Indberetninger om søskader under store nordiske krig -
1710 - 1721  - Århus Amt

 

6te del 

Fotokopier af den enkeltes indberetning - med oversættelse fra gotisk no 28 - 46.

 

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B5 A - 467 år 1696 - 1730.

Århus Stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Diverse dokumenter.

 

På denne side indberetning fra den enkelte skadelidte - i nogle tilfælde er det den overlevende enke der skriver - hvilket vil sige, at også her, har den heldige slægtsforsker mulighed for, at finde en anes eller slægtnings personlige underskrift.

Det ses flere steder, at skibene har sejlet i konvoj under selveste Tordenskjold.

Under hvert foto min afskrift af indberetningen, disse findes også samlede på siden krig-3

 

No 28:

 

 

 

 

No 28
Efter hans Kongelige Majts Allernådigste willie os fra Woris gunstige øfrighed tilkiendegiwet, at en hwer af høist bemelte Kongelige Mayts undersåtter, som nest forbigangne Orlog ved Siøen og fiendtlige opbringelser har taget nogen skade sådant ved regning skal angive, angifver jeg underschrefne, deels udi Kongelige Majts tieneste, og deels i egen at hafve forliist som følger nemblig.

1)
Udi 1 Hollandsch Smakke førtis af Skipper Simon Renkies har ieg 19 may anno 1713 skibbet som af de Svenske blef borttaget vahrer for 114 rdr 8 sk.

2)
Udi 1 Hollandsk Smakke førtes af Skipper Herre Iannsen har ieg 20 may anno 1713. Skibet som af de Svenske blef opbragt og borttaget varer for 186 rdr 69 sk.

3)
Fregatten Patientia som førtis af Commis Capitain Michell Loft tilhørde mig 1/8 part, som hafde kostet mig 99 rdr 73 sk og 1/8 part af jndehafte ladning som kostet mig 99 rdr 64 sk er 199 rdr 41 sk.
Fregatten gich in november 1713 her fra Århus  Reed og til Fladstrand foruden Convoy hvor fra hand og uden Convoy sin rejse på Norge skulle befordret. Men som hand udi Fladstrand forrefandt een flode [flåde]  med derhos liggende Convoyer, blef hand af den Commanderende Officeer /: efter jndløben beretning:/ befahlet, at blive ved floden, og i påkommende  tilfælde have sin plads og opvartning til assistance, og er så på reysen til Norge dermed udgået, og træffet jt meget hart vejr hvorvudi hand med alt mandschab Fregat og ladning er tillige  med flere af floeden for ulykkede, og gået til hafets bund. Da hand ellers om hand hafde fuldt voris ordre /: Nest Guds bistand:/ kunde lychelig fuldført sin Reise.

4)
Kreyerten Snaren Suend kaldet som var 28 læster drægtig og førtes af Skipper Peder Christofersen gich ud af Staawærn hafn i Norge dend 22 dec 1717 under Convoj af Orlogsskibbet Jütteborg og 2de Fregatter og 1Galley og på samme sin hiem reise, med alt mandskab, ja Skib og ladning, aldelis bortbleven og aldrig siden spurt fra hvor eller ved hvad hændelse er bortbleven. Derudi tilhørte mig de 3/4 parter af Skib og ladning, som var værd 2438 rdr 48 sk.

5)
Udi Skibbet Emanuell som var over 2000  tønder stor og førtes af Skip Niels Pedersen Borre, og af Siø Etatz General Commissariatts Herrerne = 23 aug 1717 taget i Kiøbenhafn till at opfoure med een lading Malt till Laurvigs Magazinet til Proviantzforvalteren Kield Alsing at leveris, hvorom heibemelte Herrer, Da med hannem sluttede Certeparty: og på Kongl Mayts vegne forsichrede om betaling for  Skibbet om det på dend reyse skulde komme os ved u-lykkelige hændelse fra. Skibbet jndtog så her for Århuus bye 1800 tønder Malt, Men disværre blef på samme reise hiemefter /: under  Convog af Jütteborg 2de Fregatter og 1 Gallioth:/ med alle mand forliist og borte, var mit de 3/4 parter og kosted og vard meget vell værd 1725 rdr.
Summarum 4663 rdlr 70 sk.

Af denne for mig u-tålelige schade har jeg mist dels Skibbe og vahrer, Udi Hans Kongl Mayts tieneste, som meldt er og dels i egen tieneste Nemlig Udi Kong Maits tieneste
Fregatten Patientia for 1/8 part 199 rdr 41 sk
Skibbet Emanuel for 3/4 part 1725 rdr - 1924 rdr 41 sk.
Ud egen tieneste den øfrige summe 2739 rdr 29 sk - ialt 4663 rdr 70 sk.

Dette således som formeldet: Sandfærdig angifvelse, som og befahles med god samvittighed kand tilståes;
Århuus d 4 marty anno 1721. Michel Pedersen Borre.

 

No 29:

 

 

 

No 29
Udj underdanigste følge af Høye øfrigheds ordre, andgifwe ieg undertegnede min erlite skade ved siøen i sidste krigs thid efter følgende nemblig:

Ao 1713 d 26 jully afseillede en min tilhørende Kreiert Ste Johannis kaldet dr 7 læster med sin jndehavende ladning Korn og feede varer, Kreierten kost mig of 600 rdr
Ladningen kost mig of 660 rdr - Summa 1260 rdr.

Ao 1713 d 25 november er denne min Kreiert forlist i Agerøe, og førttis af Skipper Peder Nielsen Bomholt som var under den Sal hr Vidce Admirald Tordenschiolds Comfoy dend thid Commenderit Fregatten Løvendals Gallej og af mangel af Comfoj hafde lagt i Fladstrand omtrent 3 måneder jn til opbiede forbemelte Comfoy da hand rachte ud med Floden i en storm af en Z Z W wind.

At forbemelte summa er jo forliist i bemelte Kreiert, ville ieg alle thider med min Corpolig æd prestere.
Århuus d 3 marsty 1721. Hans Nielsen Bomholt.

 

No 30:

 

 

 

No 30
Wel Edle og Welwiise hr Borgemestere og Råd.
J andledning af Hans Kongl Majts Allernådigste befalling som widre til deris welwiisheder er jndsendt og her på Rådstuen d 17 febr for Borgerskabet er gjort bekiendt, finder ieg mig høilig forårsaget min erlidte Søeskade at gifue tilkiende, og er som følger.

1)
Ao 1710 in september bortfragtet jeg til 2de mine medborgere En min Krejert Tobias kaldet, dregtig 12 lester, huilchen Krejert Jens Hansen Gylding var Skipper for efter Toldseddelens formeld af 4 september 1710, og formedelst at Svensken under Norge søgte der efter, blef det af folchene under Schadøe forladt, og Skiberommet der ved forliist og aldrig siden den tiid noget der til hafuer fornummen, des werdie ieg i ringeste  anfører for 1200 rdr.

2)
Ao 1712 in Martj, som war Påsche løwerdag blef en min Krejert St Johannes kaldet, ført af Skipper Rasmus Sørensen Broekier som var lad med Rug, Malt, Gryn, Erter, Flesk, Kiød, Smør, Ost, Brendeviin, Lerrit, Vadmel og Handsker, der med i agt til Norge, men af Svensken udj Norskminde [Norsminde] 2 miile her fra Byen, jaget i land og der ganske udplyndret, og borttaget alle fede vahrer, Brendeviin, Ost, Lerrit, Vadmel og Handsker og en stor del Malt udkast, på det at de desto bedre kunne fåe forbemte gods med sig, og formedelst nattens påkommende kunne ej fåe Skibberommet med, såsom det stod fast på landet, huor ved ieg tog skade som og samme Capper folch haver berømmet sig af i Stavern /: da de af Tøris? i Mandall som denne Capper om sommeren der efter opbragte:/ at de iche hafde giort dem en bedre fortieneste, end de hafde giort på en nye Krejert i Norskminde: Der foruden borttog en stor deel nyt redskab: Det ieg i ald sandhed kand tilståe, at ieg der ved forliste over 1000 rdr.

3)
Ao 1713 in octobr lod ieg min Kreyert afseile her fra for min egen Reigning, lad med fuld ladning af Rug, Malt, Erter, Flesk, Smør, Ost. Lerrit, Wadmel, Brendeviin og Handsker, som af Skipper Rasmus Broekier schulle have været ført efter Toldseddelen, men formedelst ham påkommende svaghed, måtte antage  en anden Skipper Peder Melchiorsen, hvilchen ladning bedrog sig til en summe af 2830 rdr foruden Skibberummet som var af veerdj 1400 rdr. Og som samme Krejert gich ud af Fladstrand under Tordenschiolds Convoye, blef dend reent borte med folch og alt, så ieg iche kunne eller fornemme huor var af bleven, førend Ao 1714 Da ieg var i Christiania, huor mig blef fortalt af nogle deserteurer der var kommen fra Wiig siden, at de der hafde seet en Nye Krejert med Rof på Dechet, og efter deris fortælgning kunde ieg fornemme at det hafde værit min, men de iche hafde seet nogen folch ved samme Skibberum, og de ej heller viste, om de kunde være ført til fanghuus, eller og i andre måder omkommen, Bliver så dend schade ieg ved dette Skibberum og godses forliis hafuer taget, udj alt 4230 rdr. Hvilche forbemte anførte, beløber sig til dend Summa 6430 rdr. Århuus dj 24 Febr Ao 1721. Keye Sørrensøn.

 

No 31:

 

 

No 31
Udj underdanigste følge af høy øfrigheds ordre andgifuer ieg underschrefne: Huad schaade og forliis som ieg detz wæhre hafuer taget udj disse besuerlige krigs tiider. Nemblig =Ao 1715 dj 19 junius hafuer ieg indschibet med Skipper Olle Ollesen Broholm fra  Kiømme i Norge udj sit førende Skibberom som til min Commissionare: Jørgen Michelsen Langballe daa boende på Mors [Moss] i Norge blef lefueret; Mens ditz væhre ved fiendens u-formodentlig indfald på fornefnte Mors [Moss] in Marti Ao 1716 og af Hr Obriste Falchenberg bort taget som videre af et klart tingsvidne kand beviises detz dato  Ao 1716 d 3 novembr af dend summe 308 rdlr. Århuus d, 3 november Ao 1721. Hendrich M Langballe.

 

No 32:

 

 

No 32
Udj underdanigst følge af Høy øfrigheds ordre, angifwer ieg underskrefne, hvad skade og forliis, som ieg hafver taget nu udj disse besuerlige Krigs tiider, nemblig, Anno 1716 d: 25 octobr med Skipper Jens Jacobsen kommen fra Trundhiem og var under Confoy af Commanddeur Bojsen, Blev dog opbragt af een Svendsk Fregat til Mastrand [Marstrand], - med sit da førende Skib, naunlig Domkierchen kaldet fra Århuus, ofvenmelte dato; Og forliiste der ved 700 rdr. 1715 d 19 junius hafver ieg skibbet med Skipper Olle Ollesen Boeholm fra Kiømme i Norge udi sit førende Skibberom, som til min Commissionaire Jørgen Michelsen Langballe da boende på Mors [Moss] ibdm, blef lefverit, Mens dis være ved fiendens u-formodentlig indfald på fornefnte Moes [Moss] in martj 1716 og af hr Obriste Falchenberg borttaget, som videre af eet klart tingsvidne kand  beviises, detz dato 1716 d 3 novembr. - af den summe 403 rdr. 1716 d 9 juli forliist i Drammen med Skipper Joen Efvensen, formedelst Borgerskabet ville iche kiøbe noget fordj at fienden var der i landet 133 rdr. 1716 forliist ved Tøger Sørrensen her fra Århuus, som blev opbragt for 20 rdr. 1718 forliist med Deris Excellentz Grev Friises Kreyert som ligeledes blev opbragt 41 rdr. Giør Summa 1297 rdr. Århuus d 3 marty Ao 1721. L Nielsen Wissing.

 

No 33:

 

 

No 33
Udj underdanigst følge af høye Øfrigheds ordre, indgifwer wj underschrefne, hvad skade vi i denne sidste Krigsthid hafuer ved søen mistedt, efter følgende nemblig.  Ao 1717 d 22 december: Er voris tilhørende fællis Krejert Johan Jørgen kaldet drejtig 30 læster, førtis af Skipper Jens Madzen forlist i gammel Langesund på sin hiemb reise d 24 decembr klochen 6 slet om aftenen under 22 w. Skibberommet koster 1800 rdr. Ladningen wærdj ofuer 200 rdr. - er 2000 rdr. Bemelte Krejert er udgåen den 22 december 1717 fra Stavern under Capitain Danieldsens Confoj som commenderit Orlogsskibet Jytteborig tillige Schef for Fregatter Søerideren og Låsen [Lossen]. Een 2 miil fra Schagen kom winden af een 22 z z w stoerm, dj 23 ditto om aftenen og continuerede den meere med  tychen og wind så at vi iche hafde lenge drifue Bom, men nøttis til at sætte på volden den 24 ditto og blef der forlist, og folchen med stor lifs farre blef bergit. Hvilche Capital skal vj i alle måder med voris corpolig æd prestere, at hafve forliist når forlangis som vi og med egne hænder bekrefter. Århuus d 3 martj Ao 1721. Hans Nielsen Bomholt. Hans Jensen Buchtrup.

No 34:

 

No 34
Efter ordre till Welwiise og [beskadiget] Hr Borgemester og Råd, andgifuer Jeg  underskrefne allerunderdanigst den Siøskade som min hustru udj sin sørgelig Enche stand tog med sin Kreiert Engel Raphael Ao 1715 in octobr til Norge under Comfioer Fregaten  Windhunden og da ved rejsens andsættelse fra Fladstrand og til Norge samme tid med  Kreierten og folchene  i alt er blefven borte og forlist.

Skibberommet af værdj 380 rdr.
Ladningen af Rug 44 tdr a 10 mk - 73 rdr 2 mk.
af Malt 192 tdr a 9 mk - 288 rdr.
Erter 26 tdr a 9 mk - 39 rdr.
Boghvegryn 6 tdr a 3 rdr - 18 rdr
Miød 4 tdr a 6 rdr - 24 rdr.
Kornbrendeviin 3 tdr a 10 rdr - 30 rdr.
Hiemgiort lerret 180 allen a 10 sk - 18 rdr 4 mk 8 sk.
Summa 871 rdr 8 sk.

Ilige måder hafuer Kiøbmanden Anders Christensøn indskibet i ovenmelte Kreiert:
Malt 121 tdr a 9 mk - 181 rdr 3 mk.
Boghvedgryn 3 tdr a 3 rdr - 9 rdr.
Byggryn 2 tdr a 2 rdr - 4 rdr.
Kornbrendeviin 1 tdr - 10 rdr.
Lærret og Vadmel for 152 rdr. - 356 rdr 3 mk.
Århuus den 3 martj 1721.

Ofuenm testerer ieg på min søns vegne som og blef med Schiberommet. Christen Andersen Tørsløf, Feldbereder.
På min hustrues vegne Madz Sørensen.

 

No 35:

 

No 35
Efter ordre til wel wise hr Borgemstre og Råd. Og deres advarsel, er ieg så vel som andre årsaget, at angifve hvis ieg udj siste krigens tid, med Seignr Key Sørensøns Schibberom Ao 1712 mistet ved Norsminde, da en Svenske  Caper dennem udplydred, neml: Som min søn Michel Sørensøn der for med bemelte Key Sørensensøn hafde inde udi bemelte Schiberom, som efter følger -

Læret [lærred] for 14 rdr
2 chp [skålpund] Oxe kiød hafde kost - 8 rdr.
1 chp røget flæsk a schp - 16 rdr
3de ottinger Smør a 1/8 2 rdr - 6 rdr
2 ancher Korn brendeviin ap 1
2 sk - 10 rdr
der foruden ganske udplyndred gang klæder og køyeklæder samt hans schrien tilsammen var af verdj - 22 rdr.
Er tilsammen 76 rdr.
Hvilchet sååledes rigtig at værre testerer ieg Søren Jensen Saabro. Såledis passereit Ao 1712 d 26 martj. Århuus d 28 febrarj Ao 1721.

 

No 36:

 

 

No 36
Efter deris Kongl Mayts allernådigste ordre og der på  følgende til hans Excell Geheimme Råd og Stifts befallings mand von Plessen af dato 15 february, som os kundgiort ved hans Execll Skriffuelse aff 21 ditto: At tilkiende giffue huad Søelidende Schade undersåtterne udj den forbj gangne Krigs tijd ved op bringelse af fienden, så vel ved u-lyckelig søeskade;

Er for mig des verre 2de tilforren Ao 1702 in December blefven for min reigning och ricico, een Kreiert kaldet Maria, drægtig 16 læster, med fulde ladning af Koren vahrer de 9 december strandet på Gåshagen uden for  Ebeltoft, som med Tings vinde af Ebeltoft Byting d 18 decembr er at beskrive, at indtet blef reddet;

Anno 1706 in augusty afladet min Skude St Peiter, drechtig 15 læster med Korren vahrer ad Norge til Bergen huor forhandlet, och i gien indladet med Salt, och tør Fisk, Trand og Tiærre, huor da på hiem rejsen in december, uden for  Mahstrand strandede på Grønskier, uden for Kierche Sund, huor da blef med mandskab, undtagen en mand som Søen sedte på Skærret, och anden dagen af een fischer bierget som med attest fra Mahstrand af 5 december 1706 bevises.

Efter ovenb ordre och befalling, angifver ieg, at

Anno 1717 udj efter høst af frachtede vel edle og velb Krigs Commissary och Amptz forvalter Peiter Spørring, min Skude Norske Buur kaldet, drægtig 7 læster, værdj 300 rixdr med saltet Kiød til Hans Kongl Mayts tieneste som under Capitain Peitter Omsorg? med Forgatten [Fregatten?] Studen til Kiøbenhaven udj Proviandt gården udlosset og ved sin hiemrejse under fornte hr Capitain d 4 janv 1718 ledtede på Kiøbenhaftuns reed, och kom till Skoufs Hoved, anden dagen rachte giennem Sundet och kom til Horrenbecks Bocht klochen 3 efter middag, der formedelst contrarj vind måtte sette på 4re fauftne, anden dagen efter middag klochen et kom en sterch vesten til norren vejn for årsaget at lette ancher, for at seile tilbage ad Sundet,  men formedelst strømmen gich j moed, kunde iche legge j yde reeden op, for årsaget at lade Anker falde uden det røede Huus oven for Theil Oven, klochen 4re tog kullingen hårdere til med indfallende Søe, da vinden sprang til syd vest och continueret meget hård, så vi dref vandt ind på Ankeret, for var bange at drifve på den Svendske Vald?, modte giørre beste for at komme uden om Lappen, da kuldet hart med regn og snee, fick Loven [lågen?]  sat på Horrenbecks bucht, loed Anker falde på 5 faune mens ikke tørnet loed så det andet falde men dref og icke tørnede på 14 faune med een sterck storrem spranch så det eene Anker toue, och det andet icke ville holde, vandt vi på at få ancheret til os og iche kunne fåe det ind for hårde vejer og vand, måtte for årsages at kappe touet, for icke at drifve ind på Suendske Vold, giorde vorris beste for at bierge Skiberum og ljvet dref ind på Lappen på Grunden, huor Skipperen med  lifs fare kom i land, at søge hielp at bierge Skiberummet, huilcket da iche uden for stoer bekostning, som begge  ancherne och Tou forlist, resoluerede at selge Skuden til en borger ved naun Jens Brik i Helsingiør for 80 rixdlr for at bekomme penge i henderne at bierge det frachted gods som inde var tilbage, at førre j land ad Helsingør, huilchet vjdere med Rådstue vinde af Helsinggiørs Rådstue af 10 janvarij 1718 er at  fornemme.
Århuus dend 3die marty Ao 1721. Hans Jens Winther.

No 37:

 

 

No 37
Udj underdanigste følge af Høye Øfrigheds ordre andgifver ieg underschrefne min erlitte skade, i denne sidste krigsthid, som er for mig fattige Enche utålelig, mit tilhørende Skibrom som var udj hans Kongl Majtts Tieneste ved Siøen har mist nembl:

Ao 1714 d 18 february afseilede min til hørende Kreiert Nøgelen kaldet, dr 8 læster udj Hans Kongl Majtts tieneste at skulle gå til Lybech med  jndskibede 260 tdr Rug som efter Skipper Peder Jørgensens Certerpartj skulle udj Lybech udlosses, som dis vær blefu forliist, ved Guds hårde  veierlig.
Kreierten er taxerit i bemeldte hans Kongl Majtts tieneste af 4 uvillige mænd for 330 rdr.
Bemelte Kreiert er forlist under Moels imellem d 21 og 22 februarj 1714 tillige hans Kongl Majtts jndskibede ladning og efter det oprættede Certeparties jndhold skulde ieg nyde  repersalj, for bemelte mit Skibrom, huor om vjdere for hverfvede tings vjdne af dato  d 13 martj 1714 fra Marselisborig  Birche ting, tillige Certepartiet, som  forlengst til det loulig rentte Cammer er hen schichet, af sal ampts forvalter Michel Nielsen, og der af kand sees.
Forbemelte min tilhørte Kreiert, er ieg i faste forhåbning, af nådige herre som denne min forclaring, efter sees, at så fremt hans Kongl Majtts med føede nåde og mildhed vilde godt giøre undersåtterne nogen erstatning for tagende skade, da underdanigst måtte nyde repersalj i forbemelte mit Skibrom. Århuus d 3 martj 1721. Margrethe Værn Sal Christen Michelsøn etc Sal Jens Hanssøn Gylling.

No 38:

 

 

No 38
Efter ordre til edle og velvise hr Magistraten. Andgifuer ieg min 1/8 part udj Fregadten Patientia kaldet, dregtrig 23 lester førende af Capiten Michel Loft til Norge

Anno 1713 in octobr der samme fartøj på reisen til  Norge blef detsvere foruløched med Schib og mand under Confoy nu sal hr Vice Admiral Tordenschiold comanderende Løvendals Galley med voris egen felles lading af Malt, bhgryn?, Gryn, Byg og and gryn, Miød, Flesk og 1 ?? af verdi på min 1/8 del part med  Schib og ladning i penge 208 rdr. Som ieg udi ald sandhed kand bekrefte med egen hand. Århuus d 4 martj Anno 1721. Søren Jensen.

No 39:

 

 

No 39
Efter Hands Kongl Maysts indsendte befahling til welwise Magistraten, og deris advarsel, meldes underdanigst og ydmygst min skadesliddelser ved sidste hafte Krig.

Ao 1709 Octobr 7, da Capit: Rosenpalm havde, til dend ad Sckåne destinerede landgangs expedition, fratagen min med interessent Wilchen Horneman i Nestved og mig, Skibsfolcken af voris Skibberum kaldet den gråe Falck drægtig 30 lester, mens det  fra Norge nylig hiemkommen, lå på det åbne  og fahrlige Nestved reed, drev der derover i land, så som ingen Søefolck var da igien at fåe, og blev i støcker slagen, hvilchet Magistratens attest fra Nestved kand bevidne: min halve part 500 rixdlr.

Ao 1710 Septembr 25. Blev mig ved Grenåe /:som der tagne tingsvidne udviser:/ af en Svench Fregatt på 16  Canoner føhrende af Capit: Anders Torsøn, og nock et mindre Svensch armeret fahrtøy fratagen en  Jagt = 350 tdr stor, tillige med min der udj indehavende ladning, bestående af Jern, Tiere, Kachelovne, Commen? og videre og videre efter havende Told seddel fra Christiania de dato 12 julj 1710. Huilchen ladning mig allene tilhørte og var fuldkommen meere værd end 800 rdr.

Ao 1718 octobr 30. Blev  imellem Mahstrand og Schagen, Mons Grev Friises Kryert /:kaldet Dorethea, dr 22 lester og ført af Skipper Niels Hørløck:/ tagen af en Svensch Caper, under Capit: Gøntelborgs førende Skibet Ihland [Island] og sin yngre broder førende Fregatten Høyenhald deres Confoy: med bemeldte Kreyert miste ieg vahrer, som da og blev de Svensche til priist for 245 rdr. Summa 1545 rdr.

At ieg over og icke under disse fembten hundrede femb og fyrgetyve Rixdlr har liid skade på forbemeldte og andførte måder, kand ieg sanfærdelig præstere. Århuus d. 4 marty Ao 1721. Jens Nielsen Wegerslev [Weyerslev].


No 40:

 

 

No 40
Efter høye Øfrigheds ordre og welædle og welwiise Hr Borgemestere og Råds advarsel er jeg underskrefne udi min mand Skipper Rasmus Broekiers fraværelse forseylet til Norge. Er jeg høylig årsaget at angive det hand Ao 1712 in martj, som var Påske løverdag, blev ved Krejerten Ste Johannes kaldet Key Sørensen tilhørte og hand som  Skipper førte, af en Svenske Caper ved Norskminde 2 miile her fra Århuus, udplyndret: Og de fratog ham både hans gangklæder og køy klæder som var af værdj 30 rdr.
1 1/2 tønde Brendeviin a potten 10 sk værdj 25 rdr.
2 Ottinger Smør a 2 rdr værdj 4 rdr.
300 allen Wadmel a 14 sk værdj 4 rdr 2 mk 4 sk.
50 allen hørgarns læret a 12 sk værdj 6 rdr 1 mk 8 sk.

Ao 1716 førte hand en Gallioth Ste Simon kaldet som Søren Jensen tilhørte og af Hr Krigs Commisarie Himelstrup var befragtet i Hans Mayts tieneste og af de Svenske Kapere blev taget ved Rugårds strand.
Hvor de da hannem og udplyndret og fratog hannem både hans gangklæder og køyklæder, samt eendeel vahrer bestående udi Tiære, Jern, Korve? og Kalch, som var over værdj 60 rdr. Er 129 rdr 3 mk 12 sk
 

Hvilchet såledis desvære, sandfærdig at være kand hand med en goed sambvittighed med Eed bekræfte, og derfore underdanigst vil forvente nådigste erstatning. Århuus d 4 martj 1721. Kiersten Pedersdatter.

No 41:

 

 

No 41
Efter høye øfrigheds ordre og welædle og welwiise Hr  Borgemestre og Råds advarsel Er ieg udj min mand Anders Pedersens fraværelse forseiglet til Norge høylig beføyet, at angive det hand Ao 1712 dend 26 martj med welædle Hr Borgm. Basbales Skude Ste Anna kaldet, 2 miile her fra Århuus ved Nordsminde blev ganske udplyndret af en Svenske Caper, som fratog ham alle hans gang og køyklæder som var over og iche under, værd 10 rdr.
3 Ancher brendeviin a potte 10 sk - 16 rdr 4 mk
2 tønder Haure gryn a 14 mk - 4 rdr 4 mk.
2 lpund flesk a 4 mk - 1 rdr 2 mk.
20 allen Læret a 12 sk - 2 rdr 3 mk er tilsammen 35 rdr 1 mk.

Hvilchet såledis sandfærdig at være kand jeg med æd bekræfte, og nådigst vil ventte hielp der for. Århuus dj 4 martj 1721. Maren Christensdatter.

No 42:

 

 

No 42
Efter hands Excellence høyædle og welbårne herr Geheime Råd og Stiftsbefalingsmand Herre Christian Ludwig von Plessens Communication med befaling til Borgermestere og Råd angående rigtig Specification og forklaring over hvor mange Skibe denne Byes Jndvånere fra sidste Krigs begiøndelse haver mistet, eller og dennem af fienden er bleven borttagen, være sig de ere gåed for Hands Mayts eller Undersåtternes  egen reigning, forderligst til hands Excellence at jndsende: Så disvære findes ieg iblandt de Skadetagne, Således.

Ao 1712 in Marty afseilede min 16 læster drægtig Skude St Anna tillad med Korn og feede Vaare, fra Århuus Reed, hvorpå var Skipper Jacob Michelsen Tunboe, og dermed agtede til Samsøe for at forvente Convoj til sin Reises befordring til Norge, men formedelst Contraire wind måtte søge Nordsminde havn og der anckere meedlertid ankom der en Svensk Skierboed, så min Skipper og folck forloede min Skuude efter at de havde løben den på landgrunden og retirerede sig med deres lif på landet  hvor de måtte stå og see på at Skierboedens folck ville have erobret dend og haft med sig, som icke så snart efter deres villie ville lade sig giøre, derfore røvede og plyndrede af dends ladning, Seil og redskab så meget de kunde til min Skade over for 500 rixdr. Skippere og folckene miste ligeledes for 100 rixdr.

Ao 1713 in Juny under Convoj fra Fladstrand til Norge er af en Svenske Caper bleven tagen mit med Rug ectr tillad 42ve læster drægtig halv deck Skib Justitia og førtes af Skipper Rasmus Madsen Kyssing og til Gottenborg opbragt, som efter min jndkøbs beregning haver kostet mig som ieg miste over 6000 rixdr. Skippere og folckene miste over 400 rixdr. Er 7000 rixdr. Århuus d 24 febr Ao 1721. Christen J Basballe.

No 43:

 

 

No 43
Efter høy= Øfrigheds Ordre og welwise Borgemestere og Råds befaling angifver ieg underskrefuen, at Ao 1710 udj october monet = Jeg foer med skibet Domchierchen blef bemelte = skib af fienden opbragt under Commendør - Børsen - Comfoi - huor ieg da  samme tid og ved samme skibs opbringelse miste som ieg hafde inde j skibet 3 1/2 hundrede rdr som ieg med min Corporlig æd vi og kand bekrefte. J ald sandhed = Testeris under min hånd. Århuus d 3 martj 1721. Sørren Madsen.

No 44:

 

 

No 44
Welædle og welwiise Borgmester og Råd Gunstig øfrighed.
Udj underdanigst følge af Høye øfrigheds ordre andgifer ieg fattige  Enche min er litte skade ved søen, nemlig Ao 1713 in gbr førte min Sal mand Kreierten Engl: Raphael for Skipper, hvilche bemelte Kreiert ved guds hårde veirlig med, med mand og alt i søen ombragt, tillige hvis hafde jndskibet som bedrage sig til dend summe 200 rdr. Bemelte Kriert var under Comfoy af Fregatten Vindhunden, in gbr måned 1713.

At således er kand ieg alle thjide med min Corpolig æd prestere: at er min erlitte skade, foruden min gode Sal mand Søren Lauridsen som ieg miste, hvilchet ieg med Egen hånd bekræfter tillige min Lauværge det med mig Attesterer.
Århuus d 7 Marty Ao 1721. Maren Andersdatter Sl Søren Laursens. Jeg som laugværge Christen Nørn Bærg.

No 45:

 

 

No 45
Well Edle Wellwiise Hr Borgemester og Råd.
Efter ordre gifuen till deris Wellwiisheder, angifuer ieg under schrefne min schaddes liddelse, ud af opbringellse af dj Scvendsche sidden Kriggens anfang, 1710 d 29 Aprill nogle dagge der efter gich vij her fra till Norrig, under Confoi pach an som Capitein Blich felld førte: min Kreiert ved Nafn Samson som salige Schipp. Lauridz Gylling førte drechtig 11 lester, som mig dend halfue part tilhørdte, och Jens Ollesen Schiøstrup, dend halfue part: Var her tilladdet for min eggen reigning, med Rug, Biug, Malt, Aure, Flesk, Gryn og Brende viin udlosset udj Drammen i Norrig: Der ind tagen min hiem last, af stang Jern, goede Deeler, steen lechter Laste bord, brende veed, och tiere, 6 hallfue tønder med blå Russiner kiøbt der af  Pedder Sørrensen och var der fortolldet, blef på hiem reysen opbragt, och tagen udden for Grenoe af Captein Christen Gadde og ført til Gottenborg d 26 september 1710 och der blef giordt priiss: Schibberumet  kunde føre 450 tdr med sin inde hafvende ladding var af Verdi i aldt 900 rixdaller, huilchet af mig sand ferddelig attesteris.Århuus d 10de Marty Ao 1720. Barthollemeus Schow.

No 46:

 

 

No 46
Efter advarsel af welædle og wlwiises  Borgmestere og Råd andgåendis Siøschadis liidelse siden Kriigens begyndelse andgifuer ieg underschrefne først: Anno 1713 d 17 october forliiste ieg end Schude der Hof von Linen kaldet på Leesøe som da førtis af schipper Jens Krogsmand under Captain Myrlings Comfoi og tog da schaede med schibberum og ladning 1500 rdr

Samme år d 13 november forliist 1/16 part udi en lieden Snoue kaldet Patientia førtis da af schipper Michel Loft hvilche blef forliist med  mand og aldt samme tid under Comfoi Captein Wessel og tog ieg da schade på min part med schibberum og ladning 120 rdr.

For det andet Anno 1714 befragtede ieg bort mit tilhørende schibberum Laxsen kaldet til Sal amdtzforvalter Michel Nielsen med 560 tdr Rug her fra og til Lübech men som samme schibberum af storm og u-veierlig blef i land drefven på Samsøe og ladningen sammesteds blef udloedset hvilchet kost mig førend ieg fich mit schibberum ud igien 200 rdr.

Der foruden tilsagde Sal Amdtz forvalter Michel Nielsen mig 9 mk af huer tdr? som blef udlodsit udi Lubech fordi mit Schibberum schulde gåe til Samsøe og tage Rugen ind igien og blef da udlossit i Lubech efter qvitterng 552 tdr og som ieg udi Sal amdtzforvalters  stærvboe inu til datto intet bekommet hafuer er mig til scahde 92 rdr

For det tredie Anno 1716 forliiste ieg om høsten  med schipper Torge Lauorsen pebberstaed fra Norrig ladning som blef forliist med mand og alt i Nord Søen og tog ieg da schade 1000 rdr. Blifuer da tilsammen min schade 2912 rdr. Århuus d 12 marty 1721. Christen Hansen Høyer.

 

Dette var sidste bilag af de indberetninger hver enkelt har indgivet. Der findes også ekstrakt indberetninger fra magistraten i Århus, som er indlagt på siden: krig-2

Kilde: Landsarkivet i Viborg B5 A - 467 år 1696 - 1730

Århus stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Diverse dokumenter.

Til top
 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

 Til forrige side