1ste del:

Jyske registre
1699-1720


Film fra Rigsarkivet
M 460486–460489

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.


Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillingerne ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn mv., men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet. 

 

Forståelsen af hvad forbudne led dækker,  kan ses i Christian den 5tes danske lov som er indlagt på siden forordninger og love klik her.

Familie relationer er således:

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante,
onkel, fætter eller kusine.
En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante.
En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.
Men i moderne sprogbrug bruges grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau under.
Det svarer til ens halvfætter/halvkusine, eller næstsødskendebarn.
Altså, ens grandfætter er ens mors eller fars fætter og/eller ens egen fætters søn.
Når nu betegnelsen grandtante findes, så burde grandniece også findes for en datter af en nevø eller niece.
Det bruges da også i daglig tale, men er ikke med i ordbøgerne.
[Kilde: Ugebladet Søndag].
 

Der er nu her på mine sider, indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab mv. for årene 1699 - 1799, senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af filmene.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger  om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted. Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler.
I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje (forældre og børn) og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som er indlagt under jyske registre blandet
 

Jydske Obne Breve eller Register.
Begyndt ved vores allernaadigste Konges og Herres Kong Friderich den fierdes tiltrædelse til Regieringen den 25 Augusti Aar 1699.

3 - 78
Jens Sørensen af Farup sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling.

F: 4:  G: a. v: [Gøre alle vitterligt]: at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Jens Sørensen fra Kirkebye og Mette Hansdatter fra Kærbøl udi Farup sogn under Ribe Stift i vort Land Nørre Jylland, maa udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie leed skal være beslægtet. Dog skal de først paa behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ei nærmere, end som forskrevet staar udi slegt, eller swogerskab paarører, saa og noget efter deris middeler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne voris allernaadigste bewilling agter at nyde; Forbydendes etc: Hafnia den 2 September 1699.

13 - 90
Landsdommer Mathias Povelsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Mathias Povelsen, landsdommer i vort land Nørre Jylland og Os elskelige Giertrud Marie Hofman, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først på behørige steder bewisligt gøre, at de hver andre ei nærmere end som forskrevet står, udi slegt eller svogerskab paarører, saa og 200 rdr til Børnehuset i Christianshavn udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Hafn: 12 september 1699.

34 - 107
Christen Rosenberg ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Rosenberg og Anna Humble af vor købstad Aalborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes mormoder skal være bemeldte Christen Rosenbergs moders halvsøster. Hafn: 14 oktober 1699.

36 - 109
Bevilger og tillader, at Os elskelige Erik Kås og jomfru Anne Helvig Kås må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal være hans farbroders datter. [Sted mangler]. Hafn: 31 oktober 1699.

40 - 117
Mag Johan Christopher Jacobsen Eilerts, sognepræst i Ringkøbing, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mag Johan Christopher Jacobsen Eilerts, sognepræst i vor købstad Ringkøbing og Mette Jensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun hans forrige ved døden afgangen hustru, lige udi tredie led skal have været beslægtet.  Hafn: 25 november 1699.

45 - 120
Joachim Wulf Rawn ægteskabs  bevilling.
Bevilger og tillader, at Joachim Wulf Rawn og Otille Marie Rawn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafn: 20 december 1699.

49 - 125
Hr Jens Thomesen Veldberg, sognepræst til Durup og Tøndering sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hr Jens Thomesen Veldberg, sognepræst til Durup og Tøndering sogn i vort land Nørre Jylland, og Jeanne Marie Andersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafn: 12 december 1699.

50 - 126
Jørgen Nielsen Friis fra Århus ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen Friis og Maren Villemsdatter afg Niels Harlefs fra vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskendebørn. Hafn: 16 december 1699.

54 - 131
Niels Jensen fra Skod i Hollum? [Humlum i Skodborg herred?] sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Appelone Larsdatter fra Skod i Hollum? sogn må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet.  Hafn: 30 december 1699.

Anno 1700:

59 -  6
Rasmus Povelsen fra Bjerager Hofgård i Århus stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Povelsen fra Bjerager Hofgård og Johanne Knudsdatter fra Rørt by – Bjerager sogn udi Hads herred i Århus stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 16 januar 1700.

71 - 15
Hans Jørgensen fra Vilstrup i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Anne Nielsdatter fra Vilstrup sogn [Sønder Vilstrup] i Brusk herred, udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Hans Jørgensen og hendes forrige afgangen mand, skal have været halvsøskende børn. Hospital. Hafn: 11 februar 1700.

72 - 17
Peder Eriksen fra Borum sogn ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Eriksen og Anne Rasmusdatter fra Borum sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige afg mand, skal have været søskende børn. Hafnia 17 februar 1700.

73 - 18
Hans Espensen fra Søby i Hads herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Espensen fra Søby i Hads herred udi Århus stift og Maren Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes afgangen mand, skal have været søskende barn med fornævnte Hans Espensens afgangen moder. Hafnia 2 marts 1700.

73 - 19
Cancelliråd Hans Nansen vielse brev.
Gør alle vitterligt, at Vi allernådigst har bevilget og tilladt, at Vores cancelliråd Os elskelige Hans Nansen og Maren Tygesdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset inden eller uden sognet, af hvilken præst de det begierer sammenvies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er blevet betalt, og ellers intet befindes deris ægteskab lovligen kunne forhindre, desligeste at den sognepræst som vielsen tilkom at forrette, samt Kirken, skolen, fattige og andre vedkommende derover intet afgår. Hafnia 2 marts 1700.

94 - 34
Toman Nielsen [Tomas Nielsen?] fra Farup sogn ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Toman Nielsen fra Farup sogn udi Kalvslund herred og Karen Mickelsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia 23 marts 1700.

102 - 41
Laurits Nielsen fra Biersted i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen af Biersted by udi Vendsyssel, og Johanne Jensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun, hans forrige afgangen hustru udi andet led skal være beslægtet. Hafnia 6 april 1700.

102 - 42
Mads Christensen Skårup fra Lundenæs amt ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen Skårup og Elbetz Hansdatter fra Bølling herred udi Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia 6 april 1700.

115 - 59
Christen Pedersen af Fur sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Helvis Gregersdatter [Helvig Gregersdatter] af Fur sogn i Viborg stift i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal væren hannem i andet og tredie led besvogret. Hafnia 4 maj 1700.

121 - 64
Jens Christensen fra Lyngby sogn i Viborg stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Kirsten Andersdatter fra Lyngby sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 15 maj 1700.

122 - 65
Niels Christensen Poel fra Sindal  sogn i Vendsyssel ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Poel og Kirsten Olufsdatter fra Sindal sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangen hustrues Kirsten Christensdatters søskende barns datter. Hafnia 15 maj 1700.

134 - 80
Christen Bertelsen fra Sønder Onsild i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Bertelsen fra Sønder Onsild og Dorothe Christensdatter Rousing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Rendsborg 17 juni 1700.

146 - 90
Rasmus Michelsen Thundboe fra Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Michelsen Thundboe af vor købstad Århus og Karen Justdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige ved døden afgangen hustru, Maren Knudsdatter, udi andet og tredie led beslægtet. Rendsborg 7 juli 1700.

147 -  91
Christen Pedersen fra Hannæs, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Else Christensdatter fra Hannæs i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led er beslægtet. Rendsborg 7 juli 1700.

148 - 92
Søren Sørensen Rongård fra Helgenæs, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen Rongård og Karen Pedersdatter fra Helgenæs udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Rendsborg 16 juli 1700.

157 - 103.
Søren Jensen fra Lundø sogn i Halds amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Kirsten Sørensdatter, afgangen Jens Hansens, begge fra Lundø sogn i Fjends herred, Halds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Rendsborg 16 august 1700.

159 - 105
Peder Thomasen fra Fjaltring sogn under Bøvling amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Thomasen og Maren Jensdatter fra Fjaltring sogn under Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafn: 4 september 1700.

167 - 115
Peder Madsen fra Ajstrup i Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen fra Ajstrup sogn udi Kær herred udi Ålborghus stift og Anne Svendsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Jægersborg 19 oktober 1700.

196 - 130
Peder Nielsen fra Vrigsted bye i Bjerre herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Anne Rasmusdatter fra Vrigsted bye i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 16 november 1700.

196 - 131
Anders Jensen fra Øland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Maren Mickelsdatter fra Øland under vort land Nørrejylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevisligt gøre, at de hverandre ej nærmere end som forskrevet står udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres middel og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes etc.  [Fuldstændig afskrift]. Hafnia 20 november 1700.

198 - 133
Jens Jensen fra Sejerslev sogn paa Mors, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Else Jensdatter fra Sejerslev sogn på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede.  Hafnia 27 november 1700.

199 - 135
Knud Christensen fra Oubye sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Christensen og Karen Pedersdatter fra Oubye sogn i Vendsyssel, [Odby- det eneste sogn med endelse by  i Thy],må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 4 december 1700.

200 - 136.
Bertel Pedersen fra Ho sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen og Kirsten Madsdatter fra Ho sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede og besvogrede. Hafnia 4 december 1700.

Side 225 mangler men i stedet fundet:

228 - 147.
David Jørgensen Fog, sognepræst til Alslev og Hostrup sogne, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hr David Jørgensen Fog, sognepræst til Alslev og Hostrup sogn og Giertrud Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næste søskende børn. Hafnia 14 december 1700.

239 - 154.
Søren Pedersen fra Tved sogn i Thy ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen fra Nørby i Tved sogn i Thy og Mette Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 28 december 1700.

240 - 155
Christen Christensen fra Vesterby i Skivehus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Andersdatter fra Vesterby i Balling sogn udi Skivehus amt, må udi ægteskab må sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 28 december 1700.

240 - 156
Clemend Nielsen fra Børglum sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Clemend Nielsen og Maren Jensdatter fra Børglum sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun hans forrige afgangen hustrue udi tredie led, skal have været beslægtet. Hafnia 31 december 1700.

Anno 1701 – Januar:

243 - 5
Mag Clemen Povelsen, sognepræst til Linå og Dallerup sogne, ægteskabs bevilling imod 50 rdr adpias causas. Bevilger og tillader, at mag Clemen Povelsen, sognepræst til Linå og Dallerup sogne i Århus stift og Maren Hofman, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først på behørige steder bevisligt gøre, at de hverandre ej nærmere end som forskrevet står udi slægt eller svogerskab pårører, så og strax betale 50 rixdaler, halfparten til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn og den anden halve del til Navigations Skolen paa vort land Møen, såfremt de denne vores allernådigste bevillig agter at nyde, forbydendes etc. [Fuldstændig afskrift]. Hafn: 8 januar 1701.

262 - 25
Niels Jørgensen fra Daler sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen, fra Gerrup i Daler sogn og Kirsten Hansdatter af Østerende i Ballum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 19 februar 1701.

267 - 31
Jens Mortensen fra Gøl sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen fra Gøl sogn i Vendsyssel og Johanne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafn: 1 marts 1701.

269 - 34
Niels Christensen fra Simested sogn i Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen fra Simested sogn og Anne Sørensdatter fra Hvilsom sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, hendes forrige afgangen mand Eske Christensen, udi andet og tredie led skal have været beslægtet. Hafn: 8 marts 1701.

269 - 35
Christen Nielsen fra Grårup i Ålborghuus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen fra Grårup i Ulstrup sogn udi Ålborghuus amt og Dorothe Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafn: 12 marts 1701.

272 - 37
Jens Pedersen fra Låstrup bye i Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Else Nielsdatter fra Låstrup bye på Lynderupgårds gods udi vort land Nørrejylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafn: 15 marts 1701.

275 - 41
Hans Nielsen fra Store Andst i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Anne Iversdatter fra Store Anst udi Anst sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab til sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 22 marts 1701.

276 - 42
Jørgen Jensen fra Vinderslev sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen og Mette Povelsdatter fra Vinderslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 22 marts 1701.

276 - 43
Søren Nielsen fra Viby udi Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Anne Eskildsdatter fra Viby sogn og bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og fierde led skal være beslægtede. Hafn: 22 marts 1701.

281 - 48
Jens Pedersen Kiær fra Holmsland under Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Kiærgård og Anne Madtzdatter Brølund? [Brøllund – Nysogn?] fra Holms land under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 5 april 1701.

289 - 56
Jens Sørensen fra Syndergård på Mors ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen i Syndergård udi Øster Jølby sogn på Mors, og Magdalene Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. [Intet om betaling]. Hafn: 23 april 1701.

298 - 63
Peder Nielsen fra Oldrup i Hads Herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Johanne Rasmusdatter fra Oldrup bye i Hads Herred [Hundslund sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 3 maj 1701.

310 - 76
Terben Christensen fra Henne sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Terben [Torben?] Christensen fra Houstrup bye og Maren Pedersdatter fra Kirkebye i Henne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 27 maj 1701.

313 - 80
Hr Morten Hansen Frijs, sognepræst til Torstrup og Horne sogne i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hr Morten Hansen Friis, sognepræst til Torstrup og Horne sogne i Ribe stift og Wibeche Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 11 juni 1701.

314 - 83
Peder Jacobsen Hegelund fra Rubjerg i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen Hegelund fra Rubjerg i Vendsyssel og Inger Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 14 juni 1701.

324 - 93
Peder Andersen fra Hem i Onsild herred i Århus stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Maren Andersdatter fra Hem i Onsild herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 23 juli 1701.
Notat: Uaffordret og casseret efter kongl befaling af 10 november 1713, et andet findes dog 1702.

331 - 101
Hans Hansen og Anne Jensdatter af Gaverslund sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen fra Vejlby sogn [Wejlby] og Anne Jensdatter fra Gaverslund sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskendebørn. Frederiksborg 5 august 1701.

338 - 106
Christian Andersen fra Mesing i Fruering sogn udi Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen fra Mesing og Bodil Jensdatter fra Gjesing udi Fruering sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 15 august 1701.

342 - 110
Madtz Moritzen fra Ertebjerg i Dybe sogn ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Madtz Mouritzen fra Ertebjerg i Dybe sogn [Ærtbjerg] og Bodil Christensdatter fra Fjaltring sogn i Vandfuld herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg 19 august 1701.

347 - 115
Christen Jensen Basballe, indvåner i Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Basballe, borger i vor kiøbstad Århus og Wibeche Arrildsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Jægersborg 2 september 1701.

348 - 117
Michel Nielsen fra Skinnerup sogn i Thy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen Baun fra Skinnerup sogn og Maren Andersdatter fra Hillerslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at hun hans forrige ved døden afgangen hustru, Sidsel Andersdatter udi tredie led, skal have været beslægtet. Jægersborg 6 september 1701.

351 - 120
Niels Kjeldsen fra Tved sogn i Thy ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Kjeldsen og Anne Andersdatter fra Tved sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 13 september 1701.

355 - 126
Søren Hansen Ulf af Darum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen Ulf og Ingeborg Hansdatter fra Darum sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led skal være beslægtede.  Hafn: 4 oktober 1701.

361 - 134
Hans Pedersen fra Sønderholm bye i Hvornum herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen fra Sønderholm bye i Hvornum [Sønderholm sogn - Hornum] herred og Karen Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 29 oktober 1701.

374 - 149
Peder Pedersen Gram af Glud sogn i Stjernholm amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Gram og Mette Knudsdatter fra Glud sogn i Stjernholm amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 26 november 1701.

384 - 150
Jens Jensen fra Hillerslev sogn i Thy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anne Jensdatter fra Hillerslev sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans morbroders datter. Hafn: 10 december 1701.

384 - 157
Niels Pedersen af Flarup bye i Refs herred [Ydby sogn], ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Maren Madsdatter fra Flarup bye udi Refs herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskendebørn. Hafn: 10 december 1701.

403 - 168
Morten Sørensen fra Nørlem sogne i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Sørensen og Karen Christensdatter fra Nørlem sogn i Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 31 december 1701.

Anno 1702 -  Januar:

408
Peder Andersen af Hem i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Maren Andersdatter af Hem udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans farmoder, og fornævnte Maren Andersdatters forrige mands afgangen Christen Nielsens kones moder vare søstre. Hafn: 14 januar 1702.

415 - 12
Niels Hansen af Erritsø sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen og Johanne Madtzdatter fra Erritsø sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Hafn: 4 februar 1702.

416 - 14
Povel Nielsen af Skinnerup sogn i Thy ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Nielsen og Else Andersdatter fra Skinnerup sogn og by i Hillerslev herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 7 februar 1702.

417 - 16
Christen Jensen fra Tømmerby i Ålborghuus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Anne Christensdatter fra Tømmerby sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 18 februar 1702.

421 - 19
Ole Jensen fra Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen fra Borris sogn og Anne Nielsdatter fra Skjern sogn i Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 11 marts 1702.

422 - 20
Niels Lambretsen fra Horen [Hoven?] sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Lambretsen fra Horen [Hoven] sogn i Lundenæs amt og Giertrud Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangen hustrues faders søster søns datter. Hafn: 11 marts 1702.

427 - 26
Morten Rasmussen på Tunø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Rasmussen og Appelone Jensdatter på Tunø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 18 marts 1702.

427 - 27
Jens Andersen fra Guldager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Anna Pedersdatter fra Guldager sogn i Skads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 21 marts 1702.

432 - 33
Rasmus Lauritzen fra Egå bye i Kalø amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Lauritzen fra Egå udi Hjortshøj sogn i Kalø amt og Maren Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 8 april 1702.

443 - 42
Søren Rasmussen fra Helgenæs i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen og Maren Rasmusdatter fra Helgenæs i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 29 april 1702.

446 - 45
Friderich Pedersen fra Ajstrup sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Friderich Pedersen fra Ultved udi Ajstrup sogn og Magdalene Nielsdatter fra Staa [Stade] i Vester Hassing sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Hafn: 2 maj 1702.

449 - 50
Jep Pedersen fra Vostrup udi Lønborg sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jep Pedersen og Maren Pedersdatter fra Vostrup bye i Lønborg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Jep Pedersen, og fornefnte Maren Pedersdatters forrige afgangen mand, udi tredie led skal have været beslægtet. Frederiksborg 19 maj 1702.

466 - 64
Søren Nielsen fra Holmsland, opreisning for leiermål og bevilling på ægteskab.
Gør alle witterligt, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, af sær Kongl. mildhed og nåde, allernådigst hawer tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwer og efterlader Søren Nielsen og Maren Christensdatter fra Nysogn i Nør Rød på Holmsland udi Ribe stift, som hwer andre udi tredie led skal wære beslægtede, deris med hinanden begangne leiermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de, bemeldte deres slegtsskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige steder bewisligt giøre, at de hwerandre ej nærmere, end som forskrewet står, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deris middeler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, såfremt de denne vores allernådigste bewilling agter at nyde; forbydendes etc. Ottensegaard den 17 juni 1702.

468 - 69
Jens Jensen fra Hvorup sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Johanne Pedersdatter fra Hvorup sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 25 juli 1702.

481 - 81
Jacob Spielderup, sognepræst til Mou sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Jacob Spielderup,  sognepræst til Mou sogn i Viborg stift og Magdalene Sibylla Høyer, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hun hans forrige ved døden afgangen hustrue, udi andet led skal være beslægtet. Jægersborg 18 august 1702.

484 - 87
Niels Olsen fra Læsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Olsen og Else Lauritzdatter fra vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg  28 august 1702.

485 - 88
Niels Pedersen fra Skærum sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen fra Sludstrup i Skærum sogn og Birgitte Nielsdatter fra Hobendal i Åsted sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Jægersborg 1 september 1702.

489 - 94

Madtz Sørensen fra Fjeldsted bye i Onsild herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Madtz Sørensen og Anne Nielsdatter fra Fjeldsted by i Onsild herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie og fierde led skal være beslægtede.  Jægersborg 8 september 1702.

490 - 96
Jens Michelsen af Oksby sogn i Ribe stift, opreisning for leiermål i forbuden led, og bevilling på ægteskab. 
G a v, at vi allernådigst haver tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwer og efterlader, Jens Michelsen fra Borup i Oksby sogn udi Riberhuus amt, og Karen Hansdatter fra Grærup, som hwer andre udi tredie led skal wære beslægtede, deris med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bewilger og tillader, at de udi ægteskab må sammenkomme. Jægersborg 15 september 1702.

500 - 110
Niels Clausen fra Lyngby sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Clausen fra Lyngby Torp i Lyngby sogn udi Vendsyssel og Kirsten Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafn: 7 oktober 1702.

500 - 111
Niels Sørensen fra Hvam i Rinds herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen fra Hvam i Rinds herred under Viborg stift og Kirsten Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun haver været hans afgangen hustrues søskende barn. Hafn: 7 oktober 1702.

501 - 112
Jens Blok Kampmann, ridefoged på Irupgård i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Block Kampmann, ridefoged på Irupgård udi Vendsyssel og Margrethe Olufsdatter Hosum i Hundborg Præstegård, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de hinanden i tredie led ere beslægtede. Hafn: 7 oktober 1702.

521 - 137
Lauritz Christensen af Gunderup sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen og Maren Sørensdatter fra Skovstrup bye udi Gunderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafn: 25 november 1702.

523 - 140
Peder Christensen af Lild sogn udi Vester Hanherred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Lild sogn udi Vester Hanherred og Anne Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme. Hafnia  2 december 1702.

Begyndt læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet: M460487 Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

Anno 1703.

3
Knud Jørgensen Høg, af Ribe, ægteskabsbevilling.
Gør Alle Vitterlig: at Vi, efter allerunderdanigste giorte ansøgning og begiering, allernaadigst hawer bewilget og tilladet, saa og hermed bewilger og tillader, at Knud Jørgensen Høg og Sophie Kirstine Clemendsdatter Brun, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hwer andre i tredie leed skal were beslægtede, dog skal de først paa behørige steder bewiislig giøre, at de hinanden ej nærmere end som foreskrewet staar i slegt eller swogerskab paarører, saa og noget efter deris middel og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne voris bewilling agter at nyde; forbydendes etc. [Fuldstændig afskrift]. Hafn: dend 6 januarii 1703.

6
Rasmus Nielsen fra Gantrup i Vorladegårds sogn udi Aarhuus Stift, ægteskabs bevilling.
Gør alle vitterligt: at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst hawer bevilget og tilladet, saa og herved bewilger og tillader, at Rasmus Nielsen af Gantrup i Vorladegaards sogn udi Aarhus Stift i vort land Nørre Jylland og Karen Nielsdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie leed skal wære beslægtede, dog skal de først paa behørige stæder bewiisligt giøre, at de hwer andre ej nærmere, end som foreskrewet staar, udi slegt- eller swogerskab paarører, saa og noget efter deris middeler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne voris allernaadigste bewilling agter at nyde; forbydendis etc. [Fuldstændig afskrift]. Hafn: dend 13 Januarii 1703.

7
Jens Nielsen Høstmark, sognepræst til Urlev sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Jens Nielsen Høstmark, sognepræst til Urlev sogn i Århus stift, og Birgitte Christiansdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at  hun og hans forrige afgangen hustru, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Hafn: 20 januar 1703.

26
Hans Andersen fra Emmerlev i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Maren Pedersdatter fra Emmerlev udi Riberhuus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafn: 3 marts 1703.

32.
Søren Andersen fra Hvorvarp i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Inger Justsdatter fra Hvorvarp [Ulstrup sogn] i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige afgangen hustru og fornævnte Inger Justsdatters fader skal have været sødskende børn. Hafn: 3 marts 1703.

40.
Rasmus Pedersen fra Vitved sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen fra Vitved sogn og bye under Skanderborg amt og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 17 marts 1703.

41.
Anders Jørgensen af Bjørnsholm sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Anders Jørgensen og Anne Jensdatter afgangen Axel Povelsens af Bjørnsholm sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og bemeldte hendes forrige mand, afgangen Axel Povelsen skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Hafn: 17 marts 1703.

44.
Hans August von Pagelsen til Nørtorp, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Hans August von Pagelsen til Nørtorp og jomfru Charlotta Amalia Span må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Dog skal de først bevisligt gøre, så og noget til næste Hospital udgive etc [beløb ikke angivet], halfparten til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn, og den anden halwe part til Navigations skolen paa vort land Møen. Hafn: 20 marts 1703.

45.
Jens Thomesen af Brøstrup [Brorstrup?] sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Thomesen og Anne Nielsdatter af Brystrup? sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 20 marts 1703.

54.
Peder Jacobsen fra Løgager i Them sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen boende i Løgager i Them sogn og Kirsten Jørgensdatter, boende i Abelskov udi Funder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafn: 10 april 170.

55.
Søren Simonsen fra Trige by i Havreballegårds amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Simonsen og Anne Nielsdatter fra Trige bye udi Havreballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 12 april 1703.

60.
Niels Nielsen af Bredmose Oksby sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Bredmose i Oksby sogn og Anne Jesdatter [Jensdatter?] af Vejers, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 28 april 1703.

61.
Villadtz Jensen fra Skjoldborg sogn i Thy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Villatz Jensen fra Skjoldborg sogn udi Thy og Inger Mickelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie skal være beslægtede. Hafn: 28 april 1703.

66.
Søren Jensen fra Rårup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Maren Andersdatter af Ikær i Rårup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de med hverandre udi tredie led skal være beslægtiget. Hafn: 5 maj 1703.

70.
Jørgen Henrichsen fra Smidstrup i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Henrichsen og Kirsten Hansdatter fra Smidstrup sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 12 maj 1703.

82.
Niels Thomesen af Karup sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Thomesen af Refdals Odde i Karup sogn udi Vendsyssel og Margrethe Christensdatter Damsgård af Fladde [Flade?] sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Jægersborg 15 juni 1703.

84.
Niels Nielsen af Løvel sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Maren Jensdatter fra Åstrup i Løvel sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 18 juni 1703.

85.
Jens Pedersen af  Sebber sogn i Slet herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Anna Madtzdatter fra Valsted udi Sebber sogn i Slet herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 18 juni 1703.

86.
Niels Nielsen Arensberg, sognepræst til Grimstrup og Årre sogne i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Niels Nielsen Arensberg, sognepræst til Grimstrup og Årre sogne i Riberhuus amt, og Kirsten Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led, skal være beslægtede. Jægersborg 22 juni 1703.

87.
Jens Jensen fra Davding bye [Grædstrup sogn] udi Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Nielsdatter fra Davding bye i Tyrsting herred udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 25 juni 1703.

94.
Jens Jensen af Dronninglund i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Nielsdatter, afgangen Jens Gregersens af Dronninglund sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, bemeldte hendes forrige mand i tredie led skal have været beslægtet. Århus 23 juli 1703.

103.
Thomas Nielsen af Varde, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Nielsen, indvåner i vor købstad Varde og Mette Thomesdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er hans farbroders datters datter. Frederiksborg 14 september 1703.

107.
Povel Iversen Vilholt på Åstrup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Iversen Vilholt på Åstrup i vort land Nørre Jylland og Karen Henrichsdatter Bugge må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangen hustru, skal have være sødskende børn. Frederiksborg 17 september 1703.

111.
Knud Jensen af Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen og Anne Knudsdatter udi vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 29 september 1703.

113.
Peder Larsen fra Træden sogn og bye i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Larsen og Kirsten Jensdatter fra Træden sogn og bye, udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige ved døden afgangen mand, udi tredie og fierde led skal have været beslægtet. Hafnia 6 oktober 1703.

114.
Rasmus Knudsen Rørt fra Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Knudsen Rørt og Karen Justdatter i vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 6 oktober 1703.

116.  [116 findes 2 gange].
Morten Sørensen fra Århus Hospitals gods, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Sørensen og Karen Jensdatter fra Århus Hospitals gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led skal være beslægtede. Hafnia 9 oktober 1703.

117. [117 findes 2 gange].
Anders Lassen fra Torrild bye, i Åkier amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Lassen udi Torrild bye i Hads herred og Åkier amt, og Anne Nielsdatter, afgangen  Jørgen Hansens må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 9 oktober 1703.

118.
Hr Abraham Lauritzen Hvid, sognepræst til Næsborg, Salling og Oudrup sogne, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Abraham Lauritzen Hvid, sognepræst til Næsborg, Salling, og Oudrup menigheder i Viborg stift og Margreta Mogensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 13 oktober 1703.

119.
Ulrich Christian Schandorf, amtskriver over Skanderborg og Åkier amter, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ulrich Christian Schandorf, voris amtskriver over Skanderborg og Åkier amter, og Charlotte Amalia Justdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangen hustrues halfe sødskende barn. Hafnia 13 oktober 1703.

124.
Jens Hansen Dige af Astrup sogn i Stjernholms amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen Dige i Overbye udi Astrup sogn, Bjerre herred og Inger Larsdatter i Hørby, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Hafnia 23 oktober 1703.

125.
Bertel Madtzen af Seest i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Madtzen [Madsen] af Seest i Koldinghus amt og Anne Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Hafnia 23 oktober 1703.

126.
Christen Villadtzen fra Nørre Nissum sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Villadtzen og Anne Pedersdatter udi Nørre Nissum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 23 oktober 1703.

128.
Peder Nielsen Viborg fra Grenå, oprejsning for lejermål og bevilling på ægteskab.
G a v, at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt Peder Nielsen Viborg og Mette Nielsdatter udi vor købstad Grenå, som hver andre udi andet led ere beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilger, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først på behørige steder, bevislig gøre, at de hverandre ei nærmere, end som foreskrevet står, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget udgive, efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital, såfremt de denne voris allernådigste bevillig agter at nyde; forbydendes etc. Hafnia 27 oktober 1703.

129.
Niels Michelsen fra Dybvad i Vendsyssel, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen og Ide Nielsdatter i Dybvad [Skæve sogn?] i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 27 oktober 1703.

133.
Christen Christensen Stausholm fra Harboøre i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Stausholm og Maren Bertelsdatter Rosdal, af Harboøre og Engberg [Engbjerg] sogne i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 3 november 1703.

134.
Rasmus Hansen fra Lading sogn i Grevskabet Frijsenborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hansen og Anne Sørensdatter af Skjoldelev udi Lading sogn i Grevskabet Frijsenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 10 november 1703.

143.
Povel Erman og Helvig Helena Cassius, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Erman og Helvig Helena Cassius, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans fasters datter. [Sted mangler]. Hafnia 17 november 1703.

145.
Jørgen Christensen af Underup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen og Maren Mickelsdatter af Vorbjerg udi Underup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 24 november 1703.

148.
Lauritz Andersen fra Vester Alling sogn i Calø amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Andersen og Kirsten Sørensdatter Lemmers fra Vester Alling sogn og bye udi Calø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere hinanden udi tredje led besvogrede. Hafnia 27 november 1703.

156.
Søren Jensen fra Rårup sogn udi Stjernholms amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen udi Ikier [Ikær] bye i Rårup sogn og Maren Andersdatter i Østrup bye udi Glud sogn i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 8 december 1703.

157.
Aners Pallesen fra Bryrup i Mønsted sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Pallesen fra Bryrup i Mønsted sogn i Viborg stift og Mette Lauritzdatter fra Lild Torup må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige afgange hustrues, næst sødskende barn.  Hafnia 15 december 1703.

158.
Madtz Christensen fra Odsted?  [Ødsted?] bye i Jerlev herred udi Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Madtz Christensen [Mads Christensen] og Maren Pedersdatter fra Ødsted? bye udi Jerlev herred i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia 15 december 1703.

163.
Niels Povelsen og Giertrud Hofman ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Povelsen og Giertrud Hofman må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. [Sted mangler].  Hafnia 22 december 1703.

164.
Niels Jørgensen fra Mørkholt i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
G a v,  at vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt Niels Jørgensen og Johanne Christensdatter fra Mørkholt udi Holmans herred i Koldinghus amt, som hinanden udi tredie led skal være beslægtede, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de bemeldte deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme.  Hafnia 22 december 1703.

Anno 1704 - Januar:

2.
Niels Christensen Lønne fra Lønne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Lønne og Else Olufsdatter begge af Lønne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 5 januar 1704.

4.
Niels Jensen fra Als sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Maren Pedersdatter af Buddum bye i Als sogn udi Hindsted herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafn: 12 januar 1704.

35.
Peder Jensen af Vejlby sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen af Vejlby sogn i Elbo herred udi Koldinghus amt og Johanne Lausdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafn: 10 marts 1704.

40.
Niels Nielsen fra Sønder Ho på Fanø i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Karen Nielsdatter fra Sønder Ho på Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led skal være beslægtede. Hafn: 29 marts 1704.

41.
Simon Jacobsen fra Tarp i Riberhus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Jacobsen fra Kielst og Karen Fuisdatter? fra Tarp i Billum sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafn: 29 mart 1704.

43.
Ole Jetmundsen Rødberg af  Stads Skibsrede?, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Oluf Jetmundsen Rødberg af Rødberg og Marthe Ingebrechtsdatter af Refvig begge udi Stads Skibred i vort Rige Norge, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie [andet?] og tredie led skal være beslægtede. Hafn: 8 april 1704.

53.
Mogens Mortensen fra Lundby sogn og bye, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mogens Mortensen og Anne Christensdatter fra Lundby sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafn: 3 maj 1704.

59.
Hans Michelsen, controlleur ved Hadsund toldkammer, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Mikkelsen, controlleur ved Hadsund toldkammer og Anne Christensdatter Torager, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafn: 10 maj 1704.

61.
Jochim Heebst, Indvåner i Randers, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jochim Heebst, indvåner i vor købstad Randers og Karen Eilersdatter af vor købstad Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangen hustrues moders fader og bemeldte Karen Eilersdatters fader, skal have været half brødre. Hafn: 10 maj 1704.

62.
Jens Jensen Kaasgaard fra Herning sogn i Bøvling amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Kaasgaard fra Herning sogn i Bøvling amt og Anna Christensdatter Borup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafn: 10 maj 1704.

69.
Christen Aagaard, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Aagaard og Birgitta Hansdatter Lindgaard, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. [Sted mangler]. Hafn: 13 maj 1704.

79.
Jens Christensen fra Grydsted i Vokslev sogn, ægteskabs bevilling, under Kongens segl og store cancellers underskrift.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen fra Grydsted i Vokslev sogn og Anne Nielsdatter Schovboe afgangen Just Nielsen fra Bislev sogn i vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Jens Christensen og hendes forrige mand afgangen Just Nielsen, skal have været udi andet og tredie led beslægtede. Hafn: 7 juni 1704.

86.
Hans Pedersen af Dover i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen udi Dover og Berte Andersdatter udi Aså i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 28 juni 1704.

92.
Peder Madsen fra Obbekær bye i Riberhus amt, ægteskabs bevilling. 
Bevilger og tillader, at Peder Madsen og Maren Jensdatter udi Obbekær bye i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafn: 2 august 1704.

94.
Tøger Pedersen fra Ove bye i Hindsted herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Tøger Pedersen og Karen Jensdatter fra Ove sogn og bye udi Hindsted herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 18 august 1704.

96.
Niels Jensen fra Vejlby sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Kirsten Jensdatter fra Trelde by i Vejlby sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 30 august 1704.

106.
Jens Nielsen Trane fra Ålborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Trane, indvåner i vor købstad Ålborg og Engel Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han tilforn, hendes faders søsterdatter datter Engel Christensdatter til ægte haver haft. Jægersborg  22 september 1704.

107.
Peder Jensen fra Nibe, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Johanne Andersdatter fra Nibe i vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og fornævnte Johanne Andersdatters fader, skal have været halv sødskende. Jægersborg 22 september 1704.

108.
Mads Lauritzen boende i Medelgård i Rødding sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Mads Lauritzen biende i Medelgård og Maren Jensdatter i Rødding bye, begge af Rødding sogn, udi vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 22 september 1704.

109.
Jens Sørensen fra Tøstrup i Almind sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Tøstrup i Almind sogn og Birgitte Jensdatter af Bisballe i Lysgård sogn i vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg 22 september 1704.

124.
Peder Pedersen, boende i Toppenbjerg by i Vestervig sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, boende i Toppenbjerg by udi Vestervig sogn og Else Pedersdatter fra Flarup i Ydby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangen hustru skal have været hendes fader udi andet led beslægtet. Frederiksborg 17 oktober 1704.

131.
Johanne Nielsdatter fra Mariagers Klosters gods, brev at hun i henseende til, at hendes mand Anders Jensen, som hun, formedelst hendes lejermål i hans fraværelse, er bleven skilt [fra] ved døden er afgangen, må sig i ægteskab på ny indlade, dog at det ej sker med den der hende har besovet.
G a v, at Vi eftersom for Os på Johanne Nielsdatters vegne fra Assens bye under Mariager Kloster i vort Land Nørre Jylland, allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, at Vi, i henseende til, at hendes forrige mand Anders Jensen som den 20 december anno 1702 haver for consistorie retten i vor købstad Århus forhvervet dom til ægteskabs skilsmisse imellem dennem, formedelst, at hun i hans fraværelse, da han i fem år skal have været borte fra hende, haver ladet sig af en anden besove /:er ved døden afgangen:/, allernådigst ville tilstæde, at hun sig i ægteskab igen måtte begive; Da som samme hendes forrige mand Anders Jensens død ved Tingsvidne er bleven forklaret, have Vi allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at bemeldte Johanne Nielsdatter må sig i ægteskab på nye indlade, dog ei med den person, af hvilken hun er bleven besovet. Forbydendes etc. Hafn: 18 november 1704.

140.
Michel Nielsen fra Nibe, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen og Kirsten Jensdatter fra Nibe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 9 december 1704.

138.
Hr Jørgen Jørgensen, sognepræst i Hatting sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Jørgensen, sognepræst til Hatting og Sara Ludvigsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafn: 6 december 1704.

141.
Bertel Nielsen Horskier fra Seest i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Nielsen Horskier og Bodel Jepsdatter fra Seest sogn i vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 16 december 1704.

149.
Madtz Jensen i Todbjerg sogn i Caløe amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og Johanne Rasmusdatter fra Bendstrup i Todbjerg sogn udi Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 27 december 1704.

Anno 1705. - Januar:

1
Oluf Jensen fra Amrum under Riberhus amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen og Marrette Harcken på Amrum under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 6 januar 1705.

2.
Nes Pedersen af Fæsted bye, Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Nes Pedersen fra Fæsted bye i Hygum sogn under Ribe stift og Maren Clausdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led er beslægtede. Hafn: 6 januar 1705.

6.
Lauritz Henrichsen af Underup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Henrichsen og Birgitte Thomasdatter fra Underup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 17 januar 1705.

10
Jørgen Jensen Hjerting af Guldager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Hjerting boende i Guldager sogn, udi Riberhuus amt og Mette Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 27 januar 1705.

19
Lauritz Ottesen fra Vejby sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Ottesen og Kirsten Andersdatter fra Vejby sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustrue, udi 2det og 3die led beslægtet. Hafn: 7 marts 1705.

21
Amtmand Joachim Gersdorf og jomfru Edele Margareta Gersdorf brev at vies hjemme i huset på hendes faders gen. major Friderich Gersdorffs gård Bramstrup af hvilken præst de dertil kan formå.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Joachim Gersdorf til Isgård, Vores amtmand over Kalø amt og jomfru Edele Margareta Gersdorf, må hjemme udi huset på hendes faders, general major Os elske Friderich Gersdorfs gård Bramstrup, sammenvies af hvilken præst han det begierer og dertil kan formå når den påbudne accise etc er betalt. Hafn: 7 marts 1705.

22
Julef Tyches fra Vesterlands Føhr, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Julef Tyches og Jung Marin Knudten fra Vesterlands Føhr, under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 14 marts 1705.

23
Hans Hansen fra Hjerting i Riberhuus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Hans Hansen og Barbara Jesdatter fra Hjerting i Guldager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 14 marts 1705.

28.
Melchior Povelsen fra Byrum sogn på Læsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Melchior Povelsen fra Byrum sogn på Læsø og Else Sørensdatter, afg Mikkel Jensens, som boede der på landet, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 17 marts 1705.

30.
Knud Christensen Kiergård, borger i Viborg ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Knud Christensen Kiergård, borger og indvåner i vor købstad Viborg og Kirstine Lassen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er hans morbroders datter. Hafn: 24 marts 1705.

41.
Hans Hansen fra Møgeltønder under Schackenborg grevskab, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og Merred Pedersdatter fra Møgeltønder under grevskabet Schackenborg under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Glückstadt 13 april 1705.

42.
Morten Pedersen fra Kollerup i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen og Johanne Andersdatter fra Kollerup udi Hanherred udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige afgangen mand, udi andet led skal  have været beslægtet. Glückstadt 13 april 1705.

55.
Jens Christensen, barnefødt udi Hinding Nors sogn udi Thy, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, barnefødt udi Hinding udi Nors sogn udi Thy og Maren Madsdatter, barnefødt udi Hjardemål sogn udi Tved bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg 22 maj 1705.

57.
Christen Jensen fra Store Ajstrup sogn og bye i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen fra Store Ajstrup sogn og bye i Slet herred og Kirsten Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Jægersborg 22 maj 1705.

68.
Jens Christensen, rytterbonde udi Mørkholt i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, rytterbonde udi Mørkholt i Holmans herred udi Koldinghus amt og Sidzel Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset hendes forrige afgangen mand, såvel som hun selv, hannem i tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 22 juni 1705.

75.
Michel Christensen af Rubjerg by i Vendsyssel bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Christensen og Mette Stephansdatter fra Rubjerg by udi Vennebjerg herred i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 6 juli 1705.

77.
Niels Madsen fra Palstrup Stavn i Jylland, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen og Anna Christensdatter fra Midstrup [Levring sogn] på Palstrups stavn udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustrues Johanne Pedersdatters sødskende barn. Frederiksborg 6 juli 1705.

86.
Hans Simonsen af Emmerlev sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Simonsen af Emmerlev sogn og Karen Hansdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die led skal være beslægtede. Frederiksborg 10 juli 1705.

88.
Anders Johansen fra Sindal sogn i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Johansen og Birte Nielsdatter fra Sindal sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 13 juli 1705.

94.
Jens Michelsen af Kvols på Tårupgårds gods, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen og Anne Christensdatter i Kvols sogn på Tårupgårds gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 24 juli 1705.

95.
Søren Sørensen fra Hjarnø under Århus stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Kirsten Jensdatter fra den Ø Hjarnø i Bjerre herred under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 24 juli 1705.

111.
Henrich Søren Kierulf på Eskier og Ide Henrichsdatter Bugge, bevilling at sammenvies hjemme i huset af en deres pårørende præster som dertil godvilligen kand formåes. 
Bevilger og tillader at Henrich Sørensen Kierulf  på Eskier og Ide Henrichsdatter Bugge, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset af en deres pårørende præster som dertil godvilligen kan formåes, sammenvies, når den påbudne accise er betalt. Kronborg 28 august 1705.

126.
Oche Ketels fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Oche Ketels og Crasten Brarem fra Vesterlands Føhr, under Riberhuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 12 oktober 1705.

130.
Knut Harsken fra Norddorpf under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Knut Harsken fra Norddorpf og Kerren Knuten fra Nebel på Amrum  under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 30 oktober 1705.

135.
Peder Michelsen af Bjerregrav sogn og bye i Sønderlyng herred, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Michelsen og Cidsel Pedersdatter fra Bjerregrav sogn og bye udi Sønderlyng herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg 2 november 1705.

140.
Nahmen Wøgens og Tat Røhrdens fra Oldesum på Vesterlands Føhr, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Nahmen Wogens og Tat Røhrdens fra Oldesum  på Vesterlands Føhr under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede.  Hafn: 14 november 1705.

142.
Michel Christensen af  Kvols på Torupgård gods ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Christensen og Anne Michelsdatter af Kvols bye på Tårupgårds gods], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 17 november 1705.

144.
Lambert Hansen fra Grimstrup  i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lambert Hansen og Maren Jensdatter fra Grimstrup udi Riber udi vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 21 november 1705.

146.
Peter Hasle af Viborg ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peter Hasle, indvåner i vor købstad Viborg og Maren Arctander må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 21 november 1705.

147.
Søren Jepsen fra Seest sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jepsen og Anne Jepsdatter fra Seest sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 24 november 1705.

152.
Jens Michelsen på Tunø ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen og Anne Rasmusdatter, afgangen Jørgen Madtzens på Tunø udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han med samme hendes afgangen mand, fornte Jørgen Madtzen, udi tredie led skal have været beslægtet. Hafn: 28 november 1705.

155.
Christen Bertelsen fra Staby sogn i Bøvling amt bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Christen Bertelsen og Kirsten Christensdatter fra Staby sogn i Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangen mand Jens Christensen, udi andet og tredie led beslægtet. Hafn: 5 december 1705.

157.
Jung Rørdt Røhrden fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jung Rørdt Røhrden og Gundel Olufs fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafn: 12 december 1705.

158.
Madtz Olufsen fra Vejlby, [Harboøre sogn] på Harboøre udi Ryssenstens birk, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Madtz Olufsen og Maren Jensdatter fra Vejlby på Harboøre udi Ryssenstens birk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet lad skal være beslægtede. Hafn: 12 december 1705.

160.
Clemend Hansen fra Sønderho i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Clemed Hansen [Clemend Hansen] og Anne Jesdatter fra Sønderho udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustrue Else Jepsdatter, udi tredie led beslægtet. Hafn: 22 december 1705.

14.
Niels Sørensen fra Vester Balle i Ho sogn ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen fra Vester Balle i Ho sogn i Riberhuus amt og Anne Bachensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 6 februar 1706.

33.
Thomas Mathiesen fra Elling sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Thomas Mathiesen fra Elling sogn i Ålborg stift, og Maren Jensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige afgangen mand skal have været sødskende barn, til fornte Thomas Mathiesens fader. Hafnia 20 marts 1706.

35.
Kettel Bohn fra Nebel på Amrum under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Kettel Bohn og Marret Jung Nichelsen fra Nebel på Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 20 marts 1706.

36.
Namen Jørgen fra Amrum under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Namen Jørgen og Kerren Jung Bohn fra Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 20 marts 1706.

43.
Mads Iversen, rytterbonde udi Skærbæk udi Elbo herred i Jylland, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Mads Iversen, rytterbonde udi Skærbæk i Elbo herred og Maren Sørensdatter Skovsens udi Mørkholt i Holmans herred udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangen hustrue, skal være født af tvende halv sødskende og således i andet led at have være beslægtet. Hafnia 3 april 1706.

45.
Jørgen Peters fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Peters og Kerrin Olufs på Vesterlands Føhr under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 13 april 1706.

50.
Oluf Laursen fra Jungstrup [Jonstrup] i Sct Hans sogn i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Ole Laursen og Birgitte Stephansdatter, begge hjemmehørende udi Jungstrup i Sct Hans sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere næst sødskende børn.  Hafnia 8 maj 1706.

55.
Las Nissen fra Seem sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Las Nissen og Maren Pedersdatter afgangen Anders Sørensens fra Seem sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været bemeldte hendes afgangen mand Anders Sørensen, udi andet led beslægtet. Hafnia 14 maj 1706.

61.
Madtz Iversen fra Skærbæk sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Madtz Iversen fra Skærbæk sogn i Ribe stift og Maren Sørensdatter Skovsens af Mørkholt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru Karen Hansdatter Lund udi andet led beslægtet. Frederiksborg 7 juni 1706.

66.
Peder Jensen Bunk, boede udi Sønderby udi Tved sogn udi Thy, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Bunk, boende udi Sønderby i Tved sogn udi Thy og Maren Lauritzen af samme sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han for rom tid siden skal have begået lejermål med et hendes sødskende barn, ved navn Anne Jespersdatter. Frederiksborg 7 juni 1706.

69.
Jens Sørensen, rytterbonde fra Birkenes i birk sogn [Østbirk sogn] i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen, rytterbonde fra Birkenes i birk sogn i Århus stift, og Dorthe Johansdatter Schultz, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes afgangen fader Johan Schultz skal have været bemte Jens Sørensens forrige afgangen hustrue, Karen Pedersdatter udi andet led beslægtet. Frederiksborg 11 juni 1706.

73.
Jens Ostenfeld, conrector Scholæ i Viborg, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at mag Jens Ostenfeld, conrector Scholæ udi vor købstad Viborg, og Dorethe Helene Reenberg må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Rendsborg 23 juni 1706.

79.
Rasmus Rasmussen af Vadstrup på Samsø, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen af Vadstrup og Dorete Mortensdatter af Langemark på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans første afgangen hustru, udi andet led beslægtet. Skanderborg 5 juli 1706.

82.
Anders Jensen Sevel af Ribe bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen Sevel, indvåner udi vor kiøbstad Ribe og Johanne Olesdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg 16 juli 1706.

84.
Lars Jensen af Hjardemål sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Lars Jensen af Hjardemål sogn og Else Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg 23 juli 1706.

100.
Niels Sørensen fra Blenstrup sogn i Viborg stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Anne Steffensdatter afgangen Jens Christensens fra Blenstrup sogn, i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været bemeldte Jens Christensen udi tredie led beslægtet. Frederiksborg 13 september 1706.

103.
Friderich Malthesen Sehested til Rydhave og Krogsgårde, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Friderich Malthesen Sehested til Rydhave og Krogsgård og jomfru Birgitte Sophie Sehested af Holmgård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede.  Hafnia 18 september 1706.

108.
Christen Nielsen fra Nørre Rødklit i Nysogn på Holms Land udi Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Kirsten Christensdatter fra Nørre Rødklit i Nysogn på Holmsland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 5 oktober 1706.

118.
Bachen Sørensen af Nørballe i Ho sogn i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Bachen Sørensen og Maren Hansdatter af Nørballe i Ho sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 26 oktober 1706.

122.
Jens Hansen af Tømmerby i Ribe stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen af Tømmerby og Anne Pedersdatter fra Grimstrup udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 6 november 1706.

130.
Peder Jensen af Nørre Bork i Lundenæs amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen fra Nørre Bork sogn og Kirsten Davidsdatter af Bangsbøl i Hemmed sogn [Bandsbøl i Hemmet] sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hver andre ej nærmere, end som forskrevet står, udi slegt - eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne voris allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes etc.  Hafnia dend 27 Nov: 1706 [Fuldstændig afskrift]..

Der er ingen bevillinger mellem 54-47 3 maj 1707 til 95-100 den 16 september 1707 – heller ikke i register.

Begyndt læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M 460488:

Jyske Registre år 1707 - 1710:

2-2:
Hans Pedersen af Ring sogn i Århus stift bevilling på ægteskab udi tredie led:
F4: G A W, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bewilget og tilladet, så og hermed bewilger og tillader, at Hans Pedersen og Maren Hansdatter af Ring sogn i Århus stift udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie leed ere beslægtede, dog skal de først på behørige steder bewisligt giøre, at de hwer andre ei nærmere, end som forskrewet står, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia den 8 januarii 1707. [Fuldstændig afskrift].

8-7:
Peder Rasmussen Syndergård fra Esby på Helgenæs under Århus Stift bevilling på ægteskab i 3die [andet] og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen Syndergård og Anne Sørensdatter af Esby på Helgenæs under Århus Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 25 januar 1707.

9-8
Hr Eiler Henrichsen Stampe, sognepræst til Torslev og Lindum sogne i Ålborg Stift, bevilling til ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at hr Eiler Henrichsen Stampe, sognepræst til Torslev og Lindum sogne, og Else Lauritzdatter Ursin afg hr Peder Blockes efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere fødde af tvende halvsøstre og således udi 2det led beslægtede. Hafnia 5 februar 1707.

27-22:

Niels Lauritzen af Medholden [Mjolden?] sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen af Medolden [Mjolden?] sogn og Margrethe Pedersdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia 5 marts 1707.

28-23:
Jens Andersen fra Bredstrup i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen fra Bredstrup og Maren Pedersdatter af Viuf sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 5 marts 1707.

39-29:
Jep Jensen fra det Øland Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.

Bevilger og tillader, at Jep Jensen og Woldborg Jesdatter af det Øland Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 2 april 1707.

53-46:
Jens Jepsen af Hårstrup [Håstrup] by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.

Bevilger og tillader,  at Jens Jepsen af Håstrup by, i Smidstrup sogn udi Koldinghus amt, lands dragon ved obr Fursmans livcompagni og Sitzel Stephansdatter i Almind, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige mand afgangen Jens Jørgensen vare sødskende børn. Hafnia 3 maj 1707.

54-47:
Hans Pedersen, rytterbonde, af Glibstrup by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.

Bevilger og tillader, at Hans Pedersen rytterbonde udi Glibstrup by i Andst sogn udi Koldinghus amt, og Kirsten Nielsdatter af Brodtzgård?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han forhen haver haft hendes faders Niels Gydesens sødskendebarn navnlig Else Jensdatter til ægte, som nu ved døden er afgangen. Hafnia 3 maj 1707.

95-100:
Skipper Christopher Nielsen af Ålborg bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christopher Nielsen Skipper af vor købstad Ålborg og Karen Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg 16 september 1707.

111-112:
Niels Sørensen fra Ål sogn i Jylland ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen fra Ål sogn og Karen Madtzdatter fra Kjærup udi Vester herred i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia den 28 oktober 1707.

113-116:
Christen Jensen og Anne Nielsdatter af Ydby sogn på Thy, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Anne Nielsdatter af Ydby sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 28 oktober 1707.

114-117:
Christen Sørensen fra Bartum i Halds amt og Mette Sørensdatter, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen fra Bartum i Rødding sogn udi Nørlyng herred i Halds amt og Mette Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie lige led ere beslægtede. Hafnia 28 oktober 1707.

137-144:
Anders Thomesen af Borris sogn i Lundenæs amt i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Thomesen af Boris sogn og Maren Christensdatter af Folding sogn og bye i Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led ere beslægtede. Hafnia 2 december 1707.

138-145:
Erich Hayen af St Laurentii sogn på Vesterlands Føhr under Riber amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Hayen og Mare Olufsdatter af St Laurenti sogn på Vesterlands Føhr under Ribe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 2 december 1707.

139-145
Arfest Samme af Laurentii sogn på Vesterlands Føhr under Ribe stift bevilling på ægteskab i 3die led.
F 4 G A W at Wi efter allerunderdanigste ansøgning hawer bewilget og tilladt, at Arfest Samme og Coesten Peters af St Laurentii sogn på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led ere beslægtede. Hafnia 2 december 1707.

Anno 1708:

7-158:
Peter Johansen fra Henne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader,  at Peder Johansen fra Henne sogn og Mette Sørensdatter af Hennebjerg  udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er i tredie led beslægtet med en qvindes person navnlig  Leene Olesdatter af Dyrboe [Dyreby] i fornte Henne sogn, som han tilforn har forset sig udi lejermål med. Hafnia 27 januar 1708.

10-166
Poul de Rosenørn, capitain ved Århusiske national regiment og jomfru Mette Bentzon, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Paul de Rosenørn til Tvilum, capitain ved det Århusiske national regiment og jomfru Mette Benzon, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 3 februar 1708.

12-168
Rasmus Knudsen, rytterbonde udi Vestbirk i Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Knudsen, rytterbonde udi Vestbirk udi Nim herred udi Skanderborg amt, og Mette Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 3 februar 1708.

13-169
Anders Christensen Fisker, brev om lejermåls forseelses efterladelse i forbudne led med Maren Sørensdatter og bevilling på ægteskab.
F 4 G A W, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning, af sær Kongelig nåde, allernådigst hawer tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwer og efterlader Anders Christensen Fisker fra Ålbæk udi Ålborg stift [Ålbæk i Råbjerg sogn] og Maren Sørensdatter, som hver andre udi tredie led skal være beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først bevisligt gøre etc, så og noget til næste Hospital udgive,  såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter et nyde. Hafnia 10 februar 1708.

15-170
Stephan Simonsen, dragon under obrist lieutenant Arenholz compagni, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Stephan Simonsen, dragon under obrist lieutenant Arenholts [2 stavemåder] compagni og Maren Larsdatter, boende i Siimb [Siim] i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader Simon Nielsen, og hendes afgangen mand Søren Andersen, skal have været sødskende børn. Hafnia 10 februar 1708.

25-177
Thim Lauritzen af Sejerslev i Emmerlev sogn i Schackenborg grevskab amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thim Lauritzen af Sønder Sejerslev i Emmerlev sogn under Schackenborg grevskab og Mette Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afgangen hustru Mette Pedersdatter udi tredie led beslægtet. Hafnia den 20 februar 1708.

30-179
Jørgen Nielsen fra Stovrup i Skjold sogn i Jylland og Karen Nielsdatter, bevilling på ægteskab, uanset at han hendes forrige afgangen mand i andet led haver beslægtet.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen fra  Stovrup i Skjold sogn udi Århus stift og Karen Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige afgangen mand, Søren Christophersen udi andet led skal have været beslægtet. Hafnia 2 marts 1708.

34-182
Bartholomæus Mogensen Skov og Maren Nielsdatter af Århus bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Bartholomæus Mogensen Skou og Maren Nielsdatter af vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia 10 marts 1708.

41-187
Ritmester Henrich Brochdorph og jomfru Johanne Marie Brochdorph, bevilling på ægteskab i 2det led, imod en kendelse til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn af 100 rdr.
F 4 G A W, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning allernådigst hawer bewilget og tilladt, at Vores ritmester Os elskelig Henrich Brochdorph og jomfru Johanne Marie Brochdorf må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere hinanden udi andet led beslægtede. Dog skal de først bevisligt gøre, at de hverandre ey nærmere end som forskrewet står udi slægt eller svogerskab pårører, så og til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn 100 Rigsdaler udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes etc. Hafnia den 23 marts 1708.

53-199
Powel Christensen fra Uglev i Thy, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Povel Christensen fra Uglev og Maren Christensdatter af Odby i Refs herred udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskendebørn. Hafnia 6 april 1708.

73-220
Michel Pedersen og Anne Sørensdatter fra Tolbøl by i Thy, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen og Anne Sørensdatter fra Tolbøl udi Lodbjerg sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige mand, afgangen Jens Lauritzen udi tredie led beslægtet. Hafnia 18 maj 1708.

82-228
Niels Ovesen af Påkær i Ribe Stift bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Ovesen af Påkær og Kirsten Christensdatter på Harboøre udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Frederiksborg 1 juni 1708.

88 og 89-235
Hans Iversen af Håstrup i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Iversen af Håstrup by udi Smidstrup sogn i Koldinghus amt, og Dorothea Jacobsdatter af Bredstrup må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Koldinghus 19 juni 1708.

91-236M
mag Moritz Albertsen Trap, sognepræst til Højslev, Dommerby og Lundø sogne i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at mag Mouritz Albertsen Trap, sognepræst til Højslev, Dommerby og Lundø menigheder i Viborg stift, og Kirstine Trap, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Frederiksborg den 6 juli 1708.

94-239
Anders Sørensen Klog bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen Klog og Kirsten Jensdatter af Vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede.  Frederiksborg den 9 juli 1708.

97-241
Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Holm, boende i Alstrup og Anne Clemensdatter af Onsbjerg by på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 13 juli 1708.

104-247
Eske Hansen af Snede sogn [Nørre Snede] i Tyrsting - Vrads Herred i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Eske Hansen og Inger Jørgensdatter af Snede sogn i Tyrsting - Vrads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Frederiksborg den 27 juli 17o8.

105-248
Jesper Jespersen på Høgholt i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jesper Jespersen fra Høgholt i Vort land Nørre Jylland [Hørmested sogn] og Johanne Lauritzdatter Kierulf, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Frederiksborg den 30 juli 1708.

115-255
Anders Pedersen af Barmer bye udi Sebber sogn, udi Slet herred i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader,  at Anders Pedersen og Anne Christensdatter af Barmer bye i Sebber sogn udi Slet herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg den 13 august 1708.

135-275
Lauritz Nielsen fra Læsø under Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen og Maren Mortensdatter fra Læsø under Vort Land Nørrejylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 19 oktober 1708.

137-276
Claus Christensen og Mette Jørgensdatter af Rønne [Rømø] i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Claus Christensen og Mette Jørgensdatter af Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 2 oktober 1708.

144-282
Peder Christensen af Agerskov i Ravnstrup sogn i Nørlyng herred, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Agerskov i Ravnstrup sogn i Nørlyng herred, og Johanne Christensdatter af Egebjerg i Vridsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 23 november 1708.

146-284
Anders Espersen fra Vium by  i Salling, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Espersen og Maren Tøgersdatter af Vium by, Hjerk sogn udi Salling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 20 november 1708.

148-358
Las Andersen af Stubdrup i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Las Andersen af Stubdrup i Øster Brønderslev sogn i Vendsyssel og Mette Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 10 november 1708.

156-294
Jens Gundersen af Ramme sogn, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Gundersen og Maren Eriksdatter begge af Ramme sogn i Vort Land Nørrejylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 30 november 1708.

158-295
Christen Barchman, sognepræst til Vilslev og Hunderup sogne i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Barchman, sognepræst til Vilslev og Hunderup sogne i Ribe stift, og Ese Hansdatter [Else Hansdatter?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 7 december 1708.

År 1709 – Januar:

2-308
Capitain Otto Schach og jomfru Elisabeth Birgitta Rantzau, bevilling på ægteskab i det andet led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Otto Schach til Kierstrup [Kerrestrup i Vinkel sogn?] Voris bestalter capitain og Os elskelig jomfru Elisabeth Birgitte Rantzau, må ud ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia 5 januar 1709.

19-323
Backen Nielsen af Nørre Oksby udi Oksby sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Backen Nielsen og Kirsten Christensdatter af Nørre Oksby udi Oksby sogn udi Vester Herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere hinanden udi tredie led beslægtede. [Er overstreget]. Hafnia 2 marts 1709.

22-324
Niels Jensen fra Loegård i Ørslevkloster sogn i Viborg stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen fra Loegård i Ørslevkloster sogn i Viborg stift og Dorethe Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 9 marts 1709.

23-325
Oluf Christensen af Lønne sogn og by i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Christensen og Karen Christensdatter i Lønne sogn og by udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun for ungefehr tie år siden er bleven besovet af en person ved navn Gregers Adtzersern som hannem i tredie led er beslægtet . Hafnia den 9 marts 1709.

24-326
Jens Sørensen af Frølund i Ribe stift, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Frølund og Mette Pedersdatter af Buske i Gjellerup sogn i Hammerum herred, udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 9 marts 1709.

25-326
Niels Knudsen af Pannerup bye udi Trige sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen og Kirsten Rasmusdatter af Pannerup bye udi Trige sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afg fader, haver været hendes forrige afgangen mand, Knud Christensens sødskende barn. Hafnia den 16 marts 1709.

47-352
Stephan Nielsen af Endrupholm bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Stephan Nielsen af Endrupholm [Vester Nykirke sogn?] og Maren Schultz af Lundenæs i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 11  Maj 1709.

48-353
Backen Nielsen Thane af Oksby i Ribe stift bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Bachen Nielsen Thane af Oksby og Kirsten Christensdatter af Nør Oksby i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden  udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 11 maj 1709.

53-357
Søren Jørgensen Borger i Fredericia bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen Borger i Fredericia og Mette Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie ere beslægtede. Hafnia den 25 maj 1709.

54-358
Hein Frantzen af Smidstrup sogn i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hein Frantzen af Smidstrup sogn udi Koldinghus amt og Karen Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er sødskende barn med en qvindes person, ved navn Mette Jensdatter, som han for nogen rom tid siden skal have besovet. Hafnia den 1 juni 1709.

56-359 
Christen Madsen af Vestergård udi Østerild sogn og bye i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen af Westergård udi Østerild sogn og bye og Margrethe Madsdatter af Ronsøe? by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 1 juni 1709.

57-360
Peder Christensen af Valsted udi Viborg stift bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Kirsten Pedersdatter af Valsted [Sebber sogn] udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 1 juni 1709.

76-373
Søren Sørensen Bådsmand fra Tunø, under Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen bådsmand fra Tunø under vort Land Samsø, og Maren Mikkelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 29 juni 1709.

81-379
Hr Friderich Mathiesen Thestrup, sognepræst til Harring og Stagstrup menigheder i Thy, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at hr Friderich Mathiesen Thestrup, sognepræst til Harring og Stagstrup menigheder udi Thy og Gjertrud Jensdatter Låsbye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie [andet?] og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 6 juli 1709.

84-381
Lauritz Olsen Skomager af Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Olsen Skomager og Mette  Jensdatter af Vor kiøbstad Århus må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun hans forrige afgangen hustru udi andet led skal have været beslægtet. Hafnia den 13 juli 1709.

90-388
Anders Nielsen af Endelave land i Års stift [Århus stift], ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen og Maren Sørensdatter af Endelave land udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Frederiksborg den 29 juli 1709.
Notat:
Uaffordret og cass efter Ko[ngelig] befal af 10 novb 1713.

101-415
Jacob Hansen Dallerup af Gram bye, Bjerre sogn bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jacob Hansen Dallerup og Anne Sørensdatter af Gram by i Bjerre sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg den 2 september 1709.

109-420
Anders Iversen af Sønder Molm [Sønder Vollum] i Brede sogn ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Iversen af Sønder Molm [Sønder Vollum] i Brede sogn og Christina Pedersdatter af Skads [Skast] sogn under Schackenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Jægersborg den 16 september 1709.

121-435
Niels Knudsen i Stavlund i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen i Stavlund  og Dorthe Christensdatter i Høstrup udi Haderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige ved døden afgangen mand Niels Pedersen, skal have været fornævnte Niels Knudsen i andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 4 oktober 1709.

136-459
Rasmus Pedersen på Samsø bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen og Karen Pedersdatter på Vort land Samsø må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige mand afgangen Jørgen Hansen i tredie led skal wære beslægtede. Hafnia den 28 oktober 1709.

142-463
Hans Sørensen boende i Klejs udi Rårup sogn i Stjernholm amt i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen boende i Kleis i Rårup sogn udi Stjernholms amt og Karen Hansdatter af fornævnte by og sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangen hustru udi tredie led beslægtet. Hafnia den 16 november 1709.

143-464
Peder Christensen boendes i Grejs bye i Nørvang herred i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader,  at Peder Christensen boende i Grejs by udi Koldinghus amt og Else Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 23 november 1709.

146-466
Peder Mortensen og Else Jensdatter fra Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader,  at Peder Mortensen og Else Jensdatter af Brundby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige afgangne mand, vare sødskende børn. Hafnia den 6 december 1709.

147-467
Hr Peder Jensen Skibsted, sognepræst til Hjardemål menighed i Hillerslev herred i Thy, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader,  at hr Peder Jensen Skibsted, sognepræst til Hjardemål menighed i Hillerslev herred udi Thy, og Karen Margrethe Svendsdatter Kirketerp, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 6 december 1709.

Anno 1710 - januar:

4-475
Rasmus Nielsen Stær fra Skanderborg amt i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen Stær og Ellen Nielsdatter fra Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mand udi andet led beslægtet. Hafnia den 18 januar 1710.

5-476
Jørgen Jacobsen af Nebel sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Jørgen Jacobsen af Nebel sogn og Johanne Christensdatter af Henne sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 18 januar 1710.

7-479
Johannes Mikkelsen af Bredal i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Johannes Mikkelsen af Bredal [Gudum sogn?] og Maren Jørgensdatter fra Solskov udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 21 januar 1710.

17-485
Peder Pedersen af Hem sogn udi Salling i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, boende i Hem sogn udi Salling og Karen Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 22  februar 1710.

20-487
Peder Jepsen af Visby sogn under Riberhus amt i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader,  at Peder Jepsen og Kirsten Madsdatter af Visby sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 4 marts 1710.

35-499
Niels Christensen af Gammelby i Grurup sogn bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader,  at Niels Christensen af Gammelby i Grurup sogn og Helvig Jensdatter af Dover Mølle i Ydby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 25 marts 1710.

37-500
Lauritz Pedersen, fuldmægtig på Oksholm i Jylland bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader,  at Lauritz Pedersen, fuldmægtig på Oksholm i Vort land Nørrejylland og Maren Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 29 marts 1710.

47-507
Hans Lauritzen af Ho sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader,  at Hans Lauritzen af Ho sogn og Mette Jensdatter afgangne Jes Pedersens i Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 15 april 1710.

53-510
Niels Bertelsen af Linå sogn i Silkeborg amt i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Bertelsen og Maren Jensdatter boende i Linå sogn udi Gjern herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 29 april 1710.

54-510
Martin Krag af Daler by under Schackenborg grevskab bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Martin Krag og Zidsel Nielsdatter af Daler bye under grevskabet Schackenborg må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 3 maj 1710.

73-523
Thomas Jacobsen af Borup i Viborg stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader,  at Thomas Jacobsen af Borup og Maren Pedersdatter af Bjørnstrup i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 27 juni 1710.

74-423
Christen Knudsen af Tånum i Dronningborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen og Maren Nielsdatter af Tånum udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal være sødskende barn til hans afgangne hustru Johanne Christensdatter. Frederiksborg den 30 juni 1710.

77-525
Jens Jensen Agger og Maren Christensdatter i Kirkeby af Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader,  at Jens Jensen Agger af Vandborg og Maren Christensdatter Kirkeby af Hove [sogn] i Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Dog skal de først bevisligt gøre, så og noget til næste Hospital udgive etc. Hafnia den 11 juli 1710.

87-530
Jens Jensen Kåsgård af Ribe stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Kåsgård [2 stavemåder] af Bøvling amt i Ribe stift og Anne Christensdatter Biløw må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg den 1 august 1710.

93-534
Jens Jensen Brun af Nørre Tranders sogn i Jylland bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Brun og Else Knudsdatter af Nørre Tranders sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg den 15 august 1710.

97-535
Hr Peder Svendsen Kirketorp, sognepræst til Bedsted og Grurup sogne i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i andet led. Bevilger og tillader, at hr Peder Svendsen Kirketorp, sognepræst til Bedsted og Grurup menigheder i Hassing Herred, Karen Jensdatter Laasby, afgangne Jens Kampmans i Vor kiøbstad Aalborg [jvnf bevillinger Ålborg stift],må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Frederiksborg den 29 august 1710.

104-539
Hans Sørensen og Maren Nielsdatter fra Oksby  i Ribe stift, som hver andre i andet led skal være beslægtede, oprejsning for deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, og bevilling på ægteskab.
F 4 G A W at Wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering af sær Kongelig nåde allernådigst haver tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Hans Sørensen og Maren Nielsdatter fra Oksby sogn i Vester herred udi Ribe stift, som hinanden udi andet led ere beslægtede, deres med hver andre begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge, at de samme deres forseelse og slægtskab uagtet, i ægteskab må sammenkomme, dog skal de først bevisligt gøre etc, så og noget til næste Hospital udgive, desligeste Kirkens disciplin udstå, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 15 september 1710.

112-545
Niels Christensen af Gislum by i Viborg stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Dorothe Christensdatter af Gislum herred og by udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de ere næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 24 oktober 1710.

123-556
Rasmus Mortensen bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Mortensen, boende udi Fillerup udi Odder sogn i Århus stift og Kirsten Sørensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn haver været i ægteskab med hans sødskende barn. Hafnia den 21 november 1710.

132-560
Anders Jensen Koch af Nibe i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
F 4 G A W at Wi, efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Anders Jensen Koch af Nibe i Vort land Nørre Jylland og Maren Urbansdatter afg Powel Kweidemand? Weidemand? må udj ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige mand bemte afg Powel  Weidemand ware sødskende børn, dog skal de først på behørige stæder bewisligt giøre, at de hwer andre ej nærmere, end som her owen er meldet, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deris midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste  Hospital udgiwe, såfremt de denne Voris allernådigste bewilling agter at nyde, Forbydendis etc. Hafnia den 19 december 1710.

Begyndt læsning og afskrift af film fra

Rigsarkivet: M 460-489 Rigsarkivet

År 1711:

3-5
Peder Nielsen Rold af Kullerup sogn i Ålborg stift ægteskabs bevilling.
F 4 G a v, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilger og tillade, at Peder Nielsen Rold af Kullerup [Kollerup] sogn og Anne Jensdatter af Klim sogn udi Aalborg Stift i Vort Land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forrige afgangne hustrue, skal have været nest sødskende børn, dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hver andre ei nærmere, end som forskrevet står, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres middel og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne Voris allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Hafnia den 9 januar 1711.

8-10
Niels Jensen Smed, rytterbonde af Østerild sogn i Thy ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Smed, vores rytterbonde af Østerild sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme med Maren Povelsdatter, uanset hun og hans afgangne hustru skal have været nest sødskende børn. Hafnia den 23 januar 1711.

8-11
Mathias Nielsen fra Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mathias Nielsen og Mette Nielsdatter på Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er hans afgangne hustrues sødskende barns datter. Hafnia den 23 januar 1711.

9-13
Lauritz Pedersen af Døstrup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen og Ellen Nielsdatter af Overbye i Døstrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 26 januar 1711.

10-14
Johan Muusman af Brede sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader,  at  Johan Muusman af Brede sogn, udi Løe herred i Ribe stift og Ingeborg Foelmans, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være sødskende børn. Hafnia 26 januar 1711.

10-15
Christen Lauritzen boende på Byrholt i Sulsted sogn i Vendsyssel, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen boendes på Byrholt i Sulsted sogn i Vendsyssel og Gundel Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 2den februar 1711.

28-25 ikke i reg?
Erich Ervsteen fra Klintum under Ribe stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Ervsteen fra Klintum og Elin Folqvarts af Oldesum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 9 februar 1711.

30-34
Kield Christian Müller af Ålborg bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Kield Christian Müller og Karen Nielsdatter af vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sydskende børn. Hafnia den 2 marts 1711.

31-36
Thomas Andersen af Husbye i Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Andersen af Husbye i Kettrup sogn og Anne Thomasdatter af Manstrup, udi Bejstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de er næst sydskende børn. Hafnia den 13 marts 1711.

31-37
Jacob Jensen af Skørping bye i Jylland bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at  Jacob Jensen og Maren Nielsdatter af Skørping bye i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 13 marts 1711.

32- 38
Therkild Jørgensen udi Yderik i Torstrup sogn udi Lundenæs amt i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Terchel Jørgensen udi Yderik i Torstrup sogn udi Lundenæs amt og Karen Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 13 marts 1711.

38-46
Lars Olufsen fra Jerup i Elling sogn udi Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Olufsen og Maren Christensdatter af Jerup udi Elling sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere næst sødskende børn. Hafnia den 27 marts 1711.

39-49
Christen Christensen Torn af Nørre Tranders i Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Torn og Maren Andersdatter af Nørre Tranders sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 27 marts 1711.

41-49
Søren Mikkelsen af Hviding sogn under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Søren Mikkelsen og Else Truelsdatter af Hviding sogn under Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustru Maren Jensdatter, haver været sødskende børn. Hafnia 30 marts 1711.

64-69
Ole Madsen af Seest sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ole Madsen og Anne Hansdatter af Seest sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere næst sødskende børn. Jægersborg den 25 maj 1711.

65-70
Jens Pedersen Kongsted af Stovstrup bye i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Kongsted og Giertrud Madsdatter af Stovstrup [Ullerup sogn?] udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg 25 maj 1711.

65-71
Jens Christensen af Futtrup i Thy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Futtrup i Thy [Heltborg sogn?] og Ingeborg Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Jægersborg 1 juni 1711.

66-72
Ulrich Anthon Westing, gefreider under det Jydske regiment, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Ulrich Anthon Westing, gefrieder under Jydske regiment og Anne Elisabeth Hennings, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi andet led ere beslægtede. Jægersborg den 5 juni 1711.

72-80
Anders Pedersen af Bredsten sogn i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen boendes i Bredsten sogn og Anne Andersdatter af Kærbølling bye udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de begge ere fra tvende halv sydskende, udi tredie led beslægtede. Jægersborg 15 juni 1711.

80-89
Søren Jensen af Bredsten sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Karen Christensdatter af Bredsten sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Jægersborg 3 juli 1711.

80-90
Frue Ingeborg Kirstine Pentz, afgangne Justits Råd Henrich Bildes, som agter at træde i andet egteskab, bevilling at nyde hendes lifs tid, samme rang som hun imidlertid hendes mand levede, har haft.

Bevilger og tillader, at Os elskelig forrige justitz råd, afgangne Henrich Bildes efterleverske til Medelgård, som agter sig udi andet egteskab at træde, må nyde bemeldte hendes afgangne mands caracteer got ad, og samme rang som hun imidlertid hendes mand levede, haver haft, hendes lifs tid beholde. Jægersborg den 31 Juli 1711.

81-92
Christian Hansen af Døstrup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christian Hansen og Lucie Madtzens af Døstrup sogn i Løe herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sydskende børn. Frederiksborg den 10 juli 1711.

87-95
Niels Pedersen af Svenstrup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Lynggård i Svenstrup sogn i Viborg stift og Maren Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre ei nærmere end som forskrevet står [mangler angivelse, af slægtsforholdet] . Frederiksborg den 13 juli 1711.

88-96
Simon Knudsen Aarup af Gram sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Knudsen Aarup af Gram sogn udi Ribe stift og Maren Andersdatter Munckgård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Frederiksborg den 17 juli 1711.

90-100
Søren Pedersen Guldager Ridefoged ved Vår bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen Guldager, Ridefoged ved Vår [Hovedgård i Farstrup sogn?] og Helvig Nielsdatter Steenberg, afgangne sl  Søren Jørgensens af Stenild by udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 1 august 1711.

96-108
Andreas Hansen Uhrmacher fra Kærgård udi Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Andreas Hansen Uhrmacher fra Kærgård udi Ribe stift, og Johanne, afgangne Hans Feddersens udi vor købstad Ringkøbing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes første mand, afg Peder Andersen vare hinanden udi andet led beslægtede. Hafnia den 29 august 1711.

97-107
Anders Nielsen fra Samsø ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen og Else Sørensdatter, afgangne Jørgen Sørensens på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 2 september 1711.

101-116
Hans Bertelsen af Storring sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Bertelsen og Bodil Nielsdatter af Storring sogn og bye udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Jægersborg Slot den 19 september 1711.

102-117
Peder Christensen af Vindblæs sogn i Ålborghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Anne Marie Andersdatter af Vindblæs sogn og bye udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Jægersborg den 19 september 1711.                

110-122
Jens Sørensen af Burgårde i Grædstrup sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Mette Stephansdatter af Burgårde i Grædstrup sogn udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Jægersborg den 22 september 1711.

110-123
Peder Pedersen af Jannerup sogn udi Thy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Mette Christensdatter af Jannerup sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues faders half-broders datter. Jægersborg den 30 september 1711.

113-128
Peder Lauritzen Grøn af Holstebro, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Grøn og Johanne Sørensdatter af vor købstad Holstebro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende børn. Jægersborg den 17 oktober 1711.

113-129
Jørgen Jensen af Vandel by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen af Vandel bye i Randbøl sogn og Margrethe Bentsdatter af Tørskind i Bredsten sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede.  Jægersborg 17 oktober 1711. [Se næste]

118-137 – se forrige.
Jørgen Jensen af Randbøl sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen af Randbøl sogn og Margrethe Bentsdatter af Bredsten sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede.  Jægersborg den 7 november 1711.

122-143
Kield Kieldsen Gadgård? af Fjaltring sogn i Bøvling amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader,  at Kield Kieldsen Gadgård og Kirsten Hartvigsdatter af Fjaltring sogn i Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Jægersborg 17 november 1711.

128-147
Lauritz Sørensen af Tise sogn og by i Vendsyssel i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen og Anne Lauritzdatter af Tise sogn og by i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mand, Peder Andersen udi andet led beslægtet. Hafnia den 31 december 1711.

Anno 1712:

136-8
Hans Lorentzen af Harres i Brede sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Lorentzen af Harris [Harres] i Brede sogn og Anne Tychsdatter af Emmerlev sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led ere beslægtede. Hafnia den 30 januar 1712.

137-10
Morten Wintmøl, Rector scholæ i Randers, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Wintmøl, Rector scholæ i vor købstad Randers og Anne Marie Morland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun er hans moders halfsødsters datter.  Hafnia 5 februar 1712.

138-12
Hans Nissen Rødding af Rødding sogn under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nissen Rødding og Kirsten Madzdatter af Rødding sogn udi Frøs herred under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn haver haft hans afgangne hustrues broder til ægte.  Hafnia 13 februar 1712.

147-25
Jens Jørgensen af Fredericia bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen og Maren Lauritzdatter af vor Stabelstad Fredericia må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtet. Koldinghus den  5 marts 1712.

147-26
Thøger Iversen af Fur sogn i Skivehus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thøger Iversen og Johanne Mortensdatter af Fur sogn udi Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige afgangne mand udi tredie led haver været beslægtet.
Hafnia 5 marts 1712.

159-45
Iver Jensen af Sønder Aldum [Stenderup sogn] bevilling på ægteskab i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Jensen af Sønder Aldum og Maren Jørgensdatter af Brå må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre i andet og tredie led skal være beslægtet. Koldinghus den 20 april 1712.

160-47
Mads Christophersen af Nørhalle i Biersted sogn i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen, boende i Nørhalle i Biersted sogn  [Nørre Halne] i Vendsyssel og Karen Lausdatter, barnefødt i Sundbye sogn i Uttrup [Uttrup], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru i andet og tredie led beslægtet. Hafnia 23 april 1712.

167-59
Peder Mortensen af Hørning sogn  i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen og Zidsel Jensdatter af Hørning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal været hans forrige afgangne hustrue udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 14  maj 1712.

173-73
Frantz Erichsen af Grimstrup sogn i Jylland og Birgitte Catarine Jensdatter, bevilling på ægteskab i andet og tredje led.
Bevilger og tillader, at Frantz Erichsen af Grimstrup sogn i Ribe stift og Birgitte Catharina Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia den 18 juni 1712.

174-74
Niels Christensen Degn i Hørby sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Degn udi Hørby sogn i Viborg stift og Maren Clausdatter i Hostrup bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 18 juni 1712.

175-77
Rasmus Olufsen af Havreballegårds amt i Århus stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader,  at Rasmus Olufsen og Anne Pedersdatter udi Havreballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi i tredie led ere beslægtede. Koldinghus den 22 Juni 1712.

176-80
Frants Mortensen af Fillerup i Års [Århus] Stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Frandtz Mortensen og Anne Christensdatter af Fillerup by udi Odder sogn i Århus stift, må ud ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 2 juli 1712.

184-87
Søren Madsen af Rostrup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Madsen af Rostrup sogn og Ellen Nielsdatter af Gunderup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia 12 juli 1712.

184-88
Jens Jensen fra Fanø i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Karen Hansdatter fra Fanø udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 16 juli 1712.

187-93
Jørgen Mortensen fra Øre bye [Ørby] på Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Mortensen og Johanne Mortensdatter fra Øre bye på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie [andet?] og tredie led ere beslægtede. Hafnia 17 juli 1712.

189-96
Jeppe Lauritzen af Hesselballe bye, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jeppe Laursen af Hesselballe bye og Anne Christensdatter af Mygind sogn i Calø amt udi Ribe stift [Århus], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede.
Hafnia 23 juli 1712.

193-101
Niels Povelsen af Karby sogn på Morsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Povelsen og Else Povelsdatter af Karby sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere nest sydskende børn. Hafnia den 2 august 1712.

196-110
Søren Nielsen Vilholt, rytterbonde, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen Vilholt, vores rytterbonde udi Tønning og Maren Sørensdatter af Vinding sogn udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 13 august 1712.

199-116
Morten Pedersen, boendes på Krastrup stavn i Slet herred i Jylland, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen boende på Krastrup Stavn i Slet herred [Karstrup gård i Farstrup sogn] og Karen Justdatter fød Risgård udi Farstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia 27 august 1712.

207-127
Morten Pedersen af  Gårdsted i Vilsted sogn udi Ålborghus amt, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen boende udi Gårdsted i Vilsted sogn udi Ålborghus amt og Karen Justdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere hinanden i andet led beslægtede. Hafnia den 26 september 1712.

207-128
Rasmus Pedersen, rytterbonde i Vestbirk bye, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen vores rytterbonde i Vestbirk bye i Skanderborg amt og Karen Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 26 september 1712.

210-132
Hr Niels Svendsen Kirketorp, Hospitals Præst i Randers, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Niels Svendsen Kirketorp, Hospitals Præst i vor kiøbstad Randers og Karen Sørensdatter Hofman, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders half søsters datter. Hafnia den 14 oktober 1712.

215-140
Jens Gravesen i Kærgård i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Graversen i Kærgård udi vort land Nørre Jylland og Birgitte Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 28 oktober 1712.

216-141
Jens Andersen af  Dover i Jylland, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Dover i vort land Nørre Jylland og Karen Christensdatter Gundtoft, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede. Hafnia den 28 oktober 1712.

220-149
Peder Rasmussen af True by i Brabrand sogn i Jylland opreisning for begangen leiermål i forbudne leed, og bevilling på ægteskab.
F 4 G a v, at vi haver tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Peder Rasmussen og Bodel Sørensdatter af True by i Brabrand sogn udi Århus stift, i vort land Nørre Jylland, som ere sydskende børn, deris med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilger, at de samme deris leyermåls forseelse og slægteskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hver andre ei nærmere, end som her over er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deris midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne Voris allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia den 11 November 1712. [Fuldstændig afskrift].

221-150
Niels Lauritzen af Stovrup i Skjold sogn i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen og Maren Jørgensdatter af Stovrup i Skjold sogn, udi Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi i tredie led ere beslægtede. Hafnia den 11 november 1712.

228-154
Andreas Thomsen Klide [Klite] af Ringkøbing bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Andreas Thomsen Klite og Margaretha Mogensdatter Toning, afgangne Jens Christensen Torskes af vor kiøbstad Ringkøbing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte hendes afg mand, og fornevnte Andreas Thomsen Klite, haver været hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 21 november 1712.

231-157
Michel Jensen på Samsø bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mikkel Jensen og Maren Sørensdatter på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 30 november 1712.

235-164
Andreas Lohman af Havervad i Brøns sogn i Haderslev amt, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at  Andreas Lodman og Sophie Hedvig Langen af Havervad i Brøns sogn udi Hviding herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led ere beslægtede.

239-168
Mads Christensen af Balling sogn i Skivehus amt udi Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, Mads Christensen og Bodil Christensdatter af Balling sogn, Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 17 december 1712.

Anno 1713  - januar:

248-7
Peder Nielsen af Rettrup by i Brøndum sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peder Nielsen og Maren Christensdatter af Rettrup bye i Brøndum sogn i Salling udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie og fierde led ere beslægtede. Hafnia den 10 januar 1713.

249-9
Jens Lassen af Fogstrup bye i Silkeborg amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen og Mette Nielsdatter af Fogstrup bye i Them sogn udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre i 3die led ere beslægtede. Fredericia den 13 januar 1713.

250-12
Clemend Nielsen fra Bratbjerg gårde i Ålborg stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Clemen Nielsen af Bratbjerg gårde og Maren Christensdatter af Klitten udi Tranum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 17 januar 1713.

257-22
Jens Jensen Melchiorsen på Læsø bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Melchiorsen og Gertrud Hansdatter på vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie lige led ere beslægtede. Hafnia den 18 februar 1713.

257-23

Niels Jørgensen af Allerum bye i Stadil sogn i Ribe stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen og Kirsten Nielsdatter i Allerum bye i Stadil sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 18 februar 1713.

259-27
Christen Christensen af Lønne sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Joensdatter af Lønne sogn i Vester herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led ere beslægtede. Hafnia den 25 februar 1713.

259-28
Martinus Lelius, forpagter på Sejlstrup gård ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Martinus Lelius, forpagter på Sejlstrup gård udi vort land Nørre Jylland og jomfru Ingeborg Dorothea Arnoldidatter Dyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder skal være hans afgangne faders søsterdatter. Hafnia den 25 februar 1713.

261-31
Peter Nielsen Vinter af Vuldsted sogn bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Vinter af Vuldsted [Volsted] sogn og Mette Jensdatter af Romdrup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 4 marts 1713.

262-31
Jens Jensen, rytter bonde af Gammelgård i Store Ring sogn bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen, Voris rytter bonde af Gammelgård i Store Ring [Storring] sogn i Skanderborg amt og Zidsel Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige mand afgangne  Endvold Nielsen skal have været hannem udi andet led beslægtet. Hafnia den 7 marts 1713.

263-35
Anders Jespersen og Maren Christensdatter af Stagstrup sogn på Thy i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jespersen boendes udi Stagstrup sogn på Thy, og Maren Christensdatter af Sundby i bemte Stagstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige afgangne hustrues morbroders datter. Hafnia den 25 marts 1713.

270-44
Povl Hansen Seest af Seest by i Jylland ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Hansen Seest og Else Jacobsdatter afgangne Bertel Madsens af Seest bye udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia de 4 april 1713.

274-51
Jørgen Jensen af Ribe bevilling på ægteskab i tredie led..
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen af vor kiøbstad Ribe og Karen Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 15 april 1713.

276-55
Niels Madtzen af Lønborg sogn i Jylland og Karen Christensdatter ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Madtzen af Lønborg sogn og Kirsten Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sydskende børn. Hafnia den 22 maj 1713.

276-56
Niels Erichsen af Belles Mølle i Bjerre herred ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Erichsen af Belles Mølle og Anne Kirstine Hansdatter, boende i Belle bye udi Stouby sogn i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været hendes forrige afgangne mand Friderich Pedersen udi andet led beslægtet. Hafnia den 2 maj 1713.

285-69
Eskild Jensen Koustrup og Anne Christensdatter af Vandborg sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Eskild Jensen Koustrup og Anne Christensdatter af Vandborg sogn i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de med hinanden udi 2det og 3die led ere beslægtede. Hafnia den 27 maj 1713.

285-70
Peder Ovesen Påkier af Hygum sogn og Margrete Jensdatter Hovdam af Hov sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Ovesen Pokier [2 stavemåder] af Hygum sogn og Margrete Jensdatter af Houdam af Hov sogn, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de ere sydskende børn. Hafnia den 27 maj 1713.

288-73
Erich Baggesen Giørup på Høgholm i Jylland og Kirstine Catharina Henrichsdatter ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Erich Baggesen Giørup på Høgholm i vort land Nørre Jylland og Kirstine Catharina Henrichsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mand Erich Jensen, udi andet ægteskab beslægtet. Gotthorph den 21 juni 1713.

289-74
Lauritz Pedersen og Karen Sørensdatter af Hatting sogn og herred udi Århus stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen, og Karen Sørensdatter af Hatting sogn og herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru Anne Jensdatter Vinther udi tredie led beslægtet. Gotthorp den 24 juni 1713.

291-78
Povel Bertelsen af Engbjerg sogn og Ane Christensdatter af Ferring sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Povel Bertelsen af Engbjerg sogn, og Anne Christensdatter af Ferring sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led er beslægtede. Frederiksborg den 10 juli 1713.

298-92
Thomas Nielsen Strelev og Anne Nielsdatter af Strellev sogn i Lundenæs amt ægteskabs bevilling, uanset at hun hans forrige afgangne hustru i 2det og tredie led var beslægtet.
Bevilger og tillader, at Thomas Nielsen Strellev og Anne Nielsdatter af Strellev sogn i Øster herred udi Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige hustru afgangne Anne Iversdatter, skal have været hver andre udi andet og tredie led beslægtet. Til Gotthorp den 2 august 1713.

303-99
Oluf Pedersen Gani og Ane Pedersdatter fra Læsø ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Oluf Pedersen Gani og Anne Pedersdatter fra vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 12 august 1713.

309-107
Hans Pedersen af Ødsted sogn i Hatting herred bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen af Ødsted sogn og bye udi Hatting herred og Mette Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have besovet et qvindfolk, nafnlig Maren Rasmusdatter, hvis morfader skal have været broder til bemte Mette Pedersdatters mormoder. Hafnia den 2 september 1713.

314-114
Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter af  Ingerslev i Tiset sogn, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter af Ingerslev bye udi Tiset sogn i Ning herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 5 september 1713.

321-120
Jep Jensen og Helvig Christophersdatter af Fole sogn under Ribe stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jep Jensen og Helvig Christensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 30 september 1713.

321-121
Bertel Nielsen af Vester Hassing bevilling på ægteskab i 2det og 3de led.
Bevilger og tillader, at Bertel Nielsen af Vester Hassing udi Ålborg stift og Anne Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 30 september 1713.

332-139
Las Clemendsen, rytter bonde af Hjarup sogn i Koldinghus amt og Kirstine Kieldsdatter bevilling på ægteskab, uanset hun har været hans forrige afgangne hustru i 2det led beslægtet.
Bevilger og tillader, at Las Clemendsen, rytter bonde i Hjarup udi Koldinghus amt og Kirsten Kieldsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru udi andet ægteskab beslægtet. Hafnia den 3 november 1713.

332-140
Gravers Assersøn og Maren Christensdatter af Lønne sogn i Riberhuus amt, bevilling på ægteskab, uanset hun i tredie led er beslægtet en qvindes person, som hand tilforn har begået leyermål med.
Bevilger og tillader, at Gravers Essersøn [2 stavemåder] og Maren Christensdatter af Lønne sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en qvindes person ved nafn Karen Christensdatter, som hand tilforn skal have begået leyermål med, udi tredie led beslægtet. Hafnia den 3 november 1713.

337-146
Lauritz Christensen bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen og Anne Justsdatter af Oppelstrup udi Gunderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 17 november 1713.

338-149
Christen Andersen Fisker af Bangsboe strand ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Fischer af Bangsboe strand og Maren Christensdatter Lisborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Hafnia den 24 november 1713

339-150
Joen Jepsen ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Joen Jepsen, boede udi Lønborg bye og sogn og Dorothe Matzdatter på Havervig, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie [andet?] og tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 28 november 1713.

351-9
Bendt Jespersen ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Bendt Jespersen på Hvidstedgård udi Vendsyssel og Mette Cathrine Winres, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes afgangne fader skal have været sydskende børn. Hafnia den 12 januar 1714.

352-11
Jens Boesen ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 16 januar 1714.

353-13
Andreas Christensen herredsskriver i Kier og Hvetbo herred i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Andreas Christensen, herredsskriver udi Kiær og Hvetbo herred og Johanne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustrues sydskende barn. Hafnia den 19 januar 1714.

355-16
Mourits Nielsen Sveistrup, skræder af Horsens bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mouritz Nielsen Sveistrup, borger og skræder i udi vor kiøbstad Horsens og Henriette von Usner, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været hendes forrige afgangne mands, Hans Christensen Sveistrups sydskende barn. Hafnia  den 22 januar 1714.

367-31
Søren Pedersen af Bredstrup sogn bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Bredstrup sogn og Karen Jensdatter af Holderup bye i Herslev sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 20 februar 1714.

373-41
Jens Rasmussen, en bonde udi Hornslet sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen boende i Sophie Amaliengård udi Hornslet sogn og Giertrud Christensdatter af Nielstrup bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 12 marts 1714.

376-45
Stephen Svendsen af Vendsyssel bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Stephan Svendsen af Kettrup sogn i Vendsyssel og Johanne Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 19 marts 1714.

379-50
Las Christensen af Lønne sogn i Vester herred i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Las Christensen og Else Olufsdatter af Lønne sogn i Vester herred, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de ere sydskende børn.  Hafnia den 30 marts 1714.

380-52
Peder Eskildsen fra Bølling herred i Lundenæs amt, bevilling på ægteskab i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Eskildsen, fæste bonde på en halv gård, kaldet Krog i Bølling herred udi Lundenæs amt, og Kirsten Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 2 april 1714.

387-60
Peder Pedersen på Samsø bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen på Samsø og Anne Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader og hendes moder skal have været sydskende børn. Hafnia den 28 april 1714.

389-64
Jens Schytte ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Schytte, sognepræst til Hjardemål sogn i Hillerslev herred udi Ålborg stift og Vibeke Mariche Hagedorn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sydskende børn. Hafnia den 4 maj 1714.

394-69
Oluf Christensen Drasbek bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Oluf Christensen Drasbek og Maren Mikkelsdatter Krog af Vester Vandet sogn i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Jægersborg den 11 maj 1714.

395-72
Anders Sørensen fra Kalø amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen i Floes by [Virring sogn] udi Sønder Hald herred udi Kalø amt og Anne Bruus må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Jægersborg den 18 maj 1714.

400-81
Niels Christensen af Gundenæs bye i Hassing herred, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen af Gundenæs by i Hassing herred og Maren Christensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg den 4 juni 1714.

402-84
Mads Jensen Tarm af Egvad sogn i Lundenæs amt bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen Tarm af Egvard? Egvad? sogn i Lundenæs amt og Anne Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia den 7 juni 1714.

408-96
Brigadier Hans Eisler, bevilling at må af mag Jacob Madsen,  sognepræst til Sevel sogn i Ribe stift lade sig vie hiemme i huset.
Bevilger og tillader,  at Os elskel brigadier Hans Eysler og fru Elisabeth Sophie Rantzau, må af mag  Jacob Madsen, sognepræst til Sevel sogn i Ribe stift, hiemme i huset sammenvies, når den påbudte accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deris ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at den sognepræst som vielsen ellers tilkommer at forrette, samt Kirken, skolen, fattige og andre vedkommende derover i deris rettighed intet afgår. Hafnia den 10 juli 1714.

409-97
Mickel Nielsen, skræder af Ålborg ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mickel Nielsen skræder af vor kiøbstad Ålborg og Margrethe Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru udi andet led beslægtet. Hafnia den 10 juli 1714.

410-100
Niels Knudsen af Vrads sogn i Silkeborg amt, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen og Anne Sørensdatter udi Vrads sogn i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led skal være beslægtede. Hafnia den 24 juli 1714.

416-108
Hans Madsen fra Seest bye i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen fra Seest by udi Koldinghus amt og Else Christensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia den 14 august 1714.

422-115
Peder Rasmussen Hellis, bevilling at vies i huset af en anden end den rette præst, hvilken dog der over intet skal afgå i sin rettighed.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen Hellis, tolder i Vor kiøbstad Horsens og Margrethe Voigt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af en anden, uden byen værende og dem pårørende præst, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Hafnia den 25 august 1714.

427-122
Jacob Christensen af Gettrup i Ålborghus amt ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jacob Christensen af Gettrup udi Han herred og Anne Jensdatter af Hørstrup i Tømmerby sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet le7d skal være beslægtede. Hafnia den 10 september 1714.  [Denne bevilling findes 2 gange på filmen].

431-127
Niels Larsen Søndergård boende i Hundborg i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen Søndergård boende udi Hundborg i Ålborg stift og Maren Salmonsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sydskende børn, og hinanden således i tredie led beslægtet. Hafnia den 5 oktober 1714.

444-138
Anders Jensen Vildsted ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Vildsted og Maren Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme uanset at hans fader Jens Fisker og bemte Maren Pedersdatters forrige afgangne mand Lauritz Kier, skal have været sydskende børn. Hafnia den 22 oktober 1714.

449-145
Jep Nielsen fra Gøl land i Vendsyssel ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen og Johanne Christensdatter fra Gøl land udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes faders fader skal have været halfbroder til hans fader. Hafnia den 9 november 1714.

450-146
Jens Pedersen fra Tinkerdal i Borbjerg sogn i Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen fra Tinkerdal i Borgbjerg sogn og Karen Jensdatter af Trabjerg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige afgangne hustrues sydskende barns datter. Hafnia den 9 november 1714.

450-147
Niels Madsen ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen og Johanne Christensdatter af Lime sogn udi Salling må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 16 november 1714.

451-149
Jens Thomesen i Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Thomesen og Dorothea Pedersdatter af Kielstrup bye udi Hillerslev sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes mor moder Anne Lauritzdatter og bemte Jens Thomesens forrige afgangne hustrues fader, Jens Lauritzen skal have været sydskende. Hafnia den 19 november 1714.

453-151
Berthel Hansen af Koldinghus amt ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Bertel Hansen og Maren Thomasdatter af Andkær udi Holmans herred udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia den 23 november 1714.

457-155
Hans Feddersen af Brøns sogn under Ribe stift ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Feddersen og Marie Andersdatter af Brøns sogn under Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtet. Hafnia den 26 november 1714.

466-163
Niels Madtzen bevilling, at må komme i ægteskab med Karen Christensdatter, som hand har besovet, førend der gik skilsmisse dom imellem ham og en anden qvinde, som han var trolovet med, og tvende gange med tvende personer begik leiermål efter trolovelsen.
F 4tus. G a v, at eftersom Niels Madtzen boende udi Krogsager i Hørning sogn udi Caløe amt, i Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand for nogen tid siden er bleven trolovet med en qvindes person, navnlig Kirsten Rasmusdatter, og formedelst at hun efter trolovelsen tvende gange, og med tvende personer skal have begået leiermåls forseelse, til capitels retten i Vor kiøbstad Århus, den 19 september sidst afvigte er bleven skilt ved hende, med allerunderdanigst begiering, at Vi hannem andet ægteskab allernådigst ville tillade, da have Vi efter bemte Niels Madtzens allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand med Karen Christensdatter, som hand skal have begået leyermål med førend fornte skilsmisse dom gik, må udi ægteskab sammenkomme, såfremt ellers intet befindes, deris ægteskab lovligen at kunde forhindre. Hafnia den 14 december 1714.

Anno 1715 - Januar:

466-163 se under ægteskab med en som er begået leyermål med.

473-4
Terkild Lauritzen af Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Terchild Lauritzen af Nyborg [Nyborg gård] by i Vissing sogn og Kirsten Nielsdatter af Ginnerup bye i Ølst sogn i Galten herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sydskende børn. Hafnia den 11 januar 1715.

476-7
Mathies Poulsen, justice råd og landsdommer i Jylland, bevilling at må vies hiemme i hans hus, af hvilken præst hand det begierer.
Bevilger og tillader, at Os elskel Mathies Poulsen til Søebyegård, Vores justice råd og landsdommer og Anne Jensdatter, afgangne Hans Pedersen, bødkers efterleverske må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme udi bemte justice råd Poulsens hus, af hvilken præst hand det begierer, sammenvies etc. Hafnia den 18 januar 1715.

485-14
Madtz Thomesen af Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Madtz Thomesen af Børkop bye udi Gaverslund sogn i Koldinghus amt og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 28 januar 1715.

488-17
Ludvig Omeis, sognepræst for Jernved Menighed i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ludvig Omeis, sognepræst for Jernved menighed i Ribe stift og Mette Nielsdatter Fogh, afgangne hr Christian Ulrich Helts, forrige sognepræst til Gørding og Vejrup menigheder i Riberhus amt, hans efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand til afgangne hr Peder Ibsen Kragelund, forrige sognepræst til Starup og Nebel sogne i bemte Jylland, som hun  forhen skal have haft til ægte, skal være sydskende barn. Hafnia den 1 februar 1715.

489-18
Lauritz Jensen af Skals sogn og bye i Halds amt, bevillings seddel på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jensen og Maren Jensdatter af Skals sogn og by i Halds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustru ere sydskende børn. Hafnia den 1 februar 1715.

490-20
Jørgen Damb fra Sangstrup bye i Kalø amt bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Damb, boende udi Sangstrup by [Voldby sogn], Kalø amt og Maren Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hverandre udi 3die led beslægtet. Hafnia den 8 februar 1715.

513-36
Christen Hansen af Ågård i Vendsyssel, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Else Christensdatter af Ågård i Bindslev sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 15 marts 1715.

520-46
Peder Madsen af Nør Farup sogn bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader,  at Peder Madsen af Kærbøl bye udi Nør Farup sogn og Karen Clausdatter af Jested  by i Vilslev sogn udi Ribe stift udi ægteskab, må sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 29 marts 1715.

521-48
Peder Andersen af Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Cidzel Laugesdatter fra Synder Klitten i Nysogn på Holmsland under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led pårørende. Hafnia den 29 marts 1715.

524-55
Lauritz Lauritzen fra Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader,  at Lauritz Lauritzen og Anne Hansdatter af Sønder Tranders i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru, Maren Jensdatter udi andet led beslægtet. Hafnia den 8 april 1715.

530-64
Christen Christensen Sundgård af Nees sogn og bye i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Sundgård af Nees sogn og bye udi Ribe stift i vort Land Nørre Jylland og Kirsten Berthelsdatter Trøstisgård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder og hand skal være sydskende børn. Hafnia den 26 April 1715.

535-69
Peder Brønstorph på Eskær, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Brønstorph på Eskær i vort land Nørre Jylland og Henrich [navn rigtigt læst] Sophie Bugge må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sydskende børn. Hafnia den 6 maj 1715.

536-70
Jep Jensen Lund af Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jep Jensen Lund af Engberg og Karen Thomesdatter af Mølgård i Vandborg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led ere beslægtede. Hafnia den 9 maj 1715.

536-72
Peder Brønsdorph på Eskær og Henrich Sophie Bugge bevilling, at må sammenvies af hvilken præst de dertil kand formå.
Bevilger og tillader, at Peder Brønsdorph på Eskær og Henrich Sophie Bugge, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme udi huset sammenvies, af hvilken præst de der til kand formå, såfremt ellers intet befindes på deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; dog skal den sognepræst som samme corpulation ellers kunde tilkomme at forrette derved i sin rettighed intet afgå, ikke heller Kirken og dens betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende. Hafnia den 14 maj 1715.

542-82
Ritmester Jean de Trappaud ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskel  Jean de Trappaud vores ritmester ved det oberste Levetzau allernådigst [anbetroede] national regiment til hest og jomfru Sophie Bleucjer må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sydskende børn. Gottorph den 1 Juni 1715.

552-92
Hans Hansen af Mandø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen af Mandø og Anne Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hovedqvarteret for Straalsund den 17 juli 1715.

553-93
Søren Jensen af Ålborghus amt bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Anne Lauritzdatter fra Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fuld sydskende børn. Hovetqvarteret for Straalsund den 17 juli 1715.

558-99
Andreas Petersen fra Schackenborg Grevskab bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader,  at Andreas Petersen og Maren Hansdatter fra Schackenborg Grevskab under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hovetqvarteret for Straalsund den 24 juli 1715.

564-109
Christen Christensen fra Thy i Jylland bevilling på ægteskab udi 2det og 3die led. Wi underskrevne Hans Kongelige Maits Geheime Råd udi det herværende conseil til kiende giver vedkommende, at Hans Maits efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Christen Christensen af Hundborg sogn i Thy udi Nørre Jylland og Anne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet eller tredie led skal være beslægtet, dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hver andre ei nærmere, end som forskrevet står, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, så fremt de denne Hans Maits bevilling agter at nyde. Forbydende alle og en hver herimod, efter som forskrevet står, at hindre, eller udi nogen måde forfang at giøre, under vor hyldest og nåde. Rådstuen for Københavns Slot den 10 Augusti Anno 1715.  Sign: O Krabbe. C Sehestedt.

582-129
Jes Nielsen Kroemand fra Sønderho på Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jes Nielsen Kroemand, og Anne Thomasdatter Techer af Sønderho på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Rådstuen for Københavns Slot den 28 september 1715. Sign: O Krabbe og C Sehestedt.

584-132
Søren Dalsgård af Allerum bye i Bøvling amt ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Dalsgård og Karen Jepsdatter af Allerum bye udi [Stadil sogn i Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Rådstuen for Københavns slot den 22 oktober 1715. Sign: C Sehestedt.

585-133
Hans Johansen, boende i Daler sogn og bye i Ribe stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Johansen boende i Daler bye og sogn og Maren Hansdatter af Østerbye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Rådstuen for Københavns Slot den 22 oktober 1715. Sign: C Sehestedt.

586-135
Mickel Lauritzen af Nordby sogn på Samsø ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Lauritzen og Mette Jørgensdatter af Nordby sogn på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Rådstuen for Københavns Slot den 29 oktober 1715. (L S) Efter Hans Kongel Majts allernådigste befaling udi høyst bemt. Hans Majts fraværelse under det Kongelige Segl. C Sehestedt.

586-136
Jens Olufsen fra Harre i Salling herred i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Olufsen af Harre i Salling herred og  Dorothe Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sydskende barn til en qvinde, navnlig Mette Pedersdatter, som hand for nogle år siden har begået leyermål med. Rådstuen for Københavns Slot den 16 november 1715. (L S) Efter Hans Kongel Majts allernådigste befaling udi høyst bemte hans Majts fraværelse under det Kongel Segl. O Krabbe C Sehestedt.

592-141
Niels Christensen af Tranum i Ålborg stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen af Tranum sogn i Ålborg stift og Maren Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Rådstuen for Københavns Slot den 23 november 1715. (L S) Efter hans Kongl Majts allernådigste befaling udi Høystbemte hans Majts fraværelse under det Kongelige Segl.  O Krabbe C Sehestedt.

593-142
Niels Jensen af Ålborg ægteskabs bevilling i forbudne led. [Som 564-109]
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Sundbye Handskemager udi Ålborg og Anna Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder Ele Jensdatter [Else Jensdatter] og hans forrige afgangne hustru Mette Nielsdatter skal have været sydskende børn. Rådstuen for Københavns Slot den 23 november anno 1715. (L S) Efter hans Kongelig Majts allernådigste befaling udi Høystbemte hans Majts fraværelse under det Kongelige Segl. O Krabbe. C Sehestedt.

599-151
Thomas Nielsen af Erritsø bye og sogn i Koldinghus amt ægteskabs bevilling i 3ie led.
Bevilger og tillader, at Thomas Nielsen og Maren Jepsdatter af Erritsø bye og sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være pårørende. Rådstuen for Københavns Slot den 7 december 1715. (L S) Efter hans Kongelig Majts allernådigste befaling udi høyst bemte hans Majts fraværelse. under det Kongelig Segl. C Sehestedt.

602-155
Las Olufsen af Rodenberg i Vestervig sogn i Ålborg stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Las Olufsen af Rodenberg i Vestervig sogn og Eline Jensdatter af Fladborg udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Under Hans Majts hyldest og nåde. Rådstuen for Københavns Slot den 14 December Anno 1715. (L S). Efter hans Kongel Majts allernådigste befaling, udi høyst bemte Hans Majts fraværelse, under det Kongelige Segl. C Sehestedt.

604-158
Hans Jørgensen af Sal i Jylland, ægteskabs bevilling i 2 det led.
Vi underskrevne Hans Kongel  Majts geheime raad udi det her wærende conseil til kiende giwer wedkommende, at høyst bemte Hans Majts, efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Hans Jørgensen af Sal udi Bjørnsholm sogn [nu Overlade sogn] udi Jylland og Johanne Pedersdatter, maa udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal wære beslægtede, dog skal de først paa behørige steder bewiisligt giøre, at de hwer andre ei nærmere, end som forskrewet staar, udi slegt eller swogerskab paarører, saa og noget efter deris midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne Hans Majts bewilling agter at nyde. Forbydendes alle og enhwer, at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Hans Majts hyldest og naade. Raadstuen for Københavns Slot den 28 Decembr. Anno 1715. (L.S.R.)

Begyndt læsning og afskrift af:

Film M 460490 fra Rigsarkivet Jyske Registre år 1716 – 1720.

Bevillinger til ægteskab m v.

Anno 1716 Januaris:

1
Peder Jacobsen af Grumstrup i Århus stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bewilger og tillader, at Peder Jacobsen og Cidsel Olufsdatter af Grumstrup bye i Woer Herred, udi Århus stift, i Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie leed skal wære beslægtede; Dog skal de først på behørige steder bewisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere, end som her owen er meldet, udi slegt, eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, såfremt de denne Hans Mayts allernådigste bewilling agter at nyde. Rådstuen for Københawns Slot den 4 Januarii Ao 1716.
(L S R) Efter Hans Kongl. Mayts allernådigste befaling, udi høystbemelte Hans Mayts frawærelse, under det Kongl. Segl. O: Krabbe. C: Sehestedt.

2b no 3
Oluf Nielsen fra Vester Vrøgum i Ål sogn, udi Riberhus Amt, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Oluf Nielsen i Vester Vrøgum og Maren Joensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 2det og 3die led skal være beslægtede. Hafnia 13 januar 1716.

3b no 6
Mikkel Nielsen af Skinnerup i Ålborg stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen og Maren Andersdatter af Skinnerup i Ålborg stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 20 januar 1716.

4 no 7
Christen Jørgensen List fra Rømø under Riberhus Amt ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen List og Anne Andersdatter fra Rømø under Riberhus Amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 24 januar 1716.

7 no 11
Christen Mortensen af Øster Vedsted i Ribe stift ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Mortensen af Øster Vedsted i Ribe stift, enroulleret matros i vores tjeneste til Søs og Mette Hansdatter af Lustrup i bemelte Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia 14 februar 1716.

7b no 12
Jens Sørensen Krogsager af Sønder Hald Herred i Jylland bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Krogsager af Sønder Hald Herred og Maren Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans fader udi 2det og 3die led skal være beslægtet. Hafnia 14 februar 1716.

9b no 14
Jens Espensen Hoe af Ho sogn og by i Vester Herred i Jylland, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Espensen Hoe og Maren Christensdatter, begge af Ho sogn og by i Vester Herred i Riberhus Amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans afgangne hustru Mette Madsdatter, udi tredie led skal have været beslægtet. Hafnia 21 februar 1716.

10 no 15
Peder Hansen af Vejers i Oksby sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen af Vejers i Oksby sogn og Karen Madsdatter af Vester Græmose [Vester Bredmose?] i Ho sogn udi Riberhus Amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de  hinanden  udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 21 februar 1716.

 11b no 19.
Anders Christensen Koch fra Mariager Klosters gods bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen Koch, husmand på Mariager Klosters gods og Lehne Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. 
Hafnia 7 marts 1716.

12 no 20.
Christian Pedersen Beyer fra Møgeltønder under Schackenborg grevskab, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Christian Pedersen Beyer af Møgeltønder sogn og Kirsten Sørensdatter Beyer, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader Søren Beyer, skal være bemelte Christian Pedersen Beyers farmoders broder.
Hafnia 6 marts 1716.

14 no 24
Jeppe Pedersen fra Nors sogn udi Thy bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Pedersen og Mette Jensdatter Skårup fra Nors sogn i Thy må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia  13 marts 1716.

17b no 30
Søren Pedersen fra Årslev sogn bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen fra Årslev sogn i Haslev herred [Hasle] og Kirsten Sørensdatter fra Lyngby i Framlev herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige mand, og bemelte Søren Pedersen vare næstsøskendebørn.
Hafnia 20 marts 1716.

19 no 33.
Mads Jørgensen i Enderup Mølle i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Mads Jørgensen i Enderup Mølle i Nykirke sogn i Riberhus amt og Johanne Iversdatter,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtet.
Hafnia 20 marts 1716.

19b no 34.
Lauritz Clausen af Nørlund i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Clausen af Nørlund og Anne Lauritzdatter af Tollund i Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia 20 marts 1716.

23 no 42.
Christen Jensen af Øsløs sogn og by på Hannæs i Ålborg stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Mette Gregersdatter af Øsløs sogn og by på Hannæs udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. 
Hafnia 6 april 1716.

38 no 52.
Niels Sørensen af Hammer sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen udi Hammer sogn og Johanne Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Københavns Slot 28 april 1716.

43b no 60.
Andreas Lauritzen udi Østerby i Daler sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Andreas Lauritzen udi Østerby i Daler sogn og Else Hansdatter sammesteds, udi ægteskab må sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Københavns Slot 23 maj 1716.

44b no 60 [samme som før].
Andreas Lauritzen udi Østerby i Daler sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Andreas Lauritzen udi Østerby i Daler sogn og Else Hansdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Københavns Slot 23 maj 1716.

44b no 62 [ikke i reg].
Christen Jørgensen af Harte by i Ribe stift, bevilling på ægteskab udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen i Harte [Harte sogn] by i Ribe stift og Kirsten Sørensdatter af Lynggård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtet. Københavns Slot 30 maj 1716.

47 no 65.
Jens Bertelsen af Store Ring [Storring] i Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Bertelsen i Storring udi Skanderborg amt og Maren Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været næst søskendebarn, med hendes afgangne mand. Københavns slot 2 juni 1716.

50b no 70.
Anders Mogensen af Balling i Salling i Viborg stift ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Anders Mogensen af Balling i Salling i Viborg stift og Maren Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Hafnia 19 juni 1716.

51 no 71.
Mikkel Tøgersen fra Fur under Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mikkel Tøgersen fra Fur og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die led skal være beslægtet. Hafnia 19 juni 1716.

52 no 73.
Peder Lauritzen af Krastrup gods i Ålborghus amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen af Krastrup gods i Ålborghus amt og Birgitte Mouritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hafnia 26 juni 1716.

52b no 74.
Niels Clausen, matros og Maren Andersdatter, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Clausen, matros og Maren Andersdatter af Gjerlev herred udi Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Frederiksborg 29 juni 1716.

57b no 80.
Niels Christensen af Kåstrup sogn i Thy ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Karen Povelsdatter af Kåstrup sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn og således udi tredie led beslægtet. Frederiksborg 13 juli 1716.

61 no 83.
Hans Pedersen af Medolden [Mjolden] sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen af Mjolden sogn i Ribe stift og Gunde Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afgangne hustru i 2det og 3die led beslægtet.
Hafnia 17 juli 1716.

65 no 89.
Peder Pedersen af Brædstrup i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Brædstrup og Maren Mikkelsdatter af Ring sogn udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led ere beslægtede. Hafnia 27 juli 1716.

65 b no 90.
Christen Christensen Friis af Hjerk sogn i Skivehus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Friis af Hjerk sogn i Skivehus amt og Karen Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun hans forrige afgange hustru udi tredie led skal have været beslægtet. Hafnia 27 juli 1716.

83 no 117.
Rasmus Rasmussen af Fårup sogn i Sabro Herred i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen af Fårup sogn i Sabro Herred og Mette Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet.
Hafnia 31 august 1716.

103 no 134.
Christen Pedersen af Elsnap i Ulsted sogn og Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Elsnap i Ulsted sogn og Ellen Jensdatter af Vester Hassing sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru, udi tredie led beslægtet.  Hafnia 2 oktober 1716.

106 no 139.
Jørgen Jensen af Karlby udi Kalø amt, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen af Karlby i Nørre Herred i Kalø amt og Dorethe Andersdatter Busk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være søskende barn med en anden kvinde person, med hvilken han tilforn leyermål skal have begået. Hafnia 23 oktober 1716.

111 no 148.
Mads Knudsen fra Brejning by i Gaverslunds sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Mads Knudsen af Brejning by i Gaverslund sogn i Nørre Jylland og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 2 november 1716.

118b no 162
Jens Andersen af Valsgård i Viborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Valsgård sogn i Viborg stift og Giertrud Jacobsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Hafnia 30 november 1716.

121b no 166.
Hans Nielsen fra Lydum sogn og by i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Lydum sogn og by og Karen Sørensdatter af Ho sogn og by i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 7 december 1716.

124 no 171.
Povel Jensen af Tranum i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Povel Jensen af Tranum og Karen Mortensdatter af Lerup sogn i Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskendebørn og hinanden således i tredie led beslægtet. Hafnia 14 december 1716.

126 no 174.
Niels Sørensen af Sønder Bork sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Sønder Bork sogn i Ribe stift og Dorethe Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtet. Hafnia 21 december 1716.

130 no 2.
Envold Christensen fra Sønderby på Holmsland udi Jylland, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Envold Christensen af Sønderby udi Nysogn på Holmsland og Kirsten Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 15 januar 1717.

135 no 8.
Frantz Nielsen af Allerup bye i Riberhus amt ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Frantz Nielsen i Allerup bye udi Riberhuus amt og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Hafnia 1 februar 1717.

135b no 9.
Lauritz Poulsen af Klastrup bye i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led,
Bevilger og tillader, at Lauritz Poulsen og Ingeborg Jensdatter af Klastrup bye i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være forbunden. Hafnia 1 februar 1717.

138b no 16.
Peder Mouritzen af Madum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Mouritzen af Madum sogn i Ribe stift og Kirstine Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Hafnia 5 februar 1717.

139 no 17.
Hans Nielsen og Anne Olufsdatter af Vestervig sogn bevilling på ægteskab i tredie led.
G: A. W: [Gøre Alle Witterlig]
at Wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær  Kongel: Mildhed og nåde, allerunderdanigst hawe tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwe og efterlade Hans Nielsen og Anne Olufsdatter af Gramstrup i Vestervig sogn i Thye,  udi Vort land Nørre Jylland, som hinanden udi tredie led ere beslægtede, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derfor allernådigst bewilge og tillader, at de samme deris leyermåls forseelse og slægteskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige stæder bewisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som herower er meldt, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens sigelse, til neste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste  bewilling agter at nyde. Hafnia 8 februar 1717.

139 no 18.
Niels Tøgersen af Hjortvad i Kalvslund sogn udi Ribe stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Thøgersen af Hjortvad i Kalvslund sogn og Else Therchildsdatter af Jedsted i Vilslev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 8 februar 1717.

147 no 25.
Thomas Bertelsen af Vodskov i Hammer sogn, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Bertelsen af Vodskov i Hammer sogn og Anne Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led pårørende. Hafnia 19 februar 1717.

148 no 27.
Michel Lauritzen fra Hjardemål sogn i Thy bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Michel Lauritzen af Hjardemål sogn i Thy og Elline Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 22 februar 1717.

148b no 28.
Hr Lauritz Als, sognepræst for Sejerslev og Jørsby sogne på Mors i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i tredie led. Bevilger og tillader, at hr Lauritz Als, sognepræst for Sejerslev, Ejerslev og Jørsby sogne på Mors i Ålborg stift og Anne Marie Lauritzdatter Guldager, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 22 februar 1717.

150b no 31.
Christen Pedersen Gaj af Harboøre i Jylland ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Gaj af Harboøre i vort land Nørre Jylland og Karen Jensdatter Paakier, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet.
Hafnia 8 marts 1717.

160 no 37.
Jens Ravn udi Hostrup i Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Ravn udi Hostrup og Kirsten Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere næst søskendebørn. 
Hafnia 12 marts 1717.

165 no 44.
Lauritz Nielsen af Tilst sogn i Århus stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen og Edel Pedersdatter af Tilst sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia 22 marts 1717.

168b no 47.
Jens Christensen af Nordby på Samsø ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Nordby på vort land Samsø og Anne Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne mands Jens Joensen, udi tredie led beslægtet.
Hafnia 2 april 1717.

169 no 48.
Lauritz Nielsen af Kallerup i Thy ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen af Kallerup og Anne Pedersdatter af Semb? udi Hvidberg sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sydskende børn [søskende børn]. 
Hafnia 2 april 1717.

Side 172 no 51.
Oluf Pedersen af Lønne sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Oluf Pedersen og Maren Christensdatter af Lønne sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede.
Hafnia 5 aprilis 1717.

Side 174b no 53.
Søren Tøgersen fra Mors i Jylland ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Tøgersen fra Mors og Else Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. 
Hafnia 9 april 1717.

Side 175 no 54.
Jens Nielsen af Spentrup sogn udi Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Johanne Christensdatter af Spentrup sogn i Støvring - Nørhald herred udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.
Hafnia 26 april 1717.

186b no 56.
Peder Mogensen af Rårup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Mogensen af Rårup sogn udi Århus stift og Karen Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende børn. Hafnia 3 maj 1717.

187 no 57.
Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Basballe, borgmester i Århus og Anne Nielsdatter Friis, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende Børn. Frederiksborg 7 maj 1717.

188 no 59.
Peder Nielsen af Serup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Serup sogn og by i Hids herred i Silkeborg amt i Århus stift og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Hafnia 21 maj 1717.

195b no 67.
Jens Christensen af Herslev Højrup i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Herslev [sogn] Højrup i Koldinghus amt og Maren Hansdatter Griis, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustru, skal have været næst søskendebørn. Hafnia 21 maj 1717.

198b no 70.
Mads Pedersen fra Læsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Maren Nielsdatter fra Læsø under vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 4 juni 1717.

215b no 95.
Melchior Mathiesen af Velling i Bryrup sogn og Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Melchior Mathiesen og Maren Erichsdatter af Velling udi Bryrup sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led skal være beslægtede. Rådstuen for Københavns Slot 24 juli 1717.

219 no 100.
Aaning Johansen af Ålborg ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Aaning Johansen, borger og hattemager i Ålborg og Birgitte Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun med hans forrige afgangne hustru, udi 2det led skal have været beslægtet. Rådstuen på Københavns Slot 10 august 1717.

221b no 105.
Lauritz Mortensen fra Borup sogn i Dronningborg amt, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Laurits Mortensen og Maren Pedersdatter af Helsted i Borup sogn udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne husbond Mads Lassen Bugge, udi andet led beslægtet. Rådstuen på Københavns Slot 31 august 1717.

228 no 113.
Niels Jensen af Sejling sogn og by i Silkeborg amt, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen af Sejling sogn og by i Hids herred i Silkeborg amt og Maren Pedersdatter af Revsdal [Resdal] i Serup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Rådstuen på Københavns Slot 21 september 1717.

231 no 117.
Simon Envoldsen af Hauervig i Nysogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Simon Envoldsen af Hauervig [Hovvig] udi Nysogn og Anne Nielsdatter af Lønborg sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustru Mette Christensdatter, skal have være søskende børn og således hinanden i andet led beslægtede. Hafnia 22 oktober 1717.

234 no 122.
Peder Pedersen fra Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Sørensdatter udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere næst søskende børn. Hafnia 25 oktober 1717.

238 no 129.
Eske Thomasen af Mølgård i Vandborg sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Esche Thomasen af Mølgård udi Vandborg sogn og Ide Jensdatter, boende udi Vestergård i Hygum sogn, udi Vandfuld herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia 9 november 1717.

239b no 132.
Niels Jensen af Tolbøl i Jylland ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen af Tolbøl udi Lodbjerg sogn i Thy, og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige afgangne husbond, udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 15 november 1717.

244 no 137.
Jens Mortensen af Brundby på Samsø, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen og Margrete Mortensdatter af Brundby på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de er nær søskende børn, og hinanden således i tredie led beslægtet. Hafnia 29 november 1717.

244b no 138.
Axel Andersen af Tranebjerg på Samsø bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Axel Andersen og Anne Jensdatter af Tranebjerg på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende Børn og hinanden således i andet led beslægtet.  Hafnia 29 november 1717.

247 no 144.
Niels Jensen, borger og sadelmager i Grenå, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, borger og sadelmager i Vor kiøbstad  Grenå og Maren Michelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige mand, haver været hans søskende barn.
Hafnia 20 december 1717.

264b no 14.
Christen Jensen Haslum fra Tebbestrup i Dronningborg amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Haslum [Haslund] og Else Rasmusdatter af Tebbestrup i Haslum [Haslund] sogn, udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia 28 januar 1718.

265 no 15.
Oluf von Lassen, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Os Elskelige Ole von Lassen og jomfru Magdalena Jacobine Worm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led, skal være beslægtede. Hafnia 31 januar 1718.

269 no 23.
Hans Jensen fra Dejbjerg sogn i Lundenæs amt i Jylland, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Elleds Jespersdatter af Dejbjerg sogn i Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia 18 februar 1718.

275b no 31.
Oluf Jensen af Bjerre by i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen af Bjerre bye og sogn i Århus stift og Kirsten Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været søskende barn, med hendes forrige afgangne mand.
Hafnia 11 marts 1718.

279b no 37.
Christen Nielsen, boende i Heegård i Jylland, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, boende i Heegård i Ørum sogn udi Hassing herred i Thy og Else Lauritszdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige afgangne hustru, udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 25 marts 1718.

290b no 55.
Peder Mortensen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen af Brundby og Anne Jørgensdatter af Ørby på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 9 maj 1718.

312 no 81.
Jens Jensen, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anne Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige afgangne hustrue, i 3die led beslægtet.
Clausholm 9 juli 1719.

314b no 85.
Jørgen Rasmussen i Stødov på Helgenæs under Århus stift, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Rasmussen og Anne Rasmusdatter i Stødov på Helgenæs under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige afgangne mand, skal være hannem i 3die led beslægtet. Koldinghus 23 juli 1718.

319b no 91.
Jens Mikkelsen af Nordby på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen og Dorethe Sørensdatter af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led, skal være beslægtede.
Hafnia 5 august 1718.

320 no 92.
Mads Pedersen fra Vognsild sogn udi Gislum herred, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen fra Vognsild sogn og bye udi Gislum herred og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes Fader og hans afgangne hustrues moder, skal have været half søskende.
Hafnia 5 august 1718.

32 no 96.
Søren Clemmensen af Vester Vedsted bye under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Clemmensen og Maren Hansdatter af Vester Vedsted bye under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led, skal være beslægtet.
Hafnia 13 august 1718.

328 no 105.
Niels Mortensen af Manstrup bye i Bejstrup sogn i Øster Hanherred, Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Niels Mortensen og Karen Lauridsdatter, begge hjemmehørende i Manstrup by i Bejstrup sogn i Øster Hanherred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die lige led skal være beslægtet. Hafnia 19 august 1718.

343b no 119.
Rasmus Nielsen fra Svejstrup i Dover sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Maren Johansdatter udi Svejstrup i Dover sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fadermoder, skal have været søskende børn. Gjorslev 2 september 1718.

344 no 120.
Povel Jensen fra Brusgård udi Sennels sogn i Thy udi Ålborg stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Povel Jensen og Karen Simonsdatter fra Brusgård udi Sennels sogn i Thy udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Gjorslev 21 september 1718.

346 no 122.
Søren Christensen af Hvilsom sogn og by i Halds amt i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen af Hvilsom bye og sogn i Rinds herred i Halds amt, og Karen Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 26 september 1718.

351 no 125.
Geert Niemann af Samsø bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Geert Niemann og Christine Jacobsdatter af Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led skal være beslægtede. Hafnia 3 oktober 1718.

352 no 127.
Christen Madsen Hoe af Ho sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen Hoe og Maren Bertelsdatter i Ho sogn i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia 10 oktober 1718.

354 no 131.
Willads Christensen af Nørre Tranders i Vor Frue sogn ved Ålborg, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Willads Christensen og Anne Willadsdatter af Nørre Tranders, i Vor Frue sogn ved Vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie lige led, skal være beslægtet. Hafnia 21 oktober 1718.

359 no 138.
Peder Gråe af Viborg bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Grå, borger og indvåner i Vor kiøbstad Viborg og Ellen Gregersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 4 november 1718.

360 no 140.
Niels Lauritzen af Hune i Jylland, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen og Margrethe Andersdatter udi Hune udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die led, skal være beslægtet.
Hafnia 18 november 1718.

364 no 145 no 145.
Niels Olufsen af Holms i Vust sogn i Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen og Margrete Christensdatter af Holm i Vust sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 25 november 1718.

369b no 153.
Jens Andersen Vindblæs i Vilsted sogn i Ålborghus amt i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen Vindblæs [2 stavemåder] udi Vilsted by og Mette Andersdatter af Vindblæs må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet.  Hafnia 9 december 1718.

370b no 155.
Mikkel Pedersen, husmand i Mesing i Jylland, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen, husmand i Mesing i Vort land Nørre Jylland og Dorothea Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 16 december 1718.

378b no 6.
Peder Olufsen af Venge bye i Hjelmslev herred, i Jylland, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Olufsen og Anne Sørensdatter i Venge sogn og bye i Hjelmslev herred, i Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 13 januar 1719.

380b no 10.
Peder Sørensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Johanne Jørgensdatter af Nordby sogn på Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 23 januar 1719.

382b no 14.
Christen Jensen Hoe af Nørballe i Ho sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Hoe og Anne Madsdatter af Nørballe i Ho sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia 3 februar 1719.

386 no 19.
Ib Villadtzen af Oksby sogn i Vester Herred, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ib Villadsen og Citzel Christensdatter af  Oksby sogn i Vester Herred i Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afdøde hustrues næst søskende barn. Hafnia 13 februar 1719.

391b no 26.
Jens Jacobsen af Troelstrup, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen af Troelstrup og Karen Sørensdatter af Burgården i Tørsting [Grædstrup sogn – Tyrsting?] herred i Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtet.
Hafnia 20 marts 1719.

396b no 36.
Niels Pedersen i Nørre Lyngvig på Holms land udi Bøvling amt i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led. Bevilger og tillader, at Niels Pedersen i Nørre Lyngvig og Anne Jensdatter af  Sønder Lyngvig på Holms land udi Bøvling amt i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Hafnia 7 april 1719.

397b no 36 [samme som før].
Niels Pedersen i Nørre Lyngvig på Holms land udi Bøvling amt bevilling på ægteskab i andet og tredie led. Anne Jensdatter. Hafnia 7 april 1719. [Samme som forrige].

401 no 44.
Mag Jens Bergendal, sognepræst til Trinitatis menighed i Fredericia og dets annex Vejlbye, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at mag Jens Bergendal, sognepræst til Trinitatis menighed i Vor Stabelstad Fredericia og dets annex Vejlby og Kirsten Hyllim, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Hafnia 29 april 1719.

409 no 53.
Morten Mortensen i Brundby i Tranebjerg sogn på Samsø, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Morten Mortensen og Apelone Jensdatter i Brundby udi Tranebjerg sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet lige led beslægtet. Hafnia 12 maj 1719.

409b no 54.
Peder Thomesen af Over Hvolris i Bierreager [Vester Bjerregrav] sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Thommessen af Over Hvolris i Bierreager [Vester Bjerregrav] sogn i Viborg stift og Mette Jensdatter af Ørris i Hersom sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia 15 maj 1719.

411 no 58.
Lauritz Jensen af Sundby i Nørre Tranders sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jensen og Mare Jensdatter af Sundby i Nørre Tranders sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 19 maj 1719.

413 no 62.
Søren Jensen på Alrø land under Århus stift i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Sidzel Sørensdatter på Alrø land under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 22 maj 1719.

417b no 70.
Søren Axelsen af Tebstrup i Ovsted sogn bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Søren Axelsen af Tebstrup i Ovsted sogn og Maren Pedersdatter Thrane af Hylke, i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustru, i tredie led beslægtet. Skanderborg Slot 12 juni 1719.

424 no 80.
Espen Christensen af Svingelbjerg i Vesterbølle sogn, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Espen Christensen af Svingelbjerg i Vesterbølle sogn og Anne Lauritsdatter af Farsø sogn og by i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet.
Christiania 24 juni 1719.

425 no 82.
Niels Christensen af Østerbølle sogn ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Maren Jensdatter af Bygum by i Østerbølle sogn i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet.
Christiania 24 juni 1719.

425b no 83.
Jens Andersen af Hornum ægteskabs bevilling i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Hornum og Sidtzel Lauridtzdatter af Vammen i Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn. Christianie 24 juni 1719.

427b no 88.
Hans Andersen af Ribe ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen, borger og indvåner i Ribe og Maren Andersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet.  11 juli 1719.

428b no 90.
Jacob Bendixen i Bisgård på friherskabet Vilhelmsborgs gods, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jacob Bendixen i Bisgård på friherskabet Vilhelmsborgs gods, og Karen Jacobsdatter af Starup [Stautrup?], må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Rådstuen på Københavns Slot 15 juli 1719.

430 no 92.
Oluf Jacobsen af Løvel by i Viborg stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jacobsen og Anne Christensdatter af Løvel by i Nørre Lyng  herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige afgangne mand, skal have været fødde af tvende halvsøstre. Rådstuen på Københavns slot 18 juli 1719.

436b no 102.
Amdi Christian Jensen Bang, birkefoged til Gammel Estrup birketing, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Amdi Christian Jensen Bang, birkefoged til Gammel Estrup birketing og Sidzel Hansdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders broders datter, og således hinanden i andet led beslægtiget. Hafnia 8 september 1719.

437 no 103.
Jens Jensen af Vilslev sogn og bye i Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Jørgensdatter af Vilslev sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Hafnia 11 september 1719.

437b no 104.
Anders Nielsen af Ålborg ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen, borger og indvåner i Vor Købstad Ålborg og Maren Andreasdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder og han skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Hafnia 15 september 1719.

441b no 111.
Jørgen Pedersen af Tanderup [Tandrup] på Samsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen og Bodel Jørgensdatter begge i Tandrup på Vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia 22 september 1719.

448 no 122.
Jens Andersen af Haslum [Haslund] sogn, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Kirsten Nielsdatter af  Haslum sogn i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 16 oktober 1719.

454 no 127.
Peder Sørensen af Brundby på Samsø, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Anna Jørgensdatter boende i Brundby på Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afgangne mand, skal have været hverandre i tredie led beslægtet. Hafnia 3 november 1719.

455b no 129.
Rasmus Nielsen Alling af Øster Alling i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen Alling af Øster Alling sogn og Johanne Pedersdatter af Essenbæk sogn i Sønder Hald Herred i Kalø amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia 6 november 1719.

460 no 134.
Hans Jensen af Lustrup i Semb [Seem?] sogn ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Dorethe Maria Christensdatter af Lustrup by i Semb [Seem?] sogn under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia 17 november 1719.

463b no 137.
Christen Olufsen af Måde by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Olufsen af Måde by i Jerne sogn og Kirsten Pedersdatter af Sadrup by i Skast sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia 24 november 1719.

469b no 145.
Anders Nielsen Dragon ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen dragoun ved Os elskelig oberste Amtors regiment og Mette Mogensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de er næst sødskende børn. Hafnia 8 december 1719.

479 - 153.
Jens Rasmussen af Dronningborg amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Jens Rasmussen af Hallendrup udi Rud sogn og Anne Rasmusdatter af Stabdrup [Stobdrup] i bemeldte sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia 29 december 1719.

480 - 155.
Envold Jensen ægteskabs bevilling i forbuden led.
Envold Jensen under Thisted amtstue i Vort land Nørre Jylland og Maren Pedersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 30 december 1719.

481 - 1.
Peder Lauritzen ægteskabs bevilling i 3die led.
Peder Lauritzen og Anne Pedersdatter, af Døstrup sogn under Lø herred i Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia 5 januar 1720.

483b - 4.
Hans Christensen, rytterbonde, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Hans Christensen, rytterbonde i Lundtange i Vester Herred udi Riberhus amt, og Maren Sørensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en anden qvinde, med hvilken han tilforn har begået leyermål, i 3die led beslægtet. Hafnia 15 januar 1720.

485b - 7.
Aarend Clausen af Emmerlev i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Aarend Clausen og Maren Andersdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die lige led beslægtet. Hafnia 19 januar 1720.

488b - 13.
Mogens Nielsen, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Mogens Nielsen af Ingstrup i Vendsyssel og Anne Mortensdatter i Kielstrup? by, samme sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes forrige ved døden afgangne mand i 2det led beslægtet. Hafnia 9 februar 1720.

489 - 14.
Jens Lauritzen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Jens Lauritzen og Maren Jensdatter i Borum i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia 9 februar 1720.

494b - 20.
Niels Mortensen Nybo, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Niels Mortensen Nyboe og Maren Willumsdatter af Krogsdal i Felding sogn [Nørre Felding] i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset de skal være søskende børn. Hafnia 19 februar 1720.

496 - 23.
Niels Christensen, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Niels Christensen i Gårdbo by, Råbjerg sogn i Horns Herred i Vendsyssel og Dorethe Christensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader og hendes fader, skal have været halv søskende. Hafnia 23 februar 1720.

499b - 28.
Peder Iversen, ægteskabs bevilling i forbuden led.
Peder Iversen i Hansted sogn og Maren Andersdatter udi Fæbersted i Reer [Febbersted - Ræhr] sogn i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.
Hafnia 1 marts 1720.

500 - 29.
Hans Sørensen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Hans Sørensen og Mette Jensdatter i Virklund i Them sogn i Vrads herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet.
Hafnia 1 marts 1720.

500b - 30.
Jep Poulsen Møller af Tarm i Jylland, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Jep Povelsen Møller [2 stavemåder] og Johanne Thomasdatter af Tarm i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.
Hafnia 4 marts 1720.

521 - 57.
Niels Jensen, bevilling på ægteskab i 3die led.
Niels Jensen, rytter bonde i Hjelmslev herred udi Skanderborg amt og Clara Eleonora Ovesdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.
Hafnia 12 april 1720.

524 - 54.
Thord Pedersen af Råbjerg sogn, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Thord Pedersen, boende i Høgenhof [Høgenhave] udi Råbjerg sogn i Vort land Nørre Jylland og Karen Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtet.
Hafnia 20 april 1720.

524b - 55.
Jens Andersen, af Dalgård i Ydby sogn [se næste linie], bevilling på ægteskab i 3die led.
Jens Andersen af Dalgård udi Hurup sogn og Karen Sørensdatter af Flarup udi Ydby sogn i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede.
Hafnia 20 april 1720.

525 - 56.
Baltzar Mortensen af Ullerup sogn, bevilling på ægteskab udi andet led.
Baltzar Mortensen og Maren Hansdatter, afgangne Christen Christensen Juels af Giørup? udi Ulfborg sogn i Halds amt i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 20 april 1720.

532 - 65.
Peder Pedersen af Lovrup i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Peder Pedersen og Cathrine Christiansdatter af Lovrup [Døstrup sogn] i Lø herred under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder, skal være hans søskende barn. Hafnia 10 maj 1720.

532b - 66.
Søren Bertelsen Juel fra Læsø, ægteskabs bevilling udi andet led.
Søren Bertelsen Juel, skibskarl fra Læsø og Anne Pedersdatter af Vor kiøbstad Ålborg, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtet.  Hafnia 10 maj 1720.

548b - 78.
Knud Jensen af Asferg i Århus stift, ægteskab bevilling i forbuden led.
Knud Jensen og Maren Jensdatter af Asferg sogn i Nørhald herred i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg Slot 7 juni 1720.

549b - 80.
Niels Hansen ægteskabs bevilling i 3die led.
Niels Hansen og Magdalene Jensdatter af Brandtberg? i Tolne sogn  udi Vendsyssel, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia 17 juni 1720.

551b - 82.
Anders Nielsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Anders Nielsen og Else Simonsdatter af Tolstrup sogn i Jerlev herred i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders morbroders datter. Hafnia 21 juni 1720.

560 - 95.
Christen Hansen af Dyrvig sogn [by]  i Lundenæs amt udi Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Christen Hansen og Maren Christensdatter af Dyrvig by i Hoven sogn udi Lundenæs amt i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 5 juli 1720.

561  - 96.
Christen Pedersen af Hvolmose? [Hulmose?] by i Lundenæs amt i Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Christen Pedersen og Apolone Eschildsdatter af Hvolmose bye udi Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 5 juli 1720.

586 - 127.
Peder Matthisen [Malthiesen] af Askov i Ribehus amt, bevilling på ægteskab i 2det led.
Peder Malthiesen  og Maren Thomesdatter af Askov i Ribehuus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at  de skal være hinanden i 2det led beslægtet.
Hafnia 26 august 1720.

587 - 128.
Lars Jensen på Fanø, bevilling på ægteskab i 2det  og tredie led.
Laurs Jensen og Kirsten Mortensdatter på Fanø under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtet. Hafnia 26 august 1720.

597 - 137.
Christian Freidenrich, rådmand og apotequer i Ålborg ægteskabs bevilling.
Christian Freidenrich, rådmand og apoteker udi Vor kiøbstad Ålborg, og Margareta Hofman, afgangne magister Lyder Lassons efterladte enke, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustrue, skal have været søskende børn. Frederiksborg 9 september 1720.

597b - 138.
Søren Pedersen af Lille Vorre, ægteskabs bevilling.
Søren Pedersen Toft af Lille Vorre? og Anna Sørensdatter af Randrup? i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme uanset, at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. 13 september 1720.

601b - 143.
Oluf Pedersen Borch, ægteskabs bevilling.
Oluf Pedersen Borch og Maren Christensdatter af Louøe [Lunøe?] sogn og by i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led skal være beslægtede. Horsens 20 oktober 1720.

606 - 151.
Simon Pedersen af Glerup i Viborg stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Simon Pedersen og Giertrud Christensdatter af Glerup udi Vesterbølle sogn i Halds amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 19 oktober 1720.

606b - 152.
Niels Jensen af Valsgård sogn, bevilling på ægteskab i 3die led.
Niels Jensen og Kirsten Jensdatter af Valsgård sogn i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 19 oktober 1720.

607 - 153.
Peder Hansen af Vorså by, bevilling på ægteskab i 3die led.
Peder Hansen og Bodil Madsdatter af Vorse [Vorså] by udi Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet.  Hafnia 19 oktober 1720.

611 - 156.
Niels Villadsen Hoe af Vesterballe i Ho sogn, bevilling på ægteskab i tredie led.
Niels Villadsen Hoe af Vesterballe i Ho sogn i Vester herred under Riberhus amt, og Ingerborg Madsdatter af Vester Bærmose [Vester Bredmose?] udi bemeldte Ho sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia 21 oktober 1720.

611b - 157.
Christen Hansen, boende ved Snoghøj, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Christen Hansen boende ved Snoghøj under Koldinghus amt og Anne Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader og bemeldte Christen Hansen, skal være søskende børn. Hafnia 21 oktober 1720.

612 - 158.
Gunde Jensen af Oksby sogn i Riberhus amt bevilling på ægteskab i 3die led.
Gunde Jensen og Maren Jensdatter, begge af Vejers bye i Oksby sogn udi Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Hafnia 21 oktober 1720.

617b - 162.
Niels Lauritzen Rådsted bevilling på ægteskab i forbudne led.
Niels Lauritzen Rådsted af Råsted sogn og Anne Jensdatter af Terp i Kovsted sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næstsøskende børn.  Frederiksborg 29 oktober 1720.

618 - 163.
Christen Hansen af Krumes? under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Christen Hansen af Krumes? og Karen Jensdatter fra Vestergård, begge på Sønderland Rønns? under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.  Frederiksborg 29 oktober 1720.

626 - 172.
Peder Lassen af Bork sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Peder Lassen og Kirsten Pedersdatter af Bork sogn udi Nørre herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia 4 november 1720.

626b - 173.
Christen Pedersen af friherskabet Vilhelmsborg, ægteskabs bevilling i tredie led.
Christen Pedersen udi Krakær under friherskabet Vilhelmsborg og Maren Rasmusdatter af Synnerup [Synnedrup?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia 8 november 1720.

636 - 182.
Niels Thomasen, dragon under oberste Ambtors regiment, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Niels Thomasen, dragon ved liv compagniet under det Os elskelig oberste Ambtors allernådigst anbetroede dragon regiment og Else Sørensdatter af Roms? by [Rams i Gårslev sogn] i Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 6 december 1720.

 

Slut på film fra:

Rigsarkivet: M 460486 - 489 år 1699 - 1720

Jyske registre.


Til toppen


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Til forside

 Til 2den del