Ekstrakt af samtlige breve til stiftsamtmanden i Århus stift, Havreballegård og Stjernholm amter
1682-1799 -
incl Kalø amt 1682-1683


3die del

Kilde:

Landsarkivet i Nørrejylland B 5 A - 467 år 1696 - 1730.

Om Danmarks forhold se:

Danmarks historie v/Aksel E Christensen bd 3 tiden 1648-1730, hvorfra følgende stammer.

Den 28 Oktober 1709 sendte Danmark en krigserklæring til Sverige, hvorved den 11 årige "Store Nordiske" krig startede.

Til at financere denne udgift på ca 35 mill rdlr, måtte der, udover den sædvanlige krigsstyr -  opfindes nye skatter, således også til fremskaffelse af artilleriheste, kuske, fourage o s v,  bådsmandsskat, rangskat, karosse, paryk, på sko, spillekort, ildsteder og kop[hoved]skat etc.

Efter krigens afslutning, ønsker kongen i 1721 indberetninger fra dem der er påført skader under sejladsen bl a mellem Danmark og Norge, det være sig skibsejere og købmænd m v, hvis skibe eller gods er gået tabt.

Jeg har kun behandlet disse sager for Århus, men formentlig findes samme fra alle andre købstæder.

Af indberetningerne ses bl a, at nogle har sejlet i konvoj under selveste Tordenskjold - men desværre ingen af mine aner!

 

Indberetning fra magistraten i Århus om borgernes tab under store nordiske krig.

 

Bemærk:

På siden nordiske krig-3 er der indberetning fra den enkelte skadelidte.

På siden nordiske krig 4 - fotokopi af den enkeltes indberetning no 1 - 27 med oversættelse fra gotisk

På siden nordiske krig 5 - fotokopi af den enkeltes indberetning no 28 - 46 med oversættelse fra gotisk

 

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Omslag:
1721 Indberetninger om Søeskader under Krigen med Sverrig B 3 Århuus Amt.

1
Fra Jens Seehrup Jørgensen, Viborg.
Deris Excellence Høiædle og velbårne hr Gehejme Råd og Stiftsbefalingsmand. Siden mit seeniste til Deris Excellence afladte med vedføjede specificationer fra Tolderen ved Hadsund Anders Poulsen over de Skibe som undersåtterne i de mig allernådigst anfortroede ampter siden sidste Krigs begyndelse haver mistet, Er til mig indkommen fra de tvende skippere naunlig Niels Ollesen og Anders Adriansen ved Hatzund, deris angivelse og forklaring under deris hænder over hvis  skadeslidelse efter hr Cammerherre Gabels skrivelses indhold, hvilke Deris Excellence herved allertienstskyldigst til udfordrende efterretning insinueris, af den som med største ergivenhed og forbunden lever. Deris Excellence høyædle og velbårne hr Gehejmeråd og Stiftsbefalingsmands allerpligtschyldigste og hørsommeligste tiener. Viborg d 10 april Anno 1721. Jens Seehrup Jørgensen.

2
Fra Niels Ollesen, Hadsund.
Efter hans excellencis hr Ober Cammer Herre Gabels høy [gun] stige ordre til hans Excellence hr Stiftampmand og Gehieme Råd von Plessen de dato 15 februar 1721 og hr Justits Råd og Amptmand Seerups til Tolderen i Hadsund Anders Poulsøns ordre de dato 24 april 1721 item en dito ordre siden efter af 13 marty sidstleden fra velbemelte hr Justits Råd og Amptmand Seerup, hvorudinden mig underskrefne skipper Niels Olufsøn af Hassund høygunstig anbefales at  indgive min skadeslidelser over min og min Moders eyende og forulychede Krejert drægtig 19 Læster Søe Rideren kaldet som in ao 1711 var af mig underskrefne skipper Niels Olesen af Hassund befragtet af General Commissariatet efter en ladning  Kongl Majts brændeved, som ieg indtog udi Mariagers fiord som ieg iche  førend in Ao 1712 formedelst vinterens strænghed  udlossede i Kiøbenhafn til Deelhav? ved Holmen og blev fornte min Krejert taxerit af Admiral  Judicher som ieg iche rettere mindes  for 600 rdr, som blev skreven på mit med høybemte General Commisariatet sluttede Certepartie på samme Kongl Majts  transport reyse, som ieg leverte på det Kongl. Rente Cammer til forrige Rente=skriver Sl Christen Ruus, som og der vel findes og er dermed at bevise, om høygunstigst af vedkommende høye øfrighed udi Krigs Cancelliet måtte behage at lade efterse: hvad angår samme min Kreyerts forulykkelse da blev den på samme min hjemreyse fra Københafn efter at ieg for bemte Kongl. Majts brændeved hafde udlosset, strandet, forulychet og Sønder slagen bagl med sand på Siællandske Ræf under Hr Capitain Frichs Convojering, som den tid førde flyvende fisk; Således i sandhed forholder og er passerit, så sandt hielp mig Gud og hans hellige ord, og videre kand giøres bevisligt om høygunstig af høy øfrighed skulle forlanges, og ud ofver samme ulychelig Søeskade, som meldt er, er min gamle fattige Moder Mette Handsdatter og ieg, som vi allene var  samme Kreyert tilhørende,  geråden udi fattigdom, som allerunderdanigst, og allerydmygeligst indstilles til Hans Kongl: Majts og Høy øfrigheds allernådigste og høygunstige villie, at min gamle fattige Moder og Jeg, hendes Søn, for vores store skadeslidelse udi så måde, måtte nyde represalie, det Gud nådeligen vil belønne.
Hassund  d 31 martj 172.1 Niels Ollesen..

3
Fra Andreas Adriansøn, Hadsund.
Efter hans Excellentzis hr Ober Cammer Herre Gabels høygunstige ordre til hans Excellentze hr Stiftampmand og geheime Råd von Plessen de dato 15 februar 1721 og hr Justitz Råd og Amptmand Seerup til Tolderen i Hassund Anders Poulsøns ordre de dato 24 februar 1721. Item en dito ordre siden efter af 13 Marty sidstleden fra velbemte hr Justitz Råd og Amptmand Seerup, hvorudinden mig underskrefne skipper Anders Adriansøn af Hadsund høygunstigst  anbefales at indgive min skadeslidelse, over min eyende Krejert drægtig 22 læster Ste Marie kaldet, som in Ao 1714 af en Svendsk Capere blev med baglast udi optagen på min hiemreyse  fra Kiøbenhafn udi min egen Seylats imellem Hesseløen og Mariagers fiord, og blev bragt til Gottenborg og var samme mig allene tilhørende Kreyert af værdie 800 rdr som dend af hr Admiral Judicher var taxeret for in Ao 1710, da ieg efter Certepartiet, var befragtt ad Øster - søen, og skulle tage heste ind, og fienden begejnede den danske transport på Kiøge bugt, da skibet Dannebrog sprang i luften og siden efter tvende gange var ieg med samme min Kreyert udi Kongl Maits transport in  Annis 1712 og 1713  efter Certepartiets indhold, befragtet af høyloflig Cammer - Collegio at føre Kongens brændeved, som ieg indtog i Mariagers fiord og ved Ryggårds strand, og var fornte min Kreyert iligemåde  på fornte tvende transport reyser med faune brænde, taxerit af velbemelte hr Admiral Judicher hver reyse for 800 rdr som var skreven på hans Certepartie udi sær, hvilche fornte  3de Certepartier af mig blev indlefveret på Cammerit til forrige Renteskriver Sl Christen Ruus, som udi samme  Contoir vel er at finde, denne min sandfærdig giorde forklaring med at bevise om  høygunstigst af vedkommende høye øfrighed udi Krigs-Cancelliet, måtte behages at lade eftersee. Hvad min af fiende borttagne Kreyert er angående, da forholder  det sig i ald sandhed dermed således som min oven inførte giorde forklaring udviser, så sandt hielpe mig Gud og hans hellige ord, og videre kunde giøres bevisligt med de Søefolch, som såe på da min Kreyert af Svendske Capere blev  optagen og blev ført til Sverrig om høygunstigst af høye øfrighed skulle forlanges, og udofver samme u-lychlig fientlig borttagelse, er ieg fattige mand med hustrue og 3 små u-myndige børn geråden udi fattigdomb, som allerunderdanigst og allerydmygeligst indstilles til hans Kongl. Majts og høye øfrigheds allernådigste og høygunstige villie, at ieg for min store skadeslidelse, udi så måde måtte nyde represalie, det Gud nådelig igien vil belønne. Hassund dj  31 marty 1721. Andreas Adriansøn.
Notat: Skipper Anders Adriansens skadelidelse ofr sin af fienden borttagne Kreyert Ste Maria kaldet.

4
Fra Christen Jensen, Odder.
Høyædle og Velbårne hr Geheime Råd og Stiftsbefalings Mand Høygundstige Patron. Udi Hads - Ning herrets district ere ichun alleneste en mand af Tunøe ved nafn Jens Michelsen, som udi sidste krigstid af fienden har miste deris Skibe, Mens om bemelte Jens Michelsen har været i Kongl Majts tieneste eller hand af andre undersåtter har været fragted, eller om hand har gåed på hans egen Regning, der om kand ingen kundskab haves førjnd Vandet /: som med Jis er tillagt obnes; Da så snart  farten bliver fri Jmellem Landene schal Eders Excell efter gunstige ordre underretning derom vorde tilsendt. Høyædle og velbårne hr Geheime Råd og Stiftsbefallings Mands underdanige og allerydmygste tiener. Odder d 7 marty 1721. Christian Jensen.

5
Fra C E N Gabell, Kiøbenhavn.
Høy Edle og Velbårne Herre Gehejme Råd Høytærede Herr Stift Amtmand. Som hans Kongl Majts mig allernådigst haver befalet Eder Excellence at tilmelde, det de såvel i Kiøbstæderne som på Landet udi deres Stifts District  nøye hafde at lade inquicere, hvad og hvor mange Skibe undersåtterne fra sidste Krigs begyndelse udi hands Majts Tieneste haver mistet eller og dennem af Fienden er bleven borttagen, samt der over en accurat specification med forklaring på Skibenes navne, drægtighed, Taxationen efter Certepartierne og om de er gået for hands Majts eller undersåtternes egen Reigning, fordeligst at indsende, Så haver Jeg ey skullet  forbigåe sligt herved tienstskyldigst bikendt at giøre, ey påtviflendes at jo Eders Excellence  sig lader være angelegen, her om, det snareste skee kand, en udførlig Efterretning at indsende. Jeg er med ald Estime Eders Exellences skyldigste og tiensterskyldigste tiener.
Kiøbenhavn den 15 februar 1721. C E N Gabell.
P: S: Efterretningen om disse Skibe beder Jeg at måtte recta til Krigs Cantzeliet indsendes.

6
Fra Jens Lundtoft ??, Søby.
Ædle Høiforneme Ven. Hvad de på deres nådige herre Hans Excellence Hr Geheime Råd og Stiftsbefahlingsmands veigne mig til publication, udi Wester Lisbjerg og Hasle Herreder haver tilsendt, derom  følger til tienstlig gensvar til deris viidende efterfølgende:

1) Den mig tilsendte Instumente om de falske mark eller sexten skilling støcher for 1718 oc 1719 følger her med sin forkyndelses  påskrift indsluttet.

2) Angl Hans Excellentz hr Gehieme Råd Vibes? skrivelse af dato Kiøbenhavn dj 11 februar sidst om August Weidemann af Hamburg der har giort med nogle hollandske Øxne Kiøberes penge Banqrot på mere end 100000 rdlr da er samme iche alleneste forkyndet ved Galten Herridts dend 26 februar sidstleden, mens end oc Copie af udsendt i Vester Lisbjerg og Hasle Herreder, særlig til Kierbygård og Lyngbygård.

3) Betreffende hans Excell Hr von Gabels skrivelse af Kiøbenhafn dend 15 februar næstafvigte, om hvem som i sidste Krigstid nogen skibberom har mist, da det angive, hvor om Jeg ikke andet kan svare, End som ieg iche veed eller har kundet udspørge, at der i forbemelte herreder findes nogen af undersåtterne, som nogen skibspart har, heller nogen i besagte tiider har mist. Samme er ved tienstl publiqceret? d 26 febr sidst. Hvilke jndberetning formoder  de mig tilsendte ordres med at være fyldestgiorte. I øfrigt næst ald velgåends ønske forbliver ædle højfor Nehme Vens Tienst Ergivne Ven og tiener.  Søebye d 14 Martii 1721. Jens Lundtoft.

På bagsiden:
Ædle høiagtbare og velfornemme Mand Seign Detleuf Eggers hans Excellence hr Geheime Råd oc Stifts Befahlingsman hr von Plessens fuldmægtig a Fussingøe. Hans Kongl Maits tieneste anl.

Omslag:
Extract Over de skiberomme som Århuus Byes Jndvånere fra sidste Krigs begyndelse haver mistet, eller og dennem af fienden er bleven borttagnen Efter enhver sin egen skriftlig angifvelse. Anno 1721 Forfattet.

1
Efter Jørgen Nielsen Triges  og Søren Christensen  Sambsings forklarlig indgifne skriftlig andgivelse, er deres fælletz Kreiert Ste Andreas  kaldet drægtig 8 læster Som af hr Krigs Commissarie Himmelstrup og Spøring blev fragted Anno 1716 til  at overføre til Norge En deel Hans Kongl Mayts meel /: og efter  udlosningen  var skeed J Christiania:/  på hjemb rejsen fra Fladstrand  under Fregatten Neptunas blefven fienden til bytte under Ruegårds Strand dend 4 august. Samme Krejert  var af 4re u-villige mænd og skippere Taxerit for 450 rdr. Hiemlasten var for deris egen regning og fast af lige værdi med skibberommet 450 rdr.

2
Efter Søren Jensens forklarlig  indleverede skriftlige angivelse, er hans Golliath Ste Simmon kaldet, drægtig 14 læster af hr Krigs Commissarie Himmelstrup andtagen udi transport ao 1716 og  befragted til Norge in Maij med hans Mayts meel, efter derom oprettede sertepartie, Og efter udlosningen J Norge var skeed, blev den af Svenske Capere på hiemb rejsen ved Ruegårds Strand tagen den 4 aug og var Convojerit under Fregatten Neptunis, samme Gallioth af 4 skippere Taxiret for 530 rdr. Hans hiemblast i Galliothen af værdi 300 rdr.

3
Efter ædle hr Rådmand Olluf Sørensens og Clemmend Hansen Kryssings indleverede skriftlig andgivelse og forklaring, hafver de Anno 1713 udj September månet skibet for egen reigning deres fælletz Krejert Haufmanden kaldet drægtig 22 læster med korn og andre vahrer, hvor med de gik her fra Års og til Fladstrand men af mangel for Confoyer måtte ligge udj Fladstrand til den 12te november nest efter da de gik der fra og blev så den 13 november ved Færden [Ferder] med skib og ladning, og kom dem aldrig det ringeste til nøtte, hvis ladning bedrog sig efter udskibningen til 1400 rdr og Krejerten værd 1100 rdr og derover er 2500 rdr.

4
Efter hr Rådmand Oluf Sørensen, Ahrent Johansen, Christen Siker, Jørgen Pedersen og Peder Andersen, deris skriftlig indgifne andgifvelse og forklaring er deris fælletz Skibberomb, Domkkierken kaldet drægtig 56 1/4 læster. Anno 1710 for egen reigning kommen fra Trundhiemb med sin fulde ladning som bedrog sig til 5292 rdr.
Skibbet 200 rdr foruden fragtegods reede penge, og skibsfolkenes gods som bedrog sig til 807 rdr.
Efter der om forhvervede ædelig Rådstue attest af 1ste december Ao 1710 til Politi og Commerce Collegio jndsendt, og dennem der på nådigst bleven svaret, at de skulde blive jhukommet J fald nogen represalier på een eller anden måde måtte følge. Samme skib med sin ladning  da det gik fra Staværn, under voris Danske Confoyer blev tagen ved Skagen dend 25de october af En Svenske Capper og bragt til Mastrand, Ovenmeldte Skib og ladnings værdj er til sammen 8099 rdr.

5
Efter Jesper Sørensen Herskindz indgifne skriftlig forklaring og angivelse er hans Krejert Håbet kaldet drægtig 10 læster j året 1717 for hans egen  reigning gåed fra Århus med en ladning korn vahrer, og til Ahrndal j Norge, og  efter udlosningen der, for  hans egen reigning, igien med sin indtagen ladning under Capitain Gyntil Bergs Convoj Fregatten Lohsen på hiemb rejsen imellem Læsøe og Staunshoved d 28 aug 1717 tagen af dend Svendske  Comandeur Gadenhielm og  opbragt til Gottenborg, hvilken Kreiert og detzen jndehafvende ladning bedrog sig til sammen 825 rdr.

6
Efter Hans  Augesen Halkiers jndgifne forklarlig skriftlig angivelse haver hand Ao 1710 dend 8 september med Baltzer Hansens Krejert Ste Johanes som af fienden blev tagen ud af Randers fiord forlist lærit for 20 rdr. 
Og Ao 1713 med en Hollandske Smake Deliejde kaldet som og af fienden blev borttagen. Forlist korn vahrer og udgående omkostning 240 rdr 2 mk, som er i alt hand haver forlist 260 rdr 2 mk.

7
Efter Søren Michelsen Gyldings indgifne forklarlig skriftlig andgivelse hafde hand Ao 1710 dend 4 september: fragtet Kej Sørensens Krejert Tobias kaldet drægtig 12 læster, der udj jndskibbet  de 3/5 parter i ladningen, hvilken Krejert blev forlist dend 25 november nest efter på et skiær på hiemb reisen, samme hans indskibede ladnings tagen skade bedrog sig 500 rdr 1 mk 10 sk.

1711 den 12 september blev hans egen Gallioth Ste Petter kaldet drægtig 10 læster tillad med sin indskibede ladning, på reisen  herfra til Norge under Confoy af Fregatten Andrechen, og tagen af en Svenske  Snave Lova kaldet den 30 octobr og blev opbragt til Gottenborg, Galliottens værdj 500 rdr ladningen der udj beløb 1500 rdr.

1713 In novembr: Er Fregatten  Patientia hvor udi hand ejede 1/8 part - 63 rdr og af jndskibede ladning 155 rdr, for u-lyked i Siøn under Vice Admiral Tordenschiolds Convoy Løvendals Galey: = detzen skades forliis er 218 rdr.

1717 Dend  24 novembr blev Skibbet Kong David drægtig 48 læster forlist udi et skiern som kaldes  Lindholm med sin indehafte ladning fra Norge, hvor udj Søren Mikelsen Gylding ejede den 1/3 part for 800 rdr, sampt hans  1/3 part af ladningen med hans førring køy og gang klæder sampt Styrmandz redskab bedrog sig til 1301 rdr 1 mk 10 sk Er 2101 rdr 1 mk 10 sk. Bemelte 24 december  j samme flode fra Norge blev og Søren  Mikelsens Snave Fortuna kaldet forliist, som hafde kost 250 rdr og hans derudi 1/3 part af ladningen for 69 rdr 5 mk er 319 rdr 5 mk. Er tilsammen Søren Gyldings tagne Søeskade for egen Reigning 5139 rdr 2 mk 4 sk.

8
Efter Peder Andersens indgifne forklarlig skriftlig angifvelse haver hand tagen følgende Siøskade for egen reigning nembl: Ao 1710 hafde hand med skipper Jens Skibyger jndskibet til Norge, som dend 6te october tilligemed skibbet blev af en Svensk Capper tagen jmellem Nesset og Sæbye, kornvahrer for 600 rdr.

Ao 1712 med en Hollands Smake som førtes af skip. Simen Renches, og blev tagen af de Svenske norden for Skagen dend 3 august 1710 under Confoy jndskibbet korn vahrer for 136 rdr.

Ao 1713 dend 1/8 part udj en Snaue med Mickel Loft som samme år dend 13de november med folk og ladning for u-lykedes og under Norge borte blev. Samme 1/8 part 63 rdr 4 mk 8 sk og korn vahrer for 122 rdr 1 mk 3 sk. Er 185 rdr 5 mk 11 sk.

Samme rejse indskibet med Skipper Søren Ibsen udj Krejerten Ste Johanis, som af  storm blev inddreven på Norge og ladningen ganske forliist der udj korn og feede vahrer for 644 rdr 12 sk.

9
Anno 1715 dj 26 maj med skipper Olle Ollesen af Kømme indskibbet, som på Mors [Moss] j Norge blev oplagt formedelst det ey kunne forhandles, hvor af een deel blef borttagen af de Svenske, som da j Norge var jndfalden og resten af dend Norske armæ annammet efter den over forhvervede tingsvidnes formelding kornvahrer for 288 rdr 5 mk 8 sk.

Anno 1715 dend 10 octobr: Jndskibbet hand med skipper Mads Jacobsen udj hans førende Galioth, som på rejsen til  Norge med gods folk og alt for-ulykedes korn vahrer for 701 rdr 3 mk og Galiothen  kiøbt for 598 rdr 3 mk. Er 1300 rdr.

Ao 1717 dend 26 dec: forliist udj skibbet Kong David, som førtes af skipper Søren Gylding og for-ulykedes på Strømskiær hans 1/3 part udj Skib og ladning bedrog sig til, over 1400 rdr.

Endelig udj Skibbet Domkierken som førtis af skipper Jens Jacobsen  kommen fra  Trundhiemb og blev tagen af en Svenske Caper der om forhvervede Tingsvidnes forklaring forliist 700 rdr. Summa 5254 rdr 5 mk 15 sk.

10
Efter skipper Niels Mikelsens jndgifne skriftlig angifvelse hafver Svendsken tagen uden for Randers fiord dend 11 julli 1718 hans Jagt Normanden kaldet drægtig 8 1/2 læster, hvor med hand hafde agted sig til Mariaggers fiord efter en ladning Kalch, bemelte Jagt af værdj 250 rdr.

11
Efter Søren Paves skriftlig angifvelses jndhold er hans Skude Nellichen kaldet drægtig 9 læster for hans egen reigning, under Confou Siødragonen, på hiemb reisen fra Norge blefven forlist dend 2 janvarj 1712 ved Hærdtzholmen, dens værdj med ladningen i alt 300 rdr.

Der næst med skipper Simon Reinches førende smake Deliehde kaldet, som af de Svendske 1713 blev til Gottenborg opbragt, jndskibet godz af Erter jndkøbet af værdj 120 rdr. Er 420 rdr.

12
Efter Broder Povelsens jndgifne skriftlig andgifvelse haver hans  Sl formand Laurs Jensen Skovs den 2 januari 1712 forlist under Confoy Siøe Dragunen på hiem rejsen fra Norge ved Hartz Holmen sin 8 læsters drægtig Gallioth Svanen kaldet, dends værdj med ladningen for egen reigning j alt 350 rdr.

13
Efter Skipper Peder Mikelsens skriftl. andgivelse, haver hand år 1718 in octobr med Søren Bages skib, som hand førte Fortuna kaldet, som på deres retour under Convoy Island blev af en Gottenborg Capper opbragt, tilligemed skibs folken forlist deris jndehafvende føring af hiembladningen så vel som deris belofvede hyre beløbende sig 400 rdr.

14
Efter Olle Targesen skippers angifvelses indhold hafver hand 1717 dj 27 aug med sin førende krejert Håbet kaldet drægtig 10 læster, Jesper Sørensen tilhørende, som af een Svenske Fregat Snap: Op, blev tagen under Staun hoved forliste med sine klæder og føring over 208 rdr.

15
Efter Povel Sørensens jndgifne skriftlig andgifvelses forklaring haver hans formand Sl Jens Knudsen Brund Ao 1719 in Decembr udj Kongl. Mayts høe transport til Helsing Øer, med hans 10 læsters drægtig Krejert Ste Petter kaldet forlist anker og  tove med meere bekostning 200 rdr.

Ao 1711 dend 25 septembr da Bartholemeus Skovs Krejert Sambson kaldet blev af fienden opbragt, miste for jndskibet vahrer 30 rdr.

Ao 1713 in novembr forliist  sin tilhørende Krejert Ste Peder for egen reigning jndlade Korn og feede vahrer på over rejsen til Norge, som med fok og ald for ulykede detzen ladning 1007 rdr. Krejerten sig selv 600 rdr.

Ao 1716 in aug med en Krejert Ste Anna fra Sambsøe som under Fregatten Neptunis Confoy blev af fienden ved Stavnhoved opbragt med jndskibbede vahrer hans part forliist 140 rdr.

Ao 1717 in decembr  med skip Peder Christophersens førende Krejert Snaren Svend kaldet, som på hiembrejsen fra Norge  med mand og alt gik til grunde for jndkøbede vahrer med hannem forliist 34 rdr. Er 2011 rdr.

16
Thøger Sørensen efter sin broder bemelte Povel Sørensens jndgifne skriftlig angifvelse på hans vegne,  på sin hiemb rejse fra Norge Ao 1716 Efter at  hand med sin førende Krejert Ste Anne kaldet, drægtig 10 læster hafde overført Hans Mayts Meel, haver mist bemelte sin Krejert under Fregatten Neptunis Convoy, som en Svensk Capper ved Staunhoved opbragte til Sverig, hvilken Krejert før sin bortreise her fra byen af 4re skippere blev taxerit for 450 rdr.
Der foruden hans jndehafvende godz og klæder som blev hannem frataget 350 rdr. Er 800 rdr.

17
Baltzer Hansen Kryssing haver efter sin jndgifne skriftlig angifvelses jndhold Ao 1710 udj Aug tillad sin Krejert Ste Johanes kaldet drægtig 10 læster med Korn og andre feede vahrer for egen reigning hvor med dend agtet sig til Norge, og blev  ved sin afseigling fra Staunhovet jaget af en Svenske  Capper ind i Randers fiord, hvor dend 3die dagen blev af en Svenske Skierbåd borttagen med sin hele ladning som bedrog sig 900 rdr og Krejerten værd 500 rdr. Er 1400 rdr.

18
Jens Ollesen Skiøstrup haver efter sin indleverede skriftlig andgivelse forliist for egen regning.

1711 25 september 1/2 parten udi Krejerten  Sambson kaldet som blev opbragt til Gottenborg 200 rdr.

1712 dj 2 januarj med skipper Laurs Skovsen dend halve part af hiembførte  ladning forliist på Holmen ved Fladstrand 50 rdr.

1713 dend 26 maj jndskibet udj Simon Reinchis Smak Deliehde kaldet som til Gottenborg blev opbragt 100 tdr Malt med her på giorte omkostning 103 rdr 12 sk.

1716 dend  4 aug ved Thøger Sørensens opbringelse hans part af hiem førte retour ladning kosted 99 rdr 2 mk.

Samme dato af hiemb førte ladning med Søren Ollesens Krejert Ste Anna som under Staunhoved blev opbragt forlist varer af værdi 62 rdr 5 mk 9 sk. Er tilsammen 515 rdr 2 mk 5 sk.

19
Peder Henriksen Aarøe haver efter sin skriftlig andgifvelses jndhold Ao 1714 forliist sit Skibberom Johannes kaldet drægtig 9 læster af en Svenske Capper jaget på grund ved Ebbeltoft af værdi 400 rdr, ladningen for egen reigning bestoed udj Korn vahrer for 600 rdr. Er 1000 rdr.

20
Christen Jørgensen Skårup hafver efter sin jndgifne skriftl. andgifvelse for egen reigning forlist.

Ao 1712 dend 2 janvarij, dend halfve part udj  en Krejert Fortuna kaldet drægtig 12 1/2 læster på hiembreisen fra Norge under Confoy dend flyvende Dragun ved Herzholm for u-lyket med hans part af jndehafvende ladning jalt 400 rdr.

1712  dend 11 martij forliist dend halve parts ladning udj en Byhse Maria kaldet drægtig 12 læster som skipper Lass Pedersen førte og af frygt for  fienden måtte rettirere sig til Begtrup Vig, hvor den formedelst hart vejer drev, og for u-lykedes. Samme ladning kost efter jndkøb 457 rdr 3 mk.

1713 dend 13 novb under Confoy Capitain Wessel forlist udj en liden Snave Patientia 1/16 part med ladning, hans part 120 rdr. Er 977 rdr 3 mk.

21
Skipper Jens Andersen Samsøe hafver efter sin andgifvelses forklaring forliist Ao 1710  den 14 september j Randers fiord med Krejerten Ste Johanes kaldet som Sl Peder Hansen og Baltzer Hansen tilhørte j nøyeste af værdj 345 rdr.

22
Olle Ollesen haver efter sin skriftlig andgifvelses jndhold forliist for egen reigning.

Ao 1711 in Novembr stranded en liden Kreiert Fortuna kaldet drægtig 7 læster udj  Norsminde lad med 130 tdr Spansk salt, dend halve part udj bemte  Krejert og detzen ladning af værdj 400 rdr.

Ao 1713 in maj skibet med Simon Reinchis fra Machum j Holland en deel korn og feede vahrer som af de Svenske blev opbragt for 30 rdr. Samme tid blev skibet med skipper Herre Jans fra Harlingen udj hans førende smake Deliehde kaldet en deel korn og feede varer, som af de Svenske blev opbragt for 270 rdr.

Ao 1715 jndskibet med skipper Lass Pedersens Gallioth Håbet kaldet, een deel korn og feede vahrer som under veis til Norge blev forulyked og borte for 203 rdr. Giør i alt dend summa 1175 rdr.

23
Markus Pedersen Mørke haver efter sin jndgifne skriftlig angifvelses jndhold for egen reigning forliist

Ao 1712 dend 2 janv under Convoy Siødragunen på rejsen fra Staværn til Fladstrand hans halve part udj Kreierten Fortuna kaldet drægtig 12 1/2 læster, som træffede an på Hærtzholmen og strandede der samme hans part i Skib og ladning for 400 rdr.

Dend 26 martj med Kei Sørensens Kreiert som af de Svenske blev optagen J Nordzminde forlist godz for 30 rdr.

Ao 1713 dj 26 maj, Jndskibet vi i skipper Simon Reinkes Smache Deliehde kaldet, som til Gottenborg blev opbragt godz for hans reigning 150 rdr.

1715 dend 4 gbr udj Sl Las  Pedersens Lassens førende Gallioth Håbet kaldet drægtig 11 læster, som under Conføj fra Fladstrand til Norge blev med  mand og alt forlist for sin reigning kornvahrer og andet for 270 rdr.

1716 dj 4 aug: ved Søren Olesens Kreiert fra Samsøe som under Convoj blev tagen forlist sin hiemblast 62 rdr.

Anno 1719 dj 27 october med Krejerten Thranen kaldet drægtig 14 1/2 læster som blev på Færden [Ferder] med mand og alt, for sin  reigning forlist korn vahrer og andet for 560 rdr. Er i alt 1472 rdr.

24
Jens Andersen Møller hafver efter sin indgifne skriftlig angifvelses jndhold for egen reigning forliist;

Ao 1713 in may med smaken Deliehde fra Harling i Holland drægtig  10 læster som af de Svendske blev opbragt til Gottenborg af jndskibbede ladning som  kunne bedrage sig til 580 rdr 1 mk 4 sk.

1713 in november udj Fregatten Patentia kaldet drægtig 23 læster som på overrejsen blev under Norge for u-lyked med mand og alt forliste sin 1/4 part udj Skib og ladning som hafde kost 410 rdr 5 sk.

1717 in marti miste sin 10 læsters drægtig skude Emanuel under Convoy Fregatten Raae på hiem rejsen fra Norge som af de Svenske ved Skagen blev opbragt til Gottenborg, samme Skude og sin jndehavende ladning af værdi 1731 rdr 4 mk.

Dend 24 dec. udj Skibbet Kong David drægtig 48 læster som førtes af  Comiss Capitain Søren Mikelsen Gylding under Convoy Jytteborg på hiemb rejsen fra Norge forlist sin 1/3 part udi samme skib og ladning for 1972 rdr 12 sk.

Samme tid med Snaven Fortuna førtes af skip. Markus Nielsen som under bemelte Convoy på reysen fra Norge blev forulyket, forlist sin 1/3 part af jndehavende ladning 69 rdr 5 mk. Bemelte tid forlist udj Krejerten Snaren Svend drægtig 28 læster som Skipper Peder Christophersen førte og under forestående Convoy blev for u-lyked med mand og alt, hans 1/4 part J Krejert og ladning 812 rdr 2 mk.

Nok på samme hiembrejse fra Norge under Convoj Orlogskibbet Jytteborg forliist udj Skibbet Emanuel drægtig 48 læster som Skipper Niels Bore førte sin 1/4 part 575 rdr. Er 6150 rdr 3 mk 9 sk.

25
Efter Sl Las Pedersens Enke Edel Pedersdatters jndgifne skriftlig angivelses jndhold haver de

Ao 1712 dend 11 martj udj Byssen Maria kaldet drægtig 12 læster, som med sin ladning korn vahrer ved Begtrup Vig: af et hart veyer løb på en pæl og gich til grunden forlist for egen reigning 408 rdr 2 mk 10 sk.

1715 dend 2 november blev Sl Las Pedersen Lasen med sin førende Galioth Håbet kaldet drægtig 11 læster under Convoy fra Fladstrand med mand og alt for u-lyked, skibet og hans dend halve part af ladningen for egen regning af værdi 1400 rdr. Er 1808 rdr 2 mk 10 sk.

26
Efter Jens Andersen Ahrendals jndgifne skriftlig andgivelse haver hand og hans medreeder Morten Hvas forlist deris fælletz skiberomb Tranen kaldet drægtig 14 1/2 læster under Norge på Færderen [Ferderen] dend 27 octobr 1719 af værdj 850 rdr.

Hvor udj Jens Ahrendahl hafde indskibbet Erter, Gryn og Flæsk for 80 rdr. Er 930 rdr.

27
Efter Zønnik Hansen Buxlunds jndleverede skriftlig angifvelse haver hans Svigerfader Johan Plumb

Ao 1711  dend 8 juni på hiembreysen fra Kiøbenhafn, mellumb Sællandz Ræf og Hielm forlist sin Skude kaldet Dend Gråe Falk drægtig 350 tønder og gik for hans egen reigning og de Svenske opbragt af værdi 250 rdr.

28
Søren Rasmussen Bagi haver efter sin  indgifne skriftlig andgifvelse forlist for egen reigning

Ao 1712 in juni på retour reisen fra Norge udj  Gierild bugt for u-lykkedes Smaken det Hvide Lam kaldet, hans dend halve part der udj, og ladningen for 200 rdr.

1713 dj 26 maj indskibbet udj Simon Reinchis Smake som de Svenske opbragte til Gottenborg, korn vahrer og andet med giorte omkostning 450 rdr.

Ao 1716 dj 4 aug: Skipper  Søren Ollesens Krejert fra Samsøe som til  Gottenborg blev opbragt forlist af der udj hafte ladning fra Norge for 125 rdr.

1718 dend 1 november da hans Skib Fortuna drægtig 15 læster under Convoy blev tagen af en Svensk Capper, og jgien tilbage tagen af een Ahrendals Cappert der ved forlist over 500 rdr.

1719 miste dj 27 october med Skipper Jens Ahrendals skib Tranen kaldet Drægtig 14  1/2 læster som Skip. Niels Mariager førte og under Norge på Færder  [Ferder] for u-lykedes 2/3 parter kiøbmandz gods for 1187 rdr. Er 2462 rdr.

29
Mikel Pedersen Borre hafver efter sin indgifne skriftlig andgifvelses jndhold mist som hand med  een Hollandsk Smache førtes af  Skipper Simmon Reinchis

1713 dend 19 maij hafde indskibbet, som af de Svenske blev borttaget vahrer for egen reigning 114 rdr 8 sk.

Dend 20 maj med Skipper Herre Jansen som og af de Svenske blev opbragt vahrer for egen reigning 186 rdr 69 sk.

Udj Fregatten Patentia som in novemb. 1713 gik fra Års med sin ladning som Comiss Capitain Mikel Loft førte og på rejsen til Norge forefandt en flode [Flåde] udj Fladstrand med hosligende Confojer og da blev af dend Comanderede  Officer befallet at blive ved Floden og have sin pladz og opvartning til Assistance, er så, ved  et meget hart veier forulyked med mand og alt, udj bemelte Skib 1/8 part hafde kost 99 rdr 73 sk. Og 1/8 part af Jndhafte ladning for 99 rdr 64 sk. Notat: 199 – 2 - 9

Ao 1717 udj Krejerten Snaren Svend kaldet drægtig 28 læster som førtes af Skipper Peder Christophersen og under Confoy Orlogskibbet Jytteborg på sin hiem rejse blev med mand og alt foru-lyked der udj ham tilhørte og miste de 3/4  parter af skib og ladning for egen reigning som var værd 2438 rdr 48 sk.

Skibbet Emanuel som var 2000 tdr stoer og Skipper Niels Pedersen Borre førte som efter General Commissariatz herrernes med hannem sluttede Certepartie og gjorte foreskikring på hans Mayts vegne om betalling for Skibbet om dette skulle for u-lykes overførte fra Års og til Laurvigs Magatzin en ladning 1800 tdr Malt i hans Mayts tieneste, men på hiembreisen under Convoy af Jytteborg, 2 Fregatter og 1 Galej med mand og alt for u-lykedes og blev borte hans der udj 3/4 parter kosted og værd 1725 rdr. Summa 4663 rdr 70 sk.

30
Efter Hans Nielsen Bomholtes jndgifne skriftlig andgifvelses jndhold haver hand mist sin for egen reigning 7 læsters drægtig  Krejert Ste Johanes kaldet, j Aggerøe som Skipper Peder Bomholt førte under  Tordenschiolds Convoy Fregatten Løvendals Gallej Krejerten kosted 600 rdr ladningen over 660 rdr. Er 1260 rdr.

31
Key Sørensen haver efter sin jndgifne skriftlig andgifvelses formelding

Ao 1710 mist sin bortfragted Krejert Tobias kaldet drægtig 12 læster, som formedelst Svensken det forjaget blev af folchene under Skadøe forladt, og siden gandske borte dets værdj 1200 rdr.

Ao 1712 på Påskeløverdag blev hans Krejert Ste Johanes kaldet med sin Jndehafte ladning korn og feede vahrer for hans egen reigning agtet sig til Norge, af Svensken udj Norsminde 2 mille fra Års jagt jland og gandske udplyndret hvor ved hand forliiste 1000 rdr.

Ao 1713 in octobr. afseiglet hans Krejert fra Århuus, tillad med korn og andre fede vahrer og for egen reigning agted sig til Norge, og da samme Krejert gik ud af  Fladstrand under Tordenschiolds Confoy blev dend dend reent borte med mand og alt. Samme Krejert værd 2830 rdr ladning bedrog sig 1400 rdr. Er 6430 rdr.

32
Hendrik Langballe haver efter sin jndgifne skriftl andgifvelses formelding mist

Ao 1716 in martj som var overført på Mors [Moss] j Norge til Jørgen Mikkelsen Langballe og ved de Svenskes jndfald på fornefnte Mors [Moss] af Obriste Falkenberg blev borttaget, efter tingsvidnes udvisning vahrer for 308 rdr.

33
Las Nielsen Wissing haver efter sin jndgifne skriftlig  angifvelses formelding, for egen reigning

Ao 1710 dj 25 octobr med Skipper Jens Jacobsen kommen fra Trundhiemb med Skibbet Dombkierken uder Convoy og dog af de Svenske opbragt til Mahstrand [Marstrand] mist der ved 700 rdr.

Ao 1716 in martj forliist  som ved de Svenskes jndfald på Mors [Moss] i Norge som Obriste Falchenberg borttog efter der om forhvervede Tingsvidne udviisning for egen reigning 403 rdr.

1716 dj 9 jullj  formedelst borgskabet ej ville  kiøbe noget i Dramen fordi at fienden var der i landet forliist 133 rdr.

1716 forliiste hand med Tøger Sørensen her fra Års [Århus] som blev opbragt for 20 rdr.

1718 forliiste med hans Excellence Grev Friisses Krejert som blev opbragt 41 rdr. Er 1297 rdr.

34
Hans Nielsen Bomholt og Hans Jensen Bogtrup [bilag: Buchtrup] hafver efter deres skriftlig andgifvelses jndhold mist

Ao 1717 dj 24 december under Convoy fra Staværn for egen reigning deres 30 læsters drægtig Krejert Johan Jørgen kaldet, som førtes af Skipper Jens Madsen af værdj 1800 rd, ladningen over 200 rdr. Er 2000 rdr.

35
Efter Matz Sørensens jndgifne skriftlig andgifvelses jndhold haver hans hustrue udj hendes Enkestand

Ao 1715 in octobr forlist  for egen reigning sin Krejert Engel Raphael på reisen til Norge uder Confoy fra Fladstrand for u-lykedes og blev borte, Skibberommet af værdj 380 rdr ladningen 491 rdr 8 sk. Er 871 rdr 8 sk.

36
Jlligemåde efter samme andgifvelses formelding hafde kiøbmanden Anders Christensen efter Hans fader Christen Andersen Feldbereders påtegnelse jndskibet j bemelte Krejert som og da blev forlist vahrer for 356 rdr 3 mk.

37
Efter Søren Jensen Saabroes skriftlig andgifvelse haver hand

Ao 1712 dend 26 martj  med Kei Sørensens skibberom, som udj Norsminde af de Svenske blev udplyndrit mist vahrer for 76 rdr.

38
Hr Borgm. Hans Winter haver efter sin jndgifne skriftlig andgifvelses jndhold forlist

Ao 1702 dj 9 decembr sin 16 læsters drægtig Krejert Maria kaldet med for egen reigning jndehafte korn ladning, strandet på Gåshagen uden for Ebeltoft, og intet blev reded.

Ao 1706 in decembr mist sin 15 læsters drægtig Skude Ste Petter som med korn vahrer ad Norge var tillad og med jndtagne hiembladning  på hiemb reisen strandede på  grøndskiær uden for Mastrand og blev borte.

Ao 1718 in januarj med hans 7 læsters drægtig Skude Norske Buur kaldet, som af Krigs Commisarie Spøring var befragted med salted kiød til Kiøbenhafn og efter udlosningen under Convoy, formedelst meget hart vejerligt, forliste på Hornbechs bugt begge sine Ankere og toug, som Skibberommet drev jnd på lappen, måtte Skipperen for fragte gotzet at biærge sælge det for 80 rdr som ellers anføris var værd 300 rdr.

39
Efter Sal Jens Hansen Gyldings enke Margrethe Værns jndgifne skriftlig angifvelses indhold haver hun

Ao 1714 jmellem  dend 21 og 22 febr under Moels mist hendes 8 læsters drægtig Krejert Nøglen kaldet, med hans Kongl  Mayts ladning 260 tdr Rug, efter op rættede Sertepartie udj hans Mayts tieneste førtes af Skipper Peder Jørgensen, og skulle hafde udlosset i Lybek, mens formedelst Gudz hårde vejerlig blev for u-lyked, efter derom  forhvervede Tingsvidnes videre forklaring, samme Krejert blev af 4re u-villige mænd før dend afseiglet udj hans Mayts tieneste taxerit for 330 rdr.

40
Søren Jensen haver efter sin skriftlig andgifvelses jndhold mist

Ao 1713 in octobr. sin 1/8 part udj Fregatten Patientia kaldet drægtig 23 læster som Capitain Mikel Loft førte og under Convoy på reisen til Norge med mand og alt blev foru-lyked samme hans 1/8 part j Skibet og ladningen for egen reigning kostet i alt 208 rdr.

41
Jens Nielsen Vejerslef efter sin skriftlig andgifvelses forklaring haver

Ao 1709 den 7 octobr udj Skibberommet  kaldet dend Gråe Falk drægtig 30 læster som på Nestved Reed drev j land, forlist sin der udi tilhørende halve part for 500 rdr.

Ao 1710  dend 25 september blev hannem ved Grendåe af Svensken fratagen en Jagt 350 tdr stoer tillige med hans der udj fra Norge hafvende ladning som var værd over 800 rdr.

1718 dend 30 octobr med hr Greve Frises Kreiert Dorthea, som under Convoy imellem Mastrand og Skagen blev af de Svendske opbragt forliste hand vahrer 245 rdr. Er 1545 rdr.

42
Skipper Rasmus Brokier, haver efter hans hustrue Kirsten Pedersdatters jndgifne /:udj hans fraværelse:/ skriftlig andgifvelses formelding.

Ao 1712 Påske løverdag med Kej Sørensens Krejert Ste Johanes som de Svenske udplyndret i Nordz Minde, forliste vahrer for 69 rdr 3 mk 12 sk.

Ao 1716 med Søren Jensens Gallioth Ste Simon kaldet, hand for Skipper førte j hans Mayts tieneste, af Hr Krigs Commissarie Himmelstrup befragted, hvilken af de Svenske Cappere blev tagen ved Rugårds strand forliiste vahrer for 60 rdr. Er 129 rdr 3 mk 12 sk.

43
Efter Maren Christensdatters skriftlig andgifvelses forklaring udj hindes mandz Anders Pedersens fraværelse hafver hand

Ao 1712 dend 26 martj med Borgm. Basballes Skude Ste Anna Kaldet som af de Svenske blev udplyndret j Nords Minde forlist sine klæder og vahrer for 35 rdr 2 mk.

44
Borgm. Christen Jensen Basballe haver

Ao 1712 in martj efter sin andgifvelses jndhold mist af sin for egen reigning med korn og feede vahrer gandske tillad 16 læster drægtig skude Ste Anna ført af Skipper Jacob Mikelsen Tundboe som af een Svenske Skierbods folk blev røved og plyndred af dem Nors Minde hafn over for 500 rdr. Skippere og folken der på mist over 100 rdr.

Ao  1713 in juni  under Convoj fra Fladstrand til Norge er ditto Borgm Basbal ved en Svensk Capper bleven fratagen og til Gottenborg opbragt hans med Rug etc for egen reigning fuldladet 42 læster drægtig halvdek Skib Justitia ført af Skip. Rasmus Matzen Kyssing som efter jndkøbt beregning haver kosted hannem over 6000 rdr. Skipperen og folked mist der ved over 400 rdr. Er 7000 rdr.

45
Skipper Søren Madsen haver efter sin skriftlig jndgifne angifvelses jndhold

Ao 1710 udj october måned  da hand  fore med Skibbet Domkierken som blev af fienden opbragt under Comandeur Boesen Convoye miste hand hafde inde i Skibet 350 rdr.

46
Efter Sl Søren Lauritzens enke Maren Andersdatters jndgifne skriftlig angifvelses forklaring blev hendes Sl mand bemelte Søren  Lauritzen med Krejerten Engel Raphael kaldet som hand for Skipper førte ved Guds hårde vejerlig under  Confoye af Fregatten Windhunden in gbr 1713 j Søen foru-lyked og druknet med Skib, mand og alt hvor udj hand hafde jndskibbet og forliist vahre for 200 rdr.

47
Bartholomeus Mogensen Skow haver  efter sin indgifne  skriftl. angifvelses  jndhold

Ao 1710 dj 26 september mist for egen reigning udj  Kreierten Sambson kaldet drægtig 11 læster, som Skip [Skipper] Laurs Gylding førte med sin indtagen ladning fra Norge, som  blev uden for Grenåe af de Svenske opbragt til Gottenborg hans i bemelte Krejert tilhørende halve part med sin jndehavende ladning af værdj 900 rdr.

48
Notat i margen:
NB Christen Hansen Højer taget skade for egen regning. vid. hans jndgivende 2912 rdr.

Efter Deris Excellence Høyædle og Welbaarne Hr Geheime Raad og Stiftbefalings Mand Hr: Christian Ludvig von Plessens Høy Respective ordre af nest leeden 19de februarj fremkommer allerydmygst denne acurate Specification Efter Eenhwers Skade tagne egen original angifwelse som herhos tilligge med følger til nommer 45. In Clusive. Forbliwer

Deris Excellence Høyædle og welbaarne Hr: Geheime Raad og Stift befallings Mands Allerydmygste Tiener Christen J Basballe - Rasmus Værn - Tønnes Michelsen? - Hans? Jensen? Winther. Aarhuus Raadstue d: 10 Martj Ao 1721.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Til 4de del

 Til forrige side