtig, siden han alt forhen havde indsendt disse til Forpagteren, hvilket han giver Rasmussen tilkende, dog fortsætter denne dog med søgsmål mod Præsten, idet han påstår ham pålagt mulct og betaling af omkostningerne, hvorimod Toxværd med contra stedning har begegnet Forvalteren med ubeføjede søgsmål. Da det ikke af forordningen kan ses at Toxværd skal aflevere mandtallene til Rasmussen, ja af Cammer Coll resolution af 26 september sidst ses at det ikke bør ske, så er det klart at Rasmussen ubeføjet har påfør Toxværd denne sag, hvorfor denne aldeles frifindes og Rasmussen dømmes til betaling af sagens omkostninger med 12 rdr, der foruden i følge af forordningen af 23 december 1735 som en temere litigans at anses og betale til Justitskassen 2 rdr.  14 december 1744 [dato på sagen].

1215
Fra U C Müller, m fl, Århus Rådstue. Henviser til vedlagte angivelse af hvad der ved denne ret er indkommen til Justitskassen siden 11 juli 1744, påført Amtsforvalter kvittering for betalingen af de 12 rdr, desuden en kopi af samme designation, alt efter forordningen af 18 april 1738. [Se næste]. 13 januar 1745.

1216
Fra U C Müller, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Angivelse af det der ved denne ret er indkommen siden 11 juli 1744. 20 juli for Anders Pinds Rådstuestævning contra Niels Rømmer 2 mk. 2 november Prokurator Peter Ponichs stævning contra Niels Rømmer 2 mk. 3 november af en Land Militiens Sessions act til Krigsråd Langballe 98 1/2 ark a 4 sk er 4 rdr 10 sk. En do til frue Vestergård 85 1/2 ark a 4 sk er 3 rdr 3 mk 6 sk. 14 december Frederich Borchart en stevnings forseglng contra Borgmester Basballe 2 mk. For Jens Syndergåds skifte på 55 ark a 6 sk er 3 rdr 2 mk 10 sk. For Jens Ankersmeds skifte et ark er 6 sk, udgør i alt 12 rdr 1 mk. Videre er ikke forekommet. 11 januar 1745.

Påtegnet: 13 januar af Peter Panck, kvittering for betalingen.

1217
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Henviser til vedlagte opgørelse over det der ved retten er indkommet til Justitskassen for det sidste halve år, desuden de påberåbte 2de originale kvitteringer. [Se næste]. 7 januar 1745.

1218
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. [Se forrige]. Regnskab over Justitskassen ind og udgifter for sidste halve [kvarte] år fra primo oktober til ultimo december. Indtægten udgør i alt 2 rdr 1 mk 7 sk, men ikke hvorfra beløbet er indkommet. 7 januar 1745.

1219
Fra ??, Ebeltoft. Henviser til vedlagte sngivelse af indtægter til Justitskassen og Christianshavns Kirke, men ingen navne. [Se næste].
17 januar 1745.

1220
Fra ??, Ebeltoft. [Se forrige]. Angivelse af Justitskassens indtægter aiden 14 juli 1744, nemlig et skiftebrev efter afgangne Peder Andersen og hustru på 22 ark, hvoraf til Justitskassen skal beregnes for 16 ark a 6 sk er 1 rdr. Skiftebrev efter afgangne Søren Rasmussen Skovsen på 10 ark hvoraf betales for 4 ark a 6 sk er 1 mk 8 sk. Samlet beløb 1 rdr 1 mk 8 sk der er betalt til Århus Amtstue. 17 januar 1745.

1221
Fra D Trappaud, Søbygård. Efter Stiftamtmandens forlangende i modtagne skrivelse af 25 pasfoto, følger herunder Amtstuens kvittering for de 34 rdr 84 sk som Sognepræsten i Storring Hr Kellerman ved Højesterets dom af 18 marts sidst er tilfunden at skulle betale til Justitskassen, at samme er indeholdt af Trappaud, mener han er i overensstemmelse med forordningen af 6 december a p, da samme ikke pålægger Stiftamtmanden videre forretning ved de faldende bøder, end sørge for deres inddrivelse, og lade sig underrette om hvad der indkommer og betales i Amtstuerne. Sender desuden, jvnf skrivelse af 21 august sidst, den ønskede kvittering for de 2 rdr 43 1/2 sk som forvalter Såbye havde betalt i Århus Amtstue til videre afgang til Justitskassen. 7 oktober 1745.

1222
Fra N Rasch, Årupgård. Henviser til Stiftamtmandens ordre af 7 pasfoto, hvorefter han hos vedkommende Skiftecommissairer  og formyndere i afgange Peder Bierings stervbo i Horsens, har inddreven de udi Højesteret dem tildømte bøder til Justitskassen på 24 rdr, for hvilke vedlægges kvittering fra Skanderborg Amtstue. 14 september 1744.

1223
Fra N Rasch, m fl, Årupgård. Henviser til forordningen om idømte bøder til Justitskassen, hvorefter indberettes at siden sidst afvigte juni 1744 er der alene ved Nim Herredsret, udi en Skovsag mellem Assessor Marchusen og Niels Møller, Procurator Flensborg i Horsens dømt at bøde til denne 4 rdr, hvilken sag dog står endnu til appel til Overretten. [Fristen er ikke udløbet]. Med ved Horsens Byting er intet faldet.  Signeret: N Rasch, L Kragh og Olluf Bruun. 12 januar 1745.

1224
Fra L G v Cølln, Skanderborg. At intet i afvigte juli måned ved Skanderborg Birketing er faldet til Kongens kasse, attesteres.
2 august 1745.

1225
Fra U C Müller, m fl, Århus Rådstue. Henviser til vedlagte angivelse over hvad der er indkommen ved denne ret, påført Amtsforvalter Pancks kvittering for betalingen af de 5 rdr 2 mk, desuden en kopi af samme designation, alt efter forordningen af 18 april 1738. [Se næste].
12 juli 1745.

1226
Fra U C Müller, m fl, Århus Rådstue. [Se forrige]. Angivelse af det der ved denne ret er indkommen til Justitskassen siden 11 januar sidst. 18 januar Doctor Bechs arvingers Rådstuedoms forsegling contra Madame Hiort 1 rdr. 1 februar Borgmester Basballe contrastevning mod Frederich Borchhart 2 mk. 8 ditto Niels Rømmers stevning contra Prokurator Ponnich 2 mk. 22 ditto Borgmester Basballes Rådstuedoms forsegling contra Frederich Borchhardt 1 rdr. Ditto Anders Pinds Rådstuedom contra Niels Rømmer 1 rdr. 15 marts Peiter Zonnik Rådstuedoms forsegling contra 3 Murersvende 1 rdr. 16 juni Skipper Peder Schiøts Rådstue stevning contra Mogens Blach 2 mk. 30 ditto Søren Knapmagers ditto kontra Anders Pind 2 mk. Udgør i alt 5 rdr 2 mk, videre er til dato ikke indkommen. For modtagelsen kvitterer Peter Panck den 12 juli.  12 juli 1745.

1227
Fra H Drejer, m fl, Randers Rådstue. Allerunderdanigst ergnskab for Justitskassens indtægter og udgifter ved Randers Rådstue det første halve år fra 1 januar til ult juni 1745. Henviser til ikke vedlagte bilag no 1 for 1ste kvartal, hvor indtægten udgør 10 rdr 5 mk 1 sk og bilag no 2 for andet kvartal, udvisende indtægten på 50 rdr 1 mk, udgør i alt 61 rdr 1 sk, men ikke hvorfra indtægten stammer. 8 juli 1745.

1228
Fra C N Bredal og Jens Sørensen Randers, Randers Rådstue. Henviser til forrige, men attesterer ellers at der ikke ved Rådstuen er faldet bøder til Christianshavns Kirke. 9 juli 1745.

Omslag: 1745 Bøder til vor Frelsers Kirke, for hele Stiftet.

1229
Fra O Løcke, Århus - Byfogeden. I forrige uge indsendte han Kammerråd og Amtsforvalterens kvittering på at de 24 rdr fra Borgmester Basballe var betalte på Amtstuen, men nu aviseris underdanigts, at hos Kommerceråd Mogens Schou er vorden overgårds sket execution og udlæg som efter forordningen forbliver hos Løcke, for de 20 rdr som skal betales efter Kongens resolution, formedelst forordningen af 10 august 1697 ikke var efterlevet og han er Curator for sin Søster ved skiftet. Han agter derover at movere [indlede proces] sig mod Løcke, som håber Stiftamtmandens støtte i hans embede mod dennes vrangvillighed. 17 november 1745.

1230
Fra Peter Panck, Århus Amtstue. Mademoiselle Giertrud Sørensdatter Schov, afgangne Rådmand Søren Jensens datter her i Århus, har her i amtet ladet betale 20 rdr courant, som efter Stiftamtmand Benzons under 21 maj næstleden befaling og følgelig forordningen af 10 august 1697 skal være Vor Frelsers Kirke i Christianshavn tilfaldne, formedelst bemeldte Mademoiselle Skov skal have forglemt at anmelde for Skifteforvalteren, hendes moders afgangne Karen Skovs dødsfald. Altså for nævnte beløb meddeles kvittering.  6 december 1745.

Færdig med læsning pakke no 11 -14 B5 A 223 - 226 år 1745.

Århus Stiftsamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.   
Indkomne breve vedrørende almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og Vester Lisbjerg Herreder.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

Til Aarhus stift forside

Til 1ste del 1736-1737

Til Aarhus stift 1745- 1746Hasle- Til om nordiske krig