Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

7de del år 1746 - 1754

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 19  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Anno 1746:

Fol 2.

Anno 1746 den 23 og 24de February Er udi for Aars Rytter Sessionen følgende fæstebrewe udgived.

Schanderborg Amt:

1 (fol 2)
Salmon Hendrichsen, Ry  - forrige Landsoldat - fæster Christen Jensens afstandne halve gaard. Hkorn 1-3-2 fc og Skov 1 skp uden indf. Bygningen er 18 fag og til besætning 2 b 2 k 2 ung 4 faar etc. 24 Febr 1746.

2 (fol 2)
Søren Rasmussen, Ry - huusmand - fæster broderens Rasmus Christensens (navne ok læst- maaske halvbr? eller fejlskr) afstandne partgaard. Hkorn 3 td 1/2 alb og Skov 1 skp 2 fc hvoraf indf er 2 rdr. Huset er 30 fag og 4 b 1 k 3 ungn og 1 kalv etc. 24 febr 1746.

3 (fol 2)
Hendrich Jensen, Ry - Reserve Soldat - fæster Hendrich Nielsen og hustru fradøde Gadehus. Hkorn 2 alb hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Som han med vilkaar fremdeles som Soldat sine aar at udtiene, bliwer bestaaende fri for indf. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 24 Febr 1746

4 (fol 2)
Olle Rasmussen, Siim fæster Anders Hansens fradøde gaard, ægter enken Anne Andersdatter. Hkorn 5-1 skp 1 alb og Skov 2 skp 2 fc 2 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 51 fag og udfordrende Besætning 7 b 5 k 1 st 6 ungn 10 faar etc. 24 Febr 1746.

5 (fol 3)
Jens Nielsen, Sønder Vissing fæster faderen Niels Nielsen enkemands afstandne gaard. Hkorn 5-3-3 fc og Skov 1 fc hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 54 fag og 7 b 6 k 1 st 6 ungn 12 faar vogn etc. 24 Febr 1746.

6 (fol 3)
Jens Pedersen, Vissing Kloster fæster  faderen Peder Jensens afstandne gaard. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb og Skov 3 fc hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 39 fag og 6 b 5 k 1 st 4 ungn10 faar etc. 24 Febr 1746.

7 (fol 3)
Jørgen Rasmussen, Taaning fæster Hans Dams fradøde halve gaard, hvorpaa Bygningen ved sidste Byen overgangne Ildebrand er afbrendt. Ægter enken Karen Rasmusdatter. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb og Skov 1/2 alb, ingen indf. Dend udfordrende Bygning skal være 30 fag som antageren med bevilgede Tømmer Penge og frihed ligemed de andre i Byen er forpligted udi en fuldkommen god Stand at opføre. Til Besetning er allene 6 Bæster. Det øwrige udfordrende, saasom Qwæget af swagheden er bortdøet skal han selv anskaffe, som tilligemed Sædekornet etc. 24 Febr 1746.

8 (fol 3)
Niels Nielsen, Taaning fæster en af Steffen Sørensen oplat Gadehus Plads, hvorpaa Bygningen ved sidste Byen overgangne Ildebrand er afbrendt, og aftræderen grundet alderdom og svaghed ej kunde overkomme at opbygge. Ingen indf men aarlig afgift 2 rdr 24 sk som efter friheds Tiiden fra 1 April 1748 har sin begyndelse. Der foruden nyder han Bygnings Egetømmer til 6 fag Hus og 6 rdr Bygnings Penge. imod han opfører denne etc. 24 Febr 1746.

9 (fol 4)
Peder Rasmussen, Svinsager - forrige Landsoldat - fæster Anders Michelsen og kones fradøde Partgaard, hvorved han ægter den paa stedet værende Ældste datter. Hkorn 2-7-3-2 alb ingen indf med de vilkaar at han som en fader antager sig til opdragelse de 4 umyndige børn der er paa stedet. Huset er 29 fag og 4 b 4 k 2 ungn 8 faar vogn etc. 24 Febr 1746.

10 (fol 4)
Christen Rasmussen, Skaarup - forrige Landsoldat - fæster Jens Christensen afstandne halve Gadehus, hvoraf gøres ugedagsarbejde til Slots Haugen, som før samme blev paabuden svarede aarligt 1 rdr 12 sk, indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 24 Febr 1746.

11 (fol 4)
Laurs Rasmussen, Virring fæster Peder Madsens, grundet alderdom og svaghed samt fattig tilstand afstandne hus, som til arbejde i Slots Haugen er henlagt, at svare og Contribuere som et halv hus, hvorudi aftræderen nyder husværelse. 7 fag dels Brøstfældig som han skal forbedre etc.  og siden huset fra 1/4 til et halv hus er forandret bevilget frihed til aarets udgang 1747. hvorefter arbeidets eller afgiften skal svares etc. 24 Febr 1746.

12 (fol 4)
Frederich Jensen, Gram fæster Stiffaderen Jens Michelsens fradøde og enken hans moder afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 2 1/9 alb uden indf. Bygningen er 36 fag og til besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 24 Febr 1746.

13 (fol 5)
Niels Christensen, Veng fæster Niels Christophersens halve gaard.
Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb, uden indf. Bygningen er 22 fag og 3 b 2 Qwier 1 kalv 2 faar Vogn etc. 24 Febr 1746.

14 (fol 5)
Jens Andersen, Skovby faar Hbh paa et Selvejerhus han der i Byen ejer, som til Christen Nielsen er bortfæstet, hvoraf Jens Andersen og husets kommende ejere skal svare 24 sk, der tager sin begyndelse fra 1 Jan 1746. 24 Febr 1746.

16 (fol 5)
Poul Nielsen, Herskind fæster Niels Jensen Skomager afstandne sted. Hkorn 1 td 1 fc 1alb hvoraf indf er 4 rdr. Huset er 23 fag og 2 b 2 k 1 ungn 4 faar etc. 24 Febr 1746.

17 (fol 5)
Las Jørgensen, Faarvang fæster Peder Pedersens fradøde halve gaard, ægter datteren Inger Pedersdatter, hvis broder Peder Pedersen der er svagelig ved stedet skal forblive. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb uden indf. Bygningen 39 fag og 6 b 4 k 3 ungn 10 faar etc. 24 Febr 1746.

18 (fol 6)
Laurids Nielsen, Voel fæster Christen Laursen, Smeds fradøde halve Gadehus, ægter enken Maren Jensdatter. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk og indf 2 rdr. Huset er 11 fag som han skal forbedre 3tc. 24 Febr 1746.

19 (fol 6)
Peder Andersen, Horn - gaardmand - fæster det halve gadehus sammested, som Søren Christensen er fradød og enken af den fæstende er ægtet. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk og indf 2 rdr.  Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 24 Febr 1746.

20 (fol 6)
Niels Pedersen, Gjern fæster det sted, som Jens Rasmussen Paris, for hannem har afstaaet med vilkaar at ægte hans datter og den gamle at nyde ophold ved stedet. Hkorn 1-6-1 hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar etc. 24 Febr 1746.

21 (fol 7)
Søren Jensen, Linaa (Linne) fæster hans forældre Jens Sørensen og hustrus fradøde Boel. Hkorn 2-2-2 fc og Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf 2 rdr. Bygningen er 29 fag og 3 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 24 Febr 1746

Anno 1746 dend 18de Novembr.

Er udi Efterhøst Rytter Sessionen følgende fæste og hosbondholds Breve udfærdiged:

Silcheborg Ampt:

1 (fol 7)
Søren Pedersen, Tømmerby fæster Jens Nielsens fradøde part gaard, ægter enken Mette Jensdatter. Hkorn 2-7-3-2 alb af Kongsholm 2 fc 2/3 alb og Skov 1/3 alb hvor af han efter moderation til indf betaler 2 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 18 Novb 1746.

2 (fol 7)
Peder Andersen, Them fæster Hans Rasmussen Snedkers grundet hans og hustruens alderdom og svaghed afstandne halve gadehus, hvoraf svares aarlig afgift 1 rdr 60 sk som betales qwartaarlig. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

3 (fol 7)
Søren Pedersen, Haarup - som sine aar ved Landmilitien har udtient - fæster Peder Nielsens fradøde halve gadehus, ægter enken Else Nielsdatter. Aarlig afgift 1 rdr 60 sk uden indf. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

4 (fol 8)
Mourits Madsen, Truust fæster faderen Mads Mouritsens, grundet egen alderdom og konens svaghed afstandne partgaard. Hkorn 1-5-1-1 1/2 alb som han efter omstændighederne ikke betaler indf for. Bygningen er 28 fag og 2 b 2 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 18 Novb 1746.

5 (fol 8)
Jens Rasmussen, Horn fæster faderen Rasmus Jensens fradøde gaard, som hans gamle moder har overladt ham. Hkorn 4-3-1-1 som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 35 fag og 6 b 3 k 5 ungn 12 faar etc. 18 Novb 1746.

6 (fol 8)
Hans Rasmussen, Skanderup fæster Jens Andersens og kones fradøde gadehus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Som han imod at føre bygningen - der er 10 fag - i stand uden indf. Desuden skal han vedligeholde etc. 18 Novb 1746.

7 (fol 8)
Christen Jensen, Farre - tilforn Reserve Soldat - fæster Peder Christensen Møllers fradøde Brug af Farregaards Jord, og dertil havende Gadehus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk. Hkorn 2 td 1 fc 1 alb uden indf.  Bygningen er 26 fag til Besætning er allene 4 b 10 faar, det øvrige udfordrende som af Qwæg svagheden er bortdød er han pligtig selv at anskaffe etc. 18 Novb 1746.

8 (fol 9)
Søren Rasmussen, Farre fæster Hans Nielsens afstandne sted, med underliggende brug af nedlagte Farregaards Jord. Hkorn 4 td 2 fc 2 alb og aarlig huspenge 2 rdr 24 sk uden indf. Bygningen er 27 fag. Besætningen har han paataget sig selv at anskaffe som tilligemed Sædekorn etc. 18 Novb 1746.

9 (fol 9)
Jens Pedersen, Farre fæster Søren Rasmussens brug. Hkorn er 7 skp 2 fc 2 alb af Farregaards Jord 1 td 2 alb og svarer aarlig huspenge 2 rdr 24 sk uden indf. Bygningen er 18 fag, besætningen skal han selv anskaffe som sammen med det behøvende Sædekorn etc. 18 Novb 1746.

10 (fol 9)
Jens Mogensen, Farre faar Hbh paa Stiffaderen Jens Thomasens, grundet egen høje alderdom og konens Svaghed afstandne gaard. Hkorn 4-5-1-2 1/2 alb hvoraf betales til Hbh 4 rdr. Bygningen er 32 fag og udfordrende Besætning 6 b 4 k 1 st 6 ungn 10 faar etc. 18 Novb 1746.

11 (fol 10)
Søren Nielsen, Vadsted fæster Rasmus Rasmussens fradøde halve gaard, ægter enken Karen Thomas datter. Hkorn 2-2-1-2 1/2 alb hvoraf indf efter moderation er 3 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 3 k 4 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

12 (fol 10)
Christen Nielsen, Møgelby fæster Anders Rasmussen Saugmands afstandne halve gaard, ægter datteren og forbliver ved afstaaelsen under et brug og husholdning indtil den gamle ved døden afgaar, da han ved fæstes tagelse paa den anden halve part Samler ald gaarden. Hkorn til den halve er 2-3-1-1/2 alb og indf 3 rdr. Den halve bygning er 28 fag og 4 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 18 Novb 1746.

Schanderborg Amt:

13 (fol 10)
Christen Pedersen, Grumstrup fæster Jens Christensens, nu fradøde men tilforn i levende live, for hannem afstandne gade huus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

14 (fol 10)
Zacharias Jensen, Ørskov fæster Jens Jørgensen fradøde gaard, ægter enken Inger Jensdatter.
Hkorn 4-6-3-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 58 fag og til besætning er nu allene 6 Bæster 10 faar, det øvrige udfordrende af Creaturerne er af Qwæg svagheden bortdød, som den fæstende er forbunden sig selv at forskaffe, der tilligemed vogn etc. 18 Novb 1746.

15 (fol 11)
Jens Nielsen, Ørridslev fæster faderen Niels Christensens afstandne gadehus, hvortil er 1 fc Hkorn. Svares aarligt 2 rdr 24 sk og indf 1 rdr. Huset er 20 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

16 (fol 11)
Søren Jensen, Tebstrup fæster faderen Jens Bentsens afstandne gaard, med vilkaar /:foruden hvis hand er faderen pligtig:/ at prestere den imellem hannem, og ved Stedet wærende aftegts kone under 4 Decb 1726 oprettede Contract, saaledes som samme  af hannem selw war indgaaed. Hkorn 4-3-1-1 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 44 fag og til Besætning er allene 6 Bæster 8 faar. Det øvrige udfordrende af Kiør, Stude og Ungfæe er wed Qwæg Swagheden bortdøed, som dend fæstende besørger, wed Guds Naadige forsiun, med første og efter haanden at see sig og Stedet forsyned med, Siden samme tilligemed Wogn, Ploug og Harwe sampt behøwende Sædekorn, wed gaarden til Indwentarium skal forbliwe etc. 18 Novb 1746.

17 (fol 11)
Poul Rasmussen, Tebstrup fæster Rasmus Gundersens afstandne 1/4 part gaard. Hkorn 1 td 2 fc 1 1/4 alb som han efter omstændigheder ikke betaler indf for. Bygningen er 18 fag og til besætning er 2 bæster og 5 faar, af Qwæg Swagheden er Creaturerne bort Død., som den fæstende wed Guds forsiun med første at see sig Selw forskaffed, hwilket tilligemed Vogn etc. 18 Novb 1746.

18 (fol 11)
Christen Pedersen Juul, Tebstrup fæster faderen Peder Nielsens fradøde og af enken hans moder opladte gaard. Hkorn 4 td 2 skp hvor af indf er 2 rdr. Bygningen er 55 fag og til Besætning 6 bæster 10 faar. Det øfrig udfordrende af Kiør, Stude og Ungfæe, er wed Qwæg Swagheden bort døed, som dend fæstende besørger wed Guds naadige forsiun med første og efter haanden at see sig og Stedet forsyned med, siden Samme tilligemed Vogn etc. 18 Novb 1746.

19 (fol 12)
Michel Nielsen, Tebstrup fæster Niels Nielsen Rytter og hustrues fradøde Gadehuus, hvoraf svares aarligt 2 rdr 24 sk uden indf. Huset er 10 fag des brøstfældighed han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

20 (fol 12)
Niels Christensen, Taaning fæster Jens Nielsen Bundes fradøde gaard, ægter enken Giertrud Jensdatter. Hkorn 9 td 1 fc 2 alb og Skov 1 alb, som han efter omstændighederne er bevilget fri for indf. Bygningen som har været afbrændt er 50 fag Nye hus. Til besætning udfordres 10 b 6 k 2 st 6 ung 16 faar etc. hwad der af wed Qwæg swagheden er bortdød og nu mangler Dend fæstende tilforbindes, wed Guds forsiun med første sig Self at anskaffe der tillige med Vogn etc. 18 Novb 1746.

21 (fol 12)
Laurids Christensen, Taaning fæster Søren Pedersen fradøde halve huus, hvoraf svares aarlig afgift 1 rdr 12 sk og indf 2 rdr. Huset er 6 fag som han stedse skal vedligeholde  og forbedre etc. 18 Novb 1746.

22 (fol 12)
Jacob Lauridsen, Horndrup - Soldat af hr Capitain Geddes Compagnie - fæster Poul Rasmussens afstandne Gadehuus, med vilkaar sin tid desuden ved Compagniet at blive staaende. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk, som han af anførte aarsag ikke betaler indf for.  Huset er 17 fag som han er pligtig at forbedre etc. 18 Novb 1746.

23 (fol 13)
Jens Pedersen, Gantrup fæster Peder Rasmussens fradøde halve gaard, ægter enken Karen Pedersdatter, hvis gamle forældre han ved stedet skal forsyne med ophold. Hkorn 2-1-1-2 5/7 alb, som efter omstændigheder er fri for indf. Bygningen er 33 fag og til besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

24 (fol 13)
Jesper Rasmussen, Gantrup fæster Peder Jensens fradøde halv Gaard, ægter enken, Hkorn 2-1-1-2 5/7 alb som han efter omstændighederne ikke betaler indf for. Bygningen er 36 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.

25 (fol 13)
Niels Andersen, Troelstrup fæster faderen Anders Nielsens afstandne gaard. Hkorn 7 td 3 fc 2 3/4 alb og Skov 1 alb hvoraf indf er 5 rdr. I steden for den nyelig afbrendte Biugning skal igien opsættes med det der til Bewilgede Tømer, Samt Penge og Friehed 52 fag got Nye Huus. Til Besætning 8 b 4 k 3 ungn 16 faar etc. 18 Novb 1746.

26 (fol 13)
Søren Rasmussen, Træden fæster faderen enkemand Rasmus Jensens for hannem afstandne gaard. Hkorn 4-6-1-3/4 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 51 fag og udfordrende Besætning 6 b 5 k 2 st 4 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

27 (fol 14)
Anders Jacobsen, Davding - til Soldaten af hr Capitain Geddes Compagnie - fæster Jens Nielsen Løwets afstandne gadehus, ægter datteren Zidsel Jensdatter. Af huset svares aarligt 2 rdr 24 sk og efter moederation i henseende han stadig ved Compagniet bliwer staaende, sin tiid at udtiene, til indf 1 rdr. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

28 (fol 14)
Morten Hansen, Ry fæster Hans Nielsens fradøde Partgaard, ægter enken Maren Lauridsdatter. Hkorn 3-1-2 fc og Skov 2 skp uden indf. Bygningen er 47 fag og 4 b 3 k 3 ung 6 faar etc. 18 Novb 1746.

29 (fol 14)
Niels Nielsen, Ry - forrige Landsoldat - fæster Poul Rasmussens fradøde sted, ægter enken Kirsten Rasmusdatter. Hkorn  2-7-2-1 alb og Skov 2 skp. ingen Indf. Udfordrende Besætning 4 b 3 k 2 ung 6 faar etc. 18 Novb 1746.

30 (fol 14)
Jens Poulsen, Ry fæster Rasmus Christensens fradøde gadehuus, ægter enken Mette Sørensdatter. Svarer aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

31 (fol 15)
Peder Godtfredsen, Ry fæster det hus, som Jomfru Lovice Claudy for hannem har opladt. Svarer aarligt 1 rdr 3 mark og indf 3 rdr. Huset er 6 fag som han forbedrer og stedse vedligeholder etc. 18 Novb 1746.

32 (fol 15)
Rasmus Lauridsen, Veng fæster Rasmus Jensens halve gaard, med vilkaar at han bringer stedets Brøstfældige bygning i forsvarlig stand, saafremdt han ei wil wendte sig afstraffed, samt rette sig efter de med aftræderen Sluttede Conditioner, hvorimod han ikke betaler indf. Hkorn 3-3-1-2 alb. Bygningen er 23 fag og til besætning er allene antaged 2 Bæster 1 Plag 4 ungnød og 3 faar, hwad mere udfordres den fæstende har tilforbunden sig selv at anskaffe etc. 18 Novb 1746.

33 (fol 15)
Jens Rasmussen, Haarby fæster Stefen? Lauridsens afstandne halve gaard, med vilkaar inden 3 aar, efter den tid han samme fik i brug, at bringe Stedets Bygning i forsvarlig stand, og efter Stedets Lejlighed og vilkaar at prestere dend af hannem udlovede aftegt. Hkorn 3-2-2-2 alb men efter den imellem Bymendene giorte Ligning swares af 3 td 2 skp 2 fc 1/2 alb hvoraf han efter moderation imod forestaaende til indf betaler 3 rdr. Bygningen er 32 fag og 4 b 4 k 6 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

34 (fol 15)
Christian Hansen, Skoufoged, Søballe - fæster den af hr Obrist Lieutenant Venten for hannem afstandne gaard. Hkorn 7 td 4 skp 3 fc og Skov 1 fc hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 69 fag. Den udfordrende fulde besætning den fæstende er forbunden sig selv at anskaffe som tilligemed Vogn etc skal forblive som inventarium. 18 Novb 1746.

35 (fol 16)
Niels Nielsen, Mesing - forrige Reserve Soldat - fæster Jens Pedersens afstandne sted, ægter datteren Dorte Jensdatter. Hkorn 2 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 24 fag og besætning 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

36 (fol 16)
Rasmus Nielsen, Stilling fæster Jens Lauridsens afstandne partgaard, ægter datteren. Hkorn 3-2-3-1 alb som han efter omstændighederne ikke betaler indf for. Bygningen er 30 fag og 4 b 3 k 4 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.

37 (fol 16)
Søren Sørensen, Gram fæster Peder Michelsens afstandne halve gaard, ægter datteren Maren Pedersdatter. Hkorn 2-7 skp 1 alb mens svarer efter dend imellem Byen Beboere Giordte Ligning af 3 td 2 1/9 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 4 b 2 k 4 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.

38 (fol 17)
Christopher Johansen, Strygerhuset fæster det saakaldte Stryger Hus, som moderen imod fornøden Livs Ophold og husværelse har overladt ham.
Hkorn 1 skp 3 fc. Huspenge moderet til 1 rdr 24 sk for det han jevnlig maae bruges til forefaldende gang, med brewetz befordring og Deslige til Hans Mayts Tieniste fra Regimentskriwer Stuen. Til indf erlægges 2 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

39 (fol 17)
Johan Rasmussen, Smed, Forlev fæster Hans Christian Thærschous fradøde og af enken til ham afstandne huus, med vilkaar derved at nyde hvad hende er beloved og tilsagt. Svarer aarligt til Cassen 1 rdr og indf 2 rdr. Huset er 10 fag som han er pligtig at forbedre etc. 18 Novb 1746.

40 (fol 17)
Rasmus Jensen, Vrold fæster Thomas Jensens fradøde, og af enken for hannem, imod hun derudi sin livs tid nyder huuswærelse, afstandne halve huus. Der svares aarligt 12 sk og forrettes ugedagsarbejde til Schanderborg Slot. Uden indf. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

41 (fol 17)
Knud Lauridsen, Skaarup fæster faderbroderen Anders Knudsen enkemands afstandne halve gaard, med vilkaar derudi at nyde lifs ophold og Huuswærelse. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 29 fag og 4 b 3 k 4 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.

42 (fol 18)
Poul Sørensen, Skaarup fæster Christen Jensens fradøde halve hus, ægter enken Maren Rasmusdatter, hvoraf gøres ugedagsarbejde til Skanderborg Slots Hauge. Ingen ind. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

43 (fol 18)
Rasmus Jensen, Smed, Blegind fæster afgangne Peder Mathiesens fradøde gadehuus, ægter enken Kirsten Nielsdatter. Svarer aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 15 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

44 (fol 18)
Knud Simonsen, Skrædder, Blegind - Skræder udi Blegind Bye, hwor tilforn har wæred Biugning  - bevilges at opsætte 6 fag Huus med vilkaar at hand og efterkommere der af svarer aarlig afgift 1 rdr 2 mark, som Krigs Jordebogen til forbedring allerunderdanigst anføres, for hvilken afgift han er bevilged frihed, som en erstatning hand samme paa egen bekostning opsetter til Aarets udgang 1750, da afgiften tager sin begyndelse fra 1 jan 1751. 18 Novb 1746.

45 (fol 18)
Jens Christiansen, Bjertrup - forrige Land Soldat - faar Hbh paa Rasmus Poulsens fradøde Part Selvejergaard, ægter enken. Hkorn 4 td 1 fc 2 alb og Skov 2 alb, som han efter omstændighederne er fri for at betale Hbhskendelse for. Bygningen er 39 fag. Til Besætning  er allene 6 Bæster 10 faar det videre udfordrende som af Qwæg Swagheden er bort død dend fæstende, wed Guds forsiun, efter haanden sig Self forskaffe, som tilligemed Vogn etc. 18 Novb 1746.

46 (fol 18)
Albret Jensen, Dørup Mølle fæster denne, som faderen Jens Michelsen er fradød og moderen overladt ham. Hkorn Agger og Eng 3 skp 3 fc 2 alb og Møleskyld 1 td 6 skp 3 fc 2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 22 fag og besætning 2 b 2 k 6 faar. Den af Møllen efter Landgilde Jordebogen Aarlig gaaende afgift 3 rdr 2 mark. 18 Novb 1746.

47 (fol 19)
Rasmus Sørensen, Stjær fæster faderen Søren Nielsen enkemands afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 5 k 1 st 4 ungn 10 faar etc. 18 Novb 1746.

48 (fol 19)
Niels Hansen, Skovby fæster halvparten af Rasmus Pedersen gaard, ægter datteren og forbliver ved de gamle under en Husholdning, indtil den anden part bliver fæsteledig, da hand skal melde sig til fæstes tagelse derpaa. Hkorn paa den halve gaard 3-4-3 fc hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 27 fag og 4 b 3 k 1 st 4 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

49 (fol 19)
Niels Nielsen, Lundgaard - som med Pas fra Baroniet Marselisborg er indkommen - fæster Een Eensted Gaard, Lundgaard kaldet, som forrige Beboer Peder Nielsen er fradød, ægter enken Maren Pedersdatter. Hkorn 8-7-2-2 alb og Skov 1 fc 1 alb hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er 82 fag til besætning fordres 10 b 8 k 4 st 8 ungn 20 faar etc. 18 Novb 1746.

50 (fol 19)
Rasmus Johansen, Høver fæster faderen Johan Rasmussens fradøde, og af moderen opladte gaard. Hkorn 5-4-1-1 alb hvoraf indf er 5 rdr. Bygningen er 63 fag og 6 b 6 k 2 st 6 ungn 12 faar etc. 18 Novb 1746.

51 (fol 20)
Jens Herløfsen, Galten faar Hbh paa Knud Sørensens fradøde Selweiergaard, ægter enken Anne Jensdatter, hvoraf betales til kendelsen 5 rdr. Bygningen er 66 fag og 8 b 6 k 2 st 6 ungn 16 faar etc. 18 Novb 1746.

52 (fol 20)
Søren Sørensen, Sjelle fæster faderen Søren Jensens afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-3-2 1/2 alb og Skov 2 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 19 fag og 4 b 3 k 1 st 3 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.

53 (fol 20)
Mogens Sørensen, Sjelle fæster Hans Jensens Smeds fradøde gadehus, som enken har overladt ham. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 19 fag som han skal forbedre etc. 18 Novb 1746.

54 (fol 20)
Laurids Andersen, Sorring faar Hbh paa Jens Stensens fradøde, og af enken opladte halve Selvejergaard. Hkorn 4-3-1 fc og af Bjarup og Volstrup Marker 2 skp 2 fc 1/2 alb Skov 1 fc 1/2 alb Hbh 1 rdr. 32 fag og 6 b 4 k 5 ungn 13 faar etc. 18 Novb 1746.

55 (fol 21)
findes ikke.

56 (fol 21)
Hans Nielsen, Dallerup faar Hbh paa den halve part af Selvejergaarden Dallerupgaard, som før var beboed af Knud Hansen, og samme blev fradømt. Hkorn 7 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 fc 2 alb. Hbh 2 rdr. 50 fag hus. Den udfordrende Besætning samt Sædekornet skal han selv anskaffe, uden nogen bekostning for Hans Kongl. Majest. med de vilkaar at være Selvejer og Ejendommen berettiget. 18 Novb 1746.

57 (fol 21)
Jens Hansen, Røgen fæster faderen Hans Christensen enkemand afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-2-1 alb og af aparte Jord 2 fc 2 12 alb indf 2 rdr. 23 fag og 4 b 4 k 3 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

58 (fol 21)
Morten Rasmussen, Røgen faar Hbh paa den halve Selvejergaard, som Prousten hr Søren Grønbech hidindtil har haft i brug og nu afstaaet. Hkorn 4 td 1 alb og af Aparte Jord  1 skp 2 fc 1 alb hvoraf til Hbhs kendelse betaler 2 rdr. 20 Fag. Den udfordrende besætning er han pligtig selv at anskaffe etc. 18 Novb 1746.

59 (fol 21)
Christen Rasmussen, Røgen fæster faderen Rasmus Nielsens fradøde, og af moderen opladte gaard i Røgen. Hkorn 5-2-1-2 alb indf 3 rdr. 52 fag og 6 b 4 k 1 st 4 ungn 12 faar etc. 18 Novb 1746.

60 (fol 22)
Niels Sørensen, Flendsted - forrige Landsoldat - fæster Rasmus Poulsen, enkemand afstandne halve gaard, ægter datteren Anne Rasmusdatter. Hkorn 1-7-3-1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb, som efter omstændighederne uden indf. 28 fag og 4 b 3 k 4 ungn 8 faar etc. 18 Novb 1746.

61 (fol 22)
Anders Christensen, Tørring fæster Niels Rasmussens fradøde halve gaard, ægter enken Lene Sørensdatter.
Hkorn 1-4-1-1 alb indf 2 mark. 18 fag og 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 18 Novb 1746.
[KVJ:
Anders Christensen kaldes i Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl for Andreas Christensen. Se nr. 2864]

Anno 1747 dend 3die Marty.

Er udi for Aars Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve udstæed:    

Schanderborg Amt:

1 (fol 22)
Michel Jensen, Ørskov - som har den halve gaard i fæste - fæster den anden halve part som faderen Jens Jørgensen, er fradød og moderen grundet alderdom, afstaar saa gaarden herved samles. Den halve part staar for Hkorn 2-2-3-1 1/2 alb indf 4 rdr. 22 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn 6 faar etc. 3 Marts 1747.

2 (fol 23)
Jens Andersen, Ejer fæster faderen Anders Jørgensens, grundet fattigdom og affældighed afstandne partgaard. Hkorn 3-5 skp 2 1/4 alb efter omstændighederne uden indf. 34 fag og 5 b 2 k 3 ungn 10 faar etc. 3 Marts 1747.

3 (fol 23)
Michel Christensen, Yding fæster faderen Christen Michelsens, grundet alderdom og skrøbelighed afstandne og siden fradøde gaard. Hkorn 5-1-1 fc indf 8 rdr. 50 fag og 6 b 5 k 6 ungn 12 faar etc. 3 Marts 1747.

4 (fol 23)
Niels Ottesen, Yding fæster faderen Otte Nielsens, grundet alderdom og at han uden ægteskab i nogle aar har hensiddet, afstandne gaard. Hkorn 5 td 2 fc 2 alb indf 9 rdr. 60 fag hus og 6 b 5 k 6 ungn og 12 faar etc. 3 Marts 1747.

5 (fol 23)
Peder Nielsen, Dørup fæster  faderen Niels Pedersens fradøde halve Annexgaard, som moderen grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn herlighed 1 skp 1 fc 1 alb Skov 1 alb og Annexskyld 1-7-3- fc som efter omstændighederne er uden indf. 19 fag hus og 4 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 3 Marts 1747.

6 (fol 24)
Povel Ebbesen, Ry - Landsoldat af hr Capitain Geddes Compagni -  fæster Hans Christensens fradøde Gadehuus, som enken ej kunde forestaa, med vilkaar sin tid som Soldat ved Compagniet at udtiene. Hkorn 1 fc som efter omstændighederne er uden indf. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 3 Marts 1747.

7 (fol 24)
Søren Sørensen, Forlev fæster faderen Søren Sørensens fradøde gaard, som enken hans Stifmoder, en gl Skrøbelig kone for hannem har opladt, med vilkaar sin lifs tid at nyde ophold ved Stedet. Hkorn 6-6-3 fc. Indf i henseende lidte tab ved Qwæg Svagheden moderet til 4 rdr. 67 fag hus. Til Besætning er allene 8 Bæster 16 faar Vogn, Ploug og Harve med ald sit tilbehør, som tillige med det Behøvende Sædekorn og den manglende Besætning, han tid efter anden Sig Self anskaffer etc. 3 Marts 1747 (Skriveren har skrevet 3 May).

8 (fol 24)
Peder Hansen, Adslev fæster Rasmus Rasmussens fradøde sted, med vilkaar at ægte enken Maren Jørgensdatter. Hkorn 2-2-3-1 alb og af Borup Ødegaard 6 skp 2 fc 2 1/8 alb indf 3 rdr. 33 fag hus og 4 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 3 Marts 1747.

9 (fol 24)
Jens Nielsen, Taastrup fæster afgangne Jørgen Nielsens gaard, med vilkaar at ægte enken Kirsten Jensdatter, og hendes gamle moder som gaarden tilforn beboed med nødtørftig ophold forsyne. Hkorn 4-3 skp 2 alb indf 3 rdr. 41 fag hus og 6 b 4 k 6 ungn 10 faar etc. 3 Marts 1747.

10 (fol 25)
Niels Rasmussen, Herskind fæster Christen Andersens fradøde Partgaard, ægter enken Maren Rasmusdatter. Hkorn 3-6-2-2 alb, hvoraf Indfæstningen formedelst Itsige omstændigheder medtagen Skade Wed Qwæg swagheden er modererit til 2 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 8 faar, det øvrige som udfordrende som af Qwæg Sygdommen er bortdød, dend fæstende er pligtig at forskaffe etc. 3 Marts 1747.

11 (fol 25)
Hans Lauridsen, Toustrup fæster faderen Laurids Mortensens afstandne gadehus, som han grundet sin, og konens Alderdom og skrøbelighed ej længere kunde forestaa, med vilkaar at de gamle der udi nyder husværelse deres livstid. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk indf 1 rdr. 9 fag hus som han skal forbedre etc. 3 Marts 1747.

12 (fol 25)
Christen Jensen, Jaungyde fæster Niels Jensens fradøde halve gaard, ægter enken Kirsten Povelsdatter. Hkorn 2-3-3 fc Skov 2 fc 2 1/2 alb indf 4 rdr.  26 fag hus og 4 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 3 Marts 1747.

13 (fol 25)
Anders Nielsen, Farre fæster hans kones fader Laurits Rasmussens, grundet sin og konens tilslagne svaghed og mangel paa helbred og forstand, afstandne  halve gaard, med vilkaar at de gamle efter oprette Contract nyder Nødtørftig ophold deres lifs tid under en samled Husholdning. Hkorn 3-3-2-1 1/2 alb af Farregaards Jord 1 td 2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. 33 fag hus og 6 b 1 k 3 ungn 1o faar, det øfrige udfordrende som af Qwæg Sygdommen er bortdød, er han pligtig selv at anskaffe etc. 3 Marts 1747.

u/no (fol 26)
Hr Frederich Schandorph, Kattrup - stæder og fæster til Sognepræsten Welærwærdige hr Frederich Schandorph I Kattrup, den af stedets forrige Præst afgangne Assessor Glud, nedbrudte og efter Kongelig. Allernaadigste Resolution dat 2 Maj sidst, af hans søn hr Ritmester Glud, nu Erstattede og til Hands Kongelig. Mayts Casse betalte gaards Bygning ibemeldte Kattrup. Som dend 22 Decb 1742 udi Allernaadigste Høyster Ræt er Decideret, Dens Jorder og Eiendomme, hwis Hkorn efter Mtr. under no 8 er 2-7-3-2 alb, Paa de Wilkor der af at betahle til Indf 10 rdr. og wære answarlig for det som Allernaadigste Høiste Ræts Dom Indeholder og omformelder at wed denne halvgaard bør at findes etc. 20 Novb 1747.

Der kvitteres for Ligelydende Original Fæstebrev og desuden angives som Cautionist og Selvskyldner for alt hvis Welærwærdige og Wellærde hr Friderich  Schandorph udi forestaaende Fæstebref og Revers sig hawer tilforbunden, wedbørlig og skadesløs at skal worde holdet og efterkommet, underkrifwer og forseigler. G. d Lichtenberg. (Etats Raad Gert de Lichtenberg udi Horsens) 

Anno 1747.

Er udi Efterhøst Sessionen, følgende fæste og Hosbondholds Breve Udsted:

1 (fol 27)
Peder Andersen, Tønning fæster faderen Anders Nielsens grundet alderdom og Skrøbelighed afstandne Sted. Hkorn 2-6-3 fc Skov 1 alb, hvoraf Indf i henseende til lidte Fæe Syge er moderet til 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 4 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

2 (fol 27)
Jens Erichsen, Salten fæster  Jens Rasmussens fradøde Halve gaard. Ægter enken Anne Nielsdatter. Hkorn 2-2-1-1 7/8 alb Skov 1 fc 2 alb indf 4 rdr. 30 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 21 Novb 1747.

3 (fol 27)
Rasmus Lauridsen, Vinding - som har været Soldat  ved hr Capitain Geddes Compagni og der fra udløst - fæster enkemanden Hans Jensens i alderdom og slet tilstand afstandne Gaardspart, ægter datteren Kirsten Hansdatter. Hkorn 1-3-3-2 alb Skov 1 alb, som efter omstændighederne er uden indf. 22 fag hus og 3 b 2 k 1 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747. [Rettet]
[KVJ:
Dato?]

4 (fol 27)
Jens Christensen, Velling fæster faderen Christen Jensens fradøde halve gaard, som moderen grundet skrøbelighed har overladt ham med vilkaar sin Lifstid at nyde ophold ved stedet, og være hans Trende smaae sødskende til mueligste hielp. Hkorn 2 td 5 skp 1 alb Skov 1 1/2 alb, som hannem i henseende til paa hengende besværing er fri for indf. Bygningen er 29 fag og 4 b 3 k 2 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

5 (fol 28)
Niels Hansen, Davding faar Hbh paa Steffen Jensens fradøde Selfeiergaard, med vilkaar at ægte enken Kirsten Jensdatter. Hkorn 2-7-3-1 2/3 alb Skov 2 alb. Hbh 4 rdr. Bygningen er 26 fag til Besætning 4 b 3 k 3 ungn 10 faar etc.
[KVJ:
Ny fæster hedder sandsynligvis Niels Nielsen og er fra Ry. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2368 samt nr. 1279, 1521, 1636, 2332, 2368 og 2905, hvor hans familie kan følges].
21 Novb 1747.

6 (fol 28)
Søren Jensen, Dørup fæster Knud Ibsens afstandne Boel. Hkorn 1 td 2 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. Af huset svares aarligt 1 rdr 12 sk der erlægges qwartaarlig. Huset er 16 fag, den udfordrende besætning skal han selv anskaffe etc. 21 Novb 1747.

7 (fol 28)
Søren Rasmussen, Dørup fæster Anders Jensens fradøde halve gaard, ægter enken Maren Jensdatter. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb Skov 1 alb. Indf 3 rdr. 24 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

8 (fol 28)
Erich Rasmussen, Gantrup - Landsoldat af hr Capitain Geddes Compagni -
fæster Rasmus Jensens i slet tilstand forladte halve gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en Ødegaards Jord 2 skp 2 3/4 alb som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen 30 fag den udfordrende besætning skal han selv anskaffe samt Vogn etc. 21 Novb 1747.

9 (fol 29)
Christen Nielsen, Ejer fæster Olle Steffensens i slet tilstand forladte Sted, med vilkaar at den gammel kone Stedet forhen har beboed, derwed nyder ophold sin lifstiid. Hkorn 2-3-1-2 alb som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 30 fag og 4 b 1 ungn og 4 faar. Det øfrige Udfordrende dend fæstende self sig anskaffer etc. 21 Novb 1747.

10 (fol 29)
Jens Pedersen, Ejer - som fra hr Capitain Geddes Compagnie er udløst - fæster enkemanden Peder Juels formedelst alderdom, afstandne Sted, med vilkaar at ægte hans datter, og self Derwed sin Lifstiid at nyde ophold. Hkorn 4 td 2 alb efter omstændighederne uden indf. Bygningen 38 fag, til besætning er allene 5 b 2 k 1 ungn 7 faar. Det øfrige udfordrende antageren self anskaffer etc. 21 Novb 1747.

11 (fol 29)
Søren Jensen Seyersen, Tebstrup fæster faderen Jens Sørensen Seyersen i slet tilstand fradøde halve gaard. Hkorn 2 td 1 fc 2 alb, efter omstændighederne uden indf. Bygningen er 29 fag, til Besætning er allene 4 b 1 k 10 faar , det øfrige udfordrende som af Qwæg Swagheden 2de gange er bort Døed, Dend fæstende tiid Efter anden Self anskaffer, der tillige med Vogn etc. 21 Novb 1747.

12 (fol 29)
Søren Sørensen, Hylke fæster Søren Nielsen Gantrups i slet tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 3-3-2-2 fc som efter Omstændighederne er uden indf. Bygningen er 30 fag. Til Besetning er allene 4 b 5 faar. Det øfrige udfordrende som ved Fæe Sygen er borttaget, Dend fæstende til efter anden self anskaffer, der tillige med Vogn etc. 21 Novb 1747.

13 (fol 30)
Niels Rasmussen, Fruering fæster faderen Rasmus Pedersens, formedelst Alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar for sig og konen derved, deres lifs tiid at Nyde ophold. Hkorn 3-1-3-1 alb hvoraf indf i henseende til paaheftende Beswæringer er modereret til 4 rdr. Bygningen 39 fag og 5 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 21 Novb 1747.

14 (fol 30)
Rasmus Rasmussen, Virring fæster faderen Rasmus Nielsens fradøde halve gaard, som moderen grundet alderdom har afstaaet med vilkaar at forsyne hende med lifs ophold og være hans tvende sødskende særdeles Drengen Der paa sin fornuft haver mangel, som hand icke maa Slaae haanden af, til mueligste hielp og Befordring. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb, hvoraf indf i henseende dend paahængende besværing er modereret til 4 rdr. 39 fag hus og 6 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 21 Novb 1747.

15 (fol 30)
Peder Andersen, Virring fæster afgangne Johan Christopher Engels halve hus, som enken for hannem og hendes datter, hand ægter, har afstaaet, imod hun der udi nyder frie husværelse hendes lifstiid. Indf modereret til 1 rdr. 8 fag hus som er henlagt til Arbeide udi Slots Haugen lige ved et halv Huus som Dend fæstende forretter, og huset forbedrer etc. 21 Novb 1747.

16 (fol 30)
Jens Pedersen, Vitved fæster Rasmus Jensens fradøde halve Gadehuus, som enken for hannem og hendes datter hand ægter haver opladt, med vilkaar sin lifstiid der udi at nyde huusværelse. Indf 2 rdr. aarlig afgift 1 rdr 12 sk som betales Qwartaliter. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 21 Novb 1747.

17 (fol 31)
Laurids Knudsen, Bjedstrup! - Biestrup - fæster faderen Knud Nielsens fradøde halve gaard, med vilkaar at antage til forsøring sine 2de sødskende som ere u=forseette? Hkorn 4-1-3-2 1/2 alb Skov 2 fc indf 6 rdr. Bygningen erc53 fag og 7 b 6 k 6 ungn 16 faar etc. 21 Novb 1747.

18 (fol 31)
Rasmus Michelsen, Firgaarde fæster Peder Jensens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte datteren Maren Pedersdatter, og forsørge de 3de fader og moderløse børn hendes sødskende. Hkorn 4 td 3 skp Skov 1 alb, indf 5 rdr. Bygningen er 38 fag og 7 b 6 k 6 ungn 12 faar etc. 21 Novb 1747.

19 (fol 31)
Peder Ovesen, Blegind fæster faderen Ove Pedersens fradøde halve gaard, som hans moder Anne Pedersdatter grundet skrøbelighed, og ringe tilstand har overladt ham, imod han forsyner hende med ophold hendes Lifstiid, og andtager sig de ved stedet værende 3de Smaae børn til forsøring. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb, hvoraf indf i henseende paahængende Besværing er modereret til 4 rdr. Bygningen er 37 fag og til Besætning er alleneste 5 b 1 k 4 ungn, hvad mere udfordres som af Qwæg Sygen er Ødelagt, Dend fæstende tiid efter anden sig self anskaffer, der tillige med Vogn etc. 21 Novb 1747. 

20 (fol 31)
Aldrup Mølle.
Ey bleven bevilged.

21 (fol 31)
Jens Lauridsen, Veng fæster faderen Laurids Rasmussens fradøde gaard, med vilkaar at forsørge hans derved Wærende 2de fader og moderløse sødskende. Hkorn 6-5-1-2 alb hvoraf indf er modereret til 4 rdr. Bygningen er  43 fag og 8 b 3 k 7 ungn 9 faar etc. 21 Novb 1747.

22 (fol 31)
Knud Rasmussen, Stjær fæster Rasmus Nielsens fradøde halve gaard, ægter enken Maren Sørensdatter.
Hkorn 3-7-12-2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 48 fag og 8 b 5 k 6 ungn 16 faar etc. 21 Novb 1747.

23 (fol 32)
Søren Andersen, Storring faar Hbh paa Niels Andersens afstandne halve Selfeiergaard, med vilkaar at ægte datteren, og de gamle at forsyne med ophold deres Lifstiid. Hkorn 3-3-2-2 alb hvoraf betales Hbh 3 rdr. Bygningen er 28 fag og 6 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

24 (fol 32)
Er alleene Hosbondholds kiendelse (ikke mere ang)

25 (fol 32)
Peder Rasmussen, Skovby fæster Jens Lauridsens afstandne gaard. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb, hvoraf indf i henseende til Stedets omstændigheder er modereret til 2 rdr. Bygningen er 37 fag, til Besetning er allene 5 b 2 føller det manglende Dend fæstende er tilforbunden sig self at anskaffe. 21 Novb 1747.

26 (fol 32)
Johan Johansen, Skovby fæster Simon Rasmussens afstandne Sted. Hkorn 3-4-3-2 alb uden indf. Bygningen er 32 fag til Besetning er alleene 4 b 1 k 1 ungn. Det manglende Dend fæstende self anskaffer, som tillige med vogn etc. 21 Novb 1747.

27 (fol 32)
Jens Andersen, Skovby fæster Hans Michelsens fradøde gaard, som enken har overladt ham, med vilkaar at ægte hendes datter Karen Hansdatter, og give hende samt Wandfør søn ophold deres Lifstiid, imod den tieneste som af dem kand udrettes. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb indf modereret til 4 rdr. Bygningen er 48 fag og 5 b 2 k 5 ungn 16 faar, hvad mere udfordres dend fæstende self anskaffer etc. 21 Novb 1747.

28 (fol 33)
Smed Niels Rasmussen, Skørring fæster Morten Jensens afstandne Gadehuus. Indf 3 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk der erlægges Qwartaliter. 10 fag hus som han skal forbedre etc. 21 Novb 1747.

29 (fol 33)
Svend Pedersen, Røgen faar Hbh paa moderbroderen Niels Rasmussens fradøde Selfeiergaard, som enken Anne Jensdatter i Ringe tilstand har overladt ham, med vilkaar at nyde ophold derved baade for sig og sin afdøde mands søster, deres lifstiid. Hkorn med noget Aparte Jord er 4-1-2-2 alb, som i henseende til Stedets omstændigheder er uden Hbh erlæggelse. Bygningen er 31 fag og 6 b 2 k 5 ungn 10 faar etc. 21 Novb 1747.

30 (fol 33)
Hans Hansen, Toustrup fæster enkemanden Mads Christensens grundet alderdom afstandne halve Gaard, med vilkaar at ægte datteren Anne Madsdatter og forsyne hendes fader med ophold hans lifstiid.
Hkorn 2-5-2-2 alb indf 3 rdr. Bygningen 34 fag og 6 b 4 k 5 ungn 10 faar etc. 21 Novb 1747.

31 (fol 33)
Rasmus Sørensen, Toustrup fæster Mathias Nielsens fradøde halve Gadehuus, som enken Bodell Nielsdatter grundet alderdom og affældighed har overladt ham med vilkaar at ægte hendes broder datter Maren Pedersdatter, og enken derudi at nyde huusværelse hendes lifstiid. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk Qwartaliter betales. 8 fag hus som han skal forbedre etc. 21 Novb 1747.

32 (fol 34)
Niels Andersen, Laasby fæster faderen Anders Nielsens fradøde sted, som moderen grundet alder og fattigdom har opladt til ham imod hand forsyner hende med ophold hendes lifstiid. Hkorn 6 skp 1 fc 1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 18 fag. Til Besætning er allene 1 b 1 uduelig k 2 faar. Det manglende dend fæstende Self anskaffer etc. 21 Novb 1747.

33 (fol 34)
Christian Willumsen, Laasby fæster Rasmus Pedersen afstandne Sted, med vilkaar at ægte datteren, og forsyne de gamle med ophold og huuse Værelse Deris Lifstiid. Hkorn 6 skp 1 fc 1 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 2 rdr. Huset er 22 fag og 2 b 2 k 4 faar etc. 21 Novb 1747.

34 (fol 34)
Søren Knudsen, Herskind fæster faderen Knud Sørensens, formedelst alderdom afstandne Gaard, med vilkaar at give ham og konen fornøden ophold ved Gaarden deres lifstiid. Hkorn 4-3-2 fc indf modereret til 5 rdr. Bygningen 47 fag og 7 b 2 k 2 ungn. Det manglende som af Qwæg Svagheden er Bortdøed, Dend fæstende self sig anskaffer, som tilligemed Vogn etc. 21 Novb 1747.

35 (fol 34)
Peder Hansen, Hørslevgaard fæster enkemanden Anders Sørensens grundet alder og affældighed afstandne gaard i Hørslevgaard, med vilkaar at ægte datteren Anne Sørensdatter og give ham ophold hans lifstiid. Hkorn 5-6-2-2 alb, mens efter Naboernes Ligning 6 td 2 fc 1 1/3 alb, hvoraf indf i henseede er lidte Fæe Syge er modereret til 4 rdr. Bygningen er 52 fag. Besetning er allene 6 b 1 k 12 faar. Det manglende dend fæstende sig self anskaffer. etc. 21 Novb 1747.

36 (fol 35)
Jens Nielsen, Harlev fæster den Anpart gaard, som forhen har wæret brugt af Sal Proustinde Harlevius og Niels Lauridsen. Hkorn 3 td 2 alb som hannem efter Stedets tilstand fri for indf forundes, hvor imod den udfordrende Bygning til de ved stedet værende 20 fag Huus, i beregned de af nye Opsadte 7 fag, af hannem maae forsvarligen anskaffes. Besætning 4 b 3 k 3 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

37 (fol 35)
Morten Jespersen, Adslev fæster Hans Pedersen Basses formedelst sin og koenes alder sambt skrøbelighed afstandne Partgaard, med vilkaar at ægte datteren Karen Hansdatter, og give de gamle fornøden ophold Deris Lifstiid. Hkorn 2-3-3- 1 alb og af Borupgaard 6 skp 2 fc 2 1/8 alb. Indf 3 rdr. 25 fag hus 6 b 3 k 3 ungn 7 faar etc. 21 Novb 1747.

38 (fol 35)
Niels Christensen, Ry fæster Hans Andersens grundet alder og svaghed for hannem og sine gamle forældre afstandne Gadehuus.
Hkorn 2 fc 1 alb indf 1 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk som erlægges Qwartaliter. 7 Fag hus som han skal forbedre etc. 21 Novb 1747.

39 (fol 35)
Anders Rasmussen, Ry - som har væred Landsoldat ved hr Capitain Geddes Compagni - fæster Rasmus Jensens Klogs grundet alder og skrøbelighed afstandne Sted. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb Skov 1 skp 1 fc 2 1/4 alb indf 1 rdr. Bygningen 28 fag og 4 b 3 k 2 ungn 6 faar etc. 21 Novb 1747.

40 (fol 36)
Cathrina Elisabeth Moldrup, Skanderborg og Edel Leene Magretha Moldrup, Skanderborg Ladegaard fæster dend anpart af Schanderborg Ladegaard, som Anne Elisabeth Jørgensdatter sammesteds forhen har haft i fæste, og nu tillige med sin mand Eilert Sillemann formedelst paadragen Restance og tilslagen fattigdomb for dennem haver afstaaed.
Hkorn 1-2-2-2 alb indf 4 rdr. De er fæstet forundt paa den maade, at den længst levende efter den andens død, det alt efter Dette fæstebrev allene skal beholde, Saa længe Jorden lovlig dørkes etc. 21 Novb 1747.

41 (fol 36)
Christen Nielsen, Voel fæster Anders Andersens grundet u=formuenhed og helbreds Swekkelse afstandne Sted, med vilkaar at ægte datteren og forsyne de gamle med Ophold Wed Stedet Deris Lifs tiid. Hkorn 3-4-1 fc som efter disse omstændigheder uden indf. Bygningen er 48 fag, hvis mange den fæstende er pligtig at anskaffe og istandsætte. Besætning 5 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 21 Novb 1747.

42 (fol 36)
Jens Sørensen Aagaard, Horn fæster faderen Søren Sørensens fradøde gaard, som moderen grundet alder og fattigdom har overladt ham. Hkorn 4-4-1-2 alb som efter Omstændighederne er uden indf. Bygningen er 40 fag og 6 b 3 k 4 ungn 12 faar etc. 21 Novb 1747.

43 (fol 36)
Jens Andersen, Horn fæster faderen Anders Jensens grundet alderdom afstandne gaard. Hkorn 4-4 skp 2 alb uden indf. Bygningen er 35 fag og 6 b 3 k 4 ungn 12 faar etc. 21 Novb 1747.

44 (fol 37)
Anders Sørensen, Sminge - som haver en halvgaard i fæste og brug - fæster den anden halve part Gaardmanden Niels Sørensen har haft og ved Domb er fradømt, med vilkaar at forsyne dend gamle koene af Træderens moder med ophold hendes lifstiid. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb som formedelst Stedets ringe vilkaar uden indf forundes, hvorimod han betaler Formandens Restance. 26 fag hus. Den udkrævende Besætning af alle slags med vogn etc dend fæstende self anskaffer. 21 Novb 1747.

45 (fol 37)
Niels Jensen, Dalby fæster Rasmus Sørensens fradøde gaard, ægter enken Anne Rasmusdatter. Hkorn 4-3 skp indf 4 rdr. 38 fag hus og 5 b 4 k 4 ungn 12 faar etc. 21 Novb 1747.

46 (fol 37)
Hans Andersen, Haarup fæster faderen Anders Pedersens fradøde halve huus, som moderen grundet Svaghed  har overladt ham med vilkaar at forsørge hende og 2de hands sødskende  hvoraf den een er særdeles Svagelig. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 60 sk baade af huset og tilhørende Eng, erlægges Qwartaliter. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 21 Novb 1747.

47 (fol 37)
Niels Andersen, Them fæster enkemanden Laurids Christensen Løgagers grundet alderdoms Skrøbelighed, tilslagen Svaghed og fattig tilstand afstandene halve gaard, med vilkaar at ægte datteren Maren Laursdatter. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb, som efter disse omstændigheder er uden indf. 26 fag hus og 4 b 2 k 3 ungn 8 faar etc. 21 Novb 1747.

48 (fol 38)
Christen Nielsen, Linde fæster Erich Jensens grundet sin og konens alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at forsyne de gamle med fornøden huusværelse deres lifstiid og med Ophold være dem til Mueligste hielp. Hkorn 2-6-3-1 alb Skov 2 alb, hvoraf indf i henseende Stedets omstændigheder er modereret til 4 rdr. 32 fag Hus. Til Besetning er alleene 4 b 2 k 2 ungn 10 faar, hvad meere udfordres Dend fæstende Self anskaffer etc. 21 Novb 1747.

49 (fol 38)
Er ey bevilged.

50 (fol 38)
Niels Nielsen, Vadsted fæster Simon Jensens fradøde halvgaard, som enken grundet alderdom for ham og hendes datter har opladt, med vilkaar, at forsyne hende med huusværelse og ophold hendes lifstiid.
Hkorn 2-4-2-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 32 fag og 4 b 4 k 3 ungn etc. 21 Novb 1747.

51 (fol 38)
Laurs Nielsen, Møgelby fæster faderen Niels Rasmussens grundet sin og konens affældighed afstandne halve gaard, med vilkaar at forsyne de gamle med huusværelse og ophold deres lifstiid. Hkorn 2-3 skp 1/2 alb som efter omstændighederne er uden indf. 17 fag hus og 4 b 2 k 3 ungn 12 faar etc. 21 Novb 1747.

Anno 1748 dend 22de og 23 April.

Er udi for Aars Rytter Sessionen følgende Fæstebreve udsted:

Skanderborg Amt:

1 (fol 39)
Jesper Sørensen, Jaungyde hawe wi udi Sessionen dend 18de Novb 1746 paa Deres Excellence og høye Deputerede for Financerne og udi høyloflig Kammer Collegio der ower faldende Approbation den 1ste Augusty 1747 Sted og Fæst Saasom Wi og hermed Steder og fæster til Jesper Sørensen, En halvgaardsmand i Jaungyde, Niels Boses formedelst armod fradømte halve gaard, for at faa Gaarden samled under et brug, som sammen med den anden halvdel staar for Hkorn 4 td 4 skp 1 alb Skov 1 skp 1 fc 2 alb. Og paa følgende Conditioner (uddrag), at der gives frihed Skatter og Landgilde i 2 aar eftergives for modtagne Korn etc samt fornøden Tømmer til 34 fag hus, i steden for den forrige Bygning som alt undtagen 5 fag blev lagt i aske ved en Ulykkelig Ildebrand den 4 Sept 1746, og Bygningspenge 3 mk. Derimod er han forpligtet til at føre bygningen i stand og anskaffe den udfordrende besætning etc. 22 April 1748.

2 (fol 39)
Rasmus Rasmussen, Føvling  fæster Christen Michelsens fradøde gadehus, som enken formedelst alderdom og dets vanmagt har forladt. Hvilket hand i henseende til Brøstfældighed uden indf. bevilges, tillige med Restancen til 1746 aars udgang 1 rdr 12 sk, og frihed i 3 aar. Hvorimod han under vedbørlig straf er pligtig at bringe huset (7 fag) udi god og forsvarlig stand etc. 22 April 1748.

3 (fol 39)
Michel Nielsen, Saaby fæster faderen Niels Knudsens grundet fattigdom forladte halvgaard. Hkorn 4 td 1 fc 1/2 alb som efter Omstændighederne er uden indf. Bygningen er 27 fag en del Brøstfældig som han skal have 80 alen Jordleeder 16 Stolper og 16 Løsholter som hjælp til dets Reparation. Den udkrævende Besætning er han pligtig at anskaffe etc. 22 April 1748.

4 (fol 39)
Niels Povelsen Søballe fæster Peder Rasmussens fradømte halvgaard. Hkorn 3-3-2-1/2 alb Skov 2 alb, som efter Stedets ringe tilstand uden indf er forundt. Bygningen er 22 fag en del Brøstfældig og slet. Til Reparation er bevilged 60 alen Jordleede 16 Stolper 10 Løsholter. Dend manglende og udkrævende Besætning er han forpligtet til selv at anskaffe etc. 22 April 1748.

5 (fol 40)
Peder Hansen, Flendsted fæster Rasmus Nielsen grundet fattigdom afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren, og give hans moder fornøden ophold ved stedet hendes lifstiid. Hkorn 2 td 1 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb som efter Stedets slette omstændigheder uden indf forundes. Til Bygningen bestaaende af 22 fag hus ringe og slet gives hannem 40 allen Jordleede 12 stolper og 12 løsholter og 10 Stiver, hvorimod han under straf samme forsvarlig istandsetter. Den udkrævende Besætning er han pligtig selv at anskaffe etc. 22 April 1748.

6 (fol 40)
Søren Jensen Krog, Skorup [ikke Skaarup rettet jvnf KVJ] - en Halvgaardsmand - fæster gaardmanden Las Christensens formedelst armod og fattigdom fradømte anden halvpart, for at faa samled under et Brug. Hkorn 5-3 skp og paa følgende Conditioner (uddrag): Befries for formandens Restance Landgilde og Kornskats Penge samt April og Juli Qwartaler 1746 ialt 7 rdr 29 sk og at gives til Vaarsæden de indkøbte 6 td Havre 3 td Byg og 2 td Boghvede. 10 rdr til et Ploug Bæst. Af de faldende Vindfelder til 30 alen Jordleder 6 stolper 4 Stribaand og 6 Tylt Fyr Straa Lægter, samt beholde de ved Stedet til besetning værende 2 b 1 k 2 ungn 2 faar vogn etc. At nyde stedet fæstefri (fri for indf)

Derimod er han forpligtet til at føre Bygningen som er 33 fag hus i fuldkommen god stand, og anskaffe sig den udfordrende fulde besætning etc. 23 April 1748.
[KVJ:
Både Søren Jensen Krog og Las Christensen bor i Skorup, Skorup sogn. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen]

7 (fol 40)
Christen Christensen, Grølsted fra Skorup [jvnf KVJ] fæster Rasmus Thomasens formedelst Armod og fattigdom fradømte gaard. Hkorn 5-2-1-2 alb. Paa efterfølgende Conditioner (uddrag):

Fri for Januar, April og Juli qwartalers Restancer 1746 ialt 4 rdr 5 mk 6 sk. Ligeledes for de til Vaarsæden samme aar indkøbte 7 td Byg 12 td Havre. Bygningen som er 40 fag hjælpes af de faldende Ege Vindfælde til 40 allen Jordleede. Ingen indf. og desuden beholder den ved gaarden værende fattig besætning og Indventarium. Derimod er han forbunden at føre Bygningen i forsvarlig stand, og anskaffe sig den udfordrende fulde Besætning etc. 23 April 1747.
[KVJ:
Christen Christensen kommer fra Skorup. Se Gryt Fptk 1746-1764 nr. 12 (fol 232) og KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen. Desuden er datoen sandsynligvis 23. april 1748]

Anno 1747 dend 25de og 26de September.

Er udi Kiercke Sessionen følgende fæste Breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 41)
Jens Nielsen, Laasby - i Ersholt - fæster  det Kiercke Jord til Laasby Kiercke som Mads Nielsen for hannem tillige med gaarden har haft i fæste og brug. Hkorn 6 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 1 rdr som Kirke Cassen til indtægt beregnes. 25 Sept 1747.

2 (fol 41)
Skovfoged Mads Laursen, Jeksen fæster hans fader Laurs Rasmussens for hannem afstandne Boel, med underliggende Brug, Adslev Kirke tilhørende. Hkorn 6 skp 3 fc 2 alb Skov 1 fc 1 alb. Af huset svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 Sletdaler som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Bygningen er 26 fag som han skal forbedre og altid vedligeholde etc. saavelsom for den udkrævende Besætning og Sædekorn at vær ansvarlig etc. 26 Sept. 1747.

3 (fol 41)
Søren Christensen, Virring fæster hans moders Christen Jensens enke Anna Jensdatter for hannem afstandne støcke Jord, som paa samme Byes Mark er beliggende og Fruering Kirke tilhørende. Hkorn 2 fc hvoraf indf er 10 rdr. som Kirke Cassen til indtægt beregnes. Den aarlige Landgilde er 6 skp Byg, erlægges til Slots Præsten i Schanderborg. Han skal stedse lovlig dyrke jorden etc. 25 Sept 1747.

4 (fol 42)
Rasmus Ebbesen, Stjær fæster Simon Jensens fradøde hus, Kirken sammesteds tilhørende med vilkaar at ægte enken Kirsten Rasmusdatter. Indf 1 rdr som Kirke Cassen beregne til indtægt. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 26 Sept 1747.

Anno 1748, dend 23de og 24de April

Er udi For Aars Sessionen følgende fæste og Hosbundhold breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 42)
Hr Ritmester Glud, Testrup - Ritmester Johan Glud, Testrup  - faar Hbh paa Tæstrup som samme efter hans fader Assessor Glud og moders dødelige afgang har andtagen til Beboelse. Hkorn 7-5-3 fc Skov 2 alb hvoraf til Hbhs kiendelse betales 10 rdr. Bygningen er 84 fag. Til Besetning 10 b 6 st 8 k 10 ungn og 20 faar, Vogn etc. 24 April 1748.

2 (fol 42)
Eske Jepsen, Grumstrup fæster Las Michelsens fradøde gaard, som enken har afstaaet til ham, med vilkaar at ægte datteren Anne Lasdatter, og self ved stedet at nyde fornøden ophold, sambt hendes 2de Smaae sønner fornøden opdragelse. Hkorn 4-4-2-2 alb hvoraf indf efter disse omstændigheder og i henseende til lidte Fæe Syge er modereret til 6 rdr. Bygningen er 48 fag og besætning 8 b 5 k 2 ungnødskalve 16 faar etc. det manglende skal han selv anskaffe. 24 April 1748.

3 (fol 43)
Erich Sørensen, Grumstrup fæster  - som tilforn har haft et halv huus i fæste, den anden halve part for at faa huset samled, som enken Kirsten Sørensdatter, en gammel arm og skrøbelig stackel har maatted forlade. Grundet dets ringhed uden indf. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk qwartaliter. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. Han faar det med den fulde afgift 2 rdr 24 sk. 24 April 1748.

4 (fol 43)
Smed Rasmus Sørensen, Bjødstrup fæster Søren Nielsen Smeds grundet alderdoms skrøbelighed afstandne Gadehus, med vilkaar at ægte datteren og den gamle at nyde ophold sin livstid. Hkorn 6 skp 3 fc som efter omstændighederne er uden indf. Paa Ris Mark er hand derforuden tilladt at føre i brug en tredie del af den ødegaardsjord i Risbye formanden Søren Nielsen en kort tid har haft af Hkorn 1 td 2 alb, med Condition det igen sig at forlade eller faa sig lewere, naar nogen i tiden melder sig at føre det under en samled Brug. 16 fag hus svarer 2 rdr 24 sk og 2 b 2 k 6 faar etc. 24 April 1748.

5 (fol 43)
Skovfoged Søren Rasmussen, Ris fæster formanden Anders Rasmussens fradøde hus, med vilkaar at ægte enken. Svarer 1 rdr 12 sk, der under 1/3 part Ødegaardsjord der i Byen, som han maa forlade hvis nogen melder sig at føre det under et samlet brug, Hkorn 1 td 2 alb. Indf 5 rdr. 20 fag hus og 2 b 2 k 6 faar etc. 24 April 1748.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Andreas Hensemann. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 12 (fol 43) og 11 (fol 153) samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2193]

6 (fol 44) 
Peder Rasmussen, Ris fæster enkemanden Jørgen Clausens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at forsyne den gamle med ophold hans livs tiid. Hkorn 4-3-2-1 1/2 alb indf 4 rdr. 34 fag hus og 6 b 2 k 2 qwier 18 faar hvad mere udfordres er han forbunden til at anskaffe etc. 24 April 1748.

7 (fol 44)
Sognefoged Niels Nielsen, Taaning fæster som har en halvgaard der i byen den halve Annexgaard, som hr Hans Seidelin i mange aar har haft i brug og for ham afstaaet. Hkorn Herlighed 1 td 1 skp 5/8 alb og Annexskyld 3 td 3 skp 7/8 alb og Skov 4/2? alb indf 3 rdr. 33 fag hus, den udkrævende fulde besætning skal han selv skaffe etc. 24 April 1748.

8 (fol 44)
Erich Nielsen, Taaning - husmand - fæster Albret Christensens i største armod samt Sygdom og sengeleie afstandne halve gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. 31 fag hus siden sidste Ildebrand af Nye er opsat. Til besætning var allene 4 bæster, Creaturerne er 2de gange af dend almindelig Fæe syge Bortdøde, som Den fæstende til forbindes Wed Guds forsyn med første at see sig selw igien anskaffed, der tilligemed Vogn, Ploug og Harve, samt behøvende Sædekorn, Stedse Wed Stedet til Inventarium skal forblive etc. 24 April 1748.

9 (fol 45)
Peder Gregersen, Haarup fæster Peder Nielsens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken Anne Erichsdatter. Hkorn 5-7-3 fc. 42 fag hus og 6 b 3 k 3 ungn 12 faar etc. 24 April 1748.

10 (fol 45)
Anders Jensen Mariager, Haarup - som er afskediget fra Landmilitcen - fæster Rasmus Christensens ved en ulykkelig hændelse, fradøde Gadehus, som enken Ingeborg Michelsdatter, der har 3de smaae børn, sambt mandens moder til beswæring ei kand forestaa, med vilkaar at forsyne Dennem med Belowede huuswærelse og komme børnene til Mueligste hielp. Hkorn2 skp 2 fc svarer aarlig af huset 2 rdr 24 sk, som efter omstændighederne er uden indf. 14 fag Hus som han skal forbedre, husets underliggende jord lovlig at dyrke etc. Afgiften erlægges qwartalsvis. 24 April 1748.

11 (fol 45)
Christen Henrichsen, Aastrup fæster Knud Jensen Felbereder? afstandne gadehus.
Hkorn 2 skp 2 fc. Svares aarligt 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Han skal forbedre huset etc. 24 April 1748.

12 (fol 45)
Morten Jensen, Burgaarde fæster Søren Madsens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Anne Erichsdatter. Hkorn 2-4-1-1 1 1/2 alb Skov 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 56 fag og 4 b 1 plag 3 k 3 ungn hvad mere udfordres skal han selv anskaffe. 24 April 1748.

13 (fol 46)
Anders Rasmussen, Emborg fæster Thomas Andersens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken Johanne Sørensdatter. Hkorn 5 td 2 fc 1 alb Skov 3 fc indf 6 rdr. 50 fag hus og 8 b 6 k 8 ung 16 faar etc. 24 April 1748.

14 (fol 46)
Anders Rasmussen, Kalbygaard fæster Olle Pedersens fradøde anpart af Kalbygaard, med vilkaar at ægte enken Anne Pedersdatter. Hkorn 5-6 skp 1 alb, hvoraf indf efter omstændighederne er modereret til 5 rdr. Bygningen er 41 fag en del Brøstfældig og 8 b 2 st 4 k 3 ung 12 faar hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 24 April 1748.

15 (fol 46)
Anders Christensen, Siim fæster Rasmus Andersens fradøde gaard, ægter enken Maren Jørgensdatter. Hkorn 5-7-1-1 alb Skov 3 fc 1/2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 40 fag og 8 b 5 k 7 ungn 10 faar etc. 24 April 1748.

16 (fol 46)
Jens Jacobsen, Nygaard fæster den halvpart af Nygaard som enken hans kones moder efter hendes mands død, der har samled Gaarden ei kand bestride I alt at forestaa. Hkorn 7 td 1 fc Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf efter omstændighederne er 8 rdr. Bygningen som dertil antages er 41 fag. Dend udkræwende fulde Besætning af Bæster og Kreaturer, Item Vogn, Ploug og Harve med ald sit tilbehør sambt behøvende Sædekorn skal han selv anskaffe etc. 24 April 1748.

17 (fol 46)
Rasmus Christensen, Venggaard fæster Jens Jacobsens for hannem afstandne halvepart af Venggaard. Hkorn 8 td 4 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb, indf 8 rdr. Bygningen paa samme halvepart 50 fag hus, den udfordrende fulde besætning samt behøvende Sædekorn skal han selv anskaffe etc. 24 April 1748.

18 (fol 47)
Søren Lassen, Veng fæster Niels Christensens afstandne halve gaard, siden hand igen flytter til faderen i Haarby. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 31 fag hvoraf de 8 fag behøver hjælp. Besætningen er allene 4 b 1 k, hvad mere udfordres skal den fæstende selv anskaffe etc. 24 April 1748.

19 (fol 47)
Niels Christensen, Haarby fæster faderen Christen Christensens formedelst høj alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb, indf er 3 rdr. Bygningen er 33 fag og 5 b 4 k 5 ungn 8 faar etc. 24 April 1748.

20 (fol 47)
Peder Sørensen, Hørslev fæster hans fader afgangne Søren Pedersens fradøde partgaard, som enken hans moder formedelst Alderdoms skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 3 td 1 fc 2 alb indf 6 rdr. 34 fag Hus og 6 b 3 k 3 ungn 9 faar etc. 24 April 1748.

21 (fol 47)
Rasmus Knudsen, Jeksen fæster Rasmus Jepsens fradøde partgaard, ægter enken Margrette Andersdatter og den afdøde mands moder at give livs ophold. Hkorn 1-2-2-2 alb hvoraf indf efter omstændighederne er 2 rdr. Bygningen er 20 fag og 4 b 2 k 10 faar etc. 24 April 1748.

22 (fol 48)
Olle Nielsen, Blegind fæster enkemanden Jens Rasmussens, grundet uformuenhed afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans Stifdatter Maren Jørgensdatter. Hkorn 2-6-1-1 alb og af en Ødegaards Brug 4 skp 3 fc 2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 38 fag 5 b 2 k 2 ung 3 faar hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 24 April 1748.

23 (fol 48)
Jens Poulsen, Hørning fæster Hendrich Johansens grundet alder og svaghed afstandne Lidet Sted. Hkorn 1 td 5 skp 3 fc 2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen 34 fag 3 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 24 April 1748.

24 (fol 48)
Jens Rasmussen, Dørup fæster faderen Rasmus Jensens formedelst  Alderdom og Svaghed afstandne sted. Hkorn 3-1-2 fc og af En Ødegaard 4 skp 2 fc 2 1/2 alb indf 3 rdr. 43 fag hus og 5 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 April 1748.

25 (fol 48)
Peder Frandsen, Dørup fæster Jens Rasmussens fradøde Gadehuus, som enken en Høy aldrende kone har afstaaet, med vilkaar at ægte hendes datter Eva Hansdatter, hvor af gøres ugedagsarbeide til Slots Haugen, uden anden afgift. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 24 April 1748.

26 (fol 49)
Frands Nielsen, Gram fæster Søren Rasmussens formedelst sin slette tilstand, afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 3 fc 2 alb, men efter Byens ligning svares af 3 td 2 1/9 alb, som efter omstændighederne er fri for indf. med vilkaar at skaffe Bygningen udi forsvarlig stand. Til besætningen er 4 b 1 k 1 ungn 4 faar, hvad mere udfordres maa antageren selv anskaffe etc. 24 April 1748.

27 (fol 49)
Rasmus Lauridsen, Gram fæster Niels Lauridsen Rings afstandne Gadehus, hvoraf gøres ugedagsarbeide til Slots Haugen, i steden for anden afgift, uden indf.  Huset er 8 fag som han skal for bedre etc. 24 April 1748.

28 (fol 49)
Hans Tommasen, Snedker, Farre fæster Søren Jensens formedelst ringhed og tilslagen Breck i Beened, afstandne Gadehuus, som han efter omstændighederne og i henseende til bringe huset i forsvarlig stand, ingen indf betaler. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk Qwartaliter. Huset er 9 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 24 April 1748.

29 (fol 49)
Niels Pedersen, Farre - som under i fæste havende hus af Farregaards Jord 4 skp 1 alb - fæster Niels Jacobsen husmand afstandne brug, saa derved samles 1 td 2 alb, uden indf, som han skal lovlig dyrke etc. 24 April 1748.

30 (fol 49)
Peder Johansen, Skorup [jvnf KVJ]  fæster Mads Pedersens fradøde halve gadehus, med vilkaar at ægte enken Karen Andersdatter. Hkorn 1 alb aarlig huspenge 1 rdr 12 sk, uden indf. Huset er 21 fag til dels ringe og slet, hvorfor det er den fæstende tilladt at nedtage nogle fag, til forbedring paa det øvrige, som han der imod er forbunden at skaffe I fuldkommen stand etc. 24 April 1748.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2082 samt KB Skorup sogn 1694-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor Mads Pedersen og Peder Johansen begge forekommer adskillige gange]

31 (fol 50)
Michel Rasmussen, Gjessø fæster Laurids Andersens fradøde halve gaard , ægter enken Anne Nielsdatter. Hkorn 3-3 skp 2 alb Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb, indf. efter omstændighederne er moderet til 3 rdr. 26 fag hus og 5 b 5 k 5 ungn 8 faar etc. 24 April 1748.

Anno 1748 dend 28 Octob.

Er udi Efterhøst Rytter Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 50)
Christen Rasmussen, Fregerslev Hørning Sogn fæster faderen Rasmus Christensen Basses grundet skrøbelighed imod belovede ophold for hannem og gamle kone, afstandne partgaard. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 60 fag 5 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 28 Octob 1748.

2 (fol 50)

Michel Rasmussen, Mesing fæster Annexgaarden som Toer Lauridsen formedelst armod og fattigdom med kone og 4 børn har maattet forlade, paa Stedet er forrige Beboer Powel Seiersen, en gammel mand at nyde ophold. Herlighedens Hkorn 2 skp 1 fc 1 alb og Annexskylden 2 td 6 skp 3 fc uden indf. Bygningen 28 fag, annammet til Besætning 3 Bæster En Andet Aars Plag og 1 Koe, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 28 Octob 1748.
[KVJ:
Forrige beboer hedder Sejer Sørensen. Se Gryt Ftpk. 1729-1745  30 (fol 147) og 36 (fol 242)

3 (fol 51)
Niels Erichsen Skræder, Svejstrup fæster faderen Erich Nielsens fradøde fierde Part hus, som moderen imod belovede Huusværelse grundet alder og skrøbelighed har afstaaet. I henseende hand fra den 1 Jan 1749 skal svare aarlig som at et Half Huus en rdr 12 sk, Qwartaliter, er bevilged fri for indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

4 (fol 51)
Thomas Michelsen, Illerup fæster faderen Michel Sørensens grundet fattigdom, ej længere kunde forestaa, afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-1-1 alb uden indf efter omstændighederne. Bygningen er 30 fag 5 b 1 k 2 ungn og 4 faar hvad mere udfordres skal han selv anskaffe og tilsvare etc. 28 Octob 1748.

5 (fol 51)
Jens Sørensen Leth, Rindelevgaard fæster den halve part af Michel Erichsens havende brug af Rindelevgaard, som grundet alderdom har afstaaet med vilkaar at ægte datteren, de gamle og unge at blive samled i en husholdning, og stedet ej at udskilles, Item efter dend gamles Død at antage det tilsammen, som er Hkorn 7 td 3 fc 1/2 alb Skov 2 alb og af Tammestrup Mark 2 skp 3 fc 2 19/42 alb hvoraf indf er 10 rdr. Bygningen er ialt 65 fag huus. Af Qwæg Svagheden er alle Deres havende Kreaturer bortdøed uden Et Ungnød, for dend udkrævende fulde Besætning af alle slags skal de med hverandre Være ansvarlig, som tillige med Vogn etc. 28 Octob 1748.

6 (fol 51)
Niels Jacobsen, Virring fæster Peder Rasmussens fradøde halve huus, ægter enken Johanne Sørensdatter, i steden for anden Afgift gøres Ugedags Arbeide I Slotshaugen. Indf 1 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

7 (fol 51)
Peder Pedersen, Gjesing fæster faderen Peder Pedersen Sterckes? grundet alder og enkemands Stand afstandne gaard, med vilkaar for sig og hans andre Smaae børn, Indtil de brødet hos fremmede kand fortiene, at nyde ophold.
Hkorn 5-3-1-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 55 fag, af Dend Grasserende Svaghed bortdøde alle hans Kreaturer, Uden 2 Kiør og 1 Stud, for Dend udkrævende fulde Besetning af alle slags skal dend fæstende være ansvarlig, som tillige med Vogn etc. 28 Octobr 1748.

8 (fol 52)
Laurids Jensen, Fruering fæster Michel Rasmussens fradøde halve huus, ægter enken Anne Pedersdatter, hvoraf i steden for anden afgift gøres ugedags arbeide I Slots Haugen. Uden indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

9 (fol 52)
Søren Espensen, Fastrup - fra Hørning -  (Taastrup?) fæster Peder Nielsens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Karen Pedersdatter. Hkorn 3-7-1-1 alb, men efter Byens deling svarer af 4-7-1-1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 16 faar etc. 28 Octob 1748.

10 (fol 52)
Niels Andersen, Vitved fæster Michel Jacobsens fradøde halve hus, som enken grundet tilslagen svaghed har overladt ham imod belovede Huusværelse. Svare aarligt 1 rdr 12 sk Qwartaliter betales. Indf 1 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

11 (fol 52)
Jens Rasmussen, Vrold fæster faderen Rasmus Jensens fradøde gaard, som enken hans moder Kirsten Jensdatter imod belovede Ophold har overladt ham. Hkorn 5-6-1-2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/4 alb indf 4 rdr. Bygningen er 44 fag. Af den Grasserende Svaghed er Kreaturerne 2de gange bortdøde, det lidet som igien er bleven Indsamled kand ej anstande til sammes Besetning, hvorfor antageren skal være ansvarlig, annammer Ved Stedet 8 b 1 k 3 ungnøeds kalve og 14 faar som tillige med Vogn etc. 28 Octob 1748.

12 (fol 53)
Tercheld Mortensen, Vrold fæster Søren Thoersens grundet alderdom og svaghed for hannem og datteren hand ægter, afstandne halve gadehus, hvoraf gøres ugedagsarbeide til Slotted og derforuden svarer 12 sk aarlig. Uden indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

13 (fol 53)
Rasmus Andersen, Brørup fæster Rasmus Rasmussens fradøde partgaard, ægter enken Anne Rasmusdatter. Hkorn 3 td 1 skp som hannem i henseende til erlidte Kvæg Svaghed uden indf er bevilged. Bygningen er 29 fag. Ved stedet finde 6 b 2 k 1 ungn 7 faar, hvad mere udfordres skal antageren sig self anskaffe etc. 28 Octob 1748.

14 (fol 53)
Peder Endvoldsen, Brørup - af Ulstrup - fæster Peder Pedersens fradøde gadehus, som enken grundet alderdom har afstaaet med vilkaar at ægte hendes datter Karen Pedersdatter. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk som Qwartaliter betalis. Indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

15 (fol 53)
Michel Michelsen, Taaning - af Hvolbæk - fæster Jens Baases fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken som har femb børn. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, som i henseende han betaler Restancen og forstragte Sædekorn, sambt at stedet Tvende Gange med dend fordervelig Kvægsyge har Wæred hiemsøgt, Er befried for indf. Bygningen er 33 fag, annammer til Besetning 5 b 2 k 1 ung 12 faar, hvad meere udfordres skal antageren sig self anskaffe, som tilligemed Vogn etc. 28 Octob 1748.
[KVJ:
Afgangne fæster Jens Baases kaldes for Jens Jensen Boes i Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2049 og er identisk med Jens Jensen i Gryt Fptk 1716-1728 nr. 2 (fol 113). Se også Gryt Fptk 1702-1715 nr. 450 (fol 157)]

16 (fol 54)
Rasmus Marchusen, Bjødstrup - fra Træden -  fæster Niels Nielsens i fattig og slet tilstand fradøde halve gaard, ægter enken Anne Sørensdatter. Hkorn 3-4 skp uden indf. Bygningen er 36 fag og 4 b 2 kalve 10 faar hvad meere udfordres skal dend fæstende sig selv anskaffe og tilsvare etc. 28 Octob 1748.

17 (fol 54)
Morten Mortensen, Dørup - fra Troelstrup - fæster  Søren Pedersens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Bergithe Madsdatter. Hkorn 2-2-2 fc Skov 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 25 fag. Annammer til Besætning 5 b 2 k 4 ungn og 6 faar etc. 28 Octob 1748.

18 (fol 54)
Peder Andersen, Sønder Vissing fæster Olle Bertelsens fradøde halve gaard. Ægter enken Maren Lauridsdatter. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 39 fag. Fantes til Besetning 5 b 3 k 3 ungn 12 faar etc. 28 Octob 1748.

19 (fol 54)
Niels Ollesen, Sønder Vissing fæster Anders Sørensens fradøde halve gaard. Ægter enken Karen Sørensdatter med fiire børn. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb, indf 6 rdr.  Bygningen 37 fag Besetning ved stedet 5 b 4 k 3 ungn og 12 faar. 28 Octob 1748.

20 (fol 55)
Christen Rasmussen, Velling fæster Jens Lauridsens fradøde halve gaard, ægter enken Johanne Sørensdatter. Hkorn 2-1-3-1 alb Skov 1 alb. Indf 3 rdr. Huset er 26 fag og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar etc. 28 Octob 1748.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Jep Lauridsen. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 6 (fol 116) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 988, 1887 og 1890]

21 (fol 55)
Jens Sørensen, Davding - fra Velling - fæster Anders Jacobsens fradøde Gadehus, ægter enken Zidsell Jensdatter. Afgift aarlig 2 rdr 24 sk Qwartaliter og indf 2 rdr. Huset er 16 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

22 (fol 55)
Christen Andersen, Brædstrup - som vi hermed meddeler Self Eyer Bunden, Christen Andersen udi Brædstrup, hosbundhold paa Dend anden part af gaarden Som hands Naboe og gaardmand Jens Lassen, sammesteds, udi største fattigdomb har overladt. Hkorn 2-3-1-1 1/2 alb Skov 2 alb, som efter de ringe omstændigheder hand antager det med, uden Hbhs kiendelse bevilges. Bygningen er 40 fag, annammer til Besætning 3 b 1 k, for det udkrævende af alle slags skal hand Wære answarlig. etc. 28 Octob 1748.

23 (fol 55)
Niels Jensen, Vorret fæster faderen Jens Nielsens fradøde Stedt, som moderen har overladt ham. Hkorn 2-6 skp, uden indf. Bygningen er 46 fag 4 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 28 Octob 1748.

24 (fol 55)
Juel Pedersen, Vinding - som har været Landsoldat og derfra udløst - faar Hbh paa Olle Svendsens fradøde Halve Self Eyergaard, som enken formedelst alderdom og Svaghed har afstaaet med vilkaar at ægte hendes Stifdatter Karen Pedersdatter. Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 2 alb, betaler i Hbh 2 rdr. Bygningen er 31 fag 4 b 2 k 1 qwie og 8 faar, hvad mere udfordres skal antageren selv anskaffe etc. 28 Octob 1748.

25 (fol 56)
Peder Christensen, Alling - som har et lidet Sted i Fæste og brug af 1 td 3 skp -  fæster Rasmus Nielsens sammested fradømte Sted, som overalt i Marken er Samled ved hinanden og staar for Hkorn 1-2-3 fc, da hand ialt faar samled 2-5-3 fc uden indf. For Bygningens reparation og den fulde Besætning skal antageren være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.

26 (fol 56)
Knud Sørensen, Galten - Self Eier Bunde i Galten af en halvgaard, Hkorn 5-5-1-2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb faar Hbh paa en anden half Selv Eiergaard sammesteds, som hand og Niels Jensen dend anden halve part af Birkeskriver Vissing dennem har tilforhandled, til lige brug og deeling at antage. Der af enhvers andeel Hkorn 3 td 1/2 alb Skov 1 fc 2 1/2 alb, hvoraf han for sin del betaler 4 rdr til Hbh. Bygningen er 42 fag, for den udkrævende besætning af alle slags skal han være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.

26b (fol 56)
Niels Jensen, Galten Selfeyer Bunde i Galten af en halfgaard Hkorn 5-5-1-2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb faar Hbh paa den anden halfve Self Eyergaard sammesteds som hand og Knud Sørensen, dend anden halve part af Birkeskriver Wissing Dennem har tilforhandled, til lige Deeling at antage. Der af enhvers Andeel Hkorn er 3 td 1/2 alb Sko 1 fc 2 1/2 alb, hvoraf hand for sin Deel til Hbh betaler 4 rdr. Bygningen er 42 fag, for den udkrævende fulde Besætning af alle slags skal hand være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.

27 (fol 56)
Jens Pedersen, Toustrup fæster Rasmus Jespersens, formedelst hans kones høje alderdomb, afstandne halve gaard, Hkorn 2 td 5 skp indf 2 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 4 k 4 ung 10 faar etc. 28 Octob 1748.

28 (fol 57)
Jens Madsen, Toustrup faar Hbh paa Jens Rasmussens 1746 fradømte Self Eyer Sted i Toustrup, Som Søren Erichsen derefter paa nogen tiid har væred Betroed, Mens da der fandtes ingen forbedring Wed hannem Maae hand igien derfor udgaae. Hkorn 2-2-3 fc Skov 2 alb, som han uden Hbhs kiendelse er bevilged. Bygningen er 53 fag. Den udfordrende Besætning af alle slags skal antageren være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.

29 (fol 57)
Peder Sørensen, Toustrup fæster Hans Hansens fradøde halvegaard, med vilkaar at ægte hans efterladte Trolovede.
Hkorn 2-5-2-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 28 Octob 1748.

30 (fol 57)
Niels Pedersen, Flendsted - som har en Halvgaard i Flendsted og dertil antager 1/4 part af samme Gaard, som baade manden Anders Jørgensen og konen sambt søn er fradød. Hkorn 1 td 1/2 alb Skov 2 1/4 alb uden indf. Bygningen paa samme fierdepart er 15 fag, annammet til Besætning 2 b og 1 k, for det øvrige af alle slags skal antageren være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.

31 (fol 57)
Niels Sørensen, Sjelle - med Pas fra Grevskabet Frijsenborg - fæster Powel Troelsens grundet alderdom og Svaghed efter Contract og sammes efterlevelse, afstandne Huus. Hkorn 1 td 3 fc 2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb. Af Huset foruden Hkorn svares aarligt 2 rdr 24 sk Qwartaliter betales. Indf 3 rdr. Bygningen er 14 fag som han skal forbedre etc. 28 Octob 1748.

32 (fol 58)
Anders Christensen, Sjelle - som er fløtted fra Tørring - fæster Carl Johansens grundet fattig og Slet tilstand fradømte halve Gaard. Hkorn 3 td 2 fc 2 1/2  alb Skov 2 fc 1 1/2 alb, som han efter omstændighederne uden indf antager. Bygningen er 29 fag annammer til Besætning foruden det hand bragte med sig 4 b 1 k og 1 kalv, for det øvrige af alle slags skal han være ansvarlig etc. 28 Octob 1748.
[KVJ:
Se fæste nr. 61 (fol 22)]

33 (fol 58)
Peder Frandsen, Sjelle - som fra Land Militien er udløst - fæster hans fader enkemanden Frands Pedersen grundet alderdom, og at han ej Wil Indlade sig I Widere ægteskab for hannem afstandne Sted. Hkorn 2-4-3-1 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb indf 3 Rdr.. Bygningen 22 fag og 5 b 3 k 1 ungn 7 faar etc. 28 Octob 1748.

34 (fol 58)
Laurids Nielsen, Tørring som har en halv gaard i Tørring og dertil antager den anden halve Part som Anders Christensen har Qwittered og fløtted til Sjelle, hvorved Gaarden som er liden af aufling og Brug bliwer Samled. Dend halve part staar for Hkorn 1-4-1- 1 alb uden indf. Den udkrævende Besætning af alle slags skal han selv anskaffe etc. 28 Octob 1748.
[KVJ:
Se fæste nr. 61 (fol 22)]

35 (fol 58)
Anders Jensen, Herskind fæster Søren Rasmussens formedelst baade sin og kones alderdoms skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren Mette Sørensdatter. Hkorn 3-6-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 25 fag og 6 b 2 k 4 ungn og 9 faar etc. 28 Octob 1748.

36 (fol 59)
Rasmus Lauridsen, Skovby fæster Jens Andersens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken, paa Stedet er den afdødes fader en gammel mand at nyde ophold.
Hkorn 6-3-1-2 alb. Indf 6 rdr. Bygningen 48 fag 8 b 3 k 5 ungn 16 faar etc. 28 Octob 1748.

37 (fol 59)
Jens Willumsen, Lillering fæster Det Jord paa byens Mark, som forrige fæster afgangne Hans Erichsens enke, grundet hendes fattige Wilkaar har afstaaet til ham. Hkorn 1 fc indf 1 rdr. Den fæstende tilforbindes Jorden lovlig at Dørke og Drive sambt ej til u=pligt bruge etc. 28 Octob 1748.

38 (fol 59)
Mads Sørensen, Ørridslev - som har været Soldat og derfra udløst - fæster Peder Jørgensens fradøde halve gaard, som enken formedelst Alderdom har afstaaet med vilkaar at ægte hendes datter Kirsten Pedersdatter. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb som hannem i henseende til lidte Qwægsvaghed uden indf bevilges. Bygningen er 27 fag og 5 b 1 k 2 ungnøds Kalve og 8 faar, hvad mere udfordres skal han anskaffe etc. 28 Octob 1748.

39 (fol 59)
Ove Erichsen, Aldrup Mølle fæster efter hans fader Erich Rasmussens i enkemands Stand fradøde, og i fæste hafte Aldrup Mølle og derunder i brug Wærende Boel i Blegind Bye beliggende, hvor om saavel i Sessionen 1747, Som dette Aars Høst Session /: formedelst de der wed i mandens lewende live Indfaldene Wanskeligheder, Saa vel om Bygningens og Maaleværkets Brøstfældighed, som den første gang alt forstaar og u=taaelelig? udlovede aftægt, og anden beswæring til Stedets Byrde, med Widere forefaldende Indsigelse er giort forestilling til Sessionens Resolution og paafuldte Approbation paa Hans Excellens hr. Geheime Conferensraad hr Greve Fryses forlofning under 8de Aprill sidst, hvor Efter Ove Erichsen maa Nyde og beholde, Saa wel berørte Aldrup Mølle af Hkorn efter Matriculen Agger og Eng 2 skp 2 fc Mølle Skylde 4 td 2 skp Boeled i Blegind som Agger og Eng 1 td 6 skp 3 fc 1 alb Alt paa efterfølgende Conditioner:

1)
I Steden for at Aldrup Mølles Beboere har til fahrlighed og besværing hidindtil haft 4re Partier i Boeleds Bygning, saa maa efterdags ikke have uden 2de huusmænd eller Inderster med gode Ildstedet forsyned. -
2)
Toften indheignes og Jorden forsvarlig bruges til Møllen og af andre. -
3)
Vide og Vedtægt at holde med Blegind Bye, og ej at sætte meere Qwæg, Bæster, Faar eller andre Creaturer ril græs ved Boeled efter Hk og iøfrig kand forsyne.
4)
Hvis Ove Erichsen handler herimod og icke vil lade sig rette ved det Bymændene til Straf paalegger, skal dette fæste paa Boeled være forbrudt og Samme at forsynes med sin egen Beboer. -

Af Møllen Betahles udi indfæstning Tolv og af Boeled Trey I alt femten Rigsdaller Som Hans Kongelig Mayestet allerunderdaningst til Indtegt Bereignes. Bygningen til Møllen 51 fag og til Boeled 23 fag huus, hvor om findes Wiidre formelding udi Skiftebrevet efter Erich Rasmussens hustrue Dend 16de Juny 1745.

Til Besetning paa samme udfordres 4 Bæster 2 Kiør 4 faar, som tillige med Wogn, Ploug og Harve med tilbehør, sampt behøvende Sedekorn Stedse derved til Indventarium skal forblive og Ove Erichsen med alt hvis Widere til sammes Conservation udfordres er pligtig at tilsvare, Bygningen  paa Møllen Maele og Wandwærkerne samt Boled og hvad deraf Dependerer at forbedre og altiid udi forsvarlig Stand holde, Auflingen lovlig at dørke og Drive, Skatter og udgifter som  nu er, eller herefter paabudet Worder, Rigtig i Rette tide og paa sine tilbørlige Steder at erlægge og Clarere, Wiise sig hørig og Lydig Imod alle de som paa hans Kongl. Mayts Wegne over hannem kand have at befale, sambt Rette sig efter Loven og forordningerne, Saa maa atter bemte Ove Christensen Møllen og omrørte Boel med des tilliggende, Nyde, bruge og sin Lifs Tiid udi fæste beholde, eller saalænge hand forskrefne i allemaader sig efterrettelig holder.

Rytter Sessionen I Schanderborg dend 28de Octobr 1748. F: L: von Woyda    H. Beendfeldt    H. Folsach/ N Moldrup.

Silcheborg Ambt. 

Spaarup (Sporup) Sogn:

40 (fol 60)
Michel Pedersen, Lyngby fæster Peder Pedersens fradøde halve gaard, ægter enken.
Hkorn 2-7-1-2 alb indf 3 rdr.  Bygningen er 43 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 28 Octob 1748.

41 (fol 60)
Laurids Nielsen, Farre - fra Sjelle - fæster Peder Rasmussens fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 3-1-2-2 alb hvor han i henseende lidte Qwæg svaghed allene til indf betaler 3 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 3 k 3 kalve 12 faar hvad mere udfordres skal han slev anskaffe etc. 28 Octob 1748.

42 (fol 60)
Niels Nielsen, Møgelby fæster hans fader Niels Nielsens fradøde halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2 td 2 skp 2 1/2 alb uden indf. Bygningen 17 fag og 4 b 2 k 3 ung og 10 faar etc. 28 Octob 1748.

43 (fol 61)
Tommas Jensen, Ellerup fæster faderen Jens Pedersens grundet alderdom afstandne gaard. Hkorn 3-7-2-2 alb indf 4 rdr. 33 fag hus og 6 b 6 k 2 ungn 16 faar etc. 28 Octob 1748.

44 (fol 61)
Niels Tommasen, Virklund fæster Rasmus Jensens fradøde halve gaard, ægter enken med 2 børn. Hkorn 2-6-2-2 1/2 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb, indf 3 rdr. Bygningen 32 fag og 5 b 4 k 4 ungn 16 faar etc. 31 Octob 1748.

45 (fol 61)
Jens Jensen, Virklund fæster Peder Jensen og hustrues fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte datteren Mette Pedersdatter, der har trende smaa sødskende, Som maae forsynes ved Stedet med ophold til de selv kand fortiene. Hkorn 2-6-2-2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen 28 fag og 5 b 5 k 4 ungn og 20 faar etc. 31 Octob 1748.

46 (fol 61)
Frederich Andersen, Løgager fæster faderen Anders Frederichsens fradøde halve part af Løgagergaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 4 td 2 fc 2 alb Skov 7 skp 1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 21 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 20 faar etc. 31 Octob 1748.

47 (fol 62)
Niels Pedersen, Gjessø fæster enkemanden Peder Nielsens afstandne halve gaard, siden han selv er saa skrøbelig at hand gandske Inted der Wed kand udrette. Ægter datteren Inger Pedersdatter som har 6 sødskende, hvor af de 3de Er Smaae og Inted kand fortiene enten til føde eller klæde, som tillige med faderen maa forsynes med ophold. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb. Som hannem efter Omstændighederne uden indf bevilges. Bygningen 31 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 31 Octob 1748.

Udi Efterhøst Sessionen fornefnte 28de Octob. 1748.

Er for Nogle udi Vanmagt komne Steder under Schanderborg Ambt følgende fæste Breve udsted:

u/no (fol 62)
Povel Rasmussen, Tebstrup Ovsted Sogn fæster -  haver vi udi Sessionen den 21 Novb 1747 paa Deres Excellence etc derover faldende Approbation dend 30 Marty 1748 sted og fæst etc. - som har en fjerdepartgaard i Tebstrup, den anden fjerdepart som Naboen og Gaardmanden Joen Sørensen grundet armod og fattigdom er fradømt. Hkorn under nr 4 1 td 2 fc 1 1/4 alb, paa efterfølgende Conditioner (uddrag):

1)
At være fri for Octob Qwart. og Landgilde 1747 1 rdr 4 mk 2 sk.
2)
Af Vindfelde eller gamle Træer at hjælpes til Bygningen Reparation Jordleeder 20 allen 6 Stolper og 6 Løsholter.
3)
At beholde det som ved stedet fandtes som Besætning som allene var 1 gammel Hæst 3 faar med lam.
4)
og ingen indf. Derimod forpligtes han til at føre bygningen i fuldkommen god stand,  anskaffe den udfordrende fulde besætning etc.
28 Octob 1748.

u/no (fol 62)
Knud Rasmussen, Gantrup (notering som under Povel Rasmussen foran) fæster den halve part af Jens Lassens i største armod fradøde gaard i Gantrup. I mtr under no 5 med den dertil liggende andpart af den Ødegaards Jord Hkorn 2-1-1-2 5/7 alb paa efterfølgende Conditioner:

1)
At fritages for den paa ovenmeldte Hkorn heftende Restance som er for 1746 Landgilden 1 rdr 4 mk 15 sk. 1747 April og Juli qwartaler 1 rdr 3 mk 11 1/2 sk.
2)
Bevilges efterladelse og frihed for 1747 Octob qwartal første Termins Kornskats Penge og Landgilden samt for 1748 January qwartal I alt 4 rdr 3 mk 7 1/2 ak.
3)
Bygnings hjælp af Vindfelder eller gamle forfurnede? Egetræer til 80 alen Jordleeder og 4 Stolper.
4)
af Dend ved Gaarden befundne Besætning er bleven levned 2 b 1 k 1 vogn 1 Ploug og 1 Harve.
5)
Nyder stedet fæstefri. Der ved hand forpligtes at føre Bygningen som er 28 fag udi fuldkommen god stand, anskaffe den udfordrende fulde Besætning etc. 28 Octob 1748.

u/no (fol 63)
Knud Ibsen, Gantrup fæster (notering som ved forrige) dend halve part af Jens Lassens i største armod fradøde gaard i Gantrup. I Mtr under no 5 med den dertil brugende anpart af dend Ødegaards Jord Hkorn 2-1-1 2 5/7 alb paa efterfølgende Conditioner:

1)
Befries for den værende Hks Restance som er for 1746 Landgilden 1 rdr 3 mk 11 1/2 ak.
2)
Bevilges efterladelse og frihed for 1747 Octob qwartal, første Termins Kornskats Penge og Landgilden, sampt for 1748 January qwartal I alt 3 mk 7 1/2 ak.
3)
Til Bygnings hjælp af Vindfelder eller gamle forfurnede Egetræer  til 80 allen Jordleede og 4 Stolper.
4)
Af den ved gaarden befundne Besætning er bleven levned 2 b 1 k 1 vogn, 1 Ploug og 1 Harve.
5)
Nyder stedet fæstefri. Der wed hand forpligtes at føre Bygningen som er 24 fag huus udi fuldkommen god stand, anskaffe sig dend udfordrende fulde Besætning etc. 28 Octob 1748.

Udi Kiercke Sessionen Dend 21de Sept 1748 er efterfølgende fæstebreve udsted:

u/no (fol 63)
Skovfoged Christopher Hansen, Søballe fæster som beboer den gaard i Søballe i Matr under no 1 det Kiercke Jord til Storring Kiercke paa Søballe Mark som der under tilforn har Wæred i brug og forrige Beboer enken Anne Michelsdatter wed gaardens opladelse sig hafde Reserwered, mens nu for hannem afstaaed. Hkorn 2 fc og indf 2 rdr. som Kiercke Cassen til indtægt beregnes. Kiercke Sessionen i Schanderborg 23 Sept 1748.  

 

Anno 1749 dend 19 Marty.

Er udi for Aars Rytter Sessionen følgende Fæste Breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 63)
Rasmus Christensen, Vinding Sogn fæster et Eneste Sted Ulstrup kaldet som forrige Beboer Erich Sørensen formedelst tilslagen Armod og Fattigdom haver forladt. Hkorn 4-4-3-2 al Skov 2 alb paa følgende Conditioner:

1)
At befries for April og July qwartalers Restance 1748 3 rdr 3 mk 1 sk.
2)
Ligesaa for det til Waar Sæden i samme aar af Magasinet forstrakte = 7 td haure og Indkøbte Boghvede 1 td 2 skp.
3)
af Vindfelder eller gamle forfurnede Træer at gives til Bygningens Reparation 50 allen Jordleede 10 stolper og 6 Løsholter.
4)
Beholder de ved gaarden til besætning befindende 4re Bæster i nogenlunde stand 3 kiør 1 ungnød, 2 kalve, 5 faar 2 Vogne sambt Ploug og Harve, Item
5)
nyder stedet Fæstefri. Der ved hand forpligtes at føre Bygningen udi fuldkommen stand, anskaffe sig dend udfordrende fulde Besætning etc. 19 Marts 1749.

2 (fol 64)
findes ikke.

3 (fol 64)
Jens Christensen, Hedegaard fæster Det Eneste Sted Hedegaard kaldet. Staar for Hkorn 4-7-3-1 alb som afgange Jens Pedersen udi Armod er fradød og enken ej efter hannem kunde forestaa, paa følgende Conditioner bl. a:

1)
Være fri for April, July og Octob Qwartalers Restance 1748 6 rdr 3 mk 5 sk,
2)
Ligesaa for de til Waarsæden indkøbte Sædekorn Byg 1 td 7 skp, Boghwede 2 td og af Magazinet forstragt Haure 7 td, Item samme aars Landgilde.
3)
Frihed for Skatterne  et aar fra 1 Jan 1749, Skattekorns Paabud i Korn og Penge sambt Ditto Aars Landgilde.
4)
Af Windfælderne eller gamle forfurnede Træer Eeg til 50 alen Jordleede, 20 Stolper og 20 Løsholter.
5)
Beholder de ved stedet befindende 3 B 1 K 1 Qwie og 6 faar, Wogn, Ploug og Harwe.
6)
Nyder gaarden fæstefri.

Dermed hand forpligtes at føre Bygningen som er 43 fag i fuldkommen god stand, anskaffe sig den udfordrende fulde Besætning etc. 19 Marts 1749.

4 (fol 64)
Powel Lauridsen, Gjern fæster Svend Pedersens formedelst armod og Fattigdom fradømte Gaard. Hkorn 3 td 7 skp 2 1/2 skp paa efterfølgende Conditioner bl. a:

1)
Være fri og krævesløs for April, July og October Qwartalers Restance 1748 5 rdr 11sk.
2)
Frihed for samme aars Landgilde, sambt paabudne Twende Terminers Skattekorn af Rug, Haure og Penge.
3)
1749 Jan, April og July Qwartaler.
4)
til Ditto aars Waar Sæd Byg 4 td, Haure 6 td
5)
til Ploug Bæsters Indkøb 24 rdr og
6)
af Egetræ eller Windfælder til 40 alen Jordleede, 12 Løsholter, 12 Stolper, sambt Bøg til 40 Tylter Lægter
7)
Beholder de ved Stedet til Besætning Befindende 4 B 1 K 2 Kalve og 8 Faar, Wogn, Ploug og Harwe med ald tilbehør, Tillige med den ringe
indaufl som fandtes wed Gaarden.
8)
at nyde Stedet fæstefri.

Derwed hand forpligtes at føre Bygningen (str ej ang) i fuldkommen god stand etc. 19 Marts 1749.

Anno 1749 dend 19 Marty.

Er udi foraars Sessionen følgende fæste og hosbundholds Breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 65)
Anders Jensen, Alken, Dover Sogn fæster faderen Jens Andersens grundet sin og Hustrues alder og Skrøbelighed sambt lidte skade af dend fordeerwelig Qwæg-Swaghed afstandne Gaard. Hkorn 4-4-2-1 alb Skov 1 alb. Hworaf efter omstændighederne indf er alleene 3 rdr. Bygningen er 45 fag. Annammed til Besætning 6 b 4 k 2 ungn og 12 faar hvad mere udfordres skal antageren sig Self wed Tiid og Leilighed anskaffe etc. Han er pligtig at forsyne sin forældre med billig ophold. Desuden forbedre bygningen etc. 19 Marts 1749.

2 (fol 65)
Christen Erichsen, Sorring - som fra Land Militien er udløst - fæster Jørgen Nielsens, fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Anne Erichsdatter. Hkorn 2-2-3 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb, uden indf. Bygningen er 35 fag og 4 b 3 k 1 ungn og 5 faar hvad mere udfordres skal hand selv anskaffe som tillige med Vogn etc. 19 Marts 1749.

3 (fol 65)
Søren Tomasen, Røgen fæster faderen Tommas Jensens formedelst høy alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 4-4-1-2 alb, imod at han forsyner sine gamle forældre med fornøden ophold. Indf 2 rdr. Bygningen er 37 fag og 7 b 3kK 5 ungn og 16 faar etc. 19 Marts 1749.

4 (fol 66)
Peder Rasmussen, Skibby - fra Dørup - fæster  Jens Jensens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken Maren Rasmusdatter.
Hkorn 5-2-3-2 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 40 fag og 8 b 4 k 4 ungn 16 faar etc. 19 Marts 1749.

5 (fol 66)
Knud Povelsen, Hørning fæster faderen Povel Knudsens formedelst alderdom og enkemands Stand afstandne partgaard. Hkorn 3-3 skp 1 alb imod tilsagde ophold. Indf 3 rdr. Bygningen 39 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 19 Marts 1749.

6 (fol 66)
Christen Rasmussen, Stilling - fra Nørre Vissing - fæster Jens Jensens formedelst fattigdom og ringe tilstand afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren og give de gamle Noged i Reen Korn, hwad Stedet kand Taale til Deres opholds hielp og som Stedets brug er Liden maae ingen Sæde i Marken udgiwes. Hkorn 2 td 5 skp 2 alb som formedelst Slette tilstand uden indf bevilges. Besetningen ikun Liden og Ringe, Som antageren under forløfte har forsikred i alt at anskaffe der tillige med vogn etc. Han har ogsaa forsikred at skaffe Bygningen i stand etc. 19 Marts 1749.

7 (fol 66)
Jacob Jensen, Virring fæster Rasmus Nielsens fradøde fierdepartgaard, ægter enken Birgitte Andersdatter. Hkorn 1 td 7 skp 3/4 alb indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag og 4 b 2 k 6 faar etc. 19 Marts 1749.

8 (fol 67)
Jens Povelsen, Gram - fra Virring - fæster Jens Jensens opladte halve Gaard, Siden hand self Mangler Efne samme at forestaa, har ægtet datteren Giertrud Jensdatter. Hkorn 3 td 2 1/9 alb uden indf. Bygningen 22 fag og 4 b 3 k 10 faar vogn etc. 19 Marts 1749.

9 (fol 67)
Rasmus Pedersen, Gram fæster faderen Peder Rasmussen og moderen begge efter hinanden fradøde halve gaard, har 3de sødskende hworaf dend ældste er lam og Wandfør, som behøwer nogen hielp. Hkorn 2-6-1-1 alb mens efter Byen Ligning svarer af 3 td 2 1/9 alb hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen er 31 fag, annammed til Besætning 4 b 3 k 2 ungn 10 faar vogn etc. 19 Marts 1749.

10 (fol 67)
Niels Christensen, Jaungyde - en gift inderste fra Svejstrup - fæster Christen Andersens formedelst alderdom og skrøbelighed afstandne halve gadehus, med vilkaar at nyde Huusværelse Saa vel i hans som konens Lifstiid. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk der erlægges Qwartaliter, uden indf. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 19 Marts 1749.

11 (fol 67)
Rasmus Sørensen, Grumstrup - fra Kattrup - fæster Hans Erichsens fradøde Gadehuus, som enken grundet Alder og fattigdom, Imod belowede huuswærelse har overladt ham. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk Qwartaliter betales. Indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 19 Marts 1749.

12 (fol 68)
Las Jørgensen, Kattrup faar Hbh paa Rasmus Rasmussens halve Selw Ejergaard, Som hand med konen og børn Efter den imellem Dem oprettede Contract i Armod og fattigdom har maattet forlade. Hkorn 4-3 skp Skov 1 alb hvoraf betales i Hbhs kendelse 3 rdr. Bygningen er 30 fag annammer til Besætning 6 b 2 k 2 ung 4 faar, hvad mere udfordres skal han anskaffe og tilsvare etc. 19 Marts 1749.

13 (fol 68)
Povel Nielsen, Taaning fæster Niels Nielsen Appelons, formedelst tilslagen fattigdom wed den i Byen owergangne Ildebrand og Qweg Swaghed for hannem afstandne halve Gaard, med wilkaar at ægte datteren og giwe de gamle som har 4 børn noged aarlig i 8te aar til ophold. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, uden indf.. Bygningen er 30 fag og 5 b 1 k 1 qwie og 5 faar, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe og tilsvare etc. 19 Marts 1749.

14 (fol 68)
Jagt Betjente Niels Bredahl, Ejer fæster forrige Skov Ridder Hans Pedersens fradøde partgaard, som enken har afstaaet. Hkorn 2 td hvoraf indf er 2 rdr. Bygningen 35 fag og dend udfordrende Besætning af alle slags skal antageren selv anskaffe etc. 19 Marts 1749.

15 (fol 68)
Niels Sørensen, Aastrup - husmand - fæster Rasmus Pedersens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard der. Hkorn 5-1-3 fc indf 4 rdr. Bygningen 50 fag og 5 b 1 føll 2k 2 ungn og 4 faar, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe og tilsvare etc. 19 Marts 1749.

16 (fol 69)
Rasmus Pedersen, Aastrup som sin paaboende gaard til Niels Sørensen har afstaaet, og igen antaged hans gadehuus. Hkorn 1 skp 3 fc 1 alb og svarer aarligt af huset 2 rdr 24 sk, der erlægges Qwartaliter. Indf 2 rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre, ligesom han skal lovligt dyrke det underliggende Jord etc. 19 Marts 1749.

17 (fol 69)
Hendrich Hendrichsen, Velling fæster broderen Rasmus Hendrichsens uden ægteskab fradøde Partgaard. Hkorn 2-1-2-1 alb Skov 2 alb, indf 3 rdr. Bygningen 22 fag Besætning 2 b 1 st 3 k 3 ungn 8 faar etc. 19 Marts 1749.

18 (fol 69)
Frederich Pedersen, Bryrup Mølle fæster denne som faderen Søren Pedersen er fradød og enken hans moder har opladt til ham. Hkorn efter Mtr Agger og Eng 4 skp 1 fc 2 alb, Mølleskyld 2 td 1 skp. Af Maaleværket svares aarlig Landgilde 4 rdr. Indf 6 rdr. Bygningen er 44 fag og 2 b 2 k 6 faar Vogn etc.. Bygningen tilligemed Maalleværked og hvad der af Dependerer paalægges hannem til fornøden fuldkommen forbedring Strax at foretage og altid udi forsvarlig Standholde etc. 19 Marts 1749.

19 (fol 69)
Jens Jørgensen, Ring Kloster - fra Baastrup - fæster Peder Jensens Møllers formedelst Ringe vilkaar for hannem, som har ægtet hans datter, afstandne anpart af Ring Kloster. Hkorn 7-3-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, Skov 1/4 alb hvoraf indf er modereret til  6 rdr.. Bygningen er 50 fag og 8 b 4 k 6 smaae ungnød og 16 faar etc, hvad mere udfordres skal antageren self anskaffe og tilsvare etc. 19 Marts 1749.

20 (fol 70)
Ey Bevilged)

21 (fol 70)
Smed Niels Andersen, Skaarup,  - Smed i Skaarup - fæster Niels Nielsens formedelst fattigdom og tilslagen skade i sit Been afstandne halve gadehus. Hkorn 1 alb svarer aarligt af huset 1 rdr 12 sk erlægges Qwartaliter, indf 1 rdr.  Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 19 Marts 1749.

22 (fol 70)
Jens Christiansen, Haarup fæster faderen Christian Jocumsens fradøde halve gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 2-4-1-2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 18 fag annammed til Besætning 5 b 2 k 1 qwie og 4 faar hvad mere udfordres skal han selv anskaffe som tilligemed vogn etc. 19 Marts 1749.

23 (fol 70)
Jens Jensen, Mollerup - fra Voel - fæster Rasmus Mogensens fradøde halve gaard, som har ægted enken Maren Christensdatter. Hkorn 1-7-3 fc Skov 2 fc 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 4 k 6 faar det øfrige af Qwæg Svagheden bortdøed, der tillige med Vogn etc stedse ved stedet til indventarium skal blive etc. 19 Marts 1749.

24 (fol 70)
Niels Jensen, Ellerup - fra Faarvang - fæster Niels Pedersens formedelst Alderdom, og konens svaghed, Imod Belovede Ophold for hannem afstandne gaard.
Hkorn 4-1-2-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 38 fag og 7 b 1 k 2 ungn 1 kalv hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 19 Marts 1749.

25 (fol 71)
Peder Nielsen, Farre - fra Harlev - fæster Niels Rasmussens i fattig og Slet tilstand afstandne og forladte halve gaard. Siden han var uden formue samme at forestaa, eller Svare Restancen. Hkorn 2-1-2-11/2 alb og desuden af Farregaards Jord 1 td 2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 25 fag annammmed til Besætning 4 b 1 føll2 qwier og 3 faar, hvad mere udfordres skal han selv ved Tiid og lejlighed anskaffe etc. 19 Marts 1749.

Anno 1749 - dend 24de Octob.

Er udi Efterhøst Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve udsted.:

Skanderborg Ambt:

(fol 71)
Christopher Andersen, Skovby fæster Niels Hansens grundet fattigdom afstandne gadehuus, som hannem i henseende til dets Brøstfældighed uden indf. forundes. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk erlægges Qwartaliter. Husets bygning skal han bringe udi forsvarlig stand og stadig vedligeholde, samt efter dend med hannem gjorte Slutning Strax forandre det ved Naboen Laurids Poulsens Ladehuus Indrettede Ildsted og samme et andet beqwem Sted opsætte. Afgiften som nu er eller paabudet vorde svare i rette tid etc. 24 Octob 1749.
[KVJ:
Ny fæster hedder muligvis Christopher Hansen i stedet. Sml. med nr. 20 (fol 129)]

2 (fol 71)
Las Jensen, Harlev - forrige Lands Soldat - fæster det Gadehuus, som Peder Nielsen, har overladt ham, siden han igen har antaged en Gaard i Farre. indf 1 rdr. som tilligemed den dend aarlig og Qwartaliter Svarende afgift til Cassen 4 mk Hans Kongelig Majets allerunderdanigst til indtægt beregnes, og derforuden at betale udi grundskat til gaardens beboere, paa hvis grund huuset Staar 4 mk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

3 (fol 71)
Olle Rasmussen, Stjær fæster faderen Rasmus Knudsens fradøde og moderen grundet alder og svaghed afstandne halve Annexgaard. Hkorn Herligheden 6 skp 1 fc 1/8 alb, Annexskyld 2-2-3-3/8 alb indf 4 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 4 k 2 st 1 ungn og 12 faar etc. 24 Octob 1749.

4 (fol 72)
Lucas Godthardsen, Adslev fæster et af hannem paa Adslev Byes gade af Nye opsattte huus, som hannem i henseende derpaa anvendte Bekostning forundes uden indf. Aarlig afgift 1 rdr tager sin begyndelse fra 1 jan 1751. og Qwartaliter betales. Huset er 6 fag som han skal holde i forsvarlig stand etc.  24 Octob 1749.

5 (fol 72)
Hølee Smed Johan Jacob Rothaus, Bodil Mølle - Hølee Smed af Proffession - fæster Boell Mølle med det derved efter allernaadigst Previlegium anlagte Hølee og Skiere knif Manufactur, som forrige Beboer Bertel Fischer er fradød, hvis enke Anne Knudsdatter han ægted. Hkorn Agger og En 1 td 1 fc 2 alb Mølle Skyld 5 td 2 skp 2 fc hvoraf indf er 16 rdr. Af Maaleværket svares aarligt 10 rdr 4 mk. Bygningen er 42 fag og Besætning  2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1749.

6 (fol 72)
Søren Sørensen Leth, Blegind fæster Peder Christensens fradøde gaard, som enken hvis datter han haver ægted, har overladt ham. Indf 10 rdr. Bygningen er 66 fag og 7 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc. 24 Octob 1749.

7 (fol 73)
Peder Christensen, Mesing fæster Peder Ollesens fradøde halve gaard, hvis enke Anne Rasmusdatter han ægter. Hkorn 4-3-3-2 alb Skov 1 skp 1 alb Indf 4 rdr. Bygningen er 66 fag og 7 b 4 k 6 ungn 12 faar etc. 24 Octob 1749.

8 (fol 73)
Rasmus Johansen, Toustrup fæster broderen Søren Johansens fradøde og, af enken formedelst armod forladte halve gaard. Hkorn 2-5-3-2 alb som efter omstændighederne, o I henseende hand tilbindes at svare dend derpaa heftende gield, uden Indf forundes. Bygningen er 30 fag og 5 b 3 k 2 ungn 5 faar etc. 24 Octob 1749.

9 (fol 73)
Peder Nielsen, Toustrup fæster Jens Jespersens og af enken Maren Jensdatter, som der nyder huusværelse, for hannem og hendes datter hand har ægted, afstandne halve gadehuus, uden indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk, Qwartaliter erlægges. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 24 octob 1749.

10 (fol 73)
Rasmus Pedersen, Sorring fæster Anders Frandsens fradøde halve huus, ægter enken. Med vilkaar at indgangne til huuset og Dets Deeling, bliver fremdelis som samme som det i hands formands Tiid har været. Ingen indf. Svare aarl1gt 1 rdr 12 sk der erlægges Qwartaliter. Huset er 7 fag som han  skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

11 (fol 73)
Rasmus Rasmussen, Jaungyde fæster faderens Rasmus Jensens fradøde halve gaard. Hkorn 3 td 1 1/2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/2 alb uden indf. Bygningen er 30 fag og 5 b 2 k 4 ungn 4 faar etc. 24 Octob 1749.

12 (fol 74)
Thomas Rasmussen, Nygaard fæster den halve part af Nygaard, som Jens Jacobsen er fradød, ægter enken. Hkorn 7 td 1 fc Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb indf 10 rdr. Bygningen er 41 fag og 10 b 7 k 2 st 6 ungn 16 faar etc. 24 Octb 1749.

13 (fol 74)
Olle Nielsen, Ry fæster faderen Niels Hansen enkemands formedelst alderdom afstandne sted. Hkorn 2 td 2 skp 1 1/4 alb Skov 1 skp 1 alb uden indf. Bygningen er 26 fag og 4 b 2 k 2 ungn 5 faar etc. 24 Octob 1749.

14 (fol 74)
Anders Lauridsen, Salten fæster Peder Nielsens fradøde partgaard, med vilkaar at ægte enken. Hkorn 3 td 5 skp 1 5/16 alb Skov 2 skp 1 fc uden indf. Bygningen er 31 fag og 5 b 3 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

15 (fol 74)
Laurids Nielsen, Addit fæster Søren Jensens fradøde Halv gaard, hvis efterladte enke han haver ægted. Hkorn 2-3-3 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 5 rdr. Bygningen 30 fag og 4 b 4 k 6 ungn 10 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

16 (fol 75)
Marcus Thøgersen, Davding fæster Peder Frandsens fradøde Sted, han skal ægte enken. Hkorn 1-3-3-2 alb Skov 1 alb, som efter omstændighederne er uden indf. imod han bringer Bygningen som bestaar af 37 fag i forsvarlig stand. Besætning 2 b 2 k 2 ungn 6 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

17 (fol 75)
Mads Andersen, Træden fæster Peder Sørensen Piches fradøde halve gaard, hvorved enken er ægted. Hkorn 2 td 3 skp 1 4/5 alb indf efter omstændighederne 3 rdr. Bygningen er 23 fag og 4 b 2 k 3 ungn 9 faar vogn  etc. 24 Octob 1749.

18 (fol 75)
Søren Nielsen, Voerladegaard fæster Hans Lauridsens fradøde gaard, siden hand har ægted enken. Hkorn 6-6-3-2 1/2 alb Skov 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 28 fag og 8 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 24 Octob 1749.

19 (fol 75)
Mads Pedersen, Dørup fæster Niels Sørensens fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 2-2-2 fc Skov 1 alb, som hannem efter omstændighederne uden indf forundes. Bygningen er 25 fag. Besætning 4 b 1 k 1 ungn 3 faar Vogn Ploug og Harve, som tilligemed behøvende Sædekorn, stedse ved stedet til Inventarium skal forblive etc. 24 Octob 1749.

20 (fol 76)
Niels Hansen, Taaning fæster Laurids Nielsens, for hannem formedelst alder og wed Indfaldene Fataliteter med overgangne u=lyckelig Ildebrand og Qwæg Svaghed, tilslagne fattigdom, opladte halve gaard, med vilkaar at de bliver samled i een huusholdning, og gaardens arbeide med hverandre forretter. Hkorn 4-4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 32 fag Besætning 5 b 3 k 1 ungn 12 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

21 (fol 76)
Povel Rasmussen, Tebstrup - som al haver kun halfgaard i fæste og brug der i Byen, dend øfrige halfve partgaard, som Søren Jensen Molboe formedelst fattigdom til hannem har afstaaet med vilkaar, at Søren Jensen og hustruen deres Lifstiid derudi nyder 3 fag huus til Wærelse, og aarlig Tørwe Iord til 4 Læs Tørw. Hkornet til samme halwe gaard er 2 td 1 skp 2 1/2  alb som hannem efter omstændigheder uden indf forundes. Bygningen er 21 fag annammet til Besætning 3 b 1 k 2 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 24 Octob 1749.

22 (fol 76)
Skræder Cornelius Rasmussen, Grumstrup fæster Niels Rasmussen, fradøde gadehuus, med vilkaar at ægte enken. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk erlægges Qwartaliter. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

23 (fol 76)
Anders Thomasen, Ørridslev fæster dend gaard Povel Sørensen, beboede og formedelst fattigdom afstod til Landsoldat Jens Jensen, som dend siden for Anders Thomasen oplod, med vilkaar dend imellem dem Sluttede Accord at være efterrettelig. Hkorn 4 td 5 skp 1 fc 1 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 39 fag og 8 b 1 k 2 ungn og 3 faar hvad mere Creaturer udfordres skal antageren tilsvare tilligemed Vogn, Ploug Harve etc. 24 Octob 1749.

24 (fol 77)
Ørrridslev er ey Bevilged.

25 (fol 77)
Mogens Rasmussen, Gjesing fæster Niels Michelsens fradøde halve gaard, hvor ved enken er ægted. Hkorn 2-5-3-3/4 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb hvoraf indf efter omstændighederne er modereret til 3 rdr. Bygningen er 22 fag og 5 b 3 k 2 ung 8 faar etc. 24 Octob 1749.

26 (fol 77)
Gunder Jørgensen, Skaarup fæster Søren Andersen og kones fradøde halvegaard,  med vilkaar at ægte Bemte Søren Andersens søster datter Anne Jensdatter, som med hannem Staar de afdødes efterladte umyndige 4 børn i forældres Sted og Dennem med Klæde, føde sambt underwiisning i Deres Christendom forsyner til de  self brødet kand fortiene. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb som hannem i henseende til foranførte omstændigheder uden indf forundes. Bygningen er 33 fag og 5 b 3 k 4 ungn 9 faar etc. 24 Octob 1749.

27 (fol 77)
Povel Jensen, Vitved fæster Jens Michelsens ved dødsfald fæsteledige halve Annexgaard, med vilkaar at ægte enken ved stedet. Hkorn Herlighed 1-1-1-1 alb Annexskyld 3-3-3-1 alb, som hannem efter omstændighederne uden indf forundes. Bygningen er 33  fag og 5 b 3 k 1 ungn 5 faar vogn, Ploug og harve, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe og være ansvarlig for etc. 24 Octob 1749.

28 (fol 78)
Michel Andersen, Gram fæster Rasmus Pedersens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken. Hkorn 2-6-3-2 alm men efter Byens ligning svares af 3 td 2 1/9 alb, hvoraf indf er 3 rdr. Bygningen er 33 fag. Besætning 4 b 3 k 3 ungn 7 faar etc. 24 Octob 1749.

29 (fol 78)
Søren Rasmussen, Gram fæster Søren Nielsens fradøde halve hus, som enken formedelst fattigdom har afstaaet til ham med vilkaar der udi at Nyde frie huus Wærelse. Huset er 7 fag, der hannem efter omstændighederne uden indf forundes, hvoraf i steden for den aarlige afgift gøres Sedvanlig ugedags Arbeide til Slottes Hauge. Han skal forbedre bygningen etc. 24 Octob 1749.

30 (fol 78)
Morten Jacobsen, Vrold fæster enkemandens Christen Povelsens formedelst skrøbelighed, afstandne halve huus med vilkaar, at aftræderen derudi nyder huusværelse, sin lifs tiid. Huset er 11 fag som efter omstændighederne er uden indf. Af huset gøres sedvanlig ugedags arbeide til Schanderborg Slot, og svarer aarlig huspenge 12 sk.. Han skal forbedre og stedse holde i forsvarlig stand etc. 24 Octob 1749.

31 (fol 78)
Niels Jensen, Vrold fæster faderen Jens Nielsens formedelst alder og skrøbelighed afstandne halve gadehuus, med vilkaar for sig og konen derudi at nyde Huusværelse Deris Lifstiid. Huset er 10 fag indf 1 rdr. Der gøres ugedagsarbeide til Schanderborg Slot og aarlig huspenge 12 sk. Han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

32 (fol 79)
Niels Jensen, Vrold  fæster Christen Paansen? formedelst alder og skrøbelighed afstandne halve gadehuus, med vilkaar for sig og kone at nyde Huusværelse derudi. Huset er 4 fag indf 1 rdr. Af huuset skal dend sedvanlig Arbeide til Slotted forrettes. og betales aarlig huspenge 12 sk. Han er pligtig at forbedre og altid holde huset vedlige etc. 24 Octob 1749.
[KVJ:
Afgående fæster hedder Christen Taansen iflg. KB Skanderborg - Skanderup - Stilling sogne 1723-1814 - stikord v/Bente Feldballe]

Silcheborg Ambt:

33 fol 79)
Snedker Hans Thomasen, Farre fæster Rasmus Rasmussens formedelst alder og Skrøbelighed, med tilliggende Hkorn no 3 - 3 fc og hr Olle Pinds 3 skp 3 fc hvoraf indf er 2 rdr. den aarlige qwartaliter svarende afgift er 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag Besætning 2 b 2 k som han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

34 (fol 79)
Daniel Jensen, Farre fæster Hans Thomasens afstandne Gadehuus bestaaende af 8 fag, indf 1 rdr. og aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

35 (fol 79)
Jens Pedersen, Møgelby fæster faderen Peder Rasmussens og kones fradøde halve gaard. Hkorn 2-3 skp 1/2 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 18 fag og 4 b 2 k 2 ungn 8 faar etc. 24 Octob 1749

36 (fol 79)
Axel Axelsen, Gjern fæster Jens Petersen, formedelst alder og skrøbelighed afstandne halve gadehus, med vilkaar at være ham og konen til hielp og Tieneste, som derudi nyder huusværelse. Huset er 3 fag uden indf men svarer aarligt 1 rdr 12 sk Qwartaliter. Han skal forbedre huset etc. 24 Octob 1749.

37 (fol 80)
Peder Christensen, Ellerup fæster Anders Sørensens afstandne gadehus, bestaaende af 6 fag. Indf 1 rdr og aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Han  skal forbedre og altid holde det i god stand etc. 24 Octob 1749.

38 (fol 80)
Anders Jacobsen, Dalby fæster Søren Andersens, formedelst fattigdom og Bygningens Brøstfældighed, afstandne Gadehuus. 8 fag, hvis Sted antageren 6 Nye fag har opsadt og derfor fri for indf. Den aarlige og Qwartaliter Svarende afgift som tager sin begyndelse fra 1 July sidst er 2 rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 24 octob 1749.

39 (fol 80)
Faarvang, udsat til næste Session.

40 (fol 80)
Peder Jensen, Faarvang fæster Peder Lauridsens afstandne Gadehuus. 9 fag, indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk desuden skal han forbedre etc. 24 Octob 1749.

41 (fol 80)
Rasmus Pedersen, Horn fæster Mads Nielsen, grundet alder og fattigdom afstandne halve gadehus, med vilkaar at aftræderen og konen derudi Nyder huusværelse Deris Lifstiid. Huset er 7 fag aarlig afgift 1 rdr 12 sk og indf 1 rdr. Han skal forbedre etc. 24 Octob 1749.

42 (fol 81)
Peder Nielsen, Haarup fæster faderen Niels Pedersen, formedelst alderdom afstandne Halve gaard. Hkorn 2 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 26 fag annammer til Besætning 4 b 2 k 3 ungn 8 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

43 (fol 81)
Peder Jensen, Haarup fæster Anders Jensen Høghs, for hannem formedels Fattigdom afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte konens søster datter, som de fra Barndom har opføed, sambt aftræderen og konen wed Stedet at Nyde huuswærelse og noget til ophold. Hkorn 2-4-2-1 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, ind 3 rdr. Bygningen er 24 fag til Besætning 4 b 1 k 2 ungn 10 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

44 (fol 81)
Erich Jensen, Virklund fæster Christen Thomasens fradøde halve gaard, med vilkaar at ægte enken Anne Pedersdatter. Hkorn 2-6-2-2 1/2 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb, hvoraf indf er modereret til 2 rdr. Bygningen er 25 fag og 5 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 24 Octob 1749.

Derefter staar der:

9 (fol 81)
Peder Lauridsen, Grølsted (hawer wi udi Sessionen Dend 22de October 1749 paa Deris Excellence og høye herrer Deputerede for Financerne og I høyloflig Cammer Collegio faldende Approbation dend 24de Marty 1750: Sted og fæst etc)  til husmanden Peder Lauridsen fra Faarvang, Niels Christensens formedelst armod og fattigdom fradømte Gaard. Swarer efter Mtr no 6 af Hkorn 4-7-3-1 alb paa efterfølgende Conditioner bl a:

1)
At være fri og krævesløs for Restancen som er 1748 Landgilden 5 rdr 78 sk Skatte Kornet in Nature efter forordningen af samme aars 23de Septbr 1749 Jan - April og July qwartaler 6 rdr 52 sk.
2)
Til Bygningens forbedring er giwed Eegetræ Jordlede 40 allen og Bøg til 10 Tylter Lægter a 6 allen.
3)
Beholder De wed gaarden til Besætning befindende 4 Bæster 2 ungnød, Wogn, Ploug og harwe med Des tilhørende og
4)
Nyder Stedet fæste fri.

Derwed hand forpligtis at førre Bygningen som er 38 fag udi Fuldkommen goed Stand, anskaffe sig dend udfordrende fulde besætning, som hand tillige med det fornødne Sædekorn, Stedse skal tilsware etc. 5 Novb 1750

u/no (fol 82)
Anders Sørensen, Ellerup (hawer wi udi Sessionen dend 19de Marty paa Deris Excellence etc ower falden Approbation af 10 Marty 1749 fæstet til forrige Landsoldat Anders Sørensen, Niels Pedersens fradømte gaard. Hkorn 4-1-1-1 alb. paa følgende Conditioner bl a:
1)
At nyde til Waar Sæden Byg 4 td og 8 td Haure.
2)
Til Bygningen fuldkommen forbedring som er 27 fag Jordleede 40 alen Stolper 20 Stk, Løsholter 18 Stk og Bøeg til Lægter 8 Tylt.
3)
Frihed for Restancen og udgifterne 1748 landgl: 5 rdr 54 sk, 1749 Skatte Korned in Natura, og begge Terminer Kornskatspenge = 50 sk, Sampt dito aars Jan. Aprily og July Qwartaler = 5 rdr 45 sk I alt beløbende 11 rdr 53 sk.
4)
At nyde Stedet fæste fri og
5)
Beholde Dend wed Gaarden befindende Besætning 4 Bæster, 1 koe, 2 qwier, 3 faar, Wogn, Ploug og Harwe med tilbehør.

Derimod hand er forbunden at føre Bygningen udi forswarlig Stand, anskaffe sig dend udfordrende fulde Besætning etc. 24 Octob 1749.

Fol 81:

Anno 1749 dend 24de og 25de Octobr:

Er udi Kiercke Sessionen følgende fæste breve udsted.

Silcheborg Ambt:

No 1(fol 81)
findes ikke

2 (fol 81)
Jens Jensen, Mollerup fæster - som han andtagen Rasmus Mogensens fradøde halve Gaard i Mollerup, og det derunder paa Byens Mark Beliggende og til Linaa (Linne) Kiercke henhørende Kierckejord Hkorn 3 fc, hvoraf indf er 1 rdr. som Kirke Cassen sammen med den aarlige Landgilde beregnes til indtægt etc. 24 Octob 1749.

3 (fol 81)
Anders Jacobsen, Dalby fæster - som har andtagen Søren Andersens forladte Gadehuus i Dalby - og derunder til Skanderup Kircke brugte Eiendom paa Dalby Mark beliggende Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb, uden indf. Den aarlige fastsatte Landgilde er 3 Mark. 24 Octob 1749.

4 (fol 82)
Peder Svendsen, Skanderup og Søren Jepsen, Skanderup fæster det Kircke Jord til Skanderup Kiercke, paa samme Byes Mark beliggende som huusmanden Søren Andersen i Dalby formedelst Armod og uformuenhed har Maatted forlade. Hkorn 3 fc 1 alb, og i henseende de swarer Restancen er det uden indf overladt. Den fastsatte aarlige Landgilde er 3 Mark som Kirke Cassen beregnes til indtægt etc.
24 Octob 1749.

Schanderborg Ambt:

u/no (fol 83)
Peder Christensen, Mesing fæster - som har andtagen Peder Ollesens fradøde halve gaard, det Kiercke Iord paa Byens Mark, Mesing Kiercke tilhørende, som formanden før hannem har haft i brug. Hkorn 1 fc 1 alb indf 2 rdr, som Kiercke Cassen beregnes til indtægt etc. 25 Octobr 1749.

Anno 1750, dend 14 Martye

Er Udi Vaar Sessionen følgende fæste og hosbundholds Breve Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 83)
Jacob Jensen, Møballe faar Hosbundhold paa hans fader Jens Madsens for 7 aar Siden fradøde Self Eiergaard, som enken hans moder for hannem imod belowede Aftægt og Ophold har afstanden. Hkorn 8-5-2-1 alb hvoraf til Hosbund holds kiendelse bethales 4 rdr. Bygningen er 74 fag og 9 b 2 Aarsplage 4 k 3 st 8 ungn og 20 faar Wogn etc. 14 Marts 1750.

2 (fol 83)
Niels Jørgensen, Grumstrup - fra Kattrup - fæster Niels Ollesens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken Mette Andersdatter.
Hkorn 6-1-1-2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 61 fag og 8 b 1 plag 4 k 8 ungn og 12 faar vogn etc. 14 Marts 1749.

3 (fol 84)
Søren Rasmussen, Tebstrup fæster faderen Rasmus Sørensens fradøde gaard, som enken hans moder Birgitte Andersdatter formedelst Alderdom og Skrøbelighed, imod belowede ophold for hannem har afstaaed. Hkorn 4-7-1-2 alb, som I henseende byen Twende gange med Qwægswagheden er hiemsøgt, uden Indfæstnings erlæggelse bewilges. Bygningen erv46 fag annammer til Besætning 6 b 2 plage 2 k og 5 andre smaae Nøed, 10 faar hwad meere udfordres Dend fæstende sig self anskaffer og tilswarer etc. 14 Marts 1750.

4 (fol 84)
Jens Rasmussen, Sønder Vissing fæster Rasmus Rasmussen, Vilholt i Sønder Vissing formedelst Alderdombs skrøbelighed afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren, og giwe de gamle belowede Ophold under Een samled Huusholdning. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 59 fag og 4 b 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 14 Marts 1750.

5 (fol 84)
Niels Sørensen, Træden - af Sønder Vissing - fæster Laurids Madsens sidst paaboede og fradøde gaard, har ægted enken Maren Clemensdatter. Hkorn 4-6-2-1 alb men efter Byens ligning svares af 4-6-1-3/5 alb indf 4 rdr.. Bygningen er 45 fag annammer til Besætning 6 b 3 k 5 ungn og 8 faar etc. 14 Marts 1750.

6 (fol 85)
Søren Abrahamsen, Tønning fæster faderen Abraham Christensens fradøde gaard, som enken hans moder formedelst alderdom og uformuenhed har overladt ham. Hkorn 5 td 3 fc 1 alb Skov 1 alb som efter omstændighederne og i henseende til Lidte Qwæg=Swaghed uden indf bewilges. Bygningen er 61 fag og 6 b 4 k og 3 ungn, Faarene af Smitsom Swaghed bortdøed, hwad meere udfordres, Dend fæstende sig self anskaffer, Der tillige med Wogn etc. 14 Marts 1750.

7 (fol 85)
Steffen Nielsen, Troelstrup - fra Davding - fæster Laurids Mortensens i Troelstrup, for hannem med mage Skifte afstandne gaard, Som 2de gange I Aaret 1745 og 1748 wed ulyckelig Ildswaade er gandske afbrendt, med Vildkor, at aftræderens moder fremdeelis bliwer wed Gaarden at Nyde ophold. Hkorn 6-7-2-2 alb Skov 1 alb men efter Byens ligning swarer af 7 td 3 fc 2 3/4 alb Skov 1 alb  som efter omstændighederne er uden indf. Af Bygningen som er foranstalted at skal Wære 52 fag, har aftræderen opsadt 40 fag, og af antageren som Nyder Dend Allernaadigst bewilgede hielp  og frihed der endnu er tilbage og ej af Laurids Mortensens oppebaaren, Skaffes opbygt de Manglende 12 fag Huus. Den udfordrende fulde Besætning af alle slags skal Stedets andtageren tilsware, som tager med sig fra Davding hwad hand der har haft, foruden det som wed Gaardens antagelse er blewen Accorderit. Der tillige med fornøden Sædekorn etc. 14 arts 1750.

8 (fol 50)
Laurids Mortensen, Davding - fra Troelstrup - faar Hosbundhold paa Steffen Nielsens, wed mageskifte for hannem opladte Self Eier Sted. Hkorn 2-7-3-1 2/3 alb Skov 2 alb, Som efter hands Tilfalden Slette omstændigheder uden hosbundholds kiendelse bewilges. Bygningen er 27 fag. Til Besætning som hand har bragt med sig fra Troelstrup 4 b 3 k 5 ungn og 8 faar, Wogn etc. 14 Marts 1750.

9 (fol 86)
Jens Christensen, Davding
Er udsat Til Næste Session.

10 (fol 86)
Anders Madsen, Vinding - fra Velling - faar Hosbundhold paa Jens Pedersens for hannem i fattig og Swagelig Tilstand fierdepart Selfeiergaard, Som hand Self ej længere kunde forestaa, Ægter datteren Karen Jensdatter. Hkorn 1-4-1-2 alb Skov 1 alb. Som efter omstændighederne fri for hosbundshold kiendelse bewilges. Bygningen er 27 fag annammed til Besætning 2 gl Bæster 1 koe 1 ungnød, hwad meer udfordres skal andtageren tilsware, Som tilligemed Wogn etc. 14 Marts 1750.

11 (fol 86)
Jens Rasmussen, Ry.
Udsat Til Næste Session.

12 (fol 86)
Themb Rasmussen, Vitved fæster Knud Rasmussens fradøde fierdepart Gadehuus, ægter enken Maren Pedersdatter. Dend aarlige afgift har tilforn ej Wæred uden 3 mk 6 sk, Mens nu beslutted og afhandled at Der af Skal Swaris Ligesom et andet halw huus Een Rigsdaler og Tolv Skilling Aarlig, Som tager sin begyndelse fra 1ste January 1750., hwor imod hand for Indfæstnings erlæggelse befries. Huset er 8 fag, som han bringer i forsvarlig stand etc. 14 Marts 1750.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder sandsynligvis Knud Sørensen. Se Gryt Fptk 1716-1728 nr. 14 (fol 269) samt KB for Fruering-Vitved sogne 1687-1771 - stikord v/Hanne Henriksen, hvor man kan følge Knud Sørensen og Maren Pedersdatter]

13 (fol 86)
Niels Hansen, Fastrup -Faastrup
- fæster faderen Hans Nielsens formedelst egen og kones høye Alderdomb og skrøbelighed, afstandne halve gaard. Hkorn 4-4-3-1 alb men efter Byens Ligning 4-1-3-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 44 fag og 6 b 4 k 2 st 4 ungn og 16 faar etc 14 Marts 1750.

14 (fol 87)
Rasmus Jørgensen, Jeksen faar Hosbundhold paa Hans Nielsens for hannem afstandne liden Self Eiergaard, Siden hand Self er gammel og skrøbelig, med Vildkor at ægte datteren Karen Hansdatter og De gamle at Nyde ophold Wed Stedet. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb Skov 2 fc hvoraf til Hosbundholds kiendelse erlægges 3 rdr. Bygningen er 48 fag, annammed til Besætning 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 14 Marts 1750.

15 (fol 87)
Søren Jensen, Labing fæster faderen Jens Erichsens fradøde gaard, som enken hans moder formedelst Alder og skrøbelighed fro hannem har afstaaet.
Hkorn 6-4-1-1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 34 fag og 6 b 4 k 5 ungn og 10 faar etc. 14 Marts 1750.

16 (fol 87)
Jens Christensen, Sjelle - fra Kattrup - faar Hosbundhold paa Christen Børstings fradøde Self Eiergaard, hworwed enken Appelone Albretsdatter er ægted. Hkorn 7-3-2-1 alb Skov 1 fc 1 alb. Betaler til Hosbundholds kendelsen 6 rdr. Bygningen er 64 fag og 10 b 5 k 4 ungn og 7 faar hwad meere udfordres skal han tilsware  etc. 14 Marts 1750.

17 (fol 88)
Jens Christensen, Sjelle fæster hans fader enkemanden Morten Christensens fradøde gaard, (navne ok læst altsaa ikke fader eller fejlskrivning i prtk). Hkorn 5-1-1 fc Skov 1 skp 1 fc indf 4 rdr. Bygningen er 54 fag og 7 b 4 k 1 st 4 ungn 6 faar etc.14 Marts 1750.

18 (fol 88)
Claus Jacobsen, Dallerupgaard faar Hosbundhold paa Hans Nielsens fradøde anpart udi Selfeiergaarden Dallerupgaard kaldet, og har ægted enken Anne Christensdatter. Samme andeel staar for Hkorn 7 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 fc 2 alb som efter omstændighederne bewilges fri for Hosbundsholds kendelse. Bygningen er 50 fag annammer til Besætning 7 gl Bæster 1 Plag 3kiør 5 ungnød og 10 faar, hwad meere udfordres skal andtageren wed Tiid og Leilighed sig self anskaffe og forbedre etc. 14 Marts 1750.

19 (fol 88)
Jens Lauridsen, Toustrup  faar Hosbundhold paa faderen enkemanden Laurids Tommasens, formedelst Alderdom og ringe tilstand afstandne Self Eiergaard i. Hkorn 3 td 5 skp 2 alb hvoraf betales til kendelsen 2 rdr. Bygningen er 51 fag og Besætning 6 b 2 k 3 ungn 8 faar Vogn etc. 14 Marts 1750.

20 (fol 88)
Jørgen Hansen, Ørridslev fæster den gaard, som Stiffaderen Søren Christensen fradøde og sønnen Hans Sørensen, som halvbroder for hannem har afstaaet, med vilkaar at den imellem dem oprettede Contract som afwigte Aars 24de Octob af Sessionen er blewen Ratificered, om afstaaelsen og hwis der af Dependerer skal holdes ubrødelig. Hkorn 4-6-2 fc indf 8 rdr. Bygningen er 53 fag. Dend udkræwende fulde Besætning af alle slags Sambt Sædekorn og Inventarium som findes wed gaarden og hwis widere til sammes Conserwation behøwes er Jørgen Hansen pligtig at tilsware, ligesom hand derfor har Stilled andtagelig Caution etc. 14 Marts 1750.

21 (fol 89)
Laurids Jensen, Truust fæster faderen Jens Lauridsens, for hannem i Alderdomb og skrøbelighed, Imod belowede ophold og huuswærelse afstandne halve gaard. Hkorn 1 td 6 skp 2 1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 17 fag og 4 b 2 k 1 ungn 6 faar etc. 14 Marts 1750.

22 (fol 89)
Jens Nielsen, Voel fæster Stiffaderen Niels Pedersens afstandne gaard, som hand self ej kand forestaa, foruden at konen er gammel og affældig. Hkorn 3-3-3 fc  hvoraf indf er modereret til 2 rdr. Bygningen er 40 fag og besætning 5 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 14 Marts 1750.

23 (fol 89)
Thøger Jensen, Faarvang (Tøgger Jensen) fæster Las Jørgensens fradøde halve gaard, med Vildkor at ægte enken. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 39 fag og 6 b 3 k 1 st 4 ungn og 10 faar etc. 14 Marts 1750.

24 (fol 90)
Jens Andersen, Skorup [efter rettelse fra Skaarp] som siden 1736 har haft en halvgaard i Skorup - fæster den anden halve part som faderen Anders Pedersen Smed er fradød. Hkorn 2-2-2 fc hworwed den heel gaards brug bliwer Samled som er 4 td 5 skp. Ingen indf. Bygningen til samme halvpart er 20 fag. Til dend udkrævende fulde besætning af alle slags skal andtageren Wære ansvarlig, Tillige med Vogn etc. 14 Marts 1750.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen. Det samme gælder fæsteuddrag fra Gryt Fptk 1729-1745 nr. 34 (fol 99). Se desuden nr. 15 (fol 353), hvor Jens Andersen afstår gården]

25 (fol 90)
Anders Christensen, Skaarup 8Skorup efter rettelse], fæster faderen Christen Christensens, formedelst alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5 td 3 fc 2 alb uden indf. Bygningen er 38 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 14 Marts 1750.
[KVJ:
Stedet er sandsynligvis Skorup. Det drejer sig da om Christen Christensen (Hjermind), som har sønnen Anders Christensen (Hjermind). Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor faderen bliver begravet 11. februar 1754]

26 (fol 90)
Christen Nielsen, Gjern fæster Søren Mouridsens fradøde halve Gadehuus, og derunder beliggende Eiendom af En Øde Partgaard, som enken formedelst alderdoms skrøbelighed for hannem og hendes datter hand ægter, Imod belowede ophold har afstaaet. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk.
Hkorn 4 skp 3 fc 1 alb. Der foruden har andtagerens fader Niels Pedersen afstaaed sin derwed hawende anden halwe part af samme huus og Iord, med wilkor det self at Driwe og beholde slænge hand kand og siden af sønnen at antages, baade Huused og Iorden som er uden forskiæl med owenstaaende. Naar Samlingen skeer bliwer udgiften af huused aarlig 2 rdr 24 sk Hkorn 1 td 1 skp 2 fc 2 alb hvoraf til indf betales 2 rdr. Huset er ialt 24 fag. Dend udkræwende besætning med hwad widere udfordres skal han tilsware etc. 14 Marts 1750.

27 (fol 91)
Laurids Rasmussen, Mollerup - fra Haarup - fæster Christopher Nielsens fradøde gadehuus, ægter enken Anne Sørensdatter. Bygningen er 12 fag indf 1 rdr. Husets aarlige afgift er 2 rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 14 Marts 1750.

28 (fol 91)
Christen Rasmussen, Virklund - fra Lavind (Laven) - fæster enkemanden Jens Erichsens, for hannem og datteren, hand ægter afstandne halvegaard, med vilkaar at nyde belovede aftegt og huusværelse saalænge hand lever, dog der ved aftalt at om hand skulde Indlade sig udi ægteskab, Da at skaffe sig self Huusværelse I byen og alleene Lade sig Nøye med det Øfrige ham er tilsagt og Samme alleene at vare hands Lifstiid. Hkorn 2-5-3-2 1/2 alb men efter Byens ligning 2-6-2-2 1/2 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb indf 2 rdr. Bygningen er 31 fag og 4 b 1 plag 3 k 5 ungn og 9 faar etc. 14 Marts 1750.

u/no (fol 91)
Peder Nielsen, Dørup - haver wi udi Sessionen dend 22 Octobr 1749 Paa Deris Excellence og høye Deputerede for Financerne etc den 24 Marts 1750 - fæstet til Peder Nielsen fra Voerladegaard den halve Annexgaard i Dørup, som Christen Thomasen er fradød og enken derefter ved Domb frakiendt da hun inted derved kunde udrette. Hkorn Herlighed 1 skp 1 fc 1 1/2 alb Annexskyld 1 td 7 skp 3 fc Skov 1 alb paa efterfølgende Conditioner (bl a):
1)
At nyde det anskaffede Sædekorn uden betahling, Haure 5 td Byg 1 td 5 skp Boghvede 3 td.
2)
Efterlades Restancen 1749 April og Juli qwartale 1 rd 60 sk
3)
Beholde det ved Stedet til Besætning værende 2  gl Bæster 1 koe 1 ungn 1 faar med Lam Vogn etc.
5)
Nyde Stedet fæstefri.

Derimod er han forpligted at føre Bygningen udi fuldkommen stand, anskaffe sig den udfordrende fulde besætning etc. 5 Novb 1750.

Anno 1750 dend 4de og 5te Novembr.

Er følgende fæste og Hosbundholds Breve Udi Efterhøst Sessionen Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 92)
Søren Rasmussen, Kattrup fæster faderen Rasmus Sørensens, formedelst alderdom Imod belovede ophold for hannem afstandne gaard.
Hkorn 5-1-1-2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 54 fag hus og 6 b 2 plage 4 k 6 ungn og 16 faar etc. 4 Novb 1750.

2 (fol 92)
Jacob Christensen, Møballe - af Overby - fæster Jørgen Madsens fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken. Hkorn 5 td 3 skp 1 alb indf 10 rdr. Bygningen er 68 fag annammed til Besætning 6 b 2 plage 4 k 2 st 6 ungn og 16 faar etc. 4 Novb 1750.

3 (fol 92)
Jørgen Andersen, Ørridslev - Land Soldat ved Hr Obriste Sehesteds Compagni - fæster Jens Nielsens fradøde gadehuus, som enken har overladt ham. Hkorn 1 fc og svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Efter omstændighederne uden indf. Huset er 20 fag og meere end fornøden, hworaf Noged er Tilladt at maae Nedtages at hielpe det andet med. Det øfrige skal han forbedre etc. 4 Novb 1750.

4 (fol 93)
Jens Lauridsen, Grumstrup - fra Føen? - fæster Rasmus Sørensens fradøde Gadehuus, hvoraf i steden for anden afgift gøres Arbeide til Slotshaugen, med vilkaar at ægte enken. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

5 (fol 93)
Jens Nielsen, Yding fæster faderen Niels Rasmussens, formedelst alderdom og fattig Tilstand afstandne gaard. Hkorn 5 td 1 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 49 fag og 6 b 10 faar, hvad mere udfordres skal andtageren Self anskaffe etc. 4 Novb 1750.

6 (fol 93)
Niels Adsersen, Saaby fæster faderen Adser Rasmussens formedelst Høy alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp 1 fc 2 alb som uden indf er bevilged. Bygningen er 53 fag og 4 b 2 plage 1 k 4 ungn og 10 faar etc, hvad mere udfordres skal antageren self anskaffe som tilligemed Vogn, Ploug, og Harwe med tilbehør sambt behøwende Sædekorn, Stedse wed Stedet til Indwentarium skal forbliwe etc. 4 Novb 1750.

7 (fol 93)
Thomas Hansen, Gantrup - af Davding - fæster Knud Rasmussens i armod fradøde halvegaard. Ægter enken. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en Ødegaards Jord 2 skp 2 3/4 alb, som hannem efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 28 fag. Dend udkrævende fulde Besætning skal antageren wed Tiid og Leilighed sig Self anskaffe, som tilligemed Vogn etc. 4 Novb 1750.

8 (fol 94)
Jens Lauridsen, Ry - af Vissing - fæster Steffen Rasmussens fradøde Gadehuus, ægter datteren, og forsyner den gamle kone med Huusværelse. Husets aarlige afgift er 2 rdr 24 sk. Ingen indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre og altid udi forsvarlig stand holde etc. 4 Novb 1750.

9 (fol 94)
Laurids Jensen, Ry - som sin Tiid ved Land Militien har udtient - fæster Hendrich Jensens fradøde gadehuus, ægter enken. Hkorn 2 alb. Svares aarligt af huset 2 rdr 24 sk. Ingen indf. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

10 (fol 94)
Niels Thomasen, Ry fæster Anders Mørckes enkes, for hannem udi fattig tilstand afstandne Gadehuus. Hkorn 3 fc og svarer aarligt af huuset 2 rdr 24 sk. Huset er 17 fag og meere end udfordres som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.  

11 fol 95)
Knud Pedersen, Ry - af Vilholt - fæster Rasmus Nielsens fradøde Gadehuus, med vilkaar at ægte enken. Hkorn 1 alb. Svares aarligt af huset 2 rdr 24 sk indf 1 rdr. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

12 (fol 95)
Peder Jensen, Virring fæster faderen Jens Pedersens formedelst ringe vilkaar afstandne halve gaard, under slutlig afhandling at de gamle og unge skal bliwe tilsammen udi kost og arbeide og aftræderen ej at hensette dennem paa Wentende aftegt. Hkorn 3-6 skp 1 1/2 alb uden indf. Bygningen er 43 fag og Besætning 6 b 3 k 2 ungn og 7 faar etc. hvad mere udfordres skal antageren sig Self anskaffe etc. 4 Novb 1750.

13 (fol 95)
Søren Sørensen, Vitved - af Veng - fæster Rasmus Michelsen Eskegaards fradøde partgaard, ægter enken.
Hkorn 5-7-3-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 48 fag og 6 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 4 Novb 1750.

14 (fol 95)
Jens Rasmussen, Vitved fæster faderen Rasmus Pedersens fradøde gaard. Hkorn 5-6 skp 1 alb som hannem efter omstændighederne er fri for indf. Bygningen er 45 fag og 6 b 2 k 4 ungn og 16 faar etc, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 4 Novb 1750.

15 (fol 96)
Rasmus Lauridsen, Fregerslev fæster faderen Laurids Rasmussens, formedelst saa vel sin egen, som konens alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar at de gamle Nyder Deris ophold.
Hkorn 3-4-3-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 43 fag og besætning 6 b 3 k 5 ungn og 13 faar etc. 4 Novb 1750.

16 (fol 96)
Christian Nielsen, Hørning fæster Michel Dues fradøde halve Gadehuus, som enken for hannem har afstaaet, hvoraf svares aarligt 1 rdr 12 sk, efter omstændighederne uden indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

17 (fol 96)
Jens Michelsen, Hørning fæster Niels Povelsens fradøde halve Gadehuus, som enken for hannem, og datteren hand har ægted haver afstaaed. Indf 1 rdr. Svarer aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

18 (fol 97)
Rasmus Lauridsen, Adslev faar Hosbundhold paa faderen Laurids Rasmussens part Selfeiergaard, som hand formedelst fattigdom og uformuenhed har maatted forlade. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb og af Borupgaard 6 skp 2 fc 2 1/8 alb. Som efter omstændighederne uden Hbhs kiendelse er bevilged. Annammed til Besætning 4 b 1 qwie 2 Smaae ungnød og 7 faar hvad meere udfordres skal antageren sig self anskaffe som tilligemed Vogn etc skal forblive som inventar. 4 Novb 1750.

19 (fol 97)
Peder Hansen, Jeksen fæster Peder Pedersens, for hannem afstandne lidet sted, med vilkaar at hand og konen i Deris Tiid skal Nyde ophold og husværelse.
Hkorn 1-3-3-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 26 fag og 4 b 1 plag 1 k 2 ungn og 7 faar etc. 4 Novb 1750.

20 (fol 97)
Michel Nielsen, Snaastrup.
Udsat til Næste Session.

21 (fol 97)
Niels Sørensen, Storring fæster - som paa en 13 aars tiid har haft Een halfgaard i Storring, dend anden halwe part som Laurids Nielsen, formedelst høye alderdom, Imod belowede ophold og huuswærelse for hannem har afstaaed. Hkorn 1-6-3-2 alb hworwed dend heele gaards brug blifwer Samled. Ingen indf. Bygningen til samme halvpart er 19 fag, annammed til Besætning 4 b hwad Widere udfordres skal antageren sig Self anskaffe, som tillige med vogn etc. 4 Novb 1750.

22 (fol 97)
Thomas Espensen, Høver - fra Kiergaard i Calløe Ambt - faar Hbh paa afgangne Birkedommer Snells fradøde Self Eiergaard, som hand har sig tilforhandlet. Hkorn 9-6 skp Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 10 rdr. Bygningen er 118 fag. Til dend udfordrende Besætning af alle slags skal hand Wære answarlig, som tillige med Vogn etc skal forblive som Indventarium etc. 4 Novb 1750.

23 (fol 98)
Jens Nielsen, Stjær - af Jeksen - som nogle aar har Wæred Soldat og derfra afskediged  - fæster Peder Povelsens fradøde partgaard. Hkorn 3-6-2-1 alb hvor af udi Indfæstning betales 3 rdr. Bygningen er 42 fag, Annammed til Besætning 6 b 4 k 3 ungn og 12 faar, Wogn, Ploug og Harwe med Tilbehør, Sambt behøwende Sædekorn, der Stedse Wed Stedet bør Wære Reserwered og Jens Nielsen med alt hwis Widere til sammes Conserwation udfordris er pligtig at tilsware etc. 4 Novb 1750.

24 (fol 98)
Ole Christophersen, Sjelle - som har wæred Land Soldat og derfra afskediged - fæster enkemanden Jens Jensen Dreiers, formedelst høye Alderdomb, afstandne Gadehuus, har ægted mandens datter, og giwer Den gamle sin ophold og huuswærelse. Hkorn 1 fc 2 alb Skov 1 fc 3/4 alb. Svarer aarligt af huset 2 rdr 24 sk og indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

25 (fol 98)
Christen Jensen, Mesing - som har i fæste og brug 3 td 4 skp 2 fc Hkorn - fæster enkemanden Michel Rasmussen i Mesing, som war i gaarden hos hannem I Een meget fattig tilstand fradøde brug 2 td 1 fc 1 alb hwor wed dend heele gaard blifwer samled som er 5-4-3-2 alb. Ingen indf. Bygningen er 18 fag, dend udfordrende fulde Besætning af alle Slags skal antageren sig self anskaffe som tillige med Vogn etc. 4 Novb 1750.

26 (fol 99)
Niels Andersen, Vrold - af Blegind - fæster Anders Jensens, formedelst alderdom og kones Skrøbelighed, for hannem afstandne halfwe gadehuus, med Wildkaar at ægte datteren, hworaf giøres arbeide til Slotted og Swarer aarlig huuspenge 12 sk. Ingen indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre og altid i god stand holde etc. 4 Novb 1750.

27 (fol 99)
Hans Jensen, Taaning Erich Nielsens afstandne Gadehuus, med vilkor at ægte hans søster. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk inf 2 rdr. Bygningen er han pligtig at forbedre etc. 4 Novb 1750.

28 (fol 99)
Anders Pedersen, Kalbygaard fæster enken hans moder Mette Lauridsdatter, formedelst alderdom og Svaghed for hannem, afstandne anpart af Kalbygaard. Hkorn foruden Skovskylden, som under et for denne og de andre Beboeres findes ansat= 9 td 4 skp 1 fc 1 alb hworaf udi Indfæstning Betahles Sexten Rigsdaller. Bygningen er 76 fag, annammed til Besætning 10 b 4 st 8 k 6 ungn og 20 faar, Wogn, Ploug, og Harwe med tilbehør etc. 4 Novb 1750.

29 (fol 100)
Jens Christensen, Davding - som har et Gadehuus og Een fierdepart af en Ødegaards Aufling i Davding - fæster dend anden fierdepart, som husmanden Morten Jensen for hannem har afstanden, siden hand formedelst fattigdom ej endten kunde Driwe Iorden, eller Reparere Dend til Auflingens brug udkræwende Bygning. Hkorn 5 skp 3 fc 2 3/4 alb Skov 1/2 alb, Da hands heele Brug blifwer 1 td 3 skp 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 alb. Ingen indf. Af Morten Jensens bygning som flyttes til hans eged har hand modtaged 6 fag. Til Besætning bliwer antageren answarlig etc. 4 Novb 1750.

30 (fol 100)
Jens Rasmussen, Ry fæster Niels Pedersens, formedelst egen og kones høy alderdom, for hannem Imod belowede ophold afstandne partgaard. Hkorn 2-2-2 fc Skov 3 fc 1 alb hworaf til Indf betales 2 rdr. Bygningen er 25 fag og 4 b 2 k 3 ungn og 2 faar Wogn etc. 4 Novb 1750.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 100)
Søren Madsen, Gjern fæster faderen Mads Jensens, Imod opholds Nydelse afstandne halwegaard. Hkorn 3 td 7 skp 2 1/2 alb, indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag annammed til Besætning 6 b 4 k 3 ungn og 12 faar, Vogn etc, 4 Novb 1750.

2 (fol 101)
Niels Jensen, Ellerup fæster Niels Jensens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 4-1-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 51 fag og Besætning 6 b 2 k 2 ungn og 10 faar hwad meere udfordres skal antageren anskaffe etc. 4 Novb 1750.

3 (fol 101)
Laurids Jensen, Ellerup - af Skørring - fæster Jens Kieldsens, for hannem i sin og kones høye Alderdom, afstandne gaard, med Wildkor at ægte datteren og Sware de gamle Deres ophold. Staar for Hkorn 3-7-2-1 alb indf 6 rdr. Bygningen er 35 fag og Besætning 7 b 3 k 4 ungn og 20 faar etc. 4 Novb 1750.

4 (fol 101)
Niels Sørensen, Ellerup - af Gjern - fæster Peder Christensens gadehus. I Ringe Stand efter Anders Sørensen og uden Efne at føre samme paa foede. Dend aarlige afgift 2 rdr 24 sk, foruden afgiften af det dertil liggende Kierckejord. Ingen indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

5 (fol 102)
Peder Christensen, Svenstrup - af Møgelby - fæster Skoleholderen Morten Madsens, for hannem afstandne Gadehuus. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Indf 2 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1750.

6 (fol 102)
Christen Christensen, Voel.
Udsat til Næste Session.

7 (fol 102)
Jacob Thomasen, Virklund fæster faderen Thomas Nielsens, for hannem afstandne halwegaard, med Wilkor at for hannem self sin Lifstiid der af Reserweris 0 4 skp Hks Brug. Stedets fulde Hkorn er 2-6-2 2 1/3 alb Skov 6 skp 1 fc 11/12 alb, hworaf udi indf betales 4 rdr. Bygningen er 33 fag og 5 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 4 Novb 1750.

u/no (fol 102)
Niels Christensen, Lovdal fæster faderen Christen Jensens, formedelst hans og kones Alderdom og skrøbelighed afstandne halwe gaard. Hkorn 2-5-3-1 alb Skov 6 skp 2 fc med Wilkor, at de gamle derwed forsiunes med ophold og huuswærelse. For Indfestning blifwer hand efter omstændighederne befried, og for Dend Stedet Dend 7 July sidst owergangne Ildswaade er ham allernaadigst Bewilged til 18 fag Huuses opbyggelse 10 mk a Fag er 30 rdr, samt frihed for Matricul Skatten fra 1ste July 1750 til Aarets udgang 1751, Item Jordleeder 171 allen, Stolper 50 stk, Stiebaand 8te Stk, Løsholter 44 og Stiwer 76 Stk. Bygningen med de af Nye opsadte 19 fag er i alt 39 Faghuus. Besætning 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 5 Novb 1750.

Schanderborg Ambt:

u/no (fol 103)
Rasmus Madsen, Ris fæster Mads Jensen Knubs, formedelst forsiddelse fradømte gaard. Hkorn 3-1-2-2 alb med Wilkor, at betahle formandens Skatte Restance 4 rd 1 mk 6 sk Forstragte Sæde og Æedekorn 4 rdr 4 mk. Men derimod at wære fri for indf, og til Byningens forbedring at giwes Egetræer til Jordleeder 50 allen, Stolper 20 Stk, Bøg til 8te Tylt lægter a 6 alen. Bygningen er 36 fag annammmed til Besætning 3 b 1 qwie 3 faar, hwad meere udfordres hand Self anskaffer etc. 4 Novb 1750.

Udi Kiercke Sessionen dend 21de September 1750.

Er følgende fæste breve Udsted saaledes:

u/no (fol 103)
Christian Hansen, Mesing Sogn og Bye fæster dend 1/8 del Part af det Kiercke Iord paa Mesing Mark, Mesing Kircke tilhørende som huusmanden Afgangne Niels Povelsen før har haft i brug. Hkorn 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 rdr. Som tilligemed den aarlige Landgilde Kirke Cassen til indtegt bereignes. 21 Sept 1750.

Anno 1751 dend 20de Marty.

Er udi foraars Rytter Sessionen følgende fæste og Hosbondholds Breve udsted:

Schanderborg Ampt: 

1 (fol 104)
Rasmus Andersen, Ørridslev fæster Rasmus Micheelsens, formedelst Alderdom og skrøbelighed afstandne halwe gaard, med Vilkor, at ægte hands Stifdatter Anne Jensdatter, samt at forsyne de gamle med fornøden ophold. Hkorn 2 td 4 skp. Indf 5 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 4 b 2 k 2 ungn 2 kalve og 10 faar etc. 20 Marts 1751.

2 (fol 104)
Gunder Jensen, Ørridslev fæster Anders Jensens halwe gaard, som hand særdeeles konens alder og Skrøbelighed har afstaaed, Med wilkor at ægte datteren og forsyne De gl med ophold.
Hkorn 2-2-1-2 alb, indf 3 rdr. Bygningen er 27 fag og Besætning 4 b 2 k 3 ungn og 9 faar vogn etc. 20 Marts 1751.

3 (fol 104)
Niels Andersen, Grumstrup - som hawer i fæste hans afgangne fader Anders Nielsens, for hannem afstandne halwe gaard - og efter enken hands moder afstaaelse Jmod belowede aftægt - dertil antager den anden halwe part af Hkorn 3-1-1-2 alb hworwed dend heele gaards brug bliwer samled, som er Hkorn 6-2-3-1 alb. Indf 6 rdr. Bygningen til hele gaarden er 45 fag, som med udkrævende Besætning af alle slags er Wel forsyned, Der tillige med Wogn etc. 20 Marts 1751.

4 (fol 104)
Peder Adsersen, Kattrup faar Hbh paa Rasmus Erichsens fradøde halwe Selfeiergaard, hvorved han ægter enken. Hkorn 2-7-1 fc. Betaler til kendelsen 4 rdr. Bygningen er 34 fag annammmed til Besætning 5 b 3 k 2 ungn og 12 faar etc. 20 Marts 1751.

5 (fol 105)
Holger Hansen, Baastrup fæster faderen Hans Sørensens fradøde Gadehuus, bestaaende af 14 fag. Indf 2 rdr. I Steden for anden afgift gøres Arbeide til Slots haugen. 20 Marts 1751.

6 (fol 105)
Rasmus Pedersen, Ris fæster Søren Rasmussen Wævers, formedelst alderdom og Skrøbelighed afstandne Partgaard, hwor wed han ægted datteren og skal forsyne de gamle med ophold. Hkorn 3-3-2 fc. Indf 2 rdr. Bygningen er 30 fag. Til dend udkræwende Besætning af alle slags skal antageren wære answarlig som tillige med Vogn etc. 20 Marts 1751.
[KVJ:
Vedr. afgangne fæster. Den eneste gård i Ris af de optegnede i Fptk. med dette Hkorn findes i Gryt Fptk 1729-1745 nr. 11 (fol 43), men her hedder fæsteren Rasmus Sørensen]

7 (fol 105)
Jens Thomasen, Ejer fæster faderen Thomas Jensens, formedelst uformuenhed for hannem afstandne halve gaard.
Hkorn 2-6-2-1/2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 35 fag og Besætning 5 b 3 k 3 ungn og 9 faar etc. 20 Marts 1751.

8 (fol 105)
Rasmus Johansen, Bjødstrup
Bliwer ey udfærdiget. 20 Marts 1751.

9 (fol 105)
Jacob Nielsen, Hem fæster Stiffaderen Jens Rasmussens, formedelst alder og skrøbelighed afstandne gaard, imod belovede ophold og Huusværelse, samt dend paa Stedet hæftende gield at betale. Hkorn 3-4-2-1 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag og 6 b 3 k 6 ungn 10 faar etc. 20 Marts 1751.

10 (fol 106)
Rasmus Pedersen, Burgaarde - fra Jaungyde - fæster Søren Sørensens, formedelst fattig tilstand afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte datteren, og forsyne de gamle med ophold og betale den paa Stedet heftende gield. Hkorn 2-4-2-2 1/2 alb Skov 1 alb, som efter omstændighederne er uden indf. Bygningen er 50 fag til den fulde Besætning har antageren forbunden sig til, at være ansvarlig som tillige med Sædekornet etc. 20 Marts 1751.

11 (fol 106)
Laurids Andersen, Alling faar Hbh paa Anders Jensens fradøde Part Self Eiergaard, han ægter enken Maren Nielsdatter. Hkorn 1 td 4 skp 2 alb betales i Hbh kendelse 3 rdr. Bygningen er 32 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn 16 faar etc.  20 Marts 1751.

12 (fol 106)
Jacob Jensen, Tørring fæster enkemanden Jacob Andersen, formedelst høye Alderdom afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans datter Maren Jacobsdatter, og forsyne ham med nødtørftig ophold. Hkorn 3 td indf 4 rdr. Bygningen er 43 fag og 7 b 3 k 3 ungn og 7 faar, hvad videre udfordres skal antageren selv anskaffe etc. 20 Marts 1751.

13 (fol 106)
Jens Rasmussen, Tørring - fra Alling - fæster Søren Erichsens fradøde halve gaard i Sorring! som enken formedelst alderdom har afstaaet, med vilkaar at ægte datteren Johanne Sørensdatter. Hkorn 1 td 5 skp 2 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 28 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 20 Marts 1751.

14 (fol 107)
Niels Lauridsen, Høver - fra Toustrup - fæster Peder Jensens for mange aar siden fradøde gaard, som enken formedelst høy alderdom har afstaaet, med vilkaar at ægte hendes datter, og self at nyde den hende aarlig belovede ophold. Hkorn under no 7 5-2-1-2 alb men efter Byens ligning 5-4-1-1 alb indf 12 rdr. Bygningen er 71 fag og 12 b 6 k 4 st 8 ungn og 16 faar  vogn etc. 20 Marts 1751.

15 (fol 107)
Christen Ollesen, Høver - fra Alling - fæster Mathias Herlofsens fradøde sted, ægter enken Karen Simensdatter. Hkorn under no 6 3 td 1 skp 1 alb men efter Byens ligning 2 td 6 skp 2 alb indf 6 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 3 k 5 ungn og 12 faar etc. 20 Marts 1751.

16 (fol 107)
Jens Sørensen, Skovby fæster Peder Rasmussens, i fattig tilstand efter langvarig Sengeleie med gield og Vitdløftighed fradøde gaard, han ægter enken. Hkorn 5-2-2-2 alb. uden indf. Bygningen er 38 fag annammer til Besætning 3 b 1 k 1 ungn det øfrige udfordrende har han vedgaaet self at anskaffe, som tillige med vogn etc. 20 Marts 1751.

17 (fol 107)
Jens Rasmussen, Svejstrup - fra Emborg - fæster Anders Nielsens fradøde Partgaard, han har ægtet enken. Hkorn 3-5-2-2 alb men efter Byens ligning 4-2-2-1 3/8 alb indf 6 rdr.  Bygningen er 40 fag Besætning 6 b 4 k og qwie med kalf 5 ungn og 12 faar etc. 20 Marts 1751.

18 (fol 108)
Knud Rasmussen, Svejstrup - fra Firgaarde - fæster Søren Sørensens fradøde halvgaard, som enken Anne Rasmusdatter for hannem og hendes ældste datter han har ægted haver afstaaed, med vilkaar at nyde hendes fornødne ophold ved Stedet.
Hkorn 4-2-2-1 3/8 alb indf 6 rdr. Bygningen er 47 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 15 faar etc. 20 Marts 1751. 

19 (fol 108)
Rasmus Jensen, Svejstrup fæster moderens, en gl og skrøbelig enke, Johanne Rasmusdatter for hannem afstandne fjerdepart Gadehuus, imod belovede Huusværelse for sig og skrøbelig datter. Indf 1 rdr. Afgiften deraf har været 3 mk 6 sk, mens fra 1 jan sidst skal svares aarligt som Qwartaliter betales 1 rdr 12 sk. Huset er 6 1/2 fag  som han skal forbedre etc. 20 Marts 1751.

20 (fol 108)
Skræder Hendrich Christensen, Fruering - Skræder Een afskediget Rytter af Hr Kammer Herre Juuls Regiment - fæster Jens Michelsens fradøde Gadehus, som enken formedelst alder og fattigdom har afstaaet, med vilkaar derudi at nyde huusværelse hendes tiid. Uden indf. I steden for den aarlige afgift giøres arbeide til Slots Haugen. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1751.

21 (fol 108)
Rasmus Andersen, Svinsager - fra Fruering - fæster Thomas Pedersens fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 2-7-3-2 alb uden indf. Bygningen er 26 fag og 5 b 3 k 1 qwie og 8 faar etc. 20 Marts 1751.

22 (fol 109)
Snaastrup - bliwer ej udsted.

23 (fol 109)
Rasmus Nielsen, Svenstrup - som har i brug et lidet Sted af 4 skp 1 fc 1 1/2 alb - fæster Niels Nielsen Fischers formedelst baade sin og kones alderdom og Affældighed afstandne anden halve part af lige Hkorn 4 skp 1 fc 1  1/2 alb, hvorved Stedets heel brug bliver samled som er 1 td 3 fc med vilkaar at aftræderen I deres Livs tiid begge nyder huusværelse og til aftægt hvad De Imellem Dennem self mindelig har beslutted og aftalt. Ingen indf.  Bygningen til samme part er 14 fag. Annammer derved til Besætning 2 b samt Vogn og Ploug Redskab som tilligemed behøvende Sædekorn etc. 20 Marts 1751.

24 (fol 109)
Tømmermand Hans Sørensen, Svenstrup som har i fæste og brug 5 skp 1/2 alb, fæster dend anden halve part, Naboen Anders Sørensen for hannem har afstaaed og siden tillige med konen er fradød, saa Stedet derved under et bliver samled, som er Hkorn 1 td 2 skp 1 alb indf 2 rdr. Bygningen paa den halve part er 14 fag. Til den udfordrende Besætning skal antageren være ansvarlig etc. 20 Marts 1751.

25 (fol 109)
Jens Jacobsen, Horn - Inderst af Storring - fæster enkemanden Niels Nielsen Kilsgaard for hannem i Levende live, formedelst høy alderdom og skrøbelighed afstandne gadehuus, hvorfra han nu nyelig er bortdød. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 20 Marts 1751.

26 (fol 109)
Christen Christensen, Voel fæster (efter derover udi høylowlig Kammer Collegie dend 19de Juny  1751 faldende Approbation) hans afgangne Svigerfader Peder Rasmussen Fogets fradøde halve gaard, med vilkaar forsyne enken hans kones moder som er gl og Svag med fornøden ophold hendes Lifs tiid. Hkorn 1-5-1-1/2 alb, foruden Stedets andeel af Byens Skovskyld som alt er 4-3-1-2 alb hvoraf indf er 4 rdr. Bygningen er 19 fag og Besætning 2 b 1 k 1 qwie og 3 faar, som er foruden hvad han selv til stedet har indbragt. Til det udfordrende skal fæsteren være ansvarlig som tillige med Vogn etc. 20 Marts 1751.

Anno 1751 Dend 4de November.

Er Udi Efterhøst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 110)
Thomas Thomasen, Overby - med Pas fra Proprietaire Godsted - faar Hbh paa Christen Jacobsens fradøde Selweiergaard, som enken og hendes søn Jacob Christensen, der har haft dend  halvpart for hannem og hendes datter hand ægter, imod belovet ophold hendes Lifstiid har afstaaet. Betaler for kendelsen 10 rdr. Hkorn 4-6-2-1 alb Skov 1 alb. Bygningen er 55 fag og Besætning 7 b 5 k 1 st 4 ungn og 20 faar, Vogn, Ploug etc. 4 Novb 1751.

2 (fol 110)
Peder Michelsen, Overby faar Hbh paa hans fader Michel Pedersens, formedelst uformuenhed, imod belovede Taalelige ophold for hannem afstandne Selfeiergaard. Hkorn 5 td 2 skp 2 alb Skov 1 alb. Betales for kendelsen 8 rdr. Bygningen er 51 fag og 8 b 3 k 3 ungn og 12 faar, hvad mere udfordres skal antageren sig self anskaffe, er tillige med Vogn etc. 4 Novb 1751.

3 (fol 110)
Lieutenant Lange, Bredvad Mølle - Hr Lieutenant Christian Christensen Lange, som har taged sin afsked fra Militien - fæster Bredvad Mølle, som Morten Sørensen for hannem, har afstaaet siden hand Self Et andet Sted har andtagen. Aarlig Landgilde af Maaleværket er 38 rdr. Hkorn Ager og Eng 3-1-1-1 alb Mølle Skyld 16 td 3 skp 3 fc indf 20 rdr. Bygningen er 65 fag. Til den udkrævende Besætningn og Sædekorn af alle slags bliver antageren ansvarlig etc. 4 Novb 1751.

4 (fol 111)
Morten Sørensen, Tønning fæster hans kones fader Anders Sørensen Langballes, formedelst alder og medførende Skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 5-3-3 fc Skov 1 alb. Indf 10 rdr. Bygningen er 73 fag. Til den udkrævende fulde Besætning skal antageren være ansvarlig som tillige med Ploug etc. 4 Novb 1751.

5 (fol 111)
Jacob Jørgensen, Yding - fra Horndrup - fæster Olle Andersens formedelst, saavel sin egen som meere konens Alderdombs Skrøbelighed, imod belowede Huuswærelse I begge Deres Liwstiid, afstandne Gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

6 (fol 111)
Jens Jensen, Horndrup - fra Taaning - fæster  Peder Sørensen Dues fradøde gaard, ægter enken og tilstaar at betale den paa Stedet heftende gield. Hkorn 3-2-1-1/2 alb Skov 2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 31 fag. Besætning 4 b 1 plag 2 k 5 ungn 3 kalve og 10 faar, Vogn etc. 4 Novb 1751.

7 (fol 111)
Karen Christensdatter, Horndrup fæster - hvis mand Søren Endvoldsen er meest fraværende, Jacob Jørgensens afstandne Gadehuus i Horndrup. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk som Qwartaliter betales. Huset er 11 fag, samme Karen Christensdatter forbedrer og De fornødne 7 a 8 fag udi Forsvarlig Stand vedligeholder etc. 4 Novb 1751.

8 (fol 112)
Jens Nielsen, Tebstrup - fra Burgaarde - fæster Jens Jacobsens fradøde gaard, som enken for hannem og hendes datter som han ægter har afstaaed imod hun derved nyder Nødtørftig ophold.
Hkorn 4-3-2-2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 39 fag og 6 b 2 k 5 ungn og 12 faa, hvad meere udfordres skal antageren selv anskaffe etc. 4 Novb 1751.

9 (fol 112)
Jens Thomasen, Hvolbæk - fra Forlev - fæster Søren Pedersens fradøde halve gaard, ægter enken Kirsten Erichsdatter. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, indf efter Omstændighederne alleene 2 rdr. . Bygningen er 43 fag og Besætning 6 b 2 k 2 ungn og 6 faar, hvad mere udfordres skal han selv anskaffe etc. 4 Novb 1751.

16 (fol 112)
Povel Nielsen, Hvolbæk - fra Virring -  fæster Morten Rasmussens fradøde fierde partgaard i Hvolbæk, ægter enken Maren Michelsdatter. Hkorn 1-4-3-2 3/4 alb og af Tammestrup Øde Gaard 1 skp 1 fc 2 6/64 alb, Indf 2 rdr. Bygningen er 23 fag, annammer til Besætning 4 b 2 k 3 ungn og 9 faar etc. 4 Novb 1751.

11 (fol 112)
Christen Knudsen, Skaarup - fra Hvolbæk - fæster Jens Andersens I fattig Tilstand fradøde halve gaard, ægter enken. Hkorn 2-3-1 fc og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, som  efter omstændighederne uden indf. Til Besætning fandtes alleene 4 Bæster 1 aarings kalw og 14 faar, som qwæged i sidste foraar af Dend almindelige Swaghed er bortdøed. Det udkræwende Skal andtageren Wed Tiid og Leilighed sig selw anskaffe som tillige med Wogn etc. Bygningen som ej heller uden Ringe er forefunden at forbedre etc (str ikke ang). 4 Novb 1751.

12 (fol 113)
Peder Pedersen Nim, Hede Mølle - Peder Pedersen Nihm, Hede Mølle - fæster (med derom indhentede høyloflig Kammer Collegy Approbation af 29de janv 1752) Hede Mølle, hwor wed hand har taged til Ægte, enken Edel Marie Hansdatter Møller som far 2de smaae børn, hwilken Mølle hand paa Condition, efter allerunderdanigst ansøgning, og derpaa til os Ergangne Høybemelte Kammer Collegi Skriwelses formelding af 17de July 1751, Nyder samme paa Lifstiid, Mens efter hans Død, enkens udi forrige Ægteskab auflede børn I følge De paa Møllen hawende Previlegier, fæste Rættigheden Reserwered. Hkorn Agger og Eng 2 td 5 skp 1 alb Skov 2 skp 1 alb, Mølle Skylde 3 td 3 skp 3 fc hworaf udi Indf betales 10 rdr.  Bygningen er 51 fag. Til Besætning udfordes 4 b 4 k 4 ungn og 6 faar, Vogn etc. 6 April 1752.

13 (fol 113)
Søren Pedersen, Hemstok - fra Nygaard - fæster Jens Knudsens fradøde halve gaard, ægter enken Karen Jørgensdatter, som self har 3de børn og andre 3de fader og moderløse som wed Stedet skal Opføedes. Hkorn 5 td 5 skp Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 8 rdr. Bygningen er 50 fag og Besætning 7 b 7 k 8 ungn og 20 faar etc. 4 Novb 1751.    

14 (fol 113)
Jens Christensen, Boes (Baas) fæster faderen Christen Jensens fradøde gaard, som enken hans moder har overladt ham, imod Tilkommende Lifs ophold. Hkorn 6-6-3 fc Skov 1 skp 1 alb indf 7 rdr. Bygningen er 53 fag og Besætning 8 b 6 k 5 ungn og 16 faar etc. 4 Novb 1751.

15 (fol 114)
Jacob Sørensen, Svejstrup fæster enken hands moder Maren Sørensdatter, for hannem afstandne halve Gadehuus, med vilkaar at beholde Huusværelse Derudi hendes Lifstiid. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

16 (fol 114)
Rasmus Thomasen, Siim fæster faderen Thomas Simonsens formedelst Alderdomb afstandne gade huus, med vilkaar sin lifstiid at Nyde huusværelse ophold og Tilsyn hos hannem som en gammel enkemand kand behøwe. Indf 4 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

17 (fol 114)
Skomager Johan Hansen, Ry - Skoemager fra Tønning - fæster Niels Hansen Skoemager, formedelst hand self er gammel, konen endnu ældre og Sængeliggende, for hannem afstande Gadehuus. Indf 4 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

18 (fol 114)
Peder Nielsen, Ry Mølle fæster:
Paa Hands Kongelig Maiestets Vores Allernaadigste Arve Konge og Herres Veigne haver Wi udi Efter høst Sessionen 1751 med Derover Indhentede  høyloflig Kammer Collegi Approbation af 29de Jan 1752, Til Peder Nielsen Sted og fæst Ry Mølle af Hk Agger og Eng 3 td 1 skp Skov 1 f 1 alb, Mølleskylde = 15 td 7 skp 2 fc som afgangne Johan Hagensen, sambt hans Encke haft haver, og efter hendes Allerunderdanigste Ansøgning af 28de octobr 1748 for hannem Som har Ægted hendes datter datter haver oplat og afstanden, Alt efter forige derpaa udgifne fæste bref af 6te augustj 1695: Som Indeholder følgende Poster:

1)
Til Broens Reparation at Nyde det Bygnings Tømmer til samme og Aale kisten behøves, Mens Self paa egen Bekostning at lade Arbeidet forrette og Wedliggeholde.
2)
Materialerne sambt Jord og gruus til Demning i Bøndernes beleiligeste tid frj at fremføres, Naar det er fornøden, Saa og at hielpes med nogle Plids folch, Mens Arbeidet paastaar, og bestilles wisse byer, Som udi Nødsfald om Vinteren naar hastig Tøbrud paakommer kand hindre at Demningen iche udbryder. -
3)
Af Møllen Aalekisterne og til Møllen hørende Jorder og Enge betales udi Skatter og Landgilde Qwartaliter 27 rdr 3 mk som er aarlig 710 rdr uden nogen afkortning. Jorderne og Engene som dertil ligger er følgende: Ry Toft, Fligel Fang, Et stk Eng wed Bosgaarde, sambt de smaae Jorder Nest Møllen kaldet Lamhengen, gammel Eng, Raunsborre og Aalehaugen, Desligeste dend Toft paa Siim Mark, Som Hans Kongelig Maiestet Kong Christian Den Fierde under 22de Febr 1617 Allernaadigst dertil har bevilged, Iligemaade den Sædvanlig Græsning, Alt paa samme Maader Hans formænd det haft haver. -
4)
Naar manden og Hustruen ved Døden afgaar, Da Nyder deris Efterlatte Børen Een efter anden, saalenge nogen er til, Møllen med sin Rette tilliggende Jorder og Enge med Fæegang, sambt Aalekiisterne for Een billig fæste, Som skal være 50 Rdr, Saa og Aarlig udi Rætte tiide i Steden for Skatte Rug og Landgilde betaler forbemeldte 110 Rdr. -
5)
Efter Høyloflig Ihukommelse Kong Friderich Den Tredies Benaadning af 15de Febr. 1664 skal Ry, Dower, Weng, Laasby, Alling og Tulstrup Sogner, Søge Møllen med deris Maaling. -
6)
Fiskeriet som ved Møllen har væred, ere fra Ry Mølle og til Svervig som Gudden Søe begyndes, Neden for Møllen Nyder hand fiskeriet som kaldes Baghøllen til Brixhøe begyndes, Og paa det Aalene kand have sin frie gang til Aalekisterne ved Møllen, Skal være afskaffet, Alle Aale hammer, Aale Ruuser og alle andre Aalegarn eller giort Wærch i Aaerne som løber fra Moessøe og Salten Lange Søe til Møllen, undtagen om saa kunde være, at nogen af Deslige fandtes for Aarlig afgift. -
7)
Mølle Skoven Angaaende som udi den Nye Matricul er anført for 1 fc 1 alb Hk, Naar Olden er, Aparte bliver sadt hvad Sviin derpaa kand feedes, hvor efter Beboeren hans koene og børn, hvad Sviin De Self kand have forundes Olden til, imod den Sædvanlig Olden gield efter forordningen, eller at nyde samme Olden udi Leie.

Saa frembt De derfor vil give hvad Een anden høystbyder. -

Thi Niuder fornefnte Peder Nielsen Møllen, dens brug, fiskerie og tilliggende, paa samme Vilkor imod Indfæstning Halvtredsindstyve Rigsdaler, Som Hands Kongelig Maiested Allerunderdanigst Bereignes, Saalenge hand forsvarligen holder Møllens Bygninger i goed Stand, Alle tiider Nøye paaagter ald ii hold ved Vandbrud og Deslige med sin tilsyn og  betidelige Anmeldelse om den hielp og Undsætning ham er tilsagt at forekomme, Værer Ansvarlig for den udkrævende Besætning af 4 Bæster, 4 Kiør, 4 Ungnød og 6 Faar, Vogn, Ploug og Harve med tilbehør, tilligemed fornøden Sædekorn, som Stedse til Jnventarium bør forblive og Vedligeholdes, Auflingen Loulig at Dørcke og Drive, J Rette tiide qwartaliter betales Afgiften med Syv og Tiuge Rigsdaler Tre Mark, Og med Lydighed imod Øfrighederne, og Den som ellers over ham har at Befale, sambt i Andre tilfælde Beviiser det hand som Een fæster er pligtig. Rytter Sessionen I Schanderborg dend 6te April 1752.

F. L. von Woyda, H. F. Beendfeldt, H. Folsach/ N. Moldrup.

19 (fol 115)
Jens Salmonsen, Emborg Kloster - fra Ry - fæster Rasmus Salmonsens, formedelst Alderdom og konens Tilslagne Svaghed imod belovede Ophold og huusværelse, hvor ved han ægter datteren, afstandne Gadehus i Emborg Kloster. Indf 2 rdr. AArlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

20 (fol 115)
Jens Andersen, Jaungyde fæster enken hans moder Sidsel Andersdatter, imod belovede Ophold og huusværelse afstandne halve gaard. Hkorn 2-3 skp 1/2 alb Skov 2 fc 2 1/2 alb uden indf. Bygningen for 3 aar siden afbrendt, mens siden af Nye opsat 25 fag. Besætning 4 b 4 k 2 ungn og 12 faar Vogn etc. 4 Novb 1751.

21 (fol 116)
Rasmus Andersen, Jaungyde fæster Søren Jensens afstandne halve gaard, som han formedelst konens Drucken skab maatted forlade, og Til hannem har afstaaed med vilkaar at ægte hans datter og forsyne saavel hannem som et 9 aars Barn og konen at Nyde Nogle Skipper Korn til føede hielp, Naar hun Wilde blive skikelig. Hkorn 2-3-3 fc Skov 2 fc 2 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag. Annammer til Besætning 6 b 1 k og 2 qwier, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare etc. 4 Novb 1751.

22 (fol 116)
Christen Sørensen, Jaungyde - fra Skanderup - fæster Jens Rasmussens fradøde halve gaard, ægted enken Maren Jensdatter, og betaler den paa stedet heftende gield. Hkorn 3 td 1/2 alb Skov 2 fc 2 1/2 alb. Indf 3 rdr. 27 fag hus for 3 aar siden afbrendt, og igien af Nye opsat. Besætning 5 b 3 k 4 ungn 10 faar etc. 4 Novb 1751.

23 (fol 117)
Niels Nielsen, Søballe - som fra Propritair Godsed? er indkommen - fæster Skovfogden Christopher Hansens, for hannem efter ansøgning til Høyloflig Kammer Collegio afstandne gaard udi Søballe, paa de Vildkor efter Dend imellem Dem oprettede Contracts Viedere formelding. Hkorn 7-4-3 fc Skov 1 fc. Indf 4 rdr. 71 fag hus. Den udkrævende Besætning med hvis Christopher Hansen der til har aflevered anskaffer antageren etc. 4 Novb 1751.

24 (fol 117)
Peder Nielsen, Stjær fæster faderen Niels Jensens og moderen Derefter i enkestand, fra døde partgaard. Hkorn 3-6-2-1 alb af Peritzhauge 2 fc 1 1/2 alb indf 8 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 5 k 6 ungn og 16 faar vogn etc. 4 Novb 1751.

25 (fol 117)
Peder Nielsen, Stjær - fra Jeksen - fæster Olle Rasmussens fradøde halve Annexgaard i Stjær, som enken tillige med Peder Nielsen, der hende har ægted for hannem har afstaaet. Hkorn Herligheden 6 skp 1 fc 1/8 alb Annex skylde 2 td 2 skp 3 fc 3/8 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 38 fag. Annammer til besætning 5 b 5 k 5 ungn 14 faar etc. 4 Novb 1751.

26 (fol 117)
Knud Nielsen, Stjær fæster Mads Rasmussens fradøde gaard, ægter enken Maren Nielsdatter. Hkorn 3-7-2 fc indf 8 rdr. Bygningen 44 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 14 faar etc. 4 Novb 1751.

27 (fol 118)
Jens Sørensen, Hørslevgaard - fra Tørring? - Sorring? - fæster Peder Hansens fradøde gaard, ægter enken Anne Andersdatter, som har hendes gamle fader til ophold. Hkorn 8-5-3-2 alb mens efter ligning mellem gaardens trende Beboere Staar allene for 6 td 2 fc 1 1/3 alb. Indf 4 rdr. Bygningen som er noged Brøstfældig hand Paalegges fordeligt at lade Reparere. Besætning 7 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 4 Novb 1751.

28 (fol 118)
Rasmus Sørensen, Sjelle - fra Jaungyde - fæster afgangne Jens Christensens partgaard, ægted enken Else Jørgensdatter. Hkorn 1-1-3-1 1/2 alb hvoraf Sjelle Kirke tilkommer Landgilden, men Herlighed og fæste Rættigheden til Kongen, samt gadehuus Jord 2 fc 1 alb I alt 2-5-3-2 1/2 alb Skov 3 fc 2 1/4 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 3 k 4 ungn 7 faar etc. 4 Novb 1751.

29 (fol 118)
Michel Nielsen, Sjelle fæster faderen Niels Jacobsens fradøde halve gaard, som enken hans moder formedelst Alderdoms Skrøbelighed, har afstaaet og skal nyde sin Lift ophold. Hkorn 2-6-1-2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb efter omstændighederne uden indf. Bygningen er 25 fag og 4 b 1 k 2 ungn og 2 faar hvad videre udfordres skal antageren selv anskaffe etc. 4 Novb 1751.

30 (fol 118)
Rasmus Nielsen, Toustrup fæster Erich Sørensens formedelst fattig og forarmed Tilstand afstandne halve gaard, med vilkaar at han ægter hans datter og betaler den heftende gield. Hkorn 2-5-2-1 alb uden indf efter omstændighederne. 24 fag hus og 4 b 1 k 2 ungn 2 faar vogn. hvad mere udfordres skal han anskaffe etc. 4 Novb 1751.

31 (fol 119)
Niels Madsen, Toustrup fæster afgangne Peder Nielsen Skræders halve gadehus. Indf 2rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

32 (fol 119)
Jens Michelsen, Dallerup - fra Virring - faar Hosbundhold paa Morten Nielsens fradøde halvpart af Dallerupgaard, ægted enken Else Knudsdatter. Hkorn 7 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 skp 2 fc formedelst omstændighederne ingen Hosbundholds kendelse. Bygningen er 54 fag og 7 b 2 k 4 ungn og 5 faar etc. 4 Novb 1751.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 119)
Peder Jensen, Truust fæster hans fader Jens Pedersens, grundet høy Alderdom afstandne halve gaard.
Hkorn 1 td 6 skp 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen 17 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 4 Novb 1751.

2 (fol 120)
Søren Christensen, Truust fæster hans fader Christen Lauridsens fradøde gaard. Hkorn 3-2-1 fc indf 6 rdr. Bygningen er 31 fag. Annammed til Besætning 6 b 5 k 3 ungn og 20 faar etc. 4 Novb 1751.

3 (fol 120)
Rasmus Sørensen, Voel fæster Jens Jensens fradøde, og af enken forladte halve gadehus, bevilget uden indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 3 Novb 1751.

4 (fol 120)
Johan Johansen, Horn - Soldat af Hr Obrist Lieutenant Jægers Compagnie - fæster Christen Rasmussens, formedelst hans og konens Alderdom og Skrøbelighed afstandne halve huus, med vilkaar ar De hos hannem I Deris Tiid Skal Nyde huusværelse. Ingen indf. Svares aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 4 Novb 1751.

5 (fol 120)
Anders Andersen, Gjern - fra Truust - fæster Jens Frandsens fradøde halve gaard, ægted enken Maren Andersdatter.
Hkorn 4-7-3-1/2 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 39 fag og 5 b 5 k 5 ungn 20 faar etc. 4 Novb 1751.

6 (fol 121)
Rasmus Pedersen, Gjern - fra Farre - fæster  Peder Christensens fradøde Sted, ægted enken Anne Strangelsdatter.
Hkorn 1-3-2-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 35 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 14 faar etc. 3 Novb 1751.

u/no maaske no 7 (fol 121)
Søren Nielsen, Gjern - (ikke mere text men blank afsnit)   

8 (fol 120)
Christen Sørensen, Gjern fæster faderen Søren Jensens, formedelst høje Alderdom og Skrøbelighed afstandne halve huus, med vilkaar at forsyne hans gamle fader med udkrevende hielp. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 4 fag som han skal forbedre etc. 3 Novb 1751.

9 (fol 122)
Jens Rasmussen, Naarup fæster hans fader Rasmus Jensens formedelst alderdom afstandne halve gaard.
Hkorn 3-5-1-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 5 b 4 k 3 ungn og 16 faar etc. 3 Novb 1751.

10 (fol 122)
Las Jespersen, Søbyvadgaard -  fra Skaarup - fæster Niels Frandsens fradøde gaard. Ægter enken. Hkorn 6 td 1 skp 1 alb. Ingen indf. Bygningen er 58 fag og 7 b 4 k 4 ungn og 14 faar etc. 3 Novb 1751.
[KVJ:
Las Jespersen er sandsynligvis fra Skorup, og er da søn af Jesper Nielsen og Else Nielsdatter (Krog) i Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen og Gjern sogn 1693-1800 v/Niels Henry Jensen, hvor børnenes navne og fadderne understøtter dette] 

11 (fol 122)
Knud Povelsen, Holmstol - fra Dallerup - fæster Niels Svendsens, grundet alderdom afstandne halve gaard, med vilkaar at nyde sin ophold paa Stedet.
Hkorn 3-2-2-1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 29 fag. Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 15 faar etc. 3 Novb 1751.

12 (fol 123)
Anders Sørensen, Farre faar Hosbundhold paa den halve Self Eier Beitrupgaard i Farre, som Peder Pedersen Hougaard for hannem har afstaaet. Hkorn 3-1-2-2 alb hvoraf til kendelsen betaler 1 rdr. Bygningen er 35 fag. Dend til gaarden udkrævende Besætning anskaffer han selv tilligmed Sædekorn etc. 3 Novb 1751.

13 (fol 123)
Jens Jørgensen, Farre - fra Holmstol - fæster Anders Sørensens afstandne huus, og derunder af Farregaards Jordbrugende Hkorn 3 td 2 fc. Indf 2 rdr. Bygningen er 20 fag. Den udkrævende Besætning skal han selv anskaffe etc. 3 Novb 1751.

14 (fol 123)
Jens Terchelsen, Farre fæster faderen Terkel Lauridsens fradøde huus, med derunder i brug havende af Farregaards Jord Hkorn 3 td 2 fc indf 2 rdr. Af huset svares foruden af Hkornet aarligt 2 rdr 24 sk. Bygningen er 24 fag annammed til Besætning 5 b 2 k 3 ungn og 14 faar vogn etc. 3 Novb 1751.

15 (fol 123)
Anders Nielsen, Møgelby fæster faderen afgangne Niels Andersens halve gaard, som enken hans Stifmoder formedelst alderdom, imod en billig opholds Nydelse har afstaaed.
Hkorn 2-3-2-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 22 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 3 Novb 1751.

16 (fol 124)
Hans Johansen, Haarup.
Beroer til næste Session.

17 (fol 124)
Christen Sørensen, Haarup fæster faderen Søren Hansens, grundet alderdom og enkemands Stand, afstandne halve gadehuus. Indf 1 rdr. Svares aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 3 Novb 1751.

18 (fol 124)
Søren Jensen, Laven fæster faderen Jens Lauridsens, i høje alderdom og imod belovede Opholds Nydelse afstandne halve gaard. Hkorn 1-4-2-1/2 alb Skov 3 fc 1 1/2 alb. Ind 3 rdr. Bygningen er 20 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 5 faar etc. 3 Novb 1751.

19 (fol 124)
Terchel Pedersen, Mollerup.
Beroer til neste Session.

20 (fol 125)
Laurids Christensen, Hjortballe fæster faderen Christen Lauridsens, saavelsom moderens fradøde Partgaard.
Hkorn 2-3-3-2 2/3 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 25 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 3 Novb 1751.

Anno 1752:

Er Udi Vaar Sessionen den 7de April følgende fæste Breve Udstæd:

Schanderborg Ampt:

1 (fol 125)
Christen Martinus Hansen, Ring Kloster - fra Fillerup som med Pas udi Districted er Indkommen - fæster Søren Ollufsens afstandne gaard. Hkorn 7-3-3-2 1/2 alb Skov 1/4 fc og af Tammestrup ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/21 alb. Indf 16 rdr. Bygningen er 50 fag. Til Besætning har aleene annammet 8 b 2 k 4 ungn og 11 f hvad videre udfordres skaffer Antageren sig self som tilligemed Vogn etc. 7 April 1752.

2 (fol 125)
Skræder Rasmus Rasmussen, Ustrup fæster Rasmus Nielsens formedelst sin og konens alderdom og Skrøbelighed afstandne Gadehuus, med vilkaar begge deres Lifs tid derudi at have fri huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1752.

3 (fol 126)
Søren Erichsen, Grumstrup - fæster Rasmus Sørensens fradøde, og af enken formedelst Svaghed og fattigdom afstandne og forlatte gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1752.

4 (fol 126)
Olle Michelsen, Ris fæster faderen Michel Ollesens for hannem udi alder og fattigdom, imod opholds nydelse, afstandne Partgaard.
Hkorn 4 td 2 skp 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 7 April 1752.

5 (fol 126)
Laurids Christensen, Ejer - som ved sidste Session fra Land Militien blev udløst -  fæster enkemanden Hans Michelsens for hannem og datter hand har ægted, afstandne halve gaard.
Hkorn 2-3-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen 27 fag og 4 b 3 k 4 faar Vogn etc. 7 April 1752.

6 (fol 126)
Søren Pedersen, Tebstrup - fra Brørup - fæster Niels Jensen Hiulmands, for hannem og datter han ægter, formedelst alderdom og skrøbelighed, imod belovede huusværelse deres Lifs tid, afstandne gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 7 April 1752.

7 (fol 126)
Michel Jensen, Bjødstrup - fra Brørup - fæster   Rasmus Johansens fradøde Gadehuus, ægter enken Maren Rasmusdatter. Uden indf. Svare aarligt 1 rdr 32 sk. Huset som allene er 4 fag forfalden og slet er han tilforbunden at føre i stand etc. 7 April 1752.

8 (fol 127)
Jens Jensen, Gantrup fæster faderen Jens Jensen Dørups, for hannem imod belovede opholds nydelse afstandne halve gaard. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en Ødegaards Jord 2 skp 2 3/4 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 32 fag og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar etc. 7 April 1752.

9 (fol 127)
Hendrich Christensen, Gantrup fæster Jesper Rasmussens fradøde halve gaard, som enken formedelst høje alderdoms skrøbelighed, og Sengeleie, imod belovede fornøden ophold har afstaaet. Hkorn 1-7-1-1/2 alb og af en Ødegaards Jord 2 skp 2 3/14 alb. Indf 2 rdr. Bygningen er 39 fag og 3 b 3 k 2 ungn og 6 faar, hvad mere udfordres skal antageren tilsvare etc. 7 April 1752.

10 (fol 127)
Rasmus Christensen, Hem fæster faderen Christen Pedersens fradøde halve gaard, som enken hans moder i Levende Live, for hannem har afstaaet og nu nyelig er fradød. Hkorn 3-1-3-1/2 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 30 fag og 5 b 3 k 6 smaae ungnød og 6 faar etc. 7 April 1752.

11 (fol 127)
Søren Rasmussen, Addit fæster faderen Rasmus Pedersens, formedelst alderdoms Skrøbelighed for hannem, imod belovede opholds Nydelse afstandne Partgaard. Hkorn 2-3-3-1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 36 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752.

12 (fol 128)
Laurids Christensen, Addit fæster faderen Christen Svendsens grundet alder og Skrøbelighed, afstandne halve gaard med vilkaar at hand bliver gaaende uden ãgteskab, saalænge Forældrene er begge i Live. Hkorn 2-3-1 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen 32 fag og 4 b 4 k 4 ungn 12 faar etc. 7 April 1752.

13 (fol 128)
Andreas Hansen, Ry - i br: Anders Hansen som har Lært Muurmester haandværk - fæster det Øde Huus Plads, som Mads Svendsen i Krigs Jordebogen findes anført for, med vilkaar derpaa at opsætte 8te forsvarlige fag huus. Bevilget uden indf. og derpaa at nyde 6 aars frihed fra 1ste Jan 1753 at regne.  Men efter samme forløb skal svares aarligt 2 rdr 24 sk foruden Skatterne af Hartkornet som efter Krigsjordebogen er ansat for 1 alb. Huset skal være 8 fag som han skal vedligeholde etc. 7 April 1752.

14 (fol 128)
Rasmus Rasmussen, Siim fæster Laurids Jensens fradøde gaard, ægter enken Kirsten Sørensdatter. Hkorn 5-1-2-1 alb Skov 2 fc 1 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 64 fag og 7 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752.

15 (fol 128)
Povel Rasmussen, Svejstrup fæster faderen Rasmus Sørensens, grundet saavel egen alderdom som konens Skrøbelighed, afstandne halve gaard, imod beloved opholds Nydelse. Hkorn 4-3-2-2 alb, mens efter Byens ligning svares af 4-2-2-1 3/8 alb. Indf 5 rdr. Bygningen er 44 fag annammer til Besætning 8 b 4 k 2 st 4 ungn 10 faar etc. 7 April 1752.

16 (fol 129)
Rasmus Rasmussen, Veng - der har en halvgaard i fæste - fæster den anden halve part, som Naboen Rasmus Laursen i Veng, udi Armelig tilstand har qwittered og godvillig afstaaet, hvorved gaarden bliver samled til ventende forbedring. Den halve part staar for Hkorn 3-3-1-2 alb, som efter omstændigh. er uden indf. Bygningen er 23 fag. Besætning 4 b 1 k 3 ungn Kalve og 3 faar, hvad videre udfordres skal antageren sig Self anskaffe og tilsvare etc. 7 April 1752.

17 Fol 129)
Rasmus Rasmussen, Veng - forrige Land Soldat, fra Svinsager -  fæster Peder Pedersens fradøde halvegaard, har ægted enken og skal svare den afdødes moder den ophold som udi Sessionen er beslutted. Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb uden indf. Bygningen 24 fag og 4 b 3 k 2 ungn 7 faar etc. 7 April 1752.

18 (fol 129)
Søren Nielsen, Storring fæster faderen Niels Pedersens, for mange aar siden og moderens, nu Nyelig fradøde halve gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. 32 fag hus og 6 b 3 k 6 ungn og 7 faar etc 7 April 1752.

19 (fol 129)
Mads Lauridsen, Jeksen - som har et hus i fæste med 6 skp 3 fc 2 alb Hkorn til Adslev Kirke -  fæster Niels Nielsens for hannem afstandne Sted, siden hand med sin Familie, har paataged sig efter allernaadigst Resolution til Island at afgaa.
Hkorn 2-3-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 36 fag, den udkrævende Besætning af alle slags skal antageren selv anskaffe. 7 April 1752

20 (fol 129)
Rasmus Jensen, Skovby - en Inderste Husmand - fæster  Christopher Hansens for hannem afstandne Gadehuus, hand Self udi sidste Efter Høst Session antog, som formedelst at hand og konen tilbuude Arbeide er ubevandt, igien har maatted forlade. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Af huusets Bygning som er Meere end dertil behøves, hvoraf Rasmus Jensen paaligges at føre 8 a 10 Fag udi forsvarlig Stand, sambt at forandre Ildstedet som er opsadt Gaardmanden Laurs Poulsen til fornermelse, Som ej maae være eller blive i det Tverlengde der er beliggende saa tet op med bemte gaardmands huus, Da det alt siden holdes i forsvarlig stand. Afgiften etc. 7 April 1752.

21 (fol 130)
Jens Sørensen, Sjelle fæster faderens enkemanden Søren Christensen i alderdom, afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-3-2 1/2 alb Skov 2 skp 1 1/2 alb. Indf 3 rdr. 19 fag hus og 4 b 3 k 1 qwie 6 faar Vogn etc. 7 April 1752.

22 (fol 130) 
Knud Nielsen, Røgen fæster Christen Rasmussens nødvendig afstandne gaard, med vilkaar at ægte datteren og forsyne de gamle med ophold. Hkorn 4-2-3-1 alb, hvoraf udi Indf. formedelst den paa Bygningen værende mangel allene betales 2 rdr. 28 fag og 6 b 3 k 6 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752.

23 (fol 130)
Anders Nielsen, Klintrup fæster Christen Michelsens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 4-5-3 fc Skov 2 alb. Indf 4 rdr. 40 fag og 6 b 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 7 April 1752.

24 (fol 130)
Rasmus Rasmussen, Hørslevgaard  af Hørslevbol - fæster Niels Christensens formedelst paakomne Svaghed og Skrøbelig tilstand, foruden saavel hans som konens medførende alder, for hannem afstandne gaard imod belovede opholds Nydelse. Hkorn 4-5-3-2 1/2 alb, men efter foretagne ligning imellem Gaardens Beboere svares af 6 td 2 fc 1 1/3 alb. Indf 8 rdr. 54 fag og 8 b 2 st 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752.

25 (fol 131)
Niels Jensen, Skørring fæster Niels Jensens fradøde halve gaard. Som enken formedelst Alderdoms skrøbelighed imod belovede ophold for hannem haver afstaaet med vilkaar at ægte hendes datter, En enke med 5 børn hvis mand i mange aar har forestaaet Auflingens Drift. Hkorn 2-3-2-2 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb, hvoraf efter omstændighederne alene betales udi Indfæstning 2 rdr. 27 fag og 5 b 4 k 3 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752.

26 (fol 131)
Peder Jensen Spinder, Sorring - forrige Land Soldat - fæster Det Bygge Plads som til foren har væred Jens Baas i Sorring, hans nu iboende gaard tilhørende, da samme havfde Self Eier Rettigheds frihed. Mens i Aaret 1727 da Stedet faldt i Vanmagt, til Kongen henfalden. Saa Peder Spinder maa beholde samme og sin derpaa allerede opsatte 5 fag huus med hvad Videre derpaa uden nogens fornermelse kand opføres som hand uden Indfestning er bevilged, Og til Erstatning for giorde bekostning med opbyggelsen at nyde frihed til Aarets udgang Anno 1754. Saa hand Vedtager at Svare deraf fra 1 January 1755 aarlig 1 rdr 3 mk. Han skal vedligeholde etc. 7 April 1752.

27 (fol 131)
Michel Sørensen, Skrædder, Vitved - fæster Et paa Vitved gade, forlangende Bygge Plads til 6 fag hus, og dertil udviisende Lidet Kaalhauge Jord. Som Beboerne med hannem tilstaaer at være dennem u hinderlig. Siden han giør Bekostningen er samme uden indf bevilged. Nyder frihed i 4 aar fra 1 Jan 1753, derefter svares aarlig afgift 1 rdr 3 mk. Huset de ovenmeldte 6 fag paalægges han forsvarlig at opsætte og vedligeholde etc. 7 April 1752.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 131)
Anders Pedersen, Skorup [jvnf KVJ] - fra Grølsted - fæster Niels Terchelsens udi goed tilstand fradøde gaard, ægter enken.
Hkorn 4-7-1-2 alb. Indf 5 rdr.  45 fag og 6 b 5 k 2 st 8 ungn 16 faar etc. 7 April 1752.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Ser KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor det ses, at Niels Terchelsen begraves i decenber 1750. Se desuden Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2173].

2 (fol 132)
Rasmus Christophersen, Sminge - fra Skørring - fæster  Christen Michelsen Blachs i maadelig tilstand fradøde gaard, med vilkaar at ægte enken som har 4 smaa børn. Hkorn 5-1-2-2 alb. Indf 3 rdr. 63 fag og 7 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 7 April 1752.

3 (fol 132)
Hans Jørgen Hansen, Haarup fæster faderen Hans Jacob Bæhrs formedelst, enkemands Stand og 70 aars Alderdom imod fornøden opholds Nydelse, for hannem afstandne gaard. Hkorn 5 td 1 skp 1 alb Skov 7 skp 1 alb, hvoraf udi indf betales 5 rdr. 58 fag hus og Besætning 8 b 3 k 2 st 3 ungn og 14 faar Vogn etc. 7 April 1752.

4 (fol 132)
Jens Lauridsen, Haarup fæster faderen Laurids Jensens, formedelst enkemands Stand og Alderdombs Skrøbelighed imod opholds Nydelse for sig, og de umyndige børn der ej Self kand tienne Brødet, for hannem afstandne halvegaard. Hkorn 2-4 skp 2 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb, som hannem efter Omstændighederne uden indf bevilges. 22 fag og 4 b 3 k 1 ungn 10 faar etc. 7 April 1752.

5 (fol 132)
Niels Rasmussen, Lovdal fæster faderen Rasmus Nielsens, formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstandne halvegaard, med vilkaar at for hannem Self sin Lifstid, deraf Reserveres 2 skp hartkorns brug. Stedets fulde Hkorn er 2-5-3-1 alb Skov 6 skp 2 fc. Indf 3 rdr. 47 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 7 April 1752

6 Fol 133) 
Hans Johansen, Haarup fæster - haver Vi udi Efter Høst Sessionen den 4de Novb 1751 paa Deris Excellence og høye herrer Deputerede for Financerne og udi høyloflig Kammer Collie den 18de Marti og 18 April 1752 faldende Approbation, Sted og fæst, Saasom Vi og her med Steder og fæster til Hans Johansen, Rasmus Jensen Høgh, og hustrues fradød halve gaard, som paa Efterlatte Barens Wegne af Nermeste Wenner er afstaaed. Hkorn 2-3-2-1 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb. Indf 5 rdr. 27 fag hus. Til den udkrævende fulde  Besætning og Sædekorn bliver antageren ansvarlig etc. 25 Octob 1752.

7 (fol 133)
Terchel Pedersen, Mollerup fæster Stiffaderen Niels Thomasens afstandne Partgaard, med vilkaar derved at nyde sin og gamle kones fornøden ophold, og forsvarlig udkomme sambt ej imod deris Raad og Villie at jndlade sig udi ãgteskab, hvis det skulle skee, og Dem der ved gives billig Aarsag til klagemaal, bliver sligt til Straf og Ventelig forandring alvorlig foretagen. Stedet skylder af Hartkorn foruden anden jndkiøbt og brugende Kiercke Jorder 2-1-1-1 alb Skov 3 fc. Indf 6 rdr. Bygningen med 14 fag Ladehuus som afvigte Aars Sommer ved ulykkelig Ildsvaade blef afbrendt og igien opsadt, Er ialt 35 fag huus. Besætning  4 b 4 k 4 ungn 0g 12 faar etc. 25 Octob 1752.

Endnu Er udi Vaar Sessionen 1752 fæsted udsted for:

u/no (fol 133)
Claus Michelsen, Illerup fæster faderen Michel Pedersens i foraared 1751 fradøde halvegaard. Hkorn 2 td 5 skp som enken hans moder Maren Christensdatter der har Wæred hengiven til fylderie og Drukenskab ej kunde forestaae, Mens I henseende hendes Slette forhold ikke alleene Dømbt til Arbeide udj Wiborg Tugthuus 2 aar, mens endog Wed Birketinged Dend 24de Febr sidst sin fæste Rettighed frakiendt, med Wilkor:
1)
At hand forsyner sinne Trende yngere sødskende af 14: 11: og 4: aars alder med udkrewende Indtil De Brødet selw kand fortiene.
2)
Giwer hans gamle Olde Fædre dend af Stedet Belowede ophold, samt Naar samme Wed Deris Dødelig afgang henfalder, at forsyne hans Egen moder med een billig ophold, Naar hun wed Tiltagen aar og Skrøbelighed sig icke self kand Ernæhre, og
3)
Betahler Dend  Paa Stedet heftende Restance, børnepenge og anden gield, efter Doms Acten Beløbende 44 rdr. -

Efter Omstændighederne er hand samme uden Indfæstning bewilged. Bygningen er 31 fag huus, Til Dend udfordrende Besetning som med Stedet er andtagen skal Claus Michelsens wære answarlig, som Tillige med Wogn, Ploug og Harwe samt behøwende Sædekorn Stedse Wed Stedet til Inventarium skal forblive etc. 7 April 1752.

Anno 1752 Dend 24de og 27de Octobr.

Er udi Efterhøst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 134)
Svend Rasmussen, Mesing - som en kort tid har været Land Soldat og derfra udløst -  fæster Niels Rasmussens fradøde Partgaard, ægter enken. Hkorn 1-3 skp indf 2 rdr. 20 fag og 2 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1752.

2 (fol 134)
Jens Sørensen, Blegind faar Hosbundhold paa Jens Sørensen Grenaaes, formedelst egen høje alder og Skrøbelighed, samt konens Swaghed afstandne Selweiergaard. ãgter datteren og skal Sware begge de gamle Deres fornødne og Nødtørftig ophold. Hkorn 6-3-3-1 alb. Betaler for kendelsen 8 rdr. Bygningen er 44 fag og besætning 8 b 6 k 6 ungn 10 faar etc. 24 Octob 1752. [rettet jvnf KVJ]
[KVJ:
? Dato - rettet]

3 (fol 134)
Rasmus Rasmussen, Vitved fæster Povel Jensens Baches ,af Vandheld ved Qwæg og Bæsters frafald i armod og fattig Tilstand, med kone og 5 Smaae Børen for hannem afstanden Partgaard. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb, som efter omstændighederne uden indf bevilges. 27 fag annammed til Besætning 4 Bæster og 2 qwier, hvad mere udfordres er afhandled at hand sig self skal anskaffe, som tilligemed Vogn etc. 24 Octob 1752.

4 (fol 135)
Jens Jensen, Vitved fæster faderen Jens Pedersens, grundet alderdom og konens skrøbelighed imod opholds Nydelse afstandne halve Annexgaard. Hkorn Herlighed 1 td 1 skp 1 fc 1 alb Annexskylde 3 td 3 skp 3 fc 1 alb. Indf 3 rdr. 36 fag og 6 b 3 k 3 ungn 10 faar etc. 24 Octob 1752.

5 (fol 135)
Peder Povelsen, Jeksen fæster faderen Povel Madsens, grundet alderdom imod belovede ophold afstandne halve gaard. Hkorn 2-3-3-1 alb. Indf 3 rdr. 27 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 7 faar Vogn etc. 24 Octob 1752.

6 (fol 135)
Søren Jørgensen, Jeksen fæster faderen Jørgen Sørensen Møllers, for alderdom og Skrøbelighed imod belovede ophold afstandne Partgaard. Hkorn 2-5-3-1 alb indf 2 rdr. 28 Fag og 4 b 3 k 3 ungn og 5 faar etc. 24 Octob 1752.

7 (fol 136)
Willum Rasmussen, Labing fæster Envold Jensens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 6-7-2-2 1/2 alb indf 10 rdr. 58 fag og 8 b 1 st 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 24 Octob 1752.

8 (fol 136)
Niels Andersen, Hørslevbol fæster enkemanden Rasmus Villumsens, for hannem og hans datter hand ægter, afstandne Partgaard, med vilkaar derved at nyde den hannem belovede ophold. Hkorn 4-4 skp 1 alb indf 8 rdr. 42 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

9 (fol 136)
Simon Andersen, Hørslev fæster  Povel Sørensens, formedelst sin og kones Alderdoms Skrøbelighed afstandne partgaard, med vilkaar at ægte Deris datter og forsyne De gamle med ophold, sambt aftræderens søster der er ved Stedet med huusværelse. Hkorn 2-2-3-2 1/2 alb indf 4 rdr. 24 fag og 4 b 4 k 2 ungn 2 faar Vogn etc. 24 Octob 1752.

10 (fol 137)
Michel Mogensen, Hørslevgaard  fæster faderen Mogens Sørensens, afstandne gaard  med vilkaar at nyde Nødtørftig ophold for sig og en Skrøbelig Svag datter, som ej kand Tiene hos fremmede. Hkorn 6-1-2-1 alb men efter Ligning svares af 6 td 2 fc 1 1/3 alb indf 6 rdr. 39 fag og 8 b 5 k 6 ungn. Det øvrige af Svaghed afvigte aar Bortdøed. 24 Octob 1752.

11 (fol 137)
Niels Knudsen, Skovby fæster enkemanden Herker Pedersens, for hannem og datter hand har ægted afstandne gaard, imod beloved nødtørftig opholds nydelse. Hkorn 8-4-1-2 alb indf 6 rdr. 59 fag og 10 b 6 k 6 ungn 16 faar etc. 24 Octob 1752.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Herlev Pedersen. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2224]

12 (fol 137)
Niels Herlufsen, Skovby fæster Laurids Povelsens, for hannem og datter, som han har ægtet, imod beloved for hannem og gamle kone, afstandne gaard. Hkorn 6-5-2-1 alb Indf 8 rdr. 52 fag og 8 b 5 k 6 ungn og 12 faar etc. 24 Octob 1752.

13 (fol 138)
Peder Sørensen, Skørring fæster faderen Søren Jørgensen Dyhrs, grundet alderdom og konens Skrøbelighed imod belovede opholds Nydelse afstandne gaard. Indf 8 rdr. 38 fag og 7 b 2 st 4 k 4 ungn og 10 faar vogn etc. 24 Octob 1752.

14 (fol 138)
Peder Andersen, Toustrup fæster Søren Lauridsens fradøde halve gaard, som enken Anne Povelsdatter imod belovede opholds Nydelse har afstanden. Hkorn 2-4-3-1 alb indf 2 rdr. 22 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

15 (fol 138)
Peder Lauridsen, Toustrup - forrige Landsoldat - fæster Jens Andersens afstandne halve huus, med vilkaar at han og konen derudi skal Nyde deres fri huusværelse. Indf 1 rdr aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 24 (27?) Octob 1752

16 (fol 139)
Christen Thøgersen, Søballe fæster faderen Thøger Rasmussens, formedelst baade sin og kones alderdom og Skrøbelighed, imod Deris opholds Nydelse afstandne halve gaard. Hkorn 3-5-2-1/2 alb Skov 2 alb Indf 6 rdr. 29 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

17 (fol 139)
Jens Nielsen, Haarby fæster faderen Niels Rasmussens, imod opholds Nydelse afstandne halve gaard. Hkorn 3-2-2-2 alb men efter Byens ligning svares af 3-2-2-1/2 alb indf 8 rdr. 49 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

18 (fol 139)
Anders Nielsen, Laasby - som har en halvgaard i Laasby - fæster den anden halvpart Søren Jensen er fradød, hvis enke han ægter, hvorved Gaarden bliver samled. Den halvparts Hkorn 3-7-3-1 alb indf 7 rdr. 49 fag og 5 b 5 k 2 st 5 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

19 (fol 140)
Morten Jensen, Laasby fæster faderen afgangne Jens Thomasens halvgaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 3-5-3-2 alb indf 7 rdr. 50 fag og 6 b 4 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

20 (fol 140)
Thomas Nielsen, Jaungyde fæster enkemanden Anders Sørensen Smeds afstandne Gadehus, ægtet hans datter, og forsyner ham med ophold og Huusværelse. Indf 3 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 24 Octob 1752.

21 (fol 140)
Anders Sørensen, Alken fæster hans Stiffader enkemanden Niels Andersens, afstanden gaard, med vilkaar at nyde ophold ved Stedet. Hkorn 4-4-2-1 alb Skov 1 fc 1 1/4 alb indf 8 rdr. 43 fag og 7 b 5 k 4 ungn og 16 faar etc. 24 Octob 1752.

22 (fol 141)
Mads Nielsen, Illerup - fra Hørning - fæster Laurids Povelsens, for hannem efter egen afhandling Ved oprettede Contract afstandne gaard. Hkorn 5-2-2-2 alb uden indf. 53 fag og 6 b 2 plage 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 24 Octob 1752.

23 (fol 141)
Peder Rasmussen, Illerup fæster hans moder Johanne Pedersdatters afstandne halve gadehuus, med vilkaar at Nyde hendes huusværelse. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. 8 fag som han skal forbedre etc. 24 Octob 1752.

24 (fol 141)
Jørgen Pedersen, Stilling som har tilforhandled sig et Selveierhuus af Niels Pedersen, fæster Det Tilliggende brug, Dend halvpart af Jucum Roedes Øde Jord, Hkorn 1 alb. Indf 2 rdr. Han maa ikke bruge Jorden til upligt etc. 24 Octob 1752.

25 (fol 141)
Michel Rasmussen, Horndrup - fra Svinsager - fæster Jens Iversens fradøde Partgaard, ægter enken Johanne Rasmusdatter. Hkorn 3-2-1-1 alb Skov 2 alb. Indf 4 rdr. 48 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 9 faar etc. 24 Octob 1752.

26 (fol 142)
Jens Christensen, Horndrup fæster Christen Sørensens, fradøde halvgaard, ægter enken Kirsten Jensdatter. Hkorn 3-2-1-1/2 alb Skov 2 alb ingen indf. 36 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

27 (fol 142)
Anders Rasmussen, Vrold fæster Stiffaderen Erich Sørensens, fradøde gaard som enken hans moder har afstaaet med vilkaar at nyde hendes Lifs ophold. Hkorn 5-6-1-2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/4 alb indf 6 rdr. 50 fag og 8 b 5 k 4 ungn og 10 faar vogn etc. 24 Octob 1752.

28 (fol 142)
Knud Pedersen, Gram fæster Søren Michelsens, fradøde halvgaard, han har ægted enken. Hkorn 3 td 1 alb men efter Byens ligning 3 td 2 1/9 alb efter omstændighederne ingen indf. 35 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

29 (fol 142)
Frands Thomasen, Ris fæster Peder Frandsens, for hannem afstandne Partgaard, ægted datteren Maren Pedersdatter, og forsyner den gamle med ophold. Hkorn 3-2-1-2 alb indf 4 rdr. 39 fag og 5 b 3 k 5 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

30 (fol 143)
Peder Jørgensen, Grumstrup fæster Knud Jensens afstandne gaard, hvis datter han har ægted, og skal forsyne hannem Self i hans Alderdomb med fornøden ophold, foruden har han en søn som er loved tilhold med udkrævende hielp om hand der til bliver trængende. Hkorn 6-2-2 fc indf 8 rdr. 54 fag og 8 b 5 k 1 st 5 ungn og 12 faar etc. 24 Octob 1752.

31 (fol 143)
Rasmus Jørgensen, Grumstrup fæster faderen Jørgen Rasmussens afstandne Partgaard, imod belovede opholds Nydelse. Hkorn 3-1-1-1 alb indf 4 rdr. 35 fag og 6 b 3 k 2 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

32 (fol 143)
Søren Mortensen, Yding fæster Anders Hansens fradøde gaard, han har ægted enken. Hkorn 6-5 skp 1 alb indf 4 rdr. 56 fag og 8 Bæster og 16 Faar det øvrige qwæg er af Svagheden Nyelig Bortdøed, Saa andtageren Ved Tiid og leilighed sig Self anskaffer det behøvende der tillige med Vogn etc. 24 Octob 1752.

33 (fol 144)
Jens Hansen, Yding fæster Rasmus Nielsen, fradøde Partgaard, ægter enken Maren Christensdatter. Hkorn 3 td 2 fc ingen indf. 34 fag annammer til Besætning 5 Bæster 12 faar, Qwæged er af den almindelige Siugdom Bortdøed undtagen 2 ungnød, saa andtageren Ved Tiid og Leilighed Self anskaffer det behøvende som tilligemed Vogn, etc. 24 Octob 1752.

34 (fol 144)
Voerladegaard -
er udsat til Næste Session.

35 (fol 144)
Søren Madsen, Dørup - i overskrift staar Mads Sørensen, Dørup - fæster saavel faderens afgangne Mads Sørensen, som moderens fradøde halve gaard. Hkorn 2-1-2-1/2 alb Skov 1 alb. Indf 3 rdr. 27 fag og 4 b 2 k 2 ungn og 10 faar etc. 24 Octob 1752.

36 (fol 144)
Peder Jensen, Davding faar Hosbundhold paa faderen Jens Jensens, fradøde Sted, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 2-7-3-1 2/3 alb Skov 2 alb betaler for Hosbundhold 5 rdr. 27 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 24 Octob 1752.

37 (fol 145)
Søren Sørensen, Davding faar Hosbundhold paa Laurids Mortensens, afstandne Sted, som han formedelst konens skyld der er henfalden til Brendevins Lyst har maatted forlade. Hkorn 2-7-3-1 2/3 alb Skov 2 alb. Betaler for Hosbundhold 3 rdr. 27 fag annammer til Besætning 4 b 1 k og 4 ungnød, hvad mere udfordres skal antageren sig self anskaffe og tilsvare, som tilligemed Vogn etc. 24 Octob 1752.

38 (fol 145)
Laurids Marchusen, Davding fæster Søren Sørensens, som har antagen en gaard i Davding, for hannem afstandne Gadehuus i Byen. Indf 2 rdr. Svarer aarligt 2 rdr 24 sk. 11 fag som han skal forbedre etc. 24 Octob 1752.

39 (fol 145)
Rasmus Hansen, Davding fæster Jens Pedersens, for hannem i Levende Live afstandne og siden fradøde gadehuus, indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. 11 fag som han skal forbedre etc. 24 Octob 1752.

40 (fol 145)
Søren Knudsen, Langballe - med Pas fra Mattrup Gods - fæster Peder Sørensens fradøde gaard, og ægted enken. Hkorn 6-1-2-1 alb Skov 3 fc indf 10 rdr. 83 fag og 8 b 2 st 8 ungn og 20 faar Vogn etc. 24 Octob 1752.

41 (fol 146)
Anders Jensen, Sønder Vissing fæster Jens Christensens formedelst, alderdom afstandne halvgaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 4 rdr.. 36 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar etc. 24 Octob 1752.

42 (fol 146)
Beroer.

43 (fol 146)
Jens Andersen, Fruering fæster et Bygge Plads paa Niels Rasmussen, i Fruering hans i boende gaards grund, Ved Byen beliggende udi Lengden 10 sige Thi Faune og Breden 6 skriver Segs Faune hvorpaa hand maa opsette 6 fag huus imod aarlig afgifts Svarelse til Cassen Een rdr der tager sin begyndelse fra 1ste Jan 1755, som Qwartaliter Betahles, og til gaardens Beboere aarlig Trei Mark. Han skal han være forbunden at skaffe opsat og derefter forsvarlig vedligeholde etc. 24 Octob 1752.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 146)
Christen Pedersen, Gjern - fra Horn - fæster Jens Rasmussens afstandne gaard, har ægted aftræderens datter, og forsyne hannem self med fornøden ophold. Hkorn 6 td 1 fc 2 alb indf 8 rdr. Bygningen er ialt 49 fag, mens det udi dend der under ansøgte Nye Bygning giorde Indretning til huus folkes Beboelse i gaarden bliver herved foruden Regimentskriverens anstalt, gandske og aldeeles forbuden, at ingen saadanne i gaarden maae indtages siden  samme skal Være til auflingens og Besetnings brug, annammed til Besetning 6 b 4 k 5 ungn og 16 faar etc. 27 Octob 1752.

2 (fol 147)
Gjern -
udsat til Videre.

3 (fol 147)
Rasmus Pedersen, Haarup - som nogle aar har været Land Soldat - fæster Laurids Lauridsens fradøde halvgaard, og ægted enken. Hkorn 2-4-1-2 1/2 alb Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb. 27 fag Bygning. Den annammede Besetning har ej Væred uden Maadelig, mens antageren forbunden at være ansvarlig til der i alt efter fæstepligt udfordres, og Des henseende Befried for indf. 27 Octob 1752.

4 (fol 147)
Jens Nielsen, Farre - fra Skanderup - faar Hosbundhold paa Rasmus Rasmussens, fradøde halve Self Eiergaard, han har ægted enken. Hkorn 4 td 4 skp 1 alb betaler for kendelsen 2 rdr. 37 fag og 6 b 4 k 1 st 5 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1752.

5 (fol 147)
Las Sørensen, Voel fæster Anders Hansens, for hannem og sønne konen som er bleven enke, afstandne Partgaard, imod belovede opholds Nydelse. Hkorn 3-3-3-2 alb Samt Stedets anpart af Byens Skouskyld som i alt er 4 td 3 skp 1 fc 2 alb, indf 6 rdr. 51 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 12 faar etc. 27 Octob 1752.

Anno 1753.

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 148)
Thomas Rasmussen, Hvolbæk (Fruering Sogn) fæster hans fader Rasmus Sørensens fradøde halve gaard, som enken hans moder imod opholds Nydelse har afstaaet. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, indf 5 rdr. 42 fag og 6 b 5 k 3 ungn og 16 faar etc. 16 Marts 1753.

2 (fol 148)
Søren Rasmussen, Hvolbæk fæster faderen Rasmus Jørgensens, fradøde halve gaard, Som enken hans moder har afstaaet med vilkaar at Nyde hendes Ophold. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb indf 5 rdr. 43 fag og Besætning 6 b 4 k 4 ungn og 14 faar Vogn etc. 16 Marts 1753. 

3 (fol 148)
Ustrup.
Er udsadt Til Videre.

4 (fol 148)
Anders Simonsen, Galten fæster enkemanden Rasmus Pedersens, formedelst alderdom for hannem imod belovede ophold sin Lifstiid afstandne halve Gaard. Hkorn 3-1 skp 2 alb Skov 1 fc indf 6 rdr. 31 fag og 6 b 5 k 1 st 4 ung og 10 faar etc. 16 Marts 1753.

5 (fol 149)
Jens Rasmussen, Galten fæster Simon Frandsens, afstandne halve gaard, imod belovede ophold hans lifs tiid. Hkorn 3 td 1/2 alb af Ryegaards Øde 1 td 3 skp 3 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 6 rdr. 40 fag og Besætning 8 b 5 k 1 st 6 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1753.

6 (fol 148)
Herman Nielsen, Skrædder, Galten - fæster  Søren Rasmussens fradøde halve Gadehuus, som enken Mette Pedersdatter for hannem har afstaaed, med vilkaar sin tid der udi at Nyde huus værelse. Indf 2 rdr og aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1752.
[KVJ:
Fæstenummer skal sikkert være 6 (fol 149), ligesom datoen nok skal være 16 Marts 1753]

7 (fol 149)
Søren Thomasen, Galten fæster Søren Christensen Skræder, afstandne gadehuus. Indf 3 rdr aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1753.

8 (fol 149)
Jens Hansen, Galten - fra Sjelle - faar  Hosbundhold paa et Selv Eyerhuus, Annex bunden Frands Simonsen i Galten, tilhørende som Laurids Nielsen er fradød, hvoraf betales for kendelsen 1 rdr. Svarer aarlig til Cassen de der paa 1734 ansatte 24 sk foruden hvad Eieren tilkommer. Han er forbunden at holde Bygningen i forsvarlig stand etc. 16 Marts 1753.

9 (fol 150)
Peder Johansen, Sorring fæster enkemanden Søren Sørensens, formedelst alderdom og Skrøbelighed for hannem, imod belovede opholds Nydelse afstandne Partgaard. Hkorn 2-3-3 fc Skov 1 fc 1 alb indf 2 rdr. 24 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1753.

10 (fol 150)
Søren Pallesen, Sorring fæster Hans Reinholtsen Potmagers fradøde huus, hvoraf indf er 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1753.

11 (fol 150)
Peder Rasmussen, Herskind - fra Galten - fæster Niels Pedersens fradøde Partgaard. Hkorn 3-4-2-1 alb indf 5 rdr. 40 fag og 6 b 5 k 5 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1753. [rettet KVJ].
[KVJ:
Dato skal være 16 Marts 1753]

12 (fol 150)
Peder Rasmussen, Herskind fæster Jens Simonsens formedelst, høy alderdomb afstandne gaard, med de vilkaar Som deris egen afhandlede Contract om formelder. Hkorn 6 td 3 fc 2 alb indf 8 rdr. 54 fag hus og 8 b 4 k 1 st 8 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1753.

13 (fol 151)
Anders Jensen, Nørre Vissing fæster faderen Jens Rasmussens, formedelst alderdoms Skrøbelighed afstandne Gaard. Hkorn med 1/3 deel af No 7 som samme er underlagt 6-4-3-1 2/3 alb indf 10 rdr. 64 fag Bygning og 8 b 6 k 10 ung og 10 faar etc. 16 Marts 1753.
[KVJ:
Sml. med Gryt Fptk 1729-1745 nr. 17 (fol 76). Det kunne være samme gård]

14 (fol 151)
Søren Sørensen, Boes (Baas) - fra Firgaarde - fæster Rasmus Thomesens fradøde Gaard, som har ægted hans efterladte enke. Hkorn 7 td 1 alb Skov 1 skp 1 alb ..? af Voesgaard Eng 1 skp 3 fc 1 alb indf 10 rdr. 54 fag hus og 8 b 4 k 2 st 6 ungn og 10 faar etc. 16 Mart 1753.

15 (fol 151)
Ove Lauridsen, Tønning fæster faderen Laurids Ovesens afstandne halve gaard, med vilkaar hand og kone nyder deris ophold. Hkorn 2-6 skp 1 alb Skov 1/2 alb indf 3 rdr. 42 fag og 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1753.

16 (fol 151)
Niels Ollesen, Tønning - som har væred i tieneste hos Høy Salig Droning Anne Sophia paa Clausholm - fæster Niels Lauridsens afstandne Sted. Hkorn 1 td 7 skp Skov 1 alb indf 2 rdr. Bygningen er 35 fag, den udkrævende Besætning skal antageren med behøvende Sædekorn i alt Tilsvare, ligesom samme ved Stedet til Inventarium efter fæste pligt skal forblive, for uden at Bygningen skal forbedres etc. 16 Marts 1753.

17 (fol 152)
Niels Lauridsen, Saaby - fra Tønning - fæster Rasmus Jørgensens fradøde, hvor ved han ægter enken med 3 børn. Hkorn 3-2-1 fc indf 2 rdr. 32 fag og 5 b 3 k 3 ungn og 14 faar etc. 16 Marts 1753.

18 (fol 152)
Niels Albredtsen, Træden - Døed.
Beroer med Fæste Brevets udferdigelse.

19 (fol 152)
Morten Thøgersen, Slagballe fæster faderen Thøger Pedersens, formedelst alderdom imod opholds Nydelse for sig og hustruen afstandne Partgaard. Hkorn 4-1-1 fc Skov 1/2 alb. Indf 4 rdr. 48 fag annammer til Besætning 4 b 4 k 10 ungn og 20 faar etc. 16 Marts 1753.

20 (fol 152)
Niels Jensen, Føvling fæster Anders Christensens, grundet alderdom og Skrøbelighed, afstandne Gadehuus, med vilkaar at ægte hans Stifdatter, og de gamle hos den at nyde huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1752.

21 (fol 152)
Jens Thommesen, Sønder Vissing - fra Ulstrup - fæster  Jens Rasmussen, Vilholts fradøde halve gaard, hvor ved han ægter enken med 5 børn. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb, som efter omstændigh. er uden indf. 36 fag Hus og 3 b 3 k 3 ungn og 12 faar etc. 16 Marts 1753.

22 (fol 153)
Niels Jensen, Sønder Vissing fæster faderen Jens Jensen Yding, for hannem imod opholds Nydelse afstandne halve gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb som uden indf er bevilged. Bygningen er efter Ildebranden 1744 opsadt Som er 41 fag Got huus. Annammed til Besætning 5 b 2 k 6 ungn og 12 faar, Vogn etc. 16 Marts 1753.

23 (fol 153)
Skovrider Johan Christopher Schuldts, Vinding faar Hosbundhold paa formanden Søren Jensens Selveier Sted, som hand sig af enken har tilforhandled. Hkorn 1-6-3-2 alb Skov 1 alb, hvoraf udi Hosbundholds kendelse betales 2 rdr. Bygningen er 24 fag. Til Besætning udfordres 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar, Vogn, Ploug og Harve etc. 16 Marts 1753.

24 (fol 153)
Povel Pedersen, Engetved - Døed -
Beroer med fæste Brevets udstædelse.

25 (fol 153)
Peder Andersen, Paarup - fra Løgager - fæster Niels Sørensens fradøde halve gaard, som enken, Een høy aldrende koene for hannem har afstaaed, med vilkaar hendes Lifstid at nyde belovede ophold og huusværelse. Hkorn 1-7 skp 1 1/2 alb Skov 1 fc indf 2 rdr. 39 fag Bygning og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1753.

26 (fol 153)
Just Rasmussen, Vrold - fra Emborg - fæster Rasmus Andersens, formedelst Alderdom og lang Sengeleie, afstandne gaard, med vilkaar at ægte deres datter og give de gamle deres ophold. Hkorn 5-6-1-2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/4 alb indf 4 rdr.  Bygningen er 44 fag annammed til Besætning 8 b 5 k 6 ungn 12 faar etc. 16 Marts 1753.

27 (fol 154)
Christen Nielsen, Vrold - fra Haarby - fæster enkemanden Joen Andersens, for hannem og hans datter hand ægter, formedelst fattigdom og hafvende gield afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb Skov 3 fc 1 5/8 alb. Efter omstændighederne befried for indfæstning. 22 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 16 Marts 1753.

28 (fol 154)
Rasmus Pedersen, Vrold fæster Rasmus Jensens fradøde Gadehuus, ægter enken. Indf 2 rdr den aarlige afgift er 1 rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 16 Marts 1753.

Silcheborg ambt:

1 (fol 155)
Niels Jensen, Gjern fæster Peder Sørensens, formedelst tilslagen Legems Skrøbelighed, afstandne gaard, med vilkaar at ægte hans datter sambt forsyne hannem og hustrue med ophold. Hkorn foruden stedets anpart af Byens Skovskylde 8 td 1 fc indf 8 rdr. Bygningen er 47 fag annammer til Besætning 10 b 6 k 8 andre Creature og 10 faar Vogn etc. 16 Marts 1753.

2 (fol 155)
Jens Hansen, Gjern - fra Skørring - fæster Rasmus Nielsens, formedelst alderdom og tilslagen Skrøbelighed af Beenbrud, afstandne gaard, imod belovede ophold for sig og koene deres Livs tid. Hkorn foruden gaardens anpart af Byens Skovskyld 6 td 3 fc 2 alb indf 5 rdr. Bygningen er 36 fag og Besætning 8 b 4 k 5 ungn og 16 faar etc. 16 Marts 1753.

3 (fol 155)
Anders Pedersen, Gjern - fra Horn - fæster Jens Nielsens afstandne Sted, med vilkaar at ægte hans datter for forsyne de gamle med Ophold. Hkorn 1-4-2-2 alb uden indf. 22 fag hus og 4 b 2 k 2 ungn og 8 faar etc. 16 Marts 1753.

4 (fol 155)
Jens Hansen, Gjern - fra Grølsted - fæster Søren Nielsens, for hannem formedelst alderdom afstandne Boel, med vilkaar at ægte Datten som altid har været hiemme til hielp ved Stedet og forsyne de gamle med ophold. Hkorn 1-6-3-2 alb indf 2 rdr. 22 fag og 3 b 2 k 2 ungn og 6 faar Vogn etc. 16 Marts 1753.

5 (fol 156)
Christen Rasmussen, Grølsted - fra Farre - fæster Jens Christensens, fradøde gaard, han ægter enken. Hkorn 5 td 3 fc 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 54 fag og 6 b 6 k 6 ungn og 10 faar etc. 16 Marts 1753.

Anno 1753.

Er udi Efterhøst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve Udsted:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 155)
Hans Jacobsen, Gjesing (Fruering Sogn) - fra Ballebo - med Pas fra Frue Conferents Raad Inde Grabov -  fæster Niels Pedersen Dues, fradøde gaard, ægter den efterladte enke. Hkorn foruden hvad derunder er i brug af Tammestrup Ødegaard 6-5-1-2 alb indf 8 rdr.  Bygningen er 50 fag og 9 b 6 k 6 ungn og 16 faar etc. 2 Novb 1753.

2 (fol 156)
Jens Sørensen Leth, Rindelevgaard - som i nogen tid har haft i fæste og brug, dend halvepart af Rindelevgaard - fæster anden halvpart, som Jens Nielsen i fattig Tilstand for hannem har afstanden. Hkorn 7 td 3 fc 1/2 alb Skov 2 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb, saa gaarden samles under et Brug. Indf 8 rdr. Bygningen paa denne halvpart er 60 fag. Til dend udkrævende Besætning og behøvende Sædekorn som Sted som Stedse Ved gaarden til inventarium skal forblive, Er antageren med hvis Videre til sammes Conservation udkræves, Pligtig at tilsvare etc. 2 Novb 1753.

3 (fol 157)
Rasmus Jørgensen, Hvolbæk fæster faderen Jørgen Gundersens, formedelst høye alderdom og tilslagen Svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Ødegaard 2 skp 3 fc 2 19/42 alb indf 3 rdr. 41 fag og 5 b 5 k 4 ungn og 16 faar etc. 2 Novb 1753.

4 (fol 157)
Søren Andersen, Hvolbæk  fra Vrold, som har lært Bødker Haandværk, fæster Rasmus Lassens, og Hustrues formedelst høy alderdom og Skrøbelighed, afstandne halve Gadehuus, med vilkaar at ægte konens søster datter og de gamle at nyde huusværelse Deres Lifstid. Indf 2 rdr. I steden for den aarlige afgift gøres arbeide til Slots Haugen. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

5 (fol 157)
Jens Jensen, Virring fæster faderen Jens Jacobsens, formedelst Skrøbelighed og konens alderdom, afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb indf 4 rdr. 32 fag og Besætning 6 b 2 k 5 ungn og 9 faar etc. 2 Novb 1753.

6 (fol 158)
Skomagersvend Jens Abrahamsen, Virring - fra Skanderborg - fæster Peder Andersen, Skomager fradøde halve huus, og ægted enken, Saa hand uden hendes Villie, skal være gandske formeent huused til Nogen, at overlade eller afstaae, hvoraf gøres ugedagsarbeide til Slotshaugen. Indf 1 rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

7 (fol 158)
Laurids Nielsen, Virring - en gift Tienestekarl - fæster Laurids Rasmussens fradøde halve gadehus, som enken udi megen fattigdom godvilligen har forlat, hvoraf gøres ugedagsarbeide til Slotshaugen, som hun ej var i stand til at forrette eller skaffe Huset repareret. Efter omstændighederne uden indf. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

8 (fol 158)
Niels Erichsen, Fruering - fra Truust - fæster Laurids Jensens fradøde halve gadehus, i steden for anden afgift gøres ugedagsarbejde til Slots Haugen, ægter enken. Indf 2 rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

9 (fol 158)
Knud Sørensen, Skaarup - forrige Dragon og Landsoldat - fæster Erich Andersens afstandne Gadehus, siden hand i des sted har antagen en halvgaard der i Byen. I steden for den aarlige afgift gøres Ugedagsarbeide til Slots Haugen, men svarer af det dertil Matriculerede Hkorn 2 skp 1 fc indf 1 rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

10 (fol 158)
Peder Nielsen, Vitved - fra Fruering - fæster Laurids Willumsens fradøde gaard, har ægtet enken. Hkorn med derunder henlagde Aparte Brug 1 td 3 skp 1 fc 1 alb og ialt 5 td 3 skp 1 fc indf 3 rdr.. Bygningen er 39 fag og 6 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 2 Novb 1753.

11 (fol 159)
Rasmus Christensen, Fastrup (Faastrup) fæster hans fader Christen Knudsens, fradøde gaard, som enken hans moder en Høyaldrende koene, for hannem har afstaaed. Hkorn med Aparte brug af 2 alb, = 4 td 2 skp indf 6 rdr. Bygningen er 47 fag annammer til Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 2 Novb 1753.

12 (fol 159)
Peder Jensen, Blegind faar Hbh paa faderen Jens Pedersens, for nogle aar siden fradøde halve Selvejergaard, som enken hans moder for hannem har afstaaed med vilkaar, hand ej sig udi ægteskab imod hendes Willie, maatte Indlade og at forsyne hend med fornøden ophold og Huusværelse. Hkorn 3-1-3 fc betaler for Hbhs kendelsen 8 rdr. Bygningen er 27 fag annammed til Besætning 4 b 3 k 6 ungn 10 faar etc. 2 Novb 1753.

13 (fol 159)
Rasmus Madsen, Mesing fæster Rasmus Jensens, fradøde Partgaard, som enken formedelst alderdom for hannem og hendes datter har afstaaet. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb Skov 2 fc indf 4 rdr. 28 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 8 faar Vogn etc. 2 Novb 1753.

14 (fol 160)
Morten Jensen, Nørre Vissing - fra Tørring - fæster Daniel Jensens fradøde halve gaard, ægter enken som har 3 smaa børn. Hkorn 3 td 3 fc 2 1/2 alb Skov 1 fc 1 alb indf 3 rdr. 28 fag og 5 b 4 k 4 ungn 8 faar etc. 2 Novb 1753.

15 (fol 160)
Peder Nielsen, Sjelle fæster enkemanden Envold Jensens, formedelst Skrøbelig Tilstand af Efne og Legems kræfter, afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hans datter, som er efter kommed, og give ham Self Noeged til ophold, samt at hans søn som er Svagelig skal have hielp og Tilhold ved Stedet. Hkorn 3 td 2 fc 2 1/2 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag og 6 b 3 k 3 ungn og 3 faar etc. 2 Novb 1753.

16 (fol 160)
Jørgen Nielsen, Skovby - som ved Land Militien sin Tiid har udtient - fæster Søren Bærendsen Basses formedelst, baade sin egen og hustrues høye alderdom, afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte deres datter og forsyne de gamle med ophold og huusværelse. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 23 fag annammed til Besætning 6 b 3 k 4 ungn og 8 faar Vogn, Ploug og Harve etc. 2 Novb 1753.

17 (fol 160)
Jens Sørensen, Harlev - fra Stjær -  fæster Niels Lauridsens, formedelst alderdoms Skrøbelighed, afstandne halve gaard, hvor ved hand har ægted hans datter, og indgaaet at forsyne hannem med Nødtørftig ophold. Hkorn 2 td 7 skp 2 alb indf 4 rdr. 28 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 5 faar etc. 2 Novb 1753.

18 (fol 161)
Peder Pedersen, Hørslev - fra Hvolbæk - fæster Peder Sørensens fradøde Partgaard, ægter enken. Hkorn 3 td 1 fc 2 alb indf 5 rdr. 34 fag annammer til Besætning 5 b 4 k 5 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1753.

19 (fol 161)
Søren Andersen, Hørslev fæster hans fader Anders Simonsens, fradøde halve gaard, som moderen formedelst alderdom imod Nødtørftig opholds Nydelse har afstaaed.
Hkorn 3-2-1-1 1/2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 30 fag og 4 b 4 k 3 ungn og 4 faar etc. 2 Novb 1753.

20 (fol 161)
Peder Thoersen, Framlev fæster Rasmus Rasmussen Munckes?, formedelst alderdom afstandne Partgaard, med vilkaar at ægte hans datter, og at de gamle med de unge bliver under een Huusholdning, eller og at gives Een Toeelig ophold, samt Een Stue til huusværelse i gaarden. Hkorn 2 td 7 skp 1 fc indf 3 rdr. 31 fag Hus og 5 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 2 Novb 1753.

21 (fol 161)
Anders Jørgensen Dyhr, Ry - fra Tulstrup - fæster afgangne Peder Jensen og efterlatte enkes fradøde Partgaard, hvorved hand har ægted hendes broder datter, som paa Kroerholdet er forundt allernaadigst Previlegie. Staar for Hkorn med Aparte Eng, Skov og Gresning 3 td 1 skp 3 fc 1 1/4 alb Skov 2 skp 1 fc foruden Nyder og det der til Værende Gadehuus, andsat for Aarlig afgift 1 rdr 56 sk og Efter Matr Svares af 2 alb Hkorn. Indf 10 rdr. Bygningen er 67 fag huus Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar Vogn etc. 2 Novb 1753.

22 (fol 162)  
Rasmus Sørensen, Ry fæster Hans Jacobsens fradøde Partgaard, hvorved enken er ægted. Hkorn 2-3-3-1 alb Skov 1 skp 2 fc 3/4 alb indf 3 rdr. 32 fag og Besætning 4 b 2 k 1 ungn 3 faar Vogn etc. 2 Novb 1753.

23 (fol 162)
Søren Sørensen, Ry fæster Det øde Huus Plads udi Ry, som Anders Hansens Nauen udi krigs Jordebogen findes anført for, med vilkaar derpaa at opsætte 6 forsvarlige fag huus, samt hand uden indf er bevilged, og derpaa at nyde 3 aars frihed fra 1 jan 1753 at reigne. Efter den tids udløb at svare aarligt afgift 2 rdr 24 sk, foruden Skatterne af Hartkornet som er anført for 2 alb. Han skal vedligeholde etc. 2 Novb 1753.

24 (fol 162)
Rasmus Sørensen, Salten  en aldrende mand der af Byen, og Een Ungkarl Søren Nielsen, Gjessø - fra Gjessø - som har beslutted at Træde udi ægteskab med samme mands datter -  fæster  Jens Rasmussens fradømte, og under Sagen til Dennem mindelig afstanden Halvegaard, med vilkaar at de Samme under Een Drift, og huusholdning skal besidde, samt efter Dend gamles Død, af Søren Nielsen at beboes imod enkens tilkommende ophold at udrede. Hkorn 3-3-2-1 15/16 alb Skov 2 fc 1alb indf 3 rdr. Bygningen er 35 fag annammed til Besætning 4 b 3 k og 1 ungn. Det videre udfordrende skal antageren anskaffe og Tilsvare etc. 2 Novb 1753.

25 (fol 162)
Peder Sørensen, Velling  fra Vorret (Voerit) - fæster Jørgen Nielsens fradøde halvegaard, ægter enken, har til ophold den afdødes moder. Hkorn 2 td 7 skp 1 alb Skov  1 1/2 ? alb. Indf 2 rdr. 29 fag og Besætning 4 b 2 k 3 ungn og 4 faar  Vogn, Ploug etc. 2 Novb 1753.

26 (fol 163)
Las Lauridsen, Bryrup fæster hans fader Laurids Rasmussens, fradøde halve Annex Gaard. Hkorn Herlighed 3 skp 1 fc 1 3/8 alb Skov 1 alb Annexskyld 1 td 2 fc 1 1/8 alb indf 2 rdr. Bygningen ikke ang, til den udkrævende Besætning skal han være ansvarlig tillige med Vogn, Ploug etc. 2 Novb 1753.

27 (fol 163)
Anders Andersen, Tønning - fra Vissing - fæster Peder Knudsens fradøde gaard, som enken for hannem, og hendes datter han har ægted, har afstaaet, med vilkaar at forsyne hende med ophold og husværelse. Hkorn foruden gaardens anpart af Korsballeheede og anden fælles brug 5 td Skov 1 alb hvoraf indf er 6 rdr. Bygningen er 72 fag og Besætning 8 b 5 k 8 ungn og 15 faar etc. 2 Novb 1753.

28 (fol 163)
Christen Rasmussen, Træden - fra Elling - fæster Niels Sørensens fradøde gaard, ægter enken. Hkorn 4-6-1-3/5 alb indf 4 rdr. 45 fag hus og 6 b 5 k 8 ungn og 12 faar etc. 2 Novb 1753.

29 (fol 164)
Knud Nielsen, Træden - fra Nederskov - fæster Niels Adsersens fradøde gaard, hvorved enken er ægted, ved stedet er forrige mands fader Albret Adsersen at nyde ophold. Hkorn 4-6-2-1 alb men efter Byens Ligning svares af 4 td 6 skp 1 fc 3/5 alb indf er 4 rdr. Bygningen er 56 fag og Besætning 6 b 5 k 5 ungn og 6 faar etc. 2 Novb 1753.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Niels Albretsen. Se 18 (fol 152) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2374]

30 (fol 164)
Peder Jensen, Davding fæster hans fader Jens Pedersens fradøde Partgaard, som enken hans moder formedelst Alderdom og Skrøbelighed imod belovede ophold for hannem har afstaaed. Hkorn 1-3-3-2 1/2 alb Skov 1 alb ingen indf. 26 fag og 4 b 2 k 2 ungn og 8 faar etc. 2 Novb 1753.

31 (fol 164)
Peder Jensen, Brædstrup fæster hans fader enkemand Jens Mortensens, for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar at nyde ophold og Huusværelse, og hans 3de moderløse Børen at opfødes Ved Stedet. Hkorn 2-2-2-1 alb Skov 2 alb. Formedelst omstændigheden er hand for Indfestning befried. Bygningen er 31 fag og 4 b 5 k 3 ungn og 16 faar etc. 2 Novb 1753.

32 (fol 164)
Søren Rasmussen, Saaby  af Tebstrup -  fæster hans kones Stiffader Niels Jørgensens fradøde halve gaard, som enken hendes moder imod Tilkommende opholds Nydelse, for hannem har afstaaed. Hkorn 4-3-1-1 alb indf 4 rdr. 38 fag Hus og 6 b 4 k 3 ungn og 16 faar etc. 2 Novb 1753.

33 (fol 165)
Anders Rasmussen, Tebstrup fæster hans broder Søren Rasmussens for hannem afstandne gaard, med vilkaar at svare hans moder dend hende belovede Ophold.
Hkorn 4-7-1-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 46 fag og Besætning 7 b 2 k 3 ungn og 10 faar etc. 2 Novb 1753.

34 (fol 165)
Iver Christensen, Ris  fra Yding - fæster enkemanden Peder Dams, for hannem og datter hand har ægted, imod belovede ophold afstandne halve gaard. Hkorn 4-3-2-1 1/2 alb indf 4 rdr. 29 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar etc. 2 Novb 1753.

35 (fol 165)
Peder Sørensen, Bjødstrup - af Ris - fæster Niels Hansen Møllers fradøde Sted. Hkorn 2-2-2-2 alb indf 2 rdr. 29 fag og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar  Vogn, Ploug og Harve etc. 2 Novb 1753.

36 (fol 165)
Peder Jensen, Møldrup  fra Gantrup - fæster Søren Jensens fradøde halvegaard, siden enken har taged hannem til ægte. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb Skov 2 alb, indf 4 rdr. 41 fag hus og Besætning 6 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 2 Novb 1753.

37 (fol 167)
Anders Pedersen, Dørup fæster Herman Hansens fradøde Boel, ægter enken. Hkorn 1 td 2 alb, aarlig Huspenge 1 rdr 12 sk og indf 2 rdr. Huset er 17 fag annammes til Besætning 2 b 2 k og 6 faar etc. 2 Novb 1752.

38 (fol 166)
Rasmus Rasmussen, Horndrup fæster hans fader Rasmus Rasmussens, formedelst høye alderdomb og konens svaghed afstandne halvegaard. Hkorn 3-2-1-1/2 alb Skov 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 41 fag hus og 6 b 3 k 2 ungn og 12 faar etc. 2 Novb 1753.

39 (fol 166)
Jens Hansen, Grumstrup fæster faderen Hans Ollesens, for nogle aar siden, og moderens derefter fradøde Partgaard.
Hkorn 3-1-1-1 alb indf 3 rdr. Bygningen er 46 fag og 6 b 3 k 3 ung og 7 faar etc. 2 Novb 1753.

40 (fol 166)
Niels Nielsen, Grumstrup  fra Gjesing - fæster Erich Sørensens, for mange aar siden fradøde Gadehuus, som enken formedels høy alderdomb har overladt ham, med vilkaar at ægte hendes datter og Dend Ved dennem at Nyde fri huusværelse. Aarlig afgift 2 rdr 2 4 sk ingen indf. Bygningen er allene 4 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.      

41 (fol 167)
Jens Sørensen, Ørridslev - fra Tønning - fæster Hendrich Nielsens fradøde Gadehus, ægter enken. Indf 2 rdr svarer aarligt 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

42 (fol 167)
Hans Jensen, Vrold  fra Grumstrup - fæster Laurids Sørensens fradøde gaard, og ægter enken. Hkorn 5-6-1-2 alb Skov 1 skp 3 fc 1/4 alb indf 6 rdr. 60 fag hus og Besætning 8 b 6 k 8 ungn 16 faar Vogn etc. 2 Novb 1753.

43 (fol 167)
Anders Lauridsen, Vrold - af Bryrup - som fra sin Ved Land Militcen hafte Tieneste er udløst - fæster Niels Jensen og hustrues fradøde gadehuus, med vilkaar, at Deres efterladte Svagelig datter, der udi skal have fri huusværelse, saa samme uden indf er bevilged. Til arbeide ved Slotted er samme henlagt og svarer allene aarlig huspenge 12 sk. Huset er 5 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

44 (fol 167)
Laurids Hansen, Tørring fæster hans Stiffader Rasmus Jørgensens, fradøde Partgaard, som moderen formedelst høy Alderdombs Skrøbelighed imod Tilkommende ophold har afstaaet. Hkorn 1-4-1-2 alb. Ingen indf. 23 fag Hus og 4 b 3 k 2 ungn 10 faar etc. 2 Novb 1753.

45 (fol 167)
Rasmus Jensen, Gammelgaard fæster hans fader enkemanden Jens Jensens, formedelst alder og tilslagen Skrøbelighed afstandne halve part af Gammelgaard. Hkorn 4?-3-1-1/2 alb Skov 2 alb indf 8 rdr. Bygningen som siden Ildebranden 1750 befindes vel opsat og udi god Stand er 40 fag. Besætning 7 b 5 k 2 st 8 ungn og 10 faar etc. 2 Novb 1753.

46 (fol 168)
Erich Pedersen, Høver - af Taastrup - fæster Hans Pedersens for nogle aar siden fradøde huus, ægter enken. Indf 2 rdr aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 2 Novb 1753.

47 (fol 168)
Udsat til næste Session.

Silcheborg Ambt:

1 (fol 168)
Jens Jensen Bødker, Grølsted - Skanderup Sogn -  fæster faderen Jens Jensens, formedelst sin, og hustrus alderdom imod belovede ophold og huusværelse, afstandne gaard. Hkorn 4-7-2-1 alb indf 5 rdr. 37 fag og 8 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 31 Octob 1753.

2 (fol 168)
Niels Jensen Tydsk, Truust fæster enken hans moders, fradøde Gadehuus, indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 31 Octob 1753.

3 (fol 168)
Rasmus Rasmussen, Laven fæster Stiffaderen Frands Nielsens, afstandne Gadehuus, imod belovede Huusværelse og tilhold. Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb og svarer aarligt af huset 2 rdr 24 sk indf 2 rdr. Huset er 12 fag som han skal forbedre etc. 31 Octob 1753.

4 (fol 169)
Thomas Christensen, Tømmerby (Timmerby) - fra Hjortballe - fæster Søren Andersens fradøde halvpartgaard, ægted enken. Hkorn 3-1-3-1 1/8 alb har der foruden af det under no 3 af antagne sted 5 skp 3 fc 2 3/8 alb og af Kongsholm 1 fc 2 alb Skov 1/4 alb i alt 3 td 2 1/2 alb foruden Skovskylden. hvoraf efter omstændigh. betales indf 3 rdr. 23 fag og besætning 4 b 4 k 4 ungn og 9 faar etc. 31 Octob 1753.

5 (fol 169)
Niels Rasmussen, Rudstrup - fra Salten - fæster enkemanden Søren Nielsens, formedelst alder og svaghed, imod belovede ophold afstandne halvegaards brug. hvorved aftræderens datter er ægted. Hkorn 3-6-2-2 alb Skov 7 skp 1 fc 2 1/2 alb. Indf 5 rdr. 63 fag og Besætning 5 b 5 k 6 ungn og 16 faar etc. 31 Octob 1753.

6 (fol 169)
Laurids Pedersen, Rudstrup fæster - som har til ægte afgangne Peder Povelsens datter, hans nyelig fradøde halvegaards brug, som han i mandens levende live var tilsagt, imod at forsyne enken med fornøden ophold og huusværelse. Hkorn 3-6-2-2 alb Skov 1 skp 2 fc 2 1/2 alb. Indf 5 rdr. 75 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 31 Octob 1753.

Anno 1754.

Er udi Vaar Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve udstæd:

Schanderborg Amt:

1 (fol 170)
Anders Jensen, Vitved sogn og By fæster faderens Jens Povelsens afstandne partgaard, imod belovede ophold.
Hkorn 3-7-3-2 alb indf 3 rdr. Bygningen er 34 fag og 5 b 3 k 4 ungn og 8 faar, Vogn, Ploug og harve etc. 2 Maj 1754.
[KVJ:
Første fæsteuddrag i 1754 har intet nummer] Uforståelig? KKN]

2 (fol 170)
Peder Rasmussen, Vitved - fra Svinsager - fæster Peder Rasmussens (navne ok læst) fradøde halve gaard,, ægter enken.
Hkorn 4-6-3-2 1/2 alb, indf 5 rdr. Bygningen er 40 fag og 6 b 4 k 1 st 4 ungn og 10 faar etc. 2 Maj 1754.

3 (fol 170)
Skræder Søren Nielsen, Vitved - fra Fastrup - fæster Jens Pedersens fradøde halve gadehuus, som uden indfæstning bevilges. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 11 fag som han paalægges at forbedre etc. 2 Maj 1754.

4 (fol 170)
Jens Pedersen, Hvolbæk  fra Firgaarde - fæster enkemanden Peder Jensens, afstandne halvegaard, hvis datter han har ægted, og forsyner den gamle med Ophold. Hkorn 3-1-3-2 1/2 alb og af Tammestrup Øde 2 skp 3 fc 2 19/42 alb indf 5 rdr. 42 fag hus og 6 b 4 k 4 ungn og 15 faar etc. 2 Maj 1754.

5 (fol 170)
Jens Sørensen, Skaarup - fra Brørup - fæster Jens Michelsens, fradøde halve Gadehuus, uden indf. I stedet for afgiften henlagt til arbeide udi Slots Haugen. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

6 (fol 171)
Peder Rasmussen, Møballe - fra Hørret (Høred)  - faar Hosbundhold paa Jacob Jensens fradøde selvejergaard, ægted enken. Hkorn 8-5-2-1 alb betaler til Hosbundholds kendelse 10 rdr. 60 fag hus og 10 b 2 st 6 k 8 ungn og 16 faar etc. 2 Maj 1754.
[KVJ:
Peder Rasmussen kommer fra Hoved, Ørridslev sogn. Se KB Kattrup sogn 1742-1802 - stikord v/Bente Feldballe, hvor vielsen mellem  Peder Rasmussen og Jacob Jensens enke, Maren Rasmusdatter ses i 1754]

7 (fol 171)
Baltzer Nielsen, Ørridslev - fra Bjødstrup - fæster Christen Michelsens, formedelst alderdom og Skrøbelighed, afstandne halve gaard, med vilkaar at ægte hands datter og forsyne ham og konen med Nødtørftig ophold  Deris Lifstiid.
Hkorn 2-4-2-2 alb indf 2 rdr. Bygningen er 25 fag og 4 b 2 k 2 ungn og 6 faar etc. 2 Maj 1754.

8 (fol 171)
Skovrider Hans Severin Lange, Tebstrup fæster Peder Nielsen Hiulmands for hannem, wed mindelig accord afstandne gaard, uden at være berettiged nogen aftægt eller tilhold ved stedet, Mens Peder Nielsens formands søn Søren Rasmussen, at nyde udkrævende ophold naar hand ej kand være sig selv og forlanger at komme til stedet. Hkorn 4-4-2-2 alb, ingen indf. Bygningen er 43 fag, for den udkrævende fulde Besætning tillige med Vogn, Ploug og harve med tilbehør samt behøvende Sædekorn er han pligtig at tilsvare etc. 2 Maj 1754.

9 (fol 171)
Jens Jensen, Elling - af Elling - faar Hosbundhold paa Christen Hansens fradøde  Selv Eiendoms Jorder der i Byen, hvorved hand ægter enken Ellen Andersdatter. Hkorn 4-3-1-1 af Tofte Jord 2 skp 2 fc 2 alb og Hommel Kiersberg 1 skp 1 fc 2 alb, hvoraf erlægges til kendelsen 6 rdr. Bygningen som er beliggende paa en fæstegaards grund bestaar af 39 fag. Annammed til Besætning 7 b 2 st 6 k 4 ungn og 12 faar etc. 2 Maj 1754.

10 (fol 171)
Niels Rasmussen, Taaning - fra Virring - fæster Envold Jensens fradøde halve gaard, ægted enken, som har 3 smaa fader og moderløse børn og Een gammel mand, som gaarden tilforn har beboed, der alle med ophold skal forsynes. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb, indf 3 rdr. Bygningen som siden Ildebranden 1745 af nye er opsat er 35 fag hus annammer til Besætning 6 b 2 k 3 ungn og 10 faar etc. 2 Maj 1754.

11 (fol 172)
Olle Steffensen, Taaning fæster hans fader Steffen Sørensens fradøde halve gadehuus, som moderen imod belovede Huusværelse har afstaaet. Indf 2 rdr, svares aarligt af huset der er 6 fag 1 rdr 12 sk. Han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 2 Maj 1754.

12 (fol 172)
Jacob Andersen, Ustrup - fra Brørup - fæster Michel Nielsen Skougaards (Stougaards?)  fradøde gaard, hvorved hand ægter enken. Hkorn 3-6-2 fc indf 5 rdr. Bygningen er ikke ang Besætning 6 b 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 2 Maj 1754.

13 (fol 172)
Anders Jensen, Burgaarde - fra Sønder Vissing - fæster Peder Pedersens fradøde halve gaard. Hkorn 2-4-2-2 1/2 alb Skov 1 alb indf 2 rdr. 44 fag hus og 4 b 4 k 4 ungn og 10 faar etc. 2 Maj 1754.

14 (fol 172)
Christen Pedersen, Føvling - med Pas fra Bjerre - fæster Søren Jørgensens fradøde Huus. Hkorn 2 alb uden indf. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

15 (fol 172)
Olle Jensen, Velling fæster faderens Jens Ollesens afstandne gaard. Hkorn 2 td 2 alb Skov 1 alb indf 2 rdr. 22 fag Hus og Besætning 4 b 3 k 4 ungn og 6 faar etc. 2 Maj 1754.

16 (fol 173)
Niels Mortensen, Ry - fra Emborg - fæster Anders Christensens, formedelst alderdom og Skrøbelighed afstandne Gadehuus, med vilkaar at ægte hans datter, og forsyne hannem og konen med Huusværelse. Hkorn 1 fc  indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

17 (fol 173)
Jesper Jørgensen Dyhr, Tulstrup fæster hans fader Jørgen Andersen Dyhrs fradøde gaard. Hkorn 8-2-2-1 alb Skov 2 skp 2 alb, indf 8 rdr. Bygningen er 69 fag og Besætning 8 b 2 st 5 k 4 ungn og 10 faar etc. 2 Maj 1754.

18 (fol 173)
Toer Rasmussen, Firgaarde - fra Siim - fæster Peder Jensens fradøde halve Gadehuus.
Hkorn 2 alb indf 1 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 3 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

19 (fol 173)
Knud Jensen, Laasby - fra Flendsted - fæster Rasmus Hansens fradøde halve gadehuus, som har ægted enken. Indf 2 rdr aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 11 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

20 (fol 173)
Christian Pedersen, Laasby (i overskrift staar Christian Jørgensen, Laasby) - fra Flendsted - fæster enken Catrine Simonsdatters fradøde halve Gadehuus, indf 2 rdr. Den aarlige afgift er 1 rdr 12 sk. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

21 (fol 174)
Jens Mortensen, Dallerup - fra Skovsrod - fæster Søren Pedersens fradøde Kierkegaard! Annexgaard! i Dallerup, ægted enken Anne Nielsdatter. Hkorn Herlighed 3 skp 3 fc 1 alb Kiercke skylde 3 td 6 skp 1 fc 1 alb og Skov 1 fc 1 alb hvoraf til indf betales 4 rdr. Bygningen er 48 fag og besætning 6 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 2 Maj 1754.

22 (fol 174)
Thomas Povelsen, Sorring fæster hans fader Povel Jensens formedelst ,sin og hustrues høje alderdomb, afstandne halve gaard. Hkorn 2-1-1-2 1/2 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb indf 2 rdr. 22 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn og 6 faar etc. 2 Maj 1754.

23 (fol 174)
Niels Rasmussen, Sorring - fra Alling - fæster enkemanden Palle Sørensens fradøde Gadehuus, indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

24 (fol 174)
Anders Pedersen, Sorring  som har udtiendt ved Landmilitien - fæster Niels Christensens afstandne Gadehuus, med vilkaar at hand og konen nyder huusværelse Deres Lifstiid og svarer noged af Afgiften til andtageren efter egen afhandling. Ingen indf. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

25 (fol 174)
Hans Jensen, Sorring - fra Svenstrup - fæster hans broder Jens Jensens, formedelst Armod og fattigdom for hannem afstandne Gadehuus. Imod belovede Huusværelse udi 4 fag imod Aarlig betaling 2 mk. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 13 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

26 (fol 174)
Rasmus Rasmussen, Skørring fæster hans fader Rasmus Pedersens afstandne Gadehuus. imod belovede ophold og huusværelse. Hkorn 3 fc 2 alb Skov 1 fc 2 7/8 alb indf 2 rdr. aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 14 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

27 (fol 175)
Jochum Clausen, Sjelle fæster hans fader Claus Clausens, fradøde halve gaard, som enken hans moder imod belovede ophold for sig selv, og Muelig hielp for hans Søskende har afstaaet. Hkorn 2-4-3-1 alb Skov 2 fc 1 1/2 alb  indf 4 rdr. Bygningen er 21 fag og 4 b 4 k 2 ungn og 7 faar vogn etc. 2 Maj 1754.

28 (fol 175)
Christen Erichsen, Sjelle fæster det Øde huusplads i Sjelle, som Ib Christensens udi Krigsjordebogen findes anført for, med vilkaar derpaa at opsette 6 fag huus, som hand uden indf er bevilged, og derpaa at nyde 6 aars frihed fra 1 Jan 1755, Men fra samme tiids forløb at svare aarlig afgift 2 rdr 24 sk. De ovennævnte 6 fag inden friheds tiiden Ecpirerer at skaffe i stand og siden vedligeholde etc. 2 Maj 1754.

29 (fol 175)
Niels Knudsen, Herskind - fra Galten - fæster Søren Michelsens fradøde gaard, som enken for hannem og hendes datter hand ægter, Imod belovede ophold har afstaaet.
Hkorn 5-4-3-1 alb indf 8 rdr. Bygningen er 51 fag og 7 b 1 st 5 k 6 ungn og 8 faar etc. 2 Maj 1754.

30 (fol 175)
Anders Sejersen, Herskind fæster hans fader Sejer Andersens, for nogle aar siden fradøde gaard, som enken hans moder har afstaaet. Hkorn 4 td 2 skp 2 alb indf 4 rdr. Bygningen er 44 fag og 6 b 4 k 8 andre Nød og 6 faar Vogn etc. 2 Maj 1754.

31 (fol 175)
Peder Pedersen, Storring - af Storring - fæster Friderich Christiansens afstandne gaard der i Byen, som han ej selv kunde forestaa, Imod belovede ophold for sig og konen deris Lifs tiid. Hkorn 4-2 skp 2 alb indf 8 rdr. 44 fag hus. Til den udkrævende fulde Besætning af alle slags skal antageren være ansvarlig som tilligemed Vogn, Ploug etc. 2 Maj 1754.

32 (fol 176)
Jørgen Andersen, Storring - fra Blegind - faar Hbh paa Et Self Eier huus Tomas Pedersen i Storring tilhørende, Som Rasmus Simonsen og beboed, og formedelst alderdomb godvillig Qwitterer, Betaler for kendelsen 1 rdr. Svarer aarlig til Cassen De der paa 1734 ansatte 24 sk, foruden hvad Eieren tilkommer efter egen afhandling. Bygningen er 6 fag som han er forbunden at holde udi forsvarlig stand etc. 2 Maj 1754.

33 (fol 176)
Rasmus Thomasen, Adslev - fra Bjertrup - fæster Michel Sørensens fradøde partgaard, som enken for hannem, og hendes datter hand ægter har afstaaed. Hkorn 2-3-2-2 alb og af Borupgaard 6 skp 2 fc 2 alb uden indf.  Bygningen er 32 fag og 5 5b 2 k 5 ungn og 8 faar vogn etc. 2 Maj 1754.

34 (fol 176)
Søren Nielsen, Stilling faar Hosbundhold paa faderen Niels Jensens afstandne Selfeiergaard, imod til kommende ophold. Hkorn 4-2-2-1 alb Skov 1 alb hvoraf betales for kendelsen 4 rdr. 42 fag hus og 5 b 3 k 5 ungn og 8 faar etc. 2 Maj 1754.

35 (fol 176)
Tømmermand Jacob Jensen, Stilling - fra Mesing - faar Hosbundhold paa et Selv Eierhuus, Peder Pedersen tilhørende, hvor af udi hosbundholds kiendelse betales 1 rdr. Til aarlig afgift er huset ansat til 2 mk at svare til Cassen som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1754, foruden hav huset Eier der af kand tilkomme. Han skal holde bygningen i forsvarlig stand etc. 2 Maj 1754.

36 (fol 176)
Niels Jensen, Vrold fæster  Rasmus Jensen Vandmands fradøde halve Gadehuus, uden indf. Af huset gøres ugedagsarbejde til Slotted og svares aarlige huspenge 12 sk. 12 fag som han skal forbedre etc 2 Maj 1754.

37 (fol 177)
Rasmus Hansen, Vrold fæster Hans Hansen Drejers, for hannem og datter han har ægted, afstandne Gadehuus, med vilkaar at nyde huusværelse. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 1 rdr 2 mk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 2 Maj 1754.

Silcheborg Amt:

1 (fol 177)
Laurids Pedersen, Lyngby - fra Røgen - fæster enkemanden Anders Jensens, for hannem, i Alderdoms Skrøbelighed, afstandne sted, med vilkaar at ægte hans datter og selv at nyde ophold hos dennem.
Hkorn 2 td 1 1/2 alb indf 1 rdr. Huset er 18 fag annammed til Besætning 4 b 2 k 2 ungn og 10 faar etc. 3 Maj 1754.

2 (fol 177)
Peder Andersen, Rampes Mølle - fra Skaarup -  fæster  Rampes Mølle, og der under af Mølgaardes Eiendoms brugende partgaard, som enkemanden Peder Rasmussen for hannem har afstaaet med vilkaar at ægte hans datter og forsyne aftræderen med tilkommende ophold, samt betale Gielden og børnene hvad der er loved. Den aarlige Landgilde Maale Værket Er 17 rdr staar for Mølle skylde 4 td 2 skp. Gaardens Brug er Hartkorn Agger og Eng 2-3-1-2 alb hvoraf udi indf betales 12 rdr. Bygningen baade til Mølle og gaards bruge er under et 42 fag hus og Besætning 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar etc. 3 Maj 1754.

3 (fol 177)
Anders Christensen, Horn - fra Horn -  fæster Peder Pedersen forrige Ladefoged ved Tvilum, hans fradøde Gadehuus, enken for hannem har afstaaed. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 3 Maj 1754.
[KVJ:
Sml med Gryt Fptk 1764-1767 nr. 5 (fol 6), hvor afgangne ladefoged hedder Michel Christensen. Kunne evt være ovenstående nye fæster. I Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2173, 2175, 2274, 2461 og 2569 optræder ladefoged Michel Christensen fra Tvilum]

4 (fol 178)
Jens Christensen Høeg, Horn fæster hans fader Christen Jensen, for nogle aar siden fradøde halve Gadehuus, hvorfra moderen siden ogsaa er fradød. Ingen indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 3 Maj 1754.

5 (fol 178)
Jens Nielsen, Gjern fæster hans moder, en enke efter Søren Pedersen Munk, for hannem afstandne halve Gadehuus, med vilkaar at beholde hendes fri huusværelse. Indf 2 rdr. Svares aarligt 1 rdr 12 sk. Huset er 9 fag som han skal forbedre etc. 3 Maj 1754.

6 (fol 178)
Hans Andersen, Skellerup fæster hans fader Anders Christensen Bordings, for hannem afstandne halve gaard, med vilkaar det hand og konen som er Stifmoder til sønnen, skal nyde til aftægt og ophold hvad de ved Mindelig accord er loved og tilsagt. Hkorn 2-4-2 fc Skov 1 skp 3 fc 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 32 fag og 5 b 4 k 4 ungn og 10 faar Vogn etc. 3 Maj 1754.

7 (fol 178)
Jens Lauridsen, Haarup fæster - som beboer en halv gaard, og har ægted afgangne Jens Rasmussen huusmands efterladte enke, hans fradøde halve Gadehuus, siden hun paa anden Maade ei vilde Indgaae ãgteskabs Løfte med hannem for at beholde samme til hielp i forefaldende tilfælde. Ingen indf. Aarlig afgift 1 rdr 12 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 3 Maj 1754.

Anno 1754. 

Er udi Efter Høst Sessionen følgende fæste og Hosbundholds Breve Udstæd:

Schanderborg Ambt:

1 (fol 179)
Jørgen Nielsen, Hylke - fra Brørup - fæster Peder Rasmussens fradøde halve gaard. Hkorn 3 td 5 skp 2 1/2 alb, ægted enken ved stedet og erlægger udi indf 6 rdr. Bygningen er 42 fag og 5 b 3 k 6 ungn 10 faar etc. 15 Novb 1754.

2 (fol 179)
Er ikke forfatted i henseende Fæsterens Dødsfald.

3 (fol 179)
Jens Christensen, Grumstrup - fra Hoved (Hovedgaard!) fæster Peder Pedersens afstandne gadehuus, indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 1 mk 8 sk. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1754.

4 (fol 179)
Niels Sørensen, Ørskov faar Hbh paa Peder Borris fradøde halve Selv Eiergaard sammesteds, som enken Mette Rasmusdatter i henseende alderdom, og Ringe drift hat afstaaet, imod at nyde det ophold, hvorom de indbyrdes er bleven forenede og Contraheret, Ligesom og at antageren ægter Anne Esches datter der tilhører Selv Eier Rettigheden i Stedet, Bestaaende af Hkorn 2-5-1-2 1/2 alb. Hbh 2 rdr. Bygningen er 19 fag og Besætning 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1754.

5 (fol 179)
Jens Andersen, Svinsager - fra Brørup - fæster Rasmus Rasmussens, for hannem afstandne halve Gaard, med vilkaar at ægte aftræderens datter, samt forsyne hannem og hustrue med fornøden ophold. Hkorn 2-7-3-2 alb. Indf 3 rdr. 26 fag hus og 5 b 3 k 2 ungn og 12 faar etc. 15 Novb 1754.

6 (fol 179)
Mads Nielsen, Vrold - fra Dørup - fæster Rudolp Pedersens fradøde halve gaard, som enken Anne Rasmusdatter, for hannem og hendes Stifdatter, hand har ægted har afstaaet imod belovede ophold og huusværelse, med anden og Videre Deres mellemhandling at efterkomme. Hkorn 2-7 skp 2 1/2 alb Skov 3 fc 1/4 alb indf 4 rdr. 26 fag hus. For den udfordrende  Besætning af alle slags samt Vogn etc er han pligtig at tilsvare. 15 Novb 1754.

7 (fol 179)
Rasmus Rasmussen, Dørup fæster Søren Rasmussens fradøde halve gaard, som enken Maren Sørensdatter, formedelst alderdom har afstaaet, med vilkaar at ægte hendes ved Stedet værende datter, og forsyne hende self med nødtørftig ophold. Hkorn 2-2-1-1 Skov 1 alb. Indf 4 rdr. 26 fag hus og 4 b 3 k 3 ungn og 8 faar Vogn etc. 15 Novb 1754.

8 (fol 180)
Rasmus Sørensen, Dørup fæster Rasmus Rasmussens fradøde halve gaard, som enken formedelst Alderdom, for ham og hendes datter han ægter, imod belovede ophold har afstaaet.
Hkorn 2-2-1-1 ab Skov 1 alb. Indf 3 rdr. Bygningen er 26 fag og 4 b 3 k 2 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1754.

9 (fol 180)
Peder Pedersen, Bredvad Mølle - som med Pas er indkommen - fæster den saakaldte Bredvad Mølle i Træden Sogn, som forrige Beboere Lieutenant Lange for hannem har afstaaed. Den aarlige Landgilde af Maalingen er Otte og Tredive Rigsdaler. Staar for Hkorn Agger og Eng 3-1-1-1 alb. Mølle Skyld 16 td 3 skp 3 fc hvoraf Indf efter omstændighederne er modered til Tolv Rigsdaler.. Og der hos bevilged at Peder Pedersens med sig indbragte 2de sønner Naufnlig Peder og Jeppe Pederssønner om De i tiiden skulle eragte at begive sig paa andre Steder, maae det paa foregaaende anmeldelse være Dennem tilladt. Bygningen er 65 fag. For Besætningen 4 b 4 k 4 ungn og 8 faar, samt Vogn og Ploug med Vidre udfordrende Bliver den fæstende ansvarlig etc. 15 Novb 1754.

10 (fol 180)
Michel Andersen, Vissing Kloster fæster hans fader Anders Michelsens afstandne Gaard. Hkorn 4-3-1-1 alb Skov 3 fc indf 8 rdr.  42 fag Hus og Besætning 6 b 4 k 1 st 6 ungn og 12 faar etc. 15 Novb 1754.

11 (fol 180)
Christen Christiansen, Velling fæster hans fader Christian Jørgensens afstandne halve Gaard. Hkorn 2-6-1 fc Skov 2 alb. Indf er efter tilstanden bevilged for 2 rdr. 34 fag Bygning og 4 b 3 k 3 ungn og 8 faar etc. 15 Novb 1754.

12 (fol 180)
Søren Rasmussen, Illerup fæster Jørgen Sørensens halve gaard, som enken har afstaaet.
Hkorn 2-5-1-1 alb indf 4 rdr. Bygningen er 35 fag og 6 b 4 k 4 ungn 10 faar etc. 15 Novb 1754.

13 (fol 181)
Olle Pedersen, Nygaard fæster halvdelen af Nygaard, som enken hans moder formedelst, Alderdom for hannem imod belovede ophold, har afstaaed. Hkorn 7 td 1 fc Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb. Indf 10 rdr. Bygningen er 61 fag og 10 b 6 k 2 st 8 ungn og 16 faar etc. 15 Novb 1754.

14 (fol 181)
Peder Nielsen, Laasby fæster hans Stiffader Søren Nielsens for hannem, imod belovede ophold, afstandne halve gaard.
Hkorn 3-4-1-2 1/2 alb. Indf 4 rdr. Bygningen er 31 fag og Besætning 6 b 4 k 4 ungn med nogle faa stykker Faar samt Vogn etc. 15 Novb 1754.

15 (fol 181)
Søren Simonsen, Flendsted - som efter 9 aars tieneste ved Land Militcen, derfra er bleven udløst - fæster Rasmus Laursens fradøde halve gaard. Hkorn 2 td 1 fc Skov 1 fc 1 1/2 alb, og ægted enken ved Stedet. Uden indf. Bygningen er 25 fag. For den udkrævende Besætning af alle slags, samt Vogn, Ploug og Harve etc er antageren ansvarlig. 15 Novb 1754.

16 (fol 181)
Rasmus Tomasen, Flendsted fæster - som har en halvgaard i Flendsted - den øvrige derved beliggende halve part, som Christen Sørensen formedelst baade sin og hustrues alderdom, og fattig tilstand har afstaaed, hvorved gaarden bliver samled, og beslutted at aftræderen nyder Huusværelse og noget til ophold ved Stedet, samt beholder sin havende Indboe og Creaturer til eget Gafn og Gields afbetaling, undtagen et par maadelig Bæster, den fæstende deraf overleveres.  Hkorn 2 td 1 fc 1 alb Skov 1 fc 1 1/2 alb uden indf. 21 fag hus. Den udkrævende Besætning af alle slags skal antageren Selv Complettere og siden tilsvare etc. 15 Novb 1754.

17 (fol 181)
Niels Johansen, Søballe - fra Storring - fæster Christen Tøgersens (Tøggersen) afstandne gaard. Hkorn 3-5-2-1/2 alb Skov 2 alb indf 3 rdr. 29 fag hus. For den udfordrende Besætning af alle slags, samt Vogn og Ploug Redskab skal antageren være ansvarlig etc. 15 Novb 1754.

18 (fol 182)
Christen Tøgersen, Søballe (Tøggersen), fæster halvdelen af Niels Nielsens iboende gaard, som til hannem er afstaaed. Hkorn 3-6-1-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb indf 4 rdr. 31 Fag hus. Den udfordrende Besætning af alle slags med Vogn etc. skal antageren tilsvare. 15 Novb 1754.

19 (fol 182)
Jørgen Jensen, Sorring - fra Skørring - fæster Jens Jensens fradøde Gadehuus, hvorved hand ægter enken. Indf 2 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 10 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1754.

20 (fol 182)
Anders Knudsen, Galten faar Hosbundhold paa hans fader Knud Sørensens, imod belovede opholds Nydelse afstandne Self Eier gaard. Hkorn samled af no 2 og 3 Agger og Eng 8-5-2 fc Skov 1 skp 1 alb. Hosbundholdskendelse 8 rdr. Bygningen er 90 fag og Besætning 12 b 8 k 4 st 6 ungn og 16 faar Vogn etc. 15 Novb 1754.

21 (fol 182)
Jens Jensen, Skovby - fra Rode - fæster Rasmus Laursens fradøde gaard. Hkorn 6-3-1-2 ægted enken paa Stedet. Indf 8 rdr. Bygningen er 58 fag og 8 b 5 k 2 st 6 ungn og 12 faar etc. 15 Novb 1754.

22 (fol 183)
Jens Andersen, Framlev faar Hosbundhold paa sin fader Anders Jensens, afstandne Selv Eiergaard, med de vilkaar, at faderen gives fornøden ophold og antageren udbetaler sine sødskende deres tilkommende. Staar for Hkorn 7 td 1 alb, hvoraf erlægges for kendelsen 6 rdr. 35 fag hus og Besætning 8 b 5 k 5 ungn og 8 faar Vogn etc. 15 Novb 1754.

23 (fol 183)
Mads Rasmussen, Hørslevgaard - fra Framlev - fæster Rasmus Rasmussens fradøde anpart i Hørslevgaard, med vilkaar at forsyne forrige Beboere Niels Christensens gamle hustrue, med belovede ophold og huusværelse, samt Rasmus Rasmussens efterladte 3de fader og moderløse børn med Nødtørftig opdragelse indtil de Selv kand tiene føde og klæde, saa de ey skal saune den hielp, som Christelig Forældre er Dem skyldig. Stedet staar for Hkorn 6-1-2-1 alb men efter Ligning imellem Gaardens Beboere svarer nu af 6 td 2 fc 1 1/3 alb, hvoraf udi Indf betales 6 rdr. Bygningen er 47 fag og Besætning 6 b 3 k 3 ungn 6 faar Vogn etc. 15 Novb 1754.

24 (fol 183)
Peder Sørensen, Snaastrup Mølle fæster som faderen Søren Pedersen sidst beboede og fradøde. Den aarlige Afgift af Maalingen er Trei og Tiuge Rigsdaler. Staar for Hartkorn af Et støcke Eng 1 skp 1 alb. Mølle Skyld 6 td 3 skp hvoraf til Indfæstning erlægges Otte Rigsdaler. Bygningen er ialt 42 fag huus, som tillige med Maaleværket, at Antageren skal forbedres, og altiid i goed forsvarlig Stand Vedligeholdes etc. 15 Novb 1754.

25 (fol 183)
Udsættes til neste Session.

26 (fol 183)
Anders Sørensen Smed, Harlev - fra Stjær - fæster Laurs Jensens afstandne Gadehuus. Indf 1 rdr. Aarlig afgift til Cassen 4 mark og til Gaardens Beboere  paa hvis grund Huuset staar 4 mark. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 15 Novb 1754.

27 (fol 184)
Jacob Gothardsen, Koldens Mølle - fra Røde Mølle - fæster Koldens Mølle som forrige Beboere Anders Ollesens enke, for hannem imod beloved opholds nydelse har afstaaed. Aarlig afgift af Maalingen er Tie Rigsdaler. Staar for Hkorn Mølle Skyld 3 td 3 skp 2 fc 2 alb og dend derunder brugende Coldens Ødegaards Marcker Agger og Eng 4 td 1 skp 2 fc 2 alb Skov 1 fc, uden indf bevilged.  Bygningen er ialt 42 fag. For den udfordrende Besætning af Bester og Qweg samt Vogn etc bliver antageren ansvarlig. 15 Novb 1754.
[KVJ:
Jacob Gothardsen er muligvis fra Bodil Mølle, hvor hans far, Gothard Bernt Boller var møller. Se Gryt Fptk 1729-1745 nr. 27 (fol 184) og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1810, 1914 og 2978]

28 (fol 184)
Rasmus Povelsen, Hørning faar Hosbundhold paa Søren Michelsen Dues fradøde Selv Eierhuus, hvorved hand ægter enken, og betaler til Hosbundholds Kendelse 3 rdr.  Den aarlige afgift til Cassen er Tiuge og fire Skilling foruden 1 rdr Gaardens Beboere paa hvis Grund huuset staar tilkommer. Han skal forbedre bygningen etc. 15 Novb 1754.

29 (fol 184)
Søren Mortensen, Skovsrod fæster hans Stiffader Christen Willumsens hidindtil i fæste hafte gaard, som ermeldte Søren Mortensen, efter Een imellem hans Stiffader og Naturlige afdøde moder under 14 Novb 1752 oprettede Contract er vorden afstaaed. . Hkorn 4-7-1-1 alb Skov 1 skp 1 alb. Indf 16 rdr. Bygningen er 41 fag og Besætning 6 b 2 st 4 k 6 ungn og 10 faar etc. 15 Novb 1754.

Silcheborg Amt:

1 (fol 184)
Niels Jensen, Gjern - fra Truust - fæster Christen Pedersens fradøde Gaard. Hkorn 6 td 1 fc 2 alb, ægted enken paa Stedet, hvis fader med ophold forsynes og udi Indf betale 6 rdr. Bygningen er 49 fag huus, Mens det udi den derunder af forige Beboere dend gamle aftegts mand, anførte nye Bygning giordte indrætning til huus folkes beboelse i Gaarden, bliver herved foruden Regimentskriverens Anstalt, gandske og alddelis afskaffed Ligesom og det udi sidste Beboeres fæstebrev er foranstalted. Annammed til Besætning 8 b 5 k 1 st 6 ungn og 16 faar etc. 14 Novb 1754.

2 (fol 185)
Niels Jensen, Gjern - huusmand fra Truust - fæster Christen Andersens, for hannem i Armod godvillig afstandne Partgaard, under disse vilkaar, at aftrederen beholder hans fattige Indboe, og nyder Huusværelse saa længe hand og kone lever ustraffelige. Saa svarer og antageren formandens paadragne Restance af sidste Aars Landgilde og indeværende Aars Julii Qwartal. Hkorn 4-1-3-2 1/3 alb uden indf. Bygningen er 27 fag annammed til Besætning 3 maadelig og 2 udlevede Bester 2 ung Nød og 1 Kalv, Vogn Ploug og Harve med tilbehør Mens hvad videre udfordres skal han tilsvare etc. 14 Novb 1754.

3 (fol 185)
Rasmus Pedersen, Horn - fra Voel - fæster Peder Andersen fradøde gaard. Hkorn 4-1-2 fc ægted enken og betaler indf 5 rdr. Bygningen er 44 fag og 6 b 4 k 6 ungn og 12 faar etc. 14 Novb 1754.

4 (fol 185)
Christen Jepsen, Truust - som sin tiid ved Land Militien har udtient - fæster Niels Jensens afstandne Gadehuus i Truust. Indf 1 rdr. Aarlig afgift 2 rdr 24 sk. Huset er 8 fag som han skal forbedre etc. 14 Novb 1754.

5 (fol 186)
Niels Rasmussen, Svenstrup fæster hans fader Rasmus Nielsens fradøde Partgaard, som enken hans moder formedelst Alderdom og Skrøbelighed har afstaaet. Hkorn i Nye Matr 1 td 1 fc uden indf. Bygningen er 21 fag og 4 b 3 k 3 ungn og 10 faar etc. 14 Novb 1754.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:

04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur til 6te del  Til 8de del